Page 1


ak nt ei r é þ ur s i yggð El o. Tr á k

Fr áf r aml ei ðendum Gr andThef tAut ol ei kj annakemurhérl ei kur i nnL. A.Noi r e Hérf ar al ei kmenníhl ut ver kCol ePhel ps ,r anns óknar l ögr egl umannsíLosAngel eságul l al dar ár um bor gar i nnar . Spi l l i ngi neráöl l um göt uhor num,ei t ur l yff l æðaum al l t ,mor ðer uf r ami ndagl egaogal l tkomi ðí r ugl .Ál ei ðs i nniát oppi nni nnanl ögr egl unnarþar fPhel psaðel t auppi br ennuvar g,komauppum peni ngaþvot t ,f i nnai l l ví gamor ði ngj a,ber j as tvi ð undi r hei mal ýðogj af nvelaðt akaámönnum i nnanl ögr egl unnar


ZumbaFi t nes s áPl ays t at i on3 MOVEl ei kur

ÞáerZumbaæði ðkomi ðáPl aySt at i on3, eníþes s um magnaða„ f i t nes s “l ei kget a not endurkomi ðs érít oppf or m ámet t í ma. Hérerþaðdans i nns em erdr i f kr af t ur i nn, enl ei kur i nni nni hel durhi naýms u dans s t í l a. Aðei nshægtaðs pi l al ei ki nnmeð Pl ays t at i onMoveCont r ol l erogmyndavél

Moves t ar t erPac k


695kr

695kr


Þaðhef urt eki ð10ár ,t vol i t t l aFoc ker ameð ei gi nkonunniPam ogót el j andivandamálf yr i rGr eg Sö n g v amy n d i nBur l es ques em ermeðChr i s t i nu aðver ðas amþykkt uraft engdaf öður s í n u m J ac k . A g u l e r a o g v e r ðl aunal ei kur unum CherogSt anl eyTuc c i Ef t i raðGr egf ærs éraukavi nnu h j á l y f j af y r i r t æk i í a ð a l h l u t v e r k u m, s e g i r f r á s a mn e f n d u m n æt u r k l ú b b i í f erJ ac kaðf áef as emdi rum t engdas oni nn. Gr eg,Pam ogöl l L o s A n g e l e s , e n h a n n munmunaf í f i ls i nnf egur r i .Tes s s t ór f j öl s kyl dan,ás amtf yr r um unnus t a e i gi n k o n u n a r , K e v i n , ( C he r ) ra f y r r u mni b ue r l e s q uedans ar iognúver andi komanú s amaníaf mæl i s vei s l ut ví bur an n a s e meþ u h j ó n i g a . e i g an d i k l ú bb s i n s o g s thúnvi ðaðhal das t aðnum Þarver ðurGr egaðs annf ær at engdaf ö ð u r s i n n u m a ð h a n nber g a n g a n d i , þ a r s e m g e s t u m f e r s í f e l l t f æk k a n d i og s éhús bóndi nnás í nuhei mi l i . hæf i l ei kardans ar anaf ar as t öðugtdví nandi .Þáhj ál par ekkiaðaðal s t j ar nas t aðar i ns ,Ni kkierdr ykkj ur út ur . Þegarhi nungaAl i( Agui l er a)f er ðas tt i lLosAngel esf r á s mábæ íI ndi anameðl í t i ðmei r aendr aumanaí f ar t es ki nuf ærhúnvi nnus em gengi l bei naíkl úbbnum ef t i raðhaf at eki ðuppbakaei t tkvöl di ðogs annaðað húnvær ibet r ienhi narþj ónus t us t úl kur nar .Al ibýryf i r mi kl um hæf i l ei kum oghei l l as tf l j ót tafbur l es que dans i num enf ærþóekkit æki f ær it i laðs annas i g. Kvöl dei t tl aumas thúnuppás vi ðoghei l l aral l ameðupp úrs kónum meðr ödds i nniogút gei s l un.


Hérerkomi núts t ór gl æs i l egf er i l s pl at a f r át ví eyki numagnaðaMagnúsogJ óhann ít i l ef niþes sað40árer ul i ði nf r áþví aðs ams t ar fþei r r ahóf s t .Hérerað f i nnaþei r r aal l r abes t ul ögíbl and vi ðnýl ögognýj aruppt ökuráþekkt us t u l ögum þei r r a.

Þes s iþr ef al das af npl at ageymi röl l l ögÍ s l andsíl okakeppniSöngvakeppni evr óps kr as j ónvar ps s t öðvaal l tf r áþví Í s l andt ókf yr s tþát tár i ð1986. Aðaukierhéraðf i nna40ef t i r mi nni l eg l ögt i lvi ðbót arúrf or keppnum hérhei ma


Hérerkomi núts t ór gl æs i l egf er i l s pl at a f r át ví eyki numagnaðaMagnúsogJ óhann ít i l ef niþes sað40árer ul i ði nf r áþví aðs ams t ar fþei r r ahóf s t .Hérerað f i nnaþei r r aal l r abes t ul ögíbl and vi ðnýl ögognýj aruppt ökuráþekkt us t u l ögum þei r r a.


h v e rf l a s k a

S o d a s t r e a mb r a g ð e f n i Hv e r5 0 0 ml f l a s k ad u g a rí a l l ta ð1 2l í t r a


Elko klubbur 6 Mai  

Elko Klubbfrettir 6 mai vika 18