Page 1

Workshopaanbod 2012 – 2013


Workshopaanbod 2012 - 2013

Het Expertisecentrum Nederlands is een kennisinstituut voor taalonderwijs. We doen wetenschappelijk onderzoek om praktische oplossingen te ontwikkelen ter ondersteuning van het onderwijs. In onze workshops bieden we een uitgebalanceerde mix van recente wetenschappelijke inzichten en een vertaling daarvan naar jouw praktijk. De workshops worden gegeven door ervaren collega’s die de brug kunnen slaan tussen theorie en praktijk en weten welke taalvraagstukken er in het onderwijs leven.

Voor- en vroegschoolse educatie

Primair onderwijs

Voor pedagogisch medewerkers en leidsters in peuterspeelzaal en kinderopvang

Voor iedereen in het basisonderwijs die betrokken is bij taalonderwijs: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en andere taalspecialisten.

Werken aan taal bij peuters

Opbrengstgericht werken aan begrijpend lezen en schrijven in groep 4 t/m 8

In de landelijke media en de politiek wordt veel gesproken over de behoefte die er is om al bij jonge kinderen actief aan de taalvaardigheid in het Nederlands te werken. Hoe kan dat eruitzien wanneer je een groep peuters onder je hoede hebt op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf? In deze workshop gaan we samen aan de slag met de inzichten en praktische uitwerkingen van De Taallijn. Peuters interactief met taal. Op het gebied van gesprekken voeren, werken aan woordenschat en interactief voorlezen kijken we naar de ontwikkeling die peuters doormaken. Vervolgens nemen we aan de hand van videobeelden en praktische kijkwijzers de leidstervaardigheden onder de loep die je nodig hebt om de taalontwikkeling optimaal te stimuleren. Data:

dinsdag 2 oktober 2012 dinsdag 5 maart 2013

Inschrijven of meer informatie Ga voor inschrijving of meer informatie over de workshops van het Expertisecentrum Nederlands naar onze website www.expertisecentrumnederlands.nl of bel +31 24 361 56 24. Let op! Inschrijven kan tot vier weken voor aanvang van de workshop.

Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven in groep 4 t/m 8, dat is geen gemakkelijke opgave! Als leerkracht word je geconfronteerd met grote niveauverschillen. De uitdaging waar je voor staat is het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het daarop afstemmen van je lees- en schrijfonderwijs. Maar hoe zorg je ervoor dat elke leerling optimaal kan profiteren van het lees- en schrijfonderwijs? En hoe bepaal je of leerlingen de onderwijsdoelen behaald hebben? In deze workshop worden tips en handreikingen gegeven, zoals onder meer beschreven in de publicatie Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven voor groep 4 t/m 8, en ga je actief aan de slag met het vinden van antwoorden op deze vragen. Data:

woensdag 12 september 2012 woensdag 13 maart 2013

Werken aan woordenschat in groep 1 t/m 4 Hoe stimuleer je de woordenschat van kinderen in groep 1-4 op een aansprekende manier? In deze workshop gaan de deelnemers actief aan de slag met deze vraag vanuit drie ‘aanvliegroutes’ die ook de basis vormen voor het bronnenboek Op Woordenjacht: werken met routines, gebruiken van grafische modellen en inzetten van coöperatieve werkvormen. Naast de vorm komt ook de inhoud van woordenschatactiviteiten aan bod: aan welke woorden wil je werken? De workshop staat in het teken van kritisch kijken naar vorm én inhoud van woordenschatonderwijs, overleg, discussie en zelf doen. Data:

woensdag 26 september 2012 woensdag 27 maart 2013


Werken met het Protocol Leesproblemen en Dyslexie in groep 1 en 2 Het formele leesonderwijs start pas in groep 3. Toch kun je bij kleuters al risicofactoren herkennen die kunnen leiden tot leesproblemen. In deze workshop kijken we door die bril naar het onderwerp beginnende geletterdheid. Hoe kun je kleuters die moeite hebben met geletterde activiteiten opsporen en effectief begeleiden? Maar ook: met welke activiteiten kun je de ontwikkeling van geletterdheid bij alle kinderen in de groep stimuleren? Data:

Voor elk taalvraagstuk een oplossing! Dus ook voor uw persoonlijke vragen. Wil je liever het hele team laten scholen op locatie of ben je op zoek naar een workshop of training op maat? Ook hiervoor kun je terecht bij het Expertisecentrum Nederlands. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@expertisecentrumnederlands.nl of +31 24 361 56 24.

woensdag 5 september 2012 woensdag 6 maart 2013

Werken met de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie in groep 3 en 4

Werken met het Protocol Leesproblemen en Dyslexie in het SBO

In groep 3 leren kinderen de basisprincipes van lezen en spellen, en in groep 4 bouw je daar als leerkracht in een hoog tempo op voort. Wat zijn nu eigenlijk de kenmerken van effectief lees- en spellingonderwijs in groep 3 en 4? Hoe kun je de lees- en spellingontwikkeling van leerlingen toetsen en observeren? Door uitwisseling van kennis en ervaringen krijg je in deze workshop een goed beeld van de begeleiding van leerlingen bij wie de lees- en spellingontwikkeling moeizaam verloopt.

Gewoon waar kan, speciaal waar nodig. Dat is het uitgangspunt bij het lees- en spellingonderwijs in het SBO. De workshop staat in het teken van doelgericht werken aan de lees- en spellingvaardigheid van SBO-leerlingen. Hoe kun je de lees- en spellingontwikkeling toetsen? En welke begeleidingsmogelijk­­­heden zijn er voor leerlingen die moeite hebben met lezen en spellen? Allemaal vragen die tijdens deze workshop centraal staan.

Data:

Data:

woensdag 3 oktober 2012 woensdag 3 april 2013 am

woensdag 31 oktober 2012 woensdag 17 april 2013

Werken met het Protocol Leesproblemen en Dyslexie in groep 5 tot en met 8

Werken aan taalstimulerend zaakvakonderwijs in groep 4 t/m 8

In de bovenbouw gaat de ontwikkeling van technisch lezen en spellen door. Leerlingen leren nieuwe vaardigheden en moeten hun verworven kennis en vaardigheden onderhouden. Aan jou als leerkracht de taak om de leerlingen hierbij optimaal te begeleiden. Je wordt op de hoogte gebracht hoe je lees- en spellingont­ wikkeling van leerlingen kunt toetsen en observeren. Ook word je bijgepraat over de verschillende begeleidingsmogelijkheden voor leerlingen bij wie de lees- en spellingontwikkeling stagneert.

Vanaf groep 4 neemt de tijd die aan zaakvakken wordt besteed elk jaar toe. Leerlingen werken volop aan het vergroten van hun kennis van de wereld, en zijn daarbij vaak met mondelinge en schriftelijke taalactiviteiten bezig. Wat is de impact van die talige component bij zaakvakonderwijs? Hoe kun je in die onderwijstijd ook effectief aan taalstimulering werken? Hoe kun je handen en voeten geven aan de versterkende functie die woordenschat, begrijpend lezen en onderzoekend leren kunnen hebben voor zaakvakonder­wijs? Op zoek naar antwoorden op deze vragen staat de workshop in het teken van kritisch kijken, zelf ervaren en discussiëren. Inzichten uit de boeken Zaakvakken en Taal: Twee vliegen in één klap en Op Woordenjacht vormen de onderliggers bij deze workshop.

Data:

woensdag 19 september 2012 woensdag 20 maart 2013

Data:

woensdag 7 november 2012 woensdag 24 april 2013


Algemene informatie Plaats en tijd: Alle workshops van het Expertisecentrum Nederlands vinden plaats op het terrein van de Radboud Universiteit in Nijmegen van 14.00 uur 17.00 uur. Kosten: Om deel te nemen aan één van onze workshops betaal je € 115,-

Werken aan mondelinge taal in groep 1 t/m 4 Hoe geef je het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid in de onderbouw vorm? Hoe differentieer je tussen zwakke en sterke leerlingen? Deze workshop geeft een beeld van de leerlijnen mondelinge taalvaardigheid en laat, in lijn met de publicatie Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid, zien wat deze leerlijnen betekenen voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Je krijgt handvatten om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid van leerlingen. Vervolgens worden suggesties gegeven voor stimulerend of verdiepend onderwijs in mondelinge taalvaardigheid. Praktische voorbeelden en kijkwijzers maken het mogelijk om de inzichten gemakkelijk toe te passen in de eigen klassensituatie. Data:

woensdag 10 oktober 2012 woensdag 10 april 2013

Voortgezet onderwijs Voor alle vakdocenten talen, exacte vakken, zaakvakken, praktijkvakken en creatieve vakken.

Aandacht voor dyslexie in de les Dyslexie heeft invloed op het functioneren tijdens de lessen Nederlands en MVT, maar ook bij het onderwijs in andere vakken moet de docent rekening houden met de leerlingen met dyslexie. Hoe je dat kunt doen? Die vraag staat centraal tijdens deze workshop. Daarbij kijken we allereerst in het algemeen naar de consequenties van dyslexie voor leerlingen in het vo. Vervolgens bespreken we praktische suggesties onder andere op het gebied van woordenschatverwerving, het leren van symbolen, technisch lezen, werkstukken maken en realistisch rekenen. We beginnen met laagdrempelige tips en bouwen dit vervolgens uit naar aanpakken waarbij de ondersteuning van een zorgspecialist gewenst kan zijn. Data:

dinsdag 23 oktober 2012 dinsdag 19 maart 2013

Werken met tussendoelen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs De komst van het referentiekader daagt scholen uit hun taalonderwijs kritisch onder de loep te nemen. De tussendoelen voor het voortgezet onderwijs , zoals beschreven in de publicatie Interactief lees- en schrijfonderwijs. Werken met tussendoelen in de onderbouw van het vo, bieden handvatten voor scholen om het onderwijsaanbod voor lezen en schrijven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs vast te stellen. Welke tussendoelen voor lezen en schrijven uit het primair onderwijs moeten we onderhouden in het voortgezet onderwijs, op welke tussendoelen bouwen we voort? Welke lees- en schrijfstrategieën kunnen ingezet worden voor het behalen van de referentieniveaus? Maar ook: hoe zou het didactisch handelen van taaldocenten en taalcoördinatoren eruit moeten zien om de lees- en schrijfvaardigheid van zowel leerlingen met achterstanden, als leerlingen die verder gevorderd zijn in hun lees- en schrijfontwikkeling te stimuleren? Een workshop waarin we kennis delen, uitwisselen en gaan nadenken over het werken met tussendoelen op de eigen school. Data:

dinsdag 9 oktober 2012 dinsdag 2 april 2013

Middelbaar beroepsonderwijs Voor docenten Nederlands die in het mbo lesgeven en docenten en coördinatoren die zich binnen het mbo bezighouden met taalbeleid.

Werken aan taalvaardigheid met mbo-studenten Maak jij je ook zorgen over de taalvaardigheid van je studenten? En twijfel je eraan of ze het Centraal Examen Nederlands wel zullen halen? Vraag je je af hoe je je studenten taalvaardiger kunt maken? In deze workshop gaan we actief aan de slag met het vinden van manieren om de taalvaardigheid van mbo-studenten te verbeteren. Data:

dinsdag 25 september 2012 dinsdag 9 april 2013

Expertisecentrum Nederlands Toernooiveld 210 6525 EC Nijmegen Tel. +31 24 361 56 24 www.expertisecentrumnederlands.nl info@expertisecentrumnederlands.nl

Workshopaanbod 2012 -2013  
Workshopaanbod 2012 -2013  

Lees hier alles over de workshops van het Expertisecentrum Nederlands

Advertisement