Page 1

VALERIU ȘCHIAU visul / the dream

1


Aiurart este un spațiu de artă contemporană care susține artiști și proiecte de artă cu un spectru larg de medii, funcționând ca un sector al intersecției dintre arta contemporană, design și arhitectură.

Aiurart is a contemporary art space that supports artists and art projects with a wide range of media functioning as a sector of intersection between contemporary art, design and architecture. www.aiurart.ro Experimental Project este o asociație care promovează artiști și proiecte axate pe experiment, care provoacă idei noi în arta contemporană.

Experimental Project is an association that promotes artists and projects focused on experiment and challenges new ideas in contemporary art. www.experimentalproject.ro

2


VALERIU ȘCHIAU visul / the dream

3


Valeriu Șchiau nu este un artist confortabil. Trauma autoreferențială și truma socială fac parte constant din discursul său artistic. Eșecul paternității, ruptura familială, tensiunea celor mai intime relații interumane, dar și observația asupra traumei familiale ca fenomen social sunt reluate și recontextualizate obsesiv. În cazul acestui artist, născut în Republica Moldova și stabilit în București, România, avem de-a face cu un proces de investigație gravă la granița dintre explorarea propriei traume și proiecția ei asupra lumii exterioare acolo unde poate identifica empatic alte dimensiuni ale traumei. Motorul creativ al acestui artist se bazează pe fragilitatea emoțională, pe resorturile unei interiorități tulburate. Estetica lucrărilor sale care acoperă medii diferite, pictură, obiect, desen, print, sculptură, performace, video este curată, accentuată de expresivitatea suprafețelor și a reprezentării narative. Fiecare piesă face parte din poveste. Aspectele traumatice asumate nu pot fi evacuate dintr-un context cultural și politic compatibil cu studiile despre socialism, comunism și consecințele traumei comuniste în post-comunism. Valeriu Șchiau privește critic către regimul stalinist, către abuzurile sociale ale regimului sovietic și crimele împotriva umanității cu precădere asupra copiilor. Născut în URSS este un astfel de episod, artistul resimțind absența aproape amnezică a condamnării unui regim politic la fel de toxic precum cel nazist și lobotomizarea societății în raport cu trecutul stalinist și cel comunist, fapt vizibil și la nivelul politicilor muzeale locale. Discutând despre rolul traumei în artă, Piotr Piotrowski pornește de la identificarea traumatică a trecutului comunist, privit în ansamblu, însă respectând caracterul neomogen al istoriilor contextuale, și introduce doi termeni: traumafilia și traumafobia. Primul relevă interesul pentru explorarea trecutului traumatic, în vreme ce al doilea îl suprimă. În esență Piotrowski vorbește despre rolul artei în procesul traumatizării, având în vedere instrumentalizarea artei de către aparatul ideologic de stat și despre influențele trecutului traumatic asupra politicilor muzeale în post-comunism1. Valeriu Șchiau folosește arta ca pe un instrument în era post-comunistă pentru a denunța traumatismul trecutului istoric, dar, în același timp pentru a releva un soi de întâlnire cu paradisul traumatic al globalizării. Putem vorbi despre dimensiunea traumafilă a lucrărilor lui Șchiau, pentru că discursul său nu părăsește niciodată granițele traumei.

Vezi prezentarea lui Piotr Piotrowski de la Academia de Arte, Arhitectură și Design din Praga, 27 septembrie 2012, intitulată Critical Museum. Informații disponibile la link-ul: http://artycok.tv/lang/en-us/16529/critical-museum-prof-piotr-piotrowskikriticke-muzeumprof-piotr-piotrowski

1

4


Instalația The Dream / Visul vine în completarea expozițiilor sale precedente (Născut în URSS, Copilul invizibil, Lobotomia, Probleme personale) în care apare recurent imaginea copilului născut sau nenăscut care face trecerea de la povestea personală la contextul unui regim politic opresiv care a permis crearea lagărelor de concentrare, și totodată la o societate foarte actuală care reacționează prea puțin în favoarea combaterii violenței. Violența a devenit un soi de act normativ nu doar în rândul populațiilor adulte. Mediul jocurilor on-line, lumea virtuală în care se refugiază copiii și adolescenții, dar mai ales relațiile conflictuale în familie, abuzul emoțional și fizic, divorțul părinților, factorii școlari, autoritatea excesivă, corelate cu alte probleme emoționale sunt factori care pot duce la variate tragedii printre care suicidul ocupă un loc important. Într-o statistică OMS (Organizația Mondială a Sănătății) privind rata sinuciderilor în lume, în Romania anului 2009 au avut loc 24 de sinucideri la grupa de vârstă 5-14 ani. În SUA suicidul reprezintă a zecea cauză de mortalitate la același grup de vârstă. Folosirea armelor în această țară reprezintă o amenințare majoră la adresa copiilor și după o serie de cazuri de folosire a armelor în școli politica guvernamentală actuală prioritizează programele de control asupra armelor. Rusia se situează pe primul loc după numărul de sinucideri în rândul copiilor și al adolescenților în Europa, înregistrând o creștere de 37% de cazuri în ultimii ani. Sinuciderile fac parte din primele zece cauze de deces în rândul populației pe plan mondial. Se estimează că până în 2020 acestea vor reprezenta a treia cauză a deceselor pe plan mondial, după bolile cardiovasculare și cancer2. Valeriu Șchiau atinge un subiect valabil oriunde în lume la această oră legat de inconștiența umanității față de copiii săi expuși unor realități politice și sociale dure în care arma nu este deloc o jucărie. Trauma artistului este și personală și politică.

Pentru mai multe detalii vezi: http://www.who.int/topics/suicide/en/

2

5


În performance-ul Probleme personale Valeriu Șchiau desenează cu gaz și foc. Echilibrul dintre viața publică și cea privată este extrem de fragil. Valeriu Șchiau își exteriorizează problemele personale într-o acțiune de pirografiere, de imprimare repetitivă prin ardere continuuă. Desenele în foc pe mucava dezvăluie imaginea copilului în stadiu de avorton ca liant între povestea sa paternă și traumele sociale în rândul minorilor. Problemele personale devin in acest caz probleme de interes public. Avortul, abandonul, consecințele divorțului asupra copiilor în lumea contemporană sunt parte integrantă vieții noastre sociale, iar prevenirea lor intră în responsabitățile politicilor de stat. Traumafilia lui Valeriu Șchiau are o dimensiune intimă care se extinde către contexte sociale particulare. El este atent nu doar la efectele propriei traume care îi poate epuiza discursul prin repetitivitate, ci și la ritmul social și cultural în care trebuie să se integreze. Olivia Nițiș [curatoare]

Valeriu Șchiau, The Dream, Aiurart Contemporary Art Space, curator Olivia Nițiș, 2013

6


Valeriu Șchiau is not a comfortable artist. Self-referential and social traumas are a constant part of his artistic discourse. The failure of paternity, the family rupture, the tension within the most intimate human relationships and also the observation on family trauma as a social phenomenon are repeated and obsessively recontextualised. In this artist’s case, born in Moldova and settled in Bucharest, Romania, we are dealing with a serious investigation process exploring the border between his trauma and his projection on the outer world where he can empathically identify other dimensions of trauma. The creative motor of this artist is based on emotional fragility, on the resorts of troubled interiority. Aesthetics in his work, covering different media, painting, object, drawing, print, sculpture, performance, video, is clean, enhanced by sharp surfaces and expressive narrative representation. Each piece is part of the story. Assumed traumatic aspects can not be disposed from a cultural and political context compatible with studies of socialism, communism and communist consequences of trauma in post-communism. Valeriu Șchiau looks upon the Stalinist regime with criticism, the Soviet regime’s social abuses and crimes against humanity, especially against children. Born in the USSR is one such episode, the artist feeling the amnesic absence of the conviction of a political regime as toxic as Nazi and the social lobotomizing in relation to the Stalinist and the communist past, also visible in the local state museum policies. Discussing the role of trauma in art, Piotr Piotrowski starts from identifying the communist past as traumatic, regarded as a whole, but respecting the inhomogeneous nature of contextual history, and introduces two terms: traumaphilia and traumaphobia. The first shows interest in exploring the traumatic past, while the second its suppression. Essentially Piotrowski talks about the role of art in the traumatic process, given the instrumentalization of art and the state ideological apparatus and about the influences of the traumatic past on museum policies in post- communism1. Valeriu Șchiau uses art as a tool in the post-communist era to denounce the trauma of historical past, but at the same time to reveal a sort of encounter with the traumatic paradise of globalization. We can talk about the philotraumatic dimension of his works, because his discourse never leaves the borders of trauma.

See Piotr Piotrowski’s presentation from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, September 27th 2012, with the title Critical Museum. Information available at: http://artycok.tv/lang/en-us/16529/critical-museum-prof-piotr-piotrowskikriticke-muzeumprof-piotr-piotrowski

1

7


The Dream installation complements his previous exhibitions (Born in the USSR, The Invisible Child, Lobotomy, Personal Problems) where the image of the born or unborn child is recurring making the shift from personal story to the context of an oppressive regime that has allowed the creation of concentration camps, and also to a current society that reacts very little against violence. Violence has become a sort of normative act not only in adult populations. Online games medium, the virtual world where children and teenagers hide, but mostly the conflictual relations in the family, emotional and physical abuse, parental divorce, school factors, excessive authority, correlated with other emotional problems are factors that can lead to various tragedies among which suicide occupies an important place. In a WHO (World Health Organization) statistics on the suicide rate in the world, in Romania in 2009 there were 24 suicides in the age group 5-14. In the U.S. suicide is the tenth leading cause of mortality in the same age group. The use of weapons in this country is a major threat to children and after a series of cases of use of weapons in schools current government policy prioritizes gun control programs. Russia ranks first in the number of suicides among children and adolescents in Europe, up to 37% of cases in recent years. Suicides are among the top ten causes of death among people worldwide. It is estimated that by 2020 they will represent the third cause of death worldwide after cardiovascular disease and cancer2. Valeriu Č˜chiau touches a valid topic anywhere in the world at this time related to human recklessness towards children exposed to harsh social and political realities in which the gun is not a toy.

1

For more details please visit: http://www.who.int/topics/suicide/en/

8


The artist’s trauma is personal as well as political. In his performance Personal Problems Valeriu Șchiau is drawing with gas and fire. The balance between public and private life is extremely fragile. Valeriu Șchiau exteriorizes his personal issues in a pyrographic action, by repetitive printing through continuous burning. The fire drawings on cardboard reveal the image of the child in abortion stage as a link between the artist’s paternal story and social trauma among minors. Personal issues in this case are matters of public interest. Abortion, abandonment, the consequences of divorce on children in today’s world are part of our social life and preventing them is part of the responsibilities of state policies. Valeriu Șchiau’s traumaphilia holds an intimate dimension that extends to particular social contexts. He is attentive not only to the effects of trauma that can deplete his discourse by repetition, but also to the social and cultural pace in which he must integrate. Olivia Nițiș [curator]

Valeriu Șchiau, The Dream, Aiurart Contemporary Art Space, curator Olivia Nițiș, 2013 9


10


Visul / The Dream fotografie / photography 2013 photo: Dan Pierșinaru Studio

11


12


Visul / The Dream fotografie / photography 2013 photo: Dan Pierșinaru Studio

13


Visul - Tată / The Dream - Father* captură video / video still 2’ 2013

* 14 concept: Valeriu Șchiau camera: Olivia Nițiș video & sound editing: Ciprian Ciuclea


Visul - Copil / The Dream - Child* captură video / video still 2’05’’ 2013

15


16


Artist vs Curator / Curator vs Artist* fotografii / photography 2013 * concept: Olivia Nițiș photo: Dan Pierșinaru Studio

17


18


Visul / The Dream instalație video / video installation19 imagine din expoziție / exhibition view 2013


20


Visul / The Dream 21 polistiren / polystyrene 2013


Visul / The Dream polistiren / polystyrene instalație / installation 2013

22


23


Visul / The Dream linogravură pe plexiglas linocut on plexiglass 100 x 150 cm 2012

24


Visul / The Dream linogravură pe fierăstrău circular linocut on saw blade 2013

25


26


Visul / The Dream linogravură pe grenade, acrilic, polisitiren, fibră de sticlă, rașină linocut on grenades, acrylic, polystyrene, fiberglass, resin 2012

27


Visul / The Dream linogravură pe grenadă aurită suport din polistiren, fibră de sticlă și rășină

linocut on golden grenade plinth made of polystyrene, fiberglass and resin 2012

28


29


Cap / Head polistiren, ipsos polystyrene, plaster 2012

30


Joagăre / Saws linogravură pe joagăre, instalație linocut on saws, installation 2013

31


Probleme personale / Personal Issues performance Atelier 030202, Bucharest 2012

32

Probleme personale / Personal Issues Desen pe mucava cu benzină Č™i foc drawing with gas and fire on cardboard 150x100 cm 2012


33


Probleme personale / Personal Issues linogravură pe ou de struț, instalație linocut on ostrich egg, installation 2009

34


35


artist statement Pentru mine experimentul reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale creației. Acesta este motorul din spatele evoluției artistice. Temele mele sunt legate de problemele personale și de tot ceea ce reflectă mediul în care trăiesc. Imaginea copiilor din lucrările mele reprezintă o relație personală cu propria mea istorie ca individ care a trăit într-un regim totalitar înainte de 1989 și ca tată.

36


For me experimenting is one of the most important aspects of artistic creation. This is the engine behind artistic evolution. My themes are connected to personal issues and everything reflected by the environment I live in. The image of children in my work represents a personal relationship with my own history as a person living in a totalitarian regime before 1989 and as a father.

37


Născut în URSS / Born in USSR video performance 7’40” 2010

38


39


Născut în URSS / Born in USSR linogravură pe aripă de gâscă, sticlă, metal linocut on goose wing, glass, metal 50x50 cm 2011

40


Născut în URSS / Born in USSR linogravură pe aripă de gâscă, sticlă, metal linocut on goose wing, glass, metal 50x50 cm 2011

41


Lobotomia / The Lobotomy papuČ™Äƒ, acrilic, gel doll, acrylic, gel 40x40 cm 2011

42


Lobotomia / The Lobotomy papuși, acrilic, gel dolls, acrylic, gel 50x50 cm 2011

43


Lobotomia / The Lobotomy acrilic pe pânză / acryl on canvas 80x80 cm 2010

44


Lobotomia / The Lobotomy acrilic pe pânză / acryl on canvas 150x170 cm 2010

45


Scurtă biografie Short biography

VALERIU ȘCHIAU

1969 > născut în Colibași, Republica Moldova / born in Colibasi, Republic of Moldova Trăiește și lucrează în București / Lives and works in Bucharest Studii / Education 1991–1997 Universitatea Națională de Arte, București / National University of Arts, Bucharest [RO]

Expoziții personale / Solo shows 2013 The Dream, installation, Aiurart Contemporary Art Space, Bucharest [RO] 2011 Lobotomy, paintings, video, Brancovan Palaces Cultural Center, Mogosoaia, [RO] Personal Issues, performance and exhibition, Atelier 030202,Bucharest, [RO] 2010 Born in USSR, paintings, objects, performance, MORA Gallery, Bucharest, [RO] 2009 Lost of innocence, paintings and objects exhibition, KunstART Gallery, Bochum, [D] The invisible child, painting, Atelier Café Gallery, Bucharest, [RO] Expoziții de grup / Group exhibitions (selection): 2013 Momentum, Aiurart Contemporary Art Space, Bucharest, [RO] 2013 5th International Video Art Festival, Camaguey, Cuba 2012 the 5th International Experimental Engraving Biennial, Brancovan Palaces Cultural Center, Mogosoaia, [RO] The Poetics of Politics, Galeria Propaganda, Warsaw, [POL] 2010 Sieben Offene Terrassen Zur Welt, Zollverein-Kubus, Essen, [D]

Art Fairs: 2013 ViennaFair, Viena, [AT] 2009 Contemporary Art Ruhr, Essen, [D]

46


Editor Experimental Project www.experimentalproject.ro

Prefață de / Foreword by Olivia Nițiș Credite foto / Photo credits Justin Baroncea (p. 20-21, 23) Dani Ioniță, Aiurart (p. 25, 26-27) Dan Pierșinaru Studio (p. 10-11, 12, 16-17) Alex Radu, Aiurart (p. 6, 9, 18-19, 30-31) Editare video / Video editing Ciprian Ciuclea Partener / Partner Aiurart Contemporary Art Space www.aiurart.ro

Published by Vellant Mulțumiri / Thanks to Aurora & Iosif Király, Dan Pierșinaru Tipărit / Printed in Romania ISBN: 9789731984353 Toate drepturile rezervate All rights reserved © 2013

47


48

Valeriu Schiau  

artist catalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you