Page 8

6

social\, etnie, orientare sexual\), de felul în care starea de fapt este inechitabil\ la nivel de putere. Acest proiect [i-a propus s\ urm\reasc\ nu atât dac\ feminismul este relevant în arta contemporan\ interna]ional\, ci cum este relevant. Acest filtru de analiz\ nu se poate aplica decât ]inând cont, pe cât posibil, de regula diversit\]ii. Perspective 2008 adun\ artiste din diverse spa]ii culturale, de vârse diferite, cu perspective diferite, în m\sura în care proiectul, de[i ambi]ios, trebuie s\ se supun\ la rândul s\u unor reguli ce ]in de spa]iu [i de implica]ii materiale. Cui îi este fric\ de feminism? Este o întrebare adesea rostit\ [i scris\ dup\ închierea celui de-al doilea val feminist, cel al diferen]ei [i eliber\rii, dup\ rezolvarea problemei egalit\]ii în drepturi, [i p\trunderea într-o etap\ a accentului pus pe puterea femeilor, pe pluralismul experien]elor femeie[ti în opozi]ie cu a[a numita abordare victimist\. În ]\rile est-europene dar [i în Orient sunt relevante politicile de capacitare în m\sura în care palierul victimist a fost dep\[it. Cultura occidental\ aflat\ sub semnul posfeminismului propune modelul femeii independente economic [i social, al femeii libere care se bucur\ de succesul agendei feministe, generând de fapt un stereotip care nu ]ine cont de realiate în func]ie de context. Efectele gândirii postfeministe creeaz\ contraste tot mai puternice [i vizibile, pe fondul unor structuri de manipulare economic\. Marile industrii au nevoie de femei dependente de imaginea independen]ei, pentru c\ acest lucru se vinde. S-a dezvoltat [i un puternic contrast social între grupurile de femei care sunt ]inta marilor companii [i grupurile de femei s\race exploatate pe bani pu]ini, pentru a produce o marf\ destinat\ femeilor din clasa de sus [i cea de mijloc. Artistele participante în cadrul expozi]iei Perspectve 2008 practic\ un discurs autoreferen]ial. Investigarea identitar\ implic\ femeia ca trup, ca prezen]\ biologic\, în sensul pe care Judit Butler, plecând de la teoriile lui Michel Foucault, îl acord\ corpului ca element performativ care joac\ un rol, fiind o suprafa]\ gravat\ [i

tion), and the way in which the condition is inequitable on the level of power. This project holds forth to observe not so much if feminism is relevant in the international contemporary art, but how it is relevant. This filter of analysis can only be applied by taking into account, as much as possible, the rule of diversity. Perspective 2008 gathers artists from various cultural areas, of different ages, different perspectives, as far as the project, although ambitious, must submit to the rules of space and financial implications. Who is afraid of feminism? This is a question often asked and written after the end of the second wave of feminism, the one of difference and liberation, after solving the equality of rights problem, and entering a stage of emphasizing women’s power, and the pluralism of women’s experiences opposed to the so called victimist approach. In the East - European countries and in the Orient the politics of capacitation are relevant as far as the victimist stage has been overcome. Under the sign of post feminism Western culture offers the prototype of the socially and economically independent woman, of the liberated woman who rejoices the success of the feminist agenda, actually generating a stereotype which does not depend on reality and its context. The effects of the post feminism thinking generate more powerful and visible contrasts, with a background of manipulative economical structures. Great industries need dependent women on the image of independence, because this is marketable. A powerful social contrast has been developing between the groups of women who are the main target of great companies and those of poor women harnessed for a small amount of money, in order to produce merchandise intended for the upper and middle class women. The participant artists from the Perspective 2008 exhibition practice a self-referential discourse. The inquiry of identity implies the woman as a body, as a biological presence in the meaning that Judit Butler, starting from Michel Foucault`s theories, gives to the body as a performative element playing a role, being an engraved and shaped surface by power practices, and also in the meaning of a manifest of body preservation as a natural

Profile for Experimental Project

Perspective 2008  

Perspective 2008 catalog

Perspective 2008  

Perspective 2008 catalog

Advertisement