Page 7

a contemporary feminist art project

5

Dac\ perioada comunist\ a produs rupturi culturale care au îndep\rtat scena artistic\ româneasc\ de o serie de mi[c\ri politice [i sociale cu efect cultural major în occident, dup\ evenimentele din ‘89 România s-a reg\sit într-o dureroas\ r\t\cire cultural\, într-o c\utare a identit\]ii care continu\ [i în prezent, într-o necesitate, mai ales dup\ integrarea în Uniunea European\, de a apela la formula copy-paste. O lume care se treze[te în faza de autoservire este o lume care va suferi de handicapul incon[tien]ei, pentru c\ trecutul [i cauzele dispar l\sând vizibile doar efectele. Genera]iile de autoservire sunt genera]ii amor]ite care nu mai ]in cont de contextul care genereaz\ drepturi, respect, avantaje, protec]ie, non-discriminare [amd. Pe fondul unui astfel de context cei/cele care activeaz\ în arta contemporan\ româneasc\, fie ocolesc anumite problematici culturale cu substrat politic, social, religios, pentru c\ sunt incomode, fie le ignor\ total atât la nivel teoretic, cât [i practic, ca [i când aceste probleme ar fi irelevante. Interesul pentru feminism în România se rezum\ în primul rând la o orientare academic\, în jurul studiilor de gen din cadrul unor universit\]i, iar la nivel artistic nu se poate vorbi despre un interes sau despre un discurs coerent asumat de c\tre artiste [i teoreticiene. Exemplele, dac\ ele exist\, sunt izolate. Înc\ tr\im sub imperativul ideii c\ ceea ce nu ne intereseaz\, sau nu ne place, nu exist\. Evitarea unui fenomen artistic cu baze culturale solide nu este o solu]ie în abordarea artei contemporane. Proiectul Perspective 2008 î[i propune s\ demonstreze c\ ignoran]a nu este o solu]ie, c\ arta feminist\ exist\, marcând direc]ii conceptuale [i estetice valoroase începând cu anii 60-70 în Occident, iar resursele acestei arte înc\ se reg\sesc în realitatea social\. Arta feminist\ propune un discurs critic la adresa ignoran]ei. Artistele transmit mesaje ]inând cont de rela]iile între genuri, de formele de abuz, de dezinformare, de discriminare pe diverse criterii (de gen, vârst\, ras\, clas\

If the communist period generated cultural flaws which distanced the Romanian artistic scene from a series of political and social movements with major cultural effect in the West, after the events from ‘89 Romania found itself in a painful cultural wandering, in a search for identity which still continues nowadays, in a need, especially after the integration in the European Union, to fall back on the copy-paste formula. A world that wakes up in a self-service phase is a world which will suffer from the unconsciousness handicap, because the past and the causes disappear leaving only the effects visible. Self-service generations are numb generations which do not care about the context that generates respect, advantages, protection, non-discrimination and other things. In this context those who activate in Romanian contemporary art, avoid certain political, social, religious based cultural problematic, because they are uncomfortable, or they completely ignore them both on the theoretical level and on the practical one, as if these problems were irrelevant. In Romania the concern for feminism restricts itself mainly to an academic orientation, around gender studies from some of the universities in Romania, and on the artistic level one cannot talk about a concern or a coherent discourse undertaken by the artists and theoreticians. The examples, if they exist, are isolated. We still live under the imperative idea that, what does not concern us, or does not please us, does not exist. Avoiding an artistic phenomenon with solid cultural basis is not the solution in approaching contemporary art. Perspective 2008 project aims to demonstrate that ignorance is not a solution, that feminist art exists, underlining valuable aesthetic and conceptual guidance beginning with the 60s and 70s in the West, and that the resources of this art are still present in today’s social reality. Feminist art submits a critic discourse addressed to ignorance. The artists communicate messages taking into account the relations between genders, forms of abuse, misinformation, discrimination on various criteria (gender, age, race, social status, ethnicity, sexual orienta-

Profile for Experimental Project

Perspective 2008  

Perspective 2008 catalog

Perspective 2008  

Perspective 2008 catalog

Advertisement