Page 24

video

22

Doris Mayer

(Austria)

Undeva între “Feminismul este un mod de a tr\i individual [i de a lupta colectiv” a lui Simone de Beauvoir [i “S\rb\tore[te-te tu îns\]i, ceilal]i te vor urma!” Prefer s\ nu arunc orzul pe gâ[te. {i îmi place ca în lucr\rile mele umorul s\ fie o strategie de comunicare: în cel mai bun caz el invit\ ambele genuri s\ se apropie de o lucrare, f\r\ nevoia de a se proteja, ci de a râde împreun\.

Hakeln / Cro[etând prezint\ trei genera]ii de femei care cro[eteaz\ împreun\. Lucreaz\ [i bârfesc cu o regularitate monoton\. În timpul film\rii în mod simultan cu aceast\ activitate tipic feminin\ are loc o conversa]ie. Se speculeaz\ forma obiectului [i inten]ionalitatea lucr\rii. Femeile r\spund relaxat la întreb\rile adresate de c\tre o voce b\rb\teasc\ (par]ial întrebând, par]ial ironic\) din spatele camerei de filmat. Femeile formeaz\ o întregime compact\, ceva le leag\. Blonds have more fun / Blondele se distreaz\ mai bine este un comentariu ironic despre faptul c\ a avea p\r ni se pare un fapt de la sine în]eles. Doris Mayer

Somewhere between Simone de Beauvoir´s “Feminism is a way of living individually and fighting collectively”, and “Celebrate yourself, others will follow!” I prefer boiled eggs for brunch to throwing raw eggs. And I like humor as a strategy of communication in my works: in the best case it invites both genders to approach a work, without the need to protect them selves, but to laugh together.

Hakeln / Crocheting shows three generations of women, who are working on a common crochetwork. They are working and gossiping with monotonous regularity. Simultaneously with the monotonous/regular and typical female activity, a conversation about this work and the videowork is taking place. There is a speculation about the form of the object and the intention of the work. The women are off-handedly answering questions that are asked by a male voice (partly asking, partly ironic) off camera. The women create a compact entirety, something connects them. Blonds have more fun is an ironic comment on the fact that we consider having hair as a matter of course. Doris Mayer

Profile for Experimental Project

Perspective 2008  

Perspective 2008 catalog

Perspective 2008  

Perspective 2008 catalog

Advertisement