Page 10

8

corporalitatea nu exprim\ altceva decât o identitate modificabil\ în timp - aceea a genului - construit\ pe parcursul interac]iunilor de tip social. Dar corpul nu este doar o structur\ pasiv\ ci se modeleaz\ în func]ie de op]iuni preluând în acela[i timp un impresionant bagaj de influen]e necesar pentru integrarea social\. În arta contemporan\ româneasc\ exist\ o oarecare lips\ de mobilizare în privin]a organiz\rii unor evenimente de amploare având în vedere dificult\]le întâmpinate în a g\si resursele financiare necesare, spa]iul adecvat [i nu în ultimul rând, oamenii dispu[i s\ se înhame la munc\. O expozi]ie interna]ional\ serioas\ presupune eforturi pe m\sur\, o echip\ de oameni responsabili, f\r\ handicapul comodit\]ii sau al temerilor fa]\ de reac]ia publicului la un concept. Numero[ii parteneri de valoare ai proiectului Perspective 2008 demonstreaz\ importan]a regl\rii atitudinii fa]\ de arta feminist\ `n rela]ie cu istoria [i arta în acest spa]iu cultural, [i subliniaz\, nu bifarea unui discurs pe o agend\ cultural\, ci deschiderea c\tre normalitate.

taking over at the same time, an impressive baggage of influences, necessary for the social integration. There is a certain lack of mobilization in Romanian contemporary art when it comes to organizing some events of vast proportions, taking into account the difficulties in finding the necessary financial support, the right space and last but not least, people willing to work. A serious international exhibition requires great efforts, a responsable team, without the handicap of ease or the one of fears of the public’s reaction to a particular concept. The numerous valuable partners of Perspective 2008 project prove the importance of adjusting the attitude towards the feminist art in relation with history and art in this cultural area, and underline, not the simple act of checking off a discourse on the cultural agenda, but the opening towards normality.

Profile for Experimental Project

Perspective 2008  

Perspective 2008 catalog

Perspective 2008  

Perspective 2008 catalog

Advertisement