Exodos15

Page 1


Zavod Exodos Ljubljana M e t e l k o v a 6 , S I -1 0 0 0 L j u b l j a n a t : 0 1 431 03 4 4 f : 0 1 431 03 4 4 e: i n f o @ e x o d o s-f e s t i v a l . s i i : w w w. e x o d o s . s i

Zavod Exodos Ljubljana je član organizacije IETM , F. I . T. i n m r e ž e Tr a n s d a n c e , s o o r g a n i z a t o r Balkan Dance platforme. Exodos Institute Ljubljana i s a m e m b e r o f I E T M , F. I .T. , a n d Tr a n s d a n c e N e t w o r k , co-organiser of the Balkan Dance Platform.

p r o d u kc i j a p r o d u c t i o n Z AVO D E XO D O S L j u b l j a n a; umetniški svet artistic b o a r d : K ATA L I N E R D O D I , BARBAR A HRIBAR, P R I M OŽ J E S E N KO, S A M M E R A E Y M A E K E R S , N ATA Š A Z AVO LOV Š E K ; i z b o r g o s t o v d d d r. B a t u r i n , C o n a , A s a D j i n n i a g u e s t s s e l e c t o r s: PREMUŠ, Š TROMAJER ,

tehnično vodenje technical d i r e c t o r s: B O R U T C A J N KO; tehn. ekipa tech. crew: B O R U T B U Č I N E L , LU K A C U R K , G R EG A M O H O R Č I Č , DA N I LO P EČ A R , J A N KO OV E N , D U Š A N P U Š I C A , I G O R R E M E TA , J U R E V L A H OV I Č , M I H A Z U PA N i n š e k d o; s k r b z a g o s t e guesthosting: TINA VO J N I Č ; c e l o s t n a p o d o b a

U R Š K A B O L J KO VA C ; p r e v o d t r a n s l a t i o n: U .T. A . Prevajanje, JANA RENÉE W I LCOX E N ( B A L L E T T I K K A I N T E R N E T T I K K A ); u r e j a n j e , o b v e š č a n j e e d i t o r, p u b l i c i t y : I N G E PA N G O S; tisk print: Collegium Graphicum. L j u b l j a n a . A p r i l 2 0 0 9.

Ž I VA D I N OV; d i r e k t o r i c a festivala festival director: N ATA Š A Z AVO LOV Š E K ; organizacija, koordinacija o r g a n i s a t i o n , c o o r d i n a t i o n: K ATJ A S T U Š E K , a s i s t e n t assistant: MIL AN VR AČAR;

v i s u a l i d e n t i t y : B O Š TJ A N L I S EC ; z n a k l o g o t y p e: J.E . S .U. S AJA X; spletno o b l i k o v a n j e w e b d e s i g n: B O R U T B R E Z AV Š Č E K , g i g o d e s i g n; f o t o p h o t o: N A DA ŽG A N K ; v i d e o:

K ARMEN KLJUČAR , JANA

zahvala acknowledgement: K R A M B E R G E R , M I TJ A ROTOVNIK .


S N J E Ĺ˝ A N A P R E M U Ĺ D O L LY M Y B O D Y p r e m i e r a p r e m i e r e 030509 040509 stara mestna elektrarna elektro ljubljana 2100

S N J E Ĺ˝ A N A


po k rov it e l j i p red s t a ve sp on s or s of pe r fo rm a n ce

bre zpla č n i v s t o p je o m o go č i l fre e t i c ket s pro v i d ed by

gl av n a po k ro v i t elji c a fes t i v a la m a in s po n s o r

fo t o ph o t o : MAD S TE R

P R E M U Š B


B A C K T O B A C K T H E AT R E : S M A L L M E TA L O B J E C T S 040509 prešernov trg, ljubljana 1600 1900

B A C K T O B A C


O K

b rez pl a č ni v s t o p je o m o go č i l f ree t icke t s pro v i d ed by

g la vn a po kro v i t elji c a fes t i v a la m a i n s po n s o r

f o t o p ho t o : JE F F BUS BY

T H E A T R E


E

CR E W: E UX 0 5 0 5 0 9 0 6 0 5 0 9 0 7 0 5 0 9 0 8 0 5 0 9 c e n t r o m e r k u r, l j u b l j a n a 1 6 0 0 -2 3 0 0

C R E


b rez pl a č n i v s t o p je o m o go č i l f ree t icket s pro v i d ed by

g la vn a po k ro v i t elji c a fes t i v a la m a i n s po n s o r

f o t o p ho t o : JI M BO L L A N S E E / E RI C JO RI S

w


D R AG A N ŽI VA D I N OV::D U NJA ZU PA N ČI Č::M I H A T U R Š I Č i n f o r m a n s / P O S T G R A V I T YA R T: : S Y N TA P I E N S / t e k s t i , d e j s t v a , d o k u m e n t i 070509 080509 vitanje 1200 1600 080509 ljubljana 2200

D R A G A N

Ž I


p o d o b e vi s u a l s : D RAG A N Ž I VA D I N OV: : D UN JA Z UPA N Č I Č : : M I H A T URŠ I Č

po k rov it e l j a p roj e k t ov proj ec t s s p on so r s

bre zp l a čn i v st o p j e om o go či l fre e t ic ket s p rov id e d by

V A D I N O V :: D U N J A Z U P A N C I C ::M I H A T U R Š I C OBČ I N A VI TA N J E


I G O R Š T RO M A J ER + B R A N E ZO R M A N: B A LLE T T I KK A I N T E RN E T T I KK A 070509 ptl, ljubljana 1900

I G O R P H

Š T R O


b rez pl a č n i v s t o p je o m o go č i l f ree t icket s pro v i d ed by

g la vn a po k ro v i t elji c a fes t i v a la m a i n s po n s o r

M A J E R + B R A N E Z O R M A N f o t o p ho t o : V I RT UA L N A BA Z A I N T I M A


C ADEN MANSON/BIG ART GROUP: THE SLEEP (Cinema Fur y 01) 070509 080509 stara mestna elektrarna elektro ljubljana 2100

C A D E N

M A N


b rez p la Ä?n i v s t o p je o m o go Ä? i l f ree t ic ket s pro v i d ed by

g l a v na po k ro v i t elji c a fes t i v a la m a in s po n s o r

N S O N / B I G A R T G R O U P fo t o ph o t o : CAD E N MAN S O N


nedelja, 3. maja, ponedeljek, 4. maja, v stari mestni elektrarni elektro ljubljana ob 21. uri, premiera sunday 3 may & monday 4 may in old power station elektro ljubljana at 9 pm, premiere

SNJEŽANA Premuš: Dolly My Body [Dolly – Moje Telo]

zamisel, koreografija concept choreography: Snježana Premuš; izvedba perfmormed by: Nina Milin, Madster; dramaturgija dramaturgy: A n j a G o l o b; a s i s t e n c a pri relaciji giba in zvoka movement and sound coordination assistant: Ivan Mijačević; p r o j e kc i j e , s c e n a p r o j e c t i o n , s e t- d e s i g n: Luka Umek; zvok in interaktivni koncepti sound and interactive c o n c e p t s: M i h a C i g l a r ; svetlobno oblikovanje l i g h t- d e s i g n: J a k a Šimenc; kostumografija costumography: Jelena L e s k o v a r/C L I C H É ; fotografija, oblikovanje p o h o t o g r a p h y, g r a p h i c d e s i g n: M a d s t e r ; p r o d u kc i j s k a h i š a produced by: Zavod E XO D O S; s o p r o d u kc i j s k i hiši co-produced by: ZULK , Plesna Izba M a r i b o r. zahvala thanks: Marko + Lea Pirnat

Razmerja človeškega telesa in drugih medijev ostajajo tudi po desetih letih prepoznavne, samosvoje ustvarjalne poti v središču odrskega zanimanja koreografke in plesalke Snježane Premuš; med drugim nadaljuje tudi naslov aktualne predstave logiko naslovov nekaterih prejšnjih, v katerih je bilo telo dvakrat ozvočeno in enkrat utišano. Amplified Body 1 in 2 [Ozvočeno telo 1 in 2] raziskujeta razmerja realnosti telesa skozi razprte dimenzije zvoka, Silent Body [Tiho telo] na podlagi realnega, živega telesa preizprašuje različne vrste in stopnje materialnosti – naslednji korak v razvoju, ki temelji na dosedanjih raziskavah odrskega sobivanja oz. (so)vplivanja giba, zvoka in videa, uvaja različne načine multiplikacije telesa. Po eni strani to neizogibno vodi v grozo pred podobo, ker učinkovito postavlja pod vprašaj enkratnost, individualnost in neponovljivost subjekta, po drugi odpira vprašanja izgube oz. odsotnosti telesa. Predstava že od začetka nastaja kot sodelovanje; zastavljena je kot sočasni razvoj zvokovnega, gibalnega in vizualnega materiala, s čimer aktivno preizprašuje razmerja med telesom in tehnologijo, predvsem v točkah možne prevlade enega ali drugega. “Ne pozabimo: Vsak papagaj je svoj kralj, ki posluša le zakone narave … Haywoodov citat iz knjige The Culture of The Copy je moja iztočnica za razmišljanje o nadaljevanju serije projektov, ki nastajajo kot projeciranje lastne podobe ter iskanje omejitve in ekstenzij telesa in identitete ...” Snježana Premuš


ponedeljek, 4. maja, na prešernovem trgu v ljubljani ob 16. in 19. uri monday 4 may at prešeren square at 4 & 7 pm

“Let us not forget: Every parrot is its own king who only listens to nature’s laws...Haywood’s quote from The Culture of the Copy is where I begin my contemplation about continuing the series of projects that emerged as a projection of own image and a search for the limits and extensions of the body and identity...” Snježana Premuš

BACK TO BACK THEATRE: small metal objects [majhni kovinski predmeti]

Even after ten years, the relations of the human body and other media remain defining and outstanding features at the heart of stage performance of the choreographer and dancer Snježana Premuš. Among other things, the title of the show continues the logic of some of the previous titles, in which the body was twice amplified and once silenced. Amplified Body 1 and 2 explore the relations of a body’s reality through open dimensions of sound. Silent Body relies on a real and living body to examine various types and levels of materiality – the next step in a development based on researching coexistence on stage, i.e. the interactions of movement, sound and video introduces various multiplications of the body. This inevitably leads to being frightened of an image, as it effectively questions the distinctiveness, individuality and uniqueness of the subject, while it also raises questions of the loss or absence of the body. The show is a collaborative effort, a concurrent development of auditory, motor and visual material, so as to thoroughly re-examine the relationships between the body and technology, particularly at junctures where one may prevail over the other.


zamisel devisors: Bruce G l a d w i n , S i m o n L a h e r t y, S o n i a Te u b e n , G e n e v i e v e Morris, Jim Russell; režija director: Bruce G l a d w i n; o b l i k o v a n j e zvoka, glasba sound d e s i g n , c o m p o s i t i o n: Hugh Covill; fotografija p h o to g r a p h y : J e f f B u s b y. Pre d st avo m a j hni kovinski pr edm et i so p od p rli Arts Vi ct oria in avst ralska vlada p rek Au st ralia C ou n c ila, Vi ct oria C om m ission s s p od p oro vlad e d ržave Vi ct orije p re k C om m unity Sup p ort Fu n d a. sm a ll metal obj ec t s h as b e e n p re sented w i t h su p p ort from Arts Vi ct oria an d assist e d by

OPOZORILO: Predstava, v kateri se sliši precej preklinjanja in besed, povezanih s spolnostjo, je primerna samo za zrele in odgovorne osebe, stare 13 let in več.

Iskrivi gledališki biser, small metal objects, si jemlje za oder kar Prešerca, vedno polnega pešcev. Gledalci prek naglavnih slušalk poslušajo napeto osebno dramo, ki se odvija nekje v gneči. Gay in Steve po navadi ne izstopata iz povprečja. Zdaj pa v eni noči nehote odigrata osrednjo vlogo v življenju dveh stremuških podjetnikov, s katerima imata dogovorjen posel. Z razvojem dogodkov postajata vse bolj pristna, nam pa predstava zvito in živo prikaže drobne vsakdanjosti, ki jih večinoma jemljemo za samoumevne. BACK TO BACK ustvarja nove oblike sodobnega gledališča, kot si ga zamišlja skupina igralcev invalidov, ter poudarja družbene in politične vsebine, ki zadevajo vsakogar. Upira se konvencionalnosti, preizkuša logiko in prevprašuje imperativ normalnosti.

t he Au st ralian Gove rnment t hrou g h t h e Au st ralia Council, i ts art s fu n d in g ad visor y b od y an d in it iat e d t h rough t he Vic t oria C om m iss ions ,

“majhni kovinski predmeti obrnejo pojem vsakdanjika od znotraj navzven. Gre za čisto, iskreno, kompleksno in dih jemljočo predstavo, za edinstven razmislek o vrednosti človeka.” Sydney Morning Herald

su p p ort e d b y t h e Vic torian Gove rn m e n t , t h rou g h the C om m u n it y S u p p ort Fund.

“Mojstri provokacije, igralci Back to Backa, poskrbijo za izjemno preobrazbo normalnega občinstva v ljudi, ki vidimo lepoto tam, kjer je skrita.” The Age

CAUTION: Coarse language and sexual references. Suitable for a mature 13 year-old and up.

An ingenious theatrical gem, small metal objects, unfolds amidst the high volume pedestrian traffic at Prešernov trg. With individual sets of headphones, the audience is wired in to an intensely personal drama being played out somewhere in the crowd. Gary and Steve are the kind of men who normally escape notice. But here they play an inadvertent pivotal role in the night of two ambitious executives they’ve arranged to meet for a transaction. As the intimacy of their situation develops, small metal objects emerge as a sly and luminous depiction of everyday issues most take for granted. BACK TO BACK THEATRE creates new forms of contemporary theatre imagined from the minds of a unique ensemble of actors with disabilities, giving voice to social and political issues that speak to all people. The company’s work defies convention, challenges logic and questions the imperative to be normal. “small metal objects turns the notion of theatre and the everyday inside out. It is a pure, open-hearted, complex and breathtaking production and a unique meditation on human worth.” Sydney Morning Herald “Master provocateurs, Back to Back does a rigorously mighty job on nudging and subverting straight audiences into seeing beauty where it is hidden” The Age


DRAGAN ŽIVADINOV::DUNJA ZUPANCIC::MIHA TURŠIC informans/POSTGRAVITYA RT::SYNTAPIENS/teksti, dejstva, dokumenti › ›

č e t r t e k , 7. m a j a , i n p e t e k 8 . m a j a , v v i t a n j a h informans ob 12. in 16. uri; v petek, 8. maja, v stari mestni elektrarni elektra ljubljana predavanje ob 22. uri thursday 7 may and friday 8 may in vitanje informance at noon and at 4 pm; friday 8 may in old power station ljubljana lecture at 10 pm

D r a g a n Ž i v a d i n o v :: a t r a k t o r at t ract or; D u n j a Z u p a n č i č :: v i z u a l i z a c i j a visu alisat ion; M i h a Tu r š i č :: o b l i k o v a n j e breztežnostnih okolij w eight less environment design; M a t e j a R e b o l j :: i n f o r m a; M a r k o M l a č n i k :: i n f o r m a; P e t e r D o b r i l a :: t e r e m i n t heremin; B o š t j a n O d a r :: i n f o r m a; J u r e D i m e c :: n o i s e; L u k a M a r t i n Š k o f :: d i g i t a l n a d r a m a t u r g i j a digit al dramat u rgy; J e r a I v a n c :: d r a m a t u r g i j a dramat u rgy; S a š o B e k a f i g a :: o b l i k o v a l e c l u č i light design; P e t e r K r i ž a n i č :: o b l i k o v a l e c z v o k a sou nd engineer I n t e r v e n c i j a I n te r v e n tio n d r. M i t j a P e r u š :: k o g n i t i v n a

DUNJA ZUPANČIČ raziskuje v postgravitacijski umetnosti dva kompleksna sistema, praznotelesno režijo in sistem syntapiens, ter vizualizira njuno točko stika. Vse konceptualne informacije o praznotelesni režiji Dragana Živadinova in informacije o sistemu syntapiens Mihe Turšiča geometrizira s časovnim plastenjem in informami. MIHA TURŠIČ ni oblikovalec zato, da bi si zgradil svojo lastno predmetno pokrajino, da bi bil del veličastne kapitalske proizvodnje predmetov. Ne! Kategorično nasprotno :: s svojim globinskim digitalnim talentom v breztežnostnih okoljih oblikuje ideje o človeku in kako je biti človek. Dogodkovni niz petdesetletne gledališke predstave Noordung združuje in povezuje DRAGANA ŽIVADINOVA s sistemom postgravitacijske vizualizacije Dunje Zupančič. Javno, sekularno dejanje z natančno določeno obliko je vedno operacija smisla, če je polnjena z vizualnim mišljenjem. Dvojina Dragana Živadinova in Dunje Zupančič dobi množino Mihe Turšiča!

z n a n o s t c o g n itiv e s c i e n c e ; M i t a r M i l u t i n o v i ć :: b i n a r n i i n kvantni računalniki binar y and quantum computers

dddr. JURIJ MIHAJLOVIČ BATURIN: SREČANJE Z ZEMLJO sreda, 6. maja, v Vitanjah ob 18. uri slovesno odprtje fotografske razstave ruskega kozmonavta, člana posadke misije Soyuz TM-28 (1998) in Soyuz TM-32 (2001)


torek, 5. maja, v stari mestni elektrarni elektro ljubljana ob 21. uri thursday 5 may in old power station elektro ljubljana at 9 pm

Photography exhibition MEETING WITH THE EARTH of dddr. YURI MIKHAILOVICH BATURIN, a Cosmonaut, Member of the Soyuz TM-28 (1998) and Soyuz TM-32 (2001) Missions. Grand opening: Wednesday, 5 May, Vitanje, 6pm

ASA DJINNIA: UNDRUM (Strategies Of Surviving Noise) [NEBOBNANJE (Strategije, kako preživeti hrup)]

DUNJA ZUPANČIČ explores two complex systems in postgravitaty art: empty-body directing and the syntapiens system, and visualises their point of connection. She geometrises all conceptual information about the emptybody directing of Dragan Živadinov and about the syntapiens system by Miha Turšič with temporal layering and informas. MIHA TURŠIČ is not a designer because he wants to build his own tangible landscape, to be a part of the magnificent capital-driven production of products. No! Categorically differently :: exploiting his profound digital talent, he designs ideas about the human being and the feeling of being human in weightless environments. The series of events of the fifty years performance Noordung connects DRAGAN ŽIVADINOV with Dunja Zupančič’s system of anti-gravitational visualisation. A public, secular act, with a precisely defined form, is inevitably an operation of sense if it is informed by visual thinking. The dual of Dragan Živadinov and Dunja Zupančič becomes plural with Miha Turšič.


prenosnik, oprema l a p t o p , m a c h i n e s : Ta r e k A t o u i; b o b n i , p r e n o s n i k d r u m s , l a p t o p: U r i e l B a r t h e l e m i; p r o d u kc i j s k a h i š a produced by: Shrajah B i e n n i a l 0 9.

Siloviti fizični elektronskozvočni performans je osnovan na izkušnji zapora in mučenja. Tarek je bil namreč med libanonsko vojno julija 2006 tri dni zaprt in udarci v glavo so mu povzročili trajno poškodbo sluha v levem ušesu. Ne-bobnanje tako vzporeja na eni strani poskuse, da se preseže stanje fizične in psihične ujetosti, brezizhodnosti, na drugi brisanje meja glasbenega izraza, umetnosti prenosnikov (laptop art) in elektronske glasbe. Tarek in Uriel delujeta pod imenom ASA DJINNIA od ustanovitve dua leta 2004 v Parizu. Njuna improvizirana godba, energična mešanica bobnov in elektronike, združuje estetske in zvočne raziskave v enkraten navdihujoč nastop. Un-Drum is an intense and physical electronic sound performance. It draws upon the 3 days of arrest and torture Tarek experienced during the July 2006 war on Lebanon, during which he permanently lost partial hearing in his left ear after receiving a beating to the head. It draws parallels between attempts to break states of physical and psychological detention and siege and the collapsing of musical performance boundries, laptop art and electronic music. ASA DJINNIA is the association of Tarek Atoui and Uriel Barthelemi who founded this collective in 2004 in Paris. This duo of improvised music is a highly energetic combination of drums and electronics where both musicians merge their aesthetics and sound research in a unique impressive show.


od torka, 5. maja, do petka, 8. maja, v centromerkurju, ljubljana, od 16. do 23. ure from tuesday 5 may untill friday 8 may in centromerkur ex-supermarket, ljubljana, from 4 pm until 11 pm

CREW: EUX [ONI]

zasnova, režija concept, d i r e c t i o n: E r i c J o r i s; av tor author: Eli C o m m i n s; r a z i s k a v a , tehnološki razvoj research, technological development: Philippe B e k a e r t ; o p e r a t e r, tehnološka koordinacija o p e r a t o r, t e c h n o l o g i c a l co-ordinator: Vincent J a c o b s; o p e r a t e r operator: David Debuyser; pomočnik režije, scenografija d i r e c t i o n a s s i s t a n t , s e td e s i g n: C h a n t a l l a P l e i t e r ; i g r a j o a c t o r s: M a j a J a n t a r, S t e f D e P a e p e , C a r l y W i j s; k o o r d i n a t o r k a p r o d u kc i j e p r o d u c t i o n co-ordinator: Vick y Ve r m o e ze n; g l a v n a v o d j a g e n e r a l d i r e c t i o n C R E W: H i l d e Te u c h i e s . Obvezna rezer vacija vsaj dan prej Please book at least a day in advance m : 0 41 2 1 1 1 8 5 ( o d 9 . d o 16. ure from 9am until 4pm) e: exodos@exodos . si

Eux, prizorišču prilagojena predstava, postavlja gledalca/ko v prvi plan. Opremljen/a z videoočali, s sledilno napravo, z miniaturno kamero in s slušalkami se sprehaja skozi nekakšno zgodbo, saj hodi mimo mnoštva podob, ki mu/ji jih predvaja taista kamera. Pod vodstvom igralca/ke je teleportiran/a od tu in zdaj v ne tu in ne zdaj; tu, a ne zdaj; zdaj, a ne tu. Doživetje resničnega in navideznega v gledališkem prostoru traja 1 uro in 15 minut. Vsakih 40 minut ga lahko preizkusi drug/a gledalec/ka. CREW je flamska umetniška skupina pod vodstvom Erica Jorisa, ki deluje na meji med umetnostjo in znanostjo, med performativnimi umetnostmi in novimi tehnologijami. Raziskovalci z različnih univerz vidijo to eksperimentalno gledališče kot laboratorij, v katerem lahko preizkušajo napredek lastnega dela, zato razvijajo izvirne tehnologije, ki jih Crew uporabi v performansih. Stalen dialog z razvijalci robotike in računalniških ved spodbuja domiseln gledališki pogled na oblikovanje in predstavo, besedilo in zvok. Eux is a site specific immersion work in which the spectator becomes the centre of the performance. Equpped with videogoggles, an orientation tracker, a miniature camera and soround sound headphones he/she moves and walks through a kind of story by walking trough a constellation of images that they are streams from the head-mounted cameras. Under the guidance of the actor he/she is teleported from the here and now to the neither here nor now to the here but not now and to the now but not here. The experience of real and the virtual in theatre lasts 1h 15’. Every 40 minutes a new person can start. CREW is the Flemish company of artist Eric Joris that operates on the border between art and science, between performing arts and new technology. Finding in experimental theatre a laboratory where they can test the progress of their own work, researchers from different universities develop original technologies for Crew to use in the performances. Permanent dialogue with the developments in robotics and computer sciences triggers the theatrical imagination of design and production, text and sound.


č e t r t e k , 7. m a j a , v p l e s n e m t e a t r u l j u b l j a n a o b 1 9 . u r i thursday 7 may in ljubljana dance theatre at 7 pm

IGOR ŠTROMAJER + BRANE ZORMAN: BALLETTIKKA INTERNETTIKKA Medmrežni balet Internet ballet

Ballettikka Internettikka j e s o p r o d u kc i j a V i r t u a l n e b a ze I n t i m a i n C o n e 2 0 0 1–9 t e r A k s i o m e 2 0 03 . S o p r o d u kc i j a p r e d s t a v i t v e B a l l e t t i k ke I n t e r n e t t i k ke n a E x o d o s u 2 0 0 9: E x o d o s L j u b l j a n a , w w w. e x o d o s . s i; V i r t u a l n a b a z a I n t i m a – zavod za sodobne u m e t n o s t i , w w w. i n t i m a . o r g; C o n a – z a v o d z a procesuiranje sodobne u m e t n o s t i , w w w. c o n a . s i . Ballettikka Internettikka is a co-production of Intima Virtual Base and Cona 2 0 0 1–2 0 0 9 a n d A k s i o m a 2 0 03 . T h e B a l l e t t i k k a Internettikka presentation during Exodos 2009 is a co-production of: E x o d o s L j u b l j a n a , w w w. e x o d o s . s i; I n t i m a V i r t u a l Base – Institute for Contemporar y Ar ts, w w w. i n t i m a . o r g; C o n a – Insitute for Contemporar y A r t P r o c e s s i n g , w w w. cona.si.

www.intima.org/bi 2001–2009 Internet – Moskva Moscow – Bergen – TV – Ljubljana – Milano Milan – Beograd Belgrade – Berlin – Hongkong Hong Kong – Dresden – Olimpija Olympia – Madrid – Velenje – Seul Seoul – Svalbard “We shall fight them on the beaches. We shall fight them on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.” W. Churchill Ballettikka Internettikka je niz taktičnih umetniških projektov, ki raziskujejo brezžični medmrežni balet, kombiniran z gverilskimi taktikami in mobilnimi medmrežnimi prenosi v živo. V obdobju 2001–9 je bilo izvedenih devetnajst nizkotehnoloških performansov Ballettikka Internettikka kot neposrednih gverilskih baletnih akcij. Avtorja vdirata v različne prostore in lokacije ter izvajata internetne koreografije, temelječe na računalniških jezikih ter poleg svojih, baletno nesposobnih teles manipulirata plesno omejene in politično tesnobne daljinsko vodene robote z vohunskimi kamerami, ki plešejo medmrežni balet. V povezavi baleta in digitalnih komunikacij iščeta prostor najmanjšega možnega gibanja, in prevajata telo v računalniško kodo. Projekt načrtno prevzema gverilske taktike boja in jih umešča v dolgočasne kontekste, v katerih potekajo izpraznjeni procesi brez razloga, ki vzpostavljajo strategije dialoga umetnosti s kapitalom ter z anarhističnim potrošništvom sodobne družbe. Ballettikka Internettikka is a series of tactical art projects which began in 2001 with the exploration of Internet ballet. It explores wireless Internet ballet performances combined with guerrilla tactics and mobile live Internet


Exodos Festival 2009, a retrospective exhibition of Ballettikka Internettikka is on view in Škuc Gallery. Opening of the exhibition: Wednesday, 22 April at 8 pm. The exhibition is open from 23 April to 22 May 2009. Guided tours of the exhibition: 12 May at 6 pm and 21 May at 6 pm.

Stari trg 21, 1000 Ljubljana, t & f: +386 1 42 13 140, www.galerija.skuc-drustvo.si

č e t r t e k , 7. m a j a , i n p e t e k , 8 . m a j a , v s t a r i m e s t n i e l e k t r a r n i elektro ljubljana ob 21. uri thursday 7 may & friday 8 may in old power station elektro Ljubljana at 9 pm

Sočasno s predstavitvijo projekta Ballettikka Internettikka na Exodosu 2009 poteka v Galeriji Škuc pregledna razstava. Odprtje razstave: 22. aprila ob 20. uri. Razstava je odprta od 23. aprila do 22. maja 2009. Avtorski vodstvi po razstavi: 12. maja ob 18. uri in 21. maja ob 18. uri. In conjunction with the Ballettikka Internettikka presentation-performance as part of

CADEN MANSON/BIG ART GROUP: THE SLEEP (Cinema Fury 01) [Spanje (Filmska turbulenca 01)]

broadcasting strategies. From 2001 to 2009 nineteen different Ballettikka Internettikka actions were performed. Ballettikka Internettikka uses impossible connections to develop the possible strategies of resistance and disobedience. The project participates in the already existing protocols of communication, yet without being servile to these protocols, it opens up links between emotionality and technology, production and ethics, desire and organization, imagination and institution. The distribution of politics and intimacy without any reason and purpose, with the use of limited, defined, and controlled protocols is a dystopia and an unsubmissive revolt to the world of capital, which can be disarmed only by the use of its own tactics.


režija, video direction, v i d e o i n s t a l l a t i o n: C a d e n M a n s o n; z v o k , dramaturgija sound, dramaturgy: Jemma N e l s o n; g l a s b a m u s i c : T h e o Ko g a n , S e a n P i e r c e , J e m m a N e l s o n; g l a s v o i c e: T h e o Ko g a n; k i t a r a g u i t a r : S e a n P i e r c e; predmeti, animacija, izvedba objects, animation, performer: David Commander; p r o d u kc i j s k a h i š a produced by: Big Art Group. P o r o m a n u M . P. S h i e l : R o ž n a t i o b l a k. B a s e d on the novel The Purple C l o u d b y M . P. S h i e l . podpora supported by: G reenwall Foundation; posebna zahvala special thanks: Ana Mari de Quesada, The Wild Project, Kristin M u e l l e r, A l e x H a s e l b e c k .

Shielov rokopis, predrugačen s posebnimi učinki in filmskimi tehnikami, ki segajo daleč nazaj, k rojstvu kinematografije, je uporabljen za kritično prevpraševanje sodobne kulturne krajine in okoljske problematike. V Rožnatem oblaku (1901) se ambiciozni pustolovec odpravi osvajat Severni tečaj. Med njegovo osamo ogrozi Zemljo in življenje na njej strupen rožnati oblak ... Spanje iz izvirnika izlušči krizo sodobnega preživetja. Shielovo zgodbo vzporeja z aktualnimi dejstvi o podnebnih spremembah, informacije, nakopičene v digitalizirani družbi, pa zavrže, da bi raziskal vsiljen primitivizem in bivanjsko krizo. Spanje je ena od predstav projekta Filmska turbolenca, ki združujejo člane skupine Big Art Group, glasbenike v živo ter pozabljena ali malo znana literarna dela. Značilnost BIG ART GROUP sta svojstvena uporaba govorice medijev in mešanica odrskih žanrov. Rezultat so vedno nova, izzivalna dela, ki s svojo nekompromisnostjo, aktualnostjo in izvirnostjo pomembno prispevajo h kulturni raznolikosti in k odrski umetnosti. The Sleep reconfigures Shiel’s manuscript with the special effects and film techniques used during the birth of cinema at the turn of the century to critique the contemporary cultural landscape and environmental issues. In MP Shiel’s genre classic written in 1901, an ambitious adventurer sets off to the undiscovered North Pole. Meanwhille a poisonous purple cloud covers the earth and annihilates all human and animal life… From the of the original manuscript, The Sleep extrapolates the crisis of contemporary survival, merging Shiel’s story with current accounts of climate change, and jettisoning the information accumulation of a digital society to investigate a forced primitivism and a crisis of being. The Sleep is a part of project called Cinema Fury

encompassing a series of shows constructed from collaborations between members of Big Art Group, live musicians and forgotten or little know literature with the aim to create new works of Image Performance. BIG ART GROUP uses the language of media and blended states of performance in a unique form to build culturally transgressive and challenging new works with the aim of contributing an uncompromising, relevant, and original body of work to the performance stage.


intervencija v medijski prostor mass media intervention

Cona: on.dis.play: POSTANI UMETNIK TUDI TI. [Become An Artist Yourself.] propaganda video

a v t o r j a a u t h o r s: I r e n a P i v k a , B r a n e Zo r m a n; v i d e o svetovalka video s u p e r v i s o r : U r š k a Va v p e t i č ; glasba music: Brane Zo r m a n; p r o d u kc i j s k i h i š i produced by: Exodos, C o n a , w w w. c o n a . s i

Za 15. festival Exodos sva bila povabljena, da pripraviva projekt na temo intervencije v medijski oglasni prostor oz. video, ki se bo prikazoval na displejih na javnih in zasebnih površinah. Delo obdeluje vidike popularizacije umetniškega poklica v množičnih vizualnih medijih, kjer se sicer pojavljajo oglasne vsebine. Video je narejen kot agit-prop akcija za rekrutiranje bodočih umetnikov, da vstopijo v polje profesionalne umetniške kariere, da s svojo ustvarjalnostjo prispevajo skupnosti ali pa le realizirajo svoj lastni ego. Delo on.dis.play: POSTANI UMETNIK TUDI TI. povzdiguje umetniški poklic na pediestal družbeno koristnega. Končni izdelek je video, predvajan na izbranih displejih, v kinodvoranah in na spletu. Prostor in čas predvajanja: Kolosej Ljubljana, 30. 4.–6. 5. 09, pred vsako predstavo v vseh dvoranah; displeja na Šubičevi in Slovenski, Ljubljana, 24. 4.–7. 5. 09; avtobusi medmestnega prometa, 23. 4.–7. 5. 09; displeji na železniški postaji Ljubljana, 24. 4.–8. 5. 09; kioski po Ljubljani, 23. 4.–7. 5. 09

For 15th Exodos we were invited to prepare a project dealing with intervention in the arena of media advertising; i.e. a video to be shown on displays mounted on public and private property. The video examines various aspects of the popularisation of the artistic profession in mass visual media which function as advertising platforms. It has been conceived as an agitprop campaign to recruit future artists who are to start a professional artistic career and use their creativity either to aid their communities, or merely to boost their egos. on.dis. play BECOME AN ARTIST YOURSELF. elevates the artistic profession to the pedestal of community service.


Uporabljeno slikovno gradivo je izbor fotomateriala domačih projektov, ki so prikazani na 15. festivalu Exodos, in iz arhiva dosedanjih festivalov. The photographic material used is taken from a selection of domestic projects featured at the 15th Exodos Festival, and from the Festival’s photo bank. Snježana Premuš + Ignaz Schicke, Ozvočeno telo A m p l i f i e d B o d y, p: P T L , 2 0 0 1 , f : B o j a n B r e c e l j S n j e ž a n a P r e m u š , T i h o t e l o S i l e n t B o d y, p: F l o t a , 2 0 0 8 , f: Madster I g o r Š t r o m a j e r + B r a n e Zo r m a n , B a l l e t t i k k a I n t e r n e t t i k k a, p: V i r t u a l n a b a z a I n t i m a , C o n a , f o t o a r h i v p r o j e k to v p h o t o b a n k s f r o m p r o j e c t s: I l l e g a l l i k a R o b o t t i k k a , 2 0 0 4; M - I I I R o b o t B a l l e t , 2 0 03; O l y m p p i k k a, 2 0 0 8; N o r d d i k k a, 2 0 0 8/0 9 D r a g a n Ž i v a d i n o v :: D u n j a Z u p a n č i č :: M i h a Tu r š i č O H O b j e kc i j a Te h n i č n i d e m o n s t r a to r 5 0::1 9 9 5 –2 0 4 5 M a j a D e l a k + M a l a K l i n e , H I - R E S , p: Z a v o d E N - K N A P, F e s t i v a l M e s t o ž e n s k C i t y o f w o m e n , Z a v o d B u n k e r/S t a r a e l e k t r a r n a , 2 0 0 4 , f : N a d a Žg a n k p = produkcijska hiša produced by; f = foto photo

PRIZORIŠČA VENUES

sreda, 6. maja, v kiberpipi ob 20. uri wednesday 6 may in kiberpipa at 8 pm

Venues and times: Kolosej Cineplex, Ljubljana, from 30 April until 6 May 09, before every performance in every theatre; displays on Šubičeva and Slovenska Streets in Ljubljana, from 24 April until 7 May 09; buses, from 23 April until 7 May 09; displays on Ljubljana Railway Station, from 24 April until 7 May 09; newsagents’ in Ljubljana, from 23 April until 7 May 09

STRATEGIJE PROTI ZANKAM NADZORA – NEKAJ LJUDI IN TRENUTKOV TAKTICNE RESNICNOSTI [STRATEGIES AGAINST CONTROL LOOPS – SOME PEOPLE AND MOMENTS OF TACTICAL REALITY]

The end product is the video, which is played on selected displays, in cinemas and online.

Pogovor ob izidu nove številke revije Maska, ki odpira tematski prostor na izredno ostrem križišču med umetniško-aktivističnimi praksami, kapitalom, družbenimi sistemi nadzora in regulacije ter znanostjo. Udeleženci: Marko Peljhan, Katja Praznik, Mojca Pungerčar. Videokonferenčniki: Konrad Becker, Graham Harwood, Brian Holmes, Geert Lovink. Discussion on the new issue of the Maska magazine which opens up a space of concern at the extremely sharp junction between artisticactivist practices, capital, social systems of control and regulation, and science. Participants: Marko Peljhan, Katja Praznik, Mojca Pungerčar. Video conferencers: Konrad Becker, Graham Harwood, Brian Holmes, Geert Lovink.

CM – centromerkur na prešernovem trgu centromerkur e x-s u p e r m a r k e t a t prešeren square KP – kiberpipa ke r s n i k o v a 1 0 P TL – plesni teater ljubljana ljubljana dance theatre prijateljeva 2 P T – prešernov trg prešeren square SME-EL – stara mestna elektrarana elektro ljubljana old power station ljubljana slomškova 18 vitanje – organiziran p r e v oz i z l j u b l j a n e , p r i j a v a o r g a n i s e d b u s- d r i v e f r o m ljubljana, check in m: 0 41 2 1 1 1 8 5 e: e x o d o s @ e x o d o s . s i

F E S T I VA L S K A T O Č K A DRUŽENJA IN O B V E Š Č A N J A F E S T I VA L MEETING & INFO POINT kavarna SEM SEM café, Metelkova 2


CONA: ON.DIS.PLAY: POSTANI UMETNIK TUDI TI.

080509 DRAGAN ŽIVADINOV::DUNJA ZUPANČIČ::MIHA TURŠIČ: petek friday POSTGRAVITYART::SYNTAPIENS VITANJE 1200 1600 CREW: EUX CM 1600-2300 CADEN MANSON/BIG ART GROUP: THE SLEEP SME-EL 2100 DRAGAN ŽIVADINOV::DUNJA ZUPANČIČ::MIHA TURŠIČ: POSTGRAVITYART::SYNTAPIENS SME-EL 2200

070509 DRAGAN ŽIVADINOV::DUNJA ZUPANČIČ::MIHA TURŠIČ: četrtek thursday POSTGRAVITYART::SYNTAPIENS VITANJE 1200 1600 CREW: EUX CM 1600-2300 IGOR ŠTROMAJER + BRANE ZORMAN: BALLETTIKKA INTERNETTIKKA PTL 1900 CADEN MANSON/BIG ART GROUP: THE SLEEP SME-EL 2100

060509 CREW: EUX CM 1600-2300 sreda wednesday dddr JURIJ MIHAJLOVIČ BATURIN: SREČANJE Z ZEMLJO VITANJE 1800 STRATEGIJE PROTI ZANKAM NADZORA – Nekaj ljudi in trenutkov taktične resničnosti KP 2000

050509 CREW: EUX CM 1600-2300 torek tuesday ASA DJINNIA: UN-DRUM (Strategies of Surviving Noise) SME-EL 2100

040509 BACK TO BACK: SMALL METAL OBJECTS PT 1600 1900 ponedeljek monday SNJEŽANA PREMUŠ: DOLLY MY BODY PREMIERA PREMIERE SME-EL 2100

030509 SNJEŽANA PREMUŠ: DOLLY MY BODY SVEČANA nedelja sunday PREMIERA GRAND PREMIERE SME-EL 2100

Vse predstave so brezplačne – za vas je vstopnice kupilo podjetje MIMOVRSTE. Ogled predstave si zagotovite z rezervacijo na www.mimovrste.com. Rezervirane vstopnice je treba dvigniti uro in pol pred predstavo na prizorišču. All performances are free of charge – your ticket is provided by MIMOVRSTE. Book your seat on www.mimovrste.com and collect your ticket at the venue, 1.5h before the beginning.


za h va l a t ha nk s

pa r t ne r j i pa r t ne r s

pa rt n e r z a vo d a ins t i t u t e p a rt n e r

m ed i j s k i po k rov it e l j i m ed i a sp o ns or s

po d po r a s u pp or t e d by

b re z p la čni vs t o p je o mo g o či l f re e t i cke t s p ro vi d e d b y

g la vna p o kro vi t e lji ca f e s t i va la ma i n s p o ns o r

po k ro v i t e lj p re d s t a ve /p ro je kt a s po n s o r of p e r f o r ma nce /p ro je ct

OBČINA VITANJE

k avarna SEM