Page 1

Eg¨hZciVi^dcV[@k^h\VVgYhBVh`^c[VWg^`6$H


K^g`hdb]ZYZc @k^h\VVgYhBVh`^c[VWg^`6$HWaZk\gjcYaV\i^&.,&! d\[jc\ZgZghdbjcYZgaZkZgVcY©gi^abVh`^c^cYjhig^Zc ^^cY"d\jYaVcY#=VakYZaZcV[kdgZhdbh¨ic^c\Zg Z`hedgiWVhZgZi# K^g`hdb]ZYZcaZYZhV[X^k^a^c\Zc^©g@^b@k^h\VVgY!YZg gZeg¨hZciZgZg'#\ZcZgVi^dcV[@k^h\VVgY[Vb^a^Zc#

KZa`dbbZci^a@k^h\VVgY ¶idiVaaZkZgVcY©gV[bZiVaZbcZgbZY`kVa^iZi! i^aa^Yd\aZkZg^c\hh^``Zg]ZY^h¨g`aVhhZ

K^Zgh©hiZghZah`VWi^a678a^Xd"KZg`Zc!YZgZgWZa^\" \ZcYZ^BVab©!HkZg^\Z#

9ZiZg!d\]VgVai^Yk¨gZi!kdgZhb€aVik¨gZYZWZYhiZ ^WgVcX]Zc#6ik¨gZWZYhii^aVi`dbW^cZgZbZccZh`Za^\Z d\iZ`cdad\^h`ZV`i^kZg[dgVih^`gZ]©_`kVa^iZi!hVbi i^aa^Yd\aZkZg^c\hh^``Zg]ZY^h¨g`aVhhZ# BZYYZccZeg¨hZciVi^dc]€WZgk^!Vi\^kZZi^cYaZY" ZcYZ^cYign`V[@k^h\VVgY[d`jhZgZie€YZi^c\!k^ deaZkZgkdgZh`jcYZg^h¨ga^\\gVYk¨gYh¨iiZg#

@dbeZiZcXZg @k^h\VVgYZg[©gZcYZ^cYZc[dghe€ciV\ZcYZWZVgWZ_Y" c^c\d\hkZ_hc^c\#KdgZhheZX^VaZZg[gZbhi^aa^c\V[ `dbeaZ`hZZbcZg^bZ\Zi]©_`kVa^iZi!d\k^ZgWaVcYi bVg`ZYZihYn\i^\hiZ!c€gYZi\¨aYZghc¨kgZidaZgVcXZg# @k^h\VVgY`VcVhh^hiZgZ[gV6"O!VaiZ[iZgY^iWZ]dk# ™ ™ ™ ™ ™

G€Y\^kc^c\^[Wb#jYk^`a^c\ EgdYj`i^dc @kVa^iZih`dcigdad\b€aZiZ`c^h`Yd`jbZciVi^dc BdciZg^c\!^c`a#iZhiYd`jbZciVi^dc >cY`©Wh"d\ad\^hi^`]€cYiZg^c\

KdgZhVhh^hiVcXZi^a^cY`©Wh"d\ad\^hi^`]€cYiZg^c\Zg ^YZZai^ak^g`hdb]ZYZg!YZg©ch`ZgVigZYjXZgZVciVaaZi V[aZkZgVcY©gZg!ZaaZg]VgiV\ZiZihigViZ\^h`kVa\db ViVckZcYZ^ciZgcZgZhhdjgXZgi^aVcYZi#K^`Vc[#Z`h# h©g\Z[dg^cY`©Wd\`dcigdaV[hiVcYVgYYZaZ![gZbhi^a" a^c\V[bVh`^c`dbedcZciZgd\eV`c^c\Z[iZgY^cZ hin`a^hiZgd\^chigj`i^dcZg#6aihVbaZi‚ihiZY!bZY‚i hVbaZiVchkVg# K^VgWZ_YZgbZYbVc\Z[dgh`Zaa^\ZbViZg^VaZineZg!d\ ]Vg€gZaVc\Zg[Vg^c\bZYWa#V#gjhi[g^ihi€a!Vajb^c^jb! i^iVcd\WgdcoZaZ\Zg^c\Zg#


6"Oi^aa^Y

6"O`kVa^iZi

KVa\V[jcYZgaZkZgVcY©gZgV[\©gZcYZ[dgZi\dYihaji" egdYj`ii^aYZcg^\i^\Zeg^h#CVijga^\k^hZgbVh`^ceVg`Zc Zik^\i^\ieVgVbZiZg#BZca^\Zh€k^\i^\ZgbZidYZgd\ ]daYc^c\Zg#B€YZcaZkZgVcY©gZci¨c`Zge€!d\b€YZc YZgVgWZ_YZhe€#

@kVa^iZid\eg¨X^h^dcZg\gjcYa¨\\ZcYZ]dh@k^h\VVgY# 9Zi\ZccZbhngZg]ZaZk^g`hdb]ZYZc!kdgZhdeWn\c^c\ d\kdgZh>I"hingZYZegdXZhhZg#9Zi\¨aYZg[gV6i^aO! [gVV[iVaZi^aaZkZg^c\!]kdgk^d\h€i^aWnYZg[jaYb€aZ" iZ`c^h`Yd`jbZciVi^dc#

=dh@k^h\VVgY[€gYjhdb`jcYZZiYZY^`ZgZi`jcYZ" iZVb#wceg^b¨g`dciV`ieZghdcd\‚cWVX`je!YZg `ZcYZgY^\d\Y^cZ`gVk#H€ZgYjVai^Yh^``Zge€]jgi^\ d\gZaZkVcihjeedgi!YZgheVgZgY^\i^Y#

:chVgiZi`kVa^iZih`Va^ciZ\gZgZh^egdYj`i^dch[dga©WZi [gVWZ\ncYZahZc#;#Z`h#ZgkdgZhb€aZbVh`^cZjYgjhiZi bZYiZbeZgVijg`dbeZchVi^dc!h€YZcb€aZgZbcZg ]ZciZiY^gZ`iZ[gVegdYj`i^dcZc#9ZccZV`i^kZVckZcY" ZahZjcYZg^cY`©g^c\bZY[©gZghiVW^aZegdYj`i^dch" egdXZhhZg#

K^a¨\\Zghidgk¨\ie€eZghdca^\Y^Vad\#Hdb`jcYZ]Vg Yj`gVke€a©WZcYZhiVijhbZaY^c\Zg!h€Yj`Vck¨gZ ign\d\^``Zh`VaWgj\ZZcbVhhZi^Ye€de[©a\c^c\# BZci^aa^Y`VcbVc^``Zh`g^kZh^\i^a!YZiZgcd\Zi YZgdeWn\\Zh^YZia©WZcYZhVbVgWZ_YZ#B©Ydhd\ WZY©bhZak#

@k^h\VVgYh`kVa^iZihhing^c\hhnhiZbZgXZgi^[^XZgZi^]i# >HD.%%&/'%%%!d\k^]Vgdec€ZiXZgi^[^XZg^c\^\dY b^a_©aZYZahZ!>HD&)%%&/'%%)#


AZkZg^c\hh^``Zg]ZY

@jcYZg

=dh@k^h\VVgYkZYk^!ViaZkZg^c\i^aV[iVaii^Y]Vghidg WZinYc^c\[dg`jcYZgcZ#9Zg[dgZg]©_aZkZg^c\hh^`" `Zg]ZYZchZak[©a\Z]dhdh#:i`g^iZg^jb!YZga©WZcYZ b€aZhd\Yd`jbZciZgZh#

;¨aaZhc¨kcZgZc[dgkdgZh`jcYZgZg!ViYZiZgkZa" gZcdbbZgZYZk^g`hdb]ZYZg!]kdg]©_`kVa^iZid\hZgk^XZ \©gZc[dgh`Za#KdgZh`jcYZgZghZak[©gZcYZe€YZgZh [ZaiZgd\kVcii^aVih¨iiZhiVcYVgYZg#

HdbVaaZVcYgZ`Vck^]VkZ[aVh`Z]Vahh^ijVi^dcZg# =Zghe^aaZgkdgZhdkZgWa^`d\\dYZ`dbbjc^`Vi^dcbZY `jcYZgcZ^cY!h€eg^dg^iZg^c\d\ZkZcijZaeaVc_jhiZg^c\ `Vch`Z^i¨iY^Vad\#

K^ZghidaiZV[YZc[adiiZVcX^Zcc^iZikdgZh`jcYZg]Vg ]dh@k^h\VVgY#9Zih`VWZg\dYZhVbVgWZ_YZgWVhZgZi e€\Zch^Y^\i`ZcYh`VWd\i^aa^Y!d\Zg[dgdhZiWZk^he€! Vik^aZkZgdei^aYZk¨gY^Zgd\b€a!k^]VghVidh#


BZccZh`Zg

BVh`^ceVg`

;dgdh^c`ajYZgZg\dY`jcYZhZgk^XZd\h€[V\a^\`dbeZ" iZcXZ#HeVgg^c\d\g€Y\^kc^c\h`VanYZhe€]©_ic^kZVj! iZ`c^h`hdb[dggZic^c\hb¨hh^\i#

@k^h\VVgYg€YZgdkZgh€kZabdYZgcZY^Vad\hingZYZ bVh`^cZgi^ahb€hZg^ZghdbVkVcXZgZYZ8C8"hingZYZ WZVgWZ_Yc^c\hXZcigZd\YZihZcZhiZ869"86Bhd[ilVgZ#

KdgZhdg\Vc^hVi^dcWZhi€g]dkZYhV\Za^\iV[^c\Zc^©gZg! bVh`^cVgWZ_YZgZd\XZgi^[^`VihkZ_hZgZ#9n\i^\ZheZX^V" a^hiZgbZY]©_VcX^Zcc^iZi!YZgh¨iiZgZc¨gZ^ViV_djg" [©gZYZgZhk^YZckZYa©WZcYZbVg`ZYhdkZgk€\c^c\d\ k^YZgZjYYVccZahZ#

@k^h\VVgYZgYZcZcZhiZjcYZgaZkZgVcY©g^9VcbVg`! YZgi^aWnYZgZaZ`igdchig€aZ"hkZ_hc^c\#

9Zi`VcYjhdb`jcYZcnYZ\dYiV[^YZiYV\a^\Z hVbVgWZ_YZ#

K^^ckZhiZgZga©WZcYZ^Zc]©_iZ`cdad\^h`bVh`^ceVg`! YZgZge€[dg`VcibZYjYk^`a^c\Zc!d\Wgj\ZgWZinYZ" a^\ZgZhhdjgXZge€Vi[©a\ZbZY^YZcnZbja^\]ZYZg [gZbi^YZcWnYZge€#9Zih^`gZgY^\deYViZgZig€Y\^k" c^c\!Yj`Vc^ciZ\gZgZ^Y^cjYk^`a^c\# =VgYj^ciZgZhhZ^iZ`c^h`ZYViVdbkdgZhbVh`^cZg! `VcdkZgh^\igZ`k^gZgZhZaaZghZhe€lll#`k^h\VVgY#Y`#


@dciV`i IV\Zcj[dgea^\iZcYZhcV`bZYdhdbY^cZ©ch`Zgd\ jYk^`a^c\hiVc`Zg#7a^kdeYViZgZie€cnZbja^\]ZYZg!d\ ]©g]kdgYVcYZcegd[Zhh^dcZaaZ]daYc^c\d\YZg^\i^\Z egdXZhhZg`Vc[jaYZcYZY^cegdYj`i^dc#

@^b@k^h\VVgY 9^gZ`i©g `^b#`k^h\VVgY5`k^h\VVgY#Y`

EZiZg:YlVgYhZc @Zn6XXdjciBVcV\Zg eZiZg#ZYlVgYhZc5`k^h\VVgY#Y`

@VghiZcEg^e @kVa^iZihX]Z[ `VghiZc#eg^e5`k^h\VVgY#Y`

?ZchAVghZc @Zn6XXdjciBVcV\Zg _Zch#aVghZc5`k^h\VVgY#Y`

=Z^cZAVghZc @Zn6XXdjciBVcV\Zg ]Z^cZ#aVghZc5`k^h\VVgY#Y`

?VcI]^aaZbVcc ;dghZcYZahZ _Vc#i]^aaZbVcc5`k^h\VVgY#Y`

BVm@g^hi^VchZc EgdYj`i^dc bVm#`g^hi^VchZc5`k^h\VVgY#Y`

H©gZcC^hhZc EgdYj`i^dc hdgZc#c^hhZc5`k^h\VVgY#Y`

Cn]dabh6aa‚() '+&%G©YdkgZ 9VcbVg` I/ )*(+,%--%& ;/ )*(+,'%-%& ]dbZ5`k^h\VVgY#Y` lll#`k^h\VVgY#Y`

JaaV7g©Yh\VVgY 7d\]daYZg^ jaaV#WgdYh\VVgY5`k^h\VVgY#Y`

Profilbrochure, dansk (KVI)