Page 1

Valg af traktionsbatteri og lader

• • •

1

Batteriet er hjertet i din truck Uden mad og drikke, duer helten ikke Hjernen og styrken - laderen og batteriet i den rette kombination, gør hverdagen lettere


Traktionsbatterier - generelt Opbygning Serieforbundne celler, hver på 2 volt

Størrelse Antal celler Celle længde Celle bredde Celle højde

2


Lidt batteri-kemi Afladning Trucken bruger strøm, og batteriet aflades - spændingen og vægtfylden falder

Afladning

Opladning

Spændingen falder

Pladerne sulfaterer

Vægtfylden falder

Spændinge n stiger

Pladerne sulfaterer

Sulfaterne opløses

Vægtfylden stiger

Sulfaterne opløses

Opladning Hovedladning: Batteriet får den brugte strøm tilbage plus... Efterladning: 5-20% ekstra for at få syren omrørt og i ligevægt

3


Pauseladning

Opladning

Gasning Opladning

Fuldt opladet

Vigtigt Batteriet må ikke ”gasse” under en pauseladning

80%

80% er den korrekte udladedybde

Dybde afladet Pause

4

Pause


Selvudladning Vigtigt Et batteri, som ikke bruges i nogen tid, skal være fuldt opladet, når det sættes til hvile

5-7% selvudladning pr. måned, alt efter batteriets alder

Henstår batteriet i længere tid, skal det oplades i ny og næ, fx hver 3. måned.

5


Køle-/frysehus

Når batteriet er koldt, er spænding og vægtfylde anderledes end du er vant til

Men spændingsværdien skal altid være 0,84 større end vægtfyldeværdien

6


Valg af batteri Standard-batteriet Normal drift Normal køretid Normal ladetid Mest benyttede batteri Udladedybde‌ max. 80%

7


Valg af batteri Syrecirkulations-batteriet Normal drift Kort ladetid Pauseladning Minimal varmeudvikling under opladning Udladedybde‌ max. 80%

8


Valg af batteri CSM-batteriet, Kobber-Stræk-Metal Hård drift Stiv spænding Stor energigevinst 2-3 holdsskift Udladedybde… max. 80%

9


Valg af batteri Dryfit-batteriet, VRLA-vedligeholdelsesfrit Lettere drift Mindre kapacitet Ingen vandpüfyldning Ingen syrespild Udladedybde‌ 70-75%

10


Levetidsfaktorer Batteriets levetid 5-6 år eller ca. 1500 cycles ved normal drift og med et strømudtag samt en afladedybde på max. 80% pr. dag

Definition af cyklus En cyklus er en afladning efterfulgt af en pladning. Jo flere cycles et batteri har pr. døgn desto kortere er dets tidsmæssige levetid

Antal cykles

Udladningsdybde og levetid: 80% afladning giver 100% levetid 90% afladning giver ca. 75% levetid

Vigtigt Over 80% udladningsdybde er “dybdeudladning” og batteriets garanti bortfalder

1500

60%

11

70%

80%

90%

Udladningsdybde i pct.


Levetidsfaktorer Hvad påvirker et batteris levetid? Dybde-udladninger: Max 80% i dybden Overforbrug: Max 80% af kapaciteten Høje temperaturer: Max 50°C i syren Overladning: “Brænder” batteriet af Underladning: Sulfaterer batteriet Vedligeholdelse: Forkert syrestand, snavs, fejl, o.l.

Hvorfor bruges der for meget strøm? For lille batteri Kørsel og løft samtidigt Truckføren er en “GT” kører Fejl ved trucken (slidtage, bremser hænger, snavs i hjul) For meget ekstraudstyr Forkert dæktype, rampekørsel, kørselsunderlag

Hvornår sulfaterer et batteri? Hvis det henstår uopladet Hvis det ikke aflades 80% en gang imellem, bliver det “sløvt” Hvis det ikke bliver fuldt opladet Hvis det arbejder under høj temperatur Hvis det efterfyldes med syre

12


Ladere - generelt

Vigtigt Forkert og skødesløs opladning forkorter batteriets levetid

W-ladekarakteristik

13

IUI-ladekarakteristik


Eksempler på konstant-strøm-ladekurver 2100 HFP højfrekvens til åbne rørplade-batterier - IWa ladekurve

2100 HFP højfrekvens til lukkede dryfit rørplade-batterier - IUIU ladekurve

14


Ladeforløbet - generelt Hovedladning Batteriet fyldes op

Efterladning Syren omrøres

Vedligeholdelsesladning Selvudladningen modvirkes

Udligningsladning Cellerne rettes op

Vigtigt Husk altid at slukke for laderen eller tryk på pauseknappen, hver gang batteriet tages fra eller sluttes til laderen. Herved undgås gnistdannelser.

15


Knaldgas - ilt og brint Et batteri udsender gasser under opladningen Især brint er meget eksplotionsfarligt - så pas på med cigaretter, gnister og åben ild i nærheden af batteriet

Vigtigt Øjnene er de mest udsatte, så benyt altid beskyttelsesbriller. Øjenskylleflaske skal forefindes i nærheden af laderen.

16


Vandp책fyldning Med fyldepistol

Manuelt

BFS system

17

Aqua-jet system

Autofill system

Automatisk


Vandkvalitet Vigtigt Efterfyld kun med demineraliseret vand

Almindeligt postevand er normalt pü omkring 250 microSiemens (mS). Akku-vand mü ikke overstige 10 mS og aldrig komme over 20 mS. Benyt kun udstyr, hvor Akku-vandet ikke kan komme i berøring med metal da det ellers straks vil blive ioniseret.

18


Vedligeholdelse Dagligt

Morgen, ved arbejdsstart Check at adeforløbet er afsluttet. Grøn lampe skal lyse

Sluk for laderen eller tryk på pauseknappen.

Træk batteristikket og laderstikket fra hinanden. Træk ikke i kablerne.

Aften, ved arbejdsophør Kør trucken så tæt på laderen at batteristikket og laderstikket let kan nå hinanden.

Drej tændingsnøglen og afbryd strømmen.

Åbn batterilåget så gasserne kan slippe væk under opladning.

Tilslut laderstikket til batteristikket.

Tænd for laderen hvis denne er forsynet med en afbryder. Slut batteriet til trucken og kør.

19

Kontroller at laderen går i gang inden denne forladet. Rød lampe skal lyse. For nogle ladere er det gul lampe.


Vedligeholdelse Ugentligt

Eksempelvis fredag Kontroller at syrestanden dækker pladerne, om nødvendig efterfyld til disse er dækkede... aldrig mere.

OBS! Er syrestanden for høj når der lades, vil cellerne koge over.

Hver 14. dag. Konroller syrestanden efter endt ladning og efterfyld om nødvendigt op til 1-2 cm over pladerne.

Kontroller celleforbindelserne, kabeludtræk og stik. Er der defekter skal disse straks afhjælpes.

Sørg for at cellepropperne er lukkede. Vask nu batteriet med vand og børste og tør efter. Brug beskyttelsesbriller.

20


Vedligeholdelse Månedligt Tag temperaturen på batteriet. Må ikke overstige 500C.

Er temperaturen i batteriet forskellig fra 300C, har vægtfylden og spændingen ændret sig i henhold til skemaet til højre.

Foretag vægtfyldemåling eller spændingsmåling. Er cellespredningen for stor skal batteriet til udligningsladning. OBS: Spændingsværdien skal altid være 0,84 større end vægtfyldeværdien

21

http://exide-nordic.com/exide2010/pdf/knowledge/popular_knowledge_overhead  

http://exide-nordic.com/exide2010/pdf/knowledge/popular_knowledge_overhead.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you