Page 1

Installasjonsanvisning 81700094-NO

• • • • • •

for stasjonære blysyrebatterier (Batterier/Stativer/Skap)

Følg denne bruksanvisningen, og oppbevar den i nærheten av batteriet til senere. Bare fagfolk bør utføre arbeid på batteriet Røyking er forbudt. Bruk ikke bar flamme eller andre tennkilder. Eksplosjons- og brannfare. Bruk vernebriller og verneklær når du arbeider på batterier. Følg regelverket for forebygging av ulykker samt EN 50272-2 og EN 50110-1.

Syre i øjnene eller på huden skal straks skylles væk med rigeligt vand. Søg læge. Syre på tøjet skylles af med vand.

Eksplosjons- og brannfare. Unngå kortslutninger.

• • •

Elektrolytt er svært etsende. Under normale driftsbetingelser er kontakt med elektrolytten umulig. Hvis celle- eller monoblokkbeholderen er skadet, må du ikke berøre den eksponerte elektrolytten, for den er etsende. Cellene og monoblokkene er tunge. Bruk alltid egnet håndteringsutstyr for transport. Må håndteres forsiktig, for cellene og monoblokkene er følsomme for mekanisk støt. Farlig elektrisk spenning. Forsiktig! Metalldelene i batteriet er alltid strømførende, derfor må du ikke legge gjenstander eller verktøy på batteriet.

Garantien blir ugyldig i følgende tilfeller: manglende overholdelse av bruksanvisningen, installasjoner eller reparasjoner foretatt med annet utstyr enn originaltilbehør og originalreservedeler eller med tilbehør og reservedeler ikke anbefalt av batteriprodusenten, eller reparasjoner foretatt uten tillatelse og bruk av tilsetningsstoffer for elektrolyttene (forsterkningsmidler). 1. Forutsetninger og forberedelser til installasjon 1.1 Før du begynner på installasjonen, skal du sikre at batterirommet er rent og tørt, og at det har en dør med lås. Batterirommet må oppfylle kravene i EN 50 272-2 og merkes deretter. Vær oppmerksom på følgende momenter: –

lastbærende kapasitet og gulvets art (transportveier og batterirom)

elektrolyttresistans i det området hvor batteriet skal installeres

– ventilasjon For å sikre feilfri installasjon må du samordne arbeide med andre i området. 1.2 Kontroller at komponentene i leveransen er hele og uskadde. Rengjør alle delene før installasjonen om nødvendig.

1.3 Følg bruksanvisningen i den medfølgende dokumentasjonen (f.eks. installasjonstegninger for batteri, stativ, skap). 1.4 Før du fjerner gamle batterier, skal du alltid kontrollere at alle ledninger er koblet fra (lastbrytere, sikringer, isolasjoner). Dette må gjøres bare av personer som har tillatelse til å utføre kretsoperasjoner. ADVARSEL! Utfør ikke uautoriserte kretsoperasjoner. 1.5 Foreta hvilespenningsmålinger på enkeltcellene eller monoblokkbatteriene. Kontroller samtidig at de er koblet til med riktig polaritet. Som ved ufylte eller ladde batterier kan disse målingene finne sted først etter idriftssetting. Hvilespenningene over fulladde celler ved en temperatur på 20 °C er som følger:

Åpne friventilerte batterier (Classic) OPzS-celler

DIN 40736

2.08 Vpc ± 0.01

OPzS-blokker

DIN 40737

2.08 Vpc ± 0.01

OCSM-celler GroE-celler

2.10 Vpc ± 0.01

DIN 40738

2.06 Vpc ± 0.01

OGi-celler  250 Ah

2.08 Vpc ± 0.01

OGi-celler  260 Ah

2.10 Vpc ± 0.01

OGi-blokker

2.10 Vpc ± 0.01

Energy Bloc

2.08 Vpc ± 0.01

DIN 40742

min. 2.12 Vpc

OPzV-blokker DIN 40744 OGiV-blokker

min. 2.12 Vpc min. 2.14 Vpc

VRLA batterier (gel, AGM) OPzV-celler

Bruddet på enkeltcellene/blokkene skal ikke variere fra hverandre med mer enn de godkjente verdiene i tabellen nedenfor (veiledende verdier). Enkeltcelle

Max. ± toleranse (V) FV VRLA

2V-celle

0.020 0.030

4V-blokk

0.028 0.042

6V-blokk

0.035 0.052

8V-blokk

0.040 0.060

10V-blokk

0.045 0.067

12V-blokk

0.049 0.073

Høyere temperaturer fører til at hvilespenningen blir lavere, mens lavere temperaturer fører til at den blir høyere. Ved et avvik på 15 K fra den nominelle temperaturen endres hvilespenningen med 0,003 Vpc. Hvis avviket er høyere, skal leverandøren kontaktes. 2. Stativer 2.1 Finn stativene i batterirommet i henhold til installasjonsplanen. Hvis det ikke foreligger noen installasjonsplan, skal følgende minsteavstander overholdes: – Fra veggen: 100 mm hele veien rundt, med hensyn til celler eller monoblokker, eller 50 mm, med hensyn til stativer. – Ved en nominell spenning eller delvis spenning >120 V: 1,5 meter mellom ikke-isolerte ledninger eller tilkoblinger og jordede deler (f.eks. vannrør) og/eller mellom batterikoblinger. Under installasjonen av batteriene skal du sikre at EN 50 272-2, del 2, følges (f.eks. ved å tildekke strømførende deler med isolasjonsmatter). – Bredde på midtganger: 1,5 x cellebredde (innebygd dybde), men ikke mindre enn 600 mm.


2.2 Balanser batteristativet vannrett ved hjelp av de medfølgende shims eller justerbare isolatorer. Grunnskinnenes avstander må tilsvare målene på cellene eller monoblokkbatteriene. For vannrett installasjon av blokker/celler skal du påse at bjelken ikke støtter lokket/dekselet til blokkene/ cellene, se tegning 1. Kontroller stativene med hensyn til stabilitet og alle fastskrudde og fastklemte ledd med hensyn til fast tilkobling. Jord stativet eller deler av stativet om nødvendig. Fastskrudde ledd må beskyttes mot korrosjon. 2.3 Kontroll cellene eller monoblokkbatteriene med hensyn til perfekt tilstand (visuell kontroll, polaritet). 2.4 Plasser cellene eller monoblokkbatteriene på stativet etter hverandre, og påse at polariteten er riktig. For store celler er det nyttig å begynne å installere cellene midt på stativet: – Juster cellene eller monoblokkbatteriene parallelt med hverandre. Avstand mellom cellene eller monoblokkbatteriene på ca. 10 mm, minst 5 mm. – Rengjør om nødvendig tilkoblingenes og klemmenes kontaktflate.

Plasser og skru fast intercelle- eller monoblokktilkoblinger ved hjelp av en isolert momentnøkkel (riktig momentverdi finnes i batteriets bruksanvisning). Følg eventuelle spesialanvisninger med hensyn til intercelletilkoblinger (f.eks. sveisede tilkoblinger). Plasser de medfølgende serie-, trinn- eller lagtilkoblingene, og skru dem sammen i samsvar med de angitte momentverdiene.

Unngå kortslutninger. Bruk ledninger med en bruddspenning på minst 3 kV, eller hold en luftavstand på ca. 10 mm mellom ledningene og de strømførende delene, eller legg tilleggsisolasjon på tilkoblingene.

Unngå å anvende mekanisk kraft på celle-/ batteripolene.

Fjern eventuelt transportplugger, og bytt dem ut med plugger som fungerer.

Kontroller elektrolyttnivået. (Følg bruksanvisningen/idriftssettingsanvisningen).

– Mål totalspenningen (nominell spenning: (summen av hvilespenninger i enkeltcellene eller monoblokkbatteriene). –

Nummerer om nødvendig cellene eller monoblokkbatteriene sekvensielt på et synlig sted mellom den positive batteriklemmen og den negative batteriklemmen (ikke på sikkerhetsventilen).

Fest polaritetsskilter for batteriledningene.

– Fest sikkerhetsmerking, typeplate bruksanvisning på et synlig sted.

og

– Monter om nødvendig isolasjonsdeksler for cellenes/monoblokkenes tilkoblinger og klemmer.

3.2 Skap med separat leverte celler eller monoblokkbatterier: –

Bare fylte og ladde celler og/eller monoblokkbatterier (ventilert eller ventilregulert) bygges inn i skap.

– Monter skapet, plasser og juster det på anvist plass (overhold regelverket for forebygging av ulykker). – Plasser cellene eller monoblokkbatteriene i skapet i samsvar med installasjonsplanen, bruk innkapslet cellegummi i henhold til tegning 2 og de angitte avstandene, koble til strømmen og påfør merking (se pkt. 2.4). 4. CE-merking Fra 1. januar 1997 må batterier med en nominell spenning fra og med 75 V ha en EF-samsvarserklæring i samsvar med direktiv 2006/95/EC (erstatter 73/23/EØF) om lavspenning, noe som innebærer at batteriet er påført CE-merking. Det selskapet som installerer batteriet, er ansvarlig for å levere erklæringen og påføre CE-merkingen. ADVARSEL! Før batteriet kobles til laderen, skal du påse at alt installasjonsarbeid er forsvarlig fullført.

3. Skap 3.1 Skap med innebygd batteri: –

Installer batteriskapet på anvist plass, og følg regelverket for forebygging av ulykker.

La det være ekstra rom fra veggen for mulige eller planlagte kabelgjennomføringer.

– Fjern eventuelt transportvernet fra de innebygde cellene eller monoblokkbatteriene. – Kontroller cellene eller monoblokkbatteriene med hensyn til rett plassering og mekanisk skade.

Tegning 1

Tegning 2

40 mm min. 50 mm maks.

40 mm min. 50 mm maks.

bjelke

støtter (cellegummi)

Tegning 1 og 2 Antall støtter: 4 5 6 15

OPzV 200 OPzV 350 OPzV 600 OPzV 1500

- 6 OPzV 300 = - 7 OPzV 490 = - 12 OPzV 1200 = - 24 OPzV 3000 =

GNB Industrial Power A Division of Exide Technologies Brobekkveien 101 · Postboks 418, Økern N-0513 Oslo · Norway Tel.: +47 2207 4700 · Fax.: +47 2207 4701 www.gnb.com sales-norway@eu.exide.com

3 3 4 4

stk. stk. stk. stk.

NXEXXANPDF0212

Installation81700094-NOw-laast-op  

http://www.gnb-nordic.com/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Installation81700094-NOw-laast-op.pdf