Page 1

Kobold

œ œ œ. Œ œœ œœœœœœœœ œ P

Allegro molto

Viola

Klavier

B b C

&b C

? C b

Ó

# œœ œ œ œœ . n œ. œ. .

œ.

œ. œ. œ. œ .

œ. œ. œ. œ .

œ. œ.

œ.

Œ

œ œ f

Œ

? b >œ œ œ. >œ œ œ. œ > œ œ. >œ œ œ.

œ.

œ. œ œ œ. . .

œœ œœ œœ œœ # œœ œ œ . . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. .

œ. Œ

˙˙

>œœ œ œ œ œ œœ œ

œœ

>œ œ œ. œ > œ œ.

© 2002 by copy-us Verlags GmbH Kleve

Ó

Œ

˙˙ ..

œ > œ n œ.

Œ

∑ ∑ copy-us 1045

B

# ˙˙ .. >

&

f

Œ œ œ. . œ.

˙˙

Œ

&

œœ

˙˙ ..

?

Ó

œ.

Œ Œ

>œ œ œ. p

œœ .

œ œ >œ œ œ œ œ

˙˙ . .

œ œnœ > .

Œ

˙. >

œœ

Œ

>œ œ œ œ œ

15

œœ .

œ.

œ.

>œœ œ œ œ œœ Œ &b & b ˙˙ ..

Œ

œœ .

11

?b

œœ .

œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ . .

Œ & b # ˙˙ .. > ?b œ. œ. œ. œ .

& b

œ. n œ œ œ. . .

p

6

& b Ó

œ.

œœ .

. œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ. œ. œ.

11

œ.

œœ œ . œ.

> B b ˙.

œ.

arr. Hermann Große-Schware

œœ Œ œœ Œ . .

6

15

Edvard Grieg

&

Œ ?œ

œ

œœ

œœ. ƒ

ƒ

œœ.

œœ.

œ œ œ œ

œ œ œ wwœ www.copy-us.com Kopieren erlaubt / please copy!


2

œ B b œ Œ Œ /:Œ Z

# æww π

20

œœ b & œ Œ Œ / :Œ ? œœZ ? Œ Œ /: b œœ p

20

# œœ Œ

. . . Œ # œœ œœ œœ

Ó

. œ œœœ Œ Œ # œœ

# www π

œœ. #œ

Œ

æ B b ww

œœ

Œ

Ó

. œœœ Œ Œ b œœœ

25

? b # www

œœ.

Œ

b œœ. œ

œœ.

œœ. œ

œœ. œ

œœ. œ

# œœœ.

. # # œœœ

œœ.

n œœœ.

œœ.

n œœœ.

Œ

Ó

b œœœ.

Ó

n œœœ.

œœœ. Œ

œ. Œ Œ œœ p

Œ œ œ œ . . . π

œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ . .

25

œœ. œ

. # œœ Œ

œœ. œ

œœœ.

cresc.

Œ

œœ .

œœ .

œœ .

œœ. œ

b œœ. œ

œœ. œ

œœœ.

cresc.

?b

b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ. œ œ . .

30

B b œœ .

Œ

Œ b œœ.

Ó

œ. b œ. œ. ? b œœ œœ œœ œ &bœ œ. ? b œ. Œ Ó

œœ.

œœ.

œœ. ˘œœ B b Œ Œ

œœ. b & œ

35

?b Œ

b œœ. œ b œ.

&

œœ. # œœ. œ# œ ˘œ f Œ&

b œœ.

Œ

Ó

Œ b œ. œ. n œ.

# œ. Œ Ó

. Œ # œœ

˘œ œ Œ

Œ

# œœ œ.

# œœ œ.

Œ

Œ

œœ.

˘œ œ Œ

piu cresc.

30

35

Œ œ. œ. # œ.

Œ

b œœ œ. . Œ bœ

b œœœ .

œœ œ. œ.

œœœ . n œ.

Œ # # œœ. œœ. n œ œ f p

. œ # # œœ

# œœ. œ

œœ. œ Œ

œ b œœœ œœœ œœœ # œœ. . . . piu cresc. œ. Œ Ó

œœ œ. . Œ œ

œœ œ. ˘œ

n œœ œ. œ.

œœ œ. ˘œ

œœ. œ Œ

# ˘œ. n œ. œ. œ.

˘œ. . . œ. œ œ

Œ

œœ. Œ

˘œ. . . œ. # n œ # œœ œœ œ

# œœ˘ # œ. œ. œœ. #œ œ

œœ .

œœ œœ . .

n # œœ. œœ. œœ. œœ. n # œœ. œœ. œœ. œœ.

#œ #œ nœ œ œ œ œ œ

. n # œœ

œ # œœ.

p Œ #œ œ Œ . .

n # œœ.

copy-us 1045


3

>˙ .

40

& b

40

&b

# œ. n œ. œ. Œ

nœ #œ

# >˙˙ ..

. . # # œœ n œœ. œœ. œœ

Œ

Ó

œ.

Œ

# œœ. # œ. œ. œœ. #œ œ

# œ. n œ.

# œ. n œ. Ó

Ó

cresc.

. . # # œœ n œœ. # œœ # # œœ.

. . # # œœ n œœ. # œœ # # œœ.

cresc.

& b #œ œ œ œ n œ. œ. œ. œ.

45

& b

# ˘œ n œ.

n # œœ. œœ. œœ. œœ. n # œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œ . bœ f

Ó

˘œ ˘ b . # # œœ n œœ œ n n œœ. b & f & b # œ œ b b œœ œœ n œ. œ. . .

45

50

B b

œœ. œ. œœ. œ. bœ œ &b

B

b œœ. œœ. œœ. œœ.

b œœ. œœ. œœ. œœ.

b œœ. œœ. œœ. œœ.

œœ. œ. bœ

œœ. œ. œ

w

œ. œ. # œ n œ . .

b œœ.

œœ .

œœ œœ . .

> w π

Ó

w

Ó # œ. n œ. n œ.

œ. œ. # œ n œ . .

?

#œ copy-us 1045

Œ

Ó

Œ

Ó

> w p

∑ ∑

w

. œ. # œ. b œ Œ π Œ bœ œ . . # œ.

?

p

55

?b Œ

> w p

n # œœ. œœ. œœ. œœ.

B

˘œœ œ. ˘œœ œ. bœ œ

55

? b Œ #œ nœ nœ . . .

Ó

˘œœ œ. ˘œœ œ. bœ œ

& b b œœ œœ œœ œœ . . . .

> B b w p

˘œ . bœ

Ó

˘œ . b ˘œœ . œ b œœ œœ

> w p

50

˘œ . bœ

Ó

n # œœ. œœ. œœ. œœ.

œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ .

w

œ

Œ

Ó

Œ

Ó

œ

Œ Œ

œ


4 60

B b w

˙

60

?b Ó

?b Ó

. œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ P

Œ

Œ

Œ

&

bœ > B b ˙.

65

. œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ

65

Œ & b # ˙˙ .. > ?b œ. œ. œ. œ .

70

& b Ó

70

&b

Œ

. >œœ œ œ œ œœ

˙˙ .. b &

75

B b

œœ .

Œ

Œ Œ

˙˙

# œœ œ œ œœ . n œ. œ. .

œ. œ. œ. œ .

œ. œ. œ. œ .

œ. œ. œ. œ .

œ.

Ó

œ.

Œ

˙. >

œ.

œ.

?

Ó

>œ œ b œ. p

?b

œœ.

˙˙

Œ

œ > œ œ. >œ œ œ.

œ.

. > œ œ œ œ œ œ œ

Œ

? b >œ œ œ. >œ œ œ.

75

œ.

œ.

Œ b ˙˙ ..

œ.

œ.

œœ œ œ œœ . œ. œ. .

. œœ. œ >œœ œ b œ œ œœ Œ bœ

˙˙ . .

œ. n œ .

œœ Œ œœ Œ . . p

œœ œœ œœ œœ # œœ œ œ . . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. .

œ. œ. œ. œ .

œ œ >œ œ œ œ œ. Œ ƒ

œ.

œ.

&

œ œ

Œ

œœ .

œ.

˙˙ . .

Œ

œœ. ƒ

œœ.

# ˙˙ .. >

œœ .

œ. œ. œ.

œ. Œ

œ

>œ œ œ. >œ œ . œ

œ œ

œœœ œœœ > . > .

œœ.

œœ. Z

&

B

Œ

œœ. œ œ œ œ œ Œ & Z ƒ . œ œ œ œ Œ œw œ & w

copy-us 1045

ƒ Œ

Œ

..

Œ

..

Œ

..

Kobold  
Kobold