Page 1

Klinische Revalidatie Poliklinische Revalidatie Verpleeghuis


Het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) is een zelfstandige zorgaanbieder op algemene grondslag in RotterdamHillegersberg. Een innovatieve organisatie die vasthoudt aan haar grondbeginselen: de cliënt heeft regie, kennis wordt gedeeld en uitgedragen en moderne technieken en hulpmiddelen worden toegepast. U kent ons misschien als ‘verpleeghuis’, maar wij richten ons al bijna 20 jaar ook op revalidatie. Sinds 2007 zijn wij officieel erkend als revalidatiecentrum.

Voor wie? Het RRR is het eerste en (vooralsnog) enige gespecialiseerde revalidatiecentrum voor ouderen in Nederland. Het begrip ‘ouderen’ mag ruim worden geïnterpreteerd (55+). Behalve klinische revalidatie bieden wij ook poliklinische revalidatie aan. Belangrijk is om te weten dat niet terug naar arbeid gerevalideerd wordt. In het RRR revalideren cliënten met verschillende ziektebeelden, waaronder een beroerte, orthopedische aandoeningen, voor en/of na een chirurgische ingreep en reuma. Daarnaast biedt het RRR somatische verpleeghuiszorg. Dit houdt in intensieve zorg en behandeling voor cliënten voor wie zelfstandig wonen niet meer mogelijk is.

Resultaat Intensieve multidisciplinaire behandeling in het RRR blijkt succesvol. Na enkele maanden kan 80% van de op klinische revalidatie opgenomen cliënten naar huis. Het RRR bewijst dat revalidatie tot op hoge leeftijd effect heeft. Cliënten die in het RRR hebben gerevalideerd zijn daar positief over. Zij waarderen het RRR met het cijfer 8,4. Dit cijfer ligt boven het gemiddelde van de revalidatiecentra in Nederland. Liefst 95% van de cliënten beveelt het RRR ook aan anderen aan.


Accommodatie

Fitnessruimte

Het RRR bestaat uit twee vleugels. Aan de Molenlaan staat de vleugel die in 1968 in gebruik werd genomen en sindsdien verschillende keren gerenoveerd is: de Straussvleugel. Hier zijn cliënten opgenomen om te revalideren. Revalidanten delen vaak een kamer.

De moderne fitnesszaal met professionele therapeuten staat klaar voor iedereen die klinisch of poliklinisch revalideert. Daarnaast wordt hier ook voor bewoners van het verpleeghuis fitness aangeboden, omdat voor hen beweging ook belangrijk is.

De vleugel aan de boskant werd in 1999 geopend en biedt plaats aan cliënten die gebruik maken van de verpleeghuisvoorziening: de Mozartvleugel. Deze vleugel heeft een groot aantal eenpersoonskamers. Op de begane grond zijn de moderne fitnessruimte en therapieruimtes. De wanden op de beneden verdieping zijn expositieruimte. De eigen ‘Galerie R’ zorgt zes keer per jaar voor spraak­makend en inspirerend werk. Op de begane grond is ook het Trefpunt. Dit is een gezamenlijke ruimte voor alle cliënten. Hierin vinden verschillende activiteiten plaats en het is tevens de ruimte om bezoek te ontvangen.


Revalidatietuin

Maaltijden

Rondom het RRR bevindt zich een bijzondere tuin. Het ontwerp van deze tuin is van Piet Oudolf, een wereldberoemde architect die stadsparken ontwerpt. De tuin is groot en biedt veel ruimte. Daarnaast is een deel van de buitenruimte een revalidatietuin met trappen, tramrails, zand en hellende vlakken, waar cliënten kunnen oefenen. Het aangrenzende Bergse Bos geeft gelegenheid voor langere wandelingen.

Het RRR heeft een eigen keuken waar koks dagelijks met verse producten maaltijden bereiden. Maaltijden worden gezamenlijk gebruikt in de huiskamer, in het Trefpunt of op de afdeling. Wanneer bezoek in het RRR wil eten, kan zij in het Trefpunt, tegen betaling, een maaltijd bestellen.

Activiteiten Er worden veel activiteiten georganiseerd, zoals kaarten, zingen of een bezoek aan concert of voetbalwedstrijd. Cliënten hebben ook de mogelijkheid om (therapeutisch) te schilderen met een kunstenares. Wekelijks is er een protestants-christelijke of rooms-katholieke dienst.

Bezoek

Vervoer

Bezoek is altijd welkom maar dient wel rekening te houden met therapieafspraken en rusttijden van de cliënten.

Het RRR beschikt over eigen rolstoelvervoermiddelen. Een bus die geschikt is voor meer dan één rolstoel. Een aangepaste auto die geschikt is voor één rolstoel. Iedereen kan van deze auto gebruik maken. De chauffeur moet, vanwege het veilig bevestigen van een rolstoel in de auto, eerst een instructie volgen.


Medewerkers zorg

Vrijwilligers

Bij de behandeling in het RRR kunnen de specialisten ouderen geneeskunde, de revalidatieartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, een humanistische raadsvrouw, therapieassistenten, maatschappelijk werkers en psychologen betrokken zijn. Behandeling vindt plaats in multidisciplinair verband.

In het RRR zijn ruim tachtig vrijwilligers actief. Zij doen uit­eenlopende ondersteunende activiteiten voor alle cliënten. Medewerkers, cliënten en familie kunnen de hulp van een vrijwilliger inroepen. Een praatje maken, een blokje om maar ook een rit met de RRR-bus is mogelijk.

Nieuwbouw Plannen om de huidige gebouwen volledig aan te passen aan de eisen en wensen van nu liggen klaar. Vanaf 2012 start in twee fasen nieuwbouw. In de eerste fase blijven de bestaande gebouwen vrijwel volledig intact. In het verlengde van de jongste vleugel (Mozart) wordt een gebouw neergezet met kamers voorzien van eigen sanitair. De ruime kamers kunnen door één of twee personen worden gebruikt. De tweede nieuwbouwfase bevat het afbreken en opnieuw neerzetten van de vleugel aan de Molenlaan.

Rotterdam Stroke Service In Rotterdam werken ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en thuiszorg samen om de zorg voor cliënten met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren. Gezamenlijk vormen deze instellingen de Rotterdam Stroke Service. Het RRR maakt daar ook deel van uit.


Klinische revalidatie Voor wie?

Behandeling

Duurzaam klinisch revalideren is geschikt voor cliënten na een beroerte, ook wel Cerebraal Vasculair Accident of herseninfarct genoemd.

Aan het begin van het revalidatietraject heeft de cliënt een revalidatiedoelengesprek met één van de behandelaren. In dit gesprek worden de wensen en doelen van de cliënt besproken. Deze zijn het vertrekpunt voor het opstellen van een revalidatieplan. De verschillende teamleden bespreken, ieder voor hun eigen vakgebied, waar ze met de cliënt aan gaan werken. Het revalidatieplan wordt regelmatig bijgesteld en met de cliënt en hun naasten besproken. Cliënten hebben in het RRR een druk programma. De cliënten krijgen wekelijks een overzicht met de geplande therapieafspraken. Ondanks de wens goed voor cliënten te zorgen, is zelf doen of liever weer zelf leren doen heel belangrijk. Soms vinden cliënten dat het wel een tandje minder mag, maar alle functies die niet worden gebruikt verdwijnen.

Daarnaast worden cliënten opgenomen die een orthopedische of chirurgische ingreep hebben ondergaan en na ziekenhuisopname moeten revalideren of wachten op verder herstel waarna zij kunnen gaan revalideren. Vaak hebben cliënten meerdere aandoeningen, zoals diabetes, hart-, long- en/of nierproblematiek, reuma of de ziekte van Parkinson.

In het belang van een succesvolle revalidatie moet dus vanaf de eerste dag hard worden gewerkt. Iedere cliënt heeft zijn eigen therapieprogramma en doelen die aansluiten bij de hulpvraag, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Zelf uit bed komen, naar de wc gaan, zelf boterhammen pakken, smeren, thee zetten of het bed opmaken kunnen daar bij horen. Revalidatie op het gebied van cognitie, communicatie, slikken, conditie, balans, kracht, staan, lopen, arm- en handfuncties en zelfredzaamheid is uiteraard ook onderdeel van de behandeling. Daarnaast kunnen cliënten en familie hulp krijgen om te leren omgaan met de veranderde situatie die is ontstaan door de ziekte en opname. Revalidatie vindt individueel en/of groepsgewijs plaats. Afhankelijk van hoeveel belasting de cliënt aan kan, wordt het aantal revalidatie-uren vastgesteld.


Revaliderend verplegen

Kosten

Het gehele team van behandelaren en verpleging werkt met de cliënt aan de revalidatiedoelen. Daarvoor worden afspraken gepland met verschillende behandelaren. De behandeling vindt plaats op de verpleegafdeling én in de therapieruimten. Ook de verpleging oefent met de cliënt aan de hand van het revalidatieplan. Het aantal trainingsmomenten en de kans op een succesvolle revalidatie is hierdoor maximaal.

Klinische revalidatie kan plaatsvinden onder de noemer van de AWBZ of de ZVW. De AWBZ rekent een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is inkomensafhankelijk.

Vervolgtraject

Aanmelden

Veel cliënten die in de kliniek revalideren, gaan na een paar maanden weer gewoon naar huis, eventueel gecombineerd met poliklinische revalidatie. Voor een klein deel van de revalidanten (ongeveer 20%) is terugkeer naar huis niet mogelijk. Zij verhuizen intern naar de afdeling intensieve zorg. Ongeveer de helft van deze groep kan op een later moment alsnog naar huis of naar een andere woonvorm (bijvoorbeeld een verzorgingshuis). De andere helft blijft in het RRR wonen.

Op onze website vindt u meer informatie over revalidatie in het RRR. Voor aanmelden en specifieke vragen kunt u contact opnemen via het algemeen telefoon­ nummer 010 - 278 12 78.


Poliklinische revalidatie Voor wie? Poliklinische revalidatie is voor ouderen die belemmeringen ondervinden bij het dagelijks functioneren: bij onder andere lopen, conditie, pijn, slapen, communicatie, emotie of geheugen. Het kan ook iets zijn voor mensen die een operatie moeten ondergaan, maar eigenlijk nog niet fit genoeg zijn. Dat geldt ook voor het herstel na een operatie, waarbij poliklinische revalidatie cliënten helpt om de draad weer zo snel en goed mogelijk op te pakken. Het komt vaak voor dat cliënten na opname in het RRR verder poliklinisch revalideren.

Behandeling Elke behandeling is erop gericht zelfredzaamheid en veiligheid in het dagelijks leven te verbeteren en verdere achteruitgang te voorkomen of te vertragen. De behandeling bestaat uit een combinatie van fysiek trainen, oefenen van vaardigheden, educatie en groepsgesprekken. Trainen gebeurt in kleine groepen in een fitnessruimte met moderne apparatuur onder begeleiding van een fysiotherapeut of bewegingsagoog. Andere disciplines zoals ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en diëtetiek zijn ook intensief betrokken bij de behandeling. De groepsgesprekken zijn bijeenkomsten met medecliënten onder leiding van één van de therapeuten, waarbij een bepaald thema centraal staat, bijvoorbeeld pijn, bewegen, verliesverwerking of goede voeding. De behandeling vindt twee keer per week gedurende 2,5 uur plaats. Het totale traject duurt vijftien weken.


Kosten

Aanmelden

Poliklinische revalidatie in het RRR wordt volledig betaald door de zorgverzekeraar mits de cliënt een verwijsbrief heeft van de specialist of huisarts. Het RRR regelt de financiële afhandeling.

Voor aanmelden voor onze polikliniek of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek op telefoonnummer 010 - 278 12 30.

Vervoer Het RRR heeft afspraken met de Rotterdamse Mobiliteitscentrale waardoor cliënten tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van een taxi. Cliënten kunnen ook met eigen vervoer naar onze polikliniek komen.


Verpleeghuiszorg Voor wie? Het RRR heeft ook verpleeghuisplaatsen beschikbaar. Het RRR richt zich op mensen met een lichamelijke ziekte of een handicap. Het RRR heeft geen mogelijkheden voor behandeling van mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals bijvoorbeeld dementie. Wanneer zelfstandig wonen met of zonder incidentele hulp niet mogelijk blijkt, kunnen cliënten in het RRR wonen met intensieve zorg. Dit kunnen cliënten zijn die vanuit een ziekenhuis of thuissituatie komen, maar het kunnen ook revalidanten zijn waarbij de revalidatiemogelijkheden onvoldoende blijken voor terugkeer naar een zelfstandige woonvorm.

Zorg Deskundige verzorging, verpleging en behandeling is altijd beschikbaar. Cliënten worden aangemoedigd om zelf hun dagindeling te bepalen. In overleg met cliënten wordt een Zorgleefplan opgesteld dat regelmatig wordt geëvalueerd. Familie en vrijwilligers kunnen een belangrijk aandeel (blijven) hebben in het leven van een cliënt. Voor cliënten die in het RRR wonen is -op termijn- een eigen kamer beschikbaar.


Vervolgtraject

Aanmelden

Het is mogelijk dat de cliënt na een (langdurig) verblijf op de afdeling intensieve zorg alsnog naar huis of een andere woonvorm (bijvoorbeeld een verzorgingshuis) gaat. Sommige cliënten blijven wonen in het RRR.

Op onze website vindt u meer informatie over patiëntverenigingen, klachtenregeling, mogelijkheden van een second opinion, wachttijden en andere zaken over het RRR. Voor aanmelden en specifieke vragen kunt u contact opnemen met het algemeen telefoonnummer 010 - 278 12 78.

Kosten Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Voor AWBZzorg, het verblijf in ons verpleeghuis, moet de cliënt een eigen bijdrage betalen. Deze is afhankelijk van leeftijd, burgerlijke staat en het verzamelinkomen.


Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam van Beethovenlaan 60 3055 JD Rotterdam Algemeen RRR tel: 010 - 278 12 78 Polikliniek RRR tel: 010 - 278 12 30 E-mail: secretariaat@rrr.nl Volg ons via en . Kijk voor de link op onze website www.rrr.nl.

RRR folder algemeen  

Klinische Revalidatie, Poliklinische Revalidatie, Verpleeghuis