Page 1

REPORTAGE:

Hemd-Van-Het-Lijf

COLUMN:

Van mantelzorger naar revalidant!

‘Van waarde zijn voor anderen’

Piekeren of Fantaseren?

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam - jaargang 20 - nummer 3 - maart 2013

Ervaring opdoen!


Maart

Mantelzorgers

Maart roert zijn staart ……. Deze winter kregen we al een paar keer een witte hoed; wie weet wat ons nog te wachten staat. Toch start de lente deze maand! Deze maand informeren we u in het JouRRRnaal wederom over de enthousiaste verhalen van revalidanten. Ook leest u over de mogelijkheden voor vrijwilligers. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan het welbevinden van alle patiënten in het RRR, naast de rol die mantelzorgers vervullen.

In februari hebben wij intern stevig gediscussieerd over de vraag of ‘mantelzorgers’ in principe lid zouden moeten kunnen worden van de bewonersraad. De bewonersraad is een formele patiëntenraad met rechten en plichten. Ondanks onze fysieke beperkingen kunnen wij bij uitstek zelf ons verhaal doen. Wij zijn er trots op dat wij al jaren, met secretariële ondersteuning, onze eigen belangen behartigen en willen dat ook zelf blijven doen. In overleg met de directie en de overkoepelende mantelzorgorganisatie van Hillegersberg-Schiebroek hebben we daarom besloten dat mantelzorgers geen lid worden van de raad. Vanzelfsprekend zijn mantelzorgers maandelijks van harte welkom in ons ‘ronde tafel’ overleg om hun verhaal te doen. De bevindingen van mantelzorgers nemen wij mee in onze gedachten bepaling.

Wij wensen u veel leesplezier.

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam Van Beethovenlaan 60 3055 JD Rotterdam Telefoon 010 - 278 12 78 E-mail secretariaat@rrr.nl www.rrr.nl Redactie: Ellen Freen, Anke de Meij, Ilona van der Giessen Eindredactie: Dodo Cossee Opmaak: Jan Roeffel Bijdragen voor de volgende uitgave kunt u tot 20 maart ‘13 inleveren: jourrrnaal@rrr.nl of Postvak 48 (naast receptie).

Per maart zijn de dossiers van alle patiënten van het RRR elektronisch beschikbaar. Hiertoe is in het afgelopen jaar een systeem ‘gebouwd’ en zijn medewerkers opgeleid. Hiermee zet het RRR weer een belangrijke stap in professionalisering. Op dinsdag 12 maart om 11.30u zijn wij paraat in het Trefpunt. Speciaal voor mantelzorgers én patiënten zijn we op 19 maart om 14.00u in kamer 17a op de begane grond aanwezig. We zien en spreken u graag.

Wie? Coby Creemers-Boluijt Hoe oud? 72 jaar Doet wat? ‘Twee keer in de week kantoordienst op het vrijwilligerskantoor en lid van de vrijwilligersraad.’ Voor wie? ‘Voor alle patiënten van het RRR’ Hoe is dat? ‘Ik vind het erg leuk om betrokken te blijven bij de organisatie waar ooit mijn moeder woonde. Mama overleed in 2000. Daarna ben ik als vrijwilliger gestart. Het administratieve werk in combinatie met het persoonlijk contact met patiënten, vrijwilligers en medewerkers inspireert mij. Al jaren ben ik op dinsdag en donderdagochtend aanwezig. Het is steeds een uitdaging om vragen van patiënten te koppelen aan de mogelijkheden van vrijwilligers. Een enkele keer ga ik zelf met uitstappen mee. Je hebt dan meer tijd voor een gesprek. Die verdieping is altijd een meerwaarde. Ik hoop me op deze manier nog lang nuttig te maken.’


Wist u dat…….? …… wij een ‘huisnotaris’ hebben? RRR heeft reeds jarenlang goede betrekkingen met Kooijman Lambert Notarissen. Een voor u bekend gezicht is notaris Helma LeonhardStrien. Zij is de notaris die haar medewerking verleent aan de verloting aansluitend aan het jaarlijkse Golftoernooi. Met Helma Leonhard is afgesproken dat zij binnen het RRR een spreekuur gaat houden.

Open dag Het RRR doet op 16 maart a.s. mee met de landelijke open dag Zorg en Welzijn. Veel instellingen in de gezondheidszorg openen hun deuren voor een breed publiek. In het RRR is tussen 10.00 en 14.00 uur iedereen welkom voor een rondleiding en specifieke informatie. Het RRR geeft zowel informatie aan potentiële stagiaires, medewerkers, revalidanten als mantelzorgers. De verschillende ‘producten’ van het RRR: klinische en poliklinische revalidatie en verpleeghuiszorg worden toegelicht.

U kunt haar vrijblijvend vragen op notarieel gebied stellen. Bij de receptie van het RRR kunt u een afspraak maken voor dit spreekuur.

HKZ-MSR Het RRR wordt door (DNV) Det Norske Veritas voorgedragen voor HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) Medisch Specialistische Revalidatie. Hiermee heeft het RRR de professionaliseringsslag gemaakt die hoort bij de officiële revalidatie erkenning die in 2009 werd verkregen en voldoet het RRR aan de kwaliteitsnormen die in HKZ gelden voor medisch specialistische revalidatie. Het RRR is de 14e instelling van Revalidatie Nederland die HKZ gecertificeerd is. Het officiële certificaat wordt medio maart verwacht.

De dagen waarop Helma Leonhard in huis is, vindt u in de kalendeRRR, in het hart van dit blad.

‘De beste leraar is hij, die het meest van zijn leerlingen opsteekt.’

81

stagiaires en leerlingen van Cees Buddingh (1918-1985) verschillende opleidingen


Nieuwe voorzitters! Twee enthousiaste mannen zijn de drijvende kracht achter de veranderende organisatie van vrijwilligers in het RRR. Zij komen alle twee vanuit een andere richting. Ieder voor zich wilde zij iets betekenen voor anderen en iets doen! Praktisch een bijdrage leveren aan de samenleving. In het RRR, rondom de organisatie van vrijwilligers vonden zij elkaar. Leo Pelkman is het langst bij de organisatie betrokken in eerste instantie vooral uitvoerend, rondom het rijden van de rolstoelbus. Als wijkbewoner kende Aad van Lieshout het witte gebouw aan de Molenlaan al jaren. Nu, na een jaar, weet hij ook over de binnenkant mee te praten.

Voor Aad kent een administratieve bedrijfsvoering geen geheimen. Zijn roots liggen in het bedrijfsleven. In het RRR is hij gestart met het elektronisch vastleggen van gegevens van vrijwilligers. Leo is een mensenmens. Zijn sterk ontwikkelt gevoel zorgt ervoor dat hij gemakkelijk praktische oplossingen vindt voor ogenschijnlijk lastige situaties voor patiënten. Aad en Leo hebben in januari, tijdens de jaarvergadering, het voorzittersstokje overgenomen van Jan Bruinsma. Hij heeft in de afgelopen jaren de eerste veranderslag ingezet. De rol van voorzitter koste hem (te) veel tijd, als

vrijwilliger draagt hij nog graag zijn steentje bij. Ooit maakte hij samen met zijn vrouw als vrijwilliger bij de kerk kennis met het RRR. Het is opvallend hoeveel vrijwilligers al heel lang betrokken zijn bij de organisatie. Soms vanuit een rol als mantelzorger. De gemiddelde leeftijd is hoog. Echter, de organisatie is erg veranderd. Het RRR heeft drie bedrijven onder één dak. Behalve verpleeghuis is het ook een klinisch en poliklinisch revalidatiecentrum. Vrijwilligers zijn zich daarvan niet altijd bewust.


‘Van waarde zijn voor anderen!’ Het geven van informatie over de organisatie vinden de nieuwe voorzitters ook hun rol.

diensten. Iedere groep krijgt een eigen coördinator.

Daarnaast willen Aad en Leo de manier waarop de vrijwilligers georganiseerd zijn beter laten aansluiten op de huidige organisatie.

Het is denkbaar dat er in de toekomst andere werkterreinen bijkomen. Daarnaast zijn nieuwe vrijwilligers welkom en noodzakelijk om alle vragen van patiënten positief te kunnen beantwoorden.

In de jaarvergadering hebben zij het plan gelanceerd om het werk rond vijf aspecten te concentreren: ziekenhuisbegeleiding, activiteitenbegeleiding, maaltijdbegeleiding, chauffeurszaken en kerk-

Het is belangrijk dat vrijwilligers een binding hebben met de organisatie. Dat kan vanuit verschillende coördinatoren in een kleiner verband beter worden geregeld.

BIO Naam: Aad van Lieshout Leo Pelkman Geboortejaar: 1946 en 1949 Opleiding: uiteenlopend Rol: allebei voorzitter vrijwilligersraad In RRR sinds: 2011 – 2010 Lijfspreuk: Hou vol! ‘Alles zal reg kom’

Aan de andere kant moet ook de lijn tussen de raad en de organisatie kort zijn. In dat kader hebben Aad en Leo maandelijks overleg bij de directie en Jacqueline en Dodo, de managers Zorg Welzijn Paramedisch en Opleiden. Via Jacqueline en Dodo wordt ook het contact gehouden met het project Trefpunt waarbij vrijwilligers betrokken zijn via de Unie van Vrijwilligers. ( foto’s links Aad, rechts Leo )


Silverfit

Op Mozart 1 staat sinds vorige week ook een ‘silverfit’. Dat is een fiets voor patiënten waarbij zij als het ware door een landschap fietsen. De Silverfit is een systeem voor 'virtuele' fysiotherapie en ouderenfitness, met als doel revalidatie na bijvoorbeeld een CVA of orthopedische ingreep. De Silverfit is ontwikkeld voor oudere gebruikers. Onze revalidanten kunnen de Silverfit zelfstandig gebruiken of onder directe begeleiding van hun fysiotherapeut. Voor patiënten van Intensieve Zorg (Strauss 3, Mozart 1 en 2) kan de Silferfit een ontspannen manier zijn om, ondanks hun handicap, toch met bewegen bezig te blijven. Medewerkers van de verpleegafdeling ondersteunen bij gebruik.

Ketensamenwerking

Veel leerlingen!

Het RRR is een schakel in de revalidatiezorg die een patiënt krijgt. Huisartsen en ziekenhuizen verwijzen patiënten door naar het RRR én het RRR doet dat op haar beurt ook. In de contacten met de verschillende verwijzers wordt over en weer fors geïnvesteerd.

U ziet veel jonge mensen in het RRR. Jonge gediplomeerde krachten maar ook meer dan zestig leerlingen en stagiaires die in het RRR ervaring opdoen.

Voor de komende maand staan twee bijeenkomsten gepland met de omliggende ziekenhuizen en worden de contacten met de Huisartsen Groep Hillegersberg en het Diagnostisch Centrum Pijn verder uitgebouwd. Op 19 februari was het RRR gastheer voor het symposium van de werkgroep traumarevalidatie in Nederland. Naast een algemeen deel hielden deskundigen, revalidatieartsen en trauma-artsen diverse presentaties en workshops. Onze eigen specialist ouderen geneeskunde, Marco Aedo Fajardo, heeft een toelichting gegeven over de wijze waarop in het RRR oudere patiënten worden gerevalideerd.

Vooral jonge dames en heren die vaak al verantwoordelijk werk kunnen doen. Niemand werkt zonder opleiding en/of instructie. Op verpleegafdelingen werken leerlingen of stagiaires van bijvoorbeeld de opleidingen Verzorgende Individuele Gezondheidszorg, Verpleegkundige, HBOverpleegkunde en Medewerker Maatschappelijk Zorg. Daarnaast volgen vaste medewerkers verschillende opleidingen ter verdieping of verbreding van hun kennis. De opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende is daarvan een voorbeeld. Bij de behandeldiensten zijn er stagiaires van de opleidingen Fysiotherapie, Ergotherapie, Bewegingsagogie en Logopedie.


Op 8 februari bezochten 8 patiĂŤnten de musical Annie. Een prachtige voorstelling in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Voorafgaand aan de musical dineerde het gezelschap bij Van der Valk in Blijdorp.

De Stichting Vrienden RRR draagt bij aan alle activiteiten die in het RRR worden georganiseerd.


Vrijdag De hele dag 11.00 - 12.15 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur Zondag 18.30 - 19.15 uur

1 maart Hal

Fitness

Fitnesszaal

Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Dhr. G. Zaaijer

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Zanggroep Rooms-katholieke dienst; Woord en Communieviering o.l.v. Mevr. G. Martens

Trefpunt

Verkoop sieraden Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel) Gespreksgroep o.l.v. humanistisch raadsvrouw Liesbeth Gerritsen

Hal Trefpunt Door het hele huis. Strauss 3 (huiskamer)

Open schilder ATELIER met Lizzy en Wim Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Hobbyinstuif Bridgen Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Mozart.2 (huiskamer)

Verkoop sieraden Fietsen in de multifunctionele ruimte

Hal

Fitness Optreden RenĂŠ, Richard en Lisa

Fitnesszaal Trefpunt

Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. Mw. G. de Waal

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Zanggroep

Trefpunt

Bloemschikken Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel)

Trefpunt Trefpunt Door het hele huis

Open schilder ATELIER met Lizzy en Wim Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Verkoop sieraden Hobbyinstuif Bridgen Pianospel Mary Schipper

Hal Trefpunt Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Fietsen in de multifunctionele ruimt Spreekuur notaris Helma Leonard - Strien

Kamer 17a (begane grond)

Fitness

Fitnesszaal

2 maart 3 maart

Maandag 10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.45 - 16.45 uur 18.30 -19.15 uur

4 maart

Dinsdag De hele dag 10.00-17.00 uur 13.30 - 15.30 uur 18.45 uur

5 maart

Woensdag 10.00 -12.45 uur 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur Donderdag 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur

6 maart

Vrijdag De hele dag 11.00 - 12.15 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur 15.00 - 17.00 uur Zondag 18.30 - 19.15 uur

8 maart

Maandag 10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.45 - 16.45 uur Dinsdag 10.30 - 12.00 uur 10.00-17.00 uur 13.30 - 15.30 uur

Verkoop Angel, Beads & Gifts Fietsen in de multifunctionele ruimte

Mozart 2 (huiskamer Mozart 1B(huiskamer)

Trefpunt Trefpunt

7 maart

9 maart 10 maart 11 maart Mozart 2 (huiskamer)

12 maart

Woensdag 10.00 -12.45 uur 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur

13 maart

Donderdag De hele dag 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur

14 maart

Vrijdag 11.00 - 12.15 uur 14.00 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

15 maart

Trefpunt Trefpunt

16 maart


Zondag 14.30 uur 18.30 - 19.15 uur

17 maart

Maandag

18 maart

10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.45 - 16.45 uur 18.30 -19.15 uur Dinsdag 10.00 - 17.00 uur 13.30 - 15.30 uur

19 maart

Woensdag 10.00 -12.45 uur 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur

20 maart

Donderdag 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur

21 maart

Vrijdag vanaf 10.30 uur

22 maart

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur Zondag 18.30 - 19.15 uur

23 maart

FEYENOORD – FC. UTRECHT Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Ds. L. Geluk

De Kuip Fysiotherapie

Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Zanggroep Rooms-katholieke dienst; Eucharistieviering o.l.v. Pastoor H. Egging

Trefpunt

Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel)

Trefpunt Door het hele huis

Open schilder ATELIER met Lizzy en Wim Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Hobbyinstuif Bridgen Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Mozart.12(huiskamer)

Mozart 2 (huiskamer) Mozart 1B(huiskamer)

Trefpunt Trefpunt

Fietsen in de multifunctionele ruimte Fitness

Fitnesszaal

Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. Dhr. G. Zaaijer

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Verkoop van der KLoostermode Zanggroep

Trefpunt

Bloemschikken Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel)

Trefpunt Trefpunt Door het hele huis.

Open schilder ATELIER met Lizzy en Wim Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Verkoop Angel, Beads & Gifts Hobbyinstuif Bridgen Pianospel Mary Schipper

Hal Trefpunt Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Verkoop tassen Fietsen in de multifunctionele ruimte

Hal

Fitness

Fitnesszaal

Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Mw. M. Doolaard

Fysiotherapie

24 maart

Maandag 10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 13.00 - 16.00 uur 14.45 - 16.45 uur

25 maart

Dinsdag 10.30 - 12.00 uur 10.00 - 17.00 uur 13.30 - 15.30 uur Woensdag 10.00 -12.45 uur 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur

26 maart

Donderdag De hele dag 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur

28 maart

Vrijdag De hele dag 11.00 - 12.15 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

29 maart

Zondag 18.30 - 19.15 uur

31 maart

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

27 maart

Trefpunt Trefpunt

30 maart


‘Van mantelzorger naar revalidant!’ Mevrouw A. de Jong den Boer heeft het RRR leren kennen in verschillende perspectieven. Een paar jaar geleden als mantelzorger en nu als revalidant. Mevrouw De Jong kwam in de rol van mantelzorger, omdat haar man door een beroerte werd getroffen. Eind vorig jaar werd mevrouw zelf getroffen door een ziekte. Een heftig verhaal, maar wel één die zij graag deelt om mogelijk anderen daarmee te helpen. 


‘De totale afhankelijkheid van anderen’ Waarom moest u revalideren in het RRR? ‘Ik heb de ziekte van Guillain-Barré, een zenuwaandoening. Daarom moeten mijn spieren getraind worden. Vanaf half december 2012 kon ik ineens niet meer staan, zakte letterlijk door mijn benen. Niet lang daarna kreeg ik in het ziekenhuis de diagnose. Als ik terug denk speelde het al zeker een jaar, want lopen ging steeds slechter en ik kwam nauwelijks meer de trap op. Ik heb ook reuma en dacht eerst dat het een combinatie moest zijn van ouderdom en reuma. Om deze reden had ik niet eerder een specialist opgezocht. Nu zie ik in dat ik al jaren roofbouw heb gepleegd op mijn lichaam. Ik heb 6 jaar thuis voor mijn man gezorgd en dan is er een groot gevaar voor verwaarlozing van jezelf. Ik zou dan ook aan iedereen willen meegeven die mantelzorger is; denk ook aan jezelf!’ Hoe lang heeft de revalidatie geduurd? ‘Vanaf 8 januari 2013 tot nu. De definitieve ontslagdatum is nog niet bekend, maar mijn revalidatie gaat nu wel erg voorspoedig.’ Wat hebt u allemaal gedaan? ‘In het begin veel op bed gelegen, tijdens de therapieën leerde ik weer opstaan uit de stoel. Dit ging erg moeizaam. Met de ergotherapie leerde ik mezelf weer wassen aan de wastafel. Langzamerhand ging het steeds beter met me. Sinds 2 weken heb ik ineens een enorme vooruitgang geboekt, waardoor ik nu kan lopen met de rollator. Het is heel vreemd, maar de vooruitgang kwam samen met het overlijden van mijn man. Het leek of mijn gedachten en stressgevoelens nu niet bij mijn lichaam en ziekte waren, maar bij mijn man. Dit zorgde ervoor dat ik opeens meer kon doen met mijn lichaam. Lopen werd weer mogelijk.’

Wat was het moeilijkst voor u? ‘De totale afhankelijkheid van anderen. Daarnaast ook de schrik van mensen, die mij kennen als mantelzorger, de sterke partner van. Nu zagen ze mij in een heel andere positie.’ Wat heeft u het meest geholpen? ‘Toch de bekendheid van mij bij de therapeuten en het personeel. Ik voelde me vertrouwd en dit maakte dat ik meer positief kon zijn.’ Waar kijkt u het meest naar uit als u weer thuis bent? ‘Naar mijn radio met Classic FM, deze zender zit alleen op de kabel en kan ik hier niet beluisteren. Meer privacy, meer alleen kunnen zijn, daar kijk ik ook naar uit.’ Wat zal u missen? ‘Het eventueel terug kunnen vallen op de zorg. Het idee dat ik het echt alleen moet doen is wel spannend.’


PIEKEREN OF FANTASEREN? Piekeren kost energie en lost niets op. Maar misschien is het mogelijk om het piekerproces om te draaien…

H

ebt u dat ook wel eens? Je wordt midden in de nacht wakker en het lukt niet meer om opnieuw in te slapen omdat je gedachten maar in je hoofd blijven rondmalen. Het gebeurt mij regelmatig en ik hoor het vaak van mensen die hier wonen of revalideren. Ze piekeren over de onzekere toekomst: hoe moet het nu verder, wat als dit of dat gebeurt of niet gebeurt… Of over dingen die al gebeurd zijn: hoe is het ook al weer gegaan, had het ook anders kunnen gaan? Wat was mijn rol of die van anderen? Het lukt vaak niet om zo’n piekerproces te doorbreken, terwijl je dat wel graag wilt. Want piekeren put je uit en biedt geen nieuwe inzichten. Het is een voortdurende herhaling van zetten. Onlangs overleed Ellie, een vrouw die ik goed kende. Ze was nog jong maar ernstig ziek. Ze was in staat zich te verzoenen met haar lot en ze heeft in de laatste weken van haar leven nog veel voor anderen kunnen betekenen door te laten zien hoe ze dat deed. Een ding wat ze juist niet deed was piekeren. Ze zei: “Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren”, een uitspraak die bekend is van de posters van ‘Tuimeltekst’, die je vaak op stations ziet hangen.

De bedoeling van die uitspraken is om je aan het denken te zetten (maar natuurlijk niet aan het piekeren!). Juist omdat zij deze oneliner tot de hare gemaakt had, raakte hij me. Ik vroeg me af of het misschien mogelijk zou zijn de richting van het fantaseren om te draaien. Dan zou je dat ‘piekermonster’ te slim af kunnen zijn. Misschien helpt het al als je bedenkt dat piekeren voortkomt uit je eigen fantasie. Daardoor krijg je er meer grip op. Ik heb me voorgenomen om me bij een volgende nachtelijke piekersessie niet te laten meeslepen en me Ellie en haar uitspraak voor de geest te halen. Misschien lukt het dan om de goede kant op te fantaseren…


De drie maal RRR Expositie De gedetailleerde werken die ze met links maakte zijn van voor haar hersenbloeding. Daarna was ze haar linkerhand een poos 'kwijt' en moest ze beginnen met rechts. De 'rechterhand schilderijen' tonen de vechter in Joke. Zij maakte ‘Gezien en Gehoord worden’ in oorverdovende felle kleuren en duidelijke penseelstreken. Net zolang schilderen en collages knippen tot je linkerhand weer functioneert! Lizzy vertelt dat Joke haar eerste patient was als creatief therapeut in het RRR. Lizzy: ‘wie had kunnen denken dat ze, vanuit die achterstand, dit allemaal zou bereiken. Zij heeft deze expositie al een schilderij verkocht.’

Op zaterdag 16 februari werd de expositie van drie dames geopend die alle drie verbonden zijn met het RRR. Joke Baggerman, als voormalig revalidant en kunstenaar, Margreet Jonker, receptionist en keramiste en Lizzy Nieuwenhuis, beeldend kunstenaar en creatief therapeut in het RRR.

Lizzy vertelt: ‘in het RRR krijg ik de gelegenheid om mijn medemens te helpen die ziek en soms ongelukkig is. Deze mensen breng ik in contact met hun eigen kracht door samen een schilderij te maken. Je maakt als patiënt aan jezelf duidelijk wat je (nog) kan. Je schildering komt boven het bed te hangen en dit zet iets goeds in je in werking. Je hoeft er niet voor te kunnen schilderen. Deze methode heeft zich in de praktijk gevormd en tot mijn blijdschap werkt dit al 4 jaar wonderwel. ‘Gezien en Gehoord worden’ de methode waarmee ik werk wordt voor het eerst naar buiten gebracht in deze expositie. In de hal naar de fysioruimte worden een aantal ervaringen van patiënten met beeld en tekst verduidelijkt. Los van deze presentatie toon ik 11 uiteenlopende schilderijen die ik in verschillende periodes heb gemaakt.

De keramische beelden van Margreet Jonker vallen op. Lizzy had direct een zwak voor het verliefde stel dat nu bovenin de vitrinekast staat. Margreet werkt al jaren als keramist. Dat zij haar werk kan exposeren op de plek waar zij ook als receptionist regelmatig te vinden is, is een extra inspiratiebron. Margreet werkt het liefst in opdracht. Mensen inspireren haar. In het hart van de expositie ruimte en in het centrum van het RRR voelt zij zich dan ook op haar plek. Het werk en het verhaal van Joke Baggerman maakt veel indruk.

De exposanten zijn blij met de manier waarop Mirjam Smitfoort (galeriehouder) een expositie regelt. ‘Zij creëert in alle rust en vrijheid een relaxte samenhang. Zij vindt het bijzonder hoe zij met een groepje mensen twee dagen intensief bezig is om een expositie neer te zetten. Bij elke expositie genieten de kunstenaars van dit proces. De opening ervaart Mirjam als een kers op de taart. Een vriendin van Lizzy speelde en zong onverwacht gevoelig op de piano en Lizzy danste de tango.


Teamwork maakt fit Specialisten werken met u samen om ervoor te zorgen, dat u weer zo zelfstandig mogelijk wordt. Bij de start van uw revalidatie ziet u alle behandelaren. Eén van hen gaat uitgebreid met u in gesprek over uw doel. Wat is voor u het allerbelangrijkste om weer te kunnen? Het plan dat wordt gemaakt is uw revalidatieplan en alle behandelaren richten zich daarop. Deze maand vertellen De heer A.B. van der Kleij, Irene Cornel, sportfysiotherapeut en Mirjam van Peet, ergotherapeut.

revalidant: Dhr. A.B. van der KLEIJ Waarom bent u hier opgenomen? ‘Ik heb een herseninfarct gekregen en dat heeft best wat problemen gegeven met het praten en schrijven.’ Welke therapieën krijgt u? ‘Ik krijg wat ik eigenlijk nog steeds het leukste vind; de fitness. Ik vind het heerlijk om me helemaal uit te leven. Verder krijg ik ergotherapie en logopedie. Zij helpen mij om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.’ Hoe ervaart u de samenwerking tussen de therapeuten? ‘Zoals dat hier gaat vind ik dat helemaal geweldig. Er is een grote betrokkenheid van de therapeuten en dat komt de samenwerking ten goede.’ Wat heeft u tot nu toe bereikt ? ‘Ik heb ontzettend veel bereikt op elk gebied. Elk gebied dat gestopt is met functioneren is hard bezig om weer opnieuw te gaan functioneren. En ik heb het gevoel dat hier nog steeds groei in zit. Het praten was erg moeilijk. Zoals ik nu zit te praten kon ik dat twee maanden geleden nog niet.’ Wat is uw persoonlijke gezondheidstip? ‘Dat is vooral bewegen en pak dingen op die je in het verleden ook gedaan hebt.’


specialist: IRENE CORNEL

specialist: MIRJAM van PEET

Wat is jouw specialisatie? ‘Ik werk als oefentherapeut / sportfysiotherapeut op de afdeling fysiotherapie.’

Wat is jouw specialisatie? ‘Ik ben al 20 jaar werkzaam als ergotherapeut in de revalidatie.’

Waarom dit vak? ‘Het is geweldig om te zien dat je door een goed trainingsprogramma en je eigen enthousiaste manier van coachen, mensen kunt helpen om zelf aan hun herstel te werken. Zo ook bij de heer Van der Kleij die met veel enthousiasme bij mij komt fitnessen en daar enorm veel voldoening uit haalt.’

Waarom dit vak? ‘Ergotherapie richt zich op het weer oppakken van je eigen leven met de fysieke en cognitieve beperkingen die iemand heeft opgelopen. Van een cliënt vraagt dit proces een enorme inspanning waardoor de therapie precies goed afgestemd moet worden. Voor mij zit de uitdaging juist in dit proces.’

Wat mag je van een therapeut in het RRR verwachten? ‘Dat hij/zij enthousiast, betrokken, oprecht, realistisch en betrouwbaar is.’ Waarom is samenwerken voor jou belangrijk? ‘Het is voor mij enorm motiverend om samen aan een doel te werken en zo de kwaliteit van de zorg rondom de cliënt zo goed mogelijk neer te zetten.’ Gezondheidstip? ‘Rust roest’ en ‘blijf bij jezelf.’

Wat mag je van een ergotherapeut in het RRR verwachten? ‘Na een hersenletsel kunnen er cognitieve problemen ontstaan. Dit wil zeggen het verwerken van informatie die op je afkomt in je hoofd is lastig. Hierdoor kan iemand beperkt worden in zijn handelen. Bij de heer Van der Kleij was de therapie gericht op het aanbrengen van structuur in het aantal taken, dat op hem afkwam.’ Waarom is samenwerken belangrijk voor jou? ‘Samenwerken tijdens de behandeling werkt voor mij als het maken van een puzzel. Alle puzzelstukjes samenvoegen maken de optimale behandeling.’ Wat is jouw gezondheidstip? ‘Fietsen!’


….. organiseer ik vervoer?

Beweeg regelmatig!

Henk 12,5 in het RRR

Hoe organiseert u vervoer, een chauffeur en/of begeleiding wanneer u ergens naartoe wilt?

Zo snel mogelijk je bed uit! Bedrust is de grootste boosdoener voor spierafname bij ouderen, per week kun je zo’n 5% van je spiermassa verliezen!

Henk van Tilborg is op 1 maart 12,5 jaar in dienst. Al die jaren vervult hij de rol van eind verantwoordelijk verpleegkundige.

Dat kan op twee manieren. Hebt u geen vervoermiddel? Vraag dan uw contactpersoon op de afdeling om met u een ‘aanvraagformulier voor vervoer’ in te vullen. U geeft aan wanneer en hoe laat u waar naartoe wilt. Wanneer u begeleiding gezellig vindt of nodig heeft, kunt u dit ook opgeven. Heeft u wel een chauffeur maar geen passend vervoermiddel? Dan kunt u de auto huren. Uw chauffeur wordt vooraf door één van de vrijwilligers geïnstrueerd. U kunt ook direct met het vrijwilligerskantoor contact opnemen. Iedere werkdag van 09.30 tot 12.30 uur is er iemand op het kantoor op de 1e verdieping. Bellen kan ook: 010-2781295.

De klacht Maandelijks wordt € 16 bij mij in rekening gebracht voor activiteiten. Ik doe nergens aan mee! De achtergrond De maandelijkse –vrijwilligeeigen bijdrage wordt automatisch bij alle patiënten in rekening gebracht. Het geld wordt toegevoegd aan het activiteitenbudget dat door de Bewonersraad wordt beheerd. Samen met activiteitenbegeleiding maakt de bewonersraad een jaarplan dat samen met vrijwilligers wordt uitgevoerd. Ook wanneer u nauwelijks aan activiteiten deelneemt, heeft u misschien wel plezier van wat er wordt georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan: een optreden in het Trefpunt en het hapje dat u daarbij krijgt en de ‘borrelmomenten’ op de afdeling. Geprobeerd wordt uw tijd in het RRR zo aangenaam mogelijk te maken. Hiervoor zijn extra financiële middelen nodig.

De enige functie in het RRR die direct wordt aangeduid met het telefoonnummer: 222. Henk werkt bijna altijd in de avond en maakt deel uit van een groep van tien collega’s waarvan er altijd één in huis is. Zeven dagen per week 24 uur per dag. Het is een groep verpleegkundigen met veel klinische ervaring die in het RRR de verpleegkundige eindverantwoordelijkheid dragen én bij alle mogelijke calamiteiten de regie hebben. 222 is dé schakel tussen de patiënt/de zorg en de arts. Wanneer de arts (specialist ouderengeneeskunde) niet in huis is zoals ’s avonds, ’s nachts en in het weekend overlegt 222 met de arts of roept deze op.

JouRRRnaal maart 2013  

JouRRRnaal maart 2013