Page 1


минали издания / past editions 2004 Арт позитив Art Positive 2005 CD - Начин на употреба CD - Usage 2006 Светлина Light 2007 Изкуството ограбва Art is Robbing 2008 Фрагмент Fragment 2009 Сладко Sweet 2010 Оптимизъм Optimism 2011 Eластичност Elasticity 2012 Мини Mini

1


за арт позитив / about art positive През 2004 година сдружение „Изкуство днес” организира изложбата „Арт позитив”. Целта на проекта е да даде възможност и трибуна на автори от град Пловдив за изява в областта на съвременното изкуство. Успехът и широкият отзвук на проявата, както и фактът, че тя става повод за появата на интересни дебютни проекти, естествено поражда и идеята „Арт Позитив” да стане традиционна изложба, която с годините еволюира през съществено събитие за региона до значим фестивал. “Art Positive” is an exhibition project first launched by Art Today Association in 2004. It is intended as a platform where artists from Plovdiv receive the opportunity to display their works in the field of contemporary arts. The event’s success and wide popularity, coupled with the fact that the exhibition has given rise to interesting debut projects, naturally brings the idea of making Art Positive an annual exhibition. Over the years it has evolved from an event with regional significance to a note-worthy festival.


за аналога / about the analogue Отправна точка в десетото юбилейно издание на „Арт позитив” е проблематиката на „аналоговостта”, разглеждана многопластово едновременно и идейно, и като материално-техническа форма на възпоризводимост. Представените творчески проекти са осъществени при условие на задължителен аналогов подход в реализацията им. На фокус е една анахронизирана сетивност, експлоатирана откъм възможностите й за адекватност спрямо възприемчивостта и търсенията на осезаемо наличната ни съвременност. Маркирани са отпечатъци на присъствието й в погълналата я епоха на цифровизация. Времевите реалности са миксирани - отминалата такава е актуализирана, въведена в настоящата, и през случването на творческия акт временно я изтласква встрани. Обръщането към параметрите на аналоговото се оказа любопитно предизвикателство за артистите, което на свой ред въвлече публиката в пределите на една провокативна, романтична и познавателна разходка из качествата на аналоговите репрезентативни възможности. “ANALOGUE” is the theme concept of Art Positive 2013 - the tenth anniversary edition. The base idea is to explore the condition of “analogue-ness” - in terms of ideas and materials both. All participating art projects are required to use an analogue approach in their implementation. This exhibition project focuses on a sensation recently treated as obsolete - the “analogue” one -, and the research of possibilities for its relevant connections to the perceptions and demands of people nowadays. Time goes in a mixture – somehow through the artworks past is being brought in the present, put into it and returning its actuality. Following the parameters of the “analogue” concept appeared to be a curious challenge for the artists and, in its turn, allures the audience on, as much as a provocative, also somewhat of a romantic and not less a cognitive, walk: in which the expressive opportunities of the analogue are to be re-discovered.

3


пространството / the space

Център за съвременно изкуство - Пловдив, Баня “Старинна” Center for Contemporary Art - Plovdiv - The Ancient Bath


ВЕНЕРА

СМИЛЕНОВА VENERA

SMILENOVA

авторът / the author

работата / the work

Родена в Пловдив през1990. Образование: „Педагогика на образованието по изобразителни изкуства“, АМТИИ, Пловдив; Belas Artes, специалиализация в Universidade do Porto, Португалия

Осем

Значими участия в изложби: „Скритите монументи - непреживените тела на града” - тактилен арт проект, Център за визуално и мултисензорно изкуство, Пловдив, “Ономатопея“, групова изложба на независими артисти, Пловдив, „Коледна изложба“, Музеен център за съвременна история, Пловдив Born in Plovdiv in 1990. Education: Art Pedagogy at the Academy of Music, Dance and Theater Arts, Plovdiv; Belas Artes, Universidade do Porto, Portugal Participating in exhibitions: “Hidden Monuments - the non-experienced bodies of the city”, Tactile Art Project , Center of Visual and Multisensory Arts, Plovdiv, “Onomatopoeia”, independent artsits’ group exhibition, Plovdiv, “Christmas Exhibition”, Museum Center for Contemporary History, Plovdiv

6 фотографии, заснети с пинхол камера, ръчно проявяване Проектът е експеримент - самоизследване. Използваната експонация е аналог на 8-часовия работен ден. Съвсем съзнателно артистът поставя себе си пред обектива, прекарвайки пред него един стандартен работен ден. Позата на тялото се мени през константно зададено време. След всяка една смяна образът става все по-неясен и безформен. Загубата на индивидуалност в образността е аналогична на тази, причинявана върху индивида от взимащата надмощие система, преработваща го с всеки изминал час. Времето не успява да запечата нищо значимо. Всичко е една безформена маса, а индивидът се бори да излезе от нея. Всяка от фотографиите представя четири различни фази на трансформация: - Опит за бягство; - Самовглъбяване; - Инсомния; - Катарзис.

Eight

6 pictures, taken through the use of a Pinhole camera (or Camera obscura) These images are an experiment of self-exploration. The exposure of each photograph is 8 hours long which is an analogue of the 8-hour working day. Consciously, the artist places herself in front of the camera and stays there for the period of one standard working day. The body changes its pose on constant intervals of time. After each change the figure becomes more blurred and shapeless. Time cannot capture anything important. Everything is a shapeless mass and the individual is struggling to get out of it. Each photograph represents four specific phases of transformation: - Escape attempt; - Introspection; - Insomnia; - Catharsis.

5


ВЕСЕЛА

СТАТКОВА ИВАН

КАРЕВ VESSELA

STATKOVA IVAN

KAREV авторите / the authors

работата / the work

Родена във Варна. Завършва НХА, София - Магистър „Сценография“. Специализира „Дизайн за мултимедия и виртуална реалност“ в Германия. Хоноруван преподавател в АМТИИ. Работи в областта на мултимедията, сценографията, видеографията. Член на арт група „Ателие 29“. Множество реализирани проекти в областта на сценографията и съвременните визуални изкуства в България и различни европейски държави. Работи в творчески екип с Иван Карев.

Аналогографоскоп

She is born in Varna. Education: MA in “Stage Design” from the NAA, Sofia, later on a specialization in “Design of multimedia and virtual reality” in Germany. Nowadays a lecturer at the Academy of Music, Dance and Theater Art, Plovdiv. Works in the field of multimedia, stage design, video art. Member of the art group “Studio 29 “. Realized a variety of projects in the field of stage design as well as the contemporary visual arts - in Bulgaria and other European countries. Works in a creative team with Ivan Karev. Роден в Пловдив. Завършва НХА, София - Магистър „Сценография“. Има реализирани повече от 120 сценографски проекта към постановки в различни театри в България, както и в Швеция и Македония. Съосновател на арт група „Ателие 29“ - от 1986. Работи в областта на сценографията и инсталацията. Участия във всички сценографски изложби в страната, както и редица изложби за съвременно изкуство. He is born in Plovdiv. Education: MA in “Stage Design” from the NAA, Sofia Created more than 120 scenographic projects of plays in various theaters in Bulgaria, also Sweden and Macedonia. Co-founder of the art group “Studio 29” - 1986. Karev works in the field of scenography and installations. Participated in all scenography exhibitions in the country and a number of exhibitions for contemporary art.

7

Инсталация

200 години след създаването на този невероятен уред за прожектиране на собственото ни изображение върху нас самите, изобретен от Франц Бомарше в Тулон, аналогографоскопът е реабилитиран и представен пред публика. След перипетии, разруха, загуба на скици и устно предаван опит за изобретението, информацията за него стига до авторите на този проект и те - чрез допълнителни усилия, проучване и опити, успяват да възстановят изобретението в работещ вариант. Колкото и нереално да изглежда всичко, сътвореният аналогографоскоп изцяло копира оригинала те са неразличими, едно и също нещо!

Analogiographoscope Installation

200 years after the creation of this amazing device - projecting our own image over our bodies, invented by Franz Beaumarchais in Toulon, the analogiographoscope is being revived and presented to audience. After trouble, destruction, loss of sketches and oral transmission of knowledge about the invention, information about it eventually appeared to the authors of this project. Adding some more efforts - in research and trial versions, they finally managed to recover the machine in a working state. Probably everything seems quite unreal - but actually the recreated analogiographoscope completely copies the original - the are the same!


ВЪЛКО

ЧОБАНОВ VALKO

CHOBANOV

авторът / the author

работата / the work

Роден в Пловдив през 1991. Образование: Сценография, Академия за музикални, танцови и изпълнителски изкуства, Пловдив

Движещото се изображение никога не е било

Значими артистични проекти и участия: “Sofia Underground” фестивал за пърформанс арт, София, „Галактически инкубатор“ арт проект на eXAF в Кино Космос, Пловдив, „Тетрис“ - фестивал за съвременни форми на изкуство, Велико Търново, „Арт позитив“, Пловдив, „Ономатопея“ - изложбен проект на независими артисти, Пловдив, „Скритите монументи – непреживените тела на града“ проект тактилно изкуство, Център за мултисензорни изкуства, Пловдив, “. gif-ARCHIVE” - визуалено-изследователски арт проект на eXAF. Born in Plovdiv in 1991. Education: Stage Design - Academy of Music, Dance and Thetre Arts, Plovdiv Participations at exhibitions and art projects: “Sofia Underground” Performance Art Festival, Sofia, “Galactic Incubator” - art project by eXAF in Kino Kosmos, Plovdiv, “Tetris” - festival for contemporary art forms, Veliko Tarnovo, “Art Positive”, Plovdiv, “Onomatopoeia” - independent artists’ exhibition project, Plovdiv, “Hidden Monuments” - a tactile art project, Multisensory Arts Center, Plovdiv, “. gif-ARCHIVE” - visual art and research project by eXAF.

9

Група от кинетични инсталации

В обособено пространство съжителстват група обекти, взаимодействайки си един с друг. Бутафорен плосък телевизор, репликиращ визуален шум; стар цветен телевизор, магнитно манипулиран, откъм електроните в кинескопа, регистрирайки цветови и формени изменения по екрана; парчета холографска хартия, с прибавени източници на вибрация и шум, аранжирани с хартиено покритие в плътен неонов цвят. Проектът създава пространство, лишено от символика, но разчитащо да въздейства на представите за носталгия. Демонстрира еволюционния пробив на екрана като заместител на реалният живот. Тества културата на паметта на индивида, диктувана от видими/невидими полета и границите на неговите сетива. Изследване на визуалното движение като аналог на покоя.

The Moving Image Has Never Been A set of kinetic installations

A group of objects, interacting with each other, coexist in a separate space. A sham flat-screen TV, producing white noise; an old color TV, where CRT electrons are manipulated by a magnet, thus registering changes in colors and shapes on the screen; pieces of holographic paper, accompanied by a source of vibration and noise, covered by dense neon color paper. The project creates a space devoid of symbolism, although it expects to influence over the sentience of nostalgia. It demonstrates the evolutionary breakthrough of the screen as a substitute to real life. Tested is the cultural memory of the individual, dictated by visible/invisible fields and boundaries of our senses. A study of visual movement as an analogue of peace.


ЕМИЛ

МИРАЗЧИЕВ EMIL

MIRAZCHIEV

авторът / the author

работата / the work

Роден в Пловдив през 1960. Завършва графика в НХА София (1986).

Моята любима музика

Работи в областта на графиката, фотографията, инсталацията, обекта, акции в публични пространства и новите медии. Един от основателите на група „Ръб“, емблематична за развитието на съвременното изкуство в България. Основател и директор на Център за съвременно изкуство – Пловдив, Баня „Старинна“ и галерия „Коридор“. Инициатор и директор на международния фестивал за видео изкуство „Фасада“, Пловдив. Реализирал е редица индивидуални изложби. Куратор и организатор на изложби и проекти за съвременно изкуство в България. Носител на национални и международни награди.

Предоставя на минувачите/посетителите на галерията няколко стари грамофона, на които да пуснат своя любима плоча и да се забвляват, слушайки и танцувайки.

Born in Plovdiv in 1960. Graduated from the Academy of Fine Art, Sofia, 1986. Working in the field of graphics, photography, installations, objects, artistic interventions in public space, new media. One of the founders of the art group “Edge”, notable in the development of contemporary art in Bulgaria. Founder and director of the Center for Contemporary Art - Plovdiv - The Ancient Bath and Corridor Gallery. Initiator and Director of the International Festival of Video Art “Facade”, Plovdiv. He has produced a number of individual exhibitions. Curator and organizer of exhibitions and contemporary art projects in Bulgaria. Winner of national and international awards.

11

Акция в градска среда / Интерактивна инсталация

My favorite music

Artistic action in public space / Interactive installation It provides the passers-by/visitors of the exhibition some old gramophones, on which they could play a selected (or personally brought) record and have fun listening and dancing.


ЗДРАВКА

КАНТАРЕВА ZDRAVKA

KANTAREVA

13

авторът / the author

работата / the work

Родена в Пазарджик през 1981. Образование: Сценография, Нов български университет

Въртележка

Работи в сферата на сценографията, костюмографията и дизайна. Някои значими проекти: сценограф на представление за деца „Мишката Мери“, академия Юнити, София; костюмограф в„Uprising” Сицилия, Италия, и „Команд пърформанс“ - Черна гора/Италия; изработка на кукли за Българска национална опера; инсталация „Харвестинг“ - „Водна кула арт фест“, София

Проектът пресъздава в съвременен вариант зоотропна машина, чрез която е бил постиган технически първообраз на анимационна визия. Предмет на изследване е механичното движение на образа. Иинтерактивността, която е така важна в сегашния дигитален свят създава очакване у публиката за неизвестно събитие, движение-промяна ...

Born in Pazardzhik in 1981. Еducation: Stage Design, New Bulgarian University

Carousel

Working in the field of stage & costume design. Some prominent projects: Stage designer in the kids’ theater play “Mary Mouse”, Unity Academy, Sofia; Costume Designer in “Uprising” Sicily, Italy, and “Command Performance” - Montenegro/Italy; Puppet Design for the National Opera in Bulgaria; art installation “Harvesting” - Water Tower Art Fest, Sofia

The project recreates a modern version of a zoеtropе machine - the prototype mechanism through which technically animation vision of images has been achieved. Subject of the research is the mechanical movement of image. The interaction - so important in current digitized world - creates in the audience an assumption of unexpected event, movement-change ...

Инсталация / Зоотропия

Installation / Zoetrope


ИЛИЯ

ЛАМБОВ ILIYA

LAMBOV

авторът / the author

работата / the work

Роден в Пловдив през 1980. Образование: Бакалавър Дърворезба - Факултет за приложни изкуства, НХА, София; Магистър Скулптура - НХА, София

Болезнена реалност

Значими участия в изложбени проекти: Първо международно биенале на църковните изкуства, Велико Търново, „The Sloppy Copy” - групов пърформанс, Шипка 6, София, „Арт позитив“, Пловдив, Фестивал „Улица Отец Паисий – Текст”, Пловдив, Международен проект за ниски и високи техники в съвременното медийно изкуство - „Критика на чистия образ – между ментето и цитата”, ЦСИ - Баня „Старинна“, Пловдив.

При работа с дървообработваща машина, докато изготвя своя творба преди години, авторът преживява инцидент, породен от невнимание. Пръстите на лявата ръка са ранени. За дълго време той преустановява пряката работата с обработка на материали и се концентрира върху компютърните си умения, безопасни и щадящи. Фотографиите, направени в периода на заздравяване, са използвани в тази работа като сигнал, провокиращ размисли върху личния и обществен опит: Бягство ли е цифровизираната реалност от реалния живот? Как действа тази „съвършенна” и “безболезнена” цифрова реалност? Може ли да ни заболи от нея - при условие, че няма съпротивление на материала? Как е възможно, без да има високо съпротивление, виртуалната реалност да поражда такова голямо напрежение у потребителите й?

Born in Plovdiv in1980. Education: BA in Woodcarving - Faculty of Applied Arts, NAA, Sofia; MA in Sculpture - NAA, Sofia Significant participation in exhibition projects: First International Biennial of Ecclesiastical Art, Veliko Tarnovo, “The Sloppy Copy”- group performance, Shipka 6, Sofia, “Art Positиve”, Plovdiv, “Festival Otets Paisii Street - Text”, Plovdiv, International Project for Low and High Techniques in Contemporary Media Art - “Critique of Pure Image - Between Fake and Quotation”, Center for Contemporary Art, Plovdiv.

15

Инсталация (фотографски филм - негатив: четири кадъра, светеща кутия, медицински лейкопласт)

Painful Reality

Installation (photographic film - negative: four shots shown, lightbox, medical band-aid tape) When working with woodcarving machines, while creating an artwork some years ago, the author experienced an accident, caused by negligence. Fingers of his left hand were injured. For a long time he stopped working with direct material-treatment and focused on his computer skills development - safe and harmless. Photographs, taken during the healing process, now are used as a signal, provoking reflections on this personal experience, as well as the society: Is digitized reality an escape of real life? What is the impact of this “perfect” and “painless” digital reality on humans? Can it hurt - provided there is no resistance of the material? How is it possible, if it does not produce intense material resistance, to cause so much tension in its users?


КОЛЯ

СТЕФАНОВ KOLYA

STEFANOV

авторът / the author

работата / the work

Роден в Пазарджик. Образование: НГПИД „Дечко Узунов“, Казънлък; Бакалавър „Живопис” - НХА, София

Мост

Експериментира с видеото като живопис. Реализира поредицата „Видeоживопис – ВИЖОС”, разделена на серии произведения, заснети по „сценария на съвременните обстоятелства на обществото”. С късометражните си филми е участвал на фестивалите за мултимедия „alternative-film/video”, Белград-Лион и „Визионерство”, Франция. Работи също в сферата на скулптурата и живописта. Има няколко самостоятелни изложби, както и участия в групови изложбени проекти. Born in Pazardzhik Education: National High School of Applied and Fine Arts “Dechko Uzunov”, Kazanlak; BA in “Painting” - NAA, Sofia Experiments with video media as painting. Has released the “Video-painting project - VIZHOS”, divided into series of works, filmed over the “scenario of the contemporary circumstances of society”. Participated in the program of the multimedia festivals “alternative-film/video”, Belgrade-Lyon and “Visionary”, France. Also works in the field of sculpture and painting. Has several solo exhibitions, also participations in group exhibition projects.

17

Скулптурна инсталация Отпадъчни материали от една страна и семена на цветя и билки, от друга, са съставните елементи в изграждането от глина на два визуално идентични, но субстанциално разнородни бюста. Те са позиционирани като сътрапезници (и едновременно съ-блюда) върху двете противоположни половини на една обща дървена маса, разделена централно с пространствен прорез. През черепните им кутии минава свързващ ги стъклен канал. Изборите формират живота ни. Обстоятелствата са равни.

Bridge

Sculptural installation Junk materials on the one hand and flower seeds and herbs, on the other, are the constituents in the construction of two clay heads visually identical, but substantially heterogeneous. They are positioned as companions (and simultaneously co-dishes) on two opposite halves of a single wooden table - divided by a central spatial slot. Through their skull boxes passes a connecting glass channel. Choices form our lives. Circumstances are equal to all.


ЛОРА

ПАРМАКОВА LORA

PARMAKOVA

авторът / the author

работата / the work

Родена в Пловдив през 1982. Образование: Скулптура при проф. Ангел Станев и проф. Станислав Памукчиев в НХА, София (бакалавърска и магистърска степен)

Реплика

Член на: СБХ, ДПХ ,Сдружение „Изкуство днес” - ЦСИ, Пловдив Значими участия в изложби и арт проекти: ”Sofia Underground” фестивал за пърформанс арт, София, „Процес-пространство“ международен фестивал за съвременно изкуство, Балчик, М-тел награди за съвременно изкуство, Изложба на секция 13 на СБХ, „Портите на ул. Отец Паисий“ - съвместен проект с Йово Пачев - фестивал „Ул. Отец Паисий“, Пловдив, Национални есенни изложби, Пловдив, „Арт позитив“, Пловдив, Международен фестивал за съвременно изкуство, Сегед, Унгария, проект „АТЛАНТИДА: Отражения от бъдещето. Скрити истории – Нови идентичности. Двадесет години след падането на Берлинската стена“, куратор Емил Миразчиев, съкуратор Якоб Рачек. Born in Plovdiv in 1982 . Education: BA & MA Sculpture - at the class of Prof. Angel Stanev and Prof. Stanislav Pamukchiev, NAA, Sofia Member of: UBA, Plovdiv Artists Union, Art Today Association - Center for Contemporary Art, Plovdiv Significant participations in exhibitions and art projects: “Sofia Underground” Performance Art Festival, Sofia, “Process - Space” - International Festival of Contemporary Art, Balchik, M-Tel Awards for Contemporary Art, Exhibition of section 13 of the UBA, “The Gates of Otets Paisii Str., a joint project with Yovo Pachev - Festival “Otets Paisii Street, Plovdiv, National Autumn Exhibitions, Plovdiv, “Art Positive”, Plovdiv, International Festival of Contemporary Art, Szeged, Hungary, “ATLANTIDA: The Reflections of Future. Hidden Stories - New Identities. Twenty years after the fall of the Berlin Wall”, curator Emil Mirazchiev , co-curator Jacob Racek.

19

Инсталация (плексиглас, мастило, lamp) Мастилени пръстови отпечатъци. Всеки един отпечатък е уникален. Отпеатъците са разположени в еднакво оразмерени и разграфени четириъгълни пространства върху повърхността на плексигласа. Схематичен, минималистичен прочит на човешката уникалност.

Replica

Installation (plexiglass, ink, lamp) Ink fingerprints. Each print is а unique one. The fingerprints are located in same sized rectangular spaces marked on the surface of the plexiglass. A schematic minimal look over the topic of human uniqueness.


НАДЯ

ГЕНОВА NADYA

GENOVA

авторът / the author

работата / the work

Родена в София през 1960. Образование: Mагистър „Графика” - НХА, София

Аналогично

Артистични изяви в областта на графичното изкуство, фотографията, обект, инсталация, пърформанс, графичния дизайн. От 1990 до 1994 е член на неформалната артистична група „ Ръб“ и участва във всички нейни проекти. Член на Сдружение „Изкуство днес” и на екипа на Център за съвременно изкуство – Пловдив, Баня „Старинна”. От 1995 до 2007 работи за организирането и осъществяването на основните проекти на Центъра, в които участва и като артист.

Един от емблематичните проекти на група „Ръб” от 1992 - „Идеалът”, представя платна придали форма на най-идеалната представа за съвършенство на всеки от членовете на групата. През 2013 Надя Генова използва своето платно, за да го превърне в стена на аналогични „пориви”. Това е начало на нов проект, който ще бъде развиван в годините, като всеки желаещ (или тя самата), ще прибавя по един слой върху „Идеалът”. Първият резултат от това предвидено и провокирано действие е представен в рамките на „Арт Позитив - Аналог”: един начинаещ графитър реализира върху платното своя композиция. Проектът би могъл да се определи като аналогия на изчезването.

Born in Sofia in 1960. Education: MA in “Graphics” - NAA, Sofia Her artistic works and experience are in the field of graphic arts, photography, objects, installation, performance, graphic design. From 1990 to 1994 she has been a member of the informal art group “Edgе” and participated in all their projects. Member of the “Art Today Association” and the Centre for Contemporary Art - Plovdiv - The Ancient Bath. From 1995 to 2007 worked for the organization and implementation of all major projects of the Center, also participated in them as an artist.

21

Арт проект в развитие

Analogically

Art project in progress One of the iconic projects of art group “Edge”, from 1992 - “The Ideal” presents paintings - each representing in form the picture of perfection of each member of the group. In 2013 Nadia Genova uses her canvas to turn it into a wall of similar “desires”. This is the beginning of a new project that will be developed in the years ahead, as anyone interested (or she herself ) could add one more layer to “The Ideal”. The first step of the project - a mind-thought and provoked action - is presented at the “Art Positive - Analogue”: a beginner graffiti artist draws on the canvas a composition. The project could be defined as the analogy of extinction.


НИКОЛА

МИНЧЕВ NIKOLA

MINCHEV

авторът / the author

работата / the work

Роден в Пловдив. През 2001 се дипломира като бакалавър във Факултета по изобразитено изкуство в университета „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, а след това и като магистър по педагогика на изобразителното изкуство, специалност - Скулптура.

“SOURCE”

Някои по значими участия: проект “Дупини LIKE“, Велико Търново, „Видеохолика“ - видео арт фестивал, Варна, „Фасада“ - видео арт фестивал, Пловдив, „Галактически инкубатор“ - арт проект на eXAF, Кино Космос, Пловдив, „Арт Позитив“, Пловдив, Арт фест „Водна кула“, София, „Ономатопея” - изложбен проект на независими артисти, Пловдив. Born in Plovdiv. Graduated from the Faculty of Arts, BA - at “St. Cyril and St. Methodius” University, Veliko Tarnovo in 2001, and after that gets a MA degree in Art Pedagogy, profile - Sculpture. Significant participations in exhibitions and art projects: “Dupini LIKE”, Veliko Tarnovo, “Videoholica” - video art festival, Varna, “Facade” - video art festival, Plovdiv, “Galactic Incubator” - art project of eXAF at Kino Kosmos, Plovdiv, “Art Positive”, Plovdiv, “Water Tower Art Fest”, Sofia, Onomatopoeia - independent artists’ exhibition project, Plovdiv.

Инсталация Аналог енергиен, аналог утопичен, имагинерен, жадуван, почти реален обект, който може да докоснеш, материално изразен.

Харесвам - Не харесвам

Инсталация Изхождайки от наблюдението за глобализаторско унифициране на представите за добро - зло, красиво - грозно, проектът повдига търсене по въпроса: кое кара масата хора да бъдат положително или отрицателно настроени към даден проблем или субект. Едно интернет клише - синдром на социалните мрежи - е лишено от кодираната дигитална среда на своя произход и материализирано, чрез популярни, подръчни уреди и средтва. Чрез интерпретативен творчески жест на смяна на контекста, авторът акцентира върху необходимостта от пре-разглеждане на жеста на изявяване на мнение, отношение, позиция, избор.

“SOURCE”

Installation Analogue of energy, analogue of utopia, an imaginary, desired, almost real object, put in material matter that could be touched.

Like-Dislike

Installation Based on the observation of globalist unification in assuming basic categories such as good - evil, beautiful - ugly, the project strikes the question what makes the mass of people to be positive or negative towards an issue or a person. An internet cliche - simptomatic to social networks - is deprived of its digital origin and materialized through the use of popular household objects and devices. Through creative interpretive gesture of changing the context, the author emphasized the need for review in human expression of opinion, attitude, position, choice.

23


ПРОДАН

МАРКОВ PRODAN

MARKOV

авторът / the author

работата / the work

Роден в Пловдив през 80-те. Учил в ССХУПИ (сега гимназия „Св. Лука”) в продължение на 1 семестър, след което е изгонен за сбиване. Член на СБХ от 2008 г. Специализира в Берлин, където посещава предимно клубове и галерии, както и турски бакалии.

Пространствена намеса

Популярен със семплите си пърформанси и интервенции. Последната творба на Продан Марков е въображаемата фигура на куратора, критик и т.н. Йово Панчев. Хитро използвайки тази роля, ПМ модерира художественото си поведение и творчество в един мистифициран - по съвременен способ - наратив. „Йово Панчев” е работа в процес и включва паралелна биография на куратора, образователни и кариерни стъпки (докторант едновременно в НБУ и НХА), организатор на културни събития, фестивала за пръформанс Sofia Underground, съорганизатор на други независими фестивали и прояви, изложби, акции, прожекции, лекции, уъркшопове, партита и хуманитарна скара-бира. Born in Plovdiv during the 80s. Studied at SSHUPI (now School “St. Luke”) for one semester, after which he was expelled for fighting. Member of the UBA since 2008. Specializes in Berlin, where he attended mostly clubs and galleries, as well as Turkish groceries. Popular for his minimalistic performances and interventions. The last piece art work created by Prodan Markov is the imaginary figure of the curator, critic, etc. - Yovo Panchev . Cleverly using this role PM moderates his artistic behavior and art works in a mystified - in a contemporary manner - narrative. “Yovo Panchev “ is a work in progress and includes a parallel biography of the curator, also educational and career steps (PhD both NBU and NAA), organizer of cultural events, the performance art festival Sofia Underground, co-organizer of other independent festivals and events, exhibitions, artistic actions, screenings, lectures, workshops, parties and humanitarian grill’n’beer.

25

Site-specific инсталация

Проектът „Пространствена намеса“ представлява site-specific инсталация - рисунка с въглен върху рушащата се мазилка на стената, която преобразява един от основните „отвори“ в Банята, пресъздавайки визията на „Триумфална“ арка. Триумфалната арка е „инсталирана” от вътрешната страна на централния вход в първата изложбена зала на галерията. Така, първоначално невидима (оставайки зад гърба на посетителите), арката нееднозначно може да бъде тълкувана като триумфален изход, а не като триумфален вход ... Всеки зрител, по този начин, получава възможността да отбележи една лична победа, триумф над изкуството, на излизане от залата и галерията.

Spatial Interference Site-specific installation

The project “Spatial Interference” is a site-specific installation created through charcoal drawing on the crumbling plaster of the wall. It transforms one of the major “holes” in the Bath, creating a vision of a “Triumphal” arch . This Arc de Triomphe is “installed” on the inside of the main entrance in the first exhibition room of the gallery. Thus, initially invisible (staying behind the entering visitors), the arch could be ambiguously interpreted as a triumphant way out, not a triumphant entrance ... Each spectator thus gets an opportunity to score a personal triumph triumph over art, while leaving the hall and the gallery.


РАНГЕЛ

ГИДИКОВ RANGEL

GIDIKOV

авторът / the author

работата / the work

Роден в Пловдив. Образование: Магистър „Сценография“ - АМТИИ, Пловдив

Кръстопътища

Значими участия в изложбени проекти: „Арт позитив“, Пловдив, „Ономатопея“ - изложбен проект на независими артисти, Пловдив, „Фасада“ - видео арт фестивал, Пловдив Born in Plovdiv. Education: MА “Stage Design” - the Academy of Music, Dance and Theater Arts, Plovdiv Significant exhibition projects in which he has participated: “Art Positive”, Plovdiv, “Onomatopoeia” - an independent artists’ exhibition project, Plovdiv, “Facade” - Video Art Festival, Plovdiv

Инсталация (висящи хартиени листи, тъмна стая, лампи с насочена светлина) Съпоставката на три еднакви като съдържание текста, създадени по три различни начина, имащи само една цел - да информират. Показва се крайния продукт от тях - три еднакви листа, изписани: на ръка, на пишеща машина, на брайлова машина. За незапознатия наблюдател текстът, изписан на брайлова машина изглежда като неразгадаем код. Той обаче е код с функция като познатия ни език - да предава информация. Процесът на пренос на информация има смисъл само ако предавания код е разгадаем. Съществуват различни нива за асимилиране на информация. Възможно е, много често, да не схващаме предавания код в цялост, смятайки, че разбираме всичко. Информацията не е само това, което изглежда.

Crossroads

Installation (paper sheets, darkroom, lamps with spot light) A comparison of three identical in content texts, created in three different ways, though having one purpose - to inform. Shown is the final product - three identical sheets of paper: one handwritten, second covered by letters of a typewriter, third covered by Braille code, typed on a Braille typing machine. For the unacquainted observer the text written with the Braille code looks as indecipherable. Actually, it is a code functioning as any language familiar to us - in main order to express information. The process of transfer of information makes sense only when the code is unraveled. There are lots of levels of assimilation of information. Probably, very often, a person does not grasp all the meanings which the message contains, although usually we believe that we understand everything. This means information is not only what it seems.

27


СЕВДАЛИНА

КОЧЕВСКА SEVDALINA

KOCHEVSKA

авторът / the author

работата / the work

Родена в Пловдив през 1968. Образование: Художествена гимназия „Цанко Лавренов“, Пловдив

Автограф

Изкуството й включва живопис, графика, обект, инсталация, видео. Член на Сдружение „Изкуство днес“. Някои значими участия в изложби: „Общи граници“, българорумънски проект, ЦСИ Баня „Старинна”, Пловдив, „Арт Позитив“, Пловдив,10 години видеоарт – „След феминизма” - селекция на Аделина Попнеделева, София, Фестивал “HTMlles”, проект на Studio XX, Монреал, София, „Седмица на съвременното изкуство” - ЦСИ, Пловдив, „Българската живопис след 1989”, куратор Руен Руенов НДК, София

Контурирано в масивна златиста рамка е изображение, показващо оргинален автограф, получен от популярния градски персонаж, наричан Стефан Автографа. В Пловдив той е жива легенда - появява се на всяко значимо светско събитие и събира автографи от присъстващите. Има безброй тефтери и тетрдаки, изпълнени с личните подписи на българи и чужденци. Присъствието му е като талисман за успеха на всяко културно събитие.

Born in Plovdiv in 1968 Education: Art School “Tzanko Lavrenov”, Plovdiv Her art works include paintings, prints, objects, installation, video art. Member of Art Today Association. Some significant participation in exhibitions: “Common Borders” , a Bulgarian-Romanian project, CCA The Ancient Bath, Plovdiv, “Art Positive”, Plovdiv, 10 years video art - “After Feminism” - selection of Adelina Popnedeleva, Sofia, Festival “HTMlles”, project of Studio XX, Montreal, Sofia, “Week of Contemporary Art” - CCA, Plovdiv, “Bulgarian painting after 1989”, curator Rouen Ruenov - NDK, Sofia

29

Обект

Аutograph Object

Contoured in а massive golden-like frame is an image, representing an authentic autograph of the popular city character, nicknamed Stefan the Autograph. In Plovdiv, he is a living legend - appearing on every major social event and collecting autographs of those present. He possesses countless number of notebooks filled with the personal signatures of Bulgarians and foreigners. His presence is like a talisman for the success of any cultural event.


ТРИФОН

ТАШЕВ TRIFON

TASHEV

авторът / the author

работата / the work

Роден в Кърдажли през 1986. Образoвание: Бакалавър „Етнология” - „Пайсий Хилендарски“, Пловдив

Salvador (Спасител)

Визуален артист и композитор. Значими участия в изложби и арт проекти в сферата на визуалните изкуства: „Тетрис“ - фестивал за съвременни форми на изкуство, Велико Търново, „Галактичеки инкубатор“ - арт проект на eXAF в Кино Космос, Пловдив, „Арт позитив“, Пловдив, „Ономатопея” изложбен проект на независими артисти, Пловдив, „Аналогово присъствие“ - твроческа платформа на eXAF, “Festival der Nationen”фестивал за некомерсиално кино, Ебензее, Австрия. Born in Kardzhali in 1986. Education: BA in Ethnology - “Paysiy Hilendarski” University, Plovdiv A visual artist and music composer. Significant participations in exhibitions and projects in the visual arts field: “Tetris” - festival for contemporary art forms, Veliko Tarnovo, “Galactic Incubator” - an art project by eXAF in Kino Kosmos, Plovdiv, “Art Positive”, Plovdiv, “Onomatopoeia” - an independent artists’ exhibition project, Plovdiv, “Analogue Presence” - art platform by eXAF, “Festival der Nationen” - a non-commercial cinema festival, Ebensee, Austria.

Визуално-звукова инсталация В изходната си точка инсталацията е site-specific ориентирана, тъй като пространството на рушащата се каменна постройка, използвано като изложбено, има функцията да провокира аналогия със скален манасир. Инсталираните визуално изображение, обекти и звук надграждат средата прехвърляйки размисъла към състоянието на трансформация в духовните ориентири у съвременния индивид, представител на консуматорското общество. Обърканите ценностни представи виреят в хаос и какафония, те са опаковки на изпразнени от съдържание спомени за ценностни еталони. Проектът пресъздава иконографско изображение на супергерой, съчетаващо в себе си елементи на православната църковна живопис и естетиката на комикса. Създадено с акварел, изображенито е заснето с аналогов фотоапарат и превърнато в диапозитив. В инсталацията е видимо посредством прожектирането му чрез диапроектор. Звуковата среда комбинира популярни поп-фолк ритми, откъслечни фрагменти на радио предаване и радио шум.

Salvador (Savior)

Visual and sound installation At its outcome point this is a site-specific installation - the crumbling, stone walls of the building, used as an exhibition space, are aimed to be reminiscent of rock monasteries. The visual image, the sound and the objects installed there add the focus of the project - a reflection on the state of transformation in inner values in the modern individual, a representative of the society of consumerism. Empty packagings of long ago lost value standards produce only chaos and cacophony. Through all its parts the project echoes the feeling of distant presence of something lost. The project recreates iconographic image of a superhero, combining elements of the Orthodox church painting and the aesthetics of comics art. Created with watercolor, shot with an analog camera and converted into a slide. In the installation it is visible through its screening by slide projector. The sound environment combines popular popfolk music rhythms, sparse fragments of radio shows and radio noise.

31


ЦВЕТАН

УЗУНОВ TZVETAN

UZUNOV

авторът / the author

работата / the work

Роден в Пловдив през 1983. Завуршва Сценография в АМТИИ, Пловдив, специализира aнимация, фотография и скулптура - в Академия за уметности, Нови Сад, Сърбия

Манипулацията

Художник, дизайнер, фотограф, илюстратор. Правил е сценография на няколко пиеси. Има реализирани няколко самостоятелни изложби в Пловдив и София. Участия в изложби в сферата на съвременните изкуства, както и в стрийт арт фестове в България и чужбина. Работата му в сферата на визуалните изкуства е силно ангажирана с темата за въздействието на музиката - джаз, препрлитането на визия и звук, итерпретация на звук в образ. Born in Plovdiv in 1983. BA in Stage Design - from the Academy of Music, Dance and Theater Arts, Plovdiv, also specializing in Animation, Photography and Sculpture course - in Academy of Arts, Novi Sad, Serbia Artist, designer, photographer, illustrator. His artistic work includes the stage design of a few plays, several solo exhibitions in Plovdiv and Sofia, participation in group exhibitions in the field of contemporary art, as well as street art fests in Bulgaria and abroad. His work in the visual arts is strongly committed to the issue of the impact of music - jazz, exploring the connection between vision and sound, transforming sound into image.

33

Инсталация

В инсталацията са използвани оригинални диапозитиви от 80-те - като един от популярните канали за разпространение на идеологическа информация по време на Социализма, прожектирани върху пано от маски папиемаше. Маската в този контекст е символ на пасивния, „кух“ обект на пропагандата, който тя си представя, че оформя и запълва по свое усмотрение. Тази сюжетна конструкция - изведена от конкретна темпорално-културна среда в България, когато аналогивия формат на разпространение на информация характеризира масовата й култура - е приложима към всяко едно време и пространство. Инсталацията повдига въпроса за границите на демократичността в технологичното разпространение на информация при все по-авторитетното навлизане на технологията в човешкото всекидневие.

The Manipulation Installation

The installation uses original slides from the 80s - as one of the most popular channels for spreading ideological propaganda in the scene of Socialism; they are projected on a panel of papier-mâché masks. The mask, in this context, is symbol of the passive, “hollow” object of propaganda, imagined to be easily shaped, as needed. This figurative structure - derived from a specific temporal and cultural environment in Bulgaria, when the analog format of information dissemination characterized its mass culture - is applicable to any time and space. The installation raises questions about the limits of democracy in technological dissemination of information in increasingly authoritative introduction of technology in human everyday life.


съпътстваща програма / concomitant programme Парти-концертът на археологически комплекс Небет тепе, с който събитието стартира беше безспорното пловдивско музикално събитие на открито за пролетта. Бяха представени три музикални форамции – Spiraltone, Narco Polo и Kottarashky, един аудиовизуален артист – YvesO и трима пърформативни артисти – Stassy & Savina и Дарио Табаков. Във всеки последващ откриването четвъртък, Центърът за съвременно изкуство стана среда за три поредни срещи-дискусии между публиката и гостуващите лектори – значими артисти, куратори и организатори на мащабни събития от съвремнната българска арт сцена: Йово Панчев (артист и съосновател на „Студио Даухаус” – независима платформа за култура и съвременно изкуство), Ния Пушкарова (артист и основател на „Водна кула арт фест“ – международен фестивал за съвременно изкуство) и Красимир Добрев (артист и преподавател в АМТИИ – гр. Пловдив). Основната програма на фестивала беше обогатена и с две артистични акции в градска среда – интерактивна аудио инсталация „Моята любима музика“ на улица „Ал. Батенберг“ от Емил Миразчиев и една интерактивна прожекция с PR насоченост върху фасадата на Народна библиотека „Иван Вазов“ по идея на Рад Гюлеметов. The outdoor party at the archaeological complex Nebet Tepe, which marked the openning of Art Positive 2013 – without a doubt – turned out to be the outdoor music event for the spring in Plovdiv. There were presented three musical collectives – Spiraltone, Narco Polo and Kottarashky; also – the audiovisual artist YvesO, and three performative artists – Stassy & Savina (dancers), and Dario Tabakov (a fire performer). Each thursday within the festival period, the CCA Plovdiv served as a meeting point for three consecutive discussions between the audience and the guest lecturers: artists, curators and organizers of some of the valuable events at our recent art scene. They were: Yovo Panchev (artist and co-founder of “Studio Dauhaus” – independent culture and contemporary art platform), Nia Pushkarova (artist and founder of the “Water Tower Art Fest” – International Festival of Contemporary Art) and Krassimir Dobrev (artist and lecturer at the Academy of Arts – Plovdiv). Two artistic actions which took placce in urban environment added another slice of interest to the main event. One was the interactive audio installation “My Favorite Music” by Emil Mirazchiev – situated on Al. Battenberg St., and the other – an interactive projection performed on the facade of the National Library “Ivan Vazov”, mainly PR focused, realized over the idea of Rad Gyulemetov.

35


обобщен поглед / overall Идейният обхват на темата – „Аналог“ имаше за цел да провокира обръщането на погледа на артистите и публиката към анти-дигитализацията и употребата на аналогова техника. Централен стана въпросът дали, след като практическата употреба на тази техника вече е демоде, аналоговите носители, в своята специфичност, могат да бъдат използвани като актуално изразно средство в изкуствата. Инсталациите, които като резултат изпълниха изложбеното пространството на Баня „Старинна“, демонстрираха успеха на тази провокация и представиха различни философски, социо-културни и игрово-ориентирани творчески гледни точки и разработки по темата, като всяка една задължително бе осъществена единствено чрез средствата на аналогови носители, без намесата на дигитални медии и техника. Всичко това заинтригува публиката и предизвика изключително позитивни отзиви към събитието наред със заявен интерес към бъдещи прояви на организаторите. Успехът на фестивала за съвременно изкуство „Арт Позитив“ може да бъде илюстриран и чрез високата посещаемост, която изложбата отбеляза, както в деня на откриването, така и в следващите дни. Откритото парти на Небет тепе, от друга страна протече като единствено по рода си събитие за града и привлече множество млади хора, осигурявайки си одобрението и на своята публика, и на по-възрастните жителите на града като качествено и необходимо събитие. The conceptual scope of the event’s theme – “Analogue” – was intended to provoke a glance towards the anti-digitization and the possible use of analogue equipment in contemporary art. In the middle was the quest whether analogue media, in its specificity, could still be meaningfully applied in art creating, especially if we consider its current state of abandoned practical usage. The success of this challenge got obvious through the view of the intriguing installations which resultedly filled the space of the CCA Plovdiv. Demonstrated and presented were various philosophical, socio-cultural and game-oriented creative perspectives on the topic, seen in the forms of as various artistic developments. Each artwork was carried out solely by the means of analogue media, without the intervention of digital technology. Thus, the audience was stunningly intrigued and gave an extremely positive feedback to the event, stating its interest in future events of the organizers. The success of the “Art Positive” festival for contemporary art is obvious, first of all, through the high attendance which the exhibition experienced at the openning day and ahead throughout the whole period of the event. Next comes the Openning party at Nebet Tepe – a single and remarkable event for the city and its audience. It attracted a lot of young people, who enjoyed the event, and furthermore, gained the approval of older residents as well, viewed be them as a quality and necessary event.

37


благодарности / gratitude Стаси, Александра, Любо от Коматево, Изи, Йово, Ния, Тай, Татяна Атанасова, Здравко, Инди, Вили от Бибъл комерс, Ске, Ивайло Петров - HAZE, Иво, ОДК, Дарио, Савина, Евелин, ... Без Вас нямаше да е същото! Stassy, Alexandra, Lyubo from Komatevo, Izzy, Yovo, Nia, Tiey, Tatyana Atanassova, Zdravko, Indy, Villy from Bibal Commerce, Ske, Ivaylo Petrov - HAZE, YvesO, MCC, Dario, Savina, Evelyn, ... Without you it would not be the same!


логотипът / the logotype Концепцията е семпла, реализацията ясно разпознаваема. Акцентът е поставен върху повтаряемостта на буквата А, изразяваща се в Art Today, Art Positive и Analogue. Йерархичността е загатната в разположението на елементите, наподобяващо това на почетна стълбичка. от Рад Гюлеметов

Concept is simple, implementation is clearly recognizable. Emphasis is placed on repetition of the letter A, conveying Art Today, Art Positive & Analogue. Hierarchy is implied by positioning the elements in resemblance to a podium. by Rad Gyulemetov


АРТ ПОЗИТИВ '13 - АНАЛОГ  

Каталог на десетото юбилейно издание на "Арт позитив" на тема "Аналог". Идея и реализация: eXAF.org

АРТ ПОЗИТИВ '13 - АНАЛОГ  

Каталог на десетото юбилейно издание на "Арт позитив" на тема "Аналог". Идея и реализация: eXAF.org

Advertisement