Page 1

( 5 ) 3$ %7) % 2 3


%%234%3#(%436//234%,6!.0,!44%'2/.$-%4"5)4%.


(5)3$%7)%23 (ETOUDESCHIPPERSDORP6REESWIJKISINEENSWEEROPDEKAARTGEZET-EDIODITJAARZIJN DECONTOURENHERREZENVANHETOORSPRONKELIJKEBUITENh(UISDE7IERSv/PDEOUDEFUNDA MENTENVANDE7IERSSTAATNUEENNIEUWEOPBOUWDIEHELEMAALMETKOPERISBEKLEED !RCHITECT*ACO$DE6ISSERENINTERIEURARCHITECTE/DETTE%XVAN%X)NTERIORSREALISEERDE HIEREENDROOMPROJECT!RCHITECTUUREN)NTERIEURVERSMELTENHIERTOTEENSYNERGETISCH PROJECTWAARBEGRIPPENALSEENVOUD SOBERHEIDENVERSTILLINGZEERVOELBAARZIJN

'%3#()%$%.)3 (UISDE7IERSISOMSTREEKSGEBOUWDALSBUITENPLAATSVAN6REESWIJK4OTDATDE INDUSTRIÑLEREVOLUTIERONDTOESLOEG)NDIEJARENVESTIGDEZICHOPDEPLAATSVAN(UIS DE7IERSEENSCHEEPSWERF$ETERREINENRONDHETHUISWERDENVERGRAVENTOTEENINSTEEK HAVEN EENSCHEEPSHELLINGENOPSLAGTERREIN(ETHUISZELFWERDGRONDIGGEWIJZIGDENLATER VRIJWELGEHEELGESLOOPT (ETENIGEWATINNOGDEEDDENKENAANDERIJKEGESCHIEDENISVANWELEERWARENDE KRUISGEWELVENVANHETOVERGEBLEVENSOUTERRAIN /MTEVOORKOMENDATDEOVERBLIJFSELENVANDITUNIEKEMONUMENTINDEVERGETELHEIDRAKEN OFZELFSINZIJNGEHEELZOUDENVERDWIJNEN HEEFT*ACO$DE6ISSERARCHITECTENHETINITIATIEF GENOMENEENCONCEPTTEONTWIKKELENENUITTEVOERENVOORRESTAURATIEENREVITALISATIEVAN DENOGRESTERENDEGEDEELTENINCOMBINATIEMETEENNIEUWEOPBOUWINDECONTOURVANDE HISTORISCHEENVELOPPE-ETALSRESULTAATEENEIGENTIJDSEBUITENPLAATSMETDEGRANDEURVAN WATEENS(UISDE7IERSWAS

2%34!52!4)%%./0"/57 (ETCONCEPTBESTAATUITDELEN(ETRESTAURERENVANHETBESTAANDESOUTERRAINENHET REALISERENVANEENNIEUWEOPBOUWINDECONTOURENVANHETOUDEBUITEN$EHERBOUWIS UITGEVOERDOPHETBESTAANDESOUTERRAIN&UNDERINGSCAPACITEITENVANDEBESTAANDECON STRUCTIEWASZODANIGLAAGDATDITEISENSTELDEAANHETGEWICHTVANDEOPBOUW$EOPLOSSING ISGEVONDENINHETTOEPASSENVANEENTOTALEHOUTCONSTRUCTIE$OORDETOEPASSINGVANEEN HOUTCONSTRUCTIEISHETMOGELIJKGEBLEKENLICHTGENOEGTECONSTRUERENOMDEBESTAANDE FUNDERINGUITTEBENUTTEN(IERDOORISHET LAAGSECASCO DEGEVELS DEVLOERENEN HETDAKUITGEVOERDINHOUT 4OEPASSINGVANHOUTPASTETEVENSOPTIMAALINHETBEELDVANDEARCHITECTENEENEIGEN TIJDSEBUITENMETDEPATINA BELEVINGENGEURVANVAKMANSCHAPZONDERDATDITALSRETROOF TRADITIONALISMEKANWORDENAANGEMERKT%ENGEBOUWMETEENEIGENTIJDSGEDETAILLEERDE CONSTRUCTIE GEBASEERDOPEENBASALEMAARHOOGWAARDIGETECHNOLOGIEMETEENBUITEN GEWOONAANGENAMEENAANTREKKELIJKEUITSTRALING 4ENAANZIENVANDEBRANDWERENDHEIDVANDECONSTRUCTIEISERVOORGEKOZENDECONSTRUCTIE OVERTEDIMENSIONEREN$EKOLOSSALEHOUTENSPANTENDIEDAARDOORZIJNONTSTAANDRAGENBIJ AANDEIMPOSANTEENMAJESTUEUZEUITSTRALINGVANDITNATUURLIJKEMATERIAAL


(%4%.)'%7!4/6%2",%%&7!2%.$%+25)3'%7%,6%.6!.(%4 3/54%22!).(5)3$%7)%23!../


3#5,0452!!, $OOREENZELFDEMATERIAALh+OPERvVOORGEVELENDAKTOETEPASSENONTSTAATEENSCULPTURAAL VOLUMEDATDEMOGELIJKHEIDBIEDTDEOPENINGENVOORDAGLICHTTOETREDINGNEUTRAALEN @ADRONDOMAANTEBRENGENALSVERDIEPINGSHOGESCHUIFPUIEN)NOPENSTANDKUNNENDEZE OOKFUNCTIONERENALSBUITENRUIMTEINDEVORMVANEENLOGGIA

&5.#4)%34!0%,).' /NDANKSDATDECONTOURENVANHETGEBOUWVERWIJZENNAAREENEERTIJDSBUITENKUNNENWE BINNENSPREKENVANEENINNOVATIEVESTAPELINGVANFUNCTIES:OISINDEOUDEKRUISGEWELVEN HETRESTAURANTh(UISDE7IERSvGEREALISEERD DAARBOVENOPDEBELETAGEBEVINDENZICHDE ARCHITECTENBUREAUSVAN%XENDE6ISSER $EEERSTEENTWEEDEVERDIEPINGONDERLINGVERBONDENMETEENTRAPZIJNVERHUURDAAN SYSTEEMARCHITECTEN7EBFLEXENOPDEBOVENSTEVERDIEPINGENMETEENFABULEUSUITZICHT OVERDE6AARTSE2IJNENEENDAKPATIOHEBBENDEPARTNERS%XENDE6ISSERHUNEIGEN WONINGGEREALISEERDWAARZIJMETHUNTWEEDOCHTERTJESSINDSJUNIHUNINTREKHEBBEN GENOMEN

*$D6!2#()4%#4%.%.%8).4%2)/23CO :OALSCONCEPTUEELARCHITECT*ACODE6ISSERZIJNINNERLIJKEVERBEELDINGHEEFTVORMGEGEVEN ZOHEEFTZIJNPARTNER/DETTE%XDATBINNENVOORHAARREKENINGGENOMEN!LHOEWELZIJBEIDE EENEIGENBUREAUHEBBENZIJNERGEREGELDPROJECTENWAARZIJBEIDENINOPEREREN $ESYNERGIEDIEDANONTSTAATLEIDTTOTZEERMOOIERESULTATENWAARDOORZIJEENDERDEPOOT ONDERDENAAMCOINHETLEVENHEBBENGEROEPEN:IJZIENDITALSEENBEELDMERKWAARIN ZIJNAASTHUNEIGENSAMENWERKINGOOKSAMENWERKINGSVERBANDENMETANDERONTWERP DISCIPLINESAANGAAN!LLESMETALSDOELOMTEKOMENTOTEENVOLLEDIGEAFSTEMMINGEN INTEGRATIEVANALLEONDERDELENVANEENPROJECT-ETALSRESULTAATEENTOTAALCONCEPTVOOR EENOPTIMALE@BRANDING

!4%,)%23!,3+!.4//225)-4% $EVERDIEPINGENKENMERKENZICHDOOREENHELDERESTRUCTUURMETEENAANTALBASALEVOOR ZIENINGENVOORELKDENKBAARCOMFORTENDEZEZIJNZOGEPOSITIONEERDDATALLEVERDIEPINGEN OPMEERDEREMANIERENTEGEBRUIKENZIJN$EDRAAGCONSTRUCTIEZORGTVOOREENGROTEMATE VANFLEXIBILITEITINDEPLATTEGRONDEN(ETAFWERKINGSNIVEAUISZOGEKOZENDATERQUASFEER HETBEELDWORDTOPGEROEPENVANEENINDUSTRIEELMONUMENT$EKOLOSSALEHOUTENSPANTEN ZIJNBEHANDELDMETEENZEERMATTEGRIJZIGBRUINEKLEURWAARDOORDEZEEENZEERWARME UIT STRALINGHEBBENGEKREGEN$EZEOGENSCHIJNLIJKEPATINASLUITNAADLOOSAANBIJDE VLOERENVANONBEHANDELDBETON$EWANDENZIJNNIETGEVERFDOFGESTUCDMAARGEKALKT HETGEENDECOMBINATIEVANNATUURLIJKEMATERIALENVERVOLMAAKT (IERDOORONTSTAANRUIMTESMETEENINDUSTRIÑLESFEERDIENAARWENSVANDEGEBRUIKER KUNNENWORDENVOORZIENVANALLEGEMAKKENDIEINDEKOMENDEDECENNIADENKBAARZIJN


7/.%.

7/.%.

7%2+%.

7%2+%.

7%2+%.

2%34!52!.4

$%34!246!.(%4"/5702/#%3"%'/.-%4$%!!.,%'6!."/-%.%.(!'%.


).2)#(4).'"5)4%.25)-4% $ESTARTVANDITBOUWPROCESBEGONNIETMETHETGEBOUWMAARMETHETAANPLANTENVAN DIVERSEFORMELEBOOMRIJEN HAGENENGRINDVERHARDINGOMZOHETAANZIENVANEENBUITEN OPTIMAALTOTZIJNRECHTTELATENKOMEN!ANDEWESTZIJDEISEENZONOVERGOTENTUINMET TERRASAANGELEGD%NBINNENKORTWORDTERGESTARTMETDEBOUWVANDETOEGANGSPOORT METSTALLEN

%%.(%)$6!."%%,$ %XWERDVOORDEUITDAGINGGESTELDOMDEMEERDEREFUNCTIESDIEINHETPANDGEHUISVEST ZIJNVORMTEGEVEN(OERICHTJEEENEIGENTIJDSBUITENIN6ANUITWELKREFERENTIEKADER STARTJEDEOPGAVE(ETPANDGEHEELUITGEVOERDINKOPERMETGROTEINBRUINIJZERGLIMMER GEMOFFELDEALUMINIUMSCHUIFPUIENENBETONNENVLOERENVROEGHAARINZIENSSLECHTSOM DEZEIDENTITEITOOKDOORTEVOERENINHETINTERIEUR%XZOCHTNAARSOBERHEIDENVERSTILLING VERHULDINEENKOPERENGLOED 6ANUITDITUITGANGSPUNTISELKINTERIEURVORMGEGEVENMETELKTOCHEENGEHEELEIGEN UITSTRALINGINOVEREENSTEMMINGMETDEFUNCTIEDIEERINISGEHUISVESTEENRESTAURANT ARCHITECTENBUREAUS ICT BEDRIJFENEENAPPARTEMENT

(//&$%.42%%(5)3$%7)%23


$%4!),%.42%%$%52$%4!),+/0%2


!#(4%2:)*$%-%44%22!32%34!52!.4(5)3$%7)%23


*$D6!2#()4%#4%.%.%8).4%2)/23CO 'EBRUIKMAKENDVANDEMAJESTUEUZETRAPKOMJEINHETDOMEINVANDEARCHITECTENPARTNERS %XENDE6ISSER$IRECTACHTERDEGLAZENENTREESTAATEENMETKOPERSPUITWERKBEHANDELDE KASTENWAND$EKAST DIEEENLANGESPREEKTAFELVANHETEIGENLIJKEKANTOORSCHEIDT ISDOOR DEGLAZENGEVELALVANBUITENAFTEZIEN"INNENENBUITENVORMENZOEENEENHEID/MDIT BEELDTEVERSTERKENISHETBRUINVANHETKOPEROOKNAARBINNENGEHAALD DOORBIJVOORBEELD ALLETAFELPOTENINBRUINIJZERGLIMMERUITTEVOERENENBRUINKLEURIGVILTTOETEPASSENOPDE ACHTERZIJDEVANMDFKASTENTUSSENDEWERKPLEKKENTERVERBETERINGVANDEAKOESTIEK !LHOEWELDITEENKLEURENPALETISDIE%XNOGNOOITEERDERHEEFTGEBRUIKTWERDHETHIEREEN VANZELFSPREKENDHEIDOMNAASTDEEENHEIDMETHETGEBOUWTEKOMENTOTEENRUSTIGE VERSTILDEWERKAMBIANCE

0,!44%'2/.$"%,%4!'%


/-(%4"%%,$-%4"5)4%.4%6%234%2+%.)3 (%4"25).6!.(%4+/0%2%.)*:%2',)--%2 .!!2")..%.'%(!!,$


7%2+0,%++%.


+!.4//225)-4%6!.$%"52%!53%8).4%2)/23 %.*!#/$$%6)33%2!2#()4%#4%.


7//.(5)3$%7)%23 $EVERSTILLINGWAAR%XNAARZOCHTKOMTOOKZEERGOEDTOTUITDRUKKINGINHUNEIGEN WOONLAGEN(IERMOCHTEN%XENDE6ISSERHUNWERELDCREEÑREN $ITKEERWARENZIJNAASTINITIATORSVANHETGEHELECONCEPTOOKHUNEIGENOPDRACHTGEVER $ETWEEVERDIEPINGENVANHETAPPARTEMENTZIJNRUIMTELIJKVERTICAALVERBONDENDOORTWEE GROTEVIDESENDETWEEZADELDAKENHORIZONTAALMETEENPATIO$EZEINGREPENSCHEPPEN EENHOGEMATEVANTRANSPARANTIE:OWELVANBINNENALSVANBUITENDRAGENDEZEINGREPEN BIJAANEENENORMERUIMTELIJKEERVARING $OORINEENVANDEVIDESDEKEUKENTEPLAATSENENDEZEWANDDOORTETREKKENNAARDE EVERDIEPINGZIJNDERUIMTESALSVANZELFSPREKENDAANELKAARVERBONDEN(IERDOOR WORDENLICHT LUCHT ZONENHETWATERVANDE6AARTSE2IJNVERWEVENTOTEENPALLETVAN (OLLANDSEMEESTERS:IJKRIJGENVRIJSPELOMDATDEINDELINGZEERRUIMTELIJKISGEHOUDENEN ERGEWERKTISMETZEERSOBEREMATERIALEN$EINGEZETTENUANCESVANTINTENOPDEANDERE VERDIEPINGENKOMENOOKHIERVOLLEDIGTOTHUNRECHT $EDOOR%XONTWORPENKEUKENISUITGEVOERDINGESTRAALDEIKEN BETON TADELAKENZWART STAAL$EWANDENZIJNEVENEENSBEHANDELDMETKALKVERFMAARDITKEERAANGEBRACHTMET DEBLOKKWASTWAARDOOREREENZEERMOOILIJNENSPELENKLEURNUANCESONTSTAAT $ETRAPDIEBENEDENMETBOVENVERBINDNEEMTINHETGEVELBEELDEENPROMINENTEPLAATS INENISUITGEVOERDINBRUINGEMOFFELDSTAALMETEENBLANKKOPERENLEUNINGENEIKEN TREDES /PDEZOLDERVERDIEPINGDRAAITDEBELEVINGZICHOM)SOPDEWOONVERDIEPINGDERDE VERDIEPING DEWERELDNAARBUITENGERICHTZOISDEZOLDERMETALLESLAAPVERTREKKENGEHEEL NAARBINNENGERICHT(ETLICHTKOMTHIERUITSLUITENDVANDEDAKPATIOENVIAREFLECTIEINHET WATERDOORDEGEVELRAMENVANDEONDERGELEGENVERDIEPING -ETDETRAPBOVENGEKOMENBEVINDTZICHMETEENLINKSDEBADKAMERENDEOUDERLIJKE SLAAPKAMER!ANDEOVERZIJDEVANDEPATIOINHETANDEREZADELDAKBEVINDENZICHDE SLAAPKAMERSVOORDEKINDEREN HUNEIGENBADKAMERENEENLOGEERKAMER$EZERUIMTE KENMERKTZICHDOORVIERhBESTEDESOPEENRIJDIEONDERLINGMETELKAARZIJNVERBONDEN $EVLOERAFWERKTINGEROOKTEIKENMETDEGEURVANBOENWASREFERENSTERKAANDESFEER ENHETKARAKTERVANIMPONERENDEMONESTRIES $EFUNCTIESINBEIDEZADELDAKENZIJNONTWORPENALSHALFOPENhDOZENvDIEZIJNUITGEVOERD INTRIPLEVURENENBEHANDELDMETEENZELFDEMATTEAFWERKINGALSDEHOUTENDRAAGSTRUCTUUR $EKEUKENKASTSTEEKTJUISTZOHOOGDOORDEVIDEDATDEZEALSBALUSTRADEFUNCTIONEERT WAARINAANDEZOLDERVLOERZIJDENOGEENBOEKENKASTRUIMTEISOPGENOMEN %XWISTOPDEZEWIJZENIETALLEENHORIZONTAALMAAROOKVERTIKAALHETGEBOUWOMTE TOVERENTOTEENGROTEEENHEID:OALSEENhOUDBUITENvBETAAMD :IJZOCHTHIERINNIETNAARTRENDMAARNAARBELEVING NIETNAARRIJKDOMMAARNAARVERSTILLING

+%5+%.-%46)$%$%6%2$)%0).'


42!0$%6%2$)%0).'5)4'%6/%2$). )*:%2',)--%2-%4+/0%2%.,%5.).'


"/6%.:/,$%26%2$)%0).' /.$%2$%6%2$)%0).'


+%5+%./0$%6%2$)%0).'7//.(5)3$%7)%23


%8:/#(4.)%4.!!242%.$-!!2.!!2"%,%6).' .)%4.!!22)*+$/--!!2.!!26%234),,).'


,)#(4 ,5#(4 :/.%.(%47!4%26!.$%6!!243%2)*.7%2+%. !,3%%.0!,,%46!.%%.(/,,!.$3#(%-%%34%2


#/.#,53)% %XENDE6ISSERHEBBENEENGEHEELEIGENWERELDGECREÑERDWAARINZIJHUNTALENTENAAN HETWOORDHEBBENGELATEN$OORDATZETROUWZIJNGEBLEVENAANHUNVERLANGENSENDROMEN $OORHIERAANUITINGENVORMTEGEVENISHETPROJECTDATZIJZELFHEBBENONTWIKKELDEEN TOONAANGEVENDVOORBEELDOVERHOEEIGENZINNIGHEID INCOMBINATIEMETOPRECHTEONDER NEMERSZINKANLEIDENTOThNIEUWEBUITENSv$ITPROJECTISEENSPRAAKMAKENDVOORBEELDOP HETGEBIEDVANCONCEPTUELEINNOVATIES (ETCONCEPTMETZIJNMATERIALISERINGENGEÕNTEGREERDETECHNIEKKANEFFECTIEFWEDIJVEREN METGEBOUWENDIEWORDENGEREALISEERDMETEENMARKTCONFORMBUDGETENDEDAARBIJ BEHORENDEGEBRUIKELIJKEOPLOSSINGEN

$//2'!.'-%40!4)/:/,$%26%2$)%0).'


6//2(!!2$/#(4%23/.47)%20/$%44%%8"%$34%$%3


2%34!52!.4$%(5)3$%7)%23 6OORHETRESTAURANT(UISDE7IERSWERDENDESTARTENDEHORECA ONDERNEMERS 3ANNEVANDEN4EMPELEN-ICHA!LBASTGESELEKTEERD(UNBRIEFINGWASEENVOUDIGMAAR HELDER:ESTREEFDENNAAREENRESTAURANTMETEENHOOGCULINAIRNIVEAU$ITALLESMETEEN BEPERKTBUDGETPASSENDBIJSTARTENDEONDERNEMERS !ANGEZIENHETRESTAURANTGEHUISVESTISINDEKRUISGEWELVENVANHETOORSPRONKELIJKE(UIS DE7IERSENDUSINHETMONUMENTALEGEDEELTEVANHETPANDWAARDEGESCHIEDENISZEER VOELBAARISWERDALSREFERENTIEBEELDKEUKENSZOALSINOUDEBUITENSGEHANTEERDMAARDAN UITERAARDVERTAALDNAARDEZETIJD !LSBELANGRIJKSTEBASISMEUBILAIRWERDERGEKOZENVOOREENVOUDIGEKEUKENSTOELENEN GEWITTE VANOUDEKAASPLANKENGEMAAKTEKEUKENTAFELS /MDESFEERVANBUITENOOKBINNENVOELBAARTELATENZIJNWERDDEBARGEHEELUITGEVOERDIN KOPERGESPOTEN ENVOORZIENVANEENNATURELBETONNENBLAD $EKOPERKLEURIGETINTENZIJNNAASTDEBAROOKINDESTOFFERINGVANDELANGEZITBANKENTERUG TEVINDEN6OORDEACCENTENENDEVERDEREAANKLEDINGZIJNERSPECIAALONTWORPENVERLICH TINGSARMATUREN EIGENTIJDSESTOFFEN4ORD"OONTJE ENPRINTSFOTOSVANDEOUDETOESTAND OPSCHILDERSLINNENGEDRUKT TOEGEPAST )NPLAATSVANEENHARDSTENENVLOERZOALSVAAKGEBRUIKELIJKISINDITSOORTSOUTERRAINSWERD ERGEKOZENVOORDORPELSVANGEMETSELDESTRAATKLINKERSMETDAARTUSSENEENNATUREL BETONVLOER$EPLINTENZIJNVOORZIENVANOUDEWITJES $EBETONVLOERLOOPTOOKDOORNAARBUITENALSTERRASENISALSEENU VORMOMGEVOUWEN TERAFSCHEIDINGVANEENFRAAIAANGELEGDETUINMETUITZICHTOPDEBINNENVAARTENDE NAASTGELEGENJACHTHAVEN$ITALLESDRAAGTBIJAANEENSETTINGDIEALLEZINTUIGENACTIVEERT )NSAMENWERKINGMET/PERA/NTWERPERSISHETLOGOENDEMENUKAARTENGEREALISEERD

0,!44%'2/.$2%34!52!.4(5)3$%7)%23


,/5.'%'%$%%,4%2%34!52!.4


&/4/36!.$%/5$%4/%34!.$7/2$%./0 3#(),$%23,)..%.4/%'%0!34


6%2,)#(4).'3!2-!452%.7%2$%. 30%#)!!,/.47/20%.


(%44%22!36!.2%3!4!52!.4$%7)%23-%4$!!2"/6%.$% "52%!536!.*!#/$$%6)33%2!2#()4%#4%.%.%8).4%2)/23


"%42/++%.0!24)*%. !RCHITECTEN *ACO$DE6ISSER!RCHITECTEN 6REESWIJKWWWDEVISSERBVNL %X)NTERIORS 6REESWIJKWWWEX INTERIORSNL 0ROJECTTEAM *ACODE6ISSER /DETTE%X (UGO+EUKER 2OBIN7ONG (ANS(ENSBROEK "OUWDIRECTIE *ACO$DE6ISSER!RCHITECTEN %X)NTERIORS !DVISEURBOUWFYSICAREGELGEVING !DVIESBURO.IEMAN 5TRECHTWWWNIEMANNL !DVISEURCONSTRUCTIE !"4 $ELFTWWWABTCONSULTNL

!DVISEURVERLICHTING !RPALIGHT "AVELWWWARPALIGHTNL !DVISEURINSTALLATIETECHNIEK 4( .IEUWEGEINWWWTHNL "OUWKUNDIGAANNEMER "OUW AANNEMERSBEDRIJF$E7IT)*SSELSTEINBVWWWDEWITBOUWNL ,EVERANCIERHOUTCONSTRUCTIE (EKO3PANTEN %DEWWWHEKOSPANTENNL ,EVERANCIERGEVEL ENDAKELEMENTEN (OUT+ONSTRUKTIE.EDERLAND (EERENVEENWWWHOUTKONSTRUKTIENL ,EVERANCIERGEVEL ENDAKAFWERKING "ECKVD+ROEFINSTALLATIEBEDRIJFENLOODGIETERS !MSTERDAM )NSTALLATEURELEKTRISCHESYSTEMEN )NSTALLATIEBUREAU+IPPERSLUISBVWWWKIPPERSLUISBVNL )NSTALLATEURWERKTUIGBOUWKUNDIG "OUMANSINSTALLATIETECHNIEKBV 4ULLEN@T7AAL ,EVERANCIERVASTMEUBILAIR 2ETERAINTERIEURWERKEN %INDHOVENWWWRETERANL ,EVERANCIERHOUTENTRAPPEN +LIMTECHNIEK(OLLANDBVWWWKLIMTECHNIEKNL ,EVERANCIERSTALENSPILTRAP #LUISTRARVSBVWWWCLUISTRANET


3TALENBUITENTRAP STALENHEKWERKEN STALENKOZIJNEN #ONSTRUCTIEWERKPLAATS6AN'ALEN 5TRECHTWWWVGALENNL ,EVERANCIERKEUKENWONEN 0AULVANDE+OOIWWWPAULVANDEKOOINL ,EVERANCIERPARKETVLOER $E+EMPENBVWWWDEKEMPENPARKETNL 3TUCADOORSBEDRIJF ,',USCHENEN:NVOF WWWSTUCADOORSBEDRIJF LUSCHENNL ,EVERANCIER'IETVLOER "OLIDTWWWBOLIDTNL 3CHILDERWERKZAAMHEDENSPECIAAL -ADELEINE/VERDUINMADELEINE TISCALINL &OTOGRAFIE /LIVER3HUH 0ALLADIUM0HOTODESIGN WWWPALLADIUMDE

*ACO$DE6ISSER!RCHITECTEN 7IERSEDREEF :86REESWIJK

%X)NTERIORS 7IERSEDREEF :86REESWIJK

4 %JACO DEVISSERBVNL WWWDEVISSERBVNL

4 %EX EX INTERIORSNL WWWEX INTERIORSNL


Huis de Wiers - Ex Interiors  
Huis de Wiers - Ex Interiors  
Advertisement