Huis de Wiers - Ex Interiors

Page 1

( 5 ) 3 $ % 7) % 2 3


%%234% 3#(%436//234%, 6!. 0,!44%'2/.$ -%4 "5)4%.


(5)3 $% 7)%23 (ET OUDE SCHIPPERSDORP 6REESWIJK IS INEENS WEER OP DE KAART GEZET -EDIO DIT JAAR ZIJN DE CONTOUREN HERREZEN VAN HET OORSPRONKELIJKE BUITEN h(UIS DE 7IERSv /P DE OUDE FUNDA MENTEN VAN DE 7IERS STAAT NU EEN NIEUWE OPBOUW DIE HELEMAAL MET KOPER IS BEKLEED !RCHITECT *ACO $ DE 6ISSER EN INTERIEURARCHITECTE /DETTE %X VAN %X )NTERIORS REALISEERDE HIER EEN DROOMPROJECT !RCHITECTUUR EN )NTERIEUR VERSMELTEN HIER TOT EEN SYNERGETISCH PROJECT WAAR BEGRIPPEN ALS EENVOUD SOBERHEID EN VERSTILLING ZEER VOELBAAR ZIJN

'%3#()%$%.)3 (UIS DE 7IERS IS OMSTREEKS GEBOUWD ALS BUITENPLAATS VAN 6REESWIJK 4OTDAT DE INDUSTRIÑLE REVOLUTIE ROND TOESLOEG )N DIE JAREN VESTIGDE ZICH OP DE PLAATS VAN (UIS DE 7IERS EEN SCHEEPSWERF $E TERREINEN ROND HET HUIS WERDEN VERGRAVEN TOT EEN INSTEEK HAVEN EEN SCHEEPSHELLING EN OPSLAGTERREIN (ET HUIS ZELF WERD GRONDIG GEWIJZIGD EN LATER VRIJWEL GEHEEL GESLOOPT (ET ENIGE WAT IN NOG DEED DENKEN AAN DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN WELEER WAREN DE KRUISGEWELVEN VAN HET OVERGEBLEVEN SOUTERRAIN /M TE VOORKOMEN DAT DE OVERBLIJFSELEN VAN DIT UNIEKE MONUMENT IN DE VERGETELHEID RAKEN OF ZELFS IN ZIJN GEHEEL ZOUDEN VERDWIJNEN HEEFT *ACO $ DE 6ISSER ARCHITECTEN HET INITIATIEF GENOMEN EEN CONCEPT TE ONTWIKKELEN EN UIT TE VOEREN VOOR RESTAURATIE EN REVITALISATIE VAN DE NOG RESTERENDE GEDEELTEN IN COMBINATIE MET EEN NIEUWE OPBOUW IN DE CONTOUR VAN DE HISTORISCHE ENVELOPPE -ET ALS RESULTAAT EEN EIGENTIJDSE BUITENPLAATS MET DE GRANDEUR VAN WAT EENS (UIS DE 7IERS WAS

2%34!52!4)% %. /0"/57 (ET CONCEPT BESTAAT UIT DELEN (ET RESTAUREREN VAN HET BESTAANDE SOUTERRAIN EN HET REALISEREN VAN EEN NIEUWE OPBOUW IN DE CONTOUREN VAN HET OUDE BUITEN $E HERBOUW IS UITGEVOERD OP HET BESTAANDE SOUTERRAIN &UNDERINGSCAPACITEITEN VAN DE BESTAANDE CON STRUCTIE WAS ZODANIG LAAG DAT DIT EISEN STELDE AAN HET GEWICHT VAN DE OPBOUW $E OPLOSSING IS GEVONDEN IN HET TOEPASSEN VAN EEN TOTALE HOUTCONSTRUCTIE $OOR DE TOEPASSING VAN EEN HOUTCONSTRUCTIE IS HET MOGELIJK GEBLEKEN LICHT GENOEG TE CONSTRUEREN OM DE BESTAANDE FUNDERING UIT TE BENUTTEN (IERDOOR IS HET LAAGSE CASCO DE GEVELS DE VLOEREN EN HET DAK UITGEVOERD IN HOUT 4OEPASSING VAN HOUT PASTE TEVENS OPTIMAAL IN HET BEELD VAN DE ARCHITECTEN EEN EIGEN TIJDSE BUITEN MET DE PATINA BELEVING EN GEUR VAN VAKMANSCHAP ZONDER DAT DIT ALS RETRO OF TRADITIONALISME KAN WORDEN AANGEMERKT %EN GEBOUW MET EEN EIGENTIJDS GEDETAILLEERDE CONSTRUCTIE GEBASEERD OP EEN BASALE MAAR HOOGWAARDIGE TECHNOLOGIE MET EEN BUITEN GEWOON AANGENAME EN AANTREKKELIJKE UITSTRALING 4EN AANZIEN VAN DE BRANDWERENDHEID VAN DE CONSTRUCTIE IS ER VOOR GEKOZEN DE CONSTRUCTIE OVER TE DIMENSIONEREN $E KOLOSSALE HOUTEN SPANTEN DIE DAARDOOR ZIJN ONTSTAAN DRAGEN BIJ AAN DE IMPOSANTE EN MAJESTUEUZE UITSTRALING VAN DIT NATUURLIJKE MATERIAAL


(%4 %.)'% 7!4 /6%2",%%& 7!2%. $% +25)3'%7%,6%. 6!. (%4 3/54%22!). (5)3 $% 7)%23 !../


3#5,0452!!, $OOR EENZELFDE MATERIAAL h +OPERv VOOR GEVEL EN DAK TOE TE PASSEN ONTSTAAT EEN SCULPTURAAL VOLUME DAT DE MOGELIJKHEID BIEDT DE OPENINGEN VOOR DAGLICHTTOETREDING NEUTRAAL EN @AD RONDOM AAN TE BRENGEN ALS VERDIEPINGSHOGE SCHUIFPUIEN )N OPEN STAND KUNNEN DEZE OOK FUNCTIONEREN ALS BUITENRUIMTE IN DE VORM VAN EEN LOGGIA

&5.#4)%34!0%,).' /NDANKS DAT DE CONTOUREN VAN HET GEBOUW VERWIJZEN NAAR EEN EERTIJDS BUITEN KUNNEN WE BINNEN SPREKEN VAN EEN INNOVATIEVE STAPELING VAN FUNCTIES :O IS IN DE OUDE KRUISGEWELVEN HET RESTAURANT h(UIS DE 7IERSv GEREALISEERD DAARBOVEN OP DE BELETAGE BEVINDEN ZICH DE ARCHITECTENBUREAU S VAN %X EN DE 6ISSER $E EERSTE EN TWEEDE VERDIEPING ONDERLING VERBONDEN MET EEN TRAP ZIJN VERHUURD AAN SYSTEEM ARCHITECTEN 7EBFLEX EN OP DE BOVENSTE VERDIEPINGEN MET EEN FABULEUS UITZICHT OVER DE 6AARTSE 2IJN EN EEN DAKPATIO HEBBEN DE PARTNERS %X EN DE 6ISSER HUN EIGEN WONING GEREALISEERD WAAR ZIJ MET HUN TWEE DOCHTERTJES SINDS JUNI HUN INTREK HEBBEN GENOMEN

*$D6 !2#()4%#4%. %. %8 ).4%2)/23 CO :OALS CONCEPTUEEL ARCHITECT *ACO DE 6ISSER ZIJN INNERLIJKE VERBEELDING HEEFT VORMGEGEVEN ZO HEEFT ZIJN PARTNER /DETTE %X DAT BINNEN VOOR HAAR REKENING GENOMEN !LHOEWEL ZIJ BEIDE EEN EIGEN BUREAU HEBBEN ZIJN ER GEREGELD PROJECTEN WAAR ZIJ BEIDEN IN OPEREREN $E SYNERGIE DIE DAN ONTSTAAT LEIDT TOT ZEER MOOIE RESULTATEN WAARDOOR ZIJ EEN DERDE POOT ONDER DE NAAM CO IN HET LEVEN HEBBEN GEROEPEN :IJ ZIEN DIT ALS EEN BEELDMERK WAARIN ZIJ NAAST HUN EIGEN SAMENWERKING OOK SAMENWERKINGSVERBANDEN MET ANDER ONTWERP DISCIPLINES AANGAAN !LLES MET ALS DOEL OM TE KOMEN TOT EEN VOLLEDIGE AFSTEMMING EN INTEGRATIE VAN ALLE ONDERDELEN VAN EEN PROJECT -ET ALS RESULTAAT EEN TOTAALCONCEPT VOOR EEN OPTIMALE @BRANDING

!4%,)%23 !,3 +!.4//225)-4% $E VERDIEPINGEN KENMERKEN ZICH DOOR EEN HELDERE STRUCTUUR MET EEN AANTAL BASALE VOOR ZIENINGEN VOOR ELK DENKBAAR COMFORT EN DEZE ZIJN ZO GEPOSITIONEERD DAT ALLE VERDIEPINGEN OP MEERDERE MANIEREN TE GEBRUIKEN ZIJN $E DRAAGCONSTRUCTIE ZORGT VOOR EEN GROTE MATE VAN FLEXIBILITEIT IN DE PLATTEGRONDEN (ET AFWERKINGSNIVEAU IS ZO GEKOZEN DAT ER QUA SFEER HET BEELD WORDT OPGEROEPEN VAN EEN INDUSTRIEEL MONUMENT $E KOLOSSALE HOUTEN SPANTEN ZIJN BEHANDELD MET EEN ZEER MATTE GRIJZIG BRUINE KLEUR WAARDOOR DEZE EEN ZEER WARME UIT STRALING HEBBEN GEKREGEN $EZE OGENSCHIJNLIJKE PATINA SLUIT NAADLOOS AAN BIJ DE VLOEREN VAN ONBEHANDELD BETON $E WANDEN ZIJN NIET GEVERFD OF GESTUCD MAAR GEKALKT HETGEEN DE COMBINATIE VAN NATUURLIJKE MATERIALEN VERVOLMAAKT (IERDOOR ONTSTAAN RUIMTES MET EEN INDUSTRIÑLE SFEER DIE NAAR WENS VAN DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN VOORZIEN VAN ALLE GEMAKKEN DIE IN DE KOMENDE DECENNIA DENKBAAR ZIJN


7/.%.

7/.%.

7%2+%.

7%2+%.

7%2+%.

2%34!52!.4

$% 34!24 6!. (%4 "/5702/#%3 "%'/. -%4 $% !!.,%' 6!. "/-%. %. (!'%.
).2)#(4).' "5)4%.25)-4% $E START VAN DIT BOUWPROCES BEGON NIET MET HET GEBOUW MAAR MET HET AANPLANTEN VAN DIVERSE FORMELE BOOMRIJEN HAGEN EN GRINDVERHARDING OM ZO HET AANZIEN VAN EEN BUITEN OPTIMAAL TOT ZIJN RECHT TE LATEN KOMEN !AN DE WESTZIJDE IS EEN ZONOVERGOTEN TUIN MET TERRAS AANGELEGD %N BINNENKORT WORDT ER GESTART MET DE BOUW VAN DE TOEGANGSPOORT MET STALLEN

%%.(%)$ 6!. "%%,$ %X WERD VOOR DE UITDAGING GESTELD OM DE MEERDERE FUNCTIES DIE IN HET PAND GEHUISVEST ZIJN VORM TE GEVEN (OE RICHT JE EEN EIGENTIJDS BUITEN IN 6ANUIT WELK REFERENTIE KADER START JE DE OPGAVE (ET PAND GEHEEL UITGEVOERD IN KOPER MET GROTE IN BRUIN IJZERGLIMMER GEMOFFELDE ALUMINIUM SCHUIFPUIEN EN BETONNEN VLOEREN VROEG HAAR INZIENS SLECHTS OM DEZE IDENTITEIT OOK DOOR TE VOEREN IN HET INTERIEUR %X ZOCHT NAAR SOBERHEID EN VERSTILLING VERHULD IN EEN KOPEREN GLOED 6ANUIT DIT UITGANGSPUNT IS ELK INTERIEUR VORMGEGEVEN MET ELK TOCH EEN GEHEEL EIGEN UITSTRALING IN OVEREENSTEMMING MET DE FUNCTIE DIE ERIN IS GEHUISVEST EEN RESTAURANT ARCHITECTENBUREAUS ICT BEDRIJF EN EEN APPARTEMENT

(//&$%.42%% (5)3 $% 7)%23


$%4!), %.42%%$%52 $%4!), +/0%2!#(4%2:)*$% -%4 4%22!3 2%34!52!.4 (5)3 $% 7)%23
*$D6 !2#()4%#4%. %. %8 ).4%2)/23 CO 'EBRUIKMAKEND VAN DE MAJESTUEUZE TRAP KOM JE IN HET DOMEIN VAN DE ARCHITECTENPARTNERS %X EN DE 6ISSER $IRECT ACHTER DE GLAZEN ENTREE STAAT EEN MET KOPER SPUITWERK BEHANDELDE KASTENWAND $E KAST DIE EEN LANGE SPREEKTAFEL VAN HET EIGENLIJKE KANTOOR SCHEIDT IS DOOR DE GLAZEN GEVEL AL VAN BUITENAF TE ZIEN "INNEN EN BUITEN VORMEN ZO EEN EENHEID /M DIT BEELD TE VERSTERKEN IS HET BRUIN VAN HET KOPER OOK NAAR BINNEN GEHAALD DOOR BIJVOORBEELD ALLE TAFELPOTEN IN BRUIN IJZERGLIMMER UIT TE VOEREN EN BRUINKLEURIG VILT TOE TE PASSEN OP DE ACHTERZIJDE VAN MDF KASTEN TUSSEN DE WERKPLEKKEN TER VERBETERING VAN DE AKOESTIEK !LHOEWEL DIT EEN KLEURENPALET IS DIE %X NOG NOOIT EERDER HEEFT GEBRUIKT WERD HET HIER EEN VANZELFSPREKENDHEID OM NAAST DE EENHEID MET HET GEBOUW TE KOMEN TOT EEN RUSTIGE VERSTILDE WERKAMBIANCE

0,!44%'2/.$ "%,%4!'%


/- (%4 "%%,$ -%4 "5)4%. 4% 6%234%2+%. )3 (%4 "25). 6!. (%4 +/0%2 %. )*:%2',)--%2 .!!2 ")..%. '%(!!,$


7%2+0,%++%.


+!.4//225)-4% 6!. $% "52%!5 3 %8 ).4%2)/23 %. *!#/ $ $% 6)33%2 !2#()4%#4%.
7//.(5)3 $% 7)%23 $E VERSTILLING WAAR %X NAAR ZOCHT KOMT OOK ZEER GOED TOT UITDRUKKING IN HUN EIGEN WOONLAGEN (IER MOCHTEN %X EN DE 6ISSER HUN WERELD CREEÑREN $IT KEER WAREN ZIJ NAAST INITIATORS VAN HET GEHELE CONCEPT OOK HUN EIGEN OPDRACHTGEVER $E TWEE VERDIEPINGEN VAN HET APPARTEMENT ZIJN RUIMTELIJK VERTICAAL VERBONDEN DOOR TWEE GROTE VIDES EN DE TWEE ZADELDAKEN HORIZONTAAL MET EEN PATIO $EZE INGREPEN SCHEPPEN EEN HOGE MATE VAN TRANSPARANTIE :OWEL VAN BINNEN ALS VAN BUITEN DRAGEN DEZE INGREPEN BIJ AAN EEN ENORME RUIMTELIJKE ERVARING $OOR IN EEN VAN DE VIDES DE KEUKEN TE PLAATSEN EN DEZE WAND DOOR TE TREKKEN NAAR DE E VERDIEPING ZIJN DE RUIMTES ALS VANZELFSPREKEND AAN ELKAAR VERBONDEN (IERDOOR WORDEN LICHT LUCHT ZON EN HET WATER VAN DE 6AARTSE 2IJN VERWEVEN TOT EEN PALLET VAN (OLLANDSE MEESTERS :IJ KRIJGEN VRIJSPEL OMDAT DE INDELING ZEER RUIMTELIJK IS GEHOUDEN EN ER GEWERKT IS MET ZEER SOBERE MATERIALEN $E INGEZETTE NUANCES VAN TINTEN OP DE ANDERE VERDIEPINGEN KOMEN OOK HIER VOLLEDIG TOT HUN RECHT $E DOOR %X ONTWORPEN KEUKEN IS UITGEVOERD IN GESTRAALD EIKEN BETON TADELAK EN ZWART STAAL $E WANDEN ZIJN EVENEENS BEHANDELD MET KALKVERF MAAR DIT KEER AANGEBRACHT MET DE BLOKKWAST WAARDOOR ER EEN ZEER MOOI LIJNENSPEL EN KLEURNUANCES ONTSTAAT $E TRAP DIE BENEDEN MET BOVEN VERBIND NEEMT IN HET GEVELBEELD EEN PROMINENTE PLAATS IN EN IS UITGEVOERD IN BRUIN GEMOFFELD STAAL MET EEN BLANK KOPEREN LEUNING EN EIKEN TREDES /P DE ZOLDERVERDIEPING DRAAIT DE BELEVING ZICH OM )S OP DE WOONVERDIEPING DERDE VERDIEPING DE WERELD NAAR BUITEN GERICHT ZO IS DE ZOLDER MET ALLE SLAAPVERTREKKEN GEHEEL NAAR BINNEN GERICHT (ET LICHT KOMT HIER UITSLUITEND VAN DE DAKPATIO EN VIA REFLECTIE IN HET WATER DOOR DE GEVELRAMEN VAN DE ONDERGELEGEN VERDIEPING -ET DE TRAP BOVEN GEKOMEN BEVINDT ZICH METEEN LINKS DE BADKAMER EN DE OUDERLIJKE SLAAPKAMER !AN DE OVERZIJDE VAN DE PATIO IN HET ANDERE ZADELDAK BEVINDEN ZICH DE SLAAPKAMERS VOOR DE KINDEREN HUN EIGEN BADKAMER EN EEN LOGEERKAMER $EZE RUIMTE KENMERKT ZICH DOOR VIER hBESTEDES OP EEN RIJ DIE ONDERLING MET ELKAAR ZIJN VERBONDEN $E VLOER AFWERKT IN GEROOKT EIKEN MET DE GEUR VAN BOENWAS REFEREN STERK AAN DE SFEER EN HET KARAKTER VAN IMPONERENDE MONESTRIES $E FUNCTIES IN BEIDE ZADELDAKEN ZIJN ONTWORPEN ALS HALF OPEN hDOZENv DIE ZIJN UITGEVOERD IN TRIPLE VUREN EN BEHANDELD MET EENZELFDE MATTE AFWERKING ALS DE HOUTEN DRAAGSTRUCTUUR $E KEUKENKAST STEEKT JUIST ZO HOOG DOOR DE VIDE DAT DEZE ALS BALUSTRADE FUNCTIONEERT WAARIN AAN DE ZOLDERVLOERZIJDE NOG EEN BOEKENKASTRUIMTE IS OPGENOMEN %X WIST OP DEZE WIJZE NIET ALLEEN HORIZONTAAL MAAR OOK VERTIKAAL HET GEBOUW OM TE TOVEREN TOT EEN GROTE EENHEID :OALS EEN hOUD BUITENv BETAAMD :IJ ZOCHT HIERIN NIET NAAR TREND MAAR NAAR BELEVING NIET NAAR RIJKDOM MAAR NAAR VERSTILLING

+%5+%. -%4 6)$% $% 6%2$)%0).'


42!0 $% 6%2$)%0).' 5)4'%6/%2$ ). )*:%2',)--%2 -%4 +/0%2%. ,%5.).'


"/6%. :/,$%26%2$)%0).' /.$%2 $% 6%2$)%0).'


+%5+%. /0 $% 6%2$)%0).' 7//.(5)3 $% 7)%23
%8 :/#(4 .)%4 .!!2 42%.$ -!!2 .!!2 "%,%6).' .)%4 .!!2 2)*+$/- -!!2 .!!2 6%234),,).',)#(4 ,5#(4 :/. %. (%4 7!4%2 6!. $% 6!!243% 2)*. 7%2+%. !,3 %%. 0!,,%4 6!. %%. (/,,!.$3#(% -%%34%2#/.#,53)% %X EN DE 6ISSER HEBBEN EEN GEHEEL EIGEN WERELD GECREÑERD WAARIN ZIJ HUN TALENTEN AAN HET WOORD HEBBEN GELATEN $OORDAT ZE TROUW ZIJN GEBLEVEN AAN HUN VERLANGENS EN DROMEN $OOR HIERAAN UITING EN VORM TE GEVEN IS HET PROJECT DAT ZIJ ZELF HEBBEN ONTWIKKELD EEN TOONAANGEVEND VOORBEELD OVER HOE EIGENZINNIGHEID IN COMBINATIE MET OPRECHTE ONDER NEMERSZIN KAN LEIDEN TOT hNIEUWE BUITENSv $IT PROJECT IS EEN SPRAAKMAKEND VOORBEELD OP HET GEBIED VAN CONCEPTUELE INNOVATIES (ET CONCEPT MET ZIJN MATERIALISERING EN GEÕNTEGREERDE TECHNIEK KAN EFFECTIEF WEDIJVEREN MET GEBOUWEN DIE WORDEN GEREALISEERD MET EEN MARKTCONFORM BUDGET EN DE DAARBIJ BEHORENDE GEBRUIKELIJKE OPLOSSINGEN

$//2'!.' -%4 0!4)/ :/,$%26%2$)%0).'6//2 (!!2 $/#(4%23 /.47)%20 /$%44% %8 "%$34%$%32%34!52!.4 $% (5)3 $% 7)%23 6OOR HET RESTAURANT (UIS DE 7IERS WERDEN DE STARTENDE HORECA ONDERNEMERS 3ANNE VAN DEN 4EMPEL EN -ICHA !LBAST GESELEKTEERD (UN BRIEFING WAS EENVOUDIG MAAR HELDER :E STREEFDEN NAAR EEN RESTAURANT MET EEN HOOG CULINAIR NIVEAU $IT ALLES MET EEN BEPERKT BUDGET PASSEND BIJ STARTENDE ONDERNEMERS !ANGEZIEN HET RESTAURANT GEHUISVEST IS IN DE KRUISGEWELVEN VAN HET OORSPRONKELIJKE (UIS DE 7IERS EN DUS IN HET MONUMENTALE GEDEELTE VAN HET PAND WAAR DE GESCHIEDENIS ZEER VOELBAAR IS WERD ALS REFERENTIEBEELD KEUKENS ZOALS IN OUDE BUITENS GEHANTEERD MAAR DAN UITERAARD VERTAALD NAAR DEZE TIJD !LS BELANGRIJKSTE BASIS MEUBILAIR WERD ER GEKOZEN VOOR EENVOUDIGE KEUKENSTOELEN EN GEWITTE VAN OUDE KAASPLANKEN GEMAAKTE KEUKENTAFELS /M DE SFEER VAN BUITEN OOK BINNEN VOELBAAR TE LATEN ZIJN WERD DE BAR GEHEEL UITGEVOERD IN KOPER GESPOTEN EN VOORZIEN VAN EEN NATUREL BETONNEN BLAD $E KOPERKLEURIGE TINTEN ZIJN NAAST DE BAR OOK IN DE STOFFERING VAN DE LANGE ZITBANKEN TERUG TE VINDEN 6OOR DE ACCENTEN EN DE VERDERE AANKLEDING ZIJN ER SPECIAAL ONTWORPEN VERLICH TINGSARMATUREN EIGENTIJDSE STOFFEN 4ORD "OONTJE EN PRINTS FOTO S VAN DE OUDE TOESTAND OP SCHILDERSLINNEN GEDRUKT TOEGEPAST )N PLAATS VAN EEN HARDSTENEN VLOER ZOALS VAAK GEBRUIKELIJK IS IN DIT SOORT SOUTERRAINS WERD ER GEKOZEN VOOR DORPELS VAN GEMETSELDE STRAATKLINKERS MET DAARTUSSEN EEN NATUREL BETONVLOER $E PLINTEN ZIJN VOORZIEN VAN OUDE WITJES $E BETONVLOER LOOPT OOK DOOR NAAR BUITEN ALS TERRAS EN IS ALS EEN U VORM OMGEVOUWEN TER AFSCHEIDING VAN EEN FRAAI AANGELEGDE TUIN MET UITZICHT OP DE BINNENVAART EN DE NAASTGELEGEN JACHTHAVEN $IT ALLES DRAAGT BIJ AAN EEN SETTING DIE ALLE ZINTUIGEN ACTIVEERT )N SAMENWERKING MET /PERA /NTWERPERS IS HET LOGO EN DE MENUKAARTEN GEREALISEERD

0,!44%'2/.$ 2%34!52!.4 (5)3 $% 7)%23,/5.'% '%$%%,4% 2%34!52!.4&/4/ 3 6!. $% /5$% 4/%34!.$ 7/2$%. /0 3#(),$%23,)..%. 4/%'%0!346%2,)#(4).'3!2-!452%. 7%2$%. 30%#)!!, /.47/20%.
(%4 4%22!3 6!. 2%3!4!52!.4 $% 7)%23 -%4 $!!2"/6%. $% "52%!5 3 6!. *!#/ $ $% 6)33%2 !2#()4%#4%. %. %8 ).4%2)/23"%42/++%. 0!24)*%. !RCHITECTEN *ACO $ DE 6ISSER !RCHITECTEN 6REESWIJK WWW DEVISSERBV NL %X )NTERIORS 6REESWIJK WWW EX INTERIORS NL 0ROJECTTEAM *ACO DE 6ISSER /DETTE %X (UGO +EUKER 2OBIN 7ONG (ANS (ENSBROEK "OUWDIRECTIE *ACO $ DE 6ISSER !RCHITECTEN %X )NTERIORS !DVISEUR BOUWFYSICA REGELGEVING !DVIESBURO .IEMAN 5TRECHT WWW NIEMAN NL !DVISEUR CONSTRUCTIE !"4 $ELFT WWW ABT CONSULT NL

!DVISEUR VERLICHTING !RPALIGHT "AVEL WWW ARPALIGHT NL !DVISEUR INSTALLATIETECHNIEK 4 ( .IEUWEGEIN WWW TH NL "OUWKUNDIG AANNEMER "OUW AANNEMERSBEDRIJF $E 7IT )*SSELSTEIN BV WWW DEWITBOUW NL ,EVERANCIER HOUTCONSTRUCTIE (EKO 3PANTEN %DE WWW HEKOSPANTEN NL ,EVERANCIER GEVEL EN DAKELEMENTEN (OUT +ONSTRUKTIE .EDERLAND (EERENVEEN WWW HOUTKONSTRUKTIE NL ,EVERANCIER GEVEL EN DAKAFWERKING "ECK V D +ROEF INSTALLATIEBEDRIJF EN LOODGIETERS !MSTERDAM )NSTALLATEUR ELEKTRISCHE SYSTEMEN )NSTALLATIEBUREAU +IPPERSLUIS BV WWW KIPPERSLUISBV NL )NSTALLATEUR WERKTUIGBOUWKUNDIG "OUMANS INSTALLATIETECHNIEK BV 4ULL EN @T 7AAL ,EVERANCIER VAST MEUBILAIR 2ETERA INTERIEURWERKEN %INDHOVEN WWW RETERA NL ,EVERANCIER HOUTEN TRAPPEN +LIMTECHNIEK (OLLAND BV WWW KLIMTECHNIEK NL ,EVERANCIER STALEN SPILTRAP #LUISTRA RVS BV WWW CLUISTRA NET


3TALEN BUITENTRAP STALEN HEKWERKEN STALEN KOZIJNEN #ONSTRUCTIEWERKPLAATS 6AN 'ALEN 5TRECHT WWW VGALEN NL ,EVERANCIER KEUKEN WONEN 0AUL VAN DE +OOI WWW PAULVANDEKOOI NL ,EVERANCIER PARKETVLOER $E +EMPEN BV WWW DEKEMPENPARKET NL 3TUCADOORSBEDRIJF , ' ,USCHEN EN :N VOF WWW STUCADOORSBEDRIJF LUSCHEN NL ,EVERANCIER 'IETVLOER "OLIDT WWW BOLIDT NL 3CHILDERWERKZAAMHEDEN SPECIAAL -ADELEINE /VERDUIN MADELEINE TISCALI NL &OTOGRAFIE /LIVER 3HUH 0ALLADIUM 0HOTODESIGN WWW PALLADIUM DE

*ACO $ DE 6ISSER !RCHITECTEN 7IERSEDREEF :8 6REESWIJK

%X )NTERIORS 7IERSEDREEF :8 6REESWIJK

4 % JACO DEVISSERBV NL WWW DEVISSERBV NL

4 % EX EX INTERIORS NL WWW EX INTERIORS NL