Page 1

Regulamin Internetowego kursu na Wychowawcę Kolonijnego I. Postanowienia ogólne §1 Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się kursem internetowym na "Wychowawcę kolonijnego", którego właścicielem jest eWychowawca.pl z siedzibą w Głogowie, ul. Staromiejska 13. §2 Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się: 1. Formularz Rejestracyjny - ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie. 2. Hasło - ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Plaformę w procesie odzyskiwania hasła. 3. Nazwa użytkownika (Login) - unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji. 4. Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła. 5. MBC (Majewski Business Consulting) - właściciel Ekademia.pl. W przypadku kursów udostępnianych przez Trenerów, może występować pod nazwą Ekademia.pl. 6. eWychowawca.pl - właściciel internetowego kursu na "Wychowawcę kolonijnego". 7. Platforma (Ekademia.pl) - wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem Ekademia.pl. 8. Użytkownik - osoba korzystająca z Portalu. 9. Użytkownik Zarejestrowany - użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z MBC, posiadający dostęp do szerszej zawartości Platformy. 10.Profil Użytkownika - standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji. 11.Firma szkoleniowa - firma udostępniająca własne kursy na platformie Ekademia.pl na podstawie odrębnej umowy z MBC. 12.Organizator - MBC albo firma szkoleniowa organizująca dany kurs i tym samym biorąca odpowiedzialność prawną i finansową za prawidłowe obsłużenie jego uczestników. 13.Trener - osoba prywatna prowadząca kursy lub udostępniająca własne kursy na platformie Ekademia.pl na podstawie odrębnej umowy z MBC. II. Korzystanie z Serwisu §3 1. Internetowy kurs na "Wychowawcę kolonijnego" dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu, który ukończył 18 lat, posiada wykształcenie co najmniej średnie i ma predyspozycje do pracy z dziećmi. Osoby karane nie powinny uczestniczyć w tym kursie. 2. Dostęp do internetowego kursu na "Wychowawcę kolonijnego" jest odpłatny.


3. Internetowy kurs na "Wychowawcę kolonijnego" może być w części darmowy lecz udostępniane nieodpłatnie informacje wymagać podania hasła dostępu oraz innych danych. 4. Poprzez przystąpienie do korzystania z internetowego kursu na "Wychowawcę kolonijnego" użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 5. Dostępność do internetowego kursu na "Wychowawcę kolonijnego" następuje nie szybciej niż w momencie pojawienia się wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności. 6. Wszelkie uwagi związane z jakością kursu należy kierować do Organizatora kursu, tj. eWychowawca.pl 7. Wszelkie roszczenia związane z jakością kursu należy kierować do Organizatora kursu, tj. eWychowawca.pl 8. Dostęp do internetowego kursu na "Wychowawcę kolonijnego" mogą mieć wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie poniższe obostrzenia: a) są osobą pełnoletnią (mają ukończone 18 lat), b) posiadają wykształcenie minimum średnie, c) posiadają predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, d) są osobą niekaraną i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne. §4 1. Korzystanie z większości zasobów kursu (w szczególności z płatnych kursów) wymaga logowania. 2. Darmowa wersja internetowego kursu na "Wychowawcę kolonijnego" dopuszcza logowanie przez osoby nie posiadające konta na platformie - "Zaloguj jako gość". §5 1. Rejestracja Użytkownika obejmuje: 1. zaakceptowanie warunków Regulaminu, 2. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, 3. potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego przez Platformę po rejestracji. 2. Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do Platformy (wyłączając płatne kursy, za które nie zapłacił i kursy wymagające podania hasła dostępowego) po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Portalu. 3. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika. §6 Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter. §7 1. eWychowawca.pl i MBC zastrzegają sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika. 2. eWychowawca.pl i MBC zastrzegają sobie prawo zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim


przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów. Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu. 3. Całkowicie zabrania się przekazywania między uczestnikami kursu haseł lub innych informacji niejawnych. Takie działania mogą spowodować usunięcie z kursu bez zwrotu wpłaconych pieniędzy. 1. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta a Użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania za brak dostępu do kursów 2. Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Platformy, z wyjątkiem części ogólnodostępnych. §8 1. eWychowawca.pl i MBC zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. 2. Wyjątkiem od ust. 1 jest prawo eWychowawca.pl i MBC do przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych w tym do wysyłania informacji komercyjnych na adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres zamieszkania użytkownika. 3. Użytkownik może w swoim Profilu Użytkownika zablokować otrzymywanie informacji na e-mail. 4. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez eWychowawca.pl i MBC wyżej wskazanych informacji podmiotom współpracującym z eWychowawca.pl i MBC w celu należytego świadczenia usług. Wobec podmiotów tych stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1. §9 Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników platformy, wysyłając maila na adres biuro@ekademia.pl o treści: Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników Ekademia.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconych kursów. III. Zobowiązania Użytkownika § 10 1. Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne. 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika


odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych. § 11 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone. 2. Użytkownik powninien informować eWychowawca.pl i MBC, o zmianach danych przekazanych eWychowawca.pl i MBC w trakcie rejestracji. IV. Zastrzeżenia prawne § 12 1. eWychowawca.pl i MBC nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. 2. Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Platformą jak też dostępem do kursu. eWychowawca.pl i MBC nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności. § 13 1. eWychowawca.pl i MBC zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy. 2. eWychowawca.pl i MBC uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów lub nie wcześniej niż 60 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników. § 14 Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte na Platformie nie są oficjalnym stanowiskiem eWychowawca.pl i MBC, chyba że zostało to inaczej oznaczone. § 15 1. eWychowawca.pl i MBC nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą eWychowawca.pl i MBC w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących. 2. eWychowawca.pl i MBC nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia. § 16 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Platformy informacji własnych. 2. Udostępnianie zasobów, których właścicielem praw autorskich jest


eWychowawca.pl i osoby trzecie musi odbywać się tylko za ich pisemną zgodą. § 17 1. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na Platformie podlegają ochronie. 2. O ile nie zaznaczono inaczej, Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody eWychowawca.pl i MBC lub ich właściciela i jedynie we wskazanym zakresie. V. Ochrona danych osobowych § 18 1. Przesyłanie do eWychowawca.pl i MBC Zgłoszenia Rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych, w tym przetwarzanie w celach marketingowych. 2. Zebrane dane osobowe są administrowane przez eWychowawca.pl i MBC lub podmiot działający na rzecz eWychowawca.pl i MBC i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp. 3. Przekazane dane mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych eWychowawca.pl i MBC. § 19 1. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. VI. Zastrzeżenia techniczne § 20 1. eWychowawca.pl i MBC nie gwarantują, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. 2. eWychowawca.pl i MBC nie odpowiadają za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od eWychowawca.pl i MBC, mogą oni czasowo ograniczyć dostęp do Platformy przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku eWychowawca.pl i MBC nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Platformy. VII. Postanowienia końcowe § 21


Zarejestrowani Użytkownicy Portalu wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone. § 22 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez eWychowawca.pl i MBC będą zamieszczane na Platformie. 2. Zmiany do Regulaminu są wiążące po 14 dniach dla zarejestrowanych użytkowników oraz od momentu ich zamieszczenia w Platformie dla pozostałych użytkowników. § 23 Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody eWychowawca.pl i MBC. § 24 Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim. § 25 1. Wszelkie spory z eWychowawca.pl powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny w Głogowie. 2. Spory pomiędzy użytkownikami a organizatorami kursów będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Głogowie § 26 eWychowawca.pl i MBC może zawierać z Firmami szkoleniowymi i Trenerami odrębne umowy, których postanowienia są nadrzędne względem niniejszego regulaminu. Stan prawny na dzień: wtorek, 26 maja 2009, 14:46

Warunki zapisu na kurs eWychowawca kolonijny  

Warunki zapisu na kurs eWychowawca kolonijny

Advertisement