Page 1

band /bænd/ (noun) 1 ribbon wstążka, paska, gumka: papers held together with a band papiery związane wstążką; 2 a group of musicians zespół: The band was playing old Beatles songs. Zespół grał stare piosenki Beatlesów. book /bʊk / 1 (noun) a set of printed pages książka: I like this book lubię tę książkę; 2 (verb) reserve zarezerwować, zamówić, zabukować: I have to book the flight. Muszę zabukować lot. film /fɪlm/ 1 (noun) movie film: Have you seen any good films recently? Widziałeś ostatnio jakieś dobre filmy?; 2 (noun) a very thin layer warstwa: a film of oil on the surface of the water wartwa ropy na powierzchni wody; 3 (verb) use a camera to record something filmować, kręcić: The cast are filming in Egypt. Ekipa kręci zdjęcia w Egipcie. grasp /ɡrɑ:sp/ 1 (verb) seize chwycić: he grasped my arm chwycił moją rękę; 2 (noun) hold, grip (u)chwyt: He allowed the ball to slip from his grasp. Pozwolił piłce wymknąć się z jego uchwytu.; 3 (noun) understanding rozumienie: he has a poor grasp of maths

niewiele rozumie z matematyki letter /ˈletə/ (noun) 1 a message sent by mail list: I got a long letter from her. Dostałam od niej długi list.; 2 a sign of an alphabet litera: the letter A litera A mean /mi:n/ 1 (verb) signify znaczyć, oznaczać: What does this word mean? Co znaczy to słowo?; 2 (verb) intend to say mieć na myśli: What do you mean? Co masz na myśli/ O co ci chodzi?; 3 (adjective) ungenerous skąpy: He's too mean to by a present for his wife. Jest zbyt skąpy, żeby kupić żonie prezent.; 4 unkind podły, złośliwy: That was a mean thing to do. To było podłe. nod /nɒd/ 1 (verb) to move your head up and down kiwnąć, skinąć głową: I asked her whether she was ready to go, and she nodded. Zapytałem czy była gotowa do wyjścia i skinęła głową.; 2 (noun) an act of nodding kiwnięcie, skinienie głową: she gave him a nod dała

mu znak skinieniem głowy ring /rɪŋ/ 1 (verb) to make a bell or a tepephone make a sound dzwonić: I rang the doorbell but no one came. Zadzwoniłem do drzwi ale nikt nie przyszedł.; 2 (noun) band of metal pierścionek, obrączka: a wedding ring obrączka ślubna thumb /θʌm/ 1 (noun) the part of your hand that is shaped like a thick short finger and helps you to hold things kciuk: a baby sucking its thumb dziecko ssące kciuk; 2 (verb) to look through a book, magazine etc quickly przekartkować: I thumbed the book before buying

it. Przekartkowałem książkę zanim ją kupiłem. PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com


trunk /trʌŋk / (noun) 1 the thick central woody stem of a tree pień: He left his bicycle leaning against a tree trunk. Zostawił swój rower oparty o pień drzewa.; 2 the part at the back of a car where you can put bags, tools etc bagażnik: Put your suitcase in the

trunk. Włóż walizkę do bagażnika.

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

słownik ang-pol TLex  

Mój mały słownik wykonany za pomocą programu TLex. Było to zajęcie dość czasochłonne, ale obyło się bez komplikacji. Program działa bez zarz...