Page 1

POZNANIE RÓŻNORODNOŚCI PRZYRODNICZEJNA PRZYKŁADZIE LASKU MŁOCIŃSKIEGO Listopad 20120 Ewelina Kaczmarska


Spis treści Metoda projektu ............................................................................................................................... 3 Kontrakt ............................................................................................................................................5 Harmonogram działań i jego realizacja .......................................................................................... 6 Dokumentacja ...................................................................................................................................7 Ankieta ewaluacyjna .....................................................................................................................7 Karta działania ............................................................................................................................. 8

2


Metoda projektu Tytuł projektu: „POZNANIE RÓŻNORODNOŚCI PRZYRODNICZEJ NA PRZYKŁADZIE LASKU MŁOCIŃSKIEGO.” Nauczyciel prowadzący grupę projektową : Ewelina Kaczmarska Autorzy projektu: uczniowie gimnazjum Czas projektu: Od 22 października 2012 do 15 maja 2013 Uzasadnienie: Cele: Uczeń: aktywnie poznaje obszary leśne Wrocławia, zdobywa nowe wiadomości na temat roślin i zwierząt, występujących w zbiorowiskach leśnych, rozpoznaje w terenie różne gatunki roślin i zwierząt, rozumie zależności przyrodnicze zachodzące pomiędzy organizmami, a środowiskiem, pracuje w zespole. Treści: -Różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna oraz ekosystemów). - Ochrona ekosystemów Zadania, metody pracy: Grupowa (dobór członków grup wg zainteresowań lub losowo) Sposób dokumentacji: Uczniowie dokumentują swoje dokonania poprzez sprawozdania z wykonanych czynności. Na koniec uzyskane i przeanalizowane wyniki zabierają w prezentacji multimedialnej i gazetki szkolnej. Metoda monitorowania: Nauczyciel koordynujący realizację projektu spotyka się z uczniami raz w tygodniu – na kole biologicznym, analizując dotychczasową praca uczniów nad projektem i udzielając wskazówek. Nauczyciel stara się pomóc uczniom w rozwiązywaniu napotykanych problemów. Forma oceny: Projekt będzie prezentowany i oceniany w formie prezentacji multimedialnej i gazetki szkolnej w ostatnim dniu projektu. Ocenie podlegać będą: wywiązywanie się uczniów z podjętych zadań umiejętność współpracy w grupie sposób prezentacji projektu zgodność z tematem umiejętność wykorzystania zdobytych Informacji własna inicjatywa i zaangażowanie

3


przygotowalnie prezentacji oraz gazetki szkolnej

Źródła informacji: - literatura, - obserwacje w terenie, - wywiady, rozmowy, -Internet. Termin konsultacji z nauczycielem biologii: w piątek na kole ekologicznym/ biologicznym

4


Kontrakt Zawarcie kontraktu: 1. Temat projektu i jego cele: jak wyżej 2. Forma wykonania projektu: - port-folio (zdjęcia, opis zwierząt i roślin, opis działalności człowieka, historia, propozycje zagospodarowania), - zielniki. 3. Zadania do wykonania dla grup zadaniowych: A. zebranie i opracowanie informacji dotyczących historii Lasu Młocińskiego, B. określenie przeważającego składu gatunkowego rosnących w lesie drzew, w tym: - wykonanie 5 „ metryk drzewa”(po jednej metryczce dla każdego gatunku), - odszukanie w lesie drzew będących pomnikami przyrody lub spełniających warunki do objęcia ich ochroną gatunkową, C. wykaz nazw ( co najmniej) rodzajowych krzewów występujących w podszyciu, D. wykaz gatunków roślin tworzących runo lasu, E. prowadzenie obserwacji w terenie i podanie nazw zwierząt żyjących w lesie, F. opis działalności ludzi: - prace pielęgnacyjne prowadzone przez leśników, - przebieg głównych duktów, - lokalizacja punktów czerpania wody, -formy spędzania w nim czasu przez ludzi, - miejsca lub trasy najczęściej uczęszczane przez ludzi G. propozycje i plany wykorzystania lasu dla rekreacji, edukacji lub turystyki skierowanej dla mieszkańców Warszawy

5


Harmonogram działań i jego realizacja Nr zespołu B

E

Zadania szczegółowe

Czas i sposób realizacji

- określenie składu gatunkowego drzew i krzewów, - wykonanie metryczek drzew (nazwa gatunkowa, lokalizacja, obwód pnia, wysokość, średnica korony, pokrój, kształt liści, typ owoców i nasion, kolor i struktura kory, stan zdrowotny drzew na podstawie wewnętrznych oględzin pnia i korony, maksymalny wiek osiągany przez ten gatunek w polskich lasach, portret literacki, wykorzystanie tego gatunku przez człowieka) -określenie gatunków ssaków występujących w lesie -określenie składu gatunkowego ptaków w lesie - określenie cech zwierząt występujących w lesie

październik-listopad -analiza liści drzew i krzewów i określanie ich gatunków, -rejestr prowadzonych obserwacji, - pomiary, -wykonanie zielników z liśćmi, - wykonanie metryczek drzew -zrobienie zdjęć

A

-opracowanie historii lasu Młocińskiego

C

- określenie gatunków roślin tworzących runo lasu, - wykonanie zielników,

F

- sporządzenie mapy lasu Młocińskiego i zaznaczenie głównych duktów, ścieżek, miejsc i tras najczęściej uczęszczanych przez ludzi, -opis prac pielęgnacyjnych prowadzonych przez leśników -opracowanie ścieżki dydaktycznej w lesie, -opracowanie trasy rowerowej,

G

grudzień –styczeń - wykonanie zdjęć -obserwacja tropów i śladów pozostawionych przez zwierzęta -obserwacja ptaków zimą -analiza materiałów źródłowych i ich opracowanie -grudzień-marzec -analiza materiałów źródłowych i ich opracowanie kwiecień-maj -analiza roślin znalezionych w lesie - rejestr prowadzonych obserwacji, - analiza materiałów źródłowych - kwiecień-maj - rejestr prowadzonych obserwacji, - wywiad z leśnikiem

- kwiecień- maj

6

Kryteria oceny zadań -estetyka wykonania zielników i właściwego oznaczenia gatunków drzew i krzewów -forma, treść i estetyka wykonania metryczek drzew

- czytelność - sposób przedstawienia

- czytelność - sposób przedstawienia - estetyka - wykonania zielników i właściwego oznaczenia gatunków roślin runa lasu estetyka i rzeczowość wykonania mapy i opracowania

estetyka i rzeczowość wykonania mapy i opracowania


Dokumentacja Ankieta ewaluacyjna Proszę o zapoznanie się z poniższymi pytaniami i udzielenie na nie odpowiedzi. 1. Czy realizowany projekt był ciekawy? a) tak b) raczej tak c) raczej nie d) zupełnie nie 2. Czy napotkałeś na jakieś trudności w trakcie jego realizacji? a) tak b) nie 3. Jeśli w pytaniu 2 odpowiedziałeś ‘tak’ podaj, jakiego rodzaju były to trudności.

4. Jak przebiegała współpraca między poszczególnymi członkami w twojej grupie? a) bardzo dobrze b) dobrze c) tak sobie d) źle 5. Jak oceniasz samą prezentację wszystkich grup? a) bardzo dobrze b)dobrze c) przeciętnie d) źle 6. Gdybyś w przyszłości realizował podobny projekt, czy coś byś zmienił? a) tak b) nie 7. Jeśli w pytaniu 6 odpowiedziałeś ‘tak’ to, jakie zmiany by to były?

Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety.

7


Karta działania

Zadanie

a) Planowanie (tabela wypełniana w trakcie wykonywania działania)

Działania

Uczniowie wykonujący działanie i ich role

Źródła informacji, materiały i zasoby

Termin wykonania

b) Realizacja i samoocena (tabela wypełniana po wykonaniu kolejnych zadań i działań) Co i jak zrobiliśmy? Co stanowiło dla nas trudność i jak ją pokonaliśmy? Czego się nauczyliśmy?

8

Projekt Gimnazjalny  

Projekt Gimnazjalny