Page 1

ablaze /e'bleız/ (adjective) 1 alight płonący: to be ablaze płonąć to set sth ablaze podpalić coś; 2 lit up płonąć, pałać: to be ablaze with excitement płonąć z podniecenia to be ablaze with anger or

rage pałać/płonąć gniewem the room was ablaze with light pokój jarzył się światłami broadside /'bro:dsaıd/ (noun, adverb) 1 (noun) criticism ostry atak: a broadside of insults grad obelg to deliver or aim a broadside at sb ostro zaatakować kogoś; 2 (noun) side of a ship: to deliver a broadside oddać salwę całą burtą; 3 (adverb) burtą do fali/do wiatru: the ship was

broadside on to us statek ustawił się do nas burtą especially /ı'spe∫elı/ (adverb) 1 above all zwłaszcza: everyone was bored, especially me wszyscy się nudzili, zwłaszcza ja especially as it’s so hot zwłaszcza, że jest tak gorąco; 2 specjalnie: he came especially to see me przyszedł specjalnie, żeby się ze mną zobaczyć; 3 particularly szczególnie: I didn’t especially like the book książka niezbyt mi się podobała [Middle English: via Old French from Latin specialis 'special', from species (see species).] ramify /'ræmıfaı/ (verb transitive, adjective) 1 (verb transitive) branch out or cause to branch out rozgałęzić:; 2 (adjective): a ramified system of railways rozgałęziony system kolejowy [Middle English: from Old French ramifier, from medieval Latin ramificare, from Latin ramus 'branch'.] stature /stæt∫e(r)/ (noun) 1 height postura: short/tall of or in stature niskiej/wysokiej postury; 2 status ranga, pozycja: his stature as a writer jego renoma pisarska a scientist of considerable intellectual stature naukowiec wielkiego formatu [Middle English: via Old French from Latin statura, from stare 'to stand'.] tenure /tenjue(r)/ (noun) 1 (noun) right of occupancy prawo do zajęcia: tenure of land/property

tytuł prawny do ziemi/własności to grant security of tenure przyznać tytuł prawny posiadania tenants do not have security of tenure najemcy nie mają gwarancji ciągłości najmu; 2 (noun) job security stały etat: to have/get tenure mieć/dostać stały etat; 3 period of office kadencja: a fouryear tenure czteroletnia kadencja [Middle English: from Old French, from tenir 'to hold', from Latin tenere.] tittle-tattle /'tıtltætl/ (noun, verb intransitive) 1 (noun) gossip plotki, papanina: tittle-tatte about sb plotki na temat kogoś; 2 (verb intransitive) engage in gossip potkować [C16: reduplication of tattle.] toddle /'todl/ 1 (noun) walk spacer: to go for a toddle iść się przejść; 2 (verb intransitive) to walk podreptać niepewnym krokiem: when your child first starts to toddle kiedy twoje dziecko zaczyna chodzić to toddle to the door podreptać do drzwi [C16: of unknown origin.] tolerance /'tolerens/ (noun) 1 (noun) broad-mindedness tolerancja: tolerance for/of sb/sth tolerancja dla kogoś/czegoś; 2 (noun) resistance odporność: my tolerance to alcohol seems to decrease coraz gorzej znoszę alkohol [Middle English: via Old French from Latin tolerantia, from tolerare ] vehicle /US 'vihıkl/ (noun) 1 a thing used for transporting pojazd: ‘unsuitable for vehicles over 3.5 m’ „zakaz ruchu pojazdów powyżej 3,5 m”; 2 medium, means narzędzie: art as a vehicle for

propaganda sztuka jako narzędzie propagandy the column was a vehicle for his prejudices w felietonach dawał upust swym uprzedzeniom [C17: from French véhicule or Latin vehiculum, from vehere 'carry'.]

słownik ang-pl  

Przykładowy słownik angielsko-polski wykonany w programie TLex

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you