Page 1

attend /əˈtend/ (verb) 1 uczestniczyć, brać udział: How many people attended the meeting? Ile osób uczestniczyło w spotkaniu?; 2 attend to opiekować się: The doctors tried to attend to the worst injuried

soldiers first. Lekarze próbowali najpierw pomóc najbardziej poszkodowanym żołnierzom. bystander /ˈbaɪˌstæn.dər/ (noun) świadek wydarzenia (przypadkowy), przechodzień, obserwator: The

explosion killed an innocent bystander. Wybuch zabił niewinnego człowieka. crumple zone (noun) np. w samochodzie strefa zgniotu: The car has front and rear crumple zones and two

side-impact protection bars. Samochód posiada strefę zgniotu w przedniej i tylnej części oraz dwa wzmocnienia boczne. fatality /fəˈtæl.ə.ti/ / ofiara śmiertelna: Fortunately, there were no fatalities. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych. fracture /ˈfræk.tʃər/ med. złamanie, pęknięcie: I guess you`ve got a fracture. Wydaje mi się, że masz złamanie. profusely /prəˈfjuːsli/ np. krwawić obficie: Though not serious, the wound had bled profusely. Rana obficie krwawiła pomimo tego, że nie była poważna. room /ruːm/ (noun) 1 pomieszczenie pokój: Would you like to see Kelly`s room? Chciałbyś zobaczyć pokój Kelly?; 2 pole manewru: freedom for manoeuvre star /stɑːr/ (noun) 1 na niebie gwiazda: The Sun is the nearest star to the Earth. Słońce jest najbliższą Ziemi gwiazdą.; 2 popularna osoba gwiazda: He lives like a rock star. Żyje jak gwiazda rocka. triage /ˈtriː.ɑːʒ/ (noun) ocena stanu zdrowia rannych: The casualties were triaged Ofiary zostały przebadane pod względem ich stanu zdrowia. withstand /wɪðˈstænd/ 1 (verb, verb transitive) np. próbe czasu, być odpornym na coś wytrzymywać: She is an artist whose work will undoubtedly withstand the test of time. Ona jest artystką, której praca z pewnością oprze się próbie czasu.; 2 (verb transitive) opierać się, oponować: withstand temptation opierać się pokusie

Słownik polsko angielski mlingua english  
Słownik polsko angielski mlingua english  

English - Polish Dictionary; a set of different terms

Advertisement