Page 4

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

studia licencjackie WHSZ realizuje studia pierwszego stopnia w formie studiów niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie w 10 specjalnościach do wyboru: 1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2. Zarządzanie Administracją Publiczną i Organizacjami Pozarządowymi 3. Zarządzanie Finansami 4. Transport -Spedycja-Logistyka (TSL) 5. Zarządzanie Przedsiębiorstwem 6. Menedżer Bezpieczeństwa Cywilnego 7. Rachunkowość – nowość 8. Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii – nowość 9. Menedżer Sprzedaży – nowość 10. Menedżer Projektu – nowość Zasady rekrutacji Warunkiem przyjęcia na studia I  stopnia jest uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz złożenie dokumentów: podanie, oryginał lub odpis świadectwa, kopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, kopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie w wersji elektronicznej, kopię dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne, 3 zdjęcia legitymacyjne. Rekrutacja on-line: www.whsz.slupsk.pl/rekrutacja Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent może podjąć pracę w  charakterze specjalisty w  zakresie organizacji i  zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w  przedsiębiorstwach, a  także prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować studia II stopnia – uzupełniające magisterskie lub studia podyplomowe.

Zainwestuj w siebie!

4

1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie: Strategii zarządzania kadrami, Komunikacji wewnętrznej zespołami pracowniczymi, Narzędzi zarządzania kadrami, Planowania zatrudnienia. Przykładowe specjalności:

przedmioty

realizowane

w ramach

Zarządzanie konfliktami w organizacji Etyka w biznesie Kierowanie zmianą Innowacyjne zarządzanie personelem Specjalność z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jest adresowana do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z  podjęciem pracy w  działach personalnych odpowiadających za odpowiednią politykę kadrową danej firmy. Celem tej specjalności jest profesjonalne przygotowanie kadr do pracy w komórkach personalnych przedsiębiorstw oraz instytucjach państwowych. Szczególnym obszarem tych działań i  niezbędną umiejętnością jest doskonalenie i  rozwój pracowników, a więc inwestowanie w kapitał ludzki, tworzenie i integrowanie zespołów pracowniczych, identyfikacja i rozwój talentów, aby przez to przyczynić się do wzrostu wartości organizacji, jej przewagi konkurencyjnej i  prestiżu. W  ramach programu omawianej specjalności mieszczą się również treści dotyczące wiedzy i  umiejętności kształtowania własnej kariery zawodowej.  

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku 2014/2015  

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku 2014/2015  

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku

Advertisement