Page 2

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku powstała w  kwietniu 1995 roku jako Wyższa Szkoła Zarządzania. Została wpisana do rejestru MEN pod numerem 54. Założycielem uczelni jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Władze słupskiej uczelni pragnąc aktywnie włączyć się w  proces tworzenia wizji współczesnej Europy podjęły działania, w  efekcie których Wyższa Szkoła Zarządzania przekształcona została w  Wyższą Hanzeatycką Szkołę Zarządzania. Uczelnia wraz z  nową nazwą, postawiła sobie nadrzędny cel: kształcenie młodego pokolenia Polaków zdolnych poprzez realizację ambitnych zamierzeń współtworzyć nowy wymiar społeczeństwa europejskiego. W  myśl tego procesu Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w  Słupsku, poprzez przyjętą strategię uczestniczyć będzie we wszystkich działaniach sprzyjających podniesieniu konkurencyjności regionu Pomorza, tak w krajowym, jak i w europejskim wymiarze.

Oferta edukacyjna WHSZ jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz sygnały płynące z otoczenia biznesowego uczelni. Pozwala to na skuteczną współpracę z  pracodawcami oraz możliwość nabycia przez studentów odpowiedniej wiedzy, umiejętności i  kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

Na kierunku Zarządzanie student zdobywa wiedzę z zakresu nauk o  zarządzaniu i  nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i  struktur bezpieczeństwa państwa. Nabywa również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i  rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami. Uzyskuje przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach. Dlaczego warto studiować w  Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku ? WHSZ współpracuje z  wysoko wykwalifikowaną kadrą, którą tworzą pracownicy naukowo – dydaktyczni WHSZ w Słupsku, pracownicy Akademii Ekonomicznej z Poznania, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Morskiej z Gdyni, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin,

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku 2014/2015  

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku 2014/2015  

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku

Advertisement