Page 17

bliżej biznesu

posługiwania się wybranymi narzędziami i technikami zarządzania jakością procesów, w celu usprawnienia pracy firmy, budowy kompleksowego systemu logistycznego w  firmie oraz jego analizy pod kątem jego wydajności i efektywności, wprowadzania zmian organizacyjnych w firmach, diagnozy i doskonalenia kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie, organizacji kompleksowego procesu kadrowego w firmie, w tym również istotne zagadnienia z prawa pracy, prowadzenia skutecznych negocjacji z partnerami biznesowymi, implementacji współczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu firmą, wykorzystania zasobów i narzędzi internetowych w pracy współczesnego menedżera. Lp Nazwa przedmiotu

10. Szkoła Liderów Cele studiów: Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, niezbędnej menedżerom wyższego i średniego szczebla. Zajęcia na studiach mają w dużej części charakter warsztatowy i case studies, gdzie wymagane jest aktywne uczestnictwo słuchaczy w rozwiązywaniu stawianych problemów. Formy te służyć będą również wymianie poglądów oraz doświadczeń praktyków gospodarczych oraz ich konfrontacji z fachowcami z poszczególnych dziedzin. Kwalifikacje:

1. Strategia przedsiębiorstwa Nowoczesne koncepcje zarządzania 2. przedsiębiorstwem 3. Zarządzanie finansami firmy 4. Marketing i public relations Negocjacje w biznesie i rozwiązywanie 5. konfliktów 6. Doskonalenie umiejętności menedżerskich 7. Prawo pracy 8. Logistyka w przedsiębiorstwie 9. Zarządzanie projektami 10. Biznes plan – zasady tworzenia 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi Restrukturyzacja i doskonalenie kultury 12. organizacyjnej firmy 13. Podejmowanie decyzji menedżerskich 14. Zarządzanie jakością Systemy informatyczne wspomagające 15. zarządzanie 16. Seminarium

Ilość godz. 15 15 12 12 9 9 12 12 12 9 15 9 9 9 9 12 180

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do: weryfikacji stosowanych metod zarządzania we własnej firmie oraz porównania ich z  nowoczesnymi, współczesnymi metodami stosowanymi w  najlepszych światowych firmach, opracowania strategii rozwoju własnej firmy, prowadzenia analiz marketingowych i  wyciągania z  nich wniosków pod kątem korzyści dla swojej firmy, opracowania biznes planu przedsięwzięcia w firmie wyciągnięcia wniosków dotyczących własnych kompetencji oraz cech osobowościowych, niezbędnych do kierowania zespołem pracowników, efektywnego zarządzania czasem pracy własnej oraz podległego zespołu, efektywnej komunikacji ze współpracownikami oraz ich skutecznej motywacji, technik wspomagających podejmowanie optymalnych decyzji w firmie, oceny sytuacji majątkowo – finansowej firmy z punku widzenia menedżera i inwestora, właściwego organizowania i  koordynowania prowadzonych w firmie projektów, 17

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku 2014/2015  

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku 2014/2015  

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku

Advertisement