Page 1

bliżej biznesu

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Studia licencjackie i podyplomowe

Blizej biznesu

www.whsz.slupsk.pl

1


Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku powstała w  kwietniu 1995 roku jako Wyższa Szkoła Zarządzania. Została wpisana do rejestru MEN pod numerem 54. Założycielem uczelni jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Władze słupskiej uczelni pragnąc aktywnie włączyć się w  proces tworzenia wizji współczesnej Europy podjęły działania, w  efekcie których Wyższa Szkoła Zarządzania przekształcona została w  Wyższą Hanzeatycką Szkołę Zarządzania. Uczelnia wraz z  nową nazwą, postawiła sobie nadrzędny cel: kształcenie młodego pokolenia Polaków zdolnych poprzez realizację ambitnych zamierzeń współtworzyć nowy wymiar społeczeństwa europejskiego. W  myśl tego procesu Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w  Słupsku, poprzez przyjętą strategię uczestniczyć będzie we wszystkich działaniach sprzyjających podniesieniu konkurencyjności regionu Pomorza, tak w krajowym, jak i w europejskim wymiarze.

Oferta edukacyjna WHSZ jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz sygnały płynące z otoczenia biznesowego uczelni. Pozwala to na skuteczną współpracę z  pracodawcami oraz możliwość nabycia przez studentów odpowiedniej wiedzy, umiejętności i  kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

Na kierunku Zarządzanie student zdobywa wiedzę z zakresu nauk o  zarządzaniu i  nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i  struktur bezpieczeństwa państwa. Nabywa również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i  rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami. Uzyskuje przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach. Dlaczego warto studiować w  Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku ? WHSZ współpracuje z  wysoko wykwalifikowaną kadrą, którą tworzą pracownicy naukowo – dydaktyczni WHSZ w Słupsku, pracownicy Akademii Ekonomicznej z Poznania, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Morskiej z Gdyni, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin,


Uczelnia korzysta z nowoczesnych programów studiów, tworzonych z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku i obowiązujących przepisów,

Uczelnia zapewnia przyjemnie spędzony czas w sympatycznej i ciepłej atmosferze, jaką tworzą pracownicy WHSZ. Projekty

Zajęcia odbywają się z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania (prezentacje multimedialne, symulacje i gry decyzyjne, studium przypadku, warsztaty, konserwatoria),

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania angażuje się w programy naukowe i projekty unijne w celu rozwoju i pozyskiwania dotacji na działalność.

WHSZ nieustannie podnosi poziom kształcenia poprzez Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia,

Obecnie realizowane są projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

WHSZ stosuje system zajęć weekendowych – pozwala to połączyć pracę, obowiązki domowe i rodzinne ze zdobywaniem wykształcenia, Uczelnia współpracuje z renomowanymi podmiotami gospodarczymi w zakresie praktyk i zajęć terenowych, WHSZ przyjęła elastyczny system płatności – system opłat ratalnych oraz rabaty dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i absolwentów WHSZ, WHSZ zapewnia stypendia socjalne, naukowe, dla osób niepełnosprawnych, dla najlepszych studentów oraz zapomogi,

Studia podyplomowe z przyszłością – Zarządzanie i  Inwestycje w  Odnawialnych Źródłach Energii przy WHSZ w Słupsku - okres realizacji - 01.09.2013r. - 31.08.2015r. Profesjonalizacja zarządzania w MMŚP - okres realizacji - 01.08.2013r. – 31.05.2015r.

Proekologia – strategią przyszłości MMŚP - okres realizacji - 01.01.2014r. – 30.06.2015r.

WHSZ gwarantuje zdobycie nowoczesnej wiedzy i nowych kwalifikacji oraz zwiększenie szans na rynku pracy,


Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

studia licencjackie WHSZ realizuje studia pierwszego stopnia w formie studiów niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie w 10 specjalnościach do wyboru: 1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2. Zarządzanie Administracją Publiczną i Organizacjami Pozarządowymi 3. Zarządzanie Finansami 4. Transport -Spedycja-Logistyka (TSL) 5. Zarządzanie Przedsiębiorstwem 6. Menedżer Bezpieczeństwa Cywilnego 7. Rachunkowość – nowość 8. Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii – nowość 9. Menedżer Sprzedaży – nowość 10. Menedżer Projektu – nowość Zasady rekrutacji Warunkiem przyjęcia na studia I  stopnia jest uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz złożenie dokumentów: podanie, oryginał lub odpis świadectwa, kopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, kopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie w wersji elektronicznej, kopię dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne, 3 zdjęcia legitymacyjne. Rekrutacja on-line: www.whsz.slupsk.pl/rekrutacja Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent może podjąć pracę w  charakterze specjalisty w  zakresie organizacji i  zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w  przedsiębiorstwach, a  także prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować studia II stopnia – uzupełniające magisterskie lub studia podyplomowe.

Zainwestuj w siebie!

4

1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie: Strategii zarządzania kadrami, Komunikacji wewnętrznej zespołami pracowniczymi, Narzędzi zarządzania kadrami, Planowania zatrudnienia. Przykładowe specjalności:

przedmioty

realizowane

w ramach

Zarządzanie konfliktami w organizacji Etyka w biznesie Kierowanie zmianą Innowacyjne zarządzanie personelem Specjalność z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jest adresowana do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z  podjęciem pracy w  działach personalnych odpowiadających za odpowiednią politykę kadrową danej firmy. Celem tej specjalności jest profesjonalne przygotowanie kadr do pracy w komórkach personalnych przedsiębiorstw oraz instytucjach państwowych. Szczególnym obszarem tych działań i  niezbędną umiejętnością jest doskonalenie i  rozwój pracowników, a więc inwestowanie w kapitał ludzki, tworzenie i integrowanie zespołów pracowniczych, identyfikacja i rozwój talentów, aby przez to przyczynić się do wzrostu wartości organizacji, jej przewagi konkurencyjnej i  prestiżu. W  ramach programu omawianej specjalności mieszczą się również treści dotyczące wiedzy i  umiejętności kształtowania własnej kariery zawodowej.  


bliżej biznesu

2. Zarządzanie Administracją Publiczną i Organizacjami Pozarządowymi Specjalność skierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie: Zasad funkcjonowania organów administracji publicznej, Funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce, Zakładania stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, a także pozyskiwanie funduszy na ich działalność. Przykładowe specjalności:

przedmioty

realizowane

w ramach

Podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego Zarządzanie finansami w administracji publicznej Marketing w administracji publicznej Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce. Celem tej specjalności jest przygotowanie kadr do pracy w instytucjach samorządowych, sektorze usług publicznych i administracji rządowej. Studenci zdobywają umiejętności i wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zasad postępowania administracyjnego, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i  techniki biurowej oraz organizowania i  kierowania pracami zespołów. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, biurach gospodarki nieruchomościami, organizacjach pozarządowych.

3. Zarządzanie Finansami Specjalność skierowana jest do osób chcących nabyć umiejętności w zakresie: Finansów i rachunkowości Funkcjonowania instytucji finansowych i banków Umiejętności analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki gospodarczej Rozpoznawania i  rozwiązywania problemów zarządzania finansami we własnej działalności gospodarczej Rozpoznawania i  rozwiązywania problemów gospodarczych w  przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego. Studia o specjalności finansowej dają wiedzę niezbędną do podjęcia pracy jako: analityk finansowy, doradca finansowy, doradca kredytowy, analityk kredytowy, bankowiec, agent i broker ubezpieczeniowy, pośrednik w zakresie usług faktoringowych, leasingowych. Celem specjalności jest zapewnienie absolwentom solidnego zrozumienia zasad finansów. Studenci tej specjalności powinni nie tylko zrozumieć podstawowe pojęcia i ich wzajemne zależności, ale przede wszystkich umieć zastosować zdobytą wiedzę w  praktyce. Dlatego też podczas studiów studenci zdobywają wiedzę o  tym m.in. jak korzystać z danych księgowych, jak funkcjonują rynki finansowe, jak są kształtowane ceny papierów wartościowych. Łatwiej jest studentom tej specjalności zrozumieć, jak i  dlaczego firmy podejmują konkretne decyzje inwestycyjne i  finansowe, w  jaki sposób opracowują i  realizują swoją politykę finansową. 5


Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

4. Transport -Spedycja-Logistyka (TSL)

5. Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie:

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie:

Organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, Badania konkurencyjności przedsiębiorstw TSL na rynku krajowym i  międzynarodowym oraz podnoszenia ich konkurencyjności, Zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi, Posługiwania się systemami informatycznego wspomagania TSL, Zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem w sektorze TSL.

Procesów informacyjno-decyzyjnych organizacji, Zarządzania finansami i kadrami firmy, Elementów prawa gospodarczego i międzynarodowego, Analizowania i rozwiązywania problemów menedżerskich, Marketingu.

Przykładowe specjalności:

przedmioty

realizowane

w ramach

Systemy logistyczne przedsiębiorstw Systemy informatyczne w TSL Infrastruktura logistyczna Logistyczna obsługa klienta Rozliczenia handlowo-transportowe Ekonomika transportu Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach: Produkcyjnych, logistycznych i produkcyjno–logistycznych zajmujących się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów, Jednostkach projektowych i  doradczych zajmujących się logistyką, Jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i  informatyczna oraz umiejętności organizacyjne, Prowadząc własną działalność produkcyjną.

Celem edukacyjnym prowadzenia tej specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności w  zakresie skutecznego zarządzania małymi i  średnimi firmami w  warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Absolwent umiejętnie radzi sobie w rzeczywistości gospodarczej, potrafi analizować otoczenie organizacji, dokonuje właściwych wyborów, potrafi prognozować, ale i  kreować przyszłe zdarzenia w  prowadzonym biznesie. Zdobyta wiedza i  umiejętności przygotowują do samodzielnego założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

6. Menedżer Bezpieczeństwa Cywilnego Specjalność skierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie: Opracowania zintegrowanego programu zarządzania w  sytuacjach kryzysowych, raportu bezpieczeństwa, planów zarządzania informacją, zarządzania projektami bezpieczeństwa i  porządku publicznego, komputerowej implementacji modeli wspomagania decyzji w  sytuacjach kryzysowych, Organizowania pomocy poszkodowanym, w  następstwie wypadków, klęsk żywiołowych, zahamowania rozwoju wstępnych zagrożeń oraz ograniczenia strat i zniszczeń, Podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Przykładowe specjalności:

przedmioty

realizowane

w ramach

Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego Zadania władz państwowych i samorządowych w zakresie bezpieczeństwa Zagrożenia bezpieczeństwa państwa i zbiorowości ludzkich Zarządzanie kryzysowe Obrona cywilna i ochrona ludności Polityka obronna państwa Absolwent tej specjalności może podejmować pracę i ubiegać się o pełnienie funkcji kierowniczych w: Gminnych, powiatowych i  wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego Ośrodkach interwencji kryzysowej w samorządach terytorialnych Odpowiednich ogniwach odpowiedzialnych za współpracę cywilno-wojskową.

6


bliżej biznesu

8. Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii – nowość Specjalność skierowana jest do osób chcących nabyć umiejętności w zakresie:

7. Rachunkowość – nowość Specjalność skierowana jest do osób chcących nabyć umiejętności w zakresie: samodzielnego prowadzenia księgowości i  rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwach różnych branż efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa analizowania bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej podejmowania decyzji dot. inwestycji rzeczowych i kapitałowych w przedsiębiorstwie Przykładowe specjalności:

przedmioty

realizowane

w ramach

Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza Analiza finansowa Informatyczne systemy księgowe Dokumentacja kadrowo-płacowa Opodatkowanie działalności gospodarczej

Celem tej specjalności jest przygotowanie profesjonalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą o finansowych aspektach zarządzania przedsiębiorstwem. Studenci zdobywają wiedzę z podstaw prawnych rachunkowości, identyfikacji zasobów i  źródeł finansowania, umiejętności ustalania ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów przez jednostki gospodarcze. Absolwenci przygotowani są do kompleksowej obsługi finansowoksięgowej podmiotów gospodarczych oraz opodatkowania przedsiębiorstw, osób fizycznych i prawnych.

niezbędnej, praktycznej i nowoczesnej wiedzy menedżerskiej diagnozowania, analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu różnych obszarów problematyki energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania, kompetencji i  umiejętności potrzebnych do prowadzenia projektów OZE. Przykładowe specjalności:

przedmioty

realizowane

w ramach

Podstawy przedsiębiorczości w OZE Biznes plan Zarządzanie projektami OZE Zarządzanie inwestycjami w OZE Instrumenty i źródła finansowania energetyki odnawialnej Ekonomiczna efektywność inwestycji z  zakresu energetyki odnawialnej

Celem specjalności jest przygotowanie kadr w zakresie problematyki ogólnej, prawnej, finansowej i menedżerskiej potrzebnych do utworzenia efektywnego przedsiębiorstwa branży odnawialnych źródeł energii. Student nabywa usystematyzowaną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną związaną z  nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwa funkcjonującego w  branży energetycznej. Posiada umiejętność stosowania w  praktyce zasad zarządzania strategicznego, komunikowania się z  otoczeniem w  miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji, a także organizowania, kierowania i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej. Ma również wiedzę na temat możliwości i  realizacji inwestycji w  odnawialnych źródłach energii.

7


Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

9. Menedżer Sprzedaży – nowość

Dołącz do zadowolonych absolwentów!

Specjalność skierowana jest do osób chcących nabyć umiejętności w zakresie: efektywnego zarządzania zespołem sprzedawców, budowania przewagi marketingowej i  sprzedażowej na rynku, obsługi klientów, sprawnego wyznaczania celów sprzedażowych i systematycznej kontroli wyników, wykorzystywania nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych. Przykładowe specjalności:

przedmioty

realizowane

w ramach

Planowanie i zarządzanie marketingowe Strategie marketingowe przedsiębiorstwa Zarządzanie sprzedażą Public relations przedsiębiorstwa Merchandising Trening menedżera marketingu Organizacja przedsiębiorstw handlowych Marketing handlu i usług Techniki sprzedaży Celem tej specjalności jest uzyskanie przez studentów pogłębionej, zgodnej z najnowszymi światowymi i  europejskimi trendami wiedzy na temat zarządzania nowoczesną organizacją sprzedażową, biurem obsługi klienta bądź zespołem sprzedawców. Ponadto studenci zyskają sposobność poznania najnowszych trendów występujących w zakresie zarządzania personelem sprzedażowym, w szczególności w  obszarze motywowania sprzedawców firmy, zwiększania ich produktywności oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu i  fluktuacji. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy m.in. jako regionalny kierownik sprzedaży, kierownik działu handlowego, specjalista ds. współpracy z sieciami handlowymi, kierownik biura obsługi klientów, czy specjalista ds. marketingu.

8

10. Menedżer Projektu – nowość Specjalność skierowana jest do osób chcących nabyć umiejętności w zakresie: poszukiwania źródeł dofinansowania, budowania zespołów projektowych i kierowania nimi stosowania głównych metodyk i  standardów zarządzania projektem technik wykorzystywanych w procesie zarządzania projektem Przykładowe specjalności:

przedmioty

realizowane

w ramach

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metodyka zarządzania projektami wg Project Management Institute Zarządzanie zmianą i ryzykiem w projekcie Kierowanie zespołem projektowym Zarządzanie projektami UE Rachunek opłacalności i analiza finansowa projektów Instrumenty wspomagające zarządzanie projektami MS Project Celem specjalności jest nabycie podstawowych kompetencji menedżerskich związanych z  zarządzaniem projektami i  przygotowującymi do wykonywania zadań Menedżera Projektu. Pozwoli to na zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz poznanie narzędzi realizacji projektu na wszystkich jego etapach. Absolwenci przygotowani będą do rozpoczęcia pracy na stanowiskach specjalisty ds. zarządzania projektami czy koordynatora projektu.


bliżej biznesu

Studia Podyplomowe Studia podyplomowe, to inwestycja we własny potencjał intelektualny, uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zdobytych podczas studiów wyższych i  dotychczasowej pracy zawodowej. Studia podyplomowe dają wielu absolwentom szansę na przekwalifikowanie się, a  nawet zmianę dotychczas wykonywanego zawodu. Specjalistom dają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zaktualizowania posiadanej już wiedzy. Studia podyplomowe są dobrym pomysłem dla tych, którzy chcą kontynuować swoją edukację. Dobre wykształcenie to poważny kapitał na rynku pracy. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania realizuje: 1. Zarządzanie i Finansowanie Podmiotów Ekonomii Spo-

łecznej Transport – Spedycja – Logistyka (TSL) Menedżer Kadr i Płac Zarządzanie w Administracji Samorządowej Menedżer Produkcji Komunikacja i Negocjacje w Administracji i Biznesie Rachunkowość Budżetowa w  Jednostkach Sektora Finansów Publicznych 8. Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 9. Zarządzanie Projektami – Menedżer projektu 10. Szkoła Liderów 11. Zarządzanie BHP 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Zasady rekrutacji: O przyjęciu na studia podyplomowe WHSZ w Słupsku mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów: podanie o przyjęcie na studia podyplomowe odpis dyplomu ukończenia studiów kopię dowodu osobistego 1 zdjęcie w wersji elektronicznej, kopię dowodu wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne, kwestionariusz osobowy w  przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w  Polsce, albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z  art. 192 ust. 2, 3, 4, ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

9


Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

Rekrutacja ON-LINE www.whsz.slupsk.pl/podyplomowe Organizacja Studiów Studia podyplomowe w WHSZ w Słupsku trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym - 10 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia odbywają się w  godz. od 9:00-17:00. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w  programie kształcenia 60 punktów ECTS, zdanie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje to program kształcenia studiów podyplomowych. Po zakończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze wskazaniem kierunku studiów oraz wykazem zrealizowanych przedmiotów. 10


bliżej biznesu

tucji, stowarzyszeń i organizacji socjalnych, lider działający na rzecz rozwoju lokalnego i integracji społecznej. Lp Nazwa przedmiotu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Zarządzanie i Finansowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej Współorganizatorzy studiów: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Wydział Zarządzania i  Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Cele studiów:

22.

Celem studiów jest uzyskanie i poszerzenie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i  praktycznej w  zakresie problematyki organizacji i  zarządzania ekonomii społecznej oraz działalności trzeciego sektora. Studia przygotowują specjalistów, którzy będą posiadali odpowiednią wiedzę z  zakresu zarządzania, finansów oraz aspektów społecznych, dzięki czemu będą mogli skutecznie i  efektywnie organizować wszelką działalność związaną z  szeroko rozumianą ekonomią społeczną.

23.

Kwalifikacje: Absolwent studiów podyplomowych między innymi potrafi tworzyć podmioty ekonomii społecznej i zarządzać nimi zgodnie z  obowiązującym prawem, pozyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności organizacji pozarządowych, nadzorować i  moderować powstawanie spółdzielni, spółdzielni socjalnych, fundacji i stowarzyszeń, przygotowywać plany strategii przeciwko wykluczeniu społecznemu, aktywizować społecznie i  zawodowo określone grupy społeczne. Absolwenci będą przygotowani do pracy m.in. jako: pracownik administracji rządowej i  samorządowej nadzorujący funkcjonowanie trzeciego sektora gospodarki i  dział polityki społecznej, przedstawiciel kadry kierowniczej administracji publicznej oraz podmiotów ekonomii społecznej, pracownik insty-

24. 25. 26.

Ilość godz.

Podstawy ekonomii i gospodarki społecznej Wprowadzenie do ekonomii społecznej Ekonomia społeczna w wybranych krajach Otoczenie społeczne w gospodarce Społeczeństwo obywatelskie w ekonomii społecznej Istota przedsiębiorczości społecznej Formy prawno-instytucjonalne tworzenia podmiotów ekonomii społecznej System instytucjonalnego wsparcia podmiotów ekonomii społecznej Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych Polityka społeczna Instytucje pomocy i integracji społecznej Instytucje rynku pracy Tworzenie partnerstw lokalnych Podstawy zarządzania organizacją Biznes plan w podmiotach ekonomii społecznej Zarządzanie zespołami ludzkimi Zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi Rola lidera w podmiotach ekonomii społecznej Podstawy zarządzania finansami firmy Fundusze unijne w finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej – przygotowanie projektów Fundusze własne Inne źródła pozyskiwania środków finansowych Promocja i public relations przedsięwzięć społecznych Społeczna odpowiedzialność podmiotów ekonomii społecznej Tworzenie wizerunku i marki podmiotów ekonomii społecznej Seminarium

9 13 6 3 4 6 12 6 9 4 8 3 9 4 12 10 12 4 6 15 4 5 9 9 6 12 200

Studia podyplomowe to szansa na sukces zawodowy!

11


Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

Nie czekaj - dołącz do nas już dziś!

3. Menedżer Kadr i Płac Cele studiów:

2. Transport – Spedycja – Logistyka (TSL) Cele studiów: Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tsl. Poznanie przyczyn dynamicznego rozwoju tsl na świecie i w Polsce, ich roli we współczesnym biznesie, zapoznanie się z trendami rozwojowymi oraz technikami i  narzędziami stosowanymi w  TSL. Poznanie podstawowych decyzji podejmowanych przez menedżerów w sferze tsl oraz metod i narzędzi wspomagającymi podejmowanie tych decyzji. Kwalifikacje: Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie umiejętność stosowania podstawowych zasad, metod, technik, narzędzi do rozwiązywania, racjonalizowania i  optymalizowania problemów tsl w  przedsiębiorstwie. Będzie formułować, wyjaśniać, analizować i  oceniać wpływ innych obszarów zarządzania na zarządzanie logistyką w  przedsiębiorstwie. Absolwent pozyska wprawę w definiowaniu, szukaniu, analizowaniu i  ocenianiu oddziaływania aspektów prawnych na zarządzanie TSL w przedsiębiorstwie oraz wdrażaniu wybranych zagadnień zarządzania TSL poprzez komputerowe wspomaganie. Lp Nazwa przedmiotu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Ilość godz.

Podstawy logistyki Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw Handel międzynarodowy Elementy prawa w TSL Organizacja i zarządzanie w logistyce Logistyka produkcji Logistyka elementów liniowych SL Logistyka elementów punktowych SL Organizacja pracy i zatrudnienie w przedsiębiorstwach o logistycznej orientacji w zarządzaniu Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie logistyką Rachunek kosztów logistycznych i analizy logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Strategie zarządzania logistycznego współczesnego przedsiębiorstwa Ćwiczenia w laboratorium magazynowym

14. Seminarium

9 6 6 6 6 24 30 24 12 12 20 6 6 12 179

12

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji kadrowopłacowej w  przedsiębiorstwie, między m.in. prowadzenie akt osobowych, rozliczanie czasu pracy pracowników, naliczanie wynagrodzeń. Ponadto zdobycie wiedzy w zakresie rozliczania wynagrodzeń pracowników w  aspekcie ubezpieczenia społecznego i  zaliczek na podatek dochodowy. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności w  zakresie obsługi programów komputerowych wspomagających pracę kadrowo-księgową. Kwalifikacje: Absolwent studiów podyplomowych zdobywa wiedzę teoretyczną i  praktyczną z  zakresu prawnych uregulowań w  obszarze prowadzenia akt osobowych, rozliczania czasu pracy pracowników, naliczania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne. Zapozna się z najnowszymi rozwiązaniami praktycznymi w sferze kadrowej i płacowej, zaznajomi się z orzecznictwem sądowym w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego, co ułatwi mu interpretację często niejasnych uregulowań prawnych. Ukończy szkolenie okresowe z  zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. Lp Nazwa przedmiotu

Ilość godz.

1. Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia 2. Wybrane zagadnienia z psychologii pracy Stosunki zatrudnienia (umowy cywilno-prawne 3. i stosunek pracy) Prawo podatkowe w zakresie rozliczania osób 4. fizycznych (opodatkowanie wynagrodzeń) 5. Ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 6. Świadczeń Pracowniczych 7. Prawna ochrona pracy Techniczne bezpieczeństwo pracy (szkolenie 8. okresowe dla pracowników administracyjnych) 9. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10. Dokumentacja pracownicza Rozliczanie czasu pracy i naliczanie 11. wynagrodzeń Dokumentacja do celów podatkowych 12. i rozliczenia ubezpieczenia społecznego Dokumenty kadrowo-płacowe w zakresie 13. wynagrodzeń 14. Zasady pracy w programie „Płatnik” 15. Program kadrowo-płacowy „Symfonia” 16. Zatrudnienie niepełnosprawnych 17. Seminarium

12 9 8 9 9 6 18 16 6 12 18 9 9 9 12 6 12 180


bliżej biznesu

4. Zarządzanie w Administracji Samorządowej

5. Menedżer Produkcji

Cele studiów:

Cele studiów:

Słuchacz nabywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania pracy w  różnych obszarach i  na różnych szczeblach administracji samorządowej. Nabywa również umiejętności w  zakresie działalności gospodarczej poprzez zarządzanie mieniem samorządowym, jak i  w  obszarze programowania, finansowania i  realizacji inwestycji lokalnych.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do efektywnego funkcjonowania w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach produkcyjnych, zapoznanie z  nowoczesną organizacją produkcji. Nabycie umiejętności samodzielnego, poprawnego metodologicznie diagnozowania stanu organizacji oraz zweryfikowanie własnej wiedzy związanej z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym.

Kwalifikacje: Absolwent studiów podyplomowych jest profesjonalistą w zakresie problematyki ogólnej, prawnej, finansowej, administracyjnej i  menedżerskiej obszarów administracji samorządowej. Posiada usystematyzowaną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, związaną z  nowoczesnym zarządzaniem administracją jednostek samorządu terytorialnego i  społeczno-gospodarczych aspektów rozwoju lokalnego. Absolwent potrafi diagnozować, analizować i rozwiązywać problemy z zakresu różnych obszarów administracji samorządowej, stosować nowoczesne metody i techniki zarządzania, posiada umiejętność stosowania w praktyce zasad zarządzania strategicznego, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji, a także organizowania, kierowania i  aktywnego uczestnictwa w  pracy zespołowej. Posiada wiedzę na temat realizacji inwestycji lokalnych. Lp Nazwa przedmiotu

Ilość godz.

1. Wstęp do nauki o państwie i prawie 2. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej Finanse samorządu terytorialnego Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Fundusze Unii Europejskiej dla samorządu terytorialnego Komunikacja i negocjacje w administracji samorządowej Nowoczesne techniki zarządzania w administracji samorządowej Prawo i postępowanie administracyjne Seminarium Instytucje nadzoru i kontroli samorządu terytorialnego Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej Zarządzanie jakością w administracji samorządowej Zarządzanie strategiczne w administracji samorządowej Marketing terytorialny Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych Technologie informacyjne w administracji samorządowej Zamówienia publiczne Etyka w administracji samorządowej

9 13 6 3 4 6 12 6 9 4 8 3 9

Kwalifikacje: Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania produkcją, w  szczególności: Lean Management, Lean Manufacturing, 5S, Six Sigma, Kanban, Total Productiviti Maintenance, Just in time, Kaizen, SMED, Heijunka, Poka Joke. Umie zastosować metody i narzędzia wspomagające organizację i zarządzanie działalnością produkcyjną. Jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w  roli menedżerów średniego i  wyższego szczebla w  sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych. Potrafi posługiwać się narzędziami jakości, badania potrzeb i  satysfakcji klienta, wykorzystywać narzędzia informatyczne oraz zarządzać swoim rozwojem zawodowym. Lp Nazwa przedmiotu 1. Podstawy zarządzania 2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi Nowoczesne koncepcje zarządzania 3. przedsiębiorstwem 4. Zarządzanie finansami firmy 5. Doskonalenie umiejętności menedżerskich 6. Logistyka produkcji 7. Praca zespołowa 8. Zarządzanie projektami Budżetowanie i kontrola kosztów działalności 9. produkcyjnej 10. Zarządzanie personelem produkcyjnym 11. Lean manufacturing 12. Zarządzanie jakością Systemy informatyczne w zarządzaniu 13. produkcją 14. BHP i Ergonomia 15. SOB 16. Seminarium

Ilość godz. 12 15 12 12 9 12 9 15 12 15 12 12 15 6 3 12 183

4 12 10 12 4 6 15 211

13


Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

7. Rachunkowość Budżetowa w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

WHSZ otwiera przed Tobą nowe możliwości!

Cele studiów:

6. Komunikacja i Negocjacje w Administracji i Biznesie Cele studiów: Ambicją i  celem studiów jest to, aby każdy absolwent po jego zakończeniu miał wiedzę, która pozwoli mu na: opisanie komunikacji jako procesu wraz z najważniejszymi modelami, analizowanie poszczególnych stylów komunikacyjnych, wskazując jednocześnie na wynikające z  tego konsekwencje, wskazanie korzyści wynikających z  zastosowania określonych strategii i technik negocjacyjnych, zaprojektowanie dowolnego spotkania, zebrania, prezentacji. To nauka powiązania sprawnej komunikacji i efektywnego zarządzania. Poza wykładami zajęcia prowadzone będą w sposób warsztatowy, zapewniający słuchaczom szybkie i praktyczne przyswajanie omawianych treści. Kwalifikacje: Zdobycie umiejętności przez słuchacza dzięki którym, swobodnie zastosuje odpowiednie narzędzia eliminujące bariery komunikacyjne, poprowadzi trudne negocjacje, umiejętnie i skutecznie poradzi sobie w sytuacjach konfliktowych, trudnych, wymagających szybkich decyzji, przeprowadzi profesjonalne prezentacje dla zróżnicowanych wielkościowo grup, zaproponuje określone procedury i zasady skutecznego komunikowania się oraz współpracy wewnątrz organizacji, będzie zachowywał się w  sposób asertywny, rozpozna i zastosuje techniki erystyczne i retoryczne. Lp Nazwa przedmiotu 1. Proces komunikacji interpersonalnej 2. Komunikacja niewerbalna 3. Asertywność w praktyce Komunikacja uległa, asertywna, agresywna 4. i manipulacyjna 5. Style komunikacyjne – Typologia DISC 6. Erystyka – sztuka prowadzenia sporów 7. Techniki argumentacji 8. Wywieranie wpływu na ludzi 9. Rodzaje, obszary i wymiary negocjacji Prezentacje i wystąpienia publiczne – teoria 10. i praktyka 11. Techniki negocjacyjne 12. Metody kreatywnego myślenia 13. Przywództwo 14. Komunikacja wewnątrz organizacji Mistrzowie prezentacji – analiza prezentacji 15. Steve’a Jobsa 16. Trening negocjacji 17. Seminarium

14

Ilość godz. 9 9 9 9 9 12 12 12 9 12 9 12 12 9

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z  zakresu rachunkowości, niezbędnej do pracy w  działach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych oraz umożliwienie głównym księgowym jednostek i  zakładów budżetowych uzupełnienia uprawnień do zajmowania stanowisk. Kwalifikacje: Absolwent studiów podyplomowych nabędzie wiedzę między innymi z  zakresu aktualnych przepisów prawa, zasad organizacji i ewidencji w rachunkowości budżetowej, rozliczania środków pomocowych z UE, a także umiejętności sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych. Treści programowe pozwalają na nabycie wiedzy zarówno o  profilu podstawowym, jak i  rozszerzonym z  zakresu rachunkowości budżetowej. Daje to możliwość usystematyzowania i  pogłębienia wiedzy praktyków oraz nabycia nowych umiejętności i  kompetencji przez osoby rozpoczynające pracę. Lp Nazwa przedmiotu

Ilość godz.

1. Podstawy finansów publicznych Podstawy prawne rachunkowości budżetowej 2. – Ustawa o finansach publicznych Podstawy prawne rachunkowości budżetowej 3. – Ustawa o rachunkowości Podstawy prawne rachunkowości budżetowej 4. – Rozporządzenia MF Formy organizacyjno-prawne i zasady 5. rozliczania jednostek sektora finansów publicznych Wieloletnia prognoza finansowa 6. i projektowanie budżetu Podstawy i zasady rachunkowości budżetowej 7. – budżet zadaniowy Rachunkowość budżetowa – ewidencja 8. podstawy Rachunkowość budżetowa – ewidencja 9. zaawansowana 10. Organizacja i polityka rachunkowości Rozliczanie i ewidencja środków pomocowych 11. i UE 12. Sprawozdawczość finansowa 13. Sprawozdawczość budżetowa Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu 14. terytorialnego 15. Dyscyplina finansów publicznych 16. Seminarium

9 9 12 174

Stawiamy na jakość kształcenia!

9 6 9 6 6 15 6 30 30 9 12 15 15 3 6 3 183


bliżej biznesu

8. Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Cele studiów: Celem studiów jest przekazanie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie szeroko rozumianego nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Konstrukcja programu realizuje powyższe cele na poziomie organizacji, działu i jednostki. Doskonalenie kompetencji w zakresie najlepszych praktyk HR zostanie wsparte warsztatami i treningami umiejętności menedżerskich. Rozwój pracowników oparty na rozpoznaniu ich predyspozycji i  zdolności, kształtowaniu umiejętności zarządzania czasem, stresem itp. przełoży się na budowanie bardziej przemyślanej kariery zawodowej i  sprawniejsze zarządzanie podległymi strukturami. Kwalifikacje: Absolwent studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest profesjonalistą w zakresie zarządzania kadrami. Posiada usystematyzowaną wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i  praktyczną, związaną z  nowoczesnym zarządzaniem zasobami i  zachowaniami pracowników w  organizacji. Absolwent potrafi diagnozować, analizować i  rozwiązywać problemy z  zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, stosować nowoczesne metody i narzędzia ułatwiające zarządzanie kadrami, posiada umiejętności komunikowania się z  otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji, a  także organizowania, kierowania i  aktywnego uczestniczenia w  pracy zespołów. Nabyta w  ramach studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi wiedza i  umiejętności pozwalają absolwentom pracować jako specjaliści ds. zarządzania kadrami w  nowoczesnym przedsiębiorstwie, pozwalają też na pełnienie funkcji kierowniczych w  or15


Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

ganizacjach funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy. Lp Nazwa przedmiotu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Podstawy zarządzania Prawo pracy Kierowanie zespołem Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia Badanie predyspozycji pracowników Systemy motywacyjne Wartościowanie pracy i wynagrodzenia pracowników Zarządzanie czasem pracy Zarządzanie konfliktami Równość szans i godzenie życia rodzinnego z zawodowym Zarządzanie wiedzą Komunikacja interpersonalna Rozwój pracowników i zarządzanie talentami Coaching i mentoring - warsztaty Zarządzanie projektami w zarządzaniu zasobami ludzkimi System informacji personalnej Marketing personalny Stres i wypalenie zawodowe Ocena pracownicza Ubezpieczenia społeczne

21. Seminarium

Ilość godz. 9 12 12 9 6 6 9 6 6 6 9 15 9 9 6 6 6 6 6 6 12 180

9. Zarządzanie Projektami – Menedżer Projektu Cele studiów: Celem studiów jest uzupełnienie bądź nabycie podstawowych kompetencji menedżerskich związanych z zarządzaniem projektami i przygotowującymi do wykonywania zadań Menedżera Projektu (Project Managera). Program studiów zakłada przygotowanie wstępne absolwenta do pełnienia zadań Menedżera Projektu oraz bezpośredniodo podjęcia roli Asystenta Menedżera Projektu. Kwalifikacje: Oferowane w WHSZ studia podyplomowe wyposażą absolwenta w  podstawowe merytoryczne i  techniczne kompetencje niezbędne dla: identyfikacji zasobów dla wybranego tematu projektu, przygotowania aplikacji projektu w  zgodzie z wymaganą dokumentacją (na przykładach aplikacji do projektów realizowanych ze środków unijnych), zarządzania przebiegiem projektu i  ewaluacji jego rezultatów. Realizowane treści studiów stanowią podbudowę dla opcji przystąpienia do uzyskania pierwszego poziomu certyfikatu w  zakresie zarządzania projektami w  zgodzie ze standardami IPMA Międzynarodowego Towarzystwa Zarządzania Projektami. Certyfikat IPMA potwierdza posiadane przez kandydata kompetencje z  zakresu wiedzy, doświadczenia, zdolności kierowniczych i interpersonalnych w dziedzinie zarządzania projektami i  jest wydawany przez certyfikowanych ewaluatorów. Lp Nazwa przedmiotu

Ilość godz.

1. Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Zarządzanie zmianą jako podstawa zarządzania 2. projektami Metodyka zarządzania projektami wg Project 3. Menagement Institute 4. Efektywna komunikacja w projekcie Źródła finansowania projektów. Identyfikacja 5. projektu 6. Techniki pracy organizacyjnej w projekcie Rachunek opłacalności i analiza finansowa 7. projektów Techniki kreatywnego myślenia. Decyzja jako 8. opcja wielokrotna – warsztat menedżerski 9. Team leader w projekcie. Zarządzanie zespołem Rachunkowość zarządza i budżetowanie 10. projektów MS Project – program komputerowy 11. wspomagający zarządzanie projektami Przygotowanie aplikacji projektowej w oparciu 12. o dokumentację konkursów POKL i POIG – warsztaty w generatorze wniosków 13. Zarządzanie portfelem projektów Inne metodyki zarządzania projektami 14. – Prince 2 Projekt w środowisku przemysłowym – metoda 15. Six Sigma i inne Zarządzanie czasem i sobą – warsztat 16. menedżerski 17. Seminarium

16

9 12 18 9 9 6 12 6 12 9 15 15 6 6 12 6 18 180


bliżej biznesu

posługiwania się wybranymi narzędziami i technikami zarządzania jakością procesów, w celu usprawnienia pracy firmy, budowy kompleksowego systemu logistycznego w  firmie oraz jego analizy pod kątem jego wydajności i efektywności, wprowadzania zmian organizacyjnych w firmach, diagnozy i doskonalenia kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie, organizacji kompleksowego procesu kadrowego w firmie, w tym również istotne zagadnienia z prawa pracy, prowadzenia skutecznych negocjacji z partnerami biznesowymi, implementacji współczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu firmą, wykorzystania zasobów i narzędzi internetowych w pracy współczesnego menedżera. Lp Nazwa przedmiotu

10. Szkoła Liderów Cele studiów: Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, niezbędnej menedżerom wyższego i średniego szczebla. Zajęcia na studiach mają w dużej części charakter warsztatowy i case studies, gdzie wymagane jest aktywne uczestnictwo słuchaczy w rozwiązywaniu stawianych problemów. Formy te służyć będą również wymianie poglądów oraz doświadczeń praktyków gospodarczych oraz ich konfrontacji z fachowcami z poszczególnych dziedzin. Kwalifikacje:

1. Strategia przedsiębiorstwa Nowoczesne koncepcje zarządzania 2. przedsiębiorstwem 3. Zarządzanie finansami firmy 4. Marketing i public relations Negocjacje w biznesie i rozwiązywanie 5. konfliktów 6. Doskonalenie umiejętności menedżerskich 7. Prawo pracy 8. Logistyka w przedsiębiorstwie 9. Zarządzanie projektami 10. Biznes plan – zasady tworzenia 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi Restrukturyzacja i doskonalenie kultury 12. organizacyjnej firmy 13. Podejmowanie decyzji menedżerskich 14. Zarządzanie jakością Systemy informatyczne wspomagające 15. zarządzanie 16. Seminarium

Ilość godz. 15 15 12 12 9 9 12 12 12 9 15 9 9 9 9 12 180

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do: weryfikacji stosowanych metod zarządzania we własnej firmie oraz porównania ich z  nowoczesnymi, współczesnymi metodami stosowanymi w  najlepszych światowych firmach, opracowania strategii rozwoju własnej firmy, prowadzenia analiz marketingowych i  wyciągania z  nich wniosków pod kątem korzyści dla swojej firmy, opracowania biznes planu przedsięwzięcia w firmie wyciągnięcia wniosków dotyczących własnych kompetencji oraz cech osobowościowych, niezbędnych do kierowania zespołem pracowników, efektywnego zarządzania czasem pracy własnej oraz podległego zespołu, efektywnej komunikacji ze współpracownikami oraz ich skutecznej motywacji, technik wspomagających podejmowanie optymalnych decyzji w firmie, oceny sytuacji majątkowo – finansowej firmy z punku widzenia menedżera i inwestora, właściwego organizowania i  koordynowania prowadzonych w firmie projektów, 17


Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

Dołącz do zadowolonych absolwentów! 11. Zarządzanie BHP Cele studiów: Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania systemem bezpieczeństwa pracy według standardów europejskich, zgodnych z założeniami zintegrowanych systemów zarządzania. Kwalifikacje: Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” wyróżniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i  umiejętności z  zakresu organizacji i  zarządzania oraz edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Będą dobrze przygotowani do sprawnego podejmowania decyzji w procesie kierowania, szczególnie w  odniesieniu do działań w  warunkach ekstremalnych, w  tym i  zagrożenia zdrowia lub życia. Lp Nazwa przedmiotu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

18

Ilość godz.

Podstawy organizacji i zarządzania Psychologia zarządzania Prawo pracy Ochrona przeciwpożarowa Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedmedycznej Zarządzanie w ekstremalnych sytuacjach zagrożeń i katastrof Ergonomia Warsztaty kreatywności i innowacyjności w ZBHP Higiena pracy Ekonomiczne problemy ochrony środowiska Ocena ryzyka zawodowego Projektowanie ergonomiczne Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy Komunikacja interpersonalna Badanie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy Metody i zasady prowadzenia szkoleń z zakresu BHP Dokumentacja BHP Seminarium

9 6 12 15 15 15 9 12 9 6 12 9 9 9 12 6 6 12 183


Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania 76-200 Słupsk ul. Kozietulskiego 6-7 tel. (59) 848 28 63 fax (59) 848 28 67

Rekrutacja (59) 8482865 rekrutacja@whsz.slupsk.pl Biuro studiów podyplomowych (59) 8482866 podyplomowe@whsz.slupsk.pl Rekrutacja elektroniczna: www.whsz.slupsk.pl/rekrutacja


Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania 76-200 Słupsk, ul. Kozietulskiego 6-7 tel. (59) 848 28 63 fax (59) 848 28 67 www.whsz.slupsk.pl

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku 2014/2015  

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku 2014/2015  

Oferta edukacyjna WHSZ w Słupsku

Advertisement