Page 1

GVB Neerland

Ieder stukje telt ….

INHOUDSTAF EL

SCHOOLBROCHURE MET SCHOOLREGLEMENT 1. ONZE SCHOOL 1.1. Verwelkoming 1.2. Wat willen we ? Onze kijk op “samen school maken”. 1.3. Wie is wie ? 1.3.1.Structuur 1.3.2.Organisatie 2. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN EN LEEFREGELS 2.1. Wettelijke verplichtingen 2.1.1. Inschrijven van leerlingen 2.1.2. Aanwezigheid en afwezigheid in de school 2.1.3. Schoolverandering 2.2. Leefregels Openingsuren, aanwezigheid, verblijf op school, dagverloop, te laat komen. Toegang tot de klaslokalen en speelplaats Voor- en naschoolse opvang Middagverblijf - middagpauze: in de eetzaal Rijen en poorten Kleding, uiterlijk, taal Pantoffels in de lagere school Omgangsvormen: houding en gedrag in en buiten de school (ook speelplaats) Schoolgerief en -milieu Drank op school Boekentassen Schoolweg Verzekering - Schoolongeval Brand Snoepen Oudercontact Zorgverbreding Differentiatie en individualisatie Huistaken en lessen Agenda Rapport Toekenning getuigschrift basisonderwijs Onderwijs aan huis L.O. en zwemmen Veiligheid in en rond de school Extra-murosactiviteiten Financiële bijdrage Schoolfacturatie Fiscale attestering Sponsorbeleid Schoolwebsite en privacy 3. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN 4. ONDERTEKENING

Versie 2010

1


GVB Neerland

Ieder stukje telt ….

1. ONZE SCHOOL 1.1. Verwelkoming Dag nieuwe leerling, Nu je vandaag de eerste stap in de Neerlandschool zet, heten wij je hartelijk welkom. Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht waar je ten volle kan ontdekken, experimenteren, samen kijken naar en leren van …; kortom je zal ogen en oren tekort komen om je dit alles spelenderwijs eigen te maken. Kom je naar de lagere school, dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Je wordt aangezet tot een creatieve, kritische en zelfstandige leerling, kortom iemand die met beide voeten op de grond staat en die in onze maatschappij zijn of haar weg kan vinden . Ben je nieuw in onze school dan zal de aanpassing wat tijd vragen. Wij zullen er in elk geval alles aan doen opdat jij je snel thuis gaat voelen. We wensen je alvast een fijn schooljaar toe.

Beste Ouders, Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen, omdat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. Het volledige team zal alles in het werk stellen om kansen te creëren die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te kunnen ontplooien. Wij hopen op een optimale samenwerking en staan bij eventuele vragen en problemen steeds klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Als ouders draagt U steeds de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat U uw kind aanmoedigt om de doelstellingen en de visie van onze school na te streven en de leefregels ervan te respecteren. We wensen ook U een boeiend en fijn schooljaar toe.

1.2. Welke school willen we zijn? Onze kijk op “samen school – maken”… Werken aan een schooleigen christelijke identiteit. Respect betonen, rechtvaardigheid en eerlijkheid, zich dienstbaar opstellen, waardering en bewondering tonen zijn waarden die ons, naast andere menselijke waarden, het meest inspireren. Door deze humane waarden vanuit evangelisch perspectief met enkele typische figuren en/of teksten uit de bijbel als voorbeeld, te belichten, willen wij de Christusfiguur centraal stellen. In Jezus vinden wij immers de “Mens” bij uitstek terug.

Versie 2010

2


GVB Neerland

Ieder stukje telt ….

Om dit te bereiken is het uiterst belangrijk deze waarden, die wij christelijk noemen, zelf te “be – leven”. Dit gebeurt in volle vrijheid en blijft niet tot de godsdienstlessen beperkt. Het hele schoolleven is ervan doorweven, zowel horizontaal als verticaal als diagonaal. We zien ons schoolleven dan ook als een voortdurend samenspel tussen alle participanten. Allen streven ernaar dit harmonieus te laten verlopen. Eerlijkheid, echtheid en respect voor elkaar zijn hierbij zeer belangrijk. Concreet willen wij dit volgens onze eigen talenten verwezenlijken. Mogelijkheden zijn er door projecten en “grote momenten” uit te werken waarin vieren, beleven, dienstbaar zijn,… dragende factoren blijven. Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod De totale persoonlijkheidsontwikkeling is voor onze school het onderwijskundig doel bij uitstek. Ze wil ertoe bijdragen om bij alle kinderen een basis te leggen voor de uitbouw van hun persoonlijk leven en voor het kritisch – creatief functioneren in maatschappij en cultuur. Hierbij hoeden we ons voor een te eenzijdige cognitieve benadering. Voor onze school betekent basisvorming een harmonische ontplooiing van alle componenten van die persoonlijkheid. Dit veronderstelt dat kinderen worden aangesproken als persoon. Hun betrokkenheid is de motor van hun persoonlijke groei. Motiveren, actief leren en interactie leiden zo tot een communicatie waarbij we kinderen de tijd gunnen te “ontdekken”. Zo krijgen ze de kans hun eigen weg te zoeken en hun plaats te veroveren in hun wereld die ook de onze is. Naast het streven naar deze harmonische vorming wil de school toch extra klemtonen leggen bij: • Sociaal – emotionele ontwikkeling Vinden we een effectief onderwijs – leerproces belangrijk, dienen we alert te zijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Kinderen inzicht geven in eigen en andermans gedragingen, gevoelens en gedachten en ze ook aanvaarden zien we als de grondslag van een gezond menselijk functioneren. Vertrouwen in zichzelf en anderen is hiertoe een basisvoorwaarde. Als team willen we de kinderen en elkaar helpen bij het zoeken naar oplossingen in moeilijke situaties. • Creatieve denk – en taalontwikkeling We gebruiken taal om onze wereld te ordenen en er greep op te krijgen, om te denken, te leren en te leren leren. In taal reflecteren we over taal en taalgebruik en worden zo taalvaardiger. Naast een zuiver aanbod van kennis willen we kinderen ertoe brengen kritisch – creatief om te gaan met die kennis. Dit kan door hen te stimuleren en te begeleiden bij het zoeken naar oplossingen. Onze rol van leerkracht durven we in die zin zien evolueren van leerkracht voor de kinderen naar leerkracht tussen de kinderen. Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en stimulerend opvoedingsklimaat. Vanuit de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen legt de overheid een aantal inhouden op die wij beogen en waarmee wij moeten werken. Om deze inhouden en doelen bij de ons toevertrouwde kinderen over te brengen, en ze met hen te bereiken, is het belangrijk eerst te bepalen wie deze kinderen zijn, wat ze kennen en wat ze kunnen. Hiertoe zijn verschillende instrumenten bruikbaar. Een gezond en open contact met de ouders is daarbij een basis. Vanuit deze beginsituatie gebruiken we aangepaste werkvormen en leermiddelen om een leersituatie te creëren die accuraat, stimulerend en toekomstgericht is. Hierbij wordt voldoende ruimte gelaten om interactie op gang te brengen. Een gerichte evaluatie wil onderzoeken of de kinderen de vooropgestelde doelen bereikt hebben. Een neerslag hiervan wordt opgenomen in het kind/leerlingvolgsysteem. Via overleg met alle participanten kan er desgevallend een passende remediëringsstrategie of een Versie 2010

3


GVB Neerland

Ieder stukje telt ….

preventieve actie worden uitgewerkt. Dit alles geschiedt in een open sfeer waarin ieder zich, bewust van zijn verantwoordelijkheid, in de breedst mogelijke betekenis gedragen en geborgen weet. Werken aan de ontplooiing van elk kind, met brede zorg. In onze school zijn alle kinderen welkom. Wij willen bijzondere aandacht besteden aan de maximale ontplooiings-en ontwikkelingskansen van elk kind: door kinderen te motiveren en gemotiveerd te houden om nieuwe dingen te leren, door kinderen te stimuleren tot eigen initiatiefname d.m.v. opzoekwerk, projectwerk, taakplanning, computergebruik, … waardoor zij zullen groeien in het leren leren, door kinderen te ondersteunen in het ontwikkelen van een gezond zelfbeeld, zodat ze sociaal vaardig worden en als een gelukkig mens worden vanuit christelijke inspiratie. Wij streven ernaar om het onderwijs in onze school aangepast te houden om de kinderen , via differentiatie en individualisatie, alle kansen op een harmonische ontwikkeling te bieden. Een degelijk kind/leerlingvolgsysteem, gekoppeld aan besprekingen met de leden van het pedagogisch didactisch team van de school (klasleerkracht, zorgcoördinator, directie, clb), zien wij als een belangrijk werkinstrument om elk kind te geven waar hij/zij recht op heeft. Wij maken, waar het kan, lestijden vrij voor alle zorgbehoevende kinderen (leer- of ontwikkelingsvertraagden of lln. met voorsprong) door “zorgbreed te werken” zolang dit binnen de normale opdracht van het gewone onderwijs blijft lukken. De kleuters worden begeleid en opgevolgd bij de overstap naar de lagere school. De leerlingen van de zesde klas worden begeleid bij de richtingkeuze naar het secundair onderwijs. Werken aan de school als organisatie Onze school wordt gedragen door de gedrevenheid en sociale bewogenheid van alle participanten: kinderen, ouders, leerkrachten, directie, schoolbestuur en externe begeleiders. In een geest van openheid , samenwerking en overleg maakt het team werk van voortdurende “kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering”. Het welbevinden van alle deelnemers aan het opvoedingsproject van onze school is uiterst belangrijk. Om tot een vlotte organisatie te komen zijn structuren noodzakelijk en is respect en vertrouwen tussen de participanten onmisbaar. Dan pas groeit een school uit tot een organisatie waar termen als geborgenheid, veiligheid, kindvriendelijkheid, creativiteit, zelfstandigheid, … een zinvolle betekenis krijgen. De school investeert daartoe in materialen, accommodatie en vorming van haar personeel, aangepast aan de noden en behoeften van de tijd, mits dit binnen het budget van de school kan verwezenlijkt worden. 1.3. Wie is wie ? 1.3.1.Structuur Gesubsidieerde Vrije Gemengde Basisschool NEERLAND Vestigingsplaats 1 (adm. vestiging) Vestigingsplaats 2 Lagere School Neerland Kleuterschool 't Neerhofje Mogendhedenlaan 1, 2610 Wilrijk Edenplein 26 A, 2610 Wilrijk Tel : 03/825.84.30. Gsm : 0473.25.03.10 Fax : 03/825.84.31. e-mail : terryvansan@neerlandschool.be Versie 2010

4


GVB Neerland

Ieder stukje telt ….

1.3.2. Organisatie van de school Schoolbestuur Maatschappelijke zetel: Voorzitter: Ondervoorzitter: Gevolmachtigde - afg. beheerder: Secretaris: Penningmeester: Beheerders:

Volkerenlaan 33A, 2610 Wilrijk. Laurent Hollevoet, Volkerenlaan 33A, 2610 Wilrijk. Joseph Van Laeken, Vorstenhuislaan 119, 2610 Wilrijk Louis Van Asbroeck, Klaprooslaan 74E, 2610 Wilrijk Emiel Billiet, Kleine Doornstraat 105, 2610 Wilrijk. Rachel De Schutter, Europalaan 18,2610 Wilrijk Maria Tobben, Solhofdreef 29, 2630 Aartselaar Luc Cattaert, Schuurveldlaan 1, 2610 Wilrijk. Alfons Verdat, Groeningenlei 102, 2550 Kontich. Luc Groven, Abelenprieel 15, 2610 Wilrijk.

Scholengemeenschap Samen met de GVB Johannes en GVB Rozenkrans vormt de GVB Neerland de scholengemeenschap “Wilrijk”. Raf Waumans werd door de overkoepelende schoolbesturen aangesteld als coördinerend directeur en stafmedewerker van de Scholengemeenschap. Directieteam GVB Neerland Algemeen directeur : Mevr. Terry Van San 03 825 84 30 of 0473 25 03 10 Leerkrachten: Aangezien de leerkrachtengroep jaar tot jaar kan wijzigen, verwijzen wij hiervoor naar de eerste "Neerlandflash" van het nieuwe schooljaar. Die mag U als bijlage beschouwen bij deze brochure. Voor- en nabewaking Voor de verantwoordelijke van voor- en nabewaking, verwijzen wij naar de eerste “Neerlandflash” van het nieuwe schooljaar. Werkgroep Ouderbetrokkenheid (WOB) De Werkgroep Ouderbetrokkenheid (WOB) wil als oudervereniging zijn bijdrage leveren aan het schoolgebeuren van alle leerlingen. Voor de data van de open vergaderingen verwijzen wij naar de eerste “Neerlandflash” van het nieuwe schooljaar. Voor meer informatie mag U contact opnemen met de kerngroep via het mail-adres : info@wobneerland.be of via de WOB-brievenbus aan het directiebureel (of eventueel via de directie). Schoolraad Voor de samenstelling van de Schoolraad verwijzen wij naar de eerste "Neerlandflash" van het nieuwe schooljaar. Centrum voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) Boomsesteenweg 265, 2020 Antwerpen Tel.: (03)216 29 38 Fax (03)238 78 31 Website : www.vclbdewisselantwerpen.be De samenstelling van het team voor onze school wordt meegedeeld in het eerste Neerlandflash. Versie 2010

5


GVB Neerland

Ieder stukje telt ….

2. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN EN LEEFREGELS 2.1. Wettelijke verplichtingen 2.1.1. Inschrijven van leerlingen Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de sis-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, paspoort, reispas, uittreksel uit het bevolkingsregister voor kinderen van een vreemde nationaliteit, ...). Kleuters mogen pas instappen vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Voor hen gelden volgende instapdata: de eerste schooldag na de zomervakantie / herfstvakantie / kerstvakantie / van februari / krokusvakantie / paasvakantie en hemelvaartweekend. Onze school valt onder werking van het Lokaal Overlegplatform Antwerpen.(LOP). Dit houdt in dat, door alle Antwerpse basisscholen, voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2010-2011 gebruik zal gemaakt worden van de elektronische aanmeldingsprocedure. De start van deze aanmeldingsperiode is vermoedelijk op 10 januari 2011. (Er wordt hiervoor nog via verschillende kanalen een infocampagne voorzien). De inschrijving moet niet hernieuwd worden bij de overgang naar een volgend schooljaar. Wel zullen de ouders gevraagd worden hun overstap te bevestigen omwille van organisatorische omstandigheden. Kleuters zijn principieel niet leerplichtig . In september van het kalenderjaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Let op … vernieuwde inschrijvingsvoorwaarde voor het eerste leerjaar !!! Vanaf het schooljaar 2010-2011 moeten alle leerlingen die ingeschreven worden voor het eerste leerjaar minstens 220 halve dagen aanwezig zijn geweest in een Nederlandstalige kleuterklas. Indien zij niet aan deze voorwaarde voldoen zal er door het clb een taaltoets moeten afgenomen worden waaruit moet blijken dat een instap in een eerste leerjaar haalbaar is. Bij de inschrijving wordt automatisch het CLB-dossier overgedragen tenzij hiervoor schriftelijk bezwaar door de ouders wordt ingediend bij de directie.

2.1.2. Aanwezigheid en afwezigheid in de school 1. Aanwezigheid in de school De leerlingen en kleuters zijn tijdig (d.w.z. vóór de aanvang van de lessen) in de school aanwezig. Zij blijven in de school aanwezig tijdens alle verplichte lessen en activiteiten. Tijdens de schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht. Laattijdig aankomen verstoort de goede werking van de klassen en vormt voor uw kind vaak een emotionele drempel bij het begin van de dag. Bij herhaling neemt leerkracht/directie contact op met de ouders.

Versie 2010

6


GVB Neerland

Ieder stukje telt ….

2. Afwezigheid in de school

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn. Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: 1. Ziekte Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…), kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. Een medisch attest wordt evenwel beschouwd als twijfelachtig als: - het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt” - het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst - het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, … In deze gevallen zullen de afwezigheden alsnog als problematisch worden genoteerd. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een voorgedrukt ziektebriefje van de school. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar gebruikt worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest steeds vereist. Om alle verwarring te vermijden, krijgt elke leerplichtige leerling bij het begin van het schooljaar 4 genummerde ziektebriefjes van de school. U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. Als ouder bent U verplicht om de school, zo snel als mogelijk, te informeren wanneer het een besmettelijke aandoening betreft (vb. rode hond, mazelen, windpokken, …) zodat de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden. 2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden 2.1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind. 2.2. Het bijwonen van een familieraad. 2.3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank). Versie 2010

7


GVB Neerland

Ieder stukje telt ‌.

2.4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriĂŤntatiecentrum). 2.5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..). 2.6. Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (4 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (2.1. t.e.m. 2.5) of een door u geschreven verantwoording (2.6). 3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden 3.1. voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen; 3.2. actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar); 3.3. in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verlenen. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid); 3.4. voor de deelname aan time-out-projecten. Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke bewijs ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen. Opgelet: deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

4. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en artiesten en woonwagenbewoners. Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een school er, net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde Versie 2010

8


GVB Neerland

Ieder stukje telt ‌.

afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3). Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig. Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn.

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. Rapporten en/of schoolresultaten zullen daarom niet vroeger kunnen worden meegegeven! 2.1.3. Schoolverandering Vanaf het schooljaar 2000-2001 moet elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni aangetekend meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling In geval van betwisting over de rechtsgeldigheid van de inschrijving geldt de datum van de poststempel van het aangetekend schrijven of de datum van het ontvangstbewijs als datum van mededeling. De nieuwe inschrijving is dan rechtsgeldig de eerste schooldag na deze datum van poststempel of afgiftebewijs. Omwille van administratieve redenen moet elke schoolverandering, ook van kleuters, aan de directie worden meegedeeld. Bij schoolverandering zal de nieuwe school tevens worden ingelicht over de reeds genoteerde problematische afwezigheden. 2.2. Leefregels Openingsuren, aanwezigheid, verblijf op school, dagverloop, te laat komen Aanvang van de lessen Kleuters worden best gebracht tot in de kleuterspeelzaal of tot op de kleuterspeelplaats. Een kort afscheid is de beste remedie tegen mogelijk kortstondig verdriet, vooral in het begin. We vragen de ouders daarom na het brengen van hun kindje de school te verlaten. Het voorkomt onoverzichtelijke drukte en vergemakkelijkt het toezicht op de speelplaats. Ook kleuters moeten tijdig op school zijn : 's morgens voor 8.25 uur en 's middags Versie 2010

9


GVB Neerland

Ieder stukje telt ….

voor 13.30 uur. De inspectie aanvaardt niet dat kleuters systematisch te laat naar school worden gebracht. Bovendien is een dergelijke slechte gewoonte zeer hinderlijk en storend voor het klasleven in elke kleuterklas; Leerlingen van de lagere school komen alleen, zonder begeleiding van ouders, de school binnen, via de poort aan het Edenplein. Wij vragen u het schoolterrein /de schoolbuurt onmiddellijk te verlaten eens U uw dochter / zoon heeft gebracht. Dit voorkomt een pijnlijk afscheid en kinderen die aanhoudend blijven teruglopen. Uiteraard moeten zij ook op tijd zijn : 's morgens voor 8.25 uur (de poorten worden geopend om 8.10u.) en 's middags voor 13.30 uur (de poorten worden geopend om 13.15 uur). Wie te laat komt, komt dan binnen langs de hoofdingang, Mogendhedenlaan 1. Uit veiligheidsoverwegingen worden de poorten gesloten na het belsignaal en is de school enkel toegankelijk via de ingang Mogendhedenlaan. Einde van de lessen We verwachten de ouders van onze kleuters een vijftal minuutjes voor het einde van de lessen op de speelplaats achter de gele lijn. Op die manier behouden we een “neutrale zone” waar enkel de vertrekkende kleutertjes doorheen lopen. Ouders kunnen zich makkelijk zichtbaar opstellen en worden bijgevolg sneller herkend door de klasleerkrachten. Wij vragen U het schoolterrein onmiddellijk te verlaten eens U uw kleutertje heeft opgevangen. Wie nog iets wil meedelen aan de klasleerkracht vragen wij geduldig te wachten tot na het spitsuur wanneer de kleuters vertrokken zijn. Deze maatregel die meer veiligheid beoogt voor uw kinderen, vraagt de nodige discipline van ieder. Speciale regelingen kunnen afgesproken worden met de leerkrachten. Bij het einde van de lessen (12.00 en 15.30) komen de leerling van de lagere school tot aan de poort. De ouders mogen langs de gele lijn (op de parkingzijde) hun kinderen opwachten. Zo hebben de kinderen die zelfstandig naar huis mogen gaan de vrije baan. Wij vragen U het schoolterrein/schoolbuurt onmiddellijk te verlaten eens U uw zoon/dochter heeft gebracht/opgevangen. Wie toch nog iets wil meedelen aan de klasleerkracht vragen wij geduldig te wachten tot na het spitsuur wanneer de leerlingen vertrokken zijn (een seintje vooraf is hierbij altijd handig). Deze maatregel die meer veiligheid beoogt voor uw kinderen, vraagt de nodige discipline van ieder. Kinderen die niet alleen naar huis mogen en niet afgehaald worden gaan naar de nabewaking. Toegang tot de klaslokalen en speelplaats Kinderen mogen zich, zonder toelating van de verantwoordelijke leerkracht of directeur, nooit in de klassen of in de gangen bevinden. Dit zowel voor en na school, als tijdens de speeltijden. Na de schooluren is de speelplaats niet meer toegankelijk. Voor- en naschoolse opvang Het Neerlandhof voorziet voor- en naschoolse opvang. Deze dienst staat ter beschikking van kleuter- en lagere school en is ondergebracht in de schoolgebouwen. Deze dienst is in werking elke hele schooldag van 7.30 tot 8.10 uur en van 15.30 tot 18.00 uur . ‘s Woensdags kan U daar terecht van 12.00 tot 14.00 uur . Tijdens de volledige schooldagen (uitgezonderd vrijdag) is er mogelijkheid om gebruik te maken van de studieruimte. Dit is een rustige klasruimte waar onder toezicht van een leerkracht huiswerk kan gemaakt worden. Op dagen waarop personeelvergaderingen zijn voorzien (zie eerste flash) wordt deze dienst echter niet ingericht en is er enkel de reguliere naschoolse opvang.

Versie 2010

10


GVB Neerland

Ieder stukje telt ….

Wie op de studiemogelijkheid beroep wil doen, geeft het voorziene formulier ingevuld, bij het begin van het schooljaar mee naar school. De kinderen die voor school te vroeg aankomen (voor 8.05 uur) of na school niet tijdig aan de schoolpoort worden opgehaald, worden automatisch doorgestuurd naar de voor- en naschoolse opvang. Voor de vergoeding van deze extra dienst verwijzen wij naar de bijdrageregeling in de Neerlandflash van september die als bijlage bij dit reglement geldt. Vanaf het derde kind is deze dienst gratis. Voor kinderen die niet tijdig worden afgehaald (d.w.z. na 18.00 uur tijdens hele schooldagen of na 14.00 uur op woensdag) wordt een extra vergoeding gevraagd van € 5 per begonnen kwartier. De verrekening van deze dienst gebeurt via de schoolrekening van het kind. Middagverblijf - middagpauze: in de eetzaal Tussen 12.15 en 13.15 uur is er de mogelijkheid dat de kinderen, zowel in de kleuterschool als in de lagere school, hun eigen lunchpakket gebruiken onder toezicht. Deze mogelijkheid tot reftergebruik is er vooral voor de kinderen die ofwel ver van school wonen ofwel voor de kinderen waarvan beide ouders uit werken zijn of bij speciale omstandigheden. Hiervoor wordt een vergoeding van € 0.50 per beurt gevraagd (vanaf het derde kind is het ineten gratis). In de school kiest men voor het systeem van 20 beurtenkaarten die aan het einde van het schooljaar worden doorgegeven aan de volgende klas of voor het systeem van trimesterabonnement waarbij de kinderen ineens voor een trimester refterdeelname betalen. De beurtprijs is hierdoor goedkoper. Afwezigheden worden niet herrekend en leiden niet tot terugbetaling. Er wordt aangeboden om tijdens de lunch en de speelpauzes drank van de school te gebruiken. Hiervoor kan een drankkaart aangekocht worden. Deze omvat het gebruiken van 20 drankjes en kost € 12 . Het is ook mogelijk om je eigen drank te gebruiken, maar om de afvalberg te verkleinen vragen we hiervoor herbruikbare verpakkingen (goed afsluitbare drinkfles) te gebruiken. Om een correcte en milieuvriendelijke attitude bij de kinderen na te streven zijn blik- en brikverpakkingen niet toegelaten op school. Rijen en poorten Zie bij “Einde van de lessen” en bij “ Voor- en naschoolse opvang”. Kleding, uiterlijk taal. Leerlingen moeten fatsoenlijk gekleed op school komen (normering wordt bij betwisting bepaald door schooldirectie); ze moeten hun uiterlijk netjes verzorgen. Van de leerlingen wordt geëist dat ze een behoorlijk taalgebruik hebben, dit zowel binnen als buiten de schoolpoort. Binnen de schoolgebouwen worden tijdens de schooltijden geen hoofddeksels toegelaten. Dit betekent dat o.a. petten, sluiers, haarlinten (breder dan 5cm), … worden afgezet bij het binnengaan. Pantoffels in de lagere school Om het vele zand zoveel mogelijk uit de klaslokalen te weren en om een huislijke sfeer te creëren, dienen alle leerlingen van de lagere school, naast hun turnpantoffels voor lichamelijke opvoeding, te voorzien in een extra paar pantoffels (geen loshangende slippers ivm veiligheid en verzekering). Alvorens de klassen te betreden, zullen zij hun pantoffels aandoen om ze na de lessen weer te wisselen door hun dagelijkse schoeisel (geen loshangende slippers ivm veiligheid en verzekering).

Versie 2010

11


GVB Neerland

Ieder stukje telt ‌.

Omgangsvormen: houding en gedrag in en buiten de school (ook op de speelplaats) Elke leerling is verplicht zich steeds beleefd, vriendelijk en correct te gedragen tegenover de directie, de leerkrachten, overig personeel en toevallige bezoekers van de school. Ook tegenover de medeleerlingen gedragen de leerlingen zich correct. Vrijpostig of uitdagend gedrag wordt niet aanvaard. Schoolgerief en -milieu Voor opzettelijke beschadigingen van gebouwen, meubilair en lesmateriaal kan aan de leerlingen een schadevergoeding gevraagd worden, gelijk aan de kosten van herstelling of aankoop. Dit geldt eveneens voor het verlies van handboeken, schriften en bibliotheekboeken. Wij vragen ook dat de kinderen respect hebben voor de beplanting op de speelplaats en dat ze mogelijk afval van drank, koek, fruit en dergelijke selectief in de daarvoor voorziene bakken deponeren. Drank op school. Net zoals vorige jaren vragen wij om zoveel mogelijk de drankjes van de school te gebruiken. Heel wat afval kan op die manier worden vermeden. Indien dit onmogelijk zou blijken, vragen wij U om herbruikbare verpakkingen te gebruiken. Om een correcte en milieuvriendelijke attitude bij de kinderen na te streven zijn blik- en brikverpakkingen op school niet toegelaten. Deze verpakkingen worden terug meegegeven. Verder willen wij U ook vragen het gebruik van PET- verpakkingen evenzo te beperken. Boekentassen Wij verwachten dat de leerlingen een degelijke boekentas bezitten zodat ze het geleende schoolmateriaal (o.a.leerboeken) en hun eigen schoolgerei met zorg van en naar huis kunnen verplaatsen. Denk eraan zoveel mogelijk eigen schoolgerei, kledingstukken e.d. te naamtekenen om eventueel verlies te voorkomen. Schoolweg De normale duur van de (veiligste) afstand school - huis en omgekeerd moet gerespecteerd worden. Zoniet is de school niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen. Verzekering - Schoolongeval De school heeft voor alle leerlingen een verzekering afgesloten voor lichamelijke letsels opgelopen in de school, tijdens schoolse gebeurtenissen, ook buiten de school, of tijdens het gaan en komen (binnen aanvaardbare tijd en weg). Schade aan kledij, brillen, gerief worden niet vergoed. Heeft er zich een ongeval voorgedaan dan dient dit gemeld te worden binnen de 24 uren. Er dienen drie formulieren ingevuld te worden. Het eerste, de ongevalsaangifte, wordt ingevuld door de directie of een leerkracht. Het tweede, het doktersattest, wordt ingevuld door de geneesheer die het kind na het ongeval onderzoekt. Dit formulier wordt meestal meegegeven met de ouders of diegene die met het kind naar de arts gaat. Het derde formulier is bestemd voor de mutualiteiten. Hier vult men na afloop de bedragen in die werden betaald door de ouders en de sommen die werden terugbetaald door de mutualiteiten. De verzekering zal nadien het verschil terugbetalen. Deze drie formulieren dienen volledig ingevuld, binnen een aanvaardbare tijd (ongeveer 3 maanden) door de door de ouders naar de verzekering gestuurd te worden. De terugbetaling geschiedt normaal binnen de drie weken.

Versie 2010

12


GVB Neerland

Ieder stukje telt ….

Brand In de klassen worden er lessen gegeven over brandpreventie en wat te doen bij brandalarm. Er worden jaarlijks twee evacuatieoefeningen gepland, een aangekondigde en een onverwachte. Na elke oefening volgt een evaluatie. De leerlingen houden zich uiteraard strikt aan de richtlijnen van de leerkrachten. Snoepen Er wordt niet gesnoept op school. Bij verjaardagen kan hierop een uitzondering gemaakt worden. De school opteert echter voor "gezonde" snoep. In het kader van gezondheidsbeleid hebben wij reeds de woensdag ingevoerd als officiële fruit- en/of groentedag. Wij vragen om die dag enkel fruit of groente mee te geven als tienuurtje. Koeken worden dan de terug de boekentas gewezen. Onze schilouders bereiden dan van al die gezonde stukjes een lekkere fruitsla of heerlijke kop soep. Je kan als ouder bij het begin van het schooljaar ook vrijblijvend instappen in het tuttifrutti-aanbod (meer info hierover vind je in onze eerste flash). Oudercontact U hebt de gelegenheid de leerkracht te spreken op de oudercontacten: in het begin van het schooljaar, rond november, na de examens, rond maart en bij het eindrapport. Verder kan U steeds bij de leerkracht terecht na een persoonlijke afspraak. (Let wel ! Tijdens de klasuren gaan ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen.) Zorgverbreding De diensten van het CLB, Boomsesteenweg 265, 2020 Antwerpen, tel.(03) 261.29.38 staan in voor psychologische, medische en sociale begeleiding. Hun gespecialiseerd advies wordt ingewonnen voor leerlingen met leer- of relatiemoeilijkheden, voor studie-oriëntering op het einde van de lagere school en voor het schoolrijpheidsonderzoek op het einde van de kleuterschool. Een onderzoek in geval van problemen kan zowel door de school als door de ouders aangevraagd worden. Op geregelde tijdstippen gaat een MDO door waarbij directie, klastitularis, CLB en de zorgcel betrokken zijn om de leerlingen te evalueren op vordering en eventuele interventies te plannen. Op het einde van het schooljaar kan het advies van dit MDO zijn dat het voor een bepaalde leerling aangewezen is het jaar te dubbelen omwille van de te grote leerachterstand, te trage sociale of emotionele rijping of een combinatie van deze. Het decreet Basisonderwijs geeft het beslissingsrecht aan ouders voor wat betreft de overgang kleuterschool – lagere school enerzijds en het volgen van een achtste jaar lager onderwijs anderzijds. Dit betekent dat een advies van het MDO betreffende het zittenblijven bindend is. Het spreekt voor zich dat een uitgebreid overleg ten allen tijde wenselijk blijft zodat dergelijke maatregel gesteund en onderbouwd kan worden door alle betrokkenen. Differentiatie en individualisatie Niet alle leerlingen hoeven hetzelfde te doen binnen dezelfde tijdsruimte. Een wisseling van activiteiten zal alleszins de leerbedreigden in eerste instantie ten goede komen. Differentiëring kan zich uiten o.a. in het gebruiken van wisselende samenstelling van klas-en/of werkgroepen. Hierdoor kan men inspelen op niveauverschillen, op de graad van belangstelling, op tempoverschillen, verplichte of keuzeactiviteiten,… De activiteiten kunnen in moeilijkheidsgraad worden aangepast aan de beoogde doelen, in diepgang verschillend van kind tot kind. De zorgcel heeft als bijzondere opdracht onder impuls van de klasleerkracht de leerbedreigde kinderen te helpen hun kleine leerachterstand op te halen. Dit gebeurt bij voorkeur klasintern of in kleine groepjes buiten de klas en indien noodzakelijk zelfs individueel. De zorgverbreder werkt voortdurend in overleg met de klastitularis, de directie, het CLB en de ouders. Versie 2010

13


GVB Neerland

Ieder stukje telt ‌.

Differentiatie mag echter op geen enkel moment het algemene vorderingsbeeld van de leerling in de weg staan. Derhalve zal elke leerling op gepaste tijden ook die taken en opdrachten eigen aan het jaarklassensysteem moeten afwerken ongeacht zijn achterstand / voorsprong. Huistaken en lessen Huistaken en lessen door de leerkracht opgedragen moeten met zorg gemaakt en ingestudeerd worden. De leerkracht heeft het recht te sanctioneren voor eventueel niet of slordig gemaakte taken. Agenda Het agenda wordt dagelijks of wekelijks door de ouders nagekeken en ondertekend zoals afgesproken is op de eerste klassikale ouderavond. Ouders kunnen hierin uiteraard ook mededelingen doorspelen naar de klastitularis. Afwezigheden worden echter niet verantwoord in het agenda. (zie daarvoor ook onder Afwezigheden)

Rapport Het rapport wordt meegegeven op geregelde tijdstippen. De juiste data verschijnen in het eerste schoolblaadje "Neerlandflash". Het rapport wil een overzicht geven van de geleverde prestaties, alsook de appreciatie van de klastitularis. Na inzicht wordt het rapport ondertekend terug afgegeven. Toekenning getuigschrift basisonderwijs In het basisonderwijs reiken schoolbesturen van erkende, gefinancieerde en gesubsidieerde scholen op het einde van elk schooljaar een getuigschrift basisonderwijs uit aan de regelmatige leerlingen die het gewoon lager onderwijs hebben voltooid en die in voldoende mate de doelen hebben bereikt die in het leerplan zijn opgenomen. Indien deze beslissing door de ouders wordt aangevochten dienen de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen te wenden tot de directie. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat. Elke leerling die het getuigschrift basisonderwijs bij het voltooien van het lager onderwijs niet behaalt, heeft recht op een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie. Onderwijs aan huis Een leerplichtig kind heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld 1. De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval. 2. De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. 3. De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt max. 10 km. 4. Voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis.

Versie 2010

14


GVB Neerland

Ieder stukje telt ….

L.O. en zwemmen De kinderen van de lagere school hebben wekelijks 2 uur sport. Om de maand wordt hierin zwemmen voorzien. Dit gaat door in het gemeentelijk zwembad van Wilrijk. Verplaatsing naar en van het zwembad worden gemaakt met het reguliere openbaar vervoer. Vanaf 01/09/2000 zijn alle basisscholen verplicht alle leerlingen de gelegenheid te geven om minstens 1 schooljaar van hun lagere schooltijd gratis te laten zwemmen. Na onderhandeling met het Antwerpse stadsbestuur werd bepaald dat de leerlingen van het derde leerjaar gratis mogen zwemmen. Een schriftelijke mededeling is noodzakelijk indien een kind niet mee kan/mag turnen of zwemmen. Voor een langere periode dient er een doktersbriefje te zijn. Ook in de kleuterschool worden wekelijks vaste momenten besteed aan lichamelijke ontwikkeling. Kledij kleuters: turnpantoffels Kledij lagere school: -zwart broekje -wit T-shirt -witte turnpantoffels Veiligheid in en rond de school 1. Gevaarlijke / ongepaste voorwerpen Volgende speelgoedartikelen achten wij ongepast en / of gevaarlijk en zijn dus op school niet toegelaten: computerspelletjes, zakmessen, attributen om krijgertje te spelen,merchandising artikelen met gewelddadig karakter... Ook andere speelgoedartikelen (knuffels, popjes,…) hebben geen plaats in de dagelijkse klaswerking. Indien de kinderen deze zouden meebrengen om een afscheid te vergemakkelijken, vragen wij U dit opnieuw mee naar huis te nemen na het afscheid. Voor waardevolle voorwerpen (juwelen, gsm, …) neemt de school geen enkele verantwoordelijkheid. Deze kunnen dus best niet worden meegebracht. Blik, glas en/of brik zijn niet toegelaten op de speelplaats. 2. Verkeersveiligheid De verkeersopvoeding van het kind begint bij de ouders. Zij zijn het die de eerste begrippen van verkeer aanbrengen: zich als voetganger leren gedragen, het gedrag aanpassen aan het straatbeeld, oog hebben voor gevaarlijke toestanden,… Van de leerlingen die met de fiets komen, verwachten we dat hij/zij zich op de openbare weg correct houdt aan de verkeersreglementen. Binnen de schoolpoorten rijdt men niet, maar men gaat naast de fiets. Men plaatst de fiets op de voorziene plaats met het nodige respect voor de andere fietsen. Natuurlijk dient de fiets te voldoen aan de verkeersvoorschriften. Veiligheid in en om de school: een gedeelde zorg! Omwille van de veiligheid van onze kinderen willen wij aan iedereen vragen de verkeersregels te respecteren. Dit betekent dat ook bij het halen en brengen van de kinderen de normale parkeerregels van toepassing blijven. Te vaak merken we tijdelijk gestationeerde wagens deels OP het voetpad. Verder willen wij U ook vragen om tijdens de schooldagen de parkeerstrook voor de schoolpoort van de lagere school wagenvrij te houden. Indien er werken of andere activiteiten doorgaan tijdens de schooluren dient de veiligheid van de leerlingen en het personeel gewaarborgd te zijn. Versie 2010

15


GVB Neerland

-

-

Ieder stukje telt ….

Voetgangers en fietsers hebben voorrang op gans het schooldomein. De snelheid van voertuigen is beperkt tot 10 km/h. binnen het schooldomein Het is, behoudens toelating, niet toegelaten te parkeren op de speelplaats en de toegangswegen. De speelplaats mag niet betreden worden met voertuigen, gemotoriseerde tuigen, kraanwerk, enz. tijdens de speeltijden en pauzes van 10.00 u tot 10.30 u, van 12.00 u tot 13.40 u, van 14.30 u tot 14.50 u en bij begin en einde van de lesdag. Tijdens deze momenten dienen gemotoriseerde tuigen te worden stilgelegd. Het is niet toegelaten andere gebouwen/installaties van de school te betreden zonder voorafgaande toestemming van de directie.

Extra-murosactiviteiten Dit zijn georganiseerde activiteiten tijdens de klasuren. Aanwezigheid, deelname van de leerling is verplicht. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht. Mogelijkheden: sportactiviteiten, didactische uitstappen, culturele uitstappen, ...

Financiële bijdrage De bijdrageregeling voor ouders wordt toegelicht door de leerkracht op de algemene info-avond bij de start van het schooljaar.. Deze bijdrageregeling geeft een indicatie weer van wat een schooljaar ongeveer zou kunnen kosten voor uw kind op onze school. De overheid legt de scholen echter een maximumfactuur op (€20 voor een kleuter en €60 voor een lagere schoolkind). Deze maximumfactuur staat uiteraard los van extra dienstverleningen (zoals bv. naschoolse opvang). Voor extra-murosklassen (boerderijklassen, ruimteklassen,…) wordt een bedrag van €360 voorzien voor een volledige schoolloopbaan binnen de basisschool. Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. De overheid bepaalt de lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Volgende materialen worden vermeld in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon onderwijs. Deze materialen zijn verplicht aanwezig op school. De school stelt de materialen in voldoende mate ter beschikking. Dit betekent niet dat dit materiaal voor elke individuele leerling aanwezig moet zijn.

Versie 2010

Spelmateriaal (OD LO 2.6) Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7) Toestellen (ET LO 1.9) Klimtoestellen (ET LO 1.14) Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5) Boeken (OD NL 3.4) Kinderliteratuur (OD MV 3.5) Kinderromans (ET NL 3.5) Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27) Passer (ET WIS 3.5) Globe (ET WO 6.2) Atlas (ET WO 6.11) Kompas (ET WO 6.3) Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 6.4;6.7;6.8) Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET NL 3.5) Infobronnen (OD NL 3.4) Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3) Muziekinstrumenten (ET MV 2.2) 16


GVB Neerland Materialen uit de volgende categorieën worden verondersteld in voldoende mate aanwezig te zijn en staan in functie van het nastreven van de ontwikkelingsdoelen of het bereiken van de eindtermen voor gewoon en buitengewoon onderwijs. Een school beslist op basis van haar pedagogisch project welke materialen zij wenst te gebruiken.

Ieder stukje telt …. Schrijfgerief Tekengerief Knutselmateriaal Constructiemateriaal Planningsmateriaal Leer- en ontwikkelingsmaterialen Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software... Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) materiaal Multimediamateriaal Meetmateriaal Andere

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: - activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen; maar een meerwaarde bieden aan het onderwijs - verplichte materialen die niet begrepen zijn in de lijst van de overheid, maar het onderwijs verlevendigen - diensten die de school aanbiedt zonder verplichting. Tot de financiële afspraken behoort tevens: - Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren. - Bij verlies of beschadiging van materiaal kunnen de door de school gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders. Als katholieke school staan we achter de maatregel dat onderwijs er is voor elkeen, ook voor kinderen van armere, minder bemiddelde gezinnen. Materialen worden in voldoende mate beschikbaar gesteld op school. Dit betekent evenwel niet dat het verboden is uw kind zijn persoonlijke materialen te laten meebrengen. Schoolfacturatie Op regelmatige tijdstippen zal de schoolrekening van uw zoon/dochter worden opgemaakt. Wij vragen deze stipt te betalen om administratieve verwikkelingen uit te sluiten. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn zal U een herinnering worden bezorgd. Indien de rekening echter onbetaald blijft, zien wij ons genoodzaakt de geleverde diensten op te schorten (abonnementen worden ingehouden, geen drankkaarten, geen reftergebruik, …) U wordt hiervan dan tijdig in kennis gesteld. Voor afwijkingen van de bovenstaande regeling kan U steeds terecht bij de directie voor een persoonlijk gesprek. Fiscale attestering Voor de onkosten voor buitenschoolse kinderopvang worden er door de school fiscale attesten opgemaakt (één per leerling aan de ouder waar het kind ten laste is). Indien door omstandigheden het originele bezorgde fiscaal attest zou verloren geraken, kunnen wij uitzonderlijk een duplicaat aanmaken waarbij een administratieve kost van €5.00 zal worden aangerekend. Sponsorbeleid Neerlandschool Scholen kunnen gebruik maken van sponsoring. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede kan komen aan het onderwijs als aan allerlei nevenactiviteiten.

Versie 2010

17


GVB Neerland

Ieder stukje telt ….

Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan moet de sponsoring waarvan wij gebruik willen maken aan een aantal voorwaarden voldoen. ·

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school.

·

Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.

·

Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt.

·

Speciale aandacht richten wij op sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal.

Sponsoractiviteiten die de school onderneemt, zijn in principe onderworpen aan de instemming van de schoolraad en maken deel uit van bespreking met alle participanten. Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord gaan met de wederprestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen hun bezorgdheid uiten via diezelfde Schoolraad die dan als klachtencommissie van de school zal optreden. Zij nemen hiertoe contact op met de directeur van de school die tevens voorzitter van de Schoolraad is. Schoolwebsite en privacy Voor de uitbouw van de schoolwebsite kan fotomateriaal van klas-en/of schoolactiviteiten worden gebruikt. Indien U niet wenst dat fotomateriaal van uw kind hiertoe kan worden gebruikt, nodigen wij U uit uw schriftelijk bezwaar over te maken ter attentie van de directie.

3. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen. Mogelijke ordemaatregelen zijn: - een verwittiging - strafwerk - een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie. - ... Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie. Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Versie 2010

18


GVB Neerland

Ieder stukje telt ….

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: - een schorsing: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen, maar betekent niet dat de betrokkene niet op school moet zijn; - een uitsluiting: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling. Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies in van de betrokken leerkrachten. 2. De leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten. Deze personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd. 3. 4.

De ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling. De genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling.

Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de uitsluiting. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (DKO Beroepscommissie basisonderwijs, Otto Veniusstraat 22, 2000 Antwerpen). Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op. De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen. De ouders hebben inzage in het dossier. De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. De beslissing tot het uitsluiten van een leerling behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de inrichtende macht. Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve mits schriftelijke toestemming van de ouders. Een kind mag niet het slachtoffer worden van het gedrag van zijn ouder(s). De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingsopdracht. Deze laatste opdracht kan de school pas goed vervullen wanneer zij hierin volledig gesteund wordt door de ouder(s). Gebrek aan het nodige vertrouwen verstoort de relatie ouder(s) - school. In voorkomend geval kan de school vragen aan de ouders om voor hun kind(eren) een andere school te zoeken.

Versie 2010

19


GVB Neerland

Ieder stukje telt ….

4. ONDERTEKENING Bij iedere inschrijving van een leerling legt de directeur aan de ouders de schoolbrochure met schoolreglement "voor kennisneming, voor akkoord en voor engagement" ter ondertekening voor. ‘Voor engagement’ houdt in dat de ouders zich engageren : 1) om hun kinderen te stimuleren in regelmatig schoolbezoek 2) om open te staan voor schoolse informatie (vb. tijdens algemene oudercontacten, individuele besprekingen rond de zorg van hun kind,…) 3) om hun kinderen te stimuleren in de Nederlandse spreektaal

Het niet ondertekenen van de schoolbrochure met schoolreglement door de ouders kan voor de directie een reden zijn om de inschrijving van de betrokken leerling te weigeren. Indien er kleine wijzigingen komen in dit reglement zal dit steeds schriftelijk meegedeeld worden aan de ouders, hetzij door een apart schrijven, hetzij door een mededeling in ons schoolblaadje "Neerlandflash". Die pagina is dan steeds als een bijlage aan dit reglement te beschouwen. Iedere leerling van de lagere school krijgt een aangepast schoolreglementje ter ondertekening voorgelegd, dit vormt in het kader van leerlingenparticipatiebeleid een contractje waarbij de leerling zich akkoord geeft met de schoolregels.

20


GVB Neerland

Ieder stukje telt ….

Deze pagina dient door U als ouder te worden aangevuld en te worden ondertekend. Mogen wij U vragen dit blad vervolgens los te maken en dan weer mee te geven naar school.

Ondergetekenden, ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ouders van

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (vermeld alle kinderen van het gezin die in de Neerlandschool zijn ingeschreven + hun klas.)

verklaren hiermee het schoolreglement met schoolbrochure te hebben ontvangen en ondertekenen dit voor akkoord en engagement.

Datum: ____________________

Handtekening:

21


GVB Neerland

Ieder stukje telt ‌.

22

Schoolreglement  

Neerlandschool

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you