Page 1

Elektrikeruddannelsen

Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling


Elektrikeruddannelsen – en teknisk uddannelse i en branche i rivende udvikling Derfor skal du være elektriker

Hvis du kan lide teknik og at få ting til at virke, så er en elektrikeruddannelse lige noget for dig. Som elektriker er du med til at opføre, programmere og vedligeholde de installationer, der får samfundet til at fungere. Samfundet ville ganske enkelt ikke fungere uden elektricitet og uden elektrikere - uden dig. Elektrikere arbejder med lys, intelligente bygningsinstallationer, energieffektivisering og automatisering i forhold til robotter og store industrianlæg. Elektrikere arbejder med vindmøller og solceller. Med intelligent elforsyning, højspænding og informationsteknologi. Derfor er elektrikeruddannelsen en drøm for alle, der interesserer sig for teknik i en branche i konstant udvikling. Interesserer du dig for mennesker, den personlige kontakt, salg og service, så skal du også være elektriker. Med en elektrikeruddannelse er du nemlig ude og arbejde i private hjem, på kontorer, i erhvervsejendomme og i industrien. Her har du direkte kontakt med dine kunder hver dag, og her er det i høj grad dine evner til at give kunderne en god service, der kommer i spil. Kort sagt har du som elektriker mange forskellige karrieremuligheder, når du er færdigudlært. Men først og fremmest giver elektrikeruddannelsen dig en solid faglig ballast og en moderne erhvervsuddannelse, der er på forkant med den teknologiske udvikling.

Sådan bliver du elektriker

Elektrikeruddannelsen tager 4-4½ år. 55-60 uger foregår som skoleundervisning. Resten af tiden er du i praktik i en virksomhed, hvor du prøver teori af i praksis og lærer fagets teknik og håndværk. De første ca. 2½ år af uddannelsen (grundforløb (GF2), praktik og hovedforløb 1) er fælles for alle. Herefter er hovedforløb 2 og hovedforløb 3 individuelt. På hovedforløb 2 og hovedforløb 3 er uddannelsen bygget op omkring 28 valgfrie moduler, som du selv kan vælge mellem sammen med din virksomhed. På den måde findes der et hav af forskellige kombinationsmuligheder for, hvordan en elektrikeruddannelse kan forløbe. Det betyder også, at du som elektrikerlærling har mulighed for at opnå stor specialviden inden for netop de områder af faget, der interesserer dig allermest. Du kan se en interaktiv oversigt over alle moduler på elektrikeruddannelsen.dk. Som elektrikerlærling får du løn under hele din uddannelse. Der er flere forskellige måder at blive elektriker på. Hvilket spor du vælger, afhænger i første omgang af, hvor høje ambitioner du har for din uddannelse.

Se film om el-branchen her

2


Én uddannelse – mange muligheder En elektrikeruddannelse kan enten vare 4 år eller 4½ år. På den 4-årige uddannelse skal du gennemføre 4 valgmoduler, hvoraf mindst ét skal være på kompetenceniveau 2. På den 4½-årige uddannelse skal du gennemføre 5 valgmoduler, hvoraf mindst ét skal være på kompetenceniveau 3.

EUX – to uddannelser i en

Du kan også vælge at følge et særligt talentspor. Her varer uddannelsen 4½ år, og du skal vælge mindst 3 moduler på kompetenceniveau 4, hvilket svarer til det kompetenceniveau, du ellers først ville kunne opnå, hvis du læser videre til installatør.

Til gengæld får du en studentereksamen og en erhvervsuddannelse som elektriker, dvs. to uddannelser på én gang. EUX-uddannelsen giver adgang til at gå direkte videre til en videregående uddannelse som f.eks. ingeniør eller maskinmester.

Installationsmontøren giver kompetencer i grundlæggende elopgaver og varer 2½ år og er en afstigningsmulighed for de elever, som enten har valgt den, eller som ikke kan opfylde overgangskravet om at have matematik­kompetencer på D-niveau, men består matematik på E-niveau.

En EUX-elektrikeruddannelse tager 5 år at gennemføre.

Du kan også tage en EUX-elektrikeruddannelse. Det betyder, at du går mere i skole og har mere undervisning i grundfag som matematik og fysik m.v.

EUV - hvis du er over 25 år

Hvis du er over 25 år, når du begynder på din elektrikeruddannelse, skal du gennemføre uddannelsen som ErhvervsUddannelse for Voksne - EUV. Her er uddannelsestiden kortere afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund og hidtidige erhvervserfaring. Kontakt en erhvervsskole for at finde ud af mere.

Når du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, bliver I sammen enige om, hvilket spor du skal følge. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan klare uddannelsens krav, kan du tale med en vejleder på den lokale erhvervsskole.

Kortere uddannelse for unge med gymnasial baggrund

Hvis du allerede har en HTX/studentereksamen, skal du også følge et særligt spor, der afkorter uddannelsen med et helt år. Det kan du få, hvis du har: A-niveau i matematik, B-niveau i fysisk og C-niveau i dansk. Har du bestået faget teknik A, får du yderligere merit/afkortning af uddannelsen. GF 2

H1

H2

H3

Elektrikeruddannelsen 4-4½ år, heraf 55-60 sko­ leuger

20 uger

16 uger

8-12 uger

11-12 uger

Installationsmontør 2 ½ år, heraf 39 skoleuger

20 uger

16 uger

3 uger

Talentelektriker 4 ½ år, heraf 60 skoleuger

20 uger

16 uger

12 uger

12 uger

20 uger

20 uger

20 uger

13 uger

8-12 uger

11-12 uger

EUX-elektriker 5 år, heraf 103,6 skoleuger Elektrikeruddannelse for studenter* 3-3 ½ år, heraf 40-49 skoleuger

* Uddannelsen kan gennemføres som talentspor med samme varighed

40 uger EUX-GF 8 12 uger Grundforløb 2

Teoriperioder på erhvervs­ skole - fælles for alle

Særligt EUXgrunforløb

Særlige EUX-fag

Teoriperioder på erhvervs­skole med individuelle undervis­ ningsforløb i moduler

EUX-eksamen: 0,6 uger

3,6 uger

Praktikperioder i virksomheden

Svendeprøve: 3 uger

3


Undervisning på erhvervsskolen

Skoledelen af elektrikeruddannelsen består af et grundforløb, 3 hovedforløb og en svendeprøve.

Grundforløb 1

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller hvis det er mindre end et år siden, du blev færdig, begynder du på 1. grundforløb (GF 1) på din erhvervsskole. Her får du blandt andet mulighed for at få afklaret, om du nu også er sikker på, du vil være elektriker. GF 1 varer 20 uger, som lægges oven i den samlede uddannelsestid. Det vil altså sige, at hvis du vælger den 4½-årige elektrikeruddannelse, så ender din samlede uddannelseslængde med at være 5 år.

Grundforløb 2

Hvis du allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed, eller hvis det er mere end et år siden, du gik ud af folkeskolen, begynder du skoledelen af din uddannelse på 2. grundforløb (GF 2). GF 2 varer 20 uger, og undervisningen er teoretisk, men via undervisningen opnår du dansk på e-niveau, matematik på d-niveau* og fysik på e-niveau, som er et krav for at kunne fortsætte på uddannelsens hovedforløb. Desuden får du kompetencer i førstehjælp, brandbekæmpelse, arbejde nær ved/under spænding samt rulle-bukkestillads. GF 2 afsluttes med en prøve. Sammen med dit GF2-prøvebevis modtager du el-sikkerhedsbeviset.

Du kan vælge næsten helt frit mellem alle 28 moduler. Der er dog forskellige betingelser for, hvilke moduler der kan vælges i forlængelse af hinanden. Du skal også være opmærksom på, at din virksomhed sikkert ikke er godkendt til at oplære dig i alle moduler – dog kan du sammen med din mester vælge op til to moduler, som virksomheden ikke er godkendt til. Det er ikke sikkert, at din nærmeste erhvervsskole kan tilbyde undervisning i alle 28 moduler. Derfor skal du være forberedt på, at du måske kommer til at gennemføre et eller flere valgmoduler på en erhvervsskole et andet sted i landet. De fleste store erhvervsskoler har skolehjem, du gratis kan bo på, mens du gennemfører skoleperioden. På elektrikeruddannelsen.dk kan du se en interaktiv oversigt over alle 28 moduler. Her kan du læse mere om modulernes indhold og se, hvilke moduler der fagligt hænger sammen og kan vælges i forlængelse af hinanden. Her kan du også se, hvilke skoler der udbyder de moduler, du gerne vil have.

Svendeprøve

De første 2½ år er fælles for alle og omfatter grundforløb 2 på 20 uger, 16 ugers H1 og med to praktikophold i en virksomhed undervejs.

Svendeprøven er projektbaseret og varer 3 uger og afholdes – som udgangspunkt – i forlængelse af 3. hovedforløb. Svendeprøven har form af en projektopgave, hvor du individuelt eller sammen med 2-3 andre lærlinge skal finde på en problemstilling, der skal løses. En sådan problemstilling kan være en opgave, som du selv har valgt, en opgave, du har valgt sammen med din virksomhed, eller en opgave, som du har fået direkte af skolen. Formålet er at gøre prøven mere spændende og realistisk i forhold til den type opgaver, du vil komme til at løse ude hos kunder, når du er udlært som elektriker. Det kan eksempelvis være en opgave, hvor du skal finde ud af, hvordan du kan spare på energien i Tivoli, hvis du investerer 1 million kroner.

Alle skal op til en H1-prøve, der skal sikre, at alle har opnået de kompetencer, som skal til for at kunne gennemføre hovedforløb 2 og 3, herunder EUX.

Problemstilling og løsning skal tage udgangspunkt i indholdet af mindst 3 af de moduler, du har gennemført på 2. og 3. hovedforløb.

Hovedforløb 2 og hovedforløb 3 er bygget op omkring 28 valgfrie modulfag, som du selv kan vælge mellem sammen med din virksomhed. Valget af moduler definerer, hvilke kompetencer du uddannes til, og hvilken slags elektrikeruddannelse du ender med at have gennemført. Det betyder også, at du som elektrikerlærling har mulighed for at opnå stor specialviden inden for netop de områder af faget, der interesserer dig allermest. Du kan se en interaktiv oversigt over alle moduler på elektrikeruddannelsen.dk.

I bedømmelsen af svendeprøven bliver der lagt vægt på dine evner til at tænke innovativt og til at tænke i hele tekniske løsninger.

Hovedforløbet

*Hvis du vil afslutte din uddannelse som installationsmontør, skal du som minimum have et e-niveau i matematik.

4


Løn under uddannelse

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, får du løn under hele din uddannelse. Jo længere du er i din uddannelse, jo højere løn får du. De aktuelle lønsatser bestemmes på grundlag af Elektrikeroverenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ. Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, kan du fortsætte uddannelsen i skolepraktik på erhvervsskolen og få SU. Det kan du læse mere om på su.dk.

Studierettet påbygning

Du kan vælge studierettede enkeltfag (almene grundfag og erhvervsgymnasiale fag), som sammen med din elektrikeruddannelse giver adgang til ingeniørstudiet, maskinmesteruddannelsen og andre videregående uddannelser. Elektrikeruddannelsen giver direkte adgang til installatørog energiteknologuddannelsen mv., men studierettet påbygning kan med fordel også bruges til at forberede og styrke dit faglige boglige niveau inden opstart på installatør-, energiteknologuddannelsen mv.

Erhvervsrettet påbygning

Du kan sammen med din virksomhed vælge at få yderligere kompetence ved at gennemføre op til 4 ugers valgfri erhvervsrettet påbygning. Du og din virksomhed kan vælge, at de 4 ugers erhvervsrettet påbygning kan vælges blandt et af de 28 valgmoduler i den ny elektrikeruddannelse. På den måde har du mulighed for at gennemføre helt op til 5 eller 6 valgmoduler i løbet af din uddannelse.

Begynd her

Du kan komme i gang med Elektrikeruddannelsen på flere forskellige måder. Du kan selv finde en læreplads, inden du begynder på en erhvervsskole. Det gør du ved at opsøge en elinstallatørvirksomhed, som du kan indgå en uddannelsesaftale med. Brug f.eks. praktikpladsen.dk til at finde frem til en virksomhed. Sammen med din kommende mester og en erhvervsskole lægger I så en plan for, hvordan din uddannelse skal forløbe, og hvornår du skal i skole. Du kan også kontakte en erhvervsskole og begynde direkte på grundforløbet. Så er du allerede i gang, mens du søger efter en virksomhed, som vil have dig som lærling. Du kan læse mere om, hvilke erhvervsskoler der uddanner elektrikere på elektrikeruddannelsen.dk.

Mere information

På elektrikeruddannelsen.dk finder du information om den nye elektrikeruddannelse.

Hotline

Hotline for den nye elektrikeruddannelse: Telefon: 22 59 99 11 Mail: elektrikeruddannelsen@evu.dk

Tillæg til uddannelsesaftale ved påbygning

Både ved studierettet og erhvervsrettet påbygning skal der tages stilling til, hvorvidt praktikperioden/uddannelsesaftalen skal forlænges med det tilsvarende antal uger, som der er påbygning.

5


Du kan læse mere om elektrikeruddannelsen på elektrikeruddannelsen.dk Kontakt EVU’s hotline om den nye elektrikeruddannelse:

Linjen er åben hver dag mellem klokken 8:00 og 17:00 på telefon 22 59 99 11. Du kan også sende en mail til: elektrikeruddannelsen@evu.dk.

Udgivet i juni 2015 af: EVU - El og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Højnæsvej 71, 2610 Rødovre | Telefon: 3672 6400 | E-mail: evu@evu.dk

Profile for EVU

Elektrikeruddannelsen - information til ambitiøse unge  

Elektrikeruddannelsen - information til ambitiøse unge  

Profile for evu-pr
Advertisement