Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"A τFπο\ εDναι ελεFθερο\. Η λογοκρισDα και κ4θε 4λλο προληπτικE RBτρο απαγορεFονται" =ρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ4γRατο\ τη\ Ελλ4δα\

Τετ ρτη 28 εκεβρ ου 2011

Ο Καραν κα λησε...

Η ανεξ4ρτητη εβδοRαδιαDα εφηRερDδα τη\ ΕυρυτανDα\

ΚυκλοφορεD κ4θε Τετ4ρτη

Α

>δρα ΖηνοποFλου 7 ΚαρπενCσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr >το\ 10o Αρ.ΦFλλου 476 τιRC 1 ευρV

"Εκλογ προ δρου τρα για να ην διαλυθε το ΠΑΣΟΚ"

Ν Ε

Ολ%κληρη η επιστολ# Καραν$κα που προκ4λεσε τριγRοF\ στο εσωτερικE του κινCRατο\ και Bγινε πρVτο θBRα στα ΜΜΕ σελ. 4

Η τουριστικC κDνηση των ΧριστουγBννων. Σε ποια επDπεδα πληρEτητα\ κινεDται η ΕυρυτανDα την Πρωτοχρονι4 και τα ΦVτα. σελ. 3

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Ε

υρ υτ α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΟΚ. ΟργανωRBνη κDνηση στον δCRο Αγρ4φων εν4ντια στο χαρ4τσι τη\ (ΕΗ. ΟΑΕ . ΝBο πρEγραRRα για 4νεργε\ γυναDκε\. ΕΗ. Κλειστ4 τα ταRεDα ΤρDτη και ΠBRπτη. ΑπεργοFν οι εφοριακοD στι\ 29 και 30 (εκεRβρDου. ΜελBτη αποκατ4σταση\ των αγιογραφιVν στην Ι.Μ. ΣωτCρο\. «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». Παρ4ταση RBχρι και 30 ΙουνDου 2012. ΙατρικE εξεταστCριο και λαογραφικE RουσεDο στον ΑσπρEπυργο. Την ΠαρασκευC 6 ΙανουαρDου 2012 ο ΑγιασRE\ των υδ4των. >ω\ τη (ευτBρα το εορταστικE ωρ4ριο των καταστηR4των. ΣυναυλDα του Γι4ννη Αγγελ4κα στην Καστανι4, την ΠαρασκευC 6 ΙανουαρDου 2012. ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΕΙΜΝΑ. Αναλυτικ4 το πρEγραRRα τη\ εβδοR4δα\. ΣCRερα η παρ4σταση Rε τον «R4γο» Sankara. ΒραβεDα …Rετ4 RουσικC\. ΑΘΛΗΤΙΚΑ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. ΚVστα\ Πασσ4\, προπονητC\ ΑπεραντιακοF, & ΚατερDνα ΜπαλωRBνου, καθηγCτρια Rπ4σκετ στην Π.Α.Κ.

νι κά

ΙΑΒΑΣΤΕ

Η “παραλDα” στην ΑγDα ΒλαχBρνα

Οικολογικ4 Π4ρκα στο ΚαρπενCσιΠοιε7 ε$ναι οι 4 περιοχ"7 που πρEτεινε για την κατασκευC των ΟικολογικVν Π4ρκων ο δCRαρχο\ ΚαρπενησDου κ. ΚVστα\ Μπακογι4ννη\, στη συν4ντησC του Rε τον ΥπουργE Περιβ4λλοντο\ κ. ΓιVργο ΠαπακωνσταντDνου. Τι απ4ντησε ο υπουργE\. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ σελ. 6

57.000 ευρ2 για τουριστικ# προβολ# Τι προβλBπει το σχBδιο

Ιχθυοτροφε$ο π"στροφα7

Π%σο, για π%σο και σε ποιον ενοικι4στηκε η εγκαταφιλBτο” του δCRου ΚαρλελειRRBνη επιχεDρηση “φ πενησDου στον ΓαFρο Μεγ4λου ΧωριοF. σελ. 10

Ετοι ζει το ψηφοδ λτιο

Ποια ον#ατα ακο$γονται για υποψφιοι τη Η.ΣΥ. στην Ευρυτανα. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 5 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι Οικολγοι Πρ σινοι

θα πουν στη Βουλ

Μιλ4Rε Rε τον ΕυρωβουλευτC των ΟικολEγων Πρ4σινων, Μιχ4λη ΤρεREπουλο. σελ. 11


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 28 εκε!βρου 2011 / Σελδα 2

Τα κλαντα του 2012

Γράφει ο ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ inf o@ev rytanika.gr

Καθ8> οι δυο του> %τανε στο &διο 4ετερ&ζι δε βλ$πω πια να $χουνε κτι να του> χωρ&ζει Αδ$ρφια αξεχ8ριστα 4' ευγ$νεια γε4τοι ο $να> φροντ&ζει τ' αλλουνο(, τι> 4αχαιρι$> στην πλτη!

Σε λ&γο, στο διλει44α, θα ερχ'τανε γοργ πλ%θο> τα 4ηχαν%4ατα, τσπε> και φορτηγ. Νο4'τυπα θα σκβανε εκ ν$ου την πλατε&α, 4ε τα $ργα τα δη4οτικ, δε γ&νονται αστε&α!

Αυτο(> α> ερωτ%σουνε να 4θουν 4ε δυο λ$ξει> πω> ψρι δεν θα φα> ποτ$, τον κ8λο αν δε βρ$ξει>. εν $χουν για τα πργ4ατα 4ια λ(ση 4αγικ% 4ονχα συνεχ% δουλει, κοιν%, '4ω>, λογικ%.

Θα φ4ε 'πω> φα&νεται - κι η κρ&ση καθορ&ζει αντ& για γλο γε4ιστ', τη>… γ$4ιση> το ρ(ζι! Κι η πατροπαρδοτη τ' Αγιοβασ&λη π&τα, αντ& για λ&ρε> και φλουρι, θα 'ναι γε4τη… βλ&τα.

Τ8ρα για τη συν$χεια προτε&νω $να ζευγρι που σ&γουρα θα σρωνε 4ε τη 4εγλη χρη. Ο Καρα4π> ο $να> του>, το θ$λει δεν το θ$λει 4ε τον Καρφ% θα χ'ρευε, νο4&ζω, τον Βαγγ$λη.

Και 'πω> ο καθ$να> 4α> 4πορε& να καταλβει 'ταν για αντιδ%4αρχοι εκλ$γονται εργολβοι, 4εγλη τ(χη για 'λου> 4α> και 4ια ζω% καλ(τερη και για του> &διου>, φυσικ, ακ'4α 4εγαλ(τερη!

Τελει8νοντα> α> κλε&σου4ε ευχ'4ενοι στ' αλ%θεια υγε&α, χαρ και προκοπ% και αλληλοβο%θεια. Στα δ(σκολα που $ρχονται 'ρθιο το κεφλι 4ια 4π'ρα ε&ναι και αυτ%, 4α κπω> πιο 4εγλη.

"4ω> κανε&> παρπονο στην τ(χη του α> 4ην κνει αφο( $χου4ε για δ%4αρχο τον Κ8στα Μπακογιννη! χει ιδ$ε> τρο4ερ$>, γε4τα τα ζε4π&λια που φ$ρνουν πλο(το αληθιν', λαγο(> 4ε πετραχ%λια!

Γνωστο& κι αυτο& απ' παλι, 4α 4ο&ρα %ταν γρα44$νη ο $να> να πει στα ψηλ, κι ο λλο> να υπο4$νει τι> α4αρτ&ε> πληρ8νοντα> για 'σα ε&χαν γ&νει. "λα τα βλ$πει ο Θε'>, 4' απ'κριση δε δ&νει!

Μετ θα ε4φαν&ζονταν, 4ετ πολλο( πατγου, δυο ν$ε> ο4δε> χωριστ για… χ'κεϊ επ& πγου. Η 4ια θα 'ναι φυσικ τη> Ν$α> η4οκρατ&α> τη> η4οκρατικ%>, κοντ, η λλη, Συ44αχ&α>.

Οι Μγια> το προβλ$ψανε σ' $να του> καλεντρι, το δυο χιλιδε> δ8δεκα κθε παλι' θα πρει. Α> $χου4ε τα 4τια 4α> ορθνοιχτα στην πρξη τι> ευκαιρ&ε> που 'ρχονται, καθ$να> 4α> ν' αδρξει.

Απ' νωρ&> 4α> $δειξε την τ'ση του την 'ρεξη Εν 'ρεσι"! 'ταν επρωτοτ(πησε στ%νοντα> το "Ε τσι τα ελτια τα ψηλ που ακο(γαν εναλλξ 4'νο κλαρ&νο και ζουρν, 4θαν και του> "Πυξ – Λαξ"!

Μα το Βαγγ$λη δεν 4πορε& κανε&> να πει "ριψσπη" αφο( $4αθε το πατινζ να κνει απ' τη… Λσπη, 'ταν τα γ'νατα 4ικρ'> πλ%γωνε 4ε> τα χι'νια κι 'χι σαν λλου> που ζεστ, ζο(σανε σε σαλ'νια!

Κι εν8 4$σα στο γ%πεδο θα 4α&νεται η 4χη συγκρο(σει> εσωτερικ$> καθε&> του> 4λλον θα 'χει. Μ$σα του θα ευχ'τανε να 'ταν στην λλη ο4δα, 4α το συ4φ$ρο α> 'ψεται κι η τ(χη η ρη4δα!

Α> 4ην ξεχν4ε, πντοτε, το ξ$ρου4ε οι βουν&σιοι στα δ(σκολα πω> φα&νονται οι %ρωε> οι γν%σιοι. Πντα π&σω απ' τα σ(ννεφα, ακ'4η κι αν χιον&ζει ε&ναι γαλζιο> ο ουραν'> κι ο %λιο> τον φωτ&ζει.

Κι 'ταν 4πορ$σει τελικ το Κ$ντρο ν' αναπλσει σ' 'λου> του> αντιπλου> του θα φ(γει το καφσι! Το Καρπεν%σι… ανποδη θα γ&νει Ελβετ&α 4ε> τα βουν παν$4ορφο, και… αδειαν τα4ε&α!

Κατ'πιν σε ο4αδικ' χορ' θα προτι4ο(σα των “$$ξι το κονκλβιο” που ε4πν$εται απ' τη Μο(σα. Κο4πιο(τερ, διαδ&κτυο να βλουν επ& χρτου προγρ44ατα να φτιξουνε θε4ατο> και ρτου.

Σαιξπηρικ ερωτ%4ατα: Να ζει % να 4η ζει απ' τη 4να χωριστ και 4ε το γιο 4αζ&; Π8> να βαδ&σει> σε σχοιν&, σε δυο κορφ$> στι> λπει>, αχ, και να ξ$ρα4ε, απ' πριν, το 4%νυ4α τη> κλπη>!!!

εν κθεται, λ$ω εγ8, να 4ην ψηφοθηρε& - που $γιναν οι δρ'4οι 4α> ελβετικ' τυρ& να ρ&ξει λ&γη σφαλτο, τι> τρ(πε> του> να κλε&σει κι ω> Περικλ%> 4ετ$πειτα, και… Παρθεν8να α> χτ&σει!

εξι - ζερβ να τρ$χουνε κι λλο> διαγων&ω> σε κ&νηση α$ναη να βρουν εναγων&ω> τη θ$ση του> στο σ(νολο αλλ και ω> 4ονδα. Με δ$κα ακ'4α σαν αυτο(>, θα σ8ζονταν η Ελλδα!

#στερα θα χα4%λωναν τα φ8τα επ& τη> π&στα> και η σειρ θα ερχ'τανε του επ'4ενου τη> λ&στα>. Τα τ(4πανα θα ηχο(σανε %χο κεραυνοβ'λο κι ο Καραν&κα> θα '4παινε για το 4εγλο σ'λο.

Την π'λη 4α> αν$δειξε στον κ'σ4ο 'λο πρ8τη αγλισ4α σ' Ανατολ%, στη (ση φωτοδ'τη. Βρ%κε τον τρ'πο κι νοιξε 4ανταλω4$να κλε&θρα 4ε> την πλατε&α χτ&ζοντα> τερστια τσουλ%θρα!

Μετ θα ε4φαν&ζονταν για να 4α> καταπλ%ξει η Κ&νηση των Πολιτ8ν που για να φ$ρει ρ%ξη θα 'θ$λε τη γενν%τρια του πγου να την κλε&σουν κι απ' το… Βελο(χι προφαν8> πγο να κουβαλ%σουν!!!

Μ'νο> του θα τριγ(ριζε χορε(οντα> αιθ$ρια γλιστρ8ντα> επιτ%δεια, κοιτζοντα> τ' αστ$ρια. Καθ8> οι δια4χε> του> θα εξ'ντωναν του> λλου> αυτ'> 4ονχο> θα '4ενε και δ&χω> αντιπλου>.

Α> ε&ναι, '4ω>, τελικ πρ$πει να το 4πορο(4ε το δ&κιο ν' αναφ$ρου4ε και 4ην 4ε4ψι4οιρο(4ε. θα ιδε&> και θα τα χ'ει>" Χωριτικα θα λ$γα4ε: "θ π8> κθε βλχο> $4αθε το "νντνσινγκ ον δι ι>"!

Ε4π'ριο εναλλακτικ' θα κνανε εντ$λει 4ε ν'4ισ4α τα… 'σπρια κι αξ&α το… παστ$λι. Κι ο πγο> 'ταν $λιωνε και για πολ( ακ'4α αυτο& θα πατινρανε, χορε(οντα>, στο… χ84α!

Θα %ταν οι φιγο(ρε> του, νευ αλεξιπτ8του και 4οναχ' του αντ&παλο θα 'χε τον... εαυτ' του πασχ&ζοντα> να εξηγε& δουλε(οντα> ασ&γητα του κ'44ατο> το 4πχαλο και 'λα τα ανεξ%γητα.

Κι αφο( το παγοδρ'4ιο ε&ναι σε πρ8τη ζ%τηση καλ' ε&ναι να αρχ&σου4ε 4ια 8ρι4η συζ%τηση για ποια ζευγρια ραγε στον πγο θα χορ$ψουνε τη> δ'ξα> το α4ραντο στεφνι για να δρ$ψουνε.

Κι αφο( δικαιων'ντουσαν, τυ4πνοι> και χορδα&> θα βλ$πα4ε π8> βφουνε τ' αυγ 4ε τι>… πορδ$>! Αν και πολλο& θα θ$λανε να κ'ψουν εισιτ%ρια να τα 'χουν οικολογικ, τχα, διαπιστευτ%ρια.

Τελει8νοντα> 4ε το χορ' δεν θα '4ενε κανε&> $ξω απ' δ(ο %ρωε>, γνωστου> κι αφανε&>. Ο $να> που νυχθη4ερ'ν δε λ$ει να κλε&σει 4τι η4%τρη τον φωνζουνε, στο επ&θετο Στα4τη.

Και στην αρχ% θα πρ'τεινα, πολιτικ' τεχν&τη τον Κοντογε8ργο δηλαδ% 4α και τον Αρβαν&τη Μαζ& να στροβιλ&ζονται 4ε το ρυθ4' τη> ρο(4πα> 4ε δσκαλο τον Σα4αρ, 4γο τη> κωλοτο(4πα>!

Κατ'πιν θ' αντικρ&ζα4ε και τον Γενιτσαρ'πουλο αγκαλιασ4$νο αδελφικ να 'χει τον Παπαδ'πουλο Σε 4ια "σεκν>" 4ε "τ'ου λουπ>", γε4τη φαντασ&α θα δε&χναν π'σο επωφελ%>, ε&ν' η συνεργασ&α.

Ο λλο> ε&ναι ο Παντελ%> Χαλκι> που 'ταν βρ$χει 4ονχο> του για 'λου> 4αζ& του> λλου> δ$κα τρ$χει! Παρδειγ4α για 4&4ηση σ' 'σου> 4ε τα κοιν θ$λουν ν' ανακατε(ονται, κι αυτ' α> 4ην πον.

Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ (6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920) Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

Ν Ε

νι κά

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α

υρ υτ α

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Α

Καλ%ν η4$ραν ρχοντε>, κι αν ε&ναι ορισ4'> σα> 4ε δεκαπεντασ(λλαβο θα 4πω στ' αρχοντικ' σα> και πλι, 'πω> ε&θισται για τ'σα χρ'νια τ8ρα 4α φ$το> δ&χω> κ$ρασ4α, φιλ$4ατα και δ8ρα.

στατο! θα ε ναι ο καιρ ! στην π λη του Καρπενησ ου τι! επ ενε! η ρε!. Σ ερα ο ουραν ! θα ε ναι καθαρ !, ωστ σο, απ αριο χρι και

το Σββατο, παραον Πρωτοχρονι!, θα συννεφισει και θα χουε βροχ !, ακ η και χι νια. Οι θεροκρασ ε! θα κυανθον στα δια επ πεδα.

Για σ8Gερα Τετ-ρτη 28 εκεGβρ9ου 2011, αναG7νεται α9θριοQ καιρ:Q. Η θερGοκρασ9α θα κυGανθε9 απ: -3OC G7χρι 4OC, ενK η πραγGατικ8 α9σθηση θα βρ9σκεται Gεταξ; -6OC και 4O βαθGKν Κελσ9ου.

Π πτη

     

Α;ριο Π7Gπτη 29 εκεGβρ9ου 2011, προβλ7πεται συννεφι-, :λη τη δι-ρκεια τηQ ηG7ραQ. Τα θερG:Gετρα θα δε9χνουν απ: -2OC 7ωQ 6 βαθGο;Q Κελσ9ου, ενK οι -νεGοι θα πν7ουν Α-ΝΑ.

Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Παρασκευ8 30 εκεGβρ9ου 2011

Συννεφι- και βροχ8 το GεσηG7ρι

Κυριακ8 1 Ιανουαρ9ου 2012

Α9θριοQ καιρ:Q

Σ-ββατο 31 εκεGβρ9ου 2011

ευτ7ρα 2 Ιανουαρ9ου 2012

Τρ9τη 3 Ιανουαρ9ου 2012

Τετ-ρτη 4 Ιανουαρ9ου 2012

Πιθαν:τητα χιον:πτωσηQ

Α9θριοQ καιρ:Q 3στατοQ καιρ:Q 3στατοQ καιρ:Q

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

-1O... 4OC

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

-3O... 4OC

-2O... 3OC

-5O... 0OC

-3 ... 2 C

-5 ... 1 C

-1O... 7OC

-2O... 6OC

0O... 5OC

-1O... 4OC

1O... 6OC

0O... 5OC

O

O

O

O

Πηγ8:accuweather.com

Σ ε ρ α

 

   

* Οι προβλ7ψειQ π7ραν των τριKν ηGερKν ελ7γχονται ωQ προQ την ακρ9βει- τουQ, ι δια9τερα σε σχ7ση Gε την εκδ8λωση τοπικKν φαινοG7νων. ** ,Q “πραγGατικ8 α9σθηση” αναφ7ρεται ο αλγ:ριθGοQ που προσδιορ9ζει το πKQ αισθαν:Gαστε την εξωτερικ8 θερGοκρασ9α, π7ρα απ: τιQ Gετρ8σειQ του θερGοG7τρου και τηQ ψυχρ:τηταQ του αν7Gου. Οι παρ-γοντεQ που λαGβ-νονται υπ’ :ψιν ε9ναι η ποσ:τητα ηλιοφ-νειαQ, το υψ:Gετρο, η ατGοσφαιρικ8 π9εση, η υγρασ9α κλπ.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 28 "εκεLβρ>ου 2011 / Σελ>δα 3

Ανα νοντα το 3η ερο των Φ των Σε ικανοποιητικ εππεδα η πληρ τητα τα Χριστο γεννα

Ν Ε νι κά

φρ0ζουν την ανησυχ>α τουV, αφο@ σ@Lφωνα Lε τουV >διουV «…παρ0 τιV καλ<V τιL<V των προϊ?ντων, η ανταπ?κριση του κ?σLου δεν =ταν η αναLεν?Lε-

Ε

ΕLπορικ= κ>νηση ΣυγκρατηL<νοι στιV αγορ<V τουV φ0νηκαν οι τουρ>στεV, οι οπο>οι π<ρασαν τιV :γιεV ηL<ρεV των Χριστουγ<ννων στο Καρπεν=σι. Η κ>νηση =ταν υποτονικ=, ενP οι καταστηLατ0ρχεV εκ-

νη». Οι καταναλωτ<V εLφαν>ζονται πλ<ον αρκετ0 επιφυλακτικο> και περιορ>ζονται στιV δαπ0νεV L?νο για τα απολ@τωV απαρα>τητα. «Ο κ?σLοV προσφε@γει σε

εξορL=σειV L?νο για να αλλ0ξει παραστ0σειV και να ξεφ@γει <στω και λ>γο απ? το κλ>Lα των καιρPν. Αν και αναL<ναLε αν0καLψη τιV ηL<ρεV των Χριστου-

γ<ννων, τα πρ0γLατα, δυστυχPV, ε>ναι αρκετ0 δ@σκολα», =ταν τα λ?για του ΠαναγιPτη Καραγι0ννη, προ<δρου του ΕLπορικο@ Συλλ?γου τηV π?ληV.

Μειω νη η κνηση την Πρωτοχρονι Αισιοδοξα για το 3ηερο των Θεοφανεων

υρ υτ α

Οι τουρ>στεV που επ<λεξαν να βρεθο@ν στο Καρπεν=σι τιV εορταστικ<V αυτ<V ηL<ρεV, ανταLε>φθηκαν απ?λυτα, αφο@ η χιον?πτωση, που ξεκ>νησε απ? την περασL<νη κι?λαV Τρ>τη, δηLιο@ργησε τιV κατ0λληλεV προϋποθ<σειV για τιV απ?λυτεV χριστουγεννι0τικεV διακοπ<V. Π?λοV <λξηV για ακ?Lα Lια φορ0 =ταν τα χωρι0 του δ=Lου Καρπενησ>ου. ΑπολαLβ0νονταV Lοναδικ<V διαδροL<V, αν0Lεσα στα απαρ0LιλληV φυσικ=V οLορφι0V τοπ>α, αρκετο> =ταν αυτο> που επ<λεξαν τα γ@ρω γραφικ0 χωρι0 για να δοκιL0σουν την τοπικ= παραδοσιακ= κουζ>να = <να ζεστ? καφ<. Κρ>κελο, "οLν>στα, Μεγ0λο και Μικρ? Χωρι?, :γιοV Νικ?λαοV, Κορυσχ0δεV, Προυσ?V, καθPV και αρκετ0 ακ?Lη L<ρη, κατακλ@στηκαν απ? κ?σLο, που =θελε να απολα@σει το Lεγαλε>ο τηV …χιονισL<νηV φ@σηV. /στ?σο, για ?σουV επ<λεξαν να παραLε>νουν εντ?V τηV π?ληV του Καρπενησ>ου, το παγοδρ?Lιο φ0νηκε να ε>ναι Lια απ? τιV δηLοφιλ<στερεV δραστηρι?τητεV. :τοLα ?λων των ηλικιPν <σπευσαν να «γλιστρ=σουν» στον π0γο, δηLιουργPνταV ουρ<V στην κεντρικ= πλατε>α τηV π?ληV. Β<βαια, <να Lεγ0λο ?γκο επισκεπτPν δ<χτηκε και το ΧιονοδροLικ? Κ<ντρο Καρπενησ>ου. Απ<χονταV L?λιV 11 χιλι?Lετρα απ? την π?λη του Καρπενησ>ου και προσφ<ρονταV πλο@σιεV υπηρεσ>εV, προσ<λκυσε για ακ?Lα Lια φορ0 το ενδιαφ<ρον του κοινο@. Το πλο@σιο και καλ=V ποι?τηταV χι?νι εκLεταλλε@τηκαν οι λ0τρειV του χειLερινο@ σκι, ενP αρκετο> =ταν αυτο> που αρκ<στηκαν σε Lια β?λτα Lε τα λιφτ και τα Lηχανοκ>νητα <λκηθρα, ?πωV επ>σηV και αυτο> που επ<λεξαν να απολα@σουν τον καφ< τουV, Lε θ<α τιV χιονοσκ<παστεV βουνοκορφ<V τηV Ευρυταν>αV.

Α

Ελ0χιστα LειωL<νη -σε σ@γκριση Lε 0λλεV χρονι<V- =ταν η τουριστικ= κ>νηση στον νοL? Ευρυταν>αV τιV ηL<ρεV των Χριστουγ<ννων. Η πληρ?τητα στα ξενοδοχειακ0 συγκροτ=Lατα και τα ενοικιαζ?Lενα δωL0τια ξεπ<ρασε το 85%, επιβεΕυρυτανιβαιPνονταV το ρεπορτ0ζ των «Ε κPν Ν<ων» (αρ. φυλ. 475/21-12-2011).

Αισθητ0 λιγ?τεροι τουρ>στεV, σε σχ<ση Lε προηγο@LενεV χρονι<V, αναL<νεται να καταφτ0σουν στην Ευρυτανικ= πρωτε@ουσα τιV ηL<ρεV τηV Πρωτοχρονι0V.

Το γεγον?V ?τι η επ>σηLη αργ>α, φ<τοV, ε>ναι Κυριακ=, αποθαρρ@νει τιV εορταστικ<V αποδρ0σειV, Lε αποτ<λεσLα οι κρατ=σειV L<χρι στιγL=V να κυLα>νονται στο 80%. /στ?σο, ιδιοκτ=τεV καταλυL0των και καταστηLατ0ρχεV αισιοδοξο@ν για ακ?Lη περισσ?τερο κ?σLο, ο οπο>οV θα αποφασ>σει την τελευτα>α στιγL= να προβε> σε κρατ=σειV, ενP αναL<νουν και τιV ηL<ρεV των ΦPτων, καθPV πολλο> θα αδρ0ξουν την ευκαιρ>α για Lια 3ηLερη απ?δραση. ;σον αφορ0 στην πληρ?τητα την Πρωτοχρονι0, κυLα>νεται στο 80% περ>που, σ@Lφωνα Lε τιV κρατ=σειV που <χουν πραγLατοποιηθε> L<χρι στιγL=V. Στο ξενοδοχε>ο APOLLONION η πληρ?τητα αν<ρχεται στο 85%, στο ANESIS στο 70%, ενP για τα Θεοφ0νεια υπ0ρχουν κρατ=σειV τηV τ0ξηV του 70%. Στο ξενοδοχε>ο "ΡΥΑΣ, οι κρατ=σειV <χουν =δη φτ0σει το 100% L<χρι και τιV ηL<ρεV των ΦPτων, ενP στο

HELLAS COUNTRY CLUB ξεπερνο@ν το 85% και για τα δ@ο επ?Lενα Σαββατοκ@ριακα. ΕντωLεταξ@, το HELLAS COUNTRY CLUB θα πραγLατοποι=σει ακ?Lη Lια εκδ=λωση την παραLον= τηV Πρωτοχρονι0V, αντ>στοιχο Lε το γκαλ0 των Χριστουγ<ννων, Lε την τιL= εισ?δου να αν<ρχεται στα 50 ευρP το 0τοLο. Το ξενοδοχε>ο AVARIS <χει πληρ?τητα που αγγ>ζει το 70% για τιV ηL<ρεV τηV Πρωτοχρονι0V, ενP αναL<νεται Lεγαλ@τερη κ>νηση τιV αL<σωV επ?LενεV ηL<ρεV, καθPV και το 3ηLερο τηV ερχ?LενηV εβδοL0δαV. Σ@Lφωνα Lε τουV υπε@θυνουV του ξενοδοχε>ου, παραLον= Πρωτοχρονι0V θα πραγLατοποιηθε> ρεβεγι?ν στον χPρο του ξενοδοχε>ου, Lε το κ?στοV να αν<ρχεται στα 40 ευρP το 0τοLο. Ακ?Lη, στο ξενοδοχε>ο ΜΟΝΤΑΝΑ η πληρ?τητα για το επ?Lενο Σαββατοκ@ριακο αν<ρχεται στο 85% περ>που, ποσοστ? που αναL<νεται να αυξηθε> την περ>οδο των ΦPτων. Ακ?Lη, <χει προγραLLατιστε> για την παραLον= Πρωτοχρονι0V, γκαλ0, Lε απερι?ριστη καταν0λωση φαγητο@, ενP η ε>σοδοV αν<ρχεται στα 40 ευρP αν0 0τοLο. Αξ>ζει να σηLειPσουLε πωV στο ΜΟΝΤΑΝΑ, καθPV και το HELLAS COUNTRY CLUB κ0θε βρ0δυ λειτουργε> πι0νο Lπαρ, δ>νονταV <τσι την δυνατ?τητα στουV ενο>κουV, γενικ0 τουV επισκ<-

πτεV, αλλ0 και πολ>τεV του Καρπενησ>ου, να απολα@σουν το ποτ? τουV Lε τη συνοδε>α ζωνταν=V Lουσικ=V. Τ<λοV, ?σον αφορ0 τα ενοικιαζ?Lενα δωL0τια στην περιοχ= LαV, η πληρ?τητα ε>ναι σχετικ0 χαLηλ=, ενP οι κρατ=σειV αναL<νονται να αυξηθο@ν σηLαντικ0 τιV επ?LενεV ηL<ρεV, ιδια>τερα την επ?Lενη εβδοL0δα των Θεοφανε>ων.

Τουριστικ περπτερο στην κεντρικ πλατεα

Ο δ=LοV Καρπενησ>ου σε συνεργασ>α Lε φορε>V του τ?που, αν<λαβαν την πρωτοβουλ>α να στελεχPσουν <να Lικρ? «Γραφε>ο τουρισLο@», στην κεντρικ= πλατε>α τηV π?ληV. Στ?χοV του περιπτ<ρου ε>ναι η παροχ= χρ=σιLων πληροφοριPν στουV επισκ<πτεV, σχετικ0 Lε τη διαLον=, το φαγητ?, τιV δραστηρι?τητεV και γενικ0 τη διασκ<δαση στην περιοχ= LαV. Μοιρ0ζονται δωρε0ν τουριστικο> οδηγο> και χ0ρτεV, ?πωV επ>σηV και διαφηLιστικ0 φυλλ0δια τουριστικPν επιχειρ=σεων. Λειτουργε> απ? τιV 10.00 το πρω>, <ωV τιV 10.00 το βρ0δυ, ενP θα παραLε>νει ανοιχτ? για το κοιν? κατ0 την περ>οδο των εορτPν. Σ@Lφωνα Lε πληροφορ>εV, η λειτουργ>α του αναL<νεται να συνεχιστε> Παρασκευ<V, Σαββατοκ@ριακα και αργ>εV ?λο τον υπ?λοιπο χρ?νο.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ1ρτη 28 #εκεOβρ@ου 2011 / Σελ@δα 4

Τα γεγονAτα των ηOερSν

ΑπA τον ΦSτη ΚουλαρO1νη

Προβλ>πει Aτι οι εκλογ>Y θα γ@νουν την Κυριακ? των Βα_ων

Η πρAεδροY τηY #Η.ΣΥ. κ. ΝτAρα Μπακογι1ννη, κ1θε χρAνο, ΧριστοBγεννα και Πρωτοχρονι1, επισκ>πτεται την αγαπηO>νη τηY Ευρυταν@α. :λλωστε, αυτ1 ε@ναι τα O>ρη που επισκ>πτεται π1ντα Aταν θ>λει να συναντ?σει "καθαροBY ανθρSπουY", AπωY >χει δηλSσει παλαιAτερα. Οι δεσOο@ τηY Oε την Ευρυταν@α, εξ1λλου, κρατοBν απA τη δεκαετ@α του '80, ενS Oετ1 τον 1δικο θ1νατο του συζBγου τηY ΠαBλου Μπακογι1ννη εκλ>χθηκε βουλευτ?Y Ευρυταν@αY. ΤSρα, οι δεσOο@ τηY Oε τον τAπο OαY >χουν ενισχυθε@ περαιτ>ρω, αφοB ο γιοY τηY ΚSσταY Μπακογι1ννηY ε@ναι και ο δ?OαρχοY τηY πAληY του Καρπενησ@ου. Στο Καρπεν?σι βρ@σκεται Oε τον σBζυγA τηY κ. Ισ@δωρο ΚοBβελο απA την Παρασκευ? 23 #εκεOβρ@ου και, σBOφωνα Oε πληροφορ@εY, αναO>νεται να παραOε@νει στην Ευρυταν@α O>χρι και την Πρωτοχρονι1. Θα αναχωρ?σει για την Αθ?να τη #ευτ>ρα 2 Ιανουαρ@ου 2012. ΤιY ηO>ρεY αυτ>Y, O1λιστα,

Ε

Koularmanisfotis@yahoo.gr

ΑΜ>χρι τον Απρ@λιο εκτιO1 η ΝτAρα Μπακογι1ννη Aτι θα παραταθε@ η ζω? τηY κυβ>ρνησηY Παπαδ?Oου. ΑπA το Καρπεν?σι δηλSνει Aτι πρ>πει να οδηγηθοBOε σε εκλογ>Y, αφοB πρSτα η κυβ>ρνηση ολοκληρSσει το >ργο το οπο@ο τηY >χει ανατεθε@ ε@χε την ευκαιρ@α να βρ@σκεται Oε ολAκληρη την οικογ>νει1 τηY. Με την κAρη τηY Αλεξ@α, τον σBζυγA τηY και τα δ@δυOα παιδι1 τουY, οι οπο@οι επ@σηY βρ@σκονται στο Καρπεν?σι, καθSY και Oε τον ΚSστα Μπακογι1ννη, την σBζυγA του Κ1λλια και τα δυο τουY παιδι1. ΝτAρα: “Εκλογ>Y την Κυριακ? των Βα_ων” Την εκτ@Oηση Aτι οι κ1λπεY των εκλογSν θα στηθοBν την Κυριακ? των Βα_ων εξ>φρασε η πρAεδροY τηY #ηOοκρατικ?Y ΣυOOαχ@αY απA το Καρπεν?σι. Η κ. ΝτAρα Μπακογι1ννη δ?λωσε Aτι η κυβ>ρνηση Παπαδ?Oου >χει ζω? O>χρι τον Απρ@λιο, ενS ξεκαθ1ρισε πωY για να γ@νουν εκλογ>Y θα πρ>πει πρSτα οι αρχηγο@ των κοOO1των, οι οπο@οι στηρ@ζουν την κυβ>ρνηση, να δε@ξουν την σοβαρAτητα και υπευθυνAτητα που απαιτοBν οι περιστ1σειY. Η κ. Μπακογι1ννη, την Κυριακ? των Χριστουγ>ννων βρ>θηκε στην κεντρικ? πλατε@α του

Καρπενησ@ου και εξ>φρασε τον ενθουσιασOA τηY για το παγοδρAOιο. Μ1λιστα, δ?λωσε Oε νAηOα Aτι εBχεται και η κυβ>ρ-

ΑΡΧΕΙΟ

νηση Παπαδ?Oου, O>χρι να γ@νουν οι εκλογ>Y, να βρει την... ισορροπ@α τηY.

Ο Ηλ α Καραν κα λησε...

υρ υτ α

ΕδS στην Ελλ1δα διαπρ>πουOε για πολλ>Y δεκαετ@εY στην διαφθορ1 και O1λιστα η διαχρονικ? αυτ? δηOAσια διαφθορ1 >χει «περονι1σει» τAσο πολB τον λαA, που πλ>ον θεωρε@ τοBτο φυσιολογικA κοινωνικA και πολιτικA φαινAOενο. ΧαρακτηριστικA γνSρισOα τηY εποχ?Y ε@ναι Aτι η δηOAσια διαφθορ1 ε@ναι αχρωO1τιστη και αν ορισO>να πολιτικ1 κAOOατα ? πολιτικ>Y οO1δεY δεν >χουν ακAOη εOπλοκ? στην διαφθορ1 θα πρ>πει να θεωρ?σουOε Aτι, δεν του δAθηκε η εξουσ@α ? ευκαιρ@α, αφοB π1ντα ισχBει η αρχα@α σοφ@α Aτι «η αρχ? δε@κνυσι 1νδρα», δηλαδ? το αξ@ωOα θα δε@ξει τον 1νδρα. Το οικονοOικA πρAβληOα, OεταξB των 1λλων τηY διαφθορ1Y, στην Ελλ1δα AOωY οφε@λεται στην αλAγιστη χρησιOοπο@ηση και σπατ1λη του δηOοσ@ου χρ?OατοY για την πληρωO? δαπανSν χωρ@Y @χνοY δηOAσιο AφελοY, που προερχAταν συνεχSY και αδιαλε@πτωY απA δηOAσιο δανεισOA, εκτιν1σσονταY το δηOAσιο χρ>οY σε Oυθικ1 Bψη, που ασφαλSY διαπιστSνουOε σ?Oερα Aτι αποτ>λεσε την υποθ?κευση του OελλοντικοB εισοδ?OατοY των επAOενων γενεSν και παραγωγικSν δυν1Oεων του τAπου. ΧαρακτηριστικA παρ1δειγOα οι συνεχε@Y αναθεωρ?σειY των τιOSν εκτ>λεσηY των συOβ1σεων για τα δηOAσια >ργα, Oε αποτ>λεσOα να διπλασι1ζεται ? και να τριπλασι1ζεται το προϋπολογιζAOενο και συOφωνηθ>ν αρχικA ποσA τηY δαπ1νηY. Ιδιωτικο@ και δηOAσιοι φορε@Y που χρηOατοδοτ?θηκαν απA την Ευρωπαϊκ? ;νωση, παραπλανοBσαν για πολλ1 χρAνια το ΕυρωπαϊκA ΚοινοτικA ΤαOε@ο Oε παρ1νοOα παραστατικ1 δαπανSν, προκειO>νου να δικαιολογ?σουν το ποσοστA συOOετοχ?Y των σε επιχορηγοBOενα προγρ1OOατα τηY Ευρωπαϊκ?Y ;νωσηY. ΘυO?θηκα Aλα αυτ1 γιατ@ ξαφνικ1 αυτ>Y τιY ηO>ρεY ανακοινSθηκε Aτι εκδAθηκε >νταλOα προφυλ1κισηY για τον ΗγοBOενο Εφρα@O, ωY υπεBθυνο για το σκ1νδαλο του «Βατοπεδ@ου» και αναρωτ?θηκα, καλ1, αφοB >τσι >κρινε η δικαιοσBνη, να π1ει ο «καλAγεροY» στην φυλακ?, αλλ1 τAσοι 1λλοι πολιτικο@, παρ1γοντεY και υπεBθυνοι δηOιουργ@αY των σκανδ1λων τι >γιναν; κανε@Y δεν >φταιξε; :ρχισα λοιπAν να υποψι1ζοOαι Aτι κ1τι δεν φα@νεται οOαλA και φυσιολογικA, εκτAY και αν τουY 1λλουY 1φησαν να περ1σουν οι 1νθρωποι χριστιανικ1 τιY γιορτ>Y, και θα ακολουθ?σουν οι συλλ?ψειY τουY Oετ1 πλ>ον τιY γιορτ>Y. Θα το δοBOε!!! Π1ντωY να το θυOηθε@τε, Aτι τελικ1 σκ1νδαλο για το «Βατοπ>διο» δεν υπ1ρχει!!!

Στο Καρπεν?σι η ΝτAρα

νι κά

Μα θ ισαν τη διαφθορ

Ν Ε

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

"Εκλογ προ δρου τρα για να ην διαλυθε το ΠΑΣΟΚ"

Επιστολ που τ ραξε τα νερ στο εσωτερικ του ΠΑΣΟΚ απστειλε ο βουλευτ& Ευρυτανα& κ. Ηλα& Καρανκα&. Την επιστολ συνυπογρ φει και ο βουλευτ& Μεσσηνα& κ. Οδυσσα& Βουδορη&. "Να ανο ξει εσα η διαδικασ α για την εκλογ προ δρου στο ΠΑΣΟΚ" ζητον οι δο βουλευτ&.

"Ε@ναι προφαν>Y Aτι η συζ?τηση για το θ>Oα αυτA δεν Oπο-

ρε@ να Oετατεθε@ για Oετ1 τιY εκλογ>Y. ΣυνεπSY πρ>πει η διαδικασ@α να ολοκληρωθε@ χωρ@Y 1λλη αναβολ?, προκειO>νου να Oην καταστε@ σοβαρA βαρ@δι στην υλοπο@ηση των

κρ@σιOων κυβερνητικSν στAχων", αναφ>ρουν στην επιστολ? τουY και συνεχ@ζουν: "Η περαιτ>ρω καθυστ>ρηση τηY >ναρξηY διαδικασ@αY εκλογ?Y προ>δρου στο ΠΑΣΟΚ, σBOφωνα Oε τιY καταστατικ>Y προβλ>ψειY, θα λειτουργοBσε διαλυτικ1 τAσο για την κυβ>ρνηση, Aσο και το κAOOα», τον@ζουν οι δBο βουλευτ>Y του ΠΑΑποφεBγουν, ΣΟΚ. AOωY, να αναφερθοBν στην υποψηφιAτητα ? Oη του ΓιSργου Παπανδρ>ου. η 0στAσο, θ>ση τουY Aσον αφορ1 την υποψηφιAτητα εν ενεργε@α υπουργSν για τη θ>ση του προ>δρου του ΠΑΣΟΚ φα@νεται να ε@ναι ξεκ1θαρη. Τ1σ-

σονται κατ1 τηY υποψηφιAτηταY εν ενεργε@α υπουργSν. Στην επιστολ? τον@ζουν Aτι δεν χωροBν δBο καρποBζια κ1τω απA O@α Oασχ1λη: "Οι υπουργο@, ανεξαρτ?τωY του κAOOατοY που αν?κουν πρ>πει να αφοσιωθοBν αποκλειστικ1, 24 SρεY το 24ωρο και 7 O>ρεY την εβδοO1δα, στο κρ@σιOο κυβερνητικA >ργο υπA την καθοδ?γηση του πρωθυπουργοB." "Οι >κτακτεY συνθ?κεY επιβ1λουν τη λ?ψη 1Oεσων αποφ1σεων προκειO>νου να δροOολογηθοBν οι διαδικασ@εY O>σα απA >ναν θεσOικA, δι1φανο και ουσιαστικA οδικA χ1ρτη διεξAδου τηY χSραY απA την κρ@ση και αν1καOψηY του κιν?OατAY OαY", καταλ?γει η ανακο@νωση των δBο βουλευτSν του ΠΑΣΟΚ.


ΤΟ ΘΕΜΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 28 εκε8βρ*ου 2011 / Σελ*δα 5

Ετοι ζει το ψηφοδλτιο ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Εβδο8δα πολιτικ<ν συναντ)σεων για την Ντ+ρα Μπακογιννη, η οπο*α απ+ την Παρασκευ) 23 εκε8βρ*ου βρ*σκεται στο Καρπεν)σι και θα παρα8ε*νει 8(χρι και την Πρωτοχρονι. Θα κλε*σει τιB εκκρε8+τητεB 8ε τα γραφε*α του κ+88ατοB, τη σ,σταση των ο8δων, αλλ και τη συγκρ+τηση του ψηφοδελτ*ου τηB στην Ευρυταν*α

Ν ΕΑ

Ποια ονατα ακογονται για υποψ φιοι τη Η.ΣΥ. στην Ευρυταν α

Ε

υρ υτ α

&να απ+ τα θ(8ατα που θα απασχολ)σουν την πρ+εδρο τηB Η.ΣΥ. ε*ναι και η κθοδοB του κ+88ατοB στιB εκλογ(B. 'δη, στο τραπ(ζι υπρχουν γνωστ ον+8ατα πολιτικ<ν στην Ευρυταν*α. Απαντ)σειB, +8ωB, θα ληφθο,ν και θα ανακοινωθο,ν επ*ση8α τον Ιανουριο. Σ,8φωνα 8ε πληροφορ*εB, θα υπρξουν συναντ)σειB και θα συζητηθε* κυρ*ωB η συγκρ+τηση του ψηφοδελτ*ου του κ+88ατοB για την Ευρυταν*α, αλλ και οι στρατηγικ(B κιν)σειB στον νο8+ απ(ναντι, κυρ*ωB, στο πρ<ην κ+88α τηB, τη Ν(α η8οκρατ*α. Η πολιτικ) δ,να8η τηB κ. Μπακογιννη στον νο8+ ε*ναι αδια8φισβ)τητα 8εγλη. Σ,8φωνα 8ε συνεργτεB τηB, θεωρε*ται +τι αποτελε* την πρ<τη δ,να8η σ)8ερα στη Ευρυταν*α, δεδο8(νου +τι αφεν+B 8εν το ΠΑΣΟΚ στον νο8+ παρουσιζει πτ<ση στα ποσοστ του, +πωB και σε ολ+κληρη την Ελλδα, αφετ(ρου δε η Ν(α η8οκρατ*α στην Ευρυταν*α, χωρ*B την Ντ+ρα, αποτελε*... 8ειοψηφ*α. Τη συγκεκρι8(νη πολιτικ) συγκυρ*α θ(λει να εκ8εταλλευτε* η κ. Μπακογιννη. Αν και τα ποσοστ που λα8βνει στιB δη8οσκοπ)σειB βρ*σκονται στα +ρια του 3%, ποσοστ+ προϋπ+θεση για την ε*σοδο τηB Η.ΣΥ. στη Βουλ), εντο,τοιB, οι συνεργτεB τηB ε8φαν*ζονται πολ, αισι+δοξοι. Υπολογ*ζουν +τι το 3% ε,κολα θα ξεπεραστε* στιB πραγ8ατικ(B εκλογικ(B συνθ)κεB, εν< υπολογ*ζουν +τι 8ε το υπρχον εκλογικ+ σ,στη8α θα εκλ(ξουν τουλχιστον 8 βουλευτ(B. &ναB θεωρο,ν +τι θα ε*ναι απ+ τη 8ονοεδρικ) τηB Ευρυταν*αB.

νι κά

Η Ντ+ρα Μπακογιννη, στο παρατετα8(νο διστη8α παρα8ον)B τηB στο Καρπεν)σι, θα (χει πολιτικ(B συναντ)σειB 8ε τα στελ(χη του κ+88ατ+B τηB στην Ευρυταν*α.

Μχη στην Ευρυταν*α Η πολιτικ) σ,γκρουση για τη 8ονοεδρικ) τηB Ευρυταν*αB θα (λεγε κανε*B +τι ε*ναι απ+ τα κεντρικ ζητ)8ατα που απασχολο,ν τα δ,ο κεντροδεξι κ+88α-

τα στον νο8+. Η Ν(α η8οκρατ*α και η Η.ΣΥ., 8ε τιB ιδιαιτερ+τητεB που (χει η πολιτικ) 8χη στην Ευρυταν*α, ανα8(νεται να συγκρουστο,ν δυνα8ικ.

Β(βαια, στην πολιτικ) σκην) ε8πλ(κεται και ο Κ<σταB ΜπακογιννηB, δ)8αρχοB Καρπενησ*ου. Απ+ τη Ν(α η8οκρατ*α ισχυρ*ζονται +τι αν δεν στ)ριζαν

την υποψηφι+τητ του στιB δη8οτικ(B εκλογ(B και επ(λεγαν να κατεβσουν δικ+ τουB υποψ)φιο, τ+τε πιθαν+ν σ)8ερα να )ταν κποιοB λλοB δ)8αρχοB

Τα πρτα ονατα υποψηφων

Σ,8φωνα 8ε τιB 8(χρι τ<ρα πληροφορ*εB, πολλ ε*ναι τα υποψ)φια ον+8ατα που ακο,γεται +τι θα συγκροτ)σουν το ψηφοδ(λτιο τηB Η.ΣΥ στην Ευρυταν*α, αν και η κ. Μπακογιννη δεν φα*νεται να (χει δ<σει το πρσινο φωB σε καν(ναν. Εξλλου, )δη απ+ σ)8ερα, θα υπρξουν διαδοχικ(B συναντ)σειB 8ε τα στελ(χη του κ+88ατοB, (τσι <στε 8(χρι τ(λοB τηB εβδο8δαB να καλυφθο,ν οι δ,ο τουλχιστον απ+ τιB τρειB θ(σειB στο ψηφοδ(λτιο του νο8ο,. Μεταξ, των πιθαν<ν υποψηφ*ων ε*ναι ο πρ<ην δ)8αρχοB Καρπενησ*ου, γιατρ+B και στεν+B φ*λοB τηB κ. Μπακογιννη, κ. η8)τρηB Καρατσ*κηB, 8ε τον οπο*ον 8λιστα τη συνδ(ει και συγγενικ) σχ(ση. Ο κ. Καρατσ*κηB, +8ωB, απ+ σ)8ερα θα λε*πει στο εξωτερικ+ και θα επιστρ(ψει 8ετ την Πρωτοχρονι. Συνεπ<B, δεν θα βρ*σκεται σε κα8*α απ+ τιB συναντ)σειB 8ε τα κο88ατικ στελ(χη. στ+σο, παρα8(νει (να απ+ τα "δυνατ χαρτι" του κ+88ατοB στην Ευρυταν*α, αν και ο *διοB ακ+8η δεν (χει τοποθετηθε* επ* του θ(8ατοB. %λλο +νο8α το οπο*ο ακο,γεται (ντονα ε*ναι αυτ+ του δικηγ+ρου, κ. Θνου Καρβ(λη, ο οπο*οB (γινε γνωστ+B στον νο8+ αναλα8βνονταB την υποστ)ριξη των "θυ8των του ΓΠΣ" και την κατθεση ανα*ρεσηB στο ΣτΕ 8ετ απ+ εντολ) του δ)8ου Καρπενησ*ου. Ο κ. Καρβ(ληB ε*-

ναι και 8(λοB του Πολιτικο, Συ8βουλ*ου και Υπε,θυνοB το8(α η8+σιαB ιο*κησηB τηB Η.ΣΥ. Επ*σηB, ο επ* σειρ ετ<ν πρ+εδροB τηB ΝΟΕ Ν(αB η8οκρατ*αB Ευρυταν*αB και υποψ)φιοB βουλευτ)B το 2009 8ε τη Ν(α η8οκρατ*α, κ. η8)τρηB Χρυσικ+B, ε*ναι 8εταξ, των ονο8των που ακο,γονται για υποψ)φιοι βουλευτ(B 8ε το κ+88α τη Ντ+ραB Μπακογιννη. Εξλλου, η αποχ<ρησ) του απ+ τη Ν(α η8οκρατ*α και η προσχ<ρησ) του στη Η.ΣΥ. προκλεσε τριγ8ο,B το καλοκα*ρι στο πρ<ην κ+88α του, το οπο*ο σχολ*ασε 8ε το: "... το Μοναστ)ρι ναν καλ" την αποχ<ρηση Χρυσικο,. %λλα ον+8ατα τα οπο*α ακο,γονται ε*ναι εκε*νο τηB πρ<ην νο8αρχιακ)B συ8βο,λου και εκπαιδευτικο,, κ. Μα ρ*α B Πανα γιωτοπο,λου, αλλ και των δ,ο αντιδη8ρχων του δ)8ου Αγρφων, του κ. Χρ)στου η8ητρ+πουλου και του κ. Θ,8ιου Μιχ+πουλου. Τα παραπνω ον+8ατα που καταγρφονται σ)8ερα προ(ρχονται απ+ καλ πληροφορη8(Ευρυτανικ<ν Ν(ων", οι οπο*εB νεB πηγ(B των "Ε γνωρ*ζουν απ+ "8(σα" πρ+σωπα και πργ8ατα. Ανα8(νεται να δο,8ε τελικ ποια απ+ αυτ τα ον+8ατα θα ενταχθο,ν στο "καυτ+" ψηφοδ(λτιο για την 8ονοεδρικ) τηB Ευρυταν*αB, εν< θεωρε*ται σ*γουρο +τι θα υπρξουν και λλεB επιλογ(B.

Α ΡΧΕΙ Ο

Καρπενησ*ου. Στη συγκεκρι8(νη περ*πτωση, κποια στελ(χη τηB Ν(αB η8οκρατ*αB του νο8ο, επιχειρο,ν "νοιγ8α" προB την Ντ+ρα 8ε διφορουB τρ+πουB, στ(λνοντB τηB το 8)νυ8α να 8ην συγκροτ)σει ψηφοδ(λτιο στην Ευρυταν*α για τιB βουλευτικ(B εκλογ(B και να στηρ*ξει το ψηφοδ(λτιο τηB Ν(αB η8οκρατ*αB. Β(βαια, τα παραπνω σενρια διαχ(ονται απ+ χα8ηλ+βαθ8α πολιτικ στελ(χη, εν< η ηγεσ*α τηB τοπικ)B Ν(αB η8οκρατ*αB δεν ανο*γει καν το θ(8α συνεργασ*αB 8ε την κ. Μπακογιννη. %λλωστε, αποτελε* απ+φαση του προ(δρου κ. Αντ<νη Σα8αρ. στ+σο, ε*ναι ισχυρ) η ποψη +τι αν στην Ευρυταν*α δεν ενωθε* η κεντροδεξι, τ+τε η 8ονοεδρικ), 8ε +ποιο ποσοστ+, θα κερδηθε* απ+ το ΠΑΣΟΚ. στ+σο, το κ+88α τηB κ. Μπακογιννη στον νο8+ ακ+8η δεν (χει (δρα. Σ,8φωνα πντωB 8ε πληροφορ*εB, συνεργτεB τηB αναζητο,ν (να κεντρικ+ 8εγλο γραφε*ο, απ+ +που θα οργαν<νονται και θα συντον*ζονται οι δραστηρι+τητεB του κ+88ατοB και αυτ+ φα*νεται να (χει )δη βρεθε* κοντ στην κεντρικ) πλατε*α Καρπενησ*ου. Η.Τ.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 28 εκε7βρ)ου 2011 / Σελ)δα 6

Οικολογικ πρκα στο Καρπενσι

Την Τρ)τη 20 εκε7βρ)ου 2011, ο δ(7αρχοA Καρπενησ)ου κ. Κ;σταA ΜπακογιννηA συναντ(θηκε στην Αθ(να 7ε τον Υπουργ* ΠεριβλλοντοA Εν'ργειαA και Κλι7ατικ(A Αλλαγ(A, κ. Γι;ργο Παπακωνσταντ)νου. Κατ τη διρκεια τηA συνντησ(A τουA, ο δ(7αρχοA, 7εταξ+ λλων, παρουσ)ασε την πρ*ταση τηA δη7οτικ(A αρχ(A για τη δη7ιουργ)α Οικολογικ;ν Πρκων στον (7ο Καρπενησ)ου.

υρ υτ α

Ο κ. ΜπακογιννηA στην πρ*τασ( του, την οπο)α κατ'θεσε στον υπουργ* αναφ'ρει: "... εν 7'σω τηA παγκ*σ7ιαA οικονο7ικ(A κρ)σηA, διαν+ου7ε συν7α και 7ια «οικολογικ( εποχ(» που 7ε εργαλε)ο την 'ξυπνη απλ*τητα 7πορε) να χαρξει ν'ουA αναπτυξιακο+A ορ)ζοντεA σε περιοχ'A *πωA ο (7οA Καρπενησ)ου.” Η προστασ)α, ο σεβασ7*A, αλλ και η αξιοπο)ηση του φυσικο+ περιβλλοντοA, -σε συνδυασ7* 7ε το κτισ7'νο περιβλλον που περιλα7βνει τουA οικισ7ο+A και *λα τα στοιχε)α τηA πλο+σιαA Ευρυτανικ(A πολιτιστικ(A κληρονο7ιA- αποτελο+ν 7ια «αναδυ*7ενη οικονο7)α» που οφε)λου7ε να εκ7εταλλευτο+7ε 7ε γ*νι7ο και βι;σι7ο τρ*πο". "Αρχ)ζει να γ)νεται συνε)δηση σε πανευρωπαϊκ* επ)πεδο, *τι η ανπτυξη των (πιων 7ορφ;ν τουρισ7ο+ που χαρακτηρ)ζονται απ* τα στοιχε)α του σεβασ7ο+ στον νθρωπο και το περιβλλον, θα 7πορο+σαν να συ7βλουν στην καλ+τερη γνωρι7)α και επαφ( των κατο)κων τηA Ευρ;πηA 7ε τον φυσικ* πλο+το τηA και στη συνειδητοπο)ησ( τουA *τι οι φυσικο) π*ροι αυτ(A τηA ηπε)ρου πρ'πει να προστατευθο+ν".

Α

Ν Ε

Ο δ(7αρχοA τηA π*ληA πρ*τεινε την δη7ιουργ)α τεσσρων Οικολογικ;ν Πρκων, εντ*A των ορ)ων του δ(7ου Καρπενησ)ου, τα οπο)α θα συνδ'ονται 7ε 7ονοπτια 7ε τιA γειτονικ'A Τοπικ'A Κοιν*τητεA

νι κάΜε τον Υπουργ* ΠεριβλλοντοA Γι;ργο Παπακωνσταντ)νου συναντ(θηκε ο δ(7αρχοA Καρπενησ)ου Κ;σταA ΜπακογιννηA

- ανπαυση, περ)πατο, β*λτεA 7ε λογα, τρ'ξι7ο, ρφτινγκ και λλα αθλ(7ατα εναλλακτικο+ τουρισ7ο+, εκδηλ;σειA, φωτογρφιση, αναρρ)χηση, εκπαιδευτικ'A δρσειA σε θ'7ατα χλωρ)δαA και παν)δαA, προσελκ+ονταA ντ*πιουA αλλ και ξ'νουA επισκ'πτεA."

Οι περιοχ ! Η προτειν*7ενη χωροθ'τηση των οικολογικ;ν πρκων γ)νεται 7ε επ)κεντρο τ'σσεριA περιοχ'A 7οναδικο+ φυσικο+ κλλουA: 1. Την κοιλδα του ποταο Καρπενησιτη (η7οτικ'A Εν*τητεA Καρπενησ)ου και Ποτα7ιA) 2. Την «παραλ α» τη! Αγ α! Βλαχ ρνα! (η7οτικ'A Εν*τητεA Καρπενησ)ου και Προυσο+) 3. Το «σο! Φουρν!» (η-

7οτικ'A Εν*τητεA ΦουρνA και Κτη7εν)ων) 4. Το φαργγι «Πανταβρ χει» (η7οτικ( Εν*τητα ο7ν)σταA) Οι εν'ργειεA που απαιτο+νται Η πρ*ταση αποτελε) 'να ευ'λικτο εργαλε)ο ανπτυξηA που 7ε τη σωστ( διαχε)ριση θα 7πορ'σει να τον;σει την τοπικ( οικονο7)α και 7ε σωστ* σχεδιασ7* να αποφ'ρει 7ακροπρ*θεσ7α οφ'λη. Η πρ*ταση κινε)ται 7'σα σε 'να σ+στη7α τρι;ν αξ*νων, τουA οπο)ουA 'θιξε ο δ(7αρχοA Καρπενησ)ου στον υπουργ*: Α) Τη σ+νταξη των 7ελετ;ν που πρ'πει να γ)νει απ* εξειδικευ7'νουA 7ελετητ'A και 7ε τερστιο σεβασ7* απ'ναντι στη

Ε

Τα 4 Οικολογικ Πρκα "Για τουA παραπνω λ*γουA, προτε)νεται η δη7ιουργ)α τεσσρων (4) Οικολογικ;ν Πρκων εντ*A των ορ)ων του Ν'ου (7ου Καρπενησ)ου, τα οπο)α θα συνδ'ονται 7ε 7ονοπτια 7ε τιA γειτονικ'A Τοπικ'A Κοιν*τητεA. Τα 7ονοπτια θα χαρτογραφηθο+ν και θα ση7ατοδοτηθο+ν 7ε πινακ)δεA που θα πληροφορο+ν τουA επισκ'πτεA για τιA διαδρο7'A και τον χρ*νο πεζοπορ)αA". "Τα πρκα θα αποτελ'σουν επ)σηA 'ναν αποτελεσ7ατικ* τρ*πο για την ανδειξη των φυσικ;ν χαρακτηριστικ;ν των περιοχ;ν και την συντ(ρηση και προβολ( των ση7ε)ων πολιτιστικο+ ενδιαφ'ροντοA. Θα παρ'χουν τη δυνατ*τητα για ποικ)λεA δραστηρι*τητεA *πωA: αναψυχ(

φ+ση, το περιβλλον, την ιστορ)α και τον πολιτισ7* τηA περιοχ(A. Για τον λ*γο αυτ* ζητ(θηκε και η αρωγ( του Υπουργε)ου ΠεριβλλοντοA Εν'ργειαA και Κλι7ατικ(A Αλλαγ(A στη χρη7ατοδ*τηση των 7ελετ;ν 7'σω του Πρσινου Τα7ε)ου που υποστηρ)ζει καθ*λα περιβαλλοντικ'A δρσειA. Β) Το θεσ7ικ* κεν* 7ιαA και δεν υπρχει κατλληλο νο7οθετικ* πλα)σιο για να υποστηρ)ξει τ'τοιου ε)δουA παρε7βσειA. Η συ7βολ( του υπουργε)ου ε)ναι εξ*χωA ση7αντικ( στο να ξεπεραστε) αυτ* το ε7π*διο. Γ) Την οικονο7ικ( στ(ριξη τηA Πολιτε)αA για την κατασκευ( των πρκων, αφο+ ο (7οA Καρπενησ)ου δεν δ+ναται να χρη7ατοδοτ(σει το 'ργο απ* )διουA π*ρουA. "... η αποκ'ντρωση και η '7πρακτη στ(ριξη τηA επαρχ)αA, ειδικ σε 7ια αραιοκατοικη7'νη περιοχ( 7ε χα7ηλ* βιοτικ* επ)πεδο *πωA ο (7οA Καρπενησ)ου, αποτελε) κατ’ ουσ)α επ'νδυση στο 7'λλον αφο+ οι συνθ(κεA διαβ)ωσηA στα αστικ κ'ντρα γ)νονται ολο'να και πιο δ+σκολεA”. "Επιπλ'ον, πρ'πει να τονιστε) πωA 7'χρι σ(7ερα δεν υπρχει κεντρικ( ορειν( πολιτικ( 7ε αποτ'λεσ7α να υποβαθ7)ζονται οι δυσκολ)εA που αντι7ετωπ)ζουν οι ορειν'A περιοχ'A και να υπολε)πονται των λοιπ;ν περιοχ;ν. Η λειτουργ)α των πρκων θα ε)ναι πιλοτικ( και 7ε τον κατλληλο σχεδιασ7* ε)ναι στο χ'ρι 7αA να αποτελ'σει και πρ*τυπο 'ργο για ολ*κληρη την χ;ρα" πρ*σθεσε ο Κ;σταA ΜπακογιννηA. Σ+7φωνα 7ε 'γκυρεA πληροφορ)εA, ο υπουργ*A 'δειξε 7εγλο ενδιαφ'ρον για την πρ*ταση, εν; δεσ7ε+τηκε πωA οι αρ7*διεA υπηρεσ)εA του υπουργε)ου θα 7ελετ(σουν εκτεν'στερα το θ'7α.

Κατστηα Καρπενησου - Αθ. Καρπενησιτη 4, τηλ: 22370 23202 / 80203


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ+ρτη 28 εκεEβρ7ου 2011 / Σελ7δα 7

Τουριστικ προβολ 2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Α

Εγκρ7θηκε οE8φωνα το πρ8γραEEα 9ψουO 57.000 ευρI

Σε δ9ο τE6Eατα ο προγραEEατισE8O τηO τουριστικ6O προβολ6O του δ6Eου. Το 2011 θα δαπανηθο9ν 10.000 ευρI και το 2012 συνολικ+ 47.000 ευρI. Το τουριστικ σχδιο του 2012 θα χρη!ατοδοτηθε απ το Υπουργεο Τουρισ!ο

νι κά

ουργ7α και προβολ6 τηλεοπτικο9 σποτ για τα Χριστο9γεννα και την Πρωτοχρονι+, προϋπολογισEο9 3.000 ευρI και η σχεδ7αση και εκτ9πωση σε 25.000 αντ7τυπα εν8O Eεγ+λου και επικαιροποιηE5νου χ+ρτη, διπλ6O 8ψηO, Eε διαδροE5O, σηEε7α τουριστικο9 ενδιαφ5ροντοO, χιλιοEετρικ5O αποστ+σειO, προτ+σειO απ8δρασηO κ.λπ., προϋπολογισEο9 περ7που 7.000 ευρI. Το σχ5διο τουριστικ6O προβολ6O για το 2012 αποτελε7ται απ8 11 προτ+σειO και εν5ργειεO, συνολικο9 προϋπολογισEο9 47.000 ευρI. Στον κεντρικ8 κορE8 του προγρ+EEατοO προβλ5πονται δηEιουργ7α, εκτ9πωση και δι+θεση εντ9πων, διαφηEιστικ+ banners, επ7σηEοO τουριστικ8O οδηγ8O, συEEετοχ6 σε εκθ5σειO ενI το καλοκα7ρι προβλ5πεται η 5κδοση EιαO εφηEερ7δαO free press (που διαν5Eεται δωρε+ν). Αναλυτικ+, προβλ5πονται τα εξ6O: Παραγωγ6 και εκτ9πωση αυτοκ8λλητων Eε διαφηEιστικ5O καταχωρ6σειO (για τα λεωφορε7α του ΚΤΕΛ Ευρυταν7αO, τα ταξ7, το οχ6Eατα του δ6Eου Καρπενησ7ου κ.λπ.) Eε προϋπολογισE8 5.000 ευρI. Παραγωγ6 και εκτ9πωση banners Eε 2.000 ευρI και παραγωγ6 και εκτ9πωση δωρε+ν εφηEερ7δαO Eε χρ6σιEεO πληροφορ7εO, πρ8γραEEα εκδηλIσεων κ.λπ. Eε 2.000 ευρI.

υρ υτ α

Στην τοποθ5τησ6 του, ο κ. ΚIσταO Μπακογι+ννηO αν5φερε 8τι ο δ6EοO E5χρι στιγE6O ακολουθε7 Eια πολιτικ6, η οπο7α E5σω εκδηλIσεων 8πωO το “Εν 4ρεσι”, οι γιορτ5O δ+σουO και οι γιορτ5O χειEIνα, Eε το παγοδρ8Eιο κ.λπ., προκαλε7 το δηEοσιογραφικ8 ενδιαφ5ρον Eε αποτ5λεσEα Eεγ+λη και κυρ7ωO δωρε+ν προβολ6 του δ6Eου στα πανελλαδικ+ E5σα ενηE5ρωσηO και την παραγωγ6 υπεραξ7αO στον τουρισE8 του δ6Eου. Αναφερ8EενοO στη λειτουργ7α του Τουριστικο9 Γραφε7ου, ανακο7νωσε 8τι 5χει 6δη εγκατασταθε7 στην κεντρικ6 πλατε7α Καρπενησ7ου, στη θ5ση που 6ταν παλι+ οι εφηEερ7δεO, το ξ9λινο περ7πτερο που πλ5ον θα λειτουργε7 ωO σηEε7ο πληροφοριIν για τουO επισκ5πτεO. "Ε7ναι π+για θ5ση τηO δηEοτικ6O EαO οE+δαO 8τι το Τουριστικ8 Γραφε7ο δεν εξυπηρετο9σε καν5ναν εκε7 που 6ταν" τ8νισε ο κ. Μπακογι+ννηO και πρ8σθεσε 8τι 5χει συEφωνηθε7 8τι το κ8στοO του υπαλλ6λου που θα διατηρε7 σε λειτουργ7α το τουριστικ8 περ7πτερο, απ8 EεσηE5ρι Παρασκευ6O E5χρι Κυριακ6 βρ+δυ και τιO αργ7εO, θα καλ9πτεται απ8 τον Σ9λλογο ξενοδ8χων και τον Σ9λλογο ενοικιαζ8Eενων δωEατ7ων.

Ν Ε

Το θ5Eα τηO τουριστικ6O προβολ6O του δ6Eου Καρπενησ7ου συζητ6θηκε στο ηEοτικ8 ΣυEβο9λιο Καρπενησ7ου την Τετ+ρτη 21 εκεEβρ7ου 2011. Αποφασ7στηκε η 5κτακτη τουριστικ6 προβολ6 για τιO E5ρεO των εορτIν και η κατ+θεση τουριστικο9 σχεδ7ου για το 5τοO 2012, 9ψουO 47.000 ευρI, Eε στ8χο να χρηEατοδοτηθε7 απ8 το Υπουργε7ο ΤουρισEο9.

Ε

Σχ5διο τουριστικ6O προβολ6O Το τουριστικ8 πρ8γραEEα, προϋπολογισEο9 περ7που 56.000 ευρI σχεδ7ασε η ειδικ6 σ9EβουλοO και υπε9θυνη του γραφε7ου τ9που του δηE+ρχου κ. Ευαγγελ7α ΣοφρIνη. Στο ηEοτικ8 ΣυEβο9λιο εξ6γησε 8τι το πρ8γραEEα που κατατ7θεται για 5γκριση αποτελε7ται απ8 δ9ο τE6Eατα. Για το 5τοO 2011 και για το 5τοO 2012. Για φ5τοO, το 2011, ο προϋπολογισE8O αν5ρχεται στιO 10.000 ευρI. Προβλ5πονται E8νο δ9ο συγκεκριE5νεO δρ+σειO. Η δηEι-

και 8χι ουσ7αO, τ8νισε. Για παρ+δειγEα αν5φερε ".. πIO θα εγκρ7νουEε την απ8φαση για 5να τηλεοπτικ8 σποτ για τα Χριστο9γεννα, 3 ηE5ρεO πριν τα Χριστο9γεννα;" Ο κ. Ν7κοO Σερετ+κηO καταρχ+O τ+χθηκε υπ5ρ τηO υποβολ6O τηO πρ8τασηO στο Υπουργε7ο. Επεσ6Eανε, 8EωO, 8τι ο σχεδιασE8O του τουριστικο9 σχεδ7ου αποσκοπε7 σε κατε9θυνση του τουριστικο9 ρε9EατοO “... σ9Eφωνα Eε τιO αν+γκεO του κεφαλα7ου”, 8πωO χαρακτηριστικ+ ε7πε, ενI στα αποEακρυσE5να χωρι+ παρατηρε7ται σηEαντικ6 Eε7ωση τουριστικ6O κ7νησηO. Ο κ. Σερετ+κηO, Eεταξ9 +λλων, τ+χθηκε κατ+ τηO εκτ9πωσηO τηO δωρε+ν εφηEερ7δαO, δι8τι 8πωO εξ6γησε, απ8 τη E5χρι τIρα εEπειρ7α, αυτ5O οι free press εφηEερ7δεO 5χουν συγκεκριE5νη πολιτικ6 κατε9θυνση και στοχε9ουν στη χειραγIγηση τηO κοιν6O γνIEηO. Σε κ+θε περ7πτωση, τ8νισε, να δοθε7 αν+λογοO χIροO για την 5κφραση και τηO γνIEηO τηO αντιπολ7τευσηO. Επιπλ5ον, τ+χθηκε κατ+ τηO φιλοξεν7αO "παρασιτικIν" τουριστικIν παραγ8ντων. Ο δ6EαρχοO Καρπενησ7ου κ. Μπακογι+ννηO, απαντIνταO στην αντιπολ7τευση, τ8νισε 8τι το πρ8γραEEα του 2012 αποτελε7 το λιγ8τερο που Eπορο9σε να σχεδιαστε7 Iστε να χαραχτε7 E7α τουριστικ6 πολιτικ6 365 ηEερIν Eε τα λιγ8τερα χρ6Eατα. Αποκ+λυψε 8τι υπ+ρχει ολοκληρωE5νη τουριστικ6 Eελ5τη, η οπο7α παρουσι+στηκε στην Τουριστικ6 Επιτροπ6 τον Μ+ρτιο του 2011 και β+σει εκε7νηO τηO Eελ5τηO κινε7ται ο δ6EοO, σε συνεργασ7α Eε τουO παραγωγικο9O φορε7O, του ξενοδ8χουO, τα καταστ6Eατα, τον ΕEπορικ8 Σ9λλογο κ.λπ. Η πρ8ταση για την τουριστικ6 προβολ6 του 2012 εγκρ7θηκε οE8φωνα.

Παραγωγ6 και εκτ9πωση τρ7πτυχων διαφηEιστικIν φυλλαδ7ων, Eε τιO βασικ5O πληροφορ7εO για τον δ6Eο Καρπενησ7ου, σε ελληνικ6 και αγγλικ6 εκδοχ6 (10.000 ελληνικ+, 10.000 αγγλικ+ τεE.) Eε 3.000 ευρI. Παραγωγ6 εντ9που σε συνεργασ7α Eε τον δ6Eο Αγρ+φων Eε θ5Eα “Τα Βουν+ τηO Ευρυταν7αO” Eε 7.000 ευρI και παραγωγ6 τουριστικο9 οδηγο9 του ν5ου δ6Eου Καρπενησ7ου Eε 10.000 ευρI. Επ7σηO, διαφηEιστικ5O καταχωρ6σειO (σε ραδι8φωνο, τηλε8ραση, 5ντυπα E5σα) Eε 10.000 ευρI, εν5ργειεO φιλοξεν7αO, σ7τισηO, Eεταφορ+O τουριστικIν παραγ8ντων και δηEοσιογρ+φων που σχετ7ζονται Eε την προIθηση του τουρισEο9 και προσφορ+ δIρων κ.λπ. Eε προϋπολογισE8 2.000 ευρI και τ5λοO προβλ5πεται η συEEετοχ6 σε εκθ5σειO Eε προϋπολογισE8 6.000 ευρI. Ο λ8γοO που επισπε9δεται η 5γκριση του τουριστικο9 σχεδ7ου για τον δ6Eο Καρπενησ7ου απ8 το ηEοτικ8 ΣυEβο9λιο ε7ναι πωO υπ6ρξε στιO 8 εκεEβρ7ου εγκ9κλιοO του Υπουργε7ου ΤουρισEο9 Eε θ5Eα την 5γκαιρη κατ+θεση τουριστικο9 σχεδ7ου για να τ9χει χρηEατοδ8τησηO. *στ8σο, 8πωO αναφ5ρθηκε, οι παραπ+νω εν5ργειεO δεν ε7ναι δεσEευτικ5O. Αρχικ+, εγκρ7νεται τυπικ+ ο προϋπολογισE8O. Το θ5Eα τηO τουριστικ6O προβολ6O του δ6Eου στον υπ+ρχοντα προ-

ϋπολογισE8 θα 5ρθει και π+λι για τελικ6 5γκριση 6 ακ8Eη και τροποπο7ηση των δρ+σεων 8ταν Eπει σε εφαρEογ6 η υλοπο7ηση του σχεδ7ου.

Η αντιπολ7τευση Ο κ. Βαγγ5ληO Καρφ6O αναρωτ6θηκε τι καλε7ται το ηEοτικ8 ΣυEβο9λιο να ψηφ7σει. Ειδικ8τερα, για τον χ+ρτη ε7πε αν καλε7ται το ηEοτικ8 ΣυEβο9λιο να ψηφ7σει αποδοχ6 του χ+ρτη που δεν 5χει δει και στη συν5χεια ρIτησε αν ζητε7ται 5γκριση του ποσο9 κ8στουO του τηλεοπτικο9 σποτ 6 τροποπο7ηση του προϋπολογισEο9. Η απ+ντηση που δ8θηκε απ8 τον αντιδ6Eαρχο κ. ηE6τρη ΣταE+τη σχετικ+ Eε τον προϋπολογισE8 6ταν 8τι τα χρ6Eατα προ5ρχονται απ8 επιχορ6γηση 31.000 ευρI τηO πρIην ΤΕΚ. 3δη, 5χει αποφασιστε7 τα 16.000 ευρI να δοθο9ν για την κατασκευ6 του ν5ου site του δ6Eου. Σχετικ+ Eε το site του δ6Eου, ο κ. Μπακογι+ννηO τ8νισε 8τι τIρα ο δ6EοO κατασκευ+ζει 5να τουριστικ8 site E8νο Eε 16.000 ευρI, ενI παλι8τερα τα site του δ6Eου κ8στισαν υπ5ρογκα ποσ+. Ο κ. Ντ7νοO ΜποEποτσι+ρηO αν5φερε 8τι δεν συEEετ5χει η δηEοτικ6 του οE+δα στη διαδικασ7α συζ6τησηO. Το τουριστικ8 πρ8γραEEα 5ρχεται εσπευσE5να και εκτ8O ηEερησ7αO δι+ταξηO για συζ6τηση, χωρ7O καE7α +λλη ενηE5ρωση. Ε7ναι θ5Eα διαδικασιIν

ΣτιO δρ+σειO προβλ5πεται και η 5κδοση οδηγο9 Eε τα Ευρυτανικ βουν σε συνεργασ7α Eε τον δ6Eο Αγρ+φων


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 28 εκεDβρ6ου 2011 / Σελ6δα 8

Προ θεια 200 τ νων αλατιο εν ψει παγετο Με 200 τ7νουN αλατιο8 εφοδι'στηκε η Περιφερειακ5 Εν7τητα Ευρυταν6αN εν7ψει του φετινο8 χειDHνα, D6α κ6νηση που αποδε6χτηκε σωστ5, δεδοD4νηN τηN κακοκαιρ6αN που επικρ'τησε τιN ηD4ρεN των Χριστουγ4ννων στον νοD7. Αν και η κακοκαιρ6α 5ταν σφοδρ5, στην Ευρυταν6α οι δρ7Dοι κρατ5θηκαν ανοιχτο6 και δεν παρουσι'στηκαν σοβαρ' προβλ5Dατα 7πωN σε 'λλουN νοDο8N τηN χHραN. /λλωστε, η Περιφερειακ5 Εν7-

τητα Ευρυταν6αN, στα πλα6σια τηN αντιDετHπισηN 4κτακτων αναγκHν και συντ5ρησηN του οδικο8 δικτ8ου, προDηθε8τηκε 4γκαιρα αλ'τι για τη χειDεριν5 περ6οδο 2011-2012. Ο αντιπεριφερει'ρχηN κ. Βασ6ληN ΚαραDπ'N, 5δη απ7 τη ευτ4ρα 19 εκεDβρ6ου 2011, υπ4γραψε σχετικ7 συDφωνητικ7 Dε τον προDηθευτ5 κ. Ευριπ6δη Ματθα6ου απ7 τη Στυλ6δα ΦθιHτιδαN. Ο αν'δοχοN αν4λαβε να προDηθε8σει στην αποθ5κη τηN ιε8θυνσηN ΤεχνικHν 0ρ-

γων 200 τ7νουN αλ'τι για την αποκατ'σταση τηN βατ7τηταN του εθνικο8 και επαρχιακο8 οδικο8 δικτ8ου του νοDο8, λ7γω χιονοπτHσεων και παγετο8, κατ' τουN χειDερινο8N D5νεN τηN περι7δου 20112012. Η τιD5 που συDφων5θηκε αν4ρχεται στα 55 ευρH αν' τ7νο, πλ4ον ΦΠΑ 13%, ενH η παρ'δοση του αλατιο8 θα γ6νεται σ8Dφωνα Dε τιN αν'γκεN τηN υπηρεσ6αN και αν'λογα Dε τα προβλεπ7Dενα καιρικ' φαιν7Dενα.

Α

Με 200 τ7νουN αλατιο8 εφοδι'στηκε η Περιφερειακ5 Εν7τητα Ευρυταν6αN εν7ψει του φετινο8 χειDHνα, D6α κ6νηση που αποδε6χτηκε σωστ5, δεδοD4νηN τηN κακοκαιρ6αN που επικρ'τησε τιN ηD4ρεN των Χριστουγ4ννων στον νοD7.

Ν Ε

Το συ φωνητικ για το παγοδρ ιο Οι 7ροι, τα οικονοDικ' στοιχε6α και η αντιπολ6τευση

Το παγοδρ7Dιο στην κεντρικ5 πλατε6α αποτελε6 π7λο 4λξηN για εκατοντ'δεN Dικρο8N και Dεγ'λουN δηD7τεN και επισκ4πτεN του Καρπενησ6ου. Στο ηDοτικ7 ΣυDβο8λιο, 7DωN, το θ4Dα του παγοδροD6ου προκαλε6 κ7ντρεN Dεταξ8 τηN δηDοτικ5 αρχ5N και τηN αντιπολ6τευσηN.

Ε

υρ υτ α

Η απ7φαση για την απευθε6αN αν'θεση τηN D6σθωσηN του παγοδροD6ου ελ5φθη την Τρ6τη 6 εκεDβρ6ου Dε την αρ. 24038 απ7φαση του δηD'ρχου Καρπενησ6ου κ. ΚHστα Μπακογι'ννη. Η αν'θεση 4γινε στην αστικ5, Dη κερδοσκοπικ5 εταιρε6α «Καλλιτεχνικ7N ΟργανισD7N Θ4ατρο ΓηN» Dε Α.Φ.Μ 998148377 τηN .Ο.Υ ΚΒ' ΑθηνHν και 4δρα την Αθ5να, και 5ταν 8ψουN 24.600 ευρH Dε Φ.Π.Α. Η δι'ρκεια λειτουργ6αN του παγοδροD6ου αναφ4ρεται στο 'ρθρο 3. "... ορ6ζεται χρονικ' απ7 τιN 12 εκεDβρ6ου 2011 4ωN και τιN 12 Ιανουαρ6ου 2012, Dε δυνατ7τητα, απ7 την πλευρ' τηN εταιρε6αN, αναν4ωσηN τηN παραDον5N λειτουργ6αN του σκηνικο8 του παγοδροD6ου και του εξοπλισDο8 του για ακ7Dη 4ναν D5να Dε Dοναδικ5 υποχρ4ωση απ7 τη Dερι' του δ5Dου, τη δωρε'ν παροχ5 του χHρου, ηλεκτρικο8 ρε8DατοN και νερο8".

νι κάΣτο ηDοτικ7 ΣυDβο8λιο, την περασD4νη Τετ'ρτη 21 εκεDβρ6ου, συζητ5θηκε το συDφωνητικ7 που υπ4γραψε ο δ5DοN Καρπενησ6ου Dε την εταιρε6α που λειτουργε6 το παγοδρ7Dιο. Η αντιπολ τευση θεσε κποιου προβληατισο .

Η οικονοDικ5 συDφων6α Στο 'ρθρο 4 του συDφωνητικο8 αναφ4ρονται οι οικονοDικο6 7ροι τηN συDφων6αN. Το παγοδρ7Dιο κ7στισε στον δ5Dο Καρπενησ6ου 24.600 ευρH, συDπεριλαDβανοD4νου και του ΦΠΑ. Η δι'ρκεια τηN D6σθωσηN του παγοδροD6ου στον δ5Dο ε6ναι για 4ναν D5να. Ο δ5DοN θα εξοφλ5σει το ποσ7 των 24.600 ευρH ωN εξ5N: α) Dε την εγκατ'σταση και

την 4ναρξη τηN λειτουργ6αN του παγοδροD6ου, 5τοι 12.12.2011, θα δοθε6 το 40% του συνολικο8 ποσο8 (9.840,00 ευρH), β) Dε τη συντ5ρηση και λειτουργ6α του παγοδροD6ου, D4χρι 29.12.2011, θα δοθε6 το υπ7λοιπο 30% (7.380,00 ευρH), και γ) η αποπληρωD5 του υπ7λοιπου 30% (7.380,00 ευρH), θα εξοφληθε6 D4χρι 31.01.2012. Σ8Dφωνα Dε το συDφωνητικ7, στην ανωτ4ρω τιD5 "... συDπεριλαDβ'νεται η δαπ'νη Dεταφορ'N του εξοπλισDο8 προN και απ7 τον χHρο εγκατ'στασηN, καθHN και οι δαπ'νεN εγκατ'στασηN και απεγκατ'στασηN του εξοπλισDο8 εντ7N ευλ7γου χρ7νου. Το D6σθωDα αυτ7 αναγνωρ6ζεται και απ7 τα δ8ο D4ρη, ωN απολ8τωN δ6καιο και ε8λογο (...) και κατ' συν4πεια καν4να εξ αυτHν δεν διατηρε6 ουδεD6α επιπλ4ον χρηDατικ5 5 'λλη απα6τηση 4ναντι του 'λλου για οιοδ5ποτε λ7γο και αιτ6α". Επ6σηN, "... ρητ' συDφωνε6ται, 7τι η εταιρια αναλαDβ'νει

την πλ5ρη διαχε6ριση του σκηνικο8 χHρου του παγοδροD6ου (...) και θα εισπρ'ττει, ωN αντ'λλαγDα, εισιτ5ριο, (θεωρηD4νο απ7 εφορ6α), που ορ6ζεται σε 5,00 ευρH για Dισ5 Hρα και σε 8,00 ευρH για D6α Hρα". Η πολιτικ5 αντιπαρ'θεση Ο επικεφαλ5N τηN Dε6ζονοN αντιπολ6τευσηN κ. Βα γ γ 4λ η N Καρφ5N επεσ5Dανε το γεγον7N 7τι στη συζ5τηση του θ4DατοN στην ΟικονοDικ5 Επιροπ5 τ4θηκαν 'λλα στοιχε6α, ενH στο συDφωνητικ7 τελικ' προ4κυψαν διαφορετικ'. &N παρ'δειγDα αν4φερε 7τι το συDφωνητικ7 Dιλ' για εκDισθωτ5, που ε6ναι η εταιρε6α, και Dισθωτ5 που ε6ναι ο δ5DοN. "Στη συγκεκριD4νη περ6πτωση, τι εκDισθHνει απ7 τον δ5Dο η εταιρε6α και Dε τι αντ'λλαγDα;" αναρωτ5θηκε ο κ. Καρφ5N. ΕκDισθHνει την πλατε6α Dε χρησιδ'νειο, δηλαδ5 χωρ6N αντ'λλαγDα, κατ4ληξε, χαρακτηρ6ζονταN τη συDφων6α.. παρ'λογη.

Περαιτ4ρω τ7νισε 7τι το κ7στοN ε6ναι Dεγ'λο για τον δ5Dο Dε τον τρ7πο τηN συDφων6αN, ενH η εταιρε6α καρπHνεται τα εισιτ5ρια Dε Dηδενικ' 4ξοδα λειτουργ6αN, αφο8 το ρε8Dα και το νερ7 παρ4χονται δωρε'ν, ενH η εταιρε6α καρπHνεται και διαφηDιστικ' 4σοδα. Ειδικ7τερα, 7σον αφορ' στα εισιτ5ρια ε6πε 7τι αρχικ' ε6χε δοθε6 η εντ8πωση 7τι τα εισιτ5ρια θα 5ταν υπ4ρ του δ5Dου και για αυτ7 τον λ7γο πρ7τεινε για κοινωνικο8N λ7γουN να ε6ναι ακ7Dη και δωρε'ν. Τοποθετο8DενοN για το θ4Dα, ο αντιδ5DαρχοN Καρπενησ6ου κ. Ν6κοN ΣουλιHτηN υπεραD8νθηκε τηN απ7φασηN του δ5Dου για τη λειτουργ6α του παγοδροD6ου και αν4φερε 7τι η οικονοDικ5 του διαπραγD'τευση ξεκ6νησε απ7 τιN 50.000 ευρH και κατ4ληξε στιN 24.000 ευρH. Τ7νισε 7τι "... αν 5Dασταν η πλατε6α Συντ'γDατοN θα DαN πλ5ρωναν για να το εγκαταστ5σουDε, αλλ' θα 4καναν χρ5ση 5

εκατ. πολ6τεN. Ε6Dαστε, 7DωN, λ6γοι και πρ4πει να πορευτο8Dε 7σο καλ8τερα Dπορο8Dε Dε 7σα 4χουDε". Απευθυν7DενοN Dε ειρωνικ7 τ7νο στην αντιπολ6τευση ε6πε 7τι "... εσε6N, Dε την... πε6ρα σαN, 4χετε τη λογικ5 να Dην κ'νουDε τ6ποτα. Ακριβ7 το “Εν 3ρεσι”, να Dην το κ'νουDε. Ακριβ7 το παγοδρ7Dιο, να Dην το κ'νουDε. ιαχειριζ7Dαστε, 7DωN, Dε τον καλ8τερο τρ7πο τουN π7ρουN που 4χουDε και τα αποτελ4σDατα που φ4ρνουDε ε6ναι πολλαπλ'σια. Φ4τοN πετ8χαDε να φ4ρουDε στον δ5Dο 13 εκατ. ευρH. Αυτ7 εD'N D'N ικανοποιε6 και ε6Dαστε υπερ5φανοι για το 4ργο DαN", πρ7σθεσε. Ιδια6τερα, 7DωN, διαφωτιστικ7N για την τελικ5 συDφων6α 5ταν ο αντιδ5DαρχοN κ. ΚλεοD4νηN Λ'ππαN. Ε6πε 7τι Dε την εταιρε6α συζητ5θηκαν δ8ο προτ'σειN. Να δHσει ο δ5DοN 36.000 ευρH και τα 4σοδα να Dοιραστο8ν Dισ'Dισ' 5 να δHσει ο δ5DοN 24.000 ευρH και 7λα τα 4σοδα να τα εισπρ'ξει η εταιρε6α. Καταλ5ξαDε, ε6πε, στη δε8τερη λ8ση, δι7τι για να π'ρειN 4σοδα πρ4πει και να τα ελ4γχειN. Απαιτο8νταν η D7νιDη παρουσ6α προσωπικο8 του δ5Dου στην κοπ5 των εισιτηρ6ων, κ'τι που θα α8ξανε τα 4ξοδα DαN. Τ4λοN, αναφερ7DενοN στο ρε8Dα που θα κληθε6 ο δ5DοN να πληρHσει, σηDε6ωσε 7τι τα 4ξοδα αν4ρχονται περ6που στιN 10.000 ευρH, αλλ' στο ποσ7 αυτ7 συDπεριλαDβ'νεται και η εγκατ'σταση, η οπο6α 4γινε τHρα για D6α φορ', αλλ' θα Dπορε6 να χρησιDοποιηθε6 και στο D4λλον για 'λλεN εκδηλHσειN του δ5Dου.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 28 εκεEβρ7ου 2011 / Σελ7δα 9

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ν ΕΤο ηEοτικ8 ΣυEβο9λιο Καρπενησ7ου συνεδρ7ασε την Τετ(ρτη 21 εκεEβρ7ου 2011 και κατ( πλειοψηφ7α γνωEοδ8τησε αρνητικ( 8σον αφορ( την κατ(θεση φακ5λου τηO εταιρε7αO "ΜΗΧΑΝΙΚΗ" για υδροηλεκτρικ8 5ργο στον ΚαρπενησιIτη.

Ε

υρ υτ α

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ "Η εταιρε7α “ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ” προτ7θεται να κατασκευ(σει Μικρ8 Υδροηλεκτρικ8 2ργο (ΜΥΗΕ) στον ποταE8 ΚαρπενησιIτη ισχ9οO 5,94 Mεγαβ(τ (MW). Σε απ8σταση 280E. πριν απ8 τη θ5ση «Πατ6Eατα τηO Παναγ7αO» θα κατασκευαστε7 φρ(γEα 9ψουO 4,70E, πλ(τουO 36,75E και E6κουO κατ( E6κοO τηO κο7τηO 18,45E. Με τα εκατ5ρωθεν 5ργα το πλ(τοO τηO επ5EβασηO κ(θετα στο ποτ(Eι φτ(νει τα 50E. Στην 7δια θ5ση θα κατασκευαστε7 τοιχ7ο για την προστασ7α του πρανο9O τηO οδο9 E6κουO 40E. Με την κατ(κλυση τηO περιοχ6O πριν το φρ(γEα θα σχηEατιστε7 αρχικ( E7α Eικρ6 λ7Eνη, η οπο7α στη συν5χεια προβλ5πεται να προσχωθε7. Απ8 το φρ(γEα το 50-85% τηO φυσικ6O ρο6O του ποταEο9 θα εκτρ5πεται E5σω υπ8γειου αγωγο9 E6κουO 2.690E και διατοE6O 2E σε φρε(τιο που θα βρ7σκεται υψοEετρικ( 100E. π(νω απ8 το χωEατ8δροEο προO Χελιδ8να. Απ8 εκε7, Eε κ(θετο αγωγ8 αγκυρωE5νο στο 5δαφοO, E6κουO 170E, θα π5φτει στουO στροβ7λουO που θα βρ7σκονται σε κλειστ8 κτ6ριο (σταθE8O παραγωγ6O) 200τ.E. δ7πλα στον ποταE8 ΤρικεριIτη. Η θ5ση του σταθEο9 παραγωγ6O ε7ναι 600E. στο κατ(ντη τηO γ5φυραO ιπ8ταEα και δεξι( τηO κο7τηO του ποταEο9. Α-

νι κά

"Η απ8φασ6 EαO αυτ6 αφορ( το συγκεκριE5νο 5ργο και E8νο", ε7πε δ6EαρχοO Καρπενησ7ου, τον7ζονταO 8τι ο δ6EοO ε7ναι υπ5ρ των ανανεIσιEων πηγIν εν5ργειαO στην Ευρυταν7α, αλλ( 8χι ανεξ5λεγκτα. Η εταιρε7α “ΜΗΧΑΝΙΚΗ” ζ6τησε αναβολ6 του θ5EατοO, κ(τι που δεν 5γινε δεκτ8. Αρνητικ6 6ταν η εισ6γηση για την γνωEοδ8τηση επ7 των περιβαλλοντικIν EελετIν του 5ργου κατασκευ6O Eικρο9 Υδροηλεκτρικο9 ΣταθEο9 στον ΚαρπενησιIτη ποταE8, στη θ5ση “Πατ6Eατα”. Την εισ6γηση 5κανε ο αντιδ6EαρχοO κ. Ν7κοO ΣουλιIτηO, την οπο7α και δηEοσιε9ουEε σ6Eερα. Η απ8φαση, ωστ8σο, ελ6φθη κατ( πλειοψηφ7α.

Α

Επαν “χι” στο υδροηλεκτρικ στον Καρπενησιτη ποτα

π8 τον σταθE8 παραγωγ6O το νερ8 θα επιστρ5φει στο ποτ(Eι. Το E6κοO τηO εκτροπ6O τηO φυσικ6O ρο6O στον ΚαρπενησιIτη απ8 το φρ(γEα E5χρι τη γ5φυρα ιπ8ταEα ε7ναι περ7που 4 χλE. Για την πρ8σβαση στον σταθE8 παραγωγ6O θα κατασκευαστε7 ν5οO χωEατ8δροEοO E6κουO 255E. και πλ(τουO 5E. που θα ξεκιν( απ8 τον δρ8Eο προO Χελιδ8να. Για την τοποθ5τηση του υπ8γειου αγωγο9 θα κατασκευαστε7 σ6ραγγα 7διου E6κουO, καθIO και σ6ραγγα προσπ5λασηO E6κουO 80E. και διατοE6O 22E2 κ(θετα και στο E5σον περ7που τηO πορε7αO του υπ8γειου αγωγο9. Η δι(νοιξη των σηρ(γγων θα πραγEατοποιηθε7 Eε χρ6ση εκρηκτικIν σε ποσοστ8 περ7που 45%. Στη θ5ση του φρ(γEατοO θα κατασκευαστο9ν επ7σηO υπ8γεια γραEEικ( συνοδ( 5ργα E6κουO 80E. Η πρ8σβαση στο ποτ(Eι θα πραγEατοποιηθε7 πριν το φρ(γ-

YHΣ ΘεοδIριανων 1ρταO, τηO “ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ” 4,6 MW, φρ(γEα 15 E πλ(τοO, λειτουργε7 απ8 2003 Eα E5σω ρ(EπαO απ8 τον δρ8Eο Καρπενησ7ου-Προυσο9 η οπο7α θα καλυφθε7 απ8 την αρχικ( σχηEατιζ8Eενη λ7Eνη και τιO Eετ5πειτα προσχIσειO. Το ελ(χιστο E6κοO κατ(ληψηO των 5ργων στο ποτ(Eι ε7ναι 140E. Θα κατασκευαστε7 επ7σηO δ7κτυο σ9νδεσηO Eε τον υποσταθE8 τηO ΕΗ στο Καρπεν6σι, Eε γραEE6 Eεταφορ(O E5σηO τ(σηO E6κουO 22χλE. περ7που, κατ( E6κοO των υπαρχ8ντων δρ8Eων το οπο7ο κατ( θ5σειO θα ε7ναι υπ8γειο. Στο ποτ(Eι θα αφ6νεται υποχρεωτικ( οικολογικ6 παροχ6 7ση Eε το Eισ8 τηO παροχ6O του ΣεπτεEβρ7ου και η 8ποια υπερχε7λιση. Οι παροχ5O στο τE6Eα εκτροπ6O θα κυEα7νονται γ9ρω στο 20% τηO φυσικ6O ρο6O τουO πλο9σιουO υδρολογικ( E6νεO 5ωO το 50% για τουO ξηρο9O E6νεO. Στο φρ(γEα θα κατασκευαστε7 κλιEακωτ8O δι(δροEοO για την (νοδο των ψαριIν στο ποτ(-

Eι, των οπο7ων η παρουσ7α τεκEηριIνεται Eε Eελ5τη του ΕΛΚΕΘΕ. Κατ( δ6λωση τηO εταιρε7αO η λειτουργ7α του 5ργου θα διακ8πτεται τουO δ9ο δυσEεν5στερουO E6νεO απ8 (ποψη παροχIν Α9γουστο-Σεπτ5Eβριο. Η συνολικ6 επ5νδυση αν5ρχεται στα 13 εκ. ευρI Eε 40% επιχορ6γηση, 40% 7δια κεφ(λαια και 20% τραπεζικ8 δανεισE8. Τα ετ6σια ακαθ(ριστα 5σοδα απ8 την πIληση του ρε9EατοO θα ε7ναι 1,9 εκ. ευρI εκ των οπο7ων ποσοστ8 3% θα αποδ7δεται στιO τοπικ5O κοινων7εO ωO αντισταθEιστικ8 E5τρο, 6τοι ποσ8 τηO τ(ξηO των 58.000 ευρI." Η αρνητικ6 εισ6γηση Καταλ6γονταO ο κ. ΣουλιIτηO ε7πε: "... αν(ντη του 5ργου και σε απ8σταση 3.200E. 5χει χωροθετηθε7 Eετ( το ιχθυοτροφε7ο στον Γα9ρο (λλο φρ(γEα τηO εταιρε7αO ΥΡΟΜΕΚ, ενI στο κατ(ντη του σταθEο9 παραγωγ6O

επ7 του ΤρικεριIτη και σε απ8σταση 600E. 5χει χωροθετηθε7 τρ7το φρ(γEα τηO εταιρε7αO “ΡΟΚΑΣ ΑΕ”, το οπο7ο εκτρ5πει το νερ8 του ΤρικεριIτη E5χρι τη γ5φυρα τηO Σαρκ7νηO. 'O συν5πεια, η φυσικ6 ρο6 των δ9ο ποταEIν εντοπ7ζεται E8νο στα ενδι(Eεσα τE6Eατα Eεταξ9 των τριIν 5ργων και σε συνολικ8 E6κοO 1,6χλE, ενI εκτρ5πεται απ8 την κο7τη των ποταEIν σε E6κοO 15 χλE. Το παρ8ν 5ργο 5χει λ(βει αρνητικ5O γνωEοδοτ6σειO απ8 το ασαρχε7ο Καρπενησ7ου, τη /νση ασIν Ευρυταν7αO, το πρIην τE6Eα ιαχε7ρισηO ΥδατικIν Π8ρων τηO Περιφ5ρειαO Στερε(O Ελλ(δαO, τον 6Eο ΠοταEι(O και τη ΝοEαρχ7α Ευρυταν7αO. Η /νση ασIν Περιφ5ρειαO Στερε(O Ελλ(δαO γνωEοδ8τησε θετικ( υπ8 8ρουO (απαγ8ρευση κατασκευ6O (λλου ΜΗΥΕ στον ΚαρπενησιIτη, απαγ8ρευση χρ6σηO εκρηκτικIν, Eε7ωση 9ψουO φρ(γEατοO, κατασκευ6 βαθEιδωτο9 φρ(γEατοO, 3Eηνη αναστολ6 λειτουργ7αO του 5ργου Ιουλ-Σεπ), ενI η Γενικ6 ΓραEEατε7α ασIν του Υπουργε7ου Αγροτικ6O Αν(πτυξηO επιφυλ(χθηκε να γνωEοδοτ6σει στο επ8Eενο στ(διο τηO ΜΠΕ θ5τονταO θ5Eα Eελ5τηO τηO οικολογικ6O παροχ6O, εξασφ(λισηO 9παρξηO επιφανειακ6O ρο6O στο ποτ(Eι για τη δι5λευση των ψαριIν, πρ8βλεψηO συστ6EατοO παρακολο9θησηO των οικοσυστηE(των, κ.λπ., τα οπο7α 8EωO δεν συEπεριελ6φθησαν στη ΜΠΕ. Στο υπ8 διαβο9λευση Σχ5διο ιαχε7ρισηO ΥδατικIν Π8ρων, ο ποταE8O ΚαρπενησιIτηO απ8 το χωρι8 Γα9ροO E5χρι τη γ5φυρα για ιπ8ταEα 5χει συEπεριληφθε7 στιO προστατευ8EενεO περιοχ5O αναψυχ6O εσωτερικIν υδ(των τα οπο7α χαρακτηρ7ζονται στο συγκεκριE5νο προσχ5διο ωO «περιοχ5O που διαθ5τουν Eοναδικ( 6 σπ(νια χαρακτηριστικ( που τιO καθιστο9ν κατ(λληλεO για δραστηρι8τητεO αναψυχ6O». Β(σει τηO πρ8τασ6O EαO στη διαβο9λευση για καθορισE8 των υδ(των αναψυχ6O ωO περιοχ5O αποκλεισEο9 στην αν(πτυξη ΜικρIν ΥδροηλεκτρικIν 2ργων εισηγο9Eαστε αρνητικ( για την κατασκευ6 του συγκεκριE5νου 5ργου".


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 28 εκεBβρ4ου 2011 / Σελ4δα 10

εν πληρνουν το χαρτσι στο ο Αγρφων

ΤΗΡΙΑΣ" BαL. Καλο6Bε 5σουL 2χουν αν%λογη αγωνιστικ3 δι%θεση σε κοιν5 B2τωπο αντ4στασηL και ΠΑΛΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝ$ΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕ$Ν ΒΑΛΑ$ΡΑΣ Η Νεολα4α τηL ΒαλαFραL, 2χονταL υπ5ψιν την απ5φαση τηL πλειοψηφ4αL των κατο4κων του χωριο6 BαL, να αντισταθο6νε στο %δικο και δυσβ%στακτο B2τρο του "ΧΑΡΑΤΣΙΟΥ" τηL ΕΗ, καθFL και σε 5ποιο B2τρο πρ5κειται να παρθε4, το οπο4ο θα 2ρθει να επιδεινFσει παρ% π2ρα την 3δη υποβαθBισB2νη απ5 την πληθFρα προβληB%των ζω3 των κατο4κων και των ΙΙ$Ν, σε B%ζωξη των BελFν BαL, αφο6 συζητ3σαBε το B2τρο και τιL δυσκολ4εL που αντιBετωπ4ζει το σ6νολο των γονιFν BαL, αποφασ4σαBε να εκφρ%σουBε την αB2ριστη συBπαρ%σταση BαL στην απ5φαση και να σταθο6Bε δ4πλα τουL σ6BBαχοL και ΑΓ$ΝΙΣΤΗΣ σε 5,τι B2τρο τυχ5ν παρθε4 που θα δυσκολε6ει ακ5Bα παρ% π2ρα τη ζω3 τουL και κατ% συν2πεια τη δικ3 BαL.

Α

ΑΝΑΚΟIΝ$ΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΛΑ$ΡΑΣ ΚαθηBεριν% ζο6Bε την παραπ2ρα επιδε4νωση τηL ζω3L BαL εξαιτ4αL τηL ασκο6BενηL πολιτικ3L και των ιδια4τερων δυσκολιFν που αντιBετωπ4ζει η περιοχ3 BαL. Αυτ2L τιL δυσκολ4εL τηL καθηBεριν5τηταL BαL 2ρχεται να τιL επιδεινFσει η "Η ΕΠΙΒΟΛΗ" του ν2ου "ΧΑΡΑΤΣΙΟΥ" και B%λιστα εκβιαστικ% B2σω των λογαριασBFν τηL .Ε.Η. (Bη πληρωB3 διακοπ3 ρε6BατοL). Οι. κ%τοικοι τηL ΒαλαFραL Bετ% απ5 δ6ο πλατει2L λαϊκ2L συνελε6σειL στην πλειοψηφ4α τουL α) φτωχο4 αγρ5τεL Bε πενιχρ% εισοδ3Bατα β) συνταξιο6χοι του Ο.Γ.Α. των 350 ευρF Bε επιβ%ρυνση σε καταβολ3 χρηB%των για φ%ρBακα και κ%ποιοι για Bετακι-

ν3σειL στο Καρπεν3σι για εξετ%σειL Bε συν2πεια να αδυνατο6ν να καλ6ψουν τιL βασικ2L τουL αν%γκεL, εξ2λεξαν ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και αποφ%σισαν να καταβ%λουν B5νο την αξ4α του ρε6BατοL και 5χι το ΧΑΡΑΤΣΙ πα4ρνονταL υπ’ 5ψιν τιL αβ%σταχτεL οικονοBικ2L δυσκολ4εL που τουL φ2ρνουν σε απ5γνωση. Καλο6Bε 5λουL τουL δηB5τεL των δ3Bων BαL να ακολουθ3σουν την 4δια Ακ5Bη καν κ%ποιοι υπ2κυψαν στον εκβιασB5 να πληρFσουν την πρFτη δ5ση του χαρατσιο6, να Bην ξαναφοβηθο6ν και B2σα απ5 τ2τοιεL διαδικασ4εL (λαϊκ2L συνελε6σειL -λαϊκ2L επιτροπ2L - πληρωB3 B5νο ρε6BατοL) να στε4λουν και αυτο4 2να ΜΗΝΥΜΑ ΑΓ$ΝΑ και ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ εν%ντια στα B2τρα που καθηBεριν% BαL εξαθλιFνουν. Καλο6Bε την Περιφ2ρεια, τον βουλευτ3 και τουL δηB%ρχουL να σταθο6ν αλληλ2γγυοι σε τ2τοιεL προσπ%θειεL και να πρωτοστατ3σουν στην απ5κρουση αυτFν των εκβιαστικFν και σκληρFν B2τρων. Η επιτροπ3 ζητ% να αποσυρθε4 το B2τρο του "ΧΑΡΑΤΣΙΟΥ" και δηλFνει 5τι ε4ναι ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ να περιφρουρ3σει τουL κατο4κουL απ5 τυχ5ν εν2ργειεL για διακοπ3 τηL παροχ3L ρε6BατοL και 5τι θα βρ4σκεται καθηBεριν% Bπροστ% και εν%ντια σε 5ποια ν2α αντιλαϊκ% B2τρα παρθο6ν στο 5νοBα τηL "Σ$-

Ν Ε

Με δυο ανακοινFσειL που υπογρ%φονται απ5 αρκετο6L πολ4τεL τηL ΒελαFραL, ανακοινFθηκε χθεL 5τι συστ3θηκε Λαϊκ3 Επιτροπ3 η οπο4α 2χει στ5χο να καλ2σει σε αγωνιστικ3 αντ4δραση τουL πολ4τεL που δεν Bπορο6ν να πληρFσουν τον 2κτακτο φ5ρο ακ4νητηL περιουσ4αL που υποβ%λλεται B2σω των λογαριασBFν τηL ΕΗ. ΣυγκεκριB2να οι ανακοινFσειL που 2φτασαν στα γραφε4α των ΕυρυτανικFν Ν2ων, αναφ2ρουν τα εξ3L:

Η πρFτη ανακο4νωση υπογρ%φεται απ5 τα B2λη τηL 12Bελο6L επιτροπ3L που εξελ2γη απ5 τιL λαϊκ2L συνελε6σειL, ενF η δε6τερη απ5 τον πρ5εδρο του ιοικητικο6 ΣυBβουλ4ου και τα B2λη του.

νι κά

Σε ιδιτη ο σταθ πστροφα

Ενοικι%στηκε για 25 χρ5νια Bε 1.400 ευρF τον B3να,ντονο υπ3ρξε το ενδιαφ2ρον για την ενοικ4αση του ιχθυοτροφε4ου π2στροφαL στον Γα6ρο Μεγ%λου Χωριο6, που προκ3ρυξε ο δ3BοL Καρπενησ4ου. Ο διαγωνισB5L πραγBατοποι3θηκε στιL 19 εκεBβρ4ου. Αν%δοχοL αναδε4χθηκε Ευρυτ%ναL επιχειρηBατ4αL, ο οπο4οL θα επενδ6σει τουλ%χιστον 250.000 ευρF.

υρ υτ α

Ο πεστροφογεννητικ5L σταθB5L στον Γα6ρο -τB3Bα τηL χρεοκοπηB2νηL εταιρε4αL "ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.", η οπο4α 3ταν υπ5 τον 2λεγχο τηL (πρFην) ΝοBαρχ4αLBπλεγB2νοL, 5BωL, στα γραν%ζια τηL ελληνικ3L γραφειοκρατ4αL, παρ2Bεινε "νεκρ5L" για π%νω απ5 15 χρ5νια. ΑναBφισβ3τητα ε4ναι B4α κερδοφ5ρα, απ5 κ%θε πλευρ%, επιχε4ρηση.

Ε

Ο σταθB5L π2στροφαL πρ5σφατα π2ρασε στα χ2ρια του δ3ΕυρυταBου, 5πωL 2γραψαν τα "Ε νικ% Ν2α". ΑB2σωL προκηρ6χθηκε διαγωνισB5L για την ενοικ4αση των εγκαταστ%σεFν του. Ο διαγωνισB5L πραγBατοποι3θηκε τη ευτ2ρα 19 εκεBβρ4ου 2011. Στον διαγωνισB5 2λαβαν B2ροL 4 επιχειρηBατ4εL, Bε τιB3 εκκ4νησηL Bηνια4αL B4σθωσηL, την οπο4α επ2βαλε ο δ3BοL, τα 800 ευρF. Αν%δοχοL τελικ% αναδε4χθηκε ο επιχειρηBατ4αL κ. ΓιFργοL Παναγιωτ5πουλοL, ιδιοκτ3τηL Bεγ%ληL αντιπροσωπε4αL αυτοκιν3των στο Καρπεν3σι. Το ενο4κιο που θα καταβ%λλει αν2ρχεται στα 1.410 ευρF συν τα 2ξοδα χαρτοσ3Bου και η δι%ρκεια τηL B4σθωσηL θα ε4ναι 25 χρ5νια. Απ5 την πλευρ% του ο δ3BοL συBφFνησε τα ενο4κια να αρχ4σουν να "τρ2χουν" Bετ% απ5 6 B3-

νεL απ5 την ηBεροBην4α υπογραφ3L τηL σ6BβασηL, ενF υποσχ2θηκε 5τι θα ε4ναι στο πλευρ5 του επιχειρηBατ4α Fστε να εκδοθε4 γρ3γορα η %δεια λειτουργ4αL του σταθBο6. Σ6Bφωνα Bε πληροφορ4εL, αρχικ% αναB2νεται να δηBιουργηθο6ν τουλ%χιστον 2 ν2εL θ2σειL εργασ4αL. Ο επιχειρηBατ4αL θα προχωρ3σει σε εργασ4εL αποκατ%στασηL πολλFν χιλι%δων ευρF -τουλ%χιστον 250.000, αφο6 οι κτηριακ2L εγκαταστ%σειL Bοι%ζουν.. κατεστραBB2νεL- ενF αναB2νεται να ενταχθε4 και σε

πρ5γραBBα χρηBατοδ5τησηL B2σω ΕΣΠΑ. ΕντωBεταξ6, η υπ%ρχουσα δυναBικ3 του σταθBο6 που περιλαBβ%νει 6 δεξαBεν2L, δεν Bπορε4 να καλ6ψει τα σχ2δια του ν2ου επιχειρηBατ4α, ο οπο4οL αναB2νεται να προχωρ3σει στη δηBιουργ4α και ν2ων δεξαBενFν. Εξ%λλου, το οικ5πεδο ξεπερν% τα 6,5 στρ2BBατα. Η π2στροφα του ιχθυοτροφε4ου θα πωλε4ται στη χονδρικ3, αλλ% και στη λιανικ3 τηL τιB3, η οπο4α σ3Bερα ξεπερν% τα 6 ευρF το κιλ5. Στο ηBοτικ5 ΣυBβο6λιο, ο α-

ντιδ3BαρχοL κ. Ν4κοL ΣουλιFτηL τ5νισε 5τι 2γιναν συντονισB2νεL εν2ργειεL απ5 τον ν2ο δ3Bο Καρπενησ4ου, Fστε σε σ6ντοBο χρονικ5 δι%στηBα ο σταθB5L να περ%σει στα χ2ρια του δ3Bου και σ3Bερα να του αποφ2ρει 2σοδα τηL τ%ξηL των 1.400 ευρF τον B3να για 25 χρ5νια. Στ%θηκε επικριτικ5L στον πρFην δ3Bο ΠοταBι%L, λ2γονταL 5τι δεν 2γιναν οι απαιτο6BενεL εν2ργειεL Fστε να περ%σει νωρ4τερα στα χ2ρια του ο σταθB5L, Bε αποτ2λεσBα τη διαφυγ3 εσ5δων, τιL χαB2νεL θ2σειL εργα-

σ4αL αλλ% και την εικ5να εγκατ%λειψηL που εBφ%νιζε στουL επισκ2πτεL και τουL δηB5τεL ο σταθB5L. Ο κ. Γι%ννηL 0βροL, πρFην δ3BαρχοL στον δ3Bο ΠοταBι%L, απαντFνταL στον κ. ΣουλιFτη, τ5νισε 5τι ο πρFην δ3BοL και ο 4διοL προσωπικ% 2καναν για 8 χρ5νια εν2ργειεL Fστε να Bεταβιβαστε4 στον δ3Bο ΠοταBι%L ο σταθB5L. Ο σταθB5L δεν 3ταν στην περιουσ4α του δ3Bου. Αν3κε στην (πρFην) ΝοBαρχ4α Ευρυταν4αL, την εταιρε4α "ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ" και στο ασαρχε4ο. "Εν2ργειεL κ%ναBε, αλλ%... 4σωL να Bην.. “π2ρναγαν” οι αιτ3σειL που 2κανε το ηBοτικ5 ΣυBβο6λιο ΠοταBι%L, Bε δ3Bαρχο τον Γι%ννη 0βρο. 1BωL, εν2ργειεL 2γιναν και προL τα Υπουργε4α και 4σωL να σαL 2λυσαν τα χ2ρια. ΘεωρF 5τι τα βρ3κατε 2τοιBα" κατ2ληξε ο κ. 0βροL. Εξ%λλου, ο αρB5διοL αντιδ3BαρχοL κ. Χρ3στοL Γενιτσαρ5πουλοL, αναφερ5BενοL στον επιχειρηBατ4α που αναλαBβ%νει τον πεστροφογεννητικ5 σταθB5 του Γα6ρου, ε4πε 5τι ικανοποιε4 τον δ3Bο η ενοικ4αση του σταθBο6 σε 2ναν "ν2ο και επιτυχηB2νο επιχειρηBατ4α απ5 την Ευρυταν4α", 5πωL σηBε4ωσε, ο οπο4οL, αν Bη τι %λλο, εγγυ%ται 5τι ο σταθB5L π2στροφαL στον Γα6ρο θα παρ2χει αναπτυξιακ3 προοπτικ3 στην περιοχ3 και ευρ6τερα στον νοB5 τηL Ευρυταν4αL.


Συνέντευξη

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ=ρτη 28 .εκε[βρMου 2011 / ΣελMδα 11

Συνντευξη [ε τον ΕυρωβουλευτL των ΟικολNγων Πρ=σινων κ. Μιχ=λη Τρε[Nπουλο

στ_e ανεργMαe ακN[α [ερικKe δεκ=δεe χιλι=δεe εργαζN[ενοι, αυτL τη φορ= του δη[Nσιου το[Kα. ΑντM η χ_ρα να επενδOσει στην πρ=σινη προοπτικL, K[πλεξε στιe κενKe περιεχο[Kνου εξαγγελMεe του ΠΑΣΟΚ. ΑφοO λLστεψαν ακN[η και το Πρ=σινο Τα[εMο, συνεχMζουν να ευτελMζουν τιe επενδOσειe στιe ανανε_σι[εe πηγKe ενKργειαe, την πρ=σινη επιχειρη[ατικNτητα, τη διαχεMριση των απορρι[[=των, την εκ[ετ=λλευση του Lλιου… Τ_ρα απαντοOν στην ανεργMα [ε λουκKτα και νKο ρεO[α [εταν=στευσηe νKων στο εξωτερικN. .υστυχ_e, [ε τιe αδιKξοδεe πολιτικKe τουe, η ανεργMα Kχει ακN[η [εγαλOτερα περιθ_ρια…

Ε

* H AναστασMα Μητρον=τσιου εMναι πτυχιοOχοe Πολιτικ_ν επιστη[_ν [ε ΒΑ και ΜΑ στιe ΠολιτικKe ΕπιστL[εe.

πη[Kνοι των δη[οσκοπLσεων αλλ= Nχι και των βαρNνων των media. ΕMναι N[ωe και το αντικεM[ενο πολιτικοO Kρωτα απN δι=φορουe χ_ρουe (.ΗΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ, [ερMδα του ΠΑΣΟΚ κ.λπ.) αλλ= Nχι και των συ[φερNντων. Και σMγουρα θα ανεβ=σουν το σασπKνe στην ερχN[ενη προεκλογικL περMοδο, που θα καταλLξει, Nπωe φαMνεται, στην εMσοδN τουe και στην ελληνικL ΒουλL.

φωνMα, Kνα σO[φωνο βι_σι[ηe ευη[ερMαe, που να εστι=σει στο ξαναζωντ=νε[α τηe οικονο[Mαe, τιe νKεe πρ=σινεe θKσειe εργασMαe, τιe ανανε_σι[εe πηγKe ενKργειαe και την εξοικονN[ηση, την καινοτο[Mα, την αναζωογNνηση τηe υπαMθρου. ΓιατM η ελληνικL ορθNδοξη εκκλησMα να εξαιρεMται τηe φορολNγησηe; ΜLπωe θα πρKπει να φορολογηθεM; Πριν ακN[η ξεσπ=σει η κρMση, εMχα αρνηθεM [ε δικL [ου πρωτοβουλMα το βουλευτικN αυτοκMνητο που προσφερNταν (και) στουe ΕυρωβουλευτKe, καθ_e και τον προσωπικN αστυνο[ικNφρουρN, εν_ το 50% των αποδοχ_ν [ου ωe ΕυρωβουλευτL κατατMθεται για οικολογικKe δρ=σειe. ΜποροO[ε λοιπNν να ζητLσου[ε τMποτα λιγNτερο για την ΕκκλησMα; ΞKρω απN πρ_το χKρι Nτι αν_τατοι εκκλησιαστικοM παρ=γοντεe βλKπουν το χωρισ[N ΕκκλησMαe και Κρ=τουe πολO πιο θετικ= απN N,τι οι περισσNτεροι πολιτικοM. ΑποτελεM, επMσηe, κοινN [υστικN Nτι [εγ=λο [Kροe των πολιτικ_ν καλλιεργοOν στενL σχKση [ε την ΕκκλησMα, Nχι απN ευσKβεια αλλ= για =γρα ψLφων. Jταν ανοMγου[ε λοιπNν το δι=λογο για τη φορολNγηση τηe εκκλησιαστικLe περιουσMαe, δε ζητ=[ε παρ= το απολOτωe αυτονNητο. Το 5% τηe φορολογMαe του Hλληνα πηγαMνει σε Nπλα (Lταν 8% και Kπεσε στο 5% φKτοe) και [Nλιe 0,5% πηγαMνει στο περιβ=λλον. ΜLπωe θα πρKπει να υπ=ρξει [ια πολιτικL τηe Ε.Ε. για κ=ποια =λλη κατανο[L των δαπαν_ν στα κρ=τη [Kλη; Η Ελλ=δα Lταν [εταξO των πKντε [εγαλOτερων πελατ_ν Nπλων σε απNλυτα [εγKθη για την περMοδο 2005-2009. Μια χ_ρα που εν_ βρMσκεται σε δεινL οικονο[ικL θKση, εξακολουθεM να ξοδεOει σε Nπλα το [εγαλOτερο ποσοστN του ΑΕΠ απN τιe =λλεe ευρωπαϊκKe χ_ρεe τηe Ευρ_πηe των 27, ακN[η και ε=ν Kχει ελαττ_σει τιe εξοπλιστικKe δαπ=νεe τηe τον τελευταMο χρNνο. Μια χ_ρα που, αν και δεν συ[[ετKχει σε στρατιωτικKe αποστολKe του ΝΑΤΟ Kχει Kνα απN τα [εγαλOτερα ποσοστ= δαπαν_ν για προσωπικN και εξοπλισ[οOe, και που π=ντοτε επKνδυε στην διπλω[ατMα των στρατιωτικ_ν εξοπλισ[_ν για να επηρε=σει τουe εταMρουe για τιe εθνικKe θKσειe. Οι εξοπλισ[οM τηe τελευταMαe 30ετMαe αντιστοιχοOν σε π=νω απN το 1/3 του χρKουe, επιπλKον συντηροO[ε

περισσNτερουe στρατηγοOe απN τη Γερ[ανMα και σχεδNν Nσουe οι ΗΠΑ. ΜNνη λOση η απαMτηση για [εγαλOτερη [εMωση των εξοπλισ[_ν και η Kκφραση του πνεO[ατοe τηe ευρωπαϊκLe αλληλεγγOηe [Kσα απN την ευρωπαϊκL προσπ=θεια για επMλυση των εκκρε[_ν ζητη[=των που αντι[ετωπMζει η Ελλ=δα, κυρMωe [ε την ΤουρκMα. Γι,αυτN και Kθεσα στο ΕυρωκοινοβοOλιο το ζLτη[α τηe εκβιαστικLe εξαγορ=e οπλικ_ν συστη[=των αξMαe 10 διe ευρ_ σε αντ=λλαγ[α την εκτα[Mευση τηe 6ηe δNσηe απN την τρNικα, που αποκ=λυψε η εφη[ερMδα New Europe και αρνLθηκαν να το διαψεOσουν. ΕMναι απαρ=δεκτο την _ρα που οι κοινωνικKe παροχKe και τα εισοδL[ατα αντι[ετωπMζουν τη [Kγγενη των σκληρ_ν [Kτρων λιτNτηταe, οι εξοπλιστικKe δαπ=νεe τηe Ελλ=δαe για το 2012 να αυξ=νονται κατ= 18% και οι δαπ=νεe υπKρ ΝΑΤΟ 50%. Ποια η γν_[η σαe για την κυβKρνηση ΠαπαδL[ου; Jσοι απαρτMζουν τη νKα κυβKρνηση δεν ση[ατοδοτοOν κ=τι διαφορετικN σε Nτι αφορ= τιe πολιτικKe απN τιe προηγοO[ενεe κυβερνLσειe ΠαπανδρKου. Εξ=λλου, απN τα 49 [Kλη τα 40 Lταν υπουργοM και υφυπουργοM στιe προηγοO[ενεe κυβερνLσειe του ΠΑΣΟΚ. Ο δε πρωθυπουργNe Lταν επM οκτ_ χρNνια αντιπρNεδροe τηe ΕΚΤ, η οποMα εMναι το Kνα απN τα συ[βαλλN[ενα [Kρη τηe τρNικαe και εκ τηe θKσεωe του εMχε ουσιαστικN λNγο κατ= τη συγγραφL του Μνη[ονMου, που Nλοι πλKον παραδKχονται Nτι απKτυχε. ΕMναι λMγο δOσκολο να φανταστοO[ε τι =λλο θα κ=νει ο κ. ΠαπαδL[οe που να [ην επιδειν_σει την κατ=σταση στη χ_ρα. ΦαMνεται Nτι τMποτα δεν πρNκειται να αλλ=ξει προe [ια πιο κοινωνικ=

νι κά

θηκε τNτε [Nνο απN τουe ΟικολNγουe Πρ=σινουe, [ε ερ_τησL [ου προe την Κο[ισιNν 10 [Kρεe πριν την προσφυγL στον Μηχανισ[N ΣτLριξηe, αλλ= κρατLθηκε επM [Lνεe επι[ελ_e εκτNe πολιτικοO διαλNγου και δη[οσιNτηταe. ΣL[ερα, Nλοι ερMζουν για την πατρNτητα τηe ιδKαe, που Kρχεται N[ωe πλKον ωe επιστKγασ[α ασφυκτικ_ν [Kτρων και Nχι ωe εναλλακτικL τουe. Τελικ=, η αδιαφ=νεια και η υποκρισMα στον δη[Nσιο δι=λογο φαMνεται Nτι [Nνο για λMγο [πορεM να κρOψει τη χρεοκοπMα του πολιτικοO συστL[ατοe. Το τM[η[α για τη χ_ρα, N[ωe, εMναι υψηλNτατο.

Ποια εMναι η γν_[η σαe για το ελληνικN δη[Nσιο; ΕMναι κι αυτN αποτKλεσ[α του πελατειακοO πολιτικοO συστL[ατοe. ΧρειαζN[αστε υψηλNτερο επMπεδο, [εγαλOτερη αποτελεσ[ατικNτητα και Kξυπνεe δαπ=νεe. Το ενιαMο [ισθολNγιο N[ωe δεν [πορεM να αποτελεM απλ_e [ια ευκαιρMα για περιστολL των κρατικ_ν δαπαν_ν. ΠρKπει να αποτελKσει το εφαλτLριο για δMκαιη αντι[ετ_πιση του συνNλου των δη[οσMων υπαλλLλων και για =ρση των χρNνιων αδικι_ν. ΠρKπει και [πορεM να αποτελKσει την απαρχL ενNe πιο αξιοκρατικοO συστL[ατοe αντι[ετ_πισηe των εργαζο[Kνων και το Nπλο εν=ντια στην ευνοιοκρατMα που θKριεψε [Kσα απN το κο[[ατικοποιη[Kνο και πελατειακN κρ=τοe. Η εργασιακL εφεδρεMα δεν [πορεM να εMναι [ια εφεOρεση δραστικLe και =[εσηe περικοπLe δαπαν_ν, Kναe προθ=λα[οe για την ανεργMα. Η περιστολL των δαπαν_ν εMναι π=γιο αMτη[= [αe. Jχι N[ωe [ε τKτοιου εMδουe [εθNδουe. Υπ=ρχει τρNποe για [εMωση του κρ=τουe. Hνα συ[[=ζε[α, [ια αντικει[ενικL αξιολNγηση του ανθρ_πινου δυνα[ικοO και των οργανισ[_ν θα [ποροOσαν να αποφKρουν τερ=στια οφKλη. ΚυρMωe N[ωe η λειτουργMα σε καθεστ_e διαφ=νειαe και αξιοκρατMαe θα [ποροOσε να δη[ιουργLσει Kνα αποδοτικN στη θKση του σπ=ταλου, αναποτελεσ[ατικοO και διεφθαρ[Kνου δη[Nσιου το[Kα. ΕMναι λογικL εξKλιξη οι Kνα εκατο[[Oριο =νεργοι; Jταν προβλKπα[ε Nτι η ανεργMα θα ξεφOγει π=νω απN το 20% [αe Kλεγαν κινδυνολNγουe, N[ωe, [ε την εφεδρεMα, ουσιαστικ= [παMνουν σε καθε-

Τι Kχετε να πεMτε για τα σεν=ρια χρεοκοπMαe; Η Ελλ=δα, δυστυχ_e, εMναι Lδη σε καθεστ_e οιονεM χρεοκοπMαe. Οι καταστροφικKe πολιτικKe οδLγησαν τη χ_ρα σε αυτN το ση[εMο και το χειρNτερο εMναι Nτι το παλιN πολιτικN σOστη[α αρνεMται να αλλ=ξει ουσιαστικ=. ΣL[ερα, νο[Mζω πωe Kχει ξεφOγει απN τα χKρια τηe κυβKρνησηe, τηe Nποιαe κυβKρνησηe, ο καθορισ[Ne των εξελMξεων. Η χρεοκοπMα Kχει ουσιαστικ= επKλθει. Θυ[Mζω πωe το κοOρε[α πριν απN Kξι [Lνεe θεωροOνταν αντεθνικL λKξη. ΣL[ερα κοιτ=ζου[ε πNσο [εγαλOτερο [πορεM να εMναι. ΕMναι [ια [ορφL χρεοκοπMαe. Αν θα συνοδευτεM στο επN[ενο δι=στη[α [ε στ=ση πληρω[_ν και σε ποια Kκταση, εMναι κ=τι που καθορMζεται απN τιe διαθKσειe των δανειστ_ν, των αγορ_ν και των πολιτ_ν. Με [Kτρα που επιβαρOνουν [ονM[ωe [ισθωτοOe και συνταξιοOχουe, κατεδαφMζονταe το κοινωνικN κρ=τοe και υποσκ=πτονταe το δη[Nσιο συ[φKρον, λOση δεν υπ=ρχει. Τι πιστεOετε πωe θα βοηθοOσε στο να βρεθεM λOση στην κρMση; Η λOση στην κρMση απαιτεM περισσNτερη Ευρ_πη αλλ= διαφορετικL, [ε αλληλεγγOη και δη[οκρατMα. Τι Kχου[ε [Kχρι σL[ερα; ΦNρουe, λιτNτητα και δη[οσιονο[ικL πειθαρχMα. Χαρ=τσια, επαχθεMe ρυθ[Mσειe για τα [Nνι[α υποζOγια, τουe [ισθωτοOe και συ[βασιοOχουe, κO[α νεNπτωχων, απ_λειεe περιουσι_ν, ανεργMα στα Oψη και διατLρηση τηe φοροδιαφυγLe, τηe φοροαποφυγLe και τηe εισφοροδιαφυγLe. Π=νω απ, Nλα χρειαζN[αστε [ια νKα πρ=σινη κοινωνικL συ[-

υρ υτ α

Υπ=ρχει Kνα σεν=ριο στην Ελλ=δα Nτι κ=ποιοι θKλουν να χωρMσουν την Ευρ_πη στα δOο, τον πλοOσιο Βορρ= [ε το ευρ_ και τον φτωχN/=τακτο ΝNτο [ε κ=ποιο =λλο νN[ισ[α. Τι Kχετε να πεMτε σχετικ= [ε το ενδεχN[ενο επιστροφLe στη δραχ[L και στο "η Ελλ=δα εκτNe τηe Ε.Ε"; Το [Kλλον τηe Ελλ=δαe εMναι στο ευρ_. Κ=θε =λλη σκKψη εMναι επικMνδυνη. ΣκεφτεMτε επιστροφL στη δραχ[L. Σε [ια δραχ[L υποτι[η[Kνη κατ= τουλ=χιστον 60%. Γι’ αυτN [αe [ιλ=νε… ΕM[αστε υπKρ[αχοι τηe συ[[ετοχLe στην ευρωπαϊκL οικογKνεια, _στε απN κοινοO να β=λου[ε σε τροχι= ελπMδαe Nλη την Ευρ_πη και συνακNλουθα την Ελλ=δα. Η τOχη [αe δε θα αλλ=ξει αν τζογ=ρου[ε στη ρουλKτα του παρελθNντοe, αλλ= αν επενδOσου[ε στη θε[ελMωση του κοινοO ευρωπαϊκοO [Kλλοντοe. Η Ευρ_πη L θα εξελιχθεM σε ο[οσπονδMα L θα πεθ=νει. ΧρειαζN[αστε [ια ΕυρωπαϊκL Οικονο[ικL .ιακυβKρνηση, N[ωe στηριγ[Kνη στιe αξMεe τηe αλληλεγγOηe, τηe βιωσι[Nτηταe, τηe δη[οκρατMαe, τηe κοινωνικLe δικαιοσOνηe. Το [Kλλον τηe Ελλ=δαe εMναι εντNe τηe ευρωπαϊκLe οικογKνειαe. Εκτι[_ Nτι και στην Ευρ_πη Kχουν αντιληφθεM Nτι συ[φKρει και στιe χ_ρεe και στην κοινL προοπτικL το να παρα[εMνου[ε στην ευρωζ_νη. Αλλ= το πρNβλη[α εMναι οι νεοφιλελεOθερεe πολιτικKe, η λιτNτητα και η δη[οσιονο[ικL πειθαρχMα που δεν αποτελοOν λOση στην πολOπλευρη κρMση, οικονο[ικL, κοινωνικL και περιβαλλοντικL. Hνα ευρωο[Nλογο θα [ποροOσε να δ_σει τη λOση στην ευρωζ_νη; Oι Πρ=σινοι στο ΕυρωκοινοβοOλιο υποστLριξαν Lδη απN το .εκK[βριο του 2009 τη λOση του ευρωο[ολNγου. Τον Μ=ρτιο του 2010, [=λιστα, ενσω[ατ_θηκε ωe πρNταση στην Hκθεση ΓκMγκολντ για την ευρωζ_νη (που εMναι Πρ=σινοe ΕυρωβουλευτLe) και ψηφMστηκε απN το ΕυρωκοινοβοOλιο [ε συντριπτικL πλειοψηφMα, ωe εναλλακτικL λOση στο Μνη[Nνιο χωρMe (τNτε) απαMτηση για πρNσθετεe θυσMεe. Στην Ελλ=δα το θK[α τK-

τον δικN [ου. Τον εMχα δει στη ΘεσσαλονMκη πριν τιe εκλογKe του 2007. ΕMχα διαβ=σει συνεντεOξειe του και =ρθρα του Nπου σε =ψογα ελληνικ= προσπαθοOσε να εξηγLσει τα καλ= τηe οικολογMαe. Τον εMχα δει σε διπλαν= παρ=θυρα δελτMων ειδLσεων [ε ΚανKλλη, Gδωνη, ΒορMδη. Ο Μιχ=ληe Τρε[Nπουλοe, ο πρ_τοe Πρ=σινοe ΕυρωβουλευτLe τηe χ_ραe [αe και το κN[[α των ΟικολNγων Πρ=σινων εMναι οι αγα-

Ν Ε

Τον συν=ντησα στο γραφεMο του στο ΕυρωπαϊκN ΚοινοβοOλιο των Βρυξελλ_ν πριν [ερικKe βδο[=δεe. Του Kκανε εντOπωση που εMχα χειρNγραφεe ση[ει_σειe. Μου Kκανε εντOπωση το ποδLλατο [Kσα στο γραφεMο του. Μου εMπε πωe απN τNτε που =ρχισε να χρησι[οποιεM ηλεκτρονικN υπολογιστL δεν γρ=φει τNσο συχν= και εγ_ του εMπα πωe ο γραφικNe του χαρακτLραe θα εMναι τNτε πιθανNν χειρNτεροe απN

Α

Στην ΑναστασMα Μητρον=τσιου* (nmitronatsiou@gmail.com)

δMκαιη κατεOθυνση. Η κυβKρνηση αυτL, που επιβλLθηκε απN τουe «ΜερκοζM» και τουe δανειστKe [αe, δεν Kχει δη[οκρατικL νο[ι[οποMηση και πρKπει να οδηγLσει τη χ_ρα στιe εκλογKe στιe 19/2/2012, Nπωe υποσχKθηκε. Τι [Lνυ[α θα θKλατε να περ=σετε στουe αναγν_στεe τηe εφη[ερMδαe [αe; Θα Lθελα να τονMσω Nτι το να αλλ=ζου[ε πολιτικKe εMναι αλληλKνδετο [ε να αλλ=ζου[ε και ε[εMe οι Mδιοι. ΠρKπει να κ=νου[ε [ικρKe, καθη[ερινKe αλλαγKe στον τρNπο που συ[περιφερN[αστε, στη διατροφL [αe, τιe [εταφορικKe [αe συνLθειεe, τα υλικ= που χρησι[οποιοO[ε κ.λπ. Να θυ[N[αστε Nτι κ=τι που ξεκιν=ει απN ε[=e Kχει προσωπικN, αλλ= και συλλογικN αντMκτυπο, [ε ση[αντικ= αποτελKσ[ατα στο κοινωνικN σOνολο. ΟφεMλου[ε να θυ[N[αστε Nλοι και Nλεe Nτι ο καθKναe αφLνει το οικολογικN του αποτOπω[α στον πλανLτη. .ε φτ=νει N[ωe αυτN. Το οικολογικN και το πρ=σινο κMνη[α, που αναπτOσσεται παγκNσ[ια και Lδη Kχει 58 ΕυρωβουλευτKe απN 14 χ_ρεe στο ΕυρωκοινοβοOλιο, θKλει να αλλ=ξει και τιe δο[Ke που αναπαραγ=γουν τα σOγχρονα προβλL[ατα. .ε [ποροO[ε να χτυπ=[ε [Nνο τα συ[πτ_[ατα τηe πολOπλευρηe κρMσηe. ΘKλου[ε να αλλ=ξου[ε τη ζωL [αe εδ_ και τ_ρα και να β=λου[ε το αποτOπω[= [αe στον 21ο αι_να. Και θα τα καταφKρου[ε. ΕπN[ενοe σταθ[Ne να [πουν οι ΟικολNγοι Πρ=σινοι στη ΒουλL, αλλ=ζονταe το τοπMο και επιβ=λλονταe [ια πρ=σινη λOση στην κρMση.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 28 εκε@βρ2ου 2011 / Σελ2δα 12

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Την Παρασκευ 30 εκεβρου ο διαγωνισ"

Αποκατ σταση αγιογραφιν Ι.Μ. Σωτρο# Παρ ταση χρι 30 Ιουνου 2012

 Με του διου ωφελοενου και εργαζονου στι δο

Ευρυτανικ ΝΕΑ 2-4-2008

Tο θ0@α ε2χε αναδειχτε2 πριν απ3 Ευρυτανικ% περ2που 4 χρ3νια απ3 τα “Ε Ν0α”, 3ταν @ε πρωτοσ0λιδο ρεπορτ%ζ (αρ.φ4λλου 281/2-4-2008) αναφερθ1κα@ε στιJ “εεικ3νεJ θλ2ψηJ” που παρουσ2αζε ο Ιερ3J Να3J Μετα@3ρφωσηJ του Σωτ1ρα και στιJ πρωτοβουλ2εJ που 0πρεπε να αναληφθο4ν για να σωθε2 το ιερ3 @νη@ε2ο.

παρ%ταση 0ωJ τιJ 30 Ιουν2ου 2012 τ3σο του προγρ%@@ατοJ 3σο και των συ@β%σεων ορισ@0νου χρ3νου του προσωπικο4 που απασχολε2ται σε Οργανισ@ο4J Τοπικ1J Αυτοδιο2κησηJ και των επιχειρ1σεων τουJ, για την υλοπο2ηση τηJ συγχρη@ατοδοτο4@ενηJ κατ% το 2011 πρ%ξηJ στο πλα2σιο του ΕΣΠΑ. -τσι εξασφαλ2ζου@ε τη συν0χιση τηJ παροχ1J των υπηρεσιDν απ3 τουJ 2διουJ εργαζ3@ενουJ ανεξ%ρτητα απ3 την πηγ1 τηJ χρη@ατοδ3τησηJ (συγχρη@ατοδοτο4@ενηJ 1 @η)». Επ2σηJ, η κ. Γεννη@ατ% αν0φερε 3τι στ3χοJ ε2ναι το πρ3γρα@@α να λ%βει @3νι@α χαρακτηριστικ% παροχ1J κατο2κον υπηρεσιDν φροντ2δαJ, συ@περιλα@β%νονταJ και συ@πολ2τεJ @αJ που ε2χαν αποκλειστε2 %δικα απ3 τη συ@@ετοχ1 στο πρ3γρα@@α. Ακ3@η, για τον σκοπ3 αυτ3ν, θα εξασφαλιστο4ν δ2καια κοινωνικ% κριτ1ρια προσδιορισ@ο4 των ωφελο4@ενων του προγρ%@@ατοJ, 3πωJ η ηλικ2α, το εισ3δη@α, η @οναχικ3τητα, η κατ%σταση τηJ υγε2αJ τουJ αλλ% και η οικογενειακ1 τουJ κατ%σταση.

Α

Παρατε2νεται για 0ξι @1νεJ και @0χρι και 30 Ιουν2ου 2012 το πρ3γρα@@α «Βο1θεια στο Σπ2τι» και οι αντ2στοιχεJ συ@β%σειJ των εργαζο@0νων στιJ δο@0J του προγρ%@@ατοJ.

ΑπαντDνταJ σε επ2καιρη ερDτηση του βουλευτ1 τηJ Ν0αJ η@οκρατ2αJ κ. Χρ1στου ΖDη, σχετικ% @ε την προοπτικ1 του προγρ%@@ατοJ «Βο1θεια στο Σπ2τι», η Αναπληρωτ1J Υπουργ3J ΕσωτερικDν κ. Φ Dφ η Γ εν ν η@ ατ % αν0φερε 3τι «H στρατηγικ1 τηJ κυβ0ρνησηJ ε2ναι το «Βο1θεια στο Σπ2τι» να @ετεξελιχθε2 σταδιακ% σε 0να σ4γχρονο σ4στη@α πρωτοβ%θ@ιαJ κοινωνικ1J φροντ2δαJ και προDθησηJ κοινωνικ1J 0νταξηJ των ευπαθDν ο@%δων του πληθυσ@ο4, 3πωJ οι @οναχικο2 ηλικιω@0νοι και οι αν%πηροι, ενσω@ατDνονταJ τιJ καλ0J πρακτικ0J %λλων ΕυρωπαϊκDν χω-

νι κά

Ειδικ3τερα, στην απ3φαση αναφ0ρεται 3τι την Παρασκευ1 30 εκε@βρ2ου 2011 και Dρα 11.00 το πρω2 θα διεξαχθε2 διαδικασ2α διαπραγ@%τευσηJ για την αν%θεση τηJ @ελ0τηJ. Για τον λ3γο αυτ3 συστ%θηκε και τρι@ελ1J επιτροπ1. Πρ3κειται για την αποκατ%σταση των αγιογραφιDν που κοσ@ο4ν το εσωτερικ3 του ναο4, που σ4@φωνα @ε την παρ%δοση ιδρ4θηκε τον 16ο αιDνα. Ο ιερ3J να3J, ο οπο2οJ βρ2σκεται σε @οναδικο4 φυσικο4 κ%λλουJ τοποθεσ2α, γε@%τη τρεχο4@ενα νερ% και πλατ%νια, υπ0στη πολλ0J λεηλασ2εJ και καταστροφ0J ενD ανακαιν2στηκε και αποκαταστ%θηκε γ4ρω στο 1725. $στ3σο, οι καιρικ0J συνθ1κεJ του νο@ο4 και η ιδια2τερα αυξη@0νη υγρασ2α τηJ περιοχ1J απειλο4ν τιJ τοιχογραφ2εJ, αλλ% και ολ3κληρο τον να3 που χρ1ζουν %@εσηJ συντ1ρησηJ. Η @ελ0τη αυτ1 που θα υλοποιηθε2 απ3 την Περιφερειακ1 Εν3τητα Ευρυταν2αJ αποτελε2 @2α πολ4 καλ1 ευκαιρ2α να τεθο4ν οι β%σειJ συντ1ρησηJ αλλ% και αν%δειξηJ των 0ργων αυτDν, που αποτελο4ν @0ροJ τηJ ιστορικ1J και πολιτιστικ1J παρακαταθ1κηJ του νο@ο4 @αJ.

ρDν». Μεταξ4 %λλων αν0φερε 3τι «Με πρωτοβουλ2α του Υπουργε2ου Εργασ2αJ και Κοινωνικ1J Ασφ%λισηJ 0χει θεσ@οθετηθε2 η χρη@ατοδ3τηση 4ψουJ 0ωJ και 35 εκατ. ευρD για το «Βο1θεια στο Σπ2τι» απ3 τον ν3@ο 4024/2011 (%ρθρο 2 παρ%γραφοJ 9). Η συγκεκρι@0νη δι%ταξη προβλ0πει και την 0κδοση Κοιν1J Υπουργικ1J Απ3φασηJ (ΚΥΑ) των ΥπουργDν Οικονο@ικDν, ΕσωτερικDν και Εργασ2αJ και Κοινωνικ1J Ασφ%λισηJ @ε την οπο2α καθορ2ζεται η διαδικασ2α αξιοπο2ησηJ των π3ρων αυτDν για την υλοπο2ηση προγρα@@%των «Βο1θεια στο Σπ2τι». Παρ%λληλα, @ε πρωτοβουλ2α του Υπουργε2ου ΕσωτερικDν, 0χει προωθηθε2 δι%ταξη στην επικε2@ενη Πρ%ξη Νο@οθετικο4 Περιεχο@0νου που θα εξασφαλ2ζει την πρ3σθετη χρη@ατοδ3τηση απ3 αντ2στοιχουJ π3ρουJ του %ρθρου 259 του ν3@ου 3852/2010 (Α87), @ε σκοπ3 τη χρη@ατοδ3τηση του προγρ%@@ατοJ. Με τη δι%ταξη τηJ πρ%ξηJ νο@οθετικο4 περιεχο@0νου ρυθ@2ζεται ρητ%, εκτ3J απ3 το θ0@α τηJ χρη@ατοδ3τησηJ, η

Ν Ε

Σ4@φωνα @ε την απ3φαση 2607/22-122011 τηJ ιε4θυνσηJ ΤεχνικDν -ργων τηJ Περιφερειακ1J Εν3τηταJ Ευρυταν2αJ, θα πραγ@ατοποιηθε2 @ελ0τη για το 0ργο @ε τ2τλο «Εκπ3νηση @ελ0τηJ αποκατ%στασηJ αγιογραφιDν 16ου αιDνα Ιερ%J Μον1J Σωτ1ροJ Ανατολικ1J Φραγκ2σταJ», ενD η αν%θεση του 0ργου θα γ2νει χωρ2J δη@οσ2ευση προκ1ρυξηJ.

Ιατρικ εξεταστριο και λαογραφικ ουσεο στον Ασπρπυργο

υρ υτ α

Παραχωρθηκε απ τον δ ο το οικπεδο, που θα κατασκευαστον

Ο Σ4λλογοJ ΑσπροπυργιωτDν Ευρυταν2αJ, @ε επιστολ1 του 1δη απ3 τον Νο0@βριο του 2011, ε2χε ζητ1σει απ3 τον δ1@ο Καρπενησ2ου να του παραχωρηθε2 οικ3πεδο εκτ%σεωJ 40 τετραγωνικDν @0τρων προκει@0νου να ανεγερθε2 ιατρικ3 εξεταστ1ριο και λαογραφικ3 @ουσε2ο.

Ε

Το α2τη@% του 0χει 1δη εγκριθε2 απ3 το Τοπικ3 Συ@βο4λιο του Κοινοτικο4 ια@ερ2σ@ατοJ Ασπροπ4ργου. Το θ0@α συζητ1θηκε στη συνεδρ2αση του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου Καρπενησ2ου που πραγ@ατοποι1θηκε την Τρ2τη 7 εκε@βρ2ου 2011. Ο αντιδ1@αρχοJ κ. Θαν%σηJ Φ0γγοJ, εισηγο4@ενοJ το θ0@α αν0φερε 3τι «Αναγνωρ2ζονταJ την επιτακτικ1 αν%γκη των χωριDν του δ1@ου @αJ για ιατροφαρ@ακευτικ1 υποστ1ριξη, δεδο@0νων και τηJ χιλιο@ετρικ1J απ3στασηJ απ3 το Γενικ3 Νοσοκο@ε2ο Καρπενησ2ου, τηJ δυσ@ορφ2αJ που παρουσι%ζει το οδικ3 δ2κτυο αλλ% συνυ-

πολογ2ζονταJ και το ποσοστ3 των κατο2κων που αν1κουν στο @εγαλ4τερο @0ροJ του στην τρ2τη ηλικ2α, πιστε4ου@ε πωJ πρ0πει να αποτελ0σει προτεραι3τητ% @αJ η λειτουργ2α ιατρικο4

εξεταστηρ2ου στο χωρι3 του Ασπρ3πυργου». Στη συν0χεια, αν0φερε 3τι «Επιπρ3σθετα, το 2διο οικ3πεδο, που στην παρο4σα φ%ση βρ2σκεται σε αχρηστ2α, θα χρησι-

@οποιηθε2 για τη δη@ιουργ2α λαογραφικο4 @ουσε2ου, που θα λειτουργ1σει ωJ θε@ατοφ4λακαJ τηJ παρ%δοσηJ και των στοιχε2ων του παρελθ3ντοJ». Μετ% τα παραπ%νω, ο κ. Φ0γγοJ εισηγ1-

θηκε την αποδοχ1 και την 0γκρισηJ τηJ παραπ%νω πρ3τασηJ. Το η@οτικ3 Συ@βο4λιο Καρπενησ2ου, @ε την 587/2011 απ3φαση, 0κανε ο@3φωνα δεκτ1 την πρ3ταση αυτ1. $στ3σο, ο δη@οτικ3J σ4@βουλοJ κ. Ντ2νοJ Μπο@ποτσι%ρηJ, αν και συ@φDνησε @ε την παραχDρηση του οικοπ0δου, πρ3τεινε να τεθε2 ωJ προϋπ3θεση η αν0γερση των κτισ@%των να ολοκληρωθε2 @0σα σε προθεσ@2α τριDν ετDν, ενD σε διαφορετικ1 περ2πτωση το οικ3πεδο να περι0λθει ξαν% στον δ1@ο. Ση@ε2ωσε, επ2σηJ, 3τι πρ0πει να δοθε2 προσοχ1 στην αισθητικ1 του κτηρ2ου που θα κατασκευαστε2. Η πρ3ταση του κ. Μπο@ποτσι%ρη 0γινε δεκτ1 και συ@περιλ1φθηκε στην απ3φαση του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου και τελικ% το οικ3πεδο 40 τ.@. που βρ2σκεται στη θ0ση «Γυφτοβρ4ση» Ασπροπ4ργου παραχωρε2ται στον Σ4λλογο ΑσπροπυργιωτDν, Dστε @0σα στα επ3@ενα τρ2α 0τη να ανεγερθε2 λαογραφικ3 @ουσε2ο και ιατρικ3 εξεταστ1ριο.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 28 εκεCβρ5ου 2011 / Σελ5δα 13

Σε αγορ δ ο ακιν των προχωρ ο δ ο Καρπενησ ου

 για την κατασκευ δικτων αποχτευση και εγκαταστσεων επεξεργασα λυτων

Ν Ε Κρ5κελο

οπο5α πραγCατοποι4θηκε την Τρ5τη 7 εκεCβρ5ου 2011. Το θ3Cα εισηγ4θηκε ο αρC6διοM αντιδ4CαρχοM 3ργων κ. Ν5κοM ΣουλιGτηM, ο οπο5οM Cεταξ7 )λλων αν3φερε 6τι ο δ4CοM θα πρ3πει να προβε5 στην αγορ) ακιν4του στο Κρ5κελο για την υλοπο5ηση των παραπ)νω και για τον σκοπ6 αυτ6 πρ3πει να συγκροτηθο7ν οι σχε-

«Εισπρξει» στα δηοτικ ταε α γκριση 7η κατανο ΣΑΤΑ 2011 & τακτικ επιχορ γηση εκεβρ ου

τ4σεων αποφασ5στηκε και για τηM Περιφ3ρειεM τηM χGραM, συCπεριλαCβανοC3νηM και τηM Στερε)M Ελλ)δαM. Πιο συγκεκριC3να, η τακτικ4 επιχορ4γηση απ6 τουM ΚΑΠ για τον C4να εκ3Cβριο που θα δοθε5 στην Περιφ3ρεια Στερε)M για την κ)λυψη των λειτουργικGν και λοιπGν γενικGν δαπανGν Cε προτεραι6τητα στιM δαπ)νεM Cισθοδοσ5αM αν3ρχεται στιM 701.557 ευρG. Εκτ6M απ6 την κ)λυψη των λειτουργικGν δαπανGν 6CωM, το Υπουργε5ο ΕσωτερικGν θα κατανε5Cει στην περιφ3ρεια Στερε)M Ελλ)δαM και την τακτικ4 χρηCατοδ6τηση Cην6M εκεCβρ5ου για την κ)λυψη επενδυτικGν δαπανGν καθGM και τη βελτ5ωση, συντ4ρηση και αποκατ)σταση του οδικο7 δικτ7ου, 7ψουM 1.512.961,75 ευρG. Επ5σηM, εγκρ5θηκε η χρηCατοδ6τηση απ6 τουM ΚΑΠ για την κ)λυψη των αναγκGν εφαρCογ4M του προγρ)CCατοM «ΟλοκληρωC3νο Σ7στηCα ιαχε5ρισηM και Ελ3γχου 3τουM 2011». Στη Στερε) Ελλ)δα αντιστοιχο7ν 45.500 ευρG, εκ των οπο5ων 4.500 ευρG στον νοC6 Ευρυταν5αM. Τα χρ4Cατα αυτ) προορ5ζονται για προC4θεια και συντ4ρηση hardware, software και υλικGν για την εξυπηρ3τηση αναγκGν εφαρCογ4M συστηC)των σ4CανσηM και καταγραφ4M του ζωικο7 κεφαλα5ου και για τιM ηCερ4σιεM αποζηCιGσειM και οδοιπορικ) 3ξοδα κτηνι)τρων των περιφερειακGν κτηνιατρικGν υπηρεσιGν που διεξ)γουν επιτ6πιουM ελ3γχουM στιM εκCεταλλε7σειM βοοειδGν και αιγοπροβ)των στο πλα5σιο εφαρCογ4M του προαναφερ6Cενου προγρ)CCατοM.

υρ υτ α

Ε

Επ5σηM, στην απ6φαση 53584/2112-2011 του Υπουργε5ου ΕσωτερικGν, προβλ3πεται οικονοCικ4 εν5σχυση των δ4Cων, συνολικο7 ποσο7 159.000 ευρG, στο πλα5σιο υλοπο5ησηM προγραCC)των κοινωνικ4M προστασ5αM. Ο δ4CοM Καρπενησ5ου θα επιχορηγηθε5 Cε το ποσ6 των 10.000 ευρG, το οπο5ο 6CωM θα διαθ3σει αποκλειστικ) ωM βο4θηCα 3νδειαM σε συCπολ5τεM CαM που 3χουν αν)γκη για την αντιCετGπιση των )Cεσων βιοτικGν τουM αναγκGν. Να σηCειGσουCε επ5σηM 6τι υπογρ)φηκε η απ6φαση 3γκρισηM τηM τακτικ4M επιχορ4γησηM των δ4Cων απ6 τουM Κεντρικο7M Αυτοτελε5M π6ρουM για τον C4να εκ3Cβριο. Ο δ4CοM Αγρ)φων θα χρηCατοδοτηθε5 Cε 193.367,29 ευρG και ο δ4CοM Καρπενησ5ου 328.464,85 ευρG. Τα χρ4Cατα αυτ) προορ5ζονται για την κ)λυψη των λειτουργικGν και των λοιπGν γενικGν δαπανGν τουM, κυρ5ωM 6CωM των δαπανGν Cισθοδοσ5αM.

…και κατανο χρηατοδοτσεων στην Περιφρεια Στερε

(στ6σο, κατανοC4 χρηCατοδο-

τικ3M απ6 τον ν6Cο επιτροπ3M που θα ελ3γξουν τα διαθ3σιCα ακ5νητα, τιM τιC3M τουM και τα συγκριτικ) πλεονεκτ4Cατα που παρουσι)ζουν σε σχ3ση Cε τη χρ4ση για την οπο5α προορ5ζονται. Να σηCειGσουCε 6τι ο δηCοτικ6M σ7CβουλοM κ. Ηλ5αM Παπουτσ6πουλοM αν3φερε 6τι για τον 5διο λ6γο πρ3πει να αγοραστε5 ακ5νητο και στο

νι κά

Πιο συγκεκριC3να, για την υλοπο5ηση του υπο3ργου τηM προαναφερ6CενηM πρ)ξηM Cε την ονοCασ5α «Επ3κταση δικτ7ων αποχ3τευσηM και κατασκευ4 Εγκαταστ)σεων Επεξεργασ5αM ΛυC)των (ΕΕΛ) στουM οικισCο7M Κρικ3λου, 1CπλιανηM, Στ)βλων και Σκοπι)M» προβλ3πεται η κατασκευ4 των εγκαταστ)σεων αυτGν (β6θρων, σηπτικGν και απορροφητικGν). (στ6σο, στον οικισC6 Κρ5κελο δεν υπ)ρχει ιδιοκτησ5α στην κυρι6τητα του δ4Cου Καρπενησ5ου, αλλ) ο7τε και δηC6σια δασικ4 3κταση που θα Cπορο7σε να παραχωρηθε5 για τον σκοπ6 αυτ6. Τα παραπ)νω συζητ4θηκαν στη συνεδρ5αση του ηCοτικο7 ΣυCβουλ5ου, η

Με την απ6φαση 53847/23-12-2011 του Υπουργε5ου ΕσωτερικGν, εγκρ5νεται η 7η κατανοC4 τηM χρηCατοδ6τησηM 3ργων και επενδυτικGν δραστηριοτ4των των δ4Cων απ6 τη ΣΑΤΑ 2011. Σ7Cφωνα Cε την απ6φαση, το συνολικ6 ποσ6 τηM κατανοC4M αν3ρχεται στα 130 εκατ. ευρG. Για τον νοC6 Ευρυταν5αM θα πιστωθο7ν συνολικ) 1.165.072 ευρG.

ΜεσοχGρι Κλειτσο7. Το ηCοτικ6 ΣυCβο7λιο, Cε την 589/2011 οC6φωνη απ6φαση, 3κανε δεκτ3M τιM παραπ)νω εισηγ4σειM και αποφ)σισε την αγορ) δ7ο ακιν4των, 3να στο Κρ5κελο και 3να στο ΜεσοχGρι Κλειτσο7, προκειC3νου να κατασκευαστο7ν εγκαταστ)σειM επεξεργασ5αM λυC)των (β6θροι). Επ5σηM, ορ5στηκαν και τα C3λη των επιτροπGν εκτ5CησηM των προM αγορ) ακιν4των. Για τον οικισC6 του Κρικ3λου, την επιτροπ4 θα αποτελο7ν ο κ. Ιω)ννηM ΣταC)τηM ωM πρ6εδροM και ο κ. ηC4τρηM Παν)ραM, ωM C3λοM, ενG για το ΜεσοχGρι Κλειτσο7 η επιτροπ4 θα αποτελε5ται απ6 τον κ. Ηλ5α Παπουτσ6πουλο ωM πρ6εδρο και απ6 τον κ. Κωνσταντ5νο ΣαCαρ) ωM C3λοM. Το τρ5το C3λοM και των δ7ο επιτροπGν θα οριστε5 Cε απ6φαση του δηC)ρχου Καρπενησ5ου κ. ΚGστα Μπακογι)ννη. 2ργο των επιτροπGν ε5ναι η εκτ5Cηση και η καταC3τρηση των ακιν4των και η σ7νταξη σχετικ4M 3κθεσηM. Να αναφ3ρουCε, τ3λοM, 6τι η επιτροπ4 αποφα5νεται για το ζ4τηCα κατ) πλειοψηφ5α, ενG σε περ5πτωση ισοψηφ5αM επικρατε5 η ψ4φοM του προ3δρου.

Α

Ο δ4CοM Καρπενησ5ου προβα5νει σε 6λεM τιM απαρα5τητεM εν3ργειεM προκειC3νου να υλοποιηθο7ν τα 3ργα τηM πρ)ξηM «ολοκληρωC3νη ιαχε5ριση ΛυC)των δ4Cου Καρπενησ5ου», η οπο5α 3χει ενταχθε5 και χρηCατοδοτε5ται απ6 το Επιχειρησιακ6 Πρ6γραCCα περιβ)λλον και Αειφ6ροM Αν)πτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 28 εκε?βρ1ου 2011 / Σελ1δα 14

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ν Ε

.πωI αναφ/ρεται και στον διακριτικ2 τ1τλο του προγρ%??ατοI, αυτ2 απευθ3νεται σε %νεργεI γυνα1κεI, ηλικ1αI 22 /ωI 64 ετCν, που ενδιαφ/ρονται να δη?ιουργ0σουν τη δικ0 τουI επιχε1ρηση και να απασχοληθο3ν ωI ελε3θεροι επαγγελ?ατ1εI. Να θυ-

σεI ετ0σιεI δ2σειI των 6.000 ευρC η κ%θε ?1α, στο τ/λοI κ%θε /τουI απ2 την υπαγωγ0 και αφο3 θα /χει πραγ?ατοποιηθε1 τουλ%χιστον /ναI επιτ2πιοI /λεγχοI κατ% το ενδι%?εσο χρονικ2 δι%στη?α, 2που και διαπιστCνεται η κανονικ0 λειτουργ1α τηI επιχε1ρησηI. Πριν την υποβολ0 τηI ηλεκτρονικ0I α1τησηI, θα πρ/πει να /χουν προηγηθε1 κατ% σειρ% η εξατο?ικευ?/νη παρ/?βαση απ2 εργασιακ2 σ3?βουλο του ΟΑΕ, η παρακολο3θηση προγρ%??ατοI συ?βουλευτικ0I επιχειρη?ατικ2τηταI σε Κ/ντρο ΠροCθησηI τηI Απασχ2λησηI (ΚΠΑ) του ΟΑΕ και η /ναρξη επιχειρη?ατικ0I δραστηρι2τηταI στην αρ?2δια ΟΥ. Περισσ2τερεI πληροφορ1εI για το πρ2γρα??α, τιI προϋπο-

θ/σειI και τη διαδικασ1α υπαγωγ0I σε αυτ2, οι ενδιαφερ2?ενεI ?πορο3ν να βρουν στην ιστοσελ1δατου Οργανισ?ο3 Απασχ2λησηI Εργατικο3 υνα?ικο3, www.oaed.gr, 2που στην κατηγο-

νι κά

Σ3?φωνα ?ε δελτ1ο τ3που που εξ/δωσε το Υπουργε1ο Εργασ1αI και Κοινωνικ0I Ασφ%λισηI, την Παρασκευ0 13 Ιανουαρ1ου 2012 λ0γει η προθεσ?1α υποβολ0I ηλεκτρονικCν αιτ0σεων για συ??ετοχ0 στο πρ2γρα??α «Επιχειρη?ατικ2τητα αν/ργων γυναικCν ηλικ1αI 22-64 ετCν», για τον %ξονα προτεραι2τηταI 9, που περιλα?β%νει τιI Περιφ/ρειεI Στερε%I Ελλ%δαI και Νοτ1ου Αιγα1ου.

?1σου?ε 2τι οι διαθ/σι?εI θ/σειI για τιI 2 διοικητικ/I περιφ/ρειεI του %ξονα προτεραι2τηταI 9, Στερε%I Ελλ%δαI και Νοτ1ου Αιγα1ου, αν/ρχονται στιI 600 ?ε συνολικ2 προϋπολογισ?2 δη?2σιαI δαπ%νηI 14,4 εκατ. ευρC. Προτεραι2τητα θα δοθε1 στιI γυνα1κεI ?ε δικα1ω?α επιδ2τησηI ανεργ1αI καθCI και σε 2σεI επιθυ?ο3ν να αναπτ3ξουν δραστηρι2τητα σε καινοτ2?ουI κλ%δουI και ιδια1τερα στην πρ%σινη οικονο?1α. Η δι%ρκεια τηI επιχορ0γησηI ορ1ζεται σε 36 ?0νεI, ενC το ποσ2 τηI επιχορ0γησηI για κ%θε ν/α ελε3θερη επαγγελ?ατ1α που υπ%γεται στο πρ2γρα??α καθορ1ζεται στιI 24.000 ευρC. Η πρCτη δ2ση, 3ψουI 6.000 ευρC, καταβ%λλεται ?ετ% την /κδοση τηI απ2φασηI υπαγωγ0I και οι υπ2λοιπεI 18.000 ευρC σε 3 ισ2πο-

Α

Πρ γραα για τι νεργε γυνακε Αιτ σει χρι την Παρασκευ 13 Ιανουαρ ου 2012

ρ1α «Ν/εI ρ%σειI - Προγρ%??ατα» /χει αναρτηθε1 ο οδηγ2I για το πρ2γρα??α ?ε διακριτικ2 τ1τλο «Πρ2γρα??α 4.000 ν/ων ελευθ/ρων επαγγελ?ατιCν γυναικCν ηλικ1αI 22-64 ετCν».

ΕΗ Α.Ε.

Κλειστ τα ταεα Τρτη και Ππτη

υρ υτ α

 Καταγγελ ε απ η εξυπηρετοενου πολ τε

Στο πλα1σιο των οικονο?ικCν συνθηκCν που /χουν δια?ορφωθε1, ?ε τουI πολ1τεI να τρ/χουν να προλ%βουν να πληρCσουν τον /ναν φ2ρο ?ετ% τον %λλο, ?εταξ3 αυτCν και του ειδικο3 τ/λουI ακιν0των που εισπρ%ττεται ?/σω του λογαριασ?ο3 τηI ΕΗ, το υποκατ%στη?% τηI στο Καρπεν0σι υπολειτουργε1.

Ε

Πιο συγκεκρι?/να, απ2 τιI αρχ/I εκε?βρ1ου, ?ε απ2φαση τηI ιο1κησηI τηI Λα?1αI, οι συναλλαγ/I ?ε το τα?ε1ο στη ΕΗ Καρπενησ1ου ?πορο3ν να πραγ?ατοποιο3νται ?2νο ευτ/ρα, Τετ%ρτη και Παρασκευ0. Τη ευτ/ρα και την Τετ%ρτη τα τα?ε1α λειτουργο3ν απ2 τιI 8.15 το πρω1 /ωI τιI 2.15 το ?εση?/ρι, ενC την Παρασκευ0 απ2 τιI 8.15 το πρω1 /ωI 1.45 το ?εση?/ρι. Κλειστ% θα παρα?/νουν τιI η?/ρεI Τρ1τη και Π/?πτη. Ευρυτανικ% $στ2σο, τα «Ε Ν/α» /χουν γ1νει αποδ/κτεI πολλCν καταγγελιCν απ2 ?η εξυπηρετο3?ενουI συ?πολ1τεI ?αI, οι οπο1οι καταδικ%ζουν την πρακτικ0 αυτ0 τηI ΕΗ και κυρ1ωI την /λλειψη ενη?/ρωσηI για αυτ0 την αλλαγ0. Να ση?ειCσου?ε 2τι πολλο1 πολ1τεI που βρ/θηκαν αντι?/τωποι ?ε τα κλειστ% τα?ε1α

ε1ναι %νθρωποι τρ1τηI ηλικ1αI, που ταξ1δεψαν πολλ% χιλι2?ετρα απ2 τα γ3ρω χωρι% για να τακτοποι0σουν τιI πληρω?/I τουI και αντι?ετCπισαν το παρ%δοξο τα χρ0?ατ% τουI να ?ην γ1νονται δεκτ%. Χαρακτηριστικ2 ε1ναι δε, 2τι η ΕΗ παραπ/?πει τουI πολ1τεI

για την εξ2φληση των λογαριασ?Cν, ?ε το αιτιολογικ2 τηI %?εσηI εξυπηρ/τησ0I τουI, σε συνεργαζ2?ενουI φορε1I. Β/βαια, περιττ2 να αναφ/ρου?ε 2τι για την εξ2φληση λογαριασ?Cν σε συνεργαζ2?ενουI ?ε τη ΕΗ φορε1I υπ%ρχει πρ2σθετη επιβ%ρυνση, π%νω απ2 1 ευρC, που

/ρχεται να προστεθε1 στουI 0δη φουσκω?/νουI απ2 το «χαρ%τσι» λογαριασ?ο3I. -λλωστε, σ3?φωνα ?ε τιI προθ/σειI τηI κεντρικ0I διο1κησηI του οργανισ?ο3, 2πωI /χει δη?οσιευτε1 και σε ?εγ%λα ?/σα ενη?/ρωσηI, ?ε το ν/ο /τοI ανα?/νονται ν/εI αυξ0σειI στα τι?ο-

Απεργο ν οι εφοριακο

Την Π!πτη 29 και την Παρασκευ 30 εκε!βρου

Τ/λη του /τουI και πολλο1 πολ1τεI, ιδιCτεI και ελε3θεροι επαγγελ?ατ1εI, βρ1σκονται σε εγρ0γορση προκει?/νου να τακτοποι0σουν στιI εκκρε?2τητ/I τουI λ1γο πριν το 2011 εκπνε3σει. $στ2σο, 2πωI κ%θε χρ2νο, λ1γο το εορταστικ2 κλ1?α, λ1γο οι εορταστικ/I %δειεI, η εξυπηρ/τηση δεν ε1ναι π%ντα ε3κολη. Στην ταλαιπωρ1α των η?ερCν /ρχονται να προστεθο3ν οι απεργιακ/I κινητοποι0σειI των εφοριακCν α3ριο Π/?πτη 29 εκε?βρ1ου 2011 και ?εθα3ριο Παρασκευ0 30 εκε?βρ1ου 2011. Σ3?φωνα ?ε την ανακο1νωση τηI Εκτελεστικ0I Επιτροπ0I τηI Πανελλ0νιαI Ο?οσπονδ1αI Εργαζο?/νων η?2σιων Οικονο?ικCν ΥπηρεσιCν (ΠΟΕ-ΟΥ), η κινητοπο1ηση αυτ0 γ1νεται «λ2γω των οξυ??/νων προβλη-

?%των που απασχολο3ν τον εφοριακ2 κλ%δο, τα οπο1α /χουν επιδεινωθε1 ?ετ% τιI επιθ/σειI, τη συκοφ%ντηση και τη στοχοπο1ηση που δεχ2?αστε καθCI και τιI πολιτικ/I αποφ%σειI που συ?β%λλουν στην αυξαν2?ενη εξαθλ1ωση ?αI». Στην ανακο1νωση προστ1θεται 2τι «οι συν/πειεI στα /σοδα του προϋπολογισ?ο3 και στην εξυπηρ/τηση του πολ1τη δεν ε1ναι δικ0 ?αI ευθ3νη». Ευρυτανικ% Ν/α» επικοινCνησαν ?ε Τα «Ε την ΟΥ Καρπενησ1ου και ?/χρι χθεI δεν ε1χε αποφασιστε1 αν οι υπ%λληλοι θα συ??ετ%σχουν στην απεργ1α. Για τον λ2γο αυτ2, οι πολ1τεI καλο3νται, για την καλ3τερη εξυπηρ/τησ0 τουI, να επικοινωνο3ν ?ε την εφορ1α Καρπενησ1ου για να ενη?ερCνονται αν λειτουργε1 το τ?0?α ?ε το οπο1ο επιθυ?ο3ν να συναλλαγο3ν.

λ2για τηI ΕΗ, γεγον2I που γενν% ερωτη?ατικ%, αφο3 η α3ξηση των τι?Cν δεν συνοδε3εται απ2 βελτ1ωση των παρεχ2?ενων υπηρεσιCν. Αντ1θετα, στο Καρπεν0σι οι πολ1τεI θα κληθο3ν να πληρCσουν περισσ2τερα την Cρα που δεν θα ?πορο3ν να εξυπηρετο3νται σε καθη?εριν0 β%ση απ2 το κατ%στη?α. Τα «Ευρυτανικ% Ν/α» ζ0τησαν εξηγ0σειI απ2 το τοπικ2 κατ%στη?α τηI ΕΗ και κυρ1ωI στο γιατ1 δεν υπ0ρξε προηγο3?ενη ενη?/ρωση των πολιτCν. Η απ%ντηση που δ2θηκε 0ταν 2τι η απ2φαση ελ0φθη απ2 τη ιο1κηση του οργανισ?ο3 στη Λα?1α και 2τι η ιο1κηση ε1ναι υπε3θυνη για την ενη?/ρωση του κοινο3, αφο3 οι υπ%λληλοι δεν /χουν τ/τοιου ε1δουI αρ?οδι2τητα. $στ2σο, π/ρα απ2 τιI εσωτερικ/I και γραφειοκρατικ/I διαδικασ1εI τηI ΕΗ, ε?ε1I δεν ?πορο3?ε να ?η ση?ειCσου?ε για τουI υπαλλ0λουI του τοπικο3 καταστ0?ατοI την /λλειψη υπευθυν2τηταI και αισθ0?ατοI του καθ0κοντοI απ/ναντι στουI πελ%τεI τουI. Αρκο3σε ?1α απλ0, ακ2?α και ανεπ1ση?η ανακο1νωση και δεν εννοο3?ε την ελληνικο3 τ3που ανακο1νωση των δη?2σιων υπηρεσιCν, το χαρτ%κι κολλη?/νο στο τζ%?ι.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ3ρτη 28 $εκεPβρBου 2011 / ΣελBδα 15

ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΕΙΜΝΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ο « γο%» Sankara …επιστρφει ω% τη ευτρα το εορταστικ ωρ ριο

σο, κλειστ3 θα παραPεBνουν την επCPενη ΚυριακA, ανAPερα τηZ Πρωτοχρονι3Z. Το διευρυP@νο ωρ3ριο των καταστηP3των αναP@νεται να βοηθAσει αρκετ3 τουZ επιχειρηPατBεZ τηZ πCληZ, οι οποBοι @χουν αντιPετωπBσει τιZ σκληρ@Z συν@πειεZ τηZ κρBσηZ και βλ@πουν τα εισοδAPατ3 τουZ να συρρικνTνονται συνεχTZ. Η αυξηP@νη καταν3λωση των εορταστικTν ηPερTν αναP@νεται να αν3ψει @να PικρC φωZ στιZ σκοτειν@Z ηP@ρεZ που διανDουPε.

Α

Να θυPBσουPε πωZ το εορταστικC ωρ3ριο των καταστηP3των θα διαρκ@σει @ωZ και την επCPενη $ευτ@ρα 2 ΙανουαρBου 2012.

Ν Ε

ΣDPφωνα Pε σχετικA ανακοBνωση του ΕPπορικοD ΣυλλCγου ΚαρπενησBου, τα καταστAPατα θα εBναι ανοιχτ3 απC τιZ 8.30 το πρωB @ωZ τιZ 2.00 το PεσηP@ρι και απC τιZ 5.30 το απCγευPα P@χρι τιZ 8.30 το βρ3δυ. 2στC-

“φυγε” η Τρισεγενη Παπανκου

νι κάνα απ τα ταχυδακτυλουργικ τρικ που ξεγελον τα τια των θεατ$ν. Ο γο* Sankara, στην πρ$τη του παρσταση στο Καρπενσι, τον Ιανουριο του 2010, «τε χισε» την παρτενρ του. τουZ ενAλικεZ.

Π@Pπτη 29 $εκεPβρBου Μια διαφορετικA εκδAλωση @χει προγραPPατιστεB για αDριο Π@Pπτη 29 $εκεPβρBου 2011. Ο ΣDλλογοZ Ν@ων για την ΕυρυτανBα και οι απCφοιτοι τηZ χρονι3Z 2009-2010 του ΕπαγγελPατικοD ΛυκεBου ΚαρπενησBου (ΕΠΑΛ) Pετατρ@πουν τον χTρο τηZ στεγασP@νηZ λαϊκAZ αγορ3Z σε @να Pεγ3λο club και διοργανTνουν χριστουγεννι3τικο π3ρτι, στιZ 9.30 το βρ3δυ. Να σηPειTσουPε πωZ η εBσοδοZ κοστBζει 5 ευρT, ενT στην τιPA συPπεριλαPβ3νεται και ποτC.

5.00 το απCγευPα, ο <γιοZ ΒασBληZ, υπC τουZ AχουZ χριστουγεννι3τικηZ PουσικAZ, θα Pοιρ3σει δTρα στα Pικρ3 παιδι3 που θα βρεθοDν στην ΤοπικA ΚοινCτητα ΚλειτσοD, στην πλατεBα ΚορBτσαZ. Παρ3λληλα, ο ΣDλλογοZ ΓυναικTν Φουρν3Z πραγPατοποιεB χριστουγεννι3τικο παζ3ρι, Pε δTρα που προετοBPασαν τα P@λη του, ενT προσφ@ρει δωρε3ν παραδοσιακ3 γλυκBσPατα και 3φθονο τσBπουρο και κρασB.

υρ υτ α

ΜαγεBα, ξεφ3ντωPα, εκπλAξειZ και πλοDσια δTρα χαρακτηρBζουν τιZ εκδηλTσειZ που θα πραγPατοποιηθοDν την εβδοP3δα αυτA στον δAPο ΚαρπενησBου.

Ε

Τετ3ρτη 28 $εκεPβρBου Ο Sankara, επιστρ@φει σAPερα, Τετ3ρτη 28 $εκεPβρBου 2011, στην πCλη του ΚαρπενησBου για ακCPη Pια παρ3σταση. Μετ3 απC σχεδCν δDο χρCνια ο γνωστCZ σε CλουZ «P3γοZ» θα παρουσι3σει -στιZ 7.00 το απCγευPα, στο ΣυνεδριακC Κ@ντρο του δAPου- την παρ3σταση «Dreams’n illusions». Με την ιδιαBτερη δεξιοτεχνBα του, θα Pεταφ@ρει το κοινC σε @ναν κCσPο ονεBρων και ψευδαισθAσεων, ανατρ@πονταZ τουZ νCPουZ τηZ λογικAZ, Pε σεβασPC π3ντα στιZ απαιτAσειZ των θεατTν και Pε αγ3πη στο καλC θ@αPα. ΠρCκειται για Pια παραγωγA υψηλοD επιπ@δου, που συνδυ3ζει PουσικA, χορC, PαγεBα, θ@αPα, δρ3ση και PυστAριο και Pε τουZ θεατ@Z να παBρνουν P@ροZ σε @να διαδραστικC παιχνBδι, Cπου τα πιο απBστευτα Pαγικ3 συPβαBνουν Pε την δικA του συPPετοχA. Τ@λοZ, να αναφ@ρουPε πωZ η τιPA εισCδου αν@ρχεται στα 5 ευρT για τα παιδι3 και στα 10 ευρT για

ΣτιZ 30 ΟκτωβρBου 2011, Pετ3 απC πολDχρονη ασθ@νεια, @φυγε για π3ντα απC τον κCσPο αυτC η ΤρισεDγενη ΠαπανBκου, σDζυγοZ του Νικολ3ου Β. ΠαπανBκου.

=ωZ ΠαρασκευA 30 $εκεPβρBου 2011 ΕντωPεταξD, να θυPBσουPε πωZ βρBσκεται σε εξ@λιξη η ψηφοφορBα για τον καλDτερο εορταστικC δι3κοσPο των καταστηP3των του δAPου ΚαρπενησBου. ?σοι επιθυPοDν PποροDν να ψηφBσουν P@σω facebook στη σελBδα του δAPου και P@σω ραδιοφTνου, τηλεφωνTνταZ και στ@λνονταZ e-mail στιZ ζωνταν@Z εκποPπ@Z του Ρ3διο ΚαρπενAσι (9:00-14:00) @ωZ και την ΠαρασκευA 30 $εκεPβρBου 2011. ΠαρασκευA 30 $εκεPβρBου Την επCPενη ΠαρασκευA 30 $εκεPβρBου 2011, και Tρα

Σ3ββατο 31 $εκεPβρBου Το Σ3ββατο 31 $εκεPβρBου 2011 και Tρα 12.00 το PεσηP@ρι, το «ΒασBλειο των Π3γων», που @χει στηθεB στην κεντρικA πλατεBα τηZ ΕυρυτανικAZ πρωτεDουσαZ, υποδ@χεται τον <γιο ΒασBλη και τουZ φBλουZ του. Ο <γιοZ ΒασBληZ θα Pοιρ3σει δTρα στα Pικρ3 παιδι3, ενT χιον3νθρωποι και ελαφ3κια θα συνοδεDουν PικροDZ και Pεγ3λουZ σε @να υπαBθριο πανηγDρι. Η φιλαρPονικA ορχAστρα του δAPου θα γεPBσει το κ@ντρο τηZ πCληZ Pε πρωτοχρονι3τικεZ PελωδBεZ, ενT το παγοδρCPιο, CπωZ κ3θε P@ρα, θα εBναι ανοιχτC να υποδεχτεB ντCπιουZ και επισκ@πτεZ. Στο σηPεBο αυτC να αναφ@ρουPε πωZ σε περBπτωση κακοκαιρBαZ, η εκδAλωση θα πραγPατοποιηθεB στο ΣυνεδριακC Κ@ντρο.

Η ΤρισεDγενη ΠαπανBκου γεννAθηκε στο ΑγρBνιο και Aταν το πρTτο απC τα τ@σσερα παιδι3 του ΠαντελA ΓαλονCπουλου. ΑριστοDχοZ PαθAτρια, τελεBωσε τιZ γυPνασιακ@Z τηZ σπουδ@Z στο ΑγρBνιο και εισAχθη στην ΠαιδαγωγικA ΑκαδηPBα ΙωαννBνων, απC την οποBα αποφοBτησε Pε 3ριστα. Υπηρ@τησε το διδασκαλικC κλ3δο, επB 35 @τη, σε πολλ3 σχολεBα τηZ ΑιτωλοακαρνανBαZ, αρχικ3, και τηZ ΑττικAZ, Pετ@πειτα. Σε Cλα τα σχολεBα που δBδαξε εισ@πραξε αφειδTZ την αγ3πη των π3Pπολλων PαθητTν τηZ και το σεβασPC και την εκτBPηση των γον@ων και τον προϊσταP@νων τηZ. $Bδαξε στουZ Pαθητ@Z τηZ Cχι PCνο τιZ απαιτοDPενεZ ξερ@Z γνTσειZ, αλλ3 και τιZ ηθικ@Z εκεBνεZ αξBεZ και αρετ@Z, που αποτελοDν τη β3ση του ΕλληνοχριστιανικοD ιδεTδουZ. Σε Cλη τηZ τη ζωA και σε CλουZ τουZ τοPεBZ δρ3σηZ τηZ η ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ δικαBωσε, σε απCλυτο βαθPC, το CνοPα που τηZ @δωσαν και αυτC χ3ριZ στιZ σπ3νιεZ αρετ@Z και τον αδαP3ντινο χαρακτAρα που εBχε. Η αγ3πη, η ευγ@νεια, η υποPονA και διαλλακτικCτητα, Aταν Pερικ@Z απC τιZ αρετ@Z που την κοσPοDσαν. Ποτ@ δεν αντιδροDσε Pε αγ@νεια, ακCPα και στιZ πλ@ον ακραBεZ περιπτTσειZ κακAZ συPπεριφορ3Z απ@ναντB τηZ. ΒασικCZ κανCναZ τηZ ζωAZ τηZ υπAρξε να εBναι π3ντα ουσιαστικA και ωφ@λιPη προZ CλουZ ανεξαιρ@τωZ. Ποτ@ δεν λDπησε καν@ναν. Η PBα και PοναδικA λDπη που @δωσε Aταν λDπη απC το θ3νατC τηZ. ?λοι Cσοι την γνTρισαν απC κοντ3 πCνεσαν για το θ3νατC τηZ, αισθ3νονται CPωZ και περAφανοι για C,τι αυτA υπAρξε. Και η ΤρισεDγενη υπAρξε CντωZ ΞΕΧ2ΡΙΣΤΗ. Η ΤρισεDγενη (Σ@νια την αποκα-

λοDσαν χαϊδευτικ3) αγωνBσθηκε, σε Cλη τηZ τη ζωA, Pε υπευθυνCτητα και σθ@νοZ και αναδεBχθηκε νικAτρια τCσο στον επαγγελPατικC, Cσο κα στον οικογενειακC τοP@α. ΕυτDχισε, @χονταZ ωZ συPπαραστ3τη τον αγαπηP@νο τηZ σDζυγο ΝBκο, να δηPιουργAσει Pια εξαιρετικA οικογ@νεια. ΕBδε και τα τρBα παιδι3 τηZ -τη ΛBνα, τον ΒασBλη και τον ΠαντελA- να PεγαλTνουν, γαλουχηP@να Pε τιZ αρχ@Z και τιZ αξBεZ που τουZ εPφDσησε, και να εξελBσσονται σε υπεDθυνα και καταξιωP@να 3τοPα, κατακτTνταZ τη ζωA τCσο στο επαγγελPατικC, Cσο και στο κοινωνικC και οικογενειακC επBπεδο. Την ευτυχBα τηZ την ολοκλAρωσε η καλA τDχη και των τριTν παιδιTν τηZ στην επιλογA 3ξιων συντρCφων, που τηZ χ3ρισαν τα 6 αγαπηP@να εγγCνια τηZ (3 κορBτσια και 3 αγCρια), Cλα Pε εξαιρετικ@Z επιδCσειZ στιZ σπουδ@Z τουZ. Η ΤρισεDγενη @φυγε απC τον κCσPο αυτC αφAνονταZ ωZ παρακαταθAκη στουZ δικοDZ τηZ, αλλ3 και σε CλουZ CσουZ την γνTρισαν, τη βαθι3 αν3Pνηση των αρετTν τηZ και τηZ ανθρωπι3Z τηZ. Η ΤρισεDγενη θα ζει π3ντα στη σκ@ψη και στην καρδι3 Cλων. ?λοι Cσοι τη γνTρισαν και τουZ γνTρισε, τουZ αγ3πησε και την αγ3πησαν, τηZ απευθDνουν Pε βαθDτατη οδDνη τον τελευταBο χαιρετισPC. «ΑιωνBα η PνAPη σου αγαπηP@νη PαZ ΤρισεDγενη και αZ εBναι ελαφρD το χTPα τηZ ΑττικAZ γηZ που σε σκεπ3ζει».


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετEρτη 28 4εκεbβρTου 2011 / ΣελTδα 16

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετEρτη 28 4εκεbβρTου 2011 / ΣελTδα 17

Αιν αριστε ειν

Α Ο καθιερωbRνοl αγιασbUl των υδEτων θα πραγbατοποιηθεT την ΠαρασκευS 6 ΙανουαρTου 2012. ΣVbφωνα bε ανακοTνωση του 4ιοικητικοV ΣυbβουλTου του ΟργανισbοV ΠεριβEλλοντοl, ΠολιτισbοV και ΑθλητισbοV του δSbου ΚαρπενησTου (ΟΠΠΑ4ΗΚ), η τRλεση του αγιασbοV θα πραγbατοποιηθεT στιl 12:00 το bεσηbRρι, στον χfρο του ΚολυbβητηρTου, χοροστατοVντοl του ΜητροπολTτη ΚαρπενησTου κ.κ. ΝικολEου.

Μια ξεχωριστ ουσικ βραδι πραγατοπο ησε το απ γευα τη περασ νη Π πτη 22 εκεβρ ου 2011 ο δ ο Καρπενησ ου

Ν ΕΟ Αγιασ των υδτων

1ο Γυ νσιο Καρπενησου

ΚατE το σχολικU Rτοl 201011 στο 1ο ΓυbνEσιο ΚαρπενησTου πρfτευσαν οι εξSl bαθητRl: Σαλfbη ΣbVρη του 4ηbητρTου (Α2 τEξη bε βαθbU 19 & 9/13), ΕυρυδTκη ΝοVλα του Παναγιfτη (Β’ τEξη bε βαθbU 19 & 7/13) και Qλγα ΓκρTζη του ΗλTα (Γ’ τEξη bε βαθbU 20).

2ο Γυ νσιο Καρπενησου

Τξει& Γεν. Λυκεου Φουρν&

Τα ονUbατα των πρωτευσEντων bαθητfν στο ΑλκιβιEδειο ΓυbνEσιο και τιl τEξειl ΓενικοV ΛυκεTου ΦουρνEl Rχουν ωl εξSl: 4Sbητρα ΜEργαρη του ΚωνσταντTνου (Α' τEξη ΓυbνασTου bε βαθbU 19 & 2/15), ΣοφTα ΣαbαρE του ΙωEννη (Β' τEξη ΓυbνασTου bε βαθbU 17 & ουκEl ΚαλτσSl του 14/15), Λο 4ηbητρTου (Γ' τEξη ΓυbνασTου bε βαθbU 18 & 3/15), ΣοφTα ΜαρTα Τσιfτα του ΧαραλEbπουl (Α' τEξη ΛυκειακS bε βαθbU 18 & 8/10), ΕλευθRριοl ΜπEζαl του ΘεοδοσTου (Β' τEξη ΛυκειακS bε βαθbU 17 & 2/10) και Qλγα Τσιρfνη του ΝικολEου (Γ' τEξη ΛυκειακS bε βαθbU 15 & 2/10).

γελbατικU ΛVκειο (ΕΠΑΛ) ΚαρπενησTου βραβεVτηκαν οι bαθητRl: ΑικατερTνη ΚρTντα του ΒασιλεTου (Α’ τEξη bε γενικU bRσο Uρο 17,1), Παν αγιfτα ΚουρλοV του ΑποστUλη (Β’ τEξη bε γενικU bRσο Uρο 17) και 4Sbητρα Σιαbιfτη του ΣτεφEνου (Γ’ τEξη bε γενικU bRσο Uρο 29,6). ΕντωbεταξV, κατE τη διEρκεια τηl εκδSλωσηl βραβεVτηκαν ακUbη πRντε Eτοbα για την προσφορE τουl στον τοbRα του αθλητισbοV. ΠρUκειται για τον Γεfργιο ΓεωργTου, ποδοσφαιριστS του ΟΦΗ, ο οποTοl δεν κατEφερε να παραστεT στην εκδSλωση, λUγω τηl κακοκαιρTαl που επικρατοVσε. ΑκUbη βραβεTο απRσπασαν η Κ ω ν στ α ν τ Tν α Μ π ου b πουρS, διεθνSl διαιτητSl, κEτοχοl σSbατοl FIFA για δεVτερη συνεχS χρονιE, η κολυbβSτρια ΦωτεινS ΣταbοVλη, ο σκιRρ Γ ιE ν ν η l Αν τ ω νT ου, Uπωl επTσηl και ο αθλητSl του tae know do, 4ηbSτρηl ΣιδRρηl. Η εκδSλωση Rκλεισε bε εκτελRσειl χριστουγεννιEτικων τραγουδιfν απU την φιλαρbονικS ορχSστρα του δSbου και την παιδικS χορωδTα του 2ου 4ηbοτικοV ΣχολεTου ΚαρπενησTου, που δRχτηκαν, στο τRλοl, το θερbU χειροκρUτηbα των παρευρισκοbRνων.

Γενικ Λκειο Καρπενησου

Οι bαθητRl του ΓενικοV ΛυκεTου ΚαρπενησTου, που πρfτευσαν bεταξV των συbbαθητfν τουl το σχολικU Rτοl 2010-2011 εTναι οι: ΒασιλικS ΤEκη του ΓεωργTου (Α2 τEξη bε βαθbU 19,5), ΧρυσEνθη Ζαλοκfστα του 4ηbητρTου (Β’ τEξη bε βαθbU 19,5), ΕλRνη ΖαχαροποVλου του 4ηbητρTου (Β’ τEξη bε βαθbU 19,5) και ΑλεξEνδρα ΑλατEρη του ΣεραφεTb (Γ’ τEξη bε βαθbU 19,6).

Ε

Τα παιδιE του 2ου ΓυbνασTου ΚαρπενησTου που αρTστευσαν κατE το σχολικU Rτοl 20102011 εTναι: 4Sbητρα ΤριανταφVλλου του ΒασιλεTου (Α' τEξη bε γενικU βαθbU 19 & 11/13), ΞανθTππη Λουκα του Παναγιfτη (Β2 τEξη bε γενικU βαθθηνE ΚοbU 19 &12/13) και Αθ ροκTδα του ΓεωργTου και Αντfνιοl ΖαχαρUπουλοl του ΓεωργTου (Γ’ τEξη bε γενικU βαθbU 18 & 10/13 Rκαστοl).

υ 4ηbοτικοV χορωδTα του 2ο S ικ ιδ πα οVδια η ι κα δSbου δTεl και τα τραγ Η bπEντα του σαν bε τιl bελω κατE ω α Rδ Tb υ κλ Tο ο ησ τικ εν χριστουγεννιE ο ΣχολεTου Καρπ υν Uσ bου. ρb δS χα ι υ τητο κα ΚRντρο το τουl το απαραT στο ΣυνεδριακU l ση λω δS εκ l την διEρκεια τη

Αλκιβιδειο Γυ νσιο &

ΑΡΧΕΙΟ

Την Παρασκευ 6 Ιανουαρου 2012

Ο Γιννη Αγγελκα στην Καστανι

υρ υτ α

ΣυγκεκριbRνα, λTγο bετE τιl 7.30 το απUγευbα η bπEντα του δSbου Rδωσε το Rναυσbα να ξεκινSσει η εκδSλωση «To πνεVbα των ΧριστουγRννων» και το κατEbεστο απU κUσbο ΣυνεδριακU ΚRντρο «πληbbVρισε» bελωδTεl των Shostakovich, Mozart, Beethoven, Louis Armstrong κ.α. Το «παρfν», bεταξV Eλλων, Rδωσαν ο ΜητροπολTτηl ΚαρπενησTου κ.κ. ΝικUλαοl, ο αντιπεριφερειEρχηl ΕυρυτανTαl κ. ΒασTληl ΚαραbπEl, καθfl και ο δSbαρχοl ΚαρπενησTου κ. Κfσταl ΜπακογιEννηl. Στη συνRχεια, ακολοVθησε η απονοbS τιbητικfν πλακετfν σε bαθητRl που φοιτοVν στα σχολεTα δευτεροβEθbιαl εκπαTδευσηl του δSbου, οι οποTοι αρTστευσαν κατE το περασbRνο σχολικU Rτοl. Πιο αναλυτικE, τα ονUbατα Rχουν ωl εξSl:

νι κά

ΥπU τιl χριστουγεννιEτικεl bελωδTεl τηl φιλαρbονικSl ορχSστραl και τηl παιδικSl χορωδTαl του 2ου 4ηbοτικοV ΣχολεTου ΚαρπενησTου, βραβεVτηκαν συνολικE 20 bαθητRl των ΓυbνασTων και ΛυκεTων του δSbου που αρTστευσαν κατE το σχολικU Rτοl 2010-2011, καθfl και πRντε ακUbη Eτοbα, τα οποTα διακρTθηκαν στον αθλητισbU.

1ο ΕΠΑ.Λ. Καρπενησου

ΑκUbη, απU το 1ο Επαγ-

ΠΑΝD: Με την ιδιUτητα του αντιδηbEρχου ΚαρπενησTου, σε θRbατα αθλητισbοV, αλλE και του προπονητS σκι, ο ΚλεοbRνηl ΛEππαl βρEβευσε τον αθλητS και πολλEκιl διακριθRντα σκιRρ ΓιEννη ΑντωνTου. ΚΑΤD: Ο δSbαρχοl ΚαρπενησTου Κfσταl ΜπακογιEννηl απRνειbε τιbητικU βραβεTο στην ΚωνσταντTνα ΜπουbπουρS για την διEκρισS τηl για Eλλη bια χρονιE στον τοbRα τηl διαιτησTαl.

Ο ΓιEννηl ΑγγελEκαl, bετE και την επιτυχηbRνη συναυλTα του στα πλαTσια του καλοκαιρινοV φεστιβEλ «Εν Qρεσι», επιστρRφει στην ΕυρυτανTα για bTα και bUνο εbφEνιση.

Την ΠαρασκευS 6 ΙανουαρTου 2012, περTπου στιl 10 το βρEδυ, στον ξενfνα «ΕυρVτη» στην ΚαστανιE ΕυρυτανTαl, ο ΓιEννηl ΑγγελEκαl, bε τον ΝτTνο ΣαδTκη στον bπαγλαbE, τον ΣτEθη ΑραbπατζS στην κιθEρα και τον ΤTτο ΚαργιωτEκη στην κονσUλα του Sχου θα δfσουν bTα αξRχαστη συναυλTα, παρουσιEζονταl Rνα ξεχωριστU πρUγραbbα που θα βασTζεται σε Uλα τα αγαπηbRνα bαl τραγοVδια αλλE και στα καινοVργια που ηχογραφοVν αυτS την εποχS. Να θυbTσουbε Uτι πριν απU περTπου Rναν χρUνο, αρχRl ΦεβρουαρTου 2011, η Tδια παρRα εTχε προσφRρει bTα αξRχαστη βραδιE σε Uσουl εTχαν την ευκαιρTα να παραβρεθοVν στην ΚαστανιE. Ο ΓιEννηl ΑγγελEκαl δεν χρειEζεται ιδιαTτερεl συστEσειl. ΕTναι Rναl απU τουl πιο σηbαντικοVl, πολVbορφουl καλλιτRχνεl τηl σVγχρονηl ΕλλEδαl, bε χειbαρρfδη πα-

ρουσTα πEνω στη σκηνS, Rναl ξεχωριστUl τραγουδιστSl bε «ψυχS βαθιE», που καταφRρνει να συνεπαTρνει bε την ξεχωριστS ερbηνεTα του. Ο αγαπηbRνοl τραγουδοποιUl «χωρTl κανUνεl» καταφRρνει σε κEθε εbφEνισS του να απογειfνει τη διEθεση του κοινοV σε Rνα «αιρετικU» παραλSρηbα. O ΝτTνοl ΣαδTκηl δηbιοVργησε τουl “Εν Πλω” το 1985, Rνα συγκρUτηbα-σηbεTο αναφορEl για το ελληνικU rock, παρUτι κυκλοφUρησαν bUνο Rνα ιστορικU Eλbπουb. Με τον ΓιEννη ΑγγελEκα, φTλοι και συνεργEτεl απU παλιE, βρRθηκαν bαζT και στουl ΕπισκRπτεl, bRλοl του οποTου Sταν και ο ΣτEθηl ΑραbπατζSl. Qπου κι αν εbφανTζονται οι ΓιEννηl ΑγγελEκαl 3 αφSνουν τιl καλVτερεl εντυπfσειl και ξεσηκfνουν το κοινU. ΠEντα χαλαροT, αλλE και πEντα ενθουσιfδειl, εTναι συγκινητικοT, απU την αρχS Rωl το τRλοl κEθε εbφEνισSl τουl. Να σηbειfσουbε Uτι τα εισιτSρια στην προπfληση θα κοστTζουν 10 ευρf ενf την ηbRρα τηl συναυλTαl θα κοστTζουν 13 ευρf. Οι ενδιαφερUbενοι θα bποροVν να τα προbηθεVονται απU τον ξενfνα 22370-23578 και «ΕυρVτη» (τηλ.2 6982477733) καθfl και απU το ταξιδιωτικU γραφεTο «Alkyoni Travel» (ΖηνοποVλου 32, τηλ. 22370-22822).


Μόνιµες Στήλες

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετDρτη 28 5εκεeβρVου 2011 / ΣελVδα 18

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΝ

ΕργασιακD ΣXeφωνα eε το Π.5. 45/2009 (ΦΕΚ 58/2-4-2009), οι πτυχιοXχοι των παραπDνω τeηeDτων eποροXν να απασχολοXνται εVτε ωo ελεXθεροι επαγγελeατVεo εVτε ωo eισθωτοV ενδεικτικD στουo παρακDτω τοeεVo: • eε την Tρευνα και ανDπτυξη, παραγωγU, τυποποVηση, ποιοτικW Tλεγχο, πιστοποVηση και εeπορVα υλικiν Wπωo (α) κεραeικD, πολυeερU, Xαλοι, eTταλλα, υγροκρυσταλλικD υλικD, σXνθετα υλικD, υλικD κατασκευiν, ευφυU υλικD, (β) ηeιαγiγιeα υλικD, υπεραγiγιeα υλικD, eαγνητικD υλικD, νανοϋλικD και νανοδοeηeTνα υλικD, οπτικD, οπτοηλεκτρονικD, φωτονικD υλικD, πολυeερικD και γενικWτερα eοριακD υλικD που χρησιeοποιοXνται στην ηλεκτρονικU, οπτοηλεκτρονικU και στιo τηλεπικοινωνVεo, (γ) βιοϋλικD, βιοσυeβατD υλικD, υλικD βιολογικiν εφαρeογiν και Dλλων υλικiν eε εφαρeογTo στη φαρeακευτικU, οδοντιατρικU και ια-

Πργρα

α αξιολγηση αθητ ν Θα συετχει και το Γυνσιο Καρπενησου

Ε

Το ΚTντρο ΕκπαιδευτικUo Nρευναo (Κ.Ε.Ε.) Tχει αναλDβει την ευθXνη διεξαγωγUo του διεθνοXo προγρDeeατοo για την αξιολWγηση των eαθητiν - PISA 2012 (Programme for International Student Assessment), το οποVο πραγeατοποιεVται υπW την αιγVδα του ΟργανισeοX ΟικονοeικUo ΣυνεργασVαo και ΑνDπτυξηo (ΟΟΣΑ).

Το πρWγραeeα αυτW διεξDγεται σε 67 χiρεo και διερευνD την ικανWτητα εφαρeογUo των

γνiσεων και δεξιοτUτων που Tχουν αποκτUσει στο σχολεVο οι δεκαπεντDχρονοι eαθητTo και eαθUτριεo στην επVλυση προβληeDτων τηo καθηeερινUo ζωUo. Τα γνωστικD πεδVα που εξετDζονται εVναι τα eαθηeατικD, οι φυσικTo επιστUeεo και η κατανWηση κειeTνου. Το πρWγραeeα εφαρeWζεται απW το 2000 και κDθε τρVα χρWνια στουo τελειWφοιτουo eαθητTo τηo 9χρονηo υποχρεωτικUo εκπαVδευσηo, ενi Tχει επεκταθεV και στην αξιολWγηση eαθητiν των λυκεVων. Στη χiρα eαo η Tρευνα θα πραγeατοποιηθεV απW ΤετDρτη 7 ΜαρτVου

ακWeη να γνωρVζουeε την πορεVα τουo στην αγορD εργασVαo eTχρι τiρα.

Α

τρικU. Οι παραπDνω δραστηριWτητεo νοοXνται τWσο σε εργαστηριακU Wσο και σε βιοeηχανικU κλVeακα και περιλαeβDνουν τη σXνθεση, eορφοποVηση, επεξεργασVα, χαρακτηρισeW, eοντελοποVηση και προσοeοVωση υλικiν, • σε δηeWσιουo και ιδιωτικοXo οργανισeοXo παραγωγUo ενTργειαo και τηλεπικοινωνιiν, και Wπου η Tρευνα και η ανDπτυξη νTων προηγeTνων υλικiν εVναι απαραVτητεo για την πρWοδο σε κDθε δραστηριWτητα παραγωγUo και διανοeUo ενTργειαo και τηλεπικοινωνιiν, • ωo επιστUeονεo σε οργανισeοXo και υπηρεσVεo του δηeοσVου τοeTα και τηo αυτοδιοVκησηo U ιδιωτικD εργαστUρια που Tχουν την ευθXνη του επισUeου ελTγχου, ανDπτυξηo και σχεδιασeοX υλικiν, • ωo επιστUeονεo σε οργανισeοXo, εργαστUρια και υπηρεσVεo του δηeοσVου τοeTα και τηo αυτοδιοVκησηo U ιδιωτικD εργαστUρια που αναλαeβDνουν την εκπWνηση eελετiν για την εγκατDσταση, πιστοποVηση και επιθεiρηση συστηeDτων διασφDλισηo ποιWτηταo υλικiν και τη διαπVστευση εργαστηρVων eελTτηo υλικiν, • ωo εκπαιδευτικοV στη δευτεροβDθeια εκπαVδευση σε δηeWσια και ιδιωτικD γυeνDσια, λXκεια, φροντιστUρια, δηeWσια και ιδιωτικD ΙνστιτοXτα ΕπαγγελeατικUo ΚατDρτισηo (Ι.Ε.Κ.) και ΚTντρα ΕπαγγελeατικUo ΚατDρτισηo (Κ.Ε.Κ.), ΚTντρα ΕλευθTρων Σπουδiν (Κ.Ε.Σ.) και λοιποXo φορεVo δευτεροβDθeιαo και eετα−δευτεροβDθeιαo εκπαVδευσηo, στη διδασκαλVα eαθηeDτων επιστUeηo και τεχνολογVαo υλικiν, αλλD και λοιπiν σχετικiν eε τα υλικD eαθηeDτων θετικiν επιστηeiν, • ωo ερευνητTo σε θTeατα ΕπιστUeηo των Υλικiν σε ΠανεπιστUeια, ΤεχνολογικD ΕκπαιδευτικD ΙδρXeατα (Τ.Ε.Ι.), ερευνητικD κTντρα, ερευνητικD ινστιτοXτα, ιδρXeατα ερευνiν και τeUeατα Tρευναo επιχειρUσεων και • ωo πραγeατογνieονεo συντDσσονταo τεχνικTo εκθTσειo και γνωeοδοτUσειo σε θTeατα ΕπιστUeηo των Υλικiν. Τα τeUeατα Tβγαλαν για πρiτη φορD αποφοVτουo το 2004 και Tτσι εVναι νωρVo

ΧρUσιeεo ΠληροφορVεo • Τα τeUeατα τηo ΠDτραo και τηo ΚρUτηo εVναι τετραετοXo πανεπιστηeιακUo φοVτησηo, σε αντVθεση eε αυτW των ΙωαννVνων που εVναι πενταετοXo. • Το τeUeα των ΙωαννVνων ξεκVνησε τη λειτουργVα του τον ΣεπτTeβριο του 1999, το τeUeα τηo ΠDτραo τον ΣεπτTeβριο του 2000 και το τeUeα τηo ΚρUτηo τον ΣεπτTeβριο του 2001. • Τα τeUeατα των ΙωαννVνων και τηo ΠDτραo για τη λUψη πτυχVου απαιτοXν και την εκπWνηση πτυχιακUo εργασVαo ενi τηo ΚρUτηo η πτυχιακU εργασVα εVναι προαιρετικU. • Το τeUeα τηo ΚρUτηo συνεργDζεται eε το Rδρυeα ΤεχνολογVαo και Nρευναo (Ι.Τ.Ε.), (www.ite.gr, Τηλ.: 2810 391.500, email: central@admin.forth.gr). • ΑπW το ακαδηeαϊκW Tτοo 2011−12 το ΤeUeα «ΜΗΧΑΝΙΚCΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚCΝ» του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙCΑΝΝΙΝCΝ διαγρDφεται απW το 2ο επιστηeονικW πεδVο και θα παραeεVνει eWνο στο 4ο.

Ν Ε

ΜαθUeατα Το τeUeα τηo ΚρUτηo (ΗρDκλειο) διαθTτει 2 ΤοeεVo: 1. ΕπιστUeη Πολυeερiν και Κολλοειδiν eε τιo εξUo κατευθXνσειo: α) ΧηeεVα Υλικiν β) ΟπτοηλεκτρονικU γ) ΜαγνητικD ΥλικD δ) ΒιουλικD και 2. ΥπολογιστικU ΕπιστUeη Υλικiν Τα τeUeατα τηo ΠDτραo και των ΙωαννVνων δεν χωρVζουν το πρWγραeeα σπουδiν τουo σε τοeεVo U κατευθXνσειo. ΕνδεικτικD, eερικD απW τα eαθUeατα που παρακολουθοXν οι φοιτητTo του τeUeατοo εVναι: ΦυσικU, ΧηeεVα, ΜαθηeατικD, ΓενικU ΕπιστUeη Υλικiν, ΦυσικU ΣτερεDo ΚαταστDσεωo, ΜηχανικU Υλικiν, ΜετασχηeατισeοV ΦDσεων, 5ιDχυση / ΦαινWeενα ΜεταφορDo, ΦυσικTo και ΧηeικTo 5ιεργασVεo σε ΥλικD, ΗλεκτρικTo – ΜαγνητικTo – ΟπτικTo ΙδιWτητεo, ΜηχανολογικW ΣχTδιο, ΘερeοδυναeικU - ΣτατιστικU ΦυσικU, ΚβαντικU ΘεωρVα τηo Sληo, ΚλασικU ΜηχανικU, ΦυσικU ΜεταλλουργVα, ΚεραeικD ΥλικD, ΜελTτη Υλικiν eε ΤεχνικTo Ακτινiν - Χ, ΥλικD ΣυσκευασVαo - ΑνακXκλωση, ΨηφιακU ΕπεξεργασVα ΣUeατοo – ΣUeατα και ΣυστUeατα, 5ιαφορικTo Εξισiσειo, ΗλεκτροeαγνητισeWo, ΡευστοδυναeικU, ΟπτοηλεκτρονικU και Laser κ.D. Τα παραπDνω eαθUeατα αναφTρονται ενδεικτικD για να δiσουν Tνα στVγeα των τeηeDτων. Για λεπτοeTρειεo και διαφορTo των τeηeDτων eεταξX τουo πρTπει να αναζητUσετε τουo οδηγοXo σπουδiν των τeηeDτων, κυρVωo στιo ιστοσελVδεo τουo.

ΜεταπτυχιακD Τα ΤeUeατα ΕπιστUeηo και ΤεχνολογVαo Υλικiν προσφTρουν τα ακWλουθα eεταπτυχιακD: Το ΤeUeα ΕπιστUeηo και ΤεχνολογVαo Υλικiν ΚρUτηo προσφTρει Μ.Π.Σ. eε τιo ακWλουθεo κατευθXνσειo: 1. Μαγνητικiν Υλικiν - ΟπτοηλεκτρονικUo, 2. Πολυeερiν - Κολλοειδiν, 3. ΝανοτεχνολογVαo, 4. Βιοϋλικiν και Βιοeοριακiν Μηχανiν. Το ΤeUeα ΕπιστUeηo των Υλικiν ΠDτραo προσφTρει Μ.Π.Σ. eε τιo ακWλουθεo κατευθXνσειo: 1. ΕπιστUeηo των Υλικiν, 2. ΕπιστUeηo και ΤεχνολογVαo Πολυeερiν (5ιατeηeατικW), 3. Περιβαλλοντικiν Επιστηeiν (5ιατeηeατικW). Το τeUeα Μηχανικiν ΕπιστUeηo Υλικiν ΙωαννVνων προσφTρει Μ.Π.Σ. eε τVτλο «ΧηeεVα και ΤεχνολογVα Υλικiν» (5ιατeηeατικW)

νι κά

ΠεριγραφU Τα ΤeUeατα ΕπιστUeηo και ΤεχνολογVαo Υλικiν ασχολοXνται eε την κατανWηση τηo σχTσηo τηo σXστασηo τηo δοeUo και επεξεργασVαo των ιδιοτUτων των υλικiν, eε σκοπW να καταρτVσουν επιστUeονεo ικανοXo να eελετοXν, να σχεδιDζουν, να ελTγχουν και να συνθTτουν απW eηχανικTo κατασκευTo - eηχανUeατα U χιλιDδεo καταναλωτικD προϊWντα eTχρι και προηγeTνα ηλεκτρονικD, νTου τXπου φDρeακα U υλικD βιοτεχνολογVαo.

υρ υτ α

Πυξδα για το λλον

Επιστη και Τεχνολογα Υλικ!ν Κρτη (Ηρ κλειο), Μηχανικ!ν Επιστη Υλικ!ν Ιωανννων, Επιστη των Υλικ!ν (Π τρα) 2ο - 4ο ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ

2012 Tωo και ΠαρασκευU 6 ΑπριλVου 2012 και θα συeeετDσχουν 217 δηeWσια και ιδιωτικD ΓυeνDσια, ΓενικD ΛXκεια και ΕπαγγελeατικD ΛXκεια. Τα σχολεVα αυτD Tχουν επιλεγεV eε τυχαVα δειγeατοληψVα και στην εν λWγω Tρευνα θα συeeετDσχει για την ΕυρυτανVα το ΓυeνDσιο ΚαρπενησVου. ΣτWχοo του προγρDeeατοo εVναι να συγκεντρωθοXν συγκριτικD στοιχεVα και να επισηeανθοXν οι πιθανTo αδυναeVεo του εκπαιδευτικοX συστUeατοo, iστε να υιοθετηθοXν οι σωστTo διορθωτικTo πρακτικTo και δρDσειo.

ΠερισσWτερεo πληροφορVεo για τα τeUeατα των ΠανεπιστηeVων - Τ.Ε.Ι. Στρατιωτικiν Σχολiν eπορεVτε να βρεVτε στο βιβλVο eαo «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2011». Στο βιβλVο παρουσιDζονται αναλυτικTo πληροφορVεo σχετικD eε το πρWγραeeα σπουδiν των τeηeDτων, ενδεικτικD eαθUeατα που διδDσκονται σε κDθε τeUeα, τα eεταπτυχιακD που προσφTρουν τα τeUeατα, τα επαγγελeατικD δικαιieατα των αποφοVτων, πVνακαo Στατιστικiν ΣτοιχεVων eε: ΒDσειo, ΑριθeW ΕισακτTων, 5ηλiσειo τeηeDτων ωo πρiτη επιλογU κ.D.

Ο ΣπXροo ΜιχαλοXληo εVναι M.Sc. ΣXeβουλοo ΕπαγγελeατικοX ΠροσανατολισeοX τηo εταιρVαo “ORIENTUM - ΣXeβουλοι Στ αδι οδροeVαo”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr


Κ πελλο ΕΠΣ Ευρυταν α: Α ολο - ΑΠΟΚ

Α

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 28 εκε?βρ1ου 2011 / Σελ1δα 19

Για τιI 11 Ιανουαρ1ου 2012 ορ1στηκε ο αγCναI κυπ/λλου Α1ολ οI-ΑΠΟΚ, που ανα βλ0θηκε λ2γω καιρο3 την περασ?/νη Τετ%ρτη.

ση?εριν0 η?ερο?ην1α (28/12) που θα ?πορ/σει ?ια εναλλακτικ0 λ3ση δεν ε1ναι διαθ/σι?η, επειδ0 στο Εθνικ2 Στ%διο θα διεξαχθο3ν οι αγCνεI των ?ικτCν ο?%δων (Ευρυταν1αΕ3βοια).

Σχ2λιο προπονητCν Σερ?π/σηI Πα3λοI (προπονητ0I ΑΠΟΚ):«Ελπ1ζα?ε να γ1νει το παιχν1δι, γιατ1 στη συν/χεια ακολουθο3ν δ3σκολα

παιχν1δια για ε?%I στο περιφερειακ2 πρωτ%θλη?α. Ο και-

I Σερ?π/σηI Πα3λο

ρ2I 2?ωI αποτ/λεσε /να ε?π2διο για ε?%I, αφο3 ακ2?α και τραυ?ατισ?ο3I να ε1χα?ε θα ε1χα?ε το χρονικ2 περιθCριο (διακοπ0 λ2γω εορτCν) να τουI ξεπερ%σου?ε. Για τιI %γιεI η?/ρεI, θα 0θελα να ευχηθC σε 2λο τον κ2σ?ο τηI Ευρυταν1αI χρ2νια πολλ% και καλ0 χρονι%. Ε3χο?αι να στηρ1ξει ο κ2σ?οI την ο?%δα ?αI, γιατ1 το αξ1ζει και δεν συ?βα1νει ?/χρι. Πρ/πει

2λοι να αναλογιστο3ν και να κ%νουν την αυτοκριτικ0 τουI

λ2πουλοI Ν1κοI Τριανταφυλ

Τριανταφυλλ2πουλοI Ν1κοI (προπονητ0I Α1ολου): «Οι καιρικ/I συνθ0κεI δεν 0ταν οι κατ%λληλεI για τη διεξαγωγ0 του αγCνα. Ο αντ1παλ2I ?αI ε1ναι ο?%δα ?εγαλ3τερηI κατηγορ1αI και αυτ2 συνεπ%γεται σεβασ?2. Ε?ε1I, 2?ωI, θα δCσου?ε τον καλ3τερ2 ?αI εαυτ2 για να ανταποκριθο3?ε στιI συνθ0κεI του αγCνα και θα ε1?αστε /τοι?οι 2ποτε και αν γ1νει. Μην ξεχν%?ε %λλωστε πωI ?ια ανα?/τρηση Α1ολοI-ΑΠΟΚ π%ντα /χει ξεχωριστ0 ση?ασ1α. Κλε1νονταI, θα 0θελα να ευχηθC σε 2λουI υγε1α, καλ/I γιορτ/I και να /χου?ε ?ια καλ0 χρονι%».

ΕΠΣ Ευρυταν α

υρ υτ α

Τι αποφ%σισε η ΕΠΣ Την επο?/νη (Π/?πτη 22 εκε?βρ1ου) το .Σ. τηI ΕΠΣ, απ2ντων των εκπροσCπων των δ3ο ο?%δων, αποφ%σισε να ορ1σει τον αγCνα για του… χρ2νου (!) και συγκεκρι?/να την Τετ%ρτη 11 Ιανουαρ1ου 2012, την 1δια Cρα (14.30). Η

τη δουλει% που γ1νεται και το δ3σκολο εγχε1ρη?α που προσπαθο3?ε να φ/ρου?ε ειI π/ραI».

νι κά

Ο αγCναI ε1χε οριστε1 για την περασ?/νη Τετ%ρτη 21 εκε?βρ1ου στιI 14.30, 2?ωI η συνεχ0 χιον2πτωση και το τσουχτερ2 κρ3ο οδ0γησαν σε αναβολ0 του αγCνα.

ρυτανικCν Ν/ων Φωτογραφ1εI των Ευ , ?ε χι2νι, αγωνο ?/ απ2 τον σκεπασ α του αγCνα. νιστικ2 χCρο την Cρ

Ν Ε

Αναβ λθηκε ο αγνα - Ορστηκε για τι 1 1/1

Η τιωρα του Απεραντιακο στο επκεντρο

Με την παρουσ1α των ΕυρυτανικCν Ν/ων και την απουσ1α των εκπροσCπων των ο ? % δ ω ν ( π λ η ν Α π ε ρ α ν τ ια κο3), πραγ?ατοποι0θηκε το εβδο?αδια1ο συ?βο3λιο τηI .νωσηI.

Ε

Το παρ2ν απ2 τα ?/λη τηI ΕΠΣ /δωσαν οι: Πεταρο3δηI η?0τρηI (Πρ2εδροI), Βον2ρταI ιον3σηI (γρα??ατ/αI), Τσατσαρ%γκοI Θαν%σηI (τα?1αI), Χρυσικ2I η?0τρηI (?/λοI) και Μπο?ποτσι%ρηI Μ1λτοI (?/λοI) και ο Κατσ1κηI Χριστ2φοροI (Απεραντιακ2I) Κ3πελλο Αρχικ%, το .Σ. 2ρισε την ανα?/τρηση του κυπ/λλου ΕΠΣ Ευρυταν1αI Α1ολοIΑΠΟΚ για τιI 11 Ιανουαρ1ου 2012 Α1τη?α Απεραντιακο3 για επαν%ληψη αγCνα Αφο3 ελ/χθησαν 2λα Φ3λλα ΑγCνα τηI αγωνιστικ0I που π/ρασε και διαβ%στηκε και αυτ2 τηI ανα?/τρησηI

Απεραντιακ2I - Α1ολοI, ο κ. Κατσ1κηI κατ/θεσε εγγρ%φωI α1τη?α επαν%ληψηI του αγCνα (υπογεγρα??/νο απ2 τον Πρ2εδρο -λκη Ζαρ?ακο3πη και τον Γενικ2 Γρα??ατ/α Κοσ?% Τσια?%κη), το οπο1ο, ?εταξ3 %λλων, αν/φερε τα ακ2λουθα: «…Λ2γω αλλαγ0I CραI πραγ?ατοπο1ησηI αγCνα στιI 11π.?. και το γεγον2I 2τι 0ταν πολ3 νωρ1I για την /γκαιρη προσ/λευση των ποδοσφαιριστCν, καθCI ?ετακινο3νται απ2 ?ακριν/I αποστ%σειI (χωρι% Ευρυταν1αI, Αθ0να και Λα?1α), ζητ0θηκε απ2 το διαιτητ0 του αγCνα (σ.σ. Στα?%τη, ?ε βοηθο3I τουI Χρυσαφ2πουλο-Λαθ3ρη), να περι?/νει το ε3λογο δι%στη?α των 5 λεπτCν (π%ντα σ3?φωνα ?ε τουI κανονισ?ο3I). υστυχCI, δεν /γινε δεκτ2 το α1τη?% ?αI και /κλεισε το Φ.Α. στιI 11.00 ακριβCI που 0ταν και η /ναρξη του αγCνα. εν περ1?ενε /στω 5 λεπτ%, καθCI η ο?%δα ?αI θα εισερχ2ταν στον αγωνιστικ2 χCρο κανονικ%, αφο3 στιI 11.05 π? η ο?%δα 0ταν πλ0-

τρ/χον πρωτ%θλη?α και %λλων 2 απ2 το επ2?ενο, ενC δεν του επιβλ0θηκε πρ2στι?ο.

ο3Εικ2να απ2 το συ?β I. ν1α τα ρυ Ευ λιο τηI ΕΠΣ

ρηI. Μετ% απ2 αυτ2 υπ0ρξε αναστ%τωση στο σω?ατε1ο και αν δε γ1νει επαν%ληψη η ο?%δα κινδυνε3ει να διαλυθε1 λ2γω ψυχολογικ0I φθορ%I…». Τι προβλ/πει ο κανονισ?2I-Τι?ωρ1α Απεραντιακο3 Το %ρθρο 21, παρ. 2α, αναφ/ρει πωI αγCναI που δεν τελ/σθηκε… ?ε υπαιτι2τητα ?ιαI ο?%δαI, αυτ0 τι?ωρε1ται ωI εξ0I: «ΑπCλεια του αγCνα (σ.σ. 0-3), αφα1ρεση δ3ο βαθ?Cν απ2 τον π1νακα τηI τρ/χουσαI περι2δου, αφα1ρεση δ3ο βαθ?Cν απ2 το επ2?ενο πρωτ%θλη?α και χρη?ατικ0 ποιν0 /ωI 3000 ευρC…».

Η αιτιολογ1α τηI τι?ωρ1αI αναφ/ρεται ξεκ%θαρα στην παρ. 2αα: «Παρουσ1αση στον αγωνιστικ2 χCρο την καθορισ?/νη Cρα… Οι ο?%δεI υποχρεο3νται να ε1ναι στη δι%θεση του διαιτητ0-/τοι?εI για τη διεξαγωγ0 του αγCνα-π/ντε λεπτ% πριν την /ναρξ0 του. Λ2γοι καθυστ/ρησηI /ναρξηI αγCνα που καθιστο3ν υπα1τια την ο?%δα υπα1τια ε1ναι η ?η /γκαιρη προσκ2?ιση των δελτ1ων… που πρ/πει να παραδοθο3ν στον διαιτητ0 τουλ%χιστον ?ισ0 Cρα πριν….». .τσι, το σω?ατε1ο του Απεραντιακο3 τι?ωρ0θηκε ?ε αφα1ρεση 2 βαθ?Cν απ2 το

-δεια τα τα?ε1α Το (λυπηρ2) θ/?α στο οπο1ο δ2θηκε βαρ3τητα ε1ναι πωI τα τελευτα1α δυο χρ2νια οι αποζη?ιCσειI (κυρ1ωI) προI τουI διαιτητ/I 2?ορων νο?Cν -που σφ3ριζαν την Α ΕΠΣΝΕ- «εξαφ%νισαν» απ2 τα τα?ε1α 16.000 ευρC περ1που (το νο3?ερο 1σωI ε1ναι και ?εγαλ3τερο) που ε1χε αφ0σει εντ2I η προηγο3?ενη διο1κηση!! Το τα?ε1ο ε1ναι %δειο και αυτ2 πρ/πει να ανησυχ0σει την ΕΠΣ, αλλ% και τιI ο?%δεI, οι οπο1εI απαιτο3ν «ξ/νουI» και ενC υπ%ρχουν διαθ/σι?οι οι ντ2πιοι ρ/φερι. .να απ2 τα πολλ% παραδε1γ?ατα αποτελο3ν οι τελικο1 του 2011 (πρωταθλ0?ατοI και κυπ/λλου), 2που απ2 τιI 4 τρι%δεI και τουI 12 διαιτητ/I, Ευρυτ%ναI 0ταν ?2νο /ναI (δεν υπολογ1ζου?ε πωI στον τελικ2 κυπ/λλου που διακ2πηκε στον ν/ο ορισ?2 0ταν και δ3ο απ2 το Νο?2 Ευρυταν1αI)!! Οι αρ?2-

διοι (παρ%γοντεI, ΕΠΣ κτλ.) πρ/πει να κ%νουν την αυτοκριτικ0 τουI και να αναλ%βουν τιI ευθ3νεI που τουI αναλογο3ν. Επ1σηI… * Την αποζη?1ωση των διαιτητCν του αγCνα Απεραντιακ2I-Α1ολοI υποχρεο3ται να την αναλ%βει ο Απεραντιακ2I και κακCI αυτ2 /γινε απ2 την πλευρ% τηI .νωσηI. * Η πλευρ% του Απεραντιακο3 εξ/φρασε την απορ1α αν προπονητ0I εν2I σω?ατε1ου /χει δικα1ω?α να ε1ναι προπονητ0I (σ.σ. κ. Αντων1ου) ΚΑΙ στιI ?ικτ/I ο?%δεI για να λ%βει αρνητικ0 απ%ντηση απ2 τουI ανθρCπουI τηI .νωσηI, λ/γονταI χαρακτηριστικ% πωI ?2νο δ3ο κατ/θεσαν τα απαρα1τητα δικαιολογητικ%. Στο 1διο ?0κοI κ3?ατοI και το ερCτη?α αν ?πορε1 /ναI %νθρωποI (σ.σ. Αθανασ2πουλοI) ?πορε1 να ε1ναι στο .Σ. ?ιαI ο?%δα (σ.σ. Πρ2εδροI Ακαδη?1αI) και ταυτ2χρονα και στο .Σ. ?ιαI %λληI (σ.σ. -γραφα).


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 28 εκεGβρ9ου 2011 / Σελ9δα 20

a

qz

Συνντευξη

Κ στα Πασσ (Προπονητ8Q Απεραντιακο;)

mo

ποδοσφαιρικ8 του ζω8. ΚKσταQ Πασσ%Q παραχK- εν αφ8νει ασχολ9αστα τα ρησε συν7ντευξη (δι%ρκειαQ %σχηGα γεγον:τα που διαΕυρυτανικ% δραGατ9ζονται τη φετιν8 σε90 λεπτKν) στα “Ε Ν7α”. ζ:ν στην οG%δα του Απερα Ο πολ;πειροQ τεχνικ:Q ντιακο;, εξηγKνταQ παρ%λG9λησε για την οG%δα τηQ ληλα τουQ λ:γουQ που δεν καρδι%Q του, τον ΑΠΟΚ, το κατ7βασε την οG%δα στο παιδηGιο;ργηGα του, τον Α9ολο, χν9δι Gε τον Α9ολο την Κυαλλ% και τουQ %λλουQ συλ:- ριακ8 18 εκεGβρ9ου(12 η γουQ που π7ρασαν απ: την αγωνιστικ8 Α ΕΠΣΝΕ)

Ε

Γιατ9 χαρακτηρ9σατε ωQ αξ7χαστα τα χρ:νια στην Κρ7ντη; Εκτ:Q β7βαια του ΑΠΟΚ... Αξ7χαστα γιατ9 8ταν ν7α οG%δα και

υπ:λοιπα εννι%!! Ποντ%ραGε να π%ρουGε τα εντ:Q 7δραQ παιχν9δια, αλλ% κ%ποια Gε αδι%φορεQ οG%δεQ και %λλεQ Gε τουQ 9διουQ στ:χουQ. Η 8ττα-δKρο στην Τσαριτσ%νη Gε δικ% GαQ, παιδικ% λ%θη, η σωρε9α χαG7νων ευκαιριKν στον Πυργετ:, φυσικ% το περιβ:ητο GατQ Gε την Σπερχει%δα, η ατυχ9α Gε τον ΑΟΚ και η «τζ%Gπα» 8ττα (παρ% το Gον:τερGα, στην κυριολεξ9α) Gε τον Απ:λλωνα Λ%ρισαQ, δε GαQ %φησαν να διεκδικ8σουGε κ%τι παραπ%νω. Τι κρατ%τε απ: αυτ8 την εGπειρ9α Gε τον Απεραντιακ:; Το καλ: 8ταν :τι Gπορο;σεQ να δουλ7ψειQ και για αυτ: γιατ9 π8γαινα για προπ:νηση στο γ8πεδο και 7βλεπα 20 πα9χτεQ. 6ταν ε9ναι 4-5 απογοητε;εσαι ακ:Gα και να 7χειQ :ρεξη για δουλει%. ΠληρKνονταν β7βαια κανονικ% και στην Kρα τουQ, αλλ% και π%λι κ%ποιοι εκτιGο;σαν την οικονοGικ8

νι κά

υπ8ρχε ο ενθουσιασG:Q. 5ταν :λοι κοντ% στην οG%δα, σωστο9 και ξυπηρετικο9 απ7ναντ9 Gου σε :τι και αν ζητο;σα. Λειτουργο;σαν σωστ%… Gια οικογ7νεια!! Ποια 8ταν η καλ;τερη στιγG8 σαQ ωQ πα9χτηQ; Την σηGαντικ:τερη στιγG8 την 7ζησα Gε τον ΑΠΟΚ το 1985 :ταν φτ%σαGε G7χρι τουQ «8» του κυπ7λλου ΕρασιτεχνKν Ελλ%δοQ και ενK η οG%δα διεκδικο;σε παρ%λληλα και το πρωτ%θληGα τηQ α κατηγορ9αQ. 6λα αυτ% G%λιστα γ9νονταν κ%τω απ: δ;σκολεQ συνθ8κεQ: η 0νωση 8ταν στη ΛαG9α, οι διαιτησ9εQ 8ταν εχθρικ7Q κ.%. Στον Α9ολο, κρατ%ω τιQ δ;ο αν:δουQ και 7να παιχν9δι (θα το θυG%ται και ο Αντρ7αQ Κυλλ8Q,, 16 ετKν τ:τε) Gε την Σπερχει%δα, το οπο9ο γυρ9σαGε G7σα σε Gισ8 Kρα απ: 02 σε 3-2!! Επ9σηQ, σπουδα9α στιγG8 για εG7να 8ταν και η κατ%κτηση του πρωταθλ8GατοQ Gε τη Μυρ9κη. ΠωQ προ7κυψε το :νοGα «Α9ολοQ»; Προ7κυψε Gεταξ; αστε9ου και σοβαρο;…!! Η οG%δα τηQ ‘‘γειτονι%Q’’ π8ρε αυτ: το :νοGα, απ: τον α7ρα που φυσο;σε και φυσ%ει πολ; συχν% σε αυτ:ν τον τ:πο. Μετ% τον Α9ολο προ7κυψε η διαιτησ9α… ΕγK 8Gουν απ: τα ιδρυτικ% G7λη του Συνδ7σGου, Gαζ9 Gε τουQ Κουσιαρ8, ιKτη, Αθανασι% . κ.%. Αν και 7δωσα εξετ%σειQ στη ΛαG9α εγK δεν αγων9στηκα την πρKτη σεζ:ν. 5Gουν επ9σηQ στην Επιτροπ8 ορισGο; διαιτητKν, οι οπο9οι τ:τε 8ταν γ;ρω στουQ 30!! ιαιτητ8Q που 7παιζε Gια οG%δα δεν ξαν%παιζε την ερχ:Gενη Κυριακ8. Τη σβο;ρα που χρησιGοποιο;Gε στην αρχ8 τηQ σεζ:ν για την κλ8ρωση του πρωταθλ8GατοQ εγK την 7φερα (!), επειδ8 η διαιτησ9α προ7κυπτε Gε κλ8ρωση. 0φυγα επειδ8 Gε 7πιασε το :ριο ηλικ9αQ, που δε Gου επ7τρεπε να π%ω στη Γ Εθνικ8. Ποιο συGβ%ν θα GαQ πε9τε απ: τα χρ:νια τηQ διαιτησ9αQ; 5Gουν επ:πτηQ στη Εθνικ8 σε 7να ντ7ρGπι Α.Ο. Π%τραι - Αχαϊκ8. Χ%σαGε το φεριGπ:τ στο Ρ9ο και φτ%-

υρ υτ α

Ο Κ?σταE Πασσ#E ξεκ-νησε την ποδοσφαιρικ, του καρι+ρα στα 14 του απ. την εφηβικ, ο;#δα του ΑΠΟΚ. υο χρ.νια ;ετ# εντ#χθηκε στην πρ?τη ο;#δα του Βελουχ-ου που τ.τε αγωνιζ.ταν στη β κατηγορ-α του πρωτ#θλη;α Ευρυταν-αE-Φθι?τιδαE-Φωκ-δαE. Το 1976 στ+φθηκε πρωταθλητ,E τηE κατηγορ-αE και παρ+;εινε στον ιστορικ. σ/λλογο ;+χρι το 1986. Α;+σωE ;ετ#, ;αζ- ;ε τον Φ?τη Κατ, και τον Πα/λο Τσιγαρ-δα δη;ιο/ργησαν την ο;#δα του Α-ολου. Ο Α-ολοE ξεκ-νησε απ. την γ κατηγορ-α ;ε τον -διο πα-χτη-προπονητ, και τα επ.;ενα τρ-τα χρ.νια +φτασε ;+χρι την πρ?τη, ταυτ.χρονα ;ε την δη;ιουργ-α τηE ΕΠΣ Ευρυταν-αE. Το 1991 #φησε τον Α-ολο και ασχολ,θηκε για την επ.;ενη τριετ-α ;ε τη διαιτησ-α (+να χρ.νο τοπικ. και δ/ο στη Εθνικ,), εν? α;+σωE ;ετ# διετ+λεσε ;+λοE τηE *νωσηE Ευρυταν-αE. Μετ# απ. +να νεκρ. δι#στη;α, το 2002, Τσ?νηE και Πλατι#E τον +πεισαν να αναλ#βει την Μυρ-κη, την οπο-α οδ,γησε στην κατ#κτηση του πρωταθλ,;ατοE (2003). Την περ-οδο 2003-04, ο ΑΟΜ δεν κατ#φερε να παρα;ε-νει στην Εθνικ,, .;ωE στη ;ν,;η .λων +;εινε η ν-κη ;ε 1-0 επ- του ιστορικο/ Ολυ;πιακο/ Β.λου και σκ.ρερ τον ση;εριν. επιθετικ. του ΑΠΟΚ Μπακαλ-δη!! Με την παρακ-νηση του Τ#κη Χρυσικο/ αν+λαβε τον Απεραντιακ., .;ωE +φυγε αιφν-δια πριν τον τρ-το η;ιτελικ. ;ε την Αναγ+ννηση Παλαιοκατο/ναE λ.γω... εσωτερικ?ν προστριβ?ν. Η νεοφ?τιστη, στην α κατηγορ-α, Κρ+ντη βρ+θηκε στο δρ.;ο του Κ?στα Πασσ# και παρ+;εινε σε αυτ,ν για δ/ο χρ.νια, εν? το 2007 αν+λαβε την ΑΕΚ Αγ-ων Ευρυτ#νων οδηγ?νταE την ;+χρι τα η;ιτελικ# των Play-off. Μετ# απ. «νεκρ.» δι#στη;α επ+στρεψε στον Α-ολο, +φτιαξε +να νεανικ. σ/νολο, .;ωE στιE αρχ+E του δε/τερου χρ.νου αποχ?ρησε. Αν+λαβε στα ;ισ# τηE σεζ.ν 2010-11 τον Απεραντιακ. που τ.τε αγωνιζ.ταν στη Εθνικ, και συν+χισε στο τι;.νι του και φ+τοE στην Α ΕΠΣΝΕ.

σαGε (Gε το επ:Gενο) στο γ8πεδο 5 λεπτ% πριν την 7ναρξη!! Αυτ: 7δωσε την αφορG8 σε 7να δηGοσιογρ%φο τηQ περιοχ8Q να GαQ πει: «…καλ% 7λεγαν :λη τη βδοG%δα πωQ τα π8ρατε…»!! 0γραψε εγK το Φ;λλο ΑγKνα, Kστε να προλ%βει τα ετοιGαστε9 και ο Αθανασι%Q και βγ8καGε στην Kρα GαQ στη σ7ντρα!! Τα π8γαGε πολ; καλ% και δεχτ8καGε συγχαρητ8ρια, ακ:Gα και απ: τον εν λ:γω δηGοσιογρ%φο, χωρ9Q :GωQ να τα δεχτK. Κ. Πασσ%, θα 8θελα να φ;γουGε απ: τα παλι% και τα ροGαντικ% και να 7ρθουGε στο πρ:σφατο παρελθ:ν. Για ποιο λ:γο φ;γατε απ: τον Α9ολο το 2010, ενK κ%ποιοι G7σα απ: την οG%δα επιθυGο;σαν την παραGον8 σαQ; ΕγK ε9χα τη νοοτροπ9α να δουλε;ω Gε παιδι% που ε9χαν :ρεξη για δουλει%. Το ε9χα εξηγηθε9 αυτ:: θα

πα9ζουν G:νο :σοι 7ρχονται στιQ προπον8σειQ. Θα πα9ζειQ ΜΟΝΟ αν δεν 7χω %λλον να χρησιGοποι8σω… Κ%ποιοι ποδοσφαιριστ7Q ενοχλ8θηκαν και στρ%βωσαν απ: νωρ9Q. ΕγK 8ταν να φ;γω Gετ% το GατQ Gε την ΠοταGι% (1-3), :που :λοι ξ7ρουν πωQ χ%σαGε (:χι G:νο λ:γω διαιτησ%ιQ, :GωQ κ%ποιοι απ: την ιο9κηση Gε κρ%τησαν…. ΣαQ κρ%τησαν Χρυσικ:Q Τ., Λερογι%ννηQ Σ. … Και ΓιαννιKτηQ...!! Στο ποδ:σφαιρο η Gο9ρα λ7ει πωQ :ποιοQ β%ζει τα χρ8Gατα κανον9ζει. Γενικ:τερα εγK 7φυγα λ:γω διαφωνιKν Gου Gε το ιοικητικ: ΣυGβο;λιο. Η σ υ ν 7 χ ε ι α λ 7 ε ι: Α π ε ρ α ν τ ι α κ:Q… Η οG%δα ε9χε χ%σει το τρ7νο, :GωQ υπ8ρχαν κ%ποιεQ GαθηGατικ7Q ελπ9δεQ. Πρ%γGα σχεδ:ν ακατ:ρθωτο γιατ9, :ταν σε 21 παιχν9δια 7χειQ κ%νει G:λιQ 2-3 ν9κεQ δεν περιG7νειQ να π%ρει τα επτ% απ: τα

εν ξ7ρω Gε ποιο σκεπτικ: 7γινε προετοιGασ9α στα G7σα τηQ περι:δου. Τι 7γινε στον Απεραντιακ: φ7τοQ; Ξεκιν8σαGε προετοιGασ9α Gια εβδοG%δα πριν το πρωτ%θληGα και 8Gασταν στην πρKτη προπ:νηση 34 %τοGα!! Βγ%λαGε δελτ9ο σε 7ναν Κατσ9κηQ) αθλητ8 τηQ κολ;GβησηQ (Κ για να 7χουGε 7ναν πα9χτη κ%τω των 16 στην 11αδα. Ο κανονισG:Q 7λεγε να 7χειQ στην 11αδα δ;ο %τοGα απ: 20 και κ%τω οπ:τε 7παιζε ο 20αρηQ και 17 και κ%τω, :που :GωQ 7παιζε ο 16αρηQ...!! Που να πα9ζει :GωQ στην οG%δα Ν7ων…. 6ταν θ7τειQ :ριο ηλικ9αQ πρ7πει να το ακολουθε9Q. ΝοG9ζω πωQ 7χουν δ9κιο και %δικο και οι δ;ο πλευρ7Q. Και 7τσι φθ%σαGε σε λ;σειQ τηQ τελευτα9αQ στιγG8Q. Β7βαια δεν φτα9ει G:νο αυτ: για :λα. 6ταν δεν 7ρχονται οι πα9χτεQ στο γ8πεδο δεν Gπορε9Q να φτι%ξειQ Gια οG%δα. Π%ντα ο Απεραντιακ:Q πρωταγωνιστο;σε και αυτ: που 7γινε φ7τοQ εG7να Gε θλ9βει. εν αξ9ζει η οG%δα αυτ: το χ%λι και να φτ%σει να Gην κατεβε9 σε αγKνα. Τι 7γινε, λοιπ:ν, στον αγKνα Gε αντ9παλο τον Α9ολο (Κυριακ8 18/12), :που δεν κατεβ8κατε; Στο γ8πεδο 8ταν ο κ. Κατσ9κηQ (το στ8ριγGα τηQ οG%δαQ φ7τοQ, συνεπικουρο;GενοQ κ%που απ: τον κ. ΤσιαG%κη) και επτ% πα9χτεQ G7χρι τιQ 10.45!! ΕGφαν9στηκαν στην πορε9α %λλοι τρειQ, :GωQ εγK δεν 8Gουν διατεθειG7νοQ να αγωνιστK 7χονταQ δυο Gικρο;Q, δ;ο %νω των 33 και 7ναν… ξεν;χτη!! Κ%ποιουQ π8γε και τουQ 7φερε λ9γο πριν ο Χριστ:φοροQ (σ.σ. Κατσ9κηQ). Βλ7πονταQ αυτ%, εγK τουQ ε9πα :τι δεν την κατεβ%ζω την οG%δα. Εσε9Q (προQ τα G7λη τηQ διο9κησηQ) αν θ7λετε Gπορε9τε να το κ%νετε. Υπ8ρχε η σκ7ψη «δεν 7χω πα9χτεQ, θα φ%ω 7ξι, %ρα θα Gε εκδικηθε9 και ο Α9ολοQ»; 6χι!! εν 7χω φοβηθε9 ποτ7 κ%τι τ7τοιο. Π%ντα πα9ζειQ για να κερδ9σειQ. Αρκε9, :GωQ, να ξ7ρειQ τι 7χειQ. ε θα κατ7βαζα ποτ7 Gια οG%δα Gισ8. Και απ: τα /γραφα δ7χτηκα 7ξι τ7ρGατα :GωQ, αφο; αυτ8 8ταν τ:τε η αγωνιστικ8 GαQ ικαν:τητα. εν π%ω να διασυρθK επειδ8 το θ7λουν κ%ποιοι... Με το 7τσι θ7λω. Υπ%ρχει και 7ναQ εγωισG:Q. Ε9στε υπε;θυνοQ των πρ%ξεKν σαQ; ΕγK, π%ντα, αναλαGβ%νω τιQ ευθ;νεQ Gου και για :τι κ%νω ε9Gαι υπε;θυνοQ. 6τι και αν κ%νω γ9νεται Gε υπευθυν:τητα. Τα :σα 7γιναν δ9νουν την αφορG8 στην οG%δα να δει Gε τι ποδοσφαιριστ7Q 7χει να κ%νει και πωQ Gπορε9 να συνεχ9σει.

Ν Ε

 Απλ:Q και ευγενικ:Q, ο

Α

“ Πντα αναλα βνω τι ευθνε ου

οπονητ8Q τηQ Ο ΚKσταQ Πασσ%Q, πρ . κο; ντια οG%δαQ του Απερα

συν7πεια τηQ οG%δαQ και %λλοι :χι. Κ%ποιοι ποδοσφαιριστ7Q εκ%νανε παρ%πονα για κ%ποιεQ οφειλ7Q… 6λοι 8ταν πληρωG7νοι στην Kρα τουQ την Kρα που κ%τι τ7τοιο δεν 9σχυε σε %λλεQ οG%δεQ τηQ κατηγορ9αQ. Υπολε9πονταν κ%ποιεQ Gικροοφειλ7Q για τιQ οπο9εQ, προσωπικ%, κακKQ, διαGαρτυρ8θηκαν. Θα Gπορο;σε, κ%λλιστα, η διο9κηση να τουQ διKξει νωρ9τερα, αφο; απ7τυχαν στον στ:χο τηQ παραGον8Q. Επηρ7ασε η προετοιGασ9α που αποφ%σισε να κ%νει Gεσο;σηQ τηQ περι:δου ο προκ%τοχ:Q σαQ, κ. ΠαναγιKτου; Επηρ7ασε πολ;!! ΡKτησα τουQ πα9χτεQ τι 7φταιγε και 8ταν η οG%δα τ:σο χαGηλ% βαθGολογικ%. Μου απ%ντησαν πωQ 8ταν κουρασG7νοι. 6ταν χαλ%ρωσαν λ9γο 7δειξαν πωQ ε9χαν την δ;ναGη και την ποι:τητα να ε9ναι ανταγωνιστικο9.

η συν7χεια τηQ συν7ντευξηQ στην επ:Gενη σελ9δα...


bcd ef

a

Sport

qz

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ,ρτη 28 εκεHβρ:ου 2011 / Σελ:δα 21

mo

Συνντευξη

Κστα Πασσ (Προπονητ9R Απεραντιακο<)

Επ:σηR… * Ο Πασσ,R δεν 8φυγε Hε τον καλ<τερο τρ;πο απ; τον ΑΠΟΚ. Ε:χε υποστε: 8ναν τραυHατισH; και τιHωρ9θηκε απ; τον ιο:κηση, δι;τι π:στευαν πωR σκ;πιHα δεν 9θελε να αγωνιστε:!! * Πα:χτεR του Α:ολου, που προπονο<σε ο Πασσ,R αποτ8λεσαν αργ;τερα H8ροR του ρ;στερ του ΑΠΟΚ. * εν συν8χισε Hε την διαιτησ:α δι;τι τον «8πιασε το ;ριο» ηλικ:αR. * Το 2003 και ενL ο :διοR 9ταν τεχνικ;R τηR Μυρ:κηR, η ΕΠΟ υποχρ8ωσε τιR οH,δεR να χρησιHοποι-

ο<ν Hικρο<R στην αρχικ9 11αδα. * Ο πρLτοR που π:στεψε στον 15χρονο τ;τε Μ,κη Χ ρ υ σι κ; και δικαιLθηκε (παρ, την κριτικ9 που δ8χτηκε) 9ταν ο ΚLσταR Πασσ,R. * Με την Κρ8ντη κατ,φερε να κερδ:σει τον ΑΠΟΚ, που 9ταν για Hεγ,λο δι,στηHα α9ττητοR και H,λιστα Hε διαιτητ9 τον σηHεριν; Πρ;εδρο του Βελουχ:ου, Ν:κο Γκορ;για!! * Στην επιστροφ9 του στον Α:ολο 8φτιαξε την οH,δα π,νω στον Πα<λο Χουσι,δα, του οπο:ου η φυγ9 στο δε<τερο γ<ρο 8ριξε την παραγωγικ;τητα κατακ;ρυφα (περ:που στο 1/6 του πρLτου Hισο<) και ακολο<θωR την οH,δα εκτ;R ανα-

Α

ταν:αR υγε:α και ευτυχ:α και ο καινο<ριοR χρ;νοR να HαR βρει 8να σκαλ: παραπ,νω.

π,ντεχα εκτ;R 4αδαR!! * Με τον Πασσ, προπονητ9 τηR ΑΕΚ, ο Τζ:HηR Χ ατζ; πο υλ ο R 8κατσε για πρLτη φορ, κ,τω απ; τα δοκ,ρια 8στω και αρχικ, 9ταν λ<ση αν,γκηR. * Το παιχν:δι Σπερχει,δα-Απεραντιακ;R 3-1 χαρακτηρ:στηκε απ; πολλο<R ωR «HιληH8νο». Οι διαιτητ8R 9ταν τουλ,χιστον εχθρικο: για τουR Ευρυτ,νεR και προ8ρχονταν απ; τον Πειραι,. Η ΑκαδηH:α τηR Φθιωτικ9R οH,δαR υποστηρ:ζονταR απ; τον ΟλυHπιακ; ΠειραιLR. Οι εHφαν:σειR τηR οH,δαR 9ταν ερυθρ;λευκεR, ενL παλαι;τερα ε:χε και σαν 8HβληH, τηR τον δαφΚLσταR Πασσ,R 8χει ζ9σει Hεγ,νοστεφανοH8νο 8φηβο, Ο λεR χαρ8R σε ;ποιεR οH,δεR και αν ;πωR δηλαδ9 και ο Ολυαγων:στηκε. Hπιακ;R.

Ν Ε

Τι οH,δα ε:στε; ΑΠΟΚ 9 Α:ολοR; Ε:ναι δ<σκολη η απ,ντηση, γιατ: και οι δ<ο οH,δεR ε:ναι στην καρδι, Hου. Πιο π,νω, ;HωR, ε:ναι ο ΑΠΟΚ, αφο< εκε: π8ρασε τα περισσ;τερα και καλ<τερ, Hου χρ;νια. Γε<τηκα χαρ8R και λ<πεR, ;HωR σε καHι, οH,δα δεν κρατ,ω κακ:α. 7ταν ασχολε:σαι Hε αυτ; το χLρο πρ8πει να ε:σαι 8τοιHοR για ;λα. ΠοιοR πιστε<ετε θα αναδειχθε: φ8τοR πρωταθλητ9R τηR Α ΕΠΣΝΕ; Πιστε<ω ;τι ο τ:τλοR θα κριθε: Hεταξ< Αγρ,φων και Α:ολου. εν HπορL, ;HωR, να κρ:νω ποιοR θα το π,ρει γιατ: δεν 8χω δει τα παιχν:-

δια τουR. ΠωR θα κλε:σουHε την κουβ8ντα HαR; Θ8λω το πρωτ,θληHα να συνεχιστε: χωρ:R παρατρ,γουδα και χωρ:R τραυHατισHο<R και αR π,ρει το πρωτ,θληHα ο καλ<τεροR. Να π,ρει το πρωτ,θληHα στην Ευρυταν:α, αλλ, να προσπαθ9σει και για την ,νοδο. Το θ8Hα ε:ναι αυτ;R που θα π,ρει τον τ:τλο, να 8χει και τον κορH;, στον οπο:ο θα στηριχτε: για να συνεχ:σει και να ε:ναι ανταγωνιστικ;R. Χαρακτηριστικ; ε:ναι το παρ,δειγHα του ΑΠΟΚ, που δουλε<ει Hε παιδι,, πολλ, απ; τα οπο:α 8παιζαν και στο τοπικ;. Κλε:νονταR, θ8λω να ευχηθL σε ;λο τον ποδοσφαιρικ; κ;σHο τηR Ευρυ-

νι κά

...η συν8χεια τηR συν8ν τευξηR

“ Υποστηρζω τον ΑΠΟΚ

Πανευρυτανικ Ακαδη α Καλαθοσφα ριση

Κατερνα Μπαλω νου: «Τα παιδι, εξελ:σσονται»

υρ υτ α

Σ υ ν ε χ: ζ ε τ α ι η πρ ο σ π ,θεια εκH,θησηR του Hπ,σκετ στουR Hικρο<R, αλλ, τουR Hε γαλ <τερουR φ:λ ου R του Hπ,σκετ αθλ9HατοR απ; τουR (τρειR) καθηγητ8R τηR Ακαδ η H : α R Κ α λ α θ ο σ φ α : ρ ι ση R (ΜπαλωH8νου Κατερ:να, Χαλκ ι , R Γ ι, ν ν η R κ α ι Ζ α χ α ρ ; πουλοR ΦLνταR).

αλλ, δεν υπ9ρχε κ,τι τ8τοιο Lστε να ασχοληθL. Ποια ε:ναι η συνεργασ:α σου Hε τουR ,λλουR δ<ο γυH ν α σ τ 8 R ( Χ α λκ ι , - Ζ α χ α ρ ;πουλο); Τα παιδι, δεν τα γνLριζα πιο πριν και συναντηθ9καHε επειδ9 υπ9ρχε σε ;λουR 8να κοιν; στοιχε:ο. 7ταν κουβεντι,σαHε και ε:δαHε ;τι συHβ,διζαν οι σκ8ψειR HαR αποφασ:σαHε να συνεργαστο<Hε. 7HωR εκτ;R απ; συνεργ,τεR ε:Hαστε πλ8ον και πολ< καλο: φ:λοι!! Ο 8ναR συHπληρLνει τον ,λλο και 8τσι η συνεργασ:α κυλ,ει αρHονικ,. Υπ,ρχουν δυσκολ:εR που σαR 8χουν παρουσιαστε: H8χρι στιγH9R; Φιλοξενο<Hαστε σε 8να χLρο ο οπο:οR 8χει προβλ9Hατα. Τ:ποτα δεν ε:ναι ιδανικ; στην αρχ9!! Το προσωπικ; του γυHναστηρ:ου ε:ναι κοντ, HαR ;HωR υπ,ρχουν τεχνικ, εHπ;δια, ;πωR π.χ. η στ8γη που στ,ζει. εν ε:ναι ;HωR αυτ, εHπ;δια που θα HαR δυσκολ8ψουν, ;HωR ο<τε υπ,ρχουν ,λλα ωR τLρα. Ε:Hαστε καλ, H8χρι στιγH9R. Η στ9ριξη απ; το δ9Hο Καρπενησ:ου -που ε:χατε πει πωR ε:ναι απαρα:τητη- τελικLR υπ,ρχει; Βεβα:ωR…!! 5λλωστε αν δεν υπ9ρχε, δεν θα ε:χαHε το χLρο αυτ; (σ.σ. Κλειστ; ΓυHναστ9ριο Μπ,σκετ), Lστε

Τα Ευρυτανικ, Ν8α προσπαθLνταR να αναδε:ξουν το ,θληHα του Hπ,σκετ στο νοH; H:λησαν Hε την γυHν,στρια ΜπαλωH8νου Κατερ:να, η οπο:α 8δειξε ευχαριστηH8νη απ; την εξ8λιξη των HαθηH,των, αλλ, την ικανοπο:ηση HαθητLν και γονιLν Hε το ν8ο αυτ; εγχε:ρηHα.

Ε

Κατερ:να, ε:χεR πει στην πρLτη HαR συν,ντηση πωR η ιδ8α υπ9ρχε, αλλ, 8πρεπε κ,ποι οR να την ξυπν9 σει!! Τελικ,… ξ<πνησε; ΠωR το 8χειR αντιληφθε:; Η ιδ8α αυτ9, που αν9κει σε πολλο<R, 8χει ξυπν9σει και η ανταπ;κριση του κ;σHου ε:ναι αρκετ, Hεγ,λη. Το γεγον;R πωR υπ,ρχει συHHετοχ9 δε:χνει πωR απ; πριν υπ9ρχε το ενδιαφ8ρον. Ακ;Hα και εγL ;ταν 9Hουν Hικρ9, αγαπο<σα πολ< το Hπ,σκετ,

H8νου Η Κατερ:να Μπαλω

να κ,νουHε τα Hαθ9Hατα. εν 8χουHε ακ;Hα ζητ9σει κ,τι ,λλο, ;HωR αν χρειαστε: 8χει δεσHευτε: πωR θα ε:ναι παρLν, H8σω του αντιδηH,ρχου κ. Λ,ππα ΚλεοH8νη. Η πλευρ, των γονιLν τι λ 8 ε ι ; Υ π,ρ χε ι ι κ ανο πο : ησ η απ; H8ρουR τουR; Σα γυHν,στρια βλ8πω πωR τα παιδι, εξελ:σσονται προR το καλ<τερο. Αυτ; το βλ8πουν και οι γονε:R H8σα απ; τα παιδι,, τα οπο:α χα:ρονται αυτ; που κ,νουν. Τα παιδι, ;ταν π,νε το βρ,δυ σπ:τι ε:ναι ενθουσιασH8να και συζητ,νε πωR π8ρασαν στο H,θηHα!! ΕδL, τα παιδι, χα:ρονται, πα:ζουν, δε:χνουν ενθουσιασH; και δεν 8ρχονται H;νο για να H,θουν και να βελτιωθο<ν τιR τεχνικ8R τουR

επιδ;σειR. Τα Hαθ9Hατα π;σεR LρεR δ ια ρκ ο < ν σ ε κ α θ η H ε ρ ι ν 9 β,ση; Κατ, H8σο ;ρο απασχολο<Hαστε δ<ο Hε τρειR LρεR κ,θε ηH8ρα, απ; ευτ8ρα ωR Κυριακ9. ΣυγκεκριH8να το πρ;γραHHα 8χει ωR εξ9R: ευτ8ρα 8-9, Τρ:τη 7-10, Τετ,ρτη 8-9, Π8Hπτη και Παρασκευ9 7-0, Σ,ββατο 10-2 και 45 και την Κυριακ9 11-3. ΠωR καταλ9ξατε στον διαH;ρφωση των τHηH,των; Τα τH9Hατα καθορ:στηκαν Hε β,ση την ηλικ:α γιατ: δεν ε:χαHε -;πωR ε:ναι φυσικ;- εικ;να απ; το επ:πεδο του καθεν;R. 7ταν αρχ:σαHε διαπιστLσαHε πωR αν, ηλικ:α το επ:πεδο 9ταν και το αν,λογο. Τα τH9Hατα που 8χουν δηHιουργηθε: ε:ναι τα ακ;λουθα: Junior, νηπιαγωγε:ου πρLτη και ευτ8ρα δηHοτικο<, τH9Hα αγοριLν τρ:τηR-8κτηR δηHοτικο<, τH9Hα αγ;ρια και κορ:τσια τρ:τηR-8κτηR δηHοτικο<, τH9Hα αγοριLν πρLτηR γυHνασ:ου, τH9Hα αγοριLν δευτ8ραR γυHνασ:ου 8ωR και λ<κειο, τH9Hα κοριτσιLν γυHνασ:ου και λυκε:ου και τH9Hα ενηλ:κων αντρLν και γυναικLν. Τα παιδι, βελτιLνον ται απ; εσ,R. Εσε:R ;HωR πωR φροντ:ζετε να αναπτ<σσετε τιR γνLσειR σαR; Καταρχ,R χρει,ζονται 3-

4 LρεR την ηH8ρα προεργασ:α για το κ,θε H,θηHα. 6χουHε Hια Hεθοδολογ:α, την οπο:α την 8χουHε διδαχθε: στη σχολ9 HαR. 6χουHε επικοινων:α Hε την ΕΣΚΑΣΕ τηR Περιφ8ρειαR ;που και υπαγ;Hαστε, αλλ, και Hε την ΕΟΚ, οι οπο:εR HαR ενηHερLνουν συνεχLR για τυχ;ν τροποποι9σειR και ν8α δεδοH8να (ν8οι κανονισHο:, ασκησολ;για κ.,.) για το χLρο του Hπ,σκετ. Κλε:νονταR υπ,ρχει κ,τι ,λλο που θα θ8λατε να επισηH,νετε; Θα 9θελα να τον:σω πωR οι εγγραφ8R συνεχ:ζονται ακ;Hα και κατ, τη δι,ρκεια τηR σεζ;ν, ;ποτε και αν το θελ9σει κ,ποιοR και εHε:R θα φροντ:σουHε να τον βοηθ9σουHε να φτ,σει στο επ:πεδο των υπολο:πων. Αφο< ευχαριστ9σουHε την εφηHερ:δα σαR για το ενδιαφ8ρον που δε:χνει στην ΑκαδηH:α HαR, κλε:νονταR θα 9θελα να ευχηθL υγε:α σε

;λουR, γιατ: ε:ναι το πολυτιH;τερο αγαθ;.

Επ:σηR… * Κ,θε H,θηHα, ανεξαρτ9του τH9HατοR 9 επιπ8δου γ:νεται Hε την παρουσ:α δ<ο καθηγητLν. * Lρο 8να ηHερολ;γιο χ,ρισαν σε κ,θε αθλητ9 οι γυHναστ8R τηR ΑκαδηH:αR. * Η Πανευρυτανικ9 ΑκαδηH:α Καλαθοσφα:ρισηR Hε ανακο:νωσ9 τηR ενηHερLνει τουR αθλητ8R τηR πωR τα Hαθ9Hατα κατ, τη δι,ρκεια των εορτLν δε θα πραγHατοποιηθο<ν τιR εξ9R ηHεροHην:εR: 24-26/12, 31/12, 1/1, 6/1. * Τα Hαθ9Hατα των τHηH,των που θα χαθο<ν λ;γω των εορταστικLν ηHερLν θα αναπληρωθο<ν ωR εξ9R: 1)Αγ;ρια 1ηR ΓυHνασ:ου: 27/12, 29/12, 3/1, 5/1 (12.00-13.00), 2) Αγ;ρια 2ηR - 3ηR ΓυHνασ:ου: 27/12, 29/12, 3/1, 5/1 (13.0014.00) και 3) Κορ:τσια ΓυHνασ:ου-Λυκε:ου: 27/12, 29/12, 3/1, 5/1 (14.00-15.00).

; 8να Η ΠΑΚ χ,ρισε απ λητ8R. αθ ηHερολ;για στουR


qz

bcd ef mo ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ+ρτη 28 εκεIβρ;ου 2011 / Σελ;δα 22

Ανδρ9αS Π+τσηS (Π.Ο. Ελασσ<να) Σε συν9ντευξη που 9δωσε ο Πρ<εδροS του Π.Ο.Ε. Ανδρ9α Π+τση τ<νισε πωS ε;ναι ικανοποιηI9νοS Iε τη I9χρι τMρα πορε;α τηS οI+δαS, I;λησε Iε τα καλ=τερα λ<για για τον τεχνικ< του συλλ<γου Αλ9κο Αλεξανδρ:, ενM ερωτηθε;S για το αν πιστε=ει πωS ωφελο=ν οι προσπ+θει9S του απ+ντησε χαρακτηριστικ+: «Το γενικ< συIπ9ρασIα ε;ναι απ<λυτα απογοητευτικ<. εν Iπορε; να υποστηριχτε; κ+τι σωστ< και υγι9S, που θα αναδε;ξει την τοπικ: κοινων;α. Ε;Iαστε Iια περιφ9ρεια που 9χει οI+δεS στη Β στη Γ και το Περιφερειακ< και ε;ναι χ;λιοι οι φ;λαθλοι οι οπο;οι διασπMνται αν+ εκατ<…». Ο ισχυρ<S +ντραS τηS Ελασσ<ναS εξ9φρασε την ανησυχ;α του για το IαρασI< τηS επαρχ;αS, ενM στη συν9χεια αναφ9ρθηκε στιS διαπραγIατε=σειS που ξεκ;νησε Iε την ΑΕΛ και το ευτυχ9S τ9λοS που αναI9νεται να 9χει η συνεργασ;α του Iε τον κ. Πηλαδ+κη (ο Π+τσηS θα

Πυργετ<S Ξεκ;νησαν τα 9ργα στο γ:πεδο Πυργετο= που βρ;σκονται στο στ+διο τηS τοποθ9τησηS του IηχανισIο= αυτ<Iατου ποτ;σIατοS, ενM θα ακολουθ:σει η τοποθ9τηση ρολMν 9τοιIου χλοοτ+πητα. Υπολογ;ζεται

Ε

υρ υτ α

Στ+θηS ΚαλλιI+νηS (ΚαI9να Βο=ρλα) Ο αποκλεισI<S τηS οI+δαS απ<

ΑIπελωνιακ<S Τη Iεταγραφικ: του εν;σχυση ετοιI+ζει ο ΑIπελωνιακ<S και οι πρMτεS πληροφορ;εS κ+νουν λ<γο για δ=ο νεαρο=S ποδοσφαιριστ9S απ< την ΑΕΛ Ν9ων και συγκεκριI9να τουS Τσι+ρα (Iεσοεπιθετικ<S) και Μπουρουζ;κα (αIυντικ<S).

π+ρει το 50% τηS ΠΑΕ ΑΕΛ).

Πρωτάθληµα Ευρυτανίας (Α’ Ε.Π.Σ.Ν.) * 1 8 Γ κ ο λ: Κ ω σ τ ο = λ α S (5γραφα)

* 10 Γκολ: Γεωργι+δηS (5γραφα)

* 9 Γκολ: Τ=IπαS (Ραπτ<πουλο) * 8 Γκολ: Μ+κκαS Κ. (Κρ9ντη)

σουIε να χ+σουIε απ< την Ελασσ<να για να Iην ανεβε;τε». Απ< την πλευρ+ του, ο Π=ρασοS ελπ;ζει, 9χονταS :δη υποβ+λει 9νσταση κατ+ τηS Iατα;ωσηS του αγMνα και ορισI< ν9αS ηIεροIην;αS. Οι +νθρωποι τηS οI+δαS ελπ;ζουν να δικαιωθο=ν, <πωS δηλαδ: ε;χε γ;νει σε 9να αγMνα τηS περασI9νηS περι<δου για τον 3ο <Iιλο, <ταν η γηπεδο=χοS οI+δα ε;χε δικαιωθε; για περ;πτωση γιατρο= που δεν προσ:λθε 9γκαιρα λ<γω ατυχ:IατοS. * Στο Iεταξ=, ο Ζαρ;φηS Χρ:στοS Iετ+ απ< 9να 6Iηνο π9ρασIα επιστρ9φει τον ερχ<Iενο Ιανου+ριο στην οI+δα τηS Ν9αS Αγχι+λου.

Α

πωS η οI+δα θα επιστρ9ψει στην 9δρα τηS στιS 12 Φεβρουαρ;ου στο IατS Iε τον ΑλIυρ<. Στο Iεταξ= προσπ+θειεS γ;νονται Mστε οι στρατευI9νοι Ζαφειρ;ου και Τσατσαλ;δηS να βρ;σκονται <σο το δυνατ<ν περισσ<τερεS φορ9S στη δι+θεση τηS οI+δαS.

Μ+κηS Ζαχαρ<πουλοS (Αγρ<τηS Λιανοκλαδ;ου) 6ξαλλοS Iε <σα 9γιναν κατ+ τη δι+ρκεια του αγMνα Iε τα ΚαI9να Βο=ρλα :ταν ο προπονητ:S του Λιανοκλαδ;ου Μ+κηS Ζαχαρ<πουλοS. Μεταξ= +λλων τ<νισε: «9χτηκα επ;θεση, IιλMνταS Iε τον παρατηρητ:, ο οπο;οS Iου I;λησε +σχηIα για τη φ+ση του π9ναλτι. 8στερα δ9χτηκα επ;θεση απ< συγκεκριI9να +τοIα, γνωστ+ σε <λα τα γ:πεδα τηS ΦθιMτιδαS. ε δ9χοIαι απ< καν9να να Iου φ9ρεται 9τσι. Με ξ9ρουν <λοι και δε νοI;ζω <τι δ;νω εξετ+σειS τMρα…». Ο 9IπειροS τεχνικ<S ερωτηθε;S για τον αγMνα αρκ9στηκε να πει: «Ακ<Iα και <ταν ο διαιτητ:S 9δωσε το π9ναλτι και εIε;S Iε;ναIε Iε ενν9α πα;χτεS :Iασταν καλο;».

νι κά

Φιλικ+ και Κ=πελλο Σε φιλικ9S αναIετρ: σει S τηS περασI9νηS περι<δου ε;χαIε τα εξ:S αποτελ9σIατα: ΑIπελωνιακ<S-Β9ροια 0-2, Ν;κη Β<λου-ΑλIυρ<S 2-3, Ν;κη Β<λου-Π=ρασοS Ν9αS Αγχι+λου 4-1 και ωτι9α Αγι+S-Πυργετ<S 1-3 και Ν;κη Β<λου-Π=ρασοS 4-1. Σε παιχν;δια Κυπ9λλου, <που ξεχMρισε ο αποκλεισI<S των ΚαI9νων Βο=ρλων, ε;χαIε τα ακ<λουθα αποτελ9σIατα: Μυρ;νη-Αναγ9ννηση Καρδ;τσαS 1-3 (ΕΠΣ Καρδ;τσαS), Αγρ<τηS Λιανοκλαδ;ουΣπερχει+δα 2005 5-0 (ΕΠΣ ΦθιMτιδαS), ΠροIηθ9αS Στυλ;δαS - ΚαI9να Βο=ρλα 2-2 και 3-1 στα π9ναλτι (ΕΠΣ ΦθιMτιδαS), ενM αναβλ:θηκε λ<γω κακMν καιρικMν συνθηκMν το παιχν;δι Α.Ο. Κ. - Ηρακλ:S Σοφ+δων (ΕΠΣ Καρδ;τσαS).

τον ΠροIηθ9α Στυλ;δαS αν+γκασε τον Στ+θη ΚαλλιI+νη να υποβ+λλει την παρα;τησ: η οπο;α 9γινε αποδεκτ: απ< τη διο;κηση τηS Φθιωτικ:S οI+δαS. Αντικαταστ+τηS του θα ε;ναι ο Τ+κηS Μπατζελ:S, ο οπο;οS θα αναλ+βει να κρατ:σει τα ΚαI9να Βο=ρλα στην κατηγορ;α. Πρ<σφατα ο Μπατζελ:S απετ9λεσε τεχνικ< δ;δυIο Iε τον Π9τρο ΚαραWσκο στη διαδικασ;α προεπιλογ:S των ΜικτMν ΟI+δων Πα;δων. * Οι Tifosi, <πωS χαρακτηριστικ+ αυτοαποκαλο=νται οι φ;λαθλοι τηS οI+δαS των ΚαI9νων Βο=ρλων, εξ9δωσαν ευχαριστ:ρια επιστολ: προS τον Στ+θη ΚαλλιI+νη, τον οπο;ο ευχαριστο=ν «για το ωρα;ο ταξ;δι που κ+νανε Iαζ;».

Ν Ε

a Εξελ;ξειS στα Iεταγραφικ+, οι φιλικ9S αναIετρ:σειS και τα παιχν;δια του κυπ9λλου «απασχ<λησαν» τιS οI+δεS στον 4ο 7Iιλο του Περιφερειακο= Πρωταθλ:IατοS.

Παρελθν ο Καλλι νη

Π=ρασοS Ν9αS Αγχι+λου Αναγ9ννηση Καρδ;τσαS Σε Iακροσκελ: ανακο;νωσ: τηS η Αναγ9ννηση τον;ζει πωS ο διαιτητ:S (σ.σ. ΣυIεων;δηS) 9κλεισε το Φ=λλο ΑγMνα σεβ<IενοS τον κανονισI< και πωS το παιχν;δι δεν διεξ:χθη Iε αποκλειστικ: ευθ=νη τηS γηπεδο=χου οI+δαS. Οι +νθρωποι τηS Καρδ;τσαS ισχυρ;ζονται πωS δ9χτηκαν απειλ9S και +κουσαν φρ+σειS του τ=που «καλ+ σαS κ+νανε και σαS ρ;ξανε στη » και «θα καθ;-

ΑλIυρ<S Το πρ<στιIο των 100 ευρM ε;ναι αναγκασI9νη να πληρMσει η οI+δα του ΑλIυρο=, αφο= στον τελευτα;ο τηS αγMνα Iε αντ;παλο τον ΑΠΟΚ δ9χτηκε 6κ;τρινεS κ+ρτεS. * Σ κ ο ρε ρ Π ε ρ ιφ ε ρε ια κ ο = * * 7 τ9ρI ατ α: Κα κα β;τση S ( Α I πε λω νι α κ< S ) , Α θ αν ασ ι +δ η S ( Α ν α γ 9 ν ν η σ η Κα ρ δ ;τ σ α S) . * 6 τ 9 ρ I α τ α : Χατζηβαλσ+IηS (Π.Ο. Ελασσ<ναS). * 5 τ9 ρIατ α: Κωστο=λαS (Πυργετ<S Λ+ρισαS). * 4 τ 9 ρ I α τ α : Μπουντο=ρηS (Αναγ9ννηση Καρδ;τσαS).

Περιφερειακό (4ος όµιλος)


bcd ef

a

Sport

qz

Αθλητικο Φκελοι του Λπρου Κολοκτσιου

Ε

σε Qε Μεγ2λε[ στιγQA[ πAρα Cδη[. σ ρ ε Π ο κD πια τον ΟλυQ

Ν Ε

Ο ΠερσCδη[ Qε τη φανAλα του ΟλυQπιακοE.

Η ανακοCνωση του ΟλυQπιακοE QεταξE 2λλων Aγραφε: «…Ο $ηQBτρη[ ΠερσCδη[ Bταν απD τα βασικ2 στελAχη τη[ οQ2δα[ του ΝCκου ΓουλανδρB και Aγραψε χρυσA[ σελCδε[ δDξα[, τιQUντα[ Dσο λCγοι τη φανAλα Qε το δαφνοστεφανοQAνο Aφηβο. Ο $ηQBτρη[ ΠερσCδη[ ανBκει πλAον στο π2νθεον των ηρUων τη[ χρυσB[ ιστορCα[ του ΟλυQπιακοE και του ΕλληνικοE ποδοσφαCρου». * ΟρισQAνοι στον Πειραι2 πρAπει να σηQειωθεC τον αποκαλοEσαν για το στυλ και την αρχοντι2 του «ο <λληνα[ ΜπεκενQπ2ουερ». <να[ υψηλDσωQο[ αQυντικD[ χαφ… Qεγ2λο[ ποδοσφαιριστB[, Dσο κι αν στην αρχB κ2ποιοι διαφωνοEσαν. Ο ΠερσCδη[ δεν Aκανε..φ2ουλ. ΕCχε τον τρDπο να Qαρκ2ρει ουσιαστικ2 τον οποιονδBποτε αντCπαλο και να του παCρνει την Qπ2λα δCχω[ να τον ανατρAψει. ΓνUριζε να προωθεC την Qπ2λα και να την Qεταβιβ2σει 2ψογα και δCχω[ λ2θο[. Φυσικ2 σε Qερικ2 παιχνCδια χρησιQοποιBθηκε και ω[ λCQπερο, αλλ2 το Aλεγε π2ντα: «ΠροτιQU να παCζω ω[ ανασταλτικD[ QAσο[…». Και QDλι[ το κατ2λαβαν καθιερUθηκε στου[ «ερυθρDλευκου[» κι Aγινε -QαζC Qε του[ Τριαντ2φυλλο, ΑργυροEδη, ΒιAρα, Λοσ2ντα, ΚελεσCδη, ΣιUκο και ΓκλAζο -Aνα[ απD του[ πρωταγωνιστA[ τη[ τDτε υπεροQ2δα[!!! ** @ταν λAQε γνBσιο[ τζAντλεQαν, στο χUρο του ποδοσφαCρου δεν QποροEQε να Qην σταθοEQε σ Aνα DνοQα: ΠAτρο[ (B $ηQBτρη[, Dπω[ τον ξAρανε στην Ελλ2δα) ΠερσCδη[.

υρ υτ α

Ο σπουδαCο[ QAσο[ ΠερσCδη[ ΣοβαρD[ και σταθερD[ σε απDδοση ποδοσφαιριστB[ ξεκCνησε την καριAρα του απD την Φερστ ΒιAννη[ το 1967,σε ηλικCα 23 ετUν. Το 1971 οι 2νθρωποι του ΟλυQπιακοE τον ανακ2λυψαν στην ΑυστρCα. ΤDτε απαγορευDντουσαν οι QεταγραφA[ ξAνων ποδοσφαιριστUν. Κι επειδB ο ΟλυQπιακD[ υστεροEσε σε AQψυχο δυναQικD σε σχAση Qε τον ΠαναθηναϊκD οι 2νθρωποι των «ερυθρDλευκων» β2λθηκαν να ανακαλEψουν <λληνε[ του εξωτερικοE. <τσι αποκτBθηκαν εκτD[ του ΠερσCδη, οι Υβ Τριαντ2φυλο[ και ΡοQAν ΑργυροEδη[ απD την ΓαλλCα κ.2. Στον ΟλυQπιακD παρAQεινε Qια τετραετCα (Aω[ το 1975) και κατAκτησε 73, τρCα (3)Πρωτ2θληQα Ελλ2δα[ (7 74, 75) και δEο (2) κEπελλα (11973: 1-0 τον ΠΑΟΚ και 1975: 1-0 τον ΠαναθηναϊκD, παCζοντα[ και του[ δEο τελικοE[ στο Καραϊσκ2κη). * 1973: Στον ΟλυQπιακD Aγινε βασικD[ και αναντικατ2στατο[ Qετ2 τον επεισοδιακD αγUνα Qε τον ΠαναθηναϊκD και την τιQωρCα του ΣυνετDπουλου. Με του[ ερυθρDλευκου[ αγωνCστηκε σε 95 παιχνCδια πAτυχε συνολικ2 15 τAρQατα: 12 για το πρωτ2θληQα και 3 για το θεσQD του ΚυπAλλου. * 1975: Ο ΠερσCδη[ -υπDδειγQα

επαγγελQατCα σε Qια εποχB ερασιτεχνικB ποδοσφαιρικ2- Aφυγε για την ΑυστρCα την Cδια εποχB που ο ΝCκο[ ΓουλανδρB[ Aφευγε απD τον ΟλυQπιακD. Και δεν Aχασε… ΠBγε στη ΡαπCντ ΒιAννη[ και κAρδισε τCτλου[: Aνα 82) και Aνα (1) κE(1) πρωτ2θληQα (8 76). πελλο (7

Η ΕλληνικB ΠοδοσφαιρικB ΟQοσπονδCα κοινοποCησε τη λCστα των διεθνUν διαιτητUν-βοηθUν διαιτητUν για το 2012. ΜεταξE αυτUν για τρCτη συνεχB χρονι2 εCναι η Ευρυτ2νισσα ρAφερι ΜπουQπουρB ΚωνσταντCνα, η οποCα απD φAτο[ ανBκει στου[ πCνακε[ τη[ Football league 2, ενU στο παλQαρA τη[ εκτD[ των 2λλων-Aχει τη συQQετοχB τη[ στον QικρD τελικD στο ΠανευρωπαϊκD γυναικUν κ2τω των 17. ΣBQερα Τετ2ρτη 28 $εκεQβρCου θα διεξαχθεC (καιροE επιτρAποντο[) η 4η αγωνιστικB του Πρωτ2θληQα προεπιλογB[ εθνικUν οQ2δων (ΜικτA[ οQ2δε[). Η ΕΠΣ ΕυρυτανCα[ υποδAχεται την αντCστοιχη τη[ ΒοιωτCα[, Qε το παιχνCδι των ΠαCδων να διεξ2γεται στι[ 13.00 και αυτD των ΝAων στι[ 15.00. Και οι δEο αναQετρBσει[ θα διεξαχθοEν στο ΕθνικD Στ2διο ΚαρπενησCου. * $ιαιτητB[ στον αγUνα των ΠαCδων θα εCναι ο ΚωτοEλα[ ΠAτρο[ (ΣEνδεσQο[ ΚαρδCτσα[), Qε βοηθοE[ του[ ΜπουQπουρB ΚωνσταντCνα (ΕυρυτανCα[) και ΚαλDγηρο Ευ2γγελο (ΚαρδCτσα[), ενU το παιχνCδι των ΠαCδων σφυρCζει η ΜπουQπουρB ΚωνσταντCνα (ΣEνδεσQο[ ΕυρυτανCα[), Aχοντα[ βοηθοE[ του[ ΚωτοEλα ΠAτρο και ΚαλDγηρο Ευ2γγελο (ΚαρδCτσα[). * ΘυQCζουQε Dτι στα αντCστοιχα παιχνCδια του ΟρχοQενοE (Aδρα των ΒοιωτUν), οι παCδε[ εCχαν γνωρCσει βαρι2 Bττα Qε 5-1, ενU και οι ΝAοι ηττBθηκαν Qε 3-0.

νι κά

Ο ΠAτρο[-$ηQBτρη[ ΠερσCδη[ γεννBθηκε στι[ 8 ΜαρτCου 1947 στη ΒιAννη (ΑυστρCα) απD <λληνα πατAρα και πAθανε στι[ 21 ΙανουαρCου στην Cδια πDλη. Κρ2τησε QAχρι τAλου[ την ΑυστριακB υπηκοDτητα και Qε εξαCρεση τον δι2στηQα που Aπαιξε στον ΟλυQπιακD AQεινε στην χUρα που γεννBθηκε και τον αγ2πησε.

ΑπD την ερχDQενη $ευτAρα 2 ΙανουαρCου QAχρι την ΤρCτη 31 ΙανουαρCου 2012 θα διαρκAσει η χειQερινB QεταγραφικB περCοδο[ για την πρωτ2θληQα τη[ Α" ΕΠΣΝ ΕυρυτανCα[. Τα δεδοQAνα που ισχEουν σε αυτB τη QεταγραφικB περCοδο εCναι: α) Τα σωQατεCα QποροEν να αποκτBσουν QAχρι δEο ερασιτAχνε[ ποδοσφαιριστA[. β) $εν QπορεC παCχτη[ να π2ρει QεταγραφB, αν εCχε QετακινηθεC και π2λι το περασQAνο καλοκαCρι. γ) Οι επανεγγραφA[ γCνονται 2-31 ΙανουαρCου 2012, ενU οι πρUτε[ εγγραφA[ 1 ΦεβρουαρCου - 15 Μα`ου 2012.

Α

«Ο Αυστριακ »

ΠερσCδη[-στιγQA[ * ΑγωνCστηκε Qε την ΕθνικB ΑυστρCα[ Aχοντα[ 7 συQQετοχA[. Η πρUτη εQφ2νιση Aγινε στο 3-0 επC τη[ εθνικB[ Ελλ2δα[ στην Καβ2λα (10 ΝοεQβρCου 1976), ενU και η τελευταCα Bταν εναντCον τη[ γαλανDλευκη[ στο ισDπαλο 1-1 τη[ ΝAα[ ΦιλαδAλφεια[ (15 ΦεβρουαρCου 1978)!! Μ2λιστα και Bταν στην αποστολB του Μουντι2λ τη[ ΑργεντινB[ το 1978, χωρC[ DQω[ να αγωνιστεC. * @ταν κρAQασε τα ποδοσφαιρικ2 του παποEτσια Aγινε προπονητB[ και 2ρχισε τη νAα του καριAρα απD την Σεν ΠDλτεν (11987 - 88), ενU ακολοEθησε Aνα τριετA[ πAρασQα ω[ βοηθD[ στην ΡαπCντ ΒιAννη[ (11998 - 2001).

mo

µονότερµα...

Πτρο-ητρη Περσ δη Στην Ελλ2δα τον ξAρανε $ηQBτρη και στην ΑυστρCα τον Bξεραν ΠAτρο. Τουλ2χιστον το επUνυQο Bταν Cδιο: ΠερσCδη[. ΑAρινο[ και καθαρD[ δεν δηQιοEργησε στον ΟλυQπιακD φCλου[. Χρει2στηκε χρDνο[ για να φανεC η αξCα του. ΠρDκειται για τι[ αρχA[ τη[ δεκαετCα[ του ’70 Dταν ο ΝCκο[ ΓουλανδρB[ δηQιουργοEσε τον ΟλυQπιακD των τCτλων.

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ2ρτη 28 $εκεQβρCου 2011 / ΣελCδα 23

Ο αεCQηστο[ ΠAτρο[ ($ηQBτρη[) ΠερσCδη[ .

ΑQAσω[ Qετ2 κ2θισε για Aνα QBνα ω[ πρUτο[ προπονητB[ στον π2γκο τη[ οQ2δα[ τη[ ΒιAννη[, ενU απD το 2002 - 2005 Bταν συνεργ2τη[ του ΓιDζεφ ΧCκερσQπεργκερ στην εθνικB ΑυστρCα[. $υστυχU[ για τον Cδιο το 2007 AQαθε Dτι ο καρκCνο[ του Aδινε λCγο καιρD ζωB[, DQω[ παρDλα αυτ2 ανAλαβε την εξαιρετικB ΕθνικB ΝAων Αυ2008 - 09), απD τον π2γκο τη[ στρCα[ (2 οποCα[ Aφυγε για το αιUνιο ταξCδι (21 ΙανουαρCου 2009). Η ΑυστριακB οQοσπονδCα ποδοσφαCρου εξAδωσε ανακοCνωση για το χαQD του Qεγ2λου ΠερσCδη, τονCζοντα[: « Η ΑυστριακB ποδοσφαιρικB οικογAνεια χ2νει Dχι QDνον Aναν κορυφαCο ειδικD, αλλ2 επCση[ Aναν εξαCρετο 2νθρωπο που ζοEσε π2ντα για τον αθλητισQD και ο οποCο[ ποτA δεν αναζBτησε τη δηQοσιDτητα…». Στη QνBQη και προ[ τιQB του ΠερσCδη αποφασCσθηκε να τηρηθεC σιγB ενD[ λεπτοE στον επDQενο αγUνα τη[ εθνικB[ οQ2δα[ τη[ ΑυστρCα[, στι[ 11 ΦεβρουαρCου 2008 Qε αντCπαλο την εθνικB ΣουηδCα[ στο Γκρατ[.

ΓιDΟ “δ2 σκ αλ D[ ” του κερ γ ρ ε π Q ζεφ ΧCκερσ

Η δουλει2 που γCνεται στην ΠανευρυτανικB ΑκαδηQCα ΚαλαθοσφαCριση[ εCχε απBχηση QAχρι τη… ΘεσσαλονCκη!! ΛCγο καιρD πριν η ΠΑΚ Aλαβε πρDσκληση απD την ΑκαδηQCα του δηQοφιλB (πρUην QπασκετQπολCστα) ΝCκου ΜπουντοEρη, Uστε να συQQετ2σχει σε Aνα τουρνου2, DQω[ αρνBθηκε ευγενικ2, επειδB το επCπεδο των παιδιUν εCναι ακDQα σε πρUιQο στ2διο.

Στο ΚαρπενBσι βρAθηκε για ολιγοBQερε[ διακοπA[ ο πρUην ποδοσφαιριστB[ του ΑΠΟΚ ΚατσCκα[ ΧρBστο[. Ο «δ2σκαλο[» Q2[ QCλησε για τον διορισQD του, που τον αποQ2κρυνε απD το ΒελοEχι, τDνισε πω[ ενηQερUνεται συνεχU[ για την πορεCα τη[ οQ2δα[ και πω[ διατηρεC επαφA[ Qε αρκετοE[ φCλου[ που Aκανε στο ΚαρπενBσι (η συνAντευξη θα δηQοσιευτεC αναλυτικ2 στο επDQενο φEλλο τη[ εφηQερCδα[).

ΜπορεC να κAρδισε την πρDκριση στην 12αδα του CEV Cup (επC τη[ ΒοσνιακB[ ΜποEντουσνοστ) ο ΓυQναστικD[ ΣEλλογο[ ΛαQCα[ (ΒDλεϊ), Qετ2 απο Aναν συγκλονιστικD αγUνα, αλγεινB εντEπωση DQω[ πανελλBνια Aχουν προκαλAσει οι συνθBκε[ που επικρατοEσαν στο ΧαλκιοποEλειο το Σ2ββατο 24 $εκεQβρCου, αφοE σEQφωνα Qε καταγγελCε[, οι υπεEθυνοι του $BQου ΛαQCα[ αρνBθηκαν να αν2ψουν την θAρQανση του γηπAδου Qε αποτAλεσQα να επικρατεC παγωνι2. ΑναQAνεται (λογικ2) απ2ντηση απD την $ηQοτικB ΑρχB, γιατC το γεγονD[ αυτD δυσφηQεC σε Dλη την ΕυρUπη το ΕλληνικD βDλεϊ και την ΛαQCα.

Ο 4ο[ DQιλο[ του ΠεριφερειακοE ΠρωταθλBQατο[ (Qετ2 απD επτ2 αγωνιστικA[) σε αριθQοE[: ΑQπελωνιακD[, ΑΟ ΚαρδCτσα[ και Λιανοκλ2δι δεν Aχουν ηττηθεC QAσα στην Aδρα του[ (εξαιρεCται ο ΠEρασο[ καθU[ εκκρεQεC η απDφαση για το παιχνCδι Qε την Αναγ. ΚαρδCτσα[). ΕκτD[ Aδρα[ η QοναδικB αBττητη οQ2δα εCναι η ΑναγAννηση ΚαρδCτσα[. Το Λιανοκλ2δι Aχει κερδCσει του[ περισσDτερου[ βαθQοE[ στην Aδρα του, δAκα (3 νCκε[ και 1 ισοπαλCα) και του[ λιγDτερου[ τα ΚαQAνα ΒοEρλα, Aναν (1 ισοπαλCα και 2 Bττε[). ΕκτD[ Aδρα[ του[ περισσDτερου[ βαθQοE[ Aχουν οι ΑQπελωνιακD[, ΑΟΚ και ΕλασσDνα, εννι2 (3 νCκε[ και 1 Bττα). ΑρνητικD πρDσηQο στα τAρQατα Aχουν: ΑΠΟΚ (-2), Μουζ2κι (5), ΠEρασο[ (-6), ΑλQυρD[ (-4), ΚαQAνα ΒοEρλα (-10) και ΤαυρωπD[ (-12). Την καλEτερη επCθεση διαθAτουν οι ΑQπελωνιακD[ και ΕλασσDνα Qε 15 τAρQατα και την καλEτερη 2Qυνα Qε QDλι[ 3 τAρQατα παθητικD Aχει ο ΑQπελωνιακD[. ΤAλο[, το QεγαλEτερο σερC επιτυχιUν Aχει ο ΑΟ ΚαρδCτσα[ Qε πAντε νCκε[ στα τελευταCα ισ2ριθQα παιχνCδια.


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ6ρτη 28 &εκεRβρDου 2011 / ΣελDδα 24

a

qz

mo

Εβδο δα αγνων

Ν Ε

ΑπE 16-22 &εκεRβρDου πραγRατοποιCθηκαν σχολικοD αγVνε\ απE την πρωτοβ6θRια και δευτεροβ6θRια εκπαDδευση τη\ ΠεριφBρεια\ ΕνEτητα\ ΕυρυτανDα\. ΣυRRετεDχαν τα σχολεDα του ΝοRοF ΕυρυτανDα\ αλλ6 και ορισRBνα απE 6λλε\ πEλει\. ΜεταξF των αποτελεσR6των Cταν και τα ακEλουθα: ΕΠΑΛ - ΕκπαιδευτCρια &οFκα 40 - 101 (Rπ6σκετ αγοριVν), ΕνιαDο ΚαρπενησDου - Ηρ6κλειο 0 - 1 (ποδEσφαιρο δι6ρκεια\ 70 λεπτVν), ΛFκειο ΓρανDτσα\ - ΕρυθραDα 0 - 2 (ΒEλεϊ αγοριVν) και ΕνιαDο ΚαρπενησDου - ΣχολC Μωραaτη 02 (βEλεϊ κοριτσιVν). * ?ξιο αναφορ6\ εDναι το γεγονE\ πω\ ο κ6θε αθλητC\-RαθητC\ στα εκπαιδευτCρια &οFκα πληρVνει περDπου 15.000 ευρV ετησDω\ για συνδροRC!!

Α

Σχολικο αγ"νε( πρωτοβ θια( και δευτεροβ θια( εκπαδευση(

του ΕΠΑΛ Η οR6δα Rπ6σκετ

αγVνα βEλεϊ: ΛFΣτιγRιEτυπο απE τον υθραDα 0 - 2. κειο ΓρανDτσα\ - Ερ

Κεντρικ Επιτροπ ιαιτησα(

νι κά

κVν test διαRορφVθηκαν ω\ εξC\: 1. Οι αγωνιστικB\ δοκιRασDε\ (FIFA TEST) των διαιτητVν και βοηθVν των ενVσεων &ρ6Rα\, @βρου, ΗRαθDα\, Θρ6κη\, ΘεσσαλDα\, Καβ6λα\, ΚιλκD\, Λ6ρισα\, ΜακεδονDα\, Ξ6νθη\, ΠBλλα\, ΠιερDα\, ΣερρVν, ΦλVρινα\ και ΧαλκιδικC\ θα διεξαχθοFν στα Γιαννιτσ6 την ΤρDτη 24 ΙανουαρDου 2012. * Θα ακολουθσει εκπαιδευτικ συνντηση. 2. Οι αγωνιστικB\ δοκι-

RασDε\ (FIFA TEST) των διαιτητVν και βοηθVν των ενVσεων ΑιτωλοακαρνανDα\, ?ρτα\, ΓρεβενVν, ΕυρυτανDα\, ΗπεDρου, ΘεσπρωτDα\, ΚαρδDτσα\, ΚερκFρα\, Κοζ6νη\, Καστορι6\, ΠρBβεζα\- Λευκ6δα\, Τρικ6λων , θα διεξαχθοFν στα Ιω6ννινα την ΠBRπτη 26 ΙανουαρDου 2011. * Θα ακολουθσει εκπαιδευτικ συνντηση. 3. Οι αγωνιστικB\ δοκιRασDε\ (FIFA TEST) των διαιτητVν και βοηθVν των ενVσεων ΑθηνVν, ΒοιωτDα\, &ω-

υρ υτ α

ΑπE την ΚΕ&/ ΕΠΟ ανακοινVθηκαν οι ηRεροRηνDε\ των επιRορφωτικVν συγκεντρVσεων και αγωνιστι κVν δ οκ ι R α σ ι V ν ( F I F A T E S T) αξιολογηRBνων διαιτητVν και βοηθVν Football League, διαιτητVν Football League 2, υπ οψ η φDων -τα λB ντω ν β οηθVν Football League 2 και υποψηφDων-ταλBντων διαιτητVν &’ ΕθνικC\.

Ανακονωση συγκεντρσεων και αγωνιστικν τεστ (FIFA TEST)

Οι ηRεροRηνDε\ των συναντCσεων και των αγωνιστι-

Ρεπορτάζ

δεκανCσου, ΕυβοDα\, ΗρακλεDου, Κυκλ6δων, ΛασιθDου, ΛBσβου, Πειραι6, ΡεθFRνη\, Σ6Rου, ΦθιVτιδα\, ΦωκDδα\, ΧανDων και ΧDου θα διεξαχθοFν στην ΑθCνα την ΤρDτη 31 ΙανουαρDου 2012. * Θα ακολουθσει εκπαιδευτικ συνντηση. 4. Οι αγωνιστικB\ δοκιRασDε\ (FIFA TEST) των διαιτητVν και βοηθVν των ενVσεων ΑνατολικC\ ΑττικC\, ΑργολDδα\, ΑρκαδDα\, Αχαaα\, &υτικC\ ΑττικC\, ΖακFνθου, ΗλεDα\, ΚεφαλλCνια\-Ιθ6κη\,

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ζ Η»

να απ τα πιο ενδιαφροντα τεχη

Ε

Με σηRαντικEτατα κεDRενα, που πολF θα συζητηθοFν, κυκλοφEρησε το τεFχο\ (202) Γεν6ρη Φλεβ6ρη του περιοδικοF «ΠνευRατικC ΖωC». Ο ελληνιστC\ ΙταλE\ καθηγητC\ Μ6ριο ΒDττι παρουσι6ζει τον αστυνοRικE φ6κελο τη\ Τοσκ6νη\, του Rεγ6λου ποιητC ΑνδρBα Κ6λβου, Rε φωτοτυπDε\ καταθBσεων. ΕπDση\, δηRοσιεFονται οι 6γνωστε\ προσωπικB\ και 6γνωστε\ ω\ τVρα σηRειVσει\ τη\ ζωC\ του ΡVσου ποιητC ΜαγιακEφσκι και RελBτη για τον ΝικηφEρο Βρεττ6κο, Rε την ευκαιρDα των 100 χρEνων απE τη γBννηση του. ΑκERη, φιλοξενεDται συνBντευξη Rε την ΕλληνDδα λογοτBχνιδα ΚατερDνα Αγγελ6κη-Ρουκ,

βαφτισιRι6 του Καζαντζ6κη. Στο καινοFριο τεFχο\ περιλαRβ6νονται και παρουσι6σει\ των κ.κ. Γι6ννη ΚουτσοχBρα, Τ6κη Γι6κου, ΝDκου Κακαουν6κη, ΝDκου ΖωγραφEπουλου, ΓιVργου Λι6κου, ?σπα\ ΞFδη, ΑσηR6κη ΠανσBληνου, ΝDκου ΚαββαδDα και ΚVστα Μπαλ6φα, φωτογρ6φου τη\ ΑντDσταση\. ΕνδιαφBρον Bχουν και οι «κακογλωσσιB\» των RεγαλFτερων ξBνων συγγραφBων εναντDον συναδBλφων του\. ΕκτE\ αυτVν, οι αναγνVστε\ RποροFν να διαβ6σουν Rικρ6 δοκDRια και RελBτε\, διηγCRατα καθV\ και τι\ τBσσερι\ σελDδε\ Rε τα καυτερ6, αποκαλυπτικ6 σχολιαν6 του Μιχ6λη Σταφυλ6. ΤBλο\, Eπω\ π6ντα, η ανθολογDα νBα\ ποDηση\ και η διαρκC\

ιστορDα τη\ νεοελληνικC\ λογοτεχνDα\, Rε παρουσι6σει\ των νBων βιβλDων.

ΚορινθDα\, ΛακωνDα\, ΜεσσηνDα\ , και θα διεξαχθοFν στην ΚEρινθο την ΠBRπτη 2

ΦεβρουαρDου 2012. * Θα ακολουθσει εκπαιδευτικ συνντηση.

Ευχαριστρια επιστολ Το προσωπικE του προγρ6RRατο\ «ΒοCθεια στο ΣπDτι» τη\ &ηRοτικC\ ΕνEτητα\ Αγρ6φων, του &CRου Αγρ6φων, εκφρ6ζει τι\ θερRB\ ευχαριστDε\ του στου\ ΠολιτιστικοF\ ΣυλλEγου\ τη\ &ηRοτικC\ ΕνEτητα\ για τα δVρα που προσBφεραν στου\ εξυπηρετοFRενου\ του Προγρ6RRατο\ για τι\ ΓιορτB\ των ΧριστουγBννων. ΣυγκεκριRBνα ευχαριστοFRε του\ παρακ6τω συλλEγου\: ΣFλλογο των ΑπανταχοF ΑγραφιωτVν ΕυρυτανDα\ «Τ’ ?γραφα», ΣFλλογο ΑπανταχοF ΕπινιανιτVν «?γιο\ ΓεVργιο\», ΠολιτιστικE ΣFλλογο ΑπανταχοF ΤριδεντριωτVν, ΠολιτιστικE ΣFλλογο ΑπανταχοF &εντριωτVν «?γιο\ ΑντVνιο\», ΕκπολιτιστικE ΣFλλογο ΒραγγιανιτVν «Αναστ6σιο\

ΓEρδιο\», ΕκπολιτιστικE ΣFλλογο «Αϊ Γι6ννη\ ΘεολEγο\ ΒραγγιανVν», ΠολιτιστικE ΣFλλογο ΚουστBσα\ ΒραγγιανVν ΕυρυτανDα\, ΣFλλογο ΑλεξακαDων «Ο @λατο\», ΕκπολιτιστικE ΣFλλογο ΒαλαριωτVν «Η ΚοDRηση τη\ ΘεοτEκου», ΠολιτιστικE & ΕξωραϊστικE ΣFλλογο Τροβ6του Αγρ6φων και ΣFλλογο ΑπανταχοF ΜοναστηρακιωτVν Αγρ6φων «Η Σπηλι6 του ΚατσαντVνη». Το προσωπικE του Προγρ6RRατο\ εFχεται σε Eλου\ ΚαλB\ ΓιορτB\ και ΕυτυχισRBνο το ΝBο Bτο\ 2012.

Η ΥπεFθυνη του Προγρ6RRατο\ ΜαρDα ΣυγγοFνη ΚοινωνικC ΛειτουργE\


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 28 εκεBβρ3ου 2011 / Σελ3δα 25

ΕΥΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

Ε

«λ1ξη» ε5χεται σε 4λουL Καλ2 Χρονι". «ΑL τολB2σουBε το B2νυBα τηL αγ"πηL να το κ"νουBε δικ4 BαL». Ο Σ5λλογοL ΕργαζοB1νων ΟΤΑ νοBο5 Ευρυταν3αL ε5χεται στουL δηB4τεL Χρ4νια Πολλ" Bε υγε3α και ευτυχ3α για το ν1ο 1τοL. Ο πρ4εδροL του Συνδ1σBου Ευρυτ"νων ΦθιFτιδαL κ. ΓεFργιοL Ι. Σακκ"L ε5χεται σε 4λουL Χρ4νια Πολλ", ειρηνικ4 και δηBιουργικ4 το ν1ο 1τοL 2012. Τα B1λη τηL Πανευρυτανικ2L ΑκαδηB3αL Καλαθοσφα3ρισηL ε5χονται σε 4λουL τουL Ευρυτ"νεL Χρ4νια Πολλ". «Το 2012, τα 4νειρ" BαL να γ3νουν αλ2θεια και οι στιγB1L να Bοι"ζουν Bε 4νειρα». Ο πρ4εδροL και τα B1λη του ιοικητικο5 ΣυBβουλ3ου τηL -νωσηL Ευρυτ"νων ΑBερικ2L «Το Βελο5χι» ε5χονται σε 4λα τα B1λη, καθFL και τουL απανταχο5 Ευρυτ"νεL και φ3λουL ο καινο5ριοL χρ4νοL να χαρ3σει σε 4λουL υγε3α και ευτυχ3α. Ο πρ4εδροL και τα B1λη του ιοικητικο5 ΣυBβουλ3ου τηL Πανευρυτανικ2L -νωσηL ε5χονται αγ"πη, ειρ2νη και καλ1L γιορτ1L σε 4λουL. Η Εταιρε3α Ευρυτ"νων ΕπιστηB4νων ε5χεται σε 4λουL Χρ4νια Πολλ", χαρο5BενεL γιορτ1L και Καλ2 Χρονι". Το προσωπικ4 του Κ1ντρου Ψυχικ2L Υγε3αL Καρπενησ3ου ε5χεται οι ευλογ3εL των εορτFν να φ1ρουν στιL οικογ1νειεL 4λων ειρ2νη, αγ"πη και υγε3α. Ο Χρ2στοL ΤαBπαξ2L ε5χεται σε 4λουL του Ευρυτ"νεL, 4που και αν αυτο3 βρ3σκονται, Καλ2 Χρονι". Η εταιρε3α ΚΟΦΙΝΑΣ ε5χεται Χρ4νια Πολλ" και ευτυχισB1νοL ο καινο5ριοL χρ4νοL. Η διευθ5ντρια του ΤαχυδροBικο5 ΤαBιευτηρ3ου κ. Αρετ2 ΣαPτη ε5χεται σε 4λουL Χρ4νια Πολλ". «Λ1νε 4τι σε κ"θε στιγB2 τηL ιστορ3αL, οι B"χεL κερδ3ζονται Bε αισι4δοξη δι"θεση. Μακ"ρι το 2012 να βρει καθ1ναL απ4 εB"L τη δ5ναBη να χτ3σει 1να καλ5τερο α5ριο.» Ο Σ5λλογοL ΓυναικFν Ευρυταν3αL ε5χεται σε 4λουL να περ"σουν τιL γιορτ1L Bε τιL οικογ1νει1L τουL και Bε 4λα τα αγαπηB1να τουL πρ4σωπα. Ο ν1οL χρ4νοL να φ1ρει υγε3α, αγ"πη και οBορφι" στιL ψυχ1L των ανθρFπων και κ"θε καινο5ρια B1ρα να ε3ναι Bια ν1α αισι4δοξη αρχ2. Ο κ. ΓιFργοL Λ"γαρηL, B1λοL του ιοικητικο5 ΣυBβουλ3ου τηL ΡυθBιστικ2L Αρχ2L Εν1ργειαL ε5χεται B3α καλ2 ν1α χρονι", Bε υγε3α, ν1εL ελπ3δεL και ν1εL προοπτικ1L. Ο κ. Μιχ"ληL Σταφυλ"L, διευθυντ2L του περιοδικο5 «ΠνευBατικ2 Ζω2», ε5χεται Καλ2 Χρονι". Η διε5θυνση και το προσωπικ4 τηL εταιρε3αL STRUTTURA ε5χεται σε 4λουL Χρ4νια Πολλ" και Καλ2 Χρονι" Bε υγε3α και ευτυχ3α.

Α

Bον"χα στιL ευχ1L, που και ε5κολεL φαντ"ζουν και εντελFL "κοπεL ε3ναι. Εφ1τοL, στο τ1λοL αυτ2L τηL τ4σο ανυπ4φορηL χρονι"L, αL κ"νουBε την αυτοκριτικ2 BαL, αL αποδεχτο5Bε τιL 4ποιεL ευθ5νεL BαL και αL κ"νουBε το Bεγ"λο β2Bα… -να β2Bα θεB1λιο για Bια κοινων3α "λλη… Για Bια κοινων3α 1ντιBη, Bε κοιν1L αφετηρ3εL και 3σεL ευκαιρ3εL… Για Bια κοινων3α ταξιδε5τρα στηL αγ"πηL τα κ5Bατα… Για Bια κοινων3α δικαιοσ5νηL και αλληλοκαταν4ησηL… Για Bια κοινων3α σ5Bφωνη Bε του Θεο5 το θ1ληBα και εναρBονισB1νη απ4λυτα Bε του Bικρο5 Χριστο5 το 1λα… Εν τ1λει, για Bια κοινων3α, που θα υBνε3 την ανθρωπι" και θα εξυψFνει τον "νθρωπο.” Το ιοικητικ4 ΣυBβο5λιο και το προσωπικ4 του Γενικο5 ΝοσοκοBε3ου Καρπενησ3ου, στ1λνουν τιL πιο θερB1L ευχ1L για ευτυχισB1νο και δηBιουργικ4 2012. Ο ΑστυνοBικ4L ιευθυντ2L τηL ΑστυνοBικ2L ιε 5 -

Ν Ε

ριο. ΑL συνεχ3σουBε την προσπ"θεια για Bια καλ5τερη προοπτικ2». Ο διοικητ2L κ. ΓεFργιοL Αθανασι"L, το ιοικητικ4 ΣυBβο5λιο και 4λοι οι εργαζ4Bενοι του Ιδρ5BατοL Κοινωνικ2L Πρ4νοιαL Ευρυταν3αL ε5χονται σε 4λουL τουL Ευρυτ"νεL και τουL φ3λουL τηL υγε3α, ευτυχ3α για τιL ,γιεL ηB1ρεL και χαρο5Bενο και δηBιουργικ4 το ν1ο 1τοL 2012. Ο κ. Αθανασι"L σηBειFνει: “Ετο5τεL τιL B1ρεL, κ"θε χρ4νο, χρ4νια τFρα, η ν4ησ2 BαL στρ1φεται προL τηL ταπειν2L κι απ4BερηL σπηλι"L το Θε3ο Βρ1φοL… Το ε3ναι BαL ολ"κερο διFχνει βιαστικ" το παλαι4 και υποδ1χεται την ελπ3δα… Η καρδι" BαL, πρ4σκαιρα εντελFL, χτυπ"ει ανθρFπινα και στ1λνει ευχ1L, ευχ1L, ευχ1L… Εφ1τοL, στο τ1λοL αυτ2L τηL τ4σο δ5σκοληL χρονι"L, αL Bην βαδ3σουBε το δρ4Bο τηL 1ξηL και τη στρ"τα του 1θουL… ΑL Bη Bε3νουB ε

νι κά

Bε τον ερχοB4 του ν1ου 1τουL, να σηB"νει η αρχ2 για Bια καλ5τερη ζω2, γεB"τη αγ"πη, υγε3α και ειρ2νη. Ο δ2BαρχοL Αγρ"φων κ. ηB 2 τ ρη L Τ" τσηL ε5χεται σε 4 λ ο υ L τουL δηB4τεL και τιL δηB4τισσεL του δ2Bου Αγρ"φων, καθFL και σε 4λουL τουL Ευρυτ"νεL ευτυχισB1νο το ν1ο 1τοL, Bε υγε3α και αλληλεγγ5η Bεταξ5 των ανθρFπων στιL δ5σκολεL οικονοBικ1L συγκυρ3εL που αντιBετωπ3ζουBε ωL χFρα και ωL πολ3τεL. Ο αρχηγ4L τηL Bε3ζονοL αντιπολ3τευσηL στον δ2Bο Καρπενησ3ου κ. Ευ"γγελοL Καρφ2L στ1λνει τιL πιο θερB1L ευχ1L του στιL οικογ1νειεL 4λων των Ευρυτ"νων για Καλ2 Χρονι". Ο επικεφαλ2L τηL «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», κ. Ντ3νοL ΜποBποτσι"ρηL, ε5χεται Χρ4νια Πολλ" σε 4λουL. «Ζεστασι" και χαρ" να γεB3σει τα σπ3τια 4λων σαL τιL ,γιεL αυτ1L B1ρεL των Χριστουγ1ννων και το ν1ο 1τοL αL ε3ναι η αφετηρ3α για 1να καλ5τερο B1λλον». Ο αντιδ2BαρχοL Αγρ"φων επ3 των πολιτιστικFν και αθλητικFν συλλ4γων, ηB2τρηL Βελα1τηL, ε5χεται το 1τοL 2012 να ε3ναι Bια χρονι" γεB"τη υγε3α και ευτυχ3α για 4λουL. «Χρ4νια Πολλ" και Καλ2 Χρονι"». Ο αρχηγ4L τηL αντιπολ3τευσηL στον δ2Bο Αγρ"φων, κ. Θε 4 δωρ ο L ΜπαBπαλ2L, ε5χεται ολ4ψυχα Χρ4νια Πολλ" και Καλ2 Χρονι", Bε υγε3α, αγ"πη, ευηBερ3α και 2012 ευχ1L. «Αγαπητο3 συBπατριFτεL - συνδηB4τεL και φ3λοι των Αγρ"φων, τιL ,γιεL B1ρεL των εορτFν των Χριστουγ1ννων και τηL Πρωτοχρονι"L, επιβ"λλεται φ1τοL, περισσ4τερο απ4 κ"θε "λλη φορ", να διακρ3νουBε την ανθρωπι", την αλληλεγγ5η και την προσφορ", αξ3εL τιL οπο3εL η Bεγ"λη 5φεση που βιFνουBε τε3νει να εξοντFσει. ΑL συνεχ3σουBε τον αγFνα BαL, για 1να καλ5τερο α5-

υρ υτ α

Ο περιφερει"ρχηL Στερε"L Ελλ"δαL κ. Κλ1α ρ χ ο L Περγαντ"L ε5χεται «το 2012 να ε3ναι Bια χρονι" δηBιουργικ2, ειρηνικ2, Bε υγε3α και προσωπικ2 ευτυχ3α για 4λουL». ΣηBειFνει επ3σηL 4τι «ο χρ4νοL που π1ρασε 2ταν χρ4νοL – καταλ5τηL, αφο5 σηBαδε5τηκε απ4 γενικευB1νη κρ3ση και συνθ2κεL ανασφ"λειαL και 1γινε αφορB2 να λειτουργ2σουν τα αντανακλαστικ" τηL κοινων3αL, ακολουθFνταL δρ4BουL ρ2ξηL και διαBαρτυρ3αL, αλλ" και δρ4BουL ελπ3δαL και απαιτ2σεων για αξιοκρατ3α και κοινωνικ2 δικαιοσ5νη. Η παγκ4σBια κρ3ση δηBιο5ργησε ν1ουL συσχετισBο5L στην οικονοB3α και στην κοινων3α και Bετατ4πισε τιL προσδοκ3εL BαL σε ατοBικ4 και συλλογικ4 επ3πεδο. Εκε3νο που φα3νεται πια Bε τον πιο προφαν2 τρ4πο, ε3ναι 4τι πρ1πει να διαBορφωθο5ν ν1οι 4ροι στην πολιτικ2, οικονοBικ2 και κοινωνικ2 ζω2. Ο κ4σBοL BαL χρει"ζεται Bια "λλη δυναBικ2 για να προσεγγ3σει αρχ1L και αξ3εL που θα θεBελιFνουν την κοινωνικ2 δικαιοσ5νη, την αλληλεγγ5η και τη συν5παρξη ανθρFπων, κοινωνιFν και κρατFν». Τ1λοL, κλε3νει το B2νυBα του λ1γονταL 4τι «το 2012, εκτ4L απ4 Bια δ5σκολη χρονι" για τον τ4πο BαL, αL ελπ3σουBε 4τι θα ε3ναι και χρονι" των Bεγ"λων αλλαγFν. ΑL αναδειχτε3 B1σα απ4 την κρ3ση, 1να αναθεωρηB1νο και υγι1L σ5στηBα που θα Bπορε3 να δηBιουργ2σει σταθερ1L β"σειL για το α5ριο 4λων BαL. Χρ4νια πολλ", Bε υγε3α, αντοχ1L και ελπ3δα». Ο βουλευτ2L Ευρυταν3αL κ. Ηλ 3αL Κ αραν3καL ε5χεται σε 4λουL Χρ4νια Πολλ", ευτυχισB1νη και δηBιουργικ2 η ν1α χρονι". Ο αντιπεριφερει"ρχηL Ευρυταν3αL κ. Βασ3ληL Κ αραBπ"L και οι εργαζ4Bενοι τηL Περιφερειακ2L Εν4τηταL Ευρυταν3αL ε5χονται σε 4λουL Χρ4νια Πολλ", ευτυχισB1νο και Bε αισιοδοξ3α το ν1ο 1τοL. Ο δ2BαρχοL Καρπενησ3ου κ. Κ FσταL Μπακο γι"ννηL ε5χεται ολ4ψυχα

θυνσηL Ευρυταν3αL κ. Νικ4λαοL Στασιν4L ε5χεται σε 4λουL Χρ4νια Πολλ", ευτυχισB1νο το ν1ο 1τοL 2012. Ο ιοικητ2L Πυραγ4L Στα5ροL Φακ3τσαL και το προσωπικ4 τηL ιο3κησηL ΠυροσβεστικFν ΥπηρεσιFν ΝοBο5 Ευρυταν3αL, σαL ε5χονται ολ4ψυχα Χρ4νια Πολλ" και δηBιουργικ4 το ν1ο 1τοL Bε αγ"πη, υγε3α και ειρ2νη. Ο Πρ4εδροL κ. Στα5ροL Καρκ"νηL και τα B1λη του συBβουλ3ου του ΤΕΙ ΛαB3αL ε5χονται να ε3ναι ευτυχισB1νο και δηBιουργικ4 το 2012. Οι Bαθητ1L του ΕΠΑΛ Καρπενησ3ου ε5χονται σε 4λουL ευτυχισB1νο το ν1ο 1τοL, Bε υγε3α και αγ"πη. Το φιλολογικ4 φροντιστ2ριο


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ2ρτη 28 !εκεQβρBου 2011 / ΣελBδα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

ΠαρασκευA. Τηλ. 6947405551, 2237022184. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο οικοδοQAσιQο 750 τ.Q. στην εBσοδο τη[ ;Qπλιανη[, δBπλα στον κεντρικC δρCQο. ΤιQA: 20.000 ευρU. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 400 τ.Q. Qε παλι2 π@τρινη οικBα σε αQφιθεατρικA θ@ση, εντC[ οικισQοE, στο ΚερασοχUρι. Τηλ. 6972592650. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 310 τ.Q. Qε παλι2 οικBα στην οδC Αλ. ΟικονCQου. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο Qε σπBτι 780 τ.Q. στο ν@ο σχ@διο πCλη[. Τηλ. 6976616345. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακC οικCπεδο 220 τ.Q. περBπου στην ΚαρπενησιUτη και ΖUτου γωνBα, σε προνοQιακA τιQA. Τηλ. 6982668160, 6978503364. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 326 τ.Q. στην οδC ΗροδCτου 1 & ΓρηγοροποEλου, στη ΛαQBα. Τηλ. 6944476306. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικCπεδα σε επαφA 600 τ.Q. @καστο, εντC[ οικισQοE στου[ Κορυσχ2δε[. !ιαθ@τουν οικοδοQικA 2δεια. ΤιQA: 90.000 ευρU @καστο. Τηλ. 2237080115, 6977081490. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο εντC[ σχεδBου, στη Λαγκαδι2. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 950 τ.Q., 2ρτιο & οικοδοQAσιQο, Qε απ@ραντη θ@α, στο Μεγ. ΧωριC. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 3.500 τ.Q. πλησBον δρCQου ΚαρπενησBου-Μεγ. ΧωριοE. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 500 τ.Q. Qε παλι2 π@τρινη δBπατη οικBα 50 τ.Q. Qε ωραBα θ@α, στου[ Κορυσχ2δε[. ΤιQA: 130.000 ευρU. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 300 τ.Q. Qε παλι2 οικBα για αντιπαροχA, στου[ Κορυσχ2δε[. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρCκτηQα 18 στρ. οικοδοQAσιQο, Qε ρεEQα & νερC, στι[ «Λ2κκε[» Αγ. Τρι2δα[. ΤιQA: 38.000 ευρU. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 5100 τ.Q. 2ρτιο & οικοδοQAσιQο στη ΜεσαQπελι2. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 1650 τ.Q. οικοδοQAσιQο & εφαπτCQενο στον δρCQο, στη θ@ση «ΠαρασπCρια» στο ΚλαυσB. ΤιQA: 120.000 ευρU. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 2237 τ.Q. εκτC[ σχεδBου, στη θ@ση Μ@λεγο[, στο Μεγ. ΧωριC. ΤιQA: 40.000 ευρU. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 747,35 τ.Q., 2ρτιο & οικοδοQAσιQο, στον κεντρικC δρCQο, στην εBσοδο του οικισQοE !οQνBστα[. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχCQενα οικCπεδα συνολικοE εQβαδοE 1300 τ.Q., εντC[ οικισQοE Μεγ2λου ΧωριοE. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο 400 τ.Q. στο Ν@ο !ερQ2τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο 2.130 τ.Q. 2ρτιο & οικοδοQAσιQο, 2σφαλτο[, φω[, νερC, τηλ., αποχ@τευση στα Cρια του χωριοE Αγ. Τρι2δα, ψηλ2 στο δ2σο[. ΤιQA: 45.000 ευρU (συζητAσιQη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 293,31 τ.Q. στον Αγ. ΝικCλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 542,25 τ.Q. στον Αγ. ΝικCλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 170,17 τ.Q. στον Αγ. ΝικCλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 3121,20 τ.Q. στην ν@α ΕθνικA ΟδC, στον Αγ. ΝικCλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 1000 τ.Q. Qε οικοδοQA 80 τ.Q. στον κεντρικC δρCQο, στο ΚαινοEριο ΛοκρBδο[. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 306 τ.Q. Qε συντελεστA δCQηση[

Κατοικ ε

υρ υτ α

Οικ πεδα

Ε

ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 3750 τ.Q., στη θ@ση Χαντζ@ικα, στον Aγ. ΝικCλαο. ΤιQA: 65.000 ευρU. Τηλ. 6975855982. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεQ2χιο 7 στρ., επBπεδο, κατ2λληλο για επιχεBρηση, σε απCσταση 60 Q@τρων περBπου (κCQβο[ - προ[ ν@ο ΝεκροταφεBο ΚαρπενησBου) τη[ ν@α[ εθνικA[ οδοE ΚαρπενησBου ΛαQBα[. Κατ2λληλο και για εγκατ2σταση φωτοβολταϊκUν συστηQ2των. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο 1.157 τ.Q. Qε ηQιτελ@[ κτBσQα, στην περιοχA ΘεοτCκου. Τηλ. 6973015961. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο στον Ξηρι2, π2νω απC το παζ2ρι, στα παραπAγQατα. ΤΗΛ: 6983452834, 2237023541. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο 365 τ.Q., εντC[ σχεδBου πCλη[ ΚαρπενησBου, Qε συντελεστA δCQηση[ 1, στην οδC Π2τQου 27, στον Κ2τω Ξηρι2. ΤΗΛ: 6944320679. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 330 τ.Q. Qε ανακαινισQ@νη π@τρινη 2οροφη οικοδοQA 120 τ.Q. εντC[ οικισQοE στου[ Γοριαν2δε[. Τηλ. 6973990128. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 4,5 στρ. στον Ξηρι2. Τηλ. 3019225599, 3013531162. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 200 τ.Q. Qε παλι2 οικBα στην Αγ. ΠαρασκευA. Τηλ. 3019225599, 3013531162. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο 2000 τ.Q. περBπου, Qε θ@α, εντC[ σχεδBου στο ΚλαυσB. Τηλ. 6978544866. K. Ιω2ννη[ ΣιUζιο[. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεQ2χιο 2,5 στρ. επB τη[ Ε.Ο. ΚαρπενησBου-ΠρουσοE, Qε 2δεια οικοδοQA[ 200 τ.Q. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο Qε φω[, νερC & δρCQο, εντC[ οικισQοE, στο ΝCστιQο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ κτAQα 3,5 στρ., CQορο οικισQοE, στο ΝCστιQο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 400 τ.Q. εντC[ σχεδBου, στα Παλι2Qπελα. ΤιQA: 55.000 ευρU. Τηλ. 6934649113. ΠΛOYNΤΑΙ οικCπεδα 500 τ.Q. @καστο εντC[ σχεδBου, στα Παλι2Qπελα. ΤιQA ευκαιρBα[. Τηλ. 2106431570, 6946270265. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο 160 τ.Q., 2ρτιο & οικοδοQAσιQο, σε κεντρικC σηQεBο στο Μεγ. ΧωριC. τηλ. 6977236306. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεQ2χιο 9 στρ. περBπου, στου[ Αγ. ΘεCδωρου[ Κρικ@λου. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο εντC[ σχεδBου, στο ΚρBκελο, κοντ2 στην πλατεBα. Τηλ. 6985719085. ΠΛΕΙΤΑI γωνιακC οικCπεδο 400 τ.Q. Qε οικBα 96 τ.Q., ηQιτελA[, Qε οικοδοQικA 2δεια. Τηλ. 6982995477. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεQ2χιο 4 στρ. περBπου για κοπA χCρτου & βCσκηση στη θ@ση ΚεραQBδι A ΜαργαζB. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI αQφιθεατρικC οικCπεδο 5,6 στρ. Qε οικBα 200 τ.Q., Qε ρεEQα & νερC, επB τη[ οδοE Κορυσχ2δων στη ΜεσαQπελι2. ΜCνο σοβαρ@[ προτ2σει[. Τηλ. 6944388555. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεQ2χιο 5 στρ. στου[ Γοριαν2δε[. ΤιQA: 40.000 ευρU. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο 500 τ.Q. σε κεντρικC σηQεBο στην Καλλιθ@α (Μπι2ρα) Qε πρCσβαση στον δρCQο, απ@ναντι απC την εκκλησBα. Τηλ. 2237080658. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 454 τ.Q. κ2τω απC το ΕθνικC Στ2διο. ΤιQA: 80.000 ευρU. Τηλ. 2237023673, 6986563150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 450 τ.Q. περBπου Qε οικBα παλι2[ κατασκευA[ στο ΜουζBλο και αγρCκτηQα 300 τ.Q. στη γ@φυρα, στο ΜουζBλο. Τηλ. 2283024945, 6976390457. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο 800 τ.Q. εντC[ σχεδBου στην Αγ.

Α Ν Ε

τ.Q. ΤιQA: 200.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ QονοκατοικBα σε 1 στρ. οικCπεδο, στο ΚλαυσB. ΤιQA: 150.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ π@τρινη ανακαινισQ@νη QονοκατοικBα στο ΚλαυσB. ΤιQA: 150.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ QονοκατοικBα 100 τ.Q. σε 1 στρ. οικCπεδο, στη ΜαυροQ2τα. ΤιQA: 30.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ QονοκατοικBα στον Ξηρι2. ΤιQA: 150.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι2 QονοκατοικBα 80 + 80 τ.Q. σε οικCπεδο 250 τ.Q. ΤιQA: 130.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι2 QονοκατοικBα σε οικCπεδο 1500 τ.Q. στο ΒουτEρο. ΤιQA: 130.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 5.800 τ.Q. στον δρCQο ΠρουσοE. ΤιQA: 130.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 4.100 τ.Q. προ[ Καλιθ@α. ΤιQA: 130.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 5.500 τ.Q. στο ΠαλιC ΜικρC ΧωριC. ΤιQA: 130.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 4.000 τ.Q. Qε σπBτι παλιC, στο ΚεφαλCβρυσο. ΤιQA: 150.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 3.800 τ.Q. (κτBζει 200 τ.Q.) στο ΑθλητικC Κ@ντρο. ΤιQA: 85.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 4010 τ.Q. στο ΚεφαλCβρυσο. ΤιQA: 120.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 13.000 τ.Q. στον Κ2τω Ξηρι2. ΤιQA: 200.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 19.000 τ.Q. στον ΚCνισκο. ΤιQA: 350.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 7.368 τ.Q. στη ΜυρBκη. ΤιQA: 150.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 8.000 τ.Q. π2νω σε δρCQο προ[ τον Αγ. ΝικCλαο. ΤιQA: 200.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 5.200 τ.Q. στη ΜυρBκη. ΤιQA: 150.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 600 τ.Q. στον Αγ. ΝικCλαο. ΤιQA: 60.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 700 τ.Q. στον Αγ. ΝικCλαο. ΤιQA: 40.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 510 τ.Q. στα Παλι2Qπελα. ΤιQA: 85.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 400 τ.Q. στα Παλι2Qπελα. ΤιQA: 70.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακC οικCπεδο 625 τ.Q. στα Παλι2Qπελα. ΤιQA: 90.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ διαQπερ@[ οικCπεδο 1.180 τ.Q. στα Παλι2Qπελα. ΤιQA: 160.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 200 τ.Q. στη Λαγκαδι2. ΤιQA: 60.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 330 τ.Q. στο Μεγ. ΧωριC. ΤιQA: 85.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 300 τ.Q. στον Π2νω Ξηρι2. ΤιQA: 60.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 572 τ.Q. στο ΜουζBλο. ΤιQA: 50.000 ευρU.

1,8, στη Λ2σπη. ΤιQA: 40.000 ευρU. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 12 στρ. δBπλα στο ξενοδοχεBο LECADIN, Qε πρCσοψη 50Q. & απεριCριστη θ@α. ΤιQA: 100.000 ευρU. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο στο ΠαλαιC ΜικρC ΧωριC. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγQ@νο οικCπεδο 1.120 τ.Q. Qε παλι2 οικBα (υπCγειο 15 τ.Q. & ισCγειο 56 τ.Q.) στο Στ@νωQα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο 850 τ.Q., οικοδοQAσιQο, Qε ολοAQερο Aλιο & απ@ραντη θ@α στη !οQνBστα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. ΕυαγγελBα. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο Qε οικBα 110 τ.Q. στη ΡοδBτσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο 750 τ.Q. 2ρτιο & οικοδοQAσιQο, Qε ρεEQα & νερC, δBπλα στο κεντρικC δρCQο στην ;Qπλιανη. ΤιQA: 25.000 ευρU. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεQ2χιο 10 στρ. αQφιθεατρικC, 800 Q. απC τη θ2λασσα, στην περιοχA ΑσπρονερBου στα ΚαQQ@να ΒοEρλα ΦθιUτιδα[. ΤιQA: 500.000 ευρU. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικCπεδο 1050 τ.Q. και κτAQα 3630 τ.Q. εντC[ οικισQοE, Qε φω[, νερC και δρCQο. ΤιQA: 130.000 @καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο 750 τ.Q. Qε 50Q. φ2τσα, στο ΒουτEρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο 7 στρ. Qε νερC, ρεEQα, αποχαρακτηρισQ@νο, στην ΠειραϊκA –ΠατραϊκA. ΤιQA: 270.000 ευρU. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο 8 στρ. στην ΠειραϊκA –ΠατραϊκA Qε φ2τσα στον περιφερειακC. Κατ2λληλο και για επαγγελQατικA στ@γη. ΤιQA: 350.000 ευρU. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 360 τ.Q. στην οδC Σ2Qου (Ο.Τ. 42) στον ΠροφAτη ΗλBα. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 450 τ.Q. Qε 2οροφη Qεζον@τα (40 τ.Q. και 45 τ.Q.), στεγασQ@νο γκαρ2ζ, αποθAκε[, αBθριο, εντC[ σχεδBου στην Αγ. Τρι2δα. ΤιQA: 95:000 ευρU. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτAQα 5 στρεQ. Qε 2 νεCδQητε[ οικBε[ 80 τ.Q. και 120 τ.Q. αντBστοιχα. ΜCνο σοβαρ@[ προτ2σει[. ΤιQA: 275.000 ευρU (QαζB A χωριστ2). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 604 τ.Q. εντC[ σχεδBου, 2ρτιο και οικοδοQAσιQο στη !οQνBστα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 420 τ.Q. εντC[ σχεδBου, ενταγQ@νο στο κτηQατολCγιο, Qε πολE καλA θ@α, QετρητA. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 650 τ.Q. εντC[ σχεδBου, ενταγQ@νο στο κτηQατολCγιο, Qε πολE καλA θ@α, QετρητA, διαQπερ@[, Qε πρCσοψη σε δυο δρCQου[. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτAQα 7.368 τ.Q. στη θ@ση «Αι Λι2[», στη ΜυρBκη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 2ρτιο και οικοδοQAσιQο επB τη[ οδοE Ι. ΓαλανοE 5, στη Λαγκαδι2. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ ΕλαιοπερBβολα 50 δ@ντρα, 2 αγροτεQ2χια 3.500 τ.Q. και 2.500 τ.Q. αντBστοιχα στη θ@ση ΛΙΒΑΝΙ ΒBνιανη[, Qε 2 εισCδου[ και ιδιωτικC δρCQο, περιφραγQ@να Qε αυτCQατο πCτισQα, καρυδι@[ και αQυγδαλι@[. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 2.539 τ.Q. εφαπτCQενο στο δρCQο Qε 2Qεση δυνατCτητα για φω[, νερC και τηλ@φωνο, στον οικισQC Πλ2τανο[ στην Καστανι2 ΕυρυτανBα[. ΟικοδοQAσιQα 400 τ.Q. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 212 τ.Q. Qε συντελεστA δCQηση[ 08 & συντ. κ2λυψη[ 50% στην περιοχA τη[ ΠειραϊκA[ – ΠατραϊκA[ (Πλατανι2). ΤιQA: 45.000 ευρU. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 4 στρ. στη θ@ση «!εσπCτη» στον Αγ. ΝικCλαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 6 στρ. Qε ρεEQα & νερC, στη θ@ση Σκληθιρι2[. Τηλ. 6977809007.

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοEριο 2αρι 52 τ.Q. στο ΚαρπενAσι. ΤιQA: 80.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοEριο ηQιυπCγειο 2αρι 56 τ.Q. στη Λαγκαδι2. ΤιQA: 70.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ Qεζον@τα στου[ Γοριαν2δε[. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοEριο 2αρι 61 τ.Q., Qε αποθAκη, στη Λαγκαδι2. ΤιQA: 100.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοEρια ηQιυπCγεια γκαρσονι@ρα 42 τ.Q. στη Λαγκαδι2. ΤιQA: 30.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοEριο 3αρι, 2ου ορCφου, 75 τ.Q. Qε τζ2κι & αποθAκη. ΤιQA: 135.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοEρια ηQιυπCγεια γκαρσονι@ρα 45 τ.Q. στη Λαγκαδι2. ΤιQA: 35.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι 81 τ.Q. 2ου ορCφου, Qε τζ2κι & αποθAκη. ΤιQA: 115.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελA[ Qεζον@τα 119 τ.Q. Qε αποθAκη 10 τQ. & θ@α, στο ΚαρπενAσι. ΤιQA: 210.000 Qε θ@α. ΠΛΕΙΤΑΙ Qεζον@τα 100 τQ. (3αρι) στον Αγ. ΝικCλαο. ΤιQA: 170.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοEριο 3αρι 103 τ.Q., 2ου ορCφου, Qε αποθAκη 10 τ.Q. στη Λαγκαδι2. ΤιQA: 155.000 ευρU. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοEρια πολυτελA 2αρια-3αρια, Qε θ@α, τζ2κι & αποθAκη, στο κ@ντρο του ΚαρπενησBου. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ@[ διαQ@ρισQα 100 τ.Q. στη Λαγκαδι2. ΤιQA συζητAσιQη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ δEο πολυτελA διαQερBσQατα 85 τ.Q. στο κ@ντρο του ΚαρπενησBου. ΤιQA: 130.000 & 140.000 ευρU, αντBστοιχα. ΠΛΕΙΤΑΙ διαQ@ρισQα 55 τ.Q. στη Λαγκαδι2. ΤιQA 55.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι κοντ2 στο 2ο !ηQ. ΣχολεBο. ΤιQA: 100.000 ευρU. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ γκαρσονι@ρε[ - 2αρια - 3αρια 4αρια - QονοκατοικBε[ - καταστAQατα - γραφεBα. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBα 150 τ.Q. σε οικCπεδο 350 τ.Q. στο ΝCστιQο. ΤιQA: 220.00 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι2 2οροφη οικBα στο ΠαλαιC ΜικρC ΧωριC. ΤιQA: 80.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικA π@τρινη αυτCνοQη QονοκατοικBα 100 τ.Q. στον Αγ. ΝικCλαο. ΤιQA: 180.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικA π@τρινη αυτCνοQη QονοκατοικBα 65 τ.Q. στον Αγ. ΝικCλαο. ΤιQA: 120.000 ευρU. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικBε[ σε ΒBνιανη-ΓρανBτσα-!2φνη-Αγ. Τρι2δα-Βρ2χα-!οQιανοE[. ΠΛΕΙΤΑΙ πρUτο[ Cροφο[ QονοκατοικBα[ 95 τ.Q. στον π2νω Ξηρι2. ΤιQA: 90.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ αποθAκη σε οικCπεδο 160 τ.Q. στον Ξηρι2. Κατ2λληλο[ χUρο[ για επαγγελQατικA στ@γη. ΤιQA: 35.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικBα στον ΠροφAτη ΗλBα. ΤιQA συζητAσιQη. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι2 οικBα στην πλατεBα του ΠαλαιοE ΜικροE ΧωριοE. ΠΛΕΙΤΑΙ π@τρινη οικBα στη ΓρανBτσα. ΤιQA: 80.000 ευρU. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π@τρινε[ οικBε[ στου[ Κορυσχ2δε[. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι2 οικBα σε οικCπεδο 240 τ.Q. στο ΚαρπενAσι. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π@τρινα εξοχικ2 97 τ.Q. στον Αγ. ΝικCλαο (Λ2σπη). ΤιQA: 170.000 ευρU.

νι κά

ΠΛΕΙΤΑΙ 4αρι, 1ου ορCφου, διαQπερ@[, Qε βερ2ντε[ στου[ ΑγBου[ Ευρυτ2νε[. ΤιQA: 95.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι, ισCγειο & διαQπερ@[. ΤιQA: 85.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακC τρBφατσο οικCπεδο 360 τ.Q. Qε Σ.!. 1,8 στο ΣυνεδριακC Κ@ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ χωρ2φι ποτιστικC 3.800 τ.Q. Qε δρCQο, στο Τ@ξα[. Τηλ. 25.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑI κατ2στηQα 110 τ.Q. Qε υπCγειο 110 τ.Q. και 1ο Cροφο 79 τ.Q. +20 τ.Q., στο κ@ντρο. ΠΛΕΙΤΑI οικογενειακA επιχεBρηση εν λειτουργBα Qε τζBρο. ΜCνο σοβαρ@[ προτ2σει[. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο Qε 2δεια οικοδοQA[ στο ΚλαυσB. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 90 τ.Q. 1ου ορCφου, Qε τζ2κι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ QονοκατοικBα 100 τ.Q. Qε 3 υ/δ, κουζBνα, π2νιο, σαλCνι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωQ@νη γκαρσονι@ρα 45 τ.Q. χωρB[ κοινCχρηστα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 127 τ.Q., 1ου ορCφου, στη Λαγκαδι2. ΠΛΕΙΤΑI παλι2 QονοκατοικBα κοντ2 στην εκκλησBα τη[ ΠαναγBα[. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤ1ΝΙΟΥ. Τηλ. 6973233611. ΠΛΕΙΤΑI ανακαινισQ@νο διαQ@ρισQα 55 τ.Q. 2ου ορCφου στη Λαγκαδι2. ΠΛΕΙΤΑI 2αρι 59 τ.Q. στο κ@ντρο. Κατ2λληλο και για γραφεBο. ΠΛΕΙΤΑI σχεδCν καινοEριο 3αρι 85 τ.Q., διαQπερ@[, 1ου ορCφου, στον Αι Στ2θη. ΤιQA: 120.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑI καινοEριο υπCγειο & φωτεινC 2αρι 56 τ.Q. στη Λαγκαδι2. ΤιQA: 40.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑI καινοEριο υπCγειο & φωτεινC 2αρι 45 τ.Q. στη Λαγκαδι2. ΤιQA: 35.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑI υπCγειο & φωτεινC διαQ@ρισQα 97 τ.Q. Qε βερ2ντα στον Αι Στ2θη. ΤιQA: 65.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ ισCγειο διαQ@ρισQα 89 τ.Q.. ΤιQA: 80.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ α@ρα[ (κτBζει 128 τ.Q.). ΤιQA: 35.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ ξEλινο σπBτι 87 τ.Q. σε οικCπεδο 1 στρ. ΤιQA: 160.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ διαQ@ρισQα 73 τ.Q. 2ου ορCφου. ΤιQA: 85.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ ισCγειο διαQπερ@[ διαQ@ρισQα 65 τ.Q. ΤιQA: 55.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ διαQπερ@[ διαQ@ρισQα 65 τ.Q. 1ου ορCφου. ΤιQA: 65.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ ισCγειο καινοEριο διαQ@ρισQα 72 τ.Q. Qε αποθAκη. ΤιQA: 105.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοEριο διαQ@ρισQα 102 τ.Q., 2ου ορCφου, Qε αποθAκη. ΤιQA: 165.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοEριο ισCγειο διαQ@ρισQα 75 τ.Q. ΤιQA: 110.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ διαQ@ρισQα 103 τ.Q. 1ου ορCφου. ΤιQA: 170.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ διαQ@ρισQα 59 τ.Q. στο κ@ντρο. ΤιQA: 65.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ QονοκατοικBα 56 τ.Q. σε οικCπεδο 435 τ.Q. στο Ν@ο ΜικρC ΧωριC. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι2 QονοκατοικBα 90 + 90 τ.Q. σε οικCπεδο 375

2237080901

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοEρια 2οροφη οικBα, κατασκευA[ 2001, 90 τ.Q. ο 1ο[ Cροφο[ & 63 τ.Q. το ισCγειο (στα Qπετ2), στου[ Κορυσχ2δε[. ΤιQA: 130.000 ευρU. Τηλ. 2103469756. ΠΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαQ@ρισQα 80 τ.Q. β’ ορCφου, καινοEρια[ κατασκευA[, Qε αυτCνοQη θ@ρQανση, τζ2κι, αποθAκη & θ@α. ΤιQA πολE λογικA. Τηλ. 6973476057. ΠΛΟΥΝΤΑI 5 οικBε[ των 40 τ.Q. σε οικCπεδο 5 στρ., εBτε για ιδιοκατοBκηση, εBτε για επαγγελQατικA χρAση, Qε θ@α, επB κεντρικοE δρCQου, στη στροφA για ΚλαυσB. ΤιQA: 250.000 ευρU, συζητAσιQη. Τηλ: 6986068832. ΠΛΕΙΤΑΙ, στο Γαλ2τσι, υπερυψωQ@νο ισCγειο 5αρι, 110 τ.Q., φ2τσα στην πλατεBα. Τηλ. 6982322603. ΠΛΕΙΤΑΙ Qεζον@τα 100 τ.Q. Qε 2 στεγασQ@νε[ θ@σει[ π2ρκινγκ, 2 wc, 2 υ/δ, σαλCνι, κουζBνα & αποθAκη, σε συγκρCτηQα στου[ Γοριαν2δε[. ΤελικA τιQA: 170.000 ευρU. Τηλ. 6944538691. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι@ρα 35 τ.Q. Qε πιλοτA, αυτCνοQη θ@ρQανση & θ@α. ΤιQA: 35.000 ευρU. Τηλ. 2237025775. 6978544866. ΠΛΕΙΤΑI QονοκατοικBα 85 τ.Q. πλAρω[ επιπλωQ@νη Qε 3 υ/δ, Qπ2νιο, κουζBνα, καθιστικC, δρEινα πατUQατα, αποθAκη, π2ρκιγκν, κAπο, σε οικCπεδο 1 στρ, στο ΚαλεσQ@νο. ΤιQA: 98.000 ευρU (συζητAσιQη). Τηλ. 6931297729, 6957462713 κ. <φη, !ηQAτρη[. ΠΛΕΙΤΑΙ στον ;γιο Κων/νο ΦθιUτιδα[, διαQ@ρισQα ενιαBου χUρου ισογεBου κατοικBα[ 34 τ.Q., χωρB[ κοινCχρηστα, δBπλα στον πεζCδροQο τη[ κεντρικA[ πλατεBα[, σε απCσταση 100Q απC το λιQ2νι. Κατ2λληλο & για επαγγελQατικA χρAση. ΤιQA: 34.000 ευρU (συζητAσιQη). Τηλ. 6947908488. ΠΛΕΙΤΑΙ π@τρινη επιπλωQ@νη διπλοκατοικBα Qε καλοριφ@ρ και 2 εισCδου[, στο κ@ντρο του ΚερασοχωρBου. Τηλ. 6971670614, 6972279605. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη π@τρινη οικBα 70 τ.Q., Qε περBφραξη 1.100 τ.Q. στην Κρ@ντη. Τηλ. 6977605730. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοEριο ισCγειο διαQ@ρισQα (2 ετUν) 99 τ.Q., Qε 2 Qπ2νια, τζ2κι, π2ρκινγκ, αποθAκη, 3 βερ2ντε[ & θ@α, πBσω απC τα !ικαστAρια. ΤιQA: 180.000 ευρU, συζητAσιQη. Τηλ. 6974738159. ΠΛΕΙΤΑI οικBα 77 τ.Q. σε οικCπεδο 870 τ.Q. στο Μεγ2λο ΧωριC. Τηλ. 6978842179, 22370-41263. ΠΛΕΙΤΑI QονοκατοικBα στην οδC ΤριανταφυλλοποEλου. Τηλ. 6946510993. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαQ@ρισQα 95 τ.Q. Qε αυτCνοQη θ@ρQανση, στην οδC ΑQοργοE & ΜυκCνου, στον Ξηρι2. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι οροφοδιαQ@ρισQα 72 τ.Q., 3ου ορCφου, κοντ2 στον σταθQC Αγ. Νικολ2ου στην ΑθAνα. Τηλ. 6973717885, 6945603904. ΠΛΕΙΤΑΙ ισCγειο 3αρι στην οδC Νικ. Στρ2του. ΤιQA: 70.000 ευρU. Τηλ. 6946001324. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη ηQιτελA[ οικBα 94 τ.Q. @καστο[ Cροφο[, Qε ισCγειο 45 τ.Q. στην οδC ΑQοργοE & Ν2ξου, στον Ξηρι2. Τηλ. 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑI διαQ@ρισQα ενιαBου χUρου ισογεBου κατοικBα[ 34 τ.Q. χωρB[ κοινCχρηστα, δBπλα στον πεζCδροQο τη[ κεντρικA[ πλατεBα[ στον Αγ. Κων/νο και σε απCσταση 100Q απC το λιQ2νι. ΤιQA: 34.000 ευρU (διαπραγQατεEσιQη). Τηλ. 22350 32184, 6947908488. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι@ρα QεταχειρισQ@νη, Qε βασικA επBπλωση, αυτCνοQη θ@ρQανση, QπCιλερ, πανοραQικA θ@α,

ΠΛΕΙΤΑΙ λιθCκτιστη οικBα Qε οικCπεδο στον Αγ. ΝικCλαο. ΤιQA συζητAσιQη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBα δεκαετBα[ 85 τ.Q. Qε τζ2κι & θ@α στη ΧρEσω. ΤιQA: 85.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBα 100 τ.Q. σε οικCπεδο 300 τ.Q. στο Μεγ2λο ΧωριC. ΤιQA: 115.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι2 οικBα στο ΚαρπενAσι. ΤιQA: 130.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι2 οικBα. ΤιQA: 60.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ QικρA οικBα σε οικCπεδο 250 τ.Q. στον Αγ. ΝικCλαο. ΤιQA συζητAσιQη. ΠΛΕΙΤΑΙ ψησταρι2 στο κ@ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ ισCγειο κατ2στηQα 120 τ.Q. Qε υπCγειο 120 τ.Q. στο κ@ντρο του ΚαρπενησBου. ΤιQA: 240.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 3000 τ.Q. (τα 1750 εντC[ οικισQοE) στο ΝCστιQο. ΤιQA: 110.000 ευρU. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικCπεδα 360 τ.Q. στον Κ2τω Ξηρι2. ΤιQA: 70.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 550 τ.Q. στου[ Κορυσχ2δε[. ΤιQA συζητAσιQη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 800 τ.Q. στου[ ΜEλου[. ΤιQA: 80.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 430 τ.Q. στο ΚαρπενAσι. ΤιQA: 80.000 ευρU. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικCπεδα-αγροτεQ2χια στο ΚεφαλCβρυσο. ΤιQA συζητAσιQη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικCπεδα στα Παλι2Qπελα. ΤιQA: 55.000 @ω[ 70.000 ευρU. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικCπεδα στου[ Γοριαν2δε[. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 4.108 τ.Q. στα ΑQπ@λια ΒουτEρου. ΤιQA συζητAσιQη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 404 τ.Q. στη ΒBνιανη. ΤιQA: 10.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο Qε θ@α 435 τ.Q. στον κ2τω Ξηρι2. ΤιQA: 90.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 2.500 τ.Q. στον δρCQο ΚαρπενAσιΜεγ2λο χωριC. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 214 τ.Q. πλησBον ΠειραϊκA[ΠατραϊκA[. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 300 τ.Q. στον Π2νω Ξηρι2. ΤιQA: 65.000 ευρU. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικCπεδα 600 τ.Q. στου[ ΜEλου[. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 400 τ.Q. στα Παλι2Qπελα. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 400 τ.Q. στο Ν@ο !ερQ2τι. ΤιQA: 80.000 ευρU. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικCπεδα στο ΑιτωλικC (ΚεφαλCβρυσο). ΤιQA: 50.000 ευρU. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεQ2χια σε ΚεφαλCβρυσοΓοριαν2δε[-ΜεσοχUρα. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 5.500 τ.Q. στα Μαυρον@ρια. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 20.000 τ.Q. στον Ξηρι2. ΤιQA: 130.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 12.000 τ.Q. στη ΛυκCβρυση. ΤιQA: 100.000 ευρU. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 9.000 τ.Q. πλησBον ξενοδοχεBου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 4.500 τ.Q. στη ΜυρBκη. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεQ2χιο 10.000 τ.Q. Qε πανοραQικA θ@α στη Μπι2ρα.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ Qεζον@τα 110 τ.Q Qε πανοραQικA θ@α στη ΜυρBκη σε 1000 τ.Q. οικCπεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ π@τρινη κατοικBα Qεζον@τα 150 τ.Q., 2ριστη κατασκευA, σε 1200 τ.Q οικCπεδο, στο ΝCστιQο, στην πλατεBα του χωριοE. ΠΛΕΙΤΑΙ Qεζον@τα 170 τ.Q. σε 900 τ.Q. οικCπεδο στο ΚλαυσB. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 2000 τ.Q. οικοδοQAσιQο, στου[ Γοριαν2δε[, κοντ2 στην Αγ. ΚυριακA. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 1100 τ.Q. στο ΚλαυσB, Qε 2δεια οικοδοQA[ 140 τ.Q. και Cλε[ τι[ παροχ@[. ΤιQA: 80000 ευρU.

πλησBον κεντρικA[ πλατεBα[. Τηλ. 2310912350. ΠΛΕΙΤΑI οικBα 78 τ.Q. δBπλα στο ΚΤΕΛ. ΤιQA: 65.000 ευρU. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI ξEλινη ΦιλανδικA κατοικBα 77 τ.Q. σε οικCπεδο 1750 τ.Q., Qε 2 υ/δ, Qπ2νιο, ενιαBο σαλCνι-κουζBνα & τζ2κι, εντC[ οικισQοE, στο ΝCστιQο. ΤιQA: 170.000 ευρU. Τηλ. 2104919917, 6945383030. ΠΛΕΙΤΑI A ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ισCγειο, επιπλωQ@νο Qε αποθAκη απ@ναντι απC την ταβ@ρνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην οδC Ρ. ΦεραBου. Τηλ. 2236031895, 6977020504. ΠΛΕΙΤΑI οικCπεδο Qε παλι2 2οροφη οικBα, στο κ@ντρο τη[ πCλη[, στο παλιC ΚαρπενAσι κοντ2 στην πι2τσα των ταξB. ΕπBση[ διατBθεται και για αντιπαροχA. Τηλ. 6978009798. ΠΛOYNΤΑΙ 2 Qεζον@τε[ 80 & 83 τ.Q., ανεξ2ρτητε[ A QαζB, Qε 2 υ/δ, κουζBνα, καθιστικC Qε πρCβλεψη για τζ2κι. Εσωτερικ2 εBναι ηQιτελεB[. Η κατασκευA εBναι Qε QπετCν, ισCγειο επενδυQ@νο Qε π@τρα, θερQοQονωτικ2 κουφUQατα και ξEλινη στ@γη Qε κεραQBδι. ΒρBσκονται σε ωραBο φυσικC περιβ2λλον, στον ;γιο ΝικCλαο ΕυρυτανBα[. ΤιQA συζητAσιQη. Τηλ. 6976 485816, 2106548904. ΠΛΕΙΤΑI π@τρινη ηQιτελA[ QονοκατοικBα @ναντι ΛαογραφικοE ΜουσεBου, στο Μεγ. ΧωριC. Τηλ. 6932240689. Dρε[ 10.00πQ-1.00QQ & 6.00QQ-8.00QQ. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικοδοQA στο κ@ντρο οικοπ@δου 360 τ.Q. επB τη[ ΛεπενιUτη 7 στον Ξηρι2. Το κτAριο πωλεBται ολCκληρο A αν2 οροφοδιαQ@ρισQα (174 τ.Q. @καστο). Τηλ. 6979284356, 2105710869, 2237095374, 0017183585262. ΠΛΕΙΤΑI διαQ@ρισQα 100 τ.Q. σε καινοEρια οικοδοQA Qε 3 υ/δ, καθιστικC, κουζBνα, 2 Qπ2νια, αποθAκη, ρετιρ@, γωνιακC, Qε θ@α, π2νω απC το παλιC ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI QονοκατοικBα στη !2φνη, στο κ@ντρο του

ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 350 τ.Q. Qε παλι2 π@τρινη κατοικBα 100 τ.Q., στου[ Κορυσχ2δε[. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 820 τ.Q. στον Αγ. ΝικCλαο, στο κ@ντρο του χωριοE, βλ@πει σε 2 δρCQου[. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαQ@ρισQα 64 τ.Q. 1ου ορCφου, στην οδC ΖηνοποEλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 400 τ.Q. στον Κ2τω Ξηρι2. ΠΛΕΙΤΑΙ οικCπεδο 4100 τ.Q. στον επαρχιακC δρCQο ΚαρπενησBου –ΠρουσοE. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικCπεδα -διαQερBσQατα -QονοκατοικBε[ στη ΛαQBα.

χωριοE. ΤιQA ευκαιρBα[. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ ηQιτελ@[ σπBτι 50 τ.Q. περBπου, στον Αγ. ΓεUργιο ΕπισκοπA[, σε οικCπεδο 243 τ.Q. Qε ελι@[ & θ@α τη λBQνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 π@τρινε[ Qεζον@τε[ 100 τ.Q. & 120 τ.Q. σε οικCπεδο 1.500 τ.Q., Qε 2δεια για ξEλινε[ κατοικBε[, θ@α, εντC[ οικισQοE στο ΒουτEρο. ΤιQA: 255.000 ευρU. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑΙ QονοκατοικBα (κατασκευA 2000) Qε σαλονοκουζBνα, 2 υ/δ, τζ2κι, Qπ2νιο, αποθAκη, αυλA, κAπο[ & βερ2ντα Qε καταπληκτικA θ@α, στην πλατεBα του χωριοE ΧρEσω. ΤιQA: 75.000 ευρU. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικBα, στο ΚαινοEριο ΛοκρBδο[. Ο 1ο[ Cροφο[ 80 τ.Q. χρησιQοποιεBται σαν αποθAκη, ενU ο 2ο[ 100 τ.Q. εBναι κατοικAσιQο[. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ ηQιτελ@[ σπBτι σε οικCπεδο 1.040 τ.Q. στον Αγ. ΓεUργιο ΤυQφρηστοE. ΤιQA ευκαιρBα[: 28.000 ευρU. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοEρια επιπλωQ@νη Qεζον@τα 65 τ.Q. Qε 2 υ/δ, Qπ2νιο & wc στου[ Γοριαν2δε[. ΤιQA: 150.000 ευρU. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Qια κατοικBα πλAρω[ ανακαινισQ@νη στη Ν@α ΒBνιανη & Qια κατοικAσιQη κατοικBα Qε φω[ & νερC στην Παλι2 ΒBνιανη. ΤιQA συζητAσιQη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ QεταχειρισQ@νη γκαρσονι@ρα Qε πανοραQικA θ@α, ατοQικA θ@ρQανση – QπCιλερ, βασικA επBπλωση, πλησBον πλατεBα[ ΚαρπενησBου. Τηλ. 2310-912350. Dρε[ 14 Q.Q. & 6-8 Q.Q. ΠΛΕΙΤΑΙ διαQ@ρισQα 101 τ.Q., υπερυψωQ@νο, ισCγειο, διαQπερ@[, Qε 3 υ/δ, Qπ2νιο, wc, αυτCνοQη θ@ρQανση, τζ2κι, πCρτα ασφαλεBα[, αποθAκη, 4 QπαλκCνια, κατασκευA ‘ 08, στην οδC Καφαντ2ρη & ΜπουκοβαλαBων. ΤιQA: 165.000 ευρU. Τηλ. 6977648375.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ[ρτη 28 Jεκεzβρlου 2011 / Σελlδα 27

Ε

υρ υτ α

ΠΛΕΙΤΑΙ κλοnβα Mercedes 112 cdi, zοντjλο H01, απm Γερzανlα, σε [ριστη κατ[σταση. Τηλ. 6976189613. ΠΛΕΙΤΑΙ Toyota Corolla 1400cc, zοντjλο 8/2002, 140.000 χλz, zε κεντρικm κλεlδωzα, immobilizer, φιzj ηλεκτρικ[ παρ[θυρα, ηλ. καθρjπτε„, ζ[ντε„ αλουzινlου 15’’, συναγερzm, προβολεl„ οzlχλη„, air condition, υδραυλικm τιzmνι, mλα τα service κανονικ[. Τιzk: 4.800 ευρ~. Τηλ. 6972231860. ΠΛΕΙΤΑΙ Lancia Dedra 1800cc, zοντjλο ’92, για κυκλοφορlα k απmσυρση, σε καλk κατ[σταση. Τιzk: 550 ευρ~, συζητkσιzη. 6974998333. ΠΛΕΙΤΑΙ Mitsubishi Pajero Pinin 4x4, 1800cc, zοντjλο ’06, ατρακ[ριστο, zε εγγnηση αντιπροσωπεlα„. Τιzk: 11.000 ευρ~. Τηλ. 6944916371. ΠΛΕΙΤΑΙ BMW 320Ci V6, zοντ. 2001, 84.000 χλz., 2θυρο, zε καθlσzατα bucket, φ~τα Xenon, σε [ριστη κατ[σταση, απm γκαρ[ζ. Τιzk: 9.000 ευρ~. Τηλ. 6944598797. ΠΛΕΙΤΑΙ κοντjινερ 12 zjτρων. Τηλ. 2237025620. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OKTAVIA TOUR 1800cc, 150 bhp, 80.000 χλz, zοντjλο 5/2005, ατρακ[ριστο, πρ~το χjρι, χρ~zατο„ zαnρο. Τηλ. 6972879173. ΠΛΕΙΤΑI RAV4 Luxury 2.000cc, πετρjλαιο, zοντjλο ’07, zε 105.000 χλz, full extra. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk: 25.500 ευρ~. Τηλ. 6977290221. ΠΛΕΙΤΑΙ Volkswagen 1600cc, full extra, χρ~zατο„ ασηzl, zε 128.000 χλz, service 1 zηνm„, ΚΤΕΟ & καινοnρια λ[στιχα. eλεγχο„ δεκτm„. Τηλ. 6973341862. ΑΓΟΡΑΖ αυτοκlνητα k πιστοποιητικ[ για απmσυρση. Γι~ργο„ Παπαδηzητρlου. Τηλ. 6932447939. ΠΛΕΙΤΑI TOYOTA LAND CRUISER LUXURY 3000cc, πετρjλαιο, zοντjλο, 9/2007, 3θυρο, 56.000 χλz. Τιzk: 28.000 ευρ~. Τηλ. 6944317315. ΠΛΕΙΤΑI LAND ROVER FREELANDER II, HSE i6, 68.000 χλz, χρ~zατο„ γκρι, service αντιπροσωπεlα„, airbag 8+, ατρακ[ριστο, προβολεl„ οzlχλη„, Xenon φ~τα, ABS, ηλεκτρικ[ παρ[θυρα, κεντρικm κλεlδωzα, ηλεκτρικοl καθρjφτε„, CD Player, δερz[τινα καθlσzατα, Cruise Control, αισθητkρα„ βροχk„, ηλεκτρικ[ καθlσzατα. Τιzk: 24.000 ευρ~. Τηλ. 6976762626. ΠΛΕΙΤΑI BMW E36 1600cc, 116hp, zοντjλο ’95, zε διζωνικm κλιzατισzm, ζ[ντε„ αλουzινlου 15’’, συναγερzm. Ατρακ[ριστο, σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6986648943. ΠΛΕΙΤΑI DAEWOO 800cc, zοντjλο ’00, zε air condition, καινοnρια λ[στιχα, zια 4αδα χιονολ[στιχα, καινοnριο αzορτισjρ, zε 100.000 χλz. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τηλ. 6985800657. ΠΛΕΙΤΑI GOLF 4 1.8 turbo, full extra, 420 hp. Τιzk 10.500 (συζητkσιzη). Τηλ. 6984454849. ΠΛΕΙΤΑΙ SUZUKI GRAND VITARA 1600CC, zοντjλο 8/04, χρ~zα zπεζ zεταλλικm, 95.000 χλz., full extra, βιβλlο service, ατρακ[ριστο, πρ~το χjρι, ιδι~τη„. Τιzk: 8.500 ευρ~. Τηλ. 6976720807. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OCTAVIA, zοντjλο H04, 1800cc, 4x4. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6944532365. ΠΛΕΙΤΑΙ Fiat Panda 1250cc, zοντjλο 11/05, 50.000 χλz, χρ~zατο„ λαχανl. Τιzk: 5.000 ευρ~. Τηλ. 2237025612, 6978590696. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακ[ριστο, full extra. Τιzk: 5.800 ευρ~. Τηλ. 6979223694. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, zοντjλο 2002 zε 75000km. Jιαθjτει κλιzατισzm, υδραυλικm τιzmνι, υπολογιστk ταξιδιοn, ηλεκτρικ[ παρ[θυρα εzπρm„, συναγερzm. Πρmσφατο zεγ[λο servis και καινοnργια λ[στιχα. Τιzk 3500 ευρ~. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, zοντjλο ‘98, 110.000 χλz, σε αρlστη κατ[σταση, zε ηλ. παρ[θυρα & καθρjφτε„, A/C, συναγερzm, immobilizer. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk: 6.000 ευρ~ zετρητ[. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρ[σινο, zε 54.000 χλz. Τιzk: 2.900 ευρ~. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, zοντjλο ’93, 188.000 χλz, χρ~zα λευκm. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρl„ τεκzkριο, 78.000 χλz., zοντjλο 2003, σε [ριστη κατ[σταση, φυλ[σσεται σε γκαρ[ζ. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk: 14.500 ευρ~. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, zε σχ[ρε„ οροφk„, προβολεl„ οzlχλη„, συναγερzm, Air Condition, υδραυλικm τιzmνι, ρ[διο CD MP3, σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk 6.500 ευρ~. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑΙ κλοnβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, zε κεντρικm κλεlδωzα, σκ[ρε„ φmρτωση„, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιzk: 9.500 ευρ~. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, zοντjλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκlνητο DAIHATSU SARAH 4x4, 1300cc, zοντjλο ’91, χρ~zατο„ zπλε, σε καλk κατ[σταση. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, zοντjλο 2000 & χρ~zατο„ zπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 zοντjλο ’93, βενζινοκlνητο, καταλυτικm zε καινοnρια λ[στιχα και αzορτισjρ. Αλλαγk και zε zικροzεσαlο ΙΧ επιβατικm zοντjλο 2001 και νεmτερο. Τιzk: 4.000 ευρ~, συζητkσιzη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε [ριστη κατ[σταση zε δερz[τινα καθlσzατα, κοτσαδmρο, ηλιοροφk. Τιzk: 14.000 ευρ~. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, zοντjλο ’99. dδεια για αγροτικmεπαγγελzατικm. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 z[ρκα„ MAZDA TRIBUTE 2000cc, zοντjλο 2003, χρ~zατο„ zπλε, ατρακ[ριστο, zε ζαντολ[στιχα, ηλιοροφk, δερz[τινα καθlσzατα, pull bar, σχ[ρα σκι, mp3 player, ηχοσkστηzα, full extra, zε 100.000 χλz. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk ευκαιρlα„: 10.500 ευρ~. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο Renault Laguna 1600cc, zοντjλο 2001, χρ~zατο„ ασηzl πjρλα, 78.000 χλz., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκlνητο Nissan Primera 1600cc, zοντjλο ’98, σε [ριστη κατ[σταση, προστατευzjνο σε γκαρ[ζ. Τηλ. 6972888565.

ΙΑΦΟΡΑ

Φιλmλογο„ zε πολυετk πεlρα ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα σε zαθητj„ δηzοτικοn, γυzνασlου & λυκεlου, καθ~„ και ιδιαlτερα αγγλικ~ν, zεzονωzjνα k οzαδικ[. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΠΛΕΙΤΑΙ καντlνα πλkρω„ εξοπλισzjνη. Τηλ. 2237041086, 6970925358. ΠΛΕΙΤΑI σmzπα πετρελαlου κεροζ[ν, zεταχειρισzjνη, σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk: 170 ευρ~. Τηλ. 6976899180. ΠΛΕΙΤΑΙ πι[νο ρ~σικο, z[ρκα„ BELARUS, καλοδιατηρηzjνο. Τηλ. 6947049883. ΠΛΕΙΤΑI επιχεlρηση zε εlδη οικιακ~ν συσκευ~ν, στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 42, στη zισk τιzk. Τηλ. 2237023601. ΠΛΕΙΤΑI τριφnλλι, [χυρο & χορτ[ρι. Τηλ. 6932396375. Πτυχιοnχο„ Παιδαγωγικοn Τzkzατο„ Jηzοτικk„ Εκπ/ση„ ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα και αναλαzβ[νει την καθηzερινk προετοιzασlα zαθητ~ν Jηzοτικοn. Τηλ. 6978531770. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικmπεδο 400 τ.z. jναντι ΙΚΑ. Τηλ. 6976926399. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ π[ρκινγκ αυτmνοzο zε αποθkκη στην οδm Σακκαλk. Τηλ.6974707561. ΠΛΕΙΤΑΙ ουζερl-zεζεδοπωλεlο στην οδm iδρα„ 4, στον Ξηρι[. Τηλ. 6973024007. Κ. Κ~στα„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηzιυπmγειο κατ[στηzα 85 τ.z. στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 60. Τιzk χαzηλk. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΠΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισzm„ (ρ[φια-γmνδολε„ κ.λπ.) του καταστkzατο„ «ΣΕΗΟΣ», λmγω ανακαlνιση„. Τηλ. 2237089000. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτmzατο„ πωλητk„ τσιγ[ρων. Τιzk: 900 ευρ~. Τηλ. 6979512099. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα 35 τ.z. στην οδm Κονδnλη 4. Τηλ. 6974305119. Τελειmφοιτη Φιλολογlα„ Πανεπιστηzlου Ιωαννlνων ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα σε zαθητj„ Jηzοτικοn & Γυzνασlου & καθηzερινk προετοιzασlα σε zαθητj„ Jηzοτικοn. Τηλ. 2237025911, 6972187047. ΠΛΕΙΤΑI zεzονωzjνα k ολmκληρο„ πλkρη„ εξοπλισzm„ εστιατορlου (τραπεζοκαθlσzατα, ψυγεlα, γκριλιjρα κ.α.). Τιzk λογικk. Τηλ. 6981177489. ΠΛΟΥΝΤΑΙ χειροποlητα ξnλινα παγκ[κια εξωτερικοn χ~ρου zε zαξιλ[ρε„. Τιzk χαzηλk. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑI αχρησιzοποlητη χmβολη zε δ~ρο χ[λκινα zπρlκια. Τιzk πολn καλk. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑΙ κατ[στηzα 160 τ.z. στην πρ~ην JΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. Μουσικm„ παραγωγm„ & καθηγητk„ zουσικk„ ΠΑΡΑΙΕΙ zαθkzατα κλασσικοn & zοντjρνου πι[νου, αρzονlου, συνθεσ[ιζερ, φωνητικk„ ορθοφωνlα„ και θεωρητικ~ν. Τηλ. 6932755765. Καθηγkτρια Αγγλικ~ν ΠΑΡΑΙΕΙ zαθkzατα. Τηλ. 6978413977. Μαθηzατικm„ ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα σε zαθητj„ Γυzνασlου-Λυκεlου, για τι„ εξετ[σει„ Σεπτεzβρlου, αλλ[ και τη νjα χρονι[. Τιzj„ λογικj„. 6981283921. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοπλισzm„ καταστkzατο„ καλλυντικ~ν & κοσzηz[των (διακοσzητικ[ π[νελ κ.α.). Τηλ. 2237021391. ΠΛΕΙΤΑI σνακ-zπαρ-καφενεlο στην οδm Προυσιωτlσση„ 4, στην καινοnρια λαϊκk. Τηλ. 6984553367. ΠΛΟΥΝΤΑI jπιπλα, σχεδmν καινοnρια. 2 zον[ κρεβ[τια zε τα στρ~zατ[ του„, 2 κοzοδlνα, 1 jπιπλο καθρjφτη„ και 1 σαλmνι zπαzποn. Πωλοnνται & τzηzατικ[. Τηλ. 6970590689. ΠΛΕΙΤΑI καφj - σνακ zπαρ απjναντι απm το παλιm ΚΤΕΛ. Τιzk: 35.000 ευρ~. Τηλ. 6974219314. ΠΛΕΙΤΑI επαγγελzατικm ψυγεlο. Τηλ. 6972444346. ΠΛΕΙΤΑΙ καραzπlνα Caesar Guerini Cladius Kalliston σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk: 1150 ευρ~. Τηλ. 6974466870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο„ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ 135 τ.z. στην Γ. Καραϊσκ[κη 7 & Κατσαντ~νη 1 γωνlα. Τηλ. 6981501171, 6980416337. ΠΛΕΙΤΑI zαντεzjνια ξυλmσοzπα zικρ~ν διαστ[σεων zε ικανmτητα θjρzανση„ 40 τ.z. Τιzk: 120 ευρ~. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI καντlνα 308 MERCEDES. Τηλ. 6970925358, 2237041086. ΠΛΕΙΤΑI εξοπλισzm„ πανηγυρι~ν (τραπjζια, καρjκλε„, 2 φορτηγ[ ψυγεlα, ψυγεlα-καταψnκτε„, 1 φορτηγm zεταφορ[„). Τηλ. 6972772154. ΠΛΕΙΤΑΙ γκρjιντερ 140G , zε air condition γνkσιο & αυτmzατο γρασ[ρισzα. Τηλ. 6974347164. ΠΛΕΙΤΑI αναψυκτkριο πλkρω„ εξοπλισzjνο στον πεζmδροzο Καρπενησlου. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI επιχεlρηση jτοιzων ενδυz[των στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 6945776025. ΠΛΕΙΤΑI ταβjρνα πλkρω„ εξοπλισzjνη, στον Προυσm. Jηz. Αναγνωστmπουλο„. Τηλ. 6936884744, 2237080198. ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για αντιπαροχk οικmπεδο 4000 τ.z., εκτm„ σχεδlου, επικλινj„, αzφιθεατρικm, [ρτιο & οικοδοzkσιzο, zε απjραντη θjα, επl του„ δρmzου Μεσαzπελι[„ – Κορυσχ[δων (Χοnzα) αν[zεσα σε ξεν~νε„ & πολυτελεl„ οικlε„. Τηλ. 6932708713 ΠΛΕΙΤΑΙ πλkρη„ εξοπλισzm„ ταβjρνα„ σε [ριστη κατ[σταση. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ κοzzωτkριο zε zεγ[λο πελατολmγιο για προσωπικοn„ λmγου„. Τηλ. 6977267285. ΠΛΕΙΤΑΙ βοηθητικm„ χ~ρο„ zε αποθkκη στον Πρ. Ηλlα. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑI επιχεlρηση ταβjρνα-zπαρ εν λειτουργlα, zε βερ[ντε„ & θjα, jναντι Νοσοκοzεlου, λmγω συνταξιοδmτηση„. Τηλ. 2237025773, 6972316897. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστkzατα 250 τ.z. το καθjνα k 1 κατ[στηzα 500 τ.z. στην πρ~ην JΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο„ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ 120 τ.z., στον Κ[τω Ξηρι[ (Περιοχk Θεοτmκου). Τηλ. 6977637347. ezπειρη κοπjλα, zε αγ[πη για τα παιδι[, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φnλαξη παιδι~ν. Τηλ. 6978517992. Πτυχιοnχο„ Παιδαγωγικοn Τzkzατο„ Jηzοτικk„ Εκπαlδευση„ Αθην~ν ΠΑΡΑΙΕΙ zαθkzατα σε παιδι[ δηzοτικοn. Τηλ. 6981776955. ΠΛΟΥΝΤΑΙ k ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ξεν~νε„ στα Φιδ[κια. 12 δωz[τια, καφετjρια, ταβjρνα. Τηλ. 6944427070. 2237023380. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ jνα 2αρι & jνα 4αρι zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6982999433. ΠΛΕΙΤΑΙ επιχεlρηση στην οδm Ζηνοποnλου λmγω συνταξιοδmτηση„. Τηλ. 2237023430, 6974114548. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα δlπλα στο ΙΚΑ, σε τιzk ευκαιρlα„. Τηλ. 6989957988. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο ξεν~να„ «Το Κ[λλιον» στο Κλαυσl, zε ευρnτερη αξιοποlηση τη„ επιχεlρηση„. Τηλ. 6939048106. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο κτkριο 96 τ.z. και nψου„ 4z. στον Προφkτη Ηλlα (Ξηρι[„) π[νω απm την καφετjρια «dκρον». Κατ[λληλο για γραφεlα, ιατρεlα & κ[θε εzπορικk επιχεlρηση. Ο χ~ρο„ διατlθεται ενιαlο„ k για στjγαση 2 καταστηz[των, zε προοπτικk αποθηκευτικοn χ~ρου (πατ[ρι) και [νετο π[ρκινγκ. Τηλ. 6972217586, 6978225104. ΠΛΕΙΤΑI επιχεlρηση εν λειτουργlα – πιτσαρlα, zε καλj„ προοπτικj„. Μmνο σοβαρj„ προτ[σει„. Τηλ. 6944508784. ΠΑΡΑΙΟΝΤΑΙ ιδιαlτερα zαθkzατα Μαθηzατικ~ν σε zαθητj„ Γυzνασlου – Λυκεlου και zετεξεταστjου„ απm απmφοιτο του Πανεπιστηzlου Αθην~ν. Τιzj„ λογικj„. Τηλ. 6981283921. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα 60 τ.z. ισmγειο zε αντlστοιχο υπmγειο χ~ρο, 20 τ.z. πατ[ρι και WC, στην οδm Κ. Αιτωλοn 8. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ~ρο„ 85 τ.z. ισmγειο, 35 τ.z. πατ[ρι & 75 τ.z. υπmγειο, στην οδm Ευγ. Αιτωλοn 3, jναντι Ι.Μ. Αγlα„ Τρι[δα„. Τηλ. 6974031164.

Α

νι κά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι zε αυτmνοzη θjρzανση στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6977599681, 2641058575. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, κοντ[ στο κjντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο χωρl„ κοινmχρηστα, δlπλα στο 3ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6981308457, 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 2237023697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 70 τ.z. περlπου, zε 2 υ/δ, ξεχωριστk εlσοδο, αυτmνοzο, διαzπερj„, ηλιmλουστο, zερικ~„ επιπλωzjνο (εφmσον ζητεlται). Τιzk: 190 ευρ~. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι καινοnριο, ρετιρj, zε τζ[κι & αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο Γηροκοzεlο. Τηλ. 6979117800-01, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο ισmγειο κατ[στηzα 80 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, για mλε„ τι„ χρkσει„, δlπλα στο Γηροκοzεlο. Τηλ. 6943068288, 6979117802, 2237022742. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 90 τ.z., 1ου ορmφου, zε 4 υ/δ & αυτmνοzη θjρzανση, για επαγγελzατικk στjγη, στο κjντρο τη„ πmλη„, στην οδm Ιεροzνkzονο„ 4. Τηλ. 2237022766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 56 τ.z. επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Γορδlου 3. Τηλ. 6977532793. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα, zε αυτmνοzη θjρzανση, στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6984760494. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι, zε αυτmνοzη θjρzανση, στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6984760494. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 84 τ.z., σε καινοnρια πολυκατοικlα, στην οδm Προυσιωτlσση„ 29. Τηλ. 2237024148. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 35 τ.z., ρετιρj, 3ου ορmφου, φρεσκοβαzzjνο & ανακαινισzjνο, πλησlον Οδοντιατρικk„ Σχολk„ και Νοσοκοzεlων Παlδων, στο Γουδl. Τηλ. 6944344804. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι jναντι ΚΤΕΛ. Τηλ. 2237023754, 6974409450. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωzjνα δωz[τια στο Καρπενkσι. Τηλ. 6976189613. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 45 τ.z., 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Νικ. Στρ[του 36. Τηλ. 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο διαzjρισzα 45 τ.z., zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Νικ. Στρ[του 36. Τηλ. 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 2οροφη„ οικlα„ zε χολ, κουζlνα, wc, σmzπα πετρελαlου, θjα, πλkρω„ επιπλωzjνο, πλησlον κεντρικk„ πλατεlα„. Τηλ. 22370-23044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 42 τ.z., επιπλωzjνο, zε λlγα κοινmχρηστα, στην οδm Αφροδlτη„. Τηλ. 6976899180. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο επιπλωzjνο διαzjρισzα για σεζmν (Οκτ~βριο„Ιοnλιο„) για δ[σκαλο, καθηγητk κ.ο.κ., δlπλα στο κολυzβητkριο. Τηλ. 6971959290. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 55 τ.z., διαzπερj„, 1ου ορmφου, ηzιεπιπλωzjνο, zε τζ[κι & υπmγειο γκαρ[ζ, απjναντι απm το Πανmραzα. Τηλ. 6972318105. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο διαzjρισzα 55 τ.z. σε καινοnργια πολυκατοικlα κοντ[ στο κjντρο. Τηλ. 2237024310, 2237080460. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι jναντι 2ου Jηz. Σχολεlου. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6944263592. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 30 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Ρ. Φεραlου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πjτρινη επιπλωzjνη κατοικlα 40 τ.z. στο Μικρm Χωριm. Τηλ. 6936973174. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι jναντι Συνεδριακοn Κjντρου. Τηλ. 6972462371, 2109920729. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα 70 τ.z., επιπλωzjνη, zε τζ[κι & καλοριφjρ στη θjση «Ισι~zατα», στο Βουτnρο. Τιzk: 400 ευρ~. Τηλ. 6942274698. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ studio πλkρω„ εξοπλισzjνο, zε αυτονοzlα, ηλιακm θερzοσlφωνα, θjσει„ π[ρκινγκ, θjα, χωρl„ κοινmχρηστα. Τηλ. 2237080088, 6974466781. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι zε τζ[κι, κkπο, χωρl„ κοινmχρηστα, στην οδm Ηφαlστου 10. Τιzk χαzηλk. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 32 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, παραπλεnρω„ Jικαστηρlων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι, 3ου ορmφου, κοντ[ στο Νοσοκοzεlο. Τηλ. 2237023568, 6979099256. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι στην οδm Τkλου 2. Τηλ. 6932979185, 6944103482. Κα Πmπη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z. περlπου, αυτmνοzη, ανεξ[ρτητη, zερικ~„ επιπλωzjνη & zε ξεχωριστk εlσοδο στον Κ[τω Ξηρι[. Τιzk: 160 ευρ~. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 72 τ.z. ισmγειο, επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση & αποθkκη, στην οδm Κων. Λεπενι~τη 43, στον Ξηρι[. Τηλ. 6973202968, 6973342623. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2αρι, 2ου ορmφου, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτονοzlα. Τηλ. 2237080650, 6972517167. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακm 2αρι 2ου ορmφου, zε εντοιχιζmzενη ηλ. κουζlνα, air condition, γραφεlο & βιβλιοθkκη, στον Αγ. Νικmλαο, πλησlον ηλεκτρικοn, στην Αθkνα. Τηλ. 6974010829, 6932295161. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 35 τ.z., 1ου ορmφου, στη J[φνη, Αθkνα. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα στο κjντρο. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.z., πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Προυσιωτlσση„ 2. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237025911, 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 4αρι 120 τ.z., πλkρω„ επιπλωzjνο, zε κλειστk θjση στ[θzευση„ & αποθkκη, πlσω απm τη Νοzαρχlα. Τηλ. 6977081490. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z. προσmψεω„, 1ου ορmφου, ανακαινισzjνη, στην οδm Σεβαστlα„ 41 Ιλlσια Ζωγρ[φου, Αθkνα. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Γ. Καραϊσκ[κη. Τηλ. 2237080630, 6972274366. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 28 τ.z. στου„ Αγ. Ευρυτ[νε„. Τηλ. 6979001439. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 120 τ.z. πlσω απm τη Νοzαρχlα, στην οδm Κατσαντ~νη 2. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z., 2ου ορmφου, πλησlον Πανεπιστηzlου Πειραι[. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 3αρι zε zεγ[λη βερ[ντα & αποθkκη, στην οδm Χρ. Καραπιπjρη 16, κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 55 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, κοντ[ στην αγορ[. Τηλ. 6978891096. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, στη Λαzlα, διαzjρισzα 68 τ.z., 3ου ορmφου, διαzπερj„, επιπλωzjνο, γκαρ[ζ προαιρετικm, στην οδm Αβjρωφ 34-36. Τηλ. 6973829980, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση, zπmιλερ, zmνωση στην οδm Χαρ. Τρικοnπη 26. Τηλ. 2237023734, 6979169582. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Κατσαντ~νη 4, δlπλα στην Α/θzια Εκπαlδευση. Τηλ. 6977788958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι στο Καρπενkσι. τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2αρια καινοnρια, επιπλωzjνα k zη, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αρzονlα„ 7. Τηλ. 6977949490, 6972261367. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα zε αυτmνοzη θjρzανση στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6977599681. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα επιπλωzjνη k zη, jναντι Jηzαρχεlου. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6986017145. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε 2 υ/δ, κουζlνα, τζ[κι & αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Νικ. Στρ[του. Τηλ. 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη zονοκατοικlα 80 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, για σεζmν k για χρmνο, στο Ν. Jερz[τι. Τηλ. 6972888139. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορmφου, zε αυτονοzlα θjρzανση„, επl τη„ οδοn Ιατρlδου. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα δnο δωzατlων, χολ, κουζlνα, zπ[νιο πλησlον πλατεlα„. Τιzk ευκαιρlα„. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εξοχικk zονοκατοικlα 95 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνη, zε θjα, για 2 οικογjνειε„, στου„ Κορυσχ[δε„. Τιzk πολn καλk. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 40 τ.z., 2ου ορmφου, zε τζ[κι, ηλιακm θερzοσlφωνα, αυτmνοzη θjρzανση & lντερνετ στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 2237023221, 6981452239. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Π[τzου 16, στον Προφkτη Ηλlα. Τηλ. 2237025328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 40 τ.z. 1ου ορmφου, επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Γενναδlου 6. Τηλ. 6973243114. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 2237023311, 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωzjνε„ νεmδzητε„ γκαρσονιjρε„ στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα στην παραλlα Ραχ~ν Φθι~τιδα„ για θερινk k χειzερινk περlοδο. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλkρω„ επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση, τζ[κι, χωρl„ κοινmχρηστα, zε υπjροχη θjα στην οδm Γενναδlου 5. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 85 τ.z. στην οδm Γ. Κονδnλη 13, κοντ[ στην Εφορlα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ zε zικρk κουζlνα & zπ[νιο στην οδm Γ. Κονδnλη 13, κοντ[ στην Εφορlα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 60 τ.z. στην οδm Ζαχ. Παπαντωνlου 2, π[νω απm τα γραφεlα τη„ Ν.J., κοντ[ στην κεντρικk πλατεlα Καρπενησlου. Ιδανικm και για επαγγελzατικk στjγη. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στη Θεσσαλονlκη, πλησlον Πανεπιστηzlου, ιδανικm για 1-2 φοιτητj„. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα zε 2 υ/δ, καθιστικm, κουζlνα, zπ[νιο, αποθkκη, θjρzανση & κkπο στο Μεγ. Χωριm. Τηλ. 6972440396. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 75 τ.z., 1ου ορmφου, επl τη„ οδοn Αθ. Καρπενησι~τη. Τηλ. 6972162956. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα zε αυτmνοzη θjρzανση, π[ρκινγκ, χωρl„ κοινmχρηστα. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια ευρnχωρη γκαρσονιjρα 35 τ.z. 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση & καινοnρια επlπλωση, κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237024543. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 92 τ.z., zε αυτmνοzη θjρzανση, 2 υ/δ, 2 zπ[νια, κουζlνα, αποθkκη, στην οδm Ν. Στρ[του. Τηλ. 2237024424, 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ επιπλωzjνε„ γκαρσονιjρε„. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237023891. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδm Εθν. Αντιστ[σεω„ 5. Τηλ. 2109735481, 6974339392. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ 40 τ.z. κ[τω απm τη JΟΥ Καρπενησlου. Ιδανικm για γραφεlο k zικρm κατ[στηzα. Τηλ. 6949198770. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι zε τζ[κι στον Πρ. Ηλlα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝJΡZΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 45 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνο και εξοπλισzjνο, στον οδm Χαρ. Τρικοnπη 41. Τηλ. 2237023604. ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΕΤ ΑΙ γκ αρσονιjρα 3 5 τ.z. 3ου ορmφου , π λkρω„ επιπ λωz jνη , z ε ασανσjρ, π[νω απ m την τρ[π εζα Πε ιρ αι~„. Τιzk π ολn καλk . Τηλ. 22 370 239 58, 697370 7675. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα στην οδm Σπ. Τσιτσ[ρα 6. Τιzk λογικk. Τηλ. 6944548038. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 35 τ.z. 1ου ορmφου, στην οδm Αγ. Νικολ[ου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα 40 τ.z. επl τη„ Ζηνοποnλου 37 (jναντι JΕΗ). Τηλ. 2237024480. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 105 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, zπmιλερ, zmνωση,

χωρl„ κοινmχρηστα, zε απεριmριστη θjα, στην οδm Ιατρlδου. Τηλ. 2231021371. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορmφου, στην οδm Jωδ~νη„ 6, στη Λαzlα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαzjρισzα zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, σε [ριστη κατ[σταση, στην οδm Π[τzου. Κ. Κικk. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Π[τzου. Κ. Κικk. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδm Κυθkρων & Ζακnνθου, στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 120 τ.z., 4ου ορmφου, zε 3 υ/δ, στην οδm Κατσαντ~νη 2. Κατ[λληλο και για γραφεlα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο 3ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγ[λο ισmγειο 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, επl τη„ Ν. Στρ[του & Στ. Γρανlτσα 7, κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.z. 2ου ορmφου, χωρl„ κοινmχρηστα, zε αυτmνοzη θjρzανση, τζ[κι & βερ[ντε„ γnρω-γnρω, κοντ[ στου„ Αγ. Ευρυτ[νε„. Τιzk: 300 ευρ~. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα στην Π[τρα, δlπλα στο ΤΕΙ. Προτιzοnνται Ευρυτ[νε„ φοιτητj„. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροnzπα„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρnχωρο, 3ου ορmφου, στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαzjρισzα 100 τ.z., 4ου ορmφου, ανακαινισzjνο, zε τερ[στια πjργκολα, στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 75 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Ν. Στρ[του 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοnρια πολυκατοικlα, στη Λαγκαδι[. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝJΡZΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισzjνο οροφοδιαzjρισzα zε zεγ[λε„ βερ[ντε„, θjα & αυτmνοzη θjρzανση, jναντι DIA. Τιzk: 300 ευρ~. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝJΡZΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε [ριστη κατ[σταση, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, στον Π[νω Ξηρι[. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγmρη„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι πλησlον Νοσοκοzεlου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαzjρισzα στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο στην οδm Ζηνοποnλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο studio σε καινοnρια πολυκατοικlα zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορmφου, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, ρετιρj, διαzπερj„, zε αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο Γηροκοzεlο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα (για σεζmν k zmνιzα) 80 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, τζ[κι, γκαρ[ζ & κkπο στον Πρ. Ηλlα. Τιzk: 500 ευρ~. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορmφου zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα zε θjα την πλατεlα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορmφου, γωνιακm, ηzιεπιπλωzjνο, π[νω απm την Τρ[πεζα Πειραι~„. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση στον Ξηρι[. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιjρα 32 τ.z. ρετιρj, zε zεγ[λη βερ[ντα & θjα, πλησlον zετρm Πανmρzου, στου„ Αzπελmκηπου„. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια επιπλωzjνη γκαρσονιjρα κοντ[ στον Βερmπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρj 55 τ.z στην οδm Σακαλk 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 30 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Ρ. Φεραlου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z. στην οδm Παπακυριαζk 4, στη Λαzlα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαzπερj„ zε αυτmνοzη θjρzανση & ελ[χιστα κοινmχρηστα, στην dνω Κυψjλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορmφου, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 100 τ.z. zε 2 υ/δ στην οδm Μεγ. Αλεξ[νδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, κεντρικm, επιπλωzjνο, zε τζ[κι & αυτmνοzη θjρzανση. Ενοικι[ζεται & για σεζmν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο επιπλωzjνο 2αρι 55 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.z. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πjτρινη επιπλωzjνη zονοκατοικlα 85 τ.z. zε κkπο, στο Μικρm Χωριm. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγ[λη, καινοnρια, επιπλωzjνη γκαρσονιjρα, χωρl„ κοινmχρηστα, στη Λαγκαδι[. Τιzk: 200 ευρ~. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγεια οικlα 50 τ.z. στο Μεγ[λο Χωριm. κ. dννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα στην οδm Κατσαντ~νη 4. Τιzk προσιτk. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 47 τ.z. σε ισmγειο zονοκατοικlα„ που βλjπει σε αυλk, στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αφροδlτη„ 11, απjναντι απm τη στεγασzjνη λαϊκk αγορ[. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοnρια διαzερlσzατα 75 τ.z. jκαστο, zε τζ[κι. Το jνα 2ου mροφο, επιπλωzjνο zε ψυγεlο και κουζlνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.z. περlπου πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση στο 1ο Jηz. Σχολεlο, κοντ[ στο ΤΕΙ, στην οδm Καφαντ[ρη & Νικολ[ου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2αρι διαzjρισzα zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Π[τzου 16 στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε τζ[κι και π[ρκινγκ σε νεmκτιστη πολυκατοικlα, στην οδm Χρ. Κατσ[zπα 4, στο δρmzο του Γηροκοzεlου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.z. επιπλωzjνο και zη, στο κjντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnργιο πολυτελj„ studio, πλkρω„ επιπλωzjνο – εξοπλισzjνο, χωρl„ κοινmχρηστα, σε κεντρικm σηzεlο τη„ πmλη„. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 50 τ.z. zε τζ[κι στον Προφkτη Ηλlα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι 53 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στη φοιτητικk εστlα, στη Λαzlα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z. επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη, απjναντι απm το 4ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δnο 2αρια zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Ηφαlστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση, χωρl„ κοινmχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246.

Ν Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γυναlκα ΖΗ ΤΑ εργασlα παντm„ τnπου, τι„ πρωινj„ ~ρε„. Τηλ. 6979294422. ΖΗ Τ εργασlα ω„ zπjιzπι σlτερ. Τηλ. 6981308457, 6937812252. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ γυναlκα, κ[τοχο„ αυτοκινkτου, για πρωινk δουλει[ σε ξεν~να. Τηλ. 6972276829. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ αγροτεz[χιο, zη καλλιεργkσιzο, jκταση„ 2-4 στρ., αποχαρακτηρισzjνο, προσβ[σιzο, πλησlον οικισzοn, στην Ευρυτανlα. Κο„ Jηzkτρη„. Τηλ. 6972698598. Ελληνlδα κυρlα, πρ~ην νοσοκmzα, zε zεγ[λη εzπειρlα, ΖΗ ΤΑ εργασlα. Τηλ. 6945453584. Σοβαρk Ελληνlδα κυρlα, zε Ι.Χ. αυτοκlνητο, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ καθαριmτητα σπιτι~ν κι [λλε„ οικιακj„ εργασlε„, εντm„ Ευρυτανlα„. Τηλ. 6975746775. Ελληνlδα κυρlα zε zεγ[λη εzπειρlα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φροντlδα ηλικιωzjνων και τη δηzιουργικk και υπεnθυνη φnλαξη παιδι~ν. Τηλ. 6973676847. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ zονοκατοικlα για ενοικlαση εντm„ πmλεω„ Καρπενησlου, κατ[ προτlzηση zε τζ[κι. Τηλ. 6974222333. Κυρlα απm Βουλγαρlα ΖΗ ΤΑ εργασlα ω„ εσωτερικk για τη φnλαξη ηλικιωzjνων. Τηλ. 6981484663. Ο Ραδιοτηλεοπτικm„ Οργανισzm„ Κεντρικk„ Ελλ[δα„ STAR A.E. ΖΗ ΤΑ 2 συνεργ[τε„ για την επ[νδρωση του διαφηzιστικοn τzkzατο„ στον νοzm Ευρυτανlα„. Προσφjρονται πολn ικανοποιητικj„ αzοιβj„ & παρjχεται δωρε[ν εκπαlδευση. Επιθυzητ[ Προσmντα: Προϋπηρεσlα σε πωλkσει„. Καλm χειρισzm ηλεκτρονικοn υπολογιστk. Ικανοποιητικk και επιzεληzjνη εzφ[νιση. Επικοινωνιακm ταλjντο. Πληροφορlε„: 2231046725. Υπεnθυνο„: κ. Νικmπουλο„ Γι[ννη„. Αντρmγυνα και [τοzα ΖΗ ΤΑΜΕ για zmνιzη δουλει[ σε ελληνικ[ εστιατmρια σε Γερzανlα-Ολλανδlα, δωρε[ν διαzονk, διατροφk, ασφ[λεια. Τηλ. 6984461854. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ β[τα zε χ~zα για χωρ[φι. Τηλ. 2237024585. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ οικmπεδο για αγορ[ στο Καρπενkσι, αλλ[ και στην ευρnτερη περιοχk, jω„ 50.000 ευρ~. Τηλ. 6986648943. ΖΗ Τ εργασlα παντm„ τnπου. Εlzαι νοσοκmzα και φυσιοθεραπεnτρια 55 ετ~ν. Jουλεnω χωρl„ ρεπm. Κα Κατερlνα. Τηλ. 6997682524. Βουλγ[ρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ω„ εσωτερικk ηλικιωzjνου„, κατ[κοιτου„, παιδι[, οικιακj„ εργασlε„, καθ~„ και δουλειj„ σε ταβjρνα, πανσιmν. Τηλ. 6992531891. Κυρlα zε πεlρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεnθυνα τη φnλαξη παιδι~ν, απm βρεφικk jω„ σχολικk ηλικlα, zε δυνατmτητα βοkθεια„ και στη zελjτη των zαθηz[των του„. Τηλ. 6932988422. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ [τοzο, το οποlο να διαzjνει στη Λαzlα, αλλ[ να εργ[ζεται στο Καρπενkσι, για την κοινk καθηzερινk zεταφορ[ zε στmχο την εξ ηzισεlα„ δαπ[νη στα jξοδα ταξιδιοn. Τηλ. 6942482261. Πτυχιοnχο„ zε φροντιστηριακk εzπειρlα & πειθαρχlα ΠΑΡΑΙΕΙ zαθkzατα σε zαθητj„ Jηzοτικοn & Γυzνασlου θεωρητικk„ κατεnθυνση„. Τιzj„ προσιτj„. Τηλ. 6981657134. ΖΗ Τ εργασlα για κουζlνα, εντm„ πmλη„. Τηλ. 6976088244. Θjλετε να κερδlσετε χρmνο & χρkzα; ΑΝΑΛΑΜΒΑΝ την καταzjτρηση των αποδεlξε~ν σα„ για την Εφορlα. Τηλ. 6974905365. Κυρlα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεnθυνα την φροντlδα ηλικιωzjνων & παιδι~ν. Τηλ. 6973532467. ΖΗ Τ εργασlα ω„ zπjιzπι σlτερ. Μmνο πρωινj„ ~ρε„, εκτm„ Σαββ[του & Κυριακk„. Με εzπειρlα. Τηλ. 6980069760.


Ρεπορτάζ Με την υπουργ Παιδε α συναντθηκε ο Κλαρχο Περγαντ Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 28 εκε8βρ*ου 2011 / Σελ*δα 28Συζητ)θηκαν οι δυνατ+τητεB για ν(α προγρ88ατα σπουδ<ν στο Πανεπιστ)8ιο ΣτερεB ΕλλδαB

Ν Ε νι κά

Η συνντηση αυτ), πραγ8ατοποι)θηκε στο πλα*σιο τηB απ+φασηB τηB ειδικ)B συνεδρ*ασηB του Περιφερειακο, Συ8βουλ*ου για το Πανεπιστ)8ιο που (γινε στιB 16 Ιουν*ου 2011, αφο, ε*χε προηγηθε* σ,σκεψη 8ε τουB επικεφαλ)B των παρατξεων και τον πρ+εδρο τηB ιοικο,σαB ΕπιτροΕυπ)B του Πανεπιστη8*ου. Τα «Ε ρυτανικ Ν(α» ε*χαν τ+τε δη8οσιε,σει αναλυτικ+ ρεπορτζ για την ειδικ) αυτ) συνεδρ*αση (αρ. φ,λλου 450/29-6-2011), στην οπο*α το Περιφερειακ+ Συ8βο,λιο ε*χε αποφασ*σει ο8+φωνα να δη8ιουργηθο,ν και να λειτουργ)σουν σχολ(B που θα συ8περιλα8β-

δαB. Οι κατευθ,νσειB αυτ(B αποτελο,ν τιB αναγκα*εB προϋποθ(σειB για την αναβθ8ιση τηB ποι+τηταB των σπουδ<ν. Επο8(νωB τα εκπαιδευτικ ιδρ,8ατα τηB ΣτερεB ΕλλδαB, ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε διαβο,λευση 8ε την τοπικ) κοινων*α και το Υπουργε*ο Παιδε*αB και σε εναρ8+νιση 8ε τον ν(ο χρτη τηB εκπα*δευσηB, θα πρ(πει να παρουσισουν αξι+πιστεB και ελκυστικ(B προτσειB, προκει8(νου η Περιφ(ρεια ΣτερεB ΕλλδαB να (χει 8ια βι<σι8η και σ,γχρονη τριτοβθ8ια εκπα*δευση. Ο κ. ΠεργαντB επεσ)8ανε για τη συνντηση αυτ) +τι «Σ)8ερα ε*χα8ε 8*α εποικοδο8ητικ) συνεργασ*α 8ε την Υπουργ+ Παιδε*αB, 8*α συνεργασ*α, που προκλ)θηκε 8ετ απ+ πρωτοβουλ*α τηB Περιφ(ρειαB για ειδικ) συνεδρ*αση για το Πανεπιστ)8ιο και 8ε βση την ο8+φωνη απ+φαση του σ<8ατοB. Στη ση8εριν) συνντηση διαφνηκε πωB τα ιδρ,8ατα τηB ΣτερεB ΕλλδαB, ΑΕΙ και ΤΕΙ, θα πρ(πει να αντι8ετωπ*σουν τιB συνθ)κεB που δια8ορφ<νει ο ν(οB εκπαιδευτικ+B χρτηB τηB χ<ραB και να συνεργαστο,ν δη8ιουργικ για να ε*ναι η τριτοβθ8ια εκπα*δευση στη Στερε Ελλδα σταθερ), παραγωγικ) και αξι+πιστη».

Α

Με την Υπουργ+ Παιδε*αB κ. &ννα ια8αντοπο,λου συναντ)θηκε την Τρ*τη 13 εκε8βρ*ου 2011 ο ΠεριφερειρχηB ΣτερεB ΕλλδαB κ. Κλ(αρχοB ΠεργαντB. Στη συνντηση αυτ) συ88ετε*χαν επ*σηB ο επικεφαλ)B τηB 8ε*ζονοB 8ειοψηφ*αB κ. Χει8ραB και η υπε,θυνη του συνδυασ8ο, για θ(8ατα εκπα*δευσηB κ. Μακρ), ο αντιπρ+εδροB τηB ιοικο,σαB Επιτροπ)B του Πανεπιστη8*ου ΣτερεB ΕλλδαB κ. Παναγιωτ+πουλοB, ο πρ+εδροB τηB πρωτοβουλ*αB πολιτ<ν για το Πανεπιστ)8ιο κ.. Σ8οκοβ*τηB, καθ<B και στελ(χη του Υπουργε*ου, αρ8+δια για την τριτοβθ8ια εκπα*δευση.

νουν τα ση8εριν τ8)8ατα, σ,8φωνα 8ε την πρ+ταση τηB ιοικο,σαB Επιτροπ)B του Πανεπιστη8*ου ΣτερεB ΕλλδαB και να εκπονηθο,ν και να εφαρ8οστο,ν καινοτο8ικ και ευ(λικτα προγρ88ατα σπουδ<ν, που θα δ*νουν πολλαπλ(B δυνατ+τητεB στουB φοιτητ(B. Επ*σηB, πρθηκε απ+φαση να διασυνδεθε* η λειτουργ*α του Πανεπιστη8*ου 8ε την τοπικ) κοινων*α, 8ε 8ελ(τεB,

(ρευνεB, πρακτικ) σκηση και επαγγελ8ατικ) προοπτικ) καθ<B και να εξασφαλιστε* η στ(γασ) τουB σε οργανω8(νουB και σ,γχρονουB χ<ρουB. Ο ΠεριφερειρχηB κ. ΠεργαντB, κατ τη διρκεια τηB συνντησηB 8ε την υπουργ+ Παιδε*αB, υλοποι<νταB την απ+φαση του Περιφερειακο, Συ8βουλ*ου, αναφ(ρθηκε στο περιεχ+8εν+ τηB και στην ενδυν8ωση τ+σο του Πα-

νεπιστη8*ου, +σο και των ΤΕΙ τηB ΣτερεB ΕλλδαB. Η υπουργ+B, παρουσιζονταB τον ν(ο χρτη τηB εκπα*δευσηB, αναφ(ρθηκε στιB κατευθ,νσειB για την τριτοβθ8ια εκπα*δευση, τον*ζονταB την ανγκη συνεργασ*αB ΑΕΙ και ΤΕΙ, προκει8(νου να προταθε* (να καινοτ+8ο πρ+γρα88α σπουδ<ν, που )δη δια8ορφ<νεται απ+ τη ιοικο,σα Επιτροπ) του Πανεπιστη8*ου ΣτερεB Ελλ-

υρ υτ α

Ανακοινώσεις Συνντηση συντονισο δρσεων στη Στυλ δα ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡ Ν ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ

 Θα συ ετχει και το ΚΠΕ Καρπενησου

Το Κ(ντρο Περιβαλλοντικ)B Εκπα*δευσηB (ΚΠΕ) Στυλ*δαB-ΥπτηB (χει οριστε*, 8ε υπουργικ) απ+φαση, ωB το συντονιστικ+ ΚΠΕ τηB ΣτερεB ΕλλδαB. Στη Στερε Ελλδα λειτουργο,ν τρ*α ΚΠΕ, τηB Στυλ*δα-ΥπτηB, τηB &8φισσαB και του Καρπενησ*ου.

Ε

Με αφορ8) την απ+φαση τηB Περιφερειακ)B ιε,θυνσηB ΣτερεB ΕλλδοB για τον ορισ8+ λειτουργ*αB Συ8βουλευτικ)B Επιτροπ)B των ΚΠΕ (ΣΕΚΠΕ) για τον συντονισ8+ των δραστηριοτ)των των ΚΠΕ τηB Περιφ(ρειB 8αB, θα πραγ8ατοποιηθε* συνντηση την Τετρτη 11 Ιανουαρ*ου 2012, στιB εγκαταστσειB του ΚΠΕ Στυλ*δαB (εργατικ(B κατοικ*εB) και <ρα 10.30 το πρω*. Στη συνντηση θα συ88ετ(χουν τα 8(λη τηB ΣΕΚΠΕ και συνεπικουρικ οι αναπληρωτ(B υπε,θυνοι των ΚΠΕ. Για την Ευρυταν*α, ωB 8(λοB του ΣΕΚΠΕ,

θα παραστε* ο υπε,θυνοB του ΚΠΕ Καρπενησ*ου κ. Ε88ανου)λ ΚοπανκηB, η κ. Α8αλ*α Αναγν<στου ωB αναπληρ<τρια υπε,θυνη, καθ<B και οι εκπαιδευτικο* κ.κ. Θε+δωροB ΚαραγιννηB, υπε,θυνοB σχολικ<ν δραστηριοτ)των Α/θ8ιαB Εκπα*δευσηB νο8ο, Ευρυταν*αB και Βασιλικ) Σιο,τα, υπε,θυνη σχολικ<ν δραστηριοτ)των Β/θ8ιαB Εκπα*δευσηB νο8ο, Ευρυταν*αB. Τα (ξοδα 8ετακ*νησηB, 8ε (να αυτοκ*νητο, των συ88ετεχ+ντων του νο8ο, Ευρυταν*αB θα καλυφθο,ν απ+ τη διαχειριστικ) επιτροπ) ) το τεχνικ+ δελτ*ο του ΚΠΕ Καρπενησ*ου. Το πρ+γρα88α τηB συνντησηB θα ξεκιν)σει λ*γο 8ετ τιB 10.30 το πρω* αφο, θα (χει ολοκληρωθε* η προσ(λευση των συ88ετεχ+ντων και ο σχετικ+B χαιρετισ8+B. Αρχικ, θα παρουσιαστε* ο προγρα88ατισ8+B των δρσεων τηB δια β*ου εκπα*δευσηB, για κθε (να ξεχωριστ των τρι<ν ΚΠΕ τηB Περιφ(ρειαB, οι

οπο*εB αφορο,ν στην επι8+ρφωση ενηλ*κων (επι8ορφωτικ σε8ινρια και η8ερ*δεB), στη λειτουργ*α εθνικ<ν και περιφερειακ<ν δικτ,ων, σε επισκ(ψειB σχολικ<ν περιβαλλοντικ<ν ο8δων στα πλα*σια τηB δια β*ου 8θησηB, στιB συνεργασ*εB 8ε φορε*B και στην παραγωγ) εκπαιδευτικο, υλικο,. Περ*που στιB 12.00 το 8εση8(ρι θα πραγ8ατοποιηθε* (να 8ικρ+ διλει88α και θα ακολουθ)σουν οι τοποθετ)σειB και οι προτσειB των υπευθ,νων για καινοτ+8εB δρσειB στην Περιφ(ρεια ΣτερεB. 'πειτα, θα συζητηθο,ν τα θ(8ατα τηB διε,ρυνσηB των δυνατοτ)των και του σχεδιασ8ο, κοιν<ν δρσεων των ΚΠΕ και των υπευθ,νων τηB Περιφ(ρειαB, η κατανο8) των δρσεων αν ΚΠΕ και η δη8οσιοπο*ηση των δρσεων αυτ<ν. Τ(λοB, περ*που στιB 2.30 το 8εση8(ρι, η συνντηση θα κλε*σει 8ε γε,8α που θα παρατεθε* για +λουB τουB συ88ετ(χοντεB.


Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ=ρτη 28 .εκεSβρFου 2011 / ΣελFδα 29

Ν Ε

- 2237021122

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜ.ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583 Λ. ΑΛΕΞΑΝ.ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

υρ υτ α

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

annaantmattheou@mail.com

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1ο] ΟΡΟΦΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

Ε

• ΕπενδυτικG] ΝGSο] • ΜεταποFηση - ΤουρισSG] • ΕSπGριο -ΥπηρεσFε] • ΑστικE Αν=πτυξη • ΓυναικεFα ΕπιχειρηSατικGτητα • ΝεανικE ΕπιχειρηSατικGτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ.ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγFου 5, ΚαρπενEσι

Ρεπορτάζ

νι κά

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ω) και 4,3 λεπτ

Αξηση στην τι τη αλυβδη βενζνη Α ξηση σηε ωσε η τι

του λ τρου τη! α λυβδη! βενζ νη! στα περισσ τερα πρατ ρια του νοο την εβδοδα που α! π ρασε, ε δεδο νη την αυξη νη ζ τηση λ γω τη! τουριστικ ! κ νηση! εν ψει των γιορτν των Χριστουγ ννων.

Πιο συγκεκριSDνα, σε σHγκριση Sε τι] τιSD] τη] προηγοHSενη] εβδοS=δα] η τιSE του λFτρου παρDSεινε σταθερE σε 4 πρατEρια ενW SGλι] σε 1 πρατEριο η τιSE SειWθηκε κατ= 2 λεπτ=. <στGσο, αHξηση παρου-

σι=στηκε σε 8 πρατEρια του νοSοH, η οποFα κυS=νθηκε απG 1 Dω] και 4,3 λεπτ= το λFτρο. Οι SετρEσει] διενεργEθηκαν απG το ΤSESα ΕSπορFου και ΤουρισSοH την ΤρFτη 27 .εκεSβρFου 2011.


Πολιτισ 

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ6ρτη 28 &εκεUβρFου 2011 / ΣελFδα 30 ΕπιUDλεια στEλη_:

ΣυντακτικE οU6δα

να ργο του Σουελ Μπκετ

Μακμπέθ

Περιμένοντας τον Γκοντό

ταFω απGκτηση υλικYν αγαθYν Dχει οδηγEσει σε αδιDξοδο. Bρθε η Yρα για αναθεYρηση και απογHUνωση UDχρι τα στοιχειωδY_ αναγκαFα. Και δεν υπ6ρχει Dργο πιο απογυUνωUDνο, πιο στοιχειYδε_ απG το «ΠεριUDνοντα_ τον ΓκοντG», για το οποFο ο ΜπDκετ αρνEθηκε να αποκαλHψει τα UυστEρι6 του, πDρα απG το Gτι εFναι Dνα Dργο «Uε γDλιο και δ6κρυα». ΕξEντα χρGνια απG τGτε που γρ6φτηκε, η αλλαγE που Dχει συντελεστεF στη συUUετοχE των γυναικYν σε πολιτικD_ και οικονοUικD_ θDσει_ στι_ ανεπτυγUDνε_ καπιταλιστικD_ κοινωνFε_, υπDβαλε την ιδDα τα πρGσωπα του ΜπDκετ να χ6σουν το φHλο του_ και να δοHUε ανθρYπινα πλ6σUατα -κι Gχι

UGνο 6νδρε_- στον τGπο και στον χρGνο του Dργου. ?τσι γυναFκε_ ηθοποιοF παFζουν του_ πDντε ανδρικοH_ ρGλου_ του Dργου. ΠαFζουν: Κ6τια ΓDρου, &EUητρα ΧατοHπη, ΜυρτY Αλικ6κη, ΛουκFα ΠιστιGλα, Αρι6δνη ΚαβαλιDρου

ΘDατρο ΤDχνη_ ΦρυνFχου 14, ΑθEνα (Πλ6κα) ?ω_ 08.04.2012 ΠDUπτη, ΠαρασκευE και Σ6ββατο στι_ 21.15, Σ6ββατο 18.15 (ΑπογευUατινE) Τετ6ρτη και ΚυριακE στι_ 20.00 ΕFσοδο_ 10 - 20 ευρY http://www.theatro-technis.gr/

υρ υτ α

να ουσικ παραθι

Ταξιδεύοντας με τον Σταυρό του Νότου

«Ο ΣταυρG_ του ΝGτου», σε ποFηση ΝFκου ΚαββαδFα, εFναι Dνα Dργο ζωντανG για το δηUιουργG του, Θ6νο ΜικροHτσικο, αφοH απG την εποχE τη_ σHνθεση_ των πρYτων τραγουδιYν (1977) UDχρι σEUερα, αλλ6ζει συνεχY_ και εFναι η αιχUE του δGρατο_ τη_ τραγουδοποιFα_ του.

Ε

Τα θρυλικ6 πλDον τραγοHδια του συνθDτη που Dφεραν τον «Uεγ6λο ταξιδευτE τη_ ποFηση_» κοντ6 στου_ νDου_ αφοH του_ προDτρεπαν να «χορDψουν π6νω στο φτερG του καρχαρFα», να ξεπερ6σουν τα Gρι6 του_ και να κατακτEσουν το αδHνατο, γFνονται σEUερα το DναυσUα για Uια παρ6σταση γεU6τη UουσικD_, παραUHθια και σκηνικ6 σHUβολα που φιλοδοξεF να συUπαρασHρει και τη νεG-

τερη γενι6 σ' Dνα ταξFδι στον κGσUο τη_ φαντασFα_. Το χριστουγεννι6τικο πολυθDαUα «ΤαξιδεHοντα_ Uε τον ΣταυρG του ΝGτου» παρουσι6ζεται σε στι_ 28,29 και 30/12, στην ΑFθουσα ΧρEστο_ ΛαUπρ6κη_, ξετυλFγεται σαν Dνα περιπετειYδε_ παραUHθι που ζωντανεHει επF σκηνE_ Uε τρGπο αφηγηUατικG και θεατρικG, Uε UουσικE και χορG. Οι δηUοφιλεF_ συνθDσει_ του Θ6νου ΜικροHτσικου - Uε τον Fδιο, παρGντα και σε ρGλο ερUηνευτE - συνταξιδεHουν Uε τα κεFUενα που Dγραψε η συγγραφDα_ ΜαρFα Παπαγι6ννη, εUπνευ-

?να απG τα σηUαντικGτερα Dργα τη_ ελισαβετιανE_ εποχE_, ο ''ΜακUπDθ'' του ΣαFξπηρ ανεβαFνει στη ΣτDγη ΓραUU6των και ΤεχνYν, απG τι_ 18 ΙανουαρFου.

Ο ''ΜακUπDθ'' εFναι Uια τραγωδFα που UπορεF να αποτελDσει υλικG για Dνα θDατρο ζωντανG, παλλGUενο και συγκλονιστικG. ΤροUοκρατFα, καταστολE, κοινωνικE και ιδεολογικE αστ6θεια εFναι ο σκηνικG_ χYρο_ τη_ καθηUερινGτητα_ των συγχρGνων του ΣαFξπηρ. Το Dργο εFναι γραUUDνο σε Uια εποχE δραUατικYν κρFσεων και UεταβολYν σε πολιτικG, κοινωνικG και ιδεολογικG επFπεδο για τη ΒρετανFα αλλ6 και ολGκληρη την ΕυρYπη. Οι αναγωγD_ στην

νι κά

&Hο 6στεγοι αλEτε_ (E UEπω_ δHο π6Uπτωχοι διανοοHUενοι) περιUDνουν στη UDση του πουθεν6 την 6φιξη κ6ποιου UυστηριYδου_ ΓκοντG που θα του_ σYσει, αλλ6 δεν Dρχεται ποτD. Στην εποχE που γρ6φτηκε, ενσωU6τωνε την τραγικE εUπειρFα του παγκοσUFου πολDUου -που UGλι_ εFχε τελειYσει- Uε την αναUονE για την ανασυγκρGτηση π6νω στα ερεFπια του ολDθρου. ΣEUερα, UDσα στο κλFUα του ζGφου και τη_ ανασφ6λεια_ που υπ6ρχει σε παγκGσUιο επFπεδο και ιδιαFτερα στην χYρα Uα_, οι Eρωε_ του ΜπDκετ -που περιφDρονται σ' Dνα αφιλGξενο σHUπαν και περιUDνουν απεγνωσUDνα κ6τι E κ6ποιον- Uοι6ζουν τραγικ6 σHγχρονοι. Το Dργο φαFνεται να Dχει ιδιαFτερη απEχηση σε καιροH_ κοινωνικE_ και πολιτικE_ κρFση_. Στην παροHσα οικονοUικE συγκυρFα η απEχησE του ανανεYνεται και π6λι. Ο καταναλωτισUG_ και η επF Uα-

Ν Ε

Α

Το "ΠεριUDνοντα_ τον ΓκοντG", εFναι το πιο γνωστG Dργο του ΙρλανδοH δραUατουργοH Σ6Uουελ ΜπDκετ. ?χει γFνει αντικεFUενο πολλYν ερUηνειYν και συζητEσεων.

σUDνη απG τι_ UαγικD_ εικGνε_ που ξεπροβ6λλουν απG τα κεFUενα του ΚαββαδFα αλλ6 και 6λλε_, προερχGUενε_ απG γνωστ6 ναυτικ6 παραUHθια, ελληνικ6 και ξDνα. Η παρ6σταση-παραγωγE του Μεγ6ρου ΜουσικE_ ΑθηνYν «ΤαξιδεHοντα_ Uε τον ΣταυρG του ΝGτου» εντ6σσεται στο πλαFσιο τη_ Σειρ6_ ΕιδικD_ ΕUφανFσει_ΠαιδικG ΘDαUα.

ΣυντελεστD_ Συντροφι6 Uε του_ σπουδαFου_ παραUυθ6δε_τραγουδιστD_ ΧρEστο ΘηβαFο, ΚYστα ΘωUαcδη, ΡFτα

ΑντωνοποHλου και >ννα Λιν6ρδου, του_ UουσικοH_ ΘHUιο ΠαπαδGπουλο (στα πνευστ6) και ΝFκο Τουλι6το (στα κρουστ6), του_ ηθοποιοH_ ΧρEστο Μαλ6κη και ΝικGλα ΑγγελE αλλ6 και τι_ χορογραφFε_ τη_ ΣεσFλ ΜικροHτσικου (χορεHουν: ΝικολDτα ΚαρUFρη, ΑλεξFα ΚωστE, ΚατερFνα ΛιGντου, ΚωνσταντFνα ΜικροHτσικου, &EUητρα Χαραλ6Uπου_ και ΠDγκυ ΨυχογιοH). Τη σκηνοθετικE επιUDλεια τη_ παρ6σταση_ Dχει ο Θ6νο_ ΜικροHτσικο_. ΒοηθG_ σκηνοθDτη: ΑγγελικE ΠDτκου. ΣχεδιασUG_ φωτισUοH: Τ6σο_ ΠαλαιοροHτα_. ΣχεδιασUG_ Eχου: Μπ6Uπη_ Μπλαζουδ6κη_. ΕπιUDλεια παραγωγE_: Cricos- Μ6νο_ ΤρανταλFδη_. ΜDγαρο ΜουσικE_ ΑθηνYν Βασ.ΣοφFα_ & ΚGκκαλη 1, 11521 ΑθEνα 28, 29 και 30/12 στι_ 8.30 U.U. 30/12 στι_ 5.00 U.U. www.elculture.gr

εποχE Uα_ θα UποροHσαν να θεωρηθοHν παρακινδυνευUDνε_, πλην GUω_ εFναι αναπGφευκτε_.

ΕρUηνεHουν: ΑργHρη_ Ξ6φη_, >ννα Μ6σχα, ΞDνια ΚαλογεροποHλου, ΚYστα_ ΜπερικGπουλο_, Θ6νο_ Τοκ6κη_, ΓιYργο_ ΧρυσοστGUου, ΑστDρη_ ΠελτDκη_, ΓιYργο_ ΠαπαγεωργFου, &ηUEτρη_ ΝασιοHλα_, ΚωνσταντFνο_ ΒουδοHρη_ ΠληροφορFε_ εκδEλωση_ ΣτDγη ΓραUU6των και ΤεχνYν-CδρυUα 5ν6ση ΛεωφGρο_ ΣυγγροH 107109, ΑθEνα, http://www.sgt.gr/ 18.01.2012 Dω_ 25.02.2012 Τετ6ρτη Dω_ ΚυριακE στι_ 20.30 ΕFσοδο_: 10 - 28 ευρY www.elculture.gr

Τα πίσω δωμάτια του νου

Η αναδροUικE Dκθεση ΝFκο_ Χουλιαρ6_ “Τα πFσω δωU6τια του νου” που διοργανYνεται στο ΜουσεFο Μπεν6κη εFναι αφιερωUDνη σε Dναν απG του_ σηUαντικGτερου_ ?λληνε_ καλλιτDχνε_, τον ΝFκο Χουλιαρ6, και επιχειρεF να συγκεντρYσει για πρYτη φορ6 Gλε_ τι_ πτυχD_ του Dργου του (ζωγραφικE, λογοτεχνFα, ποFηση, UουσικE, στFχοι, σχεδιασUG_ βιβλFων), δFνοντα_ DUφαση στην εικαστικE του δηUιουργFα.

Η Dκθεση φιλοξενεF τGσο ζωγραφικ6 Dργα του καλλιτDχνη Gσο και δηUιουργFε_ του σε χαρτF. Οι συγγραφικD_, σχεδιαστικD_ και ερUηνευτικD_ πτυχD_ τη_ δηUιουργικE_ παραγωγE_ του προβ6λλονται, παρ6λληλα, UDσα απG εξYφυλλα βιβλFων, βινιDτε_, χειρGγραφα, εξYφυλ-

λα δFσκων και αντικεFUενα, ενY οπτικοακουστικG υλικG απG συνεντεHξει_, παραστ6σει_ και συναυλFε_ συνοδεHει την παρουσFαση των παραπ6νω εκθεU6των. Τα Dργα τη_ Dκθεση_ προDρχονται απG ιδρHUατα και ιδιωτικD_ συλλογD_, κυρFω_ GUω_ απG το ανDκδοτο υλικG που αποκαλHφθηκε Hστερα απG την ολοκλEρωση Dρευνα_ δHο περFπου χρGνων στο προσωπικG αρχεFο του καλλιτDχνη. ΜουσεFο Μπεν6κη, κτEριο οδοH ΠειραιY_, ΠειραιY_ 138 & ΑνδρονFκου, ΑθEνα ?ω_ 15/01/2012 Τετ6ρτη, ΠDUπτη, ΚυριακE: 10:00 - 18:00, ΠαρασκευE, Σ6ββατο: 10:00 - 22:00 Τηλ. 210 345 3111


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετOρτη 28 Bεκεlβρ]ου 2011 / Σελ]δα 31 Επιl[λεια στ\ληv:

Βασ]ληv Κ^κκοταv kokkotian79@yahoo.

Sudoku

Το Sudoku ε]ναι το δηlοφιλ[στερο παιχν]δι lε αριθlο_v του πλαν\τη

Ν Ε

Παναγ^πουλου, τη γοητευτικ\ Λ\δα, lια φιλ^ζωη στα πρ^τυπα τηv Μπαρντ^, [ναν εκκεντρικ^ επιληπτικ^, lια σπουδα]α δηlοσιογρOφο του παρελθ^ντοv, την κ^ρη τηv και lια Oτακτη lαϊlο_. Τα υπ^λοιπα, δοσl[να lε Oφθονο χιο_lορ και νουOρ αφηγηlατικ^τητα, θα τα διαβOσετε σ’ αυτ^ το απολαυστικ^ βιβλ]ο του Maisonneuve, το οπο]ο γνpρισε lεγOλη επιτυχ]α στη χpρα lαv και διασκ[δασε αρκετο_v αναγνpστεv. Ο συγγραφ[αv, αν και χαρακτηρ]στηκε Oξιοv διOδοχοv του Ιζζ^ (Oδικοv χαρακτηρισl^v και για τουv δ_ο), διαlορφpνει [να δικ^ του, ξεχωριστ^ _φοv που φλερτOρει lε το παραδοσιακ^ αστυνοlικ^ lυθιστ^ρηlα, τον κινηlατογρOφο και το lπουρλ[σκ, επιχειρpνταv να lιλ\σει για τα πιο τραγικO πρOγlατα l[σα απ@ το χιο_lορ και την κωlωδ]α. Τα ευτρOπελα πολλO και ξεκαρδιστικO, ειδικO εκε]να που ξεπηδOνε απ’ την παρωδ]α των σκηνpν lOχηv, ^που [ναv θ]ασοv απ^ καρικατο_ρεv υποδ_εται ιδανικO το παρOλογο τηv ανθρpπινηv συνθ\κηv.

νι κά

Μια ηλικιωl[νη κυρ]α δολοφονε]ται σε lια εργατικ\ συνοικ]α τηv Μασσαλ]αv. Στην κηδε]α τηv συγκεντρpνονται λ]γοι Oνθρωποι, εκ των οπο]ων ο Xλληναv γε]τονOv τηv, ον^lατι Παναγ^πουλοv, και ο Ντασ] Ελ Αχl[τ που διδOσκει στο πανεπιστ\lιο Ιστορ]α των Μαθηlατικpν, ε]ναι ερωτευl[νοv lε τουv στ]χουv των ΚαγιOl, Μπρασσ[νv και Λαο Τσε, ενp συγχρ^νωv ε]ναι ο κ_ριοv «lεσολαβητ\v» στην επ]λυση των προβληlOτων του γκ[το. Οι δ_ο γε]τονεv δεν πε]θονται απ’ το σενOριο τηv απλ\v ληστε]αv και αναζητOνε την λ_ση του φονικο_. Xξω απ’ το νεκροταφε]ο καιροφυλακτο_ν δ_ο Ρpσοι πρOκτορεv που κατασκοπε_ουν τιv κιν\σειv του Παναγ^πουλου και του Αχl[τ, οι οπο]οι ^lωv δεν γνωρ]ζουν ^τι αυτ^ που αναζητOνε πραγlατικO ε]ναι ο Τσετσ[νοv σκ_λοv τηv γριOv, [να ζpο που OθελO του κατ[χει το πολ_τιlο lυστικ^. Η ετερ^κλητη παρ[α που l^λιv [χει σχηlατιστε] απαρτ]ζεται απ^ [ναν Κορσικαν^ ΑπOτσι που «ενδηlε]» στιv ταρOτσεv των πολυκατοικιpν, [ναν αλκοολικ^ δηlοσιογρOφο, την κ^ρη του

Οι καν^νεv του Sudoku ε]ναι απλο]: Τα κενO συlπληρpνονται lε αριθlο_v απ^ το 1 [ωv το 9. ΚOθε οριζ^ντια γραll\, κOθε κOθετη γραll\ και κOθε περιοχ\ lε 3x3 τετρOγωνα πρ[πει να περι[χουν απ^ l]α l^νο φορO ^λουv τουv αριθlο_v απ^ το 1 [ωv το 9.

Α

Ένας Τσ ετσέ νος Σ κ ύλος σ τη Μα σσ αλί α Michel Maisonneuve Πόλις 232 σελ.

Δ έ κα κα λ ύ τ ε ρ α ά λ μ π ο υ μ 2 0 1 1

υρ υτ α

Danger Mouse & Daniele Luppi - Rome ΘανOσηv Παπακωνσταντ]νου - Ο ΕλOχιστοv Εαυτ^v Still Corners - Creatures of an Hour Kasabian - Velociraptor Sivert Hoyem - Long Slow Distance Anna Calvi - Anna Calvi PJ Harvey - Let England Shake Josh T. Pearson - Last of the Country Gentlemen Χαϊνηδεv - ΑγροκτηνοτροφικO και ΜητροπολιτικO Lou Reed & Metallica - Lulu

Δ έ κα κα λ ύ τ ε ρ α D V D 2 0 1 1

Ε

Biutiful - Alejandro Gonzalez Inarritu Blue Valentine - Derek Cianfrance Μα_ρη Αφροδ]τη - Abdellatif Kechiche Μα_ροv Κ_κνοv - Darren Aronofsky Ο Κ^σlοv Ε]ναι ΜεγOλοv & η Σωτηρ]α τηv Ψυχ\v Βρ]σκεται στη Γων]α Stephan Komandarev Στην ΚαρδιO του Χειlpνα - Debra Granik Ο Λ^γοv του ΒασιλιO - Tom Hooper Πpv Τελε]ωσε Αυτ^ το Καλοκα]ρι Αλεξ[ι Ποπογκρ[πσκι Γν\σιο Αντ]γραφο - ΑlπOv ΚιαροστOlι Μ αχ α ιρ ο β γO λ τη v ΓιOννηv Οικονοl]δηv

Λ_ση: ΚOθε πρ^βληlα Sudoku [χει λ_ση η οπο]α lπορε] να επιτευχθε] χωρ]v εικασ]εv.

Η σ υντ α γ τ η" εβ δ ο δ α "

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

ΥΛΙΚΑ -1 1/2 κο_πα lαργαρ]νη σε θερlοκρασ]α δωlατ]ου -2 1/2 κο_πεv ζOχαρη -6 χωρισl[να αβγO -4 1/2 κο_πεv φαρινOπ -2 κουταλOκια baking powder

-1/4 κουταλOκι αλOτι -το ξ_σlα & το χυl^ εν^v πορτοκαλιο_ -1 κο_πα ψηl[να & χοντροκοll[να φουντο_κια -125 γρ. ψηφ]δεv κουβερτο_ραv \ σοκολOταv γOλακτοv -Oχνη ζOχαρη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧτυπOlε τα ασπρOδια lε τη lισ\ ζOχαρη σε σφιχτ\ lαρ[γκα. Σε Oλλο lπολ χτυπOlε τη lαργαρ]νη lε την υπ^λοιπη ζOχαρη να αφρατ[ψουν. Στο l]γlα ζOχαρη - lαργαρ]νη προσθ[τουlε [να-[να τα κροκOδια, ανακατε_ονταv να ενσωlατωθο_ν. Zστερα ρ]χνουlε το ξ_σlα και το αλOτι. Αφο_ [χουlε ανακατ[ψει το αλε_ρι lε το baking powder καλO, το ρ]χνουlε στο l]γlα εναλλOξ lε το χυl^. Xπειτα προσθ[τουlε λ]γηλ]γη τη lαρ[γκα ανακατε_ονταv αργO και πολ_ απαλO για να lην ξεφουσκpσει. Σε lπολOκι ανακατε_ουlε τιv ψηφ]δεv και τα φουντο_κια lε φαρ]να για να lην πOνε στον πOτο στο ψ\σιlο και κολλ\σουν. Τα ρ]χνουlε στο l]γlα, ανακατε_ονταv λ]γο. Απλpνουlε το l]γlα σε ταψ], σε καλO βουτυρωl[νη λαδ^κολλα. Ψ\νουlε σε προθερlασl[νο φο_ρνο 180 βαθlpν στο ρOφι του κ[ικ για 1 pρα και 15 λεπτO περ]που. Για να βεβαιωθο_lε πωv ψ\θηκε, βυθ]ζουlε [να ξυλOκι για σουβλOκι. Πρ[πει να βγα]νει καθαρ^. Προσοχ\, lην "αρπOξει". Αφο_ ψηθε] και κρυpσει λ]γο, την αναποδογυρ]ζουlε σε lια πιατ[λα και βγOζουlε τη λαδ^κολλα. ΒOζουlε το τυχερ^ ν^lισlα, τυλιγl[νο σε αλουlιν^χαρτο, στη π]σω πλευρO τηv π]ταv. Γυρ]ζουlε τη βασιλ^πιτα στην lπροστιν\ πλευρO και πασπαλ]ζουlε lε κοσκινισl[νη Oχνη. Μπορο_lε να σχεδιOσουlε το ν[ο [τοv lε γλOσο σοκολOταv (λιωl[νη σοκολOτα ανακατεl[νη lε βο_τυρο και ζOχαρη) \ ξ_σlα πορτοκOλι, \ ρ^δι. Μπορο_lε, στη διOlετρο τηv π]ταv, να τη δ[σουlε lε lια κ^κκινη κορδ[λα.

Ευρυτανικά Νέα  
Ευρυτανικά Νέα  

Ντόρα Μπακογιάννη. Ετοιμάζει το ψηφοδέλτιο της Ευρυτανίας - Ο Καρανίκας μίλησε...

Advertisement