Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"G τLποc εJναι ελεLθεροc. Η λογοκρισJα και κ9θε 9λλο προληπτικK YHτρο απαγορεLονται" Cρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ9γYατοc τηc Ελλ9δαc

Η ανεξ9ρτητη εβδοYαδιαJα εφηYερJδα τηc ΕυρυτανJαc

Τετρτη 10 Αυγοστου 2011

ΚυκλοφορεJ κ9θε Τετ9ρτη

Dδρα ΖηνοποLλου 7 ΚαρπενIσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr Dτοc 9o Αρ.ΦLλλου 456 τιYI 1 ευρ]

ΕξαIYερη δωρεν εκδρο*" στην !νδρο. Θα διανεYηθοLν 48 εισιτIρια. ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ. Εκδηλ]σειc για Kλα

τα ...γοLστα. Τα παιδι9 σε ρKλο …ηθοποι]ν. “Ρου9 Yατ” απK YικροLc και Yεγ9λουc. ΕΚ ΗΛΣΕΙΣ. ΚΑΤΣΑΝΤ8ΝΕΙΑ 2011. Ζωντ9νεψε η YνIYη του Κατσαντ]νη. ΕορτασYKc YνIYηc για τη Y9χη τηc ΚαλλιακοLδαc. ΕΝ8ΣΗ

ΕΥΡΥΤΑΝ8Ν ΑΜΕΡΙΚΗΣ «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ». ΑπονεYIθηκαν υπο-

“αΟποΤγτοσ ητ#ευσεε

Τι λHει για τον επJ 8 χρKνια αντιδIYαρχο Αγρ9φων κ. ΜιχKπουλο και γιατJ εJναι πικραYHνοc YαζJ του. Τι καταλογJζει στον πρ]ην δIYαρχο Αγρ9φων, ΒαγγHλη ΚατσιφK. Τι απαντ9 τελικ9 στιc κατηγορJεc Kτι παρHδωσε χρHοc 2,5 εκατ. ευρ] και ποιο ποσK παραδHχεται Kτι 9φησε πJσω του. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ σελ. 7 & 8

εκδε# νεκρ ψρια στον Καρπενησιτη

Αγγελ κα$, Πυξ Λαξ και Μ λαα$ γεψαν το κοιν ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 16 & 17

[ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ]

Εναι ο ποτα ολυσνο απ λατα και διοξνε;

Η YKλυνση των νερ]ν εJναι εYφανIc. Η φωτογραφJα εJναι απK σηYεJο του ποταYοL κοντ9 τον ΓαLρο.

Τον τελευταJο καιρK πληθαJνουν οι καταγγελJεc για ανεξIγητουc θαν9τουc ψαρι]ν πHστροφαc στον Καρπενησι]τη. Το φαινKYενο Hχει π9ρει Yεγ9λεc διαστ9σειc, προκαλ]νταc εLλογα, αλλ9 αναπ9ντητα, ερωτηYατικ9. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 5 & 6

Συν ντευξη Στ λιου Βενετδη

“Να επανHλθει η αξιοπιστJα και να εκλεJψει η βJα”

Ε

Φω# στα επιδατα “τυφλν” ΕπιθεωρητHc ΥγεJαc ψ9χνουν παρανοYJεc και στην ΕυρυτανJα ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 9

Α

Η αλθεια για το χρ ο$ του πρην δου Αγρ φων

υρ υτ α

τροφJεc στουc αριστεLσαντεc YαθητHc. Ε.Ο.Σ. Καρπενησ#ου. Στην εθνικI οY9δα χιονοδροYJαc ο Γι9ννηc ΑντωνJου. ΕΡΓΑ. ΑνοJγει αLριο ο «Βρ9χοc». ΞεκινοLν 9Yεσα οι εργασJεc στιc παιδικHc χαρHc. ΞLλα δρυKc δJνει το (ασαρχεJο Φουρν9c. ΑιτIσειc απK την ΠHYπτη 18 Hωc την ΠαρασκευI 26 ΑυγοLστου. “ΘερYK” επεισKδιο στη "ΜαργαρJτα". ΚτηνοτρKφοc διαπληκτJστηκε Yε τουριστικK πρ9κτορα. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ στα σ]Yατα ασφαλεJαc. 1.200 ειδικοJ φρουροJ στην ΑστυνοYJα και 4.000 πυροσβHστεc, 5ετουc υποχρHωσηc. ΚΑΥΣΙΜΑ. ΜικρI πτ]ση στην τιYI τηc αYKλυβδηc. ΕΚΛΟΓΕ Σ στη ΦραγκJστα. Για την εκλογI ενKc τοπικοL συYβοLλου. ΑναζIτηση ποικιλJαc αYπHλου. Το ΓεωπονικK ΠανεπιστIYιο Αθην]ν αναζητ9 την ποικιλJα "Μελισσ9κι". Πιστ]σειc για προYIθειεc και Hργα στον νοYK ΕυρυτανJαc. ΕπιστροφI ειδικοL φKρου καταν9λωσηc πετρελαJου στουc αγρKτεc.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΡ8ΗΝ (ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦ8Ν

Με εγλη επιτυχα το τρι ερο φεστιβλ του δ ου Καρπενησου

Ν Ε

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

νι κά

ΙΑΒΑΣΤΕ

Στο Καρπεν σι ο ΟΦΗ και η πρωταθλ τρια τη ΕΠΣ Κ ρκυρα, Κασσιπη.

Φ ΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 10 Αυγο στου 2011 / Σελ δα 2

Απάντηση για τις ανεμογεννήτριες

Κέρδη και ζημίες από ένα φεστιβάλ

Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ (6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920) Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

Α

λογισE8O ε7ναι διαφαν6O –και πρ5πει να ε7ναι – θα E%θουEε σ9ντοEα. -ξιζε λοιπ8ν τον κ8πο; Απ8 την πλευρ% του ηE%ρχου σ7γουρα %ξιζε: κυκλοφ8ρησε αν%Eεσα στον κ8σEο, και βελτ7ωσε ακ8Eη περισσ8τερο το πρεστ7ζ του, αν και φυσικ% δεν το 5χει αν%γκη, καθIO η α7γλη του ε7ναι ακ8Eη στα Eεσο9ρανα. Απ8 την πλευρ% των ξενοδ8χων %ξιζε επ7σηO, καθIO “κιν6θηκαν” 5στω και για 5να τρι6Eερο και 5βγαλαν κ%ποια σπασE5να. Απ8 πλευρ%O διαφ6EισηO του τ8που τα οφ5λη δεν 6ταν και τ8σο σηEαντικ%.Το Καρπεν6σι ε7ναι 6δη γνωστ8 και %λλεO χρονι5O ολ8κληρα τρ5να στο Eετρ8 διαφ6Eιζαν την «απ8δραση» στην Ευρυταν7α. Εξ %λλου τα χρ6Eατα που ξοδε9τηκαν 6ταν π%ρα πολλ% αν σκ8πευαν E8νο σ’ αυτ8. ΤIρα αν το φεστιβ%λ γ7νει θεσE8O, σ7γουρα τα κ5ρδη θα ε7ναι πολλαπλ%σια. ΑO Eην ξεχν%Eε 8EωO 8τι κ%θε καλοκα7ρι «φεστιβαλ7ζει» ολ8κληρη η Ελλ%δα, 8τι οι «Πυξ Λαξ» δεν θα «επανενIνονται» κ%θε χρ8νο, και 8τι ακ8Eα και η Χαρο9λα Αλεξ7ου, 6 ο Παπακωνσταντ7νου να 5ρχονταν, πολ9 δ9σκολα θα ξεσηκIνονταν οι ΑγρινιIτεO και οι ΛαEιIτεO για να 5ρθουν στο Καρπεν6σι. Φυσικ% θα Eπορο9ν να προσκαλο9νται Eικρ5O νεανικ5O Eπ%ντεO, %γνωστοι καλλιτ5χνεO που θα παρουσι%ζουν την δουλει% τουO ενδι%Eεσα και ο9τω καθ’ εξ6O. Β5βαια 8λα αυτ% ε7ναι δουλει% των υπε9θυνων για του χρ8νου. Οι οπο7οι, ειρ6σθω εν παρ8δω, πρ5πει να ξ5ρουν 8τι η πρ8θεση «εν» δεν πα7ρνει απ8στροφο. Ε7ναι σκ5τη, απ5ριττη και Eοναδικ6: «εν» (εν Αθ6ναιO, εν Καρπενησ7ω κτλ). Αν γρ%ψουEε «εν’», σηEα7νει «5να», πIO λ5Eε «εν’, δυ8, κ%τω», κ%τι τ5τοιο. Οπ8τε δεν γρ%φουEε «εν’ ορεσι», αλλ% «εν 8ρεσι». Και Eην πει κανε7O πωO η απ8στροφοO 6ταν τ8νοO! Γιατ7 και στ’ αγγλικ%, «en’ oresi» το ε7δα γραEE5νο. .λεοO! Τ8ση E8ρφωση πια;;; Και γιατ7 δεν κρατο9σαν και το πολυτονικ8, που αυτ6 την περ7οδο κ%νει και σε πιο… ροκ;

Ν Ε

Στο Eπαρ%ζ κατηγοριIν που δ5χθηκε η στ6λη για το δηEοσ7ευEα σχετικ% Eε τα αιολικ% π%ρκα στα -γραφα, δεν νοE7ζω πωO χρει%ζεται %λλη ανταπ%ντηση καθIO τα επιχειρ6Eατα εκατ5ρωθεν ε7ναι και γνωστ% και κατατεθειE5να. Εντο9τοιO καθIO η αντιπαρ%θεση ε7χε να κ%νει Eε το θυEικ8 και τα συναισθ6Eατα, και καθIO οι επιστολ5O 6ταν 5EπλεεO προσωπικIν χαρακτηρισEIν, δεν EπορI να αποφ9γω τουO συσχετισEο9O Eε την κλασσικ6 ιστορ7α του Θερβ%ντεO και τον ον ΚιχIτη που τα ε7χε β%λει κι αυτ8O Eε τουO … ανεE8EυλουO και τουO φαντ%ζονταν ωO δρ%κουO και γ7γαντεO. εν θα Eπορο9σα φυσικ% να διεκδικ6σω το ρ8λο του πρωταγωνιστ6 τηO ιστορ7αO, παρ% του ακολο9θου του, του Σ%ντσο Π%ντσα, Eε τον οπο7ο %λλωστε ταυτ7ζοEαι και λ8γω ... σωEατ8τυπου. Αυτ8O, λοιπ8ν, παρ’ 8λο που θα9Eαζε τον ον ΚιχIτη για την ιερ6 του Eαν7α, δεν 5παυε να τον νουθετε7 Eε τη φων6 τηO λογικ6O και τηO προσγειωE5νηO αντ7ληψηO. Κι αν ο ον ΚιχIτηO 5Eεινε στην Ιστορ7α ωO ο ροEαντικ8O διεκδικητ6O του δ7καιου και του ιδεατο9, και θεωρο9σε τον εαυτ8 του %Eεσο υπε9θυνο υπερασπιστ6 των επ8Eενων γενεIν, ε7ναι ακριβIO η παρουσ7α του υπηρ5τη η οπο7α προκαλε7 την αντιδιαστολ6 και την εξ9ψωση του 6ρωα. 4σο για το ρ8λο του υποEονετικο9 υποζυγ7ου του πιστο9 υπηρ5τη, αO κ%νει ο καθ5ναO τιO δικ5O του αναγωγ5O!

Αρχζει να θυζει …φθινπωρο. Οι σχετικ υψηλ % θεροκρασε% που επηρ ασαν την πλη του Καρπενησου τι% τελευταε% η ρε% θα δσουν τη θ ση του% σε ια απτοη πτση του υδραρ-

Και του χρόνου, ἐν ὄρεσι, λοιπόν.

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α

υρ υτ α

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Παρ5εO - παρ5εO, θ9Eιζαν κ%τι παλι% πανηγ9ρια, τα οπο7α οι περισσ8τεροι απ8 EαO E8νο απ8 διηγ6σειO τα 5χουEε ακο9σει. Επ7σηO η ατE8σφαιρα και ο χIροO, η ροκ Eουσικ6 που κυρι%ρχησε σε 8λη τη δι%ρκεια του φεστιβ%λ, αλλ% και οι σκην5O που 5στησαν κ%ποιοι θαρραλ5οι, οδ6γησαν τουO θεατ5O να π%ρουν Eια γε9ση απ8 5να ιδι8τυπο «Γο9ντστοκ», στα βουν% και τα λαγκ%δια τηO Ευρυταν7αO. Κι E%λιστα δεν υπ6ρξε καE7α κακ8γουστη παραφων7α, αν και σ7γουρα κ%ποιοι συνειδητοποιηE5νοι «ροκ%δεO» θα γελ%σουν Eε την παρατ6ρηση. Σε κ%θε περ7πτωση αξ7ζουν συγχαρητ6ρια στην ΑστυνοE7α που συντ8νισε το κυκλοφοριακ8 Eε οξυδ5ρκεια και φαντασ7α, αλλ% και στουO διοργανωτ5O για την καθαρι8τητα του χIρου. .να τουλ%χιστον ενδεικτικ8 γεγον8O ε7ναι 8τι στιO τουαλ5τεO υπ6ρχε συνεχIO γυνα7κα που καθ%ριζε καθ’ 8λη τη δι%ρκεια των συναυλιIν. Φυσικ%, πολλο7 6ταν εκε7νοι που προσευχ6θηκαν 5νθερEα να Eη βρ5ξει. Κι η αλ6θεια ε7ναι 8τι παραλ7γο να τιναχτο9ν 8λα στον α5ρα εξαιτ7αO του καιρο9. Θ5Eα τ9χηO 6ταν που «κρ%τησε» το βρ%δυ του Σαββ%του και αυτ8 αO γ7νει E%θηEα για τιO επ8EενεO χρονι5O. Οι καλ9τερεO καιρικ5O συνθ6κεO επικρατο9ν στο Καρπεν6σι τον Ιο9λιο και E%λιστα το πρIτο δεκαπενθ6Eερο. Μετ% «5ρχεται τ’ Αηλι8O» κι 8λοι ξ5ρουEε τι συEβα7νει Eετ%... 4λο τον υπ8λοιπο καιρ8 ε7ναι παρακινδυνευE5νο να γ7νεται ο,τιδ6ποτε, 6 αν γ7νεται πρ5πει να υπ%ρχει πρ8βλεψη και για τη βροχ6 και για το κρ9ο. Γιατ7, 8σο και να σε ζεστα7νει η Eπ9ρα, η ροκ και η τρυφερ6 παρ5α, η υγρασ7α που επικρατε7 στο αθλητικ8 κ5ντρο Eετ% τιO 8 το βρ%δυ τρυπ%ει κ8καλα. ΤIρα β5βαια, ε7ναι και το οικονοEικ8: Αν πουλ6θηκαν γ9ρω στα 5ξι χιλι%δεO εισιτ6ρια και τιO τρειO E5ρεO, επ7 10 ευρI E5σο 8ρο το 5να, ε7ναι εξ6ντα χιλι%ρικα. Συν τα εβδοE6ντα που ξ8δεψε ο 6EοO, κ%ποιοι «5βαλαν στην απ8 E5σα» γ9ρω στα 120.000 ευρI. Σε αυτ% φυσικ% περιλαEβ%νονται οι αEοιβ5O του προσωπικο9, τα 5ξοδα για τα 5ντυπα και 8λα τα σχετικ%. Αν ο απο-

νι κά

Οι εκδηλIσειO του περασE5νου τρι6Eερου στα πλα7σια του «εν 8ρεσι» φεστιβ%λ, 5ληξαν κυριολεκτικ% εν χορδα7O και οργ%νοιO. Τα πραγEατικ% «8ργανα» 8EωO θα αρχ7σουν να πα7ζουν απ8 τIρα και Eετ% στο ηEοτικ8 ΣυEβο9λιο. 4πωO ε7ναι αναEεν8Eενο η αντιπολ7τευση θα ζητ6σει λεπτοEερ6 λογαριασE8 για το τι ξοδε9τηκε και πο9, η συEπολ7τευση θα χτυπι5ται 8τι 8λα τα 5ξοδα 6ταν απαρα7τητα, 8τι η εκδ6λωση στ5φθηκε απ8 επιτυχ7α, 8τι ο νοE8O διαφηE7στηκε στο πανελλ6νιο και ο9τω καθ’ εξ6O. Και οι πολ7τεO θα Eε7νουν και π%λι θεατ5O σε Eια ατ5ρEονη κοκοροEαχ7α που θα τουO αφ6σει Eε αυτ6 την γε9ση του ανικανοπο7ητου στην οπο7α 5χουν συνηθ7σει τ8σα χρ8νια τIρα. Κι αυτ8 γιατ7 κανε7O δεν Eπορε7 να δει πωO η αλ6θεια Eπορε7 να υπ%ρχει π%ντα κ%που στη E5ση. Γιατ7 και αυτ6 η εκδ6λωση 8πωO κι 8λεO οι %λλεO, ε7χε και τα υπ5ρ τηO και τα κατ% τηO. Κι αν δεν αναφερθο9ν παρ%λληλα δεν Eπορε7 κανε7O να βγ%λει συEπ5ρασEα. ΑO τα π%ρουEε λοιπ8ν απ8 την αρχ6: Β5βαια εκε7νη που πρ5πει να ε7ναι εντελIO δυστυχισE5νη ε7ναι η… Μαρ7α Π%ζιου. Επ7 τ8σα χρ8νια υποχρεIνονταν να «βγ%λει» γιορτ5O δ%σουO Eε 30 χιλι%δεO ευρI, και φ5τοO ξοδε9τηκαν 70 χιλι%δεO E8νο για το φεστιβ%λ! Β%λε και κ%τι ψιλολοSδια για τιO υπ8λοιπεO εκδηλIσειO, το ‘κατοστ%ρικο το ξεπερ%σαEε σ7γουρα. -ξιζε 8EωO τον κ8πο; Ε7ναι γεγον8O 8τι η κεντρικ6 εκδ6λωση των «Πυξ Λαξ», ε7χε απ8λυτη επιτυχ7α για τα ευρυτανικ% δεδοE5να και %ψογη διοργ%νωση. Το λιγ8τερο χ7λια πεντακ8σια %τοEα 6ρθαν για να τουO δουν απ8 Eακρι% και ε%ν υποθ5σουEε 8τι ο καθ5ναO ξ8δευε 50 ευρI τη E5ρα για 9πνο και για φαγητ8, τ8τε 5να δι8λου ευκαταφρ8νητο ποσ8 τηO τ%ξηO τουλ%χιστον των 230.000 ευρI 5πεσε στην τοπικ6 αγορ%. εν τα βρ7σκειO και πεταE5να! Ο παλι8O δρ8EοO προO τον -γιο Νικ8λαο, γνIρισε στιγE5O δ8ξαO, καθIO χιλι%δεO %νθρωποι τον περπ%τησαν για να φτ%σουν στο φεστιβ%λ.

γρου σα στα επενα 24ωρα. Οι νεοι θα πν ουν απ δυτικ %, βορειοδυτικ % διευθνσει%, εν δεν ανα νονται σηαντικ % βροχοπτσει% το προσεχ % δι στηα.

Σ ε ρ α

 

Για σ8Gερα Τετ.ρτη 10 Αυγο;στου, ο καιρ:Q αναG7νεται Π π τ η γενικ. α9θριοQ, Gε τον υδρ.ργυρο να π7φτει απ: τιQ βραδιν7Q κυρ9ωQ KρεQ. Η θερGοκρασ9α θα κυGανθε9 απ: 15OC  G7χρι 29OC, Gε την πραγGατικ8 α9σθηση να βρ9σκεται Gεταξ; 14OC και 30OC. 

Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Παρασκευ8 12 Αυγο;στου 2011

Σ.ββατο 13 Αυγο;στου 2011

Κυριακ8 14 Αυγο;στου 2011

Α9θριοQ καιρ:Q

Χωρ9Q σηGαντικ8 Gεταβολ8 Ηλιοφ.νεια

ευτ7ρα 15 Αυγο;στου 2011

Μικρ8 .νοδοQ τηQ θερGοκρασ9αQ

Τετ.ρτη 17 Αυγο;στου 2011

ΠτKση τηQ θερGοκρασ9αQ

Τρ9τη 16 Αυγο;στου 2011

Πιθαν7Q βροχοπτKσειQ

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

   

   

Για α;ριο Π7Gπτη 11 Αυγο;στου, η θερGοκρασ9α θα σηGειKσει πτKση, δ9χωQ :GωQ να αναG7νονται βροχοπτKσειQ. Το θερG:Gετρο θα δε9χνει, στο Καρπεν8σι, Gεταξ; 14OC και 26OC, ενK η πραγGατικ8 α9σθηση θα βρ9σκεται Gεταξ; 13 και 27 βαθGKν Κελσ9ου.

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

14O... 27OC 15O... 28OC14O... 27OC 16O... 28OC 15 ... 27 C 16 ... 28 C O

O

O

Πηγ8:accuweather.com

O

16O... 28OC 17O... 28OC 16O... 26OC 17O... 27OC 14O... 25OC 15O... 25OC

* Οι προβλ7ψειQ π7ραν των τριKν ηGερKν ελ7γχονται ωQ προQ την ακρ9βει. τουQ, ιδια9τερα σε σχ7ση Gε την εκδ8λωση τοπικKν φαινοG7νων. ** -Q “πραγGατικ8 α9σθηση” αναφ7ρεται ο αλγ:ριθGοQ που προσδιορ9ζει το πKQ αισθαν:Gαστε την εξωτερικ8 θερGοκρασ9α, π7ρα απ: τιQ Gετρ8σειQ του θερGοG7τρου και τηQ ψυχρ:τηταQ του αν7Gου. Οι παρ.γοντεQ που λαGβ.νονται υπ’ :ψιν ε9ναι η ποσ:τητα ηλιοφ.νειαQ, το υψ:Gετρο, η ατGοσφαιρικ8 π9εση, η υγρασ9α κλπ.

Ο καιρ:Q τηQ Gεθεπ:GενηQ εβδοG.δαQ Gε Gια Gατι. ΗG7ρα ΗG/ν9α Σ;Gβ.

C

o

Π 18

Π 19

14 / 26

15/ 27

Σ 20

Κ 21

 22

Τ 23

Τ 24

 15 / 28 16 / 27 16 / 26 15 / 25 14 / 26


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 10 Αυγο7στου 2011 / Σελ5δα 3

Εξαερη δωρεν εκδρο στην νδρο

 Α7ριο, Π3Cπτη 11 Αυγο7στου, θα διανεCηθο7ν 48 εισιτ4ρια οδ6 ΤσιαCπο7λα 5, 3ναντι του παλιο7 ΚΤΕΛ.

ικαιοχοι

ικαιο7χοι των εισιτηρ5ων ε5ναι οι εργαζ6Cενοι που καταβ%λλουν εισφορ3M υπ3ρ του ΟργανισCο7 καθGM και οι συνταξιο7χοι που κατ3βαλλαν πριν τη συνταξιοδ6τησ4 τουM εισφορ3M υπ3ρ του ΟργανισCο7 Εργατικ4M Εστ5αM, ασφαλισC3νοι του ΙΚΑ, τηM ΕΗ, του ΟΤΕ, των ΤραπεζGν, των ΕΛΤΑ και του ΟΣΕ και 6σοι συνταξιοδοτ4θηκαν απ6 το ΤΑΠΟΤΕ

Cετ% την 1/1/2006.

ικαιολογητικ

Τα δικαιολογητικ% που πρ3πει να προσκοC5σουν οι εργαζ6Cενοι ε5ναι το ατοCικ6 και οικογενειακ6 βιβλι%ριο ασθενε5αM θεωρηC3νο για το 2011, εκατ6 3νσηCα για το 2010 4 75 3νσηCα για οικοδ6CουM 4 50 ηC3ρεM επιδοτο7CενηM ανεργ5αM για το 2010, ταυτ6τητεM 6λων των CελGν και αριθC6M φορολογικο7 CητρGου (ΑΦΜ). Αντ5στοιχα, τα δικαιολογητικ% για τουM συνταξι-

ο7χουM περιλαCβ%νουν το ατοCικ6 και οικογενειακ6 βιβλι%ριο ασθενε5αM, την αρχικ4 απ6φαση συνταξιοδ6τησηM, τιM ταυτ6τητεM 6λων των CελGν και το ΑΦΜ.

ναι αυστηρ% προσωπικ% και δε Cεταβιβ%ζονται ο7τε σε συγγεν4 Α βαθCο7. Επειδ4 τα εισιτ4ρια θα δοθο7ν Cε σειρ% προτεραι6τηταM και ο αριθC6M τουM ε5ναι περιορισC3νοM, 6ποιοM λ%βει εισιτ4ριο και για οποιονδ4ποτε λ6γο δε θα συCCετ3χει στην εκδροC4, θα πρ3πει να το επιστρ3ψει 3γκαιρα στην υπηρεσ5α. Για περισσ6τερεM πληροφορ5εM, οι ενδιαφερ6Cενοι Cπορο7ν να επικοινωνο7ν στα τηλ3φωνα 22370- 23545 και 2237023627.

Ν Ε

Να αναφ3ρουCε 6τι ο ΟργανισC6M Εργατικ4M Εστ5αM θα καλ7ψει 6λα τα 3ξοδα τηM εκδροC4M, τα οπο5α περιλαCβ%νουν τη Cεταφορ% απ6 το Καρπεν4σι στην /νδρο και την

επιστροφ4, τη διαCον4 σε ξενοδοχε5ο στην περιοχ4 «Μπατσ5», συCπεριλαCβανοC3νου πρωινο7, καθGM και τιM περιηγ4σειM στο νησ5. Η διανοC4 των εισιτηρ5ων, 48 τον αριθC6, θα πραγCατοποιηθε5 α7ριο, Π3Cπτη 11 Αυγο7στου 2011, απ6 τιM 9 το πρω5 και C3χρι εξαντλ4σεωM των εισιτηρ5ων. 2σοι ενδιαφ3ρονται να συCCετ%σχουν θα Cπορο7ν να προCηθε7ονται τα εισιτ4ρια απ6 τα γραφε5α τηM Εργατικ4M Εστ5αM, στην

Να σηCειGσουCε 6τι δεν δικαιο7νται εισιτ4ρια για την εκδροC4 6σοι 3χουν π%ρει ελτ5α Κοινωνικο7 ΤουρισCο7 3τουM 2010 4 2011 και 6σοι 3χουν π%ρει εκδροCικ% εισιτ4ρια 3τουM 2010 4 κρουαζι3ρα 3τουM 2010. Επ5σηM, τα εισιτ4ρια ε5-

νι κά

Το περιφερειακ6 γραφε5ο Καρπενησ5ου του ΟργανισCο7 Εργατικ4M Εστ5αM διοργανGνει εκδροC4 σε νησ5 των Κυκλ%δων και συγκεκριC3να στην /νδρο. Η εκδροC4 θα πραγCατοποιηθε5 απ6 την Κυριακ4 28 Αυγο7στου 3ωM την Παρασκευ4 2 ΣεπτεCβρ5ου 2011.

Α

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Απονεθηκαν υποτροφε στου αριστε σαντε αθητ

ΕΝ$ΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝ$Ν ΑΜΕΡΙΚΗΣ «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»

Cικ4M /νσηM Ευρυταν5αM και τηM Πυροσβεστικ4M Υπηρεσ5αM Καρπενησ5ου, εκπρ6σωποι υπηρεσιGν, συλλ6γων και φορ3ων του νοCο7, εκπαιδευτικο5, γονε5M, Cαθητ3M αλλ% και αρκετο5 οCογενε5M. Λ5γο Cετ% τιM 10.30 το πρω5, στο β4Cα αν3βηκε ο Πρ6εδροM του ΓηροκοCε5ου, κ. ΓιGργοM Αθανασι%M, ο οπο5οM, αφο7 καλωσ6ρισε τουM παρευρισκοC3νουM, θ3λησε να ευχαριστ4σει θερC% 6λουM 6σοι συCβ%λλουν αποφασιστικ% στην ε7ρυθCη λειτουργ5α του Ιδρ7CατοM. Ο Μητροπολ5τηM Καρπενησ5ου, κ.κ. Νικ6λαοM, στον λ6γο του, αναφ3ρθηκε Cε εγκωCιαστικ% λ6για στουM υπαλλ4λουM του ΓηροκοCε5ου για το 3ργο που επιτελο7ν, καθGM και στουM Ευρυτ%νεM τηM ΑCερικ4M, οι οπο5οι αποτ3λεσαν τουM πρωτεργ%τεM τηM δηCιουργ5αM του Ιδρ7CατοM. Σχολι%ζονταM, C%λιστα, τη σηCεριν4 δειν4 κατ%σταση στην οπο5α 3χει περι3λθει η χGρα, τ6νισε πωM 3χουCε την υποχρ3ωση να αλλ%ξουCε, να αναθεωρ4σουCε, 3τσι Gστε να επαν3λθουCε στον σωστ6 δρ6Cο. Ο κ. Βασ5ληM ΚαραCπ%M, στον σ7ντοCο χαιρετισC6 του, 3δωσε συγχαρητ4ρια στουM Cαθητ3M για τιM επιδ6σειM τουM, εξ4ρε την αγ%πη του κ. Ιω%ννη Πεσλ4 για την Ευρυτα-

ν5α και παρ%λληλα 3δωσε την υπ6σχεση πωM οι πολιτικο5 φορε5M θα σταθο7ν δ5πλα στο 1δρυCα Κοινωνικ4M Πρ6νοιαM, «…στη C%χη που δ5νει για επιβ5ωση». Στη συν3χεια, τον λ6γο π4ρε ο Πρ6εδροM τηM 0νωσηM Ευρυτ%νων ΑCερικ4M, κ. Ιω%ννηM Πεσλ4M, ο οπο5οM αναφ3ρθηκε Cε συγκ5νηση στην κ6ρη του που βρισκ6ταν αν%Cεσα στουM παρευρισκοC3νουM και λ5γα λεπτ% Cετ% 4ταν η σειρ% του Προ3δρου τηM Επιτροπ4M ΥποτροφιGν, κ. Βασ5λη Τριχι%, να αν3βει στο β4Cα για την ανακο5νωση των υποτροφιGν. Το χρηCατικ6 ποσ6 των 5000 δολαρ5ων -το οπο5ο κατανεC4θηκε ισ6ποσα- και οι τιCητικο5 3παινοι απονεC4θηκαν, Cε κριτ4ρια τιM σχολικ3M επιδ6σειM, το 4θοM και την οικογενειακ4 τουM κατ%σταση, στουM εξ4M επτ% αποφο5τουM των ΓενικGν Λυκε5ων και ΕΠΑΛ του νοCο7: Θ%λλα 2λγα του Κωνσταντ5νου (Γενικ6 Λ7κειο Καρπενησ5ου), Μ%κκα ΠαναγιGτα του Γεωργ5ου (Λυκειακ3M Τ%ξειM Κερασοχωρ5ου), ΚGτσια Ελευθερ5α του Νικολ%ου (Λυκειακ3M Τ%ξειM Γραν5τσαM), Ζαχαρ%κη Χρυσ%νθη του Πα7λου (Λυκειακ3M Τ%ξειM Ραπτοπο7λου), Οικον6Cου ΘωC%M του Χρ4στου (Λυκειακ3M Τ%ξειM Ραπτοπο7λου), Κακαβ5τσα 4Cητρα του Κωνσταντ5νου (ΕΠΑΛ υτικ4M

υρ υτ α

ΠραγCατοποι4θηκε, η καθιερωC3νη πλ3ον, απονοC4 υποτροφιGν στουM αποφο5τουM των Λυκε5ων του νοCο7 Ευρυταν5αM, οι οπο5οι αρ5στευσαν Cε τιM επιδ6σειM τουM κατ% την προηγο7Cενη σχολικ4 χρονι%.

Ε

Η ειδικ4 εκδ4λωση πραγCατοποι4θηκε την Παρασκευ4 5 Αυγο7στου στο 1δρυCα Κοινωνικ4M Πρ6νοιαM Ευρυταν5αM και 4ταν Cια συνδιοργ%νωση τηM 0νωσηM Ευρυτ%νων ΑCερικ4M «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», τηM Ιερ%M Μητροπ6λεωM Καρπενησ5ου και του ΓηροκοCε5ου. Στην εκδ4λωση παραβρ3θηκαν ο Μητροπολ5τηM Καρπενησ5ου κ.κ. Νικ6λαοM, ο αντιπεριφερει%ρχηM Ευρυταν5αM, κ. Βασ5ληM Καρα C π % M, ο νεοεκλεγε5M πρ6εδροM τηM 0νωσηM Ευρυτ%νων ΑCερικ4M «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», κ. Ι ω% νν ηM Πε σλ4M, ο Πρ6εδροM τηM Επιατροπ4M ΥποτροφιGν, κ. Βα σ5ληM Τριχι%M, ο αντιπρ6εδροM του «ΒΕΛΟΥΧΙ», κ. Παντελ4M Βλ%χοM, ο πρ6εδροM του ΓηροκοCε5ου κ. ΓιGργοM Αθανασ5αM, ο εκπρ6σωποM του Φιλεκπαιδευτικο7 Συλλ6γου Καρπενησ5ου, κ. ΠαναγιGτηM ΠαπαδηCητρ5ου, ο εκπρ6σωποM του ΛΑ.Ο.Σ, κ. ΓιGργοM Μεριγκο7νηM, ιερε5M, εκπρ6σωποι τηM Αστυνο-

3θηκαν το Αρκετο5 4ταν αυτο5 που παραβρ Γηροκοαπ6γευCα τ ηM Παρασκευ 4M στο ολο7 θησαν C ε5ο Καρπενησ5ου, 6που παρακ την βρ%βευση Ευρυταν6πουλων.

Φραγκ5σταM) και Λαθ7ρηM ηC4τριοM του Ιω%ννη (ΕΠΑΛ υτικ4M Φραγκ5σταM). Στο τ3λοM, παρατ3θηκε δεξ5ωση στον χGρο υποδοχ4M του ΓηροκοCε5ου. Η απονοC4 των βραβε5ων στουM αριστε7σαντεM Cαθητ3M ολοκλ4ρωσε τιM δι4CερεM εορταστικ3M εκδηλGσειM προM τιC4 του προστ%τη του Ιδρ7CατοM Κοινωνικ4M Πρ6νοιαM, Ευγ3νιου του Αιτωλο7, οι οπο5εM %ρχισαν την προηγο7Cενη ηC3ρα. Την Π3Cπτη 4 Αυγο7στου, στιM 7.00 το απ6γευCα, τελ3στηκε πανηγυρικ6M Εσπεριν6M Cε αρτοκλασ5α, χοροστατο7ντοM του Μητρο-

0ναM απ6 τουM βραβευθ3ντεM C αθητ3M Cε τον πρ6εδρο του ΓηροκοCε5ου Καρπενησ5ου κ. ΓιGργο Αθανα σι %.

πολ5τη Καρπενησ5ου κ.κ. Νικολ%ου, στον Ιερ6 Να6 του Ιδρ7CατοM Κοινωνικ4M Πρ6νοιαM, ενG, στη συν3χεια, στιM 10.00 το βρ%δυ,

πραγCατοποι4θηκε σ7ντοCη αγρυπν5α στο παρεκκλ4σι του Οσ5ου Ευγεν5ου του Αιτωλο7 του Καθεδρικο7 Ι.Ν. Αγ5αM Τρι%δαM.


Τα σ η@ε2α των καιρDν

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 10 Αυγο4στου 2011 / Σελ2δα 4

ΕΚΑΒ στον δ ο Αγρφων

Α2τη@α του Ηλ2α Καραν2κα στον υπουργ3 Υγε2αJ κ. Λοβ0ρδο των ορεινDν @αJ χωριDν, συχν' καθ2σταται αδ4νατη και κατ' συν0πεια επικ2νδυνη η @εταφορ' ασθενDν 1 η επε2γουσα διακο@ιδ1 περιστατικDν λ3γω τηJ 0λλειψηJ ασθενοφ3ρων οχη@'των. Οι χιλιο@ετρικ0J αποστ'σειJ απ3 την π3λη του Καρπενησ2ου και η εξαιρετικ' δ4σκολη και επικ2νδυνη πρ3σβαση αυξ'νουν σε επικ2νδυνα επ2πεδα τον χρ3νο που χρει'ζεται για την παροχ1 υπηρεσιDν Υγε2αJ στουJ πολ2τεJ τηJ υτικ1J Ευρυταν2αJ, ακ3@α και σε κρ2σι@εJ περιπτDσειJ (π.χ. Κ0δρα-Καρπεν1σι στιJ τρειJ (3) DρεJ η διαδρο@1). Επ2σηJ, στα πλα2σια τηJ πολιτικ1J τηJ δ2καιηJ κατανο@1J και του εξορθολογισ@ο4 στιJ υπηρεσ2εJ Υγε2αJ στον τ3πο @αJ ε2ναι κα2ρια η αξιοπο2ηση του ανθρDπινου δυνα@ικο4 που @πορε2 να συ@β'λλει στον τ3πο του. Με τα παραπ'νω δεδο@0να αποτελε2 λογικ3 α2τη@α η .δρυση Το@0α ΕΚΑΒ στη υτικ1 Ευρυταν2α 1 εναλλακτικ' και στην περ2πτωση που κ'τι τ0τοιο δεν ε2ναι εφικτ3, η παροχ1 ειδικ1J 'δειαJ

στουJ οδηγο4J του 1@ου 1 σε εθελοντικ0J οργανDσειJ Dστε να κινο4ν τα ασθενοφ3ρα που θα παραχωρηθο4ν απ3 την Πολιτε2α προJ 3φελοJ των Ευρυτ'νων πολιτDν. Στην Ευρυταν2α υπ'ρχει πλεον'ζον προσωπικ3 σε υπηρεσ2εJ το οπο2ο και θα @πορο4σε να εκπαιδευτε2 κατ'λληλα και να διατεθε2 για το σκοπ3 αυτ3. Για τουJ παραπ'νω λ3γουJ ερωτ'ται ο κ. Υπουργ3J 1. Σε ποιεJ εν0ργειεJ πρ3κειται να προβε2 Dστε να καλυφθε2 το σοβαρ3 αυτ3 κεν3 στη διακο@ιδ1 των ασθενDν τηJ υτικ1J Ευρυταν2αJ απ3 το ΕΚΑΒ; 2. Προτ2θεται και π3τε να προχωρ1σει στην 2δρυση Το@0α ΕΚΑΒ στη υτικ1 Ευρυταν2α; 3. Σε διαφορετικ1 περ2πτωση θα παραχωρηθο4ν τουλ'χιστον δ4ο (2) ασθενοφ3ρα και ταυτ3χρονα θα δοθε2 η δυνατ3τητα σε πλεον'ζον προσωπικ3 'λλων υπηρεσιDν 1 στουJ οδηγο4J του 1@ου να κινο4ν τα ασθενοφ3ρα @ετ' απ3 σχετικ1 ταχ4ρρυθ@η εκπα2δευση;

Αξι3τι@ε κ4ριε Υπουργ0, Στη χρονικ1 κρ2σι@η συγκυρ2α αναδι'ταξηJ των υπηρεσιDν

Υγε2αJ και Πρ3νοιαJ στον τ3πο @αJ αποτελε2 εξ2σου ση@αντικ1 προτεραι3τητα η κ'λυψη κ'θε κενο4 που δη@ιουργε2 ελλε2@@ατα και κακ0J υπηρεσ2εJ 1 αδικε2 πολ2τεJ απ0ναντι σε 'λλουJ ωJ προJ το βασικ3 τουJ δικα2ω@α για παροχ0J υγε2αJ. Στην περιοχ1 τηJ υτικ1J

Ευρυταν2αJ οι βασικ0J @ον'δεJ (και οι @3νεJ) Πρωτοβ'θ@ιαJ Φροντ2δαJ Υγε2αJ ε2ναι το Κ0ντρο Υγε2αJ υτικ1J Φραγκ2σταJ και το Πολυδ4να@ο Περιφερειακ3 Ιατρε2ο Γραν2τσαJ. ΕνD η 4παρξη και λειτουργ2α τουJ 0χουν συντελ0σει σε κρ2σι@εJ αλλ' και καθη@εριν0J αν'γκεJ των κατο2κων

νι κά

Στα πλα2σια αυτ', ο Ηλ2αJ Καραν2καJ, υπ0βαλε ερDτηση προJ τον Υπουργ3 Υγε2αJ, @ε την οπο2α περιγρ'φει την υφιστ'@ενη κατ'σταση στον δ1@ο Αγρ'φων και επιχειρε2ται να κινητοποιηθε2 το Υπουργε2ο προJ την κατε4θυνση 2δρυσηJ το@0α ΕΚΑΒ στη υτικ1 Ευρυταν2α. Το κε2@ενο τηJ ερDτησηJ 0χει ωJ εξ1J: ΠροJ: Αξι3τι@ο Υπουργ3 Υγε2αJ & Κοινωνικ1J Αλληλεγγ4ηJ κ. Ανδρ0α Λοβ0ρδο Θ0@α: Σοβαρ' προβλ1@ατα στη διακο@ιδ1 ασθενDν στη υτικ1 Ευρυταν2α

Ν Ε

Α

Σε ανακο2νωσ1 του γραφε2ου του βουλευτ1 Ευρυταν2αJ, αναφ0ρονται οι προσπ'θειεJ του βουλευτ1, σε συνδυασ@3 @ε τιJ προσπ'θειεJ των τοπικDν φορ0ων και τηJ αυτοδιο2κησηJ για βελτ2ωση των συνθηκDν ζω1J στην Ευρυταν2α.

Συνντηση κορυφ για θατα Υγεα

υρ υτ α

Σ1@ερα η επ2σκεψη του Π0τρου Το@'ρα - Συν'ντηση @ε Καρα@π' και Μπακογι'ννη Σ1@ερα, πραγ@ατοποιε2ται η επ2σκεψη στο Καρπεν1σι του ιοικητ1 τηJ 5ηJ ΥΠΕ Θεσσαλ2αJ και Στερε'J Ελλ'δαJ κ. Π0τρου Το@'ρα, ο οπο2οJ θα συναντηθε2 @ε τον αντιπεριφερει'ρχη Ευρυταν2αJ κ. Βασ2λη Καρα@π', τον δ1@αρχο Καρπενησ2ου κ. ΚDστα Μπακογι'ννη, τον αναπληρωτ1 διοικητ1 του Νοσοκο@ε2ου Καρπενησ2ου κ. η@1τρη Καρατσ2κη, τον πρ3εδρο του Γηροκο@ε2ου

κ. ΓιDργο Αθανασι' και τον Πρ3εδρο του Ι.Σ.Ε κ. Κωνσταντ2νο ΤσιρDνη. Σε ανακο2νωσ1 του, την οπο2α υπογρ'φει ο αναπληρωτ1J διοικητ1J και /ντ1J Ιατρικ1J Υπηρεσ2αJ κ. η@1τρηJ Καρατσ2κηJ, το γραφε2ο του διοικητ1 του Νοσοκο@ε2ου Καρπενησ2ου γνωστοποιε2 3τι σ1@ερα, απ3 τιJ 11 το πρω2, θα πραγ@ατοποιηθε2 επ2σκεψη του γενικο4 διοικητ1

των νοσοκο@ε2ων τηJ Αποκεντρω@0νηJ ιο2κησηJ Θεσσαλ2αJ και Στερε'J Ελλ'δαJ κ. Π0τρου Το@'ρα. Το κλι@'κιο τηJ 5ηJ ΥΠΕ θα ακολουθ1σει το εξ1J πρ3γρα@@α: θα επισκεφθε2 το Γενικ3 Νοσοκο@ε2ο Καρπενησ2ου στιJ 11 το πρω2, σ1@ερα Τετ'ρτη 10 Αυγο4στου και θα ακολουθ1σει στιJ 11:10 σ4σκεψη στο γραφε2ο του ιοικητ1 του Νοσοκο@ε2ου @ε υπηρεσιακο4J παρ'γοντεJ.

ΠληρDθηκαν τα 0ργα του “ΠΙΝΟΣ"

Ε

εν π0ρασε ο4τε @2α εβδο@'δα απ3 το δη@οσ2ευ@α, στο προηγο4@ενο φ4λλο των “ΕυρυτανικDν Ν0ων” (@ε το οπο2ο @'λλον προλ'βα@ε τιJ εξελ2ξειJ), το οπο2ο ε2χε τ2τλο "Στ'ση πληρω@Dν" και απ3 το γραφε2ο του βουλευτ1 Ευρυταν2αJ ενη@ερωθ1κα@ε 3τι τα λεφτ' @π1καν στον λογαριασ@3 στο ακ0ραιο! Το δη@οσ2ευ@α αφορο4σε την καταγγελ2α των εργολ'βων 3τι το κρ'τοJ το4J χρωστ', εδD και 15 @1νεJ, περ2που 3,1 εκατ. ευρD, για εργασ2εJ στα 11 οδικ', κυρ2ωJ, 0ργα, τα οπο2α γ2νονται στον νο@3 και ε2ναι ενταγ@0να στο πρ3γρα@@α "ΠΙΝΟΣ", που προκ1ρυξε η προηγο4-

@ενη αρχ1 τηJ Νο@αρχ2αJ Ευρυταν2αJ επ2 ΚDστα ΚοντογεDργου. Συγκεκρι@0να, σε ανακο2νωσ1 του, ο Ηλ2αJ Καραν2καJ αναφ0ρει: "Γνωστοποιε2ται 3τι το Υπουργε2ο Αν'πτυξηJ Ανταγωνιστικ3τηταJ και Ναυτιλ2αJ @ε την υπ' αριθ. 34681/Ε6035 απ3φασ1 του, εν0κρινε π2στωση 4ψουJ 3.103.724,80 ευρD για την αποπληρω@1 των εργασιDν 3λων των 0ργων που εκτελ0στηκαν @0σα στο 2010, απ3 το Ολοκληρω@0νο Πρ3γρα@@α Αν'πτυξηJ Β3ρειαJ και Κεντρικ1J Π2νδου. Η απ3φαση αυτ1 1ρθε ωJ αποτ0λεσ@α τηJ δ0σ@ευσηJ του Υπουργο4 Θ'νου ΜωραNτη προJ τον Βου-

λευτ1 Ευρυταν2αJ Ηλ2α Καραν2κα στιJ αρχ0J του περασ@0νου Μαρτ2ου, 3τι θα προχωρ1σει η χρη@ατοδ3τηση 3λων των 0ργων του προγρ'@@ατοJ. Τον2ζεται 3τι οι δυσκολ2εJ που ε@φαν2στηκαν και η καθυστ0ρηση αποπληρω@1J των εργολ'βων στο Νο@3 Ευρυταν2αJ οφειλ3ταν στη δυσκινησ2α στην οπο2α περι0πεσαν οι @ηχανισ@ο2 τηJ Περιφ0ρειαJ κατ' τη δι'ρκεια τηJ @εταβατικ1J περι3δου τηJ αναδιοργ'νωσηJ του διοικητικο4 χ'ρτη τηJ χDραJ @0σω του προγρ'@@ατοJ Καλλικρ'τηJ."

ΣτιJ 11:30 θα πραγ@ατοποιηθε2 συν'ντηση @ε τουJ γιατρο4J και το λοιπ3 προσωπικ3 του Νοσοκο@ε2ου και στιJ 12:40 επ2σκεψη στο .δρυ@α Κοινωνικ1J Πρ3νοιαJ Ευρυταν2αJ. Ακολο4θωJ, το πρ3γρα@@α 0χει ωJ εξ1J: ΣτιJ 13:20 επ2σκεψη στο Μητροπολ2τη Καρπενησ2ου κ.κ.Νικ3λαο, στιJ 14:00 κοιν1 σ4σκεψη στο γραφε2ο του ιοικητ1, στο Νοσοκο@ε2ο, @ε τον Αντιπεριφερει'ρχη Ευ-

ρυταν2αJ κ. Βασ2λειο Καρα@π', το 1@αρχο Καρπενησ2ου κ. Κων/νο Μπακογι'ννη, τον Πρ3εδρο Ιδρ4@ατοJ Κοιν. Πρ3νοιαJ Ευρυταν2αJ κ. ΓεDργιο Αθανασι' και τον Πρ3εδρο του Ι.Σ.Ε κ. Κωνσταντ2νο ΤσιρDνη. Στη συν0χεια θα ακολουθ1σει στιJ 14:30 συν0ντευξη τ4που στα τοπικ' Μ.Μ.Ε. και τ0λοJ στιJ 15:00 θα παρατεθε2 γε4@α στο Κεφαλ3βρυσο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητο2 Συ@πατριDτεJ & Συ@πατριDτισσεJ /λα αυτ' τα χρ3νια που γνωριζ3@αστε και συνεργαστ1κα@ε, αναπτ4χθηκαν @εταξ4 @αJ, σχ0σειJ α@οιβα2αJ ε@πιστοσ4νηJ, εκτ2@ησηJ και σεβασ@ο4, στοιχε2α που @αJ κ'νουν να αισθαν3@αστε υποχρ0ωση απ0ναντ2 σαJ. Για αυτο4J τουJ λ3γουJ, στην πιο ση@αντικ1 στιγ@1 τηJ ιδιωτικ1J @αJ ζω1J, σαJ προσκαλο4@ε στο γ'@ο @αJ, στιJ 20 Αυγο4στου 2011 και Dρα 12:00, στην εκκλησ2α των Ευρυτ'νων Αγ2ων στο Καρπεν1σι. Ζητο4@ε την καταν3ησ1 σαJ για τον τρ3πο προσκλ1σεωJ. Θα χαρο4@ε πολ4 να σαJ 0χου@ε κοντ' @αJ. Με εκτ2@ηση Κωνσταντ2νοJ ΚοντογεDργοJ Μελπο@0νη Γρηγορι'δη τ. Νο@'ρχηJ Ευρυταν2αJ Ιατρ3J Ειδικ3J Παθολ3γοJ


ΤΟ ΘΕΜΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 10 Αυγο+στου 2011 / Σελ)δα 5

Α

εκδε νεκρ ψρια στον Καρπενησιτη

Τον τελευτα)ο καιρ* πληθα)νουν οι καταγγελ)εA για ανεξ(γητουA θαντουA ψαρι;ν π'στροφαA στον Καρπενησι;τη. Το φαιν*7ενο εντοπ)ζεται 7ετ την γ'φυρα στο Κλαυσ) 7'χρι τον Γα+ρο και 'χει πρει 7εγλεA διαστσειA προκαλ;νταA ε+λογα, αλλ αναπντητα, ερωτη7ατικ

Ο Καρπενησι;τηA ποτα7*A ε)ναι 'κθετοA σε λ+7ατα που εκβλλουν ανεξ'λεγκτα απ* τα χωρι Αγ. Νικ*λαοA Κλαυσ), Μικρ* και Μεγλο Χωρι*, αλλ και απ* την υπο-λειτουργ)α του βιολογικο+ καθαρισ7ο+ Καρπενησ)ου, *πωA και απ* την πιθαν( 7*λυνση 7ε διοξ)νεA που προκαλε)ται απ* τη συνεχιζ*7ενη χρ(ση του σκουπιδ*τοπου Καρπενησ)ου

Ε

υρ υτ α

Απ* πολ)τεA βρ'θηκαν εκατοντδεA νεκρ ψρια, τα οπο)α δεν φ'ρουν τρα+7ατα, ;στε να υποθ'σει κανε)A οτι 'χουν σκοτωθε) απ* παρνο7η δρση ψαρδων, για παρδειγ7α 7ε δυνα7)τη, αλλ φα)νεται *τι απλ ψ*φησαν απ* κποιον γνωστο παργοντα. &λοι δε, υποστηρ)ζουν *τι γι’ αυτ* το αποτ'λεσ7α ευθ+νεται η 7*λυνση του ποτα7ο+. Επικοινων(σα7ε 7ε τον πρ*εδρο του Συλλ*γου προστασ)αA π'στροφαA κ. Θω7 Θεοδωρογιννη, ο οπο)οA 7A επιβεβα)ωσε το γεγον*A και 7λιστα το χαρακτ(ρισε ωA 'ντονα ανησυχητικ*. Αν'φερε δε ωA κ+ρια αιτ)α το γεγον*A *τι, προφαν;A, υπρχει 7*λυνση στην περιοχ( τηA Ποτα7ιA, λ*γω τηA αν+παρκτηA διαχε)ρισηA των αποχετευτικ;ν δικτ+ων των χωρι;ν, κυρ)ωA τουA καλοκαιρινο+A 7(νεA που πολλαπλασιζονται οι επισκ'πτεA. Ο )διοA 7A ενη7'ρωσε *τι 'χει λβει δε)γ7ατα του νερο+ απ* διφορα ση7ε)α του ποτα7ο+, απ* τα οπο)α ανα7'νει σ+ντο7α τα εργαστηριακ αποτελ'σ7ατα. Εντω7εταξ+ σ+7φωνα 7ε Ευρυτανικ;ν πληροφορ)εA των “Ε Ν'ων”, ο7δα φυσιολατρ;ν, καταγ*7ενοι απ* την Καρδ)τσα, βρ'θηκαν τον τελευτα)ο καιρ* στην περιοχ( και αντικρ)ζονταA την αποτρ*παια εικ*να 7ε τα νεκρ ψρια, ειδοπο)ησαν τιA αρχ'A, εν; και εκε)νοι 'λαβαν δε)γ7ατα νερο+ και ανα7'νεται να γνωστοποι(σουν τα αποτελ'σ7ατ τουA.

νι κάΝ Ε

Ο ποτα7*A ε)ναι 7ολυσ7'νοA απ* λ+7ατα και διοξ)νεA;

Η 7*λυνση των νερ;ν ε)ναι ε7φαν(A. Η φωτογραφ)α ε)ναι απ* ση7ε)ο του ποτα7ο+ κοντ στον Γα+ρο

Οι βθροι στα χωρι τη Ποτα ι A αιτ)α του κακο+, σ+7φωνα 7ε τιA καταγγελ)εA πολιτ;ν, θεωρο+νται τα λ+7ατα που καταλ(γουν ανεξ'λεγκτα στον ποτα7* και σε κποιουA παραποτ7ουA του. Μ'χρι σ(7ερα, τα χωρι στον πρ;ην δ(7ο Ποτα7ιA, εν; διαθ'τουν αποχετευτικ* σ+στη7α, δεν 'χουν ολοκληρω7'νη διαχε)ριση λυ7των. Στα χωρι αυτ υπρχουν 7*νο β*θροι, οι οπο)οι πλ'ον 'χουν υπερβε) το *ριο χωρητικ*τηταA των λυ7των τουA. Συγκεκρι7'να και σ+7φωνα 7ε καταγγελ)εA πολιτ;ν, το πρ*βλη7α εντοπ)ζεται κυρ)ωA στα χωρι Κλαυσ), Μικρ* και Μεγλο Χωρι* καθ;A και στον Γα+ρο, εν; 'ντονο ε)ναι το πρ*βλη7α και στα λλα χωρι, κατ 7(κοA του Καρπενησι;τη και των παραποτ7ων του. Ειδικ*τερα, στο Μικρ* Χωρι*, οι εγκαταστσειA των απολ(ξεων

των αποχετε+σεων, που βρ)σκονται κοντ στο ποτ7ι, 'χουν πλ'ον υπερχειλ)σει. %δια εικ*να ε7φαν)ζουν, σ+7φωνα 7ε πληροφορ)εA, και οι εγκαταστσειA των λυ7των στο Κλαυσ), οι οπο)εA επ)σηA βρ)σκονται κοντ στον Καρπενησι;τη. "Στο ση7ε)ο δεν 7πορε)A να ανασνειA απ* τη 7υρωδι", τον)ζουν πολ)τεA που 7)λησαν στα "Ευρυτανικ Ν'α". Το πρ*βλη7α 7ε τη διαχε)ριση των λυ7των επιβεβαι;νει και ο πρ;ην δ(7αρχοA Ποτα7ιA κ. ΓιννηA %βροA, 7ε τον οπο)ο επικοιν;νησε συντκτηA τηA εφη7ερ)δαA. στ*σο, ο )διοA δεν θεωρε) ωA κ+ριο λ*γο για τον θνατο των ψαρι;ν τη διχυση των λυ7των των χωρι;ν. "... για τα ακριβ( α)τια περι7'νω τα αποτελ'σ7ατα των αναλ+σεων" τον)ζει. Παραδ'χεται, *7ωA, *τι στα χωρι υπρχει σοβαρ( 'λλειψη διαχε)ρισηA των αποχετε+σεων και προσθ'τει πωA: "*λα τα χωρι

'τσι λειτουργο+ν". Η ανγκη εξε+ρεσηA οριστικ(A λ+σηA στο πρ*βλη7α, ειδικ στα χωρι τηA Ποτα7ιA που παρουσιζουν και την 7εγαλ+τερη τουριστικ( κ)νηση *λο τον χρ*νο, 'χει καταγραφε) πολλ'A φορ'A. Μλιστα, η πρ;ην νο7αρχ)α Ευρυταν)αA, ε)χε εντξει στο τεχνικ* τηA πρ*γρα77α κατασκευ( βιολογικο+ καθαρισ7ο+ 7ε προϋπολογισ7* 4 εκατ. ευρ;. !να 'ργο, το οπο)ο ουδ'ποτε προτθηκε και ουδ'ποτε κατασκευστηκε. Μλιστα, 7αA προκαλε) εντ+πωση που ακ*7η και σ(7ερα δεν υπρχει α)τη7α για κατασκευ( βιολογικο+ καθαρισ7ο+, ο οπο)οA θα καλ+πτει τα χωρι τηA Ποτα7ιA. Ο βιολογικ*A καθαρισ7*A του δ(7ου Καρπενησ)ου Για τη ση7εριν( κατσταση τηA 7*λυνσηA του ποτα7ο+ (στο επ)πεδο που 7πορε) να 7ιλ κανε)A για 7*λυνση), ο δ(7οA Καρ-

πενησ)ου δεν ε)ναι 7οιροA ευθυν;ν. Ο τρ*ποA λειτουργ)αA του βιολογικο+ καθαρισ7ο+ που λειτουργε) στο Κεφαλ*βρυσο, σ+7φωνα 7ε πληροφορ)εA, δεν ε)ναι ο ενδεδειγ7'νοA. Ε)ναι πρ*σφατο σχετικ* ρεπορτζ των “Ευρυτανικ;ν Ν'ων” για τη λειτουργ)α του και τα ερωτ(7ατα που τ'θηκαν, ουδ'ποτε απαντ(θηκαν απ* την αρ7*δια αρχ(. Και τ;ρα προκ+πτει 'να ακ*7η ερ;τη7α. Υπρχουν ( *χι αποχετε+σειA που καταλ(γουν παρνο7α- στο υπ*γειο το+νελ που χρησι7ε+ει για τα *7βρια +δατα, δηλαδ( τα νερ τηA βροχ(A, και περνει απ* την πλατε)α Καρπενησ)ου, 7'σω τηA οδο+ Καρπενησι;τη και καταλ(γει π)σω απ* την Πειραϊκ( Πατραϊκ(; Η απντηση ε)ναι ξεκθαρα ναι και αυτ* το γνωρ)ζουν οι αρ7*διοι του δ(7ου, αλλ ο+τε πριν, ο+τε τ;ρα, λα7βνουν 7'τρα.

...γυρ)στε σελ)δα


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 10 Αυγο8στου 2011 / Σελ6δα 6

Η αναφορ& του βουλευτ5 καταχωρ5θηκε Dε τον αριθD. 7052 στιN 21 Ιουλ6ου 2011 ενH η τελευτα6α τροποπο6ηση 4γινε την περασD4νη Τρ6τη 2 Αυγο8στου 2011. Η αναφορ& Dε θ4Dα: "αιτε6ται την αν&κληση του Γενικο8 ΠολεοδοDικο8 ΣχεδιασDο8 ενHπιον τηN Γενικ5N ΓραDDατε6αN ΑποκεντρωD4νηN ιο6κησηN, καθHN και την ακ8ρωση και αναστολ5 ενHπιον του ΣυDβουλ6ου τηN Επικρατε6αN για την αναστολ5 και εξαφ&νιση του Γενικο8 ΠολεοδοDικο8 ΣχεδιασDο8" κατατ4θηκε στην Β' ΙΓ' περ6οδο προεδρευοD4νηN κοινοβουλευτικ5N δηDοκρατ6αN τηN Ελλ&δαN. Ο βουλευτ5N Ευρυταν6αN, κατ4θεσε την απ7φαση 156/2011 του δ5Dου Καρπενησ6ου, Dε την οπο6α ελ5φθη η οD7φωνη απ7φαση ο δ5DοN να στραφε6 κατ& τηN ακ8ρωσηN του Γενικο8 ΠολεοδοDικο8 Σχεδ6ου (ΓΠΣ) Καρπενησ6ου, το οπο6ο συν4ταξε η προηγο8Dενη δηDοτικ5 αρχ5, Dετ& και τη θ8ελλα των αντιδρ&σεων που ξεσ5κωσε &παξ και ενεργοποι5θηκε την 1η Απριλ6ου 2011.

Με την 6δια απ7φασ5 του, ο δ5DοN Καρπενησ6ου προσ4φυγε και διοικητικ& κατ& τηN ΑποκεντρωD4νηN ιο6κησηN Θεσσαλ6αN και Στερε&N Ελλ&δαN ζητHνταN, για συγκεκριD4νουN λ7γουN, την ακ8ρωση του ΓΠΣ, Dια διαδικασ6α που βρ6σκεται σε εξ4λιξη, 7πωN 4χουν καταγρ&Ευρυτανικ& Ν4α” Dε δεψει τα “Ε κ&δεN ρεπορτ&ζ, σε εβδοDαδια6α β&ση, για το θ4Dα. Να θυD6σουDε 7τι το ΓΠΣ, συντ&χθηκε απ7 την προηγο8Dενη δηDοτικ5 αρχ5 το 2009, λαDβ&νονταN 3 διαδοχικ4N οD7φωνεN αποφ&σειN και, D&λιστα, χωρ6N καν να τηρηθο8ν οι προβλεπ7DενεN ν7DιDεN διαδικασ6εN. υστυχHN, 7DωN, αν και κ&ποια σηDε6α του θεωρο8νται σωστ&, η συντριπτικ5 πλειοψηφ6α των διατ&ξεων προκαλε6 ανυπολ7γιστη οικονοDικ5, κοινωνικ5, ακ7Dη και ψυχολογικ5 ζηD6α σε χιλι&δεN ΚαρπενησιHτεN, αφο8 απ7 τιN διατ&ξειN αυτ4N προκαλε6ται η Dε6ωση τηN δυνατ7τηταN οικοδοDικ5N δραστηρι7τηταN, ακ7Dη και σε &ρτια και οικοδοD5σιDα, εκτ7N σχεδ6ου π7ληN, οικ7πεδα, 7πωN

Ε

στη ΜεσοχHρα, που χαρακτηρ6στηκε "Αθλητικ5 ζHνη", απαγορε8ονταN κ&θε &λλη χρ5ση. Η αναφορ& του βουλευτ5 Ευρυταν6αN 4ρχεται να ενισχ8σει την οργισD4νη αντ6δραση χιλι&δων πολιτHν που θ6γονται απ7 τιN διατ&ξειN του ΓΠΣ και απευθ8νεται προN τα Υπουργε6α ΕσωτερικHν και Περιβ&λλοντοN, Εν4ργειαN και ΚλιDατικ5N Αλλαγ5N. Με ιδια6τερο ενδιαφ4ρον, οπωσδ5ποτε, αναD4νονται οι απαντ5σειN των υπουργε6ων.

Α

Το θ4Dα του ΓΠΣ, που συγκλον6ζει την τοπικ5 κοινων6α στο Καρπεν5σι εδH και D5νεN, 4φερε στη Βουλ5 των Ελλ5νων, Dε αναφορ& του, ο βουλευτ5N Ευρυταν6αN, καταθ4τονταN την οD7φωνη απ7φαση του ηDοτικο8 ΣυDβουλ6ου για πλ5ρη αν&κληση του σχεδ6ου

υρ υτ α

... και ο σκουπιδ7τοποN /να ακ7Dη σηDαντικ7 στοιχε6ο, που προκαλε6 Dεγ&λη περιβαλλοντικ5 ζηDι& στον ΚαρπενησιHτη ποταD7, ε6ναι η περιοχ5, 7που λειτουργε6 εδH και 25 χρ7νια ανεξ4λεγκτα ο σκουπιδ7τοποN Καρπενησ6ου, στη θ4ση "Πλατανι&N". Σ8ρριζα του σκουπιδ7τοπου κυλ& παραπ7ταDοN, ο οπο6οN πηγ&ζει απ7 το Βελο8χι και καταλ5γει στον ΚαρπενησιHτη ποταD7, κοντ& στη γ4φυρα για Μυρ6κη. /να επιπλε7ν γεγον7N που επιβαρ8νει την κατ&σταση ε6ναι 7τι τα λ8Dατα τηN Τοπικ5N Κοιν7τηταN Αγ6ου Νικολ&ου καταλ5γουν και αυτ& Dε την σειρ& τουN στον ΚαρπενησιHτη. Η D7λυνση που προκαλε6ται ε6ναι ανυπολ7γιστη. Κ&ποιοι, D&λιστα, θεωρο8ν 7τι η διοξ6νη, η οπο6α δηDιουργε6ται απ7 τη ζ8Dωση των σκουπιδιHν 7λα αυτ& τα χρ7νια, 6σωN ε6ναι και η κ8ρια αιτ6α του κακο8, που προκαλε6 τον θ&νατο των ψαριHν. Μ&λιστα, Dελ4τεN που πραγDατοποι5θηκαν πριν 10 χρ7νια και ε6χαν δηDοσιευθε6 τ7τε στα “Ευρυτανικ& Ν4α” η αγων6α για τη D7λυνση του ΚαρπενησιHτη ξεκιν& απ7 πολ8 παλι&- 4δειξαν 7τι 7λη εκε6νη η περιοχ5 παρουσι&ζει σοβαρ5 D7λυνση. Για το θ4Dα υπ5ρξαν και δηDοσιε8Dατα στον αθηναϊκ7 τ8πο και συγκεκριD4να στην εφηDερ6δα "ΤΑ ΝΕΑ". Για τη λειτουργ6α του σκουπιδ7τοπου και τη D7λυνση που προκαλε6ται στον περιβ&λλοντα χHρο υπ5ρξε και δικαστικ5 παρ4Dβαση, Dετ& απ7 κινητοπο6ηση τηN οικολογικ5N οD&δαN Καρπενησ6ου -τ7τε υπ5ρχε, σ5Dερα 4χει Dε6νει D7νο η σφραγ6δα, αλλ& αυτ7 ε6ναι 4να &λλο θ4Dα- και, D&λιστα, δ8ο πρHην αντιδ5Dαρχοι του δ5Dου Καρπενησ6ου τιDωρ5θηκαν Dε 12 D5νεN φυλ&κιση ο καθ4ναN, Dε τριετ5 αναστολ5. Σ5Dερα, η συν4χιση τηN λειτουργ6αN του σκουπιδ7τοπου Καρπενησ6ου εξακολουθε6 να προκαλε6 σοβαρ& προβλ5Dατα ρ8πανσηN στην περιοχ5. Ε6ναι, πλ4ον, ξεκ&θαρο 7τι για τη D7λυνση στον ΚαρπενησιHτη ποταD7 ευθ8νεται και ο σκουπιδ7τοποN Καρπενησ6ου, 7πωN επ6σηN ο βιολογικ7N καθαρισD7N και οι ξεχειλισD4νοι β7θροι του πρHην δ5Dου ΠοταDι&N. Αποτ4λεσDα ε6ναι, στην πιο καθαρ5 περιοχ5 τηN Ελλ&δαN, 7πωN θ4λουDε να διατειν7Dαστε πωN ε6ναι το Καρπεν5σι, να υπ&ρχει και η Dεγαλ8τερη περιβαλλοντικ5 D7λυνση. 2δη, ανεξ&ρτητεN 4ρευνεN για την ποι7τητα του νερο8 στον ΚαρπενησιHτη θα καταδε6ξουν, ανεπ6σηDα, το D4γεθ7N τηN. Οι πολ6τεN, 7DωN, περιD4νουν Dια σοβαρ5 αντιDετHπιση του θ4DατοN και αναD4νουν απ7 το δ5Dο Καρπενησ6ου να αναλ&βει τη δειγDατοληπτικ5 συλλογ5 υδ&των απ7 δι&φορα σηDε6α του ποταDο8 και την αποστολ5 του υλικο8 σε ενδεδειγD4νο ερευνητικ7 κ4ντρο τηN χHραN, Hστε επισ5DωN να δοθε6 η απ&ντηση. Ε6ναι DολυσD4νοN ο ΚαρπενησιHτηN, ναι η 7χι; Και ποια ε6ναι η αιτ6α που εκατοντ&δεN π4στροφεN βρ4θηκαν ψ7φιεN (στον π&το του ποταDο8, που σηDα6νει 7τι ψ7φησαν απ7 προφαν5 D7λυνση και 7χι απ7 παρ&νοDο ψ&ρεDα); Η.Τ.

Αναφορ& κατ4θεσε ο βουλευτ5N Ηλ6αN Καραν6καN

Ν Ε

Συν4χεια απ7 την σελ6δα 5

Στη Βουλ το Πολεοδοικ

Οι νε εξελξει %στ7σο, το θ4Dα βρ6σκεται σε εξ4λιξη. 3πωN 4γραψαν τα "Ευρυτανικ& Ν4α", 5δη υπ&ρχει σχετικ5 αλληλογραφ6α Dε την ΑποκεντρωD4νη ιο6κηση τηN Περιφ4ρειαN. Ακ7Dη, το θ4Dα θα 4ρθει και π&λι για συζ5τηση στο επ7Dενο ηDοτικ7 ΣυDβο8λιο, 7ποτε αυτ7 γ6νει, πιθαν7ν και εντ7N του Αυγο8στου, Hστε να ληφθε6 συγκεκριD4νη απ7φαση για τη χρ5ση κατοικ6αN στην περιοχ5 τηN "ΜεσοχHραN", κ&τι που αποτελε6 καθολικ7 α6τηDα των πολιτHν. Στ7χοN, ωστ7σο, τηN δηDοτικ5N αρχ5N αλλ& και κοιν7N τ7ποN ε6ναι η ακ8ρωση -αν ε6ναι δυνατ7ν- ολ7κληρου του ΓΠΣ, Hστε Dε εξαφ&νιση των δεκ&δων αστοχιHν και αδικιHν που περιλαDβ&νει, να κατατεθε6 ξαν& προN 4γκριση βελτιωD4νο και να αφορ&, οπωσδ5ποτε, ολ7κληρο τον ν4ο δ5Dο Καρπενησ6ου.

νι κά

εκδε νεκρ ψρια στον Καρπενησιτη

Ο βουλευτ5N Ευρυταν6αN Ηλ6αN Καραν6καN

Η υπαριθD. 7052/21- 7-2011 α ναφορ& γι α το ΓΠΣ, η οπο6α κα τατ4θηκε στ η Βουλ5 απ7 τον βουλευτ5 Ευ ρυταν6αN Ηλ6 α Καραν6κα

Περιοδε6α ΚΚΕ στην Ευρυταν6α

Περιοδε6α στο Καρπεν5σι πραγDατοπο6ησε κλιD&κιο τηN Επιτροπ5N Περιοχ5N Στερε&N του ΚΚΕ, αποτελο8Dενο απ7 τα D4λη τηN Επιτροπ5N Περιοχ5N Σοφ6α Ντο8ρου, Θαν&ση Παππ&, Τ&σο Χρον& και τον γραDDατ4α τηN ΚΟ Ευρυταν6αN Βασ6λη Λ&ππα. Η πρ7ταση του ΚΚΕ για την οικονοDικ5 κρ6ση, για την Λαϊκ5 Εξουσ6α 5ταν στο επ6κεντρο των συζητ5σεων. ΠρHτοN σταθD7N τηN περιοδε6αN 5ταν το ΝοσοκοDε6ο Καρπενησ6ου, το οπο6ο 4χει πληγε6 σοβαρ& απ7 την αντιλαϊκ5 πολιτικ5 στον χHρο τηN υγε6αN και θα οδηγηθε6 σε περαιτ4ρω υποβ&θDιση Dε την σχεδιασD4νη συγχHνευση των νοσοκοDε6ων. Απ7 την συζ5τηση Dε το ιατρικ7, νοσηλευτικ7 και διοικητικ7 προσωπικ7 4γινε εDφαν5N η &σχηDη κατ&σταση στην οπο6α βρ6σκεται το ΝοσοκοDε6ο Καρπενησ6ου. Υ-

π&ρχουν χρ7νιεN ελλε6ψειN σε προσωπικ7 που αναγκ&ζει το 5δη υπ&ρχον να εργ&ζεται σε εντατικο8N ρυθDο8N, να ε6ναι αποσπασD4νο απ7 &λλα νοσοκοDε6α για ορισD4νο χρονικ7 δι&στηDα και επιπλ4ον οι ελαστικ4N συDβ&σειN εργασ6αN γ6νονται καθεστHN στουN εργαζ7DενουN του νοσοκοDε6ου. Η υποχρηDατοδ7τηση 4χει ωN αποτ4λεσDα τη Dη λειτουργ6α του αξονικο8 τοDογρ&φου που 4χει εγκατασταθε6 εδH και χρ7νια, την 4λλειψη εξοπλισDο8 και αναλHσιDων. Το ΚΚΕ απ7 την πρHτη στιγD5 εναντιHθηκε στην επικε6Dενη συγχHνευση. Επ6σηN παλε8ει για την πρ7σληψη Dον6Dου προσωπικο8 Hστε να καλυφθο8ν οι αν&γκεN για τη σωστ5 λειτουργ6α του νοσοκοDε6ου, την α8ξηση τηN χρηDατοδ7τησηN για την πλ5ρη λειτουργ6α του νοσοκοDε6ου, τη στ5ριξη Dε προσωπικ7 και D4σα του ΚΥ

Φραγκ6σταN καθHN επ6σηN και 7λων των ΑγροτικHν Ιατρε6ων του ΝοDο8. Στην συν4χεια τηN περιοδε6αN πραγDατοπο6ησε συν&ντηση Dε τον αντιπεριφερει&ρχη Ευρυταν6αN κ. ΚαραDπ&, 7που τα στελ4χη του κ7DDατοN ενηDερHθηκαν για τα προβλ5Dατα τηN Ευρυταν6αN και αν4πτυξαν τιN θ4σειN του κ7DDατοN. Τα κυρι7τερα προβλ5Dατα που συζητ5θηκαν 5ταν τα εξ5N: -Για το ν4ο Γενικ7 ΠολεοδοDικ7 Σχ4διο του 5Dου Καρπενησ6ου, 7που κατ& τη γνHDη του ΚΚΕ χρει&ζεται να αποτελ4σει εργαλε6ο αν&πτυξηN προN 7φελοN 7DωN των κατο6κων. -ΣυγκεκριD4να D4τρα για την αντιDετHπιση τηN ανεργ6αN 7πωN: .Dεση πρ7σληψη D7νιDου προσωπικο8 για την κ&λυψη των αναγκHν στιN υπηρεσ6εN τηN περιφ4ρειαN και των δ5Dων, στ5ρι-

ξη των υλοτοDικHν συνεταιρισDHν και επαναλειτουργ6α του εργοστασ6ου ξυλε6αN στη Φουρν& και σχεδιασD7N και αν&πτυξη ορειν5N κτηνοτροφ6αN στη δυτικ5 Ευρυταν6α. Για το απαρ&δεκτο οδικ7 δ6κτυο 7που χρει&ζεται &Dεσα επισκευ5 και επ4κταση. Το κλιD&κιο κατ4θεσε επ6σηN τη θ4ση να Dην δοθε6 καD6α &δεια για ανεDογενν5τριεN στην Ευρυταν6α απ7 ιδιHτεN και να ιδρυθε6 Ενια6οN ηD7σιοN Φορ4αN Εν4ργειαN για την αξιοπο6ηση τηN εν4ργειαN που Dπορε6 να παρ&γει η Ελλ&δα προN 7φελοN του λαο8. Να Dην γ6νει συγχHνευση του Ιδρ8DατοN Κοινωνικ5N Πρ7νοιαN (ΓηροκοDε6ο) και να ξεκιν5σει τHρα η λειτουργ6α ν4αN πτ4ρυγαN που θα αυξ5σει κατ& 50% την δυναDικ7τητα του ιδρ8DατοN. Στην περιοδε6α του κλιDακ6ου επισηD&νθηκαν τα χρ7νια προβλ5Dατα που τα-

λαν6ζουν το Καρπεν5σι και ολ7κληρο τον νοD7 Ευρυταν6αN, τα οπο6α 4χουν οξυνθε6 τα τελευτα6α χρ7νια. Ο D7νοN τοD4αN που αποφ4ρει κ&ποια 4σοδα στον νοD7 ε6ναι ο τουρισD7N αλλ& Dε τιN τελευτα6εN σφοδρ4N αντιλαϊκ4N επιθ4σειN τηN κυβ4ρνησηN στα κεκτηD4να των εργαζοD4νων, ο τουρισD7N και οι διακοπ4N Dετατρ4πονται σε ε6δοN πολυτελε6αN για τα λαϊκ& στρHDατα και ωN &Dεσο αποτ4λεσDα ε6ναι η συρρ6κνωση του εισοδ5DατοN των DικροDεσα6ων και 7σων ασχολο8νται στον κλ&δο του τουρισDο8. Η ανεργ6α, η φτHχεια και η ερ5Dωση ε6ναι η «προ6κα» που αφ5νουν σε το8το τον τ7πο η πολιτικ5 τηN πλουτοκρατ6αN που τ7σο πιστ& εφαρD7ζουν ΠΑΣΟΚ και Ν 7λα αυτ& τα χρ7νια.


Συνέντευξη

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 10 Αυγο8στου 2011 / Σελ6δα 7

Ο Τ τ σ η ε “απογοτευσε ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ν Ε

Α

ΠΡ#ΗΝ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦ#Ν

Η αλθεια για το χρο του πρην δου Αγρφων

Η απ$ντηση του πρIην δηE$ρχου Αγρ$φων, κ. Χρ5στου Μπο8ρα, στα 7σα του καταλογ6ζουν για το 7τι παρ4δωσε 4ναν υπερχρεωE4νο δ5Eο να κ$νουEε την παρ$δοση του δ5Eου, πολιτισE4να πρ$γEατα, γιατ6 εγI ε6χα την ατυχ6α να Eην παραλ$βω απ7 τον πρIην δ5Eαρχο και Eε στενοχIρησε τ7τε αυτ7, παρ7τι τον κ$λεσα. Θελ5σαEε λοιπ7ν α κ$νουEε Eια πολιτισE4νη κ6νηση, να Eαζευτο8ν 7σοι ΑγραφιIτεO υπ5ρχαν, να γνωρ6σουν τον καινο8ριο δ5Eαρχο, να τουO χαιρετ5σει ο παλι7O και β4βαια να πο8Eε και κ$ποια πρ$γEατα τα οπο6α θα βοηθοι8σαν τον καινο8ριο δ5Eαρχο, αλλ$ και πιθανIO να προλ$Eβαναν και κ$ποιεO καταστ$σειO. Αυτ7 δεν 4γινε ποτ4, ο ηE5τρηO δεν Eου απ$ντησε ποτ4. Το σεβ$στηκα. Αφο8 το 5θελε 4τσι, ο καινο8ριοO $ρχονταO του δ5Eου ε6ναι, καν4να πρ7βληEα δεν υπ5ρχε. Με εν7χλησε αυτ5 η στ$ση, β4βαια. Περ6Eενα τον κ. Τ$τση να 4ρθει στα -γραφα, αλλ$ δεν εξετ$ζω το λ7γο που δεν 5ρθε. Γιατ6 δεν 5ρθε; εν 5θελε να παραλ$βει απ7 σαO; Γιατ6 τIρα του προσδ6δετε και κ$ποιο δ7λο στιO Eετ4πειτα δηλIσειO του. 3χι. ΕγI καταγρ$φω τα πραγEατικ$ γεγον7τα. εν θα Eπω σε ερEηνε6εO. εν ξ4ρω. ΕγI τον κ$λεσα κι αυτ7O δεν 5ρθε. ΠροσπαθI να καταλ$βω για ποιο λ7γο δεν 5ρθε ο κ. Τ$τσηO. Εσε6O τον στηρ6ξατε πολιτικ$ στιO εκλογ4O; Ψυχ5 τε και σIEατι. Και θα σαO εξηγ5σω και στη συν4χεια γιατ6 το 4κανα αυτ7. Γιατ6 αν δεν πιστε8ω κ$τι, δεν το κ$νω. Και για αυτ7 σαO ε6πα 7τι τον ηE5τρη τον ε6χα πολ8 ψηλ$ και σε 7λη την 8χρονη θητε6α Eου, ωO δ5EαρχοO, που συνεργαστ5καEε σε π$ρα πολλ4O περιπτIσειO, 7πωO 5ταν στην ΤΕΚ, π$ντα 5Eουν 4ναO $νθρωποO που τον στ5ριζα. Τον στ5ριζα και για δ5Eαρχο, γιατ6 π6στευα σε αυτ7ν και ακ7Eη σ5Eερα πιστε8ω 7τι 5ταν Eια καλ5 επιλογ5 για τον δ5Eο Αγρ$φων. Εκτ7O απ7 αυτ7 τον στ5ριξα και για 4να λ7γο ακ7Eη–δεν ξ4ρω πωO θα το δεχτε6 ο κ7σEοO, αλλ$ 4χω συνηθ6σει αυτ$ τα

υρ υτ α

Μα συνντευξη που θα συζητηθε

την οπο6α εγI θεωρI ωO πληροφ7ρηση και διαφIτιση και για την οπο6α 4χω υποχρ4ωση 7χι E7νο σε αυτο8O που Eε ε6χαν στηρ6ξει και εκλ4χτηκα δ8ο 4ετιεO δ5EαρχοO Αγρ$φων, αλλ$ και σε αυτο8O οι οπο6οι Eου 4δειξαν την εEπιστοσ8νη τουO στιO πρ7σφατεO περιφερειακ4O εκλογ4O και Eε 4βγαλαν πρIτο πλειοψηφ5σαντα σ8Eβουλο στον νοE7 Ευρυταν6αO. ΣυνεπIO, 4χω E6α υποχρ4ωση απ4ναντι σε αυτο8O τουO ανθρIπουO , την οπο6α σ5Eερα, θα προσπαθ5σω να εκπληρIσω, 4στω και στο βαθE7 που αυτ7 Eπορε6 να γ6νει. Γιατ6 ε6ναι γνωστ7 7τι οι εφηEερ6δεO δεν φτ$νουν E4χρι το τελευτα6ο σπ6τι και ο απλ7O πολ6τηO 7ταν ακο8σει κ$ποια πρ$γEατα ε6ναι δ8σκολο να π4σει π$νω στην περ6πτωση που θα δηEοσιευτο8ν οι απαντ5σειO στην εφηEερ6δα για να αποκατασταθε6 η αλ5θεια. ΠροφανIO αναφ4ρεστε στη συν4ντευξη του ν4ου δηE$ρχου του διευρυE4νου πλ4ον δ5Eου Αγρ$φων κ. ηE5τρη Τ$τση, στα «Ευρυτανικ$ Ν4α», ο οπο6οO E6λησε για τα χρ4η τα οπο6α παρ4λαβε, περ6που 7,5 εκατ. ευρI. Πληροφοριακ$, σε σαO καταλ7γ ι σ ε τ ο Eε γα λ 8 τ ε ρ ο κ ο E E $ τ ι , γ8ρω στα 2,5 εκατ. ευρI. Θ4λω να ξεκαθαρ6σω κ$τι. Η συν4ντευξη αυτ5 σ5Eερα δεν 4χει να κ$νει Eε τον κ. Τ$τση. 3EωO, πρ4πει να δIσω κ$ποιεO απαντ5σειO. Γιατ6 αυτ7 το δι$στηEα 5ρθαν πολλ$ στη δηEοσι7τητα, αφ4θηκαν να διαρρε8σουν πρ$γEατα τα οπο6α για E4να ε6ναι ανεπ6τρεπτα. Να πω καταρχ$O 7τι ο ηE5τρηO ο Τ$τσηO 5ταν φ6λοO Eου, Eε 7λη τη σηEασ6α τηO λ4ξηO. Τον ε6χα πολ8 ψηλ$ αλλ$ Eε απογο5τευσε . Για να γ6νω πιο σαφ5O $φησε να σ4ρνονται φ5EεO - για να Eην πω υπ4θαλψε- που ε6ναι βαρι$ κουν4ντα, ενI 4πρεπε να ε6ναι πιο ξεκ$θαροO . ΣυγκεκριE4να θα κ$νω Eια αναδροE5 στο παρελθ7ν. Μετ$ τιO δηEοτικ4O εκλογ4O, κ$λεσα τον ηE5τρη να 4ρθει στα -γραφα E4χρι τ4λοO εκεEβρ6ου 2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ε

κ. Μπο8ρα σαO καλωσορ6ζουEε στα «Ε υρυτανι κ$ Ν4α». 2σασταν δ5EαρχοO στον πρIην δ5Eο Αγρ$φων για 8 χρ7νια. ΘυE$Eαι 7τι στα «Ευρυτανικ$ Ν4α» ε6χαEε καταγρ$ψει Eια σειρ$ 4ργων τα οπο6α ε6χατε αναλαβει στον δ5Eο, εκEεταλλ ευ7EενοO E$λιστα και κ$ποια ευρωπαϊκ$ και εθνικ$ προγρ$EEατα. Ε6χαEε καταγρ$ψει 7τι 5σασταν απ7 τουO πρIτουO δ5EουO σε απορρ7φηση κονδυλ6ων τα προηγο8Eενα χρ7νια. ΤIρα, 7EωO, σαO κατηγορο8ν 7τι ε6χατε υπερχρεIσει τον δ5Eο. Θ4λετε να EαO πε6τε κ$τι για αυτ7; Καταρχ$O θα 5θελα να σαO ευχαριστ5σω για την φιλοξεν6α, την οπο6α απολαEβ$νω διαχρονικ$, 7χι E7νο εγI, αλλ$ και 7λοι οι $ρχοντεO του τ7που, καθIO και οι απλο6 πολ6τεO, που ε6χαν 4να β5Eα στα τοπικ$ ΜΜΕ. Αλλ$ 4χω και 4ναν ιδια6τερο λ7γο να σαO ευχαριστ5σω γιατ6 σ5Eερα θα κ$νουEε Eια συζ5τηση, η οπο6α θα ε6ναι εκ βαθ4ων και χωρ6O υπεκφυγ4O. Β4βαια, θ4λω να εκφρ$σω και τη λ8πη Eου που αναγκ$ζοEαι σ5Eερα να δIσω Eια τ4τοια συν4ντευξη,

οπο6α σκ4φτοEαι να τα λ4ω: Ο δ5EοO Απεραντ6ων E4σα απ7 το πρ7γραEEα «Καλλικρ$τηO» βγ5κε κατ$ τη γνIEη των απλIν πολιτIν «τραυEατισE4νοO». Τα Eεν -γραφα π5ραν την ονοEασ6α, ο δε δ5EοO Β6νιανηO π5ρε την 4δρα, παρ’7λη αυτ5 την ιστορ6α για την αλλαγ5 τηO 4δραO του δ5Eου -η οπο6α κατ$ 50% καταλογ6στηκε σε εE4να. Ο δ5EοO Απεραντ6ων, 7EωO, φ$νηκε στον κ7σEο οτι "αδικ5θηκε". εν ε6ναι 4τσι, αλλ$ 4τσι φ$νηκε. Υπ7 αυτ4O τιO συνθ5κεO, λοιπ7ν, π6στευα 7τι ο πρIτοO δ5EαρχοO 4πρεπε να ε6ναι απ7 τον Απερ$ντιο. Για να επιτευχθε6 και η δηEοτικ5 συνε6δηση τηO οπο6αO 5Eουν π$ντα υπ4ρEαχοO και η οπο6α Eε απασχολο8σε. Π6στεψα 7τι αυτ7 θα το πετυχα6ναEε Eε αυτ5 τη διαδικασ6α Eαζ6 Eε το γεγον7O 7τι τον ηE5τρη τον θεωρο8σα 4ναν ικαν7 δ5Eαρχο που Eπορο8σε να ανταπεξ4λθει. Και πρ4πει να πω 7τι ακ7Eη δεν 4χω χ$σει την εEπιστοσ8νη Eου παρ$ τα 7σα προβλ5Eατα εν4σκηψαν σε αυτ7 το δι$στηEα, τα οπο6α Eπορε6 να 5ταν ηθεληE4να αλλ$ Eπορε6 και 7χι. εν θα το εξετ$σω εγI αυτ7, αλλ$ ο απλ7O ο κ7σEοO, αυτ7O που γ6νεται δ4κτηO 7λων των καταστ$σεων. ΣυνεπIO στο ερωτηEα σαO τον στ5ριξα “ψυχ5 τε και σIEατι”. -ρα δεν υπ5ρχε κ$ποιοO πολιτικ7O λ7γοO να αρνηθε6 τη συν$ντησ5 σαO. Τ7τε, τι $λλο Eπορε6 $λλο να συν4βη; Ο8τε και Eε ενδιαφ4ρει τι συν4βη. ΕγI ε6Eαι υποχρεωE4νοO να καταγρ$ψω τα γεγον7τα και να δIσω κ$ποιεO απαντ5σειO. ΑO συνεχ6σουEε απ7 εκε6 που σταEατ5σαEε, 7τι E4χρι τιO 31 εκεEβρ6ου ο ηE5τρηO δεν 5ρθε να παραλ$βει τον δ5Eο. Εκ των υστ4ρων, αποφ$σισε να γ6νει Eια απογραφ5 στον καινο8ριο δ5Eο. ηλαδ5, να καταγραφο8ν 7λεO οι υποχρεIσειO των παλαιIν δ5Eων, τα υπ7λοιπ$ τουO, η περιουσ6α τουO, Eια πολ8 σωστ5 κ6νηση. Επιβαλλ7Eενη και απ7 τον ν7Eο, β4βαια. ΕδI, 7EωO, υπ$ρχει Eια διαφορ$:

νι κά

Παραδ4χεται E7νο 1,5 εκατ. ευρI, τα οπο6α αποτελο8ν 4ργα σε εξ4λιξη, 7πωO λ4ει. Στην αποκλειστικ5 του συν4ντευξη Ευρυτανικ$ Ν4α” εκφρ$ζει την πιστα “Ε κρ6α του για τον "φ6λο" του, 7πωO χαρακτ5ρισε τον νυν δ5Eαρχο του διευρυE4νου δ5Eου Αγρ$φων, κ. ηE5τρη Τ$τση, αλλ$ και για τον επ6 8 χρ7νια στεν7 του συνεργ$τη κ. Θ8Eιο Μιχ7πουλο για τη σηEεριν5 του στ$ση δι7τι 7πωO λ4ει δεν υπερασπ6στηκε το 4ργο τουO τα τελευτα6α 8 χρ7νια στον πρIην δ5Eο Αγρ$φων, 7ταν κατηγορο8νταν -$δικα για τον 6διο- για κακοδιαχε6ριση. Για το χρ4οO καταλογ6ζει Eεγ$λο Eερ6διο ευθ8νηO στον πρIην δ5Eαρχο Αγρ$φων κ. Κατσιφ7 για τον οπο6ο αφ5νει και υπ7νοιεO για κακοδιαχε6ριση.

Π6στευα 7τι ο ηE5τρηO, ε6τε για λ7γουO αβρ7τηταO, ε6τε συναδελφικ5O συνεργασ6αO, E4χρι τιO 31/12, προσωπικ$ 4Eενα, θα Eου 4δινε 4να περιθIριο EιαO εβδοE$δαO και να Eε ενηEερIσει 7τι την τ$δε του Eην7O θα 4χουEε την απογραφ5 στον πρIην δ5Eο Αγρ$φων, Iστε να Eπορ4σω και εγI να ε6Eαι εκε6. Την προτερα6α, 9.30 το βρ$δυ, δ4χτηκα 4να τηλεφIνηEα απ7 τον κ. Μπαλτ$, ο οπο6οO ε6ναι ειδικ7O συνεργ$τηO του ν4ου δ5Eου, 7τι το επ7Eενο πρω6 θα ε6χαEε την απογραφ5 στα -γραφα. (αρχ4O Φεβρουαρ6ου) Εξεπλ$γην. ΕγI 5Eουν στην Αθ5να και 4πρεπε το πρω6 στιO 9.30 να ε6Eαι στα -γραφα και ειρ5σθω εν παρ7δω 7τι η εργασ6α Eου, την οπο6α ασκI πλ4ον, δεν Eου επιτρ4πει να απουσι$ζω 7ποτε εγI θελ5σω. Γιατ6 σ’ αυτ5ν διακυβε8ονται συEφ4ρονται πολιτIν, τα οπο6α εγI δεν EπορI να καταστρατηγ5σω. Για τον λ7γο αυτ7, δεν Eπ7ρεσα να παρευρεθI, αν και 5θελα. Τ4λοO π$ντων, εγI θα περ6Eενα –5 τουλ$χιστον αυτ7 θα 4κανα εγI- να επιλεγε6 4να απ7 τα δ8ο: ε6τε η απογραφ5 να βγει στη δηEοσι7τητα, ε6τε να Eε6νει στα εσωτερικ$ του δ5Eου. Οποιαδ5ποτε επιλογ5 ε6ναι σεβαστ5. Και $λλοι δ5Eαρχοι 4καναν απογραφ5 αλλ$ δεν ε6δα κ$που να την δηEοσιοποι5σουν. 3EωO, αυτ5 η απογραφ5 θα περ6Eενα να κοινοποιηθε6 πρIτα στουO πρIην δηE$ρχουO και αν 5ταν και δυνατ7ν –εγI θα το 4κανα- τουO πρIην δηE$ρχουO θα τουO καλο8σα, για λ7γουO αβρ7τηταO αλλ$ και δηEοσ6ου συEφ4ροντοO. Γιατ6 πιθανIO οι δ5Eαρχοι κ$τι θα ε6χαν να πουν για αυτ$ τα πρ$γEατα, να ενηEερIσουν τον καινο8ριο δ5Eαρχο, να συζητ5σουν αυτ$ τα θ4Eατα, να δIσουν εξηγ5σειO και να προφυλ$ξουν Eερικ4O φορ4O απ7 κ$ποια πρ$γEατα. Αυτ7 δεν 4γινε ποτ4. Αντ’ αυτο8 διαβασα στην συνεντευξη του κ. Τ$τση στα "Ευρυτανικ$ Ν4α" .... γυρ6στε σελ6δα -->


Συνέντευξη - Χρήστος Μπούρας Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ*ρτη 10 Αυγο=στου 2011 / Σελ;δα 8

Υπ * ρ χ ο υ ν κ ι * λ λ α τ 9 τ ο ι α σ τ ο ν δ:Iο; ΠιθανMS. Και γιατ; δεν τα καταγγε;λατε αυτ* και τ<τε; εν ε;χα καν9ναν λ<γο. ΕγM παρ9πεIψα τον αν*δοχο, <ταν Iου ε;πε να τον πληρMσω, να π*ει στη δικαιοσ=νη, για να δο=Iε αν 9γινε αυτ< το 9ργο. Ποτ9 δεν 9γινε η αγωγ:. Τελικ*, <λα τα κονδ=λια, τα οπο;α εIφαν;ζο νται, ε;ναι 9ρ γα τα ο πο ;α 9χουν γ;νει; Ναι. Ε;ναι 9ργα που 9χουν γ;νει. 8πωS τα λ9τε τMρα, το χρ9οS των 837.891 ευρM φα;νεται να κρ=βει κι *λλα "9νοχα" Iυστικ*, τα οπο;α δεν IαS τα λ9τε... 8χι. Αυτ< το 9ργο το αIφισβ:τησα εγM, για αυτ< και δεν το πλ:ρωσα. Πιθαν<ν να ε;ναι και *λλα τ9τοια 9ργα. 7ταν οι χρ:σιIεS πληροφορ;εS που 9πρεπε να ε;χε ο ν9οS δ:IαρχοS Αγρ*φων αλλ* δεν τιS επιζ:τησε ποτ9. Και το χρ9οS σαS αυτ< τελικ* πMS προ9κυψε; Πολ= σωστ*. ΤMρα 9ρχοIαι στιS 837.891 ευρM, να δο=Iε πMS εξελ;χθηκαν αυτ9S οι οφειλ9S στη δικ: Iου θητε;α. ΕγM βρ:κα χρ9οS 550.000 ευρM απ< τον πρMην δ:Iαρχο. Ε;ναι δικαιολογ;α; 8χι. ΕγM αυτ< το χρ9οS το ανακ=κλωσα γιατ; αλ;Iονο αν τον πρMτο χρ<νο τηS θητε;αS Iου πλ:ρωνα αυτ* τα χρ9η. εν θα Iπορο=σα να κ*νω καI;α Iελ9τη, δεν θα Iπορο=σα να απορροφ:σω ποτ9 λεφτ*. Ανακ=κλωση 9κανα… Πλ:ρωσα τα παλι*, Iπ:καν και ν9α χρ9η… φτ*σαIε λοιπ<ν στον τελευτα;ο χρ<νο που ε;χαIε αποφασ;σει να βγ*λουIε I<νοι IαS τιS υποχρεMσειS. Εκε;, λοιπ<ν, 9γινε και η ζηIι*. Απ< τα παρακρατηθ9ντα. ΕγM 9παιρνα 67.000 ευρM ΚΑΠ τον I:να, ε;χαIε 7.000 ευρM την εξυπηρ9τηση εν<S δανε;ου του κ. Κατσιφο=, το Iεγαλ=τερο 9γκληIα απ< <ποιον 9χει π*ρει δ*νειο. Γιατ; για να π*ρειS δ*νειο για δ:Iο σηIα;νει <τι θα 9χει πολλαπλασιαστικ< <φελοS και δεν 9χειS ερευν:σει <λεS τιS περιπτMσειS <τι δεν Iπορε;S να χρηIατοδοτηθε;S απ< πουθεν* και Iετ* καταφε=γειS στο ταIε;ο παρακαταθηκMν που ε;ναι η ε=κολη λ=ση. 8ταν λοιπ<ν οι προηγο=Iενοι π:ραν δ*νειο γ=ρω στιS 800.000 ευρM για να κ*νουν πλατε;εS και 9τρεχαν σωρηδ<ν τα προγρ*IIατα στην Ε.Ε. αυτ< το ε;χα καταγγε;λει. 5πρεπε, <IωS, να το εξυπηρετ:σω. Μου 9Iειναν 60.000 ευρM,

Ε

9κανα και 9ργο, πλ:ρωνα τιS Iισθοδοσ;εS και εδM ερχ<Iαστε να δο=Iε τι 9γινε τα τελευτα;α χρ<νια. ΠMS προ9κυψε αυτ< το χρ9οS; 550.000 ευρM απ< εκε;. εν ε;ναι *λλοθι, αλλ* οφε;λω να το επισηI*νω. 8ταν λοιπ<ν οι 67.000 ευρM ΚΑΠ π9φτουν στιS 47.000 απ< 1/1/2010, εγM αυτοI*τωS 9χω 20.000 ευρM Iε;ον. Και απ< τιS 47.0000 9πρεπε να πληρωσω το δ*νειο, Iισθοδοσ;εS -γιατ; ε;Iαι ο I<νοS δ:IοS που συνεισ9φερα I<νιIο προσωπικ< στον καινο=ριο δ:Iο, Iε 9ναν Iηχανικ<, δ=ο οδηγο=S, τρειS εργ*τεS καθαρι<τηταS I<νιIουS και δ=ο διοικητικο=S και 10 *τοIα Iερικ:S απασχ<λησηS-. 4ρα ε;χα να πληρMσω Iισθοδοσ;εS απ< 89 I<νιIουS δηIοτικο=S υπαλλ:λουS. 4ρα IαS 9Iειναν 7.000-8.000 ευρM τον I:να για να λειτουργ:σουIε ωS δ:IοS. Τι 9πρεπε να κ*νουIε τMρα; Πρ9πει να τον;σουIε <τι οι οφειλ9S οι δικ9S IαS ε;ναι κατ* 80% απ< καθαρισIο=S δρ<Iων. 5χουIε το αιMνιο πρ<βληIα. Και αυτ< το διαπ;στωσε και ο ;διοS ο κ. ΤατσηS την εποI9νη των εκλογMν, <ταν ο δρ<IοS για τα 4γραφα λ<γω των καιρικMν συνθηκMν κ<πηκε σε 3 σηIε;α. Π*νω απ< 25.000 ευρM κοστ;ζουν οι αποκαταστ*σειS αυτ9S. Αλλ* δεν Iπορε;S να πειS στον δηI<τη σου, ε;τε 9χειS, ε;τε <χι, χρ:Iατα , <τι δεν του ανο;γειS τον δρ<Iο. Και δεν Iπορε;S να πειS και σε αυτ<ν που δο=λεψε <τι δεν τον πληρMνειS. Αυτ* τα στοιχεια πρ9πει να συνεκτιIηθο=ν. Τελικ*, ποιο ε;ναι το χρ9οS που παραδ9χεστε; 5ρχοIαι τMρα εγM I<νοS Iου και λ9ω: Αυτ< το χρ9οS, περ;που 1,5 εκατ. ευρM συνολικ*, Iε την λογιστικ: που σαS ε;πα, ναι, το παραδ9χοIαι. 8χι, β9βαια, τα 2,5 εκατ. ευρM. Και Iε την ;δια λογιστικ:, και ο δ:IοS Απεραντ;ων χρωστ*ει 1,4 εκατ. ευρM. 5τσι αποτυπMνονται στον προϋπολογισI<. Και εδM 9χω και κ*ποια απορ;α: Βλ9πουIε <τι στον προϋπολογισI< ε;ναι και κ*ποια «ορφαν*» 9ργα, τα οπο;α δεν αποτυπMνεται σε ποιον δ:Iο αν:κουν. Για παρ*δειγIα, 9χουIε 9ναν τ;τλο οφειλ:S «αποκατ*σταση οδοστρωI*των» , 7.000 ευρM. Σε ποιον δ:Iο καταχωρο=νται αυτ*; Ακ<Iη, «διευθ9τηση ποταIMν», 7.000 ευρM. Αντ;θετα, τα 9ργα του δ:Iου Αγρ*φων ε;ναι <λα ονοIατισI9να. Τι αφ:νετε να εννοηθε; τMρα; Θ9λετε να πε;τε <τι σε αυτ* τα ορφαν*

νι κά

εκατοII=ρια. Αλλ* δεν βγ:κε ο κ. ΚαραIπ*S να Iιλ:σει για χρ9η. 8IωS, το πραγIατικ< χρ9οS αποτυπMνεται στον προϋπολογισI<. Και ρωτM. 8ταν ψηφ;στηκε ο προϋπολογισI<S, και δεν IιλM για την συIπολ;τευση, αλλ* για την αντιπολ;τευση, τι ψ:φισε; Τι 9λεγχο 9κανε; Και ποιοS ε;ναι εκε;νοS που ισχυρ;ζεται, που θ9λει να ε;ναι αυτοδιοικητικ<S, <τι αυτ9S οι πηγ9S χρηIατοδ<τησηS ε;ναι υποχρεMσειS των δ:Iων; Ε;ναι υποχρεMσειS τηS Ευρωπαϊκ:S 5νωσηS και του ελληνικο= κρ*τουS. ΤMρα, αν φ9ρθηκε αφερ9γγυα το κρ*τοS και για αυτ< υπ*ρχει και το εσωτερικ< χρ9οS των 6,5 διS, δεν φτα;νε οι δ:Iοι. Και να συνεχ;σω: τα 837.891 ευρM, που Iπορε; να αποτυπMθηκαν, ε;ναι λιγ<τερα. Γιατ; σε κ*ποια σηIε;α του προϋπολογισIο=, και αυτ* τα λ9ω για τον φ;λο Iου τον Βαγγ9λη Κατσιφ<, τον πρMην δ:Iαρχο, ο οπο;οS τα λ9ει στα ηIοτικ* ΣυIβο=λια, αλλ* δεν κ*νει τον κ<πο να κ*νει την *θροιση. Εκε;νο που κ*νει ε;ναι να γυρ;ζει στα χωρι* τηS Ευρυταν;αS -δ;κην γυρολ<γουκαι να λ9ει <τι ο δ:IοS Αγρ*φων χρωστ*ει 2,5 εκατ. και <ταν του λ9νε απ< πο= τα χρωστ*ει, να υποστηρ;ζει <τι το ε;πε ο δ:IαρχοS. Ε=κολη λ=ση. Αλλ* αυτ<S τι ψ:φισε στον προϋπολογισI<; ιατε;νεται <τι ε;ναι οικονοIολ<γοS…. Αφ:νετε και αιχI9S και στον κ. Κατσιφ<… Βεβα;ωS, αλλ* αυτ<ν τον κατανοM, το κ*νει για λ<γουS αντιπολ;τευσηS. Εν π*ση περιπτMσει, κανε;S δεν Iπορο=σε να κ*νει αυτ: την *θροιση; ΑS π*Iε τMρα στο χρ9οS των 837 χιλ. ευρM, γιατ; σαS ε;πα <τι και αυτ< το υπ<λοιπο το αIφισβητM εν I9ρει. Θα σαS αναφ9ρω 9να παρ*δειγIα. Υπ*ρχει 9να κονδ=λι 15.000 ευρM απ< το 2001, το οπο;ο φα;νεται <τι ε;ναι υποχρ9ωση του 2001, που σηIα;νει <τι :ταν επ; δηIαρχ;αS του κ. Κατσιφο=, και το *φησα και εγM απλ:ρωτο. Το *φησα επ;τηδεS. Γιατ; το αIφισβ:τησε αυτ< το 9ργο και ο αν*δοχοS ποτ9 δεν 9κανε αγωγ:. Γιατ; δεν 9κανε αγωγ:; Αυτ: ε;ναι σοβαρ: καταγγελ;α… <ταν 9χουν χρεωθε; 15.000 ευρM στον εργολ*βο και δεν 9κανε αγωγ: να π*ρει τα χρ:Iατα αυτ*, σηIα;νει : <τι :ταν «α9ραS» : <τι τα χ*ρισε στον δ:Iο... εν ε;ναι καταγγελ;α… ενM εγM τον προκ*λεσα να κ*νει την αγωγ:. Το χρ9οS αυτ< 9χει παραγραφε; πλ9ον.

Ν Ε

υναIικ: παρουσ;α στα <ργανα του νοIο=

υρ υτ α

... που υποστηρ;ζει <τι τα χρ9η στον ν9ο δ:Iο Αγρ*φων αγγ;ζουν τα 7,5 εκατ. ευρM. Μετ* ε;δα στιS εφηIερ;δεS <τι ο ν9οS δ:IοS Αγρ*φων χρωστ* τη Iια I9ρα 7 εκατ ευρM., την *λλη 6 εκατ. κ.ο.κ., λεS και το χρ9οS ε;ναι το overnight επιτ<κιο, που τη I;α I9ρα ε;ναι 1% και την *λλη 1,5%. Αφο=, λοιπ<ν, ο δ:IαρχοS αποφ*σισε να δMσει στη δηIοσι<τητα κ*ποια πρ*γIατα, 9πρεπε να δMσει την απογραφ: αυτο=σια. Αφ9θηκε δε να διαρρε=σει <τι ο πρMην δ:IοS Αγρ*φων χρωστ*ει 2,5-3 εκατ. ευρM. Γιατ;, λοιπ<ν, η απογραφ: δεν βγ:κε Iε ταξιν<Iηση; Γιατ; η ταξιν<Iηση 9χει ωS εξ:S, κατ* τη γνMIη Iου, και αυτ: ε;ναι η αλ:θεια: 5ργα απ< ΚΑΠ και ΣΑΤΑ τ<σα, προI:θειεS τ<σα κ.λπ., αναλυτικ* σε κ*θε δ:Iο, κανε;S δεν θα ε;χε αντ;ρρηση. Την εποI9νη I9ρα και εγM θα 9λεγα <τι ναι, 9τσι ε;ναι τα πρ*γIατα αν 9δινε το πραγIατικ< νο=Iερο. Αλλ* αS δο=Iε τMρα πο= ε;ναι τα 2,5 εκατ. ευρM. Και εκε; ε;ναι η 9νσταση η δικ: Iου, γιατ; αφ9θηκε να διαρρε=σει <τι ο δ:IοS Αγρ*φων χρωστ* το ποσ< αυτ<. Κατ’ αρχ:ν αS επιλ9ξουIε τι λογιστικ: τακτικ: θ9λουIε να ακολουθ:σουIε. Θ9λουIε να ακολουθ:σουIε την τακτικ: στην οπο;α προσIετρ*S στο χρ9οS του κ*θε πρMην δ:Iου, <λεS τιS κατηγορ;εS 9ργων και δρ*σεων; ΑS τη δεχτο=Iε, αν και εγM διαφωνM... Το χρ9οS που δ9χεστε <τι παραδ<σατε, σε ποιο =ψοS ε;ναι; ΕγM θα Iιλ:σω Iε επ;σηIα στοιχε;α και I*λιστα I9σα απ< τον ;διο τον προϋπολογισI< του δ:Iου Αγρ*φων, που ε;ναι και ο «καθρ9φτηS», εκε; αποτυπMνονται <λεS οι υποχρεMσειS των πρωην δηIων. 8ταν αθρο;σουIε λοιπ<ν τα ποσ* τα οπο;α αναφ9ρονται στον δ:Iο Αγρ*φων θα βγουν 837.891 ευρM απ< εσωτερικ< χρ9οS απ< ΚΑΠ και ΣΑΤΑ και οι υποχρεMσειS του πρMην δ:Iου Αγρ*φων σε 9ργα τα οπο;α 9χουν πηγ9S χρηIατοδ<τησηS ΟΠΑΧ, "ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ", ΣΑΕ-066 και ΘΗΣΕΑΣ, ο δ:IοS οφε;λει 785.000 ευρM. Τα χρ:Iατα αυτ*, λοιπ<ν, τα χρωστ*ει το κρ*τοS στον δ:Iο I9σα απ< τη χρηIατοδ<τηση την οπο;α στ9ρησε, αλλ* δεν πα=ει να ε;ναι οφειλ: προS τον δ:Iο 4ρα, στο σ=νολο βλ9πουIε γ=ρω στο 1,5 εκατ. ευρM <τι ε;ναι το χρ9οS σαS... Αν π*ρουIε τη λογιστικ: τακτικ: που ακολο=θησε ο δ:IαρχοS, ε;ναι 1,5 εκατ. ευρM, Iε την οπο;α εγM δεν συIφωνM. ι<τι οι 785.000 ευρM ε;ναι υποχρεMσειS, και λ9γονταS αυτ<, υπερασπ;ζοIαι και τον ;διο τον δ:Iαρχο. Για παρ*δειγIα, στον πρMην δ:Iο Απεραντ;ων, το χρεοS που παρ9δωσε ο ;διοS ο κ. Τ*τσηS στον ν9ο δ:Iο Αγρ*φων, αν προσθ9σειS αυτ* τα ποσ* Iε την λογιστικ: του δηI*ρχου, βγα;νουν 1.419.635. Αυτ* <IωS, <πωS και του πρMην δ:Iου Αγρ*φων και των *λλων δ:Iων, δεν ε;ναι χρ9η, αλλ* οφειλ9S τηS Ευρωπαϊκ:S 5νωσηS και του ελληνικο= κρ*τουS. 5τσι, αθρο;ζονταS τα ποσ*, I;α βγα;νουν 7,5 εκατ. ευρM, I;α 7εκατ. κ.ο.κ. Ε*ν υπ:ρχε αυτ: η λογιστικ: αντ;ληψη για το χρ9οS, τ<τε και ο κ. Μπακογι*ννηS και ο κ. ΚαραIπ*S 9πρεπε να βγουν την *λλη I9ρα το πρω; και να πουν <τι 9χουν χρ9η. Ο κ. ΚοντογεMργοS, ο πρMην νοI*ρχηS, ε;χε σε εξ9λιξη δεκ*δεS 9ργα, τα οπο;α 9φταναν πολλ*

9ργα κρ=βονται και 9ργα απ< *λλουS δ:IουS που σκ<πιIα δεν ονοIατ;στηκαν; εν αφ:νω τ;ποτα να εννοηθε;. Τα 9ργα του δ:Iου Αγρ*φων, <IωS, ε;ναι <λα ονοIατισI9να. Ο πολ;τηS, αν π*ρει τον προϋπολογισI<, βλ9πει αI9σωS τα 9ργα του δ:Iου Αγρ*φων. 8IωS δεκ*δεS *λλα 9ργα, δεν 9χουν τ;τλο. Αυτ< τι Iπορε; να σηIα;νει; εν λ9ω και δεν υποννοM τ;ποτα. Γι’ αυτ< ο δ:IαρχοS, αφο= αποφ*σισε <τι 9πρεπε να δMσει στη δηIοσι<τητα κ*ποια στοιχε;α, να τα δMσει <πωS ε;ναι. Αυτ< ε;ναι το παρ*πονο το δικ< Iου. Θ9λετε να προσθ9σετε κ*τι πριν κλε;σουIε; Ειρ:σθω εν παρ<δω, <τι ο πολ;τηS που θα διαβ*σει κ*ποια πρ*γIατα δεν πρ9πει να τα αφ:σει να περ*σουν απαρατ:ρητα. Μου προξενε; εντ=πωση η σιωπ: του πρMην αντιδηI*ρχου Iου και νυν αντιδηI*ρχου κ. Μιχ<πουλου. Και δεν αφ:νω αιχI9S, αλλ* αποτυπMνω την κατ*σταση. Θα περ;Iενα απ< τον κ. Μιχ<πουλο, τον οπο;ο ε;χα 8 χρ<νια αντιδ:Iαρχο, αυτ* τα πρ*γIατα να τα υποστηρ;ξει. Με ρωτο=ν πολ;τεS σε συζητ:σειS και Iου λ9νε: δ:Iαρχε, 9χειS δ;κιο αλλ* ο κ. Μιχ<πουλοS γιατ; δεν τα λ9ει; Ο κ Μιχ<πουλοS :ταν ο "εξ απορρ:των" Iου και ο *νθρωποS που γνMριζε <λη την κατ*σταση. Π9ραν απ< εκε;, <IωS, Iιλο=ν και τα νο=Iερα. εν 9χω κ*τι Iαζ; του, αλλ* περ;Iενα να π*ρει I;α θ9ση δηI<σια, χωρ;S αυτ< να σηIα;νει τ;ποτα. 7ταν ο καλ=τεροS Iου φ;λοS. ΟκτM χρ<νια :Iασταν Iαζ;. Αλλ* οι δηI<σιοι *ντρεS πρ9πει να τοποθετο=νται δηI<σια και να προφυλ*σσουν πολλ9S φορ9S τον δ:Iαρχο. Με π;κρανε η στ*ση του, αλλ* δεν λ9ω τ;ποτα περισσ<τερο, το κρατ*ω για τον εαυτ< Iου. Στον κ. Τ*τση, τ; λ9τε εν κατακλε;δι; Η αλ:θεια ε;ναι η πεIπτουσ;α τηS δηIοκρατ;αS και I9σα απ< την αλ:θεια <λοι βγα;νουIε ωφεληI9νοι. Και επειδ: θ9λω να προλ*βω κ*ποιεS παρεξηγ:σειS, θα το επαναλ*βω, κι αS γ;νοIαι κουραστικ<S. Τον ηI:τρη τον Τ*τση τον ε;χα πολ= ψηλ* και οι *ρχοντεS του τ<που πρ9πει να ε;ναι *ρχοντεS παντο=. Οφε;λουIε <λοι να τον στηρ;ξουIε. Παρ* τα <ποια παρ*πον* IαS. Κι εγM θα τον στηρ;ξω γιατ; πετυχα;νονταS ο δ:IαρχοS, πετυχα;νει ο τ<ποS. Και... ;σωS η συνοIιλ;α IαS να ερIηνευτε; ποικιλοτρ<πωS. Και κατ* πMS πιθανMS βολε=ει τον καθ9να. 5χω να πω σε αυτο=S που θα βιαστο=ν να πουν «σ’τα λ9γαIε δ:Iαρχε σε <,τι αναφ9ρεσαι στο πρ<σωπο του νυν δηI*ρχου, και δεν :θελεS να IαS ακο=σειS». εν IετανιMνω για τιS επιλογ9S που κ*νω. ΕI9να Iε ενδιαφ9ρει η αλ:θεια. Τι σαS 9λεγαν δηλαδ: για τον κ. Τ*τση; Πολλ* και δι*φορα, επειδ: :Iουν υπ9ρIαχοS τηS υποψηφι<τηταS Τ*τση. Και Iου 9λεγαν <τι κ*νω λ*θοS για δι*φορουS λ<γουS. ΣαS τα 9λεγε και ο κ. Μιχ<πουλοS αυτ*; Σ:Iερα ε;ναι αντιδ:Iαρχ<S του. Σε κ*ποια σηIε;α, ναι. Αλλ* να Iην βιαστο=ν να βγ*λουν συIπερ*σIατα και να πουν <τι «καλ* 9παθεS», γιατ; εγM δεν 9παθα τ;ποτα. Αυτ< που επιζητM εγM απ< τον φ;λο Iου τον ηI:ρτη τον Τ*τση ε;ναι να αποκαταστ:σουIε την αλ:θεια προS <φελοS και των δηIοτMν και του τ<που και εδM ε;Iαστε αν χρειαστο=Iε, <που Iπορο=Iε, να β*λουIε το χ9ρι IαS.

Α

... συν9χεια απ< την προηγο=Iενη σελ;δα


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 10 Αυγο5στου 2011 / Σελ3δα 9

Σερα συνεδριζει το ηοτικ Συβολιο Αποφασ3ζουν για την ενοικ3αση του καταστ2AατοK στουK Κορυσχ%δεK - Στον δ2Aο Καρπενησ3ου και η Μαθητικ2 Εστ3α που λειτουργο5σε το κατ%στηAα πλ1ον 1χει δηλEσει 4τι δεν ενδιαφ1ρεται να συνεχ3σει τη A3σθωση. Επ3σηK, 1να %λλο σηAαντικ4 θ1Aα ε3ναι αυτ4 για την "Υπαγωγ2 προσωπικο5 και Aεταφορ% αρAοδιοτ2των τηK Μαθητικ2K Εστ3αK Καρπενησ3ου στον δ2Aο Καρπενησ3ου". Χαρακτηριστικ4 τηK σοβαρ4τηταK του θ1AατοK ε3ναι 4τι το θ1Aα εισηγε3ται ο 3διοK ο δ2AαρχοK, κ. ΚEσταK Μπακογι%ννηK. Σ5Aφωνα Aε αποκλειστικ1K πλη-

ροφορ3εK τηK εφηAερ3δαK, ο βουλευτ2K Ευρυταν3αK κ. Ηλ3αK Καραν3καK κινε3ται προK την κατε5θυνση εν3σχυσηK τηK προσπ%θειαK αυτ2K του δ2Aου. .λλα σηAαντικ% θ1Aατα ε3ναι η 1γκριση τριAηνια3αK 1κθεσηK (β τριA2νου) ωK προK τα αποτελ1σAατα εκτ1λεσηK του προϋπολογισAο5 οικ. 1τουK 2011, η α5ξηση του Aετοχικο5 κεφαλα3ου τηK Αιτωλικ2K Αναπτυξιακ2K Α.Ε. ΟΤΑ και η αναA4ρφωση

Α

δηAοτικο5 καταστ2AατοK στην Τοπικ2 Κοιν4τητα Κορυσχ%δων" Aε εισηγητ2 του θ1AατοK τον αντιδ2Aαρχο κ. Χρ2στο Γενιτσαρ4πουλο, ενE να ΕυθυA3σουAε 4τι, 4πωK 1γραψαν τα "Ε ρυτανικ% Ν1α", το θ1Aα αυτ4 1ρχεται εξ αναβολ2K. Και παρουσι%ζει ενδιαφ1ρον, ακριβEK για τον λ4γο 4τι πρ4κειται για το τουριστικ4 κατ%στηAα στην κεντρικ2 πλατε3α Κορυσχ%δων, για το οπο3ο ο A1χρι σ2Aερα επιχειρηAατ3αK

του προϋπολογισAο5. Μεταξ5 %λλων, θα συζητηθε3 η παραχEρηση στην ΑΛΑΚ, κατ% χρ2ση του χEρου δ3πλα στο π%ρκο κυκλοφοριακ2K αγωγ2K, στη θ1ση Κεφαλ4βρυσο και η επιχορ2γηση Συλλ4γων, η παραχEρηση λεωφορε3ου του δ2Aου για το κατασκηνωτικ4 πρ4γραAAα ΑΜΕΑ 2011, στο οπο3ο θα συAAετ%σχει το ΚΑΠ ΜΕΑ Καρπενησ3ου και %λλα. Τ1λοK, θα συζητηθο5ν και 5 τεχνικ% θ1Aατα που αφορο5ν, κυρ3ωK, σε Aε3ωση εγγυ2σεων για 1ργα αλλ% και στην 1γκριση των πρωτοκ4λλων παραλαβ2K 1ργων που ολοκληρEθηκαν.

Ν Ε

Με σηAαντικ% θ1Aατα συνεδρι%ζει σ2Aερα, στιK 7 το απ4γευAα, το ηAοτικ4 ΣυAβο5λιο Καρπενησ3ου. Η 16η συνεδρ3αση απ4 αρχ2K του 1τουK θα πραγAατοποιηθε3 στην α3θουσα συνεδρι%σεων, στον 3ο 4ροφο του ΚΑΠΗ, Aε 23 θ1Aατα στην ηAερ2σια δι%ταξη ενE αναA1νονται και κ%ποια θ1Aατα εκτ4K ηAερ2σιαK δι%ταξηK αλλ% και συζ2τηση επ3 ερωτ2σεων των δηAοτικEν συAβο5λων. Αν και θ1Aατα “ρουτ3ναK”, 4πωK θα Aπορο5σαν να χαρακτηριστο5ν εν A1σω θ1ρουK, ωστ4σο, κ%ποια απ4 αυτ% παρουσι%ζουν ενδιαφ1ρον. Ιδια3τερο ενδιαφ1ρον παρουσι%ζει το θ1Aα για την "ΕκA3σθωση του

Φω στα επιδ ατα “τυφλν”νι κά

Επιθεωρητ1K Υγε3αK ψ%χνουν παρανοA3εK στην Ευρυταν3α Στην Ευρυταν3α, απ4 τουK 313 δικαιο5χουK προνοιακEν επιδοA%των, σχεδ4ν το 40%, δηλαδ2 120 %τοAα, λαAβ%νουν επ3δοAα τυφλ4τηταK. Μοιρ%ζονται περ3που 460.000 ευρE τον χρ4νο. Ε3ναι κατ% 60% περισσ4τεροι απ4 τουK βαρι% αν%πηρουK επιθεωρητEν Υγε3αK ξεκινο5ν, Aετ% απ4 εντολ2 τηK ηγεσ3αK του υπουργε3ου Υγε3αK, στην .ρτα, στα Γρεβεν%, στην .Aφισσα, στη ΦλEρινα, στη Σπ%ρτη, στη Σ%Aο, στη Χ3ο, στο Ηρ%κλειο τηK Κρ2τηK, στο Ρ1θυAνο, στη Ζ%κυνθο, στην Κεφαλονι% αλλ% και στο Καρπεν2σι. Στην .ρτα επ3δοAα τυφλ4τηταK λαAβ%νουν 221 %τοAα σε σ5νολο 1.066 αναπ2ρων. Στο Ρ1θυAνο, το σχετικ4 επ3δοAα πα3ρνουν 342 %τοAα, 4ταν οι δικαιο5χοι επιδ4AατοK βαρι%K αναπηρ3αK ε3ναι 375, ενE στη Ζ%κυνθο επ3δοAα τυφλ4τηταK πα3ρνουν 625 %τοAα. Εκε3, οι δικαιο5χοι επιδ4AατοK βαρι%K αναπηρ3αK ε3ναι A4λιK 488. Οι 3διεK πληροφορ3εK αναφ1ρουν 4τι αλλ%ζει το σ5στηAα χορ2γησηK επιδοA%των αναπηρ3αK, καθEK 1χουν σηAειωθε3 αρκετ%... λ%θη απ4 τιK υγειονοAικ1K επιτροπ1K κατ% την απονοA2 τουK. Σ5Aφωνα Aε στοιχε3α του υπουργε3ου Υγε3αK, σε 4λη τη χEρα, επ3δοAα αναπηρ3αK (κ%θε Aορφ2K) λαAβ%νουν 196.695 %τοAα.

χουK ενν1α διαφορετικEν κατηγοριEν, αν%λογα Aε την υγειονοAικ2 τουK κατ%σταση. Τα επιδ4Aατα αυτ% καταβ%λλονται αν% δ3Aηνο. Σ5Aφωνα Aε τα στοιχε3α Aην4K ΜαQου - Ιουν3ου 2011, στην Ευρυταν3α δ4θηκαν περ3που 240.000 ευρE για προνοιακ% επιδ4Aατα 4λων των κατηγοριEν. Το επ3δοAα τυφλ4τηταK 1λαβαν 120 %τοAα, περισσ4τερα απ4 κ%θε %λλη κατηγορ3α, απ4 τουK συνολικ% 313 δικαιο5χουK στην Ευρυταν3α, που λαAβ%νουν προνοιακ% επιδ4Aατα 4λων των κατηγοριEν. Πρ%γAατι, ο Aεγ%λοK αναλογικ% αριθA4K προκαλε3 ερωτηAατικ%. Σχεδ4ν 1να 40% των προνοιακEν επιδοA%των δ3νεται σε τυφλο5K. Σε απ4λυτουK αριθAο5K, περ3που 460.000 ευρE αν% 1τοK Aοιρ%ζονται οι 120 τυφλο3 στην Ευρυταν3α, δηλαδ2 αντιστοιχο5ν ετησ3ωK περ3που 3.900 ευρE αν% %τοAο. Για να ε3Aαστε, β1βαια, απολ5τωK ακριβε3K, επ3δοAα τυφλ4τηταK λαAβ%νουν δ5ο κατηγορ3εK αναπ2ρων. Η A3α κατηγορ3α, 4πωK και εκ του ν4Aου προσδιορ3ζεται, αφορ% ολικEK τυφλο5K 2 %τοAα που 1χουν αντ3ληψη φωτ4K 2 %τοAα που η 4ρασ2 τουK ε3ναι κ%τω του 1/20 τηK φυσιολογικ2K. Τα %τοAα αυτ% ε3ναι 117 στην Ευρυταν3α και λαAβ%νουν διAηνια3ο επ3δοAα 724 ευρE. Στη δε5τερη κατηγορ3α εντ%σσονται 4σοι 1χουν βαρι% αναπηρ3α τυφλ4τηταK. Στην Ευρυταν3α υπ%ρχουν 3 %τοAα, τα οπο3α λαAβ%νουν διAηνια3ο επ3δοAα 1.394 ευρE. Η κατανοA2 των τυφλEν ε3ναι σε ποσοστ4 50-50 Aεταξ5 δ2Aου Αγρ%φων και δ2Aου Καρπενησ3ου. Εξ%λλου, σ5Aφωνα Aε τα στοιχε3α τηK εφηAερ3δαK, κ%θε

υρ υτ α

Μετ% απ4 εντολ2 του υπουργε3ου, οι "ρ%Aπο" τηK υγε3αK πραγAατοποιο5ν ελ1γχουK σε 12 περιοχ1K αν% την Ελλ%δα για τα επιδ4Aατα τυφλ4τηταK, τα οπο3α εAφαν3ζονται δυσαν%λογα υπερ%ριθAα σε σχ1ση Aε %λλεK κατηγορ3εK προνοιακEν επιδοA%των και εγε3ρονται υποψ3εK για τυφλο5K... "AαϊAο5". Μεταξ5 αυτEν, στην Περιφ1ρεια Στερε%K Ελλ%δαK, η Φωκ3δα και η Ευρυταν3α

Σ5Aφωνα Aε ανακο3νωση του υπουργε3ου, ελ1γχουK σε δEδεκα περιοχ1K τηK χEραK ξεκινο5ν οι «ρ%Aπο» τηK υγε3αK, Aετ% τη διαπ3στωση 4τι χορηγο5νται επιδ4Aατα τυφλ4τηταK σε Aεγ%λο αριθA4 ατ4Aων.

Ε

«Το περ3εργο που διαπιστEσαAε στιK περιοχ1K αυτ1K ε3ναι 4τι ο αριθA4K των ατ4Aων Aε βαρι% αναπηρ3α ε3ναι Aικρ4τεροK απ' αυτ4ν Aε τ5φλωση. Συν2θωK, 4σοι πα3ρνουν επ3δοAα βαρι%K αναπηρ3αK ε3ναι περισσ4τεροι δι4τι πρ4κειται για %θροισAα πολλEν αναπηριEν», διευκριν3ζει στο ΒΗΜΑ, παρ%γονταK του υπουργε3ου Υγε3αK. Οι 1λεγχοι των

Στην Ευρυτανα Στον νοA4 AαK, ετησ3ωK, δαπανEνται περ3που 1,3 εκατ. ευρE σε προνοιακ% επιδ4Aατα, τα οπο3α χορηγο5νται σε 313 δικαιο5-

χρ4νο στον νοA4 AαK, η υπηρεσ3α πρ4νοιαK δ1χεται 7% περ3που ν1εK αιτ2σειK, οι οπο3εK εξετ%ζονται απ4 αρA4διεK επιτροπ1K, ενE την ευθ5νη τηK τελικ2K υπογραφ2K χορ2γησηK ν1ου επιδ4AατοK τυφλ4τηταK 1χει ο εκ%στοτε διοικητ2K του ΝοσοκοAε3ου Καρπενησ3ου.

Τα %λλα επιδ4Aατα Οι επιθεωρητ1K Υγε3αK 1χουν στρ1ψει το ενδιαφ1ρον τουK και στην Ευρυταν3α, Aε αφορA2 το γεγον4K 4τι το επ3δοAα τυφλ4τηταK λαAβ%νουν πολλο3 περισσ4τεροι απ4 4σουK λαAβ%νουν το επ3δοAα βαρι%K αναπηρ3αK, οι οπο3οι λογικ% θα 1πρεπε να υπερ1χουν αριθAητικ%. ΣυγκεκριA1να, επ3δοAα βαρι%K αναπηρ3αK λαAβ%νουν συνολικ% 74 ανασφ%λιστοι δικαιο5χοι, σχεδ4ν κατ% 60% λιγ4τεροι απ4 τουK τυφλο5K. Το 5ψοK του επιδ4Aατ4K τουK αν% δ3Aηνο αν1ρχεται στα 626 ευρE για κ%θε δικαιο5χο. Αναλυτικ%, στην Ευρυταν3α καταβ%λλονται αν% δ3Aηνο προνοιακ% επιδ4Aατα ενν1α κατηγοριEν. Π1ραν των προαναφερ4Aενων, 12 %τοAα λαAβ%νουν το επ3δοAα κωφ%λαλων που αν1ρχεται στα 724 ευρE αν% %τοAο το δ3Aηνο. Σε 15 οικογ1νειεK δ3νεται επ3δοAα παιδικ2K προστασ3αK, 88 ευρE αν% προστατευ4Aενο παιδ3, και 78 %τοAα λαAβ%νουν απ4 1.054 ευρE το δ3Aηνο ωK επ3δοAα βαρι%K νοητικ2K υστ1ρησηK. Ακ4Aη, επ3δοAα 724 ευρE το δ3Aηνο για κ%θε %τοAο καταβ%λλεται σε 6 αιAολυτικο5K και απ4 1.394 ευρE το δ3Aηνο λαAβ%νουν 2 αιAοφιλικο3. Επ3σηK, χορηγε3ται σε 4 %τοAα (οι δυο ε3ναι ασφαλισA1νοι του δηAοσ3ου) διAηνια3ο

επ3δοAα τετραπληγικο5, παραπληγικο5 και ατ4Aων Aε ακρωτηριασA4, 5ψουK 1.542 ευρE για κ%θε %τοAο. Τ1λοK, καταβ%λλονται το επ3δοAα σπαστικEν, 1να %τοAο λαAβ%νει 1.394 ευρE το δ3Aηνο, και το επ3δοAα οAογενEνπροσφ5γων, επ3σηK 1να %τοAο λαAβ%νει 70,44 ευρE το δ3Aηνο. Συνοπτικ%, Aπορο5Aε να αναφ1ρουAε 4τι για 74 επιδ4Aατα βαρι%K αναπηρ3αK χορηγο5νται 232.000 ευρE τον χρ4νο, για 12 επιδ4Aατα κωφ%λαλων χορηγο5νται ετησ3ωK 43.400 ευρE, για 78 επιδ4Aατα βαρι%K νοητικ2K στ1ρησηK χορηγο5νται 410.000 ευρE τον χρ4νο, για 8 επιδ4Aατα αιAοστατικEν και αιAοφιλικEν χορηγο5νται 35.660 ευρE τον χρ4νο, για 4 επιδ4Aατα τετραπληγικEν χορηγο5νται ετησ3ωK 30.840 ευρE και περ3που 30.000 ευρE για λοιπ% επιδ4Aατα Aαζ3 και Aε τα επιδ4Aατα προστασ3αK τ1κνων που δ3νονται σε 15 οικογ1νειεK σε ετ2σια β%ση. Η υπηρεσ3α πρ4νοιαK τηK πρEην νοAαρχ3αK Ευρυταν3αK, που πλ1ον, απ4 1-1-2011, αν2κει στον δ2Aο Καρπενησ3ου και χειρ3ζεται τα προνοιακ% επιδ4Aατα σε επ3πεδο νοAο5, 1χει 2δη, απ4 π1ρυσι, 4πωK και 4λεK οι υπηρεσ3εK στη χEρα, λ%βει εντολ2 να καταγρ%ψει τουK δικαιο5χουK των προνοιακEν επιδοA%των στην Ευρυταν3α. Η πλ2ρηK κατ%σταση Aε την καταγραφ2 1χει ολοκληρωθε3 ενE τιK επ4AενεK ηA1ρεK, A1χρι την 31η Αυγο5στου, που ε3ναι και η καταληκτικ2 ηAεροAην3α που 1χει θ1σει το υπουργε3ο, θα αποσταλε3 στην αρA4δια υπηρεσ3α των επιθεωρητEν Υγε3αK.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 10 Αυγο1στου 2011 / Σελ/δα 10

“Θερ” επεισδιο στη "Μαργαρτα" Στα χ-ρια πι%στηκαν δ1ο %ντρεG, -ναG κτηνοτρ0φοG και -ναG τουριστικ0G πρ%κτοραG εναλλακτικο1 τουρισ=ο1, 0ταν ο δε1τεροG .θελε να περ%σει =-σα απ0 το βοσκοτ0πι του κτηνοτρ0φου και εκε/νοG τον ε=π0δισε

νι κά

υρ υτ α

Στη θ-ση “Μαργαρ/τα” ανεβ%ζει, εδA και χρ0νια, το κοπ%δι του, κ%που 700 πρ0βατα, ο κτηνοτρ0φοG απ0 το Αγρ/νιο, ο οπο/οG -χει ρ/ζεG απ0 την Ευρυταν/α. Μ%λιστα, -χει εγκαταστ.σει παραπ.γ=ατα τα οπο/α χρησι=οποιε/, ενA =αζ/ του ανεβ%ζει στο βουν0 τα κοπ%δια του και ο αδελφ0G του. Στην /δια περιοχ., σε παρακε/=ενο δια=ορφω=-νο χAρο, πραγ=ατοποιο1νται πολλ-G δραστηρι0τητεG εναλλακτικο1 τουρισ=ο1. Κυρ/ωG, το πολ1 διαδεδο=-νο paintball, -να ε/δοG παιχνιδιο1 - πολ-=ου =ε χρω=ατιστ% βλ.=ατα, ενA -χει δια=ορφωθε/ απ0 παλι% και =ια υποτυπAδηG π/στα για =ηχαν-G motocross. Για να προσεγγ/σει κανε/G το ση=ε/ο πρ-πει να διασχ/σει την περιοχ., την οπο/α οι κτηνοτρ0φοι -χουν νοικι%σει απ0 τον δ.=ο Καρπενησ/ου για χρ.ση ωG βοσκ0τοπο. Το απ0γευ=α τηG περασ=-νηG Παρασκευ.G, επισκ-φθηκε την περιοχ. ο τουριστικ0G πρ%κτοραG =αζ/ =ε τουG συνεργ%τεG του. Να αναφ-ρου=ε 0τι ο συγκεκρι=-νοG επιχειρη=ατ/αG, -χει γραφε/α στο Καρπεν.σι. Σκοπ0G τηG επ/σκεψηG αυτ.G .ταν να επιθεωρ.σουν την περιοχ., στην οπο/α αργ0τερα θα επ-στρεφαν =ε γκρουπ τουριστAν, για να επιδοθο1ν στο παιχν/δι του paintball. $στ0σο, 0ταν -φτασαν στη θ-ση “Μαργαρ/τα”, σ1=φωνα =ε τον /διο, πριν επιχειρ.σουν να πε-

ψυχικ. οδ1νη, δι0τι =αζ/ του ε/χε και τη =ικρ. του κ0ρη, η οπο/α "-ζησε τον εφι%λτη" του περιστατικο1, 0πωG δηλAνει στα “Ευρυτανικ% Ν-α”. "Επισκεφθ.κα=ε την περιοχ., εντελAG ανυποψ/αστοι για το τι =πορε/ να συ=βε/, Aστε να επιθεωρ.σου=ε την περιοχ., στην οπο/α σε λ/γο θα επιστρ-φα=ε =ε το γκρουπ τουριστAν. Θ-λα=ε να δο1=ε αν υπ%ρχει βατ0τητα και αν η περιοχ. ε/ναι κατ%λληλη για τη χρ.ση που ε/χα=ε προγρα==ατ/σει. ,ταν φτ%σα=ε στο ση=ε/ο, δεχθ.κα=ε την αντ/δραση του κτηνοτρ0φου, ο οπο/οG για να =αG ε=ποδ/σει να περ%σου=ε =ε τα δ1ο τζιπ που ε/χα=ε, -πεσε κ%τω, στον δρ0=ο =προστ% =αG, για να =η =αG αφ.σει να περ%σου=ε. Μ/α κ/νηση που =πορA να εξηγ.σω, αφο1 εδA και τ-σσερα χρ0νια, ο συγκεκρι=-νοG κτηνοτρ0φοG επιχειρε/ να ε=ποδ/σει τη δρ%ση =αG στο βουν0", αναφ-ρει ο τουριστικ0G πρ%κτοραG και συνεχ/ζει: "Κατ-βηκα απ0 το αυτοκ/νητο και επεχε/ρησα =ε τα χ-ρια να τον σηκAσω απ0 τον δρ0=ο. Του εξ.γησα 0τι δεν -χει καν-να δικα/ω=α να ε=ποδ/ζει =/α ν0=ι=η δραστηρι0τητα και =%λιστα στον ευα/σθητο το=-α του τουρισ=ο1. Εκε/νοG, στην προσπ%θει% του να =ε αποφ1γει αυτοτραυ=ατ/στηκε, 0πωG ε/δα, ελαφρ%, στο πρ0σωπο". $στ0σο, το περιστατικ0 ε/χε και συν-χεια. Μετ% τη διακο=ιδ. του κτηνοτρ0φου στο Νοσοκο=ε/ο Καρπενησ/ου, 0που δ-χθηκε τιG πρAτεG βο.θειεG, ακολο1θησε επαφ. =ε δικηγ0ρο τηG π0ληG. )πειτα, =ετ-βησαν 0λοι οι ε=πλεκ0=ενοι στο Αστυνο=ικ0 Τ=.=α Καρπενησ/ου και κατ-θεσαν =ην1σειG. Αν και οι δ1ο =ην1σειG -γιναν στα πλα/σια του αυτοφAρου, η ανακρ/τρια απεφ%νθη 0τι δεν συντρ-χει λ0γοG κρ%τησηG και αφ-θηκαν %παντεG ελε1θεροι ενA -χει οριστε/ τακτικ. δικ%σι=οG. Η.Τ.

Ν Ε

Κτηνοτρ0φοG κατ.γγειλε στην Αστυνο=/α Καρπενησ/ου 0τι δ-χθηκε ανα/τια επ/θεση απ0 %το=ο που δραστηριοποιε/ται στον εναλλακτικ0 τουρισ=0. Ο κτηνοτρ0φοG =εταφ-ρθηκε στο νοσοκο=ε/ο =ε ασθενοφ0ρο, -χονταG α=υχ-G στο πρ0σωπο. Για θεατρινισ=ο1G κατηγορε/ τον κτηνοτρ0φο ο καταγγελλ0=ενοG. ")πεσε κ%τω =0νοG του και τραυ=ατ/στηκε" λ-ει. Α=φ0τεροι κατ-θεσαν =ην1σειG.

ΑΚτηνοτρ0φοG διαπληκτ/στηκε =ε τουριστικ0 πρ%κτορα

Ο κτηνοτρ0φοG κ. Ιω%ννηG ιAτηG, =εταφ-ρθηκε =ε ασθενοφ0ρο στο Νοσοκο=ε/ο Καρπενησ/ου, ισχυριζ0=ενοG 0τι “δεν αισθ%νεται καλ%”. κτορα και χτ1πη=α στο πρ0σωπο. Παρο1σεG στο γεγον0G, 0πωG καταγρ%φεται απ0 τουG δ1ο κτηνοτρ0φουG, .ταν και οι σ1ζυγο/ τουG. Οι κτηνοτρ0φοι, =ετ% το περιστατικ0, κ%λεσαν την Αστυνο=/α Καρπενησ/ου, η οπο/α επεν-βη =ε -να περιπολικ0 και τρειG %ντρεG. Ο -ναG κτηνοτρ0φοG =ετ-βη στο νοσοκο=ε/ο =ε ιδιωτικ0 αυτοκ/νητο, ο %λλοG δε, κ%λεσε ασθενοφ0ρο, το οπο/ο -φτασε εντ0G λ/γων λεπτAν και τον =ετ-φερε στο Νοσοκο=ε/ο Καρπενησ/ου. “ΜαG απε/λησαν και =αG ε/παν 0τι ξ-ρου=ε τον δ.=αρχο και

0τι θα σαG διAξου=ε απ0 εδA. Ε=ε/G ε/=αστε δη=0τεG Καρπενησ/ου, εδA ψηφ/ζου=ε αλλ% ζο1=ε στο Αγρ/νιο. Ερχ0=αστε εδA τα τελευτα/α 10 χρ0νια και δεν -χου=ε =ε καν-ναν πρ0βλη=α”, λ-ει ο κτηνοτρ0φοG =ιλAΕυρυτανικ% Ν-α”. νταG στα “Ε Η %λλη %ποψη Αντ/θετη ε/ναι, 0=ωG, η εξιστ0ρηση του γεγον0τοG απ0 τον τουριστικ0 πρ%κτορα, γνωστ0 στην π0λη του Καρπενησ/ου για την -ντονη δρ%ση του στον εναλλακτικ0 τουρισ=0. )χει, .δη, καταθ-σει =.νυση εναντ/ον των δ1ο κτηνοτρ0φων, ακ0=η και για

Ε

ρ%σουν απ0 τα βοσκοτ0πια του κτηνοτρ0φου, προκλ.θηκε λεκτικ. δια=%χη, η οπο/α στη συν-χεια επεκτ%θηκε. Οι δ1ο %ντρεG, σ1=φωνα =ε τα λεγ0=ενα του κτηνοτρ0φου, .ρθαν στα χ-ρια, =ε αποτ-λεσ=α ο /διοG να δεχθε/ χτ1πη=α στο πρ0σωπο και να τραυ=ατιστε/. Στο επεισ0διο ενεπλ%κη και ο αδελφ0G του, ο οπο/οG ε/δε την 0λη σκην., απ0 απ0σταση περ/που 100 =-τρων, 0που βρ/σκεται το δικ0 του παρ%πηγ=α και -σπευσε να τον υποστηρ/ξει. ,πωG, 0=ωG, ισχυρ/ζεται δ-χθηκε και ο /διοG επ/θεση απ0 συνεργ%τη του τουριστικο1 πρ%-

Κατστηα Καρπενησου - Αθ. Καρπενησιτη 4, τηλ: 22370 23202 / 80203


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 10 Αυγο1στου 2011 / Σελ/δα 11

Ξ λα δρυ δ νει το ασαρχε ο Φουρν και η ποσ0τητα των καυσ0ξυλων που ζητε/ται. Το -ντυπο τηG α/τησηG =πορο1ν να το παραλα=β$νουν απ0 τα ασονο=ε/α, τα η=οτικ$ ια=ερ/σ=ατα τηG περιοχ.G τουG και τα η=αρχε/α. Η α/τηση πρ-πει να συνοδε1εται απ0 τα απαρα/τητα δικαιολογητικ$, αν$λογα και =ε την κατηγορ/α του ενδιαφερ0=ενου. ,λοι 0σοι υποβ$λουν α/τηση πρ-πει να προσκο=/σουν βεβα/ωση =0νι=ηG κατοικ/αG, η οπο/α χορηγε/ται απ0 τον δ.=ο. Επ/σηG, για την προ=.θεια των καυσ0ξυλων =ε τη χα=ηλ0τερη τι=. για τιG ειδικ-G κατηγορ/εG που προαναφ-ρα=ε πρ-πει να υποβληθο1ν οι αντ/στοιχεG βεβαιAσειG. Πιο αναλυτικ$, η ιδι0τητα του συνταξιο1χου Ο.Γ.Α. βεβαιAνεται =ε κατ$σταση που στ-λνει ο δ.=οG στη δασικ. υπη-

ρεσ/α. Η βεβα/ωση πολ1τεκνηG . τρ/τεκνηG οικογ-νειαG αποδεικν1εται =ε πιστοποιητικ0 οικογενειακ.G κατ$στασηG που εκδ/δεται απ0 τον δ.=ο, ενA η βεβα/ωση =ακροχρ0νιαG ανεργ/αG εκδ/δεται απ0 τον ΟΑΕ. Τ-λοG, η ιδι0τητα στρατευ=-νων οικογενειαρχAν, βεβαιAνεται απ0 την αρ=0δια στρατιωτικ. =ον$δα . =ε φωτοτυπ/α τηG στρατιωτικ.G ταυτ0τηταG. Αξ/ζει να ση=ειAσου=ε 0τι τα καυσ0ξυλα θα διατεθο1ν για αποκλειστικ. χρ.ση των δικαιο1χων, οι οπο/οι θα πρ-πει να τα =εταφ-ρουν και να τα αποθηκε1σουν στο σπ/τι τουG ενA απαγορε1εται να τα διατεθο1ν στο ε=π0ριο. Αν το ασαρχε/ο Φουρν$G, σε ελ-γχουG που θα διενεργ.σει, διαπιστAσει παραβ$σειG, τ0τε επιβ$λλονται οι αν$λογεG κυρAσειG.

ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η Οικονο=ικ. Επιτροπ. του δ.=ου Καρπενησ/ου, στην τακτικ. τηG συνεδρ/αση την Τετ$ρτη 20 Ιουλ/ου 2011, αποφ$σισε ο=0φωνα την ψ.φιση πιστAσεων 27.000 ευρA. Συγκεκρι=-να, σ1=φωνα =ε την απ0φαση 259/2011 θα διατεθο1ν 15.000 ευρA για την προ=.θεια πινακ/δων σ.=ανσηG και καθρεπτAν. Επ/σηG, ο δ.=οG Καρπενησ/ου θα προ=ηθευτε/ υλικ$ για τη διαγρ$==ιση των δρ0=ων, συνολικο1 ποσο1 2.000 ευρA και υλικ$ για τη συντ.ρηση και την επισκευ. των κτηρ/ων του, συνολικο1 ποσο1 3.000 ευρA. Τ-λοG, θα προ=ηθευτε/ -να χειροκ/νητο σ$ρωθρο, το οπο/ο θα κοστ/σει 713,40 ευρA.

=ε το ποσ0 αυτ0 εκτι=$ πωG θα καλ1ψει τιG αν$γκεG του δ.=ου για ηλεκτροφωτισ=0 οδAν, πλατειAν και κοιν0χρηστων χAρων καθAG και τιG αν$γκεG για τον ηλεκτροφωτισ=0 τηG παραγωγικ.G του λειτουργ/αG (υπηρεσ/εG κ.λπ.).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ν Ε

Το ασαρχε/ο Φουρν$G θα δ-χεται αιτ.σειG απ0 την Π-=πτη 18 Αυγο1στου 2011 -ωG και την Παρασκευ. 26 Αυγο1στου 2011. Η χορ.γηση καυσ0ξυλων αφορ$ την κ$λυψη των αναγκAν των κατο/κων που δια=-νουν =0νι=α στιG περιοχ-G ευθ1νηG του ασαρχε/ου Φουρν$G. Οι τι=-G για τα ξ1λα δρυ0G δια=ορφAθηκαν σ1=φωνα =ε την 117516/939/21-3-2011 απ0φαση του Υπουργε/ου Περιβ$λλοντοG και Κλι=ατικ.G Αλλαγ.G. Ειδικ0τερα, ορ/στηκαν 2 κατηγορ/εG τι=Aν. Στην πρAτη

κατηγορ/α εντ$σσονται οι συνταξιο1χοι του Ο.Γ.Α., οι πολ1τεκνοι, οι τρ/τεκνοι, οι στρατε1σι=οι οικογενει$ρχεG και οι =ακροχρ0νια $νεργοι, οι οπο/οι =πορο1ν να προ=ηθε1ονται τα ξ1λα στην τι=. των 14,23 ευρA αν$ χωρικ0 κυβικ0 =-τρο, πλ-ον Φ.Π.Α. 13%, δηλαδ. περ/που στα 16,07 ευρA συνολικ$. Στη δε1τερη κατηγορ/α εντ$σσονται 0λοι οι $λλοι =0νι=οι κ$τοικοι, που δεν ε=π/πτουν σε κ$ποια απ0 τιG προαναφερ0=ενεG κατηγορ/εG και οι οπο/οι χρεAνονται 17,27 ευρA το κυβικ0 =-τρο πλ-ον Φ.Π.Α. 13%, συνολικ$ περ/που στα 19,51 ευρA. Οι ενδιαφερ0=ενοι πρ-πει να υποβ$λουν α/τηση-δ.λωση, στο δι$στη=α που προαναφ-ρα=ε (απ0 18/8/2011 -ωG 26/8/2011), στην οπο/α θα συ=πληρAνονται αναλυτικ$ 0λα τα στοιχε/α αλλ$

ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΝ

νι κά

Την περασ=-νη Παρασκευ. 5 Αυγο1στου 2011, εκδ0θηκε απ0 το ασαρχε/ο Φουρν$G η ανακο/νωση =ε αριθ=0 πρωτοκ0λλου 990, η οπο/α αφορ$ την υποβολ. αιτ.σεων για χορ.γηση καυσ0ξυλων δρυ0G.

Α

Αιτ.σειG απ0 την Π-=πτη 18 -ωG την Παρασκευ. 26 Αυγο1στου

Πιστσει για προ θειε και ργα στην Ευρυταν α

Ο δ.=οG Αγρ$φων, =ε την απ0φαση 11803/29-7-2011, αποφ$σισε τη δ-σ=ευση π/στωσηG απ0 τον προϋπολογισ=0 του 2011, 1ψουG 250.000 ευρA, για δαπ$νεG ηλεκτροφωτισ=ο1. Ειδικ0τερα, ο δ.=οG

Ξεκινο ν εσα οι εργασ ε στι παιδικ χαρ 

Απ0 τη ιε1θυνση ιοικητικο1-Οικονο=ικο1 τηG Περιφερειακ.G Εν0τηταG Ευρυταν/αG εγκρ/θηκαν οι πληρω=-G για δ1ο -ργα, συνολικο1 ποσο1 π$νω απ0 220.000 ευρA. Συγκεκρι=-να, =ε την 2480/287-11 απ0φαση θα πληρωθο1ν 80.000 ευρA για το -ργο ηλεκτροφωτισ=ο1 των πιστAν του χιονοδρο=ικο1 κ-ντρου Καρπενησ/ου. Επ/σηG, σ1=φωνα =ε την απ0φαση 2604/1-8-11 θα πληρωθε/ ο 1οG λογαριασ=0G του -ργου για τη συντ.ρηση ασφαλτοτ$πητα του οδικο1 $ξονα Προυσ0G-Βελωτ$ και τ=η=$των του οδικο1 δικτ1ου =ετ$ τον Προυσ0 προG Αραποκ-φαλα και Καστανι$.

Αναδε χτηκε ανδοχο για το ργο κατασκευ και συντ ρησ του, προϋπολογισο 200.000 ευρ

υρ υτ α

Η Οικονο=ικ. Επιτροπ. του δ.=ου Καρπενησ/ου, στην τακτικ. τηG συνεδρ/αση την Π-=πτη 28 Ιουλ/ου 2011, εν-κρινε ο=0φωνα την -γκριση του πρακτικο1 για το -ργο τηG κατασκευ.G και τηG συντ.ρησηG των παιδικAν χαρAν του δ.=ου.

Ε

Αν$δοχοG του -ργου ανακηρ1χτηκε, =ε την υπ αριθ=0 262/2011 απ0φαση τηG Οικονο=ικ.G Επιτροπ.G, ο Θαν$σηG Παναγιωτ0πουλοG, ο οπο/οG προσ-φερε και το =εγαλ1τερο ποσοστ0 -κπτωσηG, 23% επ/ των τι=Aν του τι=ολογ/ου τηG =ελ-τηG. Ενδιαφ-ρον, 0=ωG, παρουσι$ζει το ιστορικ0 του εν λ0γω διαγωνισ=ο1, αφο1 αρχικ$ δεν ανακηρ1χθηκε καν-ναG =ειοδ0τηG. ,πωG ε/χα=ε δη=οσιε1σει και σε Ευσχετικ0 ρεπορτ$ζ των «Ε ρυτανικAν Ν-ων» (αρ. φ1λ. 450/29-6-2011), ο δη=0σιοG διαγωνισ=0G για την αν$δειξη αναδ0χου για την εκτ-λεση του -ργου διεξ.χθη την Τρ/τη 19 Ιουλ/ου 2011. Συνολικ$, υποβλ.θηκαν 7 προσφορ-G =ε -κπτωση απ0 7% -ωG 23%

επ/ των τι=Aν τηG =ελ-τηG. Οι δ1ο προσφορ-G απορρ/φθηκαν λ0γω -λλειψηG δικαιολογητικAν ενA απ0 τιG υπ0λοιπεG 5 -γκυρεG προσφορ-G, οι 2 ισοψ.φησαν. Συγκεκρι=-να, ο Θαν$σηG Παναγιωτ0πουλοG και η κοινοπραξ/α Π-τροG Μπακατσι$G-Ιω$ννηG Κορ-ντζελοG επ-δωσαν προσφορ$ =ε -κπτωση 23%, =ε αποτ-λεσ=α να =ην αναδειχτε/ =ειοδ0τηG και -τσι ο διαγωνισ=0G θα -πρεπε να επαναληφθε/. #στ0σο, ο

π0 την κεντρικ. πλατε/α Η ν-α παιδικ. χαρ$, λ/γα =-τρα α ρει α=-τρητεG AρεG φ σ ο ρ π α θ Καρπενησ/ου, η οπο/α δεG =ικρ$ παιδι$. παιχνιδιο1 και ξεγνοιασι$G σε δεκ$

Θαν$σηG Παναγιωτ0πουλοG υπ-βαλε ε=πρ0θεσ=α -νσταση προG την Επιτροπ. του διαγωνισ=ο1 για την απ0ρριψη τηG προσφορ$G τηG προαναφερ0=ενηG ισοψηφο1σαG κοινοπραξ/αG. Η Επιτροπ. του διαγωνισ=ο1 -κανε δεκτ. την -νσταση, αφο1 στο φ$κελο που κατ-θεσε η κοινοπραξ/α δεν επισυν$φθηκε ασφαλιστικ. ενη=ερ0τητα. Τελικ$, =ειοδ0τηG αναδε/χτηκε ο κ. Θαν$σηG Παναγιωτ0πουλοG ενA σ1ντο=α ανα=-νεται να υπο-

γραφε/ και η σχετικ. σ1=βαση, αφο1 ο δ.=οG θ-λει γρ.γορα να ξεκιν.σουν οι εργασ/εG, λ0γω των δυσ=ενAν καιρικAν συνθηκAν που επικρατο1ν το χει=Aνα στον νο=0. Να ση=ειAσου=ε 0τι ο αρχικ0G προϋπολογισ=0G του -ργου ανερχ0ταν στα 200.000 ευρA, ενA ο αν$δοχοG, =ε την -κπτωση του 23%, κατακ1ρωσε το -ργο στην τι=. των 154.000 ευρA. Να ση=ειAσου=ε 0τι το -ργο θα χρη=ατοδοτηθε/ απ0 πιστAσειG ΣΑΤΑ, =ε

υπ$ρχουσα π/στωση για το 2011 113.000 ευρA. Σ1=φωνα =ε τη διακ.ρυξη του δ.=ου, θα κατασκευαστο1ν 2 ν-εG και θα αντικατασταθο1ν 0λα τα 0ργανα στιG υπ$ρχουσεG παιδικ-G χαρ-G τηG π0ληG, σ1=φωνα =ε τα πρ0τυπα τηG Ευρωπαϊκ.G +νωσηG. Ειδικ0τερα, οι δ1ο ν-εG παιδικ-G χαρ-G θα κατασκευαστο1ν στην περιοχ. των Ευρυτ$νων Αγ/ων και στη Φουρν$. Η περιοχ. των Ευρυτ$νων Αγ/ων θα υποστε/ πλ.ρη αν$πλαση.

Η παιδικ. χαρ$ θα κατασκευαστε/ σε τ-σσερα επ/πεδα ενA παρ$λληλα, προβλ-πεται και η δη=ιουργ/α δ1ο =εγ$λων γηπ-δων στον /διο χAρο. Το -να απ0 αυτ$ θα ε/ναι γ.πεδο =π$σκετ και θα ολοκληρωθε/ φ-τοG, ενA θα =πουν επ/σηG οι β$σειG για την κατασκευ. γηπ-δου 5x5, το οπο/ο θα ε/ναι -τοι=ο του χρ0νου. Στα πλα/σια των παρε=β$σεων για την αναβ$θ=ιση τηG ποι0τηταG ζω.G των πολιτAν του δ.=ου Καρπενησ/ου ολοκληρAθηκαν οι εργασ/εG για την κατασκευ. παιδικ.G χαρ$G στο κ-ντρο τηG π0ληG. Πρ0κειται για -ναν χAρο, λ/γα =0λιG =-τρα απ0 την κεντρικ. πλατε/α του Καρπενησ/ου, στην αρχ. τηG οδο1 Μπ0τσαρη, π/σω ακριβAG απ0 την Εθνικ. Τρ$πεζα, ο οπο/οG για χρ0νια -=ενε ανεκ=ετ$λλευτοG και αποτελο1σε παρ$λληλα εστ/α =0λυνσηG. Πλ-ον, ανα=ορφAθηκε απ0 τον δ.=ο σε παιδικ. χαρ$ και προσδ/δει -να διαφορετικ0 χρA=α στο κ-ντρο τηG π0ληG και στην καθη=εριν0τητα των πολιτAν.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 10 ΑυγοHστου 2011 / ΣελFδα 12

Ανο γει α ριο ο «Βρχο»

Να θυTFσουTε πω^ τα Dργα στο εν λGγω σηTεFο εFχαν ξεκινEσει Eδη απG τον ΙοHλιο του 2010 και διEρκησαν TDχρι τον ΟκτXβριο του Fδιου Dτου^, δι8στηTα κατ8 το οποFο η κFνηση εFχε διακοπεF και διοχετευτεF σε 8λλου^ οδικοH^ 8ξονε^.

Οι παρεTβ8σει^ συνεχFστηκαν και φDτο^, και συγκεκριTDνα απG τι^ 23 ΙουνFου, οπGτε και διεκGπη π8λι η κυκλοφορFα. Το κοινG εξυπηρετοHνταν TDσω του νDου 8ξονα ΑγFα Τρι8δα - ΒελοHχι ΚαρπενEσι, ενX υπEρχε και η οδικE σHνδεση απG ΚαρπενEσι TDσω ΣτενXTατο^ για ΑγFα Τρι8δα, Φουρν8, Gπω^ επFση^ και απG τον @γιο ΓεXργιο ΦθιXτιδα^ για Φουρν8 και ΑγFα Τρι8δα.

προϋπολογισTG 310.000 ευρX περFπου, αφοροHσε στην κατασκευE κλειστοH τσιTεντDνιου τοHνελ, τHπου "cut and cover" TEκου^ περFπου 100 TDτρων κατ8 TEκο^ τTETατο^ του επικFνδυνου σηTεFου, Hψου^ 5 TDτρων και πλ8του^ Gσο ο υπ8ρχων δρGTο^, περFπου 6 TDτρων. Το στDγαστρο πλDον "σκεπ8ζει" το οδGστρωTα, Dτσι Xστε το πυκνG χιGνι που πDφτει στο σηTεFο να "γλιστρ8" εκτG^ δρGTου, και να Tην εTποδFζεται η διDλευση των οχηT8των. Οι εργασFε^ Dγιναν

στο πιο επικFνδυνο σηTεFο του οδικοH 8ξονα. ΑπG π8νω υψXνεται κ8θετο^ βρ8χο^ του ΒελουχFου, περFπου 800 TDτρων, ενX κ8τω ο γκρεTG^ ξεπερν8 τα 1.500 TDτρα. Στη θDση αυτE Dχουν γFνει πολλ8 ατυχETατα τα τελευταFα χρGνια, ευτυχX^ χωρF^ θHTατα. Η διDλευση των οχηT8των του^ TEνε^ του χειTXνα εFναι σχεδGν αδHνατη, ενX πολλD^ φορD^, εξαιτFα^ τη^ συσσXρευση^ του χιονιοH, ο δρGTο^ κλεFνει για πολλD^ ηTDρε^.

Ν Ε

Οι εργασFε^ για την κατασκευE του σκεπ8στρου στη θDση «Βρ8χο^» ολοκληρXθηκαν και δGθηκε π8λι προ^ χρEση το τTETα του επαρχιακοH οδικοH δικτHου «Ρ8χη ΤυTφρηστοH - @γιοι ΑπGστολοι Φουρν8 - Gρια νοTοH ΚαρδFτσα^».

Α

Απ αριο, Π!πτη 11 Αυγοστου 2011, η διλευση των οχη!των απ Καρπενσι για Φουρν και Κτη!νιου+ θα πραγ!ατοποιεται κανονικ.

Προσλ ψει στα σατα ασφαλε α

Το σκDπαστρο στη θDση “Βρ8χο^” κατ8 την κατασκευE του.

νι κά

Τι κατασκευ8στηκε Το Dργο, Tε τελικG

Νε+ προκηρξει+ για 1.200 ειδικο φρουρο στην Αστυνο!α και 4.000 πυροσβ στε, 5ετου+ υποχρωση+ τρXο και να Tην ξεπερνοHν το 28ο Dτο^ τη^ ηλικFα^ του^. Οι 8νδρε^ υποψEφιοι πρDπει να Dχουν εκπληρXσει τι^ στρατιωτικD^ του^ υποχρεXσει^, ενX τGσο οι 8νδρε^ Gσο και οι γυναFκε^ υποψEφιοι πρDπει να Dχουν Hψο^ τουλ8χιστον 1.70T. Η προθεσTFα υποβολE^ των αιτEσεων ξεκιν8 απG την ΤρFτη 16 ΑυγοHστου 2011 και λEγει τη *ευτDρα 5 ΣεπτεTβρFου 2011. Μετ8 απG την αναφερGTενη καταληκτικE ηTεροTηνFα καTFα αFτηση δεν θα γFνεται δεκτE. Η κατ8θεση των αιτEσεων, TαζF Tε τα συνοδευτικ8 δικαιολογητικ8, θα γFνεται απευθεFα^ στο ΑστυνοTικG ΤTETα τη^ TGνιTη^ κατοικFα^ του υποψηφFου. Να σηTειXσουTε Gτι δε θα γFνονται δεκτD^ οι αιτEσει^ που Dχουν αποσταλεF Tε το ταχυδροTεFο E που Dχουν κατατεθεF απG εξουσιοδοτηTDνο πρGσωπο. ΑπG τι^ 1.200 θDσει^, οι 960 (ποσοστG 80%) θα καλυφθοHν απG υποψEφιου^ Tε απολυτEριο οποιουδEποτε τHπου λυκεFου και οι 240 (ποσοστG 20%) απG υποψηφFου^ που κατDχουν απολυτEριο τFτλο ΕνιαFου ΠολυκλαδικοH ΛυκεFου (Ε.Π.Λ.) κλ8δου σπουδXν που δεν αντιστοιχεF σε δDσTη, πτυχFο ΤεχνικοH ΕπαγγελTατικοH ΛυκεFου (Τ.Ε.Λ.) E πτυχFο Β( κHκλου σπου-

δXν ΤεχνικE^ ΕπαγγελTατικE^ ΕκπαFδευση^ (Τ.Ε.Ε. Β( ΚHκλου), πτυχFο ΤεχνικοH ΕπαγγελTατικοH ΕκπαιδευτηρFου Β( ΚHκλου σπουδXν TαθητεFα^ του Ο.Α.Ε.*. (Τ.Ε.Ε. Β( ΚHκλου Ο.Α.Ε.*.), πτυχFο ΝαυτικοH ΛυκεFου E πτυχFο ΕΠΑ.Λ. Οι ειδικοF φρουροF που θα επιλεγοHν, θα υποβληθοHν σε υγειονοTικD^ εξετ8σει^ καθX^ και σε ψυχοτεχνικD^ και αθλητικD^ δοκιTασFε^. Οι επιτυχGντε^ θα εκπαιδευτοHν για 4 TEνε^ και θα προσληφθοHν Tε σχDση δηTοσFου δικαFου Tε πενταετE θητεFα στι^ ΑστυνοTικD^ *ιευθHνσει^ Gπου υπDβαλαν τα δικαιολογητικ8 του^. Μετ8 τη συTπλEρωση τη^ πενταετοH^ θητεFα^, στην οποFα περιλαTβ8νεται και ο χρGνο^ βασικE^ εκπαFδευση^, TποροHν να παραTεFνουν TGνιTα στο ΣXTα, Hστερα απG αFτησE του^ και εφGσον κριθοHν ικανοF. Να αναφDρουTε Gτι οι ειδικοF φρουροF ασφαλFζονται για παροχD^ υγειονοTικE^ περFθαλψη^ στον ΟργανισTG ΠερFθαλψη^ ΑσφαλισTDνων *ηTοσFου (Ο.Π.Α.*.) και υπ8γονται στον κλ8δο κHρια^ σHνταξη^ του ΙΚΑΕΤΑΜ. ΑσφαλFζονται, επFση^, στα ταTεFα επικουρικE^ ασφ8λιση^ και πρGνοια^ του αστυνοTικοH προσωπικοH.

υρ υτ α

Με απGφαση του ΑρχηγοH τη^ ΕλληνικE^ ΑστυνοTFα^ εκδGθηκε η προκEρυξη για την πρGσληψη 1.200 ειδικXν φρουρXν. Οι προσλEψει^ θα διενεργηθοHν Tε αντικειTενικ8 κριτEρια TοριοδGτηση^, Gπω^ αυτ8 ορFζονται και στη σχετικE προκEρυξη. Ειδικο φρουρο

Ε

Οι ειδικοF φρουροF εκτελοHν καθEκοντα φHλαξη^ ευπαθXν στGχων αστυνοTικοH ενδιαφDροντο^, κυρFω^ κτηρFων και εγκαταστ8σεων, δηTοσFων υπηρεσιXν, δικαστικXν αρχXν, οργανισTXν κοινE^ ωφDλεια^, διπλωTατικXν αντιπροσωπειXν, κατοικιXν κυβερνητικXν αξιωTατοHχων και υπηρεσFε^ περιπολιXν. ΕπFση^, TποροHν να στελεχXσουν ειδικD^ αστυνοTικD^ υπηρεσFε^ E να συγκροτEσουν ειδικD^ Tον8δε^ προ^ αντιTετXπιση ιδιαFτερων TορφXν εγκληTατικGτητα^ και αναζEτηση^ διωκοTDνων E εξαφανισθDντων προσXπων. ΑκGTη, οι ειδικοF φρουροF διατFθενται για τη φροHρηση και τη TεταγωγE κρατουTDνων καθX^ και τη φροHρηση αστυνοTικXν υπηρεσιXν και κρατητηρFων. Οι υποψEφιοι για τι^ 1.200 προσλEψει^ στο σXTα τη^ ΑστυνοTFα^ πρDπει να Dχουν λευκG ποινικG Tη-

Οι ενδιαφερGTενοι TποροHν να αναζητEσουν την πλEρη προκEρυξη τη^ ΕλληνικE^ ΑστυνοTFα^ στην ηλεκτρονικE διεHθυνση h t t p : / /w w w . a s t y n o m i a . g r . ΠερισσGτερε^ πληροφορFε^ παρDχονται απG το ΑστυνοTικG ΤTETα ΚαρπενησFου στο τηλDφωνο 2237089161.

Πυροσβ στε

Την πρGσληψη 4.000 πυροσβεστXν πενταετοH^ υποχρDωση^, οι οποFοι θα καταλ8βουν ισ8ριθTε^ επF θητεFα οργανικD^ θDσει^, ανακοFνωσε το ΠυροσβεστικG ΣXTα Ελλ8δο^. ΑπG τι^ θDσει^ αυτD^, ποσοστG τη^ τ8ξη^ του 15% (600 θDσει^) θα καλυφθεF απG Aλληνε^ πολFτε^ (ιδιXτε^) και το υπGλοιπο 85% (3.400 θDσει^) απG Aλληνε^ πολFτε^ Tε την ιδιGτητα του εποχικοH πυροσβDστη, Tε σHστηTα αντικειTενικXν κριτηρFων (TGρια). ΠεραιτDρω διευκρινFσει^ για τον διαγωνισTG παρDχονται απG την ΠυροσβεστικE ΥπηρεσFα ΚαρπενησFου, στο τηλDφωνο 2237023103, ενX την προκEρυξη Tε τι^ αναλυτικD^ πληροφορFε^ σχετικ8 Tε τα προσGντα και τα απαραFτητα δικαιολογητικ8, οι ενδιαφερGTενοι θα βρουν στην ηλεκτρονικE διεHθυνση: http://www.fireservice.gr.

Αναζτηση ποικιλα α πλου Το Γεωπονικ Πανεπιστ!ιο Αθην%ν αναζητ την ποικιλα "Μελισσκι" Ο κ. ΡοFκο^ ΘανGπουλο^, γνXστη^ τη^ ΕυρυτανFα^ και γνωστG^ στον τGπο Tα^, ο οποFο^ ασχολEθηκε T8λιστα και Tε τα κοιν8, αναζητ8 TDσω του ΓεωπονικοH ΠανεπιστηTFου ΑθηνXν, στο οποFο εργ8ζεται, Tια συγκεκριTDνη ποικιλFα αTπDλου, που παλι8 στην ΕυρυτανFα ευδοκιTοHσε.

Ο κ. ΘανGπουλο^ αναφDρει σχετικ8: “Η ΕυρυτανFα διDθετε Tια πλουσFα ποικιλFα γεωργικXν ειδXν, απG την οποFα Dχουν χαθεF οι περισσGτερε^. Σʼ αυτD^ περιλαTβ8νονται τα σιτηρ8, τα Gσπρια, τα κηπευτικ8, τα οπωροφGρα και το αTπDλι. Αυτ8 τα εFδη Eταν τοπικD^ ποικιλFε^, δηλαδE οι Fδιοι οι αγρGτε^ και κ8τοικοι τη^ ΕυρυτανFα^ τι^ δηTιουργοHσαν εTπειρικ8, TαζF Tε την επFδραση του κλFTατο^ και του εδ8φου^ κ8θε περιοχE^. Με την αλλ8γη των συνθηκXν, Tεταν8στευση, εγκατ8λειψη γεωργFα^, εισαγωγE ποικιλιXν επιστηTονικ8 βελτιωTDνων και πιο παραγωγικXν, οι τοπικD^ ποικιλιD^

8ρχισαν να εγκαταλεFπονται. ΜαζF του^ χ8θηκαν και η ξεχωριστE γεHση και νοστιTι8. Παρ( Gλα αυτ8 δεν αποκλεFεται κ8ποιε^ εFτε να καλλιεργοHνται ακGTα, Gπω^ τα φασGλια του Αγ. Νικολ8ου, εFτε, για τα οπωροφGρα και το αTπDλι, να υπ8ρχουν ακGTα σε κ8ποιον κEπο. ΑναζητοHTε λοιπGν Tια ποικιλFα αTπDλου που την Dλεγαν «Tελισσ8κι». Την αναφDρει ο *. ΛουκGπουλο^ στα Γεωργικ8 τη^ ΡοHTελη^ που εκδGθηκαν το 1938 (ΙστορικE και ΛαογραφικE ΒιβλιοθEκη 14:1-406). ΕπFση^ την θυTοHνται και κ8ποιοι «παλιοF». Το Tελισσ8κι, απG Gτι λDγεται, εFχε TικρE ρGγα Tε χρXTα κGκκινο προ^ σταχτF, γεHση γλυκι8 και Dκαναν τσFπουρο. ΦαFνεται να εFναι Tια ποικιλFα που δεν γνωρFζουTε πολλ8 για αυτE και αξFζει να TελετηθεF. Αν κ8ποιο^ γνωρFζει να υπ8ρχει κ8που ακGTα E 8λλε^ πληροφορFε^ για τα χαρακτηριστικ8 και την χρEση τη^ παρακαλοHTε να επικοινωνEσει TαζF Tα^”.

ΡοFκο^ ΘανGπουλο^ ΓεωπονικG ΠανεπιστETιο ΑθηνXν Τηλ. 210-5294914, 6975401107


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 10 Αυγο3στου 2011 / Σελ1δα 13

Ζωντνεψε η ν η του Κατσαντ νη ΚΑΤΣΑΝΤ!ΝΕΙΑ 2011

Ν Ε

Α

Με ?εγ"λη επιτυχ1α και αρκετ2 κ2σ?ο πραγ?ατοποι0θηκε, την περασ?/νη Κυριακ0 7 Αυγο3στου, η καθιερω?/νη εκδ0λωση προI τι?0 του 0ρωα ΚατσαντCνη, στο Σ3χνικο Αγρ"φων.

Στιγ?ι2τυπο απ2 την αναπαρ"σταση τηI σ3λληψηI του ΚατσαντCνη. ΕΞΙΑ. Το ?νη?ε1ο του προεπαναστατικο3 αγωνιστ0, στη Φο3ρκα των Αγρ"φων.

πουλοI και η?0τρηI Βελ α/τηI, ο Πρ2εδροI τηI +νωσηI Ευρυτ"νων Α?ερικ0I «ΒΕΛΟΥΧΙ», κ. Ιω"ννηI Πεσλ0I, ο οπο1οI /λκει ?"λιστα την καταγωγ0 του απ2 τη γεν/τειρα του ΚατσαντCνη, τον Μ"ραθο Ευρυταν1αI, ο Πρ2εδροI του Συλλ2γου Σαρακατσανα1ων, κ. Απ2στολ οI Κα ραγ κο3νηI, ο αντιπρ2εδροI του Συλλ2γου Ευρυτ"νων Αιτωλοακαρναν1αI, κ. Λ"?προI Καρρ"I, οι δη?οτικο1 σ3?βουλοι Αγρ"φων κ.κ. Ταξι"ρχηI ΣβερCνηI και Ν1κοI Φο3καI, εκπρ2σωποι τηI Αστυνο?1αI και φυσικ", ο Πρ2εδροI του Συλλ2γου ΚεφαλοβρυσιωτCν, κ. Βασ1ληI ΚολοκCτσιοI, ο οπο1οI, στον σ3ντο?ο χαιρετισ?2 του, ευχαρ1στησε θερ?" 2λουI 2σουI συ?β"λλουν στην πραγ?ατοπο1ηση του συγκεκρι?/νου θεσ?ο3, καθCI και αυτο3I που τ1?ησαν ?ε την παρουσ1α τουI την εκδ0λωση. Ακολο3θωI, το σκηνικ2 ?εταφ/ρθηκε ακριβCI δ1πλα, στον χCρο 2που 0ταν προγρα??ατισ?/νη η αναπαρ"σταση τηI σ3λληψηI του Σταυραετο3 των Αγρ"φων, ΚατσαντCνη. Σ3?φωνα ?ε τιI ιστορικ/I πηγ/I, οι εχθρο1 /?αθαν -υπ"ρχουν αρκετ/I εκδοχ/I για το ποιοI πρ2δοσε τον ΚατσαντCνη- την τοποθεσ1α 2που βρ1σκεται κρυ??/νοI ο 0ρωαI και περικ3κλωσαν το κρησφ3γετο του,

την απ2κρη?νη σπηλι", στο βουν2 «Κεδρ"κι». Τ2τε, ο ΚατσαντCνηI ζ0τησε απ2 τον αδερφ2 του να του π"ρει το κεφ"λι για να ?ην π/σει στα χ/ρια των ΤουρκαλβανCν και στη συν/χεια να φ3γει για να γλιτCσει τον θ"νατο. Ο ΧασιCτηI δεν "ντεχε ?ια τ/τοια δοκι?ασ1α και του απ"ντησε πωI «…Αντ"?α θα πεθ"νου?ε, κι’ αντ"?α θα χαθο3?ε». Μετ" το τ/λοI τηI εντυπωσιακ0I αναπαρ"στασηI, το πρ2γρα??α περιελ"?βανε φαγητ2 -προσφορ" των διοργανωτCν- συνοδε1α ζωνταν0I παραδοσιακ0I. Η …σκυτ"λη π/ρασε στη ζωνταν0 ορχ0στρα και τα ?/λη του χορευτικο3 συγκροτ0?ατοI του Πολιτιστικο3 Συλλ2γου Σαρακατσανα1ων Β"λτου-Ξηρο?ερ1ου και Ευρυταν1αI, που διασκ/δασαν το κοιν2. Ανα?φ1βολα, τα ΚατσαντCνεια αποτελο3ν /ναν θεσ?2, ?ια εκδ0λωση ?ν0?ηI που πρ/πει να στηριχθε1 απ2 τουI πολιτικο3I -και 2χι ?2νο- φορε1I αυτο3 του νο?ο3, ?ε σκοπ2 την αν"δειξη τηI Ιστορ1αI του τ2που. Παλαι2τερα ?"λιστα, ε1χε γ1νει, απ2 τον πρCην δ0?ο Αγρ"φων, ?ια ?ικρ0 ?ελ/τη για την αν"πλαση του χCρου 2που βρ1σκεται το ?νη?ε1ο του ΚατσαντCνη, καθCI και τη βελτ1ωση του υπ"ρχοντοI δ3σβατου ?ονοπατιο3 που οδηγε1 στη σπηλι" του ΚατσαντCνη.

Ε

υρ υτ α

Τα «ΚατσαντCνεια» συνδιοργανCθηκαν απ2 τον δ0?ο Αγρ"φων και τον Σ3λλογο Απανταχο3 ΚεφαλοβρυσιωτCν (Σ3χνικο). Στη Φο3ρκα των Αγρ"φων, λ1γα ?/τρα ?ακρι" απ2 την περ1φη?η «Σπηλι" του ΚατσαντCνη», /λαβαν χCρα -και φ/τοI- τα «ΚατσαντCνεια». Εκε1, τον Α3γουστο του 1808, ο ΑντCνηI ΚατσαντCνηI, /ναI απ2 τουI πρωτεργ"τεI τηI διατ0ρησηI του αδ"?αστου ελληνικο3 φρον0?ατοI στα δ3σκολα χρ2νια τηI παντοδυνα?1αI του Αλ0 Πασ", προδο?/νοI και χτυπη?/νοI απ2 ευλογι", πι"στηκε αιχ?"λωτοI, ?αζ1 ?ε τον αδερφ2 του ΓιCργ ο Χασι Cτη, απ2 400 Τουρκοαλβανο3I που λυ?α1νονταν την περιοχ0. Το πρ2γρα??α των εκδηλCσεων ξεκ1νησε, νωρ1I το πρω1 τηI Κυριακ0I, ?ε την τ/λεση του -ρθρου και τη Θε1α Λειτουργ1α στον Ιερ2 Να2 Αγ1ου Παντελε0?ονα, στο Σ3χνικο. Λ1γο ?ετ" τιI 11.30 το πρω1, πραγ?ατοποι0θηκε επι?νη?2συνη δ/ηση και κατ"θεση στεφ"νων στο ?νη?ε1ο του ΚατσαντCνη, ενC ακολο3θησε η αν"κρουση του Εθνικο3 .?νου και τηρ0θηκε εν2I λεπτο3 σιγ0, στη ?ν0?η του θρυλικο3 αγωνιστ0. Α?/σωI ?ετ", αν/βηκε στο β0?α ο κεντρικ2I ο?ιλητ0I τηI εκδ0λωσηI, κ. ΓιCργοI Αθανασι"I. Μ/σα απ2 τον γλαφυρ2 του λ2γο, /κανε ?ια αναδρο?0 στα ιστορικ" γεγον2τα τηI εποχ0I και εξ0ρε την εκρηκτικ0 προσωπικ2τητα, το πε1σ?α και τα ανδραγαθ0?ατα του ακατα?"χητου πολε?ιστ0 ΚατσαντCνη. Στη συν/χεια, σειρ" ε1χαν τα σ3ντο?α ?ην3?ατα και οι χαιρετισ?ο1 των επισ0?ων. Μεταξ3 αυτCν, ο περιφερειακ2I σ3?βουλοI Ευρυταν1αI, κ. Λ"?προI Τσιτ σ" ν η I, οι αντιδ0?αρχοι Αγρ"φων κ.κ. Θ3?ιοI Μιχ2-

νι κά

Γρ"φει ο: Γι ργο Ζαλοκ στα

Οι Τουρκαλβανο1 συλλα?β"νουν τον αδερφ2 του ΚατσαντCνη, ΓιCργο ΧασιCτη. Ο Πα3λοI Τσιγαρ1δαI στον ρ2λο του ΚατσαντCνη, αποχωρε1 καβ"λα στ "λογο

Η αναπαρ"σταση τηI σ3λληψηI . καθ0λωσε τουI παρευρισκο?/νουI


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ3ρτη 10 ΑυγοAστου 2011 / Σελ?δα 14

ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΟΣΗΣ Τα παιδι σε ρλο …ηθοποιν

χρ@νια και =χει ωW στ@χο να Mυ>σει, M=σα απ@ ειδικ3 διασκευασM=να κε?Mενα και συνεργασ?εW

Ν Ε

Mε καταξιωM=νουW ν=ουW καλλιτ=χνεW, τα παιδι3 στην Τ=χνη του Θε3τρου.

“Ρου ατ” απ ικρο$ και εγλου$

Την ευκαιρ?α να δοκιM3σουν το ταλ=ντο και τιW ικαν@τητεW τουW στο σκ3κι ε?χαν @σοι =δωσαν το «παρQν» στην εκδ>λωση που πραγMατοποι>θηκε το απ@γευMα τηW περασM=νηW Π=MπτηW 4 ΑυγοAστου, στο ΑMφιθ=ατρο τηW Νερ3ιδαW.

Ε

Εκε?, λ?γο Mετ3 τιW 19.00, Mικρο? και Mεγ3λοι =λαβαν θ=σειW… M3χηW και 3ρχισαν να διαγων?ζονται στο δηMοφιλ=W παιχν?δι. Για τιW αν3γκεW τηW σκακιστικ>W γιορτ>W ε?χε στηθε? =να υπα?θριο επιδαπ=διο σκ3κι… Mεγ3λων διαστ3σεων, καθQW και αρκετ3 ακ@Mα κανονικοA… Mεγ=θουW αυτ> τη φορ3- στιW κερκ?δεW που βρ?σκονται στον χQρο. Στο επιδαπ=διο σκ3κι εξελ?χθησαν ενδιαφ=ρουσεW νοκ 3ουτ παρτ?δεW MεταξA οM3δων παιδιQν, οι οπο?εW Mε @πλο τη συγκ=ντρωση και τιWΣη!αντικ δικριση για τον Ελληνικ Ορειβατικ Σλλογο Καρπενησου.

Ο αθλητ>W του συλλ@γου Γι3ννηW Αντων?ου προσκλ>θηκε στην εθνικ> οM3δα χιονοδροM?αW αντρQν και συMMετ=χει στο camp προετοιMασ?αW που ξεκ?νησε τη &ευτ=ρα 1 ΑυγοAστου και θα διαρκ=σει M=χρι τη &ευτ=ρα 15 ΑυγοAστου 2011. Η προετοιMασ?α πραγMατοποιε?ται στον παγετQνα του

νι κά

την ενεργ> παρουσ?α τουW, στην εξ=λιξη του =ργου. Μ=σα απ@ Mια πολA @Mορφη ιστορ?α, τα παιδι3 =λαβαν το M>νυMα σχετικ3 Mε την αξ?α τηW προσπ3θειαW, τηW διαδροM>W για την επ?τευξη εν@W MικροA > Mεγ3λου στ@χου. Τα κε?Mενα του θεατρικοA =ργου ε?ναι γραMM=να απ@ τον Τ3κη ΧρυσοAλη, ενQ τη σκηνοθεσ?α αν=λαβε η κα Κοραλ?α Τσ@γκα. Η Παιδικ> Σκην> του θε3τρου ΠΡΟΒΑ λειτουργε? τα τελευτα?α 10

Τα Mικρ3 παιδι3 συMMετε?χαν σε Mια ξεχωριστ> θεατρικ> παρ3σταση, την περασM=νη Τετ3ρτη 3 ΑυγοAστου.

υρ υτ α

Λ?γο Mετ3 τιW 9.30 το βρ3δυ, στη σκην> αν=βηκε η 4Mελ>W οM3δα του Θε3τρου ΠΡΟΒΑ και ο χQροW γ=Mισε Mε παιδικ3 χαM@γελα και ενθουσιασM@. Το ιδια?τερο γνQρισMα του θεατρικοA, Mε τ?τλο «Του φεγγαριοA η στρ3τα στων αστεριQν τη στρ3τα», ε?ναι ο διαδραστικ@W, συMMετοχικ@W του χαρακτ>ραW. Οι ηθοποιο? κ3λεσαν κοντ3 τουW Mικρ3 παιδι3, τα οπο?α «MεταM@ρφωσαν» σε …κ3MπιεW, πεταλοAδεW και αστροπαιδ3κια, ακολουθQνταW κατ’ αυτ@ν τον τρ@πο το περιπετειQδεW και δAσκολο ταξ?δι προW την «ΟνειροχQρα». Οι λιλιποAτειοι συMMετ=χοντεW =παιξαν, γ=λασαν Mε την ψυχ> τουW και δοκ?Mασαν τιW ικαν@τητ=W τουW στην υποκριτικ> και τον αυτοσχεδιασM@, συMβ3λλονταW , Mε

Στην εθνικ οδα χιονοδροα$ ο Γιννη$ Αντωνου

Α

Μια αλλιQτικη, πρωτ@τυπη παιδικ> θεατρικ> παρ3σταση ε?χαν τη δυνατ@τητα να απολαAσουν οι Mικρο? θεατ=W που παρεβρ=θησαν στο ΑMφιθ=ατρο τηW Βασικ>W Βιβλιοθ>κηW Καρπενησ?ου, την περασM=νη Τετ3ρτη 3 ΑυγοAστου.

Ε.Ο.Σ. Καρπενησ?ου

Στο Mεγ3λο υπα?θριο σκ3κι, το οπο?ο ιδαW, στ>θηκε στο αMφιθ=ατρο τηW Νερ3 τουW. τα παιδι3 αναMετρ>θηκαν MεταξA

προσεγM=νεW κιν>σειW, M3χονταν για την επικρ3τηση. Την οργ3νωση τηW @MορφηW εκδ>λωσηW ε?χε αναλ3βει η Σκακιστικ> Λ=σχη του Συλλ@γου Γον=ων και ΚηδεM@νων του 1ου &ηMοτικοA Σχολε?ου Καρπενησ?ου.

Hintertuxt τηW Αυστρ?αW. Οι αξι@λογεW επιδ@σειW του κατ3 τη χειMεριν> περ?οδο 2010-2011 (91,55 βαθMο? SL και 113,78 GS) τον =φεραν να βρ?σκεται στην elit τηW ελληνικ>W χιονοδροM?αW καταβ3σεων Mαζ? Mε τουW: Μπ@νου, Τσακν3κη, Συκαρ3, ΚαραMαν?δη, Valcareggi, &=λιο, Γαλαν@πουλο, ΠρQιο.

Εορτασ$ νη$ για τη χη τη$ Καλλιακοδα$

Θα ακολουθσει λαϊκ πανηγρι

Την Κυριακ> 21 ΑυγοAστου 2011 θα πραγMατοποιηθε? η καθιερωM=νη εκδ>λωση Mν>MηW για την επ=τειο τηW ιστορικ>W M3χηW τηW ΚαλλιακοAδαW. Η ιστορικ> αυτ> M3χη δ@θηκε πριν απ@ 188 χρ@νια και συγκεκριM=να στιW 28 και στιW 29 ΑυγοAστου 1823. Η εκδ>λωση διοργανQνεται απ@ τον σAλλογο Ευρυτ3νων «Η ΚαλλιακοAδα», τον σAνδεσMο ΜεγαλοχωριτQν «Η Αγ?α Παρασκευ>» και τον δ>Mο Καρπενησ?ου και, σAMφωνα Mε την ανακο?νωση των παραπ3νω, δε θα σταλοAν ατοMικ=W προσκλ>σειW. Το πρ@γραMMα τηW εκδ>λωσηW θα ξεκιν>σει Mε τη Θε?α Λειτουργ?α στο εκκλησ3κι τηW Παναγ?αW τηW ΚαλλιακοAδαW, στη θ=ση «ΛακκQMατα», στιW 7.30 το πρω? και θα συνεχιστε? Mε επιMνηM@συνη δ=ηση στο MνηMε?ο των πεσ@ντων τηW M3χηW, περ?που στιW 10.30 το πρω?. Θα ακολουθ>σει οMιλ?α απ@ τον οM@τιMο καθηγητ> τηW κτηνιατρικ>W σχολ>W του Αριστοτελε?ου ΠανεπιστηM?ου Θεσσαλον?κηW κ. Αθαν3σιου Λ. Γιαννακ@πουλου, Mε θ=Mα «Οι Ιστορικο? και η M3χη τηW ΚαλλιακοAδαW». Η εκδ>λωση θα ολοκληρωθε? Mε κατ3θεση στε-

Το MνηMε?ο των πεσ@ντων στη M3χη τηW ΚαλλιακοAδαW

φ 3 νων ενQ οι παρευρισκ@Mενοι θα MποροAν να συMMετ3σχουν στο λαϊκ@ πανηγAρι τηW ΚαλλιακοAδαW, @που θα υπ3ρχει ζωνταν> ορχ>στρα και θα διατ?θενται απ@ ιδιQτεW σουβλ3κια, αναψυκτικ3 κ.λπ. Για περισσ@τερεW πληροφορ?εW, οι ενδιαφερ@Mενοι MποροAν να επικοινωνοAν Mε την κα Μα?ρη Καλι3νη στο τηλ=φωνο 22370-41153 και Mε τον κ. Χρ>στο Γιαννακ@πουλο στα τηλ=φωνα 210-2758808 και 697-7817587.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ*ρτη 10 Αυγο:στου 2011 / Σελ8δα 15

Εκδηλσει για λα τα ...γοστα

Α

ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΟΣΗΣ

νι κά

Τετρτη 10 Αυγοστου

Την τιFητικ7 του θα 6χει το Μουσε8ο Εθνικ7P Αντ8στασηP στουP Κορυσχ*δεP, φιλοξενJνταP πλ7θοP εκδηλJσεων

υρ υτ α

ΣτιP 10.30 το πρω8, στο Λαογραφικ9 Μουσε8ο του Μεγ*λου Χωριο:, ο Σ:νδεσFοP ΜεγαλοχωριτJν «Η Αγ8α Παρασκευ7» καλε8 τα Fικρ* παιδι* να δηFιουργ7σουν τιP δικ6P τουP κατασκευ6P, σε 6να πρωτ9τυπο παιδικ9 εργαστ7ρι. ΣτιP 8.00 το βρ*δυ, στην Τοπικ7 Κοιν9τητα τηP Βρ*χαP, θα πραγFατοποιηθε8 Fια ενδιαφ6ρουσα υπα8θρια δραστηρι9τητα, Fε τ8τλο «Σβ7νουFε την τηλε9ραση να δο:Fε το …φεγγ*ρι», κατ* τη δι*ρκεια τηP οπο8αP θα διεξαχθε8 λαFπαδηδροF8α και δι*φορα ακ9Fα δρJFενα στουP δρ9FουP του χωριο:. 4λλωστε, στιP 7.00 το απ9γευFα, στην περιοχ7 των Ευρυτ*νων Αγ8ων θα αναβιJσουν παιχν8δια *λλων εποχJν, Fε σκοπ9 να φ6ρουν οι παλι9τεροι ξαν* στο Fυαλ9 τα χρ9νια εκε8να και τα ν6α παιδι* να F*θουν το πωP 6παιζαν οι συνοF7λικοι τουP πριν απ9 40 7 50 χρ9νια. Η εκδ7λωση θα γ8νει Fε τη βο7θεια του εκπαιδευτικο: προγρ*FFατοP του Μικρο: Μουσε8ου εκπα8δευσηP Βουτ:ρου. Μουσικ7 βραδι*, Fε λαϊκ* και δηFοτικ* τραγο:δια απ9 ντ9πιουP καλλιτ6χνεP θα απολα:σουν 9σοι επιλ6ξουν να παραβρεθο:ν στην Τοπικ7 Κοιν9τητα ΠετραλJνων, το βρ*δυ (9.00) τηP 8διαP ηF6ραP.

Ππτη 11 Αυγοστου

Ε

«Βραδι* Τσ8πουρου» ε8ναι προγραFFατισF6νη για την Π6Fπτη 11 Αυγο:στου. ΣτιP 9.00 το βρ*δυ, θα διοργανωθε8, στα πλα8σια τηP 24ηP Πολιτιστικ7P ΕβδοF*δαP του Μεγ*λου Χωριο:, Fια 9Fορφη γιορτ7, στον κ7πο του Λαογραφικο: Μουσε8ου του χωριο:. Η ε8σοδοP για το κοιν9 θα κοστ8ζει 5 ευρJ. Επ8σηP, την 8δια ηF6ρα, στιP 7.00 το απ9γευFα, στην Τοπικ7 Κοιν9τητα Ασπροπ:ργου, θα αν6βει η παιδι-

6φαγεP;» απ9 τη Θεατρικ7 Σκην7 Καρδ8τσαP. Την 8δια ηF6ρα, στον Τ9ρνο Ευρυταν8αP θα γ8νουν τα εγκα8νια 6κθεσηP ζωγραφικ7P και παλαι*P φωτογραφ8αP απ9 τον Σ:λλογο απανταχο: ΤορνιωτJν. Επ8σηP, θα τελεστε8 λειτουργ8α, χοροστατο:ντοP του Μητροπολ8τη κ.κ. Νικολ*ου, στην πρ9σφατα ανακαινισF6νη εκκλησ8α τηP Αγ8αP Τρι*δαP, ενJ θα πραγFατοποιηθο:ν και τα εγκα8νια τηP ν6αP πλατε8αP του χωριο:, οι εργασ8εP τηP οπο8αP F9λιP ολοκληρJθηκαν. Οι επισκ6πτεP του χωριο: θα 6χουν, τ6λοP, τη δυνατ9τητα να περιηγηθο:ν στα Fονοπ*τια του χωριο: και να θαυF*σουν την 9Fορφη φ:ση. 4λλωστε, την Κυριακ7 14 Αυγο:στου θα ξεκιν7σει να λειτουργε8 για το κοιν9, στην Αγαθ8δειο Βιβλιοθ7κη του Προυσο:, 6κθεση βιβλ8ου απ9 τον Σ:λλογο ΠρουσιωτJν «Παναγ8α ΠρουσιJτισσα». Η 6κθεση θα διαρκ6σει 6ωP την Τρ8τη 23 Αυγο:στου και το κοιν9 θα Fπορε8 να την επισκ6πτεται απ9 τιP 11.00 το πρω8 ωP τιP 9.00 το βρ*δυ.

Ν Ε

Ιδια8τερα «γεF*το» ε8ναι το πρ9γραFFα των ΓιορτJν *σουP για σ7Fερα, Τετ*ρτη 10 Αυγο:στου.

κ7 θεατρικ7 παρ*σταση, «Ο γ*FοP τηP Ποντικο:λαP». Στο παραδοσιακ9 αυτ9 παραF:θι, ο πατ6ραP τηP Ποντικο:λαP ψ*χνει …γαFπρ9 για την κ9ρη και τα Fικρ* παιδι* συFFετ6χουν ενεργ* στην αναζ7τηση.

Παρασκευ 12 Αυγοστου

Υπ9 τουP 7χουP ρεFπ6τικων και λαϊκJν ακουσF*των θα διασκεδ*σουν 9σοι επισκεφθο:ν την Τοπικ7 Κοιν9τητα τηP Βρ*χαP, το βρ*δυ (στιP 9.00) τηP Παρασκευ7P 12 Αυγο:στου. Την εκδ7λωση 6χει αναλ*βει ο Εξωραϊστικ9P Σ:λλογοP Βρ*χαP «Η ΜεταF9ρφωση του Σωτ7ροP». Επιπλ6ον, για τιP 6.30 το απ9γευFα τηP 8διαP ηF6ραP, ε8ναι προγραFFατισF6νη δι*λεξη στο Πολιτιστικ9 Κ6ντρο Καστανι*P. Θ6Fα αυτ7P, «Ο κλ7ροP στον 21ο αιJνα», Fε οFιλητ7 τον ιερ6α Στα:ρο Παπαχρ7στο. Η δι*λεξη διοργανJνεται απ9 τον Σ:λλογο Απανταχο: ΚαστανιωτJν Ευρυταν8αP «Ο 4γιοP ηF7τριοP». Παρ*λληλα, την Παρασκευ7, θα πραγFατοποιηθο:ν στη οFν8στα δ:ο

εκδηλJσειP, την 8δια F*λιστα Jρα, στιP 7.00 το απ9γευFα. Στο ΜνηFε8ο Εθνικ7P Αντ8στασηP, θα διοργανωθε8 συναυλ8α απ9 τον Φιλοπρ9οδο Σ:λλογο οFν8σταP. Στον χJρο θα βρ8σκεται ζωνταν7 ορχ7στρα, η οπο8α θα αναλ*βει να προσφ6ρει 9FορφεP Fουσικ6P στιγF6P στουP παρευρισκοF6νουP, ενJ στην πλατε8α του χωριο:, τα παιδι* θα 6χουν τη δυνατ9τητα να απολα:σουν κουκλοθ6ατρο («Ο γ*FοP τηP ποντικο:λαP»). Επιπρ9σθετα, την Παρασκευ7 12 Αυγο:στου, στιP 10.00 το βρ*δυ, το Fουσικ9 συγκρ9τηFα ΙΡΙΣ θα πα8ξει live Fουσικ7, στο π*ρτι που διοργανJνει ο Σ:νδεσFοP ΜεγαλοχωριτJν «Η Αγ8α Παρασκευ7» , στον κ7πο του Λαογραφικο: Μουσε8ου και F8α Jρα νωρ8τερα, στιP 9.00 το βρ*δυ, στο Παυλ9πουλο, Fουσικο8 του νοFο: FαP θα διασκεδ*σουν δηF9τεP και επισκ6πτεP Fε τα τραγο:δια τουP.

Σββατο 13 Αυγοστου

Πολλ6P εκδηλJσειP 6χουν προγραFFατιστε8 και- για το Σ*ββατο 13 Αυ-

γο:στου. ΣτιP 9.30 το βρ*δυ θα γ8νουν τα εγκα8νια τηP 6κθεσηP φωτογραφ8αP Fε θ6Fα «ΚαρπενησιJτηP ΠοταF9P – 4νθρωποι και Τ9ποι», στην Α8θουσα Συνεδρι*σεων στο Μουσε8ο των Κορυσχ*δων. ΤιP καθηFεριν6P, η 6κθεση θα ε8ναι ανοικτ7 για το κοιν9 απ9 τιP 10.00 το πρω8 6ωP τιP 2.00 το FεσηF6ρι και απ9 τιP 6.00 το απ9γευFα F6χρι τιP 8.30 το βρ*δυ, ενJ το Σαββατοκ:ριακο οι π9ρτεP θα ε8ναι ανοικτ6P απ9 τιP 9.00 το πρω8 6ωP τιP 3.00 το FεσηF6ρι και απ9 τιP 6.00 το απ9γευFα ωP τιP 8.30 το βρ*δυ. Παρ*λληλα, το 8διο βρ*δυ, στο Μουσε8ο Εθνικ7P Αντ8στασηP των Κορυσχ*δων θα υποδεχθο:Fε την αυγουστι*τικη πανσ6ληνο, Fε ξεν*γηση και αναβ8ωση παραδοσιακJν παιχνιδιJν (στιP 8.00, στην αυλ7 του Fουσε8ου). Επ8σηP, το απ9γευFα (6.00) του Σαββ*του, στο δηFοτικ9 σχολε8ο Καστανι*P, θα διεξαχθε8 εκδ7λωση Fν7FηP αφιερωF6νη στην ξενιτι*, Fε αναφορ6P στιP εποχ6P κατ* τιP οπο8εP

η Fεταν*στευση F*στιζε τον τ9πο FαP. Ο Σ:λλογοP Απανταχο: ΚαστανιωτJν Ευρυταν8αP «Ο 4γιοP ηF7τριοP» διοργανJνει στη συν6χεια Fουσικ7 βραδι* Fε 6ντεχνη και ροκ ζωνταν7 Fουσικ7. Επιπλ6ον, για το βρ*δυ του Σαββ*του, στιP 9.00 το βρ*δυ, ε8ναι προγραFFατισF6νη Fουσικ7 βραδι* στα χωρι* Ν9στιFο, Μεσοκ9Fη και Αγ8α Τρι*δα, Fε την παρουσ8α ντ9πιων καλλιτεχνJν. Οι εκδηλJσειP του Σαββ*του 13 Αυγο:στου ολοκληρJνονται Fε τη Γιορτ7 Παραδοσιακ7P Π8ταP που θα λ*βει χJρα στον 4γιο Νικ9λαο (στην πλατε8α του χωριο:), στιP 9.00 το βρ*δυ. Τη γιορτ7 6χει αναλ*βει ο Πολιτιστικ9P Σ:λλογοP Αγ8ου Νικολ*ου «Η Αναγ6ννηση».

Κυριακ 14 Αυγοστου

Την επ9Fενη ηF6ρα, Κυριακ7 14 Αυγο:στου, το σκηνικ9 Fεταφ6ρεται στην Τοπικ7 Κοιν9τητα τηP Μυρ8κηP, εκε8 9που στιP 8.00 το βρ*δυ, θα παρουσιαστε8 η θεατρικ7 σατιρικ7 παρ*σταση Fε τ8τλο «Μ7τσο, εσ:

ευτρα 15 Αυγοστου

Τ6σσεριP εκδηλJσειP περιλαFβ*νει το πρ9γραFFα των ΓιορτJν *σουP για τη ευτ6ρα 15 Αυγο:στου. Στην Τοπικ7 Κοιν9τητα τηP Καρ8τσαP, θα ξεκιν7σει, στιP 9.00 το βρ*δυ, παραδοσιακ9 ευρυτανικ9 γλ6ντι, Fε *φθονη Fουσικ7, χορ9 και τοπικ* εδ6σFατα, ενJ το απ9γευFα τηP 8δια ηF6ραP (στιP 6.00), το χορευτικ9 τF7Fα του Φιλοπρ9οδου Συλλ9γου οFν8σταP θα παρουσι*σει, στην πλατε8α τηP οFν8σταP, παραδοσιακο:P χορο:P του τ9που. Ο 8διοP σ:λλογοP (Φιλοπρ9οδοP οFν8σταP) θα αναλ*βει να Fετατρ6ψει, στιP 12.30 το βρ*δυ τηP ευτ6ραP, το γ7πεδο β9λεϊ του χωριο: σε …καλοκαιριν9 club, σε 6να διαφορετικ9 νεανικ9 π*ρτι Fε Fουσικ7 και ποτ*. Τ6λοP, στην Αγ8α Βλαχ6ρνα (επ8σηP το βρ*δυ τηP ευτ6ραP) θα πραγFατοποιηθε8 Fουσικ7 βραδι* Fε παραδοσιακ7 Fουσικ7, η οπο8α θα ξεκιν7σει στιP 9.00 Γ. Ζαλ. FF.


Το “Γοντστοκ” του Καρπενησιο

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετBρτη 10 ΑυγοXστου 2011 / ΣελVδα 16

Ο δUdοn ΚαρπενησVου ανTλαβε την πρωτοβουλVα για την διεξαγωγU του «Εν Rρεσι», ενh το οργανωτικW κοddBτι του φεστιβBλ εVχε αναλBβει η εταιρεVα Didi Music, η οποVα ασχολεVται αποκλειστικB dε ανBλογεn εκδηλhσειn. ΣXdφωνα dε τιn εκτιdUσειn των υπευθXνων τηn εταιρεVαn και του δUdου ΚαρπενησVου, περVπου 8000 Bνθρωποι πTρασαν τιn πXλεn του ΑθλητικοX ΚTντρου ΚαρπενησVου για να απολαXσουν τιn συναυλVεn των Πυξ Λαξ, του ΓιBννη ΑγγελBκα και του ΣωκρBτη ΜBλαdα. «ΠρωταγωνιστTn» του 3ηdTρου -dε κριτUριο την προσTλευση του κWσdου- Uταν οι Πυξ Λαξ, οι οποVοι συγκTντρωσαν το βρBδυ του ΣαββBτου γXρω στουn 5000 θεατTn, την Vδια στιγdU που -σXdφωνα πBντα dε εκτιdUσειn2000 Bτοdα Bκουσαν τον ΣωκρBτη ΜBλαdα και ακWdα 1000 θεατTn Tδωσαν το «παρhν» στην εdφBνιση του ΓιBννη ΑγγελBκα. ΕπιπλTον, σXdφωνα dε τον δUdο ΚαρπενησVου, στUθηκαν, στουn προβλεπWdενουn -και Wχι dWνο- χhρουn του ΑθλητικοX ΚTντρου, συνολικB γXρω στιn 130 σκηνTn. Η απαγWρευση στBθdευ-

«λα εναι δρ'ο0…»

Το ΦεστιβBλ «Εν Rρεσι»

n 3, Udα ΑγγελBκα Το dουσικW σχ ΝτV νο ν το W απ αποτελοXdενο και Bθη ΑραdπατζU ΣαδVκη, τον Στ λBκα. ε γ γ Α η ν ν B ι Γ φυσικB τον

Bνοιξε την ΠαρασκευU 5 ΑυγοXστου dε τον ΓιBννη ΑγγελBκα. ΜαζV του, ο ΝτVνοn ΣαδVκηn και ο ΣτBθηn ΑραdπατζUn, στο dουσικW σχUdα dε τVτλο «ΑγγελBκαn 3». Η βροχU που Tπεσε κατB τιn απογευdατινTn hρεn επηρTασε Vσωn την -Wχι ιδιαVτερα dεγBλη τελικB- προσTλευση του κWσdου. ΛVγο dετB τιn 10.00 το βρBδυ, το τρVο Tλαβε θTσειn και ο χhροn γTdισε dε τη χαρακτηριστικU φωνU του ΓιBννη ΑγγελBκα και τουn Uχουn του dπαγλαdB και τηn κιθBραn. «ΒBζω υποψηφιWτητα πρωθυπουργWn να γVνω» Uταν το πρhτο κοddBτι που ερdUνευσε ο δηdοφιλUn καλλιτTχνηn, σκορπhνταn τον ενθουσιασdW στο κοινW. ΞεκVνησε απW τα πιο πρW-

Ε

νTρν ηλικιhν, συ ωποι, Wλων τω για να Vου ησ εν ΧιλιBδεn Bνθρ ρπ Κα λητικW ΚTντρο σειρευσαν στο Αθ α πλαVσια τηn υn Πυξ Λαξ, στ ν. το υν σο αX ολ απ πραγdατοποιοX υ πο ν εω νVσ εdφα ρBn των επαν

Α

οn υδοXn, ο οποV Στον ΜBνο Ξ n ση ω την επανTν εVχε την ιδTα dα τU ρο γκ n συ του δηdοφιλοX τη ν σα ρω ιT αφ ξ, τοn των Πυξ Λα σιVλιπποn ΠλιBτ Φ ο Vα υλ να συ . n α κ W τ Σ Bdπηn καn και ο Μπ

Ν Ε

σηn των αυτοκινUτων εντWn των εγκαταστBσεων του ΑθλητικοX ΚTντρου δεν δηdιοXργησε -τελικB- ιδιαVτερα προβλUdατα στουn οδηγοXn, οι οποVοι, dε την καθοδUγηση των αστυνοdικhν οργBνων, Bφηναν τα οχUdατα τουn σε παρακεVdενουn χhρουn και ξεκινοXσαν το …περπBτηdα. Για τιn ανBγκεn του φεστιβBλ, ο δUdοn ΚαρπενησVου προσTλαβε βοηθητικW προσωπικW, το οποVο συνTβαλε dε τιn υπηρεσVεn του στην οdαλU διεξαγωγU των εκδηλhσεων. ΚατB τη διBρκεια του «Εν Rρεσι», για προληπτικοXn λWγουn, υπUρχαν σταθdευdTνα, σε καVρια σηdεVα, οχUdατα του ΕΚΑΒ και τηn ΠυροσβεστικUn, καθhn και 6 ΣαdαρVτεn του ΕρυθροX ΣταυροX, προσκεκληdTνοι τηn Didi Music. Στα …παρBξενα, dποροXdε να αναφTρουdε το γεγονWn Wτι οι υπεXθυνοι ασφαλεVαn εντWπισαν, κατB τη διBρκεια τηn 2ηn ηdTραn, dια τρXπα σε φρBχτη των εγκαταστBσεων του ΑθλητικοX ΚTντρου, την οποVα κBλυψαν Bdεσα, dε στWχο τον περιορισdW φαινοdTνων παρBνοdηn εισWδου. ΑναdφVβολα, το ΦεστιβBλ «Εν Rρεσι» προσTδωσε στο ΚαρπενUσι Tνα διαφορετικW χρhdα στο φετινW καλοκαVρι, καθhn εVχαdε την ευκαιρVα να απολαXσουdε, λVγα dWλιn χιλιWdετρα dακριB απW τα σπVτια dαn, αναγνωρισdTνουn καλλιτTχνεn και πραγdατικU καλU dουσικU… ΕυχU Wλων, το φεστιβBλ να εξελιχθεV σε θεσdW και σηdεVο αναφορBn για το ΚαρπενUσι. Τα οφTλη, Bλλωστε, απW τη συγκεκριdTνη διοργBνωση εVναι πολλαπλB -οικονοdικB, τουριστικB κ.α.-για τον τWπο dαn…

σφατα κοddBτια του, Wπωn το «ΑιρετικW», «ΣιγB dην κλBψω» και «ΠαροιdVεn απW τον ΚρWνο», στα οποVα Tχει εdφυσUσει dια νTα, διαφορετικU -αλλB πBντα αυθεντικB ροκ- πνοU. ΦυσικB dια αναδροdU στιn «ΤρXπεn», το συγκρWτηdα dε το οποVο κυκλοφWρησε 7 δVσκουn απW το 1984 Tωn το 1999, Uταν επιβεβληdTνη, παρWλο που ο ΓιBννηn ΑγγελBκαn αποδεικνXει Tdπρακτα πωn τα καταφTρνει dια χαρB και dWνοn του. ΕρdUνευσε κοddBτια αγαπηdTνα -και πλTον κλασσικB- Wπωn το «ΧBρτινο τσVρκο», «ΓιορτU», «4εν χωρBn πουθενB», «ΤαξιδιBρα ψυχU», απογειhνονταn τη διBθεση του κοινοX, το οποVο τον συνWδευε dε τη φωνU του. ΑκοXσαdε ακWdα και ΜBρ-

νι κά

ΓρBφει ο: Γι+ργο0 Ζαλοκ+στα0

ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΣΟΥΣ - “ΕΝ ΟΡΕΣΙ”

υρ υτ α

Τη δυνατWτητα να απολαXσουν dια 3ηdερη dουσικU εdπειρVα dακριB απW τα συνηθισdTνα εVχαν οι χιλιBδεn θεατTn που επισκTφθηκαν τιn εγκαταστBσειn του ΑθλητικοX ΚTντρου ΚαρπενησVου, στα πλαVσια του ΦεστιβBλ “Εν Rρεσι”, το οποVο πραγdατοποιUθηκε για πρhτη φορB στην πWλη dαn, την ΠαρασκευU 5, το ΣBββατο 6 και την ΚυριακU 7 ΑυγοXστου.

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετBρτη 10 ΑυγοXστου 2011 / ΣελVδα 17

κο ΒαdβακBρη, σε τραγοXδια Wπωn το «ΑντιλαλοXν δυο φυλακTn» U το «Μια Wdορφη dελαχρινU», σε dια εντελhn ανατρεπτικU και συνBdα ενδιαφTρουσα εκδοχU. Καθ’ Wλη τη διBρκεια τηn συναυλVαn η σκηνικU παρουσVα του ΓιBννη ΑγγελBκα , η ανεξBντλητη ενTργεια του και ο dοναδικWn τρWποn επικοινωνVαn του dε το κοινW Bφησαν τιn καλXτερεn εντυπhσειn και ταξVδεψαν dουσικB, για πBνω απW 2 hρεn, τουn θεατTn που βρTθηκαν στο ΑθλητικW ΚTντρο ΚαρπενησVου. ΜπορεV ο ΓιBννηn Αγγε-

λBκαn να πειραdατVζεται και να διαφοροποιεVται dουσικB τον τελευταVο καιρW, Wdωn, ο ενθουσιασdWn του, το πBθοn επV σκηνUn, η ανεξBντλητη ενTργεια και το «δTσιdο» dε το κοινW παραdTνουν αναλλοVωτα. Lλλωστε, «…Wλα εVναι δρWdοn τελικB», Wπωn dαn εVπε ο ΓιBννηn ΑγγελBκαn , στο τραγοXδι που επTλεξε για να dαn αποχαιρετUσει… ΠολXτιdη η συdβολU του ΤVτου ΚαρυωτBκη στον Uχο, dWνιdου συνεργBτη του ΑγγελBκα εδh και πολλB χρWνια. O ΝτVνοn ΣαδVκηn δηdι-

οXργησε τουn Εν Πλω το 1985, Tνα συγκρWτηdα-σηdεVο αναφορBn για το ελληνικW rock, παρWτι κυκλοφWρησαν dWνο Tνα Bλdπουd. Με τον ΓιBννη ΑγγελBκα, βρTθηκαν dαζV και στουn «ΕπισκTπτεn», dTλοn του οποVου Uταν και ο ΣτBθηn ΑραdπατζUn. Η συναυλVα Bνοιξε -και ολοκληρhθηκε- dε τουn ηλεκτρονικοXn dub ethnic Uχουn του καταξιωdTνου Mλληνα dπασVστα Vlastur, ο οποVοn dε τη βοUθεια δXο πεπειραdTνων dουσικhν, του 4ηdUτρη ΣαντB (Synth, Fx, Mixing/Master) και ΣπXρου Κοντογιhργη

(Drums και Rythms),ερdUνευσε το υλικW του ζωντανB στη σκηνU.

Πυξ Λαξ, σαν να 'ην πρασε 'ια 'ρα…

Η 2η ηdTρα του φεστιβBλ Uταν αυτU που περVdεναν οι περισσWτεροι. Οι Πυξ Λαξ, το συγκρWτηdα που πριν απW 7 χρWνια ανακοVνωνε τη διBλυσU του, βρισκWταν στο ΚαρπενUσι για να χαρVσει στο κοινW επισκTπτεn και κατοVκουn τηn πWληn- dοναδικTn στιγdTn, dε dελωδVεn και στVχουn που Tχουν αγαπηθεV ιδιαVτερα.

εdφακρBτη ΜBλαdα ΜαζV dε τον Σω ρVνα 4ακα νBλη, η α Μ η ι κα νVστηκε Vεn τηn. ε dε τιn ερdηνε οποVα ενθουσVασ

Η βροχWπτωση, η οποVα ξεκVνησε γXρω στιn 7.00 το απWγευdα, δεν φBνηκε να …πτοεV ιδιαVτερα τουn θεατTn που συνTρευσαν dαζικB στιn εγκαταστBσειn του ΑθλητικοX ΚTντρου. ΛVγα λεπτB dετB τιn 10.00 το βρBδυ, στο τερBστιο video-wall που εVχε στηθεV στο πVσω dTροn τηn σκηνUn, εdφανVστηκε Tνα χρονWdετρο… Η αντVστροφη dTτρηση για την πολυσυζητηdTνη συναυλVα των Πυξ Λαξ εVχε ξεκινUσει. Sστερα απW λVγα δευτερWλεπτα, η αναdονU λBdβανε τTλοn και οι «ΠρVγκιπεn τηn 4υτικUn Wχθηn» Uταν dπροστB στο κοινW τουn, στουn φανατικοXn θαυdαστTn τουn , dTσα σε κλVdα συγκVνησηn, dε το ''ΜοναξιB dου Wλα'' να προκαλεV ντελVριο ενθουσιασdοX. ΑνBdεσα στο κοινW, Bνθρωποι κBθε ηλικVαn… Οι Πυξ Λαξ κατBφεραν Bλλωστε να ενhσουν, Wλα αυτB τα χρWνια, διαφορετικTn γενιTn, σε dια διαδροdU που ξεκVνησε απW το dακρινW 1989, Tτοn κατB το οποVο η πλειοψηφVα των θεατhν δεν εVχε καν γεννηθεV… Η καλοκαιρινU περιοδεVα επανTνωσηn των Πυξ Λαξ εVναι αφιερωdTνη στον dεγBλο απWντα, τον αξTχαστο ΜBνο ΞυδοXn που Tφυγε πTρσι τον ΑπρVλιο απρWσdενα απW τη ζωU. Η βραδιB φορτVστηκε συγκινησιακB Wταν στην οθWνη εdφανVστηκε ο ΜBνοn, σε dια εκρηκτικU, παλαιWτερη ερdηνεVα του «ΕσX εκεV». Η ψυχU

των Πυξ Λαξ, ο Bνθρωποn που υπTγραψε dερικB απW τα κορυφαVα τραγοXδια του συγκροτUdατοn -Wπωn το «ΠοXλα dε», «ΥπBρχουν χρυσWψαρα εδh», «Με στTλνειn» κ.αβρTθηκε, Tστω και νοητB, dαζV dαn εκεVνο το βρBδυ. ΑκολοXθησαν και Bλλεn τερBστιεn επιτυχVεn Wπωn τα «Μια συνουσVα dυστικU», «ΛTνε για dTνα», “You get in love”, dTχρι την διασκευU τουn στο “Senior” του Bob Dylan και τα «Mπαψεn αγBπη να θυdVζειn», «ΑνWητεn αγBπεn», «Μια συνουσVα dυστικU», «ΜWνο για κεVνη dην dου λεn» και «Οι παλιTn αγBπεn πBνε στον παρBδεισο», σε dια συναυλVα που τα εVχε Wλα. ΓXρω στιn 12.30 το βρBδυ, οι Πυξ Λαξ, Tνα απW τα πιο επιτυχηdTνα συγκροτUdατα των τελευταVων δεκαετιhν, αποφBσισε να αποχαιρετUσει το κοινW του ΚαρπενησVου, το οποVο ζητοXσε επιτακτικB dερικB ακWdα τραγοXδια… Ο ΦVλιπποn ΠλιBτσικαn και ο ΜπBdπηn ΣτWκαn δεν τουn χBλασαν το χατVρι. ΑνTβηκαν ξανB στη σκηνU και ερdUνευσαν, εν dTσω πρωτοφανοXn αποθTωσηn, το «4εν θα δακρXσω πια για σTνα» και την «ΠυξVδα», κλεVνονταn τη βραδιB dε Tναν ιδανικW και συνBdα νοσταλγικW τρWπο...

Μουσικ ταξδι 4 ωρ+ν 'ε τον

Σωκρτη Μλα'α

Ο ΣωκρBτηn ΜBλαdαn, ο τραγουδοποιWn που Tχει αφUσει το δικW του στVγdα στο dουσικW στερTωdα τηn τελευταVαn 20ετVαn, Uταν αυτWn που Tκλεισε, το βρBδυ τηn ΚυριακUn, το τριUdερο ΦεστιβBλ «Εν Rρεσι», dε dια συναυλVα που κρBτησε σχεδWν 4 hρεn! ΦινBλε, αν dη τι Bλλο, χορταστικW… Τα κιγκλιδhdατα dπροστB απW τη σκηνU αφαιρTθηκαν, οι θεατTn κBθισαν αναπαυτικB στο γρασVδι και Wλα Uταν Tτοιdα για να ξεκινUσει η συναυλVα. ΛVγο dετB τιn 10.00 το βρBδυ, ο ΣωκρBτηn, ντυdTνοn Wπωn πBντα απλB και κρατhνταn dονBχα dια κιθBρα, καλωσWρισε το κοινW που τον επευφηdοXσε. Στην εισαγωγU του, Tδειξε εντυπωσιασdTνοn απW τα τοπVα που συνBντησε στην ΕυρυτανVα και τWνισε αστειευWdενοn- πωn θα dποροXσε να παVζει κBθε καλοκαVρι εδh, χωρVn dBλιστα αdοιβU… Η dπBσα, χαρακτηριστικU του φωνU, dε τουn «εγκεφαλικοXn» στVχουn και τιn πηγαVεn, Bλλοτε ροκ κι Bλλοτε αυθεντικB λαϊκTn dελωδVεn, δηdιοXργησαν το ιδανικW σκηνικW. ΑπW κBτω, το κλVdα πιο ζεστW και οικεVο απW κBθε Bλλη φορB, dε τα νTα παιδιB να δVνουν τον παλdW, σιγοτραγουδhνταn κοddBτια Wπωn το «ΤσιγBρο ατTλειωτο», την «ΠριγκηπTσα», «Στα εVπα Wλα», «Το γρBddα», «Τα πBγια», ακWdα και το «4εν χωρBn πουθενB», dαζV dε δεκBδεn ακWdα τραγοXδια, σε dια ατdWσφαιρα σχεδWν «διονυσιακU». Mντονη συναισθηdατικU φWρτιση προκBλεσαν τα τραγοXδια που αφιTρωσε ο ΣωκρBτηn ΜBλαdαn σε δυο ανθρhπουn που Tφυγαν πρWσφατα απW τη ζωU, τον ΝVκο ΠαπBζογλου και τον Μανhλη ΡασοXλη. Qταν το 1989 Wταν ο ΝVκοn ΠαπBζογλου πεVθει τον ΣωκρBτη να dπει στο στοXντιο για την πρhτη του ηχογρBφηση. ΚBπωn, Tτσι ξεκVνησαν Wλα… «Ρε ΣωκρBτη, τι λεn τhρα, που θα παVζειn ωn τιn 4 η hρα» φhναζε ρυθdικB το κοινW, την Vδια στιγdU που ο δηdοφιλUn τραγουδιστUn συνTχιζε απτWητοn και ακοXραστοn τη dουσικU του περιπλBνηση. ΛVγα λεπτB dετB τιn 2.00 τα ξηdερhdατα, εVχε φθBσει η στιγdU για να πει ο ΣωκρBτηn «…αντVο πουλBκια dου» και τα φhτα τηn σκηνUn να σβUσουν, σε dια συναυλVα που κTρδισε -δικαVωn-τα εγκωdιαστικB σχWλια και τιn κριτικTn των θεατhν.

4ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Σε ανακοVνωσU του, σχετικB dε το ΦεστιβBλ “Εν Rρεσι”, που πραγdατοποιUθηκε την περασdTνη εβδοdBδα στην πWλη dαn, ο δUdοn ΚαρπενησVου ευχαριστεV Wλουn Wσουn συνTβαλαν για την διεξαγωγU του. “Σε αυτU την προσπBθεια τηn 4ηdοτικUn ΑρχUn συνTβαλαν πολλοV φορεVn, σXλλογοι, υπηρεσVεn και πολVτεn που αισθανWdαστε την ανBγκη να ευχαριστUσουdε. ΕυχαριστοXdε θερdB λοιπWν την ΑστυνοdικU 4ιεXθυνση ΕυρυτανVαn, την ΠυροσβεστικU ΥπηρεσVα ΚαρπενησVου, το ΕΚΑΒ, το ΝοσοκοdεVο ΚαρπενησVου και τον ΕλληνικW ΕρυθρW ΣταυρW που dερVdνησαν για την ασφBλεια των συddετεχWντων. ΕυχαριστοXdε το ΣXλλογο Γυναικhν ΕυρυτανVαn, το ΓυναικεVο ΣυνεταιρισdW ΕυρυτανVαn, τον ΠολιτιστικW ΣXλλογο ΚαρπενησVου, το ΣωdατεVο Καφετεριhν Μπαρ και ΚTντρων 4ιασκTδασηn, τον ΕρασιτεχνικW ΣXλλογο ΑστρονοdVαn «Lρτεdιn» και τουn ιδιhτεn που συddετεVχαν στο χhρο του φεστιβBλ, εκθTτονταn το Tργο, τα προϊWντα και τιn υπηρεσVεn τουn. ΕυχαριστοXdε τον ΕdπορικW ΣXλλογο για την πολXτιdη στUριξη και συνεργασVα κατB τη διBρκεια τηn προετοιdασVαn και τηn διεξαγωγUn του φεστιβBλ. ΕυχαριστοXdε Wλουn τουn εθελοντTn, τουn υπαλλUλουn ασφαλεVαn και καθαριWτηταn και αυτοXn που πραγdατοποVησαν τιn εργασVεn τηn κεντρικUn σκηνUn καθhn επVσηn και Wλουn τουn δηdοτικοXn υπαλλUλουn που Tδωσαν τον καλXτερο τουn εαυτW για την Wσο το δυνατW καλXτερη διεξαγωγU των εκδηλhσεων. ΕυχαριστοXdε το ΚΤΕΛ και τουn ιδιοκτUτεn ΤαξV που συνεργBστηκαν για τη dεταφορB των ανθρhπων προn και απW το ΑθλητικW ΚTντρο. ΕυχαριστοXdε τουn τοπικοXn χορηγοXn επικοινωνVαn που διευκWλυναν στην κοινοποVηση χρUσιdων πληροφοριhν για την οdαλU διεξαγωγU του φεστιβBλ αλλB και για την συνολικU δηdοσιογραφικU κBλυψη των εκδηλhσεων. ΤTλοn, ευχαριστοXdε Wλουn τουn δηdWτεn και τουn επισκTπτεn που στUριξαν, απWλαυσαν και αγBπησαν αυτW το νTο θεσdW.”


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 10 Αυγο1στου 2011 / Σελ/δα 18

Εκλογ-G στη Φραγκ/στα

Για την εκλογ. εν0G τοπικο1 συ=βουλου

νι κά

Το ποσ0 αυτ0 ε/ναι αυξη=-νο σε σχ-ση =ε π-ρυσι κατ% 3 εκατ. ευρA. Τα ποσ% τηG επιστροφ.G πιστAθηκαν στουG λογαριασ=ο1G των δικαιο1χων την πε-

τικ.G Φραγκ/σταG του .=ου Αγρ%φων τηG Περιφ-ρειαG Στερε%G Ελλ%δαG Περιφερειακ. Εν0τητα Ευρυταν/αG." Η αναγκαι0τητα τηG εκλογ.G εν0G ν-ου συ=βο1λου αποτυπAνεται στο -γ-

γραφο 6552/14-6-2011 του .=ου Αγρ%φων, απ0 το οπο/ο προκ1πτει 0τι -χει =ε/νει κεν. =/α (1) θ-ση τακτικο1 συ=βο1λου στην Κοιν0τητα υτικ.G Φραγκ/σταG

Αντωα στο Ραπτ πουλο τον 15Α γουστο

υρ υτ α

Γιορτ καλαποκιο

Την Τετ%ρτη 10 Αυγο1στου στιG 9.00 το βρ%δυ θα πραγ=ατοποιηθε/ στην τοπικ. κοιν0τητα Ραπτοπο1λου η «Γιορτ. καλα=ποκιο1». Να αναφ-ρου=ε 0τι η συγκεκρι=-νη εκδ.λωση πραγ=ατοποιε/ται απ0 το

2002. Στα πλα/σια τηG βραδι%G θα προσφερθο1ν στον κ0σ=ο δωρε%ν εδ-σ=ατα =ε χαλβ%, "=πο=π0τα", τυροκο=ικ% τοπικ% προϊ0ντα, κρασ/ και φυσικ% ψη=-να καλα=π0κια.

Ο πολιτιστικ0G σ1λλογοG κ%τω ΡαπτοπουλιωτAν «Η Αγ/α Βαρβ%ρα» διοργανAνει το ετ.σιο αντ%=ω=α στιG 15 Αυγο1στου 2011, η=-ρα ευτ--

Μικρ πτση στην τι τη# α λυβδη#

ρα, =ετ% τη Θε/α Λειτουργ/α, στο προα1λιο του Ιερο1 Ναο1 τηG Παναγ/αG και απευθ1νει πρ0σκληση σε 0λουG να παραβρεθο1ν.

Ε

Σε σχετικ% σταθερ% επ/πεδα κυ=%νθηκε η τι=. τηG α=0λυβδηG στα περισσ0τερα πρατ.ρια του νο=ο1 Ευρυταν/αG, αν και ση=ειAθηκε =ια =ικρ. πτAση σε =ε=ονω=-να πρατ.ρια.

Αφορ=. /σωG στ%θηκε και το 3=ερο φεστιβ%λ συναυλιAν που διοργανAθηκε το Σαββατοκ1ριακο στο Καρπεν.σι. Πιο συγκεκρι=-να, την εβδο=%δα που =αG π-ρασε, η τι=. του λ/τρου τηG α=0λυβδηG βενζ/νηG παρ-=εινε σταθερ. σε 9 πρατ.ρια του νο=ο1, σε 3 πρατ.ρια η τι=. =ειAθηκε απ0 10 -ωG 16 λεπτ% και σε

Μετ% την δη=οσ/ευση τηG απ0φασηG που υπογρ%φεται απ0 τον Υπουργ0 Αγροτικ.G Αν%πτυξηG και Τροφ/=ων κ. ΚAστα Σκανδαλ/δη και τον Υφυπουργ0 Οικονο=ικAν κ. Παντελ. Οικον0=ου για τον προσδιορισ=0 των συντελεστAν επιστροφ.G του ειδικο1 φ0ρου καταν%λωσηG πετρελα/ου που αφορ% του αγρ0τεG, το Υπουργε/ο Οικονο=ικAν προσδι0ρισε το 1ψοG τηG συνολικ.G επιστροφ.G -τουG 2011.

ρασ=-νη Π-=πτη 4 Αυγο1στου 2011 και .ταν διαθ-σι=α απ0 την Παρασκευ. 5 Αυγο1στου 2011. Η πληρω=. -γινε =ε β%ση τα ψηφιοποιη=-να στοιχε/α καλλι-ργειαG των αγροτε=αχ/ων και του αριθ=ο1 των ζAων που -χουν δηλAσει οι δικαιο1χοι στο Ολοκληρω=-νο Σ1στη=α ιαχε/ρισηG και Ελ-γχου (ΟΣΕ) του Υπουργε/ου Αγροτικ.G Αν%πτυξηG και Τροφ/=ων. Στην Ευρυταν/α, την επιστροφ. φ0ρου θα εισπρ%ξουν 702 δικαιο1χοι ενA το συνολικ0 ποσ0 που θα διανε=ηθε/ στον νο=0 αν-ρχεται στα 106.329 ευρA. Οι δικαιο1χοι θα =πορο1ν να ενη=ερAνονται για το ποσ0 τηG επιστροφ.G απ0 την ιστοσελ/δα του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισ=0G Πληρω=Aν και Ελ-γχου ΚοινοτικAν Ενισχ1σεων Προσανατολισ=ο1 και Εγγυ.σεων).

Ν Ε

Συγκεκρι=-να =ε την απ0φασ. του αρ. 46517/1939-26-7-2011, ο Περιφερει%ρχηG Στερε%G Ελλ%δαG κ. Κλ-αρχοG Περγαντ%G: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ "Προκηρ1σσου=ε εκλογ-G για την κ%λυψη =/αG (1) κεν.G θ-σηG τακτικο1 συ=βο1λου στην Τοπικ. Κοιν0τητα υτικ.G Φραγκ/σταG του .=ου Αγρ%φων τηG Περιφ-ρειαG Στερε%G Ελλ%δαG - Περιφερειακ. Εν0τητα Ευρυταν/αG. Η ψηφοφορ/α θα διενεργηθε/ την 4η Σεπ̟τε=βρ/ου 2011, η=-ρα Κυριακ., και θα αρχ/σει την 07:00 π.=. Aρα και θα λ.ξει την 19:00 =.=. στα υπ. αριθ=. 043 & 044 εκλογικ% τ=.=ατα τηG Τοπικ.G Κοιν0τηταG υτικ.G Φραγκ/σταG του .=ου Αγρ%φων. ικα/ω=α συ==ετοχ.G στην ανωτ-ρω ψηφοφορ/α για την εκλογ. του ανωτ-ρω τοπικο1 συ=βο1λου -χουν =0νο οι εκλογε/G οι οπο/οι ε/ναι εγγεγρα==-νοι στουG εκλογικο1G καταλ0γουG του Τοπ̟ικο1 ια=ερ/σ=ατοG υ-

Στην Ευρυταν α 702 δικαιοχοι θα εισπρ ξουν συνολικ 106.329 ευρ

Α

Με απ0φαση του Περιφερει%ρχη προκηρ1σσονται κανονικ-G εκλογ-G την Κυριακ. 4 Σεπτε=βρ/ου, για την εκλογ. εν0G τακτικο1 συ=βο1λου τηG κοιν0τηταG Φραγκ/σταG του δ.=ου Αγρ%φων.

Επιστροφ ειδικο φ ρου κατανλωση# πετρελα ου στου# αγρ τε#

1 πρατ.ριο ση=ειAθηκε α1ξηση κατ% 16 λεπτ%. Οι =ε-

τρ.σειG διενεργ.θηκαν απ0 το Τ=.=α Ε=πορ/ου και Του-

ρισ=ο1 την Τρ/τη 9 Αυγο1στου 2011.

Οι δ οι τη# Ευρυταν α# θα εισπρξουν πνω απ 80.000 ευρ

 ακνητη περιουσα και το φρο ζθου απ τα σοδα εξανου για τα τλη

Απ0 λογαριασ=ο1G του Υπουργε/ου ΕσωτερικAν, που τηρο1νται στο Τα=ε/ο ΠαρακαταθηκAν και ανε/ων και οι οπο/οι φ-ρουν τον τ/τλο των εσ0δων που συγκεντρAνουν (φ0ροι, τ-λη κ.λπ.), θα εκτα=ιευτο1ν συνολικ% 80.209 ευρA και θα αποδοθο1ν στουG δ.=ουG τηG Ευρυταν/αG. Η κατανο=. των εσ0δων αφορ% ποσ% απ0 τα τ-λη ακ/νητηG περιουσ/αG και τον φ0ρο ζ1θου και γ/νεται σ1=φωνα =ε τον επ/ση=α καταγεγρα==-νο πληθυσ=0 των δ.=ων, 0πωG αυτ0G προ-κυψε απ0 την απογραφ. τηG 18ηG Μαρτ/ου 2001. Συνολικ%, σε 0λουG τουG δ.=ουG τηG χAραG, θα κατανε=ηθο1ν 12.107.304 ευρA απ0 -σοδα απ0 τα τ-λη ακ/νητηG περιουσ/αG και 12.864.914 ευρA απ0 -σοδα του φ0ρου ζ1θου. Πιο αναλυτικ%, απ0 το Υπουργε/ο ΕσωτερικAν εκδ0θηκε η απ0φαση =ε αριθ=0 36509/5-8-2011, στην οπο/α αναφ-ρεται 0τι οι δ.=οι τηG Ευρυταν/αG θα εισπρ%ξουν συνολικ% 36.866 ευρA που προ-ρχονται απ0 τα -σοδα απ0 το φ0ρο ζ1θου και τα οπο/α προ-κυψαν στο εξ%=ηνο απ0 τον εκ-=βριο του 2010 -ωG και τον Ιο1νιο του 2011. Συγκεκρι=-να, απ0 τα -σοδα αυτ.G τηG κατηγορ/αG, ο

δ.=οG Αγρ%φων θα εισπρ%ξει 15.647 ευρA και ο δ.=οG Καρπενησ/ου 21.219 ευρA. Επ/σηG, σ1=φωνα =ε την απ0φαση 36506/5-8-2011 του Υπουργε/ου ΕσωτερικAν, θα κατανε=ηθε/ ποσ0 43.343 ευρA στουG δ.=ουG τηG Ευρυταν/αG, το οπο/ο αντιστοιχε/ στα -σοδα που προ-κυψαν απ0 το τ-λοG ακ/νητηG περιουσ/αG επ/σηG κατ% το χρονικ0 δι%στη=α απ0 το εκ-=βριο του 2010 -ωG τον Ιο1νιο του 2011. Ειδικ0τερα, θα κατανε=ηθο1ν 19.257 ευρA στον δ.=ο Αγρ%φων και 24.086 ευρA στον δ.=ο Καρπενησ/ου. Να ση=ειAσου=ε πωG το 50%, δηλαδ. τα =ισ% απ0 τα -σοδα αυτ%, πρ-πει υποχρεωτικ% να διατεθο1ν για εκτ-λεση -ργων, καταβολ. αποζη=ιAσεων ρυ=οτο=ο1=ενων . απαλλοτριω=-νων ακιν.των και αγορ% ακιν.των και τα υπ0λοιπα για την κ%λυψη %λλων αναγκAν των δ.=ων.


Α

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ*ρτη 10 Αυγο:στου 2011 / Σελ8δα 19

Ν Ε

Στλιο Βενετδη

“Να επανλθει η αξιοπιστα και να εκλεψει η βα ” (ποδοσφαιριστ7P τηP ΑΕΛ)

Ο Στ6λιοP Βενετ8δηP

τε αισθανθε8 κ*τι τ6τοιο; Παρ* τη δ:σκολη χρονι* που διαν:σαFε φ6τοP σε 9λα τα επ8πεδα, η διο8κηση 7ταν διαρκJP στο πλευρ9 FαP και FαP στ7ριζε π*ντα. 1χει δε8ξει δι*θεση, 6χει υπ9σταση και δυναFικ7 και προσπαθε8 να το επανδρJσει Fε τουP κατ*λληλουP ποδοσφαιριστ6P, Jστε να Fπορε8 π*λι να βρεθε8 η οF*δα στο δρ9Fο των επιτυχιJν. Θα θ6λαFε το σχ9λι9 σαP για τον κ9σFο τηP ΑΕΛ, ο οπο8οP ε8ναι αξιοθα:FαστοP. Ο κ9σFοP τηP ΑΕΛ δε8χνει Fε κ*θε τρ9πο 9τι 6χει δυναFικ7. Στηρ8ζουν και συFπαραστ6κονται στην οF*δα συν6χεια. 1χουν ιδεολογ8α και αυτ9 ε8ναι σηFαντικ9 για το σ:λλογο, την υπ9σταση του και την ανεβ*ζει ψυχολογικ*. ΠωP κ:λησαν οι ηF6ρεP τηP προετοιFασ8αP σαP εδJ στο Καρπεν7σι; Η παραFον7 FαP 7ταν ευχ*ριστη, το ξενοδοχε8ο 7ταν φιλ9ξενο και F*λιστα Fε 9λεP τιP αν6σειP. Επ8σηP, 9σον αφορ* το κλ8Fα, ε8Fαστε ικανοποιηF6νοι, αφο: η θερFοκρασ8α 7ταν η κατ*λληλη και δεν 7ταν αρκε-

Ε

υρ υτ α

ΣαP καλωσορ8ζουFε στα “Ευρυτανικ* Ν6α”. Θα αρχ 8 σ ο υ F ε α π9 τ ο φ λ 6 γ ο ν θ6Fα Fε τα στηF6να παιχν8δια. Ποιο ε8ναι το δικ9 σαP σ χ 9 λι ο γ ι α τ η ν υ π 9 θ ε σ η αυτ7; Ε8ναι Fια *σχηFη κατ*σταση, την οπο8α βιJνει το ελληνικ9 ποδ9σφαιρο. ΕF6να, 9FωP, προσωπικ* δεν Fε εξ6πληξε αυτ7 η ιστορ8α, αφο: δεν πρ9κειται για κ*τι πρωτ9γνωρο, αλλ* αν ανατρ6ξειP στα παλαι9τερα χρ9νια θα 6βλεπεP 9τι αυτ9 συν6βαινε. Ελπ8ζω 9τι θα αποδοθε8 δικαιοσ:νη, επειδ7 το ποδ9σφαιρο 6χει φτ*σει πολ: χαFηλ*, 6χει πι*σει π*το… ΕυελπιστJ 9τι θα εξυγιανθε8 και θα αναδιαρθρωθε8 απ9 την αρχ7 ο χJροP αυτ9P γενικ9τερα. Τ ο θ 6 Fα αυ τ 9 , ε κ τ 9 P των *λλων, ευνοε8 και τη Λ*ρισα… εν Fπορο:Fε να πο:Fε 9τι ε8ναι προP 9φελοP τηP Λ*ρισαP 7 9χι, γιατ8 ακ9Fα περιF6νουFε την τελικ7 απ9φαση. ΑσφαλJP, 9FωP, πρ9κειται για Fια δ:σκολη περ8οδο, καθJP 9λοι ε8ναι εγκλωβισF6νοι. Η οF*δα FαP δεν ξ6ρει ακ9Fα σε ποια κατηγορ8α θα αγων8ζεται. εν ε8ναι F9νο η ΑΕΛ, αλλ* και 6-7 οF*δεP που βρ8σκονται στην 8δια κατ*σταση. Γι’ αυτ9 ε8πα και πριν 9τι 6χουFε πι*σει π*το, καθJP βρισκ9Fαστε στον Α:γουστο και ακ9Fα δε γνωρ8ζουFε σε ποιο πρωτ*θληFα θα πα8ζουFε τη ν6α σεζ9ν.

Η οF*δα 6χει κ*ποιο εναλλακτικ9 πλ*νο σε περ8 πτωσ η που π αραFε8νει στη Fεγ*λη κατηγορ8α; 5λοι νιJθουFε εγκλωβισF6νοι Fε την συγκεκριF6νη υπ9θεση, αλλ* 9σον αφορ* το πλ*νο, εγJ δεν FπορJ να Fιλ7σω ωP ποδοσφαιριστ7P, καθJP εFε8P φροντ8ζουFε να ε8Fαστε 6τοιFοι σε 9ποιο πρωτ*θληFα και αν αγωνιστο:Fε τη ν6α σεζ9ν. Ευελπιστο:Fε 9FωP 9τι θα βρεθο:Fε εκε8 που FαP αξ8ζει, δηλαδ7 στη Super league. Πιστε:ω 9τι η διο8κηση 6χει το πλ*νο τηP και θα κινηθε8 γρ7γορα, Jστε να δηFιουργ7σει 6να ρ9στερ, το οπο8ο θα ε8ναι ανταγωνιστικ9. Πρ9σφατα ανανεJσατε το συFβ9λαι9 σαP Fε την οF*δα τηP ΑΕΛ. Αυτ7 η εξ6λιξη σαP ικανοπο8ησε; ΣαφJP. Ε*ν η Fια πλευρ* δεν συFφων7σει σε αυτ7 την απ9φαση δεν θα επ6λθει συFφων8α. Στη δικ7 Fου υπ9θεση δεν υπ7ρχε κ*τι τ6τοιο, οπ9τε ε8Fαι απ9λυτα ικανοποιηF6νοP Fε αυτ7 την εξ6λιξη στο δικ9 Fου θ6Fα. Μ6σα σε αυτ7 την πολ:χρονη καρι6ρα σαP, ποια ξεχω ρ8 ζετε ωP καλ:τερη και ποια ωP χειρ9τερη στιγF7 σαP; Η κατ*κτηση του Ευρωπαϊκο: πρωταθλ7FατοP FπορJ να πω 9τι 7ταν Fια στιγF7 που Fου 6δωσε πολ: Fεγ*λη χαρ* και αυτ7 κρατ*ω σαν την καλ:τερη στην καρι6ρα Fου. )P χειρ9τερη ε8ναι αυτ7 που 6χει να κ*νει Fε θ6Fα υγε8αP, δηλαδ7 9ταν ε8χα κ*ποιουP τραυFατισFο:P που Fε ε8χαν αναγκ*σει σε αγωνιστικ7 απραξ8α και F*λιστα Fεγ*ληP δι*ρκειαP ορισF6νεP φορ6P. Π ω P 6 χ ε τ ε ε ισ π ρ * ξ ε ι την στ7ριξη τηP διο8κησηP; Ο κ. Πηλαδ*κηP ε8ναι πολ: ενεργ9P στα θ6Fατα που αφορο:ν το σ:λλογο. 1χε-

του «παλιο:», θα προσπαθ7σουFε να τα FεταδJσουFε στουP νε9τερουP, Jστε να ενταχθο:ν και να βρουν το δρ9Fο τουP στην καρι6ρα τουP. 1να απ9 τα δειν* του ποδοσφα8ρου ε8ναι η β8α στα γ7πεδα. Η δικ7 σαP τοποθ6τηση σε αυτ9 το θ6Fα ποια ε8ναι; Η β8α και η αξιοπιστ8α ε8ναι δ:ο πολ: σοβαρ* ζητ7Fατα που ταλαν8ζουν το ελληνικ9 ποδ9σφαιρο. ΘεωρJ 9τι 6χουFε πολλο:P ν9FουP, 9FωP το θ6Fα ε8ναι η εφαρFογ7 τουP. Με αυτ* που διαισθ*νοFαι και αντιλαFβ*νοFαι θεωρJ 9τι δε θα αλλ*ξουν πολλ* πρ*γFατα σχετικ* Fε τη β8α. Θα πρ6πει να γ8νουν τερ*στιεP αλλαγ6P για να Fπορ6σουFε να ξεπερ*σουFε το θ6Fα αυτ9. Ε8ναι θ6Fα βο:λησηP και για αυτ9 πιστε:ω πωP F6νουFε στ*σιFοι 9σον αφορ* αυτ9 το θ6Fα. 1χετε προσφ6ρει πολλ* στο ελληνικ9 ποδ9σφαιρο. Αυτ9 ε8ναι κ*τι το οπο8ο το α ν α γ ν ω ρ 8 ζ ο υ ν 9 λ ο ι, α ν ε ξαρτ7του οF*δαP. 1χ ετε 9FωP σκεφτε8 το ενδεχ9Fενο τηP απ9συρσ7P σαP και τι θα κ*νετε Fετ*; 5ταν κλε8νει 6ναP κ:κλοP, νιJθειP 9τι πλησι*ζει αυτ7 τη στιγF7. Αυτ9 ε8ναι σ8γουρο και το αντιλαFβ*νεσαι, 9FωP εγJ δεν το 6χω οριοθετ7σει. ε θ6λω να Fπω σε Fια τ6τοια διαδικασ8α, δι9τι ουσιαστικ* ε8ναι σα να 6χειP 7δη σταFατ7σει. Αν πειP 9τι β*ζω 6να χρονικ9 9ριο, F6σα σου ξεκιν*P και σκ6φτεσαι την επ9Fενη ηF6ρα. Στο ποδ9σφαιρ9 απαιτε8ται κ8νητρο, ψυχικ* αποθ6Fατα για να Fπορε8P να ανταπεξ6λθειP και ε8ναι *σχηFο να Fην τα 6χειP αυτ*. Πλησι*ζει, αλλ* δεν το 6χω ακ9Fη οριοθετ7σει και ο:τε το σκ6φτεσαι. ΑπολαFβ*νω την κ*θε στιγF7: το σ7Fερα, την προπ9νηση, το παιχν8δι…

νι κά

Ο Στ6λιοP Βενετ8δηP σε Fια Ευαποκλειστικ7 συν6ντευξη στα “Ε ρυτανικ* Ν6α”. Ο 6FπειροP αFυντικ9P Fιλ* για τη στ7ριξη τηP διο8κησηP προP την οF*δα, τουP οπαδο:P τηP ΑΕΛ, την προετοιFασ8α στο Καρπεν7σι και για πολλ* ακ9Fα, ενJ δεν φ*νηκε να εκπλ7σσεται απ9 το σκ*νδαλο των στηF6νων αγJνων στον χJρο του ελληνικο: ποδοσφα8ρου.

τ* υψηλ7 φ6τοP. Οι γηπεδικ6P εγκαταστ*σειP 8σωP θα Fπορο:σαν να ε8ναι καλ:τερεP, 9FωP γενικ* ε8ναι 9λα αρκετ* καλ*, καθJP Fπορο:Fε να βρο:Fε και *λλεP οF*δεP Fε τιP οπο8εP Fπορο:Fε να κανον8σουFε κ*ποια φιλικ*. Ε8στε 6ν αP απ 9 τουP πιο 6FπειρουP πα8χτεP τηP οF*δαP. Ποια ε8ναι αυτ* τα στοιχε8α που προσπαθε8τε να FεταδJσετε στουP ν6ουP πα8χτεP, απ9 τουP οπο8ουP αποτελε8ται κυρ8ωP η οF*δα αυτ7 τη στιγF7; Αυτ7 τη στιγF7 που Fιλ*Fε, και δεδοF6νου 9τι δεν 6χει ολοκληρωθε8 το ρ9στερ, ισχ:ει αυτ9. Η οF*δα τJρα ε8ναι ν6α και νεανικ7, 9FωP περιF6νουFε τιP εξελ8ξειP, Jστε να ολοκληρωθε8 το παζλ τηP οF*δαP. Η εFπειρ8α ε8ναι 6να απ9 τα βασικ* στοιχε8α σε 6να ποδοσφαιριστ7 και εFε8P οι παλαι9τεροι θα προσπαθ7σουFε να τουP εFφυσ7σουFε στον τρ9πο δουλει*P, τη νοοτροπ8α, τον επαγγελFατισF9, τη συν6πεια, τον τρ9πο λειτουργ8αP τηP οF*δαP, την ιδιοσυγκρασ8α, τη φιλοσοφ8α και αρκετ* ακ9Fα. 5λα αυτ*, εFε8P F6σα απ9 το ρ9λο του «6Fπειρου» και

Στλιο Βενετδη

Ο Στ6λιοP Βενετ8δηP (γεννηF6νοP στιP 19 ΝοεFβρ8ου 1976) ε8ναι 1λληναP ποδοσφαιριστ7P (αριστερ9 Fπακ) που αγων8ζεται στην Α.Ε. Λ*ρισα. 1χει αγωνιστε8 στουP Ορ6στη Ορεστι*δαP, Ξ*νθη, Π.Α.Ο.Κ., ΟλυFπιακ9 και Α.Ε.Λ. Στην καρι6ρα του 6χει κατακτ7σει 4 πρωταθλ7Fατα Fε τον ΟλυFπιακ9 (2002, 2003, 2005, 2006) και 4 κ:πελλα, Fε Π.Α.Ο.Κ. (2001), ΟλυFπιακ9 (2005, 2006) και Α.Ε.Λ. (2007). Επ8σηP, Fε την εθνικ7 Ελλ*δοP 6κανε ντεFπο:το στιP 20 Αυγο:στου 1999 και 7ταν βασικ9 στ6λεχοP τηP οF*δαP που κατ6κτησε το Ευρωπαϊκ9 Πρωτ*θληFα του 2004.

Λ8γο πριν κλε8σουFε, θ6λουFε το σχ9λι9 σαP για την προηγο:Fενη οF*δα σαP, τον ΟλυFπιακ9. Αν και ε8ναι Fια πρJην οF*δα Fου δε θ6λω να Fπω σε Fια τ6τοια διαδικασ8α. Σ8γουρα υπ*ρχει το συνα8σθηFα, καθJP 6ζησα πολλ* σε Fια 5ετ8α. Το 8διο ισχ:ει και Fε τον ΠΑΟΚ, αλλ* και την Ξ*νθη, αφο: 7ταν η πρJτη Fου οF*δα. Κ*θε οF*δα 6χει το δικ9 τηP χαρακτ7ρα και τη δικ7 σου φιλοσοφ8α και 6χω πολλ6P καλ6P αναFν7σειP απ9 9λεP αυτ6P. Θα θ6λαFε να κλε8σετε εσε8P αυτ7 τη συν6ντευξη Fε 9ποιον τρ9πο εσε8P επιθυFε8τε.. Ε:χοFαι να επαν6λθει στο ποδ9σφαιρο η αξιοπιστ8α και να εκλε8ψει η β8α απ9 τα ελληνικ* γ7πεδα. Αν γ8νουν αυτ* τα δ:ο τ9τε πιστε:ω θα επαν6λθει και το 9Fορφο θ6αFα στα ελληνικ* γ7πεδα. Να ε8στε καλ* και σαP ευχαριστJ για την συζ7τησ7 FαP.


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ:ρτη 10 ΑυγοLστου 2011 / ΣελJδα 20

a

qz

ΟΦΗ

ρθαν οι Κρητικο

Ε

Πρ σληψη προπονητν ικτν οδων

Ν Ε

Στην πρσληψη προπονητ%ν για τι* !ικτ* ο!δε* νων, παδων, προπαδων και juniors, για την αγωνιστικ περοδο 2011-2012, προχωρ η νωση Ποδοσφαιρικ%ν Σω!ατεων Ευρυτανα*.

οπKνηΣτιγXιKτυπο απK την πρ σι ενI ρπ Κα στο Η ση του ΟΦ

τηγορJα…», εν\ δεν παρHλειψε να σχολι:σει και το γεγονKb Kτι δεν πIρε ευκαιρJεb να δεJξει την αξJα του στον ΟλυXπιακK: «Γι’ αυτK :λλοι εJναι αρXKδιοι να XιλIσουν. Να π:ρουν Xια απKφαση. ΕXHνα Kτι Xου εJπε ο ΟλυXπιακKb το Hκανα. ΑπK 12 χρον\ν εJXαι στιb ακαδηXJεb του. ΠIγα δανεικKb, Hπαιξα Xατb, αλλ: δεν Xου Hδωσαν ευκαιρJεb. Ο XKνοb που Xε πJστεψε Iταν ο ΛεXονIb», απ:ντηση Xε παρ:πονο ο νεαρKb XHσοb των Κρητικ\ν. ΝJκοb ΑναστKπουλοb Τουb λKγουb που ο ΟΦΗ κατ:φερε να π:ρει την :νοδο στη Super League, εξIγησε ο τεχνικKb των Κρητικ\ν, ΝJκοb ΑναστKπουλοb. Ο HXπειροb προπονητIb XJλησε στο «SentraFM 103,3» και τKνισε Kτι οι παJκτεb του ΟΦΗ Hδωσαν και την ψυχI τουb, αναφHρθηκε στον XεταγραφικK σχεδιασXK για την νHα σεζKν, αλλ: και στον ΟλυXπιακK. ΠιστεLω Kτι Iταν η πιο «Π δLσκολ η :νοδοb. Πιο δLσκ ο λ η κ α ι α π K τK τ ε π ο υ IXουν στον Dρη. Οι συνθIκεb Iταν δLσκολεb και αντJξοεb XερικHb φορHb, αλλ: ευτυχ\b ο στKχοb επετεLχθη», εJπε αρχικ: ο «ΑναστK» και συνHχισε: «Το πρωτ:θληXα τελεJωσε στιb 14 Μαgου και π:νω απK Hνα XIνα υπIρχε Xια δικαστικI διαX:χη. Στην αρχI Hλεγαν Kτι δεν θα παJξουXε, δεν θα π:ρουXε αδειοδKτηση, Xετ: φτ:σαXε στιb 20 του XηνKb, φLγαXε 3 εβδοX:δεb και Xαb ειδοποJησαν Kτι στιb 22 ΙουλJου ξεκιν:νε τα Xπαρ:ζ, εν\ Xαb ενηXHρωσαν δLο ηXHρεb πριν». Αν υπIρξε ανησυχJα για τα play offs: «ΠαJξαXε απρο-

ετοJXαστοι Kλη την χρονι:, δεν Hχει ξαναγJνει αυτK. Η ανησυχJα Iταν Kτι δεν IXασταν HτοιXοι. Αν γινKντουσαν στην \ρα τουb δεν υπIρχε κανHνα πρKβληXα. ΕJχαXε 10 βαθXοLb διαφορ:, αλλ: σε Hνα παιχνJδι που παιζKταν Kλη η χρονι: πIγαXε απροετοJXαστοι. GXωb οι παJκτεb δ\σανε και την ψυχI τουb. +εν XπορεJb να ζητIσειb πολλ: απK απροετοJXαστουb παJκτεb, αλλ: οι δικοJ Xου δεν το β:λανε κ:τω. Ε:ν IXασταν απK την αρχI Xε το υπ:ρχον ρKστερ, θα το παJρναXε δια περιπ:του». Για τον XεταγραφικK σχεδιασXK ενKψει τηb νHαb σεζKν: «Αυτ: που γρ:φουν δεν ισχLουν. ΟLτε για τον ΜενδρινK, οLτε για τον ΕλευθερKπουλο. ΕXεJb εJχαXε παρωπJδεb στον στKχο τηb ανKδου». Για την :νοδο τηb οX:δαb στη Super League: «Το δικαιοLXαστε, Kλοι HχουXε β:λει το λιθαρ:κι Xαb, οι παJκτεb που Hχουν φLγει, το τιX, ο +IXαρχοb, Kλοι. Σε Xια προσπ:θεια που ο στKχοb εJναι κοινKb, η επιτυχJα δεν ανIκει σε Hναν. Gλα αυτ: τα χρKνια που ασχολοLXαι Xε το ποδKσφαιρο, Hχω καταλ:βει Kτι αν δεν υπ:ρχει καλK κλJXα στα αποδυτIρια, δεν γJνεται τJποτα. Β:λαXε το εXεJb π:νω απK το εγ\ και τα καταφHραXε. Αν πι:σειb τον Eλληνα στο φιλKτιXο, XπορεJ να προσφHρει πολλ: περισσKτερα απK κ:θε :νθρωπο στον κKσXο». Για τον ΟλυXπιακK: «Στην Ελλ:δα δεν νοXJζω να Hχει πρKβληXα, αλλ: πρHπει να ενισχυθεJ για το Champions League», εν\ για την οX:δα Xπ:σκετ εJπε: «Αν δεν ενεργοποιηθοLν οι ΑγγελKπουλοι θα HχουXε το Jδιο Hργο».

νι κά

τον ΟλυXπιακK. Πρ\τοb στKχοb για το κHντρο, Hναb ακKXη ερυθρKλευκοb, ο ΣουXπJνιο. ΑνανHωσαν οι ΚαXπ:νταηb, ΒεζυρJδηb, ΖορXπ:b και ΜποLρXποb.

ΠαραXHνει στο ΓεντJ ΚουλH ΜπορεJ φIXεb να Iθελαν τον ΟΦΗ να εξετ:ζει την XετακKXισI του στο ΠαγκρIτιο ενKψει τηb ΣοLπερ ΛJγκαb, αλλ: οι ΚρητικοJ αποφ:σισαν Kτι και τη νHα χρονι: θα αγωνιστοLν στο «ΓεντJ ΚουλH». Το +Σ τηb οX:δαb αποφ:σισε τελικ: η οX:δα να παραXεJνει στο γIπεδο, κ:τι που Iταν κι επιθυXJα των οπαδ\ν. Dλλωστε το «ΓεντJ ΚουλH» εJναι Hδρα, κ:τι που δεν συXβαJνει Xε το ΠαγκρIτιο ακKXα και Kταν εJναι γεX:το. ΕπJσηb, το +Σ αποφ:σισε να στηρJξει την υποψηφιKτητα του ΑπKστολου Παπουτσ:κη για την προεδρJα τηb ΣοLπερ ΛJγκα.

υρ υτ α

Ο ΝJκοb ΑναστKπουλοb εJχε δ\σει ρεπK στουb ποδοσφαιριστHb του XHχρι και το Σ:ββατο, καθ\b απK την εποXHνη :ρχισαν τα β:σανα τηb προετοιXασJαb για το νHο πρωτ:θληXα τηb ΣοLπερ ΛJγκα. Η αποστολI του ΟΦΗ για το ΚαρπενIσι αποτελεJται απK τουb εξIb ποδοσφαιριστHb: ΒεζυρJδηb, ΧαριτωνJδηb, Ζαχαρ:κηb, ΓαλανKπουλοb, Κ:λαϊτζιτb, ΒερKν, ΚαXπ:νταηb, ΖορXπ:b, ΠJτσοb, Ουκ:ρ, ΜπουλοLτ, ΜποLρXποb, ΠαπουλIb, ΡKβαb και απK την οX:δα ΝHων οι ΓιαγκιKζηb, Κολιακουδ:κηb και ΝLκταρηb. Η νHα σεζKν θα βρει τον ΟΦΗ στην ΣοLπερ ΛJγκα Lστερα απK δLο χρKνια, κ:τι που σηXαJνει Kτι η αν:γκη για ενJσχυση θα εJναι Xεγ:λη για την οX:δα του ΝJκου ΑναστKπουλου. Το πρ\το KνοXα που ακοLστηκε εJναι αυτK του ΣτHλιου Ηλι:δη. Ο νεαρKb αXυντικKb XHσοb διεκδικεJ την ελευθερJα του απK τον ΗρακλI, αλλ: και κ:ποια δεδουλευXHνα χρIXατα και δεν αποκλεJεται σLντοXα να XεJνει ελεLθεροb απK τον «ΓηραιK». Gλα δεJχνουν Kτι Xε Hνα «δικK του παιδJ» θα ξεκινIσει τιb XετεγγραφHb ο ΟΦΗ ενKψει τηb επιστροφIb του στη Super League. Ο λKγοb για τον ΜανKλη Μονι:κη ο οποJοb την περασXHνη εβδοX:δα θα Hχει την πρ\τη του συν:ντηση Xε παρ:γοντεb τηb οX:δαb προκειXHνου να συζητIσουν την επιστροφI του στο Ηρ:κλειο. Στο τHρXα, πρ\τοb στKχοb εJναι ο Μ:ριο ΓκαλJνοβιτb εν\ απK τη +ευτHρα στο στKχαστρο XπIκε και ο 36χρονοb ΒοLλγαροb ΝτJXιταρ Ιβ:νκοφ, που πριν απK λJγεb ηXHρεb HXεινε ελεLθεροb απK την οX:δα τηb ΑνKρθωσηb. Για την :Xυνα, ακοLγεται Hντονα το KνοXα του Γι\ργου ΑλεξKπουλου, εν\ εξετ:ζεται και ο δανεισXKb του Παπ:ζογλου απK

Ε.Π.Σ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α

Gπωb τα δLο τελευταJα χρKνια, Hτσι και φHτοb, η προετοιXασJα του ΟΦΗ θα πραγXατοποιηθεJ στο ΚαρπενIσι. Η αποστολI τηb κρητικIb οX:δαb Hφτασε, Lστερα απK αρκετI ταλαιπωρJα, στην πρωτεLουσα τηb ΕυρυτανJαb, την περασXHνη ΚυριακI 7 ΑυγοLστου. Θα παραXεJνει εδ\ XHχρι τιb 20 του XηνKb.

mo

Γι\ργοb Κατσικογι:ννηb Ο ποδοσφαιριστIb του ΟΦΗ Γι\ργοb Κατσικογι:νν η b, Xιλ\νταb στον N ovaΣΠΟΡ FM 94.6, χαρακτIρισε παρωδJα την Kλη διαδικασJα και εξHφρασε την επιθυXJα του να παραXεJνει στην οX:δα του ΝJκου ΑναστKπουλου. ΑκKXα τKνισε πωb τα ψυχικ: αποθHXατα που εJχε η οX:δα του ΟΦΗ Iταν αυτ: που χ:ρισαν την :νοδο στην ΣοLπερ ΛJγκα στουb ΚρητικοLb, λHγονταb χαρακτηριστικ:: «Eπαιξε ρKλο το πνεLXα νικητI, το π:θοb και η ψυχολογJα αυτIb τηb οX:δαb. +εν Hπαιξαν ρKλο οι τακτικHb και τα συστIXατα. Gποιοb εJχε… :ντερα και ψυχικHb δυν:Xειb θα Hπαιρνε την κα-

Σε σχετικI ανακοJνωση σηXει\νεται πωb οι ενδιαφερKXενοι προπονητHb πρHπει να εJναι κατηγορJαb UEFA Β. Οι υποψIφιοι οφεJλουν να προσκοXJσουν τα δικαιολογητικ: τουb Hωb την ΠαρασκευI 26

ΑυγοLστου 2011 και \ρα 1:00 το XεσηXHρι, στα γραφεJα τηb ΕΠΣΕ, στην οδK ΒαλαωρJτου 1, στο ΚαρπενIσι. Οι αιτIσειb θα γJνονται δεκτHb Kλεb τιb εργ:σιXεb ηXHρεb απK τιb 10:00 το πρωJ Hωb τιb 12:00 το XεσηXHρι.

Γι:ννηb ΜπουροLσηb

«εν χω να αποδε ξω τ ποτα»

ηb Ο Γι:ννηb ΜπουροLσ

ΛJγεb ηXHρεb Xετ: την επιστροφI τηb ΕθνικIb οX:δαb Xπ:σκετ απK το ΚαρπενIσι, ο Γι:ννηb ΜπουροLσηb XJλησε στην επJσηXη ιστοσελJδα τηb ΕλληνικIb ΟXοσπονδJαb ΚαλαθοσφαJρισηb. Ο Καρδιτσι\τηb σHντερ αναφHρθηκε στο βασικK στ:διο τηb προετοιXασJαb και τα φιλικ: που θα δ\σει η Ελλ:δα στην ΚLπρο λHγονταb χαρακτηριστικ:: «ΒρισκKXαστε ακKXη στο αρχικK στ:διο τηb προετοιXασJαb. Ευτυχ\b πHραν του ΒασJλη, που εJχε Hνα πρKβληXα και Hκανε την επHXβαση, δεν εJχαXε σοβαροLb τραυXατισXοLb στο ΚαρπενIσι. ΠιστεLω Kτι η οX:δα Hχει Iδη αρχJσει να ανεβ:ζει ρυθXοLb και σιγ:-σιγ: θα βροLXε τον

ρυθXK που θHλει ο προπονητIb…». Ο ΜπουροLσηb αναφHρθηκε στιb πολλHb απουσJεb και το πKσο αυτHb αλλ:ζουν τουb στKχουb τηb οX:δαb επισηXαJνονταb: «Η οX:δα θα προσπαθIσει Xε Kλεb τηb τιb δυν:Xειb για Hνα Xετ:λλιο. ΘHλουXε να φτ:σουXε Kσο πιο ψηλ: γJνεται… Αν KXωb αυτK δεν Hρθει, τKτε ωb στKχο HχουXε θHσει να εJXαστε XHσα στην 6:δα…». ΕπJσηb, XJλησε για την αλλαγI στην τεχνικI ηγεσJα, αλλ: και στην πρKσφατη περιπHτεια που πHρασε. Μ:λιστα ο 28χρονοb παJκτηb υπογρ:XXισε πωb δεν Hχει να αποδεJξει τJποτα σχετικ: Xε αυτK τονJζονταb Kτι π:ντα θHλει να δJνει τον καλLτερK του εαυτK για το αντιπροσωπευτικK Xαb συγκρKτηXα.


qz

b c d ef

a

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 10 Αυγο9στου 2011 / Σελ7δα 21

Ανώτερη η ΑΕΛ

mo

* 2ο ηE7χρονο: Στο 50', ο Πλι'γκαO σ5ντραρε, 8EωO ο ΣαϊτιIτηO Eε κεφαλι' απ8 πλεονεκτικ6 θ5ση 5στειλε τη Eπ'λα εκατοστ' 'ουτ απ8 το δοκ'ρι του Απ8λλωνα. Στο 56' , ο Σεσ7νια επιχε7ρησε καταπληκτικ6, καθIO π5ρασε τρειO αντιπ'λουO του, Eπ6κε στην περιοχ6, 8EωO το ωρα7ο φαλτσαριστ8 σου που επιχε7ρησε π5ρασε λ7γο 'ουτ. Στο 75', ο Απ8λλων προσπ'θησε να απειλ6σει Eε τον Ζαχαρ8πουλοO, 8EωO, να Eην προλαβα7νει τη Eπ'λα στη σ5ντρα που 5γινε

ι8τυπο Εντυπωσιακ8 στιγE του ικ8 χν τε ο στ ' Eπροστ 8πουλο. θ α τ Σ η θ Απ8λλωνα Στ'

Κασσιπη

Στο Καρπενσι οι πρωταθλητ Κρκυρα

Ε

Την προετοιEασ7α τηO στο Καρπεν6σι πραγEατοποιε7 απ8 το περασE5νο Σ'ββατο 6 Αυγο9στου η οE'δα τηO ΚασσιIπηO, η οπο7α κατ5κτησε τη φετιν6 σεζ8ν το πρωτ'θληEα τηO ΕΠΣ Κ5ρκυραO, κερδ7ζονταO 5τσι το εισιτ6ριο για τα γ6πεδα τηO Εθνικ6O (5οO 8EιλοO).

Το συγκρ8τηEα του ΡοEπ5ρτο Μπολ'νο θα παραEε7νει στην Ευρυτανικ6 πρωτε9ουσα 5ωO το προσεχ5O Σ'ββατο 13 Αυγο9στου. Οι προπον6σειO τηO οE'δαO πραγEατοποιο9νταν, E5χρι την Κυριακ6 7 Αυγο9στου, στο ηEοτικ8 Στ'διο Καρπενησ7ου. Απ8 προχθ5O, ευτ5ρα 8 Αυγο9στου, στουO Κερκυρα7ουO παραχωρ6θηκε γ6πεδο στο Αθλητικ8 Κ5ντρο Καρπενησ7ου.

Ν Ε

* 1 ηE7χρονο: Στο 10', ο ΝεEπεγλ5ραO Eε σ5ντρα βρ6κε τον ΣαϊτιIτη, ο οπο7οO Eε κεφαλι' 5στειλε τη Eπ'λα λ7γο 'ουτ, ενI 7δια κατ'ληξη ε7χε στο 12' , το σουτ του Σιατραβ'νη Eετ' απ8 ατοEικ6 εν5ργεια που επιχε7ρησε ο 7διοO. Στο 21' , το σουτ του Σιατραβ'νη, απ5κρουσε ο τερEατοφ9λακαO, ενI στο δε9τερο απ8 τον ΝεEπεγλ5ρα, η Eπ'λα κοντρ'ρει στουO αEυντικο9O, που τελικ' κατ'φεραν να αποσοβ6σουν τον κ7νδυνο. ο

Στο 26' ο Παπαγεωργ7ου σ5ντραρε, ο ΣαϊτιIτηO 5στρωσε στον Σιατραβ'νη, ο οπο7οO αν και απ8 θ5ση τετ-α-τετ νικ6θηκε απ8 τον Κ8η. Στο 33' , ο ΣαϊτιIτηO Eε εκτ5λεση φ'ουλ (η Eπ'λα βρ6κε στο τε7χοO και 'λλαξε πορε7α) 'νοιξε το σκορ για την ΑΕΛ (1-0).

υρ υτ α

Συνθ5σειO οE'δων Λ'ρισα (ΚριO Κ8ουλEαν): Σωτηρ7ου (28 Πρ7φτηO, 59 Μπανταβ'νηO), Ταλ (55 Ααρ'Eπ), Κολοβ5τσιοO (41 Καλ7), Κατσιαρ8O (62 Ρ5ντζαO), Παπαγεωργ7ου (55 Ιγκλ5σιαO), ΝεEπεγλ5ραO (68 ΡοEπ7νιο), Χατζ6O (55 Γκαλ7τσιοO), Σιατραβ'νηO (62 Βο9ζαO), ΣαϊτιIτηO (55 Φαλ'γγαO), ΧασοE5ρηO (37 Πλι'γκαO), Σεσ7νια (52 Καραν7καO). Απ 8λ λων (Στ'θηO Σταθ8πουλοO): Κ8ηO, Αντων7ου (41 Κατσαρ8O), Κρουσταλ5ληO, ΚισκαEπ'νηO, ΜπιEπ7ρηO, Σαββ7δηO (69 Τσο9καλοO), Μαρ7νοO (41 Σ7EοO), Καραδ5EητροO (60 ΚορIνηO), Λαζαν'O (41 ΣεEερτζ7δηO), ιαE'ντηO, Τσιλιγκ7ρηO (41 Ζαχαρ8πουλοO). * ιαιτητ6O του αγIνα 6ταν ο Τσ'EπραO Χρ6στοO, Eε βοηθο9O τουO Γελαδ' ΑντIνη και ΓκαλλιE'νη Ηλ7α. * Καλτερη η ΑΕΛ κατ φερε να π -

ρει κεφ λι στο σκορ ε απευθεα' εκτλεση του Σαϊτι!τη. Ο Απλλων προσπ θησε, αλλ δειξε εφαν!' αντοιο'. Το σκηνικ δεν λλαξε και στην επαν ληψη, ε την ΑΕΛ να δηιουργε τι' φ σει', πιζοντα' ψηλ , εν! κατ φερε να πετχει και δετερο τρα ε τον Καρανκα.

του ΣιαΗ χαE5νη ευκαιτ7α ο λεπτ8. τραβ'νη στο 26

απ8 τα δεξι'. Στο 76', το σουτ του ιαEαντ6, π5ρασε 'ουτ στη δε9τερη καλ6 στιγE6 για τον Απ8λλωνα . Στο 76, η ΑΕΛ 5κανε το 2-0, Eε κεφαλι' του Καραν7κα 9στερα απ8 σ5ντρα του Βο9ζα.

νι κά

 ΑνIτερη και σαφIO πιο 5τοιEη η Λ'ρισα επικρ'τησε Eε 2-0 του Απ8λλωνα ΑθηνIν, στο τελευτα7ο φιλικ8 παιχν7δι τηO στο Καρπεν6σι, πριν αναχωρ6σει για τη πρωτε9ουσα του ΝοEο9 Λαρ7σηO. Το παιχν7δι διεξ6χθη την Παρασκευ6 5 Αυγο9στου στο Αθλητικ8 κ5ντρο Καρπενησ7ου (β γ6πεδο) στιO 18.30 και το κ'θε ηE7χρονο δι6ρκησε 40 λεπτ'

Α

Λ ρισα - Απ λλων Σρνη 2 - 0

Μεταγραφ Εντυπωσιακ' 5χουν κινηθε7 -τ8σο ποσοτικ', 8σο και ποιοτικ'- E5χρι στιγE6O οι Κερκυρα7οι στο Eεταγραφικ8 παζ'ρι, Eε στ8χο να παρουσι'σουν 5να δυνατ8 σ9νολο τη ν5α χρονι'. Α7σθηση προκ'λεσε η 5νταξη στο ρ8στερ τηO ΚασσιIπηO του 34χρονου κεντρικο9 αEυντικο9 Γι'ννη Σφακιαν'κη. Η οE'δα τηO β8ρειαO Κ5ρκυραO «επ5νδυσε» στην εEπειρ7α του συγκεκριE5νου ποδοσφαιριστ6, Eε στ8χο να θωρακ7σει τα Eετ8πισθεν. Ο Σφακιαν'κηO 5χει αγωνιστε7 σε 8ξα Β9ρωνα, Παναιγι'λειο, Αθηναϊκ8, ΑΟ Κ5ρκυρα, Παναχαϊκ6, Ακρ'τητο, ΑΕ Π'φου, ΑΠΟΠ Κιν9ραO, Απ8λλωνα ΛεEεσσο9, ενI η περσιν6 χρονι' τον βρ6κε να αγων7ζεται Eε τα χρIEατα του Ατρ8Eητου Γεροσκ6που (Β’ Κ9πρου). 0λλωστε, Eε τουO πρωταθλητ5O Κ5ρκυραO θα αγω-

ν7ζεται απ8 τη ν5α σεζ8ν και ο 29χρονοO ΠαναγιIτηO Τσο9κληO, ο οπο7οO ε7ναι περιφερειακ8O επιθετικ8O και 5χει κατ' το παρελθ8ν φορ5σει τη φαν5λα του Πα9λου Μελ', του Πανηλειακο9, του Αστ5ρα ΑEαλι'δαO και του Αγροτικο9 Αστ5ρα. Ο Θεσσαλονικι8O ποδοσφαιριστ6O αναE5νεται να ενισχ9σει σηEαντικ' την γραEE6 κρο9σηO των Κερκυρα7ων. Επ7σηO, αποκτ6θηκαν οι: Ιωσ6φ Ζ'χοO (τερEατοφ9λακαO), Σπ9ροO Σ8καληO (τερEατοφ9λακαO), Χρ6στοO ΚοEην8O (αEυντικ8O), Σπ9ροO ΜεσηE5ρηO (αEυντικ8O), ΚIσταO Κον8Eι (αEυντικ8 χαφ), ΓιIργοO Σκολαρ7κηO (E5σοO), ΓιIργοO Ανυφαντ6O (E5σοO), Βαγγ5ληO Βρακ'O (E5σοO), Σπ9ροO Κροκ7δηO (E5σοO), Προκ8πηO Π'γκαληO (E5σοO) και οι νεαρο7 ΣταE'τηO Πολ7τηO και Βαγγ5ληO ΤσενεEπ6O απ8 τον Αχιλλ5α ΝυEφIν.

Στο... παρασκ6νιο * Βασικ8O ξεκ7νησε ο νεοαποκτηθε7O Eεσοεπιθετικ8O Σεσ7νια, ο οπο7οO 5δειξε ταχ9O, Eε τεχνικ6 και σωστ5O κιν6σειO, αλλ' λ8γω του 8τι 6ταν αν5τοιEοO δεν 5βαλε τα π8δια του στη «φωτι'». * Η ΑΕΛ επ5στρεψε απ8 την Κυριακ6 στη β'ση τηO και 5χει το νου τηO στην Αθ6να, 8που την Π5Eπτη θα οριστικοποιηθε7 αν την επ8Eενη σεζ8ν θα πα7ζει στη Β' Εθνικ6 6 στη Σο9περ Λ7γκα. * Μετ' το φιν'λε του φιλικο9 παιχνιδιο9 ο ΚριO Κ8ουλEαν ανα-

τη προπ8ΣτιγEι8τυπο απ8 την πρI ρπεν6σι. Κα στο ηO Iπ σσι νηση τηO Κα

Ροπ ρτο Μπολ νο

Ο ΡοEπ5ρτο Μπολ'νο γενν6θηκε στην ΧιE'ρα στιO 27 ΣεπτεEβρ7ου 1971 και ξεκ7νησε το ποδ8σφαιρο απ8 την οEIνυEη οE'δα τηO περιοχ6O του. Αγων7στηκε σε αρκετ5O οE'δεO οι οπο7εO ε7ναι οι: Θεσπρωτ8O ΗγουEεν7τσαO, Κ5ρκυρα, ΟλυEπιακ8O Β8λου, Εθνικ8O Αστ5ρα, Ν7κη Β8λου, Κρ8νοO Αργυρ'δων (' Εθνικ6)., ενI 6ταν πα7-

φερ8EενοO στην αναE5τρηση Eε τον Απ8λλων τ8νισε: «Μπορο9Eε να πα7ξουEε καλ9τερα Eε τη Eπ'λα. 4EωO ε7Eαστε κουρασE5νοι Eετ' απ8 πολ9 σκληρ5O προπον6σειO τεσσ'ρων εβδοE'δων και γενικ' EπορI να πω πωO ε7Eαι ευχαριστηE5νοO». Επ7σηO, για τουO υπ8 δοκιE6ν Βραζιλι'νουO δ6λωσε: «εν 5παιξε σ6Eερα ο Ραφ7νια, γιατ7 5πρεπε οπωσδ6ποτε να δIσουEε χρ8νο στον Ιγκλ5σιαO και δεν Eπορο9σα να κ'νω 'λλη αλλαγ6. Π'ντωO, δο9λεψαν καλ' οι Βραζιλι'νοι και θ’ αποφασ7σουEε γι’ αυτο9O 8ταν γυρ7σουEε στη Λ'ρισα», ενI για την κλ6ρωση του πρωταθλ6EατοO σηEε7ωσε: «Θα ‘ναι ιδανικ' τα ντ5ρEπι στην αρχ6. Σεβ8Eαστε κ'θε αντ7παλο αλλ' δεν φοβ8Eαστε καν5ναν και θα ‘ναι σπουδα7ο να ξεκιν6σουEε Eε τ5τοια EατO».

κτηO - προπονητ6O στη Βολ7δα Κ'τω Γαρο9να η οπο7α E'λιστα ε7χε αποκλε7σει τον ΑΠΟΚ στο Κ9πελλο ΕρασιτεχνIν Ελλ'δοO και στη συν5χεια κατ5κτησε και το τρ8παιο (2009). 1χει επ7σηO πανηγυρ7σει 3 Κυπ5λλων ΕΠΣ Κ5ρκυραO και 2 Σο9περ Καπ ΕΠΣ. Απ8 τη ευτ5ρα 9 ΜαTου 2011 αποτελε7 τον ν5ο προπονητ6 του ΑΟ ΚασσιIπηO, ενI σηEειIνεται 8τι ο Μπολ'νο παρακολο9θησε τη Σχολ6 ΠροπονητIν "ΟΥΕΦΑ"

Α που διοργ'νωσε η ΕΠΟ. Η Α' φ'ση 5γινε τον περασE5νο Σεπτ5Eβρη στα Χανι', ενI η Β' φ'ση 5γινε στιO προηγο9EενεO E5ρεO, στην Καβ'λα. 1τσι, π6ρε το σχετικ8 δ7πλωEα, 'ρα πλ5ον Eπορε7 να δουλ5ψει E5χρι και στη Β' Εθνικ6. * Ε7ναι αξιοσηEε7ωτο πωO 5κανε το ντεEπο9το του στον π'γκο τηO ΚασσιIπηO στο φιλικ8 παιχν7δι κ8ντρα στην παλι' του οE'δα, τον ΑΟ Κ5ρκυρα.


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 10 Αυγο.στου 2011 / Σελ,δα 22

a

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΤΑΘΛΗΜΑ

ΑΠΟΚ ‘‘Το Βελοχι’’

Α!πελωνιακ)

Μιχ ληD Κυρι κοD (Φιλοκτ+τηD Μελιβο,αD/Μ*σοD), Ανδρ*αD Χατζηλι-νταD (Οικον-:οD Τσαριτσ νηD/Μ*σοD), Θαν σηD Μαλι-γκαD (Ροδιακ-D/Α:υντικ-D), Στα.ροD Βο.κιαD (Ροδιακ-D/Μ*σοD), Παπαζ+σηD (Ροδιακ-D/Τερ:ατοφ.λακαD), Παπαδ-πουλοD (Φλ>ρινα/Τερ:ατοφ.λα-

καD), Τσο.τσαD (Αργυρο.πολι/Επιθετικ-D), 'γγελοD Μπ,κοD (Τσαριτσ νη/Α:υντικ-D), Βαγγ*ληD Φτ,καD (Τσαριτσ νη/Επιθετικ-D), Κ>σταD Συκι>τηD (Ν*οι Λ ρισαD/Μ*σοD).

Στ θηD (Τσαριτσ νη /Μ*σοD), Μ κηD Πολ.ζοD (Απ-λλων Λ ρισαD/Α:υντικ-D), Γι>ργοD Νταντ λιαD (Ν*οι Τρικ λων/Α:υντικ-D), Αποστ-ληD Ξεφτ*ρηD (Οδυσσ*αD Αναγ*ννησηD).

Λ :προD Γιαννακ κηD (Ηρακλ+D Σοφ δων/Μ*σοD), Κωνσταντ,νοD Τσι κοD (Αστ*ραD Καρδ,τσαD/Μ*σοD)

Αντ>νηD Ρ πτηD (Πρωτεσ,λαοD Πτελεο./Μ*σοD), Αργ.ρηD Κουτσιρ,:παD (Ηρακλ+D Β-λου/Τερ:ατοφ.λακαD), Χ ρηD Ασλ νογλου (Ηρακλ+D Β-λου/Μ*σοD), η:+τρηD Σατελι ν (Κ*νταυροD Β-λου/Επιθετικ-D), Αλ*ξανδροD Ποζι-πουλοD (Κ-20 του Ολυ:πιακο. Β-λου/α:υντικ-D/:*σοD), Αργ.ρηD Κυρι κοD (ΓΣ Αλ:υρο./δεξ, :πακ/:*σοD), Γι>ργοD Γκιο.ρκηD (Ακαδη:,α Ποδο-

Ταυρωπ)

Πετρωτ

Γι ννηD Κ-κκινοD (Πυργετ-D/Επιθετικ-D), Κ>σταD Κοταρ*λαD (Τ.ρναβοD/Μ*σοD)

Πρασο)

Θελλα Πετρωτο

Χρ+στοD Ν τσηD (Ελασσ-να/Μ*σοD), η:+τρηD

Οι τελευταε εξελξει

υρ υτ α

Στο η:οτικ- Στ διο Καρπενησ,ου *γιναν -λεD οι προπον+σειD του ΑΠΟΚ την περασ:*νη εβδο: δα λ-γω του 3η:ερου φεστιβ λ (Παρασκευ+ 5 Αυγο.στου- Κυριακ+ 7 Αυγο.στου) που πραγ:ατοποι+θηκε στο Αθλητικ- Κ*ντρο Καρπενησ,ου.

Η τελευτα,α προπ-νηση *γινε το Σ ββατο το πρω,, εν> στη συν*χεια οι πα,χτεD ε,χαν ρεπ- :*χρι και τη ευτ*ρα το απ-γευ:α οπ-τε και επ*στρεψαν στιD προπον+σειD (Αθλητικ- κ*ντρο). Την περασ:*νη Τετ ρτη πραγ:ατοπο,ησαν την πρ>τη τουD προπ-νηση :ε την ο: δα ο Β-γληD Βασ,ληD (23 ετ>ν, επιθετικ-D) ο Κουτσουπι D Χ ρηD (17χρονοD :εσοεπιθετικ-D), αλλ και ο Στα:ο.ληD Κ>σταD (21χρονοD, αριστερ-D :πακ). Ο τελευτα,οD βρ,σκεται *να β+:α πριν τη :ετακ,νησ+ του στην ο: δα του ΑΠΟΚ. Το θ*:α ανα:*νεται να κλε,σει εντ-D των η:ερ>ν.

σφα,ρου Β-λου/τερ:ατοφ.λακαD).

Αγρτη) Λιανοκλαδου

Οδηγ,εD του Σερ:π*ση

στουD ποδοσφαιριστ*D

Την αντ,θετη πορε,α στο πλα,σιο των καλ>ν σχ*σεων φη:ολογε,ται -τι θα ακολουθ+σει ο πολ.πειροD :πακ Συγγελ-πουλοD Βασ,ληD.

* Στο :εταξ. τιD προπον+σειD :ε την ο: δα συνεχ,ζει ο 18χρονοD τερ:ατοφ.λακαD Θεοδοσι δη D Αλ*ξηD, ο οπο,οD δοκι: ζεται και θα αποκτηθε, αν ικανοποι+σει στα φιλικ που *χουν προγρα::ατιστε,. ε θα αποκτηθε, τελικ ο *:πειροD πορτι*ρο Τρο.κη D του Α.Ο. Καρδ,τσαD

παρ τη :εγ λη επιθυ:,α του ,διου του ποδοσφαιριστ+ να *ρθει στουD πρωταθλητ*D Ευρυταν,αD. Οι αντιρρ+σειD και η αδι λλακτη στ ση των ανθρ>πων τηD Καρδ,τσαD δεν επ*τρεψαν να γ,νει η :εταγραφ+. υσκολ,εD παρουσοι ζονται στιD διαπραγ:ατε.σειD :ε τον στ-περ Ν,κο Κατσ νο, εν> στιD συζητ+σειD βρ,σκονται οι ιθ.νοντεD του ΑΠΟΚ και :ε τον :εσοεπιθετικ- 'ρη Νταβαρ,νο που *:εινε ελε.θεροD απ- τον Απ-λλωνα.

νταD Σο.ρπηD/Τερ:ατοφ.λακαD), Παναγι>τηD Βο.λγαρηD (Π.ρασοD/Μ*σοD), Κ>σταD Κραν D (Αγροτικ-D/Επιθετικ-D),

Ν Ε

Ελασσνα

γετ-D/Μ*σοD), Κωνσταντ,νοD Παληγι ννηD (Τσαριτσ νη/Επιθετικ-D), Παναγι>τηD Μακρ+D ()λυ:ποD Λεπτοκαρυ D/Α:υντικ-D), Ηρακλ+D Ρ-:παD (Ασπρ-πυργοD/Μ*σοD), η:+τρηD Σκλ βοD (Απ-λλων Σερρ>ν/Μ*σοD), Χ ρηD Αριανο.τσοD (Ν*οι Ολυ:πιακο. Πειραι /Επιθετικ-D).

Α

Οι εταγραφικ κινσει στον 4ο ιλο

Φ>τηD Χατζηβαλσ :ηD (Ν ουσα/Επιθετικ-D). Βασ,λη ΚαραIσκοD (Θ.ελλα Πετρωτο./Επιτελικ-D :*σοD), Βαγγ*ληD Πουλ κηD (Τσαριτσ νη/Τερ:ατοφ.λακαD), Κ>σταD Φλ,γκοD (Τσαριτσ νη/Επιθετικ-D), Γι ννηD Ρ*τσαD (ΑΠΟΚ Κιν.ραD Κ.πρου/Μ*σοD), Γι ννηD Αποστολ-πουλοD (Ζ κυνθοD/Α:υντικ-D), Αλ*ξηD Παγκαρλι>ταD (Πυρ-

Ε

mo

η:+τρηD Σπυριδ κηD (Φωκικ-D/Α:υντικ-D), Γι ννηD Π νου (Λα:,α/Α:υντικ-D), Χρ+στοD Στυλιαν-D (Πυργετ-D/Α:υντικ-D), Θω: D Ντε:,ρηD ((νωση 2010/ Επιθετικ-D), Χρ+στοD Κουτσουβ*ληD (Αρχ νι/Μ*σοD), Βασ,ληD Κυρτσ-πουλοD (Αρχ νι/Επιθετικ-D), Γκο.ρλιαD, Καλα: ταD (Εθνικ-D Κο:ποτ δων/Μ*σοD), Θεοφ νηD Παντελ+D (Λα:,α/Μεσοεπιθετικ-D), Κ>σταD Μαδο.ραD (Λα:,α/Α:υντικ-D).

πρ>τη προΣτιγ:ι-τυπο απ- την τιD επ,ση:εD :ε π-νηση των παιχτ>ν γο.στου). Αυ 8 υ+ σκε στολ*D (Παρα

Α.Ο. Καρδτσα)

'κηD Τσ*λιοD (Εθνικ-D Καρδ,τσαD/Μ*σοD)

Πυργετ) Λρισα)

Σπ.ροD Χαλ τσηD (Α,α-

Κ>σταD Μ γγοD (Τ.ρναβοD/Μεσοα:υντικ-D), Κ>σταD Γρηγορ,ου (Τ.ρναβοD/Μ*σοD), Γι ννηD Προβ,δαD (Εορδαϊκ-D/ Επιθετικ-D), Κ>σταD Αρχοντ+D (Ηλυσιακ-D, Α:υντικ-D), Λεων,δαD Κωστο.λαD (Ελασσ-να/Μεσοεπιθετικ-D), Ειρηνα,οD Βλασ,δηD (ΠΑΕΣ Πλατυκ :που/Μεσοεπιθετικ-D

(κλεισαν τα πρ>τα φιλικ Ο ΑΠΟΚ *χει +δη προγρα::ατ,σει :ια σειρ φιλικ>ν ανα:ετρ+σεων στο πλα,σιο τηD προετοι:ασ,αD εν -ψει τηD ν*αD σεζ-ν. Οι πρωταθλητ*D θα τεθο.ν αντι:*τωποι στιD 3 Σεπτε:βρ,ου :ε το Π.ρασο στην Ν*α Αγχ,αλο Μαγνησ,αD, :ε τον Αγρ-τη Λιανοκλαδ,ου και εντ-D και εκτ-D, εν> το ,διο θα συ:βε, και :ε

τον Α.Ο. Καρδ,τσαD :*σα στο Σεπτ*:βριο. Υπ ρχει ενδεχ-:ενο και γ,νει και *να φιλικ- :ε αντ,παλο τον Πυργετ- Λ ρισαD, εν> κατ π σα πιθαν-τητα το πρ>το φιλικ- του ΑΠΟΚ θα γ,νει :*σα στην εβδο: δα :ε αντ,παλο την Πρωταθλ+τρια ΕΠΣ Κ*ρκυραD Κασσι>πη, που προετοι: ζεται στο Καρπεν+σι απ- το περασ:*νο Σ ββατο.

νι κά

Ν*οD προπονητ+D στον Πυργετ- αν*λαβε ο Κ>σταD Κατσ ραD και στην Θ.ελλα Πετρωτο. ο Κ>σταD Κολο:ητρο.σηD.

qz

Αλ!υρ) Βλου


bcd ef

a

Sport

qz

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ6ρτη 10 ΑυγοIστου 2011 / ΣελGδα 23

Αθλητικο Φκελοι του Λ πρου Κολοκ#τσιου

Καρπενσι, ο προορισ των ο δων

ωταγωνιΕντυπωσιακF φ6η Uε πρ λο. υ ο π H τ σ α ν Α ο G κ Ν στF τον

Ο Uουστ6κια_ στην ΕθνικF * Στι_ 21 ΣεπτεUβρGου 1977 συUUετεGχε για πρYτη φορ6 στην ΕθνικF Ελλ6δο_ Uε την οποGα αγωνGστηκε Eω_ το 1988, Eχοντα_ 75 εUφανGσει_ και 29 γκολ (πρYτο_ σκHρερ τη_ ΕθνικF_ Ελλ6δο_). ΑγωνGστηκε στο ΕυρωπαϊκH πρωτ6θληUα του 1980 στην ΙταλGα και σκHραρε απEναντι στην ΤσεχοσλοβακGα. Σε εκεGνη την διοργ6νωση η Ελλ6δα δεν κατ6φερε να προχωρFσει, αλλ6 αποχYρησε αξιοπρεπY_, καθY_ υποχρEωσε σε λευκF ισοπαλGα την UετEπειτα πρωταθλFτρια ΕυρYπη_ (υτικF ΓερUανGα. * ΠροηγουUEνω_ εGχε αγωνιστεG Uε την ΕθνικF ΝEων στην προκριUατικF και στην τελικF φ6ση του ευρωπαϊκοI πρωταθλFUατο_ 1977 και σκHραρε πEντε γκολ, τα δIο πρYτα επG τη_ ΟυγγαρGα_ στην ΚατερGνη (4-0).

Ε ναστHπουλο_. Ο προπονητF_ ΝGκο_ Α

Οι επιλογ σε στιγ χαλρωση

Ν Ε

και Eνα το 1992: 1-1 εκτH_ και 2-0 τον ΠΑΟΚ Uε Uεγ6λου_ πρωταγωνιστE_ του Λ ιτ H φτσενκο και ΤσαλουχGδη. * 1994: Ο Uεγ6λο_ ΑναστHπουλο_ Eκλεισε την καριEρα του φορYντα_ την ερυθρHλευκη φανEλα, ενY εGχε προηγηθεG και Eνα σIντοUο πEρασUα απH την γειτονι6 τη_ ΝGκαια_ και τον ΙωνικH (11993).

υρ υτ α

ΑναστHπουλο_: Eνα_ εκρηκτικH_ επιθετικH_ ΥπFρξε το εGδωλο των φιλ6θλων και των οU6δων που αγωνGστηκε, καθY_ αποτEλεσε Eνα σπουδαGο φορ που σκHραρε ασταU6τητα Uε ποικGλου_ τρHπου_. * Ο φGλο_ του ΚοIκα_ τον παρακινοIσε να ασχοληθεG Uε το Uπ6σκετ, HUω_ αυτH_ HUω_ εGχε το UυαλH του στο ποδHσφαιρο. ΠαρHλο που εξHργισε (και UHνο Uε την εUφ6νισF του !!) τον προπονητF ΠαλEντζα, ο οποGο_ δεν τον αποδεχHταν καν ω_ ποδοσφαιριστF, τελικ6 κατHπιν παροτρIνσεων, πεGστηκε να τον δοκιU6σει, EUεινε εντυπωσιασUEνο_ απH την απHδοση του UικροI τHτε ΝGκου και του ζFτησε να υπογρ6ψει συUβHλαιο Uε του_ κιτρινHUαυρου_ τη_ (6φνη_… Eτσι Uετ6 απH UHλι_ 2 εξαιρετικE_ εUφανGσει_ εGχε πλEον καθιερωθεG. * Τον ΑναστH διεκδGκησαν ο ΠανιYνιο_ Uε σκ6ουτερ τον

ΕρUεGδη, αλλ6 και ο ΟΦΗ, HUω_ οι κρητικοG δεν τον απEκτησαν, επειδF δεν τον Fθελε οπροπονητF_ του_, ΝG κο _ Αλ E φα ντ ο _!! Στου_ ΝεοσUυρνιYτε_ πFγε UHλι_ ενηλικιYθηκε και πρHλαβε να κατακτFσει Eνα κIπελλο (11979: 31 την ΑΕΚ των ΜαIρου, Μπ6γεβιτ_ και (οU6ζου). * 1980: Στα 22 του αποκτFθηκε απH τον ΟλυUπιακH, Hπου EUεινε για επτ6 (7) σεζHν. ΑποτEλεσε το Uεγ6λο ηγEτη των κHκκινων, ενY κατEκτησε και 4 πρωταθλFUατα 81, 82, 83, 87), αλλ6 και 1 κI(8 πελλο (11981: 3-1 τον ΠΑΟΚ

Ο θρυλικH_ Uουστ6κια_ ΝGκο_ ΑναστHπουλο_.

@να 6ρθρο τη_ Sportday στην σελGδα τη_ στο Gντερνετ, Uε ειδικHτητα στι_ διακοπE_, Eκανε πριν λGγε_ ηUEρε_ Eνα αφιEρωUα στο ΚαρπενFσι, Uε αφορUF την καλοκαιρινF προετοιUασGα των οU6δων στην ΕυρυτανικF πρωτεIουσα.

νι κά

Ο Νκο( Αναστπουλο( βρσκεται ε την ο δα του ΟΦΗ στο Καρπενσι, καθ#( οι «κρητικο» θα πραγατοποισει εδ# το βασικ στ διο τη( προετοιασα( του(. Τα Ευρυτανικ Να παρνοντα( αφορ απ αυτ το γεγον( αφιερ#νουν τη σηεριν στλη στον θρυλικ «ουστ κια». Dτι και να πει κ6νει_ για αυτHν τον παGχτη θα εGναι λGγο. Ο λHγο_ για τον Uεγ6λο ΝGκο ΑναστHπουλο…τον θρυλικH Uουστ6κια, ο οποGο_ γεννFθηκε στη (6φνη του νοUοI ΑττικF_ στι_ 22 ΙανουαρGου 1958, αγωνGστηκε ω_ επιθετικH_ και αποτEλεσε Eναν απH του_ πιο ταλαντοIχου_ Eλληνε_ ποδοσφαιριστE_ Hλων των εποχYν …Eναν UIθο των ελληνικYν γηπEδων!!

Α

Νκο Αναστπουλο

«Ο θρυλικ( ουστ κια(»

που εGχε στο ρHστερ παGχτε_ εγνωσUEνη_ αξGα_ Hπω_ οι ΚοIδα_, ΓοIναρη_, ΚωστGκο_ και ΙωσηφGδη_. * 1982: Μετ6 την ισοβαθUGα στο πρωτ6θληUα Uε τον ΠαναθηναϊκH (50 βαθUοG), ο τGτλο_ κρGθηκε σε αγYνα Uπαρ6ζ τον Hποιο κEρδισε ο ΟλυUπιακH_ Uε 2-1 στο ΕθνικH στ6διο ΒHλου. * 1987: Οι εκπληκτικE_ εUφανGσει_ του ΑναστHπουλου (4 φορE_ πρYτο_ σκHρερ Ελλ6δο_ και 1 φορ6 τρGτο_ σκHρερ ΕυρYπη_) προκ6λεσαν το ενδιαφEρον τη_ ΙταλικF_ ΑβελGνο, στην οποGα αγωνGστηκε και αγωνGστηκε την επHUενη σεζHν. (εν κατ6φερε HUω_ να κ6νει κ6τι το αξιοσηUεGωτο και Hπω_ Eλεγε ο Gδιο_ χαρακτηριστικ6: «…Eπαιζα Uπροστ6 Uε τον Σ6χνερ… Hλα καλ6 εκεG, αλλ6 στην 6Uυνα, HUω_, 6στα…!!». * 1988: ΕπαναπατρGστηκε για χ6ρη του ΠανιωνGου, Hπου EUεινε για Uια σεζHν. ΑUEσω_ Uετ6, επEστρεψε στην Uεγ6λη του αγ6πη τον ΟλυUπιακοI, Uε τον οποGο κατEκτησε δυο κIπελλα, Eνα το 1990: 4-2 τον ΟΦΗ –αρχηγH_ ο ΝιHUπλια_-

Ο ΑναστHπουλο_ στου_ π6γκου_ Μετ6 την απHσυρσF του πFγε στην ΕυρYπη για να U6θει τα Uυστικ6 τη_ προπονητικF_ απH Uεγ6λου_ Uετρ του εGδου_. ΑνEλαβε το κοουτσ6ρισUα αρκετYν οU6δων, Hπω_: ΕλευσGνα, ΠαναιτωλικH_, ΠαναχαϊκF, ΚαλλιθEα, ΚEρκυρα, ?ρη, ΙωνικH_, Καβ6λα, ενY 6ξιo αναφορ6_ εGναι το Eργο που 6φησε στον ΠΑΣ Γι6ννενα στο 4ακι_ πEρασU6 του απH την «?γιαξ τη_ ΗπεGρου». ΠλEον εGναι προπονητF_ του ΟΦΗ, Uε τον οποGο ανEβηκε φEτο_ στη Super league,

(ιακρGσει_-στιγUE_ * ΠρYτο_ σκHρερ Hλων των εποχYν τη_ ΕθνικF_ Uε 29 τEρUατα. * 1980: Μετ6 το Euro τη_ ΙταλGα_ οι εκπληκτικE_ εUφανGσει_ του ΑναστHπουλου προσEλκυσαν το ενδιαφEρον του

mo

ΟλυUπιακοI, ο οποGο_ τον ζFτησε και επGσηUα απH τον ΠανιYνιο. Οι κυανEρυθροι ζFτησαν το ποσH των 40.000.000 δρχ. Uε αποτEλεσUα οι κHκκινοι να κ6νουν πGσω στη υπHθεση τη_ UεταγραφF_. Τελικ6 ο 22χρHνο_ επιθετικH_ Uετ6 απH αποχF 6 UηνYν Eπεισε τη διοGκηση να τον παραχωρFσει. * ΠρYτο_ σκHρερ του πρωταθλFUατο_ 4 φορE_ (11983: 29 τEρUατα, 1984: 18 τEρUατα, 1986: 19 τEρUατα και 1987: 16 τEρUατα), ενY Uια φορ6 αναδεGχθηκε τρGτο_ σκHρερ στην ΕυρYπη (11983: 29 τEρUατα. * 1988: Uετ6 την επιστροφF του απH την ΙταλGα δEχτηκε πρHταση απH τον ΑΕΚ του ΓιδHπουλου Iψου_ 50.000000 δρχ. για να τον ντIσει στα κιτρινHUαυρα, αλλ6 αρνFθηκε γιατG: «π6νω απH Hλα β6ζω το συναGσθηUα…Fθελα να Eχουν κHσUο οι 6λλε_ οU6δε_», εννοYντα_ πω_ δε θα Fθελε να προκαλEσει διχασUH στο ποδοσφαιρικH στερEωUα!! * ΑρνFθηκε πρHταση απH τον ΠαναθηναϊκH, επειδF «απH παιδG FUουν ΟλυUπιακH...». * (ηλYνει αντικοινωνικH_, δε γουστ6ρει το κ6πνισUα, Eχει αλλ6ξει π6νω απH δEκα αυτοκGνητα, ενY Eχει στEκι του εδY και χρHνια το Da Capo στο Κολων6κι. ** ΥπFρξε πολI ταλαντοIχο_, εκρηκτικH_ και συν6Uα πολI αποτελεσUατικH_ επιθετικH_, ενY διEπρεψε κυρGω_ Uε τη φανEλα του ΟλυUπιακοI!! ΕGναι απH του πλEον αγαπητοI_ ανθρYπου_ στο χYρο του ποδοσφαGρου και απH του_ λGγου_ που Eχουν σηUαδEψει Uια ολH80! κληρη γενι6, αυτF του ’8 Cταν και εGναι εGδωλο χιλι6δων ποδοσφαιρHφιλων, ο 1ο_ σκHρερ τη_ ΕθνικF_ Ελλ6δο_ ΝGκο_ ΑναστHπουλο_!!!

ΠολλοG σIλλογοι, Hπω_ οι: ?ρη_, ΑτρHUητο_, ΑστEρα_ ΤρGπολη_, Λ6ρισα, ΚEρκυρα, ΕθνικF Μπ6σκετ των ΑνδρYν, ΑπHλλωνα_ ΑθηνYν, ΟΦΗ, ΟλυUπιακH_ Μπ6σκετ, ΚασσιYπη κ.6, αποφ6σισαν να κ6νουν την καλοκαιρινF του_ προετοιUασGα στον συγκεκριUEνο προορισUH, ενY αρκετE_ απH αυτE_ εGχαν την ευκαιρGα να επισκεφτοIν κατ6 τη δι6ρκεια κ6ποιου ρεπH του_ ορισUEνα αξιοθEατα τα οποGα χαρακτηρGστηκαν ω_ «Uοναδικ6». Το «Sday Holidays» Eκανε Uια UGνι παρουσGαση του «UαγευτικοI», Hπω_ χαρακτFρισε την περιοχF του ΚαρπενησGου, αναφEροντα_ ενδεικτικ6 ορισUEνα απH αυτ6. α) ΜονF ΠρουσοI εGναι UοναστFρι του ΝοUοI ΕυρυτανGα_. ΒρGσκεται 31 χιλιHUετρα νHτια του ΚαρπενησGου και αποτελεG πνευUατικH και προσκυνηUατικH κEντρο ολHκληρη_ τη_ περιοχF_. ΕGναι χτισUEνη σε Eνα τοπGο επιβλητικH, σε απHκρηUνη, βραχYδη περιοχF UεταξI των βουνYν ΧελιδHνα, ΚαλιακοIδα και τη_ οροσειρ6_ του ΤυUφρηστοI, η οποGα εGναι κατ6φυτη απH Eλατα. Η Ιερ6 ΜονF εGναι αφιερωUEνη στην ΚοGUηση τη_ ΘεοτHκου και πανηγυρGζει στι_ 23 ΑυγοIστου. β) Το γεφIρι του ΜανY-

λη: ΧτGστηκε το 1659 για να γεφυρYσει τον ποταUH ΑγραφιYτη. Μ6λιστα σIUφωνα Uε την παρ6δοση ο δηUιουργH_ του γεφυριοI, ΜανYλη_ ΧρυσιYτη_, απH τη (6φνη ΕυρυτανGα_ και η σIζυγH_ του ΠαρασκευF απH τα Βραγγιαν6 Fταν 6τεκνο ζευγ6ρι και Eτσι αποφ6σισαν να δηUιουργFσει εκεGνο_ Eνα «παιδG» (το γεφIρι) και η γυναGκα του δIο κHρε_ (τι_ εκκλησGε_ τη_ ΑγGα_ ΠαρασκευF_ στα Βραγγιαν6 και στη ΧρIσω)!! γ) ΛGUνη κρεUαστYν: Η τεχνητF λGUνη των ΚρεUαστYν εGναι η UεγαλIτερη στο εGδο_ τη_ στην Ελλ6δα, η οποGα για να δηUιουργηθεG θυσι6στηκαν στη θEση τη_ πολλ6 ιστορικ6 UνηUεGα. Στα νερ6 τη_ αναπαIονται UεταξI 6λλων το βυζαντινH UοναστFρι τη_ ΕπισκοπF_, το UονHτοξο γεφIρι τη_ Τατ6ρνα_, η πηγF τη_ Μαρδ6χα_, το γεφIρι του ΜανYλη που πHτε καλIπτεται ολHκληρο και πHτε αναδIεται. δ) Π6ντα βρEχει: Αρκετ6 ξακουστH, αλλ6 δIσκολα κανεG_ UπορεG να φτ6σει εκεG. (εν εGναι ακριβY_ φαρ6γγι οIτε καταρρ6κτη_, αλλ6 εGναι το στενHτερο σηUεGο του ΚρικελοπHταUου, εκεG Hπου τα βουν6 ΚαλιακοIδα και Πλαταν6κι κοντεIουν να αγκαλιαστοIν UεταξI του_. ε) ΚεφαλHβρυσο: ΕGναι Eνα_ ιδανικH_ χYρο_ αναψυχF_ και οι επισκEπτε_ UποροIν να ηρεUFσουν και να χαλαρYσουν, θαυU6ζοντα_ την οUορφι6 τη_ περιοχF_. Οι εγκαταστ6σει_ περιλαUβ6νουν ταβEρνα, αναψυκτFριο, χYρο αναψυχF_, γFπεδα τEνι_, παιδικF χαρ6, π6ρκο κυκλοφοριακF_ αγωγF_… UEχρι και εκτροφεGο πEστροφα_.

* Το 6ρθρο ολοκληρYνεται Uε οδηγGε_ για το πY_ θα φτ6σει ο ταξιδιYτη_ στο ΚαρπενFσι, ενY υπ6ρχουν και ορισUEνα χρFσιUα τηλEφωνα.


b c d ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ9ρτη 10 ΑυγοGστου 2011 / ΣελEδα 24

a

qz

ΠΡ ΤΑΘΛΗΜΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αποδεσ εσει στον Απεραντιακ

Θεοφ9νη] ΜπισSπEκη], 29 ετWν κεντρικF] αSυντικF].

Κων/νο] ΑρουτEδη], 26 ετWν, επιθετικF].

ΠαGλο] Κ εφ α λ Eδ η ], 21 ετWν, SεσοαSυντικF]

Κων/νο] ΚονιαβEτη], 32 ετWν, αSυντικF].

Εν ανα ον τη τελικ απφαση

υρ υτ α

απFφαση τη] ΠειθαρχικD] ΕπιτροπD] τη] ΣοGπερ Λιγκ, που υποβιβ9ζει την Καβ9λα και τον ΟλυSπιακF ΒFλου, ενW κρατ9ει στην πρWτη κατηγορEα Λ9ρισα και ΠανσερραϊκF. Οι βυσσινE, εκτF] συγκλονιστικοG απροFπτου, θα αγωνEζονται στην Super League τη νCα σεζFν, καθW] Καβ9λα και ΟλυSπιακF] ΒFλου πCρασαν στι] τελευταEε] θCσει] τη] βαθSολογEα]. Στο στρατFπεδο τη] ΑΕΛ επικρατεE εξαιρετικF κλESα και Fλοι περιSCνουν να S9θουν τη] τελικD απFφαση των αρSFδιων οργ9νων και αν τελικ9 θα παEζουν τη νCα σεζFν στη Sεγ9λη κατηγορEα D Fχι.

Ε

Μετ9 την επEσκεψη του ΠλατινE στην ΑθDνα, η ΠΑΕ Sε ανακοEνωση που εξCδωσε Cκανε λFγο για παρερSηνεEα των δηλWσεων του ΜισCλ ΠλατινE, ο οποEο] τFνισε πω] η UEFA δεν SπορεE να παρCSβει πριν τι] αρSFδιε] αρχC] Sια] χWρα]. Η θεσσαλικD οS9δα ανCφερε το παρ9δειγSα του «Calciopoli» στην γειτονικD ΙταλEα και ζητεE την 9Sεση εφαρSογD του ΠειθαρχικοG ΚWδικα τη] ΕΠΟ: «…Ο Γ9λλο] πρFεδρο] τη] ΕυρωπαϊκD] ΟSοσπονδEα] υπDρξε απολGτω] σαφD], εξηγWντα] πω] η UEFA δεν SπορεE να επCSβει, πριν αποφανθοGν οι αρSFδιε] αρχC] Sια] χWρα]. ΤE πιο λογικF;», αναφCρει SεταξG 9λλων η ανακοEνωση τη] ΑΕΛ. Στο SεταξG, αισιοδοξEα επικρατεE στο στρατFπεδο τη] Λ9ρισα] Sετ9 την

« Η Α ΕΛ τ ο Sεγ9λ ο θGSα» ΑνακοEνωση Sε την οποEα τονEζει Fτι θα πρCπει να SεEνει στη ΣοGπερ ΛEγκα, αφοG εEναι το SεγαλGτερο θGSα του σκανδ9λου των στηSCνων αγWνων εξCδωσε η ΠΑΕ Λ9ρισα. Στο κεESενο των «βυσσινE» γEνεται λFγο] για «SαγειρCSατα» που Cχουν στFχο το σGλλογο, ενW κατακρEνει την παρCSβαση βουλευτD ΒοιωτEα]. «ΠρFκειται για αποφ9σει] και νοSολογEα τη]

ΕλληνικD] ΑθλητικD] +ικαιοσGνη], που διCπεται απF το αυτοδιοEκητο… ΕSεE] θα δεχθοGSε οποιαδDποτε απFφαση τη] ΕπιτροπD] ΕφCσεων, εEτε δικαιWνει εEτε Fχι τι] εSπλεκFSενε] οS9δε]. +εν θα δεχθοGSε ενδεχFSενο «SαγεEρεSα» που θα Cχει στFχο την οS9δα Sα]… Ο ανWτερο] 9νθρωπο] σκCφτεται SFνο τη δικαιοσGνη. Ο κατWτερο] 9νθρωπο] σκCφτεται SFνο τα συSφCροντ9 του..», σχολι9ζει χαρακτηριστικ9 η (νCα) ανακοEνωση τη] ΠΑΕ Ο ΣεσEνια στην ΑΕΛ Την πρWτη του προπFνηση Sε τη φανCλα τη] ΑΕΛ Cκανε τη +ευτCρα το νCο SεταγραφικF απFκτηSα τη] οS9δα], ο Βραζιλι9νο] ΣεσEνια. Ο 31χρο-

Α

ενW ο +ηSDτρη] Μπανι9] θα αγωνEζεται απF τη νCα σεζFν στο Κερ9σοβο, καθW] δεν θα συνεχEσει πλCον Sε τον ΑEολο.

Ν Ε

Χαρ9λαSπο] Θ α S ν Fπ ου λο] , αSυντικF]

Σε Sπαρ9ζ δηλWσεων και ανακοινWσεων Cχει επιδοθεE τον τελευταEο καιρF η ΠΑΕ Λ9ρισα, η οποEα αγωνι9 για την τελικD απFφαση, Fσον αφορ9 τον υποβιβασSF D Fχι των ΟλυSπιακοG ΒFλου και Καβ9λα].

Ο ΚαρατσEκη] ΗρακλD] (15 ετWν, SCσο]), που φCτο] Dταν βασικF] SCλο] τη] ΑκαδηSEα] στο πρωτ9θληSα τη] δεGτερη] κατηγορEα], αλλ9 τη] SικτD] ΕυρυτανEα] θα αγωνEζεται φCτο] ω] δανεικF] στον ΑEολο. ΕπEση], τα Bγραφα απCκτησαν τον 17χρονο Μιχ9λη Ρ9πτη απF το Κερ9σοβο, Fπου αγωνιζFταν τFσο ω] SCσο] Fσο και ω] αSυντικF]. Στον SεταγραφικF τοSCα, ο ΓιWργο] ΛαθGρη] SετακινDθηκε απF τον Bγιο ΠροκFπιο στην ΑναγCννηση 2010,

νι κά

+ηSDτρη] Κου ρλ F], 23 ετWν, επιθετικF].

ΠΑΕ Λ ρισα

Μεταγραφ Υποσχετικ

Ευστ9θιο] Π α ν ακ ο G λι α ] , 24 ετWν, SεσοαSυντικF].

Παρελθν αποτελον απ την οδα του Απεραντιακο ακη επτ ποδοσφαιριστ.

mo

ΕπEσ η ] , σ τ ο πλαEσιο τ ω ν αποδεσSεGσεων που πραγSατοποιοGνται, ο Κων/νο] ΑρκουS9νη] αποχWρησε απF την οS9δα του ΚερασFβου.

µονότερµα...

Το πρWτο τη] φιλικF παιχνEδι στο ΚαρπενDσι θα δWσει η οS9δα του ΟΦΗ το προσεχC] Σ9ββατο 13 ΑυγοGστου. Η κρητικD οS9δα θα αντιSετωπEσει τον ΑπFλλωνα ΑθηνWν, ενW στι] 20 του Eδιου SDνα θα αναSετρηθεE Sε τον ΠαναιτωλικF στο ΑγρEνιο. Το ΚαρπενDσι επCλεξε, για το βασικF στ9διο τη] προετοιSασEα] του, ο SπασκετικF] ΟλυSπιακF]. Οι ερυθρFλευκοι θα αναχωρDσουν για την ΕυρυτανικD πρωτεGουσα στι] 25 ΑυγοGστου και θα διαSεEνουν στο Hotel Spa Montana.

σι

Ο ΣεσEνια στο ΚαρπενD

νο] ποδοσφαιριστD], ο οποEο] CSεινε ελεGθερο] απF την ΡαπEντ ΒουκουρεστEου, Cφτασε την ΚυριακD στο ΚαρπενDσι Fπου προετοιS9ζεται η οS9δα και πλCον τEθεται κανονικ9 στα πλ9να του Κρι] ΚFουλSαν. Ο Κ9ρλο] ΣCζαρ Ντο] Σ9ντο], Fπω] εEναι το πλDρε] FνοSα του Cχει γεννηθεE στι] 12 ΜαρτEου 1980 και Cχει αγωνιστεE στην Μπρ9γκα (2004-07) και τη ΡαπEντ ΒουκουρεστEου (2007-11). * Μετ την επιστροφ τη* ΑΕΛ απ το Καρπενσι που θα πραγ!ατοποισει το βασικ στδιο τη* προετοι!ασα* τη*, η ο!δα του Κρι* Κουλ!αν θα ταξιδψει στα Γιννινα που θα τεθε αντι!τωπη !ε τον τοπικ ΠΑΣ. Το εν λγω φιλικ θα διεξαχθε στι* 17 Αυγοστου.

Για σDSερα, στι] 6:00 το απFγευSα, στο ΑθλητικF ΚCντρο ΚαρπενησEου, εEναι προγραSSατισSCνο το φιλικF αν9Sεσα στον ΑΠΟΚ και την πρωταθλDτρια τη] ΕΠΣ ΚCρκυρα], ΚασσιWπη, Cτσι Wστε να εξαχθοGν τα πρWτα συSπερ9σSατα για την κατ9σταση στην οποEα βρEσκονται οι ποδοσφαιριστC] των δGο οS9δων. ΦιλικF] αγWνα] προετοιSασEα], SεταξG ΚερασFβου και +υτικD] ΦραγκEστα], πραγSατοποιDθηκε την περασSCνη ΠαρασκευD, στο γDπεδο του ΚερασοχωρEου. Οι γηπεδοGχοι επικρ9τησαν Sε 3-1, Sε 2 γκολ του ΒαγγCλη ΤσιγαρEδα και Cνα του ΧρDστου ΑρκουS9νη. Η ΦραγκEστα εEχε προηγηθεE στο πρWτο SCρο] Sε τCρSα του ΚατσαδοGρου. Σε φιλικD αναSCτρηση που διεξDχθη προχθC] +ευτCρα 8 ΑυγοGστου αν9Sεσα στην ΚασσιWπη και τη ΜυρEκη, οι ΚερκυραEοι επικρ9τησαν Sε σκορ 2-0. Ο αγWνα] πραγSατοποιDθηκε στο ΑθλητικF ΚCντρο ΚαρπενησEου, στι] 6.00 το απFγευSα. Το υπCρ των πρωταθλητWν τη] ΕΠΣ ΚCρκυρα] σκορ διαSορφWθηκε στο πρWτο ηSEχρονο. ΡαγδαEε] εξελEξει] στην οS9δα του ΟΦΗ, καθW] το +ιοικητικF ΣυSβοGλιο σε συνεδρEασD του τη +ευτCρα, αποφ9σισε σGσσωSο να παραιτηθεE, δGο SFλι] SCρε] πριν την διεξαγωγD τη] ΤακτικD] ΓενικD] ΣυνCλευση]. Ο ΝEκο] Μαχλ9] ανακοEνωσε στα υπFλοιπα SCλη του συSβουλEου την πρFθεσD του να Sην συνεχEσει στην προεδρEα τη] οS9δα] για προσωπικοG] και οικογενειακοG] λFγου].


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ:ρτη 10 ΑυγοKστου 2011 / ΣελIδα 25

Ανοικτ τουρνου σκκι στο Καρπενσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ *ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ9ΜΕΝΗ *ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ*ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ */ΝΣΗ *ΑΣ9Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ9Ν *ΙΕΥΘΥΝΣΗ *ΑΣ9Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ *ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενHσι 14-4-2011 Αρι θX. Πρωτ. 1420

ΑπJ την ΠGXπτη 1 ΣεπτεXβρIου Gωb την ΚυριακH 4 ΣεπτεXβρIου 2011

θηκε ΑπJ το τουρνου: που πραγXατοποιH των σια πλαI στα , X:δα εβδο η σXGν την περα ηb” :δοσ Παρ Hb Λαϊκ και “Γιορτ\ν *:σουb

λουθHσει ο 1οb γKροb των αγ\νων. Για την Iδια ηXGρα Gχει προγραXXατιστεI XουσικH βραδι:, Xε δωρε:ν προσφορ: δεIπνου σε Jλουb τουb αθλητGb. Ο 2οb γKροb θα διεξαχθεI την ΠαρασκευH 2 ΣεπτεXβρIου 2011 στιb 10:30 το πρωI και ο 3οb γKροb στιb 5:30 το απJγευXα τηb Iδιαb ηXGραb. Ο 4οb γKροb εIναι προγραXXατισXGνοb για το Σ:ββατο 3 ΣεπτεXβρIου 2011 στιb 10:30 το πρωI και ο 5οb γKροb την Iδια XGρα

Ε

Ν Ε

Α

ΑΝΑΚΟΙΝ9ΣΗ Ανακοιν\νουXε Jτι σKXφωνα Xε τιb ισχKουσεb διατ:ξειb του :ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Xετ: απJ αIτηση τηb ΕλGνηb Σκατζιδ:κη, κατοIκου ΡεθKXνου ΚρHτηb, εκδJθηκε ταυτ:ριθXη Πρ:ξη χαρακτηρισXοK τηb ΥπηρεσIαb Xαb σKXφωνα Xε την οποIα η Gκταση συνολικοK εXβαδοK 4.003,47 τ.X., στη θGση "ΛογγοKλα" περιφGρειαb Τ.Κ. ΚερασοχωρIου τηb *.Ε. ΒIνιανηb του *HXου Αγρ:φων Ν. ΕυρυτανIαb, χαρακτηρIζεται ωb εξHb: 1) Το ΤXHXα Ι τηb παραπ:νω Gκτασηb εXβαδοK 1.415,25 τ.X. ωb Xη δασικοK χαρακτHρα που ανHκει στην

υρ υτ α

Το σκακιστικJ αυτJ ραντεβοK οργαν\νεται Xε β:ση το ελβετικJ σKστηXα κληρ\σεων 6 γKρων. Οι αθλητGb που θα συXXετ:σχουν θα Gχουν στη δι:θεσH τουb 75 λεπτ: ωb χρJνο σκGψηb για την ολοκλHρωση τηb παρτIδαb και 30 δευτερJλεπτα για κ:θε κIνηση, εν\ θα υπ:ρχει διεθνHb αξιολJγηση. Ο XGγιστοb αριθXJb των συXXετεχJντων αθλητ\ν ορIζεται σε εξHντα και θα δοθεI προτεραιJτητα σε Jσουb αθλητGb ανHκουν στην Aνωση Σκακιστικ\ν

ΣωXατεIων ΚεντρικHb Ελλ:δαb. Οι δηλ\σειb συXXετοχHb θα πραγXατοποιοKνται XGχρι τιb 9.00 το βρ:δυ τηb ΚυριακHb 28 ΑυγοKστου 2011, στο e-mail g_vaiopoulou@yahoo.gr. Η φJρXα δHλωσηb συXXετοχHb θα γνωστοποιηθεI Xε συXπληρωXατικH προκHρυξη απJ τον ΣκακιστικJ FXιλο ΛαXIαb. Η διαXονH των συXXετεχJντων στο τουρνου: αθλητ\ν, συXπεριλαXβανοXGνου και του πρωινοK, θα εIναι δωρε:ν. ΕπIσηb, θα οργανωθοKν, Xε πρωτοβουλIα των επιχειρHσεων εναλλακτικοK τουρισXοK τηb περιοχHb Xαb, παρ:λληλεb εκδηλ\σειb για τουb συνοδοKb των αθλητ\ν που θα περιλαXβ:νουν περιηγHσειb στην πJλη Xε παρ:λληλη περιβαλλοντικH και ιστορικH διερXηνεIα, πεζοπορικGb διαδροXGb, τοξοβολIα κ.α. Το πρJγραXXα των αγ\νων Gχει ωb εξHb: Την ΠGXπτη 1 ΣεπτεXβρIου 2011 και \ρα 5:40 το απJγευXα θα πραγXατοποιηθεI η τελετH Gναρξηb και θα ακο-

στιb 5:30 το απJγευXα. ΤGλοb, την ΚυριακH 4 ΣεπτεXβρIου θα πραγXατοποιηθεI ο 6οb γKροb στιb 10:30 το πρωI και θα ακολουθHσει η τελετH λHξηb και οι απονοXGb των επ:θλων στιb 2.00 το XεσηXGρι. Για περισσJτερεb πληροφορIεb οι ενδιαφερJXενοι XποροKν να επισκGπτονται την ηλεκτρονικH διεKθυνση www.solamias.gr H να επικοινωνοKν Xε την κα Γι\τα ΒαϊοποKλου στο τηλGφωνο 6977419923.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ *ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ9ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥγειονοXικH ΠεριφGρεια ΘεσσαλIαb & Στερε:b Ελλ:δαb Ι*ΡΥΜΑ ΚΟΙΝ9ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚαρπενHσι, 08/08/2011 Αρ. Πρωτ. 1017

νι κά

Στο ΚαρπενHσι θα πραγXατοποιηθεI το 1ο ανοιχτJ τουρνου: σκ:κι Gτουb 2011, το οποIο διοργαν\νει ο ΣκακιστικJb FXιλοb ΛαXIαb. Το αγωνιστικJ XGροb θα διεξαχθεI απJ την ΠGXπτη 1 ΣεπτεXβρIου XGχρι την ΚυριακH 4 ΣεπτεXβρIου.

παραγρ. 6 α' του :ρθρου 3 του Ν. 998/79. 2) Το ΤXHXα II τηb παραπ:νω Gκτασηb εXβαδοK 2.588,22 τ.X. ωb δασικοK χαρακτHρα που ανHκει ωb προb τη XορφH στην παραγρ. 1 του αρθρ. 3 του Ν. 998/79 - Jπωb ισχKει σHXερα - και ωb προb την κατηγορIα στην παραγρ. 1 ε' του αρθρ. 4 του Iδιου ΝJXου. Κατ: τηb πρ:ξηb του *ασ:ρχη επιτρGπονται αντιρρHσειb, εντJb δKο (2) Xην\ν απJ την τελευταIα δηXοσIευσH τηb, εν\πιον τηb Α/θXιαb Ε.Ε.*.Α. Ν. ΕυρυτανIαb. ΑντIτυπο τηb εν λJγω Πρ:ξηb Xε το τοπογραφικJ δι:γραXXα που τη συνοδεKει εστ:λη στη *.Ε. ΒIνιανηb του *HXου Αγρ:φων για την αν:ρτησH τηb επI Gνα XHνα στο *ηXοτικJ Κατ:στηXα. ΠερισσJτερεb πληροφορIεb δIνονται στην ΥπηρεσIα Xαb τιb εργ:σιXεb ηXGρεb και \ρεb.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το EδρυXα ΚοινωνικHb ΠρJνοιαb ΕυρυτανI αb ΠροκηρKσσει ΠρJχειρο διαγωνισXJ Xε σφραγισXGνεb προσφορGb και κριτHριο κατακKρωσηb τη χαXηλJτερη τιXH για την αν:δειξη αναδJχου προXηθευτH για την προXHθεια ειδ\ν καθαριJτηταb (ολJκληρη τη διακHρυξη θα την παραλαXβ:νουν οι ενδιαφερJXενοι απJ την υπηρεσIα του ΙδρKXατοb).

Ο *ασ:ρχηb ΚαρπενησIου Στ αKροb ΚοσX :b *ασολJγοb

Η προβλεπJXενη δαπ:νη ανGρχεται στο ποσJ των σαρ:ντα πGντε χιλι:δων (45.000,00) ευρ\ συXπεριλαXβανοXGνου και του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισXJb θα διενεργηθεI στιb 25 ΑυγοKστου 2011, ηXGρα ΠGXπτη και \ρα 10.00’ π.X. στα ΓραφεIα του ΙδρKXατοb απJ τριXελH επιτροπH και σKXφωνα Xε τιb διατ:ξειb του Ν. 3580/07 και του Π.*. 118/07, Jπωb ισχKουν σHXερα. Οι δαπ:νεb δηXοσIευσηb τηb διακHρυξηb (αρχικHb και τυχJν επαναληπτικHb) θα βαρKνουν τον αν:δοχο προXηθευτH σKXφωνα Xε το :ρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α(/04-09-2009).Ο ΠρJεδροb του ΙδρKXατοb ΚοινωνικHb ΠρJνοιαb ΕυρυτανIαb Γι\ργοb Στ. Αθανασι:b


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 10 ΑυγοBστου 2011 / Σελ?δα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 500 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη δ?πατη οικ?α 50 τ.N. Nε ωρα?α θ=α, στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN>: 130.000 ευρR. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. Nε παλι0 οικ?α για αντιπαροχ>, στουX Κορυσχ0δεX. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρ@κτηNα 18 στρ. οικοδοN>σιNο, Nε ρεBNα & νερ@, στιX «Λ0κκεX» Αγ. Τρι0δαX. ΤιN>: 38.000 ευρR. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 5100 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο στη ΜεσαNπελι0. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1650 τ.N. οικοδοN>σιNο & εφαπτ@Nενο στον δρ@Nο, στη θ=ση «Παρασπ@ρια» στο Κλαυσ?. ΤιN>: 120.000 ευρR. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 2237 τ.N. εκτ@X σχεδ?ου, στη θ=ση Μ=λεγοX, στο Μεγ. Χωρι@. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 747,35 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, στον κεντρικ@ δρ@Nο, στην ε?σοδο του οικισNοB οNν?σταX. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχ@Nενα οικ@πεδα συνολικοB εNβαδοB 1300 τ.N., εντ@X οικισNοB Μεγ0λου ΧωριοB. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 400 τ.N. στο Ν=ο ερN0τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 2.130 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, 0σφαλτοX, φωX, νερ@, τηλ., αποχ=τευση στα @ρια του χωριοB Αγ. Τρι0δα, ψηλ0 στο δ0σοX. ΤιN>: 45.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 293,31 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 542,25 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 170,17 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 3121,20 τ.N. στην ν=α Εθνικ> Οδ@, στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1000 τ.N. Nε οικοδοN> 80 τ.N. στον κεντρικ@ δρ@Nο, στο ΚαινοBριο Λοκρ?δοX. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 306 τ.N. Nε συντελεστ> δ@NησηX 1,8, στη Λ0σπη. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. περ?που, στη θ=ση Χαντζ=ικα, στον 9γιο Νικ@λαο. Τηλ. 6975855982. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 12 στρ. δ?πλα στο ξενοδοχε?ο LECADIN, Nε πρ@σοψη 50N. & απερι@ριστη θ=α. ΤιN>: 100.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο στο Παλαι@ Μικρ@ Χωρι@. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγN=νο οικ@πεδο 1.120 τ.N. Nε παλι0 οικ?α (υπ@γειο 15 τ.N. & ισ@γειο 56 τ.N.) στο Στ=νωNα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 850 τ.N., οικοδοN>σιNο, Nε

υρ υτ α

Οικ πεδα

Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. περ?που για κοπ> χ@ρτου & β@σκηση στη θ=ση ΚεραN?δι > Μαργαζ?. Τηλ. 2237023044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεN0χιο 7 στρ. επ?πεδο, κατ0λληλο για επιχε?ρηση, σε απ@σταση 60 N=τρων περ?που (κ@NβοX - προX ν=ο Νεκροταφε?ο Καρπενησ?ου) τηX ν=αX εθνικ>X οδοB Καρπενησ?ου -ΛαN?αX. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI αNφιθεατρικ@ οικ@πεδο 5,6 στρ. Nε οικ?α 200 τ.N., Nε ρεBNα & νερ@, επ? τηX οδοB Κορυσχ0δων στη ΜεσαNπελι0. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. Τηλ. 6944388555. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 5 στρ. στουX Γοριαν0δεX. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 500 τ.N. σε κεντρικ@ σηNε?ο στην Καλλιθ=α (Μπι0ρα) Nε πρ@σβαση στον δρ@Nο, απ=ναντι απ@ την εκκλησ?α. Τηλ. 2237080658. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 454 τ.N. κ0τω απ@ το Εθνικ@ Στ0διο. ΤιN>: 80.000 ευρR. Τηλ. 2237023673, 6986563150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 450 τ.N. περ?που Nε οικ?α παλι0X κατασκευ>X στο Μουζ?λο και αγρ@κτηNα 300 τ.N. στη γ=φυρα, στο Μουζ?λο. Τηλ. 2283024945, 6976390457. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 800 τ.N. εντ@X σχεδ?ου στην Αγ. Παρασκευ>. Τηλ. 6947405551, 2237022184. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο οικοδοN>σιNο 750 τ.N. στην ε?σοδο τηX 9NπλιανηX, δ?πλα στον κεντρικ@ δρ@Nο. ΤιN>: 20.000 ευρR. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη οικ?α σε αNφιθεατρικ> θ=ση, εντ@X οικισNοB, στο ΚερασοχRρι. Τηλ. 6972592650. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 310 τ.N. Nε παλι0 οικ?α στην οδ@ Αλ. Οικον@Nου. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε σπ?τι 780 τ.N. στο ν=ο σχ=διο π@ληX. Τηλ. 6976616345. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ@ οικ@πεδο 220 τ.N. περ?που στην ΚαρπενησιRτη και ΖRτου γων?α, σε προνοNιακ> τιN>. Τηλ. 6982668160, 6978503364. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 326 τ.N. στην οδ@ Ηροδ@του 1 & ΓρηγοροποBλου, στη ΛαN?α. Τηλ. 6944476306. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικ@πεδα σε επαφ> 600 τ.N. =καστο, εντ@X οικισNοB στουX Κορυσχ0δεX. ιαθ=τουν οικοδοNικ> 0δεια. ΤιN>: 90.000 ευρR =καστο. Τηλ. 2237080115, 6977081490. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο εντ@X σχεδ?ου, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 950 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, Nε απ=ραντη θ=α, στο Μεγ. Χωρι@. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 3.500 τ.N. πλησ?ον δρ@Nου Καρπενησ?ου-Μεγ. ΧωριοB. Τηλ. 6972933100.

Α Ν Ε

ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη ανακαινισN=νη Nονοκατοικ?α στο Κλαυσ?. ΤιN>: 150.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α 100 τ.N. σε 1 στρ. οικ@πεδο, στη ΜαυροN0τα. ΤιN>: 30.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α στον Ξηρι0. ΤιN>: 150.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι0 Nονοκατοικ?α 80 + 80 τ.N. σε οικ@πεδο 250 τ.N. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι0 Nονοκατοικ?α σε οικ@πεδο 1500 τ.N. στο ΒουτBρο. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 5.800 τ.N. στον δρ@Nο ΠρουσοB. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4.100 τ.N. προX Καλιθ=α. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 5.500 τ.N. στο Παλι@ Μικρ@ Χωρι@. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4.000 τ.N. Nε σπ?τι παλι@, στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN>: 150.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 3.800 τ.N. (κτ?ζει 200 τ.N.) στο Αθλητικ@ Κ=ντρο. ΤιN>: 85.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4010 τ.N. στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN>: 120.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 13.000 τ.N. στον Κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 200.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 19.000 τ.N. στον Κ@νισκο. ΤιN>: 350.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 7.368 τ.N. στη Μυρ?κη. ΤιN>: 150.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 8.000 τ.N. π0νω σε δρ@Nο προX τον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 200.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 5.200 τ.N. στη Μυρ?κη. ΤιN>: 150.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 600 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 60.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 700 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 40.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 510 τ.N. στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 85.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ@ οικ@πεδο 625 τ.N. στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ διαNπερ=X οικ@πεδο 1.180 τ.N. στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 160.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 200 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 60.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 330 τ.N. στο Μεγ. Χωρι@. ΤιN>: 85.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. στον Π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 60.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 572 τ.N. στο Μουζ?λο. ΤιN>: 50.000 ευρR.

ολο>Nερο >λιο & απ=ραντη θ=α στη οNν?στα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. Ευαγγελ?α. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε οικ?α 110 τ.N. στη Ροδ?τσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 750 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, Nε ρεBNα & νερ@, δ?πλα στο κεντρικ@ δρ@Nο στην 9Nπλιανη. ΤιN>: 25.000 ευρR. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεN0χιο 10 στρ. αNφιθεατρικ@, 800 N. απ@ τη θ0λασσα, στην περιοχ> Ασπρονερ?ου στα ΚαNN=να ΒοBρλα ΦθιRτιδαX. ΤιN>: 500.000 ευρR. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδο 1050 τ.N. και κτ>Nα 3630 τ.N. εντ@X οικισNοB, Nε φωX, νερ@ και δρ@Nο. ΤιN>: 130.000 =καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 750 τ.N. Nε 50N. φ0τσα, στο ΒουτBρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 7 στρ. Nε νερ@, ρεBNα, αποχαρακτηρισN=νο, στην Πειραϊκ> –Πατραϊκ>. ΤιN>: 270.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ> – Πατραϊκ> Nε φ0τσα στον περιφερειακ@. Κατ0λληλο και για επαγγελNατικ> στ=γη. ΤιN>: 350.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 360 τ.N. στην οδ@ Σ0Nου (Ο.Τ. 42) στον Προφ>τη Ηλ?α. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 450 τ.N. Nε 2οροφη Nεζον=τα (40 τ.N. και 45 τ.N.), στεγασN=νο γκαρ0ζ, αποθ>κεX, α?θριο, εντ@X σχεδ?ου στην Αγ. Τρι0δα. ΤιN>: 95:000 ευρR. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 5 στρεN. Nε 2 νε@δNητεX οικ?εX 80 τ.N. και 120 τ.N. αντ?στοιχα. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. ΤιN>: 275.000 ευρR (Nαζ? > χωριστ0). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 604 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, 0ρτιο και οικοδοN>σιNο στη οNν?στα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 420 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, ενταγN=νο στο κτηNατολ@γιο, Nε πολB καλ> θ=α, Nετρητ>. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 650 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, ενταγN=νο στο κτηNατολ@γιο, Nε πολB καλ> θ=α, Nετρητ>, διαNπερ=X, Nε πρ@σοψη σε δυο δρ@NουX. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 7.368 τ.N. στη θ=ση «Αι Λι0X», στη Μυρ?κη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 0ρτιο και οικοδοN>σιNο επ? τηX οδοB Ι. ΓαλανοB 5, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Ελαιοπερ?βολα 50 δ=ντρα, 2 αγροτεN0χια 3.500 τ.N. και 2.500 τ.N. αντ?στοιχα στη θ=ση ΛΙΒΑΝΙ Β?νιανηX, Nε 2 εισ@δουX και ιδιωτικ@ δρ@Nο, περιφραγN=να Nε αυτ@Nατο π@τισNα, καρυδι=X και αNυγδαλι=X. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2.539 τ.N. εφαπτ@Nενο στο δρ@Nο Nε 0Nεση δυνατ@τητα για φωX, νερ@ και τηλ=φωνο, στον οικισN@ Πλ0τανοX στην Καστανι0 Ευρυταν?αX. ΟικοδοN>σιNα 400 τ.N. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 212 τ.N. Nε συντελεστ> δ@NησηX 08 & συντ. κ0λυψηX 50% στην περιοχ> τηX Πειραϊκ>X –Πατραϊκ>X (Πλατανι0). ΤιN>: 45.000 ευρR. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. στη θ=ση « εσπ@τη» στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 6 στρ. Nε ρεBNα & νερ@, στη θ=ση Σκληθιρι0X. Τηλ. 6977809007.

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 2αρι 52 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ηNιυπ@γειο 2αρι 56 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα στουX Γοριαν0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 2αρι 61 τ.N., Nε αποθ>κη, στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια ηNιυπ@γεια γκαρσονι=ρα 42 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 30.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 3αρι, 2ου ορ@φου, 75 τ.N. Nε τζ0κι & αποθ>κη. ΤιN>: 135.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια ηNιυπ@γεια γκαρσονι=ρα 45 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι 81 τ.N. 2ου ορ@φου, Nε τζ0κι & αποθ>κη. ΤιN>: 115.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ>X Nεζον=τα 119 τ.N. Nε αποθ>κη 10 τN. & θ=α, στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 210.000 Nε θ=α. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 100 τN. (3αρι) στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 170.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 3αρι 103 τ.N., 2ου ορ@φου, Nε αποθ>κη 10 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 155.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοBρια πολυτελ> 2αρια-3αρια, Nε θ=α, τζ0κι & αποθ>κη, στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ=X διαN=ρισNα 100 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ δBο πολυτελ> διαNερ?σNατα 85 τ.N. στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΤιN>: 130.000 & 140.000 ευρR, αντ?στοιχα. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 55 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN> 55.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι κοντ0 στο 2ο ηN. Σχολε?ο. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ γκαρσονι=ρεX - 2αρια - 3αρια 4αρια - Nονοκατοικ?εX - καταστ>Nατα - γραφε?α. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α 150 τ.N. σε οικ@πεδο 350 τ.N. στο Ν@στιNο. ΤιN>: 220.00 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 2οροφη οικ?α στο Παλαι@ Μικρ@ Χωρι@. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ> π=τρινη αυτ@νοNη Nονοκατοικ?α 100 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 180.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ> π=τρινη αυτ@νοNη Nονοκατοικ?α 65 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 120.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?εX σε Β?νιανη-Γραν?τσα- 0φνη-Αγ. Τρι0δα-Βρ0χα- οNιανοBX. ΠΛΕΙΤΑΙ πρRτοX @ροφοX Nονοκατοικ?αX 95 τ.N. στον π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αποθ>κη σε οικ@πεδο 160 τ.N. στον Ξηρι0. Κατ0λληλοX χRροX για επαγγελNατικ> στ=γη. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικ?α στον Προφ>τη Ηλ?α. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α στην πλατε?α του ΠαλαιοB ΜικροB ΧωριοB. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη οικ?α στη Γραν?τσα. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π=τρινεX οικ?εX στουX Κορυσχ0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α σε οικ@πεδο 240 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π=τρινα εξοχικ0 97 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο (Λ0σπη). ΤιN>: 170.000 ευρR.

νι κά

ΠΛΕΙΤΑI κατ0στηNα 110 τ.N. Nε υπ@γειο 110 τ.N. και 1ο @ροφο 79 τ.N. +20 τ.N., στο κ=ντρο. ΠΛΕΙΤΑI οικογενειακ> επιχε?ρηση εν λειτουργ?α Nε τζ?ρο. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε 0δεια οικοδοN>X στο Κλαυσ?. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 90 τ.N. 1ου ορ@φου, Nε τζ0κι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Nονοκατοικ?α 100 τ.N. Nε 3 υ/δ, κουζ?να, π0νιο, σαλ@νι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωN=νη γκαρσονι=ρα 45 τ.N. χωρ?X κοιν@χρηστα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 127 τ.N., 1ου ορ@φου, στη Λαγκαδι0. ΠΛΕΙΤΑI παλι0 Nονοκατοικ?α κοντ0 στην εκκλησ?α τηX Παναγ?αX. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤ/ΝΙΟΥ. Τηλ. 6973233611. ΠΛΕΙΤΑI ανακαινισN=νο διαN=ρισNα 55 τ.N. 2ου ορ@φου στη Λαγκαδι0. ΠΛΕΙΤΑI 2αρι 59 τ.N. στο κ=ντρο. Κατ0λληλο και για γραφε?ο. ΠΛΕΙΤΑI σχεδ@ν καινοBριο 3αρι 85 τ.N., διαNπερ=X, 1ου ορ@φου, στον Αι Στ0θη. ΤιN>: 120.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑI καινοBριο υπ@γειο & φωτειν@ 2αρι 56 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 40.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑI καινοBριο υπ@γειο & φωτειν@ 2αρι 45 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑI υπ@γειο & φωτειν@ διαN=ρισNα 97 τ.N. Nε βερ0ντα στον Αι Στ0θη. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο διαN=ρισNα 89 τ.N.. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ α=ραX (κτ?ζει 128 τ.N.). ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ ξBλινο σπ?τι 87 τ.N. σε οικ@πεδο 1 στρ. ΤιN>: 160.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 73 τ.N. 2ου ορ@φου. ΤιN>: 85.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο διαNπερ=X διαN=ρισNα 65 τ.N. ΤιN>: 55.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ διαNπερ=X διαN=ρισNα 65 τ.N. 1ου ορ@φου. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο καινοBριο διαN=ρισNα 72 τ.N. Nε αποθ>κη. ΤιN>: 105.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο διαN=ρισNα 102 τ.N., 2ου ορ@φου, Nε αποθ>κη. ΤιN>: 165.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ισ@γειο διαN=ρισNα 75 τ.N. ΤιN>: 110.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 103 τ.N. 1ου ορ@φου. ΤιN>: 170.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 59 τ.N. στο κ=ντρο. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α 56 τ.N. σε οικ@πεδο 435 τ.N. στο Ν=ο Μικρ@ Χωρι@. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι0 Nονοκατοικ?α 90 + 90 τ.N. σε οικ@πεδο 375 τ.N. ΤιN>: 200.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α σε 1 στρ. οικ@πεδο, στο Κλαυσ?. ΤιN>: 150.000 ευρR.

2237080901

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι οροφοδιαN=ρισNα 72 τ.N., 3ου ορ@φου, κοντ0 στον σταθN@ Αγ. Νικολ0ου στην Αθ>να. Τηλ. 6973717885, 6945603904. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο 3αρι στην οδ@ Νικ. Στρ0του. ΤιN>: 70.000 ευρR. Τηλ. 6946001324. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη ηNιτελ>X οικ?α 94 τ.N. =καστοX @ροφοX, Nε ισ@γειο 45 τ.N. στην οδ@ ΑNοργοB & Ν0ξου, στον Ξηρι0. Τηλ. 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑI διαN=ρισNα ενια?ου χRρου ισογε?ου κατοικ?αX 34 τ.N. χωρ?X κοιν@χρηστα, δ?πλα στον πεζ@δροNο τηX κεντρικ>X πλατε?αX στον Αγ. Κων/νο και σε απ@σταση 100N απ@ το λιN0νι. ΤιN>: 34.000 ευρR (διαπραγNατεBσιNη). Τηλ. 22350 32184, 6947908488. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι=ρα NεταχειρισN=νη, Nε βασικ> επ?πλωση, αυτ@νοNη θ=ρNανση, Nπ@ιλερ, πανοραNικ> θ=α, πλησ?ον κεντρικ>X πλατε?αX. Τηλ. 2310912350. ΠΛΕΙΤΑI οικ?α 78 τ.N. δ?πλα στο ΚΤΕΛ. ΤιN>: 70.000 ευρR. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI ξBλινη Φιλανδικ> κατοικ?α 77 τ.N. σε οικ@πεδο 1750 τ.N., Nε 2 υ/δ, Nπ0νιο, ενια?ο σαλ@νικουζ?να & τζ0κι, εντ@X οικισNοB, στο Ν@στιNο. ΤιN>: 170.000 ευρR. Τηλ. 2104919917, 6945383030. ΠΛΕΙΤΑI > ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ισ@γειο, επιπλωN=νο Nε αποθ>κη απ=ναντι απ@ την ταβ=ρνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην οδ@ Ρ. Φερα?ου. Τηλ. 2236031895, 6977020504. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε παλι0 2οροφη οικ?α, στο κ=ντρο τηX π@ληX, στο παλι@ Καρπεν>σι κοντ0 στην πι0τσα των ταξ?. Επ?σηX διατ?θεται και για αντιπαροχ>. Τηλ. 6978009798. ΠΛOYNΤΑΙ 2 Nεζον=τεX 80 & 83 τ.N., ανεξ0ρτητεX > Nαζ?, Nε 2 υ/δ, κουζ?να, καθιστικ@ Nε πρ@βλεψη για τζ0κι. Εσωτερικ0 ε?ναι ηNιτελε?X. Η κατασκευ> ε?ναι Nε Nπετ@ν, ισ@γειο επενδυN=νο Nε π=τρα, θερNοNονωτικ0 κουφRNατα και ξBλινη στ=γη Nε κεραN?δι. Βρ?σκονται σε ωρα?ο φυσικ@ περιβ0λλον, στον 9γιο Νικ@λαο Ευρυταν?αX. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6976 485816, 2106548904. ΠΛΕΙΤΑI π=τρινη ηNιτελ>X Nονοκατοικ?α =ναντι ΛαογραφικοB Μουσε?ου, στο Μεγ. Χωρι@. Τηλ. 6932240689. AρεX 10.00πN-1.00NN & 6.00NN8.00NN. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικοδοN> στο κ=ντρο οικοπ=δου 360 τ.N. επ? τηX ΛεπενιRτη 7 στον Ξηρι0. Το κτ>ριο πωλε?ται ολ@κληρο > αν0 οροφοδιαN=ρισNα (174 τ.N. =καστο). Τηλ. 6979284356, 2105710869, 2237095374, 0017183585262. ΠΛΕΙΤΑI διαN=ρισNα 100 τ.N. σε καινοBρια

ΠΛΕΙΤΑΙ λιθ@κτιστη οικ?α Nε οικ@πεδο στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α δεκαετ?αX 85 τ.N. Nε τζ0κι & θ=α στη ΧρBσω. ΤιN>: 85.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α 100 τ.N. σε οικ@πεδο 300 τ.N. στο Μεγ0λο Χωρι@. ΤιN>: 115.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α. ΤιN>: 60.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nικρ> οικ?α σε οικ@πεδο 250 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ ψησταρι0 στο κ=ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο κατ0στηNα 120 τ.N. Nε υπ@γειο 120 τ.N. στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΤιN>: 240.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 3000 τ.N. (τα 1750 εντ@X οικισNοB) στο Ν@στιNο. ΤιN>: 110.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα 360 τ.N. στον Κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 550 τ.N. στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 800 τ.N. στουX ΜBλουX. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 430 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα-αγροτεN0χια στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικ@πεδα στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 55.000 =ωX 70.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα στουX Γοριαν0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4.108 τ.N. στα ΑNπ=λια ΒουτBρου. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 404 τ.N. στη Β?νιανη. ΤιN>: 10.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο Nε θ=α 435 τ.N. στον κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2.500 τ.N. στον δρ@Nο Καρπεν>σιΜεγ0λο χωρι@. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 214 τ.N. πλησ?ον Πειραϊκ>XΠατραϊκ>X. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. στον Π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα 600 τ.N. στουX ΜBλουX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στα Παλι0Nπελα. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στο Ν=ο ερN0τι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα στο Αιτωλικ@ (Κεφαλ@βρυσο). ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεN0χια σε Κεφαλ@βρυσοΓοριαν0δεX-ΜεσοχRρα. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 5.500 τ.N. στα Μαυρον=ρια. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 20.000 τ.N. στον Ξηρι0. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 12.000 τ.N. στη Λυκ@βρυση. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 9.000 τ.N. πλησ?ον ξενοδοχε?ου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4.500 τ.N. στη Μυρ?κη. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 10.000 τ.N. Nε πανοραNικ> θ=α στη Μπι0ρα.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 110 τ.N Nε πανοραNικ> θ=α στη Μυρ?κη σε 1000 τ.N. οικ@πεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη κατοικ?α Nεζον=τα 150 τ.N., 0ριστη κατασκευ>, σε 1200 τ.N οικ@πεδο, στο Ν@στιNο, στην πλατε?α του χωριοB. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 170 τ.N. σε 900 τ.N. οικ@πεδο στο Κλαυσ?. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2000 τ.N. οικοδοN>σιNο, στουX Γοριαν0δεX, κοντ0 στην Αγ. Κυριακ>. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1100 τ.N. στο Κλαυσ?, Nε 0δεια οικοδοN>X 140 τ.N. και @λεX τιX παροχ=X. ΤιN>: 80000 ευρR.

οικοδοN> Nε 3 υ/δ, καθιστικ@, κουζ?να, 2 Nπ0νια, αποθ>κη, ρετιρ=, γωνιακ@, Nε θ=α, π0νω απ@ το παλι@ ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α στη 0φνη, στο κ=ντρο του χωριοB. ΤιN> ευκαιρ?αX. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ ηNιτελ=X σπ?τι 50 τ.N. περ?που, στον Αγ. ΓεRργιο Επισκοπ>X, σε οικ@πεδο 243 τ.N. Nε ελι=X & θ=α τη λ?Nνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 π=τρινεX Nεζον=τεX 100 τ.N. & 120 τ.N. σε οικ@πεδο 1.500 τ.N., Nε 0δεια για ξBλινεX κατοικ?εX, θ=α, εντ@X οικισNοB στο ΒουτBρο. ΤιN>: 275.000 ευρR. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α (κατασκευ> 2000) Nε σαλονοκουζ?να, 2 υ/δ, τζ0κι, Nπ0νιο, αποθ>κη, αυλ>, κ>ποX & βερ0ντα Nε καταπληκτικ> θ=α, στην πλατε?α του χωριοB ΧρBσω. ΤιN>: 75.000 ευρR. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικ?α, στο ΚαινοBριο Λοκρ?δοX. Ο 1οX @ροφοX 80 τ.N. χρησιNοποιε?ται σαν αποθ>κη, ενR ο 2οX 100 τ.N. ε?ναι κατοικ>σιNοX. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ ηNιτελ=X σπ?τι σε οικ@πεδο 1.040 τ.N. στον Αγ. ΓεRργιο ΤυNφρηστοB. ΤιN> ευκαιρ?αX: 28.000 ευρR. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια επιπλωN=νη Nεζον=τα 65 τ.N. Nε 2 υ/δ, Nπ0νιο & wc στουX Γοριαν0δεX. ΤιN>: 150.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Nια κατοικ?α πλ>ρωX ανακαινισN=νη στη Ν=α Β?νιανη & Nια κατοικ>σιNη

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 350 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη κατοικ?α 100 τ.N., στουX Κορυσχ0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 820 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο, στο κ=ντρο του χωριοB, βλ=πει σε 2 δρ@NουX. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαN=ρισNα 64 τ.N. 1ου ορ@φου, στην οδ@ ΖηνοποBλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στον Κ0τω Ξηρι0. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4100 τ.N. στον επαρχιακ@ δρ@Nο Καρπενησ?ου –ΠρουσοB. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα -διαNερ?σNατα -Nονοκατοικ?εX στη ΛαN?α.

κατοικ?α Nε φωX & νερ@ στην Παλι0 Β?νιανη. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ NεταχειρισN=νη γκαρσονι=ρα Nε πανοραNικ> θ=α, ατοNικ> θ=ρNανση – Nπ@ιλερ, βασικ> επ?πλωση, πλησ?ον πλατε?αX Καρπενησ?ου. Τηλ. 2310-912350. AρεX 1-4 N.N. & 6-8 N.N. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 101 τ.N., υπερυψωN=νο, ισ@γειο, διαNπερ=X, Nε 3 υ/δ, Nπ0νιο, wc, αυτ@νοNη θ=ρNανση, τζ0κι, π@ρτα ασφαλε?αX, αποθ>κη, 4 Nπαλκ@νια, κατασκευ> ‘ 08, στην οδ@ Καφαντ0ρη & Μπουκοβαλα?ων. ΤιN>: 165.000 ευρR. Τηλ. 6977648375. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α 60 τ.N. στο Χαλ?κι Τριχων?δαX. Τηλ. 2107645058, 6974129654. ΠΛΕΙΤΑI νε@κτιστη, ανεξ0ρτητη, π=τρινη και φιλανδικ> Nεζον=τα 107 τ.N. υπερπολυτελοBX κατασκευ>X Nε 1 στρ=NNα περ?που οικ@πεδο Nε εκπληκτικ> θ=α στο ΒελοBχι 1200N. απ@ Καρπεν>σι προX Καλλιθ=α (Μπι0ρα) στη θ=ση «ΜεσοχRρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑI νε@κτιστη, ανεξ0ρτητη, π=τρινη και φιλανδικ> Nεζον=τα 130 τ.N. υπερπολυτελοBX κατασκευ>X Nε 1550 N. οικ@πεδο Nε εκπληκτικ> θ=α στο ΒελοBχι 1200N. απ@ Καρπεν>σι προX Καλλιθ=α (Μπι0ρα) στη θ=ση «ΜεσοχRρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑΙ σπ?τι 200 τ.N. σε κτ>Nα 5 στρεN., σε κεντρικ@ σηNε?ο, 2’ απ@ την π@λη του Καρπενησ?ου. Ενδε?κνυται και για ταβ=ρναεστιατ@ριο. ΤιN>: 275.000 ευρR. Τηλ. 6970623043.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετZρτη 10 Αυγοkστου 2011 / Σελhδα 27

Ε

ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΕΙΤΑΙ εξοπλισwi καταστgwατο καλλυντικ{ν & κοσwηwZτων (διακοσwητικZ πZνελ κ.α.). Τηλ. 2237021391. ΠΛΕΙΤΑI σνακ-wπαρ-καφενεhο στην οδi Προυσιωτhσση 4, στην καινοkρια λαϊκg. Τηλ. 6984553367. ΠΛΟΥΝΤΑI fπιπλα, σχεδiν καινοkρια. 2 wονZ κρεβZτια wε τα στρ{wατZ του, 2 κοwοδhνα, 1 fπιπλο καθρfφτη και 1 σαλiνι wπαwποk. Πωλοkνται & τwηwατικZ. Τηλ. 6970590689. ΠΛΕΙΤΑI καφf - σνακ wπαρ απfναντι απi το παλιi ΚΤΕΛ. Τιwg: 35.000 ευρ{. Τηλ. 6974219314. ΠΛΕΙΤΑI τριφkλλι, χορτZρι & Zχυρο. Τηλ. 6932396375. ΠΛΕΙΤΑI επαγγελwατικi ψυγεhο. Τηλ. 6972444346. ΠΛΕΙΤΑΙ καραwπhνα Caesar Guerini Cladius Kalliston σε Zριστη κατZσταση. Τιwg: 1150 ευρ{. Τηλ. 6974466870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο επαγγελwατικi χ{ρο 135 τ.w. στην Γ. ΚαραϊσκZκη 7 & Κατσαντ{νη 1 γωνhα. Τηλ. 6981501171, 6980416337. ΠΛΕΙΤΑI wαντεwfνια ξυλiσοwπα wικρ{ν διαστZσεων wε ικανiτητα θfρwανση 40 τ.w. Τιwg: 120 ευρ{. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI καντhνα 308 MERCEDES. Τηλ. 6970925358, 2237041086. ΠΛΕΙΤΑI εξοπλισwi πανηγυρι{ν (τραπfζια, καρfκλε, 2 φορτηγZ ψυγεhα, ψυγεhα-καταψkκτε, 1 φορτηγi wεταφορZ). Τηλ. 6972772154. ΠΛΕΙΤΑΙ γκρfιντερ 140G , wε air condition γνgσιο & αυτiwατο γρασZρισwα. Τηλ. 6974347164. ΠΛΕΙΤΑI αναψυκτgριο πλgρω εξοπλισwfνο στον πεζiδροwο Καρπενησhου. Τιwg συζητgσιwη. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI επιχεhρηση fτοιwων ενδυwZτων στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 6945776025. ΠΛΕΙΤΑI ταβfρνα πλgρω εξοπλισwfνη, στον Προυσi. Iηw. Αναγνωστiπουλο. Τηλ. 6936884744, 2237080198. ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για αντιπαροχg οικiπεδο 4000 τ.w., εκτi σχεδhου, επικλινf, αwφιθεατρικi, Zρτιο & οικοδοwgσιwο, wε απfραντη θfα, επh του δρiwου ΜεσαwπελιZ – ΚορυσχZδων (Χοkwα) ανZwεσα σε ξεν{νε & πολυτελεh οικhε. Τηλ. 6932708713 ΠΛΕΙΤΑΙ wεζεδοπωλεhο εν λειτουργhα στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ πλgρη εξοπλισwi ταβfρνၠσε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ τριφkλλι & Zχυρο. Τηλ. 6932396375. ΠΛΕΙΤΑΙ κοwwωτgριο wε wεγZλο πελατολiγιο για προσωπικοk λiγου. Τηλ. 6977267285. ΠΛΕΙΤΑΙ σταβλαχυρ{νၠ(καλkβα) στον ΞηριZ. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑΙ κατZστηwα 160 τ.w. στην πρ{ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΠΛΕΙΤΑΙ βοηθητικi χ{ρο wε αποθgκη στον Πρ. Ηλhα. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑI επιχεhρηση ταβfρνα-wπαρ εν λειτουργhα, wε βερZντε & θfα, fναντι Νοσοκοwεhου, λiγω συνταξιοδiτηση. Τηλ. 2237025773, 6972316897. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστgwατα 250 τ.w. το καθfνα g 1 κατZστηwα 500 τ.w. στην πρ{ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044.

Α

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα 50 τ.w. wε τζZκι στον Προφgτη Ηλhα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο 2αρι 53 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση κοντZ στη φοιτητικg εστhα, στη Λαwhα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.w. επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη, απfναντι απi το 4ο Iηw. Σχολεhο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δkο 2αρια wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi Ηφαhστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση, χωρh κοινiχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Ν Ε

ΝικολZου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 120 τ.w., 4ου ορiφου, wε 3 υ/δ, στην οδi Κατσαντ{νη 2. ΚατZλληλο και για γραφεhα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, δhπλα στο 3ο Iηw. Σχολεhο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλgρω επιπλωwfνη wεζονfτα 45 τ.w. πλησhον 1ου Iηw. Σχολεhου. Τηλ. 6974710271. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wεγZλο ισiγειο 3αρι wε αυτiνοwη θfρwανση, επh τη Ν. ΣτρZτου & Στ. Γρανhτσα 7, κοντZ στο 2ο Iηw. Σχολεhο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.w. 2ου ορiφου, χωρh κοινiχρηστα, wε αυτiνοwη θfρwανση, τζZκι & βερZντε γkρω-γkρω, κοντZ στου Αγ. ΕυρυτZνε. Τιwg: 300 ευρ{. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα στην ΠZτρα, δhπλα στο ΤΕΙ. Προτιwοkνται ΕυρυτZνε φοιτητf. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροkwπα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρkχωρο, 3ου ορiφου, στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαwfρισwα 100 τ.w., 4ου ορiφου, ανακαινισwfνο, wε τερZστια πfργκολα, στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 75 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Ν. ΣτρZτου 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοkρια πολυκατοικhα, στη ΛαγκαδιZ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισwfνο οροφοδιαwfρισwα wε wεγZλε βερZντε, θfα & αυτiνοwη θfρwανση, fναντι DIA. Τιwg: 300 ευρ{. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε Zριστη κατZσταση, wε αυτiνοwη θfρwανση & τζZκι, στον ΠZνω ΞηριZ. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγiρη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο 2αρι πλησhον Νοσοκοwεhου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 70 τ.w. wε 2 υ/δ, επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, σε ισiγειο 2οροφη οικοδοwg, ανεξZρτητο, διαwπερf, wε απεριiριστη θfα. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαwfρισwα στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο στην οδi Ζηνοποkλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο studio σε καινοkρια πολυκατοικhα wε αυτiνοwη θfρwανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.w., 2ου ορiφου, πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοkριο, ρετιρf, διαwπερf, wε αυτiνοwη θfρwανση, δhπλα στο Γηροκοwεhο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wονοκατοικhα (για σεζiν g wiνιwα) 80 τ.w. πλgρω επιπλωwfνη, wε αυτiνοwη θfρwανση, τζZκι, γκαρZζ & κgπο στον Πρ. Ηλhα. Τιwg: 500 ευρ{. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορiφου wε αυτiνοwη θfρwανση κοντZ στο 2ο Iηw. Σχολεhο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα wε θfα την πλατεhα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορiφου, γωνιακi, ηwιεπιπλωwfνο, πZνω απi την ΤρZπεζα Πειραι{. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση στον ΞηριZ. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιfρα 32 τ.w. ρετιρf, wε wεγZλη βερZντα & θfα, πλησhον wετρi Πανiρwου, στου Αwπελiκηπου. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkρια επιπλωwfνη γκαρσονιfρα κοντZ στον Βερiπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση, δhπλα στο 2ο Iηw. Σχολεhο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρf 55 τ.w στην οδi Σακαλg 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 30 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Ρ. Φεραhου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα 30 τ.w. στην οδi Παπακυριαζg 4, στη Λαwhα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαwπερf wε αυτiνοwη θfρwανση & ελZχιστα κοινiχρηστα, στην aνω Κυψfλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.w., 2ου ορiφου, πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 100 τ.w. wε 2 υ/δ στην οδi Μεγ. ΑλεξZνδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοkριο, κεντρικi, επιπλωwfνο, wε τζZκι & αυτiνοwη θfρwανση. ΕνοικιZζεται & για σεζiν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο επιπλωwfνο 2αρι 55 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση & τζZκι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.w. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πfτρινη επιπλωwfνη wονοκατοικhα 85 τ.w. wε κgπο, στο Μικρi Χωριi. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wεγZλη, καινοkρια, επιπλωwfνη γκαρσονιfρα, χωρh κοινiχρηστα, στη ΛαγκαδιZ. Τιwg: 200 ευρ{. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkριο 4αρι ρετιρf, διαwπερf, wε αυτiνοwη θfρwανση και τζZκι. Τηλ. 2237021061, 6979117800801. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγεια οικhα 50 τ.w. στο ΜεγZλο Χωριi. κ. aννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα στην οδi Κατσαντ{νη 4. Τιwg προσιτg. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 47 τ.w. σε ισiγειο wονοκατοικhၠπου βλfπει σε αυλg, στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi Αφροδhτη 11, απfναντι απi τη στεγασwfνη λαϊκg αγορZ. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοkρια διαwερhσwατα 75 τ.w. fκαστο, wε τζZκι. Το fνα 2ου iροφο, επιπλωwfνο wε ψυγεhο και κουζhνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.w. περhπου πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση στο 1ο Iηw. Σχολεhο, κοντZ στο ΤΕΙ, στην οδi ΚαφαντZρη & ΝικολZου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkρια γκαρσονιfρα 30 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση κοντZ στο κfντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαwfρισwα 68 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Κολοκοτρ{νη 3. Τηλ. 2104674840, 6977635733, 6937972355. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkριο 2αρι διαwfρισwα wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi ΠZτwου 16 στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι wε αυτiνοwη θfρwανση, πλgρω επιπλωwfνο, wε τζZκι και πZρκινγκ σε νεiκτιστη πολυκατοικhα, στην οδi Χρ. ΚατσZwπα 4, στο δρiwο του Γηροκοwεhου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.w. επιπλωwfνο και wη, στο κfντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkργιο πολυτελf studio, πλgρω επιπλωwfνο – εξοπλισwfνο, χωρh κοινiχρηστα, σε κεντρικi σηwεhο τη πiλη. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα 36 τ.w. πλgρω εξοπλισwfνη, πλησhον δικαστηρhων. Τηλ. 6977921245.

υρ υτ α

ΠΛΕΙΤΑΙ HONDA INNOVA 125i INJECTION wε 1200 χλw, ελαφρ{ wεταχ/νο, αγρατσοkνιστο, αγορασwfνο τον 08/2010 wε fξτρα βαλιτσZκι, κλειδαριZ, αδιZβροχο, κουκοkλα και καινοkρια ελαστικZ METZELER. Τιwg: 2.000 ευρ{. Τηλ. 6951655202. ΠΛΕΙΤΑI RAV4 Luxury 2.000cc, πετρfλαιο, wοντfλο ’07, wε 105.000 χλw, full extra. Iεκτi κZθε fλεγχο. Τιwg: 25.500 ευρ{. Τηλ. 6977290221. ΠΛΕΙΤΑΙ Volkswagen 1600cc, full extra, χρ{wατο ασηwh, wε 128.000 χλw, service 1 wηνi, ΚΤΕΟ & καινοkρια λZστιχα. bλεγχο δεκτi. Τηλ. 6973341862. ΑΓΟΡΑΖ αυτοκhνητα g πιστοποιητικZ για απiσυρση. Γι{ργο Παπαδηwητρhου. Τηλ. 6932447939. ΠΛΕΙΤΑI TOYOTA LAND CRUISER LUXURY 3000cc, πετρfλαιο, wοντfλο, 9/2007, 3θυρο, 56.000 χλw. Τιwg: 28.000 ευρ{. Τηλ. 6944317315. ΠΛΕΙΤΑI LAND ROVER FREELANDER II, HSE i6, 68.000 χλw, χρ{wατο γκρι, service αντιπροσωπεhα, airbag 8+, ατρακZριστο, προβολεh οwhχλη, Xenon φ{τα, ABS, ηλεκτρικZ παρZθυρα, κεντρικi κλεhδωwα, ηλεκτρικοh καθρfφτε, CD Player, δερwZτινα καθhσwατα, Cruise Control, αισθητgρၠβροχg, ηλεκτρικZ καθhσwατα. Τιwg: 24.000 ευρ{. Τηλ. 6976762626. ΠΛΕΙΤΑI BMW E36 1600cc, 116hp, wοντfλο ’95, wε διζωνικi κλιwατισwi, ζZντε αλουwινhου 15’’, συναγερwi. ΑτρακZριστο, σε Zριστη κατZσταση. Τιwg συζητgσιwη. Τηλ. 6986648943. ΠΛΕΙΤΑI DAEWOO 800cc, wοντfλο ’00, wε air condition, καινοkρια λZστιχα, wια 4αδα χιονολZστιχα, καινοkριο αwορτισfρ, wε 100.000 χλw. Iεκτi κZθε fλεγχο. Τηλ. 6985800657. ΠΛΕΙΤΑI GOLF 4 1.8 turbo, full extra, 420 hp. Τιwg 10.500 (συζητgσιwη). Τηλ. 6984454849. ΠΛΕΙΤΑΙ SUZUKI GRAND VITARA 1600CC, wοντfλο 8/04, χρ{wα wπεζ wεταλλικi, 95.000 χλw., full extra, βιβλhο service, ατρακZριστο, πρ{το χfρι, ιδι{τη. Τιwg: 8.500 ευρ{. Τηλ. 6976720807. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OCTAVIA, wοντfλο G04, 1800cc, 4x4. Τιwg συζητgσιwη. Τηλ. 6944532365. ΠΛΕΙΤΑΙ Fiat Panda 1250cc, wοντfλο 11/05, 50.000 χλw, χρ{wατο λαχανh. Τιwg: 5.000 ευρ{. Τηλ. 2237025612, 6978590696. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακZριστο, full extra. Τιwg: 5.800 ευρ{. Τηλ. 6979223694. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, wοντfλο 2002 wε 75000km. Iιαθfτει κλιwατισwi, υδραυλικi τιwiνι, υπολογιστg ταξιδιοk, ηλεκτρικZ παρZθυρα εwπρi, συναγερwi. Πρiσφατο wεγZλο servis και καινοkργια λZστιχα. Τιwg 3500 ευρ{. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, wοντfλο ‘98, 110.000 χλw, σε αρhστη κατZσταση, wε ηλ. παρZθυρα & καθρfφτε, A/C, συναγερwi, immobilizer. Iεκτi κZθε fλεγχο. Τιwg: 6.000 ευρ{ wετρητZ. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρZσινο, wε 54.000 χλw. Τιwg: 2.900 ευρ{. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, wοντfλο ’93, 188.000 χλw, χρ{wα λευκi. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρh τεκwgριο, 78.000 χλw., wοντfλο 2003, σε Zριστη κατZσταση, φυλZσσεται σε γκαρZζ. Iεκτi κZθε fλεγχο. Τιwg: 14.500 ευρ{. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, wε σχZρε οροφg, προβολεh οwhχλη, συναγερwi, Air Condition, υδραυλικi τιwiνι, ρZδιο CD MP3, σε Zριστη κατZσταση. Τιwg 6.500 ευρ{. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑΙ κλοkβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, wε κεντρικi κλεhδωwα, σκZρε φiρτωση, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιwg: 9.500 ευρ{. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, wοντfλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο DAIHATSU SARAH 4x4, 1300cc, wοντfλο ’91, χρ{wατο wπλε, σε καλg κατZσταση. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, wοντfλο 2000 & χρ{wατο wπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 wοντfλο ’93, βενζινοκhνητο, καταλυτικi wε καινοkρια λZστιχα και αwορτισfρ. Αλλαγg και wε wικροwεσαhο ΙΧ επιβατικi wοντfλο 2001 και νεiτερο. Τιwg: 4.000 ευρ{, συζητgσιwη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε Zριστη κατZσταση wε δερwZτινα καθhσwατα, κοτσαδiρο, ηλιοροφg. Τιwg: 14.000 ευρ{. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, wοντfλο ’99. aδεια για αγροτικi- επαγγελwατικi. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 wZρκၠMAZDA TRIBUTE 2000cc, wοντfλο 2003, χρ{wατο wπλε, ατρακZριστο, wε ζαντολZστιχα, ηλιοροφg, δερwZτινα καθhσwατα, pull bar, σχZρα σκι, mp3 player, ηχοσgστηwα, full extra, wε 100.000 χλw. Iεκτi κZθε fλεγχο. Τιwg ευκαιρhα: 10.500 ευρ{. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο Renault Laguna 1600cc, wοντfλο 2001, χρ{wατο ασηwh πfρλα, 78.000 χλw., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτικi MITSUBISHI L200, 4x4, πολλZ extra σε πολk καλg κατZσταση. Τιwg συζητgσιwη. Τηλ. 6974466781. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο Nissan Primera 1600cc, wοντfλο ’98, σε Zριστη κατZσταση, προστατευwfνο σε γκαρZζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, wοντfλο ’98, ατρακZριστο. Iεκτi κZθε fλεγχο. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο PAJERO PANIN 1800cc, wε ζZντε αλουwινhου, χρ{wατο ασηwh, σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 2237024564. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο MITSUBISHI CARISMA 1600cc, wοντfλο 2000, 150.000 χιλ., Τηλ. 6947840657. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο HYUDAI ACCENT 1400cc, wοντfλο 2002, full extra, wε air condition. Τιwg: 3.200 ευρ{. Τηλ. 6978720243. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο wZρκၠSUZUKI SAMURAI, cabrio, 1800cc, wοντfλο 2000, wε 70.000 χλw., σε Zριστη κατZσταση. Τιwg: 5:000 ευρ{. Τηλ. 6972288467.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα, επιπλωwfνη g wη, wε αυτονοwhα & χωρh κοινiχρηστα, κοντZ στο Βερiπουλο. Τιwg προσιτg. Τηλ. 6978850990. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 55 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση, κοντZ στην αγορZ. Τηλ. 6978891096. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, στη Λαwhα, διαwfρισwα 68 τ.w., 3ου ορiφου, διαwπερf, επιπλωwfνο, γκαρZζ προαιρετικi, στην οδi Αβfρωφ 34-36. Τηλ. 6973829980, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 1ου ορiφου, wε αυτiνοwη θfρwανση, wπiιλερ, wiνωση στην οδi Χαρ. Τρικοkπη 26. Τηλ. 2237023734, 6979169582. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο 3αρι wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi Κατσαντ{νη 4, δhπλα στην Α/θwια Εκπαhδευση. Τηλ. 6977788958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wονοκατοικhα wε 3 υ/δ, κουζhνα, σαλiνι & τζZκι, στην οδi Γ. Παπανδρfου 9. Τηλ. 2106394328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι στο Καρπενgσι. τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι wε τζZκι, αυτiνοwη θfρwανση & απεριiριστη θfα, κοντZ στο κfντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2αρια καινοkρια, επιπλωwfνα g wη, wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi Αρwονhၠ7. Τηλ. 6972261367. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα wε αυτiνοwη θfρwανση στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6977599681. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα επιπλωwfνη g wη, fναντι Iηwαρχεhου. Τιwg συζητgσιwη. Τηλ. 6986017145. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι wε 2 υ/δ, κουζhνα, τζZκι & αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Νικ. ΣτρZτου. Τηλ. 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι wε αυτiνοwη θfρwανση & τζZκι, στην οδi Αγ ΝικολZου. Τηλ. 6977424674, 2310705478. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη wονοκατοικhα 80 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση, για σεζiν g για χρiνο, στο Ν. IερwZτι. Τηλ. 6972888139. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορiφου, wε αυτονοwhα θfρwανση, επh τη οδοk Ιατρhδου. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα δkο δωwατhων, χολ, κουζhνα, wπZνιο πλησhον πλατεhα. Τιwg ευκαιρhα. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkριο επιπλωwfνο 2αρι για του καλοκαιρινοk wgνε. Τηλ. 6978850990. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εξοχικg wονοκατοικhα 95 τ.w. πλgρω επιπλωwfνη, wε θfα, για 2 οικογfνειε, στου ΚορυσχZδε. Τιwg πολk καλg. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkρια επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 40 τ.w., 2ου ορiφου, wε τζZκι, ηλιακi θερwοσhφωνα, αυτiνοwη θfρwανση & hντερνετ στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237023221, 6981452239. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 30 τ.w. στην οδi Νικ. ΣτρZτου 8. Τηλ. 6972869670. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 80 τ.w., διαwπερf, fναντι ΚΤΕΛ. Τηλ. 2237023754, 6974409450. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi ΠZτwου 16, στον Προφgτη Ηλhα. Τηλ. 2237025328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα 40 τ.w. 1ου ορiφου, επιπλωwfνη, wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Γενναδhου 6. Τηλ. 6973243114. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, 1ου ορiφου, wε αυτiνοwη θfρwανση κοντZ στο 2ο Iηw. Σχολεhο. Τηλ. 2237023311, 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkριο επιπλωwfνο g wη 2αρι wε αυτονοwhα κοντZ στο ΤΕΙ. Τιwg προσιτg. Τηλ. 6978850990. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωwfνε νεiδwητε γκαρσονιfρε στη ΛαγκαδιZ. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wονοκατοικhα στην παραλhα Ραχ{ν Φθι{τιδၠγια θερινg g χειwερινg περhοδο. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλgρω επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση, τζZκι, χωρh κοινiχρηστα, wε υπfροχη θfα στην οδi Γενναδhου 5. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 85 τ.w. στην οδi Γ. Κονδkλη 13, κοντZ στην Εφορhα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελwατικi χ{ρο wε wικρg κουζhνα & wπZνιο στην οδi Γ. Κονδkλη 13, κοντZ στην Εφορhα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 60 τ.w. στην οδi Ζαχ. Παπαντωνhου 2, πZνω απi τα γραφεhα τη Ν.I., κοντZ στην κεντρικg πλατεhα Καρπενησhου. Ιδανικi και για επαγγελwατικg στfγη. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στη Θεσσαλονhκη, πλησhον Πανεπιστηwhου, ιδανικi για 1-2 φοιτητf. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο διαwfρισwα wε 2 υ/δ, ανεξZρτητο, διαwπερf, wε wερικg επhπλωση στον ΞηριZ. Τιwg: 250 ευρ{. Τηλ. 2237080601, 6985645859.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη wονοκατοικhα 90 τ.w. wε 2 υ/δ, 2 wc, κουζhνα, σαλiνι. Τηλ. 6977252320. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wονοκατοικhα wε 2 υ/δ, καθιστικi, κουζhνα, wπZνιο, αποθgκη, θfρwανση & κgπο στο Μεγ. Χωριi. Τηλ. 6972440396. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 75 τ.w., 1ου ορiφου, επh τη οδοk Αθ. Καρπενησι{τη. Τηλ. 6972162956. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα wε αυτiνοwη θfρwανση, πZρκινγκ, χωρh κοινiχρηστα. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkρια ευρkχωρη γκαρσονιfρα 35 τ.w. 1ου ορiφου, wε αυτiνοwη θfρwανση & καινοkρια επhπλωση, κοντZ στο 2ο Iηw. Σχολεhο. Τιwg λογικg. Τηλ. 2237024543. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 92 τ.w., wε αυτiνοwη θfρwανση, 2 υ/δ, 2 wπZνια, κουζhνα, αποθgκη, στην οδi Ν. ΣτρZτου. Τηλ. 2237024424, 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη καινοkρια γκαρσονιfρα στην Νικ. ΣτρZτου & Ιεροwνgwονο. Τηλ. 6972161066, 6973779317. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ επιπλωwfνε γκαρσονιfρε. Τιwg λογικg. Τηλ. 2237023891. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδi Εθν. ΑντιστZσεω 5. Τηλ. 2109735481, 6974339392. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελwατικi χ{ρο 40 τ.w. κZτω απi τη IΟΥ Καρπενησhου. Ιδανικi για γραφεhο g wικρi κατZστηwα. Τηλ. 6949198770. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο 3αρι wε τζZκι στον Πρ. Ηλhα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 45 τ.w. πλgρω επιπλωwfνο και εξοπλισwfνο, στον οδi Χαρ. Τρικοkπη 41. Τηλ. 2237023604. ΕΝΟΙ ΚΙ ΑΖ ΕΤΑ Ι γκαρσο νιfρα 35 τ. w. 3ο υ ο ρiφ ο υ, πλgρω επ ιπλωwfνη, wε ασανσfρ, πZνω απi την τρZπεζα Πειραι{. Τιwg π ολk καλg. Τηλ. 2237023958, 6973707675. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηwα στην οδi Σπ. ΤσιτσZρα 6. Τιwg λογικg. Τηλ. 6944548038. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 35 τ.w. 1ου ορiφου, στην οδi Αγ. ΝικολZου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηwα 40 τ.w. επh τη Ζηνοποkλου 37 (fναντι IΕΗ). Τηλ. 2237024480. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 105 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση, wπiιλερ, wiνωση, χωρh κοινiχρηστα, wε απεριiριστη θfα, στην οδi Ιατρhδου. Τηλ. 2231021371. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορiφου, στην οδi Iωδ{νη 6, στη Λαwhα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαwfρισwα wε αυτiνοwη θfρwανση & τζZκι, σε Zριστη κατZσταση, στην οδi ΠZτwου. Κ. Κικg. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi ΠZτwου. Κ. Κικg. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδi Κυθgρων & Ζακkνθου, στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα στην οδi Αγ.

ΖΗΤ εργασhα παντi τkπου. Εhwαι νοσοκiwα και φυσιοθεραπεkτρια 55 ετ{ν. Iουλεkω χωρh ρεπi. Κα Κατερhνα. Τηλ. 6997682524. ΒουλγZρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ω εσωτερικg ηλικιωwfνου, κατZκοιτου, παιδιZ, οικιακf εργασhε, καθ{ και δουλειf σε ταβfρνα, πανσιiν. Τηλ. 6992531891. Κυρhα wε πεhρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεkθυνα τη φkλαξη παιδι{ν, απi βρεφικg fω σχολικg ηλικhα, wε δυνατiτητα βοgθειၠκαι στη wελfτη των wαθηwZτων του. Τηλ. 6932988422. ΖΗ ΤΕ# ΤΑΙ Zτοwο, το οποhο να διαwfνει στη Λαwhα, αλλZ να εργZζεται στο Καρπενgσι, για την κοινg καθηwερινg wεταφορZ wε στiχο την εξ ηwισεhၠδαπZνη στα fξοδα ταξιδιοk. Τηλ. 6942482261. Πτυχιοkχο wε φροντιστηριακg εwπειρhα & πειθαρχhα ΠΑΡΑΙΕΙ wαθgwατα σε wαθητf Iηwοτικοk & Γυwνασhου θεωρητικg κατεkθυνση. Τιwf προσιτf. Τηλ. 6981657134. ΖΗ Τ εργασhα για κουζhνα, εντi πiλη. Τηλ. 6976088244. Θfλετε να κερδhσετε χρiνο & χρgwα; ΑΝΑΛΑΜΒΑΝ την καταwfτρηση των αποδεhξε{ν σၠγια την Εφορhα. Τηλ. 6974905365. Κυρhα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεkθυνα την φροντhδα ηλικιωwfνων & παιδι{ν. Τηλ. 6973532467. ΖΗ Τ εργασhα ω wπfιwπι σhτερ. Μiνο πρωινf {ρε, εκτi ΣαββZτου & Κυριακg. Με εwπειρhα. Τηλ. 6980069760. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθαρhστρια στη Iοwνhστα. Εξαιρετικf αποδοχf, ΙΚΑ, διαwονg, διατροφg, wεταφορZ. Τηλ. 2237092201, 6973999751. Η Hygiene Service ΖΗ ΤΑ να προσλZβει πωλητf/τριε. Τηλ. 2441072373, 6947439797. Η εισαγωγικg ESPRESSO ΖΗΤΑ αντιπρiσωπο για iλο τον νοwi. Μiνο σοβαρf προτZσει. Τηλ. 6946505646. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργZτη για την AEGEAN POWER (π{ληση ηλεκτρικοk ρεkwατο). Τηλ. 2231027463, 2231045383. Mπf ι wπι σh τερ - κυρhα wε wεγZλη εwπειρhα και παιδαγωγικf γν{σει ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φkλαξη παιδι{ν απογευwατινf και βραδινf {ρε τα Σαββατοκkριακα και τι γιορτf. τηλ. 6973586709. Χειριστg ανυψωτικ{ν wηχανηwZτων wε δhπλωwα ΖΗ ΤΑ ανZλογη εργασhα. Τηλ. 6909235541. ΑποθηκZριο χειριστg κλαρκ wε προϋπηρεσhα ΖΗ ΤΑ ανZλογη εργασhα. Τηλ. 6977691117. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ συνεργZτε για στελfχωση ασφαλιστικοk γραφεhου στο Καρπενgσι. Τηλ. 2237025902. jρε 9.00-2.00. Κυρhα απi Βουλγαρhα wε πεhρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντhδα ηλικιωwfνων, iχι εσωτερικg, φkλαξη παιδι{ν, καθαριiτητα σπιτι{ν g ξενοδοχεhων, σιδfρωwα. Τηλ. 6942404448. Κυρhα απi Βουλγαρhα wε πεhρα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντhδα ηλικιωwfνων, αρρ{στων, κατZκοιτων, επhση, καθαριiτητα σπιτιοk, σιδfρωwα, φkλαξη παιδι{ν κZθε ηλικhα, σαν εσωτερικg. Τηλ. 6992531891, 2105225317. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθηγgτρια αγγλικ{ν για εργασhα σε φροντιστgριο. Τηλ. 2237025985, 6978896122. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ wοδhστρα για wiνιwη εργασhα στο Καρπενgσι. Πρωινf {ρε. Τηλ. 6946943719. Γυναhκα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φkλαξη ηλικιωwfνων. Τηλ. 6993749690. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σερβιτiρο για εστιατiριο – ψησταριZ. Τηλ. 6974302989. ΖΗ ΤΕ# ΤΑΙ κυρhα για φροντhδα ηλικιωwfνου. Τηλ. 6948599446. Απiφοιτη ΙΕΚ στελεχ{ν επιχειρgσεων, κZτοχο ECDL, γν{στη αγγλικ{ν, wε προϋπηρεσhα ΖΗ ΤΑ εργασhα πλgρου απασχiληση ω υπZλληλο γραφεhου. Τηλ. 6983153403. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Zτοwο wε γν{σει αγγλικ{ν & Η/Υ να εργαστεh σε τουριστικi γραφεhο. Θα προτιwηθοkν Zτοwα wε εwπειρhα στο τουριστικi αντικεhwενο. Τηλ. 2237080150, 6945396808. ΖΗ Τ εργασhα ω οικιακg βοηθi. Τηλ. 6988331660. ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρhα για τη φkλαξη ηλικιωwfνου, στο Μικρi Χωριi Ευρυτανhα. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ εργασhα ω wπfιwπι σhτερ. Τηλ. 6937812252. Κυρhα ΖΗ ΤΑ εργασhα για τη φροντhδα παιδι{ν g ηλικιωwfνων. Τηλ. 6937812252. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρhα για φkλαξη ηλικιωwfνου ατiwου στο Μικρi Χωριi Ευρυτανhα. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ εργασhα ω wπεhwπι σhτερ για παιδιZ ηλικhၠ2-7 ετ{ν. Τηλ. 6970874850. ΖΗ Τ εργασhα για φροντhδα ηλικιωwfνων ατiwων g ω οικιακg βοηθi. Τηλ. 6979300585. ΖΗΤΕ#ΤΑΙ οικιακg βοηθi για να φροντhζει ηλικιωwfνη κυρhα 3 ηwfρε την εβδοwZδα στην περιοχg Νf ο Iερ wZ τι Μι κροk Χω ριοk. Τη λf φω να επικοινωνhα: 6945644703, 2237041564. Ξε νο δο χεh ο 5 α στf ρων στο Καρ πε νg σι ΖΗ ΤΑ για την στελfχωση τwgwατο Spa φυσιοθεραπευτf / τριε, κοwwωτf τριε, αισθητικοk, Zτοwα για wανικιοkρ και πεντικιοkρ και Zτοwα για την ρεσεψιiν. Πληροφορhε στο Τηλ. 6938826965. ΖΗΤΕΙΤΑΙ καwαριfρα για τον παραδοσιακi ξεν{ να στα Φι δZ κια. Υ πεk θυ νο κ. Φ{ τη Τηλ. 2237023380, 6944427070. ΖΗ Τ εργασhα ω wπfιwπι σhτερ εντi νοwοk Ευρυτανhα.τηλ: 2237022184. ΖΗΤ εργασhα παντi τkπου τηλ: 6973984988.

νι κά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Ενοικιζεται

διαwfρισwα 120 τ.w. πhσω απi τη Νοwαρχhα, στην οδi Κατσαντ{νη 2. Τηλ. 6946604879

ΝΕΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkριο 3αρι wε wεγZλη βερZντα & αποθgκη, στην οδi Χρ. Καραπιπfρη 16, κοντZ στο 2ο Iηw. Σχολεhο. Τιwg λογικg. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΠΛΕΙΤΑI οικhα 77 τ.w. σε οικiπεδο 870 τ.w. στο ΜεγZλο Χωριi. Τηλ. 6978842179, 22370-41263. ΠΛΕΙΤΑI πfτρινη επιπλωwfνη διπλοκατοικhα wε καλοριφfρ και δkο εισiδου, στο κfντρο του Κερασοχωρhου Ευρυτανhα. Τηλ. 6971670614, 6972279605. ΠΛΕΙΤΑI οικhα 200 τ.w. σε οικiπεδο 5 στρ., επh κεντρικοk δρiwου, wε θfα, εhτε για ιδιοκατοhκηση, εhτε για επαγγελwατικg χρgση. Τιwg: 6986068832. ΠΛΕΙΤΑI wονοκατοικhα στην οδi Τριανταφυλλοποkλου. Τηλ. 6946510993. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαwfρισwα 95 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi Αwοργοk & Μυκiνου, στον ΞηριZ. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεwZχιο 9 στρ. περhπου, στου Αγ. Θεiδωρου Κρικfλου. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI οικiπεδο εντi σχεδhου, στο Κρhκελο, κοντZ στην πλατεhα. Τηλ. 6985719085. ΠΛΕΙΤΑI , γωνιακi οικiπεδο 400 τ.w. wε οικhα 96 τ.w., ηwιτελg, wε οικοδοwικg Zδεια. Τηλ. 6982995477. Μαθηwατικi ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαhτερα wαθgwατα σε wαθητf Γυwνασhου-Λυκεhου, για τι εξετZσει Σεπτεwβρhου, αλλZ και τη νfα χρονιZ. Τιwf λογικf. 6981283921.


Ανακοινώσεις

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ:ρτη 10 ΑυγοMστου 2011 / ΣελKδα 28

Η Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α. )JZου ΚαρπενησKου Ανακοιν^νει Η Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.)Η.Κ. λαZβ:νονταd υπ’ Lψιν την υπ’ αρKθZ. πρωτ. 35337/7714/27-7-11 Iγκριση τηd ΑποκεντρωZIνηd )ιοKκησηd ΘεσσαλKαd Στερε:d Ελλ:δοd, την υπ’ αρKθZ. 16/2011 απLφαση του ).Σ. τηd Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.)Η.Κ. το :ρθρο 10 παρ. 3 το ν. 3812/2009 ανακοιν^νει Lτι προτKθεται να συνεργαστεK Zε σχIση σMZβασηd ZKσθωσηd Iργου Zε Iναν/ZKα (1) ΝοσηλευτJ/τρια για την στελIχωση τηd )οZJd “ΒοJθεια στο ΣπKτι ΚαρπενησKου” που θα υλοποιηθεK στο )JZο ΚαρπενησKου. ΕΙ)ΙΚΟΤΗΤΑ: ΝοσηλευτJd /τρια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: )οZJ “ΒοJθεια στο ΣπKτι” ΚαρπενησKου. ΑΡ. ΘΕΣΕ9Ν: ΜKα (1) θIση. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α)Cδεια :σκησηd επαγγIλZατοd ΒοηθοM ΝοσηλευτJ. β)ΑπολυτJριοd τKτλοd δευτεροβ:θZιαd εκπαKδευσηd, δηλ. πτυχKο J δKπλωZα επαγγελZατικJd κατ:ρτισηd ΙΕΚ (πιστοποιηZIνο απL τον ΟΕΕΚ) κατεMθυνσηd ΝοσηλευτικJd J πτυχKο ΤZJZατοd Νοσηλευτ^ν-τριων ΤεχνικοM ΕπαγγελZατικοM ΛυκεKου J πτυχKο ΤZJZατοd Νοσηλευτ^ν-τριων ZIσηd ΤεχνικJd ΕπαγγελZατικJd ΝοσηλευτικJd σχολJd του ΥπουργεKου ΥγεKαd και ΠρLνοιαd J :λληd ισLτιZηd σχολJd τηd ηZεδαπJd J αλλοδαπJd αντKστοιχηd ειδικLτηταd. γ) ΕZπειρKα τουλ:χιστον 2 ετ^ν στο πρLγραZZα ΒοJθεια στο σπKτι. ΧΡΟΝΙΚΗ )ΙΑΡΚΕΙΑ: ΑπL την υπογραφJ τηd σMZβασηd Iωd τη λJξη του προγρ:ZZατοd (31/12/2011). Οι υποψJφιοι πρIπει να εKναι ηλικKαd απL 18 Iωd 30 ετ^ν. Οι υποψJφιοι δεν πρIπει να Iχουν καταδικαστεK για ποινικL αδKκηZα, να εKναι υπLδικοι J να τελοMν υπL δικαστικJ αντKληψη J απαγLρευση. Οι ενδιαφερLZενοι/εd θα πρIπει να υποβ:λουν αKτηση αυτοπροσ^πωd J ταχυδροZικ:, Iωd τιd 19/08/2011 ηZIρα ΠαρασκευJ και ^ρα 14:00, στα γραφεKα τηd Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.)Η.Κ, Γ. ΠαπανδρIου 1, πIραν τηd οποKαd ουδεZKα αKτηση θα γKνεται δεκτJ. Για πληροφορKεd επικοινωνJστε στα τηλIφωνα τηd Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.)Η.Κ. 2237021227 Οι ενδιαφερLZενοι ZποροMν να προZηθευτοMν το πλJρεd κεKZενο τηd προκJρυξηd καθ^d και την αKτηση συZZετοχJd στα γραφεKα τηd ΕΚΕΠΠΑ)ΗΚ (Γ. ΠαπανδρIου 1, Τ.Κ. 36100) καθηZεριν: )ευτIρα Iωd ΠαρασκευJ και ^ρεd 10:00 - 14:00.

Ε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡ9ΣΗ ΘΕΣΕ9Ν ΕΚΠΑΙ)ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ9ΠΙΚΟΥ Το ΤεχνολογικL ΕκπαιδευτικL HδρυZα (T.E.I.) ΛαZKαd, Zετ: τιd υπ' αριθZ. Φ16/148302/2009/Ε5/14-7-2011 ΥπουργικJ ΑπLφαση «Dγκριση προκJρυξηd θIσηd Ε.Π. ΤZJZατοd )ασοπονKαd και )ιαχεKρισηd ΦυσικοM Περιβ:λλοντοd του T.E.I. ΛαZKαd» που δηZοσιεMτηκε στο ΦΕΚ 511/26-7-2011 τ. Γ’ και Φ16/135774/2009, 24315πε, 35057πε/Ε5/14-7-2011 ΥπουργικJ ΑπLφαση «Dγκριση προκJρυξηd θIσεων Ε.Π. ΤZJZατοd ΗλεκτρονικJd του T.E.I. ΛαZKαd» που δηZοσιεMτηκε στο ΦΕΚ 516/27-7-201 1 τ. Γ', προκηρMσσει την πλJρωση των παρακ:τω θIσεων ΕκπαιδευτικοM ΠροσωπικοM (Ε.Π.).:

κτρονικId ΜετρJσειd και ΑισθητJρεd». Β. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ)ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ9Ν -ΜKα (1) θIση βαθZKδαd ΚαθηγητJ Zε γνωστικL αντικεKZενο «)ιηλεκτρικJ ΦασZατοσκοπKα ΕυρεKαd ΠεριοχJd ΣυχνοτJτων». -ΜKα (1) θIση βαθZKδαd ΑναπληρωτJ ΚαθηγητJ Zε γνωστικL αντικεKZενο «ΠρογραZZατισZLd Η/Υ - ΕφαρZογId στην ΗλεκτρονικJ ΤεχνολογKα». ΜIσα σε αποκλειστικJ προθεσZKα τρι:ντα (30) ηZερ^ν απL την εποZIνη τηd ηZεροZηνKαd τηd τελευταKαd δηZοσKευσηd στον ηZερJσιο τMπο, υποβ:λλονται στιd αντKστοιχεd ΓραZZατεKεd των ΤZηZ:των )ασοπονKαd και )ιαχεKρισηd ΦυσικοM Περιβ:λλοντοd, ΗλεκτρονικJd του Τ.Ε.Ι. ΛαZKαd, οι αιτJσειd των υποψηφKων ZαζK Zε Lλα τα αναγκαKα για την κρKση δικαιολογητικ: (δηλαδJ απL 25-8-2011 Iωd και 23-9-2011, κατ: τιd εργ:σιZεd ηZIρεd και ^ρεd απL 9.00 π.Z. Iωd 13.00 Z.Z.). Τα δικαιολογητικ: πρIπει να φIρουν αρKθZηση, να εKναι τοποθετηZIνα ZIσα σε ειδικL φ:κελο και να συνοδεMονται απL πλJρεd βιογραφικL σηZεKωZα, συνοπτικJ αν:λυση του επιστηZονικοM τουd Iργου, καθ^d και πKνακα των υποβαλλLZενων δικαιολογητικ^ν. Ο φ:κελοd θα περιλαZβ:νει και το ηλεκτρονικL ZIσο αποθJκευσηd των δικαιολογητικ^ν που υποβ:λλονται σε ηλεκτρονικJ ZορφJ. Τα δικαιολογητικ: πρIπει να εKναι θεωρηZIνα επKσηZα απL τιd αρχId που τα εξIδωσαν. Το αυτL ισχMει και για τα ξενLγλωσσα δικαιολογητικ:, τα οποKα πρIπει να συνοδεMονται απL νLZιZεd Zεταφρ:σειd. Οι τKτλοι σπουδ^ν του εξωτερικοM πρIπει να συνοδεMονται απL πρ:ξη J βεβαKωση του οικεKου οργ:νου

Zε την οποKα αναγνωρKζονται ωd ισLτιZοι προd τουd τKτλουd που απονIZονται απL τα εκπαιδευτικ: ιδρMZατα τηd ηZεδαπJd. ΣυZπλJρωση των δικαιολογητικ^ν τηd προκJρυξηd Zετ: την κατ:θεση και πρωτοκLλληση των αιτJσεων υποψηφιLτηταd, επιτρIπεται ZLνο αν πρLκειται για διευκρινιστικ: στοιχεKα που ζητJθηκαν συZπληρωZατικ: απL την οικεKα εισηγητικJ επιτροπJ J το εκλεκτορικL σ^Zα και αφοροMν σε δικαιολογητικ: που κατατIθηκαν εZπρLθεσZα. Οι ενδιαφερLZενοι για περισσLτερεd πληροφορKεd καθ^d και για το κεKZενο τηd προκJρυξηd, ZποροMν να απευθMνονται στιd αντKστοιχεd ΓραZZατεKεd των ΤZηZ:των: ΤZJZα )ασοπονKαd & )ιαχεKρισηd ΦυσικοM Περιβ:λλοντοd: ΤηλIφωνο 22370 2328225063 Η ταχυδροZικJ διεMθυνση εKναι: Παρ:ρτηZα ΚαρπενησKου T.E.I. ΛαZKαd ΤZJZα )ασοπονKαd και )ιαχεKρισηd ΦυσικοM Περιβ:λλοντοd Τ.Κ. 36 100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΤZJZα ΗλεκτρονικJd: ΤηλIφωνο: 22310 60139-122 Η ταχυδροZικJ διεMθυνση εKναι: T.E.I. ΛαZKαd ΣχολJ Τεχνολογικ^ν ΕφαρZογ^ν ΤZJZα ΗλεκτρονικJd 3° χ.λ.Z. Π.Ε.Ο. ΛαZKαd-ΑθJναd Τ.Κ. 35 100 ΛΑΜΙΑ Η προκJρυξη εKναι καταχωρηZIνη στην ηλεκτρονικJ διεMθυνση: www.teilam.gr.

τιd αν:γκεd του ΙδρMZατοd Iτουd 2011, στιd 30 ΑυγοMστου 2011, ηZIρα ΤρKτη και ^ρα 9:00’ π.Z., ωd εξJd: α) ΕKδη ΠαντοπωλεKου, β) ΕKδη ΚρεοπωλεKου (νωπ: κρIατα - πουλερικ:), γ) ΕKδη ΚατεψυγZIνων (κρIατα - ψ:ρια - πουλερικ: - λαχανικ:), δ)ΕKδη ΑρτοποιεKου (κουλοMρια - ψωZK αρτοπαρασκευ:σZατα λαγ:νεd κ.λπ.), ε) ΕKδη ΟπωροπωλεKου (νωπ: φροMτα και λαχανικ:) ΠροϋπολογισZοM εκατLν ογδLντα χιλι:δων (180.000,00) ΕΥΡ9, συZπεριλαZβανοZIνου του Φ.Π.Α. ΤLποd παρ:δοσηd: ΑποθJκεd του ΙδρMZατοd. Οι δαπ:νεd δηZοσKευσηd τηd διακJρυξηd (αρχικJd και τυχLν επαναληπτικJd) θα βαρMνουν τον αν:δοχο προZηθευτJ, σMZφωνα Zε το :ρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α’/04-09-2009). 9d ηZεροZηνKα λJξηd υποβολJd προσφορ^ν ορKζεται η 29η ΑυγοMστου 2011, ηZIρα )ευτIρα και ^ρα 15:00’, στα ΓραφεKα του ΙδρMZατοd (ΠρουσιωτKσσηd 6 ΚαρπενJσι). Η προσφορ: θα συνοδεMεται υποχρεωτικ: Zε τα δικαιολογητικ:, που αναφIρονται στουd

Lρουd τηd αριθ. 984/2011 διακJρυξηd. Σε περKπτωση που ο διαγωνισZLd αποβεK :γονοd J ασMZφοροd, θα επαναδιενεργηθεK στιd 9 ΣεπτεZβρKου 2011, ηZIρα ΠαρασκευJ και ^ρα 9:00' π.Z. 9d καταληκτικJ ηZεροZηνKα προσφορ^ν του επαναληπτικοM διαγωνισZοM ορKζεται η προηγοMZενη εργ:σιZη ηZIρα, δηλαδJ η 8η ΣεπτεZβρKου 2011, ηZIρα ΠIZπτη και ^ρα 15:00'. Το πλJρεd κεKZενο τηd διακJρυξηd Zε τουd Lρουd του διαγωνισZοM θα διατKθεται απL τιd 12-08-2011. Προd διευκLλυνση των ενδιαφεροZIνων θα εKναι αναρτηZIνο στο διαδKκτυο και συγκεκριZIνα στην ιστοσελKδα του ΙδρMZατοd: www.ikpe.gr. Η διακJρυξη σε Iντυπη ZορφJ θα διατKθεται απL τα γραφεKα του ΙδρMZατοd Zε την καταβολJ του ποσοM των τρι:ντα (30,00) ευρ^ και την Iκδοση διπλLτυπου εKσπραξηd απL το γραφεKο ΛογιστηρKου του ΙδρMZατοd. Η προZJθει: τηd σε Iντυπη ZορφJ εKναι προαιρετικJ.

Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ)ΗΛ9ΣΗΣ ΕΝ)ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την σMναψη σMZβασηd ZKσθωσηd Dργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ )ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ)ΕΥΤΙΚΟ Ι)ΡΥΜΑ T.E.I. ΛΑΜΙΑΣ )ΙΕΥΘΥΝΣΗ )ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ9ΠΙΚΟΥ ΛαZKα, 4-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 4 182

Ν Ε

ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝ9ΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙ)ΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ )Η ΜΟ Υ Κ Α Ρ Π Ε Ν ΗΣ Ι Ο Υ (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.)Η.Κ) ΚαρπενJσι : 8/8/2011 ΑριθZ. Πρωτ.: 39

υρ υτ α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ )ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ )ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το )ασαρχεKο ΚαρπενησKου διακηρMσσει )ηZLσιο ΜειοδοτικL )ιαγωνισZL Zε σφραγισZIνεd προσφορId και σMστηZα προσφορ:d Zε ενιαKο ποσοστL Iκπτωσηd (:ρθρο 5 του Ν.3669/08) για την ΕκτIλεση του Iργου: )ΙΑΝΟΙΞΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ )ΡΟΜΟΥ Γ' ΚΑΤ. «ΜΕΓΑ ΠΛΑΙ ΚΡΕΤΣΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ )ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ προϋπολογισZοM 42.312,00 ΕΥΡ9 Zε το ΦΠΑ. Ο διαγωνισZLd θα διεξαχθεK σMZφωνα Zε τιd διατ:ξειd του Ν.3669/08 «ΚωδικοποKηση τηd νοZοθεσKαd κατασκευJd δηZοσKων Iργων» και Zε τουd Lρουd του τεMχουd αναλυτικJd διακJρυξηd. Ο )ιαγωνισZLd θα διενεργηθεK την 30η ΑυγοMστου Iτουd 2011, ηZIρα ΤρKτη & ^ρα 10.00 π.Z. (λJξη επKδοσηd προσφορ^ν) στα ΓραφεKα του )ασαρχεKου ΚαρπενησKου εν^πιον τηd αρZLδιαd επιτροπJd. Αν για οποιοδJποτε σοβαρL λLγο δεν διεξαχθεK η δηZοπρασKα την προαναφερθεKσα ηZεροZηνKα J αν διεξαχθεK Zεν αλλ: δεν κατατεθεK καZKα προσφορ: θα διενεργηθεK σε νIα ηZεροZηνKα που θα καθορKσει Zε πρ:ξη τηd η Προϊστ:Zενη αρχJ και η οποKα θα γνωστοποιηθεK Zε FAX, πIντε 5 τουλ:χιστον ηZIρεd πριν απL τη νIα ηZεροZηνKα σε Lσουd Iλαβαν τεMχη του. Η Kδια διαδικασKα ZπορεK να επαναληφθεK και δεMτερη 2η φορ: Zε τουd Kδιουd Lρουd και προϋποθIσειd. Το Iργο προϋπολογισZοM 42.312,00 ευρ^ Zε το ΦΠΑ χρηZατοδοτεKται κατ: 100% απL τον ΕιδικL ΦορIα )ασ^ν του :ρθρου 8 του ν.3208/2003. Στη δηZοπρασKα, σMZφωνα Zε τιd διατ:ξειd του Ν.3669/08 γKνονται δεκτId: 1. ΜεZονωZIνεd εργοληπτικId επιχειρJσειd: α1. ΕγγεγραZZIνεd στο Μητρ^ο Εργοληπτικ^ν ΕπιχειρJσεων (Μ.Μ.ΕΠ) που τηρεKται στη Γ.Γ.).Ε του Υ.ΠΕ.Χ9.).Ε., εφLσον ανJκουν στην Α1 τ:ξη για Iργα κατηγορKαd Ο)ΟΠΟΙΙΑΣ και :νω Zε τουd ισχMοντεd περιορισZοMd ωd προd τα κατ^τερα Lρια καθ^d και εργοληπτικId επιχειρJσειd εγγεγραZZIνεd στα ΝοZαρχιακ: Μητρ^α αντιστοKχου προϋπολογισZοM για Iργα τηd αντKστοιχηd κατηγορKαd. α2. ΕγγεγραZZIνεd στο Μητρ^ο Εργοληπτικ^ν ΕπιχειρJσεων (Μ.Ε.Ε,Π.) που τηρεKται στη Γ.Γ.).Ε εξειδικευZIνεd εργοληπτικId επιχειρJσειd για Iργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ, που εKναι στελεχωZIνεd Zε )ασολLγουd J ΤεχνολLγουd )ασοπονKαd Α1, 1ηd τ:ξηd. α3. )ασολLγοι - )ασοπLνοι, κ:τοχοι πτυχKου Ε.).Ε. Β’, Γ’ & ) τ:ξηd. β. ΠροερχLZενεd απL κρ:τη - ZIλη τηd ΕυρωπαϊκJd Dνωσηd J του ΕυρωπαϊκοM ΟικονοZικοM

Χ^ρου (Ε.Ο.Χ.), J απL κρ:τη που Iχουν υπογρ:ψει την συZφωνKα για τιd )ηZLσιεd ΣυZβ:σειd (Σ.).Σ.) του ΠαγκLσZιου ΟργανισZοM ΕZπορKου (Π.Ο.Ε.),στα οποKα τηροMνται επKσηZοι κατ:λογοι αναγνωρισZIνων εργοληπτ^ν, εφLσον εKναι εγγεγραZZIνεd σε αυτοMd και σε τ:ξη και κατηγορKα αντKστοιχη Zε τιd καλοMZενεd του ΕλληνικοM Μητρ^ου ΜΕΕΠ. γ. ΠροερχLZενεd απL ωd ανωτIρω β' κρ:τη, στα οποKα δεν τηροMνται επKσηZοι κατ:λογοι αναγνωρισZIνων εργοληπτ^ν, εφLσον αποδεικνMουν Lτι Iχουν εκτελIσει Iργα παρLZοια Zε το δηZοπρατοMZενο, απL ποιοτικJ και ποσοτικJ :ποψη. 2. ΚοινοπραξKεd Εργοληπτικ^ν ΕπιχειρJσεων των παραπ:νω περιπτ^σεων α, β και γ σε οποιονδJποτε συνδυασZL ZεταξM τουd, υπL τουd Lρουd του :ρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (ΚοινοπραξKα στην Kδια κατηγορKα), υπL τον Lρο Lτι κ:θε ΕργοληπτικJ ΕπιχεKρηση θα συZZετIχει στο κοινοπρακτικL σχJZα Zε ποσοστL Lχι ZικρLτερο του 25% τηd καλοMZενηd κατηγορKαd. 3. ΚοινοπραξKεd Εργοληπτικ^ν ΕπιχειρJσεων για Iργα κατηγορKαd Ο)ΟΠΟΙΙΑΣ και ΚοινοπραξKεd ΕξειδικευZIνων Εργοληπτικ^ν ΕπιχειρJσεων για Iργα κατηγορKαd ΠΡΑΣΙΝΟΥ, που εKναι στελεχωZIνεd Zε )ασολLγουd J ΤεχνολLγουd )ασοπονKαd , εγγεγραZZIνεd στην τ:ξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π., Zε τιd προϋποθIσειd τηd παρ. 10 του :ρθρου 16 του Ν. 3669/08 (αναβ:θZιση ορKου λLγω κοινοπραξKαd) Για την συZZετοχJ στη )ηZοπρασKα και την υποβολJ προσφορ:d πρIπει να κατατεθοMν, απL κ:θε διαγωνιζLZενο εγγυητικJ επιστολJ του ΤΣΜΕ)Ε J Τρ:πεζαd που λειτουργεK νLZιZα στην Ελλ:δα J σε οποιαδJποτε :λλο κρ:τοd ZIλοd τηd Ε.Ε J του ΕυρωπαϊκοM ΟικονοZικοM Χ^ρου J του ΠαγκοσZKου ΟργανισZοM ΕZπορKου συνοδευLZενεd απL Zετ:φραση τουd στην ΕλληνικJ γλ^σσα J ΓραZZ:τιο του ΤαZεKου Παρακαταθηκ^ν και )ανεKων Mψουd 673 ΕΥΡ9, δηλαδJ ποσοστL 2% οι οποKεd θα απευθMνονται στο )ασαρχεKο ΚαρπενησKου σMZφωνα Zε το :ρθρο 24 του Ν.3669/08 και την αν:λογη στρογγMλευση. Ο χρLνοd ισχMοd τηd προσφορ:d των συZZετεχLντων στο διαγωνισZL, ορKζεται σε (6) Iξι ZJνεd απL την ηZεροZηνKα κατ:θεσηd τηd και οι εγγυητικId επιστολId συZZετοχJd θα Iχουν χρLνο ισχMοd που θα υπερβαKνει κατ: 30 ηZIρεd τον χρLνο ισχMοd τηd προσφορ:d. Οι ενδιαφερLZενοι ZποροMν να λ:βουν περισσLτερεd πληροφορKεd στα γραφεKα του )ασαρχεKου ΚαρπενησKου, τηd εργ:σιZεd ηZIρεd και ^ρεd (τηλIφωνο 22370 23904 αρZLδια υπ:λληλοd ΕυαγγελοποMλου ΜαρKα) Lπωd και φωτοαντKγραφα των συZβατικ^ν τευχ^ν του Iργου Zε δικJ τουd δαπ:νη και φροντKδα.

νι κά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ )ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ9ΜΕΝΗ )ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ)ΑΣ )/ΝΣΗ )ΑΣ9Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ )ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενJσι 8-8-2011 Αριθ. Πρωτ.: 3464

Ο )ασ:ρχηd ΚαρπενησKου ΣταMροd ΚοσZ:d )ασολLγοd

Για την Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.)Η.Κ. Η ΠρLεδροd ΚονιαβKτη ΕυδοξKα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ )ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ )ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ )ΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ9ΓΗΣ & ΕΡΓ9Ν -ΜKα (1) θIση βαθZKδαd ΑναπληρωτJ ΚαθηγητJ Zε γνωστικL αντικεKZενο «ΠεριβαλλοντικJ ΓεωZορφολογKα». Σ Χ Ο Λ Η Τ ΕΧ Ν Ο Λ ΟΓ Ι Κ 9 Ν ΕΦΑΡΜΟΓ9Ν ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ9Ν ΜΑΘΗΜΑΤ9Ν -ΜKα (1) θIση βαθZKδαd ΑναπληρωτJ ΚαθηγητJ Zε γνωστικL αντικεKZενο «ΗλεκτρικId -Ηλε-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ )ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ9ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥγειονοZικJ ΠεριφIρεια ΘεσσαλKαd & Στερε:d Ελλ:δαd Ι)ΡΥΜΑ ΚΟΙΝ9ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚαρπενJσι, 02/08/2011 Αριθ. Πρωτ. 985 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το HδρυZα ΚοινωνικJd ΠρLνοιαd ΕυρυτανKαd, Iχονταd υπLψη του: α) Tην Zε αριθZL 6588/21-072011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1650/Β'/25-72011) του ΥφυπουργοM ΥγεKαd και ΚοινωνικJd ΑλληλεγγMηd και του ΑναπληρωτJ ΥπουργοM ΟικονοZικ^ν, Zε την οποKα εγκρKθηκε το πρLγραZZα προZηθει^ν και υπηρεσι^ν Lλων των εποπτευοZIνων φορIων αρZοδιLτηταd του ΥπουργεKου ΥγεKαd και ΚοινωνικJd ΑλληλεγγMηd Iτουd 2011. β) Την Zε αριθZL 81/01-082011 απLφαση του ).Σ. του ΙδρMZατοd, σχετικ: Zε την Iγκριση διενIργειαd τακτικοM δηZLσιου διαγωνισZοM προZJθειαd ειδ^ν τροφKZων Iτουd 2011. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ )ηZLσιο ανοιχτL διαγωνισZL Zε σφραγισZIνεd προσφορId, για την προZJθεια τροφKZων για

Ο ΠρLεδροd του T.E.I. ΛαZKαd ΣταMροd Καρκ:νηd ΚαθηγητJd

Ο ΠρLεδροd του ΙδρMZατοd ΚοινωνικJd ΠρLνοιαd ΕυρυτανKαd Γε^ργιοd Στ. Αθανασι:d


Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ>ρτη 10 ΑυγοOστου 2011 / ΣελMδα 29

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜ.ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583 Λ. ΑΛΕΞΑΝ.ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

υρ υτ α

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1οe ΟΡΟΦΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

Ε

• ΕπενδυτικNe ΝN[οe • ΜεταποMηση - Τουρισ[Ne • Ε[πNριο -ΥπηρεσMεe • ΑστικL Αν>πτυξη • ΓυναικεMα Επιχειρη[ατικNτητα • ΝεανικL Επιχειρη[ατικNτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ.ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγMου 5, ΚαρπενLσι

Ανακοινώσεις

νι κά

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ν Ε

- 2237021122

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ.ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ .ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ .ΙΕΥΘΥΝΣΗ .ΑΣ=Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ .ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενLσι 3- 8- 2010 Αριθ[. Πρωτ. 3644

ΑΝΑΚΟΙΝ=ΣΗ Ανακοιν_νεται Nτι σO[φωνα [ε τιe ισχOουσεe διατ>ξειe του >ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδNθηκε ([ετ> απN αMτηση του Κ>ντζιου .η[ητρMου κατοMκου ΚαρπενησMου) ταυτ>ριθ[η Πρ>ξη χαρακτηρισ[οO τηe υπηρεσMαe [αe για Kκταση συνολικοO ε[βαδοO 5.372,80 τ.[. στη θKση «Μεσα[πελι>» οικισ[οO Γοργιαν>δων περιφKρειαe .η[οτικοO .ια[ερMσ[ατοe ΚαρπενησMου του .L[ου ΚαρπενησMου Νο[οO ΕυρυτανMαe. Με την πρ>ξη αυτL, η Kκταση χαρακτηρMζεται ωe εξLe: Η Kκταση ε[βαδοO 5.372,80 τ.[. υπ>γεται στιe εξαιρKσειe του νN[ου 998/79 κατ> τα ειe την παρ>γραφο 6 περMπτωση α' του >ρθρου 3 οριζN[ενα, αφοO φKρει Mχνη παλι>e καλλιKργειαe (γεωργικ_e καλλιεργοO[ενη Kκταση) και δεν εMναι κηρυγ[Kνη αναδασωτKα, οOτε επιβ>λλεται να κηρυχθεM αναδασωτKα και συνεπ_e δεν χαρακτηρMζεται ωe .>σοe L .ασικL Hκταση. Κατ> τηe πρ>ξηe του .ασ>ρχη επιτρKπονται αντιρρLσειe, εντNe δOο (2) [ην_ν απN την τελευταMα δη[οσMευση, εν_πιον τηe Πρωτοβ>θ[ιαe ΕπιτροπLe ΕπMλυσηe .ασικ_ν Α[φισβητLσεων του Νο[οO ΕυρυτανMαe. ΑντMτυπο τηe εν λNγω Πρ>ξηe, [ε το τοπογραφικN δι>γρα[[α που την συνοδεOει, στ>λθηκε στον .L[ο ΚαρπενησMου Ν. ΕυρυτανMαe για αν>ρτηση. ΠερισσNτερεe πληροφορMεe δMνο-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ .ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ.ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ.ΑΣ ΓΝ=ΜΟ.ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Π.Π.Ε.Α.) Με την αριθ[. Πρωτ.: 30416/4555/ 30-06-2011, Γνω[οδNτηση εγκρMθηκαν οι περιβαλλοντικοM Nροι [ε τα παρακ>τω στοιχεMα:

νται στην ΥπηρεσMα [αe τιe εργ>σι[εe η[Kρεe και _ρεe. Ο .ασ>ρχηe Ιω>ννηe Φ>καe .ασολNγοe ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ .ΙΕΥΘΥΝΣΗ .ΑΣ=Ν .ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενLσι 16- 9- 1987 Αριθ. Πρωτ. 4421 ΠΡΟΣ: κ. Κ>ντζιο .η[Lτ ριο του ΑριστεMδη Γοργιαν>δεe ΕυρυτανMαe

ΒΕΒΑΙ=ΣΗ Ο .ασ>ρχηe ΚαρπενησMου ΧρLστοe Ρ>πτηe, .ασολNγοe, βεβαι_ Nτι η Kκταση των 4041,27 [2 στην θKση Κ>τω ΚεφαλNβρυσο περιφKρειαe ΚαρπενησMου, που εικονMζεται στο τοπογραφικN δι>γρα[[α, που συντ>χθηκε απN τον πολιτικN [ηχανικN Ευαγ. ΘεοδωρNπουλο και επαληθεOτηκε απN τον .ασο¬λNγο Στρ>το ΧοτζοOδη, [ε τα στοιχεMα Α.Β.Γ...Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Α. και απο¬τελεM αναπNσπαστο τ[L[α τηe παροOσηe, δεν διKπεται απN τιe ισχOουσεe διατ>ξειe του Ν.. 86/69 και Ν. 993/79, οOτε ισχOει σ' αυτL πρωτNκολλο διοικητικLe αποβολLe, οOτε Kχει κηρυχθεM αναδασωτKα. Η βεβαMωση χορηγεMται Oστερα απN αMτηση του κ. Κ>ντζιου .η[ητρMου για κ>θε νN[ι[η χρLση. Ε.Ν. Ο .ασ>ρχηe ΧρLστοe Ρ>πτηe .ασολNγοe

Ονο[ασMα : ΠροκαταρκτικL ΠεριβαλλοντικL ΕκτM[ηση και ΑξιολNγηση (Π.Π.Ε.Α) του Kργου: “ΒελτMωση Oδρευσηe Τ.Κ. ΕπισκοπLe ..Ε. ΦραγκMσταe” στο .L[ο Αγρ>φων Ν. ΕυρυτανMαe. ΥπεOθυνοe Kργου: .L[οe Αγρ>φων, Τηλ. 22273 51122 , FAX : 22370 - 95795. Ο ΠΡΟΕ.ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Πολιτισ 

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετNρτη 10 Αυγο`στου 2011 / Σελ^δα 30 Επιl\λεια στ]ληv:

Συντακτικ] οlNδα

H Αλίκη στη Χώρα των θαυμάτων

Οι Pulp σ' ένα μεγάλο πάρτι

Προπpληση: www.ticketservices.gr, Public, ΣτοN Πεσlαζ_γλου ( Πανεπιστηl^ου 39 ), τηλεφωνικN : 210 7234567 Πληροφορ^εv: 210 9514779, 6948261212

Ε

Η Θεατρικ] <ιαδροl] παρουσιNζει την κωlωδ^α του ΑριστοφNνη, «ΕΙΡΗΝΗ», lε τον Π\τρο Φιλιππ^δη στο ρ_λο του Τρυγα^ου. ΜετN την πρpτη παρουσ^ασ] τηv, στην Επ^δαυρο, η παρNσταση περιοδε`ει σε _λη την ΕλλNδα. Η lετNφραση ε^ναι του Κ. Χ. Μ`ρη και η σκηνοθεσ^α Π\τρου Φιλιππ^δη. Η «Eιρ]νη» παρουσιNστηκε το 421 π.Χ. στουv δραlατικο`v αγpνεv τηv εορτ]v των ΜεγNλων <ιονυσ^ων και κ\ρδισε το δε`τερο βραβε^ο. Ο ΑριστοφNνηv \γραψε την κωlωδ^α αυτ] κατN τη διNρκεια των διαπραγlατε`σεων lεταξ` Αθηνα^ων και Σπαρτιατpν, που κατ\ληξαν στην ειρ]νη του Νικ^α, lε την οπο^α οι λαο^ των δ`ο αντιπNλων ]λπιζαν _τι θα λ]ξει ο Πελοποννησιακ_v π_λεlοv και θεωρε^ται \να απ_ τα πιο αντιπολεlικN \ργα _λων των εποχpν.

Ν Ε

ξ^δι lαγικ_, πετpνταv πNνω απ_ τη Χpρα των ΘαυlNτων, lαζ^ lε τουv ]ρωεv του παραlυθιο`.

Οι Pulp αποφNσισαν να lαζευτο`ν παρ\α και να πραγlατοποι]σουν lια σειρN απ_ live το καλοκα^ρι. Στιv συναυλ^εv θα συllετ\χουν _λα τα αυθεντικN l\λη του γκρουπ (Nick Banks, Jarvis Cocker, Candida Doyle, Steve Mackey,

Russell & Mark Webber) και θα πα^ξουν κοllNτια απ_ _λεv τιv περι_δουv τηv καρι\ραv τουv. (Ναι, αυτ_ σηlα^νει _τι θα πα^ξουν και τα αγαπηl\να lαv!). Αν θ\λετε να lNθετε περισσ_τερα, παρακαλp επισκεφθε^τε το

www.pulppeople.com, _που θα υποβληθε^τε σε \να lπαρNζ απ_ κωδικοποιηl\νεv ερωτ]σειv. 20.08.2011 Terra Vibe Park ΜαλακNσα, 37ο χλl Αθηνpν-Λαl^αv Τηλ: 210 8820426 www.didimusic.gr

«Έρημος» του Κάρλο Μικελστέτερ

νι κά

καθρ\φτη και το lαγικ_ γυαλ^ να βρει το χαl\νο βιολ^ τηv, συναντNει τον Λευκ_ Κο`νελο, τον ΓNτο του ΤσεσNιρ που χαlογελNει, τον Τρελ_ ΚαπελN, την ΚακιN Βασ^λισσα -ΝτNlα Κο`πα- lε τουv στρατιpτεv τραπουλ_χαρτα, τα Λουλο`δια που lιλNνε, αλλNζει τη lορφ] και το l\γεθοv τηv και βρ^σκεται στιv πιο παρNξενεv καταστNσειv. Και _λα αυτN lαζ^ lε αντικε^lενα που lετακινο`νται l_να τουv, να αιωρο`νται lε τουv ]ρωεv που πετο`ν, να συρρικνpνονται ] και να εξαφαν^ζονται. Απ_δραση απ_ τη lον_τονη πραγlατικ_τητα τηv καθηlεριν_τηταv, νοσταλγικ] επιστροφ] στην παιδικ] lαv ηλικ^α, στο lαγικ_ κ_σlο που ονειρευ_lαστε π^σω απ_ τον καθρ\φτη, \να Nνοιγlα στην π_ρτα τηv φαντασ^αv, \να τα-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟ<ΕΙΑΣ: 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΛΟΥΤΡΑΚΙ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΧΑΛΚΙ<Α 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΤΡΑΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ

υρ υτ α

Στο Μα`ρο Θ\ατρο δεν υπNρχουν διNλογοι, υπNρχει παντοl^lα, και _λα ε^ναι δυνατN: Οι παραδοσιακ\v θεατρικ\v τεχνικ\v του Μα`ρου ΘεNτρου, σε συνδυασl_ lε την παρNλληλη προβολ] που γ^νεται, lε υπερlεγ\θειv lαριον\τεv και τα εφ\ l\σω ηλεκτρονικο` υπολογιστ], δ^νουν σε αυτN τα απαιτητικN \ργα lια lορφ] ευκολοκαταν_ητη και ελκυστικ] ταυτ_χρονα, καταφ\ρνονταv να lαv ταξιδ\ψουν στον κ_σlο τηv φαντασ^αv, τηv lαγε^αv και του ονε^ρου. Κρατpνταv lια παιδικ], αλλN _χι παιδιNστικη, οπτικ], που δ^νει τη δυνατ_τητα στη φαντασ^α και στα _νειρα να ε^ναι πρωταγωνιστ\v, το "Μα`ρο Θ\ατρο", χωρ^v να απευθ`νεται αποκλειστικN στα παιδιN, ε^ναι γεlNτο πο^ηση, και τελικN απευθ`νεται σε _σουv \χουν διατηρ]σει l\σα τουv την παιδικ] τουv lατιN. Το \ργο περιγρNφει περιπ\τειεv εν_v κοριτσιο`, τηv Αλ^κηv, η οπο^α lετN την πτpση τηv σε lια λαγ_τρυπα περιπλανι\ται σε \να φανταστικ_ κ_σlο, ψNχνει π^σω απ_ τον

Α

Το παγκοσl^ωv γνωστ_ \ργο τηv παιδικ]v και φανταστικ]v λογοτεχν^αv του Lewis Carroll, "Αλ^κη στη Χpρα των θαυlNτων", ζωντανε`ει lπροστN στα lNτια lαv lε τη lαγε^α του Μα`ρου ΘεNτρου.

Το ΦεστιβNλ Αισχυλε^ων παρουσιNζει στο Παλαι_ Ελαιουργε^ο τηv Ελευσ^ναv την παρNσταση του \ργου του ΚNρλο Μικελστ\τερ, «Yρηlοv» απ_ το Θ\ατρο «Xττιv» σε σκηνοθεσ^α Θε_δωρου Τερζ_πουλου, την Κυριακ] 4 Σεπτεlβρ^ου 2011. <ιασκευ]: ΠNολο Μουζ^ο- Θε_δω-

ροv Τερζ_πουλοv

Σκηνοθεσ^α: Θε_δωροv Τερζ_πουλοv Ερlηνε`ουν: ΠNολο Μουζ^ο - Θε_δωροv Τερζ_πουλοv

Παλαι_ Ελ αιουργε^ο Παραλ^α Ελευσ^ναv http://www.aisxylia. gr/

Η “Ειρήνη” του Αριστοφάνη σε περιοδεία

Ο Τρυγα^οv ε^ναι \ναv αlπελουργ_v, που απελπισl\νοv απ_ την κατNντια των αlπελιpν του, αποφασ^ζει να πNει και να ελευθερpσει την Ειρ]νη. ΞεκινNει για τον [λυlπο, πετpνταv πNνω σ' \να τερNστιο σκαθNρι για να ζητ]σει τη βο]θεια των δpδεκα θεpν. Εκε^ προσπαθε^ να πε^σει τον θε_ Ερl], τNζοντNv του δpρα, να τον βοηθ]σει να ελευθερpσουν lαζ^ την Ειρ]νη γιατ^ η γη και οι Nνθρωποι καταστρ\φονται απ_ τον π_λεlο. Ο Π_λεlοv παρουσιNζεται φοβερ_v και τροlερ_v! Yχει lαζ\ψει l\σα σ' \να τερNστιο γουδ^ _λεv τιv π_λειv-κρNτη τηv ΕλλNδαv και τιv κοπανNει lε το γουδοχ\ρι για να τιv λιpσει. Ο Τρυγα^οv πρ\πει να προλNβει το κακ_ προτο` να ε^ναι πολ` αργN… ΤελικN ο Τρυγα^οv καταφ\ρνει να ελευθερpσει την Ειρ]νη! [λοι την καλωσορ^-

ζουν lε ενθουσιασl_ _lωv αυτ] σωπα^νει και δεν lιλN σε καν\ναν, γιατ^ _πωv εξοlολογε^ται στον Ερl], ε^ναι πολ` πικραl\νη lε τουv ανθρpπουv, δεν τηv δ^νουν καθ_λου αξ^α και την παραlελο`ν. Yχουν το lυαλ_ τουv στον π_λεlο, κNποιοι lNλιστα πλουτ^ζουν απ’ αυτ_ν και δεν ενδιαφ\ρονται για τα αγαθN τηv παρN l_νο για τα κ\ρδη τουv. Ο Τρυγα^οv την παρακαλε^ να συγχωρ\σει τουv Nlυαλουv ανθρpπουv και να τουv δpσει Nλλη lια ευκαιρ^α να συllορφωθο`ν. Η Ειρ]νη δ\χεται κι _λοι lαζ^ κατεβα^νουν στη γη. Η «ΕΙΡΗΝΗ» του ΑριστοφNνη, lε τη lετNφραση του Κ. Χ. Μ`ρη και τη δραlατουργικ] επεξεργασ^α του Π\τρου Φιλιππ^δη, Γιpργου Γαλ^τη και Γιpργου Λ\φα, γ^νεται επ^καιρη _σο ποτ\ στην ΕλλNδα του σ]lερα και ο θεατ]v θα διαπιστpσει, ^σωv lε θλ^ψη στο Αργολικ_ Θ\α-

τρο, _τι παρ_λο που π\ρασαν τ_σοι αιpνεv, τα κ^νητρα και οι λανθασl\νεv επιλογ\v των ανθρpπων ε^ναι κοινN και διαχρονικN και ^σωv η Ειρ]νη… ε^χε δ^κιο για τη στNση που κρNτησε l\σω του ΑριστοφNνη!

ΠΑΙΖΟΥΝ Π\τροv Φιλιππ^δηv, ΤNκηv Παπαlατθα^ου, Γιpργοv Γαλ^τηv, ΓιNννηv <εγαzτηv, Κων/νοv Γιαννακ_πουλοv, ΠNνοv Σταθακ_πουλοv, Χρ]στοv ΣιlαρδNνηv, ΧNρηv Μαυρουδ]v, Xγγελοv Μπο`ραv, <ηl]τρηv <εγαzτηv, ΤNσοv Ιορδαν^δηv, Σπ`ροv ΠαππNv, Χρ]στοv Συριpτηv, Ελευθ\ριοv Ελευθερ^ου, Ηλ^αv ΓιαννNκηv, <ηl]τρηv Βογιατζ]v, Θοδωρ]v ΜπουζικNκοv, Αντpνηv ΑντωνNκοv, <ηl]τρηv Σαl_ληv, Π\τροv ΓεωργοπNληv, Στα`ροv Σβ^γγαv, Μανpληv ΧουρδNκηv, Ορ\στηv Τζι_βαv και 2 παιδιN.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟ<ΕΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 12, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - <ΙΟΝ 13, ΣΑΒΒΑΤΟ - ΣΙΒΗΡΗ 26, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΕΛΕΥΣΙΝΑ 27, ΣΑΒΒΑΤΟ - ΝΕΜΕΑ 29, <ΕΥΤΕΡΑ - ΒΡΙΛΗΣΙΑ 30, ΤΡΙΤΗ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 31, ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1, ΠΕΜΠΤΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3, ΣΑΒΒΑΤΟ - ΑΤΤΙΚΟ 4, ΚΥΡΙΑΚΗ - ΝΙΚΑΙΑ 5, <ΕΥΤΕΡΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ 7, ΤΕΤΑΡΤΗ - ΚΟΡΥ<ΑΛΛΟΣ 8, ΠΕΜΠΤΗ - ΚΟΡΥ<ΑΛΛΟΣ 9, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΙΓΑΛΕM 10, ΣΑΒΒΑΤΟ - ΠΑΠΑΓΟΥ 16, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΗΡM<ΕΙΟ


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 10 ΑυγοIστου 2011 / ΣελGδα 31 ΕπιVEλεια στFλη`:

ΒασGλη` ΚHκκοτα` kokkotian79@yahoo.

Sudoku

ΕπιVEλεια στFλη`:

kokkotian 79@yahoo.gr

Ό ν ο μ α Τ α υ ρ ο μ ά χ ο υ - Λ ο υ ί ς Σ ε π ο ύ λ β ε δ α Opera 200 σελ.

Ν Ε

το χιοIVορ. Ο ΣεποIλβεδα, Eνα` απ’ του` πιο V8χιVου` και ευαισθητοποιηVEνου` συγγραφεG` τη` εποχF` Vα`, χρησιVοποιεG Vια κλασσικF κατασκοπευτικF φHρVα για να αναδεGξει τη δι8ψευση των προσδοκιZν που γEννησε ο υπαρκτH` σοσιαλισVH`, την πτZση των ανθρZπων που πGστεψαν στο HραVα τη` επαναστατικF` αλλαγF`, τα τραIVατα, τι` πληγE` και τι` τIψει` Hλων εκεGνων που πGστεψαν Hτι θα VποροIσαν να αλλ8ξουν τον κHσVο. Το βιβλGο εGναι αφιερωVEνο στον Taibo II, και σε Vια 8κρω` ψυχαγωγικF περιπEτεια λαVβ8νει VEρο` και ο αγαπηVEνο` Bκτορ Μπελασκοαρ8ν Σ8υν, Eστω κι αν δεν κατονοV8ζεται ευθEω`.

Μ α ν ώ λ η ς Α γ γ ε λ ά κ η ς - Τ ι Κ ά ν ο υ ν ο ι Σ κ ι έ ς τ η Ν ύ χ τ α 2011 ποιHτητα`. ΕπGση`, καλοIVαστε να συνειδητοποιFσουVε Hτι η σχEση των blues Vε το ρεVπEτικο, F των blues Vε το χασ8πικο και την εν γEνει VουσικF Vα` παρ8δοση, η οποGα δεν απαιτεG απH κανEναν να σηκωθεG και να επιδεGξει τη λεβεντι8 του VEσα απH εξεζητηVEνε` φιγοIρε`, εGναι πολI πιο αρVονικF απ’ Hτι πιστεIουVε, ειδικ8 Hταν φιλτρ8ρεται VEσα απ’ την καλλιτεχνικF ευαισθησGα του Αγγελ8κη. Με την Gδια λογικF, ο Tom Waits, ο Nick Cave και ο ΨαραντZνη` εGναι Vακριν8 ξαδEρφια. Αν και ο Cave το Eχει καταλ8βει Fδη, γι’ αυτH και καλεG τον VEγιστο λυρ8ρη στα φεστιβ8λ που διοργανZνει…

υρ υτ α

Ο ΜανZλη` Αγγελ8κη`, παραγωγH`, συνθEτη`, Eξοχο` (κι α` Vου επιτραπεG ο Hρο`) οργανοπαGχτη` και τραγουδιστF`, εGναι VGα ξεχωριστF περGπτωση για την εγχZρια VουσικF σκηνF. ΜπορεG το ευρI κοινH να Vην τον γνωρGζει, αλλ8 αυτH δεν VειZνει την καλλιτεχνικF του αξGα και το προσωπικH του HραVα, το οποGο παGρνει σ8ρκα και οστ8 VEσα απH επιλεκτικE` δισκογραφικE` κινFσει`, Hταν ο Gδιο` αποφασGζει Hτι Eχει πραγVατικ8 κ8τι να πει. Το Τι κ8νουν οι σκιE` τη νIχτα καλοIVαστε να εξερευνFσουVε VHνοι Vα` VEσα απH εννEα ιδιαGτερε` συνθEσει` εξαιρετικF` παραγωγF` και στιχουργικF`

Οι κανHνε` του Sudoku εGναι απλοG: Τα κεν8 συVπληρZνονται Vε αριθVοI` απH το 1 Eω` το 9. Κ8θε οριζHντια γραVVF, κ8θε κ8θετη γραVVF και κ8θε περιοχF Vε 3x3 τετρ8γωνα πρEπει να περιEχουν απH VGα VHνο φορ8 Hλου` του` αριθVοI` απH το 1 Eω` το 9

νι κά

Bνα` παροπλισVEνο` ΧιλιανH` αντ8ρτη` οδηγεGται αναγκαστικ8 απH το ΑVβοIργο στη γη τη` ΠαταγονGα`, αναζητZντα` Eναν θησαυρH πολIτιVων χρυσZν νοVισV8των των ναζG. Ο Fρωα`, που Eχει το HνοVα ενH` δι8σηVου ταυροV8χου, θα πρEπει να αντιVετωπGσει Eναν πρZην ΓερVανH αξιωVατικH τη` ΛαϊκF` ,ηVοκρατGα` τη` ΓερVανGα`, ο οποGο` ψ8χνει κι αυτH` τον Gδιο θησαυρH. ,Iο 8νθρωποι που αναζητοIν το Gδιο πρ8γVα, για διαφορετικοI` «εργοδHτε`», Eχοντα`, HVω`, Eναν κοινH, προσωπικH σκοπH: την ατοVικF λIτρωση. Το DνοVα ΤαυροV8χου, αποτελεG Eνα γοητευτικH VυθιστHρηVα, στα χν8ρια του πολιτικοI νου8ρ τη` ΛατινικF` ΑVερικF`, διαVοιρασVEνο αν8Vεσα στην τραγωδGα και

Το Sudoku εGναι το δηVοφιλEστερο παιχνGδι Vε αριθVοI` του πλανFτη

Α

ΒασGλη` ΚHκκοτα`

ΛIση: Κ8θε πρHβληVα Sudoku Eχει λIση η οποGα VπορεG να επιτευχθεG χωρG` εικασGε`.

Η σ υντ α γ τ η# εβ δ ο δ α #

ΛΑΧΑΝΙΚ Α ΟΓΚ ΡΑΤΕΝ ΥΛΙΚΑ -2 Vελιτζ8νε` -3 κολοκυθ8κια -1 κιλH ZριVε` φρEσκιε` ντοV8τε` -3 κουταλιE` παρθEνο ελαιHλαδο -300 γρ. (Vε χαVηλ8 λιπαρ8) τυρι8 -1 Vατσ8κι βασιλικH`

Ο Κόσμ ος Ε ίναι Με γάλος & η Σωτ η ρί α τ η ς Ψυχ ή ς Β ρί σ κεται σ τ η Γωνί α - Steph an Koma ndarev 2 00 9 είδος: Δραματική διάρκεια: 105’ πρωταγωνιστούν: Miki Manojlovic, Carlo Ljubek, Ana Papadopulu

Ε

Μετ8 απH Eνα αυτοκινητιστικH ατIχηVα ο Aλεξ δεν VπορεG πλEον να θυVηθεG ποιο εGναι το HνοV8 του. Για να του θεραπεIσει τη VνFVη, ο παπποI` του ταξιδεIει στη ΓερVανGα προκειVEνου να οργανZσει Eνα ταξGδι στο παρελθHν για τον εγγονH του, Eνα ταξGδι VνFVη` και συναισθηV8των στη χZρα που γεννFθηκε και Vεγ8λωσε. Με υποψηφιHτητα για ξενHγλωσσο Dσκαρ και πλFθο` διακρGσεων, η ποιητικF και τρυφερF ταινGα του ΚοVαντ8ρεφ κατορθZνει να συγκινFσει Vε το απEριττο Iφο` τη` και τον ροVαντικH ρεαλισVH τη`. Ο παπποI` του νEου, ερVηνευVEνο` καταπληκτικ8 απH τον Μα-

νHλοβιτ`, τον ηθοποιH που EλαVψε VEσα απH τι` ταινGε` του ΚουστουρGτσα, κρατ8ει το νFVα τη` ταινGα` και το ξετυλGγει αντGστροφα, καθZ` επιλEγει Vια διαδροVF απH τη ΓερVανGα στη ΒουλγαρGα, εκεG απ’ Hπου ξεκGνησαν οι 8τυχοι και φτωχοG γονεG` του Aλεξ Vε την ελπGδα Vια` καλIτερη` ζωF`. DχηV8 του` Eνα διθEσιο ποδFλατο, Hπλο του` το τ8βλι, οδηγH` του` η αγ8πη και η δι8θεση για προσφορ8, πυξGδα του` η αναζFτηση τη` χαVEνη` VνFVη` που συVφιλιZνει, απαλIνει τον πHνο και οδηγεG π8ντοτε στη λIτρωση Hταν κ8ποιο` γνωρGζει τον τρHπο Vε τον οποGο θα συνοVιλFσει VαζG τη`.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠλEνουVε τι` Vελιτζ8νε`, τι` καθαρGζουVε και τι` κHβουVε σε VακρHστενε` φEτε`. Τι` β8ζουVε σε αλατHνερο, το οποGο αλλ8ζουVε δIο-τρει` φορE` για να ξεπικρGσουν. ΠλEνουVε και καθαρGζουVε τα κολοκυθ8κια και τα κHβουVε και αυτ8 σε VακρHστενε` φEτε`. ΠλEνουVε τι` ντοV8τε` και τι` κHβουVε σε ροδEλε`. ΣτραγγGζουVε τι` Vελιτζ8νε` και τι` τοποθετοIVε σε Eνα πυρGVαχο σκεIο`, εναλλ8ξ Vε τα κολοκυθ8κια. Β8ζουVε απH π8νω τι` ροδEλε` ντοV8τα`. ΑλατοπιπερZνουVε και πασπαλGζουVε Vε το τυρG, που το EχουVε τρGψει. ΡGχνουVε το βασιλικH ψιλοκοVVEνο. ΚαλIπτουVε το σκεIο` Vε αλουVινHχαρτο και β8ζουVε το φαγητH σε προθερVασVEνο φοIρνο στου` 220 βαθVοI` για 25 λεπτ8. ΛGγο πριν απH το τEλο`, βγ8ζουVε το αλουVινHχαρτο και γκρατιν8ρουVε τα λαχανικ8.


νι κά

Ν Ε

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 10 Αυγοστου 2011 / Σελδα 32

Υπέροχο ταξίδι οµορφιάς

Ε

υρ υτ α

www.hondoscenter.com

2237023155 ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛΕΦΝΗΣΤΕ ΣΤΟ:

Π Α Ρ Α Ο Σ Η Σ Ε 24 Ρ Ε Σ

Η µεγάλη ασφαλιστική εταιρεία µε τις καλύτερες τιµές της αγοράς Εθνικ' Αντιστσεω' 6 - Καρπενσι (ναντι Αστ. /νση' Ευρ/να')

ΤΗΛ.: 2237022331 & fax 2237022332

Ευρυτανικά Νέα  

Νεκρά ψάρια στον Καρπενησιώτη. Φόβοι για σοβαρή μόλυνση του ποταμού - "Ο Τάτσης με απογοήτευσε", Αποκλειστική συνέντευξη του πρώην δημάρχου...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you