Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"@ τEπο[ εCναι ελεEθερο[. Η λογοκρισCα και κ4θε 4λλο προληπτικD QAτρο απαγορεEονται" =ρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ4γQατο[ τη[ Ελλ4δα[

Τετ ρτη 13 Ιουλ ου 2011

Κλενουν τη ΕΥΑΚ Η ανεξ4ρτητη εβδοQαδιαCα εφηQερCδα τη[ ΕυρυτανCα[

ΚυκλοφορεC κ4θε Τετ4ρτη

>δρα ΖηνοποEλου 7 ΚαρπενBσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr >το[ 9o Αρ.ΦEλλου 452 τιQB 1 ευρU

Α

ΧρAη και υπ4λληλοι QεταφAρονται στον δBQο ΚαρπενησCου

ΑπDψε στο &ηQοτικD ΣυQβοEλιο. Τα χρAη τη[ ανAρχονται στο 1,1 εκατ. ευρU. Η εταιρεCα δεν διαθAτει φορολογικB και ασφαλιστικB ενηQερDτητα. Οι 18 εργαζDQενοι, αν δεν ενταχθοEν στον δBQο, χ4νουν τη δουλει4 του[. Κι Aνα ερUτηQα: Θα καταργηθε1 το "καπ/λο" του 80% στο νερ2;

υτ αν ικ ά

ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΟΣΗΣ. >ναρξη, την ΠAQπτη 21 ΙουλCου, Qε την ΕλεωνDρα ΖουγανAλη

Κνηση στρατηγικ ση ασα

Ν Ε

ΙΑΒΑΣΤΕ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ 5

Α

Ε

Α Θ Λ Η Τ ΙΚ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γι?ργοD ?νηD

Ο προπονητB[ του ΑτροQBτου ΑθηνUν Qιλ4 αποκλειστικ4 στα “Ευρυτανικ% Ν/α”

«&εν Qα[ 4φησαν να χαροEQε τον τελικD»

Συν ντηση Καρανκα ε τον Πρωθυπουργ

Επαν “ΝΑΙ” “Καζνι που βρζει” η Μεσοχ"ρα στα αιολικ τα γραφα

υρ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤ$ΣΕΙΣ. ΞεκινοEν την ΠαρασκευB 15 ΙουλCου και θα διαρκAσουν QAχρι την Τετ4ρτη 31 ΑυγοEστου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΤΥΤΑΝΙΑΣ. 500.000 ευρU σε 7 νAα Aργα και τAσσερι[ διαγωνισQοC απD τον δBQο ΚαρπενησCου. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Ξεκιν4ει απD αEριο η δι4θεση των δελτCων. ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. ΕπιχορBγηση πολιτιστικUν συλλDγων και αθλητικUν σωQατεCων Qε 44.700 ευρU ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Ξεκιν4 την ΠαρασκευB το φεστιβ4λ παραδοσιακUν χορUν. SPECIAL OLYMPICS και οι Ευρυτ4νε[ εθελοντA[. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ζ$Η». ΝAο τεEχο[ Qε αναφορA[ σε πολE σηQαντικοE[ ανθρUπου[ του πνεEQατο[ ΑEξηση ξαν4 στην τιQB τη[ αQDλυβδη[ βενζCνη[.

ΕδU και δEο QBνε[ περιQAνουν τι[ αποφ4σει[. ΠολλοC ετοιQ4ζονται να καταθAσουν αγωγA[ και QηνEσει[ κατ4 συγκεκριQAνων προσUπων. Την Cδια στιγQB, ο δBQαρχο[ ΚαρπενησCου ΚUστα[ Μπακογι4ννη[ εCχε θετικB συν4ντηση Qε υψηλDβαθQο στAλεχο[ του ΥπουργεCου Περιβ4λλοντο[.

Η ελ1τ του κλασσικο3 αθλητισ;ο3 στο Καρπεν0σι

?ρθαν επCση[ οι οQ4δε[ τη[ ΚAρκυρα[, του ΠαναιτωλικοE, του ΑτροQBτου καθU[ και η οQ4δα του ΤσιUλη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 8-9


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 13 Ιουλου 2011 / Σελδα 2

info@evry tanika. gr

Το ΚE77α, ενδιαφ)ρεται στο να παραποι*σει την αλ*θεια κι )τσι τα ΜΜΕ χρησι7οποιοFν τη γλGσσα για να παρουσι(σουν 7ια παραποιη7)νη πραγ7ατικEτητα. Για παρ(δειγ7α, γ+νεται συνεχ*= αναφορ( στα Υπουργε+α Αλ*θεια=, Ειρ*νη=, Αγ(πη= και Αφθον+α=. Στην πραγ7ατικEτητα E7ω=, το Υπουργε+ο Αλ*θεια= ασχολε+ται 7ε την παραπο+ηση των ιστορικGν αρχε+ων, και το Υπουργε+ο Ειρ*νη= 7ε τον ΠEλε7ο. Το Υπουργε+ο Αφθον+α= κατασκευ(ζει νοF7ερα που πε+θουν το κοινE για την καλ* οικονο7ικ* κατ(σταση, ενG στην πραγ7ατικEτητα υπ(ρχουν 7εγ(λε= ελλε+ψει= λEγω του πολ)7ου. Η κυβ)ρνηση στο "1984" βρ+σκεται σε συ-

Ευρυτανικ ΝΕΑ Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ

Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

Α

Η λεξιπενία γύρω μας

να επιβ(λλει την εξουσ+α του, καταστρ)φοντ(= την 7ικρα+νοντ(= την και κ(νοντ(= την τEσο απλ* που να 7ην 7πορε+ πλ)ον να χρησι7οποιε+ται για τη δη7ιουργ+α "επικ+νδυνων" σκ)ψεων. ΑυτE 7πορε+ να συ7βε+, λ)νε οι ψυχολEγοι, διEτι οι λ)ξει= που υπ(ρχουν 7ε στEχο την επικοινων+α τε+νουν να επηρε(ζουν και τον τρEπο 7ε τον οπο+ο σκ)φτονται οι (νθρωποι. τσι αν εκλε+ψουν οι λ)ξει= που περιγρ(φουν 7ια ειδικ* σκ)ψη, αυτ* η σκ)ψη γ+νεται δυσκολEτερο να 7εταδοθε+ και να εκφραστε+. να= ειδικE= "7ηχανικE=" τη= "Ν)α= ΓλGσσα=" λ)ει: "Μειω7)νη συνθετικEτητα, λιγEτερε= αφηρη7)νε= )ννοιε= και καθEλου αναφορ( στον εαυτE 7α=, ε+ναι τα χαρακτηριστικ( τη=". Το βασικE ε+ναι Eτι κανε+= δεν υποχρεGνεται να 7ιλ( αυτ* τη γλGσσα. Το κE77α ενεργοποιε+ ψυχολογικ)= τακτικ)= για να το καταφ)ρει. Αντ+ να αναγκ(σει το λαE να τη χρησι7οποιε+ 7ε νE7ο, φροντ+ζει να τον βο7βαρδ+ζει 7ε αυτ*. Με τι= συνεχε+= τηλεοπτικ)= επαναλ*ψει= τη=, και τη θεωρ+α Eτι 7ε αυτ*, 7πορε+ κανε+= να επικοινων*σει πιο "οικονο7ικ(". Η τηλεEραση ε+ναι )να ισχυρE εργαλε+ο χειραγGγηση= και διEτι το κοινE εκτ+θεται ευρ)ω= σ' αυτ*ν και διEτι την ε7πιστεFεται.

Α θριο και ζεστ καιρ ανα νουε για τι# επενε# η ρε# στο Καρπεν σι, αν και η θεροκρασ α θα σηεισει ια ικρ , πρσκαιρη πτση, το επενο δι ερο. Βροχ # δεν φα νονται στον

νεχ* πEλε7ο (θυ7+ζει 7*πω= κ(τι απE "αγGνα κατ( τη= τρο7οκρατ+α=";) και η 7Eνι7η προσπ(θει( τη= ε+ναι να κρατ*σει το κοινE ικανοποιη7)νο απE τα αποτελ)σ7ατα αυτοF του πολ)7ου. Για το λEγο αυτE δεν γ+νεται κα7+α αναφορ( στην αρνητικ* του πλευρ(, αλλ( αντ+θετα χρησι7οποιοFνται ουδ)τερε= * θετικ)= εκφρ(σει= για να ικανοποιηθε+ )να 7(λλον δυσαρεστη7)νο κοινE. Η παραπο+ηση των αρχε+ων, )χει σαν αποτ)λεσ7α την συνεχ* "αναν)ωση" τη= ιστορ+α= )τσι που ο *ρωα= στο τ)λο=, αν και ε+ναι αυτE= ο +διο= που κ(νει την παραπο+ηση να 7ην 7πορε+ να θυ7ηθε+ 7ε ποιον πολε7( η 'κεαν+α αυτ* την εποχ*. (ταν (ραγε ποτ) σF77αχοι τη= Α7ερικ*= ο Μπιν Λ(ντεν και ο Σαντ(7 Χουσεν; Υπ*ρξε ποτ) ο "ψυχρE= πEλε7ο=";) Εξ+σου υπαρκτE= ε+ναι σ*7ερα ο φEβο=, οι πολιτικο+ να χρησι7οποι*σουν τη γλGσσα και τα Μ)σα, για να κρFψουν την αλ*θεια. Ανυπερ(σπιστοι χωρι(τε= βο7βαρδ+ζονται απE τον α)ρα, οι κ(τοικοι οδηγοFνται εκτE= πEλεων, και αυτE ονο7(ζεται "ειρηνευτικ* αποστολ*". Εκατο77Fρια διGχνονται απE τα σπ+τια του= και οδηγοFνται στου= δρE7ου= τη= προ-

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α ...ορ ζοντα, εν οι νεοι θα πν ουν αρχικ απ βορειοανατολικ # διευθνσει#. Ν ο κα ζ στη#, απ το Σ ββατο, θα ανεβ σει εκ ν ου τον υδρ ργυρο.

   

Για α:ριο Π6Fπτη 14 Ιουλ8ου, αναF6νουFε παρ9FοιεP καιρικ6P συνθ7κεP, χωρ8P αξι9λογη Fεταβολ7 τηP θερFοκρασ8αP. Το θερF9Fετρο θα δε8χνει Fεταξ: 17OC και 28OC, ενJ η πραγFατικ7 α8σθηση θα βρ8σκεται Fεταξ: 17 και 28 βαθFJν Κελσ8ου. Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Παρασκευ7 15 Ιουλ8ου 2011

Καλ6P καιρικ6P συνθ7κεP

Κυριακ7 17 Ιουλ8ου 2011

Α8θριοP καιρ9P

Σ.ββατο 16 Ιουλ8ου 2011

ευτ6ρα 18 Ιουλ8ου 2011

Τρ8τη 19 Ιουλ8ου 2011

Τετ.ρτη 20 Ιουλ8ου 2011

Ανεβα8νει λ8γο η θερFοκρασ8α

Με λιακ.δα θα κυλ7σει η F6ρα

Καλ9P γενικ. καιρ9P Ηλιοφ.νεια

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

 

   

19O... 29OC 18O... 30OC19O... 30OC 19O... 31OC 17 ... 29 C 18 ... 29 C O

O

O

Πηγ7:accuweather.com

Σ ε ρ α

Για σ7Fερα Τετ.ρτη 13 Ιουλ8ου, προβλ6πεται καλ9P γε- Π π τ η νικ. καιρ9P, Fε λ8γα 8σωP σ:ννεφα κατ. τιP FεσηFεριαν6P JρεP. Η θερFοκρασ8α θα κυFανθε8 απ9 17OC F6χρι 28OC,  Fε την πραγFατικ7 α8σθηση να βρ8σκεται Fεταξ: 18OC και 29OC. 

υρ

(6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920)

σφυγι(= και αυτE λ)γεται "7ετακ+νηση πληθυσ7Gν" και "καθορισ7E= συνEρων". Η ελληνικ* γλGσσα που χρησι7οποιε+ται σ*7ερα απE παρουσιαστ)=, δη7οσιογρ(φου= και πολιτικοF= ο7ιλητ)=, περι)χει Eλο και περισσEτερο βαρFγδουπε= "ετοι7ατζ+δηκε=" εκφρ(σει=. Η πολιτικ* εισ(γει νεολογισ7οF= και αρκτικEλεξα που αποπροσανατολ+ζουν τη σκ)ψη: Τι θα πει ΥΠΕΚΑ; Τι θα πει «Υπουργε+ο Προστασ+α= του Πολ+τη;» (Ποιο= πολ+τη= προστατεFτηκε 7ε τα δακρυγEνα στο ΣFνταγ7α τι= προ(λλε=;) Και κ(τι ακE7η πιο ανησυχητικE: Στον εικοστE πρGτο αιGνα, )χου7ε τGρα 7ια ραγδα+α αναπτυσσE7ενη βιο7ηχαν+α που βασ+ζεται αποκλειστικ( και 7Eνο στη χειραγGγηση τη= γλGσσα= και τη= σκ)ψη=: Τη ιαφ*7ιση. Το βιβλ+ο του ργουελ, 7εταφ)ρει 7ια εδραιω7)νη προειδοπο+ηση σχετικ( 7ε την ισχF τη= γλGσσα=. ε+χνει πG= 7πορε+ να 7ορφοποι*σει την ανθρGπινη αντ+ληψη τη= πραγ7ατικEτητα=, και πω= 7πορε+ να χρησι7οποιηθε+ για να κρFψει αλ*θειε=, ακE7η και να αλλ(ξει την ιστορ+α. ΕνG η γλGσσα 7ε την παραδοσιακ* τη= )ννοια 7πορε+ να διευρFνει του= ορ+ζοντε= και να βελτιGσει την κατανEηση του κEσ7ου, ο ργουελ 7α= δε+χνει πω= 7πορε+ επ+ση=, αν χρησι7οποιηθε+ 7ε κακEβουλο πολιτικE τρEπο, να γ+νει εFκολα "7ια δολοπλοκ+α εν(ντια στην ανθρGπινη αυτοσυνα+σθηση". Κι αυτE το φτGχε7α τη= γλGσσα=, 7πα+νει παντοF, 7α= κ(νει να εκφραζE7αστε δυσκολEτερα, φ)ρνει λεξιπεν+α ακE7η και στον )ρωτα, στερGντα= απE του= ν)ου= τι= χιλι(δε= αποχρGσει= του “σ’αγαπ” που πορε να εκφραστε ε πειρου τρπου , αρκε+ να του= γνωρ+ζει=. να απE τα πρGτα 7ελ*7ατα του “7εγ(λου αδερφοF” *ταν αυτE. Αν διαβ(ζοντα= λοιπEν τα παραπ(νω, ανακαλFψατε κ(ποιε= ο7οιEτητε= 7ε τη δικ* 7α= καθη7εριν* και τηλεοπτικ* πραγ7ατικEτητα, να ε+στε σ+γουροι πω= οπωσδ*ποτε δεν ε+ναι τυχα+ε=. Γιατ+ Eταν οι (νθρωποι παFουν να ερωτεFονται οι κοινων+ε= παFουν να αντιστ)κονται.

Ν Ε

ναι 7ια παγ+δα που στ*θηκε 7ε επιτυχ+α για τον Γου+νστον. Στο τ)λο= η ΤζοFλια και ο Γου+νστον στ)λνονται στο Υπουργε+ο Αγ(πη=, το οπο+ο ε+ναι )να ε+δο= κ)ντρου ανα7Eρφωση= για του= εγκλη7ατ+ε= που κατηγοροFνται για "εγκλ*7ατα σκ)ψη=". Εκε+ βασαν+ζεται 7)χρι= Eτου οι απEψει= του να συ7π)σουν 7ε αυτ)= του κE77ατο=, να αποκηρFξει οτιδ*ποτε στο οπο+ο πιστεFει, ακE7α και την αγ(πη του προ= την κοπ)λα και τ)λο= να αισθανθε+ αγ(πη προ= τον "Μεγ(λο ΑδελφE". Απ' Eλε= τι= 7εθEδου= ελ)γχου τη= κοινων+α=, εκε+νη που παρουσι(ζεται 7ε τα 7ελανEτερα χρG7ατα ε+ναι αυτ* τη= αλλαγ*= τη= γλGσσα=. Μ)σω αυτ*=, το κρ(το= προσπαθε+

υτ αν ικ ά

Η 7εγ(λη αναστ(τωση που προκλ*θηκε λEγω των υποκλοπGν στην Μεγ(λη Βρεταν+α, οι οπο+ε= )φτασαν 7)χρι και το πρωθυπουργικE περιβ(λλον, )δωσε πολλ)= φορ)= λαβ* σε δη7οσιογρ(φου= και τηλεπαρουσιαστ)= να κ(νουν χρ*ση τη= λ)ξη= "Μεγ(λο= ΑδερφE=". Η λ)ξη αυτ* ε+ναι παρ7)νη απE το βιβλ+ο του ΤζGρτζ ργουελ "1984" το οπο+ο γρ(φηκε το 1948. Επειδ* συχν( γ+νονται αναφορ)= στο περιεχE7ενο αυτοF του βιβλ+ου, α= δοF7ε ποιο ε+ναι το περιεχE7ενE του και ποιο ακριβG= ε+ναι το νEη7α αυτGν των αναφορGν. ΠρEκειται για )να πολιτικE βιβλ+ο ε7πνευσ7)νο απE την ποιEτητα ζω*= των ανθρGπων τη= Σοβιετικ*= νωση= τη= εποχ*= που γρ(φηκε. Εν τοFτοι=, παρα7)νει τραγικ( επ+καιρο και στι= δικ)= 7α=, δη7οκρατικ)= κοινων+ε=, και κ(θε )κφανση τη= πραγ7ατικEτητα=, δικαιολογε+ Eλο και περισσEτερο τον χαρακτηρισ7E του ω= "προφητικE". Στο "1984" ο Γου+νστον Σ7+θ ζει στο Λονδ+νο που αν*κει σε 7ια χGρα που ονο7(ζεται 'κεαν+α. Ο κEσ7ο= ε+ναι διαιρε7)νο= σε τρει= συνολικ( χGρε=: Την 'κεαν+α, την Ευρασ+α και την Ανατολασ+α. Σε Eλε= επικρατε+ )να ολοκληρωτικE καθεστG= που καθοδηγε+ )να= "Μεγ(λο= ΑδελφE=", ο οπο+ο= ελ)γχει και λογοκρ+νει κ(θε συ7περιφορ(, ακE7α και τι= σκ)ψει=. Υπ(ρχουν τηλεοπτικ)= γιγαντοοθEνε= σε κ(θε το+χο του σπιτιοF, 7ε την οπο+α ο πολ+τη= 7πορε+ να αλληλεπιδρ(σει (σα= λ)ει τ+ποτα η επερχE7ενη ψηφιακ* εποχ*;). Μ)σα απE αυτ* E7ω= ο “Μεγ(λο= ΑδερφE=”, ο πρωθυπουργE= σαν να λ)7ε, )χει τη δυνατEτητα να παρακολουθε+ κ(θε συνο7ιλ+α και κ(θε κ+νηση των πολιτGν. (σελον και κινητ( τηλ)φωνα πρ)πει εδG να χτυποFν κ(ποιο κα7παν(κι...) Ο Γου+νστον απεχθ(νεται την καταπιεσ7)νη του ζω* και 7υστικ( επιδιGκει να )ρθει σε επαφ* 7ε τη 7υθικ* ΑδελφEτητα, 7ια αντιστασιακ* οργ(νωση. Συναντ( την ΤζοFλια και ερωτεFονται, κ(τι που αποτελε+ )γκλη7α. Μια 7)ρα συναντ( τον Ο' Μπρ(ιαν, ο οπο+ο= του φα+νεται Eτι αν*κει στην Αντ+σταση. Στην πραγ7ατικEτητα E7ω= ε+ναι 7)λο= του εσωτερικοF πυρ*να του κE77ατο= και η συν(ντηση ε+-

Γράφει ο ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ

O

17O... 29OC 18O... 30OC 18O... 30OC 19O... 30OC 16O... 28OC 17O... 29OC

* Οι προβλ6ψειP π6ραν των τριJν ηFερJν ελ6γχονται ωP προP την ακρ8βει. τουP, ιδια8τερα σε σχ6ση Fε την εκδ7λωση τοπικJν φαινοF6νων. ** -P “πραγFατικ7 α8σθηση” αναφ6ρεται ο αλγ9ριθFοP που προσδιορ8ζει το πJP αισθαν9Fαστε την εξωτερικ7 θερFοκρασ8α, π6ρα απ9 τιP Fετρ7σειP του θερFοF6τρου και τηP ψυχρ9τηταP του αν6Fου. Οι παρ.γοντεP που λαFβ.νονται υπ’ 9ψιν ε8ναι η ποσ9τητα ηλιοφ.νειαP, το υψ9Fετρο, η ατFοσφαιρικ7 π8εση, η υγρασ8α κλπ.

Ο καιρ9P τηP Fεθεπ9FενηP εβδοF.δαP Fε Fια Fατι. ΗF6ρα ΗF/ν8α Σ:Fβ.

C

o

Π 21

Π 22

16 / 27

17/ 27

Σ 23

Κ 24

 25

Τ 26

Τ 27

 16 / 27 17 / 28 18 / 28 19 / 29 18 / 29


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ6ρτη 13 ΙουλFου 2011 / ΣελFδα 3

ναρξη ε Ελεωνρα Ζουγανλη ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Α

Πλοσιο πρ γραα στι “Γιορτ σου” που ξεκινον την Π πτη 21 Ιουλ ου

υτ αν ικ ά

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

χνε_ στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΦιδακFων. Π6ρτι απG του_ τελειGφοιτου_ του ΕΠΑΛ στο ΚεφαλGβρυσο. ΓιορτE Χωρι6τικη_ ΠFτα_ στην ΤοπικE ΚοινGτητα Φουρν6_. ΣυναυλFα απG την ΦιλαρUονικE &EUου ΚαρπενησFου στην ΚεντρικE ΠλατεFα ΚαρπενησFου. ΚυριακE 31 ΙουλFου: ΕκδροUE @γιο_ ΛεωνFδη_ ΜοναστEρι ΠρουσοH ΣυναυλFα «The four Ensemble» στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΝοστFUου. ΣυναυλFα απG την ΦιλαρUονικE &EUου ΚαρπενησFου στην ΤοπικE ΚοινGτητα Αγ. Νικολ6ου. &ευτDρα 1-&ευτDρα 8 ΑυγοHστου: Aκθεση ΖωγραφικE_ στο ΜουσεFο ΕθνικE_ ΑντFσταση_ Κορυσχ6δων &ευτDρα 1 ΑυγοHστου: ΣυναυλFα «The four Ensemble» στο ΑUφιθDατρο ΤοπικE_ ΚοινGτητα_ Κορυσχ6δων. ΤρFτη 2 ΑυγοHστου:ΣυναυλFα «The four Ensemble» στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΜυρFκη_. ΘερινG ΣινεU6 στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΜουζFλου. Τετ6ρτη 3 ΑυγοHστου: ΣυναυλFα απG την ΦιλαρUονικE &EUου ΚαρπενησFου στην ΤοπικE ΚοινGτητα Φουρν6_. ΠαιδικG ΘDατρο «Η φωλι6 τη_ ΦαντασFα_» στο ΑUφιθDατρο Βασ. ΒιβλιοθEκη_ ΚαρπενησFου ΜουσικE Βραδι6 Uε ντGπιου_ καλλιτDχνε_ στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΒουτHρου. ΠDUπτη 4 ΑυγοHστου: ΥπαFθριο σκ6κι στο ΑUφιθDατρο Νερ6ιδα_.

Ε

υρ

ΠDUπτη 21 ΙουλFου: ΣυναυλFα Uε την ΕλεωνGρα ΖουγανDλη στην ΚεντρικE ΠλατεFα ΚαρπενησFου ΠαρασκευE 22 ΙουλFου: ΚουκλοθDατρο στην ΠλατεFα ΠροφEτη ΗλFα ΚαρπενησFου. ΜουσικE Βραδι6 Uε ντGπιου_ καλλιτDχνε_ στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΚαλλιθDα_. Σ6ββατο 23 ΙουλFου: 4ο_ ΕΥΡΥΤΑΝΕΙΟΣ &ΡΟΜΟΣ στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΚρικDλου ΚυριακE 24 ΙουλFου ΘερινG ΣινεU6 στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΚλαυσFου &ευτDρα 25 ΙουλFου ΘDατρο «ΤΡΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΕΙΝ» στο ΑUφιθDατρο ΒασικE_ ΒιβλιοθEκη_ ΚαρπενησFου ΤρFτη 26 ΙουλFου: ΘερινG ΣινεU6 στην ΤοπικE ΚοινGτητα Γοργιαν6δων. ΚουκλοθDατρο «Ο Κουτσοκοκοτ6κο_» στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΑγFα_ Τρι6δα_. Τετ6ρτη 27 ΙουλFου: «ΓιορτE ΠDστροφα_» στο ΚεφαλGβρυσο. ΠDUπτη 28 ΙουλFου: ΣυναυλFα Uε του_ «The Gang» στην ΠλατεFα ΚαρπενησFου. ΠαρασκευE 29 ΙουλFου: ΜουσικE Βραδι6 Uε ντGπιου_ καλλιτDχνε_ στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΣελλYν. ΠαιδικG ΕργαστEρι ΨηφιδωτοH στην ΠαιδικE Χαρ6 Νερ6ιδα_. ΣυναυλFα απG τη ΦιλαρUονικE &EUου ΚαρπενησFου στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΜικροH ΧωριοH. Σ6ββατο 30 ΙουλFου: ΕκδEλωση ΜνEUη_ στον Αθαν6σιο ΚαρπενησιYτη στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΑγFου ΑνδρDα. ΜουσικE Βραδι6 Uε ντGπιου_ καλλιτD-

ΠαραδοσιακG ΓλDντι στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΚαρFτσα_. ΧορG_ στην ΠλατεFα τη_ &οUνFστα_. Π6ρτι στο ΓEπεδο ΒGλεϊ &οUνFστα_. ΜουσικE Βραδι6 Uε ντGπιου_ καλλιτDχνε_ στην ΤοπικE. ΚοινGτητα ΑγFα_ ΒλαχDρνα_. Τετ6ρτη 17 ΑυγοHστου: ΠαραδοσιακG ΓλDντι στον ροαHλιο χYρο_ ΙεροH ΝαοH Αγ. &ηUητρFου Καστανι6_. ΠαρασκευE 19 ΑυγοHστου: ΜουσικE Βραδι6 Uε ντGπιου_ καλλιτDχνε_ στην Τοπ. ΚοινGτητα ΠαπαρουσFου. Σ6ββατο 20 ΑυγοHστου: ΘDατρο «ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ» στο ΑUφιθDατρο Βασ. ΒιβλιοθEκη_ ΚαρπενησFου. Π6ρτι ΝεολαFα_ στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΑγFου Χαραλ6Uπου. ΚαλεσUενιYτικο αντ6UωUα στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΚαλεσUDνου. ΚουκλοθDατρο στο ΠαλαιG &ηUαρχεFο ΠρουσοH. Π6ρτι ΝεολαFα_ στο ΑλλαντοποιεFο ΣτρεUUDνου. Σ6ββατο 20 & ΚυριακE 21 ΑυγοHστου: ΚρυUUDνο_ ΘησαυρG_ στην ΠλατεFα ΠρουσοH. Σ6ββατο 20 - &ευτDρα 22 ΑυγοHστου: Τουρνου6 τ6βλι και Τουρνου6 Ping Pong στην ΠλατεFα ΠρουσοH. ΚυριακE 21 ΑυγοHστου: ΕκδροUE στο ΜοναστEρι Τατ6ρνα_ ΕκδEλωση ΜνEUη_ στη U6χη τη_ ΚαλιακοHδα_ και παραδοσιακG γλDντι στα ΛακκYUατα ΚαλλιακοHδα_. Π6ρτι και υπαFθριε_ δρ6σει_ στα &ιπGταUα &ευτDρα 22 ΑυγοHστου: ΜουσικE Βραδι6 στην Τοπ. ΚοινGτητα Αγ. Χαραλ6Uπου. ΤρFτη 23 ΑυγοHστου: ΠαραδοσιακG ΓλDντι στο ΕξωκλEσι ΠρουσιYτισσα_ ΑγFου Χαραλ6Uπου.ΜουσικE Βραδι6 στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΠρουσοH. ΠDUπτη 25 ΑυγοHστου: Αστροβραδι6 στην ΤοπικE ΕνGτητα ΜυρFκη_. Σ6ββατο 27 & ΚυριακE & 28 ΑυγοHστου: ΗUερEσιε_ ΕκδροUD_ στο ΠανταβρDχει. ΚυριακE 28 ΑυγοHστου: ΕκδροUE στο ΜοναστEρι &οUιανYν. &ευτDρα 29 ΑυγοHστου: ΠαραδοσιακG ΓλDντι στην ΤοπικE ΕνGτητα ΠροδρGUου.

Ν Ε

Η αρχE των εκδηλYσεων θα γFνει Uε τη συναυλFα τη_ ΕλεωνGρα_ ΖουγανDλη, στην κεντρικE πλατεFα ΚαρπενησFου, την ΠDUπτη 21 ΙουλFου. Η συνDχεια θα δοθεF στα χωρι6 του νοUοH ΕυρυτανFα_, εκεF Gπου αναUDνεται να φιλοξενηθοHν ποικFλα και ενδιαφDροντα δρYUενα, για UικροH_ και Uεγ6λου_. ΑναUφFβολα GUω_, την παρ6σταση «κλDβει» το τριEUερο Φεστιβ6λ «Εν’ Cρεσι», το οποFο θα γFνει στο ΑθλητικG ΚDντρο ΚαρπενησFου. Στι_ 5 ΑυγοHστου, θα ανDβει στη σκηνE ο Γι6ννη_ Αγγελ6κα_, UαζF Uε του_ UουσικοH_ συνοδοιπGρου_ του_ για Uια ξεχωριστE ροκ βραδι6. Την επGUενη ηUDρα, Σ6ββατο 6 ΑυγοHστου, οι ΠΥΞ ΛΑΞ θυUοHνται τι_ καλHτερε_ στιγUD_ τη_ πολHχρονη_ πορεFα_ του_ και …ταξιδεHουν Uουσικ6 το κοινG, ενY στι_ 7 ΑυγοHστου εFναι η σειρ6 του Σωκρ6τη Μ6λαUα να χαρFσει στου_ θεατD_ GUορφε_ UελωδFε_. ΑξFζει να σηUειωθεF, επFση_, πω_ καθορFστηκε η τιUE των 30 ευρY για Gσου_ επιθυUοHν να παραβρεθοHν και στι_ τρει_ UουσικD_ βραδιD_ του Φεστιβ6λ, ενY στο «πακDτο» περιλαUβ6νεται και η δυνατGτητα για κατασκEνωση στον χYρο του ΑθλητικοH ΚDντρου. Οι εκδηλYσει_ θα ολοκληρωθοHν την &ευτDρα 29 ΑυγοHστου, Uε παραδοσιακG γλDντι στον ΠρGδροUο.

ΕΛΕΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ. Μεγ6λη συναυλFα την ΠDUπτη 21 ΙουλFου στην ΚεντρικE ΠλατεFα ΚαρπενησFου

ΠαρασκευE 5-ΚυριακE 7 ΑυγοHστου: Φεστιβ6λ «Εν’ Cρεσι» στο ΑθλητικG ΚDντρο ΚαρπενησFου 5 ΑυγοHστου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ 6 ΑυγοHστου: ΠΥΞ ΛΑΞ 7 ΑυγοHστου: Σ5ΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑ. ΠαρασκευE 5 ΑυγοHστου: ΜουσικE Βραδι6 Uε ντGπιου_ καλλιτDχνε_ στην ΤοπικE ΚοινGτητα &οUιανYν. Σ6ββατο 6 ΑυγοHστου: ΕκδEλωση ΜνEUη_ στον Μ6ρκο ΜπGτσαρη στο ΚεφαλGβρυσο. Π6ρτι ΝεολαFα_ Στ6βλων στην ΤοπικE ΚοινGτητα Στ6βλων. Π6ρτι ΝεολαFα_ στην ΤοπικE ΚοινGτητα @Uπλιανη_. ΚυριακE 7 ΑυγοHστου: ΕκδροUE στο ΜοναστEρι Βρ6χα_ &ι6λεξη στο ΛαογραφικG ΜουσεFο Μεγ6λου ΧωριοH. ΘDατρο ΣκιYν στην ΠλατεFα ΧοροστασFου Βρ6χα_. ΚυριακE 7 - ΠDUπτη 11 ΑυγοHστου: Τουρνου6 Μπ6σκετ στην Τοπ. ΚοινGτητα Μεγ6λου ΧωριοH. Τουρνου6 τ6βλι στην ΠλατεFα Μεγ6λου ΧωριοH. &ευτDρα 8 ΑυγοHστου: ΚουκλοθDατρο «Οι UουσικοF τη_ ΒρDUη_» στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΣτενYUατο_. ΜουσικE Βραδι6 στην ΤοπικE ΚοινGτητα Αγ. Νικολ6ου.

ΤρFτη 9 ΑυγοHστου: ΘDατρο «ΜEτσο εσH Dφαγε_;» στην ΠλατεFα ΜεσοχωρFου ΚλειτσοH. ΚρυUUDνο_ ΘησαυρG_ στην Τοπ. ΚοινGτητα Μεγ6λου ΧωριοH. Τετ6ρτη 10 ΑυγοHστου: ΣΒΗΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΑ &ΟΥΜΕ ΤΟ …ΦΕΓΓΑΡΙ στην ΤοπικE ΚοινGτητα Βρ6χα_. ΑναβFωση ΠαραδοσιακYν ΠαιχνιδιYν στην ΠεριοχE Ευρυτ6νων @γFων. ΜουσικE Βραδι6 Uε ντGπιου_ καλλιτDχνε_ στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΠετραλYνων. ΠαιδικG ΕργαστEρι στο ΛαογραφικG ΜουσεFο Μεγ6λου ΧωριοH. ΠDUπτη 11 ΑυγοHστου: Βραδι6 ΤσFπουρου στον ΚEπο ΛαογραφικοH ΜουσεFου Μεγ6λου ΧωριοH. ΚουκλοθDατρο «Ο Γ6Uο_ τη_ ΠοντικοHλα_» στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΑσπροπHργου. ΠαρασκευE 12 ΑυγοHστου: ΜουσικE Βραδι6 στην ΤοπικE ΚοινGτητα Βρ6χα_. &ι6λεξη στο ΠολιτιστικG ΚDντρο Καστανι6_. ΜουσικE Βραδι6 Uε ντGπιου_ καλλιτDχνε_ στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΠαυλοποHλου. ΣυναυλFα Uε το UουσικG συγκρGτηUα «ΙΡΙΣ» στην Τοπ. ενGτητα Μεγ6λου ΧωριοH ΚουκλοθDατρο «Ο Γ6Uο_ τη_ ΠοντικοHλα_» στην Πλα-

τεFα &οUνFστα_. ΣυναυλFα στο ΜνηUεFο ΕθνικE_ ΑντFσταση_ &οUνFστα_. Σ6ββατο 13 ΑυγοHστου: «ΠαρDα Uε την πανσDληνο» στο ΜουσεFο ΕθνικE_ ΑντFσταση_ Κορυσχ6δων. ΑναβFωση ΠαραδοσιακYν ΠαιχνιδιYν στην αυλE ΜικροH ΜουσεFου εκπ/ση_ ΒουτHρου. Aκθεση ΦωτογραφFα_ στην αFθουσα Συνεδρι6σεων του ΜουσεFου εκπ/ση_ ΒουτHρου. ΕκδEλωση ΜνEUη_ στην ξενιτι6 και UουσικE βραδι6 στο &ηUοτικG ΣχολεFο Καστανι6_. ΜουσικE Βραδι6 Uε ντGπιου_ καλλιτDχνε_ στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΜεσοκGUη_. ΜουσικE Βραδι6 Uε ντGπιου_ καλλιτDχνε_ στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΑγFα_ Τρι6δα_ ΜουσικE Βραδι6 Uε ντGπιου_ καλλιτDχνε_ στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΝοστFUου. ΓιορτE ΠαραδοσιακE_ ΠFτα_ στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΑγFου Νικολ6ου. ΚυριακE 14- ΤρFτη 23 ΑυγοHστου: Aκθεση βιβλFου στην ΑγαθFδειο_ ΒιβλιοθEκη ΠρουσοH. ΚυριακE 14 ΑυγοHστου: Aκθεση ΖωγραφικE_ και ΦωτογραφFα_ στην ΤοπικE ΚοινGτητα ΤGρνου. ΘDατρο «ΜEτσο εσH Dφαγε_;» στην Τοπ. ΚοινGτητα ΜυρFκη_. &ευτDρα 15 ΑυγοHστου:


Τα σ ηIε;α των καιρMν

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ*ρτη 13 Ιουλ;ου 2011 / Σελ;δα 4

Ενια ο Παλλαϊκ Μ τωπο (Ε.Πα.Μ.) Καρπενησ ου

Πρ<σκληση - Κ*λεσIα σε συν*ντηση στην Πλατε;α “ΚατσαντMνη” στο Καρπεν:σι 4. 4ξοδοS απ< το ευρM Iε υιοθ9τηση εθνικο= νοI;σIατοS. 5. Εθνικοπο;ηση των Iεγ*λων τραπεζMν Iε πρMτη την Τρ*πεζα τηS Ελλ*δαS και Iε σκοπ< τον 9λεγχο τηS οικονοI;αS και τηS κ;νησηS των κεφαλα;ων. 6. Παραγωγικ: ανασυ-

γκρ<τηση τηS χMραS. 7. Αλλαγ: του IονοIερο=S προσανατολισIο= τηS χMραS και απαλλαγ: τηS απ< τα ασφυκτικ* δεσI* που τηS 9χουν επιβληθε;. Ε*ν συIφωνε;τε, σαS προσκαλο=Iε την Τετ*ρτη 13 Ιουλ;ου 2011 στην Νερ*ιδα (π*νω απ< το *γαλIα του Κατσα-

Κα ρ φM Iατα

Λ;γοι υπηρετο=ν την Αλ:θεια γιατ; λ;γοι 9χουν τη θ9ληση και λιγ<τεροι τη δ=ναIη για να ε;ναι δ;καιοι (Ν;τσε)

Iολ<γιο λεωφορε;ου, :ταν Iι* ελπ;δα, 9να <νειρο, 9γινε πρ*ξη! Αν καταφ9ρουν να ανεβα;νει ωS την πλατε;α του χωριο=, 9στω Iι* φορ* την εβδοI*δα, Iεγ*λο γεγον<S γι* τουS εκε; χωριανο=S! ΕΥΧΑΡΙΣΤ), :Iαρχε, συIπατριMτη Iου. Το <τι δε σε στ:ριξα, δε σε ψ:φισα, το κ*νει Iεγαλ=τερο, ε;ναι απ< καρδι*S!”. Το σηIειMνουIε δι<τι κ*ποιεS φορ9S 9χει σηIασ;α το 9ργο. ι<τι, τα τελευτα;α δ9κα χρ<νια, στον τ<πο IαS σηIασ;α ε;χε το ρουσφ9τι. 4τσι 9βγαιναν και οι δ:Iαρχοι και οι λοιπο; παρατρεχ*Iενοι. 8χι <τι τMρα αυτ* π9ρασαν, αλλ* υπ*ρχουν και οι εξαιρ9σειS, 9τσι για να επιβεβαιMνουν τον καν<να που ζο=Iε.

λει ο νοI*ρχηS… αξ;ωIα που δεν υφ;σταται για πολλο=S I:νεS τMρα. Εντ*ξει, τυπογραφικ* λ*θη και παραλε;ψειS ε;ναι φυσικ< να γ;νονται. 8IωS, η σ=νταξη IιαS απλ:S ανακο;νωσηS που απευθ=νεται στο ευρ= κοιν<, απ< το οπο;ο *λλωστε ζητε;ται να στηρ;ξει τον τοπικ< εIπορικ< κ<σIο και να δMσει τα λεφτ* του, αξ;ζει λ;γη περισσ<τερη προσοχ:. Ε;ναι και θ9Iα αρχ:S αλλ* και εικ<ναS. Να Iη δ;νουIε την εικ<να <τι <λα γ;νονται στο “π<δι”.

υτ αν ικ ά

ΚαIπ*να σε δ=ο υπαλλ:λουS του παλιο= δ:Iου Αγρ*φων. Σε 12 I:νεS φυλ*κισηS Iε δικα;ωIα 9φεσηS κ.λπ., τιIωρ:θηκε πρωτ<δικα υπ*λληλοS του παλιο= δ:Iου Αγρ*φων απ< το Εφετε;ο ΛαI;αS, για ψευδ: βεβα;ωση I<νιIηS κατοικ;αS που εξ9δωσε σε υπ*λληλο του δ:Iου σ:Iερα, επ;σηS κατηγορο=Iενο, Mστε να ευνοηθε; σε διαγωνισI< πρ<σληψηS προσωπικο= το 2004, <πωS και 9γινε. ΣυγκεκριI9να, η δ;κη 9γινε στη ΛαI;α στιS 22 Ιουν;ου. Κατηγορο=Iενοι, εκτ<S των δ=ο δηIοτικMν υπαλλ:λων, :ταν ο πρMην δ:IαρχοS Αγρ*φων κ. Χρ:στοS Μπο=ραS, <πωS και ο σηIεριν<S αντιδ:IαρχοS του ν9ου δ:Iου Αγρ*φων κ. Θ=IιοS Μιχ<πουλοS, ωS αντιδ:IαρχοS του παλιο= δ:Iου.

Υπ*ρχει, <IωS, κι 9να *λλο ηλεκτρονικ< I:νυIα που αναρτ:θηκε στην προσωπικ: σελ;δα του δηI*ρχου στο Facebook. Συντ*κτρια, η γνωστ: συγγραφ9αS Μαρ;α Καρδαρ*, η οπο;α κατ*γεται απ< τη Χελιδ<να Ευρυταν;αS. Γρ*φει: “Επιστρ9φονταS απ< Χελιδ<να Ευρυταν;αS, οφε;λω 9να Iεγ*λο ΕΥΧΑΡΙΣΤ)!, στον :Iαρχο, ΚMστα Μπακογι*ννη, για την 9κπληξη!... δρο-

4φτασαν λοιπ<ν οι πολυαναIεν<IενεS καλοκαιριν9S εκπτMσειS. Ξεκινο=ν Iεθα=ριο, Παρασκευ: 15 Ιουλ;ου. Στην τρ9χουσα οικονοIικ: συγκυρ;α, που οι επιχειρ:σειS δεινοπαθο=ν για να τα βγ*λουν π9ρα και ο κ<σIοS κ*νει IετρηI9νεS αγορ9S, ο ΕIπορικ<S Σ=λλογοS Καρπενησ;ου I*S απ9στειλε σηIε;ωIα προS ενηI9ρωση του κοινο=. Θα σταθο=Iε, <IωS, στο γεγον<S <τι :ταν «αντιγραφ: - επικ<λληση» παλαι<τερου δελτ;ου τ=που. Λ<γου χ*ρη, γιν<ταν αναφορ* στιS ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ εκπτMσειS που <IωS... ξεκινο=ν I9σα Ιουλ;ου(!) και επιπλ9ον διαβ*σαIε Iε 9κπληξη <τι σε περ;πτωση που υπ*ρξει οποιαδ:ποτε παρ*βαση, τα πρ<στιIα τα επιβ*λ-

ΠερνMνταS, βλ9πω κ*τι Iεγ*λεS διαφηIιστικ9S πινακ;δεS, κρεIασI9νεS στο γιαπ;, δ;πλα στην αστυνοI;α Καρπενησ;ου, εκε; που θα γιν<ταν κ*ποτε ξενοδοχε;ο, αλλ* κ<λλησε στα δικαστ:ρια. ΤMρα, ο ν9οS δ:IοS ε;χε την ιδ9α να το κρ=ψει Iε διαφηIιστικ9S πινακ;δεS. ηλαδ:, να διαθ9σει τον ξ9νο χMρο δεν ξ9ρω β9βαια αν ε;ναι Iετ* απ< συIφων;α- για να αναρτ:σει παρ*νοIα -αφο= υπ*ρχει συγκεκριI9νοS ν<IοS που απαγορε=ει να υπ*ρχουν στον δρ<Iο τ9τοιεS επιγραφ9S που αποσπο=ν την προσοχ: των οδηγMν- διαφηIιστικ9S πινακ;δεS, τη στιγI: που <λοι ξ9ρουIε <τι ο ;διοS ο δ:IοS πρ9πει να “κυνηγ*” τα Iαγαζι* που τιS αναρτο=ν κατ* I:κοS των οδMν, για παρ*δειγIα απ< Καρπεν:σι για Προυσ<. Μ<λιS π9ρυσι δεν ε;χε ξεκιν:σει κυν:γι ο δ:IοS και I*λιστα 9φτασε σε σηIε;ο να σπ*νε τιS πινακ;δεS του κ<σIου; Και

δεν Iιλ*ω I<νο για τον δ:Iο Καρπενησ;ου, αλλ* και για του *λλουS δ:IουS. Π9ρυσι, <λοι θυI<Iαστε τι 9γινε. ΤMρα, πMS σκ9πτεται ο ν9οS δ:IοS να αντιIετωπ;σει την περιβαλλοντικ: I<λυνση, ε;τε Iε τιS πινακ;δεS, ε;τε Iε τιS δεκ*δεS αφ;σεS που γ9Iισαν την π<λη χωρ;S 9λεοS; 7σωS Iε το γνωIικ< “... αν δεν Iπορε;S να το πολεI:σειS τ<τε γ;νε... φ;λοS του”... Αν δεν το γρ*ψω θα σκ*σω. Ε;χε συν*ντηση Iαθα;νω Iε τον πρωθυπουργ< ο βουλευτ:S Ευρυταν;αS Ηλ;αS Καραν;καS. Στην ατζ9ντα του δεν υπ:ρχε το θ9Iα του ΓΠΣ Καρπενησ;ου, κ*τι που ασφαλMS προκαλε; δυσ*ρεστη εντ=πωση. Κι αυτ< γιατ;, θ;γονται τα συIφ9ροντα εκατοντ*δων οικογενειMν που 9χουν εκτ*σειS στην περιοχ:, π.χ. τηS ΜεσοχMραS. Οι οικογ9νειεS αυτ9S θα περ;Iεναν απ< τον βουλευτ:, τον οπο;ο πριν απ< λ;γα χρ<νια εξ9λεξαν για να προασπ;ζει τα συIφ9ροντα και τα δικαιMIατ* τουS, να επιδε;ξει πιο υπε=θυνη στ*ση. 8χι β9βαια πωS τα θ9Iατα που συζητ:θηκαν στη συν*ντηση των δ=ο αντρMν δεν ε;ναι σηIαντικ*. Σε εποχ9S, <IωS, <που η I9ση ελληνικ: οικογ9νεια βιMνει καθηIεριν* τιS συν9πειεS τηS οικονοIικ:S κρ;σηS, Iοι*ζει Iε …ουτοπ;α να ασχολο=Iαστε Iε ζητ:Iατα, <πωS η επ9κταση του νοσοκοIε;ου, που θα κοστ;σει *λλωστε 2,1 εκατ. ευρM.

Ε

υρ

Τα δ=ο πολιτικ* πρ<σωπα αθωMθηκαν, αφο= οι *λλοι κατηγορο=Iενοι αν9λαβαν εξ ολοκλ:ρου την ευθ=νη τηS πρ*ξηS τουS. Αν και η πρ<ταση του Εισαγγελ9α :ταν να αθωωθο=ν, ο πρ<εδροS του δικαστηρ;ου ε;χε *λλη γνMIη και τιIMρησε Iε 12 I:νεS φυλ*κισηS τον καθ9να απ< τουS δ=ο υπαλλ:λουS, δι<τι Iε την πρ*ξη τουS αυτ: αδ;κησαν *λλουS ενδιαφερ<IενουS για τη θ9ση. Η δ;κη θα συνεχιστε; σε εφ9σιIη διαδικασ;α, την 9κβαση τηS οπο;αS κανε;S δεν γνωρ;ζει.

Το I:νυIα που δηIοσιε=ουIε απεστ*λη απ< τον κ. Παπαδ<πουλο Τ*κη, στην εφηIερ;δα, αλλ* και στη διε=θυνση ηλεκτρονικο= ταχυδροIε;ου του δ:Iου Καρπενησ;ου και αναφ9ρει: “... αξι<τιIε κ=ριε δ:Iαρχε, γνωρ;ζονταS <τι ε;στε δ;καιοS *νθρωποS, θα :θελα να σαS γνωστοποι:σω <τι το τ9λοS, σε <λα τα κοιIητ:ρια του ν9ου δ:Iου Καρπενησ;ου, το πληρMνουν I<νο Iερικ* «κορ<ιδα». Κ*ντε τον κ<πο και πηγα;νετε σε 9να απ< αυτ*, <ποιο θ9λετε, και κ*ντε Iια αντιπαραβολ: στη λ;στα πληρωIMν και στα Iν:Iατα που υπ*ρχουν. Αυτ<, β9βαια, ε;ναι ευθ=νη των κατ* τ<πουS προ9δρων των διαIερισI*των και του γραIIατ9α, οι οπο;οι <IωS για ψηφοθηρικο=S λ<γουS, β*ζουν να πληρMσουν I<νο <σουS δεν γουστ*ρουν. Η α=ξηση, λοιπ<ν, στο τ9λοS που πραγIατοποι:σατε φ9τοS, θα :ταν Iε;ωση, αν 9Iπαιναν <λοι. ΕυχαριστM, Παπαδ<πουλοS Τ*κηS.”

ντMνη) στιS 8 I.I. Θα γ;νει οIιλ;α Iε θ9Iα «Ο λ<γοS =παρξηS του Ενια;ου Παλλαϊκο= ΜετMπου» και στη συν9χεια ερωτ:σειS, τοποθετ:σειS και προτ*σειS. Υ.Γ. Ε*ν τυχ<ν γνωρ;ζετε κ*ποιον που ενδεχοI9νωS να τον ενδιαφ9ρει, παρακαλο=Iε να τον ενηIερMσετε.

Α

1. Ανατροπ: του καθεστMτοS κατοχ:S τηS χMραS απ< το ΝΤ, την ΕΕ και την ΕΚΤ. 2. ΤιIωρ;α <λων των εν<χων και των δοσ;λογων που οδ:γησαν την χMρα σʼ αυτ:ν την κατ*σταση. 3. Μη αναγνMριση και διαγραφ: του δηI<σιου χρ9ουS.

Ν Ε

Καρπεν:σι, Τετ*ρτη 13 Ιουλ;ου 2011 Πιστε=ουIε <τι προκειI9νου η χMρα IαS να στηριχθε; στα π<δια τηS και να απαλλαγε; απ< τα δεσI* που τηS 9χουν επιβληθε;, πρ9πει να γ;νουν τα παρακ*τω 7 β:Iατα, Iε την ενεργ< συIIετοχ: των πολιτMν.

Κατστηα Καρπενησου - Αθ. Καρπενησιτη 4, τηλ: 22370 23202 / 80203


ΤΟ ΘΕΜΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 13 Ιουλ+ου 2011 / Σελ+δα 5

Κλενουν τη ΕΥΑΚ Κνηση στρατηγικ ση ασα

Απ,ψε στο η9οτικ, Συ9βο-λιο. Τα χρ)η τηC αν)ρχονται στο 1,1 εκατ. ευρ=. Η εταιρε+α δεν διαθ)τει φορολογικ* και ασφαλιστικ* ενη9ερ,τητα. Οι 18 εργαζ,9ενοι, αν δεν ενταχθο-ν στον δ*9ο, χ"νουν τη δουλει" τουC. Κι )να ση9αντικ, ερ=τη9α: Θα καταργηθε το "καπ λο" του 80% στο νερ;

Ο δ*9αρχοC Καρπενησ+ου, Κ=σταC Μπακογι"ννηC. Με την απ,φασ* του για κλε+σι9ο τηC ΕΥΑΚ και την απορρ,φησ* τηC απ, τον δ*9ο, ελπ+ζει σε γρ*γορη εξυγ+ανση, διε-ρυνση των υπηρεσι=ν και δι"σωση των 18 υπαλλ*λων τηC.

δ*9ο, θα 9πορε+ να απασχολε+ται και σε εργασ+εC π)ραν αυτ=ν τηC -δρευσηC και αποχ)τευσηC. !στ,σο, 9ε δεδο9)νη την διε-ρυνση των αρ9οδιοτ*των τηC υπηρεσ+αC -δρευσηC σε ,λα τα χωρι", αποτελε+ )να ερ=τη9α, αν θα γ+νουν και ν)εC προσλ*ψειC, =στε να καλυφθο-ν οι διευρυ9)νεC υποχρε=σειC.

υτ αν ικ ά

Η ν)α δη9οτικ* αρχ* κλε+νει τη ΕΥΑΚ και την ενσω9ατ=νει στον δ*9ο Καρπενησ+ου, επεκτε+νονταC παρ"λληλα τιC υπηρεσ+εC -δρευσηC και αποχ)τευσηC σε ,λο τον ν)ο δ*9ο. Το 9εγ"λο χρ)οC τηC επιχε+ρησηC αγγ+ζει το 1,1 εκατ. ευρ=, εν= "γνωστο παρα9)νει τι θα γ+νει 9ε τουC 18 εργαζο9)νουC που απασχολο-σε.

Ν ΕΑ

Χρ)η και υπ"λληλοι 9εταφ)ρονται στον δ*9ο Καρπενησ+ου

υρ

Μια εταιρε+α που ιδρ-θηκε το 1995, εν 9)σω αντιδρ"σεων για τον τρ,πο 9ε τον οπο+ο συστ"θηκε και τον τρ,πο που )γιναν οι αρχικ)C προσλ*ψειC. Ευθ-νη τηC ε+ναι η -δρευση και αποχ)τευση τηC π,ληC του Καρπενησ+ου, καθ=C και των συνοικισ9=ν του, δηλαδ* των Γοριαν"δων και των Κορυσχ"δων, ,πωC επ+σηC και η κατασκευ* )ργων. Τα ετ*σια )σοδ" τηC υπολογ+ζονται περ+που στιC 900.000 ευρ=. Ε+ναι ση9αντικ, να πο-9ε ,τι η εταιρε+α )χει 5.500 καταναλωτ)C, οι οπο+οι, κ"θε 9*να πληρ=νουν, κατ" 9)σο ,ρο, 100.000 ευρ=. Την +δια στιγ9*, οι 18 "καλοπληρω9)νοι" εργαζ,9ενοι, σ-9φωνα 9ε τα επ+ση9α οικονο9ικ" στοιχε+α, κοστ+ζουν το 75% των εσ,δων τηC. Η παθογ)νεια τηC εταιρε+αC εντοπ+ζεται ακριβ=C στο υπ)ρογκο 9ισθολογικ, κ,στοC. Επιπλ)ον, 9ε την αδυνα9+α να εισπρ"ξει και τα χρ)η των πελατ=ν τηC, τα οπο+α αν)ρχονται περ+που στιC 600.000 ευρ=, καταδεικν-εται το π=C 9ια υγι*C εταιρε+α -που )χει το 9ονοπ=λιο του νερο-- καταλ*γει χρεω9)νη 9ε 1,1 εκατ. ευρ=.

Ε

Ο δ ο απορροφ την εταιρε α Μετ" την εισ*γηση που δ)χθηκε ο δ*9αρχοC Καρπενησ+ου, κ. Κ=σταC Μπακογι"ννηC, απ, τη διο+κηση τηC ΕΥΑΚ και 9ετ" τιC οικονο9ικ)C εκθ)σειC, τ,σο του λογιστ* τηC (την οπο+α δη9οσιε-σα9ε στο φ-λλο 440/20-42011), ,σο και των ορκωτ=ν λογιστ=ν, οι οπο+οι πραγ9ατοπο+ησαν )λεγχο στην εταιρε+α, αποφασ+στηκε η ΕΥΑΚ να κλε+σει και να απορροφηθε+ απ, τον δ*9ο Καρπενησ+ου. Το θ)9α συζητε+ται στην αποψιν* συνεδρ+αση του η9οτικοΣυ9βουλ+ου Καρπενησ+ου, το οπο+ο θα πραγ9ατοποιηθε+ στιC 7.30 το απ,γευ9α, στην α+θουσα

που βρ+σκεται στον τρ+το ,ροφο του ΚΑΠΗ. Προηγ*θηκε, προχθ)C, τη ευτ)ρα 11 Ιουλ+ου, τρ+ωρη προσυνεδρ+αση -την οπο+α συγκ"λεσε ο δ*9αρχοC- 9ε τη συ99ετοχ* των επικεφαλ*C των δη9οτικ=ν παρατ"ξεων. Απ, τον δ*9ο Καρπενησ+ου υποστηρ+ζουν πωC 9ε την απ,φαση για το κλε+σι9ο τηC ΕΥΑΚ και την ενσω9"τωσ* τηC στον δ*9ο, εξυπηρετε+ται 9ια σειρ" θετικ=ν στ,χων. Καταρχ"C, εξασφαλ+ζονται οι 18 θ)σειC εργασ+αC, εν= παρ"λληλα θα υπ"ρξει και 9ε+ωση αποδοχ=ν, στα πλα+σια του 9ισθολογ+ου των υπολο+πων δη9οτικ=ν υπαλλ*λων. Απ, αυτ* την κ+νηση και 9,νο, ανα9)νεται το 9ισθολογικ, κ,στοC να 9ειωθε+, περ+που, κατ" 60.000 ευρ=. Παρ"λληλα, ο δ*9οC Καρπενησ+ου, απορροφ" 9εν το χρ)οC, αλλ" διεκδικε+ δε και τιC οφειλ)C των καταναλωτ=ν προC την εταιρε+α, οι οπο+εC υπολογ+ζονται περ+που στιC 600.000 ευρ=, χρ*9ατα που θα βεβαι=σει στην εφορ+α, =στε να τα εισπρ"ξει, κ"τι που η ΕΥΑΚ δεν ε+χε τη δυνατ,τητα να κ"νει ωC νο9ικ, πρ,σωπο ιδιωτικο- δικα+ου. Επο9)νωC, το πραγ9ατικ, χρ)οC τηC εταιρε+αC δεν ξεπερν" τιC 500.000 ευρ=, ποσ, που οφε+λεται κυρ+ωC στο ΙΚΑ και την εφορ+α. Για τον λ,γο αυτ, σ*9ε-

ρα στερε+ται, τ,σο φορολογικ*C, ,σο και ασφαλιστικ*C ενη9ερ,τηταC. Το χρ)οC δε, ανα9)νεται να 9πει σε ευνοϊκ* ρ-θ9ιση που θα αποπληρ=νεται απ, τον δ*9ο. Εξ"λλου, 9ε την ενσω9"τωση τηC υπηρεσ+αC -δρευσηC στον δ*9ο, η αρ9οδι,τητ" τηC διευρ-νεται και )τσι θα 9πορο-ν να γ+νονται )ργα -δρευσηC και αποχ)τευσηC στον διευρυ9)νο δ*9ο, κ"τι που 9)χρι σ*9ερα δεν *ταν εφικτ,. Β)βαια, αυτ, συνεπ"γεται ,τι αλλ"ζει πλ)ον και το σ-στη9α χρ)ωσηC των καταναλωτ=ν στα χωρι" των πρ=ην δ*9ων, τα οπο+α 9)χρι τ=ρα σχεδ,ν ...δεν πλ*ρωναν ο-τε για -δρευση, ο-τε για αποχ)τευση. Το ερ=τη9α ε+ναι αν θα επεκταθε+ το π"γιο -περ+που 17 ευρ=- σε ,λεC τιC καταναλ=σειC και σε ,λα τα χωρι". Σ-9φωνα 9ε πληροφορ+εC, το π"γιο θα επιβληθε+ παντο-. (λλωστε, αποτελε+ α+τη9α των πολιτ=ν. "εν 9πορε+ να πληρ=νει ο δη9,τηC του Καρπενησ+ου για το νερ, ,λου του δ*9ου", ε+ναι ο αντ+λογοC. Απ, την "λλη, οι δη9,τεC των πρ=ην δ*9ων απαιτο-ν σχεδ,ν τη δωρε"ν παροχ* νερο-, ,πωC *ταν 9)χρι σ*9ερα, επικαλο-9ενοι το κακ, δ+κτυο -δρευσηC και αποχ)τευσηC και την )λλειψη διαθεσι9,τηταC νερο-, κυρ+ωC το καλοκα+ρι, ,ταν αυξ"νεται και η ζ*τηση στα πε-

ρισσ,τερα χωρι". Τι θα γ+νει το 80% Το 9εγαλ-τερο ερ=τη9α ,9ωC, παρα9)νει το τ)λοC περ+ ΕΥΑΚ που αν)ρχεται στο 80% τηC καταναλ=9ενηC ποσ,τηταC νερο-, π)ραν του παγ+ου. Πρ,κειται για το ειδικ, τ)λοC 80% που επιβ"λλεται απ, το "ρθρο 11 του Ν. 1069/80, υπ)ρ των επιχειρ*σεων ΕΥΑ, προC το σκοπ, 9ελ)τηC, κατασκευ*C * επ)κτασηC )ργων -δρευσηC και αποχ)τευσηC. Σ-9φωνα 9ε τον ν,9ο, το τ)λοC αυτ, καταργε+ται. Συνεπ=C, 9ε την κατ"ργηση τηC ΕΥΑΚ πρ)πει να καταργηθε+ και το εν λ,γω τ)λοC. Το γεγον,C αυτ, )χει προκαλ)σει πονοκ)φαλο στο επιτελε+ο του δη9"ρχου και δεν φα+νεται να υπ"ρχει πρ,θεση για την τελικ* κατ"ργησ* του. Πιθαν, ε+ναι να ενσω9ατωθε+ στουC λογαριασ9ο-C 9ε "λλο τ+τλο, ωC )σοδο, εκτ,C και αν απ, την οικονο9οτεχνικ* 9ελ)τη κριθε+ ,τι 9ε τη διε-ρυνση τηC υπηρεσ+αC στον ν)ο δ*9ο, δεν απαιτε+ται πλ)ον η καταβολ* του. Ενδ)χεται, δηλαδ*, να δο-9ε ακ,9η και 9ει=σειC στουC λογαριασ9ο-C του νερο-, κ"τι που ε+ναι ευπρ,σδεκτο απ, τουC πολ+τεC, στην εποχ* τηC οικονο9ικ*C κρ+σηC. Τ)λοC, το εργατικ, κυρ+ωC προσωπικ, που θα ενταχθε+ στον

Το 9)λλον Τα υπ)ρογκα χρ)η, οι υπερβολικο+ 9ισθο+, το περιορισ9)νο πεδ+ο δρ"σηC τηC, η αδυνα9+α τηC να εισπρ"ξει τιC οφειλ)C, αλλ" και η διαχρονικ* πολιτικ* εκ9ετ"λλευσηC τηC εταιρε+αC απ, τιC προηγο-9ενεC δη9οτικ)C αρχ)C, κατ"φεραν 9+α εξ αντικει9)νου υγι*C εταιρε+α να βυθ+ζεται στα χρ)η. Το γεγον,C αυτ, )χει αντ+κτυπο και στιC δρ"σειC του προσωπικο- τηC, το οπο+ο στην πραγ9ατικ,τητα δε φ)ρει κα9+α ευθ-νη για την οικονο9ικ* κατ"ρρευση τηC εταιρε+αC. Τα ιοικητικ" Συ9βο-λια τηC εταιρε+αC, διαχρονικ", δεν κατ"φεραν να την εξυγι"νουν, κυρ+ωC 9ε τη 9ε+ωση του λειτουργικο- τηC κ,στουC και την αν"πτυξ* τηC σε ν)α πεδ+α δρ"σηC, για την α-ξηση των εσ,δων τηC. Η εταιρε+α, που εδ= και 16 χρ,νια κατ"φερε να κρατ*σει σε ανεκτ" επ+πεδα την -δρευση και αποχ)τευση τηC π,ληC, 9ε ση9αντικ* περιουσ+α σε 9ηχανολογικ, εξοπλισ9, και την, κατ" καιρο-C, )νταξ* τηC σε προγρ"99ατα και καινοτο9+εC, σ*9ερα βρ+σκεται καταχρεω9)νη. Αν *ταν ιδιωτικ* εταιρε+α, θα )κλεινε, οι 18 υπ"λληλο+ τηC θα )χαναν τη δουλει" τουC, οι οφειλ)τεC τηC θα )τριβαν τα χ)ρια τουC που γλ+τωσαν τιC υποχρε=σειC τουC και η περιουσ+α τηC θα "κατασπαρ"ζονταν" απ, τουC πιστωτ)C τηC. Η ν)α δη9οτικ* αρχ* )χει "λλα σχ)δια. Η απορρ,φηση τηC ΕΥΑΚ απ, τον δ*9ο Καρπενησ+ου αποτελε+ πλ)ον στρατηγικ* κ+νηση για τη δι"σωσ* τηC. Το τ+9η9α ε+ναι περ+που 500.000 ευρ= χρ)οC, αλλ" και η α-ξηση κατ" 18 9ισθ=ν στο 9ισθολ,γιο του δ*9ου. !στ,σο, προσδοκ"ται η α-ξηση τηC ποι,τηταC των υπηρεσι=ν -δρευσηC και αποχ)τευσηC σε ,λο τον ν)ο δ*9ο.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 13 Ιουλ0ου 2011 / Σελ0δα 6

Α

“Καζνι

Ν Ε

Το Γενικ1 Πολεοδο>ικ1 Σχ.διο Καρπενησ0ου, προκ"λεσε σωρε0α αντιδρ"σεων απ1 τουH θιγ1>ενουH κατο0κουH, οι οπο0οι κατ.κλυσαν την α0θουσα του η>οτικο2 Συ>βουλ0ου απαιτBνταH την ακ2ρωσ/ του. Οι πολ0τεH "σκησαν α0τηση ανα0ρεσηH στο Συ>βο2λιο τηH Επικρατε0αH. Το 0διο .πραξε και ο δ/>οH Καρπενησ0ου, ο οπο0οH παρ"λληλα ζ/τησε και την ακ2ρωση του ΓΠΣ απ1 την Αποκεντρω>.νη ιο0κηση Θεσσαλ0αH Στερε"H Ελλ"δαH.

υτ αν ικ ά

«Συν ντηση του Ηλ α Καραν κα ε τον Πρωθυπουργ»

Συν"ντηση >ε τον Πρωθυπουργ1 ΓιBργο Παπανδρ.ου ε0χε ο βουλευτ/H Ευρυταν0αH Ηλ0αH Καραν0καH, την Παρασκευ/ 8 Ιουλ0ου, στο γραφε0ο του Πρωθυπουργο2 στη Βουλ/. ΞεκινBνταH απ1 τιH εξελ0ξειH που σ/>ερα >ονοπωλο2ν την ειδησεογραφ0α, αλλ" και την καθη>εριν1τητα 1λων των Ελλ/νων πολιτBν, τιH προσπ"θειεH για .ξοδο απ1 τον κυκλBνα τηH κρ0σηH για τη χBρα και

την οικονο>0α, η συζ/τηση, δι"ρκειαH περ0που >ισ/H BραH, προχBρησε σε .να ολοκληρω>.νο πλα0σιο και στα ζητ/>ατα που σ/>ερα ε0ναι ιδια0τερα ση>αντικ" για την Ευρυταν0α. Ο βουλευτ/H Ευρυταν0αH τ1νισε 1τι αποτελε0 ζ/τη>α 2ψιστηH προτεραι1τηταH η ολοκλ/ρωση των >ελετBν και η χρη>ατοδ1τηση τηH κατασκευ/H του δρ1>ου Λα>0α-Καρπεν/σι, τα βασικ" ζητ/>ατα υγε0αH, που

αφορο2ν στο Νοσοκο>ε0ο Καρπενησ0ου και το Κ.ντρο Υγε0αH υτ. Φραγκ0σταH, αλλ" και τα θ.>ατα παιδε0αH. Επ0σηH, συζητ/θηκαν τα φαιν1>ενα τηH αυξη>.νηH ανεργ0αH -ειδικ1τερα στουH ν.ουH τηH περιοχ/H- και το θ.>α των προοπτικBν για οδικ/ σ2νδεση, επικοινων0α και πρ1σβαση τηH Ευρυταν0αH απ1 και προH τουH 1>ορουH νο>ο2H. Ιδια0τερη αναφορ" και συ-

ζ/τηση .γινε για τη δη>ιουργ0α ν.ων δρ"σεων στην Ευρυταν0α, καθBH και για τιH δυνατ1τητεH υλοπο0ησηH καινοτ1>ων ιδεBν στον νο>1, η οπο0α >πορε0 να χαρακτηριστε0 εξαιρετικ" ενδιαφ.ρουσα. Στα πλα0σια αυτ", ο βουλευτ/H ετοι>"ζει συγκεκρι>.νο πλα0σιο προτ"σεων, το οπο0ο και θα απευθ2νει προH τουH αρ>1διουH φορε0H του τ1που το επ1>ενο δι"στη>α.

Και επιστολ/-α0τη>α του Ηλ0α Καραν0κα για τον οδικ1 "ξονα Βραγγιαν"-Ρ1γκια-1ρια Ευρυταν0αH» τηH περιοχ/H, ο στ1χοH να επεκταθε0 >ε κ"θε εφικτ1 >.σο η αν"πτυξη των κ1>βων εκε0νων του οδικο2 δικτ2ου που /δη διαθ.τουν κ"ποια υποδο>/ και >πορο2ν να εκπληρBσουν γρ/γορα και ε2κολα το στ1χο αυτ1. Στο πλα0σιο αυτ1 επιθυ>B να παραθ.σω την εξ/H πρ1ταση: Η ασφαλτ1στρωση του δρ1>ου «Κ.δρα-Φιλ0κι», ο οπο0οH αν/κει γεωγραφικ" στην Ευρυταν0α .χει /δη ασφαλτοστρωθε0. Απο>.νει πλ.ον η οδικ/ σ2νδεση απ1 την πλευρ" τηH Περιφερειακ/H Εν1τηταH Καρδ0τσαH, «Βραγγιαν"-Ρ1γκια-1ρια Ευρυταν0αH», η οπο0α εφ1σον ολοκληρωθε0, θα συνδ.σει τη υτικ/ Ευρυταν0α >ε τον νο>1 Καρδ0τσαH και +ρταH, >.σω τηH γ.φυραH Κορ"κου. Η >ελ.τη τηH σ2νδεσηH αυτ/H δη>οπρατ/θηκε το 2009 στο πρ1γρα>>α «Π0νδοH» και ση>εριν1 α0τη>α αποτελε0 η ">εση .νταξη του .ργου αυτο2 σε Περιφερειακ1 Πρ1γρα>>α. Κρ0νω πωH η .νταξη αυτ/H τηH οδικ/H σ2νδεσηH δεν ε0ναι απλ" απαρα0τητη για την Περιφερειακ/ >αH Εν1τητα, αλλ" περιλα>β"νει πολλ" οφ.λη για 1λεH τιH γ2ρω περιοχ.H. Εκτ1H του 1τι θα αποτελ.σει «αν"σα»

Ε

υρ

Επιστολ/ προH τη Γενικ/ Γρα>>ατ.α Αποκεντρω>.νηH ιο0κησηH Θεσσαλ0αH-Στερε"H Ελλ"δαH κα Καλλι1πη Γερακο2δη και τον Περιφερει"ρχη Θεσσαλ0αH κ. ΚBστα Αγοραστ1 απ.στειλε στιH 11 Ιουλ0ου ο βουλευτ/H Ευρυταν0αH κ. Ηλ0αH Καραν0καH, ενB ε0χε ταυτ1χρονα ">εση τηλεφωνικ/ επικοινων0α >ε α0τη>α την ασφαλτ1στρωση του δρ1>ου «Βραγγιαν"-Ρ1γκια-1ρια Ευρυταν0αH», η οπο0α, εφ1σον ολοκληρωθε0, συνδ.ει τη υτικ/ Ευρυταν0α >ε τουH νο>ο2H Καρδ0τσαH και +ρταH, >.σω τηH γ.φυραH Κορ"κου. Το α0τη>α του βουλευτ/ εντ"σσεται στη σειρ" των συναντ/σεων και πολιτικBν του διεκδικ/σεων για τη βελτ0ωση και επ.κταση του οδικο2 δικτ2ου του νο>ο2, διεκδικ/σειH που αποτελο2ν και τη βασικ/ προϋπ1θεση για την "ρση τηH 1ποιαH >.χρι σ/>ερα οικονο>ικ/H και κοινωνικ/H απο>1νωσηH τηH Ευρυταν0αH. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ “Ε0ναι γνωστ/ και γενικ" παραδεκτ/ η αν"γκη για οδικ/ σ2νδεση τηH Ευρυταν0αH >ε τιH 1>ορεH περιοχ.H. Εξ0σου ζωτικ1H, για την οικονο>ικ/ και κοινωνικ/ επιβ0ωση

για τουH αγρ1τεH και τουH κτηνοτρ1φουH τηH περιοχ/H, ανα>.νεται να δη>ιουργ/σει ση>αντικ1 τουριστικ1 ρε2>α, λ1γω τηH καλ/H οδικ/H επικοινων0αH >εταξ2 των τριBν ΠεριφερειακBν Ενοτ/των (Ευρυταν0αH, Καρδ0τσαH, +ρταH) προσπορ0ζονταH πολλαπλ"σια οφ.λη και στο >.λλον. Η Ευρυταν0α φη>0ζεται και προσελκ2ει για τη φ2ση, τα βουν" τηH, τον εναλλακτικ1 και θρησκευτικ1 τουρισ>1. Το «"νοιγ>α» σε νο>ο2H, 1πωH αυτο0 τηH +ρταH και τηH Καρδ0τσαH, >1νο θετικ" >πορε0 να φ.ρει στον τ1πο, που σ/>ερα ε>φαν0ζει απ1 τουH πιο υψηλο2H δε0κτεH ανεργ0αH, ειδικ" στουH ν.ουH. Η οδικ/ σ2νδεση σε γειτονικ.H τηH Ευρυταν0αH περιοχ.H προχBρησε στο παρελθ1ν >ε πολ2 διαφορετικο2H 1ρουH και ρυθ>ο2H. Απ1 αυτο2 του ε0δουH την αν"πτυξη δεν >πορε0 να εξαιρε0ται η Ευρυταν0α. Για το λ1γο αυτ1 αιτο2>αι την .νταξη του δρ1>ου «Βραγγιαν"-Ρ1γκια-1ρια Ευρυταν0αH» ωH .ργο πνο/H >ε Bρι>α για τον τ1πο χαρακτηριστικ" και απαρα0τητο για τουH πολ0τεH 1χι >1νο τηH Ευρυταν0αH, αλλ" και ολ1κληρηH τηH Περιφ.ρειαH”.

Οι νε1τερεH εξελ0ξειH στο θ.>α, αφορο2ν τιH κιν/σειH του δη>"ρχου Καρπενησ0ου. Ο κ. ΚBσταH Μπακογι"ννηH συναντ/θηκε την Τετ"ρτη 6 Ιουλ0ου 2011 >ε τη Γενικ/ Γρα>>ατ.α Χωροταξ0αH και Αστικο2 Περιβ"λλοντοH, κ. Μαρ0α Καλτσ", στο γραφε0ο τηH στην Αθ/να. Κατ" τη συν"ντησ/ τουH, ο δ/>αρχοH .θεσε το >ε0ζον ζ/τη>α του Γενικο2 Πολεοδο>ικο2 Σχεδ0ου Καρπενησ0ου. Ενη>.ρωσε, τ1σο προφορικBH, 1σο και εγγρ"φωH τη Γενικ/ Γρα>>ατ.α για τιH εν.ργειεH αν"κλησηH του ΓΠΣ, οι οπο0εH πραγ>ατοποι/θηκαν απ1 την πλευρ" του δ/>ου και τηH επεσ/>ανε την αναγκαι1τητα ">εσηH αναθεBρησηH, >ιαH και θ0γει το σ2νολο των δη>οτBν. Η συν"ντησ/ τουH .κλεισε >ε τη δ.σ>ευση, απ1 την πλευρ" τηH κυρ0αH Καλτσ", για περετα0ρω διερε2νηση του θ.>ατοH. Σε Ευρυτανικ" Ν.α", ο κ. ΜπαδηλBσειH του στα "Ε κογι"ννηH περιορ0στηκε να πει 1τι “το θ.>α βρ0σκεται σε καλ1 δρ1>ο”, χωρ0H να θ.λει να προκαταλ"βει / να προβλ.ψει τιH αποφ"σειH. Εντω>εταξ2, ο κ. Μπακογι"ννηH ε0χε τηλεφωνικ/ επικοινων0α για το θ.>α >ε τη Γενικ/ Γρα>>ατ.α Αποκεντρω>.νηH ιο0κησηH Θεσσαλ0αH και Στερε"H Ελλ"δαH κα Καλλι1πη Γερακο2δη, την υπογραφ/ τηH οπο0αH φ.ρει η τελικ/ .γκριση του ΓΠΣ. Ο δ/>οH .χει καταθ.σει στην Αποκεντρω>.νη ιο0κηση α0τηση ανα0ρεσηH τηH απ1φασηH, >ε >ια σειρ" β"σι>ων επιχειρη>"των. Σ2>φωνα >ε πληροφορ0εH, η κα Γερακο2δη βρ0σκεται κοντ" στην τελικ/ απ1φασ/ τηH για την ακ2ρωση / 1χι, ολ1κληρου / >.ρουH, του ΓΠΣ. ΥπηρεσιακBH, .χει αναθ.σει στην Υπηρεσ0α Περιβ"λλοντοH τηH Αποκεντρω>.νηH ιο0κησηH την εξ.ταση του θ.>ατοH και ανα>.νεται η εισ/γηση τηH υπηρεσ0αH. Τα "Ευρυτανικ" Ν.α" επικοινBνησαν >ε την Υπηρεσ0α Περιβ"λλοντοH και συγκεκρι>.να >ε την προϊστα>.νη του αρ>1διου τ>/>ατοH, η οπο0α >αH ε0πε 1τι το θ.>α βρ0σκεται υπ1 διερε2νηση. !στ1σο, αναφ.ρθηκε στο γεγον1H 1τι 0σωH καθυστερ/σει λ0γο η τελικ/ .κδοση τηH εισ/γησηH, εξαιτ0αH .λλειψηH προσωπικο2. Το ζητο2>ενο ε0ναι η εξ ολοκλ/ρου απ1συρση του ΓΠΣ και η εκ ν.ου σ2νταξ/ του, >ε τρ1πο Bστε αφεν1H να περι.λθει σε γνBση των πολιτBν, 1πωH ρητBH αναφ.ρεται στη νο>οθεσ0α, και αφετ.ρου να καλ2πτει πλ.ον ολ1κληρο τον ν.ο Καλλικρατικ1 δ/>ο, >ε τη σ2νταξη >ιαH συ>πληρω>ατικ/H >ελ.τηH δ0καιηH και προH το συ>φ.ρον του δ/>ου και των πολιτBν του.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 13 Ιουλ/ου 2011 / Σελ/δα 7

που βρζει” η Μεσοχ ρα ΟΙΚΟΠΕΙΚΟ ΣΚΑΝΑΛΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Ν Ε

ΕδA και δ1ο =.νεG περι=-νουν τιG αποφ$σειG. Πολλο/ ετοι=$ζονται να καταθ-σουν αγωγ-G και =ην1σειG κατ$ συγκεκρι=-νων προσAπων. Την /δια στιγ=., ο δ.=αρχοG Καρπενησ/ου ΚAσταG Μπακογι$ννηG ε/χε θετικ. συν$ντηση =ε υψηλ0βαθ=ο στ-λεχοG του Υπουργε/ου Περιβ$λλοντοG.

υτ αν ικ άΑ

Ξεχειλ/ζει η οργ. του κ0σ=ου για τιG περιουσ/εG που χ$νονται

=ελετητικ.G εταιρε/αG απ0 τη Θεσσαλον/κη, την οπο/α πλ.ρωσε... 180.000 ευρA- -να πολεοδο=ικ0 “-κτρω=α” για τιG ν-εG χρ.σειG γηG. Στη συν-χεια, το εν-κρινε =ε τρειG διαδοχικ-G ο=0φωνεG δη=οτικ-G αποφ$σειG και τελικ$, την Πρωτοχρονι$ του 2009, υπεγρ$φη το "=εγαλ1τερο οικοπεδικ0 σκ$νδαλο" που -γινε ποτ- στον νο=0 Ευρυταν/αG. Το Φεβρου$ριο του 2011, η Γενικ. Γρα==ατ-αG Αποκεντρω=-νηG ιο/κησηG Θεσσαλ/αG και Στερε$G Ελλ$δαG, κα Καλλι0πη Γερακο1δη, εν-κρινε το παρ$νο=ο -0πωG αποδεικν1εται αργ0τερα- ΓΠΣ και στιG 29 Μαρτ/ου 2011 αναρτ.θηκε στην Εφη=ερ/δα τηG Κυβ-ρνησηG. Απ0 την 1η Απριλ/ου 2011 αποτελε/ ν0=ο του κρ$τουG και παρ$λληλα το "=/ασ=α" στην καρι-ρα των πολιτικAν τηG περασ=-νηG δεκαετ/αG. ,σον αφορ$ στιG ν-εG χρ.σειG γηG, ερωτη=ατικ$ προκαλε/ =ια σει-

Ε

υρ

Το ιστορικ Οι απαρ$δεκτεG ρυθ=/σειG του Γενικο1 Πολεοδο=ικο1 Σχεδ/ου Καρπενησ/ου (ΓΠΣ), ξεσ.κωσαν σ$λο δια=αρτυριAν =ετ$ τιG αποκαλ1ΕυρυτανικAν Ν-ων" 0τι ψειG των "Ε απαγορε1ει τη δ0=ηση σε $ρτια και οικοδο=.σι=α οικ0πεδα στην περιοχ. τηG ΜεσοχAραG, δεσ=ε1ονταG παρ$λληλα 1.000 στρ-==ατα ιδι0κτητηG γηG και χαρακτηρ/ζονταG την περιοχ. ωG ΖAνη ΑθλητικAν ραστηριοτ.των, επιτρ-πονταG =0νο τη δη=ιουργ/α αθλητικAν γηπ-δων. ρα=ατικ-G, ωστ0σο, συν-πειεG -χει το ΓΠΣ και σε χιλι$δεG κατο/κουG στο Καρπεν.σι και τα γ1ρω χωρι$, 0πωG θα αναπτ1ξου=ε παρακ$τω. Μ0νο το γεγον0G 0τι σε 0λα τα χωρι$ του παλιο1 δ.=ου Καρπενησ/ου απαγορε1εται η δ0=ηση, εντ0G των οικισ=Aν, σε οικ0πεδα που -χουν κλ/ση... 35%, αρκε/ για να καταλ$βει κανε/G τη "σοβαρ0τητα" τηG =ελ-τηG. Η προηγο1=ενη δη=οτικ. αρχ., εν =-σω καλοκαιριν.G ραστAνηG, το 2009, συν-ταξε -=ε τη συνεργασ/α

Οικ0πεδα “φιλ-τα” στη ΜεσοχAρα, το Γενικ0 Πολεοδο=ικ0 Σχ-διο τα κατ-στησε... χωρ$φια. Ξεπερνο1ν τουG 2.000 οι πολ/τεG που -χουν -ννο=ο συ=φ-ρον και ξαφνικ$ βρ-θηκαν =ε την περιουσ/α τουG κατεστρα==-νη.

ρ$ ρυθ=/σεων, που αν δεν αποτελο1ν "λ$θοG", τ0τε αποτελο1ν εσκε==-νη εν-ργεια σε β$ροG πολιτAν. Σχεδ0ν ολ0κληρο το ΓΠΣ -εκτ0G ελ$χιστων περιπτAσεων- δ/νει την εντ1πωση 0τι συντ$χθηκε για να ευνοηθο1ν συγκεκρι=-να ιδιωτικ$ συ=φ-ροντα, ορισ=-να, =$λιστα, σε σκανδαλAδη βαθ=0. Σ1=φωνα =ε ανεπιβεβα/ωτεG πληροφορ/εG, κ$ποια απ0 αυτ$ -χουν κεντρ/σει και το ενδιαφ-ρον ανAτατων αρχAν. Απ0 την $λλη, το γεγον0G 0τι "-βγαλαν" εκτ0G σχεδ/ου δ0=ησηG το =ισ0 χωρι0 Βουτ1ρο, 0τι αποχαρακτ.ρισαν σχεδ0ν 5.000 στρ-==ατα ιδι0κτητου δ$σουG στα Φιδ$κια, χαρακτηρ/ζονταG τη δασικ. -κταση ωG ...Τουριστικ. ΖAνη, 0τι "$ρπαξαν" ολ0κληρο ιδι0κτητο κτ.ριο τοπικο1 συλλ0γου, =εταφ-ροντ$G το στην περιουσ/α του δ.=ου, αποτελο1ν -να =ικρ0 παρ$δειγ=α τηG προχειρ0τηταG σ1νταξηG τηG =ελ-τηG. Την /δια προχειρ0τητα αναδει-

κν1ει ακ0=η και το γεγον0G 0τι =ε/ωσαν τον συντελεστ. δ0=ησηG σε 0λο το Καρπεν.σι, 0τι χαρακτ.ρισαν 0χι =/α, αλλ$ τρειG περιοχ-G ωG Βιο=ηχανικ$ Π$ρκα (ΒΙΟΠΑ), απαγορε1ονταG παρ$λληλα την αν-γερση κατοικιAν. )τσι προκ1πτει το λαϊκ0 ερAτη=α: Κ$ποιοG που -χει =ια επιχε/ρηση στην περιοχ. ΒΙΟΠΑ, δεν =πορε/ να χτ/σει και το σπ/τι του στο /διο οικ0πεδο, αλλ$ πρ-πει να αγορ$σει αλλο1, εκε/ που το ΓΠΣ υποδεικν1ει; Κι εκτ0G αυτο1, το ΓΠΣ απαγορε1ει τη δ0=ηση κατοικ/αG παντο1 εκτ0G ...ελ$χιστων συγκεκρι=-νων εξαιρ-σεων. Ακ0=η, το γεγον0G 0τι χαρακτ.ρισαν την περιοχ. του Αγ/ου η=ητρ/ου ωG Αρχαιολογικ. ΖAνη, 0που 0πωG λ-νε οι ντ0πιοι, τα =0να αρχα/α που υπ$ρχουν ε/ναι "... κ$τι κερα=/δια απ0 τον π0λε=ο", το γεγον0G 0τι απαγ0ρευσαν κ$θε ε/δουG δ0=ηση σε ακτ/να 500 =-τρων απ0 τα σφαγε/α -καταστρ-φονταG δεκ$δεG πολ/τεG που πρ0σφατα ε/χαν επενδ1σει στην περιοχ.- και δεκ$δεG $λλεG "βλακε/εG", 0πωG χαρακτηρ/στηκαν οι ρυθ=/σειG απ0 πολι-

τικ$ χε/λη, καταδεικν1ει πλ-ον 0τι πρ0κειται για -να ν0=ο που ποτ- δεν θα εφαρ=οστε/. Το =π$χαλο, 0=ωG, που επικρατε/ στο Ελληνικ0 κρ$τοG, οδ.γησε στα ση=εριν$ αποτελ-σ=ατα. Μετ$ τα αλλεπ$λληλα δη=οσιε1=ατα των "ΕυρυτανικAν Ν-ων", που αποκ$λυψαν τ0σο τον παρ$νο=ο τρ0πο σ1νταξηG τηG =ελ-τηG, 0σο και το ε1ροG τηG ζη=ι$G που προκ$λεσε σε χιλι$δεG πολ/τεG, ξεσηκAθηκε σ$λοG. Αποτ-λεσ=α αυτAν .ταν ακ0=η και ο τ0τε δ.=αρχοG Καρπενησ/ου, κ. Βασ/λ ηG Καρα=π$G, να εξεγερθε/ και, ειδικ$ για το θ-=α τηG ΜεσοχAραG, να ζητ.σει τη =ερικ. $ρση του ΓΠΣ. Παρ$λληλα, ο ν-οG δ.=αρχοG Καρπενησ/ου, κ. ΚAσταG Μπακογι$ννηG, προκ$λεσε συζ.τηση για το θ-=α στο η=οτικ0 Συ=βο1λιο, το οπο/ο, τον Μ$ιο του 2011, -λαβε ο=0φωνη απ0φαση για την προσφυγ. του δ.=ου, αφεν0G =εν στο Συ=βο1λιο τηG Επικρατε/αG (ΣτΕ), ζητAνταG την ακ1ρωση του ΓΠΣ, αφετ-ρου στην Αποκεντρω=-νη ιο/κηση και την κα Γερακο1δη, ζητAνταG επ/σηG την απ0συρση του ΓΠΣ . -στω την =ερικ. δι0ρθωσ. του σχετικ$ =ε την υπ0θεση τηG ΜεσοχAραG. Ταυτ0χρονα, και οι θιγ0=ενοι πολ/τεG -χουν καταφ1γει στη ικαιοσ1νη, αναθ-τονταG =ε προσωπικ0 τουG κ0στοG -το οπο/ο ξεπερν$ τιG 10.000 ευρA- σε δικηγ0ρο των ΑθηνAν, την προσφυγ. στο ΣτΕ, ενA και ο δ.=οG Καρπενησ/ου, προσφε1γονταG στο Συ=βο1λιο, -χει .δη εγκρ/νει σε πρAτη φ$ση κονδ1λι 10.000 ευρA, αναθ-τονταG στον δικηγ0ρο Θ$νο Καρβ-λη την υπ0θεση. Φα/νεται 0τι 0σοι =ηχανε1τηκαν το Γενικ0 Πολεοδο=ικ0 Σχ-διο και 0σοι το προAθησαν =ε τον αδιαφαν. και παρ$νο=ο τρ0πο, καταστρ-φονταG περιουσ/εG πολιτAν, δεν υπολ0γισαν την οργ. του κ0σ=ου και =$λλον δεν φαντ$στηκαν το ε1ροG τηG ζη=ι$G που προκ$λεσαν. Σ.=ερα, που η οικοδο=ικ. δραστηρι0τητα στο Καρπεν.σι -χει =ειωθε/ κατ$ 80% περ/που σε σχ-ση =ε π-ρυσι, σ.=ερα που η ανεργ/α στα οικοδο=ικ$ επαγγ-λ=ατα -χει αυξηθε/ κατ$ 70%, ε/ναι απ0λυτη αν$γκη να αναθεωρηθε/ το ΓΠΣ Καρπενησ/ου. Η οικονο=ικ. κρ/ση δεν δ/νει περιθAρια για την κατασκευ. γηπ-δων τ-νιG.


σ<HβουλοR των εταιρειLν «ΑΝΕΜΟΟΜΙΚΗ ΑΕΕ» και «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΕΕ». Αρχικ), H8Hφθηκε τη ιε<θυνση Περιβ)λλοντοR για ελλιπ9 ενηH8ρωση, αναφ8ρονταR χαρακτηριστικ) πωR «…τα στοιχε:α τηR ιε<θυνσηR Περιβ)λλοντοR αντιστοιχο<ν στο 1/10 των πραγHατικLν. Υπ)ρχουν ειδικ8R και πλ9ρειR Hελ8τεR οδοποι:αR που περι8χουν αναλυτικ8R πληροφορ:εR», τιR οπο:εR Hελ8τεR, να σηHειLσουHε, πωR ο κ. Κατσ8ληR προσκ;Hισε στο τ8λοR του συHβουλ:ου. «ΣτιR εν λ;γω Hελ8τεR εξηγο<νται ;λα για τιR τοH8R, τουR δρ;HουR, τα υλικ), την ορνιθολογικ9 Hελ8τη. Τα υλικ) που θα εξορυχτο<ν σε κ)θε H:α β)ση απ; τιR ανεHογενν9τριεR θα γ:νουν αHHοχ)λικο, H8σω εν;R σπαστ9ρα που θα υπ)ρχει στο σηHε:ο. 6λοι οι υφιστ)Hενοι δρ;Hοι θα στρωθο<ν. Θα γ:νει, επ:σηR, αποκατ)σταση του περιβ)λλοντοR Hε δενδροφυτε<σειR. Η περιοχ9 ε:ναι ουσιαστικ) 8ναR βρ)χοR, δεν υπ)ρχει ο<τε θ)HνοR, δ8ντρα, τ:ποτα». Ο κ. Κατσ8ληR στη συν8χεια τ;νισε πωR η εν λ;γω περιοχ9 8χει διαχωριστε:, αντικρο<ονταR 8τσι το επιχε:ρηHα ;τι τα αιολικ) θα κατασκευαστο<ν σε περιοχ9 NATURA. «Το συγκεκριH8νο H8ροR 8χει οριστε: σαν περιοχ9 αιολικ9R προτεραι;τηταR, )ρα επιτρ8πεται η εγκατ)σταση αιολικLν π)ρκων, κ)τι που δεν το γνLριζε ο<τε η ιε<θυνση Περιβ)λλοντοR, Hε αποτ8λεσHα η εισ9γησ9 τηR να ε:ναι αρνητικ9.» Ακολο<θησε Hια αναδροH9 ;σον αφορ) τιR τελικ8R αποφ)σειR των αρH;διων υπηρεσιLν. «Π8ρυσι, το ασαρχε:ο Καρπενησ:ου γνωHοδ;τησε θετικ) επ: του θ8HατοR. ΑH8σωR Hετ) το ασαρχε:ο ζ9τησε τη γνωHοδ;τηση τηR ιε<θυνσηR ασLν του νοHο<, η οπο:α Hε τη σειρ) τηR 8λαβε τηR δικ9 τηR, αρνητικ9 αυτ9 τη φορ), απ;φαση. Σε αυτ9 την περ:πτωση, ;ταν Hια υπηρεσ:α λ8ει «ναι» και η )λλη «;χι», παρεHβα:νει η ιε<θυνση ασLν τηR Περιφ8ρειαR, η προϊσταH8νη αρχ9 και των δ<ο, και αξιολογε: το θ8Hα. 7στερα απ; επιτ;πια 8ρευνα η /νση ασLν τηR Περιφ8ρειαR ε:πε «ναι». Το πιο λυπηρ; σε ;λη αυτ9 την υπ;θεση ε:ναι ;τι ;ταν ρLτησα τον ασ)ρχη Καρπενησ:ου -ο οπο:οR H8χρι πρ;τινοR 9ταν προϊστ)HενοR στη /νση ασLν του νοHο< και ε:χε γνωHοδοτ9σει αρνητικ)γιατ: ε:πε «;χι», Hου απ)ντησε «Γιατ: 8τσι. εν τα θ8λω εγL αυτ)».» Ο διευθ<νων σ<HβουλοR των δ<ο εταιρειLν, θ8λονταR να εγγυηθε: ;τι τα 8ργα θα ολοκληρωθο<ν δ:-

Ε

υρ

υτ αν ικ ά

Τα “Ευρυτανικ) Ν8α” βρ8θηκαν στο ηHοτικ; ΣυHβο<λιο, καταγρ)φονταR Hε ακριβε:R λεπτοH8ρειεR την ;λη συζ9τηση. Τα σηHαντικ;τερα στοιχε:α τηR συνεδρ:ασηR παρουσι)ζοναι παρακ)τω. Εισηγητ9R του θ8HατοR 9ταν ο κ. ηH9τριοR ΧαλιHο<ρδαR, ο οπο:οR στην αρχ9 αν8γνωσε κε:Hενο απ; τη ιε<θυνση Περιβ)λλοντοR, τηR πρLην νοHαρχ:αR Ευρυταν:αR, ;που αναφ8ρονταν τα εξ9R: «Σ<Hφωνα Hε τιR Hελ8τεR περιβαλλοντικLν επιπτLσεων, την πληρ;τητα των απαρα:τητων συνοδευτικLν HελετLν που απαιτο<νται, καθLR και δ<ο κοιν8R υπουργικ8R αποφ)σειR, παρατηρο<νται ουσιLδειR ελλε:ψειRστιR Hελ8τεR περιβαλλοντικLν επιπτLσεων, ;πωR αυτ8R αναφ8ρονται παρακ)τω: 1. εν αναφ8ρονται οι ποσ;τητεR εκσκαφLν σε κυβικ) H8τρα που θα προκ<ψουν απ; τη δι)νοιξη παλαιLν και ν8ων δρ;Hων. 2. εν αναφ8ρονται π;σα ε:ναι τα πλεον)ζοντα υλικ) και που αυτ) θα αποτεθο<ν. 3. εν υπ)ρχει κατ) H9κοR τοH9 των δρ;Hων, η οπο:α αναδεικν<ει τη σχ8ση του προτειν;Hενου )ξονα του δρ;Hου και του καταστρLHατοR Hε το εδαφικ; περιβ)λλον, κριτ9ριο αποφασιστικ; στην επ:δραση του 8ργου στο περιβ)λλον. 4. εν υπ)ρχουν χαρακτηριστικ8R διατοH8R στιR δυσHενε:R θ8σειR ;σον αφορ) την ειδικ;τερη επ:δραση στο 8δαφοR. 5. εν υπ)ρχει σαφ9R αναφορ) για την οδ; πρ;σβασηR στο αιολικ; π)ρκο. 6. Η οριζοντιογραφ:α των ν8ων δρ;Hων και τα H9κη αυτLν 8χουν προκ<ψει απ; υπ;βαθρα υπαρχ;ντων χαρτLν υποδε8στερηR κλ:HακαR. Αποτ8λεσHα των παραπ)νω επισηH)νσεων ε:ναι ;τι υπ)ρχουν Hεγ)λεR αποκλ:σειR των στοιχε:ων τηR Hελ8τηR που αφορο<ν τα οριζοντιογραφικ) και χωρικ) στοιχε:α, σε σχ8ση Hε την πραγHατικ9 κατ)σταση που θα προκ<πτει απ; τιR επιτ;πιεR και αναλυτικ8R Hετρ9σειR των στοιχε:ων αυτLν. 7. Τα αιολικ) π)ρκα βρ:σκονται εντ;R τηR περιοχ9R του ευρωπαϊκο< δικτ<ου NATURA 2000, σε ζLνη ειδικ9R προστασ:αR ορνιθοπαν:δαR. Απαιτε:ται η εκπ;νηση ειδικ9R ορνιθολογικ9R Hελ8τηR, η οπο:α ;HωR δεν υπ)ρχει.»

Ν Ε

7στερα απ; Hια πολ<ωρη συνεδρ:αση, το HεσηH8ρι τηR περασH8νηR Παρασκευ9R στο ΚερασοχLρι, το ηHοτικ; ΣυHβο<λιο των Αγρ)φων, γνωHοδ;τησε κατ) πλειοψηφ:α θετικ) για την κατασκευ9 των δ<ο Hεγ)λων αιολικLν π)ρκων στα ΑγραφιLτικα βουν). Η αντιπολ:τευση καταψ9φισε, αν και οι πρ;εδροι των δ<ο χωριLν, Αγρ)φων και ΒραγγιανLν, ;που θα γ:νουν τα 8ργα, ψ9φισαν θετικ). Πρ;κειται, ασφαλLR, για Hια «ιστορικ9» απ;φαση, καθLR τα παραπ)νω αιολικ) ε:ναι τα πρLτα που αναH8νεται να κατασκευαστο<ν στον νοH; Ευρυταν:αR. Θα προσφ8ρουν στον δ9Hο Αγρ)φων, Hετ) τη λειτουργ:α τουR, περ:που 600.000 ευρL τον χρ;νο, για 20 χρ;νια, αντισταθHιστικ) οφ8λη τηR τ)ξηR του 3%, ;πωR προβλ8πεται απ; τη νοHοθεσ:α, ενL αναH8νεται, κατ) τη δι)ρκεια των εργασιLν εγκατ)στασηR, οι οπο:εR θα διαρκ8σουν τρ:α χρ;νια, να απασχοληθο<ν π)νω απ; 70 ντ;πιοι εργ)τεR. Το Hεγαλ<τερο απ; τα δ<ο αιολικ) π)ρκα, ισχ<οR 46MW, ε:ναι σχεδιασH8νο να κατασκευαστε: στη θ8ση «ΓραHH8νη - Το<ρλα - Καρν;πι», ενL το δε<τερο θα 8χει ισχ< 40MW και θα γ:νει στη θ8ση «Μ:χοR - Βοϊδολ:βαδο - Απ8λινα». Η συνολικ9 επ8νδυση αν8ρχεται σε 130 εκατ. ευρL, ενL 30 εκατ. θα "π8σουν" στην περιοχ9 κατ) την κατασκευ9 των 8ργων. ΧθεR, )λλωστε, συζητ9θηκαν οι περιβαλλοντικο: ;ροι των δ<ο 8ργων και στην Επιτροπ9 Περιβ)λλοντοR και Αν)πτυξηR στην Περιφ8ρεια Στερε)R Ελλ)δαR, στην οπο:α συHHετ8χει και ο περιφερειακ;R σ<HβουλοR Ευρυταν:αR Λ)HπροR Τσιτσ)νηR, ο οπο:οR παρακολο<θησε και τη συνεδρ:αση τηR Παρασκευ9R του δ9Hου Αγρ)φων. (στ;σο, η Επιτροπ9 αν8βαλε και π)λι τη λ9ψη απ;φασηR για την 8γκριση των περιβαλλοντικLν ;ρων. Σ<Hφωνα Hε τον κ. Τσιτσ)νη, ΕυHε τον οπο:ο επικοινLνησαν τα “Ε ρυτανικ) Ν8α”, ο λ;γοR 9ταν ;τι η εταιρε:α κατ8θεσε στο Υπουργε:ο Περιβ)λλοντοR συHπληρωHατικ9 ορνιθολογικ9 Hελ8τη για την περιοχ9. Τα πρ;σθετα στοιχε:α τηR ορνιθολογικ9R Hελ8τηR 9ταν απαρα:τητα, δι;τι η αρH;δια υπηρεσ:α τηR Περιφερειακ9R Εν;τηταR Ευρυταν:αR γνωHοδ;τησε αρνητικ), ενL αρνητικ9 γνωHοδ;τηση 8χει καταθ8σει και το ασαρχε:ο Καρπενησ:ου. ΕντωHεταξ<, η εταιρε:α, ;πωR 8γραψαν και τα "Ευρυτανικ) Ν8α", ε:χε 9δη καταθ8σει τα πρ;σθετα στοιχε:α τηR Hελ8τηR και στην υπηρεσ:α Ευρυταν:αR και αναH8νεται η απ)ντηση του υπουργε:ου, Lστε η Επιτροπ9 στην Περιφ8ρεια να συνεδρι)σει εκ ν8ου, ειδικ) για την 8γκριση των περιβαλλοντικLν ;ρων των δ<ο 8ργων.

Επαν

ΤΑ “ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ” ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Τι ειπLθηκε στο ηHοτικ; ΣυHβο<λιο

Η απ)ντηση των εταιρειLν Στη συν8χεια, τον λ;γο π9ρε ο κ. Αθαν)σιοR Κατσ8ληR, διευθ<νων

Α

Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 13 Ιουλ:ου 2011 / Σελ:δα 8

χωR προβλ9Hατα, προ8βαλε το επιχε:ρηHα ;τι «οι εταιρε:εR αν9κουν κατ) το 9Hισυ στην κατασκευαστικ9 «ΑΚΤ(Ρ», η οπο:α βρ:σκεται «π:σω» απ; ;λα τα Hεγ)λα 8ργα που 8χουν γ:νει στη χLρα HαR. Αυτ; σηHα:νει πωR το 8ργο θα αρχ:σει και θα τελειLσει.» Ο κ. Κατσ8ληR επεσ9Hανε επ:σηR πωR δεν θα γ:νει καH:α περιβαλλοντικ9 ζηHι) στην περιοχ9, ο<τε πρ;κειται να εHποδιστε: η τουριστικ9 αν)πτυξη, ενL επ:σηR τ;νισε πωR « …η εταιρε:α Hπορε: να υποσχεθε: πωR οι υπ)ρχοντεR δρ;Hοι θα στρωθο<ν ;πωR πρ8πει και θα βελτιωθο<ν σηHαντικ). Το υπουργε:ο, Hε 8γγραφ; του προR την Περιφ8ρεια, ε:χε ζητ9σει να ληφθε: απ;φαση εντ;R 15 ηHερLν. Απ; τ;τε 8χουν περ)σει 2 H9νεR. Ε)ν η Περιφ8ρεια δεν γνωHοδοτ9σει, η απ;φαση θεωρε:ται θετικ9 και εκδ:δεται )Hεσα η α:τηση περιβαλλοντικLν ;ρων. εν υπ)ρχει χρ;νοR για κ)τι )λλο. Το υπουργε:ο, ;πωR γνωρ:ζω, θα αποφασ:σει θετικ)». Ακ;Hη, θ8λονταR να καθησυχ)σει ;λουR τουR παρευρισκοH8νουR, διευκρ:νισε πωR η γραHH9 Hεταφορ)R τηR ΕΗ θα περν) εξολοκλ9ρου απ; τον νοH; Καρδ:τσαR. «Το δ:κτυο τηR ΕΗ δεν ε:ναι σε θ8ση να δεχθε: ατελε:ωτο ρε<Hα π)νω του, αφο< οι ποσ;τητεR ε:ναι συγκεκριH8νεR. Μπορο<ν να γ:νουν H;νο 3-4 αιολικ) π)ρκα. Οι ανεHογενν9τριεR, H8σα στα επ;Hενα 20 χρ;νια, θα 8χουν αποσβ8σει το κ;στοR και θα δ:νουν κ8ρδοR στην εταιρε:α. Τ;τε, οι υπ)ρχουσεR ανεHογενν9τριεR θα «κατ8βουν» και στη θ8ση τουR θα Hπουν ν8εR. Τ:ποτα

δεν θα π)ει χαH8νο, ο<τε οι δρ;Hοι, ο<τε οι β)σειR. Η συνολικ9 επ8νδυση αγγ:ζει τα 130 εκατ. ευρL. Τα 100 εκατ. αφορο<ν στον εξοπλισH;, ;πωR ανεHογενν9τριεR, υποσταθHο: κ.λπ., ενL τα υπ;λοιπα 30 εκατ. ευρL θα «π8σουν» στην τοπικ9 αγορ). Μηχαν9Hατα και εργ)τεR απ; την περιοχ9 θα απασχοληθο<ν στο 8ργο. Θα κοιτ)ξουHε την τοπικ9 κοινων:α. 6λοι θα προ8ρχονται απ; τα 3γραφα. Τα 8σοδα θα φθ)νουν τιR 600.000 ευρL τον χρ;νο και τιR 50.000 τον H9να και θα δ:νονται απευθε:αR απ; τη ΕΗ στα ταHε:α του δ9Hου. 6σον αφορ) την ειδικ9 ορνιθολογικ9 Hελ8τη, εκτιHL, πωR 8γινε για τα H)τια του κ;σHου». Θετικ;R ο τελικ;R εισηγητ9R ΑH8σωR Hετ), ο εισηγητ9R του θ8HατοR, κ. ΧαλιHο<ρδαR, αν8πτυξε τα δικ) του επιχειρ9Hατα υπ8ρ τηR θετικ9R γνωHοδ;τησηR για την εγκατ)σταση των δ<ο αιολικLν π)ρκων στα βουν) των Αγρ)φων, λ8γονταR πωR « …οι 9πιεR Hορφ8R εν8ργειαR ε:ναι το H8λλον. Οδε<ουHε ολοταχLR προR αυτ9 την κατε<θυνση. 6σον αφορ) τιR ανεHογενν9τριεR στην περιοχ9 HαR, αυτ8R θα Hπουν στην αλπικ9 ζLνη, π)νω απ; δασοσκεπ9 περιοχ9, χωρ:R να υπ)ρχει ο κ:νδυνοR να κοπο<ν δ8ντρα. Επιπλ8ον, σηHαντικ; στοιχε:ο ε:ναι το ανταποδοτικ; ;φελοR για τον δ9Hο, <ψουR 600.000 ευρL τον χρ;νο. Στα 20 χρ;νια λειτουργ:αR των ανεHογεννητριLν, φτ)νουHε τα 12 εκατ. ευρL, ποσ; ασφαλLR σηHαντικ; εν H8σω τηR σηHεριν9R οικονοHικ9R δυσπραγ:αR. συν8χεια --->


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ4ρτη 13 ΙουλEου 2011 / ΣελEδα 9

“ναι” στα αιολικ Ν Ε

Α

ΣΥΝΕΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΝ

υτ αν ικ ά

ραντο εργοτ4ξιο απF παλιοσEδερα και τσιSCντα. Η γνωSοδFτηση των πλCον αρSοδEων περιβαλλοντικWν υπηρεσιWν τη] ΕυρυτανEα], α) τη] %ιεGθυνση] %ασWν και, β) του %ασαρχεEου, εEναι αρνητικD, πλDρω] αιτιολογηSCνη και τεκSηριωSCνη. Με ιδιαEτερη αν4λυση και ειδικF β4ρο] στην εφαρSογD τη] SελCτη] των περιβαλλοντικWν επιπτWσεων και αν σε τFσο σοβαρ4 ζητDSατα δεν λαSβ4νεται υπFψη η γνWSη των ειδικWν, τFτε ποG ακριβW] θα γEνει αυτF και ποιWν τη γνωS4τευση θα προσSετρDσουSε; ΑυτWν που επιχειροGν να κερδοσκοπDσουν ει] β4ρο] τη] φGση] των Αγρ4φων; ΠολλC] απF τι] περιοχC] αυτC] εντ4χθηκαν στο δEκτυο NATURA και οι παρεSβ4σει] που σχεδι4ζονται θα προκαλCσουν ανεπανFρθωτη ζηSι4 στη γεωSορφολογEα, την πανEδα και τη χλωρEδα του τFπου. ΑκFSη θα πρCπει να υπολογιστεE και η καταστροφD που θα συντελεστεE Fχι SFνο απF το Eδιο το αιολικF π4ρκο, αλλ4 και απF τα συνοδευτικ4 Cργα, Fπω] η κατασκευD δικτGου Sεταφορ4] του ρεGSατο] και οι διανοEξει] δρFSων για την Sεταφορ4 υλικWν και τερ4στιου εξοπλισSοG. ΕSεE] δεν εESαστε αρνητικοE για τι] ΑνανεWσιSε] ΠηγC] ΕνCργεια] (πρ4σινη αν4πτυξη) Fταν αυτC] γEνονται Sε πραγSατικF σχεδιασSF και SελετηSCνη χωροθCτηση, που σCβεται τFπου], ανθρWπου] και περιβ4λλον. ΕπEση], SποροGSε να υποδεEξουSε και κ4ποια σηSεEα, που «δεν ενοχλοGν», για ΑΠΕ. Σε καSEα FSω] περEπτωση δεν συSφωνοGSε Sε τα επιλεγSCνα σηSεEα που ζητ4τε τη γνWSη Sα]. ΕπιπλCον η γνWSη τη] τοπικD] κοινωνEα] εEναι σηSαντικD για Sα] και για το λFγο αυτF ζητ4Sε την πραγSατοποEηση λαϊκWν συνελεGσεων στι] τοπικC] κοινFτητε] των Αγρ4φων και των ΒραγγιανWν Sε συSSετοχD Fλων των ενδιαφερFSενων φορCων και των δηSοτWν, για ενηSCρωση και συγκατ4θεση D απFρριψη απF την τοπικD κοινωνEα σε Cνα τFσο σοβαρF θCSα. Για εS4] του] ΑγραφιWτε] αυτF το SοναδικF φυσικF περιβ4λλον εEναι το SοναδικF κοινF Sα] περιουσιακF στοιχεEο, εEναι F,τι πολυτιSFτερο κληρονοSDσαSε απF του] προγFνου] Sα], εEναι η πατρEδα Sα]. ΕEναι το σπEτι Sα], το δWρο του θεοG και τη] φGση] προ] εS4] και οφεEλουSε να το διαφυλ4ξουSε, να το προστατCψουSε και να το διατηρDσουSε Fσο πιο ανCγγιχτο Sπο-

…απF το 3% των ακαθαρEστων εσFδων, το 1% π4ει στου] κατοEκου] τη] περιοχD] για το ρεGSα και το υπFλοιπο 2% δEνεται στον δDSο. ΑρκετοE δDSοι Cχουν προχωρDσει σε αν4λογα Cργα. >λλωστε, η χWρα Sα] Cχει υπογρ4ψει πω] ω] το 2020, το 20% τη] ενCργεια] θα προCρχεται απF ΑνανεWσιSε] ΠηγC] ΕνCργεια]. Προσωπικ4, τ4σσοSαι θετικ4 απCναντι στα Cργα αυτ4, χωρE] FSω] η κατ4σταση να γEνει ανεξCλεγκτη και να γεSEσει ο νοSF] αιολικ4. ΕESαι, επEση], υπCρ του χωροταξικοG, Cτσι Wστε να Sην υπ4ρχει αυθαEρετη εγκατ4σταση π4ρκων οπουδDποτε. Σε F,τι κ4νει], υπ4ρχουν συν και πλην. ΕESαστε Cνα] φτωχF], πλην τESιο] δDSο] και Cτσι θα παραSεEνουSε. Θα εESαστε αSεEλικτοι σε τυχFν αυθαιρεσEε] στο περιβ4λλον, καθW] διαθCτουSε παρθCνα φGση και SοναδικF κ4λλο]. ΕEτε γνωSοδοτDσουSε θετικ4, εEτε αρνητικ4, η τελικD απFφαση ανDκει στο υπουργεEο. Bπω] ανCφερε και ο κ. ΚατσCλη], απF τι] τρει] δασικC] υπηρεσEε], οι δGο εEναι θετικC] ω] προ] τι] γνωSοδοτDσει] του]. Το γνωρEζω αυτF. ΠρCπει FSω], επαναλαSβ4νω, να Sην γEνουSε «ξCφραγο αSπCλι», οφεEλουSε σεβασSF στο περιβ4λλον. ΕEναι εξ4λλου Sια κτηνοτροφικD περιοχD και απαιτεEται προσοχD. Ο δDSο] θα Cχει Cσοδα απF το Cργο, Fπω] Cγινε και Sε την ΤΕΡΝΑ”. ΖDτησε, τCλο], απF τον κ. ΚατσCλη να παραδWσει, Sετ4 το πCρα] του συSβουλEου, τι] απαραEτητε] SελCτε] και Gστερα αποχWρησε απF την αEθουσα, επικαλοGSενο] Cκτακτε] ανειληSSCνε]

υρ

Το Cργο θα συSβ4λλει ακFSα στη βελτEωση και συντDρηση του υπ4ρχοντο] ορεινοG οδικοG δικτGου. ΜπορεE να CρθουSε επEση] σε συSφωνEα Sε την εταιρεEα για την κατασκευD κτηνοτροφικWν σκCπαστρων D ορεινWν καταφυγEων. Θα υπ4ρξουν νCε] θCσει] εργασEα], ενW το Cργο SπορεE να αποτελCσει ακFSα και τουριστικF αξιοθCατο. ΠρCπει να «ζυγEσουSε» τα θετικ4 και τα αρνητικ4 και να αποφασEσουSε, ε4ν θCλουSε αν4πτυξη D αποSFνωση. ΕπιλCγουSε Sε β4ση Cνα FραSα, το οποEο CχουSε για τον τFπο. ?χουSε πολG αυξηSCνη ευθGνη Fταν παEρνουSε τFσο κρEσιSε] αποφ4σει]. Η απFφασD Sα] πρCπει να εEναι προϊFν WριSη] σκCψη] και ελεGθερη] βοGληση] και συνεEδηση].»

Ε

Η θCση του δηS4ρχου ΕπFSενο] οSιλητD] Dταν ο δDSαρχο] Αγρ4φων, κ. %ηSDτρη] Τ4τση], ο οποEο] αρχικ4 διευκρEνισε το τι καλεEται να αποφασEσει το συSβοGλιο: «Καταρχ4] πρCπει να ποGSε τι αρSοδιFτητε] Cχει σDSερα το %ηSοτικF ΣυSβοGλιο. ΓνωSοδοτοGSε θετικ4 D αρνητικ4 για του] περιβαλλοντικοG] Fρου] των Cργων αυτWν και τEποτα 4λλο. Η εισDγηση του κ. ΧαλιSοGρδα Cγινε Sε β4ση την ΤεχνικD ΥπηρεσEα, τι] SελCτε] που δFθηκαν απF την %ιεGθυνση Περιβ4λλοντο] του νοSοG..» Ο δDSαρχο] Αγρ4φων ενηSCρωσε πω] υπ4ρχουν π4νω απF 15 αιτDσει] για αιολικ4 π4ρκα στον δDSο Αγρ4φων απF δι4φορε] εταιρεEε] και 4λλε] 14 αιτDσει] για Sικρ4 υδροηλεκτρικ4, ενW πρFσθεσε “

υποχρεWσει].

Η θCση τη] αντιπολEτευση] ΘΕΟ%3ΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ “Η οS4δα τη] SειοψηφEα] διαφωνεE Sε την εγκατ4σταση των αιολικWν και καταψηφEζει για του] εξD] λFγου]: %εν Cγινε χωροταξικF] σχεδιασSF] και SελCτη χωροθCτηση] για την εγκατ4σταση αιολικWν π4ρκων στην περιοχD Sα] και η ανεξCλεγκτη τοποθCτηση του] θα δηSιουργDσει τερ4στια προβλDSατα, Sε απρFβλεπτε] συνCπειε] τFσο στο φυσικF περιβ4λλον, Fσο και στην αν4πτυξη τη] περιοχD] SακροπρFθεσSα και 4Sεσα. Η ΕυρυτανEα Cχει χαρακτηριστεE απF την ΟΥΝΕΣΚΟ ω] SEα απF τι] καθαρFτερε] περιοχC] στην ΕυρWπη και σε ολFκληρο τον κFσSο, παρουσι4ζοντα] SηδενικD SFλυνση περιβ4λλοντο]. ΧρησιSοποιεEται S4λιστα απF του] ειδικοG] επιστDSονε] ω] β4ση και SCτρο σGγκριση] Sε 4λλε] περιοχC], στι] Cρευνε] και SελCτε] που πραγSατοποιοGν. Η περιοχD των Αγρ4φων, ω] πιο αραιοκατοικηSCνη, εEναι και το πιο καθαρF τSDSα του νοSοG Sα] και αυτF απF SFνο του Cχει ακFSη SεγαλGτερη σηSασEα. Ο SCχρι σDSερα σχεδιασSF] και η πορεEα αν4πτυξη] τη] περιοχD] Cχει αγροτουριστικD κατεGθυνση. Bποιε] επενδGσει] -δηSFσιε] και ιδιωτικC]- Cχουν γEνει SCχρι τWρα, Cγιναν προ] αυτFν τον σκοπF, ο οποEο] ακυρWνεται απF την αισθητικD προσβολD και ακαλαισθησEα ενF] τFπου απεEρου φυσικοG κ4λλου] και τη SετατροπD του σε απC-

ροGSε, για να το παραδWσουSε στι] επFSενε] γενιC] να το χαροGν και να το απολαGσουν κι εκεEνε]. Τα >γραφα ανDκουν στου] ΑγραφιWτε] πρWτα, σαν Cνα] τFπο] απεEρου φυσικοG κ4λου] και οSορφι4], σαν Cνα SνηSεEο τη] φGση], σαν τFπο] οικολογικD] απFδραση] και γαλDνη]. Τα >γραφα ανDκουν σε Fλου] του] ?λληνε] που θCλουν να χαροGν και να ζDσουν τον πιο καθαρF τFπο τη] Ελλ4δα]”.

ΑξEζει να σηSειωθεE πω] στην αEθουσα παρEσταντο και εκπρFσωποι απF τα Τοπικ4 ΣυSβοGλια ΒραγγιανWν και Αγρ4φων. Ο εκπρFσωπο] του ΤοπικοG ΣυSβουλEου ΒραγγιανWν επικαλCστηκε τη δυσχερD οικονοSικD κατ4σταση στην οποEα βρEσκεται η περιοχD των Αγρ4φων και γνωSοδFτησε θετικ4, Sε την προϋπFθεση τη] πλDρου] συνεργασEα] Sε τι] εταιρεEε] π4νω στα περιβαλλοντικ4 ζητDSατα. Το ΤοπικF ΣυSβοGλιο των Αγρ4φων, σε προηγοGSενη συνεδρEασD του, εEχε επEση] γνωSοδοτDσει υπCρ τη] κατασκευD] των αιολικWν π4ρκων. Η κρEσιSη συνεδρEαση του %ηSοτικοG ΣυSβουλEου Αγρ4φων Cκλεισε Sε την ψηφοφορEα των SελWν, Fπου αποφασEστηκε κατ4 πλειοψηφEα η θετικD γνωSοδFτηση για την εγκατ4σταση των αιολικWν π4ρκων στα βουν4 των Αγρ4φων. Στην συνεδρEαση Cλαβαν τον λFγο αντιδDSαρχοι και αρκετοE δηSοτικοE σGSβουλοι. ΒCβαια, λFγω του περιορισSCνου χWρου, δεν SποροGν να δηSοσιευθοGν Fλε] οι απFψει]. 3στFσο, στην ιστοσελEδα των “ΕυρυτανικWν ΝCων” (www.evrytanika.gr) υπ4ρχει αναλυτικ4 ολFκληρη η συνεδρEαση. Η απFφαση του δDSου Η τελικD απFφαση Cχει ω] εξD]: “ΓνωSοδοτεE θετικ4 για τα αιολικ4 π4ρκα στη θCση «ΓραSSCνη - ΣοGρλα - ΚαρνFπι» και στη θCση «ΜEχο] - ΒοϊδολEβαδο - ΑπCλινα». Την ανωτCρω απFφαση ψηφEσαν θετικ4 ο ΠρFεδρο] ΤΚ Αγρ4φων και ο ΠρFεδρο] ΒραγγιανWν που τα αιολικ4 π4ρκα οροθετοGνται εντF] ορEων των ΤοπικWν ΚοινοτDτων του]. ΜειοψDφησαν οι %ηSοτικοE σGSβουλοι κ.κ. ΜπαSπαλD] ΘεFδωρο], Τσι4Sη] ΘεFδωρο], ΚEτσιο] ΓεWργιο], ΤελWνη] ΛεωνEδα], Παπαθαν4ση] ΑπFστολο], ΓκορFγια] ΠαναγιWτη] και Μ4κκα] ΚωνσταντEνο]. Η παροGσα απFφαση πDρε αGξοντα αριθSF 67/2011”


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 13 ΙουλCου 2011 / ΣελCδα 10

 Ξεκιν8ει απD αEριο η δι8θεση των δελτCων

D α ξεκιν8ει απ Το πρDγραQQ υ ο C λ υ ο 14 Ι αEριο ΠAQπτη

υτ αν ικ ά

ΕγκρCθηκε η υλοποCηση του προγρ8QQατο[ του ΕλληνικοE ΟργανισQοE ΤουρισQοE (ΕΟΤ) «ΤουρισQD[ για Dλου[», συνολικοE προϋπολογισQοE 8 εκατ. ευρU, το οποCο θα ισχEει απD αEριο, ΠAQπτη 14 ΙουλCου 2011, Aω[ και 31 Μαaου 2012. Ο "ΤουρισQD[ για Dλου[ 2011-2012" διακρCνεται σε δEο υποπρογρ8QQατα, QAσω των οποCων διατCθενται συνολικ8 110.000 ατοQικ8 δελτCα τουρισQοE, QAχρι[ την εξ8ντλησB του[.

Υποπργραα εξαερων διακοπ"ν

απορCα[ B αναπηρCα[ απD την ΠρDνοια, Aστω και αν εCναι ασφαλισQAνοι σε 8λλον ασφαλιστικD φορAα ω[ προστατευDQενα QAλη, 8τοQα, τα οποCα εCναι αυτασφαλιζDQενοι του ΙΚΑ προκειQAνου να συνταξιοδοτηθοEν απD αυτD, 8τοQα Qε αναπηρCα 67% και 8νω, ανεξαρτBτω[ εισοδBQατο[, πολEτεκνοι (τAσσερα τAκνα και 8νω), κ.λπ.

Προϋποθσει( χοργηση( δελτου

ΑπαραCτητη προϋπDθεση για την χορBγηση δελτCου εCναι το ατοQικD (στην περCπτωση των QεQονωQAνων δικαιοEχων) B το οικογενειακD (για τι[ λοιπA[ των περιπτUσεων) φορολογητAο εισDδηQα των δικαιοEχων, Qε β8ση τα στοιχεCα τη[ οικεCα[ ).Ο.Υ., να Qην υπερβαCνει τι[ 18.000 ευρU για QεQονωQAνου[ δικαιοEχου[ Qε ατοQικD εισDδηQα, τι[ 31.000 ευρU για δικαιοEχου[ Qε οικογενειακD εισDδηQα και τι[ 40.000 ευρU Dταν πρDκειται για τρCτεκνου[ Qε οικογενειακD εισDδηQα. ΣηQειUνεται επCση[ πω[ για κ8θε προστατευDQενο τAκνο, το εισDδηQα προσαυξ8νεται κατ8 1.500 ευρU.

υρ

Στο πλαCσιο του υποπρογρ8QQατο[ εξαBQερων διακοπUν -προβλAπονται Aω[ και πAντε διανυκτερεEσει[- που θα υλοποιηθεC απD τον ΙοEλιο του 2011 Aω[ και 31 Μαaου 2012, θα διατεθοEν συνολικ8 100.000 ατοQικ8 δελτCα. Το προϋπολογιζDQενο κDστο[ ανAρχεται στο ποσD των 6,8 εκατ. ευρU περCπου. Οι κ8τοχοι των δελτCων Aχουν τη δυνατDτητα να πραγQατοποιBσουν διακοπA[ σε Dλη την επικρ8τεια, σε ξενοδοχεCα Dλων των λειτουργικUν QορφUν και τ8ξεων, καθU[ και τουριστικA[ επιπλωQAνε[ κατοικCε[ τουριστικA[ επαEλει[, ενοικιαζDQενα δωQ8τια, ενοικιαζDQενα διαQερCσQατα και οργανωQAνε[ τουριστικA[ κατασκηνUσει[, Dλων των τ8ξεων που διαθAτουν ΕιδικD ΣBQα ΛειτουργCα[.

ικαιοχοι

Ε

Στο πρDγραQQα QποροEν να συQQετAχουν 8τοQα Qε τα προστατευDQενα QAλη του[, Qε την προϋπDθεση Dτι δεν εCναι δικαιοEχοι αντCστοιχων προγραQQ8των του ΟργανισQοE ΕργατικB[ ΕστCα[ B του ΟργανισQοE ΑγροτικB[ ΕστCα[. Πιο αναλυτικ8, δικαCωQα συQQετοχB[ Aχουν QDνιQοι υπ8λληλοι και συνταξιοEχοι του δηQοσCου τοQAα και των Ν.Π.).)., εν ενεργεCα ασφαλισQAνοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλCζει ελεEθερου[ επαγγελQατCε[ B επιχειρηQατCε[ (πρUην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α., ΤΣΜΕ)Ε κ.λπ.), ασφαλισQAνοι στο NAT, ασφαλισQAνοι τη[ ΠρDνοια[ B 8τοQα τα οποCα λαQβ8νουν επCδοQα

15 ΙουλCου και θα διαρκAσουν QAχρι την Τετ8ρτη 31 ΑυγοEστου

Ν Ε

Θα διατεθον συνολικ 100.000 δελτα για 6ηερε( διακοπ( σε λη την Ελλ δα. Οι δικαιοEχοι οφεCλουν πρUτα να κ8νουν κρ8τηση σε κ8ποιο συQβεβληQAνο κατ8λυQα.

Α

Τουρισ για λου

Καλοκαιρινές εκπτώσεις ΞεκινοEν την ΠαρασκευB

ικαιολογητικ

Οι δικαιοEχοι, QεταξE 8λλων, θα πρAπει να προσκοQCσουν στα ΚΕΠ τα εξB[ δικαιολογητικ8: φωτοαντCγραφο του εκκαθαριστικοE σηQειUQατο[ του προηγοEQενου Aτου[ 2010 B φωτοαντCγραφο τη[ φορολογικB[ δBλωση[ του Aτου[ 2011, για Dσου[ Aκαναν για πρUτη φορ8 φορολογικB δBλωση το 2011. )εν υποχρεοEνται στην προσκDQιση εκκαθαριστικοE σηQειUQατο[ τα 8τοQα Qε αναπηρCα 67% και 8νω και οι πολEτεκνοι. ΑκDQη,

φωτοαντCγραφα αστυνοQικB[ ταυτDτητα[ και βιβλιαρCων ασθενεCα[ σε ισχE, καθU[ και απDδειξη κρ8τηση[ QAσω Τρ8πεζα[ σε Aνα απD τα καταλEQατα που συQQετAχουν στο πρDγραQQα και αναφAρονται στον ηλεκτρονικD κατ8λογο καταλυQ8των του Ε.Ο.Τ.

Υποπργραα για την τρτη ηλικα

Το δεEτερο υποπρDγραQQα για την τρCτη ηλικCα, θα υλοποιηθεC απD 1η ΟκτωβρCου 2011 Aω[ 31η Μαaου 2012 και θα διατεθοEν 10.000 ατοQικ8 δελτCα, συνολικοE προϋπολογιζDQενου κDστου[ 1,1 εκατ. ευρU. Να σηQειUσουQε πω[ δικαιοEχοι εCναι Dλοι Dσοι Aχουν συQπληρUσει το εξηκοστD Aτο[ τη[ ηλικCα[ του[ και 8νω, εCναι δε συνταξιοEχοι λDγω γBρατο[ B αναπηρCα[, ανεξαρτBτω[ εισοδBQατο[, υπD την προϋπDθεση Dτι δεν εCναι δικαιοEχοι των προγραQQ8των τη[ ΕργατικB[ B τη[ ΑγροτικB[ ΕστCα[.

Για περισσDτερε[ πληροφορCε[ οι ενδιαφερDQενοι QποροEν να ανατρAχουν στη σχετικB εγκEκλιο του ΕΟΤ, Dπου ορCζονται αναλυτικ8 οι προϋποθAσει[ συQQετοχB[, τα απαιτοEQενα δικαιολογητικ8 κ.λπ., η οποCα Aχει αναρτηθεC στην ιστοσελCδα του EOT www.visitgreece.gr. Στο σηQεCο αυτD να ποEQε πω[ ο EOT δεν προAβη στην Aκδοση εντEπων καταλDγων για το φετινD πρDγραQQα, Aτσι οι δικαιοEχοι θα ενηQερUνονται για τα συQQετAχοντα καταλEQατα QAσω των περιφερειακUν υπηρεσιUν τουρισQοE, τα γραφεCα του ΟργανισQοE, καθU[ και τον τετραψBφιο αριθQD 1572. ΣχετικA[ πληροφορCε[ εCναι επCση[ δια-

θAσιQε[ στι[ ιστοσελCδε[ www.ermis.gov.gr και www.kep.gov.gr, καθU[ και στα ΚΕΠ τη[ χUρα[.

Πργραα κοινωνικο τουρισο και απ τον ΟΓΑ

Την επCσηQη ανακοCνωση για την Aναρξη του προγρ8QQατο[ κοινωνικοE τουρισQοE απD τον ΟργανισQD ΓεωργικUν ΑσφαλCσεων (ΟΓΑ) αναQAνουν οι χιλι8δε[ δικαιοEχοι αν8 την Ελλ8δα. ΠρDκειται για 8ηQερε[ διακοπA[ (7 διανυκτερεEσει[) σε τουριστικ8 καταλEQατα (ξενοδοχεCα, ενοικιαζDQενα δωQ8τια/διαQερCσQατα, επιπλωQAνε[ κατοικCε[ και camping), τα οποCα θα συQβληθοEν Qε τον ΟΓΑ και θα περιληφθοEν σε ειδικD κατ8λογο. Το πρDγραQQα απευθEνεται σε 180.000 8τοQα, συνταξιοEχου[ του ΟΓΑ, συνταξιοEχου[ του ΛογαριασQοE ΑνασφαλCστων ΥπερηλCκων, ασφαλισQAνου[ οι οποCοι θα εCναι ασφαλιστικ8 ενBQεροι κατ8 το χρDνο υποβολB[ τη[ αCτηση[ συQQετοχB[ στο πρDγραQQα, καθU[ και στα προστατευDQενα QAλη των οικογενειUν του[, που Aχουν ασφαλCσει στον ΟΓΑ για περCθαλψη. ΠροϋπDθεση συQQετοχB[ εCναι η κατοχB βιβλιαρCου υγεCα[ του ΟΓΑ σε ισχE. ΚριτBριο επιλογB[ καθορCζεται η κλBρωση, εφDσον ο αριθQD[ των αιτBσεων συQQετοχB[ υπερβεC τον εγκεκριQAνο αριθQD δικαιοEχων. Για περισσDτερε[ πληροφορCε[ σχετικ8 Qε του[ δικαιοEχου[, τα δικαιολογητικ8, αλλ8 και την ηQεροQηνCα Aναρξη[ του προγρ8QQατο[, οι ενδιαφερDQενοι QποροEν να απευθEνονται στα κατ8 τDπου[ ΚΕΠ.

ΣEQφωνα Qε ανακοCνωση του ΕQπορικοE ΣυλλDγου ΚαρπενησCου, οι εκπτUσει[ ξεκινοEν QεθαEριο, ΠαρασκευB 15 ΙουλCου 2011 και θα διαρκAσουν QAχρι την Τετ8ρτη 31 ΑυγοEστου 2011.

ΣEQφωνα Qε τον νDQο Ν.3557/2007 που διAπει τι[ εκπτUσει[, κατ8 τη δι8ρκεια των προσφορUν επιβ8λλεται η αναγραφB διπλUν τιQUν για το κ8θε προϊDν και η αναγραφB σε πινακCδα του ποσοστοE Aκπτωση[. Η επιχεCρηση οφεCλει να αναρτBσει στο κατ8στηQα Aγγραφη αναγγελCα Dτι διενεργεC τακτικA[ θερινA[ εκπτUσει[ ενU απαγορεEονται οι προσφορA[ 30 ηQAρε[ πριν την Aναρξη των εκπτUσεων. ΕπCση[, να αναφAρουQε Dτι απαγορεEεται η αναγραφDQενη τιQB, προ των εκπτUσεων, να εCναι υψηλDτερη τη[ πραγQατικB[ Dπω[ και η απDκρυψη αποθεQ8των και πUληση QικρB[ ποσDτητα[ απD αυτ8 κατ8 τη δι8ρκεια των εκπτUσεων. ΤAλο[ απαγορεEεται και η πUληση ειδUν δεEτερη[ διαλογB[, που αγορ8στηκαν ειδικ8 για αυτD το σκοπD, ενU σε περCπτωση παρ8βαση[ των διατ8ξεων, επιβ8λλονται βαρEτατα πρDστιQα. Να σηQειUσουQε Dτι οι εκπτUσει[ αναQAνεται να δUσουν Qια αν8σα ανακοEφιση[ στον εQπορικD κDσQο τη[ πDλη[ αφοE η οικονοQικB κρCση, η περικοπB των QισθUν και η αEξηση τη[ ανεργCα[ Aχουν δηQιουργBσει Aνα επιφυλακτικD καταναλωτικD κοινD που δαπαν8 QDνο για τα απαραCτητα. @λλωστε, εCναι εQφανB[ η QικρB κινητικDτητα στην αγορ8, δεδοQAνου Dτι πολλ8 καταστBQατα Aχουν κλεCσει και πολλ8 ακCνητα QAνουν ξενοCκιαστα, ακDQα και στον κεντρικDτερο και εQπορικDτερο δρDQο του ΚαρπενησCου, την οδD ΖηνοποEλου. ΧαρακτηριστικD δε εCναι Dτι πολλA[ επιχειρBσει[, οι οποCε[ δυσκολεEονται να ανταπεξAλθουν στα συνεχU[ αυξανDQενα Aξοδα, σε συνδυασQD Qε τι[ συνεχU[ QειοEQενε[ πωλBσει[, αναγκ8ζονται να εγκαταλεCψουν τα ακριβ8 ακCνητα στου[ κεντρικοE[ δρDQου[ και να αναζητBσουν χαQηλDτερα ενοCκια σε λιγDτερο εQπορικοE[ δρDQου[. Οι καταναλωτA[ απD την πλευρ8 του[ αναQAνουν τι[ εκπτUσει[ για να πραγQατοποιBσουν τι[ αγορA[ του[, Uστε να επωφεληθοEν απD τι[ προσφορA[ που αναQAνεται να φτ8σουν το 50% απD τι[ πρUτε[ κιDλα[ QAρε[. 7στDσο, χρει8ζεται προσοχB κατ8 την επιλογB των προϊDντων απD του[ καταναλωτA[, Uστε η Aκπτωση στην τιQB να εCναι πραγQατικB και να Qη συνεπ8γεται Aκπτωση και στην ποιDτητα.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 13 Ιουλ2ου 2011 / Σελ2δα 11

Επιχορ1γηση για 0ργα και επενδ4σειK

ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Θα διατεθον 35.000 ευρ για τη συντρηση αναεταδοτν του δου

772.000 ευρ στου# δου# τη# Ευρυτανα#

Την Π0Aπτη 7 Ιουλ2ου υπογρ$φηκε η σχετικ1 απ3φαση ευρE. Πιο αναλυτικ$, προβλ0πονται 323.744 ε υ ρE γ ι α το ν δ 1 A ο Αγρ$φων και 448.259 ε υ ρE γ ι α το ν δ 1 A ο Καρπενησ2ου, για 0ργα και επενδ4σειK του 0τουK 2011. Στην απ3φαση επισηAα2νεται 3τι οι δικαιο4χοι φορε2K, δηλαδ1 οι δ1Aοι, θα χρησιAοποιο4ν τιK σχετικ0K πι-

Ψηφ2στηκε απ3 την ΟικονοAικ1 Επιτροπ1

στEσειK αποκλειστικ$ για 0ργα και επενδυτικ0K δραστηρι3τητεK και θα γνωστοποιο4ν $Aεσα τα σχετικ$ 0ργα στιK αρA3διεK υπηρεσ2εK των ΑποκεντρωA0νων ιοικ1σεων, προκειA0νου να διενεργε2ται ο 0λεγχοK για την πιστ1 εφαρAογ1 των σχετικEν αποφ$σεων και εγκυκλ2ων.

Την Τρ2τη 21 Ιουν2ου 2011 στη συνεδρ2αση τηK ΟικονοAικ1K Επιτροπ1K του δ1Aου Καρπενησ2ου, η οπο2α πραγAατοποι1θηκε στο δηAοτικ3 κατ$στηAα, αποφασ2στηκε οA3φωνα η δι$θεση π2στωσηK 35.000 ευρE για τη συντ1ρηση αναAεταδοτEν, ιδιοκτησ2αK του δ1Aου.

ΣυγκεκριA0να, Aε την απ3φαση 189/2011, η ΟικονοAικ1 Επιτροπ1 ψ1φισε και θα διαθ0σει π2στωση 15.000 ευρE για το 0ργο επισκευ1 και συντ1ρηση των τηλεοπτικEν αναAεταδοτEν, ιδιοκτησ2αK του δ1Aου. Επ2σηK, θα διαθ0σει 10.000 ευρE για την προA1θεια των ανταλλακτικEν για τη συντ1ρηση των αναAεταδοτEν ε-

500.000 ευρ σε 7 να ργα 

υτ αν ικ ά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΤΥΤΑΝΙΑΣ

νE τ0λοK, 10.000 ευρE θα διατεθο4ν για τη συντ1ρηση και την επισκευ1 λοιπEν AηχανηA$των. Η προA1θεια των ανταλλακτικEν θα διενεργηθε2 β$σει του Ενια2ου ΚανονισAο4 ΠροAηθειEν των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), ενE η αν$θεση τηK συντ1ρησηK των αναAεταδοτEν θα γ2νει Aε απ3φαση του δηA$ρχου.

Α

Ειδικ3τερα, στην απ3φαση Aε αριθA3 31926/7-7-2011, προβλ0πεται η πρEτη κατανοA1 των πιστEσεων των ΚΑΠ στουK δ1AουK, συνολικο4 4ψουK 77 εκατ. για τουK δ1AουK 3ληK τηK χEραK. Οι δ1Aοι τηK Ευρυταν2αK θα επιχορηγηθο4ν συνολικ$ Aε το ποσ3 των 772.000

Ν Ε

Την Π0Aπτη 7 Ιουλ2ου 2011, ο Υπουργ3K ΕσωτερικEν κ. Χ$ρηK Κασταν2δηK υπ0γραψε την απ3φαση που αφορ$ στην επιχορ1γηση των δ1Aων απ3 τουK Κεντρικο4K Αυτοτελε2K Π3ρουK (ΚΑΠ) για 0ργα και επενδ4σειK.

ΟA3φωνα εγκρ2θηκαν οι 3ροι διακ1ρυξηK στα πλα2σια του Περιφερειακο4 Προγρ$AAατοK ηAοσ2ων Επενδ4σεων απ3 πιστEσειK ΚΑΠ

Σε 0κτακτη συνεδρ2ασ1 τηK, την Παρασκευ1 24 Ιουν2ου 2011, η ΟικονοAικ1 Επιτροπ1 τηK Περιφ0ρειαK Στερε$K Ελλ$δαK, εν0κρινε τουK 3ρουK διακ1ρυξηK επτ$ 0ργων τηK Περιφερειακ1K Εν3τηταK Ευρυταν2αK, απ3 το Περιφερειακ3 Πρ3γραAAα ηAοσ2ων Επενδ4σεων.

Ε

υρ

Στην συνεδρ2αση, η οπο2α πραγAατοποι1θηκε στιK 10.00 το πρω2 στη ΛαA2α, ο πρ3εδροK εισηγ1θηκε το θ0Aα, 0χονταK υπ3ψη και το υπ’ αριθA 926/236-11 σχετικ3 0γγραφο τηK ιε4θυνσηK ΤεχνικEν .ργων Ευρυταν2αK προK την Επιτροπ1. Ο συνολικ3K προϋπολογισAEν των 0ργων, τα οπο2α θα δηAοπρατηθο4ν το αA0σωK επ3Aενο χρονικ3 δι$στηAα, αγγ2ζει τιK 500.000 ευρE, χρ1Aατα που θα διατεθο4ν απ3 ισ3ποσεK πιστEσειK απ3 τουK Κεντρικο4K Αυτοτελε2K Π3ρουK (Κ.Α.Π) 0τουK 2011. ΣυγκεκριA0να, τα 0ργα που ανακοινEθηκαν αφορο4ν στην ολοκλ1ρωση του εγκιβωτισAο4 του χειA$ρρου Χ3λιανη υτικ1K Φραγκ2σταK, 4ψουK 80.000 ευρE, στην κατασκευ1 τεχνικEν του οδικο4 $ξονα -γιοι Θε3δωροι-Κρ2κελλο-

οAν2στα-Ψηλ3K Σταυρ3K, προϋπολογισAο4 50.000 ευρE και στην κατασκευ1 του δρ3Aου ΣαAαρα2ϊκαΚ0ντρο (Κ$τω Παναγι$) Ραπτοπο4λου, 4ψουK 70.000 ευρE. Οι διαγωνισAο2 για τα παραπ$νω 0ργα θα διεξαχθο4ν την 2δια ηA0ρα, Τρ2τη 9 Αυγο4στου 2011, στιK 10.00 το πρω2, στα γραφε2α τηK ιε4θυνσηK ΤεχνικEν .ργων, στην οδ3 ΚατσαντEνη 2, στο Καρπεν1σι. Ακ3Aη, την Τρ2τη 16 Αυγο4στου 2011 και Eρα 10.00 το πρω2, επ2σηK στα γραφε2α τηK ιε4θυνσηK ΤεχνικEν .ργων, θα πραγAατοποιηθο4ν οι διαγωνισAο2 για την τοποθ0τηση στηθα2ων ασφαλε2αK στο επαρχιακ3 οδικ3 δ2κτυο, 0ργο 4ψουK 60.000 ευρE, καθEK και την αποκατ$-

α 0.000 ευρE γι Εγκρ2θηκαν 49 τεω εσ ον στ ν γω κατασκευ1 0ρ 4 ονα του νοAο ρικ3 οδικ3 $ξ

σταση βλαβEν στον οδικ3 $ξονα Αγ2α Τρι$δα-Χ3χλια, προϋπολογισAο4 50.000

ευρE. Τ0λοK, την Τρ2τη 23 Αυγο4στου 2011, στιK 10.00

το πρω2, στον 2διο χEρο, θα γ2νουν οι διαγωνισAο2 που αφορο4ν στην αποκατ$-

σταση του κατολισθα2νοντοK τA1AατοK στο οδικ3 δ2κτυο $φνη-ΜαυροA$τα, 4ψουK 60.000 ευρE και στην κατασκευ1 τεχνικEν στον οδικ3 $ξονα Παλαιοκατο4να - Βο4λπη - ΛηA0ριΓραν2τσα - ΛιθοχEρι-Ραπτ3πουλο- Κ0δρα, ο προϋπολογισA3K τηK οπο2αK αν0ρχεται στιK 120.000 ευρE. Για περισσ3τερεK πληροφορ2εK σχετικ$ Aε τιK προϋποθ0σειK συAAετοχ1K, τα τε4χη δηAοπρ$τησηK κ.λπ., οι ενδιαφερ3Aενοι Aπορο4ν να ανατρ0χουν σε επ3Aενη σελ2δα, 3που δηAοσιε4ονται οι περιληπτικ0K διακηρ4ξειK, καθEK και να απευθ4νονται στην αρA3δια υπηρεσ2α, στο τηλ0φωνο 2 23 70 80231.

…και τ σσερι# διαγωνισο απ τον δο Καρπενησου

Ο πρEτοK αφορ$ στην εκA2σθωση του χEρου του πανηγυριο4 στην Τοπικ1 Κοιν3τητα Μουζ2λου στιK 14 και 15 Αυγο4στου 2011 και θα διεξαχθε2 τη ευτ0ρα 18 Ιουλ2ου στιK 11.00 το πρω2, στην α2θουσα του δηAοτικο4 καταστ1AατοK Καρπενησ2ου. Ο δε4τεροK διαγωνισA3K, ο οπο2οK θα πραγAατοποιηθε2 επ2σηK τη ευτ0ρα 18 Ιουλ2ου, στιK

10.00 το πρω2, αφορ$ στην εκA2σθωση δηAοτικο4 ακιν1του που βρ2σκεται στη θ0ση «Π0ρα Βρ4ση» στην Τοπικ1 Κοιν3τητα ΣτενEAατοK. Στο σηAε2ο αυτ3 να τον2σουAε πωK το ακ2νητο ε2ναι ισ3γειο και αποτελε2ται απ3 A2α α2θουσα και WC, συνολικ1K επιφ$νειαK 35 τ.A., ενE δ4ναται να χρησιAοποιηθε2 ωK κατ$στηAα υγειονοAικο4 ενδιαφ0ροντοK

«Καφ0 Μπαρ» εφ’ 3σον πληρο2 τιK εκ$στοτε υγειονοAικ0K διατ$ξειK. Ακ3Aη, ο δ1AοK Καρπενησ2ου προκ1ρυξε διαγωνισA3 για την ηλεκτροδ3τηση τηK εAποροπαν1γυρηK, προϋπολογισAο4 12.000 ευρE, ο οπο2οK θα γ2νει την Τετ$ρτη 20 Ιουλ2ου 2011 και Eρα 12:00 το AεσηA0ρι, στην Τεχνικ1 Υπηρεσ2α.

Τ0λοK, ανακοινEθηκε η κατασκευ1 0ργων υποδοA1K στην Τοπικ1 Κοιν3τητα οAν2σταK, 4ψουK 30.000 ευρE Aε τον Φ.Π.Α., Aε χρηAατοδ3τηση απ3 πιστEσειK Σ.Α.Τ.Α. του δ1Aου Καρπενησ2ου. Ο διαγωνισA3K για το εν λ3γω 0ργο θα διεξαχθε2 την Τρ2τη 2 Αυγο4στου 2011 και Eρα 10.00 το πρω2, στα γραφε2α του δ1Aου.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ!ρτη 13 Ιουλ-ου 2011 / Σελ-δα 12

Απευθεα% αν θεση 20.000 ευρ για καταγραφ ονοπατιν στην Ευρυτανα

Οι προϋποθ σει% για τη συλλογ καυσξυλων

Ανακο-νωση, στην οπο-α διευκριν-ζονται οι προϋποθ+σειE και ο τρ.ποE δι!θεσηE καυσ.ξυλων, εξ+δωσε πριν απ. λ-γεE η;+ρεE το ασαρχε-ο Καρπενησ-ου.

ρα Κο;;+να δ+ντ χε-ο αρ ασ το απ.

Μονοπ!τι στον ν-αE Τ.ρνο Ευρυτα

υτ αν ικ ά

Μεταξ/ !λλων, συζητ,θηκε και το θ+;α που αφορ! στην +γκριση τηE αν!θεσηE του +ργου «Καταγραφ, και διερε/νηση των παραλ-;νιων και παραποτ!;ιων περιηγητικ?ν ;ονοπατι?ν και καταγραφ, των παραδοσιακ?ν καλλιεργει?ν και τηE παραδοσιακ,E κτηνοτροφ-αE, των Τοπικ?ν ια;ερισ;!των Σιβ-σταE, Κερασοχωρ-ου, Τριποτ!;ου και Παλαιοχωρ-ου, τηE Περιφερειακ,E Εν.τηταE Ευρυταν-αE». Ο Πρ.εδροE τηE Οικονο;ικ,E Επιτροπ,E αν+πτυξε το θ+;α αυτ., +χονταE υπ.ψη το υπ’ αριθ; 11372/226-11 σχετικ. +γγραφο το οπο-ο απ+στειλε η Γενικ, ιε/θυνση Αγροτικ,E Οικονο;-αE και Κτηνιατρικ,E προE την Επιτροπ,. Με την ο;.φωνη απ.φαση ;ε αριθ;. 480/1-7-2011, εγκρ-θηκε η αν!θεση του +ργου στη Φθιωτικ, Αναπτυξιακ, Α.Ε. Ο προϋπολογισ;.E αν+ρχεται στα 19.900 ευρ? συν Φ.Π.Α., εν? η απευθε-αE αν!θεση αποφασ--

στηκε, σ/;φωνα ;ε τα πρακτικ! τηE Επιτροπ,E, λ.γω τηE ε;πειρ-αE και τηE τεχνογνωσ-αE τηE αναφερ.;ενηE εταιρε-αE σε αν!λογα +ργα. Το +ργο θα χρη;ατοδοτηθε- απ. τιE δαπ!νεE γεωργικο/ προσανατολισ;ο/ και διαρθρωτικ,E πολιτικ,E τηE Π.Ε. Ευρυταν-αE. Η Φθιωτικ, Αναπτυξιακ, Α.Ε. ιδρ/θηκε στιE 21 Ιουν-ου 1999 ;ε πρωτοβουλ-α τηE Νο;αρχιακ,E Αυτοδιο-κησηE Φθι?τιδαE. Να ση;ει?σου;ε .τι ;+τοχοι στην εταιρε-α ε-ναι η Περιφ+ρεια Στερε!E Ελλ!δαE ;ε ποσοστ. 51%, η Συνεταιριστικ, Τρ!πεζα Λα;-αE ;ε 21%, η Τοπικ, (νωση ,;ων και Κοινοτ,των που συ;;ετ+χει ;ε 23% και τ+λοE το Ε;ποροβιο;ηχανικ. Επι;ελητ,ριο που κατ+χει το 5%. στ.σο, ερωτη;ατικ! γενν! το γεγον.E .τι το +ργο, το οπο-ο θα χρη;ατοδοτηθε- απ. κονδ/λια τηE Π.Ε. Ευρυταν-αE, δ.θηκε ;ε απευθε-αE αν!θεση απ. την Περιφ+ρεια Στερε!E Ελλ!δαE σε εταιρε-α στην οπο-α η -δια η Περιφ+ρεια κατ+χει το 51%. Επ-σηE, στην απ.φαση, η απευθε-αE αν!θεση αιτιολογε-ται ;ε το επιχε-ρη;α .τι η εν λ.γω εταιρε-α +χει ιδια-τερη ε;πειρ-α και τεχνογνωσ-α στο αντικε-;ενο του +ργου, δηλαδ, στην καταγραφ, των ;ονοπατι?ν. υστυχ?E, οι εκπρ.σωποι τηE τοπικ,E κοινων-αE στην Περι-

Ν Ε

Την Παρασκευ, 1 Ιουλ-ου 2011, συνεδρ-ασε στη Λα;-α η Οικονο;ικ, Επιτροπ, τηE Περιφ+ρειαE Στερε!E Ελλ!δαE, στην α-θουσα συνεδρι!σεων τηE Οικονο;ικ,E Επιτροπ,E τηE Περιφ+ρειαE (Πλατε-α Ελευθερ-αE 3, 1οE .ροφοE).

Α

Το +ργο ανατ+θηκε απευθε-αE στη Φθιωτικ, Αναπτυξιακ, Α.Ε., στην οπο-α η Περιφ+ρεια Στερε!E Ελλ!δαE ε-ναι ο κ/ριοE ;+τοχοE ;ε ποσοστ. 51%.

φ+ρεια Στερε!E Ελλ!δαE δεν ;πορο/ν να σταθο/ν στο /ψοE των περιστ!σεων και να προασπ-σουν τα συ;φ+ροντα των ντ.πιων κατο-κων, αφο/ ε-ναι γνωστ. .τι η Ευρυταν-α διαθ+τει εξειδικευ;+νο και καταρτισ;+νο προσωπικ. και σαφ?E, οι ντ.πιοι κ!τοικοι, γνωρ-ζουν πολ/ καλ/τερα την περιοχ, τουE απ. οποιαδ,ποτε εταιρε-α.

Τα «Ευρυτανικ! Ν+α» ε-χαν ασχοληθε- ;ε το θ+;α (αρ. φυλ. 450/29-06-11), πραγ;ατοποι?νταE ;!λιστα εκτεν+E ρεπορτ!ζ σχετικ! ;ε την υλοτο;-α στον νο;. Ευρυταν-αE και τον τρ.πο ;ε τον οπο-ο ;πορε- να προ;ηθευτε- κανε-E ξ/λα εν.ψει του χει;?να. Στην ανακο-νωση, την οπο-α υπογρ!φει ο ασ!ρχηE Καρπενησ-ου, κ. Στα/ροE Κοσ;!E, υπενθυ;-ζεται προηγο/;ενη ρυθ;ιστικ, δασικ, δι!ταξη. Σ/;φωνα ;ε αυτ,, επιτρ+πεται η συλλογ, καυσ.ξυλων για οικιακ, χρ,ση, σε .λεE τιE Τοπικ+E Κοιν.τητεE και στη η;οτικ, Κοιν.τητα Καρπενησ-ου, ;+χρι του ποσο/ των 15 χωρικ?ν κυβικ?ν ;+τρων για κ!θε οικογ+νεια, καθ’ +τοE. Τα καυσ.ξυλα θα συλλ+γονται απ. τα δη;.σια δ!ση που αν,κουν στην περιφ+ρεια τηE κ!θε Κοιν.τηταE και πρ+πει να προ+ρχονται αποκλειστικ! απ. ξηρ! ιστ!;ενα , κατακε-;ενα !χρηστα δ+ντρα, καθ?E και απ. υπολε-;;ατα υλοτο;ι?ν. *σον αφορ! τον δ,;ο Καρπενησ-ου, επιτρ+πεται η συλλογ, καυσ.ξυλων, ;.νο ε!ν καλ/πτονται επαρκ?E οι τοπικ+E αν!γκεE και αφο/ +χει υποδειχθε- απ. τον αρ;.διο υπ!λληλο η θ+ση και ο τρ.ποE συλλογ,E των ξ/λων. Για τη διακ-νηση των προϊ.ντων τηE υλοτο;-αE, ε-ναι απαρα-τητη η απ.κτηση δελτ-ων ;εταφορ!E καυσ.ξυλων οικιακ,E χρ,σηE, τα οπο-α θα εκδ-δονται απ. την 1η Αυγο/στου και ;+χρι τιE 30 Νοε;βρ-ου.

Σσκεψη για την κατ ρτιση του Επιχειρησιακο Προγρ ατο% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ

Το πρ.γρα;;α θα +χει δι!ρκεια ;+χρι 31 Αυγο/στου 2014 και θα αναλ/εται σε ετ,σια προγρ!;;ατα δρ!σηE σεων, κυρ-ωE απ. το ΕΣΠΑ, τιE οπο-εE πλ+ον θα διαχειρ-ζεται η Περιφ+ρεια. Τα Επιχειρησιακ! Προγρ!;;ατα για τιE αιρετ+E Περιφ+ρειεE θεσ;οθετ,θηκαν ;ε τον Καλλικρ!τη και δι+πονται απ. τιE διατ!ξειE τηE εγκ/κλιου 74754 του υπουργε-ου Εσωτερικ?ν. Η εκπ.νηση του Επιχειρησιακο/ Σχεδ-ου τηE Περιφ+ρειαE Στερε!E Ελλ!δαE +χει ,δη συζητηθε- στην Εκτελεστικ, Επιτροπ,, η οπο-α αποφ!σισε να προχωρ,σει η Περιφ+ρεια στιE διαδικασ-εE κατ!ρτισ,E του. Επ-σηE, στην Εκτελεστικ, Επιτροπ,, εκπον,θηκε το οργαν.γρα;;α των στελεχ?ν που θα ε;πλακο/ν και καθορ-στηκε η ο;!δα +ργου, η οπο-α θα συνεπικουρε-ται απ. ;ια ο;!δα υποστ,ριξηE και θα πλαισι?νεται απ. +ξι ο;!δεE εργασ-αE. Οι ο;!δεE εργασ-αE αφορο/ν θε;ατικ+E εν.τητεE αρ;οδιοτ,των τηE Περιφ+ρειαE. Αντικε-;ενο του +ργου

υρ

Την Τετ!ρτη 6 Ιουλ-ου 2011 και ?ρα 12 το ;εση;+ρι, πραγ;ατοποι,θηκε στην α-θουσα του Τεχνικο/ Επι;ελητηρ-ου, στην πλατε-α Ελευθερ-αE, σ/σκεψη στελεχ?ν υπ. τον Περιφερει!ρχη κ. Κλ+αρχο Περγαντ! για την εκπ.νηση του Επιχειρησιακο/ Προγρ!;;ατοE Περιφ+ρειαE Στερε!E Ελλ!δαE.

Ε

Στη σ/σκεψη παραβρ+θηκαν στελ+χη απ. .λεE τιE υπηρεσ-εE των Περιφερειακ?ν Ενοτ,των, των νο;ικ?ν προσ?πων και των υπηρεσι?ν, δεδο;+νου .τι απ. την Παρασκευ, 1η Ιουλ-ου 2011 .λεE οι αρ;οδι.τητ+E τουE υπ!γονται πλ+ον στην αιρετ, Περιφ+ρεια. Ο στ.χοE τηE σ/σκεψηE ,ταν να εξειδικευτε- η προετοι;ασ-α και η οργ!νωση τηE εκπ.νησηE του Επιχειρησιακο/ Προγρ!;;ατοE τηE Περιφ+ρειαE, προκει;+νου να υλοποιηθε- ο σχεδιασ;.E για την απορρ.φηση των χρη;ατοδοτ,-

ε-ναι να αποτελ+σει +να επιχειρησιακ. εργαλε-ο σχεδιασ;ο/, αν!λυσηE, αξιολ.γησηE και υλοπο-ησηE δρ!σεων και πολιτικ?ν οι οπο-εE θα συ;β!λουν στην βι?σι;η και ;εσοπρ.θεσ;η αν!πτυξη τηE Περιφ+ρειαE, θ+τονταE ν+α επιχειρησιακ! πρ.τυπα. Το Επιχειρησιακ. Πρ.γρα;;α τηE Περιφ+ρειαE Στερε!E Ελλ!δαE, θα +χει ;εσοπρ.θεσ;ο χαρακτ,ρα, ;+χρι την 31η Αυγο/στου 2014, οπ.τε και λ,γει

η θητε-α τηE Περιφερειακ,E Αρχ,E. Η υλοπο-ηση του θα γ-νει ;+σα απ. ετ,σια προγρ!;;ατα δρ!σηE, τα οπο-α θα αποτελο/ν τιE επι;+ρουE πρ!ξειE του τετραετο/E προγρ!;;ατοE. (να ση;αντικ. ση;ε-ο ε-ναι η ε;πλοκ, των υπηρεσι?ν και των νο;ικ?ν προσ?πων τηE Περιφ+ρειαE Στερε!E Ελλ!δαE στην εκπ.νηση του Επιχειρησιακο/ Προγρ!;;ατοE. Η κατ!ρτιση του προγρ!;;ατοE θα

υλοποιηθε- απ. την Περιφ+ρεια Στερε!E Ελλ!δαE εν? η εφαρ;ογ, του θα ανατεθε- στα αρ;.δια .ργανα, .πωE υπηρεσ-εE, οργανισ;οκαι νο;ικ! πρ.σωπα. Ο κ. Περγαντ!E, κλε-νονταE την παρουσ-ασ, του στη σ/σκεψη αυτ,, δ,λωσε «Στη διαδικασ-α εκπ.νησηE του Επιχειρησιακο/ Προγρ!;;ατοE, ε-ναι αναγκα-α η συ;βολ, και η συνδρο;, .λων σαE, ε-τε ;ε την !ποψη, τιE προτ!σειE και την ε-

;πειρ-α σαE, ε-τε ;ε την ενεργοπο-ηση των τ;η;!των των υπηρεσι?ν σαE .που χρει!ζεται. Πιστε/ω πωE, ;ε την διαθεσι;.τητα και την συ;;ετοχ, σαE, θα εκπον,σου;ε +να αξι.λογο Επιχειρησιακ. Πρ.γρα;;α, +να εργαλε-ο σχεδιασ;ο/ και υλοπο-ησηE +ργων και ενεργει?ν για την Στερε! Ελλ!δα. ΣαE ευχαριστ? και ε/χο;αι καλ, δουλει! σε .λουE ;αE».


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ-ρτη 13 Ιουλ=ου 2011 / Σελ=δα 13

γκριση υπεργολβων για τον δρ ο Βαρβαριδα - γραφα

Ο αρχικ>U αν-δοχοU για το ;ργο <ταν η εταιρε=α ΤΕΚ ΑΕ. ,στ>σο, για την υλοπο=ησ< του και εφ>σον αυτ> βρ=σκεται στα αρχικστ-δια εκτ;λεσηU -και δεν

δηKιουργο?νται προβλ<Kατα >σον αφορ- τιU επιKετρ<σειU, τιU πιστοποι<σειU κ.λπ.- η ΤΕΚ ΑΕ αποφ-σισε να αναθ;σει το 30% τηU σ?KβασηU του ;ργου, το οπο=ο αντιστοιχε= σε 1.990.232,27 ευρO για το σ?νολο των προβλεπ>Kενων εργασιOν, στην κοινοπραξ=α Χατζηγ-κηU Τεχνικ< ΑΕ - οKικ< 6ρταU ΑΤΕ. Για τον σκοπ> αυτ>, υπογρ-φηκε ιδιωτικ> συKφωνητικ> στιU 16 Μα[ου 2011.

Σ?Kφωνα Kε την απ>φαση Kε αριθK> 1033/6-72011, η ιε?θυνση ΤεχνικOν 7ργων τηU Περιφερειακ<U Εν>τηταU Ευρυταν=αU εν;κρινε την υπεργολαβ=α Kεταξ? τηU ΤΕΚ ΑΕ και τηU κοινοπραξ=αU Χατζηγ-κηU Τεχνικ< ΑΕ οKικ< 6ρταU ΑΤΕ. Η απ>φαση υπογρ-φηκε απ> τον προϊστ-Kενο του τK<KατοU συγκοινωνιακOν ;ργων τηU ιε?θυνσηU ΤεχνικOν 7ργων, κ. Νικ >λαο Γκορ>για.

Ν Ε

Πρ>κειται για το ;ργο «Οδ>U Βαρβαρι-δα 6γραφα - Ν.Α. Ευρυταν=αU», προϋπολογισKο? 6.634.107,59 ευρO συKπεριλαKβανοK;νου ΦΠΑ.

Α

Η ΤΕΚ ΑΕ παραχOρησε το 30% τηU σ?KβασηU στην κοινοπραξ=α Χατζηγ-κηU Τεχνικ< ΑΕ - οKικ< 6ρταU ΑΤΕ

σ=εU στον ΑΡΧΕΙΟ: Εργα ρ-φων, στο δρ>Kο των Αγ ρι-δαU. βα κοKK-τι Βαρ

υτ αν ικ ά

Η “ευκαιρα” του δου Αγρφων

Για την απκτηση διαχειριστικ επρκεια δαU, Φορε=U ιαχε=ρισηU ΣτερεOν Αποβλ<των (ΦοΣΑ) Στερε-U Ελλ-δαU, ανOνυKεU εταιρε=εU Ο.Τ.Α. Περιφ;ρειαU Στερε-U Ελλ-δαU, ΝοKικ- Πρ>σωπα ηKοσ=ου & Ιδιωτικο? ικα=ου, σωKατε=α, σ?λλογοι και Kη κερδοσκοπικο= φορε=U, οργανOσειU και εταιρε=εU, οι οπο=οι δ?νανται να ε=ναι τελικο= δικαιο?χοι σε υπ> ;κδοση προσκλ<σειU του ΕΣΠΑ.

Νο Ευρυταν α

υρ

Με το ;γγραφο 2141/29-62011 τηU Ενδι-KεσηU ιαχειριστικ<U Αρχ<U Στερε-U Ελλ-δαU (ΕΑ), δηKοσιε?τηκε η 6η πρ>σκληση εκδ<λωσηU ενδιαφ;ροντοU για την επιβεβα=ωση διαχειριστικ<U επ-ρκειαU κατ- την περ=οδο 20072013. Την πρ>σκληση υπογρ-φει η Γενικ< ΓραKKατ;αU τηU ΑποκεντρωK;νηU ιο=κησηU Θεσσαλ=αU Στερε-U Ελλ-δαU, κα Καλλι>πη Γερακο?δη.

Ε

Οι φορε=U που Kπορο?ν να υποβ-λουν α=τηση για την επιβεβα=ωση τηU διαχειριστικ<U τουU επ-ρκειαU ε=ναι οι φορε=U που αποτελο?ν τουU δυνητικο?U δικαιο?χουU για τιU πρ-ξειU;ργα των ΕπιχειρησιακOν ΠρογραKK-των του ΕΣΠΑ. ΣυγκεκριK;να, οι φορε=U αυτο= ε=ναι: ΟΤΑ Α βαθKο? Περιφ;ρειαU Στερε-U Ελλ-δαU, ΟΤΑ Β βαθKο? Περιφ;ρειαU Στερε-U Ελλ-δαU (αιρετ< περιφ;ρεια), ηK>σιεU Επιχειρ<σειU :δρευσηU και Αποχ;τευσηU (.Ε.Υ.Α.) Στερε-U Ελλ--

Η πρ>σκληση αυτ< αποτελε= ευκαιρ=α για τον δ<Kο Αγρ-φων -ο οπο=οU να θυK=σουKε πωU δεν ;χει διαχειριστικ< επ-ρκεια και για το λ>γο αυτ> θα χρησιKοποιε= τη διαχειριστικ< επ-ρκεια του δ<Kου Καρπενησ=ου- Oστε να Kπορε= να διεκδικ<σει κοινοτικ- κονδ?λια. 6λλωστε, στο ηKοτικ> ΣυKβο?λιο του δ<Kου Καρπενησ=ου, το οπο=ο πραγKατοποι<θηκε την Τετ-ρτη 29 Ιουν=ου 2011, ο δ<KοU εν;κρινε τη σ?ναψη προγραKKατικ<U συKφων=αU Kε τον δ<Kο Αγρ-φων, προκειK;νου να Kη χαθο?ν οι χρηKατοδοτ<σειU που θα καλ?ψουν στοιχειOδειU αν-γκεU του τ>που.

Στο ηKοτικ> ΣυKβο?λιο του δ<Kου Αγρ-φων, το οπο=ο πραγKατοποι<θηκε την Παρασκευ< 8 Ιουλ=ου 2011, στο δηKοτικ> κατ-στηKα στο ΚερασοχOρι, συζητ<θηκε εκτ>U ηKερ<σιαU δι-ταξηU το θ;Kα τηU πρ>σκλησηU τηU ΕΑ. Με την 66/2011 οK>φωνη απ>φαση του Σ, αποφασ=στηκε να κατατεθε= α=τηση - φ-κελοU, σ?Kφωνα Kε τα οριζ>Kενα στην αναφερ>Kενη πρ>σκληση, για τη λ<ψη βεβα=ωσηU διαχειριστικ<U επ-ρκειαU. 9σον αφορ- την πρ>σκληση που δηKοσιε?τηκε, η ΕΑ Kπορε= να εκδOσει ;γγραφο βεβα=ωσηU διαχειριστικ<U επ-ρκειαU τριOν τ?πων. Για την περ=πτωση επιβεβα=ωσηU τ?που Α, ο φορ;αU θα Kπορε= να εκτελε= δηK>σια ;ργα υποδοK<U, >πωU ;ργα οικοδοKικ-, συγκοινωνιακ- και δικτ?ων κοιν<U ωφ;λειαU, υδραυλικ-, περιβ-λλοντοU, αλιευτικ-, βιοKηχανικ<U αν-πτυξηU, εν;ργειαU, τηλεπικοινωνιOν και δικτ?ων κ.α., καθOU και των τεχνικOν KελετOν τουU. Για την περ=πτωση επιβεβα=ωσηU τ?που Β, ο φορ;αU θα Kπορε= να εκτελε= ;ργα για υπηρεσ=εU και

προK<θειεU, >πωU προK<θεια και εγκατ-σταση εξοπλισKο?, δηKιουργ=α και εγκατ-σταση συστηK-των πληροφορικ<U, προK<θεια και εγκατ-σταση εξοπλισKο? πληροφορικ<U, αν-θεση υπηρεσιOν συKβο?λων και λοιπOν υπηρεσιOν που δεν σχετ=ζονται Kε την υλοπο=ηση τεχνικOν ;ργων, κατ-ρτιση και συKβουλευτικ< κ.α. Τ;λοU, επιβεβα=ωση τ?που Γ, για ;ργα χωρ=U τεχνικ> αντικε=Kενο που υλοποιο?νται Kε =δια K;σα, που Kπορο?ν να περιλαKβ-νουν επ= K;ρουU δηK>σιεU συKβ-σειU K;χρι ποσοστο? 30% του συνολικο? προϋπολογισKο?. Να σηKειOσουKε εδO >τι ο δικαιο?χοU, στην α=τηση – φ-κελο που θα υποβ-λει, διατηρε= τη δυνατ>τητα, στην παρο?σα < σε Kεταγεν;στερη φ-ση, να αιτηθε= και -λλουU τ?πουU επιβεβα=ωσηU. Για παρ-δειγKα, σε περ=πτωση που ο φορ;αU θ;λει να εκτελε= τ>σο δηK>σια ;ργα υποδοK<U, >σο και ;ργα για υπηρεσ=εU και προK<θειεU, θα πρ;πει να αιτηθε= και να λ-βει επιβεβα=ωση τ?που Α, αλλ- και επιβεβα=ωση τ?που Β. Κ-θε ;γγραφο

επιβεβα=ωσηU διαχειριστικ<U επ-ρκειαU, ισχ?ει για >λα τα συγχρηKατοδοτο?Kενα Επιχειρησιακ- Προγρ-KKατα του ΕΣΠΑ 20072013. Η ΕΑ, προκειK;νου να χορηγ<σει τιU προαναφερ>KενεU βεβαιOσειU, θα διενεργ<σει ;λεγχο, προκειK;νου να διαπιστωθε= >τι ο δικαιο?χοU διαθ;τει την αρKοδι>τητα υλοπο=ησηU των ;ργων, αλλ- και τη συKβατ>τητα του κανονιστικο? του πλαισ=ου λειτουργ=αU Kε το κοινοτικ> δ=καιο. Επιπλ;ον, θα ελεγχθε= η οργανωτικ< δοK<, δηλαδ< αν υπ-ρχουν οι απαρα=τητεU υπηρεσ=εU και το κατ-λληλο προσωπικ> για τον προγραKKατισK> και το σχεδιασK> των ;ργων, την αν-θεση των συKβ-σεων και την παρακολο?θηση του φυσικο? και οικονοKικο? αντικειK;νου των ;ργων. Ενδεικτικ> -λλωστε ε=ναι >τι για την περ=πτωση επιβεβα=ωσηU τ?που Α, θα πρ;πει να υπ-ρχει συγκροτηK;νη τεχνικ< υπηρεσ=α, η οπο=α θα πρ;πει να διαθ;τει σχετικ< αρKοδι>τητα επ=βλεψηU και παρακολο?θησηU δηKοσ=ων ;ργων, τεχνικOν KελετOν και διεν;ργειαU αντ=στοιχων διαγωνι-

σKOν. Για την περ=πτωση επιβεβα=ωσηU τ?που Β θα πρ;πει να υπ-ρχει αντ=στοιχη υπηρεσ=α για τη διεν;ργεια διαγωνισKOν, την αν-θεση και παρακολο?θηση των συKβ-σεων. Σε >λεU τιU περιπτOσειU θα πρ;πει να υπ-ρχει συγκροτηK;νη οικονοKικ< υπηρεσ=α. Απαρα=τητεU προϋποθ;σειU για τη βεβα=ωση διαχειριστικ<U επ-ρκειαU αποτελο?ν επ=σηU η ?παρξη εγχειριδ=ων για την περιγραφ< των διαδικασιOν που ακολουθο?νται, αλλ- και η επαρκ<U υλικοτεχνικ< υποδοK<, >πωU KηχανογραφηK;νη οικονοKικ< και λογιστικ< διαχε=ριση, ηλεκτρονικ< παρακολο?θηση ;ργων, ηλεκτρονικ;U β-σειU πληροφοριOν και τεχνικ< υποστ<ριξη για την ασφαλ< φ?λαξη αρχε=ων και πληροφοριOν. Για αναλυτικ>τερεU πληροφορ=εU σχετικ- Kε την υποβολ< των αιτ<σεων φακ;λων και -λλεU σχετικ;U διευκριν=σειU, >πωU οδηγ=εU υποβολ<U και δικαιολογητικ-, οι ενδιαφερ>Kενοι Kπορο?ν να επισκ;πτονται την ηλεκτρονικ< διε?θυνσηU τηU ΕΑ www.stereaellada.gr.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 13 ΙουλGου 2011 / ΣελGδα 14

ΑιτFσει_ υποβ8λλονται απH 22 Eω_ 30 ΑυγοIστου UετοχF_, η οποGα χορηγεGται απH το τUFUα, 2. τGτλο_ σπουδYν, απολυτFριο ΛυκεGου F εξατ8ξιου ΓυUνασGου F ισHτιUου ΣχολεGου ΜEση_ ΕκπαGδευση_ του εσωτερικοI F εξωτερικοI, 3. αστυνοUικF ταυτHτητα και 4. δIο φωτογραφGε_ τIπου αστυνοUικF_ ταυτHτητα_. Τα δικαιολογητικ8 των υποψηφGων UποροIν επGση_ να σταλοIν στην επιτροπF παραλαβF_ δικαιολογητικYν, UEσα στην προθεσUGα που Eχει οριστεG, Uε συστηUEνη επιστολF των

ΕΛΤΑ F υπηρεσGα ταχυUεταφορYν (Courier), Uε σχετικF εξουσιοδHτηση για την κατ8θεση των δικαιολογητικYν και την παραλαβF του δελτGου εξεταζοUEνου. Το αναλυτικH πρHγραUUα των εξετ8σεων θα ανακοινωθεG απH την επιτροπF των εξετ8σεων, Uετ8 τη λFξη υποβολF_ των δικαιολογητικYν. Οι ενδιαφερHUενοι για περισσHτερε_ πληροφορGε_ UποροIν να επικοινωνοIν στο τηλEφωνο τη_ σχολF_ 2310-995068.

Dπω_ δηUοσιεIσαUε και στο προηγοIUενο φIλλο των «ΕυρυτανικYν ΝEων», σε Hλα τα ΑστυνοUικ8 ΤUFUατα του νοUοI Eχουν αποσταλεG προκηρIξει_ διαγωνισUοI για την εισαγωγF ιδιωτYν στι_ σχολE_ ΑξιωUατικYν και Αστυφυλ8κων τη_ ΕλληνικF_ ΑστυνοUGα_. Η εισαγωγF υποψηφGων θα πραγUατοποιηθεG κατ8 το ακαδηUαϊκH Eτο_ 2011-2012, Uε το σIστηUα των γενικYν εξετ8σεων του ΥπουργεGου ΠαιδεGα_ (ια ΒGου Μ8θηση_ και ΘρησκευU8των. Ο διαγωνισUH_ για την κατ8ταξη στην ΕλληνικF ΑστυνοUGα και την εισαγωγF δοκGUων στι_ σχολE_ Αστυ-

υτ αν ικ ά

Η προκFρυξη αφορ8 την εισαγωγF σπουδαστYν στο πρYτο εξ8Uηνο φοGτηση_ του τUFUατο_. Να σηUειYσουUε Hτι δικαGωUα συUUετοχF_ Eχουν Hλοι οι απHφοιτοι ΛυκεGου, ενY οι εξετ8σει_ διενεργοIνται,

σIUφωνα Uε την προκFρυξη, στη ζωγραφικF και ιδιαGτερα στο σχEδιο και στο χρYUα. Οι εξετ8σει_ θα αρχGσουν τη (ευτEρα 5 ΣεπτεUβρGου 2011, ενY τα δικαιολογητικ8 των υποψηφGων θα υποβ8λλονται απH τη (ευτEρα 22 ΑυγοIστου Eω_ και την ΤρGτη 30 ΑυγοIστου 2011, σε χYρο που θα ανακοινωθεG απH την επιτροπF εξετ8σεων. Τα απαραGτητα δικαιολογητικ8 για την συUUετοχF των υποψηφGων εGναι: 1. Eντυπη αGτηση συU-

ΛFγει την ΠαρασκευF 15 ΙουλGου 2011 η κατ8θεση των δικαιολογητικYν

Επιχοργηση πολιτιστικ$ν συλλγων και αθλητικ$ν σω ατεων ε 44.700 ευρ$

Στο (ηUοτικH ΣυUβοIλιο του δFUου ΚαρπενησGου, το οποGο πραγUατοποιFθηκε την Τετ8ρτη 29 ΙουνGου 2011, στην αGθουσα συνεδρι8σεων του (Σ, στο κτFριο ΚΑΠΗ, συζητFθηκε το θEUα τη_ επιχορFγηση_ των πολιτιστικYν συλλHγων και των αθλητικYν σωUατεGων.

Ο αντιδFUαρχο_ κ. (ηUFτρη_ ΣταU8τη_ εισηγFθηκε το θEUα, αναφEροντα_ Hτι “η επιχορFγηση των αθλητικYν συλλHγων και των σωUατεGων ενισχIει το δIσκολο Eργο που καλοIνται να επιτελEσουν στο χYρο του πολιτισUοI, αφοI συUβ8λλουν στην προαγωγF τη_ πνευUατικF_ και πολιτιστικF_ αν8πτυξη_ του τHπου και του αθλητισUοI, δεδοUEνων και των δIσκολων οικονοUικYν συγκυριYν”.

ΣIUφωνα Uε τι_ διατ8ξει_ του ν. 3463/2006 επιτρEπεται η χρηUατικF επιχορFγηση συλλHγων εφHσον Eχουν την Eδρα του_ στον δFUο, οι

δραστηριHτητE_ του_ εξυπηρετοIν του_ κατοGκου_ και εφHσον υπ8ρχει η οικονοUικF ευχEρεια του δFUου. Με την οUHφωνη απHφαση 231/2011, ο δFUο_ ΚαρπενησGου θα παρ8σχει επιχορηγFσει_ σε πολιτιστικοI_ συλλHγου_ και αθλητικ8 σωUατεGα, συνολικοI ποσοI 44.700 ευρY. ΕιδικHτερα, ο ΜουσικH_ ΠολιτιστικH_ ΣIλλογο_ ΧορωδGα ΚαρπενησGου «Antonio Vivaldi» θα επιχορηγηθεG Uε 2.700 ευρY, ο ΑθλητικH_ DUιλο_ Μεγ8λου ΧωριοI «Η ΠοταUι8» Uε 2.000 ευρY, η ΑγωνιστικF ΛEσχη ΑυτοκινFτου ΚαρπενησGου Uε 8.000 ευρY, ο ΠολιτιστικH_ ΣIλλογο_ ΚαρπενησGου Uε 10.000 ευρY και ο ΑθλητικH_ DUι-

Ε

υρ

Αξηση ξαν στην τι τη* α λυβδη* βενζνη*

φυλ8κων και ΑξιωUατικYν, χωρG_ δι8κριση φIλου και ποσοστοI θEσεων ανδρYν γυναικYν, αφορ8 συνολικ8 1.300 υποψηφGου_. Η προθεσUGα υποβολF_ των δικαιολογητικYν Eχει οριστεG UEχρι UεθαIριο, ΠαρασκευF 15 ΙουλGου 2011. Η προκFρυξη εGναι αναρτηUEνη στην ιστοσελGδα του ΥπουργεGου ΕσωτερικYν, στη διεIθυνση www.astynomia.gr, ενY για περισσHτερε_ πληροφορGε_ οι ενδιαφερHUενοι UποροIν να απευθIνονται στα αστυνοUικ8 τUFUατα τη_ περιοχF_ του_ αλλ8 και στα τηλEφωνα 2106977774 & 2106980910.

Ν Ε

Το τUFUα ΕικαστικYν και ΕφαρUοσUEνων ΤεχνYν, τη_ σχολF_ ΚαλYν ΤεχνYν του ΑριστοτEλειου ΠανεπιστηUGου ΘεσσαλονGκη_, προκηρIσσει εισαγωγικE_ εξετ8σει_ υποψηφGων για το ακαδηUαϊκH Eτο_ 2011-2012.

Προκρυξη τη* Ελληνικ* Αστυνο α* για 1.300 υποψηφου*

Α

Προκρυξη για την εισαγωγ σπουδαστ$ν στο τ α Εικαστικ$ν και Εφαρ οσ νων Τεχν$ν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

λο_ Λαγκαδι8_ « Ο ΕIρυτο_» Uε 500 ευρY. ΕπGση_, ο ΚολυUβητικH_ DUιλο_ ΚαρπενησGου Uε 2.000 ευρY, ο ΣIνδεσUο_ των ΜεγαλοχωριτYν «Η ΑγGα ΠαρασκευF» Uε 1.500 ευρY, ο ΕλληνικH_ ΟρειβατικH_ ΣIλλογο_ ΚαρπενησGου Uε 1.000 ευρY, ο ΑθλητικH_ DUιλο_ ΜικροI ΧωριοI Uε 500 ευρY, ο ΑθλητικH_ DUιλο_ ΜυρGκη_ Uε 2.000 ευρY, ο ΑθλητικH_ DUιλο_ «ΑGολο_» Uε 2.000 ευρY, ο ΑΠΟΚ «Το ΒελοIχι» Uε 10.000 ευρY, ο ΑθλητικH_ DUιλο_ ΑγGα_ Τρι8δα_ Uε 2.000 ευρY και τEλο_ ο ΑθλητικH_ DUιλο_ «ΚεραυνH_» ΚρικEλου θα επιχορηγηθεG Uε 500 ευρY.

ΑIξηση σηUεGωσε η τιUF του λGτρου τη_ αUHλυβδη_ βενζGνη_ στα περισσHτερα πρατFρια του νοUοI ΕυρυτανGα_, σε σIγκριση Uε τι_ τιUE_ τη_ προηγοIUενη_ εβδοU8δα_. ΣυγκεκριUEνα, σε 9 πρατFρια του νοUοI η τιUF του λGτρου παρουσGασε αIξηση απH 10 Eω_ 42 λεπτ8, σε 2 πρατFρια η τιUF παρEUεινε σταθερF, ενY UHλι_ σε 1 πρατFριο η τιUF σηUεGωσε UεGωση κατ8 10 λεπτ8. Οι UετρFσει_ διενεργFθηκαν απH το ΤUFUα ΕUπορGου και ΤουρισUοI την ΤρGτη 12 ΙουλGου 2011.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ζ7Η»

Νο τεχο* ε αναφορ* σε πολ ση αντικο* ανθρ$που* του πνε ατο*

Το νEο τεIχο_ ΙουλGου - ΑυγοIστου του περιοδικοI «ΠνευUατικF ΖωF», φιλοξενεG σηUαντικ8 και 8γνωστα στοιχεGα. ΚεGUενα του Καζαντζ8κη, ο οποGο_ προσκεκληUEνο_ το 1927 στη ΣοβιετικF Aνωση για τα 10 χρHνια τη_ Επαν8σταση_, διαπGστωσε πω_ βρGσκεται σε δρHUο που οδηγεG στην κατ8ρρευσF τη_, Hπω_ Eγινε Uετ8 απH πολλ8 χρHνια. Dλα τα δηUοσιεIUατα των εφηUερGδων ω_ το 1899, γIρω απH την εUφ8νιση του ΠαλαU8 στη ζωF και την ποGηση, UαζG Uε Eνα ευχετFριο ποGηUα του ΠολEUη για το γ8Uο του. ΑφιEρωUα στα 20 χρHνια απH το θ8νατο του ΣωτFρη ΠατατζF, επιλογF απHψεων των διασηUHτερων ξEνων νεοελληνιστYν για την ΕλληνικF γλYσσα, UικρF πε-

ριεκτικF UελEτη για τον ΕλIτη, συνEντευξη Uε τον Αντ. ΦωστιEρη, δIο ποιFUατα θρFνοι του Γ. Τσουκαλ8 για την εκτελεσUEνη κHρη του. (οκGUια, διηγFUατα, παρουσι8σει_ συγγραφEων, τα γνωστ8 Σχολιαν8 του Μιχ8λη Σταφυλ8, Hπω_ και η ΑνθολογGα ΠοGηση_ και η «(ιαρκF_ ΙστορGα ΝεοελληνικF_ ΛογοτεχνGα_».

ΑΝΑΚΟΙΝ ΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠαρακαλοIνται οι ενεργοG φιλHζωοι τη_ πHλη_ να επικοινωνFσουν Uε τα παρακ8τω τηλEφωνα, Uε σκοπH την σIσταση φιλοζωικοI σωUατεGου για την προστασGα των αδEσποτων και την προ8σπιση των δικαιωU8των του_. ΤΗΛ: κ. Καραγι8ννη_: 6972608252 και κ. ΤσGνα: 6978682662


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ1ρτη 13 Ιουλ=ου 2011 / Σελ=δα 15

Ειδικ>τερα, η ισχ?V των αδειPν κατοχ<V συλλεκτικPν >πλων και λοιπPν αντικειL;νων, οι οπο=εV εκδ>θηκαν πριν

τη δηLοσ=ευση τηV απ>φασηV και ;χουν λ<ξει < λ<γουν L;χρι την 31η #εκεLβρ=ου 2012, παρατε=νεται L;χρι την ηLεροLην=α αυτ<. Επ=σηV, το σ?νολο των αδειPν κατοχ<V συλλεκτικPν >πλων, ιστορικPν < οικογενειακPν κειLηλ=ων, που χορηγ<θηκαν απ> την ;ναρξη τηV εφαρLογ<V των διατ1ξεων του ν>Lου 2168/1993,

Συναντσει- στην Αθνα

η ισχ?V των οπο=ων ;ληξε < λ<γει L;χρι την 31η #εκεLβρ=ου 2012, παρατε=νονται L;χρι την ηLεροLην=α αυτ<. Τ;λοV, στουV κατ>χουV αδειPν συλλεκτικPν >πλων και λοιπPν αντικειL;νων, που εκδ>θηκαν πριν απ> τη δηLοσ=ευση τηV απ>φασηV αυτ<V, παρ;χεται προθεσL=α ;ωV την 31η #εκεLβρ=ου 2012 για την προ-

σκ>Lιση τηV προβλεπ>LενηV απ> την παρ. 1 του 1ρθρου 2 βεβα=ωσηV, απ> την οπο=α να προκ?πτει >τι τα κατεχ>Lενα αντικε=Lενα πληρο?ν τιV προϋποθ;σειV τηV αναφερ>LενηV απ>φασηV. Για περισσ>τερεV πληροφορ=εV και διευκριν<σειV οι ενδιαφερ>Lενοι Lπορο?ν να απευθ?νονται στιV κατ1 τ>πουV αστυνοLικ;V αρχ;V.

Οι δρ1στεV αγνοο?νται, σε εξ;λιξη οι ;ρευνεV των ΑρχPν Σ?Lφωνα Lε δελτ=ο τ?που τηV ΑστυνοLικ<V #ιε?θυνσηV ΦθιPτιδαV, σε εξ;λιξη βρ=σκονται οι ;ρευνεV των ΑστυνοLικPν ΑρχPν για τον εντοπισL> και τη σ?λληψη δ?ο αγνPστων δραστPν. Οι δρ1στεV, το LεσηL;ρι τηV Παρασκευ<V, 8 Ιουλ=ου 2011, Lε την απειλ< >πλων, αφα=ρεσαν χρηLατικ> ποσ> απ> το υποκατ1στηLα τηV Αγροτικ<V Τρ1πεζαV, στο Ν;ο Μοναστ<ρι ΦθιPτιδαV. Ειδικ>τερα, στιV 2:10 το LεσηL;ρι τηV Παρασκευ<V, δ?ο 1τοLα Lπ<καν L;σα στην τρ1πεζα, αφο? προηγουL;νωV ;σπασαν την κλειδωL;νη ε=σοδο, κρατPνταV ο ;ναV πυροβ>λο >πλο τ?που kalasnikof και ο δε?τεροV πιστ>λι. Με την απειλ< αυτPν, αφα=ρεσαν απ> το ταLε=ο το χρηLατικ> ποσ> των περ=που 17.000 ευρP. Επ=σηV υποχρ;ωσαν την ταL=α να ανο=ξει το ΑΤΜ του υποκαταστ<LατοV, απ> >που αφα=ρεσαν 40.000 ευρP. :πειτα, οι δ?ο δρ1στεV επιβιβ1σθηκαν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκ=νητο και δι;φυγαν προV 1γνωστη κατε?θυνση. 9Lεση <ταν η κινητοπο=ηση των δυν1Lεων τηV ΑστυνοLικ<V #ιε?θυνσηV ΦθιPτιδαV για τον εντοπισL> των δραστPν. Συγκροτ<θηκαν συνεργε=α ελ;γχων σε πιθανο?V δρ>LουV διαφυγ<V, σε συνεργασ=α Lε γειτονικο?V νοLο?V. Προαν1κριση διενεργε=ται απ> το ΤL<Lα Ασφαλε=αV τηV ΛαL=αV. Επ=σηV, τιV πρωιν;V PρεV

υτ αν ικ ά

Σκουπδια και Αθλητικ Κντρο προβλη#ατζουν τον Κ'στα Μπακογιννη

Ε

:πειτα απ> πρ>σκληση του Υφυπουργο? ΕσωτερικPν, Π1ρι Κουκουλ>πουλου, την Τετ1ρτη 6 Ιουλ=ου 2011, πραγLατοποι<θηκε σ?σκεψη Lε θ;Lα το κλε=σιLο των ΧΑ#Α. Στη σ?σκεψη συLLετε=χαν ο δ<LαρχοV Καρπενησ=ου, ΚPσταV Μπακογι1ννηV, ο βουλευτ<V Ευρυταν=αV, Ηλ=αV Καραν=καV, ο βουλευτ<V ΦθιPτιδαV, Χρ<στοV Σταϊκο ?ραV, ο δ<LαρχοV ΛαLι;ων, ΓιPργοV Κοτρωνι1V, ο δ<LαρχοV Λεβαδ;ων, Ν=κοV Παπαγγελ<V και ο δ<LαρχοV ΛοκρPν, Ν=κοV Λι>λιοV. Ο κ. ΚPσταV Μπακογι1ννηV ;θεσε το θ;Lα τηV προσωριν<V λειτουργ=αV σταθLο? Lεταφ>ρτωσηV στον δ<Lο. Αφο? ;λαβε τη διαβεβα=ωση >τι τα χρ<Lατα για το εν λ>γω ;ργο θα αντληθο?ν απ> το ΕΣΠΑ, οι αρL>διεV υπηρεσ=εV του δ<Lου

Συν1ντηση δηL1ρχου Καρπενησ=ου, ΚPστα Μπακογι1ννη, Lε τον Γενικ> ΓραLLατ;α ΑθλητισLο?, ΠαναγιPτη Μπιτσαξ<

Την Π;Lπτη 7 Ιουλ=ου 2011, ο δ<LαρχοV Καρπενησ=ου, ΚPσταV Μπακογι1ννηV, συναντ<θηκε Lε τον Γενικ> ΓραLLατ;α ΑθλητισLο?, κ. ΠαναγιPτη Μπιτσαξ<. Κεντρικ>V 1ξοναV τηV συζ<τησ<V τουV <ταν το ζ<τηLα τηV κυρι>τηταV του Αθλητικο? Κ;ντρου Καρπενησ=ου. Απ> την αν1ληψη των καθηκ>ντων τηV, η ν;α δηLοτικ< αρχ< διεκδικε= την κυρι>τητ1 του Αθλητικο? Κ;ντρου, προκειL;νου αυτ< η σηLαντικ< αθλητικ< υποδοL<, που συLβ1λει καταλυτικ1 στην αν1πτυξη του τ>που, να εξ;λθει απ> το τ;λLα τηV παρακL<V, στο οπο=ο περι;πεσε λ>γω τηV υφιστ1LενηV κατ1στασηV. Ο Γενικ>V ΓραLLατ;αV δεσLε?τηκε να επισκεφθε= 1Lεσα τον δ<Lο Καρπενησ=ου, LιαV και η προγραLLατισL;νη επ=σκεψ< του αναβλ<θηκε, λ>γω των πρ>σφατων πολιτικPν εξελ=ξεων και για ακ>Lη Lια φορ1 τ>νισε >τι και η δικ< του θ;ση ταυτ=ζεται Lε τιV διεκδικ<σειV τηV δηLοτικ<V αρχ<V.

 ΕΚΠΤΤΙΚΟ

ΚΟΨΤΕ ΤΟ ΚΑΙ #0ΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

προχωρο?ν 1Lεσα στην υλοπο=ησ< του. Επιπλ;ον, ;θιξε το ζ<τηLα τηV Lεταφορ1V των απορριLL1των L;χρι να δηLιουργηθε= ο ΧΥΤΑ στο Καρπεν<σι, ξεκαθαρ=ζονταV >τι ε=ναι επιτακτικ< αν1γκη η Lεταφορ1 τουV στη ΛαL=α. Ο δ<LαρχοV Καρπενησ=ου, ΚPσταV Μπακογι1ννηV, δ<λωσε: «Η διαχε=ριση των απορριLL1των αποτελε= ζ<τηLα ζωτικ<V σηLασ=αV για κ1θε #<Lο τηV Ελλ1δαV. Μ;χρι την απ>δοση οριστικ<V λ?σηV Lε τη δηLιουργ=α ΧΥΤΑ στο #<Lο Καρπενησ=ου, οφε=λουLε να υιοθετ<σουLε αποτελεσLατικο?V τρ>πουV περισυλλογ<V και διαχε=ρισηV. Βρισκ>Lαστε στο στ1διο υλοπο=ησηV του ΣταθLο? Μεταφ>ρτωσηV και προσπαθο?Lε να εξασφαλ=σουLε Lε κ1θε τρ>πο τη Lεταφορ1 των απορριLL1των στη ΛαL=α. Στηριζ>Lαστε στη συνεργασ=α των >Lορων #<Lων και δεσLευ>Lαστε, παρ1 τιV δυσκολ=εV να διεκδικ<σουLε τουV απαιτο?LενουV π>ρουV για την ορθ>τερη και αποτελεσLατικ>τερη διαχε=ριση των σκουπιδιPν στο σ?νολο του Ν;ου #<Lου Καρπενησ=ου».

υρ

Ο δ<LαρχοV Καρπενησ=ου, ΚPσταV Μπακογι1ννηV, στη σ?σκεψη του Υπουργε=ου ΕσωτερικPν για το Κλε=σιLο των ΧΑ#Α

τηV Παρασκευ<V 8 Ιουλ=ου 2011, συνελ<φθησαν απ> αστυνοLικο?V του ΤL<LατοV Ασφ1λειαV ΛαL=αV 7 ηLεδαπο= και 2 αλλοδαπο=, υπ<κοοι Αλβαν=αV, για παρ1βαση τηV νοLοθεσ=αV «Περ= Παιγν=ων - Ερ1νων και Λαχειοφ>ρων ΑγορPν». Ειδικ>τερα, οι αστυνοLικο=, πραγLατοποιPνταV ;λεγχο σε κατ1στηLα-καφετ;ρια στο κ;ντρο τηV π>ληV, διαπ=στωσαν >τι στο πατ1ρι του καταστ<LατοV υπ<ρχε διαLορφωL;νη α=θουσα, η οπο=α περιε=χε δυο ειδικ1 διασκευασL;να τραπ;ζια Lε τσ>χα και >που οι συλληφθ;ντεV επιδ=δονταν στη διεξαγωγ< του παιχνιδιο? «POKER». Ο ιδιοκτ<τηV του καταστ<LατοV επ;τρεπε την διεξαγωγ< του παρ1νοLου παιχνιδιο?, ενP υπ<ρχε και υπ1λληλοV που εφοδ=αζε Lε L1ρκεV το τραπ;ζι. Απ> τουV αστυνοLικο?V κατασχ;θηκαν ωV πειστ<ρια το χρηLατικ> ποσ> των 730 ευρP, το οπο=ο θα αποσταλε= στο ΤαLε=ο ΠαρακαταθηκPν και #ανε=ων, 3 Lεταλλικ;V βαλ=τσεV, οι οπο=εV περιε=χαν Lεγ1λο αριθL> απ> L1ρκεV, 2 συσκευ;V ασ?ρLατηV ειδοπο=ησηV, 1 ηλεκτρονικ< συσκευ<-χρον>Lετρο, 2 επιτραπ;ζια σ<Lατα Lε την ;νδειξη «DEALER», 13 κουτι1 που περιε=χαν τραπουλ>χαρτα και 2 πλαστικ;V θ<κεV που περιε=χαν L1ρκεV. Να σηLειPσουLε >τι οι συλληφθ;ντεV οδηγ<θηκαν στον Εισαγγελ;α ΠρωτοδικPν ΛαL=αV.

Ν Ε

Σ?Lφωνα Lε απ>φαση του υπουργο? Προστασ=αV του Πολ=τη, η οπο=α δηLοσιε?τηκε στο ΦΕΚ Β!1212/14-06-2011, παρατε=νεται η ισχ?V των αδειPν κατοχ<V συλλεκτικPν >πλων και λοιπPν αντικειL;νων.

Ληστεα στην Αγροτικ Τρπεζα στο Νο Μοναστρι Φθι'τιδα-

Α

Παρατενεται η ισχ- για την δεια κατοχ- συλλεκτικ'ν πλων, ιστορικ'ν οικογενειακ'ν κει#ηλων

ΚΟΥΠΟΝΙ

50%

ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΑ ΣΕ DVD

Αντιγρψτε 2 βιντεοκαστε- σε DVD και πληρ'στε #νο τη #α

Το κουπ νι ισχ ει χρι την Τρ τη 19 Ιουλ ου 2011


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετCρτη 13 ΙουλVου 2011 / ΣελVδα 16

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετCρτη 13 ΙουλVου 2011 / ΣελVδα 17

Α

Οι Ευρυτνε εθελοντ στου Special Olympics

Σε dια εποχU Wπου η ΕλλCδα βιhνει τιn πιο «dαXρεn» σελVδεn τηn σXγχρονηn ΙστορVαn τηn και Tννοιεn Wπωn οικονοdικU κρVση, ανασφCλεια και καθηdερινW Cγχοn για …επιβVωση αποτελοXν dWνιdη επωδW στα χεVλη Wλων, dVα διοργCνωση Tρχεται να δhσει dια νWτα αισιοδοξVαn και να αποδεVξει πωn η ζωU, σUdερα, dπορεV να γVνει πιο Wdορφη, ακWdα και dε Tνα dWνο χαdWγελο... Στιn 25 ΙουνVου, Tγινε, στο ΚαλλιdCρdαρο ΣτCδιο, η τελετU Tναρξηn των 13ων Special Olympics, των αγhνων που διοργανhνονται κCθε δXο χρWνια και απευθXνονται, κυρVωn, στα Cτοdα dε διανοητικU αναπηρVα. ΣυνολικC, 21 αθλUdατα, 30 εγκαταστCσειn, 7000 αθλητTn, 2500 προπονητTn και 3000 διαιτητTn αποτTλεσαν τα “κοddCτια” του παζλ των Special.

πεΣXλλογοn Καρ Ο ΠολιτιστικWn n α νV γWn επικοινω νησVου. Χορη α”. Ν κ νι τα Ευρυ και φTτοn τα “ Ο ΠολιτιστικWn ΣXλλογοn ΚαρπενησVου διοργανhνει το 3ο κατC σειρC φεστιβCλ παραδοσιακhν χορhν την ΠαρασκευU 15 και το ΣCββατο 16 ΙουλVου 2011, στο ΑdφιθTατρο τηn ΒασικUn ΒιβλιοθUκηn τηn πWληn.

Το φεστιβCλ, το οποVο θα ξεκινUσει στιn 9.00 το βρCδυ, θα περιλαdβCνει πρWγραddα απW τουn χορευτTn και τιn χορεXτριεn του ΠολιτιστικοX ΣυλλWγου ΚαρπενησVου, οι οποVοι θα παρουσιCσουν

χοροXn απW διCφορεn περιοχTn τηn πατρVδαn dαn, ενh θα συddετCσχουν επVσηn και χορευτικC συγκροτUdατα απW τη ΘUβα και το ΝTο ΜοναστUρι. Τα συγκροτUdατα θα

συνοδεXει ορχUστρα απW καταξιωdTνουn dουσικοXn, γνhστεn τηn dουσικUn dαn παρCδοσηn. ΤTλοn, να σηdειhσουdε πωn η εVσοδοn για το κοινW θα εVναι ελεXθερη.

Παρουσαση παραδοσιακο γ ου

Η ΙερC ΜητρWπολη ΚαρπενησVου συddετεVχε dTσω τηn ενορVαn των ΕυρυτCνων ΑγVων ΚαρπενησVου. Η χορωδVα τηn σχολUn βυζαντινUn dουσικUn συddετεVχε dε Xdνουn προn τιdUν τηn ΥπεραγVαn ΘεοτWκου, καθhn και dε dVα dονωδVα απW τον dαθητU τηn σχολUn 3ηdUτριο ΖαχαρWπουλο. Και οι δXο συddετοχTn κατTκτησαν την 3η θTση. ΕπVσηn,

παρουσVασε το δρhdενο «Ο γCdοn στα ΣελλC ΕυρυτανVαn», το οποVο κατTγραψε ο Σπ. ΠεριστTρηn το 1959, και πUρε το τρVτο βραβεVο και ειδικU διCκριση. Στον τοdTα του ελληνικοX παραδοσιακοX χοροX, συddετεVχε επVσηn τdUdα του ΠολιτιστικοX ΣυλλWγου ΚαρπενησVου dε dαθητTn του ΓυdνασVου, το οποVο παρουσVασε παραδοσιακοXn

Vαn», αναελλC Ευρυταν Σ α τ σ ο d C Γ « λλWγου. τον ολιτιστικοX Συ 3ρhdενα απW Π υ ο τ C ι ι δ α π W τα παρCσταση απ χοροXn και τραγοXδια τηn ΕυρυτανVαn, dε τη συνεργασVα των dελhν τηn χορωδVαn στο τραγοXδι. Η τελευταVα αυτU συddετοχU πUρε το 2ο βραβεVο και δVνει την ευκαιρVα στα παιδιC να συddετCσχουν σε πανελλUνιο διαγωνισdW, στην ΑθUνα, τον προσεχU 3εκTdβριο. Το εν λWγω πρWγραddα θα Tχουdε την ευκαιρVα να το παρακολουθUσουdε την Πα-

Ε

Την ΚυριακU 8 Μαrου 2011, στο 3ηdοτικW ΘTατρο ΚηφισιCn, πραγdατοποιUθηκε, στα πλαVσια του ΠεριφερειακοX ΦεστιβCλ ΝεολαVαn ΣτερεCn ΕλλCδαn και νησιhν ΑιγαVου, ο διαγωνισdWn Tκφρασηn και δηdιουργVαn εφUβων και νTων. ΓενικWn ΣυντονιστUn των εκδηλhσεων Uταν η ΙερC ΣXνοδοn τηn ΕκκλησVαn τηn ΕλλCδοn.

ΛVγοι, dCλλον, ασχολUθηκαν dε τουn αγhνεn και ακWdα λιγWτεροι Uταν αυτοV που πUγαν να τουn παρακολουθUσουν απW κοντC. Rσωn να φταVει η ελCχιστη προβολU τουn απW τα ΜΜΕ, Vσωn και η λογικU του «ωχαδερφισdοX» που επιβιhνει -ακWdα- σε κCποιουn απW εdCn. Μια λογικU τελεVωn Cγνωστη, σχεδWν ξTνη, για τουn 25.000 εθελοντTn που συddετεVχαν στουn Special Olympics τηn ΑθUναn. ΑνCdεσα τουn, η ΚωνσταντVνα, η ΧριστVνα και η ΜατVνα. Sλεn τουn κορVτσια του τWπου, dεγαλωdTνα στο ΚαρπενUσι. ΑποφCσισαν να dην dεVνουν αdTτοχεn, αλλC να συνεισφTρουν, η καθεdιC απW το πWστο τηn, στην οdαλU και επιτυχU διεξαγωγU των Αγhνων. ΣVγουρα, οι εdπειρVεn τουn απW αυτTn τιn 10 ηdTρεn, Wλα Wσα εVδαν, Cκουσαν και κυρVωn αισθCνθηκαν, Tχουν να δhσουν σε εdCn τουn «υπWλοιπουn» πολXτιdα dαθUdατα για το πhn εVναι να προσφTρειn κCτι δVχωn να ζητCn αντCλλαγdα… Η ΚωνσταντVνα ΜπουdπουρU, διεθνUn διαιτητUn απW τον ΦεβρουCριο του 2010, αποφCσισε να δηλhσει συddετοχU στουn Special Olympics, δVχωn να dπει καν στη διαδικασVα να …το σκεφτεV, Wπωn dαn αναφTρει χαρακτηριστικC, αφοX «…υπTβαλλα την αVτησU dου αdTσωn, θεωρhνταn τη συddετοχU dου στουn Special Olympics ωn dονWδροdο. Μου δWθηκε Tτσι η ευκαιρVα να συνδυCσω δXο πρCγdατα, αφενWn το επCγγελdC dου ωn 3ιευθXντρια και γυdνCστρια στο ΚTντρο 3ηdιουργικUn ΑπασχWλησηn Παιδιhν dε ΑναπηρVα "Ανεdhνη" του 3Udου ΚαρπενησVου και αφετTρου την ιδιWτητC dου ωn διαιτητUn ποδοσφαVρου. Bn φοιτUτρια πUγαινα εθελοντικC σε σXλλογο ΑΜΕΑ, απασχολhνταn τα Cτοdα dε αθλητικTn δραστηριWτητεn, καθhn επVσηn συddετεVχα και ωn κριτUn στVβου σε διοργανhσειn, πCλι για Cτοdα dε αναπηρVα. ΣυddετεVχα επVσηn -ωn Tddισθη αυτU τη φορCστουn ΠαραολυdπιακοXn τηn ΑθUναn, το 2004. Η εφορVα ψυχUn και η ικανοποVηση Wdωn που γεXτηκα αυτTn τιn ηdTρεn ωn εθελWντρια, δεν συγκρVνονται dε τιn ηdTρεn των Παραολυdπιακhν ωn εργαζWdενη.» Sσο για την πιο συγκινητικU στιγ-

υρ υτ α

3ιακρVθηκαν στο ΠεριφερειακW ΦεστιβCλ ΝεολαVαn ΣτερεCn ΕλλCδαn

ρασκευU 15 ΙουλVου, στα πλαVσια του πανελλUνιου φεστιβCλ χοροX που διοργανhνει ο ΠολιτιστικWn ΣXλλογοn. Τα τραγοXδια που παρουσιCστηκαν προTρχονται απW επιτWπιεn καταγραφTn. Την ευθXνη για τη χορωδVα εVχε ο κ. ΑναστCσιοn ΗλιWπουλοn, ενh για το χορευτικW τdUdα υπεXθυνη Uταν η κα ΓεωργVα ΜανTλα.

dU των Αγhνων, η ΚωνσταντVνα περιγρCφει: «...Στον αγhνα τηn ΕλλCδαn dε την ΙσπανVα, το αντιπροσωπευτικW dαn συγκρWτηdα προηγοXνταν dε 50. Ο προπονητUn τηn χhραn dαn, σε εκεVνο το σηdεVο, αποδυνCdωσε την Cdυνα hστε να dπορTσουν να επιτXχουν και οι παVχτεn τηn ΙσπανVαn Tνα γκολ. Sταν τελικC οι αντVπαλοι κατCφεραν να σκορCρουν, οι πCγκοι των δXο οdCδων «σηκhθηκαν» και Cρχιζαν να πανηγυρVζουν και να χειροκροτοXν, την Vδια στιγdU Wπου οι 22 παVχτεn που Uταν στο γUπεδο Tκαναν Wλοι dαζV τον γXρο του θριCdβου, σαν να Uταν Tνα γκολ που καθWριζε το …ΠαγκWσdιο κXπελλο. Για την ιστορVα, το τελικW σκορ «σταdCτησε» στο 6-1! Οdολογh πωn οι σκηνTn αυτTn dε Tκαναν να βουρκhσω… Για κCτι τTτοιεn στιγdTn, Wταν αφUνουdε στην Cκρη τη νVκη και την Uττα, αλλC δVνουdε Tdφαση στην προσπCθεια, Cξιζε που Udουν κι εγh εκεV!» Η ελληνικU κοινωνVα πhn αντιdετωπVζει Wdωn συνολικC τα Cτοdα dε διανοητικU αναπηρVα; Η διεθνUn ρTφερι εκφρCζει την πικρVα και την απογοUτευσU τηn, καθhn οι οικογTνειεn των παιδιhν αυτhν βαδVζουν τον δικW τουn «ΓολγοθC», ουσιαστικC χωρVn καdVα ουσιαστικU συdπαρCσταση. ΤονVζει δε πωn «…πρTπει Wλοι να συνειδητοποιUσουdε Wτι εVdαστε εν δυνCdει ανCπηροι, hστε να dποροXdε να dιλUσουdε και για σωστU αντιdετhπιση προn τα Cτοdα αυτC». *Η ΚωνσταντVνα ΜπουdπουρU διαιτUτευσε συνολικC πCνω απW 20 ποδοσφαιρικTn αναdετρUσειn 11x11, dεταξX αυτhν και των αγhνων ΕκουαδWρ-ΙσπανVα που καθWρισε την 2η θTση και ΒραζιλVα-ΕλλCδα, που Tδωσε στη σελεσCο το χρυσW dετCλλιο και εξασφCλισε στην ΕλλCδα την 3η θTση.

αξTχαστη», αναφTρει χαρακτηριστικC στα «ΕυρυτανικC ΝTα» η ΜατVνα και συdπληρhνει: «…κCθε dTρα γυρνοXσα απW το γUπεδο dε πολλTn αναdνUσειn και συγκινUσειn. Οι αγκαλιTn, τα φιλιC που αντCλλασαν οι αθλητTn dε τιn οικογTνειTn τουn, αλλC και dε τουn εθελοντTn, dετC απW κCθε αγhνα, θα dε συνοδεXουν για καιρW…». Ποια εVναι Wdωn η «πραγdατικU» αdοιβU για Tναν εθελοντU; Η 20χρονη φοιτUτρια τονVζει πωn, σηdασVα, στη συγκεκριdTνη περVπτωση, δεν Tχουν οι υλικTn απολαβTn, αλλC Wλα αυτC που νιhθειn και τα οποVα αποκτοXν Cdεσα αξVα ανεκτVdητη, δηλαδU, «…τα χαdWγελα, τα βλTddατα, dια αγκαλιC, Tνα φιλV, ακWdα κι Tνα απλW ευχαριστh». Το dοναδικW τηn παρCπονο, οι Cδειεn κερκVδεn, καθhn «…οι Mλληνεn δεν τVdησαν τουn αγhνεn dε την παρουσVα τουn. Οι εξTδρεn Uταν καθηdερινC σχεδWν Cδειεn και αν κCποια dTρα υπUρχε κWσdοn, Uταν στην πλειοψηφVα τουn ξTνοι. Sλα αυτC dCλιστα, τη στιγdU Wπου η εVσοδοn για το κοινW Uταν ελεXθερη, δVχωn να απαιτοXνται χρUdατα για εισιτUριο…». Στην ερhτηση γιατV τελικC να γVνει κCποιοn εθελοντUn, η ΜατVνα δεν αφUνει περιθhρια για …υπεκφυγTn και δικαιολογVεn, αφοX «…η χαρC του να δVνειn, χωρVn να περιdTνειn ανταπWδοση, εVναι ασXγκριτη. ΕξCλλου, ο εθελοντισdWn δεν αdεVβεται dε υλικC αγαθC. ΓιατV, εθελοντισdWn δεν εVναι τελικC dVα ακWdα καλU πρCξη. ΕθελοντισdWn εVναι ευτυχVα». *Η ΜατVνα Ζαλοκhστα εργCστηκε εθελοντικC στoν τοdTα “Family Service Assistant”, παρTχονταn υποστUριξη στιn οικογTνειεn των αθλητhν.

νι κά

ΓρCφει ο: Γι%ργο* Ζαλοκ%στα*

Ν Ε

Ξ ε κ ι ν τ η ν Π α ρ α σ κ ε υ τ ο φ ε σ τ ι β λ π α ρ α δ οσ ι α κ ν χ ορ ν τ ο υ Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ο Σ υ λ λ γ ο υ Κ α ρ π ε ν η σ ο υ

Απ την …Κο!οτην στην Αθνα για του* Special Olympics

Η 20χρονη ΜατVνα Ζαλοκhστα Cφησε στη …dTση την εξεταστικU τηn, στο τdUdα ΚοινωνικUn 3ιοVκησηn του 3ηdοκρVτειου ΠανεπιστηdVου, στην ΚοdοτηνU, για να συddετCσχει και αυτU ωn εθελWντρια στη dεγCλη γιορτU των Special Olympics. Qταν η πρhτη τηn επαφU dε αυτW που αποκαλοXdε «εθελοντικU δρCση», καθhn Uθελε να γνωρVσει απW κοντC, Wπωn dαn εVπε, Cτοdα ξεχωριστC, τα οποVα δVνουν συνεχhn το 100% τηn σωdατικUn και κυρVωn ψυχικUn τουn υπWστασηn. Θα τηn dεVνουν για πCντα χαραγdTνεn στη dνUdη οι εικWνεn ανθρhπων απW κCθε γωνιC τηn γηn να δVνουν τον δικW τουn «αγhνα» στιn κερκVδεn. « …Sλοι dαζV, ξεσηκhνονταν, χειροκροτοXσαν, ζητωκραXγαζαν και ενθCρρυναν τουn αθλητTn, ανεξCρτητα αν κCποιοn τερdCτισε πρhτοn U τελευταVοn. Το Wτι βρισκWdουν ανCdεσα σε αυτοXn που χειροκροτοXσαν, εVναι dια εdπειρVα που θα dου dεVνει

«Κοι σαι πιο συχο τα βρδια…»

Η τρVτη …τηn παρTαn, η 22χρονη ΧριστVνα ΝοXλα, φοιτUτρια στο τdUdα ΦυσικοθεραπεVαn, στην ΑθUνα, πληροφορUθηκε για τουn Special Olympics dTσω τηn σχολUn τηn. Mχονταn υπCρξει και στο παρελθWν, για dικρW χρονικW διCστηdα, εθελWντρια και Tχονταn ξαναδουλTψει dε Cτοdα που εVχαν διCφορα προβλUdατα, Wχι dWνο διανοητικUn φXσεωn, θεhρησε ιδανικU «ευκαιρVα» αυτU τη διοργCνωση. Ποια εVναι Wdωn η ιδιαιτερWτητα να ασχολεVσαι dε Cτοdα που Tχουν διανοητικU καθυστTρηση; Η ΧριστVνα θεωρεV Tνα «dεγCλο» dCθηdα αυτU την εdπειρVα, καθhn «…αυτW που κCνει ξεχωριστW το να δουλεXειn dε Cτοdα dε διανοητικU καθυστTρηση εVναι η απεριWριστη αγCπη που σου δVνουν και το Wτι αντιλαdβCνεσαι, dTσα απW τα δικC τουn προβλUdατα, Wτι τα πρCγdατα για τα οποVα ..γκρινιCζειn U για τα οποVα στενοχωριTσαι, εVναι στην πραγdατικWτητα πολX dικρC, ασUdαντα σχεδWν. ΑντλεVn, dTσα απW Wλουn αυτοXn τουn αθλητTn δXναdη, γVνεσαι

περιTστη εdπειρVα” Bn dVα “αξTχα η Χ. cs pi m ecial Oly γραψε τουn Sp ) ρC τε η αρισ ΝοXλα (1 απW

εν τTλει καλXτεροn Cνθρωποn». Sσο γι’ αυτC που θα τηn dεVνουν αξTχαστα, η ΧριστVνα dαn περιγρCφει, « …οι Cνθρωποι dε τουn οποVουn δουλTψαdε dαζV Wλεn αυτTn τιn ηdTρεn, τα χαdWγελα, οι αγκαλιTn και οι συζητUσειn dε τουn αθλητTn και τουn συνοδοXn τουn. ΑκWdα και τα λVγα …ισπανικC που κατCφεραν να dε dCθουν κCποια παιδιC που εξTταζα! ΕVναι πολλC αυτC που δεν θα ξεχCσω, γιατV εVδα πολλC, Tdαθα πολλC και Tζησα ακWdα περισσWτερα, σε dVα dWλιn εβδοdCδα. Το να βλTπειn ανθρhπουn να ξεπερνοXν τα προβλUdατC τουn και να αγωνVζονται dε Wλη τουn την ψυχU, και Wχι απαραVτητα για να πCρουν Tνα dετCλλιο, αλλC απλC για να συddετTχουν στουn αγhνεn, εVναι απW dWνο του συγκινητικW. Να Tρχονται αθλητTn dε τα dετCλλια κρεdασdTνα στο λαιdW, να σε παVρνουν αγκαλιC και να σου λTνε «ευχαριστh», εVναι κCτι το dοναδικW. Lνθρωποι που δεν σε Uξεραν dTχρι πριν λVγο…». *Η ΧριστVνα ΝοXλα εργCστηκε εθελοντικC στο πρWγραddα “Healthy Athletes”, το οποVο φιλοξενUθηκε στιn εγκαταστCσειn τηn Helexpo, στο ΜαροXσι. ΕκεV αξιολογοXνταν η κατCσταση των ποδιhν των αθλητhν.

Λγα λγια για του Special Olympics

Οι Special Olympics εVναι Tναn dη κερδοσκοπικWn οργανισdWn που ιδρXθηκε επισUdωn το 1968, δVνονταn dορφU στο Wραdα τηn ιδρXτριCn του, Eunice Kennedy Shriver, αδελφUn του ΠροTδρου των Η.Π.Α, John Kennedy. Mνα Wραdα το οποVο γεννUθηκε τον ΙοXνιο του 1962, σε dVα θε-

υρU Η Κ. Μπουdπο Wn εν στο ηdVχρονο dε α ρT αγhνα, πα διαδXο παιδιC dε Vα ηρ απ αν U ικ ητ νο α νV πα απW την Ισ

ρνοXσα απW το “ΚCθε dTρα γυ γκVνηση, ανασυ γUπεδο γεdCτη n”, δηλhνει η νε κW ει ι κα n ει dνUσ (1η απW δεξιC) α στ κh λο Ζα . Μ ρινU κατασκUνωση, στο σπVτι τηn Eunice, Wπου κλUθηκαν παιδιC και ενUλικεn dε διανοητικU αναπηρVα, προκειdTνου η Vδια να ανιχνεXσει τιn δυνατWτητTn τουn σε διCφορεn αθλητικTn δραστηριWτητεn. ΣUdερα, dιλCdε για Tνα κVνηdα που Tχει δhσει την ευκαιρVα συνολικC σε 3,1 εκατοddXρια ανθρhπουn dε διανοητικTn δυσκολVεn, απW 185 χhρεn του κWσdου, να συddετCσχουν σε dVα «γιορτU» του αθλητισdοX. Η φιλοσοφVα των Αγhνων βασVζεται στην αντVληψη πωn οι Cν-

θρωποι dε διανοητικU αναπηρVα dποροXν, dε την κατCλληλη εκπαVδευση και υποστUριξη, να αναδεVξουν τιn ξεχωριστTn τουn ικανWτητεn, να απολαXσουν ισWτιdα dε τουn Cλλουn ανθρhπουn τη χαρC που προσφTρει ο αθλητισdWn και να αποδεVξουν στην κοινωνVα Wτι τουn Tχει ανCγκη. Στη χhρα dαn, το σωdατεVο των Special Olympics ιδρXθηκε το ’87 και Tχουν dTχρι σUdερα- λCβει dTροn σε αγhνεn περVπου 12.000 Mλληνεn αθλητTn.


Μόνιµες Στήλες Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετEρτη 13 ΙουλUου 2011 / ΣελUδα 18

ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑθTναn / ΘεσσαλονUκηn

ΜαθTdατα Στη συνSχεια παραθSτουdε τιn κατευθWνσειn των τdηdEτων και, ενδεικτικE, κEποια βασικE dαθTdατα που αποτελοWν τον κορdV του προγρEddατοn σπουδhν. ΟδοντιατρικTn ΑθTναn: α) ΚοινωνικTn ΟδοντιατρικTn (ΕργαστTρια: ΟρθοδοντικTn, ΠαιδοδοντιατρικTn, ΠροληπτικTn & ΚοινωνικTn ΟδοντιατρικTn) β) ΟδοντικTn ΠαθολογUαn & ΘεραπευτικTn (ΕργαστTρια: ΟδοντικTn ΧειρουργικTn, ΕνδοδοντUαn, ΠεριοδοντολογUαn) γ) ΠροσθετολογUαn (ΕργαστTρια: ΠροσθετικTn, ΑκUνητηn ΠροσθετικTn) δ) ΠαθολογUαn & ΧειρουργικTn ΣτVdατοn (ΕργαστTρια: ΣτοdατολογUαn, ΓναθοπροσωπικTn ΧειρουργικTn, 4ιαγνωστικTn & ΑκτινολογUαn ΣτVdατοn) ε) Βασικhν επιστηdhν & ΒιολογUαn ΣτVdατοn (ΕργαστTρια: Βιοϋλικhν, Βασικhν Ιατροβιολογικhν Επιστηdhν) στ) ΑνεξEρτητεn ΜονEδεn – ΚλινικSn (ΕργαστTρια: ΜονEδα ΟστεοενσωdατοWdενων ΕdφυτευdEτων) ΟδοντιατρικTn ΘεσσαλονUκηn: α) ΠαθολογUαn και ΧειρουργικTn ΣτVdατοn (ΕργαστTρια: ΟδοντοφατνιακTn ΧειρουργικTn, ΧειρουργικTn ΕdφυτευdατολογUαn και ΑκτινολογUαn, ΣτοdατολογUαn, Στο-

ΜεταπτυχιακE Το τdTdα ΟδοντιατρικTn ΘεσσαλονUκηn προσφSρει 2 Μ.Π.Σ.: 1. ΟρθοδοντικT, 2. ΟδοντιατρικT dε κατευθWνσειn: 1. ΑκUνητη ΠροσθετικT-ΠροσθετικT ΕdφυτευdατολογUα, 2. ΟδοντικT και ΑνωτSρα ΠροσθετικT, 3. ΕνδοδοντολογUα, 4. ΟδοντοφατνιακT ΧειρουργικT-ΧειρουργικT ΕdφυτευdατολογUαΑκτινολογUα, 5. ΣτοdατογναθοπροσωπικT ΧειρουργικT, 6. ΟδοντικT ΧειρουργικT, 7. ΠεριοδοντολογUα-ΒιολογUα ΕdφυτευdEτων, 8. ΣτοdατολογUα, 9. ΠροληπτικT και ΚοινωνικT ΟδοντιατρικT. Το τdTdα ΟδοντιατρικTn ΑθTναn προσφSρει Μ.Π.Σ. dε τιn ακVλουθεn ειδικεWσειn: 1. ΚοινωνικTn ΟδοντιατρικTn, 2. ΒιολογUαn

υρ

Ανακοινώσεις ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενTσι: 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 79/04-07-2011

Ε

ΣτVdατοn, 3. Οδοντιατρικhν Βιοϋλικhν, 4. ΠαθοβιολογUα ΣτVdατοn, 5. ΟρθοδοντικTn, 6. ΠαιδοδοντιατρικTn, 7. ΟδοντικTn ΧειρουργικTn, 8. ΠεριοδοντολογUαn, 9. ΕνδοδοντUαn, 10. ΠροσθετικTn, 11. ΣτοdατολογUαn, 12. ΚλινικT Αντιdετhπιση ΣτοdατοπροσωπικοW ΠVνου, 13. ΠαθοβιολογUα ΣτVdατοn dε κατεWθυνση ΣτοdατικT ΧειρουργικT, 14. 4ιαγνωστικT και ΑκτινολογUα ΣτVdατοn.

ΑΝΑΚΟΙΝDΣΗ

Ο ΚυνηγετικVn ΣWλλογοn ΚαρπενησUου ανακοινhνει την πρVσληψη δυο (2) ατVdων dε σWdβαση εργασUαn ορισdSνου χρVνου τετρEωρηn απασχVλησηn. Οι αιτTσειn θα γUνονται δεκτSn Sωn και 22-072011στα γραφεUα του συλλVγου dετE απV τηλεφωνικT συνεννVηση. ΤυπικE προσVντα: 1. ΑπολυτTριο ΙΕΚ T ΛυκεUου. 2. Γνhση χειρισdοW Η/Υ στα

αντικεUdενα: ΕπεξεργασUαn κειdSνων, υπολογιστικhν φWλλων, υπηρεσιhν διαδικτWου. 3. ΠροϋπηρεσUα στο αντικεUdενο εργασUαn. Για περισσVτερεn πληροφορUεn dπορεUτε να απευθυνθεUτε στουn: Γιαννησιhτη ΑθανEσιο: 6938907651 και ΓενιτσαρVπουλο Κων/νο: 6972027218. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ο ΠΡΟΕ4ΡΟΣ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΗΣΙDΤΗΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚDΝ. ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 4ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ4ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚDΝ ΕΡΓDΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡDΣΗ Ε ΓΚ Ι ΒD Τ ΙΣ Μ Ο Υ Χ Ε Ι Μ Α Ρ Ρ Ο Υ ΧΟΛΙΑΝΗ 4. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 ΕΥΡD ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. ΚαρπενTσι, 5-07-2011 Αρ. Πρωτ. 1011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ΠεριφSρεια ΣτερεEn ΕλλEδαn, ΠεριφερειακT ΕνVτητα ΕυρυτανUαn, Wστερα απV την απVφαση 842/15-06-2011 dε την οποUα εγκρUθηκαν τα τεWχη δηdοπρEτησηn για την εκτSλεση του Oργου: «ΟλοκλTρωση εγκιβωτισdοW χειdEρρου ΧVλιανη 4. ΦραγκUσταn» προϋπολογισdοW 80.000,00 ΕΥΡD dε το ΦΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 4ηdVσιο ΜειοδοτικV 4ιαγωνισdV dε σφραγισdSνεn προσφο-

dVn 4Π/2008, Φ.Ε.Κ. 531, 15/10/2008) προκηρWχθηκαν 6 θSσειn, Sκαναν αUτηση 198 Eτοdα, συddετεUχαν στο διαγωνισdV 104 Eτοdα και απV αυτοWn 80* Tταν επιτυχVντεn. Oτσι, το ποσοστV διορισdοW (επιτυχVντεn / θSσειn) Tταν περUπου 7,5 % (περUπου 1 στουn 13). *ΑπV τουn επιτυχVντεn, οι 30 διSθεταν το πτυχUο τηn ΑΣΠΑΙΤΕ και οι 50 δεν το διSθεταν. Τα στοιχεUα επιτυχVντων προSρχονται απV την Sκδοση των προσωρινhν αποτελεσdEτων του Α.Σ.Ε.Π. (4ελτUο ΤWπου, 6/11/2009).

Α

dατικTn και ΓναθοπροσωπικTn ΧειρουργικTn) β) ΠροσθετικTn (ΕργαστTρια: ΟδοντικTn και ΑνωτSραn ΠροσθετικTn, ΑκUνητηn ΠροσθετικTn και ΠροσθετικTn ΕdφυτευdEτων) γ) ΟρθοδοντικTn και ΠεριοδοντολογUαn (ΕργαστTρια: ΟρθοδοντικTn, ΠροληπτικTn ΟδοντιατρικTn, ΠεριοδοντολογUαn και ΒιολογUαn ΕdφυτευdEτων δ) ΠαθολογUαn και ΘεραπευτικTn των Οδοντικhν Ιστhν (ΕργαστTρια: ΟδοντικTn ΧειρουργικTn, ΕνδοδοντολογUαn).ΕνδεικτικE, dερικE απV τα βασικE dαθTdατα των τdηdEτων εUναι τα ακVλουθα: ΑνατοdικT, ΒιοστατιστικT, ΙατρικT ΒιολογUα, ΕισαγωγT στην ΟδοντιατρικT και ΚοινωνικT ΟδοντιατρικT, ΓενικT ΦυσιολογUα, ΓενικT ΦαρdακολογUα, ΠαθολογικT ΑνατοdικT, ΙατρικT ΧηdεUα (ΒιοχηdεUα), ΚλινικT ΦυσιολογUα ΣτοdατογναθικοW ΣυστTdατοn – ΣWγκλειση, ΟδοντιατρικT ΑκτινολογUα – ΑκτινοδιαγνωστικT, ΠροληπτικT ΟδοντιατρικT, ΠεριοδοντολογUα, ΟδοντικT ΧειρουργικT, ΠροσθετικT επU ΕdφυτευdEτων, ΙστολογUα – ΕdβρυολογUα, ΒιοϋλικE, ΜικροβιολογUα – ΑνοσολογUα, ΣτεφEνεn & ΓSφυρεn, 4ερdατολογUα, ΟλικSn ΟδοντοστοιχUεn, ΠεριοδοντολογUα, ΑκUνητη ΠροσθετικT, ΕφαρdογSn ΟδοντιατρικTn ΠληροφορικTn, ΣτοdατικT & ΓναθοπροσωπικT, ΠαιδοδοντUα κ.E. ΠερισσVτερεn πληροφορUεn dπορεUτε να βρεUτε στουn οδηγοWn σπουδhν των τdηdEτων, dSσα απV τιn ιστοσελUδεn τουn.

Ν Ε

ΠεριγραφT Τα τdTdατα ΟδοντιατρικTn ασχολοWνται dε την κατEρτιση επιστηdVνων dε βασικV Sργο την πρVληψη, την αντιdετhπιση και την αποκατEσταση προβληdEτων τηn οδοντοστοιχUαn, τηn στοdατικTn κοιλVτηταn και του στοdατογναθικοW συστTdατοn του ανθρhπου. Oχουν σκοπV, Vπωn χαρακτηριστικE αναφSρει η ιστοσελUδα του τdTdατοn του ΠανεπιστηdUου Αθηνhν, να χορηγTσουν στουn αποφοUτουn τιn απαραUτητεn επιστηdονικSn γνhσειn και τα εφVδια για την Eσκηση τηn γενικTn οδοντιατρικTn, αλλE και 4 χαρακτηριστικE γνωρUσdατα που θα τουn διαφοροποιTσουν και θα τουn κEνουν ολοκληρωdSνουn επιστTdονεn. Τα χαρακτηριστικE αυτE γνωρUσdατα του απVφοιτου τηn ΟδοντιατρικTn, πρSπει να εUναι: α) βιολογικSn βEσειn, β) προληπτικT κατεWθυνση, γ) κοινωνικT ευαισθησUα, δ) Sφεση για συνεχT ενηdSρωση και βελτUωση.

ΕργασιακE Οι πτυχιοWχοι των τdηdEτων ΟδοντιατρικTn εUναι οι επιστTdονεn που ειδικεWονται στη διEγνωση, τη θεραπεUα και την πρVληψη ασθενειhν των δοντιhν, των ιστhν που τα περιβEλλουν και τηn στοdατικTn κοιλVτηταn του ανθρhπου. ΜποροWν να εργαστοWν: • ωn ελεWθεροι επαγγελdατUεn, λειτουργhνταn προσωπικV οδοντιατρεUο, • ωn οδοντUατροι σε δηdVσιεn υπηρεσUεn - ασφαλιστικE ταdεUα, σε ιδιωτικSn κλινικSn και θεραπευτTρια, • ωn ερευνητSn σε εργαστTρια, • ωn εκπαιδευτικοU, διδEσκονταn dαθTdατα τηn ειδικVτητEn του (ΠανεπιστTdιο, Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.). ΤSλοn, οι απVφοιτοι των τdηdEτων εντEσσονται στον ΚλEδο Π.Ε. 14, ΠτυχιοWχων ΙατρικTn, ΟδοντιατρικTn, ΦαρdακευτικTn, ΓεωπονUαn, 4ασολογUαn & ΦυσικοW ΠεριβEλλοντοn και ΝοσηλευτικTn (ΚωδικVn: ΠΕ 1410, Ιατρhν, ΟδοντιEτρων, Φαρdακοποιhν και ΝοσηλευτικTn) και dποροWν να πEρουν dSροn σε διαγωνισdοWn του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλUα σχετικhν dαθηdEτων στη δευτεροβEθdια εκπαUδευση. Οι υποψTφιοι πρSπει να Sχουν, επιπλSον, το πτυχUο τηn ΑΣΠΑΙΤΕ (πρhην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ). Στο διαγωνισdV, βSβαια, dποροWν να συddετEσχουν και οι dη κEτοχοι του πτυχUου τηn ΑΣΠΑΙΤΕ, αλλE στουn πUνακεn κατEταξηn & διοριστSων προηγοWνται οι κEτοχοU του. Στο διαγωνισdV του Α.Σ.Ε.Π. το 2004 προκηρWχθηκαν 20 θSσειn, Sκαναν αUτηση 444 Eτοdα, συddετεUχαν στο διαγωνισdV 235 και απV αυτοWn 127 Tταν επιτυχVντεn. Oτσι, το ποσοστV διορισdοW (επιτυχVντεn / θSσειn) Tταν περUπου 16 % (1 στουn 6). Στο διαγωνισdV του Α.Σ.Ε.Π. το 2008 (ΠροκTρυξη Αριθ-

υτ αν ικ ά

Πυξδα για το λλον

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ

ρSn και σWστηdα προσφορEn dε ενιαUο ποσοστV Sκπτωσηn (Eρθρο 5 του Ν.3669/08) για την εκτSλεση του παραπEνω Oργου. Ο διαγωνισdVn θα γUνει απV αρdVδια ΕπιτροπT στιn 9 ΑυγοWστου 2011 ηdSρα ΤρUτη στιn 10,00 το πρωU (hρα λTξηn επUδοσηn των προσφορhν) στα ΓραφεUα τηn 4/νσηn Τεχνικhν Oργων που Sχει Sδρα στο ΚαρπενTσι (οδVn Κατσαντhνη 2). Στη δηdοπρασUα, σWdφωνα dε τιn διατEξειn του Ν.3669/08 γUνονται δεκτSn: 1. ΜεdονωdSνεn εργοληπτικSn επιχειρTσειn: α. ΕγγεγραddSνεn στο Μητρhο Εργοληπτικhν ΕπιχειρTσεων που τηρεUται στη ΓΓ4Ε του Υ.ΠΕ.ΧD.4.Ε., εφVσον ανTκουν στην Α1 τEξη για Sργα κατηγορUαn Ο4ΟΠΟΙΙΑΣ και Eνω dε τουn ισχWοντεn περιορισdοWn ωn προn τα κατhτερα Vρια. β. ΠροερχVdενεn απV κρEτη - dSλη τηn ΕυρωπαϊκTn Oνωσηn T του ΕυρωπαϊκοW ΟικονοdικοW

ΧρTσιdεn ΠληροφορUεn • Για την Eσκηση του επαγγSλdατοn εUναι απαραUτητη η Eδεια που χορηγεUται απV το ΥπουργεUο ΥγεUαn και ΚοινωνικTn ΑλληλεγγWηn.ΕιδικE για την ειδικVτητα τηn ΓναθοχειρουργικTn χρειEζονται προπτυχιακSn σπουδSn και στην ΟδοντιατρικT και στην ΙατρικT. • ΕλληνικT ΟδοντιατρικT ΟdοσπονδUα, ΘεdιστοκλSουn 38, ΕξEρχεια, Τηλ.: 2103813380- 3803816, Ηλ. 4ιεWθυνση: http://www.eoo.gr/ • ΟδοντιατρικVn ΣWλλογοn ΑττικTn, ΝικηταρE 8-10, Τ.Κ. 106 78, ΑθTνα, Τηλ.: 210/3821109, 210/3806668, Ηλ. 4ιεWθυνση: http://www.osanet.gr/ ΠερισσVτερεn πληροφορUεn για τα τdTdατα των ΠανεπιστηdUων - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικhν Σχολhν dπορεUτε να βρεUτε στο βιβλUο dαn «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2011». Στο βιβλUο παρουσιEζονται αναλυτικSn πληροφορUεn σχετικE dε το πρVγραddα σπουδhν των τdηdEτων, ενδεικτικE dαθTdατα που διδEσκονται σε κEθε τdTdα, τα dεταπτυχιακE που προσφSρουν τα τdTdατα, τα επαγγελdατικE δικαιhdατα των αποφοUτων, πUνακαn Στατιστικhν ΣτοιχεUων dε: ΒEσειn, ΑριθdV ΕισακτSων, 4ηλhσειn τdηdEτων ωn πρhτη επιλογT κ.E.

Ο ΣπWροn ΜιχαλοWληn εUναι M.Sc. ΣWdβουλοn ΕπαγγελdατικοW ΠροσανατολισdοW τηn εταιρUαn “ORIENTUM - ΣWdβουλοι Στ αδι οδροdUαn”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr

Χhρου (Ε.Ο.Χ.), T απV κρEτη που Sχουν υπογρEψει την συdφωνUα για τιn 4ηdVσιεn ΣυdβEσειn (Σ.4.Σ.) του ΠαγκVσdιου ΟργανισdοW ΕdπορUου (Π.Ο.Ε.), στα οποUα τηροWνται επUσηdοι κατEλογοι αναγνωρισdSνων εργοληπτhν, εφVσον εUναι εγγεγραddSνεn σε αυτοWn και σε τEξη και κατηγορUα αντUστοιχη dε τιn καλοWdενεn του ΕλληνικοW Μητρhου ΜΕΕΠ. γ. ΠροερχVdενεn απV ωn ανωτSρω β' κρEτη, στα οποUα δεν τηροWνται επUσηdοι κατEλογοι αναγνωρισdSνων εργοληπτhν, εφVσον αποδεικνWουν Vτι Sχουν εκτελSσει Sργα παρVdοια dε το δηdοπρατοWdενο, απV ποιοτικT και ποσοτικT Eποψη. 2. ΚοινοπραξUεn Εργοληπτικhν ΕπιχειρTσεων των παραπEνω περιπτhσεων α, β και γ σε οποιονδTποτε συνδυασdV dεταξW τουn, υπV τουn Vρουn του Eρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (ΚοινοπραξUα στην Uδια κατηγορUα), υπV τον Vρο Vτι κEθε ΕργοληπτικT ΕπιχεUρηση θα συd-

dετSχει στο κοινοπρακτικV σχTdα dε ποσοστV Vχι dικρVτερο του 25% τηn καλοWdενηn κατηγορUαn. Η ΕγγWηση για την συddετοχT στη 4ηdοπρασUα, ορUζεται σε 1.310,00 ΕΥΡD, δηλαδT ποσοστV 2% τηn προϋπολογιζVdενηn δαπEνηn του Oργου που δηdοπρατεUται, σWdφωνα dε το Eρθρο 24 του Ν.3669/08 και την ανEλογη στρογγWλευση. Το Sργο προϋπολογισdοW 80.000,00 ευρh dε το ΦΠΑ χρηdατοδοτεUται απV τουn ΚΑΠ τηn ΠεριφSρειαn ΣτερεEn ΕλλEδαn 2011 dε υπEρχουσα πUστωση 80.000,00 ευρh. ΠερισσVτερεn πληροφορUεn παρSχονται στα γραφεUα τηn 4ΤΕ, οδVn Κατσαντhνη 2, ΚαρπενTσι, 36100, τηλSφωνο 22370 80231, Vπου και διατUθενται τα ΣυdβατικE ΤεWχη 4ηdοπρEτησηn dSχρι και την ΠSdπτη 4 ΑυγοWστου 2011. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ


Ν Ε

 νη Γι ργο

Α

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 13 Ιουλ/ου 2011 / Σελ/δα 19

«ε =αG φησαν να χαρο1=ε τον τελικ0» (Προπονητ.G Ατρο=.του ΑθηνAν)

Ο ΓιAργοG AνηG παραχAρησε αποκλειστικ. συν-ντευξη στα “Ευρυτανικ Ν-α” και =/λησε, =εταξ1 λλων, για τα 0σα θλιβερ συν-βησαν στον τελικ0 του Κυπ-λλου Ελλ δοG, τιG -ρευνεG για τα στη=-να παιχν/δια, αλλ και την =εταβατικ. περ/οδο στην

οπο/α δε/χνει να περν ει η ο= δα του Ατρο=.του. Επ/σηG, ο -=πειροG τεχνικ0G, αν και ρωτ.θηκε, δεν -κανε σαφ-G αν του -κανε κρο1ση ο Παναθηναϊκ0G στιG αρχ-G του καλοκαιριο1, ενA εκθε/ασε το υπ-ροχο κλ/=α που συναντ στο Καρπεν.σι.

χαν δη=ιουργηθε/ φ σειG στα 30 πρAτα λεπτ . Αγωνιστικ , 0ταν το φαβορ/ προηγε/ται =ε -να σκ ρτο γκολ, λογικ0 ε/ναι η πλ στιγγα να γ-ρνει προG το φαβορ/. (τσι πλ-ον, 0σο περνο1σε ο χρ0νοG .=ασταν αναγκασ=-νοι να κυνηγ.σου=ε το γκολ. Ε/χα=ε 3 πολ1 καλ-G ευκαιρ/εG απ0 το 45-65 να πετ1χου=ε γκολ, χωρ/G 0=ωG να τα καταφ-ρου=ε και λογικ0 .ταν να ανοιχτο1=ε, να δAσου=ε χAρουG και να γ/νει αυτ0 (το 3-0) στα τελευτα/α λεπτ . Πα/ρνονταG αφορ=. και απ0 τα γεγον0τα του τελικο1 θα θ-λα=ε -να γενικ0τερο σχ0λιο απ0 εσ G σχετι-

χει ο1τε η κατ λληλη αστυν0=ευση, ο1τε οι ο= δεG προστατε1ουν την περιουσ/α τουG και τιG επενδ1σειG τουG 0ταν ο καθ-ναG =πα/νει =-σα, ο1τε 0=ωG υπ ρχουν και ποιν-G. Θα .ταν πιο σωστ0 να υπ ρχει την πρAτη φορ πρ0στι=ο και τι=ωρ/α -δραG, =ετ αφα/ρεση βαθ=Aν και την τρ/τη φορ υποβιβασ=0G. Το =εγ λο θ-=α που το γνωρ/ζουν 0λοι οι παρ γοντεG των =εγ λων ο= δων (απ0 =-σα) ε/ναι τα στη=-να παιχν/δια. Ε/ναι λλωστε και το θ-=α των η=ερAν. Πιστε1ετε 0τι θα βγει κ ποιο αποτ-λεσ=α =-σα απ0 τιG -ρευνεG αυτ. τη φορ ; Πρ0κειται για παγκ0σ=ιο φαιν0=ενο. Απ0 τη στιγ=. που υπ ρχει το στο/χη=α παγκοσ=/ωG και ε/ναι ελε1θερη η αγορ -στην Αγγλ/α που -παιξα =π λα υπ ρχουν 10 εταιρε/εG, ενA =0νο στην Ελλ δα ε/ναι =ονοπAλιο του ΟΠΑΠ- ε/ναι λογικ0 να υπ ρξουν σκ νδαλα. Στην Ελλ δα θεωρε/ται παρ νο=οG 0ποιοG δεν τζογ ρει στον ΟΠΑΠ και δεν φορολογε/ται γιατ/ ε/ναι =ια διακ/νηση “=α1ρου” χρ.=ατοG. Στο εξωτερικ0 οι σ1λλογοι τι=ωρο1νται, 0χι =0νο =ε αποδε/ξειG, αλλ και =ε ενδε/ξειG. Νο=/ζω 0τι δ/νεται =ια ευκαιρ/α σε 0λουG τουG παρ γοντεG να β λουν =ια τ ξη. ηλαδ., δεν =πορε/ ο κ θε Πρ0εδροG να επικοινωνε/ =ε τον Πρ0εδρο τηG ΕΠΟ, Aστε να υπερασπιστε/ τα συ=φ-ροντ του. ,=ωG -τσι, η =π λα πα/ρνει και τουG πα/χτεG και τουG προπονητ-G, οι οπο/οι 0ταν συ==ετ-χουν σε =ια τ-τοια διαδικασ/α θεωρο1νται συ==-τοχοι. Και =0νο που =πα/νειG σε αυτ. τη διαδικασ/α ε/ναι σα να θεG =ια ε1νοια, ρα θ-λειG να επηρε σειG. /νεται η ευκαιρ/α στον Πρ0εδρο τηG ΕΠΟ να το κ0ψει αυτ0 και να =πει =ια τ ξη. Πιστε1ω 0τι θα υπ ρξει =ια -στω =ικρ. βελτ/ωση, γιατ/ θα φοβο1νται 0λοι αν ξ-ρουν 0τι το τηλ-φων0 τουG παρακολουθε/ται. ,χι =0νο 0=ωG για αυτ0. Πρ-πει να θεσ=οθετηθο1ν σωστο/ καν0νεG…. Ο Ατρ0=ητοG, =ε τιG πολλ -G =εταγραφ-G και τιG αποχωρ.σειG που -γιναν φ-τοG, περν ει σε =ια =εταβατικ. περ/οδο. Αλλ ζουν και οι στ0χοι τηG ο= δαG; ,ταν δουλε1ειG σε =ια ο= δα πρ-πει να ε/σαι ρεαλιστ.G και να ξ-ρειG =-χρι που =πορε/G να φθ σειG.

υτ αν ικ άτ/ -πρεπε να το π ρει; ΕγA θ-λω να ε/=αι σωστ0G και δ/καιοG. Σε -να παιχν/δι ο καθ-ναG -χει τιG πιθαν0τητεG που του αναλογο1ν. Ε/ναι διαφορετικ0 να παιχτε/ -να παιχν/δι επ/ /σοιG 0ροιG και να κερδ/σει ο καλ1τεροG . ακ0=η και ο πιο τυχερ0G. Τον συγκεκρι=-νο τελικ0, 0=ωG κατ τη γνA=η =ου, τον διοργ νωσε η ΑΕΚ και 0χι η ΕΠΟ και -κανε 0,τι .θελε. Αυτ ε/ναι πρ γ=ατα τα οπο/α τα ε/πα και στον αθλητικ0 εισαγγελ-α. Επ/σηG, πιστε1ω 0τι τη =εγαλ1τερη ευθ1νη την -χει ο διαιτητ.G, ο κ. Κ κοG, ο οπο/οG πριν τον τελικ0 ε/πε στιG δ1ο ο= δεG 0τι θα ε/ναι ο καλ1τεροG τελικ0G και πωG -στω και -ναG να ε/ναι στο γ.πεδο ,δεν θα ξεκιν.σει ο αγAναG. ΚακAG ξεκ/νησε τον τελικ0 και κακAG τον συν-χισε =ε τον κ0σ=ο τηG ΑΕΚ να ε/ναι =-σα. Ακ0=α και 0ταν χτυπο1σαν κ0ρνερ οι δικο/ =αG πα/χτεG υπ.ρχαν το=α εντ0G του γηπ-δου, =ε συν-πεια, αν και ε/χε κριθε/ το παιχν/δι, να γ/νουν και 0λα αυτ στο τ-λοG. Ακ0=α και ο Πρ0εδροG τηG η=οκρατ/αG .ταν απAν, γιατ/ .ξερε (!) τι θα γιν0ταν και δεν .θελε να συ==ετ-χει σε αυτ0. ,τι, δηλαδ., αν η ΑΕΚ στην -δρα τηG, που -βαλε 10000 κ0σ=ο χωρ/G εισιτ.ριο δεν -παιρνε το =ατG θα ε/χε διαλυθε/ το γ.πεδο και τα π ντα. Στον τελικ0 λειτο1ργησε ο φ0βοG. Τι θα γ/νει αν δεν το π ρει η ΑΕΚ. Σ το α γ ω ν ι σ τι κ 0 κ ο= = τι , π ι στε1ετε 0τι ο Ατρ0=ητοG θα =πορο1σε να π ρει κ τι παραπ νω απ0 αυτ0 παιχν/δι; Το παιχν/δι .ταν κακ0 στο πρAτο η=/χρονο και 0πωG κυλο1σε ευνοο1σε ε= G. Η ΑΕΚ -παιζε στην -δρα τηG, ε/χε το γχοG και δεν ε/-

Ε

υρ

Κ. Aνη, σαG καλωσορ/ζου=ε στα Ευρυτανικ Ν-α. Θα αρχ/σου=ε την κουβ-ντα απ0 το τ-λοG τηG σεζ0ν και συγκεκρι=-να απ0 τα γεγον0τα του τελικο1 του Κυπ-λου Ελλ δοG. Στη συν-ντευξη τ1που δε/ξατε -ναν λλο χαρακτ.ρα =ε αφορ=. τα σκηνικ β/αG που -λαβαν χAρα στο στ διο. Θα θ-λα=ε το δικ0 σαG σχ0λιο για 0σα ζ.σατε εκε/νη την η=-ρα. εν .ταν κ τι διαφορετικ0 αυτ0 στο χαρακτ.ρα =ου, -τσι ε/=αι σαν νθρωποG. Πολλ-G φορ-G =πορε/ να -χω υπο=ον. και να ε/=αι .ρε=οG, λλα 0ταν καταλαβα/νω 0τι κ ποια πρ γ=ατα δεν γ/νονται 0πωG θα -πρεπε λογικ0 ε/ναι να αντιδρA ε/τε στην προσωπικ. ε/τε στην επαγγελ=ατικ. =ου ζω.. ,ταν χρησι=οποιε/G το λ0γο για να θ/ξειG κ ποια πρ γ=ατα ε/ναι κ τι απ0λυτα φυσιολογικ0. Νο=/ζω 0τι και απ0 τιG αντιδρ σειG του κ0σ=ου υπ.ρχε συ=φων/α και απ0λυτη δικα/ωση σχετικ =ε την περιβ0ητη φρ ση. Αν και θεωρA 0τι στουG ο/κουG ανοχ.G υπ ρχει =ια στοιχειAδηG οργ νωση σε σχ-ση =ε το ελληνικ0 ποδ0σφαιρο και /σωG να τουG αδ/κησα και λ/γο!! Εκτ0G του 0τι /σωG .ταν ο χειρ0τεροG τελικ0G, σε ε= G -=εινε η πικρ/α 0τι δεν χαρ.κα=ε το 0τι η ο= δα =αG π.γε για πρAτη φορ σε -ναν τελικ0. υστυχAG ξ-ρου=ε 0τι στην Ελλ δα το =εγ λο ψ ρι τρAει το =ικρ0 και ε= G δε =αG φησαν να διεκδικ.σου=ε το κ1πελλο. +=ασταν χα=-νοι απ0 χ-ρι. ,λοι το .ξεραν και παρ0λο αυτ , δεν προστατε1τηκε απ0 καν-ναν και .ταν -ναG τελικ0G που “-πρεπε” να π ρει η ΑΕΚ. Ενστερν/ζεστε δηλαδ. τη φρ ση του Προ-δρου σαG, του κ. Σπανο1, 0τι η ΑΕΚ π.ρε το κ1πελλο, για-

Ο προπονητ.G του ΑτροG. =.του ΓιAργοG Aνη

κ =ε την “αρρAστια” του ποδοσφα/ρου στην Ελλ δα, τη β/α. Εκτ0G του τελικο1, που .ταν το αποκορ1φω=α, ε/χαν γ/νει πολλ και σε λλα γ.πεδα. (γιναν επεισ0δια στο Καραϊσκ κη, στην Το1=πα, αλλ και σε λλα γ.πεδα. Τα επεισ0δια στο Καραϊσκ κη .ταν πολ1 =ε=ονω=-να συγκριτικ =ε αυτ που -γιναν στον τελικ0 του ΟΑΚΑ. ,λα ε/ναι καταδικαστ-α β-βαια, αλλ ε/ναι διαφορετικ0 να =πουν 50 το=α απ0 το να =πο1νε χ/λια. Η ουσ/α παρα=-νει η /δια και η ο= δα πρ-πει να τι=ωρε/ται ε/τε =πα/νει -ναG ε/τε χ/λιοι. ΓενικAG 0=ωG ο τρ0ποG που λειτουργο1ν οι ο= δεG, οι δη=οσιογρ φοι και οι παρ γοντεG εξωθο1ν τουG φιλ θλουG σε ακρα/εG καταστ σειG. Ε/ναι φανερ0 0τι δεν υπ ρ-

Την τελευτα/α διετ/α βγ.κα=ε τη =ια φορ 7οι που .ταν η καλ1τερη θ-ση στην ιστορ/α του Ατρο=.του και την επ0=ενη η ο= δα διεκδ/κησε, και π λι για πρAτη φορ , -ναν τ/τλο. Φ-τοG την 6η αγωνιστικ. του δευτ-ρου γ1ρου .=ασταν -κτοι και =ετ =ε/να=ε χωρ/G ν/κη για 7 αγωνιστικ-G. Και αυτ0 γιατ/ ε/χα=ε και το κ1πελλο ενδι =εσα και λ-γα=ε π ντα 0τι κ που θα βρο1=ε το βαθ=0. Πρωταρχικ0G στ0χοG ε/ναι να χτ/σου=ε =ια καλ. ο= δα =ε την /δια φιλοσοφ/α παιχνιδιο1, να σωθο1=ε 0σο πιο γρ.γορα γ/νεται και να ευχαριστηθε/ ο κ0σ=οG και ε=ε/G οι /διοι το παιχν/δι. Κ ποια στιγ=. το 0νο= σαG ακο1στηκε για τον Παναθηναϊκ0. Υπ.ρχε κ ποια προσ-γγιση . κοιτ ξατε =0νο τον Ατρ0=ητο; (χω συ=β0λαιο για -ναν ακ0=η χρ0νο =ε την ο= δα και =πορο1σα να φ1γω σε κ ποιεG ελληνικ-G ο= δεG (Παναθηναϊκ0G, Ολυ=πιακ0G και ΠΑΟΚ) =ε =ια συγκεκρι=-νη ρ.τρα. ε θα =πω 0=ωG στη διαδικασ/α να πω τι -γινε εκε/νο το δι στη=α, επειδ. δεν θ-λω να το χρησι=οποι.σω ωG διαφ.=ιση, αλλ και γιατ/ ε/ναι πρ γ=ατα που αφορο1ν καθαρ ε=-να. Ε/ναι ση=αντικ0 0ταν -χειG ζ.σει σε =ια ο= δα (σ.σ. Παναθηναϊκ0) πολλ χρ0νια να ε/σαι αγαπητ0G και να σε εκτι=ο1ν. Ε/ναι 0=ωG και διαφορετικ. η καρι-ρα του ποδοσφαιριστ. απ0 αυτ. του προπονητ.. ε θα π.γαινα ποτ-, =0νο επειδ. -χω πα/ξει στο παρελθ0ν εκε/. Οι παρ γοντεG πρ-πει να κοιτο1ν αν τουG κ νειG σαν αξ/α και φιλοσοφ/α παιχνιδιο1. Στον Παναθηναϊκ0 -χω ανδρωθε/ ποδοσφαιρικ και δεν τον κρ1βω, πωG αν ευνοο1σαν οι συνθ.κεG, θα .θελα να π ω κ ποια στιγ=.. Αναφερθ.κατε και στον Ολυ=πιακ0 πριν λ/γο. Πιστε1ετε 0τι κατ-κτησε το πρωτ θλη=α δ/καια; ικαιοσ1νη, κατ την ποψ. =ου, στο ποδ0σφαιρο δεν υπ ρχει. Γιατ/ =πορε/ σε -να =ατG να χ νει ο -ναG ευκαιρ/εG και να κ νει ο λλοG =ια φ ση και να π ρει το =ατG. Συνολικ , 0=ωG, =πορο1=ε να πο1=ε 0τι αποδ0θηκε δικαιοσ1νη, γιατ/ ο Ολυ=πιακ0G .ταν η καλ1τερη ο= δα του πρωταθλ.=ατοG. η συν-χεια τηG συν-ντευξηG στην επ0=ενη σελ/δα...


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 13 Ιουλ<ου 2011 / Σελ<δα 20

a

qz

 νη Γι ργο

«Η Λ<γκα :χει κ0νει λ0θη»

Ατρ ητο Αθην ν Προπονήσεις και ...µεταγραφές

Συ ν ε χ < ζ ο ν τ α ι J ε α J ε < ω τ ο ρυθJ= οι προπον;σειT τηT οJ0δαT του ΑτροJ;του, που δε <χ ν ε ι ν α ο λ ο κ λη ρ N ν ε ι σ ι γ 0 - σ ι γ 0 τ ο ρ = σ τε ρ τ η T επ=JενηT σεζ=ν.

και play out συJJετ:χουν =λεT σχεδ=ν οι οJ0δεT. Η διαδικασ<α των play off αδικε< τον δε>τερο, καθNT θεωρN πωT οι δυο πρNτοι :πρεπε να πηγα<νουν κατευθε<αν Τσ0JπιονT Λιγκ. Επ<σηT ε<ναι τραγικ= να ξεκινο>ν τα πρNτα παιχν<δια στιT 5.30JJ Jε 40 βαθJο>T Κελσ<ου. Το σωστ= ε<ναι τα παιχν<δια να ξεκινο>ν στιT 8.30JJ Jε 9.00JJ. Η οJ0δα ;ρθε σε συJφων<α Jε τον Γου:ιν ΤοJ0T. Ε<στε ικανοποιηJ:νοT απ= αυτ; την εξ:λιξη; Ναι, ισχ>ει αυτ= και ε<Jαι ικανοποιηJ:νοT. Ε<ναι Jια ηγετικ; προσωπικ=τητα Jε αρχγικ:T τ0σειT, αλλ0 και πολλ0 παιχν<δια στα π=δια και επ<σηT ε<ναι πολ> δυνατ=T αJυντικ=T. Τον ξ:ραJε, απλ0 θ:λαJε να τον δο>Jε και απ= κοντ0. 8χει τα στοιχε<α που θ:λουJε. Η κρ<ση, σαν ΓιNργο !Nνη, σαT

υρ

Ε οπ=νηΣτιγJι=τυπο απ= την πρ ;του. οJ ση τηT οJ0δαT του Ατρ

τη δι0ρκεια Ο ΓιNργοT !NνηT κατ0 ρπεν;σι. Κα των προπον;σεων στο

στερ, οJ0δα τηT Τσ0Jπιονσιπ και :χει Jεγ0λη εJπειρ<α απ= τα γ;πεδα τηT Αγγλ<αT, καθNT στο παρελθ=ν αγων<στηκε Jε τιT: Τορκ<, Μπ:ρνλι, Σαουθ0Jπτον και Στ=ουκ. Φρανκ Ζου:λα Πα<κτηT του ΑτροJ;του ε<ναι ο Φρανσ<σκο Ζου:λα, καθNT η πρNην οJ0δα του Αγκολ:ζου, Κο>Jπαν δ:χτηκε τελικ0 να καλ>ψει περ<που το 60% του συJβολα<ου και ο Ατρ=JητοT να αναλ0βει το υπ=λοιπο. Η συJφων<α προβλ:πει τον ετ;σιο δανεισJ= του Ζου:λα, =χι =JωT και οψι=ν αγορ0T του απ= τον Ατρ=Jητο το επ=Jενο καλοκα<ρι, ενN η Jεταγραφ; ανακοινNθηκε τη !ευτ:ρα (11/7). Τ0σοT ΚαραJ0νοT Ο Ατρ=JητοT απ:κτησε τον 21χρονο Τ0σο ΚαραJ0νο, ο οπο<οT υπ:γραψε συJβ=λαιο 3ετο>T δι0ρκειαT, παρουσ<α του Τεχνικο> !ιευθυντ; Γι0ννη Αγγελ=πουλου αλλ0 και JελNν του διοικητικο> συJβουλ<ου του Αστ:ρα Μαγο>λαT στον οπο<ο αν;κε ο ποδοσσφαιριστ;T ωT τNρα. Ο ΚαραJ0νοT (γεννηJ:νοT στιT 21 ΣεπτεJβρ<ου 1990) ε<ναι επιθετικ=T κα ξεκ<νησε την καρι:ρα του απ= τον Ασπρ=πυργο. Τα τελευτα<α δ>ο χρ=νια αγων<στηκε στον Αστ:ρα Μαγο>λαT Jε τον οπο<ο π;ρε φ:τοT το πρωτ0θληJα !' Εθνικ;T πετυχα<νονταT 18 γκολ σε πρωτ0θληJα και κ>πελλο ΕρασιτεχνNν. * Το Σ0ββατο 9 Ιουλ<ου η οJ0δα του Περιστερ<ου επισκ:φτηκε το Jοναστ;ρι τηT Παναγ<αT ΠρουσιNτισσαT, ενN J:λη τηT αποστολ;T :καναν Jια στ0ση στο Μικρ= Χωρι=, =που και γευJ0τισαν το βρ0δυ. Το απ=γευJα ενσωJατNθηκε στο πρ=γραJJα ο νεοαποκτηθε<T ΚαραJ0νοT, αλλ0 απουσ<ασε λ=γω τραυJατισJο> ο ΚαϊJακαJο>δηT. !ι0στρεJJα υπ:στη ο Ανδρ:αT Τ0τοT =JωT δεν ;ταν κ0τι το ανησυχητικ=, αφο> επαν;λθε ;δη στιT προπον;σειT Jε την υπ=λοιπη οJ0δα, =πωT και ο Ηλ<αT Αναστασ0κοT, ο οπο<οT ξεπ:ρασε το πρ=βληJα που αντιJετNπιζε στη J:ση του. * Την Κυριακ; ;ρθαν στο Καρπεν;σι οι προπονητ:T των οJ0δων Κ-20 και Κ-17 Μ0ρκοT !;JοT και Λουκ0T Κ0λλαT αντ<στοιχα για να παρακολουθ;σουν την προετοιJασ<α. Ο νη! ε ναι ικανοποιη νο! απ την δι θεση των παιχτν και περι νει να του! δει στα φιλικ που θα δσει η ο δα στι! 15 και 16Ιουλ ου ε αντιπ λου! του! ρη και Κ ρκυρα.

Ν Ε

:χει αγγ<ξει; 9λουT τουT ανθρNπουT τουT αγγ<ζει. Κ0ποιοι απ= εJ0T ε<Jαστε ευνοηJ:νοι, :χονταT π0ρει χρ;Jατα απ= το ποδ=σφαιρο, Nστε να ζουν 0νετα οι οικογ:νει:T JαT, =JωT =ταν ζειT σε Jια χNρα που δεν ε<ναι αξιοκρατικ; και οι ν:οι δεν Jπορο>ν να δε<ξουν τιT ικαν=τητ:T τουT και να αποδε<ξουν =τι αξ<ζουν να ανταJειφθο>ν οικονοJικ0 και να πετ>χουν, σε αυτ= το κοJJ0τι δ<νεται Jια ευκαιρ<α να αναγεννηθε<T J:σα απ= τιT στ0χτεT σου, να Jπουν οι β0σειT για κ0τι καλ=. !υστυχNT φτα<ει και η νοοτροπ<α Jε την οπο<α :χουJε JεγαλNσει, δηλαδ; τα ε>κολα βολ:Jατα, οι «εξυπηρετ;σειT» των βουλευτNν. 7ρα δε γ<νεται να τα βλ:πειT =λα αυτ0 και να λεT απλ0 πωT εγN απ:κτησα χρ;Jατα. Θα β0λετε τον επ<λογο τηT κουβ:νταT JαT Jε τον τρ=πο που εσε<T θ:λετε, προT =ποια κατε>θυνση εσε<T επιθυJε<τε. 8χω παρατηρ;σει πωT οι 8λληνεT :χουν συσπειρωθε< το τελευτα<ο δι0στηJα Jε =λα αυτ0 που γ<νονται και J0λιστα ε<ναι πρNτη φορ0 που γ<νεται ανεξ0ρτητα τα πολιτικ0 τουT πιστε>ω. Αυτ= που τουT ενδιαφ:ρει και τουT ενNνει ε<ναι να δηJιουργηθε< Jια καλ>τερη κοινων<α. ΝοJ<ζω =τι αν γ<νει καλ>τερη η κοινων<α που ζο>Jε =λα θα γ<νουν καλ>τερα. Χωρ<T :να καλ>τερο και δοJηJ:νο κρ0τοT δεν Jπορο>Jε να ελπ<ζουJε ο>τε σε :να καλ>τερο ποδ=σφαιρο, ο>τε σε Jια καλ>τερη ζω;...Ευελπιστο>Jε, επιτ:λουT, να δο>Jε Jια καλ>τερη και πιο αξιοκρατικ; χNρα, που να δ<νει ευκαιρ<εT Κ. !Nνη σαT ευχαριστο>Jε για το χρ=νο που JαT διαθ:σατε και την συν:ντευξη αυτ; και σαT ευχ=Jαστε =τι καλ>τερο για τη ν:α σεζ=ν. ΣαT ευχαριστN κι εγN και να ε<στε καλ0.

Το θ:Jα του αJυντικο> ε<ναι αυτ= που κα<ει αυτ; τη στιγJ; την οJ0δα του ΓιNργου !Nνη, ο οπο<οT δεν περ<Jενε το απρ=σJενο πρ=βληJα Jε τον Μασ0Jπα ΣαJπο>. Ο ΣαJπο> ε<χε εκφρ0σει την επιθυJ<α του να φ>γει, παρ0 το γεγον=T =τι «τρ:χει» ακ=Jη το συJβ=λαι= του Jε τουT ΠεριστεριNτεT. Μ0λιστα, σ>Jφωνα Jε πληροφορ<εT, ο σενεγαλ:ζοT βρ<σκεται κοντ0 σε συJφων<α Jε την γαλλικ; Τρου0.

υτ αν ικ ά

ΠοιουT ποδοσφαιριστ:T θα θ:λατε να :χετε στην οJ0δα απ= τον ελληνικ= ποδ=σφαιρο; Αν και δεν γ<νεται, θα προτιJο>σα τον Μιραλ0T και τον Βιεϊρ<νια. !ε θα πω τον ΙJπαγ0σα (που αν:φερε ο Τ0τοT), γιατ< προτιJN πιο ν:ουT πα<χτεT και επειδ; ο Τ0τοT Jπορε< να κ0νει τη δουλει0 του ΙJπαγ0σα... Ε<ναι η 5η χρονι0 που :ρχεστε στο Καρπεν;σι. Για ποιο λ=γο; Καταρχ0T ε<ναι πολ> καλ:T οι συνθ;κεT που παρ:χονται και πολ> καλ:T οι παροχ:T. Επ<σηT, βοηθ0ει πολ> η θερJοκρασ<α και το υψ=Jετρο, ενN και οι γηπεδικ:T συνθ;κεT ε<ναι καλ:T. ΝοJ<ζω =τι στην Ελλ0δα ε<ναι :να απ= τα καλ>τερα J:ρη για να κ0νει την προετοιJασ<α τηT Jια οJ0δα. Ειδικ0, για συλλ=γουT που δεν :χουν την πολυτ:λεια να κ0νουν δ>ο στ0δια προετοιJασ<αT στο εξωτερικ=, λ=γω κ=στουT (πχ. ο Ατρ=JητοT δεν Jπορε< να δNσει για δ>ο στ0δια 200.000 ευρN) η περιοχ; εδN ενδε<κνυται. Θα ;θελα, επ<σηT να πω πωT και οι 0νθρωποι Jε τουT οπο<ουT ερχ=Jαστε σε επικοινων<α ε<ναι πολ> φιλ=ξενοι, προσπαθο>ν να JαT τα παρ:χουν =λα και JαT βοηθ0νε σε =τιδ;ποτε χρειαστο>Jε. Κεφ0λαιο Εθνικ;. Πιστε>ετε =τι θα πετ>χει τουT στ=χουT τηT και π=σο αρνητικ0 θα λειτουργ;σει το γεγον=T πωT οι διεθνε<T δε θα :χουν παιχν<δια στα π=δια τουT. Π0ντα αυτ= ε<ναι το πρ=βληJα και το γνωρ<ζουJε =ταν Jπα<νουJε στα παιχν<δια Jε τιT 0λλεT οJοσπονδ<εT. ΝοJ<ζω =τι η Σο>περ Λ<γκα :χει κ0νει Jεγ0λα λ0θη στο κοJJ0τι του πρωταθλ;JατοT. !ε Jπορε< :να πρωτ0θληJα να τελειNνει στιT 10 Απριλ<ου και να αρχ<ζει στιT 27 Αυγο>στου. !ε γ<νεται 5 οJ0δεT να πα<ζουν τα play off J:χρι

τα τ:λη ΜαYου και οι υπ=λοιποι να κ0θονται απ= τον Απρ<λιο, αφο> :τσι οι ποδοσφαιριστ:T J:νουν ανενεργο< 3,5 J;νεT!! Στην Ολλανδ<α και το Β:λγιο για παρ0δειγJα, =ταν γ<νονται play off

Α

(Προπονητ;T ΑτροJ;του ΑθηνNν)

...η συν:χεια τηT συν:ν τευξηT

mo

Γου:ιν Τ=JαT Ο Ατρ=JητοT προσπ0θησε να τον αντικαταστ;σει Jε τον Καλ<φα Σισ:, =JωT ο αJυντικ=T τηT Μπρ<στολ Σ<τι δεν θα φορ:σει τελικ0 τα «κυαν=λευκα», καθNT οι 7γγλοι α>ξησαν τιT απαιτ;σειT τουT, γεγον=T που αν0γκασε τουT ανθρNπουT του ΑτροJ;του να αποσ>ρουν οριστικ0 το ενδιαφ:ρον τουT.

ε<Πα<χτηT του ΑτροJ;του T. α J = Τ ι ν : υ ο Γ ο ναι πλ:ον

8τσι, η οJ0δα του ΓιNργου !Nνη στρ0φηκε σε δοκιJ:T παιχτNν, =πωT αυτ; του 32χρονου κεντρικο> αJυντικο> Γου:ιν Τ=JαT. Ο Τ=JαT Jετ:βη την Τετ0ρτη 6 Ιουλ<ου στο Καρπεν;σι, =που πραγJατοποιε< το πρNτο στ0διο τηT προετοιJασ<αT του ο σ>λλογοT του Περιστερ<ου και Jετ0 απ= προπον;σειT δ>ο ηJερNν, υπ:γραψε συJβ=λαιο Jε την οJ0δα. Ο ποδοσφαιριστ;T π;γε το Σαββατοκ>ριακο στη Αγγλ<α, για να τακτοποι;σει τα πρ0γJατ0 του και επ:στρεψε την Τρ<τη στην Ελλ0δα, ενN σ;Jερα αναJ:νεται στο Καρπεν;σι ωT πα<χτηT πλ:ον του ΑτροJ;του. * Ο θηριNδηT αJυντικ=T (>ψοT 1,88) αγων<στηκε την προηγο>Jενη περ<οδο στην Ντονκ0-


b c d ef

qz

την πρTτη προΣτιγPιCτυπο απC στο ΚαρπενAσι. πCνηση του ΑΡΗ

ταZ, Σηφ2κηZ, Κουρ@λαZ, Καρ2δαηZ, ΓιTρηZ (οι τρειZ τελευταBοι απC την Κ20) και ο υπC δοκιPAν Στ@λιοZ Τσοκ2νηZ (απC την Αναγ@ννηση ΕπανοPAZ).

ο ΤσιTληZ απC την κοινA τουZ θητεBα στον ΟλυPπιακC ΒCλου, ενT πολD καλ@Z εντυπTσειZ @χει αφAσει και ο " ηP A τρηZ ΚοτσT νη Z (22χρονοZ στCπερ, που αγωνιζCταν στον ΠανηλειακC - 30 συPPετοχ@Z φ@τοZ) και @τσι εBναι και επBσηPα παBκτηZ του <ρη, για τα επCPενα δDο χρCνια.

ται να υπ2ρξουν εξελBξειZ στο θ@Pα τηZ απCκτησηZ του ΜανTλη ΠαπαστεριανοD απC τον <ρη. Ο =λληναZ P@σοZ @χει καταθ@σει προσφυγA σε β2ροZ του ΗρακλA και περιP@νει την απCφαση τηZ ΕΠΟ, προκειP@νου να οριστικοποιηθεB η PεταγραφA του στην οP2δα του <ρη. ΕφCσον «π@σουν» οι υπογραφ@Z, ο ποδοσφαιριστAZ θα αναχωρAσει για το ΚαρπενAσι για να ενσωPατωθεB Pε την υπCλοιπη αποστολA. Ο Σ2κηZ ΠρBτταZ και ο Ντ2νιελ Τσ@ ζαρεκ τ@θηκαν κανονικ2 στα πλ2να του ΚαρδιτσιTτη τεχνικοD και προπονAθηκαν σε ασκAσειZ φυσικAZ κατ2στασηZ. ΑπC την 2λλη, απTν απC την προπCνηση Aταν ο 19χρονοZ επιθετικCZ, Σ2κηZ Καν οDλ αZ, ο οποBοZ ταλαιπωρεBται απC θλ2ση. * Οι φλοι των «κιτρνων» ετοι+ζονται πυρετωδ/5, οτω5 /στε να βρεθον τι5 επ+ενε5 η+ρε5 στο Καρπενσι και κοντ στην αγαπη+νη του5 ο+δα, αφο τα πρ/τα φιλικ παιχνδια εναι προγρα++ατισ+να για την Παρασκευ 15 Ιουλου +ε τον Ατρ+ητο και την Τρτη 19 Ιουλου +ε την Κρκυρα, στο Αθλητικ Κντρο Καρπενησου. * Πρβα τζενερλε επιπδου Τσ+πιον5 Λιγκ ετοι+ζουν για του5 πακτε5 του ρη οι ιθνοντε5 των «κτρινων» αφο χουν ρθει σε προφορικ συ+φωνα +ε την Νπολι, για την διεξαγωγ φιλικο αγ/να στο «Κλενθη5 Βικελδη5» πριν την ναρξη των επση+ων υποχρε/σεων.

υτ αν ικ ά

ΑπC το πρωB τηZ ΠαρασκευAZ 8 ΙουλBου η αποστολA του ΑΡΗ βρBσκεται στο ΚαρπενAσι και P2λιστα το απCγευPα τηZ BδιαZ ηP@ραZ (18:30) πραγPατοποBησε την πρTτη τηZ προπCνηση στο αθλητικC κ@ντρο του ΚαρπενησBου. Ο ΑΡΗΣ θα παραPεBνει στο ΚαρπενAσι @ωZ τιZ 22 ΙουλBου, ενT για το δι2στηPα τηZ παραPονAZ στο ΚαρπενAσι @χουν Aδη οριστικοποιηθεB δDο φιλικ2 παιχνBδια: Pε τον ΑτρCPητο ΑθηνTν (15/7) και την Κ@ρκυρα (19/7) . * Η αποστολA που ανακοBνωσε ο Σ2κηZ ΤσιTληZ εBναι: ΚαστBγιο, Τσ@ζαρεκ, Ν@το, ΦατB, ΜBσελ, Σακ2τα, Σολτ2νι, ΤCχα. ΑγγελοDδηZ, ΑγτζBδηZ, Βανγκ@λι, ΒελλBδηZ, ΓιαννBτσηZ, ΓιαννιTταZ, "ιοDδηZ, Καζναφ@ρηZ, ΚανοDλαZ, Καπετ2νοZ, ΚατBδηZ, ΚοτσTνηZ, ΛαζαρBδηZ, ΟικονοPCπουλοZ, ΠαπαζαχαρBαZ, ΠρBτ-

Στο Καρπενήσι η οµάδα του Τσιώλη ΑΡΗΣ Θεσσαλονκη

ΑποδεσPεDσειZ ΠαρελθCν αποτελοDν οι ΟριCλ Λοθ2νο και ΝτεϊβBνταZ Τσεσν2ουσκιZ Pε τον ΛιθουανC, P2λιστα, να κλεBνει 2Pεσα στην Ιντερ ΜπακοD, ενT λDση αναζητεBται και στιZ περιπτTσειZ των ΤCνι Κ2λβο και Ν2τσο ΓκαρσBα. Οριστικ2 παρελθCν αποτελοDν απC τον ΑΡΗ και οι: ΜενδρινCZ, ΑραβBδηZ και Κουλουχ@ρηZ, ενT στο ΚαρπενAσι ταξBδεψαν και οι: ΤCχα, ΝταϊσοDκε και Σακ2τα, παρ2 τα Cσα ακοDστηκαν τελευταBα σχετικ2 Pε το P@λλον τουZ στην οP2δα. * ΣχεδCν Pε το τ@λοZ τηZ συνεργασBαZ Pε τον ΠορτBγια, οι ΘεσσαλονικεBZ @κλεισαν τον ΚTστα Καπετ2νο, παBχτη που τον ξ@ρει καλ2

ΑναζητεBται φορ και στCπερ Για επιθετικC κινεBται η οP2δα και PεταξD Cσων ακοDστηκαν εBναι και ο Κρο2τηZ Μ2τε ΜπBλιτZ τηZ ΣπCρτιγκ ΧιχCν, που εBχε προταθεB και στον ΠαναθηναϊκC, ενT ψηλ2 στη λBστα εBναι και το CνοPα του Βαγγ@λη Μ2ντζιου, αλλ2 και του Μπ@ντζαPιν Ονου2τσι, που @χει επBσηPη πρCταση απC την αγγλικA ΜBντλεσPπρο. Στα PετCπισθεν, τα τελευταBα ονCPατα που ακοDγονται εBναι ο ΓιTργοZ Κατσικ2Z και ο Πασχ2ληZ ΒουτσBαZ, αPφCτεροι του ΗρακλA. ΕντCZ τηZ εβδοP2δαZ αναP@νε-

Μ ρκο Βελλδη

Ν Ε

 Στο ΚαρπενAσι βρBσκεται απC την ΠαρασκευA 8 ΙουλBου ο ΑΡΗΣ, ο οποBοZ θα παραPεBνει εδT @ωZ τιZ 22 του Bδιου PAνα, στα πλαBσια τηZ καλοκαιρινAZ προετοιPασBαZ τηZ οP2δαZ. ΕκτCZ απC το θ@Pα τηZ προπCνησηZ, οι ιθDνοντεZ τηZ οP2δαZ @χουν ρBξει το β2ροZ και στη PεταγραφικA ενBσχυση, Pε το θ@Pα του επιθετικοD και του κεντρικοD αPυντικοD να εBναι αυτ2 που @χουν PονοπωλAσει το ενδιαφ@ρον.

mo

Α

a

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ2ρτη 13 ΙουλBου 2011 / ΣελBδα 21

Αρχή µε όνειρα

* Σε συν@ντευξη που @δωσε ο τερPατοφDλακαZ του ΑΡΗ Μ2ρκοZ ΒελλBδηZ στο metrosport.gr, τCνισε για το πρTτο κοPP2τι τηZ προετοιPασBαZ: «Θ@λουPε και πρ@πει να «δ@σουPε» ωZ οP2δα. ΣBγουρα δεν εBναι εDκολο, αλλ2 γι’ αυτC AρθαPε στο ΚαρπενAσι, για να δουλ@ψουPε απερBσπαστα π2νω σ’ αυτC το κοPP2τι….», ενT Cσον αφορ2 τιZ πρTτεZ εντολ@Z που @δωσε ο Σ2κηZ ΤσιTληZ αν@φερε χαρακτηριστικ2: «Να βγ2λουPε π2ρα πολλ2 τρεξBPατα και να αποκτAσουPε Cλοι την απαραBτητη φυσικA κατ2σταση και αντοχA. ΕκτCZ αυτοD β@βαια, πρ@πει και τακτικ2 να δουλ@ψουPε Pε τον κCουτZ Cσο περισσCτερο PποροDPε…». Τ@λοZ ο ΒελλBδηZ αναφ@ρθηκε και στην προτBPηση που υπ2ρχει φ@τοZ στην εγχTρια αγορ2, λ@γονταZ: «ΕBναι πολD τιPητικC για τον <ρη να εPπιστεDεται =λληνεZ ποδοσφαιριστ@Z και P2λιστα σε νεαρA ηλικBα. ΕBναι σηPαντικC γιατB Cλοι ξ@ρουν τι π2ει να πει το ελληνικC πρωτ2θληPα και γνωρBζουν τι απαιτεBται για να @ρθει η επιτυχBα…»

Κ ρκυρα - Παναιτωλικ

ρCZ Pπακ και 1 αριστερC χαφ), Tστε να ολοκληρωθεB το παζλ τηZ φετινAZ Κ@ρκυραZ, * Αργ το βρδυ τη5 ευτρα5 ο Κωνσταντπουλο5 συ+φ/νησε +ε την ΑΕΚ και θα πρει τη φανλα +ε το Νο1. * Η ο+δα του Μπντοβιτ5 θα τεθε αντι+τωπη +ε τον Ατρ+ητο στι5 16 Ιουλου και τον ρη στι5 19 στα πλασια των φιλικ/ν προετοι+ασα5.

Ε

υρ

ΚΕΡΚΥΡΑ Στο ΚαρπενAσι θα κ2νει την προετοιPασBα και η Κ@ρκυρα του ΜπCζινταρ Μπ2ντοβιτZ. Οι «ΦαBακεZ» βρBσκονται στην πρωτεDουσα τηZ ΕυρυτανBαZ απC τη "ευτ@ρα 11 ΙουλBου και θα παραPεBνουν εδT P@χρι τιZ 22 ΙουλBου. * Την αποστολA για το ΚαρπενAσι αποτελοDν οι: ΚωνσταντCπουλοZ, ΑναστασCπουλοZ, Χ2Pπερ (ΤερPατοφDλακεZ), Βεν@τηZ, ΜαϊστCροβιτZ, Β@ντσελ, Ζι2PπαρηZ (αPυντικοB), ΜBχοZ, Παρασκευα_δηZ, ΧαPπλ, ΚοντοδAPοZ, Γκουστ2βο, ΓραPPCζηZ ΦλαβBνιο (PεσοPαPυντικοB), Γι2ντσηZ, ΛαPπρCπουλοZ, ΒιCπουλοZ, ΠατινιTτηZ (PεσοεπιθετικοB), ΤσBγκαZ, ΜαζνCφ, ΚαλαντζAZ, Ιω2ννου (επιθετικοB). Την αποστολA ακολοDθησαν και οι ΜουτσοDλαZ (επιθετικCZ) και ΑγρBτηZ (επιθετικCZ, ελεDθεροZ απC ΟΦΗ) και Μπ2ρκογλου (επιθετικCZ, ελεDθεροZ απC ΛεβαδειακC). Την επ@κταση τηZ συνεργασBαZ για @ναν ακCPα χρCνο Pε τον ΧρAστο ΚαλαντζA και δDο χρCνια Pε τουZ Τ2σο Βεν@τη, Ανδρ@α ΛαPπρCπουλο και ?βιτσα ΜαϊστCροβιτZ, ανακοBνωσε η Κ@ρκυρα Η οP2δα θ@λει να κ2νει τ@σσεριZ (4) ακCPη Pεταγραφ@Z (2 αPυντικοB P@σοι, 1 αριστε-

ιPο για τουZ «ΦαBα <ρχισε το... τρ@ξ . υ) λBο Ιου Cνηση 11 κεZ» (πρTτη προπ

ΠΑΝΑΙΤ1ΛΙΚΟΣ Ο πρωταθλητAZ τηZ Football League ΠαναιτωλικCZ θα κ2νει @να P@ροZ τηZ προετοιPασBαZ του στο ΚαρπενAσι, Cπου βρBσκεται απC τιZ 11 ΙουλBου και για 18 ηP@ρεZ. * Οι ποδοσφαιριστ@Z που ακολοDθησαν την οP2δα εBναι:Τζεν2Pο, ΓκCλιαZ, Αναστασι2δηZ, Πασ2Z, ΜουPBν, ΚοDσαZ, ΜπελεβTνηZ, Παππ2Z, ΘεοδωρBδηZ, ΜπουP2λ, "@ντσαZ, ΚαραPαλBκηZ, ΠαλαιολCγοZ, ΜπαPπανιTτηZ, ΜεταξοDληZ, Εντζεγκου@λε, ΡCτσα, ΚουτρουP2νοZ, ΚαPαρ2 και οι νεαροB ΚοDσηZ, ΣPBλτοZ και ΣαPαρ2. Αναν@ωσε για @ναν ακCPη χρCνο ο Μ2κηZ ΜπελεβTνηZ (5η σερB σεζCν στην οP2δα), παρελθCν αποτελεB ο Βαγγ@ληZ ΚαοDνοZ, ενT στην πCρτα τηZ εξCδου εBναι και ο Χ2ρηZ Παππ2Z, που δεν υπολογBζεται, αλλ2 Aρθε στο ΚαρπενAσι. Ν@α πρCσωπα P@χρι στιγPAZ εBναι οι ΑνρB ΚαPαρ2 και "ηPAτρηZ ΚουτρουP2νοZ, κοντ2 στην οP2δα εBναι ο Π2Pπλο ΛBPα (ελεDθεροZ απC ΗρακλA), ενT την αποστολA ακολοDθησαν και 3 ποδοσφαιριστ@Z ΚοDσηZ, ΣPBλτοZ και ΣατηZ οP2δαZ ν@ων (Κ Pαρ2Z). Οι θ@σειZ που «κοιτ2ζουν» να ενισχDσουν

οι «κυανοκBτρινοι» εBναι αυτ@Z του αριστεροD Pπακ, του αPυντικοD χαφ και του επιθετικοD. * Ο Παναιτωλικ5 σε φιλικο5 αγ/νε5, που χουν προγρα++ατιστε, θα τεθε αντι+τωπο5 +ε την Κρκυρα και τον Αστρα Τρπολη5. * Προπονητ5 στην ο+δα Νων ανλαβε ο πρ/ην προπονητ5 του Απεραντιακο Παναγι/του η+τρη5.

CγευPα @γινε η Τη "ευτ@ρα το απ . του ΠαναιτωλικοD η ησ Cν πρTτη προπ


Ο Λ'κηO Αναστασ8πουλοO E7λησε στα Ευρυτανικ' Ν5α για τη φηEολογ7α που 5χει αναπτυχθε7 γ9ρω απ8 το 8νοE' του και το ενδεχ8Eενο να αναλ'βει τον ΑΠΟΚ και δηλIνει 5τοιEοO να ανταπεξ5λθει σε αυτ8ν τον δ9σκολο και απαιτητικ8 ρ8λο.

υλοO Ο Λ'κηO Αναστασ8πο

ρουν οι σ9λλογοι. ΝοιIθετε 5τοιEοO να αναλ'βετε την τεχνικ6 ηγεσ7α του ΑΠΟΚ αν κ'τι τ5τοιο αποφασιστε7 στο .Σ. του συλλ8γου; ΝιIθω σ7γουροO και 5τοιEοO να αναλ'βω τον ΑΠΟΚ, παρ8λο που γνωρ7ζω τιO δυσκολ7εO που θα 5χει αυτ8 το εγχε7ρηEα. 3Eουν αρκετ' χρ8νια στην οE'δα και ξ5ρω πωO λειτουργε7, 8πωO ξ5ρω κι εγI τι ευθ9νη αναλαEβ'νω και τι πρ5πει να κ'νω. 4πωO κ'θε προπονητ6O, 5τσι κι εγI, 5χω τη δικ6 Eου φιλοσοφ7α και αυτ6 θα προσπαθ6σω να περ'σω και στουO ποδοσφαιριστ5O. Ο ΑΠΟΚ, 'λλωστε, 5χει αποδε7ξει πολλ5O φορ5O 8τι Eπορε7 να τα καταφ5ρει, ακ8Eα και 8ταν 5χει χαEηλ8 Eπ'τζετ. Χαρακτηριστικ8 παρ'δειγEα ε7ναι η χρονι' 1997, 8ταν υποβιβ'ζονταν 10 οE'δεO και ο ΑΠΟΚ σIθηκε, αν και ε7χε χαEηλ8τερο Eπ'τζετ ακ8Eα και απ8 οE'δεO που δεν τα κατ'φεραν στο τ5λοO τηO σεζ8ν. Σ7γουρα χρει'ζονται προσθ6κεO, 8EωO Eετρ'ει πολ9 η θ5ληση, η οEοιογ5νεια και το π'θοO που θα βγ'λουν στο γ6πεδο οι πα7χτεO.

Κστα Γουλτα

Πρώτη επιλογή τα Άγραφα

 Ο «εγκ5φαλοO» τηO οE'δαO των

Αγρ'φων E7λησε στα Ευρυτανικ' Ν5α για τα Eελλοντικ' σχ5δια και 5θεσε σε πρIτη προτεραι8τητα την παραEον6 του στα 0γραφα. Μ7λησε και για τουO χαE5νουO τελικο9O του περασE5νου ΜαUου, αλλ' και για το (υπαρκτ8) ενδιαφ5ρον που 5χουν εκδηλIσει για αυτ8ν 'λλεO οE'δεO.

ΚIστα, ποια ε7ναι τα 'Eεσα ποδοσφαιρικ' σου σχ5δια; ΕγI θ5λω να παραEε7νω στα 0γραφα και αυτ6 ε7ναι η βασικ6 Eου προτεραι8τητα. Μου 'ρεσε το 8λο κλ7Eα στην οE'δα και παρ8λο που αγων7στηκα σε συνθ6κεO παρ'ξενεO και περ7εργεO, Eου 'ρεσε η 8λη οργ'νωση. 4σον αφορ' το E5λλον Eου εγI επαναλαEβ'νω πωO θ5λω να παραEε7νω στην οE'δα, 8EωO δεν 5χω συEφων6σει ακ8Eα. Βρισκ8Eαστε ακ8Eη στο στ'διο των συζητ6σεων, 5χονταO ωO βασικ6 προϋπ8θεση 5να καλ9τερο ρ8στερ και καλ9τερη οργ'νωση σε ορισE5νουO τοEε7O. 1ναO ακ8Eη παρ'γονταO που θα πα7ξει ρ8λο θα ε7ναι και το οικονοEικ8 και παρ8λο που ξ5ρω πωO τα πρ'γEατα ε7ναι δ9σκολα, πιστε9ω πωO EπορI να τα βρω Eε την οE'δα. Υπ'ρχουν 'λλεO οE'δεO που σε 5χουν προσελκ9σει; Ναι, ε7ναι κ'ποιεO οE'δεO που 5στω και ανεπ7σηEα (και προφορικ') θ5λουν να Eε εντ'ξουν στο δυναEικ8 τουO. Μια απ8 αυτ5O ε7ναι και ο ΑΠΟΚ, 8χι απ8 'τοEα τηO διο7κησηO, αλλ' απ8 ανθρIπουO που Eε πλησ7ασαν για να δουν τιO προθ5σειO Eου. εν 5χω κλε7σει καE7α π8ρτα, 8EωO πρIτη Eου επιλογ6 ε7ναι τα 0γραφα. Το σχ8λιο σου για τουO τελικο9O; Φθ'σαEε E5χρι τουO τελικο9O, 8EωO δε θ5λω να πω αν αξ7ζαEε 6 8χι να π'ρουEε το πρωτ'θληEα. Αυτ8 το ξ5ρει 8λοO ο κ8σEοO, γενικ8τερα, που παρακολο9θησε τα παιχν7δια. Απλ', απ8 8τι ακο9ω δικαιο9Eασταν το κ'τι παραπ'νω. Αυτ8 που Eε στεναχIρησε, αλλ' και Eε πε7σEωσε, 6ταν οι 'σεEνεO και χυδα7εO, σε ορισE5νεO περιπτIσειO, πρ'ξειO απ8 ορισE5να 'τοEα, χωρ7O να τουO 5χω προκαλ5σει 6 να τουO 5χω φτα7ξει σε τ7ποτα. Αυτ'

υτ αν ικ ά

Κ. Αναστασ8πουλε, το 8νοE' σαO 5χει ακουστε7 πολ9 5ντονα τον τελευτα7ο καιρ8 και E'λιστα για το π8στο του προπονητ6 στην οE'δα του ΑΠΟΚ. Τι θα θ5λατε να πε7τε σχετικ' Eε αυτ8 το θ5Eα; Ναι, 8ντωO, υπ'ρχουν κ'ποιεO κουβ5ντεO, 8EωO ακ8Eα δεν 5χει παρθε7 καE7α απ8φαση. Θα 6θελα να πω πωO, κατ' τη γνIEη Eου, θα 5πρεπε να δοθε7 Eια ευκαιρ7α στον κ. Ελεφ'ντη να ξεκαθαρ7σει το επαγγελEατικ8 του κοEE'τι, 8EωO δεν υπ'ρχει χρ8νοO για χ'σιEο, καθIO 8τι ε7ναι να γ7νει, θα ξεκαθαρ7σει E5χρι τα E5σα Ιουλ7ου. ΕγI αυτ6 τη στιγE6 βρ7σκοEαι σε καθηEεριν6 επικοινων7α και Eε τον γενικ8 αρχηγ8 του Αγ7ου Προκοπ7ου και αναE5νω τιO εξελ7ξειO στα ανοιχτ' θ5Eατα που 5χουν. Ε7ναι 8EωO διαφορετικ8 8ταν σε ζητ'ει ο ΑΠΟΚ. Ε7ναι σα να πηγα7νειO απ8 Eια οE'δα στον Παναθηναϊκ8 και τον ΟλυEπιακ8, που ε7ναι οι κορυφα7εO στην Ελλ'δα. Το Βελο9χι 5χει 'λλη α7γλη, 'λλη ιστορ7α και 'λλουO στ8χουO. Ισχ9ει πωO σαO 5χουν πλησι'σει 'τοEα και απ8 τα 0γραφα; Ναι, ισχ9ει αυτ8, χωρ7O 8EωO κ'τι να 5χει επ7σηEο χαρακτ6ρα. εν γνωρ7ζω κ'τι παραπ'νω, αφο9 κι εγI περιE5νω τιO εξελ7ξειO που τρ5χουν και τιO αποφ'σειO που θα π'-

Η ελτ του κλασσικο αθλητισο στο Καρπενσι

8ταν και ε7χε χ'σει το 8ριο για 28 δε9τερα, αφο9 το 8ριο ε7ναι 2IρεO και 18!! Επ7σηO φ5τοO την 'νοιξη στο 1σσεν τηO Ολλανδ7αO 5κανε 2IρεO 18 58, 8EωO εκφρ'ζεται η αισιοδοξ7α πωO θα καταφ5ρει να πι'σει το απαιτο9Eενο 8ριο. Μαζ7 τουO ε7ναι επ7σηO και οι: Ελ5νη Θεοδωρακοπο9λου (ΑΕΚ), η οπο7α αγων7ζεται στα 800E5τρα και αυτ6 την εβδοE'δα τρ5χει στουO Πανευρωπαϊκο9O αγIνεO Ν5ων (U22) που διεξ'γονται στην Τσεχ7α, Λ'EπροO Ταρ'τσαO, τρ7τοO στην κατηγορ7α των ν5ων το 2009, Ηλ7αO Τ'σιοO, δε9τεροO στα 3000E στιπλ το 2009 Eε χρ8νο 907 και διεκδικε7 β'θρο στο Πανελλ6νιο Πρωτ'θληEα που θα γ7νει τ5λη Ιουλ7ου στο ΟΑΚΑ, Ουραν7α ΡεEπο9λη, η οπο7α αγων7ζεται στα 10000E 6ταν τρ7τη στο πανελλ6νιο πρωτ'θληEα γυναικIν στιO 15 ΜαUου στα Μ5γαρα Eε χρ8νο 3506 και 5τσι 5πιασε το 8ριο για τουO Πανευρωπαϊκο9O ν5ων, ηE6τρηO Θεοδωρακ'κοO, ο οπο7οO 6ταν δε9τεροO στο 7διο αγIνισEα και ΚIσταO Πο9λιοO, ο οπο7οO 6ταν φ5τοO τρ7τοO στον κλασσικ8 EαραθIνιο το Νο5Eβριο του 2010. Ουσιαστικ', ε7ναι τ5σσεριO αθλητ5O του κλασσικο9 Eαραθων7ου, οι οπο7οι διεκδικο9ν Eια E8νο (!!) θ5ση για την ΟλυEπι'δα του Λονδ7νου. Σε κ'θε 'θληEα υπ'ρχει το χαEηλ8 και το υψηλ8 8ριο. Αν κ'ποιοO Eαραθωνοδρ8EοO «πι'σει» το υψηλ8 8ριο, αποκλε7ει 8λουO τουO 'λλουO συναθλητ5O του.

υρ

Για E7α ακ8Eα φορ' το Καρπεν6σι προσελ κ9ει σπουδα7α ον8Eατα του αθλητισEο9, Iστε να κ'νουν στην πρωτε9ουσα τηO Ευρυταν7αO E5ροO τηO προετοιEασ7αO τουO.

Ε

Αυτ5O τιO ηE5ρεO προετοιE'ζεται στο Καρπεν6σι η Εθνικ6 οE'δα κλασσικο9 αθλητισEο9 Eε επικεφαλ6O τον ΟEοσπονδιακ8 τεχνικ8 κ. ηE6τρη Θεοδωρ7δη, Iστε να παρουσιαστε7 5τοιEη στο EαραθIνιο του Βερολ7νου στιO 25 ΣεπτεEβρ7ου, 8που θα κυνηγ6σει το 8ριο των ΟλυEπιακIν αγIνων. Στην αποστολ6 βρ7σκονται οι εξ6O αθλητ5O: α) Τ7να Κεφαλ' (ΑΕΚ), η οπο7α κ5ρδισε το 2010 τον κλασσικ8 EαραθIνιο Eε χρ8νο 2 IρεO 40 και 32, αν και 6ταν η πρIτη φορ' που 5τρεξε το συγκεκριE5νο αγIνισEα. 1χει τρ5ξει επ7σηO 5000E. (1555), αλλ' και 10000E.(3311). Επ7σηO, ε7χε προστεθε7 στην οEαδα για το Μπρο9νο Τζ'ουλι για το 2010, αλλ' και το 2011. β) Μιχ'ληO ΠαρE'κηO (ΠΓΣ), ο οπο7οO 6ταν ο Eεγ'λοO νικητ6O του Κλασικο9 Μαραθων7ου τηO Αθ6ναO, 8που Eε επ7δοση 2:20:48 5κανε την 4η καλ9τερη επ7δοση 8λων των εποχIν απ8 1λληνα δροE5α, γ) ΓιIργοO Καραβ7δαO (ΑΕΚ), ο οπο7οO 6ταν πρIτοO 1λληναO το 2007 και το 2008 στον κλασσικ8 αθλητισE8 και 5χει ατοEικ8 ρεκ8ρ 2 IρεO 18 28 απ8 το 2008,

mo

Α

a

Είµαι έτοιµος Λκη Αναστασπουλο

qz

που ακο9στηκαν στα παιχν7δια δεν τιEο9ν καθ8λου αυτ' τα 'τοEα, καθIO η εικ8να που 5βγαλαν προO τα 5ξω 6ταν κατακριτ5α και καταδικαστ5α απ8 8λουO 8σουO Eου E7λησαν αE5σωO Eετ'. Θα EαO πειO την 'ποψ6 σου για την πρ8ταση που 5χει ψηφ7σει η 1ΠΣ, σχετικ' Eε το 8ριο ηλικ7αO (δ9ο ποδοσφαιριστ5O 'νω των 33 ετIν βασικο7 και επ7σηO δυο κ'τω των 20 και 5ναO κ'τω των 17 στην αρχικ6 11αδα EιαO οE'δαO); Ε7ναι καλ8 και κατ’ επ5κταση κακ8! Ε7ναι κακ8, επειδ6 δεν αφ6νει ορισE5νουO Eεγαλ9τερουO πα7χτεO να αγωνιστο9ν, παρ’ ολο που 5χουν την αξ7α και την εEπειρ7α, ενI και η οE'δα θα αναγκαστε7 να στερηθε7 τιO υπηρεσ7εO τουO και καλ8, δι8τι θα δοθε7 η ευκαιρ7α στουO νε8τερουO ποδοσφαιριστ5O να δε7ξουν το ταλ5ντο τουO.

Ν Ε

bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 13 Ιουλ7ου 2011 / Σελ7δα 22

Οι αθλητ5O τηO αποστολ6O προπον6θηκαν στο Καρπεν6σι και τον Ιο9νιο, ενI θα βρεθο9ν εδI και τον Α9γουστο για 1,5 E6να σερ7 E5χρι και τιO αρχ5O ΣεπτεEβρ7ου, Eε στ8χο την καλ9τερη δυνατ6 προετοιEασ7α για το EαραθIνιο του Βερολ7νου. * Ο κ. Θεοδωρ δη$, εκτ $ των λλων, τ νισε στα Ευρυτανικ Ν α, πω$ χει επισκεφτε πειρε$ φορ $ το αθλητικ κ ντρο ακ α και ταν ταν ακ α εργοτξιο, εν εξ φρασε την ανησυχ α του για το λλον των εγκαταστσεων, τι$ φθορ $ που χει υποστε

το ταρτν και χι νο, αλλ και την κακ συντ ρηση των γρω κτηρ ων. Επ ση$, ευχαρ στησε του$ υπεθυνου$ του κ ντρου για την βο θει του$ σε τι και αν χρειστηκαν, εν εξ ρε το εξαιρετικ κλ α που υπρχει στο Καρπεν σι.

Ο ΚIσταO Γουλ5ταO

1αν παραEε7νειO στα 0γραφα, η Eη κατ'κτηση του τ7τλου θα θεωρηθε7 αποτυχ7α; Με το υπ'ρχουν ρ8στερ, αν παραEε7νω β5βαια στην οE'δα, αλλ' και τιO κατ'λληλεO προσθ6κεO, Eοναδικ8O και αυτον8ητοO σκοπ8O ε7ναι το πρωτ'θληEα. εν νοε7ται να στοχε9σουEε σε κ'τι 'λλο εκτ8O απ8 την κατ'κτηση του τ7τλου. Υπ'ρχουν εξελ7ξειO σχετικ' Eε το δ7πλωEα του προπονητ6 που ε7χεO σκοπ8 να π'ρειO φ5τοO το καλοκα7ρι; Η σχετικ6 α7τηση υπ'ρχει στα γραφε7α τηO αρE8διαO αρχ6O, 8EωO επειδ6 δεν επιτρ5πεται να πα7ζει Eπ'λα αυτ8O που θα π'ρει αυτ8 το δ7πλωEα, δεν την 5χω καταθ5σει ακ8Eα. Θ5λω και πιστε9ω πωO EπορI να πα7ξω για 2-3 χρ8νια Eπ'λα. ΜπορI να πω πωO δεν Eε 5χω φανταστε7 εκτ8O γηπ5δων και θα ε7ναι Eια πολ9 δ9σκολη στιγE6 8ταν αποφασ7σω να σταEατ6σω!!

Εθνικ6O Στο Καρπεν6σι E5λη τηO λητισEο9 Αθ ο9 σικ ασ Κλ οO 'δ Ελλ


a

qz

µονότερµα...

Αθλητικο Φκελοι του Λ "πρου Κολοκ&τσιου

Στλιο Μανωλ

Ο ΣτAλιο[ Μανωλ4[

Q4λιστα και το QανCκι του, επειδB Aδωσε πAναλτι υπAρ του ΠαναθηναϊκοE (Qαρκ4ρισQα στο ΒαζAχα προ[ το τAλο[ τη[ παρ4ταση[ του τελικοE ΚυπAλλου το 1995)!! * ΚατAκτησε 5 ΠρωταθλBQατα (11979 -Qε προπονητB τον ΦAρεντ[ ΠοEσκα[- 1989, 1992, 1993, 1994), αλλ4 και 3 ΚEπελλα Ελλ4δο[: το 1983, κερδCζοντα[ τον ΠΑΟΚ Qε 20 στο ΟΑΚΑ, το 1996, Dταν διAσυρε τον ΑπDλλωνα Qε 71 (!!) και το 1997, επικρατUντα[ στη «ρUσικη ρουλAτα» των πAναλτι Qε 5-3 του ΠαναθηναϊκοE Qε τον ΒαζAχα να εCναι ο QοιραCο[ (Aστειλε τη Qπ4λα στο δοκ4ρι στο πρUτο χτEπηQα). Το πλοEσιο παλQαρA του 2 ΣοEπερ Καπ Ελλ4δο[: το 1989, 1-1 (6-5 στα πAναλτι τον ΠαναθηναϊκD) και το 1996 1-1 (9-8 στα και π4λι επC του τριφυλλιοE). * 1998 (13/05): οριστικ4 κρAQασε τα ποδοσφαιρικ4 του παποEτσια στην ηλικCα των 36. ΑυτD συνAβη QAσα σε συγκινησιακ4 φορτισQAνη ατQDσφαιρα στην τελευταCα εQφ4νιση του Qε την ΑΕΚ στη ΝAα ΦιλαδAλφεια κDντρα στην Ξ4νθη. Μ4λιστα ο Cδιο[ αργDτερα τDνισε πω[: «Bθελα να τελειUσω Dρθιο[ την καριAρα Qου και Dχι να Qε λυποEνται...», ενU συQπλBρωσε Dτι Bταν τυχερD[ που βρAθηκε για 20 χρDνια στην Qεγ4λη του αγ4πη, την ΑΕΚ. * ΑποτAλεσε QAλο[ τη[ ΕθνικB[ Ελλ4δο[ Qε την οποCα Aκανε ντεQποEτο στι[ 20 ΦεβρουαρCου 1982, Aχοντα[ συνολικ4 71 παιχνCδια στο ενεργητικD του και 7 τAρQατα. Ο Μανωλ4[ Bταν απD του[ πρωταγωνιστA[ Qια[ ανταρσCα[ που δηQιουργBθηκε στην ΕθνικB του ΠαναγοEλια, θεωρUντα[ πω[ εCχαν δηQιουργηθεC κλCκε[ στα αποδυτBρια και Dτι η 114δα Aβγαινε απD κ4ποιου[ παCχτε[. Τελικ4 πεCστηκε, υποχUρησε & συQQετεCχε στο ΠαγκDσQιο ΚEπελλο του 1994 (ΗΠΑ), Dπου ενU τCποτα δεν πBγε σωστ4, του χρAωσαν την Bττα απD την ΑργεντινB Qε 0-4 και αποφ4σισε να αποχωρBσει απD την ΕθνικB.

ω[ προπονητB[ τη[ ΕθνικB[ ΕλπCδων, κ4νοντα[ ντεQποEτο στο εντD[ Aδρα[ φιλικD 00 Qε την ΟυκρανCα στι[ 3 ΦεεβρουαρCου 2004. Την πρUτη του νCκη την πAτυχε 15 QAρε[ αργDτερα (18 ΦεβρουαρCου 2002) επικρατUντα[ Qε 3-1 των ΒοEλγαρων, ενU ω[ σπουδαιDτερη επιτυχCα του στο γαλανDλευκο π4γκο θεωρεCται η νCκη επC τη[ πανCσχυρη[ ΙσπανCα[ των ΡAινα, ΠορτCγιο, ΤDρρε[, ΒCγια, ΡAγιε[ και ΡιAρα Qε 1-0 και Q4λιστα για τα προκριQατικ4 του ΕυρωπαϊκοE ΠρωταθλBQατο[, Dπω[ επCση[ και η συντριπτικB νCκη επC τη[ Β. ΙρλανδCα[ Qε 6-2 QAσα στο ΜπAλφαστ!! Τελικ4 DQω[ λDγω διαφορUν στο σχεδιασQD και λDγω προβληQ4των QεταξE πολιτεCα[ και ΟQοσπονδCα[ ο Cδιο[ αποχUρησε!! * 2007 (21/04): ο Μανωλ4[ παρευρAθη στι[ αθλητικA[ εκδηλUσει[ «OIONEIA 2007», που διοργ4νωσε ο ΑθλητικD[ ΟργανισQD[ του %BQου ΑγCου Στεφ4νου και πBρε QAρο[ σε ποδοσφαιρικD αγUνα παλαιQ4χων τη[ ΑΕΚ και αντCστοιχων του ΟλυQπιακοE Αγ. Στεφ4νου. Οι φCλαθλοι απBλαυσαν τον ΚUστα ΝεστορCδη, τον Παπαϊω4ννου και τον Μανωλ4, που παρ4 τα 46 του χρDνια απAδειξε Dτι παραQAνει ηγAτη[!! * 2008 (29/10): φιλικD[ αγU-

* Με φιλικD QεταξE παλαιQ4χων ΕθνικB[ Ελλ4δο[ και ΜυκDνου, τα QεγαλEτερα ονDQατα του ελληνικοE ποδοσφαCρου τCQησαν την QνBQη του εκλιπDντα προAδρου του Α.Ο. ΜυκDνου ΑντUνη ΚυραντUνη. Μ4λιστα ενδιαφAρον προκ4λεσε η πρDταση του ΣτAλιου Μανωλ4 για δηQιουργCα %ηQοτικοE ΟργανισQοE ΝεολαCα[ και >θληση[ που Dπω[ τDνισε το θεωρεC απαραCτητο για τον αθλητισQD στο νησC!! * 2009: διετAλεσε τεχνικD[ διευθυντB[ του ποδοσφαιρικοE τQBQατο[ τη[ Α.Ε.Κ.,για περCπου 7 QBνε[. * 2009 (7/04): ΠαλαCQαχοι τη[ ΑΕΚ Dπω[ οι: Παπαϊω4ννου, ΑQερικ4νο[ και φυσικ4 Μανωλ4[ βρAθηκαν στην Β.Α. Ελλ4δα και γιDρτασαν τα 23 χρDνια τη[ Original ΚοQοτηνB[ QαζC Qε πολυ4ριθQου[ φCλου[ τη[ οQ4δα[ που κατAφθασαν απD πολλ4 QAρη τη[ Ελλ4δα[ (ΑλεξανδροEπολη, Ορεστι4δα, Ξ4νθη, Καβ4λα, %ρ4Qα, ΣAρρε[, ΧCο). Οι φCλαθλοι του[ υποδAχθηκαν Qε πυρσοE[ και πανηγυρισQοE[, ενU οι παλαCQαχοι αστAρε[ QCλησαν για την πορεCα του[ στα γBπεδα και του[ απονεQBθηκαν τιQητικA[ πλακAτε[. ** ΕξελCχθηκε σε Aναν εξαιρετικD αQυντικD και συν4Qα τον φυσικD ηγAτη και αρχηγD τη[ κιτρινDQαυρη[ 4Qυνα[.

νBθηκε στι[ 13 ΙουνCου 1961 στη Ν4ξο. Με την ?νωση στην Α ΕθνικB κατηγορCα εCχε 123 συQQετοχA[, εκ των οποCων QDλι[ 5 ω[ αλλαγB.

υρ

Μανωλ4[, Aνα[ σπουδαCο[ ηγAτη[ * 1976: στην ΑΕΚ βρAθηκε τυχαCα QDλι[ στα 15 του, Dταν ο ΚαροEση[ (οπαδD[ τη[ οQ4δα[) τον εCδε αγωνιζDQενο στι[ αλ4νε[, εντυπωσι4στηκε απD τι[ ικανDτητA[ του και τον πρDτεινε στην οQ4δα. >ρχισε απD τι[ ΑκαδηQCε[ ενU απD την ενηλικCωσB του QAχρι την δEση τη[ καριAρα[ του το 1998, φοροEσε το δικAφαλο αετD στο στBθο[, Aχοντα[ συνολικ4 447 συQQετοχA[. ΝτεQποEτο Aκανε στο ισDπαλο 1-1 εναντCον τη[ Καστορι4[ (Φεβρου4ριο[ του 1980). * Κ4ποιε[ φορA[ π4νω στην Aνταση του αγUνα Aβγαινε εκτD[ εαυτοE. ΣυQβ4ν που AQεινε στην ιστορCα εCχε συQβεC σε Qατ[ Qε τον ΟλυQπιακD, Dταν Aπιασε απD τον λαιQD τον QικρDσωQο QAσο του ΟλυQπιακοE Νινι4δη B Dταν εCχε «π4ρει QονDτερQα» τον διαιτητB Μπ4κα, σχCζοντα[

Ε

ΣEQφωνα Qε τον κανονισQD, στη Α# ΕΠΣΝΕ ανεβαCνει QDνο η πρωταθλBτρια οQ4δα και στη συγκεκριQAνη περCπτωση η %υτικB ΦραγκCστα, η οποCα κατAλαβε την πρUτη θAση του Β# ΟQCλου. Η νεανικB οQ4δα τη[ ΑκαδηQCα[ δεν επιθυQεC να αγωνιστεC στην πρUτη κατηγορCα και Aτσι δε θα δUσει αγUνα Qπαρ4ζ Qε την οQ4δα του Λ4Qπρου ΠαπαδBQου. @πω[ σα[ αναφAραQε στο προηγοEQενο φEλλο, στι[ αρχA[ τη[ περασQAνη[ εβδοQ4δα[ συνεδρι4σαν η ΠαλαιοκατοEνα 2010 και ο ΑγCο[ ΠροκDπιο[ και αποφασCστηκε να Qην ανAβει η πρUτη στη Qεγ4λη κατηγορCα για το γενικDτερο καλD του χωριοE. Ο >γιο[ ΠροκDπιο[ που συνεδρCασε το περασQAνο Σ4ββατο, Bταν θετικD[ σε αυτD το ενδεχDQενο, ενU οι τελικA[ αποφ4σει[ αναQAνονται εντD[ τη[ εβδοQ4δα[.

Ο πρDεδρο[ τη[ επιτροπB[ του ΠεριφερειακοE πρωταθλBQατο[ εξασφ4λισε την Aγκριση τη[ νοQικB[ υπηρεσCα[ τη[ ΕΠΟ, Uστε να στεCλει την προκBρυξη του πρωταθλBQατο[ στι[ ενUσει[, πριν αυτD ψηφιστεC κατ4 τη δι4ρκεια τη[ ΓενικB[ ΣυνAλευση[, που θα γCνει στι[ 22 ΙουλCου. ΜεταξE των θεQ4των εCναι και η υποχρεωτικB χρησιQοποCηση στην αρχικB 114δα τριUν ποδοσφαιριστUν Qετ4 τη 1/1/1991 και το πολE δEο παCχτε[ 4νω των 33 ετUν. * Υπενθυζουε τι κ τι τ τοιο χει ψηφιστε και απ την ΕΠΣΕ και θα ισχει απ τη ν α σεζν και στο πρωτ θληα Ευρυτανα%.

υτ αν ικ ά

* Σαν σ"ερα, πριν απ 50 χρνια, γεννθηκε ο Στλιο, Μανωλ ,. Τα “Ευρυτανικ Να”, "ε αφορ" το "ισ αι&να ζω, του, δη"οσιεουν να αφιρω"α για αυτν τον "εγ λο α"υντικ τη, Ελλ δα, και τη, ΑΕΚ. ΥπBρξε Aνα[ απD του[ καλEτερου[ αQυντικοE[ Dλων των εποχUν στην Ελλ4δα, που ξεχUρισε και αγωνCστηκε σε Dλη του την καριAρα Qε τη φανAλα τη[ ΑΕΚ. Ο ΣτAλιο[ Μανωλ4[, Qε Eψο[ 1.88, γεν-

ΚροEση στο Μ4κη ΖαχαρDπουλο (προπονητB του ΑγρDτη ΛιανοκλαδCου) Aκανε ο ΑΠΟΚ (σEQφωνα Qε πληροφορCε[ απD την οQ4δα τη[ ΦθιUτιδα[),DQω[ ο AQπειρο[ τεχνικD[ αρνBθηκε επικαλοEQενο[ προσωπικοE[ (κυρCω[) λDγου[.

Ν Ε

«Η ση"αα τη, ΑΕΚ»

mo

Α

bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ4ρτη 13 ΙουλCου 2011 / ΣελCδα 23

Μανωλ4[-στιγQA[ * Μετ4 την ολοκλBρωση τη[ καριAρα[ του εργ4στηκε

O πρDεδρο[ του «ΟργανισQοE ΠολιτισQοE ΑθλητισQοE και Περιβ4λλοντο[ %BQου ΚαρπενησCου» ΓιαννιUτη[ ΠαναγιUτη[ QCλησε στο ραδιοφωνικD σταθQD ΑΡΗΣ FM (92, 8), κ4νοντα[, αρχικ4, αναφορ4 στο αθλητικD κAντρο λAγοντα[: «Το αθλητικD κAντρο λειτουργεC απD το 2001 και αποτελεC Aνα απD τα πιο οργανωQAνα τη[ ΕυρUπη[. Σε Dτι αφορ4 τι[ εξωτερικA[ εγκαταστ4σει[ διατηρεC δυο γBπεδα ποδοσφαCρου, Aνα γBπεδο ρCψεων, εννAα γBπεδα τAνι[, Qπ4σκετ, Aναν δρDQο για τζDκινγκ QBκου[ 2 χιλιοQAτρων, ενU στι[ εσωτερικA[ εγκαταστ4σει[ στο κAντρο Qα[ υπ4ρχει κλειστD προπονητBριο Qε αCθουσα οQαδικUν αθληQ4των, δυο αCθουσε[ γυQναστικB[, αCθουσα φυσικοθεραπεCα[, σ4ουνα και ιατρικD εργοQετρικD κAντρο». Ο κ. ΓιαννιUτη[ Aκλεισε δεCχνοντα[ την χαρ4 και την ετοιQDτητα Dλων να: «…φιλοξενBσουQε οπαδοE[ τη[ οQ4δα[, καθU[ υπ4ρχουν 4ρτια οργανωQAνε[ ξενοδοχειακA[ Qον4δε[ Qε υπηρεσCε[…». Μετ4 τον ΑπDλλωνα ΣQEρνη[, ο οποCο[ 4λλαξε τον χρDνο παραQονB[ του και προετοιQασCα[ του στο ΚαρπενBσι (1-14 ΑυγοEστου αντC για 25 ΙουλCου-6 ΑυγοEστου που αρχικ4 εCχε ανακοινUσει), σειρ4 πBρε η Λ4ρισα η οποCα, ελAω των εκκρεQοτBτων που υφCστανται στο ελληνικD ποδDσφαιρο, ανακοCνωσε πω[ θα βρεθεC στο ΚαρπενBσι απD τι[ 25 ΙουλCου Aω[ 7 ΑυγοEστου (1-10 ΑυγοEστου η αρχικB ανακοCνωση). Στη Γ.Σ. που πραγQατοποιBθηκε τι[ 2 ΙουλCου συγκροτBθηκε νAο %.Σ. τη[ ΚρAντη[, Qε τον ΚUστα Μ4κκα να αποχωρεC απD την προεδρCα (Dπω[ ανακοCνωσαν τα Ευρυτανικ4 ΝAα στο φEλλο 0438 (6 ΑπριλCου 2011). ?τσι, το νAο %.Σ. του Α.Ο. ΚρAντη[ Aχει ω[ εξB[: Μ4κκα[ ΧρυσDστοQο[ ((νAο[) ΠρDεδρο[), ΑντιπρDεδρο[: Μ4κκα[ Αθαν4σιο[, ΓενικD[ ΓραQQατAα[: π4τερ ΦεγγοEλη[ Ευ4γγελο[ (νAο QAλο[), ΤαQCα[: Μ4κκα[ ΓεUργιο[, %ηQBτριο[ ΠλατB[ (QAλο[), Μ4κκα[ ΚωνσταντCνο[ (QAλο[), Λ4ππα[ ΚωνσταντCνο[(QAλο[). * Εν τω εταξ η ο δα βρσκεται σε αναζ τηση προπονητ ετ την κοιν συναιν σει λση τη% συνεργασα% ε τον αξιλογο προπονητ Καλαπ κα Χρ στο.

να[ Qε φιλανθρωπικD χαρακτBρα διεξBχθη στη Σπ4ρτη QεταξE παλαιQ4χων του ΠΣΑΠ των Μανωλ4, ΑτQατζCδη, ΜπατCστα, κ.4. και τη[ ΕΠΣ ΛακωνCα[, τα Aσοδα του οποCου διανεQBθηκαν στι[ πυρDπληκτε[ περιοχA[.

ΥπBρξε πολE δυναQικD[ και αποτελεσQατικD[ στι[ επεQβ4σει[ του, αποτελUντα[ εγγEηση για Dλη την οQ4δα. ΕCναι Aνα[ απD του[ κορυφαCου[ και πιο πλBρει[ αQυντικοE[ των ελληνικUν γηπAδων, ο ΣτAλιο[ Μανωλ4[!!

ΕCδηση-βDQβα αναQAνεται σBQερα B αEριο απD την οQ4δα του ΑπεραντιακοE, καθU[ σEQφωνα Qε Aγκυρε[ και αποκλειστικA[ πληροφορCε[ των ΕυρυτανικUν ΝAων η οQ4δα σχεδι4ζει συνεργασCα Qε οQ4δα απD τον δBQο Αγρ4φων Qε επικρατAστερη τη %Dξα ΡαπτοποEλου Qε την οποCα οι πρUην πρωταθλητA[ Aχουν καλA[ σχAσει[ τDσο σε διοικητικD Dσο και αγωνιστικD επCπεδο. ΕξελCξει[ αναQAνονται το αργDτερο QAχρι την ΠAQπτη το βρ4δυ Dταν και θα ολοκληρωθοEν οι Dποιε[ συζητBσει[ των δEο πλευρUν του τοπικοE συνδAσQου.


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ4ρτη 13 Ιουλ?ου 2011 / Σελ?δα 24

a

qz

mo

Ανακοινώθηκαν οι ηµέρες των σεµιναρίων

πραγNατοποιηθε? στιX 30 Ιουλ?ου 2011 (14.00) στη Θεσσαλον?κη. * Οι αγωνιστικ=X δοκιNασ?εX θα γ?νουν απ@γευNα τηX ?διαX N=ραX. 7.Το σεNιν4ριο για τουX αξιολογηN=νουX διαιτητ=X $" κατηγορ?αX και τουX αξιολογηN=νουX βοηθοBX διαιτητ=X Γ" κατηγορ?αX των Ε.Π.Σ.: :ρταX, ΓρεβενRν, ;βρου, Ηπε?ρου, Θεσσαλ?αX, Θεσπρωτ?αX, Θρ4κηX, Καβ4λαX, Καρδ?τσαX, Καστορι4X, Κ=ρκυραX, Κοζ4νηX, Λ4ρισαX, Ξ4νθηX, Πρ=βεζαX Τρικ4λων και ΦλRριναX θα πραγNατοποιηθε? στιX 30 και 31 Ιουλ?ου (12.30) στη Θεσσαλον?κη. * Οι αγωνιστικ- δοκι#ασε- θα διεξαχθον πρωιν- 'ρε- τη- 2η- η#ρα-. 8.Το Nονο>Nερο σεNιν4ριο για τουX υποψηφ?ουX ν=ουX διαιτητ=X $" κατηγορ?αX και τουX υποψηφ?ουX ν=ουX βοηθοBX διαιτητ=X Γ" κατηγορ?αX των Ε.Π.Σ.: Μακεδον?αX, $ρ4NαX, ΗNαθ?αX, Κιλκ?X, Π=λλαX, Πιερ?αX, ΣερρRν και Χαλκιδικ>X θα πραγNατοποιηθε? στιX 1 ΑυγοBστου 2011 (14.00) στη Θεσσαλον?κη. * Οι αγωνιστικ- δοκι#ασε- θα διεξαχθον το απγευ#α τη- δια- #ρα-. 9.Το σεNιν4ριο για τουX αξιολογηN=νουX διαιτητ=X $" κατηγορ?αX και τουX αξιολογηN=νουX βοηθοBX διαιτητ=X Γ" κατηγορ?αX των Ε.Π.Σ.: Μακεδον?αX, $ρ4NαX, ΗNαθ?αX, Κιλκ?X, Π=λλαX, Πιερ?αX, ΣερρRν και Χαλκιδικ>X θα πραγNατοποιηθε? στιX 1 και 2 ΑυγοBστου 2011 (12.30) στη Θεσσαλον?κη.

* Οι αγωνιστικ δοκιασε θα διεξαχθον πρωιν ρε τη 2η ηρα. 10.Το Nονο>Nερο σεNιν4ριο για τουX παρατηρητ=X Γ" και $" κατηγορ?αX και τουX εκπαιδευτ=X 3ηX κατηγορ?αX, καθRX και των υποψηφ?ων ν=ων παρατηρητRν-εκπαιδευτRν των Ε.Π.Σ.: ΓρεβενRν, ;βρου, Ηπε?ρου, Θεσσαλ?αX, Θεσπρωτ?αX, Θρ4κηX, Καβ4λαX, Καρδ?τσαX, Καστορι4X, Κ=ρκυραX, Κοζ4νηX, Λ4ρισαX, Ξ4νθηX, Πιερ?αX, Πρ=βεζαX, Τρικ4λων, ΦλRριναX, :ρταX, Μακεδον?αX, $ρ4NαX, ΗNαθ?αX, Κιλκ?X, Π=λλαX, ΣερρRν και Χαλκιδικ>X θα γ?νει στιX 3 ΑυγοBστου 2011 στη Θεσσαλον?κη. * ρα προσλευση- για τη

κατηγορα 12:00-12:30 και για Γ κατηγορα και νου- υποψηφου- 13:00-13:30. 11.Το σεNιν4ριο για τουX αξιολογηN=νουX διαιτητ=X-βοηθοBX διαιτητ=X Super League θα πραγNατοποιηθε? απ@ τιX 5 - 8 ΑυγοBστου 2011 (14.00) στην Αθ>να. * Οι αγωνιστικ- δοκι#ασε- θα πραγ#ατοποιηθον την δετερη η#ρα. 12.Το σεNιν4ριο για τουX παρατηρητ=X Super League και εκπαιδευτ=X 1ηX Κατηγορ?αX θα πραγNατοποιηθε? απ@ τιX 6 =ωX 8 ΑυγοBστου (13.30) στην Αθ>να. 13.Το σεNιν4ριο για τουX διαιτητ=X-βοηθοBX διαιτητ=X Β" κατηγορ?αX θα πραγNατοποιηθε? απ@ τιX 8 =ωX τιX 10 ΑυγοBστου 2011 (14.00) στην Αθ>να. * Οι αγωνιστικ- δοκι#ασε- θα πραγ#ατοποιηθον τη δετερη η#ρα 14.Το σεNιν4ριο για τουX αξιολογηN=νουX διαιτητ=X Γ" κατηγορ?αX, παρατηρητ=X Β" και εκπαιδευτ=X 2ηX κατηγορ?αX θα πραγNατοποιηθε? απ@ τιX 10 =ωX τιX 12 ΑυγοBστου (14.00) στην Αθ>να. * Οι αγωνιστικ=X δοκιNασ?εX θα πραγNατοποιηθοBν τη 2η ηN=ρα. * Οι Εκπαιδευτ- λων των κατηγορι'ν θα συ##ετσχουν στην κατηγορα που εναι αξιολογη#νοι ω- παρατηρητ-. * Οι διεθνε- γυνακε- διαιτητ-

υρ

υτ αν ικ ά

Τα σεNιν4ρια διαιτησ?αX θα πραγNατοποιηθοBν σε Αθ>να και Θεσσαλον?κη και οι ηNεροNην?εX που θα πραγNατοποιηθοBν ε?ναι: 1.Το Nονο>Nερο σεNιν4ριο για τουX υποψηφ?ουX ν=ουX διαιτητ=X $" κατηγορ?αX και τουX υποψηφ?ουX ν=ουX βοηθοBX διαιτητ=X Γ" κατηγορ?αX των Ε.Π.Σ.: Αιτωλοακαρναν?αX, Αργολ?δαX, Αρκαδ?αX, Αχα\αX, Βοιωτ?αX, $ωδεκαν>σου, Ευρυταν?αX, ΖακBνθου, Ηλε?αX, Ηρακλε?ου, Κεφαλλην?αX-Ιθ4κηX, Κυκλ4δων, Λακων?αX, Λασιθ?ου, Λ=σβου, Μεσσην?αX, ΡεθBNνου, Σ4Nου, ΦθιRτιδαX, Φωκ?δαX, Χαν?ων και Χ?ου θα πραγNατοποιηθε? στιX 24 Ιουλ?ου 2011 (14.00) στην Αθ>να. * Οι αγωνιστικ- δοκι#ασε- θα διεξαχθον το απγευ#α τη- δια- #ρα-. 2.Το σεNιν4ριο για τουX αξιολογηN=νουX διαιτητ=X $" κατηγορ?αX και τουX αξιολογηN=νουX βοηθοBX διαιτητ=X Γ" κατηγορ?αX των Ε.Π.Σ.: Αιτωλοακαρναν?αX, Αργολ?δαX, Αρκαδ?αX, Αχα\αX, Βοιωτ?αX, $ωδεκαν>σου, Ευρυταν?αX, ΖακBνθου, Ηλε?αX, Ηρακλε?ου, Κεφαλλην?αXΙθ4κηX, Κυκλ4δων, Λακων?αX, Λασιθ?ου, Λ=σβου, Μεσσην?αX, ΡεθBNνου, Σ4Nου, ΦθιRτιδαX, Φωκ?δαX, Χαν?ων και Χ?ου θα πραγNατοποιηθε? στιX 24 και 25 Ιουλ?ου 2011 (12.30) στην Αθ>να. * Οι αγωνιστικ- δοκι#ασε- θα διεξαχθον πρωιν- 'ρε- τη- 2η- η#ρα-.

3.Το Nονο>Nερο σεNιν4ριο για τουX υποψηφ?ουX ν=ουX διαιτητ=X $" κατηγορ?αX και τουX υποψηφ?ουX ν=ουX βοηθοBX διαιτητ=X Γ" κατηγορ?αX των Ε.Π.Σ.: ΑθηνRν, Ανατ. Αττικ>X, $υτ. Αττικ>X, Πειραι4, Ευβο?αX και Κορινθ?αX θα πραγNατοποιηθε? στιX 26 Ιουλ?ου 2011 (14.00) στην Αθ>να. * Οι αγωνιστικ- δοκι#ασε- θα διεξαχθον το απγευ#α τη- δια- #ρα-. 4.Το σεNιν4ριο για τουX αξιολογηN=νουX διαιτητ=X $" κατηγορ?αX και τουX αξιολογηN=νουX βοηθοBX διαιτητ=X Γ" κατηγορ?αX των Ε.Π.Σ: ΑθηνRν, Ανατ. Αττικ>X, $υτ. Αττικ>X, Πειραι4, Ευβο?αX και Κορινθ?αX θα πραγNατοποιηθε? στιX 26 και 27 Ιουλ?ου 2011 (12.30) στην Αθ>να. * Οι αγωνιστικ- δοκι#ασε- θα διεξαχθον πρωιν- 'ρε- τη- 2η- η#ρα-. 5. Το Nονο>Nερο σεNιν4ριο για τουX παρατηρητ=X Γ" και $" κατηγορ?αX και τουX εκπαιδευτ=X 3ηX κατηγορ?αX, καθRX και των υποψηφ?ων ν=ων παρατηρητRν εκπαιδευτRν, των Ε.Π.Σ: Αιτωλοακαρναν?αX, Αργολ?δαX, Αρκαδ?αX, Αχα\αX, Βοιωτ?αX, $ωδεκαν>σου, Ε υ ρ υ τα ν ? α X, ΖακBνθου, Ηλε?αX, Ηρακλε?ου, Κεφαλλην?αX-Ιθ4κηX, Κυκλ4δων, Λακων?αX, Λασιθ?ου, Λ=σβου, Μεσσην?αX, ΡεθBNνου, Σ4Nου, ΦθιRτιδαX, Φωκ?δαX, Χαν?ων, Χ?ου, ΑθηνRν, $υτ. Αττικ>X, Ανατολικ>X Αττικ>X, Πειραι4, Ευβο?αX και Κορινθ?αX θα πραγNατοποιηθε? στιX 28 Ιουλ?ου 2011 στην Αθ>να. * Aρα προσ=λευσηX για τη $" κατηγορ?α 12:00-12:30 και για την Γ" κατηγορ?α και ν=ουX υποψηφ?ουX 13:00-13:30. 6.Το Nονο>Nερο σεNιν4ριο για τουX υποψηφ?ουX ν=ουX διαιτητ=X $" κατηγορ?αX και τουX υποψηφ?ουX ν=ουX βοηθοBX διαιτητ=X Γ" κατηγορ?αX των Ε.Π.Σ.: :ρταX, ΓρεβενRν, ;βρου, Ηπε?ρου, Θεσσαλ?αX, Θεσπρωτ?αX, Θρ4κηX, Καβ4λαX, Καρδ?τσαX, Καστορι4X, Κ=ρκυραX, Κοζ4νηX, Λ4ρισαX, Ξ4νθηX, Πρ=βεζαX Τρικ4λων και ΦλRριναX θα

ρα για ξεκοραση και χαλ ρωση

Μια χρονι4 αρκετ4 επ?πονη και κουραστικ> =κλεισε και τυπικ4 την Π=Nπτη 7 Ιουλ?ου για τουX νεαροBX ποδοσφαιριστ=X τηX ΑκαδηN?αX και τηX ΕΠΣ Ευρυταν?αX.

Ε

Τα παιδι4, Nετ4 απ@ πρωτοβουλ?α των ΚαλαNπ4κα και Αντων?ου, συναντ>θηκαν σε γνωστ@ καφ=, @που σε πολB @Nορφο και χαλαρ@ κλ?Nα =ριξαν την αυλα?α για τη φετιν> σεζ@ν. Το παρRν =δωσαν οι: Λι4γκαX Π4νοX, Γραβι4X ΓιRργοX, Καρατσ?κηX Ηρακλ>X, Ξαγ4ραX $ηN>τρηX, ΦοBκαX Αποστ@ληX, Χρυσαφ@πουλοX Τ@NηX, Χρυσαφ@πουλοX ΚRσταX, Αντων?ου Γι4ννηX, Αντων?ου Π4νοX, Γενιτσαρ@πουλοX Π4νοX, Τσ4-

κνηX ΑργBρηX, Σιταρ4X :ρηX και Αθανασ@πουλοX Βαγγ=ληX. Οι ποδοσφαιριστ=X και οι προπονητ=X =βαλαν τον επ?λογο τηX φετιν>X σεζ@ν, N?λησαν για τιX εντυπRσειX απ@ τα δBο τουρνου4 που =λαβαν N=ροX, ενR τ=θηκε επ? τ4πητοX και το ενδεχ@Nενο να λ4βει N=ροX η οN4δα σε =να διεθν=X τουρνου4 ποδοσφα?ρου που θα γ?νει του χρ@νου στο Σαν Μαρ?νο. * Ο Χρυσαφ@πουλοX ΚRσταX συNNετε?χε Nε την οN4δα

τηX :ρσεναλ (2) σε =να τουρνου4 που διοργ4νωσε η αγγλικ> οN4δα σε Nορφ> περιοδε?αX για την αναζ>τηση ν=ων ταλ=ντων. Μ4λιστα, η οN4δα του επικρ4τησε τηX :ρσεναλ (1) Nε 2-1 στον τελικ@. * Στα δυσ4ρεστα η αποχRρηση του Γραβι4 απ@ την Ευρυταν?α. <πωX =χει >δη ενηNερRσει αναχωρε? οριστικ4 για την Βυτ?να Ν. Αρκαδ?αX, @που και θα επικεντρωθε? στα σχολικ4, αλλ4 και ποδοσφαιρικ4 του θ=Nατα.

και βοηθο διαιτητ-, οι οποε- δεν εναι αξιολογη#νε-, θα προσλθουν στα σε#ινρια των αξιολογη#νων διαιτητ'ν ’ κατηγορα- και βοηθ'ν διαιτητ'ν Γ κατηγορα- και οι αξιολογη#νε- στι- κατηγορε- που ανκουν. Ελ4χιστα @ρ ια των αγωνι στικRν δοκιNασιRν Απ@ την ΚΕ$-$Α$/ΕΠΟ ανακοινRθηκαν την 1 Ιουλ?ου τα ελ4χιστα @ρια των αγωνιστικRν δοκιNασιRν που θα ισχBσουν στα ΣεNιν4ρια Προεπιλογ>X $ιαιτητRν και ΒοηθRν διαιτητRν Superleague, Football League 1 και 2 και ΠεριφερειακοB Πρωταθλ>NατοX, για την αγωνιστικ> περ?οδο 2011-12: Οι διαιτητ=X Superleague πρ=πει να καλBψουν την απ@σταση των 40 N=τρων σε 6,20''. Η δε απ@σταση των 150N., πρ=πει να καλυφθε? σε 30'' και αυτ> των 50N. σε 35''. Οι βοηθο? διαιτητ=X Superleague πρ=πει να καλBψουν την απ@σταση των 40N. σε 6''. Η δε απ@σταση των 150N., πρ=πει να καλυφθε? σε 30'' και αυτ> των 50N. σε 40''. Οι διαιτητ=X Football League πρ=πει να καλBψουν την απ@σταση των 40 N=τρων σε 6,20''. Η απ@σταση των 150N., πρ=πει να καλυφθε? σε 30'' και αυτ> των 50N. σε 40'' Οι β ο η θ ο ? δ ι α ι τ η τ = X F o o t b a l l League πρ=πει να καλBψουν την απ@σταση των 40N. σε 6,15''. Η απ@σταση των 150N. πρ=πει να καλυφθε? σε 30'' και των 50N. σε 45''. Οι διαιτητ=X Football League 2 πρ=πει να καλBψουν την απ@σταση των 40N. σε 6,40''. Η δε απ@σταση των 150N., πρ=πει να καλυφθε? σε 30'' και αυτ> των 50N. σε 40''. Οι β ο η θ ο ? δ ι α ι τ η τ = X F o o t b a l l League 2 πρ=πει να καλBψουν την απ@σταση των 40N. σε 6,20''. Η δε απ@σταση των 150N. πρ=πει να καλυφθε? σε 30'' και των 50N. σε 45''. Οι δι αι τητ=X το υ Περιφερειακο B πρ=πει να καλBψουν την απ@σταση των 40N. το πολB σε 6,40''. Η δε απ@σταση των 150N., πρ=πει να καλυφθε? σε 30'' και των 50N. σε 40''.

Ν Ε

ΣBNφωνα Nε $ελτ?ο ΤBπου που εκδ@θηκε την Π=Nπτη 30 Ιουν?ου 201 1, απ@ την Κεντρικ> Επιτροπ> $ιαιτησ?αX (ΚΕ$) και $.Α.$. / Ε.Π.Ο ανα κοινRθηκαν οι ηNεροNην?εX των σεNιναρ?ων σχετικ4 Nε την προεπιλογ> διαιτητRν, παρατηρη τRν και εκπαιδευτRν περι@δου 201 1-2012, @πωX επ?σηX και τα ελ4χιστα @ρια των αγωνιστικRν δοκιN ασιRν που θα ισχBσουν.

Α

ελτ ο Τπου Κ.Ε.. και .Α../ Ε.Π.Ο


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ(Ν ΕΡΓ(Ν ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Σ Τ Η Θ Α Ι( Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Σ Τ Ο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.0 00,00 ΕΥΡ( ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. Καρπεν5σι, 5-07-2011 Αρ. Πρωτ. 1013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Περιφ4ρεια Στερε)O Ελλ)δαO, Περιφερειακ5 Εν7τητα Ευρυταν6αO, 8στερα απ7 την απ7φαση 840/15-6-2011 Eε την οπο6α εγκρ6θηκαν τα τε8χη δηEοπρ)τησηO για την εκτ4λεση του 2ργου: "Τοποθ4τηση στηθα6ων ασφαλε6αO στο επαρχιακ7 οδικ7 δ6κτυο" προϋπολογισEο8 60.000,00 ΕΥΡ( Eε το ΦΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ηE7σιο Μειοδοτικ7 ιαγωνισE7 Eε σφραγισE4νεO προσφορ4O και σ8στηEα προσφορ)O Eε ενια6ο ποσοστ7 4κπτωσηO ()ρθρο 5 του Ν.3669/08) για την εκτ4λεση του παραπ)νω 2ργου. Ο διαγωνισE7O θα γ6νει απ7 αρE7δια Επιτροπ5 στιO 16 Αυγο8στου 2011 ηE4ρα Τρ6τη στιO 10,00 το πρω6 (Iρα λ5ξηO επ6δοσηO των προσφορIν) στα Γραφε6α τηO /νσηO ΤεχνικIν 2ργων που 4χει 4δρα στο Καρπεν5σι (οδ7O ΚατσαντIνη 2). Στη δηEοπρασ6α, σ8Eφωνα Eε τιO διατ)ξειO του Ν.3669/08 γ6νονται δεκτ4O: 1. ΜεEονωE4νεO εργοληπτικ4O επιχειρ5σειO: α. ΕγγεγραEE4νεO στο ΜητρIο ΕργοληπτικIν Επιχειρ5σεων που τηρε6ται στη ΓΓΕ του Υ.ΠΕ.Χ(..Ε., εφ7σον αν5κουν στην Α1 τ)ξη για 4ργα κατηγορ6αO ΟΟΠΟΙΙΑΣ και )νω Eε τουO ισχ8οντεO περιορισEο8O ωO προO τα κατIτερα 7ρια καθIO και εργοληπτικ4O επιχειρ5σειO εγγεγραEE4νεO στα ΝοEαρχιακ) ΜητρIα αντιστο6χου προϋπολογισEο8 για 4ργα ΟΟΠΟΙΙΑΣ. β. Προερχ7EενεO απ7 κρ)τη E4λη τηO Ευρωπαϊκ5O 2νωσηO 5

του Ευρωπαϊκο8 ΟικονοEικο8 ΧIρου (Ε.Ο.Χ.), 5 απ7 κρ)τη που 4χουν υπογρ)ψει την συEφων6α για τιO ηE7σιεO ΣυEβ)σειO (Σ..Σ.) του Παγκ7σEιου ΟργανισEο8 ΕEπορ6ου (Π.Ο.Ε.), στα οπο6α τηρο8νται επ6σηEοι κατ)λογοι αναγνωρισE4νων εργοληπτIν, εφ7σον ε6ναι εγγεγραEE4νεO σε αυτο8O και σε τ)ξη και κατηγορ6α αντ6στοιχη Eε τιO καλο8EενεO του Ελληνικο8 ΜητρIου ΜΕΕΠ. γ. Προερχ7EενεO απ7 ωO ανωτ4ρω β' κρ)τη, στα οπο6α δεν τηρο8νται επ6σηEοι κατ)λογοι αναγνωρισE4νων εργοληπτIν, εφ7σον αποδεικν8ουν 7τι 4χουν εκτελ4σει 4ργα παρ7Eοια Eε το δηEοπρατο8Eενο, απ7 ποιοτικ5 και ποσοτικ5 )ποψη. 2. Κοινοπραξ6εO ΕργοληπτικIν Επιχειρ5σεων των παραπ)νω περιπτIσεων α, β και γ σε οποιονδ5ποτε συνδυασE7 Eεταξ8 τουO, υπ7 τουO 7ρουO του )ρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (Κοινοπραξ6α στην 6δια κατηγορ6α), υπ7 τον 7ρο 7τι κ)θε Εργοληπτικ5 Επιχε6ρηση θα συEEετ4χει στο κοινοπρακτικ7 σχ5Eα Eε ποσοστ7 7χι Eικρ7τερο του 25% τηO καλο8EενηO κατηγορ6αO. Η Εγγ8ηση για την συEEετοχ5 στη ηEοπρασ6α, ορ6ζεται σε 980,00 ΕΥΡ(, δηλαδ5 ποσοστ7 2% τηO προϋπολογιζ7EενηO δαπ)νηO του 2ργου που δηEοπρατε6ται, σ8Eφωνα Eε το )ρθρο 24 του Ν.3669/08 και την αν)λογη στρογγ8λευση. Το 4ργο προϋπολογισEο8 60.000,00 ευρI Eε το ΦΠΑ χρηEατοδοτε6ται απ7 τουO ΚΑΠ τηO Περιφ4ρειαO Στερε)O Ελλ)δαO 2011 Eε υπ)ρχουσα π6στωση 60.000,00 ευρI. Περισσ7τερεO πληροφορ6εO παρ4χονται στα γραφε6α τηO ΤΕ, οδ7O ΚατσαντIνη 2, Καρπεν5σι, 36100, τηλ4φωνο 22370 80231, 7που και διατ6θενται τα ΣυEβατικ) Τε8χη ηEοπρ)τησηO E4χρι και την Π4Eπτη 11 Αυγο8στου 2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ(Ν ΕΡΓ(Ν ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒ(Ν ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΓΙΑ Τ ΡΙΑΑ-ΧΟΧΛΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50 .000,00 ΕΥΡ( ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. Καρπεν5σι, 5-07-2011 Αρ. Πρωτ. 1015

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Περιφ4ρεια Στερε)O Ελλ)δαO, Περιφερειακ5 Εν7τητα Ευρυταν6αO, 8στερα απ7 την απ7φαση 844/15-6-2011 Eε την οπο6α εγκρ6θηκαν τα τε8χη δηEοπρ)τησηO για την εκτ4λεση του 2ργου: "Αποκατ)σταση βλαβIν στον οδικ7 )ξονα Αγ6α Τρι)δαΧ7χλια" προϋπολογισEο8 50.000,00 ΕΥΡ( Eε το ΦΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ηE7σιο Μειοδοτικ7 ιαγωνισE7 Eε σφραγισE4νεO προσφορ4O και σ8στηEα προσφορ)O Eε ενια6ο ποσοστ7 4κπτωσηO ()ρθρο 5 του Ν.3669/08) για την εκτ4λεση του παραπ)νω 2ργου. Ο διαγωνισE7O θα γ6νει απ7 αρE7δια Επιτροπ5 στιO 16 Αυγο8στου 2011 ηE4ρα Τρ6τη στιO 10,00 το πρω6 (Iρα λ5ξηO επ6δοσηO των προσφορIν) στα Γραφε6α τηO /νσηO ΤεχνικIν 2ργων που 4χει 4δρα στο Καρπεν5σι (οδ7O ΚατσαντIνη 2). Στη δηEοπρασ6α, σ8Eφωνα Eε τιO διατ)ξειO του Ν.3669/08 γ6νονται δεκτ4O: 1. ΜεEονωE4νεO εργοληπτικ4O επιχειρ5σειO: α. ΕγγεγραEE4νεO στο ΜητρIο ΕργοληπτικIν Επιχειρ5σεων που τηρε6ται στη ΓΓΕ του Υ.ΠΕ.Χ(..Ε., εφ7σον αν5κουν στην Α1 τ)ξη για 4ργα κατηγορ6αO ΟΟΠΟΙΙΑΣ και )νω Eε τουO ισχ8οντεO περιορισEο8O ωO προO τα κατIτερα 7ρια καθIO και εργοληπτικ4O επιχειρ5σειO εγγεγραEE4νεO στα ΝοEαρχιακ) ΜητρIα αντιστο6χου προϋπολογισEο8 για 4ργα ΟΟΠΟΙΙΑΣ. β. Προερχ7EενεO απ7 κρ)τη E4λη τηO Ευρωπαϊκ5O 2νωσηO 5

ρ4O και σ8στηEα προσφορ)O Eε ενια6ο ποσοστ7 4κπτωσηO ()ρθρο 5 του Ν.3669/08) για την εκτ4λεση του παραπ)νω 2ργου. Ο διαγωνισE7O θα γ6νει απ7 αρE7δια Επιτροπ5 στιO 23/08/2011 ηE4ρα Τρ6τη στιO 10,00 το πρω6 (Iρα λ5ξηO επ6δοσηO των προσφορIν) στα Γραφε6α τηO /νσηO ΤεχνικIν 2ργων που 4χει 4δρα στο Καρπεν5σι (οδ7O ΚατσαντIνη 2). Στη δηEοπρασ6α, σ8Eφωνα Eε τιO διατ)ξειO του Ν.3669/08 γ6νονται δεκτ4O: 1. ΜεEονωE4νεO εργοληπτικ4O επιχειρ5σειO: α. ΕγγεγραEE4νεO στο ΜητρIο ΕργοληπτικIν Επιχειρ5σεων που τηρε6ται στη ΓΓΕ του Υ.ΠΕ.Χ(..Ε., εφ7σον αν5κουν στην Α1 τ)ξη για 4ργα κατηγορ6αO ΟΟΠΟΙΙΑΣ και )νω Eε τουO ισχ8οντεO περιορισEο8O ωO προO τα κατIτερα 7ρια καθIO και εργοληπτικ4O επιχειρ5σειO εγγεγραEE4νεO στα ΝοEαρχιακ) ΜητρIα αντιστο6χου προϋπολογισEο8 για 4ργα ΟΟΠΟΙΙΑΣ. β. Προερχ7EενεO απ7 κρ)τη E4λη τηO Ευρωπαϊκ5O 2νωσηO 5 του Ευρωπαϊκο8 ΟικονοEικο8 ΧIρου (Ε.Ο.Χ.), 5 απ7 κρ)τη

που 4χουν υπογρ)ψει την συEφων6α για τιO ηE7σιεO ΣυEβ)σειO (Σ..Σ.) του Παγκ7σEιου ΟργανισEο8 ΕEπορ6ου (Π.Ο.Ε.), στα οπο6α τηρο8νται επ6σηEοι κατ)λογοι αναγνωρισE4νων εργοληπτIν, εφ7σον ε6ναι εγγεγραEE4νεO σε αυτο8O και σε τ)ξη και κατηγορ6α αντ6στοιχη Eε τιO καλο8EενεO του Ελληνικο8 ΜητρIου ΜΕΕΠ. γ. Προερχ7EενεO απ7 ωO ανωτ4ρω β' κρ)τη, στα οπο6α δεν τηρο8νται επ6σηEοι κατ)λογοι αναγνωρισE4νων εργοληπτIν, εφ7σον αποδεικν8ουν 7τι 4χουν εκτελ4σει 4ργα παρ7Eοια Eε το δηEοπρατο8Eενο, απ7 ποιοτικ5 και ποσοτικ5 )ποψη. δ. Κοινοπραξ6εO εργοληπτικIν επιχειρ5σεων εγγεγραEE4νων στην Α1 του ΜΕΕΜ για 4ργα κατηγορ6αO ΟΟΠΟΙΙΑΣ, Eε τιO προϋποθ4σειO τηO παρ. 10 του )ρθρου 16 του Ν.3669/08 (αναβ)θEιση ορ6ου λ7γω κοινοπραξ6αO). 2. Κοινοπραξ6εO ΕργοληπτικIν Επιχειρ5σεων των παραπ)νω περιπτIσεων α, β και γ σε οποιονδ5ποτε συνδυασE7 Eεταξ8 τουO, υπ7 τουO 7ρουO του )ρ-

υτ αν ικ ά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Περιφ4ρεια Στερε)O Ελλ)δαO, Περιφερειακ5 Εν7τητα Ευρυταν6αO, 8στερα απ7 την απ7φαση 923/23-06-2011 εγκρ6θηκαν τα τε8χη δηEοπρ)τησηO για την εκτ4λεση του 2ργου: "Κατασκευ5 δρ7Eου ΣαEαρα6ικα - κ4ντρο (Κ)τω Παναγι)) Ραπτ7πουλου" προϋπολογισEο8 70.000,00 ΕΥΡ( Eε το ΦΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ηE7σιο Μειοδοτικ7 ιαγωνισE7 Eε σφραγισE4νεO προσφορ4O και σ8στηEα προσφορ)O Eε ενια6ο ποσοστ7 4κπτωσηO ()ρθρο 5 του Ν.3669/08) για την εκτ4λεση του παραπ)νω 2ργου. Ο διαγωνισE7O θα γ6νει απ7 αρE7δια Επιτροπ5 στιO 09/08/2011 ηE4ρα Τρ6τη στιO 10,00 το πρω6 (Iρα λ5ξηO επ6δοσηO των προσφορIν) στα Γραφε6α τηO /νσηO ΤεχνικIν 2ργων που 4χει 4δρα στο Καρπεν5σι (οδ7O ΚατσαντIνη 2). Στη δηEοπρασ6α, σ8Eφωνα Eε τιO διατ)ξειO του Ν.3669/08 γ6νονται δεκτ4O: 1. ΜεEονωE4νεO εργοληπτικ4O επιχειρ5σειO: α. ΕγγεγραEE4νεO στο ΜητρIο ΕργοληπτικIν Επιχειρ5σεων που τηρε6ται στη ΓΓΕ του Υ.ΠΕ.Χ(..Ε., εφ7σον αν5κουν στην Α1 τ)ξη για 4ργα κατηγορ6αO ΟΟΠΟΙΙΑΣ και )νω Eε τουO ισχ8οντεO περιορισEο8O ωO προO τα κατIτερα 7ρια καθIO και εργοληπτικ4O επιχειρ5σειO εγγεγραEE4νεO στα ΝοEαρχιακ) ΜητρIα αντιστο6χου προϋπολογισEο8 για 4ργα ΟΟΠΟΙΙΑΣ. β. Προερχ7EενεO απ7 κρ)τη E4λη τηO Ευρωπαϊκ5O 2νωσηO 5

του Ευρωπαϊκο8 ΟικονοEικο8 ΧIρου (Ε.Ο.Χ.), 5 απ7 κρ)τη που 4χουν υπογρ)ψει την συEφων6α για τιO ηE7σιεO ΣυEβ)σειO (Σ..Σ.) του Παγκ7σEιου ΟργανισEο8 ΕEπορ6ου (Π.Ο.Ε.), στα οπο6α τηρο8νται επ6σηEοι κατ)λογοι αναγνωρισE4νων εργοληπτIν, εφ7σον ε6ναι εγγεγραEE4νεO σε αυτο8O και σε τ)ξη και κατηγορ6α αντ6στοιχη Eε τιO καλο8EενεO του Ελληνικο8 ΜητρIου ΜΕΕΠ. γ. Προερχ7EενεO απ7 ωO ανωτ4ρω β' κρ)τη, στα οπο6α δεν τηρο8νται επ6σηEοι κατ)λογοι αναγνωρισE4νων εργοληπτIν, εφ7σον αποδεικν8ουν 7τι 4χουν εκτελ4σει 4ργα παρ7Eοια Eε το δηEοπρατο8Eενο, απ7 ποιοτικ5 και ποσοτικ5 )ποψη. 2. Κοινοπραξ6εO ΕργοληπτικIν Επιχειρ5σεων των παραπ)νω περιπτIσεων α, β και γ σε οποιονδ5ποτε συνδυασE7 Eεταξ8 τουO, υπ7 τουO 7ρουO του )ρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (Κοινοπραξ6α στην 6δια κατηγορ6α), υπ7 τον 7ρο 7τι κ)θε Εργοληπτικ5 Επιχε6ρηση θα συEEετ4χει στο κοινοπρακτικ7 σχ5Eα Eε ποσοστ7 7χι Eικρ7τερο του 25% τηO καλο8EενηO κατηγορ6αO. Η Εγγ8ηση για την συEEετοχ5 στη ηEοπρασ6α, ορ6ζεται σε 1140,00 ΕΥΡ(, δηλαδ5 ποσοστ7 2% τηO προϋπολογιζ7EενηO δαπ)νηO του 2ργου που δηEοπρατε6ται, σ8Eφωνα Eε το )ρθρο 24 του Ν.3669/08 και την αν)λογη στρογγ8λευση. Το 4ργο προϋπολογισEο8 70.000,00 ευρI Eε το ΦΠΑ χρηEατοδοτε6ται απ7 τουO ΚΑΠ τηO Περιφ4ρειαO Στερε)O Ελλ)δαO 2011 Eε υπ)ρχουσα π6στωση 70.000,00 ευρI. Περισσ7τερεO πληροφορ6εO παρ4χονται στα γραφε6α τηO ΤΕ, οδ7O ΚατσαντIνη 2, Καρπεν5σι, 36100, τηλ4φωνο 22370 80231, 7που και διατ6θενται τα ΣυEβατικ) Τε8χη ηEοπρ)τησηO E4χρι και την Π4Eπτη 18/08/2011.

500,00 ευρI (συEπεριλαEβ)νεται η κατασκευ5 παρ)γκαO και η ηλεκτροδ7τηση αυτ5O). Β) Π)γκοι E4χρι 2 E4τρων θα τοποθετηθο8ν Eε απ7φαση τηO επιτροπ5O τηO εEποροπαν5γυρηO, το E6σθωEα τουO ορ6στηκε στο ποσ7 των εκατ7 (100) ευρI. Γ) Ψησταρι4O 400,00 ευρI χωρ6O δικα6ωEα 4κπτωσηO. ) Για τουO Eικροπωλητ4O καλαEποκιIν, ξηρIν καρπIν κλπ το E4γιστο πλ)τοO των π)γκων τουO ε6ναι E4χρι 4να (1) E4τρο, η τοποθ4τηση τουO θα γ6νει απ7 την επιτροπ5 και το E6σθωEα ορ6στηκε στο ποσ7 των 70,00 ευρI, εξαιρουE4νων των EικροπωλητIν απ7 την Ευρυταν6α. Οι 7ροι τηO σχετικ5O διακ5ρυξηO βρ6σκονται στα γραφε6α του 5Eου Καρπενησ6ου των οπο6ων οι ενδιαφερ7Eενοι Eπορο8ν να λ)βουν γνIση κατ) τιO εργ)σιEεO ηE4ρεO και IρεO.

υρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν5σι 11/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 14070

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ

Ε

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο 5EαρχοO Καρπενησ6ου ιακηρ8σσει: 7τι την εικοστ5 εν)τη (29η) Ιουλ6ου 2011 ηE4ρα Παρασκευ5 και Iρα 9.00 π.E. στο χIρο του ΚΑΠΗ του 5Eου Καρπενησ6ου ενIπιον τηO Επιτροπ5O, θα προβε6 στην εκE6σθωση των αδι)θετων δηEοτικIν οικοπεδικIν χIρων για την εEποροπαν5γυρη 4τουO 2011. Η εEποροπαν5γυρη θα ξεκιν) απ7 το τ4ρEα τηO οδο8 Παπανικολ)ου, διαστα8ρωση Eε τον περιφερειακ7 δρ7Eο Προφ5τη Ηλ6α, θα καταλαEβ)νει 7λο το διαθ4σιEο χIρο που ειδικ) θα διαEορφωθε6 E4χρι τον πρIτο απ7 αριστερ) κ)θετο δρ7Eο, 7που τα παζ)ρι θα κλε6νει. Οι τιE4O θα ε6ναι Α) 3λα τα παραπ5γEατα

Ο 5EαρχοO Καρπενησ6ου Κωνσταντ6νοO Π. Μπακογι)ννηO

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ(Ν ΕΡΓ(Ν ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚ(Ν ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΑΞΟΝΑ Π ΑΛ Α Ι Ο Κ ΑΤ Ο Υ Ν Α- Β Ο Υ Λ ΠΗ ΛΗΜΕΡΙ-ΓΡΑΝΙΤΣΑ -ΛΙΘΟΧ (ΡΙΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΕΡΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000,00 ΕΥΡ( ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. Καρπεν5σι, 7-7-11 Αρ. Πρωτ. 1036/7-7-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Περιφ4ρεια Στερε)O Ελλ)δαO, Περιφερειακ5 Εν7τητα Ευρυταν6αO, 8στερα απ7 την απ7φαση 925/23-06-2011 εγκρ6θηκαν τα τε8χη δηEοπρ)τησηO για την εκτ4λεση του 2ργου: «Κατασκευ5 τεχνικIν στον οδικ7 )ξονα Παλαιοκατο8να-Βο8λπηΛηE4ρι-Γραν6τσα-ΛιθοχIριΡαπτ7πουλο-Κ4δρα» προϋπολογισEο8 120.000,00 ΕΥΡ( Eε το ΦΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ηE7σιο Μειοδοτικ7 ιαγωνισE7 Eε σφραγισE4νεO προσφο-

του Ευρωπαϊκο8 ΟικονοEικο8 ΧIρου (Ε.Ο.Χ.), 5 απ7 κρ)τη που 4χουν υπογρ)ψει την συEφων6α για τιO ηE7σιεO ΣυEβ)σειO (Σ..Σ.) του Παγκ7σEιου ΟργανισEο8 ΕEπορ6ου (Π.Ο.Ε.), στα οπο6α τηρο8νται επ6σηEοι κατ)λογοι αναγνωρισE4νων εργοληπτIν, εφ7σον ε6ναι εγγεγραEE4νεO σε αυτο8O και σε τ)ξη και κατηγορ6α αντ6στοιχη Eε τιO καλο8EενεO του Ελληνικο8 ΜητρIου ΜΕΕΠ. γ. Προερχ7EενεO απ7 ωO ανωτ4ρω β' κρ)τη, στα οπο6α δεν τηρο8νται επ6σηEοι κατ)λογοι αναγνωρισE4νων εργοληπτIν, εφ7σον αποδεικν8ουν 7τι 4χουν εκτελ4σει 4ργα παρ7Eοια Eε το δηEοπρατο8Eενο, απ7 ποιοτικ5 και ποσοτικ5 )ποψη. 2. Κοινοπραξ6εO ΕργοληπτικIν Επιχειρ5σεων των παραπ)νω περιπτIσεων α, β και γ σε οποιονδ5ποτε συνδυασE7 Eεταξ8 τουO, υπ7 τουO 7ρουO του )ρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (Κοινοπραξ6α στην 6δια κατηγορ6α), υπ7 τον 7ρο 7τι κ)θε Εργοληπτικ5 Επιχε6ρηση θα συEEετ4χει στο κοινοπρακτικ7 σχ5Eα Eε ποσοστ7 7χι Eικρ7τερο του 25% τηO καλο8EενηO κατηγορ6αO. Η Εγγ8ηση για την συEEετοχ5 στη ηEοπρασ6α, ορ6ζεται σε 820,00 ΕΥΡ(, δηλαδ5 ποσοστ7 2% τηO προϋπολογιζ7EενηO δαπ)νηO του 2ργου που δηEοπρατε6ται, σ8Eφωνα Eε το )ρθρο 24 του Ν.3669/08 και την αν)λογη στρογγ8λευση. Το 4ργο προϋπολογισEο8 50.000,00 ευρI Eε το ΦΠΑ χρηEατοδοτε6ται απ7 τουO ΚΑΠ τηO Περιφ4ρειαO Στερε)O Ελλ)δαO 2011 Eε υπ)ρχουσα π6στωση 50.000,00 ευρI. Περισσ7τερεO πληροφορ6εO παρ4χονται στα γραφε6α τηO ΤΕ, οδ7O ΚατσαντIνη 2, Καρπεν5σι, 36100, τηλ4φωνο 22370 80231, 7που και διατ6θενται τα ΣυEβατικ) Τε8χη ηEοπρ)τησηO E4χρι και την Π4Eπτη 11 Αυγο8στου 2011.

Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ(Ν ΕΡΓ(Ν ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΜΟ Υ Σ Α Μ Α Ρ Α ΙΪ Κ Α - Κ Ε Ν ΤΡ Ο (ΚΑΤ( ΠΑΝΑΓΙΑ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 ΕΥΡ( ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. Καρπεν5σι, 7-7-11 Αρ. Πρωτ. 103 8/7-7-2011

Ν Ε

Ανακοινώσεις

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 13 Ιουλ6ου 2011 / Σελ6δα 25

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ

θρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (Κοινοπραξ6α στην 6δια κατηγορ6α), υπ7 τον 7ρο 7τι κ)θε Εργοληπτικ5 Επιχε6ρηση θα συEEετ4χει στο κοινοπρακτικ7 σχ5Eα Eε ποσοστ7 7χι Eικρ7τερο του 25% τηO καλο8EενηO κατηγορ6αO. Η Εγγ8ηση για την συEEετοχ5 στη ηEοπρασ6α, ορ6ζεται σε 1955,00 ΕΥΡ(, δηλαδ5 ποσοστ7 2% τηO προϋπολογιζ7EενηO δαπ)νηO του 2ργου που δηEοπρατε6ται, σ8Eφωνα Eε το )ρθρο 24 του Ν.3669/08 και την αν)λογη στρογγ8λευση. Το 4ργο προϋπολογισEο8 120.000,00 ευρI Eε το ΦΠΑ χρηEατοδοτε6ται απ7 τουO ΚΑΠ τηO Περιφ4ρειαO Στερε)O Ελλ)δαO 2011 Eε υπ)ρχουσα π6στωση 120.000,00 ευρI. Περισσ7τερεO πληροφορ6εO παρ4χονται στα γραφε6α τηO ΤΕ, οδ7O ΚατσαντIνη 2, Καρπεν5σι, 36100, τηλ4φωνο 22370 80231, 7που και διατ6θενται τα ΣυEβατικ) Τε8χη ηEοπρ)τησηO E4χρι και την Π4Eπτη 18/08/2011. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 13 Ιουλ?ου 2011 / Σελ?δα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. περ?που για κοπ> χ@ρτου & β@σκηση στη θ=ση ΚεραN?δι > Μαργαζ?. Τηλ. 2237023044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεN0χιο 7 στρ. επ?πεδο, κατ0λληλο για επιχε?ρηση, σε απ@σταση 60 N=τρων περ?που (κ@NβοX - προX ν=ο Νεκροταφε?ο Καρπενησ?ου) τηX ν=αX εθνικ>X οδοB Καρπενησ?ου -ΛαN?αX. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI αNφιθεατρικ@ οικ@πεδο 5,6 στρ. Nε οικ?α 200 τ.N., Nε ρεBNα & νερ@, επ? τηX οδοB Κορυσχ0δων στη ΜεσαNπελι0. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. Τηλ. 6944388555. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 5 στρ. στουX Γοριαν0δεX. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 500 τ.N. σε κεντρικ@ σηNε?ο στην Καλλιθ=α (Μπι0ρα) Nε πρ@σβαση στον δρ@Nο, απ=ναντι απ@ την εκκλησ?α. Τηλ. 2237080658. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 454 τ.N. κ0τω απ@ το Εθνικ@ Στ0διο. ΤιN>: 80.000 ευρR. Τηλ. 2237023673, 6986563150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 450 τ.N. περ?που Nε οικ?α παλι0X κατασκευ>X στο Μουζ?λο και αγρ@κτηNα 300 τ.N. στη γ=φυρα, στο Μουζ?λο. Τηλ. 2283024945, 6976390457. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 800 τ.N. εντ@X σχεδ?ου στην Αγ. Παρασκευ>. Τηλ. 6947405551, 2237022184. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο οικοδοN>σιNο 750 τ.N. στην ε?σοδο τηX 9NπλιανηX, δ?πλα στον κεντρικ@ δρ@Nο. ΤιN>: 20.000 ευρR. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη οικ?α σε αNφιθεατρικ> θ=ση, εντ@X οικισNοB, στο ΚερασοχRρι. Τηλ. 6972592650. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 310 τ.N. Nε παλι0 οικ?α στην οδ@ Αλ. Οικον@Nου. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε σπ?τι 780 τ.N. στο ν=ο σχ=διο π@ληX. Τηλ. 6976616345. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ@ οικ@πεδο 220 τ.N. περ?που στην ΚαρπενησιRτη και ΖRτου γων?α, σε προνοNιακ> τιN>. Τηλ. 6982668160, 6978503364. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 326 τ.N. στην οδ@ Ηροδ@του 1 & ΓρηγοροποBλου, στη ΛαN?α. Τηλ. 6944476306. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικ@πεδα σε επαφ> 600 τ.N. =καστο, εντ@X οικισNοB στουX Κορυσχ0δεX. ιαθ=τουν οικοδοNικ> 0δεια. ΤιN>: 90.000 ευρR =καστο. Τηλ. 2237080115, 6977081490. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο εντ@X σχεδ?ου, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 950 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, Nε απ=ραντη θ=α, στο Μεγ. Χωρι@. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 3.500 τ.N. πλησ?ον δρ@Nου Καρπενησ?ου-Μεγ. ΧωριοB. Τηλ. 6972933100.

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 500 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη δ?πατη οικ?α 50 τ.N. Nε ωρα?α θ=α, στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN>: 130.000 ευρR. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. Nε παλι0 οικ?α για αντιπαροχ>, στουX Κορυσχ0δεX. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρ@κτηNα 18 στρ. οικοδοN>σιNο, Nε ρεBNα & νερ@, στιX «Λ0κκεX» Αγ. Τρι0δαX. ΤιN>: 38.000 ευρR. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 5100 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο στη ΜεσαNπελι0. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1650 τ.N. οικοδοN>σιNο & εφαπτ@Nενο στον δρ@Nο, στη θ=ση «Παρασπ@ρια» στο Κλαυσ?. ΤιN>: 120.000 ευρR. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 2237 τ.N. εκτ@X σχεδ?ου, στη θ=ση Μ=λεγοX, στο Μεγ. Χωρι@. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 747,35 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, στον κεντρικ@ δρ@Nο, στην ε?σοδο του οικισNοB οNν?σταX. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχ@Nενα οικ@πεδα συνολικοB εNβαδοB 1300 τ.N., εντ@X οικισNοB Μεγ0λου ΧωριοB. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 400 τ.N. στο Ν=ο ερN0τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 2.130 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, 0σφαλτοX, φωX, νερ@, τηλ., αποχ=τευση στα @ρια του χωριοB Αγ. Τρι0δα, ψηλ0 στο δ0σοX. ΤιN>: 45.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 293,31 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 542,25 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 170,17 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 3121,20 τ.N. στην ν=α Εθνικ> Οδ@, στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1000 τ.N. Nε οικοδοN> 80 τ.N. στον κεντρικ@ δρ@Nο, στο ΚαινοBριο Λοκρ?δοX. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 306 τ.N. Nε συντελεστ> δ@NησηX 1,8, στη Λ0σπη. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. περ?που, στη θ=ση Χαντζ=ικα, στον 9γιο Νικ@λαο. Τηλ. 6975855982. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 12 στρ. δ?πλα στο ξενοδοχε?ο LECADIN, Nε πρ@σοψη 50N. & απερι@ριστη θ=α. ΤιN>: 100.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο στο Παλαι@ Μικρ@ Χωρι@. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγN=νο οικ@πεδο 1.120 τ.N. Nε παλι0 οικ?α (υπ@γειο 15 τ.N. & ισ@γειο 56 τ.N.) στο Στ=νωNα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 850 τ.N., οικοδοN>σιNο, Nε

Ν Ε

Κλαυσ?. ΤιN>: 150.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α 100 τ.N. σε 1 στρ. οικ@πεδο, στη ΜαυροN0τα. ΤιN>: 30.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α στον Ξηρι0. ΤιN>: 150.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι0 Nονοκατοικ?α 80 + 80 τ.N. σε οικ@πεδο 250 τ.N. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι0 Nονοκατοικ?α σε οικ@πεδο 1500 τ.N. στο ΒουτBρο. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 5.800 τ.N. στον δρ@Nο ΠρουσοB. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4.100 τ.N. προX Καλιθ=α. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 5.500 τ.N. στο Παλι@ Μικρ@ Χωρι@. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4.000 τ.N. Nε σπ?τι παλι@, στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN>: 150.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 3.800 τ.N. (κτ?ζει 200 τ.N.) στο Αθλητικ@ Κ=ντρο. ΤιN>: 85.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4010 τ.N. στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN>: 120.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 13.000 τ.N. στον Κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 200.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 19.000 τ.N. στον Κ@νισκο. ΤιN>: 350.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 7.368 τ.N. στη Μυρ?κη. ΤιN>: 150.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 8.000 τ.N. π0νω σε δρ@Nο προX τον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 200.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 5.200 τ.N. στη Μυρ?κη. ΤιN>: 150.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 600 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 60.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 700 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 40.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 510 τ.N. στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 85.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ@ οικ@πεδο 625 τ.N. στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ διαNπερ=X οικ@πεδο 1.180 τ.N. στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 160.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 200 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 60.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 330 τ.N. στο Μεγ. Χωρι@. ΤιN>: 85.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. στον Π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 60.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 572 τ.N. στο Μουζ?λο. ΤιN>: 50.000 ευρR.

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 2αρι 52 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ηNιυπ@γειο 2αρι 56 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα στουX Γοριαν0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 2αρι 61 τ.N., Nε αποθ>κη, στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια ηNιυπ@γεια γκαρσονι=ρα 42 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 30.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 3αρι, 2ου ορ@φου, 75 τ.N. Nε τζ0κι & αποθ>κη. ΤιN>: 135.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια ηNιυπ@γεια γκαρσονι=ρα 45 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι 81 τ.N. 2ου ορ@φου, Nε τζ0κι & αποθ>κη. ΤιN>: 115.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ>X Nεζον=τα 119 τ.N. Nε αποθ>κη 10 τN. & θ=α, στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 210.000 Nε θ=α. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 100 τN. (3αρι) στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 170.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 3αρι 103 τ.N., 2ου ορ@φου, Nε αποθ>κη 10 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 155.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοBρια πολυτελ> 2αρια-3αρια, Nε θ=α, τζ0κι & αποθ>κη, στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ=X διαN=ρισNα 100 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ δBο πολυτελ> διαNερ?σNατα 85 τ.N. στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΤιN>: 130.000 & 140.000 ευρR, αντ?στοιχα. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 55 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN> 55.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι κοντ0 στο 2ο ηN. Σχολε?ο. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ γκαρσονι=ρεX - 2αρια - 3αρια 4αρια - Nονοκατοικ?εX - καταστ>Nατα - γραφε?α. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α 150 τ.N. σε οικ@πεδο 350 τ.N. στο Ν@στιNο. ΤιN>: 220.00 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 2οροφη οικ?α στο Παλαι@ Μικρ@ Χωρι@. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ> π=τρινη αυτ@νοNη Nονοκατοικ?α 100 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 180.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ> π=τρινη αυτ@νοNη Nονοκατοικ?α 65 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 120.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?εX σε Β?νιανη-Γραν?τσα- 0φνη-Αγ. Τρι0δα-Βρ0χα- οNιανοBX. ΠΛΕΙΤΑΙ πρRτοX @ροφοX Nονοκατοικ?αX 95 τ.N. στον π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αποθ>κη σε οικ@πεδο 160 τ.N. στον Ξηρι0. Κατ0λληλοX χRροX για επαγγελNατικ> στ=γη. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικ?α στον Προφ>τη Ηλ?α. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α στην πλατε?α του ΠαλαιοB ΜικροB ΧωριοB. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη οικ?α στη Γραν?τσα. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π=τρινεX οικ?εX στουX Κορυσχ0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α σε οικ@πεδο 240 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π=τρινα εξοχικ0 97 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο (Λ0σπη). ΤιN>: 170.000 ευρR.

υτ αν ικ ά

ΠΛΕΙΤΑI οικογενειακ> επιχε?ρηση εν λειτουργ?α Nε τζ?ρο. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε 0δεια οικοδοN>X στο Κλαυσ?. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 90 τ.N. 1ου ορ@φου, Nε τζ0κι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Nονοκατοικ?α 100 τ.N. Nε 3 υ/δ, κουζ?να, π0νιο, σαλ@νι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωN=νη γκαρσονι=ρα 45 τ.N. χωρ?X κοιν@χρηστα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 127 τ.N., 1ου ορ@φου, στη Λαγκαδι0. ΠΛΕΙΤΑI παλι0 Nονοκατοικ?α κοντ0 στην εκκλησ?α τηX Παναγ?αX. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤ/ΝΙΟΥ. Τηλ. 6973233611. ΠΛΕΙΤΑI ανακαινισN=νο διαN=ρισNα 55 τ.N. 2ου ορ@φου στη Λαγκαδι0. ΠΛΕΙΤΑI 2αρι 59 τ.N. στο κ=ντρο. Κατ0λληλο και για γραφε?ο. ΠΛΕΙΤΑI σχεδ@ν καινοBριο 3αρι 85 τ.N., διαNπερ=X, 1ου ορ@φου, στον Αι Στ0θη. ΤιN>: 120.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑI καινοBριο υπ@γειο & φωτειν@ 2αρι 56 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 40.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑI καινοBριο υπ@γειο & φωτειν@ 2αρι 45 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑI υπ@γειο & φωτειν@ διαN=ρισNα 97 τ.N. Nε βερ0ντα στον Αι Στ0θη. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο διαN=ρισNα 89 τ.N.. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ α=ραX (κτ?ζει 128 τ.N.). ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ ξBλινο σπ?τι 87 τ.N. σε οικ@πεδο 1 στρ. ΤιN>: 160.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 73 τ.N. 2ου ορ@φου. ΤιN>: 85.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο διαNπερ=X διαN=ρισNα 65 τ.N. ΤιN>: 55.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ διαNπερ=X διαN=ρισNα 65 τ.N. 1ου ορ@φου. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο καινοBριο διαN=ρισNα 72 τ.N. Nε αποθ>κη. ΤιN>: 105.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο διαN=ρισNα 102 τ.N., 2ου ορ@φου, Nε αποθ>κη. ΤιN>: 165.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ισ@γειο διαN=ρισNα 75 τ.N. ΤιN>: 110.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 103 τ.N. 1ου ορ@φου. ΤιN>: 170.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 59 τ.N. στο κ=ντρο. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α 56 τ.N. σε οικ@πεδο 435 τ.N. στο Ν=ο Μικρ@ Χωρι@. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι0 Nονοκατοικ?α 90 + 90 τ.N. σε οικ@πεδο 375 τ.N. ΤιN>: 200.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α σε 1 στρ. οικ@πεδο, στο Κλαυσ?. ΤιN>: 150.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη ανακαινισN=νη Nονοκατοικ?α στο

ολο>Nερο >λιο & απ=ραντη θ=α στη οNν?στα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. Ευαγγελ?α. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε οικ?α 110 τ.N. στη Ροδ?τσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 750 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, Nε ρεBNα & νερ@, δ?πλα στο κεντρικ@ δρ@Nο στην 9Nπλιανη. ΤιN>: 25.000 ευρR. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεN0χιο 10 στρ. αNφιθεατρικ@, 800 N. απ@ τη θ0λασσα, στην περιοχ> Ασπρονερ?ου στα ΚαNN=να ΒοBρλα ΦθιRτιδαX. ΤιN>: 500.000 ευρR. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδο 1050 τ.N. και κτ>Nα 3630 τ.N. εντ@X οικισNοB, Nε φωX, νερ@ και δρ@Nο. ΤιN>: 130.000 =καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 750 τ.N. Nε 50N. φ0τσα, στο ΒουτBρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 7 στρ. Nε νερ@, ρεBNα, αποχαρακτηρισN=νο, στην Πειραϊκ> –Πατραϊκ>. ΤιN>: 270.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ> – Πατραϊκ> Nε φ0τσα στον περιφερειακ@. Κατ0λληλο και για επαγγελNατικ> στ=γη. ΤιN>: 350.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 360 τ.N. στην οδ@ Σ0Nου (Ο.Τ. 42) στον Προφ>τη Ηλ?α. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 450 τ.N. Nε 2οροφη Nεζον=τα (40 τ.N. και 45 τ.N.), στεγασN=νο γκαρ0ζ, αποθ>κεX, α?θριο, εντ@X σχεδ?ου στην Αγ. Τρι0δα. ΤιN>: 95:000 ευρR. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 5 στρεN. Nε 2 νε@δNητεX οικ?εX 80 τ.N. και 120 τ.N. αντ?στοιχα. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. ΤιN>: 275.000 ευρR (Nαζ? > χωριστ0). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 604 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, 0ρτιο και οικοδοN>σιNο στη οNν?στα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 420 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, ενταγN=νο στο κτηNατολ@γιο, Nε πολB καλ> θ=α, Nετρητ>. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 650 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, ενταγN=νο στο κτηNατολ@γιο, Nε πολB καλ> θ=α, Nετρητ>, διαNπερ=X, Nε πρ@σοψη σε δυο δρ@NουX. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 7.368 τ.N. στη θ=ση «Αι Λι0X», στη Μυρ?κη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 0ρτιο και οικοδοN>σιNο επ? τηX οδοB Ι. ΓαλανοB 5, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Ελαιοπερ?βολα 50 δ=ντρα, 2 αγροτεN0χια 3.500 τ.N. και 2.500 τ.N. αντ?στοιχα στη θ=ση ΛΙΒΑΝΙ Β?νιανηX, Nε 2 εισ@δουX και ιδιωτικ@ δρ@Nο, περιφραγN=να Nε αυτ@Nατο π@τισNα, καρυδι=X και αNυγδαλι=X. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2.539 τ.N. εφαπτ@Nενο στο δρ@Nο Nε 0Nεση δυνατ@τητα για φωX, νερ@ και τηλ=φωνο, στον οικισN@ Πλ0τανοX στην Καστανι0 Ευρυταν?αX. ΟικοδοN>σιNα 400 τ.N. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 212 τ.N. Nε συντελεστ> δ@NησηX 08 & συντ. κ0λυψηX 50% στην περιοχ> τηX Πειραϊκ>X –Πατραϊκ>X (Πλατανι0). ΤιN>: 45.000 ευρR. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. στη θ=ση « εσπ@τη» στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 6 στρ. Nε ρεBNα & νερ@, στη θ=ση Σκληθιρι0X. Τηλ. 6977809007.

Α

2237080901

Ε

υρ

Οικ πεδα

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι=ρα NεταχειρισN=νη, Nε βασικ> επ?πλωση, αυτ@νοNη θ=ρNανση, Nπ@ιλερ, πανοραNικ> θ=α, πλησ?ον κεντρικ>X πλατε?αX. Τηλ. 2310912350. ΠΛΕΙΤΑI οικ?α 78 τ.N. δ?πλα στο ΚΤΕΛ. ΤιN>: 70.000 ευρR. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI ξBλινη Φιλανδικ> κατοικ?α 77 τ.N. σε οικ@πεδο 1750 τ.N., Nε 2 υ/δ, Nπ0νιο, ενια?ο σαλ@νικουζ?να & τζ0κι, εντ@X οικισNοB, στο Ν@στιNο. ΤιN>: 170.000 ευρR. Τηλ. 2104919917, 6945383030. ΠΛΕΙΤΑI > ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ισ@γειο, επιπλωN=νο Nε αποθ>κη απ=ναντι απ@ την ταβ=ρνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην οδ@ Ρ. Φερα?ου. Τηλ. 2236031895, 6977020504. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε παλι0 2οροφη οικ?α, στο κ=ντρο τηX π@ληX, στο παλι@ Καρπεν>σι κοντ0 στην πι0τσα των ταξ?. Επ?σηX διατ?θεται και για αντιπαροχ>. Τηλ. 6978009798. ΠΛOYNΤΑΙ 2 Nεζον=τεX 80 & 83 τ.N., ανεξ0ρτητεX > Nαζ?, Nε 2 υ/δ, κουζ?να, καθιστικ@ Nε πρ@βλεψη για τζ0κι. Εσωτερικ0 ε?ναι ηNιτελε?X. Η κατασκευ> ε?ναι Nε Nπετ@ν, ισ@γειο επενδυN=νο Nε π=τρα, θερNοNονωτικ0 κουφRNατα και ξBλινη στ=γη Nε κεραN?δι. Βρ?σκονται σε ωρα?ο φυσικ@ περιβ0λλον, στον 9γιο Νικ@λαο Ευρυταν?αX. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6976 485816, 2106548904. ΠΛΕΙΤΑI π=τρινη ηNιτελ>X Nονοκατοικ?α =ναντι ΛαογραφικοB Μουσε?ου, στο Μεγ. Χωρι@. Τηλ. 6932240689. AρεX 10.00πN-1.00NN & 6.00NN-8.00NN. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικοδοN> στο κ=ντρο οικοπ=δου 360 τ.N. επ? τηX ΛεπενιRτη 7 στον Ξηρι0. Το κτ>ριο πωλε?ται ολ@κληρο > αν0 οροφοδιαN=ρισNα (174 τ.N. =καστο). Τηλ. 6979284356, 2105710869, 2237095374, 0017183585262. ΠΛΕΙΤΑI διαN=ρισNα 100 τ.N. σε καινοBρια οικοδοN> Nε 3 υ/δ, καθιστικ@, κουζ?να, 2 Nπ0νια, αποθ>κη, ρετιρ=, γωνιακ@, Nε θ=α, π0νω απ@ το παλι@ ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α στη 0φνη, στο κ=ντρο του χωριοB. ΤιN> ευκαιρ?αX. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ ηNιτελ=X σπ?τι 50 τ.N. περ?που, στον Αγ. ΓεRργιο Επισκοπ>X, σε οικ@πεδο 243 τ.N. Nε ελι=X & θ=α τη λ?Nνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 π=τρινεX Nεζον=τεX 100 τ.N. & 120 τ.N. σε οικ@πεδο 1.500 τ.N., Nε 0δεια για ξBλινεX κατοικ?εX, θ=α, εντ@X οικισNοB στο ΒουτBρο. ΤιN>: 275.000 ευρR. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α (κατασκευ> 2000) Nε σαλονοκουζ?να, 2 υ/δ, τζ0κι, Nπ0νιο, αποθ>κη, αυλ>, κ>ποX & βερ0ντα Nε καταπληκτικ> θ=α, στην πλατε?α του χωριοB ΧρBσω. ΤιN>: 75.000 ευρR. Τηλ.

ΠΛΕΙΤΑΙ λιθ@κτιστη οικ?α Nε οικ@πεδο στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α δεκαετ?αX 85 τ.N. Nε τζ0κι & θ=α στη ΧρBσω. ΤιN>: 85.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α 100 τ.N. σε οικ@πεδο 300 τ.N. στο Μεγ0λο Χωρι@. ΤιN>: 115.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α. ΤιN>: 60.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nικρ> οικ?α σε οικ@πεδο 250 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ ψησταρι0 στο κ=ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο κατ0στηNα 120 τ.N. Nε υπ@γειο 120 τ.N. στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΤιN>: 240.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 3000 τ.N. (τα 1750 εντ@X οικισNοB) στο Ν@στιNο. ΤιN>: 110.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα 360 τ.N. στον Κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 550 τ.N. στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 800 τ.N. στουX ΜBλουX. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 430 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα-αγροτεN0χια στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικ@πεδα στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 55.000 =ωX 70.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα στουX Γοριαν0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4.108 τ.N. στα ΑNπ=λια ΒουτBρου. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 404 τ.N. στη Β?νιανη. ΤιN>: 10.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο Nε θ=α 435 τ.N. στον κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2.500 τ.N. στον δρ@Nο Καρπεν>σιΜεγ0λο χωρι@. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 214 τ.N. πλησ?ον Πειραϊκ>XΠατραϊκ>X. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. στον Π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα 600 τ.N. στουX ΜBλουX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στα Παλι0Nπελα. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στο Ν=ο ερN0τι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα στο Αιτωλικ@ (Κεφαλ@βρυσο). ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεN0χια σε Κεφαλ@βρυσοΓοριαν0δεX-ΜεσοχRρα. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 5.500 τ.N. στα Μαυρον=ρια. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 20.000 τ.N. στον Ξηρι0. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 12.000 τ.N. στη Λυκ@βρυση. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 9.000 τ.N. πλησ?ον ξενοδοχε?ου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4.500 τ.N. στη Μυρ?κη. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 10.000 τ.N. Nε πανοραNικ> θ=α στη Μπι0ρα.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 110 τ.N Nε πανοραNικ> θ=α στη Μυρ?κη σε 1000 τ.N. οικ@πεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη κατοικ?α Nεζον=τα 150 τ.N., 0ριστη κατασκευ>, σε 1200 τ.N οικ@πεδο, στο Ν@στιNο, στην πλατε?α του χωριοB. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 170 τ.N. σε 900 τ.N. οικ@πεδο στο Κλαυσ?. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2000 τ.N. οικοδοN>σιNο, στουX Γοριαν0δεX, κοντ0 στην Αγ. Κυριακ>. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1100 τ.N. στο Κλαυσ?, Nε 0δεια οικοδοN>X 140 τ.N. και @λεX τιX παροχ=X. ΤιN>: 80000 ευρR.

6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικ?α, στο ΚαινοBριο Λοκρ?δοX. Ο 1οX @ροφοX 80 τ.N. χρησιNοποιε?ται σαν αποθ>κη, ενR ο 2οX 100 τ.N. ε?ναι κατοικ>σιNοX. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ ηNιτελ=X σπ?τι σε οικ@πεδο 1.040 τ.N. στον Αγ. ΓεRργιο ΤυNφρηστοB. ΤιN> ευκαιρ?αX: 28.000 ευρR. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια επιπλωN=νη Nεζον=τα 65 τ.N. Nε 2 υ/δ, Nπ0νιο & wc στουX Γοριαν0δεX. ΤιN>: 150.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Nια κατοικ?α πλ>ρωX ανακαινισN=νη στη Ν=α Β?νιανη & Nια κατοικ>σιNη κατοικ?α Nε φωX & νερ@ στην Παλι0 Β?νιανη. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ NεταχειρισN=νη γκαρσονι=ρα Nε πανοραNικ> θ=α, ατοNικ> θ=ρNανση – Nπ@ιλερ, βασικ> επ?πλωση, πλησ?ον πλατε?αX Καρπενησ?ου. Τηλ. 2310-912350. AρεX 1-4 N.N. & 6-8 N.N. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 101 τ.N., υπερυψωN=νο, ισ@γειο, διαNπερ=X, Nε 3 υ/δ, Nπ0νιο, wc, αυτ@νοNη θ=ρNανση, τζ0κι, π@ρτα ασφαλε?αX, αποθ>κη, 4 Nπαλκ@νια, κατασκευ> ‘ 08, στην οδ@ Καφαντ0ρη & Μπουκοβαλα?ων. ΤιN>: 165.000 ευρR. Τηλ. 6977648375. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α 60 τ.N. στο Χαλ?κι Τριχων?δαX. Τηλ. 2107645058, 6974129654. ΠΛΕΙΤΑI νε@κτιστη, ανεξ0ρτητη, π=τρινη και φιλανδικ> Nεζον=τα 107 τ.N. υπερπολυτελοBX κατασκευ>X Nε 1 στρ=NNα περ?που οικ@πεδο Nε

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 350 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη κατοικ?α 100 τ.N., στουX Κορυσχ0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 820 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο, στο κ=ντρο του χωριοB, βλ=πει σε 2 δρ@NουX. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαN=ρισNα 64 τ.N. 1ου ορ@φου, στην οδ@ ΖηνοποBλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στον Κ0τω Ξηρι0. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4100 τ.N. στον επαρχιακ@ δρ@Nο Καρπενησ?ου –ΠρουσοB. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα -διαNερ?σNατα -Nονοκατοικ?εX στη ΛαN?α.

εκπληκτικ> θ=α στο ΒελοBχι 1200N. απ@ Καρπεν>σι προX Καλλιθ=α (Μπι0ρα) στη θ=ση «ΜεσοχRρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑI νε@κτιστη, ανεξ0ρτητη, π=τρινη και φιλανδικ> Nεζον=τα 130 τ.N. υπερπολυτελοBX κατασκευ>X Nε 1550 N. οικ@πεδο Nε εκπληκτικ> θ=α στο ΒελοBχι 1200N. απ@ Καρπεν>σι προX Καλλιθ=α (Μπι0ρα) στη θ=ση «ΜεσοχRρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑΙ σπ?τι 200 τ.N. σε κτ>Nα 5 στρεN., σε κεντρικ@ σηNε?ο, 2’ απ@ την π@λη του Καρπενησ?ου. Ενδε?κνυται και για ταβ=ρναεστιατ@ριο. ΤιN>: 275.000 ευρR. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι=ρα NεταχειρισN=νη, Nε καλοριφ=ρ Nπ@ιλερ και βασικ> επ?πλωση Nε Nεγ0λη θ=α, στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. Τηλ. 2310-912350. 8-10 πN & 3-5 NN. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α 100 τ.N. στο Νεοχωρ0κι Nε N@νωση, κεντρικ> θ=ρNανση, αντισεισNικRν προδιαγραφRν, Nε οικ@πεδο 1800 N., Nε οπωροφ@ρα και καρποφ@ρα δ=ντρα και κλ?Nατα. ΤιN> 65.000 ευρR. Τηλ: 2236031506 κιν. 6976158041. ΠΛΕΙΤΑI ξBλινη Nονοκατοικ?α (2αρι) Nε 1 στρ. οικ@πεδο. ΤιN>: 60.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α 80 τ.N. Nε 2 υ/δ, σε 2 στρ. οικ@πεδο. ΤιN>: 120.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI καλοδιατηρηN=νη Nονοκατοικ?α 80 τ.N. σε οικ@πεδο 250 τ.N., στην Αγ. Παρασκευ>. ΤιN>: 70.000 ευρR. Τηλ. 6973588107.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετZρτη 13 Ιουλhου 2011 / Σελhδα 27

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο 2αρι 53 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση κοντZ στη φοιτητικg εστhα, στη Λαwhα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.w. επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη, απfναντι απi το 4ο Iηw. Σχολεhο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δkο 2αρια wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi Ηφαhστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση, χωρh κοινiχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246.

υρ

Ε

ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΕΙΤΑI σνακ-wπαρ-καφενεhο στην οδi Προυσιωτhσση 4, στην καινοkρια λαϊκg. Τηλ. 6984553367. ΠΛΟΥΝΤΑI fπιπλα, σχεδiν καινοkρια. 2 wονZ κρεβZτια wε τα στρ{wατZ του, 2 κοwοδhνα, 1 fπιπλο καθρfφτη και 1 σαλiνι wπαwποk. Πωλοkνται & τwηwατικZ. Τηλ. 6970590689. ΠΛΕΙΤΑI καφf - σνακ wπαρ απfναντι απi το παλιi ΚΤΕΛ. Τιwg: 35.000 ευρ{. Τηλ. 6974219314. ΠΛΕΙΤΑI τριφkλλι, χορτZρι & Zχυρο. Τηλ. 6932396375. ΠΛΕΙΤΑI επαγγελwατικi ψυγεhο. Τηλ. 6972444346. ΠΛΕΙΤΑΙ καραwπhνα Caesar Guerini Cladius Kalliston σε Zριστη κατZσταση. Τιwg: 1150 ευρ{. Τηλ. 6974466870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο επαγγελwατικi χ{ρο 135 τ.w. στην Γ. ΚαραϊσκZκη 7 & Κατσαντ{νη 1 γωνhα. Τηλ. 6981501171, 6980416337. ΠΛΕΙΤΑI wαντεwfνια ξυλiσοwπα wικρ{ν διαστZσεων wε ικανiτητα θfρwανση 40 τ.w. Τιwg: 120 ευρ{. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI καντhνα 308 MERCEDES. Τηλ. 6970925358, 2237041086. ΠΛΕΙΤΑI εξοπλισwi πανηγυρι{ν (τραπfζια, καρfκλε, 2 φορτηγZ ψυγεhα, ψυγεhα-καταψkκτε, 1 φορτηγi wεταφορZ). Τηλ. 6972772154. ΠΛΕΙΤΑΙ γκρfιντερ 140G , wε air condition γνgσιο & αυτiwατο γρασZρισwα. Τηλ. 6974347164. ΠΛΕΙΤΑI αναψυκτgριο πλgρω εξοπλισwfνο στον πεζiδροwο Καρπενησhου. Τιwg συζητgσιwη. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI επιχεhρηση fτοιwων ενδυwZτων στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 6945776025. ΠΛΕΙΤΑI ταβfρνα πλgρω εξοπλισwfνη, στον Προυσi. Iηw. Αναγνωστiπουλο. Τηλ. 6936884744, 2237080198. ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για αντιπαροχg οικiπεδο 4000 τ.w., εκτi σχεδhου, επικλινf, αwφιθεατρικi, Zρτιο & οικοδοwgσιwο, wε απfραντη θfα, επh του δρiwου ΜεσαwπελιZ – ΚορυσχZδων (Χοkwα) ανZwεσα σε ξεν{νε & πολυτελεh οικhε. Τηλ. 6932708713 ΠΛΕΙΤΑΙ wεζεδοπωλεhο εν λειτουργhα στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ πλgρη εξοπλισwi ταβfρνၠσε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ τριφkλλι & Zχυρο. Τηλ. 6932396375. ΠΛΕΙΤΑΙ κοwwωτgριο wε wεγZλο πελατολiγιο για προσωπικοk λiγου. Τηλ. 6977267285. ΠΛΕΙΤΑΙ σταβλαχυρ{νၠ(καλkβα) στον ΞηριZ. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑΙ κατZστηwα 160 τ.w. στην πρ{ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΠΛΕΙΤΑΙ βοηθητικi χ{ρο wε αποθgκη στον Πρ. Ηλhα. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑI επιχεhρηση ταβfρνα-wπαρ εν λειτουργhα, wε βερZντε & θfα, fναντι Νοσοκοwεhου, λiγω συνταξιοδiτηση. Τηλ. 2237025773, 6972316897. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστgwατα 250 τ.w. το καθfνα g 1 κατZστηwα 500 τ.w. στην πρ{ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο επαγγελwατικi χ{ρο 120 τ.w., στον ΚZτω ΞηριZ (Περιοχg Θεοτiκου). Τηλ. 6977637347. bwπειρη κοπfλα, wε αγZπη για τα παιδιZ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φkλαξη παιδι{ν. Τηλ. 6978517992. Πτυχιοkχο Παιδαγωγικοk Τwgwατο Iηwοτικg Εκπαhδευση Αθην{ν ΠΑΡΑΙΕΙ wαθgwατα σε παιδιZ δηwοτικοk. Τηλ. 6981776955. ΠΛΟΥΝΤΑΙ g ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ξεν{νε στα ΦιδZκια. 12 δωwZτια, καφετfρια, ταβfρνα. Τηλ. 6944427070. 2237023380. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ fνα 2αρι & fνα 4αρι wε αυτiνοwη θfρwανση κοντZ στο 2ο Iηw. Σχολεhο. Τηλ. 6982999433. ΠΛΕΙΤΑΙ επιχεhρηση στην οδi Ζηνοποkλου λiγω συνταξιοδiτηση. Τηλ. 2237023430, 6974114548. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηwα δhπλα στο ΙΚΑ, σε τιwg ευκαιρhα. Τηλ. 6989957988.

Α

κfντρο τη πiλη. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαwfρισwα 100 τ.w., 4ου ορiφου, ανακαινισwfνο, wε τερZστια πfργκολα, στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 75 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Ν. ΣτρZτου 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοkρια πολυκατοικhα, στη ΛαγκαδιZ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισwfνο οροφοδιαwfρισwα wε wεγZλε βερZντε, θfα & αυτiνοwη θfρwανση, fναντι DIA. Τιwg: 300 ευρ{. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε Zριστη κατZσταση, wε αυτiνοwη θfρwανση & τζZκι, στον ΠZνω ΞηριZ. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγiρη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο 2αρι πλησhον Νοσοκοwεhου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 70 τ.w. wε 2 υ/δ, επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, σε ισiγειο 2οροφη οικοδοwg, ανεξZρτητο, διαwπερf, wε απεριiριστη θfα. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαwfρισwα στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο στην οδi Ζηνοποkλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο studio σε καινοkρια πολυκατοικhα wε αυτiνοwη θfρwανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.w., 2ου ορiφου, πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοkριο, ρετιρf, διαwπερf, wε αυτiνοwη θfρwανση, δhπλα στο Γηροκοwεhο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wονοκατοικhα (για σεζiν g wiνιwα) 80 τ.w. πλgρω επιπλωwfνη, wε αυτiνοwη θfρwανση, τζZκι, γκαρZζ & κgπο στον Πρ. Ηλhα. Τιwg: 500 ευρ{. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορiφου wε αυτiνοwη θfρwανση κοντZ στο 2ο Iηw. Σχολεhο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα wε θfα την πλατεhα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορiφου, γωνιακi, ηwιεπιπλωwfνο, πZνω απi την ΤρZπεζα Πειραι{. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση στον ΞηριZ. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιfρα 32 τ.w. ρετιρf, wε wεγZλη βερZντα & θfα, πλησhον wετρi Πανiρwου, στου Αwπελiκηπου. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkρια επιπλωwfνη γκαρσονιfρα κοντZ στον Βερiπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση, δhπλα στο 2ο Iηw. Σχολεhο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρf 55 τ.w στην οδi Σακαλg 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 30 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Ρ. Φεραhου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα 30 τ.w. στην οδi Παπακυριαζg 4, στη Λαwhα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαwπερf wε αυτiνοwη θfρwανση & ελZχιστα κοινiχρηστα, στην aνω Κυψfλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.w., 2ου ορiφου, πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 100 τ.w. wε 2 υ/δ στην οδi Μεγ. ΑλεξZνδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοkριο, κεντρικi, επιπλωwfνο, wε τζZκι & αυτiνοwη θfρwανση. ΕνοικιZζεται & για σεζiν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο επιπλωwfνο 2αρι 55 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση & τζZκι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.w. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πfτρινη επιπλωwfνη wονοκατοικhα 85 τ.w. wε κgπο, στο Μικρi Χωριi. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wεγZλη, καινοkρια, επιπλωwfνη γκαρσονιfρα, χωρh κοινiχρηστα, στη ΛαγκαδιZ. Τιwg: 200 ευρ{. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkριο 4αρι ρετιρf, διαwπερf, wε αυτiνοwη θfρwανση και τζZκι. Τηλ. 2237021061, 6979117800-801. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγεια οικhα 50 τ.w. στο ΜεγZλο Χωριi. κ. aννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα στην οδi Κατσαντ{νη 4. Τιwg προσιτg. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 47 τ.w. σε ισiγειο wονοκατοικhၠπου βλfπει σε αυλg, στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi Αφροδhτη 11, απfναντι απi τη στεγασwfνη λαϊκg αγορZ. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοkρια διαwερhσwατα 75 τ.w. fκαστο, wε τζZκι. Το fνα 2ου iροφο, επιπλωwfνο wε ψυγεhο και κουζhνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.w. περhπου πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση στο 1ο Iηw. Σχολεhο, κοντZ στο ΤΕΙ, στην οδi ΚαφαντZρη & ΝικολZου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkρια γκαρσονιfρα 30 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση κοντZ στο κfντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαwfρισwα 68 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Κολοκοτρ{νη 3. Τηλ. 2104674840, 6977635733, 6937972355. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkριο 2αρι διαwfρισwα wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi ΠZτwου 16 στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι wε αυτiνοwη θfρwανση, πλgρω επιπλωwfνο, wε τζZκι και πZρκινγκ σε νεiκτιστη πολυκατοικhα, στην οδi Χρ. ΚατσZwπα 4, στο δρiwο του Γηροκοwεhου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.w. επιπλωwfνο και wη, στο κfντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkργιο πολυτελf studio, πλgρω επιπλωwfνο – εξοπλισwfνο, χωρh κοινiχρηστα, σε κεντρικi σηwεhο τη πiλη. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα 36 τ.w. πλgρω εξοπλισwfνη, πλησhον δικαστηρhων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα 50 τ.w. wε τζZκι στον Προφgτη Ηλhα. Τηλ. 6976176700.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΒουλγZρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ω εσωτερικg ηλικιωwfνου, κατZκοιτου, παιδιZ, οικιακf εργασhε, καθ{ και δουλειf σε ταβfρνα, πανσιiν. Τηλ. 6992531891. Κυρhα wε πεhρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεkθυνα τη φkλαξη παιδι{ν, απi βρεφικg fω σχολικg ηλικhα, wε δυνατiτητα βοgθειၠκαι στη wελfτη των wαθηwZτων του. Τηλ. 6932988422. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ Zτοwο, το οποhο να διαwfνει στη Λαwhα, αλλZ να εργZζεται στο Καρπενgσι, για την κοινg καθηwερινg wεταφορZ wε στiχο την εξ ηwισεhၠδαπZνη στα fξοδα ταξιδιοk. Τηλ. 6942482261. Πτυχιοkχο wε φροντιστηριακg εwπειρhα & πειθαρχhα ΠΑΡΑΙΕΙ wαθgwατα σε wαθητf Iηwοτικοk & Γυwνασhου θεωρητικg κατεkθυνση. Τιwf προσιτf. Τηλ. 6981657134. ΖΗ Τ εργασhα για κουζhνα, εντi πiλη. Τηλ. 6976088244. Θfλετε να κερδhσετε χρiνο & χρgwα; ΑΝΑΛΑΜΒΑΝ την καταwfτρηση των αποδεhξε{ν σၠγια την Εφορhα. Τηλ. 6974905365. Κυρhα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεkθυνα την φροντhδα ηλικιωwfνων & παιδι{ν. Τηλ. 6973532467. ΖΗ Τ εργασhα ω wπfιwπι σhτερ. Μiνο πρωινf {ρε, εκτi ΣαββZτου & Κυριακg. Με εwπειρhα. Τηλ. 6980069760. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθαρhστρια στη Iοwνhστα. Εξαιρετικf αποδοχf, ΙΚΑ, διαwονg, διατροφg, wεταφορZ. Τηλ. 2237092201, 6973999751. Η Hygiene Service ΖΗ ΤΑ να προσλZβει πωλητf/τριε. Τηλ. 2441072373, 6947439797. Η εισαγωγικg ESPRESSO ΖΗ ΤΑ αντιπρiσωπο για iλο τον νοwi. Μiνο σοβαρf προτZσει. Τηλ. 6946505646. ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργZτη για την AEGEAN POWER (π{ληση ηλεκτρικοk ρεkwατο). Τηλ. 2231027463, 2231045383. Mπf ι wπι σh τερ - κυρhα wε wεγZλη εwπειρhα και παιδαγωγικf γν{σει ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φkλαξη παιδι{ν απογευwατινf και βραδινf {ρε τα Σαββατοκkριακα και τι γιορτf. τηλ. 6973586709. Χειριστg ανυψωτικ{ν wηχανηwZτων wε δhπλωwα ΖΗΤΑ ανZλογη εργασhα. Τηλ. 6909235541. ΑποθηκZριο χειριστg κλαρκ wε προϋπηρεσhα ΖΗ ΤΑ ανZλογη εργασhα. Τηλ. 6977691117. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ συνεργZτε για στελfχωση ασφαλιστικοk γραφεhου στο Καρπενgσι. Τηλ. 2237025902. jρε 9.00-2.00. Κυρhα απi Βουλγαρhα wε πεhρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντhδα ηλικιωwfνων, iχι εσωτερικg, φkλαξη παιδι{ν, καθαριiτητα σπιτι{ν g ξενοδοχεhων, σιδfρωwα. Τηλ. 6942404448. Κυρhα απi Βουλγαρhα wε πεhρα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντhδα ηλικιωwfνων, αρρ{στων, κατZκοιτων, επhση, καθαριiτητα σπιτιοk, σιδfρωwα, φkλαξη παιδι{ν κZθε ηλικhα, σαν εσωτερικg. Τηλ. 6992531891, 2105225317. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθηγgτρια αγγλικ{ν για εργασhα σε φροντιστgριο. Τηλ. 2237025985, 6978896122. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ wοδhστρα για wiνιwη εργασhα στο Καρπενgσι. Πρωινf {ρε. Τηλ. 6946943719. Γυναhκα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φkλαξη ηλικιωwfνων. Τηλ. 6993749690. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σερβιτiρο για εστιατiριο – ψησταριZ. Τηλ. 6974302989. ΖΗΤΕΤΑΙ κυρhα για φροντhδα ηλικιωwfνου. Τηλ. 6948599446. Απiφοιτη ΙΕΚ στελεχ{ν επιχειρgσεων, κZτοχο ECDL, γν{στη αγγλικ{ν, wε προϋπηρεσhα ΖΗ ΤΑ εργασhα πλgρου απασχiληση ω υπZλληλο γραφεhου. Τηλ. 6983153403. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Zτοwο wε γν{σει αγγλικ{ν & Η/Υ να εργαστεh σε τουριστικi γραφεhο. Θα προτιwηθοkν Zτοwα wε εwπειρhα στο τουριστικi αντικεhwενο. Τηλ. 2237080150, 6945396808. ΖΗ Τ εργασhα ω οικιακg βοηθi. Τηλ. 6988331660. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρhα για τη φkλαξη ηλικιωwfνου, στο Μικρi Χωριi Ευρυτανhα. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ εργασhα ω wπfιwπι σhτερ. Τηλ. 6937812252. Κυρhα ΖΗ ΤΑ εργασhα για τη φροντhδα παιδι{ν g ηλικιωwfνων. Τηλ. 6937812252. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρhα για φkλαξη ηλικιωwfνου ατiwου στο Μικρi Χωριi Ευρυτανhα. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ εργασhα ω wπεhwπι σhτερ για παιδιZ ηλικhၠ2-7 ετ{ν. Τηλ. 6970874850. ΖΗ Τ εργασhα για φροντhδα ηλικιωwfνων ατiwων g ω οικιακg βοηθi. Τηλ. 6979300585. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ οικιακg βοηθi για να φροντhζει ηλικιωwfνη κυρhα 3 ηwfρε την εβδοwZδα στην περιο χg Νf ο Iερ wZ τι Μι κροk Χω ριοk. Τη λf φω να επικοινωνhα: 6945644703, 2237041564. Ξε νο δο χεh ο 5 α στf ρων στο Καρ πε νg σι ΖΗ ΤΑ για την στελfχωση τwgwατο Spa φυσιοθεραπευτf / τριε, κοwwωτf τριε, αισθητικοk, Zτοwα για wα νι κιοkρ και πε ντι κιοkρ και Z το wα για την ρε σε ψιiν. Πληροφορhε στο Τηλ. 6938826965. ΖΗΤΕΙΤΑΙ καwαριfρα για τον παραδοσιακi ξεν{ να στα Φι δZ κια. Υ πεk θυ νο κ. Φ{ τη Τηλ. 2237023380, 6944427070. ΖΗ Τ εργασhα ω wπfιwπι σhτερ εντi νοwοk Ευρυτανhα.τηλ: 2237022184. ΖΗ Τ ερ γα σh α πα ντi τk που τηλ: 6973984988.

υτ αν ικ ά

ΑΓΟΡΑΖ αυτοκhνητα g πιστοποιητικZ για απiσυρση. Γι{ργο Παπαδηwητρhου. Τηλ. 6932447939. ΠΛΕΙΤΑI TOYOTA LAND CRUISER LUXURY 3000cc, πετρfλαιο, wοντfλο, 9/2007, 3θυρο, 56.000 χλw. Τιwg: 28.000 ευρ{. Τηλ. 6944317315. ΠΛΕΙΤΑI LAND ROVER FREELANDER II, HSE i6, 68.000 χλw, χρ{wατο γκρι, service αντιπροσωπεhα, airbag 8+, ατρακZριστο, προβολεh οwhχλη, Xenon φ{τα, ABS, ηλεκτρικZ παρZθυρα, κεντρικi κλεhδωwα, ηλεκτρικοh καθρfφτε, CD Player, δερwZτινα καθhσwατα, Cruise Control, αισθητgρၠβροχg, ηλεκτρικZ καθhσwατα. Τιwg: 24.000 ευρ{. Τηλ. 6976762626. ΠΛΕΙΤΑI BMW E36 1600cc, 116hp, wοντfλο ’95, wε διζωνικi κλιwατισwi, ζZντε αλουwινhου 15’’, συναγερwi. ΑτρακZριστο, σε Zριστη κατZσταση. Τιwg συζητgσιwη. Τηλ. 6986648943. ΠΛΕΙΤΑI DAEWOO 800cc, wοντfλο ’00, wε air condition, καινοkρια λZστιχα, wια 4αδα χιονολZστιχα, καινοkριο αwορτισfρ, wε 100.000 χλw. Iεκτi κZθε fλεγχο. Τηλ. 6985800657. ΠΛΕΙΤΑI GOLF 4 1.8 turbo, full extra, 420 hp. Τιwg 10.500 (συζητgσιwη). Τηλ. 6984454849. ΠΛΕΙΤΑΙ SUZUKI GRAND VITARA 1600CC, wοντfλο 8/04, χρ{wα wπεζ wεταλλικi, 95.000 χλw., full extra, βιβλhο service, ατρακZριστο, πρ{το χfρι, ιδι{τη. Τιwg: 8.500 ευρ{. Τηλ. 6976720807. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OCTAVIA, wοντfλο G04, 1800cc, 4x4. Τιwg συζητgσιwη. Τηλ. 6944532365. ΠΛΕΙΤΑΙ YAMAHA CRYPTON X 135cc wε 3.500 χλw, wισi χρiνο εγγkηση αντιπροσωπεhα, χρ{wατο wπλε ηλεκτρhκ, φ{τα xenon, καινοkρια λZστιχα, αγρατζοkνιστο, σχεδiν καινοkριο. Τιwg: 1.900 ευρ{ wετρητοh. Τηλ. 6974826543. ΠΛΕΙΤΑΙ Fiat Panda 1250cc, wοντfλο 11/05, 50.000 χλw, χρ{wατο λαχανh. Τιwg: 5.000 ευρ{. Τηλ. 2237025612, 6978590696. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακZριστο, full extra. Τιwg: 5.800 ευρ{. Τηλ. 6979223694. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, wοντfλο 2002 wε 75000km. Iιαθfτει κλιwατισwi, υδραυλικi τιwiνι, υπολογιστg ταξιδιοk, ηλεκτρικZ παρZθυρα εwπρi, συναγερwi. Πρiσφατο wεγZλο servis και καινοkργια λZστιχα. Τιwg 3500 ευρ{. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, wοντfλο ‘98, 110.000 χλw, σε αρhστη κατZσταση, wε ηλ. παρZθυρα & καθρfφτε, A/C, συναγερwi, immobilizer. Iεκτi κZθε fλεγχο. Τιwg: 6.000 ευρ{ wετρητZ. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρZσινο, wε 54.000 χλw. Τιwg: 2.900 ευρ{. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, wοντfλο ’93, 188.000 χλw, χρ{wα λευκi. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρh τεκwgριο, 78.000 χλw., wοντfλο 2003, σε Zριστη κατZσταση, φυλZσσεται σε γκαρZζ. Iεκτi κZθε fλεγχο. Τιwg: 14.500 ευρ{. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, wε σχZρε οροφg, προβολεh οwhχλη, συναγερwi, Air Condition, υδραυλικi τιwiνι, ρZδιο CD MP3, σε Zριστη κατZσταση. Τιwg 6.500 ευρ{. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑΙ κλοkβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, wε κεντρικi κλεhδωwα, σκZρε φiρτωση, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιwg: 9.500 ευρ{. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, wοντfλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο DAIHATSU SARAH 4x4, 1300cc, wοντfλο ’91, χρ{wατο wπλε, σε καλg κατZσταση. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, wοντfλο 2000 & χρ{wατο wπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 wοντfλο ’93, βενζινοκhνητο, καταλυτικi wε καινοkρια λZστιχα και αwορτισfρ. Αλλαγg και wε wικροwεσαhο ΙΧ επιβατικi wοντfλο 2001 και νεiτερο. Τιwg: 4.000 ευρ{, συζητgσιwη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε Zριστη κατZσταση wε δερwZτινα καθhσwατα, κοτσαδiρο, ηλιοροφg. Τιwg: 14.000 ευρ{. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, wοντfλο ’99. aδεια για αγροτικi- επαγγελwατικi. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 wZρκၠMAZDA TRIBUTE 2000cc, wοντfλο 2003, χρ{wατο wπλε, ατρακZριστο, wε ζαντολZστιχα, ηλιοροφg, δερwZτινα καθhσwατα, pull bar, σχZρα σκι, mp3 player, ηχοσgστηwα, full extra, wε 100.000 χλw. Iεκτi κZθε fλεγχο. Τιwg ευκαιρhα: 10.500 ευρ{. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο Renault Laguna 1600cc, wοντfλο 2001, χρ{wατο ασηwh πfρλα, 78.000 χλw., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτικi MITSUBISHI L200, 4x4, πολλZ extra σε πολk καλg κατZσταση. Τιwg συζητgσιwη. Τηλ. 6974466781. ΠΛΕΙΤΑΙ TOYOTA STARLET 1000cc, wοντfλο ’90. Τιwg: 1.500 ευρ{. Τηλ. 6945701452. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο Nissan Primera 1600cc, wοντfλο ’98, σε Zριστη κατZσταση, προστατευwfνο σε γκαρZζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, wοντfλο ’98, ατρακZριστο. Iεκτi κZθε fλεγχο. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο PAJERO PANIN 1800cc, wε ζZντε αλουwινhου, χρ{wατο ασηwh, σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 2237024564. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο MITSUBISHI CARISMA 1600cc, wοντfλο 2000, 150.000 χιλ., Τηλ. 6947840657. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο HYUDAI ACCENT 1400cc, wοντfλο 2002, full extra, wε air condition. Τιwg: 3.200 ευρ{. Τηλ. 6978720243. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο wZρκၠSUZUKI SAMURAI, cabrio, 1800cc, wοντfλο 2000, wε 70.000 χλw., σε Zριστη κατZσταση. Τιwg: 5:000 ευρ{. Τηλ. 6972288467.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εξοχικg wονοκατοικhα 95 τ.w. πλgρω επιπλωwfνη, wε θfα, για 2 οικογfνειε, στου ΚορυσχZδε. Τιwg πολk καλg. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkρια επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 40 τ.w., 2ου ορiφου, wε τζZκι, ηλιακi θερwοσhφωνα, αυτiνοwη θfρwανση & hντερνετ στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237023221, 6981452239. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 30 τ.w. στην οδi Νικ. ΣτρZτου 8. Τηλ. 6972869670. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 80 τ.w., διαwπερf, fναντι ΚΤΕΛ. Τηλ. 2237023754, 6974409450. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi ΠZτwου 16, στον Προφgτη Ηλhα. Τηλ. 2237025328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα 40 τ.w. 1ου ορiφου, επιπλωwfνη, wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Γενναδhου 6. Τηλ. 6973243114. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, 1ου ορiφου, wε αυτiνοwη θfρwανση κοντZ στο 2ο Iηw. Σχολεhο. Τηλ. 2237023311, 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkριο επιπλωwfνο g wη 2αρι wε αυτονοwhα κοντZ στο ΤΕΙ. Τιwg προσιτg. Τηλ. 6978850990. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωwfνε νεiδwητε γκαρσονιfρε στη ΛαγκαδιZ. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wονοκατοικhα στην παραλhα Ραχ{ν Φθι{τιδၠγια θερινg g χειwερινg περhοδο. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλgρω επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση, τζZκι, χωρh κοινiχρηστα, wε υπfροχη θfα στην οδi Γενναδhου 5. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 3αρι & 4αρι 1ου ορiφου, wε αυτiνοwη θfρwανση στον οδi Χαρ. Τρικοkπη 26. Τηλ. 2237023734, 6979169582. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 83 τ.w., επιπλωwfνο g wη, στην οδi ΚαραϊσκZκη 9. Τηλ. 2237024994, 6977532793. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 85 τ.w. στην οδi Γ. Κονδkλη 13, κοντZ στην Εφορhα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελwατικi χ{ρο wε wικρg κουζhνα & wπZνιο στην οδi Γ. Κονδkλη 13, κοντZ στην Εφορhα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 60 τ.w. στην οδi Ζαχ. Παπαντωνhου 2, πZνω απi τα γραφεhα τη Ν.I., κοντZ στην κεντρικg πλατεhα Καρπενησhου. Ιδανικi και για επαγγελwατικg στfγη. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στη Θεσσαλονhκη, πλησhον Πανεπιστηwhου, ιδανικi για 1-2 φοιτητf. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο διαwfρισwα wε 2 υ/δ, ανεξZρτητο, διαwπερf, wε wερικg επhπλωση στον ΞηριZ. Τιwg: 250 ευρ{. Τηλ. 2237080601, 6985645859.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη wονοκατοικhα 90 τ.w. wε 2 υ/δ, 2 wc, κουζhνα, σαλiνι. Τηλ. 6977252320. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wονοκατοικhα wε 2 υ/δ, καθιστικi, κουζhνα, wπZνιο, αποθgκη, θfρwανση & κgπο στο Μεγ. Χωριi. Τηλ. 6972440396. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 75 τ.w., 1ου ορiφου, επh τη οδοk Αθ. Καρπενησι{τη. Τηλ. 6972162956. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα wε αυτiνοwη θfρwανση, πZρκινγκ, χωρh κοινiχρηστα. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkρια ευρkχωρη γκαρσονιfρα 35 τ.w. 1ου ορiφου, wε αυτiνοwη θfρwανση & καινοkρια επhπλωση, κοντZ στο 2ο Iηw. Σχολεhο. Τιwg λογικg. Τηλ. 2237024543. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 92 τ.w., wε αυτiνοwη θfρwανση, 2 υ/δ, 2 wπZνια, κουζhνα, αποθgκη, στην οδi Ν. ΣτρZτου. Τηλ. 2237024424, 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη καινοkρια γκαρσονιfρα στην Νικ. ΣτρZτου & Ιεροwνgwονο. Τηλ. 6972161066, 6973779317. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ επιπλωwfνε γκαρσονιfρε. Τιwg λογικg. Τηλ. 2237023891. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδi Εθν. ΑντιστZσεω 5. Τηλ. 2109735481, 6974339392. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελwατικi χ{ρο 40 τ.w. κZτω απi τη IΟΥ Καρπενησhου. Ιδανικi για γραφεhο g wικρi κατZστηwα. Τηλ. 6949198770. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο 3αρι wε τζZκι στον Πρ. Ηλhα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 45 τ.w. πλgρω επιπλωwfνο και εξοπλισwfνο, στον οδi Χαρ. Τρικοkπη 41. Τηλ. 2237023604. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα 35 τ.w. 3ου ορiφου, πλgρ ω επ ιπλωwfνη, wε ασανσfρ, π Zν ω απ i την τρZπεζα Πειραι{ . Τιwg πολk καλg. Τηλ. 2237023958, 6973707675. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηwα στην οδi Σπ. ΤσιτσZρα 6. Τιwg λογικg. Τηλ. 6944548038. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 35 τ.w. 1ου ορiφου, στην οδi Αγ. ΝικολZου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηwα 40 τ.w. επh τη Ζηνοποkλου 37 (fναντι IΕΗ). Τηλ. 2237024480. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 105 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση, wπiιλερ, wiνωση, χωρh κοινiχρηστα, wε απεριiριστη θfα, στην οδi Ιατρhδου. Τηλ. 2231021371. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορiφου, στην οδi Iωδ{νη 6, στη Λαwhα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαwfρισwα wε αυτiνοwη θfρwανση & τζZκι, σε Zριστη κατZσταση, στην οδi ΠZτwου. Κ. Κικg. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi ΠZτwου. Κ. Κικg. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδi Κυθgρων & Ζακkνθου, στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα στην οδi Αγ. ΝικολZου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 120 τ.w., 4ου ορiφου, wε 3 υ/δ, στην οδi Κατσαντ{νη 2. ΚατZλληλο και για γραφεhα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, δhπλα στο 3ο Iηw. Σχολεhο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλgρω επιπλωwfνη wεζονfτα 45 τ.w. πλησhον 1ου Iηw. Σχολεhου. Τηλ. 6974710271. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wεγZλο ισiγειο 3αρι wε αυτiνοwη θfρwανση, επh τη Ν. ΣτρZτου & Στ. Γρανhτσα 7, κοντZ στο 2ο Iηw. Σχολεhο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.w. 2ου ορiφου, χωρh κοινiχρηστα, wε αυτiνοwη θfρwανση, τζZκι & βερZντε γkρω-γkρω, κοντZ στου Αγ. ΕυρυτZνε. Τιwg: 300 ευρ{. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα στην ΠZτρα, δhπλα στο ΤΕΙ. Προτιwοkνται ΕυρυτZνε φοιτητf. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροkwπα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρkχωρο, 3ου ορiφου, στο

Ν Ε

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ

ΠΛΕΙΤΑI κατZστηwα 110 τ.w. wε υπiγειο 110 τ.w. και 1ο iροφο 79 τ.w. +20 τ.w., στο κfντρο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤYΝΙΟΥ. Τηλ. 6973233611. ΠΛΕΙΤΑI διαwfρισwα ενιαhου χ{ρου ισογεhου κατοικhၠ34 τ.w. χωρh κοινiχρηστα, δhπλα στον πεζiδροwο τη κεντρικg πλατεhၠστον Αγ. Κων/νο και σε απiσταση 100w απi το λιwZνι. Τιwg: 34.000 ευρ{ (διαπραγwατεkσιwη). Τηλ. 22350 32184, 6947908488. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορiφου, wε αυτονοwhα θfρwανση, επh τη οδοk Ιατρhδου. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα δkο δωwατhων, χολ, κουζhνα, wπZνιο πλησhον πλατεhα. Τιwg ευκαιρhα. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkριο επιπλωwfνο 2αρι για του καλοκαιρινοk wgνε. Τηλ. 6978850990. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο 4αρι χωρh κοινiχρηστα, wε τζZκι, στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6976899180. ΖΗ Τ εργασhα παντi τkπου. Εhwαι νοσοκiwα και φυσιοθεραπεkτρια 55 ετ{ν. Iουλεkω χωρh ρεπi. Κα Κατερhνα. Τηλ. 6997682524.


Ανακοινώσεις Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ3ρτη 13 ΙουλCου 2011 / ΣελCδα 28

ΑΝΑΚΟΙΝ2ΣΗ ΑνακοινVνουRε Dτι σERφωνα Rε τι\ ισχEουσε\ διατ3ξει\ του 3ρθρου 14 του Ν.998/79 και Rετ3 απD αCτηση του Τσολι3 Νικολ3ου, κατοCκου ΛαRCα\ εκδDθηκε ταυτ3ριθRη Πρ3ξη χαρακτηρισRοE τη\ ΥπηρεσCα\ Rα\ σERφωνα Rε την οποCα η Aκταση συνολικοE εRβαδοE 5.992,53 τ.R. στη θAση «ΚουλοEρι» του οικισRοE Αγ. ΠαρασκευB\ τη\ Τ.Κ. "οRιανVν τη\ ".Ε. ΚτηRενCων του "BRου ΚαρπενησCου του ΝοRοE ΕυρυτανCα\ χαρακτηρCζεται ω\ εξB\: 1) Το ΤRBRα 1 τη\ παραπ3νω Aκταση\ εRβαδοE 4.034,27 τ.R. ω\ Rη δασικοE χαρακτBρα που ανBκει στην παρ3γραφο 6α' του 3ρθρου 3 του Ν. 998/79. 2) Το ΤRBRα 2 τη\ παραπ3νω Aκταση\ εRβαδοE 1.958,26 τ.R. ω\ δασικοE χαρακτBρα που ανBκει ω\ προ\ την RορφB στην παρ. 1 του 3ρθρου 3 του Ν.998/79 Dπω\ ισχEει σBRερα- και ω\ προ\ την κατηγορCα στην παρ. 1 ε' του Cδιου ΝDRου. Κατ3 τη\ πρ3ξη\ του "ασ3ρχη επιτρAπονται αντιρρBσει\, εντD\ δEο (2) RηνVν απD την τελευταCα δηRοσCευσB τη\, ενVπιον τη\ Α/θRια\ Ε.Ε.".Α. Ν. ΕυρυτανCα\. ΑντCτυπο τη\ εν λDγω Πρ3ξη\ Rε το τοπογραφικD δι3γραRRα που τη συνοδεEει εστ3λη στη ".Ε. ΚτηRενCων του "BRου ΚαρπενησCου για την αν3ρτησB τη\ επC Aνα RBνα στο "ηRοτικD Κατ3στηRα. ΠερισσDτερε\ πληροφορCε\ δCνονται στην ΥπηρεσCα Rα\ τι\ εργ3σιRε\ ηRAρε\ και Vρε\.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ "ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ "ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓ2Ν ΥΠΟ"ΟΜΗΣ Τ.Κ. "ΟΜΝΙΣΤΑΣ» ΧΡΗΜΑΤΟ"ΟΤΗΣΗ: Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΥΡ2 (ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2011 ΧΡΗΣΗ: 2011 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 06/07/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ "ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο "BRαρχο\ ΚαρπενησCου, προκηρEσσει ανοιχτD διαγωνισRD που θα διεξαχθεC σERφωνα Rε το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικ3 του διατ3γRατα, το Ν.3263/2004 και το Ν.3669/08, Dπω\ αυτ3 ισχEουν κατ3 την ηRεροRηνCα αποστολB\ τη\ ΠερCληψη\ "ιακBρυξη\ για δηRοσCευση στον ΕλληνικD τEπο, Rε το σEστηRα προσφορ3\ Rε ενιαCο ποσοστD Aκπτωση\ σERφωνα Rε τι\ διατ3ξει\ του 3ρθρου 5 του Ν.3669/08 «ΚωδικοποCηση τη\ νοRοθεσCα\ κατασκευB\ δηRοσιVν Aργων» για την αν3δειξη RειοδDτη εκτAλεση\ εργασιVν κατασκευB\ του Aργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓ2Ν ΥΠΟ"ΟΜΗΣ Τ.Κ. "ΟΜΝΙΣΤΑΣ», Rε προϋπολογισRD 30.000,00 ευρV Rε Φ.Π.Α. εκ των οποCων 17.699,00 ευρV για εργασCε\, 3.185,82 ευρV για Γ.Ε. & Ο.Ε., 3.132,72. ευρV για απρDβλεπτα, 372,70 ευρV για αναθεVρηση και 5.609,76 ευρV για ΦΠΑ (23%). 2. Οι ενδιαφερDRενοι RποροEν να παραλ3βουν τα συRβατικ3 τεEχη του διαγωνισRοE ("ιακBρυξη, ΣυγγραφB ΥποχρεVσεων κ.λπ.) απD την Aδρα τη\ υπηρεσCα\ οδD\ Ν. ΤσαRποEλα 2 ΚαρπενBσι, RAχρι τι\ 28/07/2011 Rε την καταβολB υπAρ "BRου ΚαρπενησCου του ποσοE των 20,00 ευρV. Η διακBρυξη του Aργου Aχει συνταχθεC κατ3 το εγκεκριRAνο απD τον υπουργD ΠΕΧ2"Ε

υπDδειγRα τEπου Β. ΠληροφορCε\ στο τηλAφωνο 22373-51404, FAX 22373-51420 αρRDδιο\ υπ3λληλο\ για επικοινωνCα ΤσελεπB\ "ηRBτριο\ (36076 ΚρCκελλο) και 2237089075, FAX επικοινωνCα\ 2237025411, αρRDδιο\ υπ3λληλο\ για επικοινωνCα ΦακCτσα\ ΒασCλειο\ (Νικ. ΤσιαRποEλα 2, 361 00 ΚαρπενBσι). 3. Ο διαγωνισRD\ θα διεξαχθεC την 2η του RBνα ΑυγοEστου 2011 ηRAρα ΤρCτη και Vρα 10:00 π.R. (λBξη παραλαβB\ προσφορVν), στα ΓραφεCα του "BRου ΚαρπενησCου. Αν για οποιονδBποτε λDγω δε διεξαχθεC η δηRοπρασCα την προαναφερθεCσα ηRεροRηνCα B αν διεξαχθεC Rεν αλλ3 δεν κατατεθεC καRι3 προσφορ3, θα διενεργηθεC σε νAα ηRεροRηνCα που θα καθορCσει Rε πρ3ξη τη\ η ΠροϊσταRAνη ΑρχB και η οποCα θα γνωστοποιηθεC Rε τηλεοRοιοτυπCα πAντε (5) τουλ3χιστον ηRAρε\ πριν τη νAα ηRεροRηνCα σε Dσου\ Aλαβαν τεEχη του διαγωνισRοE και την Cδια Vρα (10:00 π.R.). Η Cδια διαδικασCα RπορεC να επαναληφθεC και δεEτερη φορ3 Rε του\ Cδιου\ Dρου\ και προϋποθAσει\. 4. Στο διαγωνισRD γCνονται δεκτοC α) ηRεδαποC διαγωνιζDRενοι, RεRονωRAνοι B σε κοινοπραξCα, εγγεγραRRAνοι στο Μ.Ε.ΕΠ που τηρεCται στη Γ.Γ.".Ε. του Υ.ΠΕ.Χ2.".Ε., εφDσον ανBκουν στην Α1 B Α2 B 1η τ3ξη για Aργα κατηγορCα\ Ο"ΟΠΟΙΙΑΣ. β) ΠροερχDRενε\ απD κρ3τη RAλη τη\ ΕυρωπαϊκB\ =νωση\ B του ΕυρωπαϊκοE ΟικονοRικοE ΧVρου (Ε.Ο.Χ) B τη\ Σ.".Σ. του Π.Ο.Ε., Dπου τηροEνται επCσηRοι κατ3λογοι αναγνωρισRAνων εργοληπτVν, εφDσον εCναι εγγεγραRRAνε\ σε αυτοE\ και σε τ3ξη και κατηγορCα αντCστοιχη Rε την Α1 B Α2 B 1η τ3ξη για Aργα

κατηγορCα\ Ο"ΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτBτω\ Aδρα\ του ΕλληνικοE ΜητρVου ΜΕΕΠ. γ) ΠροερχDRενε\ απD ω\ ανωτAρω β κρ3τη, στα οποCα δεν τηροEνται επCσηRοι κατ3λογοι αναγνωρισRAνων εργοληπτVν, εφDσον αποδεικνEουν Dτι Aχουν εκτελAσει Aργα παρDRοια Rε το δηRοπρατοERενο, απD ποιοτικB και ποσοτικB 3ποψη. δ) ΚοινοπραξCε\ ΕργοληπτικVν ΕπιχειρBσεων των παραπ3νω περιπτVσεων α, β και γ σε οποιονδBποτε συνδυασRD RεταξE του\, υπD του\ Dρου\ του 3ρθρου 16 παρ. 7 του π.δ. 3669/85 (ΚοινοπραξCα στην Cδια κατηγορCα) και υπD τον Dρο Dτι κ3θε ΕργοληπτικB ΕπιχεCρηση θα συRRετAχει στο κοινοπρακτικD σχBRα Rε ποσοστD Dχι RικρDτερο του 25% τη\ καλοERενη\ κατηγορCα\. ε) ΚοινοπραξCε\ εργοληπτικVν επιχειρBσεων για την κ3λυψη των διαφDρων κατηγοριVν των εργασιVν του Aργου υπD του\ Dρου\ τη\ παρ. 3 του 3ρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ"Ε). στ) ΕγγεγραRRAνε\ επιχειρBσει\ στα ΝοRαρχιακ3 ΜητρVα Rε αντCστοιχο Dριο για Aργα Ο"ΟΠΟΙΑΣ. 5. Για τη συRRετοχB στο διαγωνισRD απαιτεCται η κατ3θεση εγγυητικB\ επιστολB\ Eψου\ 480,35 ευρV και ισχEο\ τουλ3χιστον 210 ηRερVν, Rετ3 την ηRAρα διεξαγωγB\ του διαγωνισRοE και απευθEνεται προ\ τον "BRο ΚαρπενησCου. Ο χρDνο\ ισχEο\ των προσφορVν εCναι 180 ηRAρε\. Το Aργο χρηRατοδοτεCται απD πιστVσει\ Σ.Α.Τ.Α. του "BRου ΚαρπενησCου. ΠροκαταβολB δε θα χορηγηθεC και η δαπ3νη δηRοσCευση\ τη\ παροEση\ βαρEνει την αν3δοχο επιχεCρηση.

που Aχει Aδρα στο ΚαρπενBσι (οδD\ ΚατσαντVνη 2). Στη δηRοπρασCα, σERφωνα Rε τι\ διατ3ξει\ του Ν.3669/08 γCνονται δεκτA\: 1. ΜεRονωRAνε\ εργοληπτικA\ επιχειρBσει\: α. ΕγγεγραRRAνε\ στο ΜητρVο ΕργοληπτικVν ΕπιχειρBσεων που τηρεCται στη ΓΓ"Ε του Υ.ΠΕ.Χ2.".Ε., εφDσον ανBκουν στην Α1 τ3ξη για Aργα κατηγορCα\ Ο"ΟΠΟΙΙΑΣ και 3νω Rε του\ ισχEοντε\ περιορισRοE\ ω\ προ\ τα κατVτερα Dρια καθV\ και εργοληπτικA\ επιχειρBσει\ εγγεγραRRAνε\ στα ΝοRαρχιακ3 ΜητρVα αντιστοCχου προϋπολογισRοE για Aργα Ο"ΟΠΟΙΙΑΣ. β. ΠροερχDRενε\ απD κρ3τη RAλη τη\ ΕυρωπαϊκB\ =νωση\ B του ΕυρωπαϊκοE ΟικονοRικοE ΧVρου (Ε.Ο.Χ.), B απD κρ3τη που Aχουν υπογρ3ψει την συRφωνCα για τι\ "ηRDσιε\ ΣυRβ3σει\ (Σ.".Σ.) του ΠαγκDσRιου ΟργανισRοE ΕRπορCου (Π.Ο.Ε.), στα οποCα τηροEνται επCσηRοι κατ3λογοι αναγνωρισRAνων εργοληπτVν, εφDσον εCναι εγγεγραRRAνε\ σε αυτοE\ και σε τ3ξη και κατηγορCα αντCστοιχη Rε τι\ καλοERενε\ του ΕλληνικοE ΜητρVου ΜΕΕΠ. γ. ΠροερχDRενε\ απD ω\ ανωτAρω β' κρ3τη, στα οποCα δεν τηροEνται επCσηRοι κατ3λογοι αναγνωρισRAνων εργοληπτVν, εφDσον αποδεικνEουν Dτι Aχουν εκτελAσει Aργα παρDRοια Rε το δη-

RοπρατοERενο, απD ποιοτικB και ποσοτικB 3ποψη. 2. ΚοινοπραξCε\ ΕργοληπτικVν ΕπιχειρBσεων των παραπ3νω περιπτVσεων α, β και γ σε οποιονδBποτε συνδυασRD RεταξE του\, υπD του\ Dρου\ του 3ρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (ΚοινοπραξCα στην Cδια κατηγορCα), υπD τον Dρο Dτι κ3θε ΕργοληπτικB ΕπιχεCρηση θα συRRετAχει στο κοινοπρακτικD σχBRα Rε ποσοστD Dχι RικρDτερο του 25% τη\ καλοERενη\ κατηγορCα\. Η ΕγγEηση για την συRRετοχB στη "ηRοπρασCα, ορCζεται σε 820,00 ΕΥΡ2, δηλαδB ποσοστD 2% τη\ προϋπολογιζDRενη\ δαπ3νη\ του =ργου που δηRοπρατεCται, σERφωνα Rε το 3ρθρο 24 του Ν,3669/08 και την αν3λογη στρογγEλευση. Το Aργο προϋπολογισRοE 50.000,00 ευρV Rε το ΦΠΑ χρηRατοδοτεCται απD του\ ΚΑΠ τη\ ΠεριφAρεια\ Στερε3\ Ελλ3δα\ 2011 Rε υπ3ρχουσα πCστωση 50.000,00 ευρV. ΠερισσDτερε\ πληροφορCε\ παρAχονται στα γραφεCα τη\ "ΤΕ, οδD\ ΚατσαντVνη 2, ΚαρπενBσι, 36100, τηλAφωνο 22370 80231, Dπου και διατCθενται τα ΣυRβατικ3 ΤεEχη "ηRοπρ3τηση\ RAχρι και την ΠARπτη 4 ΑυγοEστου 2011.

Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ "ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ2ΜΕΝΗ "ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛ ΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ"ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ "ΙΕΥΘΥΝΣΗ "ΑΣ2Ν & ΑΓΡΟΤΙΚ2Ν Υ ΠΟΘΕΣΕ2Ν "ΙΕΥΘΥΝΣΗ "ΑΣ2Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ "ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ Φουρν3\ 2-5-2011 ΑριθR. Πρωτ. 290

υτ αν ικ ά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ "ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ "ΙΑΓ2ΝΙΣΜΟΥ ΑνακοινVνουRε Dτι το T.E.I. ΛαRCα\ προκηρEσσει ΠρDχειρο ΜειοδοτικD "ιαγωνισRD, Rε σφραγισRAνε\ προσφορA\, Rε κριτBριο αξιολDγηση\ την χαRηλDτερη τιRB αν3 ΕνDτητα, για την Αν3δειξη ΑναδDχου, που θα αναλ3βει: Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: «την ΚατασκευB ΦρεατCου Αποστρ3γγιση\ υπDγειων υδ3των πλησCον του ΝAου ΚτιρCου ΓραφεCων του T.E.I. ΛαRCα\ και ΣEνδεση ΦρεατCου ΥδροσυλλογB\ Rε το ΚεντρικD "Cκτυο απορροB\ οRβρCων υδ3των». - ΠροϋπολογισRD\: 8.111,00 ευρV ΣυRπεριλαRβανοRAνου του αναλογοEντο\ Φ.Π.Α. 23%, σε β3ρο\ του Κ.Α.Ε. 0863. Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: «τον ετBσιο Aλεγχο και συντBρηση των πυροσβεστBρων του Τ.Ε.Ι. ΛαRCα\ και των ΠαραρτηR3των του». ΠροϋπολογισRD\: 3.800,00 ευρV ΣυRπεριλαRβανοRAνου του αναλογοEντο\ Φ.Π.Α. 23%, σε β3ρο\ του Κ.Α.Ε. 1352. Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ: «την ΠροRBθεια και ΤοποθAτηση ΥδραυλικοE ΑνελκυστBρα για <τοRα Rε ΕιδικA\ Αν3γκε\ (Α.Μ.Ε.Α.) στο κτCριο τη\ ΒιβλιοθBκη\ του T.E.I. ΛαRCα\». -ΠροϋπολογισRD\: 16.940,00 ευρV ΣυRπεριλαRβανοRAνου του αναλογοEντο\ Φ.Π.Α. 23%, σε β3ρο\ του K.A.E. 1899α. Οι προσφAροντε\ Aχουν δικαCωRα συRRετοχB\ σε RCα B περισσDτερε\ ΕνDτητε\ B στο ΣEνολο του "ιαγωνισRοE.

Η αξιολDγηση των προσφορVν θα γCνει Rε κριτBριο την χαRηλDτερη τιRB αν3 ενDτητα και Dχι για το σEνολο του διαγωνισRοE. Οι ΤεχνικA\ ΠροδιαγραφA\, αναφAρονται αναλυτικ3 στην "ιακBρυξη του "ιαγωνισRοE. ΗRεροRηνCα λBξη\ υποβολB\ προσφορVν: η 7.9.2011 και Vρα 10.00 π.R., στο ΤRBRα "ιοικητικB\ ΜAριRνα\ και ΠρωτοκDλλου του Τ.Ε.Ι. ΛαRCα\. ΗRεροRηνCα αποσφρ3γιση\ των προσφορVν: η 7.9.2011 και Vρα 10.00 π.R., στο γραφεCο No 118 στο ΙσDγειο, του ΝAου "ιοικητηρCου, του Τ.Ε.Ι. ΛαRCα\. ΑντιπροσφορA\ δεν γCνονται δεκτA\ (ΑπDφαση ΣυRβουλCου του T.E.Ι. ΛαRCα\ αριθR. 207/163-2000). @ποιο\ απD του\ προσφAροντε\ επιθυRεC να παραστεC στη δηRοπρασCα, πρAπει να το δηλVσει Rε την κατ3θεση τη\ προσφορ3\ του. Η αποσφρ3γιση των προσφορVν θα γCνεται δηRDσια απD την ΕπιτροπB διενAργεια\ του διαγωνισRοE. "ιακηρEξει\ θα δCνονται απD το ΤRBRα ΜισθοδοσCα\, ΑποζηRιVσεων, ΠροRηθειVν & ΠεριουσCα\ του T.E.I. ΛαRCα\, καθηRεριν3 κατ3 τι\ εργ3σιRε\ ηRAρε\ και Vρε\, εφDσον κατατεθεC απD τον ενδιαφερDRενο το ποσD των "Aκα ΕυρV (10 ευρV) στον λογαριασRD του T.E.I. ΛαRCα\ στη ΣυνεταιριστικB Τρ3πεζα ΛαRCα\ 074-1010665977020013. ΠληροφορCε\ RποροEν να ζητοEν οι ενδιαφερDRενοι στα τηλAφωνα: 22310 - 60105, 22310 60273, 22310 - 60110 και 22310 - 60158.

Ν Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ "ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤεχνολογικD ΕκπαιδευτικD ?δρυRα T.E.I. ΛΑΜΙΑΣ ΛαRCα 8.7.2011 ΑριθR. Πρωτ. 3786

Aχει Aδρα στο ΚαρπενBσι (οδD\ ΚατσαντVνη 2). Στη δηRοπρασCα, σERφωνα Rε τι\ διατ3ξει\ του Ν.3669/08 γCνονται δεκτA\: 1. ΜεRονωRAνε\ εργοληπτικA\ επιχειρBσει\: α. ΕγγεγραRRAνε\ στο ΜητρVο ΕργοληπτικVν ΕπιχειρBσεων που τηρεCται στη ΓΓ"Ε του Υ.ΠΕ.Χ2.".Ε., εφDσον ανBκουν στην Α1 τ3ξη για Aργα κατηγορCα\ Ο"ΟΠΟΙΙΑΣ και 3νω Rε του\ ισχEοντε\ περιορισRοE\ ω\ προ\ τα κατVτερα Dρια καθV\ και εργοληπτικA\ επιχειρBσει\ εγγεγραRRAνε\ στα ΝοRαρχιακ3 ΜητρVα αντιστοCχου προϋπολογισRοE για Aργα Ο"ΟΠΟΙΙΑΣ. β. ΠροερχDRενε\ απD κρ3τη RAλη τη\ ΕυρωπαϊκB\ =νωση\ B του ΕυρωπαϊκοE ΟικονοRικοE ΧVρου (Ε.Ο.Χ.), B απD κρ3τη που Aχουν υπογρ3ψει την συRφωνCα για τι\ "ηRDσιε\ ΣυRβ3σει\ (Σ.".Σ.) του ΠαγκDσRιου ΟργανισRοE ΕRπορCου (Π.Ο.Ε.), στα οποCα τηροEνται επCσηRοι κατ3λογοι αναγνωρισRAνων εργοληπτVν, εφDσον εCναι εγγεγραRRAνε\ σε αυτοE\ και σε τ3ξη και κατηγορCα αντCστοιχη Rε τι\ καλοERενε\ του ΕλληνικοE ΜητρVου ΜΕΕΠ. γ. ΠροερχDRενε\ απD ω\ ανωτAρω β' κρ3τη, στα οποCα δεν τηροEνται επCσηRοι κατ3λογοι αναγνωρισRAνων εργοληπτVν, εφDσον αποδεικνEουν Dτι Aχουν εκτελAσει Aργα παρDRοια Rε το δη-

υρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ "ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ"ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ "ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ2Ν ΕΡΓ2Ν ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο"ΙΚΟΥ "ΙΚΤΥΟΥ "ΑΦΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 ΕΥΡ2 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. ΚαρπενBσι, 7-7-11 Αρ. Πρωτ. 1034/7-7-2011

Ο ΠρDεδρο\ του T.E.I. ΛαRCα\ Καρκ3νη\ ΣταEρο\ ΚαθηγητB\

Ε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ "ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ΠεριφAρεια Στερε3\ Ελλ3δα\, ΠεριφερειακB ΕνDτητα ΕυρυτανCα\, Eστερα απD την απDφαση 921/23-06-2011 εγκρCθηκαν τα τεEχη δηRοπρ3τηση\ για την εκτAλεση του =ργου: «Αποκατ3σταση κατολισθαCνοντο\ τRBRατο\ οδικοE δικτEου "3φνη - ΜαυροR3τα» προϋπολογισRοE 60.000,00 ΕΥΡ2 Rε το ΦΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

"ηRDσιο ΜειοδοτικD "ιαγωνισRD Rε σφραγισRAνε\ προσφορA\ και σEστηRα προσφορ3\ Rε ενιαCο ποσοστD Aκπτωση\ (3ρθρο 5 του Ν.3669/08) για την εκτAλεση του παραπ3νω =ργου. Ο διαγωνισRD\ θα γCνει απD αρRDδια ΕπιτροπB στι\ 23/08/2011 ηRAρα ΤρCτη στι\ 10,00 το πρωC (Vρα λBξη\ επCδοση\ των προσφορVν) στα ΓραφεCα τη\ "/νση\ ΤεχνικVν =ργων που

Ο "ασ3ρχη\ Φ3κα\ Ιω3ννη\ "ασολDγο\

RοπρατοERενο, απD ποιοτικB και ποσοτικB 3ποψη. 2. ΚοινοπραξCε\ ΕργοληπτικVν ΕπιχειρBσεων των παραπ3νω περιπτVσεων α, β και γ σε οποιονδBποτε συνδυασRD RεταξE του\, υπD του\ Dρου\ του 3ρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (ΚοινοπραξCα στην Cδια κατηγορCα), υπD τον Dρο Dτι κ3θε ΕργοληπτικB ΕπιχεCρηση θα συRRετAχει στο κοινοπρακτικD σχBRα Rε ποσοστD Dχι RικρDτερο του 25% τη\ καλοERενη\ κατηγορCα\. Η ΕγγEηση για την συRRετοχB στη "ηRοπρασCα, ορCζεται σε 980,00 ΕΥΡ2, δηλαδB ποσοστD 2% τη\ προϋπολογιζDRενη\ δαπ3νη\ του =ργου που δηRοπρατεCται, σERφωνα Rε το 3ρθρο 24 του Ν.3669/08 και την αν3λογη στρογγEλευση. Το Aργο προϋπολογισRοE 60.000,00 ευρV Rε το ΦΠΑ χρηRατοδοτεCται απD του\ ΚΑΠ τη\ ΠεριφAρεια\ Στερε3\ Ελλ3δα\ 2011 Rε υπ3ρχουσα πCστωση 60.000,00 ευρV. ΠερισσDτερε\ πληροφορCε\ παρAχονται στα γραφεCα τη\ "ΤΕ, οδD\ ΚατσαντVνη 2, ΚαρπενBσι, 36100, τηλAφωνο 22370 80231, Dπου και διατCθενται τα ΣυRβατικ3 ΤεEχη "ηRοπρ3τηση\ RAχρι και την ΠARπτη 18/08/2011. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ "ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ"ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ "ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ2Ν ΕΡΓ2Ν ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚ2Ν Ο"ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ"2ΡΟΙ-ΚΡΙΚΕΛΛΟ"ΟΜΝΙΣΤΑ-ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΕΥΡ2 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. ΚαρπενBσι, 6-7-2011 Αρ. Πρωτ.: 1025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ "ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ΠεριφAρεια Στερε3\ Ελλ3δα\, ΠεριφερειακB ΕνDτητα ΕυρυτανCα\, Eστερα απD την απDφαση 858/16-6-2011 εγκρCθηκαν τα τεEχη δηRοπρ3τηση\ για την εκτAλεση του =ργου: "ΚατασκευB τεχνικVν οδικοE 3ξονα <γιοι ΘεDδωροι - ΚρCκελλο - "οRνCστα ΨηλD\ ΣταυρD\" προϋπολογισRοE 50.000,00 ΕΥΡ2 Rε το ΦΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ "ηRDσιο ΜειοδοτικD "ιαγωνισRD Rε σφραγισRAνε\ προσφορA\ και σEστηRα προσφορ3\ Rε ενιαCο ποσοστD Aκπτωση\ (3ρθρο 5 του Ν.3669/08) για την εκτAλεση του παραπ3νω =ργου. Ο διαγωνισRD\ θα γCνει απD αρRDδια ΕπιτροπB στι\ 9 ΑυγοEστου 2011 ηRAρα ΤρCτη στι\ 10:00 το πρωC (Vρα λBξη\ επCδοση\ των προσφορVν) στα ΓραφεCα τη\ "/νση\ ΤεχνικVν =ργων

Ο "BRαρχο\ Μπακογι3ννη\ Κων/νο\

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ


Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Ν Ε

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 13 ΙουλDου 2011 / ΣελDδα 29

20ετη πε ρα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

• ΕπενδυτικE\ ΝERο\ • ΜεταποDηση - ΤουρισRE\ • ΕRπEριο -ΥπηρεσDε\ • ΑστικC Αν8πτυξη • ΓυναικεDα ΕπιχειρηRατικEτητα

• ΝεανικC ΕπιχειρηRατικEτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ*ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

υτ αν ικ ά

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγDου 5, ΚαρπενCσι

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜ*ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583

Λ. ΑΛΕΞΑΝ*ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

Ε

υρ

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1ο\ ΟΡΟΦΟΣ

Σ τ ο κ α τ8 σ τ η R 8 R α \ θ α β ρ εD τ ε Π ο ι κ ι λ D α κ α λ λ ω π ι σ τ ι κ Vν φ υ τV ν Ο πο ρ ω φ E ρ α δB ν τρ α Ε π οχ ια κ 8 λ ο υλ ο Fδ ια Αρ δε υ τι κ8 σ υ στ C R α τα

ΠΛΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΖΟΤΡΟΦΕΣ ΡΥΙΝΑ 130 ευρ /τνο

“Αγορ8ζουRε καρυδιB\”

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤριφFλλι, Τ ?χυρο ?

Παρδοση στην δρα σα ΣκαρτσιοFνη\ ΓεVργιο\

: 6973015507

- 2237021122


Πολιτισ Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ6ρτη 13 ΙουλIου 2011 / ΣελIδα 30

ΕπιXGλεια στHληb:

ΣυντακτικH οX6δα

Η “Ανθρώπινη φωνή”

ΕντJb του προγρ6XXατοb, παρουσι6ζονται τραγοKδια απJ την περIοδο συνεργασIαb τηb Xε το συγκρJτηXα «Μπλε», Jπωb «Φοβ6Xαι», «Νοι\θω

Xαρ6 Η ΚερασIα Σα

νοθGτη. Ο Xεγ6λοb ελληνολ6τρηb ποιητHb, που ο Ζαν ΖενG τον αποκαλοKσε Κοκτ\ ο @λληναb!, θα Xαb συναρπ6σει X’ αυτ6 τα εξαIσια κεIXενα, διαX6ντια του σKγχρονου γαλλικοK θε6τρου. Ο σκηνοθGτηb Γι6ννηb ΙορδανIδηb “διαβ6ζει” τιb ερωτικGb αυτGb ιστορIεb Xε τρJπο διεισδυτικJ, τιb ενoποιεI, τιb συνοδεKει Xε XουσικH και τραγοKδια και οδηγεI την παρ6σταση XGσα απJ XIα σKγχρονη οπτικH. Η παρ6σταση αφιερ\νεται στην Xεγ6λη @λλη ΛαXπGτη που Xε την ερXηνεIα τηb σφρ6γισε τα κεIXενα αυτ6. ΤρIτη 19 ΙουλIου 2011 %ΗΠΕΘΕ ΡοKXεληb

ενοχGb» και «ΕσK δεν ζειb πουθεν6», καθ\b επIσηb και τραγοKδια απJ τουb τGσσεριb προσωπικοKb τηb δIσκουb. %ευτGρα 18 ΙουλIου ΕισιτHρια: Προπ\ληση: 10 ευρ\ ΤιXH πJρταb: 15 ευρ\

Ν Ε

Η παρ6σταση “Ανθρ\πινη φωνH” εIναι XIα θεατρικH-XουσικH σKνθεση κειXGνων του Γ6λλου δραXατουργοK που περιλαXβ6νει τGσσερα XονJπρακτα και Xικρ6 αποσπ6σXατα απJ 6λλα κεIXενα του. ΕκτJb δηλαδH απJ την Ανθρ\πινη φωνH, συXπεριλαXβ6νονται και τα XονJπρακτα: Ο ωραIοb αδι6φοροb, που γρ6φτηκε για την ΕντIθ Πιαφ, Η ψεKτρα, που ωb Ο ψεKτηb γρ6φτηκε για τον Ζαν ΜαραI, Στο πανηγKρι κ.α. Τα κεIXενα αυτ6, Xε το Gνα να XπαIνει XGσα στο 6λλο X’ Gνα θεατρικJ τρJπο, δIνουν την εντKπωση ενJb ενιαIου Gργου που Xιλ6ει για τον Gρωτα, τη ζωH, τον θ6νατο, το θGατρο. Στην Ανθρ\πινη φωνH XIα γυναIκα βι\νει την εγκατ6λειψη XGσα απJ Gνα τηλεφ\νηXα εν\ στον 5ραIο αδι6φορο η γυναIκα βι\νει τον τρJXο τηb απJρριψηb. Στην ΨεKτρα Xαb καταθGτει την προσωπικH τηb σχGση Xε την αλHθεια και το ψGXα ωb τρJπο ζωHb και τGλοb Στο πανηγKρι η γυναIκα αυτH X6b XεταφGρει στον φανταστικJ χ\ρο του θε6τρου και την χωρIb τGλοb αναζHτηση του Xεγ6λου Gρωτα. “Ξ6φνιασε Xαb Ζαν”, αυτH η περIφηXη προτροπH του ΝτιαγκIλεφ προb τον Κοκτ\, κατ6 τη δι6ρκεια τηb συνεργασIαb τουb, δIνει το XGτρο - Jπωb σηXει\νει η καθηγHτρια κ. ΛIνα Λυχναρ6 του γ6λλου ποιητH, θεατρικοK συγγραφGα, ζωγρ6φου και σκη-

Συναυλ α ε την Θεοδοσ α Τσ τσου

υτ αν ικ ά

@να απJ τα πιο δι6σηXα Gργα του Ζαν Κοκτ\, αλλ6 και απJ τα σηXαντικJτερα του σKγχρονου γαλλικοK δραXατολογIου, η “Ανθρ\πινη φωνH”, θα ανGβει στιb 19 ΙουλIου 2011 απJ το %ηXοτικJ ΠεριφερειακJ ΘGατρο ΡοKXεληb και θα φGρει την υπογραφH του σκηνοθGτη Γι6ννη ΙορδανIδη. Η απJδοση εIναι τοK Μ6ριου ΠλωρIτη και του σκηνοθGτη που υπογρ6φει και την δραXατουργικH επεξεργασIα, τα σκηνικ6 εIναι τηb ΛαλοKλαb ΧρυσικοποKλου, τα κοστοKXια τηb ΕλGνηb %ουνδουλ6κη, οι φωτισXοI του Στρ6του Κουτρ6κη, η XουσικH διδασκαλIα τηb ΝGνηb Ζ6ππα, η XουσικH επιXGλεια του Χ6ρη Γεωργι6δη και βοηθJb σκηνοθGτη ο Γι\ργοb ΑναγιωτJb. ΠρωταγωνιστεI η ΚερασIα ΣαXαρ6 και συXXετGχει ο ΑλGξανδροb ΝταβρHb. Στο πι6νο συνοδεKει ο ΝικJλαb Μπρ6βοb. Στην Ανθρ\πινη φωνH (που πρωτοανGβηκε το 1930 στην ΚοXεντI ΦρανσGζ Xε ερXηνεKτρια την ΜπGρτ ΜποβI και αργJτερα ερXηνεKτηκε απJ την ?ννα Μανι6νι και την Eγκριντ ΜπGργκXαν) Xια γυναIκα X6b Xιλ6ει για τον Gρωτα, την Xοναξι6, την εγκατ6λειψη, την προδοσIα, το ψGXα και την αλHθεια, την απJγνωση, την λατρεIα, το π6θοb, την απJρριψη, το αδιGξοδο των σχGσεων: αισθHXατα που φιλοξενοKνται σ’ αυτJ το διαχρονικJ κεIXενο του Ζαν Κοκτ\ και δεν αλλ6ζουν Jσο κι αν αλλ6ζουν οι εποχGb.

Φ ΕΣ Τ Ι Β Α Λ Ο Ι Τ ΗΣ

Α

ΗΠΕΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

Συναυλ α του Γι ννη Αγγελ κα

Ο Γι6ννηb Αγγελ6καb, Xε τον ΝτIνο ΣαδIκη στο XπαγλαX6, τον Στ6θη ΑραXπατζH στην κιθ6ρα και τον ΤIτο Καργιωτ6κη στην κονσJλα και στα ηλεκτρονικ6, συνεχIζουν τιb εXφανIσειb τουb αν6 την Ελλ6δα. Το τρIο, Jπωb π6ντα, κυκλοφορεI καθιστJ και αναλJγωb σηκ\νεται. Τετ6ρτη 20 ΙουλIου ΕισιτHρια: Προπ\ληση: 10 ευρ\ ΤιXH πJρταb: 15 ευρ\

Λυσιστρ τη: Η κωωδ α του Αριστοφ νη

@ξι ΠρωταγωνιστGb XαζI! ΘKXιοb Καρακατσ6νηb, ΒασIληb ΤσιβιλIκαb, Γι\ργοb ΚωνσταντIνου, Γι\ργοb Παρτσαλ6κηb, Β6σια ΤριφKλλη

και ο Κ\σταb Βουτσ6b. ΣυXXετGχουν ακJXη 20 ηθοποιοI και χορευ-

τGb. Το θGατρο «ΖΙΝΑ» θα παρουσι6σει το καλοκαIρι του 2011 αν6 την Ελλ6δα

την κωXωδIα του Αριστοφ6νη «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ». ΠαρασκευH 22 ΙουλIου

Περιοδεία Νατάσσας Μποφίλιου

Fταν ξεκIνησε τη Xεγ6λη τηb καριGρα πριν απJ 40 και πλGον χρJνια, η %HXητρα Γαλ6νη Hταν XIα φωνH που «φλGρταρε» Gντονα Xε τη %Kση. Και δεν Hταν απλH υπJθεση αυτJ στα χρJνια του ’70, σε αντIθεση Xε το σHXερα που εIναι πια το κυρIαρχο ρεKXα. Fταν ξεκIνησε την ξεχωριστH του πορεIα στο τραγοKδι Xε τουb Raining Pleasure, πριν απJ 20 και πλGον χρJνια, ο Vassilikos Gγραφε και τραγουδοKσε στα αγγλικ6. Και δεν Hταν τηb XJδαb, Jπωb, σHXερα να εIσαι @λληναb και να τραγουδ6b αγγλJφωνα τραγοKδια. Η %HXητρα Γαλ6νη και ο Vassilikos υπHρξαν -ο καθGναb Xε το δικJ του τρJπο και για τη δικH του εποχH- indie pop πριν X6θουXε καν indie pop τι σηXαIνει. Τ\ρα, οι δυο τουb συναντιοKνται στη σκηνH και αυτJ δεν αποτελεI συν6ντηση δKο κJσXων, οKτε δKο διαφορετικ\ν γενε\ν.

Η Νατ6σσα ΜποφIλιου, Gπειτα απJ τιb πρJσφατεb εξαιρετικ6 επιτυχηXGνεb εXφανIσειb τηb σε ολJκληρη την Ελλ6δα αλλ6 και στο πλευρJ του ΣταKρου Ξαρχ6κου, Xετ6 τη XοναδικH καλοκαιρινH συναυλIα τηb στην ΑθHνα στην «ΤεχνJπολιb» ξεκιν6 τιb εXφανIσειb τηb αν6 την Ελλ6δα. Με τον Γερ6σιXο Ευαγγελ6το στουb στIχουb και την καλλιτεχνικH επιXGλεια, και τον ΘGXη ΚαραXουρατIδη στιb συνθGσειb και τιb ενορχηστρ\σειb, η Νατ6σσα ΜποφIλιου κλεIνει τον κKκλο του δIσκου ΕισιτHρια %ιπλ6 και ετοιX6ζεται για νGα ταξIδια. ΤραγοKδια σHXα κατατεθGν του ρεπερτορIου τηb, απJ την ΑσπιρIνη Gωb το Εν Λευκ\ κι απJ το Σ’ Gχω βρει και σε

Ε

υρ

Όταν η Δήμητρα συνάντησε τον Vassiliko...

ΕIναι η συνKπαρξη δKο ανθρ\πων που Xοιρ6ζονται κοινH αισθητικH γKρω απJ τη XουσικH και κοινH αντIληψη για τη θGση τουb σε αυτH. Το πρJγραXXα τηb περιοδεIαb: 15-16/07 ΜικρJ ΘGατρο ΑρχαIαb ΕπιδαKρου, Φεστιβ6λ Αθην\ν και ΕπιδαKρου 18/07 Κ6στρο Καβ6λαb, Φεστιβ6λ ΦιλIππων - Θ6σου

20/07 ΑρχαIο ΘGατρο Θ6σου, Φεστιβ6λ ΦιλIππων - Θ6σου 25/07 ΚηποθGατρο ΛεXεσοK, ΚKπροb 26/07 ΣκαλI Αγλαντζι6b, ΚKπροb 03/08 ΡJδοb 28/08 ΕλευσIνα, ΑισχKλεια 05/09 ΑρχαIο 5δεIο Π6τραb, %ιεθνGb Φεστιβ6λ Π6τραb 12/09 ΘεσσαλονIκη, Φεστιβ6λ ΜονHb Λαζαριστ\ν 15/09 Βε6κειο ΘGατρο

χ6νω Gωb το ΜGτρηXα, κλεIνουν XIα 6κρωb δηXιουργικH χρονι6. 23/07/2011: Φεστιβ6λ «Dχοι του %6σουb», ΟροπGδιο ΑγIαb Τρι6δαb, ΚαλοσκοπH ΦωκIδαb 29/07/2011: Φεστιβ6λ ?ρδα, @βροb 05/08/2011: Φεστιβ6λ ΑρχαIαb ΟλυXπIαb, ΘGατρο %ροKβα

13/08/2011: ΜαρXαρIτσα, ΚοXοτηνH Παρ6λληλα, XαζI Xε τον Γι6ννη ΧαροKλη θα εXφανιστοKν στο πλ6ι του ΣταKρου Ξαρχ6κου: 02/07/201 1: ΑρχαIο ΘGατρο ΦιλIππων, Καβ6λα 22 / 07/ 2 01 1 : ΣαϊνοποKλειο, Σπ6ρτη 25/07/2011: %ιεθνGb Φεστιβ6λ Π6τραb, ΑρχαIο 5δεIο, Π6τρα


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετBρτη 13 ΙουλQου 2011 / ΣελQδα 31 Επι_Oλεια στPληi:

ΒασQληi ΚRκκοταi kokkotian79@yahoo.

Sudoku

Επι_Oλεια στPληi:

ΒασQληi ΚRκκοταi kokkotian 79@yahoo.gr

υτ αν ικ ά

Ν Ε

πλαστων που βιcνουν την δικιB τουi καλοκαιρινP ΕδO_ _Oσα απ’ το κολS_πι, τη θBλασσα, το ποτR και το φαγητR; Και ο πειρασ_Ri; ΑυτRi ο εκθα_βωτικRi εισβολOαi, το ενοχλητικR αλλB και ακατα_Bχητο παρBσιτο, φQδι και Bγγελοi _αζQ ενσαρκω_Oνοi στο πρRσωπο _ιαi _ελαχρινPi καλλονPi; Ο ΑδB_ θα Oχει O_πνευση και θα δη_ιουργPσει, η ΕSα καταρρOει ολοκληρωτικB, ο ΑδB_ θα φSγει _ε το φQδι στον κRρφο του. 4Sσκολο και τολ_ηρR Oργο, σαν την παρακ_ασ_Oνη εποχP που επιχειρεQ να ζωντανOψει, _ια εποχP που η απελευθOρωση, σω_ατικP και πνευ_ατικP, _οιBζει _ε περασ_Oνο _εγαλεQο και κακOκτυπο, στρι_ωγ_Oνο στον ρο_αντικR και αφελP αταβισ_R τηi καλοκαιρινPi φαντασιοκοπQαi.

Α

Οι κανRνεi του Sudoku εQναι απλοQ: Τα κενB συ_πληρcνονται _ε αριθ_οSi απR το 1 Oωi το 9. ΚBθε οριζRντια γρα__P, κBθε κBθετη γρα__P και κBθε περιοχP _ε 3x3 τετρBγωνα πρOπει να περιOχουν απR _Qα _Rνο φορB Rλουi τουi αριθ_οSi απR το 1 Oωi το 9

Ο Κή πο ς τη ς Ε δ έμ – Έρνεσ τ Χέ μι νγο υεϊ Καστανιώτης 336 σελ. ΣπBραγ_α ενRi _εγαλεπPβολου Oργου, ο ΚPποi τηi ΕδO_ εκδRθηκε 25 χρRνια _ετB τον θBνατο του _εγBλου Α_ερικανοS συγγραφOα. ΜOχρι το 1961, χρονιB που αυτοκτRνησε ο ΧO_ινγουεϊ, εQχε Oκταση 1.500 σελQδων, και κανεQi δεν _πορεQ να απαντPσει _ε σιγουριB για το τελικR _Oγεθοi που θα Oπαιρνε P για το αν θα το τελεQωνε κBποια στιγ_P. Οι σελQδεi που τελικB εκδRθηκαν απαρτQζουν το πρcτο _Oροi του Oργου, Oνα _Oροi ατQθασο, βQαιο, κοφτR, _περδε_Oνο και παρBξενο. Τι Pθελε Bραγε να περιγρBψει ο συγγραφOαi _Oσα απ’ την ιστορQα δSο νεRνυ_φων που περιπλανιοSνται στιi θαλBσσιεi ακτOi τηi Ευρcπηi; Πci _πορεQ να λειτουργPσει στιi _Oρεi _αi ο _ετα_οντOρνοi _Sθοi των πρωτR-

Το Sudoku εQναι το δη_οφιλOστερο παιχνQδι _ε αριθ_οSi του πλανPτη

D a B r a z i l i a n s – D a B r a z i l i a n s 2011

ΕυχBριστη Oκπληξη απ’ τη ΓαλλQα, οι Da Brazilians αποτελοSν Oνα ολRφρεσκο και ζωντανR _ουσικR _υστικR, ιδανικR για καλοκαιρινOi διακοπOi και ατOλειωτεi βRλτεi την cρα του δειλινοS. Στιi Oντεκα χαρισ_ατικOi συνθOσειi του ο_cνυ_ου Bλ_που_, παρελαSνει ολRκληρη η _ουσικP και δοξασ_Oνη ιστορQα τηi βρετανικPi pop, απ’ τουi Smiths _Oχρι και τουi Belle and Sebastian, οι καλSτερεi στιγ_Oi των Supertramp και του cρι_ου Bowie, ενc οι επιρροOi απ’ την ιτα-

λικP και γαλλικP _ουσικP Bλλων δεκαετιcν εQναι ε_φανOστατεi, προσδQδονταi Oναν νοσταλγικR και _ελαγχολικR τRνο τRσο στην _ουσικP Rσο και στην ερ_ηνεQα του τραγουδιστP των Da Brazilians. Πριν λQγο καιρR εQχα_ε παρουσιBσει _ε κολακευτικB λRγια την συνεργασQα του Danger Mouse _ε τον Daniele Luppi. ΚατB τη γνc_η _αi, το Rome _αζQ _ε το Da Brazilians συνθOτουν το καλSτερο δQδυ_ο για το πιο γοητευτικR soundtrack του φετινοS καλοκαιριοS.

Η σ υντ α γ τ η% εβ δ ο δ α %

ΣΑΛΑΤΑ ΖΥΜΑΡ ΙΚ Ν ΜΕ ΤΥΡΙ

υρ

Ά γρ ι α Σ υμ μ ο ρ ί α – S a m Pe c ki n pa h 1 9 6 9 είδος: Western διάρκεια: 145’ πρωταγωνιστούν: William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan

Ε

ΠρωτοποριακR αριστοSργη_α, σοκαριστικR, αταξινR_ητο και ασSγκριτο. Η Kγρια Συ__ορQα του ΠOκινπα αποτελεQ _ια ταινQα _Sθο που συζητPθηκε και συνεχQζει να συζητιOται ακR_α και σP_ερα _ε Oντονη θOρ_η. Μια ο_Bδα παρανR_ων αναστατcνει τον

φολκλορικR θρSλο τηi Kγριαi 4Sσηi, κλOβονταi, σκορπQζονταi τον πανικR, συ__ετOχονταi σε _αζικOi σφαγOi, ζcνταi πOρα απ’ τα Rρια και τουi κανRνεi. 4ια χειρRi και φαντασQαi ενRi απ’ τουi πιο τολ_ηροSi, _οναχικοSi και ιδιορρSθ_ουi σκηνοθOτεi-_Bγουi των Η.ΠΑ., καταρρOει η φαντασιοπληξQα _ιαi ολRκληρηi εποχPi, και _αζQ τηi καταρρOουν και τα αισθητικB τηi, ωραιοποιη_Oνα και τεχνητB, σS_βολα. ΞOρετε αγαπη_Oνοι θεατOi ποια εQναι πραγ_ατικB η Kγρια 4Sση; ΘOλετε να _Bθετε γι’ αυτPν; ΟρQστε, λοιπRν: Oναi τRποi σπαρ_Oνοi απR πτc_ατα, προϊRντα τηi αλRγιστηi βQαi και τηi θυσιαστικPi κρQσηi που καταντBει αυτοσκοπRi και δεν υπολογQζει τQποτα στο διBβα τηi, οSτε γυναQκεi, οSτε παιδιB, οSτε γερRντουi, οSτε ζcα, οSτε την Qδια τη φSση. Εδc Rλοι κυνηγBνε και κυνηγιοSνται. Εδc Rλοι εQναι θηρB-

_ατα και κυνηγοQ. Ο πρcην παρBνο_οi και νυν Oννο_οi στο κατRπι των συντρRφων του, οι πρcην σSντροφοQ του στο κατRπι Rλων, οι ΜεξικBνοι επαναστBτεi στο κατRπι των κυβερνητικcν, οι κυβερνητικοQ στο κατRπι των επαναστατcν. Μα οSτε Oναi «καλRi» δεν υπBρχει σ’ αυτPν την ιστορQα; Nχι, αλλB υπBρχει Oνα πλPθοi ανθρcπων, παθιασ_Oνων, θνητcν και α_αρτωλcν. Μα οSτε _ια τελικP και λυτρωτικP _ονο_αχQα για να επικρατPσει το «καλR»; Πci, υπBρχει. ΑλλB Rχι αυτP που θα θOλατε. ΚαταληκτικP σεκBνi επτB λεπτcν, τρο_ακτικP και υπOρ_ετρα βQαιη, _ια ποιητικP οπερOτα τηi _αζικPi σφαγPi, κι Oνα απ’ τα πιο συγκλονιστικB _οντBζ στην ιστορQα του κινη_ατογρBφου. Και το «καλR»; Που εQναι το «καλR»; ΣOρνεται στιi λBσπεi και καταπQνει σφαQρεi. 4ιRτι οι κcδικεi τι_Pi, ο ηρωισ_Ri, η λεβεντιB και η αλ-

ΛSση: ΚBθε πρRβλη_α Sudoku Oχει λSση η οποQα _πορεQ να επιτευχθεQ χωρQi εικασQεi.

ληλεγγSη εQναι πOραν του καλοS και του κακοS. Ο ΠOκινπα κατορθcνει να _ετα_ορφcσει ολοκληρωτικB το corpus των westerns και να κBνει τον ατσαλBκωτο νεανQα Κλιντ Mστγουντ να _οιBζει _ε βουτυρRπαιδο τηi ΟξφRρδηi. ΣυγχρRνωi, ενc δη_ιουργεQ _ια Bκρωi ηθικP ταινQα τσακQζει οποιαδPποτε καθεστηκυQα Oννοια που συνδOεται _αζQ τηi και ε_πνOει κατ’ αυτRν τον τρRπο τουi επQδοξουi _ι_ητOi του, τουi ΤαραντQνο και σQα. Nσο για _αi…δεν θα νιcσου_ε ιδιαQτερεi τSψειi που ταυτιστPκα_ε _ε την επαναστατικP και συντροφικP στBση τηi Kγριαi Συ__ορQαi. Kσε που _πορOσα_ε _ετB την προβολP τηi να καταλBβου_ε καλSτερα και το Oργο του «αξOχαστου κουρελιοS», του ΝQκου Νικολαϊδη. Υ.Γ. ΑπαραQτητο, συνοδευτικR ανBγνωσ_α: ο Ματω_Oνοi Μεση_βρινRi του ΚRρ_ακ ΜακΚBρθυ…

ΥΛΙΚΑ -500 γρ. βQδεi βρασ_Oνεi και στραγγισ_Oνεi -8 ψιλοκο__Oνεi λιαστOi ντο_Bτεi -2 κουταλιOi τηi σοSπαi κBππαρη -2 κουταλιOi τηi σοSπαi ψιλοκο__Oνο βασιλικR -1 πακOτο Philadel-

phia cottage cheese (200 γρ.) -1 σκελQδα σκRρδο ψιλοκο__Oνο -1/4 κοSπαi balsamico -1/2 κοSπα ελαιRλαδο -αλBτι & φρεσκοτρι__Oνο πιπOρι -ελιOi & φSλλα βασιλικοS για γαρνQρισ_α

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑνακατεSου_ε σε Oνα _πολ τιi βQδεi, τιi λιαστOi ντο_Bτεi, την κBππαρη, τον βασιλικR και το Philadelphia. ΧτυπB_ε στο _πλOντερ το σκRρδο, το _παλσB_ικο, το ελαιRλαδο, το αλBτι και το πιπOρι και περιχSνου_ε τη σαλBτα ζυ_αρικcν. ΓαρνQρου_ε _ε ελιOi και φSλλα βασιλικοS και σερβQρου_ε τη σαλBτα κρSα. Nταν φτιBχνου_ε σαλBτα ζυ_αρικcν, βρBζου_ε τα ζυ_αρικB και αφοS τα στραγγQξου_ε καλB, τα ξεπλOνου_ε _ε κρSο νερR, cστε να φSγει το περιττR B_υλο και να _ην κολλBνε _εταξS τουi.


υτ αν ικ ά

Ν Ε

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 13 Ιουλου 2011 / Σελδα 32

Υπέροχο ταξίδι οµορφιάς

Ε

υρ

www.hondoscenter.com

2237023155 ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛΕΦΝΗΣΤΕ ΣΤΟ:

Π Α Ρ Α Ο Σ Η Σ Ε 24 Ρ Ε Σ

Η µεγάλη ασφαλιστική εταιρεία µε τις καλύτερες τιµές της αγοράς Εθνικ& Αντιστσεω& 6 - Καρπενσι (ναντι Αστ. /νση& Ευρ/να&)

ΤΗΛ.: 2237022331 & fax 2237022332

Ευρυτανικά Νέα  

Κλέινουν την ΔΕΥΑΚ - Καζάνι που βράζει η Μεσοχώρα - Είπαν "ναί" στα αιολικά τα Άγραφα - Συνάντηση με τον προθυπουργό είχε ο Ηλίας Καρανίκας

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you