Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

"? τDποZ εBναι ελεDθεροZ. Η λογοκρισBα και κ5θε 5λλο προληπτικC P@τρο απαγορεDονται" =ρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ5γPατοZ τηZ Ελλ5δαZ

[ Ισχ"ει +χρι 5 Απριλ ου 2011 ]

Η ανεξ5ρτητη εβδοPαδιαBα εφηPερBδα τηZ ΕυρυτανBαZ

Τετρτη 30 Μαρτου 2011

ΚυκλοφορεB κ5θε Τετ5ρτη

5 εκατ. σε "ισθο+

>δρα ΖηνοποDλου 7 ΚαρπενAσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr >τοZ 9 Αρ.ΦDλλου 437 τιPA 1 ευρT ΕΚΠΤΣΗ

Εγκρθηκε το νο πργρα""α ργων

Στα 22 εκατ. ευρ ο προϋπολογισ για το 2011 ΑDριο στο (ηPοτικC ΣυPβοDλιο ΚαρπενησBου θα συζητηθεB ο ν@οZ προϋπολογισPCZ του δAPου. ΕBναι ο πρTτοZ προϋπολογισPCZ που αφορ5 σε 6 πρTην δAPουZ, ενT αποτελεB τον PεγαλDτερο απC πλευρ5Z δαπανTν που @χει ποτ@ συνταχθεB στην ΕυρυτανBα. 771.000 ευρT θα κοστBσουν οι αιρετοB. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ σελ. 5

Να κντρα Καρφ - Φγγου

Τθηκε θ"α κπτωση+ του Θανση Φγγου

υτ αν ικ ά

ΣDσσωPη η αντιπολBτευση δεν ψAφισε το τεχνικC πρCγραPPα DψουZ 9 εκατ. ευρT. Ποια εξAγηση δBνουν. ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σελ 6 & 7

Α

Μθε περισσ!τερα στην σελ δα 10

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ν Ε

50%

o

850.000 ευρ/ για προ+θεια καυσ +ων στον δ+ο Καρπενησ ου

Το "στολδι"... θ"πωσε Χιονοδρο"ικ... στα ρια

Να βρεθε εδ και τρα λση για το Προπονητικ Κντρο

υρ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΓΡΑΦΝ Προσπ5θειεZ για να Pην κλεBσουν τα σχολεBα. Θα το ξανασκεφτοDν τTρα απC το ΥπουργεBο ΠαιδεBαZ. σελ. 3 ΙΑΒΑΣΤΕ

Ε

Παρ5ταση για το πρCγραPPα «ΕξοικονCPηση κατ'οBκον» P@χρι τη (ευτ@ρα 16 Μα_ου οι αιτAσειZ.Ν@α αDξηση στην τιPA τηZ αPCλυβδηZ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤρBα 5τοPα για την στελ@χωση τηZ (/νσηZ ΑγροτικAZ ΟικονοPBαZ και ΚτηνιατρικAZ. Προχωρ5ει η ιδ@α του κοινωνικοD παντοπωλεBου. >χουν εκταPιευτεB 10.000 ευρT για την κατασκευA του. Ξεκιν5 η καταβολA των προνοιακTν επιδοP5-

Ο αντιδAPαρχοZ ΚαρπενησBου κ. Θαν5σηZ Φ@γγοZ, πριν ορκιστεB δηPοτικCZ σDPβουλοZ, εBχε αναδειχθεB αν5δοχοZ εργολ5βοZ σε @ργο DψουZ 53.410 ευρT. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ.7 & 8

των απC το δAPο ΚαρπενησBου.Τριετ@Z πρCγραPPα για την ενBσχυση τηZ PελισσοκοPBαZ. ΠρCγραPPα «Εξωστρ@φεια - ΑνταγωνιστικCτητα των ΕπιχειρAσεων». ΑDξηση του προϋπολογισPοD απC 30 σε 100 εκατ. ευρT. ΑναβλAθηκε η ηPερBδα Pε αγροτικ5 θ@Pατα που εBχε προγραPPατιστεB για αDριο το πρωB. Στο σχολεBο ΚερασοχωρBου αποκτ5 αBθουσα συνεδρι5σεων ο δAPοZ Αγρ5φων.

25η Μαρτ ου στο Καρπενσι

παρ@λαση ΜεγαλοπρεπA PαθητικA το καιρC. υσ Pε σDPPαχο τον ηλιCλο

Στα δικαστ ρια βρθηκαν οι υπεθυνοι του Χιονοδροικο

7 Ποτό µε


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 30 Μαρτ ου 2011 / Σελ δα 2

Ο πανηγυρικός της 25ης Μαρτίου Ποιοf τουf ανLφερε το παρ=δειγ\α του Μακρυγι=ννη, που Lφτασε αγρ=\\ατοf \Lχρι τα πενMντα σχεδOν, για να καταλ=βει τOτε, πωf η \Oρφωση, η καλλιLργεια, Mταν το Oπλο που Lλειπε απ’ την προσωπικM του θMκη; Και κ=θισε \ε πολλM δυσκολNα και χωρNf δ=σκαλο κι L\αθε πLντε κολλυβογρ=\\ατα, για να \αf πει την ιστορNα τηf ζωMf του, το παρα\Pθι τηf επαν=στασηf των υπOδουλων Ρω\ι`ν. 0εν εNναι οι νLοι \αf σε τNποτε λιγOτερο ικανοN απO το γιο τηf καλογρι=f, τον ΑρβανNτη Γι`ργη Καραϊσκ=κη. Iταν κι εκεNνοf αθυρOστο\οf σαν κι αυτοPf, αλλ= εNχε αυτO που απO τ' αλβανικ= \=θα\ε σαν «\πLσα». Iταν π=νω απ´ Oλα \πεσαλMf. ΑυτO πρLπει να τουf διδ=ξου\ε: ΥπευθυνOτητα, \πLσα, τσNπα. Ν’ αναλα\β=νουν τιf ευθPνεf τουf, ν’ απεχθ=νονται την υποκρισNα, να σιχαNνονται το συ\φLρον, να \ισοPν το ψL\α και την ευθυνοφοβNα. Π`f να πιστLψουν στην αλληλεγγPη οι νLοι \αf Oταν βλLπουν τουf γονεNf τουf που Lχουν πLντε δεκ=ρεf να ψ=χνουν τρOπο να τιf "βγ=λουν" απO τη χ`ρα για να γλιτ`σουν τη δικM τουf περιουσNα, χωρNf να νοι=ζονται για τη ζη\ι= που κ=νουν στην πατρNδα τουf; Jσωf αν τουf λLγα\ε Oτι κ=ποτε η Μπου\πουλNνα Lθεσε στην υπηρεσNα του αγ`να Oλα τηf τα καρ=βια, Oτι ο ΚαποδNστριαf διLθεσε Oλη του την περιουσNα για να ιδρPσει την Τρ=πεζα τηf Ελλ=δαf, Nσωf τουf δNνα\ε \ια διLξοδο, Lνα φωτεινO παρ=δειγ\α. Η αγ=πη για τον τOπο του, Mταν αυτO που χαρακτMριζε τη ζωM του ΝικMτα Στα\ατελOπουλου, του Νικηταρ=. ΑγωνNστηκε στη δι=ρκεια τηf επαν=στασηf, συνLβαλε στην απελευθLρωση τηf πατρNδαf του κι Lπειτα φυλακNστηκε, για να χαθεN σ’ Lνα στενοσOκακο του Πειραι=, σχεδOν τυφλω\Lνοf, π=\πτωχοf κι εγκαταλει\\Lνοf απ’ Oλουf. 0ε ζMτησε τNποτε απO την ελεPθερη Ελλ=δα. Κι Oταν οι γPρω του τον παρακινοPσαν ν’ απαιτMσει απO την κυβLρνηση \ια πλοPσια σPνταξη, απαντοPσε πωf η πατρNδα τον α\εNβει πολP καλ=, λLγονταf ψL\ατα, για να \ην την προσβ=λει ΕNναι δPσκολο, βLβαια, το παρ=δειγ\α του Νικηταρ=. Αλλ= νο\Nζω πωf κι ε\εNf εN\αστε ικανοN για τα δPσκολα. ΜποροP\ε ν’ ακολουθMσου\ε το δρO-

υτ αν ικ ά

\ε τον ΘεO \Lσω των ΜυστηρNων τηf ΕκκλησNαf και τηf φιλανθρωπNαf, Lτσι `στε να απολα\β=νει την ΘεNα \Lθεξη τOσο σ’ αυτM τη ζωM Oσο στην αιωνιOτητα γλιτ`νονταf απO τον αι`νιο εγκλωβισ\O στον εγ` του. Θα \ποροPσα να συνεχNσω αναλPονταf κ=θε Lννοια απO τιf προηγοP\ενεf, να αναλ`σω το δεκ=λεπτο τηf ο\ιλNαf στο θρησκευτικO \Lροf και να αποφPγω τον σκOπελο του εθνικοP. ΓιατN δυστυχ`f σM\ερα Oποιοf \ιλ=ει για την πατρNδα πρLπει να κινεNται επN ξυροP ακ\Mf. K\ωf οPτε ο ρOλοf \ου ωf εκπαιδευτικοP οPτε ωf πολNτη \ου επιτρLπουν την παρ=κα\ψη. ΓιατN, O\ωf, το να \ιλMσει κανεNf για το '21 αποτελεN σκOπελο; Κατ' αρχMν διOτι πιθαν`f, πολλοN απO το ακροατMριο, Oταν ακοPσουν το Oνο\α "Γε`ργιοf Καραϊσκ=κηf" το \υαλO τουf θα π=ει κατ' ευθεNαν το γMπεδο του Ολυ\πιακοP. Αν ακοPσουν για το "αθ=νατο 21" Nσωf σκεφθοPν την ο\`νυ\η "θPρα των ορNτζιναλ" τηf ΑΕΚ. Κι αν ακοPσουν για τη σωτηρNα τηf πατρNδαf θα τη συνδLσουν \ε το λαο\Nσητο "\νη\Oνιο", \ε χρLη και \ε δ=νεια, \ε επιτOκια και σπρLντ. Κι Nσωf εNναι λογικO. 0ιOτι απO τOτε πLρασαν 190 χρOνια, τα γεγονOτα αποστε`θηκαν, Lγιναν \Pθοf, ιστορικO συσσω\=τω\α. Κι Oσο πιο νLοf εNναι κανεNf τOσο \ικρOτερη επαφM Lχει \ε αυτ=. Π`f να ενδιαφερθοPν τα παιδι= \αf για τον Κολοκοτρ`νη και τον ΠαπαφλLσσα, Oταν χω\Lνα στιf οθOνεf των υπολογιστ`ν τουf δNνουν επικLf \=χεf τα Nδια, οργαν`νονταf εικονικοPf στρατοPf, δη\ιουργ`νταf αOρατουf πολιτισ\οPf, χτNζονταf ανPπαρκτεf πολιτεNεf, καλλιεργ`νταf κτM\ατα που δεν υπ=ρχουν; ΓιατN να τα νοι=ξει για τον Αθαν=σιο 0ι=κο και τον Ιω=ννη ΚαποδNστρια Oταν η τηλεOραση τα αποχαυν`νει \ε Big Brother το Dancing with the stars, και το Next Greek Idol; ΠOσο =ραγε, ευθυνO\αστε ε\εNf οι γονεNf και οι δ=σκαλοN τουf γιατN δεν τουf διδ=ξα\ε πωf, χωρNf αρχLf, η ζωM τουf αPριο θα εNναι \ια κOλαση, πωf, χωρNf Oνειρα και στOχουf, θα χρειαστοPν υποκατ=στατα, θα καταφPγουν σ’ επιλογLf που θα τουf ξεφτιλNσουν, θα τουf γε\Nσουν τη ζωM πλMξη και κοPραση, θα τουf γερ=σουν πρOωρα;

Ευρυτανικ ΝΕΑ Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ

Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

βαθ ο* Κελσου. να σχετικ καλ διστη α προβλπεται για την λλη εβδο δα, απ 6 - 8 Απριλου και στη συνχεια θα χου ε να επιδενωση, η οποα λιστα κποια στιγ δεν αποκλεεται να καταλξει και σε... χιοννερο, γρω στι* 11 του ην*.

Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Παρασκευ8 1 Απριλ9ου 2010

Κυρ9ωQ συννεφι. και διαστ8Gατα Gε βροχ8

Κυριακ8 3 Απριλ9ου 2010

Βροχ7Q

Σ.ββατο 2 Απριλ9ου 2010

6λιοQ Gε διαστ8Gατα συννεφι.Q

ευτ7ρα 4 Απριλ9ου 2010

Βροχ7Q

Τετ.ρτη 6 Απριλ9ου 2010

Συννεφι. Gε διαστ8Gατα ηλιοφ.νειαQ

Τρ9τη 5 Απριλ9ου 2010

Βροχ7Q

* http://gym-perist.pie.sch.gr http://pygolabida.blogspot.com/2011/03/25.html

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

3O... 10OC

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

7O... 16OC

4 ... 13 C

7 ... 17 C

5O... 15OC

8O... 19OC

7O... 16OC

8O... 19OC

O

O

8O... 17OC

 

   

4O... 9OC

4O... 12OC

OO

9O... 21OC

* Οι προβλ7ψειQ π7ραν των τριKν ηGερKν ελ7γχονται ωQ προQ την ακρ9βει. τουQ, ιδια9τερα σε σχ7ση Gε την εκδ8λωση τοπικKν φαινοG7νων. ** -Q “πραγGατικ8 α9σθηση” αναφ7ρεται ο αλγ:ριθGοQ που προσδιορ9ζει το πKQ αισθαν:Gαστε την εξωτερικ8 θερGοκρασ9α, π7ρα απ: τιQ Gετρ8σειQ του θερGοG7τρου και τηQ ψυχρ:τηταQ του αν7Gου. Οι παρ.γοντεQ που λαGβ.νονται υπ’ :ψιν ε9ναι η ποσ:τητα ηλιοφ.νειαQ, το υψ:Gετρο, η ατGοσφαιρικ8 π9εση, η υγρασ9α κλπ.

Πηγ8:accuweather.com

Σ ε ρ α

Για σ8Gερα Τετ.ρτη 30 Μαρτ9ου αναG7νεται συννεφι. Π π τ η και κρ;ο καθKQ το θερG:Gετρο δεν θα ξεπερ.σει τουQ 14 βαθGο;Q. ΣυγκεκριG7να, η θερGοκρασ9α θα κυGανθε9 Gε ταξ; 5OC και 14OC, Gε την πραγGατικ8 α9σθηση να βρ9 σκεται Gεταξ; 7OC και 19OC.  Για α;ριο Π7Gπτη 31 Μαρτ9ου το σκηνικ: του καιρο; θα  αλλ.ξει προQ το χειρ:τερο. Τα σ;ννεφα θα πυκνKσουν και θα βρ7χει απ: το πρω9. Το θερG:Gετρο να δε9χνει Gετα ξ; των 7OC και 11OC, ενK η πραγGατικ8 α9σθηση θα βρ9 O O σκεται επ9σηQ Gεταξ; 7 και 12 C.

υρ

(6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920)

Με βροχ* και κρα θα πει ο Απρλιο* χρι τι* 15 και το σκηνικ του καιρο θα θυ ζει για τα καλ χει $να. Εκτ* απ σ ερα που περινου ε σχετικ καλ καιρ, απ την Π πτη και ετ ξεκινον βροχ* και συννεφι* ε τη θεροκρασα να φλερτρει για τα καλ ε του* 0

\ο τηf αξιοπρLπειαf. Να προσπαθMσου\ε τN\ια και \ε αγωνιστικOτητα για \αf και για το \Lλλον τηf οικογLνειαf \αf, για χ=ρη των παιδι`ν \αf και των οικογενει`ν που θα δη\ιουργMσουν εκεNνα αPριο. ΣNγουρα εNναι \ια διαδρο\M ζωMf δPσκολη και απαιτητικM, ιδιαNτερα Oταν δNπλα \αf κυριαρχεN ο εPκολοf δρO\οf που \=θα\ε ωf σM\ερα, ο δρO\οf των γονι`ν, των δασκ=λων, των πολιτικ`ν τηf εποχMf στην οποNα \εγαλ`σα\ε τα παιδι= \αf, ο Nδιοf αδιLξοδοf δρO\οf τον οποNον ο η\Nθεοf ΗρακλMf αρνMθηκε ν' ακολουθMσει. K\ωf κ=θε εποχM ελπNζει στουf νLουf τηf. Περι\Lνει απ’ αυτοPf να σηκ`σουν ψηλ= και \’ επιτυχNα τη ση\αNα του αγ`να και να οδηγMσουν την πατρNδα τουf, τον τOπο τουf, σε καλPτερεf \Lρεf, σε πιο φωτεινLf σελNδεf. Αf \ην ξεχν=\ε πωf και το 1821 η Ελλ=δα χρωστοPσε δ=νεια, εNχε να πληρ`σει \νη\Oνια επαχθLστερα απO τα ση\εριν=, εNχε εχθροPf ισχυρOτερουf, ιερLf συ\\αχNεf ν' αντιπαλLψει. Κι O\ωf ορθοπOδησε. ΠρOκοψε. ΓLννησε ΒενιζLλουf και ΠλαστMρεf, Παπανικολ=ου και Θεοδωρ=κηδεf, ΕλPτηδεf και ΣεφLρηδεf, διοργ=νωσε Ολυ\πιακοPf Αγ`νεf. Απλ`θηκε στα πLρατα του κOσ\ου, Lγινε κο\\=τι τηf Ενω\Lνηf Ευρ`πηf! Gχει τη δPνα\η να πρωτοστατMσει στιf παγκOσ\ιεf εξελNξειf. Αf Lχου\ε ε\πιστοσPνη στο ελληνικO γονNδιο, σ' αυτM την αρχLγονη δNψα για Λευτερι= και ΠροκοπM. 0εν \αf εγκατLλειψε ποτL ωf τ`ρα, και δεν πρOκειται να συ\βεN και στο \Lλλον. Αf κοιτ=ξου\ε \ε ειλικρNνεια \Lσα \αf κι αf ελπNσου\ε στη νLα \αf γενι=, στην ειλικρινM τηf δι=θεση ν' αγωνιστεN, ν' αντισταθεN και να νικMσει. Και εN\αι σNγουροf πωf δεν θα \αf απογοητεPσουν, γιατN εNναι απOγονοι ηρ`ων και ξLρουν καλPτερα απO τον καθLνα π`f να "Lσονται πολλ` κ=ρρονεf" των προγOνων τουf! Κι Lτσι θα διευκολυνθοPν οι \ελλοντικοN αγορητLf, και θα \ποροPν να επιλLγουν ευκολOτερα τα επO\ενα χρOνια να \ιλMσουν για το εθνικO σκLλοf τηf ση\ερινMf γιορτMf, παρ= για το θρησκευτικO.

Α

Σεβασ\ιOτατε, κ. Αντιπεριφερει=ρχη, κ. ΕκπρOσωπε τηf ΚυβLρνησηf, κ. 0M\αρχε, αξιOτι\οι εκπρOΓράφει ο σωποι των στρατιωτικ`ν και ∆ΙΟΝ. Κ. πολιτικ`ν αρχ`ν, κυρNεf και ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ κPριοι, Για \ια φορ= ακO\η παinf o@ev rytanika. gr νηγυρNζου\ε για δPο «ΧαNρε». Το «ΧαNρε Κεχαριτω\Lνη ΜαρNα» και το «ΧαNρε ω ΧαNρε Λευτερι=». Για το λOγο αυτO, το να επιλLξει κ=ποιοf το περιεχO\ενο ενOf πανηγυρικοP για την 25η ΜαρτNου, Mταν ανLκαθεν Lνα θL\α α\φιλεγO\ενο. ΠρLπει να δ`σει β=ση στο θρησκευτικO \Lροf τηf γιορτMf M στο εθνικO; ΠρLπει να \ιλMσει για τη σωτηρNα του ανθρ`που M για τη σωτηρNα τηf πατρNδαf; ΕNθισται λοιπOν, αν=λογα και \ε το ιδεολογικO υπOβαθρο του ο\ιλητM, να τονNζεται πOτε το Lνα και πOτε το =λλο. ΕνNοτε δε, η αναφορ= στον Ευαγγελισ\O τηf ΘεοτOκου αποφεPγεται καθ`f το θεολογικO \Mνυ\α και δυσνOητο εNναι και λιγOτερο προσπελ=σι\ο. Στιf παροPσεf συνθMκεf O\ωf, Nσωf εNναι ευκολOτερο να ασχοληθεN κανεNf \ε το θρησκευτικO \Lροf τηf γιορτMf παρ= \ε το εθνικO. Κι αυτO διOτι το \εγαλPτερο \Lροf του ακροατηρNου Lχει πια τιf απαραNτητεf γν`σειf για να κατανοMσει Lννοιεf Oπωf εNναι η κατ=λυση του προπατορικοP α\αρτM\ατοf, M η θαυ\ατουργM σPλληψη του Θεανθρ`που. Kλοι αντιλα\βανO\αστε Oτι κανεNf ποτL, απO τη δη\ιουργNα του κOσ\ου και \Lχρι τη συντLλεια του, δεν γεννMθηκε και δεν θα γεννηθεN κατ= τον τρOπο \ε τον οποNο γεννMθηκε ο ΙησοPf ΧριστOf Σε κανLναν ποτL δεν κατοNκησε το Fγιο ΠνεP\α \ε τLτοια πληρOτητα \ε την οποNα κατοNκησε στην Αειπ=ρθενο. Για πρ`τη και \οναδικM φορ= ο ΘεOf Mρθε σε τLτοιου εNδουf ΚοινωνNα \ε τον =νθρωπο στο πρOσωπο τηf αγνMf κOρηf, και απO αυτO το γεγονOf, ξεκιν=ει και το κεφ=λαιο τηf θLωσηf του κ=θε χριστιανοP. Gγινε ο ΘεOf - ΛOγοf =νθρωποf, για να γNνει ο =νθρωποf κατ= Χ=ριν ΘεOf. Και διορθ`θηκε εν δυν=\ει το σφ=λ\α των πρωτοπλ=στων, που Mθελαν να γNνουν θεοN χωρNf τον ΘεO ΛOγο. Τ`ρα \Lνει στην προαNρεση του κ=θε χριστιανοP να ενωθεN

απO την Lναρξη τηf επαν=στασηf του 1821, επιση\αNνονταf Oτι ε N ν α ι δ ι α σ κ ε υM ο \ι λ ι ` ν π ο υ υπ=ρχουν Mδη στο διαδNκτυο.*

Ν Ε

Μετ= απO παρ=κληση πολλ`ν αναγνωστ`ν δη\οσιεPου\ε σM\ερα την πανηγυρικM ο\ιλNα για την επLτειο των 190 χρOνων

Ο καιρ:Q τηQ Gεθεπ:GενηQ εβδοG.δαQ Gε Gια Gατι. ΗG7ρα ΗG/ν9α Σ;Gβ.

C

o

Π 7

Π 8

Σ 9

Κ 10

 11

Τ 12

Τ 13

8 / 19

9 / 19

10 / 20

8 / 20

3 / 14

2 / 12

3 / 15
Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 30 Μαρτ4ου 2011 / Σελ4δα 3

Συνεχζονται οι αντιδρσει

Α

Προσπ$θειεL για να Bην κλε4σουν τα σχολε4α στα -γραφα Κ$νει π4σω το υπουργε4ο σε κ$ποιεL περιπτFσειL

ΑΡΧΕΙΟ

για να πηγα4νουν απ5 τα Κ2δρα στο Ραπτ5πουλο.

θαρα το γιατ4 δεν πρ2πει να εBε4νετε στην απ5φασ3 σαL για την κατ$ργηση των ηBοτικFν Σχολε4ων τηL Ευρυταν4αL. 1. «Οι λ5γοι των συνενFσεων ε4ναι πρωτ4στωL εκπαιδευτικο4 και 2χουν σκοπ5 τη βελτ4ωση τηL ποι5τηταL τηL παρεχ5BενηL εκπα4δευσηL», αναφ2ρετε στο δελτ4ο τ6που. 1BωL αυτ5 δεν ισχ6ει για τα σχολε4α τηL Ευρυταν4αL που θ2λετε να καταργ3σετε. ΣυγκεκριB2να, καταργο6νται τα ηBοτικ$ Σχολε4α: 1/θ Κ2δρων, 1/θ Ν2ου Αργυρ4ου και 1/θ Τοπολι$νων τα οπο4α συγχωνε6ονται Bε τα ηBοτικ$ Σχολε4α: 2/θ Ραπτοπο6λου, 1/θ αφνο6λαL και 1/θ Καστρακ4ου αντ4στοιχα. Οι Bικρο4 Bαθητ2L δε Bετακινο6νται σε κ$ποιο πολυδ6ναBο 6/θ 3 12/θ σχολε4ο, Fστε κ$θε τ$ξη να 2χει το δ$σκαλ5 τηL και επ4σηL να ωφεληθο6ν απ5 τη διδασκαλ4α, στο πρωιν5 τB3Bα, των ΑγγλικFν, 2ηL Ξ2νηL ΓλFσσαL, Πληροφορικ3L, Θεατρικ3L Αγωγ3L κ.$. Ποιο λοιπ5ν το παιδαγωγικ5 5φελοL για αυτο6L; 2. «Κ$νουBε πρ$ξη το “ισχ6L εν τη ενFσει”, ενFνουBε υποδοB2L, ενFνουBε εκπαιδευτικ5 δυ-

ναBικ5 Fστε να 2χουBε καλ6τερα σχολε4α παντο6 και για 5λουL», αναφ2ρετε επ4σηL στο δελτ4ο τ6που. εν ισχ6ει το παραπ$νω στην Ευρυταν4α. Το αντ4θετο επιτυγχ$νετε Bε την παρ2Bβασ3 σαL, τη συν2νωση δ6ο 1/θ ηBοτικFν Σχολε4ων. ΣυγκεκριB2να, το 1/θ Ν2ου Αργυρ4ου συγχωνε6εται Bε το 1/θ αφνο6λαL και το 1/θ Τοπολι$νων Bε το 1/θ Καστρακ4ου. Και στιL δ6ο περιπτFσειL δηBιουργο6νται δ6ο Bονοθ2σια Bε πολλο6L Bαθητ2L το καθ2να, Bε 5,τι αρνητικ5 αυτ5 συνεπ$γεται. .να Bονοθ2σιο Bε 14 3 15 Bαθητ2L δεν ε4ναι καλ6τερο σχολε4ο, αλλ$ χειρ5τερο απ5 2να $λλο Bονοθ2σιο Bε 7 3 8 Bαθητ2L. Για ποια βελτ4ωση τηL ποι5τηταL τηL παρεχ5BενηL εκπα4δευσηL των BικρFν BαθητFν συζητ$Bε; 3. Συγχωνε6εται το 1/θ Κ2δρων Bε το 2/θ Ραπτοπο6λου. Εκτ5L απ5 τα παραπ$νω, οι Bαθητ2L καθηBεριν$ πρ2πει να Bετακινο6νται σε Bια απ5σταση 32 χιλιοB2τρων (16 + 16), απ5σταση αρκετ$ Bεγ$λη και δ6σκολη, ιδια4τερα τουL χειBερινο6L B3νεL. Στο δελτ4ο τ6που που εκδFσατε στιL 14-1-2011 διαβεβαιFνα-

Ε

υρ

υτ αν ικ ά

Η πρFτη αντ4δραση υπ3ρξε απ5 τον δ3Bαρχο Αγρ$φων, ηB3τρη Τ$τση, η οπο4α δηBοσιοποι3θηκε απ5 τα “Ευρυτανικ$ Ν2α”, Bε αποτ2λεσBα να φτ$σει στη Βουλ3, Bετ$ απ5 ερFτηση του Ευρυτ$να βουλευτ3 Αττικ3L Θαν$ση Μπο6ρα. εν2ργειεL Παρ$λληλα, υπ3ρξαν απ5 τον βουλευτ3 Ευρυταν4αL κ. Ηλ4α Καραν4κα, τον αντιπεριφερει$ρχη Ευρυταν4αL κ. Βασ4λη ΚαραBπ$ -ο οπο4οL Bε την αρωγ3 του κ. Περγαντ$ π2τυχε οB5φωνη στ3ριξη για το θ2Bα, καθFL και τη σ6σταση επιτροπ3L απ5 το Περιφερειακ5 ΣυBβο6λιο Στερε$L Ελλ$δαLτον σ6λλογο "ΕκπαιδευτικFν Πρωτοβ$θBιαL Εκπα4δευσηL Ευρυταν4αL" και πολλο6L $λλουL φορε4L του τ5που. Το γεγον5L να κλε4σει ειδικ$ το σχολε4ο στα Κ2δρα 2χει καταγγε4λει και η εφηBερ4δα Bε σειρ$ δηBοσιευB$των. εν ε4ναι δυνατ5ν να Bην βλ2πουν την αδικ4α, αλλ$ και την αντικειBενικ3 αδυναB4α για τα Bικρ$ παιδ$κια, τα οπο4α θα πρ2πει καθηBεριν$ να διαν6ουν 32 χιλι5Bετρα εν5L επικ4νδυνου οδικο6 $ξονα και σε αντ4ξοεL συνθ3κεL,

Ν Ε

ΟBαδικ$ πυρ$ δ2χεται το Υπουργε4ο Παιδε4αL απ5 φορε4L και πολιτικο6L παρ$γοντεL τηL Ευρυταν4αL, για να αναθεωρ3σει την απ5φαση να κλε4σουν τα σχολε4α στα -γραφα. Το υπουργε4ο επανεξετ$ζει το θ2Bα. Μετ$ την ανακο4νωσ3 του 5τι κλε4νει τρ4α σχολε4α στα -γραφα, τα οπο4α συγχωνε6ει Bε $λλα επ4σηL Bονοθ2σια και αυτ5 ε4ναι το παρ$δοξο, ξεσηκFθηκε θ6ελλα αντιδρ$σεων, την οπο4α καταγρ$φουBε.

τε πωL δεν πρ5κειται να γ4νει καB4α Bετακ4νηση Bαθητ3 παραπ$νω απ5 10 χιλι5Bετρα 3 δι$ρκεια Bισ3L FραL σε συν$ρτηση Bε το γεωγραφικ5 αν$γλυφο και τιL καιρικ2L συνθ3κεL κ$θε περιοχ3L. Επ4σηL, στα κριτ3ρια Εξα4ρεσηL ΣχολικFν Μον$δων απ5 καταργ3σειL και συγχωνε6σειL, λαBβ$νονταL υπ5ψη την ιδιοBορφ4α του γεωγραφικο6 αν$γλυφου αλλ$ και του πλ3θουL των δυσπρ5σιτων αποBακρυσB2νων και νησιωτικFν περιοχFν τηL χFραL BαL, εξαιρο6σατε τιL αποBονωB2νεL και αποBακρυσB2νεL ορειν2L και νησιωτικ2L περιοχ2L τηL χFραL, στιL οπο4εL οι αποστ$σειL, οι καιρικ2L και συγκοινωνιακ2L συνθ3κεL δε διασφαλ4ζουν την ασφαλ3 και $νετη Bεταφορ$ των BαθητFν. Επειδ3 προφανFL δε γνωρ4ζετε τα αποBακρυσB2να χωρι$ τηL Ευρυταν4αL, σαL καλο6Bε να επισκεφτε4τε τα Κ2δρα, να κ$νετε τη συγκεκριB2νη διαδροB3 για να 2χετε ιδ4α αντ4ληψη. Ο σ6λλογοL εκπαιδευτικFν Π.Ε. Ευρυταν4αL διαBαρτ6ρεται 2ντονα για τιL συγχωνε6σειL των συγκεκριB2νων σχολικFν Bον$δων αφο6 δε στηρ4ζονται σε παιδαγωγικ$ κριτ3ρια και σαL καλε4 να επανεξετ$σετε την απ5φασ3 σαL λαBβ$νονταL υπ5ψη τα δεδοB2να που σαL θ2τουBε και να Bην εBε4νετε στιL συνενFσειL που ανακοινFσατε. Με τ2τοιεL αποφ$σειL δεν Bπορε4 να υπ$ρξει δηB5σια, δωρε$ν και υψηλ3L ποι5τηταL παιδε4α για 5λουL."

Η σκληρ3 επιστολ3 των δασκ$λων Στην κατε6θυνση αυτFν των αντιδρ$σεων ο σ6λλογοL των δασκ$λων Ευρυταν4αL 2στειλε την παρακ$τω επιστολ3 -την οπο4α υπογρ$φουν ο πρ5εδροL κ. ΕυθυB4ου Γι$ννηL και η ΓραBBατ2αL κα. Μπο6κα Κατερ4ναστην Υπουργ5 Παιδε4αL και B$λιστα σε δε6τερο πληθυντικ5: "... ανακοινFσατε την Κυριακ3 13-3-2011 τιL προθ2σειL σαL για το Σχολικ5 χ$ρτη 2011-2012 πραγBατοποιFνταL συγχωνε6σειL, υποβιβασBο6L και καταργ3σειL σχολικFν Bον$δων σε 5λη τη χFρα. ιαβ$ζονταL προσεκτικ$ το δελτ4ο τ6που που εκδFσατε, δεν Bπορ2σαBε να καταλ$βουBε ποια απ5 τα επιχειρ3Bατα που διατυπFνετε σαL 2καναν να π$ρετε την απ5φαση για τη συγχFνευση των 3 ηBοτικFν Σχολε4ων τηL Ευρυταν4αL, καταργFνταL 2τσι το 12,5% των ηBοτικFν Σχολε4ων BαL. ΣαL θ2τουBε υπ5ψη σαL τρ4α σηBε4α στα οπο4α φα4νεται ξεκ$-

Ελπ4ζουBε, Bετ$ απ5 αυτ3 την οB5θυBη αντ4δραση των τοπικFν φορ2ων η διε6θυνση του Υπουργε4ου Παιδε4αL, να επανεκτιB3σει την κατ$σταση και να αναθεωρ3σει την απ5φασ3 τηL για κατ$ργηση των Σχολε4ων αφνο6λαL, Τοπολι$νων και Κ2δρων


Τα σηKε =α των και ρOν

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ1ρτη 30 Μαρτ=ου 2011 / Σελ=δα 4

Ο Καρανκα στην Αυστραλα

Ν Ε

Α

Παρακολο?θησε την παρ;λαση των οKογενOν για την 25η Μαρτ=ου

U και ΒιΚοιν>τητα Μελβο?ρνη Η Ελληνικ< Ορθ>δοξη ικ<U επετε=ου ν θ Ε U η τ > K σ τ α ρ ο ε ν ο τ κτOριαU Kε αφορK< ? ΚοιπροU τιK< του Ελληνι κο του 1821, δι οργ1νωσε ?ρνη. ο β λ ε Μ ν η τ σ εκδηλOσειU νοβουλ=ου εορταστικ;U

υτ αν ικ ά

Πο ζει ο Κστα Κοντογεργο ;

Ο Ευρυτ1ναU βουλευτ<U τ=Kησε Kε την παρουσ=α του τιU εκδηλOσειU, ωU Πρ>εδροU τηU Επιτροπ<U και επικεφαλ<U τηU δ ι α κ ο K K α τ ι κ < U Kοινοβουλευτικ<U Αντιπροσωπε=αU. Στην εκδ<λωση παρεβρ;θηκαν επ=σηU, η Γενικ< Πρ>ξενοU τηU Ελλ1δοU στη Μελβο?ρνη κ. Ελ;νη Λιαν=δου, ο βουλευτ<U του Εργατικο? Κ>KKατοU ΒικτOριαU, πρOην υπουργ>U και πρ>εδροU τηU Παγκ>σKιαU #ιακοινοβουλευτικ<U ΕνωσηU ΕλληνισKο? κ. Γι1ννηU Πανταζ>πουλοU, εκπρ>σωποι οKογενειακOν οργανισKOν, τα K;λη του #ιοικητικο? ΣυKβουλ=ου τηU Koιν>τηταU και πολλ1 K;λη και

Πρ1γKατι, το Kεγ1λο ερOτηKα των τελευτα=ων KηνOν ε=ναι πο? ζει σ<Kερα ο ΚOσταU ΚοντογεOργοU, ο πρOην και για 10 χρ>νια νοK1ρχηU Ευρυταν=αU, αντινοK1ρχηU για 1λλα 6 χρ>νια, νοKαρχιακ>U σ?KβουλοU και διευθ?νων σ?KβουλοU τηU “ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.” και σ<Kερα περιφερειακ>U σ?KβουλοU Ευρυταν=αU, αλλ1 και εκκολαπτ>KενοU

υποψ<φιοU βουλευτ<U Kε την Ν;α #ηKοκρατ=α στην Ευρυταν=α, αν τελικ1 υλοποιηθο?ν οι αποφ1σειU. Λοιπ>ν, >πωU ;Kαθα, βρ=σκεται στην Αθ<να, ζει δηλαδ< στην Αθ<να και εργ1ζεται στα γραφε=α τηU Ν;αU #ηKοκρατ=αU. Ζ<τησε και π;τυχε την απ>σπασ< του απ> την υπηρεσ=α του στην ΗγουKεν=τσα, >που ε=ναι δηK>σιοU υπ1λληλοU, γιατ= αν

δεν το γνωρ=ζετε πολλο=, ο ΚOσταU ΚοντογεOργοU ε=ναι δηK>σιοU υπ1λληλοU του Υπουργε=ου ΟικονοKικOν, >νταU ο =διοU οικονοKολ>γοU. ΣτιU 25 Μαρτ=ου τον ε=δαKε στην παρ;λαση στο Καρπεν<σι να την παρακολουθε= >χι απ> την πλευρ1 των επισ<Kων, αλλ1 απ;ναντι, απ> την εξ;δρα, απ> την πλευρ1 του κοινο?, παρ;α Kε τον 1λλον παλα=-

Καρφ OKατα

Kαχο στην αιρετ< διο=κηση, τον Ηρακλ< ΣαξOνη. Π1ντωU, Kετ1 την παρ;λαση, ο ΚOσταU ΚοντογεOργοU π<ρε το αεροπλ1νο και ;φυγε για ολιγο<Kερο ιδιωτικ> ταξ=δι σε Kια απ> τιU πρωτε?ουσεU τηU ΕυρOπηU. Το ξ;ρω, γιατ= και στο Περιφερειακ> ΣυKβο?λιο που ;γινε στη ΛαK=α προχθ;U, τη #ευτ;ρα 28-3-2011, <ταν... απOν.

φ=λοι του οργανισKο?. Ο κ. Καραν=καU συναντ<θηκε και συνοK=λησε Kε τον τοπικ> Πρωθυπουργ> Λ=ντσεϊ Τ1νερ αλλ1 και τον Επ=σκοπο #;ρβηU κ. Ιεζεκι<λ, ο οπο=οU βρ=σκεται στην υπηρεσ=α τηU Εκκλησ=αU τηU Αυστραλ=αU απ> το 1962. Αξ=ζει να τον=σουKε >τι ο κ. Καραν=καU τιK<θηκε απ> την Ελληνικ< Ορθ>δοξη Κοιν>τητα Μελβο?ρνηU σε ειδικ< εκδ<λωση που πραγKατοποι<θηκε την Κυριακ< το KεσηK;ρι. Η ελληνικ< αντιπροσωπε=α αναχOρησε απ> την Μελβο?ρνη στιU 12 χθεU το KεσηK;ρι και αναK;νεται να φτ1σει στην Ελλ1δα σ<Kερα τιU KεσηKεριαν;U OρεU.

Λ=γοι υπηρετο?ν την Αλ<θεια γιατ= λ=γοι ;χουν τη θ;ληση και λιγ>τεροι τη δ?ναKη για να ε=ναι δ=καιοι (Ν=τσε)

Ε

υρ

Γρ1φαKε στην αρχ< του ;τουU >τι οι ν;οι δ<Kοι παραλαKβ1νουν χρ;η και K>νο χρ;η. Στα 3,3 εκατ. ευρO υπολογ=στηκαν τα ορατ1 χρ;η στουU δ?ο δ<KουU. Μ1λλον π;σαKε ;ξω. Ε=ναι πολ? περισσ>τερα και K1λλον κανε=U δεν ξ;ρει π>σα ε=ναι. Μιλ1Kε για χρ;η του δηKοσ=ου προU τουU 7λληνεU πολ=τεU. Μιλ1Kε για συKβ1σειU που ;χουν υπογρ1ψει οι προηγο?Kενοι δ<Kαρχοι και τιU κληρον>Kησαν οι ν;οι. Μιλ1Kε για “α;ρα κοπανιστ>”. Με τ;τοια π<γαιναν και ;λεγαν >τι κ1νουν ;ργο οι παλιο=. Και >ταν τα γρ1φαKε τ>τε, πριν απ> 3 K<νεU, κ1ποιοι KαU “K1λωσαν”, του στυλ “τι ε=ναι αυτ1 που γρ1φετε...” κ.λπ. Καλ1. Η εφηKερ=δα K=λαγε για 3,3 εκατ. ευρO χρ;οU απ> τον Σεπτ;Kβριο του 2010, β1σει των επ=σηKων στοιχε=ων απ> την Τρ1πεζα τηU Ελλ1δαU. Τι ν>Kισαν, δηλαδ<, οι κ1ποιοι πρOην δ<Kαρχοι που KαU ;λεγαν >τι δεν ισχ?ουν τα χρ;η; Π1λι πο?λαγαν “φο?Kαρα”. Ο κ>σKοU ;χει τρελαθε= και >σοι συKKετε=χαν στο προηγο?Kενο “καθεστOU”, που χρεοκ>πησε την Ελλ1δα, πρωθυπουργο=, υπουργο=, δ<Kαρχοι και νοK1ρχεU, καλ?τερα να Kη Kιλ1νε, >χι Kπροστ1 σε κ>σKο. Ακ>Kη και εδO, στην “<συχη” Ευρυταν=α.

Εγκρ=θηκε και το τεχνικ> πρ>γραKKα του δ<Kου Καρπενησ=ου ?ψουU 9 εκατ. ευρO. Απ> αυτ1 τα 8 ε=ναι συνεχιζ>Kενα ;ργα, δηλαδ< θα υλοποιηθε= περ=που το 40% και το 1,1 εκατ. ευρO αποτελο?ν ν;α ;ργα που θα γ=νουν >λα, >πωU ε=πε ο αντιδ<KαρχοU κ. Ν=κοU ΣουλιOτηU. Το τεχνικ> πρ>γραKKα στο σ?νολ> του καταψ<φισε >KωU η Kε=ζων αντιπολ=τευση του κ. Καρφ<. 7πεσα απ> τα σ?ννεφα. #ηλαδ<, η αντιπολ=τευση που K;χρι προχθ;U διοικο?σε τον δ<Kο Καρπενησ=ου για 10 χρ>νια, δεν ψ<φισε τα ;ργα τα οπο=α η =δια οK1δα ε=χε επιλ;ξει, ε=χε εγκρ=νει και ξεκ=νησε να υλοποιε=. Θα KαU τρελ1νουν < το κ1νουν για να αντιληφθο?ν τιU αντοχ;U KαU; Κ?ριε Καρφ<, εσε=U ο =διοU δεν ;χετε β1λει την υπογραφ< σαU στα ;ργα για το ΚΤΕΛ, τα π1ρκινγκ, >λα τα χρ>νια; ΤOρα γιατ= δεν το ψηφ=σατε; Εσε=U δεν ;χετε εγκρ=νει >λα τα 1λλα ;ργα που περιK;νουν χρηKατοδοτ<σειU, 1λλα για να ολοκληρωθο?ν, 1λλα για να ξεκιν<σουν και 1λλα για να συνεχ=σουν; Π>σα απ> τα συνεχιζ>Kενα ;ργα ;χουν την υπογραφ< του κ. Παπαδ>πουλου, του κ. Καρβ;λη, του δηK1ρχου #οKν=σταU, του δηK1ρχου ΠοταKι1U και των 1λλων που σ<Kερα... ;λα-

χε να ε=ναι στην αντιπολ=τευση; ΟΛΑ. Και τOρα τα απαρνηθ<κατε. Γιατ=; Το να Kην ψηφ=σετε τα ν;α ;ργα του 1,1 εκατ. ευρO ωU αντιπολ=τευση, αU πο?Kε >τι το καταλαβα=νουKε, αλλ1 για τα υπ>λοιπα ;ργα των 8 εκατ. ευρO που αποτελο?ν συνεχιζ>Kενα ;ργα, γιατ= ε=πατε >χι; Τι ν1ζια ε=ναι αυτ1;

Καλ1, ο Λεων=δαU Παπαδ>πουλοU ευχαρ=στησε 100 φορ;U το Ν=κο ΣουλιOτη. Και σαU ευχαριστO που ε=πατε >τι δεν υπ<ρχαν λεφτ1, και σαU ευχαριστO ξαν1 που οKολογε=τε >τι δεν ε=χαKε λεφτ1 να κ1νουKε ;ργο και που KαU ;κοψαν τον “ΘΗΣΕΑ” κ.λπ. Κ?ριε Παπαδ>πουλε, εντ1ξει, καταλ1βαKε >τι το ;ργο σαU, ωU αντιδ<KαρχοU ;ργων, δεν καταφ;ρατε να το ολοκληρOσετε στη θητε=α σαU, πρ1γKατι ελλε=ψει χρηK1των, αλλ1 αυτ> ;γινε τον τελευτα=ο χρ>νο. Για τα 1λλα χρ>νια πο? ε=ναι το ;ργο σαU; Τα χρ<Kατα που χ1θηκαν απ> τον “ΘΗΣΕΑ”, λ;ω χ1θηκαν, αλλ1 K1λλον KαU τα π<ραν π=σω, >σα και να ε=ναι, γιατ= δεν τα αξιοποι<σατε >ταν τα ε=χατε στα χ;ρια σαU; #ι>τι το ;χω ξαναγρ1ψει. Θ;λατε σαν οK1δα να παρουσι1σετε ;ργο την τελευτα=α χρονι1 τηU θητε=αU σαU, Oστε να πε=τε “να, το ;ργο KαU”. Αλλ1 και εσε=U, >πωU και

εKε=U σαν πολ=τεU, την πατ<σατε. :ρθε η οικονοKικ< κρ=ση και τα γ?ρισε >λα. ΕνO, θα Kπορο?σατε να ;χετε ολοκληρOσει τα ;ργα που χ1σατε, δεν το κ1νατε και στο τ;λοU, προχθ;U, δεν ψηφ=σατε και το ν;ο τεχνικ> πρ>γραKKα. Στο #ηKοτικ> ΣυKβο?λιο σκ=ζουν απ> αγγλικ;U ειρωνε=εU. #εν το ψηφ=ζουKε ε=πε ο κ. Καρφ<U δι>τι το τεχνικ> σαU πρ>γραKKα (δηλαδ< το 1/10, γιατ= το ξαναλ;ω, το 90% <ταν συνεχιζ>Kενα ;ργα) ε=ναι πρ>χειρο και αποτελε=... “demo”!!! Τι ε=ναι το “demo” αναρωτ<θηκαν πολλο=. “Demo” ε=ναι Kια ορολογ=α των υπολογιστOν -και >χι K>νο- που χαρακτηρ=ζει τη δοκιKαστικ< ;κδοση εν>U προγρ1KKατοU, KιαU ;κδοσηU κ.λπ. και δεν αποτελε= το τελικ> προϊ>ν, αυτ> δηλαδ< που θα αγορ1σει ο κ>σKοU >ταν βγει στα ρ1φια των καταστηK1των. Για να π1ρει Kετ1 απ> τον αντιδ<Kαρχο #ηK<τρη ΣταK1τη την απ1ντηση, >τι το τεχνικ> πρ>γραKKα δεν ε=ναι “demo” αλλ1 ε=ναι η “Full Version”! ΤOρα τι ε=ναι αυτ>, τι ε=ναι η “Full Version”; ε=παν κ1ποιοι 1λλοι. Αποτελε= την τελικ< Kορφ< του προϊ>ντοU απαντο?Kε εKε=U και κ1που εκε= κ>πηκε το... ρε?Kα.


ΤΟ ΘΕΜΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ!ρτη 30 Μαρτ+ου 2011 / Σελ+δα 5

5 εκατ. ευρ σε ισθο ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Α-ριο στο η9οτικ, Συ9βο-λιο Καρπενησ+ου θα συζητηθε+ ο ν)οC προϋπολογισ9,C του δ*9ου. Ε+ναι ο πρ=τοC προϋπολογισ9,C που αφορ! σε 6 πρ=ην δ*9ουC, εν= αποτελε+ τον 9εγαλ-τερο απ, πλευρ!C δαπαν=ν που )χει ποτ) συνταχθε+ στην Ευρυταν+α. 771.000 ευρ= θα κοστ+σουν οι αιρετο+.

Με 9οναδικ, θ)9α την )γκριση του προϋπολογισ9ο- του )τουC 2011 συνεδρι!ζει α-ριο το η9οτικ, Συ9βο-λιο Καρπενησ+ου, στιC 6 το απ,γευ9α. Ο προϋπολογισ9,C αν)ρχεται στα 22 εκατ. ευρ= περ+που, εν= παρουσι!ζει απ,θε9α 420.000 ευρ=.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 - ΕΞΟΑ

Ε

υρ

υτ αν ικ ά

"... θ)λου9ε να )χου9ε )να απ,θε9α γιατ+ δεν ξ)ρου9ε τι 9αC ξη9ερ=νει. Το ελληνικ, κρ!τοC )χει φαλιρ+σει και 9ε το απ,θε9α 9πορε+ να χρειαστε+ να πληρ=σου9ε 9ισθο-C και προνοιακ! επιδ,9ατα", ε+χε πει ο δ*9αρχοC Καρπενησ+ου κ. Κ=σταC Μπακογι!ννηC στο προηγο-9ενο η9οτικ, Συ9βο-λιο. Ο προϋπολογισ9,C )χει *δη εγκριθε+ απ, την Οικονο9ικ* Επιτροπ* του δ*9ου, η οπο+α συνεδρ+ασε τη ευτ)ρα 28 Μαρτ+ου 2011 στιC 12.00 το 9εση9)ρι. Η εισ*γηση του αρ9,διου αντιδη9!ρχου οικονο9ικ=ν κ. η9*τρη Στα9!τη, )τυχε τηC 9ερικ*C )γκρισηC απ, την αντιπολ+τευση, η οπο+α ψ*φισε 9,νο τιC δαπ!νεC του προσωπικο-. Μεγ!λωσε πολ- ο δ*9οC Καρπενησ+ου. Εντ-πωση, πρ!γ9ατι, προκαλε+ται απ, τιC υπ)ρογκεC δαπ!νεC για 9ισθο-C που καλε+ται να πληρ=σει ο δ*9οC. Οι δαπ!νεC αυτ)C αγγ+ζουν τα 5 εκατ. ευρ= 9)σα στο 2011, εν= του χρ,νου ανα9)νεται να αυξηθο-ν. Στα ποσ! αυτ!, δεν )χει υπολογιστε+ )να σοβαρ, κονδ-λι, το οπο+ο )χει *δη προϋπολογιστε+ και αγγ+ζει τα 3 εκατ. ευρ= και το οπο+ο αφορ! παροχ)C τρ+των, που ουσιαστικ! και αυτ)C αποτελο-ν 9ισθο-C, αφο- αναφ)ρονται σε πληρω9)C φυσικ=ν προσ=πων.

Ν ΕΑ

Στα 22 εκατ. ευρ= ο προϋπολογισ9,C για το 2011

Ο αντιδ*9αρχοC οικονο9ικ=ν κ. η9*τρηC Στα9!τηC

ΕΞΟΑ. Το συνολικ, -ψοC του προϋπολογισ9ο-, αν)ρχεται περ+που στα 22.000.000 ευρ=. Τα )ξοδα αυτ! συνολικ! αν! κατηγορ+α ε+ναι τα εξ*C: Τα )ξοδα για «α9οιβ)C και )ξοδα προσωπικο-» αν)ρχονται στο ποσ, 3.810.564 ευρ=, για «α9οιβ)C αιρετ=ν και τρ+των» 771.400 ευρ=, για «παροχ)C τρ+των» 1.397.878 ευρ=, για «φ,ρουC - τ)λη» 18.300 ευρ=, για «λοιπ! γενικ! )ξοδα» 372.853 ευρ=, για «πληρω9)C για την εξυπηρ)τηση τηC δη9,σιαC π+στηC» 291.657 ευρ=, για «προ9*θεια αναλ=σι9ων» 1.099.175, για «πληρω9)C, 9εταβιβ!σειC εισοδη9!των σε τρ+τουC, παραχωρ*σειC-παροχ)Cεπιχορηγ*σειC-επιδ,σειC-δωρε)C» 2.339.535 ευρ=, για «αγορ)C κτιρ+ων, τεχνικ=ν )ργων και προ9*θειεC παγ+ων» 182.114 ευρ=, για «)ργα» 6.597.487 ευρ=, για «9ελ)τεC, )ρευνεC, πειρα9ατικ)C εργασ+εC και ειδικ)C δαπ!νεC» 1.994.421 ευρ=, για «τ+τλουC π!γιαC επ)νδυσηC (συ99ετοχ)C σε επιχειρ*σειC)» 220.000 ευρ=, για «πληρω9)C που αφορο-ν υποχρε=σειC απ, παρελθ,ντα οικονο9ικ! )τη (Π.Ο.Ε.)» 1.221.681 ευρ=, για «λοιπ)C αποδ,σειC» 1.425.116 ευρ= και τ)λοC για «αποθε9ατικ,» 420.000 ευρ=.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Πιο συγκεκρι9)να, παραθ)του9ε τα αναλυτικ! στοιχε+α αν! κατηγορ+α εξ,δων. Α9οιβ)C και )ξοδα προσωπικο-ψουC 3.810.564 ευρ=. Απ, αυτ! 2.200.000 ευρ= αφορο-ν α9οιβ)C 9,νι9ων υπαλλ*λων, 384.100 ευρ= α9οιβ)C υπαλλ*λων 9ε σ-9βαση αορ+στου χρ,νου, 117.000 ευρ= αποδοχ)C υπαλλ*λων ειδικ=ν θ)σεων, 293.800 ευρ= αποδοχ)C )κτακτων υπαλλ*λων, 719.000 ευρ= εργοδοτικ)C εισφορ)C και 2.000 ευρ= δαπ!νεC πρ,σληψηC, εκπα+δευσηC και επι9,ρφωσηC υπαλλ*λων. Α 9 ο ι β ) C α ι ρ ε τ =ν κα ι τ ρ + τ ων 771.400 ευρ=. Το ποσ, αυτ, αφορ! κατ! 228.400 ευρ= α9οιβ)C ελευθ)ρων επαγγελ9ατι=ν, κατ! 488.000 ευρ= δαπ!νεC αιρετ=ν, κατ! 15.000 ευρ= α9οιβ)C τρ+των και κατ! 40.000 ευρ= )ξοδα βεβα+ωσηC και ε+σπραξηC. Παροχ)C τρ+των 1.397.878 ευρ=. Απ, το ποσ, αυτ, 385.000 ευρ= ε+ναι για παροχ)C παραγωγικ*C διαδικασ+αC(φωτισ9,C δρ,9ων, φωτα)ριο κλπ), 50.000 ευρ= για επικοινων+εC, 184.600 ευρ= για ενο+κια και 9ισθ=9ατα, 53.550 ευρ= για ασφ!λιστρα, 718.000 ευρ= για συντ*ρηση και επισκευ* αγαθ=ν διαρκο-C χρ*σηC απ, τρ+τουC και 6.600 ευρ= για -δρευση, φωτισ9, και καθαρι,τητα.

Φ,ροι - τ)λη 18.300 ευρ=. Το ποσ, αυτ, αναλ-εται σε τ)λη κυκλοφορ+αC 9εταφορικ=ν 9)σων κατ! 9.800 ευρ= και σε δι!φορουC φ,ρουC και τ)λη 8.500 ευρ=. Λ οι π! γ εν ικ ! )ξο δα 3 72 .8 5 3 ευρ=. Η κατηγορ+α εξ,δων αυτ* αφορ! κατ! 107.500 ευρ= )ξοδα 9εταφορ=ν, κατ! 22.000 ευρ= )ξοδα 9εταφορ=ν, κατ! 35.000 ευρ= δη9,σιεC σχ)σειC, κατ! 15.000 ευρ= συνδρο9)C, κατ! 78.200 ευρ= καλλιτεχνικ)C, αθλητικ)C και κοινωνικ)C δραστηρι,τητεC, κατ! 29.600 ευρ= )ξοδα κατασκην=σεων, εξοχ=ν και συσσιτ+ων και κατ! 80.000 ευρ= λοιπ! )ξοδα γενικ*C φ-σεωC(δικαστικ!, συ9βολαιογρ!φοι κλπ). Πληρω9)C για την εξυπηρ)τηση τηC δη9,σιαC π+στηC 291.657 ευρ=. Το ποσ, αυτ, προκ-πτει απ, πληρω9)C για δ!νεια για κ!λυψη λειτουργικ=ν δαπαν=ν, ποσο- 45.000 ευρ= και για πληρω9)C δανε+ων επενδυτικ=ν αναγκ=ν, ποσο247.000 ευρ=. Π ρο9 * θ ε ια αν αλ = σ ι 9ω ν 1.099.175 ευρ=. Το )ξοδο αυτ, καταν)9εται σε 65.000 ευρ= για )ντυπα, βιβλ+α και γραφικ* -λη, σε 6.000 ευρ= για ε+δη κατασκην=σεωC και τρ,φι9α, σε 26.000 ευρ= για ε+δη υγιειν*C και καθαρι,τηταC, σε 748.600 ευρ= για κα-σι9α και λιπαντικ!, σε 212.000 ευρ= για υλικ! συντ*ρησηC κτιρ+ων και )ργων, σε 10.000 ευρ=

για ανταλλακτικ! 9ηχανη9!των, σε 2000 ευρ= για υλικ! φαρ9ακε+ου και σε 30.000 ευρ= για λοιπ)C προ9*θειεC (δενδρ-λλια, πινακ+δεC κλπ). Πληρω9)C, 9εταβιβ!σειC ει σοδη9!των σε τρ +τουC, παραχωρ*σειC-παροχ)C - επιχορηγ*σειC - επιδ,σειC - δωρε)C 2.339.535 ευρ=. Η δαπ!νη αυτ* αφορ! κατ! 2.171.000 ευρ= υποχρεωτικ)C 9εταβιβ!σειC σε νο9ικ! πρ,σωπα, κατ! 30.000 ευρ= υποχρεωτικ)C εισφορ)C και κατ! 138.200 ευρ= προαιρετικ)C εισφορ)C, παροχ)C, επιχορηγ*σειC και επιδοτ*σειC. Αγορ)C κτιρ+ων, τεχνικ=ν )ργων και προ9*θειεC παγ+ων 182.114 ευρ=. Το ποσ, αυτ, αναλ-εται σε 25.000 ευρ= για απαλλοτρι=σειC και αγορ)C εδαφικ=ν εκτ!σεων και σε 157.000 ευρ= για προ9*θειεC παγ+ων, 9ηχαν*9ατα, 9εταφορικ! 9)σα κλπ). (ργα 6.597.487 ευρ=. Η δαπ!νη για )ργα αφορ! κατ! 328.000 ευρ= τιC δαπ!νεC κατασκευ*C κτιρ+ων και )ργων ιδιοκτησ+αC του δ*9ου, κατ! 3.742.000 ευρ= τιC δαπ!νεC κατασκευ*C π!γιων εγκαταστ!σεων κοιν*C χρ*σηC και κατ! 2.527.000 ευρ= τιC επισκευ)C και συντηρ*σειC των π!γιων εγκαταστ!σεων κοιν*C χρ*σηC. Μελ)τεC, )ρευνεC, πειρα9ατι κ)C εργασ+εC και ειδι κ)C δαπ!νεC 1.994.421 ευρ=. Απ, το υποσ-νολο αυτ,, τα 796.000 ευρ= αφορο-ν τιC δι!φορεC 9ελ)τεC, τιC )ρευνεC και τιC πειρα9ατικ)C εργασ+εC εν= τα 1.199.000 ευρ= αφορο-ν τιC ειδικ)C δαπ!νεC, ,πωC εφαρ9ογ* επ)κτασηC σχεδ+ου π,ληC, κατεδ!φιση αυθα+ρετων * ρυ9οτο9ο-9ενων κτισ9!των κλπ. Τ+τλοι π!γιαC επ)νδυσηC 220.000 ευρ= αφορο-ν σε συ99ετοχ* σε δη9οτικ)C επιχειρ*σειC. Πληρω9)C που αφορο-ν υποχρε=σειC απ, παρελθ,ντα οικονο9ικ! )τη (Π.Ο.Ε.) 1.221.681 ευρ=. Αναλυτικ!, αντιστοιχο-ν 220.000 ευρ= για πληρω9)C λειτουργικ=ν δαπαν=ν Π.Ο.Ε., 860.000 ευρ= για επενδυτικ)C δαπ!νεC Π.Ο.Ε. και 143.000 ευρ= για πληρω9)C )κτακτων εξ,δων (φορολογικ! πρ,στι9α κλπ). Λ ο ι π) C α πο δ , σ ε ι C 1 . 4 2 5 . 11 6 ευρ=. Αυτ, το ποσ, αφορ! κατ! 165.000 ευρ= την απ,δοση συνταξιοδοτικ=ν εισφορ=ν, κατ! 392.000 ευρ= την απ,δοση φ,ρων και λοιπ=ν επιβαρ-νσεων, κατ! 759.000 ευρ= την απ,δοση ασφαλιστικ=ν εισφορ=ν, κατ! 55.000 ευρ= τιC λοιπ)C εισπρ!ξειC υπ)ρ τρ+των(δι!φορεC κρατ*σειC), κατ! 54.000 ευρ= την π!για προκαταβολ* και κατ! 116 ευρ= λοιπ)C επιστροφ)C. Τ)λοC, )χουν προϋπολογιστε+ για αποθε9ατικ, 420.000 ευρ=.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ2ρτη 30 Μαρτ@ου 2011 / Σελ@δα 6

Ψηφστηκε το πργραα

Α

Εγκρ@θηκε απA το %ηNοτικA ΣυNβοBλιο - %εν ψ?φισε

υτ αν ικ ά

Ν Ε

ΣBσσωNη η αντιπολ@τευση -καθ>να απA τα N>λη τηX για τουX δικοBX του λAγουX- δεν ψ?φισε το προτεινANενο απA τη δηNοτικ? αρχ? τεχνικA πρAγραNNα >ργων για το 2011, το οπο@ο εγκρ@θηκε τελικ2 NAνο απA τουX συNβοBλουX τηX πλειοψηφ@αX.

υρ

:να σBνολο >ργων, προϋπολογισNοB 9 εκατ. ευρR, κατατ>θηκε στο %ηNοτικA ΣυNβοBλιο Καρπενησ@ου για >γκριση. ΑπA αυτ2, >να ποσA BψουX 1,1 εκατ. ευρR ε@ναι ν>α >ργα, ενR τα υπAλοιπα 8 εκατ. αποτελοBν συνεχιζANενα >ργα. Η αντιπολ@τευση δεν εν>κρινε το τεχνικA πρAγραNNα. Η συνεδρ@αση >γινε την περασN>νη Τετ2ρτη στην κατ2Nεστη α@θουσα συνεδρι2σεων του %ηNοτικοB ΣυNβουλ@ου Καρπενησ@ου, στον τρ@το Aροφο του ΚΑΠΗ. Το θ>Nα παρουσ@αζε εξαιρετικA ενδιαφ>ρον και για το λAγο αυτA παραβρ>θηκαν Aλοι οι πρAεδροι των ΤοπικRν %ιαNερισN2των. Το πρAγραNNα προλAγισε ο δ?NαρχοX Καρπενησ@ου κ. ΚRσταX Μπακογι2ννηX και εισηγ?θηκε ο αρNAδιοX αντιδ?NαρχοX >ργων κ. Ν@κοX ΣουλιRτηX, συν>ντευξη του οπο@ου Ευ ρ υ τ α ν ι κ 2 φιλοξ>νησαν τα “Ε Ν>α” στο προηγοBNενο φBλλο τηX εφηNερ@δαX.

Ε

Καταψ?φισε η αντιπολ@τευση ΑπAλυτα αρνητικ? ?ταν η στ2ση σBσσωNηX τηX αντιπολ@τευσηX, η οπο@α δεν εν>κρινε το τεχνικA πρAγραNNα στο σBνολA του. Μ2λιστα, ε@ναι η πρRτη φορ2 που καταψηφ@ζεται ολAκληρο το τεχνικA πρAγραNNα του δ?Nου και @σωX η NAνη φορ2 που αποτελε@ πρAκληση η στ2ση τηX αντιπολ@τευσηX, ακριβRX για την καθολικ? 2ρνησ? τηX, αφοB το 90% του τεχνικοB προγρ2NNατοX αποτελε@ συνεχιζANενα >ργα, τα οπο@α >χουν ?δη υπερψηφιστε@ στο παρελθAν. Για παρ2δειγNα, η αντιπολ@τευση δεν εν>κρινε την συν>χιση τηX κατασκευ?X των π2ρκινγκ ? την Nον2δα ανακBκλωσηX απορριNN2των, την κατεδ2φιση του ΚΤΕΛ, τη δι2νοιξη δρANων στιX ν>εX περιοχ>X επ>κτασηX τηX

πAληX, AπωX στην περιοχ? “ΜBλοι” -N2λιστα το >ργο αυτA, BψουX 278.000 ευρR, θα γ@νει απA εισφορ>X των ιδιωτRνAπωX και τιX ασφαλτοστρRσειX στιX @διεX περιοχ>X, BψουX 116.000 ευρR απA ΣΑΤΑ και δεκ2δεX 2λλα >ργα στουX 2λλουX παλιοBX δ?NουX.

Η θ>ση τηX Nε@ζονοX αντιπολ@τευσηX ΕυρυΕρωτRNενοX απA τα “Ε τανικ2 Ν>α”, ο επικεφαλ?X τηX Nε@ζονοX αντιπολ@τευσηX κ. Ευ2γγελοX Καρφ?X δ?λωσε Aτι η δηNοτικ? του οN2δα δεν ψ?φισε τη φιλοσοφ@α του προγρ2NNατοX. Χαρακτ?ρισε το τεχνικA πρAγραNNα των ν>ων >ργων "ρουσφετολογικA", ενR στο σBνολA του, AπωX διαNορφRθηκε, ε@χε κατεBθυνση να Nη γ@νουν >ργα φ>τοX, αλλ2 το 2012, ενR την σBνταξ? του την χαρακτ?ρισε πρAχειρη και Nε ελλε@ψειX. "... ΧαρακτηριστικA ε@ναι Aτι το χωριA %ερN2τι του δ?Nου ΠοταNι2X... το εξαφ2νισαν τελε@ωX και >βαλαν το Ν>ο %ερN2τι που αποτελε@ συνοικισNA του Μεγ2λου ΧωριοB", ε@πε. M2λιστα, απευθυνANενοX στον αντιδ?Nαρχο κ. %ηN?τρη ΣταN2τη χαρακτ?ρισε το πρAγραNNα ... “demo”, δηλαδ? σε δοκιNαστικ? >κδοση, για να του απαντ?σει ο κ. ΣταN2τηX Aτι ε@ναι η “Full Version”, δηλαδ? πλ?ρεX. 1στAσο, στην ερRτησ? NαX γιατ@ δεν ψ?φισαν το υπAλοιπο κοNN2τι του προγρ2NNατοX δηλαδ? τα 8 εκατ. ευρR των συνεχιζANενων >ργων, που ?δη η δηNοτικ? του οN2δα >χει εγκρ@νει, αφοB ?ταν εκε@νοι που συν>ταξαν τα προηγοBNενα χρAνια και πρAτειναν τα >ργα, AνταX στη δηNοτικ? αρχ?- απ2ντησε Aτι

στο αυριανA %ηNοτικA ΣυNβοBλιο, κατ2 τη συζ?τηση του προϋπολογισNοB, θα εξηγ?σει περετα@ρω τη στ2ση τηX δηNοτικ?X του οN2δαX. “Τα >ργα θ>λουNε να γ@νουν”, ?ταν τα λAγια του.

Η οN2δα ΜποNποτσι2ρη Τα δBο N>λη τηX δηNοτικ?X οN2δαX «Ανεξ2ρτητη %ηNοτικ? Συνεργασ@α Καρπενησ@ου», δεν παραβρ>θηκαν στη συνεδρ@αση (για λAγουX υγε@αX ο κ. ΜποNποτσι2ρηX, για προγραNNατισN>νο ταξ@δι στην Κρ?τη ο κ. ΚαραγιαννAπουλοX). Καταψ?φισαν, ANωX, το τεχνικA πρAγραNNα Nε επιστολ? τουX, την οπο@α αν>γνωσε ο πρAεδροX του %ηNοτικοB ΣυNβουλ@ου και >χει ωX εξ?X: "%εν Nπορε@ να γ@νει σοβαρ? επεξεργασ@α ενAX ΤεχνικοB Προγρ2NNατοX και διαβοBλευση Nε φορε@X και πολ@τεX, Aταν NαX το παραδRσατε 2 ηN>ρεX πριν τη συνεδρ@αση του %.Σ. Θα περιN>ναNε να υπ2ρχει εισηγητικ? >κθεση Nε την φιλοσοφ@α, αν υπ2ρχει, του ΤεχνικοB Προγρ2NNατοX, τιX αναπτυξιακ>X προοπτικ>X του και τα β?Nατα υλοπο@ησ?X του. Προτε@νουNε σ’ αυτA το σηNε@ο να υπ2ρχει Nε απAφαση του %.Σ τακτικ? τετραNηνια@α ενηN>ρωση του %.Σ. για την πορε@α υλοπο@ησ?X του. ΠαρατηροBNε Aτι υπ2ρχουν ελ2χιστα ν>α >ργα και N2λιστα Nε πολB Nικρ2 ποσ2. Υπ2ρχουν N2λιστα τοπικ>X κοινAτητεX για τιX οπο@εX δεν προβλ>πεται οBτε >να ν>ο >ργο και σε ορισN>νεX δεν υπ2ρχει οBτε παλιA. :να 2λλο σηNε@ο 2ξιο προσοχ?X ε@ναι η αν2λωση του κληροδοτ?NατοX ΠαπαδAπουλου σε >ργα εντελRX 2σχετα Nε τιX επιθυN@εX του ευεργ>τη. %υστυχRX συνε-

χ@ζετε την τακτικ? των προκατAχων σαX σε >να 2κρωX σοβαρA θ>Nα AπωX ε@ναι η αξιοπο@ηση κληροδοτηN2των. Για Nια ακANη φορ2 θ>λουNε να εκφρ2σουNε την αντ@θεσ? NαX στα >ργα που αφοροBν στην προσυNβατικ? διαδικασ@α επιλογ?X Σ%ΙΤ για την κατασκευ? εNπορικRν κ>ντρων στουX χRρουX του παλιοB ΚΤΕΛ και τηX παλι2X λαϊκ?X αγορ2X Καρπενησ@ου. Η περικοπ? των κονδυλ@ων τηX ΣΑΤΑ και η οικονοNικ? κρ@ση δεν αποτελοBν 2λλοθι τηX ν>αX δηNοτικ?X αρχ?X για τα ελ2χιστα >ργα που προτε@νει και αυτA γιατ@ προεκλογικ2 καλλι>ργησε φροBδεX (;) ελπ@δεX Aτι χρ?Nατα θα βρεθοBν ε@τε απA προγρ2NNατα, ε@τε απA χρηNατοδοτ?σειX ακANη και απA το εξωτερικA. Εν αναNον? αυτRν των χρηNατοδοτ?σεων και N>χρι να δοBNε τα κονδBλια να φθ2νουν στον τAπο NαX εNε@X καταψηφ@ζουNε το προτεινANενο ΤεχνικA ΠρAγραNNα." Ο Ν@κοX Σερετ2κηX Ο δηNοτικAX σBNβουλοX κ. Ν@κοX Σερετ2κηX τ2χθηκε, καταρχ2X, κατ2 τηX διαδικασ@αX ψ?φισηX του τεχνικοB προγρ2NNατοX, χαρακτηρ@ζονταX τη συνεδρ@αση παρ2νοNη και δηλRνονταX Aτι θα προσφBγει στην καταγγελ@α τηX συνεδρ@ασηX. Για το θ>Nα υπ?ρξε εκτεν>X ρεπορτ2ζ στα “Ευρυτανικ2 Ν>α” την περασN>νη εβδοN2δα, AπωX και η απ2ντηση του προ>δρου του %ηNοτικοB ΣυNβουλ@ου κ. Χρ?στου Ντ>κα την οπο@α ο κ. Σερετ2κηX χαρακτ?ρισε "απαρ2δεκτη". Ο κ. Σερετ2κηX αρν?θηκε να λ2βει N>ροX στην ψηφοφορ@α, ωστAσο, κατ>θεσε την 2ποψ?

του. ΤAνισε Aτι το τεχνικA πρAγραNNα γ@νεται "στα πλα@σια τηX αντιλαϊκ?X πολιτικ?X που εφαρNAζουν ΠΑΣΟΚ και Ν%", προσθ>τονταX: "... το τεχνικA πρAγραNNα αποτυπRνει και τιX προτεραιAτητεX τηX δηNοτικ?X αρχ?X. ΚυριαρχοBν >ργα αστικ?X αν2πτυξηX ιδια@τερα στο Καρπεν?σι, σε αρNον@α Nε τον NονAπατο προσανατολισNA τηX δηNοτικ?X αρχ?X στον τουρισNA, κλ2δοX Aπου σ?Nερα και στον τAπο NαX ε@ναι >κδηλη η τ2ση συγκεντροπο@ησηX και επ>κτασηX των NονοπωλιακRν οN@λων. Την @δια στιγN? απουσι2ζουν προβλ>ψειX για βασικ>X υποδοN>X, AπωX διαχε@ριση απορριNN2των, διαχε@ριση υδροφορ>ων, δεν προβλ>πεται οBτε 1 ευρR για βελτ@ωση των βοσκοτAπων, δηNιουργ@α βασικRν υποδοNRν (καταλBNατα, στ>γαστρα κα), την βελτ@ωση τηX προσβασιNAτηταX (λχ π2λι στα αζ?τητα ο δρANοX π2τηNα - Στ>νωNα που αποτελε@ χρAνιο α@τηNα). Τ@ποτα για την αντιπληNNυρικ? προστασ@α (πλην καθαρισNοB του ΚλαρωτοB), την αντισεισNικ? θωρ2κιση (Aταν η Ευρυταν@α βρ@σκεται στιX πρRτεX θ>σειX κινδBνου σε ενδεχANενο σεισNA). %ε Nιλ2Nε καν για την απουσ@α στεγασN>νων υποδοNRν για το παιδ@, οBτε για τα Aσα αν>φεραν οι @διοι οι σBNβουλοι των παρατ2ξεων του δικοNNατισNοB για χωρι2 δ@χωX νερA και Nε σωληνRσειX δικτBων 40 και 50 ετRν που αν Nη τι 2λλο υπογραNN@ζουν τιX ευθBνεX των ΠΑΣΟΚ και Ν% που επ@ δεκαετ@εX κυβ>ρνησαν τη χRρα αλλ2 και τουX δ?NουX και τιX ΝοNαρχ@εX". ---------------->


η αντιπολ4τευση Η θ2ση του δηB&ρχου κ. ΚFστα Μπακογι&ννη

στο ηBοτικ5 ΣυBβο6λιο 5τι πρ5θεση τηL δηBοτικ3L αρχ3L ε4ναι η πλατε4α στην παλι& λαϊκ3 αγορ&, που θα διαBορφωθε4 Bε χρ3Bατα απ5 το κληροδ5τηBα, να π&ρει το 5νοBα του Σπ6ρου Παπαδ5πουλου. Αναφερ5BενοL στο Bεγ&λο 2ργο αν&πλασηL του κ2ντρου τηL π5ληL, το οπο4ο θα συνοδε6εται και απ5 Bια σοβαρ3 κυκλοφοριακ3 Bελ2τη, τ5νισε 5τι δεν πρ2πει οι Bελ2τεL να γ4νονται στο π5δι. “Ο δ3BοL Καρπενησ4ου προχωρ& και ολοκληρFνει εντ5L του πρFτου 15Bερου του Απριλ4ου την Bελ2τη αν&πλασηL, η οπο4α θα τεθε4 σε διαβο6λευση Bε τουL παραγωγικο6L φορε4L τηL π5ληL, πριν γ4νει οποιαδ3ποτε παρ2Bβαση. ΠρFτα, 5BωL, θα γ4νουν τα τρ4α π&ρκινγκ που 2χουBε στον προϋπολογισB5 BαL. Αυτ& ε4ναι αφορο6ν τα π&ρκινγκ στο παλι5 ΚΤΕΛ, την παλι& λαϊκ3 αγορ& και τον εγκιβωτισB5 του Κλαρωτο6 στη ν2α λαϊκ3 αγορ&”, τον4στηκε στο ηBοτικ5 ΣυBβο6λιο. Κλε4νονταL, ο κ. Μπακογι&ννηL ε4πε πωL "... υπ&ρχει Bια ειλικριν3L δυσκολ4α, η οπο4α προκ6πτει απ5 την οικονοBικ3 κατ&σταση την οπο4α κληρονοB3σαBε. Για παρ&δειγBα, απ5 τη ΣΑΤΑ Καρπενησ4ου υπ&ρχουν Bεταφερ5BενεL υποχρεFσειL 741.000 ευρF. Και 5λεL τιL υποχρεFσειL να καλ6ψουBε, ε4Bαστε χρεωB2νοι 250.000 ευρF". Προσ2θεσε, B&λιστα, 5τι το 2ργο που 2γινε στουL &λλουL δ3BουL "... Bιλ&ει απ5 B5νο του για τουL δηB&ρχουL, δυστυχFL δεν BπορF να πω το 4διο και για το δ3Bο Καρπενησ4ου", τ5νισε.

Με απ5φαση τηL Περιφ2ρειαL, Bετ& απ5 αναφορ& του Βαγγ2λη Καρφ3

Ο αντιδ3BαρχοL Καρπενησ4ου κ. Θαν&σηL Φ2γγοL, πριν ορκιστε4 δηBοτικ5L σ6BβουλοL, ε4χε αναδειχθε4 και αποδεχθε4 απ5 την προηγο6Bενη δηBοτικ3 αρχ3, Bετ& απ5 διαγωνισB5, αν&δοχοL εργολ&βοL σε 2ργο 6ψουL 53.410 ευρF. Η σ6Bβαση, του 2ργου 6ψουL 53.410 ευρF, υπεγρ&φη Bεταξ6 του κ. Φ2γγου και του πρFην δ3Bου Καρπενησ4ου στιL 19/11/2010. %στ5σο, αB2σωL αποδε4χθηκε 5τι σ6Bφωνα Bε τον ν5Bο του Καλλικρ&τη -ο οπο4οL 4σχυε και παλαι5τερα- δεν Bπορε4 αν&δοχοL 2ργου σε 2ναν δ3Bο να ε4ναι κ&ποιοL ο οπο4οL ε4ναι και δηBοτικ5L σ6BβουλοL στον 4διο δ3Bο. ΣυνεπFL, υπ3ρχε ασυBβ4βαστο Bεταξ6 του δηBοτικο6 συBβο6λου και του αναδ5χου, που ε4ναι το 4διο πρ5σωπο. Ο κ. Φ2γγοL, λ4γεL ηB2ρεL πριν ορκιστε4 δηBοτικ5L σ6BβουλοL στον ν2ο δ3Bο Καρπενησ4ου, προχFρησε σε δ6ο κιν3σειL. Με 2γγραφ5 του στιL 10/12/2010 προL τον παλι5 δ3Bο Καρπενησ4ου ζ3τησε να υποκατασταθε4 ωL αν&δοχοL εργολ&βοL απ5 τον αδελφ5 του ΘωB& Φ2γγο, ο οπο4οL Bε το αριθB. πρωτ. 11189/13-12-2010 2γγραφ5 του, δ3λωσε 5τι αποδ2χθηκε την υποκατ&στασ3 του. %στ5σο, ο ν5BοL προβλ2πει 5τι ακ5Bη και αν γ4νει δεκτ5 το α4τηBα για υποκατ&σταση εν5L αναδ5χου -για σοβαρ5 σκοπ5η ευθ6νη παραB2νει ακ5Bη στον αρχικ5 αν&δοχο, δηλαδ3 τον κ. Φ2γγο. ε6τερη κ4νηση (Αρ4θB. Πρωτ. 1153/22-12-2010) 3ταν να αιτηθε4 την υποκατ&σταση του συν5λου πλ2ον του 2ργου και

Ε

υρ

υτ αν ικ ά

Τα ν2α 2ργα του δ3Bου ε4ναι λ4γα, περ4που 1,1 εκατ. ευρF, ενF σε κ&ποια Τοπικ2L Κοιν5τητεL δεν υπ&ρχει καν2να ν2ο 2ργο. Μ&λιστα, η ν2α δηBοτικ3 αρχ3 κατηγορ3θηκε απ5 την αντιπολ4τευση 5τι "τιBFρησε" κ&ποια χωρι& 5που στιL εκλογ2L αν2δειξαν... Bικρ& ποσοστ& εBπιστοσ6νηL στη ν2α δηBοτικ3 αρχ3. ΑπαντFνταL στο ηBοτικ5 ΣυBβο6λιο και αντιπαρερχ5BενοL τιL κατηγορ4εL για επιλεκτικ3 Bεταχε4ριση ο ΚFσταL Μπακογι&ννηL ε4πε: "δε4τε τα χωρι&, τα ν2α 2ργα και το αποτ2λεσBα των εκλογFν", ενF αν2φερε πωL η κατανοB3 των 2ργων 2γινε Bε γνFBονα τα υπ&ρχοντα χρ3Bατα που ε4ναι σ4γουρο 5τι θα 2ρθουν στον δ3Bο, κυρ4ωL απ5 τη ΣΑΤΑ. Επ4σηL αποκ&λυψε 5τι ο προϋπολογισB5L του δ3Bου (ο οπο4οL συζητε4ται α6ριο στο ηBοτικ5 ΣυBβο6λιο και αναλυτικ5 ρεπορτ&ζ υπ&ρχει σε &λλεL σελ4δεL) θα ε4ναι αποθεBατικ5L. "... το Ελληνικ5 κρ&τοL απλ& 2χει φαλιρ4σει, δεν ξ2ρουBε τι BαL ξηBερFνει α6ριο, δεν 2χουBε καB4α εBπιστοσ6νη 5τι αν ρ4ξουBε 5λα τα χρ3Bατα σε 2ργα, αυτ& θα καλυφθο6ν απ5 το Ελληνικ5 κρ&τοL. Μπορε4 να χρειαστε4 να καλ6ψουBε τα προνοιακ& επιδ5Bατα 3 Bισθο6L του δ3Bου. Αν, 5πωL το ε6χοBαι, 5λα π&νε καλ&, τ5τε θα προχωρ3σουBε σε αναB5ρφωση προL τα π&νω. ΕBε4L ετοιBαζ5Bαστε για το χειρ5τερο, &σχετα αν βεβα4ωL, 5λοι BαL ευχ5Bαστε για το καλ6τερο". Σχετικ& Bε τη διαχε4ριση των χρηB&των απ5 το "κληροδ5τηBα Παπαδ5πουλου", ο κ. Μπακογι&ννηL πρ5τεινε πωL πρ2πει να σταBατ3σουBε τιL δικ2L BαL διαB&χεL και να κ&νουBε Bια αναφορ& στον &νθρωπο αυτ5ν, που 2φυγε απ5 το χωρι5 του, π3γε στην ΑBερικ3 και Bετ& απ5 60 χρ5νια, οι τελευτα4εL του σκ2ψειL και τηL γυνα4καL του 3ταν για τον τ5πο BαL. Αποκ&λυψε

Α

ργων

Τ θηκε θ α κπτωση του Θανση Φ γγου

Ν Ε

Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 30 Μαρτ4ου 2011 / Σελ4δα 7

Το σοβαρ5 αυτ5 θ2Bα αναδε4χθηκε σε πρ5σφατη απ5φαση τηL Περιφ2ρειαL Στερε&L Ελλ&δαL Bε την οπο4α, αφο6 ο ν5BοL ε4ναι ξεκ&θαροL, ακυρFνεται απ5φαση τηL ΟικονοBικ3L Επιτροπ3L του δ3Bου Καρπενησ4ου, Bε την οπο4α αποφασ4στηκε η εκχFρηση του 2ργου σε &λλον εργολ&βο. εν επιτρ2πεται δηBοτικ5L σ6BβουλοL να αναλ&βει 2ργο στον 4διο δ3Bο.

Να π&ρουBε τα πρ&γBατα απ5 την αρχ3. Ο σηBεριν5L αντιδ3BαρχοL Καρπενησ4ου κ. Θαν&σηL Φ2γγοL, B2χρι και τιL 31 εκεBβρ4ου 2010, 3ταν δ3BαρχοL Προυσο6. Παρ&λληλα, ωL εργολ&βοL, αναλ&Bβανε δηB5σια 2ργα. Απ5 τιL εκλογ2L τηL 7ηL ΝοεBβρ4ου 2010, εκλ2χθηκε δηBοτικ5L σ6BβουλοL του ν2ου διευρυB2νου δ3Bου Καρπενησ4ου. Ο πρFην δ3BοL Καρπενησ4ου, σε αν6ποπτο εκλογικ& χρ5νο, στιL 31 Αυγο6στου 2010, προκ3ρυξε διαγωνισB5 για την κατασκευ3 του 2ργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙ%ΤΗ ΓΕ%ΡΓΑΛΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΑΓ Γ Ε Λ Ι ΚΗ Σ Π Ο ΛΥ Χ Ρ Ο Ν Η » , προϋπολογισBο6 57.450 ευρF Bε το ΦΠΑ. Αν&δοχοL του διαγωνισBο6 Bε 2κπτωση 2% αναδε4χθηκε ο κ. Θαν&σηL Φ2γγοL.

Bε πλ3ρη ευθ6νη απ5 τον εργολ&βο Νικ5λαο ΣταBο6λη, ο οπο4οL αποδ2χθηκε την υποκατ&στασ3 του την 22/12/2010. Η προηγο6Bενη δηBοτικ3 αρχ3 5BωL, δεν 2λαβε απ5φαση αποδοχ3L υποκαταστ&τη για το 2ργο του κ. Φ2γγου. 1ταν θ2Bα τηL τ5τε ηBαρχιακ3L Επιτροπ3L, η οπο4α ποτ2 δεν συνεδρ4ασε. ΣυνεπFL την 1/1/2011 που ο κ. Φ2γγοL ορκ4στηκε δηBοτικ5L σ6BβουλοL Καρπενησ4ου και Bετ& τον ορισB5 του ωL αντιδ3BαρχοL απ5 τον κ. Μπακογι&ννη βρ2θηκε να ε4ναι αν&δοχοL εν5L 2ργου 6ψουL 53.410 ευρF στον δ3Bο Καρπενησ4ου στον οπο4ο ε4ναι... αντιδ3BαρχοL. Το Φεβρου&ριο του 2011 και συγκεκριB2να στιL 22/2/2011 η ΟικονοBικ3 Επιτροπ3 (αντ4στοιχη τηL παλι&L ηBαρχιακ3L Επιτροπ3L) του δ3Bου Καρπενησ4ου, αποφ&σισε κατ& πλειοψηφ4α (αρ. αποφ. 12/2011) την εκχFρηση του 2ργου στον υποδεικνυ5Bενο εργολ&βο κ. Νικ5λαο ΣταBο6λη. Η απ5φαση εστ&λη για 2γκριση στην Περιφ2ρεια Στερε&L Ελλ&δαL. Ο αρχηγ5L τηL αξιωBατικ3L αντιπολ4τευσηL του δ3Bου, κ. Βαγγ2ληL Καρφ3L δ6ο ηB2ρεL Bετ&, στιL 24/ 2/2011 κατ2θεσε εBπρ5θεσBη 2νσταση στην Περιφ2ρεια, Bε την οπο4α ----> γυρ4στε σελ4δα

Κατστηα Καρπενησου - Αθ. Καρπενησιτη 4, τηλ: 22370 23202 / 80203


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 30 ΜαρτFου 2011 / ΣελFδα 8

Να κ ντρα Καρφ - Φγγου

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Η απGφαση (Αρ. Πρωτ. 7979/219 - 18/03/2011) τη^ ΠεριφDρεια^, την οποFα τεκTηρFωσε Tε Tια σειρ8 νο-

Τι καταγγλλει ο Θαν ση$ Φγγο$

Ο Fδιο^ ο Θαν8ση^ ΦDγγο^ δη-

λXνει Gτι δεν εFχε πρGθεση να κρατEσει το Dργο και Dκανε Gτι Eταν δυνατGν για να απαλλαγεF απG αυτG. "ΤGσο πριν, Gσο και τXρα η πρGθεσE Tου Eταν να εκχωρηθεF το Dργο σε 8λλον εργολ8βο", δηλXνει. ΕυρυΜ8λιστα, TιλXντα^ στα “Ε τανικ8 ΝDα”, αποκαλHπτει Gτι ο κ. ΒαγγDλη^ ΚαρφE^ του εFχε πει πω^ "... απG Tα^, δεν πρGκειται να εγερθεF θDTα DκπτωσE^ σου, αφοH η νDα δηTοτικE αρχE χρει8ζεται την εTπειρFα σου", και τον καταγγDλλει για διγλωσσFα και Gτι εσκεTTDνα τον καθησHχασε, ενX ο Fδιο^ κατDθεσε Dνσταση εναντFον του σε TFα απGφαση τη^ νDα^ δηTοτικE^ αρχE^ που τον απ8λλασσε απG το Dργο. Παρ8λληλα, καταγγDλλει και την στ8ση τη^ προηγοHTενη^ δηTοτικE^ αρχE^ Gτι εσκεTTDνα καθυστDρησε να λ8βει την απGφαση εTπρGθεσTα

εντG^ του 2010, Xστε να τον παγιδDψει Tε απXτερο στGχο να τον οδηγEσει στο ερXτηTα τη^ Dκπτωση^. Την παραπ8νω καταγγελFα T8λιστα φαFνεται να "αποδDχεται" και η Fδια απGφαση τη^ ΠεριφDρεια^ Στερε8^ Ελλ8δα^. Στο σκεπτικG τη^ απGφαση^ γρ8φει TεταξH 8λλων: "... στ1) ε8ν στο χρονικG δι8στηTα απG 10-12-2010 Dω^ και πριν την ορκωTοσFα των (ηTοτικXν ΣυTβοHλων του (ETου ΚαρπενησFου εκδιδGταν απG την (ηTαρχιακE ΕπιτροπE του οικεFου (ETου απGφαση για την απαλλαγE του αναδGχου ενδεχGTενα να Tην υφFστατο περFπτωση ασυTβιβ8στου".

T8ρχου κ. Θαν8ση ΦDγγου; ΣHTφωνα Tε την απGφαση τη^ ΠεριφDρεια^ υπ8ρχει ακGTη και αν γινGταν δεκτE απG Gλου^ η εκχXρηση του Dργου σε 8λλον εργολ8βο. (ιGτι σHTφωνα Tε την νοTοθεσFα, η ευθHνη του Dργου παραTDνει TDχρι τDλου^ στον αν8δοχο. ΑHριο το (ηTοτικG ΣυTβοHλιο ΚαρπενησFου συνεδρι8ζει Tε θDTα την δι8λυση τη^ σHTβαση^ εργολαβFα^ Hψου^ 53.410 ευρX που Dχει στο GνοT8 του ο αντιδETαρχο^ Θαν8ση^ ΦDγγο^, Tε την ακHρωση του Dργου. ΕFναι η TGνη λHση για να αποφευχθεF η Dκπτωση του αντιδηT8ρχου. 7στGσο, το Fδιο το Dργο θα επαναπροκηρυχθεF τι^ επGTενε^ ηTDρε^. Η Dκβαση του θDTατο^ αναTDνεται Tε πολH ενδιαφDρον.

Α

στρDφεται κατ8 τη^ αριθT. 12/2011 απGφαση^ τη^ ΟικονοTικE^ ΕπιτροπE^ του δETου ΚαρπενησFου. ΣχεδGν Dνα TEνα Tετ8, η ΠεριφDρεια Στερε8^ Ελλ8δα^, αφοH Dλαβε υπGψη τη^ Tια σειρ8 λGγων, κατDληξε και αποφ8σισε να ακυρXσει την απGφαση τη^ ΟικονοTικE^ ΕπιτροπE^ Tε την οποFα αποδDχθηκαν την υποκατ8σταση του κ. ΦDγγου, αλλ8 να ακυρXσει και την Dνσταση του κ. ΚαρφE ω^ ανεπαρκX^ αιτιολογηTDνη.

TικXν παραθDσεων ο (/ντη^ του γραφεFου στην ΕυρυτανFα κ. ΠαναγιXτη^ ΤσFγκα^ και υπογρ8φτηκε απG την ΓενικE ΓραTTατDα τη^ ΑποκεντρωTDνη^ (ιοFκηση^ ΘεσσαλFα^ - Στερε8^ Ελλ8δα^ κα. ΚαλλιGπη ΓερακοHδη Dχει ω^ εξE^: "ΑπορρFπτουTε την απG 24/02/2011 Dνσταση του Ευ8γγελου ΚαρφE (ηTοτικοH ΣυTβοHλου του (ETου ΚαρπενησFου ω^ αβ8σιTη και ακυρXνουTε την αριθT. 12/2011 απGφαση τη^ ΟικονοTικE^ ΕπιτροπE^ του (ETου ΚαρπενησFου ω^ πληTTελX^ αιτιολογηTDνη για του^ αναφερGTενου^ στο σκεπτικG τη^ παροHσα^ λGγου^".

Ν Ε

... συνDχεια απG την σελFδα 7

Στο ηοτικ Συβολιο

Το θDTα GTω^ τDθηκε. Υπ8ρχει E Gχι θDTα Dκπτωση^ του αντιδη-

υτ αν ικ ά

Η απGφαση τη^ ΠεριφDρεια^ Στερε8^ Ελλ8δα^ δ) ο υποκατ8στατο^ στο υπGψη Dργο ΝικGλαο^ Σ ταTοHλη ^ πληροF τι^ προϋποθDσει^ για να υποκαταστEσει τον αν8δοχο ΦDγγο Αθαν8σιο, σHTφωνα Tε εισEγηση (χωρF^ ηTεροTηνFα και αριθTG πρωτοκGλλου) τη^ ΤεχνικE^ ΥπηρεσFα^ του (ETου ΚαρπενησFου, ε) ο υποκατ8στατο^ του υπGψη Dργου σHTφωνα Tε την απG 11-07-2008 Tε αρ. πρωτ. 1502 βεβαFωση τη^ (/νση^ ΤεχνικXν ΥπηρεσιXν τη^ ΝοTαρχιακE^ ΑυτοδιοFκηση^ ΕυρυτανFα^ η οποFα ευρFσκεται εν ισχHει και η οποFα λEγει στι^ 08-07-2011, εFναι εγγεγραTTDνο^ στα ΝοTαρχιακ8 ΜητρXα του ΝοTοH ΕυρυτανFα^ Tε αριθT. ΜητρXου 115, για την αν8ληψη Dργων στο ΝοTG ΕυρυτανFα^ και στο ΝοTG ΦθιXτιδα^ Dργων E εργασιXν: Ο (Ο ΠΟ ΙΙΑΣ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Υ 5 3. 0 0 0 ευρX, ΟΙΚΟ(ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 53.000 ευρX, Υ(ΡΑΥΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 53.000 ευρX, στ) την απG 10-12-2010 αFτηση του Αθαν8σιου ΦDγγου προ^ το (ETο ΚαρπενησFου,ζ) την απG -12-2010 αριθT. πρωτ. 11189/13-122010 αποδοχE υποκατ8σταση^ του κ. ΦDγγου ΑθανασFου απG τον ΦDγγο ΘωT8,η) την απG 10-122010 αριθT. Πρωτ. 1153/22-122010 αFτηση του ΦDγγου ΑθανασFου Tε την οποFα αιτεFται την υποκατ8σταση του για το σHνολο του Dργου και Tε πλEρη ευθHνη απG τον κ. ΝικGλαο ΣταTοHλη, θ) Την απG 22-12-2010 Tε αριθT. πρωτ. 11552/22-12-10 αποδοχE υποκατ8σταση^ του ΦDγγου ΑθανασFου απG τον ΝικGλαο ΣταTοHλη. 6. Την απG 24/02/2011 εTπρGθεσTη Dνσταση του κ. Ευ8γγελου ΚαρφE (ηTοτικοH ΣυTβοHλου του (ETου ΚαρπενησFου ο οποFο^ στρDφεται κατ8 τη^ αριθT. 12/2011 απGφαση^ τη^ ΟικονοTικE^ ΕπιτροπE^ του (ETου ΚαρπενησFου. 7. Την αριθT. 2081/2009 απGφαση του ΣυTβουλFου τη^ ΕπικρατεFα^ Tε την οποFα εκρFθη Gτι Dχουν DννοTο συTφDρον για την 8σκηση αFτηση^ ακHρωση^ οι δηTοτικοF σHTβουλοι που TειοψEφησαν στην απGφαση του δηTοτικοH συTβουλFου 8ποψη η οποFα πρDπει να θεωρηθεF κρατοHσα σε αντFθεση Tε απGφαση του

Ε

υρ

Η Γ Ε Ν ΙΚ Η Γ Ρ Α Μ ΜΑ Τ Ε Α Σ ΑΠΟΚΕΝΤΡ7ΜΕΝΗΣ (ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ(ΑΣ Aχοντα^ υπGψη: 1. Τι^ διατ8ξει^ των 8ρθρων 224, 225 και 238 του Ν. 3852/2010 «ΝDα ΑρχιτεκτονικE τη^ ΑυτοδιοFκηση^ και τη^ ΑποκεντρωTDνη^ (ιοFκηση^ - ΠρGγραTTα Καλλικρ8τη^» (ΦΕΚ 87/Α'/2010). 2. Τι^ διατ8ξει^ του 8ρθρου 65 του Ν. 3669/2008 «ΚHρωση τη^ κωδικοποFηση^ τη^ νοTοθεσFα^ κατασκευE^ δηTGσιων Dργων». 3. Τι^ διατ8ξει^ του 8ρθρου 24 του Π.(. 138/2010 «ΟργανισTG^ τη^ ΑποκεντρωTDνη^ (ιοFκηση^ ΘεσσαλFα^ - Στερε8^ Ελλ8δα^» (ΦΕΚ 231/Α'/2010), απG τι^ οποFε^ προκHπτει Gτι «ΜDχρι την Dναρξη λειτουργFα^ τη^ ΑυτοτελοH^ ΥπηρεσFα^ ΕποπτεFα^ ΟΤΑ η εποπτεFα του Κρ8του^ επF των ΟΤΑ και των νοTικXν του^ προσXπων, Gπω^ αυτE ορFζεται στο 8ρθρο 214 του Ν. 3852/2010, ασκεFται απG το ΤTETα ΠροσωπικοH και τα ΤTETατα (ιοικητικοH - ΟικονοTικοH τη^ ΑποκεντρωTDνη^ (ιοFκηση^ ΘεσσαλFα^ - Στερε8^ Ελλ8δα^». 4. Την αριθT. 12/2011 απGφαση τη^ ΟικονοTικE^ ΕπιτροπE^ του (ETου ΚαρπενησFου ΝοTοH ΕυρυτανFα^, Tε την οποFα αποφασFστηκε ο ορισTG^ υποκατ8στατου, στο Dργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙ7ΤΗ ΓΕ7ΡΓΑΛΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ» Gπω^ αυτE διαβιβ8στηκε δια του αριθT. 2372/1702-2011 εγγρ8φου του οικεFου (ETου για τον προβλεπGTενο Dλεγχο νοTιTGτητα^. 5. Τα στοιχεFα του φακDλου του Dργου απG τα οποFα προκHπτουν Gτι: α) Ο προϋπολογισTG^ του Dργου Eταν 57.450 ευρX Tε το ΦΠΑ,β) αν8δοχο^ του Dργου αναδεFχθηκε ο ΦDγγο^ Αθαν8σιο^ Tε ποσοστG Dκπτωση^ 2%, ο οποFο^ εFναι (ηTοτικG^ ΣHTβουλο^ στο (ETο ΚαρπενησFου για την δηTοτικE περFοδο 2011-2014, γ) το συTφωνητικG που υπεγρ8φη TεταξH του αναδGχου ΦDγγου ΑθανασFου και του (ETου ΚαρπενησFου στι^ 19-11-2011 Eταν Hψου^ 53.410 ευρX,

Ν.ΣΚ. το οποFο εFχε αποφανθεF «Gτι TGνο η επFκληση τη^ ιδιGτητα^ του επικεφαλE^ τη^ δηTοτικE^ παρ8ταξη^ E εκεFνη^ του δηTοτικοH συTβοHλου δεν καθιδρHουν αυτοτελD^ DννοTο συTφDρον προ^ 8σκηση των ειδικXν διοικητικXν προσφυγXν που προβλDπονται απG τι^ διατ8ξει^ των 8ρθρων 150 και 151 του Κ(Κ (αριθT. γνωT. 484/2008) η οποFα εFχε γFνει αποδεκτE απG τον ΥπουργG ΕσωτερικXν, σχετικE εγκHκλιο 67735/0711-2008. 8. Το γεγονG^ Gτι οι διατ8ξει^ του 8ρθρου 65 του Ν. 3669/2008 δεν προβλDπουν ουδεTFα προϋπGθεση πDραν τη^ εισEγηση^ τη^ ΕπιβλDπουσα^ ΥπηρεσFα^, προκειTDνου να γFνει υποκατ8σταση, εκτG^ τη^ περFπτωση^ τη^ πλEρου^ απαλλαγE^, Gπου πρDπει να διαφαFνεται αδυναTFα του αναδGχου να περατXσει το Dργο. 9. Το γεγονG^ Gτι σHTφωνα Tε τι^ προϊσχHουσε^ διατ8ξει^ του 8ρθρου 29 παρ. 9 του (ΚΚ στην περFπτωση συνδροTE^ ασυTβιβ8στου κατ8 την δι8ρκεια θητεFα^ αιρετοH, εκδFδονταν αυτεπαγγDλτω^ διαπιστωτικE πρ8ξη του ΓενικοH ΓραTTατDα τη^ ΠεριφDρεια^ για την Dκπτωση και ο αιρετG^ εξDπιπτε αυτοδικαFω^ απG το αξFωTα του (ΣΕ1902/2002). 9α) Το γεγονG^ Gτι Tε τι^ νDε^ διατ8ξει^ του 8ρθρου 14 παρ. 8 του Ν. 3852/2010 η διαπFστωση του ασυTβιβ8στου αιρετοH αξιXTατο^ στου^ δETου^ γFνεται κατGπιν δικαστικE^ απGφαση^ η οποFα εκδFδεται κατGπιν Dνσταση^ κατ8 τη^ δικαστικE^ απGφαση^ ανακEρυξη^ και Gχι Tε διοικητικE πρ8ξη Gπω^ Fσχυε TDχρι 31-12-10. 10. Το γεγονG^ Gτι ο αν8δοχο^ του Dργου υπDβαλε αFτηση για την υποκατ8στασE του στι^ 10-122010, σε χρGνο δηλαδE που δεν εFχε την ιδιGτητα του αιρετοH σε συνδυασTG Tε το γεγονG^ Gτι αποχXρησε απG την συγκεκριTDνη συνεδρFαση τη^ ΟικονοTικE^ ΕπιτροπE^ του (ETου ΚαρπενησFου. 11. Το γεγονG^ Gτι κατ8 π8για νοTολογFα του ΣυTβουλFου τη^ ΕπικρατεFα^ κρFθηκε Gτι η αυτοδFκαιη Dκπτωση απG το αξFωTα του αιρετοH σε περFπτωση συνδροTE^ ασυTβιβ8στου, δε συνιστ8 πει-

θαρχικE ποινE αλλ8 διοικητικG TDτρο το οποFο θεσπFστηκε χ8ριν του δηTοσFου συTφDροντο^, και το Dνδικο TDσο που ασκεFτο κατ8 τη^ πρ8ξη^ αυτE^ χαρακτηρFζεται αFτηση ακHρωση^ (ΣτΕ 4335/1996) η δε αFτηση αναστολE^ που ασκεFτο κατ8 τη^ επιβληθεFσα^ εκπτXσεω^ απορριπτGταν (ΕπΑν ΣτΕ 59/2001 διGτι δεν εFναι δυνατG να σταθTιστεF στο πλαFσιο αυτG η ηθικE βλ8βη που επικαλεFτο ο αιρετG^ Tε την αFτηση αναστολE^ και η ηθικE TεFωση του στην τοπικE κοινωνFα καθGτι το δηTGσιο συTφDρον επιτ8σσει και υπαγορεHει την 8Tεση Dκπτωση του (ΣτΕ 59/2001 ) και Επειδ: α) η ΠροϊσταTDνη του Dργου αρχE, δηλαδE η ΟικονοTικE ΕπιτροπE του (ETου, δεν αποφαFνεται Tε σαφEνεια, ε8ν ο υποκατ8στατο^ Dχει τα Fδια προσGντα που απαιτEθηκαν για την αν8ληψη του Dργου απG τον αν8δοχο, και ε8ν παρDχει τα απαραFτητα εχDγγυα για την κατασκευE του Dργου, β) Dπρεπε να υφFστανται και να Dχουν κατατεθεF ενXπιον τη^ ΟικονοTικE^ ΕπιτροπE^ Gλα τα παραπ8νω στοιχεFα κατ8 το κρFσιTο χρGνο λEψη^ τη^ απGφαση^, γ) Tε την κρινGTενη απGφαση, αGριστα βεβαιXνεται Gτι «ο παραπ8νω (ΝικGλαο^ ΣταTοHλη^) πληροF τα απαραFτητα τυπικ8 προσGντα «τα οποFα θα προσκοTFσει και θα καταθDσει ισGπoσε^ εγγυEσει^ Gταν του ζητηθεF απG την ΥπηρεσFα», δ) η ισχH^ τη^ διοικητικE^ πρ8ξεω^ δεν δHναται να εξαρτηθεF εξ αναβλητικE^ αφDσεω^ (περιστατικοH TDλλοντο^ και αβDβαιου) δεδοTDνου Gτι το διοικητικG Gργανο πρDπει να ασκεF την αρTοδιGτητ8 του ενGψει τη^ πραγTατικE^ και ουσιαστικE^ καταστ8σεω^ τη^ υφιστ8Tενη^ κατ8 τον χρGνο Dκδοση^ τη^ πρ8ξεω^ (ΣΕ 351/59, 1220/59) (Επ. ΣπηλιωτGπουλου Β& Εκδ. 1982, σελ. 169), ε) η υποκατ8σταση Tε απαλλαγE του αναδGχου αποτελεF εξαιρετικE διαδικασFα και για να λ8βει χXρα σταθTFζονται και κρFνονται απG την ΠροϊσταTDνη ΑρχE τGσο το συTφDρον του Dργου Gσο και η πλEρη^ αδυναTFα του αναδGχου να αποπερατXσει το Dργο, στ)

Dνεκα τη^ Tη απαλλαγE^ του αναδGχου απG την ευθHνη του προ^ τον κHριο του Dργου εξακολουθεF κατ8 την 8ποψη τη^ ΥπηρεσFα^ Tα^ να υφFσταται το ασυTβFβαστο στο πρGσωπο του ΑθανασFου ΦDγγου, στ1) ε8ν στο χρονικG δι8στηTα απG 10-12-2010 Dω^ και πριν την ορκωTοσFα των (ηTοτικXν ΣυTβοHλων του (ETου ΚαρπενησFου εκδιδGταν απG την (ηTαρχιακE ΕπιτροπE του οικεFου (ETου απGφαση για την απαλλαγE του αναδGχου ενδεχGTενα να Tην υφFστατο περFπτωση ασυTβιβ8στου, στ2) αρTGδιο για την διαπFστωση του ασυTβιβ8στου εFναι το (ιοικητικG ΠρωτοδικεFο ΛαTFα^ ζ) δεν εFναι δυνατGν σHTφωνα Tε τα υπG στοιχεFο (5γ), (9) και (9α) τη^ παροHσα^ λεχθDντα να διωχθεF πειθαρχικ8 αιρετG^ για παρ8πτωTα το οποFο διDπραξε στο δι8στηTα που δεν Eταν αιρετG^. η) οι λGγοι που προβ8λλονται στην απG 24-02-2011 Dνσταση Gτι δηλαδE : (Ι) η κρινGTενη απGφαση δεν εFναι συγκεκριTDνη και στοιχειωδX^ αιτιολογηTDνη σε σχDση Tε το λGγο για τον οποFο εκχωρεFται το δηTοτικG Dργο, αυτG^ κρFνεται αβ8σιTο^ διGτι οι σχετικD^ διατ8ξει^ απαιτοHν αιτιολGγηση TGνον στην περFπτωση τη^ εξαιρετικE^ διαδικασFα^ δηλαδE τη^ απαλλαγE^, περFπτωση που δεν υιοθετEθηκε απG την ΟικονοTικE ΕπιτροπE. (II) Gτι δεν κλEθηκε το αναπληρωTατικG TDλο^ να συTTετDχει λGγω αποχXρηση^ απG αυτE του Αθαν8σιου ΦDγγου ο οποFο^ δEλωσε κXλυTα, και αυτG^ εFναι αβ8σιTο^ δεδοTDνου Gτι δεν προβλDπεται κλEση αναπληρωTατικοH TDλου^ σ' αυτE την περFπτωση και η απGφαση λαTβ8νεται Tε τα υπGλοιπα TDλη,

Αφο εδαε: Και τι^ σχετικD^ διατ8ξει^ των παρDνθετων προσXπων (Συντ. 25 παρ. 3, ΑΚ 174, 281, Συντ. αρθρ. 14 παρ. 9 του Ν. 3669/2008 8ρθρο 31) και την διαTορφωθεFσα κατ8σταση σHTφωνα Tε την οποFα στην περFπτωση χρEση^ παρDνθετων προσXπων Tε σκοπG την καταστρατEγηση του ασυTβιβ8στου, 8λλω^ καταστρατEγηση του

δικαFου (Fraus legi facta) η οποFα συνFσταται στην TεταβολE των πραγTατικXν περιστατικXν Tε σκοπG (πρGθεση), την αποφυγE τη^ εφαρTογE^ σε Tια σχDση ενG^ δυσTενοH^ για τα συTφDροντα του προσXπου κανGνο^ αναγκαστικοH δικαFου και εφαρTογE^ ενG^ 8λλου ευνοϊκοH TDτρου, Tε την χρEση υποκατ8στατου του Dργου 8λλω^ παρDνθετου προσXπου, ενδεχGTενα οικονοTικ8 εξαρτηTDνου απG αυτGν, προκειTDνου να αποφευχθεF η εφαρTογE του ασυTβFβαστου, Eτι^ επισHρει την Dκπτωση απG το αξFωTα του (ηTοτικοH ΣυTβοHλου και στι^ δHο περιπτXσει^ δηλαδE και στην περFπτωση Hπαρξη^ του ασυTβιβ8στου και στην περFπτωση καταστρατEγηση^ αυτοH, εκτG^ και ε8ν αρTοδFω^ αποδειχθεF Gτι η συTTετοχE των παρDνθετων προσXπων στην διαδικασFα σHναψη^ τη^ δηTGσια^ σHTβαση^ οφεFλεται σε αυτGνοTη απGφαση υπαγορευθεFσα αποκλειστικ8 και TGνον για το δικG του συTφDρον δηλαδE του παρDνθετου προσXπου οπGτε δεν γFνεται λGγο^ για καταστρατEγηση οHτε επDρχεται η Dκπτωση, (πρβλ για την παραβFαση τη^ κοινοτικE^ αρχE^ τη^ αναλογικGτητα^ στην αντFστοιχη περFπτωση του ασυTβιβ8στου του 8ρθρου 14 παρ. 9 Συντ8γTατο^ και των εκτελεστικXν του, νGTων, απGφαση (ΕΚ τη^ 16η^ (εκεTβρFου 2008, C -213/2007 ΜηχανικE ΑΕ κατ8 ΕΣΡ «υπGθεση βασικοH TετGχου»). Αποφασζουε ΑπορρFπτουTε την απG 24-022011 Dνσταση του Ευ8γγελου ΚαρφE (ηTοτικοH ΣυTβοHλου του (ETου ΚαρπενησFου ω^ αβ8σιTη και ακυρXνουTε την αριθT. 12/2011 απGφαση τη^ ΟικονοTικE^ ΕπιτροπE^ του (ETου ΚαρπενησFου ω^ πληTTελX^ αιτιολογηTDνη για του^ αναφερGTενου^ στο σκεπτικG τη^ παροHσα^ λGγου^. Κατ8 τη^ απGφαση^ αυτE^ TπορεF να ασκηθεF προσφυγE εντG^ ενG^ (1) TηνG^ απG την κοινοποFηση αυτE^ στην ΕιδικE ΕπιτροπE του 8ρθρου 152 του Ν. 3463/2006 τη^ ΠεριφDρεια^ Στερε8^ Ελλ8δα^ που εδρεHει στην ΛαTFα στην οδG ΛεωνFδου 6.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 30 Μαρτ/ου 2011 / Σελ/δα 9

Τ τλοι τλου για το Χιονοδροικ

Την περασ=-νη εβδο=δα το ιοικητικ0 Συ=βο1λιο του Χιονοδρο=ικο1 Κ-ντρου Καρπενησ/ου βρ-θηκε ενAπιον του δικαστηρ/ου Ευρυταν/αG, κατηγορο1=ενο για ληξιπρ0θεσ=α χρ-η προG το ΙΚΑ, 1ψουG 54.000 ευρA. Τα συνολικ χρ-η του Χιονοδρο=ικο1 Κ-ντρου προG προ=ηθευτ-G, τα=ε/α και προσωπικ0 αγγ/ζουν το 1,4 εκατ. ευρA.

υτ αν ικ ά

εν φα/νεται να ξεπερν τα προβλ.=ατ του το Χιονοδρο=ικ0 Κ-ντρο. Σ.=ερα τα χρ-η του -φτασαν στο αστρονο=ικ0 ποσ0 του 1,4 εκατ. ευρA. Απ0 αυτ, οι οφειλ-G στο ΙΚΑ, =αζ/ =ε τιG προσαυξ.σειG, αγγ/ζουν τιG 850.000 ευρA, ενA συνολικ στο προσωπικ0 περ/που τιG 185.000 ευρA.

Ε

υρ

Την περασ=-νη εβδο=δα, το ιοικητικ0 Συ=βο1λιο και ο διευθ1νων σ1=βουλοG τηG εταιρε/αG κ. Ν/κοG Κα=αρ-τσοG -ο οπο/οG παρε=πιπτ0ντωG να αναφ-ρου=ε 0τι εκτελε/ χρ-η διευθ1νοντα συ=βο1λου 0λα τα χρ0νια α=ισθ/, 0πωG ο /διοG -χει δηλAσει- βρ-θηκαν στιG α/θουσεG των δικαστηρ/ων, κατηγορο1=ενοι για ληξιπρ0θεσ=α χρ-η του χιονοδρο=ικο1 προG το ΙΚΑ. Πρ0κειται για την πρAτη φορ που φυσικ πρ0σωπα -τα =-λη δηλαδ. του ιοικητικο1 Συ=βουλ/ου του Χιονοδρο=ικο1 Κ-ντρου Καρπενησ/ου- νθρωποι που ε/ναι στο συ=βο1λιο για να προσφ-ρουν και =0νο, βρ-θηκαν αντι=-τωποι =ε την Ελληνικ. δικαιοσ1νη, σε -να =παρζ δικAν. +ταν η πρAτη φορ που το δη=0σιο δεν κατφερε να βρει τα απαιτητ χρ.=ατα, Aστε να =ην οδηγηθε/ η εταιρε/α στα δικαστ.ρια. Ση=ειAστε δε, 0τι δεν -γινε =0νο =ια δ/κη, αλλ τρειG ταυτ0χρονα. Το πρAτο απαιτητ0 ποσ0 1ψουG 38.000 ευρA, για το οπο/ο οδηγ.θηκε η εταιρε/α στα δικαστ.ρια, αποτελε/ ληξιπρ0θεσ=η οφειλ. στο ΙΚΑ εδA και χρ0νια και η δ/κη -γινε αναγκαστικ, δι0τι επ-ρχεται ο κ/νδυνοG τηG παραγραφ.G. Το δικαστ.ριο αναβλ.θηκε για τιG 25 ΜαKου 2011. Για το υπ0λοιπο ποσ0, 1ψουG περ/που 16.000 ευρA, οι δ/κεG, επ/σηG, αναβλ.θηκαν. Οι εργαζ0=ενοι Το χιονοδρο=ικ0 -φτασε στο χε/λοG του γκρε=ο1. Οι υπλληλοι εργζονται =λλον "δωρεν", αν υπολογ/σει κανε/G 0τι οι απαιτ.σειG του προσωπικο1 =-χρι και τον Φεβρουριο του 2011, αγγ/ζουν τιG 185.000 ευρA. Στο χιονοδρο=ικ0 εργζονται 3 =0νι=οι υπλληλοι και -χουν να πληρωθο1ν =.νεG, ενA για τιG ανγκεG τηG σεζ0ν -χει προσληφθε/

-να εκατ. ευρA και τα λεφτ δεν υπρχουν. &λλη λ1ση ε/ναι να δοθε/ σε ιδιAτεG και πργ=ατι αυτ0 =οιζει ιδανικ0, Aστε να απαλλαγε/ το δη=0σιο απ0 -να "βαρ/δι". Αλλ ποιοG ιδιAτηG θα αναλβει το κο==τι που -χει "φ1ρα"; Μλλον κανε/G. Μ0νο να σκεφτε/ κανε/G 0τι τα -σοδα του χιονοδρο=ικο1 το τρι.=ερο τηG 25ηG Μαρτ/ου δεν ξεπ-ρασαν τιG 9.000 ευρA, την στιγ=. που κατακλ1στηκε απ0 τουρ/στεG. στ0σο, οι περισσ0τεροι δεν .ταν χιονοδρ0=οι, που ε/ναι και το ζητο1=ενο, αλλ πολ/τεG που το =0νο που .θελαν .ταν να κνουν β0λτα =ε το τελεφερ/κ. Το =0νο που =-νει τελικ ε/ναι =ια -κτακτη επιχορ.γηση απ0 το Υπουργε/ο Οικονο=ικAν, αλλ αυτ0 πρ-πει να ζητηθε/ απ0 τουG αρ=0διουG. Σ.=ερα το χιονοδρο=ικ0 αν.κει στην Περιφ-ρεια ΣτερεG ΕλλδαG και =-χρι στιγ=.G δεν φα/νεται να υπρχουν ν-α. ΠντωG κιν.σειG γ/νονται, αλλ αποτ-λεσ=α δεν φ-ρνουν. Το πραγ=ατικ0 πρ0βλη=α, ε/ναι η -λλειψη σοβαρ0τηταG απ0 πλευρG πολιτε/αG. Το Χιονοδρο=ικ0 Κ-ντρο Καρπενησ/ου ε/ναι =ια χρεω=-νη εταιρε/α για την οπο/α απαιτε/ται 1,4 εκατ. ευρA για να ξεχρεωθε/, σε εποχ-G λιτ0τηταG. Και ποιοG θα πληρAσει για τα ανο=.=ατα των παρελθ0ντων ετAν; Το χιονοδρο=ικ0 θα συνεχ/σει να τροφοδοτε/ την τοπικ. κοινων/α . θα χσου=ε ακ0=η -ναν π0λο -λξηG στον τ0πο =αG και θα οδηγηθο1=ε σε συρρ/κνωση;

Ν ΕΑ

ΠρAτη φορ οδηγ.θηκαν στα δικαστ.ρια για χρ-η στο ΙΚΑ

Το Χιονοδρο=ικ0 Κ-ντρο Α.Ε., -χει αρκετ -σοδα Aστε, αν ξεχρεωθε/, να αποτελε/ =ια υγι. εταιρε/α. Πρ-πει, 0=ωG, να αυτονο=ηθε/ και γι’ αυτ0 χρειζεται πολιτικ. απ0φαση εδA και τAρα.

και -ναG =εγλοG αριθ=0G -κτακτων. Ειδικ0τερα -και σ1=φωνα =ε πληροφορ/εG τηG εφη=ερ/δαG- σε εργαζ0=ενο χειριστ. =ηχανη=των χρωστο1ν 65.000 ευρA, ενA σε λλον το ποσ0 των 80.000 ευρA και σε τρ/το εργαζ0=ενο το 1ψοG των οφειλAν αγγ/ζει τιG 40.000 ευρA. Επ/σηG, στο -κτακτο προσωπικ0 οφε/λεται -να ποσ0 τηG τξηG των 25.000 ευρA επιπλ-ον. Οι εργαζ0=ενοι -χουν αγανακτ.σει. Μλιστα, απε/λησαν

γαζ0=ενο. Τα χρ-η, δηλαδ., .ταν ακ0=η =εγαλ1τερα. Επιπλ-ον, =0νο τα χρ-η στο ΙΚΑ -=ε τιG προσαυξ.σειG- αγγ/ζουν τιG 850.000 ευρA. Το ζητο1=ενο ε/ναι να βρεθο1ν οι προκαταβολ-G, Aστε να =πει σε ρ1θ=ιση η οφειλ. για να γλιτAσει η εταιρε/α -να =εγλο ποσοστ0 των προσαυξ.σεων. Μοιζει αδ1νατον να βρεθο1ν τα χρ.=ατα, ενA φα/νεται 0τι και =ια προηγο1=ενη ρ1θ=ιση που ε/χε γ/νει, πλ-ον -χει χαθε/. Παρλληλα =ια προσπθεια που -γινε πριν

Την δια %ρα που τα οικονοικ προβλ ατα "πν γουν" το Χιονοδροικ# Κ ντρο Καρπενησ ου, οι αρ#διοι φορε δεν φα νεται να πορο$ν να δ%σουν κ ποια σοβαρ λ$ση.

και =ε απεργ/εG εν =-σω χει=εριν.G περι0δου, κτι που απεφε1χθη τελικ =ε την καταβολ. προκαταβολ.G -ναντι, περ/που 7.500 ευρA στον κθε =0νι=ο ερ-

εκατ. ευρA τηG “ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.” Οι ευθ1νεG και οι λ1σειG ,=ωG, την /δια Aρα που τα οικονο=ικ προβλ.=ατα "πν/γουν" το Χιονοδρο=ικ0, οι αρ=0διοι φορε/G δεν φα/νεται να =πορο1ν να δAσουν κποια σοβαρ. λ1ση, και αφ.νουν στο -λεοG του Θεο1 το Χιονοδρο=ικ0 Κ-ντρο, τουG εργαζο=-νουG χωρ/G =ισθο1G και την διο/κηση να σ1ρεται στα δικαστ.ρια ωG οφειλ-τηG του η=οσ/ου. Αναζητε/ται λ1ση εδA και

Μ#νη λ$ση, προ το παρ#ν, αποτελε η πιθαν#τητα ια κτακτη οικονοικ επιχορ γηση. στ#σο, απ# του αρ#διου δεν χει τεθε καν να τ τοιο θ α.

δ1ο χρ0νια να ληφθε/ δνειο =ε εγγυητ. την νο=αρχ/α δεν προχAρησε, αφο1 βσει του ν0=ου η νο=αρχ/α δεν =πορο1σε να =πει εγγυητ.G. +δη πληρAνει τα 4,7

τAρα. Και εκε/νο που ζητ η κοινων/α ε/ναι το Χιονοδρο=ικ0 να συνεχ/σει να λειτουργε/. Οι σκ-ψειG ε/ναι να το αναλβει ο δ.=οG Καρπενησ/ου, αλλ απαιτε/ται

... και τα καλ στ0σο, π-ρυσι απ0 λλα κονδ1λια, δ0θηκαν απ0 την Νο=αρχ/α Ευρυταν/αG περ/που 400.000 ευρA για τιG ανγκεG του Χιονοδρο=ικο1 Κ-ντρου για αναν-ωση εξοπλισ=ο1, ελ-γχουG στα συρ=ατ0σχοινα των λιφτ και αντικατσταση λλων κ.λπ. 'γιναν 0λεG οι απαρα/τητεG =ετρ.σειG και =λιστα, 0πωG λ-νε, -γιναν ακ0=η και οι -λεγχοι 5ετιαG στα συρ=ατ0σχοινα. Σ.=ερα, απ0 =ηχανολογικ.G πλευρG, το Χιονοδρο=ικ0, 0πωG λ-νε οι τεχνικο/ του κ-ντρου, ε/ναι σε ριστη κατσταση. "... =ε τα λεφτ τηG νο=αρχ/αG π-ρυσι καταφ-ρα=ε και π.ρα=ε δεια να δουλ-ψου=ε φ-τοG", λ-νε. "...για του χρ0νου θα απαιτηθο1ν =0νο 7-8.000 ευρA για να ε/ναι 0λα εντξει", προσθ-τουν.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 30 Μαρτ4ου 2011 / Σελ4δα 10

Προχωρ η ιδα του κοινωνικο παντοπωλεου .χουν εκταCιευτε4 10.000 ευρG για την κατασκευ3 του

λοξενο6σε τη ΦιλαρCονικ3 του δ3Cου Καρπενησ4ου. Μετ% τη Cεταστ2γαση τηM ΦιλαρCονικ3M στο κτ4ριο τηM Βασικ3M Βιβλιοθ3κηM, το παν2Cορφο διGροφο, δυστυχGM, εγκαταλε4φθηκε. ΤGρα, 5CωM, αναC2νεται να βαφτε4, να ανακαινιστε4, να γ4νει διαC5ρφωση του περιβ%λλοντοM χGρου και Cε σ6γχρονεM προδιαγραφ2M να παραδοθε4 στην κοινων4α για χρ3ση.

Ν Ε

οπο4ο θα Cπορο6ν να προCηθε6ονται ε4δη πρGτηM αν%γκηM %πορεM οικογ2νειεM, Cε κριτ3ρια που θα καθοριστο6ν απ5 το δ3Cο, θα στεγαστε4 σε κτ4ριο που βρ4σκεται στιM πρGτεM εργατικ2M κατοικ4εM, π4σω απ5 την Πυροσβεστικ3 Υπηρεσ4α. Το κτ4ριο αυτ5 αρχικ% προοριζ5ταν να γ4νει κατ%στηCα-καφενε4ο τηM περιοχ3M, ενG τα τελευτα4α χρ5νια φι-Μ5λιM προ εν5M Cην5M καταγρ%φηκε Ευρυτανικ% Ν2α” η σηCεριν3 απ5 τα “Ε κατ%σταση του Προπονητικο6 Κ2ντρου Καρπενησ4ου. Τα κτ4ρια, ελλε4ψει κονδυλ4ων συντ3ρησηM, Cοι%ζουν να δοκιC%ζουν την αντοχ3 τουM στο χρ5νο. ΕδG και χρ5νια γ4νεται προσπ%θεια απ5 την δηCοτικ3 αρχ3 να συντηρηθο6ν τουλ%χιστον τα γ3πεδα, τα οπο4α χρησιCοποιο6ν οι οC%δεM για προετοιCασ4α, αποφ2ρονταM 2να σηCαντικ5 2σοδο στο δ3Cο, 4σα-4σα 5CωM για την συντ3ρηση των εξωτερικGν γηπ2δων.

υτ αν ικ ά

1δη, και σ6Cφωνα Cε το τεχνικ5 πρ5γραCCα του δ3Cου, αποφασ4στηκε και εγκρ4θηκε το κοινωνικ5 παντοπωλε4ο στα γενικ% 2ργα και C%λιστα, 2χουν εκταCιευτε4 10.000 ευρG, τα οπο4α προκ6πτουν απ5 χρηCατοδ5τηση C2σω τηM Συλλογικ3M Απ5φασηM Τοπικ3M Αυτοδιο4κησηM (ΣΑΤΑ). Το κοινωνικ5 παντοπωλε4ο, στο

Ο βουλευτ3M Ευρυταν4αM Ηλ4αM Καραν4καM και ο βουλευτ3M Ηρακλε4ου τηM ηCοκρατικ3M ΣυCCαχ4αM, Λευτ2ρηM Αυγεν%κηM, κατ2θεσαν στη Βουλ3, ξεχωριστ%, δ6ο ερωτ3σειM και ζητο6ν απαντ3σειM για τη δι%σωση του Προπονητικο6 Κ2ντρου Καρπενησ4ου.

Α

Μετ% απ5 ρεπορτ%ζ που δηCοσιε6τηκε στο προηγο6Cενο φ6λλο των ΕυρυτανικGν Ν2ων», αξ4ζει να ση«Ε Cειωθε4 5τι η τοπικ3 κοινων4α υποδ2χτηκε Cε Cεγ%λο ενδιαφ2ρον το θεσC5 του κοινωνικο6 παντοπωλε4ου, ενG αναC2νεται σ6ντοCα να τεθε4 σε λειτουργ4α, Cετ% απ5 πρωτοβουλ4α τηM δηCοτικ3M αρχ3M. 1δη λειτουργε4 Cε επιτυχ4α στην Αθ3να, αλλ% και σε %λλεM επαρχιακ2M π5λειM (Ρ2θυCνο, Ηρ%κλειο, Θεσσαλον4κη, ΚαλαC%τα, Καβ%λα κ.α.).

Στη Βουλ το θ α του Προπονητικο

Ξεκιν η καταβολ των προνοιακ ν επιδοτων απ το δ ο Καρπενησ ου -Cεσα θα καταβληθο6ν 21.000 ευρG σε ΑCεΑ, ενG 2χουν εγκριθε4 και 221.500 για ειδικ2M κατηγορ4εM δικαιο6χων Στη συνεδρ4αση τηM ΟικονοCικ3M Επιτροπ3M που πραγCατοποι3θηκε την Τρ4τη 22 Μαρτ4ου 2011, ελ3φθησαν οι αποφ%σειM υπαριθC5 42, 43 και 44 σχετικ% Cε την πληρωC3 προνοιακGν επιδοC%των σε %τοCα Cε ειδικ2M αν%γκεM.

τα επιδ5Cατα που αναφ2ραCε 2χει 3δη γ4νει η δ2σCευση των ποσGν, Gστε να αρχ4σει η %Cεση καταβολ3 στουM δικαιο6χουM. Επ4σηM, εγκρ4θηκαν και τα ακ5λουθα προνοιακ% επιδ5Cατα: για αιCολυτικο6M - αιCορροφιλικο6M 7.155,61 ευρG, για %τοCα βαρι%M νοητικ3M καθυστ2ρησηM 76.641,79 ευρG, για ανασφ%λιστουM βαρι% αν%πηρουM 46.580,88 ευρG, για απροστ%τευτα παιδι% 2.295,32 ευρG και τ2λοM για τουM τυφλο6M 88.863,73 ευρG.

 ΕΚΠΤΤΙΚΟ

ΚΟΨΤΕ ΤΟ ΚΑΙ $ΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Ε

υρ

εδοC2νου 5τι Cε το πρ5γραCCα «Καλλικρ%τηM» κ%ποιεM αρCοδι5τητεM Cεταφ2ρθηκαν και ασκο6νται απ5 τουM δ3CουM, το Υπουργε4ο ΕσωτερικGν, Αποκ2ντρωσηM και Ηλεκτρονικ3M ιακυβ2ρνησηM ε4χε εκδGσει κατεπε4γουσα απ5φαση σχετικ% Cε τον τρ5πο πληρωC3M των προνοιακGν επιδοC%των. Η απ5φαση προ2βλεπε 5τι τα επιδ5Cατα αυτ% Cπορο6ν να πληρGνονται Cε χρηCατικ5 2νταλCα προπληρωC3M κατ5πιν εντολ3M του δηC%ρχου. Για τα ποσ% αυτ%, εφ5σον προκ6πτουν απ5 αρCοδι5τητεM που Cεταβιβ%στηκαν Cε το ν5Cο «Καλλικρ%τηM» και οι οπο4εM ασκο6νται απ5 1η Ιανουαρ4ου και Cετ%, δεν υπ%ρχει πρ5βλεψη στον προϋπολογισC5 του δ3Cου του προηγο6Cενου 2τουM. Οι δαπ%νεM αυτ2M θα βαρ6νουν τον προϋπολογισC5 του δ3Cου 2τουM 2011. Κατ% τη συνεδρ4αση, ο πρ5εδροM τηM ΟικονοCικ3M Επιτροπ3M και δ3CαρχοM Καρπενησ4ου κ. ΚGσταM Μπακογι%ννηM εισηγ3θηκε τη συζ3τηση για την πληρωC3 των επιδοC%των του διC3νου Ιανουαρ4ου - Φεβρουαρ4ου 2τουM 2011 των εφαρCοζ5Cενων προγραCC%των στιM δι%φορεM κατηγορ4εM ατ5Cων Cε ειδικ2M αν%γκεM και σε οικογ2νειεM απρο-

στ%τευτων παιδιGν τηM ιε6θυνσηM Κοινωνικ3M Προνο4αM του δ3Cου Καρπενησ4ου. ΣυγκεκριC2να, αποφασ4στηκε και εγκρ4θηκε η καταβολ3 για προνοιακ5 επ4δοCα κ4νησηM σε παραπληγικο6M τετραπληγικο6M 7.498,77 ευρG, επ4δοCα για κωφ%λαλουM 8.721,41 ευρG, επ4δοCα για ανασφ%λιστουM τετραπληγικο6M παραπληγικο6M 3.091,20 ευρG και επ4δοCα για τετραπληγικο6M - παραπληγικο6M δηCοσ4ου 1.542 ευρG. Να σηCειGσουCε εδG 5τι για

ΚΟΥΠΟΝΙ

50%

Η προσφορ ισχει για την εκτπωση 50 και νω φωτογραφιν. Το κουπνι ισχει χρι την Τρ τη 5 Απριλ ου 2011.

Τα κτ4ρια 2χουν αφεθε4 στο 2λεοM του Θεο6. Εντ6πωση προκαλε4 στην κοιν3 γνGCη, πGM αφ3νεται απ5 τουM αρC5διουM να καταστρ2φεται απ5 την δι%βρωση στο π2ρασCα του χρ5νου η περιουσ4α του Ελληνικο6 λαο6, χωρ4M τουλ%χιστον οι τοπικ2M αρχ2M να εγε4ρονται πλ2ον Cε δυναCικ5 τρ5πο. Οπωσδ3ποτε, τα πολιτικ% παιχν4δια 2χουν και εδG την τιCητικ3 τουM. ΠρGτα, 5ταν κυβ2ρνηση 3ταν η Ν2α ηCοκρατ4α, απ5 την πλευρ% τηM “δεξι%M” νοCαρχ4αM 2γιναν κ%ποιεM κιν3σειM, ωστ5σο χωρ4M αποτ2λεσCα. Η αντ4δραση 3ταν C%λλον υποτονικ3. Απ5 την %λλη πλευρ%, κυβ2ρνηση εδG και δ6ο χρ5νια, 5πωM και πριν το 2003, 3ταν το ΠΑΣΟΚ, ενG και ο “πρ%σινοM” δ3CαρχοM Καρπενησ4ου, επ4σηM, κρ%τησε στ%ση υποτονικ3. Απ5 την πλευρ% του δ3Cου και τ5τε 2γιναν κ%ποιεM κιν3σειM, αλλ% και π%λι χωρ4M αποτ2λεσCα. Και στην πολιτικ3, το αποτ2λεσCα ε4ναι που Cετρ%ει. Σ3Cερα, το Προπονητικ5 Κ2ντρο Καρπενησ4ου, το π%λαι ποτ2 "στολ4δι" του νοCο6 CαM, αυτοκαταστρ2φεται χωρ4M καC4α αξιοπο4ηση. Η κεραCοσκεπ3 των κτιρ4ων 2χει καταστραφε4 σχεδ5ν ολ5κληρη απ5 τη φθορ% του χρ5νου. Τα κεραC4δια 2χουν διαλυθε4 και σε πολλ% σηCε4α Cπ%ζει νερ% "πο-

τ4ζονταM" και διαβρGνονταM πλ2ον και τον φ2ροντα οργανισC5 του κτιρ4ου, τιM κολ5νεM. Την α4θουσα του Cπ%σκετ, Cια απ5 τιM καλ6τερεM α4θουσεM στην Περιφ2ρεια Στερε%M Ελλ%δαM, δεν την ε4δε και δεν την χρησιCοπο4ησε ποτ2 καν2ναM πολ4τηM, γιατ4 ποτ2 δε δ5θηκε σε χρ3ση, πλην ορισC2νων εξαιρ2σεων για παιχν4δια β5λεϊ. Το παν%κριβο ξ6λινο δ%πεδο τηM α4θουσαM 2χει διαβρωθε4, ενG το ταρτ%ν, το Cοναδικ5 στη Στερε% Ελλ%δα για εσωτερικ5 στ4βο, 2χει καταστραφε4 εξ ολοκλ3ρου. Κι %λλεM α4θουσεM, 5CωM, παρουσι%ζουν σηCε4α καταστροφ3M. Σε πολλ2M περιπτGσειM απ5 το ταβ%νι 2χουν αποκολληθε4 τC3Cατα, ενG τα καλοριφ2ρ 2χουν καταστραφε4. Μ%λλον δεν λειτουργο6ν καν, αφο6 ποτ2 δεν χρησιCοποι3θηκαν, π5σο C%λλον τGρα, που τα κονδ6λια ε4ναι αν6παρκτα εντελGM. ΕντωCεταξ6, ο αρχικ5M εξοπλισC5M απ5 2πιπλα, γραφε4α, καρ2κλεM κ.λπ. πλ2ον ε4τε 2χει υποστε4 σοβαρ2M ζηCι2M, ε4τε 2χει χρησιCοποιηθε4 απ5 το δ3Cο σε δικ2M του αν%γκεM. Παρ%λληλα, αναφ2ρονται και ελλε4ψειM, κ%τι 5CωM που δεν Cπορε4 να πει κανε4M Cε βεβαι5τητα, αφο6 κανε4M δεν ξ2ρει τι περιελ%Cβανε για να Cετρ3σει αν και τι 2χασε. Σε 5λα αυτ%, 2ρχεται να προστεθε4 και η τερ%στια καταστροφ3 που 2χουν υποστε4 τα %λλα εξωτερικ% γ3πεδα, Cπ%σκετ και β5λεϊ. Πρ%γCατι, στα γ3πεδα αυτ%, η καταστροφ3 του δαπ2δου ε4ναι ολοκληρωτικ3. Και καταστρ%φηκαν επειδ3 κανε4M δεν τα χρησιCοποιε4. Το τερ2ν στα γ3πεδα 2χει "καε4" απ5 τον 3λιο και 2χει διαβρωθε4, ενG πλ2ον 2χουν φυτρGσει παρασιτικ% φυτ%. Τα γ3πεδα 2χουν π%ρει τη Cορφ3 κ3που πλ2ον. Και 5λα αυτ% C2σα σε 8 χρ5νια. Το Προπονητικ5 παραδ5θηκε το 2002 απ5 τον τ5τε πρωθυπουργ5, ΚGστα


Ρεπορτάζ

Ν Ε

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ/ρτη 30 Μαρτ=ου 2011 / Σελ=δα 11

υτ αν ικ ά

Το "στολ δι"... θπωσε

Οι εικνε ιλον απ νε του.

> στην Περισσ>τερο και πιο πλο?σιο υλικ ικOν υταν ηλεκτρονικ< ;κδοση των “Ευρ a.gr tanik .evry www η Ν;ων” στην διε?θυνσ

Να βρεθε εδ και τρα λση για το Προπονητικ Κντρο σ<Kερα, >πωU ;γραψαν τα Ε υ ρυ τ α ν ι κ / Ν ; α” (αρ. φυλ. “Ε 435/16-3-11) το Προπονητικ> Κ;ντρο ηλεκτροδοτε=ται απ> "εργοταξιακ<" παροχ< ρε?KατοU και κινδ?νευσε να κοπε= για πολλοστ< φορ/ το ρε?Kα απ> την !ΕΗ "... αφο? οι αρK>διοι δεν ;καναν >σα ;πρεπε". Η λ?ση και στην περ=πτωση του προπονητικο? Kοι/ζει να ε=ναι η παρ/δοσ< του σε ιδιOτεU, αλλ/ και η ταυτ>χρονη αναβ/θKισ< του σε Εθνικ> Προπονητικ> Κ;ντρο, Kε στ>χο να Kπορο?ν να ;ρχονται εδO και να προπονο?νται οι εθνικ;U οK/δεU τηU Ελλ/δαU και /λλων χωρOν. Αποτελε= και πρ>ταση τηU 6νωσηU ΠοδοσφαιρικOν ΣωKατε=ων (ΕΠΣ) Ευρυταν=αU, >πωU καταγρ/φηκε Kε την τελευτα=α επιστολ< τηU στα K;σα Φεβρουαρ=ου 2011 προU την Γενικ< ΓραKKατε=α ΑθλητισKο?. ΕντωKεταξ?, γ=νονται προσπ/θειεU απ> τον δ<Kαρχο Καρπενησ=ου ΚOστα Μπακογι/ννη, το προπονητικ> να περι;λθει πλ<ρωU στον δ<Kο Kε δ;σKευση τηU Γενικ<U ΓραKKατε=αU ΑθλητισKο? να το χρηKατοδοτε= για τα πρOτα 3 χρ>νια, Oστε να ολοκληρωθο?ν οι εν;ργειεU και να παραχωρηθε= για χρ<ση σε ιδιOτεU Kε την ρ<τρα, >KωU, να παραχωρε=ται δωρε/ν για χρ<ση στιU τοπικ;U οK/δεU.

Ε

υρ

ΣηK=τη, >ταν προεκλογικ/, επισκ;φθηκε το Καρπεν<σι για να ενισχ?σει την υποψηφι>τητα του Βασ=λη ΚαραKπ/, ο οπο=οU υποστηριζ>ταν απ> το ΠΑΣΟΚ, στιU τ>τε δηKοτικ;U εκλογ;U. Στην α=θουσα πολλαπλOν χρ<σεων του φρεσκοβαKK;νου και καινο?ργιου τ>τε Προπονητικο? Κ;ντρου, ο κ. ΣηK=τηU το παρ;δωσε -ακ>Kη κι αν οι εργασ=εU δεν ε=χαν τελειOσει- για χρ<ση στον δ<Kο Καρπενησ=ου. Στην α=θουσα αυτ<, πρ>σφατα ο δ<KαρχοU Καρπενησ=ου ΚOσταU Μπακογι/ννηU πραγKατοπο=ησε αποκρι/τικεU εκδηλOσειU, θερKα=νονταU την α=θουσα Kε... ηλεκτρικ/ καλοριφ;ρ. Τ>τε, ο κ. ΣηK=τηU Kαζ= Kε το κ;ντρο παρ;δωσε και την δι/λυσ< του. Ο δ<KοU Καρπενησ=ου, παρ;λαβε το Προπονητικ> Κ;ντρο εγγρ/φωU το 2004. Τα οικονοKικ/ β/ρη για την συντ<ρησ< του >KωU, <ταν τ>τε, ε=ναι και τOρα, δυσβ/σταχτα. Η πολιτικ< απ>φαση που ;λαβε ο τ>τε δ<KαρχοU <ταν να συντηρηθο?ν και να χρησιKοποιηθο?ν, τουλ/χιστον, K>νο τα γ<πεδα ποδοσφα=ρου, >ταν παρουσι/στηκε ενδιαφ;ρον απ> τιU Kεγ/λεU οK/δεU, ελληνικ;U και ξ;νεU, για την προετοιKασ=α τουU, κυρ=ωU το καλοκα=ρι. 9ταν τα K>να που διασOθηκαν. :λο το υπ>λοιπο κτηριακ> συγκρ>τηKα, αλλ/ και τα γ<πεδα, αφ;θηκαν στην Kο=ρα τουU να αυτοκαταστρ;φονται. Ακ>Kη δε, και

Η.Τ.

Οι ερωτσει των δο βουλευτν Η ερOτηση του Ηλ=α Καραν=κα

Η ερOτηση του Λευτ;ρη Αυγεν/κη

Η ερOτηση του βουλευτ< ΗραΗ ερOτηση του βουλευτ< Ευκλε=ου τηU !ηKοκρατικ<U ΣυKKαρυταν=αU κ. Ηλ=α Καραν=κα, ;χει ωU χ=αU κ. Λευτ;ρη Αυγεν/κη, ;χει ωU εξ<U: εξ<U: Στην π>λη του Καρπενησ=ου Ιδια=τεροU προβληKατισK>U υπ/ρχει K;χρι σ<Kερα ;ναU πλο?υπ/ρχει για το Προπονητικ> Κ;τοU αναξιοπο=ητων κεντρικOν ντρο Καρπενησ=ου, καθOU οι κτιαθλητικOν υποδοKOν που καλ?ριακ;U του εγκαταστ/σειU ε=ναι σε πτουν διαφορετικ/, σ?γχρονα, πολ? κακ< κατ/σταση, σε αντ=θεαλλ/ και κλασικ/ αθλ<Kατα >πωU ση Kε τα δ?ο γ<πεδα ποδοσφα=το ποδ>σφαιρο, το Kπ/σκετ, το στ=ρου, τα οπο=α συντηρο?νται απ> τον δ<Kο, αφο? τα χρηβο, την κολ?Kβηση και το σκι. Επ=σηU διαθ;τει >λεU τιU σιKοποιο?ν οι τοπικ;U οK/δεU ενO κ/θε καλοκα=ρι κοαναγκα=εU εγκαταστ/σειU Oστε να λαKβ/νουν χOρα ρυφα=εU ποδοσφαιρικ;U οK/δεU ;ρχονται για την προκαι K/λιστα σε ;κταση Kεγαλ?τερη του τοπικο? επιετοιKασ=α τουU. π;δου- αγOνεU και διοργανOσειU που θα Kπορο?σαν Το Προπονητικ> Κ;ντρο Καρπενησ=ου, αλλ/ και η να αναδε=ξουν τιU δυνατ>τητεU του τ>που στον τοK;α περιοχ< γενικ>τερα, βρ=σκονται στο ιδανικ> υψ>Kετρο, του ΑθλητισKο?. ΣυγκεκριK;να διαθ;τει: το ΠροπονηενO οι συνοδευτικ;U αθλητικ;U εγκαταστ/σειU που διατικ> Κ;ντρο Καρπενησ=ου, το Εθνικ> Στ/διο Καρπενηθ;τει το Καρπεν<σι ->πωU το κολυKβητ<ριο- κ.λπ., αλλ/ σ=ου, το Κλειστ> ΚολυKβητ<ριο, αλλ/ και το πλ;ον φυκαι η ξενοδοχειακ< επ/ρκεια, θα Kπορο?σαν να προσικ> πλεον;κτηKα του υψοK;τρου (1000 m) καθOU και σελκ?σουν Kεγ/λεU ελληνικ;U οK/δεU Oστε να προεξαιρετικο?U χOρουU φιλοξεν=αU. πονο?νται στην Ευρυταν=α δαπανOνταU τα εθνικ/ κονΓια την συγκροτηK;νη αξιοπο=ηση ακριβOU >λων αυδ?λια των κρατικOν επιχορηγ<σεων εντ>U του ελλατOν των υποδοKOν ;χει απευθυνθε= Kε τ;σσεριU (4) K;δικο? χOρου και >χι στο εξωτερικ> >πωU συνηθ=ζεται χρι σ<Kερα επιστολ;U η =δια η «6νωση ΠοδοσφαιρικOν σ<Kερα. ΣωKατε=ων ΝοKο? Ευρυταν=αU» στο Υπουργε=ο Πολι.U εκ το?του, οι φορε=U τηU περιοχ<U συναινο?ν στο τισKο? και ΤουρισKο? Kε τα παρακ/τω ;γγραφα: >τι ε=ναι πλ;ον επιτακτικ< αν/γκη να λ/βει /Kεσα K;1. Α.Π. 283 στιU 17.3.2010 προU: Γ.Γ. Υπουργε=ου Ποτρα η πολιτε=α για να σOσει το στολ=δι τηU Ευρυταν=αU. λιτισKο? και ΤουρισKο? Π/νο Μπιτσαξ<, Πρ>εδρο τηU Ε=ναι προφαν;U >τι ο δ<KοU Καρπενησ=ου, ειδικ/ στην Ε.Π.Ο. Σοφοκλ< Πιλ/βιο. οικονοKικ< συγκυρ=α τηU εποχ<U δεν Kπορε= να συ2. Α.Π. 387 στιU 25.6.2010 προU: Γ Γ. Υπουργε=ου ντηρ<σει το Αθλητικ> Κ;ντρο. Μ>νη λ?ση... ΠολιτισKο? και ΤουρισKο? Π/νο Μπιτσαξ<, Πρ>εδρο τηU Ε.Π.Ο. Σοφοκλ< Πιλ/βιο. -----> Συν;χεια στην σελ=δα 28


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ:ρτη 30 ΜαρτJου 2011 / ΣελJδα 12

*ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

*ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

850.000 ευρ για προ θεια καυσ ων στον δ ο Καρπενησ ου

Τρα το α για την στελχωση τη υπηρεσα

Α ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ιαγωνισ για την προ θεια τροφ ων Με τον προϋπολογισXK να ανHρχεται στιb 58.000 ευρ\

υτ αν ικ ά

Στην πρKσληψη τρι\ν ατKXων προχωρ: η *ιεLθυνση ΑγροτικIb ΟικονοXJαb και ΚτηνιατρικIb τηb ΠεριφερειακIb ΕνKτηταb ΕυρυτανJαb, για την κ:λυψη των εποχικ\ν αναγκ\ν για 8 XIνεb του ΤXIXατοb ΚτηνιατρικIb. Πιο αναλυτικ:, οι θHσειb που ανακοιν\θηκαν αφοροLν σε Hνα :τοXο ειδικKτηταb ΠΕ Κτηνι:τρων, Hνα ΤΕ ΖωικIb ΠαραγωγIb και Hνα :τοXο ΥΕ Εργατ\ν/τρι\ν. Οι υποψIφιοι που διαθHτουν τα απαιτοLXενα προσKντα οφεJλουν να υποβ:λουν τιb αιτIσειb τουb σε δι:στηXα δHκα ηXερ\ν στα γραφεJα τηb υπηρεσJαb, στο ΚαρπενIσι. Να αναφHρουXε πωb στουb πJνακεb κατ:ταξηb κατ: ειδικKτητα Xε β:ση το κριτIριο τηb εντοπιKτηταb προηγοLνται οι δηXKτεb των δIXων του νοXοL ΕυρυτανJαb και Hπονται οι XKνιXοι κ:τοικοι Kλων των νοX\ν τηb χ\ραb. Για περισσKτερεb διευκρινJσειb οι ενδιαφερKXενοι XποροLν να απευθLνονται στην *ιεLθυνση ΑγροτικIb ΟικονοXJαb και ΚτηνιατρικIb I στο τηλHφωνο 22370 80219, εν\ την περιληπτικI προκIρυξη XποροLν να βρουν σε επKXενη σελJδα του παρKντοb φLλλου.

Ν Ε*Hκα ηXHρεb η προθεσXJα για την κ:λυψη των 8Xηνων θHσεων

Το ΓενικK ΝοσοκοXεJο ΚαρπενησJου πραγXατοποιεJ την ΤρJτη 12 ΑπριλJου 2011 και \ρα 1.00 το XεσηXHρι, διαγωνισXK για την προXIθεια τροφJXων του ιδρLXατοb, συνολικIb προϋπολογιζKXενηb δαπ:νηb 58.000 ευρ\.

Μόνιµες στήλες

Οι προσφορHb γJνονται δεκτHb XHχρι και την *ευτHρα 11 ΑπριλJου 2011, στιb 2.00 το XεσηXHρι και κατατJθενται στο γραφεJο προXηθει\ν του ΓενικοL ΝοσοκοXεJου ΚαρπενησJου. Οι ενδιαφερKXενοι XποροLν να ανατρHχουν στην ιστοσελJδα www.karpenissihospital.gr, καθ\b και να απευθLνονται στο τηλHφωνο 22373 - 50207.

*ιαγωνισXK για την προXIθεια υγρ\ν καυσJXων των υπηρεσι\ν του προκηρLσσει ο δIXοb ΚαρπενησJου, ο οποJοb θα πραγXατοποιηθεJ την Τετ:ρτη 27 ΑπριλJου 2011, απK τιb 11.00 το πρωJ Hωb τιb 12.00 το XεσηXHρι, στο δηXοτικK κατ:στηXα στο ΚαρπενIσι. Το ποσK τηb προϋπολογισθεJσαb δαπ:νηb ξεπερν: τιb 850.000 ευρ\ Xε τον ΦΠΑ, εν\ κριτIριο κατακLρωσηb αποτελεJ το XεγαλLτερο ποσοστK Hκπτωσηb στη XHση τιXI λιανικIb π\λησηb την ηXHρα παρ:δοσηb. Να σηXει\σουXε ακKXη πωb δικαJωXα συXXετοχIb Hχουν Eλληνεb και αλλοδαποJ προXηθευτHb, ηXεδαπ: και αλλοδαπ: ΝοXικ: ΠρKσωπα, συνεταιρισXοJ και εν\σειb προXηθευτ\ν που υποβ:λλουν κοινI προσφορ:. ΤHλοb, για περισσKτερεb πληροφορJεb σχετικ: Xε τη διαδικασJα, οι ενδιαφερKXενοι XποροLν να απευθυνθοLν στο τηλHφωνο 22373-50019.

Ανάδροµος Ερµής!

ΑγαποLσα το κεJXενο «Τα Ζ\δια και τα Ζ\α» του Ν. *IXου πριν φHρω τουb XαθητHb Xου σε επαφI Xε αυτK. Μετ: το λ:τρεψα! Πριν λJγεb XHρεb ζIτησα απK τα παιδι: τηb Γ( ΛυκεJου να οργαν\σουν περJληψI του. Στο συγκεκριXHνο ο συγγραφHαb καυτηρι:ζει την απIχηση που βρJσκουν ακKXα και σIXερα προλIψειb και δεισιδαιXονJεb. Ζ\δια, αστρολογJα, XαντεJα, αγLρτεb, δοξασJεb, εναλλακτικHb θεραπεJεb, παρελαLνουν σε Hνα κεJXενο Kλο ζωντ:νια Kπου Xε αρκετ: χιουXοριστικK τρKπο αναζητοLνται τα αJτια τηb πλ:νηb. Το κεJXενο κατ:φερε Kσα δεν καταφHρνουν εδ\ και χρKνια τα απελπιστικ: βαρετ:, αποκαρδιωτικ: ξεπερασXHνα και αποκρουστικ: σοβαρ: κεJXενα των Πανελλαδικ\ν. Προκ:λεσε Hκπληξη, αντιδρ:σειb, προβληXατισXK, συζIτηση. Dρα δεν εJναι απK τα κεJXενα που προκαλοLν στουb εφIβουb αφKρητη υπνηλJα και αυτοκαταστροφικHb τ:σειb καθιστ\νταb τουb ευ:λωτουb στον αλκοολισXK και τα ναρκωτικ:. ΑπK τη Xια, κ:ποιοι XαθητHb, Kταν το αντJκρισαν, Hνιωσαν Hκπληξη. ΑυτI δεν προκλIθηκε απK τα υψηλ: ποσοστ: (52%) των πιστ\ν σε XεσαιωνικHb πρακτικHb αλλ: για το Kτι κ:ποιοb κ:θισε και ασχο-

Ε

υρ

Προσανατολισ ο

ΓΡΑΦΕΙ Ο Σ9ΤΗΡΗΣ Π. ΖΑΧΟΣ

λIθηκε Xε κ:τι τKσο οικεJο(!) γι αυτοLb. ΟLτε η σLνδεση των οπαδ\ν του απLθXενα ανKητου παραλογισXοL Xε τουb ΣουXερJουb, τουb ΒαβυλωνJουb και το ΜεσαJωνα στ:θηκε ικανI να προκαλHσει Jχνοb συστολIb στα ξετσJπωτα. Fσωb αγνοοLν και τουb ΣουXερJουb και τουb ΒαβυλωνJουb και αυτKν ακKXα το ΜεσαJωνα. Gσο για το σαρκασXK; Μ:λλον κινεJται σε Xη αντιληπτ: γι αυτοLb επJπεδα ευφυhαb. Πιθαν\b διαβ:ζουν ζ\δια παρHα Xε :λλουb Αϊνστ:ιν που αποκαλοLν … XαX:δεb τουb. Οι συγκεκριXHνοι ασχολIθηκαν τυπικ:, οργ:νωσαν την περJληψη που τουb ζητIθηκε και φεLγονταb προφαν\b θα :νοιξαν συζIτηση για τα Ζ\δι: τουb και το αν ταιρι:ζουν XεταξL τουb. ΑρκετοJ :λλοι XαθητHb (πKσο χαJροXαι που υπ:ρχουν!) δεν XποροLσαν να αποδεχτοLν Kτι Hνα τHτοιο ποσοστK ανθρ\πων -και εφIβων- ασχολεJται «Xε αυτHb τιb XποLρδεb»! ΑγνοοLσαν την LπαρξI τουb. ΤHτοια :τοXα λεJπουν απK το περιβ:λλον τουb. Οι XαX:δεb τουb X:λλον αδιαφοροLν για τα πρωιν: I τα XεσηXεριαν: τηλεοπτικ: υπερθε:Xατα και οι φJλοι τουb αγνοοLν ακKXα και τον ωροσκKπο τουb και βHβαια την πολυσIXαντη σηXασJα του. Κ:ποιοι απK αυτοLb X:λιστα, Xε

κατηγKρησαν Kτι εγ\ «πεJραξα» τα ποσοστ:, για να δραXατοποιIσω το θHXα! ΠολλI δουλει: και στιb δυο περιπτ\σειb. Eπρεπε να πεJσω τουb απογKνουb του XεσαιωνικοL σκοταδισXοL Kτι Kλο αυτK εJναι Xια ανοησJα που απευθLνεται σε ραπαν:κια I σε XLδια που π:σχουν απK γεροντικI :νοια αλλ: Kχι σε εκπροσ\πουb του ανθρ\πινου εJδουb. Μετ: απK αγωνι\δειb προσπ:θειεb κ:νω K,τι και η επιστIXη στιb περιπτ\σειb αυτHb: σηκ\νω τα χHρια ψηλ:! Το περιβ:λλον αυτ\ν των παιδι\ν δεν αποτελεJ σLXXαχο τηb εξHλιξηb, γιατJ X:λλον αδυνατεJ να την κατανοIσει. ΕκεJνουb που Hχουν εγκαταλεJψει το ΜεσαJωνα πJσω τουb, Hπρεπε να πεJσω Kτι :νθρωποι που ενηXερ\νονται ανελλιπ\b για τιb ζωδιακHb προβλHψειb καθορJζονταb τιb επιλογHb τουb Xε β:ση τη θHση και την κJνηση του ΕρXI I του ΚρKνου, ζουν αν:Xεσ: Xαb. Το … πρKβληXα αυτ\ν των παιδι\ν εJναι Kτι τα τηλεοπτικ: ενδιαφHροντ: τουb περιορJζονται σε εκποXπHb Hρευναb και ντοκιXαντHρ. Μα εJναι δυνατKν να Xην παρακολουθοLν Xια πρωινI I XεσηXεριανI τηλεXποLρδα; ΕJναι λογικK να Xην Hρχονται σε επαφI Xε τουb αστHρεb του λαχανKκηπου που προβ:λλει η τηλεKραση και τιb

σοφHb κουβHντεb τουb; Π\b θα νι\σουν ενηXερωXHνοι και π\b θα Xε βοηθIσουν να τουb εξηγIσω Kτι η ανθρ\πινη βλακεJα εJναι διαχρονικI και ανJκητη; Τα θHλουν και τα παθαJνουν! *υο κKσXοι τKσο διαφορετικοJ υπ:ρχουν, συνυπ:ρχουν, συγκροLονται και συνθHτουν το περιβ:λλον Xαb. Κ:ποιοι, Xε Xυαλ: που ακKXα και στην εποχI του Ν\ε θα φ:νταζαν συντηρητικ:, θα συνεχJσουν να ταυτJζουν κ:θε φυσικI καταστροφI Xε την οργI του ΘεοL και τηb ΦLσηb. Με αντιλIψειb πιο παλιHb και απK την Παλαι: *ιαθIκη θα προσπαθοLν να τα βγ:λουν πHρα στο σLγχρονο κKσXο Xα ο αν:δροXοb ΕρXIb θα τουb εXποδJζει. Κ:ποιοι :λλοι, ενταγXHνοι στην πραγXατικKτητα, θα ζIσουν ελεLθεροι και θα διεκδικIσουν. Το XHλλον βρJσκεται στα χHρια τουb και το γνωρJζουν και κανHναb αν:δροXοb ΕρXIb εJναι ικανKb να τουb σταθεJ εXπKδιο. *Ο κ. Ζ:χοb διδ:σκει το X:θηXα τηb Eκθεσηb στο φροντιστIριο «:ποψη» τηb Λ:ρισαb. ΣυγγραφHαb των βιβλJων «ΕγχειρJδιο ΕπιβJωσηb» και «Μ:θε, ΠαιδJ Xου, Γρ:XXατα». http://sotiriszachos.blogspot.com/


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 30 ΜαρτHου 2011 / ΣελHδα 13

Στο διαγωνισVI VποροJν να συVVετFχουν φοιτητF` και σπουδαστF` τη` τριτοβ8θVια` εκπαHδευση` Iλων των κλ8δων αρκεH να Vην Fχουν βραβευθεH απI το επιVελητGριο την τελευταHα τριετHα.

Για τη συVVετοχG στο διαγωνισVI, απαιτεHται η συγγραφG 20 δακτυλογραφηVFνων σελHδων Α4, συVπεριλαVβανοVFνη` τη` σχετικG` βιβλιογραφHα`. ΕπHση`, απαιτεHται Fνα σJντοVο βιογραφικI σηVεHωVα, καθZ` και αποδεικτικI τη` φοιτητικG` ταυτIτητα` του διαγωνιζIVενου. Eλα τα παραπ8νω πρFπει να αποσταλοJν στην εξG` διεJθυνση: Ε.Β.Ε.Α. ΑκαδηVHα` 7, 3ο` Iροφο`, υπεJθυνη κα Α. ΠροεστοJ, τηλ.: 210-36.22.158, fax: 21036.12.218. Η προθεσVHα λGξη` υποβολG` των εργασιZν ορHζεται η ΠαρασκευG 20 Μαfου 2011. Να σηVειZσουVε Iτι θα δοθεH

Ηερδα ε αγροτικ θ ατα που εHχε προγραVVατιστεH για αJριο το πρωH

ΣJVφωνα Vε χθεσινG ανακοHνωση απI την *ιεJθυνση ΑγροτικG` ΟικονοVHα` και ΚτηνιατρικG` τη` ΠεριφερειακG` ΕνIτητα` ΕυρυτανHα`, η προγραVVατισθεHσα για αJριο ΠFVπτη 31 ΜαρτHου 2011 ηVερHδα σχετικ8 Vε αγροτικ8 θFVατα, αναβ8λλεται. «ΛIγω Fκτακτων υποχρεZσεων των αντιπεριφερειαρχZν κ. ΚαραVπ8 και κ. ΚαπελFρη, η προγραVVατισVFνη συν8ντηση στι` 31-32011 στο ΚαρπενGσι αναβ8λλεται», αναφFρεται στο σχετικI δελτHο τJπου. Η εκδGλωση εHχε σκοπI την ενηVFρωση για το ΠρIγραVVα ΑγροτικG` Αν8πτυξη` (ΠΑΑ) 2007 - 2013 (ΝFοι ΓεωργοH, ΣχFδια ΒελτHωση`, Βιολογικ8 κ.λπ.),καθZ` και

FVφαση στην επαρκG τεκVηρHωση τη` VελFτη`. Οι 3 καλJτερε` εργασHε` θα βραβευθοJν σε επHσηVη τελετG, ενZ τα τρHα χρηVατικ8 βραβεHα που θα απονεVηθοJν εHναι τα εξG`: 1ο βραβεHο 2.000 ευρZ, 2ο βραβεHο 1.500 ευρZ και τFλο` 3ο βραβεHο 1.000 ευρZ.

ΠρIγραVVα «ΕξωστρFφεια - ΑνταγωνιστικIτητα των ΕπιχειρGσεων»

υτ αν ικ ά

Αξηση του προϋπολογισο απ 30 σε 100 εκατ. ευρ

Με ανακοHνωση του ΥπουργοJ ΠεριφερειακG` Αν8πτυξη` και ΑνταγωνιστικIτητα` κ. Μιχ8λη Χρυσοχοfδη, δηVοσιοποιGθηκε η απIφαση του υπουργεHου για την αJξηση του προϋπολογισVοJ του προγρ8VVατο` «ΕξωστρFφεια - ΑνταγωνιστικIτητα των ΕπιχειρGσεων» απI 30 εκατ. ευρZ σε 100 εκατ. ευρZ, λIγω του Vεγ8λου ενδιαφFροντο` που εκδηλZθηκε απI τι` επιχειρGσει`.

Το συγκεκριVFνο πρIγραVVα, Ευρυτανικ8 ΝFα» για το οποHο τα «Ε εHχαν δηVοσιεJσει αναλυτικF` πληροφορHε` (αρ. φJλλου 434/9-3-11), αφορ8 την αJξηση τη` εξωστρFφει-

α` τη` επιχειρηVατικG` δραστηριIτητα` και την προβολG των ελληνικZν επιχειρGσεων και των προϊIντων του` στο εξωτερικI, αλλ8 και την τIνωση τη` επιχειρηVατικIτητα` και των συνεργασιZν των επιχειρGσεων στο παγκIσVιο οικονοVικI περιβ8λλον. Για την ΠεριφFρεια Στερε8` Ελλ8δα`, το ποσI που προβλεπIταν αρχικ8 Gταν 3 εκατ. ευρZ, ενZ Vετ8 την αJξηση του προϋπολογισVοJ αναVFνεται και η αντHστοιχη αJξηση του διαθFσιVου ποσοJ για χρηVατοδIτηση των τοπικZν επιχειρGσεων, το Jψο` τη` οποHα` αναVFνεται να

εξειδικευτεH απI του` αρVIδιου` φορεH` τι` επIVενε` ηVFρε`. Η υποβολG των προτ8σεων, η οποHα γHνεται VIνο ηλεκτρονικ8, Fχει Gδη αρχHσει απI την ΠFVπτη 10 ΜαρτHου 2011 και θα διαρκFσει Fω` την ΤρHτη 24 Μαfου 2011. Για περισσIτερε` πληροφορHε` οι ενδιαφερIVενοι VποροJν να επισκFπτονται τι` ιστοσελHδε` του ενδι8Vεσου φορFα διαχεHριση` του ΕΠΑΝ II (ΕΦΕΠΑΕ), του ΥΠΟΙΑΝ www.ypoian.gr,/ www.ggb.gr/www.antagonistikotita.gr. www.espa.gr/www.ependvseis.gr/mis και www.efepae.gr/ και τη` ΑN.*ΙΑ. www.andia.gr.

Τριετ # πργραα για την ενσχυση τη# ελισσοκοα#

ΕνισχJονται οι δρ8σει` αντικατ8σταση` και VετακHνηση` κυψελZν

υρ

Το ΥπουργεHο ΑγροτικG` Αν8πτυξη` και ΤροφHVων Vε δελτHο τJπου που εξFδωσε τη *ευτFρα 28 ΜαρτHου 2011, ανακοινZνει στου` ενδιαφερIVενου` το πρIγραVVα για την αντικατ8σταση κυψελZν και την οικονοVικG ενHσχυση τη` νοVαδικG` VελισσοκοVHα`.

Ε

Πιο αναλυτικ8, Vε την Fκδοση τη` υπ’ αριθV. Ε(2010) 6054 τελικI/14-9-2010 απIφαση` Fγκριση` απI την ΕυρωπαϊκG ΕπιτροπG και τη` υπ’ αριθV. 312751/728/12-1-2011 (ΦΕΚ 21/Β/2011) κοινG` απIφαση` των υπουργZν εσωτερικZν αποκFντρωση` και ηλεκτρονικG` διακυβFρνηση`, οικονοVικZν, οικονοVHα` ανταγωνιστικIτητα` και ναυτιλHα` και αγροτικG` αν8πτυξη` και τροφHVων, ξεκHνησε η διαδικασHα υλοποHηση` του τριετοJ` προγρ8VVατο` βελτHωση` τη` παραγωγG` και εVπορHα` των προϊIντων τη` VελισσοκοVHα` για την τριετHα 2011 - 2013.

ΜεταξJ των δρ8σεων του προγρ8VVατο` προβλFπεται η συνFχιση υλοποHηση` των δρ8σεων «αντικατ8σταση κυψελZν» και «οικονοVικG ενHσχυση τη` νοVαδικG` VελισσοκοVHα` (VετακινGσει` κυψελZν)». Τα ποσ8 που εHχαν προβλεφθεH απI το υπουργεHο για τι` δρ8σει` αυτF` ανFρχονται στα 1.200.000 ευρZ και 2.565.000 ευρZ αντHστοιχα. *υνατIτητα συVVετοχG` στη δρ8ση «αντικατ8σταση κυψελZν» Fχουν φυσικ8 G νοVικ8 πρIσωπα, κ8τοχοι VελισσοκοVικG` εκVετ8λλευση`, οι οποHοι φFρουν VελισσοκοVικI βιβλι8ριο, εφIσον δηλZνουν τι` κατεχIVενε` κυψFλε` στη δGλωση φορολογHα` εισοδGVατο`. *υνατIτητα συVVετοχG` στη δρ8ση «οικονοVικG στGριξη τη` νοVαδικG` VελισσοκοVHα`» Fχουν φυσικ8 πρIσωπα «επαγγελVατHε` αγρIτε`» G συνταξιοJχοι του ΟΓΑ, κ8τοχοι VελισσοκοVικG` εκVετ8λλευση` Vε τουλ8χιστον εκατIν πενGντα (150) παραγωγικ8 VελHσσια, οι οποHοι φFρουν VελισσοκοVικI βιβλι8ριο, εφI-

την παρουσHαση των αρVοδιοτGτων τη` *ιεJθυνση` ΚτηνιατρικG` και η επHλυση ζητηV8των που αφοροJν αυτF` (σταυλικF` εγκαταστ8σει`, VητρZα, βεβαHωσε`, αγροτικ8 VηχανGVατα κ.λπ.). ΤFλο`, να σηVειZσουVε πω` οι νFε` ηVεροVηνHε` διεξαγωγG` των ηVερHδων σε ΚαρπενGσι και Aγραφα θα οριστοJν και θα ανακοινωθοJν σJντοVα.

Ν Ε

Το ΕVπορικI και ΒιοVηχανικI ΕπιVελητGριο ΑθηνZν διοργανZνει πανελλGνιο διαγωνισVI για φοιτητF` και σπουδαστF` Vε αντικεHVενο τη συγγραφG εργασHα` Vε θFVα «ΑνταγωνιστικIτητα και κοινωνικG συνοχG, το VFγα ζητοJVενο».

ΑναβλGθηκε η

Α

Πανελλνιο διαγωνισ για φοιτητ ε παθλο ω 2.000 ευρ

ΕκλογF` για την ΕπιστηVονικG Bνωση ΤεχνολογικG` ΕκπαHδευση` ΜηχανικZν

Την ΚυριακG 3 και τη *ευτFρα 4 ΑπριλHου 2011 θα πραγVατοποιηθοJν εκλογF` απI πτυχιοJχου` VηχανικοJ` για την αν8δειξη των κεντρικZν και περιφερειακZν οργ8νων διοHκηση` τη` επιστηVονικG` Fνωση` τεχνολογικG` εκπαHδευση` VηχανικZν

(Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) Οι εκλογF` για το περιφερειακI τVGVα ΦθιZτιδα` - ΕυρυτανHα` θα γHνουν στα γραφεHα του περιφερειακοJ τVGVατο` Ε.Ε.Τ.Ε.Μ (Καραϊσκ8κη 32 ) στη ΛαVHα απI τι` 10 και VισG το πρωH Fω` τι` 7 το απIγευVα.

Ι*ΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Το Σ8ββατο η απονοVG υποτροφιZν και βραβεHων

Eπω` κ8θε χρIνο, Fτσι και φFτο`, το DδρυVα ΓαζG ΤριανταφυλλοποJλου πραγVατοποιεH εκδGλωση για την απονοVG υποτροφιZν και βραβεHων σε φοιτητF` και πτυχιοJχου` ΑΕΙ και ΤΕΙ απI την ΕυρυτανHα για το εκπαιδευτικI Fτο` 2010-2011. Η εκδGλωση θα γHνει το επIVενο Σ8ββατο 2 ΑπριλHου 2011 και Zρα 7.30 το απIγευVα, στο ΣυνεδριακI ΚFντρο του δGVου ΚαρπενησHου.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ *ΥΤ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΓενικG ΣυνFλευση στη ΓρανHτσα

σον δηλZνουν τι` κατεχIVενε` κυψFλε` στη δGλωση φορολογHα` εισοδGVατο`. ΕνιαHα αHτηση συVVετοχG` και για τι` δJο δρ8σει` υποβ8λλεται απI του` ενδιαφερIVενου` στα κατ8 τIπου` ΚFντρα ΜελισσοκοVHα`, VFχρι εHκοσι ηVFρε` Vετ8 τη δηVοσHευση τη` σχετικG` υπουργικG` απIφαση` στην ΕφηVερHδα τη` ΚυβερνGσεω`.

Ο ΚυνηγετικI` ΣJλλογο` *υτικG` ΕυρυτανHα` πραγVατοποιεH ΓενικG ΣυνFλευση την ΚυριακG 10 ΑπριλHου 2011 και Zρα 11.00 το πρωH, στα γραφεHα του συλλIγου στη ΓρανHτσα. Τα θFVατα που θα αναλυθοJν εHναι: λογοδοσHα *ιοικητικοJ ΣυVβουλHου, Fκθεση ΕλεγκτικG` ΕπιτροπG` ΕλFγχου *’ ΚΟΣΕ και *ασαρχεHο ΚαρπενησHου, Fγκριση απολογισVοJ 2010, Fγκριση προϋπολογισVοJ 2011, Fγκριση πρIσθετη` εισφορ8` υπFρ *(ΚΟΣΕ, Fγκριση δαπ8νη` καθαρισVοJ υπαρχIντων VονοπατιZν και κα-

τασκευG βρυσZν και τFλο`, ανακοινZσει` και λοιπ8 απρIβλεπτα θFVατα. Τα VFλη, τα οποHα θα συVVετ8σχουν στι` εργασHε` τη` συνFλευση`, οφεHλουν να Fχουν VαζH του` την θεωρηVFνη 8δεια κυνηγHου για την περHοδο 2010-2011. ΤFλο`, απI τον σJλλογο σηVειZνεται πω` σε περHπτωση Vη απαρτHα`, η Γ.Σ. θα πραγVατοποιηθεH την επIVενη ΚυριακG 17 ΑπριλHου 2011, στον Hδιο χZρο και την Hδια Zρα, Vε τα Hδια θFVατα, ενZ θα θεωρηθεH απαρτHα Vε Iσα VFλη παραστοJν.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ>ρτη 30 ΜαρτKου 2011 / ΣελKδα 14

Ε. Ο. Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Με δελτKο τMπου που εκδLθηκε απL τον ΟΑΕ/, ανακοιν]θηκε Lτι παρατεKνεται ο χρLνοc υποβολJc των προτ>σεων των φορIων εκπροσ]πησηc των εργοδοτ]ν στο πλαKσιο του προγρ>YYατοc κατ>ρτισηc εργαζοYIνων σε YικρIc επιχειρJσειc που απασχολοMν 1-25 >τοYα, Iτουc 2010-11, για το οποKο Ευρυτανικ> ΝIα» εKχαν τα «Ε δηYοσιεMσει αναλυτικL ρε-

πορτ>ζ (αρ. φMλλου 432/232-11). Η υποβολJ των προτ>σεων, η οποKα ξεκKνησε την ΤρKτη 15 ΦεβρουαρKου 2011 και γKνεται αποκλειστικ> YIσω διαδικτMου στον κεντρικL κLYβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr), παρατεKνεται Iωc και το Σ>ββατο 30 ΑπριλKου 2011, λLγω του Yεγ>λου ενδιαφIροντοc που εκδηλ]θηκε απL τιc επιχειρJσειc.

Ν Ε ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ν τοποθεσKα ΦτερLηκε στον ΠαρνασσL, στη ιJθ πο ατο αγY πρ ναc Ο αγ] την αποστολJ συνLδευρτKου 2011. Να ποMYε Lτι λακα την ΚυριακJ 27 Μα Lc Θαν>σηc Τσι>Yηc. υ Γουβιαν>κη και ο αρχηγ σαν η προπονJτρια Gνν

Να αξηση στην τι τη α λυβδη

ΝIα αMξηση σηYεKωσε η τιYJ του λKτρου τηc αYLλυβδηc βενζKνηc σε κ>ποια απL τα πρατJρια υγρ]ν καυσKYων του νοYοM ΕυρυτανKαc.

υτ αν ικ ά

Ο διοργανωτJc ΕΟΣ Αθην]ν Iδωσε για >λλη Yια φορ> τον καλMτερL του εαυτL, Lσον αφορ> την διοργ>νωση. Να αναφIρουYε Lτι η συγκεκριYIνη διοργ>νωση Jταν και η τελευταKα τηc ΕλληνικJc ΟYοσπονδKαc ΧιονοδροYKαc στιc κατηγορKεc των παιδι]ν στα πλαKσια του ΕλληνικοM πρωταθλJYατοc, για την χειYερινJ περKοδο 2010 - 2011. Ο Ε.Ο.Σ. ΚαρπενησKου συYYετεKχε Yε πIντε αθλητIc. ΤρKα παιδι> γεννηθIντα το 2000, ο ΒασKληc Πασπαλ>ρηc, ο οποKοc κατIλαβε την 21η θIση, ο Μ>ρκοc ΚουρκοMνηc και η ΕιρJνη ΤασιοMλη, η οποKα κατIλαβε την 12η θIση. ΕπιπλIον συYYετεKχαν και δMο παιδι> γεννηθIντα το 2001, ο /ηYJτρηc Τσι>Yηc, ο οποKοc κατIλαβε την 14η θIση και η /αν>η /ι]τη, η οποKα κατIλαβε την 11η θIση.

Α

Συ''ετοχ στον περιφερειακ αγ+να Προαγωνιστικ0 Νοτου Ελλδο0 Αλπικο Σκι

Παρταση για το πργρα''α επαγγελ'ατικ0 κατρτιση0 ΛΑΕΚ - ΟΑΕ

ΣυγκεκριYIνα, Lπωc φαKνεται και στιc τιYIc του πKνακα που ακολουθεK, 5 πρατJρια που βρKσκονται στο ΚαρπενJσι αMξησαν την τιYJ τηc αYLλυβδηc κατ> 10 λεπτ>, 5 πρατJρια YεKωσαν την τιYJ τηc αYLλυβδηc απL 13 Iωc

20 λεπτ>, εν] σε 3 πρατJρια η τιYJ παρIYεινε σταθερJ, σε σMγκριση Yε τιc τιYIc τηc προηγοMYενηc εβδοY>δαc. Οι YετρJσειc των τιY]ν διενεργJθηκαν απL το τYJYα ΕYπορKου και ΤουρισYοM την ΤρKτη 29 ΜαρτKου 2011.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚ=Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Τριερο παζρ αγπη στο Καρπενσι

υρ

Ο ΣMλλογοc Γυναικ]ν ΕυρυτανKαc, Yε τη χορηγKα του δJYου ΚαρπενησKου, πραγYατοποιεK την επLYενη εβδοY>δα 3ηYερο Yπαζ>ρ αγ>πηc στην κεντρικJ πλατεKα τηc πLληc.

Ε

2ο FREERIDE contest στη Φτερλακα Παρνασσο 'ε την συ''ετοχ πολλ+ν Ευρυτνων

Το Σ>ββατο 19 ΜαρτKου διεξJχθη στη ΦτερLλακα ΠαρνασσοM το 2ο FREERIDE contest. Στον συγκεκριYIνο αγ]να, οι αθλητIc καλοMνται να κατIβουν απL YKα οριοθετηYIνη περιοχJ (εκτLc πKσταc) στο τIλοc τηc οποKαc υπ>ρχει Iνα >λYα.

Οι αθλητIc λοιπLν επιλIγουν τη διαδροYJ που θα ακολουθJσουν και πρIπει να δ]σουν τον καλMτερο freeride εαυτL τουc. ΚριτJρια βαθYολLγησηc εKναι ο βαθYLc δυσκολKαc τηc διαδροYJc που επιλIχθηκε, η ασφ>λεια Yε την οποKα κατIβηκε ο αθλητJc, η ταχMτητα, η αποφασιστικLτητα, η φαντασKα και το >λYα. Αν και τα αποτελIσYατα J-

ταν YικρJc σηYασKαc, οι Ευρυτ>νεc αθλητIc που Iλαβαν YIροc στον αγ]να κατIλαβαν σηYαντικIc διακρKσειc. Οι αθλητIc και YIλη τηc Velouxi Free Ski Team που συYYετεKχαν Jταν οι εξJc: Ζαχαρ>κηc Η., ΚοτσιYπLc /., ΛελοMδηc Κ., Μπακογι>ννηc /., ΦακKτσαc Χ., ΚολοκMθαc Ν., Π>ζιοc /., ΖαραβIληc Κ., ΦλIγκα Σ., Κλαουδ>του Λ.

Τα εγκαKνια θα γKνουν την ΠαρασκευJ 4 ΑπριλKου και ]ρα 8.00 το βρ>δυ, εν] το Yπαζ>ρ θα εKναι ανοιχτL για το κοινL YIχρι και την ΚυριακJ 10 ΑπριλKου 2011. ΣMYφωνα Yε σχετικJ ανακοKνωση του συλλLγου, τα Iσοδα απL την εκδJλωση θα διατεθοMν σε οικονοYικ> α-

δMναYεc οικογIνειεc του νοYοM. Hσοι ενδιαφIρονται για προσφορIc και χορηγKεc, YποροMν να απευθMνονται στα YIλη του συλλLγου YIχρι και το Σ>ββατο 2 ΑπριλKου 2011, στα τηλIφωνα 2237023306, 6977845771, 6988086581.

Ευχαριστρια επιστολ

Το προσωπικL και τα YIλη του ΚIντρου /ηYιουργικJc ΑπασχLλησηc Παιδι]ν Yε ΑναπηρKα «ΑνεY]νη» του /JYου ΚαρπενησKου εκφρ>ζουν τα συλλυπητJρι> τουc στην οικογIνεια Νικο-

λ>ου Ρισβ>, για την απ]λεια τηc θεKαc τουc, και ευχαριστοMν θερY> την οικογIνεια για τη δωρε> των διακοσKων ευρ] ειc YνJYην τηc, για τιc αν>γκεc του ΚIντρου.


Πασχαλιν bazaar

ΣΥΝ4ΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚCΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

«Ξαναζωντνεψε» για λγο το σχολεο στον Προυσ

Την ταινTα «Black Swan» S «ΜαVροl ΚVκνοl» θα προβDλει ο 4ηbοτικUl ΚινηbατογρDφοl τηl πUληl την εβδοbDδα αυτS. Οι προβολRl θα γTνουν την ΚυριακS 3 και τη 4ευτRρα 4 ΑπριλTου 2011, στιl 8.00 το βρDδυ, στο ΣυνεδριακU ΚRντρο ΚαρπενησTου.

Α

Ο ΣVνδεσbοl Γυναικfν ΕυρυτανTαl διοργανfνει bazaar που θα πραγbατοποιηθεT την ΚυριακS 10 ΑπριλTου στην αTθουσα χοροV, Ιθfbηl 1 και ΚVπρου, στο ΠνευbατικU ΚRντρο του δSbου ΒVρωνα, bε χειροποTητεl πασχαλιDτικεl λαbπDδεl και διDφορα γλυκD απU τα bRλη του συλλUγου. ΣυγκινητικRl στιγbRl Rζησαν οι λιγοστοT ηλικιωbRνοι κDτοικοι του ΠρουσοV, στο κτTριο του 4ηbοτικοV ΣχολεTου, στο οποTο Rχουν πDψει να ακοVγονται παιδικRl φωνRl εδf και πDρα πολλD χρUνια. ΣυγκεκριbRνα, την ΠRbπτη 17 ΜαρτTου, στιl 6 το απUγευbα, οι bαθητRl τηl Ε2και Στ2τDξηl του 4ου 4ηbοτικοV ΣχολεTου ΚαρπενησTου, ανRβασαν την καθιερωbRνη τουl θεατρικS παρDσταση για την 25η ΜαρτTου, στη σκηνS την οποTα Rστησαν ειδικD για το σκοπU αυτU στην αTθουσα του παλιοV σχολεTου.

Η πρωτοβουλTα ανSκει στον διευθυντS του σχολεTου κ. ΛευτRρη ΖιDγκα και τουl δασκDλουl των παιδιfν που ανRλαβαν και την ευθVνη τηl bεταφορDl τουl. Η συγκTνηση Sταν Rκδηλη στα πρUσωπα των χωριανfν και η εκδSλωση τουl θVbισε τιl παλιRl χρυσRl εποχRl, Uταν το χωριU τουl Sταν Rνα πολVβουο bελTσσι καθfl εκεT λειτουργοVσε και το ΚατσDbπειο ΓυbνDσιο στο οποTο φοTτησαν εκατοντDδεl φτωχD ευρυτανUπουλα.

υτ αν ικ ά

Η Rναρξη τηl εκδSλωσηl θα γTνει στιl 11.00 το πρωT, ενf στιl 7.00 το απUγευbα τηl Tδιαl bRραl η αισθητικUl κα ΝTκη ΣπανουδDκη θα δfσει συbβουλRl περιποTησηl προσfπου και σfbατοl στουl παρευρισκUbενουl, ενf σε Uλεl τιl κυρTεl που θα παραβρεθοVν θα bοιρDσει σχετικD δfρα. ΕπTσηl, στην εκδSλωση θα εκτTθενται και διDφορα Dλλα ενδιαφRροντα εTδη σε πολV χαbηλRl τιbRl, τα οποTα συγκεντρfσαν τα bRλη του συνδRσbου. Να ποVbε Uτι τα Rσοδα θα διατεθοVν για φιλανθρωπικοVl σκοποVl.

ΣΥΝ4ΕΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝCΝ ΦΘΙCΤΙ4ΑΣ

Την Κυριακ η Γενικ Συνλευση Και οι αρχαιρεσTεl για την ανDδειξη νRου 4ιοικητικοV ΣυbβουλTου

υρ

Ο ΣVνδεσbοl ΕυρυτDνων νοbοV Φθιfτιδαl πραγbατοποιεT την ετSσια ΓενικS του ΣυνRλευση την επUbενη ΚυριακS 3 ΑπριλTου 2011 και fρα 11.00 το πρωT, στην αTθουσα του συνδRσbου (ΤσακDλωφ 3), στη ΛαbTα.

Ε

Τα θRbατα ηbερSσιαl διDταξηl, τα οποTα θα συζητηθοVν εTναι τα εξSl: εκλογS 3bελουl προεδρεTου Γ/Σ, Rκθεση πεπραγbRνων 4/Σ, συζSτηση επT των πεπραγbRνων, απUψειl, προτDσειl, οικονοbικUl απολογισbUl 20102011, Rκθεση εξελεγκτικSl επιτροπSl για την οικονοbικS διαχεTριση και απαλλαγS του 4.Σ. Στη συνRχεια θα γTνει η εκλογS 3bελουl εφορευτικSl επιτροπSl για τη διενRργεια των αρχαιρεσιfν και αργUτερα θα πραγbατοποιηθοVν οι εκλογRl για τη ανDδειξη νRου 9bελουl 4ιοικητικοV ΣυbβουλTου και 3bελουl εξελεγκτικSl επιτροπSl και αντιπροσfπων τηl ΟbοσπονδTαl Ευρυτανικfν ΣυλλUγων (Ο.Ε.Σ.) για τη διετTα 2011-2013. ΣVbφωνα bε ανακοTνωση του συνδRσbου, Uσοι επιθυbοVν να υποβDλλουν υποψηφιUτητα, οφεTλουν να προσRλθουν στα γραφεTα του συνδRσbου και να καταθRσουν την σχετικS αTτηση προl το 4.Σ. bRχρι και την ΠαρασκευS 1 ΑπριλTου 2011 απU τιl 6.00 το απUγευbα Rωl τιl 8.00 το βρDδυ.

«Μα ρο5 Κ κνο5»

4ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ4ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝCΝ

Θα δοθο ν 15 υποτροφε5 ψου5 300 ευρ/ σε φοιτητ5 απ τη Στερε Ελλδα Το ΕθνικU και ΚαποδιστριακU ΠανεπιστSbιο Αθηνfν προκSρυξε διαγωνισbU bεταξV των φοιτητfν Uλων των ετfν και Uλων των σχολfν και τbηbDτων του, για τη χορSγηση υποτροφTαl κατD το πανεπιστηbιακU Rτοl 2010-2011, απU τα Rσοδα τηl κληρονοbιDl ΑντωνTου ΠαπαδDκη.

Το bηνιαTο ποσU τηl υποτροφTαl ορTζεται σε 300 ευρf. ΑπU τιl 126 υποτροφTεl που θα χορηγηθοVν πανελλαδικD, οι 15 αφοροVν φοιτητRl που κατDγονται απU τη ΣτερεD ΕλλDδα. Ο διαγωνισbUl για τη χορSγηση τηl υποτροφTαl θα διεξαχθεT στο ΠανεπιστSbιο, στο κτTριο τηl ΝοbικSl (οδUl ΣTνα 3 & ΣUλωνοl και ΙπποκρDτουl 7), απU τη 4ευτRρα 23 Rωl και την ΠαρασκευS 27 Μαqου 2011. Για το διαγωνισbU Rχει καταρτιστεT ειδικS επιτροπS, ενf το αναλυτικU πρUγραbbα των εξετDσεων θα ανακοινωθεT bRσα στο ΜDιο. Πιο συγκεκριbRνα, Uλοι οι υποψSφιοι θα εξεταστοVν στην Rκθεση ιδεfν, οι πρωτοετεTl φοιτητRl θα εξεταστοVν και σε bαθSbατα των πανελλαδικfν εξετDσεων Rτουl 2010, ενf οι δευτεροετεTl και τριτοετεTl φοιτητRl θα εξεταστοVν και σε bαθSbατα του προηγοVbενου πανεπιστηbιακοV Rτουl. Η βαθbολογTα θα γTνει bε τουl αριθbοVl 0-20 και οι διαγωνιζUbενοι πρRπει να συγκεντρfσουν bRσο Uρο βαθbολογTαl τουλDχιστον 14. Η υποτροφTα θα διαρκRσει bRχρι το bSνα ΙοVνιο του Rτουl που κανονικD τελειfνουν οι φοιτητRl τιl σπουδRl τουl. Για τη συνRχιση τηl υποτροφTαl, οι υπUτροφοι υποχρεοVνται κDθε χρUνο να προσκοbTζουν πιστοποιητικU προUδου, bε ικανοποιητικS βαθbολογTα. Τα δικαιολογητικD, τα οποTα πρRπει να προσκοbιστοVν bRχρι τη 4ευτRρα 18 ΑπριλTου 2011, υποβDλλονται στο γραφεTο πρωτοκUλλου του ΠανεπιστηbTου (κεντρικU κτTριο, ΠανεπιστηbTου 30) και εTναι τα

κτικS πTεση. Qταν ο καλλιτεχνικUl διευθυντSl ΤUbαl ΛTροϊ αποφασTζει να αντικαταστSσει την πρTbα bπαλαρTνα για την παρDσταση “Η ΛTbνη των ΚVκνων”, η ΝTνα εTναι η πρfτη του επιλογS, αλλD θα πρRπει να κερδTσει τον ρUλο απU την ανταγωνTστρια τηl, την νRα χορεVτρια ΛTλι. Καθfl αναπτVσσεται bια ιδιUbορφη φιλTα ανDbεσα στιl δVο αντTπαλεl χορεVτριεl, η ΝTνα Rρχεται Uλο και περισσUτερο σε επαφS bε την σκοτεινS τηl πλευρD… Natalie PortΠαTζουν:N man,Mila Kunis, Mila Kunis, Ksenia Solo. ΣκηνοDarren Aronofsky θεσTα:D

Ν Ε

Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετDρτη 30 ΜαρτTου 2011 / ΣελTδα 15

εξSl: 1. ΠιστοποιητικU γRννησηl, απU το οποTο θα προκVπτει η ελληνικS ιθαγRνεια S ελληνικS καταγωγS και η ηλικTα των υποψηφTων, Uχι bεγαλVτερη των 36 ετfν. ΕπTσηl, θα πρRπει να προκVπτει Uτι οι υποψSφιοι κατDγονται απU το γεωγραφικU διαbRρισbα που δηλfνουν, δηλ. θα πρRπει εTτε να Rχουν γεννηθεT στο γεωγραφικU διαbRρισbα που δηλfνουν, εTτε να κατDγονται απU τουl γονεTl τουl, απU τουl δVο S τον Rναν, αδιακρTτωl (αναζητεTται αυτεπDγγελτα). 2. 4Sλωση του Ν. 1599/86 Uτι δεν Rλαβαν, οVτε λαbβDνουν Dλλη υποτροφTα για τιl Tδιεl σπουδRl απU το Tδιο S Dλλο κληροδUτηbα, κληρονοbTα S δωρεD και Uτι δεν Rχασαν απU δικS τουl υπαιτιUτητα προηγοVbενη υποτροφTα. 3. ΑπUσπασbα ποινικοV bητρfου, που να Rχει εκδοθεT πρUσφατα, το πολV τρειl (3) bSνεl, πριν την ηbεροbηνTα υποβολSl των δικαιολογητικfν (αναζητεTται αυτεπDγγελτα). 4. ΠιστοποιητικU σπουδfν bε αναλυτικS βαθbολογTα και βαθbU στο προηγοVbενο Rτοl σπουδfν (2009-10) τουλDχιστον «Λ. Καλfl». Οι πρωτοετεTl φοιτητRl, εκτUl απU τα παραπDνω δικαιολογητικD, θα προσκοbTζουν επT πλRον: α. απολυτSριο λυκεTου bε βαθbU τουλDχιστον «ΛTαν Καλfl» και β. βεβαTωση εγγραφSl στα ΑΕΙ. Nντυπα αιτSσεων, καθfl και περισσUτερεl πληροφορTεl δTνονται απU τη διεVθυνση κληροδοτηbDτων του ΠανεπιστηbTου Αθηνfν - τbSbα υποτροφιfν και βραβεTων (ΣταδTου και Χρ. ΛαδD 6, τηλ. 210.368.9132-4).

ΥπUθεση: Η ΝTνα εTναι bια bπαλαρTνα στην ΝRα ΥUρκη και ο χορUl παTζει πρωταγωνιστικU ρUλο στη ζωS τηl, Uπωl γTνεται συνSθωl στα επαγγRλbατα αυτD. Ζει bε την ψυχαναγκαστικS πρfην bπαλαρTνα bητRρα τηl, η οποTα τηl ασκεT ασφυ-

Παρταση για το πργρα++α «Εξοικον+ηση κατ οκον» ΜRχρι τη 4ευτRρα 16 Μαqου οι αιτSσειl

Τη 4ευτRρα 28 ΜαρτTου 2011, το ΥπουργεTο ΕνRργειαl και ΚλιbατικSl ΑλλαγSl ανακοTνωσε την παρDταση αιτSσεων για το πρUγραbbα «ΕξοικονUbηση κατ2οTκον». ΕυρυτανικD ΝRα» Τα «Ε Rχουν δηbοσιεVσει αναλυτικD ρεπορτDζ για το πρUγραbbα (αρ. φυλ. 428/26-1-11 και 434/9-311), στα οποTα αναλVεται ο τρUποl bε τον οποTο εξοικονοbοVbε χρSbατα και ενRργεια, αλλD και συbβDλλουbε στην προστασTα του περιβDλλοντοl. ΣυγκεκριbRνα, bετD απU σχετικU αTτηbα των συνεργαζUbενων τρα-

πεζfν, αλλD και το ιδιαTτερα αυξηbRνο ενδιαφRρον των πολιτfν για συbbετοχS στο πρUγραbbα, αποφασTστηκε η παρDταση τηl προθεσbTαl υποβολSl αιτSσεων bRχρι τη 4ευτRρα 16 Μαqου 2011. Να σηbειfσουbε Uτι οι αιτSσειl που θα ολοκληρωθοVν bRχρι αVριο ΠRbπτη 31 ΜαρτTου, θα προωθοVνται κατD προτεραιUτητα απU τιl τρDπεζεl. Οι ενδιαφερUbενοι bποροVν να ενηbερfνονται απU την ιστοσελTh t t p: / / e xδα oikonomisi.ypeka.gr, τη 2 10 γραbbS αρωγSl (2 979400) και τιl συνεργαζUbενεl τρDπεζεl.

κφραση πνθου5

Ειl bνSbην τηl λατρευτSl bαl θεTαl, ΠαπαδηbητρT ου ΠαρασκευSl, αντT στεφDνου καταθRτουbε στο Tδρυbα «Ανεbfνη» το ποσU των 200 ευρf. ΟικογRνεια ΝικολDου ΡισβD


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 30 Μαρτ-ου 2011 / Σελ-δα 16

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 30 Μαρτ-ου 2011 / Σελ-δα 17

Α

Η επ τειο$ τη$ 25η$ Μαρτου στο Καρπενσι

νι κά

απ. το κατ στη;α τηE Περιφερειακ,E Εν.τηταE Ευρυταν-αE (πρ?ην νο;αρχ-α). Οι ;αθητ+E των σχολε-ων τηE Πρωτοβ θ;ιαE Εκπα-δευσηE του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου η;οτικο/ Σχολε-ου, αλλ και των σχολε-ων τηE ευτεροβ θ;ιαE Εκπα-δευσηE του 1ου και του 2ου Γυ;νασ-ου Καρπενησ-ου, του Γενικο/ Λυκε-ου και του ΕΠΑΛ +δωσαν τον καλ/τερ. τουE εαυτ., εκπροσωπ?νταE επ ξια την ση;εριν, ν+α γενι , δ-νονταE ;ε την παρουσ-α τουE το ;,νυ;α του δικο/ τουE προσωπικο/ αγ?να στουE δ/σκολουE καιρο/E που περν ει η ελληνικ, κοινων-α. *πωE η νεολα-α πριν 190 χρ.νια αγων-στηκε για τα τ.τε ιδανικ , +τσι και η ση;εριν, νεολα-α ε-ναι +τοι;η να αγωνιστε- και αυτ, για τα ιδανικ που αρ;.ζουν στιE καρδι+E και τιE ψυχ+E τηE ση;εριν,E εποχ,E. Να πο/;ε .τι στην παρ+λαση συ;;ετε-χαν και τ;,;ατα χιονοδρ.;ων, καθ?E και τ;,;ατα απ. τον Πολιτιστικ. Σ/λλογο Καρπενησ-ου. Αξ-ζει να ση;ει?σου;ε .τι ;ηχανοκ-νητα τ;,;ατα τηE Αστυνο;-αE, αλλ και τηE Πυροσβεστικ,E δεν συ;;ετε-χαν στιE φετιν+E εορταστικ+E εκδηλ?σειE, λ.γω τηE οικονο;ικ,E κρ-σηE.

υρ υτ α

Την Κυβ+ρνηση εκπροσ?πησε ο Θε.δωροE Τσ+κοE, Γενικ.E Γρα;;ατ+αE Κοινοτικ?ν και λλων π.ρων του Υπουργε-ου Εργασ-αE. Επ-σηE το «παρ?ν» +δωσαν, ;εταξ/ λλων, ο Μητροπολ-τηE Καρπενησ-ου κ.κ. Νικ.λαοE, ο αντιπεριφερειρχηE Ευρυταν-αE κ. Βασ-ληE Καρα;π E, οι περιφερειακο- σ/;βουλοι κ.κ. Ταξι ρχηE Σκλαπ νηE και Κ?σταE Κοντογε?ργοE, ο δ,;αρχοE Καρπενησ-ου κ. Κ?σταE Μπακογι ννηE και οι δη;οτικο- σ/;βουλοι κ.κ. Ν-κοE Σουλι?τηE και Χρ,στοE Γενιτσαρ.πουλοE, η κα *λγα Οικον.;ου, ο ν+οE διοικητ,E τηE Πυροσβεστικ,E Υπη-

ρεσ-αE κ. Ιω ννηE Ρ πτηE, καθ?E και η τοπικ, ηγεσ-α των Εν.πλων υν ;εων και των Σω; των Ασφαλε-αE. Να αναφ+ρου;ε .τι ο βουλευτ,E Ευρυταν-αE, κ. Ηλ-αE Καραν-καE, βρ+θηκε στην Μελβο/ρνη τηE Αυστραλ-αE, .που παραβρ+θηκε σε εορτασ;ο/E τηE Ο;ογ+νειαE για την εξ+γερση του 1821, ωE πρ.εδροE τηE Ειδικ,E Μ.νι;ηE Επιτροπ,E Ελληνισ;ο/ τηE ιασπορ E και επικεφαλ,E τηE διακο;;ατικ,E Κοινοβουλευτικ,E Αντιπροσωπε-αE. Αναλυτικ. ρεπορτ ζ ;ε φωτογραφικ. υλικ. παραθ+του;ε σε λλεE σελ-δεE τηE εφη;ερ-δαE. Το πρω- τηE 25ηE Μαρτ-ου ο ιερ.E κλ,ροE τηE π.ληE, προεξ ρχοντοE του ;ητροπολ-τη Καρπενησ-ου κ.κ. Νικολ ου, συ;;ετε-χε στην δοξολογ-α που εψ λη στον Μητροπολιτικ. Να. τηE Αγ-αE Τρι δαE. Στην συν+χεια πραγ;ατοποι,θηκε επι;νη;.συνη δ+ηση στο χ?ρο του Ηρ?ο τηE π.ληE και κατ θεση στεφ νων απ. την πολιτικ, και πολιτειακ, ηγεσ-α, εν? τον πανηγυρικ. τηE η;+ραE εκφ?νησε ο εκπαιδευτικ.E Πρωτοβ θ;ιαE Εκπα-δευσηE ιον/σιοE Παρο/τσαE. Την σκυτ λη π,ραν οι ;αθητ+E, οι οπο-οι παρ+λασαν ;προστ

Ε

Με σ/;;αχο τον ηλι.λουστο καιρ., οι προγρα;;ατισθε-σεE εκδηλ?σειE για τον εορτασ;. τηE εξ+γερσηE του ελληνικο/ )θνουE ακολουθ,θηκαν κατ γρ ;;α, ;ε αποκορ/φωση την ;εγαλοπρεπ, ;αθητικ, παρ+λαση.

Ν Ε

190 χρνια ετ την απελευθ ρωση του γ νου$ και η αθητισα νεολαα τη$ πλη$ δωσε βροντερ «παρν» στι$ εορταστικ $ εκδηλσει$

-α Καρπενησ-ου για να ωθε- στην κεντρικ, πλατε ντρ γκε οσοσυ ε ε-χ υ ;ο ,θοE κ.σ ο/θησε ;ε ιδια-τερη πρ Απ. νωρ-E το πρω-, πλ στην συν+χεια παρακολ εν? E. ν, ντα νω /νο φ λα στε ρε η πα θεσ τοE την επ+τειο παρακολουθ,σει την κατ λα-α που τ-;ησε και φ+ νεο σα τι? θη ;α τη η, χ,, αλλ και συγκ-νησ

ηE, Θε.δωροE Τσ+κοE, ρ.σωποE τηE Κυβ+ρνησ εκπ ο ν σα +δω ν» ρ? «πα Το ν του Υπουργε-ου Εργαινοτικ?ν και λλων π.ρω Γενικ.E Γρα;;ατ+αE Κο ρα;π E, ο δ,;αρη ρυταν-αE κ. Βασ-λ E Κα Ευ ηE ρχ ι ερε σ-ου ριφ ιπε σ-αE, ο αντ αντιδ,;αρχοE Καρπενη ?σταE Μπακογι ννηE, ο Κ κ. αυ σ-ο Στρ ενη του , ρπ -αE Κα χοE Αστυνο; ουλοE, η τοπικ, ηγεσ-α τηE οι. ουλ ;β σ/ οτικ ;ο κ. Χρ,στοE Γενιτσαρ.π δη ?E περιφερειακο- και καθ E, ικ, εστ σβ ρο Πυ το/ και τηE


Μόνιµες στήλες Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετKρτη 30 Μαρτ]ου 2011 / Σελ]δα 18

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜεταπτυχιακK Το τl\lα του Ο.Π.Α. προσφ[ρει, τα ακ^λουθα ΜεταπτυχιακK ΠρογρKllατα Σπουδpν: 1. Marketing και Επικοινων]α lε Ν[εv Τεχνολογ]εv (Πλ\ρουv / Μερικ\v φο]τησηv) 2. European Postgraduate Program in International Marketing (=ιατlηlατικ^ – =ιακρατικ^) 3. Ειδ]κευση στην ΟργKνωση και =ιο]κηση Επιχειρ\σεων (M.B.A.) (=ιατlηlατικ^) 4. =ιο]κηση Επιχειρ\σεων για Στελ[χη 5. =ιο]κηση Ανθρωπ]νου =υναlικο_ (Πλ\ρουv / Μερικ\v φο]τησηv) 6. =ιοικητικ\ των Επιχειρ\σεων lε =ιεθν\ Προσανατολισl^ (International M.B.A. (=ιατlηlατικ^, Πλ\ρουv / Μερικ\v φο]τησηv) 7. =ιο]κηση Επιχειρ\σεων / Athens M.B.A. (=ιατlηlατικ^ – =ιαπανεπιστηlιακ^) Το τl\lα του ΠΑ.ΜΑΚ. δεν συllετ[χει σε κKποιο lεταπτυχιακ^ πρ^γραllα που προ-

σφ[ρει το Πανεπιστ\lιο Μακεδον]αv, αλλK ε]ναι σαφ[v ^τι οι απ^φοιτοι του lπορο_ν να παρακολουθ\σουν ^ποιο απ^ αυτK τα lεταπτυχιακK επιθυlο_ν. Οι απ^φοιτοι των τlηlKτων, εκτ^v απ^ τα δικK τουv lεταπτυχιακK, lπορο_ν να ειδικευθο_ν και σε Kλλα αντικε]lενα του χpρου των οικονοlικpν. Συν\θωv, επιλ[γονται οι δηl^σιεv σχ[σειv και η διο]κηση επιχειρ\σεων (M.B.A.).

Μαθ\lατα Το τl\lα του ΠΑ.ΜΑΚ. δεν [χει κατευθ_νσειv στο πρ^γραllα σπουδpν του. Τα lα-

και προpθηση προϊ^ντων και υπηρεσιpν, σ_lφωνα lε τιv lεταβαλλ^lενεv απαιτ\σειv τηv αγορKv και τιv εξατοlικευl[νεv ανKγκεv / επιθυl]εv των πελατpν. Η αγορK εργασ]αv ζητK σ\lερα εξειδικευl[να στελ[χη ΜKρκετινγκ που θα ασχοληθο_ν κυρ]ωv lε τη λ\ψη αποφKσεων σχετικpν lε τα προϊ^ντα, τιv τιl[v τουv, την προβολ\ και διKθεσ\ τουv στην αγορK. Τ[λοv, οι απ^φοιτοι εντKσσονται στον ΚλKδο Π.Ε. 09, Οικονοlολ^γων και lπορο_ν να διοριστο_ν στη =ευτεροβKθlια Εκπα]δευση ωv καθηγητ[v. Στο διαγωνισl^ του Α.Σ.Ε.Π. το 2004 προκηρ_χθηκαν 188 θ[σειv, [καναν α]τηση 6.568 Kτοlα, συllετε]χαν στο διαγωνισl^ 3.717 και απ^ αυτο_v 297 \ταν επιτυχ^ντεv. Vτσι, το ποσοστ^ διορισlο_ (επιτυχ^ντεv / θ[σειv) \ταν περ]που 63 % (1 στουv 1,5). Στο διαγωνισl^ του Α.Σ.Ε.Π. το 2008, για το Π.Ε. 09, προκηρ_χθηκαν 36 θ[σειv, [καναν α]τηση 3.458 Kτοlα, συllετε]χαν στο διαγωνισl^ 2.264 και απ^ αυτο_v 496* \ταν επιτυχ^ντεv. Vτσι, το ποσοστ^ διορισlο_ (επιτυχ^ντεv / θ[σειv) \ταν περ]που 7 % (περ]που 1 στουv 14).*Απ^ τουv επιτυχ^ντεv, οι 28 δι[θεταν το πτυχ]ο τηv ΑΣΠΑΙΤΕ και οι 468 δεν το δι[θεταν. Περισσ^τερεv πληροφορ]εv για τα τl\lατα των Πανεπιστηl]ων - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικpν Σχολpν lπορε]τε να βρε]τε στο βιβλ]ο lαv «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2011». Στο βιβλ]ο παρουσιKζονται αναλυτικ[v πληροφορ]εv σχετικK lε το πρ^γραllα σπουδpν των τlηlKτων, ενδεικτικK lαθ\lατα που διδKσκονται σε κKθε τl\lα, τα lεταπτυχιακK που προσφ[ρουν τα τl\lατα, τα επαγγελlατικK δικαιplατα των αποφο]των, π]νακαv Στατιστικpν Στοιχε]ων lε: ΒKσειv, Αριθl^ Εισακτ[ων, =ηλpσειv τlηlKτων ωv πρpτη επιλογ\ κ.K.

Α

θ\lατK του, β[βαια, δεν παρουσιKζουν lεγKλεv αποκλ]σειv απ^ εκε]να του συναφο_v τl\lατοv του Ο.Π.Α.. Το τl\lα του Ο.Π.Α. χωρ]ζεται σε τρειv κατευθ_νσειv στο [βδοlο εξKlηνο: 1. ΜKρκετινγκ, 2. Επικοινων]α, 3. Μικτ\ Κατε_θυνση. ΕνδεικτικK αναφ[ρουlε lερικK απ^ τα lαθ\lατα που διδKσκονται στα τl\lατα: =ιο]κηση Επιχειρ\σεων, Ψυχολογ]α, Ποσοτικ[v Μ[θοδοι, Οικονοlικ\ και Επιχειρ\σειv, Εργαλε]α Ηλεκτρονικ\v Επικοινων]αv, ΜKρκετινγκ, Λογιστικ\, ΣυlπεριφορK Καταναλωτ\, =ιο]κηση Ανθρωπ]νων Π^ρων, Vρευνα ΜKρκετινγκ, ΠληροφοριακK Συστ\lατα =ιο]κησηv, =ηl^σιεv Σχ[σειv, ΟργKνωση Πωλ\σεων, =ιαφ\lιση, Επιχειρησιακ\ Στρατηγικ\, Στρατηγικ^ ΜKρκετινγκ, =]κτυα =ιανοl\v και Logistics, =ιο]κηση Προlηθειpν και Βιοlηχανικ^ ΜKρκετινγκ, ΜKρκετινγκ (Τουριστικ^ / Αγροτικpν Προϊ^ντων και Τροφ]lων / Μη Κερδοσκοπικpν Οργανισlpν), Επ]λυση =ιαφωνιpν, Αξιολ^γηση Επενδυτικpν Σχεδ]ων κ.K.

Ν Ε

Περιγραφ\ Τα τl\lατα [χουν στ^χο να καλλιεργο_ν και να προKγουν τη γνpση στουv τοlε]v lKρκετινγκ, επικοινων]αv, πωλ\σεων, διο]κησηv δικτ_ων διανοl\v, εξαγωγpν, διαφ\lισηv, [ρευναv αγορKv, διο]κησηv παραγωγ\v, διο]κησηv εφοδιαστικ\v αλυσ]δαv (logistics), σχεδιασlο_ και ανKλυσηv διαδικασιpν, διο]κησηv τηv ποι^τηταv, προβλ[ψεων ζ\τησηv, προγραllατισlο_ παραγωγ\v, διαχε]ρισηv αποθεlKτων. Το τl\lα του Ο.Π.Α., εκτ^v απ^ το lKρκετινγκ επικεντρpνεται και στην επικοινων]α, ενp το τl\lα του ΠΑ.ΜΑ. επικεντρpνεται και στη διο]κηση (εφοδιαστικ\v αλυσ]δαv, ποι^τηταv κ.τ.λ.). To ΜKρκετινγκ ε]ναι κλKδοv τηv =ιο]κησηv Επιχειρ\σεων. ΜελετK και αναπτ_σσει επιστηlονικ[v lεθ^δουv που βοηθο_ν τιv επιχειρ\σειv και τουv οργανισlο_v να προσαρl^ζουν τη δραστηρι^τητK τουv στιv ανKγκεv των πελατpν τουv. Επικεντρpνεται κυρ]ωv σε αποφKσειv σχετικ[v lε το προϊ^ν (Product), την τιl\ (Price) του, την προβολ\ (Promotion) και τη διKθεσ\ (Placement) του στην αγορK (τα τ[σσερα «P» του ΜKρκετινγκ). H Επικοινων]α ε]ναι [ναv ευρ_τατοv και δυναlικK εξελισσ^lενοv επιστηlονικ^v χpροv. Εδp επικεντρpνεται βασικK στην επιχειρηlατικ\ επικοινων]α. ΜελετK και αναπτ_σσει επιστηlονικ[v lεθ^δουv που βοηθο_ν τα στελ[χη, τιv επιχειρ\σειv και τουv οργανισlο_v να σχεδιKζουν και να lεταδ]δουν lην_lατα, που [χουν στ^χο να δηlιουργ\σουν θετικ\ εικ^να για τα προϊ^ντα και τη δραστηρι^τητK τουv και για να βελτιpσουν τη λειτουργ]α τουv. Η =ιο]κηση Λειτουργιpν αναφ[ρεται περισσ^τερο σε λειτουργ]εv που [χουν να κKνουν lε τη διKθεση του προϊ^ντοv, τον εφοδιασl^ των υποκαταστηlKτων \ των πελατpν τηv εταιρε]αv και τη διαχε]ριση των αποθεlKτων.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ

ΕργασιακK Οι απ^φοιτοι των τlηlKτων εγγρKφονται στο Οικονοlικ^ Επιlελητ\ριο ΕλλKδαv και [χουν ^λα τα επαγγελlατικK δικαιplατα του οικονοlολ^γου. Αυτ^ σηlα]νει ^τι lπορο_ν να δουλ[ψουν σε ^λουv τουv τοlε]v lιαv επιχε]ρησηv, αλλK, βKση των σπουδpν τουv, πλεονεκτο_ν ιδια]τερα στουv τοlε]v: • ΜKρκετινγκ • Vρευνα ΑγορKv • Εταιρικ\ επικοινων]α • =ιαφ\lιση • =ηl^σιεv Σχ[σειv • Πωλ\σειv • Εlπ^ριο • Εξαγωγ[v • =]κτυα διανοl\v • =ιο]κηση Παραγωγ\v • =ιο]κηση Εφοδιαστικ\v Αλυσ]δαv (Logistics) • =ιο]κηση τηv Ποι^τηταv • Προγραllατισl^ Παραγωγ\v • =ιαχε]ριση ΑποθεlKτων Επ]σηv, τουv δ]νεται η δυνατ^τητα να εξελιχθο_ν σε συlβο_λουv επιχειρ\σεων και επιχειρηlατ]εv. Η παρKλληλη προσ[γγιση των επιστηlονικpν πεδ]ων του ΜKρκετινγκ, τηv Επικοινων]αv και τηv =ιο]κησηv Λειτουργιpν προετοιlKζει εξειδικευl[να στελ[χη για επιχειρ\σειv και οικονοlικο_v οργανισlο_v, ικανK να αντιlετωπ]ζουν lε επιτυχ]α προβλ\lατα εσωτερικ\v διασ_νδεσηv των διαφ^ρων διοικητικpν λειτουργιpν και διεπιχειρησιακpν συνεργασιpν για την ανKπτυξη

υτ αν ικ ά

Πυξδα για το λλον

Μ ρκετινγκ και Επικοινωνα" Οικονοικο Πανεπιστηου Αθηνν, Μ ρκετινγκ και ιοκηση" Λειτουργιν Μακεδονα" (δεσσα)

Ο Σπ_ροv Μιχαλο_ληv ε]ναι M.Sc. Σ_lβουλοv Επαγγελlατικο_ Προσανατολισlο_ τηv εταιρ]αv “ORIENTUM - Σ_lβουλοι Σταδιοδροl]αv”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr

υρ

Με τη δύναµη του µυαλού ο τυφλός µαθητής αριστεύει στο σχολείο και διαπρέπει στους διαγωνισµούς Μαθηµατικών Του Φακ]τσα =ι ον_ση email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr

(Μ[ροv Α’ )

Ε

Θα ασχοληθο_lε lε τον τυφλ^ lαθητ\ Αργ_ρη Κουlτζ\ που αριστε_ει στα lαθηlατικK, lε τη δ_ναlη του lυαλο_ του. =ηlοσιε_θηκε στιv 13/03/2011 Στην ηλικ]α των δ[κα µηνpν διαπιστpθηκε ^τι ο 15χρονοv σ\lερα Αργ_ρηv Κουlτζ\v ε]χε «ατροφικ^ οπτικ^ νε_ρο». Αυτ^ σηlα]νει ^τι [χει ^ραση κKτω απ^ το [να εικοστ^ π[lπτο. Το ^τι ε]ναι πρακτικK τυφλ^v ουδ^λωv εlποδ]ζει το πKθοv του για lKθηση. Αυτ^ το πKθοv Kλλωστε, οδ\γησε στη βρKβευσ\ του πριν απ^ λ]γεv l[ρεv απ^ την Ελληνικ\ Μαθηlατικ\ Εταιρε]α για τιv επιδ^σειv του. Ο Αργ_ρηv δεν ε]ναι ιδια]τερα lελετηρ^v. Του αρκο_ν το πολ_ δυο pρεv διαβKσlατοv την ηl[ρα. =εν χρειKζεται, θεωρε], να διαβKζει περισσ^τερο, αφο_ [χει το προσ^ν ακο_-

γονταv να τα «πιKνει» µε την πρpτη. «Η προσοχ\ µου δεν αποσπKται την pρα του lαθ\lατοv. Και δεν αποστηθ]ζω, αλλK προσπαθp πρpτα να κατανοp σε βKθοv και lετK να θυµKµαι ^,τι χρειKζεται…», περιγρKφει. Vνα πρKγlα, πKντωv, τον θυlpνει. Να υπονο\σει κανε]v ^τι του χαρ]ζονται. «Τη σηlα]α δεν µου την [δωσαν επειδ\ ε]lαι τυφλ^v, αλλK γιατ] µου Kξιζε, βKσει των επιδ^σεpν µου στην τKξη…», σχολιKζει το γεγον^v ^τι παρ\λασε ωv σηlαιοφ^ροv τηv ΣΤ’ =ηlοτικο_ το 2007. Σ\lερα, πηγα]νει στη Γ’ τKξη του 1ου Γυlνασ]ου Πε_κων Θεσσαλον]κηv. =εκαενν[α και 11/13 (!) \ταν ο l[σοv ^ροv τηv βαθlολογ]αv του στο πρpτο τρ]lηνο τηv τρ[χουσαv σχολικ\v χρονιKv. Σε ορισl[να απ^ τα lαθ\lατK του, ωστ^σο, δυσκολε_εται: οι καθηγητ[v γρKφουν στον π]νακα – οι συµµαθητ[v του ε]ναι βλ[ποντεv – οπ^τε ο ]διοv δεν lπορε] να τουv παρακολουθ\σει απ^λυτα. ΤουλKχιστον στα πειρKlατα τηv Φυσικ\v, η καθηγ\τρια του δ]νει να ψηλαφ]σει τα ^ργανα που χρησιlοποιε] στη διδασκαλ]α. Uλλοτε, πKλι, ο Αργ_ρηv βλ[πει µε τα µKτια δε_τερου εκπαιδευτικο_, µε παρKλληλη στ\ριξη. Ε]ναι δ]πλα του την pρα που ο βασικ^v καθηγητ\v δε]χνει στα υπ^λοιπα παιδιK τιv ασκ\σειv. Του lεταφ[ρει στη δικ\ του γραφ\, τη

Μπρ[ιγ, ^,τι [χει γρKψει η κιlωλ]α. Και το αντ]στροφο: περνK σε χαρτ] ^σα αυτ^v γρKφει µε τον τρ^πο του, pστε να τα ελ[γξει κατ^πιν ο διδKσκων. «ΚανονικK θα [πρεπε να βρ]σκεται στην α]θουσα δ[κα pρεv τη βδοlKδα στα ΦιλολογικK. ΙσKριθlεv pρεv χρειαζ^lαστε βο\θεια και στα ΜαθηlατικK, τ^σο εγp, ^σο και ο αδερφ^v µου, που [χει την ]δια αναπηρ]α. Τουv καθηγητ[v αυτο_v, ^lωv, τουv [χουlε διαθ[σιlουv µ^νο για π[ντε και τρειv pρεv, αντ]στοιχα, ο καθ[ναv µαv. Ευτυχpv, ε]ναι πολ_ συνεργKσιlοι και πρ^θυlοι, Kρα σε γενικ[v γραµµ[v τα βολε_ουlε…», σηlειpνει. Η ΚΛΙΣΗ το_. Πολ_ lικρ^ παιδ] \ταν ^ταν ρωτο_σε τον πατ[ρα του: «Ε]ναι δ_σκολη η Νοlικ\, lπαlπK;». «Το µ^νο που θ[λει ε]ναι διKβασlα!», του απαντο_σε εκε]νοv. Μεγαλpνονταv, ωστ^σο, [στρεψε αλλο_ το ενδιαφ[ρον του. Οι πKντεv γ_ρω του δι[κριναν την κλ]ση του στιv θετικ[v επιστ\lεv. Παλαι^τερα, τιµ\θηκε απ^ την Vνωση Ελλ\νων Φυσικpν για τιv επιδ^σειv του στο lKθηlα, προv τα εκε] σκ[φτεται µελλοντικK να κατευθυνθε]. Και στα ΜαθηlατικK, ^lωv, [χει το απαρα]τητο µυαλ^ «ξυρKφι». ΜετK και την προ τετραετ]αv πρωτιK του σε διαγωνισl^ Μαθηlατικpν στη =υτικ\ Θεσσαλον]κη, τη σεζ^ν αυτ\ προ^δευσε. Π\ρε µ[-

ροv στον πανελλ\νιο διαγωνισl^, ^που [δινε προφορικK απαντ\σειv στουv εξεταστ[v του. Vνα απ^ τα ασηl[νια lετKλλια, που αντιπροσωπε_ει lια θ[ση ανKlεσα στην τ[ταρτη και στη δωδ[κατη στη χpρα, κρεlKστηκε στο στ\θοv του πρ^σφατα, στη ΜεγKλη Α]θουσα Τελετpν του Πανεπιστηµ]ου Αθηνpν. «ΑρχικK ξαφνιKστηκα, αλλK και χKρηκα πολ_ µ’ αυτ\ την επιτυχ]α µου! Στη συν[χεια [νιωσα και υπερ\φανοv, αφο_ ε]χε δικαιωθε] η απ^φασ\ µου να συµµετKσχω στον διαγωνισl^. Απ^ την Ε’ =ηlοτικο_ [χω αυτ\ την [φεση. Τ^τε που ο παππο_v µου µο_ διKβαζε απ^ την αρχ\ ^λο το βιβλ]ο και προσπαθο_σε να µου εξηγ\σει ^,τι µπορο_σε. Και στην ΣΤ’, θυµKµαι, ε]χα [ναν πολ_ καλ^ δKσκαλο. ΟυσιαστικK αυτ^v µου µετ[δωσε την αγKπη για τα ΜαθηlατικK…», ανατρ[χει.

Συνεχ]ζεται... Πηγ\: http://www.disabled.gr ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ TA NEA ΣKββατο 12 Μαρτ]ου 2011 Για επικοινων]α lε τον συντKκτη τηv στ\ληv στο email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr


Α

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 30 Μαρτ3ου 2011 / Σελ3δα 19

Απογοήτευση και οργή θFL ο γκολκ3περ στην προσπ%θει% του να πηδ2ξει και να πι%σει τη Bπ%λα γλ3στρησε και 1πεσε στο 1δαφοL. Στο 55, Bετ% το κ4ρνερ του Παπαϊω%ννου, ο Ζ%ραL π2ρε το ριBπ%ουντ απ4 την αποB%κρυνση του Τσ%Bη, 4BωL το σουτ που επιχε3ρησε π1ρασε B4λιL %ουτ. Στο 63, η απευθε3αL εκτ1λεση φ%ουλ του Ζ2σιBου απ4 τα δεξι% π1ρασε π%νω απ4 τα δοκ%ρια του Κοκονδ5νη. Στο 70, ο Αλεξ3ου Bε σ1ντρα απ4 τα δεξι% βρ2κε τον Ψυχογι4, ο οπο3οL Bπ2κε ταχ5τατα στην περιοχ2, 1κανε το σουτ, ο Τσ%BηL απ1κρουσε εντυπωσιακ%, 4BωL στην επαναφορ% ο Μπ1σσαL Bε σουτ διαB4ρφωσε το τελικ4 3-1. Στο 73, το σουτ του ΤσαBαδι% απ4 καλ2 θ1ση απ1κρουσε σωτ2ρια στην αριστερ2 του γων3α ο πορτι1ρο των φιλοξενο5Bενων. Τρ3α λεπτ% Bετ%, ο Αρουτ3δηL, Bετ% απ4 4Bορφη κ%θετη π%σα του Λεπτ%κη, βρ1θηκε B4νοL απ1ναντι στον Κοκονδ5λη, 1κανε την λ4Bπα, 4BωL ο Χουλι%ραL 1διωξε σε κ4ρνερ λ3γο πριν την γραBB2. Στο 78, ο Απεραντιακ4L 1χασε ν1α Bεγ%λη ευκαιρ3α να ξαναBπε3 στο παιχν3δι: ο Πανακο5λιαL 1κανε τη

υτ αν ικ ά

Την 2ττα Bε 3-1 α π4 την Α.Ε. ΜακρακFBηL / Σπερχει%δαL γνFρισε ο Απεραντιακ4L το BεσηB1ρι τηL Κυρια κ2L 27 Μαρτ3ου στο ηBοτικ4 Στ%διο τηL Σπερχει%δαL ( 4 B . B . ) σ τ α π λ α 3σ ια τ η L 2 2 η L αγωνιστικ2L. Πλ1ον ο Απεραντιακ4L απ1χει 9 βαθBο5L απ4 τη ζFνη του υποβιβασBο5, ενF υπολ ε3πονται B4λιL 4 αγωνιστικ1L. Παρ%πονα 1χει η οB%δα του Απεραντιακο5 απ4 τη φιλοξεν3α των παραγ4ντων τηL Α.Ε., 4πωL επ3σηL και απ4 το διαιτητ2 τηL αναB1τρησηL, Bε αποκορ5φωBα το π1ναλτι τηL ισοφ%ρισηL.

Ν Ε

Α.Ε. Σπερχει δα/Μακρακη - Απεραντιακ 3 - 1

πρFτη φ%ση του παιχνιδιο5 Bε τον Νταβαρ3νο να σεντρ%ρει απ4 δεξι% και τον Λεπτ%κη Bε σουτ B1σα απ4 την περιοχ2 να στ1λνει την Bπ%λα π%νω απ4 το οριζ4ντιο δοκ%ρι. Στο 16, απ4 το κ4ρνερ του Παπαϊω%ννου, ο Β1λλιοL Bε κεφ%λια 1στειλε την Bπ%λα λ3γο %ουτ. Στο 20ο λεπτ4, ο Απεραντιακ4L «π%γωσε» το γ2πεδο ανο3γονταL το σκορ Bε το Γεωργακ4πουλο: ο Μπουγ%τσιαL 1κανε την Bακριν2 Bπαλι%, αυτ2 π1ρασε απ4 4λουL και ο νεαρ4L %σσοL αφ5λακτοL στο δε5τερο δοκ%ρι 1κανε το 01. Στο 29, ο διαιτητ2L καταλ4γισε π1ναλτι στο Bαρκ%ρισBα (ανατροπ2) του ΜπισBπ3κη Θ. π%νω στον Ψυχογι4. Οι φιλοξενο5Bενοι διαBαρτυρ2θηκαν 1ντονα για αυτ2 την υπ4δειξη και οι γηπεδο5χοι για κ4κκινη κ%ρτα στον στ4περ των Ευρυτ%νων. Ε3ναι χαρακτηριστικ4 πωL σ5Bφωνα Bε το ρεπορτ%ζ, ο ογκFδηL φορ, 4ταν %κουσε το σφ5ριγBα ε3πε Σε κορ4ιδεψα…», χαBηλ4φωνα: «Σ φρ%ση που δι1ψευσε αργ4τερα σε σχετικ2 ερFτηση των “ΕυρυτανικFν Ν1ων”. Ο παθFν εκτ1λεσε ε5στοχα το π1ναλτι και 1κανε το 1-1. Στο 35, ο ΝτεB3ρηL σο5ταρε, εκBεταλλευ4BενοL το λ%θοL γ5ρισBα του ΜπισBπ3κη προL τον Τσ%Bη, 4BωL ο πορτι1ρο 1πεσε στη δεξι% του γων3α και απ1κρουσε Bε διπλ2 προσπ%θεια. Τρ3α λεπτ% Bετ%, ο Παπαϊω%ννου εκτ1λεσε κ4ρνερ απ4 τα αριστερ% και ο Χουλι%ραL Bε κεφαλι% 1στειλε την Bπ%λα %ουτ, ενF την 3δια κατ%ληξη ε3χε η κεφαλι% του Β1λλιου στο επ4Bενο λεπτ4. Στο 44, ο Παπαϊω%ννου εκτ1λεσε φ%ουλ απ4 αριστερ% και ο

αφ5λακτοL Ζ%ρραL στο δε5τερο δοκ%ρι Bε κεφαλι%-ψαρ%κι 1στειλε τη Bπ%λα χαBηλ% στη δεξι% γων3α του Τσ%Bη, «γρ%φονταL» το 2-1 σε 1να πολ5 κοBβικ4 σηBε3ο.

* Στην επαν%ληψη ο Απεραντιακ4L προσπ%θησε να αντιδρ%σει, 4BωL η -νωση πα3ζονταL 1ξυπνα, κατ%φερε να κλειδFσει τη ν3κη πετυχα3νονταL και τρ3το τ1ρBα. Οι φιλοξενο5Bενοι θα Bπορο5σαν να ξανα-

Ε

υρ

Συνθ1σειL οB%δων Α.Ε. ΜακρακFBηL/ Σπερχει%δαL (Παπανικολ%ου Λ%κηL): Κοκονδ5νηL, Αλεξ3ου, Τσιλ3καL, Ζ%ρραL, Παπαϊω%ννου, Β1λλιοL, ΤσαBαδι%L (88 Καλ5βαL), Χουλι%ραL, Ψυχογι4L, Κουτσο5BπαL (60 Ζαροδ2BοL), ΝτεB3ρηL (68 Μπ1σσαL) Απεραντιακ4L (Πασσ%L Κωνσταντ3νοL): Τσ%BηL, Τλο5παL, ΘαBν4πουλοL, Κατσ3καL, ΜπισBπ3κηL Θ., Μπουγατσι%L (66 Αρουτ3δηL), Λεπτ%κηL (77 ΜπουBπουρ2L), Κεφαλ3δηL (60 Ζ2σιBοL), Νταβαρ3νοL Α., Γεωργακ4πουλοL, Πανακο5λιαL. * ιαιτητ2L τηL αναB1τρησηL 2ταν ο Ανδρονικ3δηL Χρ2στοL, Bε βοηθο5L τουL ΖησιB4πουλο ηB2τρη και Γεωργακ4πουλο ΤιBολ1οντα απ4 το Σ5νδεσBο Πειραι%, ενF παρατηρητ2L αγFνα 2ταν ο Πα5λου ΠαναγιFτηL (Σ5νδεσBοL Φωκ3δαL).

ιο5 ξανα1Το π1ναλτι του Ψυχογ ιχν3δι πα βαλε την -νωση στο

* Με φ4ρα απ4 την κατ%κτηση του Κυπ1λλου ο Απεραντιακ4L Bπ2κε καλ5τερα στο παιχν3δι και κατ%φερε να ανο3ξει το σκορ. 0BωL στη συν1χεια, οι γηπεδο5χοι αν1βηκαν και κατ%φεραν να γυρ3σουν το παιχν3δι πριν τη λ2ξη του ηBιχρ4νου. Οι φιλοξενο5Bενοι φων%ζουν για τον καταλογισB4 του π1ναλτι απ4 το οπο3ο προ2λθε η ισοφ%ριση. 1ο ηB3χρονο: Στο 12, 1γινε η

πρωταγωνιΕνα1ρια BοναBαχ3α Bε ΤσαBαδι% στ1L τουL Κεφαλ3δη και

Bπο5ν στο παιχν3δι, καθFL 1χασαν δ5ο ευκαιρ3εL λ3γο Bετ% το 31. 2ο ηB3χρονο: Μ4λιL στο 2ο λεπτ4, ο Νταβαρ3νοL προσπ%θησε να απειλ2σει σουτ%ρονταL δυνατ%, 4BωL η Bπ%λα βρ2κε σε σFBατα αBυνοB1νων και π1ρασε κ4ρνερ. Σε αυτ2 τη φ%ση λ3γο 1λειψε να γ3νει η ζηBι%, κα-

Bπαλι% στο Ζ2σιBο, 4BωL το πλασ1 που επιχε3ρησε ο τελευτα3οL απ1κρουσε Bε διπλ2 προσπ%θεια ο κ3περ. Στο 86, η κεφαλι% του Αρουτ3δη, Bετ% το φ%ουλ του Ζ2σιBου απ4 δεξι%, π1ρασε B4λιL %ουτ. Στο 91, ο Τλο5παL τραυBατ3στηκε Bετ% απ4 σπρFξιBο του Ψυχογιο5 στον α1ρα. Ο Bπακ του Απεραντιακο5 αποχF-

ρησε, τραυBατ3αL (κ%ταγBα στο χ1ρι) και αρκετ% νευριασB1νοL απ4 τον αγωνιστικ4 χFρο και Bεταφ1ρθηκε στο κοντιν4τερο νοσοκοBε3ο, 4που του παρασχ1θηκαν οι πρFτεL βο2θειεL. * Απ4 τουL γηπεδο5χουL διακρ3θηκαν οι: Ζ%ρραL, Β1λλιοL, Παπαϊω%ννου, Χουλι%ραL και Ψυχογι4L, ενF απ4 τον Απεραντιακ4 ξεχFρισαν οι: Τσ%BηL, ΘαBν4πουλοL Κατσ3καL, Νταβαρ3νοL και Γεωργακ4πουλοL.

Συνοπτικ% Τα γκολ του αγFνα: (20) 0-1 Γεωργακ4πουλοL (29 π1ν.) 1-1 Ψυχογι4L, (44) 2-1 Ζ%ρραL, (70) 3-1 Μπ1σσαL, οκ%ρια: --. Κ4κκινεL: (84) Β1λλιοL, (89) Παπαϊω%ννου. ηλFσειL Πασσ% Κωνσταντ3νου «Προηγηθ2καBε στο πρFτο λεπτ4, αλλ% το διαιτητικ4 τρ3ο, το οπο3ο 2ρθε απ4 τον Πειραι%, κατ% περ3εργο τρ4πο για πρFτη φορ% φ1τοL, εφη5ρε π1ναλτι, στο οπο3ο ο πα3κτηL τηL Σπερχει%δαL 4χι B4νο 1κανε φ%ουλ, αλλ% παρ1συρε τον ποδοσφαιριστ2 BαL, ο οπο3οL βρ3σκονταν τουλ%χιστον 20 π4ντουL εκτ4L περιοχ2L και το 1δωσε κατευθε3αν π1ναλτι!! Μετ%, απ4 1να φ%ουλ που 1κανε π%λι ο 3διοL πα3χτηL, ο οπο3οL 1πιασε τη Bπ%λα και 1δωσε φ%ουλ ειL β%ροL BαL, προηγ2θηκαν. Απ4 εκε3 και π1ρα εκτ4L απ4 δ5ο κεφαλι1L δεν ε3χε τ3ποτα η Σπερχει%δα στο πρFτο ηB3χρονο. Στο δε5τερο (ηB3χρονο), φ%γαBε το τρ3το γκολ απ4 Bια αντεπ3θεση, 4ταν εBε3L ε3χαBε ανοιχτε3, καθFL δεν υπ2ρχε λ4γοL να ε3Bαστε κλεισB1νοι. Εκε3 τελε3ωσε το παιχν3δι. Ευχαριστο5Bε τη Σπερχει%δα για τη φιλοξεν3α τηL. Απ4 τη στιγB2 που 2ρθαBε εδF B1χρι τη στιγB2 που φ5γαBε 1λεγαν συν1χεια: «ττα π2ρατε, τα π2ρατε». ΕBε3L, αν 2ταν να πα3ρναBε, θα το κ%ναBε και Bε το Μουζ%κι, 4που κερδ3σαBε Bε 4-3 απ4 0-2. Ε5χοBαι στην Σπερχει%δα να ευοδωθο5ν οι στ4χοι τηL και να σωθε3. εν 1χω καB3α πικρ3α, ε3Bαι προπονητ2L και 1χω B%θει να χ%νω και να κερδ3ζω. Η συBπεριφορ% τουL 4BωL 1πρεπε να ε3ναι καλ5τερη. Συγχαρητ2ρια και στα δικ% Bου τα παιδι%, γιατ3 δεν τουL %ξιζε να χ%σουν.»


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 30 Μαρτ4ου 2011 / Σελ4δα 20

a

qz

∆ιπλό ανωτερότητας

mo

* Πολ6 B2τριο απ5 πλευρ%L θε%BατοL 3ταν το πρFτο ηB4χρονο. Οι δ6ο οB%δεL ε4χαν ελ%χιστεL καλ2L φ%σειL Bπροστ% στιL δ6ο εστ4εL, ενF επικρ%τησαν το %γχοL και τα συνεχ5Bενα λ%θη και απ5 τιL δ6ο πλευρ2L. 1ο ηB4χρονο: Μ5λιL στο 2, απε4λησαν για πρFτη φορ% οι γηπεδο6χοι, 5BωL το σουτ του ΣταBο6λη απ5 τα δεξι% δεν ε4χε την ευτυχ3 κατ%ληξη για τον 4διο. Στο 5, ο Καλ6βαL Κ. Bπ3κε στην περιοχ3 απ5 τα αριστερ%, 5BωL η παρ%λληλη Bπαλι% που επιχε4ρησε π2ρασε απ5 5λουL, χωρ4L κ%ποιοL να τη βρει και να γ4νει απειλητικ5L. Στο 14, ο Καρβ2ληL σ2ντραρε απ5 τα αριστερ%, ο ΣταBο6ληL 2πιασε την κεφαλι% στο δε6τερο δοκ%ρι στ2λνονταL την Bπ%λα %ουτ. Στο 30, ο Σιτ%ραL 2πιασε 5Bορφο γυριστ5 σουτ πολ6 2ξω απ5 την περιοχ3, 5BωL η Bπ%λα δεν του 2κανε το χατ4ρι, καθFL π2ρασε B5λιL %ουτ απ5 το δεξ4 δοκ%ρι του Κωστο6λα. Στο 39, τα -γραφα, που %ρ-

Συνθ2σειL οB%δων Μυρ4κη (Φο6καL Β.): Λυρο6διαL, Παχ3L, Τσιο6BαL (72 Τσιλ4καL), Κολ5καL, Πλατι%L, Λ2ντζοL, Γκορ5γιαL, Ζαχαρ%κηL, Σιταρ%L (63 Φο6καL Ν.), Καρβ2ληL, ΣταBο6ληL Κ. (81 ΜπουBπουρ3L Γ.) -γραφα (Αντων4ου .): Κωστο6λαL, Ζωχ%κηL, ΠατρFνηL, Καλ6βαL Τ, Ηλι%δηL, Γατ3L Β., Μ%ρκηL Π., Κατ3L, Σερπ%νοL (66 Θεοχ%ρηL), Γουλ2ταL (90 ΜπουBπουρ3L Κ.), Κα-

Στο 68 ο Θεοχ%ρηL 2στειλε τη Bπ%λα %ουτ απ5 κοντ%, Bετ% τη σ2ντρα του Γουλ2τα απ5 τα αριστερ%. Στο 77 ο Μ%ρκηL 2χασε Bεγ%λη ευκαιρ4α να κλειδFσει το διπλ5, καθFL το χλιαρ5 σουτ που επιχε4ρησε B2σα απ5 τη Bικρ3 περιοχ3 αποσ5βησε π%νω στη γραBB3 ο Λυρο6διαL. Στο 89, ο Κολ5καL, Bε 2ναν κεραυν5 2ξω απ5 την περιοχ3, 2στειλε την Bπ%λα στο οριζ5ντιο δοκ%ρι του Κωστο6λα, ενF στο επ5Bενο λεπτ5, ο Γουλ2ταL τον... BιB3θηκε: Ο Καλ6βαL Κ. εκτ2λεσε φ%ουλ λ4γο 2ξω απ5 την περιοχ3, ο τερBατοφ6λακαL τηL Μυρ4κηL απ2κρουσε και στην επαναφορ% το 10αρι του ΚατσαντFνη π3ρε το ριBπ%ουντ και απ5 κοντ% 2στειλε την Bπ%λα στο δεξ4 δοκ%ρι των γηπεδο6χων. * Απ5 τουL γηπεδο6χουL διασFθηκε ο Λυρο6διαL, ο οπο4οL ε4χε κ%ποιεL καλ2L επεBβ%σειL και οι Bαχητικο4 Πλατι%L, Κολ5καL και Λ2ντζοL, ενF απ5 τα -γραφα διακρ4θηκαν οι: Γουλ2ταL, Καλ6βαL Τ., Κατ3L, Γουλ2ταL και Καλ6βαL Τ.

Ν Ε

λ6βαL Κ. * ιαιτητ3L του αγFνα 3ταν ο ΣταB%τηL Χρ3στοL (Σ6νδεσBοL ΦθιFτιδαL), Bε βοηθο6L τουL Λ%Bπρο ΚολοκFτσιο και Πολυχρ5νη Γρηγ5ρη του Συνδ2σBου Ευρυταν4αL.

νο6Bενων, α καρ2 των φιλοξε Περ4εργη φ%ση στ Σιταρ%. τουL Καλ6βα και Bε πρωταγωνιστ2L

χισαν να ανεβ%ζουν σταδιακ% την απ5δοσ3 τουL, απε4λησαν Bε το Σερπ%νο, ο οπο4οL -Bετ% απ5 παρ%λληλη π%σα του Γουλ2τα απ5 τα δεξι%- σο6ταρε ανεν5χλητοL απ5 το σηBε4ο του π2ναλτι, στ2λνονταL την Bπ%λα π%νω απ5 τα δοκ%ρια του Λυρο6δια. 6ο λεπτ% Bετ%, σε Bια φ%ση καρBπ5ν, ο Μ%ρκηL απ5 το 4διο σηBε4ο 2πιασε α2ρα, αφ3νονταL ανεκBετ%λλευτη την 5Bορφη επιθετικ3 προσπ%θεια των συBπαιχτFν του απ5 την αριστερ3 πλευρ%.

πλευρ%, δηBιο6ργησαν αρκετ2L ευκαιρ4εL και σε B4α απ5 αυτ2L π2τυχαν και το Bοναδικ5 γκολ του αγFνα. 2ο ηB4χρονο: Στο 47, Bετ% απ5 5Bορφη εν2ργεια του Γουλ2τα απ5 τα αριστερ%, ο Καλ6βαL απ5 κοντ% 2στειλε την Bπ%λα απελπιστικ% %ουτ, ενF στο 51, ο Καλ6βαL σο6ταρε 2ξω απ5 την περιοχ3 «αναγκ%ζονταL» το Λυρο6δια να αποκρο6σει εντυπωσιακ% σε κ5ρνερ. Στο 54, ο Γουλ2ταL Bετ% απ5 διαδοχικ2L ντρ4BπλεL στην αριστερ3 πλευρ% και αφο6 “χ5ρεψε” τουL αντ4παλουL αBυντικο6L B2σα στην περιοχ3, “σ2ρβιρε” 2τοιBο γκολ στο Μ%ρκη, ο οπο4οL πετ%χτηκε στο πρFτο δοκ%ρι και «2γραψε» το 0-1.

υτ αν ικ ά

Σπουδα4ο διπλ5 Bε πειστικ3 εBφ%νιση, κυρ 4ωL στο δε6τερο ηB4χρο νο , π2τυχε η οB%δα του ΚατσαντFνη επ4 τηL Μυρ 4κ η L. Η ο B%δα του Βασ4λ η Φο6κα εBφαν4 στηκε ασ6νδετη στη Bεγαλ6τερη δι %ρ κεια το υ αγFνα και ηττ3θηκε δ4 καια και κατ% κρ %τοL απ5 τα -γρ αφα. Το παιχν4δι διεξ3χθη στο Αθλητικ5 Κ2ντρο το BεσηB2ρι του Σαββ%του στα πλα4σι α τηL 16ηL αγωνιστικ3L τηL Α Ε.Π.Σ.Ν.Ε.

Α

Μυρ κη - γραφα 0 - 1

* Στο δε6τερο ηB4χρονο τα -γραφα επικρ%τησαν κατ% κρ%τοL και Bε παιχν4δι, κυρ4ωL απ5 την αριστερ3

Επιστροφή στις νίκες για τη ∆όξα

Συνοπτικ% Τα γκολ του αγFνα: (54) 0-1 Μ%ρκηL. οκ%ρια: (88) Κολ5καL, (89) Γουλ2ταL). Κ5κκινεL: --.

Κερσοβο - Ραπτ πουλο 0 - 2 ρισιFτηL, Σκεπετ%ρηL, Γο6λαL Σ., Μπαστ%νηL, Παππ%L (90 Κοτο6λαL), Κορ2ντζελοL, Ντζ4BαL Θ. (76 Παπαδ3BοL Π.) * Την αναB2τρηση διη6θυνε ο ροσ4νηL ΓιFργοL, 2χονταL βοηθο6L τουL Πλατ3 ΠαναγιFτη και Νικολ%ου ΚFστα (Σ6νδεσBοL Ευρυταν4αL).

Ε

υρ

Το Ραπτ5πουλ ο, εBφανFL βελτιωB2νο, επικρ%τησε Bε 20 του Κερασ5βου και αν2κτησε 2τσι την χαB2νη του αυτοπεπο4θηση. Π2τυχε την πρFτη του ν4κη στο δε6τερο γ6ρο, 5πωL επ4σηL και στη ν2α χρονι% και διατηρ3θηκε 2τσι στιL θ2σειL των Bπαρ%ζ. Το παιχν 4δι διεξ3χθη στο γ3πεδο Κερασοχωρ4ου για την 1 6η αγωνιστικ3 τηL Α Ε.Π.Σ.Ν. Ε υρυταν4αL.

Συνθ2σειL οB%δων Κερ%σοβο (Μο6τσελοL Ευθ.): Τρ4καL Ν., Ζι%καL, Τσιγαρ4δαL Ι., Ρ4ζοL, Μο6τσελοL, Παπαροϊδ%BηL (26 λ.τρ. Τσιγαρ4δαL Ε.), Σεντ3L, Ρ%πτηL Μ., ΣακαBπ2τηL, Λελο6δηL (79 Λ%ππαL Γ.), ΚοσB%L Σ. Ραπτ5πουλο (Ανδρε%κηL -κ.): Παπαδ3BοL Λ., Ζ3καL (87 ΤσιαB%γκαL), Ανδρε%κηL, Καρανταλ3L, Μυ-

* Τον απ5λυτο 2λεγχο του αγFνα ε4χε η 5ξα στο πρFτο ηB4χρονο και σε αυτ5 βο3θησε και το γρ3γορο γκολ που π2τυχε. Η οB%δα του Ανδρε%κη δηBιο6ργησε πολλ2L ευκαιρ4εL, ενF το Κερ%σοβο απ5 την %λλη δεν πρ5βαλε καB4α αντ4σταση και πραγBατοπο4ησε 2να πολ6 κακ5 πρFτο 45λεπτο. 1ο ηB4χρονο: Στην πρFτη καλ3 φ%ση που δηBιο6ργησε το Ραπτ5πουλο %νοιξε το σκορ Bε τον Γο6λα, ο οπο4οL σκ5ραρε Bε κεφαλι%, Bετ% απ5 φ%ουλ-γι5Bα λ4γο κ%τω απ5 το κ2ντρο. Στο 19 το σουτ του Μπαστ%νη απ5 π%σα του Παππ% π2ρασε λ4γο 2ξω απ5 το αριστερ5 δοκ%ρι του Τρ4κα, ενF λ4γο πριν το ηB4ωρο, ο Κορ2ντζελοL εκBεταλλε6τηκε τη σ2-

α 3ταν ο πα4χτηLωνιστ2L του αγFν Απ5 τουL πρωταγ δρε%κηL -κηL. λοξενο6Bενων, Αν προπονητ3L των φι

ντρα του Ανδρε%κη, 5BωL ανεν5χλητοL 2στειλε την Bπ%λα Bε κεφαλι% λ4γο %ουτ. .ξι λεπτ% πριν τη λ3ξη του ηBιχρ5νου, ο διαιτητ3L τηL αναB2τρησηL 2δειξε κ4τρινη κ%ρτα στο Ζ3κα, ο οπο4οL αν2λαβε την ευθ6νη για Bια αψιBαχ4α, Bε το Μο6τσελο B2σα στην περιοχ3.

* Στην επαν%ληψη το Κερ%σοβο προσπ%θησε να αντιδρ%σει, 5BωL το Ραπτ5πουλο 3ταν αυτ5 που προσπ%θησε να «καθαρ4σει» 5σο το δυ-

νατ5ν νωρ4τερα το παιχν4δι Bε τιL ευκαιρ4εL που δηBιο6ργησε. 2ο ηB4χρονο: Στο 58, Bετ% τη σ2ντρα του Παππ%, ο Γο6λαL Bε κεφαλι% 2στειλε την Bπ%λα %ουτ, ενF 10 λεπτ% Bετ%, οι δ6ο πα4χτεL %λλαξαν ρ5λουL και ο 2BπειροL επιθετικ5L, Bετ% την κ%θετη π%σα που π3ρε απ5 τον συBπα4χτη του, αν και βρ2θηκε B5νοL απ2ναντι στον Τρ4κα, 2στειλε την Bπ%λα στο δοκ%ρι, ενF στη συν2χεια τηL φ%σηL ο Ντζ4BαL Bε ν2ο σουτ απ5 κοντ% 2στειλε την Bπ%λα %ουτ.

Μετ% τιL διαBαρτυρ4εL προL τον κ. ροσ4νη για σκληρ5 φ%ουλ (κ5κκινη) του ΜυρισιFτη, στο 75, οι γηπεδο6χοι κ5ντρα στη ρο3 του αγFνα, λ4γο 2λειψε να κ%νουν τη ζηBι%, 5BωL το πλ%σε του ΚοσB% B2σα απ5 την περιοχ3 δεν βρ3κε στ5χο. Στο 84, Σκεπετ%ρηL και Παπαδ3BοL Π., συνδυ%στηκαν, Bε τον τελευτα4ο να νικι2ται απ5 τον Τρ4κα, σε Bια ακ5Bη καλ3 ευκαιρ4α για τουL φιλοξενο6BενουL. Στην αB2σωL επ5Bενη φ%ση, η 5ξα κλε4δωσε τη ν4κη, Bε τον Παππ% να αξιοποιε4 στο 2πακρο τη Bπαλι% του Γο6λα και Bε δυνατ5 σουτ B2σα απ5 την περιοχ3 «2γραψε» το τελικ5 0-2. * Απ5 τουL γηπεδο6χουL προσπ%θησαν περισσ5τερο οι: Ζι%καL, Ρ4ζοL, Ρ%πτηL και ΣακαBπ2τηL, ενF απ5 το Ραπτ5πουλο διακρ4θηκαν οι: Ανδρε%κηL, Σκεπετ%ρηL, Γο6λαL, Μπαστ%νηL και Παππ%L. Συνοπτικ% Τα γκολ του αγFνα: (7’) 0-1 Γο6λαL Στ., (85) Παππ%L. οκ%ρια: (68) Παππ%L, (89). Κ5κκινεL: --.


b c d ef

a

Sport

qz

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 30 Μαρτ4ου 2011 / Σελ4δα 21

mo

Αδικείται η Κρέντη από το τελικό σκορ τουL ροσ4νη ΓιFργο και Πλατ3 ΠαναγιFτη του Συνδ2σBου Ευρυταν4αL.

* Το παιχν4δι στο πρFτο B2ροL δεν διεκδικε4 δ(φνεL ποι5τηταL, καθFL οι οB(δεL αλληλοεξουδετερFθηκαν στο χFρο του κ2ντρου. 1ο ηB4χρονο: Η πρFτη αξι5λογη φ(ση του αγFνα σηBειFθηκε B5λιL στο 23ο λεπτ5, 5ταν το φ(ουλ του Βο6ρτσα απ5 τα δεξι( 2διωξε δ6σκολα σε κ5ρνερ ο Ζαγκ5τσηL. Στο 43, απ5 φ(ουλ του Φλωρ(κη απ5 τα δεξι(, ο ΚFτσιαL σο6ταρε απ5 κοντ(, 5BωL η Bπ(λα ανακ5πηκε απ5 τον συBπα4χτη του Τσουκαλ(, που βρ2θηκε στην πορε4α τηL. Στο 45, ο Φλωρ(κηL εκτ2λεσε κ5ρνερ απ5 τα δεξι(, ο Τσουκαλ(L 2πιασε την καρφωτ3 κεφαλι( στο δε6τερο δοκ(ρι, 5BωL, ο

Ντ(λλαL σε ετοιB5τητα απ2κρουσε σταθερ(.

* Στην επαν(ληψη η Κρ2ντη 3ταν εBφανFL καλ6τερη απ5 την ΠοταBι(. Π2τυχε 2ναν γρ3γορο γκολ και απ5 εκε4νο το σηBε4ο και Bετ( χτυπFνταL κυρ4ωL στιL αντεπιθ2σειL 2χασε πολλ2L ευκαιρ4εL για να διευρ6νει κι (λλο το σκορ και θα το πετ6χαινε αν δεν 2βρισκε απ2ναντ4 τηL 2ναν εκπληκτικ5 Ζαγκ5τση. 2ο ηB4χρονο: στο 2ο λεπτ5, ο Μπ6ροL Σ, 2πιασε 5Bορφο διαγFνιο σουτ αριστερ( και 2ξω απ5 την περιοχ3, 5BωL η Bπ(λα ανακ5πηκε λ4γο πριν την γραBB3 απ5 τον Τσουκαλ(. Στο 55, ο Βο6ρτσαL Γ. σο6ταρε B2σα απ5 την περιοχ3 και Bετ( την απ5κρουση του γκολκ4περ, ο Τσιγα-

υτ αν ικ ά

Συνθ2σειL οB(δων Κρ2ντη (ΚαλαBπ(καL Χρ.): Ντ(λλαL Α., Μπ6ροL Σ., Μ(κκαL Ε., Κ5κκοτοL, Περο6λαL Γ., Τσιγαρ4δαL, ΜπισBπ4κηL, Μπ6ροL Ε., Μ(κκαL Κ., Βο6ρτσαL Γ., Βο6ρτσαL Ν. ΠοταBι( (-) : Ζαγκ5τσηL Γ., Αζακ(L Θ., Μπο6ραL Απ., Μαντζιο6ταL Ν., Τσουκαλ(L, Νεοφ6του, ΚFτσιαL, Μαντζιο6ταL Κ., Φλωρ(κηL, Μπο6ραL Κ. (53 Αναγνωστ5πουλοL), Γιαννακ5πουλοL * ιαιτητ3L του αγFνα 3ταν ο ΚολοκFτσιοL Λ(BπροL, Bε βοηθο6L

, επιβλ3θηΑνFτερη η Κρ2ντη L ΠοταBι(L κε δ4καια Bε 2-0 τη

ρ4δαL προ τηL ανυπερ(σπιστηL εστ4αL (νοιξε το σκορ (1-0). Στο 61, ο Μ(κκαL Κ. Bε παρ(λληλη Bπαλι( 2βγαλε σε θ2ση τετ α τετ τον Βο6ρτσα Γ., ο οπο4οL απ2ναντι απ5 τον Ζαγκ5τση 2στειλε την Bπ(λα π(νω απ5 τα δοκ(ρια. Στο 64 και Bετ( το κ5ρνερ του Φλωρ(κη, ο Τσουκαλ(L 2πιασε την κεφαλι(, 5BωL ο Ντ(λλαL 2διωξε, Bε υπερ2νταση, την Bπ(λα σε κ5ρνερ. Στο 67, η Κρ2ντη ε4χε δοκ(ρι στη σ2ντρα σουτ του Βο6ρτσα Ν. απ5 τα αριστερ(, ενF στη συν2χεια τηL φ(σηL, ο ΜπισBπ4κηL, ο οπο4οL σο6ταρε απ5 κοντ( νικ3θηκε απ5 τον Ζαγκ5τση. Στο 71, ο Μπο6ραL Απ. βρ3κε Bε σ2ντρα B2σα στην περιοχ3 τον Αναγνωστ5πουλο, ο οπο4οL Bε 5Bορφο βον-πλαν2 2στειλε την Bπ(λα B5λιL (ουτ απ5 το δεξ4 δοκ(ρι του Ντ(λλα. Στο 73 και στο 74, τα ευθ6βολα σουτ των Κ5κοτου και Τσιγαρ4δα βρ3καν σε σFBατα αBυνοB2νων και π2ρασαν κ5ρνερ. Στο 78, ο Μ(κκαL Κ. ε4δε τον Ζαγκ5τση να αποκρο6ει εντυπωσιακ( το σουτ που επιχε4ρησε απ5 το 6ψοL τηL περιοχ3L, ενF στο επ5Bενο λεπτ5 και απ5 το κ5ρνερ του ΜπισBπ4κη, ο Μ(κκαL Ε. Bε κεφαλι( στο πρFτο δοκ(ρι 2στειλε την Bπ(λα λ4γο π(νω απ5 το οριζ5ντιο δοκ(ρι.

Στο 90, ο Μ(κκαL Κ. 2κανε 5Bορφη προσωπικ3 εν2ργεια απ5 τα αριστερ(, σο6ταρε, ο Ζαγκ5τσηL του ε4πε εκ ν2ου «5χι» και στην επαναφορ( ο Βο6ρτσαL διαB5ρφωσε απ5 κοντ( το τελικ5 2-0. * Απ5 τουL γηπεδο6χουL διακρ4θηκαν οι: Μπ6ροL Σ., ΜπισBπ4κηL, Μπ6ροL Ε., Μ(κκαL Κ. και Βο6ρτσαL Γ., ενF απ5 την ΠοταBι( ξεχFρισε Bε διαφορ( ο Ζαγκ5τσηL και προσπ(θησαν περισσ5τερο οι: Α ζ ακ (L , Μπο6ραL Απ. και Αναγνωστ5πουλοL.

Ν Ε

 Πολ6 ανFτερη τηL ΠοταBι(L 3ταν η οB(δα τηL Κρ2ντηL και επικρ(τησε 2-0 στο γ3πεδο του Κερασοχωρ4ο υ την Κυριακ3 (4.30 B.B.-16 η αγωνιστικ3). Η Πο ταBι( 3ταν κατFτερη των περιστ(σεων και πρ2πει να αισθ(νεται ανακουφισB2νη που το σκο ρ δεν π3ρε Bεγαλ6τερεL δι αστ(σειL. Αυτ5 το οφε4 λει απο κλειστικ( στο Ζαγκ5τση ΓιFρ γο, ο οπο4οL 2κατσε αναγκαστικ( κ(τω απ5 τα δοκ(ρια και πραγBατοπο4 ησε σωρε4α σωτ3ριων επεBβ(σεω ν.

Α

Κρ ντη - Ποται 2 - 0

Συνοπτικ( Τα γκολ του αγFνα: (55) 1-0 Τσιγαρ4δαL, (90) 2-0 Βο6ρτσαL Γ. οκ(ρια: (67) Βο6ρτσαL Ν. Κ5κκινεL: --.

ιστικ3L Πα4κτηL τηL αγων γοL ρ F ι Γ L η ο Ζαγκ5τσ

Επτάψυχος Αίολος-φωνές για τη διαιτησία

γιο Προκ πιο - Α ολο 1 - 2

υρ

Με το διπλ5 (1-2) απ2δρασε, απ5 την 2δρα τηL Παλαιο κατο 6ναL , ο Α4 ολοL διατηρFνταL ζωνταν2L τιL 5πο ιεL ελπ4δεL 2χει για ε4σοδο στην 4αδα. Το παιχν4δι (4.30 BB) δι εξ3χθη στα πλα4σια τηL 16ηL αγωνιστικ3L και 3ταν (κρωL επει σο διακ5 , ενF χαρακτηρ4στηκε απ5 σκληρ( Bαρκαρ4σBατα, εντ(σει L, αλλ( και συνεχ5BενεL διαBαρτυρ4εL.

Ε

Συνθ2σειL οB(δων 0γιοL Προκ5πιοL (Αναστασ5πουλοL Απ.): Κ5κκοταL, Τσ(κνηL, Πλακι(L, Γκο6ρλιαL, Νταλαφο6ραL, Λαθ6ρηL . (72 Λαθ6ρηL Ι.), Αναστασ5πουλοL, Παρο6τσαL, Τσ2καL (56 Κονδ6ληL), Τσ4πραL, Σκ6πι Α4 ολοL (Τριανταφυλλ5πουλοL Λ.): Λ(ππαL, Ζαχαρ5πουλοL, Ρ(ικοL Γ., Σιταρ(L, Ξαγ(ραL, Ν(σιοL, ΣιαλB(L (80 Λι(γκοL Ι.), Αζακ(L (65 Κορ2ντζελοL), Μπο6καL Κ., Ρ(ικοL Ν., Κατσαρ3L (88 Καλτσ3L). * ιαιτητ3L τηL αναB2τρησηL 3ταν ο Τσι5ρτοL Κωνσταντ4νοL (Σ6νδεσBοL ΦθιFτιδαL) και βοηθο4 του οι: Λ(Bπρου Βασ4ληL και Λαθ6ρηL Βαγ-

ε4απειλητικ5L) υποδ Οφσ(ιντ (πριν γ4νει οL λ υ ο π 5 σ α τ ση ο Ανασ χθηκε σε αυτ3 φ(

γ2ληL (Ευρυταν4αL).

* Ο Α4ολοL 2δειξε πωL 3θελε περισσ5τερο το παιχν4δι και 2τσι Bπ3κε καλ6τερα στο κλ4Bα του αγFνα, πα4ρνονταL και το προβ(δισBα στο σκορ. Ο 0γιοL Προκ5πιοL αν2βηκε και στη συν2χεια κατ(φερε να ισοφαρ4σει λ4γο πριν την εκπνο3. 1ο ηB4χρονο: Την πρFτη καλ3 φ(ση του αγFνα 2χασε ο Τσ2καL B5λιL στο 5, ο οπο4οL αν και βρ2θηκε σε θ2ση βολ3L, πλ(σαρε π(νω απ5 τα δοκ(ρια του Λ(ππα, ενF στο 9ο λεπτ5, ο Αζακ(L τον BιB3θηκε σε 2να ακ5Bη τετ α τετ. Στο 12, ο Μπο6καL (νοιξε το

σκορ Bε Bια βολ4δα 2ξω απ5 την περιοχ3 (0-1). Στο 21, οι αBυντικο4 του Α4ολου αν2κοψαν τον Σκ6πι, ο οπο4οL καθυστ2ρησε να σουτ(ρει, ενF εξι λεπτ( Bετ(, η 5Bορφη εκτ2λεση του Πλακι( «αν(γκασε» το Λ(ππα να διFξει δ6σκολα σε κ5ρνερ. Στο 44, ο αριστερ5L Bπακ Bε ν2α εκτ2λεση φ(ουλ απ5 2ξω δεξι(, βρ3κε τον Αναστασ5πουλο, ο οπο4οL απ5 το σηBε4ο του π2ναλτι Bε κεφαλι( 2φερε το BατL στα 4σια.

* Στο δε6τερο ηB4χρονο, οι δ6ο οB(δεL ε4χαν αρκετ2L ευκαιρ4εL να πετ6χουν γκολ και αυτ5 το κατ(φερε ο Α4ολοL στα B2σα περ4που τηL

επαν(ληψηL. 1νταση, διαBαρτυρ4εL και αποβολ2L προκ(λεσε ο καταλογισB5L του 2BBεσου φ(ουλ στιL καθυστερ3σειL του αγFνα. 2ο ηB4χρονο: Λ4γο Bετ( το πρFτο 5λεπτο, ο Τσ2καL σο6ταρε π(λι (ουτ, ενF στο 61 και το 65 τα σουτ των Κατσαρ3 και Ρ(ικου Ν. λ4γο 2ξω απ5 την περιοχ3 δε βρ3καν το στ5χο, ενF στον Κ5κκοτα σταB(τησε το σουτ του Αζακ( στο 63. Στο 66, ο Σκ6πι προσπ2ρασε τον Λ(ππα, 5BωL στη φ(ση Bπ3κε ο ακ(λυπτοL Τσ2καL και 2τσι ο βοηθ5L ακ6ρωσε το γκολ που π2τυχε ο βραχ6σωBοL επιθετικ5L των γηπεδο6χων. Στην επ5Bενη φ(ση, απ5 τη βαθι( Bπαλι( του Κορ2ντζελου ο ΣιαλB(L, Bε πλασ2 απ5 κοντ(, «2γραψε» το 1-2, τιBωρFνταL την ολιγωρ4α τηL (BυναL. Στο 71, σουτ του Τσ2κα π2ρασε B5λιL (ουτ, ενF στα 10 λεπτ( Bετ(, την εκτ2λεση φ(ουλ του Αναστασ5πουλου απ2κρουσε Bε υπερ2νταση σε κ5ρνερ ο Λ(ππαL. Στο 85, ο διαιτητ3L τηL αναB2τρησηL απ2βαλε τον προπονητ3 του Α4ολου Ν4κο Τριανταφυλλ5πουλο για συνεχε4L διαBαρτυρ4εL, ενF την κ5κκινη κ(ρτα 2δειξε στον Μπο6κα Κ., 4 λεπτ( Bετ(, 5ταν ο (ρχων του αγF-

να 2δωσε 2BBεσο φ(ουλ B2σα στην περιοχ3 υπ2ρ των γηπεδο6χων. Ο 2BπειροL B2σοL απευθ6νθηκε στον Αναστασ5πουλο λ2γοντ(L του: «π5σα του δFσατε;», ενF ο ρ2φερι 2γραψε στο φ6λλο αγFνα «π5σα π3ρεL;». Το 2BBεσο εκτελ2στηκε (Bετ( απ5 καθυστερ3σειL) απ5 τον Πλακι( στον Αναστασ5πουλο, ο οπο4οL 2στειλε την Bπ(λα στο οριζ5ντιο δοκ(ρι, ενF στην επαναφορ( ο Τσ(κνηL Bε κεφαλι( σηB(δεψε το κ(θετο δοκ(ρι και στην συν2χεια σουτ του Αναστασ5πουλου απ5 κοντ( π2ρασε (ουτ. * Απ5 τουL γηπεδο6χουL διακρ4θηκαν οι: Πλακι(L, Γκο6ρλιαL, Αναστασ5πουλοL, ενF απ5 την οB(δα του Α4ολου, που 2χει πολλ( παρ(πονα απ5 την διαιτησ4α του κ. Τσι5ρτου, ξεχFρισαν οι: Μπο6καL, Σιταρ(L, ΣιαλB(L, Ν(σιοL και Ζαχαρ5πουλοL. Συνοπτικ( Τα γκολ του αγFνα: (12) 0-1 Μπο6καL, (44) 1-1 Αναστασ5πουλοL, (67) 1-2 ΣιαλB(L. οκ(ρια: (90+4) Αναστασ5πουλοL, (90+4) Τσ(κνηL. Κ5κκινεL: (89) Μπο6καL.


qz

a

Ντζαβ1δαI, Μπακαλ1δηI, ΚουφιCτηI, Κραββαρ1τηI, Καλ3βαI (90 Παπαγεωργ1ου), Ζησ2πουλοI (78 Κυριλ0I), ΜπουγιCταI (86 Τατσι2πουλοI), Σερπ'νοI, Βεστ'κηI . Οι κον 2? οI: Πουλ'κηI, Μπ'ραI, Οικον2?ου, Ματζαφο3ληI, Παλα?1δαI, ιγκ2ζηI (86 Βο3λγαρηI), Μπαλ0I, Φλ1γκοI, Ζαχαρ'κηI (66 Μεν1κου), Χατζηλι2νταI (46 Νικο3ληI), Πο3ταI.

Π3ρασοI Ν/αI Αγχι'λου Α.Ο. Καρδ1τσαI 2 - 1 Με γκολ του Νο3σια στο 94 ο Π3ρασοI π0ρε τη ν1κη και πλ/ον συγκατοικε1 στην 4η θ/ση ?ε τον Α.Ο.Κ. Το 1-0 ε1χε κ'νει στο 55 ο ια?αντ0I και το 1-1 ο Τσαρτσαρ'I στο 67. Οι γηπεδο3χοι, οι οπο1οι ε1χαν δοκ'ρι ?ε τον Πετρ1δη στο 75ο λεπτ2, δια?αρτυρ0θηκαν για χ/ρι-π/ναλτι του Τζ1λου στο 92. * ιαιτητ0I του αγCνα 0ταν ο Καραλι2λιοI Α. και βοηθο1 του οι: Χαραλα?π1δηI Λ. και Κωνσταντ0I Χ. (ΓρεβενCν). * Να ση?ειωθε1 πωI την περασ?/νη Τετ'ρτη ο Α.Ο.Κ. στ/φθηκε Κυπελλο3χοI Καρδ1τσαI επικρατCνταI ?ε 12-11 (!!) στα π/ναλτι του Εθνικο3. Στην κανονικ0 δι'ρκεια, η ο?'δα του Θ'νου ΘεοδCρου προηγ0θηκε ?ε τον ΚρανιCτη στο 9ο λεπτ2, ενC η ισοφ'ριση 0ρθε στο τελευτα1ο λεπτ2 των καθυστερ0σεων ?ε γκολ του Τ'ντου!! Το 13ο π/ναλτι /χασε ο Μουσαφ1ρηI. Π3ρασοI: Στο3καI, Ταν'γιαI, Αναστασ1ου, Αποστολ1δηI, Γκ'γκαI (78 Βο3λγαρηI), Στεφαν0I, Μπασ-

δ'νηI (66 Νο3σιαI), Αρσ/νοI, ια?αντ0I, Πετρ1δηI, Ζαρ1φηI (73 Μπο3τλαI). Α.Ο.Κ.: Τρο3κηI, Κορο?π1λιαI (70 Οικον2?ου), Τσαρτσ'ραI (80 ΚρανιCτηI), Τζ1λοI, Κουκο3ληI, Γιαπαλ0I (46 Παπα?αργαρ1τηI), Μεσιακ'ρηI, Παππ'I Θ., Κεφαλ'I, Παπαδη?ητρ1ου Παλ'ντζαI.

Μετ/ωρα - Απ2λλων Λ'ρισαI 3-1 Χωρ1I να αφ0σουν πολλ' περιθCρια αντ1δρασηI στον αντ1παλο, τα Μετ/ωρα π0ραν τη ν1κη σε /να κο?βικ2 ?ατI για τη συν/χεια. Το 10 /κανε ο Σκρ/καI Α. στο 8, το 2-0 και το 3-0 /κανε το Κερα?'I στο 69ο και το 75ο λετπ2, ενC ο Απ2λλων π/τυχε το γκολ τηI τι?0I ?ε τον Κορλ2 στο 77. * Τον αγCνα σφ3ριξε ο Παναγιωτ2πουλοI Β., /χονταI βοηθο3I τουI ΚολοσιCνη Α. και Κακατσ1δη Γ. (Αιτωλοακαρναν1αI). Μετ/ωρα: Ρουσια?'νηI, Ζ0νωνοI, Τσ1κοI, Σκρ/καI Γ., Παπαχαραλ'?πουI, Σκρ/καI Α. (61 Κωστ0I), Χαϊτ'ληI (70 Γκ2βαρηI), Αγγελ'κηI, Κερα?'I (85 Φουρτο3νηI), Γραββ'νηI, Αυγ/ροI. Απ2λλων: ΜαγαζιCτηI, Περ0φανοI, Μπαλα?CτηI, Σκ'κοI, Πο-

υτ αν ικ ά

Πυργετ2I Ρ0γαI Φερα1οI 1 - 1 Χρυσ2 βαθ?2 απ2 τον αδι'φορο Πυργετ2, απ/σπασε ο Ρ0γαI εκτ2I /δραI. Το 1-0 /κανε ο Ελευθερι'δηI στο 33 και το τελικ2 1-1 δια?2ρφωσε ο Μπατ0I στο 37. * Τον αγCνα διη3θυνε ο Λυ?πο3δηI Α., ?ε βοηθο3I τουI Κατσικογι'ννη Κ. και ΝικολαNδη Κ. (Μακεδον1αI). * Παραιτ0θηκε απ2 τον π'γκο των γηπεδο3χων ο Χρ0στοI Γκ'ταI. Πυργ ετ2I: Μπρ/λλαI, Γκουγκο3δηI, Φιλιππο3ληI, Μπουτογι'ννηI, Πολ3ζοI, Κουρδ0I, Κ2κκινοI (56 Στ3λοI), Ελευθερι'δηI Μ'τοI (79 λ. τρ. , Ν'σταI), Ζαφειρ1ου (70 Παρ?αξ1δηI), Τσατσαλ1δηI. Ρ 0γα I: Σφυρ0I, Ζαχαρ'κηI, Σπαθ0I, Βουραζ/ρηI, Γρο3ναI,

Τσιαντ0I (65 Καρλι'?παI), Χατζ0I, Γο3τσιοI, Μπ1καI (75 Μαυρ1δηI), Μπατ0I (63 Μ2σιοI), Βογιατζ0I.

Αγρ2τηI Λιανοκλαδ1ου Οικον2?οI Τσαριτσ'νηI 0 - 0 Χωρ1I να κοπι'σει ιδια1τερα ο Οικον2?οI π0ρε την ισοπαλ1α απ2 τον (κυπελλο3χο ΦθιCτιδαI) Αγρ2τη, ενC ε1χε και δοκ'ρι ?ε τον Βο3λγαρη στο 90. * ιαιτητ0I τηI ανα?/τρησηI 0ταν ο Βρακ'I Χ. και βοηθο1 του οι: Κα?πο3ρηI Β. και Κο3κουρα Χρ. (Ε3βοιαI). Αγρ2τηI: Τριβ/λλαI, Τζου'ναI,

Πρωτάθληµα Ευρυτανίας (Α’ Ε.Π.Σ.Ν.)

υρ

1. Αναστασ2πουλοI Απ. (Αγ. Προκ2πιοI) 2. Καλ3βαI Κ. (Αγραφα) 3. Γο3λαI Λ. (Ραπτ2πουλο) 4. Μπ2νιαI (ΑΠΟΚ) 5. Παππ'I ( Ραπτ2πουλο) 6. Στα?ο3ληI (Μυρ1κη) 7. Κουτσουπι'I (ΑΠΟΚ)

Ε

λ3ζοI, Ε??ανου0λ (46, Κακαζο3κηI), Γιαννακ2πουλοI, Βεν/τηI (65 Μπ1?πα), Φουσ1καI, Στεργ1ου (67 Κορλ2I), Καραγκι2ζηI.

Μουζ'κι - Θ3ελλα Πετρωτο3 2-0 Με δ3ο γκολ του ταχ3τατου Κανιο3ρα (43, 66), το Μουζ'κι π0ρε πολ3τι?η ν1κη εναντ1ον τηI Θ3ελλαI και πλ/ον απ/χει /να βαθ?2 απ2 τη ζCνη του υποβιβασ?ο3. * ιαιτητ0I τηI ανα?/τρησηI 0ταν ο Μαλο3ταI . και βοηθο1 του οι: Καραγκιοζ2πουλοI Ι. και Ξενακ1δηI Ι. απ2 το Σ3νδεσ?ο Κοζ'νηI. Μουζ'κι: Μ'ταI, Σ1?οI, Γεωργι'δηI, Μπαντ0I, Ρ2?ποI, ΣιC?οI, Ζαρα?πο3καI (70 Υφαντ0I), Κεχαγι'I, Κανιο3ραI (77 Καρα?0τσοI), Αναστασ1ου (77 Μπ'λαI), Κ1σσαI. Θ3ελλα: ΝικολαNδηI, Σπυρ2πουλοI, Κα?π'σηI, Καρκαντ'I, Τασι2πουλοI (50 Μουρκ'κηI), Γο3τσιοI, Τεντολο3ρηI Απ. (87 Ανδρ/ου), Τεντολο3ρηI ., Γιαννουλ1δηI (74 Ιορδαν1δηI), Νο3λαI, ΚαραNσκοI.

Ν Ε

 Η 22η αγωνιστικ0 του 4ου ο?1λου του Περιφερειακο3 Πρωταθλ0?ατοI πραγ?ατοποι0θηκε την Κυριακ0 27 Μαρτ1ου. Χρυσ2 βαθ?2, που ?πορε1 να αποβε1 καθοριστικ2I για τη συν/χεια, απ/σπασε ο Ρ0γαI, ενC ση?αντικ/I ν1κεI π/τυχαν τα Μετ/ωρα και το Μουζ'κι. Ση?ειCθηκαν 18 τ/ρ?ατα, ενC την κ2κκινη κ'ρτα ε1δαν ?2νο οι δ3ο πα1χτεI τηI Α.Ε. Σπερχει'δαI/ ΜακρακC?ηI: Β/λλιοI και Παπαϊω'ννου.

Α

bcd ef o m ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ανσα για Μετωρα και Μουζκι Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 30 Μαρτ1ου 2011 / Σελ1δα 22

13 11 7 7 7 6 6

Ελασσ2να – Λα?1α 3-0 (α.α.) Η Ελασσ2να π0ρε το παιχν1δι στα χαρτι', αφο3 η Λα?1α /χει εγκαταλε1ψει το Πρωτ'θλη?α.

Περιφερειακό (4ος όµιλος)


qz

bcd ef

a

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 30 Μαρτ1ου 2011 / Σελ1δα 23

Ν Ε

να ανο1ξει το σκορ ?2λιI στο 17. Το Βελο3χι προσπ$θησε να απειλ0σει στη συν/χεια, χωρ1I 2?ωI αποτ/λεσ?α. 1ο η?1χρονο: Στο 15 το φ$ουλ του Λεπτ$κη π/ρασε π$νω απ2 τα δοκ$ρια του ΑΠΟΚ, ενC δ3ο λεπτ$ αργ2τερα, ο Απεραντιακ2I $νοιξε το σκορ ?ε τον Γεωργακ2πουλο να σκορ$ρει ?ε κεφαλι$ εναντ1ον τηI πρCην ο?$δαI του, 3στερα απ2 την κεφαλι$-π$σα του Κατσ1κα (1-0). Στο 20, το φ$ουλ του Μπ2νια απο?$κρυνε δ3σκολα ο Τσ$?ηI, ενC στο 23, ο Ρεσ1τηI ?πλ2καρε προ του Λεπτ$κη την επικ1νδυνη παρ$λληλη ?παλι$ του Γεωργακ2πουλου. Στο 25, (?ετ$ τη σ/ντρα του Πανακο3λια) το σουτ του Μπισ?π1κη Θ. ?/σα απ2 την περιοχ0 /διωξε ?ε τα π2δια σε κ2ρνερ ο κ1περ του ΑΠΟΚ, ενC λ1γο ?ετ$ το η?1ωρο ο Μπουγ$τσιαI /στειλε την ?π$λα π$νω απ2 τα δοκ$ρια. Στο 41, οι πα1χτεI του Βελουχ1ου δια?αρτυρ0θηκαν για π/ναλτι, καθCI θεωρο3ν πωI ο ΖαλοκCσταI ανατρ$πηκε απ2 τον Τσ$?η, ο οπο1οI /πεσε στα π2δια του για να ?πλοκ$ρει την ?π$λα.

υτ αν ικ ά

Κυπελλο3χ οI Ε υρυταν1αI ε1ναι γ ια τη σεζ2ν 2010-2011, ο Απεραντιακ2I, ο οπο1οI επιβεβαιCνονταI τον τ1τλο του φαβορ1 και εντ2I αγωνιστικο3 χCρου, επικρ$τησε ?ε το ε?φατικ2 3-0 του ΑΠΟΚ, ο οπο1οI ε?φαν1στηκε κατCτεροI των περιστ$σεων. Το παιχν1δι ξεκ1νησε απ2 το 9 ο λεπτ2, απ2 2που ε1χε διακοπε1 στιI 2 Μαρτ1ου, ενC πριν απ2 την /ναρξ0 του κρατ0θηκε εν2I λεπτο3 σιγ0 στη ?ν0?η του ΚCστα Παππ$ (παλ αιο3 πα1χτη του ΑΠΟΚ), ο οπο1οI σκοτCθηκε σε αυτοκινητιστικ2 δυστ3χη?α στα τ/λη του περασ?/νου ?0να .

Α

Θρίαµβος του Απεραντιακού

Απεραντιακ - ΑΠΟΚ 3 - 0

mo

Τελικ Κυπ λλου Ευρυταν α

Συνθ/σειI ο?$δων Απεραντιακ2I (Πασσ$I Κ.): Τσ$?ηI, Θα?ν2πουλοI(70 Μπου?πουρ0I), Μπισ?π1κηI ., Κατσ1καI, Μπισ?π1κηI Θ., Μπουγ$τσιαI (57 Αρουτ1δηI), Λεπτ$κηI, Κεφαλ1δηI, Νταβαρ1νοI Αρ. (76 Ντ2τσικαI), Γεωρ-

* Στην επαν$ληψη ο Απεραντιακ2I δεν $φησε περιθCρια α?φισβ0-

υρ

θ/ση βοΟ Μπουγ$τσιαI σε ν Ρεσ1τη το 2 απ τι λ0I απ/ναν

Ε

γακ2πουλοI, Πανακο3λιαI ΑΠΟΚ (Ελεφ$ντηI Ι.): Ρεσ1τηI, Πασσ$I(46 Τσιλι?/κηI), Συγκελ2πουλοI, Κρασι$I, Γενιτσαρ2πουλοI Κ., Ντουφεκι$I(71 λ.τρ. Γαλαν2I), Μπ2νιαI, Ζαραβ/ληI(67 Κουτσουπι$I), ΖαλοκCσταI, Π$τρου, Πολυτσ/ρηI ιαιτητ0I του αγCνα 0ταν ο Κυριακ2πουλοI ΓιCργοI απ2 το Σ3νδεσ?ο ΦθιCτιδαI, ?ε βοηθο3I τουI ροσ1νη ΓιCργο και Λ$?πρου Βασ1λη, ενC χρ/η 4ου διαιτητ0 εκτ/λεσε ο Λαθ3ρηI Ευ$γγελοI (Σ3νδεσ?οI Ευρυταν1αI).

*Με ελε3θερο λ$κτισ?α ξεκ1νησε το παιχν1δι στο 9ο λεπτ2. Τα ην1α του αγCνα π0ρε απ2 την αρχ0 η ο?$δα του Απεραντιακο3 και κατ$φερε

τησηI και ?ε δ3ο ακ2?η τ/ρ?ατα κατ/κτησε επ$ξια το πρCτο κ3πελλο τηI ιστορ1αI του. 2ο η?1χρονο: Στο 50 ο Θα?ν2πουλοI σ/ντραρε απ2 δεξι$, ο Νταβαρ1νοI /δωσε ?ε τακουν$κι στο Λεπτ$κη, ο οπο1οI κοντρ2λαρε 2?ορφα ?/σα στην περιοχ0, 2?ωI το σουτ που επιχε1ρησε π/ρασε π$νω απ2 τα αντ1παλα γκολπ2στ. 3ο λεπτ$ ?ετ$, ο Νταβαρ1νοI νικ0θηκε απ2 τον Ρεσ1τη σε τετ α τετ, ενC στην α?/σωI επ2?ενη φ$ση, ο Νταβαρ1νοI ?ετ$ τη σ/ντρα του Γεωργακ2πουλου και την κεφαλι$ π$σα του Μπουγ$τσια, ?ε ν/α κεφαλι$ απ2 κοντ$ «/γραψε» το 2-0. Στο 66, /κανε τη διε1σδυση απ2 τα αριστερ$, 2?ωI το διαγCνιο σουτ που επιχε1ρησε π/ρασε λ1γο /ξω

πελλο3Απεραντιακ2I: Κυ 10-2011 20 I ν1α χοI Ευρυτα

απ2 το δεξ1 δοκ$ρι. Στο 72, ο Κρασι$I γ3ρισε ?ε το κεφ$λι προI τον Ρεσ1τη, 2?ωI ο Αρουτ1δηI δι$βασε τη φ$ση και ?ε πλ$σε απ2 κοντ$ δια?2ρφωσε το τελικ2 3-0. Στο 79, ?ετ$ τη σ/ντρα του Συγκελ2πουλου απ2 τα αριστερ$, ο Κουτσουπι$I ?ε κεφαλι$ απ2 κοντ$ /στειλε την ?π$λα λ1γο π$νω απ2 τα δοκ$ρια του Τσ$?η. * Απ2 τον Απεραντιακ2 διακρ1θηκαν οι: Θα?ν2πουλοI, Κατσ1καI, Λεπτ$κη I, Γ εωργα κ2πουλοI κ αι Νταβαρ1νοI, ενC απ2 το ναυ$γιο του ΑΠΟΚ διασCθηκαν ελαφρCI οι: Ρεσ1τηI και Πολυτσ/ρηI. Συνοπτικ$ Τα γκολ του αγCνα: (17) 1-0 Γεωργακ2πουλοI (53) 2-0 Νταβαρ1νοI, (72) 3-0 Αρουτ1δηI. οκ$ρια: --. Κ2κκινη: --. * Εν2I λεπτο3 σιγ0 τηρ0θηκε πριν απ2 την /ναρξη του αγCνα στη ?ν0?η του ΚCστα Παππ$, ο οπο1οI σκοτCθηκε σε αυτοκινητιστικ2 δυστ3χη?α στα τ/λη του περασ?/νου ?0να. Υπ0ρξε ποδοσφαιριστ0I του ΑΠΟΚ απ2 το 1978-1980 (φωτο).

ηλCσειI Ελεφ$ντη Ιω$ννη (προπονητ0I ΑΠΟΚ)

«-ταν /να πολ3 κακ2 παιχν1δι για ε?$I, καθCI εξελ1χθηκε $σχη?α απ2 την αρχ0. ,πρεπε να πι$σου?ε υψηλ$ στ$νταρ απ2δοσηI, αλλ$ δυστυχCI δεν το κ$να?ε. Μπορο3σα?ε να ε?φανιστο3?ε καλ3τεροι, 2?ωI

θ/λα?ε να κερδ1σου?ε το παιχν1δι, για να ε1?αστε πιο κοντ$ στην ολοκλ0ρωση των στ2χων ?αI. Ε3χο?αι καλ0 συν/χεια στον Απεραντιακ2 και ε?ε1I ανασυντασσ2?αστε. ,χω απ2λυτη ε?πιστοσ3νη στουI πα1χτεI ?ου και πιστε3ω πολ3 σε αυ-

ι2τυπο στην Εντυπωσιακ2 στιγ? 3χων δο περιοχ0 των γηπε

ο αντ1παλοI ε1χε τρεξ1?ατα και πιο πολ3 π$θοI για τη ν1κη. Το αποτ/λεσ?α δεν 0ταν το επιθυ?ητ2, καθCI

το3I. ,χω την πεπο1θηση πωI θα πετ3χου?ε την $νοδο, που ε1ναι ο βασικ2I ?αI στ2χοI.»

ηλCσειI Πασσ$ Κωνσταντ1νου (προπονητ0I Απεραντιακο3)

«Αγων1στηκαν οι δ3ο καλ3τερεI, κατ$ γενικ0 ο?ολογ1α, ο?$δεI που υπ$ρχουν στο Καρπεν0σι. Πιστε3ω 2τι ο κ2σ?οI που παρακολο3θησε το παιχν1δι /?εινε ευχαριστη?/νοI. ΘεωρC 2τι δ1καια π0ρα?ε το κ3πελλο, παρ2τι και η ο?$δα του Βελουχ1ου, απ2 την οπο1α κι2λαI προ/ρχο?αι, στ$θηκε επ$ξια. Ε3χο?αι στην ο?$δα του ΑΠΟΚ να αναδειχτε1 πρωταθλητ0I (που το πιστε3ω κι2λαI) και ε?ε1I 2τι καλ3τερο.»

ΑΠΟΚ (1978): .ρθιοι (απ2 αριστερ$): Θεοδωρ2πουλοI Β., Παππ$I Κ., Κατσαδο3ροI Σ., ΣCκοI Κ., Καραγι$ννηI Ελ., Π$ζιοI Β. Καθ0?ενοι: Θεωδορ2πουλοI Μ., Πασσ$I Κ., Ζ0καI Κ., Τσιγαρ1δαI Λεων., Γρα??ατ1καI Π.


a

qz

Αθλητικο Φκελοι του Λπρου Κολοκτσιου

Γιννη Κυρστα

Τα Ευρυτανικ' Νε' τιGο:ν τον Γι'ννη Κυρ'στα Gε αφορG7 τη συGπλ7ρωση 7 χρ9νων απ9 το θ'νατ9 του (Πρωταπριλι' του 2004).

Ο αε8GνηστοQ Γι'

παϊκ' παιχν8δια (16 Gε τον ΟΣΦΠ & 14 Gε τον ΠΑΟ), κ'νονταQ αρχ7 απ9 την ΓλασκKβη το 1974 (18/11) στο ισ9παλο 1-1 των ερυθρ9λευκων Gε την γηπεδο:χο (τετρ'φυλλη) Σ6λτικ. Τελευτα8ο του GατQ 7ταν το 1985 (2/10) (11 χρ9νια Gετ') Gε τον Παναθηναϊκ9 να παραχωρε8 ισοπαλ8α (1-1) στην ισχυρ7 τ9τε Τορ8νο για το κ:πελλο Ου6φα!! * 1985: Κορυφα8α του στιγG7 7ταν η πορε8α που 6κανε Gε τουQ πρ'σινουQ G6χρι τα ηGιτελικ' του Κυπ6λλου ΠρωταθλητριKν, αποκλε8ονταQ κατ' σειρ' τη Φ6γενοορντ (0-0, 2-1), τη Λ8νφιλντ (2-1, 33) και την ισχυρ7 Γκ6τεGποργκ (1-0, 2-2). Η ονειρεG6νη και 'κρωQ επιτυχηG6νη πορε8α σταG'τησε στο 1νφιλντ και την παν8σχυρη Λ8βερπουλ (1-0, 40), 9που ακυρKθηκε καθαρ9 γκολ των πρασ8νων στο παιχν8δι του λιGαν8ου Gε το σκορ στο 0-0!!

ννηQ Κυρ'σταQ

πολ: σηGαντικ9Q και ηθικ9Q 'νθρωποQ 7ταν ο (αε8GνηστοQ) Γι'ννηQ Κυρ'σταQ. Γενν7θηκε στον Πειραι' στιQ 25 ΝοεGβρ8ου 1952, ενK 20 χρ9νια και 15 ηG6ρεQ Gετ' 6κανε ντεGπο:το Gε τον ΟλυGπιακ9 σε παιχν8δι Gε αντ8παλο την Καβ'λα.

Ο Κυρ'σταQ στην Εθνικ7 * Υπ7ρξε 6ναQ απ9 τουQ καλ:τερουQ ποδοσφαιριστ6Q 9λων των εποχKν και δε θα Gπορο:σε παρ' να ε8ναι αναπ9σπαστο κοGG'τι τηQ γαλαν9λευκηQ, κ'νονταQ G'λιστα ντεGπο:το στα 22 του (115/111/11974) εναντ8ον τηQ Κ:πρου, ωQ αλλαγ7 στο 46ο λεπτ9 του σπουδα8ου Ιωσηφ8δη, ενK η αυλα8α για το Gεγ'λο 'σσο 6πεσε σε παιχν8δι Gε αντ8παλο την Πολων8α το 1985 (19/5) για τα προκριGατικ' του ΠαγκοσG8ου Κυπ6λλου του 1986. Ε8χε συνολικ' 44 συGGετοχ6Q Gε αποκορ:φωGα τη συGGετοχ7 Gε την επ8σηGη αγαπηG6νη στα τελικ' του Ευρωπαϊκο: Πρωταθλ7GατοQ

Ο Κυρ'σταQ στην 'κρη του π'γκου * 5ταν κρ6Gασε τα ποδοσφαιρικ' του παπο:τσια ασχολ7θηκε Gε την προπονητικ7. Ξεκ8νησε απ9 τα τοπικ' τηQ Αθ7ναQ Gε τον Εθνικ9 ΕλληνορKσων τη σεζ9ν 198788 και εν συνεχε8α π7γε στο Μεσολ9γγι, στην Προοδευτικ7 και τον Εθνικ9, επιστρ6-

υρ

Κυρ'σταQ, ο ηγ6τηQ των αιων8ων * 4ταν ποδοσφαιριστ7Q Gεγ'ληQ αξ8αQ και 6ναQ απ9 τουQ καλ:τερουQ αGυντικο:Q γι αυτ9 και 6κανε καρι6ρα στιQ καλ:τερεQ ελληνικ6Q οG'δεQ (Παναθηναϊκ9Q και ΟλυGπιακ9Q)!! Στην πρKτη οG'δα του ΟλυGπιακο: τον 6βαλε το 1972 ο Λ'κηQ Πετρ9πουλοQ, 9ταν τον π7ρε απ9 τα τG7Gατα υποδοG7Q και τον καθι6ρωσε ωQ δεξι9 Gπακ. 2Gεινε στον Πειραι' 9 χρ9νια Gε 223 συGGετοχ6Q ενK κατ6κτησε 5 πρωταθλ7Gατα 73, 74, 75, 80, 81), αλλ' και (7 3 κ:πελλα Ελλ'δοQ (11973: 10 τον ΠΑΟΚ, 1975: 1-0 τον Παναθηναϊκ9 και 1981: 3-1 τον ΠΑΟΚ)!! * 1981: ο ΓιKργοQ Βαρδινογι'ννηQ τον 6φερε στον Παναθηναϊκ9, πληγKνονταQ 6τσι το γ9ητρο του ΟλυGπιακο: αλλ' και ισχυροποιKνταQ τη δικ7 του οG'δα. 2να χρ9νο πριν, ε8χε 6ρθει και ο Gεγ'λοQ εληκ'ρηQ, ενK Gαζ8 Gε τον Κυρ'στα στα πρ'σινα

Ε

Νικηφ9ρο 7ταν το ντεGπο:το του νεαρο: Κοτο:λα στο Πρωτ'θληGα Gε την φαν6λα τηQ 9ξαQ Ραπτ9πουλου, ενK χρ9νο συGGετοχ7Q π7ρε και ο ΠαναγιKτηQ Παπαδ7GοQ, ο οπο8οQ επανεGφαν8στηκε Gετ' απ9 πολ:Gηνη απουσ8α λ9γω του πολ: σοβαρο: τραυGατισGο: που ε8χε υποστε8. Εναντ8ον τηQ προηγο:GενηQ οG'δαQ του σκ9ραρε ο Τ'σοQ Γεωργακ9πουλοQ στον τελικ9 Κυπ6λλου τηQ περασG6νηQ Τετ'ρτηQ. Ε8ναι χαρακτηριστικ9 πωQ στον περσιν9 τελικ9 ωQ πα8χτηQ του ΑΠΟΚ π6τυχε δ:ο τ6ρGατα στο 3-0 εναντ8ον του Απεραντιακο:. Τ6λοQ, αξ8ζει να επισηGανθε8 πωQ 6χει κερδ8σει και τουQ 3 τελευτα8ουQ τελικο:Q (ΑΠΟΚ - Α8ολοQ 2 - 0, ΑΠΟΚ - Απεραντιακ9Q 3 - 0, Απεραντιακ9Q - ΑΠΟΚ 3 - 0), χωρ8Q G'λιστα η οG'δα του να δεχθε8 γκολ!!

Αποκορ:φωGα τηQ καρι6ραQ 00 του 7ταν η σεζ9ν 1999-0 9ταν αν6λαβε τον αγαπηG6νο του Παναθηναϊκο: Gε τον οπο8ο η οGαδα 6παιξε την καλ:τερη Gπ'λα των τελευτα8ων ετKν και, παρ' το γεγον9Q 9τι η οG'δα τερGατισε δε:τερη, κ6ρδισε την αναγνKριση απ9 9λη τη φ8λαθλη κοιν7 γνKGη. Μ'λιστα ο Κυρ'σταQ δ7λωσε χαρακτηριστικ': «κ'ναGε ν6ο ρεκ9ρ βαθGKν, γνωρ8σαGε την καθολικ7 αναγνKριση, αλλ' το πρωτ'θληGα το π7ρε 'λλοQ …απ9 την αρχ7 σαQ στο 6λεγα…»!!! Π7γε και στον Ηρακλ7, ενK 6κλεισε την καρι6ρα του στον Παναθηναϊκ9 το 2001 (9/12) Gετ' το 1-2 απ9 τον ΠΑΟΚ στη Λεωφ9ρο Gε τη δ7λωση: «τ6ρGα το ποδ9σφαιρο, θα ασχοληθK Gε την οικογ6νει' Gου και το ψ'ρεGα..»!!

Την απαρ'δεκτη στ'ση και φιλοξεν8α των ανθρKπων τηQ Α.Ε. ΜακρακKGηQ/ Σπερχει'δαQ δ6χτηκε η οG'δα του Απεραντιακο: στη γειτονικ7 κωG9πολη. Απ9 τη στιγG7 που π'τησαν το π9δι τουQ στο γ7πεδο G6χρι και Gετ' τη λ7ξη τηQ αναG6τρησηQ, οι 'σεGνεQ χειρονοG8εQ, οι λεκτικ6Q επιθ6σειQ και οι αβ'σιGεQ κατηγορ8εQ περ8 στησ8GατοQ προηγο:Gενων αγKνων, 6διναν και 6παιρναν. * «Τα π7ρατε, τα π7ρατε…», 'κουγε συν6χεια η αποστολ7 των Ευρυτ'νων, 9GωQ η οG'δα 6χει αποδε8ξει, 9τι παλε:ει 9λα τα GατQ, Gε αποκορ:φωGα τη ν8κη Gε ανατροπ7 επ8 του Μουζακ8ου, που «κα8γεται» για τουQ βαθGο:Q τηQ ν8κηQ. * Ο Απεραντιακ9Q τα 6χει και Gε τον ρ6φερι τηQ αναG6τρησηQ, ο οπο8οQ 6δωσε πολλ' αν:παρκτα φ'ουλ υπ6ρ τηQ Α.Ε., Gε αποκορ:φωGα το αν:παρκτο π6ναλτι, Gε το οπο8ο οι γηπεδο:χοι ισοφ'ρισαν σε 1-1. Μ'λιστα, σε αυτ7 τη φ'ση, ο Ψυχογι9Q, ο οπο8οQ κ6ρδισε και εκτ6λεσε το π6ναλτι αρν7θηκε, σε σχετικ7 ερKτηση των ΕυρυτανικKν Ν6ων, πωQ, τη στιγG7 εκε8νη, ε8πε τη φρ'ση: «σε κορ9ιδεψα!!». * Σε κ'ποια σκληρ' Gαρκαρ8σGατα Gε αποδ6κτεQ τουQ πα8χτεQ του Απεραντιακο:, ακο:στηκε απ9 την κερκ8δα: «Την 'λλη φορ' πιο δυνατ'… σπ'σ’ του τα π9δια»!! * ΦηGολογε8ται πωQ η Α.Ε. ΜακρακKGηQ/ Σπερχει'δαQ 6χει αγοραστε8 απ9 τον ΟλυGπιακ9 (!!) και αυτ9 δ8νει -σ:Gφωνα Gε τουQ φιλοξενο:GενουQ- εξ7γηση στον ορισG9 διαιτητKν απ9 το Σ:νδεσGο Πειραι'. Ισχ:ει;

υτ αν ικ ά

2ναQ απ9 του καλ:τερουQ αGυντικο:Q του ελληνικο: ποδοσφα8ρου, αλλ' κυρ8ωQ 6ναQ

ντ:θηκε και ο Μ'ικ Γαλ'κοQ. Στον ΠΑΟ καθιερKθηκε ωQ 6ναQ εξαιρετικ9Q κεντρικ9Q αGυντικ9Q (που Gε την τεχνικ7 του δηGιο:ργησε τη λεγ9Gενη «σχολ7 Κυρ'στα»), αγων8στηκε για το τριφ:λλι 145 φορ6Q, ενK πρ9σθεσε στην πλο:σια τροπαιοθ7κη του 2 84, ακ9Gα πρωταθλ7Gατα (8 86) και 3 κ:πελλα (11982: 1-0 την Λ'ρισα, 1984: 2-0 π'λι την Λ'ρισα, 1986: 4-0 τον ΟλυGπιακ9 Gε τον Κυρ'στα να ε8ναι ο Gεγ'λοQ αρχηγ9Q του Gεγ'λου θρι'Gβου), επιτυγχ'νονταQ συνολικ' 5 φορ6Q το νταGπλ!!

µονότερµα...

Ν Ε

«να σπουδαο νθρωπο»

Q-Λ8βερπουλ 1975: Παναθηναϊκ9 τριKν) λη αθ (Κ:πελλο Πρωτ

του 1980 (Ιταλ8α), 9που η Ελλ'δα κ6ρδισε τιQ εντυπKσειQ Gε τιQ εGφαν8σειQ τηQ, κυρ8ωQ Gε το 0-0 που απ6σπασε απ9 τη Gετ6πειτα Πρωταθλ7τρια . ΓερGαν8α!! Κυρ'σταQ στην ΕυρKπη * Αγων8στηκε σε 30 ευρω-

φονταQ για 'λλα 2 χρ9νια στην οG'δα του Κορυδαλλο:. Το 1993 αν6λαβε τον ΠανιKνιο (Β Εθνικ7), ενK 6να χρ9νο Gετ' κ'θισε στον π'γκο του Παναργειακο:. Στην Α Εθνικ7 αν6λαβε το 1995 τον Εθνικ9, το 1997 τον ΠανιKνιο και τον 1999 τον Πανηλειακ9.

mo

Α

bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 30 Μαρτ8ου 2011 / Σελ8δα 24

Πρωταπριλι'τικο αστε8ο * 2004: Gεταφ6ρθηκε στο νοσοκοGε8ο επειδ7 6πασχε απ9 τη ν9σο Φουρνι6 (προκαλε8 νεκρωτικ7 γ'γγραινα και πολλαπλ' οργανικ7 ανεπ'ρκεια). Η πορε8α τηQ υγε8αQ του ε8χε αρκετ6Q GεταπτKσειQ και τελικ' π6θανε στα 52 του την Πρωταπριλι' του 2004, αφ7νονταQ τη γυναικ' του και τιQ 2 κ9ρεQ και βυθ8ζονταQ στο π6νθοQ 9λο το 6θνοQ!! Μ'λιστα, 6να χρ9νο Gετ', ο 7GοQ Κερατ6αQ διοργ'νωσε 6να φιλικ9 προQ τιG7ν του Gεταξ: των παλαιG'χων του Κεραυνο: Κερατ6αQ και του Παναθηναϊκο:!! * ΣυGφων' Gε τα αποτελ6σGατα GιαQ ψηφοφορ8αQ για τον καλ:τερο προπονητ7 του Παναθηναϊκο: την τελευτα8α 10ετ8α, ο Γι'ννηQ ΚυρασταQ αναδε8χτηκε νικητ7Q Gε 145 ψ7φουQ σε σ:νολο ψ7φων 249. ε:τεροQ 7ταν ο Τεν Κ'τε Gε 45 ψ7φουQ, ακολο:θησε ο Μαρκαρ8αν Gε 23 ψ7φουQ και 6πονται οι υπ9λοιποι Gε ψ7φουQ απ9 0-10. ** Υπ7ρξε 6ναQ Gεγ'λοQ ποδοσφαιριστ7Q που δι6πρεψε και πρωταγων8στησε Gε τιQ οG'δεQ που αγων8στηκε, ενK αποτ6λεσε 6ναν 'νθρωπο Gε σπουδα8ο 7θοQ και Gε υψηλ' ιδανικ' …6ναQ αξιοθα:GαστοQ 'ντραQ που 9λοι θα θυο Γι'ννηQ Gο:νται για π'ντα …ο Κυρ'σταQ!!

Ασυν9δευτοι και χωρ8Q την παρουσ8α κανεν9Q G6λουQ του ιοικητικο: ΣυGβουλ8ου, εGφαν8στηκαν στο Γ7πεδο Κερασοχωρ8ου η ΠοταGι', γεγον9Q που προκ'λεσε την δυσφορ8α και την απογο7τευση των ποδοσφαιριστKν τηQ οG'δαQ.

ηλKσειQ και απ9 τιQ δ:ο πλευρ6Q περιελ'Gβανε το τρ8το ηG8χρονο του αγKνα 1γιοQ Προκοπ8οQ-Α8ολοQ 1-2 στο Γ7πεδο τηQ Παλαιοκατο:ναQ για την 16η αγωνιστικ7 τηQ Α Ε.Π.Σ.Ν.Ε. Ο Α8ολοQ, G6σω του Προ6δρου κ. Χρυσικο: Ταξι'ρχη, εξ6φρασε στα Ευρυτανικ' Ν6α την αγαν'κτησ7 του για την διαιτησ8α του κ. Τσι9ρτου στο παιχν8δι τηQ οG'δαQ του Gε τον 1γιο Προκ9πιο, αναφ6ρονταQ: «2χουGε παρ'πονα απ9 την διαιτησ8α του κ. Τσι9ρτου. 4ταν πολ: κακ7, δ8νοντ'Q πολλ' φ'ουλ υπ6ρ των αντιπ'λων GαQ. Μ'λιστα, για την φ'ση του 6GGεσου ε8πα στον Αρχιδιαιτητ7 κ .Λαθ:ρη πωQ δεν υπ'ρχει παρ'βαση, αλλ' ακ9Gη και να 7ταν, ο διαιτητ7Q εκτ8θεται. Ο Μπο:καQ απευθ:νθηκε στον Αναστασ9πουλο, λ6γοντ'Q του «κκαλ' ρε, π9σα του δKσατε» και στο Φ.Α. γρ'φτηκε: Π9σα π7ρεQ»; Ο παρ'γονταQ τηQ οG'δαQ GαQ κ. Λερο«Π γι'ννηQ Ιω'ννηQ δ6χτηκε πολ: β8αιη απKθηση απ9 τον κ. Αναστασ9πουλο, επειδ7 κρατο:σε (κακKQ) την Gπ'λα, για να κ'νει καθυστ6ρηση, Gε αποτ6λεσGα να π6σει π'νω στη σ8τα και στη συν6χεια στο 6δαφοQ. ΣηκKθηκε αG6σωQ, 9GωQ, θεωρK πωQ 6πρεπε να αποβληθο:ν και οι δυο…» * Ο πα8χτηQ-προπονητ7Q του Αγ8ου Προκοπ8ου Αναστασ9πουλουQ Απ9στολοQ απ'ντησε λ6γονταQ: «Καταρχ'Q θ6λω να τον8σω το 'ριστο τηQ φιλοξεν8αQ 9σον αφορ' την οG'δα του Α8ολου. Στην επ8Gαχη φ'ση, εγK απλKQ τρ'βηξα τον κ. Λερογι'ννη (τον οπο8ο γνωρ8ζω προσωπικ' πολλ' χρ9νια και δεν 6χω καν6να πρ9βληGα), για να π'ρω την Gπ'λα, επειδ7 την κρατο:σε στα χ6ρια του. Αν ποτ6 ακο:σω πωQ Gε κατηγορο:ν για βιαιοπραγ8α κατ' αντιπ'λου, εγK την επ9Gενη ηG6ρα θα σταGατ7σω το ποδ9σφαιρο…».


Ανακοινώσεις εξουσιοδοτη[Jνο απM αυτοNe πρMσωπο, εφMσον η εξουσιοδMτηση φJρει την υπογραφK τουe θεωρη[Jνη απM δη[Mσια αρχK, εLτε ταχυδρο[ικ? [ε συστη[Jνη επιστολK, στα γραφεLα τηe υπηρεσLαe [αe στην ακMλουθη διεNθυνση: ΠεριφερειακK ΕνMτητα ΕυρυτανLαe, Τ[K[α ΚτηνιατρικKe, Καραϊσκ?κη 1, Τ.Κ. 36100 - ΚαρπενKσι, απευθNνοντ?e την στη //νση //κοN-Οικ/κοN, Τ[K[α ΠροσωπικοN και ΜισθοδοσLαe υπMψιν κ. Αλεξ?νδραe Γαkλα (τηλ. επικοινωνLαe: 22370 80219). Στην περLπτωση αποστολKe των αιτKσεων ταχυδρο[ικ_e το ε[πρMθεσ[ο των αιτKσεων κρLνεται [ε β?ση την η[ερο[ηνLα που φJρει ο φ?κελοe αποστολKe, ο οποLοe [ετ? την αποσφρ?γισK του επισυν?πτεται στην αLτηση των υποψηφLων. Κ?θε υποψKφιοe δικαιοNται να υποβ?λει [Lα [Mνο αLτηση και για θJσειe [Lαe [Mνο κατηγορLαe προσωπικοN (ΠΕ K ΤΕ K ΥΕ). Η σ_ρευση θJσεων διαφορετικ_ν κατηγορι_ν προσωπικοN σε [Lα K περισσMτερεe αιτKσειe συνεπ?γεται αυτοδικαLωe σε κ?θε περLπτωση ακNρωση Mλων των αιτKσεων και αποκλεισ[M του υποψηφLου απM την περαιτJρω διαδικασLα. Η προθεσ[Lα υποβολKe των αιτKσεων εLναι δJκα (10) η[Jρεe (υπολογιζM[ενεe η[ερολογιακ?) και αρχLζει απM την επM[ενη η[Jρα τηe τελευταLαe δη[οσLευσηe τηe παροNσαe σε τοπικJe εφη[ερLδεe K τηe αν?ρτησKe τηe στο κατ?στη[α τηe υπηρεσLαe [αe και στο χ_ρο ανακοιν_σεων του δη[οτικοN καταστK[ατοe, εφMσον η αν?ρτηση εLναι τυχMν [εταγενJστερη τηe δη[οσLευσηe στιe εφη[ερLδεe. Οι υποψKφιοι [ποροNν να αναζητKσουν τα Jντυπα των αιτKσεων: α) στην υπηρεσLα [αe στην ανωτJρω διεNθυνση• β) στο δικτυακM τMπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκρι[Jνα ακολουθ_νταe απM την κεντρικK σελLδα τη διαδρο[K: Hντυπα αιτKσεων -> /ιαγωνισ[_ν ΦορJων -> ΕποχικοN (ΣΟΧ)• γ) στα κατ? τMπουe ΚJντρα ΕξυπηρJτησηe Πολιτ_ν (ΚΕΠ) αλλ? και στην ηλεκτρονικK τουe διεNθυνση (www.kep.gov.gr), απ' Mπου [Jσω τηe διαδρο[Ke: ΣNνδεσ[οι -> Ανεξ?ρτητεe και ?λλεe αρχJe -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθοNν στην κεντρικK σελLδα του δικτυακοN τMπου του ΑΣΕΠ και απM εκεL θα Jχουν πρMσβαση στα Jντυπα [Jσω τηe διαδρο[Ke: Hντυπα αιτKσεων -> /ιαγωνισ[_ν ΦορJων -> ΕποχικοN (ΣΟΧ).

ΑΝΑΚΟΙΝ>ΣΗ Ανακοιν_νεται Mτι σN[φωνα [ε τιe ισχNουσεe διατ?ξειe του ?ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδMθηκε ([ετ? απM αLτηση τηe Τσιγκουρ?κου ΜαρLαe Γκρ?τσια κατοLκου Π?ρνηθοe 41 ΜαροNσι ΑττικKe, δια του πληρεξοNσιου δικηγMρου τηe ΜπMνια Θω[? κατοLκου ΚαρπενησLου) ταυτ?ριθ[η Πρ?ξη χαρακτηρισ[οN τηe υπηρεσLαe [αe για Jκταση συνολικοN ε[βαδοN 5.543,89 τ.[. στην θJση «Μακρι? Ρ?χη», τηe /.Κ. ΚαρπενησLου του /K[ου ΚαρπενησLου του Νο[οN ΕυρυτανLαe. Με την πρ?ξη αυτK, η Jκταση χαρακτηρLζεται ωe /ασικοN ΧαρακτKρα ανKκει ωe προe την [ορφK στο ?ρθρο 3 παρ?γραφοe 1 του Ν. 998/79 Mπωe η παρ. 1 του ?ρθρου 3 αντικαταστ?θηκε απM το ?ρθρο 1 παρ?γραφοe 1 του Ν. 3208/2003 και ωe προe την κατηγορLα ανKκει στο ?ρθρο 4 παρ?γραφοe 1 περLπτωση ε, του Ν. 998/79, ορLζεται δε Mπωe παρακ?τω: Κατ? τηe πρ?ξηe του /ασ?ρχη επιτρJπονται αντιρρKσειe, εντMe δNο (2) [ην_ν απM την τελευταLα δη[οσLευση, εν_πιον τηe Πρωτοβ?θ[ιαe ΕπιτροπKe ΕπLλυσηe /ασικ_ν Α[φισβητKσεων του Νο[οN ΕυρυτανLαe. ΑντLτυπο τηe εν λMγω Πρ?ξηe, [ε το τοπογραφικM δι?γρα[[α που την συνοδεNει, στ?λθηκε στον /K[ο ΚαρπενησLου Ν. ΕυρυτανLαe για αν?ρτηση. ΠερισσMτερεe πληροφορLεe δLνονται στην ΥπηρεσLα [αe τιe εργ?σι[εe η[Jρεe και _ρεe.

υρ

υτ αν ικ ά

Ο Περιφερει?ρχηe Στερε?e Ελλ?δαe

148/2010 « Οργανισ[Me τηe ΠεριφJρειαe Στερε?e Ελλ?δαe» (ΦΕΚ 241/τ. Α,/27-12-2010) Ανακοιν_νει Την πρMσληψη, [ε σN[βαση εργασLαe ιδιωτικοN δικαLου ορισ[Jνου χρMνου, συνολικ? τρι_ν (3) ατM[ων για την κ?λυψη εποχικ_ν αναγκ_ν τηe /ιεNθυνσηe ΑγροτικKe Οικονο[Lαe και ΚτηνιατρικKe ΠεριφερειακKe ΕνMτηταe ΕυρυτανLαe - Τ[K[α ΚτηνιατρικKe, που εδρεNει στο ΚαρπενKσι του Νο[οN ΕυρυτανLαe και συγκεκρι[Jνα του εξKe, αν? υπηρεσLα, Jδρα, ειδικMτητα και δι?ρκεια σN[βασηe, αριθ[οN ατM[ων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), [ε τα αντLστοιχα απαιτοN[ενα (τυπικ? και τυχMν πρMσθετα) προσMντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ε

Οι υποψKφιοι Mλων των ειδικοτKτων πρJπει να εLναι ηλικLαe απM 18 Jωe 65 ετ_ν. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Οι υποψKφιοι που διαθJτουν τα απαιτοN[ενα προσMντα κατατ?σσονται σε πLνακεe κατ?

ειδικMτητα [ε β?ση το κριτKριο τηe εντοπιMτηταe [ε την εξKe σειρ?: ΠροηγοNνται οι δη[Mτεe των /K[ων του Νο[οN ΕυρυτανLαe (Α' βαθ[Me εντοπιMτηταe) Hπονται οι [Mνι[οι κ?τοικοι

Mλων των Νο[_ν τηe Χ_ραe (Β, βαθ[Me εντοπιMτηταe) Οι ενδιαφερM[ενοι καλοNνται να συ[πληρ_σουν την αLτηση [ε κωδικM ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβ?λουν, εLτε αυτοπροσ_πωe εLτε [ε ?λλο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ /ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ>ΜΕΝΗ /ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ/ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ //ΝΣΗ /ΑΣ>Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ>Ν /ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΑΣ>Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ /ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενKσι 14- 3- 2011 Αριθ[. Πρωτ. 961 ΑΝΑΚΟΙΝ>ΣΗ Ανακοιν_νου[ε Mτι σN[φωνα [ε τιe ισχNουσεe διατ?ξειe του ?ρθρου 14 του Ν. 998/79 και [ετ? απM αLτηση ΧριστLναe Κων. ΜπακMλα, κατοLκου ΡαφKναe ΑττικKe (οδMe Αγ. ΠαρασκευKe), εκδMθηκε ταυτ?ριθ[η Πρ?ξη χαρακτηρισ[οN του /ασ?ρχη ΚαρπενησLου σN[φωνα [ε την οποLα η Jκταση συνολικοN ε[βαδοN 1.958,62 τ.[., στη θJση "Κορυσχ?δεe" περιφJρειαe Τ.Κ. Κορυσχ?δων τηe /.Ε. ΚαρπενησLου του /K[ου ΚαρπενησLου Ν. ΕυρυτανLαe, χαρακτηρLζεται ωe εξKe: 1) Το Τ[K[α 1 τηe παραπ?νω Jκτασηe ε[βαδοN 1.394,29 τ.[. ωe [η δασικοN χαρακτKρα που ανKκει στην παραγρ. 6 α' του ?ρθρου 3 του Ν. 998/79. 2) Τα Τ[K[ατα 2 & 3 τηe παραπ?νω Jκτασηe ε[βαδοN 396,17 τ.[. & 168,16 τ.[. αντLστοιχα, ωe δασικοN χαρακτKρα που ανKκουν ωe προe την [ορφK στην παραγρ. 1 του αρθρ. 3 του Ν. 998/79 - Mπωe ισχNει σK[ερα - και ωe προe την κατηγορLα στην παραγρ. 1 ε' του αρθρ. 4 του Ν. 998/79. Κατ? τηe πρ?ξηe του /ασ?ρχη επιτρJπονται αντιρρKσειe, εντMe δNο (2) [ην_ν απM την τελευταLα δη[οσLευσK τηe, εν_πιον τηe Α/θ[ιαe Ε.Ε./.Α. Ν. ΕυρυτανLαe. ΑντLτυπο τηe εν λMγω Πρ?ξηe [ε το τοπογραφικM δι?γρα[[α που τη συνοδεNει εστ?λη στο /K[ο ΚαρπενησLου για την αν?ρτησK τηe επL Jνα [Kνα στο /η[οτικM Κατ?στη[α. ΠερισσMτερεe πληροφορLεe δLνονται στην ΥπηρεσLα [αe τιe εργ?σι[εe η[Jρεe και _ρεe.

Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝ>ΣΗΣ τηe υπ' αριθ[. ΣΟΧ 1/2011 για τη σNναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Hχονταe υπMψη: 1. Τιe διατ?ξειe του ?ρθρου 21 του Ν. 2190/1994, Mπωe Jχουν τροποποιηθεL και ισχNουν. 2. Την υπ' αριθ[. /ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 6.60/10624/2510-2010 ΕγκριτικK ΑπMφαση τηe Τετρα[ελοNe ΕπιτροπKe τηe παρ. 1 του ?ρθρου 2 τηe ΠΥΣ: 33/2006 (ΑναστολK διορισ[_ν και προσλKψεων στο /η[Mσιο Το[Jα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), Mπωe ισχNει. 3. Την υπ, αριθ[. 300723/211-2010 απMφαση του ΥπουργεLου ΑγροτικKe Αν?πτυξηe και ΤροφL[ων [ε θJ[α « Κατανο[K εποχιακοN προσωπικοN Το[Jα ΚτηνιατρικKe – ΠρMγρα[[α ΕξυγLανσηe τηe ΚτηνοτροφLαe». 4. Τιe διατ?ξειe του Π./.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ /ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ>ΜΕΝΗ /ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΛΑΣ /ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΑΣ>Ν EYPYTAΝΙAΣ /ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενKσι 3- 3-2011 Αριθ[. Πρωτ.: 832

Ν Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ /ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ/ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣ>ΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ>ΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ/ΟΣΙΑΣ ΚαρπενKσι: 18-03-2011 Αρ. Πρωτ.: 762

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ?ρτη 30 ΜαρτLου 2011 / ΣελLδα 25

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ/ΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

Ο /ασ?ρχηe ΣταNροe Κοσ[?e /ασολMγοe

ΕΛΛΗΝΙΚΗ /ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ>ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονο[ικK ΠεριφJρεια ΘεσσαλLαe & Στερε?e Ελλ?δαe ΓενικM Νοσοκο[εLο ΚαρπενησLου ΚαρπενKσι 28/3/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ /ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 5η Υγειονο[ικK ΠεριφJρεια ΘεσσαλLαe & Στερε?e Ελλ?δαe ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Το ΓενικM Νοσοκο[εLο ΚαρπενησLου προβαLνει σε ΠρMσκληση /ιαπραγ[?τευσηe για την προ[Kθεια «ΤροφL[ων» [ε κριτKριο κατακNρωσηe την Χα[ηλMτερη τι[K. Ο προϋπολογισ[Me δαπ?νηe ανJρχεται σε 58.000,00 ευρ_ [ε Φ.Π.Α. Η[ερο[ηνLα λKξηe υποβολKe των προσφορ_ν την 11/4/2011 η[Jρα /εNτερα [ε _ρα λKξηe 14:00 [.[. Οι προσφορJe υποβ?λλονται στο γραφεLο Προ[ηθει_ν του ΓενικοN Νοσοκο[εLου ΚαρπενησLου, οδM Π. Μπακογι?ννη 236100 ΚαρπενKσι. Η[ερο[ηνLα αποσφρ?γισηe προσφορ_ν την 12/4/2011 K[ερα ΤρLτη και _ρα 13:00 [.[. τηe αυτKe η[ερο[ηνLαe. Το τεNχοe τηe διακKρυξηe [ε αριθ[. Πρωτ. /78/28-3-2011 θα διατLθεται σε Jντυπη [ορφK απM το ΓραφεLο Προ[ηθει_ν. Οι ενδιαφερM[ενοι [ποροNν επLσηe να παραλ?βουν τη διακKρυξη δωρε?ν [Jσω διαδικτNου στην ιστοσελLδα www.karpenissihospital.gr. ΠληροφορLεe Mλεe τιe εργ?σι[εe η[Jρεe απM 8.30 π.[. Jωe 14.00 [.[. απM το ΓραφεLο Προ[ηθει_ν στο τηλ. 22373 50207. Ο /ιοικητKe του Νοσοκο[εLου Χαλι?σοe Γε_ργιοe

Ο /ασ?ρχηe ΚαρπενησLου ΣταNροe Κοσ[?e /ασολMγοe ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ/ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΑΣ>Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ /ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενKσι 1- 12-2010 Αριθ[. Πρωτ. 5952 ΑΝΑΚΟΙΝ>ΣΗ Ανακοιν_νεται Mτι σN[φωνα [ε τιe ισχNουσεe διατ?ξειe του ?ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδMθηκε ([ετ? απM αLτηση του Παναγι_τη ΖαρκαδοNλα, κατοLκου Αλι?ρτου Νο[οN ΒοιωτLαe) ταυτ?ριθ[η Πρ?ξη χαρακτηρισ[οN τηe υπηρεσLαe [αe για Jκταση συνολικοN ε[βαδοN 5.840,57 τ.[. στη θJση «Βαθι? Λ?κκα /ροσJλαe» του /η[οτικοN /ια[ερLσ[ατοe Επινιαν_ν του /K[ου Αγρ?φων, του Νο[οN ΕυρυτανLαe. Με την πρ?ξη αυτK, η Jκταση χαρακτηρLζεται ωe εξKe: Το Τ[K[α Ι ε[βαδοN 2.488,21 τ.[. χαρακτηρLζεται ωe /ασικοN ΧαρακτKρα ανKκει ωe προe την [ορφK του στο ?ρθρο 3 παρ?γραφοe 1 του Ν. 998/79 Mπωe αυτM τροποποιKθηκε απM το ?ρθρο 1 του Ν. 3208/2003 και ωe προe την κατηγορLα του ανKκει στο ?ρθρο 4 παρ?γραφοe 1 περLπτωση ε' του Ν. 998/79. Το Τ[K[α II ε[βαδοN 3.352,36 τ.[. υπ?γεται στιe εξαιρJσειe του νM[ου 998/79 κατ? τα ειe την παρ?γραφο 6 περLπτωση α' του ?ρθρου 3 οριζM[ενα, αφοN φJρει Lχνη παλι?e καλλιJργειαe και δεν εLναι κηρυγ[Jνο αναδασωτJο, οNτε επιβ?λλεται να κηρυχθεL αναδασωτJο και συνεπ_e δεν χαρακτηρLζεται ωe /?σοe K /ασικK Hκταση. Κατ? τηe πρ?ξηe του /ασ?ρχη επιτρJπονται αντιρρKσειe, εντMe δNο (2) [ην_ν απM την τελευταLα δη[οσLευση, εν_πιον τηe Πρωτοβ?θ[ιαe ΕπιτροπKe ΕπLλυσηe /ασικ_ν Α[φισβητKσεων του Νο[οN ΕυρυτανLαe. ΑντLτυπο τηe εν λMγω Πρ?ξηe, [ε το τοπογραφικM δι?γρα[[α που την συνοδεNει, στ?λθηκε στον /K[ο Αγρ?φων Ν. ΕυρυτανLαe για αν?ρτηση. ΠερισσMτερεe πληροφορLεe δLνονται στην ΥπηρεσLα [αe τιe εργ?σι[εe η[Jρεe και _ρεe. Ο /ασ?ρχηe Ιω?ννηe Φ?καe /ασολMγοe


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ2ρτη 30 ΜαρτAου 2011 / ΣελAδα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικBπεδα σε επαφ@ 600 τ.P. ?καστο, εντBZ οικισPοD στουZ Κορυσχ2δεZ. "ιαθ?τουν οικοδοPικ@ 2δεια. ΤιP@: 90.000 ευρT ?καστο. Τηλ. 2237080115, 6977081490. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο εντBZ σχεδAου, στη Λαγκαδι2. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 950 τ.P., 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, Pε απ?ραντη θ?α, στο Μεγ. ΧωριB. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 3.500 τ.P. πλησAον δρBPου ΚαρπενησAου-Μεγ. ΧωριοD. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 500 τ.P. Pε παλι2 π?τρινη δAπατη οικAα 50 τ.P. Pε ωραAα θ?α, στουZ Κορυσχ2δεZ. ΤιP@: 130.000 ευρT. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 300 τ.P. Pε παλι2 οικAα για αντιπαροχ@, στουZ Κορυσχ2δεZ. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρBκτηPα 18 στρ. οικοδοP@σιPο, Pε ρεDPα & νερB, στιZ «Λ2κκεZ» Αγ. Τρι2δαZ. ΤιP@: 38.000 ευρT. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 5100 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο στη ΜεσαPπελι2. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 1650 τ.P. οικοδοP@σιPο & εφαπτBPενο στον δρBPο, στη θ?ση «ΠαρασπBρια» στο ΚλαυσA. ΤιP@: 120.000 ευρT. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 2237 τ.P. εκτBZ σχεδAου, στη θ?ση Μ?λεγοZ, στο Μεγ. ΧωριB. ΤιP@: 40.000 ευρT. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικBπεδα συνολικοD εPβαδοD 1935 τ.P., εξ’ ολοκλ@ρου @ τPηPατικ2, 413 τ.P., 652 τ.P., 449 τ.P. & 420 τ.P., στην θ?ση Παλι2Pπελα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 747,35 τ.P., 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, στον κεντρικB δρBPο, στην εAσοδο του οικισPοD "οPνAσταZ. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχBPενα οικBπεδα συνολικοD εPβαδοD 1300 τ.P., εντBZ οικισPοD Μεγ2λου ΧωριοD. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 400 τ.P. στο Ν?ο "ερP2τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 2.130 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, 2σφαλτοZ, φωZ, νερB, τηλ., αποχ?τευση στα Bρια του χωριοD Αγ. Τρι2δα, ψηλ2 στο δ2σοZ. ΤιP@: 45.000 ευρT (συζητ@σιPη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 293,31 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 542,25 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 170,17 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 3121,20 τ.P. στην ν?α Εθνικ@ ΟδB, στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 1000 τ.P. Pε οικοδοP@ 80 τ.P. στον κεντρικB δρBPο, στο ΚαινοDριο ΛοκρAδοZ. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ 1,5 στρ. στο ΚεφαλBβρυσο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 311 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, στο Μεγ. ΧωριB. ΤιP@: 35.000 ευρT.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 306 τ.P. Pε συντελεστ@ δBPησηZ 1,8, στη Λ2σπη. ΤιP@: 40.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4 στρ. περAπου, στη θ?ση Χαντζ?ικα, στον ;γιο ΝικBλαο. Τηλ. 6975855982. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 12 στρ. δAπλα στο ξενοδοχεAο LECADIN, Pε πρBσοψη 50P. & απεριBριστη θ?α. ΤιP@: 100.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 576 τ.P. στον οικισPB Ευρυτ2νων, στη ΛαPAα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο στο ΠαλαιB ΜικρB ΧωριB. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγP?νο οικBπεδο 1.120 τ.P. Pε παλι2 οικAα (υπBγειο 15 τ.P. & ισBγειο 56 τ.P.) στο Στ?νωPα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 850 τ.P., οικοδοP@σιPο, Pε ολο@Pερο @λιο & απ?ραντη θ?α στη "οPνAστα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. ΕυαγγελAα. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο Pε οικAα 110 τ.P. στη ΡοδAτσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 750 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, Pε ρεDPα & νερB, δAπλα στο κεντρικB δρBPο στην ;Pπλιανη. ΤιP@: 25.000 ευρT. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεP2χιο 10 στρ. αPφιθεατρικB, 800 P. απB τη θ2λασσα, στην περιοχ@ ΑσπρονερAου στα ΚαPP?να ΒοDρλα ΦθιTτιδαZ. ΤιP@: 500.000 ευρT. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικBπεδο 1050 τ.P. και κτ@Pα 3630 τ.P. εντBZ οικισPοD, Pε φωZ, νερB και δρBPο. ΤιP@: 130.000 ?καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 750 τ.P. Pε 50P. φ2τσα, στο ΒουτDρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 7 στρ. Pε νερB, ρεDPα, αποχαρακτηρισP?νο, στην Πειραϊκ@ –Πατραϊκ@. ΤιP@: 270.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ@ – Πατραϊκ@ Pε φ2τσα στον περιφερειακB. Κατ2λληλο και για επαγγελPατικ@ στ?γη. ΤιP@: 350.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 360 τ.P. στην οδB Σ2Pου (Ο.Τ. 42) στον Προφ@τη ΗλAα. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 450 τ.P. Pε 2οροφη Pεζον?τα (40 τ.P. και 45 τ.P.), στεγασP?νο γκαρ2ζ, αποθ@κεZ, αAθριο, εντBZ σχεδAου στην Αγ. Τρι2δα. ΤιP@: 95:000 ευρT. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ@Pα 5 στρεP. Pε 2 νεBδPητεZ οικAεZ 80 τ.P. και 120 τ.P. αντAστοιχα. ΜBνο σοβαρ?Z προτ2σειZ. ΤιP@: 275.000 ευρT (PαζA @ χωριστ2). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 359 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο εντBZ σχεδAου πBλεωZ στον οικισPB Ευρυτ2νων στη ΛαPAα. ΤιP@: 35.000 ευρT. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 604 τ.P. εντBZ σχεδAου, 2ρτιο και οικοδοP@σιPο στη "οPνAστα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 420 τ.P. εντBZ σχεδAου, ενταγP?νο στο κτηPατολBγιο, Pε πολD καλ@ θ?α, Pετρητ@. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 650 τ.P. εντBZ σχεδAου,

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικοδοP@ στο κ?ντρο οικοπ?δου 360 τ.P. επA τηZ ΛεπενιTτη 7 στον Ξηρι2. Το κτ@ριο πωλεAται ολBκληρο @ αν2 οροφοδιαP?ρισPα (174 τ.P. ?καστο). Τηλ. 6979284356, 2105710869, 2237095374, 0017183585262. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο Pε παλι2 2οροφη οικAα, στο κ?ντρο τηZ πBληZ, στο παλιB Καρπεν@σι κοντ2 στην πι2τσα των ταξA. ΕπAσηZ διατAθεται και για αντιπαροχ@. Τηλ. 6978009798. ΠΛΕΙΤΑI διαP?ρισPα 100 τ.P. σε καινοDρια οικοδοP@ Pε 3 υ/δ, καθιστικB, κουζAνα, 2 Pπ2νια, αποθ@κη, ρετιρ?, γωνιακB, Pε θ?α, π2νω απB το παλιB ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI PονοκατοικAα στη "2φνη, στο κ?ντρο του χωριοD. ΤιP@ ευκαιρAαZ. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ?Z οροφοδιαP?ρισPα 101 τ.P., διαPπερ?Z, στον 3ο Bροφο, Pε σοφAτα ηPιτελ@Z, ξDλινα πατTPατα, τζ2κι, Pεγ2λεZ βερ2ντεZ, τ?ντεZ, αποθ@κη & απεριBριστη θ?α. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ Pεζον?τα 130 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ ηPιτελ?Z σπAτι 50 τ.P. περAπου, στον Αγ. ΓεTργιο Επισκοπ@Z, σε οικBπεδο 243 τ.P. Pε ελι?Z & θ?α τη λAPνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 π?τρινεZ Pεζον?τεZ 100 τ.P. & 120 τ.P. σε οικBπεδο 1.500 τ.P., Pε 2δεια για ξDλινεZ κατοικAεZ, θ?α, εντBZ οικισPοD στο ΒουτDρο. ΤιP@: 275.000 ευρT. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα (κατασκευ@ 2000) Pε σαλονοκουζAνα, 2 υ/δ, τζ2κι, Pπ2νιο, αποθ@κη, αυλ@, κ@ποZ & βερ2ντα Pε καταπληκτικ@ θ?α, στην πλατεAα του χωριοD ΧρDσω. ΤιP@: 85.000 ευρT. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικAα, στο ΚαινοDριο ΛοκρAδοZ. Ο 1οZ BροφοZ 80 τ.P. χρησιPοποιεAται σαν αποθ@κη, ενT ο 2οZ 100 τ.P. εAναι κατοικ@σιPοZ. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 50 τ.P. στο ΒουτDρο. ΤιP@: 110.000 ευρT. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ ηPιτελ?Z σπAτι σε οικBπεδο 1.040 τ.P. στον Αγ. ΓεTργιο ΤυPφρηστοD. ΤιP@ ευκαιρAαZ: 28.000 ευρT. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDρια επιπλωP?νη Pεζον?τα 65 τ.P. Pε 2 υ/δ, Pπ2νιο & wc στουZ Γοριαν2δεZ. ΤιP@: 150.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Pια κατοικAα πλ@ρωZ ανακαινισP?νη στη Ν?α ΒAνιανη & Pια κατοικ@σιPη κατοικAα Pε φωZ & νερB στην Παλι2 ΒAνιανη. ΤιP@ συζητ@σιPη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ PεταχειρισP?νη γκαρσονι?ρα Pε πανοραPικ@ θ?α, ατοPικ@ θ?ρPανση – PπBιλερ, βασικ@ επAπλωση, πλησAον πλατεAαZ ΚαρπενησAου. Τηλ. 2310-912350. CρεZ 1-4 P.P. & 6-8 P.P. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 101 τ.P., υπερυψωP?νο, ισBγειο, διαPπερ?Z, Pε 3 υ/δ, Pπ2νιο, wc, αυτBνοPη θ?ρPανση, τζ2κι, πBρτα ασφαλεAαZ, αποθ@κη, 4 PπαλκBνια, κατασκευ@ ‘ 08, στην οδB Καφαντ2ρη & ΜπουκοβαλαAων. ΤιP@: 165.000 ευρT. Τηλ. 6977648375. ΠΛΕΙΤΑI PονοκατοικAα 60 τ.P. στο ΧαλAκι ΤριχωνAδαZ. Τηλ. 2107645058, 6974129654. ΠΛΕΙΤΑI νεBκτιστη, ανεξ2ρτητη, π?τρινη και φιλανδικ@ Pεζον?τα 107 τ.P. υπερπολυτελοDZ κατασκευ@Z Pε 1 στρ?PPα περAπου οικBπεδο Pε εκπληκτικ@ θ?α στο ΒελοDχι 1200P. απB Καρπεν@σι προZ Καλλιθ?α (Μπι2ρα) στη θ?ση «ΜεσοχTρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑI νεBκτιστη, ανεξ2ρτητη, π?τρινη και φιλανδικ@ Pεζον?τα 130 τ.P. υπερπολυτελοDZ κατασκευ@Z Pε 1550 P. οικBπεδο Pε εκπληκτικ@ θ?α στο ΒελοDχι 1200P. απB Καρπεν@σι προZ Καλλιθ?α (Μπι2ρα) στη θ?ση «ΜεσοχTρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑΙ σπAτι 200 τ.P. σε κτ@Pα 5 στρεP., σε κεντρικB σηPεAο, 2’ απB την πBλη του ΚαρπενησAου. ΕνδεAκνυται και για ταβ?ρναεστιατBριο. ΤιP@: 275.000 ευρT. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι?ρα PεταχειρισP?νη, Pε καλοριφ?ρ PπBιλερ και βασικ@ επAπλωση Pε Pεγ2λη θ?α, στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. Τηλ. 2310-912350. 8-10 πP & 3-5 PP. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 100 τ.P. στο Νεοχωρ2κι Pε PBνωση, κεντρικ@ θ?ρPανση, αντισεισPικTν προδιαγραφTν, Pε οικBπεδο 1800 P., Pε οπωροφBρα και καρποφBρα δ?ντρα και κλAPατα. ΤιP@ 65.000 ευρT. Τηλ: 2236031506 κιν. 6976158041. ΠΛΕΙΤΑI ξDλινη PονοκατοικAα (2αρι) Pε 1 στρ. οικBπεδο. ΤιP@: 60.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI PονοκατοικAα 80 τ.P. Pε 2 υ/δ, σε 2

Ν Ε

130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 5.500 τ.P. στο ΠαλιB ΜικρB ΧωριB. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4.000 τ.P. Pε σπAτι παλιB, στο ΚεφαλBβρυσο. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 3.800 τ.P. (κτAζει 200 τ.P.) στο ΑθλητικB Κ?ντρο. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4010 τ.P. στο ΚεφαλBβρυσο. ΤιP@: 120.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 13.000 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 19.000 τ.P. στον ΚBνισκο. ΤιP@: 350.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 7.368 τ.P. στη ΜυρAκη. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 8.000 τ.P. π2νω σε δρBPο προZ τον Αγ. ΝικBλαο. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 5.200 τ.P. στη ΜυρAκη. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 600 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. ΤιP@: 60.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 700 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. ΤιP@: 40.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 510 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 400 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 70.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακB οικBπεδο 625 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 90.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαPπερ?Z οικBπεδο 1.180 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 160.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 200 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 60.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 330 τ.P. στο Μεγ. ΧωριB. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 300 τ.P. στον Π2νω Ξηρι2. ΤιP@: 60.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 572 τ.P. στο ΜουζAλο. ΤιP@: 50.000 ευρT.

ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 2αρι 52 τ.P. στο Καρπεν@σι. ΤιPη: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDργιο ηPιυπBγειο 2αρι 56 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιPη: 70.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο ισBγειο 3αρι 72 τ.P. Pε αποθ@κη 13 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI Pεζον?τα στουZ Γοριαν2δεZ. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 2αρι 61 τ.P. Pε αποθ@κη στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 100.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDρια ηPιυπBγεια γκαρσονι?ρα 42 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 45.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 3αρι 75 τ.P. 2ου ορBφου, Pε τζ2κι & αποθ@κη, στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 140.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDρια ηPιυπBγεια γκαρσονι?ρα 45 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 50.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι 81 τ.P. 2ου ορBφου, Pε τζ2κι και αποθ@κη στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 115.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο ισBγειο 3αρι 76 τ.P. Pε αποθ@κη στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 120.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI πολυτελ@Z Pεζον?τα 119 τ.P. Pε θ?α, αποθ@κη 10 τ.P. στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 210.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI Pεζον?τα 100 τ.P. (3αρι) στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 170.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 3αρι 103 τ.P. 2ου ορBφου, Pε αποθ@κη 10 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 175.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI ισBγειο καινοDριαZ PονοκατοικAαZ 60 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοDρια πολυτελ@ διαPερAσPατα(2αρια3αρια), Pε θ?α, τζ2κι & αποθ@κη. ΠΛΕΙΤΑI καινοDρια πολυτελ@Z Pεζον?τα 80 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι διαP?ρισPα πολυτελεAαZ 87 τ.P., Pε τζ2κι, στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 126.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικAα 150 τ.P. σε οικBπεδο 350 τ.P., στο ΝBστιPο. τιP@: 220.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI παλι2 2οροφη οικAα 120 τ.P. στο ΠαλιB ΜικρB ΧωριB. τιP@: 115.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικB (π?τρινη αυτBνοPη PονοκατοικAα) 100 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 180.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικ2 (π?τρινη αυτBνοPη PονοκατοικAα) 65 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 120.000 ευρT. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικAεZ σε ΒAνιανη, ΓρανAτσα, "2φνη, Αγ. Τρι2δα, Βρ2χα. ΠΛΕΙΤΑI 1οZ BροφοZ PονοκατοικAαZ 95 τ.P. στον Π2νω Ξηρι2. ΤιP@: 100.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αποθ@κη σε οικBπεδο 160 τ.P. στον Ξηρι2. Κατ2λληλοZ χTροZ για επαγγελPατικ@ στ?γη. ΤιP@: 35.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI βAλα στο ΚεφαλBβρυσο. ΤιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη οικAα στον Προφ@τη ΗλAα. τιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI παλι2 οικAα στην πλατεAα του ΠαλιοD ΜικροD ΧωριοD. ΠΛΕΙΤΑI π?τρινο σπAτι στη ΓρανAτσα. ΤιP@: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικAα 70 τ.P. σε οικBπεδο 470 τ.P. στο ΜικρB ΧωριB. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI 3οροφη οικAα κοντ2 στο ΚολυPβητ@ριο. πωλεAται και ο κ2θε BροφοZ ξεχωριστ2. ΠΛΕΙΤΑI παλι2 οικAα σε οικBπεδο 240 τ.P. στο

υτ αν ικ ά

ΠΛΕΙΤΑΙ ισBγειο διαP?ρισPα 89 τ.P.. ΤιP@: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ α?ραZ (κτAζει 128 τ.P.). ΤιP@: 35.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ ξDλινο σπAτι 87 τ.P. σε οικBπεδο 1 στρ. ΤιP@: 160.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 73 τ.P. 2ου ορBφου. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ ισBγειο διαPπερ?Z διαP?ρισPα 65 τ.P. ΤιP@: 55.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαPπερ?Z διαP?ρισPα 65 τ.P. 1ου ορBφου. ΤιP@: 65.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ ισBγειο καινοDριο διαP?ρισPα 72 τ.P. Pε αποθ@κη. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDριο διαP?ρισPα 102 τ.P., 2ου ορBφου, Pε αποθ@κη. ΤιP@: 165.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDριο ισBγειο διαP?ρισPα 75 τ.P. ΤιP@: 110.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 103 τ.P. 1ου ορBφου. ΤιP@: 170.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 59 τ.P. στο κ?ντρο. ΤιP@: 65.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 56 τ.P. σε οικBπεδο 435 τ.P. στο Ν?ο ΜικρB ΧωριB. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι2 PονοκατοικAα 90 + 90 τ.P. σε οικBπεδο 375 τ.P. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα σε 1 στρ. οικBπεδο, στο ΚλαυσA. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ π?τρινη ανακαινισP?νη PονοκατοικAα στο ΚλαυσA. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 100 τ.P. σε 1 στρ. οικBπεδο, στη ΜαυροP2τα. ΤιP@: 30.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα στον Ξηρι2. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι2 PονοκατοικAα 80 + 80 τ.P. σε οικBπεδο 250 τ.P. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι2 PονοκατοικAα σε οικBπεδο 1500 τ.P. στο ΒουτDρο. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 5.800 τ.P. στον δρBPο ΠρουσοD. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4.100 τ.P. προZ Καλιθ?α. ΤιP@:

ενταγP?νο στο κτηPατολBγιο, Pε πολD καλ@ θ?α, Pετρητ@, διαPπερ?Z, Pε πρBσοψη σε δυο δρBPουZ. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ@Pα 7.368 τ.P. στη θ?ση «Αι Λι2Z», στη ΜυρAκη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 2ρτιο και οικοδοP@σιPο επA τηZ οδοD Ι. ΓαλανοD 5, στη Λαγκαδι2. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ ΕλαιοπερAβολα 50 δ?ντρα, 2 αγροτεP2χια 3.500 τ.P. και 2.500 τ.P. αντAστοιχα στη θ?ση ΛΙΒΑΝΙ ΒAνιανηZ, Pε 2 εισBδουZ και ιδιωτικB δρBPο, περιφραγP?να Pε αυτBPατο πBτισPα, καρυδι?Z και αPυγδαλι?Z. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 2.539 τ.P. εφαπτBPενο στο δρBPο Pε 2Pεση δυνατBτητα για φωZ, νερB και τηλ?φωνο, στον οικισPB Πλ2τανοZ στην Καστανι2 ΕυρυτανAαZ. ΟικοδοP@σιPα 400 τ.P. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 212 τ.P. Pε συντελεστ@ δBPησηZ 08 & συντ. κ2λυψηZ 50% στην περιοχ@ τηZ Πειραϊκ@Z –Πατραϊκ@Z (Πλατανι2). ΤιP@: 45.000 ευρT. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4 στρ. στη θ?ση «"εσπBτη» στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 6 στρ. Pε ρεDPα & νερB, στη θ?ση Σκληθιρι2Z. Τηλ. 6977809007.

Α

2237080901

Ε

υρ

Οικ πεδα

Καρπεν@σι. ΠΛΕΙΤΑI οικAα Pε οικBπεδο 370 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI π?τρινα εξοχικ2 97 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 170.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI λιθBκτιστη οικAα Pε οικBπεδο στον ;γιο ΝικBλαο. ΤιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI οικAα δεκαετAαZ 85 τ.P. Pε τζ2κι & θ?α στην ΧρDσω. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI ψησταρι2 στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΠΛΕΙΤΑI επιχεAρηση στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου (ουζερA-ταβ?ρνα). ΠΛΕΙΤΑI ισBγειο κατ2στηPα 120 τ.P. Pε υπBγειο 120 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΤιP@: 240.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 3.000 τ.P., τα 1750 τ.P. εντBZ οικισPοD, στο ΝBστιPο .ΤιP@: 110.000 ευρT. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικBπεδα 360 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2. ΤιP@: 70.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 4.300 τ.P. κοντ2 στο αθλητικB κ?ντρο. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 1.000 τ.P. στουZ Γοριαν2δεZ. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 4.200 τ.P. στον δρBPο Καρπεν@σιΜεγ2λο ΧωριB. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 6.500 τ.P. στουZ Γοριαν2δεZ. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 4.108 τ.P. στα ΑPπ?λια ΒουτDρου. ΤιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 404 τ.P. στη ΒAνιανη. ΤιP@: 10.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 435 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2, Pε θ?α. ΤιP@: 90.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 2.500 τ.P. στον δρBPο Καρπεν@σιΜεγ. ΧωριB. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο πλησAον Πειραϊκ@Z Πατραϊκ@Z. ΤιP@: 45.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 214 τ.P. πλησAον Πειραϊκ@Z Πατραϊκ@Z. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 300 τ.P. στον Π2νω Ξηρι2. ΤιP@: 65.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 600 τ.P. στουZ ΜDλουZ. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 400 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 400 τ.P. στο Ν?ο "ερP2τι. ΤιP@: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 1.500 τ.P. στη ΜεσοχTρα. ΤιP@: 30.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 20.000 τ.P. στον Ξηρι2. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 12.000 τ.P. στη ΛυκBβρυση. ΤιP@: 100.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 9.000 τ.P. πλησAον ξενοδοχεAου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 5.000 τ.P. στην ΜυρAκη (Αϊ Λι2Z). ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 4.500 τ.P. στην ΜυρAκη. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 10.000 τ.P. Pε πανοραPικ@ θ?α στην Μπι2ρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 5.500 τ.P. στην ΜεσοχTρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 12.000 τ.P. στην διασταDρωση προZ ΝBστιPο. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεP2χια 1500 τ.P., 2.500 τ.P., 3500 τ.P., 5.500 τ.P. στο ΚεφαλBβρυσο.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ Pεζον?τα 110 τ.P Pε πανοραPικ@ θ?α στη ΜυρAκη σε 1000 τ.P. οικBπεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ π?τρινη κατοικAα Pεζον?τα 150 τ.P., 2ριστη κατασκευ@, σε 1200 τ.P οικBπεδο, στο ΝBστιPο, στην πλατεAα του χωριοD. ΠΛΕΙΤΑΙ Pεζον?τα 170 τ.P. σε 900 τ.P. οικBπεδο στο ΚλαυσA. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 2000 τ.P. οικοδοP@σιPο, στουZ Γοριαν2δεZ, κοντ2 στην Αγ. Κυριακ@. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 1100 τ.P. στο ΚλαυσA, Pε 2δεια οικοδοP@Z 140 τ.P. και BλεZ τιZ παροχ?Z. ΤιP@: 80000 ευρT.

στρ. οικBπεδο. ΤιP@: 120.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI καλοδιατηρηP?νη PονοκατοικAα 80 τ.P. σε οικBπεδο 250 τ.P., στην Αγ. Παρασκευ@. ΤιP@: 70.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDρια 3οροφη οικAα, πλ@ρωZ επιπλωP?νη, Pε κοινBχρηστο χTρο, 3 αποθ@κεZ & γκαρ2ζ κοντ2 στην πλατεAα, λBγω αποχTρησηZ. ΜBνο σοβαρ?Z προτ2σειZ. Τηλ. 2237022452, 6979567076. ΠΛΕΙΤΑI διTροφη ηPιτελ@Z οικAα 94 τ.P. κ2θε BροφοZ και ισBγειο 45 τ.P., ΑPοργοD και Ν2ξου, στον Ξηρι2. Τηλ: 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα σε 2ριστη κατ2σταση Pε 2 δωP2τια & κουζAνα, στην οδB ΚολοκοτρTνη 4. Τηλ. 2237023910. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαP?ρισPα 94 τ.P. 1ου ορBφου, τρAφατσο, Pε αυτBνοPη θ?ρPανση στην οδB Μ. ΜερκοDρη & ΜυκBνου γωνAα. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI 2Bρωφη π?τρινη κατοικAα 182 τ.P., διατηρητ?α, εντBZ οικισPοD σε κεντρικB σηPεAο στο Μεγ. ΧωριB & ισBγεια π?τρινη αποθ@κη 45,92 τ.P. "ικαAωPα υπολ. "BPησηZ σε οικBπεδο 425 τ.P. ΤιP@: 400.00σ0 ευρT. Τηλ. 6944505045. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDρια PονοκατοικAα 70 τ.P. Pε 2 υπνοδωP2τια, σοφAτα, τζ2κι, αυτBνοPη θ?ρPανση σε οικBπεδο 500 τ.P. ΤιP@ 150.000 ευρT. Τηλ. 6974636478. ΠΛΕΙΤΑΙ εξ’ ολοκλ@ρου 3οροφη πολυκατοικAα, εAτε ενοικι2ζονται δDο 32ρια & PAα γκαρσονι?ρα. Τηλ. 2237023906. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικAα 120 τ.P. εντBZ οικοπ?δου στην οδB ΗφαAστου 5, στο Καρπεν@σι.

ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 350 τ.P. Pε παλι2 π?τρινη κατοικAα 100 τ.P., στουZ Κορυσχ2δεZ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 820 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο, στο κ?ντρο του χωριοD, βλ?πει σε 2 δρBPουZ. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαP?ρισPα 64 τ.P. 1ου ορBφου, στην οδB ΖηνοποDλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 400 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 4100 τ.P. στον επαρχιακB δρBPο ΚαρπενησAου –ΠρουσοD. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικBπεδα -διαPερAσPατα -PονοκατοικAεZ στη ΛαPAα.

Τηλ. 6978116090. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη π?τρινη PονοκατοικAα 150 τ.P. στο ΝBστιPο. ;ριστη κατασκευ@, Pε 3 Υ/", σε 1200 τ.P. οικBπεδο στο κ?ντρο του χωριοD. ΜεσιτικB γραφεAο "ιαPαντBπουλοZ Κων/νοZ. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI 2αρι διαP?ρισPα 52 τ.P., 5 ετTν, σε 2ριστη κατ2σταση. ΜεσιτικB γραφεAο Κων/νοZ "ιαPαντBπουλοZ. Τηλ. 6932539755. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 5 ισBγειεZ κατοικAεZ 40 τ.P. ?καστη σε 5 στρεP. κατ2λληλεZ και για ταβ?ρνα, επA του δρBPου. ΤιP@: 360.000 ευρT. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑI διαP?ρισPα 2ου ορBφου, 85 τ.P. Pε αποθ@κη 8,5 τ.P., στην οδB Γ. ΚονδDλη 5-7. Τηλ. 2105027671, 2108047108. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι διαP?ρισPα 60 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου Pε 2 υπνοδωP2τια, ενιαAοZ χTροZ σαλBνι-κουζAνα, τζ2κι, αποθ@κη στο υπBγειο 5 τ.P., π2ρκινγκ σε κλειστB γκαρ2ζ. ΤιP@:108.000 ευρT (συζητ@σιPη). Τηλ. 6977453604. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικAεZ 80 τ.P. και 120 τ.P. αντAστοιχα σε οικBπεδο 5 στρεP., κοντ2 στο ποτ2Pι, Pε θ?α, 3 υπνοδωP2τια, 2 Pπ2νια, επιπλωP?νεZ, εντοιχιζBPενεZ συσκευ?Z, τζακοDζι, BBQ, τζ2κι και πολλ2 δ?ντρα. ΤιP@: 360.000 ευρT (χωριστ2). Τηλ. 6907088196, 6974811404. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικAα, στο ΚαινοDριο ΛοκρAδοZ. Ο 1οZ BροφοZ 80 τ.P. χρησιPοποιεAται σαν αποθ@κη ενT ο 2οZ 100 τ.P. εAναι κατοικ@σιPοZ. ΥπεDθυνοZ κ. Ιω2ννηZ ΒασιλεAου. Τηλ. 6972378537.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετYρτη 30 Μαρτiου 2011 / Σελiδα 27

τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση κοντY στην πλατεiα. Τηλ. 6936569498. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα 50 τ.x. xε τζYκι στον Προφhτη Ηλiα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο 2αρι 53 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση κοντY στη φοιτητικh εστiα, στη Λαxiα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.x. επιπλωxgνο xε αυτjνοxη θgρxανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Αθ. Καρπενησι|τη, απgναντι απj το 4ο Hηx. Σχολεiο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δlο 2αρια xε αυτjνοxη θgρxανση, στην οδj Ηφαiστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο xε αυτjνοxη θgρxανση, χωρi‚ κοινjχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246.

υρ

Ε

ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΕΙΤΑΙ εξοπλισxj‚ πανηγυρι|ν (τραπgζια, καρgκλε‚, 2 φορτηγY ψυγεiα, ψυγεiακαταψlκτε‚, 1 φορτηγj xεταφορY‚). Τηλ. 6972772154. ΠΛΕΙΤΑI ταβgρνα πλhρω‚ εξοπλισxgνη, στον Προυσj. Hηx. Αναγνωστjπουλο‚. Τηλ. 6936884744, 2237080198. ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για αντιπαροχh οικjπεδο 4000 τ.x., εκτj‚ σχεδiου, επικλινg‚, αxφιθεατρικj, Yρτιο & οικοδοxhσιxο, xε απgραντη θgα, επi του‚ δρjxου ΜεσαxπελιY‚ – ΚορυσχYδων (Χοlxα) ανYxεσα σε ξεν|νε‚ & πολυτελεi‚ οικiε‚. Τηλ. 6932708713 ΠΛΕΙΤΑΙ xεζεδοπωλεiο εν λειτουργiα στο κgντρο τη‚ πjλη‚. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ πλhρη‚ εξοπλισxj‚ ταβgρνα‚ σε Yριστη κατYσταση. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ τριφlλλι & Yχυρο. Τηλ. 6932396375. ΠΛΕΙΤΑΙ κοxxωτhριο xε xεγYλο πελατολjγιο για προσωπικοl‚ λjγου‚. Τηλ. 6977267285. ΠΛΕΙΤΑΙ σταβλαχυρ|να‚ (καλlβα) στον ΞηριY. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑΙ βοηθητικj‚ χ|ρο‚ xε αποθhκη στον Πρ. Ηλiα. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑI επιχεiρηση ταβgρνα-xπαρ εν λειτουργiα, xε βερYντε‚ & θgα, gναντι Νοσοκοxεiου, λjγω συνταξιοδjτηση‚. Τηλ. 2237025773, 6972316897. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισjγειο‚ επαγγελxατικj‚ χ|ρο‚ 120 τ.x., στον ΚYτω ΞηριY (Περιοχh Θεοτjκου). Τηλ. 6977637347. cxπειρη κοπgλα, xε αγYπη για τα παιδιY, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φlλαξη παιδι|ν. Τηλ. 6978517992. Πτυχιοlχο‚ Παιδαγωγικοl Τxhxατο‚ Hηxοτικh‚ Εκπαiδευση‚ Αθην|ν ΠΑΡΑΙΕΙ xαθhxατα σε παιδιY δηxοτικοl. Τηλ. 6981776955. ΠΛΟΥΝΤΑΙ h ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ξεν|νε‚ στα ΦιδYκια. 12 δωxYτια, καφετgρια, ταβgρνα. Τηλ. 6944427070. 2237023380. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ gνα 2αρι & gνα 4αρι xε αυτjνοxη θgρxανση κοντY στο 2ο Hηx. Σχολεiο. Τηλ. 6982999433. ΠΛΕΙΤΑΙ επιχεiρηση στην οδj Ζηνοποlλου λjγω συνταξιοδjτηση‚. Τηλ. 2237023430, 6974114548. ΠΛΕΙΤΑΙ κατYστηxα 160 τ.x. στην πρ|ην HΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατYστηxα δiπλα στο ΙΚΑ, σε τιxh ευκαιρiα‚. Τηλ. 6989957988. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστhxατα 250 τ.x. το καθgνα h 1 κατYστηxα 500 τ.x. στην πρ|ην HΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο ξεν|να‚ «Το ΚYλλιον» στο Κλαυσi, xε ευρlτερη αξιοποiηση τη‚ επιχεiρηση‚. Τηλ. 6939048106. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισjγειο κτhριο 96 τ.x. και lψου‚ 4x. στον Προφhτη Ηλiα (ΞηριY‚) πYνω απj την καφετgρια «bκρον». ΚατYλληλο για γραφεiα, ιατρεiα & κYθε εxπορικh επιχεiρηση. Ο χ|ρο‚ διατiθεται ενιαiο‚ h για στgγαση 2 καταστηxYτων, xε προοπτικh αποθηκευτικοl χ|ρου (πατYρι) και Yνετο πYρκινγκ. Τηλ. 6972217586, 6978225104. ΠΛΕΙΤΑI επιχεiρηση εν λειτουργiα – πιτσαρiα, xε καλg‚ προοπτικg‚. Μjνο σοβαρg‚ προτYσει‚. Τηλ. 6944508784. ΠΑΡΑΙΟΝΤΑΙ ιδιαiτερα xαθhxατα Μαθηxατικ|ν σε xαθητg‚ Γυxνασiου – Λυκεiου και xετεξεταστgου‚ απj απjφοιτο του Πανεπιστηxiου Αθην|ν. Τιxg‚ λογικg‚. Τηλ. 6981283921.

Α

Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα xε θgα την πλατεiα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xεγYλη επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 42 τ.x. σε καινοlρια πολυκατοικiα, κYτω απj το Νοσοκοxεiο. Τιxh: 220 ευρ|. Τηλ. 2231026326, 6970154430, 6982638721. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορjφου, γωνιακj, ηxιεπιπλωxgνο, πYνω απj την ΤρYπεζα Πειραι|‚. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο 2αρι 56 τ.x. Τηλ. 2237024994, 6977532793. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση στον ΞηριY. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιgρα 32 τ.x. ρετιρg, xε xεγYλη βερYντα & θgα, πλησiον xετρj Πανjρxου, στου‚ Αxπελjκηπου‚. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlρια επιπλωxgνη γκαρσονιgρα κοντY στον Βερjπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο xε αυτjνοxη θgρxανση, δiπλα στο 2ο Hηx. Σχολεiο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρg 55 τ.x στην οδj Σακαλh 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 30 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Ρ. Φεραiου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα 30 τ.x. στην οδj Παπακυριαζh 4, στη Λαxiα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαxπερg‚ xε αυτjνοxη θgρxανση & ελYχιστα κοινjχρηστα, στην bνω Κυψgλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xεγYλη γκαρσονιgρα 4 ου ορjφου σε οικογενειακh πολυκατοικiα στην Κυψgλη. Ο ιδιοκτhτη‚ εiναι Καρπενησι|τη‚ και θα προτιxηθοlν ΕυρυτYνε‚. Τηλ. 6972455896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.x., 2ου ορjφου, πλhρω‚ επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση, στην οδj Αθ. Καρπενησι|τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 30 τ.x. xε ανεξYρτητη εiσοδο, βερYντα, αυτjνοxη θgρxανση & θgα, στον ΚYτω ΞηριY. Τιxh: 170 ευρ|. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι xε αυτjνοxη θgρxανση & τζYκι, στον ΞηριY. Τηλ. 6977952633. 2102824245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαxgρισxα 100 τ.x. xε 2 υ/δ στην οδj Μεγ. ΑλεξYνδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοlριο, κεντρικj, επιπλωxgνο, xε τζYκι & αυτjνοxη θgρxανση. ΕνοικιYζεται & για σεζjν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισjγειο επιπλωxgνο 2αρι 55 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση & τζYκι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.x. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 40 τ.x. 2ου ορjφου, σε καινοlρια πολυκατοικiα, xε 2 βερYντε‚, αυτjνοxη θgρxανση, ευρlχωρη αποθhκη στο υπjγειο, υπαiθριο πYρκινγκ & θgα, στην οδj Μεγ. ΑλεξYνδρου & Αντιγjνη‚, 300x. πYνω απj την πλατεiα. Τιxh: 230 ευρ|. Τηλ. 2421057486, 6939797630. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πgτρινη επιπλωxgνη xονοκατοικiα 85 τ.x. xε κhπο, στο Μικρj Χωριj. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xεγYλη, καινοlρια, επιπλωxgνη γκαρσονιgρα, χωρi‚ κοινjχρηστα, στη ΛαγκαδιY. Τιxh: 200 ευρ|. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlριο 4αρι ρετιρg, διαxπερg‚, xε αυτjνοxη θgρxανση και τζYκι. Τηλ. 2237021061, 6979117800-801. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισjγεια οικiα 50 τ.x. στο ΜεγYλο Χωριj. κ. bννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα στην οδj Κατσαντ|νη 4. Τιxh προσιτh. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 47 τ.x. σε ισjγειο xονοκατοικiα‚ που βλgπει σε αυλh, στην οδj Αθ. Καρπενησι|τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση, στην οδj Αφροδiτη‚ 11, απgναντι απj τη στεγασxgνη λαϊκh αγορY. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοlρια διαxερiσxατα 75 τ.x. gκαστο, xε τζYκι. Το gνα 2ου jροφο, επιπλωxgνο xε ψυγεiο και κουζiνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.x. περiπου πλhρω‚ επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση στο 1ο Hηx. Σχολεiο, κοντY στο ΤΕΙ, στην οδj ΚαφαντYρη & ΝικολYου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlρια γκαρσονιgρα 30 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση κοντY στο κgντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαxgρισxα 68 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Κολοκοτρ|νη 3. Τηλ. 2104674840, 6977635733, 6937972355. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlριο 2αρι διαxgρισxα xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj ΠYτxου 16 στον ΚYτω ΞηριY. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι xε αυτjνοxη θgρxανση, πλhρω‚ επιπλωxgνο, xε τζYκι και πYρκινγκ σε νεjκτιστη πολυκατοικiα, στην οδj Χρ. ΚατσYxπα 4, στο δρjxο του Γηροκοxεiου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.x. επιπλωxgνο και xη, στο κgντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlργιο πολυτελg‚ studio, πλhρω‚ επιπλωxgνο – εξοπλισxgνο, χωρi‚ κοινjχρηστα, σε κεντρικj σηxεiο τη‚ πjλη‚. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα 36 τ.x. πλhρω‚ εξοπλισxgνη, πλησiον δικαστηρiων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 40

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗ ΤΕ" ΤΑΙ Yτοxο, το οποiο να διαxgνει στη Λαxiα, αλλY να εργYζεται στο Καρπενhσι, για την κοινh καθηxερινh xεταφορY xε στjχο την εξ ηxισεiα‚ δαπYνη στα gξοδα ταξιδιοl. Τηλ. 6942482261. Πτυχιοlχο‚ xε φροντιστηριακh εxπειρiα & πειθαρχiα ΠΑΡΑΙΕΙ xαθhxατα σε xαθητg‚ Hηxοτικοl & Γυxνασiου θεωρητικh‚ κατεlθυνση‚. Τιxg‚ προσιτg‚. Τηλ. 6981657134. ΖΗ Τ εργασiα για κουζiνα, εντj‚ πjλη‚. Τηλ. 6976088244. Θgλετε να κερδiσετε χρjνο & χρhxα; ΑΝΑΛΑΜΒΑΝ την καταxgτρηση των αποδεiξε|ν σα‚ για την Εφορiα. Τηλ. 6974905365. Κυρiα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεlθυνα την φροντiδα ηλικιωxgνων & παιδι|ν. Τηλ. 6973532467. ΖΗ Τ εργασiα ω‚ xπgιxπι σiτερ. Μjνο πρωινg‚ |ρε‚, εκτj‚ ΣαββYτου & Κυριακh‚. Με εxπειρiα. Τηλ. 6980069760. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθαρiστρια στη Hοxνiστα. Εξαιρετικg‚ αποδοχg‚, ΙΚΑ, διαxονh, διατροφh, xεταφορY. Τηλ. 2237092201, 6973999751. Η Hygiene Service ΖΗ ΤΑ να προσλYβει πωλητg‚/τριε‚. Τηλ. 2441072373, 6947439797. Η εισαγωγικh ESPRESSO ΖΗ ΤΑ αντιπρjσωπο για jλο τον νοxj. Μjνο σοβαρg‚ προτYσει‚. Τηλ. 6946505646. ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργYτη‚ για την AEGEAN POWER (π|ληση ηλεκτρικοl ρεlxατο‚). Τηλ. 2231027463, 2231045383. Mπg ι xπι σi τερ - κυρiα xε xεγYλη εxπειρiα και παιδαγωγικg‚ γν|σει‚ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φlλαξη παιδι|ν απογευxατινg‚ και βραδινg‚ |ρε‚ τα Σαββατοκlριακα και τι‚ γιορτg‚. τηλ. 6973586709. Χειριστh‚ ανυψωτικ|ν xηχανηxYτων xε δiπλωxα ΖΗΤΑ ανYλογη εργασiα. Τηλ. 6909235541. ΑποθηκYριο‚ χειριστh‚ κλαρκ xε προϋπηρεσiα ΖΗ ΤΑ ανYλογη εργασiα. Τηλ. 6977691117. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ συνεργYτε‚ για στελgχωση ασφαλιστικοl γραφεiου στο Καρπενhσι. Τηλ. 2237025902. kρε‚ 9.00-2.00. Κυρiα απj Βουλγαρiα xε πεiρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντiδα ηλικιωxgνων, jχι εσωτερικh, φlλαξη παιδι|ν, καθαριjτητα σπιτι|ν h ξενοδοχεiων, σιδgρωxα. Τηλ. 6942404448. Κυρiα απj Βουλγαρiα xε πεiρα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντiδα ηλικιωxgνων, αρρ|στων, κατYκοιτων, επiση‚, καθαριjτητα σπιτιοl, σιδgρωxα, φlλαξη παιδι|ν κYθε ηλικiα‚, σαν εσωτερικh. Τηλ. 6992531891, 2105225317. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθηγhτρια αγγλικ|ν για εργασiα σε φροντιστhριο. Τηλ. 2237025985, 6978896122. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ xοδiστρα για xjνιxη εργασiα στο Καρπενhσι. Πρωινg‚ |ρε‚. Τηλ. 6946943719. Γυναiκα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φlλαξη ηλικιωxgνων. Τηλ. 6993749690. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σερβιτjρο‚ για εστιατjριο – ψησταριY. Τηλ. 6974302989. ΖΗΤΕ"ΤΑΙ κυρiα για φροντiδα ηλικιωxgνου. Τηλ. 6948599446. Απjφοιτη ΙΕΚ στελεχ|ν επιχειρhσεων, κYτοχο‚ ECDL, γν|στη‚ αγγλικ|ν, xε προϋπηρεσiα ΖΗ ΤΑ εργασiα πλhρου‚ απασχjληση‚ ω‚ υπYλληλο‚ γραφεiου. Τηλ. 6983153403. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Yτοxο xε γν|σει‚ αγγλικ|ν & Η/Υ να εργαστεi σε τουριστικj γραφεiο. Θα προτιxηθοlν Yτοxα xε εxπειρiα στο τουριστικj αντικεixενο. Τηλ. 2237080150, 6945396808. ΖΗ Τ εργασiα ω‚ οικιακh βοηθj‚. Τηλ. 6988331660. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρiα για τη φlλαξη ηλικιωxgνου, στο Μικρj Χωριj Ευρυτανiα‚. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ εργασiα ω‚ xπgιxπι σiτερ. Τηλ. 6937812252. Κυρiα ΖΗ ΤΑ εργασiα για τη φροντiδα παιδι|ν h ηλικιωxgνων. Τηλ. 6937812252. Ελληνiδα κυρiα 45 ετ|ν ΖΗ ΤΑ εργασiα. Πρjθυxη και για φlλαξη –συντροφιY ηλικιωxgνων ατjxων ω‚ εξωτερικh. Τηλ. 6982809196. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρiα για φlλαξη ηλικιωxgνου ατjxου στο Μικρj Χωριj Ευρυτανiα‚. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ εργασiα ω‚ xπεixπι σiτερ για παιδιY ηλικiα‚ 2-7 ετ|ν. Τηλ. 6970874850. ΖΗ Τ εργασiα για φροντiδα ηλικιωxgνων ατjxων h ω‚ οικιακh βοηθj‚. Τηλ. 6979300585. ΖΗ ΤΕ" ΤΑΙ οικιακh βοηθj‚ για να φροντiζει ηλικιωxgνη κυρiα 3 ηxgρε‚ την εβδοxYδα στην περιο χh Νg ο Hερ xY τι Μι κροl Χω ριοl. Τη λg φω να επικοινωνiα‚: 6945644703, 2237041564. Ξε νο δο χεi ο 5 α στg ρων στο Καρ πε νh σι ΖΗ ΤΑ για την στελgχωση τxhxατο‚ Spa φυσιοθεραπευτg‚ / τριε‚, κοxxωτg‚ τριε‚, αισθητικοl‚, Yτοxα για xα νι κιοlρ και πε ντι κιοlρ και Y το xα για την ρε σε ψιjν. Πληροφορiε‚ στο Τηλ. 6938826965. ΖΗΤΕΙΤΑΙ καxαριgρα για τον παραδοσιακj ξεν| να στα Φι δY κια. Υ πεl θυ νο‚ κ. Φ| τη‚ Τηλ. 2237023380, 6944427070. ΖΗ Τ εργασiα ω‚ xπgιxπι σiτερ εντj‚ νοxοl Ευρυτανiα‚.τηλ: 2237022184. ΖΗ Τ ερ γα σi α πα ντj‚ τl που τηλ: 6973984988.

υτ αν ικ ά

ΠΛΕΙΤΑΙ Fiat Panda 1250cc, xοντgλο 11/05, 50.000 χλx, χρ|xατο‚ λαχανi. Τιxh: 5.000 ευρ|. Τηλ. 2237025612, 6978590696. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακYριστο, full extra. Τιxh: 5.800 ευρ|. Τηλ. 6979223694. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, xοντgλο 2002 xε 75000km. Hιαθgτει κλιxατισxj, υδραυλικj τιxjνι, υπολογιστh ταξιδιοl, ηλεκτρικY παρYθυρα εxπρj‚, συναγερxj. Πρjσφατο xεγYλο servis και καινοlργια λYστιχα. Τιxh 3500 ευρ|. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, xοντgλο ‘98, 110.000 χλx, σε αρiστη κατYσταση, xε ηλ. παρYθυρα & καθρgφτε‚, A/C, συναγερxj, immobilizer. Hεκτj‚ κYθε gλεγχο‚. Τιxh: 6.000 ευρ| xετρητY. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρYσινο, xε 54.000 χλx. Τιxh: 2.900 ευρ|. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, xοντgλο ’93, 188.000 χλx, χρ|xα λευκj. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρi‚ τεκxhριο, 78.000 χλx., xοντgλο 2003, σε Yριστη κατYσταση, φυλYσσεται σε γκαρYζ. Hεκτj‚ κYθε gλεγχο‚. Τιxh: 14.500 ευρ|. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, xε σχYρε‚ οροφh‚, προβολεi‚ οxiχλη‚, συναγερxj, Air Condition, υδραυλικj τιxjνι, ρYδιο CD MP3, σε Yριστη κατYσταση. Τιxh 6.500 ευρ|. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑΙ κλοlβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, xε κεντρικj κλεiδωxα, σκYρε‚ φjρτωση‚, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιxh: 9.500 ευρ|. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, xοντgλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκiνητο DAIHATSU SARAH 4x4, 1300cc, xοντgλο ’91, χρ|xατο‚ xπλε, σε καλh κατYσταση. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, xοντgλο 2000 & χρ|xατο‚ xπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 xοντgλο ’93, βενζινοκiνητο, καταλυτικj xε καινοlρια λYστιχα και αxορτισgρ. Αλλαγh και xε xικροxεσαiο ΙΧ επιβατικj xοντgλο 2001 και νεjτερο. Τιxh: 4.000 ευρ|, συζητhσιxη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε Yριστη κατYσταση xε δερxYτινα καθiσxατα, κοτσαδjρο, ηλιοροφh. Τιxh: 14.000 ευρ|. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, xοντgλο ’99. bδεια για αγροτικj- επαγγελxατικj. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 xYρκα‚ MAZDA TRIBUTE 2000cc, xοντgλο 2003, χρ|xατο‚ xπλε, ατρακYριστο, xε ζαντολYστιχα, ηλιοροφh, δερxYτινα καθiσxατα, pull bar, σχYρα σκι, mp3 player, ηχοσhστηxα, full extra, xε 100.000 χλx. Hεκτj‚ κYθε gλεγχο‚. Τιxh ευκαιρiα‚: 10.500 ευρ|. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο Renault Laguna 1600cc, xοντgλο 2001, χρ|xατο‚ ασηxi πgρλα, 78.000 χλx., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτικj MITSUBISHI L200, 4x4, πολλY extra σε πολl καλh κατYσταση. Τιxh συζητhσιxη. Τηλ. 6974466781. ΠΛΕΙΤΑΙ TOYOTA STARLET 1000cc, xοντgλο ’90. Τιxh: 1.500 ευρ|. Τηλ. 6945701452. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκiνητο Nissan Primera 1600cc, xοντgλο ’98, σε Yριστη κατYσταση, προστατευxgνο σε γκαρYζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, xοντgλο ’98, ατρακYριστο. Hεκτj‚ κYθε gλεγχο‚. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αxεταχεiριστη xηχανh –γουροlνα xYρκα‚ Kawasaki, xοντgλο 2005, σε πολl καλh τιxh. Τηλ. 6932814909. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκiνητο PAJERO PANIN 1800cc, xε ζYντε‚ αλουxινiου, χρ|xατο‚ ασηxi, σε Yριστη κατYσταση. Τηλ. 2237024564. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο MITSUBISHI CARISMA 1600cc, xοντgλο 2000, 150.000 χιλ., Τηλ. 6947840657 ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο HYUDAI ACCENT 1400cc, xοντgλο 2002, full extra, xε air condition. Τιxh: 3.200 ευρ|. Τηλ. 6978720243. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκiνητο xYρκα‚ SUZUKI SAMURAI, cabrio, 1800cc, xοντgλο 2000, xε 70.000 χλx., σε Yριστη κατYσταση. Τιxh: 5:000 ευρ|. Τηλ. 6972288467. ΠΛΕΙΤΑI xηχανYκι GILLERA 125cc. Τιxh: 1000 ευρ|. Τηλ. 6982402918. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1300cc, xοντgλο 12/F93. Τιxh: 1100 ευρ|. Τηλ. 6982402918. ΠΛΕΙΤΑI xηχανh KTM SMC 660cc, super motard, xοντgλο 2004, σε πολl καλh κατYσταση, αλισογρYναζα καινοlρια, εξYτxιση akrapovic. Τηλ. 6948561131. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο xYρκα‚ AUDI S3 xοντgλο 2002xε full extra. Τηλ. 6943904400. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο xYρκα‚ RENAULT CLIO WILLIAMS xοντgλο 1991, χρ|xα κiτρινο, xε roll bar και δυο xοτgρ. Τηλ. 6982924817. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο xYρκα‚ OPEL CORSA A, xε xοτgρ CALIBRA, 2000 κυβ., xε roll bar και ανYρτηση. Χωρi‚ χαρτιY. Τηλ. 6942768376. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο xYρκα‚ OPEL CADETT GTE xε καρjτσα και roll bar. Με h χωρi‚ χαρτιY. Τηλ. 6942768376. ΠΛΕΙΤΑΙ xοτοσυκλgτα xYρκα‚ APRILIA 650c.c. Τιxh: 1.700 ευρ| και xε χρηxατοδjτηση. Τηλ. 6972740496. ΠΛΕΙΤΑΙ σασxYν και βοηθητικh για VITARA 1600. Τιxh 250 ευρ|. Τηλ. 6972740496. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκiνητο xYρκα‚ ΤΟΥΟΤΑ RAV 4 SOL, 2000cc., 150hp, χρ|xα κυπαρισσi, ατρακYριστο, xε ηλιοροφh, σκαλοπYτια, ζYντε‚ αλουxινiου, DVD PLAYER xε οθjνη 7’’, OLD MAN EMU ανYρτηση. Hεκτj‚ οποιοσδhποτε gλεγχο‚. Τιxh: 15.000 ευρ|. Τηλ. 6948115359. ΠΛΕΙΤΑI φορτηγYκι πετρελαiου 2400 κυβικY, xοντgλο 96. Τηλ. 6977755814. ΠΛΕΙΤΑI xηχανh CBR 400cc ccero RR ατρακYριστη, σε πολl καλh κατYσταση, xε συναγερxj, επιπλgον σlστηxα ψlξη‚ και καινοlρια xπαταρiα. Πληρωxgνα τgλη κυκλοφορiα‚ 2009. Τιxh συζητhσιxη. Τηλ. 6973061243.

ΕΝ ΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο νιgρα 35 τ.x. 3ου ορjφου, πλhρω‚ επιπλωxgνη, xε ασανσgρ, πYνω απj την τρYπεζα Πει ραι |‚. Τιxh πο λl καλh. Τηλ. 2237023958, 6973707675. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατYστηxα στην οδj Σπ. ΤσιτσYρα 6. Τιxh λογικh. Τηλ. 6944548038. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 35 τ.x. 1ου ορjφου, στην οδj Αγ. ΝικολYου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατYστηxα 40 τ.x. επi τη‚ Ζηνοποlλου 37 (gναντι HΕΗ). Τηλ. 2237024480. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαxgρισxα 105 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση, xπjιλερ, xjνωση, χωρi‚ κοινjχρηστα, xε απεριjριστη θgα, στην οδj Ιατρiδου. Τηλ. 2231021371. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορjφου, στην οδj Hωδ|νη‚ 6, στη Λαxiα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαxgρισxα xε αυτjνοxη θgρxανση & τζYκι, σε Yριστη κατYσταση, στην οδj ΠYτxου. Κ. Κικh. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλhρω‚ επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση, στην οδj ΠYτxου. Κ. Κικh. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο xε αυτjνοxη θgρxανση, στο κgντρο τη‚ πjλη‚. Τηλ. 2237023697, 6976148209. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδj Κυθhρων & Ζακlνθου, στον ΚYτω ΞηριY. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα στην οδj Αγ. ΝικολYου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαxgρισxα 120 τ.x., 4ου ορjφου, xε 3 υ/δ, στην οδj Κατσαντ|νη 2. ΚατYλληλο και για γραφεiα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση, δiπλα στο 3ο Hηx. Σχολεiο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ (προσεχ|‚) οροφοδιαxgρισxα, κατYλληλο και για επαγγελxατικh χρhση, στην οδj Γ. Παπανδρgου 7, gναντι Συνεδριακοl Κgντρου. Τηλ. 6970463550. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλhρω‚ επιπλωxgνη xεζονgτα 45 τ.x. πλησiον 1ου Hηx. Σχολεiου. Τηλ. 6974710271. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xεγYλο ισjγειο 3αρι xε αυτjνοxη θgρxανση, επi τη‚ Ν. ΣτρYτου & Στ. Γρανiτσα 7, κοντY στο 2ο Hηx. Σχολεiο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.x. 2ου ορjφου, χωρi‚ κοινjχρηστα, xε αυτjνοxη θgρxανση, τζYκι & βερYντε‚ γlρω-γlρω, κοντY στου‚ Αγ. ΕυρυτYνε‚. Τιxh: 300 ευρ|. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα στην ΠYτρα, δiπλα στο ΤΕΙ. Προτιxοlνται ΕυρυτYνε‚ φοιτητg‚. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροlxπα‚. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδj Ν. ΣτρYτου 80. Τηλ. 2237022965, 6975863127. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρlχωρο, 3ου ορjφου, στο κgντρο τη‚ πjλη‚. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαxgρισxα 100 τ.x., 4ου ορjφου, ανακαινισxgνο, xε τερYστια πgργκολα, στο κgντρο τη‚ πjλη‚. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαxgρισxα 75 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Ν. ΣτρYτου 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοlρια πολυκατοικiα, στη ΛαγκαδιY. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝHΡXΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισxgνο οροφοδιαxgρισxα xε xεγYλε‚ βερYντε‚, θgα & αυτjνοxη θgρxανση, gναντι DIA. Τιxh: 300 ευρ|. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝHΡXΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε Yριστη κατYσταση, xε αυτjνοxη θgρxανση & τζYκι, στον ΠYνω ΞηριY. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγjρη‚. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο διαxgρισxα 42 τ.x. στην οδj Αφροδiτη‚. Τηλ. 6976899180. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο 2αρι πλησiον Νοσοκοxεiου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαxgρισxα 70 τ.x. xε 2 υ/δ, επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση, σε ισjγειο 2οροφη‚ οικοδοxh‚, ανεξYρτητο, διαxπερg‚, xε απεριjριστη θgα. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlρια γκαρσονιgρα 35 τ.x., 1ου ορjφου, xε αυτjνοxη θgρxανση, κοντY στο 2ο Hηx. Σχολεiο. Τηλ. 2237021253. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλhρω‚ επιπλωxgνο 3αρι, ανεξYρτητο, xε αυτονοxiα, στην οδj Νικ. ΣτρYτου, κοντY στο 2ο Hηx. Σχολεiο. 2 υ/δ, 2 xονY κρεβYτια xε κοxοδiνα, gνα διπλj, κουζiνα, σαλονοτραπεζαρiα, τζYκι, xεγYλη αυλh, ηλ. συσκευg‚, χαλιY, κουβgρτε‚, παπλ|xατα. Τιxh λογικh. Ιδανικj και για φοιτητg‚. Τηλ. 6955199867, 6981776955. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαxgρισxα στο κgντρο τη‚ πjλη‚. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο στην οδj Ζηνοποlλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι xε τζYκι & αυτjνοxη θgρxανση κοντj στο σοlπερ xYρκετ DIA. Τηλ. 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο studio σε καινοlρια πολυκατοικiα xε αυτjνοxη θgρxανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.x., 2ου ορjφου, πλhρω‚ επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Αθ. Καρπενησι|τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοlριο, ρετιρg, διαxπερg‚, xε αυτjνοxη θgρxανση, δiπλα στο Γηροκοxεiο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πολυτελh‚ νεjδxητη xονοκατοικiα 101 τ.x. προσjψεω‚ xε 2 xπYνια, αυτjνοxη θgρxανση, τζYκι, πYρκινγκ. Τιxh: 450 ευρ|. Τηλ. 6970083350. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xονοκατοικiα (για σεζjν h xjνιxα) 80 τ.x. πλhρω‚ επιπλωxgνη, xε αυτjνοxη θgρxανση, τζYκι, γκαρYζ & κhπο στον Πρ. Ηλiα. Τιxh: 500 ευρ|. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορjφου xε αυτjνοxη θgρxανση κοντY στο 2ο Hηx. Σχολεiο.

Ν Ε

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Πωλε#ται

επιχεiρηση gτοιxων ενδυxYτων στο κgντρο τη‚ πjλη‚. Τηλ. 6945776025

Πωλε#ται

Οικjπεδο 200 τ.x. γωνιακj, Yρτιο & οικοδοxhσιxο, επi του κεντρικοl δρjxου, στη Μυρiκη. Τηλ. 6942472252

ΝΕΕΣ

ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακj οικjπεδο 220 τ.x. περiπου στην Καρπενησι|τη και Ζ|του γωνiα, σε προνοxιακh τιxh. Τηλ. 6982668160, 6978503364. ΠΛΕΙΤΑΙ οικjπεδο 326 τ.x. στην οδj Ηροδjτου 1 & Γρηγοροποlλου, στη Λαxiα. Τηλ. 6944476306. ΠΛΕΙΤΑΙ YAMAHA CRYPTON X 135cc xε 3.500 χλx, xισj χρjνο εγγlηση αντιπροσωπεiα‚, χρ|xατο‚ xπλε ηλεκτρiκ, φ|τα xenon, καινοlρια λYστιχα, αγρατζοlνιστο, σχεδjν καινοlριο. Τιxh: 1.900 ευρ| xετρητοi‚. Τηλ. 6974826543. ΠΛΕΙΤΑΙ KIA PRIDE 1300 cc, xοντgλο ’99, xε air condition και υδραυλικj τιxjνι. Τιxh: 1.500 ευρ|. Τηλ. 6986163828.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ,ρτη 30 Μαρτ;ου 2011 / Σελ;δα 28

Οι ερωτσει των δο βουλευτν για το Προπονητικ Κντρο

πενησ;ου, αλλ, και κεντρικ< α;τηJα για τη συνολικ<τερη στρατηγικ: αν,δειξη τηT Ευρυταν;αT. Ο ;διοT ο «ΕJπορικ<T Σ=λλογοT Καρπενησ;ου» στηρ;ζει Jε 9γγραφ< του τιT προσπ,θειεT τηT «6νωσηT» για τη συγκεκριJ9νη αναβ,θJιση των υπαρχουσNν αθλητικNν εγκαταστ,σεων, ενN την ;δια πρ<ταση στηρ;ζει το «ΕJπορικ< ΕπιJελητ:ριο» και ο «ΚολυJβητικ<T 8JιλοT Καρπενησ;ου». Για τουT λ<γουT αυτο=T ερωτ,ται ο κ. Υπουργ<T: Τι σκοπε=ει να κ,νει σχετικ, Jε την αναβ,θJιση των αθλητικNν υποδοJNν και εγκαταστ,σεων για τη δηJιουργ;α του «Εθνικο= Προπονητικο= Κ9ντρου Καρπενησ;ου»;

... σ=Jφωνα Jε τον δ:Jαρχο Καρπενησ;ου, κ. Κ. Μπακογι,ννη, για να διασωθε; το Προπονητικ< Κ9ντρο και να αποδNσει, ε;ναι η παραχNρηση του J9σω ΣΙΤ σε ιδιNτη, αλλ, Jε ρ:τρα η χρ:ση του να γ;νεται δωρε,ν. ΠρNτα, <JωT, πρ9πει να παραχωρηθε; εξ ολοκλ:ρου στον :Jο. +στ<σο, η Γενικ: ΓραJJατε;α ΑθλητισJο= οφε;λει να συνεχ;σει να το επιχορηγε; για τα επ<Jενα δ=ο : τρ;α χρ<νια (Jε τα λ;γα χρ:Jατα που δ;νει), J9χρι να βρεθε; ο κατ,λληλοT ιδιNτηT, στον οπο;ο θα παραχωρηθε; για τουλ,χιστον 30 χρ<νια. Την ;δια στιγJ:, σ=Jφωνα Jε δηJοσιε=Jατα στον τοπικ< τ=πο, η ΕΠΣ Ευρυταν;αT σε επιστολ: τηT προT τον Υπουργ< ΠολιτισJο= Jε α;τηJα, εν <ψη του ν9ου αθλητικο= ν<Jου, το Προπονητικ< Κ9ντρο Καρπενησ;ου να παραJε;νει στην Γενικ: ΓραJJατε;α ΑθλητισJο=, αλλ, να οριστε; ωT Εθνικ< Προπονητικ< Κ9ντρο

Καρπενησ;ου, Nστε να προπονο=νται στην Ευρυταν;α και εθνικ9T οJ,δεT. Κατ<πιν των ανωτ9ρω,

ΕΡ+Τ+ΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠοιοT ε;ναι ο ακριβ:T σχεδιασJ<T του Υπουργε;ου για την δι,σωση του Προπονητικο= Κ9ντρου Καρπενησ;ου απ< την β9βαιη και ολοκληρωτικ: του καταστροφ:; Προτ;θεται, το Υπουργε;ο και η Γενικ: ΓραJJατε;α ΑθλητισJο= <πωT προβε; σε εξ ολοκλ:ρου στην παραχNρηση του Προπονητικο= Κ9ντρου Καρπενησ;ου στην οικε;α ηJοτικ: Αρχ: προκειJ9νου για παραχωρηθε; η πλ:ρη εκJετ,λλευσ: του J9σω ΣΙΤ σε ιδιNτη; Υπ,ρχει κ,ποιοT διαφορετικ<T σχεδιασJ<T απ< πλευρ,T κυβ9ρνησηT;

υτ αν ικ ά

3. Α.Π. 479 στιT 29.10.2010 προT: Υφυπουργ< Υγε;αT & Κοινωνικ:T Αλληλεγγ=ηT σε θ9Jατα ιατροφ:T & 5θλησηT Χρ:στο Αηδ<νη, Γ. Γ. Υπουργε;ου ΠολιτισJο= &ΤουρισJο= Π,νο Μπιτσαξ:, Πρ<εδρο Ε.Π.Ο. Σοφοκλ: Πιλ,βιο. Και τ9λοT 4. Α.Π. 522/Φ,κελοT 130 στιT 15.2.2011 προT: Υπουργ< ΠολιτισJο= & ΤουρισJο= Πα=λο Γερουλ,νο. Το α;τηJα των φορ9ων αφορ, στη Jετατροπ: του «Προπονητικο= Κ9ντρου Καρπενησ;ου» σε «Εθνικ< Προπονητικ< Κ9ντρο Καρπενησ;ου» Jε σκοπ< να προπονο=νται στην Ευρυταν;α και εθνικ9T οJ,δεT κατ, τη δι,ρκεια τηT προετοιJασ;αT τουT. Η πρ<ταση αυτ: αποτελε; κεντρικ< α;τηJα των αθλητικNν φορ9ων του ΝοJο= σε <,τι αφορ, την αν,πτυξη τηT π<ληT του Καρ-

Η ερNτηση του Λευτ9ρη Αυγεν,κη

Ο :JαρχοT Καρπενησ;ου ιακηρ=σσει <τι: 1. Εκτ;θεται σε δηJοπρασ;α δηJ<σιο ανοικτ< διαγωνισJ< Jε σφραγισJ9νεT προσφορ9T για την ΠροJ:θεια υγρNν καυσ;Jων του :Jου Καρπενησ;ου και των ΝοJικNν ΠροσNπων, προϋπολογισJο= 852.420,75 ευρN (Jε Φ.Π.Α.) και Jε κριτ:ριο κατακ=ρωσηT το Jεγαλ=τερο ποσοστ< 9κπτωσηT στη J9ση τιJ: λιανικ:T πNλησηT την ηJ9ρα παρ,δοσηT στο :Jο Καρπενησ;ου. 2. Ο διαγωνισJ<T θα γ;νει στο δηJοτικ< κατ,στηJα (Εθνικ:T Αντ;στασηT 1 Καρπεν:σι), την 27-04-2011 ηJ9ρα Τετ,ρτη και Nρα 11.00 π.J. J9χρι και 12.00 J. δι,στηJα κατ, το οπο;ο οι υποψ:φιοι δ=νανται να υποβ,λλουν τιT προσφορ9T τουT αυτοπροσNπωT : J9σω νοJ;JωT εξουσιοδοτηJ9νου εκπρο-

Α

Η ερNτηση του Ηλ;α Καραν;κα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓ+ΝΙΣΜΟΥ

Ο Βουλευτ:T Ευρυταν;αT Ηλ;αT Καραν;καT

Ο ερωτNν Βουλευτ:T Λευτ9ρηT Αυγεν,κηT Βουλευτ:T ν. Ηρακλε;ου ηJοκρατικ: ΣυJJαχ;α

Στο σχολεο Κερασοχωρου αποκτ αθουσα συνεδρισεων ο δο Αγρφων

Ε;ναι φανερ< <τι τα 27 J9λη του ηJοτικο= ΣυJβουλ;ου στον ν9ο δ:Jο Αγρ,φων και οι πρ<εδροι των ΤοπικNν Κοινοτ:των δεν Jπορο=ν να χωρ9σουν στο στεν< δωJ,τιο <που γ;νονται σ:Jερα οι συνεδρι,σειT του δ:Jου.

υρ

Θα 9λεγε κανε;T <τι απ< τα πρNτα ερωτ:Jατα που τ9θηκαν στον δ:Jο :ταν "... πο= θα συνεδρι,ζει το ηJοτικ< ΣυJβο=λιο". Μ9χρι σ:Jερα οι πρNτεT συνεδρι,σειT γ;νονται στην παλι, α;θουσα του πρNην Jικρο= δ:Jου Β;-

νιανηT. Οι αν,γκεT, ωστ<σο, ε;ναι πολ= Jεγ,λεT. Το ηJοτικ< ΣυJβο=λιο Αγρ,φων ε;ναι σε J9γεθοT αντ;στοιχο του δ:Jου Καρπενησ;ου. Το Καρπεν:σι 9χει Jια αξιοπρεπ: α;θουσα συνεδρι,σεων, η οπο;α <JωT κρ;νεται :δη ανεπαρκ:T και αναζητο=νται και στον εδN δ:Jο λ=σειT Jετεγκατ,στασηT των συνεδρι,σεων, π<σο J,λλον στον δ:Jο Αγρ,φων. Η απ<φαση τηT δηJοτικ:T αρχ:T ε;ναι να διαJορφωθε; Jια ν9α α;θουσα ,νετη και επανδρωJ9νη Jε

σ=γχρονο εξοπλισJ<, Nστε να καλ=πτει τιT αν,γκεT του ν9ου δ:Jου Αγρ,φων. "Αποτελε; πραγJατικ: αν,γκη το Jικρ< 9ξοδο το οπο;ο απαιτε;ται", λ9νε απ< τον δ:Jο. Πρ<κειται για την α;θουσα στο ισ<γειο του ηJοτικο= Σχολε;ου Κερασοχωρ;ου, το οπο;ο δεν λειτουργε; πλ9ον. 7δη οι εργασ;εT διαJ<ρφωσηT του χNρου βρ;σκονται σε εξ9λιξη, ενN αναJ9νεται να παραδοθε; εντ<T του Απριλ;ου οπ<τε και θα πραγJατοποιηθε; η πρNτη συνεδρ;αση εκε;.

Τα Ευρυτανικ Να online

Ε

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 31 εκεβρ ου 2008 / Σελ δα 12

σNπου στην επιτροπ: διεν9ργειαT του διαγωνισJο=. 3. Στο διαγωνισJ< γ;νονται δεκτο;, 6λληνεT και αλλοδαπο; προJηθευτ9T, ηJεδαπ, και αλλοδαπ, ΝοJικ, Πρ<σωπα, ΣυνεταιρισJο; και ενNσειT προJηθευτNν που υποβ,λλουν κοιν: προσφορ,. Οι υποψ:φιοι αν,δοχοι θα υποβ,λλουν προσφορ, στην Ελληνικ: γλNσσα. 4. Εγγ=ηση συJJετοχ:T ορ;ζεται το 5% επ; τηT συνολικ:T ενδεικτικ, προϋπολογισθε;σαT δαπ,νηT τηT προJ:θειαT δηλ. στο σ=νολο τουλ,χιστον 42.622.54 ευρN, σ=Jφωνα Jε το ,ρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 5. 8λα τα σχετικ, τηT Jελ9τηT και τηT διακ:ρυξηT ευρ;σκονται στα γραφε;α του :Jου Καρπενησ;ου <που οι ενδιαφερ<Jενοι Jπορο=ν τιT εργ,σιJεT ηJ9ρεT και NρεT να λαJβ,νουν γνNση (ΤJ:Jα ΠροJηθειNν, Εθνικ:T Αντ;στασηT 1 - Καρπεν:σι τηλ. 2237-3-50019, fax 2237025524, Τ.Κ. 361 00, κ. Τ,κηT Κων/νοT)

Ν Ε

... συν9χεια απ< την σελ;δα 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν:σι 02 Μαρτ;ου 2011 Αρ. Πρωτ.: 3037

Η ανεξρτητη εβδοαδια α εφηερ δα τη" Ευρυταν α"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ+ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ+Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ+Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ+Ν ΕΥΡΥ ΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν:σι 28-3-2011 ΑριθJ. Πρωτ. 1182

ΑΝΑΚΟΙΝ+ΣΗ ΑνακοινNνουJε <τι σ=Jφωνα Jε τιT ισχ=ουσεT διατ,ξειT του ,ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Jετ, απ< α;τηση τηT κ. :JητραT συζ. Γ. Θεοχ,ρη (δια του εκπροσNπου τηT κ. Αγγ9λου Γ. Θεοχ,ρη κατο;κου Κρ9ντη Κερασοχωρ;ου), εκδ<θηκε ταυτ,ριθJη Πρ,ξη χαρακτηρισJο= του ασ,ρχη Καρπενησ;ου σ=Jφωνα Jε την οπο;α η 9κταση εJβαδο= 5.652,82 τ.J., στη θ9ση "Ρ;ζεT" περιφ9ρειαT Τ.Κ. Β;νιανηT τηT .Ε. Β;-

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Κωνσταντ;νοT Π. Μπακογι,ννηT

νιανηT του :Jου Αγρ,φων Ν. Ευρυταν;αT, χαρακτηρ;ζεται ωT Jη δασικο= χαρακτ:ρα και εJπ;πτει στιT διατ,ξειT τηT παραγρ. 6 α' του αρθρ. 3 του Ν. 998/79. Κατ, τηT πρ,ξηT του ασ,ρχη επιτρ9πονται αντιρρ:σειT, εντ<T δ=ο (2) JηνNν απ< την τελευτα;α δηJοσ;ευσ: τηT, ενNπιον τηT Α/θJιαT Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν;αT. Αντ;τυπο τηT εν λ<γω Πρ,ξηT Jε το τοπογραφικ< δι,γραJJα που τη συνοδε=ει εστ,λη στο :Jο Αγρ,φων (.Ε. Β;νιανηT) για την αν,ρτησ: τηT επ; 9να J:να στο ηJοτικ< Κατ,στηJα. Περισσ<τερεT πληροφορ;εT δ;νονται στην Υπηρεσ;α JαT τιT εργ,σιJεT ηJ9ρεT και NρεT. Ο ασ,ρχηT Καρπενησ;ου Στα=ροT Κο σJ,T ασολ<γοT


Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 30 ΜαρτDου 2011 / ΣελDδα 29

Α

- 2237021122

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΜΑΤΝ ΛΟΥΣΤΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ LAMINATE

υτ αν ικ ά

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΣΤΑΣ Σ. ΛΙΑΠΗΣ

Ν Ε

20ετη πε ρα

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜ*ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583

Λ. ΑΛΕΞΑΝ*ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

ΤΗΛ. 210 6544875 ΚΙΝ. 694 4292099

ΠΛΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΖΟΤΡΟΦΕΣ ΡΥΙΝΑ 130 ευρ /τνο

“Αγορ8ζουRε καρυδιB\”

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤριφFλλι, Τ ?χυρο ?

Παρδοση στην δρα σα ΣκαρτσιοFνη\ ΓεVργιο\

: 6973015507

Ε

υρ

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1ο\ ΟΡΟΦΟΣ

Σ τ ο κ α τ8 σ τ η R 8 R α \ θ α β ρ εD τ ε Π ο ι κ ι λ D α κ α λ λ ω π ι σ τ ι κ Vν φ υ τV ν Ο πο ρ ω φ E ρ α δB ν τρ α Ε π οχ ια κ 8 λ ο υλ ο Fδ ια Αρ δε υ τι κ8 σ υ στ C R α τα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

• ΕπενδυτικE\ ΝERο\ • ΜεταποDηση - ΤουρισRE\ • ΕRπEριο -ΥπηρεσDε\ • ΑστικC Αν8πτυξη • ΓυναικεDα ΕπιχειρηRατικEτητα

• ΝεανικC ΕπιχειρηRατικEτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ*ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγDου 5, ΚαρπενCσι


Πολιτισ - Τχνε

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετHρτη 30 ΜαρτYου 2011 / ΣελYδα 30

ΕπιhWλεια στXληr:

ΣυντακτικX οhHδα

Forever Tango

Ν Ε

προτεYνει στον θεατX να φτιHξει την δικX του σ\νθεση παYρνονταr Zποτε θWλει, Zσο θWλει. Το ΜΕΣΑ αντιhετωπYζει το θWατρο σαν εκθεσιακZ χlρο, το Wργο σαν Wκθεhα, και προτεYνει στο θεατX τον ρZλο του επισκWπτη. Στη σκηνX 30 ερhηνευτWr επY Wξι lρεr ζωντανε\ουν τιr συνθWσειr του ΜΕΣΑ, ενl υπHρχει ανοιχτX hYα θWση στο Wργο καθηhερινH για Zποιον απZ τουr θεατWr γοητευτεY απZ την κατHσταση και θWλει να επιστρWψει παYρνονταr hWροr. Οι πZρτεr του ΠαλλHr θα ανοYγουν στιr 17:30 και θα κλεYνουν στιr 23:30, απZ ΤετHρτη Wωr ΚυριακX. Το ΜΕΣΑ θα λειτουργXσει hε τριlν ειδlν εισιτXρια: Το ΗΜΕΡΑΣ (32 ευρl) hε το οποYο κανεYr hπορεY να hπει, να βγει και να επιστρWψει Zσεr φορWr θWλει hWσα σε hια hWρα. Το ΗΜΕΡΑΣ / ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ (15 ευρl), το οποYο λειτουργεY hε τον Yδιο ακριβlr τρZπο, hZνο που η εYσοδοr στο θWατρο πρWπει να γYνει νωρYr, απZ τιr 17:30 Wωr τιr 19:00, και αργH απZ τιr 22:30 και hετH. Και το ΠΟΛΛΑΠΛΟ (45 ευρl) hε το οποYο hπορεY κανεYr να hοιρHσει Wξι lρεr παρακολο\θησηr σε οποιαδXποτε hWρα και lρα θWλει. Η σ\λληψη και σκηνοθεσYα εYναι του 8ηhXτρη ΠαπαϊωHννου, και ο Κ.ΒΗΤΑ συνθWτει τα hουσικH τZπια.

Α

«Μέσα» από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου

ΕπY σκηνXr το Wργο ανακυκλlνεται hWσα στον εαυτZ του, και ενl χρησιhοποιεY τα Yδια ακριβlr υλικH, τα συνθWτει hε τρZπουr που δεν επαναλαhβHνονται ποτW. Rνα υπνοδωhHτιο στο κWντρο του ΠαλλHr hετατρWπει τον ιδιωτικZ χlρο σε δηhZσιο. Rνα θWατρο στο κWντρο τηr πZληr ανοYγει τιr πZρτεr του στο κοινZ και προτεYνει στον θεατX να δει την σχWση του hε το θWαhα σαν ενατWνιση τοπYου. Rνα τοπYο απλlν, καθηhερινlν, ιδιωτικlν κινXσεων σε αυτZ το εκτεθειhWνο σε κοινX θWα δωhHτιο. Οι κινXσειr ξεδιπλlνονται, επαναλαhβHνονται, αραιlνουν και συσσωρε\ονται σε hYα φαντασYα αhWτρητων δυνατοτXτων. ΜYα ανοιχτX σ\νθεση που βρYσκεται εκεY και

υτ αν ικ ά

H νWα, εξHωρη αυτX τη φορH, δηhιουργYα του 8ηhXτρη ΠαπαϊωHννου «ΜWσα» θα παρουσιαστεY στο ΠαλλHr απZ τιr 13 ΑπριλYου 2011.

To Forever Tango, η δηhιουργYα του πολυβραβευhWνου χορογρHφου-σκηνοθWτη Luis Bravo, Wκανε πρεhιWρα το 1990 στο San Diego και λYγο αργZτερα hεταφWρθηκε στο Theatre On the Square του San Fransisco, Zπου σηhεYωσε τερHστια εισπρακτικX επιτυχYα για 92 συνεχZhενεr εβδοhHδεr! Ο θρYαhβοr συνεχYστηκε στο Spoleto Arts Festival τηr ΙταλYαr, αλλH και σε ΛονδYνο, ΣικHγο, Σαν ΝτιWγκο, Λοr Qντζελεr,ΤορZντο,ΜZντρεαλ, ΒοστZνη και ΦιλαδWλφεια hε το κοινZ και τουr κριτικο\r να παραληρο\ν απZ ενθουσιασhZ. Το χορευτικZ αυτZ υπερθWαhα που αποθεlθηκε παγκοσhYωr, κατWληξε τελικH στο Walter Kerr Theatre του Broadway στιr 16 ΙουνYου του 1997. Vταν τZσοr πολ\r ο κZσhοr που κατWκλυζε το θWατρο καθηhερινH, που τελικH στιr 15 ΑπριλYου του 1998 το Forever Tango hεταφWρθηκε στο hεγαλ\τερο Marquis Theatre του Broadway και η παρHσταση πXρε παρHταση επ’ αZριστο. ΜWχρι και σXhερα, το Forever Tango αποτελεY τη hακροβιZτερη παραγωγX τHνγκο στην ιστορYα του Broadway.

Rξι lρεr παρHσταση χωρYr αρχX, hWση, τWλοr. ΜπορεYr να δειr Zσο θWλειr, να καθYσειr Zπου θWλειr, να βγειr και να επιστρWψειr Zσεr φορWr θWλειr. “ΜΕΣΑ” εYναι ο τYτλοr τηr νWαr δηhιουργYαr του 8ηhXτρη ΠαπαϊωHννου. ΠρZκειται για Wνα Wργο που θα γεννηθεY απZ τη συνHντηση δ\ο συνθηκlν: hYαr παρHστασηr που συhβαYνει αδιHλειπτα, και hYαr κατHστασηr θεατlν που Wρχονται, φε\γουν και αλλHζουν θWση hWσα στο θWατρο Zποτε επιθυhο\ν.

ΠαλλHr ΒουκουρεστYου 5, ΑθXνα ΑπZ 13 ΑπριλYου Wωr 15 Μαwου. ΠαραστHσειr: ΤετHρτη Wωr ΚυριακX, 17:30 - 23:30 Τηλ.: 210-3213100

Ε

υρ

Ενοποιημένος Τηλεφωνικός Κατάλογος Αθηνών-Πειραιώς-Προαστίων - Α-Ω

“ΕνοποιηhWνοr ΤηλεφωνικZr ΚατHλογοr ΑθηνlνΠειραιlr-ΠροαστYων - Α-G” εYναι ο τYτλοr τηr παρHστασηr που παρουσιHζουν οι ΜαρYα ΚατσανδρX και ΚωνσταντYνοr ΧατζXr στο 104 ΚWντρο ΛZγου και ΤWχνηr των ΕκδZσεων Καστανιlτη απZ τιr 18 ΑπριλYου 2011. ΠZση ζωX κρ\βεται απZ το Α ωr το G; Μια γυναYκα οδηγεY το βλWhhα hαr σε στιγhιZτυπα hνXhηr διαβHζονταr τον τηλεφωνικZ κατHλογο. ΕπτH αριθhοY κι Wναr τριψXφιοr κωδικZr ξεδιπλlνουν σχWσειr hε ανθρlπουr που "συνδWθηκε". Η αλφαβητικX σειρH αποκαλ\πτει αισθXhατα που προκHλεσαν "βλHβεr" κι ο κωδικZr που απαιτεYται δεν οδηγεY πHντα στην "επικοινωνYα".

"ΕνοποιηhWνοr ΤηλεφωνικZr ΚατHλογοr" σε χρXση εναλλακτικX. Μια γυναYκα τον κρατH γεhYζοντHr τον κοhhατHκια hνXhηr. ΥπογραhhYζει ονZhατα, περιοχWr που θWλει να βρεθεY, σηhειlνει στιr σελYδεr τουr αριθhο\r, τραγουδH τιr ιστορYεr που Wζησε X που ονειρε\τηκε να ζXσει. Η ΟhHδα Χρlhα παρουσιHζει τη ΘεατρικX ΜουσικX ΠαρHσταση "ΕνοποιηhWνοr ΤηλεφωνικZr ΚατHλογοr, Αθηνlν-Πειραιlr-ΠροαστYων. Α-G", απZ τη M. 8ευτWρα 18 ΑπριλYου και για 8Wκα ΜZνο παραστHσειr στο 104 ΚWντρο ΛZγου και ΤWχνηr των ΕκδZσεων Καστανιlτη (ΘεhιστοκλWουr 104, ΕξHρχεια). ΚωνσταντYνοr ΧατζXr: “ΤηλεφωνικZr ΚατHλογοr η τακτοποιηhWνη πολυκοσhYα. ΟνZhατα, επαγγWλhατα, διευθ\νειr, ΠεριοχWr hε βροχWr, ΠZλειr hε καλοκαιρYα, Χlρεr ονεYρων. ΖωWr στοιχισhWνεr αλφαβητικH hε hα\ρο hελHνι σε αχανXr σελYδεr.” ΠαYζουν: ΜαρYα ΚατσανδρX, ΕλπYδα ΜεταξH Μπουζο\κι παYζει ο ΝαπολWων ΣαριπανYδηr 104 ΚWντρο ΛZγου και ΤWχνηr των ΕκδZσεων Καστανιlτη (ΘεhιστοκλWουr 104, ΕξHρχεια) ΗhWρεr ΠαραστHσεων: 18, 19, 20 και 26, 27, 28, 29, 30 ΑπριλYου, 1, 2 Μαwου 2011. [ρα Wναρξη: 9.30 Τηλ.: 210 38 26 185

ΘWατρο Badminton, ΟλυhπιακH ΑκYνητα, ΓουδX ΑπZ 29 ΜαρτYου hWχρι 3 ΑπριλYου 2011. ΗhWρεr και lρεr: ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 9:00, ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 9:00, ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 9:00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 9:00, ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 5:00 & 9:00, ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 5:00 & 9:00

Ο Σπύρος Βασιλείου και το θέατρο

Το ΜουσεYο ΜπενHκη σε συνεργασYα hε το Atelier Σπ\ρου ΒασYλειου παρουσιHζει την Wκθεση «Ο Σπ\ροr ΒασιλεYου και το θWατρο», η οποYα εYναι αφιερωhWνη στο σκηνογραφικZ Wργο του ζωγρHφου hε αφορhX τη συhπλXρωση 15 χρZνων απZ το θHνατZ του. Η Wκθεση Wχει στZχο να αναδεYξει τιr σηhαντικZτερεr στιγhWr τηr πολ\χρονηr διαδροhXr του ζωγρHφου Σπ\ρου ΒασιλεYου στο θWατρο (απZ το 1929 Wωr το 1984), καθlr

και τη συhβολX του ωr ενZr απZ τουr δηhοφιλWστερουr καλλιτWχνεr τηr γενιHr του ’30 στη διαhZρφωση τηr hεταπολεhικXr σκηνικXr αισθητικXr. Στην Wκθεση περιλαhβHνονται επιλεγhWνεr τρισδιHστατεr και ζωγραφικWr hακWτεr, φωτογραφYεr και κοστο\hια για 44 θεατρικWr παραστHσειr και τρειr κινηhατογραφικWr ταινYεr τηr περιZδου 19291982. Η παρουσYαση συhπληρlνεται απZ κεYhενα που φανερlνουν πlr υποδWχτηκαν οι κριτικοY τηr εποχXr τιr παραπHνω δηhιουργYεr του X κεYhενα του καλλιτWχνη που σχετYζονται hε την εκHστοτε παραγωγX. ΕπιπλWον, σε Wνα σπHνιο ακουστικZ ντοκουhWντο, το κοινZ θα Wχει την ευκαιρYα να ακο\σει τον Yδιο τον ζωγρHφο να hιλH για τη δουλειH του στο θWατρο. ΜουσεYο ΜπενH κη - ΚτXριο Οδο\ Πειραιlr, Πειραιlr 138 23 ΜαρτYου- 15 Μαwου 2011. GρHριο λειτουργYαr: ΤετHρτη, ΠWhπτη, ΚυριακX: 10.00-18.00, ΠαρασκευX, ΣHββατο: 10.00-22.00, 8ευτWρα, ΤρYτη: ΚλειστH


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ@ρτη 30 ΜαρτPου 2011 / ΣελPδα 31 Επι^Nλεια στOληh:

ΒασPληh ΚQκκοταh kokkotian79@yahoo.

Sudoku

Επι^Nλεια στOληh:

kokkotian 79@yahoo.gr

Ό λ ε ς τ ι ς Μ έ ρ ε ς - Te r e z i a M o r a Ίνδικτος 645 σελ.

Οι κανQνεh του Sudoku εPναι απλοP: Τα κεν@ συ^πληρbνονται ^ε αριθ^οRh απQ το 1 Nωh το 9. Κ@θε οριζQντια γρα^^O, κ@θε κ@θετη γρα^^O και κ@θε περιοχO ^ε 3x3 τετρ@γωνα πρNπει να περιNχουν απQ ^Pα ^Qνο φορ@ Qλουh τουh αριθ^οRh απQ το 1 Nωh το 9

Ν Ε

O Nναh δυσβ@σταχτοh συνδυασ^Qh τουh. Στην αρχO του ^υθιστορO^ατοh, ο I^πελ ΝN^α κρN^εται ^ε το κεφ@λι κ@τω, σαν νυχτερPδα. Ση^@δι οριστικOh παραPτησηh O οπτικO «απQ τα κ@τω» ωh Rστατο ^Nσο αυτογνωσPαh και κατανQησηh του κQσ^ου; Mπωh και να Nχει, η ΜQρα κατορθbνει ^’ Nναν τελεPωh ξεχωριστQ, πρωτQτυπο και ιδιQρρυθ^ο τρQπο να συνθNσει Nνα πολυφωνικQ ^υθιστQρη^α, αντιστοιχbνταh απQλυτα το Rφοh και τη λαβυρινθbδη γλbσσα που χειρPζεται στον συναισθη^ατικQ κQσ^ο του ΝN^α και των ανθρbπων που τον περιστοιχPζουν. Κι αυτQ που καταφNρνει @ψογα δεν εPναι τQσο η αν@δειξη των αιτιbν, αλλ@ η αποκ@λυψη τηh Nννοιαh του ξNνου, τQσο ωh πραγ^ατικQτητα Qσο και ωh εσωτερικ@ βιω^Nνο γPγνεσθαι.

υτ αν ικ ά

Ο I^πελ ΝN^α, γνbστηh-^ετ@ απQ Nνα περPεργο συ^β@ν- δNκα γλωσσbν, λιγο^Pλητοh και λακωνικQh παρ@ ταRτα, δεν ^πορεP να θυ^ηθεP πQτε και γιατP @λλαξε ^ε τNτοιο εκκωφαντικQ τρQπο η ζωO του, bστε τPποτα και κανεPh να ^η βρPσκεται πια στον σωστQ τQπο και χρQνο. ΜπορεP να φταPει το γεγονQh Qτι δεν ξεπNρασε ποτN το γεγονQh Qτι ο πατNραh του εξαφανPστηκε. ΜπορεP να οφεPλεται στην ^εγ@λη απQρριψη που Nζησε Qταν ο φPλοh του, ο Lλια , εξοργPστηκε κ@ποτε Qταν @κουσε την εξο^ολQγησO του. ΜπορεP, επPσηh, η αιτPα να εPναι η κοινωνικO και υπαρξιακO του θNση, απ’ την στιγ^O που δεν του επιτρNπεται να επιστρNψει στην πατρPδα του διQτι Nχει κηρυχθεP λιποτ@κτηh. Lσωh Q^ωh να ^ην εPναι τPποτα απ’ Qλα αυτ@

Το Sudoku εPναι το δη^οφιλNστερο παιχνPδι ^ε αριθ^οRh του πλανOτη

Α

ΒασPληh ΚQκκοταh

A l e x E b e r t - A l e x a n d e r 2011

Ο Alexander Ebert, υπεRθυνοh για ^ερικ@ απ’ τα πιο ενδιαφNροντα και πολυσυλλεκτικ@ projects τηh εποχOh ^αh, απ’ την ^ια ταγ^Nνοh στην ^εγ@λη α^ερικανικO παρ@δοση, κι απ’ την @λλη ερωτευ^Nνοh ^ε την αφρικανικO ^ουσικO, επιχειρεP στην solo δουλει@ του να τιθασεRσει αυτNh τιh δRο ^εγ@λεh επιρροNh, να συνενbσει τα εγγενO τουh χαρακτηριστικ@ και να εξο^αλRνει τιh Qποιεh διαφορNh τουh. Ερ^ηνεRονταh πQτε

σαν τον ^εγ@λο Bob Dylan και πQτε σαν χPπηh γκουροR ενQh κοινοβPου των sixties που Nχει ωh σκοπQ να διαδbσει το ευαγγNλιο τηh pop, δPνει πνοO και συναισθη^ατικQ εRροh στιh δNκα συνθNσειh του Alexander, οι οποPεh, εξαιρbνταh 2-3 αδRνα^εh στιγ^Nh, αποτελοRν Nνα ισχυρQ και ευφ@νταστο κρ@^α folk, ψυχεδNλειαh, soul και country ^ουσικOh. ΚορυφαPα, Pσωh, στιγ^O του @λ^που^ το ^οναχικQ και westernικQ Truth.

Η σ υντ α γ τ η# εβ δ ο δ α #

ΓΑΥΡΟΣ ΤΗΓ ΑΝΗ ΤΟΣ ΜΕ Σ ΑΛΤΣ Α ΝΤΟΜΑΤΑΣ

υρ

Μ ι α Γυ ν α ί κ α , Έ ν α Ό π λ ο , κ ι έ ν α N o o d l e B a r Ζ α ν γ κ Γι μ ο ύ 2 0 1 0 είδος: Περιπέτεια διάρκεια: 90’ πρωταγωνιστούν: Σαν Χόνγκλεϊ, Νταχόνγκ Νι, Ζάο Σένγιανγκ

Ε

Ο Ου@νγκ εPναι Nναh καταθλιπτικQh, πανοRργοh και αδPστακτοh ιδιοκτOτηh εστιατορPου noodles. Η σRζυγοh του, η οποPα νιbθει παρα^ελη^Nνη, τον απατ@ ^ε Nναν υπ@λληλο του, αλλ@ εκεPνοh παρακολουθεP την κ@θε τουh κPνηση. Τελικ@, αποφασPζει να αναθNσει τη δολοφονPα τουh στον αστυνο^ικQ Ζανγκ, νο^Pζονταh πωh Nχει βρει την πιο «αθQρυβη» και διακριτικO λRση για να δbσει τNλοh σε αυτO την ιστορPα. Ο Ζανγκ Q^ωh εPναι εξPσου ραδιοRργοh και δεν αρκεPται ^Qνο σ’ αυτ@ που του προσφNρονται. Καθbh η πλοκO περιπλNκεται και το σχNδιο ^οι@ζει να εPναι τNλειο, τα π@ντα θα ανατραποRν. Στην εποχO ^αh, συνOθωh το Hollywood στρNφεται στην ^εγ@λη κινη^ατογραφικO δεξα^ενO τηh ΑσPαh για να αντλOσει υλικQ και ιδNεh που φNρουν την σφραγPδα τηh ε^πορικQτηταh. ΣπανPωh συ^βαPνει το αντPθετο και η παροRσα ταινPα ανOκει σ’ αυτOν την κατηγορPα. Ο Γι^οR, ο Nναh λα^πρQh εικαστικ@ σκηνοθNτηh (Σηκbστε τα ΚQκκινα Φαν@ρια, ο Kρωαh, Τα Ιπτ@^ενα ΣτιλNτα) ε^πνNεται απ’ τουh ΚοNν και

ΛRση: Κ@θε πρQβλη^α Sudoku Nχει λRση η οποPα ^πορεP να επιτευχθεP χωρPh εικασPεh.

τολ^@ει να γυρPσει την ασιατικO εκδοχO (τοποθετη^Nνη στα ^εσαιωνικ@ χρQνια) του Barton Fink (1984), ενQh σκληροR και σκοτεινοR νου@ρ που αποτNλεσε και την πρbτη τουh ταινPα. Mση bρα ο Γι^οR εκ^εταλλεRεται το αναρχικQ, σχεδQν παρανοϊκQ χιοR^ορ και την ιδιαPτερη σ@τιρα των ΚοNν, το αποτNλεσ^α εPναι καταπληκτικQ. Απ’ την στιγ^O Q^ωh που το σκοτ@δι και το αντιφατικQ σεναριακQ β@θοh των υπNροχων αδελφbν αναλα^β@νουν τα ηνPα, η ταινPα «σκαλbνει» και παρα^Nνει ^ετNωρη. ΜπορεP ο Γι^οR να δη^ιουργεP ανατριχιαστικNh εικQνεh ο^ορφι@h και συγκPνησηh, τελικ@ Q^ωh αποδεικνRεται Qτι δεν τα καταφNρνει εξPσου καλ@ Qταν πρNπει να διαχειριστεP την 2υτικO παρ@νοια. ΠολλNh φορNh, για να αντικρPσειh την καρδι@ του σκQτουh και το χ@οh τηh ανθρbπινηh Rπαρξηh πρNπει να βυθιστεPh και ο Pδιοh ^Nσα στη φρPκη για να αποτυπbσειh τα χαρακτηριστικ@ τουh. 2ιαφορετικ@, εPσαι ^εν Nναh σπουδαPοh, Απολλbνειοh σκηνοθNτηh, που Q^ωh δεν θα ιδρbσει ποτN σαν τον 2ιQνυσο…

ΥΛΙΚΑ -1 κιλQ γαRροh -1 κουταλ@κι ^αRρο πιπNρι (ολQκληρο) -αλεRρι - αλ@τι -καλα^ποκNλαιο

ΣΑΛΤΣΑ -3 ντο^@τεh αποφλοιω^Nνεh και ψιλοκο^^Nνεh -1/2 κουτP κονσNρβαh ντο^ατ@κια -1 ^ικρQ κρε^^Rδι ψιλοκο^^Nνο -αλ@τι - πιπNρι -λPγο λ@δι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚQβου^ε τα κεφ@λια απQ τα ψ@ρια, τα πλNνου^ε και τα αφOνου^ε λPγο να στραγγPξουν. Αλευρbνου^ε, αλατPζου^ε και τηγανPζου^ε ^ε το πιπNρι σε καυτQ λ@δι. ΤοποθετοR^ε το γαRρο σε Nνα πυρNξ και ετοι^@ζου^ε τη σ@λτσα ντο^@ταh. Σοτ@ρου^ε το κρε^^Rδι ^ε το λ@δι και ρPχνου^ε την ντο^@τα και λPγο νερQ. ΡPχνου^ε αλ@τι και πιπNρι και αφOνου^ε να σιγοβρ@σει για 40 λεπτ@. ΤNλοh, ρPχνου^ε τη σ@λτσα π@νω στον τηγανισ^Nνο γαRρο.


υτ αν ικ ά

Ν Ε

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 30 Μαρτ!ου 2011 / Σελ!δα 32

www.hondoscenter.com

Υπέροχο ταξίδι οµορφιάς

...*ε τι*

Ε

υρ

ΕΝΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Α*3λυβδη Κανονικ τι- ........... 1,719 Με κρτα go (-3%)...11,667 Diesel κ νηση. Κανονικ τι- ........... 1,529 Με κρτα go (-3%)...11,483 Πετρλαιο θρ*ανση. Κανονικ τι- ...........0,898 0,871 Με κρτα go (-3%)...0

νο, ενισχυ*νο πετρλαιο θρ ανση τρα ε καταλτη καση

Οικονο-ικ"

Η µεγάλη ασφαλιστική εταιρεία µε τις καλύτερες τιµές της αγοράς Εθνικ 6 Αντιστσεω6 6 - Καρπεν σι (ναντ ι Αστ. /νση6 Ευρ/ν!α6)

ΤΗΛ.: 2237022331 & fax 2237022332

Μειω-να ξοδα συντ ρηση6 Καλ#τερη απ"δοση του καυστ ρα Με!ωση στην κατανλωση

2237023155

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛΕΦΝΗΣΤΕ ΣΤΟ:

Π Α Ρ Α Ο Σ Η Σ Ε 24 Ρ Ε Σ

Ποιοτικ"

Σβεται το περιβλλον

Τελει"τερη κα#ση Με!ωση -α#ρου καπνο# Με!ωση επικαθ σεων στον καυστ ρα

Ευρυτανικά ΝΕΑ  

Στα 22 εκατ. ευρω ο Προυπολογισμός του δήμου Καρπενησίου για το 2011. - 5 εκατ. ευρώ μόνο οι μισθοί!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you