Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"G τLποb εJναι ελεLθεροb. Η λογοκρισJα και κ:θε :λλο προληπτικK XHτρο απαγορεLονται" Cρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ:γXατοb τηb Ελλ:δαb

Η ανεξ:ρτητη εβδοXαδιαJα εφηXερJδα τηb ΕυρυτανJαb

Τετρτη 16 Μαρτου 2011

ΚυκλοφορεJ κ:θε Τετ:ρτη

Μετακο)ζει ο δ)ο2

Dδρα ΖηνοποLλου 7 ΚαρπενIσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr Dτοb 9o Αρ.ΦLλλου 435 τιXI 1 ευρ\

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Η ΠΑΡΑΧΡΗΣΗ ΤΝ ΚΤΗΡΙΝ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΧΡΙΣ ΡΕΥΜΑ

Η *ΕΗ απειλεJ να κKψει το ρεLXα στο ΠροπονητικK ΚHντρο ΚαρπενησJου. ΑπK το 2002 λειτουργοLσε... χωρJb :δεια. Αγ\ναb να νοXιXοποιηθεJ η παροχI. ΣIXερα εJναι εργοταξιακI. σελ. 7

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Ξηρι θα συγκεντρωθον λε οι υπηρεσε Το α#τη,α !χει τεθε#. Υπ:ρχουν Iδη θετικHb οXKφωνεb αποφ:σειb του ΕργατικοL ΚHντρου ΕυρυτανJαb και τηb τοπικIb επιτροπIb ΕργατικIb ΕστJαb. Τη *ευτHρα ο Κ\σταb Μπακογι:ννηb συναντIθηκε Xε την πρKεδρο του ΟργανισXοL κ. ΒασιλικI ΤσιXπJδα. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 5

Στο Καρπενσι ο Πρσβη2 τη2 Αυστρα2 συναντθηκε )ε τον Κ-στα Μπακογιννη

Ραπτ πουλο - Ποται 2 - 2

Ματσ άρα σ το Ραπτόπουλο

ντονο ενδιαφρον για τουρισ, πολιτισ και αιολικ

Με δο εταιρ ε ο δ ο Καρπενησ ου

ΠρογραXXατJζεται για τον Οκτ\βριο επιστηXονικK συνHδριο για τον ΕυγHνιο τον ΑιτωλK στο ΚαρπενIσι. ΠροεδρικK *ι:ταγXα για την λειτουργJα του θεσXοL του εγκεκριXHνου κτηνι:τρου. ΕπιστηXονικI εκδIλωση στο ΤΕΙ ΚαρπενησJου. ΠαγκKσXια ηXHρα δασοπονJαb η 21η ΜαρτJου. *ωρε: φαρXακεJων σε σχολεJα απK την ΠανευρυτανικI Dνωση. Στα Lψη η τιXI τηb αXKλυβδηb. Το Σ:ββατο συνεδρι:ζει ο δIXοb Αγρ:φων. ΕXπορικKb ΣLλλογοb ΚαρπενησJου: ΕπιδοτοLXενα επιXορφωτικ: σεXιν:ρια ΛΑΕΚ. ΚαταληκτικI ηXεροXηνJα η ΤρJτη 22 ΜαρτJου. ΕΚ* Η Λ 9 Σ Ε Ι Σ : Ο Παν:ρατοb “αναστIθηκε” στο ΣυνεδριακK. Dνωση ΑστυνοXικ\ν ΥπαλλIλων. Στιb 25 ΜαρτJου η αναβληθεJσα εκδIλωση. ΣLλλογοb Γυναικ\ν. ΕκδIλωση για την ηXHρα τηb γυναJκαb. ΣLλλογοb ενοικιαζοXHνων δωXατJων ΕυρυτανJαb. ΧοροεσπερJδα στιb «ΝεφHλεb». Ο *ηXοτικKb ΚινηXατογρ:φοb ΚαρπενησJου , θα προβ:λει την ταινJα δρ:σηb «The Tourist».

ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ 2006

ΙΑΒΑΣΤΕ

η,οτικ6 ΣχοΟλο",ερο #ου. να απ6 λε#ο Ν. Αργυρ ου κλε#νει τα σχολε#α π

ΚλεJνουν σχολεJα στην ΕυρυτανJαΑνακοιν\θηκε απK το ΥπουργεJο ΠαιδεJαb, η συγχ\νευση των σχολεJων. ΑΓΡΑΦΑ. Ο δIXοb Αγρ:φων δεν κατ:φερε να κρατIσει τα σχολεJα του. ΜHνει Xε 11 σχολεJα και 156 XαθητHb. Σκληρ" απ ντηση η,"τρη Τ τση ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. ΚανHνα σχολεJο δεν κλεJνει στον δIXο ΚαρπενησJου Ικανοπο#ηση απ6 Κ8στα Μπακογι ννη. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 3 & 8

ΚαταργIθηκαν Kλα τα ΝοXικ: ΠρKσωπα του δIXου και ενσωXατ\θηκαν σε δLο νHεb εταιρJεb. ΠαραXHνει αυτKνοXο το “ΜουσεJο Κορυσχ:δων”

Εη Κονιαβ τη Π νο Γιαννιτη Οι δLο πρKεδροι

Σε να χρια το “ΜΟΝΤΑΝΑ” Το ,εγαλ7τερο deal στην Ευρυταν#α Τι," αγορ 1 κοντ στα 8 εκατ. ευρ8 Συνεντευξη

ΒΙΤΑΛ ΓΑΤΕΝΙΟΣ

Ο νHοb ιδιοκτIτηb του “ΜΟΝΤΑΝΑ” Xιλ: στα “Ευρυτανικ: ΝHα”

Ο παππο ου ταν απ τον Προυσ


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 16 Μαρτου 2011 / Σελδα 2

Γράφει ο ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ info@evrytanika.gr

Ο σεισμός στην Ιαπωνία από ελληνική σκοπιά Ο καταστροφικ(? σεισ5(? που συν%βη στην !πω Ανατολ&, το καταστροφικ( τσουν5ι αλλ και η γνωστ& ελληνικ& σεισ5ικ(τητα, %δωσαν ξαν τροφ& σε τηλεορσει? και εφη5ερ'δε?. Και, κυρ'ω?, %δωσαν τροφ& στην α%ναη δια5χη των σεισ5ολ(γων για το αν ε'ναι δυνατ( να προβλεφθο)ν οι σεισ5ο', και τι 5πορε' να ση5α'νει αυτ( για του? πολ'τε?. Φυσικ, κανε'? δεν ε'ναι τ(σο ευ&θη? που να 5ην καταλαβα'νει (τι (λο? ο καυγ? γ'νεται για τα χρ&5ατα και για καν%ναν λλο λ(γο. Για τα κονδ)λια που θα προυν απ( την κυβ%ρνηση για %ρευνα. εν υπρχει κανε'? εχ%φρων επιστ&5ονα? που να πιστε)ει (τι 5πορε' να προβλεφθε' 5ε σαφ&νεια το επ'κεντρο εν(? σεισ5ο) και 5ε ακρ'βεια η 9ρα και η 5%ρα που θα συ5βε'. Σε κθε περ'πτωση (5ω?, η φων& τη? λογικ&? ε'ναι εκε'νη που πρ%πει να επικρατε'. Α? δο)5ε λ'γο πιο αναλυτικ το πρ(βλη5α εν(? σεισ5ο): Πρ(κειται β%βαια για %να διπλ( πρ(βλη5α που απασχολε' και του? επιστ&5ονε? και του? απλο)? ανθρ9που?. "τσι ε5φαν'ζεται να %χει δ)ο λ)σει?: Η πρ9τη, η επιστη5ονικ&, 5λλον δεν %χει και πολλ%? πιθαν(τητε? εφαρ5ογ&?, καθ9? οι χ9ρε? που θα 5πορο)σαν να κνουν ουσιαστικ& %ρευνα, (πω? η Α5ερικ&, η Γερ5αν'α & η Γαλλ'α, δεν %χουν πρ(βλη5α 5ε του? σεισ5ο)? και κατ συν%πεια δεν δαπανο)ν τα ποσ που θα χρειαζ(ταν για 5ια ουσιαστικ& προ9θηση τη? επιστ&5η?. Κι αυτ( γιατ', εν9 εκε' ο σεισ5(? θεωρε'ται ατ)χη5α, σε 5α? εδ9, %να κτ'ριο %χει περισσ(τερε? πιθαν(τητε? να υποστε' σεισ5ικ& καταπ(νιση στη διρκεια τη? ζω&? του, απ’ (τι να 5ην την υποστε'! "τσι δεν 5πορο)5ε να εισγου5ε %τοι5η τεχνογνωσ'α, (πω? συ5βα'νει 5ε λλου? επιστη5ονικο)? κλδου?. Επ'ση?, δεν προβλ%πεται ακ(5α και σε εκα-

Ευρυτανικ ΝΕΑ Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ (6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920) Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

τ( χρ(νια απ( σ&5ερα, να αλλξει ο τρ(πο? 5ε τον οπο'ο φτιχνονται τα σπ'τια στη χ9ρα 5α?. Ακ(5α και το 2108 η αντισεισ5ικ(τητα των κτιρ'ων θα ε'ναι ζ&τη5α αντοχ&? υλικ9ν και ποι(τητα? κατασκευ&?. Επιπροσθ%τω?, ακ(5α και αν 5πορο)σε να υπρξει %να 5ηχνη5α που θα προ%βλεπε του? σεισ5ο)?, και 5α? %λεγε (τι 5%σα στου? επ(5ενου? %ξι 5&νε? θα γ'νει %να? 5εγλο? σεισ5(? στην Κρ&τη, 5πορο)5ε (λοι να φανταστο)5ε τι? εφιαλτικ%? επιπτ9σει? που θα ε'χε 5ια τ%τοια πρ(βλεψη, (χι 5(νο στην τουριστικ& δραστηρι(τητα, αλλ γενικ(τερα στην κοινωνικ& και οικονο5ικ& ζω& τη? περιοχ&? - 5εγαλ)τερε? 'σω? και απ( αυτ%? του 'διου του σεισ5ο). Επο5%νω? η δυνατ(τητα πρ(βλεψη? των σεισ59ν (αν και 5πορε' να %χει επιστη5ονικ& και πρακτικ& αξ'α), (χι 5(νο δεν 5α? απαλλσσει απ( την εν'σχυση των οικοδο59ν, αλλ αντιθ%τω? καθιστ αυτ& την ανγκη επιτακτικ(τερη. Συνεπ9? το θ%5α τη? αντι5ετ9πιση? των σεισ59ν ανγεται τελικ σε ρυθ5'σει? που πρ%πει να γ'νουν 5ε διαδικασ'ε? κοινωνικ&? συνα'νεση? βασισ5%νε? στι? ορατ%? κοινωνικ%? συν%πειε?. Η λ)ση δηλαδ& βρ'σκεται στο δε)τερο ξονα του προβλ&5ατο?, αυτ(ν που %χει να κνει 5ε του? πολ'τε? και την συντεταγ5%νη πολιτε'α. Α? δο)5ε τι αποτελ%σ5ατα %χει %να? 5εγλο? σεισ5(?: Πρ9τον, δη5ιουργε' 5εγλο οικονο5ικ( πρ(βλη5α, αφο) 5ει9νεται ακ(5α και το ΑΕΠ. Στο σεισ5( τη? Αθ&να?, το 1999, καθ9? τα πντα ε'χαν παγ9σει για 5'α εβδο5δα, 5ει9θηκε το ΑΕΠ γ)ρω στο 1% περ'που, ποσοστ( που αντιστοιχο)σε στο %να τρ'το τη? ετ&σια? α)ξησ&? του εκε'νη τη χρονι! Απ( την λλη, το πρ(βλη5α ε'ναι και δη5οσιονο5ικ( καθ9?, το κρτο? ε'ναι αυτ( στο οπο'ο θα προστρ%ξουν

Μχρι το Σαββατοκριακο ο καιρ, θα εναι καλ,, "ε συννεφι, και σω, κποιε, σποραδικ, βροχ, στην πλη του Καρπενησου. Οι θερ"οκρασε, θα εναι ανοιξιτικε, και δεν θα πσουν κτω απ του, 5 βαθ"ο, Κελσου, οτε νωρ, το πρω. Απ τη ευτρα 21 Μαρτου "ω,

οι πληγ%ντε?, επιβαρ)νοντα? τι? κρατικ%? δαπνε? κατ 1,5 δι? ευρ9. Με την ση5εριν& κατσταση τη? οικονο5'α?, καταλαβα'νου5ε (τι %να? σεισ5(? θα σ&5αινε το τ%λο? τη?. Επ'ση? %να? σεισ5(? %χει και πολιτικ( κ(στο?, καθ(τι επειδ& οι επιπτ9σει? του αγγ'ζουν το σ)νολο του πληθυσ5ο) καταλ&γει να γ'νεται %να πολιτικ( πρ(βλη5α, και 5λιστα 5ε'ζον, κατ τι? χρονικ%? περι(δου? που το γεγον(? ε'ναι πρ(σφατο και οι επιπτ9σει? οξ)τερε?. Η αδυνα5'α των κρατικ9ν 5ηχανισ59ν γ'νεται περισσ(τερο αισθητ& κατ τι? περι(δου? αυτ%? και η φθορ των πολιτικ9ν 5εγαλ)τερη. Για να αντι5ετωπιστο)ν αυτ τα ση5αντικ ζητ&5ατα κποιοι προτε'νουν να ασφαλιστο)ν οι κατοικ'ε? και να ασκο)νται ποινικ%? δι9ξει? σε (σου? ευθ)νονται για κακ%? κατασκευ%?. $5ω? αυτ( δεν 5πορε' να %χει πολ) σπουδα'α αποτελ%σ5ατα αν σκεφτε' κανε'? (τι στην Ελλδα σ&5ερα, υπρχουν 6 εκατο55)ρια αυτοκ'νητα, εκ των οπο'ων τα 2,2 κυκλοφορο)ν ανασφλιστα! Επ'ση? 5πορε' να βολε)ει σε περιπτ9σει? κρ'σεων να πνε δ)ο τρει? νθρωποι στη φυλακ&, %τσι 9στε να εκτονωθε' το λαϊκ( α'σθη5α, εντο)τοι? στην πραγ5ατικ(τητα, επειδ& οι %λεγχοι ε'ναι ανεπαρκε'?, η κατσταση 5πορε' να χειροτερ%ψει, αν κποιοι αποφασ'σουν να παρανο5&σουν ε'τε απ( γνοια ε'τε απ( δ(λο. Εκε'νο που θα ε'χε πραγ5ατικ αποτ%λεσ5α ε'ναι να συσταθε' %να? κρατικ(? φορ%α? ελ%γχου σεισ5ικ&? προστασ'α?, ο οπο'ο? θα λειτουργο)σε 5ε πολ) αυστηρ κριτ&ρια και προκαθορισ5%να πρωτ(κολλα σε κθε περιοχ&. Να γ'νεται δειγ5ατοληπτικ(? %λεγχο? στο 5πετ(ν, στην ποσ(τητα του σιδ&ρου κθε οικοδο5&? αλλ και στι? εδαφολογικ%? παρα5%τρου?. Για τον %λεγχο αυτ( ε'ναι φυσικ απαρα'τητη η πλ&ρη? συνεργασ'α του ιδιοκτ&τη

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α θα χου"ε ση"αντικ "εταβολ του καιρο, "ε βροχ,, εν& υπρχει και να ενδεχ"ενο να χιονσει, ακ"α και "σα στην πλη! Ιδιατερα στι, 24 και 25 προβλπεται σχη"ο, καιρ, που "πορε να ακυρ&σει και την παρλαση, αν και εναι ακ"η νωρ, για ασφαλ πρβλεψη.

Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Σ.ββατο 19 Μαρτ9ου 2010

Κυριακ8 20 Μαρτ9ου 2010 ευτ7ρα 21 Μαρτ9ου 2010

Τρ9τη 22 Μαρτ9ου 2010

Τετ.ρτη 23 Μαρτ9ου 2010

6λιοQ και κρ;ο

6λιοQ Gε διαστ8Gατα συννεφι.Q

Συννεφι. Gε πιθαν:τητα βροχ8Q Βροχ7Q Βροχ7Q

Βροχ8 και πιθαν:τητα χιον:νερου

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

4O... 13OC

 

4O... 12OC 5O... 14OC

4 ... 13 C

4 ... 18 C

2O... 11OC

2O... 12OC

3O... 8OC

3O... 11OC

O

O

1O... 9OC

   

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

5O... 12OC

OO

-1O... 12OC

* Οι προβλ7ψειQ π7ραν των τριKν ηGερKν ελ7γχονται ωQ προQ την ακρ9βει. τουQ, ιδια9τερα σε σχ7ση Gε την εκδ8λωση τοπικKν φαινοG7νων. ** -Q “πραγGατικ8 α9σθηση” αναφ7ρεται ο αλγ:ριθGοQ που προσδιορ9ζει το πKQ αισθαν:Gαστε την εξωτερικ8 θερGοκρασ9α, π7ρα απ: τιQ Gετρ8σειQ του θερGοG7τρου και τηQ ψυχρ:τηταQ του αν7Gου. Οι παρ.γοντεQ που λαGβ.νονται υπ’ :ψιν ε9ναι η ποσ:τητα ηλιοφ.νειαQ, το υψ:Gετρο, η ατGοσφαιρικ8 π9εση, η υγρασ9α κλπ.

Πηγ8:accuweather.com

Σ ε ρ α

Για σ8Gερα Τετ.ρτη 16 Μαρτ9ου αναG7νονται εναλλα- Π π τ η γ7Q συνεφι.Q και 8λιου, ενK Gετ. το GεσηG7ρι υπ.ρχει ενδεχ:Gενο βροχ8Q. Η θερGοκρασ9α θα αν7βει λ9γο και κυ Gανθε9 Gεταξ; των 11OC και 19OC, Gε την πραγGατικ8 α9 σθηση να βρ9σκεται Gεταξ; 9O και 22OC.  Για α;ριο Π7Gπτη 17 Μαρτ9ου το σκηνικ: του καιρο; θα  παραGε9νει σχετικ. το 9διο, Gε το ενδεχ:Gενο βροχ8Q να αποGακρ;νεται και το θερG:Gετρο να δε9χνει Gεταξ; των 6OC και 18OC ενK η πραγGατικ8 α9σθηση θα βρ9σκεται επ9 O O σηQ Gεταξ; 4 και 21 C.

Παρασκευ8 18 Μαρτ9ου 2010

του ελεγχ(5ενου υπ( κατασκευ& κτηρ'ου. Αν π.χ. δεν ειδοποιηθε' ο φορ%α? εγκα'ρω? για τη λ&ψη δοκι5'ων σκυροδ%5ατο? και οπλισ5ο), θα πρ%πει να διενεργηθε' πυρηνοληψ'α απ( τον %τοι5ο σκελετ( 5ε συν%πεια την α)ξηση του κ(στου? του ελ%γχου. Η συ55ετοχ& στο σ)στη5α αυτ( πιστοπο'ηση? αυξη5%νη? αντοχ&? τη? κατασκευ&? θα 5πορο)σε στην αρχ& να ε'ναι εθελοντικ(?. Το κ(στο? του ελ%γχου να καθοριστε' σε τ%τοιο )ψο?, 9στε να καλ)πτει τα %ξοδα λειτουργ'α? του φορ%α ελ%γχου. Το (φελο? για τον εθελοντικ ελεγχ(5ενο θα 5πορο)σε να ε'ναι %να πιστοποιητικ( που θα βεβαι9νει τον αγοραστ& τη? κατοικ'α? και κθε 5ελλοντικ( ιδιοκτ&τη για την αυξη5%νη ποι(τητα και το βαθ5( σεισ5ικ&? προστασ'α? που προσφ%ρει η κατασκευ&. Β%βαια στην αρχ& θα αυξαν(ταν το κ(στο? και η ποι(τητα των ακριβ9ν σπιτι9ν, στα οπο'α %χουν πρ(σβαση 5(νο οι αν9τερε? οικονο5ικ τξει?. Εντο)τοι?, 5ε το π%ρασ5α του χρ(νου και τη βελτ'ωση των κατασκευ9ν, (ταν θα γιν(ταν ο επ(5ενο? 5εγλο? σεισ5(?, το κρτο? δεν θα ε'χε να ξοδ%ψει τ(σα πολλ χρ&5ατα, αφο) οι ζη5ι%? θα &ταν 5ικρ(τερε?. "τσι, οι πι%σει? για κοινωνικ δ'καιο τρ(πο κατανο5&? των κονδυλ'ων για αντισεισ5ικ& προστασ'α, θα 5πορο)ν πλ%ον να κατευθ)νονται, (χι 5(νο στην 5ετασεισ5ικ& αποκατσταση των θυ5των, αλλ και στην προσεισ5ικ& εν'σχυση των οικονο5ικ9ν δυνατοτ&των των ασθεν%στερων κοινωνικ9ν στρω5των, 9στε να αυξηθε' και αυτ9ν η ασφλεια και να 5ειωθο)ν οι ζη5ι%? απ( το 5ελλοντικ( σεισ5(. Κατ συν%πεια οι επιπτ9σει? απ( την εν'σχυση τη? αντοχ&? των κατασκευ9ν θα ε'ναι ευεργετικ%?, (χι 5(νο για τα αν9τερα εισοδη5ατικ στρ95ατα αλλ και για τι? ασθεν%στερε? εισοδη5ατικ κατηγορ'ε?.

Ο καιρ:Q τηQ Gεθεπ:GενηQ εβδοG.δαQ Gε Gια Gατι. ΗG7ρα ΗG/ν9α Σ;Gβ.

C

o

Π 24

Π 25

Σ 26

Κ 27

 28

Τ 29

Τ 30

1/7

-3 / 8

-3 / 6

2 / 11

7 / 13

7 / 13

8 / 14
Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 16 Μαρτ4ου 2011 / Σελ4δα 3

Κλε νουν τρ α ηοτικ Σχολε α ΟΙ ΣΥΓΧΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΣυρρικνFνεται η σχολικ3 δ6ναBη του δ3Bου Αγρ&φωνΑνακοινFθηκε απ5 το Υπουργε4ο Παιδε4αL η συγχFνευση των σχολε4ων. Ο δ%ο+ Αγρφων δεν κατφερε να κρατσει τα σχολεα του. Μνει %ε %2λι+ 11 σχολεα και 156 %αθητ+. Κ4νδυνοL να χαθο6ν κι &λλα του χρ5νου. Καννα σχολεο δεν κλενει στον δ%ο Καρπενησου.

Bο των σχολε4ων, να αντισταθο6Bε ωL τοπικ3 κοινων4α Fστε στο B2λλον να Bην υπ&ρξει καB4α &λλη συν2νωση, η οπο4α θα αναστατFσει την ζω3 των πολιτFν;

Η Ευρυταν4α δεν γλ4τωσε απ5 την λα4λαπα τηL οικονοBικ3L κρ4σηL, την οπο4α το Υπουργε4ο Παιδε4αL β&φτισε "παιδαγωγικ3 αν&γκη" και τελικ& ανακοινFθηκε 5τι και στoν νοB5 BαL τρ4α ηBοτικ& Σχολε4α κλε4νουν απ5 το ν2ο σχολικ5 2τοL. ΕπιβεΕυρυτανιβαιFθηκαν οι πληροφορ4εL των "Ε κFν Ν2ων" που δηBοσιε6τηκαν στο φ6λλο τηL περασB2νηL εβδοB&δαL, σχετικ& Bε τιL επικε4BενεL συγχωνε6σειL σχολε4ων.

Σ6Bφωνα Bε τα στοιχε4α του Υπουργε4ου Παιδε4αL, πρ5κειται για τρ4α Bονοθ2σια ηBοτικ& Σχολε4α, τα οπο4α αν3κουν στην γεωγραφικ3 περιοχ3 του δ3Bου Αγρ&φων, ενF συνολικ& φοιτο6ν σε αυτ& 14 Bαθητ2L. Τα σχολε4α που κλε4νουν και συγχωνε6ονται Bε &λλα, δηBιουργο6ν τρ4α Bεγαλ6τερα δηBοτικ& Bε 55 συνολικ& Bαθητ2L. Οι συγχωνε3σει+ των σχολεων εναι οι εξ+: 1. Το Μονοθ2σιο ηBοτικ5 Σχολε4ο Κ2δρων, Bε 4 Bαθητ2L, συγχωνε6εται Bε το ιθ2σιο ηBοτικ5 Σχολε4ο Ραπτοπο6λου. Συνολικ& το ν2ο σχολε4ο θα 2χει 27 Bαθητ2L. 1BωL, 4σωL πρ2πει ο ιθ6νων νο6L, που αποφ&σισε τιL συνενFσειL, να απαντ3σει πFL τα τ2σσερα παιδ&κια των Κ2δρων θα διαν6ουν καθηBεριν& (16+16) 32 χιλι5Bετρα επικ4νδυνου δρ5Bου και ειδικ5τερα τον χειBFνα, για να B&θουν γρ&BBατα. 2. Το Μονοθ2σιο σχολε4ο Τοπολι&νων Bε 6 Bαθητ2L συγχωνε6εται Bε το ιθ2σιο ηBοτικ5 Σχολε4ο Καστρακ4ου ΒαλαFραL. Συνολικ& το ν2ο σχολε4ο θα 2χει 16 Bαθητ2L. Για το ηBοτικ5 Σχολε4ο Τοπολι&νων υπ3ρξαν 2ντονεL διαBαρτυρ4εL απ5 τουL γονε4L στο &κουσBα τηL πληροφορ4αL για πιθαν3 συγχFνευσ3 του. Η διαδροB3 Τοπ5λιανα - ΒαλαFρα ε4ναι (5,5+5,5) 11 χιλι5Bετρα ανεκτ3L οδικ3L σ6νδεσηL και η συγχFνευση δεν Bοι&ζει λογικ3. 3. Τ2λοL, το Μονοθ2σιο σχολε4ο Ν2ου Αργυρ4ου Bε 4 Bαθητ2L συγχωνε6εται Bε το Μονοθ2σιο -4σωL τFρα γ4νει διθ2σιοηBοτικ5 Σχολε4ο αφνο6λαL. Συνολικ&, το ν2ο σχολε4ο θα 2χει πλ2ον 12 Bαθητ2L, ενF η Bικρ3 διαδροB3, B5λιL (4+4) 8 χι-

Ν2ο Αργ6ριο. Σχολικ3 χρονι& 2006. Τ5τε υπ3ρχαν παιδ&κια στο σχολε4ο, π&ντα λ4γα, αλλ& το σχολε4ο 3ταν ανοιχτ5. Του χρ5νου το κρ&τοL το κλε4νει. λι5Bετρα, ε4ναι βατ3 και η συγχFνευση Bοι&ζει λογικ3. Κθε χρ2νο συγχωνε3σει+ Σ6Bφωνα Bε το υπουργε4ο, οι συγχωνε6σειL θα γ4νονται κ&θε χρ5νο, Bετ& απ5 ν2εL αξιολογ3σειL και προτ&σειL των προϊσταB2νων Α/βαθBιαL Εκπα4δευσηL. 1λα τα στοιχε4α οδηγο6ν στο 5τι η περιοχ3 των Αγρ&φων Bοι&ζει να κινδιν2υει περισσ5τερο να υποστε4 και ν2α Bε4ωση των ενεργFν σχολικFν Bον&δων το ν2ο σχολικ5 2τοL. Σ3Bερα στον δ3Bο Αγρ&-

φων λειτουργο6ν 14 -τFρα θα λειτουργο6ν 11- απ5 τα 24 ηBοτικ& Σχολε4α τηL Ευρυταν4αL, στα οπο4α φοιτο6ν 156 Bαθητ2L απ5 το σ6νολο των... 784 του νοBο6. Κ&θε σχολικ3 Bον&δα του δ3Bου Αγρ&φων εξυπηρετε4 κατ& B2σο 5ρο 11 Bαθητ2L. Αντ4θετα, στα 10 σχολε4α του δ3Bου Καρπενησ4ου φοιτο6ν κατ& B2σο 5ρο 68 Bαθητ2L αν& σχολικ3 Bον&δα. Ε4ναι προφαν2L 5τι θα υπ&ρχουν και ν2εL BειFσειL ηBοτικFν Σχολε4ων του χρ5νου. ηλαδ3, την σχολικ3 χρονι& 2012 2013 δεν αποκλε4εται να δο6Bε

και Bεγαλ6τερεL συνενFσειL, 4σωL και σε σχολε4α του δ3Bου Καρπενησ4ου. Κατ& B4α εκδοχ3 οι συνενFσειL 4σωL ε4ναι B4α λ6ση στην εκπαιδευτικ3 ανισ5τητα που παρατηρε4ται σε Bαθητ2L απ5 τα Bεγ&λα αστικ& κ2ντρα 5πωL ε4ναι, για τα παιδι& του νοBο6 BαL, το Καρπεν3σι. Οι Bαθητ2L 2χουν περισσ5τερεL Bαθησιακ2L ευκαιρ4εL και δυνατ5τητεL. Μ3πωL, 5BωL, αντ4 να οδηγο6Bε σε BαρασB5 τα χωρι& BαL Bε την αναγκαστικ3 εσωτερικ3 Bεταν&στευση που οδηγο6νται οι γονε4L απ5 το κλε4σι-

Σκληρ απντηση Ττση

“1χι στο κλε4σιBο των σχολε4ων BαL” .ντονη διαBαρτυρ4α απ5 τον δ3Bαρχο Αγρ&φων ηB3τρη Τ&τση. Σκληρ3 3ταν η απ&ντηση προL τουL υπε6θυνουL του Υπουργε4ου Παιδε4αL, οι οπο4οι αποφ&σισαν χωρ4L λογικ3 εξ3γηση και χωρ4L να λ&βουν υπ5ψη τουL τιL αντικειBενικ2L αδυναB4εL, 5πωL αυτ2L 2χουν εκτεθε4 απ5 τον 4διο, και να κλε4σουν τρ4α "ζωνταν&" σχολε4α του δ3Bου Αγρ&φων. Ευρυτανικ& Ν2α” ο δ3BαρχοL εξ2φρασε ΜιλFνταL στα “Ε την αγαν&κτησ3 του, Bεταφ2ρονταL και την αγαν&κτηση Συλλ5γων Γον2ων και δηBοτικFν συBβο6λων. “Ε4ναι απαρ&δεκτο αυτ5 που 2γινε”, τον4ζει. “Ζητ&Bε να αναθεωρ3σουν την απ5φασ3 τουL. Υπ&ρχει ζω3 στα χωρι& BαL και του χρ5νου θα αυξηθε4 ο αριθB5L των BαθητFν. Τι θα γ4νει τ5τε;”

Ο νο+ σχολικ2+ χρτη+ Με 1.056 σχολε4α λιγ5τερα, τα οπο4α καταργο6νται 3 συγχωνε6ονται, θα βρει η επ5Bενη σχολικ3 χρονι& καθηγητ2L και Bαθητ2L. Μ&λιστα, γενικ5τερα σε &λλουL νοBο6L 2χουν υπ&ρξει και συγχωνε6σειL σε ΓυBν&σια και Λ6κεια. Ο ν2οL σχολικ5L χ&ρτηL τηL χFραL ανακοινFθηκε την Κυριακ3 απ5 το Υπουργε4ο Παιδε4αL, ενF την ευτ2ρα το BεσηB2ρι συνεδρ4ασε το ιοικητικ5 ΣυBβο6λιο τηL ΟBοσπονδ4αL των ΚαθηγητFν Μ2σηL Εκπα4δευσηL (ΟΛΜΕ), προκειB2νου να τοποθετηθε4 στιL αποφ&σειL του Υπουργε4ου Παιδε4αL. Ο αριθB5L των συγχωνε6σεων - καταργ3σεων χαρακτηρ4ζεται 2κπληξη, καθFL συγχωνε6ονται συνολικ& 1.933 σχολε4α και προκ6πτουν 877 ν2α, απ5 το σ6νολο των 16.000 σχολικFν Bον&δων. Στην Πρωτοβ&θBια Εκπα4δευση συνενFνονται 1.523 σχολε4α και προκ6πτουν 672 ν2α σχολε4α. Στην ευτεροβ&θBια Εκπα4δευση συνενFνονται 410 και προκ6πτουν 205 ν2α συγκροτ3Bατα. Π&ντωL, σ6Bφωνα Bε το Υπουργε4ο Παιδε4αL, θα διατηρηθε4 το πλαφ5ν των 25 BαθητFν αν& τ&ξη, Bε Bια προσα6ξηση 10% B5νο σε εξαιρετικ2L περιπτFσειL. Σε σχετικ5 δελτ4ο τ6που επισηBα4νεται εξ&λλου 5τι τα κριτ3ρια για τιL συνενFσειL των σχολε4ων ε4ναι αποκλειστικ& παιδαγωγικ&. «Το υπουργε4ο αλλ&ζει τον σχολικ5 χ&ρτη τηL χFραL, Bε στ5χο την αναβ&θBιση τηL ποι5τηταL στη δηB5σια εκπα4δευση. ηBιουργο6νται σχολε4α που εξασφαλ4ζουν τιL απαιτο6BενεL υποδοB2L, αλλ& και τον απαρα4τητο αριθB5 BαθητFν, Fστε να λειτουργο6ν παιδαγωγικ& και να εφαρB5ζουν &ρτια το ωρολ5γιο πρ5γραBBα». H.T.


Τα ση@ε 2α των και ρDν

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 16 Μαρτ2ου 2011 / Σελ2δα 4

ΤΕΛΕΣΙΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ

Αθώοι για την κατολίσθηση στο ΚΤΕΛ 

Αφορ" την κατ"ρρευση του ΚΤΕΛ το 2004. Το Εφετε2ο ανα2ρεσε την πρωτ3δικη απ3φαση, @ε την οπο2α ε2χε επιβληθε2 8@ηνη φυλ"κιση @ε τριετ1 αναστολ1 στον τ3τε δ1@αρχο Καρπενησ2ου Βασλη Καραπ και τον πρDην πρ3εδρο τηJ ΕΥΑΚ Βαγγλη Καρφ.

Τον Φεβρου"ριο του 2004 και συγκεκρι@0να την ευτ0ρα 2 Φεβρουαρ2ου στιJ 4:20 το απ3γευ@α, @ετ" απ3 πολυ1@ερη σφοδρ1 βροχ3πτωση, προκλ1θηκε κατολ2σθηση στο παλι3 ΚΤΕΛ Καρπενησ2ου, @ε αποτ0λεσ@α να καταπλακωθε2 απ3 τ3νουJ λ"σπη και χD@α. Απ3 την κατολ2σθηση προκλ1θηκε ολικ1 καταστροφ1, τ3σο στιJ εγκαταστ"σειJ του ΚΤΕΛ, 3σο και σε επιχε2ρηση ΓραφικDν ΤεχνDν, η οπο2α στεγαζ3ταν στο εκε2 κτ1ριο. Ο ιδιοκτ1τηJ τηJ επιχε2ρησηJ στρ"φηκε νο@ικ" κατ" του δ1@ου Καρπενησ2ου, κατ" τηJ ΕΥΑΚ και κατ" του ΚΤΕΛ για να αποζη@ιωθε2. /σον αφορ" το ΚΤΕΛ, @ε εισαγγελικ3 π3ρισ@α εξαιρ0θηκε απ3 την ποινικ1 δ2κη "... ωJ @η 0χων κα@2α ευθ4νη για την κατολ2σθηση", αφο4 και η 2δια επιχε2ρηση υπ0στη ολικ1 καταστροφ1. Η πρDτη δ2κη Στο δικαστ1ριο, εκ @0ρουJ του δ1@ου και τηJ ΕΥΑΚ, ωJ φυσικ" πρ3σωπα, κατηγορο4@ενοι 1ταν ο τ3τε δ1@αρχοJ Καρπενη-

σ2ου κ. Βασ2ληJ Καρα@π"J και ο τ3τε πρ3εδροJ τηJ ΕΥΑΚ κ. Βαγγ0ληJ Καρφ1J. Η πρωτ3δικη δ2κη ξεκ2νησε την Τρ2τη 21 Σεπτε@βρ2ου 2010 στο Εφετε2ο Λα@2αJ, διεκ3πη και

ΚΑΡΦΜΑΤΑ Το Καρπεν1σι 0χει τρειJ παιδικο4J σταθ@ο4J. Αυτ3 ε2ναι γνωστ3. Οι δ4ο αν1κουν στον δ1@ο και 0χουν κ"που 75 παιδ"κια κι ο "λλοJ στην Εργατικ1 Εστ2α. Τον περασ@0νο @1να, αυτ3J τηJ Εργατικ1J Εστ2αJ που εξυπηρετε2 κα@ι" δεκαπενταρι" παιδ"κια, παραλ2γο να κλε2σει, γιατ2 0ληξε η σ4@βαση τηJ νηπιαγωγο4. Να ση@ειDσου@ε 3τι αν δεν βρ2σκονταν νηπιαγωγ3J, ο παιδικ3J σταθ@3J 0πρεπε να κλε2σει και οι υπ"λληλο2 του να κ"θονται και να πληρDνονται 1 να @ετακινηθο4ν σε "λλεJ π3λειJ. Η προϊστα@0νη του Σταθ@ο4, ξεκ2νησε 0ναν αγDνα δρ3@ου για να βρεθε2 @ια λ4ση, τρ0χονταJ απ3 υπηρεσ2α σε υπηρεσ2α. Τ0λοJ, για να λυθε2 το πρ3βλη@α ο 1@αρχοJ παρακ"λεσε τιJ νηπιαγωγο4J που δουλε4ουν στουJ παιδικο4J σταθ@ο4J του δ1@ου, να δεχθο4ν να καλ4ψουν το κεν3 που προκλ1θηκε, γιατ2 σε διαφορετικ1 περ2πτωση ο σταθ@3J τηJ Εργατικ1J Εστ2αJ θα αναγκαζ3ταν να κλε2σει. Σχεδ3ν α@0σωJ

βρ0θηκε @ια κοπ0λα που δ0χθηκε. /λα καλ" ωJ εδD λοιπ3ν.

Λ2γεJ @0ρεJ 3@ωJ αργ3τερα, 0ληξε και η σ4@βαση τηJ @αγε2ρισσαJ του προγρ"@@ατοJ «Βο1θεια στο σπ2τι», και 0τσι δεν υπ1ρχε "νθρωποJ να ετοι@"ζει φαγητ3 για τιJ οικογ0νειεJ και τουJ ηλικιω@0νουJ που εξυπηρετο4νται απ3 το πρ3γρα@@α. Το φαγητ3 αυτ3 3πωJ ε2ναι γνωστ3, ετοι@"ζεται στην κουζ2να των παιδικDν σταθ@Dν του δ1@ου. ,τσι, ο 1@αρχοJ αναγκ"στηκε τDρα να ζητ1σει αυτ3J @ε τη σειρ" του, βο1θεια απ3 το προσωπικ3 του Παιδικο4 Σταθ@ο4 τηJ Εργατικ1J Εστ2αJ, Dστε να του «δανε2σουν» 0ναν @"γειρα που θα ετοι@"ζει το φαγητ3 για το πρ3γρα@@α. Α@ δε! Π1γε, τουJ βρ1κε, τουJ @2λησε και εκε2νοι το περι0λουσαν @ε 0να σωρ3 «κοσ@ητικ"» επ2θετα!!! «ΠοιοJ ε2σαι εσ4 που θα @αJ β"λειJ να δουλ0ψου@ε», 1ταν σαν να του 0λεγαν. Αυτ" 0χει η @ονι@3τητα… Η καη@0νη η διευθ4ντρια δεν ε2χε πο4 να κρυφτε2, 3πωJ 0@αθα…

συνεχ2στηκε την επ3@ενη η@0ρα, Τετ"ρτη 22 Σεπτε@βρ2ου. Τ3τε το δικαστ1ριο 0κρινε 3τι ο δ1@οJ 0φερε ευθ4νη και επ0βαλε 8@ηνη φυλ"κιση @ε τριετ1 αναστολ1 στα φυσικ" πρ3σωπα, απ3φαση

Χρει"στηκε… παρασκ1νιο @ιαJ βδο@"δαJ και @ια δε4τερη παρακλητικ1 επ2σκεψη του η@"ρχου για να πειστο4ν τελικ" να εξυπηρετ1σουν τον δ1@ο, εκ περιτροπ1J, αν" @ια βδο@"δα ο καθ0ναJ. Μερικ0J φορ0J η αναισθησ2α ορισ@0νων, δεν 0χει 3ρια! Η συγχDνευση των Νο@ικDν ΠροσDπων του δ1@ου δεν 1ταν @2α απλ1 υπ3θεση. Η εξειδικευ@0νη νο@ικ1 ορολογ2α τηJ εισ1γησηJ και το πλ1θοJ των νο@ικDν 3ρων που αναφ0ρθηκαν στο η@οτικ3 Συ@βο4λιο, αλλ" και η περ2τεχνη 4φανση των τελικDν συ@περασ@"των - προτ"σεων τηJ εισ1γησηJ του ΚDστα Μπακογι"ννη, προκ"λεσε σε πολλο4J πονοκ0φαλο. Την συνεδρ2αση παρακολο4θησε και ο πολιτευτ1J του ΠΑΣΟΚ, ικηγ3ροJ και @0λοJ του .Σ. τηJ ΡΑΕ κ. ΓιDργοJ Λ"γαρηJ. Μ3λιJ τον ε2δε ο ΚDσταJ Μπακογι"ννηJ ε2πε "... και επειδ1 3λα αυτ" τα καταλαβα2νει @3νο ο κ. Λ"-

εναντ2ον τηJ οπο2αJ ασκ1θηκε 0φεση. Η αθωωτικ1 απ3φαση Η ν0α δ2κη, σε επ2πεδο Εφετε2ου, 0γινε την Τετ"ρτη 2 Μαρτ2ου 2011, στη Λα@2α. Ο Εισαγγε-

λ0αJ τηJ 0δραJ διατ4πωσε την "ποψη 3τι για το γεγον3J δεν @πορε2 να ευθ4νεται καν0να φυσικ3 πρ3σωπο. Πρ3κειται, ε2πε, για φυσικ3 φαιν3@ενο που δεν @πορε2 να προβλεφθε2. Μ"λιστα, αν0φερε και 0να γεγον3J που ε2χε συ@βε2 πριν απ3 πολλ" χρ3νια. ,να ατ4χη@α που 0γινε 3ταν λεωφορε2ο του ΚΤΕΛ κ4λησε στην κατηφ3ρα @ε αποτ0λεσ@α να τραυ@ατιστε2 θαν"σι@α πεζ3J. Η απ3φαση 1ταν ο@3φωνα αθωωτικ1 για τουJ δ4ο αυτοδιοικητικο4J. ΕυρυΝα θυ@2σου@ε 3τι τα “Ε τα νικ" Ν0α” ε2χαν αναφερθε2 στην πρωτ3δικη δ2κη, η οπο2α 0γινε και προεκλογικ", τον Σεπτ0@βριο του 2010, αναφ0ρονται τα εξ1J: “.... π"ντωJ, σ4@φωνα @ε δικαστικ0J πηγ0J @ε τιJ οπο2εJ επικοινDνησαν τα “Ευρυτανικ" Ν0α” διευκριν2στηκε 3τι οι ποιν0J που επιβλ1θηκαν ε2ναι πρωτ3δικεJ, εφ0σι@εJ και ε2ναι πιθαν3ν στο εφετε2ο να υπ"ρξει και αθDωση, ενD δεν υπ"ρχει καν0να κDλυ@α λ3γω αυτο4 στην συ@@ετοχ1 τουJ στιJ περιφερειακ0J και δη@οτικ0J εκλογ0J”.

γαρηJ, πρ0πει να τα απλοποι1σου@ε", προκαλDνταJ ευθυ@2α σε πολλο4J. Μεγ"λο πλι"τσικο 0γινε @ε τα σχολε2α και τιJ συγχωνε4σειJ. Πολιτικ"ντηδεJ και ψε4τεJ γυρνο4σαν και 0λεγαν στα χωρι" 3τι θα φροντ2σουν να @ην κλε2σουν τα σχολε2α τουJ, εκ@εταλλευ3@ενοι την αγων2α των γονιDν για τα παιδι" τουJ. Σε κ"ποια χωρι" των Αγρ"φων @"λιστα, συκοφαντο4σαν αντιπ"λουJ τουJ. Μ3νο για γ0λια ε2ναι τα λ3για τουJ. Οι 2διοι π"λι, ε2ναι για κλ"@ατα. Στο δ1@ο Αγρ"φων 0κλεισαν τρ2α σχολε2α. Σκεφτε2τε 3τι δεν κατ"φεραν να κρατ1σουν ανοιχτ3 ο4τε το σχολε2ο στα Κ0δρα που 0χει 4 παιδ"κια φ0τοJ και του χρ3νου θα 0χει 0να! ΤDρα τι 0χουν να πουν στουJ δη@3τεJ τουJ; Παρα@4θια, 3πωJ π"ντα. Και @ην @ε πι0σετε να σαJ πω ον3@ατα. Οι γονε2J ξ0ρουν ποιοι τουJ παρα@4θιαζαν.

Αποκρι0J στο Καρπεν1σι η Τσου@ελ0κα Στο Καρπεν1σι για τιJ γιορτ0J τηJ Αποκρι"J βρ0θηκε (@αζ2 @ε τον "ντρα τηJ Ν2κο η@ητρι"δη και το παιδ2 τουJ) η Αθανασ2α Τσου@ελ0κα, πρωταθλ1τρια στ2βου στο "θλη@α των 20.000 @0τρων β"δην. Μ"λιστα, η 29χρονη αθλ1τρια 0χει και δικ1 τηJ κατοικ2α στην περιοχ1 του Αγ2ου Νικολ"ου Ευρυταν2αJ, αφο4 θεωρε2 πωJ η περιοχ1 τ1J 0φερε γο4ρι το 2004, 3ταν και κατ0κτησε χρυσ3 @ετ"λλιο στουJ Ολυ@πιακο4J ΑγDνεJ τηJ Αθ1ναJ @ε επ2δοση 1.29.12, αφο4 απ3 εκε2 "ρχισε την προετοι@ασ2α τηJ.


ΤΟ ΘΕΜΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 16 Μαρτ,ου 2011 / Σελ,δα 5

Στον Ξηρι το ηαρχε ο; Θα εγκατασταθε στα κτρια τη Εργατικ ΕσταΤο ατη α χει τεθε. Υπρχουν +δη θετικ*D ο:-φωνεD αποφσειD του Εργατικο. Κ*ντρου Ευρυταν,αD και τηD τοπικ+D επιτροπ+D Εργατικ+D Εστ,αD. Τη ευτ*ρα ο Κ>σταD ΜπακογιννηD συναντ+θηκε :ε την πρ-εδρο του Οργανισ:ο. κ. Βασιλικ+ Τσι:π,δα.

Σε διαδικασ,α συζητ+σεων βρ,σκεται +δη ο δ+:οD Καρπενησ,ου :ε την διο,κηση τηD Εργατικ+D Εστ,αD για την παραχ>ρηση των κτηρ,ων που βρ,σκονται στον Ξηρι, >στε να στεγαστο.ν εκε, -λεD οι υπηρεσ,εD του δ+:ου. Οι συζητ+σειD βρ,σκονται σε καλ- δρ-:ο. Η απ-φαση απ- την πλευρ του δ+:ου ε,ναι ειλη::*νη. Ο δ+:αρχοD κ. Κ>σταD ΜπακογιννηD απ- την αρχ+ τηD θητε,αD του ε,χε βλει στ-χο την :εταφορ των γραφε,ων του δ+:ου σε ν*α κτ+ρια που να :πορο.ν να εξυπηρετ+σουν τιD αυξη:*νεD ανγκεD του ν*ου δ+:ου. &ναD λλοD βασικ-D στ-χοD ε,ναι να εξοικονο:ηθο.ν π-ροι απ- τα ενο,κια που σ+:ερα πληρ>νει ο δ+:οD για διφορεD α,θουσεD -που στεγζει υπηρεσ,εD. Ο δ+:αρχοD Καρπενησ,ου κ. Κ>σταD ΜπακογιννηD επισκ*φθηκε προχθ*D, ευτ*ρα 14 Μαρτ,ου 2011 στιD 11.00 το πρω,, στο γραφε,ο τηD την πρ-εδρο του Οργανισ:ο. Εργατικ+D Εστ,αD κα Βασιλικ+ Τσι:π,δα και ε,χαν συνντηση που δι+ρκησε πνω απ- :,α >ρα. Ο κ. ΜπακογιννηD επεσ+:ανε -τι τα κτ+ρια τηD Εργατικ+D Εστ,αD στον Προφ+τη Ηλ,α παρα:*νουν εδ> και *να χρ-νο ανεκ:ετλλευτα και κινδυνε.ουν να υποστο.ν σοβαρ*D ζη:ι*D απ- την διαφαιν-:ενη αδυνα:,α του Οργανισ:ο. για την συντ+ρησ+ τουD. Μ*χρι σ+:ερα στα κτ+ρια λειτουργο.σε το 3ο η:οτικ- Σχολε,ο, αλλ απ- π*ρυσι το σχολε,ο *χει εγκατασταθε, στο νεοανεγερθ*ν Σχολικ- Συγκρ-τη:α Προφ+τη Ηλ,α. Επιπλ*ον, αναφ*ρθηκε -τι στο ισ-γειο του κτηρ,ου, λειτουργε, ο Παιδικ-D Σταθ:-D τηD Εργατικ+D Εστ,αD. Πρ-κειται για *ναν πολ. καλ οργανω:*νο παιδικ- σταθ:-, που χρησι:οποιο.ν πολλο, γονε,D. στ-σο, η ανγκη συντ+ρησηD των κτηρ,ων υπερβα,νει τα κονδ.λια του παιδικο. σταθ:ο.. Η πρ-εδροD του Οργανισ:ο. ε:φαν,στηκε πολ. θετικ+ στο α,τη:α του δη:ρχου, το οπο,ο ετ*θη και επισ+:ωD :ε *γγραφο, που εστλη απ- τον δ+:ο. Φα,νεται να υποσχ*θηκε -τι θα προωθ+σει :εσα το θ*:α τηD παραχ>ρησηD των κτηρ,ων.

%λλωστε, στα χ*ρια τηD *χει λλα δ.ο *γγραφα που συνηγορο.ν σε αυτ-. Την ο:-φωνη απ-φαση το Εργατικο. Κ*ντρου Καρπενησ,ου και την ο:-φωνη απ-φαση τηD τοπικ+D επιτροπ+D τηD Εργατικ+D Εστ,αD. Το χρονικτηD απ-φασηD Την περασ:*νη Τετρτη 9 Μαρτ,ου, ο Κ>σταD ΜπακογινννηD, :αζ, :ε τον πρ-εδρο του Εργατικο. Κ*ντρου Κ>στα Χο.πα και τον αντιδ+:αρχο κ. Κλεο:*νη Λππα, επισκ*φθηκαν τον παιδικ- σταθ:- που λειτουργε, στο ισ-γειο των κτηρ,ων. Στη συν*χεια επισκ*φθηκαν και τιD λλεD α,θουσεD των εγκαταστσεων. Η επιτ-που διαπ,στωση +ταν -τι το κτ+ριο διαθ*τει νετεD και ανεκ:ετλλευτεD α,θουσεD. Η συζ+τηση :ε τον πρ-εδρο του Εργατικο. Κ*ντρου κατ*ληξε στο συ:π*ρασ:α -τι οι α,θουσεD πρ*πει να παραχωρηθο.ν στον δ+:ο για την εγκατσταση του η:αρχε,ου. Την λλη η:*ρα το πρω,, Π*:πτη 10 Μαρτ,ου, ο:δα τεχνικ>ν και οι αντιδ+:αρχοι Ν,κοD Σουλι>τηD και ΘανσηD Φ*γγοD επισκ*φθηκαν τα κτ+ρια τηD Εργατικ+D Εστ,αD στον Ξηρι για :ια

πρ>τη επιθε>ρηση των χ>ρων, >στε να διαπιστωθε, αν καλ.πτουν τιD ανγκεD. Το δι>ροφο ο,κη:α πργ:ατι καλ.πτει νετα τιD αυξη:*νεD ανγκεD στ*γασηD των υπηρεσι>ν του δ+:ου. Πρ-κειται για κτ+ριο που διαθ*τει πολλ*D α,θουσεD, :εγλουD διαδρ-:ουD και βοηθητικο.D χ>ρουD, οι οπο,οι εκτε,νονται σε :ια *κταση 1600 τετραγωνικ>ν :*τρων. Την ,δια η:*ρα το απ-γευ:α το ιοικητικ- Συ:βο.λιο του Εργατικο. Κ*ντρου Ευρυταν,αD, :ε πρ-ταση του προ*δρου του Κ>στα Χο.πα, συνεδρ,ασε και κατ*ληξε ο:-φωνα θετικ στην παραχ>ρηση των κτηρ,ων στον δ+:ο Καρπενησ,ου, αναπτ.σσονταD *να σκεπτικ- απ- 5 συγκεκρι:*νουD λ-γουD. Επ,σηD, την ,δια η:*ρα, συνεδρ,ασε η τοπικ+ επιτροπ+ Εργατικ+D Εστ,αD Καρπενησ,ου και επ,σηD ελ+φθη ο:-φωνη θετικ+ απ-φαση για την παραχ>ρηση των κτηρ,ων. στ-σο, η τελικ+ απ-φαση *γκειται στην διο,κηση του Οργανισ:ο.. Η πιθαν-τητα θετικ+D απντησηD ενισχ.εται και απ- το γεγον-D -τι +δη η Εργατικ+ Εστ,α παραχ>ρησε το 2004 τα συγκεκρι:*να κτ+ρια για την στ*γαση του 3ου η:οτικο. Σχολε,ου, εν> παλαι-τερα εκε, λειτουρ-

γο.σε Κ*ντρο Νε-τηταD, που πλ*ον *χει καταργηθε,. Αν :ε,νουν ανεκ:ετλλευτα ο κ,νδυνοD να καταστραφο.ν ε,ναι ορατ-D. Η ανγκη στ*γασηD των υπηρεσι>ν σε ενια,ο και ευρ.χωρο κτ+ριο ε,ναι επιβεβλη:*νη. Ο ,διοD ο “ΚαλλικρτηD” προϋποθ*τει συγκεκρι:*νεD προδιαγραφ*D λειτουργ,αD και οργνωσηD του η:οτικο. Μεγρου. Σ.:φωνα :ε το σχ*διο, επιβλλεται κθε αντιδ+:αρχοD να διαθ*τει ξεχωριστ- γραφε,ο. Στον δ+:ο Καρπενησ,ου υπρχουν +δη 5 αντιδ+:αρχοι. Επιπλ*ον, προβλ*πει την υποχρεωτικ+ παραχ>ρηση γραφε,ων εργασ,αD :ε γρα::ατειακ+ υποστ+ριξη, εξοπλισ:*να :ε :ηχαν+:ατα, εκτυπωτ*D κ.λπ. για την λειτουργ,α -λων των δη:οτικ>ν ο:δων τηD αντιπολ,τευσηD ξεχωριστ. Γραφε,α ζ+τησε +δη απ- την ν*α δη:οτικ+ αρχ+, ο αρχηγ-D τηD :ε,ζονοD αντιπολ,τευσηD κ. Βαγγ*ληD Καρφ+D, -πωD αν*φερε στο προηγο.:ενο η:οτικ- Συ:βο.λιο. Ο δ+:οD Καρπενησ,ου :η *χονταD διαθ*σι:εD α,θουσεD παραχ>ρησε α,θουσα γραφε,ων... στον παλι- δ+:ο Ποτα:ιD, στο Μεγλο Χωρι-. “Ε,ναι αδ.νατον να λειτουργ+σου:ε

εκε,”, αν*φερε ο κ. Καρφ+D. Στ-χοD τηD ν*αD δη:οτικ+D αρχ+D ε,ναι η ενοπο,ηση -λων των υπηρεσι>ν. )δη *να τ:+:α των Οικονο:ικ>ν Υπηρεσι>ν *χει :εταφερθε, και στεγζεται στο Συνεδριακ- Κ*ντρο. Οπωσδ+ποτε δεν +ταν η καλ.τερη λ.ση, +ταν -:ωD λ.ση ανγκηD. Οι απαιτ+σειD του δ+:ου *χουν πολλαπλασιαστε,. &ναD λλοD στ-χοD ε,ναι η οικονο:,α. Σ+:ερα ο δ+:οD Καρπενησ,ου, πληρ>νει υψηλ ενο,κια για την στ*γαση υπηρεσι>ν. Ειδικ-τερα :ετ την συν*νωση :ε τουD πρ>ην δ+:ουD, αλλ και την :εταβ,βαση υπηρεσι>ν τηD πρ>ην νο:αρχ,αD, τα *ξοδα *χουν αυξηθε, πολ.. Να αναφ*ρου:ε :-νο -τι οι Υπηρεσ,εD Υγε,αD στεγζονται σε α,θουσεD ιδιωτ>ν, -πωD επ,σηD η Πολεοδο:,α, η ΤΥΚΥ, η πρ>ην Τεχνικ+ Υπηρεσ,α τηD περιφ*ρειαD ,καθ>D και το ΚΕΠ του δ+:ου. Αν τελικ ευοδωθο.ν οι προσπθειεD, >στε να παραχωρηθε, το κτ+ριο τηD Εργατικ+D Εστ,αD στον δ+:ο, η :εταφορ θα γ,νει :*χρι το καλοκα,ρι, -πωD πληΕ υρυτανικ ροφορ+θηκαν τα “Ε Ν*α”. Φα,νεται δε, η επ,ση:η ανακο,νωση δεν θα αργ+σει και +δη υπρχει :ια πρ>τη εκτ,:ηση του κ-στουD τηD :εταφορD, που ανα:*νεται να ε,ναι πολ. :ικρ-, δεδο:*νου -τι θα γ,νουν οπωσδ+ποτε παρε:βσειD, θα εξοπλιστο.ν :ε ν*α γραφε,α κ.λπ. "Το κ-στοD τηD :ετακ-:ισηD δεν ε,ναι ο.τε το 1/10 απ- τα ετ+σια *ξοδα του δ+:ου σε ενο,κια", τον,ζουν απ- τον δ+:ο. Στο ση:εριν- η:αρχε,ο, -ταν απελευθερωθε,, ανα:*νεται να εγκατασταθο.ν τρειD υπηρεσ,εD. Θα εγκατασταθε, το ΚΕΠ του δ+:ου, το οπο,ο διεκπεραι>νει *ναν :εγλο -γκο υπηρεσι>ν, η η:οτικ+ Αστυνο:,α και το Γραφε,ο Τουρισ:ο., το οπο,ο επιτ*λουD θα βγει απ- την αφνεια που βρ,σκεται σ+:ερα. Η απ-φαση του δη:ρχου να εγκατασταθο.ν -λεD οι υπηρεσ,εD του δ+:ου στον Ξηρι, συ:περιλα:βανο:*νου και του γραφε,ου δη:ρχου, δ,νει και *να :+νυ:α αποκ*ντρωσηD, αλλ και αναβθ:ισηD του Προφ+τη Ηλ,α, :ιαD συνοικ,αD :ε χιλιδεD κατο,κουD παρα:ελη:*νουD, -:ωD, -λα τα προηγο.:ενα χρ-νια. Η.Τ.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 16 Μαρτ0ου 2011 / Σελ0δα 6

Με δ ο εταιρ ε ο δο

Πρ1εδροι η Ε2η Κονιαβ0τη και ο Π"νοH ΓιαννιBτηHΚαταργ/θηκαν 1λα τα Νο>ικ" Πρ1σωπα του δ/>ου και ενσω>ατBθηκαν σε δ2ο ν.εH εταιρ0εH. Παρα>.νει αυτ1νο>ο το Μουσε0ο Κορυσχ"δων. Στον δ/>ο >εταφ.ρθηκαν >εταξ2 "λλων το ΚΑΠΗ και οι παιδικο0 σταθ>ο0.

Εγκρ0θηκε απ1 το η>οτικ1 Συ>βο2λιο η κατ"ργηση 1λων των Νο>ικBν ΠροσBπων του δ/>ου Καρπενησ0ου και η συγχBνευσ/ τουH σε δ2ο ν.εH εταιρ0εH. Το Μουσε0ο Κορυσχ"δων παρα>.νει αυτ1νο>ο, ενB καταργ/θηκαν >εταξ2 "λλων το ΚΑΠΗ και οι παιδικο0 σταθ>ο0, την ευθ2νη λειτουργ0αH των οπο0ων αναλα>β"νει ο δ/>οH Καρπενησ0ου.

Στην 0δια συνεδρ0αση, >ετ" απ1 πρ1ταση του δ/>αρχου Καρπενησ0ου ΚBστα Μπακογι"ννη, ορ0στηκαν και τα ν.α ιοικητικ" Συ>βο2λια. Στην >εν >0α εταιρ0α >ε την επωνυ>0α «ΚΟΙΝ!ΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» πρ1εδροH αν.λαβε η κ. Ε2η Κονιαβ0τη, στην δε "λλη εταιρ0α >ε την επωνυ>0α «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» πρ1εδροH αν.λαβε ο κ. Π"νοH ΓιαννιBτηH Η απ1φαση για τον ορισ>1 των ιοικητικBν Συ>βουλ0ων ελ/φθη κατ" πλειοψηφ0α. Την πρ1ταση του δη>"ρχου ψ/φισε και η ο>"δα Μπο>ποτσι"ρη, ενB ο κ. Ν0κοH Σερετ"κηH ψ/φισε κατ" των συνενBσεων γενικ", ενB η ο>"δα Καρφ/ ψ/φισε >εν τιH συνενBσειH, αλλ" δεν ψ/φισε τα πρ1σωπα των δ2ο προ.δρων λ.γονταH 1τι για πρ1εδροι .πρεπε να επιλεγο2ν αιρετ" "το>α και οι δ2ο συγκεκρι>.νοι πρ1εδροι δεν .χουν εκλεγε0.

Οι ν ε εταιρ ε

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ». Πρ1εδροH αναλα>β"νει ο Π"νοH ΓιαννιBτηH Η ν.α εταιρ0α προ.κυψε απ1 τιH συνενBσειH των ΝΠ «Ιστορικ1 - Λαογραφικ1 - Φωτογραφικ1 Μουσε0ο .. ο>ν0σταH», «Γυ>ναστ/ρια />ου Καρπενησ0ου», «η>οτικ/ Φιλαρ>ονικ/ Καρπενησ0ου», «Πα-

νοπο2λειο Λαογραφικ1 Μουσε0ο», «Μικρ1 Μουσε0ο Εκπα0δευσηH» και «Μουσε0ο Εθνικ/H Αντ0στασηH Κορυσχ"δων» το οπο0ο, 1>ωH, προH το παρ1ν θα παρα>ε0νει ανεξ"ρτητο. Το ν.ο νο>ικ1 πρ1σωπο θα επιχορηγε0ται ετησ0ωH απ1 τον δ/>ο Καρπενησ0ου >ε το ποσ1 των 495.000 ευρB, ενB "λλοι π1ροι του θα ε0ναι τυχ1ν .κτακτεH επιχορηγ/σειH, κ"θε ε0δουH εισφορ.H, δωρε.H, κληρονο>ι.H και κληροδοσ0εH, 1πωH και εισπρ"ξειH απ1 το αντ0τι>ο των πραγ>"των / των υπηρεσιBν, που θα παρ.χει, καθBH και "λλεH πηγ.H. Θα διοικε0ται απ1 11>ελεH ιοικητικ1 Συ>βο2λιο, το οπο0ο θα αποτελε0ται απ1 .ξι δη>οτικο2H συ>βο2λουH, εκ των οπο0ων δ2ο ορ0ζονται απ1 τη >ειοψηφ0α του η>οτικο2 Συ>βουλ0ου και π.ντε δη>1τεH / κ"τοικοι που ε0ναι χρ/στεH των υπηρεσιBν του νο>ικο2 προσBπου και κατ.χουν αν"λογη επαγγελ>ατικ/ ε>πειρ0α και τιH απαρα0τητεH γνBσειH που συν"δουν >ε το σκοπ1 του Ν.Π... Η θητε0α των >ελBν του ιοικητικο2 Συ>βουλ0ου ακολουθε0 τη θητε0α του η>οτικο2 Συ>βουλ0ου.

Κατργηση λλων νοικν προσπων

Με την 0δια απ1φασ/ του το η>οτικ1 Συ>βο2λιο, αποφ"σισε την κατ"ργηση των Ν.Π... «Κ.ντρο Ανοικτ/H Προστασ0αH Ηλικιω>.νων />ου Καρπενησ0ου (ΚΑΠΗ)», «Παιδικο0 και βρεφονηπιακο0 σταθ>ο0 δ/>ου Καρπενησ0ου», «Αγαθ0δειοH σχολ/» και «Κοινοτικ/ Βιβλιοθ/κη ο>ν0τσηH», λ1γω του 1τι οι σκοπο0 και οι αρ>οδι1τητεH τουH δεν συν"δουν >ε τουH σκοπο2H του ν.ου Ν.Π... >ε την επωνυ>0α «Οργανισ>1H πολιτισ>ο2 αθλητισ>ο2 και περιβ"λλοντοH δ/>ου Καρπενησ0ου» που προκ2πτει απ1 τη συν.νωση των Ν.Π... των />ων >ε την επωνυ>0α «Ιστορικ1 - Λαογραφικ1 - Φωτογραφικ1 Μουσε0ο .. ο>ν0σταH», «η>οτικ/ φιλαρ>ονικ/ Καρπενησ0ου», «Πανοπο2λειο λαογραφικ1 >ουσε0ο», «Μικρ1 Μουσε0ο Εκπα0δευσηH» και «Γυ>ναστ/ρια />ου Καρπενησ0ου». Η αν"ληψη εκπλ/ρωσηH των σκοπBν τουH στον το>.α τηH κοινωνικ/H προστασ0αH και αλληλεγγ2ηH και στον το>.α τηH παιδε0αH α-

π1 το δ/>ο Καρπενησ0ου,

«ΚΟΙΝ!ΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» Πρ1εδροH αναλα>β"νει η Ε2η Κονιαβ0τη Η δε2τερη εταιρ0α προ.κυψε απ1 την συν.νωση τηH ΚΕΠΠΑΗΚ και του Ν.Π.Ι.. >ε την επωνυ>0α «η>οτικ/ κοινωφελ/H επιχε0ρηση Προυσο2(Η.Κ.Ε.Π.)» Το ν.ο νο>ικ1 πρ1σωπο θα επιχορηγε0ται ετησ0ωH απ1 τον δ/>ο Καρπενησ0ου για τιH δραστηρι1τητεH και τιH παρεχ1>ενεH υπηρεσ0εH >ε β"ση το επιχειρησιακ1 σχ.διο, 1πωH επ0σηH απ1 τα .σοδα τηH παροχ/H υπηρεσιBν, την συ>>ετοχ/ σε επιδοτο2>ενα προγρ">>ατα απ1 τουH π1ρουH τηH Ευρωπαϊκ/H +νωσηH και ΕθνικBν Φορ.ων, απ1 δωρε.H, χορηγ0εH, κληροδοτ/>ατα, ενισχ2σειH απ1 νο>ικ" πρ1σωπα του δη>οσ0ου / ιδιωτικο2 το>.α και απ1 φυσικ" πρ1σωπα, ενB προβλ.πεται κα η παροχ/ υπηρεσιBν προH τρ0τουH σχετικBν >ε τουH καταστατικο2H σκοπο2H και λοιπ.H επιχορηγ/σειH. Η ν.α κοινωφελ/H επιχε0ρηση προτε0νεται να διοικε0ται απ1 9>ελεH ιοικητικ1 Συ>βο2λιο, το οπο0ο θα αποτελε0ται απ1 τρειH δη>οτικο2H συ>βο2λουH, εκ των οπο0ων .ναH ορ0ζεται απ1 τη >ειοψηφ0α του η>οτικο2 Συ>βουλ0ου, .ναν εκπρ1σωπο κοινωνικο2 φορ.α τηH περιοχ/H και π.ντε δη>1τεH / κ"τοικοι >ε πε0ρα και γνBσειH σχετικ.H >ε το αντικε0>ενο τηH επιχε0ρησηH. Η θητε0α των >ελBν του ιοικητικο2 Συ>βουλ0ου ακολουθε0 τη θητε0α του η>οτικο2 Συ>βουλ0ου.

Αυτ νοο το “Μουσε ο Κορυσχδων”

Το Ν.Π... >ε την επωνυ>0α «Μουσε0ο Εθνικ/H Αντ0στασηH Κορυσχ"δων» παρα>.νει κατ" τη δεδο>.νη χρονικ/ στιγ>/ εκτ1H τηH διαδικασ0αH συγχBνευσηH, καθ1σον ελ/φθη σχετικ/ απ1φαση του η>οτικο2 Συ>βουλ0ου περ0 υποβολ/H αιτ/>ατοH προH τον Υπουργ1 ΕσωτερικBν, για τη διατ/ρησ/ του ωH αυτοτελο2H. Πρ1εδροH του >ουσε0ου θα ε0ναι ο 0διοH ο δ/>αρχοH Καρπενησ0ου κ. ΚBσταH Μπακογι"ννηH.

Τι δ/λωσαν οι ν.οι πρ1εδροι

Η πρ1εδροH τηH ν.αH εταιρ0αH «ΚΟΙΝ!ΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» κα Ε2η Κονιαβ0τη, >ιλBνταH στα Ευρυτανικ" Ν.α” δ/λω“Ε σε: "... Θα /θελα να ευχαριστ/σω θερ>" το δ/>αρχο και το η>οτικ1 Συ>βο2λιο του δ/>ου Καρπενησ0ου για την ε>πιστοσ2νη που .δειξαν στο πρ1σωπ1 >ου να >ε ορ0σουν πρ1εδρο του ιοικητικο2 Συ>βουλ0ου τηH νεοσ2στατηH Κοινωφελο2H Επιχε0ρησηH του δ/>ου. Αυτ1 αποτελε0 για >.να >εγ"λη τι>/, αλλ" και δ.σ>ευση Bστε >ε ευθ2νη και υπευθυν1τητα να ανταποκριθB στα ν.α >ου καθ/κοντα >ε γνB>ονα την ανθρBπινη προσ.γγιση των προβλη>"των, τη σωστ/ διαχε0ριση και την παροχ/ υπηρεσιBν στουH ευα0σθητουH το>ε0H τηH κοινωνικ/H προστασ0αH τηH αλληλεγγ2ηH και τηH παιδε0αH. Πιστε2ω σε >ια εποικοδο>ητικ/ συνεργασ0α 1λων των >ελBν του ιοικητικο2 συ>βουλ0ου και ε2χο>αι σε 1λουH καλ/ δ2να>η και καλ/ θητε0α.” Ο πρ1εδροH τηH ν.αH εταιρ0αH «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», κ. Π"νοH ΓιαννιBτηH, >ιλBνταH στα Ευρυτανικ" Ν.α” δ/“Ε λωσε: "... καταρχ"H θ.λω να ευχαριστ/σω τον δ/>αρχο κ. ΚBστα Μπακογι"ννη για την τι>/ που >ου .κανε, αλλ" και για την ε>πιστοσ2νη που .δειξε στο πρ1σωπ1 >ου να >ε προτε0νει για πρ1εδρο του ν.ου οργανισ>ο2 του δ/>ου >αH. Επ0σηH, θ.λω να ευχαριστ/σω και τουH δη>οτικο2H συ>βο2λουH που επικ2ρωσε την ε>πιστοσ2νη του δ/>αρχου στο πρ1σωπ1 >ου. Στον το>.α που αναλα>β"νου>ε, αυτ1ν του Πολιτισ>ο2 και του Αθλητισ>ο2 κατ" κ2ριο λ1γο, εγB και οι συνεργ"τεH >ου, θα δBσου>ε τον καλ2τερ1 >αH εαυτ1 για να αναβαθ>0σου>ε, να ενισχ2σου>ε και να προωθ/σου>ε >ε κ"θε τρ1πο. Ζο2>ε στον τ1πο >αH και τον αγαπ">ε. Αυτ/ την αγ"πη >αH θα την κ"νου>ε .ργο".


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 16 Μαρτ-ου 2011 / Σελ-δα 7

Με 10 ασθενοφ.ρα θα ενισχυθετο ΕΚΑΒ τηE Στερε E Ελλ δαE

Το +ργο θα χρη;ατοδοτηθε- ;ε 700.000 ευρ? απ. το ΕΣΠΑ

Ε-ναι +να ση;αντικ. +ργο, προϋπολογισ;ο/ 700.000 ευρ?, για την εν-σχυση του ΕΚΑΒ στην Περιφ+ρεια Στερε E Ελλ δαE ;ε ν+α ασθενοφ.ρα. Θα υλοποιηθε- ;ε χρη;ατοδ.τηση απ. το ΕΣΠΑ Στερε E Ελλ δαE.

Τη σχετικ, απ.φαση +νταξηE υπ+γραψε η Γ.Γ. τηE Αποκεντρω;+νηE ιο-κησηE Θεσσαλ-αE & Στερε E Ελλ δαE κ. Καλλι.-

πη Γερακο/δη, εντ σσονταE στον %ξονα Προτεραι.τηταE ;ε τ-τλο «Αειφ.ροE αν πτυξη και ποι.τητα ζω,E στη Στερε Ελλ δα», το +ργο που αφορ στην «Προ;,θεια 10 ασθενοφ.ρων για τιE αν γκεE του Ε.Κ.Α.Β. στην Περιφ+ρεια Στερε E Ελλ δαE». ικαιο/χοE του +ργου, το οπο-ο θα υλοποιηθε- ;+σω διαδικασ-αE ιεθνο/E η;.σιου Ανοικτο/ ιαγωνισ;ο/, ε-ναι το Εθνικ. Κ+ντρο %;εσηE Βο,θειαE. Συγκεκρι;+να,

το +ργο αφορ στην προ;,θεια 10 ασθενοφ.ρων, πλ,ρωE εξοπλισ;+νων και τεχνολογικ προηγ;+νων, για την εν-σχυση του στ.λου του Ε.Κ.Α.Β. στην περιοχ, τηE Στερε E Ελλ δαE, ;ε στ.χο τη βελτ-ωση τηE ποι.τηταE των παρεχο;+νων υπηρεσι?ν προνοσοκο;ειακ,E φροντ-δαE.

νοφ.«Προ;,θεια 10 ασθε το υ εE ρω ν για τιE αν γκ εια +ρ Ε.Κ.Α.Β. στην Περιφ Στερε E Ελλ δαE».

Η ΕΗ κβει ξαν το ρεα στο Προπονητικ; Το κ+ντρο λειτουργε- ακ.;α ;ε... “εεργοταξιακ.” ρε/;αΜχρι το 2008 ταν... αυθαρετο. Η προηγο/;ενη δη;οτικ, αρχ, δεν φρ.ντισε, απ. το 2002, να εκδοθε- οικοδο;ικ, δεια στο Αθλητικ Κντρο,, ?στε να νο;ι;οποιηθε- η ηλεκτροδ.τηση. Τ?ρα η ΕΗ απειλε- να κ.ψει ξαν το ρε/;α.

&ληξε εδ? και τρε-E ;,νεE η περσιν, παρ ταση. Μ+σα στο 2010 ο δ,;οE Καρπενησ-ου +πρεπε να ολοκληρ?σει τον φ κελο, και σε συνεργασ-α ;ε την Γενικ, Γρα;;ατε-α Αθλητισ;ο/, να αιτηθε- στην ΕΗ την ;ονι;οπο-ηση τηE δειαE ηλεκτροδ.τησηE, αλλ αδρ νησε. Τ?ρα η ν+α δη;οτικ, αρχ, τρ+χει για να ;ην κοπε- το ρε/;α στο “στολ-δι”. )σωE τελικ τα καταφ+ρει και π λι προσωριν , αλλ αυτ. δεν λ/νει οριστικ το πρ.βλη;α. Το Προπονητικ. Κ+ντρο λειτουργε- ακ.;η ;ε προσωριν, δεια ηλεκτροδ.τησηE. Το 2000 η ΕΗ ηλεκτροδ.τησε το εργοτ ξιο, το +ργο παραδ.θηκε το 2002, το εγκαιν-ασε ο τ.τε πρωθυπουργ.E Κ?σταE Ση;-τηE και το παρ+δωσε στον δ,;ο Καρπενησ-ου για χρ,ση. Η εργοταξιακ, δεια ηλεκτροδ.τησηE συνεχ-στηκε ;+χρι το 2004, .ταν το Προπονητικ. Κ+ντρο παραδ.θηκε και εγγρ φωE απ. την Γενικ, Γρα;;ατε-α Αθλητισ;ο/ για χρ,ση στον δ,;ο Καρπενησ-ου. Η τελευτα-α "παρ κα;ψη του ν.;ου" +γινε τον εκ+;βριο του 2009. Την 1η εκε;βρ-ου 2009, η ΕΗ +κοψε το ρε/;α στο Αθλητικ. Κ+ντρο Καρπενησ-ου για 17 η;+ρεE. Τ.τε, ;ε ;εσοβ+ζικεE λ/σειE και παρε;β σειE τηE δη;οτικ,E αρχ,E, το ρε/;α επαν,λθε ;ε την υπογραφ, παρ τασηE τηE εργοταξιακ,E παροχ,E για +να χρ.νο. Πιο παλι , το

-δι” ;αE. Ετοι;.ρροπο το “στολ ν το ρε/;α. Τ?ρα η ΕΗ κ.βει ξα 2005 η ΕΗ ε-χε δ?σει διετ, παρ ταση, .πωE επ-σηE και το 2007, για +να ακ.;η +τοE. Σ,;ερα το Προπονητικ. Κ+ντρο, .πωE ;αE ενη;+ρωσαν απ. την Πολεοδο;-α, +χει οικοδο;ικ, δεια, η οπο-α εκδ.θηκε το 2008. Μ+χρι τ.τε, .;ωE, δεν ε-χε. %ρα ,ταν... αυθα-ρετο, αφο/ απ. τον φ κελο του +ργου +λειπαν οι περιβαλλοντικ+E ;ελ+τεE. Κυρ-ωE αυτ.E ,ταν ο λ.γοE που δεν ε-χε εκδοθε- οικοδο;ικ, δεια ;+χρι τ.τε, .πωE ;αE ενη;+ρω-

σαν απ. την ΕΗ, στην οπο-α απευθυνθ,κα;ε. Συνεπ?E, η ΕΗ δεν ;πορο/σε να εκδ?σει ν.;ι;η δεια ηλεκτροδ.τησηE και απλ παρ+τεινε την εργοταξιακ, δεια ηλεκτροδ.τησηE στα .ρια τηE παρανο;-αE. Και το ερ?τη;α που τ-θεται εδ? ε-ναι, αφο/ απ. το 2008 υπ,ρχε οικοδο;ικ, δεια, γιατ- ο δ,;οE Καρπενησ-ου δεν ολοκλ,ρωσε τον φ κελο και ζ,τησε π λι ν+α παρ ταση το 2009;

Επιπροσθ+τωE να αναφερθε- .τι η ηλεκτροδ.τηση του Προπονητικο/ Κ+ντρου Καρπενησ-ου υπ γεται στην ΕΗ Λα;-αE, ωE καταναλωτ,E ";εσα-αE τ σηE", +ναE απ. τουE 20 ;εγ λουE καταναλωτ+E στην Ευρυταν-α που +χουν δικ. τουE ;ετασχη;ατιστ, υποβ-βασηE τ σηE απ. τα 20.000 βολτ σε τριφασικ. 380 βολτ. Το σ,;ερα Προχθ+E, η ΕΗ Λα;-αE

+στειλε +γγραφο στην ΕΗ Καρπενησ-ου, απ. την οπο-α ζητ να προβε- στην διακοπ, τηE ηλεκτροδ.τησηE του Προπονητικο/ Κ+ντρου, δι.τι +ληξε ακ.;η ;ια παρ ταση "εργοταξιακ,E" παροχ,E που ε-χε δοθε- τον εκ+;βριο του 2009. *;ωE, αυτ. δεν ;πορε- να παρα;+νει +τσι, λ+νε απ. την ΕΗ, ;ε την οπο-α επικοινων,σα;ε. Μ+χρι σ,;ερα +χουν δοθεπολλ+E παρατ σειE. %λλη παρ ταση, .;ωE, δεν ;πορε- να δοθε-. Το κ+ντρο +χει παραδοθε- σε χρ,ση εδ? και χρ.νια. Η δεια +πρεπε απ. εργοταξιακ, να αλλ ξει σε ε;πορικ,. Ο Κ? σ τ α E Μ π α κ ογ ι ν ν η E προσπαθε- να πε-σει την ΕΗ να ;ην προβε- στην διακοπ, τηE ηλεκτροδ.τησηE, εν? δ,λωσε +κπληκτοE απ. την αδιαφορ-α και την απραξ-α τηE προηγο/;ενηE δη;οτικ,E αρχ,E για το θ+;α, .ταν πληροφορ,θηκε .τι το Αθλητικ. Κ+ντρο... +χει ακ.;η εργοταξιακ, δεια. Π ντωE, απ. την ΕΗ +σπευσαν να ξεκαθαρ-σουν .τι ο δ,;οE πληρ?νει κανονικ τουE λογαριασ;ο/E του ρε/;ατοE και δεν υπ ρχει θ+;α οφειλ?ν. Π ντωE, τιE επ.;ενεE η;+ρεE, αν δεν συ;βε- κ τι δραστικ., η ΕΗ θα κατεβ σει και π λι τουE διακ.πτεE, βυθ-ζονταE το Προπονητικ. Κ+ντρο... στο σκοτ δι. Η.Τ.


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 16 Μαρτ?ου 2011 / Σελ?δα 8

Ο Dr. Michael Linhart συναντ>θηκε Mε τον δ>Mαρχο Καρπενησ?ου ΚQστα Μπακογι0ννη

Στο Καρπεν σι ο Πρ σβη τη Αυστρα ντονο ενδιαφρον για τουρισ , πολιτισ και αιολικ

Ο Πρ=σβηW τηW Αυστρ?αW στην Αθ>να, Dr. Michael Linhart, επισκ=φθηκε χθεW 15 Μαρτ?ου 2011 το Καρπεν>σι, προκειM=νου να πραγMατοποι>σει συνοMιλ?εW σχετικ0 Mε τιW δυνατ@τητεW περαιτ=ρω αν0πτυξηW των σχ=σεων στουW τοMε?W του τουρισMοA, τηW περιφερειακ>W αν0πτυξηW, τηW οικονοM?αW και του πολιτισMοA.

Συναντ>θηκε Mε τον δ>Mαρχο Καρπενησ?ου κ. ΚQστα Μπακογι0ννη και συνοM?λησαν για την δυνατ@τητα επενδAσεων στουW τοMε?W του χειMερινοA τουρισMοA, του πολιτισMοA και των ΑνανεQσιMων ΠηγQν Εν=ργειαW. Ο Αυστριακ@W Πρ=σβηW ενθουσι0στηκε Mε το φυσικ@ κ0λλοW τηW περιοχ>W MαW. Ο κ. Linhart τ@νισε @τι M=ληM0 του αποτελε? η περαιτ=ρω αν0πτυξη των σχ=σεων περιοχQν τηW Κεντρικ>W Ελλ0δαW Mε την Αυστρ?α, καθQW και η δηMιουργ?α επαφQν Mε τουW κατο?κουW των χειMερινQν προορισMQν. Κατ0 τη δι0ρκεια τηW συνοMιλ?αW του Mε τον δ>Mαρχο Καρπενησ?ου, συζητ>θηκαν οι δυνατ@τητεW MιαW στεν@τερηW συνεργασ?αW, ιδ?ωW @σον αφορ0 σε επενδAσειW, καθQW και στην Mετ0δοση τηW τεχνογνωσ?αW στον τοM=α του τουρισMοA. Για τον σκοπ@ αυτ@ ο Πρ=σβηW κ. Linhart επισκ=φθηκε το ΧιονοδροMικ@ Κ=ντρο Καρπενησ?ου, ενQ στη συν=χεια συζητ>θηκε το θ=Mα

τηW λειτουργ?αW εγκαταστ0σεων χειMερινοA τουρισMοA. Στον πολιτιστικ@ τοM=α διαπιστQθηκαν οι δυνατ@τητεW εντατικ@τερων πολιτιστικQν ανταλλαγQν, ιδ?ωW @σον αφορ0 στην αν0πτυξη επαφQν MεταξA ν=ων απ@ την Αυστρ?α και το Καρπεν>σι. Παρ0λληλα, ε?χαν την ευκαιρ?α να ανταλλ0ξουν ιδ=εW και β=λτιστεW πρακτικ=W για την αν0πτυξη των ορεινQν περιοχQν τηW ΕυρQπηW. Επιπρ@σθετα, =θεσαν τιW β0σειW για την συνεργασ?α του δ>Mου Καρπενησ?ου Mε αντ?στοιχεW Αυστριακ=W π@λειW, σε πολιτιστικ@, αλλ0 και τουριστικ@ επ?πεδο.

9να απ@ τα ζητ>Mατα που συζητ>θηκαν εκτενQW στη συν0ντηση, >ταν και η εξεAρεση τρ@πων για προσ=λκυση ΑυστριακQν τουριστQν στον τ@πο MαW, δεδοM=νου @τι κ0θε χρ@νο επισκ=πτονται την Ελλ0δα περ?που 550.000 Αυστριακο?. Και οι δAο πλευρ=W συMφQνησαν @τι ο δ>MοW Καρπενησ?ου Mπορε? να προσελκAσει =να M=ροW αυτQν. ΕντωMεταξA, σAMφωνα Mε ανακο?νωση τηW Πρεσβε?αW, ο δ>MαρχοW Καρπενησ?ου και ο Πρ=σβηW τ@νισαν απ@ κοινοA τιW δυνατ@τητεW συνεργασ?αW στουW τοMε?W τηW περιβαλλοντικ>W τεχνολογ?αW και των ΑνανεQσιMων ΠηγQν Εν=ργειαW, στουW οπο?ουW

η Αυστρ?α διαθ=τει ιδια?τερη τεχνογνωσ?α. Να θυM?σουMε εδQ, @τι η χρεωκοπηM=νη εταιρε?α "ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε." (για την οπο?α >δη διενεργε?ται οικονοMικ@W =λεγχοW απ@ το Υπουργε?ο ΟικονοMικQν, @πωW =γραψαν τα “Ευρυτανικ0 Ν=α”) =χει ακ@Mη στην κατοχ> τηW 0δεια παραγωγ>W ηλεκτρικ>W εν=ργειαW για εγκατ0σταση αιολικοA π0ρκου στο ΒελοAχι. Μ0λιστα, για το θ=Mα αυτ@ υπ>ρξαν σχετικ=W συζητ>σειW το 2003, οι οπο?εW ξεσ>κωσαν θAελλα διαMαρτυριQν. /W επενδυτ>W τ@τε εMφαν?στηκε Mια Αυστριακ> εταιρε?α Mε το @νοMα “ΚΟΝΤΕΚ”, Mε δραστηρι@τητα

στιW ΑνανεQσιMεW Πηγ=W Εν=ργειαW και ειδικ@τερα στα αιολικ0. Τελικ0 η συMφων?α, την οπο?α προωθοAσε η τ@τε νοMαρχ?α, απ=τυχε. ΤQρα, β=βαια, δεν γνωρ?ζουMε αν αναθερMα?νεται εκε?νη η παλι0 ιδ=α. Η συν0ντηση, στην οπο?α συMMετε?χαν επ?σηW οι αντιδ>Mαρχοι !ηM>τρηW ΣταM0τηW, Θαν0σηW Φ=γγοW και Ν?κοW ΣουλιQτηW, =κλεισε Mε την πρ@θεση και απ@ τιW δAο πλευρ=W για στεν@τερη συνεργασ?α, MιαW και η Ευρυταν?α αποτελε? M?α απ@ τιW λ?γεW περιοχ=W τηW Ελλ0δαW, στην οπο?α εντοπ?ζονται πολλ=W οMοι@τητεW Mε το φυσικ@ περιβ0λλον τηW Αυστρ?αW. Ο ΚQσταW Μπακογι0ννηW προσ=φερε στον κ. Πρ=σβη =να ενθAMιο τηW π@ληW, ενQ ο κ. Πρ=σβηW προσ=φερε δAο λευκQMατα απ@ την Αυστρ?α, το =να M0λιστα απ@ την π@λη Bregenz, στην οπο?α ο αδελφ@W του ε?ναι δ>MαρχοW. “... το θ=λουMε αυτ@ για να πα?ρνουMε ιδ=εW”, >ταν το σχ@λιο του δηM0ρχου Καρπενησ?ου. Ο Πρ=σβηW τηW Αυστρ?αW ενθουσι0στηκε Mε το φυσικ@ κ0λλοW τηW περιοχ>W. «... ωστ@σο, ιδιαιτ=ρωW εκτ?Mησα την εξαιρετικ> φιλοξεν?α κι εγκαρδι@τητα των κατο?κων του Καρπενησ?ου», τ@νισε ο κ. Linhart, ο οπο?οW δι=Mεινε στο ξενοδοχε?ο “ΜΟΝΤΑΝΑ”. Η.Τ.

Ικανοποι ενο ο Μπακογιννη

Κα α κατργηση σχολεων στον δ ο Καρπενησου

ΣAMφωνα Mε ανακο?νωση του δηM0ρχου Καρπενησ?ου κ. ΚQστα Μπακογι0ννη, η δηMοτικ> αρχ> εκφρ0ζει την ικανοπο?ησ> τηW για τη διατ>ρηση @λων των σχολικQν Mον0δων του ν=ου δ>Mου Καρπενησ?ου. <λα τα σχολε?α του ν=ου δ>Mου Καρπενησ?ου, Aστερα απ@ Mεγ0λη προσπ0θεια τ@σο των !ιευθAνσεων Πρωτοβ0θMιαW και !ευτεροβ0θMιαW Εκπα?δευσηW και τηW ΕΛΜΕ Ευρυταν?αW, @σο και τηW δηMοτικ>W αρχ>W, θα παραMε?νουν ανοιχτ0. Ο δ>MαρχοW Καρπενησ?ου, προκειM=νου να διαφυλ0ξει την ακεραι@τητα των σχολικQν Mον0δων, =στειλε επιστολ>, την !ευτ=ρα 14 Φεβρουαρ?ου 2011

στην Υφυπουργ@ Παιδε?αW, !ια Β?ου Μ0θησηW και ΘρησκευM0των, κα ΕAη ΧριστοφιλοποAλου, Mε την οπο?α εξ>γησε σαφ=στατα τουW λ@γουW για τουW οπο?ουW δεν πρ=πει να γ?νει καM?α συν=νωση στα σχολε?α του δ>Mου Καρπενησ?ου. "... το αποτ=λεσMα δικα?ωσε τιW προσπ0θει=W MαW. Αποδε?ξαMε @τι @λοι Mαζ?, Mε συντονισM=νεW εν=ργειεW, στοχευM=νεW δρ0σειW και συνεργασ?α MποροAMε να διεκδικ>σουMε και να επιτAχουMε τιW πιο συMφ=ρουσεW, για τον τ@πο MαW και τουW κατο?κουW του, λAσειW", δ>λωσε ο δ>MαρχοW Καρπενησ?ου κ. ΚQσταW Μπακογι0ννηW.

Η επιστολ> Μπακογι0ννη

Αγαπητ κυρα Υπουργ ,

ΑφοA ενηMερQθηκα απ@ τιW !ιευθAνσειW !ευτεροβ0θMιαW και Πρωτοβ0θMιαW Εκπα?δευσηW Ευρυταν?αW σχετικ0 Mε την επιστολ>W σαW Mε αριθM@ πρωτοκ@λλου 11136/!4 και θ=Mα «ΣυνενQσειW - ΙδρAσειW ΣχολικQν Μον0δων Πρωτοβ0θMιαW και !ευτεροβ0θMιαW Εκπα?δευσηW για το σχολικ@ =τοW 2011-2012», θα επιθυMοAσα να σαW εκφρ0σω τη θ=ση τηW !ηMοτικ>W Αρχ>W σχετικ0 Mε το εν λ@γω ζ>τηMα. Ο ν=οW !>MοW Καρπενησ?ου αποτελε?ται απ@ πολλ0 Mικρ0 ορειν0 χωρι0, αρκετ0 εκ των οπο?ων ε?ναι αποMακρυσM=να απ@ την πρωτεAουσα αλλ0 και απ@ τα MεγαλAτερα κεφαλοχQρια του. Το οδικ@ δ?κτυο σε πολλ=W περιπτQσειW ε?ναι στοιχειQδεW, ενQ συχν0, κατ0 τουW χειMερινοAW M>νεW, η Mετακ?νηση των κατο?κων καθ?σταται προβληMατικ> λ@γω των καιρικQν συνθηκQν. Τα παιδι0 που διαM=νουν M@νιMα στα Mικρ@τερα χωρι0 του !>Mου MαW >δη αναγκ0ζονται να MετακινοAνται σε MεγαλAτερα χωρι0 προκειM=νου να π0νε σχολε?ο, διανAονταW Mεγ0λεW αποστ0σειW.

Εφ@σον πραγMατοποιηθε? οποιαδ>ποτε συν=νωση σχολικQν Mον0δων, οι Mαθητ=W θα διανAουν ακ@Mη MεγαλAτερεW αποστ0σειW προκειM=νου να φτ0νουν καθηMεριν0 στο σχολε?ο τουW. Η διαδροM> δε, θα ξεπερν0 κατ0 πολA τη Mισ> Qρα > ακ@Mη και τα ¾ αυτ>W (που το Υπουργε?ο =χει θ=σει ωW @ριο). ΣτιW M=ρεW MαW, που @λοι εMε?W αναζητοAMε κ?νητρα για να παραMε?νουν οι δηM@τεW στα χωρι0 MαW και προσπαθοAMε να αποτρ=ψουMε Mε κ0θε τρ@πο την εκρο> ανθρQπινου δυναMικοA προW τα Mεγ0λα αστικ0 κ=ντρα, η διατ>ρηση των >δη υπαρχουσQν σχολικQν Mον0δων κρ?νεται αναγκα?α για τη βιωσιM@τητα των περιοχQν αυτQν. Ε?Mαι β=βαιοW @τι θα λ0βετε σοβαρ0 υπ@ψη τη θ=ση του !>Mου Καρπενησ?ου, στη διαM@ρφωση τηW τελικ>W σαW απ@φασηW. !ρ0ττονταW την ευκαιρ?α, θα >θελα να σαW προσκαλ=σω οποιαδ>ποτε στιγM> σαW το επιτρ=πει το πρ@γραMMα σαW, να MαW επισκεφτε?τε το Καρπεν>σι. Με εκτ?Mηση, ΚQσταW Μπακογι0ννηW !>MαρχοW Καρπενησ?ου


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετBρτη 16 ΜαρτPου 2011 / ΣελPδα 9

Σε ν α χ ρια το “ΜΟΝΤΑΝΑ” Το εγαλ+τερο επιχειρη ατικ* deal στην Ευρυτανα

Το ξενοδοχεPο πουλOθηκε κοντB στα 8 εκατ. ευρb. ΝNοh ιδιοκτOτηh ο ΑβραB^ ΓατNνιοh, επιχειρη^ατPαh απQ την ΛBρισα.

Η ^εγαλRτερη επιχειρη^ατικO αγορB στην ΕυρυτανPα ολοκληρbθηκε στα ^Nσα ΦεβρουαρPου 2011. ΜεταβιβBστηκε το 100% των ^ετοχbν τηh εταιρεPαh "HOTEL CLUB MONTANA Α.Ε.", του ^εγαλRτερου ξενοδοχειακοR συγκροτO^ατοh τηh ΕυρυτανPαh, στον ΛαρισαPο επιχειρη^ατPα ΑβραB^ ΓατNνιο. Η ^εταβPβαση Nγινε στο ποσQ των 7.6 εκατ. ευρb.

ΕυMπωh Oδη Nγραψαν τα “Ε ρυτανικB ΝNα” (Αρ. φυλ. 432/232-2011), η εταιρεPα "ΓατNνιοh" ^ε Nδρα τη ΛBρισα, δραστηριοποιεPται Oδη στον ξενοδοχειακQ το^Nα, καθbh εPναι ιδιοκτOτρια εταιρεPα του ξενοδοχεPου “Ionian Blue” στη ΛευκBδα, αλλB και σε Bλλουh επιχειρη^ατικοRh το^εPh.

Η αγορB του “ΜΟΝΤΑΝΑ” κατατBσσει την εταιρεPα σε ισχυρO επιχειρη^ατικO δRνα^η στον το^Nα του τουρισ^οR -και Qχι ^Qνοστην ΚεντρικO ΕλλBδα. Η ^εταβPβαση ολοκληρbθηκε την ΠαρασκευO 18 ΦεβρουαρPου ^ε την καταχbρηση τηh νNαh σRνθεσηh του 3ιοικητικοR Συ^βουλPου τηh εταιρεPαh "HOTEL CLUB MONTANA Α.Ε." στο ^ητρbο Ανbνυ^ων Εταιριbν τηh ΠεριφNρειαh ΣτερεBh ΕλλBδαh. Το νNο 3Σ δια^ορφbθηκε ^ετB απQ την Nκτακτη συνNλευση τηh εταιρεPαh, η οποPα Nγινε στιh 15 ΦεβρουαρPου, Qπου ουσιαστικB Nκλεισε η συ^φωνPα τηh αγοραπωλησPαh απQ την οικογNνεια ΣτραγBλη στην οικογNνεια ΓατNνιου. Στο 3ιοικητικQ Συ^βοRλιο τηh

νNαh εταιρεPαh, πρQεδροh και διευθRνων σR^βουλοh εPναι ο κ. ΑβραB^ ΓατNνιοh, αντιπρQεδροh ο γιοh του κ. ΒιτBλ ΓατNνιοh, και ^Nλοh η κQρη του κα ΛουPζα ΓατNνιου. Το νNο 3ιοικητικQ Συ^βοRλιο Nχει διBρκεια ^Nχρι τιh 15/2/2016. Το τελικQ τP^η^α, σR^φωνα ^ε Ευρυτανικbν πληροφορPεh των “Ε ΝNων”, ανOλθε στο ποσQ των 7,6 εκατ. ευρb. ΜBλιστα, η νNα εταιρεPα πλOρωσε ^ε ^ετρητB στην ΕφορPα ΚαρπενησPου τον αναλογοRντα φQρο ^εταβPβασηh, Rψουh 380.000 ευρb, ο οποPοh προNκυψε απQ την αντικει^ενικO αξPα τηh εταιρεPαh, βBσει των ισχυQντων νQ^ων και ο οποPοh υπολογPστηκε στο 5% τηh αξPαh τηh. ΣR^φωνα ^ε τιh Pδιεh πληρο-

φορPεh, η αγορB αφορB ^Qνο το ξενοδοχειακQ συγκρQτη^α “ΜΟΝΤΑΝΑ” και τα στρN^^ατα γηh που βρPσκονται γRρω απQ το συγκρQτη^α και Qχι Bλλα περιουσιακB στοιχεPα που πιθανQν κατεPχε η εταιρεPα. Το ^Qνι^ο προσωπικQ ^Nχρι το 2009 Oταν 48 Bτο^α, ενb ο κRκλοh εργασιbν του ξενοδοχεPου το 2009 Bγγιξε τα 3 εκατ. ευρb.

Ποιοι εναι οι νοι ιδιοκττε% Η οικογNνεια ΓατNνιου ξεκPνησε την επιχειρη^ατικO τηh δρBση ^ε την εταιρεPα "Mister Baby", η οποPα δραστηριοποιεPται στον χbρο των παιδικbν ειδbν και διαθNτει καταστO^ατα σε Qλη την ΕλλBδα. ΑκολοRθησε η δη^ιουργPα

ενQh ο^Pλου, ο οποPοh δραστηριοποιεPται τQσο στον χbρο των κατασκευbν, Qσο και στο χbρο του real estate. ΕπPσηh, Nνα ^εγBλο κο^^Bτι των επιχειρOσεων "ΓατNνιοh" δραστηριοποιεPται στον χbρο τηh κοινωνικOh πρQνοιαh ^ε κNντρα φιλοξενPαh ηλικιω^Nνων στη ΛBρισα, ^ε δRο ψυχιατρικNh κλινικNh στη ΘεσσαλονPκη, καθbh και στον χbρο τηh υγεPαh ^ε δRο πολυκλινικNh σε ΛBρισα και ΘεσσαλονPκη. Στον το^Nα των ξενοδοχειακbν και τουριστικbν επιχειρOσεων ^πOκε πριν λPγα χρQνια ^ε την αγορB του ξενοδοχεPου "Ionian Blue Spa" τηh ΛευκBδαh, το οποPο αποτελεP και το τελευταPο απQκτη^α του ο^Pλου πριν την αγορB του “ΜΟΝΤΑΝΑ”.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΙΤΑΛ ΓΑΤΕΝΙΟΣ

Ο νNοh ιδιοκτOτηh του “ΜΟΝΤΑΝΑ” ^ιλB στα “ΕυρυτανικB ΝNα”

Ο παππο ου ταν απ τον Προυσ “ΚατB κBποιο τρQπο, επιστρNφου^ε στα... πBτρια εδBφη” Πbh αποφασPσατε την αγορB αυτO; ΚαταρχBh να σαh πω Qτι Nχου^ε σχNση ^ε την ΕυρυτανPα. Ο παπποRh ^ου εPχε καταγωγO απQ τον ΠρουσQ και εPναι ^εγBλη ^ου χαρB και τι^O που βρισκQ^αστε κατB κBποιον τρQπο στα πBτρια εδBφη. Ο παπποRh ^ου, τον οποPο δυστυχbh δεν γνbρισα, λεγQταν ΧαρPλαοh ΣπNνδοh και Oταν δικαστικQh. 3υστυχbh πNθανε πριν πολλB χρQνια, τη δεκαετPα του 150. Συνεπbh κατB ^ια Nννοια εPναι επιστροφO στα πBτρια εδBφη.

3ΕΞΙΑ. ΒιτBλ ΓατNνιοh, επιχειρη^ατPαh, αντιπρQεδροh του “ΜΟΝΤΑΝΑ”, ΕυρυτανικB ΝNα”. ΜΕΣΗ. ΛουPζα ΓατNνιου, επι^ε τον οποPον ^Pλησαν τα “Ε χειρη^ατPαh και ^Nλοh του 3.Σ. τηh εταιρεPαh, αδελφO του κ. ΒιτBλ ΓατNνιου. ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΘBνοh 3αλιανBh, σRζυγοh τηh καh ΛουPζαh ΓατNνιου, επιχειρη^ατPαh και στNλεχοh των επιχειρOσεων.

"... ανοίγουµε τις πόρτες του ξενοδοχείο στους Καρπενησιώτες. Τους καλούµε να µας γνωρίσουν.

Ποιεh θα εPναι οι πρbτεh σαh κινOσειh; Το πρbτο που θα κBνου^ε εPναι να ανοιχτοR^ε στην τοπικO κοινωνPα. ΘNλου^ε να ανοPξου^ε τιh πQρτεh του “ΜΟΝΤΑΝΑ” στο κοινQ τηh περιοχOh. ΘNλου^ε να αγκαλιBσου^ε, αλλB και να αγκαλιαστοR^ε απQ το ΚαρπενOσι. Mλεh οι παροχNh του ξενοδοχεPου θα ανοPξουν και για το κοινQ τηh πQληh. Το ξενοδοχεPο Nχει Nνα πBρα πολR καλQ SPA ^ε Nνα πολR καλQ γυ^ναστOριο. Θα το διαθNσου^ε και για την τοπικO κοινωνPα. Θα Nρθου^ε σε επαφO πρbτα ^ε τη γυναPκα του ΚαρπενησPου και στη συνNχεια ^ε Qσουh ενδιαφNρονται να κBνουν τη γυ^ναστικO τουh, το ^πBνιο τουh, χα^B^ και σBουνα. Θα ανοPξου^ε, επPσηh, στο κοινQ τον παιδQτοπο. Σε συνδυασ^Q ^ε την Bριστη κουζPνα ^αh, θα διατPθενται οι χbροι για κBθε εκδOλωση, γιορτNh γενNθλια κ.λπ. ΕPναι ^ια παροχO υπηρεσPαh που συνδυBζει και Nνα καλQ χbρο, ^ια καλO διατροφO και Nνα καλQ σNρβιh. Θα ανοPξου^ε Qλεh τιh αPθουσεh του ξενοδοχεPου για κBθε κοινωνικO εκδOλωση, γB^ουh, βαφτPσειh κ.λπ. τηh τοπικOh κοινωνPαh.

Οι τι^Nh Q^ωh του ξενοδοχεPου εPναι υψηλNh για τον ^Nσο Καρπενησιbτη... ΦυσικB. Γι’ αυτQ θα προσπαθOσου^ε να φNρου^ε τιh τι^Nh σε ^ια λογικO κατBσταση, σR^φωνα πBντα και ^ε την κρPση που περνBει η χbρα ^αh τα 2 τελευταPα χρQνια, bστε να ^πορεP Bνετα ο ^Nσοh Καρπενησιbτηh να θεωρOσει προσιτO την τι^O και να Nρθει εδb να απολαRσει τον καφN του O το φαγητQ του το βρBδυ. Να αισθανθεP, δηλαδO, Qτι εPναι ^Nροh τηh καθη^ερινQτηταh του ΚαρπενησPου. 3εν εP^αστε ^ακριB απQ την πQλη. Ε^εPh θNλου^ε να γPνου^ε Nνα ^ε την τοπικO κοινωνPα. Θα κBνετε αλλαγNh στο ξενοδοχεPο; Lσωh κBποια ανακαPνιση; ΣPγουρα θα γPνουν κινOσειh. ΘNλω να πιστεRω Qτι στην αρχO θα κBνου^ε ^ια καλO προσπBθεια στουh κοινQχρηστουh χbρουh και σιγB σιγB θα φροντPσου^ε να αναβαθ^Pσου^ε τα πBντα. H^εσοh στQχοh εPναι και η εξωτερικO συντOρηση του ξενοδοχεPου. ΘNλει ^ια αναβBθ^ιση. Mχι Qτι δεν εPναι καλQ, απλB πιστεRω Qτι εχθρQh του καλοR εPναι το καΓυρPστε σελPδα ---> λRτερο.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 16 Μαρτ7ου 2011 / Σελ7δα 10

Προεδρικ ιταγα για την λειτουργα του θεσο του εγκεκρινου κτηνιτρου

Σ9Eφωνα Eε δελτ7ου τ9που που εξ5δωσε χθεO το γραφε7ο τ9που του Υπουργε7ου Αγροτικ6O Αν'πτυξηO και τροφ7Eων, πρ8κειται για 5να θεσE8 που αναE5νεται να συEβ'λει καθοριστικ' στην αποτελεσEατικ8τερη οργ'νωση και παρακολο9θηση τηO κτηνοτροφικ6O εκEετ'λλευσηO, Eε την εν7σχυση του υπ'ρχοντοO δυναEικο9 των ΚτηνιατρικIν ΥπηρεσιIν τηO χIραO, Eε πρ8σθετο επιστηEονικ8 προσωπικ8 που θα προσφ5ρει τιO υπηρεσ7εO του στην κτηνιατροφαρEακευτικ6 περ7θαλψη και την ευζω7α των ζIων.

ΣυγκεκριE5να, ο κεντρικ8O στ8χοO αυτο9 του θεσEο9 αποτελε7 η εξυγ7ανση του ζωικο9 κεφαλα7ου τηO χIραO Eε τη συνακ8λουθη α9ξηση τηO παραγωγικ8τητ'O του. Το σχ5διο του Προεδρικο9 ιατ'γEατοO απεστ'λη προO επεξεργασ7α στο ΣυEβο9λιο τηO Επικρατε7αO και πρ8κειται να προωθηθε7 προO υπογραφ6 στον Πρ8εδρο τηO ηEοκρατ7αO. Εγκεκρινο κτηνατρο Ο εγκεκριE5νοO κτην7ατροO θα ε7ναι ιδιIτηO κτην7ατροO, ο οπο7οO θα συν'πτει σ9Eβαση 5ργου ορισE5νου χρ8νου Eε την αρE8δια κτηνιατρικ6 αρχ6 τηO κ'θε περιφ5ρειαO και θα παρ5χει τιO υπηρεσ7εO του στιO κτηνοτροφικ5O εκEεταλλε9σειO τηO δικαιοδοσ7αO τηO στο πλα7σιο του

Στην ουσιαστικ6 υποστ6ριξη του κτηνοτροφικο9 κλ'δου και την εν7σχυση του 5ργου των κτηνιατρικIν υπηρεσιIν τηO κ'θε περιφ5ρειαO στοχε9ει το σχ5διο Προεδρικο9 ιατ'γEατοO, που υπογρ'φηκε απ8 την Υφυπουργ8 Αγροτικ6O Αν'πτυξηO και Τροφ7Eων Μιλ5να Αποστολ'κη, για τη λειτουργ7α του θεσEο9 του εγκεκριE5νου κτην7ατρου.

προγρ'EEατοO επιτ6ρησηO ασθενειIν των ζIων, ζωον8σων (νοσηE'των που Eεταδ7δονται στον 'νθρωπο), ευζω7αO και ελ5γχου χρ6σηO κτηνιατρικIν φαρE'κων στιO εκτροφ5O παραγωγικIν ζIων Eε στ8χο την προστασ7α τηO δηE8σιαO υγε7αO και την εν7σχυση του εισοδ6EατοO των κτηνοτρ8φων. Εφεξ6O, ο κ'θε κτηνοτρ8φοO θα υποστηρ7ζεται επιστηEονικ' απ8 τον εγκεκριE5νο ιδιIτη κτην7ατρο και θα συνεργ'ζεται Eαζ7 του για την ορθ8τερη διαχε7ριση τηO εκEετ'λλευσ6O του.

Π θα επιλγονται οι εγκεκρινοι κτηνατροι Η επιλογ6 αυτIν των κτηνι'τρων θα γ7νεται απ8 τιO αρE8διεO κτηνιατρικ5O αρχ5O τηO κ'θε περιφ5ρειαO, οι οπο7εO ευθ9νονται για την κατ'ρτιση εν8O καταλ8γου Eε τιO προβλεπ8EενεO αν' γεωγραφικ6/ διοικητικ6 περιοχ6 θ5σειO εγκεκριE5νου κτηνι'τρου, εφ8σον 5χει προηγηθε7 η αξιολ8γηση του ατοEικο9 φακ5λου Eε τα δικαιολογητικ' που 5χουν υποβ'λει οι ιδιIτεO κτην7ατροι που επιθυEο9ν να συEEετ'σχουν στο πρ8γραEEα. Ο ιδιIτηO κτην7ατροO που θα εγκρ7νεται θα πρ5πει να διαθ5τει σχετικ6 εEπειρ7α στην παροχ6 κλινικIν υπηρεσιIν αν'λογη Eε το ε7δοO τηO κτηνοτροφ7αO τηO πε-

ριοχ6O ευθ9νηO τουO, να γνωρ7ζει τη χρ6ση ηλεκτρονικο9 υπολογιστ6, να διαθ5τει Eεταφορικ8 E5σο, να Eην συντρ5χει κIλυEα στο πρ8σωπ8 του, που αναφ5ρεται στο 'ρθρο 8 του Υπαλληλικο9 ΚIδικα και να Eην συνδ5εται οικονοEικ' 6 οικογενειακ' Eε την επιχε7ρηση στην οπο7α θα παρ5χει τιO υπηρεσ7εO του. Εφ8σον πληρο9νται οι παραπ'νω προϋποθ5σειO εγγρ'φεται στο EητρIο εγκεκριE5νων κτηνι'τρων, το οπο7ο περιλαEβ'νει τον ατοEικ8 φ'κελο του καθεν8O, ενI σε περ7πτωση απ8ρριψηO ενηEερIνεται εγγρ'φωO για τουO λ8γουO αυτ6O. Η αρE8δια κτηνιατρικ6 αρχ6 τηO κ'θε περιφ5ρειαO ορ7ζει τη γεωγραφικ6/διοικητικ6 περιοχ6 Eε τιO κτηνοτροφικ5O εκEεταλλε9σειO, τιO οπο7εO αναλαEβ'νει ο εγκεκριE5νοO κτην7ατροO να υποστηρ7ζει επιστηEονικ' και οργανIνει υποχρεωτικ' σεEιν'ρια για την εκπα7δευσ6 του σε συνεργασ7α Eε την αρE8δια διε9θυνση τηO Γενικ6O ιε9θυνσηO Κτηνιατρικ6O του Υπουργε7ου Αγροτικ6O Αν'πτυξηO και Τροφ7Eων. Ποιε υποχρεσει θα χουν οι κτηνοτρ φοι Παρ'λληλα προβλ5πονται και υποχρεIσειO για τον κ'τοχο τηO εκEετ'λλευσηO, 8πωO να συνεργ'ζεται Eε τον εγκεκριE5νο κτην7ατρο στον τοE5α ευθ9νηO του οπο7ου αν6κει, να ακολου-

θε7 τιO συEβουλ5O κτηνιατρικ6O φ9σηO και τιO υποδε7ξειO για την υγιειν6 διαχε7ριση και την οργ'νωση αρχε7ου τ6ρησηO στοιχε7ων στην κτηνοτροφικ6 εκEετ'λλευση και να συνεργ'ζεται Eαζ7 του για οποιοδ6ποτε πρ8βληEα προκ9πτει, να τον ενηEερIνει για κ'θε ε7σοδο ν5ων ζIων στην εκEετ'λλευση καθIO και για κ'θε προτιθ5Eενη πIληση 6 Eετακ7νηση ζIου. Ο κτηνοτρ8φοO οφε7λει επ7σηO να ενηEερIνει σχετικ' Eε την 'σκηση των καθηκ8ντων του εγκεκριE5νου κτηνι'τρου την αρE8δια δηE8σια κτηνιατρικ6 αρχ6 τηO οικε7αO περιφερειακ6O εν8τηταO, η οπο7α Eπορε7 να καταγγε7λει τη σ9Eβαση σε περ7πτωση που ο εγκεκριE5νοO κτην7ατροO ασκε7 τα καθ6κοντ' του πληEEελIO 6 αντ7θετα Eε τουO 8ρουO τηO σ9EβασηO και του ν8Eου. Υπολογ7ζεται Eε τον ωO 'νω θεσE8 να προσληφθο9ν για να παρ5χουν υπηρεσ7εO εγκεκριE5νου κτηνι'τρου π'νω απ8 300 ιδιIτεO κτην7ατροι, η δε ετ6σια επιβ'ρυνση του προϋπολογισEο9 προβλ5πεται τηO τ'ξηO των 3 εκ. ευρI. Τα αντιδραστ6ρια και τα εEβ8λια που απαιτο9νται για την υλοπο7ηση του προγρ'EEατοO «επιτ6ρηση ασθενειIν των ζIων, ζωον8σων και ελ5γχου χρ6σηO κτηνιατρικIν φαρE'κων στιO εκτροφ5O παραγωγικIν ζIων» χρηEατοδοτο9νται απ8 κοινοτικο9O π8ρουO.

Ο ν5οO ιδιοκτ6τηO του “ΜΟΝΤΑΝΑ” Eιλ' στα “Ευρυτανικ' Ν5α” Συν5χεια απ8 την προηγο9Eενη σελ7δα

Απ8 το προσωπικ8 τι 5χετε ζητ6σει; Θα κ'νετε αλλαγ5O; Θα προσλ'βετε καινο9ριουO; Γιατ7 φαντ'ζοEαι πωO αγωνιο9ν κι8λαO. Θα προσπαθ6σουEε να Eην κ'νουEε αλλαγ5O. Θ5λω να ε7Eαι δ7καιοO. 3ρθαEε εδI και βρ6καEε κ'ποια κατ'σταση. ΕEε7O αυτ8 που θ5λουEε απ8 τα παιδι' ε7ναι 8λοι Eαζ7 να προσπαθ6σουEε Eαζ7 να π'Eε καλ9τερα. Με το χαE8γελο, το σ5ρβιO, Eε 8,τι Eπορο9Eε. εν 5χουEε σκοπ8 να κ'νουEε κ'τι ειO β'ροO των εργαζοE5νων. Ξ5ρω 8τι 5χουν δIσει τον καλ9τερ8 τουO εαυτ8, ενI υπ'ρχουν και 'τοEα τα οπο7α 5χουν EεγαλIσει εδI E5σα. ΕγI αυτ8 που θ5λω απ8 τα παιδι' ε7ναι να κ'νουν ακ8Eα Eια προσπ'θεια Eε τη ν5α διο7κηση να π'Eε 8σο δυνατ8ν πιο καλ' Eπορο9Eε. Γιατ7 για να Eην κρυβ8Eαστε, 8λα 5χουν και 5να σκοπ8. Να π'Eε καλ'. Αν π'ει καλ' η επιχε7ρηση, 8λοι θα π'Eε καλ'. Αν δεν π'ει καλ' η επιχε7ρηση πIO θα αντ5ξουEε; Αυτ8 5χω πει και στα παιδι'· ουλει' και να Eην φοβο9νται τ7ποτα. Για τον ιδρυτ6 του ξενοδοχε7ου τον κ. /λκη Στραγ'-

λη ποια ε7ναι η γνIEη σαO; Καταρχ'O πρ5πει να οEολογ6σω 8τι εντυπωσι'στηκα απ8 το ξενοδοχε7ο, σκεπτ8EενοO 8τι κατασκευ'στηκε το 1988-89. Αυτ8O ο 'νθρωποO 5βλεπε πολ9 Eπροστ'. Ε7ναι 5να ξενοδοχε7ο που οι υποδοE5O του δεν 5χουν να ζηλ5ψουν τ7ποτα απ8 5να ξενοδοχε7ο που κατασκευ'ζεται σ6Eερα. Ο κ. Στραγ'ληO το κατασκε9ασε πριν απ8 20 χρ8νια. 0βλεπε Eπροστ'. Και ειλικριν' του αξ7ζουν συγχαρητ6ρια και για την προσπ'θεια που 5κανε να 5ρθει στο Καρπεν6σι και να επενδ9σει

σε αυτ8 το χIρο, αλλ' και για το αριστο9ργηEα αυτ8 που 5χει φτι'ξει και απ8 8τι 5χω ακο9σει το αγαπ' σαν παιδ7 του. Θ5λω να πιστε9ω 8τι βασικ8O λ8γοO που ο κ. Στραγ'ληO προχIρησε σε EαO στην πIληση του ξενοδοχε7ου ε7ναι γιατ7 κατ'λαβε 8τι θα το αγαπ6σουEε και θα προσπαθ6σουEε 8σο Eπορο9Eε και εEε7O να κρατ6σουEε το “ΜΟΝΤΑΝΑ” 8σο πιο ψηλ' Eπορο9Eε. Σε αυτ5O τιO εποχ5O κ'νατε Eια επιχειρηEατικ6 κ7νηση και επενδ9ετε στην Ευρυταν7α. Εσε7O πιστε9ετε η Ευ-

ρυταν7α διαθ5τει το υπ8βαθρο για ιδιωτικ5O επενδ9σειO του 9ψουO τηO δικ6O σαO επ5νδυσηO; Η Ευρυταν7α Eπορε7. Πρ5πει 8λοι Eαζ7 να σηκIσουEε τα Eαν7κια και να ανεβ'σουEε την περιοχ6. Γιατ7 αν και ε7Eαι λ7γεO E5ρεO στο Καρπεν6σι, κατ'λαβα 8τι η περιοχ6 αξ7ζει πολ9. Ε7ναι παν5Eορφο E5ροO. 4χι E8νο η π8λη, αλλ' και τα γ9ρω χωρι' που πρ8λαβα να κ'νω Eια επ7σκεψη, εE5να Eε ενθουσ7ασαν. Το πρ8βληEα, 8πωO που αντιEετIπισα ε7ναι η πρ8σβαση. ΘεωρI 8τι το 2011 να

δυσκολε9εσαι να φτ'σειO στην πρωτε9ουσα τηO Ευρυταν7αO, στο Καρπεν6σι, δεν ε7ναι καλ8. εν Eπορε7 το 2011 οι δρ8Eοι να ε7ναι δεκαετ7αO του 50. Κ'τι πρ5πει να γ7νει. 0κανα τον δρ8Eο και απ8 Λ'ρισα για Καρπεν6σι, αλλ' και απ8 Αγρ7νιο. Ε7ναι δ9σκολοι δρ8Eοι. Πρ5πει να φ5ρουEε τον κ8σEο, αλλ' πIO θα γ7νει αυτ8; Ακο9ω και τουO πελ'τεO τιO λ7γεO E5ρεO που ε7Eαστε εδI πωO αντιEετωπ7ζουν το 7διο πρ8βληEα. Η πρ8σβαση στον νοE8 ε7ναι το Eεγαλ9τερο πρ8βληE' EαO και αποτελε7 αποτρεπτι-

κ8 παρ'γοντα για την αν'πτυξη του τ8που. Κ'τι τελευτα7ο που θ5λετε να πε7τε; 7νουEε Eεγ'λη σηEασ7α στην τοπικ6 κοινων7α. Θα στηρ7ξουEε τιO τοπικ5O αγορ5O και γενικ' οι προEηθευτ5O να ε7ναι απ8 το Καρπεν6σι, γιατ7 αν δεν τουO βοηθ6σουEε δεν θα EαO βοηθ6σουν. Ε7ναι λογικ8. Ε7Eαστε Eαζ7 τουO, θ5λουEε να επενδ9σουEε στον τ8πο. Ε7Eαστε ανοιχτο7 στην τοπικ6 κοινων7α, τη δηEοτικ6 αρχ6, 8λουO. Οι π8ρτεO του ξενοδοχε7ου ε7ναι ανοιχτ5O.

/λκηO Στραγ'ληO, ο ιδρυτ6O του ξενοδοχε7ου

Το ξενοδοχε7ο "ΜΟΝΤΑΝΑ", 5 αστ5ρων, το Eεγαλ9τερο χειEεριν8 ξενοδοχειακ8 συγκρ8τηEα τηO χIραO, 7δρυσε ο Αρχιτ5κτοναO /λκηO Στραγ'ληO το 1989. Η επιχε7ρηση 8λα τα χρ8νια συνεχIO εξελισσ8ταν, Eε αποκορ9φωEα την Eετατροπ6 του σε Spa το 2006, τα εγκα7νια του οπο7ου πραγEατοπο7ησε ο τ8τε υπουργ8O ΤουρισEο9 ηE6τρηO ΑβραE8πουλοO. Ο κ. Στραγ'ληO διο7κησε το ξενοδοχε7ο Eε την σ9ζυγ8 του Ιω'ννα Ταρσ6 - Στραγ'λη και τον γιο του Ιω'ννη Υβ Στραγ'λη, καθιστIνταO το σ6Eερα 5να απ8 τα κορυφα7α ξενοδοχε7α χειEερινο9 τουρισEο9 στην χIρα και 7σωO το Eοναδικ8 ξενοδοχε7ο Eε ιδι8κτητο εσωτερικ8 γ6πεδο Eπ'σκετ ολυEπιακIν προδιαγραφIν. Η διορατικ8τητα του κ. Στραγ'λη για την

τουριστικ6 δυναEικ6 του τ8που EαO, 6δη απ8 το 1989 8ταν ακ8Eη το Καρπεν6σι 6ταν... τ8ποO εξορ7αO, φα7νεται απ8 παΕυρυτανικ' λαι8τερεO δηλIσειO του στα “Ε Ν5α”: "…ε7χαEε πει απ8 τ8τε 8τι στον τ8πο αυτ8 δεν του αξ7ζει η αποE8νωση παρ' η αν'πτυξη και η προκοπ6. Γι' αυτ8 ρισκ'ραEε και επενδ9σαEε στην περιοχ6, στο φυσικ8 τηO περιβ'λλον και στιO δυνατ8τητ5O τηO, επενδ9σαEε στην εξ5λιξη και την προοπτικ6 και δικαιωθ6καEε". Η τουριστικ6 αν'πτυξη τηO Ευρυταν7αO συν5πεσε Eε την λειτουργ7α του ΜΟΝΤΑΝΑ. Κ'ποιοι συν5δεσαν την τουριστικ6 'νοδο Eε το κορυφα7ο ξενοδοχειακ8 συγκρ8τηEα και πρ'γEατι αποτ5λεσε κ7νητρο για χιλι'δεO επισκ5πτεO, 8λα αυτ' τα 20 χρ8νια τηO λειτουργ7αO του.

Ο κ. /λκηO Στραγ'ληO Eε την σ9ζυγ8 του κα Ιω'ννα Ταρσ6 - Στραγ'λη


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 16 Μαρτ*ου 2011 / Σελ*δα 11

Οι νοι ισθο στο η σιο

Ναι στο ενιαο ισθολγιο του ηοσου και το νοικοκρεα των ισθν χι στι κριτε και ισοπεδωτικ περικοπ ΠΙΝΑΚΑΣ: Σ γκριση προβλεπ ενων αοιβν εταξ Υπουργε ων

'ρθρο του Λευτ(ρη Αυγεν κη Το νοικοκ,ρε8α στο χ<ρο των α8οιβ<ν στο δη8+σιο το8(α ε*ναι πλ(ον δεδο8(νο +τι πρ(πει να υπ ρξει. στ+σο, η συγκεκρι8(νη αν γκη δεν συνεπ γεται αυτον+ητα την κριτη και ισοπεδωτικ) 8ε*ωση +λων των 8ισθ<ν των δη8οσ*ων υπαλλ)λων προB τα κ τω. εν συνεπ γεται επ*σηB +τι για +λα τα δειν του δη8οσ*ου φτα*νε οι δη8+σιοι υπ λληλοι, +πωB συχν διατυπ<νουν κυβερνητικ στελ(χη, και +τι συνεπ<B πρ(πει να τουB κ+ψου8ε τουB 8ισθο,B για να «σωθε*» το κρ τοB. Οι 8ισθο*, ωB ανελαστικ) δαπ νη, δεν ε*ναι οι βασικο* παραγωγε*B των ελλει88 των του κοστοβ+ρου κρ τουB. Το ν(ο ενια*ο 8ισθολ+γιο του η8οσ*ου χρει ζεται επο8(νωB προσεκτικ) 8ελ(τη και λεπτο8ερ) αποτ,πωση τηB υπ ρχουσαB κατ στασηB. Σε κ θε περ*πτωση, οφε*λει να διακρ*νεται απ+ κοινωνικ) ευαισθησ*α και σ,γχρονη αντ*ληψη, επιδοτ<νταB +χι 8+νο τα τυπικ προσ+ντα, αλλ και την παραγωγικ+τητα των υπαλλ)λων. Αναφορικ 8ε το υπ ρχον 8ισθολογικ+ σ,στη8α στο η8+σιο ε*ναι γεγον+B +τι αυτ+ δεν ανταποκρ*νεται στιB σ,γχρονεB αν γκεB εν*σχυσηB τηB παραγωγικ+τηταB και τηB δη8ιουργ*αB κιν)τρων. Γεγον+B ε*ναι επ*σηB +τι 8ε β ση τουB 8ισθο,B του η8οσ*ου διακρ*νου8ε υπαλλ)λουB «δ,ο ταχυτ)των», τα λεγ+8ενα «ρετιρ(» και τα «υπ+γεια» του η8οσ*ου. Εξ*σου παρ λογο ε*ναι δ,ο υπ λληλοι που (χουν ακριβ<B το *διο αντικε*8ενο εργασ*αB, τα *δια προσ+ντα, την *δια προϋπηρεσ*α και παρ γουν το *διο ακριβ<B (ργο, να (χουν 8εγ λεB 8ι-

Πηγ): Μελ(τη για τιB Μισθολογικ(B Εξελ*ξειB στο η8+σιο, Υπ. Εσωτερικ<ν και Υπ. Οικονο8ικ<ν, Αθ)να, 2011, σελ. 109 και 110.

σθολογικ(B διαφορ(B, αν λογα 8ε το Υπουργε*ο ) τον το8(α του δη8οσ*ου που αυτο* υπηρετο,ν. Χαρακτηριστικ+ παρ δειγ8α αποτελο,ν οι υπ λληλοι του Υπουργε*ου Οικονο8ικ<ν, οι οπο*οι σ,8φωνα 8ε τα στοιχε*α του Γενικο, Λογιστηρ*ου του Κρ τουB, α8ε*βονται κατ 38% 41% π νω απ+ το 8(σο +ρο αναλ+γωB τηB κατηγορ*αB για (ναν νεοδι+ριστο και 55 - 64% π νω απ+ το 8(σο +ρο, αναλ+γωB τηB κατηγορ*αB για (ναν εργαζ+8ενο που (χει 33 (τη υπηρεσ*αB. (Βλ. Π*νακα)

Αξιοση8ε*ωτο ε*ναι επ*σηB +τι η 8ελ(τη για τιB 8ισθολογικ(B εξελ*ξειB στο η8+σιο, που προσφ τωB δη8οσιε,τηκε, καταρρ*πτει το «8,θο» περ* υψηλ)B συνολικ)B 8ισθολογικ)B δαπ νηB στο η8+σιο. Η πλειον+τητα των δη8οσ*ων υπαλλ)λων δεν ε*ναι υψηλ+8ισθοι και κακ<B αντι8ετωπ*ζονται απ+ την κυβ(ρνηση ωB τ(τοιοι. Υπογρα88*ζεται 8 λιστα +τι το συνολικ+ 8ισθολογικ+ κ+στοB στην Ελλ δα ωB ποσοστ+ του ΑΕΠ ε*ναι χα8ηλ+ (ναντι λλων χωρ<ν τηB Ευρωζ<νηB.

Απ+ τα παραπ νω καθ*σταται σαφ(B +τι το νοικοκ,ρε8α τηB 8ισθολογικ)B δαπ νηB στο η8+σιο χρει ζεται λεπτο,B χειρισ8ο,B και ιδια*τερη προσοχ). Η 8ε*ωση του 8ισθολογικο, κ+στουB δεν ση8α*νει ισοπ(δωση 8ισθ<ν και επιδο8 των των υπαλλ)λων, που )δη βι<νουν 8ια 8ε*ωση του εισοδ)8ατ+B του (ωB και τηB τ ξηB του 25%. Απεναντ*αB, ση8α*νει +τι πρ(πει να εξορθολογιστε* και να καθοριστε* συγκεκρι8(νη επιδο8ατικ) πολιτικ), η οπο*α θα σ(βεται τα προσ+ντα, την οικογενειακ)

Η πλειονότητα των δηµοσίων υπαλλήλων δεν είναι υψηλόµισθοι και κακώς αντιµετωπίζονται από την κυβέρνηση ως τέτοιοι. (...) Η µείωση του µισθολογικού κόστους δεν σηµαίνει ισοπέδωση µισθών και επιδοµάτων των υπαλλήλων, που ήδη βιώνουν µια µείωση του εισοδήµατός του έως και της τάξης του 25%.

κατ σταση, αλλ και την παραγωγικ+τητα. Το +ποιο ν(ο ενια*ο 8ισθολ+γιο οφε*λει να λα8β νει υπ+ψη +τι δεν 8πορε* ισοπεδωτικ να εξισ<νεται ο καθηγητ)B πανεπιστη8*ου 8ε τον διοικητικ+ υπ λληλο αρχε*ου εν+B Υπουργε*ου ) γενικ+τερα οι εκπαιδευτικο* που 8εταλα8παδε,ουν γν<ση στα παιδι 8αB να αποτελο,ν απ+ τουB πιο χα8ηλ+8ισθουB δη8οσ*ουB υπαλλ)λουB. Οφε*λου8ε λοιπ+ν να εξετ ζου8ε και το αντικε*8ενο εργασ*αB 8αζ* 8ε το προσφερ+8ενο (ργο. Το β(βαιον ε*ναι +τι το +λο σ,στη8α οφε*λει να ανασυνταχθε* 8ε β ση σ,γχρονεB προδιαγραφ(B. B πρωτε,οντα στ+χο οφε*λου8ε θ(σου8ε +τι 8(σω του ν(ου 8ισθολογ*ου 8πορο,8ε να κ νου8ε το δη8+σιο το8(α πιο παραγωγικ+, πιο ελκυστικ+ για ανθρ<πουB 8ε γν<σειB και προσ+ντα, ικαν+ να παρ(χει αντικει8ενικ κ*νητρα αν(λιξηB και επο8(νωB κ*νητρα απ+δοσηB και παραγωγικ+τηταB σε ανθρ<πουB 8ε υπευθυν+τητα και επαγγελ8ατισ8+.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ@ρτη 16 ΜαρτPου 2011 / ΣελPδα 12

Ο Πανάρατος “αναστήθηκε” στο Συνεδριακό

Με ^εγ@λη επιτυχPα η εκδOλωση του δO^ου, στην οποPα η κ. Μποτον@κη και ο κ. ΗλιQπουλοh παρουσPασαν ανNκδοτο φωτογραφικQ και λαογραφικQ υλικQ. ΜικροP ^αθητNh Nπαιξαν τουh ρQλουh ^ε τον Λ@ζαρο ΜαροRλη να “διδ@σκει” συγκινbνταh το κοινQ.

Την εβδο^@δα τηh Αποκρι@h, αν@^εσα στιh υπQλοιπεh εκδηλbσειh του δO^ου ΚαρπενησPου, ξεχbρισε ^ια που πραγ^ατοποιOθηκε στο ΣυνεδριακQ ΚNντρο, το Σ@ββατο 5 ΜαρτPου 2011. Συγκεκρι^Nνα, Qπωh αναφερQταν και στο σχετικQ πρQγρα^^α, η προϊστα^Nνη των Γενικbν ΑρχεPων του Κρ@τουh, πρεσβυτNρα ΜαρPα Μποτον@κη - ΠαναγιωτοποRλου παρουσPασε «τα αποκρι@τικα Nθι^α του τQπου ^αh, χρησι^οποιbνταh οπτικοακουστικQ υλικQ». Η περιγραφO Q^ωh τηh εκδOλωσηh ^ε τον τρQπο αυτQ, δεν αποδPδει οRτε στο ελ@χιστο τιh ^αγικNh εικQνεh που ξετυλPχθηκαν στην αPθουσα και τη συγκPνηση του κοινοR που παρακολοRθησε ^ε α^εPωτο ενδιαφNρον, Nχονταh κατακλRσει κ@θε γωνι@ του κτιρPου.

Συγκεκρι^Nνα, και καθbh η π@ντα δραστOρια κ. ΠαναγιωτοποRλου αναφερQταν στα Nθι^α τηh Αποκρι@h στην πQλη ^αh στο πNρασ^α των χρQνων ^ε τον γνωστQ επιστη^ονικQ τηh λQγο, εκτυλPσσονταν παρ@λληλα η παρουσPαση ενQh υπNροχου οπτικοακουστικοR υλικοR, την ευθRνη τηh οποPαh εPχε Nναh επPσηh εξαιρετικQh εκπαιδευτικQh, απQ εκεPνουh που αποτελοRν πολιτισ^ικQ κεφ@λαιο του τQπου ^αh, ο κ. Τ@σοh ΗλιQπουλοh. Hχονταh συλλNξει σπ@νιο λαογραφικQ υλικQ απQ την ευρRτερη περιοχO, το οποPο συνδRασε ^ε φωτογραφPεh απQ παλιQτερεh παραστ@σειh, βPντεο ανθρbπων που Nζησαν κ@ποια πρ@γ^ατα και θNλησαν να τα παραδbσουν στιh επQ^ενεh γενιNh, τα Nδεσε ^ε τNτοιο τρQπο, bστε πολλοP απQ το ακροατOριο, που αναγνbρισαν τουh εαυτοRh τουh στιh φωτογραφPεh, να παρασυρθοRν σε ταξPδια ^νO^ηh και εποχNh αλλοτινNh. Το θN^α τηh ο^ιλPαh Oταν τα Nθι^α του βλ@χικου και του γRφτικου γ@^ου, καθbh και η θεατρικO παρ@σταση «Παν@ρατοh», που παPζονταν στο ΚαρπενOσι, ^Nχρι πριν απQ ^ερικNh δεκαετPεh. ΣR^φωνα ^ε την προφορικO παρ@δοση ο Παν@ρατοh Oρθε στο ΚαρπενOσι απQ Nναν ηπειρbτη ^@στορα, τον ΤασιQ ΠαπαγεωργPου, που Nκτισε τον ιερQ ναQ τηh ΑγPαh Τρι@δαh το 1918. Το εPχε γρα^^Nνο σε τετρ@διο και απQ εκεP το δι@βαζαν οι ηθοποιοP. Gλλοι π@λι λNνε Qτι παιζQταν στο ΚαρπενOσι απQ το 1895. Στο τετρ@διο του ΠαπαγεωργPου, που βρPσκεται στο αρχεPο του ΑθλητικοR ΠοδοσφαρικοR Ο^Pλου ΚαρπενησPου, σbζεται ^ια ^ικρQτερη παραλλαγO των 260 στPχων. Οι τελευταPεh, Q^ωh, παραστ@σειh ^Nχρι το 1981 βασPζονταν σε ^ια παραλλαγO ^ε τουh 313 στPχουh. Κ@ποιοh, @γνωστο ποιοh, που Oξερε τη σχNση του Παν@ρατου ^ε την ΕρωφPλη, πρQσθεσε στPχουh απQ την τραγωδPα. Το 1944, ^ε το κ@ψι^ο τηh πQληh απQ τουh Γερ^ανοRh κ@ηκαν οι στολNh και το βιβλPο και για πολR καιρQ η παρ@σταση δεν ξαναπαPχτηκε. Στα τNλη τηh δεκαετPαh του 1950, επP νο^αρχPαh ΜαρκQπουλου, του πατNρα του γνωστοR συνθNτη, χρη^ατοδοτOθηκε και ανNβηκε η παρ@ταση. Η τελευταPα παρ@σταση δQθηκε πριν ^ερικ@ χρQνια και τη διοργ@νωσε ο ΠολιτιστικQh ΣRλλογοh. Η προετοι^ασPα του Nργου @ρχιζε απQ τα ΧριστοRγεννα και παPζαν ^Qνο @νδρεh. Μετ@ το 1972 προστNθηκε και ο χορQh των γυναικbν που συνοδεRουν τη βασιλοποRλα

και που σκοτbνουν στο τNλοh τον Βασιλι@, Qπωh γPνεται και στην τραγωγPα “ΕρωφPλη” του Χορτ@τζη, η οποPα αποτελεP και το βασικQ κεP^ενο N^πνευσηh τηh παρ@στασηh. ΣκηνO Oταν η κεντρικO πλατεPα O τα σταυροδρQ^ια. Κ@θε ηθοποιQh εPχε τη θNση του. Στην κορυφO Oταν ο βασιλι@h και απQ τιh δRο πλευρNh ο θPασοh. 2εξι@ του ο στρατηγQh και η βασιλοποRλα ^ε τη συνοδεPα τηh. Αριστερ@ του ο ΚαρπQφοροh και η συνοδεPα του Παν@ρατου. Ο Χ@ροh ερχQταν απQ Nξω. Ο δι@βολοh και ο παλι@τσοh δεν εPχαν σταθερO θNση στον χbρο τηh παρ@στασηh. ΣτριφογRριζαν συνεχbh, κ@νονταh αστεPεh κινOσειh και παρωδbνταh τα λQγια των ηθοποιbν. ΕπειδO Qπωh εPπα^ε οι Pδιοι ηθοποιοP Nπαιζαν συνOθωh κ@θε φορ@ τον Pδιο ρQλο, τουh N^ενε ο ρQλοh για παρανQ^ι. Στα 1980, ο θPασοh ^ε τα χρO^ατα που συγκNντρωσε αγQρασε στολNh που φυλ@σσονται στο 2η^αρχεPο. Οι θεατNh του Παν@ρατου θλPβονταν απQ τη προσωρινO κυριαρχPα του θαν@του, αλλ@ χαPρονταν και αναθαρροRσαν ^ε την αν@σταση των δRο νNων. Και ^Nσα απQ τον συ^βολικQ χαρακτOρα του Nργου ευφραPνονταν, γιατP ο χει^bναh τελειbνει και Nρχεται O @νοιξη. Η ζωO νικ@ει τον θ@νατο. Mλα αυτ@ ακοRστηκαν στο ΣυνεδριακQ ΚNντρο το Σ@ββατο το βρ@δυ, Q^ωh το κλου τηh βραδι@h Oταν η παρ@σταση των παιδιbν τηh Γ1 τ@ξηh του Πρbτου 2η^οτικοR, την οποPα εPχε οργανbσει η δασκ@λα τουh κ. ΒασιλικO Λ@ππα - ΚελNση. Να ση^ειbσου^ε Qτι τα παιδι@ εPχαν ασχοληθεP ^ε το θN^α Oδη απQ τιh αρχNh του χρQνου, καθbh εφαρ^Qζουν στο σχολεPο Nνα ΠολιτιστικQ ΠρQγρα^^α ^ε τPτλο «Η ^ατι@ στο παρελθQν», το οποPο σR^φωνα ^ε δηλbσειh τηh δασκ@λαh τουh Nχει σκοπQ να «παντρNψει» τιh τρειh γενιNh: παιδι@-γονεPh-παπποRδεh. Hτσι, ^Qλιh εκδηλbθηκε η πρωτοβουλPα

του δO^ου ο κ. ΗλιQπουλοh πρQτεινε την Nνταξη του δρb^ενου στην εκδOλωση. Οι στολNh που χρησι^οποιOθηκαν Oταν οι αυθεντικNh του δO^ου απQ την τελευταPα παρ@σταση. M^ωh δεν επρQκειτο ακριβbh για «θεατρικO παρ@σταση», καθbh τα παιδι@ ^ι^οRνταν τουh ρQλουh, χωρPh να ^ιλ@νε, ενb ο παλαP^αχοh ντQπιοh ηθοποιQh Λ@ζαροh ΜαροRληh απOγγειλε απQ στOθουh Qλουh τουh στPχουh του Nργου. ΕντυπωσPασε Qλουh το π@θοh του, αλλ@ και η ικανQτητ@ του να θυ^@ται απ’ Nξω 313 στPχουh, κ@τι που για τον Pδιο Q^ωh εPναι φυσικQ, διQτι παPζει στιh παραστ@σειh του Παν@ρατου απQ το 1962! Να ση^ειbσου^ε εδb Qτι στην αρχO τηh εκδOλωσηh ο δO^αρχοh ΚαρπενησPου Κbσταh Μπακογι@ννηh επNδωσε τι^ητικNh πλακNτεh σε κ@ποιουh ανθρbπουh που συνNβαλαν στη διατOρηση του λαογραφικοR κεφαλαPου του τQπου ^αh, ^εταξR των οποPων και ο Λ@ζαροh ΜαροRλη και ο Γ. ΝτρPβαh. Η συγκPνηση Oταν ευδι@κριτη στην απQδοση του κ. ΜαροRλη, ο οποPοh ^@λιστα κ@ποια στιγ^O αυτοσχεδPασε ^ε Nναν συγκινητικQ δι@λογο ^ε τουh ^ικροRh ^αθητNh επP σκηνOh. Στην εPσοδο του ΣυνεδριακοR, υπOρχε Nκθεση ^ε φωτογραφικQ υλικQ απQ παλιNh παραστ@σειh και Qλο το υπQλοιπο αρχειακQ υλικQ, στο οποPο εPχαν πρQσβαση ολQκληρο το τριO^ερο Qσοι N^παιναν στο κτPριο. Γενικ@, Oταν ^ια εξαιρετικO πρωτοβουλPα ^ε ^εγ@λη επιτυχPα, που φNρνει για ^ια ακQ^η φορ@ στο προσκOνιο το καθολικQ αPτη^α για αναβPωση του εθP^ου, ^ε τη στOριξη αυτO τη φορ@ τηh δη^οτικOh αρχOh. ΕπPσηh, καθbh Nγινε φανερQ, υπ@ρχει πολRτι^ο ανNκδοτο υλικQ, το οποPο περι^Nνει την ευαισθητοποPηση των αρχbν, bστε να εκδοθεP σε Nνα καλαPσθητο λεRκω^α, το οποPο θα ^πορεP Pσωh και να περιλα^β@νει, Nνα cd ^ε τα αντPστοιχα τραγοRδια και οπτικοακουστικQ υλικQ. 2.Π.

Επιστηονικ εκδλωση στο ΤΕΙ Καρπενησου

2ιοργ@νωση "Χει^ερινοR ΣχολεPου" απQ το Τ^O^α 2ασοπονPαh και το ΓεωπονικQ ΠανεπιστO^ιο

Η ΕυρωπαϊκO Ο^οσπονδPα Τεχνολογιbν ΠληροφορικOh και Επικοινωνιbν στην υπηρεσPα τηh ΓεωργPαh του Περιβ@λλοντοh και των ΤροφP^ων (EFITA), σε συνεργασPα ^ε το ΤεχνολογικQ ΕκπαιδευτικQ Lδρυ^α (ΤΕΙ) Λα^Pαh, το 2η^οκρPτειο ΠανεπιστO^ιο Θρ@κηh, το ΓεωπονικQ ΠανεπιστO^ιο Αθηνbν και το ΠανεπιστO^ιο Cukurova Αδ@νων διοργανbνουν το «Χει^ερινQ ΣχολεPο ΝNων Ερευνητbν». Η επιστη^ονικO αυτO εκδOλωση θα διεξαχθεP στιh εγκαταστ@σειh του Τ^O^ατοh 2ασοπονPαh και 2ιαχεPρισηh ΦυσικοR Περιβ@λλοντοh του ΤΕΙ Λα^Pαh, στο ΚαρπενOσι, απQ την ΠN^πτη 31 ΜαρτPου Nωh την ΚυριακO 3 ΑπριλPου 2011. Τα θN^ατα που θα αναπτυχθοRν κατ@ την δι@ρκεια τηh εκδOλωσηh εPναι η δι@δοση των αποτελεσ^@των και των καινοτο^ιbν των Ευρωπαϊκbν Προγρα^^@των σχετικ@ ^ε τιh ΤεχνολογPεh ΠληροφορικOh και Επικοινωνιbν για την αν@πτυξη τηh ΓεωργPαh, την προστασPα του δ@σουh και του φυσικοR περιβ@λλοντοh καθbh και η βελτPωση τηh ποιQτηταh των τροφP^ων. ΕπPσηh, ο αναπληρωτOh καθηγητOh κ. Λ. Ηλι@δηh θα αναπτRξει το θN^α τηh εξοικεPωσηh τηh χρOσηh Ασαφbν Συστη^@των και Νευρωνικbν 2ικτRων σε εφαρ^ογNh των επιστη^bν τηh ΓεωπονPαh, τηh 2ασοπονPαh και του Περιβ@λλοντοh. Στο ΣχολεPο προσκαλοRνται να συ^^ετ@σχουν υποψOφιοι διδ@κτορεh, ^εταπτυχιακοP φοιτητNh, καθbh και νNοι επιστO^ονεh, ερευνητNh και επαγγελ^ατPεh ^ε ενδιαφNρον για τα ανωτNρω θN^ατα. Για περισσQτερεh πληροφορPεh οι ενδιαφερQ^ενοι ^ποροRν να ενη^ερωθοRν απQ τον διαδικτυακQ τQπο του σχολεPου: http://www.efita.eu/yrws/ O απQ τουh διδ@κτορεh κ.κ. Σ. ΚαρNτσο (karetsos@aua.gr) και Σ. ΚαλοRδη (Kaloudis@teilam.gr).


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 16 Μαρτ3ου 2011 / Σελ3δα 13

Παγκ4σAια ηA1ρα δασοπον3αK

Η 21η Μαρτ3ου 1χει καθιερωθε3 ωK παγκ4σAια A1ρα ασοπον3αK καθEK και του Παγκ4σAιου 1τουK ασEν 2011. Με αφορA2 την ηA1ρα αυτ2, το ΤA2Aα ασοπον3αK και ιαχε3ρισηK Φυσικο5 Περιβ$λλοντοK στο Καρπεν2σι, την ευτ1ρα 21 Μαρτ3ου 2011διοργανEνει τιK εξ2K εκδηλEσειK: Το πρω3 τηK ευτ1ραK Aαθητ1K τηK Α/βαθAιαK και Β/βαθAιαK σε συνεργασ3α Aε τη ιε5θυνση ασEν Ευρυταν3αK, το ασαρχε3ο Καρπενησ3ου, το Κ1ντρο Περιβαλλοντικ2K Εκπα3δευσηK, το δ2Aο Καρπενησ3ου, το Σ5λλογο Γον1ων και ΚηδεA4νων του 1ου ηAοτικο5 αλλ$ και εκπαιδευτικο5K θα συAAετ1χουν και θα πραγAατοποι2σουν Aια «ΒιωAατικ2 εργασ3α», στην οπο3α τα παιδι$ θα συAAετ1χουν σε δραστηρι4τητεK 4πωK

ενηA1ρωση για τα αγαθ$ του δ$σουK, τα προβλ2Aατα του περιβ$λλοντοK καθEK και παρεAβ$σειK 4πωK δενδροφ5τευση και καθαρισA4K απ4 απορρ3AAατα. Στην συν1χεια στιK 6 το απ4γευAα στην α3θουσα εκδηλEσεων του ΤΕΙ, θα πραγAατοποιηθε3 ηAερ3δα Aε θ1Aα: «Σ5γχρονη ασοπον3α». Στην ηAερ3δα θα Aιλ2σουν καθηγητ1K του ΤΕΙ καθEK και εκπρ4σωποι τηK περιβαλλοντικ2K εκπα3δευσηK στην Ευρυταν3α. Τα θ1Aατα θα περιλαAβ$νουν ενηA1ρωση για την κατ$σταση των δασEν σ2Aερα, τα αγαθ$ του δ$σουK και την περιβαλλοντικ2 εκπα3δευση.

ΠρογραAAατ3ζεται για τον ΟκτEβριο

Επιστη ονικ συνδριο για τον Ευγνιο τον Αιτωλ στο Καρπενσι Με αφορA2 την συAπλ2ρωση 45 χρ4νων πνευAατικ2K παρουσ3αK και πολιτιστικ2K προσφορ$K ο Σ5νδεσAοK "Ευγ1νιοK ο Αιτωλ4K", σε συνεργασ3α Aε την Περιφερειακ2 Εν4τητα Ευρυταν3αK, διοργανEνουν επιστηAονικ4 συν1δριο Aε θ1Aα «0σιοK Ευγ1νιοK ο Αιτωλ4K και αι Σχολα3 των Αγρ$φων κατ$ την Τουρκοκρατ3αν». Το συν1δριο 1χει προγραAAατιστε3 για τον A2να ΟκτEβριο του 2011 και θα διεξαχθε3 στην α3θουσα του ΠνευAατικο5 Κ1ντρου του συνδ1σAου. Τα θ1Aατα που θα επιλ1ξουν οι εισηγητ1K θα αφορο5ν στη λειτουργ3α των ΣχολEν, τουK διδ$ξαντεK δασκ$λουK του Γ1νουK, τα διδασκ4Aενα αντικε3Aενα, τουK και εκτ4K Ευρυταν3αK διαπρ1ψαντεK Aαθητ1K των ΣχολEν και γενικ4τερα την κατ$σταση τηK Παιδε3αK κατ$ την Τουρκοκρατ3α στον νοA4 AαK, καθEK επ3σηK και στουK διδασκ$λουK των πρEτων Aετ$ την απελευθ1ρωση χρ4νων, οι 4ποιοι ευλ4γωK θεωρο5νται επ3-

γονοι των ιδασκ$λων του Γ1νουK. Στ4χοK τηK εκδ2λωσηK ε3ναι η αν$δειξη και η συAβολ2 τηK Παιδε3αK στην αφ5πνιση και υποστ2ριξη των υποδο5λων να επιχειρ2σουν και επιτ5χουν την εθνικ2 τουK αποκατ$σταση. Οι «Σχολα3 των Αγρ$φων», που αναφ1ρονται στον τ3τλο του συνεδρ3ου, αφορο5ν τιK Σχολ1K ΓραAA$των Καρπενησ3ου, ΒραγγιανEν, Κερασοχωρ3ου, οAιανEν, Αγ3αK Τρι$δαK, Βρ$χαK, Φουρν$K, Προυσο5, Ι. Μον2K Τατ$ρναK, Μεγ$λου Χωρ3ου, Νεοχωρ3ου, Κασταν1αK -γραφων Ευρυταν3αK και Ρεντ3νηK Θεσσαλ3αK, η οπο3α τ4τε αν2κε στον 3διο γεωγραφικ4 χEρο. Σ5Aφωνα Aε σχετικ2 ανακο3νωση του συνδ1σAου 4σοι ειδικο3 επιστ2AονεK, εκπαιδευτικο3, λ4γιοι, ερευνητ1K κ.λπ. ενδιαφ1ρονται να συAAετ$σχουν Aπορο5ν να επικοινων2σουν Aε τον πρ4εδρο του Συνδ1σAου κ. Π αναγιEτ η Β λ $χο , τ. Γεν. Επιθεωρητ2 Μ.Ε., στο τηλ1φωνο 2 10 - 9 23 9 6 5 2 (οδ4K Καρυ$τιδων 7, 117 42 Αθ2να). Τ1λοK, σηAειEνεται πωK για τουK συν1δρουK που θα λ$βουν A1ροK θα εξασφαλισθε3 η Aεταφορ$, καθEK και η φιλοξεν3α τουK.

ωρε φαρακε ων σε σχολε α απ την Πανευρυτανικ νωση

H Πανευρυτανικ2 .νωση, Aετ$ απ4 οA4φωνη απ4φαση του ιοικητικο5 ΣυAβουλ3ου, 4πωK AαK ενηA1ρωσε ο πρ4εδρ4K τηK κ. ΚEσταK Παπαδ4πουλοK, και 5στερα απ4 συνενν4ηση Aε τιK διευθ5νσειK 4λων των σχολε3ων Γραν3τσαK και Ραπτοπο5λου, αποφ$σισε αντ3 για κοπ2 π3ταK, να διατεθε3 αν$λογο ποσ4 για την αποστολ2 φαρAακε3ων για τιK αν$γκεK των σχολε3ων αυτEν. /δη, εστ$λησαν τ1σσερα φαρAακε3α εξοπλισA1να Aε φ$ρAακα, σ5Aφωνα Aε οδηγ3εK τηK ιε5θυνσηK Υγε3αK του Ελληνικο5 Ερυθρο5 Σταυρο5 για τιK αν$γκεK των ηAοτικEν Σχολε3ων και των ΓυAνασ3ων - Λυκε3ων τηK Γραν3τσαK και του Ραπτοπο5λου. Η ανακο3νωση τηK 1νωσηK καταλ2γει:

... η προσπ$θει$ AαK αυτ2 θα συνεχιστε3 και στο $Aεσο A1λλον, Eστε να εξοπλιστο5ν και $λλα σχολε3α Aε αν$λογα φαρAακε3α."

ΦΙΛΟΠΡΟΟΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΝΙΣΤΑΣ

Χοροεσπερδα ε ρε πτικη ουσικ

Χοροεσπερ3δα σε ταβ1ρνα του Ν1ου Κ4σAου διοργ$νωσαν οι οAνιστιανο3 τηK Αθ2ναK.

Η προσ1λευση του κ4σAου 2ταν εντυπωσιακ2. οAνιστιανο3 και φ3λοι του χωριο5 4λων των ηλικιEν, αλλ$ κυρ3ωK ν1οι, διασκ1δασαν Aε την ψυχ2 τουK το AεσηA1ρι τηK Κυριακ2K 13 Μαρτ3ου 2011, A1χρι τιK πρEτεK βραδιν1K EρεK. Η εκδ2λωση ξεκ3νησε Aε τον σ5ντοAο χαιρετισA4 του προ1δρου του συλλ4γου κ. Γ ι$ ν νη Π α π α δ4 πο υλου και την προσφEνηση των παρισταA1νων απ4 την γραAAατ1α κα Ευα γγελ3α Πα π α δ οπ ο5 λου. Ιδια3τερη Aνε3α 1γινε για τον παριστ$Aενο Aεγ$λο δωρητ2 του συλλ4γου οAνιστι$νο γιατρ4 κ. Γ ι$ ν νη Μ2 τσ ου. Το «παρEν» στην εκδ2λωση, Aεταξ5 $λλων, 1δωσαν ο βουλευτ2K Ευρυταν3αK κ. Ηλ3α K Κα ρα ν 3κα K, ο αντιδ2AαρχοK Καρπενησ3ου κ. η A2τ ρηK Σ τ α A$ τ η K , ωK εκπρ4σωποK του δηA$ρχου, ο οπο3οK 1στειλε σχετικ4 A2νυAα, ο δηAοτικ4K σ5AβουλοK Καρπενησ3ου κ. Χρ2 στοK Σκα ρAο5 τσοK, ο δηAοτικ4K σ5AβουλοK του δ2Aου Αθηνα3ων κ. Β ασ 3λειο K Μπ $ κα K (απ4 την -Aπλιανη) ο τοπικ4K σ5AβουλοK οAν3σταK κ. Γι$ ν ν ηK Πα π αθ α ν $ ση K, ο πρ4εδροK τηK Εταιρε3αK Ευρυτ$νων ΕπιστηA4νων κ. Γ ι$ ν ν η K Ζο 5Aπ οK, οι εκπρ4σωποι τηK Πανευρυτανικ2K .νωσηK ΚE στ α K Πα π αδ 4π ου λοK, Θα ν$ση K ΣταA$τηK και η A2τρηK Φαλλ2 K, ο οπο3οK εκπροσEπησε και το Ιστορικ4 - Λαογραφικ4 Κ1ντρο Ευρυταν3αK «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», ο 1φοροK του Συλλ4γου Απεραντ3ων κ. Λ$ Aπ ροK Πα π αδ4π ουλοK, ο πρ4εδροK του Συλλ4γου ΑAπλιανιτEν «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» κ. Ν3κ οK Μ π $ κα K, ο εκπρ4σωποK του Συλλ4γου «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΑ» κ. Π α ν α γ ιE τ η K Ν . Μ π ο5ρ αK, ο πρ4εδροK του Τοπικο5 ΣυAβουλ3ου ν1ων τηK ηAοτικ2K Εν4τηταK οAν3σταK κ. Νε κ τ$ ριο K Π α πα δ 4π ουλο K κ.$.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετEρτη 16 ΜαρτSου 2011 / ΣελSδα 14

Πλοσιο το νο τεχο# τη# «Πνευατικ# Ζω#» Κυκλοφ!ρησε το τε"χο Μαρτ ου - Απριλ ου του περιοδικο" «Πνευατικ Ζω » ε περιεχ!ενα που σ γουρα θα συζητηθο"ν Ο αναγνeστηk θα Qχει την ευκαιρSα να διαβEσει Eγνωστεk aεταφρEσειk χριστιανικeν κειaQνων στην καθοaιλουaQνη, aε πρTλογο του περSφηaου ΠατριEρχη ΚυρSλλου ΛοUκαρι (1628) για τον διαφωτισaT του ΓQνουk και την αντιaετeπιση των απTψεων του ΒατικανοU, αφιQρωaα στον ΚαρυωτEκη aε κριτικQk επαινετικQk και απαξιωτικQk, Tπωk και Qναν παραλληλισaT του aε την ποSηση του ΚαββαδSα. ΑκTaη, aνRaεk απT τιk ΓερaανικQk βαρβαρTτητεk στο 5Sστοaο, aε την ευκαιρSα που συζητιQται το θQaα στο 5ιεθνQk δικαστRριο τηk ΧEγηk και aια συγκλονιστικR aαρτυρSα του ΕλβετοU καθηγητR ΣτοUρε ΛιννQρ, που εκεSνη την εποχR βρισκTταν στην aαρτυρικR περιοχR (παρουσιασaQνη απT τον καθηγητR ΠανεπιστηaSου ΝSκο ΠαπανικολEου). ΠαρουσιEσειk των Μανeλη ΑναγνωστEκη, ΤEσου ΦEλκου και ΤEκη Βαρβιτσιeτη, διηγRaατα και δοκSaια, aια απολογητικR επιστολR του ΣικελιανοU για το ΓληνT (1931), πQντε σελSδεk aε προσδιορισaοUk των Εικαστικeν Τεχνeν, παρουσSαση των βιβλSων που εκδTθηκαν το 2010 aε Qνα παρEλληλο ΑνθολTγιο ΠοSησηk και τQλοk τα αποκαλυπτικE και αγωνιστικE ΣχολιανE του ΜιχEλη ΣταφυλE aε πρeτο που Qχει τSτλο «Nνα κρEτοk ιδιοκτησSα των πολιτικeν».

Απονο κυπλλων και νε πρωτι

ΠεριφερειακT ΣυaβοUλιο ΤακτικT aQλοk του 5.Σ. του κQντρου «ΑλκυTνη» ορSστηκε ο Λ προ# Τσιτσ νη#

Την ΠQaπτη 24 ΦεβρουαρSου 2011 συνεδρSασε στην αSθουσα του 5ηaοτικοU ΣυaβουλSου τηk ΛαaSαk το ΠεριφερειακT ΣυaβοUλιο. ΜετE απT εισRγηση του αντιπεριφερειEρχη ΒασSλη ΚαραaπE, aε οaTφωνη απTφαση, ο κ. ΛEaπροk ΤσιτσEνηk ορSστηκε, ωk εκπρTσωποk του ΠεριφερειακοU ΣυaβουλSου, τακτικT aQλοk στο 5ιοικητικT ΣυaβοUλιο του κQντρου πρTληψηk χρRσηk εξαρτησιογTνων ουσιeν νοaοU ΕυρυτανSαk «ΑλκυTνη», ενe αναπληρωτRk του ορSστηκε ο κ. ΤαξιEρχηk ΣκλαπEνηk.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Επιδοτοενα επιορφωτικ σειν ρια ΛΑΕΚ Καταληκτικ ηεροηνα η Τρτη 22 Μαρτου

Ο ΕaπορικTk ΣUλλογοk ΚαρπενησSου σε συνεργασSα aε το ΚΕΚ EUROPROGRESS προχωροUν στην κατEθεση προk Qγκριση επιδοτοUaενων επιaορφωτικeν σεaιναρSων ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕ5. Η διEρκεια των προγραaaEτων θα εSναι 40 eρεk, aε επιδTτηση 5 ευρe ανE eρα. 5ικαSωaα συaaετοχRk Qχουν οι εaπορικQk επιχειρRσειk, οι οποSεk απασχολοUν απT 1 Qωk 25 Eτοaα και οι ασφαλισaQνοι στο Ι.Κ.Α. Οι αιτRσειk θα γSνονται δεκτQk aQχρι και την επTaενη ΤρSτη 22 ΜαρτSου 2011. Για περαιτQρω πληροφορSεk σχετικE aε τα προγρEaaατα, οι ενδιαφερTaενοι aποροUν να απευθUνονται στα γραφεSα του ΕaπορικοU ΣυλλTγου ΚαρπενησιοU, απT τιk 9.00 το πρωS Qωk τη 1.00 το aεσηaQρι, καθek και στα τηλQφωνα 22370-80036/24408.

Με το δεξS ξεκSνησε το νQο πρωτEθληaα «ΠηνειTk 2011» για τουk οδηγοUk τηk ΑΛΑ ΚαρπενησSου. Στον πρeτο αγeνα τηk νQαk αγωνιστικRk περιTδου δεν Rταν λSγοι αυτοS που ανQβηκαν στο βEθρο των νικητeν. ΑξιοσηaεSωτο εSναι Tτι πολλοS οδηγοS απT το ΚαρπενRσι, επQστρεψαν aε aια αγκαλιE κUπελλα, αφοU πριν την διεξαγωγR του νQου αγeνα, πραγaατοποιRθηκε η απονοaR των κυπQλλων για το πρωτEθληaα «ΠηνειTk 2010». ΣυγκεκριaQνα, τα αποτελQσaατα του απερχTaενου πρωταθλRaατοk, ανE κατηγορSα κυβικeν, Qχουν ωk εξRk: Στα 2000cc, 1οk για το 2010 αναδεSχτηκε ο ΣτEθηk ΦQγγοk aε Honda Civic Type R, στα 2000 +cc την 2η θQση aοιρEστηκαν ο ΧρRστοk ΓαλEνηk aε Honda Civic Type R και ο 5ηaRτρηk ΝEσιοk aε Toyota Corola. Στην κατηγορSα 2000 + cc (στα πισωκSνητα) την 3η θQση του βEθρου κατQλαβε ο Κeσταk ΤασιTk aε BMW. Ο Sδιοk κατQλαβε και την 3η θQση στην κατηγορSα drift στα 2000 + cc. ΤQλοk, στην κατηγορSα τηk γενικRk κατEταξηk ο ΧρRστοk ΓαλEνηk αναδεSχτηκε 4οk και ο ΣτEθηk ΦQγγοk 6οk.

Oσον αφορE τον πρeτο αγeνα του πρωταθλRaατοk για το 2011 να ποUaε Tτι οι συaaετQχοντεk οδηγοS Rταν 30, απT πολλE aQρη τηk ΕλλEδαk, aε τουk 9 να εSναι απT την ΑΛΑΚ και το ΚαρπενRσι. Pστερα απT Qναν εντυπωσιακT αγeνα κTντρα στα χρονTaετρα η τελικR κατEταξη, ανE κατηγορSα κυβικeν, Qχει ωk εξRk: Στην κατηγορSα 1150 cc, 1οk αναδεSχτηκε ο ΤEσοk ΘανασοUλαk aε fiat 127, 2οk ο Παναγιeτηk ΚαραγιEννηk aε Yugo Gt. Στην κατηγορSα 1600 cc, 2οk νικητRk αναδεSχτηκε ο ΛEaπροk ΘεοδωρογιEννηk aε Fiat Punto 1400T, 3οk αναδεSχτηκε ο ΧρRστοk ΓενιτσαρTπουλοk aε Toyota Starlet Gt 1400T και 4οk ο ΒαγγQληk ΤριανταφυλλTπουλοk aε Toyota Starlet Gt 1300T. Στην κατηγορSα 2000 cc 2οk αναΣτEθηk δεSχτηκε ο ΜποUραk aε Honda Civic Type R, ο ΧρRστοk ΓαλEνηk 7οk aε Honda Civic Type R, ο Παναγιeτηk ΚSτσιοk 8οk aε

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝDΝ 5DΜΑΤΙDΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Χοροεσπερδα στι «Νεφλε»

Τoyota Corolla 2000Τ και ο ΣτEθηk ΦQγγοk 9οk aε Honda Civic Type R. ΕπιπλQον στην κατηγορSα Οpen ο ΧρRστοk ΓαλE-

νηk ανQβηκε στο 3ο σκαλS του βEθρου, ενe στην κατηγορSα γενικRk κατEταξηk ο Sδιοk οδηγTk αναδεSχτηκε 5οk.

Ο ΣUλλογοk ΕνοικιαζοaQνων 5ωaατSων νοaοU ΕυρυτανSαk πραγaατοποιεS το επTaενο ΣEββατο 19 ΜαρτSου 2011 και eρα 11.00 το βρEδυ εκδRλωση στο κQντρο «ΝεφQλεk», στο ΚαρπενRσι. Την χοροεσπερSδα θα πλαισιeσει η γνωστR σε Tλουk ορχRστρα του ΒασSλη ΣαλQα, ενe θα διεξαχθεS και λαχειοφTροk αγορE, aε τουk τυχεροUk να κερδSζουν Qνα 3ηaερο ταξSδι για δUο Eτοaα στην ΚωνσταντινοUπολη, aια τηλεTραση και Qνα στερεοφωνικT συγκρTτηaα aεγEληk αξSαk. ΤQλοk, να σηaειeσουaε πωk η τιaR του λαχνοU ανQρχεται στα 3 ευρe. ΧορηγTk ΕυρυτανικE ΝQα". επικοινωνSαk εSναι τα "Ε


Ρεπορτάζ

Συνεδρασε η η&οτικ Κοιντητα Καρπενησου

Χθεb, ΤρJτη 15 ΜαρτJου 2011, στιb 7.00 το απKγευXα, πραγXατοποιIθηκε συνεδρJαση τηb +ηXοτικIb ΚοινKτηταb ΚαρπενησJου, στην αJθουσα του +ηXοτικοL ΣυXβουλJου. Πριν ξεκινIσει η συζIτηση των θεX:των ηXερIσιαb δι:ταξηb, Hγινε ενηXHρωση για την +ηXοτικI ΕπιχεJρηση Gδρευσηb ΑποχHτευσηb ΚαρπενησJου (+ΕΥΑΚ). Στη συνHχεια συζητIθηκαν η ονοXατοδοσJα οδ\ν στιb περιοχHb Παλι:Xπελα, Cγιοb Γε\ργιοb και ΠειραϊκI ΠατραϊκI, η αποX:κρυνση παρ:νοXων στ:βλων και κατασκευ\ν στιb κατοικηXHνεb περιοχHb τηb +ηXοτικIb ΚοινKτηταb και καθαρισXKb τηb δηXοτικIb περιουσJαb. ΑκKXη, η διαπλ:τυνση τηb οδοL ΠλατσI προb την οδK Μεγ. Αλεξ:νδρου και τοποθHτηση προστατευτικοL κιγκλιδ\Xατοb, η διαπλ:τυνση διασταLρωσηb ΠλατσI- ΥφαντJδη (οικJα ΑποστKλου), η συντIρηση και επισκευI πυροσβεστικ\ν κρουν\ν-υδροστοXJων εντKb +ηXοτικIb ΚοινKτηταb, καθ\b και καθαρισXKb σχαρ\ν-φρεατJων και κεντρικοL αγωγοL οXβρJων στο ΝHο ΚοιXητIριο. ΤHλοb, επJ του 2748/11 εγγρ:φου +. ΚαρπενησJου για χορIγηση :δειαb λειτουργJαb XουσικIb, επJ του 3134/11 εγγρ:φου +. ΚαρπενησJου για χορIγηση :δειαb λειτουργJαb XουσικIb, επJ του 3463/11 εγγρ:φου +. ΚαρπενησJου για χορIγηση :δειαb λειτουργJαb XουσικIb και επJ του 3467/11 εγγρ:φου +. ΚαρπενησJου για χορIγηση :δειαb λειτουργJαb XουσικIb.

Το Σββατο συνεδριζει ο δ&ο/ Αγρφων

Το επKXενο Σ:ββατο 19 ΜαρτJου 2011 και \ρα 12.00 το XεσηXHρι θα πραγXατοποιηθεJ συνεδρJαση του +ηXοτικοL ΣυXβουλJου Αγρ:φων, στο δηXοτικK κατ:στηXα.

Τα θHXατα τα οποJα θα συζητηθοLν εJναι τα εξIb: συγχ\νευση σχολικ\ν Επιτροπ\ν Πρωτοβ:θXιαb και +ευτεροβ:θXιαb ΕκπαJδευσηb, ορισXKb +ιοικητικοL ΣυXβουλJου νHου ΝΠ++ ΣχολικIb ΕπιτροπIb Πρωτοβ:θXιαb και +ευτεροβ:θXιαb Εκπ/σηb, Xεταφορ: εργαζοXHνων προγρ:XXατοb κοινωνικIb πρKνοιαb, συγκρKτηση επιτροπIb διεξαγωγIb δηXοπρασι\ν, συγκρKτηση επιτροπIb (ΕΚΠΟΤΑ :ρθρο 28), συγκρKτηση επιτροπIb (ΕΚΠΟΤΑ :ρθρο 46) και συγκρKτηση επιτροπIb επJλυσηb φορολογικ\ν διαφορ\ν. ΑκKXη, συγκρKτηση επιτροπIb κατ:ρτισηb Xητρ\ων αρρHνων γεννηθHντων του Hτουb 2011, συγκρKτηση επιτροπIb παραλαβIb ανταλλακτικ\ν και εργασι\ν οχηX:των δIXου, συγκρKτηση επιτροπIb παραλαβIb προXηθει\ν, συγκρKτηση επιτροπ\ν παραλαβIb Hργων, κατανοXI πJστωσηb λειτουργικ\ν δαπαν\ν Α' κατανοXI, XεJωση εγγυητικ\ν Hργων, πρKταση Hνταξηb Hργων στα πλαJσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, ορισXKb εκπροσ\πων στο ΚHντρο ΠρKληψηb ΕυρυτανJαb «ΑλκυKνη» και οικονοXικI συνδροXI του δIXου και τHλοb Hγκριση καταφυγJου :γριαb ζωIb.

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ:ρτη 16 ΜαρτJου 2011 / ΣελJδα 15

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Γι:ννηb ΑντωνJου:

Κατκτησε επξια υψηλ/ θσει/ στο Pamprorovo τη/ Βουλγαρα/

ΣυγκεκριXHνα, την ΠHXπτη 10 ΜαρτJου 2011 συXXετεJχε στον διεθνI αγ\να FIS, στο Pamprorovo τηb ΒουλγαρJαb, στην γιγαντιαJα τεχνικI κατ:βαση GS, Xε συXXετοχI 62 αθλητ\ν απK τιb ΒαλκανικHb χ\ρεb κατακτ\νταb την 16 θHση στην γενικI κατ:ταξη. ΕπιπλHον, το ΣαββατοκLριακο 12 και 13 ΜαρτJου 2011 συXXετεJχε στον διεθνI αγ\να FIS στο Ελατοχ\ρι ΠιερJαb. Το Σ:ββατο στην γιγαντιαJα τεχνικI κατ:βαση GS πραγXατοποJησε πολL καλI εXφ:νιση κατακτ\νταb την 6η θHση στην γενικI κατ:ταξη σε σLνολο 60 αθλητ\ν, εν\ την ΚυριακI δεν κατ:φερε να κ:νει αν:λογη εXφ:νιση στην τεχνικI κατ:βαση SL, λKγω ατυχJαb στην 1η διαδροXI και κατHκτησε την 20η θHση. Να ποLXε Kτι το Σ:ββατο 19 την ΚυριακI 20 ΜαρτJου 2011 θα διεξαχθεJ το ΠανελλIνιο πρωτ:θληXα Ανδρ\ν, Γυ-

ναικ\ν, ΕφIβων, ΝεανJδων (Α.Γ.Ε.Ν.) στα 3-5 Πηγ:δια τηb Ν:ουσαb, Kπου και θα συXXετ:σχουν αθλητHb του ΕΟΣ ΚαρπενησJου.

ΕΝ9ΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚ9Ν ΥΠΑΛΛΗΛ9Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Στι/ 25 Μαρτου η αναβληθεσα εκδλωση

Η Dνωση ΑστυνοXικ\ν ΥπαλλIλων ΕυρυτανJαb πραγXατοποιεJ την ΠαρασκευI 25 ΜαρτJου 2011, και \ρα 9.30 το βρ:δυ τον ετIσιο χορK τηb στο εξοχικK κHντρο «ΚεφαλKβρυσο». Την εκδIλωση θα συνοδεLει γνωστI δηXοτικI - λαϊκI ορχIστρα, Xε τουb Γ ε\ργ ιο Μπ Hκιο, ΒJκ υ Πα ντ αζI και Τζωρτ ζJνα Για νν Hκ ου στο τραγοLδι, τον C ρη Μου γ κο πH τρο στο κλαρJνο και τον Γι: νν η Ρ Jζο στο XπουζοLκι. ΤHλοb, να αναφHρουXε πωb θα

ΕκδIλωση για την ηXHρα τηb γυναJκαb Η αναβληθεJσα, λKγω κακοκαιρJαb, εκδIλωση του ΣυλλKγου Γυναικ\ν στα πλαJσια εορτασXοL τηb ηXHραb τηb γυναJκαb, θα πραγXατοποιηθεJ την ΚυριακI 27 ΜαρτJου στο “Casa Di Neve chalet”, στιb 7 το απKγευXα, στον Cγιο ΝικKλαο ΕυρυτανJαb. Το πρKγραXXα τηb εκδIλωσηb Hχει ωb εξIb: Θα πραγXατοποιηθεJ κεντρικI οXιλJα απK τον καθηγητI οXοιοπαθητικIb κ. ΚωνσταντJνο ΚωνσταντKπουλο Xε θHXα τη θHση τηb γυναJκαb στην κοινωνJα σIXερα και τουb τρKπουb και τιb γν\σειb που XποροLν να τη βοηθIσουν. Στην συνHχεια η εκπαιδευτικKb ΘεολKγοb - ΦιλKλογοb και +ιευθLντρια του ΓυXνασJου-ΛυκεJου ΓρανJτσαb, κα ΕλHνη ΚοντοζIση θα αναπτLξει το θHXα «+ιαφορHb γυναικ\ν και ανδρ\ν στην επαγγελXατικI ανHλιξη στο δηXKσιο τοXHα». ΕπJσηb, ο κ. ΧρIστοb ΤρυφωνKπουλοb, εκπαιδευτικKb και τεχνολKγοb πολιτικKb XηχανικKb, θα XιλIσει για το «ΦLλο και ΑπασχKληση». ΤHλοb, η κα ΣτεφανJα ΚοκοτJνη, υπεLθυνη ταξιδιωτικοL γραφJεου, θα παρουσι:σει το θHXα «Cνθρωποb και ΕνHργεια». Στο τHλοb τηb εκδIλωσηb θα απονεXηθοLν τιXητικ: βραβεJα και αναXνηστικ: απK το ΣLλλογο Γυναικ\ν ΕυρυτανJαb, εν\ θα ακολουθIσει γεLXα και διασκHδαση υπK τουb Iχουb τηb ορχIστραb του ΘεKδωρου Μπ:ρκα «ΜουσικHb ΕπαφHb», εν\ XαζJ τουb θα εJναι Iταν στο βιολJ ο Ευρυτ:ναb XουσικKb ΓρηγKρηb ΑλHσταb.

Συνεδρασε χθε/ η Οικονο&ικ Επιτροπ +ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

διεξαχθεJ και λαχειοφKροb αγορ: Xε πολλ: και πλοLσια δ\ρα. Να θυXJσουXε πωb η χοροεσπερJδα Iταν προγραXXατισXHνη για την ΠαρασκευI 4 ΜαρτJου, η οποJα KXωb αναβλIθηκε Xετ: το θλιβερK γεγονKb του θαν:του των δLο νεαρ\ν αστυνοXικ\ν στην ΑθIνα.

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Στα ύψη η τιμή της αμόλυβδης ΚατακKρυφη αLξηση σηXεJωσε η τιXI τηb αXKλυβδηb βενζJνηb στα περισσKτερα πρατIρια υγρ\ν καυσJXων του νοXοL ΕυρυτανJαb. Σε σLγκριση Xε τιb τιXHb τηb προηγοLXενηb εβδοX:δαb, σε 8 πρατIρια η τιXI τηb αXKλυβδη αυξIθηκε, εν\ σε πHντε παρHXεινε σταθερI. Οι XετρIσειb των τιX\ν διενεργIθηκαν απK το ΤXIXα ΕXπορJου και ΤουρισXοL την ΤρJτη 15 ΜαρτJου 2011.

ΣLλλογοb Γυναικ\ν ΕυρυτανJαb

Χθεb, ΤρJτη 15 ΜαρτJου 2011 και \ρα 12.00 το XεσηXHρι συνεδρJασε η ΟικονοXικI ΕπιτροπI του δIXου ΚαρπενησJου, στα δηXοτικK κατ:στηXα. Τα δLο θHXατα τηb ηXερIσιαb δι:ταξηb, τα οποJα συζητIθηκαν, εJναι η κατ:ρτιση Kρων διακIρυξηb για την XJσθωση του αστικοL λεωφορεJου και η Hκδοση εντ:λXατοb προπληρωXIb.

Ευχαριστρια επιστολ

Με την επιστολI Xου αυτI θα Iθελα να εκφρ:σω τιb ειλικρινεJb Xου ευχαριστJεb προb το ΕπιστηXονικK, ΝοσηλευτικK και +ιοικητικK ΠροσωπικK του ΝοσοκοXεJου ΚαρπενησJου για τιb :ψογεb υπηρεσJεb που προσHφερε στην XητHρα Xου, Θεοδ\ρα +ι\τη, κατ: την δι:ρκεια τηb νοσηλεJαb τηb στο εν λKγω JδρυXα. Η τερ:στια προσπ:θεια που οι ανωτHρω κατHβαλαν για να την κρατIσουν στη ζωI χωρJb ιδιοτελεJb σκοποLb και το εξαιρετικK τουb Iθοb δJνει δLναXη σε Kλουb Xαb να συνεχJσουXε Xε :ξονα τα ιδανικ: που αυτοJ εκπροσωποLν και πρεσβεLουν για να XπορHσουXε να επαναφHρουXε τKσο τουb δηXKσιουb λειτουργοLb και ευρLτερα την κοινωνJα Xαb σε ηθικHb αξJεb που Hχουν ξεχαστεJ. Η επιστολI αυτI για XHνα αποτελεJ XνηXKσυνο προb τη XητHρα Xου και για την ευκαιρJα αυτI που Xου δ\σανε τουb ευχαριστ\ Kλουb θερX:. Με ειλικρινI αισθIXατα +ι\τηb ΚωνσταντJνοb


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετBρτη 16 ΜαρτOου 2011 / ΣελOδα 16

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετBρτη 16 ΜαρτOου 2011 / ΣελOδα 17

5ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΒ5ΟΜΑ5ΑΣ

«The Tourist»

Την ταινOα «The Tourist» θα Mχουν την ευκαιρOα να απολαQσουν οι λBτρειg τηg δρBσηg την ΚυριακN 20 και τη 5ευτMρα 21 ΜαρτOου 2011, στιg 7:30 το απPγευ]α, στο ΣυνεδριακP ΚMντρο του δN]ου ΚαρπενησOου. Να ση]ειaσου]ε πωg η προβολN θα γOνει ]ε τη συνεργασOα των παιδιaν του Ε.Π.Α.Λ ΚαρπενησOου για την οικονο]ικN ενOσχυση τηg σχολικNg τουg εκδρο]Ng. ΥπPθεση: Η Elise Clifton-Ward (Angelina Jolie), ακολουθaνταg τιg ακριβεOg οδηγOεg του συντρPφου τηg, Alexander Pierce, ενPg διαβPητου απατεaνα που κρQβεται, αφNνει εσπευσ]Mνα το ΠαρOσι ]ε προορισ]P τη ΒενετOα. ΤPσο οι ΑρχMg Pσο και γκBνγκστερ βρOσκονται στο κατaφλι τουg, γι αυτP κι ο Pierce τηg ζητB, στη διαδρο]N για την ΙταλικN πPλη, να βρει κBποιον που να του ]οιBζει, aστε να ξεγελBσει τουg διaκτεg τουg. ΚBπωg Mτσι, ο α]Mρι]νοg τουρOσταg Frank Tupelo (Johnny Depp), ]αθη]ατικPg στο επBγγελ]α που ταξιδεQει για να ξεπερBσει ]Oα ερωτικN απογοNτευση, θα πMσει ανυποψOαστοg στα δOχτυα τηg σαγηνευτικNg και ]υστηριaδουg Elise. ΠαOζουν: Angelina Jolie, Johnny Depp, Paul Bettany, Timothy Dalton ΣκηνοθεσOα: Florian Henckel von Donnersmarck

: ΑντωνOου ]ε οκτa αθλητMg και ]Oα αθλNτρια Ο Ε.Ο.Σ ΚαρπενησOου συ]]ετεOχε λανPg Ιωα Γ , g ο γ ρ a καg Γιaργοg, ΓιPγιοg Γι Παναγιaτηg, ΚατNg ΙωBννηg, ΜπBρ νδρεBκη Α g , ο Q ρ π Σ g ο ι τ σ a ο κ ηg ΝOκοg, Κολ Bννηg, ΡεσOτηg ΣτMλιοg, ΚαραγκοQν κη Kννυ. ν B ι α β ο υ Γ g ο υ τ B ι τ ρ N ο ν π ο ρ π ν αν απP τη ΦωτεινN. Οι αθλητMg συνοδεQτηκ υτανικN πρωτεQουσα το Σαβ]ερινaν σπορ, κατMκλυσαν την Ευρ ΜικροO και ]εγBλοι, λBτρειg των χει ροι]Oα Mγινε πρBξη ]ε την καρτηg γδBρτηg» λMει ο λαPg και η πα βατοκQριακο που ]αg πMρασε. «ΜB νοQ» για τουg χιονοδρP]ουg. α υ ρ οποOα Nρθε σαν «]Bνα εξ ο , η g δ α B ] δ ο β g ε η M ν ] α σ ρ ε π η g τ κοκαιρOα

Πανελλνιο πρωτθληα χιονοδροα% αλπικο σκι Τεχνικ Κατ βαση (SL) και Γιγαντια α Κατ βαση (GS) ΜMροg Mλαβαν παOδεg και κορασOδεg (Π1-Κ1 γεννη]Mνοι 1998-1999)

Στο Χιονοδροικ Κντρο Καρπενησου διεξχθηκαν το Σαββατοκριακο, 12 και 13 Μαρτου 2011, οι αγ"νε( για το Πανελλνιο πρωτ θληα χιονοδροα( καταβ σεων. Με κPσ]ο γM]ισε το ΣαββατοκQριακο η πPλη. ΑπP αργB το απPγευ]α τηg περασ]Mνηg ΠαρασκευNg Bρχισαν να καταφθBνουν οι ο]Bδεg των χιονοδρP]ων, οι οποOοι Mλαβαν ]Mροg στο πανελλNνιο πρωτBθλη]α χιονοδρο]Oαg που Mγινε στο Χιονοδρο]ικP ΚMντρο ΚαρπενησOου. ΑρχικB οι αγaνεg εOχαν προγρα]]ατιστεO να γOνουν στον ΛαϊλιB Σερρaν, αλλB λPγω Mλλειψηg χιονιοQ στην περιοχN διε-

ξNχθηκαν στο ΚαρπενNσι. Lτσι οι χιονοπτaσειg των τελευταOων η]ερaν Nταν Mνα ]εγBλο αβαντBζ για το Χιονοδρο]ικP ΚMντρο ΚαρπενησOου, αφοQ ]πPρεσε επBξια να φιλοξενNσει τουg αγaνεg και να ανταποκριθεO Pπωg Mπρεπε απMναντι στουg χιονοδρP]ουg, αλλB και τουg επισκMπτεg.

Οι αγνε

Οι συ]]ετοχMg, οι οποOεg Nταν απP 23

ΣυλλPγουg απP Pλη την ΕλλBδα, Bγγιξαν τιg 120, ενa οι 6 απP αυτMg Nταν απP χιονοδρP]ουg του ΚαρπενησOου. Οι αγaνεg Mγιναν υπP την αιγOδα του ΕλληνικοQ ΟρειβατικοQ ΣυλλPγου σε συνεργασOα ]ε την ΕλληνικN Ο]οσπονδOα Χιονοδρο]Oαg, καθag και ]ε την αρωγN του Χιονοδρο]ικοQ ΚMντρου ΚαρπενησOου. ΠολλοO επOσηg Nταν και οι χορηγοO, επιχειρη]ατOεg, αλλB και ο Ε]πορικPg ΣQλλογοg τηg πPληg ]αg, οι οποOοι βοNθη-

σαν σε αυτN την προσπBθεια για την σωστN και καλN διεξαγωγN των αγaνων. Οι αθλητMg και οικεOοι τουg, φOλοι και συγγενεOg, οι οποOοι τουg ακολοQθησαν στην ΕυρυτανOα, διανυκτMρευσαν σε γνωστB ξενοδοχεOα τηg πPληg ]αg.Το ΣBββατο 12 ΜαρτOου πραγ]ατοποιNθηκε το αγaνισ]α τηg τεχνικNg κατBβασηg SL. και την ΚυριακN 13 ΜαρτOου πραγ]ατοποιNθηκε το αγaνισ]α τηg γιγαντιαOαg κατBβασηg GS.

Ορειβατικ σκι στο Βελοχι

Το 20ο ΠανελλNνιο πρωτBθλη]α ορειβατικοQ σκι πραγ]ατοποιNθηκε, επOσηg, το ΣαββατοκQριακο που ]αg πMρασε στο Χιονοδρο]ικP ΚMντρο ΚαρπενησOου. ΠεριελB]βανε ατο]ικοQg αγaνεg καθag και αγaνεg ο]Bδων.

Ο ΕλληνικPg ΟρειβατικPg ΣQλλογοg ΚαρπενησOου πραγ]ατοποOησε ]ε ]εγBλη επιτυχOα το ΣαββατοκQριακο 12 και 13 ΜαρτOου το 20ο ΠανελλNνιο ΠρωτBθλη]α ορειβατικοQ σκι, το οποOο διοργανaθηκε στα πλαOσια του αγωνιστικοQ προγρB]]ατοg τηg ΕλληνικNg Ο]οσπονδOαg Ορειβα-

σOαg και ΑναρρOχησηg (Ε.Ο.Ο.Α.) και αφοροQσε αγaνα, τPσο σε ο]αδικP, Pσο και σε ατο]ικP επOπεδο. Οι κατηγορOεg Nταν Αντρaν, Γυναικaν, ΕφNβων, ΝMων και ΕλπOδων. Οι ατο]ικοO αγaνεg πραγ]ατοποιNθηκαν το ΣBββατο 12 ΜαρτOου και οι ο]αδικοO αγaνεg την ΚυριακN 23 ΜαρτOου στο ΒελοQχι.

κ α ι τ η ν κ α τ B κ οι ν N ο ]ο P ρ ι α κ P λ α κ ν ο τ ο χ α Μ ε σ Q] ] ο Qχι λοκληρaθηκε στ ο Βελ ο , η σ ω ν B γ ρ ο η τ σ ι ρ B λ ο γO α ι. θ λ η ] α ο ρ ε ι β α τ ι κ ο Q σκ B τ ω ρ ο π ο ι ν N λ λ ε ν α Π 0 το 2


Μόνιµες στήλες Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετEρτη 16 ΜαρτVου 2011 / ΣελVδα 18

ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ιωανν νων / Π τρα / Κρ τη (Ηρ κλειο) / Αθ να / Θεσσαλον κη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ

Πυξδα για το λλον

ΠεριγραφU Τα ΤdUdατα ΧηdεVαn ασχολοXνται dε τη dελTτη τηn επιστUdηn τηn χηdεVαn και την Tρευνα τηn δοdUn και τηn σXνθεσηn τηn οργανικUn και ανWργανηn Xληn. ΜαθUdατα Στη συνTχεια παραθTτουdε τιn κατευθXνσειn των τdηdEτων και, ενδεικτικE, κEποια βασικE dαθUdατα που αποτελοXν τον κορdW του προγρEddατοn σπουδhν. ΧηdεVαn ΙωαννVνων: 1. ΑνWργανη και ΑναλυτικU ΧηdεVα 2. ΟργανικU ΧηdεVα και ΒιοχηdεVα 3. ΒιοdηχανικU ΧηdεVα και ΧηdεVα ΤροφVdων 4. ΦυσικοχηdεVα ΧηdεVαn Πατρhν: 1. ΟργανικUn ΧηdεVαn, ΒιοχηdεVαn και ΧηdεVαn Φυσικhν ΠWρων 2. ΦυσικοχηdεVαn, ΑνWργανηn και ΠυρηνικUn ΧηdεVαn 3. Χηdικhν Εφαρdογhν, ΧηdικUn ΑνEλυσηn και ΧηdεVαn ΠεριβEλλοντοn ΧηdεVαn ΗρακλεVου: 1. ΑνWργανη ΧηdεVα 2. ΒιοχηdεVα 3. ΟργανικU ΧηdεVα 4. ΠεριβαλλοντικU και ΑναλυτικU ΧηdεVα 5. ΦυσικοχηdεVα ΧηdεVαn ΑθUναn: 1. ΘεωρητικUn ΧηdεVαn, ΦυσικοχηdεVαn, ΑνWργανηn ΑνEλυσηn, ΕνWργανηn ΑνEλυσηn, ΟργανολογVαn και ΧηdικUn ΜηχανικUn (ΕφαρdοσdTνη ΦυσικοχηdεVα) 2. ΟργανικUn ΧηdεVαn, ΟργανικUn ΧηdικUn ΤεχνολογVαn, ΧηdεVαn ΤροφVdων, ΒιοχηdεVαn και ΚλινικUn ΧηdεVαn 3. ΑνWργανηn ΧηdεVαn, ΑνWργανηn ΧηdικUn ΤεχνολογVαn και ΠεριβαλλοντικUn ΧηdεVαn ΧηdεVαn Θεσ/νVκηn: 1. ΓενικUn και ΑνWργανηn ΧηdεVαn 2. ΟργανικUn ΧηdεVαn και ΒιοχηdεVαn 3. ΦυσικUn, ΑναλυτικUn και ΠεριβαλλοντικUn ΧηdεVαn 4. ΒιοdηχανικUn ΧηdεVαn και ΧηdικUn ΤεχνολογVαn ΕνδεικτικE, dερικE απW τα βασικE dαθUdατα των τdηdEτων εVναι τα ακWλουθα: ΑνWργανη ΧηdεVα, ΟργανικU ΧηdεVα, ΠειραdατικU ΦυσικU, ΜαθηdατικE, ΧηdεVα ΠεριβEλλοντοn, ΧηdεVα ΤροφVdων, ΡαδιοχηdεVα, ΒιοχηdεVα, ΠροστασVα απW 6ιEβρωση, Χρhdατα - ΒερνVκια, ΑdπελουργVα, ΧηdεVα ΣτερεEn ΚατEστασηn, ΕπιστUdη και ΤεχνολογVα Πολυdερhν, ΟργανοdεταλλικU ΧηdεVα, ΠρογραddατισdWn, ΠοιοτικU - ΠοσοτικU ΑνEλυση, ΒιολογVα, ΟινολογVα, ΑνWργανη ΦαρdακευτικU ΧηdεVα, 6ιδακτικU τηn ΧηdεVαn κ.E. ΠερισσWτερεn πληροφορVεn dπορεVτε να βρεVτε στουn οδηγοXn σπουδhν των τdηdEτων, dTσα απW τιn ιστοσελVδεn τουn. ΜεταπτυχιακE Τα ΤdUdατα ΧηdεVαn προσφTρουν τα ακWλουθα dεταπτυχιακE: Το ΤdUdα ΧηdεVαn ΙωαννVνων προσφTρει Μ.Π.Σ. dε ειδικεXσειn: 1. ΧηdικTn και ΒιοχηdικTn ΤεχνολογVεn dε κατευθXνσειn: α) Κλι-

νικU ΒιοχηdεVα και ΑνοσοχηdεVα-ΜικροβιακU ΒιοτεχνολογVα, β) ΧηdικU, ΠεριβαλλοντικU και ΥπολογιστικU ΤεχνολογVα-ΠροσοdοVωση, γ) ΧηdεVα ΝTων Υλικhν-ΠολυdερU, δ) ΕπιστUdη και ΤεχνολογVα ΤροφVdων και ε) ΑναλυτικTn ΤεχνικTn ΧηdεVαn και ΕφαρdογTn. 2. ΝTεn ΤεχνολογVεn ΧηdικUn ΕκπαVδευσηn. ΕπιπλTον, συντονVζει τα παρακEτω 6ιατdηdατικE ΜεταπτυχιακE ΠρογρEddατα: 1. ΒιοανWργανη ΧηdεVα, 2. ΑγροχηdεVα - ΒιολογικTn ΚαλλιTργειεn, 3. ΕπιστUdη ΤροφVdων και 6ιατροφU, 4. ΠεριβEλλον και ΝTεn ΤεχνολογVεn. ΤTλοn, συddετTχει στα ακWλουθα 6ιατdηdατικE – 6ιαπανεστηdιακE ΜεταπτυχιακE:1. 6ιδακτικU τηn ΧηdεVαn και ΝTεn ΕκπαιδευτικTn ΤεχνολογVεn, 2. ΒιοτεχνολογVα, 3. ΟργανικU ΣXνθεση και ΕφαρdογTn στη ΧηdικU ΒιοdηχανVα ΕπVσηn, το τdUdα απW το ακαδηdαϊκW Tτοn 2009 – 2010 προσφTρει ΜεταπτυχιακW ΠρWγραddα Σπουδhν σε σXdπραξη dε το τdUdα 6ιατροφUn και 6ιαιτολογVαn ΤΕΙ ΘεσσαλονVκηn dε τVτλο «ΕπιστUdη ΤροφVdων και 6ιατροφU» dε τιn ακWλουθεn ειδικεXσειn: α) ΧηdεVα και ΤεχνολογVα ΤροφVdων β) 6ιασφEλιση ΠοιWτηταn και γ) 6ιατροφU. Το ΤdUdα ΧηdεVαn ΠEτραn προσφTρει τα ακWλουθα Μ.Π.Σ.: 1. ΧηdεVαn dε κατευθXνσειn: α) ΧηdεVα Βιοοργανικhν και Φαρdακευτικhν ΠροϊWντων. (ΣXνθεση, αποdWνωση, ανEλυση, ιδιWτητεn, εφαρdογTn) β) ΧηdεVα Υλικhν ΠροηγdTνηn ΤεχνολογVαn. (ΠολυdερU, καταλXτεn, κεραdικE, προσροφητTn) γ) ΕφαρdοσdTνη ΒιοχηdεVα - ΒιοτεχνολογVα. δ) ΠεριβαλλοντικU ΑνEλυση. 2. ΒιοτεχνολογVα ΤροφVdων (6ιακρατικW – 6ιατdηdατικW). 3. ΙατρικU ΧηdεVα: ΣχεδιασdWn και ΑνEπτυξη Φαρdακευτικhν ΠροϊWντων (6ιατdηdατικW). 4. ΕπιστUdη και ΤεχνολογVα των Πολυdερhν (6ιατdηdατικW). 5. ΠεριβαλλοντικTn ΕπιστUdεn (6ιατdηdατικW). 6. ΑποdWνωση και ΣXνθεση Φυσικhν ΠροϊWντων dε βιολογικU 6ραστηριWτητα (6ιατdηdατικW). 7. ΒιοανWργανη ΧηdεVα (6ιατdηdατικW). 8. ΟργανικU ΣXνθεση και ΕφαρdογTn στη ΧηdικU ΒιοdηχανVα (6ιατdηdατικW). Το ΤdUdα ΧηdεVαn ΚρUτηn προσφTρει Μ.Π.Σ. dε κατευθXνσειn: 1. ΕφαρdοσdTνη ΜοριακU ΦασdατοσκοπVα. 2. ΑποdWνωση και ΣXνθεση Φυσικhν ΠροϊWντων dε ΒιολογικU 6ραστικWτητα. 3. ΕπιστUdεn και ΜηχανικU ΠεριβEλλοντοn. 4. ΤεχνολογVεn ΠροστασVαn ΠεριβEλλοντοn. 5. ΠρωτεϊνικU ΒιοτεχνολογVα (6ιατdηdατικW). Το ΤdUdα ΧηdεVαn ΘεσσαλονVκηn προσφTρει ΜεταπτυχιακW ΠρWγραddα Σπουδhν ΧηdεVαn dε κατευθXνσειn: 1. ΑνWργανη ΧηdεVα. 2. ΟργανικU ΧηdεVα. 3. ΚβαντικU και ΥπολογιστικU ΧηdεVα. 4. ΒιοχηdεVα. 5. Προ-

χωρηdTνη ΧηdικU ΑνEλυση. 6. ΧηdεVα ΠεριβEλλοντοn. 7. ΦυσικU ΧηdεVα Υλικhν και ΗλεκτροχηdεVα. 8. ΧηdικU ΤεχνολογVα. 9. ΧηdεVα και ΤεχνολογVα Πολυdερhν. 10. ΧηdεVα και ΤεχνολογVα. Το τdUdα επVσηn συddετTχει στα ακWλουθα 6ιατdηdατικE Μ.Π.Σ: 1. ΒιοανWργανη ΧηdεVα. 2. 6ιδακτικU τηn ΧηdεVαn και ΝTεn ΕκπαιδευτικTn ΤεχνολογVεn (λειτουργεV και στο ΤdUdα ΧηdεVαn του Α.Π.Θ.). 3. ΝανοεπιστUdεn και ΝανοτεχνολογVεn. 4. ΟργανικU ΣXνθεση και ΕφαρdογTn στην ΟργανικU ΒιοdηχανικU ΧηdεVα. 5. 6ιεργασVεn και ΤεχνολογVα ΠροηγdTνων Υλικhν. 6. ΧηdεVα Φυσικhν ΠροϊWντων. 7. ΧηdικU ΑνEλυση - Oλεγχοn ΠοιWτηταn (λειτουργεV και στο ΤdUdα ΧηdεVαn του Α.Π.Θ.) Το ΤdUdα ΧηdεVαn ΑθUναn προσφTρει τα εξUn Μ.Π.Σ.: 1. ΓενικW ΜεταπτυχιακW ΠρWγραddα Σπουδhν dε τιn ακWλουθεn ειδικεXσειn: α) ΑναλυτικU ΧηdεVα, β) ΦυσικοχηdεVα, γ) ΟργανικU ΧηdεVα, δ) ΒιοdηχανικU ΧηdεVα, ε) ΧηdεVα ΤροφVdων, στ) ΒιοχηdεVα, ζ) ΚλινικU ΧηdεVα, η) ΑνWργανη ΧηdεVα και ΤεχνολογVα, θ) ΧηdεVα και ΤεχνολογVα ΠεριβEλλοντοn. 2. ΕπιστUdη Πολυdερhν και ΕφαρdογTn τηn. 3. 6ιδακτικU τηn ΧηdεVαn και νTεn ΕκπαιδευτικTn ΤεχνολογVεn (6ιατdηdατικW). 4. ΧηdικU ΑνEλυση - Oλεγχοn ΠοιWτηταn (6ιατdηdατικW). 5. ΟργανικU ΣXνθεση και ΕφαρdογTn στη ΧηdικU ΒιοdηχανVα (6ιατdηdατικW). 6.ΚατEλυση και ΕφαρdογTn τηn. Το τdUdα επVσηn συddετTχει και στα 6ιατdηdατικE ΜεταπτυχιακE ΠρογρEddατα Σπουδhν: a. DκεανογραφVα, dε τη διοικητικU υποστUριξη του τdUdατοn ΓεωλογVαn, b. ΚλινικU ΒιοχηdεVα – ΜοριακU 6ιαγνωστικU, dε τη διοικητικU υποστUριξη του τdUdατοn ΒιολογVαn ΕργασιακE Το πτυχVο του χηdικοX δVνει ταυτWχρονα και Eδεια Eσκησηn του επαγγTλdατοn (ΝWdοn του 1927). Οι απWφοιτοι των τdηdEτων dπαVνουν στον ΚλEδο Π.Ε. 0402, Φυσικhν Επιστηdhν (ΧηdικWn) και dποροXν να εργαστοXν στη 6ευτεροβEθdια ΕκπαVδευση ωn καθηγητTn χηdεVαn. ΕπVσηn, dποροXν να απασχοληθοXν στον δηdWσιο και ιδιωτικW τοdTα, σε θTσειn Wπωn: • Dn χηdικοV ποιοτικοX ελTγχου στο ΓενικW ΧηdεVο του ΚρEτουn. • Dn ερευνητTn στα διEφορα δηdWσια ερευνητικE ιδρXdατα και ινστιτοXτα, σε νοσηλευτικE ιδρXdατα και οργανισdοXn, σε εργαστUρια νοσοκοdεVων, κλινικhν δηdοσVων U ιδιωτικhν. • Dn χηdικοV παραγωγUn U ελTγχου σε χηdικTn βιοdηχανVεn, σε εργοστEσια παραγωγUn τροφVdων, ποτhν, φαρdακευτικhν προϊWντων, καλλυντικhν, πλαστικhν, λιπασdE-

ΟΕΕ: Αρχίζει η επιδότηση ενοικίου ρινWτητα και γλTντησαν dε τη «ψυχU» τουn.

Του ΦακVτσα 6ιονXση email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr

Πριν να dποXdε στο σηdερινW dαn θTdα. Θα αναφερθοXdε τιn φετινTn ΑποκριEτικεn εκδηλhσειn του 6Udου ΚαρπενησVου, Wπου εVχαν dεγEλη επιτυχVα, οι Eνθρωποι dπWρεσαν και ξTφυγαν απW τη dVζερη καθηdε-

ΟΕΕ: ΑρχVζει η επιδWτηση ενοικVου 6ηdοσιεXθηκε στιn 02/03/2011 Στιn 16 ΜαρτVου ανακοινhνονται τα απαιτοXdενα δικαιολογητικE για την υποβολU αιτUσεων των δικαιοXχων για το πρWγραddα επιδWτησηn ενοικVου απW τον ΟργανισdW ΕργατικUn ΚατοικVαn. Οι δικαιοXχοι θα πρTπει να απευθυνθοXν στα ΚTντρα ΕξυπηρTτησηn Πολιτhν απW τιn 28 ΜαρτVου Tωn την 1η ΙουλVου 2011. ΑυτU τη φορE το κWστοn του προγρEddατοn εVναι σχετικE dειωdTνο, ενh αναdορφhθηκαν τα κριτUρια χορUγησηn του

επιδWdατοn, hστε να δοθεV προτεραιWτητα σε συνταξιοXχουn, dακροχρWνια Eνεργουn, νTα ζευγEρια και ευπαθεVn οdEδεn εργαζοdTνων. ΤηρUθηκε το γενικW εισοδηdατικW κριτUριο dTχρι 12.000 ευρh για την Tνταξη στο πρWγραddα, dε αυξηdTνο ποσW επιδWτησηn για εισοδUdατα dTχρι 6.000 ευρh και απW 6.001 ευρh Tωn 9.000 ευρh. ΠαραδεVγdατα για δικαιοXχο παντρεdTνο χωρVn παιδιE dε εισWδηdα: • Tωn 6.000 ευρh –> επVδοdα 125 ευρh ανE dUνα • απW 6.001-9.000 ευρώ –> 105 ευρh ανE dUνα

των. • Dn ελεXθεροι επαγγελdατVεn σε δικW τουn χηdικW εργαστUριο για αναλXσειn κEθε τXπου, εργαστUρια οινολογικοX ελTγχου κ.α. ΤTλοn, Tναn χηdικWn dπορεV να ειδικευτεV στη σXνθεση, ανEλυση και Tρευνα τηn ποιWτηταn των τροφVdων, των ποτhν U ακWdη και των καλλυντικhν παρασκευασdEτων, dε στWχο τη dεVωση του κWστουn U την ποιοτικU βελτVωση αυτhν. Οι επαγγελdατVεn οινολWγοι και κοσdετολWγοι, Wπωn ονοdEζονται, χρειEζεται να διαθTτουν γνhσειn χηdεVαn και φαρdακολογVαn, καθhn και δεξιWτητεn χειρισdοX εργαστηριακhν οργEνων. ΧρUσιdεn ΠληροφορVεn • Στο διαγωνισdW του Α.Σ.Ε.Π. το 2006 για πρhτη φορE ο ΚλEδοn Π.Ε. 04, Φυσικhν διασπEται σε 5 υποκλEδουn: α) Π.Ε. 0401, Φυσικhν, β) Π.Ε. 0402, Χηdικhν, γ) Π.Ε. 0403, Φυσιογνωστhν, δ) Π.Ε. 0404, ΒιολWγων και ε) Π.Ε. 0405, ΓεωλWγων. Η διEσπαση αυτU εVναι σηdαντικU γιατV, πλTον, οι υποψUφιοι θα εξετEζονται σε διαφορετικE dαθUdατα για κEθε ειδικWτητα και Wχι στα Vδια, Wπωn Vσχυε dTχρι τhρα. • Στον ΚλEδο Π.Ε. 0402, Χηdικhν εντEσσονται οι απWφοιτοι που Tχουν ΠτυχVο ΧηdεVαn (κωδ. 0421) ΑΕΙ ΠανεπιστηdιακοX τοdTα τηn ηdεδαπUn U ισWτιdο αντVστοιχηn ειδικWτηταn τηn αλλοδαπUn U πτυχVο ΧηdεVαn του ΠανεπιστηdVου τηn ΚXπρου (κωδ. 0422). ΕιδικWτερα για τα πτυχVα τηn ΚXπρου πριν την πλUρη Tνταξη τηn ΚυπριακUn 6ηdοκρατVαn στην ΕυρωπαϊκU Oνωση (1.5.2004) δεν απαιτεVται αντιστοιχVα (π.δ. 299/1997 Wπωn τροποποιUθηκε dε το π.δ. 367/2001) ενh για τα πτυχVα τα οποVα Tχουν χρWνο κτUσηn dετE την TνταξU τηn στην ΕυρωπαϊκU Oνωση απαιτεVται ισοτιdVα και αντιστοιχVα (ΠροκUρυξη Α.Σ.Ε.Π. Αρ. 2Π/2008, Φ.Ε.Κ. 515, 8/10/2008). ΠερισσWτερεn πληροφορVεn για τα τdUdατα των ΠανεπιστηdVων - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικhν Σχολhν dπορεVτε να βρεVτε στο βιβλVο dαn «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2011». Στο βιβλVο παρουσιEζονται αναλυτικTn πληροφορVεn σχετικE dε το πρWγραddα σπουδhν των τdηdEτων, ενδεικτικE dαθUdατα που διδEσκονται σε κEθε τdUdα, τα dεταπτυχιακE που προσφTρουν τα τdUdατα, τα επαγγελdατικE δικαιhdατα των αποφοVτων, πVνακαn Στατιστικhν ΣτοιχεVων dε: ΒEσειn, ΑριθdW ΕισακτTων, 6ηλhσειn τdηdEτων ωn πρhτη επιλογU κ.E. Ο ΣπXροn ΜιχαλοXληn εVναι M.Sc. ΣXdβουλοn ΕπαγγελdατικοX ΠροσανατολισdοX τηn εταιρVαn “ORIENTUM - ΣXdβουλοι Στ αδι οδροdVαn”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr

• απW 9.001-12.000 ευρh –> 85 ευρh το dUνα. Τα Wρια εισοδUdατοn προσαυξEνονται κατE 2.000 ευρh και το ποσW τηn επιδWτησηn κατE 25 ευρh ανE προστατευWdενο dTλοn. πηγU: http://www.disabled.gr Sσεn και Wσοι επικοινhνησαν dαζV dαn τουn ευχαριστοXdε!!! Για επικοινωνVα dε τον συντEκτη τηn στUληn στο email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr


Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 16 Μαρτ0ου 2011 / Σελ0δα 19

Επιθετικός µονόλογος, αλλά... ήττα Πυργετ Λρισα - Απεραντιακ 2 - 0

Την καλ2τερ/ του (0σωH) εκτ1H .δραH ε>φ$νιση .κανε ο Απεραντιακ1H, 1>ωH και π$λι γ2ρισε >ε $δεια χ.ρια. Στ$θηκε πολ2 καλ$, δη>ιο2ργησε πολλ.H ευκαιρ0εH, ε0χε δοκ$ρια, ενB φων$ζει και για .να π.ναλτι. Ηττ/θηκε 1>ωH >ε 2-0 απ1 τον Πυργετ1 στο η>οτικ1 Στ$διο Λ$ρισαH στα πλα0σια τηH 20ηH αγωνιστικ/H του 4ου ο>0λου του Περιφερειακο2 Πρωταθλ/>ατοH.

Συνθ.σειH ο>$δων Πυργετ1H (Γκ$ταH Χρ/στοH.): Γκιγκο2δηH, Γκουγκο2δηH (77 Φιλιππο2ληH), Στυλιαν1H (34 λ.τρ. Καραγι$ννηH), Μπουτογι$ννηH, Πολ2ζοH, Κουρδ/H, Κ1κκινοH, Ελευθερι$δηH, Στ2λοH(71 ΠαγκαρλιBταH), Παρ>αξ0δηH, Τσατσαλ0δηH Απεραντιακ1H (Πασσ$H ΚBσταH): Τσ$>ηH, Θα>ν1πουλοH, Μπισ>π0κηH ., Μπισ>π0κηH Θ. (41 λ. τρ. Τλο2παH), Κατσ0καH, Κεφαλ0δηH, Λε-

αλι$-λ1Ο Τ σατσαλ0δηH >ε κεφ λεπτ1 45ο στο ρ σκο το ι >πα ανο0γε

πτ$κηH(82 Γιανν1πουλοH), Αρουτ0δηH (74 Ζ/σι>οH) , Νταβαρ0νοH Α, Γεωργακ1πουλοH, Πανακο2λιαH * ιαιτητ/H τηH ανα>.τρησηH /ταν ραγ$τηH η>/τρηH >ε πρBτο Βοηθ1 τον η>ητρι$δη Στ.φανο και δε2τερο τον Χριστ$κογλου ΓιBργο απ1 το Σ2νδεσ>ο Χαλκιδικ/H.

* Με δι$ταξη 5-2-2-1, τον Κεφαλ0δη σε ρ1λο λ0>περο >προστ$ απ1 τουH δ2ο στ1περ και >ε συχν.H αλλαγ.H των παιχτBν στη >εσα0α γρα>-

>/ «κατ.βηκε» στο γ/πεδο ο Απεραντιακ1H του ΚBστα Πασσ$. Στο πρBτο >.ροH, οι φιλοξενο2>ενοι .παιξαν .ξυπνα και >ε καλ/ α>υντικ/ λειτουργ0α .κλεισαν τουH χBρουH, 1>ωH >ια ολιγωρ0α .βαλε >προστ$ στο σκορ τουH Λαρισα0ουH σε .να πολ2 κο>βικ1 ση>ε0ο τηH ανα>.τρησηH. 1ο η>0χρονο: Στην πρBτη φ$ση του αγBνα (11ο λεπτ1) ο Τσατσαλ0δηH ανατρ$πηκε απ1 τον Μπισ>π0κη . και ο ραγ$τηH καταλ1γισε α>.σωH το π.ναλτι. ->ωH ο Τσ$>ηH επιδεικν2ονταH εξαιρετικ$ αντανακλαστικ$ .πεσε στην αριστερ/ γων0α του και απ.κρουσε το π.ναλτι του Στ2λου. Λ0γο >ετ$ το πρBτο 20λεπτο, το δυνατ1 σουτ που εξαπ.λυσε .ξω απ1 την περιοχ/ ο Παρ>αξ0δηH π.ρασε λ0γο $ουτ απ1 το αριστερ1 δοκ$ρι των φιλοξενο2>ενων, ενB στο 27 ο Αρουτ0δηH π/ρε την >π$λα απ1 το λ$θοH του Γκικο2δη, 1>ωH κλε0στηκε και δεν >π1ρεσε να σουτ$ρει. Με τη συ>πλ/ρωση >ισ/H BραH αγBνα, το δυνατ1 >αρκ$ρισ>α του Μπι-

σ>π0κη Φ. ξεσ/κωσε θ2ελλα δια>αρτυριBν για τουH γηπεδο2χουH, ζητBνταH την αποβολ/ του στ1περ του Απεραντιακο2. Στο 45 οι γηπεδο2χοι ευτ2χησαν να προηγηθο2ν >ε το γκολ να χρεBνεται στην α>υντικ/ ολιγωρ0α τηH $>υναH των «Ευρυτ$νων». Ο Τσατσαλ0δηH, >ετ$ απ1 >παλι$ του Παρ>αξ0δη >ε κεφαλι$ π$νω απ1 τον γκολκ0περ .κανε το 1-0, εκ>εταλλευ1>ενοH $ριστα την ασυνεννοησ0α Κατσ0κα και Τσ$>η (1-0).

περισσ1τερο διακρ0θηκαν οι: Θα>ν1πουλοH, Πανακο2λιαH, Μπισ>π0κηH ., Λεπτ$κηH και Γεωργακ1πουλοH.

Συνοπτικ$ Τα γκολ του αγBνα: (45) 1-0 Τσατσαλ0δηH (73 ) 2-0 Κ1κκινοH. οκ$ρια: (67) Μπισ>π0κηH ., (87) Μπισ>π0κηH. Κ1κκινη:(89) ΠαγκαρλιBταH. Χα>.νο π.ναλτι: (11) Στ2λοH. το π.Ο Τσ$>ηH αποκρο2ει λεπτ1 11ο στο ναλτι του Στ2λου

* Στην επαν$ληψη, ο Απεραντιακ1H .παιζετ >1νοH του, π0εσε αφ1ρητα και .χασε πολλ.H κλασσικ.H ευκαιρ0εH, 1>ωH η τ2χη του γ2ρισε την πλ$τη, καθBH ση>$δεψε 2 φορ.H τα δοκ$ρια, ενB φων$ζει .ντονα και .να π.ναλτι που δεν δ1θηκε. Απ1 την $λλη ο Πυργετ1H δεν απε0λησε ση>αντικ$ και π.τυχε .να υπ.ροχο τ.ρ>α, >ε το οπο0ο κλε0δωσε τη ν0κη στο 73ο λεπτ1. 2ο η>0χρονο: Στο 54 ο Γεωργακ1πουλοH .χασε >εγ$λη ευκαιρ0α να φ.ρει το >ατH στα 0σια, 1>ωH το χλιαρ1 σουτ που επιχε0ρησε .κοψε π$νω στη γρα>>/ ο 22χρονοH α>υντικ1H Πολ2ζοH Απ1στολοH. Λ0γο >ετ$, /ταν η σειρ$ του Αρουτ0δη να δοκι>$σει τα αντανακλαστικ$ του Γκιγκο2δη, ο οπο0οH απ.κρουσε το σουτ απ1 θ.ση >.σα αριστερ$ του επιθετικο2 των φιλοξενο2>ενων, ενB στη συν.χεια .διωξε σε κ1ρνερ ο Γκουγκο2δηH. Στο 60 καλ/ ευκαιρ0α για να ση>ειBσει γκολ .χασε και ο Πανακο2λιαH, ο οπο0οH αφ2λαχτοH στο δε2τερο δοκ$ρι .κανε το βολ., 1>ωH ο κ0περ των γηπεδο2χων απο>$κρυνε >ε τα π1δια. Στο 67ο λεπτ1, ο πολ2 δραστ/ριοH αριστερ1H >πακ, Μπισ>π0κηH, .κανε επ.λαση απ1 τα αριστερ$, >π/κε στην περιοχ/, 1>ωH το δυνατ1 σουτ που επιχε0ρησε στα>$τησε στο οριζ1ντιο δοκ$ρι των γηπεδο2χων, χ$νονταH .τσι >ια >εγ$λη ευκαιρ0α για την ισοφ$ριση. Σα να >ην .φτανε αυτ1, ο Κ1κκινοH (φετιν/ >εταγραφ/ απ1 τον Τ2ρναβο) π/ρε τη >π$λα και >ε >ια βολ0δα λ0γο >προ-

στ$ απ1 το κ.ντρο σφρ$γισε την ν0κη του Πυργετο2, στ.λνονταH την >π$λα στο δοκ$ρι και >ετ$ στα δ0χτυα του απογοητευ>.νου Τσ$>η. Στο 77 ο Νταβαρ0νοH βρ.θηκε σε θ.ση τετ α τετ και λ0γο δεξι$ απ.ναντι στον Γκικο2δη, 1>ωH δεν πλ$σαρε σωστ$ και .στειλε τη >π$λα $ουτ, ενB 10 λεπτ$ αργ1τερα ο Μπισ>π0κηH . ση>$δεψε εκ ν.ου το δοκ$ρι του 31χρονου

ηλBσειH Πασσ$ Κωνσταντ0νου «,ταν .να παιχν0δι, στον οπο0ο αδικηθ/κα>ε π$ρα πολ2. Κρ0θηκε απ1 .να λ$θοH τηH $>υν$H >αH και απ1 .να τυχερ1 σουτ. Στο πρBτο η>0χρονο δεν κινδυνε2σα>ε, παρ$ >1νο στη φ$ση του π.ναλτι. ->ωH 2στερα απ1 .να λ$θοH τηH $>υν$H >αH σε >ια στιγ>ια0α αδρ$νεια, που δεν >2ριζε καθ1λου γκολ, βρεθ/κα>ε π0σω στο σκορ. Στο δε2τερο η>0χρονο δεν υπ/ρχε $λλη ο>$δα στο γ/πεδο, η υπεροχ/ >αH /ταν καθολικ/ και χ$σα>ε τουλ$χιστον 5 κλασσικ.H ευ-

ση του Γκιγκο2δη Εντυπωσιακ/ απ1κρου ουτ0δη απ1 κοντ$ ρ Α σε προσπ$θεια του

πορτι.το των γηπεδο2χων, αυτ/ τη φορ$ το δεξ0, 1>ωH τ.ρ>α δε ση>ειBθηκε. Στο 91 ο Νταβαρ0νοH, ο οπο0οH βρ.θηκε >.σα στην περιοχ/, δ.χτηκε τρ$βηγ>α, 1>ωH ο διαιτητ/H τηH ανα>.τρησηH .δωσε συν.χεια στο παιχν0δι, προκαλBνταH την οργ/ και των ανθρBπων του π$γκου. *Απ1 τουH γηπεδο2χουH ξεχBρισαν οι: Γκιγκο2δηH, Γκουγκο2δηH, δηH, Κ1κκινοH, Παρ>αξ0δηHΤσατσαλ0δηHενB απ1 την ο>$δα του Απεραντιακο2 , που δεν υστ.ρησε κανε0H

καιρ0εH π$νω στην γρα>>/, ε0χα>ε δυο δοκ$ρια, αλλ$ δυστυχBH ηττηθ/κα>ε. Ο τερ>ατοφ2λακ$H >αH /ταν θεατ/H του αγBνα και αυτο0 φBναζαν να βγουν απ1 την περιοχ/, γιατ0 .βλεπαν πωH πι.ζα>ε π$ρα πολ2. ,ταν .να απ1 τα καλ2τερα -αν 1χι το καλ2τερο παιχν0δι- φ.τοH του Απεραντιακο2. Πιστε2ω 1τι ε$ν .παιζε .τσι και στα υπ1λοιπα παιχν0δια αυτ/ τη στιγ>/ δεν θα κινδ2νευε. Ε2χο>αι καλ/ συν.χεια στον Πυργετ1 και ε>ε0H συνεχ0ζου>ε……».


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ+ρτη 16 Μαρτ7ου 2011 / Σελ7δα 20

a

qz

mo

Ισοπαλία µε... νικητές τους φιλοξενούµενους

Μυρ κη - γιο Προκ πιο 2 - 2 Σπουδα7ο παιχν7δι 5γινε το απ8γευEα του Σαββ+του (3.30 E.E.) στο Αθλητικ8 Κ5ντρο Καρπενησ7ου. Μυρ7κη και 3γιοO Προκ8πιοO πρ8σφεραν 8Eορφο θ5αEα, 8EωO το τελικ8 αποτ5λεσEα, +φησε ικανοποιηE5νουO E8νο τουO πα7χτεO τηO οE+δαO τηO Παλαιοκατο9ναO, η οπο7α παρ5Eεινε 5τσι E5σα στιO θ5σειO που οδηγο9ν στα play-off.

Συνθ5σειO οE+δων Μυρ7κη (Φο9καO Β.): Λυρο9διαO, Παχ6O, Τσιο9EαO (63 Ζαχαρ+κηO), Φο9καO ( 53 Κωστ8πουλοO), Κολ8καO, Λ5ντζοO, Γκορ8γιαO (61 λ.τρ. Λι+γκαO Η.), Ρ+πτηO, Σιταρ+O, Καρβ5ληO, ΣταEο9ληO 3γιοO Προκ8πιοO (Αναστασ8πουλοO Λ.): Κ8κκοταO, Κουρλ8O (30 λ.τρ. Γκο9ρλιαO), Πλακι+O, Τσ+κνηO, Νταλαφο9ραO, Λαθ9ρηO ., Αναστασ8πουλοO, Παρο9τσαO, Τσ5καO (88 Χαβ5λοO), Λαθ9ρηO Ι.(35 λ. τρ. Σκ9πι), Τσ7πραO Πολ9 καλ6 6ταν η διαιτησ7α του ΑναγνIστου ΚIστα του Συνδ5σEου ΦθιIτιδαO, Eε βοηθο9O τουO Βλ+χο

θ9ρηO ., Eε υπ5ροχο σουτ, π+νω στην κ7νηση, Eε7ωσε σε 2-1. Στο 43 ο σκ8ρερ των φιλοξενο9Eενων 5κανε 8Eορφη προσωπικ6 εν5ργεια απ8 δεξι+, 8EωO το σουτ που επιχε7ρησε κατ5ληξε στην αγκαλι+ του Λυρο9δια.

απ8 την Eιο9ργησαν Eπροστ+ Πολλ+ προβλ6Eατα δη οκοπ7ου Πρ 7ου ιθετικο7 του Αγ εστ7α του Λυρο9δια οι επ

Ευ+γγελο του Συνδ5σEου ΦθιIτιδαO και ΚολοκIτσιο Λ+Eπρο του Συνδ5σEου Ευρυταν7αO.

* Πολ9 καλ8 απ8 πλευρ+O θε+EατοO 6ταν το πρIτο ηE7χρονο. Η Μυρ7κη 6ταν καλ9τερη και προηγ6θηκε νωρ7O Eε 2-0, 8EωO το τ5ρEα του Λαθ9ρη ηE6τρη 10 λεπτ+ πριν τη λ6ξη του ηEιχρ8νου, 5βαλε τουO φιλοξενο9EενουO και π+λι στο παιχν7δι. 1ο ηE7χρονο: Στην πρIτη καλ6 φ+ση του αγIνα (9ο λεπτ8) οι γηπεδο9χοι +νοιξαν το σκορ Eε τον ΣταEο9λη να στ5λνει την Eπ+λα Eε

απευθε7αO εκτ5λεση φ+ουλ στο δεξ7 «Γ» του Κ8κκοτα, ο οπο7οO 6ταν εκτ8O θ5σηO (1-0). Στο 16 Eετ+ απ8 σ5ντρα του Παχ6 απ8 τα δεξι+, ο Σιταρ+O απ8 κοντ+ «5γραψε» Eε κεφαλι+ το 2-0, Eε τον πορτι5ρο των φιλοξενο9Eενων να πραγEατοποιε7 +στοχη 5ξοδο. Στο επ8Eενο λεπτ8, Σιταρ+O και Καρβ5ληO συνεργ+στηκαν στη δεξι+ πλευρ+ τηO επ7θεσηO, 8EωO το σουτ του βιαστικ8 σουτ του τελευτα7ου π5ρασε π+νω απ8 τα δοκ+ρια. Στο 34, Eετ+ απ8 ωρα7α εν5ργεια των φιλοξενο9Eενων, ο Τσ7πραO σ5ντραρε απ8 τα αριστερ+ και ο Λα-

* Στην επαν+ληψη η οE+δα του Αγ7ου Προκοπ7ου π5τυχε και δε9τερο τ5ρEα, γεγον8O που τηO επ5τρεψε στη συν5χεια να πα7ξει πιο απελευθερωE5να το παιχν7δι των αντεπιθ5σεων. Απ8 την +λλη, η Μυρ7κη 6ταν εEφανIO πεσE5νη ψυχολογικ+ και, παρ+ την κατοχ6 Eπ+λαO που ε7χε και την π7εση που +σκησε προO το τ5λοO, δεν κατ+φερε να π+ρει το τρ7ποντο. 2ο ηE7χρονο: Μ8λιO στο 49ο λεπτ8, Eετ+ απ8 8Eορφη εν5ργεια του Τσ7πρα απ8 τα αριστερ+ και σ5ντρα του Τσ5κα, ο Σκ9πι Eε καρφωτ6 κεφαλι+ απ8 κοντ+ διαE8ρφωσε το τελικ8 2-2. Στο 51 Eετ+ απ8 φ+ουλ του Πλακι+ απ8 τα αριστερ+ ο Τσ5καO Eε κεφαλι+ 5στειλε τη Eπ+λα στο οριζ8ντιο δοκ+ρι του Λυρο9δια. 4να λεπτ8 Eετ+, ο Λ5ντζοO βρ5θηκε E8νοO απ5ναντι απ8 τον Κ8κκοτα, 8EωO ο πορτι5ρο των «3γιων» 6ταν σε ετοιE8τητα. Στη συν5χεια τηO

Πεντάστερο Βελούχι

φ+σηO και Eετ+ το κ8ρνερ του Παχ6, ο E5σοO των γηπεδο9χων Eε εντυπωσιακ6 κεφαλι+-ψαρ+κι 5στειλε τη Eπ+λα E8λιO +ουτ, ενI στο 66 το σουτ του Καρβ5λη απ8 τα δεξι+ εξουδετ5ρωσε δ9σκολα ο Κ8κκοταO. Στο 85 η προβολ6 του Αναστασ8πουλου (απ8 σ5ντρα του Τσ7πρα) π5ρασε +ουτ, ενI στο επ8Eενο λεπτ8 ο Καρβ5ληO, αν και βρ5θηκε σε πλεονεκτικ6 θ5ση, δεν κατ+φερε να νικ6σει τον κ7περ των φιλοξενο9Eενων, ενI στιO καθυστερ6σειO ο Λαθ9ρηO . εξαπ5λυσε 5ναν κεραυν8 5ξω απ8 την περιοχ6, αναγκ+ζονταO τον Λυρο9δια να κ+νει την απ8κρουση του αγIνα. * Απ8 τουO γηπεδο9χουO ξεχIρισαν οι: Λ5ντζοO, Γκορ8γιαO και Σιταρ+O, ενI απ8 την οE+δα του Αγ7ου Προκοπ7ου διακρ7θηκαν οι: Πλακι+O Π., Λαθ9ρηO ., Παρο9τσαO, Τσ7πραO και Σκ9πι.

Συνοπτικ+ Τα γκολ του αγIνα: (9 φ+ουλ) 10 ΣταEο9ληO, (16) 2-0 Σιταρ+O, (34) 2-1 Λαθ9ρηO ., (49) 2-2 Σκ9πι. οκ+ρια: (51) Τσ5καO. Κ8κκινεO: --.

ΑΠΟΚ - Κρ ντη 5 - 0 Χωρ7O να συναντ6σει την παραEικρ6 δυσκολ7α η οE+δα του Γι+ννη Ε λεφ+ντη δι5συρε την οE+δα τηO Κρ5ντηO Eε 50. Το παιχν7δι διεξ6χθη στο ηEοτικ8 Στ+διο Καρπενησ7ου στιO 3.30 E.E., για την 14η αγωνιστικ6 του πρωταθλ6EατοO Ευρυταν7αO.

Συνθ5σειO οE+δων ΑΠΟΚ (Ελεφ+ντηO Ι.): Ρεσ7τηO, Νικολ+ου, Συγκελ8πουλοO, Γενιτσαρ8πουλοO Κ., Πασσ+O, Ντουφεκι+O, Μπ8νιαO (63 Γαλαν8O), Τσιλ7καO (59 Φλωρ+κηO), Κουτσουπι+O Θ-Χ, Π+τρου, Γενιτσαρ8πουλοO Α. (77 Μαυρογ8νατοO) Κρ5ντη (ΚαλαEπ+καO Χρ.): Ντ+λλαO Α., Μπ9ροO Ε., Μπ9ροO Σ., Κ8κκοτοO, Περο9λαO Γ., Μ+κκαO Ε., ΜπισEπ7κηO (79 Καζ+κοO Π.), Καστ+νηO, Τσιγαρ7δαO . (59 Μ+κκαO Κ., Βο9ρτσαO Γ., Κωστ8πουλοO (72 Ντ+λλαO Σ.) ιαιτητ6O του αγIνα 6ταν ο ροσ7νηO ΓιIργοO, Eε βοηθο9O τουO Λαθ9ρη Βαγγ5λη και Πλατ6 Πανα-

γιIτη του Συνδ5σEου Ευρυταν7αO.

* Η Κρ5ντη καλ+ στηE5νη στην +Eυν+ τηO αντιστ+θηκε καλ+ στο πρIτο ηE7ωρο του αγIνα. Ο ΑΠΟΚ 8σο περνο9σαν τα λεπτ+ αν5βαζε στροφ5O και κατ+φερε να π+ει στα αποδυτ6ρια προηγο9EενοO Eε 1-0. 1ο ηE7χρονο: Στο 13 ο Τσιλ7καO (Eετ+ απ8 π+σα του Κουτσουπι+) σο9ταρε, ο Ντ+λλαO 5κανε Eια εντυπωσιακ6 απ8κρουση και στη συν5χεια ο Γενιτσαρ8πουλοO Αλ, που π6ρε το ριEπ+ουντ, Eε γυριστ8 απ8 το σηEε7ο του π5ναλτι 5στειλε την Eπ+λα E8λιO +ουτ. Στο 19 ο Συγκελ8πουλοO 5βγαλε 8Eορφη Eπαλι+ στον Τσιλ7κα, 8EωO η λ8Eπα που επιχε7ρησε ο βραχ9σωEοO φορ π5ρασε π+νω απ8 δοκ+ρια των φιλοξενο9Eενων. Στο 32 το Βελο9χι +νοιξε το σκορ Eε τον Μπ8νια, ο οπο7οO αφο9 κ5ρδισε τιO κ8ντρεO 5στειλε Eε 5ναν κεραυν8 την Eπ+λα στο δεξ7 παραθυρ+κι του Ντ+λλα (1-0). Στο 44 η Κρ5ντη προσπ+θησε, 8EωO το αδ9ναEο σουτ του ΜπισEπ7κη Ι. απ8 δεξι+ δεν απε7λησε το Ρεσ7τη. * Στην επαν+ληψη ο ΑΠΟΚ 6ταν καταιγιστικ8O και Eε τον Γαλαν8 να

ιχειρο9ν κοEπ7να Μπ8νιαO και Τσιλ7καO επ φιλοξενο9Eενων. Eπροστ+ στα καρ5 των

πετυχα7νει δ9ο τ5ρEατα (αν και Eπ6κε ωO αλλαγ6), 5δωσε διαστ+σειO θρι+Eβου στο παιχν7δι. Η Κρ5ντη δεν κατ+φερε να αντιδρ+σει σε καν5να σηEε7ο του αγIνα και Eοιρα7α γνIρισε Eια πολ9 βαρι+ 6ττα. 2ο ηE7χρονο: Στο 53 καταγρ+φηκε η πρIτη φ+ση για το δε9τερο Eισ8 και αν6κε στην Κρ5ντη, 8EωO το συρτ8 σουτ του Καστ+νη κατ5ληξε +ουτ. Στο 59 ο Νικολ+ου, Eετ+ απ8 προσωπικ6 εν5ργεια που 5κανε απ8 τα αριστερ+, 5κανε το σουτ Eε το εξωτερικ8, 8EωO ο Ντ+λλαO σε ετοιE8τητα 5διωξε τη Eπ+λα σε κ8ρνερ. Με τη συEπλ6ρωση EιαO IραO αγI-

να, οι γηπεδο9χοι διπλασ7ασαν τα τ5ρEατ+ τουO Eε κεφαλι+ του Κουτσουπι+ Eετ+ απ8 εκτ5λεση κ8ρνερ του Μπ8νια (2-0). Οι γηπεδο9χοι, πιο απελευθερωE5νοι πλ5ον, δηEιο9ργησαν κι +λλεO ευκαιρ7εO και σε Eια απ8 αυτ5O (70ο λεπτ8) 5καναν και το 3-0 Eε το Γαλαν8, αξιοποιIνταO +ψογα την π+σα του Νικολ+ου. Στο 75 ο Γενιτσαρ8πουλοO Αλ. Eπ6κε στην περιοχ6 απ8 τα δεξι+, 5κανε την παρ+λληλη π+σα στο Φλωρ+κη, ο οπο7οO νικ6θηκε απ8 τον Ντ+λλα και στη συν5χεια ο Γαλαν8O π6ρε το ριEπ+ουντ και χωρ7O να δυσκολευτε7 «5γρα-

ψε» το 4-0.Στο 79ο λεπτ8, ο Φλωρ+κηO Eε εξαιρετικ6 τεχνικ6 π5ρασε δυο αEυντικο9O, Eπ6κε στην περιοχ6 και Eε ωρα7ο σουτ π5τυχε 5να υπ5ροχο προσωπικ8 γκολ, διαEορφIνονταO το τελικ8 5-0. Στο 86 η Κρ5ντη απε7λησε Eε τον Κ8κκοτο, 8EωO το φ+ουλ, που εκτ5λεσε Eπλ8καρε στην αριστερ6 του γων7α ο Ρεσ7τηO. Λ7γο πριν το τελευτα7ο σφ9ριγEα καταγρ+φηκε η τελευτα7α καλ6 φ+ση, 8EωO το τεχνικ8 σουτ του Γαλανο9 5διωξε Eε υπερ5νταση σε κ8ρνερ ο Ντ+λλαO. * Απ8 τουO γηπεδο9χουO διακρ7θηκαν οι: Νικολ+ου, Μπ8νιαO, Π+τρου, Γενιτσαρ8πουλοO Αλ., Φλωρ+κηO και Γαλαν8O, ενI απ8 την οE+δα τηO Κρ5ντηO που περιορ7στηκε σε παθητικ8 ρ8λο προσπ+θησαν περισσ8τερο οι: Ντ+λλαO, Κ8κκοτοO και Μ+κκαO Ε. Συνοπτικ+ Τα γκολ του αγIνα: (32) 1-0 Μπ8νιαO, (60), 2-0 Κουτσουπι+O, (70), 3-0 Γαλαν8O (75) 4-0 Γαλαν8O, (79) Φλωρ+κηO. οκ+ρια: --. Κ8κκινεO: --.


b c d ef

a

Sport

qz

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 16 Μαρτ1ου 2011 / Σελ1δα 21

Ματσάρα στο Ραπτόπουλο

Ραπτ πουλο - Ποται 2 - 2 Καταπληκτικ2 παιχν1δι /γι νε στο γ0πεδο του Ραπτ2πουλου το απ2γευ?α (3 .3 0 ??) για την 14η αγωνι στικ0 του Πρωταθλ0?ατοI Ευρυταν1αI. 2 ξα και Π οτα?ι' παρ' το ακατ'λληλο του αγωνιστικο3 χCρο υ, /δωσαν /ναν σπουδα1ο αγCνα, ο οπο1οI ε1χε 4 τ/ρ?ατα, 2 δοκ'ρια και αρκετ/I χα?/νεI ευκαιρ1 εI.

Συνθ/σειI ο?'δων Ραπτ2πουλο (Ανδρε'κηI Α.): Ρεσ1τηI Ν., ΜυρισιCτηI, Παπαντζ1?αI (68 Γεωργαλ0I), Κορ/ντζελοI, Παπαδ0?οI (64 Μπισ?π1κηI), Γο3λαI Στ., Γο3λαI Λ. (λ. τρ. 46 Ζ0καI), Μπαστ'νηI Θ., Παππ'I, Τ3?παI, Ανδρε'κηI. Ποτα?ι' (Λα?παδ'ρηI Λ.): Χαντζ2πουλοI, Αζακ'I, Μπο3ραI, Γκορ2γιαI (48 λ. τρ. Μαντζιο3ταI Ν.), Τσουκαλ'I, Ζαγκ2τσηI Γ., Νεοφ3του, ΚCτσιαI, Μαντζιο3ταI Κ., Φλωρ'κηI, Μπο3ραI Κ. * ιαιτητ0I του αγCνα 0ταν ο Κουρε?'δαI ΚCσταI του Συνδ/σ?ου ΦθιCτιδαI, ?ε βοηθο3I τουI ΚολοκCτσιο Λ'?προ και Πλατ0 ΠαναγιCτη του Συνδ/σ?ου Ευρυταν1αI. * Πολ3 καλ2 0ταν το ?ατI στο

οσπαθε1 να ξεφ3γει Ο Γο3λαI Λ'?προI πρ Μπο3ρα Αποστ2λη. απ2 την επιτ0ρηση του

πρCτο η?1χρονο και σε αυτ2 βο0θησε το γρ0γορο τ/ρ?α που π/τυχε η Ποτα?ι'. Αυτ2 ε1χε σαν αποτ/λεσ?α να π'ρει τα ην1α του αγCνα η 2ξα, η οπο1α π1εσε και κατ'φερε να ισοφαρ1σει ?ε τη συ?πλ0ρωση ?ιαI CραI αγCνα. 1ο η?1χρονο: η πρCτη φ'ση αν0κει στουI γηπεδο3χουI (6ο λεπτ2), 2?ωI η γυριστ0 κεφαλι' του Γο3λα Λ., ?ετ' το κ2ρνερ του Γο3λα Στ., απο?ακρ3νθηκε απ2 τουI α?υνο?/νουI, παρ' την κακ0 /ξοδο του Χαντζ2πουλου. Στο 9, ο Φλωρ'κηI ?ε καταπληκτικ0 εν/ργεια απ2 τα δεξι', π/ρασε 2ποιοI βρ0κε ?προστ' του και ?ε δεξ1 σουτ ?/σα απ2 την περιοχ0 /κανε το 0-1. Στο 13 το σουτ του Παππ' π/ρασε λ1γο 'ουτ, ενC στο

25 ο 1διοI ε1δε τον πορτι/ρο τηI Ποτα?ι'I να διCχνει σε κ2ρνερ το δυνατ2 σουτ, που επιχε1ρησε /ξω απ2 την περιοχ0. Στο 30 2?ωI, ο /?πειροI φορ, ?ετ' το κ2ρνερ του Τ3?πα απ2 τα δεξι' πετ'χτηκε στο πρCτο δοκ'ρι και ?ε καρφωτ0 κεφαλι' /κανε το 1-1. Στο 36 η βολ1δα του Τ3?πα λ1γο /ξω απ2 την περιοχ0 «αν'γκασε» τον Χαντζ2πουλο να κ'νει την απ2κρουση του αγCνα, διCχνονταI τη ?π'λα σε κ2ρνερ. Στο 43 ο Μαντζιο3ταI κρ'τησε τη ?π'λα και την κατ'λληλη στιγ?0 π'σαρε στον Ζαγκ2τση, ο οπο1οI ?ε /να χλιαρ2 σουτ /στειλε τη ?π'λα στην αγκαλι' του Ρεσ1τη, αν και βρ/θηκε σε πλεονεκτικ0 θ/ση. * Εξ1σου καλ2, απ2 πλευρ'I θε-

'?ατοI και εξ/λιξηI του σκορ, 0ταν και το δε3τερο η?1χρονο. Η Ποτα?ι', που δη?ιο3ργησε πολλ/I ευκα1ρεI ?ε τιI επικ1νδυνεI αντεπιθ/σειI τηI, προηγ0θηκε εκ ν/ου, 2?ωI η ισοφ'ριση για τουI «ακρ1τεI» (οι οπο1οι αγνοο3ν τη ν1κη στο β γ3ρο) κρ'τησε α?ε1ωτο το ενδιαφ/ρον ?/χρι το σφ3ριγ?α τηI λ0ξηI. 2ο η?1χρονο: στο 52 ο διαιτητ0I ορθ' /δωσε συν/χεια στο ?ατI στην πτCση του Τ3?πα, ενC 5 λεπτ' ?ετ', η επικ1νδυνη παρ'λληλη ?παλι' του Μπαστ'νη π/ρασε απ2 2λουI και κατ/ληξε ?2λιI 'ουτ. Στο επ2?ενο λεπτ2, ο Φλωρ'κηI, ?ετ' απ2 ?παλι' του Ζαγκ2τση απ2 τα αριστερ', βρ/θηκε ?2νοI απ/ναντι στον Ρεσ1τη, 2?ωI ο πορτι/ρο βγ0κε νικητ0I αποκρο3ονταI τη ?π'λα. 3ο λεπτ' ?ετ', το επικ1νδυνο σουτ του Ζαγκ2τση π/ρασε ελ'χιστα π'νω απ2 τα δοκ'ρια, ενC στο 67ο λεπτ2, η Ποτα?ι' π0ρε κεφ'λι σκορ: ο Μπο3ραI Κ. /κανε 2?ορφη εν/ργεια απ2 τα αριστερ', ?π0κε στην περιοχ0, νικ0θηκε απ2 τον κ1περ στο σουτ που επιχε1ρησε, 2?ωI ο Μαντζιο3ταI Κ.. π0ρε το ρι?π'ουντ και σε κεν0 εστ1α «/γραψε» το 1-2. Στο 71 απ2 φ'ουλ του Μπαστ'νη ο Χατζ2πουλοI /διωξε 'τσαλα π'νω στον Ανδρε'κη, ο οπο1οI 'θελ' του /στειλε τη ?π'λα 'ουτ απ2

Από ένα ηµίχρονο οι δυο οµάδες

mo

πολ3 κοντ', ενC στο 74ο λεπτ2, το σουτ του Μπαστ'νη, που βρ0κε και σε α?υντικ2, στα?'τησε στο οριζ2ντιο δοκ'ρι των φιλοξενο3?ενων. Στο 77 δοκ'ρι ε1χε και η Ποτα?ι': ?ετ' το λ'θοI κοντρ2λ του Ζ0κα, ο Μαντζιο3ταI /βγαλε τον Ζαγκ2τση ?2νο του απ/ναντι στο τ/ρ?α, 2?ωI το ωρα1ο πλασ/ που επιχε1ρησε στα?'τησε στο αριστερ2 δοκ'ρι του Ρεσ1τη, ο οπο1οI ?'ζεψε στη συν/χεια. Στο 83ο λεπτ2, ο Μπαστ'νηI ?ε σουτ /ξω απ2 την περιοχ0 δια?2ρφωσε το τελικ2 2-2. Μεγ'λη ευκαιρ1α για να φ3γει ?ε το διπλ2 /χασε ο Φλωρ'κηI, ο οπο1οI δεν κατ'φερε να κ'νει το 2-3 σε τετ α τετ που ε1χε στο 86ο λεπτ2, ?ετ' την ?παλι' του Μαντζιο3τα. * Απ2 τουI γηπεδο3χουI διακρ1θηκαν οι: Ρεσ1τηI, Μπαστ'νηI Θ., Γο3λαI Στ. και Παππ'I, ενC για την Ποτα?ι' ξεχCρισαν οι: Μπο3ραI Απ., Μαντζιο3ταI Κ., Φλωρ'κηI και Μπο3ραI Κ. Συνοπτικ' Τα γκολ του αγCνα: (9) 0-1 Φλωρ'κηI, (30) 1-1 Παππ'I, (67) 1-2 Μαντζιο3ταI Κ., (83) 2-2 Μπαστ'νηI. οκ'ρια: (74) Μπαστ'νηI, (77) Μπαστ'νηI, Κ2κκινεI: -.

Κερσοβο - Αολο 2 - 2 &ρα 1ο, αλ λ' και νευρικ2 παιχν1δι /γινε το απ2γ ευ?α τηI Κυριακ0I (3.30??) στο γ0πεδο του Κερασοχωρ1ου γ ια τ η ν 1 4 η α γ ω ν ισ τ ικ 0 τ η I Α Ε.Π.ΣΝ. Ευρυταν1αI. Το Κερ'σοβο ε?φαν CI καλ3τερο προηγ0θηκε στο πρCτο η? 1χρονο ?ε 2-0, ενC ο Α1ολοI ?π0κε αποφασισ?/νοI, 2?ωI παρ' τα δ3ο γρ0γορα τ/ρ?ατα δεν κατ'φερε να κ'νει την ολ ικ0 ανατροπ0.

Συνθ/σειI ο?'δων Κερ'σοβο (Μο3τσελοI Θ.): Τρ1καI Ν., Ρ'πτηI Μ., Λ'ππαI Γ., Μο3τσελοI, Κοσ?'I Χ., Σεντ0I (36 λ.τρ. Φο3καI, 52 λ.τρ. Τσιγαρ1δαI Ι.), Κατσαδο3ροI Κ., Τσιγαρ1δαI Ε., Λελο3δηI, Κοσ?'I Σ. Α1ολοI (Τριανταφυλλ2πουλοI Ν.): Κ2κκοτοI, Ζαχαρ2πουλοI (43 Αζακ'I), Ρ'ικοI Γ., Σιταρ'I, Ξαγ'ραI, Κορ/ντζελοI (73 Καλτσ0I), Σιαλ?'I, Κα?αρ/τσοI (82 Σφακιαν'κηI), Ν'σιοI, Ρ'ικοI Ν., Κατσαρ0I. * ιαιτητ0I του αγCνα 0ταν ο

χε1ρησε π/ρασε 'ουτ. Στο 34 ο Σεντ0I εκ?εταλλ/υτηκε 'ριστα το τραγικ2 λ'θοI του Κ2κκοτου και ?ε πλ'σε 'νοιξε λογαριασ?2, γρ'φονταI το 2-0. Στο 38 το σουτ του Κατσαρ0, απ2 ωρα1α ?παλι' του Ρ'ικου Ν. απ/κρουσε ο Τρ1καI σταθερ', ενC στο 44 ο Λελο3δηI, ?ετ' την π'σα του Τσιγαρ1δα Ε., /στειλε την ?π'λα 'ουτ απ2 πλεονεκτικ0 θ/ση.

ο?ακρ3νει την ?π'λα Ο Ν'σιοI η?0τρηI απ ο Κοσ?'I Στα3ροI. πριν γ1νει επικ1νδυνοI

ροσ1νηI ΓιCργοI και βοηθο1 του οι Λαθ3ρηI Βαγγ/ληI και Πολυχρ2νηI Γρηγ2ρηI του Συνδ/σ?ου Ευρυταν1αI.

* Μ2νο το Κερ'σοβο υπ0ρχε στον αγωνιστικ2 χCρο στο πρCτο ?/ροI. Π'λεψε πολ3, κ/ρδισε πολλ/I ?ονο?αχ1εI και δ1καια βρ/θηκε ?προστ' στο σκορ. Απ2 την 'λλη ο Α1ολοI, που 1σωI /κανε το χειρ2τερο πρCτο η?1χρον2 του, δεν ?π0κε ?ε την απαρα1τητη συγκ/ντρωση στο ?ατI και υποτ1?ησε τη γηπεδο3χο

ο?'δα. 1ο η?1χρονο: στο 3 προσπ'θησαν να αιφνιδι'σουν οι φιλοξενο3?ενοι, 2?ωI το χλιαρ2 σουτ που επιχε1ρησε ο Κατσαρ0I ?/σα απ2 την περιοχ0 δεν δυσκ2λεψε τον Τρ1κα. Στο 16ο Κοσ?'I Χ. σ/ντραρε, ο Σιταρ'I /διωξε ?ε κεφαλι' και ο Κοσ?'I Σ. ?ε /να υπ/ροχο βον - πλαν/ 'νοιξε το σκορ (1-0). Στο 22 ο Ν'σιοI, αφο3 κ/ρδισε την κ2ντρα απ2 τον Ρ'πτη Μ., βγ0κε ?2νοI στο απ/ναντι τ/ρ?α (και λ1γο δεξι'), 2?ωI το σουτ που επι-

* Στην επαν'ληψη το σκηνικ2 'λλαξε. Ο Α1ολοI, που 'λλαξε το σ3στη?' του απ2 3-5-2 σε 4-4-2, π1εσε πολ3 και παρ' το γεγον2I 2τι ισοφ'ρισε πριν καν συ?πληρωθο3ν 50 λεπτ' αγCνα, δεν κατ'φερε να πετ3χει το νικητ0ριο τ/ρ?α. Απ2 εκε1νο το ση?ε1ο και ?ετ' κυρι'ρχησαν οι φων/I, τα πολλ' δυνατ' ?αρκαρ1σ?ατα, ενC δοκ'ρι ε1χε στην εκπνο0 η ο?'δα του Κερασ2βου. 2ο η?1χρονο:στο 47 ο Ρ'ικοI Γ. σ/ντραρε και ο Σιαλ?'I ?ε κοντιν0 προβολ0 ?ε1ωσε σε 2-1. Στο 49 ο Ρ'ικοI Ν. τροφοδ2τησε τον αδερφ2 του ΓιCργο και αυτ2I πλ'σαρε απ2 κοντ' κ'νονταI το 2-2. Στην συν/χεια οι φιλοξενο3?ενοι

π1στεψαν 2τι ?πορο3σαν να γυρ1σουν το ?ατI, 2?ωI δεν 0ταν ψ3χραι?οι και δεν ?π2ρεσαν να απειλ0σουν ουσιαστικ', καθCI τα σουτ των Κορ/ντζελου στο 53 και του Σιαλ?' στο 55π/ρασαν 'ουτ, ενC και το σουτ του Κατσαρ0 στο 59 ε1χε την 1δια κατ'ληξη. Στο 82ο λεπτ2 (σ3?φωνα ?ε το Φ.Α) ο διαιτητ0I του αγCνα απ/βαλε απ2 τον π'γκο των γηπεδο3χων τον υπε3θυνο τηI ο?'δαI Μπαλω?/νο Νικ2λαο, για εξ3βριση προI τον 1διο. Στο 91 το Κερ'σοβο στ'θηκε 'τυχο, καθCI ο Ρ'πτηI Μ. /στειλε τη ?π'λα στο δοκ'ρι και στη συν/χεια απο?'κρυναν οι α?υντικο1. * Απ2 τουI γηπεδο3χουI διακρ1θηκαν οι: Ρ'πτηI Μ., Ζι'καI, Κοσ?'I Χ., Τσιγαρ1δαI Ε., Κοσ?'I Σ., ενC απ2 την ο?'δα του Α1ολου ξεχCρισαν οι: Ρ'ικοI Γ., Κορ/ντζελοI, Σιαλ?'I και Ν'σιοI. Συνοπτικ' Τα γκολ του αγCνα: (16) 1-0 Κοσ?'I Σ, (34) 2-0 Σεντ0I, (47) 2-1 Σιαλ?'I, (49) 2-2 Ρ'ικοI Γ.. οκ'ρια: (91) Ρ'πτηI Μιχ'ληI Κ2κκινεI: --.


qz

bcd ef ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 16 Μαρτ3ου 2011 / Σελ3δα 22

a

mo

Σπουδαε νκε για Μουζκι και νωση

 Η 20η αγωνιστικ2 του 4ου οB3λου του Περιφερειακο5 Πρωταθλ2BατοL πραγBατοποι2θηκε την Κυριακ2 13 Μαρτ3ου. Ν3κη αν4δου π1τυχε ο Οικον4BοL, ενF σπουδα3εL ν3κεL π1τυχαν η /νωση και το Μουζ%κι. ΣηBειFθηκαν 13 τ1ρBατα, ενF την κ4κκινη κ%ρτα ε3δαν 5 ποδοσφαιριστ1L.

Ρ2γαL Φερα3οL Οικον4BοL 1 - 2 Χιτσκοκικ4 φιν%λε ε3χε η αναB1τρηση του Βελεστ3νου καθFL ο Οικον4BοL (που 1παιζε Bε 10 πα3χτεL λ4γω αποβολ2L του Βο5λγαρη στο 51ο λεπτ4) δ1χθηκε την ισοφ%ριση απ4 τον Ζαχαρ%κη στο 86 και 1κανε το 1-2 Bε τον Μαντζαφο5λη στο 90ο λεπτ4. Στο 45 ο συν2θηL 5ποπτοL Φλ3γκοL ε3χε ανο3ξει το σκορ. Ρ2γαL: Σφυρ2L, Ζαχαρ%κηL, Παφ2L, Βουραζ1ρηL, Γκρο5ναL, Καρλι%BπαL, Μπλ4τσικαL, Μαυρ3δηL, (58 Μπ3καL), Μ4σιοL, Μπατ2L, Μιχολ3τσηL. Οικον4BοL: Πουλ%κηL, Ματζαφο5ληL, Μπ%ραL, Λιο5σκαL, Κολοβ4L, ιγκ4ζηL, Μπαλ2L, Φλ3γκοL (76 Ταχτιντ2L), Βο5λγαρηL, Νικο5ληL (82 Κουτρο5λιαL), Ζαχαρ%κηL

(46 ΠαλαB3δαL).

Αγρ4τηL Λιανοκλαδ3ου Α.Ο. Καρδ3τσαL 1 - 0 Χωρ3L να πι%σει καλ2 απ4δοση, αλλ% και χωρ3L να κινδυνε5σει ο Αγρ4τηL επ1στρεψε στιL ν3κεL Bε γκολ του Τατσι4πουλου. Οι φιλοξενο5Bενοι, που θ1λουν (4πωL δ2λωσε ο Θ%νοL ΘεοδFρου) 3-4 ακ4Bα βαθBο5L για να διFξουν το %γχοL, 1παιζαν απ4 το 55 Bε πα3χτη λιγ4τερο, λ4γω αποβολ2L του ΠαπαδηBητρ3ου. Αγρ 4τηL: Αλεξανδρ2L, Κραββαρ3τηL, ΤσακB%καL, Χαν2L (72 Τζου%ναL), ΚουφιFτηL, Μπακαλ3δηL, Καλ5βαL (90 Ντζαβ3δαL), Ζησ4πουλοL, ΜπουγιFταL (61 Τατσι4πουλοL), Σερπ%νοL, Βεστ%κηL. Α.Ο.Κ.: Τρο5κηL, ΚοροBπ3λιαL, Τσαρτσ%ραL (89 Κεφαλ%L), ΠαπαBαργαρ3τηL, Τζ3λοL, Γκ4λιαL (50 Οικον4Bου), Μεσιακ%ρηL, Παππ%L Θ., ΠαπαδηBητρ3ου, ΚρανιFτηL (85 Γι%παληL), Κ4κκινοL (66 Παππ%L Γ.) Ελασσ4να Π5ρασοL Ν1αL Αγχι%λου 0 - 1 Σε 1να B1τριο απ4 πλευρ%L θε%BατοL, ο Π5ρασοL πιστοποιFνταL την καταπληκτικ2 κατ%σταση στην οπο3α βρ3σκεται π1ρασε Bε 0-1 απ4 την 1δρα τηL Ελασσ4ναL, πετυχα3-

νονταL 1τσι για πρFτη στην ιστορ3α τηL 4 συνεχ4BενεL ν3κεL στη Εθνικ2. Το γκολ π1τυχε Bε κεφαλι% ο Στεφαν2L στο 78ο λεπτ4, ενF στο 49 ο Κοντοβ%L ε3χε και δοκ%ρι για τον Π5ρασο. Π1ναλτι ζητ%νε οι γηπεδο5χοι σε σπρFξιBο του ΒαλαFρα στο 80. Ελασσ4 να: Νο5σιαL, Λι4λιοL, Ξεφτ1ρηL, Κοτο5BπαL (76 ΚουBπο5ραL), Γεωργο5ληL, Ν%τσηL, Παλ%σκαL, Μολλ%L (85 ΦλFροL), ΒαλαFραL, Κωστο5λαL (64 ΦFλλαL), Κατσαβ4L. Π5ρασοL: Στο5καL, Ταν%γιαL, Μπο5τλαL, Κοντοβ%L, Γκ%γκαL, Στεφαν2L, Μπασδ%νηL, Κωνσταντ%κοL (79 Αναστασ3ου), Κ3τσοL (73 Νο5σιαL), Αρσ1νοL, ιαB%ντηL (69 Πετρ3δηL).

Α.Ε. Σπερχει%δαL/ΜακρακFBηL - Μετ1ωρα 1 - 0 Σε 1να πολ5 κακ4 BατL η /νωση 2010 π1τυχε πολ5 Bεγ%λη ν3κη (8 Ψυχογι4L) στην προσπ%θεια που κ%νει για να παραBε3νει στην κατηγορ3α. Η οB%δα τηL ΚαλαBπ%καL 1χει Bεγ%λα παρ%πονα απ4 τη διαιτησ3α και πιστε5ουν (και B%λλον 1χουν δ3κιο) πωL υπ%ρχει οφσ%ιντ στο γκολ που 1κρινε την αναB1τρηση. ΗθεληB1νη κ4κκινη κ%ρτα π2ραν τα αδ1ρφια Σκρ1κα, επειδ2 συ-

Bπλ2ρωναν κ%ρτεL. /νωση: ΜπρFνηL, Αλεξ3ου, Τσιλ3καL, Ζ%ρραL, Παπαιω%ννου, Β1λλιοL, Μπ1σσαL, ΤσαBαδι%L (74 Καλ5βαL), Ψυχογι4L, Επ3σκοποL, ΝτεB3ρηL (80 Κουτσο5BπαL).. Μετ1ωρα: ΡουσιαB%νηL, Μ4καL (63 Τσ3κοL), Παπαχαραλ%BπουL, Σκρ1καL Γ., Σκρ1καL Α., Γκ4βαρηL, ΚεραB%L, Ζ2νωνοL (74 Τσ3καρηL), Χαϊτ%ληL (65 Κωστ2L), Αγγελ%κηL, Γραβ%νηL.

Μουζ%κι Απ4λλων Λ%ρισαL 2 - 0 Σπουδα3α ν3κη που αναπτερFνει τιL ελπ3δεL τηL για παραBον2 στην κατηγορ3α π1τυχε το Μουζ%κι απ1ναντι στον Απ4λλωνα που 1χει τουL 3διουL στ4χουL. Το σκορ %νοιξε ο Μιαρ3τηL στο 60, ενF το 2-0 1κανε ο Υφαντ2L το 85. Μουζ%κι: Μ%τταL, Σ3BοL, Γεωργι%δηL, Μπαντ2L, Ρ4BποL, ΣιFBοL, Μιαρ3τηL (70 Αναστασ3ου), ΖαραBπο5καL (75 Μπ%λλαL), Κεχαγι%L, Κ3σσαL, Υφαντ2L (86 ΖαρBακο5πηL). Απ4λ λων: ΜαγαζιFτηL, Βεν1τηL, Γιαννακ4πουλοL, ΕBBανου2λ, Κακαζο5κηL (50 Στεργ3ου), Κορλ4L, Περ2φανοL, ΜπαλαBFτηL (50 Πατο5λαL), Σκ%κοL, Πολ5ζοL, Φουσ3καL (67 Μπ3Bπα).

ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ

Ο ποδοσφαιρικ4L 4BιλοL υτικ2L Φραγκ3σταL Bε ανακο3νωση που εξ1δωσε γνωστοποιε3 στο φ3λαθλο κοιν4 του ΝοBο5 Ευρυταν3αL γνωστοποιε3 πωL επιστρ1φει στουL αγωνιστικο5L χFρουL και «τα ποδοσφαιρικ% δρFBενα και του τ4που». Μ%λιστα απ4 τιL αρχ1L Μαρτ3ου 1χει συσταθε3 και ν1ο .Σ. το οπο3ο αποτελε3ται απ4 τα παρακ%τω %τοBα. Πρ4εδροL: Κολοκ5θαL ΑντFνηL, Αντιπρ4εδροL: Γαλαν4L Χρ2στοL, Γενικ4L ΓραBBατ1αL: Λαθ5ρηL Ευ%γγελοL. ΤαB3αL: Γαλαν4L ηB2τριοL, Ειδικ4L ΓραBBατ1αL: Τ ουφεκο5λαL Θε4δωροL, Μ1λη: Σ%λτηL Κωνσταντ3νοL και Μ%κκαL ΓεFργιοL. * ΥπενθυB3ζουBε πωL η οB%δα τηL Φραγκ3σταL θα αγωνιστε3 στο πρωτ%θληBα τηL Β Ε.Π.Σ.Ν. Ευρυταν3αL που θα διοργανωθε3 B1σα στο Μ%ιο και αν πετ5χει το στ4χο τηL απ4 τη ν1α σεζ4ν θα συBBετ%σχει στην πρFτη κατηγορ3α. Καλ2 αρχ2.

Περιφερειακό (4ος όµιλος)

Πρωτάθληµα Ευρυτανίας (Α’ Ε.Π.Σ.Ν.) 1. Αναστασ4πουλοL Απ. (Αγ. Προκ4πιοL) 2. Καλ5βαL Κ. (Αγραφα) 3. Γο5λαL Λ. (Ραπτ4πουλο) 4. Μπ4νιαL (ΑΠΟΚ) 5. Παππ%L ( Ραπτ4πουλο) 6. ΣταBο5ληL (Μυρ3κη) 7. Γουλ1ταL (.γραφα)

Θ5ελλα Πετρωτο5 ΛαB3α 3 - 0 (α.α.) 0πωL σαL ε3χαBε ενηBερFσει στο περασB1νο φ5λλο, η ΛαB3α δεν ταξ3δεψε στα Τρ3καλα, γεγον4L που γνωστοπο3ησαν και Bε 1γγραφο στην ΕΠΟ. Απ3θανο θεωρε3ται να συνεχ3σει η οB%δα στο φετιν4 Πρωτ%θληBα.

12 10 7 7 6 6 6


bcd ef

a

Sport

qz

Αθλητικο Φκελοι του Λπρου Κολοκτσιου

Γιτη Τσαλουχδη

« να… θρ λο»

ΑποτCλεσε Cναν απF του^ πιο δυναTικοG^ και πετυχηTCνου^ αTυντικοG^ που αγω-

Ο ερυθρFλευκο^

εντF^ εναντEον του ΠΑΟΚ των: Μη τ σι T π Fν α, Μ π ορTπFκη, Σκαρτ3δου και Τουρ-

^ ΓιXτη^ ΤσαλουχEδη

νEστηκαν στα ελληνικ3 γDπεδα. >να^ Tεγ3λο^ ηγCτη^ και Cνα^ εξαιρετικF^ αTυντικF^ των ελληνικXν γηπCδων ο ΓιXτη^ ΤσαλουχEδη^ TπορεE να Tην κατCκτησε κ3ποιο πρωτ3θληTα Tε τον ΟλυTπιακF στο δι3στηTα που αγωνEστηκε στην οT3δα, FTω^ CTεινε στι^ καρδιC^ των φEλων του συλλFγου, για το π3θο^ και τον τσαTπουκ3 που χαρακτDριζε το παιχνEδι του. ΤσαλουχEδη^: ο αρχηγF^ του θρGλου Ο ΓιXτη^ ΤσαλουχEδη^ γεννDθηκε στι^ 30 ΜαρτEου 1963 στην ΒCροια και Cκανε τα πρXτα ποδοσφαιρικ3 του βDTατα στην τοπικD οT3δα, Fπου αγωνEστηκε απF το 1985 - 1987, Cχοντα^ σε 144 εTφανEσει^ 41 τCρTατα. * 1987: στην πιο XριTη ηλικEα του Cκανε το Tεγ3λο βDTα, αφοG πDρε TεταγραφD για τον ΟλυTπιακF, την φανCλα του οποEου φοροGσε για 8 ολFκληρα χρFνια, Cχοντα^ T3λιστα και το περιβραχιFνιο του αρχηγοG επE σειρ3 ετXν. * Η καριCρα του στον ΟλυTπιακF δεν εEχε FTω^ τι^ Tεγ3λε^ χαρC^ απF πλευρ3^ τEτλων, καθX^ ατGχησε να αγωνEζεται Tε τα ερυθρFλευκα την περEοδο των 9 «πCτρινων» χρFνων του συλλFγου και Cτσι κατCκτησε TFνο 2 κGπελλα Ελλ3δα^: Το 1990: Fταν 3νοιξε το σκορ στο 4-2 επE του ΟΦΗ του >ιγκεν ΓκCραρντ (Χ Χανιωτ3κη^, ΓκουλD^, ΜπατσινEλα^, ΝιFTπλια^) και το 1992: Tε 1-1 εκτF^ και 2-0

σουνEδη και προπονητD τον σπουδαEο Γι3ννη ΓοGναρη. >να^ αριθTF^ αντιστρFφω^ αναλFγω^ τη^ προσφορ3^ του στο γDπεδο… Με την «ερυθρFλευκη» φανCλα ο ΜακεδFνα^ ποδοσφαιριστD^ κατ3φερε αν και αγωνιζFTενο^ κυρEω^ ω^ αTυντικF^ TCσο^ και κεντρικF^ αTυντικF^, να σηTειXσει 64 γκολ σε 235 συTTετοχC^, τα περισσFτερα εκ των οποEων Tε κεφαλιC^, αφοG διακρινFταν για την δGναTη του στο ψηλF παιχνEδι. * 1995: ΑφοG συTπλDρωσε 8ετια στον Πειραι3 στη συνCχεια συνCχισε στον ΠΑΟΚ για

οι Σαραβ3κο^ Ο ΤσαλουχEδη^ κα των αιωνEων πριν απF ντCTρπι

Cνα TFλι^ χρFνο. ΕκεE σκFραρε 9 φορC^ σε 29 συTTετοχC^ και στη συνCχεια επCστρεψε στην γενCτειρ3 του και την ΒCροια, Fπου και κρCTασε τα ποδοσφαιρικ3 του Tετ3 απF τρEα χρFνια (11999), Cχοντα^ καταφCρει να σκορ3ρει 2 φορC^ σε 92 παιχνEδια που πDρε TCρο^ Tε τη «ΒασEλισσα του Βορρ3».

ΤσαλουχEδη^-στιγTC^

* Ο Gψου^ 1,88 T. αTυντικF^ (και TCσο^) αγωνEστηκε και Tε την γαλανFλευκη φανCλα κ3νοντα^ ντεTποGτο στι^ 7 ΟκτωβρEου 1987. Με την ΕθνικD Ελλ3δο^ εEχε 76 συTTετοχC^, ενX σηTεEωσε και 16 τCρTατα. Ο ΓιXτη^ ΤσαλουχEδη^ T3λιστα αγωνEστηκε και στο ΠαγκFσTιο ΚGπελλο του 1994 στι^ Η.Π.Α. Η προσφορ3 του στην εθνικD Tα^ οT3δα Dταν επEση^ αξιοπρFσεκτη και T3λιστα ω^ παEχτη^ του ΟλυTπιακοG τFτε εEχε τη χαρ3 και την τιTD να π3ρει TCρο^ σε Cνα Μουντι3λ, παρ3 το γεγονF^ Fτι η Ελλ3δα επCστρεψε στα π3τρια εδ3φη Tε απολογισTF 3 Dττε^ και συνολικF σκορ 0-10: 0-4 την ΑργεντινD του ΝτιCγκο ΜαραντFνα τον οποEο εEχε αναλ3βει ο Eδιο^ να Tαρκ3ρει, 0-4 τη ΒουλγαρEα του ΧρEστο ΣτFιτσκοφ και 0-2 τη ΝιγηρEα του ΡασEντ ΓεκινE 0-2!! * 2^ προπονητD^, εργ3στηκε σε ΒCροια, ΕορδαϊκF, Χανι3, ΤρEκαλα, %Fξα %ρ3Tα^, Καβ3λα και ΠΑΣ ΦλXρινα^. ΕπEση^ %ιετCλεσε και αθλητικF^ διευθυντD^ τη^ ΒCροια^, ενX το Μ3ρτιο του 2008 ξαναβρCθηκε στον π3γκο τη^, αφοG αντικατCστησε

παλα γκολπFστ Tε περηφ3νια υστCρα απο σCντρε^ του ΝEκου Τσιαντ3κη και τον πανηγυρισTF Tε το περιστρεφFTενο δεξE χCρι!! Αλλ3 π3νω και πCρα απF Fλα για την θρυλικD ατ3κα που CTεινε στο Π3νθεον τη^ TυθολογEα^ του ελληνικοG ΠοδFσφαιρου και στοιχειXνει τα πCτρινα χρFνια του ΟλυTπιακοG κ3θε καλοκαEρι προετοιTασEα^: «O ΟλυTπιακF^ εEναι καταδικασTCνο^ να παEρνει το πρωτ3θληTα». * 2010: Ο ΓιXτη^ ΤσαλουχEδη^ Dταν υποψDφιο^ Tε τον Γι3ννη %ηTαρ3 στην ΠεριφCρεια ΑττικD^ στι^ δηTοτικC^ εκλογC^. Ο παλαETαχο^ 3σσο^ που Dταν για πρXτη φορ3 υποψDφιο^ στι^ εκλογC^, σχολEασε: «Bλοι απF κ3που ξεκιν3νε. %ε νοTEζω Fτι Cχω να ζηλCψω τEποτα απF 3λλου^ ανθρXπου^, διFτι στο κοTT3τι του αθλητισTοG Cχω και τη γνXση και την εTπειρEα, και πιστεGω Fτι TπορX να π ρ ο σ φ C ρ ω π3 ρ α π ο λ λ 3 πρ3γTατα. Ο κ3θε 3νθρωπο^ στο σωστF χXρο TπορεE να ‘χει σωστFτερη αντEληψη και να παEρνει σωστFτερε^ αποφ3σει^». ** >παιζε στη θCση του αTυντικοG χαφ και ενEοτε του κεντρικοG αTυντικοG. Το παι-

το Γι3ννη Ματζουρ3κη στην τεχνικD ηγεσEα τη^ οT3δα^, Fταν αυτD Cπαιζε στη Super League. FTω^ η παρουσEα του στον π3γκο τη^ ΒασEλισσα^ Dταν TικρD και αντικαταστ3θηκε (εξαιτEα^ των κακXν εTφανEσεων τη^ οT3δα^), απF το ΛεωνEδα ΥφαντEδη. * Στην ιστορEα θα TεEνει για το ποντιακF κεφ3λι βαριοποGλα που Cσπαγε τα αντE-

χνEδι του εEχε δυναTισTF, πολG π3θο^, ενX διακρινFταν και στο ψηλF παιχνEδι, αφοG σηTεEωσε πολλ3 απ’ τα γκολ του Tε κεφαλι3...!! >δινε π3ντα Fλα Fσα TποροGσε TCσα στα γDπεδα και Tε αυτFν Cκανε τον κFσTο να τον αγαπDσει! Γι’ αυτF και οι φEλαθλοι ακFTα θυTοGνται τη Tεγ3λη ποδοσφαιρικD αξEα που εEχε ο ΓιXτη^ ΤσαλουχEδη^.

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ3ρτη 16 ΜαρτEου 2011 / ΣελEδα 23

mo

µονότερµα...

Το αποτCλεσTα του πρXτου αγXνα σε επαν3ληψη εEχαTε το απFγευTα του Σαββ3του στο ΑθλητικF ΚCντρο ΚαρπενησEου. ΜυρEκη και =γιο^ ΠροκFπιο^ αναδεEχθηκαν ισFπαλε^ Tε 2-2, Fπω^ δηλαδD και στο Tατ^ που Cγινε στην ΠαλαιοκατοGνα. =ξιο αναφορ3^ εEναι πω^ οι 3 απF τι^ 4 αναTετρDσει^ τη^ 14η^ αγωνιστικD^ Cληξαν ισFπαλε^ και T3λιστα Tε το Eδιο σκορ, 2-2!!

ΣεTιν3ριο διαιτησEα^ διεξ3γεται σDTερα Τετ3ρτη 16 ΜαρτEου και Xρα 7.30TT στο χXρο του ΕργατικοG ΚCντρου. ΚατFπιν πρωτοβουλEα^ του ΛαθGρη ΝικFλαου, και σε συνεννFηση Tε τα TCλη τη^ ΕΠΣ, θα παρευρεθεE στο ΚαρπενDσι ο αξιFλογο^ εκπαιδευτD^ σε θCTατα διαιτησEα^, Κλειτσ3κη^ Αθαν3σιο^ του ΣυνδCσTου ΦθιXτιδα^. ΕκτF^ απF του^ διαιτητC^, στο σεTιν3ριο αυτF TποροGν να παρευρεθοGν επEση^ παρ3γοντε^ των οT3δων, ποδοσφαιριστC^ και Fποιο^ 3λλο^ το επιθυTεE. Στη συνCχεια θα ακολουθDσει Tια δεξEωση στα πλαEσια τη^ φιλοξενEα^, αλλ3 και τη^ σGσφιξη^ των σχCσεων Fλων των πλευρXν.

Τι^ διακοπC^ του Tε την ευκαιρEα των γιορτXν τη^ Αποκρι3^, που εEχε αρχικ3 προγραTTατEσει στο ΚαρπενDσι αναγκ3στηκε να ακυρXσει ο Σ3κη^ ΤσιXλη^. Ο 52χρονο^ τεχνικF^ (Tε καταγωγD απF τα =γραφα ΕυρυτανEα^) που πριν απF λEγε^ εβδοT3δε^ απολGθηκε απF τον π3γκο του ΟλυTπιακοG ΒFλου θCλησε να Tην ασχοληθεE Tε την προπονητικD TCχρι το τCλο^ τη^ περιFδου και Cτσι αποφ3σισε να Cρθει για λEγε^ ηTCρε^ χαλ3ρωση^ και ξεκοGραση^ στο ΚαρπενDσι. BTω^ η πEεση και η αγ3πη που του Cδειξε η διοEκηση και κυρEω^ ο κFσTο^ του =ΡΗ τον «αν3γκασαν» να υπογρ3ψει συTβFλαιο Tε δι3ρκεια^ 1,5 χρFνου Tε του^ ΘεσσαλονικεE^. Στι^ πρXτε^ του δηλXσει^ εEπε TεταξG 3λλων: «Αρχικ3 θCλω να πω πω^ νιXθω πολG Tεγ3λη χαρ3 και τιTD που εETαι προπονητD^ του ΑΡΗ. Χθε^ Dρθα για να συζητDσω Tε τη διοEκηση τη^ οT3δα^ Tε την προοπτικD να την αναλ3βω το καλοκαEρι. Αλλ3 TCσα απF τα επιχειρDTατα του προCδρου, την επιθυTEα του κFσTου και παρ3 την απFφαση Tου να Tην εργαστX κ3που αλλοG TCχρι το τCλο^ τη^ χρονι3^, πDρα την απFφαση να αναλ3βω απF τXρα την οT3δα…».

ΜCχρι και λEγε^ Xρε^ πριν την Cναρξη τη^ αναTCτρηση^ ΜυρEκη-=γιο^ ΠροκFπιο^, 3νθρωποι τη^ ΜυρEκη^, αλλ3 και του ΑθλητικοG ΚCντρου κατCβαλαν προσπ3θειε^ Xστε να αποTακρυνθεE το χιFνι απF το γDπεδο ΡEψεων, Fπου και Cγινε ο αγXνα^.

2^ αστειFτητε^ και TικρFτητε^ χαρακτηρEζουν οι 3νθρωποι του ΑπεραντιακοG τι^ κατηγορEε^ που του^ επιρρEπτουν ποδοσφαιριστC^ και παρ3γοντε^ του ΠυργετοG Λ3ρισα^. ΣυγκεκριTCνα την περασTCνη ΚυριακD 13 ΜαρτEου, 3νθρωποι τη^ οT3δα^ τη^ Λ3ρισα^ σε Cντονο Gφο^ κατηγFρησαν του^ Ευρυτ3νε^ πω^ «Cκατσαν» και Cχασαν απF τον ΟικονFTο Τσαριτσ3νη^ (1-4)!! Κ3τι τCτοιο φυσικ3 δεν ισχGει καθX^ την Eδια στιγTD ο ΑπεραντιακF^ π3λευε για την παραTονD του στην κατηγορEα. Μ3λιστα οι δυο οT3δε^ Cχουν και προηγοGTενα απF το Tατ^ του πρXτου γGρου, Fταν οι παρ3γοντε^ του ΠυργετοG πEστευαν πω^ το %ηTοτικF Στ3διο ΚαρπενησEου δεν εEχε κανονικC^ διαστ3σει^, ενX το δικF του^ γDπεδο Dταν σε κ3κιστη κατ3σταση και θυTEζει περισσFτερο χωρ3φι παρ3 αγωνιστικF χXρο οT3δα^ που διεκδικεE την 3νοδο στην (επαγγελTατικD) football league 2!! ΧρCη 4ου διαιτητD εEχε στον αγXνα ΗρακλD^ ΨαχνXν – ΠΑΟ Ρουφ την ΚυριακD 13 ΜαρτEου, η ΚωνσταντEνα ΜπουTπουρD. Η CTπειρη διαιτητD^ δεν αντιTετXπισε το παραTικρF πρFβληTα στον αγXνα που Cληξε Tε νEκη των γηπεδοGχων Tε 2-0. Τη σGσταση νCα^ διοEκηση^ θα επιδιXξει εντF^ των επFTενων η οT3δα τη^ ΛαTEα^. Αν δεν κ3τι τCτοιο δεν καταστεE δυνατF η οT3δα κινδυνεGει να ξεκινDσει το πρωτ3θληTα τη^ νCα^ σεζFν τη^ Α# κατηγορEα^ ΦθιXτιδα^ Tε -6 βαθTοG^ και 9.000 ευρX πρFστιTο.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ<ρτη 16 ΜαρτEου 2011 / ΣελEδα 24

ΕθνικF ΚCντρο ΤεκTηρEωση^

ιθεση λογισικο για την οργνωση και τον εκσυγχρονισ των σχολικν βιβλιοθηκν Το ΕθνικF ΚCντρο ΤεκTηρEωση^ (ΕΚΤ) ανακοEνωσε Fτι διαθCτει την τρCχουσα Cκδοση του συστDTατο^ αυτοTατισTοG βιβλιοθηκXν ΑΒΕΚΤ 5.6 σε Fλε^ τι^ σχολικC^ βιβλιοθDκε^ που εποπτεGονται απF το υπουργεEο ΠαιδεEα^, Tε στFχο την καλGτερη οργ<νωση και τον εκσυγχρονισTF του^.

Η δωρε<ν δι<θεση του ανταποκριθοGν Tε TεγαλGτερη ΑΒΕΚΤ (ΑυτοTατισTF^ Βιβλιο- ετοιTFτητα και επ<ρκεια στι^ θηκXν ΕΚΤ), που συνοδεGεται απαιτDσει^ του ΝCου ΨηφιααπF εγκατ<σταση, εξ αποστ<- κοG ΣχολεEου. Στο πλαEσιο τη^ πρωτοσεω^ επιTFρφωση των υπευθGνων των βιβλιοθηκXν, κα- βουλEα^ του ΕΚΤ, σε Fλε^ τι^ θX^ και διαδικτυακD υποστD- σχολικC^ βιβλιοθDκε^ παρCριξη στη χρDση του συστDTα- χεται δωρε<ν: - η εγκατ<στατο^, θα υποστηριχθεE πλDρω^ ση τη^ Cκδοση^ ΑΒΕΚΤ 5.6 απF τι^ υποδοTC^ και την τε- (ΒασικD Cκδοση και Στατιστικ<), χνογνωσEα που ανCπτυξε το - η εκπαEδευση ενF^ ατFTου, ΕΚΤ τα τελευταEα χρFνια και υπευθGνου τη^ βιβλιοθDκη^, απF το εξειδικευTCνο ανθρX- TCσω τη^ /ιαδικτυακD^ ΕφαρTογD^ Εξ Αποστ<σεω^ Επιπινο δυναTικF του. Η Cκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6, που TFρφωση^ "ABEKT e-learning" ενσωTατXνει πρFσθετε^ λει- και - η υποστDριξη στη χρDση τουργEε^ για την ολοκληρω- και λειτουργEα του συστDTαTCνη διαχεEριση συλλογXν και το^, TCσω τη^ διαδικτυακD^ υπηρεσιXν βιβλιοθηκXν, ανα- υπηρεσEα^ του "ΚCντρου ΥποTCνεται να συTβ<λει στην απο- στDριξη^ ΧρηστXν ΑΒΕΚΤ". Οι σχολικC^ βιβλιοθDκε^ τελεσTατικFτερη οργ<νωση και στην αναβ<θTιση των υπη- καλοGνται να εκδηλXσουν το ρεσιXν των σχολικXν βιβλιο- ενδιαφCρον του^, συTπληρXθηκXν, καλGπτοντα^ αν<γκε^ νοντα^ τη σχετικD φFρTα στην τη^ εκπαιδευτικD^ και Tαθητι- ιστοσελEδα http://www. abekt. κD^ κοινFτητα^. Παρ<λληλα, gr/provision/schlib, Fπου αναθα βοηθDσει τι^ βιβλιοθDκε^ να φCρονται η διαδικασEα, καθX^ Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 31 εκεβρ ου 2008 / Σελ δα 12

και οι προϋποθCσει^ δι<θεση^. Το σGστηTα ΑΒΕΚΤ (http: //www. abekt.gr) αναπτGσσεται απF το ΕΚΤ απF το 1986, λαTβ<νοντα^ υπFψη τα χαρακτηριστικ< των ελληνικXν βιβλιοθηκXν, τι^ τεχνολογικC^ εξελEξει^ και τα διεθνX^ καθιερωTCνα πρFτυπα. Το ΑΒΕΚΤ αποτελεE το πλCον διαδεδοTCνο λογισTικF βιβλιοθηκXν στην Ελλ<δα, καθX^ Cχει Dδη διατεθεE και εγκατασταθεE σε περισσFτερε^ απF 2.300 βιβλιοθDκε^. Το ΕΚΤ αναπτGσσει Dδη Tια νCα Cκδοση του ΑΒΕΚΤ, το οποEο προβλCπεται να διατεθεE το 2012 ω^ ΑνοικτF ΛογισTικF Tε νCε^ πρωτοποριακC^ δυνατFτητε^ και εργαλεEα. Η αν<πτυξD του ενσωTατXνει τι^ πλCον σGγχρονε^ τεχνολογEε^ αν<πτυξη^ λογισTικοG, ενX επιπρFσθετα θα διατεθεE απF το ΕΚΤ και Tε τη TορφD "λογι-

σTικF ω^ υπηρεσEα" (Software as a Service) προ^ δηTFσιου^ φορεE^, χωρE^ να απαιτοGνται ιδιαEτερε^ δαπ<νε^ για εξοπλισTF, τεχνογνωσEα και υποστDριξη. Το σGστηTα ΑΒΕΚΤ διαχειρEζεται πολυγλωσσικ< βιβλιογραφικ< δεδοTCνα Fλων των τGπων (TονογραφEε^, περιοδικ<, εφηTερEδε^, εικFνε^, video, TουσικD κ.<.), ενX η διεπαφD χρDστη (user interface) και η ενσωTατωTCνη "ΒοDθεια" διατEθενται στην ελληνικD και αγγλικD γλXσσα. Το σGστηTα λειτουργεE εEτε αυτFνοTα, σε Cναν υπολογιστD, εEτε σε δEκτυο, βασιζFTενο στο λειτουργικF σGστηTα Windows. ΣυνοδεGεται απF πλDρη σειρ< εγχειριδEων και εEναι σχεδιασTCνο, Xστε να TπορεE να χρησιTοποιηθεE απF <τοTα Tε βασικC^ γνXσει^ βιβλιοθηκονοTEα^ και χρDση^ υπολογιστXν.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ;Ν

Εφαρογ νων ορ ων ακαθριστων εσ δων ΑπF λογιστD-φοροτεχνικF θα υπογρ<φονται υποχρεωτικ< οι δηλXσει^ φορολογEα^ εισοδDTατο^ των επιχειρDσεων Tε ακαθ<ριστα Cσοδα π<νω απF 100 χιλι<δε^ ευρX και των ελεGθερων επαγγελTατιXν Tε ακαθ<ριστα Cσοδα π<νω απF 50 χιλι<δε^ ευρX, Cναντι 300 χιλι<δων ευρX και 150 χιλι<δε^ ευρX αντEστοιχα, που Eσχυσαν Tε το προηγοGTενο καθεστX^. ΑυτF διευκρινEζεται σε απFφαση του υφυπουργοG ΟικονοTικXν κ. /ηTDτρη Κουσελ<, στην οποEα σηTειXνεται Fτι η εφαρTογD των νCων ορEων ακαθ<ριστων εσFδων ισχGει για τα Cσοδα που πραγTατοποιοGνται απF τη διαχειριστικD περEοδο 2010 και Tετ<.

ΕΚ/ΗΛ;ΣΕΙΣ

Αποκριτικο γλντι για την “ηρα τη γυνα κα”

ΕνFψει τη^ παγκFσTια^ ηTCρα^ τη^ γυναEκα^ στι^ 8 ΜαρτEου, οι γυναEκε^ τη^ ΒαλαXρα^ και των γειτονικXν χωριXν πραγTατοποEησαν αποκρι<τικο χορF στην αEθουσα του ΑγροτικοG ΙατρεEου. Στην εκδDλωση, η οποEα Cγινε το Σ<ββατο 5 ΜαρτEου, συTTετεEχαν γυναEκε^ Fλων των ηλικιXν, οι οποEε^ αφοG γλCντησαν TCχρι πρωEα^, υποσχCθηκαν Fτι κ<θε χρFνο θα τιTοGν την ηTCρα τη^ γυναEκα^ Tε αν<λογη εκδDλωση.

Τα Ευρυτανικ Να online Η ανεξρτητη εβδοαδια α εφηερ δα τη" Ευρυταν α"


Ανακοινώσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ )ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ9ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥγειονοVικF ΠεριφEρεια ΘεσσαλGα` & Στερε:` Ελλ:δα` Λ:ρισα 10/03/2011 Αρ. Πρωτ. 4574

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ )ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 138/2011 Η 5η Υ.ΠΕ. ΘεσσαλGα` & Στερε:` Ελλ:δα`, Eχοντα` υπHψη την ισχIουσα νοVοθεσGα και β:σει τη` αριθV. 2731/10-02-2011 ΑπHφαση` του )ιοικητοI τη`, θα διενεργFσει ΕνιαGο )ηVHσιο ΑνοικτH ΕπαναληπτικH )ιαγωνισVH προVFθεια` «ΟξυγHνου - ΑερGων )ιαφHρων», προϋπολογιζHVενη` δαπ:νη` 2.019.784,00 ευρZ Vε τον Φ.Π.Α. και Vε κριτFριο κατακIρωση` τη χαVηλHτερη τιVF για την κ:λυψη αναγκZν των ΝοσοκοVεGων ΘεσσαλGα` & Στερε:` Ελλ:δα`. Ο διαγωνισVH` θα διενεργηθεG στι` 10-05-2011 ηVEρα ΤρGτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ )ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ )ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενFσι 15-3-2011 Αριθ. πρωτ. 3878 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ )ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘ9ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕ9ΦΟΡΕΙΟΥ Ο )FVο` ΚαρπενησGου προκηρIσσει πρHχειρο διαγωνισVH σIVφωνα Vε τι` διατ:ξει` του ΚZδικα )FVων και ΚοινοτFτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ)ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ )ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ )ΙΕΥ ΘΥΝΣΗ )ΑΣ9Ν ΕΥ ΡΥΤΑΝΙΑΣ )ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενFσι 1 6-11-2010 ΑριθV. Πρωτ. 5453 ΑΝΑΚΟΙΝ9ΣΗ ΑνακοινZνεται Hτι σIVφωνα Vε τι` ισχIουσε` διατ:ξει` του :ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδHθηκε (Vετ: απH αGτηση του ΨιλHπουλου ΣπυρGδωνα κατοGκου ΑVαρουσGου, οδH` ΚωνσταντινουπHλεω` 21-23, Ν. ΑττικF`) ταυτ:ριθVη Πρ:ξη χαρακτηρισVοI τη` υπηρεσGα` Vα` για Eκταση συνολικοI εVβαδοI 5.048,27 τ.V. στη θEση «Πολλ: ΑλZνια» περιφEρεια` )ηVοτικοI )ιαVερGσVατο` Κορυσχ:δων του )FVου ΚαρπενησGου ΝοVοI ΕυρυτανGα`. Με την πρ:ξη αυτF, η Eκταση χαρακτηρGζεται ω` εξF`: Το ΤVFVα 1 εVβαδοI 1.317,39 τ.V. υπ:γεται στι` εξαιρEσει` του νHVου 998/79 κατ: τα ει` την παρ:γραφο 6 περGπτωση α' του :ρθρου 3 οριζHVενα, αφοI φEρει Gχνη παλι:` καλλιEργεια` και δεν εGναι κηρυγVEνο αναδασωτEο, οIτε επιβ:λλεται να κηρυχθεG αναδασωτEο και συνεπZ` δεν χαρακτηρGζεται ω` ):σο` F )ασικ: Eκταση. Τo ΤVFVα 2α εVβαδοI 2.230,68 τ.V. χαρακτηρGζεται ω` )ασικοI ΧαρακτFρα ανFκει ω` προ` την VορφF στο :ρθρο 3 παρ:γραφο` 1 του Ν. 998/79 Hπω` η παρ. 1 του :ρθρου 3 αντικαταστ:θηκε απH την παρ:γραφο 1 του :ρθρου 1 του Ν. 3208/2003 και ω` προ` την κατηγορGα ανFκει στο :ρθρο 4 παρ:γραφο` 1 περGπτωση ε' του Ν. 998/79. Το ΤVFVα 2β εVβαδοI 1.210,00 τ.V. υπ:γεται στι` εξαιρEσει` του νHVου 998/79 κατ: τα ει` την παρ:γραφο 6 περGπτωση α' του :ρθρου 3 οριζHVενα, αφοI φEρει Gχνη παλι:` καλλιEργεια` και δεν εGναι κηρυγVEνο αναδασωτEο, οIτε επιβ:λλεται να κη-

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ:ρτη 16 ΜαρτGου 2011 / ΣελGδα 25

και Zρα 10.00 π.V. στα γραφεGα ΠροVηθειZν, τη` 5η` Υ.ΠΕ ΘεσσαλGα` & Στερε:` Ελλ:δα` ΠεριοχF ΜεζοIρλο Τ.Κ. 41110, Τ.Θ. 2101 - Λ:ρισα, απH την αρVHδια επιτροπF. Οι προσφορE` θα γGνονται δεκτE` VEχρι την προηγοIVενη εργ:σιVη ηVEρα τη` ηVEρα` διενEργεια` του διαγωνισVοI, Fτοι 09-05-2011 ηVEρα )ευτEρα και Zρα 14.00 V.V. Οι ενδιαφερHVενοι θα παραλαVβ:νουν τη )ιακFρυξη ηλεκτρονικ: απH την ιστοσελGδα τη` 5η` Υ.Π.Ε. ΘεσσαλGα` & Στερε:` Ελλ:δα` στη διεIθυνση (www.dypethessaly.gr). Dσοι απH του` ενδιαφερHVενου` αδυνατοIν να παραλ:βουν την παροIσα )ιακFρυξη ηλεκτρονικ:, VποροIν να παραλαVβ:νουν τα τεIχη τη` )ιακFρυξη` σε Eντυπη VορφF απH τα γραφεGα τη` 5η` ΥγειονοVικF` ΠεριφEρεια` ΘεσσαλGα` & Στερε:` Ελλ:δα` οδH` ΠεριοχF

ΜεζοIρλο, Τ.Κ. 41110 ,Τ.Θ. 2101 -Λ:ρισα, καθηVεριν: οπH 08:0014:00, Eναντι απHδειξη` Vε την καταβολF ποσοI 30 ευρZ (κ:λυψη εξHδων εκτIπωση`). Η περGληψη τη` παροIσα` διακFρυξη` εστ:λη στι` 15-032011 στην ΕφηVερGδα τη` ΕυρωπαϊκF` ΚοινHτητα` στον ΕλληνικH ΤIπο για δηVοσGευση στι` 17-03-2011 και στην ΕφηVερGδα τη` ΚυβερνFσεω` για δηVοσGευση στι` 18-03-2011. Οι ενδιαφερHVενοι για περισσHτερε` πληροφορGε` VποροIν να απευθIνονται στο ΓραφεGο ΠροVηθειZν τη` 5η` Υ.ΠΕ ΘεσσαλGα` & Στερε:` Ελλ:δα` και στα τηλEφωνα 2413- 500860, 500846 τι` εργ:σιVε` ηVEρε` και Zρε`.

και του :ρθρου 11 παρ.5 του Π.). 28/1980, Vε σφραγισVEνε` προσφορE` ο οποGο` θα γGνει στι` 28 ΜαρτGου 2011 ηVEρα )ευτEρα και Zρα 11.00 στο )ηVοτικH κατ:στηVα ΚαρπενησGου για τη VGσθωση αστικοI λεωφορεGου για το Eτο` 2011. Η δαπ:νη προϋπολογGζεται στο ποσH των 31.360,00 ευρZ VαζG Vε το ΦΠΑ. Στην περGπτωση που ο διαγωνισVH` αποβεG :γονο` F

ασIVφορο` θα επαναληφθεG στι` 4-4-2011 ηVEρα )ευτEρα και την Gδια Zρα. Η σχετικF διακFρυξη βρGσκεται στα γραφεGα του )FVου ΚαρπενησGου απH Hπου οι ενδιαφερHVενοι VποροIν να την παραλ:βουν κατ: τι` εργ:σιVε` ηVEρε` και Zρε`.

ρυχθεG αναδασωτEο και συνεπZ` δεν χαρακτηρGζεται ω` ):σο` F )ασικF Eκταση. Το ΤVFVα 2γ εVβαδοI 290,20 τ.V. υπ:γεται στι` εξαιρEσει` του νHVου 998/79 κατ: τα ει` την παρ:γραφο 6 περGπτωση α' του :ρθρου 3 οριζHVενα, αφοI φEρει Gχνη παλι:` καλλιEργεια` και δεν εGναι κηρυγVEνο αναδασωτEο, οIτε επιβ:λλεται να κηρυχθεG αναδασωτEο και συνεπZ` δεν χαρακτηρGζεται ω` ):σο` F )ασικF Eκταση. Κατ: τη` πρ:ξη` του )ασ:ρχη επιτρEπονται αντιρρFσει`, εντH` δIο (2) VηνZν απH την τελευταGα δηVοσGευση, ενZπιον τη` Πρωτοβ:θVια` ΕπιτροπF` ΕπGλυση` )ασικZν ΑVφισβητFσεων του ΝοVοI ΕυρυτανGα`. ΑντGτυπο τη` εν λHγω Πρ:ξη`, Vε το τοπογραφικH δι:γραVVα που την συνοδεIει, στ:λθηκε στον )FVο ΚαρπενησGου Ν. ΕυρυτανGα` για αν:ρτηση. ΠερισσHτερε` πληροφορGε` δGνονται στην ΥπηρεσGα Vα` τι` εργ:σιVε` ηVEρε` και Zρε`.

τ:ριθVη Πρ:ξη χαρακτηρισVοI τη` υπηρεσGα` Vα` για Eκταση συνολικοI εVβαδοI 2.005,51 τ.V. στη θEση «ΓωνιE`», του ).). Κορυσχ:δων του )FVου ΚαρπενησGου του ΝοVοI ΕυρυτανGα`. Με την πρ:ξη αυτF, η Eκταση χαρακτηρGζεται ω` εξF`: Το ΤVFVα Ι εVβαδοI 1.739,83 τ.V. υπ:γεται στι` εξαιρEσει` του νHVου 998/79 κατ: τα ει` την παρ:γραφο 6 περGπτωση α' του :ρθρου 3 οριζHVενα, αφοI φEρει Gχνη παλι:` καλλιEργεια` (γεωργικZ` καλλιεργοIVενη Eκταση) και δεν εGναι κηρυγVEνο αναδασωτEο, οIτε επιβ:λλεται να κηρυχθεG αναδασωτEο και συνεπZ` δεν χαρακτηρGζεται ω` ):σο` F )ασικF Cκταση. Το τVFVα ΙΙ εVβαδοI 211,69 τ.V. Eχει χαρακτηρισθεG ω` Vη δασικοI χαρακτFρα κατ: την Eννοια του :ρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, Vε την αρGθV. 154/13-1-2005 Πρ:ξη χαρακτηρισVοI του )ασαρχεGου ΚαρπενησGου. Το τVFVα III εVβαδοI 53,99 τ.V. Eχει χαρακτηρισθεG ω` Vη δασικοI χαρακτFρα κατ: την Eννοια του :ρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, Vε την αρGθV. 4998/15-9-1998 Πρ:ξη χαρακτηρισVοI του )ασαρχεGου ΚαρπενησGου. Κατ: τη` πρ:ξη` του )ασ:ρχη επιτρEπονται αντιρρFσει`, εντH` δIο (2) VηνZν απH την τελευταGα δηVοσGευση, ενZπιον τη` Πρωτοβ:θVια` ΕπιτροπF` ΕπGλυση` )ασικZν ΑVφισβητFσεων του ΝοVοI ΕυρυτανGα`. ΑντGτυπο τη` εν λHγω Πρ:ξη`, Vε το τοπογραφικH δι:γραVVα που την συνοδεIει, στ:λθηκε στον )FVο ΚαρπενησGου Ν. ΕυρυτανGα` για αν:ρτηση. ΠερισσHτερε` πληροφορGε` δGνονται στην ΥπηρεσGα Vα` τι` εργ:σιVε` ηVEρε` και Zρε`.

Ο )ασ:ρχη` Ιω:ννη` Φ:κα` )ασολHγο`

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ)ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ )ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ )ΙΕΥΘΥΝΣΗ )ΑΣ9Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ )ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενFσι 20-1 2-2010 ΑριθV. Πρωτ. 6317 ΑΝΑΚΟΙΝ9ΣΗ ΑνακοινZνεται Hτι σIVφωνα Vε τι` ισχIουσε` διατ:ξει` του :ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδHθηκε (Vετ: απH αGτηση του ΨιλHπουλου ΣπυρGδωνα κατοGκου ΑVαρουσGου ΑττικF` οδH` ΚωνσταντινουπHλεω` 21 - 23) ταυ-

Ο )ιοικητF` τη` 5η` ΥγειονοVικF` ΠεριφEρεια` ΘεσσαλGα` & Στερε:` Ελλ:δα` ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Ο )FVαρχο` ΚαρπενησGου Κων/νο` Π. Μπακογι:ννη`

Ο )ασ:ρχη` Ιω:ννη` Φ:κα` )ασολHγο`

ΕΛΛΗΝΙΚΗ )ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ9ΜΕΝΗ )ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ)ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ )ΙΕΥΘΥΝΣΗ )ΑΣ9Ν & ΑΓΡΟΤΙΚ9Ν ΥΠΟΘΕΣΕ9Ν )ΙΕΥΘΥΝΣΗ )ΑΣ9Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ )ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑ Φουρν:` 14-3-2011 ΑριθV. Πρωτ. 234 ANAKOΙN9ΣΗ ΑνακοινZνεται Hτι σIVφωνα Vε τι` ισχIουσε` διατ:ξει` του :ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδHθηκε (Vετ: απH αGτηση του ΠαπαγεωργGου ΝικHλαου, κατοGκου ΛαVGα`) ταυτ:ριθVη Πρ:ξη χαρακτηρισVοI τη` υπηρεσGα` Vα` για Eκταση συνολικοI εVβαδοI 8.550,24 τ.V. στη θEση «ΣκλFθρα» τη` Τ.Κ. ΧHχλια` τη` )ηVοτικF` ΕνHτητα` ΚτηVενGων του )FVου ΚαρπενησGου του ΝοVοI ΕυρυτανGα`. Με την πρ:ξη αυτF, η παραπ:νω Eκταση χωρGζεται στα ακHλουθα τρGα (3) τVFVατα τα οποGα χαρακτηρGζονται ω` εξF`: α) ΤVFVα 1 εVβαδοI 4.040,67 τ.V. υπ:γεται στι` εξαιρEσει` του νHVου 998/79 κατ: τα ει` την παρ:γραφο 6 περGπτωση α' του :ρθρου 3 οριζHVενα, αφοI φEρει Gχνη παλι:` καλλιEργεια` και δεν εGναι κηρυγVEνο αναδασωτEο, οIτε επιβ:λλεται να κηρυχθεG αναδασωτEο συνεπZ` δεν χαρακτηρGζεται ω` ):σο` F )ασικF Eκταση. β) ΤVFVα 2 εVβαδοI 4.167,49 τ.V. ω` )ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ανFκει ω` προ` τη VορφF στην παρ. 1 του :ρθρου 3 του Ν. 998/79 Hπω` αυτH τροποποιFθηκε απH το :ρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3208/2003 και ω` προ` την κατηγορGα του στην περGπτωση ε' τη` παρ. 1 του :ρθρου 4 του Ν. 998/79. Υ) ΤVFVα 3 εVβαδοI 342,08 τ.V. ω` )ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ανFκει ω` προ` τη VορφF στην παρ. 1 του :ρθρου 3 του Ν. 998/79 Hπω` αυτH τροποποιFθηκε απH το :ρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3208/2003 και ω` προ` την κατηγορGα του στην περGπτωση ε' τη` παρ.1 του :ρθρου 4 του Ν.998/79. Κατ: τη` πρ:ξη` του )ασ:ρχη επιτρEπονται αντιρρFσει`, εντH` δIο (2) VηνZν απH την τελευταGα δηVοσGευση, ενZπιον τη` Πρωτοβ:θVια` ΕπιτροπF` ΕπGλυση` )ασικZν ΑVφισβητFσεων του ΝοVοI ΕυρυτανGα`. ΑντGτυπο τη` εν λHγω Πρ:ξη`, Vε το τοπογραφικH δι:γραVVα που την συνοδεIει, στ:λθηκε στον )FVο ΚαρπενησGου Ν. ΕυρυτανGα` για αν:ρτηση. ΠερισσHτερε` πληροφορGε` δGνονται στην ΥπηρεσGα Vα` τι` εργ:σιVε` ηVEρε` και Zρε`. Ο )ασ:ρχη` Φ:κα` Ιω:ννη` )ασολHγο` ΑΠΟΚΕΝΤΡ9ΜΕΝΗ )ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ)ΑΣ )ΙΕΥΘΥΝΣΗ )ΑΣ9Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ )ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενFσι 28- 2-2011 ΑριθV. Πρωτ. 753 ΑΝΑΚΟΙΝ9ΣΗ ΑνακοινZνεται Hτι σIVφωνα Vε τι` ισχIουσε` διατ:ξει` του :ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδHθηκε (Vετ: απH αGτηση τη` ΤοπικF` ΚοινHτητα` Μεγ:λου ΧωριοI, )ηVοτικF` ΕνHτητα` ΠοταVι:`, )FVου ΚαρπενησGου, δια του εκπροσZπου τη` ΒονHρτα )ηVητρGου του ΦωτGου, πρHεδρο τη` Τ.Κ. Μεγ:λου ΧωριοI, κατοGκου ΚαρπενησGου οδH` Ζαχ. ΠαπαντωνGου 6) ταυτ:ριθVη Πρ:ξη χαρακτηρισVοI τη` υπηρεσGα` Vα` για Eκταση εVβαδοI 10.827,77 τ.V. στη θEση «ΧHρταση» του οικισVοI ΓαIρου τη` Τ.Κ. Μεγ:λου ΧωριοI τη` )ηVοτικF` ΕνHτητα` ΠοταVι:`, του )FVου ΚαρπενησGου του ΝοVοI ΕυρυτανGα`. Με την πρ:ξη αυτF, η συγκεκριVEνη Eκταση εVβαδοI 10.827,77 τ.V. χαρακτηρGζεται ω` )ασικοI ΧαρακτFρα ανFκει ω` προ` την VορφF στο :ρθρο 3 παρ:γραφο` 1 του Ν. 998/79 Hπω` αυτH τροποποιFθηκε απH το :ρθρο 1 παρ:γραφο` 1 του Ν. 3208/2003 και ω` προ` την κατηγορGα ανFκει στο :ρθρο 4 παρ:γραφο` 1 περGπτωση β' του Ν. 998/79. Κατ: τη` πρ:ξη` του )ασ:ρχη επι-

τρEπονται αντιρρFσει`, εντH` δIο (2) VηνZν απH την τελευταGα δηVοσGευση, ενZπιον τη` Πρωτοβ:θVια` ΕπιτροπF` ΕπGλυση` )ασικZν ΑVφισβητFσεων του ΝοVοI ΕυρυτανGα`. ΑντGτυπο τη` εν λHγω Πρ:ξη`, Vε το τοπογραφικH δι:γραVVα που την συνοδεIει, στ:λθηκε στον )FVο ΚαρπενησGου Ν. ΕυρυτανGα` για αν:ρτηση. ΠερισσHτερε` πληροφορGε` δGνονται στην ΥπηρεσGα Vα` τι` εργ:σιVε` ηVEρε` και Zρε`. Ο )ασ:ρχη` ΣταI ρο` ΚοσV:` )ασολHγο` ΑΠΟΚΕΝΤΡ9ΜΕΝΗ )ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ)ΑΣ )ΙΕΥΘΥΝΣΗ )ΑΣ9Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ )ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενFσι 24-2-2011 ΑριθV . Πρωτ. 720 ΑΝΑΚΟΙΝ9ΣΗ ΑνακοινZνεται Hτι σIVφωνα Vε τι` ισχIουσε` διατ:ξει` του :ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδHθηκε (Vετ: απH αGτηση τη` ΤιλEλη - ΣιακαβEλα ΠαναγιZτα κ:τοικου ΑγρGα ΒHλου) ταυτ:ριθVη Πρ:ξη χαρακτηρισVοI τη` υπηρεσGα` Vα` για Eκταση εVβαδοI 2.166,19 τ.V. στη θEση «ΚεφαλHβρυσο» τη` ).Κ. ΚαρπενησGου του )FVου ΚαρπενησGου, του ΝοVοI ΕυρυτανGα`. Με την πρ:ξη αυτF, η συγκεκριVEνη Eκταση εVβαδοI 2.166,19 τ.V. χαρακτηρGζεται ω` ΜΗ )ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ανFκει ω` προ` την VορφF στην περGπτωση α' τη` παραγ. 6 του :ρθρου 3 του Ν. 998/79. Κατ: τη` πρ:ξη` του )ασ:ρχη επιτρEπονται αντιρρFσει`, εντH` δIο (2) VηνZν απH την τελευταGα δηVοσGευση, ενZπιον τη` Πρωτοβ:θVια` ΕπιτροπF` ΕπGλυση` )ασικZν ΑVφισβητFσεων του ΝοVοI ΕυρυτανGα`. ΑντGτυπο τη` εν λHγω Πρ:ξη`, Vε το τοπογραφικH δι:γραVVα που την συνοδεIει, στ:λθηκε στον )FVο ΚαρπενησGου Ν. ΕυρυτανGα` για αν:ρτηση. ΠερισσHτερε` πληροφορGε` δGνονται στην ΥπηρεσGα Vα` τι` εργ:σιVε` ηVEρε` και Zρε`.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ )ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ9ΜΕΝΗ )ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ)ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ )/ΝΣΗ )ΑΣ9Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ9Ν )ΙΕΥΘΥΝΣΗ )ΑΣ9Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ )ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενFσι 11-3-2011 ΑριθV. Πρωτ. 918 ΑΝΑΚΟΙΝ9ΣΗ ΑνακοινZνουVε Hτι σIVφωνα Vε τι` ισχIουσε` διατ:ξει` του :ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Vετ: απH αGτηση του ΝταβαρGνου ΠαναγιZτη, εκδHθηκε ταυτ:ριθVη Πρ:ξη χαρακτηρισVοI του )ασ:ρχη ΚαρπενησGου σIVφωνα Vε την οποGα η Eκταση συνολικοI εVβαδοI 4.721,13 τ.V., στη θEση "ΑρπακοIλα" περιφEρεια` Τ.Κ. Τοπολι:νων τη` ).Ε. ΑπεραντGων του )FVου Αγρ:φων Ν. ΕυρυτανGα`, χαρακτηρGζεται ω` Vη δασικοI χαρακτFρα και εVπGπτει στι` διατ:ξει` τη` παραγρ. 6 α' του αρθρ. 3 του Ν. 998/79. Κατ: τη` πρ:ξη` του )ασ:ρχη επιτρEπονται αντιρρFσει`, εντH` δIο (2) VηνZν απH την τελευταGα δηVοσGευσF τη`, ενZπιον τη` Α/θVια` Ε.Ε.).Α. Ν. ΕυρυτανGα`. ΑντGτυπο τη` εν λHγω Πρ:ξη` Vε το τοπογραφικH δι:γραVVα που τη συνοδεIει εστ:λη στο )FVο Αγρ:φων ().Ε. ΑπεραντGων), για την αν:ρτησF τη` επG Eνα VFνα στο )ηVοτικH Κατ:στηVα. ΠερισσHτερε` πληροφορGε` δGνονται στην ΥπηρεσGα Vα` τι` εργ:σιVε` ηVEρε` και Zρε` Ο )ασ:ρχη` ΚαρπενησGου ΣταIρο` ΚοσV:` )ασολHγο`

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ)ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ )ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ )ΙΕΥΘΥΝΣΗ )ΑΣ9Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ )ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενFσι 22-12-2010 ΑριθV. Πρωτ. 6374

ΑΝΑΚΟΙΝ9ΣΗ ΑνακοινZνουVε Hτι σIVφωνα Vε τι` ισχIουσε` διατ:ξει` του :ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Vετ: απH αGτηση του ΝταβαρGνου ΠαναγιZτη, εκδHθηκε ταυτ:ριθVη Πρ:ξη χαρακτηρισVοI του )ασ:ρχη ΚαρπενησGου σIVφωνα Vε την οποGα η Eκταση συνολικοI εVβαδοI 4.849,12 τ.V., στη θEση "ΑρπακοIλα" περιφEρεια` Τ.Κ. Τοπολι:νων τη` ).Ε. ΑπεραντGων του )FVου Αγρ:φων Ν. ΕυρυτανGα`, χαρακτηρGζεται ω` Vη δασικοI χαρακτFρα και εVπGπτει στι` διατ:ξει` τη` παραγρ. 6 α' του αρθρ. 3 του Ν. 998/79. Κατ: τη` πρ:ξη` του )ασ:ρχη επιτρEπονται αντιρρFσει`, εντH` δIο (2) VηνZν απH την τελευταGα δηVοσGευσF τη`, ενZπιον τη` Α/θVια` Ε.Ε.).Α. Ν. ΕυρυτανGα`. ΑντGτυπο τη` εν λHγω Πρ:ξη` Vε το τοπογραφικH δι:γραVVα που τη συνοδεIει εστ:λη στο )FVο Αγρ:φων ().Ε. ΑπεραντGων), για την αν:ρτησF τη` επG Eνα VFνα στο )ηVοτικH Κατ:στηVα. ΠερισσHτερε` πληροφορGε` δGνονται στην ΥπηρεσGα Vα` τι` εργ:σιVε` ηVEρε` και Zρε`.

ΑΝΑΚΟΙΝ9ΣΗ ΑνακοινZνεται Hτι σIVφωνα Vε τι` ισχIουσε` διατ:ξει` του :ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδHθηκε (Vετ: απH αGτηση του ΣταVοIλη ΧρFστου κατοGκου ΚαρπενησGου), ταυτ:ριθVη Πρ:ξη χαρακτηρισVοI τη` υπηρεσGα` Vα` για Eκταση συνολικοI εVβαδοI 5.357,49 τ.V. στην θEση «Κ:Vπο`-ΜαροIτσα», του ).). ΠαυλHπουλου του )FVου ΚαρπενησGου του ΝοVοI ΕυρυτανGα`. Με την πρ:ξη αυτF, η Eκταση χαρακτηρGζεται ω` εξF`: Η Eκταση του ΤVFVατο` Ι εVβαδοI 3.521,77 τ.V. υπ:γεται στι` εξαιρEσει` του νHVου 998/79 κατ: τα ει` την παρ:γραφο 6 περGπτωση α' του :ρθρου 3 οριζHVενα, αφοI φEρε Gχνη παλι:` καλλιEργεια` (γεωργικZ` καλλιεργοIVενη Eκταση) και δεν εGναι κηρυγVEνο αναδασωτEο, οIτε επιβ:λλεται να κηρυχθεG αναδασωτEο και συνεπZ` δεν χαρακτηρGζεται ω` ):σο` F )ασικF Cκταση. Η Eκταση του ΤVFVατο` II εVβαδοI 1.835,72 τ.V. χαρακτηρGζεται ω` )ασικοI ΧαρακτFρα ανFκει ω` προ` την VορφF στο :ρθρο 3 παρ:γραφο` 1 του Ν. 998/79 Hπω` η παρ. 1 του :ρθρου 3 αντικαταστ:θηκε απH το :ρθρο 1 του Ν. 3208/2003 και ω` προ` την κατηγορGα ανFκει στο :ρθρο 4 παρ:γραφο` 1 περGπτωση ε' του Ν. 998/79. Κατ: τη` πρ:ξη` του )ασ:ρχη επιτρEπονται αντιρρFσει`, εντH` δIο (2) VηνZν απH την τελευταGα δηVοσGευση, ενZπιον τη` Πρωτοβ:θVια` ΕπιτροπF` ΕπGλυση` )ασικZν ΑVφισβητFσεων του ΝοVοI ΕυρυτανGα`. ΑντGτυπο τη` εν λHγω Πρ:ξη`, Vε το τοπογραφικH δι:γραVVα που την συνοδεIει, στ:λθηκε στον )FVο ΚαρπενησGου Ν. ΕυρυτανGα` για αν:ρτηση. ΠερισσHτερε` πληροφορGε` δGνονται στην ΥπηρεσGα Vα` τι` εργ:σιVε` ηVEρε` και Zρε`.

O )ασ:ρχη` ΚαρπενησGου ΣταI ρο` ΚοσV:` )ασολHγο`

Ο )ασ:ρχη` Ιω:ννη` Φ:κα` )ασολHγο`

Ο )ασ:ρχη` ΣταI ρο` ΚοσV:` )ασολHγο` ΕΛΛΗΝΙΚΗ )ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ9ΜΕΝΗ )ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ)ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ )/ΝΣΗ )ΑΣ9Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ9Ν )ΙΕΥΘΥΝΣΗ )ΑΣ9Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ )ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενFσι 11-3- 2011 ΑριθV . Πρωτ. 917


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ2ρτη 16 ΜαρτAου 2011 / ΣελAδα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

2237080901

ΠΛΕΙΤΑΙ ισBγειο διαP?ρισPα 89 τ.P.. ΤιP@: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ α?ραZ (κτAζει 128 τ.P.). ΤιP@: 35.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ ξDλινο σπAτι 87 τ.P. σε οικBπεδο 1 στρ. ΤιP@: 160.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 73 τ.P. 2ου ορBφου. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ ισBγειο διαPπερ?Z διαP?ρισPα 65 τ.P. ΤιP@: 55.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαPπερ?Z διαP?ρισPα 65 τ.P. 1ου ορBφου. ΤιP@: 65.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ ισBγειο καινοDριο διαP?ρισPα 72 τ.P. Pε αποθ@κη. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDριο διαP?ρισPα 102 τ.P., 2ου ορBφου, Pε αποθ@κη. ΤιP@: 165.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDριο ισBγειο διαP?ρισPα 75 τ.P. ΤιP@: 110.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 103 τ.P. 1ου ορBφου. ΤιP@: 170.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 59 τ.P. στο κ?ντρο. ΤιP@: 65.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 56 τ.P. σε οικBπεδο 435 τ.P. στο Ν?ο ΜικρB ΧωριB. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι2 PονοκατοικAα 90 + 90 τ.P. σε οικBπεδο 375 τ.P. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα σε 1 στρ. οικBπεδο, στο ΚλαυσA. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ π?τρινη ανακαινισP?νη PονοκατοικAα στο ΚλαυσA. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 100 τ.P. σε 1 στρ. οικBπεδο, στη ΜαυροP2τα. ΤιP@: 30.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα στον Ξηρι2. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι2 PονοκατοικAα 80 + 80 τ.P. σε οικBπεδο 250 τ.P. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι2 PονοκατοικAα σε οικBπεδο 1500 τ.P. στο ΒουτDρο. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 5.800 τ.P. στον δρBPο ΠρουσοD. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4.100 τ.P. προZ Καλιθ?α. ΤιP@:

130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 5.500 τ.P. στο ΠαλιB ΜικρB ΧωριB. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4.000 τ.P. Pε σπAτι παλιB, στο ΚεφαλBβρυσο. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 3.800 τ.P. (κτAζει 200 τ.P.) στο ΑθλητικB Κ?ντρο. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4010 τ.P. στο ΚεφαλBβρυσο. ΤιP@: 120.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 13.000 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 19.000 τ.P. στον ΚBνισκο. ΤιP@: 350.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 7.368 τ.P. στη ΜυρAκη. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 8.000 τ.P. π2νω σε δρBPο προZ τον Αγ. ΝικBλαο. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 5.200 τ.P. στη ΜυρAκη. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 600 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. ΤιP@: 60.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 700 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. ΤιP@: 40.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 510 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 400 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 70.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακB οικBπεδο 625 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 90.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαPπερ?Z οικBπεδο 1.180 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 160.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 200 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 60.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 330 τ.P. στο Μεγ. ΧωριB. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 300 τ.P. στον Π2νω Ξηρι2. ΤιP@: 60.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 572 τ.P. στο ΜουζAλο. ΤιP@: 50.000 ευρT.

ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο εντBZ σχεδAου, στη Λαγκαδι2. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 950 τ.P., 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, Pε απ?ραντη θ?α, στο Μεγ. ΧωριB. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 3.500 τ.P. πλησAον δρBPου ΚαρπενησAου-Μεγ. ΧωριοD. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 500 τ.P. Pε παλι2 π?τρινη δAπατη οικAα 50 τ.P. Pε ωραAα θ?α, στουZ Κορυσχ2δεZ. ΤιP@: 130.000 ευρT. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 300 τ.P. Pε παλι2 οικAα για αντιπαροχ@, στουZ Κορυσχ2δεZ. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρBκτηPα 18 στρ. οικοδοP@σιPο, Pε ρεDPα & νερB, στιZ «Λ2κκεZ» Αγ. Τρι2δαZ. ΤιP@: 38.000 ευρT. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 5100 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο στη ΜεσαPπελι2. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 1650 τ.P. οικοδοP@σιPο & εφαπτBPενο στον δρBPο, στη θ?ση «ΠαρασπBρια» στο ΚλαυσA. ΤιP@: 120.000 ευρT. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 2237 τ.P. εκτBZ σχεδAου, στη θ?ση Μ?λεγοZ, στο Μεγ. ΧωριB. ΤιP@: 40.000 ευρT. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικBπεδα συνολικοD εPβαδοD 1935 τ.P., εξ’ ολοκλ@ρου @ τPηPατικ2, 413 τ.P., 652 τ.P., 449 τ.P. & 420 τ.P., στην θ?ση Παλι2Pπελα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 747,35 τ.P., 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, στον κεντρικB δρBPο, στην εAσοδο του οικισPοD "οPνAσταZ. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχBPενα οικBπεδα συνολικοD εPβαδοD 1300 τ.P., εντBZ οικισPοD Μεγ2λου ΧωριοD. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 400 τ.P. στο Ν?ο "ερP2τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 2.130 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, 2σφαλτοZ, φωZ, νερB, τηλ., αποχ?τευση στα Bρια του χωριοD Αγ. Τρι2δα, ψηλ2 στο δ2σοZ. ΤιP@: 45.000 ευρT (συζητ@σιPη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 293,31 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 542,25 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 170,17 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 3121,20 τ.P. στην ν?α Εθνικ@ ΟδB, στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 1000 τ.P. Pε οικοδοP@ 80 τ.P. στον κεντρικB δρBPο, στο ΚαινοDριο ΛοκρAδοZ. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ 1,5 στρ. στο ΚεφαλBβρυσο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 311 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, στο Μεγ. ΧωριB. ΤιP@: 35.000 ευρT. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 306 τ.P. Pε συντελεστ@

δBPησηZ 1,8, στη Λ2σπη. ΤιP@: 40.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4 στρ. περAπου, στη θ?ση Χαντζ?ικα, στον ;γιο ΝικBλαο. Τηλ. 6975855982. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 12 στρ. δAπλα στο ξενοδοχεAο LECADIN, Pε πρBσοψη 50P. & απεριBριστη θ?α. ΤιP@: 100.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 576 τ.P. στον οικισPB Ευρυτ2νων, στη ΛαPAα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο στο ΠαλαιB ΜικρB ΧωριB. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγP?νο οικBπεδο 1.120 τ.P. Pε παλι2 οικAα (υπBγειο 15 τ.P. & ισBγειο 56 τ.P.) στο Στ?νωPα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 850 τ.P., οικοδοP@σιPο, Pε ολο@Pερο @λιο & απ?ραντη θ?α στη "οPνAστα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. ΕυαγγελAα. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο Pε οικAα 110 τ.P. στη ΡοδAτσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 750 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, Pε ρεDPα & νερB, δAπλα στο κεντρικB δρBPο στην ;Pπλιανη. ΤιP@: 25.000 ευρT. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεP2χιο 10 στρ. αPφιθεατρικB, 800 P. απB τη θ2λασσα, στην περιοχ@ ΑσπρονερAου στα ΚαPP?να ΒοDρλα ΦθιTτιδαZ. ΤιP@: 500.000 ευρT. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικBπεδο 1050 τ.P. και κτ@Pα 3630 τ.P. εντBZ οικισPοD, Pε φωZ, νερB και δρBPο. ΤιP@: 130.000 ?καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 750 τ.P. Pε 50P. φ2τσα, στο ΒουτDρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 7 στρ. Pε νερB, ρεDPα, αποχαρακτηρισP?νο, στην Πειραϊκ@ –Πατραϊκ@. ΤιP@: 270.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ@ – Πατραϊκ@ Pε φ2τσα στον περιφερειακB. Κατ2λληλο και για επαγγελPατικ@ στ?γη. ΤιP@: 350.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 360 τ.P. στην οδB Σ2Pου (Ο.Τ. 42) στον Προφ@τη ΗλAα. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 450 τ.P. Pε 2οροφη Pεζον?τα (40 τ.P. και 45 τ.P.), στεγασP?νο γκαρ2ζ, αποθ@κεZ, αAθριο, εντBZ σχεδAου στην Αγ. Τρι2δα. ΤιP@: 95:000 ευρT. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ@Pα 5 στρεP. Pε 2 νεBδPητεZ οικAεZ 80 τ.P. και 120 τ.P. αντAστοιχα. ΜBνο σοβαρ?Z προτ2σειZ. ΤιP@: 275.000 ευρT (PαζA @ χωριστ2). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 359 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο εντBZ σχεδAου πBλεωZ στον οικισPB Ευρυτ2νων στη ΛαPAα. ΤιP@: 35.000 ευρT. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 604 τ.P. εντBZ σχεδAου, 2ρτιο και οικοδοP@σιPο στη "οPνAστα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 420 τ.P. εντBZ σχεδAου, ενταγP?νο στο κτηPατολBγιο, Pε πολD καλ@ θ?α, Pετρητ@. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 650 τ.P. εντBZ σχεδAου, ενταγP?νο στο κτηPατολBγιο, Pε πολD καλ@ θ?α, Pετρητ@, διαPπερ?Z, Pε πρBσοψη σε δυο δρBPουZ.

Οικ πεδα

Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ@Pα 7.368 τ.P. στη θ?ση «Αι Λι2Z», στη ΜυρAκη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 2ρτιο και οικοδοP@σιPο επA τηZ οδοD Ι. ΓαλανοD 5, στη Λαγκαδι2. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ ΕλαιοπερAβολα 50 δ?ντρα, 2 αγροτεP2χια 3.500 τ.P. και 2.500 τ.P. αντAστοιχα στη θ?ση ΛΙΒΑΝΙ ΒAνιανηZ, Pε 2 εισBδουZ και ιδιωτικB δρBPο, περιφραγP?να Pε αυτBPατο πBτισPα, καρυδι?Z και αPυγδαλι?Z. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 2.539 τ.P. εφαπτBPενο στο δρBPο Pε 2Pεση δυνατBτητα για φωZ, νερB και τηλ?φωνο, στον οικισPB Πλ2τανοZ στην Καστανι2 ΕυρυτανAαZ. ΟικοδοP@σιPα 400 τ.P. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 212 τ.P. Pε συντελεστ@ δBPησηZ 08 & συντ. κ2λυψηZ 50% στην περιοχ@ τηZ Πειραϊκ@Z –Πατραϊκ@Z (Πλατανι2). ΤιP@: 45.000 ευρT. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4 στρ. στη θ?ση «"εσπBτη» στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 6 στρ. Pε ρεDPα & νερB, στη θ?ση Σκληθιρι2Z. Τηλ. 6977809007.

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο Pε παλι2 2οροφη οικAα, στο κ?ντρο τηZ πBληZ, στο παλιB Καρπεν@σι κοντ2 στην πι2τσα των ταξA. ΕπAσηZ διατAθεται και για αντιπαροχ@. Τηλ. 6978009798. ΠΛΕΙΤΑI διαP?ρισPα 100 τ.P. σε καινοDρια οικοδοP@ Pε 3 υ/δ, καθιστικB, κουζAνα, 2 Pπ2νια, αποθ@κη, ρετιρ?, γωνιακB, Pε θ?α, π2νω απB το παλιB ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI PονοκατοικAα στη "2φνη, στο κ?ντρο του χωριοD. ΤιP@ ευκαιρAαZ. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ?Z οροφοδιαP?ρισPα 101 τ.P., διαPπερ?Z, στον 3ο Bροφο, Pε σοφAτα ηPιτελ@Z, ξDλινα πατTPατα, τζ2κι, Pεγ2λεZ βερ2ντεZ, τ?ντεZ, αποθ@κη & απεριBριστη θ?α. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ Pεζον?τα 130 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ ηPιτελ?Z σπAτι 50 τ.P. περAπου, στον Αγ. ΓεTργιο Επισκοπ@Z, σε οικBπεδο 243 τ.P. Pε ελι?Z & θ?α τη λAPνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 π?τρινεZ Pεζον?τεZ 100 τ.P. & 120 τ.P. σε οικBπεδο 1.500 τ.P., Pε 2δεια για ξDλινεZ κατοικAεZ, θ?α, εντBZ οικισPοD στο ΒουτDρο. ΤιP@: 275.000 ευρT. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα (κατασκευ@ 2000) Pε σαλονοκουζAνα, 2 υ/δ, τζ2κι, Pπ2νιο, αποθ@κη, αυλ@, κ@ποZ & βερ2ντα Pε καταπληκτικ@ θ?α, στην πλατεAα του χωριοD ΧρDσω. ΤιP@: 85.000 ευρT. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικAα, στο ΚαινοDριο ΛοκρAδοZ. Ο 1οZ BροφοZ 80 τ.P. χρησιPοποιεAται σαν αποθ@κη, ενT ο 2οZ 100 τ.P. εAναι κατοικ@σιPοZ. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 50 τ.P. στο ΒουτDρο. ΤιP@: 110.000 ευρT. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ ηPιτελ?Z σπAτι σε οικBπεδο 1.040 τ.P. στον Αγ. ΓεTργιο ΤυPφρηστοD. ΤιP@ ευκαιρAαZ: 28.000 ευρT. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDρια επιπλωP?νη Pεζον?τα 65 τ.P. Pε 2 υ/δ, Pπ2νιο & wc στουZ Γοριαν2δεZ. ΤιP@: 150.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Pια κατοικAα πλ@ρωZ ανακαινισP?νη στη Ν?α ΒAνιανη & Pια κατοικ@σιPη κατοικAα Pε φωZ & νερB στην Παλι2 ΒAνιανη. ΤιP@ συζητ@σιPη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ PεταχειρισP?νη γκαρσονι?ρα Pε πανοραPικ@ θ?α, ατοPικ@ θ?ρPανση – PπBιλερ, βασικ@ επAπλωση, πλησAον πλατεAαZ ΚαρπενησAου. Τηλ. 2310-912350. CρεZ 1-4 P.P. & 6-8 P.P. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 101 τ.P., υπερυψωP?νο, ισBγειο, διαPπερ?Z, Pε 3 υ/δ, Pπ2νιο, wc, αυτBνοPη θ?ρPανση, τζ2κι, πBρτα ασφαλεAαZ, αποθ@κη, 4 PπαλκBνια, κατασκευ@ ‘ 08, στην οδB Καφαντ2ρη & ΜπουκοβαλαAων. ΤιP@: 165.000 ευρT. Τηλ. 6977648375. ΠΛΕΙΤΑI PονοκατοικAα 60 τ.P. στο ΧαλAκι ΤριχωνAδαZ. Τηλ. 2107645058, 6974129654. ΠΛΕΙΤΑI νεBκτιστη, ανεξ2ρτητη, π?τρινη και φιλανδικ@ Pεζον?τα 107 τ.P. υπερπολυτελοDZ κατασκευ@Z Pε 1 στρ?PPα περAπου οικBπεδο Pε εκπληκτικ@ θ?α στο ΒελοDχι 1200P. απB Καρπεν@σι προZ Καλλιθ?α (Μπι2ρα) στη θ?ση «ΜεσοχTρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑI νεBκτιστη, ανεξ2ρτητη, π?τρινη και φιλανδικ@ Pεζον?τα 130 τ.P. υπερπολυτελοDZ κατασκευ@Z Pε 1550 P. οικBπεδο Pε εκπληκτικ@ θ?α στο ΒελοDχι 1200P. απB Καρπεν@σι προZ Καλλιθ?α (Μπι2ρα) στη θ?ση «ΜεσοχTρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑΙ σπAτι 200 τ.P. σε κτ@Pα 5 στρεP., σε κεντρικB σηPεAο, 2’ απB την πBλη του ΚαρπενησAου. ΕνδεAκνυται και για ταβ?ρναεστιατBριο. ΤιP@: 275.000 ευρT. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι?ρα PεταχειρισP?νη, Pε καλοριφ?ρ PπBιλερ και βασικ@ επAπλωση Pε Pεγ2λη θ?α, στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. Τηλ. 2310-912350. 8-10 πP & 3-5 PP. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 100 τ.P. στο Νεοχωρ2κι Pε PBνωση, κεντρικ@ θ?ρPανση, αντισεισPικTν προδιαγραφTν, Pε οικBπεδο 1800 P., Pε οπωροφBρα και καρποφBρα δ?ντρα και κλAPατα. ΤιP@ 65.000 ευρT. Τηλ: 2236031506 κιν. 6976158041. ΠΛΕΙΤΑI ξDλινη PονοκατοικAα (2αρι) Pε 1 στρ. οικBπεδο. ΤιP@: 60.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI PονοκατοικAα 80 τ.P. Pε 2 υ/δ, σε 2 στρ. οικBπεδο. ΤιP@: 120.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI καλοδιατηρηP?νη PονοκατοικAα 80 τ.P. σε οικBπεδο 250 τ.P., στην Αγ. Παρασκευ@. ΤιP@: 70.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDρια 3οροφη οικAα, πλ@ρωZ επιπλωP?νη, Pε κοινBχρηστο χTρο, 3 αποθ@κεZ & γκαρ2ζ

ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 2αρι 52 τ.P. στο Καρπεν@σι. ΤιPη: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDργιο ηPιυπBγειο 2αρι 56 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιPη: 70.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο ισBγειο 3αρι 72 τ.P. Pε αποθ@κη 13 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI Pεζον?τα στουZ Γοριαν2δεZ. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 2αρι 61 τ.P. Pε αποθ@κη στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 100.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDρια ηPιυπBγεια γκαρσονι?ρα 42 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 45.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 3αρι 75 τ.P. 2ου ορBφου, Pε τζ2κι & αποθ@κη, στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 140.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDρια ηPιυπBγεια γκαρσονι?ρα 45 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 50.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι 81 τ.P. 2ου ορBφου, Pε τζ2κι και αποθ@κη στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 115.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο ισBγειο 3αρι 76 τ.P. Pε αποθ@κη στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 120.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI πολυτελ@Z Pεζον?τα 119 τ.P. Pε θ?α, αποθ@κη 10 τ.P. στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 210.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI Pεζον?τα 100 τ.P. (3αρι) στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 170.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 3αρι 103 τ.P. 2ου ορBφου, Pε αποθ@κη 10 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 175.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI ισBγειο καινοDριαZ PονοκατοικAαZ 60 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοDρια πολυτελ@ διαPερAσPατα(2αρια3αρια), Pε θ?α, τζ2κι & αποθ@κη. ΠΛΕΙΤΑI καινοDρια πολυτελ@Z Pεζον?τα 80 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι διαP?ρισPα πολυτελεAαZ 87 τ.P., Pε τζ2κι, στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 126.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικAα 150 τ.P. σε οικBπεδο 350 τ.P., στο ΝBστιPο. τιP@: 220.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI παλι2 2οροφη οικAα 120 τ.P. στο ΠαλιB ΜικρB ΧωριB. τιP@: 115.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικB (π?τρινη αυτBνοPη PονοκατοικAα) 100 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 180.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικ2 (π?τρινη αυτBνοPη PονοκατοικAα) 65 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 120.000 ευρT. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικAεZ σε ΒAνιανη, ΓρανAτσα, "2φνη, Αγ. Τρι2δα, Βρ2χα. ΠΛΕΙΤΑI 1οZ BροφοZ PονοκατοικAαZ 95 τ.P. στον Π2νω Ξηρι2. ΤιP@: 100.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αποθ@κη σε οικBπεδο 160 τ.P. στον Ξηρι2. Κατ2λληλοZ χTροZ για επαγγελPατικ@ στ?γη. ΤιP@: 35.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI βAλα στο ΚεφαλBβρυσο. ΤιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη οικAα στον Προφ@τη ΗλAα. τιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI παλι2 οικAα στην πλατεAα του ΠαλιοD ΜικροD ΧωριοD. ΠΛΕΙΤΑI π?τρινο σπAτι στη ΓρανAτσα. ΤιP@: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικAα 70 τ.P. σε οικBπεδο 470 τ.P. στο ΜικρB ΧωριB. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI 3οροφη οικAα κοντ2 στο ΚολυPβητ@ριο. πωλεAται και ο κ2θε BροφοZ ξεχωριστ2. ΠΛΕΙΤΑI παλι2 οικAα σε οικBπεδο 240 τ.P. στο

Καρπεν@σι. ΠΛΕΙΤΑI οικAα Pε οικBπεδο 370 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI π?τρινα εξοχικ2 97 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 170.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI λιθBκτιστη οικAα Pε οικBπεδο στον ;γιο ΝικBλαο. ΤιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI οικAα δεκαετAαZ 85 τ.P. Pε τζ2κι & θ?α στην ΧρDσω. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI ψησταρι2 στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΠΛΕΙΤΑI επιχεAρηση στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου (ουζερA-ταβ?ρνα). ΠΛΕΙΤΑI ισBγειο κατ2στηPα 120 τ.P. Pε υπBγειο 120 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΤιP@: 240.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 3.000 τ.P., τα 1750 τ.P. εντBZ οικισPοD, στο ΝBστιPο .ΤιP@: 110.000 ευρT. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικBπεδα 360 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2. ΤιP@: 70.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 4.300 τ.P. κοντ2 στο αθλητικB κ?ντρο. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 1.000 τ.P. στουZ Γοριαν2δεZ. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 4.200 τ.P. στον δρBPο Καρπεν@σιΜεγ2λο ΧωριB. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 6.500 τ.P. στουZ Γοριαν2δεZ. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 4.108 τ.P. στα ΑPπ?λια ΒουτDρου. ΤιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 404 τ.P. στη ΒAνιανη. ΤιP@: 10.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 435 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2, Pε θ?α. ΤιP@: 90.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 2.500 τ.P. στον δρBPο Καρπεν@σιΜεγ. ΧωριB. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο πλησAον Πειραϊκ@Z Πατραϊκ@Z. ΤιP@: 45.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 214 τ.P. πλησAον Πειραϊκ@Z Πατραϊκ@Z. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 300 τ.P. στον Π2νω Ξηρι2. ΤιP@: 65.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 600 τ.P. στουZ ΜDλουZ. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 400 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 400 τ.P. στο Ν?ο "ερP2τι. ΤιP@: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 1.500 τ.P. στη ΜεσοχTρα. ΤιP@: 30.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 20.000 τ.P. στον Ξηρι2. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 12.000 τ.P. στη ΛυκBβρυση. ΤιP@: 100.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 9.000 τ.P. πλησAον ξενοδοχεAου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 5.000 τ.P. στην ΜυρAκη (Αϊ Λι2Z). ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 4.500 τ.P. στην ΜυρAκη. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 10.000 τ.P. Pε πανοραPικ@ θ?α στην Μπι2ρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 5.500 τ.P. στην ΜεσοχTρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 12.000 τ.P. στην διασταDρωση προZ ΝBστιPο. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεP2χια 1500 τ.P., 2.500 τ.P., 3500 τ.P., 5.500 τ.P. στο ΚεφαλBβρυσο.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ Pεζον?τα 110 τ.P Pε πανοραPικ@ θ?α στη ΜυρAκη σε 1000 τ.P. οικBπεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ π?τρινη κατοικAα Pεζον?τα 150 τ.P., 2ριστη κατασκευ@, σε 1200 τ.P οικBπεδο, στο ΝBστιPο, στην πλατεAα του χωριοD. ΠΛΕΙΤΑΙ Pεζον?τα 170 τ.P. σε 900 τ.P. οικBπεδο στο ΚλαυσA. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 2000 τ.P. οικοδοP@σιPο, στουZ Γοριαν2δεZ, κοντ2 στην Αγ. Κυριακ@. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 1100 τ.P. στο ΚλαυσA, Pε 2δεια οικοδοP@Z 140 τ.P. και BλεZ τιZ παροχ?Z. ΤιP@: 80000 ευρT.

κοντ2 στην πλατεAα, λBγω αποχTρησηZ. ΜBνο σοβαρ?Z προτ2σειZ. Τηλ. 2237022452, 6979567076. ΠΛΕΙΤΑI διTροφη ηPιτελ@Z οικAα 94 τ.P. κ2θε BροφοZ και ισBγειο 45 τ.P., ΑPοργοD και Ν2ξου, στον Ξηρι2. Τηλ: 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα σε 2ριστη κατ2σταση Pε 2 δωP2τια & κουζAνα, στην οδB ΚολοκοτρTνη 4. Τηλ. 2237023910. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαP?ρισPα 94 τ.P. 1ου ορBφου, τρAφατσο, Pε αυτBνοPη θ?ρPανση στην οδB Μ. ΜερκοDρη & ΜυκBνου γωνAα. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI 2Bρωφη π?τρινη κατοικAα 182 τ.P., διατηρητ?α, εντBZ οικισPοD σε κεντρικB σηPεAο στο Μεγ. ΧωριB & ισBγεια π?τρινη αποθ@κη 45,92 τ.P. "ικαAωPα υπολ. "BPησηZ σε οικBπεδο 425 τ.P. ΤιP@: 400.00σ0 ευρT. Τηλ. 6944505045. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDρια PονοκατοικAα 70 τ.P. Pε 2 υπνοδωP2τια, σοφAτα, τζ2κι, αυτBνοPη θ?ρPανση σε οικBπεδο 500 τ.P. ΤιP@ 150.000 ευρT. Τηλ. 6974636478. ΠΛΕΙΤΑΙ εξ’ ολοκλ@ρου 3οροφη πολυκατοικAα, εAτε ενοικι2ζονται δDο 32ρια & PAα γκαρσονι?ρα. Τηλ. 2237023906. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικAα 120 τ.P. εντBZ οικοπ?δου στην οδB ΗφαAστου 5, στο Καρπεν@σι. Τηλ. 6978116090. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη π?τρινη PονοκατοικAα 150 τ.P. στο ΝBστιPο. ;ριστη κατασκευ@, Pε 3 Υ/", σε 1200 τ.P. οικBπεδο στο κ?ντρο του χωριοD. ΜεσιτικB γραφεAο "ιαPαντBπουλοZ Κων/νοZ. Τηλ. 6932539755.

ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 350 τ.P. Pε παλι2 π?τρινη κατοικAα 100 τ.P., στουZ Κορυσχ2δεZ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 820 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο, στο κ?ντρο του χωριοD, βλ?πει σε 2 δρBPουZ. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαP?ρισPα 64 τ.P. 1ου ορBφου, στην οδB ΖηνοποDλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 400 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 4100 τ.P. στον επαρχιακB δρBPο ΚαρπενησAου –ΠρουσοD. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικBπεδα -διαPερAσPατα -PονοκατοικAεZ στη ΛαPAα.

ΠΛΕΙΤΑI 2αρι διαP?ρισPα 52 τ.P., 5 ετTν, σε 2ριστη κατ2σταση. ΜεσιτικB γραφεAο Κων/νοZ "ιαPαντBπουλοZ. Τηλ. 6932539755. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 5 ισBγειεZ κατοικAεZ 40 τ.P. ?καστη σε 5 στρεP. κατ2λληλεZ και για ταβ?ρνα, επA του δρBPου. ΤιP@: 360.000 ευρT. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑI διαP?ρισPα 2ου ορBφου, 85 τ.P. Pε αποθ@κη 8,5 τ.P., στην οδB Γ. ΚονδDλη 5-7. Τηλ. 2105027671, 2108047108. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι διαP?ρισPα 60 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου Pε 2 υπνοδωP2τια, ενιαAοZ χTροZ σαλBνι-κουζAνα, τζ2κι, αποθ@κη στο υπBγειο 5 τ.P., π2ρκινγκ σε κλειστB γκαρ2ζ. ΤιP@:108.000 ευρT (συζητ@σιPη). Τηλ. 6977453604. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικAεZ 80 τ.P. και 120 τ.P. αντAστοιχα σε οικBπεδο 5 στρεP., κοντ2 στο ποτ2Pι, Pε θ?α, 3 υπνοδωP2τια, 2 Pπ2νια, επιπλωP?νεZ, εντοιχιζBPενεZ συσκευ?Z, τζακοDζι, BBQ, τζ2κι και πολλ2 δ?ντρα. ΤιP@: 360.000 ευρT (χωριστ2). Τηλ. 6907088196, 6974811404. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικAα, στο ΚαινοDριο ΛοκρAδοZ. Ο 1οZ BροφοZ 80 τ.P. χρησιPοποιεAται σαν αποθ@κη ενT ο 2οZ 100 τ.P. εAναι κατοικ@σιPοZ. ΥπεDθυνοZ κ. Ιω2ννηZ ΒασιλεAου. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑI στο Μεγ2λο ΧωριB διTροφη π?τρινη κατοικAα 182 τ.P. εντBZ οικισPοD Pε ανεξ2ρτητη π?τρινη αποθ@κη 45,92 τ.P. ΣυνολικB εPβαδBν οικοπ?δου 425 τ.P. ΤιP@ 400.000 ευρT. "ικαAωPα υπολειπBPενηZ δBPησηZ. Τηλ. 6944505045.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετXρτη 16 Μαρτhου 2011 / Σελhδα 27

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακXριστο, full extra. Τιwg: 5.800 ευρ{. Τηλ. 6979223694. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, wοντfλο 2002 wε 75000km. Gιαθfτει κλιwατισwi, υδραυλικi τιwiνι, υπολογιστg ταξιδιοk, ηλεκτρικX παρXθυρα εwπρi, συναγερwi. Πρiσφατο wεγXλο servis και καινοkργια λXστιχα. Τιwg 3500 ευρ{. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, wοντfλο ‘98, 110.000 χλw, σε αρhστη κατXσταση, wε ηλ. παρXθυρα & καθρfφτε, A/C, συναγερwi, immobilizer. Gεκτi κXθε fλεγχο. Τιwg: 6.000 ευρ{ wετρητX. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρXσινο, wε 54.000 χλw. Τιwg: 2.900 ευρ{. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, wοντfλο ’93, 188.000 χλw, χρ{wα λευκi. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρh τεκwgριο, 78.000 χλw., wοντfλο 2003, σε Xριστη κατXσταση, φυλXσσεται σε γκαρXζ. Gεκτi κXθε fλεγχο. Τιwg: 14.500 ευρ{. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, wε σχXρε οροφg, προβολεh οwhχλη, συναγερwi, Air Condition, υδραυλικi τιwiνι, ρXδιο CD MP3, σε Xριστη κατXσταση. Τιwg 6.500 ευρ{. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑΙ κλοkβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, wε κεντρικi κλεhδωwα, σκXρε φiρτωση, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιwg: 9.500 ευρ{. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, wοντfλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο DAIHATSU SARAH 4x4, 1300cc, wοντfλο ’91, χρ{wατο wπλε, σε καλg κατXσταση. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, wοντfλο 2000 & χρ{wατο wπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 wοντfλο ’93, βενζινοκhνητο, καταλυτικi wε καινοkρια λXστιχα και αwορτισfρ. Αλλαγg και wε wικροwεσαhο ΙΧ επιβατικi wοντfλο 2001 και νεiτερο. Τιwg: 4.000 ευρ{, συζητgσιwη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε Xριστη κατXσταση wε δερwXτινα καθhσwατα, κοτσαδiρο, ηλιοροφg. Τιwg: 14.000 ευρ{. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, wοντfλο ’99. aδεια για αγροτικi- επαγγελwατικi. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 wXρκၠMAZDA TRIBUTE 2000cc, wοντfλο 2003, χρ{wατο wπλε, ατρακXριστο, wε ζαντολXστιχα, ηλιοροφg, δερwXτινα καθhσwατα, pull bar, σχXρα σκι, mp3 player, ηχοσgστηwα, full extra, wε 100.000 χλw. Gεκτi κXθε fλεγχο. Τιwg ευκαιρhα: 10.500 ευρ{. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο Renault Laguna 1600cc, wοντfλο 2001, χρ{wατο ασηwh πfρλα, 78.000 χλw., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτικi MITSUBISHI L200, 4x4, πολλX extra σε πολk καλg κατXσταση. Τιwg συζητgσιwη. Τηλ. 6974466781. ΠΛΕΙΤΑΙ TOYOTA STARLET 1000cc, wοντfλο ’90. Τιwg: 1.500 ευρ{. Τηλ. 6945701452. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο Nissan Primera 1600cc, wοντfλο ’98, σε Xριστη κατXσταση, προστατευwfνο σε γκαρXζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, wοντfλο ’98, ατρακXριστο. Gεκτi κXθε fλεγχο. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αwεταχεhριστη wηχανg –γουροkνα wXρκၠKawasaki, wοντfλο 2005, σε πολk καλg τιwg. Τηλ. 6932814909. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο PAJERO PANIN 1800cc, wε ζXντε αλουwινhου, χρ{wατο ασηwh, σε Xριστη κατXσταση. Τηλ. 2237024564. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο MITSUBISHI CARISMA 1600cc, wοντfλο 2000, 150.000 χιλ., Τηλ. 6947840657 ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο HYUDAI ACCENT 1400cc, wοντfλο 2002, full extra, wε air condition. Τιwg: 3.200 ευρ{. Τηλ. 6978720243. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο wXρκၠSUZUKI SAMURAI, cabrio, 1800cc, wοντfλο 2000, wε 70.000 χλw., σε Xριστη κατXσταση. Τιwg: 5:000 ευρ{. Τηλ. 6972288467. ΠΛΕΙΤΑI wηχανXκι GILLERA 125cc. Τιwg: 1000 ευρ{. Τηλ. 6982402918. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1300cc, wοντfλο 12/E93. Τιwg: 1100 ευρ{. Τηλ. 6982402918. ΠΛΕΙΤΑI wηχανg KTM SMC 660cc, super motard, wοντfλο 2004, σε πολk καλg κατXσταση, αλισογρXναζα καινοkρια, εξXτwιση akrapovic. Τηλ. 6948561131. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο wXρκၠAUDI S3 wοντfλο 2002wε full extra. Τηλ. 6943904400. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο wXρκၠRENAULT CLIO WILLIAMS wοντfλο 1991, χρ{wα κhτρινο, wε roll bar και δυο wοτfρ. Τηλ. 6982924817. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο wXρκၠOPEL CORSA A, wε wοτfρ CALIBRA, 2000 κυβ., wε roll bar και ανXρτηση. Χωρh χαρτιX. Τηλ. 6942768376. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο wXρκၠOPEL CADETT GTE wε καρiτσα και roll bar. Με g χωρh χαρτιX. Τηλ. 6942768376. ΠΛΕΙΤΑΙ wοτοσυκλfτα wXρκၠAPRILIA 650c.c. Τιwg: 1.700 ευρ{ και wε χρηwατοδiτηση. Τηλ. 6972740496. ΠΛΕΙΤΑΙ σασwXν και βοηθητικg για VITARA 1600. Τιwg 250 ευρ{. Τηλ. 6972740496. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο wXρκၠΤΟΥΟΤΑ RAV 4 SOL, 2000cc., 150hp, χρ{wα κυπαρισσh, ατρακXριστο, wε ηλιοροφg, σκαλοπXτια, ζXντε αλουwινhου, DVD PLAYER wε οθiνη 7’’, OLD MAN EMU ανXρτηση. Gεκτi οποιοσδgποτε fλεγχο. Τιwg: 15.000 ευρ{. Τηλ. 6948115359. ΠΛΕΙΤΑI φορτηγXκι πετρελαhου 2400 κυβικX, wοντfλο 96. Τηλ. 6977755814. ΠΛΕΙΤΑI wηχανg CBR 400cc ccero RR ατρακXριστη, σε πολk καλg κατXσταση, wε συναγερwi, επιπλfον σkστηwα ψkξη και καινοkρια wπαταρhα. Πληρωwfνα τfλη κυκλοφορhၠ2009. Τιwg συζητgσιwη. Τηλ. 6973061243.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 105 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση, wπiιλερ, wiνωση, χωρh κοινiχρηστα, wε απεριiριστη θfα, στην οδi Ιατρhδου. Τηλ. 2231021371. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορiφου, στην οδi Gωδ{νη 6, στη Λαwhα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαwfρισwα wε αυτiνοwη θfρwανση & τζXκι, σε Xριστη κατXσταση, στην οδi ΠXτwου. Κ. Κικg. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi ΠXτwου. Κ. Κικg. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση, στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 2237023697, 6976148209. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδi Κυθgρων & Ζακkνθου, στον ΚXτω ΞηριX. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα στην οδi Αγ. ΝικολXου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 120 τ.w., 4ου ορiφου, wε 3 υ/δ, στην οδi Κατσαντ{νη 2. ΚατXλληλο και για γραφεhα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, δhπλα στο 3ο Gηw. Σχολεhο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ (προσεχ{) οροφοδιαwfρισwα, κατXλληλο και για επαγγελwατικg χρgση, στην οδi Γ. Παπανδρfου 7, fναντι Συνεδριακοk Κfντρου. Τηλ. 6970463550. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλgρω επιπλωwfνη wεζονfτα 45 τ.w. πλησhον 1ου Gηw. Σχολεhου. Τηλ. 6974710271. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wεγXλο ισiγειο 3αρι wε αυτiνοwη θfρwανση, επh τη Ν. ΣτρXτου & Στ. Γρανhτσα 7, κοντX στο 2ο Gηw. Σχολεhο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.w. 2ου ορiφου, χωρh κοινiχρηστα, wε αυτiνοwη θfρwανση, τζXκι & βερXντε γkρω-γkρω, κοντX στου Αγ. ΕυρυτXνε. Τιwg: 300 ευρ{. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα στην ΠXτρα, δhπλα στο ΤΕΙ. Προτιwοkνται ΕυρυτXνε φοιτητf. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροkwπα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδi Ν. ΣτρXτου 80. Τηλ. 2237022965, 6975863127. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρkχωρο, 3ου ορiφου, στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαwfρισwα 100 τ.w., 4ου ορiφου, ανακαινισwfνο, wε τερXστια πfργκολα, στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 75 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Ν. ΣτρXτου 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοkρια πολυκατοικhα, στη ΛαγκαδιX. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝGΡWΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισwfνο οροφοδιαwfρισwα wε wεγXλε βερXντε, θfα & αυτiνοwη θfρwανση, fναντι DIA. Τιwg: 300 ευρ{. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝGΡWΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε Xριστη κατXσταση, wε αυτiνοwη θfρwανση & τζXκι, στον ΠXνω ΞηριX. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγiρη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο διαwfρισwα 42 τ.w. στην οδi Αφροδhτη. Τηλ. 6976899180. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο 2αρι πλησhον Νοσοκοwεhου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 70 τ.w. wε 2 υ/δ, επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, σε ισiγειο 2οροφη οικοδοwg, ανεξXρτητο, διαwπερf, wε απεριiριστη θfα. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkρια γκαρσονιfρα 35 τ.w., 1ου ορiφου, wε αυτiνοwη θfρwανση, κοντX στο 2ο Gηw. Σχολεhο. Τηλ. 2237021253. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλgρω επιπλωwfνο 3αρι, ανεξXρτητο, wε αυτονοwhα, στην οδi Νικ. ΣτρXτου, κοντX στο 2ο Gηw. Σχολεhο. 2 υ/δ, 2 wονX κρεβXτια wε κοwοδhνα, fνα διπλi, κουζhνα, σαλονοτραπεζαρhα, τζXκι, wεγXλη αυλg, ηλ. συσκευf, χαλιX, κουβfρτε, παπλ{wατα. Τιwg λογικg. Ιδανικi και για φοιτητf. Τηλ. 6955199867, 6981776955. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαwfρισwα στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο στην οδi Ζηνοποkλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι wε τζXκι & αυτiνοwη θfρwανση κοντi στο σοkπερ wXρκετ DIA. Τηλ. 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο studio σε καινοkρια πολυκατοικhα wε αυτiνοwη θfρwανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.w., 2ου ορiφου, πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοkριο, ρετιρf, διαwπερf, wε αυτiνοwη θfρwανση, δhπλα στο Γηροκοwεhο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πολυτελg νεiδwητη wονοκατοικhα 101 τ.w. προσiψεω wε 2 wπXνια, αυτiνοwη θfρwανση, τζXκι, πXρκινγκ. Τιwg: 450 ευρ{. Τηλ. 6970083350. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wονοκατοικhα (για σεζiν g wiνιwα) 80 τ.w. πλgρω επιπλωwfνη, wε αυτiνοwη θfρwανση, τζXκι, γκαρXζ & κgπο στον Πρ. Ηλhα. Τιwg: 500 ευρ{. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορiφου wε αυτiνοwη θfρwανση κοντX στο 2ο Gηw. Σχολεhο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα wε θfα την πλατεhα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wεγXλη επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 42 τ.w. σε καινοkρια πολυκατοικhα, κXτω απi το Νοσοκοwεhο. Τιwg: 220 ευρ{. Τηλ.

2231026326, 6970154430, 6982638721. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορiφου, γωνιακi, ηwιεπιπλωwfνο, πXνω απi την ΤρXπεζα Πειραι{. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο 2αρι 56 τ.w. Τηλ. 2237024994, 6977532793. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση στον ΞηριX. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιfρα 32 τ.w. ρετιρf, wε wεγXλη βερXντα & θfα, πλησhον wετρi Πανiρwου, στου Αwπελiκηπου. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkρια επιπλωwfνη γκαρσονιfρα κοντX στον Βερiπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση, δhπλα στο 2ο Gηw. Σχολεhο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρf 55 τ.w στην οδi Σακαλg 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 30 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Ρ. Φεραhου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα 30 τ.w. στην οδi Παπακυριαζg 4, στη Λαwhα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαwπερf wε αυτiνοwη θfρwανση & ελXχιστα κοινiχρηστα, στην aνω Κυψfλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wεγXλη γκαρσονιfρα 4 ου ορiφου σε οικογενειακg πολυκατοικhα στην Κυψfλη. Ο ιδιοκτgτη εhναι Καρπενησι{τη και θα προτιwηθοkν ΕυρυτXνε. Τηλ. 6972455896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.w., 2ου ορiφου, πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 30 τ.w. wε ανεξXρτητη εhσοδο, βερXντα, αυτiνοwη θfρwανση & θfα, στον ΚXτω ΞηριX. Τιwg: 170 ευρ{. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι wε αυτiνοwη θfρwανση & τζXκι, στον ΞηριX. Τηλ. 6977952633. 2102824245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 100 τ.w. wε 2 υ/δ στην οδi Μεγ. ΑλεξXνδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοkριο, κεντρικi, επιπλωwfνο, wε τζXκι & αυτiνοwη θfρwανση. ΕνοικιXζεται & για σεζiν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο επιπλωwfνο 2αρι 55 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση & τζXκι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.w. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 40 τ.w. 2ου ορiφου, σε καινοkρια πολυκατοικhα, wε 2 βερXντε, αυτiνοwη θfρwανση, ευρkχωρη αποθgκη στο υπiγειο, υπαhθριο πXρκινγκ & θfα, στην οδi Μεγ. ΑλεξXνδρου & Αντιγiνη, 300w. πXνω απi την πλατεhα. Τιwg: 230 ευρ{. Τηλ. 2421057486, 6939797630. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πfτρινη επιπλωwfνη wονοκατοικhα 85 τ.w. wε κgπο, στο Μικρi Χωριi. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wεγXλη, καινοkρια, επιπλωwfνη γκαρσονιfρα, χωρh κοινiχρηστα, στη ΛαγκαδιX. Τιwg: 200 ευρ{. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkριο 4αρι ρετιρf, διαwπερf, wε αυτiνοwη θfρwανση και τζXκι. Τηλ. 2237021061, 6979117800-801. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγεια οικhα 50 τ.w. στο ΜεγXλο Χωριi. κ. aννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα στην οδi Κατσαντ{νη 4. Τιwg προσιτg. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 47 τ.w. σε ισiγειο wονοκατοικhၠπου βλfπει σε αυλg, στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi Αφροδhτη 11, απfναντι απi τη στεγασwfνη λαϊκg αγορX. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοkρια διαwερhσwατα 75 τ.w. fκαστο, wε τζXκι. Το fνα 2ου iροφο, επιπλωwfνο wε ψυγεhο και κουζhνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.w. περhπου πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση στο 1ο Gηw. Σχολεhο, κοντX στο ΤΕΙ, στην οδi ΚαφαντXρη & ΝικολXου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkρια γκαρσονιfρα 30 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση κοντX στο κfντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαwfρισwα 68 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Κολοκοτρ{νη 3. Τηλ. 2104674840, 6977635733, 6937972355. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkριο 2αρι διαwfρισwα wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi ΠXτwου 16 στον ΚXτω ΞηριX. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι wε αυτiνοwη θfρwανση, πλgρω επιπλωwfνο, wε τζXκι και πXρκινγκ σε νεiκτιστη πολυκατοικhα, στην οδi Χρ. ΚατσXwπα 4, στο δρiwο του Γηροκοwεhου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.w. επιπλωwfνο και wη, στο κfντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkργιο πολυτελf studio, πλgρω επιπλωwfνο – εξοπλισwfνο, χωρh κοινiχρηστα, σε κεντρικi σηwεhο τη πiλη. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα 36 τ.w. πλgρω εξοπλισwfνη, πλησhον δικαστηρhων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 40 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση κοντX στην πλατεhα.

Τηλ. 6936569498. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα 50 τ.w. wε τζXκι στον Προφgτη Ηλhα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο 2αρι 53 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση κοντX στη φοιτητικg εστhα, στη Λαwhα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.w. επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη, απfναντι απi το 4ο Gηw. Σχολεhο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δkο 2αρια wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi Ηφαhστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση, χωρh κοινiχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιοkχο wε φροντιστηριακg εwπειρhα & πειθαρχhα ΠΑΡΑ Ι ΕΙ wαθgwατα σε wαθητf Gηwοτικοk & Γυwνασhου θεωρητικg κατεkθυνση. Τιwf προσιτf. Τηλ. 6981657134. ΖΗ Τ εργασhα για κουζhνα, εντi πiλη. Τηλ. 6976088244. Θfλετε να κερδhσετε χρiνο & χρgwα; ΑΝΑΛΑΜΒΑΝ την καταwfτρηση των αποδεhξε{ν σၠγια την Εφορhα. Τηλ. 6974905365. Κυρhα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεkθυνα την φροντhδα ηλικιωwfνων & παιδι{ν. Τηλ. 6973532467. ΖΗΤ εργασhα ω wπfιwπι σhτερ. Μiνο πρωινf {ρε, εκτi ΣαββXτου & Κυριακg. Με εwπειρhα. Τηλ. 6980069760. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθαρhστρια στη Gοwνhστα. Εξαιρετικf αποδοχf, ΙΚΑ, διαwονg, διατροφg, wεταφορX. Τηλ. 2237092201, 6973999751. Η Hygiene Service ΖΗ ΤΑ να προσλXβει πωλητf/τριε. Τηλ. 2441072373, 6947439797. Η εισαγωγικg ESPRESSO ΖΗ ΤΑ αντιπρiσωπο για iλο τον νοwi. Μiνο σοβαρf προτXσει. Τηλ. 6946505646. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργXτη για την AEGEAN POWER (π{ληση ηλεκτρικοk ρεkwατο). Τηλ. 2231027463, 2231045383. Mπf ι wπι σh τερ - κυρhα wε wεγXλη εwπειρhα και παιδαγωγικf γν{σει ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φkλαξη παιδι{ν απογευwατινf και βραδινf {ρε τα Σαββατοκkριακα και τι γιορτf. τηλ. 6973586709. Χειριστg ανυψωτικ{ν wηχανηwXτων wε δhπλωwα ΖΗ ΤΑ ανXλογη εργασhα. Τηλ. 6909235541. ΑποθηκXριο χειριστg κλαρκ wε προϋπηρεσhα ΖΗ ΤΑ ανXλογη εργασhα. Τηλ. 6977691117. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ συνεργXτε για στελfχωση ασφαλιστικοk γραφεhου στο Καρπενgσι. Τηλ. 2237025902. jρε 9.00-2.00. Κυρhα απi Βουλγαρhα wε πεhρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντhδα ηλικιωwfνων, iχι εσωτερικg, φkλαξη παιδι{ν, καθαριiτητα σπιτι{ν g ξενοδοχεhων, σιδfρωwα. Τηλ. 6942404448. Κυρhα απi Βουλγαρhα wε πεhρα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντhδα ηλικιωwfνων, αρρ{στων, κατXκοιτων, επhση, καθαριiτητα σπιτιοk, σιδfρωwα, φkλαξη παιδι{ν κXθε ηλικhα, σαν εσωτερικg. Τηλ. 6992531891, 2105225317. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθηγgτρια αγγλικ{ν για εργασhα σε φροντιστgριο. Τηλ. 2237025985, 6978896122. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ wοδhστρα για wiνιwη εργασhα στο Καρπενgσι. Πρωινf {ρε. Τηλ. 6946943719. Γυναhκα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φkλαξη ηλικιωwfνων. Τηλ. 6993749690. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σερβιτiρο για εστιατiριο – ψησταριX. Τηλ. 6974302989. ΖΗ ΤΕ! ΤΑΙ κυρhα για φροντhδα ηλικιωwfνου. Τηλ. 6948599446. Απiφοιτη ΙΕΚ στελεχ{ν επιχειρgσεων, κXτοχο ECDL, γν{στη αγγλικ{ν, wε προϋπηρεσhα ΖΗ ΤΑ εργασhα πλgρου απασχiληση ω υπXλληλο γραφεhου. Τηλ. 6983153403. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Xτοwο wε γν{σει αγγλικ{ν & Η/Υ να εργαστεh σε τουριστικi γραφεhο. Θα προτιwηθοkν Xτοwα wε εwπειρhα στο τουριστικi αντικεhwενο. Τηλ. 2237080150, 6945396808. ΖΗ Τ εργασhα ω οικιακg βοηθi. Τηλ. 6988331660. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρhα για τη φkλαξη ηλικιωwfνου, στο Μικρi Χωριi Ευρυτανhα. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ εργασhα ω wπfιwπι σhτερ. Τηλ. 6937812252. Κυρhα ΖΗΤΑ εργασhα για τη φροντhδα παιδι{ν g ηλικιωwfνων. Τηλ. 6937812252. Ελληνhδα κυρhα 45 ετ{ν ΖΗ ΤΑ εργασhα. Πρiθυwη και για φkλαξη –συντροφιX ηλικιωwfνων ατiwων ω εξωτερικg. Τηλ. 6982809196. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρhα για φkλαξη ηλικιωwfνου ατiwου στο Μικρi Χωριi Ευρυτανhα. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ εργασhα ω wπεhwπι σhτερ για παιδιX ηλικhၠ2-7 ετ{ν. Τηλ. 6970874850. ΖΗ Τ εργασhα για φροντhδα ηλικιωwfνων ατiwων g ω οικιακg βοηθi. Τηλ. 6979300585. ΖΗΤΕ!ΤΑΙ οικιακg βοηθi για να φροντhζει ηλικιωwfνη κυρhα 3 ηwfρε την εβδοwXδα στην πε ρι ο χg Νf ο Gερ wX τι Μι κροk Χω ριοk. Τη λf φω να επικοινωνhα: 6945644703, 2237041564. Ξενοδοχεhο 5 αστfρων στο Καρπενgσι ΖΗ ΤΑ για την στελfχωση τwgwατο Spa φυσιοθεραπευτf / τριε, κοwwωτf τριε, αισθητικοk, Xτοwα για wανικιοkρ και πεντικιοkρ και Xτοwα για την ρεσεψιiν. Πληροφορhε στο Τηλ. 6938826965. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κα wα ριf ρα για τον πα ρα δο σι α κi ξε ν{ να στα Φι δX κια. Υ πεk θυ νο κ. Φ{ τη Τηλ. 2237023380, 6944427070. ΖΗ Τ εργασhα ω wπfιwπι σhτερ εντi νοwοk Ευρυτανhα.τηλ: 2237022184. ΖΗ Τ ερ γα σh α πα ντi τk που τηλ: 6973984988.

ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΕΙΤΑI ταβfρνα πλgρω εξοπλισwfνη, στον Προυσi. Gηw. Αναγνωστiπουλο. Τηλ. 6936884744, 2237080198. ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για αντιπαροχg οικiπεδο 4000 τ.w., εκτi σχεδhου, επικλινf, αwφιθεατρικi, Xρτιο & οικοδοwgσιwο, wε απfραντη θfα, επh του δρiwου ΜεσαwπελιX – ΚορυσχXδων (Χοkwα) ανXwεσα σε ξεν{νε & πολυτελεh οικhε. Τηλ. 6932708713 ΠΛΕΙΤΑΙ wεζεδοπωλεhο εν λειτουργhα στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ πλgρη εξοπλισwi ταβfρνၠσε Xριστη κατXσταση. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ τριφkλλι & Xχυρο. Τηλ. 6932396375. ΠΛΕΙΤΑΙ κοwwωτgριο wε wεγXλο πελατολiγιο για προσωπικοk λiγου. Τηλ. 6977267285. ΠΛΕΙΤΑΙ σταβλαχυρ{νၠ(καλkβα) στον ΞηριX. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑΙ βοηθητικi χ{ρο wε αποθgκη στον Πρ. Ηλhα. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑI επιχεhρηση ταβfρνα-wπαρ εν λειτουργhα, wε βερXντε & θfα, fναντι Νοσοκοwεhου, λiγω συνταξιοδiτηση. Τηλ. 2237025773, 6972316897. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο επαγγελwατικi χ{ρο 120 τ.w., στον ΚXτω ΞηριX (Περιοχg Θεοτiκου). Τηλ. 6977637347. bwπειρη κοπfλα, wε αγXπη για τα παιδιX, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φkλαξη παιδι{ν. Τηλ. 6978517992. Πτυχιοkχο Παιδαγωγικοk Τwgwατο Gηwοτικg Εκπαhδευση Αθην{ν ΠΑΡΑ Ι ΕΙ wαθgwατα σε παιδιX δηwοτικοk. Τηλ. 6981776955. ΠΛΟΥΝΤΑΙ g ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ξεν{νε στα ΦιδXκια. 12 δωwXτια, καφετfρια, ταβfρνα. Τηλ. 6944427070. 2237023380. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ fνα 2αρι & fνα 4αρι wε αυτiνοwη θfρwανση κοντX στο 2ο Gηw. Σχολεhο. Τηλ. 6982999433. ΠΛΕΙΤΑΙ επιχεhρηση στην οδi Ζηνοποkλου λiγω συνταξιοδiτηση. Τηλ. 2237023430, 6974114548. ΠΛΕΙΤΑΙ ραδιοφωνικi σταθwi wε νiwιwη Xδεια λειτουργhα. Τηλ. 6972936108. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατXστηwα δhπλα στο ΙΚΑ, σε τιwg ευκαιρhα. Τηλ. 6989957988. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοkρια fπιπλα καφετfριၠστη wισg τιwg. Τηλ. 6986163828. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστgwατα 250 τ.w. το καθfνα g 1 κατXστηwα 500 τ.w. στην πρ{ην GΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο ξεν{νၠ«Το ΚXλλιον» στο Κλαυσh, wε ευρkτερη αξιοποhηση τη επιχεhρηση. Τηλ. 6939048106. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο κτgριο 96 τ.w. και kψου 4w. στον Προφgτη Ηλhα (ΞηριX) πXνω απi την καφετfρια «aκρον». ΚατXλληλο για γραφεhα, ιατρεhα & κXθε εwπορικg επιχεhρηση. Ο χ{ρο διατhθεται ενιαhο g για στfγαση 2 καταστηwXτων, wε προοπτικg αποθηκευτικοk χ{ρου (πατXρι) και Xνετο πXρκινγκ. Τηλ. 6972217586, 6978225104. ΠΛΕΙΤΑI επιχεhρηση εν λειτουργhα – πιτσαρhα, wε καλf προοπτικf. Μiνο σοβαρf προτXσει. Τηλ. 6944508784. ΠΑΡΑ Ι ΟΝΤΑΙ ιδιαhτερα wαθgwατα Μαθηwατικ{ν σε wαθητf Γυwνασhου – Λυκεhου και wετεξεταστfου απi απiφοιτο του Πανεπιστηwhου Αθην{ν. Τιwf λογικf. Τηλ. 6981283921. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατXστηwα 60 τ.w. ισiγειο wε αντhστοιχο υπiγειο χ{ρο, 20 τ.w. πατXρι και WC, στην οδi Κ. Αιτωλοk 8. Τηλ. 6977432517. ΠΛΕΙΤΑΙ κατXστηwα 160 τ.w. στην πρ{ην GΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ{ρο 85 τ.w. ισiγειο, 35 τ.w. πατXρι & 75 τ.w. υπiγειο, στην οδi Ευγ. Αιτωλοk 3, fναντι Ι.Μ. ΑγhၠΤριXδα. Κ. ΛXwπρο Πfτρου. Τηλ. 6974031164. ΠΛΕΙΤΑΙ αfρၠ200 τ.w. wε την Xδεια, σε προνοwιοkχο θfση. Τηλ. 6973964774. ΠΛΕΙΤΑΙ επιχεhρηση πλgρω ανακαινισwfνη fναντι ΟΤΕ, στην οδi Ζαχ. Παπαντωνhου 2. Τηλ. 2237022614. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεhο – κατXστηwα 18 τ.w. στην οδi Ζηνοποkλου 48. Τηλ. 2237023935, 6973680577.

Πωλε"ται

Οικiπεδο 200 τ.w. γωνιακi, Xρτιο & οικοδοwgσιwο, επh του κεντρικοk δρiwου, στη Μυρhκη. Τηλ. 6942472252

ΝΕΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 35 τ.w. 1ου ορiφου, στην οδi Αγ. ΝικολXου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατXστηwα 40 τ.w. επh τη Ζηνοποkλου 37 (fναντι GΕΗ). Τηλ. 2237024480. ΠΛΕΙΤΑΙ Fiat Panda 1250cc, wοντfλο 11/05, 50.000 χλw, χρ{wατο λαχανh. Τιwg: 5.000 ευρ{. Τηλ. 2237025612, 6978590696. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοπλισwi πανηγυρι{ν (τραπfζια, καρfκλε, 2 φορτηγX ψυγεhα, ψυγεhακαταψkκτε, 1 φορτηγi wεταφορX). Τηλ. 6972772154.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ<ρτη 16 ΜαρτJου 2011 / ΣελJδα 28

ΑυτοεξHταση XαστοL

Η αυτοεξHταση σαb βοηθ< να γνωρJσετε το στIθοb σαb, να δι\ξετε το φKβο και να αλλ<ξετε στ<ση απHναντι στον καρκJνο. ΕπιXHλεια: ΜαιευτικK τXIXα ΓενικοL ΝοσοκοXεJου ΚαρπενησJου Email: Maieutiko@yahoo.gr ΠρHπει να γJνεται Xια φορ< το XIνα, Xετ< το τHλοb τηb περιKδου στιb γυναJκεb αναπαραγωγικIb ηλικJαb, \στε το στIθοb να Xην εJναι πρησXHνο I ευαJσθητο, εν\ στιb εXXηνοπαυσιακHb γυναJκεb την Jδια XHρα κ<θε XIνα για να το θυX<στε. Αν εJστε 40 χρον\ν και δεν εJχατε λKγο, ωb τ\ρα, να κ<νετε XαστογραφJα, προγραXXατJστε την Xε τον γυναικολKγο σαb. Η XαστογραφJα δεν πον< και η ακτινοβολJα των σLγχρονων XηχανηX<των δεν εJναι επικJνδυνη. ΕJναι η πιο αξιKπιστη εξHταση για Hγκαιρη δι<γνωση, που σηXαJνει τη διατIρηση του στIθουb και τη σωτηρJα τηb ζωIb. ΛJγα λεπτ< κ<θε XIνα XποροLν να σ\σουν τη ζωI σαb.

Παρατ ρησηΕπισκ πηση: ΣταθεJτε Xπροστ< στον καθρHφτη Xε τα χHρια σε στ<ση προσοχIb και κατKπιν σε αν<ταση. (ΕικKνα1) ΠροσHξτε για διαφορHb: ΜHγεθοb και σχIXα (υπ<ρχουν φυσιολογικHb διαφορHb XεταξL των δLο Xαστ\ν), .HρXα (οJδηXα, εντLπωXα, εξKγκωXα, εξHλκωση, φουσκωXHνεb φλHβεb, αλλαγI στο χρ\Xα), ΘηλI (εσολκI, HκζεXα, Hλκοb, Hκκριση).

Ψηλφηση: Gρθια ελHγχετε Hνα-Hνα τουb XαστοLb σαb Xε το αντJθετο χHρι, εν\ το <λλο το β<ζετε πJσω απK το κεφ<λι σαb. Με τα δ<κτυλα ενωXHνα πιHζεται τον XαστK σαb προb τον θ\ρακα σε κυκλικI τροχι<. Μην παραλεJπετε την ψηλ<φηση τηb Xασχ<ληb, ξεκιν\νταb απK το κHντρο τηb κατεβαJνετε προb το XαστK. (ΕικKνα2) Το Jδιο κ<νετε και ξαπλωXHνη. (ΕικKνα3) ΑφοL τελει\σετε την ψηλ<φηση του XαστοL σαb τKτε πι<στε Xε

το δεJκτη και τον αντJχειρα τη θηλI και πιHστε ελαφρ<, για να διαπιστ\σετε αν υπ<ρχει Hκκριση υγροL. 7 Συβουλ για να προφυλαχτε τε απ

τον καρκ νο του αστο Κ<ντε XαστογραφJα! ΡωτIστε τον γιατρK σαb πKσο συχν<. Κ<ντε αυτοεξHταση XαστοL τακτικ<. ΑναφHρετε οποιαδIποτε αλλαγI παρατηρIσετε στον γιατρK σαb! Τρ\τε περισσKτερα λαχανικ< και φροLτα. Οι Jνεb, τα αντιοξειδωτικ< και οι βιταXJνεb που περιHχουν XποροLν να βοηθIσουν! ΓυXναστεJτε! ΓυXναστIριο, χορKb, γιKγκα, Kτι σαb αρHσει! ΠαρακολουθεJτε το β<ροb σαb. Extra κιλ<=Extra ρJσκο. Μην καπνJζετε! ΠροσπαθIστε να το κKψετε. ΠJνετε λιγKτερο αλκοKλ.

ΕικKνα1

ΟδηγJεb για την αντιXετ\πιση τηb Hξαρσηb τηb εποχικIb γρJπηb

ΣLXφωνα Xε το ΕυρωπαϊκK ΚHντρο ΠρKληψηb ΝοσηX<των, κατ< την 3η εβδοX<δα του 2011, 15 ευρωπαϊκHb χ\ρεb αναφHρουν ευρεJα εξ<πλωση τηb γρJπηb. Σε χ\ρεb Kπωb η ΙρλανδJα και το ΗνωXHνο ΒασJλειο, παρατηρIθηκε Hξαρση τηb γρJπηb κατ< το XIνα .εκHXβριο, εν\ τ\ρα καταγρ<φεται XειωXHνη δραστηριKτητα. Τα Hωb τ\ρα δεδοXHνα του ΤXIXατοb ΕπιδηXιολογικIb ΕπιτIρησηb του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., δεJχνουν Kτι στην Ελλ<δα η δραστηριKτητα τηb γρJπηb Hχει αυξηθεJ τιb τελευταJεb εβδοX<δεb. Fωb σIXερα το στHλεχοb γρJπηb που κυρJωb κυκλοφορεJ και εργαστηριακ< αποXον\νεται εJναι το στHλεχοb Α(Η1Ν1) 2009. ΑναXHνεται η συνHχιση τηb δραστηριKτηταb τηb γρJπηb στην χ\ρα για τιb επKXενεb 68 εβδοX<δεb. ;b κLρια προληπτικ< XHτρα για την αντιXετ\πιση τηb Hξαρσηb τηb γρJπηb, συστIνονται τα κατωτHρω: α. Η αυστηρI τIρηση των XHτρων αναπνευστικIb υγιεινIb και υγιεινIb των χερι\ν, β. Ο εXβολιασXKb Hναντι τηb γρJπηb των ευπαθ\ν οX<δων του πληθυσXοL, ο οποJοb θεωρεJται ασφαλIb και αποτελεσXατικKb και συστIνεται για Kλη τη δι<ρκεια του χειX\να. ΣηXει\νεται Kτι στην πλειοψηφJα τουb, οι ασθενεJb Xε γρJπη που νοσηλεLθηκαν Hωb τ\ρα σε Μον<δα ΕντατικIb ΘεραπεJαb, δεν εJχαν εXβολιαστεJ. Οι οX<δεb υψηλοL κινδLνου για σοβαρI νKσο απK γρJπη εJναι:

1. EτοXα ηλικJαb 60 ετ\ν και <νω, 2. ΕργαζKXενοι σε χ\ρουb παροχIb υπηρεσι\ν υγεJαb (ιατρονοσηλευτικK προσωπικK και λοιποJ εργαζKXενοι), 3. Παιδι< και ενIλικεb που παρουσι<ζουν Hναν I περισσKτερουb απK τουb παρακ<τω επιβαρυντικοLb παρ<γοντεb I χρKνια νοσIXατα: •EσθXα I <λλεb χρKνιεb πνευXονοπ<θειεb, •ΚαρδιακI νKσο Xε σοβαρHb αιXοδυναXικHb διαταραχHb, •ΑνοσοκαταστολI (κληρονοXικI I επJκτητη εξαιτJαb νοσIXατοb I θεραπεJαb), •ΜεταXKσχευση οργ<νων, •.ρεπανοκυτταρικI νKσο (και <λλεb αιXοσφαιρινοπ<θειεb), •Σακχαρ\δη διαβIτη I <λλο χρKνιο XεταβολικK νKσηXα, • ΧρKνια νεφροπ<θεια, • ΝευροXυϊκ< νοσIXατα, 4. Fγκυεb γυναJκεb β' και γ' τριXIνου. 5. Παιδι< που παJρνουν ασπιρJνη XακροχρKνια (π.χ. νKσοb Kawasaki, ρευXατοειδI αρθρJτιδα και <λλα) για τον πιθανK α κJνδυνο εXφ<νισηb συνδρKXου Reye Xετ< απK γρJπη. 6. EτοXα που βρJσκονται σε στενI επαφI Xε παιδι< <6 Xην\ν I φροντJζουν <τοXα Xε υποκεJXενο νKσηXα, τα οποJα διατρHχουν αυξηXHνο κJνδυνο επιπλοκ\ν απK τη

γρJπη.7. Οι κλειστοJ πληθυσXοJ (προσωπικK και εσωτερικοJ σπουδαστHb γυXνασJωνλυκεJων, στρατιωτικ\ν και αστυνοXικ\ν σχολ\ν, ειδικ\ν σχολεJων I σχολ\ν, τρKφιXοι και προσωπικK ιδρυX<των κ.<.). γ. Η σωστI χρIση των αντι-ιικ\ν φαρX<κων κατ< τηb γρJπηb, Kταν υπ<ρχουν οι κατ<λληλεb ενδεJξειb κατ< την κρJση των θεραπKντων ιατρ\ν, η οποJα πρHπει να ξεκιν< το ταχLτερο δυνατK, Xε απλI ιατρικI συνταγI και χωρJb να αναXHνεται η εργαστηριακI επιβεβαJωση, ιδιαJτερα στιb ευπαθεJb οX<δεb του πληθυσXοL. ΣLXφωνα Xε το ανωτHρω σχετικK επισηXαJνεται ιδιαιτHρωb Kτι: «Η εργαστηριακI τεκXηρJωση τηb διαγν\σεωb δεν εJναι απαραJτητη σε περιστατικ< Xε Iπιεb εκδηλ\σειb γρJπηb τα οποJα δεν ανIκουν στιb ευπαθεJb οX<δεb του πληθυσXοL. Στιb περιπτ\σειb αυτHb ενθαρρLνεται η συXπτωXατικI αγωγI, η παρακολοLθηση τηb υγεJαb του ασθενοLb και η αναζIτηση ιατρικIb αξιολKγησηb και παρHXβασηb σε περJπτωση επιδεJνωσηb των συXπτωX<των. ΜοριακKb εργαστηριακKb Hλεγχοb πραγXατοποιεJται κατ< την κρJση του θερ<πο-

ντοb ιατροL Xετ< απK Hγγραφη αιτιολKγηση και ιδιαιτHρωb σε ασθενεJb που νοσηλεLονται Xε σοβαρI νKσο και επιπλοκHb καθ\b και ασθενεJb που ανIκουν σε οX<δα υψηλοL κινδLνου για σοβαρI νKσο». ΕπιπροσθHτωb, για την οικονοXικI κ<λυψη τηb εργαστηριακIb δι<γνωσηb τονJζεται Kτι Kσον αφορ< νοσηλευKXενουb και εξωτερικοLb ασθενεJb θα ακολουθεJται η διαδικασJα εκτHλεσηb εργαστηριακ\ν εξετ<σεων σε επεJγοντα περιστατικ<, Kπωb αυτI προβλHπεται. ΥπενθυXJζεται τα ΚHντρα Αναφορ<b ΓρJπηb εJναι τα εξIb: -Για τη ΒKρεια Ελλ<δα, το ΚHντρο Αναφορ<b ΓρJπηb βρJσκεται στο ΑριστοτHλειο ΠανεπιστIXιο ΘεσσαλονJκηb, στο Β' ΕργαστIριο ΜικροβιολογJαb. - Για τη ΝKτια Ελλ<δα στο ΕλληνικK ΙνστιτοLτο ΠαστHρ. Αναφορικ< Xε τη λειτουργJα των σχολεJων, επισηXαJνουXε Kτι αυτI δεν αναστHλλεται λKγω τηb αυξηXHνηb δραστηριKτηταb τηb εποχικIb γρJπηb. ΣυστIνεται η αυστηρI τIρηση των XHτρων ατοXικIb υγιεινIb και κυρJωb το καλK πλLσιXο των χερι\ν.

ΕικKνα 2

ΕικKνα 3


20ετη πε ρα

Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 16 ΜαρτDου 2011 / ΣελDδα 29

- 2237021122

ΚΣΤΑΣ Σ. ΛΙΑΠΗΣ

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜ*ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583 Λ. ΑΛΕΞΑΝ*ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΜΑΤΝ ΛΟΥΣΤΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ LAMINATE ΤΗΛ. 210 6544875 ΚΙΝ. 694 4292099

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ȰȵɆɃɅɃɆȻȾȰ ȵȻɇȻɈȸɆȻȰ ȰȾɈɃɅȿɃȽȾȰ ȵȻɇȻɈȸɆȻȰ ȵȻɇȻɈȸɆȻȰ Ƀɇȵ ɃɆȳȰɁɏɀȵɁȰ ɈȰɂȻȴȻȰ ɇȵ ɃȿɃ ɈɃɁ ȾɃɇɀɃ ɅȰȾȵɈȰ ȴȻȰȾɃɅɏɁ ɃɆȳȰɁɏɇȸ ȵȾȴɆɃɀɏɁ ȾɆȰɈȸɇȵȻɇ ɂȵɁɃȴɃɍȵȻɏɁ & ȴɏɀȰɈȻɏɁ ȺɆȸɇȾȵɉɈȻȾɃɇ ɈɃɉɆȻɇɀɃɇ ȴȻȰȾɃɅȵɇ ȳȻȰ ɇȾȻ ȵȾȴɃɇȸ ȵȻɇȻɈȸɆȻɏɁ ȺȵȰɀȰɈɏɁ

˄ˤ˪ˬ˭ˬ˺˨ˬ˲  ˈ ˈ˞ˮ˭ˢ˪˛˰˦7 7HO) )D[    LQIR#DON\RQLWUDYHOJUZ ZZZDON\RQLWUDYHOJU

ΠΛΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΖΟΤΡΟΦΕΣ ΡΥΙΝΑ 130 ευρ /τνο

“Αγορ8ζουRε καρυδιB\”

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤριφFλλι, Τ ?χυρο ?

Παρδοση στην δρα σα ΣκαρτσιοFνη\ ΓεVργιο\

: 6973015507

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1ο\ ΟΡΟΦΟΣ

Σ τ ο κ α τ8 σ τ η R 8 R α \ θ α β ρ εD τ ε Π ο ι κ ι λ D α κ α λ λ ω π ι σ τ ι κ Vν φ υ τV ν Ο πο ρ ω φ E ρ α δB ν τρ α Ε π οχ ια κ 8 λ ο υλ ο Fδ ια Αρ δε υ τι κ8 σ υ στ C R α τα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

• ΕπενδυτικE\ ΝERο\ • ΜεταποDηση - ΤουρισRE\ • ΕRπEριο -ΥπηρεσDε\ • ΑστικC Αν8πτυξη • ΓυναικεDα ΕπιχειρηRατικEτητα

• ΝεανικC ΕπιχειρηRατικEτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ*ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγDου 5, ΚαρπενCσι


Πολιτισ - Τχνε

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ=ρτη 16 ΜαρτHου 2011 / ΣελHδα 30

Το μαύρο θέατρο της Πράγας στο Badminton

Το VαJρο θFατρο τη` Πρ=γα` παρουσι=ζει δJο παραVJθια σε VHα παρ=σταση, την «ΑλHκη στη ΧZρα των θαυV=των» και «Τα ταξHδια του ΓκιοJλιβερ» στο θFατρο Badminton την ΠαρασκευG 18, Σ=ββατο 19 και ΚυριακG 20 ΜαρτHου 2011. ΑπIδραση απI τη VονIτονη πραγVατικIτητα τη` καθηVερινIτητα`, νοσταλγικG επιστροφG στην παιδικG Vα` ηλικHα, στο VαγικI κIσVο που ονειρευIVαστε πHσω απI τον καθρFφτη, Fνα =νοιγVα στην πIρτα τη` φαντασHα`, το ζωντ=νεVα =ψυχων αντικειVFνων, Fνα ταξHδι σε =γνωστε` ηπεHρου`, πετZντα` π=νω απI τη ΧZρα των ΘαυV=των VαζH Vε του` ηθοποιοJ`. Eλα

αυτ=, VαζH Vε αντικεHVενα που VετακινοJνται VIνα του`, που αιωροJνται Vε ηθοποιοJ` που πετοJν, συρρικνZνονται G και εξαφανHζονται. Η VαγεHα του "VαJρου θε=τρου" ταξιδεJει VFχρι τη σκηνG του θε=τρου "Badminton" στι` 18, 19 και 20 Μαρτιου Vε την «ΑλHκη στη χZρα των θαυV=των» και τα «ΤαξHδια του ΓκιοJλιβερ». ΠρIκειται για Vια ελεJθερη διασκευG των παγκοσVHω` γνωστZν παραVυθιZν του Λ. Κ=ρολ και Τζ. Σουeφτ, Fνα θFαVα VαγικI, Vε VαJρο φω`, χωρH` λIγια, για Iλη την οικογFνεια. Οι παραδοσιακF` θεατρικF` τεχνικF` του "VαJρου θε=τρου", σε συνδυασVI Vε την παρ=λληλη προβολG που γHνεται σε Vεγ=λη οθIνη, Vε τι` υπερVεγFθει` VαριονFτε` και τα δι=φορα τεχν=σVατα που χρησιVοποιοJνται, και Vε τα εφF VFσω ηλεκτρονικοJ υπολογιστG, δHνουν σε αυτ= τα απαιτητικ= Fργα Vια VορφG ευκολοκατανIητη και ελκυστικG ταυτIχρονα, καταφFρνοντα` να Vα` ταξιδFψουν στον κIσVο τη` φαντασHα`, τη` VαγεHα` και του ονεHρου. Το Κρατικο ΜαJρο ΘFατρο τη` Πραγα` "Fantasy Production" Fχει εVφανιστεH στι` VεγαλJτερε` πIλει` τη` ΕυρZπη`, τη` ΑσHα` και τη` ΑVερικG`, και Fχει βραβευτεH, εκτI` απI την ΤσεχHα, στο διεθνF` φεστιβ=λ θε=τρου του ΕδιVβοJργου και στο διεθνF` φεστιβ=λ VουσικοJ θε=τρου του Κ=ρντιφ. Η τFχνη του "VαJρου θε=τρου" στηρHζεται στο VαJρο που δεν φαHνεται π=νω στο VαJρο. Οι ηθοποιοH-χειριστF` των διαφIρων αντικειVFνων εHναι ντυVFνοι στα VαJρα και, παHζοντα` Vπροστ= απI το VαJρο βελοJδινο φIντο τη` σκηνG`, γH-

νονται αIρατοι για του` θεατF`. Cτσι, τα πολJχρωVα αντικεHVενα που χειρHζονται φαHνονται σαν να αιωροJνται στον αFρα και ζουν τη δικG του` ανεξ=ρτητη ζωG. ΣηVαντικI στοιχεHο τη` παρ=σταση` εHναι ο ιδιαHτερο` φωτισVI` που χρησιVοποιεHται, ο οποHο` αναδεικνJει τα χρZVατα στα σκηνικ=, στα αντικεHVενα αλλ= και στι` ανθρZπινε` φιγοJρε`. Στο "VαJρο θFατρο" δεν υπ=ρχουν δι=λογοι, υπ=ρχει παντοVHVα. Οι πρωταγωνιστF` του VαJρου θε=τρου εHναι κυρHω` οι αIρατοι VαυροντυVFνοι ηθοποιοH, που εHναι VαζH και κουκλοπαHκτε` και χορευτF` και VHVοι, και που ξFρουν Vε την τFχνη του` να κ=νουν του` θεατF` να αισθ=νονται τη VαγεHα τη` φαντασHα` που γιγαντZνεται π=νω στη σκηνG. ΚρατZντα` Vια παιδικG, αλλ= Iχι παιδι=στικη, οπτικG, που δHνει τη δυνατIτητα στη φαντασHα και στα Iνειρα να εHναι πρωταγωνιστF`, το "VαJρο θFατρο", χωρH` να απευθJνεται αποκλειστικ= στα παιδι=, εHναι γεV=το ποHηση, και τελικ= απευθJνεται σε Iσου` Fχουν διατηρGσει VFσα του` την παιδικG του` Vατι=. ΘFατρο Badminton ΟλυVπιακ= ΑκHνητα, ΓουδG HVFρε` και Zρε` παραστ=σεων: ΠαρασκευG 18 ΜαρτHου: 20.30 Σ=ββατο 19 ΜαρτHου: 20.30 ΚυριακG 20 ΜαρτHου: 17.00 Τηλ. 210.8840600

Δεσποινίς Τζούλι

To Fργο του ΣτριντVπεργκ σε VHα ρηξικFλευθη διασκευG του Π=τρικ Μ=ρVπερ

Ο ανελFητο` και λυσσαλFο` πIλεVο` αρσενικοJ και θηλυκοJ τοποθετηVFνο` σε Vια εποχG επHση` Fντονων συγκροJσεων και ριζικZν αλλαγZν. Η επFVβαση και η αλλαγG του Μ=ρVπερ εHναι Iτι VεταφFρει τη δρ=ση τη` τραγωδHα` του ΣτρHντVπεργκ, «0εσποινH` ΤζοJλι», απI την κουζHνα ενI` αρχοντικοJ στη ΣουηδHα του 1888, Iπου διαδραVατHζεται το πρωτIτυπο, στην κουζHνα Vια` αριστοκρατικG` Fπαυλη` στα περHχωρα του ΛονδHνου στι` 26 ΙουλHου του 1945, τη βραδι= που το ΑγγλικI ΕργατικI ΚIVVα κFρδισε τι` πρZτε` Vετ= τον πIλεVο εκλογF` Vε Vια σαρωτικG νHκη σ’ ολIκληρη την ΑγγλHα που FVεινε στην ιστορHα. Ο Μ=ρVπερ ακολουθεH την πλοκG του πρωτIτυπου, Vε τα πρIσωπα να παραVFνουν τα Hδια,

ενZ ο =ξονα` του Fργου, VεταφFρεται σ' Fνα περιβ=λλον φορτισVFνο πολιτικ=. Η ΕυρZπη βρισκIταν στον VεταπολεVικI αναβρασVI του Β. παγκοσVHου πολFVου, ενZ η ΑγγλHα Gταν στα πρIθυρα επαν=σταση` Vε τι` λαϊκF` V=ζε` να Fρχονται απειλητικ= στο προσκGνιο. Cτσι η Vεταφορ= τη` χρονικG` συνθGκη` κ=νει την πλοκG και το Fργο να παHρνει Fναν εκρηκτικI χαρακτGρα. Η αριστοκρ=τισσα ΤζοJλι, ο υπηρFτη`/σοφFρ Τζον και η VνηστG του/VαγεHρισσα ΧριστHνα βρHσκονται VFσα στη λαHλαπα τη` π=λη` των τ=ξεων αλλ= και τη` ανελFητη` σJγκρουση` αρσενικοJ και θηλυκοJ. Παιζουν: ΜαρHα ΣολωVοJ, Μ=ξιVο` ΜουVοJρη`, ΤζωρτζHνα ΠαλαιοθοδZρου ΑπI 08.04.2011 Fω` 05.06.2011 Τετ=ρτη: 20.00 ΠFVπτη: 21.30 ΠαρασκευG: 21.30 Σ=ββατο: 19.00 και 21.30 ΚυριακG: 20.00 ΘFατρο ΤIπο` ΑλλοJ ΚεφαλληνHα` 17 & Κυκλ=δων, ΚυψFλη Τηλ: 2108656004

ΕπιVFλεια στGλη`:

ΣυντακτικG οV=δα

O Αλκίνοος Ιωαννίδης στην Αυλαία

Μετ= απI την επιτυχηVFνη καλοκαιρινG του περιοδεHα, και στον απIηχο τη` παρουσHαση` τη` συVφωνικG` του δουλει=` στο ΜFγαρο ΜουσικG` ΑθηνZν τον ΟκτZβριο του 2010 και τη` χειVερινG` του περιοδεHα` σε κ=ποιου` επιλεκτικοJ` σταθVοJ` στην Ελλ=δα, αλλ= και στο εξωτερικI, ο ΑλκHνοο` ΙωαννHδη` V=` υποδFχεται για τρHα τριGVερα του Μ=ρτη στη VουσικG σκηνG ΑυλαHα.

Κ=θε 0ευτFρα, ΤρHτη και Τετ=ρτη απI τι` 14 και VFχρι τι` 30 ΜαρτHου θα Vα` παρουσι=ζει Fνα πρIγραVVα, που εκτI` απI τραγοJδια τη` προσωπικG` του δισκογραφHα`, περιFχει και πολλF` απρIσVενε` διασκευF` τραγουδιZν =λλων δηVιουργZν. Στο γνZριVο φιλIξενο χZρο τη` ΑυλαHα`, ο ΑλκH-

νοο` θα βρHσκεται VIνο` επH σκηνG`. ΠIτε Vε την κιθ=ρα του και πIτε Vε την τεχνικG του live-looping, παHζει, ηχογραφεH επH σκηνG` και αναπαρ=γει, ακουστικ=, ηλεκτρικ= και ηλεκτρονικ= Iργανα, δηVιουργZντα` ηχητικ= τοπHα VFσα στα οποHα λειτουργοJν τα τραγοJδια. Οι βραδιF` στην ΑυλαHα θα εHναι βραδιF` ακρIαση` αλλ= και συVVετοχG`. Η παρ=σταση επιτρFπει την επH τIπου διαVIρφωση του προγρ=VVατο`, τον αυτοσχεδιασVI, τα λ=θη, την ανοιχτοσJνη στα =πειρα ενδεχIVενα του τραγουδιοJ, τη` στιγVG` και τη` συνJπαρξη`. Η αVφHδροVη και ζωντανG σχFση ερVηνευτG και κοινοJ VετατρFπει το VοναχικI σε συλλογικI, ολοκληρZνοντα` το βHωVα τη` κοινG` VουσικG` εVπειρHα`.

«Κάποτε στο δάσος»

Στην Fκθεση αυτG πρωταγωνιστοJν ζωγραφικF`-γλυπτικF` κατασκευF` απI δι=φορα ανακυκλZσιVα υλικ= (χαρτH, ξJλο, πλαστικI, JφασVα), τα οποHα η καλλιτFχνη` VεταVορφZνει σε εικαστικF` συνθFσει` Vια` ιδιαHτερη` πλαστικG` και χρωVατικG` ευαισθησHα`. Cνα` κIσVο` παιχνιδιοJ VεταVορφZνεται σε ΤFχνη, αυτοκινητ=κια και ποδηλατ=κια σχηVατοποιηVFνα, δFντρα που ισορροποJν επ=νω σε χρωVατιστF` Vπ=λε`, καρεκλ=κια και τραπεζ=κια, αλλ= και σκ=κια Vε πιIνια επιθετικ=, αποπνFουν Fνα ιδιIτυπο χιοJVορ. Cντονα χρωVατιστ= χαρτ=κια που επικολλοJνται το Fνα επ=νω στο =λλο, καλJπτοντα` τι` γλυπτικF` φIρVε` απI παπιF-Vασε, αποτελοJν την πρZτη Jλη τη` πολJχρωVη` παλFτα` τη` καλλιτFχνιδα`, που δHνει ζωG στι` δισδι=στατε` G τρισδι=στατε` κατασκευF` τη`, επαναπροσδιορHζοντα` τι` φIρVε` και τα υλικ= στο χZρο Vε VεγFθη που ποικHλουν, δηVιουργZντα` VεVονωVFνα Fργα G ενIτητε` απI εικαστικ= σJνολα. Μια ιδιαHτερη εικαστικG γραφG και Fνα παιχνιδι=ρικο Jφο`, βγαλVFνο απI του` περHεργου` σχηVατισVοJ` τη` εκ=στοτε φIρVα` και το δυνατI χρZVα των VοτHβων διατρFχει τη δουλει= τη` ΕλευθερHα` Γαλ=τη. ΑπI 10.03.2011 Fω` 02.04.2011 Αστρολ=βο` Artlife ΗροδIτου 11, Κολων=κι Τετ=ρτη, Σ=ββατο 10:00-15:00, Τρ. ΠεV. Παρ. 10:00-15:00 & 17:30-20:30


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετCρτη 16 ΜαρτSου 2011 / ΣελSδα 31 ΕπιaQλεια στRληk:

ΒασSληk ΚTκκοταk kokkotian79@yahoo.

ΕπιaQλεια στRληk:

ΒασSληk ΚTκκοταk kokkotian 79@yahoo.gr

Ο Μ ε γ ά λ ο ς Ύ π ν ο ς - Ρ έ η μ ο ν τ Τ σ ά ν τ λ ε ρ Κέδρος 328 σελ. Λοk Kντζελεk. O ιδιωτικTk ντετQκτιβ ΦSλιπ MCρλοου αναλαaβCνει aια υπTθεση για λογαριασaT τηk οικογQνειαk ΣτQρνγουντ. O γQροk ΣτQρνγουντ, Qναk σUγχρονοk ΒασιλιCk Ληρ, καθηλωaQνοk σε αναπηρικR καρQκλα, εκβιCζεται απT κCποιουk επιτRδειουk και ζητCει απT τον MCρλοου να ανακαλUψει τι κρUβεται πSσω απ’ αυτRν την ιστορSα. Στη διαδροaR, ο φαινοaενικC αδιCφοροk και κυνικTk ντετQκτιβ θα Qρθει αντιaQτωποk aε τιk δUο γοητευτικQk κTρεk του, aε aια ντουζSνα, δολοφονηaQνουk και aη, παρανTaουk, aε σενCρια προδοσSαk και διαστροφRk, και πCνω απ’ Tλα aε τον κοινωνικT και ηθικT λοιaT aιαk πTληk σUaβολο, aιαk σUγχρονηk ΘRβαk. «O aεγCλοk Uπνοk ξεκινC aε την πιο αγαπηaQνη aου παρCγραφο σε ολTκληρη την αστυνοaικR λογοτεχνSα και συνεχSζει Qτσι aQχρι τον υπQροχα γραaaQνο επSλογο.». Η δRλωση αυτR ανRκει στον Nαν ΡCνκιν, ο οποSοk δεν θα aποροUσε να περιγρCψει πιο καθαρC την αξSα

Οι κανTνεk του Sudoku εSναι απλοS: Τα κενC συaπληρeνονται aε αριθaοUk απT το 1 Qωk το 9. ΚCθε οριζTντια γραaaR, κCθε κCθετη γραaaR και κCθε περιοχR aε 3x3 τετρCγωνα πρQπει να περιQχουν απT aSα aTνο φορC Tλουk τουk αριθaοUk απT το 1 Qωk το 9

του πρeτου βιβλSου του ΤσCντλερ aε Rρωα τον εaβληaατικT ΦSλιπ ΜCρλοου. Ο ΜεγCλοk Pπνοk αποτελεS Qνα βιβλSο συγκλονιστικT, Qνα Qργο σταθaT για την εξQλιξη Tχι aονCχα του αστυνοaικοU εSδουk αλλC και τηk λογοτεχνSαk γενικTτερα, επιβεβαιeνονταk Tτι η τQχνη του νουCρ δεν αποτελεS aια δευτεροκλασCτη επιλογR, αλλC Qνα διανοητικT προπQτασaα, το καaουφλCζ των aεγCλων και τραγικeν ιδεeν τηk ανθρωπTτηταk. 5εν εSναι aTνο η Qξοχη πλοκR και η ανεπανCληπτη αναπαρCσταση ενTk κTσaου, aιαk εποχRk, aε συγκεκριaQνο κeδικα αξιeν, εSναι και η αριστουργηaατικR πQνα του κορυφαSου συγγραφQα του εSδουk, του αλκοολικοU, «δαιaονισaQνου» και φιλοσTφου ΤσCντλερ, που χειρουργεS την ανθρeπινη συνθRκη aε aαUρο, ευφυQk χιοUaορ, απαρCaιλλο στυλ και aια ανελQητη, θλιaaQνη τρυφερTτητα, τTσο θλιaaQνη, που αν σταθεSk για λSγο και την ατενSσειk, η βροχR θα ξεσπCσει στα aCτια σου.

T h e C o r a l – B u t t e r fl y H o u s e 2010 Αν ζοUσαν οι Coral τη δεκαετSα του ’60 θα Rταν R Qνα πολU επιτυχηaQνο συγκρTτηaα aε τιk ανCλογεk, συνοδευτικQk εκφρCσειk υστερSαk, R Cλλο Qνα αξιTλογο απλek γκρουπ που θα Qγραφε πιασCρικα σινγκλCκια στην υπηρεσSα του γενικοU κλSaατοk. Αν πCλι τα media τηk εποχRk δεν ασχολοUνταν ιδιαSτερα aαζS τουk, φαντCζοaαι Tτι θα Qaπαιναν αυτοaCτωk στην λSστα aε τουk καλC κρυaaQνουk θησαυροUk που θα Qπρεπε να ανακαλUψουν οι σηaερινοS νοσταλγοS aιαk ολTκληρηk εποχRk. ΣηaασSα Qχει το πek αντιaετωπSζουaε πCντα και κρSνουaε Qνα Qργο τQχνηk, καθek και η απαραSτητη απTσταση (χρονικR, χωρικR, φι-

Sudoku

Το Sudoku εSναι το δηaοφιλQστερο παιχνSδι aε αριθaοUk του πλανRτη

λοσοφικR) που διατηροUaε απQναντS του. Oπωk και να Qχει, οι Coral γρCφουν aουσικR το 2011 aε παλιοaοδSτικη συνταγR γραaaQνη κι εκτελεσaQνη απT χSπη γιατρT που Cραξε κCποτε στην ΑaερικR και απTλαυσε ξαπλωaQνοk στα γρασSδια τα κουδουνSσaατα και τιk αρaονSεk των The Byrds, ερωτεUτηκε aε Scott Walker, αφοπλSστηκε aε την art pop ευφυpα των Zombies, συγκλονSστηκε aε το Forever Changes των Love και ταξSδεψε τουλCχιστον aια φορC aε ωτοστTπ στην γη τηk επαγγελSαk, στο San Francisco. Για την σηaερινR εποχR και τουk λCτρειk των sixties αποτελοUν aια πραγaατικR Tαση. Για τTτε, Taωk, δεν aπορe να πCρω θQση…

ΛUση: ΚCθε πρTβληaα Sudoku Qχει λUση η οποSα aπορεS να επιτευχθεS χωρSk εικασSεk.

Η σ υντ α γ τ η% εβ δ ο δ α %

ΑΓΡ ΙΟΓΟ ΥΡΟΥΝΟ ΣΤΙΦΑ Ο ΥΛΙΚΑ -2 κιλC αγριογοUρουνο σπCλα -3 κιλC κρεaaυδCκια aικρC στιφCδου -500 γραaaCρια χυaT ντοaCταk -1 κουταλιC πελτQ ντοaCτα -3 σκελSδεk σκTρδο -1 ποτRρι ελαιT-

λαδο -1 ποτRρι κTκκινο κρασS -1 ξUλο κανQλαk -2 φUλλα δCφνηk -4-5 κTκκουk aπαχCρι -1 κουταλCκι ζCχαρη -ΑλCτι, πιπQρι -½ ποτηρCκι ξUδι

Γν ή σ ι ο Αν τ ί γρ α φ ο – Α μ πά ς Κ ι α ρ ο σ τ ά μ ι 2 0 1 0 είδος: Κοινωνική Διάρκεια: 106’ πρωταγωνιστούν: Ζυλιέτ Μπινιός, Γουίλιαμ Σίμελ Lναk ΒρετανTk συγγραφQαk, φτCνει στην ΤοσκCνη για να παρουσιCσει το βιβλSο του και να δeσει aια διCλεξη. Μια γυναSκα, που λατρεUει την τQχνη, αφRνει το τηλQφωνT τηk για να βρεθεS αργTτερα aαζS του, επιθυaeνταk να γνωριστοUν καλUτερα και να κCνουν aια βαθUτερη συζRτηση. Η αρχικR τουk συνCντηση εSναι αaRχανη και η κουβQντα προχωρCει απT το γενικT στο ειδικT. Με την πCροδο του χρTνου Taωk, η αρχικR απTσταση που τουk χωρSζει aειeνεται και η σχQση τουk γSνεται Tλο και πιο προσωπικR. Στην πρeτη του ταινSα για τη 5Uση, ο aεγCλοk ΙρανTk σκηνοθQτηk aοιCζει να θQλει να αποδοaRσει το κυρSαρχο διαλεκτικT δSπολο πCνω στο οποSο στηρSζεται ολTκληροk ο ευρωπαϊκTk πολιτισaTk απ’ τον ΑριστοτQλη κι Qπειτα: πνεU-

aα και συναSσθηaα διασταυρeνουν τα ξSφη τουk, το aεν πρeτο aε την aορφR του διανοοUaενου αρσενικοU, το aεν δεUτερο aε την aορφR τηk παθιασaQνηk γυναSκαk. ΣτερεTτυπο; ΜπορεS και ναι. Για να aελετRσει Taωk ο σκηνοθQτηk την ιστορικR και πολιτισaικR του διCσταση, πρQπει να το χρησιaοποιRσει στην πιο καθαρR και συaπυκνωaQνη του aορφR. ΤελικC, ποιοk εSναι το αντSγραφο; Ποιοk χρειCζεται τον Cλλο για να aπορQσει να υπCρξει υπT την οντολογικR διCσταση ενTk τQτοιου ερωτRaατοk; Το τQλοk πρQπει να aεSνει ανοιχτT aιαk και η aCχη που δSνεται διαφQρει στην οδT κι Tχι στον απeτατο σκοπT; ΜαγκιC του σκηνοθQτη εSναι να προβληaατSσει. Oχι να ξεδιαλUνει. Τι Cλλο; ΜπινιTk, ΜπινιTk, ΜπινιTk. Μια απ’ τιk κορυφαSεk «εργCτριεk» του σUγχρονου κινηaατογρCφου σε Cλλη aια aεγCλη ερaηνεSα.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠλQνουaε καλC το κρQαk και το κTβουaε σε aερSδεk. Το τοποθετοUaε αποβραδSk σε Qνα σκεUοk aε ξUδι R aε παλιT κρασS για να φUγει η aυρωδιC του. Την επTaενη aQρα το πλQνουaε και το βρCζουaε για 15 λεπτC ξαφρSζονταk συνQχεια. Στη συνQχεια, το αφαιροUaε aε aια τρυπητR κουτCλα, το πλQνουaε, αλλCζουaε νερT στην κατσαρTλα και το βρCζουaε για 2 eρεk περSπου aQχρι να aαλακeσει. Σε aSα Cλλη κατσαρTλα ζεaατSζουaε τα κρεaaUδια για Qνα λεπτT, ρSχνουaε τα κοaaCτια κρQατοk, προσθQτουaε Tλα τα υλικC και σιγοβρCζουaε το φαγητT για 15-20 λεπτC aQχρι να aαλακeσουν τα κρεaaUδια και να δQσει η σCλτσα.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 16 Μαρτ!ου 2011 / Σελ!δα 32

www.hondoscenter.com

Υπέροχο ταξίδι οµορφιάς

...*ε τι* ΕΝΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Α*3λυβδη Κανονικ τι- ........... 1,709 Με κρτα go (-3%)...11,657 Diesel κ νηση. Κανονικ τι- ........... 1,519 Με κρτα go (-3%)...11,473 Πετρλαιο θρ*ανση. Κανονικ τι- ...........0,898 0,871 Με κρτα go (-3%)...0

νο, ενισχυ*νο πετρλαιο θρ ανση τρα ε καταλτη καση

Οικονο-ικ"

Η µεγάλη ασφαλιστική εταιρεία µε τις καλύτερες τιµές της αγοράς Εθνικ 6 Αντιστσεω6 6 - Καρπεν σι (ναντ ι Αστ. /νση6 Ευρ/ν!α6)

ΤΗΛ.: 2237022331 & fax 2237022332

Μειω-να ξοδα συντ ρηση6 Καλ#τερη απ"δοση του καυστ ρα Με!ωση στην κατανλωση

2237023155

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛΕΦΝΗΣΤΕ ΣΤΟ:

Π Α Ρ Α Ο Σ Η Σ Ε 24 Ρ Ε Σ

Ποιοτικ"

Σβεται το περιβλλον

Τελει"τερη κα#ση Με!ωση -α#ρου καπνο# Με!ωση επικαθ σεων στον καυστ ρα

evrytanika nea  

Μετακομίζει ο δήμος Καρπενησίου - Μελετούν την εγκατάσταση των υπηρεσιών στον Ξηριά

evrytanika nea  

Μετακομίζει ο δήμος Καρπενησίου - Μελετούν την εγκατάσταση των υπηρεσιών στον Ξηριά

Advertisement