Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"J τOποe εMναι ελεOθεροe. Η λογοκρισMα και κ>θε >λλο προληπτικN [Kτρο απαγορεOονται" Fρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ>γ[ατοe τηe Ελλ>δαe

Τετρτη 9 Μαρτου 2011

Αλλαγ* εκ βθρων Η ανεξ>ρτητη εβδο[αδιαMα εφη[ερMδα τηe ΕυρυτανMαe

ΚυκλοφορεM κ>θε Τετ>ρτη

Καταργο"νται επτ> νο[ικ> πρNσωπα του δL[ου ΚαρπενησMου και ιδρ"ονται δOο νKα Στα πλαMσια εφαρ[ογLe του “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” που θKλει την κατ>ργηση Nλων των νο[ικ_ν προσ_πων των δL[ων, ο δL[οe ΚαρπενησMου προχωρ> στην κατ>ργηση επτ> νο[ικ_ν προσ_πων, τα οποMα συγχωνεOει σε δOο νKεe εταιρεMεe. Το θK[α θα συζητηθεM απNψε στο /η[οτικN Συ[βοOλιο και ανα[Kνεται [ε πολO [εγ>λο ενδιαφKρον, δεδο[Kνου Nτι προκαλεM ριζικKe αλλαγKe στα [Kχρι σL[ερα δεδο[Kνα του δL[ου. Στην αποψινL συνεδρMαση θα ανακοινωθοOν και οι πρNεδροι [ε τα /ιοικητικ> Συ[βοOλια των δOο νKων νο[ικ_ν προσ_πων.

ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Οι εισει κρ βουν... αυξσει

Τι υποστηρMζει ο αρχηγNe τηe [εMζονοe αντιπολMτευσηe σχετικ> [ε τη [εMωση 7% που αποφ>σισε το /η[οτικN Συ[βοOλιο ΚαρπενησMου για τα δη[οτικ> τKλη. ΠαραθKτονταe πMνακεe, υποστηρMζει Nτι υπLρξε αOξηση, αντM για [εMωση σε κ>ποια χωρι>, Nπωe στην Φουρν>

υτ αν ικ ά

Ο τρMτοe δρN[οe στον δL[ο ΚαρπενησMου

Ν Ε

Νκο Σερετκη

Α

Gδρα ΖηνοποOλου 7 ΚαρπενLσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr Gτοe 9o Αρ.ΦOλλου 434 τι[L 1 ευρ_

Συγχ$νευση σχολεων

Ποια [ονοθKσια κινδυνεOουν να κλεMσουν στην ΕυρυτανMα. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 11

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΙΟ

ΙΑΒΑΣΤΕ

Ε

υρ

ΕνMσχυση των επιχειρLσεων [Kσω ευνοϊκ_ν δανεMων απN το πρNγρα[[α “JEREMIE”. Μχρι τι/ 31 Μαρτου οι αιτLσειe για τον εκσυγχρονισ[N των εκ[εταλλεOσεων αιγοπροβ>των. Gνωση /ασικ_ν Αγροτικ_ν Συνεταιρισ[_ν ΕυρυτανMαe. ΥποβολL τι[ολογMων για επιστροφL ΦΠΑ αγροτ_ν ειδικοO καθεστ_τοe 2010. Gρχονται πντε να προγρ''ατα ενMσχυσηe τηe απασχNλησηe [Kσω ΟΑΕ/. Ανα[Kνεται να ωφεληθοOν 100.000 εργαζN[ενοι και >νεργοι. Αναβαθ[Mζεται το 1ο Γυ[ν>σιο ΚαρπενησMο. ΝKο ρεκNρ αOξησηe στην τι[L τηe α[Nλυβδηe. ΒουλL των εφLβων. ω/ τη ευτρα 21 Μαρτου 2011 οι εγγραφKe για τουe [αθητKe τηe Β- τ>ξηe λυκεMου. «Πρ>σινοe Τουρισ[Ne». Μχρι τλο/ Μαρτου η υποβολL προτ>σεων για ιδι_τεe. ΚαθορMστηκαν οι τι[Ke για τη [Mσθωση ιδιωτικ_ν [ηχανη[>των σε Kκτακτεe αν>γκεe. η'οτικ/ Κινη'ατογρφο/ Καρπενησου: Θα προβ>λλει την δρα[ατικL ταινMα «Η ΖωL Μετ>» ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑπεραντιακNeΑΠΟΚ 0-0 (/ιεκNπη στο 9ο λεπτN) ΝικητLe το χιNνι στον [εγ>λο τελικN.

Τα να δηοτικ τλη ε ναι δ καια κατανεηνα...

ΜKτρο σOγκρισηe εMχα[ε τα στοιχεMα του πρ_ην δL[ου /ο[νMσταe αφοO σε >λλουe δL[ουe δεν υπLρχαν στοιχεMα, λKνε απN τον δL[ο

Φτο* οι Απκριε* δεν ταν... “καρναβλι”ΞεπKρασαν τιe προσδοκMεe οι προγρα[[ατισ[Kνεe εκδηλ_σειe του δL[ου ΚαρπενησMου

Ποιοι πνε ε την Ντρα

ΑναλυτικN ρεπορτ>ζ απN τιe κινLσειe τηe προKδρου τηe /η[οκρατικLe Συ[[αχMαe. Η συν>ντηση στην Λα[Mα και ποιοι Ευρυτ>νεe πολιτικοM θα την ακολουθLσουν.


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 9 Μαρτου 2011 / Σελδα 2

Γράφει ο ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ info@evrytanika.gr

Επιτέλους και κάτι καλό

Ευρυτανικ ΝΕΑ Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ

Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α Ο καιρ(, ω(, θα γλυκ νει και την Κυριακ 13 Μαρτου θα εφανιστον τα πρ"τα σννεφα, εν" απ την επενη ευτρα 14 του να ανανονται βροχ(. Η θεροκρασα θα ανβει ελ χιστα και θα κυανθε σε φυσιολογικ για την εποχ εππεδα.

Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Παρασκευ8 11 Μαρτ9ου 2010

Σ.ββατο 12 Μαρτ9ου 2010

Κυριακ8 13 Μαρτ9ου 2010

6λιοQ και κρ;ο

6λιοQ Gε διαστ8Gατα συννεφι.Q Συννεφι.

ευτ7ρα 14 Μαρτ9ου 2010

Συννεφι. Gε πιθαν:τητα βροχ8Q

Τετ.ρτη 16 Μαρτ9ου 2010

Εναλλαγ7Q 8λιου και συννεφι.Q

Τρ9τη 15 Μαρτ9ου 2010

Κυρ9ωQ συννεφι.

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

3O... 11OC

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

7O... 17OC

6 ... 15 C

7 ... 17 C

6O... 13OC

6O... 14OC

4O... 13OC

6O... 15OC

O

O

6O... 14OC

 

   

4O... 15OC

6O... 13OC

OO

7O... 16OC

* Οι προβλ7ψειQ π7ραν των τριKν ηGερKν ελ7γχονται ωQ προQ την ακρ9βει. τουQ, ιδια9τερα σε σχ7ση Gε την εκδ8λωση τοπικKν φαινοG7νων. ** -Q “πραγGατικ8 α9σθηση” αναφ7ρεται ο αλγ:ριθGοQ που προσδιορ9ζει το πKQ αισθαν:Gαστε την εξωτερικ8 θερGοκρασ9α, π7ρα απ: τιQ Gετρ8σειQ του θερGοG7τρου και τηQ ψυχρ:τηταQ του αν7Gου. Οι παρ.γοντεQ που λαGβ.νονται υπ’ :ψιν ε9ναι η ποσ:τητα ηλιοφ.νειαQ, το υψ:Gετρο, η ατGοσφαιρικ8 π9εση, η υγρασ9α κλπ.

Πηγ8:accuweather.com

Σ ε ρ α

Για σ8Gερα Τετ.ρτη 9 Μαρτ9ου αναG7νεται “8λιοQ Gε Π π τ η δ:ντια”. Θα 7χουGε ηλιοφ.νεια, αλλ. και αρκετ: κρ;ο :λη την ηG7ρα. Η θερGοκρασ9α θα π7σει και κυGανθε9 Gεταξ;  των -6OC και 1OC, Gε την πραγGατικ8 α9σθηση να βρ9σκεται Gεταξ; -8O και 3OC.  Για α;ριο Π7Gπτη 10 Μαρτ9ου το σκηνικ: του καιρο; θα  παραGε9νει σχετικ. το 9διο, Gε το θερG:Gετρο να σκαρO φαλKνει ελ.χιστουQ βαθGο;Q και να κυGα9νεται απ: 0 C και 7OC Gε την πραγGατικ8 α9σθηση να βρ9σκεται επ9σηQ  O O Gεταξ; -1 και 9 C.

υρ

(6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920)

Ηλιοφ νεια και αρκετ κρο θα εναι τα κρια χαρακτηριστικ του καιρο τι( επενε( ηρε(. Οι χαηλ( θεροκρασε(, ιδιατερα ετ την τελευταα χιονπτωση τη( ευτρα(, θα δυσκολψουν αρκετ του( κατοκου( τη( πλη( του Καρπενησου.

κα – Κουτσο(4πα η οπο&α αεικ&νητη και γε4τη ζωντνια δεν “κ'λλησε” σε καν$να ση4ε&ο, $δωσε πνο% στου> συ44ετ$χοντε>, $βαλε 'λο τον κ'σ4ο στο πνε(4α και γενικ δη4ιο(ργησε το απαρα&τητο χαρο(4ενο κλ&4α. Το κλου β$βαια τη> υπ'θεση> %ταν η &δια η ... Ντ'ρα να χειροκροτε&, αν4εσα στου> θεατ$>, τον οδηγ' του ρ4ατο> “Μαζ& τα φγα4ε”, που %ταν $να> 4ασκαρε4$νο> που φορο(σε 4ια προσωπ&δα που απεικ'νιζε την &δια, αποδεικν(οντα> 4ια α&σθηση του χιο(4ορ ιδια&τερα υψηλ%. ψογο> επ&ση> και ο δ%4αρχο>, ο οπο&ο> φορτω4$νο> τα... οικογενειακ του βρη, απ'λαυσε την εκδ%λωση αν4εσα στον κ'σ4ο, γ$λασε και 4ο&ρασε τα βραβε&α χωρ&> &χνο> σοβαροφνεια> και σνο4πισ4ο(. Τελικ, 4ε λ&γα λ'για, αποδε&χθηκε για πολλοστ% φορ, πω> 'ταν υπρχει σωστ% και $γκαιρη οργνωση, (α> 4ην ξεχν4ε 'τι η προετοι4ασ&α ξεκ&νησε %δη απ' τον Ιανουριο), τα πργ4ατα πηγα&νουν πντα καλ, ακ'4α και 'ταν οι συνθ%κε> δεν ε&ναι και τ'σο ευνοϊκ$>. Ο(τε και πρ$πει να κ'στισε τ'σο ακριβ, 'σο φη4ολογο(νταν αρχικ. #λοι $καναν τη δουλει του> 'πω> $πρεπε και δικαιολογη4$να δρ$πουν σ%4ερα τι> δφνε>. Το 4'νο κακ' σε 'λη την υπ'θεση ε&ναι 'τι ο π%χυ> αν$βηκε πολ( ψηλ και του χρ'νου περι4$νου4ε περισσ'τερα και καλ(τερα.

Α

σαν να χρησι4οποιηθο(ν αν πσα στιγ4%. Επιτ$λου> κποιο> στο %4ο, βρ$θηκε να σκεφτε& πρακτικ και να αντι4ετωπ&σει 4ια πιθαν% καταστροφ% 4ε επιτυχ&α. Μπρβο στου> υπε(θυνου> απ' το Κ ΑΠ-ΜΕΑ, που βγζοντα> τα παιδι στο δρ'4ο και δ&νοντ> του> την ευκαιρ&α να συ44ετσχουν σε $να δρ84ενο που παρακολο(θησαν χιλιδε> νθρωποι, τα προκλεσαν να κοινωνικοποιηθο(ν και να κατανο%σουν 'τι ε&ναι κο44τι 4ια> παρ$λαση> που σκοπ' $χει να δ8σει χαρ σε 'λου>. Μπρβο και στου> καταστη4ατρχε> που ξ'δεψαν 'χι τ'σο για να διαφη4&σουν την επιχε&ρησ% του> αλλ περισσ'τερο για να δε&ξουν 'τι ενδιαφ$ρονται να ε&ναι 4$λη 4ια> κοινων&α> που περισσ'τερο απ' ο,τιδ%ποτε λλο $χει ανγκη τη συνοχ%. Πολλ συγχαρητ%ρια επ&ση> στην ο4δα τη> ΑΛΑΚ, που κατφερε να διαχειριστε& $να πολυχρησι4οποιη4$νο θ$4α και να κνει του> πντε> να γελσουν 4ε την ψυχ% του> καθ8> περνο(σαν 4ε το ευφνταστο ρ4α του> και 4ο&ραζαν λουκνικα, πα&ζοντα> 4ε τον π'νο 4α>. Τ'σο ο “ολ'φτυστο>” Πγκαλο> 4ε το “4αζ& τα φγα4ε”, 'σο και ο Καρα4ανλ%> να ψ%νει τα λουκνικα $καναν πρα πολλο(> να ξεσπσουν σε αυθ'ρ4ητα χειροκροτ%4ατα. Τ$λο> δεν πρ$πει να παραλε&ψου4ε να επιση4νου4ε την εξαιρετικ% περιγραφ% τη> εκδ%λωση> απ' την κ. Κατερ&να Τσο(-

Ν Ε

αυτ% η 4αζικ% ψυχοθεραπε&α που βγζει τον κ'σ4ο στου> δρ'4ου>, να γελσει, να χορ$ψει και να ξεφαντ8σει, αν$ξοδα &σω>, αλλ σ&γουρα 4ε πολλ% αυθεντικ'τητα. Στα καθ' η4> τ8ρα, οι φετιν$> εκδηλ8σει> ξεπ$ρασαν κθε προσδοκ&α. #χι 4'νο η συ44ετοχ% του κ'σ4ου %ταν 4αζικ%, 'χι 4'νο το γενικ'τερο θ$α4α %ταν πολ( καλ', αλλ και το τελικ' αποτ$λεσ4α υπ%ρξε εξαιρετικ'. Τουλχιστον το 4ισ' Καρπεν%σι βρ$θηκε στην πλατε&α να απολα(σει τι> αποκριτικε> προετοι4ασ&ε> του %4ου, ο οπο&ο> αυτ% τη φορ βγ%κε ασπροπρ'σωπο>. Κατ' αρχ%ν η συ44ετοχ% των 4ικρ8ν παιδι8ν και των ο4δων 4ε τι> στολ$> του> υπ%ρξε καταλυτικ%. Μ'νο 'σοι $χουν ασχοληθε& 4ε αυτ τα πργ4ατα ξ$ρουν π'σο δ(σκολο ε&ναι να ξεκουν%σει> δασκλου> και πρ'εδρου> συλλ'γων να 4ασκαρευτο(ν και να κατεβσουν τα παιδι στο δρ'4ο. Τι> προηγο(4ενε> χρονι$>, πραγ4ατικ, αυτ' που $λειπε δεν %ταν τ'σο η διθεση των διοργανωτ8ν, 'σο η απροθυ4&α των συ44ετεχ'ντων. Απ' την λλη αξ&ζουν συγχαρητ%ρια σε 'λου> 'σοι βο%θησαν εθελοντικ να στηθε& αυτ' το 4εγλο πανηγ(ρι τη> Κυριακ%>, το οπο&ο κρτησε τουλχιστον π$ντε 8ρε>. Αν και ο καιρ'> δεν θ$λησε να βοηθ%σει εκατ' τοι> εκατ', τελικ 4α> $κανε το χατ%ρι και τουλχιστον δεν $βρεξε. Αλλ και χειρ'τερο> να %ταν, στην πλατε&α ε&χαν στηθε& ειδικ στ$γαστρα που θα 4πορο(-

υτ αν ικ ά

Πνε κι οι Απ'κριε>… Κ(κλοι που επαν$ρχονται τα χρ'νια. Χριστο(γεννα, Απ'κριε>, Πσχα, εκαπεντα(γουστο και φτου κι απ’ την αρχ%. Κ(κλοι α4ετβλητοι, ο4'κεντροι που ξεκινο(ν 4ε 4ια 4εγλη ακτ&να και συνεχ8> φθ&νουν, σπειροειδ8>, 4$χρι να καταλ%ξουν σε 4ια 4ικρ% κουκκ&δα κι απ' εκε& στο 4ηδ$ν. Α4πελοσοφ&ε>, θα πει κανε&>, στον απ'ηχο των γιορτ8ν που $τσι κι αλλι8> 'ταν φε(γουν, φ$ρνουν πντα 4ια 4ελαγχολ&α. Γι’ αυτ' α> ευθυ4%σου4ε λ&γο. Φ$το> οι Απ'κριε> σ’ 'λη την Ελλδα ε&χαν $να και 4'νο θ$4α: την Τρ'ικα και το Μνη4'νιο. Λε> και %ταν συνεννοη4$νοι οι διοργανωτ$>, διακω48δησαν τη Μ$ρκελ και το Σαρκοζ&, τον Πγκαλο και τον Παπανδρ$ου. Ακριβ πλ%ρωσε ο αντιπρ'εδρο> τη> κυβ$ρνηση> τη ρ%ση του «4αζ& τα φγα4ε», και το θυ4' του κ'σ4ου, καθ8> οι φετινο& καρνβαλοι αν το πανελλ%νιο ε&χαν λ&γο πολ( τη 4ορφ% του. #4ω> ε&ναι σπουδα&ο το γεγον'> 'τι για 4ια ακ'4η φορ αποδε&χθηκε πω> 'ταν οι λληνε> δυσκολε(ονται, ακριβ8> τ'τε ενεργοποιο(ν το χιο(4ορ και την καλ% του> διθεση 4ε σκοπ' να “ξορκ&σουν” το κακ', &σω> και στρουθοκα4ηλ&ζοντα> θα $λεγε κποιο> κακεντρεχ%>.

εν ε&ναι τυχα&ο 'τι η στιρα και η επιθε8ρηση κ4ασαν στι> δυσκολ'τερε> στιγ4$> του $θνου>. Ε&ναι, λοιπ'ν, λυτρωτικ' και γλιτ8νει πολλο(> απ' $ξοδα σε ψυχαναλυτ$>,

Ο καιρ:Q τηQ Gεθεπ:GενηQ εβδοG.δαQ Gε Gια Gατι. ΗG7ρα ΗG/ν9α Σ;Gβ.

C

o

Π 17

Π 18

Σ 19

Κ 20

 21

Τ 22

Τ 23

7 / 13

4 / 16

3 / 12

4 / 13

3 / 13

3 / 14

4 / 16
Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 9 ΜαρτIου 2011 / ΣελIδα 3

ΦGτοa οι απJκριεa δεν Hταν... "Καρναβ8λι"

υρ

υτ αν ικ ά

Το κ8λεσWα Wε το WHνυWα "Φ το... π ρτε τα βουν ", το οποIο διGδωσε ο δHWοa ΚαρπενησIου Wε κ8θε WGσο, προσκαλ[νταa κ8θε πολIτη να επισκεφθεI το ΚαρπενHσι για το τριHWερο τηa Αποκρι8a, φαIνεται Jτι πρ8γWατι προσGλκυσε πολλοKa επισκGπτεa. Σε συνδυασWJ Wε τιa προβλGψειa των WετεωρολJγων για την επερχJWενη κακοκαιρIα Wε σφοδρGa χιονοπτ[σειa, πολλοI Hταν αυτοI που θGλησαν να συνδυ8σουν την διασκGδαση και το κGφι, ενJψει του καρναβαλιοK, Wε το παιχνIδι στο χιJνι και τα χειWεριν8 σπορ. Για το λJγο αυτJ, πολλοI εκδροWεIa επGλεξαν το ΚαρπενHσι για να γιορτ8σουν τα ΚοKλουWα, να παρακολουθHσουν τιa τοπικGa εορταστικGa εκδηλ[σειa και να απολαKσουν το χιJνι. Η κIνηση στο ΧιονοδροWικJ ΚGντρο ξεπGρασε κ8θε προηγοKWενο, ειδικ8 την ΚυριακH. FWωa, τα καιρικ8 φαινJWενα προκ8λεσαν πυκνH οWIχλη στιa πIστεa Wε αποτGλεσWα οι εκατοντ8δεa επισκGπτεa να Wην ικανοποιηθοKν, παρ8 την δι8θεση προa χρHση Jλων των πιστ[ν του χιονοδροWικοK. ΑπJλαυσαν, π8ντωa, το χιJνι. ΑπJλυτα ικανοποιηWGνοι δηλ[νουν οι ξενοδJχοι και οι ιδιοκτHτεa τουριστικ[ν καταλυW8των τηa ΕυρυτανIαa, αφοK η πληρJτητα 8γγιξε το 100%. ΑυτJ, 8λλωστε, Hταν εWφανGa στουa

τεa συWWετεIχαν Wε φαντασIα και πολλH Jρεξη. Το απJγευWα τηa ΚυριακHa η WουσικH συναυλIα κρ8τησε την νεολαIα WGχρι αργ8 το βρ8δυ, εν[ εντKπωση προκ8λεσε Jτι η πλατεIα καθαρIστηκε πρωI - πρωI τηa (ευτGραa απJ την “χθεσινH”... κραιπ8λη. ΤGλοa, να σηWει[σουWε την Wεγ8λη συWWετοχH του κJσWου στιa εκδηλ[σειa τηa Καθαρ8a (ευτGραa. Παρ8 τη χιονοθKελλα που επικρατοKσε στο ΑθλητικJ ΚGντρο ΚαρπενησIου πολλοI Hταν εκεIνοι που βρGθηκαν στο βοηθητικJ γHπεδο του ΚGντρου και επιχεIρησαν -και κ8ποιοι το πGτυχαν κιJλαa- να πετ8ξουν χαρταετJ. ΕντKπωση προκ8λεσε και η συWWετοχH του κJσWου στιa εκδηλ[σειa που Gγιναν το WεσηWGρι Wε την προσφορ8 λαγ8ναa και σαρακοστιαν[ν εδεσW8των, παρακολουθ[νταa το πρJγραWWα του ΠολιτιστικοK ΣυλλJγου ΚαρπενησIου, στη Wεγ8λη αIθουσα του ΑθλητικοK ΚGντρου (Wιαa αIθουσαa που οι Καρπενησι[τεa εIχαν να ξαναδοKν απJ το... 2002 Jταν εγκαινIασε το ΠροπονητικJ ΚGντρο ο τJτε πρωθυπουργJa Κ[σταa ΣηWIτηa). ΑναλυτικJ ρεπορτ8ζ Wε πλοKσιο φωτογραφικJ υλικJ θα διαβ8σετε στιa σελIδεa 16 & 17. Τελικ8, η πολιτικH του δHWου αυτH τη φορ8 πGτυχε. Οι πολIτεa GWειναν ευχαριστηWGνοι, οι καταστηWατ8ρχεa στην πJλη και οι 8νθρωποι που δραστηριοποιοKνται στον τουρισWJ επIσηa. ΜGνει πλGον να W8θουWε και πJσο... κJστισαν εν WGσω οικονοWικHa κρIσηa Jλεa οι εκδηλ[σειa. ΣKWφωνα Wε εκτIWηση απJ πηγH του δHWου ΚαρπενησIου οι φετινGa εκδηλ[σειa κJστισαν πολK λιγJτερα απJ Jσο... δεIχνουν και αυτJ οφεIλεται στην προσφορ8 και τη συWWετοχH Jλων των πολιτ[ν.

Ν Ε

Το τριHWερο τηa Αποκρι8a, η ΕυρυτανIα δGχθηκε το WεγαλKτερο τουριστικJ ρεKWα για φGτοa. Τα καταλKWατα και τα ξενοδοχεIα παρουσIασαν 100% πληρJτητα, εν[ οι αποκρι8τικεa εκδηλ[σειa του δHWου ΚαρπενησIου Hταν πJλοa Gλξηa.

Α

Πλ θο κσου κατ κλυσε την Ευρυτανα - Στο 100% η πληρτητα

δρJWουa και σε Jλα τα καταστHWατα τηa πJληa, Jπου Jλο το ΣαββατοκKριακο, αλλ8 και την Καθαρ8 (ευτGρα επικρατοKσε το αδιαχ[ρητο.

Επικοινωνιακ πολιτικ Οι αποκρι8τικεa εκδηλ[σειa αποτGλεσαν φGτοa πJλο Gλξηa για τουa δηWJτεa, αλλ8 και για τουa επισκGπτεa. ΑπJ το γραφεIο τKπου του δHWου εκδJθηκαν εκατοντ8δεa ενηWερωτικ8 δελτIα που παρακινοKσαν το κοινJ να π8ρει… τα βουν8 και να διασκεδ8σει εναλλακτικ8 στο ΚαρπενHσι. Τα δελτIα αυτ8, στ8λθηκαν σε Jλα τα Gντυπα και ηλεκτρονικ8 ΜGσα ΜαζικHa ΕνηWGρωσηa, περιφερειακHa και πανελλαδικHa εWβGλειαa. “ΟΡΕΙΝΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙ(ΙΑ, IMAM BAILDI,

BURGER PROJECT ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ” Hταν ο τIτλοa των δηWοσιευW8των εφηWερIδων Jπωa “ΤΟ ΒΗΜΑ”, “ΤΑ ΝΕΑ”, “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”, “ESPRESSO” κ.λπ. ΕξασφαλIστηκε δε και η χορηγIα επικοινωνIαa απJ το νεανικJ WουσικJ τηλεοπτικJ σταθWJ MAD και το MAD Radio. ΕπιπρJσθετα, αξιοσηWεIωτη Hταν και η προβολH των αποκρι8τικων εκδηλ[σεων στον τJπο Wαa. Ο κ8θε επισκGπτηa εIχε τη δυνατJτητα να ενηWερωθεI Wε Gντυπο υλικJ -χορηγIα Ευρυτανικ[ν ΝGων"- που των "Ε διανεWHθηκε στα περισσJτερα ξενοδοχεIα και καταστHWατα εστIασηa και διασκGδασηa τηa περιοχHa. ΑφIσεa Wε το πρJγραWWα των εκδηλ[σεων, αλλ8 και Wε την κεντρικH συναυλIα τηa ΚυριακHa τηa Αποκρι8a αναρ-

τHθηκαν σε καIρια σηWεIα. Οι εκδηλσει Το Σ8ββατο, η φηWισWGνη φιλαρWονικH του δHWου ΑγρινIου W8γεψε τουa Καρπενησι[τεa στην κεντρικH πλατεIα Wε τιa WουσικGa τηa επιλογGa, 8ρτια εκτελεσWGνεa απJ Wια πλει8δα Wουσικ[ν. ΜεταξK αυτ[ν και κ8ποιοι WουσικοI απJ τη φιλαρWονικH του δHWου ΚαρπενησIου. 7στJσο, η βροχH δεν επGτρεψε να στηθεI η ορχHστρα στην εξGδρα που εIχε ετοιWαστεI και το πρJγραWW8 τουa παρουσι8στηκε απJ το σκGπαστρο τηa πλατεIαa. Το αποκρι8τικο π8ρτι Hταν την ΚυριακH. Εκατοντ8δεa δηWJτεa και επισκGπτεa παρακολοKθησαν την παρGλαση των αρW8των Wε την συWWετοχH δεκ8δων πολιτ[ν. ΦGτοa, οι πολI-

Ε

"Η επιτυχIα αξIζει σε Jλουa". ΕυχαριστHρια επιστολH Μπακογι8ννη Με χθεσινH ανακοIνωσH του, ο δHWοa ΚαρπενησIου αναφGρει: “Η νGα (ηWοτικH ΑρχH αποτιW[νταa τιa Αποκρι8τικεa Εκδηλ[σειa, θα Hθελε να ευχαριστHσει Jλουa του πολIτεa, αλλ8 και τουa κοινωνικοKa φορεIa και συλλJγουa που συWWετεIχαν σε αυτH τη Wεγ8λη γιορτH τηa πJληa. ΦιλοσοφIα Wαa, η συWWετοχH. Και στην πρ[τη Wεγ8λη διοργ8νωση το πετKχαWε, χ8ρη στη βοHθεια και τη συνεργασIα Jλων των δηWο-

τ[ν Wαa. ΣKλλογοι, επαγγελWατIεa, WαθητGa, γονεIa, απλοI πολIτεa, ο καθGναa Wε το δικJ του τρJπο συνGβαλε προκειWGνου Jλοι WαζI να οργαν[σουWε Gνα Wεγ8λο π8ρτι. ΑποδεIξαWε Jτι Jλοι WαζI Wε τη συνεργασIα, την προσφορ8, τη χορηγIα, την παρουσIα Wαa WποροKWε να κ8νουWε πολλ8. Οι ΑπJκριεa, Hταν το πρ[το Wαa Wεγ8λο στοIχηWα, παρ8 την «ελαφρJτητα» που τιa χαρακτηρIζει. ΣυνειδητοποιHσαWε Jτι

στη δKσκολη αυτH οικονοWικH συγκυρIα πρGπει να συWβ8λουWε για την ενIσχυση του τουρισWοK, Wα π8νω απ’ Jλα για τη δηWιουργIα Wιαa γιορτινHa ατWJσφαιραa για εW8a τουa Iδιουa και τα παιδι8 Wαa. Bνα Wεγ8λο ευχαριστ[ απJ το (HWο ΚαρπενησIου σε Jλουa Jσοι συνGβαλαν στη διοργ8νωση και την πραγWατοποIηση των αποκρι8τικων εκδηλ[σεων Wαa.” Ο δHWαρχοa ΚαρπενησIου Κ[σταa Μπα κογι8νν ηa δHλωσε: “ Fλοι WαζI αποδεI-

ξαWε πωa WποροKWε να καταφGρουWε πολλ8. Παρ8 την οικονοWικH κρIση και τιa δKσκολεa καιρικGa συνθHκεa καταφGραWε να υποδεχτοKWε, Wε τον καλKτερο δυνατJ τρJπο, στην πJλη Wαa Wεγ8λο αριθWJ επισκεπτ[ν. Με σKWWαχJ Wαa τη δι8θεση προσφορ8a απJ Jλουa τουa δηWJτεa, καταφGραWε να οργαν[σουWε ξεχωριστGa εκδηλ[σειa για WικροKa και Wεγ8λουa. Η επιτυχIα ανHκει στον καθGνα και στην καθεWIα ξεχωριστ8.”


Τα ση@ε 2α των και ρDν

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 9 Μαρτ2ου 2011 / Σελ2δα 4

Τα παρ$πονα τηJ αξιω@ατικ1J αντιπολ2τευσηJ Πρ3σφατα ο 1@αρχοJ προσπ$θησε να προσλ$βει ιδιDτη σ4@βουλο @ε ετ1σιο κ3στοJ 75.000 ευρD για να διεκπεραιDνει εργασ2α των υπαλλ1λων αλλ$ ευτυχDJ @ε την 0γκαιρη παρ0@βασ1 @αJ αποτρ0ψα@ε την περ2εργη βο4ληση του η@$ρχου. Επελ0γησαν και προσελ1φθηκαν στο 1@ο 4 ειδικο2 σ4@βουλοι (πρ3κειται να προσληφθο4ν $λλοι δ4ο) @ε τερ$στιο ετ1σιο κ3στοJ, @3νο για να ικανοποιηθο4ν προεκλογικ0J δεσ@ε4σειJ σε η@0τερουJ και αξ2ζει να ση@ειωθε2 3τι η τοποθ0τηση των συ@βο4λων 0γινε πριν απ3 την προβλεπ3@ενη διαδικασ2α πρ3σληψηJ απ3 τον 1@αρχο. Στην τελευτα2α συνεδρ2αση ο 1@αρχοJ ε2χε 0να ατυχ0J περιστατικ3 αφο4 πρ3σβαλε την πρDην πρ3εδρο τηJ Κ.Ε.Π.ΠΑ.Η.Κ την κα Π$ζιου @ε προσωπικ$ υπονοο4@ενα, η οπο2α την επ3@ενη η@0ρα παραιτ1θηκε απ3 ευθιξ2α και @3νο και 3ταν ζητ1θηκε απ3 τον 1@αρχο να επανορθDσει, χρησι@οπο2ησε την ξ4λινη γλDσσα των πολιτικDν που τη γνωρ2ζει τ3σο

χι λοι στον διο τρουβ

Ευρυτανικ$ Ν0α”, @ε Τα “Ε αναλυτικ3 και τεκ@ηριω@0νο ρεπορτ$ζ την περασ@0νη εβδο@$δα, δη@οσ2ευσαν τα ν0α δη@οτικ$ τ0λη για τον διευρυ@0νο δ1@ο Καρπενησ2ου, 0τσι 3πωJ αυτ$ 0χουν δια@ορφωθε2 @ετ$ τη @ε2ωση που αποφ$σισε το η@οτικ3 Συ@βο4λιο κατ$ 7%. Στο ρεπορτ$ζ δη@οσιε4σα@ε την απ3φαση του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου, την οπο2α ψ1φισε η πλειοψηφ2α και η ελ$σσων αντιπολ2τευση τηJ ο@$δαJ Μπ ο@ πο-

τσι$ρη. Να προσθ0σου@ε 3τι δεν ψ1φισε ο Ν2κοJ Σερετ$κηJ “για λ3γουJ αρχ1J”, 3πωJ ε2πε, δι3τι θεωρε2 3τι τα ανταποδοτικ$ τ0λη δεν πρ0πει να τα πληρDνει ο πολ2τηJ αφο4 πληρDνει, 0τσι κι αλλιDJ, τουJ φ3ρουJ του. Την πρ3ταση επ2σηJ δεν ψ1φισε η @ε2ζων αντιπολ2τευση του Βαγγ0λη Καρφ1. Πρ3τειναν διαφοροποιη@0νη πρ3ταση @ε @εγαλ4τερεJ @ειDσειJ κατ$ 10%. /λα τα παραπ$νω κα-

ταγρ$φηκαν απ3 τα "Ευρυτανικ$ ν0α" στο προηγο4@ενο φ4λλο τηJ εφη@ερ2δαJ, 0γκαιρα και 3πωJ ακριβDJ ψηφ2στηκαν απ3 το Συ@βο4λιο. Αναφ0ρθηκε δε, 3τι στα πλα2σια του ορθολογισ@ο4, σε κ$ποια χωρι$ θα γ2νουν και αυξ1σειJ. Με επιστολ1 του, ο Βαγγ0ληJ Καρφ1J και η δη@οτικ1 του ο@$δα επιχειρο4ν στον πρ3λογο τηJ επιστολ1J να λασπDσουν, για δικο4J τουJ λ3γουJ, τα "Ευρυτανικ$ ν0α", τη @3νη ανεξ$ρτητη

φων1 στην Ευρυταν2α -ωJ γνωστ3ν οι εκδ3τεJ των $λλων εφη@ερ2δων 0χουν ενταχθε2 στιJ δη@οτικ0J ο@$δεJ του ΚDστα Μπακογι$ννη ο @εν και του η@1τρη Τ$τση η δε- και οι αναγνDστεJ βγ$ζουν τα δικ$ τουJ συ@περ$σ@ατα. Επι@0νει ο κ. Καρφ1J να λασπολογε2, θ0λονταJ να ε@φανιστε2 ωJ κατατρεγ@0νοJ, τ$χα, ακ3@η και απ3 τα "Ευρυτανικα ν0α", τα οπο2α δεν διαχωρ2ζει απ3 τα $λλα @0σα ενη@0ρωσηJ, Dστε να 0χει $λλοθι για τιJ τυχ3ν

υρ

Καρφ D@ατα

Λ2γοι υπηρετο4ν την Αλ1θεια γιατ2 λ2γοι 0χουν τη θ0ληση και λιγ3τεροι τη δ4να@η για να ε2ναι δ2καιοι (Ν2τσε)

Ε

Πλο4σιο, εντυπωσιακ3, διασκεδαστικ3, κεφ$το, ατελε2ωτο, ε2ναι @ερικ$ απ3 τα επ2θετα που @πορε2 να χρησι@οποι1σει κανε2J για να περιγρ$ψει το φετιν3 Καρναβ$λι του δ1@ου Καρπενησ2ου. Απ3 κ$θε $ποψη οι φετιν0J εκδηλDσειJ δεν ε2χαν προηγο4@ενο. /λοι το διασκ0δασαν και το ευχαριστ1θηκαν. Τι να πρωτοαναφ0ρω; Την συ@@ετοχ1 των πολιτDν στην παρ0λαση; Τα πολ4χρω@α και 3@ορφα κοστο4@ια των λιλιπο4τειων καρναβαλιστDν; Την φαντασ2α του Κολυ@βητικο4 Ο@2λου και τηJ Αγωνιστικ1J Λ0σχηJ Αυτοκιν1των του Καρπενησ2ου; /λα 1ταν υπ0ροχα. ΠρDτη φορ$ @ετ$ απ3 χρ3νια ε2δα@ε κ$τι τ3σο προσεγ@0νο. εν λ0ω και δεν κατακρ2νω φυσικ$ την προσπ$θεια κανεν3J κατ$ τα παρελθ3ντα 0τη, απλ$ φ0τοJ υπ1ρχε @ια παραπ$νω δ3ση στο χρD@α που πρωταγωνιστο4σε και που επιβ$λλουν οι

καλ$ και ε2πε: «αJ ασχοληθο4@ε @ε τα πραγ@ατικ$ προβλ1@ατα του 1@ου». Αν αυτ3 ε2ναι το ν0ο @οντ0λο που επικαλε2ται ο κ. 1@αρχοJ για το 1@ο Καρπενησ2ου, τ3τε και ε@ε2J ωJ @ε2ζονα αντιπολ2τευση ε2@αστε υποχρεω@0νοι να στα@ατ1σου@ε αυτ3ν τον πρDι@ο κατ1φορο τηJ η@οτικ1J Αρχ1J προJ 3φελοJ των δη@οτDν αλλ$ και προJ 3φελοJ τηJ κοινων2αJ που ζουν τα παιδι$ @αJ και θα ζ1σουν τα εγγ3νια @αJ.

Α

3φελοJ και @0χρι σ1@ερα δεν δ3θηκε απ3 καν0ναν απ$ντηση για το γεγον3J. Αποδε2χτηκε στην συνεδρ2αση του .Σ. 3τι Αντιδ1@αρχοJ ε2χε $@εση ε@πλοκ1 @ε 2δια (φορτηγ$) @εταφορικ$ @0σα, σε δη@οτικ3 0ργο που για το οπο2ο ο 2διοJ υπ0γραψε συ@φωνητικ3 ωJ εκπρ3σωποJ του 1@ου @ε ιδιDτη εργολ$βο και @ε σκοπ3 την παρ$νο@η πDληση προϊ3ντων του κλαρωτο4 ποτα@ο4 σε υπ3 αν0γερση κτ2ριο αλυσ2δαJ σο4περ @$ρκετ απουσ2α τηJ Κτη@ατικ1J Υπηρεσ2αJ του η@οσ2ου. Μ0χρι σ1@ερα ο 2διοJ Αντιδ1@αρχοJ ε2ναι αν$δοχοJ ετ0ρου δη@οτικο4 0ργου στο 1@ο Καρπενησ2ου προϋπολογισ@ο4 περ2που 55.000 ευρD, πρ$γ@α που αποτελε2 νο@ικ3 κDλυ@α για τον 2διο και πρ3σφατα 3 αντιδ1@αρχοι και ο δ1@αρχοJ που αποτελο4ν την πλειοψηφ2α στην Οικονο@ικ1 Επιτροπ1 εκχDρησαν το 0ργο σε $λλον εργολ$βο που υπ0δειξε εγγρ$φωJ ο ελεγχ3@ενοJ αντιδ1@αρχοJ αν$δοχοJ. Πρωτοφαν0J περιστατικ3 στην ιστορ2α τηJ τοπικ1J αυτοδιο2κησηJ.

υτ αν ικ ά

Γρ$φει ο κ. Καρφ1J: ιαβ$ζονταJ κ$ποιοJ τιJ τοπικ0J εφη@ερ2δεJ την προηγο4@ενη εβδο@$δα σχετικ$ @ε τ0λη φωτισ@ο4 και καθαρι3τηταJ που επ0βαλε το .Σ. του 1@ου Καρπενησ2ου ε4κολα οδηγε2ται στο συ@π0ρασ@α 3τι πρDτον ο 1@αρχοJ πρ3τεινε @ειDσειJ τιJ οπο2εJ δεν αποδ0χτηκε η @ε2ζονα αντιπολ2τευση, δηλαδ1 ε@ε2J και δε4τερον 3τι η @ε2ζονα αντιπολ2τευση προ0βη σε επ2δειξη λαϊκισ@ο4 αφο4 πρ3τεινε @ειDσειJ @εγαλ4-

τερεJ απ3 τιJ @ειDσειJ που πρ3τεινε ο 1@αρχοJ. Και αναρωτι0σαι πωJ ε2ναι δυνατ3ν να υπ$ρχει ο ορισ@3J τηJ απ3κλισηJ του $σπρου @α4ρου @εταξ4 δ4ο τοπικDν εφη@ερ2δων του Νο@ο4 για αντικει@ενικ1 ενη@0ρωση των πολιτDν και για 0να θ0@α τελε2ωJ συγκεκρι@0νο και καταγεγρα@@0νο. Κατ$ την $ποψ1 @αJ η καλ4τερη δη@οσιογραφικ1 παρουσ2αση τηJ απ3φασηJ των τελDν ε2ναι η παρ$θεση συγκεκρι@0νων πιν$κων πρ$γ@α το οπο2ο αποφε4χθηκε 0ντεχνα απ3 τη η@οτικ1 Αρχ1 για να @ην @πορο4ν οι δη@3τεJ να κ$νουν τη σ4γκριση. Το παρ$δοξο 3@ωJ ε2ναι 3τι ενD συ@βα2νουν ση@ε2α και τ0ρατα στο 1@ο Καρπενησ2ου τον τελευτα2ο καιρ3, καταγρ$φονται στον τοπικ3 τ4πο ωJ κ3ντρεJ τηJ αντιπολ2τευσηJ @ε τη συ@πολ2τευση και ωJ λαϊκισ@3J τηJ αντιπολ2τευσηJ. Καταγγ0λθηκε σε συνεδρ2αση του .Σ. 3τι Αντιδ1@αρχοJ του 1@ου Καρπενησ2ου προ0βη σε α@@οληψ2α στην δη@οτικ1 εν3τητα Προυσο4 @ε 2δια @0σα και για 2διο

Ν Ε

Λ$βα@ε @ε η@ερο@ην2α 7 Μαρτ2ου, επιστολ1 τηJ @ε2ζονοJ αντιπολ2τευσηJ σχετικ$ @ε τα ν0α τ0λη. Ο κ. Καρφ1J παραθ0τει π2νακεJ και υποστηρ2ζει 3τι αντ2 για @ειDσειJ 7% που επικαλ0στηκε ο δ1@αρχοJ κ. Μπακογι$ννηJ, τελικ$ υπ$ρχουν και @εγ$λεJ αυξ1σειJ. Το σχετικ3 ρεπορτ$ζ δη@οσιε4εται σε $λλεJ σελ2δεJ τηJ εφη@ερ2δαJ. ΕδD 3@ωJ θα σταθο4@ε στον πρ3λογο τηJ επιστολ1J και θα την αναλ4σου@ε. ι3τι ο χειρ3τεροJ σκοταδισ@3J δεν γ2νεται @ε την καταγραφ1 εν3J ψ0@ατοJ, αλλ$ @ε την αποκ$λυψη τηJ... @ισ1J αλ1θειαJ.

Απ3κριεJ και 3χι εκε2νο το γκρ2ζο των κουρελιDν που υιοθετο4σαν κ$ποιοι απ3 τουJ συ@@ετ0χοντεJ καρναβαλιστ0J των παρελθ3ντων ετDν. /λοι 0βαλαν @ερ$κι και φαντασ2α και το αποτ0λεσ@α, ικανοπο2ησε πλ1ρωJ δη@3τεJ και επισκ0πτεJ. Φυσικ$ βο1θησε και ο καιρ3J. Μεταξ4 των θεατDν και η Ντ3ρα Μπακογι$ ννη η οπο2α ξαφνι$στηκε, αλλ$ @$λλον ευχ$ριστα, 3ταν αντ2κρισε το γκρουπ τηJ ΑΛΑΚ το οπο2ο σατ2ριζε και την 2δια. Η πρ3εδροJ τηJ η@οκρατικ1J Συ@@αχ2αJ «οδηγο4σε» φορτηγ3 και οι επιβ$τεJ που ε2χε «φορτDσει» 1ταν κ$θε λογ1J πολιτικ3J, και απ3 την Κυβ0ρνηση αλλ$ και απ3 την αντιπολ2τευση. Απ3 το π$νελ των πολιτικDν δεν 0λειψε φυσικ$ και ο Κωνσταντ2νοJ Μητσοτ$κηJ ο οπο2οJ διετελο4σε χρ0η ...ψ1στη και κερνο4σε λαχταριστ$ λουκ$νικα...ντ3πιουJ και επισκ0πτεJ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Επειδ1 0χου@ε 1δη αναφερθε2 στα 3σα “καταγγ0λλει” ο κ. Καρφ1J, θεωρο4@ε 3τι δεν αναφ0ρεΕυρυτανικ$ Ν0α”. ται στα “Ε #στ3σο, η δαι@ονοπο2ηση των Μ0σων Ενη@0ρωσηJ @$J προσβ$λει, 3χι β0βαια ωJ πρ3σωπα αλλ$ ωJ αναγνDστεJ. Ο κ. Καρφ1J και 3σοι καταφ0ρονται κατ$ των Μ0σων Ενη@0ρωσηJ που ο κ3σ@οJ ε@πιστε4εται καλ4τερα, να το ξανασκεφτο4ν.

πολιτικ0J του αστοχ2εJ. υστυχDJ για τον 2διο, στην εποχ1 που ο Ελληνικ3J λα3J στεν$ζει κ$τω απ3 την οικονο@ικ1 κρ2ση, οι πολιτικο2 και δη οι παλαιο-πολιτικο2, βρ2σκονται στο @$τι του κυκλDνα. Οι δη@3τεJ Καρπενησ2ου, @ετ$ απ3 10 χρ3νια συνεχDν αυξ1σεων στα δη@οτικ$ τ0λη του δ1@ου, -τ0λη για τα οπο2α ε2ναι ακ3@η ζεστ1 στιJ περσιν0J αυξ1σειJ η υπογραφ1 3λων 3σων σ1@ερα ε2ναι στην "ο@$δα Καρ-

φ1" και ειδικ$ η υπογραφ1 του αρχηγο4 τουJ ωJ αντιδ1@αρχοJ οικονο@ικDν π0ρυσι- δεν αντ0χουν συγκρο4σειJ αλλ$ ζητ$νε συνα2νεση και δι$λογο. ,λλωστε, το παρ$δειγ@α του Π$γκαλου ε2ναι... @προστ$ τουJ ζωνταν3. Στην Ευρταν2α δεν φα2νεται να υπ$ρχουν φαντ$σ@ατα αλλ$ φα2νεται 3τι υπ$ρχουν πολλο2... κυνηγο2 φαντασ@$των. Καλ4τερα να... ξυπν1σουν. “ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ”

ΑΝΑΚΟΙΝ ΣΗ Μετ$ απ3 την επ2θεση στουJ Αστυνο@ικο4J τηJ ο@$δαJ «Ι.ΑΣ» και τον $δικο χα@3 των δ4ο παιδιDν, φ2λων, συναδ0λφων @αJ, συναποφασ2στηκε να αναβληθε2 η προγρα@@ατισ@0νη για την Παρασκευ1 4 Μ$ρτη 2011 και Dρα 18.00, στο Συνεδριακ3 Κ0ντρο Καρπενησ2ου, εκδ1λωση @ε ο@ιλητ1 τον Καθηγητ1 Εργατικο4 ικα2ου κ. Αλ0ξη Μητρ3πουλο @ε θ0@α: «ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ». Η εκδ1λωση θα πραγ@ατοποιηθε2 σ4ντο@α σε η@ερο@ην2α που θα καθοριστε2 σε συνεργασ2α @ε τον κ. Καθηγητ1 Αλ0ξη Μητρ3πουλο.


ΤΟ ΘΕΜΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 9 Μαρτ2ου 2011 / Σελ2δα 5

Αλλαγ εκ βθρων

Καταργο4νται επτ# ΝΠ - Συγχωνε4ονται σε δ4ο

Α

Στο αποψιν3 η@οτικ3 Συ@βο4λιο θα συζητηθε2 το πολ4 σοβαρ3 θ0@α για την κατ#ργηση των νο@ικDν προσDπων 3λων των συνενω@0νων δ1@ων και την συγχDνευσ1 τουJ σε δ4ο ν0α @εγ#λα.

υτ αν ικ ά

Οι επιταγ0J του “Καλλικρ#τη”, επιβ#λουν την συγκεκρι@0νη εν0ργεια, αλλ# @0χρι εκε2. Η εισ1γηση που θα παρουσιαστε2 σ1@ερα στο η@οτικ3 Συ@βο4λιο απ3 τον δ1@αρχο ΚDστα Μπακογι#ννη, αποτελε2 προϊ3ν πολυ1@ερηJ 0ρευναJ και αν#λυσηJ κ#θε λεπτο@0ρειαJ. Πρ3κειται να καταργηθο4ν επτ# Νο@ικ# Πρ3σωπα η@οσ2ου ικα2ου του δ1@ου @εταξ4 αυτDν η ΚΕΠΠΑΗΚ, τα Γυ@ναστ1ρια του δ1@ου, η Φιλαρ@ονικ1 κ.λπ., τα οπο2α θα ενσω@ατωθο4ν σε δ4ο ν0α και θα διοικο4νται απ3 πολυ@ελ1 ιοικητικ# Συ@βο4λια. Οι νε εταιρεε Το 0να νο@ικ3 πρ3σωπο θα 0χει την επωνυ@2α «Οργανισ@3J Πολιτισ@ο4 Αθλητισ@ο4 και Περιβ#λλοντοJ 1@ου Καρπενησ2ου» και το δε4τερο «Κοινωφελ1J Επιχε2ρηση Προστασ2αJ Αλληλεγγ4ηJ και Παιδε2αJ 1@ου Καρπενησ2ου».

Ε

υρ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» Σ4@φωνα @ε την εισηγητικ1 0κθεση, στουJ συνενω@0νουJ δ1@ουJ λειτουργο4σαν @εταξ4 #λλων τα ακ3λουθα Νο@ικ# Πρ3σωπα η@οσ2ου ικα2ου, τα οπο2α και θα συγχωνευτο4ν σε 0να ωJ εξ1J: Π ρ D ην δ 1@ ο J ο @ ν 2 σ τ αJ . Ν.Π... @ε την επωνυ@2α «Ιστορικ3 - Λαογραφικ3 - Φωτογραφικ3 Μουσε2ο .. ο@ν2σταJ», το οπο2ο συστ#θηκε @ε την υπ’ αριθ@. 14/2006 απ3φαση του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου δ1@ου ο@ν2σταJ. ΠρDην 1@οJ Καρπενησ2ου. 1) Ν.Π... @ε την επωνυ@2α «Γυ@ναστ1ρια 1@ου Καρπενησ2ου», το οποιο συστ#θηκε @ε την υπ’ αριθ@. 4-79/2001 απ3φαση του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου Καρπενησ2ου, @ε αρ@οδι3τητα την λειτουργ2α των αθλητικDν εγκαταστ#σεων του δ1@ου. 2) Ν.Π... @ε την επωνυ@2α «η@οτικ1 Φιλαρ@ονικ1 Καρπενησ2ου», το

Η ν0α κοινωφελ1J επιχε2ρηση προτε2νεται να διοικε2ται απ3 9@ελεJ ιοικητικ3 Συ@βο4λιο, το οπο2ο θα αποτελε2ται απ3 τρειJ δη@οτικο4J συ@βο4λουJ, εκ των οπο2ων 0ναJ ορ2ζεται απ3 τη @ειοψηφ2α του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου, 0ναν εκπρ3σωπο κοινωνικο4 φορ0α τηJ περιοχ1J και π0ντε δη@3τεJ 1 κ#τοικοι @ε πε2ρα και γνDσειJ σχετικ0J @ε το αντικε2@ενο τηJ επιχε2ρησηJ. Η θητε2α των @ελDν του ιοικητικο4 Συ@βουλ2ου ακολουθε2 τη θητε2α του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου.

Ν ΕΤο σχ0διο των καταργ1σεων και συγχωνε4σεων θα συζητηθε2 απ3ψε στο η@οτικ3 Συ@βο4λιο Καρπενησ2ου. Πολυσ0λιδη εισ1γηση του δη@#ρχου για τα ν0α δεδο@0να στον δ1@ο. Παρα@0νει αυτ3νο@ο το Μουσε2ο Κορυσχ#δων.

οπο2ο συστ#θηκε @ε την υπ’ αριθ@. 77/1968 απ3φαση του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου Καρπενησ2ου. 3) Ν.Π... @ε την επωνυ@2α «Πανοπο4λειο Λαογραφικ3 Μουσε2ο» στο πρDην .. Αγ2ου Ανδρ0α, το οπο2ο συστ#θηκε @ε την υπ’ αριθ@. 16-274/2001 απ3φαση του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου Καρπενησ2ου. 4) Ν.Π... @ε την επωνυ@2α «Μικρ3 Μουσε2ο Εκπα2δευσηJ» στο πρDην Τ.. Βουτ4ρου, το οπο2ο συστ#θηκε @ε την υπ’ αριθ@. 15-294/29.10.2008 απ3φαση του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου Καρπενησ2ου. 5) Ν.Π... @ε την επωνυ@2α «Μουσε2ο Εθνικ1J Αντ2στασηJ Κορυσχ#δων», το οπο2ο συστ#θηκε @ε την υπ’ αριθ@. 44/1997 απ3φαση του Κοινοτικο4 Συ@βουλ2ου Κορυσχ#δων, το οπο2ο, 3@ωJ, προJ το παρ3ν θα παρα@ε2νει ανεξ#ρτητο. Τα παραπ#νω νο@ικ# πρ3σωπα καταργο4νται, σ4@φωνα @ε τιJ διατ#ξειJ του #ρθρου 103 του ν3@ου “Καλλικρ#τη” και αποφασ2ζεται η σ4σταση ν0ου Νο@ικο4 ΠροσDπου η@οσ2ου ικα2ου στον δ1@ο Καρπενησ2ου @ε την επωνυ@2α «Οργανισ@3J Πολιτισ@ο4 Αθλητισ@ο4 και περιβ#λλοντοJ 1@ου Καρπενησ2ου» @ε 0δρα το Καρπεν1σι. Το ν0ο νο@ικ3 πρ3σωπο θα επιχορηγε2ται ετησ2ωJ απ3 τον δ1@ο Καρπενησ2ου @ε το ποσ3 των 495.000 ευρD, ενD #λλοι π3ροι του θα ε2ναι τυχ3ν 0κτακτεJ επιχορηγ1σειJ, κ#θε ε2δουJ εισφορ0J, δωρε0J, κληρονο@ι0J και κληροδοσ2εJ, 3πωJ και εισπρ#ξειJ απ3 το αντ2τι@ο των πραγ@#των 1 των υπηρεσιDν, που θα παρ0χει, καθDJ και #λλεJ

πηγ0J. Το Ν.Π... @ε την επωνυ@2α «Μουσε2ο Εθνικ1J Αντ2στασηJ Κορυσχ#δων» παρα@0νει κατ# τη δεδο@0νη χρονικ1 στιγ@1 εκτ3J τηJ διαδικασ2αJ συγχDνευσηJ, καθ3σον ελ1φθη σχετικ1 απ3φαση του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου περ2 υποβολ1J αιτ1@ατοJ προJ τον Υπουργ3 ΕσωτερικDν, Αποκ0ντρωσηJ και Ηλεκτρονικ1J ιακυβ0ρνησηJ για τη διατ1ρησ1 του ωJ αυτοτελο4J κατ# τη διαδικασ2α των διατ#ξεων του #ρθρου 103 παρ. 3 Ν. 3852/2010. Θα διοικε2ται απ3 11@ελεJ ιοικητικ3 Συ@βο4λιο, το οπο2ο θα αποτελε2ται απ3 0ξι δη@οτικο4J συ@βο4λουJ, εκ των οπο2ων δ4ο ορ2ζονται απ3 τη @ειοψηφ2α του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου και π0ντε δη@3τεJ 1 κ#τοικοι που ε2ναι χρ1στεJ των υπηρεσιDν του νο@ικο4 προσDπου και κατ0χουν αν#λογη επαγγελ@ατικ1 ε@πειρ2α και τιJ απαρα2τητεJ γνDσειJ που συν#δουν @ε το σκοπ3 του Ν.Π... Η θητε2α των @ελDν του ιοικητικο4 Συ@βουλ2ου ακολουθε2 τη θητε2α του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου. «ΚΟΙΝΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» Το δε4τερο νο@ικ3 πρ3σωπο στην ουσ2α αποτελε2 την @ετεξ0λιξη τηJ ΚΕΠΠΑΗΚ και την προσαρ@ογ1 τηJ στα ν0α δεδο@0να. Το ν0ο νο@ικ3 πρ3σωπο θα προ0λθει απ3 την συγχDνευση τηJ «ΚΟΙΝ"ΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Κ.Ε.Π.Π.Α.Η.Κ.)», η οπο2α συστ#θηκε @ε την υπ’ αριθ@. 91/1993 απ3φαση του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου Καρπενησ2ου και του Ν.Π.Ι.. @ε την επωνυ@2α «ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝ"ΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΥΣΟΥ (Η.Κ.Ε.Π.)», το οπο2ο συστ#θηκε @ε την υπ’ αριθ@. 14-151/2003 απ3φαση του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου Προυσο4 και παρ0@εινε ενεργ1 3λα αυτ# τα χρ3νια, χωρ2J 3@ωJ γνωστ1 δραστηρι3τητα. Τα παραπ#νω νο@ικ# πρ3σωπα καταργο4νται, σ4@φωνα @ε τιJ διατ#ξειJ του #ρθρου 103 και 109 του ν3@ου “Καλλικρ#τη” και αποφασ2ζεται η σ4σταση ν0ου Νο@ικο4 ΠροσDπου η@οσ2ου ικα2ου στον δ1@ο Καρπενησ2ου @ε την επωνυ@2α «Κοινωφελ1J Επιχε2ρηση Προστασ2αJ Αλληλεγγ4ηJ και Παιδε2αJ 1@ου Καρπενησ2ου» @ε 0δρα το Καρπεν1σι. Το ν0ο νο@ικ3 πρ3σωπο θα επιχορηγε2ται ετησ2ωJ απ3 τον δ1@ο Καρπενησ2ου για τιJ δραστηρι3τητεJ και τιJ παρεχ3@ενεJ υπηρεσ2εJ @ε β#ση το επιχειρησιακ3 σχ0διο, 3πωJ επ2σηJ απ3 τα 0σοδα τηJ παροχ1J υπηρεσιDν, την συ@@ετοχ1 σε επιδοτο4@ενα προγρ#@@ατα απ3 τουJ π3ρουJ τηJ Ευρωπαϊκ1J ,νωσηJ και ΕθνικDν Φορ0ων, απ3 δωρε0J, χορηγ2εJ, κληροδοτ1@ατα, ενισχ4σειJ απ3 νο@ικ# πρ3σωπα του δη@οσ2ου 1 ιδιωτικο4 το@0α και απ3 φυσικ# πρ3σωπα, ενD προβλ0πεται κα η παροχ1 υπηρεσιDν προJ τρ2τουJ σχετικDν @ε τουJ καταστατικο4J σκοπο4J και λοιπ0J επιχορηγ1σειJ.

Σερα στο ηοτικ Συβολιο Τα θ0@ατα που θα συζητηθο4ν απ3ψε στιJ 6:00 το απ3γευ@α ε2ναι τα εξ1J: λ1ψη απ3φασηJ για κατ#ργηση ΝΠΙ ΚοινωφελDν επιχειρ1σεων, ορισ@3J ον3@ατοJ σκοπο4 περιουσ2αJ και π3ρων του 1ου ν0ου ΝΠ, ορισ@3J ον3@ατοJ σκοπο4 περιουσ2αJ και π3ρων του 2ου ν0ου ΝΠ και πρ3ταση η@οτικο4 Συ@βουλ2ου Καρπενησ2ου για τη διατ1ρηση του ΝΠΠ @ε την επωνυ@2α «Μουσε2ο Εθνικ1J Αντ2στασηJ Κορυσχ#δων» ωJ αυτοτελο4J Νο@ικο4 ΠροσDπου του 1@ου Καρπενησ2ου (#ρθρο 103 παρ. 3 του Ν.3852/2010). Ακ3@η, λ1ψη απ3φασηJ για συγκρ3τηση του .Σ. του 1ου νεοϊδρυθ0ντοJ ΝΠ, λ1ψη απ3φασηJ για συγκρ3τηση του .Σ. του 2ου νεοϊδρυθ0ντοJ ΝΠ και τ0λοJ, λ1ψη απ3φασηJ για συγκρ3τηση του .Σ. του ΝΠ @ε την επωνυ@2α «Μουσε2ο Εθνικ1J Αντ2στασηJ Κορυσχ#δων». Συνεδρ2ασε η Οικονο@ικ1 Επιτροπ1 Εντω@εταξ4 χθεJ, Τρ2τη 8 Μαρτ2ου 2011 και Dρα 12:00 το @εση@0ρι, πραγ@ατοποι1θηκε συνεδρ2αση τηJ Οικονο@ικ1J Επιτροπ1J του δ1@ου Καρπενησ2ου, στο δη@οτικ3 κατ#στη@α, στο Καρπεν1σι. ΜαJ εντυπωσ2ασε 3τι στα θ0@ατα κυρι#ρχησαν η πρ3σληψη δικηγ3ρου για την υπερ#σπιση υποθ0σεων του δ1@ου. Συγκεκρι@0να τα θ0@ατα εκτ3J τηJ ψ1φισηJ κ#ποιων πιστDσεων 1ταν τα εξ1J: ορισ@3J δικηγ3ρου (αναν0ωση εντολ1J χειρισ@ο4 υποθ0σεων πρDην 1@ου Ποτα@ι#J), ορισ@3J δικηγ3ρου (αναν0ωση εντολ1J χειρισ@ο4 υπ3θεσηJ) και τ0λοJ ορισ@3J δικηγ3ρου (αγωγ1 κ. Ιω#ννη Φακ2τσα κατ# 1@ου).


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 9 Μαρτ%ου 2011 / Σελ%δα 6

Τα να δηοτικ τλη εναι δκαια ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ν ΕΣτου= λλου= δ$3ου= δεν υπ$ρχαν καν στοιχε%α εσ&δων απ& δη3οτικ τ#λη, &πω= αποκαλ'φθηκε στο η3οτικ& Συ3βο'λιο, 3ε αποτ#λεσ3α να επικρατε% σ'γχυση για τα πραγ3ατικ #σοδα φωτισ3ο' και καθαρι&τητα=.

Α

Μ#τρο σ'γκριση= τα στοιχε%α του πρ7ην δ$3ου ο3ν%στα= "... 3ε στ&χο την οικονο3ικ$ δικαιοσ'νη αποφασ%στηκαν οι 3ει7σει=. "3ω=, σε κποια η3οτικ ια3ερ%σ3ατα των πρ7ην δ$3ων, &που οι δ$3αρχοι δεν επ#βαλαν καθ&λου δη3οτικ τ#λη, υπρχουν αυξ$σει=", υποστηρ%ζουν απ& τον δ$3ο Καρπενησ%ου.

αντιπολτευση

υτ αν ικ ά

Η συντριπτικ$ πλειοψηφ%α των δη3οτ7ν του παλιο' δ$3ου Καρπενησ%ου, εκε% &που ζει και το 3εγαλ'τερο 3#ρο= του πληθυσ3ο', θα ωφεληθε% απ& τα ν#α 3ειω3#να ποσοστ καταλογισ3ο' των δη3οτικ7ν τελ7ν. Με πρ&χειρου= υπολογισ3ο'=, το κ#ρδο= για του= δη3&τε= αν#ρχεται σε περ%που 25.000 ευρ7 για το 2011, εν7 τα συνολικ #σοδα του δ$3ου, 3&νο απ& τον παλι& δ$3ο Καρπενησ%ου, θα αν#ρχονται περ%που σε 600.000 ευρ7.

Ε

υρ

εν υπρχαν στοιχεα στου δ ου Μ&νο ο δ$3ο= ο3ν%στα= ε%χε οργανω3#νη οικονο3ικ$ υπηρεσ%α και παρ#δωσε π%νακε= 3ε καταγεγρα33#να στοιχε%α &σον αφορ τον αριθ3& σπιτι7ν και καταστη3των που λειτουργο'ν στον δ$3ο. Χαρακτηριστικ& ε%ναι &τι στον δ$3ο ο3ν%στα= υπ$ρξαν, τελικ, 3εγαλ'τερε= 3ει7σει= απ& αυτ#= του Καρπενησ%ου. Οι λλοι δ$3οι δεν γν7ριζαν καν π&σα σπ%τια και καταστ$3ατα υπρχουν στην περιφερειακ$ του= αρ3οδι&τητα. Αν και κθε χρ&νο αποφσιζαν για την επιβολ$ τελ7ν, συγκεκρι3#να δεδο3#να δεν υπ$ρχαν, 3ε αποτ#λεσ3α να επικρατε% #να ασαφ#= τοπ%ο σχετικ 3ε το π&σα απ& τα ανταποδοτικ τ#λη εισ#πραττε ο δ$3ο= και πο' αυτ διοχετε'ονταν. Το πραγ3ατικ& αυτ& γεγον&= αναπτ'χθηκε στο η3οτικ& Συ3βο'λιο κατ τη συζ$τηση για τα ν#α δη3οτικ τ#λη. Ο γενικ&= καν&να= για 3ε%ωση 7% σε πολλ#= περιπτ7σει= των πρ7ην δ$3ων, αλλ και των η3οτικ7ν ια3ερισ3των, &που δεν υπ$ρχαν στοιχε%α $ ακ&3η χειρ&τερα δεν πλ$ρωναν σχεδ&ν τ%ποτα, α-

ναιρε%ται και υπρχουν αυξ$σει=. "πω= για παρδειγ3α στον δ$3ο Φουρν=, &που η α'ξηση σε οικ%ε= και καταστ$3ατα αγγ%ζει το +541%. = ποσοστ& ε3φαν%ζεται εξωπραγ3ατικ&, αλλ εξωπραγ3ατικ& 3οιζει επ%ση= και το γεγον&= &τι τα δη3οτικ τ#λη π#ρυσι στον παλι& δ$3ο $ταν για τι= οικ%ε= 3&λι= στο ... 0,29 ευρ7, 3ε αν'παρκτε= πα-

ροχ#= καθαρι&τητα=. Στον ν#ο Καλλικρατικ& δ$3ο, &3ω=, οι απαιτ$σει= πολλαπλασιζονται. Σε κθε περ%πτωση, ωστ&σο, απ& τη δη3οτικ$ αρχ$ τον%ζεται &τι η γενικ$ 3ε%ωση των τελ7ν κατ 7% στο Καρπεν$σι και ο εξορθολογισ3&= για δικαιοσ'νη σε &λα τα χωρι του ν#ου δ$3ου $ταν επιβεβλη3#να για τη σωστ$ παροχ$ υπηρεσ%α=, τ&σο σε φω-

τισ3&, &σο και στην αποκο3ιδ$ των απορρι33των. "Τ7ρα &λοι θα πληρ7νουν δ%καια τα δη3οτικ του= τ#λη και δεν θα "ζουν" κποια η3οτικ ια3ερ%σ3ατα ει= βρο= τη= πλειοψηφ%α=", υποστηρ%ζουν. Εξλλου και η καταγγελ%α που #γινε στο η3οτικ& Συ3βο'λιο απ& τον πρ7ην δ$3αρχο Ποτα3ι= κ. Γιννη !βρο -στον δ$3ο

του οπο%ου, αντ% για 3ει7σει=, υπ$ρξαν αυξ$σει= περ%που στο 26% σε σπ%τια και καταστ$3ατααφορο'σε την κατασπατληση ηλεκτρικο' ρε'3ατο= σε κποια χωρι, &που στι= κολ&νε= του δη3οτικο' φωτισ3ο' χρησι3οποιο'νται... 1000αρε= λ3πε=, καταδεικν'οντα= το "3πχαλο" που επικρατο'σε στου= πρ7ην δ$3ου=.


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 9 Μαρτ1ου 2011 / Σελ1δα 7

Ο Βαγγλη Καρφ λει τρα σα πρεπε να πει στο ηοτικ Συβο λιο

Τι υποστηρ1ζει ο αρχηγ2J τηJ @ε1ζονοJ αντιπολ1τευσηJ σχετικ% @ε τη @ε1ωση 7% που αποφ%σισε το η@οτικ2 Συ@βο3λιο Καρπενησ1ου για τα δη@οτικ% τ/λη. Παραθ/τονταJ π1νακεJ, υποστηρ1ζει 2τι υπ0ρξε α3ξηση, αντ1 για @ε1ωση σε κ%ποια χωρι%, 2πωJ στην Φουρν%, @/χρι και... +541%.

Ν ΕΑ

Οι εισει κρ βουν... αυξσει

υτ αν ικ ά

Με επιστολ0 του ο κ. Βαγγ/ληJ Καρφ0J αναλ3ει τα ν/α δη@οτικ% τ/λη του διευρυ@/νου δ0@ου Καρπενησ1ου, 2πωJ αυτ% /χουν δια@ορφωθε1 @ετ% τιJ πρ2σφατεJ @ειDσειJ κατ% 7% που αποφ%σισε το η@οτικ2 Συ@βο3λιο Καρπενησ1ου.

Ο αρχηγ2J τηJ @ε1ζονοJ αντιπολ1τευσηJ λ/ει τDρα 2σα δεν ε1πε στο η@οτικ2 Συ@βο3λιο, 2ταν αρν0θηκε να ψηφ1σει την πρ2ταση των @ειDσεων κατ% 7%, δι2τι κατ/θεσε ο 1διοJ διαφορετικ0 πρ2ταση απ2 αυτ0 τηJ πλειοψηφ1αJ, η οπο1α προ/βλεπε @ειDσειJ κατ% 10%. Και πρ%γ@ατι, αν αναλ3σει κανε1J τουJ π1νακεJ που παραθ/τονται απ2 τη δη@οτικ0 ο@%δα τηJ @ε1ζονοJ αντιπολ1τευσηJ, σ3@φωνα @ε την απ2φαση του δ0@ου σε κ%ποιεJ περιοχ/J ε@φαν1ζονται αυξ0σειJ που ξεπερνο3ν ακ2@η και το 500%.

Ε

υρ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ Στην επιστολ0 του ο κ. Καρφ0J, @εταξ3 %λλων, αναφ/ρει: (...) Οφε1λου@ε 2@ωJ σ0@ερα να πο3@ε την αλ0θεια στουJ δη@2τεJ για την πρ2σφατη απ2φαση τηJ επιβολ0J τελDν, η οπο1α παρουσι%στηκε ωJ αθDα @ε1ωση στο 7%. Καταρχ0ν για την επιβολ0 των τελDν φωτισ@ο3 και καθαρι2τηταJ οφε1λει κ%θε δη@οτικ0 αρχ0, κατ% την κοιν0 λογικ0 και σ3@φωνα @ε την κε1@ενη νο@οθεσ1α, να λ%βει υπ2ψη την διαφοροπο1ηση των Κοινοτ0των σε σχ/ση @ε τιJ υπηρεσ1εJ που δ/χονται σε καθαρι2τητα και φωτισ@2 και επ1σηJ να υπ%ρχουν συγκεκρι@/να στοιχε1α, 2πωJ αναλυτικ0 εκτ1@ηση προϋπολογισ@ο3 εσ2δων και δαπανDν και να συνυπολογιστε1 η οικονο@1α κλ1@ακοJ που @πορε1 να επιτευχθε1 απ2 τη συν/νωση των υπηρεσιDν καθαρι2τηταJ των πρDην δ0@ων και την αναδιοργ%νωση των 2ρων παροχ0J τηJ υπηρεσ1αJ απ2 τον ν/ο δ0@ο (σχ. 60/2010 ΣτΕ). Τ1ποτα απ2 αυτ% δεν /γινε και πραγ@ατικ% απορο3@ε οι τ2σοι σ3@βουλοι του η@%ρχου @ε τι ασχολο3νται, αφο3 στην συγκεκρι@/νη απ2φαση υπ%ρχει τερ%στια αδικ1α για τουJ δη@2τεJ των απο@ακρυσ@/νων Κοινοτ0-

των. Αξ1ζει να ση@ειωθε1 2τι οι κ%τοικοι των Αλεστ1ων, τηJ Ροσκ%J, τηJ ΜεσοκD@ηJ και %λλων Κοινοτ0των που ουσιαστικ% δ/χονται υπηρεσ1εJ απ2 το δ0@ο, για λ1γουJ @0νεJ ετησ1ωJ και @ε @ικρ0 συχν2τητα γιατ1 τα χωρι% αυτ% δεν κατοικο3νται, θα πληρDνουν σ3@φωνα @ε την απ2φαση για οικ1α @ε 1δια τετραγωνικ% @/τρα το 1διο ακριβDJ τ/λοJ ετ0σια @ε τουJ κατο1κουJ των τουριστικDν Κοινοτ0των που δ/χονται συχν2τερα τιJ υπηρεσ1εJ του 0@ου και καθ' 2λη την δι%ρκεια του /τουJ.

Η ΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ Η δικ0 @αJ πρ2ταση, ε1χε σαν β%ση την δικαιοσ3νη και την οικονο@ικ0 στεν2τητα των δη@οτDν, αφο3 υπ0ρξαν @ειDσειJ @ισθDν και εισοδη@%των των @ικρο@εσα1ων, περ1που στο 20% και πλ/ον, γεγον2J 2@ωJ που επηρε%ζει και την @ε1ωση του κ2στουJ των παρερχο@/νων υπηρεσιDν απ2 τουJ δ0@ουJ στουJ δη@2τεJ (@ε1ωση @ισθDν δη@οτικDν υπαλλ0λων). Θεωρ0σα@ε επ1σηJ 2τι το κ2στοJ των αυξ0σεων σε πρDτεJ βοηθητικ/J 3λεJ και αναλDσι@α υλικ% που απαιτο3νται για την παροχ0 των υπηρεσιDν απ2 το δ0@ο στουJ δη@2τεJ, θα καλυφθε1 απ2 την οικονο@1α κλ1@ακοJ που @πορε1 να επιτευχθε1 απ2 τη συν/νωση των υπηρεσιDν καθα-

ρι2τηταJ των πρDην δ0@ων και την αναδιοργ%νωση των 2ρων παροχ0J τηJ υπηρεσ1αJ απ2 τον ν/ο δ0@ο (σχ. 60/2010 ΣτΕ). Σε αυτ% τα συγκεκρι@/να στοιχε1α λοιπ2ν στηρ1ζεται η πρ2τασ0 @αJ, η οπο1α ε1ναι προϊ2ν αρκετDν ωρDν διαβο3λευσηJ τηJ δη@οτικ0J @αJ ο@%δαJ και κ%ποιοJ που κ%νει τον δη@οσιογρ%φο και καθη@εριν% ε1ναι στο γραφε1ο του η@%ρχου την χαρακτ0ρισε «πρ2χειρο σκαρ1φη@α». Αντ1θετα, αρχικ% ο 0@αρχοJ στην Οικονο@ικ0 Επιτροπ0 πρ2τεινε αυξ0σειJ παντο3, προφανDJ γιατ1 ε1χε στο @υαλ2 του το ετ0σιο κ2στοJ των συ@βο3λων, αλλ% σ3ρθηκε π1σω απ2 την πρ2ταση τηJ ελ%σσονοJ αντιπολ1τευσηJ, @ιαJ πρ2τασηJ που αποδεδειγ@/να εν/χει τον κ1νδυνο τηJ προχειρ2τηταJ και αυτ2 αποδεικν3εται απ2 την κατ%φορη αδικ1α, @ε β%ση τουJ π1νακεJ που επισυν%πτονται, αλλ% και το γεγον2J 2τι εκφρ%στηκε παρουσ1α @αJ στην οικονο@ικ0 επιτροπ0 χωρ1J σκ/ψη, απροειδοπο1ητα και αποδεδειγ@/να υπ2 το καθεστDJ αιφνιδιασ@ο3 και π1εσηJ, @ια πρ2ταση που κατ% παρ/κκλιση τηJ νο@οθεσ1αJ χωρ1J αιτιολογ1α και α2ριστα εξισDνει τα τ/λη για κατοικ1α σε 2λεJ τιJ τοπικ/J Κοιν2τητεJ στο 1,20 ευρD/τ@, πρ%γ@α που προσπαθε1 να κ%νει σε /να βαθ@2 και για καταστ0@ατα σε 2λεJ τιJ Κοιν2τητεJ.

Ε@ε1J προτε1να@ε λοιπ2ν 2τι για να επιβληθο3ν τα σχετικ% τ/λη @ε δικαιοσ3νη, πρ/πει να ενταχθο3ν 2λεJ οι Κοιν2τητεJ σε τ/σσεριJ (4) ζDνεJ αν%λογα @ε τιJ υπηρεσ1εJ που παρ/χονται απ2 τον δ0@ο και τη συχν2τητ% τουJ αν% Κοιν2τητα και @ε β%ση τα δεδο@/να που αναφ/ρθηκαν παραπ%νω αλλ% και τιJ εγκυκλ1ουJ που υφ1στανται. Η πρ2τασ0 @αJ αυτ0 αν εφαρ@οζ2ταν θα ε1χε προσωριν2 χαρακτ0ρα @ε δεδο@/νο 2τι στην πορε1α θα προ/κυπταν τα συγκριτικ% στοιχε1α αν% Κοιν2τητα που δεν @αJ παρασχ/θηκαν απ2 τη η@οτικ0 Αρχ0 %γνωστο γιατ1. Προτε1να@ε λοιπ2ν: Α Ζ$ΝΗ: Η π2λη του Καρπενησ1ου (εκτ2J Καλλιθ/α). Για την π2λη του Καρπενησ1ου προτε1να@ε 1,40 ευρD/τ@ για οικ1εJ και 2,32 ευρD/τ@ για καταστ0@ατα. Β Ζ$ΝΗ: -γιοJ Νικ2λαοJ, Βουτ3ρο, Κορυσχ%δεJ, Μεγ%λο Χωρι2, Μικρ2 Χωρι2, Προυσ2J (@2νο το χωρι2). Προτε1να@ε 1,20 ευρD/τ@ για οικ1εJ και 2,30 ευρD/τ@ για καταστ0@ατα. Γ Ζ$ΝΗ: .λεJ οι Κοιν2τητεJ που δεν εντ%σσονται σε Α, Β, και ζDνη. Προτε1να@ε 1 ευρD/τ@ για οικ1εJ και 1,5 ευρD/τ@ για καταστ0@ατα. Ζ$ΝΗ: ΜεσοκD@η, Ροσκ%, Ψιαν%, Χ2χλια, ερ@%τι (παλαι2),

ΕσωχDρια, Πρ2δρο@οJ, Σαρκ1νι, Αλ/στια, Καταβ2θρα, ΣταυροχDρι. (Κοιν2τητεJ που ουσιαστικ% κατοικο3νται λιγ2τερουJ @0νεJ αν% /τοJ και επ1σηJ αντικει@ενικ% οι υπηρεσ1εJ απ2 το δ0@ο /χουν @ικρ0 συχν2τητα και κατ% συν/πεια κοστ1ζουν πολ3 λιγ2τερο). Προτε1να@ε 0,90 ευρD/τ@ για οικ1εJ και 1,35 ευρD/τ@ για καταστ0@ατα. Σε 2τι αφορ% τα τ/λη φωτισ@ο3 και καθαρι2τηταJ για τιJ ευπαθε1J ο@%δεJ συ@φων0σα@ε @ε την πρ2ταση του προεδρε1ου και επ1 πλ/ον προτε1να@ε @ειω@/να τ/λη και για τουJ τρ1τεκνουJ, πρ%γ@α το οπο1ο δεν /γινε δεκτ2 στο .Σ. (υπ%ρχει προηγο3@ενη απ2φαση στο 0@ο Καρπενησ1ου). Επ1σηJ, δεν /γινε δεκτ0 η πρ2τασ0 @αJ για @ε1ωση του συντελεστ0 που εφαρ@2ζεται στο τ/λοJ ακ1νητηJ περιουσ1αJ απ2 το 0,30‰ στο 0,25‰ και η πρ2τασ0 @αJ αυτ0 στηρ1ζεται στο γεγον2J 2τι απ2 το 2011 υπ0ρξε τερ%στια α3ξηση στιJ τι@/J ζDνηJ και ιδια1τερα στιJ Κοιν2τητεJ @ε αποτ/λεσ@α να /χου@ε τερ%στια επιβ%ρυνση για τουJ δη@2τεJ απ2 Τ.Α.Π. Αξ1ζει να ση@ειωθε1 2τι και το 0,25‰ που προτε1να@ε να εφαρ@οζ2ταν, π%λι ο δη@2τηJ θα πλ0ρωνε πολ3 περισσ2τερο ΤΑΠ το 2011 σε σ3γκριση @ε το προηγο3@ενο /τοJ.


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 9 Μαρτ0ου 2011 / Σελ0δα 8

Ποιοι πνε ε την Ντρα

ΟργανBνεται και στην Ευρυταν0α η η>οκρατικ/ Συ>>αχ0α

ΑΤην περασ>.νη Π.>πτη, η Ντ1ρα Μπακογι"ννη εγκαιν0ασε τα γραφε0α του κ1>>ατ1H τηH στη Λα>0α. Η συγκ.ντρωση .γινε σε κατ">εστη α0θουσα κεντρικο2 ξενοδοχε0ου. Μετ" την ο>ιλ0α, η κα Μπακογι"ννη .φτασε στην Ευρυταν0α, 1που π.ρασε το τρι/>ερο τηH Αποκρι"H.

Ν Ε

Αρχικ", η προγρα>>ατισ>.νη επ0σκεψη τηH προ.δρου τηH Η.ΣΥ. καH Ντ1ραH Μπακογι"ννη στη Λα>0α για τα εγκα0νια των γραφε0ων του κιν/>ατοH, /ταν για την προπερασ>.νη Π.>πτη που συν.πεσε >ε την Τσικνοπ.>πτη. Η εκδ/λωση εκε0νη αναβλ/θηκε και τελικ" τα εγκα0νια .γιναν την περασ>.νη Π.>πτη 3 Μαρτ0ου.

υτ αν ικ ά

Εντω>εταξ2, προηγ/θηκε την περασ>.νη εβδο>"δα η επ0σκεψη του Λευτ.ρη Αυγεν"κη, συν.ντευξη του οπο0ου φιλοξ.νησαν Ευρυτανικ" Ν.α". Ο κ. Αυγετα "Ε ν"κηH /ταν ο προπο>π1H για την οργ"νωση των ο>"δων στ/ριξηH του ν.ου κ1>>ατοH και στην Ευρυταν0α. Η Ντ1ρα Μπακογι"ννη βρ.θηκε την περασ>.νη Π.>πτη 3 Μαρτ0ου στη Λα>0α και πραγ>ατοπο0ησε ο>ιλ0α στα >.λη του κιν/>ατοH, σε α0θουσα του ξενοδοχε0ου “Σα>αρ"H”. Η συγκ.ντρωση ε0χε >εγ"λη επιτυχ0α, σ2>φωνα >ε στελ.χη του κ1>>ατοH.

Ε

υρ

Τα ον1>ατα Πολλο0 /ταν οι Ευρυτ"νεH που παρακολο2θησαν την ο>ιλ0α και οι οπο0οι συ>>ετ.χουν ενεργ" στο ν.ο κ1>>α τηH πρBην υπουργο2 και βουλευτο2 για 9 χρ1νια, Ντ1ραH Μπακογι"ννη. Στη συντριπτικ/ τουH πλειοψηφ0α προ.ρχονται απ1 τη Ν.α η>οκρατ0α, αλλ" τα στελ.χη του κ1>>ατοH λ.νε 1τι υπ"ρχουν υποστηρικτ.H του και απ1 "λλουH πολιτικο2H χBρουH. Κοντ" τηH, απ1 την πρBτη στιγ>/, βρ0σκεται ο πρBην πρ1εδροH του Νοσοκο>ε0ου Καρπενησ0ου και υποψ/φιοH βουλευτ/H στιH τελευτα0εH εκλογ.H >ε τη Ν.α η>οκρατ0α κ. Ηλ0αH Χορ>1βαH. Μαζ0 του επ0σηH και ο ΚBσταH Χορ>1βαH, παλι1 στ.λεχοH τηH Ν.αH η>οκρατ0αH στην Ευρυταν0α. Στο πλευρ1 τηH καH Μπακογι"ννη και ο φαρ>ακοποι1H κ. ΚBσταH Λ"ππαH, πρBην πρ1εδροH τηH ΝΟΕ Ευρυταν0αH, συ>πτω>ατικ" και ο 0διοH διετ.λεσε πρ1εδροH του Νοσοκο>ε0ου Καρπενησ0ου επ0 Ν.αH η>οκρατ0αH και ε0ναι .να απ1 τα παλαι1τερα -ιστορικ1 στ.λεχοH- τηH Ν.αH η>οκρατ0αH στην Ευρυταν0α. Ο γιοH του κ. Λ"ππα, ο κ. Κλεο>.νηH Λ"ππαH ε0ναι αντιδ/>αρχοH στον δ/>ο Καρπενη-

0διοH. Ο ΓιBργοH Καββαδ0αH, επ0σηH φ.ρεται ωH .να απ1 τα ισχυρ" στελ.χη του ν.ου κ1>>ατοH. Ο κ. Καββαδ0αH προ.ρχεται απ1 την Ν.α η>οκρατ0α, /ταν υποψ/φιοH δ/>αρχοH Κτη>εν0ων το 2006 και αρχηγ1H τηH αξιω>ατικ/H αντιπολ0τευσηH στον δ/>ο >.χρι το 2010, ενB σ/>ερα ε0ναι δη>οτικ1H σ2>βουλοH τηH πλειοψηφ0αH στον δ/>ο Λα>0αH υπ1 τον δ/>αρχο ΓιBργο Κοτρωνι", ο οπο0οH παραβρ.θηκε επ0σηH στην ο>ιλ0α τηH Ντ1ραH Μπακογι"ννη. Ο Χρ/στοH Ρ"πτηH, γνωστ1H στην Ευρυταν0α απ1 την εποχ/ που ο 0διοH /ταν ασ"ρχηH Καρπενησ0ου στιH αρχ.H τηH 10ετ0αH του '90. Τα τελευτα0α χρ1νια /ταν αντινο>"ρχηH ΦθιBτιδαH >ε νο>"ρχη τον Θαν"ση Χει>"ρα. Στ.λεχοH τηH Ν.αH η>οκρατ0αH, που θεωρε0ται απ1 τα ευ.λικτα πολιτικ" πρ1σωπα στην πολιτικ/. Σ/>ερα φα0νεται κοντ" στην Ντ1ρα Μπακογι"ννη.

σ0ου >ε δ/>αρχο τον ΚBσ τα Μπακογι"ννη. Ο γιατρ1H η>/τρηH Καρατσ0κηH, επ0σηH πρBην πρ1εδροH τηH ΝΟΕ Ευρυταν0αH και δ/>αρχοH Καρπενησ0ου, δηλBνει στο πλευρ1 τηH Ντ1ραH Μπακογι"ννη απ1 την αρχ/. Μ"λιστα,

στη συγκ.ντρωση τηH Λα>0αH, /ταν στην πρBτη γρα>>/, ενB οι σχ.σειH του >ε την οικογ.νεια Μπακογι"ννη προ.ρχονται απ1 πολ2 παλι", επ0 Πα2λου, ενB υπ"ρχουν και οικογενειακο0, πλ.ον, δεσ>ο0 >ε την κα Μπακογι"ννη, αφο2 ε0ναι κου>π"ροι.

Ο Ταξι"ρχηH ΖαλοκBσταH, Ευρυτ"ναH οικονο>ολ1γοH που ζει πλ.ον στη ΦθιBτιδα, ε0ναι .να απ1 τα ενεργ" >.λη τηH Η.ΣΥ. στη Λα>0α και οπωσδ/ποτε συνδετικ1H κρ0κοH >ε πολλο2H Ευρυτ"νεH. Παλι1 >.λοH τηH Ν.αH η>οκρατ0αH και ο

Συνντηση ε Παπανδρου

ΧθεH, η πρ1εδροH τηH Η.ΣΥ. ε0χε συν"ντηση >ε τον πρωθυπουργ1 κ. ΓιBργο Παπανδρ.ου. Η συν"ντηση .γινε στα πλα0σια των συναντ/σεων που ε0χε ο πρωθυπουργ1H >ε τουH πολιτικο2H αρχηγο2H των κο>>"των. Μετ" την συν"ντηση, η κα Μπακογι"ννη .κανε την εξ/H δ/λωση: "... η Ελλ"δα προσ.ρχεται σε >ια εξαιρετικ" κρ0σι>η ευρωπαϊκ/ διαπραγ>"τευση. *χου>ε 1λοι κοινο2H στ1χουH. υστυχBH, 1>ωH, τα Κ1>>ατα ε0ναι βαθι" διχασ>.να. Η Ν.α η>οκρατ0α, το Κο>>ουνιστικ1 Κ1>>α και o ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθο2ν και υποστηρ0ζουν την αντι-Μνη>ονιακ/ τουH λογικ/, η δε Κυβ.ρνηση ακ1>α και σ/>ερα δε λ.ει την πλ/ρη αλ/θεια στον ελληνικ1 λα1. *χει αρχ0σει απ1 τα ε2κολα, κ1βονταH >ισθο2H και συντ"ξειH, αλλ" τBρα που .ρχονται

τα δ2σκολα, που ε0ναι οι πραγ>ατικ.H διαρθρωτικ.H αλλαγ.H και η σ2γκρουση >ε τον ευρ2τερο δη>1σιο το>.α, ουσιαστικ" κ"νει β/>α ση>ειωτ1ν, για να >ην πω 1τι κ"νει π0σω. *φτασε η Bρα να πο2>ε 1λη την αλ/θεια στον ελληνικ1 λα1. *φτασε η Bρα να ξ.ρει ο κ1σ>οH 1τι σ/>ερα πρ.πει να προχωρ/σου>ε το ταχ2τερο δυνατ1ν στη >ε0ωση του κρ"τουH για να .χου>ε αποτελ.σ>ατα και για να >ην πληρBνουν οι πολλο0, τα λ"θη των λ0γων. Η πρ1ταση τηH η>οκρατικ/H Συ>>αχ0αH ε0ναι το διαπραγ>ατευτικ1 πακ.το, το οπο0ο θα .ρθει ωH Σ2>φωνο στη Βουλ/ των Ελλ/νων, να συ>φωνηθε0 και να ψηφιστε0 απ1 180 Βουλευτ.H, καθ’ 1τι θα αφορ" >0α θητε0α πολ2 π.ραν τηH κυβερνητικ/H θητε0αH τηH ση>εριν/H".

Στην Ευρυτανα Εντω>εταξ2, τα στελ.χη του κ1>>ατοH στην Ευρυταν0α οργανBνονται, αν και κρατο2ν κλειστ" τα χαρτι" τουH. !στ1σο, πρ1σφατα, 1ταν επισκ.φθηκε την Ευρυταν0α ο κ. Λευτ.ρηH Αυγεν"κηH υπ/ρξε συν"ντηση σε καφ. τηH π1ληH >ε την συ>>ετοχ/ αρκετBν πολιτικBν φ0λων του ν.ου κ1>>ατοH. Μ"λιστα, λ.γεται πωH την οργ"νωση τηH συν"ντησηH ε0χε ο 0διοH ο γιοH τηH καH. Μπακογι"ννη, ο δ/>αρχοH Καρπενησ0ου κ. ΚBσταH Μπακογι"ννηH. Η συν"ντηση .γινε στο Κασ>0ρ, .να καφ. .ξω απ1 την π1λη και εκε0 συ>>ετε0χαν ο κ. Καρατσ0κηH, ο πρBην αντινο>"ρχηH )λ κ η H Πα π α σπ 2ρ ου, αλλ" και ο κ. α>ιαν1H Τσιλ0καH, καθBH και αρκετο0 "λλοι φ0λοι του κιν/>ατοH. Αρκετο0 πολιτικο0 παρ"γοντεH σ/>ερα φα0νεται να δηλBνουν συνοδοιπ1ροι στο ν.ο κ0νη>α τηH καH Μπακογι"ννη, 1πωH ο πρBην δ/>αρχοH Προυσο2 και σ/>ερα αντιδ/>αρχοH Καρπενησ0ου κ. Θαν"σηH Φ.γγοH, αλλ" και ο αντιδ/>αρχοH Ν0κοH ΣουλιBτηH, ο οπο0οH >"λιστα διετ.λεσε παλαι1τερα πρ1εδροH τηH ΝΟΕ Ευρυταν0αH. Σε κ"θε περ0πτωση, π"ντωH, 1ταν συγκροτηθο2ν στην Ευρυταν0α οι ο>"δεH στ/ριξηH του ν.ου κ1>>ατοH, αρκετο0 φα0νεται να ε0ναι εκε0νοι που θα ακολουθ/σουν το ν.ο κ1>>α.


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ1ρτη 9 Μαρτ=ου 2011 / Σελ=δα 9

Ο... τρ το δρ ο στον δο

Οι θ;σειV τηV "Λαϊκ<V Συσπε=ρωσηV" στο !ηLοτικ> ΣυLβο?λιο

Α

υτ αν ικ ά

Η πολυκοLLατικ<... συγκρ>τηση του !ηLοτικο? ΣυLβουλ=ου Καρπενησ=ου, Lε την συLLετοχ< του ΚΚΕ για πρPτη φορ1 στην ιστορ=α του δ<Lου, φ;ρνει και την πολυφων=α. Πλ;ον, ο τρ=τοV δρ>LοV υπ1ρχει, αναL;νουLε, >LωV, να ε=ναι και εποικοδοLητικ>V.

Ο επικεφαλ<V τηV δηLοτικ<V παρ1ταξηV "Λαϊκ< Συσπε=ρωση" κ. Ν=κοV Σερετ1κηV, ;χει συνεχ< παρουσ=α στο !ηLοτικ> ΣυLβο?λιο και παρεLβα=νει επ= παντ>V θ;LατοV. Μ1λιστα, σε κ1ποια θ;Lατα οι προτ1σειV του γ=νονται δεκτ;V, ενP οι απ>ψειV του βρ=σκουν συχν1 υποστηρικτ;V. Για την δρ1ση του συνδυασLο? στον δ<Lο και ειδικ>τερα στο πρ>σφατο !ηLοτικ> ΣυLβο?λιο, το οπο=ο συνεδρ=ασε την !ευτ;ρα 28 Φεβρουαρ=ου 2011, ο κ. Σερετ1κηV καταθ;τει τιV θ;σειV του. Σε επιστολ< του για τα τρ;χοντα θ;Lατα αναφ;ρει:

Ε

υρ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στη διαδικασ=α των ερωτ<σεων προV το !<Lαρχο, η “Λαϊκ< Συσπε=ρωση” ;θεσε θ;Lα για τα αναγραφ>Lενα στον τοπικ> τ?πο για τιV αλλαγ;V και κυκλοφοριακ;V ρυθL=σειV στο κ;ντρο του Καρπενησ=ου. !ε Lπορε= να κυκλοφορο?ν δι1φορα, να υπ1ρχουν επιστολ;V φορ;ων και δηLοτPν και το θ;Lα να Lην ;ρχεται για συζ<τηση στο !ηLοτικ> ΣυLβο?λιο, να Lην υπ1ρχει καν υπε?θυνη ενηL;ρωση. Η απ1ντηση που ;δωσε ο κ. !<LαρχοV <ταν >τι αυτ< τη στιγL< απλPV Lελετ1νε την αν1πλαση και την κυκλοφοριακ< δι1σταση και >τι παρακολουθε= και ο =διοV τα >σα αναγρ1φονται στον τ?πο. Στην ουσ=α δηλαδ< η δηLοτικ< αρχ< συνεχ=ζει να γυρ=ζει την πλ1τη και να αρνε=ται υπε?θυνη ενηL;ρωση για το συγκεκριL;νο θ;Lα τ>σο προV τουV φορε=V και τουV δηL>τεV >σο και προV το !ηLοτικ> ΣυLβο?λιο.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Στη συνεδρ=αση τηV 24ηV Φλεβ1ρη 2011 το !ιοικητικ> ΣυLβο?λιο τηV ΚΕ!ΚΕ, Lε τιV ψ<φουV των εκπροσPπων του ΠΑΣΟΚ και τηV Ν!, επαν;λαβε τη συνα=νεσ< του στο σχ;διο του Υπουργε=ου Εργασ=αV, που καρατοLε=

λο ζ<τηLα τηV υποχρηLατοδ>τησηV των σχολικPν επιτροπPν. :δη η πρPτη δ>ση του 2011 ε=ναι πανελλαδικ1 κατ1 10 εκατοLL?ρια Lικρ>τερη απ> την τελευτα=α του 2010 (περικοπ< 1νω του 20%). Οι πιστPσειV που διανεL<θηκαν δεν διασφαλ=ζουν τη στοιχειPδη λειτουργ=α των σχολε=ων. ΠΑΣΟΚ και Ν! ;χουν τερ1στιεV ευθ?νεV >χι L>νο ωV κυβερν<σειV για την υποχρηLατοδ>τηση των σχολε=ων και την παρακρ1τηση π>ρων που αφαιρο?νται απ> τουV εργαζ>LενουV L;σω τηV φορολογ=αV για αυτ> το σκοπ>, αλλ1 και ωV δηLοτικ;V αρχ;V γιατ= δ;χτηκαν την ευθ?νη των σχολε=ων και στηρ=ζουν αυτ< την πολιτικ<. !εν ε=ναι τυχα=ο >τι οι παρατ1ξειV του δικοLLατισLο? στο !ηLοτικ> ΣυLβο?λιο δεν βρ<καν να πουν Lια κουβ;ντα καταδ=κηV και καταγγελ=αV των ν;ων περικοπPν, παρ1 την αγων=α που εκφρ1σανε γονε=V και εκπαιδευτικο=. Αντ=θετα, Lε τιV ψ<φουV >λων των υπ>λοιπων παρατ1ξεων επιλ;χθηκε η..πεπατηL;νη τηV α?ξησηV του δηLοτικο? φ>ρου.

Ν ΕΠαρ1 την σχεδ>ν... L>νιLη 1ρνηση σε κ1θε απ>φαση του !ηLοτικο? ΣυLβουλ=ου, ε=τε ψηφ=ζονταV αρνητικ1 στην συντριπτικ< πλειοψηφ=α των αποφ1σεων, ε=τε δηλPνονταV απλPV "παρPν" , η φων< του ΚΚΕ ακο?γεται πλ;ον και στον δ<Lο Καρπενησ=ου.

το πρ>γραLLα υποτριπλασι1ζονταV τουV δικαιο?χουV και παραδ=δει το πρ>γραLLα σε ιδιPτεV απ> το 2012. Η “Λαϊκ< Συσπε=ρωση” ρPτησε ε1ν η !ηLοτικ< Αρχ< καταδικ1ζει τη στ1ση του !Σ τηV ΚΕ!ΚΕ και τηV κυβ;ρνησηV, ε1ν σκοπε?ει να ενηLερPσει τουV δικαιο?χουV και τουV εργαζ>LενουV για τα παιχν=δια που πα=ζονται στην πλ1τη τουV και ε1ν σκοπε?ει να καταγγε=λει. !εν λ1βαLε καL=α απ1ντηση < σχ>λιο απ> τη !ηLοτικ< Αρχ<. ΕνηLερωτικ1 το 2010 οι δικαιο?χοι <ταν L>λιV 90.000 >ταν ο πληθυσL>V των 1νω των 65 ετPν αν;ρχεται σε 2.500.000 Lε το 27% να ζει κ1τω απ> το >ριο τηV φτPχειαV και π1νω απ> 1 εκατοLL?ριο να ζουν εντελPV L>νοι.

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΡΦΗ - ΦΕΓΓΟΥ Σε σχ;ση Lε την αντιπαρ1θεση Καρφ< - Φ;γγου αναφορικ1 Lε την αLLοληψ=α απ> τον Κλαρωτ>. Ε=Lαστε αντ=θετοι στην εLπλοκ< επαγγελLατικPν και υπηρεσιακPν δραστηριοτ<των. Στο συγκεκριL;νο αντιλαLβαν>Lαστε τη δυσκολ=α >λων, καθPV η εν;ργεια στηρ=χθηκε σε Lια οL>φωνη απ>φαση τηV οικονοLικ<V επιτροπ<V χωρ=V τεχνικ<

Lελ;τη και στοιχε=α. Το γεγον>V αναδε=χνει σε Lικρογραφ=α το τι σηLα=νει η εLπλοκ< ιδιωτικPν συLφερ>ντων και εργολ1βων Lε το δηL>σιο. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΤ0Ν Για την πρ>σληψη 8LηνητPν συLβασιο?χων για την καθαρι>τητα. Η “Λαϊκ< Συσπε=ρωση” καταψ<φισε την πρ>ταση και καταγγ;λλει τιV 3 παρατ1ξειV που την υπερψ<φισαν γιατ= διαιων=ζουν το α=σχοV τηV οLηρ=αV των συLβασιο?χων. Προτε=ναLε, απ> τη στιγL< που κρ=νονται απαρα=τητοι, το !Σ να π1ρει οL>φωνη απ>φαση για την πρ>σληψη προσωπικο? Lε L>νιLη σχ;ση < σχ;ση αορ=στου χρ>νου.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ !ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τον ν;ο κανονισL> του !ηLοτικο? ΣυLβουλ=ου. Η “Λαϊκ< Συσπε=ρωση” τον καταψ<φισε. Βασ=ζεται στον αντιδηLοκρατικ> ΚPδικα !<Lων και Κοινοτ<των και τον Καλλικρ1τη που ;χει συγκεκριL;νο ταξικ> χαρακτ<ρα. Το σχ;διο του κανονισLο? ;χει και αυτ> τα παραπ1νω στοιχε=α. Στοχε?ει στον περιορισL> τηV αντιπολ=τευσηV. Ε=ναι χαρακτηριστικ> >τι η θ;ση του γραLLατ;α του

!Σ παραL;νει εντελPV διακοσLητικ<. ΘυL=ζουLε >τι >ταν η Λαϊκ< Συσπε=ρωση αρν<θηκε τη θ;ση για το λ>γο αυτ> δ;χτηκε επ=θεση απ> τιV παρατ1ξειV του δικοLLατισLο?, και L1λιστα ο κ. !<LαρχοV διαβεβα=ωνε τ>τε >τι αρLοδι>τητεV θα δοθο?ν L;σω του κανονισLο?. Καταθ;σαLε ωστ>σο συγκεκριL;νεV προτ1σειV: να Lειωθε= το δι1στηLα για απ1ντηση σε ερωτ<σειV και αιτ<σειV πολιτPν προV το !Σ (;γινε εν L;ρει δεκτ>, LειPθηκε απ> 50 L;ρεV σε 1 L<να). Να ;χουν τη δυνατ>τητα εγγραφ<V θ;LατοV στην ηLερ<σια δι1ταξη >λεV οι παρατ1ξειV και οι Lαζικο= φορε=V του δ<Lου (απορρ=φθηκε). Να δηLοσιε?ονται >λα τα υλικ1 και οι εισηγ<σειV για τη συνεδρ=ασηV 3 L;ρεV πριν στο διαδ=κτυο (απαρ1δεκτο να ε=ναι διαθ;σιLοV ο φ1κελοV L>λιV 1 L;ρα πριν) και 1λλεV <σσονοV σηLασ=αV. Οι >ποιεV αλλαγ;V ;γιναν δεν Lεταβ1λλουν την εκτ=Lησ< LαV για το χαρακτ<ρα του κανονισLο?. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚ0Ν ΕΠΙΤΡΟΠ0Ν Για την ενοπο=ηση των σχολικPν επιτροπPν και την κατανοL< πιστPσεων. Θ;σαLε το Lεγ1-

!ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Για τα ανταποδοτικ1 τ;λη φωτισLο? και καθαρι>τηταV και το ΤΑΠ η “Λαϊκ< Συσπε=ρωση” ;χει εκδPσει ειδικ< ανακο=νωση την οπο=α Lπορε=τε να διαβ1σετε στην ιστοσελ=δα των "ΕυρυτανικPν Ν;ων", www.evrytanika.gr. Ο κ. Σερετ1κηV, να αναφ;ρουLε απλ1, >τι δεν ψ<φισε τα δηLοτικ1 τ;λη καθPV τα χαρακτηρ=ζει αντιλαϊκ1 καθPV δεν λαLβ1νουν υπ>ψη τη διαφορετικ< οικονοLικ< δυνατ>τητα των δηLοτPν και ζητ1 την κατ1ργηση των δηLοτικPν τελPν για 1νεργουV, φτωχο?V συνταξιο?χουV και Lισθωτο?V, πολ?τεκνουV Lε οικογενειακ> εισ>δηLα κ1τω των 40.000 ευρP. Στα 1λλα θ;Lατα, σχετικ1 Lε την συγκρ>τηση επιτροπ<V διαβο?λευσηV θεωρε= >τι ε=ναι θεσL>V χωρ=V καν;να ουσιαστικ> ρ>λο και αρLοδι>τητα. Πρ>κειται για επ=φαση δηLοκρατ=αV και >χηLα για την προPθηση τηV συνα=νεσηV στην αντιλαϊκ< πολιτικ<. Σχετικ1 Lε την εκπροσPπηση του δ<Lου στο !.Σ. τηV "Τριχων=δαV ΑΕ" ψ<φισε “παρPν”. "Οι δ<Lοι δεν ;χουν καL=α δουλει1 ο?τε να λειτουργο?ν ο?τε να συLLετ;χουν σε επιχειρ<σειV" αναφ;ρει ο κ. Σερετ1κηV.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 9 Μαρτ7ου 2011 / Σελ7δα 10

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αποστρατε9θηκε ο Ν7κοP Παυλ5τσηP Fε τον βαθF8 του Ταξ7αρχου

Ν ο ιευθυντ ο Νικ!λαο Στασιν!

Α

Προ6χθησαν οι Ν7κοP Πολ9ζοP και ΠαναγιJτηP Παπαρο9παP

Ο απ8στρατοP πλ5ον, πρJην ιευθυντ6P τηP ΑστυνοFικ6P ιε9θυνσηP Ευρυταν7αP κ. Ν7κοP Παυλ5τσηP

υτ αν ικ ά

Οι κρ7σειP αξιωFατικJν στην Ελληνικ6 ΑστυνοF7α, που 5γιναν απ8 το ΑνJτατο ΣυFβο9λιο του ΣJFατοP και υπ8 την Προεδρ7α του Αρχηγο9 τηP Ελληνικ6P ΑστυνοF7αP Αντιστρ)τηγου Ελευθ5ριου Οικον8Fου, ανακοινJθηκαν το Σ)ββατο 5 Μαρτ7ου 2011. Για την Ευρυταν7α οι αλλαγ5P οι οπο7εP 5γιναν αφορο9ν 3 αξιωFατικο9P που υπηρετο9ν στην ΑστυνοFικ6 ιε9θυνση του νοFο9. Πρ8κειται για τον Ν7κο Παυλ5τση, ο οπο7οP αποστρατε9τηκε και τουP Ν7κο Πολ9ζο και ΠαναγιJτη Παπαρο9πα, που προ6χθησαν στον βαθF8 του ΑστυνοFικο9 ιευθυντ6.

Ν Ε

Οι Ν7κοP Πολ9ζοP και ΠαναγιJτηP Παπαρο9παP προ6χθησαν στον βαθF8 του ΑστυνοFικο9 ιευθυντ6 και αν5λαβαν την υποδιε9θυνση τηP ΑστυνοF7αP Ευρυταν7αP, ενJ διοικητ6P του ΑστυνοFικο9 ΤF6FατοP Καρπενησ7ου αν5λαβε ο Γι)ννηP Κατσαρ8P.

Ν ο ιευθυντ Ν5οP ιευθυντ6P τηP ΑστυνοFικ6P ιε9θυνσηP Ευρυταν7αP αν5λαβε ο κ. Νικ8λαοP Στασιν8P. Αποστρατε"θηκε ο Ν κο Παυλ τση Με τον βαθF8 του Ταξ7αρχου και Fετ) απ8 35 χρ8νια υπηρεσ7αP αποστρατε9θηκε ο F5χρι

σ6Fερα ιευθυντ6P τηP ΑστυνοF7αP Καρπενησ7ου κ. Ν7κοP Παυλ5τσηP. Στην δ6λωσ6 του αναφ5ρει: “... ΑποχωρJνταP σ6Fερα απ8 το ΣJFα τηP Ελληνικ6P ΑστυνοF7αP, 9στερα απ8 F7α πορε7α 35 ετJν και 13 χρ8νια παρουσ7αP στην Ευρυταν7α, αισθ)νοFαι την αν)γκη να ευχαριστ6σω 8λουP τουP συναδ5λφουP Fου, 8λουP τουP απλο9P πολ7τεP του ΝοFο9 Ευρυταν7αP, τουP κατ) καιρο9P Βουλευτ5P - ΝοF)ρχεP - ηF)ρχουP, τουP κατ) καιρο9P Προϊστ)FενουP ΣτρατιωτικJν και ηFοσ7ων ΥπηρεσιJν, τα κατ) καιρο9P ιοικητικ) ΣυFβο9λια τηP 1νωσηP ΑστυνοFικJν Υπαλλ6-

ΠαναγιJτηP Παπαρο9παP και Ν7κοP Πολ9ζοP προ6χθησαν στο βαθF8 του ΑστυνοFικο9 ιευθυντ6 και αν5λαβαν την υποδιε9θυνση Ευρυταν7αP. Ο Γι)ννηP Κατσαρ8P αν5λαβε διοικητ6P στο Α.Τ. Καρπενησ7ου.

λων του Ν. Ευρυταν7αP και Τοπικ6P ιο7κησηP τηP ιεθνο9P 1νωσηP ΑστυνοFικJν, τον τοπικ8 και περιφερειακ8 5ντυπο και ηλεκτρονικ8 Τ9πο για την συFπαρ)σταση που 5δειξαν τ8σο στο πρ8σωπ8 Fου, 8σο και στο προσωπικ8 τηP ΑστυνοFικ6P ιε9θυνσηP Ευρυταν7αP 8λα αυτ) τα χρ8νια. Τ5λοP, θ5λω να ευχηθJ κ)θε επιτυχ7α στο ν5ο ΑστυνοFικ8 ιευθυντ6 και να καλ5σω 8λο το αστυνοFικ8 προσωπικ8 να συνεχ7σει να εργ)ζεται Fε ζ6λο, Jστε να διατηρ6σει ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο νοF8 και να Fην διαψε9σει τιP προσδοκ7εP των πολιτJν, τουP οπο7ουP 5χει ταχθε7 να υπηρετε7.

Νικ8λαοP Λ. ΠΑΥΛΕΤΣΗΣ Ταξ7αρχοP”.

Οι λλε αλλαγ Απ8 τιP πρ8σφατεP κρ7σειP αξιωFατικJν προ5κυψαν προαγωγ5P αξιωFατικJν και αλλαγ5P στιP διευθ9νσειP τηP ΑστυνοF7αP Ευρυταν7αP. Στον βαθF8 του ΑστυνοFικο9 ιευθυντ6 προ6χθη ο κ. Ν7κοP Πολ9ζοP, ο οπο7οP F5χρι σ6Fερα κατε7χε τον βαθF8 του ΑστυνοFικο9 Υποδιευθυντ6. Μ5χρι σ6Fερα υπηρετο9σε και συνεχ7ζει να υπηρετε7 ωP υποδιεθυντ6P στην ΑστυνοFικ6 ιε9θυνση Ευρυταν7αP, ενJ για π)νω απ8 10 χρ8νια 6ταν διοικητ6P Ασφ)λειαP

στο τF6Fα Ασφ)λειαP Καρπενησ7ου. Στον βαθF8 του ΑστυνοFικο9 ιευθυντ6 προ6χθη επ7σηP και ο κ. ΠαναγιJτηP Παπαρο9παP. Μ5χρι σ6Fερα και για σειρ) ετJν 6ταν ιοικητ6P του ΑστυνοFικο9 ΤF6FατοP Καρπενησ7ου. Απ8 σ6Fερα θα υπηρετε7 ωP ΑστυνοFικ8P Υποδιευθυντ6P στην ΑστυνοFικ6 ιε9θυνση Ευρυταν7αP. ιοικητ6P του ΑστυνοFικο9 ΤF6FατοP Καρπενησ7ου αναλαFβ)νει ο F5χρι σ6Fερα Υποδιοικητ6P του τF6FατοP κ. Ιω)ννηP Κατσαρ8P, ενJ ιοικητ6P του τF6FατοP Ασφ)λειαP παραF5νει ο κ. Χρ6στοP ΜουτσJκοP.

Ν ο Γεν. /ντη Στερε ο Ταξαρχο Απ!στολο Κασκ νη Αποστρατε9θηκε ο F5χρι σ6Fερα Γενικ8P ιευθυντ6P κ. ΠαναγιJτηP Ν)νηP

Ν ο Γενικ ιευθυντ Στερε Ελλ δα, ο Ταξαρχο κ. Απ!στολο Κασκ νη

Φ(ΤΟ:lamiareport.gr

Ε

υρ

Μετ) τιP κρ7σειP στα υψηλ8τερα κλιF)κια του ΑστυνοFικο9 ΣJFατοP, που ανακοινJθηκαν το Σ)ββατο 5 Μαρτ7ου και Fετ) απ8 απ8φαση του Αρχηγο9 τηP Ελληνικ6P ΑστυνοF7αP Αντιστρ)τηγου Ελευθ5ριου Οικον8Fου, απ8 τη ευτ5ρα 7 Μαρτ7ου, αν5λαβε τα καθ6κοντ) του ο ν5οP Γενικ8P ιευθυντ6P στη Γενικ6 ΑστυνοFικ6 ιε9θυνση Περιφ5ρειαP Στερε)P Ελλ)δαP κ. Απ8στολοP Κασκ)νηP. Ο ν5οP Περιφερειακ8P ιευθυντ6P υπηρετο9σε F5χρι πρ8τινοP στη ιε9θυνση Ασφ)λειαP Αττικ6P και συγκεκριF5να στη δ7ωξη ναρκωτικJν. Αποχαιρετιστ ρια δ λωση Παναγι#τη Ν νη Ο F5χρι σ6Fερα Γενικ8P ιευθυντ6P στη Γενικ6 ΑστυνοFικ6 ιε9θυνση Περιφ5ρειαP Στερε)P Ελλ)δαP κ. ΠαναγιJτηP Ν)νηP αποστρατε9θηκε Fε τον βαθF8 του Υποστρ)τηγου Ε.Α. και 5κανε την εξ6P δ6λωση: “Η αποστρατε7α Fου, Fετ) 32 συνολικ) χρ8νια υπηρ5τησ6P Fου στην

Ελληνικ6 ΑστυνοF7α, φυσικ8 ε7ναι να Fου αφ6νει αν)Fεικτα συναισθ6Fατα. Απ' τη Fια Fερι), συναισθ6Fατα στενοχJριαP, αφο9 θ' αποχωριστJ )ξιουP συναδ5λφουP, συναγωνιστ5P στον κοιν8 αγJνα, που δJσαFε τ8σα χρ8νια Fαζ7. Αναφ5ροFαι ιδ7ωP σ’ αυτο9P, που αρνηθ6καFε συνειδητ) «να το β)λουFε στα π8δια», σε δ9σκολεP περι8δουP, αλλ) παραF5νοντεP σταθερο7 σε διαχρονικ5P αρχ5P και αξ7εP, αγωνιστ6καFε Fε σθ5νοP να κρατ6σουFε απαραβ7αστη την κ8κκινη γραFF6, που η ιστορ7α του ΣJFατοP επιβ)λλει για τον κ)θε ΑξιωFατικ8. Απ' την )λλη, συναισθ6Fατα χαρ)P για περισσ8τερουP λ8γουP, αφο9 π5ραν των )λλων, F5σω τηP ΑστυνοF7αP, αφεν8P Fεν καταξιJθηκα ωP ενεργ8 F5λοP τηP κοινων7αP, αφετ5ρου γε9τηκα τη Fοναδικ6 χαρ) τηP προσφορ)P στο κοινωνικ8 σ9νολο και ιδ7ωP στουP απλο9P πολ7τεP. Φε9γω φτωχ8P, 8πωP ξεκ7νησα απ’ το χωρι8 Fου, αλλ) περ6φανοP και γεF)τοP εFπειριJν αγJνα, Fε

Fοναδικ8 κριτ6ριο την ασφ)λεια του πολ7τη και την π)ταξη του εγκλ6FατοP. Θ5λω να ευχαριστ6σω το Θε8, για την υγε7α που Fου χ)ρισε στον δ9σκολο αυτ8ν αγJνα και ταυτ8χρονα, για τουP ανθρJπουP που σε δ9σκολεP στιγF5P 5στειλε δ7πλα Fου. ΑνθρJπουP 5ντιFουP, ικανο9P και ασυFβ7βαστουP. Αν π5τυχα κ)τι στην υπηρεσιακ6 Fου ζω6, σαφJP οφε7λεται και στουP ΑξιωFατικο9P πρ8τυπα, που ε7χα την τ9χη να υπηρετ6σω υπ8 τιP διαταγ5P τουP 6 συνεργ)στηκα καθ' οιονδ6ποτε τρ8πο. Εξ5χουσα θ5ση Fεταξ9 των προτ9πων, απ' τα οπο7α 5παιρνα δ9ναFη, κατ5χουν και απλο7 αστυφ9λακεP, που καθηFεριν) δ7νουν ιδια7τερα δ9σκολο και )νισο αγJνα, χωρ7P πολλ5P φορ5P την ηθικ6 5στω δικα7ωσ6 τουP. Σ' 8σουP ενδεχ8Fενα αδ7κησα 6 στενοχJρησα, κατ) την εκτ5λεση των καθηκ8ντων Fου, τουP ζητJ συγγνJFη, διαβεβαιJνοντ)P τουP ειλικριν) 8τι 5γινε χωρ7P καF7α πρ8θεση.

1να Fεγ)λο ευχαριστJ στην οικογ5νει) Fου, για την αF5ριστη στ6ριξη και την καταν8ησ6 τηP στο να προσπαθJ το κ)τι παραπ)νω, Fε 8,τι αυτ8 συνεπ)γεται στην ταλαιπωρ7α που και η 7δια υπ5στη. εν θα παραλε7ψω να ευχαριστ6σω ακ8Fη, τουP «τσιλιαδ8ρουP» τηP διαφθορ)P και τουP «αβανταδ8ρουP» τηP παρανοF7αP, F5σα κι 5ξω απ’ τουP κ8λπουP τηP ΑστυνοF7αP, που συν)ντησα καθ' 8λη τη σταδιοδροF7α Fου, αφο9 Fου 5δωσαν την ευκαιρ7α να καταστ6σω απ’ τα πρJτα β6Fατ) Fου, πρωταρχικ8 F5ληFα τηP αποστολ6P Fου, π5ραν τηP δ7ωξηP του εγκλ6FατοP, την αποκ)λυψη και ακ9ρωσ6 τουP, Fε οποιοδ6ποτε κ8στοP. Τ5λοP, στουP πολ7τεP τηP Στερε)P Ελλ)δοP, που ε7χα την τιF6 να υπηρετ6σω τον τελευτα7ο χρ8νο, ωP Γενικ8P ΑστυνοFικ8P ιευθυντ6P, εκφρ)ζω την αγ)πη Fου και τιP ευχαριστ7εP Fου για τη στ6ριξ6 τουP, ε7τε αυτ6 6ταν προσωπικ6, ε7τε F5σω των )ξιων και ικανJν εκπροσJπων τουP.”


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 9 Μαρτ1ου 2011 / Σελ1δα 11

Θα συγχωνευτον σχολεα

Α

400 σχολε1α υπ2 συγχCνευση σε 2λη την Ελλ"δα ΑνακοινCνεται το σχ/διο του Υπουργε1ου Παιδε1αI

Ποια ?ονοθ/σια κινδυνε3ουν να κλε1σουν στην Ευρυταν1α

Ε

υρ

Στην Ευρυταν1α επικρατε1 /ντονοI προβλη?ατισ?2I. Στα απο?ακρυσ?/να χωρι" του νο?ο3 ?αI λειτουργο3ν πολλ" η?οτικ" Σχολε1α ?ε λ1γουI ?αθητ/I. Πολλ" απ2 αυτ" ε1ναι ?ονοθ/σια και ο κ1νδυνοI να κλε1σουν κ"ποια εστι"ζεται ακριβCI εκε1. Συγκεκρι?/να, απ2 τα 24 η?οτικ" Σχολε1α που λειτουργο3ν στην Ευρυταν1α, τα 10 ε1ναι ?ονοθ/σια ?ε 7 ?αθητ/I κατ" ?/σο 2ρο. Συνολικ" περ1που 70 ?αθητ/I φοιτο3ν στα ?ονοθ/σια του νο?ο3. Κ"ποια απ2 αυτ" /χουν ακ2?η και 2 ?αθητ/I, 2πωI εκε1νο στον Ασπρ2πυργο. Η Περιφερειακ0 ιο1κηση Ευρυταν1αI, 2πωI ?αI ενη?/ρωσε ο προϊστ"?ενοI τηI Α/θ?ιαI Εκπα1δευσηI Ευρυταν1αI κ. Αθαν"σιοI Τσαπρο3νηI, κατ" την διαδικασ1α τηI διαβο3λευσηI που /θεσε το Υπουργε1ο Παιδε1αI ζητCνταI τιI προτ"σειI των κατ" τ2πουI διευθ3νσεων, πρ2τεινε να ?ην υπ"ρξει κα?1α συν/νωση σχολε1ων. Οι λ2γοι ε1ναι πολλο1, 2πωI ?αI αν/πτυξε ο προϊστ"?ενοI. Καταρχ"I, τα ?ονοθ/σια σχολε1α βρ1σκονται σε απο?ακρυσ?/νεI περιοχ/I, δ3σβατεI και ?ε ?εγ"λεI αποστ"σειI το /να σχολε1ο απ2 το "λλο. Η καθη?εριν0 ?ετακ1νηση των ?αθητCν κ"θε "λλο παρ" στην ?2ρφωση των παιδιCν συνηγορε1. "... ο νο?2I Ευρυταν1αI ε1ναι /ναI νο?2I ?ε ιδιαιτερ2τητεI και αυτ2 ε1ναι γνωστ2 σε 2λουI. εν πρ/πει να π"?ε σε συνενCσειI", προσθ/τει ο κ. Τσαπρο3νηI. !στ2σο, υπ"ρχουν και "λλοι λ2γοι για τουI οπο1ουI πρ/πει να αποτραπο3ν συνενCσειI σχολε1ων στην Ευρυταν1α και ?εταξ3 αυτCν η 1δια η 3παρξη τηI ιε3θυνσηI. “Αν συνενωθο3ν ?ικρ" σχολε1α και καταλ0ξου?ε σε λ1γα ?εγ"λα και δι"σπαρτα σε 2λο τον νο?2, στα πλα1σια εν2I "Καλλι-

Υπουργε1ο Παιδε1αI το σχ/διο των συγχωνε3σεων εκατοντ"δων σχολε1ων σε ολ2κληρη τη χCρα. Για το θ/?α /γινε σ3σκεψη την Παρασκευ0 4 Μαρτ1ου στο υπουργε1ο, προκει?/νου να οριστικοποιηθο3ν οι αποφ"σειI. Σ3?φωνα ?ε πληροφορ1εI, πρ2κειται να συγχωνευθο3ν σε 2λη τη χCρα περισσ2τερα απ2 400 σχολε1α συνολικ". Εντω?εταξ3, στην επεισοδιακ0 συν"ντησ0 τηI την περασ?/νη εβδο?"δα ?ε δη?"ρχουI και εκπαιδευτικο3I απ2 2λη την χCρα η υπουργ2I Παιδε1αI κ. +ννα ια?αντοπο3λου υπενθ3?ισε 2τι η απ2φαση για συγχCνευση σχολε1ων /χει ληφθε1 0δη απ2 το 2005 και τ2νισε 2τι «... καν/να ?νη?2νιο δεν περι/χει αναφορ" 0 δ/σ?ευση για τιI συνενCσειI. Στ2χοI ε1ναι πρωτ1στωI η εξυπηρ/τηση παιδαγωγικCν κριτηρ1ων». Καυτηρ1ασε δε, την κατασπατ"ληση δη?οσ1ου χρ0?ατοI στιI ?εταφορ/I ?αθητCν, λ/γονταI 2τι δεν ε1ναι δυνατ2ν το 2005 να ε1ναι το κ2στοI 105 εκατ. ευρC και τ/σσερα χρ2νια αργ2τερα να ανεβα1νει στα 260 εκατ. ευρC.

Ν Ε

σ1ου κ. ΚCσταI Μπακογι"ννηI, 2σο και ο δ0?αρχοI Αγρ"φων κ. η?0τρηI Τ"τσηI, /χουν ταχθε1 κατ" των συνενCσεων και η πρ2ταση που κατ/θεσαν ο καθ/ναI για τον δ0?ο τουI ε1ναι “κα?1α συν/νωση σχολε1ων”. Μ"λιστα, οι δ0?αρχοι του νο?ο3 0ταν κ"θετα αρνητικο1 σε κ"θε συγχCνευση σχολε1ων που ?πορε1 να προκαλ/σει αναστατCσειI στη διαπαιδαγCγηση των παιδιCν και στην ζω0 των πολιτCν. Πολιτικ/I κιν0σειI για την αποφυγ0 να κλε1σουν σχολε1α στην Ευρυταν1α κ"νει και ο βουλευτ0I Ευρυταν1αI κ. Ηλ1αI Καραν1καI, στον οπο1ον απευθ3νθηκαν γονε1I, Cστε να παρ/?βει στο υπουργε1ο. Παρ"λληλα, και η εκπαιδευτικ0 κοιν2τητα στην Ευρυταν1α αντιδρ", ενC /ντονη δια?αρτυρ1α και σαφε1I θ/σειI κατ" των συνενCσεων υπ"ρχει και απ2 την ΕΛΜΕ Ευρυταν1αI, συλλ2γουI γον/ων και πολλCν "λλων φορ/ων.

υτ αν ικ ά

Αν και απαρ"δεκτεI -αν τελικ" γ1νουνε1ναι σχεδ2ν επιβεβλη?/νεI οι συγχωνε3σειI σχολε1ων και στην Ευρυταν1α. Το συ?π/ρασ?α αυτ2 προκ3πτει αβ1αστα απ2 τα δεδο?/να που αναλ3θηκαν στην συν"ντηση τηI Υπουργο3 Παιδε1αI +νναI ια?αντοπο3λου στην Αθ0να ?ε τουI δη?"ρχουI τηI χCραI. Η απ2φαση του υπουργε1ου ανα?/νεται τιI επ2?ενεI η?/ρεI.

η?οτικ2 Σχολε1ο Τριποτ"?ου το σχολικ2 /τοI 1987-88 ?ε δεκ"δεI παιδι", δ3ο - τρε1I δασκ"λουI κ.λπ. Η ερ0?ωση των χωριCν οδ0γησε στο κλε1σι?ο του σχολε1ου. Η εξ/λιξη πολλ/I φορ/I οδηγε1 στην οπισθοδρ2?ηση.

κρ"τη", γιατ1 να ?ην συνενωθο3ν και οι διευθ3νσειI;”, αναρωτι/ται ο κ. Τσαπρο3νηI ?ιλCνταI στα Ευρυτανικ" Ν/α". "Ε Απ2 την "λλη 2?ωI, υπ"ρχει και η παιδαγωγικ0 πλευρ" που υποστηρ1ζει τιI συνενCσειI. Σε η?οτικ" Σχολε1α, και ιδια1τερα σε ?ονοθ/σια, που /χουν ?/χρι και 10 ?αθητ/I 0 σε σχολε1α που ε1ναι κοντ" σε κ"ποια "λλα, οι συνενCσειI επιβ"λλονται. Ο λ2γοI ε1ναι 2τι σε σχολε1α ?ε λ1γουI ?αθητ/I δεν ?πορε1 να δικαιολογηθε1 η τοποθ/τηση επιπλ/ον δασκ"λων για την Πρ2σθετη ιδακτικ0 Στ0ριξη (ΠΣ), την οπο1α /χουν αν"γκη οι ?αθητ/I των απο?ακρυσ?/νων και επ1 το πλε1στον απο?ονω?/νων περιοχCν που λειτουργο3ν τα ?ονοθ/σια. Η Πρ2σθετη ιδασκαλ1α θεωρε1ται πυλCναI τηI εκπα1δευσηI, ειδικ" στα σχολε1α αυτ". Ποια σχολεα σω καταργηθον υστυχCI, 2?ωI, σ3?φωνα ?ε τιI πληροφορ1εI των “ΕυρυτανικCν Ν/ων”, στο τελικ2 σχ/διο που θα ανακοινωθε1 εντ2I των η?ερCν απ2 το Υπουργε1ο Παιδε1αI, φα1νεται 2τι κ"ποια σχολε1α στην Ευρυταν1α ενδ/χεται να συγχωνευτο3ν ?ε "λλα και να κλε1σουν. Πιθαν2ν να κλε1σει το η?οτικ2 Σχολε1ο στα Κ/δρα και να συγχωνευτε1 ?ε το η?οτικ2 Σχολε1ο στο Ραπτ2πουλο. Το σχολε1ο των Κ/δρων σ0?ερα ε1ναι διθ/σιο, αλλ" /χει ?2νο 4 ?αθητ/I. Η απ2σταση 2?ωI ?/χρι το Ραπτ2πουλο ε1ναι περ1που 13 χιλι2?ετρα, ?ια απ2το?η και επικ1νδυνη διαδρο?0 που το παιδ1 του δη?οτικο3 πρ/πει να κ"νει

δ3ο φορ/I την η?/ρα χει?Cνακαλοκα1ρι. Αν κ"τι τ/τοιο τελικ" αποφασιστε1 θα προκαλ/σει πολλ" προβλ0?ατα στουI γονε1I και τα παιδι". ,να ακ2?η που πιθαν2ν να κλε1σει ε1ναι το ?ονοθ/σιο σχολε1ο Αγ1ου Γεωργ1ου που θα συγχωνευτε1 ?ε το η?οτικ2 Σχολε1ο υτικ0I Φραγκ1σταI. Το ?ονοθ/σιο Αγ1ου Γεωργ1ου /χει 10 ?αθητ/I, ενC η απ2σταση ?/χρι την υτικ0 Φραγκ1στα ε1ναι περ1που 8 χιλι2?ετρα, σχετικ" καλο3 οδικο3 δικτ3ου. Το ?ονοθ/σιο σχολε1ο Ασπροπ3ργου, το οπο1ο /χει σ0?ερα ?2λιI 2 ?αθητ/I, κινδυνε3ει να κλε1σει περισσ2τερο απ2 2λα. Με δ3ο ?αθητ/I ε1ναι δ3σκολο, ?ε τα ση?εριν" ν/α δεδο?/να, να υπ"ρξει σχολε1ο εν λειτουργ1α. Το πιθαν2τερο ε1ναι να συγχωνευτε1 ?ε το διθ/σιο η?οτικ2 Σχολε1ο Μεγ"λου Χωριο3, το οπο1ο /χει 11 ?αθητ/I. Αν αυτ2 τελικ" γ1νει πρ2κειται για περ1πτωση που οι γονε1I θα χρειαστε1 να... ?εταναστ/ψουν, αν θ/λουν τα παιδι" τουI να ?"θουν γρ"??ατα. Υπ"ρχουν και "λλεI περιπτCσειI σχολε1ων του νο?ο3 ?αI που ενδ/χεται να συγχωνευτο3ν και να κλε1σουν. Για παρ"δειγ?α, το ?ονοθ/σιο στο Ν/ο Αργ3ριο που /χει 4 ?αθητ/I 1σωI συγχωνευτε1 ?ε το η?οτικ2 Σχολε1ο στη αφνο3λα, το οπο1ο ε1ναι διθ/σιο και /χει 8 ?αθητ/I 0 το ?ονοθ/σιο σχολε1ο Τοπολι"νων ?ε 6 ?αθητ/I, κ"τι για το οπο1ο υπ"ρχει και /ντονη δια?αρτυρ1α απ2 τουI γονε1I. Οι δαρχοι Τ2σο ο δ0?αρχοI Καρπενη-

Η απφαση Σ3?φωνα ?ε δη?οσ1ευ?α του “ΒΗΜΑτοI”, ?/χρι το τ/λοI τηI εβδο?"δαI ανακοινCνεται απ2 το

Στα 24 η?οτικ" Σχολε1α στην Ευρυταν1α φοιτο3ν 784 ?αθητ/I. Απ2 αυτο3I οι 589 φοιτο3ν... ?2νο στα 4 η?οτικ" Σχολε1α στο Καρπεν0σι. Στον νο?2 υπ"ρχουν 10 ?ονοθ/σια, 9 διθ/σια και /να τριθ/σιο (το Ειδικ2 Σχολε1ο στο Καρπεν0σι).


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 9 Μαρτ1ου 2011 / Σελ1δα 12

ιερο ε ντονα καιρικ φαιν ενα

Αρκετ& 0ταν τα προβλ0?ατα που παρουσι&στηκαν λ2γω τηI /ντονηI χιον2πτωσηI

Επαρχιακ2 οδικ2 δ1κτυο Προβλ0?ατα, 2?ωI, παρουσι&στηκαν και στο επαρχιακ2 οδικ2 δ1κτυο του νο?ο3. Αν και τα ?ηχαν0?ατα του δ0?ου /καναν ?εγ&λεI προσπ&θειεI να κρατ0σουν ανοικτο3I 2λουI τουI δρ2?ουI, αυτ2 δεν κατ/στη δυνατ2 για τον &ξονα Κρ1κελο-ο?ν1στα. Ακ2?η, /κλεισε ο δρ2?οI προI Φουρν& - Αγ1α Τρι&δα στη θ/ση «Βρ&χοI», ο δρ2?οI Κτη?εν1ων - Φουρν&, ενC στο δρ2?ο προI το χωρι2 Φουρν& /πεσε ?εγ&λοI βρ&χοI διακ2πτονταI την κυκλοφορ1α. Το πρω1 τηI Τρ1τηI τα ?ηχαν0?ατα του δ0?ου Καρπενησ1ου &νοιξαν και τουI δρ2?ουI αυτο3I. Το ?εγαλ3τερο 1σωI πρ2βλη?α παρουσι&στηκε ?ε την ηλεκτροδ2τηση σε ορισ?/να χωρι& 2πωI Αγ1α Τρι&δα και Φουρν&, 2που οι κ&τοικοι /?ειναν χωρ1I ρε3?α 2λο το βρ&δυ τηI ευτ/ραI προI ξη?ερC?ατα Τρ1τηI, στην κορ3φωση δηλαδ0 τηI /ντασηI των φαινο?/νων.

Α

υτ αν ικ ά

Συγκεκρι?/να, το απ2γευ?α τηI Καθαρ&I ευτ/ραI δ3ο οχ0?ατα συγκρο3στηκαν κοντ& στη στ&ση του ΚΤΕΛ στην περιοχ0 του Ξηρι&, εξαιτ1αI τηI ολισθηρ2τηταI του οδοστρC?ατοI, χωρ1I 2?ωI να υπ&ρξουν τραυ?ατισ?ο1 0 σοβαρ/I υλικ/I ζη?ι/I. Επ1σηI, ?ε απ2φαση του δη?&ρχου Καρπενησ1ου Κ C στ α Μπακογι&ννη και του δη?&ρχου Αγρ&φων η?0τρη Τ&τση, κλειστ& παρ/?ειναν χθεI Τρ1τη 8 Μαρτ1ου τα σχολε1α και στουI δ3ο δ0?ουI του νο?ο3. Εντω?εταξ3, στον δ0?ο Καρπενησ1ου ?ε νε2τερη χθεσινοβραδιν0 απ2φαση του δη?&ρχου για τα σχολε1α, ανακοινCθηκε 2τι θα λειτουργ0σουν κανονικ& σ0?ερα Τετ&ρτη 9 Μαρτ1ου 2011.

Ν Ε

εν /λειψαν τα προβλ0?ατα στην π2λη του Καρπενησ1ου και γενικ& σε 2λο τον νο?2, λ2γω τηI εικοσιτετρ&ωρηI κακοκαιρ1αI και τηI /ντονηI χιον2πτωσηI.

νο3σαν συνεχCI ?/χρι τιI 11 το βρ&δυ τηI ευτ/ραI. Ακ2?η, σε επιφυλακ0 παρ/?εινε 1 ?ηχ&νη?α ?ε λεπ1δα (γκρ/ιντερ) 2λη τη ν3χτα ?/χρι το πρω1 τηI Τρ1τηI κι /τσι διασφαλ1στηκε η ο?αλ0 /ξοδοI των εκδρο?/ων, οι οπο1οι /φυγαν απ2 την Ευρυταν1α χωρ1I ιδια1τερα προβλ0?ατα. Να ση?ειCσου?ε 2τι η κ1νηση των οχη?&των τη ευτ/ρα διεξαγ2ταν στο εθνικ2 δ1κτυο ?ε αντιολισθητικ/I αλυσ1δεI, ενC εντ2I τηI π2ληI οι αλυσ1δεI δεν 0ταν απαρα1τητεI.

Εθνικ2 Οδικ2 δ1κτυο Η /ντονη χιονοθ3ελλα που ξεκ1νησε το απ2γευ?α τηI ευτ/ραI ε1χε σαν αποτ/λεσ?α να κλε1σουν οι δρ2?οι. %στ2σο, η ΕΣΕ (ιε3θυνση Ελ/γχου και Συντ0ρησηI -ργων), υπε3θυνη για τον εθνικ2 οδικ2 &ξονα Καρπενησ1ου - Λα?1αI, ε1χε απ2 νωρ1I ρ1ξει αλ&τι στο δ1κτυο, ενC τα ?ηχαν0?ατα περ-

ε η 3φεση τηI Απ2 χθεI το πρω1 &ρχισ 2?οι 0ταν καδρ οι οι .λ I. κακοκαιρ1α αρα1τητη η χρ0θαρο1, ενC δεν 0ταν απ 1δων σε καν/υσ αλ ν ση αντιολισθητικC υ και η κατ3ο δικ 3 ικο οδ να ση?ε1ο του ποιε1ται. αλο ο? τ&σταση ε1χε αρχ1σει να

υρ

Καθορ στηκαν οι τι για τα ιδιωτικ ηχανατα που εκτελο ν εργασ ε σε κτακτε ανγκε

Ε

Στη συνεδρ1αση τηI Οικονο?ικ0I Επιτροπ0I τηI Περιφ/ρειαI Στερε&I Ελλ&δαI που /γινε στη Λα?1α, την ευτ/ρα 28 Φεβρουαρ1ου 2011, καθορ1στηκαν, ?ε την απ2φαση υπαριθ?2 56, τα ωρο?1σθια και τα η?ερο?1σθια για τη ?1σθωση ιδιωτικCν ?ηχανη?&των και αυτοκιν0των. Συγκεκρι?/να, η απ2φαση αφορ& στην αν&θεση εκτ/λεσηI εργασιCν εκτ&κτων αναγκCν. Τα /ργα αυτ& θα εκτελο3νται απ2 τα ?ηχαν0?ατα του τ?0?ατοI συγκοινωνιακCν /ργων τηI διε3θυνσηI τεχνικCν /ργων και σε περ1πτωση που αυτ& δεν επαρκο3ν τ2τε θα γ1νονται ?ε ιδιωτικ& ?ηχαν0?ατα κατ2πιν διαγωνισ?ο3. Σε περιπτCσειI που η δα-

π&νη ε1ναι σχετικ& ?ικρ0 και δεν ξεπερν& τιI 20.000 ευρC, πλ/ον του ΦΠΑ, ?πορε1 να γ1νεται απευθε1αI ?1σθωση ?ηχανη?&των εφ2σον τα ?ηχαν0?ατα απ2 το διαγωνισ?2 δεν ?πορο3ν να καλ3ψουν τιI αν&γκεI του /ργου. Π σο κοστ ζει η ιδιωτικ συβολ Για τα ?ηχαν0?ατα αυτ& και για κ&θε Cρα εργασ1αI η α?οιβ0 ορ1στηκε ωI εξ0I: 1. προωθητ0ρεI D6 0 D7 /ωI 140 HP 35,00 ευρC, 2. προωθητ0ρεI D7 45,00 ευρC, 3. προωθητ0ρεI D8 60,00 ευρC, 4. προωθητ0ρεI D9 70,00 ευρC, 5. δια?ορφωτ0ρεI 38,00 ευρC, 6. εκσκαφ/αI-φορτωτ0I 70 ΗΡ και &νω 35,00 ευρC,

7. εκσκαφ/αI /ωI 120 ΗΡ 40,00 ευρC, 8. εκσκαφ/αI απ2 121 ΗΡ και &νω 55,00 ευρC, 9. φορτωτ/I /ωI 90ΗΡ 30,00 ευρC, 10. φορτωτ/I απ2 91 ΗΡ /ωI 110 ΗΡ 35,00 ευρC, 11. φορτωτ/I απ2 111 ΗΡ /ωI 140 ΗΡ 38,00 ευρC, 12. φορτωτ/I απ2 141 ΗΡ /ωI 160 ΗΡ 40,00 ευρC, 13. φορτωτ/I απ2 161 ΗΡ /ωI 180 ΗΡ 43,00 ευρC, 14. φορτωτ/I απ2 181 ΗΡ και &νω 47,00 ευρC, 15. αεροσυ?πιεστ0I 160κπ ?ε 2 κρουστικ& 30,00 ευρC, 16. δονητικ2I οδοστρωτ0ραI /ωI 80 ΗΡ 25,00 ευρC, 17. ανυψωτικ2I γεραν2I 40,00 ευρC, 18. εκχιονιστικ2 60,00 ευρC 19. αλατοδιανο?/αI-λεπ1δα 45,00 ευρC και 20. βαγοτρ1λ (αεροσυ?πιεστ0I) 60,00 ευρC.

Ταξιάρχης Σκλαπάνης και Κώστας Κοντογεώργος

Στο Συντονιστικ2 .ργανο Πολιτικ0I Προστασ1αI Με ο?2φωνη απ2φαση του Περιφερειακο3 Συ?βουλ1ου, ορ1στηκαν δ3ο εκπρ2σωποι απ2 κ&θε Περιφερειακ0 Εν2τητα να συ??ετ/χουν στο Συντονιστικ2 .ργανο Πολιτικ0I Προστασ1αI (ΣΝΟ). Συγκεκρι?/να, για την Περιφερειακ0 Εν2τητα Ευρυταν1αI, ορ1στηκαν ωI εκπρ2σωποι, ?ετ& απ2 εισ0γηση του αντιπεριφερει&ρχη Βασ1λη Καρα?π&, οι κ.κ. Ταξι&ρχηI Σκλαπ&νηI και ΚCσταI ΚοντογεCργοI.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ9ρτη 9 ΜαρτDου 2011 / ΣελDδα 13

,ιαθBσιRα 3 εκατ. ευρV για την ΠεριφBρεια Στερε9\ Ελλ9δα\

Το ΥπουργεDο ΠεριφερειακC\ Αν9πτυξη\ και ΑνταγωνιστικEτητα\ σε συνεργασDα Rε το ΕυρωπαϊκE ΤαRεDο ΕπενδFσεων προωθεD τη δηRιουργDα νBων RοντBλων χρηRατοδEτηση\ RBσω δ9νειων απE συνεργαζERενε\ τρ9πεζε\.

Νέο πρόγραμμα για την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

πιτEκια θα ξεκινοFν κ9τω απE 3% και η περDοδο\ αποπληρωRC\ εκτεDνεται απE 36 Bω\ 72 RCνε\, συRπεριλαRβανοRBνη\ και περιEδου χ9ριτο\. ΕπιπλBον, Bχει εγκριθεD Bνα νBο χρηRατοδοτικE προϊEν, το οποDο αναRBνεται τον ΑπρDλιο του 2011, για τη χορCγηση RικροπιστVσεων απE τι\ τρ9πεζε\. Η διαγωνιστικC διαδικασDα για την επιλογC των τραπεζVν εDναι ακERη σε εξBλιξη. Το δεFτερο αυτE προϊEν, αφορ9 στη χορCγηση δ9νειων Bω\ 25.000 ευρV, Rε Eρου\ αντDστοιχου\ του πρVτου προϊEντο\, σε πολF RικρB\ επιχειρCσει\ Eλων των τοRBων οικονοRικC\ δραστηριEτητα\. ΑκERη, δηRοσιεFθηκε την προηγοFRενη βδοR9δα 9λλο Bνα προϊEν του “JEREMIE”, το οποDο εντ9σσεται στο πλαDσιο τη\ ψηφιακC\

Η γενικC γραRRατεDα βιοRηχανDα\ του υπουργεDου ΟικονοRDα\, ΑνταγωνιστικEτητα\ και ΝαυτιλDα\ προκCρυξε το πρEγραRRα «εξωστρBφεια ανταγωνιστικEτητα των επιχειρCσεων», το οποDο αποσκοπεD στην ενDσχυση τη\ εξωστρεφοF\ επιχειρηRατικEτητα\ των RικροRεσαDων και υπE προϋποθBσει\ των Rεγ9λων επιχειρCσεων, σαν βασικC επιλογC για την αναβ9θRιση τη\ παραγωγικC\ β9ση\ τη\ χωρ9\ προ\ αγαθ9 και υπηρεσDε\ υψηλC\ προστιθBRενη\ αξDα\.

υτ αν ικ ά

Το πρVτο προϊEν χρηRατοδEτηση\, που εDναι Cδη ενεργE, αφορ9 δ9νεια Bω\ 100.000 ευρV, τα οποDα Bχουν ευνοϊκοF\ Eρου\, Eπω\ επιτEκιο που ξεκιν9 κ9τω απE το 3%, Vστε πολF RικρB\ και RικροRεσαDε\ επιχειρCσει\ να επενδFσουν σε καινοτERε\ διαδικασDε\ και να επεκτεDνουν την επιχεDρησC του\.

Ν Ε

Προβλ πονται 7.500.000 εκατ. ευρ για τη Στερε Ελλ δα

Πιο αναλυτικ9, η δρ9ση αυτC απευθFνεται σε πολF RικρB\ και RικροRεσαDε\ επιχειρCσει\ Rε προσωπικE το πολF Bω\ 50 9τοRα. Οι επιχειρCσει\ θα πρBπει να εDναι υπE Dδρυση C νεοϊδρυθεDσε\, να λειτουργοFν δηλαδC το πολF RBχρι 3 χρEνια απE την υποβολC του αιτCRατο\ δανειοδEτηση\. Τα δ9νεια που προβλBπονται για τη χρηRατοδEτηση των επιχειρCσεων θα εDναι εξαιρετικ9 ευνοϊκ9, αφοF τα ε-

στρατηγικC\ και αναRBνεται τον Μ9ιο του 2011. Το συγκεκριRBνο προϊEν, θα παρBχει δ9νεια RBχρι και 500.000 ευρV προ\ RικροRεσαDε\ επιχειρCσει\, δηλαδC επιχειρCσει\ που Bχουν προσωπικE Bω\ 250 9τοRα. Θα αφορ9 επιχειρCσει\ που θα κ9νουν επενδFσει\ στου\ τοRεD\ πληροφορικC\ και επικοινωνιVν, στην

αν9πτυξη και την καινοτοRDα. ΜBσα στο επERενο τρDRηνο θα ακολουθCσουν και οι στοχευRBνε\ προκηρFξει\, Rε σκοπE τη στCριξη των επιχειρCσεων αυτVν. Οι ενδιαφερERενοι για το πρEγραRRα “Jeremie” RποροFν να αναζητCσουν αναλυτικB\ πληροφορDε\ και στην ηλεκτρονικC διεFθυνση www.espa.gr.

«Πρ9σινο\ ΤουρισRE\»

Μχρι τλο Μαρτου η υποβολ προτσεων για ιδιτε

υρ

ΛEγω του Rεγ9λου αριθRοF αιτCσεων, αλλ9 και του αιτCRατο\ Eλων των φορBων για περισσEτερο χρEνο, Vστε να ετοιR9σουν τι\ προτ9σει\, δEθηκε παρ9ταση στην ηλεκτρονικC υποβολC για Bνταξη.

Ε

ΣυγκεκριRBνα, το ΥπουργεDο ΟικονοRDα\ ΑνταγωνιστικEτητα\ και ΝαυτιλDα\ καθV\ και το ΥπουργεDο ΠολιτισRοF και ΤουρισRοF, ανταποκρινERενα στο προαναφερERενο αDτηRα, ανακοDνωσαν Rε δελτDο τFπου την παρ9ταση ηλεκτρονικC\ υποβολC\ προτ9σεων Bνταξη\ στο πρEγραRRα RBχρι και την ΠBRπτη 31 ΜαρτDου 2011.

Να θυRDσουRε Eτι την Τετ9ρτη 26 ΙανουαρDου 2011 πραγRατοποιCθηκε ηRερDδα ενηRBρωση\ των ξενοδοχειακVν επιχειρCσεων και των τουριστικVν καταλυR9των, απE την ΑΝ,ΙΑ Στερε9\ Ελλ9δα\ και το επιRελητCριο ΕυρυτανDα\, στην αDθουσα εκδηλVσεων τη\ βασικC\ βι-

βλιοθCκη\, στο ΚαρπενCσι, Eπω\ εDχαν δηRοσιεFσει Rε σχετικE ρεπορτ9ζ τα «Ευρυτανικ9 νBα» (αρ. φFλλου 429/2-2-2011). Η πρ9ξη αυτC αφορ9 στην υλοποDηση επενδFσεων στον τοRBα του τουρισRοF απE επιχειρCσει\ που δραστηριοποιοFνται ω\ ξενοδοχειακ9 C λοιπ9 τουριστικ9 καταλFRατα και λειτουργοFν εντE\ τη\ ΕλληνικC\ επικρ9τεια\ και στοχεFει στη βελτDωση των λειτουργικVν υποδοRVν και των επιχειρησιακVν διαδικασιVν, Rε οικολογικE προσανατολισRE, αξιοποιVντα\ τα ιδιαDτερα τοπικ9, γεωγραφικ9 και ποιοτικ9 χαρακτηριστικ9 του\.

Α

ΕνDσχυση των επιχειρCσεων RBσω ευνοϊκVν δανεDων απE το πρEγραRRα “JEREMIE”

Παρ9ταση και στην ηλεκτρονικC υποβολC επενδυτικVν σχεδDων για τη δρ9ση “digi-retail” RBχρι την ΠαρασκευC 11 ΜαρτDου.

H ειδικC γραRRατεDα ψηφιακοF σχεδιασRοF του ΥπουργεDου ΠεριφερειακC\ Αν9πτυξη\ και ΑνταγωνιστικEτητα\ ανακοDνωσε την παρ9ταση τη\ ηλεκτρονικC\ υποβολC\ επενδυτικVν σχεδDων στη δρ9ση «digi-retail» RBχρι την ΠαρασκευC 11 ΜαρτDου 2011. ΣτEχο\ τη\ παρ9ταση\ εDναι η περαιτBρω διευκEλυνση των ενδιαφερERενων επιχειρCσεων στη συλλογC και υποβολC των φορολογικVν

στοιχεDων τη\ τελευταDα\ διαχειριστικC\ χρCση\ (2010), τα οποDα αξιολογοFνται στο πλαDσιο τη\ δρ9ση\ του επιχειρησιακοF προγρ9RRατο\ «ψηφιακC σFγκλιση». ΣτEχο\ τη\ πρ9ξη\ αυτC\ εDναι η βελτDωση τη\ αξιοποDηση\ των τεχνολογιVν πληροφορικC\ και επικοινωνιVν απE τι\ επιχειρCσει\ του κλ9δου λιανικC\. Οι επιχειρCσει\ θα επιδοτηθοFν για την προRCθεια εξειδικευRBνου εξοπλισRοF, προRCθεια λογισRικοF και την προRCθεια υπηρεσιVν, στα πλαDσια τη\ αναδιοργ9νωση\ και εξοικονERηση\ πEρων Rε σκοπE την εξωστρBφεια, την προVθηση και την επικοινωνDα.

ΣυγκεκριRBνα, οι επιRBρου\ στEχοι του προγρ9RRατο\ εDναι η αFξηση τη\ εξωστρBφεια\ τη\ επιχειρηRατικC\ δραστηριEτητα\ και η προβολC των ελληνικVν επιχειρCσεων και των προϊEντων του\ στο εξωτερικE, η τEνωση τη\ επιχειρηRατικEτητα\ και των συνεργασιVν των επιχειρCσεων στο παγκEσRιο οικονοRικE περιβ9λλον, η αν9πτυξη δεσRVν συνεργασDα\ ΕλληνικVν και διεθνVν επιχειρCσεων και η υποστCριξη και αFξηση των παραγωγικVν επενδFσεων που συRβ9λλουν στην ενDσχυση τη παρουσDα\ των ελληνικVν επιχειρCσεων στι\ διεθνεD\ αγορB\, Rε BRφαση στην ποιοτικC αναβ9θRιση, την τυποποDηση και την πιστοποDηση των προϊEντων και των επιχειρCσεων. Το πρEγραRRα χρηRατοδοτεDται Rε το συνολικE ποσE των 30 εκατ. ευρV (δηREσια δαπ9νη) εκ των οποDων 3 εκ. ευρV αντιστοιχοFν στην ΠεριφBρεια Στερε9\ Ελλ9δα\. Το ποσE αυτE κατανBRεται κατ9 1,8 εκατ. ευρV για επιχειρηRατικ9 σχBδια υφιστ9Rενων και νBων RικρVν και πολF RικρVν επιχειρCσεων, κατ9 900.000 ευρV για επενδυτικ9 σχBδια υφιστ9Rενων και νBων RεσαDων επιχειρCσεων και κατ9 300.000 ευρV σε σχBδια Rεγ9λων επιχειρCσεων Rε την προϋπEθεση συνεργασDα\ Rε τουλ9χιστον δFο (2) πολF RικρB\, RικρB\ C RεσαDε\ επιλBξιRε\ επιχειρCσει\. Η δηREσια δαπ9νη του προγρ9RRατο\ συγχρηRατοδοτεDται απE την ευρωπαϊκC Bνωση, και ειδικEτερα απE το ευρωπαϊκE ταRεDο περιφερειακC\ αν9πτυξη\ (ΕΤΠΑ), και απE το ελληνικE δηREσιο. Η δι9ρκεια υλοποDηση\ των επιχειρηRατικVν σχεδDων που θα επιλεχθοFν ορDζεται σε 18 RCνε\ απE την ηRεροRηνDα Bνταξη\ τη\ επιχεDρηση\ στο πρEγραRRα και RπορεD να παραταθεD για Bνα εξ9Rηνο. Στο πρEγραRRα RποροFν να υποβ9λουν πρEταση εDτε RεRονωRBνα, εDτε ω\ συRRBτοχο\ - εταDρο\ σε οRαδικE σχCRα RεRονωRBνε\ υφιστ9Rενε\ και νBε\ πολF RικρB\, RικρB\ και RεσαDε\ επιχειρCσει\ που δραστηριοποιοFνται στου\ τοRεD\ τη\ RεταποDηση\, των κατασκευVν και των υπηρεσιVν και του εRπορDου καθV\ και υφιστ9Rενε\ Rεγ9λε\ επιχειρCσει\ που δραστηριοποιοFνται στου\ τοRεD\ τη\ RεταποDηση\, των κατασκευVν και των υπηρεσιVν. Να σηRειVσουRε εδV Eτι για τι\ αν9γκε\ του προγρ9RRατο\ ορDζονται ω\ νBε\ επιχειρCσει\ εκεDνε\ που Bχουν κλεDσει περισσEτερε\ απE Rια και λιγEτερε\ απE τρεD\ διαχειριστικB\ χρCσει\. Οι προτ9σει\ υποβ9λλονται REνο ηλεκτρονικ9 απE αFριο ΠBRπτη 10 ΜαρτDου 2011 Bω\ και τι\ 2 το RεσηRBρι τη\ ΤρDτη\ 24 Μαbου 2011 RBσω των διαδικτυακVν τEπων του ενδι9Rεσου φορBα διαχεDριση\ του ΕΠΑΝ II (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ - www.ypoian.gr, www.ggb.gr. www.antagonistikotita.gr. www.espa.gr. www.ependvseis.gr/mis και www.efepae.gr.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ>ρτη 9 ΜαρτJου 2011 / ΣελJδα 14

/ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΝ=ΣΗ /ΑΣΙΚ=Ν ΑΓΡΟΤΙΚ=Ν ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ=Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υποβολ τιολογων για επιστροφ ΦΠΑ αγροτ#ν ειδικο καθεστ#το) 2010

Α

Η υποβολI των τιXολογJων θα γJνεται στο γραφεJο τηb Fνωσηb, στο ΚαρπενIσι. Παρ>λληλα, απK την Fνωση επισηXαJνεται πωb ξεκJνησαν και οι Xεταβιβ>σειb δικαιωX>των ενιαJαb ενJσχυσηb για το Hτοb 2011. Οι αιτIσειb, XαζJ Xε τα απαραJτητα δικαιολογητικ> κατ> περJπτωση, αποστHλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργKτερο XHχρι την ΠαρασκευI 1 ΑπριλJου 2011. Για περαιτHρω πληροφορJεb οι ενδιαφερKXενοι παραγωγοJ XποροLν να απευθLνονται στην Fνωση, στα τηλHφωνα 2237022282 και 22370-24181.

υτ αν ικ ά

ρχονται πντε να προγρ ατα ενσχυση) τη) απασχληση) σω ΟΑΕΑναXHνεται να ωφεληθοLν 100.000 εργαζKXενοι και >νεργοι

Με δελτJο τLπου που εξHδωσε ο ΟργανισXKb ΑπασχKλησηb ΕργατικοL /υναXικοL, ανακοιν\νεται Kτι XHσα στο 2011 θα πραγXατοποιηθοLν 5 προγρ>XXατα Xε στKχο την καταπολHXηση τηb συνεχ\b αυξανKXενηb ανεργJαb.

Gπωb αναφHραXε και σε σχετικK ρεπορτ>ζ των «Ευρυτανικ\ν ΝHων» (αρ. φLλλου 427/19-1-2011), η ανεργJα στη Στερε> Ελλ>δα ξεπερν> το 14%.

Ε

υρ

Στα πλαJσια αυτ>, θα ξεκινIσουν να ενεργοποιοLνται σταδιακ> τα εξIb προγρ>XXατα, τα οποJα αναXHνεται να ωφελIσουν 100.000 εργαζKXενουb και >νεργουb: 1. «ΕπιταγI ΕπανHνταξηb» Xε XετατροπI του επιδKXατοb ανεργJαb σε επJδοXα απασχKλησηb για 10.000 ανHργουb, 2. ΠρKγραXXα απασχKλησηb 5.000 ανHργων ηλικJαb 5564 ετ\ν σε επιχειρIσειb των οργανισX\ν τοπικIb αυτοδιοJκησηb, 3. ΠρKγραXXα διεLρυνσηb τηb τουριστικIb περιKδου Xε ε-

πιχορIγηση των ασφαλιστικ\ν εισφορ\ν για την επαναπρKσληψη 70.000 ανHργων σε τουριστικHb επιχειρIσειb εποχικIb και συνεχοLb λειτουργJαb, Hτουb 2011 και διατIρησηb 10.000 θHσεων εργασJαb σε τουριστικHb επιχειρIσειb συνεχοLb λειτουργJαb Xε επιχορIγηση XHρουb των εργοδοτικ\ν εισφορ\ν, 4. ΠρKγραXXα επιχορIγησηb επιχειρIσεων για την πρKσληψη 5.000 πτυχιοLχων τριτοβ>θXιαb εκπαJδευσηb, 5. ΠρKγραXXα απασχKλησηb απKφοιτων δευτεροβ>θXιαb επαγγελXατικIb εκπαJδευσηb, που το πρKγραXXα σπουδ\ν τουb εXπεριHχει θεωρητικI εκπαJδευση στο σχολεJο και θεσXοθετηXHνη πρακτικI >σκηση σε εργοδKτεb, σε πραγXατικHb συνθIκεb ερ-

ΣLXφωνα Xε ανακοJνωση τηb /ιεLθυνσηb ΑγροτικIb ΟικονοXJαb και ΚτηνιατρικIb τηb ΠεριφερειακIb ΕνKτηταb ΕυρυτανJαb, την ΠHXπτη 31 ΜαρτJου 2011 λIγει η προθεσXJα για την υποβολI αιτIσεων για το πρKγραXXα «Μικρ> ΣχHδια ΒελτJωσηb του ΜHτρου 121» του Προγρ>XXατοb ΑγροτικIb Αν>πτυξηb τηb Ελλ>δαb 2007 - 2013. Να ποLXε πωb σκοπKb τηb ενJσχυσηb εJναι ο εκσυγχρονισXKb των αιγοπροβατοτροφικ\ν εκXεταλλεLσεων τηb χ\ραb. Για περισσKτερεb πληροφορJεb οι ενδιαφερKXενοι XποροLν να απευθLνονται στη /ιεLθυνση ΑγροτικIb ΟικονοXJαb και ΚτηνιατρικIb στο τηλHφωνο 22370-80250, καθ\b και να ανατρHχουν στιb ηλεκτρονικHb διευθLνσειb http://www.agrotikianaptixi.gr, http://www.minagric.gr. Η υποβολI θα γJνεται XHσω του δικτυακοL τKπου http://msb.agrotikianaptixi.gr.

Ν Ε

ΣLXφωνα Xε ανακοJνωση τηb Fνωσηb /ασικ\ν Αγροτικ\ν ΣυνεταιρισX\ν ΕυρυτανJαb ξεκJνησε η υποβολI τιXολογJων απK ζωικ> και φυτικ> προϊKντα για επιστροφI ΦΠΑ αγροτ\ν ειδικοL καθεστ\τοb Hτουb 2010.

Μχρι τι 31 Μαρτ ου οι αιτσει για τον εκσυγχρονισ των εκεταλλεσεων αιγοπροβτων

γασJαb. ΤαυτKχρονα, ο ΟΑΕ/ θα συXXετ>σχει στην εφαρXογI των τοπικ\ν ολο-

κληρωXHνων δρ>σεων απασχKλησηb του ΥπουργεJου ΕργασJαb.

Αναβαθζεται το 1ο Γυνσιο Καρπενησου

Μετ> την απKφαση τηb ΟικονοXικIb ΕπιτροπIb ΠεριφHρειαb Στερε>b Ελλ>δαb

Στη ΛαXJα και στην αJθουσα συνεδρι>σεων τηb ΟικονοXικIb ΕπιτροπIb τηb ΠεριφHρειαb Στερε>b Ελλ>δαb, τη /ευτHρα 14 ΦεβρουαρJου 2011, συνIλθε σε τακτικI συνεδρJαση η ΟικονοXικI ΕπιτροπI. Με την απKφαση υπ-αριθXK 17 εγκρJθηκαν τα πρακτικ> δηXοπρασJαb του Hργου «Αναβ>θXιση του 1ου ΓυXνασJου ΚαρπενησJου τηb Ν. ΕυρυτανJαb», προϋπολογισXοL 350.000 ευρ\. Μετ> την εισIγηση του κ. Γε\ργιου Τ>κη, προϊστ>Xενοb τηb διεLθυνσηb τεχνικ\ν Hργων ΠεριφερειακIb ΕνKτηταb ΕυρυτανJαb, ο οποJοb ανHπτυξε το θHXα, αποφασJστηκε οXKφωνα η κατακLρωση του Hργου στην εργοληπτικI επιχεJρηση «C.C. PERIGRAMMA» η οποJα προσHφερε ποσοστK Hκπτωσηb 40,48% Xε τελικI τιXI του Hργου 140.000 ευρ\.

Κατστηα Καρπενησου - Αθ. Καρπενησιτη 4, τηλ: 22370 23202 / 80203


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 9 Μαρτ?ου 2011 / Σελ?δα 15

Με αφορM> τον θ0νατο των δAο νεαρQν αστυνοMικQν

Αναβλθηκε η ετσια αποκριτικη χοροεσπερδα

Α

κρι0τικη χοροεσπερ?δα που >ταν προγραMMατισM=νη για την περασM=νη Παρασκευ> 4 Μαρτ?ου 2011. ΣAMφωνα Mε σχετικ> ανακο?νωση τηW 9νωσηW, η εκδ>λωση θα πραγMατοποιηθε? το επ@Mενο χρονικ@ δι0στηMα, ενQ σηMειQνεται πωW οι λαχνο? και οι προσκλ>σειW που =χουν >δη διατεθε? θα ισχAσουν κανονικ0.

Την επιτυχηM=νη δραMατικ> ταιν?α του Κλιντ :στγουντ «Hereafter» > αλλιQW «Η Ζω> Μετ0» θα προβ0λει ο "ηMοτικ@W ΚινηMατογρ0φοW τηW π@ληW, την Κυριακ> 13 και τη "ευτ=ρα 14 Μαρτ?ου 2011, στιW 7:30 το απ@γευMα, στο Συνεδριακ@ Κ=ντρο του δ>Mου Καρπενησ?ου.

Ν Ε

<στερα απ@ το περιστατικ@ τηW εν ψυχρQ εκτ=λεσηW των δAο νεαρQν αστυνοMικQν στην Αθ>να, η 9νωση ΑστυνοMικQν Υπαλλ>λων νοMοA Ευρυταν?αW, αποφ0σισε, σαν ελ0χιστο φ@ρο τιM>W, να συMMετ0σχει σεMν0 στην οδAνη των οικογενειQν για την τραγικ> απQλεια των αγαπηM=νων τουW παιδιQν, και να αναβ0λει την ετ>σια απο-

«Η Ζω Μετ» "ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΝ/ΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚ/Ν ΥΠΑΛΛΗΛ/Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

υτ αν ικ ά

ΣυMπληρωMατικ=W οδηγ?εW απ@ το Υπουργε?ο Περιβ0λλοντοW, Εν=ργειαW και ΚλιMατικ>W Αλλαγ>W για το πρ@γραMMα «εξοικον@Mηση κατ ο?κον» Περαιτ=ρω διευκριν?σειW προW του δικαιοAχουW, οι οπο?οι πρ=πει να καταθ=σουν τιW αιτ>σειW τουW το επ@Mενο χρονικ@ δι0στηMα και συγκεκριM=να M=χρι 31 Μαρτ?ου 2011.

;πωW ε?χαν δηMοσιεAσει τα «Ευρυτανικ0 Ν=α» (αρ. φAλλου 428/26-1-2011), το πρ@γραMMα αυτ@ απευθAνεται σε ιδιοκτ>τεW κατοικιQν που =χουν κατασκευαστε? πριν το 1980 (δηλαδ> πριν την εφαρMογ> του κανονισMοA θερMοM@νωσηW και 0ρα ε?ναι θερMικ0 απροστ0τευτα) και ε?ναι χαMηλ>W ενεργειακ>W κατηγορ?αW. Παρ=χει κ?νητρα στουW ωφελοAMενουW να πραγMατοποι>σουν τιW πιο σηMαντικ=W παρεMβ0σειW Mε στ@χο να βελτιQσουν την ενεργειακ> απ@δοση του σπιτιοA τουW.

Ε

υρ

Οι συMπληρωMατικ=W οδηγ?εW αφοροAν: α. Την περ?πτωση @που η πλ>ρηW κυρι@τητα αν>κει σε 0τοMο που δεν =χει δικα?ωMα υπογραφ>W (αν>λικο > 0τοMο που =χει τεθε? υπ@ δικαστικ> συMπαρ0σταση), και υπ0ρχει επιθυM?α συMMετοχ>W σ τ ο

πρ@γραMMα, τ@τε η α?τηση υπαγωγ>W στο πρ@γραMMα γ?νεται απ@ τον ν@MιMο εκπρ@σωπο προσκοM?ζονταW τα δικαιολογητικ0 που συMπεριλαMβ0νουν τα ιδιοκτησιακ0 στοιχε?α του «ατ@Mου που βρ?σκεται υπ@ την επιM=λεια τρ?του». Για την κατ0ταξη του «0το-

Mου που βρ?σκεται υπ@ την επιM=λεια τρ?του» στιW εισοδηMατικ=W κατηγορ?εW ωφελουM=νων λαMβ0νονται υπ@ψη τα στοιχε?α του ν@MιMου εκπροσQπου. Στην περ?πτωση που το «0τοMο που βρ?σκεται υπ@ την επιM=λεια τρ?του» υποβ0λλει ξεχωριστ> φορολογικ> δ>λωση, ο ν@MιMοW εκπρ@σωποW υποβ0λλει ωW δικαιολογητικ0 τιW φορολογικ=W δηλQσειW αυτοA του ατ@Mου, οι οπο?εW και λαMβ0νονται υπ@ψη. β. ΣAMφωνα Mε τον οδηγ@ εφαρMογ>W του προγρ0MMατοW, M?α κατοικ?α προκειM=νου να κριθε? επιλ=ξιMη, πρ=πει να χρησιMοποιε?ται ωW κAρια > πρQτη δευτερεAουσα κατοικ?α. ΕποM=νωW =να διαM=ρισMα που =χει δηλωθε? στο Ε2 ωW «κεν@» δεν ε?ναι επιλ=ξιMο για το πρ@γραMMα. /στ@σο, σε περ?πτωση που =να διαM=ρισMα =χει δηλωθε? ωW «κεν@» στο Ε2 και αυτ@ αποτελε? M=ροW α?τησηW πολυκατοικ?αW ωW ενια?ο κτ>ριο Mπορε? να ενταχθε? στο πρ@γραMMα, Mε την προϋπ@θεση τουλ0χιστον το 50% των ιδιοκτησιQν (διαMερ?σMατα και Mη) να χρησιMοποιε?ται ωW κAρια > πρQτη δευτερεAουσα κατοικ?α. γ. Σε περ?πτωση που Mια πολυκατοικ?α =χει αρχικ> οικοδοMικ> 0δεια πριν το 1980, αλλ0 =χουν γ?νει προσθ>κεW ιδιοκτησιQν Mε =κδοση Mεταγεν=στερηW 0δειαW (Mετ0 το 1980), Mπορε? να ενταχθε? στο πρ@γραMMα για το τM>Mα τηW που =χει ανεγερθε? Mε 0δεια πριν το 1980. Στην περ?πτωση αυτ> οι υπ@λοιποι ιδιοκτ>τεW πρ=πει να συMMετ=χουν Mε ?δια κεφ0λαια για τιW κοιν@χρηστεW παρεMβ0σειW, καθQW και

για τυχ@ν παρεMβ0σειW που αφοροAν τα διαMερ?σMατ0 τουW στη β0ση τηW πρ@τασηW του ενεργειακοA επιθεωρητ>. δ. Σε περ?πτωση που Mια Mονοκατοικ?α, δηλαδ> το ενια?ο κτ>ριο που περιλαMβ0νει M?α M@νο ιδιοκτησ?α > =να MεMονωM=νο διαM=ρισMα, =χει αρχικ> οικοδοMικ> 0δεια πριν το 1980, αλλ0 =χουν γ?νει προσθ>κεW Mε =κδοση Mεταγεν=στερηW 0δειαW (Mετ0 το 1980), MποροAν να ενταχθοAν στο πρ@γραMMα στο σAνολ@ τουW. ε. Ο πολ?τηW Mπορε? να κ0νει α?τηση υπαγωγ>W για Mια Mονοκατοικ?α > =να MεMονωM=νο διαM=ρισMα πολυκατοικ?αW και παρ0λληλα αιτ>σειW υπαγωγ>W για διαMερ?σMατα (περισσ@τερα απ@ =να) που =χει στην ιδιοκτησ?α του σε M?α > περισσ@τερεW πολυκατοικ?εW χωρ?W καν=να περιορισM@ στον αριθM@ των διαMερισM0των και τον αριθM@ των πολυκατοικιQν, εφ@σον αυτ=W αποτελοAν M=ροW α?τησηW για πολυκατοικ?αW ωW σAνολο κτηρ?ου. στ. Σε περ?πτωση που ο πολ?τηW δεν διαθ=τει δικαιολογητικ@ απ@ "ΟΥ (ΕΤΑΚ, βεβα?ωση) για την τιM> ζQνηW, Mπορε? να προσκοM?σει υπεAθυνη δ>λωση @τι δεν διαθ=τει τα ανωτ=ρω δικαιολογητικ0 Mαζ? Mε =ναν λογαριασM@ "ΕΗ. Στην περ?πτωση αυτ>, η τρ0πεζα για την τελικ> καταχQρηση τηW τιM>W ζQνηW διενεργε? =λεγχο β0σει τηW λ?σταW Mε τιW τιM=W ζQνηW του Υπουργε?ου ΟικονοMικQν. Οι ενδιαφερ@Mενοι MποροAν να αναζητ>σουν αναλυτικ=W πληροφορ?εW στη διεAθυνση www.ypeka.gr.

Υπ@θεση: Η ταιν?α «Η Ζω> Μετ0» αφηγε?ται την ιστορ?α τριQν ανθρQπων που τουW στοιχειQνει ο θ0νατoW Mε διαφορετικοAW τρ@πουW. Ο Τζορτζ ε?ναι =ναW ΑMερικαν@W υπ0λληλοW γραφε?ου που αισθ0νεται να =χει M?α ιδια?τερη σAνδεση Mε τη ζω> Mετ0 θ0νατον. Στην 0λλη 0κρη του κ@σMου, η Μαρ?, M?α Γαλλ?δα δηMοσιογρ0φοW ε?χε φτ0σει πολA κοντ0 στο θ0νατο, κ0τι που =χει ταρ0ξει @λη τηW τη ζω>. Και ο Μ0ρκουW, =ναW Mαθητ>W σχολε?ου απ@ το Λονδ?νο που χ0νει τον πιο κοντιν@ του 0νθρωπο,

αναζητ0 απεγνωσM=να απαντ>σειW. Ο καθ=ναW τουW αναζητ0 την αλ>θεια. Οι ζω=W τουW θα διασταυρωθοAν και θα αλλ0ξουν για π0ντα, εξαιτ?αW αυτοA που π?στευαν @τι υπ0ρχει > πρ=πει να υπ0ρχει Mετ0 το θ0νατο. Πα?ζουν: Ματ Ντ=ιMον, ΜπρουW Ντ0λαW Χ0ουαρντ, Ρ?τσαρντ Κ0ιντ, Τζ=ι Μορ, Τζ=νιφερ ΛιοAιW, Σεσ?λ Ντε ΦρανW, Φρ0νκι Μακλ0ρεν Σκηνοθεσ?α: Κλιντ :στγουντ


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ:ρτη 9 ΜαρτIου 2011 / ΣελIδα 16

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ:ρτη 9 ΜαρτIου 2011 / ΣελIδα 17

Α

Φ το οι Απ κριε δεν ταν... “καρναβλι”

ǹȞIJ Ț țĮIJ ĮıIJ ȒıIJ İ IJ Į ʌĮȜȚ Ȑ țȠȣijȫȝĮIJ Į ıIJ Ƞ ıʌȓ IJ Ț ıĮȢ ǻȚ țĮȚ ȠȪıIJ İ  

 ‡ ȑ ȦȢ țĮȚ țȡĮIJ Ț țȒ İ ʌȚ ȤȠȡȒȖȘıȘ

 ‡ ȑ ȦȢ țĮȚ İ ʌȚ įȩIJ ȘıȘ İ ʌȚ IJ Ƞțȓ Ƞȣ ¼ ‡ ȑ ȦȢ țĮȚ ijȠȡȠĮʌĮȜȜĮȖȒ

Ε

ȃǿ ȀȅȈ ȆȁǹȀǿ ǹȈ

ȉǾȁ     Ȁǿ ȃ  

ου τικοK ΣχολεIου Wε Το γκρουπ του 1 -ηWο καλH του Fλιβ θGWα τον Ποπ:υ Wε την

του Κ-ΑΠ και του Τα πολKχρωWα γκρουπ ΚαρπενησIου Wε τον 2ου -ηWοτικοK ΣχολεIου a δεινοσαKρουa του ΝGWο, τουa τIγρειa και

υρ υτ α

ξεκινHσει το αποδIνει το σKνθηWα για να Ο βασιλι:a Καρν:βαλοa ε :λλη χρονι:, κ:θ J τοa, περισσJτερο απ κρι:τικο ξεφ:ντωWα. ΦG υση τουριGλε οσ πρ α ρJ : κυρIωa η αθ το κGφι, η διασκGδαση αλλ νω ργα τGa. τον Iδιο, Jσο και τουa διο στ[ν, ικανοποIησε τJσο

νι κά

Ν Ε

Ξεπρασαν τι προσδοκε οι προγρα ατισ νε εκδηλσει

ǼʌȚ țȠȚ ȞȦȞȒıIJİ IJ ȫȡĮ ȝĮȗȓ ȝĮȢ

Cκρωa επιτυχηWGνο θα WποροKσε να χαρακτηριστεI το τριHWερο τηa Αποκρι:a. ΜικροI και Wεγ:λοι ξεχKθηκαν στουa δρJWουa και Jλοι WαζI Gγιναν Gνα την ΚυριακH το απJγευWα στην ΚεντρικH ΠλατεIα ΚαρπενησIου, Jπου πραγWατοποιHθηκε η Wεγ:λη παρGλαση των αρW:των και η συναυλIα Wε τα γνωστ: συγκροτHWατα.

να ατελεωτο πρτι

Την ΚυριακH 6 ΜαρτIου Gνα Wεγ:λο και ατελεIωτο π:ρτι ξεκIνησε απJ τιa 4:30 το απJγευWα στην ΚεντρικH ΠλατεIα τηa πJληa. 12 :ρWατα Wε πολυπληθH γκρουπ παρGλασαν Wπροστ: απJ εκατοντ:δεa θεατGa που κατGκλυσαν την πλατεIα και τουa γKρω δρJWουa. ΑυτJ, JWωa, που Gκανε ιδιαIτερη αIσθηση και εντKπωση Hταν ο αριθWJa των τουριστ[ν που επισκGφτηκαν την πJλη Wαa το τριHWερο, που για πολλοKa ξεπGρασαν σε αριθWJ και τουa εκδροWεIa των ΧριστουγGννων. Τα γκρουπ που συWWετεIχαν στην αποκρι:τικη παρGλαση Hταν απJ το Κ-ΑΠ-ΜΕΑ «ΑνεW[νη», το Κ-ΑΠ ΚαρπενησIου, το 1ο -ηWοτικJ ΣχολεIο ΚαρπενησIου που συWWετεIχε Wε δKο θGWατα, ο ΣKλλογοa του 2ου -ηWοτικοK ΣχολεIου ΚαρπενησIου, το 1ο ΓυWν:σιο και η Β+ τ:ξη του ΓενικοK ΛυκεIου ΚαρπενησIου, ο ΑΟΛ “ΕΥΡΥΤΟΣ”, ο ΚολυWβητικJa FWιλοa ΚαρπενησIου, το Heaven Club, ο δHWοa Αγρ:φων Wε τον ΑΟ ΑπεραντιακJ και η ΑΛΑ ΚαρπενησIου. Στην καθιερωWGνη βρ:βευση για το πιο πρωτJτυπο και ωραIο :ρWα τα χρηWατικ: βραβεIα Wοιρ:στηκαν ωa εξHa: Το πρ[το βραβεIο των 600 ευρ[ Wοιρ:στηκε WεταξK τηa ΑΛΑΚ και του Heaven Club, τα :ρWατα των οποIων διακωWωδοKσαν την οικονοWικH κρIση, την ΤρJικα, καθ[a και την περIφηWη φρ:ση του Θ. Π:γκαλου: “ΜαζI τα φ:γαWε”, το δεKτερο βραβεIο των 500 ευρ[ Wοιρ:στηκε WεταξK τηa Β+ τ:ξηa ΓΕΛ και του ΚΟΚ, τα γκρουπ των οποIων εIχαν σαν θGWα Master Chef και δKτεa αντIστοιχα και το τρI-

το βραβεIο των 400 ευρ[ Wοιρ:στηκε σε τρIα γκρουπ. ΑυτJ του ΣυλλJγου του 1ου -ηWοτικοK ΣχολεIου, του 2ου -ηWοτικοK ΣχολεIου και του ΑΟΛ, τα :ρWατα των οποIων εIχαν θGWα Hρωεa απJ την Disney. Ο Ποπ:υ Wε την καλH του Fλιβ, ο ΝGWο, δεινJσαυροι και τIγρειa, επIδοξοι W:στερ σεφ, λαγοI και κυνηγοI, η ΤρJικα και το -. Ν. Τ., ο ΠαπανδρGου, ο ΣηWIτηa, ο Π:γκαλοa, ο ΣαρκοζI και η ΜGρκελ Gστησαν Gνα τρελJ πανηγKρι και διασκGδασαν Wετ: την παρGλαση Wε την εναλλακτικH και πολK ενδιαφGρουσα WουσικH και τα τραγοKδια των Burger Project και Imam Baildi. «ΟIνοa εKφραινε καρδIα» και τα τραγοKδια την ψυχH Jσων παρακολοKθησαν την συναυλIα των συγκροτηW:των. Αν και το σκοτ:δι εIχε πGσει και το κρKο Hταν αρκετJ, λIγοι Hταν αυτοI που εγκατGλειψαν το π:ρτι. Fπου κι αν Gστρεφεa την Wατι: σου Gβλεπεa χαροKWενα πρJσωπα να χορεKουν και να γελοKν διασκεδ:ζονταa και β:ζονταa στην :κρη, Gστω προσωριν:, Gννοιεa και σκοτοKρεa. Η αυλαIα και των φετιν[ν αποκρι[ν Gπεσε την Καθαρ: -ευτGρα. Παρ: την πυκνH χιονJπτωση που επικρατοKσε απJ τιa πρ[τεa πρωινGa [ρεa, πολKa κJσWοa παραβρGθηκε στο ΑθλητικJ ΚGντρο ΚαρπενησIου για να απολαKσει το χορευτικJ τWHWα του ΠολιτιστικοK ΣυλλJγου ΚαρπενησIου σε :λλη Wια WοναδικH παρ:στασH του, αλλ: και να γευτεI ζεστH φασολ:δα, ταραW: και λαγ:νεa, προσφορ: του ΣυλλJγου Γυναικ[ν, Jπωa προστ:ζει η WGρα. Οι ελ:χιστοι χαρταετοI που πGταξαν στον ΕυρυτανικJ ουρανJ, Hταν προσφορ: του ΦιλανθρωπικοK ΣυλλJγου “Συν στον :νθρωπο”. Οι απJκριεa τελεIωσαν Wε τιa καθηWερινGa υποχρε[σειa να Gρχονται και π:λι στο προσκHνιο. Αa διατηρηθεI JWωa το κGφι, το χαWJγελο και το γGλιο γιατI «Η πιο χαWGνη απJ Jλεa τιa WGρεa εIναι εκεIνη που δεν γελ:σαWε».

ου C τ:ξηa του 1 Το γκρουπ τηa νεολαIαa, υ, ...[ρα WηδGν ΓυWνασIου ΚαρπενησIο

τεa του ΚοΤο γκρουπ Wε τουa δK ρπενησIου Κα υ Iλο λυWβητικοK ΟW

Το Σ:ββατο 5 ΜαρτIου στιa 12:30 το πρωI, 50Wεληa Wπ:ντα απJ το ΑγρIνιο, παρ: τον βροχερJ καιρJ, παρουσIασε στην ΚεντρικH ΠλατεIα Gνα πρJγραWWα Wε λ:τιν τραγοKδια διασκεδ:ζονταa τουa παρευρισκJWενουa. ΕπIσηa, το απJγευWα τηa Iδιαa WGραa στο ΣυνεδριακJ ΚGντρο ΚαρπενησIου αναβIωσε το GθιWο του Παν:ρετου απJ τουa WαθητGa τηa Γ1 τ:ξηa του 1ου -ηWοτικοK ΣχολεIου ΚαρπενησIου παρουσIα πολK κJσWου.


Μόνιµες στήλες Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετMρτη 9 Μαρτ`ου 2011 / Σελ`δα 18

ΠΑΙΑΓ ΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΙΚΗΣ ΑΓ ΓΗΣ Πανεπιστιο Θεσσαλ α (Β λο)

1ο – 2ο

Μαθ_oατα Το τo_oα περιλαoβMνει στο πρaγραooα σπουδsν του δbο κατευθbνσειy: 1. Κατεbθυνση oε το πτυχ`ο Ειδικ_y Αγωγ_y Νηπιαγωγοb, 2. Κατεbθυνση oε το πτυχ`ο Ειδικ_y Αγωγ_y >ασκMλου. ΚMθε κατεbθυνση περιλαoβMνει τιy εoφMσειy: α) Αυτισoοb, β) Μαθησιακsν >υσκολιsν, γ) Νοητικ_y Υστ^ρησηy, δ) Προβλ_oατα Ακο_y και ε) Προβλ_oατα ]ρασηy. Επ`σηy, το πρaγραooα Σπουδsν του Τo_oατοy χωρ`ζεται στουy ακaλουθουy κbκλουy oαθηoMτων: 1. Ειδικ_ Αγωγ_, 2. ΠαιδαγωγικM - Κοινωνιολογ`α, 3. Ψυχολογ`αΓλsσσα, 4. Θετικ^y Επιστ_oεy. Στο τo_oα τ^λοy λειτουργοbν και π^ντε εργαστ_ρια: 1. Νευροψυχολογ`αy του Παιδιοb, 2. Μαθησιακsν >υσκολιsν, ΠροβληoMτων Λaγου και Επικοινων`αy, 3. Κοινωνιολογικ_y ΑνMλυσηy και Εκπαιδευτικ_y Πολιτικ_y, 4. Εφαρoογsν ΤΠΕ στην Ειδικ_ Αγωγ_, 5. Ψυχολογ`αy και Εφαρoογsν στην Εκπα`δευση ΕνδεικτικM, oερικM απa τα oαθ_oατα που διδMσκονται στο τo_oα ε`ναι τα ακaλουθα: Ειδικ_ Αγωγ_, Αισθητικ_ Αγωγ_, Κοινωνιολογ`α, Γλωσσολογ`α, Παιδαγωγικ_, Πληροφορικ_, Μουσικ_ και Ψυχοκινητικ_ Αγωγ_, Ψυχολογ`α (Εξελικτικ_, Κοινωνικ_, Κλινικ_, Εκπαιδευτικ_), Μεθοδολογ`α Xρευναy, Ευρωπαϊκ_ >ιMσταση στην Εκπα`δευση, Αγωγ_ Υγε`αy, Μαθησιακ^y >υσκολ`εy, Συναισθηoατικ^y >υσκολ`εy και Προβλ_oατα ΣυoπεριφορMy στο Σχολε`ο, Βαρηκο~α – Κsφωση, Νοητικ_

ΜεταπτυχιακM Απa το ακαδηoαϊκa ^τοy 2009 – 2010 το τo_oα προσφ^ρει 2 ΜεταπτυχιακM ΠρογρMooατα Σπουδsν: 1. Συoβουλευτικ_ στην Ειδικ_ Αγωγ_, την Εκπα`δευση και την Υγε`α και 2. Ειδικ_ Αγωγ_ oε κατεbθυνση στην Εκπα`δευση Ατaoων oε Ειδικ^y ΑνMγκεy. Επ`σηy, οι απaφοιτοι του τo_oατοy oποροbν να κMνουν oεταπτυχιακa σε χsρουy aπωy η ψυχολογ`α, η συoβουλευτικ_, οι ειδικ^y ανMγκεy κ.M.

κευo^νο νηπιαγωγε`ο _ παιδικa σταθoa). Σboφωνα oε στοιχε`α του υπουργε`ου Παιδε`αy, κατM το τελευτα`ο τρ`oηνο του 2008 στιy Σχολικ^y ΜονMδεy Ειδικ_y Αγωγ_y (Σ.Μ.Ε.Α.) απασχολοbνταν 772 αναπληρωτ^y, δMσκαλοι και νηπιαγωγο`. Στο διMστηoα αυτa λειτουργοbσαν 205 ειδικM δηoοτικM, 135 νηπιαγωγε`α, 1995 τo_oατα ^νταξηy δηoοτικsν σχολε`ων και 420 νηπιαγωγε`ων. Αναo^νεται εντay του ^τουy, η ^κδοση των Π.>. που προβλ^πει ο νaoοy 3699 του 2008 για την σbσταση κλMδων και τη δηoιουργ`α οργανικsν θ^σεων, οι οπο`εy θα καλυφθοbν απa oον`oουy. ]πωy αναφ^ρεται στο Ν.3194/2003 στα Κ.>.Α.Υ., στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., στιy Σ.Μ.Ε.Α. και στα Τo_oατα Xνταξηy τοποθετοbνται κατM προτεραιaτητα εκπαιδευτικο` oε τα παρακMτω προσaντα και κατM την ακaλουθη σειρM, aπου εξαντλε`ται ο κατMλογοy υποψηφ`ων τηy πρsτηy περ`πτωσηy και ακολουθε` η δεbτερη περ`πτωση και οbτω καθεξ_y: αα) πτυχ`ο τo_oατοy ειδικ_y αγωγ_y Πανεπιστηo`ου τηy ηoεδαπ_y _ πτυχ`ο του τo_oατοy εκπαιδευτικ_y και κοινωνικ_y πολιτικ_y, κατεbθυνσηy ατaoων oε ειδικ^y ανMγκεy του Πανεπιστηo`ου Μακεδον`αy _ αναγνωρισo^νο και ισaτιoο τ`τλο Πανεπιστηo`ου τηy αλλοδαπ_y _ τ`τλο oεταπτυχιακsν σπουδsν στην ειδικ_ αγωγ_. ββ) πτυχ`ο Πανεπιστηo`ου τηy ηoεδαπ_y _ αναγνωρισo^νο και ισaτιoο τ`τλο Πανεπιστηo`ου τηy αλλοδαπ_y, και oεταπτυχιακ^y σπουδ^y oε εξειδ`κευση σε oια κατηγορ`α ειδικsν εκπαιδευτικsν αναγκsν. γγ) πτυχ`ο Πανεπιστηo`ου τηy ηoεδαπ_y _ αναγνωρισo^νο και ισaτιoο τ`τλο Πανεπιστηo`ου τηy αλλοδαπ_y και τ`τλο διετοby oετεκπα`δευσηy στην ειδικ_ αγωγ_ και τριετ_ υπηρεσ`α σε Σ.Μ.Ε.Α. δδ) πτυχ`ο Πανεπιστηo`ου τηy ηoεδαπ_y _ αναγνωρισo^νο κα ισaτιoο τ`τλο Πανεπιστηo`ου τηy αλλοδαπ_y και σεoινMριο εξειδ`κευσηy _ επιoaρφωσηy στην ειδικ_ αγωγ_ τουλMχιστον ετ_σιαy διMρκειαy,

ΕργασιακM Οι πτυχιοbχοι oποροbν να καλbψουν θ^σειy εργασ`αy σε τοoε`y ανMλογα oε τιy σπουδ^y και την εξειδ`κευσ_ τουy. Σε ορισo^νεy aoωy περιπτsσειy η επαγγελoατικ_ αποκατMσταση εξαρτMται απa τιy oεταπτυχιακ^y σπουδ^y στο αντικε`oενο του ενδιαφ^ροντay τουy. ΕνδεικτικM αναφ^ρεται aτι oποροbν να απασχοληθοbν στον δηoaσιο και ιδιωτικa τοo^α: • Σε Ιδρboατα Φροντ`δαy Απασχaλησηy και Περ`θαλψηy Παιδιsν oε Ειδικ^y ΑνMγκεy. • Σε σχολε`α Ειδικ_y Αγωγ_y. • Στα Νοσοκοoε`α Πα`δων. • Ly ελεbθεροι επαγγελoατ`εy (ιδρbονταy εξειδι-

που πραγoατοποι_θηκε απa Πανεπιστ_oιο τηy ηoεδαπ_y και πενταετ_ υπηρεσ`α σε Σ.Μ.Ε.Α. >ιευκριν`ζουoε aτι οι απaφοιτοι του τo_oατοy διορ`ζονται oaνο σε Σχολε`α Ειδικ_y Αγωγ_y (Σ.Ε.Α.) και aχι στη Γενικ_ Εκπα`δευση.

Α

Υστ^ρηση, Παιδαγωγικ_ τηy Xνταξηy, ΚινητικM Προβλ_oατα και Πολλαπλ^y Αναπηρ`εy, Ψυχοφυσιολογ`α των Μαθησιακsν >ιαταραχsν, Ελληνικ_ Νοηoατικ_ Γλsσσα, Σbγχρονα >ιδακτικM Μοντ^λα για ΠαιδιM oε Αυτισoa, >εξιaτητεy Αυτοεξυπηρ^τησηy Αυτaνοoη >ιαβ`ωση, Ο Κsδικαy Braille ΚατMκτηση Γραφ_y και ΑνMγνωσηy κ.M. Τ^λοy, πρ^πει να τονιστε` η ιδια`τερη θ^ση που κατ^χει στο πρaγραooα σπουδsν η πρακτικ_ Mσκηση των φοιτητsν του τo_oατοy. >ιενεργε`ται σε νηπιαγωγε`α, >ηoοτικM Σχολε`α Γενικ_y Αγωγ_y και Σχολικ^y ΜονMδεy Ειδικ_y Αγωγ_y (Σ.Μ.Ε.Α). Η πρακτικ_ Mσκηση αρχ`ζει στο τρ`το ^τοy των φοιτητsν. Περισσaτερεy πληροφορ`εy oπορε`τε να βρε`τε στον οδηγa σπουδsν του τo_oατοy, o^σα απa την ιστοσελ`δα του.

Χρ_σιoεy Πληροφορ`εy • Σboφωνα oε το νaoο 3699/08 (Φ.Ε.Κ. 199, 2/10/2008) για την Ειδικ_ Αγωγ_ και Εκπα`δευση ατaoων oε αναπηρ`α _ oε ειδικ^y εκπαιδευτικ^y ανMγκεy, οι απaφοιτοι του Παιδαγωγικοb Τo_oατοy Ειδικ_y Αγωγ_y oε κατεbθυνση Νηπιαγωγοb εντMσσονται στο Π.Ε. 61 (Νηπιαγωγsν ΕΑΕ), oε κατεbθυνση >ασκMλου εντMσσονται στο Π.Ε. 71 (>ασκMλων ΕΑΕ) και oποροbν να διοριστοbν στα νεοσυσταθ^ντα Κ^ντρα >ιαφοροδιMγνωσηy, >ιMγνωσηy και Υποστ_ριξηy Ειδικsν Εκπαιδευτικsν Αναγκsν (ΚΕ>>Υ) και στιy Σχολικ^y ΜονMδεy Eιδικ_y Αγωγ_y και Εκπα`δευσηy (ΣΜΕΑΕ). • Το τo_oα ξεκ`νησε τη λειτουργ`α του το Σεπτ^oβριο του 1993. • Πανελλ_νια Xνωση Ειδικsν Παιδαγωγsν (Π.Ε.Ε.Π.), Εφ^σου 9A - ΚαλαoαριM, Τ.Κ. 55 132, Θεσσαλον`κη, Ηλ. >ιεbθυνση: http://www.specialeducation.gr/ Περισσaτερεy πληροφορ`εy για τα τo_oατα των Πανεπιστηo`ων - Τ.Ε.Ι. Στρατιωτικsν Σχολsν oπορε`τε να βρε`τε στο βιβλ`ο oαy «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2011». Στο βιβλ`ο παρουσιMζονται αναλυτικ^y πληροφορ`εy σχετικM oε το πρaγραooα σπουδsν των τoηoMτων, ενδεικτικM oαθ_oατα που διδMσκονται σε κMθε τo_oα, τα oεταπτυχιακM που προσφ^ρουν τα τo_oατα, τα επαγγελoατικM δικαιsoατα των αποφο`των, π`νακαy Στατιστικsν Στοιχε`ων oε: ΒMσειy, Αριθoa Εισακτ^ων, >ηλsσειy τoηoMτων ωy πρsτη επιλογ_ κ.M.

Ν Ε

Περιγραφ_ Αποστολ_ του τo_oατοy ε`ναι η κατMρτιση ειδικsν επιστηoaνων που θα ασχοληθοbν oε την εκπα`δευση ατaoων oε αναπηρ`εy και ειδικ^y εκπαιδευτικ^y ανMγκεy, προετοιoασo^νων να λειτουργ_σουν σε πολλαπλM περιβMλλοντα ^νταξηy στο σχολε`ο και στιy πολλαπλ^y οργανωτικ^y και διδακτικ^y απαιτ_σειy του σbγχρονου σχολε`ου.

υτ αν ικ ά

Πυξδα για το λλον

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ

Ο Σπbροy Μιχαλοbληy ε`ναι M.Sc. Σboβουλοy Επαγγελoατικοb Προσανατολισoοb τηy εταιρ`αy “ORIENTUM - Σboβουλοι Στ αδι οδροo`αy”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr

Καµία περικοπή στα επιδόµατα των ΑµεΑ

υρ

Πιανίστας µε ακρωτηριασµό κερδίζει σε διαγωνισµό ταλέντου

Του Φακ`τσα >ιονbση email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr

Ε

ΥΠΟΙΚ: Καo`α περικοπ_ στα επιδaoατα των ΑoεΑ >ηoοσιεbθηκε στιy 28/02/2011 Ουδεo`α περικοπ_ θα υπMρξει στα επιδaoατα που λαoβMνουν τα Wτοoα oε Αναπηρ`α (ΑoεΑ), διαβεβα`ωσε ο υπουργay Οικονοoικsν Γιsργοy Παπακωνσταντ`νου. ]πωy oεταδ`δει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε συνMντηση που ε`χε το πρω` oε την Εθνικ_ Συνοoοσπονδ`α ΑoεΑ, ικανοποι_θηκαν βασικM αιτ_oατα που τ^θηκαν επ` τMπητοy. Ειδικaτερα: - Θα υπMρξει ρbθoιση για ειδικa πaρο απa τα κρατικM ^σοδα απa τα τυχερM και τεχνικM πα`γνια, oε τον οπο`ο θα χρηoατοδο-

τοbνται οι πολιτικ^y για τα ΑoεΑ - Ρυθo`ζεται oε το ν^ο φορολογικa νοoοσχ^διο, η συooετοχ_ των ΑoεΑ στην ΟΚΕ (α`τηoα απa το 1994) - Θα υπMρξει νοoοθετικ_ ρbθoιση για το ερoηνευτικa ζ_τηoα που ^χει προκbψει σχετικM oε τουy ν^ουy ασφαλισo^νουy ΑoεΑ και τη χορ_γηση πλ_ρουy σbνταξηy - Θα συσταθε` oaνιoη επιτροπ_ υπa τον γενικa γραooατ^α του υπουργε`ου Οικονοoικsν, oε τη συooετοχ_ εκπροσsπων τηy Συνοoοσπονδ`αy και γενικsν γραooατ^ων συναρoaδιων υπουργε`ων (π.χ. Υγε`αy), για τρ^χοντα θ^oατα, τα οπο`α επιδ^χονται Moεσηy επ`λυσηy. NAFTEMPORIKI.GR >ευτ^ρα, 28 Φεβρουαρ`ου 2011 Πηγ_: (http://www.disabled.gr ) Σχaλιο του ΣυντMκτη: Καλa θα _ταν να κρατ_σει αυτ_ την υπaσχεση ο υπουργay Οικονοoικsν, και να oην «κaψει» τα επιδaoατα των ΑoεΑ στο o^λλον, που ε`ναι εbκολοy «στaχοy». Για κMθε ενδεχaoενο αy κρατ_-

σουoε τιy επιφυλMξειy oαy, εδs ε`oαστε και θα σαy κρατMoε εν_oερουy. Αy αλλMξουoε θ^oα:

Κ`να: Πιαν`σταy oε ακρωτηριασoa κερδ`ζει σε διαγωνισoa ταλ^ντου Ο νεαρay Liu Wei, που ^χει ακρωτηριασo^να και τα δbο του χ^ρια κ^ρδισε στον τηλεοπτικa διαγωνισoa «Κ`να Xχειy Ταλ^ντο» στο Shanghai Stadium τραγουδsνταy και πα`ζονταy oε τα δMχτυλα των ποδιsν του στο πιMνο το τραγοbδι «You ‘re beautiful» του James Blunt. Σε ηλικ`α 10 ετsν, ο Liu ^χασε τα χ^ρια του oετM απa σοβαρa ατbχηoα ηλεκτροπληξ`αy που ε`χε aταν _ρθε σε επαφ_ oε ηλεκτρικa καλsδιο υψηλ_y τMσηy καθsy ^παιζε «κρυφτa» oε τουy φ`λουy του. Μaλιy πριν απa 5 χρaνια, στα 18 του, ξεκ`νησε oaνοy του να πα`ζει πιMνο χρησιoοποιsνταy τα πaδια του, δεδοo^νου πωy καθηoερινM o^χρι τaτε εξασκοbσε τιy δεξιaτητεy των δαχτbλων των ποδιsν του κατM

την εκπλ_ρωση καθηoερινsν αναγκsν του, aπωy το ντbσιoο του και το πλbσιoο των δοντιsν του, _ χρησιoοποιsνταy τον υπολογιστ_ του. «ΠραγoατικM δεν oε ενδιαφ^ρει πωy oε κοιτοbν οι γbρω oου», δ_λωσε ο `διοy. «Ε`ναι αρκετa για o^να να κMνω τα πρMγoατα που oου αρ^σουν. ]ταν οι Mλλοι Mνθρωποι εκφρMζουν τη λbπη τουy λaγω του aτι δεν ^χω χ^ρια, τουy απαντs oε σιγουριM πωy ^χω δbο τ^λεια χ^ρια» λ^ει ο Liu. Με τη ν`κη του στον διαγωνισoa, αναo^νει ^να δισκογραφικa συoβaλαιο, καθsy επ`σηy και πολλ^y συναυλ`εy oε δηoοφιλε`y oουσικοby. Πηγ_: Αναπηρ`α Τsρα, τεbχοy 76 Χρaνια ΠολλM Για επικοινων`α oε τον συντMκτη τηy στ_ληy στο email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr


Ν Ε

Απεραντιακ - ΑΠΟΚ 0-0 ( ιεκπη στο 9ο λεπτ)

Α

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 9 Μαρτ+ου 2011 / Σελ+δα 19

Νικητ το χι νι στον εγλο τελικ

υτ αν ικ ά

 Μ,λιC 9 λεπτ δι*ρκησε ο τελικ,C κυπ)λλου 9εταξ- του Απεραντιακο- και του ΑΠΟΚ. Ο τελικ,C ε+χε προγρα99ατιστε+ για την περασ9)νη Τετρτη 2 Μαρτ+ου, στιC 3 το 9εση9)ρι, στο η9οτικ, Στδιο Καρπενησ+ου. Η διοργαν=τρια αρχ* τηC (νωσηC Ποδοσφαιρικ=ν Σω9ατε+ων Ευρυταν+αC θα συνεδρισει τιC επ,9ενεC η9)ρεC, =στε να οριστε+ η9ερο9ην+α διεξαγωγ*C των υπ,λοιπων 81 λεπτ=ν του τελικο-.

χιον,πτωση, Αψηφ=νταC τη συνεχ* το ζ)στα9α οι Απερντιοι συνεχ+ζουν

υρ

Συνθ)σειC ο9δων Απεραντιακ,C (ΠασσC Κων-

αναβολ* )9οιαζε ολο)να και πιο πιθαν*. Μια νταλ+κα που «δ+πλωσε» στη Ρχη Τυ9φρηστο-, ανγκασε την

 τον σχετικ, Η διαιτητικ* τριδα 9ετ σει το παιχν+δι ιν* ξεκ να )λεγχο αποφσισε

Ε

σταντ+νοC): Τσ9ηC, Θα9ν,πουλοC, Ντ,τσικαC, Μπισ9π+κηC Θεοφ., Κατσ+καC, Πανακο-λιαC, ΛεπτκηC, Κεφαλ+δηC, Νταβαρ+νοC Αρ., Αρουτ+δηC, Ζ*σι9οC. ΑΠΟΚ (ΕλεφντηC ΙωννηC): Ρεσ+τηC, Πολυτσ)ρηC, Συγγελ,πουλοC, Γενιτσαρ,πουλοC Κ., ΠασσC ΠΚ., ΝτουφεκιC, Μπ,νιαC, Ζαραβ)ληC, Ζαλοκ=σταC ., Πτρου, Τσιλι9)κηC. * ιαιτητ*C του αγ=να ορ+στηκε ο ουδο-9ηC Αν)στηC 9ε βοηθο-C την Αποστ,λου Γεωργ+α και τον οσκ,ρη Χρ*στο του Συνδ)σ9ου Φθι=τιδαC. Με το χι,νι να π)φτει αστα9τητα ,λο το πρω+ τηC 2αC Μαρτ+ου, η

διαιτητικ* τριδα να φτσει 9ε καθυστ)ρηση στο η9οτικ, Στδιο Καρπενησ+ου. Αν και η χιον,πτωση γιν,ταν ,λο και πιο πυκν*, ο διαιτητ*C του αγ=να και οι δ-ο βοηθο+ του βγ*καν στον αγωνιστικ, χ=ρο και αφο- βεβαι=θηκαν για την καταλληλ,τητ του, αποφσισαν την )ναρξη τηC ανα9)τρησηC.

* Το παιχν+δι ρχισε 9ε αρκετ* νευρικ,τητα απ, τιC δ-ο ο9δεC, χωρ+C ,9ωC να υστερε+ σε πθοC και δ-να9η. ΦσειC δεν δη9ιουργ*θηκαν 9προστ στιC δ-ο εστ+εC, καθ=C το κρ-ο και η συνεχ*C χιον,πτωση στθηκαν ανυπ)ρβλητα ε9π,δια. Το 9οναδικ, σουτ του αγ=να

ο9δων )γινε Η ε+σοδοC των δ-ο εC συνθ*κεC +ξο αντ C κτω απ, ε9φαν=

)γινε απ, τον Πτρου (-στερα απ, ωρα+α εν)ργεια του Τσιλι9)κη απ, τα δεξι), αλλ π)ρασε λ+γο )ξω απ, το δεξ+ δοκρι του Τσ9η. Λ+γο 9ετ -και 9ε το χι,νι να )χει καλ-ψει πλ*ρωC τιC γρα99)C του γηπ)δου- ο ρ)φερι τηC ανα9)τρησηC φ=ναξε τουC βοηθο-C του και δι)κοψαν οριστικ το παιχν+δι. Εν τω 9εταξ-, λ,γω του χιονιο- η περιφ)ρεια τηC 9πλαC 9εγλωσε. Ο κ. ουδο-9ηC Αν)στηC )γραψε στο φ-λλο αγ=νοC τα εξ*C: «Λ,γω του χιονιο- η περιφ)ρεια τηC 9πλαC 9εγλωσε. Το χι,νι που ε+χε π)σει στον αγωνιστικ, χ=ρο ε+χε παγ=σει και δη9ιουργ*θηκε κ+νδυνοC τραυ9ατισ9ο- των παιχτ=ν. Το απο-

τ)λεσ9α 9)χρι τη στιγ9* τηC διακοπ*C *ταν 0-0». * ΣτιC εξ)δρεC του σταδ+ου βρ)θηκαν ελχιστοι οπαδο+ του ΑΠΟΚ, οι οπο+οι αψ*φησαν το κρ-ο και το χι,νι, προκει9)νου να στηρ+ξουν την αγαπη9)νη τουC ο9δα. Πολλο+ περισσ,τεροι *ταν αυτο+, οι οπο+οι προτ+9ησαν να δουν την ανα9)τρηση 9)σα απ, τα αυτοκ+νητ τουC. * Οι δ-ο ο9δεC ζ*τησαν να τηρηθε+ εν,C λεπτο- σιγ* για τον Κ=στα Παππ, ο οπο+οC π)θανε στιC αρχ)C Φεβρουαρ+ου σε αυτοκινητιστικ, δυστ-χη9α. Ο Κ=σταC ΠαππC *ταν αντιπεριφερειρχηC 'ρταC, εν= υπ*ρξε πα+χτηC του ΑΠΟΚ τη σεζ,ν 1980-81. Οι κακ)C καιρικ)C συνθ*κεC

επιβεβλη9)νη Η διακοπ* του αγ=να *ταν ανα9εν,9ενη και

,9ωC δεν κατ)στησαν δυνατ,ν να συ9βε+ κτι τ)τοιο, εν= κποιοι ε+παν πωC το ξ)χασε θελ του ο ρχονταC του αγ=να. * Σ#φωνα #ε τον κανονισ#, οι ο#δε- χουν δικαω#α (αν το επιθυ#ον) να προβον σε τροποποισει- στον καταρτισ# τη- 11αδα-, αλλ και των παιχτ'ν, που θα καθσουν στον πγκο. * Η διοργαν'τρια αρχ τη- ΕΠΣ, θα συνεδρισει εντ- των η#ερ'ν, 'στε να βρεθε να η#ερο#ηνα διεξαγωγ- του τελικο κυπλλου Ευρυτανα-. Θυ#ζου#ε πω- το παιχνδι διεκπη στο 9ο λεπτ και υπολεπονται αλλ 81 τουλχιστον.


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ-ρτη 9 Μαρτ=ου 2011 / Σελ=δα 20

a

qz

Στη σ ντρα και π λι οι ο δε...

Α

Α Ε.Π.Σ.Ν. Ευρυτανα

-γχοU. Την Κυριακ< 13 Μαρτ=ου, η >ξα υποδ;χεται στο Ραπτ>πουλο την ΠοταKι- (14 βαθKο=) σε ;να KατU-τελικ> και για τιU δ?ο οK-δεU. Οι «ακρ=τεU» θ;λουν να σηκOσουν κεφ-λι, καθOU ;χουν K>λιU ;να βαθK> στα 4 παιχν=δια του δε?τερου γ?ρου, ενO το σ?νολο του Λ-κη ΛαKπαδ-ρη πα=ζει το τελευτα=ο του χαρτ= για την ε=σοδο στα play-off. Στο -λλο παιχν=δι τηU ηK;ραU, ο Α=ολοU (13 βαθKο=) θ;λει K>νο ν=κη στο Κερ-σοβο, Oστε

να εξαντλ<σει τιU >ποιεU ελπ=δεU ;χει για να προλ-βει το τρ;νο τηU 4αδαU, ενO η ουραγ>U οK-δα του Κερ-σοβου, θα επιδιOξει να π-ρει την πρOτη τηU ν=κη στο πρωτ-θληKα < ;στω τη δε?τερη ισοπαλ=α τηU.

Ν Ε

Η 14η αγωνιστικ< και 5η του δευτ;ρου γ?ρου αναK;νεται (καιρο? επιτρ;ποντοU) να διεξαχθε= το ερχ>Kενο Σαββατοκ?ριακο 12 και 13 Μαρτ=ου. Οι οK-δεU επαν;ρχονται στην αγωνιστικ< δρ-ση Kετ- την διακοπ< για τιU γιορτ;U τηU Αποκρι-U, στον απ>ηχο τηU διακοπ<U του τελικο? του κυπ;λλου Ευρυταν=αU.

εκτ>U απ> το Βελο?χι και τα 5γραφα, που θα ε=ναι σ=γουρα στα play-off, 5 οK-δεU διεκδικο?ν τιU -λλεU δ?ο θ;σειU. Σε καλ?τερη Kο=ρα δε=χνει να ε=ναι ο 5γιοU Προκ>πιοU Παλαιοκατο?ναU, ο οπο=οU ;χει 20 βαθKο?U, ενO η κατακ>ρυφη πτOση τηU >ξαU Ραπτοπο?λου (18 βαθKο=) ;χει δOσει το δικα=ωKα στιU οK-δεU που την καταδιOκουν να ελπ=ζουν πωU Kπορο?ν να τηU κλ;ψουν την προνοKιο?χο τ;ταρτη θ;ση! Απ> τιU υπ>λοιπεU οK-δεU, σε καλ?τερη Kο=ρα ε=ναι η Μυ-

δεν ;χουν Ραπτ>πουλο και ΠοταKιOλειεU απ εU -λλ περιθOρια για

ρ=κη (17 βαθKο=), η οπο=α βρ=σκεται σε απ>σταση βολ<U. 6τσι στο ντ;ρKπι Kε τον 5γιο Προκ>πιο (Καρπεν<σι, 12 Μαρτ=ου), >που πα=ζονται οι κ>ποι KιαU χρονι-U, αναK;νεται να π;σουν κορKι-! Στο -λλο παιχν=δι του Σαββ-του, ο ΑΠΟΚ υποδ;χεται την αξι>Kαχη Κρ;ντη και θα προσπαθ<σει να διευρ?νει το νικηφ>ρο σερ= που διατηρε= σε >λο το δε?τερο γ?ρο, ενO η οK-δα του Χρ<στου ΚαλαKπ-κα, θα δOσει το δυσκολ>τερο =σωU ωU τOρα παιχν=δι τηU, χωρ=U >KωU

υτ αν ικ ά

Μετ- απ> Kια ακ>Kη αναβολ< των αναKετρ<σεων στο Πρωτ-θληKα Ευρυταν=αU (αυτ< τη φορ- δικαιολογηK;νη, λ>γω τηU Αποκρι-U), οι οK-δεU επιστρ;φουν στα γ<πεδα για την διεξαγωγ< τηU 14ηU αγωνιστικ<U τηU Α Ε.Π.Σ.Ν. Ευρυταν=αU. Το πρωτ-θληKα ;χει Kπει στην τελικ< του ευθε=α και οι οK-δεU προσπαθο?ν να ανταπεξ;λθουν στιU δυσκολ=εU που εKφαν=ζει ο φετιν>U KαραθOνιοU, καθOU -κατ- γενικ< οKολογ=α- ε=ναι πιο ανταγωνιστικ> απ> τιU προηγο?KενεU χρονι;U. Ε=ναι χαρακτηριστικ> πωU

mo

* Υπενθυζουε τι το ρεπ τη( θα εκπληρ"σει αυτ την αγωνιστικ η οδα των Αγρφων, η οποα απ τι( 26 Φεβρουαρου, ταν και επικρτησε ε 2-0 τη( Ποται(, θα ξαναγωνιστε στι( 19 20 Μαρτου ε αντπαλο την οδα του Κερσοβου.

λοU του Μ>νο ν=κη θ;λει ο Α=ο οχOρι ασ Κερ ΓιOργου Ρ-ικου στο

Κστα Παππ 

Σκοτθηκε σε τροχαο ο πρην παχτη του ΑΠΟΚ

υρ

Ο ΚOσταU Παππ-U, παλι>U ποδοσφαιριστ<U του ΑΠΟΚ και Αντιπεριφερει-ρχηU 5ρταU σκοτOθηκε σε τροχα=ο, >ταν παρασ?ρθηκε απ> φορτηγ>, το οπο=ο βγ<κε ξαφνικ- απ> ;ναν παρακε=Kενο δρ>Kο. Tα “Eυρυτανικ- Ν;α” κατ;γραψαν το γεγον>U στην ιστοσελ=δα τηU εφηKερ=δαU την ηK;ρα που συν;βη το -τυχο περιστατικ> προ εν>U Kην>U περιπου.

Το χρονικ> του δυστηχ <KατοU «:ποιου του K;λλει να πνιγε=, ποτ; του δεν πεθα=νει», λ;ει η παροιK=α και κ-πωU ;τσι ;χουν

Ε

Την περασK;νη Τετ-ρτη 2 Μαρτ=ου, στον τελικ> κυπ;λλου Απεραντιακ>U-ΑΠΟΚ, παρ-γοντεU των δ?ο οK-δων ζ<τησαν απ> τον διαιτητ< τηU αναK;τρησηU, να τηρ<σει εν>U λεπτο? σιγ< στη Kν<Kη του ΚOστα Παππ-, ο οπο=οU σκοτOθηκε σε τροχα=ο στιU 20 Φεβρουαρ=ου 2011. Ο -ρχων δεν το ;πραξε, (K-λλον το ξ;χασε λ>γω του κρ?ου που επικρατο?σε την Oρα ;ναρξηU τηU αναK;τρησηU) και οι οK-δεU αναK;νεται να ζητ<σουν να συKβε= αυτ>, >ταν ξαναρχ=σει ο τελικ>U που διακ>πηκε στο 9ο K>λιU λεπτ>, λ>γω τηU ;ντονηU χιον>πτω-

σηU, η οπο=α ε=χε «ντ?σει» στα λευκ- τον αγωνιστικ> χOρο.

τα πρ-γKατα Kε τιU συγκυρ=εU που οδ<γησαν στον θ-νατο τον Αντιπεριφερει-ρχη 5ρταU, τον ΚOστα Παππ-. Ο ΚOσταU Παππ-U «;πρεπε»

εκε=νο το πρωιν> να ε=ναι παρOν στη λιτανε=α του Αγ=ου Χαρ-λαKπου, του πολιο?χου τηU Πρ;βεζαU. Ε=χε ραντεβο? Kε τον Περιφερει-ρχη Ηπε=ρου, τον Αλ ;κο ΚαχριK-νη, στη Γ;φυρα Καλογ<ρου, για να π-νε Kε το αυτοκ=νητο του Περιφερει-ρχη στην Πρ;βεζα. :KωU, καθυστ;ρησε, λ>γω -λλων υποχρεOσεων στην 5ρτα, κι >ταν ;φτασε Kε τη Kηχαν< του στο σηKε=ο του ραντεβο?, στο καφενε=ο τηU Γ;φυραU, ο ΚαχριK-νηU ε=χε <δη φ?γει. Ο ΚOσταU συν;χισε κι >ταν π;ρασε το Λο?ρο, ακριβOU Kεττα φαν-ρια, ε=δε κ-ποιον να βγα=νει απ> τον δρ>Kο του ,ρωπο?. ΠροσπαθOνταU να αποφ?γει το εKπ>διο, ;γειρε τη Kηχαν< και σ?ρθηκε στην -σφαλτο. Εκε= η Kο=ρα του γ?ρισε την πλ-τη, καθOU το κρ-νοU που φορο?σε βγ<κε, Kε αποτ;λεσKα να τραυKατιστε= θαν-σιKα, καθOU το κεφ-λι του χτ?πησε στο οδ>στρωKα. Ο ΚαχριK-νηU >ταν ;φθασε

στην Πρ;βεζα, βρ<κε τον Στρ-το Ιω-ννου και κ-λεσε τον Παππ- στο κινητ> για να π-νε >λοι Kαζ= στη λιτανε=α. Αυτ>U >KωU που του απ-ντησε του ε=πε >τι υπ-ρχει νεκρ>U!!! Στο ΝοσοκοKε=ο τηU Πρ;βεζαU, >που Kεταφ;ρθηκε ο εκλιπOν, ο ΚαχριK-νηU, συντετριKK;νοU, ;κανε ο =διοU την αναγνOριση.

ΚOσταU Παππ-U Ο ΚOσταU Παππ-U γενν<θηκε στην 5ρτα, στιU 20 εκεKβρ=ου 1958. 9ταν παντρεK;νοU και πατ;ραU τριOν κοριτσιOν. Ε=χε διατελ;σει Σ?KβουλοU ΝοK-ρχη 5ρταU την περ=οδο 1990-1993, ηKοτικ>U σ?KβουλοU στο <Kο 5ρταU επ= ηKαρχ=αU ΚOστα Β-για τιU περι>δουU 1994 - 1998 και 1998 2002 και Αντιδ<KαρχοU Αρτα=ων την περ=οδο 2001 - 2002.9ταν Πρ>εδροU του συλλ>γου ΜηχανικOν 5ρταU. Π<ρε τουU περισσ>τερουU σταυρο?U ωU υποψ<φιοU ηKοτικ>U Σ?KβουλοU 5ρταU στιU

ηKοτικ;U εκλογ;U του 2006 Kε τον συνδυασK> του κ. ΓιOργου Κοτσαρ=δα. Αν;λαβε χρ;η ηKοτικο? συKβο?λου και αντιπρο;δρου τηU ηKαρχιακ<U επιτροπ<U <Kου 5ρταU. ΣτιU τελευτα=εU αυτοδιοικητικ;U εκλογ;U (Νο;KβριοU του 2010), <ταν υποψ<φιοU αντιπεριφερει-ρχηU Kε τον συνδυασK> του Αλ;κου ΚαχριK-νη και ε=χε εκλεγε= αντιπεριφερει-ρχηU στην 5ρτα. Ο ΚOσταU Παππ-U ε=χε αγωνιστε= το 1980 στην οK-δα του ΑΠΟΚ Βελο?χι. Ε=χε πολλο?U Ευρυτ-νεU συKπα=χτεU του και Kε πολλο?U <ταν και τηU =διαU γενι-U, >πωU ο σηKεριν> προπονητ<U του Απεραντιακο?, Πασσ-U ΚOσταU, ο Θεοδωρ>πουλοU Βασ=ληU, ο Καραγι-ννηU Λευτ;ρηU, ο Κατσαδο?ροU ΚOσταU, ο Καλαντζ<U ΚOσταU, το Γαλαν>U Θαν-σηU, ο ΓραKKατ=κ α U Γ ρ η γ > ρ η U, ο Θ ε ο δ ω ρ > πουλοU Μ=λτοU, ο ΣOκοU ΚOστα U, ο Γ αλ αν>U Γ ιOργοU, ο Κατσαδο?ροU Σπ?ροU, ο Φακ=τσαU Βασ=ληU κ.-.


b c d ef

a

Sport

Κστα Μπο κα

qz

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ4ρτη 9 ΜαρτGου 2011 / ΣελGδα 21

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

mo

 Ο 30χρονο, "σο,, ο οποο, αποτελε σταθερ αξα στη "εσαα γρα"" τη, ο" δα, του Προφτη Ηλα, τονζει ιδιατερα τι, καλ, σχσει, που επικρατον στην ο" δα "εταξ των ποδοσφαιριστ&ν, εν& ταυτχρονα αυτH που λEνε οU4δα και παλεIουUε Hλοι UαζG. $εν υπ4ρχουν τσακωUοG UεταξI Uα_, Hλα εGναι καλ4, ενY και η αλλαγF προπονητF δε Uα_ Eχει επηρε4σει. Ποιο_ εGναι ο στHχο_ τη_ οU4δα_ για τη φετινF σεζHν; Ο στHχο_ Uα_ εGναι να πετIχουUε Hσο το δυνατHν περισσHτερε_ νGκε_ και σε συνδυασUH Uε τα 4λλα αποτελEσUατα θα κ4νουUε τον απολογισUH στο τEλο_ τη_ περιHδου. ΕUεG_ στον ΑGολο κ4νουUε συχνE_ προπονFσει_ Uε στHχο τη νGκη, αλλ4 και το καλH ποδHσφαιρο σε κ4θε αναUEτρηση, Yστε να UποροIUε να πρωταγωνιστοIUε. Ποια η γνYUη σα_ για τον κ. ΝGκο ΤριανταφυλλHπουλο και ποιε_ εGναι οι διαφορE_ του Uε τον προκ4τοχH του, ΚYστα Πασσ4; Πασσ4_ Gσον εUπειρGα! ΤριανταφυλλHπουλο_ Gσον φιλοδοξGα! Ο κ. Πασσ4_, Uε τον οποGο EχουUε συνεργαστεG 2-3 χρHνια, εGναι Eνα_ πολI καλH_, σοβαρH_ και EUπειρο_ τεχνικH_, HUω_ δεν του «βγFκαν» κ4ποια αποτελEσUατα και γι’ αυτH πιστεIω αποUακρIνθηκε. Η αλλαγF προπονητF νοUGζω πω_ Fταν απαραGτητη για να αλλ4ξει η ψυχολογGα των ποδοσφαιριστYν. Ποια εGναι τα Uελλοντικ4 σα_ σχEδια; >χετε σκεφτεG τι θα κ4νετε Uετ4 την απHσυρσF σα_ απH του_ αγωνιστικοI_ χYρου_; Dχι δεν Eχω σκεφτεG κ4τι. Dσο βαστ4νε τα πHδια Uου, εγY θα παGζω Uπ4λα. Dσο εGUαι υγιF_, εγY θα συνεχGζω… Ποια εGναι η γνYUη σα_ για το επGπεδο τη_ $ιαιτησGα_ στην ΕυρυτανGα;

ΑυτH εGναι πολI Uεγ4λο κεφ4λαιο… Η διαιτησGα β4λλεται απH παντοI (παGχτε_ και παρ4γοντε_) και αυτH δεν εGναι καθHλου καλH. ΑπH την 4λλη HUω_, πιστεIω πω_ πολλοG κατεβαGνουν χωρG_ να αντιλαUβ4νονται το Uεγ4λο φορτGο το οποGο Eχουν επωUιστεG. Cσω_ το βλEπουν σαν χHUπι, πιστεIοντα_ πω_ Eχουν το απυρHβλητο. ΕγY θEλω να δω νEα 4τοUα σε αυτH το χYρο, που να Eχουν στHχο τη συνεχF βελτGωση και γιατG Hχι (UακροχρHνια), την 4νοδο σε UεγαλIτερε_ κατηγορGε_. Να Uη γGνονται κραυγαλEα και παιδαριYδη λ4θη. Τα ανθρYπινα επιτρEπονται… ΕπειδF οι προπονητE_ σα_, σα_ Eχουν β4λει κατ4 καιροI_ σε δι4φορε_ θEσει_ UEσα στο γFπεδο, θα θEλαUε να Uα_ πεGτε ποια εGναι η αγαπηUEνη σα_; ΠαλαιHτερα Eπαιζα δεξG Uπακχαφ, HUω_, οι προπονητE_ Uου τα τελευταGα χρHνια Uε β4ζουν στο κEντρο. Μου αρEσει να αγωνGζοUαι στο κEντρο και συγκεκριUEνα ω_ επιθετικH χαφ. Ο ΑGολο_ αποτελεGται απH Uια UGξη παλαιYν και νEων ποδοσφαιριστYν. ΠιστεIετε Hτι Eχει αποτEλεσUα Uια τEτο ια προ σπ4θει α; Bταν επιλογF σα_ F απλ4 Eτυχε; $εν το ονοU4ζω «παλιοG και νEοι». Απλ4, 4λλοι εGναι πιο EUπειροι απH 4λλου_. ΠρEπει να υπ4ρχουν σε Uια οU4δα και αυτοG και UαζG Uε τον προπονητF να καθοδηγοIν του_ νεHτερου_ και αυτH πιστεIω πω_ γGνεται σε εU4_. ΠιστεIω πω_ εGναι και θEUα συγκυριYν, καθY_ Eρχονται πολλ4 νEα παιδι4 στην οU4δα Uα_ και αυτH εGναι κ4τι πολI ευχ4ριστο.

υτ αν ικ ά

Ο ΚYστα_ ΜποIκα_ εGναι 30 χρονYν και παGζει Uπ4λα απH το 1994, Hταν δηλαδF Fταν UHλι_ 13 ετYν. >χει αγωνιστεG στο παρελθHν Uε τη φανEλα τη_ Λαγκαδι4_, του ΑΠΟΚ, αλλ4 και του ΑGολου, UEλο_ του οποGου εGναι UEχρι σFUερα. >χει κατακτFσει 2 πρωταθλFUατα (ΑGολο_, ΑΠΟΚ), αλλ4 και 1 κIπελλο (ΑΠΟΚ).

ζητ "εγαλτερη στριξη απ τα "λη τη, διοκηση,. Τλο,, δε διστ ζει να κ νει τη σγκριση "εταξ του Κστα Πασσ "ε τον Ν κο Τριανταφυλλ πουλο, ο οποο, τον διαδχτηκε στην τεχνικ ηγεσα τη, ο" δα,.

Ν Ε

 Αποκλειστικ συνντευξη στα «Ευρυτανικ Ν α» παραχ&ρησε ο Κστα Μπο κα, ο οποο, αγωνζεται "ε την ο" δα του Αολου στο Πρωτ θλη"α τη, Α Ε.Π.Σ.Ν. Ευρυτανα,.

Α

«ΣτHχο_ Uα_ το καλH ποδHσφαιρο»

Ε

υρ

Ο UEσο_ τη_ οU4δα_ του ΑGολου, ΚYστα_ ΜποIκα_

Κ. ΜποIκα, σα_ καλωσορGζουUε στα “Ευρυτανικ4 ΝEα”. ΕυχαριστY εσ4_ και την εφηUερGδα των “ΕυρυτανικYν ΝEων” για αυτF τη συνEντευξη. ΠεGτε Uα_ τη γνYUη σα_ για το πρωτ4θληUα τη_ ΕυρυτανGα_; Σε γενικE_ γραUUE_ θεωρεGται καλH. ΕGναι πιο ανταγωνιστικH απH τι_ προηγοIUενε_ χρονιE_, HUω_ υπ4ρχουν πολλ4 περιθYρια βελτGωση_, καθY_ εGναι ακHUα πολI UEτριο. >να θEUα που συζητιEται πολI εGναι η κακF κατ4σταση των αγων ι σ τ ικ Y ν χ Y ρ ω ν . Θ ε ω ρε G τ ε Hτ ι αυτH υποβαθUGζει κατ4 πολI το επGπεδο του ΠρωταθλFUατο_; ΠιστεIω Hτι εGναι Eνα_ απH του_ σηUαντικHτερου_ παρ4γοντε_, ο οποGο_ εGναι και ο λHγο_ που αποUακρIνονται τα παιδι4 απH τα γFπεδα. Οι παρ4γοντε_ και οι αρUHδιοι φορεG_ (ΕΠΣ, οU4δε_ κτλ.) δε δεGχνουν το ζFλο για το αν το παιχνGδι γGνεται σε ξηρH F Hχι χορτ4ρι. Σα να του_ αρκεG να διεξ4γεται το Πρωτ4θληUα… Ποι ο εGναι το κλGUα UεταξI των ποδοσφαιριστYν στα αποδυτFρια τη_ οU4δα_; Το κλGUα εGναι π4ρα πολI καλH, Eω_ 4ριστο θα Eλεγα. ΕGUαστε

Στοιχηµατικά “Νέα”

Ποια η γνYUη σα_ για τη διοGκηση του ΑGολου; Η διοGκηση αποτελεGται κυρGω_ απH νEα παιδι4 και αυτH εGναι πολI καλH, γιατG δεGχνουν θEληση και θEλουν να προσφEρουν, HUω_ θα του_ Fθελα πιο συχν4 στα γFπεδα. Dπω_ εUεG_ αφFνουUε τι_ δουλειE_ Uα_ και τρEχουUε στα γFπεδα, Eτσι και εUεG_ θEλουUε να του_ βλEπουUε πιο συχν4 στα γFπεδα, Yστε να Uα_ στηρGζουν καθηUεριν4 και να εGUαστε Uια οU4δα Uε Hλη τη σηUασGα τη_ λEξη_ αυτF_. Η αποχYρηση του Νεκτ4ριου ΧρυσαφHπουλου Fταν ξαφνικF και αιφνιδGασε πολλοI_. Ποια εGναι η 4ποψF σα_ σχετικ4 Uε αυτH; Ο Νεκτ4ριο_ εGναι Eνα Uεγ4λο κεφ4λαιο και σGγουρα Uια Uεγ4λη απYλεια. ΕGπε Hτι αποφ4σισε να αποσυρθεG για προσωπικοI_ λHγου_. Αν και Fταν πολI ξαφνικH, αυτF εGναι η γνYUη του και εGναι σεβαστF απH Hλου_. ΚλεGνοντα_ την κουβEντα Uα_, θα θEλατε να επισηU4νετε κ4τι 4λλο; Σε Hσου_ αγωνGζονται εIχοUαι να εGναι π4ντα υγιεG_, χωρG_ τραυUατισUοI_. Σε Hσου_ Eχουν πHστα στι_ διοικFσει_ των οU4δων, περισσHτερο τρEξιUο και περισσHτερε_ οργανωτικE_ πρωτοβουλGε_, Yστε να εGναι κ4θε αναUEτρηση Uια γιορτF και τEλο_ απH τα 4τοUα τη_ Ε.Π.Σ ζητ4Uε βελτGωση των συνθηκYν (γFπεδα, αποδυτFρια κτλ), για να Uη λEUε «κ4θε πEρυσι και καλIτερα». Θα Fθελα να σα_ ευχαριστFσω για την κουβEντα που εGχαUε. ΕυχαριστY και εγY για αυτFν την τιUF.

Επικυρνονται τα πρτα εισιτρια

21:45: 158 2,00 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,20 ΜΙΛΑΝ 3,00 Η ΤHτεναU εGναι πλEον το αφεντικH Uετ4 το διπλH UEσα στην Eδρα τη_ ΜGλαν. ΜHνο νGκε_ και εIκολε_, U4λιστα, Eχει στην Eδρα τη_ για τη φετινF διοργ4νωση του Τσ4Uπινον_ Λιγκ. ΧωρG_ ΓκατοIζο, ΠGρλο, ΑUπροζGνι και ΜπHατενγκ το κEντρο των ΙταλYν αποδυναUYνεται αισθητ4, ενY δικαGωUα συUUετοχF_ δεν Eχουν οIτε οι Κασσ4νο, ΕUανουEλσον και Φαν ΜπHUελ. Οι ΙταλοG θα ανοιχτοIν για να πετIχουν το γκολ, που θα του_ β4λει ξαν4 στο κHλπο τη_ πρHκριση_, HUω_ το γFπεδο των πετεινYν εGναι «κατηφορικH» και αναUEνεται να βοηθFσει του_ =γγλου_, που ενισχIονται Uε την επιστροφF του φανταστικοI ΜπEιλ, να περ4σουν στα προηUιτελικ4. (=σσο_ F g/g).

20:00: 164 1,45 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,40 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 6,00 ΠανGσχυρη εGναι στην Eδρα τη_ η εξαιρετικ4 φορUαρισUEνη ΑϊντχHβεν και αυτH κα-

λεGται να αποδεGξει και απEναντι στου_ σκληροτρ4χλου_ ΣκωτσEζου_. Το παιχνGδι αυτH εGναι για τη φ4ση των 16 του Europa League, ενY ακολουθεG και ο επαναληπτικH_ στο =ιUπροξ. Οι ΡEιντζερ_ θα αγωιστοIν χωρG_ του_ Λ4φερτ (επιθ.), ΝEισUιθ (επιθ.), ΜπρHουντφουντ (αUυντ) και Μακ Κ4λοκ (UEσ.), ενY αUφGβολο_ εGναι και ο αξιHλογο_ Β4ι_. Τη νGκη και UHνο θα κυνηγFσει η PSV, το εκτH_ Eδρα_ γκολ οι πρωταθλητE_ ΣκωτGα_. Η ΑϊντχHβεν HUω_ δεν εGναι ΣπHρτινγκ (=σσο_ F Over).

172 2,25 ΤΒΕΝΤΕ 3,10 ΖΕΝΙΤ 2,60 Π4λι ΡYσου_ βρGσκει στο δι4βα τη_ η ΠρωταθλFτρια ΟλλανδGα_. Και οι δυο οU4δε_ Eχουν τα φHντα να προχωρFσουν στην διοργ4νωση και θα στηριχτοIν κυρGω_ στην επιθετικF του_ γραUUη που εGναι πολI παραγωγικF. Και οι δIο οU4δε_ σκορ4ρουν εIκολα και αυτH φ4νηκε και στην προηγοIUενη φ4ση. (Over F g/g).


qz

bcd ef ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 9 Μαρτ/ου 2011 / Σελ/δα 22

a

mo

Επιστροφ ε την 20η αγωνιστικ Μουζ%κι Ο ΠαναγιAτηG Τα=π%κοG περι=-νει =ε ανυπο=ονησ/α να δει τουG Μπ%λλα Θω=% και Κανιο1ρα Τ%σο να επιστρ-φουν στιG προπον.σειG, =ετ% απ0 τα προβλ.=ατα τραυ=ατισ=Aν που αντι=ετAπισαν. Αντ/θετα, απ0ντεG απ0 το παιχν/δι =ε Απ0λλωνα Λ%ρισαG θα ε/ναι Παπαστερι%δηG ΠαναγιAτηG, ο οπο/οG θα χ%σει το υπ0λοιπο τηG σεζ0ν, 0πωG και ο Καρα=.τσοG Ιω%ννηG, ο οπο/οG ε/ναι τι=ωρη=-νοG.

Α.Ο. Καρδ/τσαG Την πρ0κριση στον τελικ0 του Κυπ-λλου τηG Ε.Π.Σ Καρδ/τσαG πανηγυρ/ζει απ0 την προηγο1=ενη Π-=πτη 3 Μαρτ/ου η ο=%δα του Θ%νου Θε0δωρου, =ετ% το διπλ0 που π.ρε στην -δρα του Ατρ0=ητου Γεωργικο1

Ρ.γαG Φερα/οG Παρ% την καλ. πορε/α που δι-γραψε η ο=%δα στιG αρχ-G του χρ0νου, τα τελευτα/α %σχη=α αποτελ-σ=ατα οδ.γησαν τον τεχνικ0 Χατζηκυριακ/δη Ν/κο στην π0ρτα τηG εξ0δου. Η .ττα στο ντ-ρ=πι =ε τον Π1ρασο Ν-αG Αγχι%λου και το γεγον0G 0τι η ο=%δα βρ/σκεται =-σα στιG θ-σειG που οδηγο1ν στον υποβιβασ=0 αποτ-λεσαν το κ1κνειο %σ=α για τιG δ1ο πλευρ-G. Την περασ=-νη Παρασκευ. 4 Μαρτ/ου ο -=πειροG κ0ουτG -θεσε την παρα/τησ. του στη δι%θεση τηG ο=%δαG, η οπο/α -γινε αποδεκτ.. Πλ-ον, ο 36χρονοG Κουντο1ρηG ΠαναγιAτηG, θα ε/ναι προπονητ.G και ποδοσφαιριστ.G τηG ο=%δαG.

Οικον0=οG Τσαριτσ%νηG Με 4-3 επιβλ.θηκε η ο=%δα του προπονητ. Καλτ-κη ΓιAργου τηG ο=%δαG του γενικο1 αρχηγο1 Νταρ. Τ%κη στο δ/τερ=α που διεξ.χθη το περασ=-νο Σαββατοκ1ριακο στα πλα/σια τηG προπ0νησηG. Για τουG νικητ-G, τρ/α τ-ρ=ατα π-τυχε ο Ταχτιντ.G και -να ο φορ=αρισ=-νοG Φλ/γκοG. Απ0 την ο=αδα των ηττη=-νων και τα τρ/α γκολ,

Π1ρασοG Ν-αG Αγχι%λου Παρ% το κακ0 ξεκ/νη=α, η ο=%δα τηG Μαγνησ/αG δι-ψευσε τιG Κασσ%νδρεG που την .θελαν ωG -να απ0 τα φαβορ/ για υποβιβασ=0. Το συγκρ0τη=α του Καλογ.ρου βρ/σκεται στο +5 απ0 τη ζAνη του υποβιβασ=ο1. Μ%λιστα αν αποδρ%σει =ε το διπλ0 απ0 την -δρα τηG Ελασσ0ναG θα ε/ναι η πρAτη φορ% που θα -χει καταφ-ρει να πετ1χει 4 ν/κεG συνεχ0=ενεG στη Εθνικ..

Πρωτάθληµα Ευρυτανίας (Α’ Ε.Π.Σ.Ν.)

Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ 13ɻʎ Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɼʎ ɃɀȰȴȵɇ Ʌʉʏɲʅɿɳ - ȱɶʌɲʔɲ ȰɅɃȾ Ȳɸʄʉʑʖɿ - Ɇɲʋʏʊʋʉʐʄʉ ȱɶɿʉʎ Ʌʌʉʃʊʋɿʉʎ - Ⱦɸʌɳʍʉɴʉ Ⱦʌɹʆʏɻ - ɀʐʌʀʃɻ Ɇɸʋʊ: ȱɶɿʉʎ Ʌʌʉʃʊʋɿʉʎ

Ʌʌʙʏʉɿ ʍʃʊʌɸʌ

1. Αναστασ0πουλοG Απ. (Αγ. Προκ0πιοG) 2. Καλ1βαG Κ. (Αγραφα) 3. Γο1λαG Λ. (Ραπτ0πουλο) 4. Μπ0νιαG (ΑΠΟΚ) 5. Γουλ-ταG (+γραφα) 6. Παππ%G (Ραπτ0πουλο) 7. Στα=ο1ληG (Μυρ/κη)

ɇȾɃɆ 0-2

3-0 2-0 1-2

12 10 7 6 6 5 5

υρ

ȵʋʊʅɸʆɻ 14ɻ Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɼ (13/14-3-2011) 15.30

ɃɀȰȴȵɇ ȸɀ/ɁȻȰ ȰȳɏɁȰ ȳȸɅȵȴɃ ȰɅɃȾ Ȳɸʄʉʑʖɿ - Ⱦʌɹʆʏɻ ɇȰȲ. 12-03-2011 ȴɻʅʉʏɿʃʊ ɇʏɳɷɿʉ Ⱦɲʌʋɸʆɻʍʀʉʐ ɀʐʌʀʃɻ - ȱɶɿʉʎ Ʌʌʉʃʊʋɿʉʎ ɇȰȲ. 12-03-2011 Ȱɽʄɻʏɿʃʊ Ⱦɹʆʏʌʉ Ⱦɲʌʋɸʆɻʍʀʉʐ Ɇɲʋʏʊʋʉʐʄʉ - Ʌʉʏɲʅɿɳ ȾɉɆ. 13-03-2011 ȳɼʋɸɷʉ Ɇɲʋʏʉʋʉʑʄʉʐ Ⱦɸʌɳʍʉɴʉ - Ȱʀʉʄʉʎ ȾɉɆ. 13-03-2011 ȳɼʋɸɷʉ Ⱦɸʌɲʍʉʖʘʌʀʉʐ Ɇɸʋʊ: ȱɶʌɲʔɲ. Ɉɸʄɿʃʊʎ Ⱦʐʋɹʄʄʉʐ (2-3-2011): ȰɅɃȾ-Ȱʋɸʌɲʆʏɿɲʃʊʎ

Ε 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ȳ 31 22 20 18 17 14 13 11 1

ɇɉɁɃȿɃ Ɂ Ȼ ȸ 10 1 1 7 1 4 6 2 3 5 3 4 4 5 2 4 2 6 4 1 6 3 2 7 0 1 10

ɈȵɆɀ. 28-6 28-15 16-17 20-17 17-13 13-20 14-19 16-23 9-31

Ɂ 6 2 3 3 1 3 3 1 0

ȵɁɈɃɇ Ȼ ȸ 0 1 0 3 2 1 2 1 4 0 1 2 0 3 0 5 0 5

ɈȵɆɀ. 17-3 15-10 11-10 15-6 8-4 9-6 8-6 4-9 6-14

Ɂ 4 5 3 2 3 1 1 2 0

ȵȾɈɃɇ Ȼ 1 1 0 1 1 1 1 2 1

ȸ 0 1 2 3 2 4 3 2 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ελασσ0να Για δε1τερη φορ% αναβλ.θηκε ο η=ιτελικ0G του κυπ-λλου τηG ΕΠΣ Λαρ/σηG =εταξ1 του Φιλοκτ.τη Μελιβο/αG και τηG Ελασσ0ναG, λ0γω ακαταλληλ0τηταG του αγωνιστικο1 χAρου απ0 τιG αντ/ξοεG συνθ.κεG που συνεχ/ζουν να πλ.ττουν το Νο=0. Θ1ελλα Πετρωτου Και π%λι στον τελικ0 του Κυπ-λλου Ν. Τρικ%λων θα αγωνιστε/ η Θ1ελλα =ετ% το 0-1 επ/ τηG ΑΕ. Τρικ%λων (σκ0ρερ ο Τεντολο1ρηG .). Στον τελικ0 στιG 25 Μαρτ/ου, αντ/παλ0G τηG θα ε/ναι, 0πωG και π-ρυσι, ο Α.Σ. Μετ-ωρα.

Περιφερειακό (4ος όµιλος) Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ (ɇɸ 19 Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎ) ɃɀȰȴȵɇ

Ȳ

Ƀɿʃʉʆʊʅʉʎ Ɉʍɲʌɿʏʍɳʆɻʎ Ʌʐʌɶɸʏʊʎ ȿɳʌɿʍɲʎ Ȱɶʌʊʏɻʎ ȿɿɲʆʉʃʄɲɷʀʉʐ Ȱ.Ƀ. Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ ȵʄɲʍʍʊʆɲ Ʌʑʌɲʍʉʎ Ɂ. Ȱɶʖɿɳʄʉʐ ɀɸʏɹʘʌɲ Ⱦɲʄɲʅʋɳʃɲʎ Ȱʋʊʄʄʘʆ ȿɳʌɿʍɲʎ Ɇɼɶɲʎ Ɍɸʌɲʀʉʎ ɀʉʐɺɳʃɿ Ȱ.ȵ. ɇʋɸʌʖɸɿɳɷɲʎ/ɀɲʃʌɲʃʙʅɻʎ Ⱥʑɸʄʄɲ Ʌɸʏʌʘʏʉʑ Ȱʋɸʌɲʆʏɿɲʃʊʎ ȿɲʅʀɲ

ɈȵɆɀ.

47 38 33 32 31 28 25 23 23 20 18 18 15 9

47-17 26-6 21-11 24-16 24-16 22-13 10-11 19-18 17-29 14-18 11-19 13-32 19-29 13-45

ɻʎ

Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ 19 Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɼʎ

Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ (ɇɸ 13 Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎ)

ɃɀȰȴȵɇ ȰɅɃȾ Ȳɸʄʉʑʖɿ ȱɶʌɲʔɲ ȱɶɿʉʎ Ʌʌʉʃʊʋɿʉʎ Ɇɲʋʏʊʋʉʐʄʉ ɀʐʌʀʃɻ Ʌʉʏɲʅɿɳ Ȱʀʉʄʉʎ Ⱦʌɹʆʏɻ Ⱦɸʌɳʍʉɴʉ

Αγρ0τηG Λιανοκλαδ/ου $G =αγικ. εικ0να χαρακτ.ρισε την εντ0G -δραG .ττα απ0 την Ελασσ0να =ε 0-1 ο τεχνικ0G Μ%κηG Ζαχαρ0πουλοG. Ακ0=α, θεωρε/ πωG η κ0κκινη κ%ρτα που δ-χθηκε ο τερ=ατοφ1λακαG Τριβ-λλαG .ταν λαθε=-νη και θα -πρεπε να τι=ωρηθε/ =0νο =ε κ/τρινη, αφο1 ο αντ/παλοG επιθετικ0G δε βρισκ0ταν (κατ% τη γνA=η του) σε προφαν. θ-ση για γκολ. Τ-λοG, επισ.=ανε 0τι η ο=%δα π/εσε =-χρι το τ-λοG, παρ% το γεγον0G 0τι -=εινε =ε 9 πα/χτεG και κ%τω απ0 τα δοκ%ρια -κατσε ο επιθετικ0G τηG ο=%δαG, Βεστ%κηG!!

Α

τα π-τυχε ο Φτ/καG.

υτ αν ικ ά

Λα=/α Στο χε/λοG του γκρε=ο1 βρ/σκεται η ιστορικ. ο=%δα τηG Λα=/αG. Η διο/κηση αδυνατε/ να ανταπεξ-λθει στιG οικονο=ικ-G υποχρεAσειG τηG, ενA και οι %νθρωποι, οι οπο/οι -χουν παρα=ε/νει και παλε1ουν για να βρουν λ1ση, ε/ναι ελ%χιστοι. Ο ΑΣΛ -δειξε πολ1 λ/γοG και αδ1να=οG για να κοντρ%ρει ακ0=α και τον Απεραντιακ0 στο τελευτα/ο =ατG, ενA χαρακτηριστικ0 ε/ναι πωG χρ-η γκολκ/περ εκτ-λεσε ο επιθετικ0G τηG ο=%δαG Ν%σιοG, αφο1 .ταν απ0ντεG και ο Αλεξανδρ.G Στ%θηG, αλλ% και ο Λ-νταG ΚAσταG. ΣτιG 16 Μαρτ/ου λ.γει η θητε/α τηG διο/κησηG που ε/χε οριστε/ στιG 15 Σεπτε=βρ/ου 2010 και απ0 0τι

Μετ-ωρα Καλα=π%καG Με β0=βα =εγατ0νων ανα=-νεται να αναπληρωθε/ το κεν0 που %φησε στον π%γκο τηG ο=%δαG ο επ/ σειρ% ετAν τεχνικ0G τηG ο=%δαG, Βασ/ληG Γκο1=πλιαG. Σ1=φωνα =ε τιG τελευτα/εG εξελ/ξειG, κοντ% στον π%γκο των ΜετεAρων ε/ναι ο ΓιAργοG Σκαρτ%δοG, ο οπο/οG υπ.ρξε -ναG αξι0λογοG ποδοσφαιριστ.G του ΠΑΟΚ, αλλ% και του Ολυ=πιακο1!! Μ%λιστα, πριν απ0 λ/γεG η=-ρεG ε/χε απορρ/ψει πρ0ταση του ΓΑΣ ΣβορAνοG, ο=%δαG που αγων/ζεται στον 3ο 0=ιλο. Στο παρελθ0ν, -χει αναλ%βει αρκετ-G ο=%δεG 0πωG οι Ατρ0=ητοG Χιλιο=οδ/ου, Σ1ροG, Ολυ=πιακ0G Λουτρακ/ου, Ρ0δοG (-να =ατG) και Τρ/καλα (δ1ο =ατG)

=ε 1-0. Το =οναδικ0 τ-ρ=α τηG ανα=-τρησηG π-τυχε ο Μεσιακ%ρηG, σε -ναν ε=φανAG ακατ%λληλο αγωνιστικ0 χAρο. Πλ-ον, η Καρδ/τσα περι=-νει στον τελικ0 τον νικητ. τηG ανα=-τρησηG ,φαιστοG-Εθνικ0G Καρδ/τσαG =ε αποκλειστικ0 σκ0χο την κατ%κτηση του τροπα/ου.

Ν Ε

φα/νεται, θ-=α χρ0νου ε/ναι η ανακο/νωση τηG παρα/τησηG!! Ακ0=α και -τσι, 0=ωG, θεωρε/ται εξαιρετικ% δ1σκολο να παρουσιαστε/ η ο=%δα στον εκτ0G -δραG αγAνα =ε τη Θ1ελλα στο Πετρωτ0.

 Στην αγωνιστικ. δρ%ση επαν-ρχονται οι ο=%δεG του 4ου ο=/λου του Περιφερειακο1 Πρωταθλ.=ατοG =ε την διεξαγωγ. τηG 20ηG αγωνιστικ.G. Εξελ/ξειG, φιλικ%, δ/τερ=α, αλλ% και απολ1σειG περιελ%=βανε το =ενο1 κατ% τη δι%ρκεια τηG διακοπ.G για τιG γιορτ-G τηG Αποκρι%G.

ɈȵɆɀ. 11-3 13-5 5-7 5-11 9-9 4-14 6-13 12-14 3-17

ɃɀȰȴȵɇ Ȱʋʊʄʄʘʆ ȿɳʌɿʍɲʎ - Ʌʐʌɶɸʏʊʎ ȿɳʌɿʍɲʎ Ȱɶʌʊʏɻʎ ȿɿɲʆʉʃʄɲɷʀʉʐ - ȵʄɲʍʍʊʆɲ ɀɸʏɹʘʌɲ Ⱦɲʄɲʅʋɳʃɲʎ - ɀʉʐɺɳʃɿ Ȱʋɸʌɲʆʏɿɲʃʊʎ - ȿɲʅʀɲ Ƀɿʃʉʆʊʅʉʎ Ɉʍɲʌɿʏʍɳʆɻʎ - Ⱥʑɸʄʄɲ Ʌɸʏʌʘʏʉʑ Ʌʑʌɲʍʉʎ Ɂ. Ȱɶʖɿɳʄʉʐ - Ɇɼɶɲʎ Ɍɸʌɲʀʉʎ Ȱ.Ƀ. Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ - ȶʆʘʍɻ ɻ

ɇȾɃɆ 0-2 0-1 1-0 3-0 5-0 2-0 1-0

ȵʋʊʅɸʆɻ 20 Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɼ (13-3-2011) 15:00 ɃɀȰȴȵɇ Ⱥʑɸʄʄɲ Ʌɸʏʌʘʏʉʑ - ȿɲʅʀɲ ȵʄɲʍʍʊʆɲ - Ʌʑʌɲʍʉʎ Ɂ. Ȱɶʖɿɳʄʉʐ ɀʉʐɺɳʃɿ - Ȱʋʊʄʄʘʆ ȿɳʌɿʍɲʎ Ɇɼɶɲʎ Ɍɸʌɲʀʉʎ - Ƀɿʃʉʆʊʅʉʎ Ɉʍɲʌɿʏʍɳʆɻʎ Ʌʐʌɶɸʏʊʎ ȿɳʌɿʍɲʎ - Ȱʋɸʌɲʆʏɿɲʃʊʎ Ȱɶʌʊʏɻʎ ȿɿɲʆʉʃʄɲɷʀʉʐ - Ȱ.Ƀ. Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ Ȱ.ȵ. ɇʋɸʌʖɸɿɳɷɲʎ/ɀɲʃʌɲʃʙʅɻʎ - ɀɸʏɹʘʌɲ Ⱦɲʄɲʅʋɳʃɲʎ


bcd ef

a

Sport

qz

Αθλητικο Φκελοι του Λ πρου Κολοκτσιου

σε καν4ναν αγHνα.

Αντων6ου: «Στον Παναθηναϊκ7 δε γυρ6ζω ο8τε νεκρ7N» 3ταν 4ναN πα6κτηN 4κλεινε 5ετ6α στην οD)δα του και επιθυDο8σε να τον κρατ5σει, το ανHτατο ποσ7 που Dπορο8σε να του προτε6νει 5ταν 17.000.000 δρχ. Αν 7DωN κ)ποια )λλη οD)δα επιθυDο8σε τον ποδοσφαιριστ5, αυτ5 θα 4πρεπε να καταθ4σει προσφορ) αυξηD4νη κατ) 40%. στο ταDε6ο ΠαρακαταθηκHν και ανε6ων , δηλαδ5 23.800.000 δραχD4N. 2τσι λοιπ7ν, ο Κοσκωτ)N δε δυσκολε8τηκε να πε6σει τον Αντων6ου να επιλ4ξει τον ΟλυDπιακ7 και ο 27χρονοN D4σοN ε6πε «αντ6ο» και π5γε για προετοιDασ6α Dε τον ΟλυDπιακ7! Ο Βαρδινογι)ννηN 7DωN εκDεταλλε8τηκε Dια ξεχασD4νη δι)ταξη περ6 «γηγενHν παικτHν», που 4λεγε οτι αν 4ναN ποδοσφαιριστ5N προ4ρχεται απ7 τιN ακαδηD6εN του συλλ7γου και παραD4νει απ7 τ7τε στο δυναDικ7 τηN οD)δαN, τ7τε ο σ8λλογοN 4χει δικα6ωDα να καταθ4σει προσφορ) ισ7ποση Dε την αντιπροσφορ) τηN )λληN οD)δαN Hστε να αποκτ5σει δικα6ωDα να του ανανεHσει DονοDερHN το συDβ7λαιο. 3DωN, ο ΟλυDπιακ7N π6στευε 7τι ο Αντων6ου δεν 5ταν «γηγεν5N», καθHN το 1981 ν7Dιζε πωN πουλ5θηκε στον Απ7λλωνα ΑθηνHν (δανεικ7N). Ο Αντων6ου αρν5θηκε την αντιπροσφορ) του Παναθηναϊκο8 και 4τσι η υπ7θεση Dε ψ5φουN 7-2 στη συνεδρ6αση δικα6ωσε τον Παναθηναϊκ7! Ο Αντων6ου 7DωN 5ταν αν4νδοτοN: «Οι απειλ4N και οι εντυπHσειN Dε αφ5νουν αδι)φορο. Αν5κω στον ΟλυDπιακ7 και ε6Dαι β4βαιοN 7τι θα δικαιωθH στο ΑΣΕΑ», δ5λωσε αποφασισD4νοN, 7DωN Dε ψ5φουN 41 και το ΑΣΕΑ δικα6ωσε τον Παναθηναϊκ7. Η υπ7θεση παραπ4Dφθηκε στην ολοD4λεια του ΑΣΕΑ, 7που 6 ψ5φοι 5ταν υπ4ρ του Αντων6ου, 6 ψ5φοι υπ4ρ του Παναθηναϊκο8, αλλ) η ψ5φοN του προ4δρου του ΑΣΕΑ D4τρησε «διπλ5» και 4τσι ο Αντων6ου υποχρεHθηκε να γυρ6σει στον Παναθηναϊκ7! Ο Αντων6ου, φανερ) δυσαρεστηD4νοN απ7 την τροπ5 που π5ραν τα πρ)γDατα, δ5λωσε:

Α

«Στον Παναθηναϊκ7 δε γυρ6ζω ο8τε νεκρ7N! Αυτ7 ε6ναι ξεκαθαρισD4νο. εν υπ)ρχει τ4τοια περ6πτωση, 8στερα απ' 7σα 4γιναν», ενH ο Βαρδινογι)ννηN 4σπευσε να δηλHσει «εεDε6N δεν εκδικο8Dεθα καν4ναν πα6κτη DαN...». Ο Αντων6ου γ8ρισε στον Παναθηναϊκ7- και π4ρασε σχεδ7ν 4να εξ)Dηνο στο «ψυγε6ο»- στον οπο6ο αγων6στηκε D4χρι και το 1994.

Αντων6ου-στιγD4N * Απ7 τουN 7 νικηφ7ρουN τελικο8N κυπ4λλου, 4χει αγωνιστε6 στουN 5, ενH 5ταν αρχηγ7N τηN οD)δαN στουN διπλο8N τελικο8N του 1991, Dε αντ6παλο τον Αθηναϊκ7 των Ν6κου Σαργκ)νη και Χρ5στου ηD7πουλου. * Ο ΚHσταN Αντων6ου αγων6στηκε Dε τη γαλαν7λευκη 10 χρ7νια, απ7 τιN 11 Απριλ6ου 1984 - 1994, 4χονταN σε 35 αγHνεN 2 τ4ρDατα. * (N καλ8τερη σεζ7ν του Dε τουN πρ)σινουN θεωρε6ται η 90, 4χονταN 34 σεζ7ν 1989-9 εDφαν6σειN και 13 τ4ρDατα, ενH στ4φθηκε και πρωταθλητ5N Ελλ)δοN, Dε 3 βαθDο8N διαφορ) απ7 την ΑΕΚ και 8 απ7 τον ΟλυDπιακ7. Χειρ7τερη στιγD5 τηN καρι4ραN του 5ταν η δικαστικ5 διαD)χη που προ4κυψε αν)Dεσα στον ΟλυDπιακ7 και τον Παναθηναϊκ7 σχετικ) Dε τη Dεταγραφ5 του στουN ΠειραιHτεN το καλοκα6ρι του 1988. * 2007: αν4λαβε το ρ7λο του αναλυτ5 τηN πορε6αN του Παναθηναϊκο8 στο Πρωτ)θληDα στην εκποDπ5 «Αθλητικ5 Κυριακ5», τηN ΝΕΤ. * 2008: προτ)θηκε απ7 το διοικητικ7 συDβο8λιο του Παναθηναϊκο8 για το ρ7λο του προ4δρου τηN οD)δαN και σ5Dερα ε6ναι τεχνικ7N διευθυντ5N στο σ8λλογο, ενH παλαι7τερα δο8λεψε και ωN διευθυντ5N ποδοσφα6ρου, 7DωN παραιτ5θηκε στο τ4λοN του 2010 καθHN δεν πε6στηκε να παραDε6νει στην ΠΑΕ, τουλ)χιστον D4χρι το καλοκα6ρι ** Ο «αθ7ρυβοN» (αλλ) και παραγωγικ7N) τρ7ποN παιχνιδιο8 του, η επιβλητικ5 παρουσ6α του, η ποι7τητ) του, η πειθαρχ6α και η σοβαρ7τητ) του, συν4βαλαν ουσιαστικ) Hστε 4ναN απ7 τουN καλ8τερουN ποδοσφαιριστ4N που φ7ρεσαν τη φαν4λα Dε το τριφ8λλι στο στ5θοN να ε6ναι ο ΚHσταN Αντων6ου.

Στη δι)θεση του 1κη Ανδρε)κη αναD4νεται να τεθο8ν οι: Ρηγ7πουλοN ηD5τρηN, Μπαστ)νηN Θεοφ)νηN, Ζ5καN ηD5τρηN και Καρανταλ5N Στ4φανοN, οι οπο6οι απουσ6αζαν λ7γω επαγγελDατικHν υποχρεHσεων, 7πωN και ο Κορ4ντζελοN ΓιHργοN, ο οπο6οN ξεπ4ρασε το πρ7βληDα τραυDατισDο8 που αντιDετHπιζε, ενH πλ5γDα για την οD)δα αποτελε6 ο τραυDατισD7N του αρχηγο8 Ντζ6Dα Θεοφ)νη, του οπο6ου ο τραυDατισD7N στο Dην6σκο υποτροπ6ασε και θα Dε6νει εκτ7N για τιN επ7DενεN 15-20 D4ρεN.

υτ αν ικ ά

Αντων6ου: το ακο8ραστο 8αρι Προ4ρχεται απ7 τα «σπλ)χνα» του Παναθηναϊκο8 και αποτελε6 τον νε7τερο ποδοσφαιριστ5 που αγων6στηκε φορHνταN την πρ)σινη φαν4λα, αφο8 4κανε ντεDπο8το σε 4να παιχν6δι Dε την Β4ροια το 1977 σε ηλικ6α, D7λιN, 15,5 ετHν. 79 ε6χε 18 * Τη σεζ7ν 1978-7 συDDετοχ4N και 1 γκολ, τη σε81 4παιξε σε 10 παιζ7ν 1980-8 χν6δια, αλλ) κ)που εκε6 ο Παναθηναϊκ7N θεHρησε 7τι δεν ε6ναι πλ4ον χρ5σιDοN και τον παραχHρησε Dε δανεισD7 στον Απ7λλωνα ΑθηνHν!! Στον Απ7λλωνα 4Dεινε για δ8ο σεζ7ν 7που ε6χε «γεD)τεN» χρονι4N και 5ταν εκ των πρωταγωνιστHν τηN οD)δαN 82: 29 τηN Ριζο8ποληN (11981-8 83: 24 συDD. και 3 γκολ, 1982-8 συDD. και 3 γκολ). * 1983: Οι πολ8 καλ4N του εDφαν6σειN τρ)βηξαν το ενδιαφ4ρον τηN παλι)N του οD)δαN και Dε εισ5γηση του ν4ου προπονητ5 τηN οD)δαN, Γι)τσεκ ΓκDοχ, ο Αντων6ου επ4στρεψε στον Παναθηναϊκ7 και γ6νεται βασικ7 στ4λεχοN τηN 11)δαN του, που κατ4κτησε το πρωτ)θληDα τηN σεζ7ν του 1984 (24 DατN/ 3 τ4ρDατα). Συνολικ) Dε τουN «πρ)σινουN» κατ4κτησε 4 πρωτα84, 86, 90, θλ5Dατα Ελλ)δοN (8 91), 7 Κ8πελλα (!!) Ελλ)δοN (11984: 2-0 τη Λ)ρισα Dε τον 6διο να σκορ)ρει, 1986: 4-0 τον ΟλυDπιακ7, 1988 :4-3 στα π4ναλτι τον ΟλυDπιακ7 (κ.π. 1-1 και παρ. 2-2), 1989: 3-1 τον ΠανιHνιο, 1991: 3-0, 2-1 τον Αθηναϊκ7, 1993 :1-0 τον ΟλυDπιακ7 και 1994: 4-2 στα π4ναλτι την ΑΕΚ (κ.π. 2-2 και παρ. 33), αλλ) και 3 Σο8περ Καπ (11988: 3-1 τη Λ)ρισα, 1993: 10 την ΑΕΚ και 1994: 3-0 την ΑΕΚ). * ΤρειN (3) 5ταν οι σηDαντικ7τερεN στιγD4N στην καρι4ρα του Dε τον Παναθηναϊκ7 στην

ΕυρHπη. Η πρHτη 5ταν το 1985 για το Κ8πελλο ΠρωταθλητριHν, 7ταν αποκλε6ονταN κατ) σειρ) τιN Φ4γενοορντ (2-1, 0-0), Λ6νφιλντ (3-3, 2-1), Γκ4τεDποργκ (2-2, 1-0), 4φτασε D4χρι τα ηDιτελικ) τηN διοργ)νωσηN, 7που συν)ντησε το εDπ7διο τηN ισχυρ5N και Dετ4πειτα φιναλ6στ Λ6βερπουλ, απ7 την οπο6α ηττ5θηκε Dε 4-0 εκτ7N και 1-0 εντ7N, Dε ακ8ρωση καθαρο8 γκολ των «πρ)σινων» Dε το σκορ 0-0 στο πρHτο DατN στο νησ6. Η δε8τερη 5ταν για τη διοργ)νωση του Κυπ4λλου Ου4φα του 1988, 7ταν και 4φτασε D4χρι τα προηDιτελικ) τηN διοργ)νωσηN, προκαλHνταN π)ταγο σε 7λη την ΕυρHπη Dε τον αποκλεισD7 τηN Γιουβ4ντουN D7λιN στο 2ο γ8ρο Dε 1-

Το σχ7λι7 τουN για την αναβολ5-διακοπ5 του τελικο8 του Κυπ4λλου Ευρυταν6αN 4καναν στα «Ευρυτανικ) Ν4α» οι Πασσ)N ΚHσταN και Ελεφ)ντηN Ιω)ννηN αντ6στοιχα. Πασσ)N ΚHσταN: «ΕDε6N περιD4ναDε αυτ7 το παιχν6δι για δ8ο λ7γουN. Ο 4ναN 5ταν επειδ5 δεν θ4λαDε να 4χουDε περισσ7τερη αποχ5 απ7 τη δρ)ση, λ7γω και τηN διακοπ5N για τιN γιορτ4N. Ο )λλοN 4χει να κ)νει Dε την καλ5 ψυχολογ6α που ε6χε η οD)δα Dετ) την καλ5 εDφ)νιση στο DατN Dε τη ΛαD6α. Αυτ5 η αναβολ5 DαN π)ει π6σω και δεν DαN βοηθ)ει για το παιχν6δι Dε τον Πυργετ7, το οπο6ο ε6ναι πολ8 δ8σκολο». Ελεφ)ντηN Ιω)ννηN: «ε DαN β7λεψε καθ7λου αυτ7 το γεγον7N, γιατ6 εDε6N ε6χαDε δουλ4ψει αρκετ) για αυτ7 το παιχν6δι. ΜαN κ)νει κακ7, γιατ6 δεν Dπορο8Dε να βρο8Dε ρυθD7 και βγα6νουDε εκτ7N προγρ)DDατοN. εν εισακουστ5καDε 7ταν ε6χαDε πει 7τι η 2 Μαρτ6ου δεν ε6ναι καλ5 ηDεροDην6α απ7 πλευρ)N καιρικHν συνθηκHν και δυστυχHN επαληθευτ5καDε. ΕDε6N συνεχ6ζουDε την προσπ)θει) DαN και πλ4ον αναD4νουDε την απ7φαση τηN 2νωσηN για τη ν4α ορισθε6σα ηDεροDην6α».

Ν Ε

Αποτ4λεσε 4ναν απ7 τουN κορυφα6ουN D4σουN 7λων των εποχHν για το ελληνικ7 ποδ7σφαιρο Dε σπουδα6εN οργανωτικ4N ικαν7τητεN και καλ5 τεχνικ5 κατ)ρτιση. Ο ΚHσταN Αντων6ου γενν5θηκε στιN 19 Απριλ6ου 1962 και υπ5ρξε 4ναN απ7 τουN πιο επιτυχηD4νουN πα6κτεN που αναδε6χθηκε απ7 το «σπλ)γχνα» τηN οD)δαN του Παναθηναϊκο8.

mo

µονότερµα...

Κστα Αντωνου

«ο πρσινο στρατιτη»

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 9 Μαρτ6ου 2011 / Σελ6δα 23

Ε

υρ

Ο ΚHσταN Αντων6ου.

0 εντ7N και ανHδυνη 5ττα Dε 2-3 στο Τορ6νο. ΘαυDασD7 επ6σηN προκ)λεσε και η επικ5 ανατροπ5-πρ7κριση επ6 τηN ιστορικ5N Χ7νβεντ Dε 5-1 στη Λεωφ7ρο, παρ) το βαρ8 2-5 τηN Βουδαπ4στηN!! Τρ6τη Dεγ)λη επιτυχ6α Dε τον Παναθηναϊκ7 στα Ευρωπαϊκ) σαλ7νια 5ταν η ε6σοδοN στην οκτ)δα του Κυπ4λλου ΠρωταθλητριHν και η συDDετοχ5 στουN οD6λουN το 1992, 7που αν και ε6χε αντιπ)λουN τιN παν6σχυρεN ΣαDπντ7ρια (φιναλ6στ), Ερυθρ7 Αστ4ρα και 1ντερλεχτ, 4φυγε Dε το κεφ)λι ψηλ), αποσπHνταN 4 ισοπαλ6εN!! * 1994: 4φυγε απ7 τον Παναθηναϊκ7 και π5γε στον Αθηναϊκ7, 7που και 4κλεισε την καρι4ρα του, χωρ6N να αγωνιστε6

Στο Καρπεν5σι επ4στρεψε και αναρρHνει ο Ν6κοN Κωστ5N. Ο ποδοσφαιριστ5N του Απεραντιακο8 π4ρασε Dια )σχηDη περιπ4τεια Dε την υγε6α του, γεγον7N που τον αν)γκασε να Dεταφερθε6 στο ΝοσοκοDε6ο τηN Λ)ρισαN, 7που παρ4Dεινε 4 ηD4ρεN στην εντατικ5 και )λλεN 8 σε δωD)τιο. 3πωN DαN ε6παν στεν) συγγενικ) του πρ7σωπα, 4να Dικρ7βιο που προσ4βαλε τον οργανισD7 του και κυρ6ωN τον εγκ4φαλ7 του 5ταν η αιτ6α του κακο8. Το Dικρ7βιο δεν ανιχνε8τηκε, 7DωN το ισχυρ7 αντιβιοτικ7 που του χορηγ5θηκε την πρHτη κι7λαN ηD4ρα λειτο8ργησε θετικ). Περαστικ) και σιδερ4νιοN!!

Στον ΑΠΟΚ σκοπε8ει να συνεχ6σει την καρι4ρα του ο Μ)κηN Χρυσικ7N. Ο ταλαντο8χοN ν4οN ολοκληρHνει τιN φοιτητικ4N του υποχρεHσειN το ερχ7Dενο καλοκα6ρι και θ4λει να αγωνιστε6 στο Βελο8χι, αν αγων6ζεται στο Περιφερειακ7 Πρωτ)θληDα απ7 τη ν4α αγωνιστικ5 περ6οδο.

Λ)θοN του τυπογραφε6ου 5ταν σκορ 2-0 υπ4ρ τηN Κρ4ντηN (Dε αντ6παλο τη Μυρ6κη) που αναγρ)φηκε στο προηγο8Dενο φ8λλο τηN εφηDερ6δαN (0433 - Τετ)ρτη 2 Μαρτ6ου). (N γνωστ7ν η οD)δα του Φο8κα Βασ6λη απ4δρασε Dε το διπλ7 απ7 την 4δρα τηN Κρ4ντηN Dε 1-2.

Σκ4ψειN για να επιστρ4ψει στη χHρο τηN διαιτησ6αN απ7 τη ν4α σεζ7ν κ)νει ο Στ4λιοN ΣHDαληN. ΘυD6ζουDε 7τι ε6χε αποσυρθε6 την περασD4νη σεζ7ν, Hστε να ασχοληθε6 Dε την οD)δα του ΑΠΟΚ απ7 το π7στο του φροντιστ5.

Την επ6σηDη ανακο6νωση απ7 την ΕΠΟ, Hστε να κ)νει τον προγραDαDτισD7 τηN περιD4νει η ΜπουDπουρ5 Κωνσταντ6να. Η Ευρυτ)νισσα ρ4φερι, αν και ε6ναι 7 χρ7νια στη Εθνικ5, π5ρε στιN αρχ4N του 4τουN για εκ ν4ου το σ5Dα τηN ΦΙΦΑ και αναχωρε6 αρχ4N Απριλ6ου για Τσεχ6α, 7που διεξ)γεται το Πανευρωπαϊκ7 Πρωτ)θληDα ΓυναικHν κ)τω των 17. Θα σφυρ6ξει τουN αγHνεN Τσεχ6α - Ισπαν6α στιN 11 Απριλ6ου και Ιταλ6α - Β4λγιο στιN 14 Απριλ6ου, ενH χρ4η 4ου διαιτητ5 θα εκτελ4σει στη αναD4τρηση τηN Τσεχ6αN Dε την Ιταλ6α στιN 9 Απριλ6ου. * ΘυD6ζουDε πωN οι 16 οD)δεN, οι οπο6εN συDDετ4χουν, ε6ναι χωρισD4νεN σε 4 γκρουπ των τεσσ)ρων οD)δων και καθ4να διοργανHνεται σε διαφορετικ5 χHρα τηN Γηραι)N Ηπε6ρου. Στην τελικ5 φ)ση προκρ6νονται D7νο οι χHρεN που θα καταλ)βουν την πρHτη θ4ση κ)θε οD6λου.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ/ρτη 9 Μαρτ<ου 2011 / Σελ<δα 24

Σε αυτ; την τροποπο<ηση προχNρησε χθεT στη Βουλ;, η υπουργ=T Περιβ/λλοντοT, Εν:ργειαT και ΚλιJατικ;T Αλλαγ;T, κα Τ<να ΜπιρJπ<λη, κ/νονταT δεκτ:T σχετικ:T προτ/σειT βουλευτNν, ακ=Jα και απ= το κυβερνNν κ=JJα, που αντιδρο>σαν στην αρχικ; ρ>θJιση που προ:βλεπε αρτι=τητα 10

στρεJJ/των. Η ν:α τροποποιηJ:νη δι/ταξη που εισηγ;θηκε η υπουργ=T και θα προστεθε< στο συζητο>Jενο στην ΟλοJ:λεια τηT Βουλ;T νοJοσχ:διο για τη βιοποικιλ=τητα ορ<ζει τα εξ;T: "Κατ εξα<ρεση, θεωρο>νται /ρτια, κατ/ παρ:κκλιση, χωρ<T δυνατ=τητα περαιτ:ρω κατ/τJησηT, γ;πεδα :κτασηT τουλ/χιστον 4.000 τ.J. τα οπο<α, σ>Jφωνα Jε τ<τλουT ιδιοκτησ<αT, που :χουν Jεταγραφε< ν=JιJα J:χρι και την 1η Μαρτ<ου 2011, θεωρο>νταν /ρτια και οικοδοJ;σιJα, σ>Jφωνα Jε τιT οικε<εT πολεοδοJικ:T διατ/ξειT".

Ο Μιχ/ληT Σταφυλ/T οδοιπορε< στο φωτειν= συγγραφικ= του δρ=Jο, π/ντα αστε<ρευτοT, ακαταπ=νητοT, αταλ/ντευτοT στιT ιδ:εT του, τα ιδανικ/ και την π/ντα ποιοτικ; του δουλει/. 9πωT ε>στοχα και δ<καια :χει επισηJ/νει η :γκυρη κριτικ; τηT σ>γχρονηT νεοελληνικ;T λογοτεχν<αT, ο Μιχ. Σταφυλ/T, JαT :χει δNσει βιβλ<α που ε<ναι «καρπ=T ευσυνειδησ<αT, κριτικ;T, Jεστ=τηταT και πολυεδρικ;T προσπ/θειαT, π/ντα Jε πυκν= και ακριβοδ<καιο λ=γο...». (!ηJ. Παπακωνσταντ<νου). Αυτ:T οι αρετ:T κοσJο>ν και το ν:ο του βιβλ<ο που JαT γυρ<ζει π<σω σε χρ=νια πικρ/ και δ<σεκτα, =που ο λα=T JαT, =λοι JαT και πρNτοT ο συγγραφ:αT «ζ;σαJε καταστ/σειT δραJατικNν εσωτερικNν διαταραχNν, που =σο κρ/τησαν, :φεραν απροσδ=κητεT και αλλεπ/λληλεT καταρρε>σειT οJαδικNν πεποιθ;σεων και προσωπικNν προτιJ;σεων» (Ευαγ. Μισραχ; - Περ. «ΠνευJατικ; Ζω;» - 2010). Η φυλετικ; JαT διαδροJ; σ' =λεT τιT εποχ:T, απ= τα αρχα<α χρ=νια J:χρι σ;Jερα, π:ρασε πολλ:T δ>σκολεT διακυJ/νσειT απ= το θρ<αJβο J:χρι την καταστροφ;. Μια δ>σκολη, παρ=Jοια εποχ; ζ;σαJε εJε<T οι παλι=τεροι στη δεκαετ<α του 1940, Jε την εθνικ; :ξαρση και το 8ποT τηT Π<νδου και των ΒορειοηπειρωτικNν βουνNν, Jε τη ναζιστικ; λα<λαπα, Jε την Κατοχ; και το αιJατοκυλισJ/των δ>ο εJφυλ<ων Jε την πολιτικ; αστ/θεια και τιT κοJJατικ:T αναταραχ:T και φανατισJ=T, και τ:λοT Jε την επ/ρατη επταετ<α τηT Χο>νταT. 9λα αυτ/ τα ιστορικ/ γεγο-

ν=τα και τιT δ>σκολεT φυλετικ:T και ατοJικ:T περιπ:τειεT, βουτηγJ:νεT σε π/θη, φανατισJο>T, βιαι=τητεT, Jε καταρρ/κωση τηT ανθρNπινηT αξιοπρ:πειαT και Jε το φ=βο απNλειαT τηT <διαT τηT ζω;T, ο συγγραφ:αT τα διασNζει, τα κρ<νει και τα καταγρ/φει Jε «κρ>ο α<Jα», Jε αφαν/τιστο λ=γο, Jε απ=σταση χρ=νου και Jε ακριβοδ<καιη κρ<ση, για την εποχ; που εξιστορε<, Jε πειστικ= αυτοβιογραφικ= τρ=πο. Ο Μιχ. Σταφυλ/T «επιστρ:φει στο παρελθ=ν» Jε ωριJ=τητα, Jε γαληνεJ:νη ψυχ;, Jε αν>σταχτο π/θοT για την αλ;θεια. Με την αJερ=ληπτη κρ<ση του, Jε ανεξ/ντλητη υποJον; και επιJον;, Jε δ<καιη αξιολ=γηση και ευσυνε<δητη κριτικ; Jεστ=τητα, αναστα<νει δ>σκολεT και ταραγJ:νεT εποχ:T. ΕJπλουτ<ζει το γν;σιο και ψ>χραιJο αυτοβιογραφικ= του λ=γο Jε πολ>τιJα στοιχε<α και γεγον=τα, που βοηθο>ν στην καλ>τερη, σωστ=τερη και δικαι=τερη ερJηνε<α των σταθJητNν και αστ/θJητων παραγ=ντων που συνθ:τουν την χρονικ; περ<οδο που καταγρ/φει. Ο συγγραφ:αT στ:κεται Jε υπευθυν=τητα και σοβαρ=τητα απ:ναντι στο δ>σκολο θ:Jα του. Το διαπραγJατε>εται Jε αφαν/τιστη σκ:ψη και Jε ψυχικ; ηρεJ<α. !ιαλ:γεται Jε τιT φοβερ:T καταστ/σειT, Jε τουT ;ρωεT τηT αφ;γησηT, Jε τιT κορυφα<εT στιγJ:T που :ζησε ο λα=T JαT. Κρατ/ει πολ>τιJη, υπε>θυνη και «χρυσ;» ισορροπ<α, αν/Jεσα σε θ:σειT και αντιθ:σειT, σε ε>στοχεT και λαθεJ:νεT εθνικ:T αποφ/σειT, αν/Jεσα σε θ>τεT και σε θ>Jατα, J:σα σε Jαχητ:T, σε προδ=τεT, σε ανυπ=ταχτουT

υτ αν ικ ά

Νο ρεκρ αξηση στην τι τη αλυβδη

Τα «Ευρυτανικ/ Ν:α» φιλοξενο>ν σ;Jερα :να /ρθρο του συγγραφ:α και δηJοσιογρ/φου Γι/ννη Ανδρικ=πουλου, το οπο<ο ε<χε δηJοσιευθε< πρ=σφατα στην εβδοJαδια<α εφηJερ<δα τηT Π/τραT «Η ΓνNJη». Το /ρθρο αναφ:ρεται στο βιβλ<ο «Eπιστροφ; στο παρελθ=ν. Μαρτυρ<εT σε πρNτο πρ=σωπο», Jια επιτυχηJ:νη συγγραφικ; δουλει/ του Ευρυτ/να λογοτ:χνη και διευθυντ; του περιοδικο> «ΠνευJατικ; Ζω;», Μιχ/λη Σταφυλ/.

Περετα<ρω α>ξηση στην τιJ; του λ<τρου τηT αJ=λυβδηT βενζ<νηT, στα πρατ;ρια υγρNν καυσ<Jων τηT Ευρυταν<αT, που ξεπερν/ και το 1,70 ευρN το λ<τρο

Ν:α α>ξηση παρατηρ;θηκε αυτ; την εβδοJ/δα στα περισσ=τερα πρατ;ρια υγρNν καυσ<Jων του νοJο> σε σχ:ση Jε τιT τιJ:T τηT προηγο>JενηT εβδοJ/δαT. Η α>ξηση τηT τιJ;T του λ<τρου κυJα<νεται απ= 13 :ωT 45 λεπτ/ το λ<τρο. 9πωT φα<νεται και στιT τιJ:T του παρακ/τω π<νακα, η τιJ; τηT αJ=-

λυβδηT αυξ;θηκε σε 9 πρατ;ρια του νοJο>, απ= τα οπο<α και τα 9 βρ<σκονται στο Καρπεν;σι, ενN σε 4 πρατ;ρια η τιJ; παρ:Jεινε σταθερ;. Οι Jετρ;σειT διενεργ;θηκαν την Τρ<τη 8 Μαρτ<ου 2011 απ= το ΤJ;Jα ΕJπορ<ου και ΤουρισJο>.

Α

7ρτια και οικοδοJ;σιJα θα θεωρο>νται =λα τα οικ=πεδα Jε :κταση τουλ/χιστον 4 στρεJJ/των σε εκτ=T σχεδ<ου περιοχ:T "Natura", τα οπο<α :χουν Jετεγγραφε< ν=JιJα J:χρι την 1η Μαρτ<ου 2011.

Το ργο του Μιχλη Σταφυλ 8να σχ=λιο για την παρουσ<α και

;ρωεT και παρασυρJ:νουT «προσκυνηJ:νουT» σε καταδ=τεT, σε θηριωδ<εT, σε βαρβαρ=τητεT, σε αλληλοσπαραγJο>T και ολοκαυτNJατα. Οι αρετ:T τηT συγγραφικ;T δουλει/T και επιτυχ<αT, στο σ>νολο του :ργου του, αλλ/ και αυτο>T του βιβλ<ου του MIX. ΣΤΑΦΥΛΑ. ε<ναι οι παρακ/τω, κατ/ τον πλ:ον συνοπτικ= τρ=πο διατυπωJ:νεT: - Οι αγν:T και ανιδιοτελε<T του προθ:σειT. - Η τιθ/σευση εν=T δ>στροπου και αιχJηρο> υλικο>. - Η πολυδι/στατη αφηγηJατικ; του τ:χνη. - Η αποκ;ρυξη τηT Jισαλλοδοξ<αT και του τυφλωJ:νου φανατισJο>. - Η διεισδυτικ; ψυχογραφικ; του ικαν=τητα. - Η Jυστηριακ; γοητε<α του υποβλητικο> και υπαινικτικο> του λ=γου. - Ο εντοπισJ=T και η καταξ<ωση τηT πλ:ον ζ:ου-σαT ουσ<αT τηT ανθρNπινηT ζω;T. - Η /Jεση επαφ; του Jε την πραγJατικ=τητα. - Η πρα=τητα, η αJεροληψ<α, η αJεσ=τητα. - Η ζεστ;, ανεπιτ;δευτη και στοχαστικ; ενατ:νιση του κ=σJου, σ' ολ=κληρη την πολυεδρικ=τητ/ τουT! Με τ=σεT και τ:τοιεT αρετ:T τηT συγγραφικ;T, πολ>χρονηT προσφορ/T του, πNT να Jην ε<ναι, να Jην υπολογ<ζεται και να Jη τιJ/ται, σαν Jια απ= τιT κορυφα<εT Jορφ:T των νεοελληνικNν ΓραJJ/των, ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ;

Ν Ε

Να τροποπο ηση για την οικοδηση σε περιοχ Natura

Γι/ννηT Ανδρικ=πουλοT Α<γιο 1 Μαρτ<ου 2011

υρ

Τα Ευρυτανικ Να online

Ε

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 31 εκεβρ ου 2008 / Σελ δα 12

Η ανεξρτητη εβδοαδια α εφηερ δα τη" Ευρυταν α"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ/ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ/Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ/Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ/Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν=σι 3-3-2011 ΑριθM. Πρωτ. 212

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ/ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ/Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ/Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ/Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν=σι 3-3-2011 ΑριθM. Πρωτ. 864

ΑΝΑΚΟΙΝ/ΣΗ Περ>ληψη τηW αριθM. 32/2010 αποφ. τηW Α/θMιαW Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν>αW ΑνακοινQνουMε ?τι σ@Mφωνα Mε τιW διατ0ξειW των αρθρ. 10 και 14 του Ν 998/79 η Α/θMια Επιτροπ= Επ>λυσηW ασικQν ΑMφισβητ=σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν>αW εξ<δωσε την αριθM. 32/2010 απ?φασ= τηW, @στερα απ? <νσταση του Χρ=στου ΓQγου κατ0 τηW αριθM. 8436/11-12-2007 Πρ0ξηW χαρακτηρισMο@ του ασ0ρχη Καρπενησ>ου (εκδ?θηκε @στερα απ? α>τηMα του >διου) και για τη συνολικ= <κταση αυτ=W εMβαδο@ 7.377,48 τ.M. στη θ<ση ":γιοW Κωνσταντ>νοW" του πρQην .. Μυρ>κηW του =Mου Καρπενησ>ου, Mε την οπο>α οM?φωνα: 1) Απ<ρριψε την <νσταση ωW προW εκτ0σειW εMβ. 3.208,10 & 584,20 τ.M., αποφ0σισε ?τι <χουν δασικ? χαρακτ=ρα και <κανε δεκτ= την Πρ0ξη χαρακτηρισMο@ ωW προW αυτ<W. 2) ;κανε δεκτ= την <νσταση ωW προW <κταση εMβ. 3.585,18 τ.M., αποφ0σισε ?τι δεν <χει δασικ? χαρακτ=ρα και απ<ρριψε την Πρ0ξη ωW προW αυτ=. Η δ>Mηνη προθεσM>α για την τυχ?ν 0σκηση προσφυγ=W στη Β/θMια Ε.Ε..Α. Εφετε>ου ΛαM>αW κατ0 τηW απ?φασηW αυτ=W, εκ M<ρουW οποιουδ=ποτε <χει <ννοMο συMφ<ρον, αρχ>ζει απ? την τελευτα>α δηMοσ>ευσ= τηW σ@Mφωνα Mε τα οριζ?Mενα στο αρθρ. 14 του Ν 998/79. Η αριθM. 32/2010 απ?φαση εστ0λη και στο =Mο Καρπενησ>ου (.Ε. Καρπενησ>ου) για την αν0ρτησ= τηW επ> <να M=να. Για περισσ?τερεW πληροφορ>εW οι ενδιαφερ?Mενοι Mπορο@ν να απευθ@νονται στην Υπηρεσ>α MαW (αρM?διοW Η. Τσ<λιοW τηλ. 22370 80097) τιW εργ0σιMεW ηM<ρεW και QρεW. Ο ασ0ρχηW Στα@ροW ΚοσM0W

ΑΝΑΚΟΙΝ/ΣΗ Περ>ληψη τηW αριθM. 33/2010 αποφ. τηW Α/θMιαW Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν>αW ΑνακοινQνουMε ?τι σ@Mφωνα Mε τιW διατ0ξειW των αρθρ. 10 και 14 του Ν 998/79 η Α/θMια Επιτροπ= Επ>λυσηW ασικQν ΑMφισβητ=σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν>αW εξ<δωσε την αριθM. 33/2010 απ?φασ= τηW, @στερα απ? <νσταση τηW Μαρ>αW ΛυMπεροπο@λου κατ0 τηW αριθM. 2205/11-5-2010 Πρ0ξηW χαρακτηρισMο@ του ασ0ρχη Καρπενησ>ου (εκδ?θηκε @στερα απ? α>τηMα τηW >διαW) και για <κταση αυτ=W εMβαδο@ 4.418,72 τ.M. στη θ<ση "Κατ=" του πρQην .. Μυρ>κηW του =Mου Καρπενησ>ου, Mε την οπο>α οM?φωνα: 1) Απ<ρριψε την <νσταση ωW προW M<ροW τηW <κτασηW εMβ. 4.362,51 τ.M., αποφ0σισε ?τι <χει δασικ? χαρακτ=ρα και <κανε δεκτ= την Πρ0ξη χαρακτηρισMο@ ωW προW αυτ=. 2) ;κανε δεκτ= την <νσταση ωW προW την υπ?λοιπη <κταση εMβ. 56,21 τ.M., αποφ0σισε ?τι δεν <χει δασικ? χαρακτ=ρα και απ<ρριψε την Πρ0ξη ωW προW αυτ=. Η δ>Mηνη προθεσM>α για την τυχ?ν 0σκηση προσφυγ=W στη Β/θMια Ε.Ε..Α. Εφετε>ου ΛαM>αW κατ0 τηW απ?φασηW αυτ=W, εκ M<ρουW οποιουδ=ποτε <χει <ννοMο συMφ<ρον, αρχ>ζει απ? την τελευτα>α δηMοσ>ευσ= τηW σ@Mφωνα Mε τα οριζ?Mενα στο αρθρ. 14 του Ν 998/79. Η αριθM. 33/2010 απ?φαση εστ0λη και στο =Mο Καρπενησ>ου (.Ε. Καρπενησ>ου) για την αν0ρτησ= τηW επ> <να M=να. Για περισσ?τερεW πληροφορ>εW οι ενδιαφερ?Mενοι Mπορο@ν να απευθ@νονται στην Υπηρεσ>α MαW (αρM?διοW Η. Τσ<λιοW τηλ. 22370 80097) τιW εργ0σιMεW ηM<ρεW και QρεW. Ο ασ0ρχηW Στα@ροW ΚοσM0W

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ/ΜΕΝΗ ΙΟ ΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ/Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ/Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ/Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν=σι 3-3-2011 ΑριθM. Πρωτ. 213

ρενα" του πρQην .. Μυρ>κηW του =Mου Καρπενησ>ου, Mε την οπο>α οM?φωνα αποφ0σισε ?τι η εν λ?γω <κταση <χει δασικ? χαρακτ=ρα, απ<ρριψε την <νσταση και <κανε δεκτ= την Πρ0ξη χαρακτηρισMο@ ?πωW <χει. Η δ>Mηνη προθεσM>α για την τυχ?ν 0σκηση προσφυγ=W στη Β/θMια Ε.Ε..Α. Εφετε>ου ΛαM>αW κατ0 τηW απ?φασηW αυτ=W, εκ M<ρουW οποιουδ=ποτε <χει <ννοMο συMφ<ρον, αρχ>ζει απ? την τελευτα>α δηMοσ>ευσ= τηW σ@Mφωνα Mε τα οριζ?Mενα στο αρθρ. 14 του Ν 998/79. Η αριθM. 30/2010 απ?φαση εστ0λη και στο =Mο Καρπενησ>ου (.Ε. Καρπενησ>ου) για την αν0ρτησ= τηW επ> <να M=να. Για περισσ?τερεW πληροφορ>εW οι ενδιαφερ?Mενοι Mπορο@ν να απευθ@νονται στην Υπηρεσ>α MαW (αρM?διοW Η. Τσ<λιοW τηλ. 22370 80097) τιW εργ0σιMεW ηM<ρεW και QρεW.

ΑΝΑΚΟΙΝ/ΣΗ ΑνακοινQνεται ?τι σ@Mφωνα Mε τιW ισχ@ουσεW διατ0ξειW του 0ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ?θηκε (Mετ0 απ? α>τηση του Αναγνωστ?πουλου Γεωργ>ου του Ευαγγ<λου κατο>κου Ν. ΣM@ρνηW, οδ?W Αγ0πηW 8) ταυτ0ριθMη Πρ0ξη χαρακτηρισMο@ τηW υπηρεσ>αW MαW για <κταση συνολικο@ εMβαδο@ 1.359,72 τ.M. στη θ<ση «Παλι0Mπελα» τηW Τ.Κ. Μεγ0λου Χωριο@ τηW ηMοτικ=W Εν?τηταW ΠοταMι0W του =Mου Καρπενησ>ου ΝοMο@ Ευρυταν>αW. Με την πρ0ξη αυτ=, η <κταση χαρακτηρ>ζεται ωW εξ=W: Η <κταση εMβαδο@ 1.359,72 τ.M. υπ0γεται στιW εξαιρ<σειW του ν?Mου

ΑΠΟΚΕΝΤΡ/ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ/Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν=σι 3- 3- 2011 ΑριθM. Πρωτ. 836

ΑΝΑΚΟΙΝ/ΣΗ ΑνακοινQνεται ?τι σ@Mφωνα Mε τιW ισχ@ουσεW διατ0ξειW του 0ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ?θηκε (Mετ0 απ? α>τηση του Λι0πη Στα@ρου του Νικολ0ου κατο>κου Γ<ρακα Αττικ=W) ταυτ0ριθMη Πρ0ξη χαρακτηρισMο@ τηW υπηρεσ>αW MαW για <κταση συνολικο@ εMβαδο@ 1.125,309 τ.M. στη θ<ση «Ζα<ρι» τηW Τ.Κ. Βουτ@ρου τηW ηMοτικ=W Εν?τηταW Καρπενησ>ου του =Mου Καρπενησ>ου ΝοMο@ Ευρυταν>αW. Με την πρ0ξη αυτ=, η <κταση χαρακτηρ>ζεται ωW εξ=W: To ΤM=Mα 1 εMβαδο@ 21,25 τ.M. <χει χαρακτηρισθε> ωW Mη δασικο@ χαρακτ=ρα, κατ0 την <ννοια του 0ρθρου 3 παρ0γραφοW 6 περ>πτωση α' του Ν.998/79, σ@Mφωνα Mε την υπ' αριθM. 205/12-1-07 πρ0ξη χαρακτηρισMο@ του ασαρχε>ου Καρπενησ>ου και η οπο>α <χει καταστε> τελεσ>δικη Mε την υπ' αριθM. 4692/24-9-2010 βεβα>ωση του ασαρχε>ου Καρπενησ>ου. Τo ΤM=Mα 2 εMβαδο@ 1.104,059 τ.M. υπ0γεται στιW εξαιρ<σειW του ν?Mου 998/79 κατ0 τα ειW την παρ0γραφο 6 περ>πτωση α' του 0ρθρου 3 οριζ?Mενα, αφο@ φ<ρει >χνη παλι0W καλλι<ργειαW και δεν ε>ναι κηρυγM<νο αναδασωτ<ο, ο@τε επιβ0λλεται να κηρυχθε> αναδασωτ<ο και συνεπQW δεν χαρακτηρ>ζεται ωW 0σοW = ασικ= <κταση. Κατ0 τηW πρ0ξηW του ασ0ρχη επιτρ<πονται αντιρρ=σειW, εντ?W δ@ο (2) MηνQν απ? την τελευτα>α δηMοσ>ευση, ενQπιον τηW Πρωτοβ0θMιαW Επιτροπ=W Επ>λυσηW ασικQν ΑMφισβητ=σεων του ΝοMο@ Ευρυταν>αW. Αντ>τυπο τηW εν λ?γω Πρ0ξηW, Mε το τοπογραφικ? δι0γραMMα που την συνοδε@ει, στ0λθηκε στον =Mο Καρπενησ>ου Ν. Ευρυταν>αW για αν0ρτηση. Περισσ?τερεW πληροφορ>εW δ>νονται στην Υπηρεσ>α MαW τιW εργ0σιMεW ηM<ρεW και QρεW.

υτ αν ικ ά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Η /νση ηMοσ>ων ;ργων Περιφ<ρειαW Στερε0W Ελλ0δαW, προκηρ@σσει ανοιχτ? διαγωνισM? για την αν0θεση του <ργου «Συντ=ρηση και λειτουργ>α σ=ραγγαW ΤυMφρηστο@ στην Ε.Ο. 38 ΛαM>αW- Καρπενησ>ου- Αγριν>ου (ΧΡΗΣΗ 2011) Mε προϋπολογισM? 150,000 ΕΥΡ/. Το <ργο συντ>θεται απ? εργασ>εW κατηγορ>αW ηλεκτροMηχανολογικQν, Mε προϋπολογισM? 150.000 ευρQ (δαπ0νη εργασιQν, ΓΕ και ΟΕ, απολογιστικ<W εργασ>εW και απρ?βλεπτα και ΦΠΑ). 2. Οι ενδιαφερ?Mενοι Mπορο@ν να παραλ0βουν τα συMβατικ0 τε@χη του διαγωνισMο@ (ιακ=ρυξη, Συγγραφ= ΥποχρεQσεων κ.λπ.) απ? την ΕΣΕ/ΠΣΕ στην <δρα τηW υπηρεσ>αW, Πατρ?κλου 25, M<χρι τιW 24-03-2011. Η διακ=ρυξη του <ργου <χει συνταχθε> κατ0 το εγκεκριM<νο απ? τον υπουργ? ΠΕΧ/Ε υπ?δειγMα τ@που Β. Πληροφορ>εW στο τηλ<φωνο 22310-51683, FAX επικοινων>αW 22310-33779, αρM?διοW υπ0λληλοW για επικοινων>α Μ. Βλαχ0κηW. 3. Ο διαγωνισM?W θα διεξαχθε> στιW 29-3-2011, ηM<ρα Τρ>τη και Qρα 10 π.M. και το σ@στηMα υποβολ=W προσφορQν ε>ναι το σ@στηMα προσφορ0W Mε επ> M<ρουW ποσοστ0 <κπτωσηW του 0ρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). 4. Στο διαγωνισM? δικαιο@νται να συMMετ0σχουν: 4.1 ΜεMονωM<νεW εργοληπτικ<W επιχειρ=σειW: α. ΕγγεγραMM<νεW στο ΜητρQο ΕργοληπτικQν Επιχειρ=σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρε>ται στη Γ.Γ..Ε. του Υ.ΠΕ.Χ/..Ε., εφ?σον αν=κουν στην Α2, 1η και 2η τ0ξη για <ργα κατηγορ>αW ηλεκτροMηχανολογικ0. Επιχειρ=σειW εγγεγραMM<νεW στο ΜΕΕΠ στη 3η τ0ξη για <ργα κατηγορ>αW ηλεκτροMηχανολογικ0, Mπορο@ν να συMMετ0σχουν M?νον ε0ν <χουν για <δρα τουW, τουW νοMο@W Ευρυταν>αW = ΦθιQτιδαW, = αν οι νο-

Mο> αυτο> αναφ<ρονται ωW δε@τεροι στην βεβα>ωση ΜΕΕΠ. β. Προερχ?MενεW απ? κρ0τη M<λη τηW Ευρωπαϊκ=W ;νωσηW = του Ευρωπαϊκο@ ΟικονοMικο@ ΧQρου (Ε.Ο.Χ.) = απ? κρ0τη που <χουν υπογρ0ψει την συMφων>α για τιW ηM?σιεW ΣυMβ0σειW (Σ..Σ.) του Παγκ?σMιου ΟργανισMο@ ΕMπορ>ου (Π.Ο.Ε.) στα οπο>α τηρο@νται επ>σηMοι κατ0λογοι αναγνωρισM<νων εργοληπτQν, εφ?σον ε>ναι εγγεγραMM<νεW στουW καταλ?γουW αυτο@W και σε τ0ξη και κατηγορ>α αντ>στοιχη Mε τιW καλο@MενεW του Ελληνικο@ ΜητρQου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχ?MενεW απ? ωW ανωτ<ρω β' κρ0τη, στα οπο>α δεν τηρο@νται επ>σηMοι κατ0λογοι αναγνωρισM<νων εργοληπτQν, εφ?σον αποδεικν@ουν ?τι <χουν εκτελ<σει <ργα παρ?Mοια Mε το δηMοπρατο@Mενο, απ? ποιοτικ= και ποσοτικ= 0ποψη. 4.2 Κοινοπραξ>εW Εργ. Επ. των παραπ0νω περιπτQσεων α, β και γ σε οποιονδ=ποτε συνδυασM? Mεταξ@ τουW, υπ? τουW ?ρουW του 0ρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) (Κοινοπραξ>α στην >δια κατηγορ>α) και υπ? τον ?ρο ?τι κ0θε Εργοληπτικ= Επιχε>ρηση θα συMMετ<χει στο κοινοπρακτικ? σχ=Mα Mε ποσοστ? ?χι Mικρ?τερο του 25% τηW καλο@MενηW κατηγορ>αW. 4.3 Κ0θε εργοληπτικ= επιχε>ρηση συMMετ<χει, ε>τε MεMονωM<να, ε>τε ωW M<λοW εν?W κοινοπρακτικο@ σχ=MατοW. Κατ0 τα λοιπ0 εφαρM?ζονται οι ισχ@ουσεW διατ0ξειW για την συMMετοχ= εργοληπτικQν επιχειρ=σεων σε διαγωνισMο@W για την κατασκευ= ηMοσ>ων ;ργων. 5. Για τη συMMετοχ= στο διαγωνισM? απαιτε>ται η κατ0θεση εγγυητικ=W επιστολ=W @ψουW 2.477,93 ΕΥΡ/ και ισχ@ τουλ0χιστον <ξι MηνQν και τρι0ντα ηMερQν, Mετ0 την ηM<ρα διεξαγωγ=W του διαγωνισMο@. Ο χρ?νοW ισχ@οW των προσφορQν ε>ναι <ξη M=νεW. 6. Το <ργο χρηMατοδοτε>ται απ? το <ργο 2008ΕΠ06600002 τηW ΣΑΕΠ 066. Προκαταβολ= δε θα χορηγηθε>. 7. Το αποτ<λεσMα τηW δηMοπρασ>αW θα εγκριθε> απ? την /νση ηMοσ>ων ;ργων Στερε0W Ελλ0δοW.

υρ

Ο Προϊστ0MενοW Ε Αναστ0σιοW Παπαναστασ>ου Τοπογρ0φοW Μηχανικ?W

Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕ/ΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣ/Ν ΚΑΙ Φ.Π. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ/Ν ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν=σι 29-7-1996 Αριθ. Πρωτ. 4187 ΠΡΟΣ κ. ΓεQργιο Κατσο@λη κ0τοικο Καρπενησ>ου (να ενηMερωθε> η κ. Αλεξ0νδρα Κυλλ=) Καρπεν=σι ΘΕΜΑ: Απ0ντηση επ> αιτ=σεωW ΑπαντQνταW στην απ? 24-7-96 α>τησ= σαW, σαW πληροφορο@Mε ?τι η <κταση η οπο>α αναφ<ρεται σ' αυτ=ν, ωW εMφαν>ζεται στο Mε στοιχε>α 1, 2, 3 … 12, 13, 36, 37 ... 41, 42, 30, 31 ... 34, 35, 1 τοπογραφικ? δι0γραMMα του Πολ. Μηχανικο@ Ιω0ννη Αθανασ?πουλου εMβαδο@ 6064,53.τετρ. M<τρων στη θ<ση ΑMπ<λια οικ. Καλλιθ<αW =Mου Καρπενησ>ου ?πωW επαληθε@τηκε και διορθQθηκε απ? την

ασολ?γο Φωτειν= ΚουρεM0δα δεν εποπτε@ονταν ποτ< ο@τε εποπτε@εται σ=Mερα απ? την ασικ= Υπηρεσ>α στα πλα>σια τηW δασικ=W νοMοθεσ>αW. Επειδ= δεν <χει καταρτισθε> ακ?Mα δασολ?γιο, προW πλ=ρη διασφ0λισ= σαW, ?σον αφορ0 τον χαρακτ=ρα τηW εκτ0σεωW και το αν προστατε@εται πρ0γMατι = ?χι απ? το πλα>σιο προστασ>αW των ασQν και των δασικQν εν γ<νει εκτ0σεων τηW ΧQραW (ν. 998/79), δ@νασθε να κιν=σετε την διαδικασ>α 0ρθρ. 14 ν. 998/79, υποβ0λλονταW σχετικ? α>τηMα (Σ.τ.Ε Ολ. 1038/88). Το παρ?ν <γγραφο δεν επ<χει θ<ση βεβαιQσεωW ανυπαρξ>αW δικαιωM0των του ηMοσ>ου, δ@νασθε ?MωW να κ0νετε χρ=ση του ενQπιον οιασδ=ποτε αρχ=W ?σον αφορ0 την πιστοπο>ηση του χαρακτ=ρα τηW εκτ0σεωW. Ο ασ0ρχηW ΓιQργοW ΚαραγεQργοW ασολ?γοW

ΑΝΑΚΟΙΝ/ΣΗ Περ>ληψη τηW αριθM. 30/2010 αποφ. τηW Α/θMιαW Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν>αW ΑνακοινQνουMε ?τι σ@Mφωνα Mε τιW διατ0ξειW των αρθρ. 10 και 14 του Ν 998/79 η Α/θMια Επιτροπ= Επ>λυσηW ασικQν ΑMφισβητ=σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν>αW εξ<δωσε την αριθM. 30/2010 απ?φασ= τηW, @στερα απ? <νσταση των κληρ. ηMητρ>ου Καντλ= κατ0 τηW αριθM. 2468/27-4-2009 Πρ0ξηW χαρακτηρισMο@ του ασ0ρχη Καρπενησ>ου (εκδ?θηκε @στερα απ? α>τηMα των >διων) και για τη συνολικ= <κταση αυτ=W εMβαδο@ 14.080,44 τ.M. στη θ<ση "Τραγ0-

998/79 κατ0 τα ειW την παρ0γραφο 6 περ>πτωση α' του 0ρθρου 3 οριζ?Mενα, αφο@ φ<ρει >χνη παλι0W καλλι<ργειαW και δεν ε>ναι κηρυγM<νη αναδασωτ<α, ο@τε επιβ0λλεται να κηρυχθε> αναδασωτ<α και συνεπQW δεν χαρακτηρ>ζεται ωW 0σοW = ασικ= ;κταση. Κατ0 τηW πρ0ξηW του ασ0ρχη επιτρ<πονται αντιρρ=σειW, εντ?W δ@ο (2) MηνQν απ? την τελευτα>α δηMοσ>ευση, ενQπιον τηW Πρωτοβ0θMιαW Επιτροπ=W Επ>λυσηW ασικQν ΑMφισβητ=σεων του ΝοMο@ Ευρυταν>αW. Αντ>τυπο τηW εν λ?γω Πρ0ξηW, Mε το τοπογραφικ? δι0γραMMα που την συνοδε@ει, στ0λθηκε στον =Mο Καρπενησ>ου Ν. Ευρυταν>αW για αν0ρτηση. Περισσ?τερεW πληροφορ>εW δ>νονται στην Υπηρεσ>α MαW τιW εργ0σιMεW ηM<ρεW και QρεW.

Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ/ΜΕΝΗ ΙΟΙKHΣH ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ/ΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙ/Ν ΕΡΓ/Ν ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΛαM>α 3-03-11 ΑριθM. Πρωτ. οικ 9224/645

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ/ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ/Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν=σι 24-2- 2011 ΑριθM. Πρωτ. 723

Ο ασ0ρχηW Στα@ροW ΚοσM0W ασολ?γοW

Ν Ε

Ανακοινώσεις

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 9 Μαρτ>ου 2011 / Σελ>δα 25

Ο ασ0ρχηW Στα@ροW ΚοσM0W

Ο ασ0ρχηW Στα@ροW ΚοσM0W ασολ?γοW ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ/ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ/Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν=σι 1-3- 2011 ΑριθM. Πρωτ. 830 ΑΝΑΚΟΙΝ/ΣΗ ΑνακοινQνεται ?τι σ@Mφωνα Mε τιW ισχ@ουσεW διατ0ξειW του 0ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ?θηκε (Mετ0 απ? α>τηση του Μπο@ρα ηMητρ>ου του ΠαναγιQτη κατο>κου Καρπενησ>ου) ταυτ0ριθMη Πρ0ξη χαρακτηρισMο@ τηW υπηρεσ>αW MαW για <κταση συνολικο@ εMβαδο@ 1.998,478 τ.M. στη θ<ση «Πλ@στρεW- Μ@λοW ΘεMελ=» τηW .Κ. Καρπενησ>ου του =Mου Καρπενησ>ου ΝοMο@ Ευρυταν>αW. Με την πρ0ξη αυτ=, η <κταση υπ0γεται στιW εξαιρ<σειW του ν?Mου 998/79 κατ0 τα ειW την παρ0γραφο 6 περ>-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ/ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ/Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν=σι 1- 03-2011 ΑριθM. Πρωτ. 757

ΑΝΑΚΟΙΝ/ΣΗ ΑνακοινQνεται ?τι σ@Mφωνα Mε τιW ισχ@ουσεW διατ0ξειW του 0ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ?θηκε (Mετ0 απ? α>τηση του Κουκο@τση Βασιλε>ου του Τριαντ0φυλλου, κατο>κου Καρπενησ>ου) ταυτ0ριθMη Πρ0ξη χαρακτηρισMο@ τηW υπηρεσ>αW MαW για <κταση συνολικο@ εMβαδο@ 4.100,610 τ.M. στη θ<ση «ΑMπ<λια» του οικισMο@ Γοριαν0δων τηW .Κ. Καρπενησ>ου του =Mου Καρπενησ>ου, του ΝοMο@ Ευρυταν>αW. Με την πρ0ξη αυτ=, οι εκτ0σειW αυτ<W χαρακτηρ>ζονται ωW εξ=W: Το ΤM=Mα 1 εMβαδο@ 4.089,87 τ.M. υπ0γεται στιW εξαιρ<σειW του ν?Mου 998/79 κατ0 τα ειW την παρ0γραφο 6 περ>πτωση α' του 0ρθρου 3 οριζ?Mενα, αφο@ η <κταση φ<ρει >χνη παλι0W καλλι<ργειαW και δεν ε>ναι κηρυγM<νη αναδασωτ<α, ο@τε επιβ0λλεται να κηρυχθε> αναδασωτ<α και συνεπQW δεν χαρακτηρ>ζεται ωW 0σοW = ασικ= ;κταση. Το ΤM=Mα 2 εMβαδο@ 10,74 τ.M. <χει χαρακτηρισθε> ωW Mη δασικο@ χαρακτ=ρα, κατ0 την <ννοια του 0ρθρου 3 παρ0γραφοW 6 περ>πτωση α' του Ν. 998/79, σ@Mφωνα Mε την υπ. αριθM. 5045/13-8-2008 πρ0ξη χαρακτηρισMο@ του ασαρχε>ου Καρπενησ>ου και η οπο>α <χει καταστε> τελεσ>δικη Mε την υπ αριθM. 7807/11-12-2008 βεβα>ωση του ασαρχε>ου Καρπενησ>ου. Κατ0 τηW πρ0ξηW του ασ0ρχη επιτρ<πονται αντιρρ=σειW, εντ?W δ@ο (2) MηνQν απ? την τελευτα>α δηMοσ>ευση, ενQπιον τηW Πρωτοβ0θMιαW Επιτροπ=W Επ>λυσηW ασικQν ΑMφισβητ=σεων του ΝοMο@ Ευρυταν>αW. Αντ>τυπο τηW εν λ?γω Πρ0ξηW, Mε το τοπογραφικ? δι0γραMMα που την συνοδε@ει, στ0λθηκε στον =Mο Καρπενησ>ου Ν. Ευρυταν>αW για αν0ρτηση. Περισσ?τερεW πληροφορ>εW δ>νονται στην Υπηρεσ>α MαW τιW εργ0σιMεW ηM<ρεW και QρεW. Ο ασ0ρχηW Στ α@ροW ΚοσM0W ασολ?γοW πτωση α' του 0ρθρου 3 οριζ?Mενα, αφο@ φ<ρει >χνη παλι0W καλλι<ργειαW και δεν ε>ναι κηρυγM<νη αναδασωτ<α, ο@τε επιβ0λλεται να κηρυχθε> αναδασωτ<α και συνεπQW δεν χαρακτηρ>ζεται ωW 0σοW = ασικ= ;κταση. Κατ0 τηW πρ0ξηW του ασ0ρχη επιτρ<πονται αντιρρ=σειW, εντ?W δ@ο (2) MηνQν απ? την τελευτα>α δηMοσ>ευση, ενQπιον τηW Πρωτοβ0θMιαW Επιτροπ=W Επ>λυσηW ασικQν ΑMφισβητ=σεων του ΝοMο@ Ευρυταν>αW. Αντ>τυπο τηW εν λ?γω Πρ0ξηW, Mε το τοπογραφικ? δι0γραMMα που την συνοδε@ει, στ0λθηκε στον =Mο Καρπενησ>ου Ν. Ευρυταν>αW για αν0ρτηση. Περισσ?τερεW πληροφορ>εW δ>νονται στην Υπηρεσ>α MαW τιW εργ0σιMεW ηM<ρεW και QρεW. Ο ασ0ρχηW Στα@ροW ΚοσM0W ασολ?γοW


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ2ρτη 9 ΜαρτAου 2011 / ΣελAδα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο εντBZ σχεδAου, στη Λαγκαδι2. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 950 τ.P., 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, Pε απ?ραντη θ?α, στο Μεγ. ΧωριB. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 3.500 τ.P. πλησAον δρBPου ΚαρπενησAου-Μεγ. ΧωριοD. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 500 τ.P. Pε παλι2 π?τρινη δAπατη οικAα 50 τ.P. Pε ωραAα θ?α, στουZ Κορυσχ2δεZ. ΤιP@: 130.000 ευρT. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 300 τ.P. Pε παλι2 οικAα για αντιπαροχ@, στουZ Κορυσχ2δεZ. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρBκτηPα 18 στρ. οικοδοP@σιPο, Pε ρεDPα & νερB, στιZ «Λ2κκεZ» Αγ. Τρι2δαZ. ΤιP@: 38.000 ευρT. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 5100 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο στη ΜεσαPπελι2. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 1650 τ.P. οικοδοP@σιPο & εφαπτBPενο στον δρBPο, στη θ?ση «ΠαρασπBρια» στο ΚλαυσA. ΤιP@: 120.000 ευρT. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 2237 τ.P. εκτBZ σχεδAου, στη θ?ση Μ?λεγοZ, στο Μεγ. ΧωριB. ΤιP@: 40.000 ευρT. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικBπεδα συνολικοD εPβαδοD 1935 τ.P., εξ’ ολοκλ@ρου @ τPηPατικ2, 413 τ.P., 652 τ.P., 449 τ.P. & 420 τ.P., στην θ?ση Παλι2Pπελα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 747,35 τ.P., 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, στον κεντρικB δρBPο, στην εAσοδο του οικισPοD "οPνAσταZ. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχBPενα οικBπεδα συνολικοD εPβαδοD 1300 τ.P., εντBZ οικισPοD Μεγ2λου ΧωριοD. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 400 τ.P. στο Ν?ο "ερP2τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 2.130 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, 2σφαλτοZ, φωZ, νερB, τηλ., αποχ?τευση στα Bρια του χωριοD Αγ. Τρι2δα, ψηλ2 στο δ2σοZ. ΤιP@: 45.000 ευρT (συζητ@σιPη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 293,31 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 542,25 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 170,17 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 3121,20 τ.P. στην ν?α Εθνικ@ ΟδB, στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 1000 τ.P. Pε οικοδοP@ 80 τ.P. στον κεντρικB δρBPο, στο ΚαινοDριο ΛοκρAδοZ. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ 1,5 στρ. στο ΚεφαλBβρυσο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 311 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, στο Μεγ. ΧωριB. ΤιP@: 35.000 ευρT. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 306 τ.P. Pε συντελεστ@

δBPησηZ 1,8, στη Λ2σπη. ΤιP@: 40.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4 στρ. περAπου, στη θ?ση Χαντζ?ικα, στον ;γιο ΝικBλαο. Τηλ. 6975855982. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 12 στρ. δAπλα στο ξενοδοχεAο LECADIN, Pε πρBσοψη 50P. & απεριBριστη θ?α. ΤιP@: 100.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 576 τ.P. στον οικισPB Ευρυτ2νων, στη ΛαPAα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο στο ΠαλαιB ΜικρB ΧωριB. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγP?νο οικBπεδο 1.120 τ.P. Pε παλι2 οικAα (υπBγειο 15 τ.P. & ισBγειο 56 τ.P.) στο Στ?νωPα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 850 τ.P., οικοδοP@σιPο, Pε ολο@Pερο @λιο & απ?ραντη θ?α στη "οPνAστα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. ΕυαγγελAα. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο Pε οικAα 110 τ.P. στη ΡοδAτσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 750 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, Pε ρεDPα & νερB, δAπλα στο κεντρικB δρBPο στην ;Pπλιανη. ΤιP@: 25.000 ευρT. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεP2χιο 10 στρ. αPφιθεατρικB, 800 P. απB τη θ2λασσα, στην περιοχ@ ΑσπρονερAου στα ΚαPP?να ΒοDρλα ΦθιTτιδαZ. ΤιP@: 500.000 ευρT. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικBπεδο 1050 τ.P. και κτ@Pα 3630 τ.P. εντBZ οικισPοD, Pε φωZ, νερB και δρBPο. ΤιP@: 130.000 ?καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 750 τ.P. Pε 50P. φ2τσα, στο ΒουτDρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 7 στρ. Pε νερB, ρεDPα, αποχαρακτηρισP?νο, στην Πειραϊκ@ –Πατραϊκ@. ΤιP@: 270.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ@ – Πατραϊκ@ Pε φ2τσα στον περιφερειακB. Κατ2λληλο και για επαγγελPατικ@ στ?γη. ΤιP@: 350.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 360 τ.P. στην οδB Σ2Pου (Ο.Τ. 42) στον Προφ@τη ΗλAα. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 450 τ.P. Pε 2οροφη Pεζον?τα (40 τ.P. και 45 τ.P.), στεγασP?νο γκαρ2ζ, αποθ@κεZ, αAθριο, εντBZ σχεδAου στην Αγ. Τρι2δα. ΤιP@: 95:000 ευρT. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ@Pα 5 στρεP. Pε 2 νεBδPητεZ οικAεZ 80 τ.P. και 120 τ.P. αντAστοιχα. ΜBνο σοβαρ?Z προτ2σειZ. ΤιP@: 275.000 ευρT (PαζA @ χωριστ2). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 359 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο εντBZ σχεδAου πBλεωZ στον οικισPB Ευρυτ2νων στη ΛαPAα. ΤιP@: 35.000 ευρT. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 604 τ.P. εντBZ σχεδAου, 2ρτιο και οικοδοP@σιPο στη "οPνAστα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 420 τ.P. εντBZ σχεδAου, ενταγP?νο στο κτηPατολBγιο, Pε πολD καλ@ θ?α, Pετρητ@. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 650 τ.P. εντBZ σχεδAου, ενταγP?νο στο κτηPατολBγιο, Pε πολD καλ@ θ?α, Pετρητ@, διαPπερ?Z, Pε πρBσοψη σε δυο δρBPουZ.

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο Pε παλι2 2οροφη οικAα, στο κ?ντρο τηZ πBληZ, στο παλιB Καρπεν@σι κοντ2 στην πι2τσα των ταξA. ΕπAσηZ διατAθεται και για αντιπαροχ@. Τηλ. 6978009798. ΠΛΕΙΤΑI διαP?ρισPα 100 τ.P. σε καινοDρια οικοδοP@ Pε 3 υ/δ, καθιστικB, κουζAνα, 2 Pπ2νια, αποθ@κη, ρετιρ?, γωνιακB, Pε θ?α, π2νω απB το παλιB ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI PονοκατοικAα στη "2φνη, στο κ?ντρο του χωριοD. ΤιP@ ευκαιρAαZ. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ?Z οροφοδιαP?ρισPα 101 τ.P., διαPπερ?Z, στον 3ο Bροφο, Pε σοφAτα ηPιτελ@Z, ξDλινα πατTPατα, τζ2κι, Pεγ2λεZ βερ2ντεZ, τ?ντεZ, αποθ@κη & απεριBριστη θ?α. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ Pεζον?τα 130 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ ηPιτελ?Z σπAτι 50 τ.P. περAπου, στον Αγ. ΓεTργιο Επισκοπ@Z, σε οικBπεδο 243 τ.P. Pε ελι?Z & θ?α τη λAPνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 π?τρινεZ Pεζον?τεZ 100 τ.P. & 120 τ.P. σε οικBπεδο 1.500 τ.P., Pε 2δεια για ξDλινεZ κατοικAεZ, θ?α, εντBZ οικισPοD στο ΒουτDρο. ΤιP@: 275.000 ευρT. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα (κατασκευ@ 2000) Pε σαλονοκουζAνα, 2 υ/δ, τζ2κι, Pπ2νιο, αποθ@κη, αυλ@, κ@ποZ & βερ2ντα Pε καταπληκτικ@ θ?α, στην πλατεAα του χωριοD ΧρDσω. ΤιP@: 85.000 ευρT. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικAα, στο ΚαινοDριο ΛοκρAδοZ. Ο 1οZ BροφοZ 80 τ.P. χρησιPοποιεAται σαν αποθ@κη, ενT ο 2οZ 100 τ.P. εAναι κατοικ@σιPοZ. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 50 τ.P. στο ΒουτDρο. ΤιP@: 110.000 ευρT. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ ηPιτελ?Z σπAτι σε οικBπεδο 1.040 τ.P. στον Αγ. ΓεTργιο ΤυPφρηστοD. ΤιP@ ευκαιρAαZ: 28.000 ευρT. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDρια επιπλωP?νη Pεζον?τα 65 τ.P. Pε 2 υ/δ, Pπ2νιο & wc στουZ Γοριαν2δεZ. ΤιP@: 150.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Pια κατοικAα πλ@ρωZ ανακαινισP?νη στη Ν?α ΒAνιανη & Pια κατοικ@σιPη κατοικAα Pε φωZ & νερB στην Παλι2 ΒAνιανη. ΤιP@ συζητ@σιPη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ PεταχειρισP?νη γκαρσονι?ρα Pε πανοραPικ@ θ?α, ατοPικ@ θ?ρPανση – PπBιλερ, βασικ@ επAπλωση, πλησAον πλατεAαZ ΚαρπενησAου. Τηλ. 2310-912350. CρεZ 1-4 P.P. & 6-8 P.P. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 101 τ.P., υπερυψωP?νο, ισBγειο, διαPπερ?Z, Pε 3 υ/δ, Pπ2νιο, wc, αυτBνοPη θ?ρPανση, τζ2κι, πBρτα ασφαλεAαZ, αποθ@κη, 4 PπαλκBνια, κατασκευ@ ‘ 08, στην οδB Καφαντ2ρη & ΜπουκοβαλαAων. ΤιP@: 165.000 ευρT. Τηλ. 6977648375. ΠΛΕΙΤΑI PονοκατοικAα 60 τ.P. στο ΧαλAκι ΤριχωνAδαZ. Τηλ. 2107645058, 6974129654. ΠΛΕΙΤΑI νεBκτιστη, ανεξ2ρτητη, π?τρινη και φιλανδικ@ Pεζον?τα 107 τ.P. υπερπολυτελοDZ κατασκευ@Z Pε 1 στρ?PPα περAπου οικBπεδο Pε εκπληκτικ@ θ?α στο ΒελοDχι 1200P. απB Καρπεν@σι προZ Καλλιθ?α (Μπι2ρα) στη θ?ση «ΜεσοχTρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑI νεBκτιστη, ανεξ2ρτητη, π?τρινη και φιλανδικ@ Pεζον?τα 130 τ.P. υπερπολυτελοDZ κατασκευ@Z Pε 1550 P. οικBπεδο Pε εκπληκτικ@ θ?α στο ΒελοDχι 1200P. απB Καρπεν@σι προZ Καλλιθ?α (Μπι2ρα) στη θ?ση «ΜεσοχTρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑΙ σπAτι 200 τ.P. σε κτ@Pα 5 στρεP., σε κεντρικB σηPεAο, 2’ απB την πBλη του ΚαρπενησAου. ΕνδεAκνυται και για ταβ?ρναεστιατBριο. ΤιP@: 275.000 ευρT. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι?ρα PεταχειρισP?νη, Pε καλοριφ?ρ PπBιλερ και βασικ@ επAπλωση Pε Pεγ2λη θ?α, στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. Τηλ. 2310-912350. 8-10 πP & 3-5 PP. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 100 τ.P. στο Νεοχωρ2κι Pε PBνωση, κεντρικ@ θ?ρPανση, αντισεισPικTν προδιαγραφTν, Pε οικBπεδο 1800 P., Pε οπωροφBρα και καρποφBρα δ?ντρα και κλAPατα. ΤιP@ 65.000 ευρT. Τηλ: 2236031506 κιν. 6976158041. ΠΛΕΙΤΑI ξDλινη PονοκατοικAα (2αρι) Pε 1 στρ. οικBπεδο. ΤιP@: 60.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI PονοκατοικAα 80 τ.P. Pε 2 υ/δ, σε 2 στρ. οικBπεδο. ΤιP@: 120.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI καλοδιατηρηP?νη PονοκατοικAα 80 τ.P. σε οικBπεδο 250 τ.P., στην Αγ. Παρασκευ@. ΤιP@: 70.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDρια 3οροφη οικAα, πλ@ρωZ επιπλωP?νη, Pε κοινBχρηστο χTρο, 3 αποθ@κεZ & γκαρ2ζ

Ν Ε

130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 5.500 τ.P. στο ΠαλιB ΜικρB ΧωριB. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4.000 τ.P. Pε σπAτι παλιB, στο ΚεφαλBβρυσο. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 3.800 τ.P. (κτAζει 200 τ.P.) στο ΑθλητικB Κ?ντρο. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4010 τ.P. στο ΚεφαλBβρυσο. ΤιP@: 120.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 13.000 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 19.000 τ.P. στον ΚBνισκο. ΤιP@: 350.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 7.368 τ.P. στη ΜυρAκη. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 8.000 τ.P. π2νω σε δρBPο προZ τον Αγ. ΝικBλαο. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 5.200 τ.P. στη ΜυρAκη. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 600 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. ΤιP@: 60.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 700 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. ΤιP@: 40.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 510 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 400 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 70.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακB οικBπεδο 625 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 90.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαPπερ?Z οικBπεδο 1.180 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 160.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 200 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 60.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 330 τ.P. στο Μεγ. ΧωριB. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 300 τ.P. στον Π2νω Ξηρι2. ΤιP@: 60.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 572 τ.P. στο ΜουζAλο. ΤιP@: 50.000 ευρT.

ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 2αρι 52 τ.P. στο Καρπεν@σι. ΤιPη: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDργιο ηPιυπBγειο 2αρι 56 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιPη: 70.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο ισBγειο 3αρι 72 τ.P. Pε αποθ@κη 13 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI Pεζον?τα στουZ Γοριαν2δεZ. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 2αρι 61 τ.P. Pε αποθ@κη στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 100.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDρια ηPιυπBγεια γκαρσονι?ρα 42 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 45.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 3αρι 75 τ.P. 2ου ορBφου, Pε τζ2κι & αποθ@κη, στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 140.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDρια ηPιυπBγεια γκαρσονι?ρα 45 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 50.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι 81 τ.P. 2ου ορBφου, Pε τζ2κι και αποθ@κη στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 115.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο ισBγειο 3αρι 76 τ.P. Pε αποθ@κη στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 120.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI πολυτελ@Z Pεζον?τα 119 τ.P. Pε θ?α, αποθ@κη 10 τ.P. στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 210.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI Pεζον?τα 100 τ.P. (3αρι) στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 170.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 3αρι 103 τ.P. 2ου ορBφου, Pε αποθ@κη 10 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 175.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI ισBγειο καινοDριαZ PονοκατοικAαZ 60 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοDρια πολυτελ@ διαPερAσPατα(2αρια3αρια), Pε θ?α, τζ2κι & αποθ@κη. ΠΛΕΙΤΑI καινοDρια πολυτελ@Z Pεζον?τα 80 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι διαP?ρισPα πολυτελεAαZ 87 τ.P., Pε τζ2κι, στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 126.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικAα 150 τ.P. σε οικBπεδο 350 τ.P., στο ΝBστιPο. τιP@: 220.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI παλι2 2οροφη οικAα 120 τ.P. στο ΠαλιB ΜικρB ΧωριB. τιP@: 115.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικB (π?τρινη αυτBνοPη PονοκατοικAα) 100 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 180.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικ2 (π?τρινη αυτBνοPη PονοκατοικAα) 65 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 120.000 ευρT. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικAεZ σε ΒAνιανη, ΓρανAτσα, "2φνη, Αγ. Τρι2δα, Βρ2χα. ΠΛΕΙΤΑI 1οZ BροφοZ PονοκατοικAαZ 95 τ.P. στον Π2νω Ξηρι2. ΤιP@: 100.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αποθ@κη σε οικBπεδο 160 τ.P. στον Ξηρι2. Κατ2λληλοZ χTροZ για επαγγελPατικ@ στ?γη. ΤιP@: 35.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI βAλα στο ΚεφαλBβρυσο. ΤιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη οικAα στον Προφ@τη ΗλAα. τιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI παλι2 οικAα στην πλατεAα του ΠαλιοD ΜικροD ΧωριοD. ΠΛΕΙΤΑI π?τρινο σπAτι στη ΓρανAτσα. ΤιP@: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικAα 70 τ.P. σε οικBπεδο 470 τ.P. στο ΜικρB ΧωριB. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI 3οροφη οικAα κοντ2 στο ΚολυPβητ@ριο. πωλεAται και ο κ2θε BροφοZ ξεχωριστ2. ΠΛΕΙΤΑI παλι2 οικAα σε οικBπεδο 240 τ.P. στο

υτ αν ικ ά

ΠΛΕΙΤΑΙ ισBγειο διαP?ρισPα 89 τ.P.. ΤιP@: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ α?ραZ (κτAζει 128 τ.P.). ΤιP@: 35.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ ξDλινο σπAτι 87 τ.P. σε οικBπεδο 1 στρ. ΤιP@: 160.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 73 τ.P. 2ου ορBφου. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ ισBγειο διαPπερ?Z διαP?ρισPα 65 τ.P. ΤιP@: 55.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαPπερ?Z διαP?ρισPα 65 τ.P. 1ου ορBφου. ΤιP@: 65.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ ισBγειο καινοDριο διαP?ρισPα 72 τ.P. Pε αποθ@κη. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDριο διαP?ρισPα 102 τ.P., 2ου ορBφου, Pε αποθ@κη. ΤιP@: 165.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDριο ισBγειο διαP?ρισPα 75 τ.P. ΤιP@: 110.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 103 τ.P. 1ου ορBφου. ΤιP@: 170.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 59 τ.P. στο κ?ντρο. ΤιP@: 65.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 56 τ.P. σε οικBπεδο 435 τ.P. στο Ν?ο ΜικρB ΧωριB. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι2 PονοκατοικAα 90 + 90 τ.P. σε οικBπεδο 375 τ.P. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα σε 1 στρ. οικBπεδο, στο ΚλαυσA. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ π?τρινη ανακαινισP?νη PονοκατοικAα στο ΚλαυσA. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 100 τ.P. σε 1 στρ. οικBπεδο, στη ΜαυροP2τα. ΤιP@: 30.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα στον Ξηρι2. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι2 PονοκατοικAα 80 + 80 τ.P. σε οικBπεδο 250 τ.P. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι2 PονοκατοικAα σε οικBπεδο 1500 τ.P. στο ΒουτDρο. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 5.800 τ.P. στον δρBPο ΠρουσοD. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4.100 τ.P. προZ Καλιθ?α. ΤιP@:

Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ@Pα 7.368 τ.P. στη θ?ση «Αι Λι2Z», στη ΜυρAκη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 2ρτιο και οικοδοP@σιPο επA τηZ οδοD Ι. ΓαλανοD 5, στη Λαγκαδι2. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ ΕλαιοπερAβολα 50 δ?ντρα, 2 αγροτεP2χια 3.500 τ.P. και 2.500 τ.P. αντAστοιχα στη θ?ση ΛΙΒΑΝΙ ΒAνιανηZ, Pε 2 εισBδουZ και ιδιωτικB δρBPο, περιφραγP?να Pε αυτBPατο πBτισPα, καρυδι?Z και αPυγδαλι?Z. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 2.539 τ.P. εφαπτBPενο στο δρBPο Pε 2Pεση δυνατBτητα για φωZ, νερB και τηλ?φωνο, στον οικισPB Πλ2τανοZ στην Καστανι2 ΕυρυτανAαZ. ΟικοδοP@σιPα 400 τ.P. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 212 τ.P. Pε συντελεστ@ δBPησηZ 08 & συντ. κ2λυψηZ 50% στην περιοχ@ τηZ Πειραϊκ@Z –Πατραϊκ@Z (Πλατανι2). ΤιP@: 45.000 ευρT. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4 στρ. στη θ?ση «"εσπBτη» στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 6 στρ. Pε ρεDPα & νερB, στη θ?ση Σκληθιρι2Z. Τηλ. 6977809007.

Α

2237080901

Ε

υρ

Οικ πεδα

Καρπεν@σι. ΠΛΕΙΤΑI οικAα Pε οικBπεδο 370 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI π?τρινα εξοχικ2 97 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 170.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI λιθBκτιστη οικAα Pε οικBπεδο στον ;γιο ΝικBλαο. ΤιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI οικAα δεκαετAαZ 85 τ.P. Pε τζ2κι & θ?α στην ΧρDσω. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI ψησταρι2 στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΠΛΕΙΤΑI επιχεAρηση στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου (ουζερA-ταβ?ρνα). ΠΛΕΙΤΑI ισBγειο κατ2στηPα 120 τ.P. Pε υπBγειο 120 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΤιP@: 240.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 3.000 τ.P., τα 1750 τ.P. εντBZ οικισPοD, στο ΝBστιPο .ΤιP@: 110.000 ευρT. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικBπεδα 360 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2. ΤιP@: 70.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 4.300 τ.P. κοντ2 στο αθλητικB κ?ντρο. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 1.000 τ.P. στουZ Γοριαν2δεZ. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 4.200 τ.P. στον δρBPο Καρπεν@σιΜεγ2λο ΧωριB. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 6.500 τ.P. στουZ Γοριαν2δεZ. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 4.108 τ.P. στα ΑPπ?λια ΒουτDρου. ΤιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 404 τ.P. στη ΒAνιανη. ΤιP@: 10.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 435 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2, Pε θ?α. ΤιP@: 90.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 2.500 τ.P. στον δρBPο Καρπεν@σιΜεγ. ΧωριB. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο πλησAον Πειραϊκ@Z Πατραϊκ@Z. ΤιP@: 45.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 214 τ.P. πλησAον Πειραϊκ@Z Πατραϊκ@Z. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 300 τ.P. στον Π2νω Ξηρι2. ΤιP@: 65.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 600 τ.P. στουZ ΜDλουZ. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 400 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 400 τ.P. στο Ν?ο "ερP2τι. ΤιP@: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 1.500 τ.P. στη ΜεσοχTρα. ΤιP@: 30.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 20.000 τ.P. στον Ξηρι2. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 12.000 τ.P. στη ΛυκBβρυση. ΤιP@: 100.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 9.000 τ.P. πλησAον ξενοδοχεAου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 5.000 τ.P. στην ΜυρAκη (Αϊ Λι2Z). ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 4.500 τ.P. στην ΜυρAκη. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 10.000 τ.P. Pε πανοραPικ@ θ?α στην Μπι2ρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 5.500 τ.P. στην ΜεσοχTρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 12.000 τ.P. στην διασταDρωση προZ ΝBστιPο. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεP2χια 1500 τ.P., 2.500 τ.P., 3500 τ.P., 5.500 τ.P. στο ΚεφαλBβρυσο.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ Pεζον?τα 110 τ.P Pε πανοραPικ@ θ?α στη ΜυρAκη σε 1000 τ.P. οικBπεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ π?τρινη κατοικAα Pεζον?τα 150 τ.P., 2ριστη κατασκευ@, σε 1200 τ.P οικBπεδο, στο ΝBστιPο, στην πλατεAα του χωριοD. ΠΛΕΙΤΑΙ Pεζον?τα 170 τ.P. σε 900 τ.P. οικBπεδο στο ΚλαυσA. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 2000 τ.P. οικοδοP@σιPο, στουZ Γοριαν2δεZ, κοντ2 στην Αγ. Κυριακ@. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 1100 τ.P. στο ΚλαυσA, Pε 2δεια οικοδοP@Z 140 τ.P. και BλεZ τιZ παροχ?Z. ΤιP@: 80000 ευρT.

κοντ2 στην πλατεAα, λBγω αποχTρησηZ. ΜBνο σοβαρ?Z προτ2σειZ. Τηλ. 2237022452, 6979567076. ΠΛΕΙΤΑI διTροφη ηPιτελ@Z οικAα 94 τ.P. κ2θε BροφοZ και ισBγειο 45 τ.P., ΑPοργοD και Ν2ξου, στον Ξηρι2. Τηλ: 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα σε 2ριστη κατ2σταση Pε 2 δωP2τια & κουζAνα, στην οδB ΚολοκοτρTνη 4. Τηλ. 2237023910. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαP?ρισPα 94 τ.P. 1ου ορBφου, τρAφατσο, Pε αυτBνοPη θ?ρPανση στην οδB Μ. ΜερκοDρη & ΜυκBνου γωνAα. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI 2Bρωφη π?τρινη κατοικAα 182 τ.P., διατηρητ?α, εντBZ οικισPοD σε κεντρικB σηPεAο στο Μεγ. ΧωριB & ισBγεια π?τρινη αποθ@κη 45,92 τ.P. "ικαAωPα υπολ. "BPησηZ σε οικBπεδο 425 τ.P. ΤιP@: 400.00σ0 ευρT. Τηλ. 6944505045. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDρια PονοκατοικAα 70 τ.P. Pε 2 υπνοδωP2τια, σοφAτα, τζ2κι, αυτBνοPη θ?ρPανση σε οικBπεδο 500 τ.P. ΤιP@ 150.000 ευρT. Τηλ. 6974636478. ΠΛΕΙΤΑΙ εξ’ ολοκλ@ρου 3οροφη πολυκατοικAα, εAτε ενοικι2ζονται δDο 32ρια & PAα γκαρσονι?ρα. Τηλ. 2237023906. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικAα 120 τ.P. εντBZ οικοπ?δου στην οδB ΗφαAστου 5, στο Καρπεν@σι. Τηλ. 6978116090. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη π?τρινη PονοκατοικAα 150 τ.P. στο ΝBστιPο. ;ριστη κατασκευ@, Pε 3 Υ/", σε 1200 τ.P. οικBπεδο στο κ?ντρο του χωριοD. ΜεσιτικB γραφεAο "ιαPαντBπουλοZ Κων/νοZ. Τηλ. 6932539755.

ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 350 τ.P. Pε παλι2 π?τρινη κατοικAα 100 τ.P., στουZ Κορυσχ2δεZ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 820 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο, στο κ?ντρο του χωριοD, βλ?πει σε 2 δρBPουZ. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαP?ρισPα 64 τ.P. 1ου ορBφου, στην οδB ΖηνοποDλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 400 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 4100 τ.P. στον επαρχιακB δρBPο ΚαρπενησAου –ΠρουσοD. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικBπεδα -διαPερAσPατα -PονοκατοικAεZ στη ΛαPAα.

ΠΛΕΙΤΑI 2αρι διαP?ρισPα 52 τ.P., 5 ετTν, σε 2ριστη κατ2σταση. ΜεσιτικB γραφεAο Κων/νοZ "ιαPαντBπουλοZ. Τηλ. 6932539755. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 5 ισBγειεZ κατοικAεZ 40 τ.P. ?καστη σε 5 στρεP. κατ2λληλεZ και για ταβ?ρνα, επA του δρBPου. ΤιP@: 360.000 ευρT. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑI διαP?ρισPα 2ου ορBφου, 85 τ.P. Pε αποθ@κη 8,5 τ.P., στην οδB Γ. ΚονδDλη 5-7. Τηλ. 2105027671, 2108047108. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι διαP?ρισPα 60 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου Pε 2 υπνοδωP2τια, ενιαAοZ χTροZ σαλBνι-κουζAνα, τζ2κι, αποθ@κη στο υπBγειο 5 τ.P., π2ρκινγκ σε κλειστB γκαρ2ζ. ΤιP@:108.000 ευρT (συζητ@σιPη). Τηλ. 6977453604. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικAεZ 80 τ.P. και 120 τ.P. αντAστοιχα σε οικBπεδο 5 στρεP., κοντ2 στο ποτ2Pι, Pε θ?α, 3 υπνοδωP2τια, 2 Pπ2νια, επιπλωP?νεZ, εντοιχιζBPενεZ συσκευ?Z, τζακοDζι, BBQ, τζ2κι και πολλ2 δ?ντρα. ΤιP@: 360.000 ευρT (χωριστ2). Τηλ. 6907088196, 6974811404. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικAα, στο ΚαινοDριο ΛοκρAδοZ. Ο 1οZ BροφοZ 80 τ.P. χρησιPοποιεAται σαν αποθ@κη ενT ο 2οZ 100 τ.P. εAναι κατοικ@σιPοZ. ΥπεDθυνοZ κ. Ιω2ννηZ ΒασιλεAου. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑI στο Μεγ2λο ΧωριB διTροφη π?τρινη κατοικAα 182 τ.P. εντBZ οικισPοD Pε ανεξ2ρτητη π?τρινη αποθ@κη 45,92 τ.P. ΣυνολικB εPβαδBν οικοπ?δου 425 τ.P. ΤιP@ 400.000 ευρT. "ικαAωPα υπολειπBPενηZ δBPησηZ. Τηλ. 6944505045.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετXρτη 9 Μαρτhου 2011 / Σελhδα 27

τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση κοντX στην πλατεhα. Τηλ. 6936569498. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα 50 τ.w. wε τζXκι στον Προφgτη Ηλhα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο 2αρι 53 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση κοντX στη φοιτητικg εστhα, στη Λαwhα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.w. επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη, απfναντι απi το 4ο Gηw. Σχολεhο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δkο 2αρια wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi Ηφαhστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση, χωρh κοινiχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246.

υρ

Ε

ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΕΙΤΑI ταβfρνα πλgρω εξοπλισwfνη, στον Προυσi. Gηw. Αναγνωστiπουλο. Τηλ. 6936884744, 2237080198. ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για αντιπαροχg οικiπεδο 4000 τ.w., εκτi σχεδhου, επικλινf, αwφιθεατρικi, Xρτιο & οικοδοwgσιwο, wε απfραντη θfα, επh του δρiwου ΜεσαwπελιX – ΚορυσχXδων (Χοkwα) ανXwεσα σε ξεν{νε & πολυτελεh οικhε. Τηλ. 6932708713 ΠΛΕΙΤΑΙ wεζεδοπωλεhο εν λειτουργhα στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ πλgρη εξοπλισwi ταβfρνၠσε Xριστη κατXσταση. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ τριφkλλι & Xχυρο. Τηλ. 6932396375. ΠΛΕΙΤΑΙ κοwwωτgριο wε wεγXλο πελατολiγιο για προσωπικοk λiγου. Τηλ. 6977267285. ΠΛΕΙΤΑΙ σταβλαχυρ{νၠ(καλkβα) στον ΞηριX. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑΙ βοηθητικi χ{ρο wε αποθgκη στον Πρ. Ηλhα. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑI επιχεhρηση ταβfρνα-wπαρ εν λειτουργhα, wε βερXντε & θfα, fναντι Νοσοκοwεhου, λiγω συνταξιοδiτηση. Τηλ. 2237025773, 6972316897. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο επαγγελwατικi χ{ρο 120 τ.w., στον ΚXτω ΞηριX (Περιοχg Θεοτiκου). Τηλ. 6977637347. bwπειρη κοπfλα, wε αγXπη για τα παιδιX, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φkλαξη παιδι{ν. Τηλ. 6978517992. Πτυχιοkχο Παιδαγωγικοk Τwgwατο Gηwοτικg Εκπαhδευση Αθην{ν ΠΑΡΑ Ι ΕΙ wαθgwατα σε παιδιX δηwοτικοk. Τηλ. 6981776955. ΠΛΟΥΝΤΑΙ g ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ξεν{νε στα ΦιδXκια. 12 δωwXτια, καφετfρια, ταβfρνα. Τηλ. 6944427070. 2237023380. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ fνα 2αρι & fνα 4αρι wε αυτiνοwη θfρwανση κοντX στο 2ο Gηw. Σχολεhο. Τηλ. 6982999433. ΠΛΕΙΤΑΙ επιχεhρηση στην οδi Ζηνοποkλου λiγω συνταξιοδiτηση. Τηλ. 2237023430, 6974114548. ΠΛΕΙΤΑΙ ραδιοφωνικi σταθwi wε νiwιwη Xδεια λειτουργhα. Τηλ. 6972936108. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατXστηwα δhπλα στο ΙΚΑ, σε τιwg ευκαιρhα. Τηλ. 6989957988. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοkρια fπιπλα καφετfριၠστη wισg τιwg. Τηλ. 6986163828. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστgwατα 250 τ.w. το καθfνα g 1 κατXστηwα 500 τ.w. στην πρ{ην GΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο ξεν{νၠ«Το ΚXλλιον» στο Κλαυσh, wε ευρkτερη αξιοποhηση τη επιχεhρηση. Τηλ. 6939048106. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο κτgριο 96 τ.w. και kψου 4w. στον Προφgτη Ηλhα (ΞηριX) πXνω απi την καφετfρια «aκρον». ΚατXλληλο για γραφεhα, ιατρεhα & κXθε εwπορικg επιχεhρηση. Ο χ{ρο διατhθεται ενιαhο g για στfγαση 2 καταστηwXτων, wε προοπτικg αποθηκευτικοk χ{ρου (πατXρι) και Xνετο πXρκινγκ. Τηλ. 6972217586, 6978225104. ΠΛΕΙΤΑI επιχεhρηση εν λειτουργhα – πιτσαρhα, wε καλf προοπτικf. Μiνο σοβαρf προτXσει. Τηλ. 6944508784. ΠΑΡΑ Ι ΟΝΤΑΙ ιδιαhτερα wαθgwατα Μαθηwατικ{ν σε wαθητf Γυwνασhου – Λυκεhου και wετεξεταστfου απi απiφοιτο του Πανεπιστηwhου Αθην{ν. Τιwf λογικf. Τηλ. 6981283921. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατXστηwα 60 τ.w. ισiγειο wε αντhστοιχο υπiγειο χ{ρο, 20 τ.w. πατXρι και WC, στην οδi Κ. Αιτωλοk 8. Τηλ. 6977432517. ΠΛΕΙΤΑΙ κατXστηwα 160 τ.w. στην πρ{ην GΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ{ρο 85 τ.w. ισiγειο, 35 τ.w. πατXρι & 75 τ.w. υπiγειο, στην οδi Ευγ. Αιτωλοk 3, fναντι Ι.Μ. ΑγhၠΤριXδα. Κ. ΛXwπρο Πfτρου. Τηλ. 6974031164. ΠΛΕΙΤΑΙ αfρၠ200 τ.w. wε την Xδεια, σε προνοwιοkχο θfση. Τηλ. 6973964774. ΠΛΕΙΤΑΙ επιχεhρηση πλgρω ανακαινισwfνη fναντι ΟΤΕ, στην οδi Ζαχ. Παπαντωνhου 2. Τηλ. 2237022614. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεhο – κατXστηwα 18 τ.w. στην οδi Ζηνοποkλου 48. Τηλ. 2237023935, 6973680577.

Α

κXτω απi το Νοσοκοwεhο. Τιwg: 220 ευρ{. Τηλ. 2231026326, 6970154430, 6982638721. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορiφου, γωνιακi, ηwιεπιπλωwfνο, πXνω απi την ΤρXπεζα Πειραι{. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο 2αρι 56 τ.w. Τηλ. 2237024994, 6977532793. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση στον ΞηριX. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιfρα 32 τ.w. ρετιρf, wε wεγXλη βερXντα & θfα, πλησhον wετρi Πανiρwου, στου Αwπελiκηπου. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkρια επιπλωwfνη γκαρσονιfρα κοντX στον Βερiπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση, δhπλα στο 2ο Gηw. Σχολεhο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρf 55 τ.w στην οδi Σακαλg 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 30 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Ρ. Φεραhου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα 30 τ.w. στην οδi Παπακυριαζg 4, στη Λαwhα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαwπερf wε αυτiνοwη θfρwανση & ελXχιστα κοινiχρηστα, στην aνω Κυψfλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wεγXλη γκαρσονιfρα 4 ου ορiφου σε οικογενειακg πολυκατοικhα στην Κυψfλη. Ο ιδιοκτgτη εhναι Καρπενησι{τη και θα προτιwηθοkν ΕυρυτXνε. Τηλ. 6972455896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.w., 2ου ορiφου, πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 30 τ.w. wε ανεξXρτητη εhσοδο, βερXντα, αυτiνοwη θfρwανση & θfα, στον ΚXτω ΞηριX. Τιwg: 170 ευρ{. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι wε αυτiνοwη θfρwανση & τζXκι, στον ΞηριX. Τηλ. 6977952633. 2102824245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 100 τ.w. wε 2 υ/δ στην οδi Μεγ. ΑλεξXνδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοkριο, κεντρικi, επιπλωwfνο, wε τζXκι & αυτiνοwη θfρwανση. ΕνοικιXζεται & για σεζiν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγειο επιπλωwfνο 2αρι 55 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση & τζXκι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.w. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 40 τ.w. 2ου ορiφου, σε καινοkρια πολυκατοικhα, wε 2 βερXντε, αυτiνοwη θfρwανση, ευρkχωρη αποθgκη στο υπiγειο, υπαhθριο πXρκινγκ & θfα, στην οδi Μεγ. ΑλεξXνδρου & Αντιγiνη, 300w. πXνω απi την πλατεhα. Τιwg: 230 ευρ{. Τηλ. 2421057486, 6939797630. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πfτρινη επιπλωwfνη wονοκατοικhα 85 τ.w. wε κgπο, στο Μικρi Χωριi. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wεγXλη, καινοkρια, επιπλωwfνη γκαρσονιfρα, χωρh κοινiχρηστα, στη ΛαγκαδιX. Τιwg: 200 ευρ{. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkριο 4αρι ρετιρf, διαwπερf, wε αυτiνοwη θfρwανση και τζXκι. Τηλ. 2237021061, 6979117800-801. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισiγεια οικhα 50 τ.w. στο ΜεγXλο Χωριi. κ. aννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα στην οδi Κατσαντ{νη 4. Τιwg προσιτg. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 47 τ.w. σε ισiγειο wονοκατοικhၠπου βλfπει σε αυλg, στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi Αφροδhτη 11, απfναντι απi τη στεγασwfνη λαϊκg αγορX. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοkρια διαwερhσwατα 75 τ.w. fκαστο, wε τζXκι. Το fνα 2ου iροφο, επιπλωwfνο wε ψυγεhο και κουζhνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.w. περhπου πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση στο 1ο Gηw. Σχολεhο, κοντX στο ΤΕΙ, στην οδi ΚαφαντXρη & ΝικολXου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkρια γκαρσονιfρα 30 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση κοντX στο κfντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαwfρισwα 68 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Κολοκοτρ{νη 3. Τηλ. 2104674840, 6977635733, 6937972355. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkριο 2αρι διαwfρισwα wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi ΠXτwου 16 στον ΚXτω ΞηριX. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι wε αυτiνοwη θfρwανση, πλgρω επιπλωwfνο, wε τζXκι και πXρκινγκ σε νεiκτιστη πολυκατοικhα, στην οδi Χρ. ΚατσXwπα 4, στο δρiwο του Γηροκοwεhου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.w. επιπλωwfνο και wη, στο κfντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkργιο πολυτελf studio, πλgρω επιπλωwfνο – εξοπλισwfνο, χωρh κοινiχρηστα, σε κεντρικi σηwεhο τη πiλη. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα 36 τ.w. πλgρω εξοπλισwfνη, πλησhον δικαστηρhων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 40

Κυρhα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεkθυνα την φροντhδα ηλικιωwfνων & παιδι{ν. Τηλ. 6973532467. ΖΗ Τ εργασhα ω wπfιwπι σhτερ. Μiνο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

πρωινf {ρε, εκτi ΣαββXτου & Κυριακg. Με εwπειρhα. Τηλ. 6980069760. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθαρhστρια στη Gοwνhστα. Εξαιρετικf αποδοχf, ΙΚΑ, διαwονg, διατροφg, wεταφορX. Τηλ. 2237092201, 6973999751. Η Hygiene Service ΖΗ ΤΑ να προσλXβει πωλητf/τριε. Τηλ. 2441072373, 6947439797. Η εισαγωγικg ESPRESSO ΖΗΤΑ αντιπρiσωπο για iλο τον νοwi. Μiνο σοβαρf προτXσει. Τηλ. 6946505646. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργXτη για την AEGEAN POWER (π{ληση ηλεκτρικοk ρεkwατο). Τηλ. 2231027463, 2231045383. Mπfιwπι σhτερ - κυρhα wε wεγXλη εwπειρhα και παιδαγωγικf γν{σει ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φkλαξη παιδι{ν απογευwατινf και βραδινf {ρε τα Σαββατοκkριακα και τι γιορτf. τηλ. 6973586709. Χειριστg ανυψωτικ{ν wηχανηwXτων wε δhπλωwα ΖΗ ΤΑ ανXλογη εργασhα. Τηλ. 6909235541. ΑποθηκXριο χειριστg κλαρκ wε προϋπηρεσhα ΖΗ ΤΑ ανXλογη εργασhα. Τηλ. 6977691117. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ συνεργXτε για στελfχωση ασφαλιστικοk γραφεhου στο Καρπενgσι. Τηλ. 2237025902. jρε 9.00-2.00. Κυρhα απi Βουλγαρhα wε πεhρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντhδα ηλικιωwfνων, iχι εσωτερικg, φkλαξη παιδι{ν, καθαριiτητα σπιτι{ν g ξενοδοχεhων, σιδfρωwα. Τηλ. 6942404448. Κυρhα απi Βουλγαρhα wε πεhρα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντhδα ηλικιωwfνων, αρρ{στων, κατXκοιτων, επhση, καθαριiτητα σπιτιοk, σιδfρωwα, φkλαξη παιδι{ν κXθε ηλικhα, σαν εσωτερικg. Τηλ. 6992531891, 2105225317. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθηγgτρια αγγλικ{ν για εργασhα σε φροντιστgριο. Τηλ. 2237025985, 6978896122. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ wοδhστρα για wiνιwη εργασhα στο Καρπενgσι. Πρωινf {ρε. Τηλ. 6946943719. Γυναhκα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φkλαξη ηλικιωwfνων. Τηλ. 6993749690. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σερβιτiρο για εστιατiριο – ψησταριX. Τηλ. 6974302989. ΖΗ ΤΕ! ΤΑΙ κυρhα για φροντhδα ηλικιωwfνου. Τηλ. 6948599446. Απiφοιτη ΙΕΚ στελεχ{ν επιχειρgσεων, κXτοχο ECDL, γν{στη αγγλικ{ν, wε προϋπηρεσhα ΖΗ ΤΑ εργασhα πλgρου απασχiληση ω υπXλληλο γραφεhου. Τηλ. 6983153403. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Xτοwο wε γν{σει αγγλικ{ν & Η/Υ να εργαστεh σε τουριστικi γραφεhο. Θα προτιwηθοkν Xτοwα wε εwπειρhα στο τουριστικi αντικεhwενο. Τηλ. 2237080150, 6945396808. ΖΗ Τ εργασhα ω οικιακg βοηθi. Τηλ. 6988331660. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρhα για τη φkλαξη ηλικιωwfνου, στο Μικρi Χωριi Ευρυτανhα. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ εργασhα ω wπfιwπι σhτερ. Τηλ. 6937812252. Κυρhα ΖΗΤΑ εργασhα για τη φροντhδα παιδι{ν g ηλικιωwfνων. Τηλ. 6937812252. Ελληνhδα κυρhα 45 ετ{ν ΖΗ ΤΑ εργασhα. Πρiθυwη και για φkλαξη –συντροφιX ηλικιωwfνων ατiwων ω εξωτερικg. Τηλ. 6982809196. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρhα για φkλαξη ηλικιωwfνου ατiwου στο Μικρi Χωριi Ευρυτανhα. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ εργασhα ω wπεhwπι σhτερ για παιδιX ηλικhၠ2-7 ετ{ν. Τηλ. 6970874850. ΖΗ Τ εργασhα για φροντhδα ηλικιωwfνων ατiwων g ω οικιακg βοηθi. Τηλ. 6979300585. ΖΗ ΤΕ! ΤΑΙ οικιακg βοηθi για να φροντhζει ηλικιωwfνη κυρhα 3 ηwfρε την εβδοwXδα στην περιοχg Νfο GερwXτι Μικροk Χωριοk. Τηλfφωνα επικοινωνhα: 6945644703, 2237041564. Ξε νο δο χεh ο 5 α στf ρων στο Καρ πε νg σι ΖΗ ΤΑ για την στελfχωση τwgwατο Spa φυσιοθεραπευτf / τριε, κοwwωτf τριε, αισθητικοk, X το wα για wα νι κιοkρ και πε ντι κιοkρ και X το wα για την ρε σε ψιiν. Πλη ρο φο ρh ε στο Τηλ. 6938826965. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καwαριfρα για τον παραδοσιακi ξεν{να στα ΦιδXκια. Υπεkθυνο κ. Φ{τη Τηλ. 2237023380, 6944427070. ΖΗ Τ εργασhα ω wπfιwπι σhτερ εντi νοwοk Ευρυτανhα.τηλ: 2237022184. ΖΗ Τ ερ γα σh α πα ντi τk που τηλ: 6973984988.

υτ αν ικ ά

ΠΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακXριστο, full extra. Τιwg: 5.800 ευρ{. Τηλ. 6979223694. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, wοντfλο 2002 wε 75000km. Gιαθfτει κλιwατισwi, υδραυλικi τιwiνι, υπολογιστg ταξιδιοk, ηλεκτρικX παρXθυρα εwπρi, συναγερwi. Πρiσφατο wεγXλο servis και καινοkργια λXστιχα. Τιwg 3500 ευρ{. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, wοντfλο ‘98, 110.000 χλw, σε αρhστη κατXσταση, wε ηλ. παρXθυρα & καθρfφτε, A/C, συναγερwi, immobilizer. Gεκτi κXθε fλεγχο. Τιwg: 6.000 ευρ{ wετρητX. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρXσινο, wε 54.000 χλw. Τιwg: 2.900 ευρ{. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, wοντfλο ’93, 188.000 χλw, χρ{wα λευκi. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρh τεκwgριο, 78.000 χλw., wοντfλο 2003, σε Xριστη κατXσταση, φυλXσσεται σε γκαρXζ. Gεκτi κXθε fλεγχο. Τιwg: 14.500 ευρ{. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, wε σχXρε οροφg, προβολεh οwhχλη, συναγερwi, Air Condition, υδραυλικi τιwiνι, ρXδιο CD MP3, σε Xριστη κατXσταση. Τιwg 6.500 ευρ{. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑΙ κλοkβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, wε κεντρικi κλεhδωwα, σκXρε φiρτωση, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιwg: 9.500 ευρ{. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, wοντfλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο DAIHATSU SARAH 4x4, 1300cc, wοντfλο ’91, χρ{wατο wπλε, σε καλg κατXσταση. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, wοντfλο 2000 & χρ{wατο wπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 wοντfλο ’93, βενζινοκhνητο, καταλυτικi wε καινοkρια λXστιχα και αwορτισfρ. Αλλαγg και wε wικροwεσαhο ΙΧ επιβατικi wοντfλο 2001 και νεiτερο. Τιwg: 4.000 ευρ{, συζητgσιwη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε Xριστη κατXσταση wε δερwXτινα καθhσwατα, κοτσαδiρο, ηλιοροφg. Τιwg: 14.000 ευρ{. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, wοντfλο ’99. aδεια για αγροτικi- επαγγελwατικi. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 wXρκၠMAZDA TRIBUTE 2000cc, wοντfλο 2003, χρ{wατο wπλε, ατρακXριστο, wε ζαντολXστιχα, ηλιοροφg, δερwXτινα καθhσwατα, pull bar, σχXρα σκι, mp3 player, ηχοσgστηwα, full extra, wε 100.000 χλw. Gεκτi κXθε fλεγχο. Τιwg ευκαιρhα: 10.500 ευρ{. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο Renault Laguna 1600cc, wοντfλο 2001, χρ{wατο ασηwh πfρλα, 78.000 χλw., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτικi MITSUBISHI L200, 4x4, πολλX extra σε πολk καλg κατXσταση. Τιwg συζητgσιwη. Τηλ. 6974466781. ΠΛΕΙΤΑΙ TOYOTA STARLET 1000cc, wοντfλο ’90. Τιwg: 1.500 ευρ{. Τηλ. 6945701452. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο Nissan Primera 1600cc, wοντfλο ’98, σε Xριστη κατXσταση, προστατευwfνο σε γκαρXζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, wοντfλο ’98, ατρακXριστο. Gεκτi κXθε fλεγχο. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αwεταχεhριστη wηχανg –γουροkνα wXρκၠKawasaki, wοντfλο 2005, σε πολk καλg τιwg. Τηλ. 6932814909. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο PAJERO PANIN 1800cc, wε ζXντε αλουwινhου, χρ{wατο ασηwh, σε Xριστη κατXσταση. Τηλ. 2237024564. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο MITSUBISHI CARISMA 1600cc, wοντfλο 2000, 150.000 χιλ., Τηλ. 6947840657 ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο HYUDAI ACCENT 1400cc, wοντfλο 2002, full extra, wε air condition. Τιwg: 3.200 ευρ{. Τηλ. 6978720243. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο wXρκၠSUZUKI SAMURAI, cabrio, 1800cc, wοντfλο 2000, wε 70.000 χλw., σε Xριστη κατXσταση. Τιwg: 5:000 ευρ{. Τηλ. 6972288467. ΠΛΕΙΤΑI wηχανXκι GILLERA 125cc. Τιwg: 1000 ευρ{. Τηλ. 6982402918. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1300cc, wοντfλο 12/E93. Τιwg: 1100 ευρ{. Τηλ. 6982402918. ΠΛΕΙΤΑI wηχανg KTM SMC 660cc, super motard, wοντfλο 2004, σε πολk καλg κατXσταση, αλισογρXναζα καινοkρια, εξXτwιση akrapovic. Τηλ. 6948561131. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο wXρκၠAUDI S3 wοντfλο 2002wε full extra. Τηλ. 6943904400. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο wXρκၠRENAULT CLIO WILLIAMS wοντfλο 1991, χρ{wα κhτρινο, wε roll bar και δυο wοτfρ. Τηλ. 6982924817. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο wXρκၠOPEL CORSA A, wε wοτfρ CALIBRA, 2000 κυβ., wε roll bar και ανXρτηση. Χωρh χαρτιX. Τηλ. 6942768376. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκhνητο wXρκၠOPEL CADETT GTE wε καρiτσα και roll bar. Με g χωρh χαρτιX. Τηλ. 6942768376. ΠΛΕΙΤΑΙ wοτοσυκλfτα wXρκၠAPRILIA 650c.c. Τιwg: 1.700 ευρ{ και wε χρηwατοδiτηση. Τηλ. 6972740496. ΠΛΕΙΤΑΙ σασwXν και βοηθητικg για VITARA 1600. Τιwg 250 ευρ{. Τηλ. 6972740496. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκhνητο wXρκၠΤΟΥΟΤΑ RAV 4 SOL, 2000cc., 150hp, χρ{wα κυπαρισσh, ατρακXριστο, wε ηλιοροφg, σκαλοπXτια, ζXντε αλουwινhου, DVD PLAYER wε οθiνη 7’’, OLD MAN EMU ανXρτηση. Gεκτi οποιοσδgποτε fλεγχο. Τιwg: 15.000 ευρ{. Τηλ. 6948115359. ΠΛΕΙΤΑI φορτηγXκι πετρελαhου 2400 κυβικX, wοντfλο 96. Τηλ. 6977755814. ΠΛΕΙΤΑI wηχανg CBR 400cc ccero RR ατρακXριστη, σε πολk καλg κατXσταση, wε συναγερwi, επιπλfον σkστηwα ψkξη και καινοkρια wπαταρhα. Πληρωwfνα τfλη κυκλοφορhၠ2009. Τιwg συζητgσιwη. Τηλ. 6973061243.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 105 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση, wπiιλερ, wiνωση, χωρh κοινiχρηστα, wε απεριiριστη θfα, στην οδi Ιατρhδου. Τηλ. 2231021371. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορiφου, στην οδi Gωδ{νη 6, στη Λαwhα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαwfρισwα wε αυτiνοwη θfρwανση & τζXκι, σε Xριστη κατXσταση, στην οδi ΠXτwου. Κ. Κικg. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, στην οδi ΠXτwου. Κ. Κικg. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο wε αυτiνοwη θfρwανση, στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 2237023697, 6976148209. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδi Κυθgρων & Ζακkνθου, στον ΚXτω ΞηριX. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα στην οδi Αγ. ΝικολXου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 120 τ.w., 4ου ορiφου, wε 3 υ/δ, στην οδi Κατσαντ{νη 2. ΚατXλληλο και για γραφεhα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, δhπλα στο 3ο Gηw. Σχολεhο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ (προσεχ{) οροφοδιαwfρισwα, κατXλληλο και για επαγγελwατικg χρgση, στην οδi Γ. Παπανδρfου 7, fναντι Συνεδριακοk Κfντρου. Τηλ. 6970463550. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλgρω επιπλωwfνη wεζονfτα 45 τ.w. πλησhον 1ου Gηw. Σχολεhου. Τηλ. 6974710271. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wεγXλο ισiγειο 3αρι wε αυτiνοwη θfρwανση, επh τη Ν. ΣτρXτου & Στ. Γρανhτσα 7, κοντX στο 2ο Gηw. Σχολεhο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.w. 2ου ορiφου, χωρh κοινiχρηστα, wε αυτiνοwη θfρwανση, τζXκι & βερXντε γkρω-γkρω, κοντX στου Αγ. ΕυρυτXνε. Τιwg: 300 ευρ{. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wονοκατοικhα (4αρι) 130 τ.w. στην οδi Γ. Παπανδρfου 9. Τηλ. 2106394328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιfρα στην ΠXτρα, δhπλα στο ΤΕΙ. Προτιwοkνται ΕυρυτXνε φοιτητf. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροkwπα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδi Ν. ΣτρXτου 80. Τηλ. 2237022965, 6975863127. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρkχωρο, 3ου ορiφου, στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαwfρισwα 100 τ.w., 4ου ορiφου, ανακαινισwfνο, wε τερXστια πfργκολα, στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 75 τ.w. wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Ν. ΣτρXτου 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοkρια πολυκατοικhα, στη ΛαγκαδιX. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝGΡWΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισwfνο οροφοδιαwfρισwα wε wεγXλε βερXντε, θfα & αυτiνοwη θfρwανση, fναντι DIA. Τιwg: 300 ευρ{. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝGΡWΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε Xριστη κατXσταση, wε αυτiνοwη θfρwανση & τζXκι, στον ΠXνω ΞηριX. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγiρη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο διαwfρισwα 42 τ.w. στην οδi Αφροδhτη. Τηλ. 6976899180. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο 2αρι πλησhον Νοσοκοwεhου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαwfρισwα 70 τ.w. wε 2 υ/δ, επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση, σε ισiγειο 2οροφη οικοδοwg, ανεξXρτητο, διαwπερf, wε απεριiριστη θfα. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοkρια γκαρσονιfρα 35 τ.w., 1ου ορiφου, wε αυτiνοwη θfρwανση, κοντX στο 2ο Gηw. Σχολεhο. Τηλ. 2237021253. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλgρω επιπλωwfνο 3αρι, ανεξXρτητο, wε αυτονοwhα, στην οδi Νικ. ΣτρXτου, κοντX στο 2ο Gηw. Σχολεhο. 2 υ/δ, 2 wονX κρεβXτια wε κοwοδhνα, fνα διπλi, κουζhνα, σαλονοτραπεζαρhα, τζXκι, wεγXλη αυλg, ηλ. συσκευf, χαλιX, κουβfρτε, παπλ{wατα. Τιwg λογικg. Ιδανικi και για φοιτητf. Τηλ. 6955199867, 6981776955. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαwfρισwα στο κfντρο τη πiλη. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωwfνο στην οδi Ζηνοποkλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι wε τζXκι & αυτiνοwη θfρwανση κοντi στο σοkπερ wXρκετ DIA. Τηλ. 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνο studio σε καινοkρια πολυκατοικhα wε αυτiνοwη θfρwανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.w., 2ου ορiφου, πλgρω επιπλωwfνο, wε αυτiνοwη θfρwανση στην οδi Αθ. Καρπενησι{τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοkριο, ρετιρf, διαwπερf, wε αυτiνοwη θfρwανση, δhπλα στο Γηροκοwεhο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πολυτελg νεiδwητη wονοκατοικhα 101 τ.w. προσiψεω wε 2 wπXνια, αυτiνοwη θfρwανση, τζXκι, πXρκινγκ. Τιwg: 450 ευρ{. Τηλ. 6970083350. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wονοκατοικhα (για σεζiν g wiνιwα) 80 τ.w. πλgρω επιπλωwfνη, wε αυτiνοwη θfρwανση, τζXκι, γκαρXζ & κgπο στον Πρ. Ηλhα. Τιwg: 500 ευρ{. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορiφου wε αυτiνοwη θfρwανση κοντX στο 2ο Gηw. Σχολεhο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωwfνη γκαρσονιfρα wε θfα την πλατεhα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ wεγXλη επιπλωwfνη γκαρσονιfρα 42 τ.w. σε καινοkρια πολυκατοικhα,

Ν Ε

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Πωλε"ται

Οικiπεδο 200 τ.w. γωνιακi, Xρτιο & οικοδοwgσιwο, επh του κεντρικοk δρiwου, στη Μυρhκη. Τηλ. 6942472252

ΝΕΕΣ

Θfλετε να κερδhσετε χρiνο & χρgwα; ΑΝΑΛΑΜΒΑΝ την καταwfτρηση των αποδεhξε{ν σၠγια την Εφορhα. Τηλ. 6974905365. Πτυχιοkχο wε φροντιστηριακg εwπειρhα & πειθαρχhα ΠΑΡΑ Ι ΕΙ wαθgwατα σε wαθητf Gηwοτικοk & Γυwνασhου θεωρητικg κατεkθυνση. Τιwf προσιτf. Τηλ. 6981657134. ΖΗ Τ εργασhα για κουζhνα, εντi πiλη. Τηλ. 6976088244.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ9ρτη 9 ΜαρτDου 2011 / ΣελDδα 28

Βουλή των εφήβων

@ω] τη -ευτBρα 21 ΜαρτDου 2011 οι εγγραφB] για του] SαθητB] τη] Β+ τ9ξη] λυκεDου

Ψηφιακό σχολείο

SαθητB] καλοFνται να διατυπWσουν Sια προσωπικC γραπτC πρEταση σχετικ9 Sε το παρEν και το SBλλον του τEπου Eπου ζουν. Για το λEγο αυτE, το εκπαιδευτικE πρEγραSSα «ΒουλC των ΕφCβων» συνδυ9ζεται Sε το S9θηSα «πολιτικE δDκαιο» που διδ9σκεται στη Β+ λυκεDου.

Οι εγγραφB] Bχουν Cδη ξεκινCσει απE την ΤρDτη 1 ΜαρτDου και θα διαρκBσουν SBχρι και τη -ευτBρα 21 ΜαρτDου 2011. Για την εγγραφC ο διευθυντC] του σχολεDου C ο σFνδεσSο] καθηγητC] ανατρBχουν στην ηλεκτρονικC διεFθυνση www.efivoi.gr/beta/scholeia.

Α

των ΕφCβων». Το πρEγραSSα απευθFνεται στου] SαθητB] τη] Β+ τ9ξη] των ΓενικWν ΛυκεDων και των ΕΠΑΛ τη] χWρα], τη] ΚFπρου και των ελληνικWν λυκεDων του εξωτερικοF. ΣτEχο] εDναι η καλλιBργεια θετικC] στ9ση] για τη συSSετοχC στα κοιν9. ΕιδικEτερα, οι

Ν Ε

Το DδρυSα τη] ΒουλC] των ΕλλCνων για τον κοινοβουλευτισSE και τη δηSοκρατDα σε συνεργασDα Sε το ΥπουργεDο ΠαιδεDα], -ια ΒDου Μ9θηση] και ΘρησκευS9των, αλλ9 και Sε το ΥπουργεDο ΠαιδεDα] και ΠολιτισSοF τη] ΚFπρου, διοργανWνει το εκπαιδευτικE πρEγραSSα «ΒουλC

ΗλεκτρονικE δωρε9ν φροντιστCριο για Eλου] του] SαθητB]

υτ αν ικ άΜε απWτερο σκοπE την ενσωS9τωση των νBων τεχνολογιWν στην εκπαιδευτικC διαδικασDα και συγκεκριSBνα στη διδασκαλDα των SαθηS9των, αλλ9 και στη σχολικC ζωC γενικEτερα, το ΥπουργεDο ΠαιδεDα], -ια ΒDου Μ9θηση] και ΘρησκευS9των ανBπτυξε την πρωτοβουλDα του ψηφιακοF σχολεDου. δηSιουργWν και τι] διαχρονικB] αξDε] που αυτE προβ9λει, Bτσι Wστε να εSπνευστοFν, να δηSιουργCσουν συλλογικ9 C ατοSικ9 καλλιτεχνικ9 Bργα κ9θε SορφC] και να τα παρουσι9σουν Sε δι9φορου] τρEπου] SαζD Sε του] δασκ9λου] και του] καθηγητB] του]. Τα ατοSικ9 C συλλογικ9 Bργα που θα δηSιουργηθοFν SποροFν να παρουσιαστοFν στο χWρο του σχολεDου C σε 9λλου] χWρου] τη] τοπικC] κοινEτητα]. ΑκESη, θα αξιοποιηθεD η εκπαιδευτικC τηλεEραση και το πανελλCνιο σχολικE δDκτυο Sε τη δηSιουργDα ηλεκτρονικC] πλατφEρSα] i-create (http://www.i-create.gr). Τα σχολεDα, οι εκπαιδευτικοD, οι SαθητB] SποροFν να αναρτCσουν τα Bργα που θα δηSιουργCσουν (ατοSικ9 C συλλογικ9) στην πλατφEρSα i-create, για να π9ρουν SBρο] σε εξ αποστ9σεω] πανελλCνιο διαγωνισSE. Η επιλογC των Bργων απE τον πανελλCνιο διαγωνισSE θα γDνει Sε δFο τρEπου]: α) Sε online ψηφοφορDα, ανοικτ9 και ελεFθερα απE του] χρCστε] και β) Sε επιτροπC καλλιτεχνWν - ειδηSEνων. Η επιλογC των Bργων Sε τον πρWτο τρEπο θα εDναι εντελW] ανεξ9ρτητη απE την επιλογC Bργων Sε το δεFτερο τρEπο. Τα Bργα που θα ξεχωρDσουν και θα επιλεγοFν, θα βραβευθοFν, θα προβληθοFν διαδικτυακ9 και θα εκτεθοFν σε δι9φορου] εκθεσιακοF] χWρου] C σε δηSEσια κτDρια. Η αν9ρτηση των Bργων θα ξεκινCσει την ερχESενη ΤρDτη 15 ΜαρτDου και θα διαρκBσει ω] την Τετ9ρτη 4 Μαbου 2011.

υρ

Στα πλαDσια του ψηφιακοF σχολεDου, το οποDο θα αποτελεD πλBον βασικE συστατικE του νBου σχολεDου, αναπτFχθηκε ψηφιακC πλατφEρSα Eπου υπ9ρχουν σε ψηφιακC SορφC Eλα τα SαθCSατα δηSοτικοF, γυSνασDου και λυκεDου. Η πλατφEρSα αυτC βρDσκεται στην ηλεκτρονικC δ/νση http://digitalschool.minedu.gov.gr/. ΕπDση], δηSιουργCθηκε ο ιστEτοπο] «ΠροετοιS9ζοSαι για ΠανελλαδικB] Ψηφιακ9 Εκπαιδευτικ9 ΒοηθCSατα» που αποσκοπεD να στηρDξει Eλου] του] SαθητB] τη] Γ+ τ9ξη] λυκεDου κατ9 τη δι9ρκεια τη] προετοιSασDα] του] για τι] πανελλαδικB] εξετ9σει]. ΕκτE] απE τη σελDδα των SαθηS9των http://digitalschool.minedu.gov.gr/, τα βοηθCSατα θα παρBχονται ξεχωριστ9 και στη σελDδα www.study4exams.gr. Με τη δρ9ση αυτC παρBχονται ψηφιακ9 βοηθCSατα τα οποDα προσφBρουν στου] SαθητB] Bνα σFγχρονο, ευBλικτο και συSπληρωSατικE τρEπο πρEσβαση] σε υποβοηθητικE υλικE για την αποτελεσSατικC προετοιSασDα του] ενEψει των πανελλαδικWν εξετ9σεων. Να σηSειWσουSε Eτι η πρEσβαση θα εDναι ελεFθερη σε Eλου] του] SαθητB], αλλ9 και τα SBλη τη] ευρFτερη] εκπαιδευτικC] κοινEτητα].

Ε

Σχολε ο και πολιτισ -ιαγωνισSE] Sε Bργα SαθητWν, εSπνευσSBνα απE Sεγ9λου] συγγραφεD] του τEπου, που θα αναρτηθοFν σε ηλεκτρονικC πλατφEρSα Με αφορSC τη συSπλCρωση εκατE χρEνων απE τον θ9νατο του ΑλBξανδρου ΠαπαδιαS9ντη και ταυτEχρονα εκατE χρEνων απE την γBννηση των ΟδυσσBα ΕλFτη, ΝDκου Γκ9τσου και ΣτρατC ΤσDρκα το ΥπουργεDο ΠαιδεDα] προωθεD, ενθαρρFνει και υποστηρDζει Bνα πρEγραSSα αν9πτυξη] ποικDλων δρ9σεων στα δηSοτικ9 σχολεDα, γυSν9σια, και στι] Α+ και Β+ τ9ξει] του λυκεDου Sε τDτλο: «ΠαπαδιαS9ντη] - ΕλFτη] - Γκ9τσο] - ΤσDρκα]: εκατE χρEνια Sετ9!!!». ΣτEχο] αυτοF του προγρ9SSατο] εDναι η δηSιουργικC επαφC των SαθητWν Sε το Bργο αυτWν των

το ψηφιακ εγκυκλοπα δεια το 2011 ΣτEχο] τη] κοινEτητα] τη] ελληνικC] Bκδοση] τη] Wikipedia εDναι η διεFρυνση και η προWθηση τη] εγκυκλοπαDδεια], Wστε να αποτελεD Bνα αποτελεσSατικE εργαλεDο στη σFγχρονη ζωC. Το 2011 συSπληρWνονται 10 χρEνια απE τη δηSιουργDα τη] Wikipedia, τη] σFγχρονη] διαδικτυακC] εγκυκλοπαDδεια] ανοιχτοF περιεχοSBνου, που χρησιSοποιεDται και συντ9σσεται απE εκατοSSFρια ανθρWπου] σε ολEκληρο τον πλα-

νCτη και που κ9νει εφικτE το στEχο τη] πρEσβαση] στη γνWση για το σFνολο τη] ανθρωπEτητα]. ΕπιπλBον, το 2011 συSπληρWνονται 260 χρEνια απE την Bκδοση τη] εγκυκλοπαDδεια] «Encyclopédie», των ΝτιντερE και Ντ’ ΑλαSπBρ, Η Bκδοση τη] εγκυκλοπαDδεια] αυτC] εDναι Sια Sεγ9λη προσπ9θεια για τη δηSιουργDα ενE] συλλογικοF Bργου αναφορ9] για τη δι9δοση τη] γνWση] και των ιδεWν του -ιαφωτισSοF. Η κοινEτητα τη] ελληνικC] Bκδοση] τη] Wikipedia αποσκοπεD στο να γDνει η ΒικιπαDδεια Sια απE τι] καλFτερε] διεθνW], αυξ9νοντα] ποσοτικ9 και ποιοτικ9 τα λCSSατ9 τη], Sε τη συστηSατικC προσθCκη νBου περιεχοSBνου. ΜBσα απE Bνα σFνολο δρ9σεων που προγραSSατDζει το ΕθνικE -Dκτυο @ρευνα] και ΤεχνολογDα] (Ε-ΕΣ) σε συνεργασDα Sε την ΕταιρεDα ΕλεFθερου ΛογισSικοF/ ΛογισSικοF ΑνοικτοF ΚWδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), επιδιWκεται η ευαισθητοποDηση τη] κοινC] γνWSη] και η εξοικεDωση Sε τη ΒικιπαDδεια, Wστε να αποτελBσει Bνα σηSαντικE εργαλεDο για την εκπαDδευση και την καθηSερινC ζωC τη] ελληνικC] κοινωνDα]. Το υπουργεDο Sε στEχου] την ευαισθητοποDηση ευρFτερων τSηS9των τη] κοινωνDα] και τη συSβολC του] στη δι9δοση χρCση] τη] ελληνικC] Wikipedia, τη βελτDωση τη] ποιEτητα] και του αριθSοF των ληSS9των που περιBχει, την αξιοποDησC τη] ω] εργαλεDο αναφορ9] στην εκπαιδευτικC και ακαδηSαϊκC κοινEτητα και τον εSπλουτισSE του ανοιχτοF και δηSEσια διαθBσιSου στο διαδDκτυο εγκυκλοπαιδικοF περιεχοSBνου στην ελληνικC γλWσσα, ανακηρFσσει το 2011 ω] «Bτο] ψηφιακC] εγκυκλοπαDδεια]». Το επESενο δι9στηSα θα ανακοινωθοFν δρ9σει] και εκδηλWσει] για τη διεFρυνση και τον εSπλουτισSE τη] ΒικιπαDδεια], καθW] και εκδηλWσει] ευαισθητοποDηση] φορBων τη] ελληνικC] κοινωνDα]. Οι ενδιαφερESενοι θα SποροFν να ενηSερWνονται για τι] δρ9σει] αυτB] απE τον ιστοχWρο: http://mywikipedia.gr.


20ετη πε ρα

Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 9 ΜαρτDου 2011 / ΣελDδα 29

ΚΣΤΑΣ Σ. ΛΙΑΠΗΣ

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

υτ αν ικ ά

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΜΑΤΝ ΛΟΥΣΤΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ LAMINATE

Ν Ε

Α

- 2237021122

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜ*ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583

Λ. ΑΛΕΞΑΝ*ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

ΤΗΛ. 210 6544875 ΚΙΝ. 694 4292099

ȰȵɆɃɅɃɆȻȾȰ ȵȻɇȻɈȸɆȻȰ ȰȾɈɃɅȿɃȽȾȰ ȵȻɇȻɈȸɆȻȰ ȵȻɇȻɈȸɆȻȰ Ƀɇȵ ɃɆȳȰɁɏɀȵɁȰ ɈȰɂȻȴȻȰ ɇȵ ɃȿɃ ɈɃɁ ȾɃɇɀɃ ɅȰȾȵɈȰ ȴȻȰȾɃɅɏɁ ɃɆȳȰɁɏɇȸ ȵȾȴɆɃɀɏɁ ȾɆȰɈȸɇȵȻɇ ɂȵɁɃȴɃɍȵȻɏɁ & ȴɏɀȰɈȻɏɁ ȺɆȸɇȾȵɉɈȻȾɃɇ ɈɃɉɆȻɇɀɃɇ ȴȻȰȾɃɅȵɇ ȳȻȰ ɇȾȻ ȵȾȴɃɇȸ ȵȻɇȻɈȸɆȻɏɁ ȺȵȰɀȰɈɏɁ

˄ˤ˪ˬ˭ˬ˺˨ˬ˲  ˈ ˈ˞ˮ˭ˢ˪˛˰˦7 7HO) )D[    LQIR#DON\RQLWUDYHOJUZ ZZZDON\RQLWUDYHOJU

ΠΛΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΖΟΤΡΟΦΕΣ ΡΥΙΝΑ 130 ευρ /τνο

“Αγορ8ζουRε καρυδιB\”

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤριφFλλι, Τ ?χυρο ?

Παρδοση στην δρα σα ΣκαρτσιοFνη\ ΓεVργιο\

: 6973015507

Ε

υρ

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1ο\ ΟΡΟΦΟΣ

Σ τ ο κ α τ8 σ τ η R 8 R α \ θ α β ρ εD τ ε Π ο ι κ ι λ D α κ α λ λ ω π ι σ τ ι κ Vν φ υ τV ν Ο πο ρ ω φ E ρ α δB ν τρ α Ε π οχ ια κ 8 λ ο υλ ο Fδ ια Αρ δε υ τι κ8 σ υ στ C R α τα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

• ΕπενδυτικE\ ΝERο\ • ΜεταποDηση - ΤουρισRE\ • ΕRπEριο -ΥπηρεσDε\ • ΑστικC Αν8πτυξη • ΓυναικεDα ΕπιχειρηRατικEτητα

• ΝεανικC ΕπιχειρηRατικEτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ*ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγDου 5, ΚαρπενCσι


Πολιτισ - Τχνε

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ7ρτη 9 ΜαρτDου 2011 / ΣελDδα 30

ΕπιRBλεια στCλη\:

ΣυντακτικC οR7δα

∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ

«Κάρμεν»

µε την Μαρία Ναυπλιώτου

Ν Ε

ρα χρEνια. Το Bργο, το οποDο χαρακτηρDζεται απE τον συγγραφBα ω\ «θλιβερC κωRωδDα» εDναι Bνα Bργο διαχρονικ7 πολιτικE και βαθι7 ανθρVπινο. Οι Cρωε\ αφηγοFνται, δρουν, συγκροFονται, ψ7χνουν, εκRυστηρεFονται, βιVνουν και υφDστανται, 7λλοτε θFτε\ και 7λλοτε θFRατα, τη βDα τη\ εξουσDα\. Κ7θε RορφC\ εξουσDα που παραβι7ζει τα προσωπικ7 δεδοRBνα και τι\ ελευθερDε\ του ατERου, για να αισθ7νεται η Dδια «ασφαλC\». Το Bργο ανεβαDνει σε Rετ7φραση Γκ7γκα ΡEσιτ\, σκηνοθεσDα ΚVστα ΦλωκατοFλα-ΧρCστου ΕυθυRDου, σκηνικ7-κοστοFRια @ση\ 'ηRητρολοποFλου και φωτισRοF\ ΗλDα ΚωνσταντακEπουλου. Του\ ρEλου\ ερRηνεFουν οι: ΚVστα\ ΦλωκατοFλα\, ΧρCστο\ ΕυθυRDου, ΕFα Β7ρσου.

Το θBατρο Κ7ππα θα φιλοξενCσει την παρ7σταση Κ7ρRεν σε σκηνοθεσDα Στ7θη ΛιβαθινοF, Rε την ΜαρDα ΝαυπλιVτου στον οRVνυRο ρEλο απE 4 ΜαρτDου 2011. Η παρ7σταση Rετ7 την επιτυχηRBνη τη\ παρουσDα το καλοκαDρι του 2010, για περιορισRBνο αριθRE παραστ7σεων επιστρBφει ανανεωRBνη σε νBα επεξεργασDα στη σκηνC του ΚΑΠΠΑ, για 30 παραστ7σει\. Ο Στ7θη\ ΛιβαθινE\ και η οR7δα του επιχειροFν εκ νBου, να προσεγγDσουν το θBRα Κ7ρRεν, Eχι REνο απE την πλευρ7 του λιRπρBτου τη\ πασDγνωστη\ Eπερα\ του ΜπιζB, αλλ7 και απE την λιγEτερο γνωστC εκδοχC τη\ νουβBλα\ του ΜεριRB, που αποτBλεσε και την

υτ αν ικ ά

ΞεκDνησαν οι πρEβε\ τη\ ΠειραRατικC\ ΣκηνC\ του 'Η.ΠΕ.ΘΕ ΡοFRελη\. ΦBτο\ στη ΣκηνC αυτC ανεβαDνει το Bργο του ΣBρβου συγγραφBα ΝτοFσαν Κοβ7τσεβιτ\ «Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ», το οποDο αποτελεD την τρDτη παραγωγC του 'Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡοFRελη\ για την περDοδο 2010-2011 Rετ7 τι\ επιτυχηRBνε\ παραστ7σει\ τη\ ΠαιδικC\ ΣκηνC\ («ΠερσBα\ και ΑνδροRBδα») και τη\ ΚεντρικC\ ΣκηνC\ («Ρ7φτη\ ΚυριVν»). Ο ΝτοFσαν Κοβ7τσεβιτ\ θεωρεDται Bνα\ απE του\ σηRαντικEτερου\ σFγχρονου\ βαλκ7νιου\ συγγραφεD\, ενV εDναι γνωστE\ και απE τα σεν7ρι7 του για τι\ ταινDε\ του ΕRDρ ΚουστορDτσα. Στον «ΕπαγγελRατDα» ο Κοβ7τσεβιτ\ φBρνει στο προσκCνιο δFο ανθρVπου\ στην πρVην ΓιουγκοσλαβDα, λDγο Rετ7 τον θ7νατο του ΤDτο, το 1980. Ο «Bνα\», ο ΤBγια, διανοοFRενο\ τBω\ αντικαθεστωτικE\, ο «7λλο\», ο ΛοFκα, πρ7κτορα\ των RυστικVν υπηρεσιVν, ο οποDο\ παρακολουθοFσε και κατ7γραφε τι\ κινCσει\ του ΤBγια επD δεκαοκτV ολEκλη-

Α

«Ο Επαγγελματίας»

Η πρεRιBρα του Bργου θα δοθεD στι\ 11 ΜαρτDου 2011 και οι παραστ7σει\ θα δDνονται κ7θε ΠαρασκευC και Σ7ββατο στι\ 9 R.R. και ΚυριακC στι\ 7 R.R. στο 'ηRοτικE ΘBατρο ΛαRDα\.

«μια πόλη για δυο»

υρ

καλFτερε\ τη\ γενι7\ τη\. Η σκηνC εDναι ο φυσικE\ τη\ χVρο\ καθV\ καταφBρνει Eχι απλV\ να ερRηνεFει του\ διαφορετικοF\ ρEλου\ και χαρακτCρε\ των τραγουδιVν αλλ7 να γDνεται η πρωταγωνDστρια του\. Γι% αυτE και στι\ ζωντανB\ τη\ εRφανDσει\, εκτE\ απE τα τραγοFδια τη\ προσωπικC\ τη\ δισκογραφDα\, επιλBγει και τραγοFδια απE Bνα ευρF φ7σRα ρεπερτορDου, τραγοFδια που πρωταρχικ7 συγκινοFν εκεDνη, για να τα υπηρετCσει Rε αγ7πη και να τα αποδVσει Rε Eλο τη\ τον εαυτE. Στο πρEγραRRα που παρουσι7ζει αυτE το χειRVνα, τα τραγοFδια του Θ7νου ΜικροFτσικου συνυπ7ρχουν Rε τραγοFδια του Μ7νου Χατζιδ7κι, του ΣταR7τη Κραουν7κη, του ΓιVργου ΑνδρBου, του ΜDκη Θεοδωρ7κη, του ΣταFρου Ξαρχ7κου, του ΝDκου ΖοFδιαρη κ.α., ενV δε λεDπουν και απρEσRενα περ7σRατα σε τραγοFδια

Ε

Η ΡDτα ΑντωνοποFλου παρουσι7ζει αυτE το χειRVνα για πρVτη φορ7 στι\ RουσικB\ σκηνB\ τη\ Ελλ7δα\ RDα ιδιαDτερη, προσωπικC RουσικC παρ7σταση, στην οποDα πρωταγωνιστοFν τραγοFδια σηRαντικ7 και αγαπηRBνα και η συναρπαστικC ερRηνεDα του\. Με τη δFναRη, την ακρDβεια και το π7θο\ τη\ φωνC\ τη\ αλλ7 και την χαρισRατικC, θεατρικC παρουσDα τη\ στη σκηνC, η ΡDτα ΑντωνοποFλου Bχει καταφBρει RBσα σε ελ7χιστο χρονικE δι7στηRα να θεωρεDται ω\ RDα VριRη και στιβαρC ερRηνεFτρια, απE τι\

διεθνVν δηRιουργVν απE δι7φορα RBρη του κEσRου. Και φυσικ7, η ΡDτα ΑντωνοποFλου θα παρουσι7σει και τραγοFδια απE τον καινοFργιο, πολυσυλλεκτικE δDσκο τη\ Rε τDτλο «Μια πEλη για δFο» που REλι\ κυκλοφEρησε. Μια σπουδαDα ερRηνεFτρια αποφασDζει αυτE το χειRVνα να RοιραστεD τη συγκDνηση και την αλCθεια των τραγουδιVν σε Bνα γοητευτικE, προσωπικE ρεσιτ7λ. ΜαζD τη\ οι RουσικοD: @κη\ Γαβαλ7\ (ΤFRπανα), ΧρCστο\ ΒογιατζC\ (Μπ7σο), ΛευτBρη\ ΠουλιE\ (ΠλCκτρα), 'ηRCτρη\ Σινογι7ννη\ (Κιθ7ρα), ΝDκο\ ΛαγE\ (Aχο\)

Σ7ββατο 12 ΜαρτDου 2011 στι\ 22.00 το βρ7δυ Rε 15 ευρV ΓενικC ΕDσοδο. Για κρατCσει\ τηλεφωνCστε στο 2231051075. ΤEπο\ τεχνVν ΧVρα στα ΛελBϊκα Υπ7τη\.

πηγC BRπνευση\ για του\ συγγραφεD\ του λιRπρBτου. Η παρ7σταση Bχει πειραRατικE χαρακτCρα και η δραRατουργικC τη\ επεξεργασDα εDναι προϊEν συνεργασDα\ του σκηνοθBτη και των ηθοποιVν. ΣκηνοθεσDα: Στ7θη\ ΛιβαθινE\ ΣκηνικE/ΚοστοFRια: ΕλBνη ΜανωλοποFλου ΘBατρο ΚΑΠΠΑ ΚυψBλη\ 2, ΑθCνα ΑπE 4 ΜαρτDου 2011 Παραστ7σει\: ΤρDτη και Τετ7ρτη: 9.00R.R., ΠBRπτη, ΠαρασκευC, Σ7ββατο, ΚυριακC: 6.30 R.R. Τηλ.: 210 8831068

«Ο περίπατος του σχιζοφρενικού: μια απο-δρομική έκθεση»

Η Bκθεση του ΒασDλη Μπαλ7τσου «Ο περDπατο\ του σχιζοφρενικοF: Rια αποδροRικC Bκθεση» δεν εDναι Rια παρουσDαση Rια\ καινοFργια\ σειρ7\ Bργων, αλλ7 αποτελεD Rια εννοιολογικC πρEταση, Bνα απEσταγRα τη\ πρακτικC\

ενE\ πολυσχιδC καλλιτBχνη. Ο ΒασDλη\ ΜπαλατσE\ εDναι γνωστE\ για τα Independent Landscapes, επιτοDχιε\ εγκαταστ7σει\ Rε αυτοκEλλητε\ ταινDε\ που ορDζουν τα περιγρ7RRατα του αστικοF τοπDου και Bχουν αισθητικB\ συγγBνειε\ Rε τον ευρωπαικE RοντερνισRE του Mondrian. Στην παροFσα Bκθεση ο καλλιτBχνη\ παρουσι7ζει Bνα καινοFργιο Independent Landscape, το οποDο Bγινε RBσα στο χVρο λαRβ7νοντα\ υπEψη τα ιδιαDτερα χαρακτηριστικ7 τη\ γκαλερD. Οι αυτοκEλλητε\ ταινDε\ που Bχουν χρησιRοποιηθεD διακρDνονται για την συγκρατηRBνη Rονο-χρωRDα C ακERα και την αχρωRDα του\ προτ7σσοντα\ Rια πιο εγκεφαλικC προσBγγιση. ΑπE 24.02.2011 Bω\ 02.04.2011 Τετ7ρτη Bω\ ΠαρασκευC 17:00-20:00 Σ7ββατο 12:00-17:00 ΓκαλερD The Apartment Ιθ7κη\ 29Α, ΑθCνα Τηλ: 2103215469


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετBρτη 9 ΜαρτRου 2011 / ΣελRδα 31 ΕπιaPλεια στQληk:

ΒασRληk ΚSκκοταk kokkotian79@yahoo.

Sudoku

ΕπιaPλεια στQληk:

ΒασRληk ΚSκκοταk kokkotian 79@yahoo.gr

Α

Οι κανSνεk του Sudoku εRναι απλοR: Τα κενB συaπληρeνονται aε αριθaοTk απS το 1 Pωk το 9. ΚBθε οριζSντια γραaaQ, κBθε κBθετη γραaaQ και κBθε περιοχQ aε 3x3 τετρBγωνα πρPπει να περιPχουν απS aRα aSνο φορB Sλουk τουk αριθaοTk απS το 1 Pωk το 9

Δ η μ ή τ ρ η ς Π α π α χα ρ α λ ά μ π ο υ ς – Ο Τ υ φ λ ό ς Ν τ ε τ έ κ τ ι β Publibook 424 σελ

Ν Ε

παγκSσaιου κινηaατογρBφου (ειδικSτερα, η ανBλυση των ταινιeν Chinatown του ΠολBνσκι και BladeRunner του Σκοτ εRναι συγκλονιστικQ), φPρνει στην επιφBνεια τον καλB κρυaaPνο και αινιγaατικS κSσaο των συaβSλων που τροφοδοτοTν διαρκek τον κοινS, πολιτισaικS διBλογο ανBaεσα στα aεγBλα καλλιτεχνικB Pργα. Και καταλQγει, Pχονταk νωρRτερα διαπραγaατευτεR Sλα τα aεγBλα θPaατα που απασχολοTν την ανθρeπινη Tπαρξη, να δeσει τον ορισaS του ανθρeπου. 5ιSτι τελικB, Bνθρωποk δεν γεννιPσαι αλλB γRνεσαι. Και γRνεσαι aSνο Sταν αaφιβBλλειk, Sταν ερευνBk, Sταν αναζητBk την ταυτSτητB σου, Sταν βιeνειk την TπαρξQ σου, ακSaα κι αν οι συνPπειεk εRναι φρικτPk. ΜSνο Pτσι λTνεται το αRνιγaα τηk ΣφRγγαk, τα aBγια, το aεγBλο και αναπBντητο ερeτηaα.

υτ αν ικ ά

Ο ΟιδRπουk ΤTραννοk, το πιο σπουδαRο και το πιο διαχρονικS κεRaενο του ελληνικοT πολιτισaοT, Pχει εγεRρει Bπειρεk συζητQσειk και διαφωνRεk Sσον αφορB τα θPaατα που πραγaατεTεται. Μια απ’ αυτPk σχετRζεται aε την αστυνοaικQ διBστασQ του και aε το κατB πSσο τελικB aπορεR να θεωρηθεR ο ΟιδRποδαk ωk ο πρeτοk ντετPκτιβ τηk λογοτεχνικQk ιστορRαk. Ο ΠαπαχαραλBaπουk, αφοT πρeτα παρουσιBσει τιk ενστBσειk και τιk διαaBχεk των aελετητeν, τBσσεται υπPρ τηk Bποψηk που εντοπRζει κοινB στοιχεRα ανBaεσα στην αστυνοaικQ Pρευνα και την τραγωδRα και παραδRδει aια σπουδαRα aελPτη, θεaελιωaPνη στο αξRωaα Sτι το κTριο εTρηaα aιαk Pρευναk εRναι (Q πρPπει να εRναι) ο Rδιοk ο ερευνητQk. ΕξετBζονταk aερικPk απ’ τιk πιο εaβληaατικPk noir ταινRεk του

Το Sudoku εRναι το δηaοφιλPστερο παιχνRδι aε αριθaοTk του πλανQτη

R e v e r e – H e y ! S e l i m 2010

Ο δRσκοk των Βρετανeν Revere αποτελεR Pνα απ’ τα πιο ποιοτικB και κρυaaPνα aυστικB τηk χρονιBk που aαk πPρασε. Mναk ντεaποTτο που εντυπωσιBζει aε τον λυρισaS, τον δυναaισaS και την αστεRρευτη Paπνευση των δηaιουργeν του. Η πρeτη επαφQ aαζR τουk Pγινε aε το «aεθυσaPνο», εκστατικS και αφιερωaPνο στη χαρaολTπη I Can’t Forgive Myself, aε την τροaπPτα, τον εκπληκτικS ρυθaS και τα τσακισaPνα φωνητικB που παρPπεaπαν στην blues τελετQ των Black Heart Procession και τον πρeτο δRσκο των Arcade Fire. Οι Revere κατορθeνουν να συνδυBσουν την ενθουσιαστικQ

ορaQ του πρωτBρη aε την aελαγχολικQ ωριaSτητα, και τον ποπ λυρισaS του Manchester aε το εορταστικS πPνθοk των εγχSρδων και των πνευστeν ενSk Beirut, δηaιουργeνταk Pνα ηχητικS σTνολο κατBλληλο για τουk αθερBπευτα ροaαντικοTk θαaeνεk ενSk φαντασιακοT bar aελαγχολικeν υποaνQσεων και νοσταλγικeν aαταιeσεων. Το Hey!Selim εRναι πραγaατικB Pνα aεγBλο Pργο, aια δηaιουργRα που σε γεaRζει ικανοποRηση και ελπRδα για το aPλλον τηk aουσικQk, «ξορκRζονταk» τιk αντιλQψειk περR εaπορικSτηταk, τυποποRησηk και καλλιτεχνικQk εκaετBλλευσηk.

ΛTση: ΚBθε πρSβληaα Sudoku Pχει λTση η οποRα aπορεR να επιτευχθεR χωρRk εικασRεk.

Οι σ υντ αγ " τ η" Γ ε ωρ γ α"

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΕΛΑΣ ΥΛΙΚΑ -5-6 φTλλα κροTσταk -1 κουταλιB τηk σοTπαk βοTτυρο -1 κουτR ζαχαροTχο γBλα

-aισS κουτR ζαχαροTχο νερS -2 αυγB -2 βανRλιεk -ζBχαρη Bχνη και κανPλα για το σερβRρισaα

υρ

Μ α χ α ι ρ ο β γ ά λ τ η ς – Γι ά ν ν η ς Ο ι κο ν ο μ ί δ η ς 2 0 1 0 είδος: Κοινωνική διάρκεια: 108’ πρωταγωνιστούν: Βαγγέλης Μουρίκης, Στάθης Σταμουλακάτος, Μαρία Καλλιμάνη

Ε

Ο ΝRκοk, Pναk νεαρSk Bντραk, βυθRζεται σταδιακB στην ανRα σε aια γκρRζα και παρακaασaPνη πSλη . ΜετB το θBνατο του πατPρα του, ο θεRοk του τον παροτρTνει να εγκαταλεRψει την Πτολεaαpδα και να Pρθει στην ΑθQνα. Του προσφPρει στPγη, διατροφQ και aια «εTκολη» δουλειB, αφοT του αναθPτει την ηaερQσια προστασRα δTο σκTλων ρBτσαk ντSπερaαν απS τον φθSνο των γειτSνων. Ο ΝRκοk δPχεται τελικB, κατεβαRνει στην πρωτεTουσα, και aπλPκεται σ’ Pνα περRεργο οικογενειακS τρRγωνο aε τραγικPk συνPπειεk. ΤρRτη δουλειB του ΟικονοaRδη, αυτοT του πολT σηaαντικοT και ιδιαRτερου δηaιουργοT, και Rσωk και η καλTτερQ του. Στο επRκεντρο και πBλι η αγRα, aικροαστικQ οικογPνεια, αυτQ για την οποRα ο ΡολBν Μπαρτ Pγραψε κBποτε Sτι aισεR τον Lλλο διSτι διακατPχεται απ’ το «υψηλS» αRσθηaα aιαk γλοιeδουk aετριSτηταk, διαaορφωaPνη απ’ τουk εξουσιαστικοTk aηχανισaοTk, καθρPφτηk ενSk βRαιου πειρBaατοk υποταγQk

και φSβου για οτιδQποτε δεν πηγBζει απ’ την Rδια. Η γνeριaη βιαιSτητα τηk σκηνοθετικQk οπτικQk του ΟικονοaRδη δεν εκλεRπει, παρSλο που εγκαταλεRπει για λRγο την λεκτικQ τηk aετουσRωση. Η βRα εδe ελλοχεTει στην σιωπQ. Και στο Pξοχο καδρBρισaα των τοπRων, φTσηk και ανθρeπου. Και το ρεaBλι; ΑυτSk που φυλBει τον φSβο απ’ τον φSβο; Ο χαaPνοk; ΤελικB, ο χαaPνοk τα παRρνει Sλα; Oχι ακριβek, αν κι εκ πρeτηk Sψεωk aBλλον Pτσι φαRνεται. ΓιατR, ο χαaPνοk που υποδTθηκε aε «πατσινεϊκQ» στSφα ο ΑγγελBκαk στην οaeνυaη ταινRα του Νικολαϊδη, aπορεR να χBνει τα πBντα αλλB κερδRζει την ανθρωπιB του. Ο χαaPνοk του ΟικονοaRδη, Saωk, κερδRζει τα πBντα αλλB δεν βρRσκει ποτP τον εαυτS του, εγκλωβισaPνοk αιeνια στο κοινωνικS και συaβολικS limbo (καθαρτQριο) τηk προσωπικQk του φυλακQk. Κι εδe ακριβek Pγκειται η τραγικQ ειρωνεRα που ενορχηστρeνουν οι ΘεοR. Κι ο σκηνοθPτηk, φυσικB…

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜPσα σε Pνα βουτυρωaPνο ταψR, στρeνουaε aε τα χPρια τα φTλλα, τα αλεRφουaε aε το βοTτυρο Q το ρRχνουaε απS πBνω κοaaατBκια. ΨQνουaε στουk 190 βαθaοTk aPχρι να ροδRσει το φTλλο και να σταθεροποιηθεR το βοTτυρο. ΧτυπBaε Sλα τα υπSλοιπα υλικB στο aRξερ και τα ρRχνουaε πBνω απS το ψηaPνο φTλλο. ΨQνουaε για 15-20 λεπτB στουk 190 βαθaοTk aPχρι να φουσκeσει. ΣερβRρουaε την aπουγBτσα ζεστQ και πασπαλισaPνη aε ζBχαρη Bχνη και κανPλα.


υτ αν ικ ά

Ν Ε

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 9 Μαρτ!ου 2011 / Σελ!δα 32

www.hondoscenter.com

Υπέροχο ταξίδι οµορφιάς

...*ε τι*

Ε

υρ

ΕΝΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Α*3λυβδη Κανονικ τι- ........... 1,709 Με κρτα go (-3%)...11,657 Diesel κ νηση. Κανονικ τι- ........... 1,519 Με κρτα go (-3%)...11,473 Πετρλαιο θρ*ανση. Κανονικ τι- ...........0,898 0,871 Με κρτα go (-3%)...0

νο, ενισχυ*νο πετρλαιο θρ ανση τρα ε καταλτη καση

Οικονο-ικ"

Η µεγάλη ασφαλιστική εταιρεία µε τις καλύτερες τιµές της αγοράς Εθνικ 6 Αντιστσεω6 6 - Καρπεν σι (ναντ ι Αστ. /νση6 Ευρ/ν!α6)

ΤΗΛ.: 2237022331 & fax 2237022332

Μειω-να ξοδα συντ ρηση6 Καλ#τερη απ"δοση του καυστ ρα Με!ωση στην κατανλωση

2237023155

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛΕΦΝΗΣΤΕ ΣΤΟ:

Π Α Ρ Α Ο Σ Η Σ Ε 24 Ρ Ε Σ

Ποιοτικ"

Σβεται το περιβλλον

Τελει"τερη κα#ση Με!ωση -α#ρου καπνο# Με!ωση επικαθ σεων στον καυστ ρα

Ευρυτανικά ΝΕΑ  

Ριζική αλλαγή στα νομικά πρόσωπα του δήμου Καρπενησίου - Δημοτικά Τέλη: "Η μείωση κρύβει... αυξήσεις" υποστηρίζει ο Βαγγέλης Καρφής και παρο...