Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"F τKποa εIναι ελεKθεροa. Η λογοκρισIα και κ9θε 9λλο προληπτικJ WGτρο απαγορεKονται" Bρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ9γWατοa τηa Ελλ9δαa

Τετ ρτη 16 Φεβρουαρ ου 2011

Το χιονοδροµικό στον δήµο Η ανεξ9ρτητη εβδοWαδιαIα εφηWερIδα τηa ΕυρυτανIαa

ΚυκλοφορεI κ9θε Τετ9ρτη

ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕπανGρχεται η περσινH πρJταση για εξαγορ9 του ΧιονοδροWικοK ΚGντρου απJ τον δHWο ΚαρπενησIου, WGσω αKξησηa του WετοχικοK κεφαλαIου τηa εταιρεIαa. Το ποσJ που απαιτεIται αγγIζει το 1 εκατ. ευρ[. Το θGWα εIναι στα χGρια του δηW9ρχου ΚαρπενησIου, κ. Κ[στα Μπακογι9ννη. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ 6

ΠιστJa στην ΝGα ,ηWοκρατIα

Για βουλευτής ο Κοντογεώργος;

υτ αν ικ ά

ΝGα σκληρH επιστολH Μπκα κατ9 Μπα%παλ

ΚΑΡΑΜΠΑΣ: "Υπ9ρχει η πολιτικH βοKληση, αλλ9 θα χρειαστεI 1 εκατ. ευρ["

Ν Ε

ΕΧΘΡΟΙ

Α

Cδρα ΖηνοποKλου 7 ΚαρπενHσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr Cτοa 9o Αρ.ΦKλλου 431 τιWH 1 ευρ[

Μεγάλες κατολισθήσεις σε Αγία Τριάδα, Φουρνά και ∆οµιανούς ΙΑΒΑΣΤΕ

Ε

εν λει “χι”

"Από την µύγα ξύγκι" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

"Πλετ" αντI πετρελαIου και φωτοβολταϊκ για ρεKWα ΠΡΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΣKWφωνα Wε τον αντιδHWαρχο κ. ΚλεοWGνη Λ9ππα, θα β9λουν νGο καυστHρα στο κολυWβητHριο που αντI για πετρGλαιο θα καIει... γαϊδουρ9γκαθα

... και Φωτοβολταϊκ στι. στγε. των δη%οτικ)ν κτηρων.

υρ

,ηWοτικJa ΚινηWατογρ9φοa ΚαρπενησIου θα προβληθεI την ταινIα δρ9σηa «Unstoppable». Ε.Ο.Σ ΚαρπενησIου. ,ιακρIσειa των Wικρ[ν αθλητ[ν στο αλπικJ σκι. ΠανευρυτανικH Cνωση. ΕκδJθηκαν σε δKο τJWουa τα πρακτικ9 απJ το ΕπιστηWονικJ ΣυνGδριο στη ,οWνIστα. Cρχεται αKξηση στα ενοIκια των καταστηW9των Gωa και 4%. ΟργανισWJa ΕργατικHa ΕστIαa. ,ελτIα κοινωνικοK τουρισWοK. ΞεκIνησε χθεa η απογραφH των δικαιοKχων. Cνωση ,ασικ[ν Αγροτικ[ν ΣυνεταιρισW[ν ΕυρυτανIαa. ΠρJσθετη ενIσχυση στουa κτηνοτρJφουa. Εκδηλ[σειa ΣυλλJγων: ΚοπH πIταa απJ τον κολυWβητικJ σKλλογο ΑΟΛ “Ο ΕΥΡΥΤΟΣ” ΠανευρυτανικJa ΣKλλογοa ΑιτωλοακαρνανIαa. ΕτHσιοa αποκρι9τικοa χορJa ΣKλλογοa Αγραφιωτ[ν ΕυρυτανIαa. ΓενικJ ΛKκειο ΚαρπενησIου. ΜουσικH βραδι9 απJ τον ΣKλλογο ΓονGων & ΚηδεWJνων. ΚοπH πIταa απJ τουa ΜαυροWWατιανοKa. ΚοπH πIταa απJ την ΑΛΑΚ.

Ο τGωa νοW9ρχηa ΕυρυτανIαa δεν αποκλεIει την περIπτωση, αν απαιτηθεI απJ τιa συγκυρIεa, να εIναι υποψHφιοa βουλευτHa ΕυρυτανIαa Wε την ΝGα ,ηΡεπορτ9ζ ΣελIδα 5 WοκρατIα.

Έτοιµα τα σφαγεία Cνα Gργο που περιWGνει ολJκληροa ο νοWJa και ιδιαIτερα οι κτηνοτρJφοι και οι GWποροι κρGατοa. ΚJστισε 1,27 εκατ. ευρ[, εν[ τα πολλ9 προβλHWατα που βρGθηκαν κατ9 την κατασκευH του προκ9λεσαν υπGρβαση του αρχικοK προϋπολογισWοK σχεδJν κατ9 45%.

“Σε 6 WHνεa η 9δεια”, λGει ο αντιδHWαρχοa κ. ΝIκοa Σουλι[τηa


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 16 Φεβρουαρ ου 2011 / Σελ δα 2

κεN 7πωN οι σηDεριν4N, δεν αποτελο8ν τη «σπ6θα που θα αν$ψει τη Dεγ$λη φωτι$», παρ$ Dον$χα τη «βαλβ6δα ασφαλε6αN» D4σω τηN οπο6αN διοχετε8εται η π6εση που περισσε8ει και εκτονHνεται ο θυD7N. Η Dαζικ5 αντ6δραση και οι θρυλο8DενεN «κοινωνικ4N εντ$σειN» οι οπο6εN αναD4νονται απ7 τον Σεπτ4Dβριο και ολο4να 4ρχονται χωρ6N ποτ4 να φτ$νουν, χρει$ζονται οργ$νωση, ηγ4τη και 7ραDα. Και π$νω απ7 7λα απαιτο8ν 4να συγκεκριD4νο τD5Dα του πληθυ-

7λουN εD$N Dια Dικρ5 «ν6κη» 8ψουN εν7N 5 δ8ο ευρH, η οπο6α DαN ικανοποιε6 και DαN οδηγε6 στον καναπ4 DαN να απολα8σουDε συγκινηD4νοι τη Dεγ$λη επιστροφ5 του «Φο8κου» στην λεβεντογ4ννα Κρ5τη! 2 αν ε6Dαστε περισσ7τερο πολιτικοποιηD4νοι να παρακολουθ5σουDε Dια συζ5τηση Dε τον Πρετεντ4ρη, 7που οι καλεσD4νοι του θα ανταλλ$σουν D8δρουN ευγλωττ6αN για το ε$ν πρ4πει 5 7χι η Ελλ$δα να πουλ5σει δηD7σια περιουσ6α, 5 για το ε$ν ε6ναι λογι-

σDο8 να π4σει σε συνθ5κεN εξαθλ6ωσηN. υστυχHN, κανε6N δεν θα βγει στο δρ7Dο να φων$ξει δι7τι δεν Dπορε6 να αγορ$σει “BMW”, παρ$ D7νο 4να φτωχικ7 «ΚΙΑ». Κανε6N δεν θα σπ$σει βιτρ6νεN αν του κ7ψουν το ΝΟΒΑ 5 αν αντ6 για ΝΙΚΕ φορ4σει ΕΛΒΙΕΛΑ (αν υπ$ρχει ακ7Dα τ4τοιο πρ$γDα). Παρ’ 7λο που οι συνθ5κεN 4χουν επιδεινωθε6 για τουN περισσ7τερουN, η πε6να, αυτ5 η γενεσιουργ7N αιτ6α κ$θε Dεταβολ5N δεν 4χει χτυπ5σει ακ7Dα την π7ρτα DαN, εκτ7N απ7 ορισD4νουN $στεγουN, απ7κληρουN, Dεταν$στεN και τσιγγ$νουN, οι οπο6οι δεν Dπορο8ν να αντιδρ$σουν Dαζικ$ παρ$ D7νο παρανοDHνταN και αυξ$νονταN την εγκληDατικ7τητα. 3σοι λοιπ7ν υποθ$λπουν την παραβατικ7τητα του «δεν πληρHνω – δεν πληρHνω» το D7νο που κ$νουν ε6ναι να κουβαλ$νε νερ7 στο D8λο τηN εξουσ6αN και τηN καθεστηκυ6αN τ$ξηN, η οπο6α αν Dη τι $λλο επιχα6ρει και ν4Dεται τα κ4ρδη τηN αφ5νονταN απλ5ρωτουN τουN φ7ρουN τηN, επιτρ4πονταN σε

Ν Ε

Διαφορά κινημάτων

κ7 5 7χι να Dε6νουν ατιDHρητοι οι πρωταγωνιστ4N των σκανδ$λων. Και η βραδι$ θα κλε6σει Dε τον τηλεθεατ5 «ενηDερωD4νο», αλλ$ καθ7λου πιο αισι7δοξο, «γνHστη» αλλ$ 7χι συDD4τοχο στη διαδικασ6α λ5ψηN των αποφ$σεων οι οπο6εN θα καθορ6σουν το D4λλον το δικ7 του και των παιδιHν του που, απασχοληD4να στο φ4ιN Dπουκ και το εD-εN-εν, θα χ$νουν τη δικ5 τουN ευκαιρ6α. Αν ε6χαν Dυαλ7 7σοι θ4λουν να ε6ναι Dε το λα7 δεν θα τον προ4τρεπαν να παρανοD5σει. Θα τον προ4τρεπαν να ασχοληθε6 Dε το σ8λλογο των γον4ων στο σχολε6ο των παιδιHν του, Dε τη διο6κηση του πολιτιστικο8 συλλ7γου τηN γειτονι$N του 5 του τ7που καταγωγ5N του, θα τον οδηγο8σαν σε Dαθ5Dατα επιD7ρφωσηN για να γ6νει ανταγωνιστικ7τεροN, $ρα καλ8τεροN διεκδικητ5N των δ6κιων του. Θα εν6σχυαν τον εθελοντισD7, την αισιοδοξ6α, την περηφ$νια, θα δηDιουργο8σαν 4να κλ6Dα σαν εκε6νο που ε6χε εDπνε8σει ο Μ6κηN Θεοδωρ$κηN απ7 το 1963 ωN το

υτ αν ικ ά

Ευρυτανικ ΝΕΑ Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ

Σερ θα π ει η κακοκαιρα που αρχζει σ ερα για ολκληρο το επενο δεκαπενθ ερο. Συννεφι %, βροχ % και χινια θα κ νουν την εφ νισ του% ακα και σα στο Καρπεν σι εν ο υδρ ργυρο% θα βρσκεται συχν κ τω απ το 0 ε αποτ λεσα οι καυστ ρε% και τα τζ κια να

Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α δουλεουν εντατικ . Το κρο θα εναι τσουχτερ ιδιατερα απ την ερχενη ευτ ρα και ετ

εν βελτωση ανα νεται στα τ λη του ην%, οπτε και οι Αποκρι % ενδ χεται να εναι ε λιακ δα, αν και φυσικ εναι πολ - πολ νωρ% ακη για οποιαδ ποτε ασφαλ πρβλεψη.

Παρασκευ7 18 Φεβρουαρ8ου 2010

Σ.ββατο 19 Φεβρουαρ8ου 2010

Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Συννεφι. Fε διαστ7Fατα ηλιοφ.νειαP Κυρ8ωP βροχ7

Κυριακ7 Συννεφι. Fε διαστ720 Φεβρουαρ8ου 2010 Fατα ηλιοφ.νειαP ευτ6ρα 21 Φεβρουαρ8ου 2010

Κυρ8ωP βροχ7 και λ8γο χι9νι

Τρ8τη Περ8οδοι Fε βροχ7 και 22 Φεβρουαρ8ου 2010 χι9νι- π.γοP τη ν:χτα Τετ.ρτη 23 Φεβρουαρ8ου 2010

Κυρ8ωP χι9νι

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

4O... 13OC

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

1O... 7OC

-1 ... 9 C

2 ... 13 C

-2O... 3OC

-2O... 2OC

-2O... 4OC

-2O... 8OC

O

O

-2O... 3OC

 

   

6O... 13OC

1O... 8OC

OO

-7O... 2OC

* Οι προβλ6ψειP π6ραν των τριJν ηFερJν ελ6γχονται ωP προP την ακρ8βει. τουP, ιδια8τερα σε σχ6ση Fε την εκδ7λωση τοπικJν φαινοF6νων. ** -P “πραγFατικ7 α8σθηση” αναφ6ρεται ο αλγ9ριθFοP που προσδιορ8ζει το πJP αισθαν9Fαστε την εξωτερικ7 θερFοκρασ8α, π6ρα απ9 τιP Fετρ7σειP του θερFοF6τρου και τηP ψυχρ9τηταP του αν6Fου. Οι παρ.γοντεP που λαFβ.νονται υπ’ 9ψιν ε8ναι η ποσ9τητα ηλιοφ.νειαP, το υψ9Fετρο, η ατFοσφαιρικ7 π8εση, η υγρασ8α κλπ.

Πηγ7:accuweather.com

Σ ε ρ α

Για σ7Fερα Τετ.ρτη 16 Φεβρουαρ8ου αναF6νεται συν- Π π τ η νεφι. και βροχ7 κατ. διαστ7Fατα. Η θερFοκρασ8α θα κυFανθε8 Fεταξ: των 2OC και 9OC, Fε την πραγFατικ7 α8σθηση  να βρ8σκεται Fεταξ: 2O και 11OC. Οι .νεFοι ασθενε8P απ9 Β-ΒΑ διευθ:νσειP.  Για α:ριο Π6Fπτη 17 Φεβρουαρ8ου προβλ6πεται Fικρ7  επιδε8νωση αλλ. και .νοδοP τηP θερFοκρασ8αP η οπο8α O O θα κυFανθε8 Fεταξ: των 5 C και 11 C Fε την πραγFατικ7 α8σθηση να βρ8σκεται Fεταξ: 7O και 8OC. Οι .νεFοι θα Fε ταβληθο:ν σε ν9τιουP.

υρ

(6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920)

1967 στουN ΛαDπρ$κηδεN. ιαβ$στε πωN λειτουργο8σαν, σ8Dφωνα Dε δηλHσειN του 6διου: «ΘυD$Dαι πρ7σωπα, συνεδρι$σειN, περιοδε6εN, διαδηλHσειN, αποφ$σειN. ΘυD$Dαι προ παντ7N τα χωρι$ τηN Ηπε6ρου, τηN Μυτιλ5νηN, του Αγριν6ου και του Θεσσαλικο8 Κ$Dπου, Dε κε6να τα Dεγ$λα D$τια των παιδιHν, τα γεD$τα ερωτηDατικ$ και τα γεD$τα ελπ6δα. ΘυD$Dαι τιN λ4σχεN DαN σε ετοιD7ρροπα σπ6τια και σε στ$βλουN που κ$ποτε τιN τ6ναζαν οι παρακρατικο6 στον α4ρα και 'Dε6N εξορDο8σαDε Dε τα δHρα DαN διασχ6ζονταN κ$DπουN και βουν$. ΘυD$Dαι τουN 4φιππουN ΛαDπρ$κηδεN στα καπνοχHρια τηN Αιτωλοακαρναν6αN να κρατο8ν κλαδι$ και να τρ4χουν περ5φανοι στο πλευρ7 DαN. Ε6ναι τ7τε που ε6πα στον Τ$κη Μπεν$ "Dοι$ζουDε σαν να ε6Dαστε πλασι4 ονε6ρων". εν πουλο8σαDε 7DωN 7νειρα. Γιατ6 ξ4ραDε επ6σηN πHN να οδηγ5σουDε τη νεολα6α, Hστε τα 7νειρα να γ6νουν πραγDατικ7τητα. Για να λ$βουν τα 7νειρα εκδ6κηση, καθHN λ4ει και ο ποιητ5N. Ονειρα που αγκ$λιαζαν 7λα τα προβλ5Dατα, απ7 αυτ$ του χωριο8 και τηN γειτονι$N 4ωN τα προβλ5Dατα 7λου του λαο8 και τηN πατρ6δαN, 7λου του κ7σDου! Και το πιο σπουδα6ο, συνδ4σαDε $ρρηκτα τον αγHνα για τη ζω5 Dε τη D7ρφωση και τον πολιτισD7. ΝοD6ζω 7τι για πρHτη φορ$ στην ιστορ6α των λαϊκHν κινηD$των 7λου του κ7σDου συνδ4σαDε στην πρ$ξη την πολιτικ5 Dε την πολιτιστικ5 αλλαγ5... Αυτ$ κ$ναDε τ7τε και για αυτ$ ε6Dαι 7σο κανε6N $λλοN υπερ5φανοN». 3DωN σ5Dερα ο Θεοδωρ$κηN ε6ναι 90 χρονHν. Και τι να περιD4νει κανε6N απ7 τουN $λλουN. Απ7 D4τριουN, D4τρια…

Α

3σο περν$ει ο καιρ7N και ακριβα6νουν τα δι7δια και τα εισιτ5ρια, τ7σο DεγαλHνει και η αντ6δραση του κ7σDου και ενισχ8εται το κ6νηDα «δεν πληρHνω – δεν πληρHνω», για το οπο6ο τ7σοN λ7γοN γ6νεται τελευτα6α. Πρ7κειται δηλαδ5 για την $ρνηση κ$ποιων πολιτHν να πληρHσουν τα δι7δια και τα εισιτ5ρι$ τουN στα D4σα Dαζικ5N Dεταφορ$N, ιδια6τερα στην Αθ5να και τη Θεσσαλον6κη. Κι αυτ7 ε6ναι φυσικ7 γιατ6 στο Καρπεν5σι Dπορο8Dε να Dιλ5σουDε D7νο για D4σα Dεταφορ$N και 7χι Dαζικ5N, καθHN οι D$ζεN 4χουν προ πολλο8… αποδηD5σει «σ’ $λλη γη σ’ $λλα D4ρη». Εντο8τοιN το φαιν7Dενο εξακολουθε6 να DαN ενδιαφ4ρει καθHN τ7σο οι υποστηρικτ4N του 7σο και οι επικριτ4N του ενδηDο8ν και παρ’ ηD6ν.Οι Dεν διατε6νονται 7τι καλ$ κ$νουν 7σοι δεν πληρHνουν, καθHN στην περ6πτωση των διοδ6ων, τα τ4λη 4χουν επιβληθε6 κατ$ παρ$βαση των επιταγHν του συντ$γDατοN, ενH οι δε, 7τι αυτ7 ε6ναι δε6γDα αναρχ6αN και παραβ6ασηN των ν7Dων και αλ6Dονο σε Dια κοινων6α ε$ν τα D4λη τηN αρχ6σουν να παρανοDο8ν κατ$ το δοκο8ν. Φυσικ$, εκε6νοι που επιχα6ρουν ακ7Dη περισσ7τερο ε6ναι κ$ποιοι αριστερο6 (που δεν ψηφ6ζουν απαρα6τητα ΣΥΡΙΖΑ 5 ΚΚΕ) οι οπο6οι βλ4πουν D4σα σ’ αυτ7 Dια επαν$σταση εν τη γεν4σει τηN και ευελπιστο8ν 7τι θα 4χει ακ7Dη Dεγαλ8τερη εξ4λιξη Dε απHτερο σκοπ7 φυσικ$ την δι$λυση τηN καπιταλιστικ5N δοD5N τηN κοινων6αN και την αναδ7Dησ5 τηN στα πρ7τυπα «DιαN πλ4ρια δηDοκρατικ5N λαϊκ5N και εργατικ5N κοινων6αN» 5 κ$τι τ4τοιο τ4λοN π$ντων. -λα 7DωN που αυτ7 δεν ε6ναι τ6ποτα περισσ7τερο απ7 Dια τερ$στια αυταπ$τη! ι7τι αυτ4N οι «Dικρ4N αντιστ$σειN», σε συνθ5-

Ο καιρ9P τηP Fεθεπ9FενηP εβδοF.δαP Fε Fια Fατι. ΗF6ρα ΗF/ν8α Σ:Fβ.

C

o

Π 24

Π 25

Σ 26

Κ 27

 28

Τ 1

Τ 2

-6 / 3

0/4

0/9

-1 / 6

3 / 12

5 /14

7 / 17
Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ5ρτη 16 ΦεβρουαρAου 2011 / ΣελAδα 3

Με πρωτοβουλAα του δηO5ρχου κ. Μπακογι5ννη

Για την καθι?ρωση του θεσOοC αυτοC, ο δ@OοY ΚαρπενησAου θα συνεργαστεA Oε το ΛCκειο ΚαρπενησAου, το

παρ5ρτηOα ΚαρπενησAου του ΤΕΙ ΛαOAαY (ΤO@Oα 'ασοπονAαY και 'ιαχεAρισηY ΦυσικSν ΠBρων), τη 'ηOBσια Κεντρικ@ Βιβλιοθ@κη ΚαρπενησAου και το ΣCλλογο Ν?ων για την ΕυρυτανAα και θα οργανωθοCν σεOιν5ρια, διαλ?ξειY και ανοικτ?Y συζητ@σειY Oε διαφορετικ@ κ5θε φορ5 θεOατολογAα. Η πρ5ξη αυτ@ οργανSνεται στα πλαAσια τηY συνεχοCY αν5πτυξηY και κατ5ρτισηY,

αλλ5 και τηY δια βAου O5θησηY που προσφ?ρουν στον κ5θε πολAτη την ευκαιρAα τηY OBρφωσηY, αλλ5 και τηY συOOετοχ@Y στην κοινωνAα τηY πληροφορAαY.

Τη 'ευτ?ρα 21 ΦεβρουαρAου 2011 και Sρα 12.30 το OεσηO?ρι, θα πραγOατοποιηθεA δι5λεξη στην αAθουσα τηY Βασικ@Y Βιβλιοθ@κηY Oε θ?Oα «ΝεολαAα: ΘεσOοA και ΠολιτικB ΣCστηOα» Oε στBχο να

αναλυθεA η σχ?ση των ν?ων Oε το ελληνικB πολιτικB σCστηOα και τουY θεσOοCY. Εισηγητ@Y τηY δι5λεξηY θα εAναι ο καθηγητ@Y κ. Θαν5σηY 'ιαOαντBπουλοY, OεταπτυχιακBY διπλωOατοCχοY και διδ5κτοραY Πολιτικ@Y Επιστ@OηY τηY ΣορβBννηY και καθηγητ@Y στο τO@Oα 'ιεθνSν και ΕυρωπαϊκSν ΣπουδSν του ΠαντεAου ΠανεπιστηOAου.

Ν Ε

Με δελτAο τCπου που εξ?δωσε ο δ@OοY ΚαρπενησAου, ανακοινSνεται στουY δηOBτεY Bτι δηOιουργεAται στο Καρπεν@σι ο θεσOBY «ΜικρB Πανεπιστ@Oιο». 'ι5λεξη για τουY θεσOοCY και το πολιτικB σCστηOα, την 'ευτ?ρα στη Βασικ@ Βιβλιοθ@κη.

Α

Ξεκιν ο θεσ! για το «Μικρ Πανεπιστ ιο»

Υπαίθριο πάρκινγκ στην παλιά λαϊκή

υτ αν ικ ά

Την πρBταση αυτ@ συζητ5 το συβολιο τη ηοτικ Κοιντητα Καρπενησου, εισ@γηση που θα κατατεθεA στο 'ηOοτικB ΣυOβοCλιο για ?γκριση και λ@ψη απBφασηY. ΑAτηOα χρBνων αποτελεA η δηOιουργAα υπαAθριου π5ρκινγκ στο χSρο που παλι5 γινBταν η λαϊκ@ αγορ5 και σ@Oερα εAναι ?να «εγκαταλελειOO?νο» π5ρκο στην καρδι5 τηY πBληY του ΚαρπενησAου.

Ε

υρ

<να πρBγραOOα Oε σηOαντικ5 Ευρωπαϊκ5 κονδCλια για ?ργα σε δ@OουY, Oε την συOOετοχ@ BOωY και ιδιωτSν, εAναι το “JJ E S S IC A”. ΑπB αυτ5 τα χρ@Oατα, ο δ@OοY ΚαρπενησAου @λπιζε Oε την παλι5 δηOοτικ@ αρχ@, BπωY επAσηY και Oε την ν?α, να αποσπ5σει περAπου 5 εκατ. ευρS για τα επBOενα χρBνια. ΣκοπBY @ταν η κατασκευ@ δCο υπBγειων π5ρκινγκ, ενBY στην παλι5 λαϊκ@ αγορ5 και ενBY στο υπB κατεδ5φιση παλαιB ΚΤΕΛ, Oε την λειτουργAα αναψυκτηρAων και χSρων πρασAνου στην λαϊκ@ αγορ5, καθSY και την αν?γερση και λειτουργAα εOπορικSν κ?ντρων στο παλαιB ΚΤΕΛ, αντAστοιχα. Να θυOAσουOε πωY η πρBταση τηY προηγοCOενηY δηOοτικ@Y αρχ@Y καταψηφιζBταν απB την αντιπολAτευση για λBγουY αρχ@Y. Τα δCο παραπ5νω ?ργα δεν ψηφAζονταν στουY προϋπολογισOοCY που κατατAθονταν κ5θε χρBνο, επειδ@ θεωροCσαν Bτι δεν πρ?πει να κατασκευαστοCν εOπορικ5 κ?ντρα για πολλοCY και δι5φορουY λBγουY, κ5τι που εντ?λει και η τBτε δηOοτικ@ αρχ@ αναγκ5στηκε να αποσCρει απB τον σχεδιασOB τηY. Πλ?ον, ο AδιοY ο ΚSσταY Μπα κογι 5ν νηY εAπε προχθ?Y στο 'ηOοτικB ΣυOβοCλιο Bτι “δεν θ?λουOε ΕOπορικ5 Κ?ντρα. Θ?λουOε να τονSσουOε

την τοπικ@ εOπορικ@ αγορ5”. Και το O@νυO5 του @ταν σαφ?Y. Σ@Oερα το θ?Oα επαν?ρχεται, αφοC αναζητοCνται ν?εY πηγ?Y χρηOατοδBτησηY. Ο δ@OαρχοY ΚαρπενησAου εAχε αναφ?ρει προεκλογικ5 Bτι θα πρ?πει ο δ@OοY να καταφ?ρει να αποσπ5σει απB το ΕυρωπαϊκB πρBγραOOα JESSICA, το BνοOα του οποAου προ?ρχεται απB τα αρχικ5 των λ?ξεων Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Κοιν@ Ευρωπαϊκ@ Υποστ@ριξη για ΒιSσιOεY ΕπενδCσειY σε Αστικ?Y Περιοχ?Y), χρ@Oατα για την αστικ@ αν5πλαση τηY πBληY. ΑφοC η σηOεριν@ δηOοτικ@

αρχ@ ?χει πολλ?Y φορ?Y αναφερθεA στην αστικ@ αν5πλαση, την οποAα και θεωρεA προτεραιBτητ5 τηY, οι πολAτεY περιO?νουν ο δ@OοY να κινηθεA προY αυτ@ την κατεCθυνση, αφοC το υπαAθριο π5ρκινγκ θα εξυπηρετεA καθηOεριν5 π5ρα πολλοCY και θα αποσυOφορ@σει απB την κAνηση που δηOιουργεAται, λBγω των παρ5νοOων και διπλοπαρκαρισO?νων αυτοκAνητων τουY κεντρικοCY δρBOουY. ΑκBOη, ο χSροY αυτBY τηY υπαAθριαY στ5θOευσηY θα αναβαθOAσει αισθητικ5 την πBλη OαY O?σω τηY OειωO?νηY κυκλοφορAαY οχηO5των στον κε-

ντρικB ιστB και επAσηY θα εξυπηρετεA και πολλοCY επισκ?πτεY, οι οποAοι θα ?χουν τη δυνατBτητα να αφ@νουν το αυτοκAνητB τουY και να ανακαλCπτουν περπατSνταY την πBλη OαY.

Σ ερα συνεδρι ζει το συβολιο τη! ηοτικ ! Κοιντητα! Καρπενησ ου

Σ@Oερα Τετ5ρτη 16 ΦεβρουαρAου 2011, στιY 7.00 το απBγευOα, συνεδρι5ζει το συOβοCλιο τηY 'ηOοτικ@Y ΚοινBτηταY ΚαρπενησAου, στην αAθουσα

του 'ηOοτικοC ΣυOβουλAου, στην οδB Ν. ΤσιαOποCλα. Τα θ?Oατα ηOερ@σιαY δι5ταξηY τα οποAα θα συζητηθοCν εAναι η χορ@γηση αδειSν λειτουργAαY Oουσικ@Y, η χορ@γηση προ?γκρισηY λειτουργAαY καταστ@OατοY κ?ντρου διασκ?δασηY και οι SρεY λειτουργAαY στεγασO?νηY λαϊκ@Y αγορ5Y. Στο σηOεAο αυτB, αξAζει να τονAσουOε πωY θα γAνει πρBταση για τη δηOιουργAα υπαAθριου π5ρκινγκ στο χSρο τηY παλι5Y λαϊκ@Y αγορ5Y, καθSY και για την Oετ5δοση Oουσικ@Y τα ΣαββατοκCριακα, στο κ?ντρο τηY πBληY απB τα ηχεAα του δ@Oου.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ-ρτη 16 Φεβρουαρ>ου 2011 / Σελ>δα 4

Καρφ PLατα

Λ>γοι υπηρετο@ν την Αλ=θεια γιατ> λ>γοι <χουν τη θ<ληση και λιγ?τεροι τη δ@ναLη για να ε>ναι δ>καιοι (Ν>τσε)

Α ε Lοκρατ>αV L>λησ >ταV τηV Ν<αV η ν η τ Σ . α ν = θ Α Στην κοπ= τηV π ν απ? τη λεχοV που =ρθε . α τ α L @ υψηλ?βαθLο στ< ν η L ικ αν” πολλ- πολιτ εκδ=λωση “<πεσ Μια και ο λ?γοV για την π>τα τηV Ν<αV ηLοκρατ>αV, το θ<Lα <χει πολ@ πολιτικ? ζουL>. Κατατρχ-V, για ακ?Lη L>α φορ-, επιβεβαιPθηκε ρεπορτ-ζ των ΕυρυτανικPν Ν<ων” για τη σχ<“Ε ση ΚοντογεP ργ ου - Ντ?ραV. Μετ- το “... ο τ?ποV δεν <χει αν-γκη -λλα κ?LLατα και ... κοLLατ-κια” που, ?πωV θυL-στε, δ=λωσε ο ΚοντογεPργοV στα “Ευρυτανικ- Ν<α” σε εκε>νη την περ>φηLη συν<ντευξ= του, η οπο>α -λλαξε ριζικ- τα δεδοL<να, προχθ<V την Κυριακ= επαν<λαβε την πλ=ρη ρ=ξη των πολιτικPν τουV σχ<σεων. Σε ερPτηση, λοιπ?ν, δηLοσιογρ-φου τηV εφηLερ>δαV αν τα ξαναβρ=καν απ-ντησε “... τι να βρο@Lε. ΕLε>V ε>Lαστε εδP πιστο> στη Ν<α ηLοκρατ>α, στο κ?LLα LαV και η Ντ?ρα στο κ?LLα τηV. εν υπ-ρχει τ>ποτε -λλο”. Και β<βαια, αυτ? εLε>V το ξ<ραLε απ? την αρχ=, αλλ- κ-ποια -λλα παπαγαλ-κια <λεγαν ?τι ο ΚοντογεPργοV τα ξαναβρ=κε Lε την Ντ?ρα. Και το λ<ω ?τι κ-ποιοι το =θελαν αυτ?, γιατ> τουV β?λευε πολιτικ-. ΤPρα που ο ΚοντογεPργοV δ=λωσε ?τι δε λ<ει ?χι σε υποψηφι?τητ- του ωV βουλευτ=V Ευρυταν>αV Lε την Ν<α ηLοκρατ>α, τι <χουν να πουν; Και σαV το <χω ξαναγρ-ψει. Τον ΚοντογεPργο, αν κατ<βει βουλευτ=V Lε ?ποιο κ?LLα -λ<ω τPρα Lε τη Ν.- θα τον στηρ>ξουν ΟΛΟΙ και επαναλαLβ-νω ΟΛΟΙ. Α!... στο ΟΛΟΙ β-λτε “... που δεν <χουν αντ>θετα συLφ<ροντα”. ΧρησL?V... απ? την Πυθ>α.

?πωV ο Ηλ>αV ΧορL?βαV, κ-ποτε και επ> σειρ- ετPν το δεξ> χ<ρι του Θαν-ση Γιανν?πουλου, πρPην ιοικητ=V του ΝοσοκοLε>ου Καρπενησ>ου επ> Ν<αV ηLοκρατ>αV και εσχ-τωV υποψ=φιοV βουλευτ=V Ευρυταν>αV Lε την Ν.. L?λιV το 2009.

υτ αν ικ ά

Πλ<ον οι δ@ο -ντρεV δεν λ<νε ο@τε “καληL<ρα”

Κριε ιευθυντ των “Ευρυτανικν Ν ων”

Ε

υρ

εν =ταν στιV προθ<σειV Lου να ανο>ξω καLι- αντιπαρ-θεση Lε τον υποψ=φιο =Lαρχο Αγρ-φων τον κ. Θ?δωρο ΜπαLπαλ=, αλλ- φα>νεται, στην προσπ-θει- του να δικαιολογ=σει την δικ= του ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ και το δικ? του κεν?, υπερ<βη τα εσκαLL<να, την κ?κκινη διαχωριστικ= γραLL=, Lε Ευρυτανικ- N<α" στιV επιστολ= του στα "Ε 26/1/2011, θεωρPνταV ?τι ο =LοV Φραγκ>σταV =ταν ο καθοριστικ?V παρ-γονταV για την δικ= του πανωλεθρ>α στον =Lο Αγρ-φων. Λ-θοV π<ρα για π<ρα. Μ?νο <ναV Lε το δικ? του θρ-σοV θα Lπορο@σε να τα γρ-ψει. Φα>νεται στη 12χρονη ενασχ?λησ= του Lε τα κοιν- δεν <Lαθε ο@τε τα βασικ- για την λειτουργ>α του =Lου. Με αυτ<V τιV θ<σειV =θελε να βγει και =LαρχοV; 6ραγε οι χωριανο> του τον =θελαν για δ=Lαρχο; ;ταν στο =Lο του χ-νει τοπικ- συLβο@λια και στο σ@νολο σταυρPν στο δ=Lο του δεν ε>χε την πλειοψηφικ= διαφορ- να του δPσει τον α<ρα τηV ν>κηV. εν Lπ?ρεσε να πε>σει ?τι =ταν ικαν?V για να γ>νει =LαρχοV. Μ=πωV πολιτικ= κατ-ντια θεωρε>ται η δικ= του υποψηφι?τητα; ΑΛΛΟΘΙ δεν θα δPσουLε σε καν<ναν, πολ@ δε περισσ?τερο στον υποψ=φιο δ=Lαρχο, ο οπο>οV δεν σεβ-στηκε καν<ναν. Οι πολιτικο> -νδρεV θα πρ<πει να <χουν το θ-ρροV να αναγνωρ>ζουν τα λ-θη τουV, <στω και εκ των υστ<ρων και ?ταν L-λιστα τα γεγον?τα τουV διαψε@δουν και ε-ν χρειαστε> να ζητ=σουν και Lια συγγνPLη. Κ-τι που απ? την πλευρ- του υποψηφ>ου δηL-ρχου δεν ε>δαLε. ;πωV δεν ε>δαLε και απ? καν<ναν επ>σηLο κοLLατικ? φορ<α να αναλαLβ-νει τιV ευθ@νεV του και β<βαια να δροLολογε> τιV διαδικασ>εV, Pστε να δο@Lε τι <φταιξε και ε>χαLε αυτ<V τιV δυο συντριπτικ<V =ττεV στον ΝοL? Ευρυταν>αV, δ>χωV να υποτιL=σω την δυναLικ= που ε>χαν αναπτ@ξει οι υποψ=φιοι του -λλου χPρου και οι οπο>οι <γκαιρα ε>χαν υποβ-λλει υποψηφι?τητα.

Συν<χ εια στην σελ >δα 24

Πολλ<V επαφ<V ε>χε την ευτ<ρα ο κ. ηL=τρηV Τ-τσηV, δ=LαρχοV Αγρ-φων. Το LεσηL<ρι <φτασε στο Καρπεν=σι και τον ε>δαLε στο δηLαρχε>ο. :ταν αργ- το LεσηL<ρι και προφανPV ε>χε συν-ντηση Lε τον δ=Lαρχο, τον κ. ΚPστα Μπακογι-ννη. Το τι ε>πανε, δε L-θαLε, αλλ- υποψιαζ?Lαστε ?τι η συζ=τηση περιστρ-φηκε γ@ρω απ? τα θ<Lατα του τ?που -αV Lην ξεχν-Lε ?τι κ-ποιεV υπηρεσ>εV του δ=Lου Αγρ-φων θα ικανοποιο@νται απ? τον δ=Lο Καρπενησ>ου, ?πωV ε>ναι η ΠολεοδοL>α- αλλ- οπωσδ=ποτε θα ε>πανε και τα πολιτικ- τουV. Μετ- τον κ. Τ-τση, αργ- το βρ-δυ, συνεργ-τηV Lου, Lο@ ε>πε ?τι τον ε>δε Lε Lεγ-λη πολιτικ= παρ<α σε γνωστ= κρεατοταβ<ρνα κοντ- στον Ξηρι-. Το θ<Lα προφανPV πολιτικ?. ΣαV τα γρ-φω για να Lαθα>νετε πο@ π-νε και πο@ δεν π-νε οι πολιτικο>. Να, ?πωV θα σαV πω ?τι ο Τ-τσηV δεν π=γε στην κοπ= τηV π>ταV τηV Ν<αV ηLοκρατ>αV, ?που <πεσαν πολλ- πολιτικ- Lην@Lατα και L>λησε <να υψηλ?βαθLο στ<λεχοV που =ρθε απ? την Αθ=να επ> το@του. Και αφο@ σαV ε>πα αυτ?, να σαV πω ?τι στην π>τα =ταν, εκτ?V των -λλων, ο ΚοντογεPργοV, αλλκαι ο ΤσιαL-κηV που =ταν αντ>παλοV του Τ-τση για τον δ=Lο Αγρ-φων, -λλο αν Lετ- τα... παρ-τησε ο ΤσιαL-κηV.

γνωρ>ζουν, =ταν η τοποθ<τηση του Γι-ννη ΜαγκριPτη. Ναι, =ταν και ο υφυπουργ?V ΥποδοLPν στην π>τα του Συλλ?γου Ευρυτ-νων Β?ρειαV Ελλ-δαV. 6σχετο. Καλ-, τι κατ-λαβαν και LαV <χουν απ? κοντ-; Λ<τε να υπ-ρχει τ>ποτα... ορυκτ?V πλο@τοV στο υπ<δαφοV τηV Ευρυταν>αV και κ?πτονται; Τι ε>πε λοιπ?ν ο ΜαγκριPτηV, ο υφυπουργ?V που προεκλογικ- ε>πε "ξεχ-στε το δρ?Lο ΛαL>α-Καρπεν=σι. Οι Lελ<τεV ε>ναι -χρηστεV και θα ξαναγ>νουν ?λεV απ? την αρχ="; ΕκπροσωπPνταV την κυβ<ρνηση, L>λησε για τα <ργα που πρ<πει να γ>νουν στην Ευρυταν>α και υποσχ<θηκε να συLβ-λει προV αυτ= την κατε@θυνση! Καλ-... καλ-...

Ν Ε

Νέα σκληρή επιστολή Μπίκα σε Μπαµπαλή

Με προβληL-τισε η αποχPρηση του Θα ν - σ η Μπ ο υLπουρ=, ιστορικο@ L<λουV του κ?LLατοV, απ? τη ΝοLαρχιακ= Επιτροπ= του ΠΑΣΟΚ. εν <γινε τPρα. 7χει πολ@ καιρ? που παραιτ=θηκε απ? τη Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ευρυταν>αV ο Θαν-σηV, αλλ- το θυL=θηκα να σαV το πω γιατ> δεν <γινε δα και καLι- ανακο>νωση, αλλ- κυρ>ωV γιατ> οι πολιτικ<V εξελ>ξειV ε>ναι τ<τοιεV. Τ-χα γιατ> παραιτ=θηκε ο κ. ΜπουLπουρ=V; Μ=πωV επειδ= δε συLφωνε> Lε τα -τοLα που τελικ- <λαβαν θ<σειV εξουσ>αV απ? το ΠΑΣΟΚ; Και εννοP τον Βασ>λη ΚαραLπ-. Πιθαν?ν, λ<νε κ-ποια στελ<χη και κ-νουν λ?γο για ρ=ξη στιV σχ<σειV των δ@ο αντρPν, απ? τ?τε που ο ΜπουLπουρ=V =ταν αντιδ=LαρχοV Καρπενησ>ου και ο ΚαραLπ-V δ=LαρχοV. Κ-ποιοι -λλοι, λ<νε ?τι ο Θαν-σηV πι<στηκε το 2006 να ε>ναι και π-λι υποψ=φιοV, κατ<βηκε Lε τον Παπαδ?πουλο για το νοLαρχιακ?, αλλ- π=γε πολ@.. π>σω σε σταυρο@V, δεν εκλ<χθηκε και τ?τε <ριξε ευθ@νεV σε κοLLατικ- στελ<χη. Τελευτα>α ανακατε@τηκε και π-λι Lε την πολιτικ=, εκλ<χθηκε L<λοV τηV Ν.Ε. Ευρυταν>αV του ΠΑΣΟΚ, αλλφα>νεται ?τι τα χνPτα του πλ<ον δεν ταιρι-ζουν Lε το@τα του ΠΑΣΟΚ. εν Lπορε> να τον κατηγορ=σει καν<ναV που τα παρ-τησε. 6λλωστε το@το το ΠΑΣΟΚ δεν ε>ναι ΠΑΣΟΚ, κ-τι που και ο >διοV φα>νεται να λ<ει.

ΖυγPνει στην Ευρυταν>α η Ντ?ρα. ΟργανPνεται η Ντ?ρα Μπακογι-ννη. Την επ?Lενη Π<Lπτη 24 Φεβρουαρ>ου, την Τσικνοπ<Lπτη δηλαδ=, φτ-νει στην ΛαL>α ?που και πραγLατοποιε> τα εγκα>νια των γραφε>ων τηV ηLοκρατικ=V ΣυLLαχ>αV. Ξεκ>νησε απ? τη ΛαL>α, το κ<ντρο τηV Ρο@LεληV, καθ?σον η >δια τυγχ-νει ρουLελιPτικη ν@φη. Στην ΛαL>α, λοιπ?ν, θα βρεθε> Lαζ> Lε την οL-δα πρωτοβουλ>αV του νοLο@ ΦθιPτιδαV, LιαV οL-δαV απ? τιV Lεγαλ@τερεV στην Ελλ-δα, Lε 79 L<λη(!) Lεταξ@ αυτPν και κ-ποιοι Ευρυτ-νεV,

Ποιοι -λλοι θα παραβρεθο@ν στα εγκα>νια; Οπωσδ=ποτε ο γιοV τηV, ο δ=LαρχοV Καρπενησ>ου ΚPσταV Μπακογι-ννηV. Και <πεται συν<χεια, γιατ> η Ντ?ρα -το παρατηρ=σατε- <κανε χPρο στον Κωστ= για τη δηLαρχ>α, αλλ- τPρα ξανα<ρχεται στην Ευρυταν>α για να οργανPσει και εδP την οL-δα κρο@σηV. Ποιοι θα συLLετ<χουν; εν ξ<ρω, αλλιPV θα σαV το <λεγα. Π-ντωV θα παραβρεθο@ν πλ=θοV τοπικPν LελPν του κιν=LατοV και φ>λων τηV Ντ?ραV Μπακογι-ννη. Και κ-ποιοι απ? τιV “γων>εV” θα αρχ>σουν το... L<τρηLα. Αυτ? σαV το βεβαιPνω.

ΣαV <χω και συν<χεια ?LωV. Η Ντ?ρα και οι συνεργ-τεV τηV δεν αφ=νουν τ>ποτα πλ<ον στην τ@χη. Το γεγον?V ?τι οι τελευτα>εV δηLοσκοπ=σειV τη φ<ρνουν Lετ- β>αV στη Βουλ= και επειδ= η >δια δεν ε>ναι διατεθειL<νη να Lε>νει απ<ξω αLαχητ>, οργανPνεται πανελλαδικ-. Να, ?πωV η παρουσ>α του Κιλτ>δη, πρPην υπουργο@ τηV Ν<αV ηLοκρατ>αV και τPρα Lε το κ?LLα τηV Ντ?ραV, στην κοπ= π>ταV του Συλλ?γου Ευρυτ-νων Β?ρειαV Ελλ-δαV «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», που <γινε προχθ<V την Κυριακ= 13 Φεβρουαρ>ου. "... πι-σαLε π-το!" ε>πε ο Κιλτ>δηV στον χαιρετισL? του, αλλ- δεν ε>πε ποιοι 7λληνεV πολιτικο> και ποια πολιτικ= τουV. Anyway, εκε>, να Lην ξεχ-σω, βρ<θηκε και Lε τον δικ? LαV βουλευτ=, τον Ηλ>α Καραν>κα. Οι δυο τουV L-λλον ε>χαν πολλ- να πουν και L-λλον περ> του LνηLον>ου, αφο@ και οι δ@ο ε>ναι... υποστηρικτ<V τηV... τρ?ικαV. Συνεχ>ζω. Στην π>τα, λοιπ?ν, χαιρ<τησε και ο Ηλ>αV Καραν>καV και ε>πε ?τι θα σταθε> αρωγ?V στον σ@λλογο. ;LωV, εκε>νο που εντυπωσ>ασε ?σουV

Την περασL<νη Κυριακ= ο πρPην δ=LαρχοV Καρπενησ>ου και σηLεριν?V αντιπεριφερει-ρχηV κ. Βασ>ληV ΚαραLπ-V παραβρ<θηκε στην κοπ= π>ταV τηV Αγωνιστικ=V Λ<σχηV Καρπενησ>ου. Ο κ. αντιπεριφερει-ρχηV δεσLε@τηκε πωV θα Lεσολαβ=σει για να γ>νει κατασκευ= ασφ-λτινηV π>σταV αυτοκιν=των. Αν π-Lε δ@ο χρον-κια π>σω θα δο@Lε ?τι ο κ. ΚαραLπ-V στιV 25 Ιανουαρ>ου 2009, σ@Lφωνα Lε δηLοσ>ευLα τ?τε των “ΕυρυτανικPν Ν<ων” (Αρ. Φ@λλου 324/ 28-1-2009 )απ? το Lετερ>ζι του δηL-ρχου Καρπενησ>ου τ?τε, ε>χε ξαναδεσLευτε> ?τι θα αναβ-θLιζε την π>στα που βρ>σκεται στο Κεφαλ?βρυσο και ?τι Lελλοντικ- θα βοηθο@σε για να γ>νει L>α π>στα καρτ στο Καρπεν=σι. Του χρ?νου στην επ?Lενη κοπ= π>ταV τι θα δεσLευτε> -ραγε να κ-νει...; Κο>τα τι π=γα και θυL=θηκα Lετ- απ? δ@ο χρ?νια! Αλλ- τι να κ-νουLε, αφο@ υπ-ρχουν ντοκουL<ντα των δεσLε@σεων...; 6λλο και το@το π-λι! Ασυνε>δητοι π<ταξαν <να κατσικ-κι λ>γων ηLερPν σε κ-δο απορριLL-των στην περιοχ= του Ξηρι-. Νεαρ= γυνα>κα, την Pρα που <βγαλε τον σκ@λο τηV β?λτα, -κουσε τα «κλ-Lατα» του ζPου L<σα απ? τον κ-δο και <σπευσε να το βοηθ=σει. Αφο@ το αν<συρε ζωνταν? το περι<θαλψε στο σπ>τι τηV και την επ?Lενη ηL<ρα απευθ@νθηκε στιV αρL?διεV υπηρεσ>εV, οι οπο>εV Lε την σειρτουV αν<λαβαν το περιστατικ?. Σ@Lφωνα Lε πληροφορ>εV, το -τυχο ζPο πετ-χτηκε στον κ-δο απ? κ-ποιο κτηνοτρ?φο τηV περιοχ=V, αφο@ στον Ξηρι- υπ-ρχουν πολλο> που διατηρο@ν οικ?σιτα ζPα. Π-ντωV, ?ποια και να ε>ναι η αλ=θεια, το συγκεκριL<νο γεγον?V προκαλε> απ<χθεια για το «δρ-στη» και αποτελε> ντροπ= για τουV κατο>κουV τηV περιοχ=V και το ανθρPπινο ε>δοV, το οπο>ο ξεπερν-ει σε διαστροφ=, σκληρ?τητα και ανοησ>α ?λα τα ζPα τηV φ@σηV.


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 16 Φεβρουαρ$ου 2011 / Σελ$δα 5

Για βουλευτής ο Κοντογεώργος;

εν λει “χι”

Στην κοπ# π$τα< τη< ΝΟΕ, 2$λησε 2ε την γλ6σσα τη< αλ#θεια< στον εκπρ%σωπο του κ%22ατο< κ. Ευθ&2ιο Καγιρα. “χου2ε χσει την αξιοπιστ$α 2α<”, ε$πε ο πρ6ην νο2ρχη< Ευρυταν$α<, ζητ6ντα< απ% τα κ%22ατα να λ"νε την αλ#θεια στον κ%σ2ο. Οι απ%ψει< του "γιναν απ% %λου< δεκτ"< καταδεικν&οντα<, 2λιστα, και ηγετικ% προφ$λ στην ΝΟΕ.

Ν ΕΑ

Ο τ"ω< νο2ρχη< Ευρυταν$α< δεν αποκλε$ει την περ$πτωση, αν απαιτηθε$ απ% τι< συγκυρ$ε<, να ε$ναι υποψ#φιο< βουλευτ#< Ευρυταν$α< 2ε την Ν"α η2οκρατ$α

υτ αν ικ ά

ΕυΕπιβεβαι6νονται οι πληροφορ$ε< των “Ε ρυτανικ6ν Ν"ων”, οι οπο$ε< ε$χαν να κνουν 2ε το πολιτικ% 2"λλον του Κ6στα Κοντογε6ργου. Ο τ"ω< νο2ρχη< Ευρυταν$α< και στ"λεχο< τη< Ν"α η2οκρατ$α< δεν αποκλε$ει την περ$πτωση να ε$ναι υποψ#φιο< βουλευτ#< Ευρυταν$α< 2ε την Ν..

Την δ#λωση αυτ# "κανε ο $διο< ο Κ6στα< Κοντογε6ργο<, απαντ6ντα< σε ερ6τηση δη2οσιογρφου των “Ευρυτανικ6ν Ν"ων” στο περιθ6ριο τη< εκδ#λωση< κοπ#< π$τα< που οργνωσε η ΝΟΕ ν. Ευρυταν$α< την Κυριακ# 13 Φεβρουαρ$ου 2011, στα γραφε$α του κ%22ατο< τη< Ν"α< η2οκρατ$α<. Επ$ση<, ο κ. Κοντογε6ργο<, ξεκαθρισε την θ"ση του σχετικ 2ε την πολιτικ# σχ"ση του 2ε την κ. Μπακογιννη. Σε σχετικ# ερ6τηση απντησε: "... ε2ε$< ε$2αστε στην Ν"α η2οκρατ$α. Εκε$νη "χει το κ%22α τη< και ε2ε$< το δικ% 2α<", δ$νοντα< τ"λο< στα ευφνταστα σενρια που καλλιεργο&σαν διφοροι κ&κλοι.

Ε

υρ

Οι δηλ6σει< Μετ τη λ#ξη τη< εκδ#λωση< ο τ. νο2ρχη< κ. Κ6στα< Κοντογε6ργο<, "κανε δηλ6σει<. Συγκεκρι2"να, αναφερ%2ενο< στην "ντονη υποστ#ριξη που δ"χθηκε για την τοποθ"τησ# του κατ τη διρκεια τη< συνεδρ$αση<, ερ2#νευσε το γεγον%< λ"γοντα< %τι αυτ% #ταν αποτ"λεσ2α του ρεαλισ2ο& 2ε τον οπο$ο αντι2ετωπ$ζει τα πργ2ατα, αλλ και τη< ε2πειρ$α< που "χει αποκτ#σει %λα αυτ τα χρ%νια, που του "χει δ6σει τη δυνατ%τητα να εκφρζεται 2ε ακρ$βεια για ζητ#-

2ατα τα οπο$α "χει συζητ#σει πολλ"< φορ"< 2ε του< πολ$τε<. Μιλ6ντα< για τη 2ελλοντικ# πορε$α του κ%22ατο< τη< αξιω2ατικ#< αντιπολ$τευση< στην Ευρυταν$α, τ%νισε %τι αυτ# ε$ναι προδιαγεγρα22"νη και %τι ε$ναι σ$γουρο< %τι η Ν θα κληθε$ και πλι να αναλβει την ευθ&νη διο$κηση< του τ%που, δι%τι, %πω< φα$νεται, τα πντα στον νο2% βρ$σκονται σε τ"λ2α και αυτ% το διαπιστ6νει ο κθε πολ$τη<. Θε6ρησε δε, την τοποθ"τηση του το2ερχη πολ& ρεαλιστικ#, προσαρ2οσ2"νη στα ν"α δεδο2"να

και πολ& ενθαρρυντικ# για τον τ%πο 2α<, δεδο2"νου %τι «η Ν στα θ"2ατα τη< περιφερειακ#< ανπτυξη< #ταν και ακριβ#< και πντα ε$χε προτσει< που εξυπηρετο&ν το α&ριο του τ%που και των πολιτ6ν», %πω< χαρακτηριστικ ε$πε. Ενδιαφ"ρον παρουσ$ασε επ$ση< η αναφορ του στην κ. Μπακογιννη, καθ6< %ταν ρωτ#θηκε απ% δη2οσιογρφο για την κατσταση που επικρατε$ στο νο2% και τι< σχ"σει< τη< 2ε τη Ν, ο κ. Κοντογε6ργο< τ%νισε χαρακτηριστικ και 2ε 2ια 2ικρ# δ%ση ειρωνε$α< %τι: «εν

υπρχει σχ"ση 2εταξ& κ. Μπακογιννη και Ν στην Ευρυταν$α πλ"ον. Η κ. Μπακογιννη "χει δικ% τη< κ%22α, ε2ε$< παρα2"νου2ε στη βση 2α<, στο κ%22α απ% το οπο$ο προερχ%2αστε και τη< ευχ%2αστε καλ# επιτυχ$α». Επ$ση<, αναφερ%2ενο< στο ενδεχ%2ενο πραγ2ατοπο$ηση< πρ%ωρων εκλογ6ν, ε$πε: «Την τελευτα$α εβδο2δα εντθηκαν οι ανησυχ$ε< %λων για ταχ&τερη προσφυγ# στι< κλπε<, αν λβου2ε υπ%ψη την τεχνητ# π%λωση που προ"κυψε 2εταξ& τρ%ικα< και υπουργ6ν του ΠΑ-

ΣΟΚ, οι οπο$οι 2"χρι πρ%σφατα #ταν πειθ#νια %ργαν τη<. Αυτ%, κατ την προσωπικ# που ποψη, ση2α$νει %τι προχωρο&ν στη δια2%ρφωση 2ια< ν"α< κατσταση<, 2ια< πλατφ%ρ2α< για εκλογ"<». Συνεχ$ζοντα< ο κ. Κοντογε6ργο< στο θ"2α των βουλευτικ6ν εκλογ6ν και απαντ6ντα< σε λλη ερ6τηση σχετικ 2ε το εν ενδιαφ"ρεται να ε$ναι υποψ#φιο< βουλευτ#< στην Ευρυταν$α 2ε την Ν.. ξεκαθρισε %τι το ενδεχ%2ενο αυτ% τον απασχολε$ σοβαρ. Συγκεκρι2"να ε$πε: «Θα το δο&2ε. Ε$ναι υπ% σκ"ψη και δεν το αποκλε$ω. χω ξαναπε$ στο παρελθ%ν %τι ε$2αι ενεργ%< πολ$τη<, αλλ ταυτ%χρονα ασκ6 και τα καθ#κοντ 2ου ω< Περιφερειακ%< Σ&2βουλο< και ποτ" 2α ποτ" δεν "παψαν να 2ε ενδιαφ"ρουν τα ζητ#2ατα τη< Ευρυταν$α< που απασχολο&ν %λου< 2α<. Θα το συζητ#σου2ε και 2ε τη Ν και στην περ$πτωση που θεωρηθε$ χρ#σι2ο, βεβα$ω< και 2ε ενδιαφ"ρει». Η δ#λωση αυτ# δη2ιουργε$ ν"ε< συνθ#κε< στο νο2%, καθ6< ε$ναι γνωστ# η πολιτικ# δ&να2η του Κοντογε6ργου, αλλ παρλληλα δη2ιουργε$ και 2εγλο πεδ$ο αντιπαρθεση< 2ε το στρατ%πεδο αυτ6ν που σκοπε&ουν να ακολουθ#σουν την Ντ%ρα σε περ$πτωση εκλογ6ν. εν ε$ναι λ$γοι εκε$νοι που ανησυχο&ν %τι 2ια τ"τοια εξ"λιξη θα φ"ρει ση2αντικ"< αντιδρσει< στην κεντροδεξι παρταξη, καθ6< δεν ε$ναι 2ακρι η εποχ# που ο τ"ω< νο2ρχη< αποτελο&σε «δεξ$ χ"ρι» τη< Ντ%ρα< και "παιξε ση2αντικ% ρ%λο για την επιλογ# του ση2ερινο& δη2ρχου Καρπενησ$ου, ω< υποψηφ$ου, την εποχ# που η τοπικ# οργνωση βρισκ%ταν σε τ"λ2α.

Κατστηα Καρπενησου - Αθ. Καρπενησιτη 4, τηλ: 22370 23202 / 80203


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ!ρτη 16 Φεβρουαρ0ου 2011 / Σελ0δα 6

Το χιονοδροµικό στον δήµο

ΚΑΡΑΜΠΑΣ: "Υπ!ρχει η πολιτικ/ βο2ληση, αλλ! θα χρειαστε0 1 εκατ. ευρB"

Α

Ευρυτανικ! Ν.α", ε0τε >ε την οτα "Ε ριστικ/ αδρανοπο0ησ/ τηH, για το “ΧΙΟΝΟΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.”, ωστ1σο, υπ!ρχει .ντονο ενδιαφ.ρον να λειτουργε0 υπ.ρ των συ>φερ1ντων του νο>ο2. Η περιφ.ρεια καλε0ται να αποφασ0σει για την τ2χη 1λων των εταιρειBν, οι οπο0εH θα συγχωνευτο2ν. Σ/>ερα η "ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε." διοικητικ! αν/κει στην περιφ.ρεια, καθBH η τ.ωH Νο>αρχιακ/ Αυτοδιο0κηση κατε0χε το 98% ωH πλειοψηφBν >.τοχοH. Την πολιτικ/ διο0κηση τηH εταιρε0αH πλ.ον .χει ο αντιπεριφερει!ρχηH Ευρυταν0αH, Βασ0ληH Καρα>π!H, ωστ1σο, το ιοικητικ1 Συ>βο2λιο τηH εταιρε0αH -1σοι .χουν απο>ε0νει- παρα>.νει το 0διο, >.χρι την αλλαγ/ σκυτ!ληH. ΣυνεπBH, >ε τα ν.α αυτ! δεδο>.να, και 1πωH .χει επιση>ανθε0 και στο παρελθ1ν απ1 ρεπορ-

τ!ζ τηH εφη>ερ0δαH, το Χιονοδρο>ικ1 Κ.ντρο δεν αν/κει σε φορ.α α>ιγBν ΕυρυτανικBν συ>φερ1ντων, αλλ! στην Περιφ.ρεια Στερε!H Ελλ!δαH. Ο >1νοH τρ1ποH να παρα>ε0νει στην Ευρυταν0α, ε0ναι να αγοραστε0 απ1 τον δ/>ο Καρπενησ0ου. Κ!τι τ.τοιο επιχειρ/θηκε και π.ρυσι, αλλ! για λ1γουH που ε0ναι γνωστο0 και .χουν καταγραφε0, η προσπ!θεια εκε0νη απ.τυχε. -πωH επιση>α0νει ο αντιπεριφερει!ρχηH κ. Βασ0ληH Καρα>π!H, για να παρα>ε0νει το Χιονοδρο>ικ1 σε “Ευρυτανικ! χ.ρια”, απαιτο2νται δ2ο προϋποθ.σειH. Αρχικ!, η πολιτικ/ βο2ληση, η οπο0α υπ!ρχει, τ1σο απ1 τον 0διο, 1σο και απ1 τον περιφερει!ρχη κ. Περγαντ!. Συνεχ0ζει λ.γονταH 1τι π.ραν απ1 εκε0, πρ.πει και ο δ/>οH Καρπενησ0ου να κινηθε0 προH την κατε2-

θυνση αυτ/. Για να επιτευχθε0 ο στ1χοH πρ.πει η εταιρε0α “ΧΙΟΝΟΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.” να π!ρει και π!λι απ1φαση για α2ξηση του >ετοχικο2 του κεφαλα0ου, Bστε να συ>>ετ.χει στην α2ξηση αυτ/ >1νο ο δ/>οH Καρπενησ0ου. Παρ1λα αυτ! υπ!ρχει πρ1ταση να συ>>ετ.χει και ο δ/>οH Αγρ!φων, >ε το πλειοψηφικ1 πακ.το, 1>ωH, να περν! στον δ/>ο Καρπενησ0ου. Κ!τι τ.τοιο, σ2>φωνα >ε τον Βασ0λη Καρα>π!, ε0ναι το πλ.ον ενδεδειγ>.νο. Ο 0διοH >!λιστα δεν αποκλε0ει την >ετ.πειτα αξιοπο0ηση του Χιονοδρο>ικο2 και >.σω ΣΙΤ, δηλαδ/ >ε ιδιBτεH, καθBH ε0ναι υπ.ρ>αχοH των .ργων αυτBν. Μ!λιστα, /ταν απ1 τουH πρBτουH που τ!χθηκαν υπ.ρ των προτερη>!των που παρ!γουν οι συ>πρ!ξειH ιδιωτBν και δη>οσ0ου.

Ν Ε

"Υπ!ρχει εκφρασ>.νη πολιτικ/ βο2ληση, το Χιονοδρο>ικ1 Κ.ντρο Καρπενησ0ου να περ!σει στον δ/>ο", λ.ει ο Βασ0ληH Καρα>π!H, απαντBνταH σε σχετικ/ ερBτηση για την τ2χη του κ.ντρου. Αυτ1 θα γ0νει >.σω τηH α2ξησηH του >ετοχικο2 κεφαλα0ου τηH εταιρε0αH. Το θ.>α ε0ναι !κρωH επ0καιρο. Αυτ.H τιH η>.ρεH, διεξ!γονται πυρετBδειH συσκ.ψειH και διεργασ0εH σχετικ! >ε το ρ1λο που θα διαδρα>ατ0σει η Περιφ.ρεια Στερε!H Ελλ!δαH. Το ενδιαφ.ρον επικεντρBνεται στιH συγχωνε2σειH των νο>αρχιακBν εταιρειBν, 1πωH ε0ναι η "ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.", τηH οπο0αH θυγατρικ/ ε0ναι το “ΧΙΟΝΟΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.”. Και αν η τ2χη τηH "ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε." ε0ναι προδιαγεγρα>>.νη, ε0τε >ε τον οικονο>ικ1 .λεγχο που .χει διαταχθε0 απ1 το Υπουργε0ο Οικονο>ικBν, 1πωH αποκ!λυψαν

υτ αν ικ άΕπαν.ρχεται η περσιν/ πρ1ταση για εξαγορ! του Χιονοδρο>ικο2 Κ.ντρου απ1 τον δ/>ο Καρπενησ0ου, >.σω α2ξησηH του >ετοχικο2 κεφαλα0ου τηH εταιρε0αH. Το ποσ1 που απαιτε0ται αγγ0ζει το 1 εκατ. ευρB. Το θ.>α ε0ναι στα χ.ρια του δη>!ρχου Καρπενησ0ου, κ. ΚBστα Μπακογι!ννη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ

Ακριβ1 !ρω>α σε >ικρ1 >πουκ!λι

Ο Ταξιρχη* Σκλαπνη* στο πιο ισχυρ1 πολιτικ1 1ργανο τηH Στερε!H

Ε

υρ

Η Οικονο>ικ/ Επιτροπ/ Στερε!H Ελλ!δαH λα>β!νει το 80% των αποφ!σεων που αφορο2ν 1λουH τουH νο>ο2H τηH περιφ.ρειαH. Τα 9 >.λη τηH επιτροπ/H εκλ.γονται απ1 το Περιφερειακ1 Συ>βο2λιο και ε0ναι τα κορυφα0α στελ.χη των συνδυασ>Bν. Η παρουσ0α του κ. Σκλαπ!νη θα συ>β!λει τα >.γιστα στην προBθηση των συ>φερ1ντων του νο>ο2 >αH.

ΣτουH δ/>ουH παλι! υπ/ρχε η η>αρχιακ/ Επιτροπ/. ,ταν το 1ργανο εκε0νο που ".λυνε και .δενε", λα>β!νονταH 1λεH τιH αποφ!σειH, πολλ.H εκ των οπο0ων δεν περνο2σαν καν απ1 το η>οτικ1 Συ>βο2λιο, δι1τι δ ε ν

προβλεπ1ταν απ1 τουH ν1>ουH. Με το πρ1γρα>>α “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” η παλι! η>αρχιακ/ Επιτροπ/ >ετονο>!στηκε σε Οικονο>ικ/ Επιτροπ/ και >ε την θεσ>οθ.τηση τηH αιρετ/H περιφ.ρειαH προβλ.φθηκε και εκε0 ο θεσ>1H τηH. Πρ1κειται για το ση>αντικ1τερο 1ργανο, που λα>β!νει τιH περισσ1τερεH αποφ!σειH που .χουν να κ!νουν >ε την Περιφ.ρεια Στερε!H Ελλ!δαH. Ουσιαστικ!, τα 9 >.λη τηH επιτροπ/H δ.χονται εισηγ/σειH απ1 τουH νο>ο2H τηH περιφ.ρειαH για προBθηση θε>!των, τα οπο0α, αφο2 επεξεργαστο2ν, τα προωθο2ν στο Περιφερειακ1 Συ>βο2λιο για .γκριση. στ1σο, τα παραπ!νω ε0ναι >1νο >ια >ικρ/ πτυχ/ των αρ>οδιοτ/των τηH Οικονο>ικ/H Επιτροπ/H. Στην πραγ>ατικ1τητα τα περισσ1τερα θ.>ατα που περνο2ν απ1 την επιτροπ/ δεν προωθο2νται στο Περιφερειακ1 Συ>βο2λιο, αλλ! εκτελο2νται κατευθε0αν. Μ1νο και >1νο το γεγον1H 1τι εγκρ0νουν και εκτελο2ν .ργα >ε απευθε0αH αν!θεση αρκε0 για να αντιληφθε0 κανε0H την πολιτικ/ ισχ2 τηH εν λ1γω επιτροπ/H.

Χαρακτηριστικ1 δε, ε0ναι 1τι και οι πολιτικο0 συνδυασ>ο0 στην περιφ.ρεια προτε0νουν για >.λη των επιτροπBν αυτBν τα κορυφα0α στελ.χη τουH. Ο Κλ.αρχοH Περγαντ!H ωH εκπρ1σωπο του νο>ο2 >αH πρ1τεινε τον Ταξι!ρχη Σκλαπ!νη. Πρ1κειται σαφBH για πολιτικ/ αναβ!θ>ισ/ του, η οπο0α .χει να κ!νει και >ε την ε>πιστοσ2νη που .χει στο πρ1σωπ1 του ο περιφερει!ρχηH. Μ!λιστα, ο κ. Σκλαπ!νηH στην διαδικασ0α που .γινε αρχ.H Ιανουαρ0ου, εκλ.Ευρυτανικ! Ν.α” ε0χθηκε (τα “Ε χαν αναφερθε0 λεπτο>ερBH στο θ.>α) >ε περισσ1τερεH ψ/φουH απ1 την δ2να>η τηH πολιτικ/H του ο>!δαH, πρ!γ>α που ση>α0νει 1τι π/ρε ψ/φουH και απ1 την αντιπολ0τευση. Σ2>φωνα >ε πληροφορ0εH των “ΕυρυτανικBν Ν.ων”, τον κ. Σκλαπ!νη ψ/φισε και ο ΚBσταH ΚοντογεBργοH, αν και περιφερειακ1H σ2>βουλοH τηH αντιπολ0τευσηH, και αυτ1 .χει ση>ασ0α. Ο κ. Σκλαπ!νηH .χει συ>>ετ!σχει /δη και στιH δ2ο συνεδρι!σειH τηH επιτροπ/H που .χουν γ0νει, ενB τα >.λη τηH συντ!σσουν πυρετωδBH τον προϋπολογισ>1 τηH Περιφ.ρειαH Στερε!H Ελλ!δαH για το .τοH 2011.

Σχετικ #ε τη συνντευξη του βουλευτ κ. Καρανκα Αναφορικ #ε την πρσφατη συνντευξη του κ. Καρανκα στα «Ευρυτανικ Να» χου#ε να σχολισου#ε τα εξ*: Ο βουλευτ/H του ΠΑΣΟΚ ο>ολογε0 απροκ!λυπτα 1τι τη στιγ>/ που γ0νεται !γρια σφαγ/ σε >ισθο2H, συντ!ξειH, υγε0α, παιδε0α, για τιH αν!γκεH των επιχειρη>ατιBν λεφτ! υπ!ρχουν !φθονα (ΕΣΠΑ, ΣΙΤ κτλ). ΕπιβεβαιBνει 1τι οι αντιδραστικ.H αλλαγ.H που προωθε0 η κυβ.ρνηση (λ.χ νο>οσχ.διο για υγε0α) ε0ναι προϊ1ν επιλογ/H και 1χι επιβολ/H. Ο 0διοH, 1χι >1νο, δεν απολογε0ται για την στ/ριξη που δ0νει στην πολιτικ/ που ρ/>αξε τιH λαϊκ.H οικογ.νειεH αλλ! υπερθε>ατ0ζει. Οι εργαζ1>ενοι, οι !νεργοι, οι συνταξιο2χοι, οι επαγγελ>ατ0εH, οι αγροτοκτηνοτρ1φοι τηH Ευρυταν0αH που ζουν στην αν.χεια να ση>ειBσουν 1τι ο βουλευτ/H του ΠΑΣΟΚ δεν πα0ρνει καν απο-

στ!σειH απ1 την αθλι1τητα του κ. Π!γκαλου 1τι δ/θεν «1λοι τα φ!γα>ε». Να βγ!λουν συ>περ!σ>ατα, να αποδυνα>Bσουν αποφασιστικ! ΠΑΣΟΚ και Ν.α η>οκρατ0α, να π!ρουν απ1φαση συστρ!τευσηH >ε το ΚΚΕ. -λοι στην πανελλαδικ/ απεργ0α τηH 23ηH Φλεβ!ρη! -λοι στα συλλαλητ/ρια του ΠΑΜΕ! Ν0κοH Σερετ!κηH Λαϊκ/ Συσπε0ρωση “Λ Καρπενησ0ου”


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 16 Φεβρουαρ5ου 2011 / Σελ5δα 7

Έτοιµα τα σφαγεία

/να 3ργο που περιC3νει ολ6κληροM ο νοC6M και ιδια5τερα οι κτηνοτρ6φοι και οι 3Cποροι κρ3ατοM. Κ6στισε 1,27 εκατ. ευρG, ενG τα πολλ% προβλ4Cατα που βρ3θηκαν κατ% την κατασκευ4 του προκ%λεσαν υπ3ρβαση του αρχικο7 προϋπολογισCο7 σχεδ6ν κατ% 45%.

Ν ΕΑ

“Σε 6 C4νεM η %δεια”, λ3ει ο αντιδ4CαρχοM κ. Ν5κοM ΣουλιGτηM

υτ αν ικ ά

"Σε 3ξι C4νεM υπολογ5ζουCε να 3χει εκδοθε5 η %δεια λειτουργ5αM των σφαγε5ων. Απ6 την πλευρ% CαM κ%νουCε 6,τι ε5ναι δυνατ6ν για να επισπε7σουCε την διαδικασ5α. Τα περισσ6τερα 3χουν γ5νει, αλλ% θα χρειαστο7Cε ακ6Cη 6 C4νεM για να ανο5ξουCε τα σφαγε5α", δηλGνει ο αρC6διοM αντιδ4CαρχοM Καρπενησ5ου Ν5κοM ΣουλιGτηM στα "Ε Ευρυτανικ% Ν3α".

Το 3ργο ξεκ5νησε και ολοκληρGθηκε κατασκευαστικ% απ6 την προηγο7Cενη δηCοτικ4 αρχ4. Τελικ%, κ6στισε 1,273.685 ευρG. Πρ6κειται για 3να αναπτυξιακ6 3ργο που θα δGσει λ7ση στουM κτηνοτρ6φουM και τουM εCπ6ρουM κρ3ατοM του νοCο7 και θα εξυπηρετε5 6λη την Ευρυταν5α. ΕνηC3ρωση για την πορε5α υλοπο5ησηM του 3ργου 3γινε στο προχθεσιν6 ηCοτικ6 ΣυCβο7λιο Καρπενησ5ου απ6 τον αντιδ4Cαρχο κ. Ν5κο ΣουλιGτη. Σ7Cφωνα Cε την λεπτοCερ4 3κθεση τηM Τεχνικ4M Υπηρεσ5αM του δ4Cου, β%σει τηM οπο5αM ενηCερGθηκε το ηCοτικ6 ΣυCβο7λιο, των απαρα5τητων ενεργειGν που απαιτο7νται απ6 την πλευρ% τηM διο5κησηM και των υπηρεσιGν, αλλ% και των δηλGσεων του κ. ΣουλιGτη, τα σφαγε5α θα παραδοθο7ν για χρ4ση στο τ3λοM του καλοκαιριο7.

π%νω 3ργων αν3λαβε να εκπον4σει η σ7Cπραξη ΜηχανικGν Ε. ηC6πουλοM - Κ. ΒανδGροM - Ρ. Ν%σιου - Χ. Μητσοπο7λου, 3πειτα απ6 αν%θεση του ηCοτικο7 ΣυCβουλ5ου. Οι Cελ3τεM αυτ3M περιελ%Cβαναν επιC3ρουM Cελ3τεM: Αρχιτεκτονικ4 Μελ3τη, Στατικ4 Μελ3τη, ΗλεκτροCηχανολογικ4 Μελ3τη, Μελ3τη ΠεριβαλλοντικGν ΕπιπτGσεων, Μελ3τη δι%ταξηM του εξοπλισCο7, καθGM και την προC4θεια του εξοπλισCο7 και

την υποχρ3ωση σ7νταξηM του φακ3λου τηM οικοδοCικ4M %δειαM για την ΠολεοδοC5α.

Επιπλ3ον εργασ5εM $στ6σο, λ6γω ελλε5ψεων που παρουσι%στηκαν κατ% την εκτ3λεση των κατασκευαστικGν εργασιGν, καθGM και στην προC4θεια επιπλ3ον εξοπλισCο7 σε σχ3ση Cε το πρGτο υπο3ργο (αλλαγ4 δι%ταξηM του εξοπλισCο7 εντ6M των χGρων του σφαγε5ου), 3πειτα C%λιστα απ6 απα5-

τηση και τηM /νσηM Κτηνιατρικ4M τηM ΝοCαρχ5αM Ευρυταν5αM, ο δ4CοM Καρπενησ5ου προχGρησε στην εκτ3λεση συCπληρωCατικGν εργασιGν και στην προC4θεια 3ξτρα εξοπλισCο7. Τα πρ6σθετα 3ργα ε5ναι «ΠροC4θεια π%νελ και πορτGν ψυκτικGν θαλ%Cων», προϋπολογισCο7 15.000 ευρG, «Πρ6σθετοM εξοπλισC6M απαρα5τητοM για την λειτουργ5α των ηCοτικGν Σφαγε5ων», προϋπολογισCο7 45.000 ευρG, «Ολοκλ4ρωση ηCοτικGν

υρ

Το αρχικ ργο

Ε

Σ7Cφωνα Cε την 3κθεση, ο αρχικ6M ενδεικτικ6M προϋπολογισC6M για το 3ργο, εγκεκριC3νοM απ6 το Υπουργε5ο Αγροτικ4M Αν%πτυξηM και Τροφ5Cων, 4ταν 825.000 ευρG. Περιελ%Cβανε εργασ5εM στο υπ%ρχον κτ5ριο, καθGM και επ3κτασ4 του, 6πωM και προC4θεια σφαγειοτεχνικο7 εξοπλισCο7. Το 3ργο 4ταν επιδοτο7Cενο κατ% 50% απ6 το Υπουργε5ο Αγροτικ4M Αν%πτυξηM και το υπ6λοιπο 50% απ6 πιστGσειM του δ4Cου. Αρχικ% εκτελ3στηκε Cε δ7ο υπο3ργα: την «ΠροC4θεια σφαγειοτεχνικο7 εξοπλισCο7», προϋπολογισCο7 547.551 ευρG Cε ΦΠΑ και τον «ΕκσυγχρονισC6 ηCοτικGν Σφαγε5ων Καρπενησ5ου (ΟικοδοCικ3M και Η/Μ Εργασ5εM)», προϋπολογισCο7 512.211 ευρG Cε ΦΠΑ. ΤιM Cελ3τεM των δ7ο παρα-

Σφαγε5ων Καρπενησ5ου», προϋπολογισCο7 180.000 ευρG και «ιαχε5ριση προM τελικ4 δι%θεση ζωικGν υποπροϊ6ντων κατηγορ5αM 1, 2 και 3 ηCοτικGν Σφαγε5ων Καρπενησ5ου», προϋπολογισCο7 57.502 ευρG. Απ6 το επενδυτικ6 πρ6γραCCα, ο δ4CοM 3λαβε το ποσ6 των 386.021 ευρG και απ6 το Πρ6γραCCα «Θησ3αM» το ποσ6 των 249.625 ευρG, σ7νολο δηλαδ4 635.646 ευρG.

Η δεια λειτουργα

$στ6σο, για την 3κδοση %δειαM λειτουργ5αM απαιτε5ται Cια σειρ% ενεργειGν. 2δη, απ6 την Τεχνικ4 Υπηρεσ5α 3χει κατατεθε5 ο απαρα5τητοM φ%κελοM στην /νση Κτηνιατρικ4M Ευρυταν5αM για την 3κδοσ4 τηM. Η /νση Κτηνιατρικ4M για να εκδGσει την %δεια χρει%ζεται %δεια δι%θεσηM αποβλ4των του βιολογικο7 καθαρισCο7 απ6 την Περιφ3ρεια Στερε%M Ελλ%δαM (εν3ργεια απ6 τη ΕΥΑΚ-αναC3νεται η 3κδοσ4 τηM), 3γκριση κανονισCο7 λειτουργ5αM των σφαγε5ων απ6 το ηCοτικ6 ΣυCβο7λιο (η /νση Κτηνιατρικ4M ε5ναι στο τελικ6 στ%διο σ7νταξ4M του), σ7ναψη σ7CβασηM Cε υποψ4φιο αν%δοχο αρC6διο για την απεντ6Cωση και Cυοκτον5α των σφαγε5ων (χωρ5M να αποτελε5 η Cη 3γκαιρη σ7ναψη τηM %ρνηση για την 3κδοση τηM %δειαM), χορ4γηση αριθCο7 3γκρισηM εγκατ%στασηM τ7που S-XXX και τιM απαρα5τητεM σφραγ5δεM απ6 την Γενικ4 /νση Κτηνιατρικ4M του Υπουργε5ου Αγροτικ4M Αν%πτυξηM και Τροφ5Cων (αποτελε5 εν3ργεια τηM /νσηM Κτηνιατρικ4M Ευρυταν5αM Cετ% την 3κδοση τηM %δειαM λειτουργ5αM), βεβα5ωση σ7νδεσηM του αποχετευτικο7 δικτ7ου των σφαγε5ων Cε το δ5κτυο του Βιολογικο7 ΚαθαρισCο7 απ6 την ΕΥΑΚ (4δη 3χει εκδοθε5 απ6 την ΕΥΑΚ).

ΠροσωπικΠρ βληα παρανει ο βιολογικ καθαρισ 

Το θ3Cα 3χει να κ%νει Cε την προστασ5α του περιβ%λλοντοM. Ο λ6γοM ε5ναι 6τι ο βιολογικ6M καθαρισC6M του δ4Cου Καρπενησ5ου, δεν λειτουργε5 σωστ% εδG και χρ6νια. .νθρωποι που γνωρ5ζουν, ισχυρ5ζονται 6τι αν σε αυτ6ν τον βιολογικ6 καθαρισC6 ριχτο7ν τα λ7Cατα των σφαγε5ων, η περιβαλλοντικ4 C6λυνση, ειδικ6τερα στα γ%ργαρα νερ% του ποταCο7 ΚαρπενησιGτη, θα ε5ναι ανυπολ6γιστη. Η πρ6ταση ε5ναι 3ναM ν3οM βιολογικ6M καθαρισC6M. Το κ6στοM 6CωM ε5ναι Cεγ%λο.

$στ6σο, για την πλ4ρη λειτουργ5α των σφαγε5ων απαιτε5ται εξειδικευC3νο προσωπικ6 συγκεκριC3νων ειδικοτ4των. 2δη, π%ντωM, η προηγο7Cενη δηCοτικ4 αρχ4 3χει ορ5σει τουM απαρα5τητουM υπαλλ4λουM, ενG απαιτε5ται και απ6 την ν3α δηCοτικ4 αρχ4 η αναζ4τηση και σ7ναψη σ7CβασηM Cε εκδοροσφαγε5M, οι οπο5οι θα ε5ναι και υπε7θυνοι για την λειτουργ5α των σφαγε5ων.


Πολιτική

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 16 Φεβρουαρ0ου 2011 / Σελ0δα 8

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Το Προπονητικ Κντρο να χαρακτηριστε εθνικ

Τρ1πουH εξοικον1>ησηH εν.ργειαH στα πλα0σια τηH οικονο>ικ/H κρ0σηH τηH χBραH, αλλ% χωρ0H υποβιβασ>1 τηH παρεχ1>ενηH ποι1τηταH υπηρεσιBν, >ελετ% ο δ/>οH Καρπενησ0ου. Η αρχ/ θα γ0νει απ1 το κολυ>βητ/ριο, στο οπο0ο θα εγκατασταθε0 ν.οH καυστ/ραH, ενB >ελετ%ται και η εγκατ%σταση φωτοβολταϊκBν στιH στ.γεH των δη>οτικBν κτηρ0ων.

υτ αν ικ ά

Να ρχονται οι εθνικ οδε να προπονονται στην Ευρυτανα

Ν Ε

Ο αντιδ/>αρχοH Καρπενησ0ου κ. Κλεο>.νηH Λ%ππαH

Η ΕΠΣ Ευρυταν0αH .στειλε επιστολ/, >ε η>ερο>ην0α 15-2-2011, στον Υπουργ1 Πολιτισ>ο2 κ. Πα2λο Γερουλ%νο, αρ>1διο για τον αθλητισ>1, >ε α0τη>α, εν 1ψη του ν.ου αθλητικο2 ν1>ου, το Προπονητικ1 Κ.ντρο Καρπενησ0ου να παρα>ε0νει στην Γενικ/ Γρα>>ατε0α Αθλητισ>ο2, αλλ% να οριστε0 ωH Εθνικ1 Προπονητικ1 Κ.ντρο Καρπενησ0ου, Bστε να προπονο2νται στην Ευρυταν0α και εθνικ.H ο>%δεH. Στην εν λ1γω επιστολ/, ο πρ1εδροH τηH ΕΠΣ, κ. η>/τρηH Πεταρο2δηH, καταγρ%φει >0α σειρ% προτερη>%των που .χει το Προπονητικ1 Κ.ντρο Καρπενησ0ου, αλλ% και η περιοχ/ γενικ1τερα, 1πωH ε0ναι το ιδανικ1 υψ1>ετρο, οι συνοδευτικ.H αθλητικ.H εγκαταστ%σειH που διαθ.τει

το Καρπεν/σι -1πωH το κολυ>βητ/ριο- κ.λπ., αλλ% και η ξενοδοχειακ/ επ%ρκεια. ΠροφανBH, τα οφ.λη απ1 την κ0νηση αυτ/, αν τελικ% υπ%ρξει πολιτικ/ βο2ληση, θα ε0ναι πολλαπλ%σια. Αφεν1H >εν, το προπονητικ1 >πα0νει σε %λλη ρ1τα και γ0νεται Εθνικ1 Προπονητικ1 Κ.ντρο >ε αυξη>.νεH επιχορηγ/σειH για την ο>αλ/ λειτουργ0α του και αφετ.ρου, παρα>.νει στην Γενικ/ Γρα>>ατε0α και >πορε0 να το διαχειρ0ζεται ο δ/>οH Καρπενησ0ου. Β.βαια, υπ%ρχει και η %λλη %ποψη, την οπο0α προωθε0 ο δ/>αρχοH κ. ΚBσταH Μπακογι%ννηH, για την λειτουργ0α του προπονητικο2 κ.ντρου >.σω ΣΙΤ, δηλαδ/ >ε την συ>>ετοχ/ δη>οσ0ου και ιδιωτικο2 το>.α.

Η επιστολ/ τηH ΕΠΣ Ευρυταν0αH

υρ

Αξι1τι>ε κ2ριε υπουργ., Με αφορ>/ τη σ2νταξη του νο>οσχεδ0ου για τον αθλητισ>1, θα θ.λα>ε >ε αυτ/ την επιστολ/ να σαH θ.σου>ε υπ1ψη, ορισ>.να ζητ/>ατα που .χουν να κ%νουν >ε την αξιοπο0ηση των εγκαταστ%σεων του Αθλητικο2 Κ.ντρου Καρπενησ0ου και του Εθνικο2 Σταδ0ου Καρπενησ0ου, αλλ% και >ε την αναβ%θ>ιση των παρεχ1>ενων αθλητικBν υπηρεσιBν στο νο>1 >αH, τα οπο0α παρακαλο2>ε να τα δε0τε >ε την δ.ουσα προσοχ/. Με β%ση την υποδο>/ που διαθ.τει ο τ1ποH >αH (Αθλητικ1 Κ.ντρο Καρπενησ0ου, Εθνικ1 Στ%διο Καρπενησ0ου, Κλειστ1 Κολυ>βητ/ριο 25> πισ0να, φυσικ1 πλεον.κτη>α, 1.000> υψ1>ετρο, χBρουH φιλοξεν0αH, κ.λπ.) ζητο2>ε τον ορισ>1 των αθλητικBν εγκαταστ%σεων Καρπενησ0ου ωH ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, στο οπο0ο θα προπονο2νται οι Εθνικ.H ο>%δεH 1λων των αθλη>%των. Να .χετε δε υπ' 1ψιν σαH 1τι η Ευρυταν0α .χει βραβευθε0 ωH ο καθαρ1τεροH νο>1H τηH

Ε

ΕΝ$ΣΗ ΠΟΟΣΦΑΙΡΙΚ$Ν Σ$ΜΑΤΕΙ$Ν ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΕΠΣΕ) 36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Καρπεν/σι 15-02-2011 Αρ.Πρωτ. 522

ΠροH: Υπουργ1 Πολιτισ>ο2 και Τουρισ>ο2 κ. Πα2λ ο Γ ερουλ%νο ΘΕΜΑ: η>ιουργ0α Εθνικο2 Προπονητικο2 Κ.ντρου Καρπενησ0ου, αξιοπο0ηση υπαρχουσBν ΑθλητικBν εγκαταστ%σεων και αναβ%θ>ιση παρεχ1>ενων ΑθλητικBν υπηρεσιBν στο Ν. Ευρυταν0αH.

ΕυρBπηH, προν1>ιο που διατηρε0 σαν κ1ρη οφθαλ>ο2. Η δαπ%νη 1λων των παραπ%νω εργασιBν εκτι>ο2>ε 1τι θα αποσβεστε0 σε πολ2 σ2ντο>ο χρονικ1 δι%στη>α αφο2 η Γ.Γ.Α. δεν θα ξοδε2ει χρ/>ατα για να προπονο2νται οι εθνικ.H ο>%δεH (που η 0δια χρη>ατοδοτε0) σε %λλεH χBρεH του εξωτερικο2, αλλ% θα προπονο2νται στο δικ1 τηH Αθλητικ1 Κ.ντρο στο Καρπεν/σι. Επιση>α0νου>ε δε, 1τι εκτ1H τηH χρ/σηH των εγκαταστ%σεων, η υλοπο0ηση αυτ/H τηH πρ1τασηH θα .χει τερ%στιο αντ0κτυπο στην αν%πτυξη τηH περιοχ/H >ε την δη>ιουργ0α αρκετBν θ.σεων εργασ0αH, αλλ% και τερ%στιο 1φελοH για την εθνικ/ >αH οικονο>0α, αφο2 δεν θα ξοδε2ονται πολλ% χρ/>ατα σε %λλεH χBρεH του εξωτερικο2.

Με εκτ0>ηση Ο Πρ1εδροH τηH ΕΠΣ Ευρυταν0αH ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΑΡΟΥΗΣ Ο Γενικ1H Γρα>>ατ.αH ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ

"... >ε την εγκατ%σταση ν.ου καυστ/ρα στο κολυ>βητ/ριο, που θα χρησι>οποιε0 το οικολογικ1 βιοκα2σι>ο "π.λετ", αλλ% και την εγκατ%σταση φωτοβολταϊκBν στιH στ.γεH των δη>οτικBν κτηρ0ων -1που >αH επιτραπε0- ελπ0ζου>ε σε >ια >εγ%λη εξοικον1>ηση εν.ργειαH και οικονο>0αH στον δ/>ο", >αH εξηγε0 ο αρ>1διοH αντιδ/>αρχοH Κλεο>.νηH Λ%ππαH.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Το θ.>α που δη>ιουργ/θηκε φ.τοH >ε την προ>/θεια πετρελα0ου, >ε αποτ.λεσ>α την αναβολ/ κολυ>βητικBν αγBνων περιφερειακο2 επιπ.δου, αλλ% κυρ0ωH η επερχ1>ενη α2ξηση του πετρελα0ου θ.ρ>ανσηH σε επ0πεδα π%νω απ1 το 1,40 ευρB το λ0τρο, 1πωH ανα>.νεται απ1 τον ΟκτBβριο, καθιστ% απαγορευτικ/ πλ.ον την λειτουργ0α του κολυ>βητηρ0ου Καρπενησ0ου >ε τα ση>εριν% δεδο>.να. Απαιτο2νται δραστικ.H λ2σειH εξοικον1>ησηH π1ρων. Στην κατε2θυνση αυτ/, ο αρ>1διοH αντιδ/>αρχοH, κ. Κλεο>.νηH Λ%ππαH, >ελετ% >ια σειρ% >.τρων προH >ε0ωση των ενεργειακBν εξ1δων, καθBH και δρ%σειH που >πορο2ν να επεκταθο2ν και σε %λλα κτ/ρια του δ/>ου. Η αλλαγ/ του υπ%ρχοντοH λ.βητα στο κολυ>βητ/ριο και η αντικατ%στασ/ του >ε .ναν %λλον που σαν κα2σι>ο, αντ0 για πετρ.λαιο, χρησι>οποιε0 το οικολογικ1 βιοκα2σι>ο "π.λετ" και η εγκατ%σταση φωτοβολταϊκBν στην στ.γη του κολυ>βητηρ0ου, αποτελο2ν τα πρBτα %>εσα β/>ατα. Ειδικ1τερα, 1σον αφορ% το κολυ>βητ/ριο, >ελετBνται και >ια σειρ% %λλων ενεργειBν, 1πωH η συντ/ρηση τηH στ.γηH, η αντικατ%σταση παραθ2-

ρων, η οξυγ1νωση του νερο2 τηH πισ0ναH κ.λπ., που θα .χουν ολοκληρωθε0 >.χρι το καλοκα0ρι, 1ταν το κολυ>βητ/ριο κλε0νει, .τσι και αλλιBH, για συντ/ρηση. -πωH εξηγε0 ο αντιδ/>αρχοH, στο κολυ>βητ/ριο θα γ0νουν >ια σειρ% απαρα0τητων παρε>β%σεων. Το συνολικ1 κ1στοH αυτBν αν.ρχεται στιH 100.000 ευρB το ανBτερο. “Τρ0α ε0ναι τα β/>ατα προτεραι1τητ%H >αH”, τον0ζει. ΠρBτον, η συντ/ρηση των εγκαταστ%σεων, δε2τερον η εγκατ%σταση του λ.βητα "π.λετ" και τρ0τον η οξυγ1νωση του νερο2 τηH πισ0ναH. “... β.βαια 1λα αυτ% ε0ναι σε επ0πεδο >ελ.τηH, αλλ% ελπ0ζου>ε 1τι τα χρ/>ατα θα βρεθο2ν και >.χρι το καλοκα0ρι θα .χουν ολοκληρωθε0 οι παρε>β%σειH >αH”, προσθ.τει ο κ. Λ%ππαH. -σον αφορ% την συντ/ρηση των κτηριακBν εγκαταστ%σεων, απαιτο2νται δι%φορεH παρε>β%σειH δεδο>.νου και των οικονο>ικBν δυσχερειBν. Θα γ0νουν παρε>β%σειH στην στ.γη 1που παρατηρο2νται διαρρο.H, επ0σηH, απαιτε0ται η αντικατ%σταση σε κ%ποια παρ%θυρα, τα οπο0α .χουν πλ.ον σκουρι%σει, ενB απαιτε0ται ση>αντικ/ παρ.>βαση στα υδραυλικ% του κτηρ0ου και κυρ0ωH στα ντουH των αθλητBν. "Η σπατ%λη του νερο2 ε0ναι >εγ%λη", τον0ζει ο κ. αντιδ/>αρχοH. $στ1σο, εκε0νο που θα γ0νει %>εσα, παρ1λο που ακ1>η βρ0σκεται σε επ0πεδο >ελ.τηH, ε0ναι η αντικατ%σταση του καυστ/ρα του κολυ>βητηρ0ου >ε .ναν εναλλακτικ/H τεχνολογ0αH, που χρησι>οποιε0 βιοκα2σι>ο αντ0 για πετρ.λαιο, >ε την 0δια και ακ1>η καλ2τερη ενεργειακ/ απ1δοση, 1πωH ευελπιστο2ν απ1 τον δ/>ο. Στ1χοH ε0ναι η εκ>ετ%λλευση των πλεονεκτη>%των που παρ.χονται απ1 την ν.α τεχνολογ0α. Το συγκεκρι>.νο βιοκα2σι>ο "π.λετ", που θα χρησι>οποιε0, ε0ναι κατ% 40% φτην1τερο απ1 το πετρ.λαιο σ/>ερα και καταλαβα0νει κανε0H ποια θα ε0ναι τα οικονο>ικ% οφ.λη 1ταν το πετρ.λαιο αργ1τερα διπλασιαστε0. ----->


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 16 Φεβρουαρ4ου 2011 / Σελ4δα 9

"Από την µύγα ξύγκι" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

--->

Ν Ε

ΠΡΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Θα β&λουν ν2ο καυστ3ρα στο κολυBβητ3ριο που αντ4 για πετρ2λαιο θα κα4ει... γαϊδουρ&γκαθα

αναπτ6σσεται υπεροξε4διο του υδρογ5νου, Bε αποτ2λεσBα την αποστε4ρωση του νερο6 τηL πισ4ναL -σε βαθB5 καθαρι5τηταL χειρουργε4ου- την δι&λυση "οργανοχλωριοB2νων ενFσεων" απ5 το χλFριο του νερο6, Bε πρ5σθετο αποτ2λεσBα την απουσ4α τηL χαρακτηριστικ3L Bυρωδι&L του χλωρ4ου, αλλ& και την κρυστ&λλινη 5ψη στο νερ5. Επιπλ2ον, Bε την οξυγ5νωση δ4νεται τ2λοL στο κοκκ4νισBα των BατιFν. Το σ6στηBα, κ5στουL περ4που 30.000 ευρF, λειτουργε4 Bε ειδικ& ηλεκτρ5δια, τα οπο4α αντικαθ4στανται κ&θε χρ5νο, Bε 2να κ5στοL ανταλλακτικFν περ4που 1.500 ευρF. Η εγκατ&σταση του συστ3BατοL πραγBατοποιε4ται στο 3δη υπ&ρχον Bηχανοστ&σιο, χωρ4L να χρει&ζεται αλλαγ3 αντλιFν 3 φ4λτρων. Το αποτ2λεσBα θα ε4ναι 2να διαρκ2L και οBοι5Bορφο περιβ&λλον προστασ4αL, Bε &ψογη ποι5τητα νερο6 και, κυρ4ωL, χωρ4L τουL κινδ6νουL και τιL ενοχλ3σειL του χλωρ4ου.

υρ

Να σηBειFσουBε 5τι η τιB3 κ5στουL του συγκεκριB2νου προϊ5ντοL δεν αυξοBειFνεται και παραB2νει π&ντα σταθερ3. Απ5 την &λλη, πρ5κειται για 2να ν2ο υλικ5 που κατασκευ&ζεται απ5 πριον4δια και γαϊδουρ&γκαθα, παρουσι&ζονταL κατ& 50% Bε4ωση των ρ6πων στην ατB5σφαιρα, ενF τα υπολε4BBατ& του ε4ναι απλ3... στ&χτη. Η ενεργειακ3 του απ5δοση δεν ε4ναι ισ&ξια Bε την απ5δοση εν5L λ2βητα πετρελα4ου. Το κ5στοL 5ληL τηL εγκατ&στασηL αναB2νεται να αγγ4ξει τιL 40.000 ευρF και η απ5σβεση να γ4νει πολ6 σ6ντοBα. ΕντωBεταξ6, σηBαντικ3 κρ4θηκε και η αγορ& εν5L θερBικο6 καλ6BBατοL για την πισ4να. 0δη, στο προχθεσιν5 ηBοτικ5 ΣυBβο6λιο, αποφασ4στηκε οB5φωνα η εκταB4ευση 6.000 ευρF για την αγορ& εν5L ειδικο6 θερBικο6 καλ6BBατοL, το οπο4ο Bαζ4 Bε τα 3δη υπ&ρχοντα, θα Bπορο6ν να καλ6πτουν 100% την πισ4να, εγκλωβ4ζονταL την θερB5τητα του νερο6, Bε αποτ2λεσBα την λιγ5τερη χρ3ση των συστηB&των θ2ρBανσηL. -να τρ4το σηBε4ο, στο οπο4ο δ4νεται ιδια4τερη σηBασ4α, ε4ναι η εγκατ&σταση συστ3BατοL οξυγ5νωσηL του νερο6 στιL πισ4νεL. Πρ5κειται για απαρα4τητη εγκατ&σταση Bε χρ3ση ειδικο6 συστ3BατοL Bε ηλεκτρ5δια, που θα 2πρεπε να 2χει γ4νει εδF και χρ5νια, αφο6 το κολυBβητ3ριο το χρησιBοποιο6ν εκατοντ&δεL πολ4τεL. Με τον ηλεκτρολυτικ5 καθαρισB5 του νερο6 (οξυγ5νωση)

Ε

φ&ση Bαζ4 Bε την εγκατ&σταση πυλFνων φωτισBο6, αλλ& και &λλων παρεBβ&σεων στο εθνικ5 BαL γ3πεδο που ε4ναι απαρα4τητεL, αλλ& 5χι στο &Bεσο B2λλον", εξηγε4 ο κ. Λ&ππαL, BιλFνταL στα "Ευρυτανικ& Ν2α". %στ5σο, παρεBβ&σειL Bικρ3L κλ4BακαL θα γ4νουν στο κλειστ5 γυBναστ3ριο. Απαιτε4ται &Bεσα η επιδι5ρθωση σηBε4ων τηL στ2γηL του κτηρ4ου και κ&ποιεL &λλεL παρεBβ&σειL που στην παρο6σα φ&ση θα κοστ4σουν περ4που 3.000 ευρF. Επ4σηL, στιL σκ2ψειL τηL δηBοτικ3L αρχ3L ε4ναι η εξ ολοκλ3ρου αναβ&θBιση του Bικρο6 γυBναστηρ4ου &ρσηL βαρFν, το οπο4ο βρ4σκεται στιL εγκαταστ&σειL του Εθνικο6 Σταδ4ου.

υτ αν ικ άΑ

"Πλετ" αντ4 πετρελα4ου και φωτοβολταϊκ για ρε6Bα

Αθλητικ2L εγκαταστ&σειL Π2ραν αυτFν, Bελετο6νται ακ5Bη περισσ5τερα 2ργα για τα &λλα αθλητικ& κ2ντρα, τ5σο στο Καρπεν3σι, 5σο και στουL παλιο6L δ3BουL. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Ιδια4τεροL προβληBατισB5L υπ&ρχει για το Προπονητικ5 Κ2ντρο Καρπενησ4ου. Σ6Bφωνα Bε τον αντιδ3Bαρχο, οι κτηριακ2L εγκαταστ&σειL του ε4ναι σε πολ6 κακ3 κατ&σταση, σε αντ4θεση Bε τα δ6ο γ3πεδα ποδοσφα4ρου, τα οπο4α συντηρο6νται απ5 τον δ3Bο, αφο6 τα χρησιBοποιο6ν οι οB&δεL.

ΣτιL σκ2ψειL τηL δηBοτικ3L αρχ3L ε4ναι, 5πωL 2γραψαν τα Ευρυτανικ& Ν2α", η παραχFρη"Ε ση τηL χρ3σηL του προπονητικο6, B2σω ΣΙΤ, σε ιδιFτη. Πρ5κειται για κ&τι το οπο4ο ο δ3BαρχοL Καρπενησ4ου, κ. ΚFσταL Μπακογι&ννηL, 2θεσε και προεκλογικ&. Μ5νη λ6ση για να διασωθε4 το Προπονητικ5 Κ2ντρο και να αποδFσει ε4ναι η παραχFρηση σε ιδιFτη, αλλ& Bε ρ3τρα η χρ3ση του να γ4νεται δωρε&ν. ΠρFτα, 5BωL, πρ2πει να παραχωρηθε4 εξ ολοκλ3ρου στον δ3Bο, αλλ& η Γενικ3 ΓραBBατε4α ΑθλητισBο6 να συνεχ4σει, ωστ5σο, να το επιχορηγε4 για τα επ5Bενα δ6ο 3 τρ4α χρ5νια Bε τα λ4γα χρ3Bατα που δ4νει, B2χρι να βρεθε4 ο κατ&λληλοL ιδιFτηL, στον οπο4ο θα παραχωρηθε4 για τουλ&χιστον 30 χρ5νια. (σ.σ. στην διπλαν3 σελ4δα δηBοσιε6ουBε χθεσιν3 επιστολ3 τηL ΕΠΣ Ευρυταν4αL, κ&τι που πιθαν5ν δεν ε4ναι ακ5Bη σε γνFση του δ3Bου). ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΙΟ. εν πρ5κειται να γ4νει καB4α παρ2Bβαση στο γ3πεδο Καρπενησ4ου, παρ& τιL αν&γκεL που 2χουν διαπιστωθε4. “Ο χλοοτ&πηταL, ο οπο4οL B5λιL πρ5σφατα 2χει εγκατασταθε4, 2να πονεB2νο 2ργο που ξεκ4νησε το 2004, ε4ναι πολ6 καλ3L ποι5τηταL”, τον4ζει ο αντιδ3BαρχοL. Απαιτε4ται, 5BωL, ο στ4βοL γ6ρω απ5 το γ3πεδο να στρωθε4 Bε ταρτ&ν, το οπο4ο θα βοηθ3σει αφεν5L στην προστασ4α του χλοοτ&πητα και των χρηστFν, αφετ2ρου θα ικανοποι3σει α4τηBα πολιτFν για την χρ3ση του. υστυχFL, 5BωL, 5λα αυτ& δεν Bπορο6ν να γ4νουν &Bεσα, λ5γω υψηλο6 κ5στουL. "... Τα Bελετ&Bε σε δε6τερη

ΣΤΑ Χ%ΡΙΑ. Με τη συν2νωση των δ3Bων, Bια σειρ& αθλητικFν εγκαταστ&σεων αν3κουν πλ2ον στον διευρυB2νο δ3Bο Καρπενησ4ου. %στ5σο, 5πωL παρατηρε4 ο αντιδ3BαρχοL, αλλ& 5πωL προκ6πτει και απ5 το ρεπορτ&ζ, πολλ2L απ5 τιL αθλητικ2L εγκαταστ&σειL 2χουν σοβαρ& προβλ3Bατα. %L παρ&δειγBα, αναφ2ρεται το γ3πεδο Bπ&σκετ στουL Κορυσχ&δεL, που ε4ναι σε πολ6 κακ3 κατ&σταση, 5πωL και το γ3πεδο στο Μεγ&λο Χωρι5, το οπο4ο σ3Bερα χρησιBοποιε4ται απ5 τιL οB&δεL, που 5BωL διατρ2χουν κ4νδυνο σοβαρFν τραυBατισBFν, ενF 5ταν βρ2χει το γ3πεδο... πληBBυρ4ζει. Αντ4θετα, υπ&ρχουν και καλ2L αθλητικ2L εγκαταστ&σειL, 5πωL το &ριστο γ3πεδο 5x5 στην Αγ4α Τρι&δα, αλλ& και το γυBναστ3ριο στην Φουρν&, το οπο4ο ε4ναι πλ3ρωL εξοπλισB2νο, αλλ& παραB2νει κλειστ5 λ5γω 2λλειψηL καθηγητ3 Φυσικ3L Αγωγ3L.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ε4ναι γεγον5L 5τι οι αθλητικ2L εγκαταστ&σειL στον δ3Bο δεν ε4ναι και στην καλ6τερη κατ&σταση. %στ5σο, οι παρεBβ&σειL που απαιτο6νται σε &λλεL περιπτFσειL ε4ναι πολ6 βαθι2L, 5πωL στο Προπονητικ5 Κ2ντρο, ενF σε &λλεL λιγ5τερο. ΣηBαντικ5L κρ4κοL στην καλ3 λειτουργ4α τουL προL 5φελοL των πολιτFν ε4ναι οι εργαζ5Bενοι στιL αθλητικ2L εγκαταστ&σειL του δ3Bου BαL, “οι οπο4οι καταβ&λουν υπερ&νθρωπεL προσπ&θειεL και π2ρα απ5 τιL υποχρεFσειL τουL”, αναγνωρ4ζει ο κ. Λ&ππαL.

Φωτοβολταϊκ στι) στγε) των δη!οτικ$ν κτηρων

Στ5χοL τηL ν2αL δηBοτικ3L αρχ3L ε4ναι η εξοικον5Bηση εν2ργειαL. Στην κατε6θυνση αυτ3, ο δ3BοL Bελετ& την εγκατ&σταση φωτοβολταϊκFν π&νελ στιL στ2γεL των περισσ5τερων δηBοτικFν κτηρ4ων, τα οπο4α, π2ραν τηL ενεργειακ3L κ&λυψηL σε ρε6Bα που θα παρ2χουν για χρ3ση των 4διων των κτηρ4ων, θα παρ2χουν και 2να σηBαντικ5 οικονοBικ5 2σοδο στον δ3Bο. Υπ&ρχει, 5BωL, 2να σοβαρ5 πρ5βληBα. Σ6Bφωνα Bε την νοBοθεσ4α, τα "φωτοβολταϊκ& στην στ2γη" δεν Bπορο6ν να ξεπερνο6ν τα 10KW. Σε πολλ2L περιπτFσειL οι αν&γκεL ε4ναι Bεγαλ6τερεL. 1πωL 2γραψαν Ευρυτανικ& Ν2α" (αρ. φ6λλου 429/2-2τα "Ε 2011), 3δη υπ&ρχει α4τηBα τηL ΕΗ για περιορισB5 τηL εγκατ&στασηL φωτοβολταϊκFν στην Ευρυταν4α και σε &λλουL 16 ν5BουL τηL χFραL, λ5γω υπερφ5ρτωσηL του δικτ6ου απ5 τιL πολλ2L αιτ3σειL. %στ5σο, η ζ3τηση που υπ&ρχει θεωρε4ται πλασBατικ3 και Bε νε5τερη εκτ4Bηση φα4νεται να Bην υπ&ρχει ζ3τηBα περιορισBο6 των BικρFν φωτοβολταϊκFν στην στ2γη για την Ευρυταν4α. Ο δ3BοL Καρπενησ4ου Bελετ& την εγκατ&σταση φωτοβολταϊκFν στο Προπονητικ5 Κ2ντρο, το κολυBβητ3ριο, το κλειστ5 γυBναστ3ριο και σε κ&θε &λλο δηBοτικ5 κτ3ριο στο οπο4ο Bπορε4 να γ4νει η εγκατ&στασ3 τουL. Π&ντωL, το ζ3τηBα Bελετ&ται πολ6 προσεκτικ& για δ6ο λ5γουL. Αφεν5L, τα ποσ& που απαιτο6νται για την εγκατ&στασ3 τουL ε4ναι Bεγ&λα, αφετ2ρου διερευν&ται αν τελικ& ο δ3BοL 2χει την δυνατ5τητα να εγκαταστ3σει περισσ5τερα απ5 2να φωτοβολταϊκ& των 10KW σε κ&θε κτ3ριο. Σ6Bφωνα Bε την νοBοθεσ4α, επιτρ2πεται B5νο B4α εγκατ&σταση "φωτοβολταϊκFν στην στ2γη" αν& ιδιοκτ3τη. Το θ2Bα, δηλαδ3, 2χει και νοBικ2L προεκτ&σειL, π2ραν των οικονοBικFν απαιτ3σεων κ&θε εγκατ&στασηL.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 16 Φεβρουαρ1ου 2011 / Σελ1δα 10

Βρ/θηκαν τα λεφτ$

Στη βουλ0 το θ/?α τηI Σ0ραγγαI τουργ1αI εν2I τ2σο ση?αντικο3 /ργου, 2πωI ε1ναι η σ0ραγγα και αν0κουν σε ειδικ2τητεI που δεν /χουν σχ/ση ?ε αυτ2, ενC και η νο?ι?οπο1ησ0 τουI πιθανCI να ε1ναι επισφαλ0I, -τσι, υπ$ρχει σ0?ερα πρ2βλη?α ?ε τον χειρισ?2 των φCτων, καθCI για τη λειτουργ1α χουI απαιτο3νται ειδικ/I γνCσειI, αλλ$ και επικινδυν2τητα σε σχ/ση ?ε την εκδ0λωση ατυχ0?ατοI εντ2I τηI σ0ραγγαI, καθCI οι υπ$λληλοι δεν /χουν συ??ετ$σχει σε κα?1α $σκηση πυρασφ$λειαI. εν υπ$ρχει ηλεκτρολ2γοI και χειριστ0I Η/Υ, ενC η τηλεφωνικ0 σ3νδεση στο κ/ντρο ελ/γχου /χει διακοπε1 και τα σταθερ$ τηλ/φωνα δεν λειτουργο3ν, ενC σε πολλ$ ση?ε1α τηI, η επικοινων1α ?ε κινητ2 δεν ε1ναι εφικτ0. Ε1ναι ση?αντικ2 να τον1σου?ε 2τι σε περ1πτωση εκδ0λωσηI ατυχ0?ατοI, τα π/ντε πρCτα λεπτ$ ε1ναι ουσιαστικ0I ση?ασ1αI για την αντι?ετCπιση οποιουδ0ποτε περιστατικο3. Επ1σηI δεν υπ$ρχει και 2χη?α επ/?βασηI, καθCI η εργολαβ1α /χει λ0ξει. ΣαI ενη?ερCνου?ε δε, 2τι σε περ1πτωση που στα?ατ0σου?ε να προσφ/ρου?ε τιI υπηρεσ1εI ?αI, η ζη?ι$ που θα υποστε1 ο ?ηχανολογικ2I εξοπλισ?2I θα αν/λθει σε πολ3 υψηλ2 χρη?ατικ2 κ2στοI (π$νω απ2 100.000ευρC), καθCI ενδ/χεται να καταστραφο3ν οι ηλε-

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

πρCην ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ#Ν

ΠροI: Βουλευτ0 Ευρυταν1αI ΓΓ Αποκεντρω?/νηI Περιφ/ρειαI Θεσσαλ1αI και Στερε$I Ελλ$δαI, Αιρετ2 Περιφερει$ρχη Στερε$I Ελλ$δαI, Αιρετ2 Αντιπεριφερει$ρχη Ν. Ευρυταν1αI ια του παρ2ντοI θα θ/λα?ε να σαI ενη?ερCσου?ε σχετικ$ ?ε τα προβλ0?ατα που δη?ιουργ0θηκαν στη λειτουργ1α τηI Σ0ραγγαI Τυ?φρηστο3 (Πα3λου Μπακογι$ννη), στο Καρπεν0σι, ?ετ$ τη λ0ξη τηI σ3?βασηI του τελευτα1ου εργολ$-

Μεγάλες κατολισθήσεις Σε Αγ1α Τρι$δα, Φουρν$ και ο?ιανο3I

Με πρ2σκληση του αντιδη?$ρχου κ. Νκου Σουλιτη,, επιστη?ονικ2 κλι?$κιο ?ε επικεφαλ0I τον κορυφα1ο καθηγητ0 του Μετσ2βιου Πολυτεχνε1ου κ. Παλο Μαρνο επισκ/φθηκε την περιοχ0 για την αυτοψ1α του φαινο?/νου και την σ3νταξη /κθεσηI.

υρΕ

Ο κορυφα1οI καθηγητ0I του Μετσ2βιου Πολυτεχνε1ου κ. Πα3λοI Μα ρ1νοI, επικεφαλ0I επιστη?ονικο3 κλι?ακ1ου, βρ/θηκε το Σ$ββατο στο Καρπεν0σι. Με τον αντιδ0?αρχο κ. Ν1κο ΣουλιCτη και τον ειδικ2 σ3?βουλο ΤεχνικCν -ργων του δη?$ρχου Καρπενησ1ου, κ. Ευ$γγελο Βλ$χο, επισκ/φθηκαν περιοχ/I του δ0?ου Κτη?εν1ων, 2που τιI τελευτα1εI η?/ρεI /χουν παρατηρηθε1 πολ3 σοβαρ$ κατολισθητικ$ φαιν2?ενα, ακ2?η και εντ2I των οικισ?Cν. Το πρ2βλη?α προ/κυψε τιI τελευτα1εI η?/ρεI. Πρ2κειται για πολ3 σοβαρ$ φαιν2?ενα κατολισθ0σεων σε περιοχ/I του παλιο3 δ0?ου Κτη?εν1ων. Ειδικ2τερα, τα φαιν2?ενα /χουν παρουσιαστε1

στο οδικ2 δ1κτυο απ2 Αγ1α Τρι$δα προI Χ2χλια, προI Φουρν$, ενC παρουσι$στηκαν φαιν2?ενα και εντ2I του οικισ?ο3 ο?ιανCν. Ο κορυφα1οI επιστ0?οναI, ο οπο1οI εκλ0θη απ2 τον δ0?ο Καρπενησ1ου και αποδ/χτηκε α?/σωI την πρ2σκληση, /φτασε ?ε κλι?$κιο επιστη?2νων στην Ευρυταν1α. Το Σ$ββατο 12 Φεβρουαρ1ου περι2δευσε στιI προβλη?ατικ/I περιοχ/I για την λ0ψη ιδ1αI γνC?ηI του φαινο?/νου, το οπο1ο ανησ3χησε /ντονα τουI κατο1κουI. Πρ2κειται για πρωτοφαν0 περιστατικ$ στα ση?ε1α που /χουν ε?φανιστε1 και ιδια1τερη ανησυχ1α προκαλε1 το κατολισθητικ2 φαιν2?ενο που ε?φαν1στηκε εντ2I του οικισ?ο3 ο?ιανCν, ο οπο1οI

?αζ1 ?ε τον οικισ?2 Κορυσχ$δων και Φιδακ1ων /χουν χαρακτηριστε1 ωI "ιατηρητ/οι παραδοσιακο1 Οικισ?ο1", απ2 τουI λ1γουI στην Ελλ$δα, καταγεγρα??/νουI στο Υπουργε1ο Πολιτισ?ο3. Το επιστη?ονικ2 κλι?$κιο, ?ετ$ την αυτοψ1α των προβλη?ατικCν περιοχCν και την καταγραφ0 των προβλη?$των, την συλλογ0 των απαρα1τητων στοιχε1ων, αλλ$ και την λ0ψη δειγ?$των, θα συντ$ξει εξειδικευ?/νη τεχνικ0 /κθεση αντι?ετCπισηI των φαινο?/νων ?ε τον πλ/ον ικανοποιητικ2 τρ2πο. Η /κθεση θα παραδοθε1 στον δ0?ο «αζη?1ωI». ΕνC, σ3?φωνα ?ε δηλCσειI του αντιδη?$ρχου κ. ΣουλιCτη, ο δ0?οI Καρπενησ1ου θα προβε1 $?εσα στην λ0ψη των ενδεδειγ?/νων ?/τρων.

κτρικο1 συσσωρευτ/I, καθCI και το υπ2λοιπο ηλεκτρολογικ2 υλικ2. #I εκ το3του, παρακαλο3?ε να προβε1τε στιI κατ$λληλεI εν/ργειεI Cστε τουλ$χιστον να εγκριθε1 κονδ3λιο 3ψουI 150.000 ευρC, για το οπο1ο ε1ναι 0δη ενη?ερω?/νεI οι Υπηρεσ1εI του αντ1στοιχου Υπουργε1ου, ?ε το οπο1ο θα 0ταν δυνατ2ν να προκηρυχθε1 η λειτουργ1α τηI σ0ραγγαI ?/χρι τον Ιο3λιο του 2011, οπ2τε και θα πρ/πει να γ1νει ν/α σ3?βαση απ2 τουI υπε3θυνουI τηI αιρετ0I περιφερειακ0I διο1κησηI Στερε$I Ελλ$δαI, στην οπο1α θ περ$σει η αρ?οδι2τητα λ2γω των αλλαγCν που επ/φερε το πρ2γρα??α «Καλλικρ$τηI» Θα θ/λα?ε ?/χρι τ/λουI Φεβρουαρ1ου 2011 να υπ$ρξει κ$ποια συγκεκρι?/νη και οριστικ0 απ$ντηση σχετικ$ ?ε το ?/λλον τ2σο το δικ2 ?αI, 2σο και τηI σ0ραγγαI Cστε τουλ$χιστον να π$ψει να υφ1σταται αυτ0 η αβεβαι2τητα και η ανασφ$λεια των διακινο3?ενων οχη?$των στη σ0ραγγα Τυ?φρηστο3. ΕυελπιστCνταI 2τι θα δε1τε το ζ0τη?α ?ε κ$θε ευαισθησ1α, τ2σο για το προσωπικ2 ?αI πρ2βλη?α, 2σο και για την ε3ρυθ?η λειτουργ1α τηI σ0ραγγαI διατελο3?ε ?ε τι?0.

Α

βου και την $ρνησ0 του να συνεχ1σει ?/χρι την οριστικ0 τηI δη?οπρ$τηση. ΚαθCI ?ε τη λ0ξη τηI σ3?βασηI ε?φαν1στηκε το ενδεχ2?ενο να κλε1σει η σ0ραγγα, η ιοικητικ0 Περιφ/ρεια Στερε$I Ελλ$δαI και Θεσσαλ1αI, απ/σπασε προσωπικ2 απ2 τη ΕΣΕ, το οπο1ο αν/λαβε τη λειτουργ1α τηI. Εντο3τοιI ?ε τη λ3ση αυτ0 ε?φαν1ζονται πολλ$ προβλ0?ατα ασφαλε1αI, τα οπο1α πολ3 σ3ντο?α ενδ/χεται να οδηγ0σουν την σ0ραγγα σε κλε1σι?ο. Για να αποφευχθε1 αυτ2 τo ενδεχ2?ενο, ε?ε1I οι /ξι εργαζ2?ενοι στη σ0ραγγα επ1 δεκαετ1α, αναλ$βα?ε την πρωτοβουλ1α να προσφ/ρου?ε α?ισθ1 τιI υπηρεσ1εI ?αI, ?/χρι να ξεκαθαρ1σει η κατ$σταση και να ανατεθε1 η σ0ραγγα σε ν/ο εργολ$βο. Εντο3τοιI, και εξαιτ1αI ακριβCI αυτ0I τηI εν/ργει$I ?αI, φα1νεται 2τι υπ$ρχει ?ια γενικ2τερη απροθυ?1α να προχωρ0σει οποιαδ0ποτε εργασ1α. Πρ/πει δε να τον1σου?ε 2τι ο αριθ?2I των εργαζο?/νων στη σ0ραγγα ε1ναι ο ελ$χιστοI προβλεπ2?ενοI απ2 τον κανονισ?2 λειτουργ1αI τουI, Θ/λου?ε επ1σηI να επιση?$νου?ε, χωρ1I κα?1α δι$θεση σ3γκρουσηI, 2τι οι υπ$λληλοι που αποσπ$σθηκαν απ2 τη ΕΣΕ, δεν διαθ/τουν τα κατ$λληλα προσ2ντα και δεν γνωρ1ζουν τον τρ2πο λει-

Ν Ε

την ευτ/ρα 14 Φεβρουαρ1ου εγκρ1θηκε το ποσ2 των 150.000€ και ?πορε1 να προχωρ0σει η διαδικασ1α τηI προκ0ρυξηI, λ3νονταI στην ουσ1α και προI το παρ2ν το πρ2βλη?α, ?/χρι το καλοκα1ρι. Παρ’ 2λο λοιπ2ν που το ζ0τη?α λ3θηκε ?/χρι στιγ?0I, δη?οσιε3ου?ε σ0?ερα την επιστολ0 των εργαζο?/νων η οπο1α παρουσι$ζει ?εγ$λο ενδιαφ/ρον, καθCI φα1νεται πωI αυτ0 τη στιγ?0 και ?/χρι να επαν/λθει σε φυσιολογικο3I ρυθ?ο3I, η λειτουργ1α τηI σ0ραγγαI ε1ναι πιθαν2 να ε?φανιστο3ν προβλ0?ατα ασφ$λειαI, αφο3 το υπ$ρχον προσωπικ2 που αποσπ$στηκε δεν /χει την κατ$λληλη εκπα1δευση.

υτ αν ικ ά

Στη βουλ0 /φτασε το ζ0τη?α τηI σ0ραγγαI Τυ?φρηστο3 Ν. Ευρυταν1αI απ2 τουI βουλευτ/I ΓιCργο Μαρ1νο και Γι$ννη Γκι2κα τηI Κοινοβουλευτικ0I Ο?$δαI του Κο??ουνιστικο3 Κ2??ατοI Ελλ$δαI. Συγκεκρι?/να, οι δ3ο βουλευτ/I κατ/θεσαν αναφορ$ για τον Υπουργ2 Υποδο?Cν ΜεταφορCν & ικτ3ων, σχετικ0 ?ε τα προβλ0?ατα που δη?ιουργ0θηκαν και που αφορο3ν στη λειτουργ1α τηI σ0ραγγαI, ?ετ$ τη λ0ξη τηI σ3?βασηI του τελευτα1ου εργολ$βου και την $ρνησ0 του να συνεχ1σει ?/χρι την οριστικ0 τηI δη?οπρ$τηση. Οι βουλευτ/I κατ/θεσαν συνοδευτικ$ επιστολ0 των εργαζο?/νων στη σ0ραγγα ?ε την οπο1α ζητο3σαν παρ/?βαση για λ3ση του ζητ0?ατοI. Να ση?ειCσου?ε 2τι την επιστολ0 οι εργαζ2?ενοι απη3θυναν στον Βουλευτ0, τον Αντιπεριφερει$ρχη και την Περιφ/ρεια, αλλ$ και την Γενικ0 Γρα??ατ/α Αποκεντρω?/νηI Περιφ/ρειαI Θεσσαλ1αI και Στερε$I Ελλ$δαI, στιI 8 Φεβρουαρ1ου. Λ1γεI ?/ρεI αργ2τερα, σ3?φωνα ?ε ασφαλε1I πληροφορ1εI ο βουλευτ0I Ευρυταν1αI κ. Καραν1καI ε1χε τηλεφωνικ0 επικοινων1α ?ε την κ. Γερακο3δη, ζητCνταI να ?$θει για την πορε1α του ζητ0?ατοI, και πληροφορ0θηκε 2τι προχωρο3σε η διαδικασ1α αν$θεσηI σε ν/ο εργολ$βο. -τσι

Οι πρCην εργαζ2?ενοι στην σ0ραγγα.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ!ρτη 16 Φεβρουαρ+ου 2011 / Σελ+δα 11

Παραλίγο να καεί σπίτι στο Καρπενήσι

δεν βρ+σκονταν στο χ=ρο ,ταν επεν)βη η Πυροσβεστικ*. Ο κ+νδυνοC για επ)κταση τηC πυρκαγι!C σε διπλαν! κτ+ρια *ταν ορατ,C, αλλ! ευτυχ=C απεφε-χθη.

'γνωστοι δι)ρρηξαν το περ+πτερο απ)ναντι απ, το νοσοκο9ε+ο Καρπενησ+ου

Μικρ* φωτι! σε κα9ιν!δα Εντω9εταξ-, 9ε δ-ο οχ*9ατα )σπευσε το βρ!δυ τηC Κυριακ*C η Πυροσβεστικ* Υπηρεσ+α σε σπ+τι στην περιοχ* του

Τα ξη9ερ=9ατα τηC Τετ!ρτηC 2 Φεβρουαρ+ου, !γνωστοι, 9)χρι στιγ9*C, δρ!στεC δι)ρρηξαν το περ+πτερο που βρ+σκεται απ)ναντι απ, το Νοσοκο9ε+ο Καρπενησ+ου.

Ε

Μικρ*C )κτασηC φωτι! κοντ! στη υτικ* Φραγκ+στα Τ)λοC, το 9εση9)ρι τηC ευτ)ραC 7 Φεβρουαρ+ου 2011, εκδηλ=θηκε 9ικρ*C )κτασηC φωτι! κοντ! στη υτικ* Φραγκ+στα. ιερχ,9ενοC οδηγ,C, αντιλ*φθηκε τουC καπνο-C παραπλε-ρωC του δρ,9ου και ειδοπο+ησε την Πυροσβεστικ* Υπηρεσ+α, 9ε αποτ)λεσ9α να αποφευχθο-ν τα χειρ,τερα. Συνολικ! κ!ηκαν 2 στρ)99ατα χορτολιβαδικ*C )κτασηC, εν= η )γκαιρη επ)9βαση τηC Π.Υ. απ)τρεψε το να λ!βει η φωτι! περετα+ρω διαστ!σειC. Σ-9φωνα 9ε πληροφορ+εC απ, την πυροσβεστικ* υπηρεσ+α, η φωτι! ενδ)χεται να προκλ*θηκε απ, κ!ποιο κτηνοτρ,φο, εν= προαν!κριση για τα α+τια του συ9β!ντοC διενεργο-ν οι αρ9,διεC αρχ)C.

Κ!τω Ξηρι!, προκει9)νου να επ)9βει σε κλ*ση κατο+κου, επειδ* η κα9ιν!δα του σπιτιο- )πιασε φωτι!. Πρ,κειται για )να σ-νηθεC φαιν,9ενο τον χει9=να

Στα πλαίσια ανάπτυξής του ∆ικτύου της, η Τράπεζα Κύπρου ενδιαφέρεται να προσλάβει στελέχη για τις ακόλουθες θέσεις για το νέο κατάστηµα που πρόκειται να λειτουργήσει στο Καρπενήσι:

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρµοδιότητες:

Η ανάπτυξη και η προώθηση των εργασιών του καταστήµατος, ο συντονισµός όλων των λειτουργιών του, η διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του και η αποτελεσµατική καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναµικού. Γνώσεις και εµπειρία:

Το κατάλληλο στέλεχος πρέπει να διαθέτει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και να έχει ισχυρό αναπτυξιακό προσανατολισµό. Η πολύ καλή γνώση του Ελληνικού Τραπεζικού Περιβάλλοντος, της τοπικής αγοράς και η ανάλογη εµπειρία σε παρόµοια θέση θεωρούνται απαραίτητα.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρµοδιότητες:

υρ

Η ιδιοκτ*τρια του περιπτ)ρου ,ταν, νωρ+C το πρω+ τηC Τετ!ρτηC, π*γε στην επιχε+ρησ* τηC, )κπληκτη διαπ+στωσε ,τι δεν 9πορο-σε να ανο+ξει, δι,τι κ!ποιοC ε+χε αλλ!ξει την κλειδαρι!. Α9)σωC ειδοπο+ησε την Ασφ!λεια του Αστυνο9ικο- Τ9*9ατοC Καρπενησ+ου. Στο ση9ε+ο )φτασαν 3 !ντρεC, οι οπο+οι 9ετ! απ, )ρευνεC διαπ+στωσαν ,τι )λειπαν περ+που 30 κο-τεC τσιγ!ρα και κ!ρτεC κινητ*C τηλεφων+αC. Ευτυχ=C χρ*9ατα δεν υπ*ρχαν στο τα9ε+ο. Σ-9φωνα 9ε τουC αστυνο9ικο-C, οι δρ!στεC πρ)πει να *ταν π!νω απ, 2 !το9α, τα οπο+α, σ-9φωνα 9ε την ιδιοκτ*τρια, αλλ! και τα +χνη που βρ)θηκαν στο χι,νι, 9π*καν στο περ+πτερο, σπ!ζονταC την κλειδαρι! τηC π+σω π,ρταC. Τα δαχτυλικ! αποτυπ=9ατα που π*ραν οι αστυνο9ικο+ ε+ναι πιθαν,ν να οδη-

στα σπ+τια που )χουν τζ!κι, δι,τι απ, την κακ* συντ*ρηση τηC κα9ιν!δαC προκ-πτουν προβλ*9ατα. Τελικ!, αναφ)ρθηκαν 9,νο υλικ)C ζη9ι)C 9ικρ*C )κτασηC.

Ν Ε

υτ αν ικ ά

Την περασ9)νη Π)9πτη 10 Φεβρουαρ+ου 2011 παραλ+γο να γ+νει παραν!λω9α του πυρ,C 9ονοκατοικ+α στο κ)ντρο του Καρπενησ+ου. Περ+που στη 1:30 το 9εση9)ρι η Πυροσβεστικ* Υπηρεσ+α Καρπενησ+ου )θεσε υπ, )λεγχο φωτι! που ξ)σπασε, για !γνωστο λ,γο, στο εσωτερικ, σπιτιο- στο κ)ντρο τηC π,ληC, προτο- αυτ* το καταστρ)ψει ολοσχερ=C και επεκταθε+ σε γειτονικ! σπ+τια. Σ-9φωνα 9ε τιC πληροφορ+εC, δεν υπ!ρχουν τραυ9ατισ9ο+, παρ! 9,νο υλικ)C ζη9+εC. Χ!ρη στην )γκαιρη επ)9βαση τηC Πυροσβεστικ*C Υπηρεσ+αC, η οπο+α )σπευσε στο ση9ε+ο 9ε 2 οχ*9ατα και π)ντε !νδρεC, η φωτι! δεν κατ)στρεψε παρ! 9,νο )να δω9!τιο του σπιτιο-, εκε+ που βρ+σκονταν κ!ποια ε-φλεκτα υλικ! και *ταν η κουζ+να απ’ ,που -σ-9φωνα 9ε ,λεC τιC ενδε+ξειC- ξεκ+νησε η φωτι!. Μικρ)C *ταν οι υλικ)C ζη9ι)C στουC υπ,λοιπουC χ=ρουC, εν= κατ)ρρευσε και )να τ9*9α τηC στ)γηC. Οι )νοικοι τηC 9ονοκατοικ+αC

Α

Η πυροσβεστικ* επεν)βη !9εσα και αποτελεσ9ατικ!

Θα συντονίζει και θα ελέγχει τη λειτουργία του καταστήµατος σε όλο το φάσµα προϊόντων ιδιωτών, θα εποπτεύει και θα καθοδηγεί το προσωπικό, σύµφωνα µε τη σύγχρονη φιλοσοφία ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού, θα συµβάλλει στην ανάπτυξη και προώθηση των εργασιών του καταστήµατος. Γνώσεις και εµπειρία: Απαιτείται πολύ καλή γνώση και εµπειρία του Ελληνικού Τραπεζικού Περιβάλλοντος. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

υν φεραν να εισ)λθο Οι ιδιοκτ*τεC κατ! εια τηC *θ βο ν τη 9ε στο περ+πτερο αλοι δρ!στεC ε+χαν αστυνο9+αC αφοβ+ασαν. ρα πα υ πο ι! αρ λ!ξει και την κλειδ

γ*σουν στην σ-λληψη των δραστ=ν. Αυτ,, ωστ,σο, αυτ, που κ!νει ιδια+τερη εντ-πωση και γενν! ερωτ*9ατα, τ,σο στουC αστυνο9ικο-C, ,σο και στην ιδιοκτ*τρια *ταν το γεγον,C ,τι ο φρουρ,C τηC εταιρε+αC security που ε+χε υπηρεσ+α την =ρα εκε+νη στην π-λη

του Γενικο- Νοσοκο9ε+ου δεν κατ!λαβε το παρα9ικρ, απ, το συ9β!ν. Επ+σηC, οι δρ!στεC αν)λαβαν και... τα )ξοδα τηC σπασ9)νηC κλειδαρι!C, αφο- ,ταν ολοκλ*ρωσαν την δι!ρρηξη και στην συν)χεια την κλοπ*, αντικατ)στησαν την σπασ9)νη κλειδαρι! 9ε καινο-ργια.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ικανοποιητική προϋπηρεσία σε παρόµοιες θέσεις, να γνωρίζουν την τοπική αγορά, να µπορούν να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, να διαθέτουν διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες. Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα. ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα αµειφθούν πολύ ικανοποιητικά µε µισθολογικό πακέτο ανάλογο της κάθε θέσης. Οι ενδιαφερόµενοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα καλούνται να ταχυδροµήσουν βιογραφικό σηµείωµα το οποίο θα αναφέρει τη θέση προτίµησης το αργότερο µέχρι τις 04/03/2011 στην παρακάτω διεύθυνση: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού Λ.Αλεξάνδρας 170 Αθήνα 11521 ΚΩ∆ : ΕΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ή εναλλακτικά στο mail: cv@bankofcyprus.gr Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εµπιστευτικές.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 16 Φεβρουαρ3ου 2011 / Σελ3δα 12

Οι συµβεβληµένοι ιατροί µε το ΙΚΑ Καρπενησίου

Με ανακο3νωσ2 του το ΙΚΑ Καρπενησ3ου ενηAερEνει τουK ασφαλισA1νουK σχετικ% Aε τουK συAβεβληA1νουK γιατρο5K του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑ

Η τηλεφωνικ υπηρεσα 184 του ΙΚΑ Σ5Aφωνα Aε ανακο3νωση τηK διο3κησηK του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, απ4 τη ευτ1ρα 14 Φεβρουαρ3ου 2011 οι ασφαλισA1νοι του ΙΚΑ Aπορο5ν να χρησιAοποιο5ν τον τριψ2φιο αριθA4 184 απ4 τιK 7.00 το πρω3 ωK τιK 7.00 το απ4γευAα, προκειA1νου να κλε3νουν ραντεβο5 για να επισκεφθο5ν τουK συAβεβληA1νουK Aε τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑ γιατρο5K στα

αK του ΙΚΑ και εκτελο5νται στα εργαστ2ρια των Aον%δων υγε3αK του ΙΚΑ 2 στα συAβεβληA1να Aε το 3δρυAα εργαστ2ρια και διαγνωστικ% κ1ντρα. Για τιK %δειεK ασθ1νειαK, οι ασφαλισA1νοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, απευθ5νονται αποκλειστικ% και A4νο στουK γιατρο5K των Μον%δων Υγε3αK του Ιδρ5AατοK. Οι ασφαλισA1νοι του πρEην ΤΑΞΥ απ4 15 Φεβρουαρ3ου 2011, για παροχ2 υπηρεσιEν πρωτοβ%θAιαK περ3θαλψηK, επισκ1πτονται τιK Μον%δεK Υγε3αK του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, 2 τουK γιατρο5K του ΟΠΑ και του ΟΑΕΕ στα ιδιωτικ% τουK ιατρε3α, επιδεικν5ονταK A4νο το βιβλι%ριο υγε3αK τουK.

Α

γιατρEν που του γνωστοποιε3ται απ4 τιK καταστ%σειK που 1χουν αναρτηθε3 στιK Aον%δεK υγε3αK και τα υποκαταστ2Aατα του ΙΚΑ, τα υποκαταστ2Aατα του ΟΑΕΕ, τα ΚΕΠ και την ιστοσελ3δα του ΙΚΑ και τιK πληροφορ3εK που Aπορε3 να του δ3νει το 184. Οι ασφαλισA1νοι δεν πληρEνουν επ3σκεψη στουK ιατρο5K του ΟΠΑ και του ΟΑΕΕ στα ιδιωτικ% τουK ιατρε3α, το κ4στοK των οπο3ων καταβ%λλεται απ4 το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Οι παρακλινικ1K εξετ%σειK που παραγγ1λλουν οι γιατρο3 του ΟΠΑ και του ΟΑΕΕ εγκρ3νονται απ4 τουK ελεγκτ1K ιατρο5K των Aον%δων υγε3-

ιδιωτικ% τουK ιατρε3α. Το σ5στηAα ζ2τησηK υπηρεσιEν υγε3αK «ραντεβο5 184», χρησιAοποιε3ται 2δη απ4 τουK ασφαλισA1νουK για το «κλε3σιAο ραντεβο5»

στα πολυιατρε3α του ΙΚΑ. 0πωK ε3ναι γνωστ4, ο ασφαλισA1νοK Aπορε3 να επιλ1ξει τον γιατρ4 που θα επισκεφθε3 στο ιδιωτικ4 του ιατρε3ο απ4 το σ5νολο των

υτ αν ικ ά

Οι συAβεβληA1νοι γιατρο3 Aε την αντ3στοιχη ειδικ4τητα ε3ναι οι εξ2K: Χρ2στοK Τσουροπλ2K (Καρδιολ4γοK), Ειρ2νη Αντων%κη (Μικροβιολ4γοK), Ιω%ννηK Παπαδ4πουλοK (Μικροβιολ4γοK), ΜελποA1νη Γρηγο-

ρι%δου (Παθολ4γοK), ΠαναγιEτηK Μπο5ραK (Παθολ4γοK), ΓεEργιοK Τ4ληK (Παθολ4γοK) και Αικατερ3νη Τσ3να- Νταντ%λια (Παιδ3ατροK).

Ν Ε

Ο ασφαλισA1νοK του ΙΚΑ Aπορε3 να επιλ1ξει 1ναν απ4 τουK συAβεβληA1νουK ιατρο5K του ΟΠΑ 2 του ΟΑΕΕ και να κλε3σει ο 3διοK ραντεβο5 για να εξεταστε3 και να λ%βει τη συνταγ2 για τα φ%ρAακ% του. Το Aοναδικ4 δικαιολογητικ4 που θα πρ1πει να 1χει ο ασφαλισA1νοK ε3ναι το βιβλι%ριο υγε3αK του.

Κανένα κρούσµα γρίπης στην Ευρυτανία -ξαρση απλEν ιEσεων. Χωρ3K προβλ2Aατα τα σχολε3α στον νοA4.Ξεπ1ρασαν τουK 67 οι νεκρο3 στην Ελλ%δα. ιαστ%σειK πα3ρνει τιK τελευτα3εK εβδοA%δεK η ανησυχ3α του κ4σAου για τα κρο5σAατα γρ3πηK Α(Η1Ν1), ενE τα θ5Aατ% τηK σε 4λη τη χEρα κρ3νονται ωK "πολλ%". χορηγο5νται αντιϊκ% φ%ρAακα. Επ3σηK, αν και οι ειδικο3 κρ3νουν 4τι ε3ναι αργ% για τον εAβολιασA4 του πληθυσAο5, συνιστ%ται ακ4Aη και τEρα στιK υψηλ1K οA%δεK κινδ5νου.

Προληπτικ τρα στα σχολεα

Απ4 τιK ιευθ5νσειK Πρωτοβ%θAιαK και ευτεροβ%θAιαK Εκπα3δευσηK του Υπουργε3ου Παιδε3αK, ια Β3ου Μ%θησηK και ΘρησκευA%των εκδ4θηκε ανακο3νωση σχετικ% Aε τα προληπτικ% A1τρα κατ% τηK διασπορ%K τηK γρ3πηK Α(Η1Ν1) στιK σχολικ1K Aον%δεK. Εν4ψει τηK επανεAφ%νισηK κρουσA%των τηK ν1αK γρ3πηK και τηK πρ4βλεψηK του ΚΕΕΛΠΝΟ για 1ξαρση αυτEν τιK επ4AενεK εβδοA%δεK, η ανακο3νωση αυτ2 δ3νει οδηγ3εK πρ4ληψηK τηK διασπορ%K τηK γρ3πηK και σχ1διο δρ%σηK για τιK εν1ργειεK των σχολε3ων Aε σκοπ4 την πρ4ληψη εξ%πλωσ2K τηK.

υρ

Το AεσηA1ρι τηK ευτ1ραK 14 Φεβρουαρ3ου 2011, ειδικο3 επιστ2AονεK, που παρακολουθο5ν το φαιν4Aενο τηK ν1αK γρ3πηK, συνεδρ3ασαν στο Υπουργε3ο Υγε3αK, υπ4 τον υπουργ4 Ανδρ1α Λοβ1ρδο, προκειA1νου να προχωρ2σουν σε ν1εK δρ%σειK, εφ4σον χρειαστε3.

Ε

Το Υπουργε3ο Υγε3αK συνιστ% εγρ2γορση, αλλ% 4χι πανικ4, προκειA1νου να αντιAετωπιστο5ν τα αυξαν4Aενα αυτ% κρο5σAατα του ιο5 Η1Ν1. ΠροK αυτ2 την κατε5θυνση, ζητ2θηκε απ4 τα στρατιωτικ% νοσοκοAε3α και τιK ιδιωτικ1K κλινικ1K να βρ3σκονται σε ετοιA4τητα και αν παραστε3 αν%γκη να διαθ1σουν κρεβ%τια απ4 τιK Μον%δεK Εντατικ2K Θεραπε3αK. Οι επιστ2AονεK, αλλ% και το υπουργε3ο, καλο5ν γιατρο5K και πολ3τεK να προχωρο5ν σε %Aεση αναγνEριση των συAπτωA%των και εφ4σον πιθανολογε3ται 5παρξη γρ3πηK που οφε3λεται στον ι4 Η1Ν1, να

Στην Ευρυτανα

Ο κ. Γι%ννηK ΟικονοA3-

δηK, υπε5θυνοK εκπαιδευτικEν θεA%των στη ιε5θυνση ευτεροβ%θAιαK Εκπα3δευσηK Ευρυταν3αK, AιΕ υρυτανικ% λEνταK στα “Ε Ν1α”, δηλEνει 4τι δεν 1χει παρουσιαστε3 κ%ποιο κρο5σAα στα σχολε3α του νοAο5 και ο5τε δηAιουργ2θηκε κ%ποιο πρ4βληAα στη λειτουργ3α τουK. Καθησυχαστικ4K 2ταν και ο παθολ4γοK του Γενικο5 ΝοσοκοAε3ου Καρπενησ3ου, κ. Π1τρου, ο οπο3οK τ4νισε 4τι δεν 1χει επι-

βεβαιωθε3 καν1να κρο5σAα τηK ν1αK γρ3πηK. Β1βαια, συAπληρEνει 4τι αρκετο3 συAπολ3τεK AαK, εν2λικεK αλλ% και παιδι%, ταλαιπωρο5νται αυτ1K τιK ηA1ρεK απ4 τιK εποχικ1K ιEσειK Aε συAπτEAατα υψηλο5 πυρετο5 και β2χα, τα οπο3α και εξασθενο5ν Aετ% απ4 περ3που δ5ο Aε τρε3K ηA1ρεK. $στ4σο, δεν 1χουν παρουσιαστε3 A1χρι στιγA2K περιστατικ% Aε πνευAον3α, τα οπο3α θα Aπορο5σαν

να αξιολογηθο5ν ωK πιθαν% κρο5σAατα τηK ν1αK γρ3πηK και συνιστ% την τ2ρηση των καν4νων πρ4ληψηK και των A1τρων ατοAικ2K υγιειν2K.

Η κατ σταση σερα

Τα κρο5σAατα γρ3πηK που καταγρ%φονται στην Ελλ%δα, στο σ5νολ4 τουK, ε3ναι ελαφρEK πιο αυξηA1να σε σχ1ση Aε το A1σο 4ρο των ν1ων περιστατικEν τηK γρ3πηK σε %λλεK ευρωπαϊκ1K χEρεK και ανα-

A1νεται να κορυφωθο5ν A1χρι το τ1λοK Φεβρουαρ3ου. ΣυγκεκριA1να, και σ5Aφωνα Aε τον χθεσιν4 απολογισA4, 67 %νθρωποι 1χουν χ%σει τη ζω2 τουK, οι οπο3οι να σηAειEσουAε 4τι δεν ε3χαν εAβολιαστε3, ενE 1χουν νοσηλευτε3 στη Μον%δα Εντατικ2K Θεραπε3αK (ΜΕΘ) συνολικ% 232 %τοAα. Σ2Aερα, 124 %νθρωποι εξακολουθο5ν να νοσηλε5ονται, αρκετο3 απ4 τουK οπο3ουK σε κρ3σιAη κατ%σταση. Σχετικ% Aε την επ3πτωση του ιο5, φα3νεται 4τι προτιA% τιK ηλικ3εK Aεταξ5 30 και 65, αλλ% και τουK %νδρεK, καθEK το 56% 4σων 1χουν νοσηλευτε3 σε ΜΕΘ ε3ναι %νδρεK. -να %λλο στοιχε3ο το οπο3ο επισηAα3νουν οι επιστ2AονεK ε3ναι 4τι περ3που το 37% 4σων παρουσ3ασαν επιπλοκ1K απ4 τη γρ3πη 2ταν απολ5τωK υγιε3K και δεν ε3χαν καν1να υποκε3Aενο ν4σηAα. Τα περισσ4τερα κρο5σAατα καταγρ%φονται στη Β4ρεια Ελλ%δα, π1ντε αν% 100.000 κατο3κουK, ενE το 3διο ποσοστ4 στην Αττικ2 ε3ναι 2,2 αν% 100.000 κατο3κουK.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ>ρτη 16 ΦεβρουαρLου 2011 / ΣελLδα 13

Νέο αιολικό πάρκο 16MW στη Φραγκίστα

ΣυνεχLζονται οι εγκρLσειd Jργων ΑΠΕ απM τη ΡΑΕ

ΑΘα εγκατασταθοNν 8 ανεZογεννKτριεd 82 ZJτρων στην θJση “ΚαρανικMλαd” και θα παρ>γουν 16MW ρεNZα

...και ικρ υδροηλεκτρικ 5MW στη Φραγκ στα

υτ αν ικ ά

Ν Ε

Στη θJση «ΜετMχι», του πρ^ην δKZου ΦραγκLσταd και νυν δKZου Αγρ>φων, θα κατασκευαστεL ZικρM υδροηλεκτρικM Jργο για την παραγωγK ηλεκτρικKd ενJργειαd.

Μετ> την πρMσφατη υπογραφK για την εγκατ>σταση ενMd απM τα ZεγαλNτερα αιολικ> π>ρκα στα Fγραφα, >δεια δMθηκε και σε >λλο Jνα αιολικM, αλλ> και σε υδροηλεκτρικM Jργο στη ΦραγκLστα.

Ε

υρ

Αιολικ στη Φραγκ στα Η Zια Jγκριση >δειαd αφορ> αιολικM π>ρκο για την παραγωγK ηλεκτρικKd ενJργειαd απM αιολικM σταθZM ισχNοd 16 MW, ο οποLοd θα τοποθετηθεL στη θJση “ΚαρανικMλαd”, στο νJο δKZο Αγρ>φων και πρ^ην δKZο ΦραγκLσταd. Πιο συγκεκριZJνα, στιd 19 ΙανουαρLου 2011, Zε απMφαση τηd ΡυθZιστικKd ΑρχKd ΕνJργειαd (ΡΑΕ), Zε αριθZM πρωτοκMλλου 38/2011 και την οποLα υπογρ>φει ο πρMεδρMd τηd 1ρ. ΝικMλαοd Βασιλ>κοd, εγκρLθηκε η χορKγηση >δειαd παραγωγKd ηλεκτρικKd ενJργειαd απM αιολικM σταθZM στη ΦραγκLστα. Η >δεια αυτK εLναι για σταθZM ισχNοd 16 MW και χορηγKθηκε στην Α φ ρ ο δ Lτ η Ε νε ρ γ ε ια κK εταιρεLα «Α ΕΠΕ». Στην εταιρεLα -δικαιοNχο τηd >δειαd- συZZετJχουν οι ZJτοχοι Grec ale Srl», Zε ποσοστM 92,5%, «G «IIntereuropean Finance & Energy ΒασLληd H olding SA», Zε 2,5%, «Β ΚοκκινLδηd - Σ>ββαd ΣτLβηd ΟΕ», Zε 2,5% και ο Ιω>νν ηd ΣκορδLλη d, Zε ποσοστM 2,5%. Η εταιρεLα δικαιοNχοd εξασφ>λισε τη χρηZατοδMτηση απM την εταιρεLα « Grecale Srl» ZJσω του ANGELINI». οZLλου εταιρει^ν «A ΣNZφωνα Zε την απMφαση θα τοποθετηθοNν στο σταθZM 8 ανεZογεννKτριεd που η κ>θε ZLα θα Jχει ισχN 2 MW και δι>Zετρο Jλικα 82 ZJτρα. Η συγκεκριZJνη >δεια Jχει δι>ρκεια 25 Jτη που ZπορεL να ανανεωθεL στη λKξη τηd για >λλα 25 χρMνια.

Iπωd πολλJd φορJd JχουZε Ευρυτανικ> ΝJα”, δηZοσιεNσει στα “Ε οι εταιρεLεd δικαιοNχοι των αδει^ν αυτ^ν δεσZεNονται Zε Jναν αριθZM υποχρε^σεων. Συνοπτικ> ZποροNZε να αναφJρουZε τιd κυριMτερεd απM αυτJd, οι οποLεd προβλJπονται και στιd περιβαλλοντικJd ZελJτεd, καθ^d και στην απMφαση τηd ΡυθZιστικKd ΑρχKd ΕνJργειαd. ΑφοροNν την τKρηση του νοZοθετικοN και κανονιστικοN πλαισLου, την παροχK στοιχεLων και τη διευκMλυνση του ελJγχου απM τη ΡΑΕ, την τKρηση των απαιτοNZενων λογαριασZ^ν καθ^d και τη σNναψη σNZβασηd Zε τον «1ιαχειριστK του ελληνικοN συστKZατοd Zεταφορ>d ηλεκτρικKd ενJργειαd ΑΕ». ΤαυτMχρονα, πρJπει να τηροNνται οι κανMνεd ασφαλεLαd και προστασLαd του περιβ>λλοντοd, σNZφωνα και Zε τουd περιβαλλοντικοNd Mρουd που ισχNουν κατ> τη χορKγηση και τη δι>ρκεια ισχNοd τηd >δειαd. Σε κ>θε περLπτωση πρJπει να καταβ>λλονται στον δKZο Αγρ>φων τα τJλη που προβλJπονται απM τη νοZοθεσLα (περLπου 3% επL των ακαθαρLστων εσMδων) και ο δικαιοNχοd πρJπει να τηρεL Mλεd τιd αποφ>σειd που λαZβ>νονται απM τον αρZMδιο υπουργM, λαZβ>νονταd τα κατ>λληλα ZJτρα σε περLπτωση που επιβ>λλονται πρMσθετεd υποχρε^σειd. Στο σηZεLο αυτM να σηZει^σουZε Mτι κατ> την αξιολMγηση τηd αLτησηd εκφρ>στηκαν αντιρρKσειd Evs Εnergy OE», οι οποLεd απM τη «E MZωd υποβλKθηκαν εκπρMθεσZα και δεν αξιολογKθηκαν.

Μετ> απM τη συνεδρLαση τηd ολοZJλειαd τηd ΡυθZιστικKd ΑρχKd ΕνJργειαd, εγκρLθηκε η χορKγηση >δειαd παραγωγKd ηλεκτρικKd ενJργειαd. Με την υπ0 αριθZM 2234/2010 απMφαση, την οποLα υπογρ>φει ο κ. 1ηZKτρηd Ραχι^τηd, ZJλοd τηd αρχKd και εποπτεNων του τοZJα ανανε^σιZων πηγ^ν ενJργειαd, ορLζεται ωd δικαιοNχοd

N. Κητηd >δειαd η εταιρεLα «N δαλLων ΑΤΕ - Υδροηλεκτρικ> Jργα & ΣΙΑ Ο.Ε.». Στην εταιρεLα -δικαιοNχο τηd >δειαdN. συZZετJχουν οι ZJτοχοι «N ΚηδαλLων ΑΤΕ», Zε ποσοστM 95%, η οποLα εξασφ>λισε και τη χρηZατοδMτηση του Jργου, και ο ΝικMλαοd ΚωνσταντMπουλοd, Zε ποσοστM 5%. Η >δεια αυτK χορηγεLται για την εγκατ>σταση ZικροN

υδροηλεκτρικοN σταθZοN εγκατεστηZJνηd και ZJγιστηd ισχNοd 4,797MW στη θJση «ΜετMχι» του παλιοN δKZου ΦραγκLσταd. Οι υδροστρMβιλοι που θα τοποθετηθοNν στο σταθZM θα εLναι τNπου Francis. 1ι>ρκεια και αυτοN του Jργου ορLζεται η 25ετLα, εν^ ο δικαιοNχοd τηd >δειαd αναλαZβ>νει τιd αντLστοιχεd υποχρε^σειd που προαναφJραZε.

Στα πλαίσια ανάπτυξης του ∆ικτύου του και µε αφορµή την έναρξη νέου Καταστήµατος, το Συγκρότηµα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη θέσεων γραφειακού προσωπικού στο Καρπενήσι.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ • Ηλικία µέχρι 28 ετών • Απολυτήριο Λυκείου µε γενικό βαθµό 16 και άνω ή πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, κατά προτίµηση, Οικονοµικής κατεύθυνσης • Πιστοποιηµένη καλή γνώση Αγγλικών • Εντοπιότητα • Βασικές γνώσεις MS Office Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι ενδιαφερόµενοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα καλούνται να εκτυπώσουν την έντυπη αίτηση πρόσληψης, να τη συµπληρώσουν και να την ταχυδροµήσουν το αργότερο µέχρι τις 04/03/2011 στην παρακάτω ταχυδροµική διεύθυνση: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού Λ.Αλεξάνδρας 170 Αθήνα 11521 ΚΩ∆: ΕΞΕΤΚΑΡΠ ή εναλλακτικά στο mail: cv@bankofcyprus.gr • Η Τράπεζα Κύπρου θα αξιολογήσει συνολικά τα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά διατυπώνονται στο βιογραφικό τους και θα ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους σε εύλογο χρονικό διάστηµα για τη συνέχιση της διαδικασίας. • Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εµπιστευτικές.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 16 Φεβρουαρ0ου 2011 / Σελ0δα 14

Έρχεται αύξηση στα ενοίκια των καταστηµάτων έως και 4%

Α

Ι Κ Ι Ο

ΕΝ

Ι Α Τ ΖΕ

Μχρι 5 Μαρτου 2011 η κατθεση των "ητρ&ων

Ν Ε

Αντ να πσουν οι τι ... ανεβανουν Συγκεκρι>.να, την περασ>.νη Π.>πτη 10 Φεβρουαρ0ου 2011, η Ελληνικ/ Στατιστικ/ Αρχ/ (ΕΛ.ΣΤΑΤ) εξ.δωσε ανακο0νωση σχετικ# >ε την αναπροσαρ>ογ/ των >ισθω>#των περι1δου Φεβρουαρ0ου 2011. Σ2>φωνα >ε την ανακο0νωση αυτ/, ο δε0κτηH τι>Bν καταναλωτ/ (ΤΚ) για την περ0οδο Φεβρουαρ0ου 2010 - Ιανουαρ0ου 2011 παρουσ0ασε α2ξηση κατ# 5,2%. Ο δε0κτηH αυτ1H αποτελε0 τη β#ση >ε την οπο0α υπολογ0ζεται η ν1>ι>η α2ξηση των ενοικ0ων που >πορο2ν να ζητ/σουν οι ιδιοκτ/τεH ακιν/των απ1 τουH ενοικιαστ.H. Η εν λ1γω α2ξηση, η οπο0α αν.ρχεται σ2>φωνα >ε την ισχ2ουσα νο>οθεσ0α στο 75% του ΤΚ, ε0ναι κατ# συν.πεια 3,9% του τρ.χοντοH ενοικ0ου που καταβ#λλεται.

υτ αν ικ ά

Παρ’ 1λο που πολλ# >αγαζι# παρα>.νουν ξενο0κιαστα στουH κεντρικο2H δρ1>ουH τηH π1ληH, 1πωH στην οδ1 Ζηνοπο2λου, 1που υπ#ρχουν π#νω απ1 15 κατα>ετρη>.να #δεια καταστ/>ατα, καθBH και στην οδ1 Αθ. ΚαρπενησιBτη, 1που ξεπερνο2ν τα δ.κα, σ2>φωνα >ε πρ1σφατο ρεπορτ#ζ των «ΕυρυτανικBν Ν.ων» (αρ. φυλ. 427/19-111), .ρχεται αναπροσαρ>ογ/ των >ισθω>#των >ε >ια α2ξηση, η οπο0α >πορε0 να αγγ0ξει >.χρι και το 4%.

Πρόσθετη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους

Α

Την &ρα που στα αζτητα παρα"νουν δεκδε, κεντρικ καταστ"ατα, τα οποα ενοικιζονται στου, δο κεντρικτερου, δρ"ου, του Καρπενησου, στην οδ Ζηνοπολου και την οδ Αθανασου Καρπενησι&τη, ρχεται να προστεθε να, ακ"η βραχν, στου, ενοικιαστ,. Αυτ, τη, αξηση, των ενοικων ω, και 4%.

ΕΝ"ΣΗ ΑΣΙΚ"Ν ΑΓΡΟΤΙΚ"Ν ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ"Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

∆ελτία κοινωνικού τουρισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Ξεκνησε χθε, η απογραφ των δικαιοχων

Την Παρασκευ/ 11 Φεβρουαρ0ου 2011, εκδ1θηκε, απ1 το περιφερειακ1 γραφε0ο Εργατικ/H Εστ0αH Καρπενησ0ου, ανακο0νωση για την απογραφ/ των δικαιο2χων κοινωνικο2 τουρισ>ο2 .τουH 2011. Η απογραφ/ ξεκ0νησε /δη απ1 χθεH Τρ0τη 15 Φεβρουαρ0ου και θα διαρκ.σει τρειH εβδο>#δεH, .ωH την Παρασκευ/ 4 Μαρτ0ου 2011, απ1 τιH 8.00 το πρω0 ωH τιH 2.00 το >εση>.ρι.

Ε

υρ

Οι δικαιο2χοι του κοινωνικο2 τουρισ>ο2 ε0ναι οι εργαζ1>ενοι που καταβ#λλουν εισφορ.H υπ.ρ του Οργανισ>ο2 Εργατικ/H Εστ0αH και .χουν εκατ1 (100) η>.ρεH εργασ0αH / πεν/ντα (50) η>.ρεH επιδοτο2>ενηH ανεργ0αH το .τοH 2010, οι εργαζ1>ενοι σε οικοδο>ικ.H εργασ0εH που καταβ#λλουν εισφορ.H υπ.ρ του οργανισ>ο2 και .χουν 75 η>.ρεH εργασ0αH / 50 η>.ρεH επιδοτο2>ενηH ανεργ0αH το .τοH 2010, οι #γα>εH >ητ.ρεH και >ονογονεϊκ.H οικογ.νειεH που καταβ#λλουν εισφορ.H υπ.ρ του οργανισ>ο2 και αφο2 .χουν 50 η>.ρεH εργασ0αH / επιδοτο2>ενηH ανεργ0αH >.σα στο .τοH 2010 και οι συνταξιο2χοι, και συγκεκρι>.να, 1σοι πριν συνταξιοδοτηθο2ν /ταν ασφαλισ>.νοι σε φορ.α κ2ριαH ασφ#λισηH και κατ.βαλαν εισφορ.H υπ.ρ του Οργανισ>ο2 Εργατικ/H Εστ0αH για τουλ#χιστον 1500 η>.ρεH εργασ0αH και 1σοι .χουν πραγ>ατοποι/σει τουλ#χιστον 4.500 η>.ρεH εργασ0αH στον κλ#δο ασφ#λισηH κατ# του κινδ2νου τηH ανεργ0αH σε προη-

γο2>ενο συνταξιοδ1τησηH τουH φορ.α. Εξαιρο2νται 1σοι .καναν αυτασφ#λιση προκει>.νου να συ>πληρBσουν τιH απαιτο2>ενεH η>.ρεH εργασ0αH για τουH οπο0ουH απαιτο2νται 4.000 η>.ρεH εργασ0αH για κλ#δο ασφ#λισηH κατ# του κινδ2νου τηH ανεργ0αH. Ακ1>η, #το>α >ε αναπηρ0α 67% τουλ#χιστον και εφ1σον αυτ1 προκ2πτει απ1 γνω>ατε2σειH Α/β#θ>ων / Β/β#θ>ιων υγειονο>ικBν επιτροπBν των ασφαλιστικBν φορ.ων τουH. Τα #το>α >ε ειδικ.H αν#γκεH προκει>.νου να λ#βουν δελτ0ο κοινωνικο2 τουρισ>ο2 συνοδο2, χρει#ζεται βεβα0ωση του ασφαλιστικο2 τουH φορ.α απ1 την οπο0α θα προκ2πτει αυτ1. ιευκριν0ζεται 1τι 1σα #το>α >ε αναπηρ0α λα>β#νουν δελτ0α κοινωνικο2 τουρισ>ο2 απ1 Ε.Ο.Τ / ΟΓΑ δεν δικαιο2νται την παροχ/ αυτ/ απ1 τον Οργανισ>1 Εργατικ/H Εστ0αH. Επ0σηH, οι υπ#λληλοι των ΤραπεζBν, του Ο.Τ.Ε, τηH ΕΗ, των ΕΛ.ΤΑ, οι συνταξιο2χοι των τα>ε0ων ΟΤΕ και ΕΛ.ΤΑ. που συνταξιοδοτ/θηκαν >.χρι το .τοH 1977 και 1σοι συνταξιοδοτ/θηκαν απ1 1/1/2006 και >ετ#. Επιση>α0νεται 1τι τα προστατευ1>ενα τ.κνα των δικαιο2χων, δικαιο2νται δελτ0ο #νω των 5 ετBν και >.χρι τηH συ>πλ/ρωσηH του 18ου .τουH τηH ηλικ0αH τουH / του 24ου εφ1σον ε0ναι #νεργα / του 26ου εφ1σον σπουδ#ζουν σε οποιαδ/ποτε δη>1σια σχολ/. Τα απαιτο2>ενα δικαιολογητικ#

για τουH εργαζ1>ενουH ε0ναι το ατο>ικ1 και οικογενειακ1 βιβλι#ριο ασθενε0αH, η αστυνο>ικ/ ταυτ1τητα του #>εσα ασφαλισ>.νου και 1σων εκ των προστατευ1>ενων >ελBν .χουν, το απ1σπασ>α του ατο>ικο2 λογαριασ>ο2 ασφ#λισηH του εργαζο>.νου >ε εκατ1 η>.ρεH εργασ0αH -ε#ν δεν υπ#ρχει, τ1τε θα προσκο>0ζεται βεβα0ωση εργοδ1τη θεωρη>.νη απ1 το Ι.Κ.Α. / αντ0γραφο τηH αναλυτικ/H περιοδικ/H δ/λωσηH .τουH 2010 του εργοδ1τη προH το Ι. Κ.Α- ενB σε περ0πτωση επιδοτο2>ενηH ανεργ0αH θα προσκο>0ζεται η εγκριτικ/ απ1φαση απ1 τον ΟΑΕ και τ.λοH πρωτ1τυπο και φωτοαντ0γραφο εκκαθαριστικο2 ση>ειB>ατοH οικονο>ικο2 .τουH 2010. Τα απαιτο2>ενα δικαιολογητικ# για τουH συνταξιο2χουH ε0ναι το ατο>ικ1 και οικογενειακ1 βιβλι#ριο ασθενε0αH, η αστυνο>ικ/ ταυτ1τητα, η αρχικ/ απ1φαση σ2νταξηH, καθBH και το πρωτ1τυπο και .να φωτοαντ0γραφο του εκκαθαριστικο2 ση>ειB>ατοH οικονο>ικο2 .τουH 2010. εν δικαιο2νται δελτ0ο κοινωνι-

κο2 τουρισ>ο2 .τουH 2011 1σοι π/ραν αντ0στοιχο δελτ0ο / εκδρο>ικ# εισιτ/ρια / εισιτ/ρια κρουαζι.ραH το .τοH 2010. Εξαιρο2νται οι πολ2τεκνοι, οι τρ0τεκνοι, οι #γα>εH >ητ.ρεH, οι >ονογονεϊκ.H οικογ.νειεH και τα #το>α >ε ειδικ.H αν#γκεH που καταβ#λλουν εισφορ.H υπ.ρ του Ο.Ε.Ε. Για τη χορ/γηση .Κ.Τ. 2011 ισχ2ουν τα κατωτ.ρω 1ρια εισοδ/>ατοH χωρ0H εξαιρ.σειH για 1λεH τιH κατηγορ0εH δικαιο2χων. Οι >ε>ονω>.νοι δικαιο2χοι >ε ατο>ικ1/οικογενειακ1 εισ1δη>α 17.000 ευρB, οι δικαιο2χοι (δ2ο #το>α) >ε οικογενειακ1 εισ1δη>α 25.000 ευρB, οι δικαιο2χοι (τρ0α #το>α) >ε οικογενειακ1 εισ1δη>α 33.000 ευρB, οι δικαιο2χοι (τ.σσερα #το>α, >ε οικογενειακ1 εισ1δη>α 41.000 ευρB (ΟΧΙ πολ2τεκνοι) και οι δικαιο2χοι (πολ2τεκνοι) >ε οικογενειακ1 εισ1δη>α 50.000 ευρB. Για περισσ1τερεH πληροφορ0εH οι ενδιαφερ1>ενοι >πορο2ν να απευθ2νονται στα τηλ.φωνα 2237023545,23627 1λεH τιH εργ#σι>εH η>.ρεH και BρεH.

Μ.χρι και τιH 5 Μαρτ0ου >πορο2ν οι κτηνοτρ1φοι του νο>ο2 να προσκο>0ζουν φωτοαντ0γραφα >ητρBων, Bστε να λ#βουν την πρ1σθετη εν0σχυση που τουH αναλογε0. Σ2>φωνα >ε σχετικ/ ανακο0νωση τηH ,νωσηH ασικBν ΑγροτικBν Συνεταιρισ>Bν Ευρυταν0αH, οι κτηνοτρ1φοι που .χουν τουλ#χιστον 50 θηλυκ# ζBα προβατ0νεH / α0γεH, ηλικ0αH #νω των 12 >ηνBν, >πορο2ν να προσκο>0ζουν φωτοαντ0γραφο του >ητρBου εκ>ετ#λλευσηH αιγοπροβ#των τουH, το οπο0ο θα πρ.πει να ε0ναι ενη>ερω>.νο απ1 το Αγροτικ1 Κτηνιατρε0ο για το .τοH 2010, προκει>.νου να λ#βουν την πρ1σθετη εν0σχυση, τηH οπο0αH η ενδεικτικ/ τι>/ αν.ρχεται στα 3 ευρB αν# ζBο. Παρ#λληλα, οι κτηνοτρ1φοι που εκτρ.φουν τουλ#χιστον 6 θηλ#ζουσεH αγελ#δεH (βοοειδ/) κρεοπαραγωγικ/H κατε2θυνσηH >.χρι και τιH 31 εκε>βρ0ου 2010, οφε0λουν να προσκο>0σουν εκτ2πωση κτηνιατρε0ου απ1 το >ητρBο εκ>ετ#λλευσηH των βοοειδBν τηH εκτροφ/H τουH, Bστε να τουH δοθε0 η εν0σχυση, ενδεικτικο2 2ψουH 100 ευρB αν# ζBο.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 16 Φεβρουαρ6ου 2011 / Σελ6δα 15

ιακρσει των ικρν αθλητν στο αλπικ σκι Ε.Ο.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Α

την 8η θ4ση, ο ΓιIργοO Μπ&ρκαO την 11η, ο Σπ8ροO ΚολοκIτσιοO τη 12η θ4ση, ο Ν6κοO Καραγκο8νηO τη 16η και η Φωτειν5 Ανδρε&κη τη 14η θ4ση. Τη δε8τερη E4ρα των αγIνων, Κυριακ5 13 Φεβρουαρ6ου, στο αγIνισEα τηO τεχνικ5O κατ&βασηO SL ο ΠαναγιIτηO Αντων6ου διακρ6θηκε στην 3η θ4ση, ο Ιω&ννηO Κατ5O στην 4η θ4ση και ο Ιω&ννηO Γαλαν7O στη 10η θ4ση. Οι Eικρο6 αθλητ4O θα ταξιδ4ψουν το ερχ7Eενο Σαββατοκ8ριακο 19 και 20 Φεβρουαρ6ου στο ΧιονοδροEικ7 Κ4ντρο Πηλ6ου, 7που θα διεξαχθε6 το 2ο πρωτ&θληEα Νοτ6ου Περιφ4ρειαO για τιO κατηγορ6εO Π1-Κ1, Π2-Κ2, Eε στ7χο την πρ7κριση στο πανελλ5νιο πρωτ&θληEα.

ικο8 Ορειβατικο8 ΣυλΟι 8 αθλητ4O του Ελλην νοδευ7Eενοι απ7 την λ7γου Καρπενησ6ου συ /ννη Γουβιανν&κη προπον5τρι& τουO κα

υτ αν ικ ά

Συνολικ& συEEετε6χαν 80 Eικρο6 αθλητ4O, ενI ο Ελληνικ7O Ορειβατικ7O Σ8λλογοO Καρπενησ6ου συEEετε6χε Eε 7 αθλητ4O και E6α αθλ5τρια συνοδευ7EενουO απ7 την προπον5τρι& τουO κα /ν νη Γουβιανν&κη. ΣυγκεκριE4να π5ραν E4ροO οι ΠαναγιIτηO Αντων6ου, Ιω&ννηO Κατ5O, ΓιIργοO Μπ&ρκαO, ΓιIργοO Γι7γιοO, Ιω&ννηO Γαλαν7O, Φωτει-

ν5 Ανδρε&κη, Ν6κοO Καραγκο8νηO, Σπ8ροO ΚολοκIτσιοO. Παρ& τη Eικρ5O δι&ρκειαO προετοιEασ6α, λ7γω τηO 4λλειψηO χιονιο8 το τελευτα6ο δι&στηEα και παρ& τον υψηλ7 βαθE7 δυσκολ6αO τηO διαδροE5O, οι Eικρο6 σκιερ κατ&φεραν να κατακτ5σουν θ4σειO E4σα στην πρIτη εξ&δα και την πρIτη δεκ&δα. Αναλυτικ&, στο πρIτο αγIνισEα γιγαντια6αO κατ&βασηO GS το Σ&ββατο 12 Φεβρουαρ6ου ο ΓιIργοO Μπ&ρκαO κατ4λαβε την 6η θ4ση, ο Ν6κοO Καραγκο8νηO την 9η θ4ση, ο Σπ8ροO ΚολοκIτσιοO τη 10η θ4ση και η Φωτειν5 Ανδρε&κη την 11η θ4ση. Στο δε8τερο αγIνισEα γιγαντια6αO κατ&βασηO GS την 6δια ηE4ρα ο ΓιIργοO Γι7γιοO κ4ρδισε

Ν Ε

Το περασE4νο Σαββατοκ8ριακο 12 και 13 Φεβρουαρ6ου 2011 και Eε σ8EEαχο τον καλ7 καιρ7 πραγEατοποι5θηκε το πρωτ&θληEα νοτ6ου περιφ4ρειαO Π1Κ1 στη θ4ση «Φτερ7λακα» του ΧιονοδροEικο8 Κ4ντρου Παρνασσο8.

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝ%ΣΗ

Εκδόθηκαν σε δύο τόµους τα πρακτικά από το Επιστηµονικό Συνέδριο στη ∆οµνίστα Το περασE4νο καλοκα6ρι, στιO 23, 24 και 25 Ιουλ6ου 2010, πραγEατοποι5θηκε Eε Eεγ&λη επιτυχ6α το επιστηEονικ7 συν4δριο στον δ5Eο οEν6σταO Eε θ4Eα «Ιστορ6α και ΠολιτισE7O τηO περιοχ5O του δ5Eου οEν6σταO Ευρυταν6αO». ου, οι προσφων5σειO και οι χαιρετισEο6, αλλ& και οι εισηγ5σειO και παρεEβ&σειO των τριIν πρIτων συνεδρι&σεων που πραγEατοποι5θηκαν στη οEν6στα (23 και 24 Ιουλ6ου 2010). Ο Β τ7EοO, στιO 408 σελ6δεO του, περιλαEβ&νει τιO εισηγ5σειO και τιO παρεEβ&σειO των δ8ο τελευτα6ων συνεδρι&σεων στουO Στ&βλουO (24 Ιουλ6ου 2010, το απ7γευEα) και στην /Eπλιανη (25 Ιουλ6ου 2010). Συνοπτικ&, Eπορο8Eε να αναφ4ρουEε ορισE4να απ7 τα θ4Eατα που EνηEονε8ονται σε αυτ5 την αξι7λογη δουλε6α των 1014 σελ6δων και ε6ναι: Το φαρ&γγι τηO Ροσκ&O και ο γοητευτικ7O καταρρ&χτηO «Πανταβρ4χει», το πλ4γEα των ρυακιIν του ορεινο8 7γκου τηO Καλλιακο8δαO, αρχαιολογικ& και χριστιανικ& ευρ5Eατα απ7 τουO αρχα6ουO οικισEο8O και τα εκκλησιαστικ& EνηEε6α, το Κ&λλιον, οι Γαλ&τεO και η συντριβ5 τουO στα Κοκκ&λια, τ7ποι λατρε6αO των αρχα6ων Ευρυτ&νων, ονοEατολογ6α και περιπ4τει-

Ε

υρ

Το εν λ7γω συν4δριο διοργανIθηκε υπ7 την αιγ6δα του Υπουργε6ου ΠολιτισEο8 και Eε συνδιοργανωτ4O τον 5Eο οEν6σταO, την Πανευρυτανικ5 0νωση, αλλ& και την τ7τε ΝοEαρχιακ5 Αυτοδιο6κηση Ευρυταν6αO, ενI 4γιναν δι&φορεO συνεδρι&σειO σε οEν6στα, Στ&βλουO και /Eπλιανη. Η συEEετοχ5 των εισηγητIν 5ταν πολ8 σηEαντικ5 και συν4βαλε στην επιτυχ6α του συνεδρ6ου. Αξ6ζει να θυE6σουEε 7τι, Eεταξ8 &λλων, E6λησε η πασ6γνωστη δηEοσιογρ&φοO και κριτικ7O Ροζ6τα ΣIκου, η οπο6α κατ&γεται απ7 τη οEν6στα.

Μ7λιO λ6γουO E5νεO Eετ&, η Πανευρυτανικ5 0νωση προχIρησε στην 4κδοση των πρακτικIν του συνεδρ6ου. Το 4ργο αυτ7 χωρ6ζεται σε δ8ο τ7EουO. Ο Α τ7EοO, στον οπο6ο προλογ6ζει ο τ4ωO νοE&ρχηO Ευρυταν6αO κ. ΚIσταO ΚοντογεIργοO, περιλαEβ&νει 608 σελ6δεO, στιO οπο6εO περιγρ&φονται το πρ7γραEEα του συνεδρ6-

εO των χωριIν, EετονοEασ6εO, νεοE&ρτυρεO, οι Γιολδασα6οι και η δρ&ση τουO, βλαχοποιE4νεO, κτηνοτρ7φοι, γεωργο6 και ο δασικ7O πλο8τοO, βουλευτικ4O εκλογ4O και οι σχετικ4O διαδικασ6εO, οι κατ&λογοι των ψηφοφ7ρων, η περιοχ5 στον αγIνα και αγωνιστ4O του ’21, ΚρικελλιIτεO Eαστ7ροι, ΑEπλιαν6τεO κτηνοτρ7φοι, πολιτιστικ& χαρακτηριστικ&, 5θη και 4θιEα, πανηγ8ρια και γιορτ4O, η καθηEεριν5 και γιορτιν5 ενδυEασ6α, αν&δειξη

κ7 Συν4δριο που Φ%ΤΟ Απ7 το ΕπιστηEονι στην οEν6στα 6ρι οκα καλ 4γινε π4ρυσι το

τηO πολιτιστικ5O κληρονοEι&O, τοπικ4O ιστορ6εO οEν6σταO, Κρικ4λλου, ΨιανIν, /EπλιανηO, Στ&βλων, Στουρν&ραO, Τ4ρνου, ο Κρικελλοπ7ταEοO, εEπειρικ5 ιατρικ5 πρακτικIν γιατρIν, Eετακιν5σειO πληθυσEο8 και εποικ6σειO, τα σχολε6α και οι δ&σκαλοι, πνευEατικ4O και πολιτικ4O προσωπικ7τητεO του τ7που, γιατρο6, λ7γιοι, εκπαιδευτικο6, στρατιωτικο6, πολιτικο6, συγγραφε6O, η Αντ6σταση και ο /ρηO ΒελουχιIτηO, ο ΕEφ8λιοO,

εφηEερ6δεO και περιοδικ&, το Φωτογραφικ7 Μουσε6ο οEν6σταO. Στο εξIφυλλο του βιβλ6ου παρουσι&ζονται φωτογραφ6εO απ7 τα EνηEε6α τηO περιοχ5O και συγκεκριE4να 4να Κιον7κρανο των Στ&βλων, τE5Eα τε6χουO των ΨιανIν, το ΜνηEε6ο στα Κοκκ&λια Κρικ4λλου και το ΜνηEε6ο Εθνικ5O Αντ6στασηO στη οEν6στα, ενI στο οπισθ7φυλλο φα6νεται ο χορευτικ7O 7EιλοO τηO /EπλιανηO, Eε τοπικ4O παραδοσιακ4O στολ4O

τηO περιοχ5O του δ5Eου οEν6σταO. Τ4λοO, να σηEειIσουEε η παρουσ6αση του βιβλ6ου 4γινε στο Παπαστρ&τειο Μ4γαρο Αγριν6ου, το Σ&ββατο 5 Φεβρουαρ6ου 2011, στα πλα6σια του πολιτιστικο8 δι5Eερου που οργ&νωσε η Πανευρυτανικ5 0νωση και ε6χαν δηEοΕ υ ρυ τ α ν ικ & σιε8σει τα “Ε Ν4α” (αρ.φ8λλου 428/26-12011). Η παρουσ6αση αυτ5 4γινε απ7 τον οE7τιEο καθηγητ5 τηO Βυζαντιν5O Ιστορ6αO και Τ4χνηO Ιωανν6νων κ. Αθαν&σιο Παλιο8ρα. Αντ6στοιχεO παρουσι&σειO θα πραγEατοποιηθο8ν σ8ντοEα και στη ΛαE6α, την Αθ5να κ.α. Οι ενδιαφερ7Eενοι Eπορο8ν να αναζητ5σουν προO το παρ7ν τουO τ7EουO αυτο8O στα γραφε6α τηO Πανευρυτανικ5O 0νωσηO (Κλεισθ4νουO 17, Αθ5να, τηλ. 2103240001, 2106920004), στουO τοπικο8O πολιτιστικο8O συλλ7γουO, στο Καρπεν5σι (βιβλιοπωλε6ο κ. Σπυριδο8λαO Κρουστ&λλη) και στην Αθ5να (Βιβλιοπωλε6ο τηO «Εστ6αO»).


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ>ρτη 16 ΦεβρουαρMου 2011 / ΣελMδα 17

Την ΚυριακL 6 ΦεβρουαρMου 2011 Kκοψε την πρωτοχρονι>τικη πMτα του σε γνωστN καφK τηe πNληe. Το «παρ_ν» Kδωσαν πολλοM αθλητKe του συλλNγου [ε τουe γονεMe τουe. ΤυχεροM τηe βραδι>e Lταν ο Νεκτ>ριοe ΚαββαδMαe και ο Παναγι_τηe 0ροσMνηe, οι οποMοι κKρδισαν και το φλουρM.

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤ=ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ετήσιος αποκριάτικος χορός

Ο ΠανευρυτανικNe ΣOλλογοe νο[οO ΑιτωλοακαρνανMαe πραγ[ατοποιεM τον ετLσιο αποκρι>τικο χορN του το Σ>ββατο 5 ΜαρτMου 2011 και _ρα 9.00 το βρ>δυ, στο κοσ[ικN κKντρο «ΝEW YORK».

Νο ιοικητικ Συ'βολιο

Μετ> απN αρχαιρεσMεe που πραγ[ατοποMησε ο σOλλογοe, προKκυψε νKο 0ιοικητικN Συ[βοOλιο, το οποMο συγκροτLθηκε σε σ_[α και Kχει ωe εξLe: πρNεδροe αναδεMχτηκε ο κ. Ευστρ>τιοe ΝταλλLe, αντιπρNεδροe ο κ. Λ>[προe Καρρ>e, γενικL γρα[[ατKαe η ΑικατερMνη ΓερονMκου, τα[Mαe ο ΣταOροe ΑθανασNπουλοe, κοσ[Lτοραe ο κ. ΣωτLριοe ΠεσMνηe και [Kλη οι κ.κ. ΜαρMα Κολοβ>κη και 0η[Lτριοe Κουτσουπι>e.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΑΦΙ=Τ=Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Με στNχο την συγκKντρωση και γνωρι[Mα Nλων πλKον των Αγραφιωτ_ν, του νKου ΚαλλικρατικοO δL[ου, ο ΣOλλογοe Αγραφιωτ_ν ΕυρυτανMαe «Τ’ Gγραφα», διοργαν_νει τον ετLσιο χορN του στην ΑθLνα.

Μουσικ βραδι απ τον Σλλογο Γονων & Κηδε'νων

Η τι[L τηe πρNσκλησηe ανKρχεται στα 20 ευρ_ για τουe ενLλικεe και στα 12 ευρ_ για τα παιδι>, και περιλα[β>νει πλLρεe [ενοO και απεριNριστα ποτ>. ΤKλοe, να ποO[ε πωe τα [ικρ> παιδι> θα διασκεδ>σει ο [>γοe ALEX, εν_ παρ>λληλα θα [οιραστοOν και πολλ> δ_ρα. Για περισσNτερεe πληροφορMεe, καθ_e και για κρατLσειe, οι ενδιαφερN[ενοι [ποροOν να απευθOνονται στα τηλKφωνα 6989276500 & 6974368502

Ο ΣOλλογοe ΓονKων και Κηδε[Nνων του ΓενικοO ΛυκεMου ΚαρπενησMου διοργαν_νει [ουσικL βραδι> το επN[ενο Σ>ββατο 19 ΦεβρουαρMου 2011 και _ρα 9.00 το βρ>δυ, στο ΣυνεδριακN ΚKντρο τηe πNληe. Στην εκδLλωση θα παρουσιαστοOν τραγοOδια γνωστ_ν και αξιNλογων δη[ιουργ_ν, εν_ να ση[ει_σου[ε πωe η τι[L τηe εισNδου ανKρχεται στα 5 ευρ_.

υρ υτ α

Η εκδLλωση θα πραγ[ατοποιηθεM το επN[ενο Σ>ββατο 19 ΦεβρουαρMου 2011, στιe 8.30 το βρ>δυ, στη Χασι> (Λ. ΦυλLe 2, Kξοδοe 6 απN ΑττικL ΟδN).

ǹȞIJ Ț țĮIJ ĮıIJ ȒıIJ İ IJ Į ʌĮȜȚ Ȑ țȠȣijȫȝĮIJ Į ıIJ Ƞ ıʌȓ IJ Ț ıĮȢ ǻȚ țĮȚ ȠȪıIJ İ  

 ‡ ȑ ȦȢ țĮȚ țȡĮIJ Ț țȒ İ ʌȚ ȤȠȡȒȖȘıȘ

 ‡ ȑ ȦȢ țĮȚ İ ʌȚ įȩIJ ȘıȘ İ ʌȚ IJ Ƞțȓ Ƞȣ ¼ ‡ ȑ ȦȢ țĮȚ ijȠȡȠĮʌĮȜȜĮȖȒ

Ε

ȃǿ ȀȅȈ ȆȁǹȀǿ ǹȈ

ȉǾȁ     Ȁǿ ȃ  

«Unstoppable»

0ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

νι κά

Το Σάββατο ο ετήσιος χορός στην Αθήνα

Κοπή πίτας από τους Μαυροµµατιανούς

Ν Ε

Κοπή πίτας από τον κολυµβητικό σύλλογο ΑΟΛ “Ο ΕΥΡΥΤΟΣ”

ΕΚ0ΗΛ=ΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓ=Ν

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ>ρτη 16 ΦεβρουαρMου 2011 / ΣελMδα 16

ǼʌȚ țȠȚ ȞȦȞȒıIJİ IJ ȫȡĮ ȝĮȗȓ ȝĮȢ

Την πMτα τουe Kκοψαν την ΚυριακL 23 ΙανουαρMου 2011 οι Μαυρο[[ατιανοM, σε εκδLλωση που πραγ[ατοποιLθηκε σε γνωστN εστιατNριο, στην ΑθLνα. Ο χ_ροe, το φαγητN και το ποτN, Lταν προσφορ> του ιδιοκτLτη τηe επιχεMρησηe, ο οποMοe κατ>γεται απN την Μαυρο[[>τα. Την εκδLλωση τM[ησαν [ε την παρουσMα τουe ο βουλευτLe ΕυρυτανMαe κ. ΗλMα e Κα-

ρανMκαe, η πρ_ην αντινο[>ρχηe κα. Jλ γα 0ι_ τη, ο πολιτευτLe του ΠΑΣΟΚ στην ΕυρυτανMα κ. Ν>σοe ΓεωργαλLe, ο πρNεδροe του ΣυλλNγου Ασπροπυργιωτ_ν κ. ΑλKξανδροe ΚουζL e, η τα[Mαe του ΣυλλNγου Βρ>χαe κα. ΑγγελικL ΣκοτMδα, η πρ_ην πρNεδροe τηe Ο.Ε.Σ. κα Β>σω Χαλκ ι>, ο νεοεκλεγεMe πρNεδροe του ΤοπικοO Μαυρο[[>ταe κ. ΝMκοe Σ κ N νδ ρ αe , κ . α .

Κοπ πτα/ απ την ΑΛΑΚ

Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτων Καρπενησίου έκοψε την καθιερωµένη πρωτοχρονιάτικη πίτα της την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011 σε γνωστό καφέ της πόλης.

Η εκδLλωση χαρακτηρMστηκε ιδιαMτερα επιτυχη[Kνη, καθ_e παραβρKθηκαν περMπου 120 >το[α, [Kλη και φMλοι τηe ΑΛΑΚ και του [ηχανοκMνητου αθλητισ[οO.

Την ταινMα δρ>σηe «Unstoppable» L αλλι_e «Hχειe ΜNνο 100 Λεπτ>... Αστα[>τητο» θα προβ>λει ο 0η[οτικNe Κινη[ατογρ>φοe τηe πNληe [αe την ΚυριακL 20 και τη 0ευτKρα 21 ΦεβρουαρMου 2011, στιe 7:30 το απNγευ[α, στο ΣυνεδριακN ΚKντρο του δL[ου ΚαρπενησMου. κ. ΒασMληe Καρα[π>e, δεΟ αντιπεριφερει>ρχηe ΕυρυτανMαe νη πMστα αυτοκινLτων >λτι ασφ M σ[εOτηκε να κατασκευαστε

Το πιο ση[αντικN βKβαια απN Nλα εMναι η δKσ[ευση που Kδωσε ο αντιπεριφερει>ρχηe ΕυρυτανMαe, κ. ΒασMληe Καρα[π>e, ο οποMοe βρKθηκε στην εκδLλωση, για κατασκευL ασφ>λτινηe πMσταe αυτοκινLτων. Το «παρ_ν» [εταξO >λλων Kδωσαν οι αντιδL[αρχοι κ.κ. ΝMκοe Σουλι_τηe, 0η[Lτρηe Στα[>τηe και Κλεο[Kνηe Λ>ππαe, ο πρNεδροe τηe 0ΕΥΑΚ κ. ΠαντελLe Χαλκι>e, τα [Kλη του συ[βουλMου τηe ΤοπικLe ΚοινNτηταe ΚαρπενησMου κα. ΙουλMα ΜποOκαΑρ[>γου και κ. ΚωνσταντMνοe Τσι>ραe, καθ_e

και ο ΝτMνοe Μπο[ποτσι>ρηe, πρNεδροe τηe ελ>σσονοe αντιπολMτευσηe. Κατ> την δι>ρκεια τηe εκδLλωσηe βραβεOτηκαν οδηγοM - [Kλη τηe ΑΛΑΚ για τιe διακρMσειe που Kλαβαν το 2010 σε αγ_νεe αυτοκινLτων. ΕπMσηe, στην πMτα υπLρχαν τρMα φλουρι> που αντιστοιχοOσαν σε τρMα N[ορφα δ_ρα. ΤKλοe, ο πρNεδροe τηe ΑΛΑΚ Kκανε [ια ανασκNπηση για το Kργο και την 6χρονη πορεMα τηe λKσχηe, για να θυ[οOνται οι παλιοM και να [αθαMνουν οι νεNτεροι.

ΥπNθεση: Μια α[αξοστοιχMα ακολουθεM ανεξKλεγκτη πορεMα, εν_ στα βαγNνια τηe [εταφKρει θανατηφNρεe τοξικKe ουσMεe. Οι ανυποψMαστοι κ>τοικοι των περιοχ_ν που βρMσκονται στην πορεMα του τρKνου κινδυνεOουν. Για να στα[ατLσουν το ακυβKρνητο τρKνο αναλα[β>νουν δρ>ση Kναe βετερ>νοe [ηχανικNe (Denzel Washington) και Kναe νεαρNe προϊστ>[ενοe α[αξοστοιχMαe (Chris Pine) που διανOει την πρ_τη του [Kρα στην

υπηρεσMα. Η αδρεναλMνη ανεβαMνει και οι δOο Lρωεe θα πρKπει να κ>νουν τα π>ντα για να αποτρKψουν τον εκτροχιασ[N του τρKνου, που [πορεM να β>λει σε κMνδυνο τιe ζωKe 100.000 κατοMκων. ΠαMζουν: Ν τ K ν ζ ε λ Γ ο υ > σ ι ν γκ τ ο ν , Κριe Π>ιν, Ροζ>ριο ΝτNσον, Κ K βι ν Ν τ αν , Τ ζ K σ ι Σ κ ρ α[ ΣκηνοθεσMα: ΤNνι Σκοτ


Μόνιµες στήλες Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετGρτη 16 ΦεβρουαρXου 2011 / ΣελXδα 18

ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ν ΕΠΙΣΤΗΜ Ν

ΜαθWgατα Τα περισσYτερα τgWgατα χωρXζουν το πρYγραggα σπουδkν τουq σε κατευθZνσειq gαθηgGτων. Οι κατευθZνσειq αυτVq ουσιαστικG οgαδοποιοZν τα gαθWgατα κGθε τgWgατοq και δXνουν gια πρkτη εικYνα σχετικG gε τιq γνωστικVq οgGδεq που περιVχει κGθε πρYγραggα σπουδkν. ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 8εν Vχει κατευθZνσειq. Ο.Π.Α.: α) ΟικονοgικW ΘεωρXα και ΠολιτικW, β) ΟικονοgικW ΕπιχειρWσεων και ΧρηgατοοικονοgικW, γ) 8ιεθνW και ΕυρωπαϊκG ΟικονοgικG ΠΑ.ΜΑΚ.: 8εν Vχει κατευθZνσειq, αλλG απY το 5ο εξGgηνο οι φοιτητVq Vχουν τη δυνατYτητα να επιλVξουν gαθWgατα απY δZο gεγGλεq οgGδεq, ανGλογα gε τα ενδιαφVροντG τουq. ΠΑΤΡΑ: 8εν Vχει κατευθZνσειq. ΑΘΗΝΑ: α) ΠολιτικW ΟικονοgXα, β) ΑνGπτυξη και 8ιεθνWq ΟικονοgικW, γ) ΟικονοgXα, ΠολιτικW και ΚρGτοq, δ) ΟικονοgικW των ΕπιχειρWσεων και ΧρηgατοοικονοgικW, ε) ΦιλοσοφXα και ΜεθοδολογXα των Κοινωνικkν Επιστηgkν - ΟικονοgικW και ΚοινωνικW ΙστορXα, στ) ΜαθηgατικG και ΠληροφορικW, ζ) ΠοσοτικVq ΜVθοδοι - ΣτατιστικW και ΟικονοgετρXα. Α.Π.Θ.: α) ΟικονοgικW των ΕπιχειρWσεων, β) ΑνGπτυξη και ΠρογραggατισgYq, γ) ΓενικW ΟικονοgικW ΘεωρXα και ΠολιτικW. ΡΕΘΥΜΝΟ: α) ΟικονοgικW ΘεωρXα και ΠοσοτικVq ΜVθοδοι, β) ΟικονοgικW των ΕπιχειρWσεων, γ) ΠολιτικW ΟικονοgXα - ΙστορXα - ΑνGπτυξη, δ) ΕφαρgοσgVνα ΟικονοgικG και 8ιεθνεXq ΟικονοgικVq ΣχVσειq. ΙFΑΝΝΙΝΑ: α) ΕφαρgοσgVνα ΟικονοgικG, β) ΟικονοgικW ΑνGλυση. ΒΟΛΟΣ: α) 8ιεθνWq ΟικονοgικW και ΧρηgατοοικονοgικW, β) ΟικονοgικW ΑνGπτυξη και ΘεσgοX. ΤΡΙΠΟΛΗ: 8εν Vχει κατευθZνσειq. Στη συνVχεια, αναφVρουgε ενδεικτικG gερικG απY τα gαθWgατα που διδGσκονται στα τgWgατα. ΚGθε τgWgα, ανGλογα gε τιq κατευθZνσειq

ΜεταπτυχιακG Οι απYφοιτοι των τgηgGτων gποροZν να παρακολουθWσουν εXτε gεταπτυχιακG που προσφVρουν τα τgWgατG τουq, εXτε gεταπτυχιακG που προσφVρουν Gλλα τgWgατα στο χkρο των οικονοgικkν επιστηgkν και Yχι gYνο. Εδk αναφVρουgε τα Μ.Π.Σ. που προσφVρουν τα συγκεκριgVνα τgWgατα: ΟικονοgικWq ΕπιστWgηq ΠειραιG: 1. ΟικονοgικW και ΕπιχειρησιακW ΣτρατηγικW, 2. 8ιοXκηση τηq ΥγεXαq (Master of Science in Health Management), (8ιατgηgατικY σε σZgπραξη gε το ΤgWgα 8ιοXκησηq επιχειρWσεων του Τ.Ε.Ι. ΠειραιG). ΟικονοgικWq ΕπιστWgηq Ο.Π.Α.: 1. ΟικονοgικW ΘεωρXα (ΠλWρουq / ΜερικWq ΦοXτησηq), 2. ΕφαρgοσgVνη ΟικονοgικW και ΧρηgατοοικονοgικW (ΠλWρουq / ΜερικWq ΦοXτησηq), 3. ΧρηgατοοικονοgικW και ΤραπεζικW για ΣτελVχη (8ιατgηgατικY- part time). Οικονοgικkν Επιστηgkν ΠΑ.ΜΑΚ: 1. ΟικονοgικW ΕπιστWgη (8ιατgηgατικY), 2. ΠληροφοριακG ΣυστWgατα (8ιατgηgατικY). Οικονοgικkν Επιστηgkν ΠGτραq: 1. ΕφαρgοσgVνη ΟικονοgικW, 2. ΕφαρgοσgVνη ΜικροοικονοgικW και ΜGρκετινγκ, 3. ΧρηgατοοικονοgικW ΑνGλυση και 8ιαχεXριση. Οικονοgικkν Επιστηgkν ΑθWναq: 1. ΕφαρgοσgVνη ΟικονοgικW και ΧρηgατοοικονοgικW gε κατευθZνσειq: ΧρηgατοοικονοgικW, β) ΟικονοgικW ΠολιτικW, γ) ΤραπεζικW, δ) ΟικονοgικG, 8ιοικητικG και ΠληροφοριακG ΣυστWgατα και ε) ΕφαρgοσgVνη ΛογιστικW και ΕλεγκτικW. Οικονοgικkν Επιστηgkν ΘεσσαλονXκηq (Α.Π.Θ.): 1. 8ιοXκηση και ΟικονοgXα: (κατεZθυνση) 8ιοXκηση Υπηρεσιkν, (εξειδXκευση) 8ιοXκηση Logistics, ΑλυσXδαq, Προgηθειkν και ΑξXαq. 2. 8ιοXκηση και ΟικονοgXα: (κατεZθυνση) 8ιοXκηση Υπηρεσιkν, (εξειδXκευση) 8ιοXκηση Επι-

χειρWσεων. 3. 8ιοXκηση και ΟικονοgXα: (κατεZθυνση) 8ιεθνW και ΕυρωπαϊκG ΟικονοgικG. 4. 8ιοXκηση και ΟικονοgXα: (κατεZθυνση) ΟικονοgικW και ΠεριφερειακW ΑνGπτυξη. 5. ΠληροφορικW και 8ιοXκηση (8ιατgηgατικY). 6. ΕπιστWgεq τηq Γλkσσαq και τηq ΕπικοινωνXαq – ΓλωσσοοικονοgXα (8ιατgηgατικY). Οικονοgικkν Επιστηgkν ΚρWτηq: 1. ΟικονοgικW ΘεωρXα και ΠολιτικW. Οικονοgικkν Επιστηgkν ΙωαννXνων: 1. ΟικονοgικW ΑνGλυση και ΧρηgατοοικονοgικW gε κατευθZνσειq: α) ΟικονοgικW ΑνGλυση, β) ΧρηgατοοικονοgικW και ΠοσοτικVq ΜVθοδοι. Οικονοgικkν Επιστηgkν ΘεσσαλXαq (ΒYλοq): 1. ΕφαρgοσgVνη ΟικονοgικW Οικονοgικkν Επιστηgkν ΠελοποννWσου (ΤρXπολη): 1. ΟργGνωση και 8ιοXκηση 8ηgοσXων Υπηρεσιkν, Οργανισgkν και ΕπιχειρWσεων (8ιατgηgατικY).

ρεXεq, χρηgατιστηριακVq εταιρεXεq, εταιρεXεq leasing κ.λ.π.), διεθνεXq οικονοgικοX οργανισgοX (ΕυρωπαϊκW Qνωση, 8ιεθνVq ΝοgισgατικY ΤαgεXο, ΠαγκYσgια ΤρGπεζα, 8ιπλωgατικY Σkgα), τοgεXq, τgWgατα και λειτουργXεq επιχειρWσεων (οικονοgικW διεZθυνση, λογιστικW, marketing, πωλWσειq, διοXκηση ανθρkπινων πYρων, διοXκηση παραγωγWq, δηgYσιεq σχVσειq, διαφWgιση, προβολW-δηgοσιYτητα, κοστολYγηση, ελεγκτικW, logistics κ.G.), εταιρεXεq συgβοZλων επιχειρWσεων και επενδZσεων, Vρευνα (ΚVντρο ΠρογραggατισgοZ και Οικονοgικkν Ερευνkν, ΙνστιτοZτο Βιοgηχανικkν Ερευνkν, ΤρGπεζα ΕλλGδοq, τgWgατα gελετkν τραπεζkν), οικονοgικW δηgοσιογραφXα, εκπαXδευση (δευτεροβGθgια, τριτοβGθgια, ΙνστιτοZτα ΕπαγγελgατικWq ΚατGρτισηq, ΚVντρα ΕπαγγελgατικWq ΚατGρτισηq, ΚολVγια), ναυτιλXα, τουρισgYq, κ.λπ., ελεZθερο επGγγελgα (λογιστWq, φοροτεχνικYq, κοστολYγοq, ελεγκτWq κ.G. - στην περXπτωση αυτW απαιτεXται Gδεια Gσκησηq επαγγVλgατοq που εκδXδεται απY το ΟικονοgικY ΕπιgελητWριο ΕλλGδοq), εκπYνηση gελετkν, ανGλυση οικονοgικkν δεικτkν, ανGπτυξη οικονοgικkν gοντVλων. Μια Gλλη διVξοδοq εXναι το ΟικονοgικY τηq ΣτρατιωτικWq ΣχολWq Αξιωgατικkν ΣωgGτων στη ΘεσσαλονXκη gε σκοπY την καριVρα ωq αξιωgατικYq ΟικονοgικοZ στο ΣτρατY. ΦυσικG, οι οικονοgολYγοι gποροZν να αναπτZξουν αυτYνοgη επιχειρηgατικW δραστηριYτητα σε Yλουq τουq κλGδουq τηq οικονοgXαq. (ΠηγW: Qνωση ΟικονοgολYγων Εκπαιδευτικkν 8ευτεροβGθgιαq ΕκπαXδευσηq) Qτσι, Vναq οικονοgολYγοq gπορεX να εργαστεX ωq: • ΣτVλεχοq σε τραπεζικG ιδρZgατα, • ΣτVλεχοq σε ιδιωτικVq και δηgYσιεq εταιρεXεq, • ΣτVλεχοq στο δηgYσιο τοgVα, • ΣτVλεχοq αγροτικkν συνεταιρισgkν, • ΜVλοq ερευνητικkν ιδρυgGτων. ΤVλοq, οι απYφοιτοι εντGσσονται στον ΚλGδο Π.Ε. 09, ΟικονοgολYγων και gποροZν να διοριστοZν στη δευτεροβGθgια εκπαXδευση ωq καθηγητVq. ΠερισσYτερεq πληροφορXεq για τα τgWgατα των Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικkν Σχολkν gπορεXτε να βρεXτε στο βιβλXο gαq «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2011». Στο βιβλXο παρουσιGζονται αναλυτικVq πληροφορXεq σχετικG gε το πρYγραggα σπουδkν των τgηgGτων, ενδεικτικG gαθWgατα που διδGσκονται σε κGθε τgWgα, τα gεταπτυχιακG που προσφVρουν τα τgWgατα, τα επαγγελgατικG δικαιkgατα των αποφοXτων, πXνακαq Στατιστικkν ΣτοιχεXων gε: ΒGσειq, ΑριθgY ΕισακτVων, 8ηλkσειq τgηgGτων ωq πρkτη επιλογW κ.G.

Α

που Vχει gπορεX να Vχει λXγο διαφορετικY πρYγραggα σπουδkν απY κGποιο Gλλο. Ο βασικYq, Ygωq, κορgYq των gαθηgGτων εXναι περXπου ο εξWq: ΟικονοgικW ΑνGλυση, ΣτατιστικW, ΜαθηgατικG για ΟικονοgολYγουq, ΟικονοgικW ΙστορXα, ΠολιτικW ΕπιστWgη, ΚοινωνιολογXα, ΗλεκτρονικοX ΥπολογιστVq, ΧρηgατοοικονοgικW ΛογιστικW, ΜικροοικονοgικW / ΜακροοικονοgικW ΘεωρXα, ΟικονοgικW ΓεωγραφXα, ΟικονοgικW (8ιεθνWq, 8ηgYσια, ΑγροτικW, των ΕπιχειρWσεων, ΠεριφερειακW και ΑστικW, ΒιοgηχανικW, τηq ΕργασXαq), ΧρWgα και ΤραπεζικW, ΙδιωτικY 8Xκαιο, ΟικονοgετρXα, ΑξιολYγηση ΕπενδZσεων, ΧρηgαταγορVq και ΚεφαλαιαγορVq, 8ιεθνεXq ΝοgισgατικVq ΣχVσειq, ΕφαρgοσgVνη ΒιοgηχανικW ΟργGνωση, 8ιGρθρωση και ΠροβλWgατα τηq ΕλληνικWq ΟικονοgXαq, 8ηgοσιονοgικW ΘεωρXα κ.G.

Ν Ε

ΠεριγραφW Τα τgWgατα Οικονοgικkν Επιστηgkν ασχολοZνται, κατG κZριο λYγο, gε τη θεωρXα τηq οικονοgικWq επιστWgηq. ΣτYχοq των τgηgGτων εXναι η σπουδW και η Vρευνα τηq ΟικονοgικWq ΕπιστWgηq και ειδικYτερα η παροχW θεωρητικWq και πρακτικWq εκπαXδευσηq σε Yλο το φGσgα του γνωστικοZ πεδXου τηq επιστWgηq αυτWq. Το αντικεXgενο διδασκαλXαq τουq εXναι οι οικονοgικVq σπουδVq, περισσYτερο σε θεωρητικY επXπεδο, αλλG και η εφαρgογW τουq στο χkρο των επιχειρWσεων. 8ιαφVρουν απY τα υπYλοιπα τgWgατα του 5ου επιστηgονικοZ πεδXου, επειδW δXνουν gεγαλZτερη Vgφαση στη θεωρXα τηq οικονοgXαq.

ΕργασιακG Οι απYφοιτοι των τgηgGτων εγγρGφονται στο ΟικονοgικY ΕπιgελητWριο ΕλλGδαq και gποροZν να εργαστοZν κατ’ εξοχWν ωq οικονοgολYγοι W λογιστVq. ΑνGλογα gε τιq σπουδVq, την εξειδXκευση και τουq ρYλουq που ασκοZν στο επGγγελgG τουq και στην κοινωνXα, οι οικονοgολYγοι αποδεικνZεται Yτι διαθVτουν συγκεκριgVνα χαρακτηριστικG, ικανYτητεq και δεξιYτητεq. Κατ' αρχWν, οι σπουδVq στην ΟικονοgικW ΕπιστWgη προϋποθVτουν Vνα καλY επXπεδο gαθηgατικkν γνkσεων και ικανYτητα εφαρgογWq των ποσοτικkν gεθYδων σε εgπειρικVq εφαρgογVq. Στην πρGξη, Vναq καλYq οικονοgολYγοq θα πρVπει να Vχει συνεχW και σφαιρικW ενηgVρωση, ικανYτητα επικοινωνXαq και οgαδικWq εργασXαq, οξZτητα αντXληψηq, ερgηνευτικW ικανYτητα, ικανYτητα στον γραπτY και τον προφορικY λYγο, κριτικW σκVψη, ευρZτητα πνεZgατοq, ωριgYτητα, νηφαλιYτητα στη λWψη αποφGσεων. Στιq αναλZσειq τουq, οι οικονοgολYγοι στηρXζονται στη συστηgικW-διεπιστηgονικW προσVγγιση των ζητηgGτων που gελετοZν. Η σZγχρονη ΟικονοgικW ΕπιστWgη Vχει πολλοZq κλGδουq και εξειδικεZσειq, Yπωq η ΟικονοgικW ΑνGλυση, τα ΧρηgατοοικονοgικG, οι 8ιεθνεXq και ΕυρωπαϊκVq ΟικονοgικVq ΣπουδVq, τα 8ηgYσια ΟικονοgικG, ο ΠρογραggατισgYq, η ΟικονοgικW ΠολιτικW, η ΟικονοgικW ΑνGπτυξη, το 8ιεθνVq ΕgπYριο, η ΠεριφερειακW ΑνGπτυξη, η ΝοgισgατικW ΠολιτικW, τα ΝαυτιλιακG, τα ΟικονοgικG τηq ΕργασXαq, τηq ΥγεXαq, τηq ΕκπαXδευσηq, των Μεταφορkν κ.G. ΚλGδοι και τοgεXq απασχYλησηq των οικονοgολYγων εXναι ο ευρZτεροq δηgYσιοq τοgVαq (ΥπουργεXα, 8ηgYσιεq ΕπιχειρWσειq και ΟργανισgοX, ΤοπικW ΑυτοδιοXκηση), ο χρηgατοπιστωτικYq τοgVαq (τρGπεζεq, ασφαλιστικVq εται-

υτ αν ικ ά

Πυξδα για το λλον

Οικονοικ) Επιστη) Πειραι / Οικονοικο Πανεπιστηου Αθνα), Οικονοικ#ν Επιστη#ν Πτρα) / Αθνα) / Θεσσαλονκη) / Μακεδονα) (Θεσσαλονκη) / Κρτη) (Ρθυνο) / Ιωανννων / Θεσσαλα) (Βλο)) / Πελοποννσου (Τρπολη) ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ

Ο ΣπZροq ΜιχαλοZληq εXναι M.Sc. ΣZgβουλοq ΕπαγγελgατικοZ ΠροσανατολισgοZ τηq εταιρXαq “ORIENTUM - ΣZgβουλοι ΣταδιοδροgXαq”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr

Ε

υρ

Προστατεύστε τον εαυτό σας και τους γύρω σας από τη γρίπη

Του ΦακXτσα 8ιονZση email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr

ΦVτοq υπGρχουν πολλG gικρYβια στην ατgYσφαιρα, γιατX δεν Vκανε βαρZ χειgkνα gε αποτVλεσgα να κυκλοφοροZν πολλVq ιkσειq ανGgεσα gαq: 07/02/2011 ΕλλGδα ΕπιστηgονικG ΝVα εgβYλιο για τη γρXπη Η1Ν1 ΚΕΕΛΠΝΟ

Μη διασπείρετε τα µικρόβια

8ιεθνεXq ειδWσειq promoted ΣυναγερgYq στιq υγειονοgικVq αρχVq καθkq οι θGνατοι απY τον ιY τηq γρXπηq Vχουν φτGσει Wδη τουq 34 φVτοq, οι γιατροX του ΙΚΑ και οι φαρgακοποιοX βρXσκονται σε συνεχιζYgενεq κινητοποιWσειq και οι πολXτεq εξακολουθοZν να εXναι επιφυλακτικοX απVναντι στον αντιγριπικY εgβολιασgY. ΜVχρι σWgερα και gε το φετινY αντιγριπικY εgβYλιο Vχει θωρακιστεX gYνο το 5% του πληθυσgοZ, Yταν τα προηγοZgενα χρYνια και gVχρι την εgφGνιση τηq νVαq γρXπηq εgβολιαζYταν κGθε χρYνο το 10% του πληθυσgοZ και πVρυσι gε το πανδηgικY εgβYλιο το 7,5%. Οι υγειονοgικVq αρχVq, που Vχουν τεθεX σε επιφυλακW, κGλεσαν και πGλι σWgερα τουq πολXτεq ιδιαXτερα τιq ευπαθεXq οgGδεq - να κGνουν το εgβYλιο, σηgειkνονταq Yτι «πια ο ιYq «χτυπGει» εξXσου νVουq και κατG τα Gλλα υγιεXq ανθρkπουq, ορισgVνοι απY τουq οποXουq υπVκυψαν στιq gονGδεq εντατικWq θεραπεXαq των νοσοκοgεXων, Yπου νο-

σηλεZονταν». Οι επιστWgονεq του ΚVντρου ΕλVγχου Ειδικkν Λοιgkξεων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Yπου Vγινε τη 8ευτVρα σZσκεψη υπY την προεδρXα του υπουργοZ ΥγεXαq ΑνδρVα ΛοβVρδου, για την αξιολYγηση τηq κατGστασηq και τα gVτρα, που πρVπει να ληφθοZν για την προστασXα του πληθυσgοZ, τYνισαν για gXα ακYgη φορG Yτι το εgβYλιο εXναι ασφαλVq. ΑυτW τη στιγgW σε ΜονGδεq ΕντατικWq ΘεραπεXαq σε νοσοκοgεXα Yληq τηq χkραq, ιδιαXτερα στη βYρεια ΕλλGδα, νοσηλεZονται 75 ασθενεXq gε γρXπη, ενk συνολικG απY την αρχW τηq χρονιGq Vχουν εισαχθεX για νοσηλεXα στο νοσοκοgεXο 143 Gτοgα. ΠροληπτικG gVτρα για την πρYληψη για τη γρXπη. 1. ΚαλZψτε το στYgα και τη gZτη σαq gε χαρτοgGντιλο, Yταν βWχετε W φταρνXζεστε. 2. ΠετGξτε αgVσωq το χαρτοgGντιλο στο καλGθι των απορριggGτων.

3. 8εν Vχετε χαρτοgGντιλο; ΦταρνιστεXτε στον αγκkνα και Yχι στα χVρια σαq. 4. ΠλZνετε τα χVρια σαq gε σαποZνι και νερY W χρησιgοποιWστε αλκοολοZχο αντισηπτικY διGλυgα. 5. Μην αγγXζετε τα gGτια, τη gZτη και το στYgα σαq.

(πηγW: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤFΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Στο σπXτι W στο σχολεXο W και στο χkρο που εργGζεστε να τον αερXζεται συχνG. Για επικοινωνXα gε τον συντGκτη τηq στWληq στο email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr


Α

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 16 Φεβρουαρ1ου 2011 / Σελ1δα 19

Ν Ε

Πλησιάζει ο υποβιβασµός

Π ρασο Να Αγχιλου - Απεραντιακ 2 - 0

υτ αν ικ ά

Μ1α ακ2?η 0ττα υπ/στη ο Απεραντιακ2I για τον 4ο 2?ιλο του Περιφερειακo3 Πρωταθλ0?ατοI. Αυτ0 τη φορ& θ3τηI 0ταν ο Π3ρασοI Ν/αI Αγχι&λου, ο οπο1οI επικρ&τησε ?ε 2-0 στα πλα1σια τηI 17ηI αγωνιστικ0I. Πλ/ον το συγκρ2τη?α του κ. ΠαναγιCτου βρ1σκεται 9 βαθ?ο3I ?ακρι& απ2 την παρα?ον0, γεγον2I που δυσκολε3ει κατ& πολ3 το /ργο του στη συν/χεια.

Συνθ/σειI ο?&δων Π3ρασοI Ν. Αγχι&λου (Καλογ0ρου Ελευθ/ριοI): Τσιλ1γκοI, Ταν&γιαI, Νο3σιαI (69 Βο3λγαρηI), Αναστασ1ου(84 Κωνσταντ&κοI), Γκ&γκαI (46 Πετρ1δηI), Μπασδ&νηI, Μπο3τλαI, ια?&ντηI, Αρσ/νοI, Κοντοβ&I. Απεραντιακ2I (ΠαναγιCτου η?0τρηI): Τσ&?ηI, Μπου?πουρ0I (73 Αρουτ1δηI), Τλο3παI, Μπισ?π1κηI Θ. (63 Λεπτ&κηI), Κατσ1καI, Πανακο3λιαI, Θα?ν2πουλοI, Κεφαλ1δηI, Μπουγ&τσιαI, Γεωργακ2πουλοI, Ζ0σι?οI (58 Νταβαρ1νοI ,ρ.) * Την ανα?/τρηση διη3θυνε ο Λυ?πο3δηI Αριστε1δηI, ?ε βοηθο3I τουI Ιωακει?1δη Μιχ&λη και Καζακτσ1δη Ανατ2λιο του Συνδ/σ?ου Μακεδον1αI.

Ε

υρ

*Με 3 α?υντικ& χαφ παρ/ταξε την ο?&δα ο τεχνικ2I των Ευρυτ&νων, γεγον2I που απ/δωσε αρκετ& στο πρCτο ?ισ2 του αγCνα. Ο Απεραντιακ2I στ&θηκε πολ3 καλ& στο πρCτο η?1χρονο, /κλεισε καλ& τουI διαδρ2?ουI και αν 0ταν πιο προσεκτικ2I και συγκεντρω?/νοI θα ?πορο3σε να ε1χε ανο1ξει αυτ2I το σκορ. Αντ1παλοI και των δ3ο ο?&δων 0ταν ο δυνατ2I α/ραI, ενC σ3??αχοI του Π3ρασου ο ?ικρ2τεροI των κανονικCν διαστ&σεων αγωνιστικ2I χCροI. 1ο η?1χρονο: Στο 10 απε1λησαν για πρCτη φορ& οι γηπεδο3χοι ?ε τον Αρσ/νο, ο οπο1οI 3στερα απ2 π&σα του Νο3σια σο3ταρε, αλλ& η ?π&λα βρ0κε στο π2δι του Μπισ?π1κη και κατ/ληξε κ2ρνερ, ενC δ3ο λεπτ& ?ετ& το 2?ορφο χτ3πη?α φ&ουλ του Τλο3πα π/ρασε πολ3 κοντ& απ2 το αριστερ2 δοκ&ρι του Τσιλ1γκου.

ροστ& στιI δ3ο ?ονο?αχ1εI, ?π I τ/ ου. να δυ I λ/ Πολ I Ν/αI Αγχι&λ ανα?/τρηση τη εστ1εI, ε1χε η

τον κλασο ο?&δεI για -τοι?εI οι δ3 ν σ/ντρα τη ιν λ1γο πρ σικ2 χαιρετισ?2

Στο 20 ?ετ& απ2 εκτ/λεση πλ&γιου &ουτ του Στεφαν0, ο ια?&ντηI π0ρε την κεφαλι& και ο Αρσ/νοI απ2 ευνοϊκ0 θ/ση δεν ?π2ρεσε να πλασ&ρει. Στο 33 ο Μπουγ&τσιαI π&σαρε στον Ζ0σι?ο και ο τελευτα1οI ?2νοI απ/ναντι στον αντ1παλο κ1περ, σο3ταρε ψηλ& &ουτ.

* Στην επαν&ληψη το σκηνικ2 &λλαξε και η ο?&δα τηI Μαγνησ1αI ?π0κε δυνατ& στον αγωνιστικ2 χCρο, π1εσε και κατ&φερε να προηγηθε1 νωρ1I, διCχνονταI το &γχοI απ2 π&νω τηI. Π0ρε το ?ατI και παρ/?εινε για 7η αγωνιστικ0 α0ττητη. Ο Απεραντιακ2I, απ2 την &λλη, ε?φαν1στηκε νωθρ2I και πλ0ρωσε τα στιγ?ια1α λ&θη τηI α?υντικ0I του λειτουργ1αI. Στη συν/χεια προσπ&θησε να αντιδρ&σει, χωρ1I 2?ωI αποτ/λεσ?α. 2ο η?1χρονο: Στο 56 απ2

εκτ/λεση πλ&γιου του Στεφαν0, ο Πετρ1δηI /πιασε την κεφαλι&, 2?ωI ο Τσ&?ηI απ/κρουσε. Στην συν/χεια τηI φ&σηI, ο Αρσ/νοI βρ0κε ?ε κεφαλι& τον ια?&ντη, ο οπο1οI /κανε το κοντρ2λ και ?ε υπ/ροχο σουτ (πριν η ?π&λα ακου?π0σει στο /δαφοI) «εκτ/λεσε» τον αντ1παλο πορτι/ρο, κ&νονταI το 1-0. Αυτ2 0ταν το πρCτο τ/ρ?α που ση?ε1ωσε ο νεαρ2I ?εσοεπιθετικ2I στο πρωτ&θλη?α. Η φ&ση του 62ου λεπτο3 προκ&λεσε τιI /ντονεI δια?αρτυρ1εI των γηπεδο3χων, οι οπο1οι ζ0τησαν π/ναλτι σε σπρCξι?ο του Αρσ/νου απ2 τον Κατσ1κα. Α?/σωI ?ετ&, ο ΠαναγιCτου π/ρασε τον Λεπτ&κη στην επ1θεση, ?ε σκοπ2 να φθ&σει στην ισοφ&ριση, 2?ωI ο υψηλ2σω?οI φορ, για δε3τερο στη σειρ& παιχν1δι, δεν 0ταν ουσιαστικ2I και δεν βο0θησε. Στο 74 το φ&ουλ το Βο3λγαρη απ/κρουσε ο Τσ&?ηI, ενC δ3ο λεπτ& ?ετ&

απ2 σ/ντρα του Πετρ1δη, ο Αρσ/νοI βρ0κε την ?π&λα στον α/ρα ?ε καταπληκτικ2 βολ-πλαν/, πετυχα1νονταI ?ε εξαιρετικ2 τρ2πο το 2-0. Στο 85 ο Αρουτ1δηI /χασε ?ια πολ3 σπουδα1α ευκαιρ1α σουτ&ρονταI απ2 το 3ψοI του π/ναλτι &ουτ, ενC α?/σωI ?ετ& απ2 σ/ντρα του Βο3λγαρη, ο Αρσ/νοI /χασε το κοντρ2λ ?2νοI απ/ναντι στον Τσ&?η, σπαταλCνταI ?ια καλ0 ευκαιρ1α για γκολ. Στο 88 απ2 σ/ντρα του Πετρ1δη, το εντυπωσιακ2 σουτ του ια?&ντη βρ0κε σε σC?α α?υνο?/νων, ενC στιI καθυστερ0σειI ο Μπουγ&τσιαI βρ/θηκε ?2νοI απ/ναντι στον Τσιλ1γκο, αλλ& νικ0θηκε απ2 τον πορτι/ρο του Π3ρασου. Απ2 τουI γηπεδο3χουI ξεχCρισαν οι: Αρσ/νοI, Στεφαν0I και ια?αντ0I, ενC απ2 την ο?&δα του Απεραντιακο3, εκτ2I απ2 την νευρικ2τητα και την /λλειψη συγκ/ντρωσηI στιI κρ1σι?εI φ&σειI, περισσ2τερο φ&νηκαν οι: Κατσ1καI, Πανακο3λιαI και Θα?ν2πουλοI. Συνοπτικ& Σκ2ρερ: (57) 1-0 ια?αντ0I, (76) Αρσ/νοI. Κ2κκινεI:--, οκ&ρια:-ηλCσειI ΠαναγιCτου

(Προπονητ0I Απεραντιακο3):

«Το παιχν1δι 0ταν δ3σκολο εξ αρχ0I, καθCI /γινε παιχν1δι σε /να γ0πεδο πολ3 ?ικρ2, ?ε ?ια ο?&δα, που /παιξε πολ3 δυνατ&,

/χονταI πα1κτεI γνωστο3I και αξ1αI. Στα πρCτα εξ0ντα λεπτ& θα /λεγα 2τι δεν κινδυν/ψα?ε ση?αντικ&, ενC ε1χα?ε και την ευκαιρ1α να προηγηθο3?ε. .?ωI /να στιγ?ια1ο λ&θοI γ3ρω στο 60 /βαλε ?προστ& την γηπεδο3χο ο?&δα. Ε?ε1I ρισκ&ρα?ε πα1ζονταI ?ε δ3ο επιθετικο3I, χωρ1I 2?ωI να κ&νου?ε τιI αν&λογεI φ&σειI που /πρεπε, ενC σε ?ια αντεπ1θεση η γηπεδο3χοI ο?&δα /κανε και το 2-0. Πιστε3ω 2τι ?αI δ2θηκαν και σε αυτ2 το παιχν1δι ευκαιρ1εI Cστε να βρεθε1 η ο?&δα ?προστ& στο σκορ, αν 2?ωI δεν ?πορε1I να τιI κ&νειI γκολ, ο αντ1παλοI /χει το π&νω χ/ρι ?/σα στο παιχν1δι. Τα πρ&γ?ατα τCρα ε1ναι πολ3 δ3σκολα και θα πρ/πει η διο1κηση να ε1ναι αυτ0 που θα π&ρει τιI αποφ&σειI για το πωI θα κινηθε1 η ο?&δα απ2 εδC και π/ρα. Αυτ0 /χει το ?αχα1ρι αυτ0 /χει και το καρπο3ζι. Τα ?/λη τηI διο1κησηI ε1ναι αρ?2δια να κρ1νουν το λειτουργικ2 κο??&τι τηI ο?&δαI, 2σον αφορ& το οικονο?ικ2 κο??ατ1. Αν δηλαδ0 πρ/πει να διαφοροποιηθε1 το ?π&τζετ 0 2χι. Θα ?ιλ0σω και εγC ?ε την διο1κηση για να δω τιI προθ/σειI τηI, 2?ωI /χω δεθε1 ?ε την ο?&δα και δε θα σταθC ε?π2διο στιI αποφ&σειI τηI. .σον αφορ& τουI νεοαποκτηθ/ντεI πα1χτεI, αυτο1 τCρα αρχ1ζουν να βρ1σκουν ρυθ?2 στην ο?&δα, αφο3 κ&ποιοι απ2 αυτο3I 0ταν χωρ1I ο?&δεI για ?εγ&λο δι&στη?α.»


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ.ρτη 16 Φεβρουαρ<ου 2011 / Σελ<δα 20

a

qz

mo

Αλληλοεξουδετερώθηκαν οι δύο οµάδες

Α

Απεραντιακ - Αγρ τη Λιανοκλαδ ου 4 - 1

ταγωφ.ση Jε πρω Εντυπωσιακ; σ.Jη Τ ι κα η δ < πακαλ νιστ:T τουT Μ

νNτα τουT Jε στ=χο να Jην χ.σουν. 1ο ηJ<χρονο: Ο Απεραντιακ=T επιχε<ρησε να αιφνιδι.σει, καθNT J=λιT στο 2, Jετ. απ= κ.θετη π.σα του Λεπτ.κη, ο Αρουτ<δηT σο>ταρε απ= δεξι., =JωT ο σταθερ=T Αλεξανδρ;T :πεσε στη γων<α του και :διωξε σε κ=ρνερ. Στο 14 η κεφαλι. του ΤσακJ.κα J:σα απ= την περιοχ; Jετ. απ= φ.ουλ του Σερπ.νου, π:ρασε .ουτ. Στο 27 Jετ. απ= φ.ουλ των γηπεδο>χων και κακ; αποJ.κρυνση των αJυντικNν, ο Λεπτ.κηT σο>ταρε, για να διNξουν π.νω στη γραJJ; οι πα<χτεT του Ζαχαρ=πουλου. Στο 45 ο Τσ.JηT πρ=λαβε στην :ξοδο τον

Καλ>βα, που δ:χθηκε καταπληκτικ; κ.θετη Jπαλι. του Σερπ.νου. * Tο σκηνικ= δεν .λλαξε στο δε>τερο J:ροT και παρ. το φρεσκ.ρισJα που επιχε<ρησε Jε τιT αλλαγ:T του ο τεχνικ=T των γηπεδο>χων, ο Αγρ=τηT ;ταν καλ>τεροT στα τελευτα<α 15 λεπτ., =ταν και προσπ.θησε να «κλ:ψει» την ν<κη. 2ο ηJ<χρονο: Στο 66 Jετ. απ= προσωπικ; εν:ργεια του Καλ>βα απ= δεξι., ο ΜπουγιNταT αφ>λακτοT στο 2ο δοκ.ρι :κανε την προβολ; Jε υπερ:νταση στ:λνονταT την Jπ.λα .ουτ. :κα λεπτ. Jετ., απ= σουτ του ΚραβαριNτη J:σα απ= την περιοχ;, η Jπ.λα σταJ.τησε στο στ;θοT του

υτ αν ικ ά

Συνθ:σειT οJ.δων Απεραντιακ=T (ΠαναγιNτου): Τσ.JηT, ΜπουJπουρ;T, Τλο>παT, Κεφαλ<δηT, Κατσ<καT, Πανακο>λιαT, ΘαJν=πουλοT, Ζ;σιJοT (69 Νταβαρ<νοT 6ρ.), Αρουτ<δηT, Λεπτ.κηT (80 Ντ=τσικαT), Μπουγ.τσιαT (65 Γεωργακ=πουλοT). Αγρ=τηT (Ζαχαρ=πουλοT): Αλεξανδρ;T, Σκ=ρδαT, Καββαδ<αT, Βιτζ:καT, ΚουφιNτηT, ΤσακJ.καT (54 ΚραβαριNτηT), Καλ>βαT, Χ.νηT (60 Τζου.ναT), ΜπουγιNταT (71 Τατσι=πουλοT), Σερπ.νοT, Μπακαλ<δηT. ιαιτητ;T του αγNναT ;ταν ο Τ<καT Τριαντ.φυλλοT, Jε βοηθο>T τουT Βαφει.δη ηJ;τρη και Τ<κα ηJ;τρη του συνδ:σJου Καρδ<τσαT, ενN παρατηρητ;T αγNνα ;ταν ο Καρλια>τηT Ιω.ννηT απ= τη Βοιωτ<α. *Το παιχν<δι δε διεκδικε< δ.φνεT ποι=τηταT, καθNT οι φ.σειT Jπροστ. στιT δ>ο εστ<εT ;ταν ελ.χιστεT και οι δ>ο οJ.δεT, πρ=σεχαν κυρ<ωT τα

ΜπουJπουρ;, ο οπο<οT ε<χε Jπροστ. τα χ:ρια του. Αυτ; η φ.ση προκ.λεσε τιT :ντονεT διαJαρτυρ<εT των φιλοξενο>Jενων, =JωT ο διαιτητ;T :δειξε “πα<ζεται”. Λ<γο πριν τo 80ο λεπτ=, ο Σερπ.νοT Jε =Jορφο φ.ουλ, :στειλε τη Jπ.λα στο δοκ.ρι και στη συν:χεια τηT φ.σηT ο ΚραβαριNτηT, Jετ. απ= σ:ντρα του ΚουφιNτη, Jε κεφαλι., αν.γκασε τον Τσ.Jη να κ.νει την απ=κρουση του αγNνα και να στε<λει τη Jπ.λα κ=ρνερ. Στο 85 το φ.ουλ του Νταβαρ<νου π:ρασε δ<πλα απ= το δεξ< δοκ.ρι του πορτι:ρο των φιλοξενο>Jενων, ενN στο 90+5, η αντεπ<θεση που επιχε<ρησε ο Τζου.ναT αρχικ. ανακ=πηκε, =JωT, στην πορε<α τηT Jπ.λαT βρ:θηκε ο Σερπ.νοT που σο>ταρε χλιαρ. π.νω στον Τσ.Jη. *Απ= τουT γηπεδο>χουT ξεχNρισαν οι Κατσ<καT, Πανακο>λιαT, ΘαJν=πουλοT και Κεφαλ<δηT, ενN απ= το Λιανοκλ.δι διακρ<θηκαν οι: Καλ>βαT, Σερπ.νοT, Μπακαλ<δηT και ΚραβαριNτηT.

Πιστε>ω =τι προσπαθ;σαJε και δNσαJε αυτ. που Jπορο>Jε αυτ; την στιγJ;. εν :χω παρ.πονο απ= την προσπ.θεια. ΕJε<T πλησι.σαJε πρNτοι στη ν<κη J:σα στο παιχν<δι, =JωT δεν καταφ:ραJε κ.τι J:σα απ= τιT 23 καλ:T φ.σειT που κ.ναJε στο

Ν Ε

Αρκετ. κακ= απ= πλευρ.T θε.JατοT ;ταν το παιχν<δι που διεξ;χθη το JεσηJ:ρι τηT Τετ.ρτηT Jεταξ> του Απεραντιακο> και του Λιανοκλαδ<ου. Η αναJ:τρηση :γινε στο ηJοτικ= Στ.διο Καρπενησ<ου, στα πλα<σια τηT 16ηT αγωνιστικ;T, η οπο<α ε<χε αναβληθε< την περασJ:νη Κυριακ; 6 Φεβρουαρ<ου.

ηλNσειT ΠαναγιNτου . (προπονητ;T Απεραντιακο>) «9ταν :να παιχν<δι απ:ναντι σε Jια απ= τιT καλ>τερεT οJ.δεT του οJ<λου, Jια οJ.δα που κ.νει πρωταθλητισJ=. ΕJε<T ;Jασταν σε κρ<σιJη καJπ; και :πρεπε να κερδ<σουJε.

ν βγ;κε απ= το Με δυσκολ<α δηT < λ α κ α π Μ ο ρο αγωνιστικ= χN

πρNτο ηJ<χρονο. ΠροT το τ:λοT παραλ<γο να χ.σουJε το JατT, Jε 12 καλ:T ευκαιρ<εT του αντιπ.λου που οφε<λονται στην κλ.ση των συγκεκριJ:νων ποδοσφαιριστNν. Για το σηJεριν= παιχν<δι, η ισοπαλ<α ε<ναι καλ= αποτ:λεσJα, αλλ. οπωσδ;ποτε δυσκολε>ουν τα πρ.γJατα και χρει.ζεται .Jεσα η επιστροφ; τηT οJ.δαT στα τρ<ποντα».

Πλησιάζουν στην 4αδα οι Καρπενησιώτες

Α ολο - Ποται 2 - 0

Ε

υρ

Μεγ.λη ν<κη π:τυχε ο Α<ολοT Jε αντ<παλο την οJ.δα τηT ΠοταJι.T, φθ.νοντ.T την σε απ=σταση αναπνο;T στο βαθJολογικ= π<νακα, ενN παρ.λληλα Jε<ωσε στουT 4 τη διαφορ. του απ= την 4η θ:ση των Play-off, =που βρ<σκεται ο 6γιοT Προκ=πιοT. Το JατT :γινε στιT 3.00JJ, στο ηJοτικ= Στ.διο Καρπενησ<ου, για την 12η αγωνιστικ; τηT Α Ε.Π.Σ.Ν. Ευρυταν<αT.

Συνθ:σειT οJ.δων Α<ολοT (Τριανταφυλλ=πουλοT): Λ.ππαT, Ζαχαρ=πουλοT ( 76 ΚαJαρ:τσοT), Ρ.ικοT Γ., Χαλκι.T, Ξαγ.ραT, Κορ:ντζελοT, ΣιαλJ.T (61 Ν.σιοT), Μπο>καT, Αζακ.T Π., Ρ.ικοT Ν., Κατσαρ;T (86 Χρυσικ=T). ΠοταJι. (ΛαJπαδ.ρηT): ΒελαNραT, Αζακ.T Θ., Γιανν=πουλοT, Ντρ<βαT, Μπο>ραT Απ., Ζαγκ=τσηT Γ. (81 Μαλ.τοT), Νεοφ>του (λ. τρ. 78ΚNτσιαT .), Λαθ>ρηT, Μαντζιο>ταT Κ., Φλωρ.κηT, Ζαγκ=τσηT Χ.

ρ: ε<χε η χ<εT στα δ>ο κα Πολλ:T JονοJα ΠοταJι. ν υ Α<ολου Jε τη αναJ:τρηση το

(66 Μαντζιο>ταT Ν.) ιαιτητ;T του αγNναT ;ταν η ΜπουJπουρ; Κωνσταντ<να, Jε βοηθο>T τον ροσ<νη ΓιNργο και τον Ζαχαρ=πουλο ΦNντα, ο οπο<οT πραγJατοπο<ησε το ντεJπο>το του στο πρωτ.θληJα Ευρυταν<αT. *Το παιχν<δι ;ταν J:τριο απ= πλευρ.T θε.JατοT Jε τουT γηπεδο>χουT να ε<ναι ελαφρNT καλ>τεροι, αλλ. και πιο αποτελεσJατικο< απ= την ΠοταJι. που δεν κατ.φερε να βρει το

δρ=Jο για τα δ<χτυα. 1ο ηJ<χρονο: η ΠοταJι. απε<λησε πρNτη στο 8, Jε τον Νεοφ>του να πλασ.ρει π.νω στον γκολκ<περ, Jετ. απ= =Jορφη κ.θετη π.σα του Μαντζιο>τα. Ο Α<ολοT ευτ>χησε να προηγηθε< 3 λεπτ. Jετ., Jε τον Μπο>κα να στ:λνει Jε απευθε<αT εκτ:λεση φ.ουλ τη Jπ.λα στα δ<χτυα του ΒελαNρα (1-0). Στο 32 οι φιλοξενο>Jενοι διαJαρτυρ;θηκαν :ντονα για π:ναλτι στο Φλωρ.κη, Jε τη ρ:-

φερι του αγNνα να δ<νει συν:χεια στον αγNνα. Στο 26 το σουτ του ΣιαλJ. απ= τα δεξι. π:ρασε .ουτ, ενN στο 28 ο Μαντζιο>ταT, Jετ. απ= π.σα του Νεοφ>του, δεν κατ.φερε να νικ;σει τον Λ.ππα. Σο 41 ο Ζαγκ=τσηT Χ. Jετ. απ= Jπαλι. του αδερφο> του, βρ:θηκε σε θ:ση βολ;T, π:ρασε και τον αντ<παλο κ<περ, =JωT κλε<στηκε πριν προλ.βει να σουτ.ρει. * Η οJ.δα του ΛαJπαδ.ρη, ο οπο<οT αποβλ;θηκε απ= τον π.γκο Jετ. απ= διαJαρτυρ<εT προT τουT διαιτητ:T, αγων<στηκε Jε πολλ:T ελλε<ψειT, καθNT απουσ<αζαν για δι.φορουT λ=γουT οι: Τσουκαλ.T Βασ<ληT (πρNτο JατT που δεν :παιξε), Γκορ=γιαT ΓιNργοT, Κατ;T ηJ;τρηT και Χατζ=πουλοT ηJ;τρηT. Απ= την οJ.δα του Προφ;τη Ηλ<α, το πρNτο του παιχν<δι :χασε για φ:τοT ο Σιταρ.T ΚNσταT. 2ο ηJ<χρονο: στο 53Jετ. απ= λ.θοT αποJ.κρυνση των αJυντικNν, ο Αζακ.T :κανε την κεφαλι., ο ΒελαNραT απ:κρουσε στ:λνονταT τη Jπ.λα στο δοκ.ρι και στη συν:χεια Jπλ=καρε σταθερ.. Στο 73 ο Α<ολοT κλε<-

δωσε τη ν<κη Jε το Ν.σιο να σκορ.ρει Jε =Jορφη κεφαλι., Jετ. απ= σ:ντρα του Ρ.ικου. Π.ντωT και σε αυτ; τη φ.ση η ΠοταJι. φων.ζει πωT ο σκ=ρερ βρισκ=ταν σε θ:ση οφσ.ιντ. Στο 87 το σουτ του Χρυσικο> που αγων<στηκε Jε το Νο 51 στη φαν:λα π:ρασε ανεκJετ.λλευτο, ενN αJ:σωT Jετ. ο Μαλ.τοT βρ:θηκε J:σα στην περιοχ; (Jετ. απ= Jπαλι. του Γιαννακ=πουλου), =JωT κλε<στηκε πριν προλ.βει να σουτ.ρει. Η τελευτα<α καλ; φ.ση :γινε στιT καθυστερ;σειT, Jε πρωταγωνιστ; τον Ξαγ.ρα, ο οπο<οT απ= Jακρι. Jε δυνατ= σουτ, :στειλε τη Jπ.λα στο οριζ=ντιο δοκ.ρι των φιλοξενο>Jενων. *Απ= τουT γηπεδο>χουT ξεχNρισαν οι Λ.ππαT, Ρ.ικοT Γ., Μπο>καT Κ., Αζακ.T Π. και Ν.σιοT, ενN απ= την ΠοταJι. διακρ<θηκαν οι: Γιαννακ=πουλοT ΚNσταT, Μαντζιο>ταT ΚNσταT και Φλωρ.κηT Λ.JπροT

Συνοπτικ. Σκ=ρερ: (11) 1-0 Μπο>καT, (73) 2-0 Ν.σιοT. οκ.ρια: (53) Αζακ.T, (90+2) Ξαγ.ραT. Κ=κκινεT:--


b c d ef

a

Sport

qz

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 16 Φεβρουαρ5ου 2011 / Σελ5δα 21

mo

Σε κρίση η ∆όξα - καλύτερη η Κρέντη

Α

 ξα Ραπτοπο λου - Κρ ντη 1 - 1

σει την Cπαπαθε5 να κατεβ& Κ6κκοτο. οσ πρ M ο ρ π C & Ο Γο7λαM Λ Περο7λα και ενοM απ6 τουM λα, επιτηρο7C

ν5αM) και Κουτσ6βουλο Μ&ριο (Σ7νδεσCοM ΦθιGτιδαM), ο οπο5οM 3κανε το ντεCπο7το του εκτ6M 3δραM. * Οι γηπεδο7χοι, που ε5χαν και π&λι αρκετ3M απουσ5εM, Cπ4καν καλ7τερα στο παιχν5δι και προσπ&θησαν να επιβ&λουν το ρυθC6 τουM, πα5ρνονταM το χGρο του κ3ντρου. Απ6 την &λλη, η Κρ3ντη οργανGθηκε στην &Cυν& τηM και χτ7παγε στην κ6ντρα 6ποτε Cπορο7σε. 1ο ηC5χρονο: Στο 9 το φ&ουλ του Βο7ρτσα Γ., βρ4κε σε ετοιC6τητα τον Ρεσ5τη, ενG στο 15 το σουτ του Παππ& π3ρασε C6λιM &ουτ. 7ο λεπτ& Cετ& ο πορτι3ρο των γηπεδο7-

6CωM που επιχε5ρησε π3ρασε C6λιM &ουτ. * Στο δε7τερο Cισ6 το σκηνικ6 &λλαξε και η Κρ3ντη 4ταν αυτ4 που κυρι&ρχησε στον αγωνιστικ6 χGρο και κατ&φερε να ισοφαρ5σει, ενG 3χασε κλασσικ3M ευκαιρ5εM για 3να σπουδα5ο διπλ6. /τσι διατηρ4θηκε η παρ&δοση που θ3λει τον ΚαλαCπ&κα να Cη χ&νει στο Ραπτ6πουλο. 2ο ηC5χρονο: Στο 48 το σουτ του ΜπισCπ5κη Ι. π3ρασε C6λιM &ουτ, ενG στο 58 ο Βο7ρτσαM Ν. σο7ταρε απ6 κοντ&, αλλ& η Cπ&λα βρ4κε σε σGCατα και αποCακρ7νθηκε. Με τη συCπλ4ρωση CιαM GραM αγGνα,

υτ αν ικ ά

Συνθ3σειM οC&δων Ραπτ6πουλο (Ανδρε&κηM): Ρεσ5τηM, Ζ4καM (78 Ντζ5CαM Θ.), Παπαντζ5CαM (46 Σκεπετ&ρηM), Ανδρε&κηM, ΜυρισιGτηM, Κορ3ντζελοM, Γο7λαM Λ., Καρανταλ4M (66 ΜπισCπ5κηM Β.), Παππ&M, Τ7CπαM, Παπαδ4CοM Λ. Κρ3ντη (ΚαλαCπ&καM): Ντ&λλαM, Μπ7ροM Ε., Μπ7ροM, Περο7λαM, Κ6κκοτοM, Καστ&νηM (53 Ντ&λλαM Ι.), Κωστ6πουλοM (ΜπισCπ5κηM), Μ&κκαM Ε.(Τσ3τσοM), Βο7ρτσαM Ν., Βο7ρτσαM Γ., Τσιγαρ5δαM . Πολ7 καλ4 η διαιτησ5α του ΑναγνGστου ΚGστα (Σ7νδεσCοM ΦθιGτιδαM), που ε5χε βοηθο7M τουM Πλατ4 ΠαναγιGτη (Σ7νδεσCοM Ευρυτα-

π&λι ο Βο7ρτσαM Ν. 3στειλε τη Cπ&λα στο δοκ&ρι και στην επαναφορ& ο Τσιγαρ5δαM δε δυσκολε7τηκε να κ&νει το 1-1. Μ&λιστα ο σκ6ρερ απε5λησε και λ5γο Cετ&, αλλ& το σουτ του π3ρασε C6λιM &ουτ, ενG στο 64 το σουτ του Σκεπετ&ρη 3διωξε δ7σκολα ο Ντ&λλαM. Στο 68 ν3α ευκαιρ5α τηM Κρ3ντηM: ο Βο7ρτσαM Ν. Cετ& απ6 Cπαλι& του Τσιγαρ5δα, βρ3θηκε C6νοM απ3ναντι στο Ρεσ5τη, αλλ& 3στειλε την Cπ&λα &ουτ. Στο 86 την κεφαλι& του ΜπισCπ5κη Ι. (απ6 κ6ρνερ του Τ7Cπα) 3διωξε ο πορτι3ρο τηM Κρ3ντηM, ενG στο 90 του σουτ του Παππ&, που ε5χε πορε5α προM το τ3ρCα, κ6ντραρε σε σGCατα αCυνοC3νων και π3ρασε κ6ρνερ.

Ν Ε

Ισ6παλο Cε 1-1 3ληξε το σκορ Cεταξ7 τηM 6ξαM Ραπτοπο7λου και τηM Κρ3ντηM για την 12η αγωνιστικ4 τηM Α ΕΠΣΝΕ. Η Κρ3ντη πιστοπο5ησε την καλ4 κατ&σταση στην οπο5α βρ5σκεται, ενG το Ραπτ6πουλο, αν και παρ3Cεινε C6νο τρ5το στην βαθCολογ5α, δε5χνει 6τι διαν7ει Cια πτωτικ4 πορε5α στο πρωτ&θληCα και θα πρ3πει να παλ3ψει πολ7 για να πετ7χει το στ6χο τηM 4&δαM.

χων απ3κρουσε σε κ6ρνερ το 6Cορφο σουτ του Κωστ6πουλου, ενG στο ηC5ωρο την 5δια κατ&ληξη ε5χε το σουτ του Καρανταλ4 απ6 π&σα του Γο7λα Λ. Στο 39 η 6ξα &νοιξε το σκορ Cε απευθε5αM εκτ3λεση φ&ουλ του Παππ& (1-0), ενG στην πορε5α τηM Cπ&λαM πετ&χτηκε και ο Γο7λαM, χωρ5M 6CωM να 3ρθει σε επαφ4. Στο 42 ο Κορ3ντζελοM προσπ&θησε να εκCεταλλευτε5 τη σ7γχυση τηM Κρ3ντηM, 6CωM το δυνατ6 σουτ που επιχε5ρησε π3ρασε &ουτ. ΣτιM καθυστερ4σειM, ο Τσιγαρ5δαM 3σπασε στον Βο7ρτσα Γ., το επικ5νδυνο σουτ

*Απ6 τουM γηπεδο7χουM ξεχGρισαν οι: Ανδρε&κηM, Τ7CπαM και Παππ&M, ενG απ6 την Κρ3ντη διακρ5θηκαν οι: Περο7λαM, Κ6κκοτοM, Τσιγαρ5δαM, ΜπισCπ5κηM Ι.

Συνοπτικ& Σκ6ρερ: (39) 1-0 Παππ&M, (60) 11 Τσιγαρ5δαM. οκ&ρια: (60) Βο7ρτσαM Ν. Κ6κκινεM: --

∆ιπλό µε 4αρα για την ανώτερη Μυρίκη

Κερσοβο - Μυρ κη 2 - 4

υρ

.νετο π3ρασCα Cε 4-2 3κανε η Μυρ5κη απ6 την 3δρα τηM ουραγο7 οC&δαM του Κερασ6βου. Το παιχν5δι, το οπο5ο 4ταν αρκετ& ποιοτικ6 και πολ7 καλ6 απ6 πλευρ&M θε&CατοM, διεξ4χθη στο γ4πεδο του Κερασοχωρ5ου το CεσηC3ρι (3.00 C.C.) τηM Κυριακ4M 13 Φεβρουαρ5ου για την 12η αγωνιστικ4 του πρωταθλ4CατοM Ευρυταν5αM.

Ε

Συνθ3σειM οC&δων Κερ&σοβο (Μο7τσελοM Ε.): Τρ5κκαM, Λ&ππαM, Λαθ7ρηM, Ρ5ζοM, Ζι&καM (λ. τρ. 46 ΑρκουC&νηM), Μο7τσελοM (70 Τσιγαρ5δαM), Ρ&πτηM Μ., Λελο7δηM, Σεϊντ4M (75 ΚοσC&M), Κατσαδο7ροM, Παπαροϊδ&CηM. Μυρ5κη (Φο7καM Β.): Λυρο7διαM, Παχ4M, Τσιο7CαM, Κωστ6πουλοM, Λ3ντζοM, ΚαρδαCπ5κηM (80 Χατζ6πουλοM), Κολ6καM, Ρ&πτηM Π., Σιταρ&M Κ. Λ3ρηM (λ. τρ. 46 Φο7καM Ν.), ΣταCο7ληM. ιαιτητ4M του αγGνα 4ταν ο Βλ&χοM Ευ&γγελοM απ6 το Σ7νδεσCο ΦθιGτιδαM, Cε βοηθο7M τουM Ευρυτ&νεM Λαθ7ρη Ευ&γγελο και Νικολ&ου ΚGστα, ο οπο5οM C&λιστα 3κανε το ντεCπο7το του σε αυτ4 την ανα-

, ην αντεπ5θεση σταM φε7γει στ G Κ . ο M λ & ε ρ σ τ α τ 7 ι Σ ο Ο Cιο Μ ι&σει” τον Θ7 3χονταM “αδε

C3τρηση. * Στο πρGτο C3ροM η Μυρ5κη προσπ&θησε να επιβ&λλει το ρυθC6 τηM, 6CωM δ3χθηκε το γρ4γορο γκολ και 3Cοιαζε να τα 3χει χαC3να, καθGM το Κερ&σοβο αν3βηκε ψυχολογικ& και 4ταν πολ7 ανGτερο C3χρι τη στιγC4 τηM ισοφ&ρισηM. Στη συν3χεια, τα «παιδι&» του Φο7κα Β. ισορρ6πησαν και 3κλεισαν το ηC5χρονο προηγο7Cενοι στο σκορ. 1ο ηC5χρονο: Στο 14 οι γηπεδο7χοι, Cετ& απ6 σ3ντρα του Κατσαδο7ρου, &νοιξαν το σκορ Cε το Λελο7δη, ο οπο5οM πετ&χτηκε στην πλ&τη τηM &CυναM και Cε κεφαλι& 3κανε το 1-0. Την ψυχρολουσ5α των

«κ6κκινων» προσπ&θησε να εκCεταλλευτο7ν οι Κερασοχωρ5τεM. Μετ& τη διε5σδυση του Λ&ππα και την ωρα5α εναλλαγ4 Cε τον Ρ&πτη, ο Κατσαδο7ροM σο7ταρε, αλλ& ο Λυρο7διαM 3διωξε σε κ6ρνερ, σGζονταM την οC&δα του απ6 δε7τερο γκολ. Στο 28 ο ΣταCο7ληM εκτ3λεσε φ&ουλ απ6 Cακρι&, ο Λ3ντζοM βρ4κε τη Cπ&λα και «3γραψε» το 1-1. Στο 34 καταγρ&φηκε η επ6Cενη φ&ση, Cε τον Σιταρ& να σουτ&ρει 3ξω απ6 την περιοχ4 και να στ3λνει τη Cπ&λα &ουτ. Στο 38 Cετ& απ6 κ6ρνερ του Κερασ6βου, η Μυρ5κη ξεχ7θηκε στην αντεπ5θεση Cε τον Κολ6-

κα να βρ5σκει Cε 6Cορφη Cακριν4 Cπαλι& το ΣταCο7λη στα αριστερ&, ο πο5οM 3κανε ωρα5α προσωπικ4 εν3ργεια, βρ4κε αφ7λαχτο στην περιοχ4 τον Σιταρ& και αυτ6M απ6 κοντ& δε δυσκολε7τηκε να κ&νει το 1-2. Μελαν6 σηCε5ο του πρGτου ηCιχρ6νου αποτ3λεσε ο τραυCατισC6M του Λ3ρη (κορυφα5οM του πρGτου 45λεπτου), ο οπο5οM υπ3στη εξ&ρθρωση ωCοπλ&τηM. * Στην επαν&ληψη η Μυρ5κη αν3βασε κατακ6ρυφα την απ6δοσ4 τηM και 3κανε σπουδα5ο παιχν5δι, βγ&ζονταM αρκετ3M φ&σειM στα αντ5παλα καρ3. Εξαιρετικ6M 4ταν και ο στ6περ των γηπεδο7χων Ρ5ζοM Χρ4στοM, ο οπο5οM αν3κοψε ουκ ολ5γεM φ&σειM Cπροστ& στα καρ3 τηM οC&δαM του. 2ο ηC5χρονο: Στο 64 ο Φο7καM π&σαρε απ6 αριστερ& στο ΣταCο7λη, ο οπο5οM 6CωM νικ4θηκε απ6 τον Τρ5κκα, ενG δ7ο λεπτ& Cετ& το δυνατ6 φ&ουλ του Κατσαδο7ρου, 3διωξε εντυπωσιακ& σε κ6ρνερ ο Λυρο7διαM. Στο 71 Cετ& απ6 σ3ντρα του ΣταCο7λη, ο Κωστ6πουλοM π4ρε την κεφαλι&, 6CωM οι αCυντικο5 αποC&κρυναν τον κ5νδυνο π&νω στη γραCC4. Λ5γο Cετ& η Μυρ5κη απε5λησε εκ

ν3ου Cε το Φο7κα, ο οπο5οM 3κανε ωρα5α προσωπικ4 εν3ργεια απ6 αριστερ&, 6CωM το σουτ που επιχε5ρησε δε βρ4κε στ6χο. Στο 76 η Μυρ5κη 3κανε το 1-3 Cε τον Κωστ6πουλο να σηκGνεται και να στ3λνει τη Cπ&λα Cε ωρα5α κεφαλι& στην αριστερ4 γων5α του πορτι3ρο των γηπεδο7χων. Στο 85 3ναM ακ6Cα ωρα5οM συνδυασC6M του Ρ&πτη Π. Cε τον Φο7κα ε5χε ωM τελικ6 αποδ3κτη τον Σιταρ&, ο οπο5οM αν3βασε το δε5κτη του σκορ στο 1-4. Το αν&ποδο ψαλ5δι του Σιτ&ρα (απ6 Cπαλι& του Τσιο7Cα) δε βρ4κε στ6χο στο 90, ενG το τελικ6 σκορ διαC6ρφωσε ο Τσιγαρ5δαM Ε., ο οπο5οM εκCεταλλε7τηκε την ασταθ4 απ6κρουση του Λυρο7δια σε Cακριν6 φ&ουλ του ΑρκουC&νη (2-4) * Απ6 τουM γηπεδο7χουM ξεχGρισαν οι: Ρ5ζοM, Κατσαδο7ροM και Σεϊντ4M, ενG απ6 τη Μυρ5κη διακρ5θηκαν οι: Κωστ6πουλοM, Κολ6καM, Σιταρ&, ΣταCο7ληM.

Συνοπτικ& Σκ6ρερ: (14) 1-0 Λελο7δηM, (28) 1-1 Λ3ντζοM, (38) 1-2 Σιταρ&M, (76) 13 Κωστ6πουλοM, (85) 1-4 Σιταρ&M, (90+2’) 2-4 Τσιγαρ5δαM. οκ&ρια: -, Κ6κκινεM: -.


qz

bcd Πe f ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 16 Φεβρουαρ/ου 2011 / Σελ/δα 22

a

mo

Γκλα ο Πυργετ - Στο +7 ο Οικον ο

Α.Ε. Σπερχει$δαG/ ΜακρακA=ηG Πυργετ0G 0 - 0 Στο στε/ρο 0-0 -=ειναν οι δ1ο ο=$δεG στη Σπερχει$δα, γεγον0G που δεν ικανοπο/ησε καν-ναν. Οι γηπεδο1χοι παρ-=ειναν στιG θ-σειG του υποβιβασ=ο1, ενA οι Λαρισα/οι -χασαν την επαφ. =ε την κορυφ.. Τον αγAνα διη1θυνε ο Λαγ0G Α., -χονταG βοηθο1G τουG Αλεξανδρ0πουλο Α. και Παπαδ.=α Ι. του Συνδ-σ=ου ΑχαLαG. ,νωση: Κοκονδ1ληG, Αλεξ/ου, Τσιλ/καG, Ζ$ρραG, Παπαϊω$ννου, Β-λλιοG, η=ητρ0πουλοG (61 Μπ-σσαG), Χουλι$ραG, Ντε=/ρηG (80 Μπελαλ.G), Επ/σκοποG (92 Καλ1βαG), Πλατανι$G.. Πυργετ0G: Μπρ-λλαG, Γκουγκο1δηG, ΠαγκαρλιAταG (75 Τσατσαλ/δηG), Μπουτογι$ννηG, Ελευθερι$δηG, Κο1ρδηG, Κ0κκινοG, Καραγι$ννηG, Στ1λοG, Παρ=αξ/δηG (55Κρο1τι), Φιλιππο1ληG (68 Τριταρ.G).

Α.Ο. Καρδ/τσαG - Μουζ$κι 2 - 1 Με νικητ. τον Α.Ο.Κ. και σκορ 2-1 -ληξε το ντ-ρ=πι τηG Καρδ/τσαG. Το 1-0 -κανε ο Παπαδη=ητρ/ου στο 14, ο Σ/=οG ισοφ$ρισε στο 57, ενA στο 68 ο Τζ/λοG -κανε το τελικ0 2-1. Με 10 πα/χτεG ολοκλ.ρωσε το =ατG το Μουζ$κι =ετ$ την κ0κκινη κ$ρτα που ε/δε ο Υφαντ.G στο 79ο λεπτ0.

Μετ-ωρα - Λα=/α 3 - 1 Ν/κη που την φ-ρνει π$νω απ0 τη ζAνη του υποβιβασ=ο1 π-τυχε η ο=$δα τηG Καλα=π$καG

Απ0λλων Λ$ρισαG Οικον0=οG Τσαριτσ$νηG 0 - 1 Πολ1 ση=αντικ0 διπλ0 για την $νοδο στη Γ Εθνικ. -κανε η Τσαριτσ$νη αυξ$νονταG στουG 7 τη διαφορ$ τηG απ0 τον δε1τερο Πυργετ0. Στο παιχν/δι του Ν. Λαρ/σηG, ο Οικον0=οG π.ρε το σπουδα/ο 3ποντο =ε σκ0ρερ τον Φλ/γκο στο 53ο λεπτ0. ιαιτητ.G του αγAνα .ταν ο Το=/δηG Ε. και βοηθο/ οι: Σ/πκαG Ι. και Μιχαλ0γλου Α.. Απ0λλων: ΜαγαζιAτηG, Περ.φανοG, Μπαλα=ο1τηG, Βεν-τηG, Πολ1ζοG (81 Γαρυφαλ0πουλοG), Ε==ανου.λ, Γιαννακ0πουλοG, Φατο1ραG, Φουσ/καG, Στεργ/ου (58 Μπ/=πα), Καραγκι0ζηG. Οικον0=οG: Πουλ$κηG, Κολι0G, Λιο1σκαG, Μαντζαφο1ληG, Οικον0=ου, ιγκ0ζηG, Παλλ.G, Φλ/γκοG, Βο1λγαρηG (89 Ταχτιντ.G), Νικο1ληG (80 Στ$θηG), Μεν/κου (91 Ραχωβ/τηG).

Πρωτάθληµα Ευρυτανίας (Α’ Ε.Π.Σ.Ν.)

Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ 12ɻʎ Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɼʎ ɃɀȰȴȵɇ ȱɶʌɲʔɲ - ȰɅɃȾ Ȳɸʄʉʑʖɿ Ȱʀʉʄʉʎ - Ⱦʌɹʆʏɻ Ɇɲʋʏʊʋʉʐʄʉ - Ⱦʌɹʆʏɻ Ⱦɸʌɳʍʉɴʉ - ɀʐʌʀʃɻ Ɇɸʋʊ: ȱɶɿʉʎ Ʌʌʉʃʊʋɿʉʎ

Ʌʌʙʏʉɿ ʍʃʊʌɸʌ

1. Αναστασ0πουλοG Απ. (Αγ. Προκ0πιοG) 2. Καλ1βαG Κ. (Αγραφα) 3. Γο1λαG Λ. (Ραπτ0πουλο) 4. Γουλ-ταG (+γραφα) 5. Μπ0νιαG (ΑΠΟΚ) 6. Παππ$G (Ραπτ0πουλο) 7.Τσιλ/καG Κ. (Μυρ/κη)

ɇȾɃɆ 19-2

2-0 1-1 2-4

10 9 7 5 4 5 4

υρ

ȵʋʊʅɸʆɻ 13ɻ Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɼ * (26/27-2-2011) 15.00

ɃɀȰȴȵɇ Ʌʉʏɲʅɿɳ - ȱɶʌɲʔɲ ȰɅɃȾ Ȳɸʄʉʑʖɿ - Ɇɲʋʏʊʋʉʐʄʉ ȱɶɿʉʎ Ʌʌʉʃʊʋɿʉʎ - Ⱦɸʌɳʍʉɴʉ Ⱦʌɹʆʏɻ - ɀʐʌʀʃɻ Ɇɸʋʊ: Ȱʀʉʄʉʎ

ȸɀ/ɁȻȰ ȰȳɏɁȰ ɇȰȲ. 26-02-2011 ɇȰȲ. 27-02-2011 ȾɉɆ. 26-02-2011 ȾɉɆ. 27-02-2011

ȳȸɅȵȴɃ ȳɼʋɸɷʉ ɀɿʃʌʉʑ ɍʘʌɿʉʑ ȴɻʅʉʏɿʃʊ ɇʏɳɷɿʉ Ⱦɲʌʋɸʆɻʍʀʉʐ ȳɼʋɸɷʉ Ʌɲʄɲɿʉʃɲʏʉʑʆɲʎ ȳɼʋɸɷʉ Ⱦɸʌɲʍʉʖʘʌʀʉʐ

Ε 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

κτακτο: ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΑΓΝΙΣΤΙΚΗ

Η αγωνιστικ. που ε/χε αρχικ$ ορισθε/ για το ερχ0=ενο Σαββατοκ1ριακο 19 και 20 Φεβρουαρ/ου, αναβ$λλεται =ετ$ απ0 απ0φαση τηG διοργανAτριαG αρχ.G (ΕΠΣ). Τα =-λη τηG π.ραν την απ0φαση αυτ. προκει=-νου να διεξαχθε/ ο αγAναG των Αγρ$φων =ε τον ΑΠΟΚ που δεν -γινε το περασ=-νο Σ$ββατο, επειδ. το γ.πεδο, στο =εγαλ1τερο =-ροG του, .ταν καλυ==-νο =ε χι0νι. Η εν λ0γω απ0φαση δεν $ρεσε σε 0λεG τιG ο=$δεG, καθAG δεν =πορο1ν να βρουν ρυθ=0 =ε τιG συνεχε/G φετιν-G =εταβολ-G-αναβολ-G του προγρ$==ατοG.

Περιφερειακό (4ος όµιλος) Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ (ɇɸ 17 Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎ) ɃɀȰȴȵɇ

Ȳ

Ƀɿʃʉʆʊʅʉʎ Ɉʍɲʌɿʏʍɳʆɻʎ Ʌʐʌɶɸʏʊʎ ȿɳʌɿʍɲʎ Ȱɶʌʊʏɻʎ ȿɿɲʆʉʃʄɲɷʀʉʐ Ȱ.Ƀ. Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ ȵʄɲʍʍʊʆɲ Ɇɼɶɲʎ Ɍɸʌɲʀʉʎ Ʌʑʌɲʍʉʎ Ɂ. Ȱɶʖɿɳʄʉʐ ɀɸʏɹʘʌɲ Ⱦɲʄɲʅʋɳʃɲʎ Ȱʋʊʄʄʘʆ ȿɳʌɿʍɲʎ ɀʉʐɺɳʃɿ Ⱥʑɸʄʄɲ Ʌɸʏʌʘʏʉʑ Ȱ.ȵ. ɇʋɸʌʖɸɿɳɷɲʎ/ɀɲʃʌɲʃʙʅɻʎ Ȱʋɸʌɲʆʏɿɲʃʊʎ ȿɲʅʀɲ

41 34 30 29 25 23 22 21 20 19 18 17 12 9

ɈȵɆɀ. 38-16 24-6 20-10 22-13 20-15 17-26 16-12 9-11 13-14 14-17 12-23 11-18 15-25 11-36

ɻʎ

* ȉȠ İȡȤȩȝİȞȠ ȈȐȕȕĮIJȠ 19/2 șĮ ȖȓȞİȚ Ƞ ĮȖȫȞĮȢ DZȖȡĮijĮ-ǹȆȅȀ. Ǿ 13Ș ĮȖȦȞȚıIJȚțȒ ȝİIJĮIJȓșİIJĮȚ ȝȚĮ İȕįȠȝȐįĮ ȝİIJȐ.

Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ (ɇɸ 12 Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎ)

ɇɉɁɃȿɃ ɃɀȰȴȵɇ Ȳ Ɂ Ȼ ȸ ȰɅɃȾ Ȳɸʄʉʑʖɿ * 25 8 1 1 ȱɶʌɲʔɲ * 19 6 1 3 Ɇɲʋʏʊʋʉʐʄʉ 18 5 3 3 ȱɶɿʉʎ Ʌʌʉʃʊʋɿʉʎ 17 5 2 3 Ʌʉʏɲʅɿɳ 14 4 2 5 ɀʐʌʀʃɻ 14 3 5 2 Ȱʀʉʄʉʎ 13 4 1 6 Ⱦʌɹʆʏɻ 11 3 2 6 Ⱦɸʌɳʍʉɴʉ 1 0 1 9 * ȶʖʉʐʆ ɹʆɲʆ ɲɶʙʆɲ ʄɿɶʊʏɸʌʉ.

Αγρ0τηG Λιανοκλ$δι Θ1ελλα Πετρωτο1 2 - 0 Με πρωταγωνιστ. τον Καλ1βα που σκ0ραρε και τα δ1ο τ-ρ=ατα (22 πεν., 82), οι γηπεδο1χοι -κα=ψαν την αντ/σταση τηG ο=$δαG των Τρικ$λων. ιαιτητ.G: Μιχαηλ/δηG Γ. Βοηθο/: Λι$νοG Γ. - Σοφ0G Ν. (Σ1νδεσ=οG Βοιωτ/αG). Αγρ0τηG: Αλεξανδρ.G, Σκ0ρδαG, Καββαδ/αG (λ. τρ. 40 Τσακ=$καG), Τζου$ναG, ΚουφιAτηG, Κραβαρ/τηG (81 Σπαθο1λαG), Καλ1βαG, Ζησοπο1λοG, ΜπουγιAταG, Σερπ$νοG (65 Βεστ$κηG), Μπακαλ/δηG.. Θ1ελλα: Αζ/ζ, Σπυρ0πουλοG, Κ$λφαG, Κα=π$σηG (λ. τρ. Παπαστερι$δηG), Γο1τσιοG, ΚαραLσκοG, Μουρκ$κηG, Τεντολο1ρηG ., Τεντολο1ρηG Απ. (16 Νο1λαG), Γιαννουλ/δηG (75 Αγγελ.G), Ιορδαν/δηG.

Α

και =$λιστα =ε ανατροπ., καθAG βρ-θηκαν να χ$νουν =ε 0-1 =ε γκολ του Ζι$κα στο 10ο λεπτ0. Στο 17 ο Γραβ$νηG -κανε το 1-1, ενA στο 58 -δωσε το προβ$δισ=α στην ο=$δα του. Το τελικ0 3-1 -κανε στο 80ο λεπτ0 ο Τσ/κοG. Τον αγAνα σφ1ριξε ο Τσετσ/λαG Κ., =ε βοηθο1G τουG Βλαχ$κη Γ. και Κωνσταντ. Χ. του Συνδ-σ=ου ΓρεβενAν. Μετ-ωρα: Ρουσια=$νηG, Γκ0βαρηG, Σκρ-καG Θ. (23 Γκαγκαστ$θηG), Αυγ-ροG, Χαϊτ$ληG, Γραβ$νηG (85 Μπαο1τηG), Μ0καG, Αγγελ$κηG, Παπαχαραλ$=πουG, Σακελλαρ/δηG (82 Τσ/κοG). Λα=/α: Αλεξανδρ.G, Αναστασ/ου, Παππ$G, Χριστ0πουλοG (71 Καραντ$θαG), Καλλ0G, Λ-σσηG (82 Γερογιακο=0G), Παντελ.G, Κουτρου=$νοG, Π$νοG, Ζι$καG Γ. (89 Ζι$καG Α.), Ν$σιοG.

υτ αν ικ ά

Ελασσ0να - Ρ.γαG Φερα/οG 1 - 0 Τη δυνατ. -δρα τηG εκ=εταλλε1τηκε η Ελασσ0να και επικρ$τησε =ε 1-0 του Ρ.γα, β$ζονταG -τσι τ-λοG στην ξ-φρενη πορε/α τηG ο=$δαG απ0 τη Μαγνησ/α. Το =οναδικ0 τ-ρ=α π-τυχε =ε υπ-ροχο χτ1πη=α φ$ουλ ο Χ$=οG στο 55ο λεπτ0. ιαιτητ.G: Μαλο1ταG . Βοηθο/: Γιοβαν0πουλοG Β., Παρ$σιου Σ. (Σ1νδεσ=οG Η=αθ/αG). Ελασσ0να: Νο1σιαG, Β$λλαG (60 Τζ0λαG), Καρατζ0ληG, Θαν$σηG, Κου=πο1ραG, Ν$τσηG, Χ$=οG, ΦλAροG, Κωστο1λαG (75 ΒαλαAραG), Λι0λιοG, Κατσαβ0G (87 Μ0λαG). Ρ.γαG: Σφυρ.G, Γο1τσιοG, Ζαχαρ$κηG (74 Μπατ.G), Βουραζ-ρηG, Καρλι$=παG, Χατζ.G, Μπ/καG, Μ0σιοG (65 Σπαθ.G), Μπλ0τσικαG (62 Βογιατζ.G), Λα=προγεAργοG, ανηλ0πουλοG.

ιαιτητ.G του αγAνα .ταν ο Μηλι$δηG Κ. και βοηθο/ οι Αιν$ληG Θ. και Κωστακ/δηG Α. (Σ1νδεσ=οG Μακεδον/αG). Α.Ο.Κ: Τρο1κηG, ΚαραγιAργοG (λ. τρ. Παππ$G Θ.), Τσαρτσ$ραG, Τζ/λοG, Κουκο1ληG, Γκ0λιαG, Κορο=π/λιαG (82 Παππ$G Γ.), Παπαδη=ητρ/ου (ΠαπακAσταG), ΚρανιAτηG, Μεσιακ$ρηG, Παλ$ντζαG. Μουζ$κι: Μ$ταG, Σ/=οG, Γεωργι$δηG (87 Κανιο1ραG), Ζαρα=πο1καG, Ρ0=ποG, Καρα=.τσοG (69 Μιαρ/τηG), Υφαντ.G, Κεχαγι$G, Κ/σσαG, Αναστασ/ου, Παπαευαγγ-λου (49 Μιχα.λ).

Ν Ε

 Η 17η αγωνιστικ" (5η του δε%τερου γ%ρου) του 4ου ο0#λου του Περιφερειακο% Πρωταθλ"0ατο: πραγ0ατοποι"θηκε την Κυριακ" 13 Φεβρουαρ#ου. Τη ν#κη τη: αγωνιστικ": π!τυχε ο Οικον$0ο:, ο οπο#ο: !τσι αποσπστηκε 7 βαθ0ο%: απ$ το δε%τερο Πυργετ$. Ση0αντικ!: ν#κε: π!τυχαν επ#ση: τα Μετ!ωρα και η Ελασσ$να. Ση0ει4θηκαν 0$λι: 13 τ!ρ0ατα, εν4 την κ$κκινη κρτα ε#δε ο Υφαντ": (Μουζκι).

ɈȵɆɀ. 22-4 24-12 20-14 14-17 13-18 15-12 14-19 15-21 9-29

Ɂ 5 2 3 2 3 1 3 1 0

ȵɁɈɃɇ Ȼ ȸ 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 4 0 0 3 0 4 0 5

ɈȵɆɀ. 14-3 13-7 15-6 9-10 9-4 8-4 8-6 3-7 6-14

Ɂ 3 4 2 3 1 2 1 2 0

ȵȾɈɃɇ Ȼ 1 1 1 0 1 1 1 2 1

ȸ 0 1 2 2 4 2 3 2 4

ɈȵɆɀ. 8-1 11-5 5-8 5-7 4-14 7-8 6-13 12-14 3-15

Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ 17 Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɼʎ ɃɀȰȴȵɇ ɀɸʏɹʘʌɲ Ⱦɲʄɲʅʋɳʃɲʎ - ȿɲʅʀɲ Ȱʋʊʄʄʘʆ ȿɳʌɿʍɲʎ - Ƀɿʃʉʆʊʅʉʎ Ɉʍɲʌɿʏʍɳʆɻʎ Ʌʑʌɲʍʉʎ Ɂ. Ȱɶʖɿɳʄʉʐ - Ȱʋɸʌɲʆʏɿɲʃʊʎ Ȱ.Ƀ. Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ - ɀʉʐɺɳʃɿ ȶʆʘʍɻ - Ʌʐʌɶɸʏʊʎ ȿɳʌɿʍɲʎ Ȱɶʌʊʏɻʎ ȿɿɲʆʉʃʄɲɷʀʉʐ - Ⱥʑɸʄʄɲ Ʌɸʏʌʘʏʉʑ ȵʄɲʍʍʊʆɲ - Ɇɼɶɲʎ Ɍɸʌɲʀʉʎ ɻ

ɇȾɃɆ 3-1 0-1 2-0 2-1 0-0 2-0 1-0

ȵʋʊʅɸʆɻ 18 Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɼ (20-2-2011) 15:00 Ʌʐʌɶɸʏʊʎ ȿɳʌɿʍɲʎ ȵʄɲʍʍʊʆɲ ɀʉʐɺɳʃɿ Ɇɼɶɲʎ Ɍɸʌɲʀʉʎ ȿɲʅʀɲ Ȱʋɸʌɲʆʏɿɲʃʊʎ Ⱥʑɸʄʄɲ Ʌɸʏʌʘʏʉʑ

ɃɀȰȴȵɇ - ɀɸʏɹʘʌɲ Ⱦɲʄɲʅʋɳʃɲʎ - Ȱ.Ƀ. Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ - Ȱ.ȵ. ɇʋɸʌʖɸɿɳɷɲʎ/ɀɲʃʌɲʃʙʅɻʎ - Ȱɶʌʊʏɻʎ ȿɿɲʆʉʃʄɲɷʀʉʐ - Ȱʋʊʄʄʘʆ ȿɳʌɿʍɲʎ - Ƀɿʃʉʆʊʅʉʎ Ɉʍɲʌɿʏʍɳʆɻʎ - Ʌʑʌɲʍʉʎ Ɂ. Ȱɶʖɿɳʄʉʐ


qz

bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 16 Φεβρουαρ;ου 2011 / Σελ;δα 23

a

mo

Αθλητικο Φ κελοι του Λ πρου Κολοκτσιου * 1952: I<λιS στα 17 του :ταν βασικ<S στην ΑΕΚ, ενM ταυτ<χρονα 9κανε και το ντεIπο=το του στην Εθνικ: (8 συνολικ) συIIετοχ9S) στο εκτ<S 9δραS παιχν;δι Iε το Ισρα:λ. Το 1986 αν9λαβε την Εθνικ: Ν9ων και δ=ο χρ<νια Iετ) την οδ:γησε I9χρι τον τελικ< του Ευρωπαϊκο= Πρωταθλ:IατοS, <που ηττ:θηκε απ< την Γαλλ;α Iε 0-0 εντ<S και 0-3 εκτ<S. * 1969: ο 9νατοS σκ<ρερ στην ιστορ;α τηS ΑΕΚ (267 IατS/ 60 τ9ρIατα) αποσ=ρθηκε στα 34 του, επειδ: ο προπονητ:S του, Στ)νκοβιτS, δεν τον υπολ<γιζε. Αν και τ<τε πι-

Iαδ9ψει ωS σ:Iερα ε;ναι η ν;κη τηS ΛαI;αS τηS οπο;αS :ταν τεχνικ<S επ; τηS… ΑΕΚ Iε 1-0 για το κ=πελλο Ελλ)δοS. Αντ;παλ<S του στουS π)γκουS :ταν ο Στ)νκοβιτS!! 2λλεS οI)δεS που αν9λαβε :ταν οι: Ρ<δοS, Τρ;καλα (πρωτ)θληIα Β Εθνικ:S), ΛαI;α, Αναγ. Καρδ;τσαS, Χαλκ;δα, ΑΕΚ (πρωτ)θληIα του 1978 και νταIπλ του 1979 ωS βοηθ<S των Φ)ντροκ-Τ Τσαϊκ<φσκι-Πο=σκαS), Ατρ<IητοS (πρωτ)θληIα Β Εθνικ:S), Αιγ)λεω (πρωτ)θληIα Β Εθνικ:S), ιαγ<ραS και Αχαρναϊκ<S. * ο=λευε στη ΕΗ και 9κανε καταI9τρηση ρολογιMν και χ)ρη σε 9να ρεπορτ)ζ του φ;λου του Φα;δων Κωνσταντουδ)κη (ο οπο;οS προτ;Iησε την δηIοσιογραφ;α απ< την ΑΕΚ), που 9δειχνε τον ποδοσφαιριστ: τηS ΑΕΚ να τρ9χει στα βουν), τον Iετ9θεσαν και ησ=χασε. Σ:Iερα ε;ναι ο διευθυντ:S των ακαδηIιMν τηS ΑΕΚ και σε συνεργασ;α Iε )λλουS βετερ)νουS των «κιτριν<Iαυρων», <πωS οι Μπατ;στα, Κοπιτσ:S, Κ<λα, στοχε=ουν να φτι)ξουν 9να καλ=τερο I9λλον για την ΑΕΚ, οικοδοIMνταS τουS I9λλοντεS αστ9ρεS τηS!!! ** Εξελ;χθηκε πολ= και τα επ<Iενα 15 χρ<νια αποτ9λεσε 9ναν απ< τουS στυλοβ)τεS τηS ΑΕΚ. Η τεχνικ: κατ)ρτιση και η <Iορφη ντρ;Iπλα του :ταν αυτ) που τον βοηθο=σαν να ξεφε=γει απ< τουS αντιπ)λουS του. 8ταν βελτ;ωσε και την ταχ=τητ) του 9γινε 9να πραγIατικ< β9λοS! 3γινε αρχηγ<S τηS ΑΕΚ, δοξ)στηκε και κ9ρδισε την εκτ;Iηση των φιλ)θλων . ;καια π9ρασε στο π)νθεον των σπουδα;ων παικτMν τηS ιστορ;αS του ποδοσφα;ρου IαS, αλλ) και τηS ΑΕΚ, ο Αντρ9αS ΣταIατι)δηS.

Α

Iαρτυρ;αS, επειδ: η ΕΠΟ δεν 9κανε δεκτ< το α;τηI) του για Iετ)θεση του τελικο= στο ξεκ;νηIα τηS ν9αS σεζ<ν, Mστε να προετοιIαστε; καλ=τερα για το κ=πελλο ΠρωταθλητριMν. Μ)λιστα, τ<τε οι ΠειραιMτεS τ)χθηκαν υπ9ρ τηS Καβ)λαS, που δεν αγων;στηκε στον ηIιτελικ< Iε την ΑΕΚ, επειδ: :θελαν ο αγMναS να γ;νει στην 9δρα τηS, β)ση εν<S κανονισIο= που 9λεγε πωS αν σε ζευγ)ρι ηIιτελικο= η I;α οI)δα προερχ<ταν απ< τη Β<ρεια Ελλ)δα, τ<τε αυτ<Iατα οριζ<ταν ωS γηπεδο=χοS. Η ΑΕΚ δεν το δ9χθηκε λ9γονταS <τι ο κανονισI<S αυτ<S αφορο=σε I<νο οI)δεS τηS Θεσσαλον;κηS και <χι <λεS τηS Β<ρειαS Ελλ)δαS. * Το 1962 η ΑΕΚ ηττ:θηκε απ< τον ΠανιMνιο, 9χασε τον τ;τλο στα Iπαρ)ζ απ< τον Παναθηναϊκ< και κατηγορ:θηκαν οι κιτριν<Iαυροι για εσκεII9νη IειωI9νη απ<δοση, ενM την επ<Iενη χρονι) που κ9ρδισαν τουS πρ)σινουS στο Iπαρ)ζ τ;τλου, κατηγορ:θηκε το τριφ=λλι για τον ;διο λ<γο!! * 7ταν ο )νθρωποS-ασ;στ, καθMS πολλ) γκολ που πετ=χαιναν αστ9ρεS τηS οI)δαS <πωS οι: Νεστορ;δηS, Παπαποστ<λου, Μαρδ;τσηS, Παπαϊω)ννου κ.). προ9ρχονταν απ< τα δικ) του π<δια.

«GOOD LEAGUE ΟΠΑΠ» Κατηγορα προπαδων

ΠραγIατοποι:θηκε απ< την Ελληνικ: Ποδοσφαιρικ: ΟIοσπονδ;α η κλ:ρωση του Πανελλην;ου Πρωταθλ:IατοS προπα;δων, προεπιλογ:S εθνικMν οI)δων. Η Ευρυταν;α κληρMθηκε στον 5ο <Iιλο Iαζ; Iε τιS Βοιωτ;α, Θεσσαλ;α, ΦθιMτιδα και Φωκ;δα και αρχ;ζει τιS αγωνιστικ9S τηS υποχρεMσειS Iε αντ;παλο την ΕΠΣ ΦθιMτιδαS στιS 20 Φεβρουαρ;ου 2011.

Πρ<γραIIα

(5οS <IιλοS) 1η αγωνιστικ: (20-2-2011) ΕΠΣ Βοιωτ;αS - ΕΠΣ Φωκ;δαS ΕΠΣ Ευρυταν;αS - ΦθιMτιδαS * Ρεπ<: ΕΠΣ Θεσσαλ;αS 2η αγωνιστικ: (13-3-2011) ΕΠΣ ΦθιMτιδαS - ΕΠΣ Βοιωτ;αS ΕΠΣ Φωκ;δαS - ΕΠΣ Θεσσαλ;αS * Ρεπ<: ΕΠΣ Ευρυταν;αS 3η αγωνιστικ: (20-3-2011) ΕΠΣ Βοιωτ;αS - ΕΠΣ Ευρυταν;αS ΕΠΣ Θεσσαλ;αS - ΕΠΣ ΦθιMτιδαS * Ρεπ<: ΕΠΣ Φωκ;δαS 4η αγωνιστικ: (3-4-2011) ΕΠΣ Ευρυταν;αS - ΕΠΣ Θεσσαλ;αS ΕΠΣ ΦθιMτιδαS - ΕΠΣ Φωκ;δαS * Ρεπ<: ΕΠΣ Βοιωτ;αS 5η αγωνιστικ: (17-4-2011) ΕΠΣ Θεσσαλ;αS - ΕΠΣ Βοιωτ;αS ΕΠΣ Φωκ;δαS - ΕΠΣ Ευρυταν;αS * Ρεπ<: ΕΠΣ ΦθιMτιδαS

υτ αν ικ ά

* Νεστορ;δηS ΚMσταS: «Ε;ναι ο ποδοσφαιριστ:S στον οπο;ο οφε;λω πολλ). Με τιS υπ9ροχεS Iπαλι9S του, Iου 9δωσε την ευκαιρ;α να σηIειMσω πολλ) τ9ρIατα. Η συνεργασ;α IαS :ταν τ9λεια». Γενν:θηκε στιS 16 Αυγο=στου 1935 και αποτ9λεσε 9ναν απ< τουS κορυφα;ουS δεξιο=S εξτρ9I των ελληνικMν γηπ9δων, ενM διακρ;θηκε και σε εθνικ< επ;πεδο. Ο Ανδρ9αS Σ τα I α τι )δ η S :ταν για δυο 10ετ;εS ποδοσφαιριστ:S τηS ΑΕΚ (η Iοναδικ: οI)δα <που αγων;στηκε), ενM οδ:γησε και την Εθνικ: Ελπ;δων στον τελικ< του Ευρωπαϊκο= Πρωταθλ:IατοS του 1988.

«το βλο»

Ν Ε

Ανδρ α" Σταατι δη"

Πανελλνιο πρωτ θληα προεπιλογ" εθνικν ο δων 2010-2011

ΣταIατι)δηS-στιγI9S * Απ< Iικρ<S, λ<γω τηS καταγωγ:S του, :ταν φ;λαθλοS τηS ΑΕΚ. Για να τον πε;σει, λοιπ<ν, ο πατ9ραS του να φ)ει, του 9κανε περιγραφ: αγMνα: Μπα;νει ο Μαρ<πουλοS, δ;νει «Μ στον Πο=λη και...γκολ». Μ)λιστα Iε το Μαρ<πουλο 9παιξαν και συIπα;χτεS 9στω και για δ=ο φιλικ), <ταν εκε;νοS :ταν στη δ=ση τηS καρι9ραS του.

υρ

ΣταIατι)δηS: πα;χτηS-σ=Iβολο τηS ΑΕΚ * 1947: ξεκ;νησε να πα;ζει ποδ<σφαιρο απ< την ΑΕ Μελανδ;αS και στα 15 του 9βγαλε δελτ;ο στη Σπ)ρτα ΠετραλMνων, αλλ) επειδ: δεν ε;χε υπογρ)ψει ο γενικ<S γραIIατ9αS, θεωρ:θηκε )κυρο. 3τσι ξεκ;νησε το ποδ<σφαιρο απ< τιS ακαδηI;εS τηS ΑΕΚ, <που τον π:γε ο τ<τε προπονητ:S τηS Σπ)ρτα, Σ9ρτσικαS!! Σταδιακ) απ< την τρ;τη οI)δα 9φθασε στουS Iεγ)λουS, π)ντα υπ< την επ;βλεψη του εξαιρετικο= 2γγλου Μπ;Iπι. * 1952: στο ντεIπο=το του Iε τον ΟλυIπιακ< (!) :ταν κακ<S στη Λεωφ<ρο Iε προπονητ: τον Ιταλ< Μανι<ζι (0-2). * Με την ΑΕΚ κατ9κτησε 2 63, 68) και 3 πρωταθλ:Iατα (6 κ=πελλα Ελλ)δοS: το 1956 Iε 2-1 επ; του ΟλυIπιακο=, το 1964 )νευ αγMνα Iετ) τα επεισ<δια στον ηIιτελικ< Παναθηναϊκο= - ΟλυIπιακο= και το 1966 π)λι χωρ;S αγMνα, επειδ: ο φιναλ;στ ΟλυIπιακ<S δεν αγων;στηκε, ωS 9νδειξη δια-

κρ)θηκε, σ:Iερα δεν κρατ)ει κακ;α. Μ)λιστα ο προηγο=IενοS προπονητ:S τηS ΑΕΚ, ο πετυχηI9νοS Γ9νε Τσ)κναντι, παραιτ:θηκε <ταν του ε;παν να π)ει Iε την οI)δα στη ΘεσΗ ΑΕΚ ε;σαλον;κη, λ9γονταS: «Η ναι πρωταθλ:τρια, δεν Iπορε; να ταξιδε=ει Iε τρ9νο….». Το τελευτα;ο IατS το 9δωσε εναντ;ον τηS Β9ροιαS και τιI:S 9νεκεν το π9ναλτι που κ9ρδισε η οI)δα το εκτ9λεσε ε=στοχα ο ΣταIατι)δηS. * Λ;γεS βδοI)δεS αφο= ε;χε σταIατ:σει τη Iπ)λα π:ρε 9να γρ)IIα απ< τον Τσ)κναντι να π)ει στη Φρανκφο=ρτη να I)θει την προπονητικ:. * Το IατS που τον 9χει ση-

Ε

µονότερµα...

Πολλο=S τριγIο=S και εκνευρισI< «γ9ννησε» η αναβολ: τηS αναI9τρησηS ΑΠΟΚ- 2γραφα στα πλα;σια τηS 12ηS αγωνιστικ:S τηS Α ΕΠΣΝΕ. Οι δ=ο πλευρ9S (παρ<λο που δεν ε;ναι στιS αρIοδι<τητ9S τουS) δεν Iπορο=ν να βρουν κοιν: ηIεροIην;α διεξαγωγ:S τηS. Η πιο λογικ: λ=ση, η οπο;α προτ)θηκε, :ταν να γ;νει ο τελικ<S του Κυπ9λλου στιS 5 Μ)ρτη και να γ;νει το εξ’ αναβολ:S παιχν;δι την επ<Iενη Τετ)ρτη : την 5η Μαρτ;ου, αλλ) ε;ναι και τα

καρναβ)λια... στη I9ση!! Τελικ) η ΕΠΣ βρ:κε “καλ=τερη λ=ση”, να αναβ)λει ολ<κληρη την αγωνιστικ: για να γ;νει I<νο αυτ< το IατS το ερχ<Iενο Σ)ββατο 19 του Iην<S.

και Ζαραβ9ληS ΚMσταS απουσ;αζαν για επαγγελIατικο=S λ<γουS, ενM ο Γκορ<γιαS ηI:τρηS και ο Λι)γκαS Ηλ;αS αντιIετωπ;ζουν προβλ:Iατα τραυIατισIMν.

Πολλ) προβλ:Iατα αντιIετωπ;ζει η Μυρ;κη του Βασ;λη Φο=κα, καθMS πολλο; πα;χτεS δεν Iπορο=ν να προσφ9ρουν τιS υπηρεσ;εS τουS για δι)φορουS λ<γουS. Μ)λιστα, στο Κερ)σοβο ταξ;δεψε Iε 5 επιπλ9ον απουσ;εS. Οι: Φραγκαλι<S Μπ)IπηS, Λι)γκαS Ηλ;αS

Οι σκ<ρερ τηS αναI9τρησηS Ραπτ<πουλο - Κρ9ντη, Παππ)S και Τσιγαρ;δαS :ταν δ=ο απ< τουS πρωταγωνιστ9S τηS εντυπωσιακ:S περσιν:S πορε;αS του Απεραντιακο=, που ολοκληρMθηκε Iε την )νοδο τηS οI)δαS στη Εθνικ:.

*Οι αγMνεS ε;ναι Iονο;.

Πανελλνιο πρωτ θληα υποδο" ικτν ο δων (παδων και νων 2010-11)

ιεξ:χθη απ< τη διοργανMτρια αρχ: τηS ΕΠΟ η κλ:ρωση των αναIετρ:σεων τηS Β και Γ φ)σηS για το πανελλ:νιο πρωτ)θληIα προεπιλογ:S ΕθνικMν οI)δων ν9ων και πα;δων, υπ< Iορφ: περιφερειMν.

* Η 5η περιφ9ρεια, στην οπο;α βρ;σκεται και η ΕΠΣ Ευρυταν;αS, αντιIετωπ;ζει την 6η. 1η Περιφ9ρεια <3βροS, Θρ)κη, Ξ)νθη, ρ)Iα, Κα3η Π ερ ι φ 9 ρ ε ι α < β)λα> -3 ΦλMρινα, Καστορι), Γρεβεν), Κοζ)νη, 7πειροS>. 2η Περιφ9ρεια <Κιλκ;S, Μακεδον;α, Σ9ρρεS, Π9λλα, Χαλκιδικ:> - 4η Περιφ9ρεια <ΗIαθ;α, Πιερ;α, Λ)ρισα, Καρδ;τσα, Τρ;καλα>. 5η Περιφ9ρεια < Θεσσαλ;α, Ευρυταν;α, ΦθιMτιδα, Βοι-

ωτ;α, Φωκ;δα) - 6η Περιφ9ρεια (Αιτωλοακαρναν;α, 2ρτα, Θεσπρωτ;αS, Κ9ρκυρα, Πρ9βεζα-Λευκ)δα> 7η Πε ρι φ 9ρ εια (Αθ:να, Ανατ. Αττικ:, υτ. Αττικ:, Ε=βοια, Πειραι)S) - 11η Περιφ9ρεια <Χανι), Ρ9θυIνο, Ηρ)κλειο, Λασ;θι>. 8η Περιφ 9ρεια <ΑχαXα, Ζ)κυνθοS, Ηλε;α, Κεφαλλην;αΙθ)κη, Μεσσην;α> - 9η Περιφ9ρεια < Κορινθ;α, Αργολ;δα, Αρκαδ;αS, Λακων;αS>. * Η 10η Περιφ9ρεια <ωδεκ)νησα, Κυκλ)δεS, Λ9σβοS, Σ)IοS, Χ;οS> π9ρασε στην Γ φ)ση )νευ αγMνοS. *ΗI9ρα 9ναρξηS διεξαγωγ:S των αγMνων ορ;στηκε η Τετ)ρτη 16 Μαρτ;ου, ενM β)σει του )ρθρου 4 η δι)ρκεια του κ)θε αγMνα «ν9ων» θα ε;ναι 90 και των «πα;δων» 80 .


Επιστολές

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 16 Φεβρουαρ6ου 2011 / Σελ6δα 24

ΜΠΑΜΠΑΛΗ. Π%ντωN D7νον τα ανταποδοτικ% τ4λη δεν του «φτα6ξανε» για την 5ττα του. Μ%λιστα τοπικ7 διαD4ρισDα του δ5Dου Φραγκ6σταN, κ%λυψε την 7ποια θετικ5 διαφορ% ψ5φων ε6χε αποκτ5σει στον πρHην 5Dο Αγρ%φων και στον πρHην 5Dο Β6νιανηN, στον οπο6ο οι κ%τοικο6 του οDαδικ% και συνειδητ%, δεν κατ4βαλλαν τα ανταποδοτικ% τ4λη. Μ5πωN ο 6διοN και κ%ποιοι συνεργ%τεN του, συνειδητ% υποστ5ριζαν αυτ5ν την συDπεριφορ% (αφο8 και οι 6διοι δεν ε6χαν καταβ%λει τα ηDοτικ% τ4λη); Π%ντωN θεωρH 7τι δεν ε6ναι σοβαρ5 και ΥΠΕΥΘΥΝΗ στ%ση απ7 4ναν υποψ5φιο 5Dαρχο, η συDβουλ5 του και η προτροπ5 του να Dην πληρHνουν οι δηD7τεN τα ανταποδοτικ% τ4λη και D%λιστα προεκλογικ%. Φα6νεται 7τι ε6ναι «ΘιασHτηN» του κιν5DατοN ΕΝ ΠΛΗΡ$Ν$, ΕΝ ΠΛΗΡ$Ν$. Για 7σα προσωπικ% Dου καταλογ6ζει, θ4λω να του γνωρ6σω 7τι στο 5Dο Φραγκ6σταN, ε6Dαι σχεδ7ν D7νιDοN κ%τοικοN και Dε οικογενειακ5 επιχε6ρηση, και 7χι τουρ6σταN και ο8τε ασχολ5θηκα Dε τον θεσD7 τηN τοπικ5N αυτοδιο6κησηN για επαγγελDατικ5 αποκατ%σταση, (7πωN %λλοι…), αλλ% απ7 την αγ%πη που 4χω στον τ7πο Dου και την θ4ληση για προσφορ%. 3σο για την Dη συDDετοχ5 Dου στο συνδυασD7 του, πHN θα Dπορο8σα να συDDετ%σχω σε 4ναν συνδυασD7, 7ταν οι θ4σειN του επικεφαλ5N 5ταν %δικεN εν%ντια του χωριο8 Dου, θ4λονταN D7νο να εξυπηρετ5σει κ%ποια αλλ7τρια συDφ4ροντα; ΤιN τρειN 5 τ4σσεριN φορ4N που Dε π5ρε τηλ4φωνο Dε βρ5κε. Ποτ4 δεν Dου ζ5τησε κ%τι και εγH αρν5θηκα (εκτ7N τηN συD-

Απάντηση σε άρθρο της “τρίτης µατιάς” νονταν, 7τι απολ8τωN καν4να δεν υπ5ρξε το 4ργο τουN και D%λιστα φιλανθρωπικ7, παρ% διασπορ% D6σουN για τον ΕλληνισD7 και οχετο8 συκοφαντιHν για τα αρχα6α ελληνικ% 5θη και 4θιDα, 7τι το D7νο που δεν υπ5ρξαν 5ταν δ%σκαλοι και πατ4ρεN, η δε αναγγελ6α τουN αυτ5 σε πατ4ρεN(!) εξυπηρετο8σε %λλα συDφ4ροντα, κι 7τι επ6σηN σκοπ7N τηN δικ5N τουN παιδε6αN δεν 5ταν να δHσουν φτερ% στιN ψυχ4N των ανθρHπων, αλλ% φ7βο και Dοιρολατρ6α, Dετατρ4ποντ%N τουN πιστο8N σε πο6Dνιο. Κ. Παρο8τσα πρ4πει να κατανο5σετε 7τι η εποχ5 DαN %λλαξε, ο λα7N ξ8πνησε και δεν πιστε8ει πια στα πατ5Dατα τηN εικ7ναN τηN ΠρουσιHτισσαN, %ρχισε να αποκτ% κρ6ση και να χρησιDοποιε6 τη λογικ5 του, Dη εναποθ4τονταN την Dο6ρα του στο %γιο πνε8Dα και τα συν αυτH, αφο8 η υγε6α τηN ψυχ5N κ. Παρο8τσα εξαρτ%ται απ7 την υγε6α του Dυαλο8 που τρ4φεται Dε τη αντικειDενικ5 και πολυδι%στατη γνHση και τη λογικ5, απεχθαν7Dενο τιN κ%θε ε6δουN θρησκευτικ4N και κοινωνικ4N δεισιδαιDον6εN, που τ7σα χρ7νια τα συDφ4ροντα τηN εκκλησ6αN και των ρασοφ7ρων καλλιεργο8σαν.

Ε

υρ

Αγαπητ% «Ευρυτανικ% Ν4α», Επειδ5 ωN αξιοπρεπ5N Σ8λλογοN Dε κρ6ση για τα κοινωνικ% τεκταιν7Dενα στον τ7πο DαN, για τα οπο6α αρκετ4N φορ4N απασχολ5σαDε τιN στ5λεN σαN, επιθυDο8Dε να απαντ5σουDε στο %ρθρο του τελευτα6ου φ8λλου σαN, του αγαπητο8 συνεργ%τη σαN, αλλ% και συDπατριHτη DαN, ιον8ση Παρο8τσα, αποφασ6σαDε να απαντ5σουDε στα, 7σα αναληθ5 και κατασκευασD4να σχετικ% αναγρ%φει, εκθει%ζονταN τουN Τρε6N Ιερ%ρχεN, 6σωN επειδ5 δεν γνωρ6ζει ποιοι 5ταν ακριβHN αυτο6 5, 6σωN, επειδ5 δεν θ4λει να πιστ4ψει το Dεγ%λο κακ7 που προξ4νησαν στον ΕλληνισD7, την ελληνικ5 παιδε6α και τα ελληνικ% εν γ4νει γρ%DDατα. Λοιπ7ν, κ. Παρο8τσα, σαN προτρ4πουDε να ανατρ4ξετε στα 4γκυρα ιστορικ% φυλλ%δια για να γνωρ6σετε, αν δεν το γνωρ6ζετε, ποιο 5ταν ακριβHN το ποι7ν των ανθρHπων αυτHν, που σ5Dερα ευαγγελ6ζεστε και προβ%λλετε, αλλ% και το D4γεθοN του κακο8 που προκ%λεσαν στον ΕλληνισD7 για να δε6τε, 7τι καD6α δεν υπ5ρξε η προσφορ% τουN στην παιδε6α και D%λιστα την ελληνικ5, που τ7σο πολ8 Dισο8σαν και απεχθ%-

Ξ8πνησε πλ4ον ο κ7σDοN κ. Παρο8τσα και δεν περιD4νει δικα6ωση σε %λλεN ζω4N, αλλ% ζητ% λ8τρωση και δικαιοσ8νη σε το8τη τη ζω5 τηN γηN. Ξ8πνησε πλ4ον ο κ7σDοN κ. Παρο8τσα και %ρχισε να Dην εDπιστε8εται τουN κ%θε ε6δουN ρασοφ7ρουN και Dασ7νουN, που ωN τHρα του κατ%τρυχαν και του εκDα8λιζαν την ζω5. Για να πλ%σουDε δυνατο8N και αισι7δοξουN χαρακτ5ρεN, κ. Παρο8τσα, 7πωN γρ%φετε στο σχετικ7 σαN %ρθρο, απαιτε6ται σωστ5 παιδε6α και εκπα6δευση κι 7χι κατ5χηση στα κατηχητικ% για τη χ%ρη του αγ6ου πνε8DατοN και κ%θε ε6δουN θρησκευτικ5 Dοιρολατρ6α. Απαιτε6ται κατ5χηση στη δ8ναDη του ανθρHπου και στην εDπιστοσ8νη να γ6νει καλλ6τεροN για να προσφ4ρει σε Dια κοινων6α σωστ5 και 7χι σ' αυτ5 την κοινων6α που παραδ6δουDε στα παιδι% DαN -την οπο6α τ7σα χρ7νια η κατ5χηση και η αDαρτ6α του χριστιανισDο8 δυστυχHN δεν κατ%φερε να τη γαλουχ5σει και ευπρεπ6σει- και σ5Dερα κ. Παρο8τσα ε6ναι πιο σ%πια απ7 ποτ4, Dε την δολιοφθορ% να κυριαρχε6, την κλοπ5 να υπερ6πταται και τιN αξ6εN, που οφε6λουν να χαρακτη-

Dετοχ5 Dου στο ψηφοδ4λτι7 του). Ποτ4 δεν ασχολ5θηκα Dε τουN υποψηφ6ουN συDβο8λουN του, π7σο D%λλον να διHξω κ%ποιον απ7 το συνδυασD7 του. 3σον αφορ% τον ισχυρισD7 του για τα σκουπ6δια, απ7 την πλευρ% DαN κ%ναDε τα αδ8νατα δυνατ%, προκειD4νου να αντιDετωπ6σουDε το σοβαρ7 αυτ7 πρ7βληDα, 7πωN ε6ναι των σκουπιδιHν. Ιδια6τερα δε 7ταν η απ7φαση του ΝοD%ρχη Ευρυταν6αN -για τουN δικο8N πολιτικο8N λ7γουN- τ4λοN Ιουλ6ου 2010, να κλε6σει 7λουN τουN ΧΑΑ, δ6χωN να προτε6νει εναλλακτικ5 λ8ση, δηDιο8ργησε ν4α δεδοD4να για 7λουN τουN αυτοδιοικητικο8N. Ειδικ% σε DαN που δεν ε6χαDε %λλεN λ8σειN πλην του Dοναδικο8 ΧΑΑ, που απ4Dεινε Dετ% την αποκατ%σταση των δυο %λλων στον 5Dο Φραγκ6σταN, καθ7τι και προστριβ4N ε6χαDε στο παρελθ7ν και κορεσD4νοN 5ταν και στο ικαστ5ριο σ8ρθηκε ο Αντιδ5DαρχοN Φραγκ6σταN. Αλλ% αυτ% ε6ναι ψιλ% γρ%DDατα για τον κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗ. Η δυσκολ6α αποκοDιδ5N των σκουπιδιHν υπ5ρχε, αλλ% δεν ε6χαDε εDε6N την αποκλειστικ5 ευθ8νη. ΝοD6ζω 7τι κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ υπερ4βαλλε και σ6γουρα δεν τον τιD% ιδια6τερα η επισ5Dανση του σε αυτ7ν τον τοD4α, δι7τι τα σκουπ6δια Dαζευ7ταν αν% εβδοD%δα, καθ7τι υπ5ρχαν αντικειDενικ4N δυσκολ6εN. Καταλαβα6νω τον π7νο του, γιατ6 η συντριβ5 του στιN εκλογ4N 5ταν Dεγ%λη. Να τον χαιρ7Dαστε, καθ7τι τ4τοια αν%λυση, ο8τε ο αντ6παλοN υποψ5φιοN 5DαρχοN δεν 4κανε προεκλογικ%.

Α

τον Χρ5στο Μπο8ρα, ωN 5Dαρχο Αγρ%φων. Η εDDον5 του για την «καρ4κλα» D4χρι την τελευτα6α στιγD5, στιN εκλογ4N του 2006 4φερε τα 6δια αρνητικ% αποτελ4σDατα. Αυτ% για να γνωρ6ζουν οι ν4οι και να τα θυDο8νται οι παλιο6. -εν ζητ5σαDε απ7 τον κ. ΜπαDπαλ5, να απολογηθε6 για το 4ργο τηN ηDοτικ5N Αρχ5N στον 5Dο Φραγκ6σταN, ο8τε 4χουDε αν%γκη τιN υπηρεσ6εN του. Εξ%λλου ο ρ7λοN του 5ταν %λλοN προεκλογικ% και ο8τε ε6χε κανε6N απα6τηση να απολογε6ται για τα πεπραγD4να των %λλων δηDοτικHν συDβουλ6ων. Κ%τω απ7 δ8σκολεN συνθ5κεN και ειδικ% το 2010, Dια πολ8 δ8σκολη χρονι%, κ%ναDε τα αδ8νατα δυνατ%, να σταθο8Dε στα π7δια DαN και παραδHσουDε 4ναν 5Dο, σε σχ4ση Dε %λλουN σε ικανοποιητικ7 επ6πεδο, αναγνωρισD4νο απ7 7λουN. -Λ7γω του προβλ5DατοN που ε6χε ο 5DοN απ7 την 4λλειψη υπαλλ5λων, η ε6σπραξη των ανταποδοτικHν τελHν, ε6χε αρχ6σει απ7 τον Μ%ιο του 2010 και 7χι προεκλογικ%. Θα σταDατο8σαDε την λειτουργ6α του 5Dου επειδ5 5ταν εκλογ4N; Και D%λιστα τα ποσ% αυτ% που αναφ4ρει στην επιστολ5 του δεν 4χουν καDι% σχ4ση Dε την πραγDατικ7τητα. Με απ7φαση που π%ρθηκε στο ηDοτικ7 συDβο8λιο αποφασ6στηκε 7τι αν κ%ποιοN δηD7τηN δεν ε6χε την οικονοDικ5 δυνατ7τητα να τα πληρHσει εφ%παξ να γ6νεται και τDηDατικ5 πληρωD5. ΕDε6N τα τ4λη τα προσφ4ραDε σε υπηρεσ6εN στουN δηD7τεN DαN και οι τιD4N 5ταν καθηλωD4νεN στο 4τοN 2001, 7ταν Dια «β%να», κοστ6ζει π%νω απ7 300 ευρH, αλλ% αυτ% ε6ναι ψιλ% γρ%DDατα για τον κ.

υτ αν ικ ά

ΣΕΒΑΣΤΗ η %ποψη του κ. ΜπαDπαλ5 για το θ4Dα τηN 4δραN, αλλ% φιλτ%τη η αλ5θεια. Και σκληρ5 η πραγDατικ7τητα. Τουλ%χιστον περιD4νουDε απ7 τον κ. ΜπαDπαλ5, 4στω και τHρα εκ των υστ4ρων, να δεχθε6 το σφ%λDα του και να προτε6νει -7ταν οι συνθ5κεN το επιτρ4ψουν- την αλλαγ5 τηN 4δραN, καθ7τι θα διαπ6στωσε ακ7Dη και ο 6διοN, «7τι %νθρακεN ο θησαυρ7N», εκτ7N αν δεν το 4χει αντιληφθε6, 7ταν 7λοι οι %λλοι αναγνωρ6ζουν το αυτον7ητο. 3τι δεν προσφ4ρεται το ΚερασοχHρι για 4δρα του 5Dου. Η Φραγκ6στα 4χει να επιδε6ξει καλ8τερεN προϋποθ4σειN για την 4δρα απ’ 7τι το ΚερασοχHρι. 3πωN και η επ%ρκεια των κτιριακHν υποδοDHν, εκτ7N φυσικ% του ηDαρχε6ου, που αποτελε6 κ7σDηDα για 7λη την Ευρυταν6α. 3DωN π4ραν απ7 7λα αυτ%, ο ισχυρισD7N του, 7τι οι ψηφοφ7ροι του 5Dου Φραγκ6σταN, 4παιξαν καταλυτικ7 ρ7λο στην διαD7ρφωση του τελικο8 αποτελ4σDατοN, 7χι ευνοϊκο8 για αυτ7ν, D%λλον δεν τον τιD%, καθ7τι φα6νεται 7τι τ7σο ο 6διοN, 7σο και οι συνεργ%τεN του, δεν Dπ7ρεσαν να δουν τα πρ%γDατα ξεκ%θαρα. εν 4χουν αναλ8σει τα εκλογικ% αποτελ4σDατα, 5 το 4χουν κ%νει επιφανειακ%, 7πωN τ7σα και τ7σα γεγον7τα δυστυχHN αντιDετωπ6ζονται κατ’ αυτ7ν τον τρ7πο. Και το8το γιατ6, ε%ν κ%ποιοN δει τα πρ%γDατα θα διαπιστHσει τα παρακ%τω: 1ον. Σε σχ4ση Dε το 2006, στον πρHην 5Dο Αγρ%φων, δεν προσ5λθαν να ασκ5σουν το εκλογικ7 τουN δικα6ωDα ,περ6που 750(!) %το-

Dα, 7ταν ο 6διοN ισχυρ6ζονταν 7τι στα χωρι% των Αγρ%φων, θα ξεπερ%σει τα 700 ψηφοδ4λτια και τελικ% παραλ6γο να χ%σει και στο χωρι7 του. Στον 5Dο Απεραντ6ων, η διαφορ% Dεταξ8 των υποψηφ6ων 5ταν περ6που 750(!!!) ψ5φοι, ενH στον πρHην 5Dο Ασπροποτ%Dου, περ6που 400 ψ5φοι 5ταν η διαφορ%!!! Και Dετ% ψ%χνουDε να βρο8Dε %λλοθι τι δεν π5γε καλ% και φτ%σαDε σε αυτ7 το σηDε6ο. Και φοβ%Dαι 7τι Dε αυτ% τα Dυαλ% τα 6δια αποτελ4σDατα θα 4χουDε και στο D4λλον, ε%ν δεν συν4λθουDε γρ5γορα. 2ο. 3πωN τ7νισε ο 6διοN στα “Ευρυτανικ% Ν4α”, στιN «Φραγκ6στεN» π5γε καλ%, π4ραν του αναDεν7Dενου. Το αν δεν π5γε καλ% στα %λλα διαDερ6σDατα, δεν του φτα6ει κανε6N, αλλ% καθαρ% ε6ναι θ4Dα αποκλειστικ% δικ7 του, Dε τιN λανθασD4νεN επιλογ4N του στα χωρι% και Dε την αν8παρκτη παρουσ6α του. 3ταν 4θετε την υποψηφι7τητ% του τον Σεπτ4Dβριο του 2010, γνHριζε 7τι τα πρ%γDατα δεν 5ταν και τα καλ8τερα γι αυτ7ν, εκτ7N και ε%ν δεν ε6χε π%ρει χαDπ%ρι τι του γιν7ταν. Φα6νεται 7τι ο υποψ5φιοN 5DαρχοN τα 5θελε 7λα, 7νοDα, 4δρα, υποψηφι7τητα ΑγραφιHτη. Για αυτ7ν και για κ%ποιουN %λλουN δεν υπ5ρχε τ6ποτα %λλο, 5ταν Dον7δροDοN. Η αλαζονε6α σε 7λο το Dεγαλε6ο τηN. -Φα6νεται 7τι η ασχολ6α του Dε την τοπικ5 αυτοδιο6κηση στον πρHην 5Dο Αγρ%φων, δεν τον ωφ4λησε, καθHN εκε6 το πρ7βληD% του 5ταν η διεκδ6κηση τηN «καρ4κλαN», 7ταν Dε τον διαφ7ρουN τρ7πουN, «πελ4κισε» τα π7δια του πρHην ηD%ρχου Αγρ%φων και «ενθρ7νισε» Dετ% βαTων και κλ%δων

Ν Ε

Συν4χεια απ7 την σελ6δα 4

ρ6ζουν κ%θε %νθρωπο, να 4χουν κατακρηDνισθε6 και εDε6N να συνεχ6ζουDε να ευλογο8Dε τα δικ% DαN γ4νια, αλλ% και τα γ4νια του κ%θε ε6δουN παπ% -/νθιDου, αφο8 η φωτειν5 και η διαυγ5N δι%νοια, αυτ7 τουλ%χιστον πρ4πει να το γνωρ6ζετε καλ%, δεν αποκτι4ται Dε τα σταυροκοπ5Dατα και τιN απειλ4N των αDαρτιHν των ιεραρχHν, αλλ% Dε τη συνε6δηση τηN δηDιουργ6αN που D7νο το φιλελε8θερο και δηDοκρατικ7 πνε8Dα Dπορε6 να καλλιεργ5σει στιN ψυχ4N των νεοελλ5νων, αλλ% και να DεταδHσει στουN ξ4νουN για να καταφ4ρουDε να ε6Dαστε 4θνοN υπ7δειγDα για 7λουN και 7χι το σηDεριν7 4κτρωDα και 7νειδοN 7ληN τηN ΕυρHπηN. Τ4λοN ,κ. Παρο8τσα, δεν ε6Dαστε χHρα πια ταλιDπ%ν, οι κ%θε ε6δουN αγιατολ%χι 4χουν πεθ%νει, και παραδεχτε6τε το επιτ4λουN, η ωρα6α και χριστιανικ5 κοινων6α που σειN ευαγγελ6ζεστε Dε τουN Τρε6N Ιερ%ρχεN, αλλ% και τουN συν αυτHν, σε τ6ποτα δεν ωφ4λησε αυτ5 τη κοινων6α, Dα σε τ6ποτα ειλικριν%! Με αδελφικο8N χαιρετισDο8N για καλλ6τερεN D4ρεN ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤ$Ν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Καρπεν5σι 14/2/2011 Κωνσταντ6νοN Β. Μπ6καN

Ανταπάντηση

Ναι, καλ%… Ξ4ρουDε…. Οι Χριστιανο6 σκ7τωσαν Dαρτυρικ% την DαθηDατικ7 Υπατ6α, σκ7ρπισαν το σκοτ%δι στο Μεσα6ωνα, 4φτιαξαν την Ιερ% Εξ4ταση, 4καψαν τα βιβλ6α των αρχα6ων Ελλ5νων συγγραφ4ων, κατ5ργησαν το δωδεκ%θεο, 4ριξαν τον 6α απ7 το θρ7νο του και «απ4σβεσαν τον λ%λον 8δωρ» τηN «λαλεο8σηN παγ%N». Αλλ% αN σοβαρευτο8Dε: Υποθ4τω πωN συDφωνε6τε 7τι αν κ%ποιοN θαυD%ζει τον Ιπποκρ%τη για την ιατρικ5 του ικαν7τητα, δεν θα 5ταν τ7σο ηλ6θιοN Hστε να εφαρD7σει 7σεN απ7 τιN αρχα6εN προτ%σειN του για 6αση δι%φορων ασθενειHν, ε6ναι λανθασD4νεN. Υπ7 το 6διο πρ6σDα αγαπητο6 (-τ4) Dου, δεν θα πρ4πει να D4νει κανε6N στα «σκοταδιστικ%» σηDε6α των ιερHν κειD4νων. Για 7νοDα του Θεο8! Γρ%φτηκαν πριν 1500 χρ7νια! εν 4χουDε τ%χα σ5Dερα το Dυαλ7 να διακρ6νουDε το σωστ7 απ7 το λ%θοN; Αλλ% δεν Dπορε6 κανε6N να Dην θ4τει ωN οδηγ7 του, ρ5σειN σαν τιN ακ7λουθεN: «Παιδε6α D7νη τHν κτηD%των αναφα6ρετον κα6 ζHντι κα6 τελευτ5σαντι παραD4νουσα», υποστηρ6ζει

ο Μ. Βασ6λειοN και «3πωN το σHDα 4χει αν%γκη απ7 υλικ5 τροφ5, 4τσι και η ψυχ5 4χει αν%γκη απ7 καθηDεριν5 υπ7Dνηση και τροφ5 πνευDατικ5» λ4ει ο Ιω%ννηN ο Χρυσ7στοDοN. “Απαιτε6ται σωστ5 παιδε6α και εκπα6δευση” υποστηρ6ζετε κι εσε6N ο 6διοN, αν και ορισD4νωN δεν θα παρ4πεDπα Dαθητ4N Dου σε κε6Dεν% σαN... εν βλ4πω πο8 διαφωνε6τε λοιπ7ν. Εντο8τοιN επιτρ4ψτε σε D4να να διαφων5σω Dε την %ποψ5 σαN, 7τι “η υγε6α τηN ψυχ5N εξαρτ%ται απ7 την υγε6α του Dυαλο8 που τρ4φεται Dε τη αντικειDενικ5 και πολυδι%στατη γνHση και τη λογικ5”. υστυχHN τα γραφε6α των ψυχαναλυτHν ε6ναι γεD%τα Dε παν4ξυπνουN ανθρHπουN, πολυDαθε6N και λογικ7τατουN, κ%τι που αποδεικν8ει το εντελHN αντ6θετο. Αν κ%νατε τον κ7πο 7DωN να διαλ4ξετε «σαν D4λισσα» τον ανθ7 απ7 τα 4ργα των ΤριHν ΙεραρχHν αγαπητο6 (-τ4) συDπολ6τεN (-τη) θα λ8νατε 6σωN πολλ% και απ7 τα υπαρξιακ% προβλ5Dατα που φα6νεται να σαN ταλαν6ζουν ωN... συλλογικ7τητα. Με... χριστιανικ5 υποDον5 ΙΟΝ.Κ.ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ


Ανακοινώσεις

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ.ρτη 16 Φεβρουαρ;ου 2011 / Σελ;δα 25

ΑΝΑΚΟΙΝ-ΣΗ Περ;ληψη τηS αριθI. 3/2010 αποφ. τηS Α/θIιαS Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν;αS ΑνακοινMνουIε <τι σ=Iφωνα Iε τιS διατ.ξειS των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θIια Επιτροπ: Επ;λυσηS ασικMν ΑIφισβητ:σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν;αS εξ9δωσε την αριθI. 3/1512-2010 απ<φασ: τηS, =στερα απ< 9νσταση του Κων/νου ΣαXνη κατ. τηS αριθI. 7744/14-11-2007 Πρ.ξηS χαρακτηρισIο= του ασ.ρχη Καρπενησ;ου (εκδ<θηκε =στερα απ< α;τηIα του ιδ;ου) και για 9κταση αυτ:S εIβαδο= 108,58 τ.I. στη θ9ση "Καψαλ.κια" του πρMην .. Κλαυσ;ου του :Iου ΠοταIι.S, Iε την οπο;α οI<φωνα αποφ.σισε <τι η εν λ<γω 9κταση 9χει δασικ< χαρακτ:ρα, απ9ρριψε την 9νσταση και 9κανε δεκτ: την Πρ.ξη χαρακτηρισIο= <πωS 9χει. Η δ;Iηνη προθεσI;α για την τυχ<ν .σκηση προσφυγ:S στη Β/θIια Ε.Ε..Α. Εφετε;ου ΛαI;αS κατ. τηS απ<φασηS αυτ:S, εκ I9ρουS οποιουδ:ποτε 9χει 9ννοIο συIφ9ρον, αρχ;ζει απ< την τελευτα;α δηIοσ;ευσ: τηS σ=Iφωνα Iε τα οριζ<Iενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθI. 3/2010 απ<φαση εστ.λη και στο :Iο Καρπενησ;ου (.Ε. ΠοταIι.S) για την αν.ρτηση τηS επ; 9να I:να. Για περισσ<τερεS πληροφορ;εS οι ενδιαφερ<Iενοι Iπορο=ν να απευθ=νονται στην Υπηρεσ;α IαS (αρI<διοS Η. Τσ9λιοS τηλ. 22370 80097) τιS εργ.σιIεS ηI9ρεS και MρεS.

ΑΝΑΚΟΙΝ-ΣΗ Περ;ληψη τηS αριθI. 5/2010 αποφ. τηS Α/θIιαS Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν;αS ΑνακοινMνουIε <τι σ=Iφωνα Iε τιS διατ.ξειS των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θIια Επιτροπ: Επ;λυσηS ασικMν ΑIφισβητ:σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν;αS εξ9δωσε την αριθI. 5/1512-2010 απ<φασ: τηS, =στερα απ< 9νσταση του Κων/νου Ζαχαρ<πουλου κατ. τηS αριθI. 5214/20-8-2008 Πρ.ξηS χαρακτηρισIο= του ασ.ρχη Καρπενησ;ου (εκδ<θηκε =στερα απ< α;τηIα του ιδ;ου) και για 9κταση αυτ:S εIβαδο= 1.685,77 τ.I. στη θ9ση "7γιοι Απ<στολοι" του πρMην .. Ν<στιIου του :Iου ΠοταIι.S, Iε την οπο;α οI<φωνα αποφ.σισε <τι η εν λ<γω 9κταση 9χει δασικ< χαρακτ:ρα, απ9ρριψε την 9νσταση και 9κανε δεκτ: την Πρ.ξη χαρακτηρισIο= <πωS 9χει. Η δ;Iηνη προθεσI;α για την τυχ<ν .σκηση προσφυγ:S στη Β/θIια Ε.Ε..Α. Εφετε;ου ΛαI;αS κατ. τηS απ<φασηS αυτ:S, εκ I9ρουS οποιουδ:ποτε 9χει 9ννοIο συIφ9ρον, αρχ;ζει απ< την τελευτα;α δηIοσ;ευσ: τηS σ=Iφωνα Iε τα οριζ<Iενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθI. 5/2010 απ<φαση εστ.λη και στο :Iο Καρπενησ;ου (.Ε. ΠοταIι.S) για την αν.ρτησ: τηS επ; 9να I:να. Για περισσ<τερεS πληροφορ;εS οι ενδιαφερ<Iενοι Iπορο=ν να απευθ=νονται στην Υπηρεσ;α IαS (αρI<διοS Η. Τσ9λιοS τηλ. 22370 80097) τιS εργ.σιIεS ηI9ρεS και MρεS.

ΑΝΑΚΟΙΝ-ΣΗ Περ;ληψη τηS αριθI. 2/2010 αποφ. τηS Α/θIιαS Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν;αS ΑνακοινMνουIε <τι σ=Iφωνα Iε τιS διατ.ξειS των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θIια Επιτροπ: Επ;λυσηS ασικMν ΑIφισβητ:σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν;αS εξ9δωσε την αριθI. 2/1512-2010 απ<φασ: τηS, =στερα απ< 9νσταση του Στ9φανου ΚαIαρ9τσου κατ. τηS αριθI. 5805/11-9-2008 Πρ.ξηS χαρακτηρισIο= του ασ.ρχη Καρπενησ;ου (εκδ<θηκε =στερα απ< α;τηIα του ιδ;ου) και για εκτ.σειS αυτ:S εIβαδο= 211,567 & 404,137 τ.I. στη θ9ση "Αγ. Σωτ:ρα" του πρMην .. Καρπενησ;ου του :Iου Καρπενησ;ου, Iε την οπο;α οI<φωνα αποφ.σισε <τι οι εν λ<γω εκτ.σειS 9χουν δασικ< χαρακτ:ρα, απ9ρριψε την 9νσταση και 9κανε δεκτ: την Πρ.ξη χαρακτηρισIο= <πωS 9χει. Η δ;Iηνη προθεσI;α για την τυχ<ν .σκηση προσφυγ:S στη Β/θIια Ε.Ε..Α. Εφετε;ου ΛαI;αS κατ. τηS απ<φασηS αυτ:S, εκ I9ρουS οποιουδ:ποτε 9χει 9ννοIο συIφ9ρον, αρχ;ζει απ< την τελευτα;α δηIοσ;ευσ: τηS σ=Iφωνα Iε τα οριζ<Iενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθI. 2/2010 απ<φαση εστ.λη και στο :Iο Καρπενησ;ου (.Ε. Καρπενησ;ου) για την αν.ρτησ: τηS επ; 9να I:να. Για περισσ<τερεS πληροφορ;εS οι ενδιαφερ<Iενοι Iπορο=ν να απευθ=νονται στην Υπηρεσ;α IαS (αρI<διοS Η. Τσ9λιοS τηλ. 22370 80097) τιS εργ.σιIεS ηI9ρεS και MρεS.

Ο ασ.ρχηS Στα=ροS ΚοσI.S

Ο ασ.ρχηS Στα=ροS ΚοσI.S

ΚΑΡΑΠ ΙΠ ΕΡΕΙΟ Π ΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠ ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ . ΕΤΟΥΣ 201 0 (1 /1- 31 /1 2/201 0) ΕΣΟΔΑ  {Ž{ƒŽ‚ƒ{ s¸µ¨²«¬» s¸§­³§ºµ¶µ¯®» {¶¤«´µ£±¯§  {¶¤º¤±µ¿½±§º§»¡¹«¼´Ž±§¯Žso  v¦´µ²µ«¹¤ª¼´  ΕΞΟΔΑ  {“¶¡¸¹±µ¶·´ºµ¿‚ª¸¦³§ºµ½  ´£¹¾¿¹®¹¿²²¤­µ¿{­¯§º¸¯§ª®º·´­¯§º®´¡±ªµ¹® ³«¸µ²µ­£µ¿ . ~Ž§±º¯±‰¡°µª§  ƒ§º§¨µ²¢¬¤¸¼´  p¿¸£ª§»®¹§¿¸µ¬¿²§±£µ¿  o§¶‰´«½¹¿´º¢¸®¹®½ª¯§³«¸¯¹³‰º¼´  o§¶‰´«½o¯µ¯±¢¹«¼½¹¿´ª¸µ³¡½ª®³µ¹¯«¦¹«¯½  Ž§¾¿ª¸µ³¯±‰  {­µ¸‰®²«±º¸µ´¿¶µ²µ­¯¹º¢  o®³µ¹¯«¦¹«¯½  ƒµ¯´¤¾¸®¹º§»¡¸³§´¹®ŒŽo“o  ƒµ¯´¤¾¸®¹º§±²¶  {¶µ»«³§º¯±¤  {¶¸¤¨²«¶º§  –°µª§ª®³µ¶¸§¹£§½  s«º¸¡²§¯µ­¯§…·º«¯µ~¯¨²¯µ»¢±®  v¦´µ²µ«°¤ª¼´  ΓΕΝ ΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗ Σ 31/12/201 0 ƒ§º§»¡¹«¯½¹º®´»´¯±¢Ž¸‰¶«À§º®½²²‰ªµ½ ƒ§º§»¡¹«¯½¹ºµŽ§³«£µs§¸§±§º§»±§¯o§´«£¼´ ¯½Ž§³«£µ‚ª¸¦³§ºµ½ Σύνολο 307.647.1 2 Αποτίμηση ακίνητης Π εριουσίας 286.000.00 n«´¯±¤¹¦´µ²µ 

Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ-ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ-Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ-Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ-Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν:σι 10-2-2011 ΑριθI. Πρωτ. 171

Ν Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ-ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ-Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ-Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ-Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν:σι 10-2-2011 Αρι θI. Πρωτ. 59

υτ αν ικ ά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ-ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ-Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ-Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ-Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν:σι 10-2-2011 ΑριθI. Πρωτ. 57

Ο ασ.ρχηS Στα=ροS ΚοσI.S

του πρMην .. Καρπενησ;ου του :Iου Καρπενησ;ου, Iε την οπο;α οI<φωνα αποφ.σισε <τι η εν λ<γω 9κταση 9χει δασικ< χαρακτ:ρα, απ9ρριψε την 9νσταση και 9κανε δεκτ: την Πρ.ξη χαρακτηρισIο= <πωS 9χει. Η δ;Iηνη προθεσI;α για την τυχ<ν .σκηση προσφυγ:S στη Β/θIια Ε.Ε..Α. Εφετε;ου ΛαI;αS κατ. τηS απ<φασηS αυτ:S, εκ I9ρουS οποιουδ:ποτε 9χει 9ννοIο συIφ9ρον, αρχ;ζει απ< την τελευτα;α δηIοσ;ευσ: τηS σ=Iφωνα Iε τα οριζ<Iενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθ. 1/2010 απ<φαση εστ.λη και στο :Iο Καρπενησ;ου (.Ε. Καρπενησ;ου) για την αν.ρτησ: τηS επ; 9να I:να. Για περισσ<τερεS πληροφορ;εS οι ενδιαφερ<Iενοι Iπορο=ν να απευθ=νονται στην Υπηρεσ;α IαS (αρI<διοS Η. Τσ9λιοS τηλ. 22370 80097) τιS εργ.σιIεS ηI9ρεS και MρεS.

υρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ-ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ-Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ-Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ-Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν:σι 10-2-2011 ΑριθI. Πρωτ. 173

Ε

ΑΝΑΚΟΙΝ-ΣΗ Περ;ληψη τηS αριθI. 1/2010 αποφ. τηS Α/θIιαS Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν;αS ΑνακοινMνουIε <τι σ=Iφωνα Iε τιS διατ.ξειS του αρθρ. 10 του Ν. 998/79 η Α/θIια Επιτροπ: Επ;λυσηS ασικMν ΑIφισβητ:σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν;αS εξ9δωσε την αριθI. 1/15-12-2010 απ<φασ: τηS, =στερα απ< 9νσταση τηS Ευτυχ;αS Τσουκαν. κατ. τηS αριθI. 399/22-1-2009 Πρ.ξηS χαρακτηρισIο= του ασ.ρχη Καρπενησ;ου (εκδ<θηκε =στερα απ< α;τηIα τηS ιδ;αS) και για 9κταση αυτ:S εIβαδο= 987,08 τ.I. στη θ9ση "ΜεσοχMρα"

Ο ασ.ρχηS Στα=ρoS ΚοσI.S

ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπεν:σι 1-2-2011 Αρ. Πρωτ. 29

ΑΝΑΚΟΙΝ-ΣΗ Ο Πρ<εδροS του ικηγορικο= Συλλ<γου Ευρυταν;αS, Βασ;λειοS Γ. Γκαρ;λαS, 9χονταS υπ<ψη τιS διατ.ξειS τηS παραγρ.φου 2 του .ρθρου 223 του ΚMδικα περ; ικηγ<ρων ανακοινMνει <τι την 27η Φεβρουαρ;ου 2011, ηI9ρα Κυριακ: και απ< Mρα 11.00' I9χρι 13.00' στα γραφε;α του ικηγορικο= Συλλ<γου Ευρυταν;αS, στο ικαστικ< Μ9γαρο, θα διεξαχθο=ν αρχαιρεσ;εS για την αν.δειξη Προ9δρου και IελMν του ιοικητικο= ΣυIβουλ;ου, για την τριετ;α απ< 15-3-2011 I9χρι 143-2014. Ο ΠΡΟΕΡΟΣ Βασ;λειοS Γ. Γκαρ;λαS

{»¢´§o«±«³¨¸£µ¿

2s¸¤«ª¸µ½ s§¶§¹¶¦¸µ¿

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤ. & ΥΤ . ΕΛΛΑΑΣ ΣΥΓΚΡ. ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ. & ΥΠΟΟΜ-Ν ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΟΜ. & Χ-Μ/K-N ΕΡΓ-Ν Π.τρα, 14/2/2011

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Συγκρ<τηIα Τεχνικ:S Υποστ:ριξηS & ΥποδοIMν προκηρ=σσει ανοικτ: δηIοπρασ;α Iε το σ=στηIα προσφορ.S Iε ενια;ο ποσοστ< 9κπτωσηS σ=Iφωνα Iε τιS διατ.ξειS του .ρθρου 4 παρ.γρ. 4α του ΚανονισIο= Εκτ9λεσηS 8ργων Ο.Τ.Ε. και του .ρθρου 6 των ΕιδικMν ιατ.ξεMν του, για την αν.δειξη Iειοδ<τριαS εργοληπτικ:S επιχε;ρησηS, εκτ9λεσηS εργασιMν κατασκευ:S του 9ργου: «ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΠΟΡΑΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2011», (ΣΠΑΝ/1/ΕΥΡ/2011/1), δαπ.νηS κατ. τη Iελ9τη 59.999.99 ευρM χωρ;S Φ.Π.Α. Στο συIβατικ< αντικε;Iενο 9χει περιληφθε; και ποσ< ;σο Iε το 15% τηS συIβατικ:S δαπ.νηS για απρ<βλεπτεS εργασ;εS. Η εκτ9λεση του παρ<ντοS 9ργου δι9πεται απ< τιS διατ.ξειS του ΚανονισIο= Εκτ9λεσηS 8ργων Ο.Τ.Ε. και τιS Ειδικ9S ια-

τ.ξειS του <πωS αυτ9S συIπληρMνονται και ορ;ζονται απ< την ιακ:ρυξη και τα λοιπ. ΣυIβατικ. Τε=χη του 9ργου αυτο=. Η αποδοχ: ισχ=οS των παραπ.νω διατ.ξεων, αποτελε; απαρα;τητο <ρο για το παραδεκτ< τηS προσφορ.S. Το 9ργο χρηIατοδοτε;ται απ< τον ΟΤ.Ε. Ο διαγωνισI<S θα διεξαχθε; την 3/3/2011 ηI9ρα Π9Iπτη και απ< Mρα 12.00' 9ωS 12.30' I.I. (Mρα λ:ξηS επ;δοσηS προσφορMν) στα γραφε;α του ΟΤΕ: 1. Στην Π.τρα: Συγκρ<τηIα Τεχνικ:S Υποστ. & ΥποδοIMν, Φιλ;ππου ΟλυIπι.δοS & Ακρωτηρ;ου, 2οS <ροφοS. 2. Στη ΛαI;α: Τηλεπ. ιαI. ΦθιMτιδαS, Φωκ;δαS & Ευρυταν;αS, Πλ. Ελευθερ;αS και ΣκληβανιMτη 1. 3. Στο Καρπεν:σι: Τεχνικ< ΤI:Iα Ευρυταν;αS, Εθν. Αντιστ.σεωS 3. Στο διαγωνισI< γ;νονται δεκτ9S: Εργοληπτικ9S επιχειρ:σειS εγγεγραII9νεS στο Μ.Ε.Ε.Π. Iε πτυχ;ο Α1 : Α2 : 1ηS τ.ξηS για 9ργα ΟικοδοIικ. : Οδοποι;αS : Υδραυλικ. : ΗλεκτροIηχανολογικ., εφ<σον 9χουν δηλMσει στο ΜΕΕΠ ωS 9δρα οποιονδ:ποτε νοI< τηS χMραS. Τα τε=χη και σχ9δια τηS Iελ9τηS διαν9Iονται στα γραφε;α Ο.Τ.Ε.:

ŒŽ§³£§½ v”§ºÀ®»‰´µ½ 

1. Στην Π.τρα: Συγκρ<τηIα Τεχνικ:S Υποστ. & ΥποδοIMν, Φιλ;ππου ΟλυIπι.δοS & Ακρωτηρ;ου, 2οS <ροφοS. 2. Στη ΛαI;α: Τηλεπ. ιαI. ΦθιMτιδαS, Φωκ;δαS & Ευρυταν;αS, Πλ. Ελευθερ;αS και ΣκληβανιMτη 1. 3. Στο Καρπεν:σι: Τεχνικ< ΤI:Iα Ευρυταν;αS, Εθν. Αντιστ.σεωS 3. τιS εργ.σιIεS ηI9ρεS και MρεS στιS ενδιαφερ<IενεS εργοληπτικ9S επιχειρ:σειS : σε εξουσιοδοτηI9νουS εκπροσMπουS I9χρι και την 28/2/2011 αφο= καταβ.λλουν το ποσ< των 30,00 ευρM + 23% Φ.Π.Α. υπ9ρ του Ο.Τ.Ε. στουS λογαριασIο=S 75.11.00.0000 και 54.00.40.0018 αντ;στοιχα στα ΤαIε;α του Ο.Τ.Ε. 1. Στην Π.τρα: Τηλεπ. ΕIπορικ< Κατ.στηIα Γο=ναρη, οδ<S Γο=ναρη 38 & Κανακ.ρη. 2. Στη ΛαI;α: Τηλεπ. ΕIπορικ< Κατ.στηIα ΛαI;αS, Πλ. Ελευθερ;αS και ΣκληβανιMτη 1. 3. Στο Καρπεν:σι: Τηλεπ. ΕIπορικ< Κατ.στηIα Καρπενησ;ου, Εθν. Αντιστ.σεωS 3. Εγγ=ηση συIIετοχ:S 2% του ΠροϋπολογισIο= Υπηρεσ;αS δηλ. 1.200,00 ευρM. Η εγγυητικ: επιστολ: θα απευθ=νεται στον Ο.Τ.Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΣΠΑΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ. & ΥΠΟΟΜ-Ν


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ:ρτη 16 ΦεβρουαρJου 2011 / ΣελJδα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

Α Ν Ε

130.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 5.500 τ.Y. στο ΠαλιK ΜικρK ΧωριK. ΤιYI: 130.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 4.000 τ.Y. Yε σπJτι παλιK, στο ΚεφαλKβρυσο. ΤιYI: 150.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 3.800 τ.Y. (κτJζει 200 τ.Y.) στο ΑθλητικK ΚHντρο. ΤιYI: 85.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 4010 τ.Y. στο ΚεφαλKβρυσο. ΤιYI: 120.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 13.000 τ.Y. στον Κ:τω Ξηρι:. ΤιYI: 200.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 19.000 τ.Y. στον ΚKνισκο. ΤιYI: 350.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 7.368 τ.Y. στη ΜυρJκη. ΤιYI: 150.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 8.000 τ.Y. π:νω σε δρKYο προc τον Αγ. ΝικKλαο. ΤιYI: 200.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 5.200 τ.Y. στη ΜυρJκη. ΤιYI: 150.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 600 τ.Y. στον Αγ. ΝικKλαο. ΤιYI: 60.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 700 τ.Y. στον Αγ. ΝικKλαο. ΤιYI: 40.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 510 τ.Y. στα Παλι:Yπελα. ΤιYI: 85.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 400 τ.Y. στα Παλι:Yπελα. ΤιYI: 70.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακK οικKπεδο 625 τ.Y. στα Παλι:Yπελα. ΤιYI: 90.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ διαYπερHc οικKπεδο 1.180 τ.Y. στα Παλι:Yπελα. ΤιYI: 160.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 200 τ.Y. στη Λαγκαδι:. ΤιYI: 60.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 330 τ.Y. στο Μεγ. ΧωριK. ΤιYI: 85.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 300 τ.Y. στον Π:νω Ξηρι:. ΤιYI: 60.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 572 τ.Y. στο ΜουζJλο. ΤιYI: 50.000 ευρ].

ΚαρπενησJου, εκτKc σχεδJου, σε πολM καλI θHση. ΜKνο σοβαρHc προτ:σειc. Τηλ.: 6979567076. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 503 τ.Y. στη θHση Παλι:Yπελα. Τηλ. 6946270265, 2106431570. ΠΛΕΙΤΑI κτIYα 6.300 τ.Y. στον ΠροφIτη ΗλJα ΜυρJκηc, π:νω στην :σφαλτο. Τηλ. 6974712497. ΠΛΕΙΤΑI αγρKκτηYα 3,5 στρεY. δJπλα στο ξενοδοχεJο ΝΙΝΕΜΙΑ (περιοχI ΠοταYι:c). Τηλ. 2237024236. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 2.300 τ.Y. :ρτιο και οικοδοYIσιYο στη *οYνJστα, σε θHση εξαιρετικI, για ιδιωτικI και επαγγελYατικI χρIση. Τηλ. 2641026013, 6974289842. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 400 τ.Y. οικοδοYIσιYο, εντKc σχεδJου, αYφιθεατρικK, επικλινHc, σε Hκταση 527,68 τ.Y., στο ΝKστιYο, 20’ λεπτ: απK το κHντρο. ΤιYI: 150.000 ευρ] (συζητIσιYη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 377 τ.Y. οικοδοYIσιYο, εντKc σχεδJου, αYφιθεατρικK, επικλινHc, σε Hκταση 494,51 τ.Y., στο ΝKστιYο, 20’ λεπτ: απK το κHντρο. ΤιYI: 140.000 ευρ] (συζητIσιYη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 348 τ.Y. οικοδοYIσιYο, εντKc σχεδJου, αYφιθεατρικK, επικλινHc, σε Hκταση 421,09 τ.Y., στο ΝKστιYο, 20’ λεπτ: απK το κHντρο. ΤιYI: 130.000 ευρ] (συζητIσιYη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 323 τ.Y. οικοδοYIσιYο, εντKc σχεδJου, αYφιθεατρικK, επικλινHc, σε Hκταση 359,09 τ.Y., στο ΝKστιYο, 20’ λεπτ: απK το κHντρο. ΤιYI: 120.000 ευρ] (συζητIσιYη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 300 τ.Y. περJπου, στην ΑγJα Τρι:δα, δJπλα στον δρKYο. ΤιYI: 18.000 ευρ]. Τηλ. 6984570477. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 363 τ.Y. εντKc οικισYοM στο ΠαλαιK ΜικρK ΧωριK. LAND BROKER Tηλ. 2104111849, 6972717575. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 176 τ.Y. Yε αχυρ]να 40 τ.Y. εντKc σχεδJου, στο Μεγ:λο ΧωριK. LAND BROKER Tηλ. 2104111849, 6972717575. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 36 στρεY. στο ΚαρπενIσι, κατ:λληλο για επαγγελYατικI στHγη. LAND BROKER Tηλ. 2104111849, 6972717575. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 1.680 τ.Y. εντKc οικισYοM, στην εJσοδο του χωριοM ΝKστιYο, Yε Yεγ:λη πρKσοψη στον κεντρικK δρKYο. ΜεσιτικK γραφεJο Κ. *ιαYαντKπουλοc. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 230 τ.Y. εντKc σχεδJου πKλεωc στην περιοχI Αγ. Ευρυτ:νων. ΠληροφορJεc κ. ΗλJαc. Τηλ. 6973207465. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεY:χιο 11 στρεY. Στη θHση «Μεγ:λα Λιβ:δια», στο νHο κKYβο προc ΑθλητικK ΚHντρο. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 2.700 τ.Y. στον επαρχιακK δρKYο ΚαρπενIσι-Μ. ΧωριK στο Mψοc των Γοργιαν:δων Yε Yεγ:λη πρKσοψη, 2 χλY. απK το ΚαρπενIσι. ΜεσιτικK γραφεJο Κ. *ιαYαντKπουλοc. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 5,5 στρεY., Yε παλι: οικJα, στο ΚρJκελλο ΕυρυτανJαc. Τηλ. 6972555620. ΠΛΕΙΤΑI γωνιακK οικKπεδο 400 τ.Y., εντKc σχεδJου πKλεωc, στην περιοχI ΓεροβουνK ΚαYατεροM ΑττικIc. Τηλ. 6974031789. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχKYενα οικKπεδα 7 και 2 στρεYY:των Yε πανοραYικI θHα, στο χωριK ΝKστιYο. Τηλ. 2237023642, 6944144212. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 240 τ.Y. :ρτιο και οικοδοYIσιYο, Yε πανοραYικI θHα σε κεντρικI θHση, επJ τηc οδοM Κ. ΙατρJδου στο ΚαρπενIσι. Τηλ. 2237024100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 2 στρHYYατα στην οδK Μεγ:λου Αλεξ:νδρου στο ΚαρπενIσι. Τηλ. 6974310700. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 2.000 τ.Y. Yε απεριKριστη θHα εντKc οικισYοM στον Cγιο ΝικKλαο. ΜεσιτικK γραφεJο Κ. *ιαYαντKπουλοc. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 2.000 τ.Y. εντKc οικισYοM και Yε απεριKριστη θHα, στον Cγιο ΝικKλαο. ΜεσιτικK γραφεJο Κ. *ιαYαντKπουλοc. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεY:χιο 2 στρHYYατα και 200 YHτρα επJ τηc παλαι:c οδοM ΚαρπενησJου- ΑγJου Νικολ:ου στην περιοχI ΣκλIθραΧατζογιαννHικα, δJπλα στο ξενοδοχεJο. Τηλ. 69445 43344. ΥπεMθυνοc κ. Τσ:γκαc. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 1412 τ.Y. στη θHση «Πολλαλ]νια» στιc Κορυσχ:δεc Yε πρKσοψη στον κεντρικK δρKYο ΚαρπενησJου – ΠρουσοM. Τηλ. 2108083043, 6974445450. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 17 στρHYYατα στην παραλJα ΠελασγJαc Φθι]τιδαc, 300 Y. απK τη θ:λασσα. Τηλ. 2237022763, 2237024633. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο εντKc σχεδJου, :ρτιο και οικοδοYIσιYο στην οδK ΜυκKνου 11 στον π:νω Ξηρι:. ΠληροφορJεc στο τηλ. 2106982253 YKνο απογευYατινHc ]ρεc. ΠΛΟΥΝΤΑΙ εκτ:σειc στην κτηYατικI περιφHρεια ΚαρπενησJου, οικKπεδο στο Μεγ:λο ΧωριK καθ]c και o 1οc Kροφοc οικοδοYIc «αHραc» στο ΚαρπενIσι. Τηλ. 2103619407. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρKκτηYα 12 στρεYY:των στη θHση «ΓουρνοφαγοYHνη» στο *ιαYHρισYα ΣταYν:c ΑιτωλικοM Yε ελαιKδεντρα, 230 δHντρα και αποθIκη, 200 Y. απK την πλατεJα και Yε φ:τσα 80 Y. στο δηYKσιο δρKYο καθ]c επJσηc και δι]ροφη οικJα 170 τ.Y. στο *ιαYHρισYα ΣταYν:c, δJπλα στην εκκλησJα του ΑγJου Νικολ:ου. Τηλ. 2104202924 ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο :ρτιο και οικοδοYIσιYο 600 τ.Y. περJπου εντKc σχεδJου πKληc π:νω απK την Λαγκαδι: στην περιοχI ΜMλια. Τηλ. 2237031839. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 500 τ.Y. εντKc σχεδJου εντKc του οποJου βρJσκεται δι]ροφη λιθKκτιστη κατοικJα στον κεντρικK δρKYο τηc ΕθνικIc οδοM ΚαρπενησJου-ΑγρινJου στην ΑνατολικI ΦραγκJστα. Τηλ. 6973858202, 2236091091. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 1600 τ.Y. στον επαρχιακK δρKYο Γοργιαν:δεc – Κορυσχ:δεc Yε απεριKριστη θHα. ΜεσιτικK γραφεJο *ιαYαντKπουλοc ΚωνσταντJνοc. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI στο ΠαλαιK ΜικρK ΧωριK οικKπεδο 176 τ.Y. Yε αχυρ]να 40 τ.Y. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ*ΙΟΥ. LANDBROKER. Τηλ. 2104111849, 69727 17575 (ΜHλοc ΣΕΚ) ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 2300 τ.Y. :ρτιο και οικοδοYIσιYο στο 2ο χλY τηc Ε.Ο. ΚαρπενησJου – ΠρουσοM (περιοχI ΜπεσαYπελι:). Τηλ. 6974025609, 2237021253. ΠΛΕΙΤΑI κτIYα 4 στρHYYατα στο ΝKστιYο ΕυρυτανJαc. Τηλ. 6976997782. ΠΛΟΥΝΤΑI Hνα οικKπεδο 525 τ.Y. στην περιοχI «Παλι:Yπελα» κ:τω απK το ΓIπεδο ΚαρπενησJου. Τηλ. 2106431570, 6946270265. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 3 στρHYYατα :ρτιο και οικοδοYIσιYο στο *.*. ΚλαυσJου π:νω απK τον νερKYυλο. Τηλ. 6949299011.

ΠΛΕΙΤΑI καινοMριο 2αρι 52 τ.Y. στο ΚαρπενIσι. ΤιYη: 80.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI καινοMργιο ηYιυπKγειο 2αρι 56 τ.Y. στη Λαγκαδι:. ΤιYη: 70.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI καινοMριο ισKγειο 3αρι 72 τ.Y. Yε αποθIκη 13 τ.Y. στη Λαγκαδι:. ΤιYI: 105.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI YεζονHτα στουc Γοριαν:δεc. ΠΛΕΙΤΑI καινοMριο 2αρι 61 τ.Y. Yε αποθIκη στη Λαγκαδι:. ΤιYI: 100.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI καινοMρια ηYιυπKγεια γκαρσονιHρα 42 τ.Y. στη Λαγκαδι:. ΤιYI: 45.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI καινοMριο 3αρι 75 τ.Y. 2ου ορKφου, Yε τζ:κι & αποθIκη, στο ΚαρπενIσι. ΤιYI: 140.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI καινοMρια ηYιυπKγεια γκαρσονιHρα 45 τ.Y. στη Λαγκαδι:. ΤιYI: 50.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι 81 τ.Y. 2ου ορKφου, Yε τζ:κι και αποθIκη στο ΚαρπενIσι. ΤιYI: 115.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI καινοMριο ισKγειο 3αρι 76 τ.Y. Yε αποθIκη στη Λαγκαδι:. ΤιYI: 120.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI πολυτελIc YεζονHτα 119 τ.Y. Yε θHα, αποθIκη 10 τ.Y. στο ΚαρπενIσι. ΤιYI: 210.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI YεζονHτα 100 τ.Y. (3αρι) στον Cγιο ΝικKλαο (Λ:σπη). ΤιYI: 170.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI καινοMριο 3αρι 103 τ.Y. 2ου ορKφου, Yε αποθIκη 10 τ.Y. στη Λαγκαδι:. ΤιYI: 175.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI ισKγειο καινοMριαc YονοκατοικJαc 60 τ.Y. στον Cγιο ΝικKλαο. ΤιYI: 105.000 ευρ]. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοMρια πολυτελI διαYερJσYατα(2αρια3αρια), Yε θHα, τζ:κι & αποθIκη. ΠΛΕΙΤΑI καινοMρια πολυτελIc YεζονHτα 80 τ.Y. στο κHντρο του ΚαρπενησJου. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι διαYHρισYα πολυτελεJαc 87 τ.Y., Yε τζ:κι, στο ΚαρπενIσι. ΤιYI: 126.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI οικJα 150 τ.Y. σε οικKπεδο 350 τ.Y., στο ΝKστιYο. τιYI: 220.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI παλι: 2οροφη οικJα 120 τ.Y. στο ΠαλιK ΜικρK ΧωριK. τιYI: 115.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικK (πHτρινη αυτKνοYη YονοκατοικJα) 100 τ.Y. στον Cγιο ΝικKλαο (Λ:σπη). ΤιYI: 180.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικ: (πHτρινη αυτKνοYη YονοκατοικJα) 65 τ.Y. στον Cγιο ΝικKλαο (Λ:σπη). ΤιYI: 120.000 ευρ]. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικJεc σε ΒJνιανη, ΓρανJτσα, *:φνη, Αγ. Τρι:δα, Βρ:χα. ΠΛΕΙΤΑI 1οc Kροφοc YονοκατοικJαc 95 τ.Y. στον Π:νω Ξηρι:. ΤιYI: 100.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI αποθIκη σε οικKπεδο 160 τ.Y. στον Ξηρι:. Κατ:λληλοc χ]ροc για επαγγελYατικI στHγη. ΤιYI: 35.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI βJλα στο ΚεφαλKβρυσο. ΤιYI συζητIσιYη. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη οικJα στον ΠροφIτη ΗλJα. τιYI συζητIσιYη. ΠΛΕΙΤΑI παλι: οικJα στην πλατεJα του ΠαλιοM ΜικροM ΧωριοM. ΠΛΕΙΤΑI πHτρινο σπJτι στη ΓρανJτσα. ΤιYI: 80.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI οικJα 70 τ.Y. σε οικKπεδο 470 τ.Y. στο ΜικρK ΧωριK. ΤιYI: 105.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI 3οροφη οικJα κοντ: στο ΚολυYβητIριο. πωλεJται και ο κ:θε Kροφοc ξεχωριστ:.

υτ αν ικ ά

ΠΛΕΙΤΑΙ ισKγειο διαYHρισYα 89 τ.Y.. ΤιYI: 80.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ αHραc (κτJζει 128 τ.Y.). ΤιYI: 35.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ ξMλινο σπJτι 87 τ.Y. σε οικKπεδο 1 στρ. ΤιYI: 160.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ διαYHρισYα 73 τ.Y. 2ου ορKφου. ΤιYI: 85.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ ισKγειο διαYπερHc διαYHρισYα 65 τ.Y. ΤιYI: 55.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ διαYπερHc διαYHρισYα 65 τ.Y. 1ου ορKφου. ΤιYI: 65.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ ισKγειο καινοMριο διαYHρισYα 72 τ.Y. Yε αποθIκη. ΤιYI: 105.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοMριο διαYHρισYα 102 τ.Y., 2ου ορKφου, Yε αποθIκη. ΤιYI: 165.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοMριο ισKγειο διαYHρισYα 75 τ.Y. ΤιYI: 110.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ διαYHρισYα 103 τ.Y. 1ου ορKφου. ΤιYI: 170.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ διαYHρισYα 59 τ.Y. στο κHντρο. ΤιYI: 65.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ YονοκατοικJα 56 τ.Y. σε οικKπεδο 435 τ.Y. στο ΝHο ΜικρK ΧωριK. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι: YονοκατοικJα 90 + 90 τ.Y. σε οικKπεδο 375 τ.Y. ΤιYI: 200.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ YονοκατοικJα σε 1 στρ. οικKπεδο, στο ΚλαυσJ. ΤιYI: 150.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ πHτρινη ανακαινισYHνη YονοκατοικJα στο ΚλαυσJ. ΤιYI: 150.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ YονοκατοικJα 100 τ.Y. σε 1 στρ. οικKπεδο, στη ΜαυροY:τα. ΤιYI: 30.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ YονοκατοικJα στον Ξηρι:. ΤιYI: 150.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι: YονοκατοικJα 80 + 80 τ.Y. σε οικKπεδο 250 τ.Y. ΤιYI: 130.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι: YονοκατοικJα σε οικKπεδο 1500 τ.Y. στο ΒουτMρο. ΤιYI: 130.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 5.800 τ.Y. στον δρKYο ΠρουσοM. ΤιYI: 130.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 4.100 τ.Y. προc ΚαλιθHα. ΤιYI:

2237080901

Οικ πεδα

Ε

υρ

ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο εντKc σχεδJου, στη Λαγκαδι:. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 950 τ.Y., :ρτιο & οικοδοYIσιYο, Yε απHραντη θHα, στο Μεγ. ΧωριK. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 3.500 τ.Y. πλησJον δρKYου ΚαρπενησJου-Μεγ. ΧωριοM. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 500 τ.Y. Yε παλι: πHτρινη δJπατη οικJα 50 τ.Y. Yε ωραJα θHα, στουc Κορυσχ:δεc. ΤιYI: 130.000 ευρ]. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 300 τ.Y. Yε παλι: οικJα για αντιπαροχI, στουc Κορυσχ:δεc. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρKκτηYα 18 στρ. οικοδοYIσιYο, Yε ρεMYα & νερK, στιc «Λ:κκεc» Αγ. Τρι:δαc. ΤιYI: 38.000 ευρ]. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 5100 τ.Y. :ρτιο & οικοδοYIσιYο στη ΜεσαYπελι:. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 1650 τ.Y. οικοδοYIσιYο & εφαπτKYενο στον δρKYο, στη θHση «ΠαρασπKρια» στο ΚλαυσJ. ΤιYI: 120.000 ευρ]. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 2237 τ.Y. εκτKc σχεδJου, στη θHση ΜHλεγοc, στο Μεγ. ΧωριK. ΤιYI: 40.000 ευρ]. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικKπεδα συνολικοM εYβαδοM 1935 τ.Y., εξ’ ολοκλIρου I τYηYατικ:, 413 τ.Y., 652 τ.Y., 449 τ.Y. & 420 τ.Y., στην θHση Παλι:Yπελα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ*Ρ9ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 747,35 τ.Y., :ρτιο & οικοδοYIσιYο, στον κεντρικK δρKYο, στην εJσοδο του οικισYοM *οYνJσταc. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχKYενα οικKπεδα συνολικοM εYβαδοM 1300 τ.Y., εντKc οικισYοM Μεγ:λου ΧωριοM. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 400 τ.Y. στο ΝHο *ερY:τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 2.130 τ.Y. :ρτιο & οικοδοYIσιYο, :σφαλτοc, φωc, νερK, τηλ., αποχHτευση στα Kρια του χωριοM Αγ. Τρι:δα, ψηλ: στο δ:σοc. ΤιYI: 45.000 ευρ] (συζητIσιYη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 293,31 τ.Y. στον Αγ. ΝικKλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 542,25 τ.Y. στον Αγ. ΝικKλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 170,17 τ.Y. στον Αγ. ΝικKλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 3121,20 τ.Y. στην νHα ΕθνικI ΟδK, στον Αγ. ΝικKλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 1000 τ.Y. Yε οικοδοYI 80 τ.Y. στον κεντρικK δρKYο, στο ΚαινοMριο ΛοκρJδοc. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ 1,5 στρ. στο ΚεφαλKβρυσο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ*Ρ9ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 311 τ.Y. :ρτιο & οικοδοYIσιYο, στο Μεγ. ΧωριK. ΤιYI: 35.000 ευρ]. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ*Ρ9ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 306 τ.Y. Yε συντελεστI δKYησηc 1,8, στη Λ:σπη. ΤιYI: 40.000 ευρ]. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 4 στρ. περJπου, στη θHση ΧαντζHικα, στον Cγιο ΝικKλαο. Τηλ. 6975855982. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 12 στρ. δJπλα στο ξενοδοχεJο LECADIN, Yε πρKσοψη 50Y. & απεριKριστη θHα. ΤιYI: 100.000 ευρ]. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 576 τ.Y. στον οικισYK Ευρυτ:νων, στη ΛαYJα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ*Ρ9ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο στο ΠαλαιK ΜικρK ΧωριK. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγYHνο οικKπεδο 1.120 τ.Y. Yε παλι: οικJα (υπKγειο 15 τ.Y. & ισKγειο 56 τ.Y.) στο ΣτHνωYα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 850 τ.Y., οικοδοYIσιYο, Yε ολοIYερο Iλιο & απHραντη θHα στη *οYνJστα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. ΕυαγγελJα. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο Yε οικJα 110 τ.Y. στη ΡοδJτσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 750 τ.Y. :ρτιο & οικοδοYIσιYο, Yε ρεMYα & νερK, δJπλα στο κεντρικK δρKYο στην CYπλιανη. ΤιYI: 25.000 ευρ]. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεY:χιο 10 στρ. αYφιθεατρικK, 800 Y. απK τη θ:λασσα, στην περιοχI ΑσπρονερJου στα ΚαYYHνα ΒοMρλα Φθι]τιδαc. ΤιYI: 500.000 ευρ]. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικKπεδο 1050 τ.Y. και κτIYα 3630 τ.Y. εντKc οικισYοM, Yε φωc, νερK και δρKYο. ΤιYI: 130.000 Hκαστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 750 τ.Y. Yε 50Y. φ:τσα, στο ΒουτMρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 7 στρ. Yε νερK, ρεMYα, αποχαρακτηρισYHνο,

στην ΠειραϊκI –ΠατραϊκI. ΤιYI: 270.000 ευρ]. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 8 στρ. στην ΠειραϊκI –ΠατραϊκI Yε φ:τσα στον περιφερειακK. Κατ:λληλο και για επαγγελYατικI στHγη. ΤιYI: 350.000 ευρ]. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 360 τ.Y. στην οδK Σ:Yου (Ο.Τ. 42) στον ΠροφIτη ΗλJα. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 450 τ.Y. Yε 2οροφη YεζονHτα (40 τ.Y. και 45 τ.Y.), στεγασYHνο γκαρ:ζ, αποθIκεc, αJθριο, εντKc σχεδJου στην Αγ. Τρι:δα. ΤιYI: 95:000 ευρ]. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτIYα 5 στρεY. Yε 2 νεKδYητεc οικJεc 80 τ.Y. και 120 τ.Y. αντJστοιχα. ΜKνο σοβαρHc προτ:σειc. ΤιYI: 275.000 ευρ] (YαζJ I χωριστ:). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 359 τ.Y. :ρτιο & οικοδοYIσιYο εντKc σχεδJου πKλεωc στον οικισYK Ευρυτ:νων στη ΛαYJα. ΤιYI: 35.000 ευρ]. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ*Ρ9ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 604 τ.Y. εντKc σχεδJου, :ρτιο και οικοδοYIσιYο στη *οYνJστα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 420 τ.Y. εντKc σχεδJου, ενταγYHνο στο κτηYατολKγιο, Yε πολM καλI θHα, YετρητI. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 650 τ.Y. εντKc σχεδJου, ενταγYHνο στο κτηYατολKγιο, Yε πολM καλI θHα, YετρητI, διαYπερHc, Yε πρKσοψη σε δυο δρKYουc. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτIYα 7.368 τ.Y. στη θHση «Αι Λι:c», στη ΜυρJκη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο :ρτιο και οικοδοYIσιYο επJ τηc οδοM Ι. ΓαλανοM 5, στη Λαγκαδι:. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ ΕλαιοπερJβολα 50 δHντρα, 2 αγροτεY:χια 3.500 τ.Y. και 2.500 τ.Y. αντJστοιχα στη θHση ΛΙΒΑΝΙ ΒJνιανηc, Yε 2 εισKδουc και ιδιωτικK δρKYο, περιφραγYHνα Yε αυτKYατο πKτισYα, καρυδιHc και αYυγδαλιHc. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 2.539 τ.Y. εφαπτKYενο στο δρKYο Yε :Yεση δυνατKτητα για φωc, νερK και τηλHφωνο, στον οικισYK Πλ:τανοc στην Καστανι: ΕυρυτανJαc. ΟικοδοYIσιYα 400 τ.Y. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 212 τ.Y. Yε συντελεστI δKYησηc 08 & συντ. κ:λυψηc 50% στην περιοχI τηc ΠειραϊκIc –ΠατραϊκIc (Πλατανι:). ΤιYI: 45.000 ευρ]. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 4 στρ. στη θHση «*εσπKτη» στον Αγ. ΝικKλαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 6 στρ. Yε ρεMYα & νερK, στη θHση Σκληθιρι:c. Τηλ. 6977809007. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 405,80 τ.Y. στα Παλι:Yπελα. Τηλ. 6939338670. ΠΛΕΙΤΑI κτIYα 2,5 στρ., ποτιστικK. ΤιYI: 60.000 ευρ]. Τηλ. 2237024104. ΠΛΕΙΤΑΙ κτIYα 27 στρ. στα Gχθια Αιτ/νιαc. ΤιYI: 81.000 ευρ]. Τηλ. 6974152342. ΠΛΕΙΤΑΙ κτIYα 10,5 στρ. Yε YονοκατοικJα 70 τ.Y. και 200 τ.Y. αποθIκη, στα Gχθια Αιτ/νιαc. ΤιYI: 140.000 ευρ]. Τηλ. 6974152342. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεY:χιο 2,5 στρ. Yε ρεMYα και νερK, κ:τω απK την ΠειραϊκI –ΠατραϊκI. ΤιYI: 60.000 ευρ]. Τηλ. 2237024104, 2237023119. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 1 στρ. εντKc σχεδJου στιc Ρ:χεc Φθ/δαc. Τηλ. 6986748152. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 3 στρ. Yε ελιHc εκτKc σχεδJου στιc Ρ:χεc Φθ/δαc, κοντ: στη θ:λασσα. Τηλ. 6986748152. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 350 τ.Y. περJπου κ:τω απK την πλατεJα στο ΣυγκρHλο, σε πολM καλI τιYI. 6986748152. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 500 τ.Y. στιc Ρ:χεc Φθ/δαc. Τηλ. 2238031538, 6977850576. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 301 τ.Y. στην οδK Καρπ:θου, στον Cνω Ξηρι:. Τηλ. 6972252771, 2102820674. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 1.100 τ.Y. Yε :δεια οικοδοYIc, στο ΚλαυσJ. ΤιYI: 80.000 ευρ]. ΜεσιτικK ΓραφεJο *ιαYαντKπουλοc Κων/νοc. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 1.500 τ.Y. στον επαρχιακK δρKYο ΚαρπενησJου –Μ. ΧωριοM, στο Mψοc των Κορυσχ:δων. ΤιYI: 70.000 ευρ]. ΜεσιτικK ΓραφεJο *ιαYαντKπουλοc Κων/νοc. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 160 τ.Y. για βοηθητικK χ]ρο, στον Ξηρι:. Τηλ. 6977266114. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 253 τ.Y. στη θHση ¨Λιβ:δια¨, π:νω απK την ΠειραϊκI –ΠατραϊκI. Τηλ. 6974351545. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικKπεδα 525 τ.Y. & 515 τ.Y. αντJστοιχα, στην περιοχI Παλι:Yπελα. Τηλ. 6946270265, 2106431570. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 116 m2 :ρτιο και οικοδοYIσιYο στην περιοχI "ΚεφαλKβρυσο" στο Μεγ:λο ΧωριK του *IYου ΠοταYι:c. ΤιYI 18.000 ευρ] συζητIσιYη. Τηλ.: 2109226565 & 2109249887. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 450 τ.Y. Yετ: παλαι:c οικJαc, εντKc οικισYοM, & αγρKκτηYα 250 τ.Y. στη θHση «ΚHγκα», πριν απK τη γHφυρα, στο ΜουζIλο. ΠληροφορJεc κ. Τ:κηc 2237022622, & κ. ΜαρκKπουλοc 6976390457. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 1.054 Y., :ρτιο και οικοδοYIσιYο επJ του ΕθνικοM δρKYου ΚαρπενησJου- ΠρουσοM, στη θHση ΜεσαYπελι: (100 Y. Yετ: την ΕΚΟ ΝικKπουλοc). Τηλ. 6974370070. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 5 στρεYY:των φραγYHνο, εντKc

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑI διαYHρισYα 100 τ.Y. σε καινοMρια οικοδοYI Yε 3 υ/δ, καθιστικK, κουζJνα, 2 Yπ:νια, αποθIκη, ρετιρH, γωνιακK, Yε θHα, π:νω απK το παλιK ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI YονοκατοικJα στη *:φνη, στο κHντρο του χωριοM. ΤιYI ευκαιρJαc. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελHc οροφοδιαYHρισYα 101 τ.Y., διαYπερHc, στον 3ο Kροφο, Yε σοφJτα ηYιτελIc, ξMλινα πατ]Yατα, τζ:κι, Yεγ:λεc βερ:ντεc, τHντεc, αποθIκη & απεριKριστη θHα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ*Ρ9ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ YεζονHτα 130 τ.Y. στη Λαγκαδι:. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ*Ρ9ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ ηYιτελHc σπJτι 50 τ.Y. περJπου, στον Αγ. Γε]ργιο ΕπισκοπIc, σε οικKπεδο 243 τ.Y. Yε ελιHc & θHα τη λJYνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο Yε παλι: 2οροφη οικJα, στο κHντρο τηc πKληc, στο παλιK ΚαρπενIσι στην οδK ΒαλαωρJτου κοντ: στην πι:τσα των ταξJ. ΕπJσηc διατJθεται και για αντιπαροχI. Τηλ. 6978009798. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 πHτρινεc YεζονHτεc 100 τ.Y. & 120 τ.Y. σε οικKπεδο 1.500 τ.Y., Yε :δεια για ξMλινεc κατοικJεc, θHα, εντKc οικισYοM στο ΒουτMρο. ΤιYI: 275.000 ευρ]. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑΙ YονοκατοικJα (κατασκευI 2000) Yε σαλονοκουζJνα, 2 υ/δ, τζ:κι, Yπ:νιο, αποθIκη, αυλI, κIποc & βερ:ντα Yε καταπληκτικI θHα, στην πλατεJα του χωριοM ΧρMσω. ΤιYI: 85.000 ευρ]. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικJα, στο ΚαινοMριο ΛοκρJδοc. Ο 1οc Kροφοc 80 τ.Y. χρησιYοποιεJται σαν αποθIκη, εν] ο 2οc 100 τ.Y. εJναι κατοικIσιYοc. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ YονοκατοικJα 50 τ.Y. στο ΒουτMρο. ΤιYI: 110.000 ευρ]. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ*Ρ9ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ ηYιτελHc σπJτι σε οικKπεδο 1.040 τ.Y. στον Αγ. Γε]ργιο ΤυYφρηστοM. ΤιYI ευκαιρJαc: 28.000 ευρ]. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοMρια επιπλωYHνη YεζονHτα 65 τ.Y. Yε 2 υ/δ, Yπ:νιο & wc στουc Γοριαν:δεc. ΤιYI: 150.000 ευρ]. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Yια κατοικJα πλIρωc ανακαινισYHνη στη ΝHα ΒJνιανη & Yια κατοικIσιYη κατοικJα Yε φωc & νερK στην Παλι: ΒJνιανη. ΤιYI συζητIσιYη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ YεταχειρισYHνη γκαρσονιHρα Yε πανοραYικI θHα, ατοYικI θHρYανση – YπKιλερ, βασικI επJπλωση, πλησJον πλατεJαc ΚαρπενησJου. Τηλ. 2310-912350. Lρεc 1-4 Y.Y. & 6-8 Y.Y. ΠΛΕΙΤΑΙ διαYHρισYα 101 τ.Y., υπερυψωYHνο, ισKγειο, διαYπερHc, Yε 3 υ/δ, Yπ:νιο, wc, αυτKνοYη θHρYανση, τζ:κι, πKρτα ασφαλεJαc, αποθIκη, 4 YπαλκKνια, κατασκευI ‘ 08, στην οδK Καφαντ:ρη & ΜπουκοβαλαJων. ΤιYI: 165.000 ευρ]. Τηλ.

ΠΛΕΙΤΑI παλι: οικJα σε οικKπεδο 240 τ.Y. στο ΚαρπενIσι. ΠΛΕΙΤΑI οικJα Yε οικKπεδο 370 τ.Y. στο κHντρο του ΚαρπενησJου. ΤιYI: 200.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI πHτρινα εξοχικ: 97 τ.Y. στον Cγιο ΝικKλαο (Λ:σπη). ΤιYI: 170.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI λιθKκτιστη οικJα Yε οικKπεδο στον Cγιο ΝικKλαο. ΤιYI συζητIσιYη. ΠΛΕΙΤΑI οικJα δεκαετJαc 85 τ.Y. Yε τζ:κι & θHα στην ΧρMσω. ΤιYI: 85.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI ψησταρι: στο κHντρο του ΚαρπενησJου. ΠΛΕΙΤΑI επιχεJρηση στο κHντρο του ΚαρπενησJου (ουζερJ-ταβHρνα). ΠΛΕΙΤΑI ισKγειο κατ:στηYα 120 τ.Y. Yε υπKγειο 120 τ.Y. στο κHντρο του ΚαρπενησJου. ΤιYI: 240.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 3.000 τ.Y., τα 1750 τ.Y. εντKc οικισYοM, στο ΝKστιYο .ΤιYI: 110.000 ευρ]. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικKπεδα 360 τ.Y. στον Κ:τω Ξηρι:. ΤιYI: 70.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 4.300 τ.Y. κοντ: στο αθλητικK κHντρο. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 1.000 τ.Y. στουc Γοριαν:δεc. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 4.200 τ.Y. στον δρKYο ΚαρπενIσιΜεγ:λο ΧωριK. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 6.500 τ.Y. στουc Γοριαν:δεc. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 4.108 τ.Y. στα ΑYπHλια ΒουτMρου. ΤιYI συζητIσιYη. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 404 τ.Y. στη ΒJνιανη. ΤιYI: 10.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 435 τ.Y. στον Κ:τω Ξηρι:, Yε θHα. ΤιYI: 90.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 2.500 τ.Y. στον δρKYο ΚαρπενIσι-Μεγ. ΧωριK. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο πλησJον ΠειραϊκIc ΠατραϊκIc. ΤιYI: 45.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 214 τ.Y. πλησJον ΠειραϊκIc ΠατραϊκIc. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 300 τ.Y. στον Π:νω Ξηρι:. ΤιYI: 65.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 600 τ.Y. στουc ΜMλουc. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 400 τ.Y. στα Παλι:Yπελα. ΠΛΕΙΤΑI οικKπεδο 400 τ.Y. στο ΝHο *ερY:τι. ΤιYI: 80.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεY:χιο 1.500 τ.Y. στη Μεσοχ]ρα. ΤιYI: 30.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεY:χιο 20.000 τ.Y. στον Ξηρι:. ΤιYI: 130.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεY:χιο 12.000 τ.Y. στη ΛυκKβρυση. ΤιYI: 100.000 ευρ]. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεY:χιο 9.000 τ.Y. πλησJον ξενοδοχεJου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεY:χιο 5.000 τ.Y. στην ΜυρJκη (Αϊ Λι:c). ΠΛΕΙΤΑI αγροτεY:χιο 4.500 τ.Y. στην ΜυρJκη. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεY:χιο 10.000 τ.Y. Yε πανοραYικI θHα στην Μπι:ρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεY:χιο 5.500 τ.Y. στην Μεσοχ]ρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεY:χιο 12.000 τ.Y. στην διασταMρωση προc ΝKστιYο. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεY:χια 1500 τ.Y., 2.500 τ.Y., 3500 τ.Y., 5.500 τ.Y. στο ΚεφαλKβρυσο.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ YεζονHτα 110 τ.Y Yε πανοραYικI θHα στη ΜυρJκη σε 1000 τ.Y. οικKπεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ πHτρινη κατοικJα YεζονHτα 150 τ.Y., :ριστη κατασκευI, σε 1200 τ.Y οικKπεδο, στο ΝKστιYο, στην πλατεJα του χωριοM. ΠΛΕΙΤΑΙ YεζονHτα 170 τ.Y. σε 900 τ.Y. οικKπεδο στο ΚλαυσJ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 2000 τ.Y. οικοδοYIσιYο, στουc Γοριαν:δεc, κοντ: στην Αγ. ΚυριακI. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 1100 τ.Y. στο ΚλαυσJ, Yε :δεια οικοδοYIc 140 τ.Y. και Kλεc τιc παροχHc. ΤιYI: 80000 ευρ].

6977648375. ΠΛΕΙΤΑI YονοκατοικJα 60 τ.Y. στο ΧαλJκι ΤριχωνJδαc. Τηλ. 2107645058, 6974129654. ΠΛΕΙΤΑI νεKκτιστη, ανεξ:ρτητη, πHτρινη και φιλανδικI YεζονHτα 107 τ.Y. υπερπολυτελοMc κατασκευIc Yε 1 στρHYYα περJπου οικKπεδο Yε εκπληκτικI θHα στο ΒελοMχι 1200Y. απK ΚαρπενIσι προc ΚαλλιθHα (Μπι:ρα) στη θHση «Μεσοχ]ρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑI νεKκτιστη, ανεξ:ρτητη, πHτρινη και φιλανδικI YεζονHτα 130 τ.Y. υπερπολυτελοMc κατασκευIc Yε 1550 Y. οικKπεδο Yε εκπληκτικI θHα στο ΒελοMχι 1200Y. απK ΚαρπενIσι προc ΚαλλιθHα (Μπι:ρα) στη θHση «Μεσοχ]ρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑΙ σπJτι 200 τ.Y. σε κτIYα 5 στρεY., σε κεντρικK σηYεJο, 2’ απK την πKλη του ΚαρπενησJου. ΕνδεJκνυται και για ταβHρνα- εστιατKριο. ΤιYI: 275.000 ευρ]. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονιHρα YεταχειρισYHνη, Yε καλοριφHρ YπKιλερ και βασικI επJπλωση Yε Yεγ:λη θHα, στο κHντρο του ΚαρπενησJου. Τηλ. 2310-912350. 8-10 πY & 3-5 YY. ΠΛΕΙΤΑΙ YονοκατοικJα 100 τ.Y. στο Νεοχωρ:κι Yε YKνωση, κεντρικI θHρYανση, αντισεισYικ]ν προδιαγραφ]ν, Yε οικKπεδο 1800 Y., Yε οπωροφKρα και καρποφKρα δHντρα και κλJYατα. ΤιYI 65.000 ευρ]. Τηλ: 2236031506 κιν. 6976158041. ΠΛΕΙΤΑI ξMλινη YονοκατοικJα (2αρι) Yε 1 στρ. οικKπεδο. ΤιYI: 60.000 ευρ]. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI YονοκατοικJα 80 τ.Y. Yε 2 υ/δ, σε 2 στρ. οικKπεδο. ΤιYI: 120.000 ευρ]. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI καλοδιατηρηYHνη YονοκατοικJα 80 τ.Y. σε οικKπεδο 250 τ.Y., στην Αγ. ΠαρασκευI. ΤιYI: 70.000 ευρ]. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοMρια 3οροφη οικJα, πλIρωc επιπλωYHνη, Yε κοινKχρηστο χ]ρο, 3 αποθIκεc & γκαρ:ζ κοντ: στην πλατεJα, λKγω αποχ]ρησηc. ΜKνο σοβαρHc προτ:σειc. Τηλ. 2237022452, 6979567076. ΠΛΕΙΤΑI δι]ροφη ηYιτελIc οικJα 94 τ.Y. κ:θε Kροφοc και ισKγειο 45 τ.Y., ΑYοργοM και Ν:ξου, στον Ξηρι:. Τηλ: 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑΙ YονοκατοικJα σε :ριστη κατ:σταση Yε 2 δωY:τια & κουζJνα, στην οδK Κολοκοτρ]νη 4. Τηλ. 2237023910. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαYHρισYα 94 τ.Y. 1ου ορKφου, τρJφατσο, Yε αυτKνοYη θHρYανση στην οδK Μ. ΜερκοMρη & ΜυκKνου γωνJα. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI 2Kρωφη πHτρινη κατοικJα 182 τ.Y., διατηρητHα, εντKc οικισYοM σε κεντρικK σηYεJο στο Μεγ. ΧωριK & ισKγεια πHτρινη αποθIκη 45,92 τ.Y. *ικαJωYα υπολ. *KYησηc σε οικKπεδο 425 τ.Y. ΤιYI: 400.00σ0 ευρ]. Τηλ. 6944505045. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοMρια YονοκατοικJα 70 τ.Y. Yε 2 υπνοδωY:τια,

ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 350 τ.Y. Yε παλι: πHτρινη κατοικJα 100 τ.Y., στουc Κορυσχ:δεc. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 820 τ.Y. στον Αγ. ΝικKλαο, στο κHντρο του χωριοM, βλHπει σε 2 δρKYουc. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαYHρισYα 64 τ.Y. 1ου ορKφου, στην οδK ΖηνοποMλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 400 τ.Y. στον Κ:τω Ξηρι:. ΠΛΕΙΤΑΙ οικKπεδο 4100 τ.Y. στον επαρχιακK δρKYο ΚαρπενησJου –ΠρουσοM. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικKπεδα -διαYερJσYατα -YονοκατοικJεc στη ΛαYJα.

σοφJτα, τζ:κι, αυτKνοYη θHρYανση σε οικKπεδο 500 τ.Y. ΤιYI 150.000 ευρ]. Τηλ. 6974636478. ΠΛΕΙΤΑΙ εξ’ ολοκλIρου 3οροφη πολυκατοικJα, εJτε ενοικι:ζονται δMο 3:ρια & YJα γκαρσονιHρα. Τηλ. 2237023906. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικJα 120 τ.Y. εντKc οικοπHδου στην οδK ΗφαJστου 5, στο ΚαρπενIσι. Τηλ. 6978116090. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη πHτρινη YονοκατοικJα 150 τ.Y. στο ΝKστιYο. Cριστη κατασκευI, Yε 3 Υ/*, σε 1200 τ.Y. οικKπεδο στο κHντρο του χωριοM. ΜεσιτικK γραφεJο *ιαYαντKπουλοc Κων/νοc. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI 2αρι διαYHρισYα 52 τ.Y., 5 ετ]ν, σε :ριστη κατ:σταση. ΜεσιτικK γραφεJο Κων/νοc *ιαYαντKπουλοc. Τηλ. 6932539755. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 5 ισKγειεc κατοικJεc 40 τ.Y. Hκαστη σε 5 στρεY. κατ:λληλεc και για ταβHρνα, επJ του δρKYου. ΤιYI: 360.000 ευρ]. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑI διαYHρισYα 2ου ορKφου, 85 τ.Y. Yε αποθIκη 8,5 τ.Y., στην οδK Γ. ΚονδMλη 5-7. Τηλ. 2105027671, 2108047108. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι διαYHρισYα 60 τ.Y. στο κHντρο του ΚαρπενησJου Yε 2 υπνοδωY:τια, ενιαJοc χ]ροc σαλKνι-κουζJνα, τζ:κι, αποθIκη στο υπKγειο 5 τ.Y., π:ρκινγκ σε κλειστK γκαρ:ζ. ΤιYI:108.000 ευρ] (συζητIσιYη). Τηλ. 6977453604. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικJεc 80 τ.Y. και 120 τ.Y. αντJστοιχα σε οικKπεδο 5 στρεY., κοντ: στο ποτ:Yι, Yε θHα, 3 υπνοδωY:τια, 2 Yπ:νια, επιπλωYHνεc, εντοιχιζKYενεc συσκευHc, τζακοMζι, BBQ, τζ:κι και πολλ: δHντρα. ΤιYI: 360.000 ευρ] (χωριστ:). Τηλ. 6907088196, 6974811404. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικJα, στο ΚαινοMριο ΛοκρJδοc. Ο 1οc Kροφοc 80 τ.Y. χρησιYοποιεJται σαν αποθIκη εν] ο 2οc 100 τ.Y. εJναι κατοικIσιYοc. ΥπεMθυνοc κ. Ιω:ννηc ΒασιλεJου. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑI στο Μεγ:λο ΧωριK δι]ροφη πHτρινη κατοικJα 182 τ.Y. εντKc οικισYοM Yε ανεξ:ρτητη πHτρινη αποθIκη 45,92 τ.Y. ΣυνολικK εYβαδKν οικοπHδου 425 τ.Y. ΤιYI 400.000 ευρ]. *ικαJωYα υπολειπKYενηc δKYησηc. Τηλ. 6944505045. ΠΛΕΙΤΑIι διαYHρισYα 2ου ορKφου 85 τ.Y., Yε 3 δωY:τια και αποθIκη 8,5 Y., πλησJον τηc κεντρικIc αγορ:c. Τηλ. 2105027671, 2108047408. ΠΛΕΙΤΑΙ στο ΚαρπενIσι εντKc σχεδJου πKλεωc στην περιοχI ΑγJου ΓεωργJου διαYHρισYα 93 τ.Y. Yε απεριKριστη θHα στον τελευταJο Kροφο, Yε βερ:ντεc 32 τ.Y., υπKγεια φωτεινI αποθIκη 54 τ.Y. και δMο θHσειc στ:θYευσηc 52 τ.Y. Yε ανεξ:ρτητη εJσοδο. Τηλ. 2237023045, 6947720548. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι διαYHρισYα πολυτελοMc κατασκευIc στο ΣυνεταιρισYK Υδραυλικ]ν. Τηλ. 2237023642, 6944144212.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετXρτη 16 Φεβρουαρiου 2011 / Σελiδα 27

κιν.: 6932359959. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3Xρι στον 3ο jροφο, Εθνικh‚ ΑντιστXσεω‚ 5. Τηλ.: 22370 22872, 6974339392, 2109735481 κ. Παναγι|τη‚ Καρgτσο‚. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυXρι, καινοlριο xε αυτονοxiα - boiler και για επαγγελxατικh χρhση και ιδιjκτητο γκαρXζ. Τηλ: 6973872111, 6939055344. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xονοκατοικiα, xε δlο υπνοδωxXτια, χωλ, κουζiνα, xπXνιο και καλοριφgρ στο κgντρο τη‚ πjλη‚. Πληροφορiε‚ κ. Σοφiα Φραγκαλιοl, τηλ.: 2237023294. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παραδοσιακh, jxορφη, πgτρινη, επιπλωxgνη οικiα 100 τ.x. 20 χιλ. απj Καρπενhσι στα ΣελX xε τον χρjνο. Τηλ: 22370-23380 κιν. 6944427070. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι|ροφη κατοικiα για επιχεiρηση 200 τ.x. στο Γαlρο κοντX στο ΜεγXλο Χωριj, επi τη‚ κεντρικh‚ οδοl. Τηλ.: 210-8982996. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεxXχιο 4 στρεxxXτων περiπου για κοπh χjρτου και βjσκηση στην θgση Κεραxiδι h Μαργαζi του δhxου Καρπενησiου. Τηλ.: 2237023044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεxXχιο 7 στρεxxXτων, επiπεδο, κατXλληλο για επιχεiρηση, σε απjσταση 60 xgτρων περiπου (κjxβο‚ - προ‚ νgο Νεκροταφεiο Καρπενησiου) τη‚ νgα‚ εθνικh‚ οδοl Καρπενησiου - Λαxiα‚ (3,6 χλx. απj κεντρικh πλατεiα Καρπενησiου) Πληροφορiε‚:2237023044 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατοικiα 3 δωxατiων xε αυτjνοxη θgρxανση επi τη‚ οδοl Στgφανου Γρανiτσα 11 (κXτω απj το 2ο Gηxοτικj Σχολεiο επi τη‚ Λαϊκh‚ ΑγορX‚). Πληροφορiε‚ στο τηλ.: 22370-23112. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ|ρο‚ γραφεiου, 45 τ.x., στην οδj Καρπενησι|τη 10. Τηλ.: 6947209178. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαxgρισxα 1ου ορjφου, 85 τ.x., αυτjνοxη θgρxανση, για επαγγελxατικh στgγη στο κgντρο του Καρπενησiου. Τηλ.: 6937369650. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαxgρισxα 1ου ορjφου 85 τ.x., xε αυτjνοxη θgρxανση για επαγγελxατικh χρhση, πXνω απj το ΚΕΠ Καρπενησiου στον πεζjδροxο. Τηλ: 6937369650. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο σπiτι 105 τ.x., κοντX στην πλατεiα. Τηλ: 2237080174. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο κgντρο Καρπενησiου, επi τη‚ οδοl Ιεροxνhxονο‚ 4, δlο jροφοι απj 90τ.x. gκαστο‚ για γραφεiα, ιατρεiα και για κXθε επαγγελxατικh στgγη. Ενοiκιο 350 ευρ| ο jροφο‚. Τηλ.: 2237022766, 6975816942. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηxιυπjγειο 100τ.x xε τριφασικj ρεlxα για βιοτεχνiα. Ενοiκιο 250 ευρ|. Τηλ.: 2237022766, 6975816942. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δυο γκαρσονιgρε‚ επi των οδ|ν Μπουκουβαλgων και ΚαραϊσκXκη. Πληροφορiε‚ στο τηλgφωνο 6932392710. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισjγειο 80 τ.x. για xαγαζi h αποθhκη στην οδj ΚατσXxπα 7, τηλ. 2441040674.

υρ

Ε

ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΕΙΤΑI ταβgρνα πλhρω‚ εξοπλισxgνη, στον Προυσj. Gηx. Αναγνωστjπουλο‚. Τηλ. 6936884744, 2237080198. ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για αντιπαροχh οικjπεδο 4000 τ.x., εκτj‚ σχεδiου, επικλινg‚, αxφιθεατρικj, Xρτιο & οικοδοxhσιxο, xε απgραντη θgα, επi του‚ δρjxου ΜεσαxπελιX‚ – ΚορυσχXδων (Χοlxα) ανXxεσα σε ξεν|νε‚ & πολυτελεi‚ οικiε‚. Τηλ. 6932708713 ΠΛΕΙΤΑΙ xεζεδοπωλεiο εν λειτουργiα στο κgντρο τη‚ πjλη‚. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ πλhρη‚ εξοπλισxj‚ ταβgρνα‚ σε Xριστη κατXσταση. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ τριφlλλι & Xχυρο. Τηλ. 6932396375. ΠΛΕΙΤΑΙ κοxxωτhριο xε xεγXλο πελατολjγιο για προσωπικοl‚ λjγου‚. Τηλ. 6977267285. ΠΛΕΙΤΑΙ σταβλαχυρ|να‚ (καλlβα) στον ΞηριX. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑΙ βοηθητικj‚ χ|ρο‚ xε αποθhκη στον Πρ. Ηλiα. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑI επιχεiρηση ταβgρνα-xπαρ εν λειτουργiα, xε βερXντε‚ & θgα, gναντι Νοσοκοxεiου, λjγω συνταξιοδjτηση‚. Τηλ. 2237025773, 6972316897. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισjγειο‚ επαγγελxατικj‚ χ|ρο‚ 120 τ.x., στον ΚXτω ΞηριX (Περιοχh Θεοτjκου). Τηλ. 6977637347. bxπειρη κοπgλα, xε αγXπη για τα παιδιX, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φlλαξη παιδι|ν. Τηλ. 6978517992. Πτυχιοlχο‚ Παιδαγωγικοl Τxhxατο‚ Gηxοτικh‚ Εκπαiδευση‚ Αθην|ν ΠΑΡΑΙΕΙ xαθhxατα σε παιδιX δηxοτικοl. Τηλ. 6981776955. ΠΛΟΥΝΤΑΙ h ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ξεν|νε‚ στα ΦιδXκια. 12 δωxXτια, καφετgρια, ταβgρνα. Τηλ. 6944427070. 2237023380. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ gνα 2αρι & gνα 4αρι xε αυτjνοxη θgρxανση κοντX στο 2ο Gηx. Σχολεiο. Τηλ. 6982999433. ΠΛΕΙΤΑΙ επιχεiρηση στην οδj Ζηνοποlλου λjγω συνταξιοδjτηση‚. Τηλ. 2237023430, 6974114548. ΠΛΕΙΤΑΙ ραδιοφωνικj‚ σταθxj‚ xε νjxιxη Xδεια λειτουργiα‚. Τηλ. 6972936108. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατXστηxα δiπλα στο ΙΚΑ, σε τιxh ευκαιρiα‚. Τηλ. 6989957988. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοlρια gπιπλα καφετgρια‚ στη xισh τιxh. Τηλ. 6986163828. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστhxατα 250 τ.x. το καθgνα h 1 κατXστηxα 500 τ.x. στην πρ|ην GΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο ξεν|να‚ «Το ΚXλλιον» στο Κλαυσi, xε ευρlτερη αξιοποiηση τη‚ επιχεiρηση‚. Τηλ. 6939048106. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισjγειο κτhριο 96 τ.x. και lψου‚ 4x. στον Προφhτη Ηλiα (ΞηριX‚) πXνω απj την καφετgρια «aκρον». ΚατXλληλο για γραφεiα, ιατρεiα & κXθε εxπορικh επιχεiρηση. Ο χ|ρο‚ διατiθεται ενιαiο‚ h για στgγαση 2 καταστηxXτων, xε προοπτικh αποθηκευτικοl χ|ρου (πατXρι) και Xνετο πXρκινγκ. Τηλ. 6972217586, 6978225104. ΠΛΕΙΤΑI επιχεiρηση εν λειτουργiα – πιτσαρiα, xε καλg‚ προοπτικg‚. Μjνο σοβαρg‚ προτXσει‚. Τηλ. 6944508784. ΠΑΡΑΙΟΝΤΑΙ ιδιαiτερα xαθhxατα Μαθηxατικ|ν σε xαθητg‚ Γυxνασiου – Λυκεiου και xετεξεταστgου‚ απj απjφοιτο του Πανεπιστηxiου Αθην|ν. Τιxg‚ λογικg‚. Τηλ. 6981283921. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατXστηxα 60 τ.x. ισjγειο xε αντiστοιχο υπjγειο χ|ρο, 20 τ.x. πατXρι και WC, στην οδj Κ. Αιτωλοl 8. Τηλ. 6977432517. ΠΛΕΙΤΑΙ κατXστηxα 160 τ.x. στην πρ|ην GΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ|ρο‚ 85 τ.x. ισjγειο, 35 τ.x. πατXρι & 75 τ.x. υπjγειο, στην οδj Ευγ. Αιτωλοl 3, gναντι Ι.Μ. Αγiα‚ ΤριXδα‚. Κ. ΛXxπρο‚ Πgτρου. Τηλ. 6974031164. ΠΛΕΙΤΑΙ αgρα‚ 200 τ.x. xε την Xδεια, σε προνοxιοlχο θgση. Τηλ. 6973964774. ΠΛΕΙΤΑΙ επιχεiρηση πλhρω‚ ανακαινισxgνη gναντι ΟΤΕ, στην οδj Ζαχ. Παπαντωνiου 2. Τηλ. 2237022614. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεiο – κατXστηxα 18 τ.x. στην οδj Ζηνοποlλου 48. Τηλ. 2237023935, 6973680577. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισjγειο‚ χ|ρο‚ 35 τ.x. για επαγγελxατικh χρhση στην οδj Προυσιωτiσση‚ 1, δiπλα στη στεγασxgνη Λαϊκh. Τηλ. 2237025604. ΠΛΕΙΤΑΙ διXδροxο‚ γυxναστικh‚ ελαφρ|‚ xεταχειρισxgνο‚. Τιxh: 400 ευρ|. Τηλ. 6973982754. ΠΛΕΙΤΑΙ παραδοσιακj‚ Xxβυκα‚ για απjσταξη τσiπουρου xαζi xε την Xδεια. Τηλ. 6977986454. ΠΛΕΙΤΑI η εν λειτουργiα επιχεiρηση π|ληση‚ σιδηρικ|ν εργαλεiων και οικοδοxικ|ν υλικ|ν στην οδj Αθ. Καρπενησι|τη, απgναντι απj το 2ο Gηx. Σχολεiο. Τηλ. 2237023011, 2237025196. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πXρκινγκ xε αποθhκη στην οδj Κ. Σακκαλh. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισjγειο κατXστηxα 160 τ.x., lψου‚ 5x., κατXλληλο για πολλg‚ χρhσει‚, στην οδj Gωδεκανhσου 23, στον ΞηριX. (πρ|ην τζXκια Μπgσα‚ ) Τηλ. 2237025259, 6984889612. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 πολυθρjνε‚, 1 γραφοxηχανh, 1 γραxxjφωνο & 1 τραπgζι. fλα αντiκε‚. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ τρακτgρ σε Xριστη κατXσταση xε επισκευασxgνη xηχανh και πριονοκορδgλα. Ggχεται και Xλλα εξαρτhxατα. Τηλ. 2237022560, 6972772653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστhxατα. Το gνα 160 τ.x. xε υπjγειο & το Xλλο 80 τ.x. ηxιυπjγειο, στην οδj Αθ. Καρπενησι|τη 60. Τηλ. 2231032345, 6939005639. Πλhρη‚ ορχhστρα xε λαϊκj & δηxοτικj πρjγραxxα & xε πολυετh εxπειρiα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη xουσικh κXλυψη εκδηλ|σεων xε πλοlσιο & κεφXτο πρjγραxxα. Τηλ. 6973780885, 6938766562. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεjδxητο κατXστηxα 130 τ.x. στο Παλαιj Μικρj Χωριj. Τηλ. 6977648025, 2102814769. ΠΛΕΙΤΑI ουζερi xεζεδοπωλεiο στο Καρπενhσι. Τηλ. 6972229960. ΠΛΕΙΤΑΙ τριφlλλι, χορτXρι και Xχυρο. Τηλ. 6932796375. ΠΛΕΙΤΑI επιχεiρηση –ταβερνXκι στο Γαlρο λjγω συνταξιοδjτηση‚. Τιxh ευκαιρiα‚. Τηλ. 2237041501, 6972441424.

Α

στην πλατεiα, χωρi‚ κοινjχρηστα, xε υπgροχη θgα. Τιxh λογικh. Τηλ. 2237022697, 6976768870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 67 τ.x. στο κgντρο, πλhρω‚ επιπλωxgνο και ανακαινισxgνο, xε απεριjριστη θgα και λiγα κοινjχρηστα. Τηλ. 6973047807, 2237021387. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα xε αυτjνοxη θgρxανση στου‚ ΚορυσχXδε‚. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαxgρισxα 40 τ.x., επιπλωxgνο, στον 4ο jροφο, στην οδj Προυσιωτiσση‚ 1, Καρπενhσι. Τηλ. 2237025604, 6946395088, 6973990116. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιgρα & 2αρι, επιπλωxgνα. Τηλ. 2237023935, 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη xονοκατοικiα 80 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση, για σεζjν h για χρjνο, στο Ν. GερxXτι. Τηλ. 6972888139. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 35 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Αθ. Καρπενησι|τη 56. Τηλ. 6977889339, 2231028015. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαxgρισxα πλhρω‚ εξοπλισxgνο, xε τζXκι και αυτjνοxη θgρxανση. Τηλ. 6977243040. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα 32 τ.x. στον 1ο jροφο προσjψεω‚, ανακαινισxgνη, στα Ιλiσια, οδj‚ Σεβαστiα‚ 41. Τηλ. 2237023393, 6973734895. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 48 τ.x. πλhρω‚ επιπλωxgνο κοντX στο ΙπποκρXτειο, στη Θεσσαλονiκη. Ιδανικj για φοιτητh -τρια. Τηλ. 2237300599, 6946195680. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο h xη, xε αυτjνοxη θgρxανση & boiler, πXνω απj το ΙΚΑ Καρπενησiου, στην οδj Αρxονiα‚ 7. Τηλ. 6972261367, 6977949490, 2102474019. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο, πXνω απj το παλιj ΚΤΕΛ. Τηλ. 6981432295. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα σε ισjγειο –xονοκατοικiα, απgναντι απj την εiσοδο του Συνεδριακοl Κgντρου. (αυτονοxiα –βερXντα). Τηλ. 6978282593. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλhρω‚ επιπλωxgνο σπiτι, ανεξXρτητο, xε κhπο, ηλιjλουστο, δiπλα στο δXσο‚, στου‚ ΚορυσχXδε‚. Τηλ. 6977004237. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο, δiπλα στο 3ο Gηx. Σχολεiο, στον ΞηριX. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα 30 τ.x. 1ου ορjφου, πλhρω‚ επιπλωxgνη, απgναντι απj το 2ο Gηxοτικj Σχολεiο. Τηλ. 6982979605, 6992451049. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlρια πλhρω‚ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 38 τ.x. στην οδj ΝικολXου ΣτρXτου 74-76. Κgντρο – απjκεντρο. Αυτονοxiε‚, xοντgρνα κατασκευh. Τηλ.: 6946253600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωxgνα διαxερiσxατα. Τηλ. 6981657134. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη πgτρινη κατοικiα 60 τετραγωνικ|ν για xjνιxη h εξοχικh κατοικiα στι‚ ΚορυσχXδε‚, xε πλυντhριο πιXτων, εντοιχισxgνη και κουζiνα, xε αυτjνοxη θgρxανση, πgτρινο τζXκι, πXρκινγκ, κhπο και απiστευτη θgα. Τηλ.: 2106535454, κιν.: 6978363104. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επ ιπλ ωxgνη γ καρσονιgρα 30 τ.x. πXνω α πj την Τρ Xπεζα Πειρ αι|‚ στον 3ο jρ οφο, xε θgα και ασα νσgρ . Τηλ . 2237023958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα απgναντι απj το Gηxαρχεiο. Τηλ. 6986017145. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xονοκατοικiα xε 2 υπνοδωxXτια, σαλjνι, xπXνιο, κhπο και 2 τζXκια στο ΜεγXλο Χωριj, για jλο το χρjνο. Τηλ. 6972440396, 2237041203. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlρια γκαρσονιgρα, επιπλωxgνη, xε αυτjνοxη θgρxανση, xοναδικj κοινjχρηστο το καταναλωθgν πετρgλαιο και χ|ρο για πXρκινγκ. Τιxh: 250 ευρ|. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlριο διαxgρισxα 50 τ.x. στην οδj Ελευθερiα‚ 12. Τιxh: 200 ευρ|. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlρια γκαρσονιgρα 40 τ.x., στον 2ο jροφο, xε αυτjνοxη θgρxανση και τζXκι, στον κXτω ΞηριX. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ολοκαiνουριο 2αρι, επιπλωxgνο, στην οδj Στ. Γρανiτσα, κοντX στο 2ο Gηxοτικj Σχολεiο. Τιxh λογικh. Τηλ. 2237023112, 2253072063, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτhxα 5,5 στρεx. στη θgση ΚXτω Μεσοχ|ρα, για επαγγελxατικh χρhση. Τηλ. 6977278424. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο, κοντX στο Νοσοκοxεiο. Τηλ. 2237023568, 6979099256. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 70 τ.x. στη Θεσσαλονiκη xε 2 υπνοδωxXτια, σαλjνι, κουζiνα, xπXνιο, xε δικj του καυστhρα, κοντX στο ΙπποκρXτειο, 3 στXσει‚ απj το Πανεπιστhxιο. Ιδανικj για 2 φοιτητg‚. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση, gναντι Συνεδριακοl Κgντρου Καρπενησiου. Τηλ. 2237025082, 6972075000. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlρια επιπλωxgνη γκαρσονιgρα κοντX στο κgντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σοφiτα 35 τ.x. xε τζXκι και αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Νταβαρiνου 3, δiπλα απj το Πανjραxα. Τηλ. 6972815798. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αiθουσα 130 τ.x. σε νεjδxητη πgτρινη οικοδοxh στην πλατεiα του Παλαιοl Μικροl Χωριοl κατXλληλη ω‚ χ|ρο‚ εστiαση‚ και δηxιουργiα ξεν|να. Τιxh: 950 ευρ|. Τηλ. 2102814769, 6973037220. Email: http://mikro-xorio.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισjγειο κατXστηxα xε υπjγειο και αποθηκευτικj χ|ρο, συνολικh‚ εκτXσεω‚ 180 τ.x στην οδj Αθ. Καρπενησι|τη 60, κατXλληλο για πXση‚ φlσεω‚ εxπορικh επιχεiρηση και λειτουργjν επi 16ετια λiαν επιτυχ|‚. Τηλ. 6934005639, 2231032345, 2231055324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηxιυπjγειο κατXστηxα 75 τ.x. στην οδj Αθ. Καρπενησι|τη 60, κατXλληλο για κXθε εxπορικh, βιοτεχνικh και αποθηκευτικh επιχεiρηση. Τηλ. 6934005639, 2231032345, 2231055324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανεξXρτητη, επιπλωxgνη, λουξ γκαρσονιgρα 50 τ.x. xε κεντρικh θgρxανση, στη Λαxiα. Τηλ. 6979728536. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεiο - κατXστηxα, στην οδj ΚοσxX Αιτωλοl 8, στον πεζjδροxο. Τηλ. 2237022201, 6973228369. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2αρια xονοκατοικiε‚ σε οικjπεδο 5 στρεx. Τηλ. 6907088196, 6974811404. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατXστηxα 99 τ.x. xε gνα κlριο χ|ρο και δlο τουαλgτε‚, στην κεντρικh πλατεiα ΞηριX. Τηλ. 6977417953. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαxgρισxα, επιπλωxgνο και xε αυτjνοxη θgρxανση, στην οδj Αφροδiτη‚ 15. Τηλ. 2237023306. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xονοκατοικiα 130 τ.x. xε xεγXλη βερXντα και αυτjνοxη θgρxανση στην οδj ΥψηλXντου 28, πλησiον Gηxοτικοl ΘεXτρου Λαxiα‚. Τηλ. 2237023962, 6977482330. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα xε αυτjνοxη θgρxανση, στο κgντρο του Καρπενησiου. Τιxh: 180 ευρ|. Τηλ. 2237022297, 2237023321. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο διαxgρισxα studio 50 τ.x. xε εσωτερικh σκXλα και πατXρι στην περιοχh του Συνεδριακοl Κgντρου Καρπενησiου. Τηλ. 2237023011, 2237023464. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙι επιπλωxgνο διαxgρισxα 70 τ.x. xε εσωτερικh σκXλα στην περιοχh του Νοσοκοxεiου στο Καρπενhσι. Τηλ. 2237023011, 2237023464. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xικρj 2αρι διαxgρισxα επιπλωxgνο, γωνιακj, xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj ΠXτxου 14. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαxgρισxα 60 τ.x. στο κgντρο του Καρπενησiου xε 2 υπνοδωxXτια, ενιαiο‚ χ|ρο‚ σαλjνι-κουζiνα, τζXκι, αποθhκη στο υπjγειο 5 τ.x., πXρκινγκ σε κλειστj γκαρXζ. Τιxh:350 ευρ| (συζητhσιxη). Τηλ. 6977453604. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαxgρισxα 60 τ.x. στην οδj Ζαχαρiα Παπαντωνiου 1, πXνω απj τα γραφεiα τη‚ Ν.G., κοντX στην κεντρικh πλατεiα Καρπενησiου. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlρια xονοκατοικiα, προαιρετικX επιπλωxgνη, xε 2 κρεβατοκXxαρε‚, βερXντα, κhπο, σοφiτα, υδροxασXζ, αυτjνοxη θgρxανση και τζXκι, 3 χλx απj το Καρπενhσι. Τηλ. 6944726294. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 50 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση, στην οδj Κυθhρων και Ζακlνθου στον ΚXτω ΞηριX. Τηλ. 6972444348 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαxερiσxατα, gνα δυXρι 40 τ.x. και xια γκαρσονιgρα 40 τ.x. επιπλωxgνα και xε αυτjνοxη θgρxανση στο κgντρο του Καρπενησiου. Τιxh: 180 ευρ|. Τηλ. 2237023321, 2237022297. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαxgρισxα 90 τ.x. 2ου ορjφου, xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Εθνικh‚ ΑντιστXσεω‚ 5. Τηλ. 2109737334, 6978282502. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα στην οδj Ζηνοποlλου 48 (συxπεριλαxβXνεται και η θgρxανση). Τιxh: 200 ευρ|. Τηλ. 2237023935, 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι διαxgρισxα 2ου ορjφου xε αυτjνοxη θgρxανση, πλησiον 2ου Gηxοτικοl Σχολεiου Καρπενησiου. Τηλ. 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 2ου ορjφου 32 τ.x. στην οδj Ζηνοποlλου 32, πXνω απj την Εθνικh Ασφαλιστικh. Τηλ. 22370 23958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ|ρο‚ 2ου ορjφου 70 τ.x. για επαγγελxατικh στgγη στην οδj Ζηνοποlλου 33. Τιxh χαxηλh. Τηλ. 2237022681 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2Xρι διαxgρισxα 1ου ορjφου σε Xριστη κατXσταση, επιπλωxgνο και xε αυτjνοxη θgρxανση στο κgντρο του Καρπενησiου, σε πολl καλh τιxh. Τηλ. 6972706177, υπεlθυνο‚ κ. Βασiλη‚. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα σε ισjγειο, σε Xριστη κατXσταση, επιπλωxgνη και xε αυτjνοxη θgρxανση στο κgντρο του Καρπενησiου, σε πολl καλh τιxh. Τηλ. 6972706177, υπεlθυνο‚ κ. Βασiλη‚. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο δ|xα studio 45 τ.x., ρετιρg στο κgντρο του Καρπενησiου. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτhριο 330 τ.x. gτοιxο για χρhση xε νερj, ρεlxα και τηλgφωνο στην πρ|ην Gαβιg. Τηλ. 6972288748. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlριο 2Xρι διαxgρισxα επιπλωxgνο στην περιοχh «ΛαγκαδιX». Τηλ. 6972274366. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαxgρισxα 2ου ορjφου 68 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Ζηνοποlλου. Τιxh χαxηλh. Τηλ. 6945481152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3Xρι υπερυψωxgνο ισjγειο οροφοδιαxgρισxα, xε αυτjνοxη θgρxανση, χωρi‚ κοινjχρηστα στην περιοχh Προφhτη Ηλiα. Χαxηλj ενοiκιο. Τηλ. 6984575284 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ιXρι διαxgρισxα στην περιοχh τη‚ ΛαγκαδιX‚ xε αυτjνοxη θgρxανση και χωρi‚ κοινjχρηστα. Τηλ: 6976550497. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα 30 τ.x. στην οδj Ευxgνου‚ 39, ΠαγκρXτι Αθhνα. Τηλ. 2237025650, 2237025608, 6977849844. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2Xρι διαxgρισxα 60 τ.x., επιπλωxgνο xε αυτjνοxη θgρxανση πλησiον του 2ου Gηxοτικοl Σχολεiου. Τηλ. 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισxgνο 2Xρι διαxgρισxα 50 τ.x., επιπλωxgνο στην οδj Κατσαντ|νη 6. Τηλ. 6976897479. (27/8/2008) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο δυXρι διαxgρισxα 48 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj ΜεγXλου ΑλεξXνδρου. Τηλ. 2106135115, 6972881398. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3Xρι διαxgρισxα 90 τ.x. xε αυτονοxiα στην οδj Εθνικh‚ ΑντιστXσεω‚ 5 δiπλα στον ΟΤΕ. Τηλ. 2109737334, 6978282502. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ jροφο‚ xε 4 δωxXτια, xπXνιο, βερXντε‚, και απεριjριστη θgα κοντX στην πλατεiα. Τηλ. 2237022452, 6979567076. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 γκαρσονιgρα επιπλωxgνη, ηλιjλουστη, xε απεριjριστη θgα κοντX στην πλατεiα. Τηλ. 2237022452, 6979567076 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ|ρο‚ για γραφεiο απgναντι απj την ΠρωτοβXθxια Εκπαiδευση. Τηλgφωνο επικοινωνiα‚ 6948231760. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ|ρο‚ 120 τ.x. στον συνοικισxj Προφhτη Ηλiα Καρπενησiου κοντX στο 3ο Gηxοτικj Σχολεiο, κατXλληλο‚ για επαγγελxατικh στgγη. Τηλ. 6972431372, 6977605919. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πετρjκτιστο 4Xρι διαxgρισxα 1ου ορjφου 120 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση, xπjϊλερ, xπXνιο και WC 500 xgτρα απj την κεντρικh πλατεiα Καρπενησiου πXνω απj τον Ιερj Ναj Παναγiα‚. Τηλ. 2237023442, 2105054514. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαxgρισxα 110 τ.x. στον 1ο jροφο πολυκατοικiα‚ δiπλα απj την ΤρXπεζα Πειραι|‚ xε πρjσοψη στην κεντρικh πλατεiα. Τηλ. 6973990124. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεiο 50 τ.x. κXτω απj την επjπτρια εργασiα‚. Τηλ. 6947008036. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ διαxερiσxατα σε καινοlργια πολυκατοικiα που βρiσκεται επi τη‚ οδοl Προυσιωτiσση‚ 29. Συγκεκριxgνα gνα xεγXλο 3Xρι 84 τ.x. Τηλ. 2237023670, 2237024148. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα 30 τ.x. στον 3ο jροφο στην οδj Καρπενησι|του και Ηφαiστου. Πληροφορiε‚ στο τηλgφωνο 2107640807 xjνο απογευxατινg‚ |ρε‚. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο κgντρο τη‚ πjλη‚ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα. Τηλ. 6973344929 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα πλhρω‚ επιπλωxgνη, xε αυτjνοxη θgρxανση στην ΛαγκXδια. Τηλ. 6982815652 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Καινοlργια γκαρσονιgρα 35 τ.x. επιπλωxgνη, xε αυτjνοxη θgρxανση κοντX στο Κολυxβητhριο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ h ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι διαxgρισxα 80 τ.x. περiπου στην οδj Αθανασiου Καρπενησι|του 49. Τηλ. 2109586061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα - studio, επιπλωxgνη, xε αυτjνοxη θgρxανση απgναντι απj το Γηροκοxεiο. Τιxh 170 ευρ|. Τηλ. 2237023321. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυXρι διαxgρισxα πλhρω‚ επιπλωxgνο xε αυτjνοxη θgρxανση, χωρi‚ κοινjχρηστα δiπλα στη Νοxαρχiα. Τηλ. 2237024122, 6972218651. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαxερiσxατα gνα 2Xρι και gνα 4Xρι, xε αυτjνοxη θgρxανση, δiπλα απj το 2ο Gηxοτικj Σχολεiο. Τηλ. 6947295661, 6944350522. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατXστηxα 160 τ.x. στην περιοχh GΑΒΙΕ. Πληροφορiε‚ στο τηλ. 6977270039. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlργιο διαxgρισxα στου‚ ΓοργιανXδε‚ 73 τ.x. xε 2 υπνοδωxXτια επιπλωxgνο, xε τζXκι και απεριjριστη θgα. LAND BROKER Τηλ. 2237025932, 6972717575.(Μgλο‚ ΣΕΚ) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυXρι διαxgρισxα 55 τ.x. στο ισjγειο, xε αυτjνοxη θgρxανση και τζXκι, χωρi‚ κοινjχρηστα. Τηλ. 6978009788. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xονοκατοικiα κοντX στο 2ο Gηxοτικj Σχολεiο, πλhρω‚ επιπλωxgνη xε κεντρικh θgρxανση. Τηλ. 6973490632. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ πολυτελh οροφοδιαxερiσxατα κοντX στη πλατεiα, πλhρει‚ εξοπλισxgνα, 4-5 ατjxων xε 2 xπXνια, xε τζακοlζι και υδροxασXζ. Τηλ.: 22370-22452,

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙ ΤΑΙ καθαρiστρια στη Gοxνiστα. Εξαιρετικg‚ αποδοχg‚, ΙΚΑ, διαxονh, διατροφh, xεταφορX. Τηλ. 2237092201, 6973999751. Η Hygiene Service ΖΗ ΤΑ να προσλXβει πωλητg‚/τριε‚. Τηλ. 2441072373, 6947439797. Η εισαγωγικh ESPRESSO ΖΗ ΤΑ αντιπρjσωπο για jλο τον νοxj. Μjνο σοβαρg‚ προτXσει‚. Τηλ. 6946505646. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργXτη‚ για την AEGEAN POWER (π|ληση ηλεκτρικοl ρεlxατο‚). Τηλ. 2231027463, 2231045383. Mπg ι xπι σi τερ - κυρiα xε xεγXλη εxπειρiα και παιδαγωγικg‚ γν|σει‚ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φlλαξη παιδι|ν απογευxατινg‚ και βραδινg‚ |ρε‚ τα Σαββατοκlριακα και τι‚ γιορτg‚. τηλ. 6973586709. Χειριστh‚ ανυψωτικ|ν xηχανηxXτων xε δiπλωxα ΖΗ ΤΑ ανXλογη εργασiα. Τηλ. 6909235541. ΑποθηκXριο‚ χειριστh‚ κλαρκ xε προϋπηρεσiα ΖΗ ΤΑ ανXλογη εργασiα. Τηλ. 6977691117. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ συνεργXτε‚ για στελgχωση ασφαλιστικοl γραφεiου στο Καρπενhσι. Τηλ. 2237025902. kρε‚ 9.00-2.00. Κυρiα απj Βουλγαρiα xε πεiρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντiδα ηλικιωxgνων, jχι εσωτερικh, φlλαξη παιδι|ν, καθαριjτητα σπιτι|ν h ξενοδοχεiων, σιδgρωxα. Τηλ. 6942404448. Κυρiα απj Βουλγαρiα xε πεiρα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντiδα ηλικιωxgνων, αρρ|στων, κατXκοιτων, επiση‚, καθαριjτητα σπιτιοl, σιδgρωxα, φlλαξη παιδι|ν κXθε ηλικiα‚, σαν εσωτερικh. Τηλ. 6992531891, 2105225317. ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγhτρια αγγλικ|ν για εργασiα σε φροντιστhριο. Τηλ. 2237025985, 6978896122. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ xοδiστρα για xjνιxη εργασiα στο Καρπενhσι. Πρωινg‚ |ρε‚. Τηλ. 6946943719. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργXτη‚ για συνεκxετXλλευση κοπαδιοl αγελXδων ελεlθερη‚ βοσκh‚. Μικρh απασχjληση & εξαιρετικg‚ προοπτικg‚. Τηλ. 2237022541. 6973433502. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ ακiνητο 3αρι h 4αρι προ‚ ενοικiαση xε αυτονοxiα στον ΚXτω ΞηριX. Τηλ. 6979640931. Γυναiκα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φlλαξη ηλικιωxgνων. Τηλ. 6993749690. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σερβιτjρο‚ για εστιατjριο – ψησταριX. Τηλ. 6974302989. Νgο‚ ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σε ψησταριX στη Γερxανiα (Ντiσελντορφ). Παρgχεται διαxονh, διατροφh κ ασφXλιση. Ικανοποιητικj‚ xισθj‚. κ. ΘωxX‚. Τηλ. 004921322983. ΖΗΤΕ"ΤΑΙ κυρiα για φροντiδα ηλικιωxgνου. Τηλ. 6948599446. Απjφοιτη ΙΕΚ στελεχ|ν επιχειρhσεων, κXτοχο‚ ECDL, γν|στη‚ αγγλικ|ν, xε προϋπηρεσiα ΖΗ ΤΑ εργασiα πλhρου‚ απασχjληση‚ ω‚ υπXλληλο‚ γραφεiου. Τηλ. 6983153403. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Xτοxο xε γν|σει‚ αγγλικ|ν & Η/Υ να εργαστεi σε τουριστικj γραφεiο. Θα προτιxηθοlν Xτοxα xε εxπειρiα στο τουριστικj αντικεixενο. Τηλ. 2237080150, 6945396808. ΖΗ Τ εργασiα ω‚ οικιακh βοηθj‚. Τηλ. 6988331660. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρiα για τη φlλαξη ηλικιωxgνου, στο Μικρj Χωριj Ευρυτανiα‚. Τηλ. 6973418416. Νgο‚ ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σε ψησταριX στη Γερxανiα (Ντiσελντορφ). Παρgχεται διαxονh, διατροφh & ασφXλιση. Ικανοποιητικj‚ xισθj‚. κ. ΘωxX‚. Τηλ. 004921322983. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ barwoman για εργασiα σε νυχτερινj κgντρο. Τηλ. 2231079839. ΖΗ Τ εργασiα ω‚ xπgιxπι σiτερ. Τηλ. 6937812252. Κυρiα ΖΗΤΑ εργασiα για τη φροντiδα παιδι|ν h ηλικιωxgνων. Τηλ. 6937812252. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σπiτι 3αρι h 4αρι στο Καρπενhσι, εκτj‚ περιοχh‚ ΞηριX. Τηλ. 6974318889. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ Xτοxα xε γν|σει‚ διπλοl συστhxατο‚ δακτυλογρXφηση‚. Ηxιαπασχjληση. Τηλ. 2109701057. Email: hr@ims.gr. Ελληνiδα κυρiα 45 ετ|ν ΖΗ ΤΑ εργασiα. Πρjθυxη και για φlλαξη –συντροφιX ηλικιωxgνων ατjxων ω‚ εξωτερικh. Τηλ. 6982809196. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρiα για φlλαξη ηλικιωxgνου ατjxου στο Μικρj Χωριj Ευρυτανiα‚. Τηλ. 6973418416. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθηγhτρια αγγλικ|ν απj κgντρο Αγγλικh‚ γλ|σσα‚ στο Καρπενhσι, για το σχολικj gτο‚ 2009-2010. Πληροφορiε‚ στα τηλ. 2237023128, 2237023308, 6973743598. ΖΗ Τ εργασiα για καθαριjτητα σπιτι|ν και σιδgρωxα ροlχων εκτj‚ ΣαββXτου, Κυριακh‚ και Gευτgρα‚. Τηλ. 6974699936. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργXτη‚ για ασφαλιστικg‚ υπηρεσiε‚. Τηλ. 6977589064. Η αλυσiδα καταστηxXτων «PARTY TIME BALLOON» ΜΕ ΕGΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ που ειδικεlεται στον εξοπλισxj και την διακjσxηση xε xπαλjνια για τι‚ σηxαντικjτερε‚ στιγxg‚ τη‚ ζωh‚ ΓXxο‚ - ΒXπτιση - Γενgθλια αλλX και στι‚ επαγγελxατικg‚ εκδηλ|σει‚ - συνεστιXσει‚ - εταιρικX event - ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΖΗ ΤA συνεργXτη να αναπτlξει το FRANCHISE στι‚ πjλει‚: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΛΑΜΙΑ - ΘΗΒΑ - ΛΕΙΒΑGΙΑ – ΑΜΦΙΣΣΑ, Gιευθlνων Σlxβουλο‚ Νυφαντjπουλο‚ Θεjδωρο‚, Τηλ. 6973221844. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ αγροτεxXχιο για αγορX στην περιοχh του Καρ πενησiου. Τηλ. 6938553466. ΖΗ Τ για αγορX γκαρσονιgρα 25-30 τ.x. σε τιxh jχι xεγαλlτερη των 1200 ευρ| το τετραγωνικj. Οι ενδιαφερjxενοι προ‚ αναζhτηση γκαρσονιgρα‚ κ. ΘανXση‚ τηλ. 6974096857, κ. Γι|τα 6973671500. ΖΗ Τ εργασiα ω‚ xπεixπι σiτερ για παιδιX ηλικiα‚ 2-7 ετ|ν. Τηλ. 6970874850. ΖΗ Τ εργασiα για φροντiδα ηλικιωxgνων ατjxων h ω‚ οικιακh βοηθj‚. Τηλ. 6979300585. ΖΗ ΤΕ" ΤΑΙ οικιακh βοηθj‚ για να φροντiζει ηλικιωxgνη κυρiα 3 ηxgρε‚ την εβδοxXδα στην περιοχh Νgο GερxXτι Μικροl Χωριοl. Τηλgφωνα επικοινωνiα‚: 6945644703, 2237041564. ΖΗ Τ εργασiα ω‚ DJ σε xπαρ. Τηλ. 6996032208. Ξενοδοχεiο 5 αστgρων στο Καρπενhσι ΖΗ ΤΑ για την στελgχωση τxhxατο‚ Spa φυσιοθεραπευτg‚ / τριε‚, κοxxωτg‚ τριε‚, αισθητικοl‚, Xτοxα για xανικιοlρ και πεντικιοlρ και Xτοxα για την ρεσεψιjν. Πληροφορiε‚ στο Τηλ. 6938826965. ΖΗΤΕΙΤΑΙ καxαριgρα για τον παραδοσιακj ξεν|να στα ΦιδXκια. Υπεlθυνο‚ κ. Φ|τη‚ Τηλ. 2237023380, 6944427070. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ νεαρj‚ αιγοβοσκj‚, χωρi‚ οικογενειακg‚ υποχρε|σει‚, για την περιποiηση και φροντiδα 30 περiπου ζ|ων στη Σιβiστα Ευρυτανiα‚. Προσφgρεται δωxXτιο για διαxονh και ικανοποιητικj‚ xισθj‚. Πληροφορiε‚ τηλ. 22370-94135. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ νεαρj Xτοxο για βοηθj‚ xXγειρα, στη Γερxανiα. Μπορεiτε να επικοινωνhσετε απj τι‚ 5:00 x.x. και xετX. Τηλ: 00497303900110. ΖΗ Τ ερ γα σi α ω‚ xπg ϊ xπι σi τερ για xι κρX παι διX. Τηλ.: 6947582826. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ προσωπικj για ταβgρνα εστιατjριο. Τηλgφωνο Πληροφορι|ν 2237025620 και 2237022235. ΖΗΤΕ"ΤΑΙ Εισαγωγικh εταιρεiα Ιταλικοl καφg Espresso και συναφ|ν ειδ|ν, ζητXει αποκλειστικj αντιπρjσωπο για τα ροϊjντα τη‚ στο νοxj Ευρυτανiα‚. Τηλ: 275 2096278. ΖΗ Τ εργασiα παντj‚ τlπου τηλ: 6973984988. ΖΗ Τ ερ γα σi α ω‚ xπg ι xπι σi τερ ε ντj‚ νο xοl Ευ ρυ τα νi α‚.τηλ: 2237022184.

υτ αν ικ ά

ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, xοντgλο 2002 xε 75000km. Gιαθgτει κλιxατισxj, υδραυλικj τιxjνι, υπολογιστh ταξιδιοl, ηλεκτρικX παρXθυρα εxπρj‚, συναγερxj. Πρjσφατο xεγXλο servis και καινοlργια λXστιχα. Τιxh 3500 ευρ|. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, xοντgλο ‘98, 110.000 χλx, σε αρiστη κατXσταση, xε ηλ. παρXθυρα & καθρgφτε‚, A/C, συναγερxj, immobilizer. Gεκτj‚ κXθε gλεγχο‚. Τιxh: 6.000 ευρ| xετρητX. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρXσινο, xε 54.000 χλx. Τιxh: 2.900 ευρ|. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, xοντgλο ’93, 188.000 χλx, χρ|xα λευκj. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρi‚ τεκxhριο, 78.000 χλx., xοντgλο 2003, σε Xριστη κατXσταση, φυλXσσεται σε γκαρXζ. Gεκτj‚ κXθε gλεγχο‚. Τιxh: 14.500 ευρ|. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, xε σχXρε‚ οροφh‚, προβολεi‚ οxiχλη‚, συναγερxj, Air Condition, υδραυλικj τιxjνι, ρXδιο CD MP3, σε Xριστη κατXσταση. Τιxh 6.500 ευρ|. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑΙ κλοlβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, xε κεντρικj κλεiδωxα, σκXρε‚ φjρτωση‚, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιxh: 9.500 ευρ|. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, xοντgλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκiνητο DAIHATSU SARAH 4x4, 1300cc, xοντgλο ’91, χρ|xατο‚ xπλε, σε καλh κατXσταση. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, xοντgλο 2000 & χρ|xατο‚ xπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 xοντgλο ’93, βενζινοκiνητο, καταλυτικj xε καινοlρια λXστιχα και αxορτισgρ. Αλλαγh και xε xικροxεσαiο ΙΧ επιβατικj xοντgλο 2001 και νεjτερο. Τιxh: 4.000 ευρ|, συζητhσιxη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε Xριστη κατXσταση xε δερxXτινα καθiσxατα, κοτσαδjρο, ηλιοροφh. Τιxh: 14.000 ευρ|. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, xοντgλο ’99. aδεια για αγροτικj- επαγγελxατικj. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 xXρκα‚ MAZDA TRIBUTE 2000cc, xοντgλο 2003, χρ|xατο‚ xπλε, ατρακXριστο, xε ζαντολXστιχα, ηλιοροφh, δερxXτινα καθiσxατα, pull bar, σχXρα σκι, mp3 player, ηχοσhστηxα, full extra, xε 100.000 χλx. Gεκτj‚ κXθε gλεγχο‚. Τιxh ευκαιρiα‚: 10.500 ευρ|. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο Renault Laguna 1600cc, xοντgλο 2001, χρ|xατο‚ ασηxi πgρλα, 78.000 χλx., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτικj MITSUBISHI L200, 4x4, πολλX extra σε πολl καλh κατXσταση. Τιxh συζητhσιxη. Τηλ. 6974466781. ΠΛΕΙΤΑΙ TOYOTA STARLET 1000cc, xοντgλο ’90. Τιxh: 1.500 ευρ|. Τηλ. 6945701452. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκiνητο Nissan Primera 1600cc, xοντgλο ’98, σε Xριστη κατXσταση, προστατευxgνο σε γκαρXζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, xοντgλο ’98, ατρακXριστο. Gεκτj‚ κXθε gλεγχο‚. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αxεταχεiριστη xηχανh –γουροlνα xXρκα‚ Kawasaki, xοντgλο 2005, σε πολl καλh τιxh. Τηλ. 6932814909. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκiνητο PAJERO PANIN 1800cc, xε ζXντε‚ αλουxινiου, χρ|xατο‚ ασηxi, σε Xριστη κατXσταση. Τηλ. 2237024564. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο MITSUBISHI CARISMA 1600cc, xοντgλο 2000, 150.000 χιλ., Τηλ. 6947840657 ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο HYUDAI ACCENT 1400cc, xοντgλο 2002, full extra, xε air condition. Τιxh: 3.200 ευρ|. Τηλ. 6978720243. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκiνητο xXρκα‚ SUZUKI SAMURAI, cabrio, 1800cc, xοντgλο 2000, xε 70.000 χλx., σε Xριστη κατXσταση. Τιxh: 5:000 ευρ|. Τηλ. 6972288467. ΠΛΕΙΤΑI xηχανXκι GILLERA 125cc. Τιxh: 1000 ευρ|. Τηλ. 6982402918. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1300cc, xοντgλο 12/E93. Τιxh: 1100 ευρ|. Τηλ. 6982402918. ΠΛΕΙΤΑI xηχανh KTM SMC 660cc, super motard, xοντgλο 2004, σε πολl καλh κατXσταση, αλισογρXναζα καινοlρια, εξXτxιση akrapovic. Τηλ. 6948561131. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο xXρκα‚ AUDI S3 xοντgλο 2002xε full extra. Τηλ. 6943904400. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο xXρκα‚ RENAULT CLIO WILLIAMS xοντgλο 1991, χρ|xα κiτρινο, xε roll bar και δυο xοτgρ. Τηλ. 6982924817. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο xXρκα‚ OPEL CORSA A, xε xοτgρ CALIBRA, 2000 κυβ., xε roll bar και ανXρτηση. Χωρi‚ χαρτιX. Τηλ. 6942768376. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο xXρκα‚ OPEL CADETT GTE xε καρjτσα και roll bar. Με h χωρi‚ χαρτιX. Τηλ. 6942768376. ΠΛΕΙΤΑΙ xοτοσυκλgτα xXρκα‚ APRILIA 650c.c. Τιxh: 1.700 ευρ| και xε χρηxατοδjτηση. Τηλ. 6972740496. ΠΛΕΙΤΑΙ σασxXν και βοηθητικh για VITARA 1600. Τιxh 250 ευρ|. Τηλ. 6972740496. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκiνητο xXρκα‚ ΤΟΥΟΤΑ RAV 4 SOL, 2000cc., 150hp, χρ|xα κυπαρισσi, ατρακXριστο, xε ηλιοροφh, σκαλοπXτια, ζXντε‚ αλουxινiου, DVD PLAYER xε οθjνη 7’’, OLD MAN EMU ανXρτηση. Gεκτj‚ οποιοσδhποτε gλεγχο‚. Τιxh: 15.000 ευρ|. Τηλ. 6948115359. ΠΛΕΙΤΑI φορτηγXκι πετρελαiου 2400 κυβικX, xοντgλο 96. Τηλ. 6977755814. ΠΛΕΙΤΑI xηχανh CBR 400cc ccero RR ατρακXριστη, σε πολl καλh κατXσταση, xε συναγερxj, επιπλgον σlστηxα ψlξη‚ και καινοlρια xπαταρiα. Πληρωxgνα τgλη κυκλοφορiα‚ 2009. Τιxh συζητhσιxη. Τηλ. 6973061243. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκiνητο xXρκα‚ Alfa Romeo 145 twin spark, xοντgλο 99, 16βXλβιδο, χρ|xα κjκκινο, ατρακXριστο xε πρjσφατο gλεγχο ΚΤΕΟ. ΤΗΛ. 6973341862. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκiνητο xXρκα‚ SUZUKI VITARA CABRIO, χρ|xα λευκj xε cd, ηλεκτρικX παρXθυρα και πολυεστερικh οροφh. Τηλ. 6974031789. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκiνητο xXρκα‚ FORD RANGER, 4θυρo, xοντgλο 2005 σε Xριστη κατXσταση. Πληροφορiε‚ στο τηλ. 6974310700. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκiνητο xXρκα‚ SUZUKI SAMOURAI xοντgλο 1994, 1300 κυβικX σε Xριστη κατXσταση. Τιxh 4.500 ευρ|. Τηλ. 6945939528 ΠΛΕΙΤΑΙ xηχανh τετρXτροχη (Γουροlνα) 250 κυβικX, xοντgλο 2008, 500 χιλιjxετρα xε Xτοκε‚ δjσει‚. Τηλ. 6973353633. ΠΛΕΙΤΑΙ Ι.Χ.Ε. αυτοκiνητο xXρκα‚ MAZDA τlπου 626 5θgσιου, 1600 κυβικ|ν, xοντgλου 1984 σε τιxh ευκαιρiα‚. Τηλ. 2237023338, 6977960416.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα στην οδj Αγ. ΝικολXου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαxgρισxα 120 τ.x., 4ου ορjφου, xε 3 υ/δ, στην οδj Κατσαντ|νη 2. ΚατXλληλο και για γραφεiα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση, δiπλα στο 3ο Gηx. Σχολεiο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ (προσεχ|‚) οροφοδιαxgρισxα, κατXλληλο και για επαγγελxατικh χρhση, στην οδj Γ. Παπανδρgου 7, gναντι Συνεδριακοl Κgντρου. Τηλ. 6970463550. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλhρω‚ επιπλωxgνη xεζονgτα 45 τ.x. πλησiον 1ου Gηx. Σχολεiου. Τηλ. 6974710271. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xεγXλο ισjγειο 3αρι xε αυτjνοxη θgρxανση, επi τη‚ Ν. ΣτρXτου & Στ. Γρανiτσα 7, κοντX στο 2ο Gηx. Σχολεiο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.x. 2ου ορjφου, χωρi‚ κοινjχρηστα, xε αυτjνοxη θgρxανση, τζXκι & βερXντε‚ γlρω-γlρω, κοντX στου‚ Αγ. ΕυρυτXνε‚. Τιxh: 300 ευρ|. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xονοκατοικiα (4αρι) 130 τ.x. στην οδj Γ. Παπανδρgου 9. Τηλ. 2106394328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα στην ΠXτρα, δiπλα στο ΤΕΙ. Προτιxοlνται ΕυρυτXνε‚ φοιτητg‚. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροlxπα‚. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδj Ν. ΣτρXτου 80. Τηλ. 2237022965, 6975863127. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρlχωρο, 3ου ορjφου, στο κgντρο τη‚ πjλη‚. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαxgρισxα 100 τ.x., 4ου ορjφου, ανακαινισxgνο, xε τερXστια πgργκολα, στο κgντρο τη‚ πjλη‚. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαxgρισxα 75 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Ν. ΣτρXτου 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοlρια πολυκατοικiα, στη ΛαγκαδιX. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝGΡWΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισxgνο οροφοδιαxgρισxα xε xεγXλε‚ βερXντε‚, θgα & αυτjνοxη θgρxανση, gναντι DIA. Τιxh: 300 ευρ|. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝGΡWΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πολυτελh‚ νεjδxητη κατοικiα 80 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση, τζXκι, & αποθhκη. Τιxh: 350 ευρ|. Τηλ. 6970083350. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε Xριστη κατXσταση, xε αυτjνοxη θgρxανση & τζXκι, στον ΠXνω ΞηριX. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγjρη‚. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο διαxgρισxα 42 τ.x. στην οδj Αφροδiτη‚. Τηλ. 6976899180. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο 2αρι πλησiον Νοσοκοxεiου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι xε αυτjνοxη θgρxανση & Xνετο πXρινγκ, κοντX στο ΙΚΑ, στην οδj Αρxονiα‚ 4. Τιxh λογικh. Τηλ. 6946054994. Gιαθgσιxο απj 1/12/2010. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαxgρισxα 70 τ.x. xε 2 υ/δ, επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση, σε ισjγειο 2οροφη‚ οικοδοxh‚, ανεξXρτητο, διαxπερg‚, xε απεριjριστη θgα. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlρια γκαρσονιgρα 35 τ.x., 1ου ορjφου, xε αυτjνοxη θgρxανση, κοντX στο 2ο Gηx. Σχολεiο. Τηλ. 2237021253. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλhρω‚ επιπλωxgνο 3αρι, ανεξXρτητο, xε αυτονοxiα, στην οδj Νικ. ΣτρXτου, κοντX στο 2ο Gηx. Σχολεiο. 2 υ/δ, 2 xονX κρεβXτια xε κοxοδiνα, gνα διπλj, κουζiνα, σαλονοτραπεζαρiα, τζXκι, xεγXλη αυλh, ηλ. συσκευg‚, χαλιX, κουβgρτε‚, παπλ|xατα. Τιxh λογικh. Ιδανικj και για φοιτητg‚. Τηλ. 6955199867, 6981776955. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαxgρισxα στο κgντρο τη‚ πjλη‚. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο στην οδj Ζηνοποlλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι xε τζXκι & αυτjνοxη θgρxανση κοντj στο σοlπερ xXρκετ DIA. Τηλ. 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο studio σε καινοlρια πολυκατοικiα xε αυτjνοxη θgρxανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.x., 2ου ορjφου, πλhρω‚ επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Αθ. Καρπενησι|τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοlριο, ρετιρg, διαxπερg‚, xε αυτjνοxη θgρxανση, δiπλα στο Γηροκοxεiο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πολυτελh‚ νεjδxητη xονοκατοικiα 101 τ.x. προσjψεω‚ xε 2 xπXνια, αυτjνοxη θgρxανση, τζXκι, πXρκινγκ. Τιxh: 450 ευρ|. Τηλ. 6970083350. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xονοκατοικiα (για σεζjν h xjνιxα) 80 τ.x. πλhρω‚ επιπλωxgνη, xε αυτjνοxη θgρxανση, τζXκι, γκαρXζ & κhπο στον Πρ. Ηλiα. Τιxh: 500 ευρ|. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορjφου xε αυτjνοxη θgρxανση κοντX στο 2ο Gηx. Σχολεiο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 40 τ.x. 2ου ορjφου, xε αυτjνοxη θgρxανση, στην οδj Χαρ. Τρικοlπη 39. Τηλ. 2237022471, 6977697967. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα xε θgα την πλατεiα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xεγXλη επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 42 τ.x. σε καινοlρια πολυκατοικiα, κXτω απj το Νοσοκοxεiο. Τιxh: 220 ευρ|. Τηλ. 2231026326, 6970154430, 6982638721. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορjφου, γωνιακj, ηxιεπιπλωxgνο, πXνω απj την ΤρXπεζα Πειραι|‚. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο 2αρι 56 τ.x. Τηλ. 2237024994, 6977532793. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση στον ΞηριX. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιgρα 32 τ.x. ρετιρg, xε xεγXλη βερXντα & θgα, πλησiον xετρj Πανjρxου, στου‚ Αxπελjκηπου‚. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlρια επιπλωxgνη γκαρσονιgρα κοντX στον Βερjπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο xε αυτjνοxη θgρxανση, δiπλα στο 2ο Gηx. Σχολεiο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρg 55 τ.x στην οδj Σακαλh 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 30 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Ρ. Φεραiου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα 30 τ.x. στην οδj Παπακυριαζh 4, στη Λαxiα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαxπερg‚ xε αυτjνοxη θgρxανση & ελXχιστα κοινjχρηστα, στην aνω Κυψgλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xεγXλη γκαρσονιgρα 4 ου ορjφου σε οικογενειακh πολυκατοικiα στην Κυψgλη. Ο ιδιοκτhτη‚ εiναι Καρπενησι|τη‚ και θα προτιxηθοlν ΕυρυτXνε‚. Τηλ. 6972455896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.x., 2ου ορjφου, πλhρω‚ επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση, στην οδj Αθ. Καρπενησι|τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 30 τ.x. xε ανεξXρτητη εiσοδο, βερXντα, αυτjνοxη θgρxανση & θgα, στον ΚXτω ΞηριX. Τιxh: 170 ευρ|. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι xε αυτjνοxη θgρxανση & τζXκι, στον ΞηριX. Τηλ. 6977952633. 2102824245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαxgρισxα 100 τ.x. xε 2 υ/δ στην οδj Μεγ. ΑλεξXνδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοlριο, κεντρικj, επιπλωxgνο, xε τζXκι & αυτjνοxη θgρxανση. ΕνοικιXζεται & για σεζjν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισjγειο επιπλωxgνο 2αρι 55 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση & τζXκι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.x. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 40 τ.x. 2ου ορjφου, σε καινοlρια πολυκατοικiα, xε 2 βερXντε‚, αυτjνοxη θgρxανση, ευρlχωρη αποθhκη στο υπjγειο, υπαiθριο πXρκινγκ & θgα, στην οδj Μεγ. ΑλεξXνδρου & Αντιγjνη‚, 300x. πXνω απj την πλατεiα. Τιxh: 280 ευρ|. Τηλ. 2421057486, 6939797630. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πgτρινη επιπλωxgνη xονοκατοικiα 85 τ.x. xε κhπο, στο Μικρj Χωριj. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xεγXλη, καινοlρια, επιπλωxgνη γκαρσονιgρα, χωρi‚ κοινjχρηστα, στη ΛαγκαδιX. Τιxh: 200 ευρ|. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlριο 4αρι ρετιρg, διαxπερg‚, xε αυτjνοxη θgρxανση και τζXκι. Τηλ. 2237021061, 6979117800-801. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισjγεια οικiα 50 τ.x. στο ΜεγXλο Χωριj. κ. aννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα στην οδj Κατσαντ|νη 4. Τιxh προσιτh. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 47 τ.x. σε ισjγειο xονοκατοικiα‚ που βλgπει σε αυλh, στην οδj Αθ. Καρπενησι|τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση, στην οδj Αφροδiτη‚ 11, απgναντι απj τη στεγασxgνη λαϊκh αγορX. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοlρια διαxερiσxατα 75 τ.x. gκαστο, xε τζXκι. Το gνα 2ου jροφο, επιπλωxgνο xε ψυγεiο και κουζiνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.x. περiπου πλhρω‚ επιπλωxgνο, xε αυτjνοxη θgρxανση στο 1ο Gηx. Σχολεiο, κοντX στο ΤΕΙ, στην οδj ΚαφαντXρη & ΝικολXου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlρια γκαρσονιgρα 30 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση κοντX στο κgντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαxgρισxα 68 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Κολοκοτρ|νη 3. Τηλ. 2104674840, 6977635733, 6937972355. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlριο 2αρι διαxgρισxα xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj ΠXτxου 16 στον ΚXτω ΞηριX. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι xε αυτjνοxη θgρxανση, πλhρω‚ επιπλωxgνο, xε τζXκι και πXρκινγκ σε νεjκτιστη πολυκατοικiα, στην οδj Χρ. ΚατσXxπα 4, στο δρjxο του Γηροκοxεiου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.x. επιπλωxgνο και xη, στο κgντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοlργιο πολυτελg‚ studio, πλhρω‚ επιπλωxgνο – εξοπλισxgνο, χωρi‚ κοινjχρηστα, σε κεντρικj σηxεiο τη‚ πjλη‚. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα 36 τ.x. πλhρω‚ εξοπλισxgνη, πλησiον δικαστηρiων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα 40 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση κοντX στην πλατεiα. Τηλ. 6936569498. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιgρα 50 τ.x. xε τζXκι στον Προφhτη Ηλiα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο 2αρι 53 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση κοντX στη φοιτητικh εστiα, στη Λαxiα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.x. επιπλωxgνο xε αυτjνοxη θgρxανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Αθ. Καρπενησι|τη, απgναντι απj το 4ο Gηx. Σχολεiο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δlο 2αρια xε αυτjνοxη θgρxανση, στην οδj Ηφαiστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο xε αυτjνοxη θgρxανση, χωρi‚ κοινjχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 77 τ.x xε αυτjνοxη θgρxανση, στι‚ εργατικg‚ κατοικiε‚ (Νο3), στον ΚXτω ΞηριX. Τηλ. 2237023950. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνο 2αρι 50 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση, χωρi‚ κοινjχρηστα στην περιοχh ΕυρυτXνων Αγiων. Τηλ. 6976510105. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Ν. ΣτρXτου 6, δiπλα στο πρατhριο Νικjπουλου. Τηλ. 2237022708, 6978011837. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 100 τ.x. πXνω απj την πλατεiα. Τηλ. 2108210305. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 45 τ.x. στον ΞηριX. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι ρετιρg 105 τ.x. xε αυτjνοxη θgρxανση & τζXκι, στην οδj Αφροδiτη‚ 7. Τηλ. 2237024148, 2237023595. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα. Τηλ. 6932814909. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη xεζονgτα. Τηλ. 6932814909. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι xε αυτjνοxη θgρxανση στην οδj Προυσιωτiσση‚ 4, δiπλα στο Γηροκοxεiο. Τηλ. 2237022742, 6943068288. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2οροφη οικiα σε πολl καλh κατXσταση, χωρi‚ κοινjχρηστα, επιπλωxgνη, xε αυτjνοxη θgρxανση και ωραiα θgα. Τηλ. 6974817682. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωνη γκαρσονιρα 35 τ.., κοντ στο ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ. Τηλ. 2237071250, 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καινοlργια διαxερiσxατα σε κεντρικj σηxεiο του Καρπενησiου, xεταξl Εφορiα‚ και Γηροκοxεiου, τρiφατσα, ηλιjλουστα, φωτεινX, ΝG, xε απεριjριστη θgα πολυτελοl‚ κατασκευh‚, απολlτω‚ αντισεισxικX, θερxοxονωxgνα, ηχοxονωxgνα, xε αυτjνοxη θgρxανση και boiler, θερxοδυναxικj τζXκι, εγκατXσταση internet, θυροτηλεjραση, κεντρικh κεραiα tv, κουφ|xατα xε θερxοδιακjπτη, διπλX τζXxια stopsole, xε αποθhκη και Xνετο πXρκινγκ. 1) 3αρι, 2) 5αρι xεζονgτα xε 2η ανεξXρτητη εiσοδο, 3) ευρlχωρη γκαρσονιgρα (επιπλωxgνη h xη). Τηλ. 6978585099, 6977097756. www.kostamon.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα xε αυτjνοxη κεντρικh θgρxανση και lδρευση, στον Προφhτη Ηλiα. Τηλ. 6978516468, 2237023090. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωxgνη γκαρσονιgρα κοντX στο κgντρο. Τηλ. 2237023935, 6973680577, 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ευρlχωρη επιπλωxgνη γκαρσονιgρα, χωρi‚ κοινjχρηστα, xε αυτjνοxη θgρxανση, πλησiον 2ου Gηx. Σχολεiου. Τηλ. 6979371403. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλhρω‚ επιπλωxgνο σε αυτjνοxη xονοκατοικiα, κοντX

Ν Ε

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Πωλε#ται

Οικjπεδο 200 τ.x. γωνιακj, Xρτιο & οικοδοxhσιxο, επi του κεντρικοl δρjxου, στη Μυρiκη. Τηλ. 6942472252

ΝΕΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωxgνο xε αυτjνοxη θgρxανση, στο κgντρο τη‚ πjλη‚. Τηλ. 2237023697, 6976148209. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδj Κυθhρων & Ζακlνθου, στον ΚXτω ΞηριX. Τηλ. 6972444348. Κυρiα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεlθυνα την φροντiδα ηλικιωxgνων & παιδι|ν. Τηλ. 6973532467. ΖΗ Τ εργασiα ω‚ xπgιxπι σiτερ. Μjνο πρωινg‚ |ρε‚, εκτj‚ ΣαββXτου & Κυριακh‚. Με εxπειρiα. Τηλ. 6980069760.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ #ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ3ΜΕΝΗ #ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ#ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ #/ΝΣΗ #ΑΣ3Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ3Ν #ΙΕΥΘΥΝΣΗ #ΑΣ3Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ #ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν?σι 10-2-2011 ΑριθO. Πρωτ. 211

ΕΛΛΗΝΙΚΗ #ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ#ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπεν?σι 15 Φεβρουαρ@ου 2011 Αριθ. Πρωτ. 335 ΑΝΑΚΟΙΝ3ΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σε εφαρOογ? των διατ4ξεων τηY Κοιν?Y Υπουργικ?Y ΑπAφασηY Η.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/B/29-9-2003) «περ@ καθορισOοB τρAπου ενηO>ρωσηY και συOOετοχ?Y του κοινοB κατ4 τη διαδικασ@α >γκρισηY περιβαλλοντικSν Aρων των >ργων και δραστηριοτ?των», ανακοινSνεται Aτι: ΕκδAθηκε απA το Υπουργε@ο Περιβ4λλοντοY, Εν>ργειαY & ΚλιOατικ?Y Αλλαγ?Y -Γενικ? #ιεBθυνση Περιβ4λλοντοY - ΕΥΠΕ ΤO?Oα Β', η υπ' αριθO. πρωτ.: 133887/23-12-2010 γνωOοδAτη-

ρυταν@αY ΑνακοινSνουOε Aτι σBOφωνα Oε τιY διατ4ξειY των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θOια Επιτροπ? Επ@λυσηY #ασικSν ΑOφισβητ?σεων (Ε.Ε.#.Α.) Ν. Ευρυταν@αY εξ>δωσε την αριθO. 4/1512-2010 απAφασ? τηY, Bστερα απA 2 ενστ4σειY τηY Μαρ@αY ΖουρζοBκη κατ4 τηY αριθO. 7285/29-10-2007 Πρ4ξηY χαρακτηρισOοB του #ασ4ρχη Καρπενησ@ου (εκδAθηκε Bστερα απA α@τηOα τηY ιδ@αY) και για >κταση αυτ?Y εOβαδοB 595,60 τ.O. στη

θ>ση "Κακαλιουρ>ικα" του πρSην #.#. Κλαυσ@ου του #?Oου ΠοταOι4Y, Oε την οπο@α οOAφωνα αποφ4σισε Aτι η εν λAγω >κταση >χει δασικA χαρακτ?ρα, απ>ρριψε τιY ενστ4σειY και >κανε δεκτ? την Πρ4ξη χαρακτηρισOοB AπωY >χει. Η δ@Oηνη προθεσO@α για την τυχAν 4σκηση προσφυγ?Y στη Β/θOια Ε.Ε.#.Α. Εφετε@ου ΛαO@αY κατ4 τηY απAφασηY αυτ?Y, εκ O>ρουY οποιουδ?ποτε >χει >ννοOο συOφ>ρον, αρχ@ζει απA την τελευτα@α δηOοσ@ευσ? τηY σBOφω-

υτ αν ικ ά

ȰȵɆɃɅɃɆȻȾȰ ȵȻɇȻɈȸɆȻȰ ȰȾɈɃɅȿɃȽȾȰ ȵȻɇȻɈȸɆȻȰ ȵȻɇȻɈȸɆȻȰ Ƀɇȵ ɃɆȳȰɁɏɀȵɁȰ ɈȰɂȻȴȻȰ ɇȵ ɃȿɃ ɈɃɁ ȾɃɇɀɃ ɅȰȾȵɈȰ ȴȻȰȾɃɅɏɁ ɃɆȳȰɁɏɇȸ ȵȾȴɆɃɀɏɁ ȾɆȰɈȸɇȵȻɇ ɂȵɁɃȴɃɍȵȻɏɁ & ȴɏɀȰɈȻɏɁ ȺɆȸɇȾȵɉɈȻȾɃɇ ɈɃɉɆȻɇɀɃɇ ȴȻȰȾɃɅȵɇ ȳȻȰ ɇȾȻ ȵȾȴɃɇȸ ȵȻɇȻɈȸɆȻɏɁ ȺȵȰɀȰɈɏɁ

ΑΝΑΚΟΙΝ3ΣΗ ΑνακοινSνεται Aτι σBOφωνα Oε τιY ισχBουσεY διατ4ξειY του 4ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδAθηκε (Oετ4 απA α@τηση του ΣτρεOO>νου Βασιλε@ου του Γεωργ@ου, κ4τοικο Αγριν@ου οδAY Τσακ4λωφ 26) ταυτ4ριθOη Πρ4ξη χαρακτηρισOοB τηY υπηρεσ@αY OαY για >κταση συνολικοB εOβαδοB 10.645,56 τ.O. στη θ>ση «ΤρAχαλοY» τηY Τοπικ?Y ΚοινAτηταY ΚαταβAθραY, τηY #ηOοτικ?Y ΕνAτηταY ΠρουσοB, του #?Oου Καρπενησ@ου, του ΝοOοB Ευρυταν@αY. Με την πρ4ξη αυτ?, η >κταση χαρακτηρ@ζεται ωY εξ?Y: Το ΤO?Oα Ι εOβαδοB 8.007,75 τ.O. υπ4γεται στιY εξαιρ>σειY του νAOου 998/79 κατ4 τα ειY την παρ4γραφο 6 περ@πτωση α' του 4ρθρου 3 οριζAOενα, αφοB φ>ρει @χνη παλι4Y καλλι>ργειαY και δεν ε@ναι κηρυγO>-

νο αναδασωτ>ο, οBτε επιβ4λλεται να κηρυχθε@ αναδασωτ>ο και συνεπSY δεν χαρακτηρ@ζεται ωY #4σοY ? #ασικ? =κταση. Το ΤO?Oα II εOβαδοB 2.637,81 τ.O. χαρακτηρ@ζεται ωY #ασικοB Χαρακτ?ρα αν?κει ωY προY την Oορφ? του στο 4ρθρο 3 παρ4γραφοY 3 του Ν. 998/79 AπωY αυτA τροποποι?θηκε απA το 4ρθρο 1 του Ν. 3208/2003 και ωY προY την κατηγορ@α του αν?κει στο 4ρθρο 4 παρ4γραφοY 1 περ@πτωση ε' του Ν. 998/79. Κατ4 τηY πρ4ξηY του #ασ4ρχη επιτρ>πονται αντιρρ?σειY, εντAY δBο (2) OηνSν απA την τελευτα@α δηOοσ@ευση, ενSπιον τηY Πρωτοβ4θOιαY Επιτροπ?Y Επ@λυσηY #ασικSν ΑOφισβητ?σεων του ΝοOοB Ευρυταν@αY. Αντ@τυπο τηY εν λAγω Πρ4ξηY, Oε το τοπογραφικA δι4γραOOα που την συνοδεBει, στ4λθηκε στον #?Oο Καρπενησ@ου Ν. Ευρυταν@αY για αν4ρτηση. ΠερισσAτερεY πληροφορ@εY δ@νονται στην Υπηρεσ@α OαY τιY εργ4σιOεY ηO>ρεY και SρεY. Ο #ασ4ρχηY Ιω4ννηY Φ4καY #ασολAγοY

˄ˤ˪ˬ˭ˬ˺˨ˬ˲  ˈ ˈ˞ˮ˭ˢ˪˛˰˦7 7HO) )D[ 

Ε

υρ

LQIR#DON\RQLWUDYHOJUZ ZZZDON\RQLWUDYHOJU

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 Μεσολογγ@ου 5, Καρπεν?σι

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

ΑΝΑΚΟΙΝ3ΣΗ

Περ@ληψη τηY αριθO. 4/2010 αποφ. τηY Α/θOιαY Ε.Ε.#.Α. Ν Ευ-

ση Προκαταρκτικ?Y Περιβαλλοντικ?Y Εκτ@OησηY και ΑξιολAγησηY Oε τα κατωτ>ρω στοιχε@α: ΟνοOασ@α - ε@δοY >ργου: «Προκαταρκτικ? Περιβαλλοντικ? Εκτ@Oηση και ΑξιολAγηση (ΠΠΕΑ) του >ργου «ΜικρAY υδροηλεκτρικAY ΣταθOAY ισχBοY 5,34 MW, ΑγραφιSτη & Ασπρορ>OατοY #?Oου Αγρ4φων Ν. Ευρυταν@αY» τηY εταιρε@αY Υ#ΡΟΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε Ηλεκτροπαραγωγ?Y». Φορ>αY: Υ#ΡΟΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε Ηλεκτροπαραγωγ?Y. ΑρOAδια Υπηρεσ@α για την παροχ? πληροφοριSν και στοιχε@ων σε κ4θε ενδιαφερAOενο ε@ναι η Περιφερειακ? ΕνAτητα Ευρυταν@αY (τηλ.: 2237080225). Η παροBσα ανακο@νωση να δηOοσιευθε@ στην τοπικ? ΕφηOερ@δα «Ευρυτανικ4 Ν>α» και τα >ξοδα τηY δηOοσ@ευσηY θα βαρBνουν τον φορ>α εκτ>λεσηY του >ργου. Ο Αντιπεριφερει4ρχηY Βασ@λειοY ΚαραOπ4Y

Α

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡ3ΜΕΝΗ #ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ#ΑΣ #ΙΕ ΥΘΥΝΣΗ #ΑΣ3Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ #ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν?σι 28-1-2011 ΑριθO. Πρωτ. 219

- 2237021122

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Ανακοινώσεις

Ν Ε

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ4ρτη 16 Φεβρουαρ@ου 2011 / Σελ@δα 28

να Oε τα οριζAOενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθO. 4/2010 απAφαση εστ4λη και στο #?Oο Καρπενησ@ου (#.Ε. ΠοταOι4Y) για την αν4ρτησ? τηY επ@ >να O?να. Για περισσAτερεY πληροφορ@εY οι ενδιαφερAOενοι OποροBν να απευθBνονται στην Υπηρεσ@α OαY (αρOAδιοY Η. Τσ>λιοY τηλ. 22370 80097) τιY εργ4σιOεY ηO>ρεY και SρεY. Ο #ασ4ρχηY ΣταBροY ΚοσO4Y

Σ τ ο κ α τ4 σ τ ηO 4 O α Y θ α β ρ ε@ τ ε Π ο ι κ ι λ @ α κ αλ λ ω πι σ τ ι κ S ν φ υ τ S ν Οπ ορ ω φ Aρα δ >ν τ ρα Εποχιακ 4 λου λοB δ ια Αρδ ε υτ ι κ 4 συ σ τ? O α τ α

• ΕπενδυτικAY ΝAOοY • Μεταπο@ηση - ΤουρισOAY • ΕOπAριο -Υπηρεσ@εY • Αστικ? Αν4πτυξη • Γυναικε@α ΕπιχειρηOατικAτητα • Νεανικ? ΕπιχειρηOατικAτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ#ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

Η µεγάλη ασφαλιστική εταιρεία µε τις καλύτερες τιµές της αγοράς Εθ νικ?Y Αντιστ4σεωY 6 - Καρπεν?σι (>ναντ ι Αστ. #/νσηY Ευρ/ν@αY)

ΤΗΛ.: 2237022331 & fax 2237022332


Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Α

20ετη περα

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ,ρτη 16 Φεβρουαρ6ου 2011 / Σελ6δα 29

ΠΛΟΥΝΤΑΙ

Ν Ε

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΖΟΤΡΟΦΕΣ ΡΥΙΝΑ 130 ευρ /τνο

“Αγορ,ζουBε καρυδι5I”

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Τριφ7λλι, Τ 2χυρο 2

Παρδοση στην δρα σα Σκαρτσιο7νηI ΓεEργιοI

ΚΣΤΑΣ Σ. ΛΙΑΠΗΣ

: 6973015507

υτ αν ικ ά

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΜΑΤΝ ΛΟΥΣΤΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ LAMINATE

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583

ΤΗΛ. 210 6544875 ΚΙΝ. 694 4292099

Λ. ΑΛΕΞΑΝΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1οI ΟΡΟΦΟΣ

Τα Ευρυτανικ Να online

Ε

υρ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 31 εκεβρ ου 2008 / Σελ δα 12

Η ανεξρτητη εβδοαδια α εφηερ δα τη" Ευρυταν α"


Πολιτισ - Τχνε

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετJρτη 16 ΦεβρουαρZου 2011 / ΣελZδα 30

Κωστής Γεωργίου

“Οι Δίκαιοι”

Έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής

Ν Ε

Α

από την οµάδα Σηµείο Μηδέν

H οiJδα ΣηiεZο ΜηδXν, iετJ τιs παραστJσειs «Στη ΣωφρονιστικY ΑποικZα» του ΚJφκα και «Wπωs Σαs ΑρXσει ελε]θερη διασκευY» του ΣαZξπηρ, επιστρXφει στον Χmρο ΙστορικYs ΜνYiηs, ΚοραY 4, παρουσιJζονταs το ελJχιστα παιγiXνο στην ΕλλJδα θεατρικ[ Xργο του ΑλiπXρ Καi] «Οι 9Zκαιοι» (Xτοs συγγραφYs 1949).

ΕπιiXλεια στYληs:

ΣυντακτικY οiJδα

υτ αν ικ ά

Tργα ζωγραφικYs και γλυπτικYs που δηiιο]ργησε τα τελευταZα χρ[νια, παρουσιJζει στη νXα του Xκθεση που φιλοξενεZται στη γκαλερZ Kapopoulos Fine Arts στο Golden Hall, ο καταξιωiXνοs εικαστικ[s καλλιτXχνηs ΚωστYs ΓεωργZου. ΑνJiεσα στα Xργα του συiπεριλαiβJνονται και κJποια απ[ αυτJ που παρουσZασε ο καλλιτXχνηs στην πρ[σφατη πολ] σηiαντικY XκθεσY του (ΝοXiβριοs 2010-ΙανουJριοs 2011) στην Vallery Bach Gallery στο κXντρο των Βρυξελλmν. Πρ[κειται για Xνα αντιπροσωπευτικ[ δεZγiα τηs νXαs πρωτοποριακYs δουλειJs του καλλιτXχνη, η οποZα αποτελεZ iετεξXλιξη των εικαστικmν του κατακτYσεων των προηγο]iε-

Ο ΝοiπελZσταs ΓJλλοs φιλ[σοφοs και συγγραφXαs των εiβληiατικmν iυθιστορηiJτων «Ο ΞXνοs» και «Η Πανο]κλα» και των δοκιiZων «Ο Μ]θοs του ΣZσυφου» και «Ο επαναστατηiXνοs Jνθρωποs», τοποθετεZ τη δρJση των «9Zκαιων» στη Μ[σχα του 1905. Ο Καi] διερευνJ τα κZνητρα και τιs εσωτερικXs συγκρο]σειs iιαs οiJδαs

επαναστατmν, οι οποZοι σχεδιJζουν και πραγiατοποιο]ν τη δολοφονZα του iεγJλου 9ο]κα ΣXργιου, θεZου του ΤσJρου. ΜXσα σε αυτ[ν τον παρJλογα σκληρ[ κ[σiο που γεννJ τη βZα και τη βαρβαρ[τητα, τZθεται το θεiελιmδεs ερmτηiα: 9ικαιο]ται ο εξεγερiXνοs να σκοτmνει; Τεκiηριmνονται ηθικJ οι πρJξειs του; V οφεZλει να

περJσει σε iια επανJσταση τηs Zδιαs τηs ηθικYs και να εξεγερθεZ, εν τXλει, ενJντια στο πεπρωiXνο του iε γνmiονα την αγJπη στον Jνθρωπο και τη ζωY; ΜετJφραση - σκηνοθεσZα: ΣJββαs Στρο]iποs ΠαZζουν: ΜαρZα ΑθηναZου, ΕλεJνα Γεωργο]λη, Ρ[ζα Προδρ[iου, ΣJββαs Στρο]iποs, ΜιλτιJδηs ΦιορXντζηs.

10/02/2011 Xωs 13/02/2011 17/02/2011 Xωs 20/02/2011 24/02/2011 Xωs 27/02/2011

Χmροs ΙστορικYs ΜνYiηs, ΚοραY 4, iετρ[ ΠανεπιστYiιο, ΑθYνα ΚJθε ΠXiπτη, ΠαρασκευY, ΣJββατο και ΚυριακY, \ρα Xναρξηs 9 i.i. 9ιJρκεια: 90 λεπτJ Τηλ.: 210-3225207

Ε

υρ

Μια άλλη Φρίντα...

Το ΣJββατο 26 ΦεβρουαρZου στην αZθουσα συναυλιmν του Φιλολογικο] Συλλ[γου Παρνασσ[s, iXσα απ τα iJτια και τη διYγηση τηs αδελφYs τηs, "Μιαs Jλληs ΦρZντα», η ηθοποι[s ΜJγδα ΜαυρογιJννη, αποκαλ]πτει την παρJλληλη Xντονη και περZπλοκη ζωY των δ]ο γυναικmν, iε κεZiενα, Xργα τηs ζωγρJφου, και iουσικY απ[ την ΑργεντινY, ΒραζιλZα, Μεξικ[ (A. Piazzolla, A. Ginastera, H. Villa-Lobos, M.

Ponce, C. Guastavino), αλλJ και των F. Chopin, F. Poulenc, D. Shostakovitch και A. Scriabin, iε την iεσ[φωνο ΚατερZνα Ρο]σσου, και την πιανZστα ΑλεξJνδρα ΝοiZδου. Στο πρ[γραiiα συiπεριλαiβJνεται κι Xνα Xργο του συνθXτη ΣτJθη ΓυφτJκη, βασισiXνο σε Xνα ποZηiα του Pablo Neruda. ΠJνω στα θαiπJ τζJiια ζωγρJφιζα iια π[ρτα, γρJφει, κι απ’ αυτYν την π[ρτα το Xσκαγα iε τη φαντασZα iου iε iε-

γJλη χαρJ και φο]ρια... Με την τXχνη τηs, η ζωγρJφοs ΦρZντα ΚJλο, κατJφερε να αντιiετωπZσει τα απανωτJ χτυπYiατα τηs iοZραs, την πολυοiυελZτιδα που πXρασε στην παιδικY τηs ηλικZα, το ατ]χηiα που παραλZγο να αποβεZ iοιραZο στα 18 τηs, τουs ανυπ[φορουs σωiατικο]s π[νουs που τη συν[δευαν σε [λη τηs τη ζωY, το γεγον[s πωs δεν iπορο]σε να κυοφορYσει παιδιJ και την πολυτJραχη σχXση τηs iε τον ΝτιXγκο ΡιβXρα... τα iετXτρεψε [λα σε ενεργοποι[ δ]ναiη και κZνητρο για δηiιουργZα. ΠαZζει: ΜJγδα ΜαυρογιJννη Τραγο]δι: η iεσ[φωνοs ΚατερZνα Ρο]σσου ΠιJνο: ΑλεξJνδρα ΝοiZδου ΠλατεZα Αγ. ΓεωργZου Καρ]τση 8, ΑθYνα Τηλ: 2103221917

νων ετmν, [που ο ΚωστYs ΓεωργZου προσεγγZζει νXεs σφαZρεs δηiιουργZαs, τ[σο σε επZπεδο ζωγραφικYs, [σο και σε επZπεδο γλυπτικYs. Ο καλλιτXχνηs διαν]ει την σπουδαι[τερη στιγiY τηs δηiιουργικYs του καριXραs που προοιωνZζει την δυναiικY τηs δουλειJs του και την αποδοχY του απ[ διεθνY εικαστικJ κXντρα, στα οποZα την τελευταZα εικοσαετZα κινεZται και συiiετXχει. Kapopoulos Fine Arts Λεωφ. ΚηφισZαs & Σπ]ρου Λο]η Μαρο]σι-Golden Hall Απ[ 12 Xωs 23 ΦεβρουαρZου \ρεs Xκθεσηs: 10.00- 21.00

Αν ζο]σα τmρα

Φανταστικές συνεντεύξεις στο Bar Theater Decadence Ο ΝZκοs Λακ[πουλοs στο υπ[ Xκδοση βιβλZο του «ΑΝ ΖΟΥΣΑ ΤIΡΑ» παZρνει φανταστικXs συνεντε]ξειs απ[ ιστορικJ πρ[σωπα σαν να ζο]σαν τmρα. Ο ΘοδωρYs ΒουρνJs επXλεξε τρειs απ[ τιs οχτm συνεντε]ξειs του βιβλZου για να σκηνοθετYσει iια θεατρικY παρJσταση γεiJτη εκπλYξειs, εξοiολογYσειs, αποκαλ]ψειs και ανατροπXs.

Μια παρJσταση βασισiXνη σε φανταστικXs συνεντε]ξειs iε τον ΜXγα ΑλXξανδρο, τον Ιησο] Χριστ[ και τον ΧαριεντZν Μπαρiπαρ[σα, θα παρουσιJζεται απ[ τιs 4 ΜαρτZου και κJθε ΠαρασκευY και ΣJββατο στο Bar Theater Decadence. ΕZναι ο ΜXγαs ΑλXξανδροs γιos του Siiονα; Ο Ιησο]s Χριστ[s εZναι θ]iα τηs διαφYiισηs; Ο ΧαριεντZν Μπαρiπαρ[σα, ο κουρσJροs του αιγαZου εZναι αντιιiπεριαλιστYs;

ΣυντελεστXs ΚεZiενο: ΝZκοs Λακ[πουλοs ΣκηνοθεσZα: ΘοδωρYs ΒουρνJs ΗθοποιοZ: ΑλXξιοs Κοτσmρηs, ΝZκοs Λακ[πουλοs, ΜJριοs ΝτερντXs, ΓιJννηs ΦραγκZσκοs Βοηθ[s ΣκηνοθXτη: ΣοφZα ΛεγJτου Bar Theater Decadence ΕiiανουYλ ΜπενJκη 87, ΕξJρχεια Απ[ 4 ΜαρτZου ΚJθε ΠαρασκευY και ΣJββατο στιs 21.00 Τηλ.: 210 3813685


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετDρτη 16 ΦεβρουαρSου 2011 / ΣελSδα 31 ΕπιbQλεια στRληl:

ΒασSληl ΚTκκοταl kokkotian79@yahoo.

Sudoku

ΕπιbQλεια στRληl:

kokkotian 79@yahoo.gr

D av i d Th o ms o n - R o s e bu d, η ζ ωή το υ Όρ σ ον Γο υ έ λ ς Πάπυρος 525 σελ.

Οι κανTνεl του Sudoku εSναι απλοS: Τα κενD συbπληρfνονται bε αριθbοUl απT το 1 Qωl το 9. ΚDθε οριζTντια γραbbR, κDθε κDθετη γραbbR και κDθε περιοχR bε 3x3 τετρDγωνα πρQπει να περιQχουν απT bSα bTνο φορD Tλουl τουl αριθbοUl απT το 1 Qωl το 9

Ν Ε

εSπε), για Tλα Qζησε (και δεν Qζησε), για Tλα, εντQλει, που δηbιοUργησε (και δεν δηbιοUργησε) για να στηρSξει Qνα bεγαλοφυQl οικοδTbηbα. 5ιTτι, τελικD, η bεγαλUτερη ταινSα τηl ζωRl του δεν Rταν Dλλη απ’ αυτR που απαιτοUσε τη διαρκR σκηνοθεσSα τηl ψυχRl του. Με την συνδροbR και του David Thomson bπορεSτε να περιηγηθεSτε bQσα τηl, να την λατρQψετε και συγχρTνωl να την bισRσετε. 5Uσκολο, Tbωl, να bεSνετε αδιDφοροι…

υτ αν ικ ά

Το παιδS θαUbα, ο δηbιουργTl του ΠολSτη ΚQην κι Dλλων τTσων εκπληρωbQνων κι ανεκπλRρωτων σχεδSων στο ντιβDνι του ιστορικοU ψυχαναλυτR. ΓοητευτικTl, ενθουσιfδηl, ιδιοφυRl, ακDbατοl και δηbιουργικTτατοl, αλλD συγχρTνωl υπQρbετρα εγωπαθRl, ανασφαλRl και καταθλιπτικTl, ο Pρσον ΓουQλl δεν αποτελεS Qναν απ’ τουl πιο ενδιαφQροντεl bUθουl του 20ου αιfνα bTνο για το Qργο του, αλλD και για Tλα Tσα εSπε (και δεν

Το Sudoku εSναι το δηbοφιλQστερο παιχνSδι bε αριθbοUl του πλανRτη

Α

ΒασSληl ΚTκκοταl

Θανάσ ης Πα πακωνσ ταν τίνου – Ο Ελάχισ τος Ε α υ τ ό ς 2011

ΣτQγνωσαν πολλD bελDνια, Dναψαν πολλQl κTντρεl, διαδTθηκαν πολλQl φRbεl, εξαντλRθηκαν τουλDχιστον οκτf τTνοι υποbονRl bQχρι να κυκλοφορRσει η νQα δουλειD του ΘανDση ΠαπακωνσταντSνου bε τSτλο «Ο ΕλDχιστοl ΕαυτTl». Τα bελDνια ανανεfθηκαν φQρονταl την σφραγSδα του ανεξSτηλου και του διαχρονικοU επικοινωνιακοU σκοποU τουl, τα ξSφη διασταυρfθηκαν, οι αψιbαχSεl Dναψαν, οι υποκλSσειl στQρεψαν και στα «κεντρικD καταστRbατα» τηl ελληνικRl γλfσσαl οι παραγγελSεl σε λQξειl θαυbασbοU εξαντλοUνται bQσα σε λSγεl fρεl. 5εν ξQρω αν η νQα δουλειD του ΘανDση εSναι και η καλUτερη, bιαl και παραbQνω ιδανικTl και ανDξιοl εραστRl του ΒραχνοU ΠροφRτη και τηl ΑγρUπνιαl. ΝοbSζω Tbωl-αν και θα πρQπει να περιbQνω λSγο ακTbα για να ωριbDσει bQσα bου, στον εαυτT bου Qναl ελDχιστοl εαυτTl, πρfτοl ξDδερφοl του 5ιDφανου-Tτι πρTκειται για την πιο ιδιαSτερη και Dρτια καλλιτεχνικR στιγbR του, bε ξεκDθαρο προσανατολισbT, πλRρη Qλεγχο και ανυπQρβλητη στιχουργικR δυναbικR. Ξεκινfνταl bε το Loco-Motivo ο ΘανDσηl bαl χαρSζει bια ενUπνια, υδDτινη εισαγωγR, κατDλληλη αναγγελSα τηl Dφιξηl του ΕλDχιστου ΕαυτοU, του νοσταλγοU τηl αρχRl, που το Dσπρο στο bDτι του Qχει γεbSσει βρUα, που λειτουργεS σαν γQφυρα συνDντησηl bε τον κωδικοποιηbQνο ΣιbοUν. ΑπT εδf και κDτω αντιλαbβDνεσαι Tτι ο ΘανDσηl δεν στιχουργεS απλfl, αλλD bελοποιεS την Sδια του την ποSηση bε τον bυστικισbT ενTl ΚαροUζου (εξ ου και ο ΦQγγαροl, αυτT το Dγριο και jazzο-βαλκανSστικο νυχτερινT saga) και την λυρικR αγριTτητα ενTl

Vallejo. Στο Ποιοl θα bε ΘυbDται και στο Σαν ΠαιδS, ο Σιfταl, αυτTl ο τTσο σπουδαSοl και τρυφερTl bουσικTl, νοσταλγεS την χαbQνη Qννοια τηl συντροφικTτηταl και τηl αγDπηl, στRνονταl ξTβεργεl στην bνRbη, για να Qρθει κατTπιν το αριστουργηbατικT και «ταβιανικT» ο Σαν ΜικQλε, το οποSο, εκτTl απ’ την πολU σπουδαSα και λυτρωτικR του ενορχRστρωση, αποτελεS και bια στιχουργικR ανατριχSλα. Η συbbετοχR του ΠερSδη εSναι καθοριστικR, τTσο στο ντουQτο bε τSτλο ΑνταρκτικR, το πιο «εbπορικT» Sσωl τραγοUδι του δSσκου, Tσο και στην ονειρικR ατbTσφαιρα τηl ΟbSχληl. ΤQλοl, και bετD απ’ την… ελDχιστη Ερfτηση ΚρSσεωl – καταγγελSα του φασισbοU και τηl ξενοφοβSαl, bαγευTbαστε απ’ την bουσικR και τουl στSχουl ενTl συγκλονιστικοU τραγουδιοU bε τSτλο Του Qρωτα και του ΘανDτου και υποκλινTbαστε στην εξοbολTγηση του Sδιου του δηbιουργοU: «5εν θQλω τα τραγοUδια που Qγραψα ν’ ανDβουν αναπτRρεl. Θα Rθελα να σκSζουνε τα bQτωπα, ν’ ανοSγουνε κρατRρεl.». ΑριστοUργηbα; ΜDλλον. ΣSγουρα, bια καθαρτRρια Tαση bQσα σε φρικιαστικοUl καιροUl πνευbατικRl ανυδρSαl. Υ.Γ. Αν συνεχSζουν, πεSτε bου, κοιτfνταl τη φωτιD, οι Dνθρωποι να κDθονται στιl φτQρνεl, και αν οι οbορφTτερεl γυναSκεl στα κρυφD, κDτω απT τη γλfσσα εκτρQφουν σbQρνεl. ΠεSτε bου bη βρQθηκε και η σκDφη που παλιD, λουζTbουνα bε Rλιο και bε χιTνι, R τα bαλλιD που φUλαξε απ2 την πρfτη bου κουρD, η bDνα που ακTbα ροUχα απλfνει…

υρ

Wall S tr e e t 2 – O live r S to ne 2 01 0 είδος: Κοινωνική περιπέτεια διάρκεια: 130’ πρωταγωνιστούν: Michael Douglas, Josh Brolin, Shia Labeouf, Susan Sarandon

Ε

ΑφοU εξQτισε την ποινR του στην φυλακR, ο ΓκTρντον ΓκQκο (ΜDικλ ΝτDγκλαl) εSναι ξανD ελεUθεροl στον κTσbο που κDποτε Rταν κυρSαρχοl για να ρισκDρει για bια τελευταSα φορD, κερδSζονταl R τη δTξα R την λRθη. ΕλπSζονταl να φτιDξει τιl σχQσειl του bε την κTρη του, ο ΓκQκο επιδιfκει bια συνεργασSα bε τον αρραβωνιαστικT τηl ΣUντοbα Tbωl οι δUο νQοι θα ανακαλUψουν πωl ο ΓκQκο εξακολουθεS να παSζει βρfbικα και Tτι εSναι πρTθυbοl να κDνει τα πDντα για να κερδSσει αυτT που θQλει. ΕντDξει, ο ΝτDγκλαl παSζει εκπληκτικD. Το διαβDσαbε, το υποψιαστRκαbε, το διαπιστfσαbε ιδSοιl Tbbασι. Τι Dλλο Tbωl να κρατRσουbε απ’ αυτRν την πολυδιαφηbισbQνη συνQχεια για

bια ταινSα-σταθbT των 80’s, πQρα απ’ το ευχDριστο δSωρο στο σπSτι bε bια καλR περιπQτεια που κουβαλDει δεbQνο απ’ τον λαιbT τηl τον βρDχο bιαl πDλαι ποτQ Qνδοξηl φRbηl; Ο ΣτTοουν εδf κατορθfνει το ακατTρθωτο κυρSωl για Qναν και bοναδικT λTγο: επειδR βγDζει ο Sδιοl τα bDτια του εbbQνονταl στην συναισθηbατικR πλευρD τηl ιστορSαl και τοποθετfνταl στο background Qνα ολTκληρο οικονοbικT σUστηbα bαζS bε τον πολυπλTκαbο τρTπο λειτουργSαl του, αντS το χειριστεS bε την Sδια ευστοχSα που το Qκανε και στην πρfτη του ταινSα. Προφανfl, αντιλRφθηκε και ο Sδιοl-Qστω και αργD- το χDοl του ιδεολογικοU του κTσbου και αποφDσισε να «ροbαντζοποιRσει» την πληθωρικTτητD του…

ΛUση: ΚDθε πρTβληbα Sudoku Qχει λUση η οποSα bπορεS να επιτευχθεS χωρSl εικασSεl.

Οι σ υντ αγ τ η Γ ε ωρ γ α

ΚΕΪΚ ΜΠΑΝΑΝΑ ΥΛΙΚΑ -125 γρ. βοUτυρο R βιτDb -bισT φλιτζDνι του τσαγιοU ζDχαρη -2 αυγD -2 κουταλιQl τηl σοUπαl bQλι -1 & ½ φλιτζDνι του

τσαγιοU αλεUρι που φουσκfνει bTνο του -1 κουταλDκι του γλυκοU σTδα -2 βανSλιεl σε σκTνη -3-4 bπανDνεl πολU fριbεl

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧτυπDbε στο bSξερ το βοUτυρο και τη ζDχαρη και προσθQτουbε τα αυγD, το bQλι, το αλεUρι bε τη σTδα και τιl βανSλιεl και χτυπDbε καλD. ΡSχνουbε στο bεSγbα τιl bπανDνεl ψιλοκοbbQνεl και τιl ανακατεUουbε καλD, χωρSl να χτυπRσουbε, και το ρSχνουbε σε bια φTρbα για κQικ. ΨRνουbε στουl 180 βαθbοUl για 4050 λεπτD περSπου.


υτ αν ικ ά

Ν Ε

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 16 Φεβρουαρου 2011 / Σελδα 32

www.hondoscenter.com

Υπέροχο ταξίδι οµορφιάς

...ε τι

Ε

υρ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Α'λυβδη Κανονικ τι*........... 1,639 Με κρτα go (-3%)...11,589 Diesel κνηση" Κανονικ τι*........... 1,459 Με κρτα go (-3%)...11,415 Πετρλαιο θρανση" Κανονικ τι*...........0,829 0,804 Με κρτα go (-3%)...0

νο, ενισχυνο πετρλαιο θρ ανση τρα ε καταλτη καση

Οικονο*ικ

Μειω*να ξοδα συντρηση3 Καλ τερη απδοση του καυστρα Μεωση στην κατανλωση

2237023155

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛΕΦΝΗΣΤΕ ΣΤΟ:

Π Α Ρ Α Ο Σ Η Σ Ε 24 Ρ Ε Σ

Ποιοτικ

Σβεται το περιβλλον

Τελειτερη κα ση Μεωση *α ρου καπνο Μεωση επικαθσεων στον καυστρα

Ευρυτανικά ΝΕΑ  

Το Χιονοδρομικό στον δήμο Καρπενησίου, αλλα με 1 εακτ. ευρώ! - "Απο την μύγα ξύγκι, "Προγραμμα απο τον δημο καρπενησίου για οικονομία στα κα...

Advertisement