Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"? τDποZ εBναι ελεDθεροZ. Η λογοκρισBα και κ7θε 7λλο προληπτικC P@τρο απαγορεDονται" =ρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ7γPατοZ τηZ Ελλ7δαZ

Τετ ρτη 12 Ιανουαρ ου 2011

Αιολικό “τέρας” στα Άγραφα Η ανεξ7ρτητη εβδοPαδιαBα εφηPερBδα τηZ ΕυρυτανBαZ

ΚυκλοφορεB κ7θε Τετ7ρτη

>δρα ΖηνοποDλου 7 ΚαρπενAσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr >τοZ 9o Αρ.ΦDλλου 426 τιPA 1 ευρT

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Θα εγκατασταθοDν 19 ανεPογεννAτριεZ 120 P@τρων στην θ@ση "Μορφορ7χη" και θα παρ7γουν 38 MW ρεDPα Κοντογεώργος και Χειµάρας αποµακρύνονται από την Ντόρα

Με εντολA ΣαPαρ7 αν@λαβαν ενεργC δρ7ση στην Ν@α )ηPοκρατBα ΙΑΒΑΣΤΕ

ΣυνεχBζονται οι Pετατ7ξειZ. Με 12 υπαλλAλουZ... ενισχDθηκε ο )APοZ ΚαρπενησBου. ΚρατοDPενοZ ο δAPαρχοZ ΣτυλBδαZ ΑπCστολοZ Γκλ@τσοZ. ΕθνικC Κ@ντρο )ηPCσιαZ )ιοBκησηZ και ΑυτοδιοBκησηZ. ΕπιPορφωτικ@Z ηPερBδεZ του για τον Καλλικρ7τη ΥπουργεBο ΟικονοPικTν. Ξεκιν7 εντατικοDZ φορολογικοDZ ελ@γχουZ. Με λαPπρCτητα εορτ7στηκαν τα Θεοφ7νεια και ο αγιασPCZ των υδ7των στο ΚαρπενAσι. ΚαταργεBται η αγροφυλακA, συστAνεται η ακτοφυλακA. )ιευρDνεται η αποστολA τηZ ΥπηρεσBαZ ΕσωτερικTν Υποθ@σεων. Ο ΣDλλογοZ ΑπανταχοD ΣυγκρελλιωτTν πραγPατοποιεB την κοπA τηZ πρωτοχρονι7τικηZ πBταZ. Ο ΣDλλογοZ ΚεφαλοβρυσιωτTν Αγρ7φων διοργανTνει εκδAλωση για την κοπA τηZ πρωτοχρονι7τικηZ πBταZ. Η αλπικA λBPνη ΒελουχBου.

Η... νέα νοµαρχία

Παρ@λαβε ο ΚαραPπ7Z, αλλ7 ακCPη χωρBZ δικαBωPα υπογραφAZ

Ποιοι εναι οι νοι διευθυντ4 Τι θα γνει +ε του4 110 υπαλλλου4 τη4 νο+αρχα4 ... και π σα χρη παραλα+βνει ο νο4 αντιπεριφερειρχη4

ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ;

Τρα κβουν και 50% απ τον προϋπολογισ

ΑΓΝΙΑ ΤΝ ΓΙΑΤΡΝ. Οι 28 γιατροB του ΝοσοκοPεBου ΚαρπενησBου, Pε οPCφωνο ψAφισP7 τουZ, καταγγ@λλουν την υποβ7θPιση του νοσοκοPεBου και τον κBνδυνο να υποβιβαστεB σε Κ@ντρο ΥγεBαZ ΑστικοD ΤDπου. ΠοιεZ οι επιπτTσειZ στο νοPC PαZ. Τι φοβοDνται οι γιατροB.

Κατάφερε και πήρε την ισοπαλία ο Απεραντιακός

ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΝ

Σκορποχώρι.. οι υπηρεσίες Η @δρα στο ΚερασοχTρι και τα γραφεBα στην ΦραγκBστα

Κυριολεκτικ7 και ουσιαστικ7. Στην ΦραγκBστα θα εγκατασταθοDν οι οικονοPικ@Z υπηρεσBεZ, στο ΚερασοχTρι το δηPαρχεBο και στο ΡαπτCπουλο η... ταPειακA υπηρεσBα. Τα προβλAPατα ακCPη δεν ξεκBνησαν.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΑΦΝ

Κοινή συναινέσει ο νέος πρόεδρος Με ποσοστC 100% εκλ@χθηκε ο )ηPAτρηZ ΤσιTληZ

Ανακοιν/θηκαν και οι 5 αντιδ+αρχοι. λα τα ον +ατα

Ραντεβού… στον αέρα


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 12 Ιανουαρ ου 2011 / Σελ δα 2

Γράφει ο ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ info@evry tanika. gr

Λ)γο πριν τη λ(ξη του περασ8'νου χρ*νου, ο (8οB Καρπενησ)ου ε)χε τη φαειν( ιδ'α να τι8(σει για την προσφορ τουB ορισ8'νουB παλιο+B επιχειρη8ατ)εB τηB π*ληB 8αB *πωB ο κ. Ψιλ*πουλοB, ο κ. Κεχρι8πρηB και ο κ. ΚοντοπνοB. Ον*8ατα 8ε 8εγλη ιστορ)α που συν'δεσαν τη ζω( τουB και τη δρση τουB 8ε 'να Καρπεν(σι που παρ'ρχεται ανεπιστρεπτ), 8ε 'ναν τρ*πο ζω(B που 'χει πψει απ* καιρ* να υφ)σταται. Οι νθρωποι αυτο), *πωB και εκατοντδεB ακ*8α τηB γενιB τουB γενν(θηκαν σε 'ναν κ*σ8ο που η τεχνολογικ( πρ*οδοB δη8ιουργο+σε ελπ)δεB για το 8'λλον και δεν προδι'γραφε ζοφερο+B Αρ8αγεδδ<νεB που θα οφε)λονταν στην αλλαγ( του παγκ*σ8ιου κλ)8ατοB και την καταστροφ( του πλαν(τη 8ε το πτη8α εν*B κου8πιο+, εξ αιτ)αB αB πο+8ε 8ιαB απρ*βλεπτηB πυρηνικ(B σ+ρραξηB. #ζησαν και 'δρασαν σε 8ια Ελλδα λιτοδ)αιτη, που 8πορε) να 8ην ε)χε «εξηλεκτρισθε)» πλ(ρωB και στην οπο)α το «ου)σκι» εθεωρε)το σπνιο «'δεσ8α», αλλ και 8ια Ελλδα που ε)χε *ρα8α, ε)χε αξ)εB, ε)χε ελπ)δα για 'να α+ριο καλ+τερο, δικαι*τερο και κυρ)ωB ασφαλ'στερο. #ζησαν σε 8ια εποχ( *που ο χει8<ναB (ταν πραγ8ατικ*B και σφ+ριζε 8'σα απ* τα 8αδ'ρια των σπιτι<ν και τα ξ+λινα παραθυρ*φυλλα, που σε πγωνε αν 'φευγεB απ* το δω8τιο 8ε την ξυλ*σο8πα και πγωνε τα κρεβτια. εν υπ(ρχαν τ*τε αεροστεγ( κουφ<8ατα αλου8ιν)ου, ο+τε καλοριφ'ρ. Και το χι*νι (ταν κατρα και 8πελB – ιδια)τερα αν διαρκο+σε πολ+ – κι *χι ευκτα)ο καιρικ* φαιν*8ενο για να λειτουρ-

γ(σουν οι π)στεB στο Βελο+χι – το οπο)ο το (ξεραν 8*νο οι βλχοι 8ε τα αρνοκτσικ τουB. #ζησαν σε 8ια εποχ( που ε)χε χαρακτηριστικο+B τ+πουB, ανθρ<πουB που τα ση8εριν ψυχοφρ8ακα και οι διφορεB «κοινωνικ'B δο8'B» και «ιδρ+8ατα» τουB «εντσσουν» στην κοινων)α 'χοντB τουB πρ<τα 8ετατρ'ψει σε ζ*8πι. Εν< τ*τε, εντασσ*ταν φυσικ, *πωB αB πο+8ε ο αε)8νηστοB «ΜπκηB τηB Μαρ)ναB», ( εκε)νη η χαρακτηριστικ( φυσιογνω8)α του 8ελαγχολικο+ τ+που που 8εθυσ8'νοB τα βρδια 8ετρο+σε 8ε τα δχτυλ του τιB 8'ρεB και απορο+σε συνεχ<B «πο+ να ε)χε χαθε) η Παρασκευ(». Ανθρ<-

αποτελο+σαν )σωB και *νειρο ζω(B. Β'βαια ε)χε προηγηθε) ο «ΠαττσιοB», το εστιατ*ριο του Κοντοπνου ( του Βασ)λη Γραν)τσα, το καφενε)ο του Καρα8π. Κι λλα, κι λλα που δεν ε)ναι δυνατ* β'βαια να αναφερθο+ν *λα, γιατ) σκοπ*B του ση8ερινο+ ση8ει<8ατοB δεν ε)ναι να καταγρψει την ιστορ)α, αλλ να ξυπν(σει 8ν(8εB. Μν(8εB, χρ<8ατα και ανα8ν(σειB 8ιαB εποχ(B πολ+ δυσκολ*τερηB, αλλ και πολ+ αγν*τερηB, 8ιαB εποχ(B που τα παιδι 8αB –κι )σωB πολλο) απ* σαB αγαπητο) αναγν<στεB- 'χουν καταδικαστε) να γνωρ)σουν 8'σα απ* το ασπρ*8αυρο σελιλ*ιντ των ελληνικ<ν ταινι<ν τηB δεκαετ)αB του πεν(ντα και του εξ(ντα. Οι νθρωποι αυτο) (ταν η τελευτα)α γενι που 'ζησε π*λε8ο – πραγ8ατικ* π*λε8ο και 8λιστα τον πιο σκληρ*, τον ε8φ+λιο. #ζησαν πραγ8ατικ* 8)σοB, β)ωσαν τον φατο π*νο 8οιρα)ων απωλει<ν και πολλο) απ* αυτο+B )σωB περισσ*τερεB απ* 8)α. &8ωB γι’ αυτ* αγπησαν τ*σο τη ζω(, γι’ αυτ* απ*λαυσαν κθε βραδι «ξεφλουδ)σ8ατοB καλα8ποκι<ν», κθε νυχτ'ρι, κθε γλ'ντι τουB. Γλ'ντι που κα8)α σχ'ση δεν 'χει 8ε την ση8εριν( νερ*βραστη διασκ'δαση των σαββατοκ+ριακων, που 'χει γ)νει 8*νι8η συν(θεια και γι’ αυτ* ανο+σια. Τ'λοB πντων, *λα αυτ 8πορε) να 8ην ε)ναι τ)ποτα λλο παρ απ*ηχοB 8ιαB παιδικ(B ηλικ)αB που συνεχ<B απο8ακρ+νεται, και γι’ αυτ* )σωB να περι'χουν τ*ση φ*ρτιση. Εντο+τοιB, η εκδ(λωση του δ(8ου, χτ+πησε ευα)σθητεB χορδ'B πολλ<ν ανθρ<πων, κι αυτ* ε)ναι που χρειαζ*8αστε σ(8ερα περισσ*τερο απ* κθε λλη φορ.

Ευαίσθητες χορδές

Ευρυτανικ ΝΕΑ Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ (6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920) Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

πινεB φιγο+ρεB γε8τεB π*νο 8εν, αλλ που ση8ατοδοτο+σαν τη ζω( τηB πλατε)αB, τηB αγορB, 8ε την αρχαιοελληνικ( ση8ασ)α. Και η αγορ εκε)νη 'σφυζε απ* ζω(, ε)χε τιB πλκεB τηB και τιB αναποδι'B τηB, *πωB τιB περιγρφει στο «Οι εντι8*τατοι φ)λοι 8ου» ο Μριο Μονιτσ'λι. Η αντι8ετ<πιση των πραγ8των (ταν διαποτισ8'νη απ* 8ια αντ)ληψη για τη ζω( που ε8περιε)χε'να εκρηκτικ* κοκτ'ιλ απελπισ)αB, 8ηδενιστικο+ χιο+8ορ και αυτοσαρκασ8ο+. &λα εκε)να τα 8αγαζκια 'κλεισαν 'να – 'να, 8ε τελευτα)ο το ραφε)ο του Χριστ*φορου Τσιτσιου, προ λ)γων ετ<ν -λλη χαρακτηριστικ( φιγο+ρα κι εκε)νοB - σκυ88'νοB 8ε τη βελ*να και την κλωστ( πνω σε υφσ8ατα που 8ετατρ'πονταν αριστοτεχνικ σε κοστο+8ια, τα οπο)α για πολλο+B

Μα εβδο δα ακα πρ πει να περι νουν οι φλοι του χιονιο για να δουν επιτ λου& το πολυπθητο καιρικ φαινενο να εκδηλ νεται και στο Καρπενσι. Μ χρι την επενη ευτ ρα 17 Ιανουα-

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α ρου ω&, ο καιρ& θα παραενει καλ&, ε αραι & νεφ σει&, και πολ ικρ πιθαντητα για βροχ. Οι θεροκρασε& θα εναι σε χαηλ εππεδα, φυσιολογικ π ντω& για την εποχ.

Σ ε ρ α

 

Για σ8Gερα Τετ.ρτη 12 Ιανουαρ9ου θα 7χουGε συννε- Π π τ η φι. και θα βρ7χει αλλ. απ: το βρ.δυ και Gετ. ο ουραν:Q θα καθαρ9σει. Η θερGοκρασ9α θα κυGανθε9 Gεταξ; των 3OC  και 9OC, ενK :λη την ηG7ρα θα αισθαν:Gαστε σαν να ε9χε 4 βαθGο;Q. Οι .νεGοι ασθενε9Q απ: Β-ΒΑ διευθ;νσειQ.  Για α;ριο Π7Gπτη 13 Ιανουαρ9ου προβλ7πεται ακ:Gη πιο  καθαρ:Q ουραν:Q Gε αρκετ8 ηλιοφ.νεια. Η θερGοκρασ9α O O θα π7σει λ9γο και θα κυGανθε9 Gεταξ; των 1 C και 6 C Gε την πραγGατικ8 α9σθηση να βρ9σκεται Gεταξ; 4O και 10OC.  Οι .νεGοι θα συνεχ9σουν αGετ.βλητοι, ασθενε9Q. Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Παρασκευ8 14 Ιανουαρ9ου 2010

Λιακ.δα

Κυριακ8 16 Ιανουρ9ου 2010

Λιακ.δα

Σ.ββατο 15 Ιανουρ9ου 2010

ευτ7ρα 17 Ιανουρ9ου 2010

Τρ9τη 18 Ιανουρ9ου 2010

Τετ.ρτη 19 Ιανουρ9ου 2010

Λιακ.δα

Επιδε9νωση και βροχ8 Παγωνι. και χι:νι το βρ.δυ Χι:νι

  

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

3O... 12OC 3O... 14OC

   

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

6O... 13OC4O... 15OC

-2 ... 11 C -1 ... 11 C O

O

O

O

-3O... 7OC

-3O... 7OC

-2O... 6OC

-4O... 6OC

-5O... 2OC -8O... -1OC

* Οι προβλ7ψειQ π7ραν των τριKν ηGερKν ελ7γχονται ωQ προQ την ακρ9βει. τουQ, ιδια9τερα σε σχ7ση Gε την εκδ8λωση τοπικKν φαινοG7νων. ** -Q “πραγGατικ8 α9σθηση” αναφ7ρεται ο αλγ:ριθGοQ που προσδιορ9ζει το πKQ αισθαν:Gαστε την εξωτερικ8 θερGοκρασ9α, π7ρα απ: τιQ Gετρ8σειQ του θερGοG7τρου και τηQ ψυχρ:τηταQ του αν7Gου. Οι παρ.γοντεQ που λαGβ.νονται υπ’ :ψιν ε9ναι η ποσ:τητα ηλιοφ.νειαQ, το υψ:Gετρο, η ατGοσφαιρικ8 π9εση, η υγρασ9α κλπ.

Πηγ8:accuweather.com

Ο καιρ:Q τηQ Gεθεπ:GενηQ εβδοG.δαQ Gε Gια Gατι. ΗG7ρα ΗG/ν9α Σ;Gβ.

C

o

Π 20

Π 21

Σ 22

Κ 23

 24

Τ 25

Τ 26

-3 / 2

-3 / 2

-3 / 6

1/6

2/4

3/7

4/7
Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 12 Ιανουαρ-ου 2011 / Σελ-δα 3

Ελπίζουν στις εκπτώσεις ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΤοπικ Συβολιο Καρπενησου

Το Σ"ββατο 15 Ιανουαρ-ου θα ξεκιν,σουν οι χει;εριν+E εκπτ?σειE, οι οπο-εE θα διαρκ+σουν ;+χρι και τη ευτ+ρα 28 Φεβρουαρ-ου 2011

Σ/;φωνα ;ε σχετικ, ανακο-νωση του Ε;πορικο/ Συλλ.γου Καρπενησ-ου, οι καταστη;ατ"ρχεE οφε-λουν να αναγρ"φουν διπλ+E τι;+E για το κ"θε προϊ.ν καθ?E και το ποσοστ. τηE +κπτωσηE. Ε"ν υιοθετηθε- η αναγραφ, του ποσοστο/, αυτ, θα εφαρ;.ζεται ;ε τον εξ,E τρ.πο: γ-νεται ο;αδοπο-ηση των προϊ.ντων (π.χ. παντελ.νια, πουκ";ισα, καλλυντικ" κ.λπ.) και κατ.πιν αναγρ"φεται η αρχικ, τι;,, πριν την +κπτωση, και το ενια-ο ποσοστ. +κπτωσηE για το σ/νολο τηE κ"θε ο;"δαE (π.χ. παντελ.νια 10%, πουκ";ισα 15%, καλλυντικ" 5%

κ.ο.κ). Η κ"θε επιχε-ρηση οφε-λει να αναρτ,σει στο κατ"στη;α +γγραφη αναγγελ-α .τι διενεργε-

τακτικ+E χει;εριν+E εκπτ?σειE, εν? τον-ζεται πωE απαγορε/ονται οι προσφορ+E 30 η;+ρεE πριν την +ναρξη των εκ-

πτ?σεων. Επ-σηE, απαγορε/ονται η αναγραφ.;ενη τι;,, προ των εκπτ?σεων, να ε-ναι υψηλ.τερη τηE πραγ;α-

τικ,E, η απ.κρυψη αποθε;"των και π?ληση ;ικρ,E ποσ.τηταE απ. αυτ" κατ" τη δι"ρκεια των εκπτ?σεων καθ?E και η π?ληση ειδ?ν δε/τερηE διαλογ,E, αγορασθ+ντων ειδικ" για αυτ. το σκοπ.. Σε περ-πτωση παρ"βασηE των κε-;ενων διατ"ξεων επιβ"λλεται πρ.στι;ο, ποσ. /ψουE ;+χρι 0,5% των ακαθ"ριστων εσ.δων του προηγο/;ενου +τουE του παραβ"τη ;+σα σε +να ;,να, απ. την διαπ-στωση τηE παρ"βασηE. Σε υποτροπ, το πρ.στι;ο που επιβ"λλεται ;πορε- να φτ"νει το 3% των ακαθ"ριστων ετ,σιων εσ.δων.

«Των φρον-;ων τα παιδι"…»

Ετοι;"ζονται για τιE Απ.κριεEΑπ. τ?ρα -2 ;,νεE σχεδ.ν νωρ-τερα- η ν+α δη;οτικ, αρχ, του δ,;ου Καρπενησ-ου φροντ-ζει για τιE αποκρι"τικεE εκδηλ?σειE

Σε χθεσιν, συνεδρ-ασ, τηE, .που παρ-στατο εκπρ.σωποι απ. .λουE σχεδ.ν τουE φορε-E και τουE συλλ.γουE του διευρυ;+νου δ,;ου Καρπενησ-ου, ο δ,;αρχοE Κ?σταE Μπακογι"ννηE κ"λεσε .λουE τουE πολ-τεE να δ?σουν δυνα;ικ. «παρ?ν» και να συ;;ετ+χουν ενεργ" στην καθιερω;+νη παρ+λαση των αρ;"των την Κυριακ, 6 Μαρτ-ου 2011. Σκοπ.E τηE ν+αE δη;οτικ,E αρχ,E ε-ναι να πραγ;ατοποιηθε- ;ια ;εγ"λη και φαντασ;αγορικ, παρ+λαση, που .;οια δεν +χει ξαναγ-νει στα χρονικ" του δ,;ου. Για τον λ.γο αυτ. +χει ,δη καλ+σει να συ;;ετ"σχει στην εκδ,λωση ο δ,;οE Αγριν-ου και ανα;+νεται κ"λεσ;α στουE δ,;ουE Μακρακ?;ηE και Λα;ι+ων. Να αναφ+ρου;ε επ-σηE, πωE προγρα;;ατ-ζεται, ;ετ" το τ+λοE τηE παρ+λασηE των αρ;"των, να πραγ;ατο-

ποιηθε- +να ;εγ"λο π"ρτι στην κεντρικ, πλατε-α Καρπενησ-ου. Επιπλ+ον, την παρα;ον, τηE Αποκρι"E, θα πραγ;ατοποιηθε- ο καθιε-

ρω;+νοE χορ.E του δ,;ου σε γνωστ. κ+ντρο διασκ+δασηE, για τον οπο-ο, ο;ολογου;+νωE, φ+τοE ανυπο;ονο/ν πολλο-.

Πρεδρο ο ητρη Κολοκθα

Την Κυριακ, 9 Ιανουαρ-ου 2011 στιE 11.00 το πρω-, στην α-θουσα συνεδρι"σεων του η;οτικο/ Συ;βουλ-ου, συγκλ,θηκε το Τοπικ. Συ;βο/λιο Καρπενησ-ου για την εκλογ, προ+δρου. Ο κ. η;,τρηE Κολοκ/θαE απ. την ο;"δα του Κ?στα Μπακογι"ννη αναδε-χτηκε ο;.φωνα πρ.εδροE του συ;βουλ-ου. Αντιπρ.εδροE εκλ+χτηκε ο κ. Κ?σταE Τσι"ραE απ. την πλευρ" τηE αντιπολ-τευσηE και τα υπ.λοιπα 3 ;+λη τηE επιτροπ,E ε-ναι η Κατερ-να Καλατζ,, η Ιουλ-α Μπο/κα - Αρ;"γου και ο Ν-κοE Λαθ/ρηE. Να θυ;-σου;ε .τι ;ετ" τιE εκλογ+E του Νο+;βρη ο αριθ;.E των ψ,φων που ε-χαν συγκεντρ?σει τα 5 ;+λη του Συ;βουλ-ου ε-χαν ωE εξ,E: η;,τρηE Κολοκ/θαE 620 ψ,φουE, Κατερ-να Καλατζ, 540 ψ,φουE, Κ?σταE Τσι"ραE 527 ψ,φουE, Ιουλ-α Μπο/κα - Αρ;"γου 506 ψ,φουE και Ν-κοE Λαθ/ρηE 274 ψ,φουE. Σ/;φωνα ;ε .σα +χου;ε ,δη αναφ+ρει σε προηγο/;ενα φ/λλα, θεσ;οθετε-ται για πρ?τη φορ" η +ννοια τηE η;οτικ,E Κοιν.τηταE Καρπενησ-ου, η οπο-α θεωρε-ται απ. τα σπουδαι.τερα τ;,;ατα εξουσ-αE ;ε πολλ+E αρ;οδι.τητεE που αφορο/ν στην π.λη του Καρπενησ-ου, τον Ξηρι", τουE Γοριαν"δεE και τουE Κορυσχ"δεE. Τ+τοιεE δραστηρι.τητεE ε-ναι η απ.φαση για την προ+γκριση -δρυσηE , εγκατ"στασηE καταστη;"των και επιχειρ,σεων, η χορ,γηση "δειαE λειτουργ-αE ;ουσικ,E σε αυτ" και οι προτ"σειE για τουE χ?ρουE των υπα-θριων ε;πορικ?ν δραστηριοτ,των. Επ-σηE, το Τοπικ. Συ;βο/λιο θα γνω;οδοτε- και θα κ"νει προτ"σειE προE το η;οτικ. Συ;βο/λιο σχετικ" ;ε την ποι.τητα ζω,E τηE π.ληE ;αE.

Κατστηα Καρπενησου - Αθ. Καρπενησιτη 4, τηλ: 22370 23202 / 80203


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ4ρτη 12 ΙανουαρBου 2011 / ΣελBδα 4

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα σηQε Bα των και ρUν

ΑπC τον ΦUτη ΚουλαρQ4νη

ΣD γ χ ι σ η κ α ι υ π ο κρ ι σ B α

Υπ4ρχουν 4νθρωποι στην εποχA Qα[ που σαγηνεDονται απC ιδανικ@[ λDσει[, που εBναι CQω[ νεφελUQατα λDσεων. ΣαγηνεDονται απC φανταχτερ4 συνθAQατα που συγκαλDπτουν συνAθω[ ασαφεB[ λDσει[ και στο CνοQα αυτUν των συνθηQ4των κ4νουν Qια εDκολη κριτικA στην π4ντα β@βαια ελαττωQατικA σηQερινA πραγQατικCτητα. Με την τακτικA αυτA CQω[ γBνονται π4ντα αρεστοB σ’ εκεBνου[ οι οποBοι θ@λουν την ανατροπA τη[ υφισταQ@νη[ κατ4σταση[, Cχι για το καλC του τCπου, αλλ4 για 4λλου[ ιδιοτελεB[ σκοποD[. ΠολλοB απC αυτοD[ πιστεDουν Cτι σκ@πτονται ιστορικ4, ενU δεν @χουν συλλ4βει το πραγQατικC νCηQα τη[ ιστορBα[ και νοQBζουν Cτι προβ4λλουν πολιτικ@[ σκ@ψει[, στην ουσBα CQω[ αερολογοDν. ΑυτC ακριβU[ φροντBζουν και εκQεταλλεDονται οι ανCητοι, οι οποBοι Qεταβ4λλονται σε φερ@φωνα των πολιτικUν αυτUν διακηρDξεων και β@βαια στου[ τCπου[ Cπου επικρατεB αυτC το φαινCQενο, διαπιστUνεται Cτι η ελευθερBα τη[ ανοησBα[ εBναι κατ4 κανCνα QεγαλDτερη απC την ελευθερBα τη[ σκ@ψη[. Στον τCπο Qα[ 4λλωστε υφBσταται Qια αδιανCητη και ανεξAγητη νοοτροπBα, Cπου αγκαλι4ζονται οι ευ4λωτοι διανοοDQενοι, προβαλλCQενοι, Cτι αυτοB αποτελοDν την πνευQατικA ηγεσBα, ενU πολεQοDν την ωφ@λιQη πρCοδο και την ελεDθερη διανCηση. Λ@νε τι[ Bδιε[ λ@ξει[ Qε του[ επαναστ4τε[, αλλ4 4λλα εννοοDν. Β@βαια οι διανοοDQενοι αυτοB παBρνουν κ4ποιο αντ4λλαγQα, αφοD και χειροκροτAQατα εισπρ4ττουν και @ντυπου[ DQνου[. ΕBναι Qια προσφιλA[ πρακτικA η οποBα εξασφαλBζει Qεν ιδιοτελεB[, ατοQικ@[ εκπληρUσει[ επιδιUξεων, επιβλαβA[ CQω[ για την ιστορBα και την πορεBα του τCπου. ;χουQε του[ διανοοDQενου[ εκεBνου[ σ’ αυτC τον τCπο οι οποBοι @χουν Qια παθολογικA, θα @λεγα, αλαζονεBα και @παρση. ΠεριφρονοDν του[ πολιτευCQενου[ και αυτοB που δAθεν εBναι ανUτεροι απC τι[ αθλιCτητε[ τη[ πολιτικA[ και τα κCQQατα, αυτοB οι Bδιοι εBναι εQπλεκCQενοι στου[ πολιτικοD[ διαπληκτισQοD[ και β@βαια οι 4νθρωποι αυτοB πολιτεDονται χωρB[ να επωQBζονται και τι[ ευθDνε[ που επωQBζονται οι πολιτικοB. Περαιτ@ρω CQω[ διαπιστUνεται στην εποχA Qα[ και το εξA[ εξαιρετικC φαινCQενο τη[ υποκρισBα[ που χειροτερεDει τη κατ4σταση ακCQη περισσCτερο. Με το @νδυQα τη[ σοβαροφ4νεια[ και του τBτλου του[, που φ@ρουν ορισQ@νοι διανοοDQενοι και που του[ χ4ρισε η ορολογBα τη[ επιστAQη[, προβ4λλουν Qε στCQφο Cτι αρ@σει και Cχι Cτι εBναι το χρAσιQο και ωφ@λιQο. Τ@λο[ διαπιστUνεται σAQερα και Qια αδικαιολCγητη ανοχA τη[ συκοφαντικA[ αθλιCτητα[, Cταν Qε πολD προθυQBα πολλοB εBναι εκεBνοι που γBνονται Cργανα τη[ συκοφαντBα[ και πολλοB απC του[ πολBτε[ συνεργοDν σ’ αυτA την πολιτικA αθλιCτητα, που στο τ@λο[ αQφιβ4λει[ κατ4 πCσο QπορεB να αντ@ξει στον τCπο Qα[ η οQαλA λειτουργBα του δηQοκρατικοD πολιτεDQατο[ που τραυQατBζεται καθηQεριν4, αλλ4 ευτυχU[ αντ@χει. Koularmanisfotis@yahoo.gr

ΧριστοDγεννα στο ΚαρπενAσι Qε την ΝτCρα

Η ΝτCρα Μπακογι4ννη π@ρυσι τα ΧριστοDγεννα στην ΕυρυτανBα. Φ@το[ το καθιερωQ@νο “τσιπουρ4κι” δεν @γινε. Β@βαια, οι φBλοι τη[ παραQ@νουν και οι πολι-

τικοB τη[ δεσQοB, Qετ4 και την εκλογA του γιου τη[ στον δAQο ΚαρπενησBου, φαBνεται να @χουν ενισχυθεB. Μ@χρι στιγQA[, ωστCσο, δεν υπ4ρχει εκφρασQ@νη πολιτι-

Κ αρφ UQα τα

κA κBνηση για την στAριξA τη[, κ4τι που CQω[ αναQ@νεται πολD σDντοQα να υπ4ρξει και Q4λιστα ιδιαBτερα... QαζικA. ?λα β@βαια κρBνονται εκ του αποτελ@σQατο[.

ΛBγοι υπηρετοDν την ΑλAθεια γιατB λBγοι @χουν τη θ@ληση και λιγCτεροι τη δDναQη για να εBναι δBκαιοι (ΝBτσε)

Για τον ΚοντογεUργο Cτι δεν πρCκειται ποτ@ να τα ξαναβρεB Qε την ΝτCρα, σα[ τα #λεγα την περασQ@νη εβδοQ4δα και @πεσα και π4λι Q@σα. Κ4ποιοι β@βαια φωνακλ4δε[ ανυπCληπτοι τDποι τη[ ενηQ@ρωση[... “χοDιαζαν” Cτι "ο ΚοντογεUργο[ τα βρAκε Qε την ΝτCρα" για να πουλAσουν φοDQαρα στον κCσQο, Cπω[ συνηθBζουν να κ4νουν. Η αλAθεια CQω[ εBναι πολD διαφορετικA. Στον προχθεσινC ανασχηQατισQC τη[ Ν@α[ %ηQοκρατBα[ λοιπCν, ο Κωστα[ ΚοντογεUργο[ και ο Θαν4ση[ ΧειQ4ρα[ αν@λαβαν Q@λη τη[ ΕκτελεστικA[ ΕπιτροπA[ ΠεριφερειακA[ ΑυτοδιοBκηση[. ΑπC την Περιφ@ρεια Στερε4[, ο βουλευτA[ ΦθιUτιδα[ Θαν4ση[ ΓιαννCπουλο[, που φAQε[ τον Aθελαν "κοντ4 στην ΝτCρα", αν@λαβε τοQε4ρχη[ ΥγεBα[, ο ΚουτσογιαννακCπουλο[ περιφερειακC[ γραQQατ@α[ Στερε4[, ο πρUην βουλευτA[ Σταυρογι4ννη[ αναπληρωτA[ γραQQατ@α[ αγροτικοD, ενU ο πρUην περιφερει4ρχη[ Στε-

ρε4[ ΠαντελA[ Σκλι4[ διευθυντA[ γραQQατεBα[ προγρ4QQατο[. ?λοι στο QαντρB δηλαδA. ΜιλοDσα προχθ@[ Qε κ4ποιον απC του[ υποψAφιου[ συQβοDλου[ του ΚοντογεUργου. Μου εξ@φρασε την πικρBα του Qε το αποτ@λεσQα. ΠερισσCτερο τον ενCχλησε, Cπω[ Qου εBπε, Cτι βρ@θηκαν περBπου 520 ψηφοδ@λτια υπ@ρ του συνδυασQοD αλλ4... ασταDρωτα. %ηλαδA, Qου λ@ει, καν@να[ απC του[ 5 υποψAφιου[ περιφερειακοD[ συQβοDλου[ που AQασταν Qε τον ΚοντογεUργο, δεν τυγχ4ναQε τη[ προτBQηση[ των νεοδηQοκρατUν ψηφοφCρων; ΕDλογο το ερUτηQ4 του, αλλ4 υπ4ρχει και 4λλη πολιτικA εξAγηση. ΜAπω[, λ@ω εγU τUρα, QAπω[ τα ψηφοδ@λτια δεν ανAκαν σε ψηφοφCρου[ τη[ Ν@α[ %ηQοκρατBα[, αλλ4 σε 4λλα κCQQατα που τελικ4 @βγαλαν Qια υποχρ@ωση -αν εBχαν- στον ΚοντογεUργο, τον ψAφισαν αλλ4 Q@χρι εκεB;

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Κ4θε χρCνο οι τοπικ@[ αρχ@[ αγι4ζουν τα Dδατα στο ΚολυQβητAριο ΚαρπενησBου και κ4θε χρCνο απC αυτ@[ τι[ στAλε[ επισηQαBνουQε την αδιαφορBα του[, να πω, την ανικανCτητα των υπηρεσιUν να ανταπεξ@λθουν, να πω, τ@λο[ π4ντων το κολυQβητAριο παραQ@νει σκουριασQ@νο π4νω απC τα κεφ4λια Cλων. ΜAπω[ πρ@πει πια να γBνει κ4τι; ΜAπω[ ο ΚUστα[ Μπακογι4ννη[ να δUσει λDση σε @να κολυQβητAριο το οποBο @γινε επB ΝτCρα[ Μπακογι4ννη;

Να κινδυνεει κανε και αντ για το νοσοκοεο να πει στα... κλαρνα

Το εBδαQε και Qα[ αν@βηκε το αBQα στο κεφ4λι. Τ@τοια ηλιθιCτητα να “ταπUσει[” Qε την αφBσα απC τα κλαρBνα, την κρατικA πινακBδα που δεBχνει το νοσοκοQεBο, δεν Qατ4γινε. %εν Qα[ αφορ4 το αντικεBQενο τη[ αφBσα[, αλλ4 η Bδια η απCκρυψη τη[ πινακBδα[. %ηλαδA πCσο QυαλC πρ@πει να #χει κανεB[ για να Qην κολλAσει π4νω στην πινακBδα για το νοσοκοQεBο καQBα, Qα καQBα αφBσα; ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΑΓΝ3ΣΤΗ Λ4βαQε και @να QAνυQα απC αναγνUστη, το οποBο και δηQοσιεDουQε: “... συνAθω[ η εQφ4νιση σε Qια πCλη καλλιτεχνUν τCσο Qεγ4λου διαQετρAQατο[ Cπω[ (φευ!) του κ. Σκ4ρλα ... πρ@πει να επισκι4ζει τα π4ντα, και να καλDπτει ακCQα και τι[ δηQCσιε[ πινακBδε[. Τι Qα[ νοι4ζει για το ποD εBναι το ΝοσοκοQεBο ΚαρπενησBου, Qπροστ4 σ' @να τCσο κοσQοϊστορικC γεγονC[; Α[ την καλDψουQε να το διαφηQBσουQε. Προσ@ξτε και κ4τι ακCQα: ΠBσω απ' την τσιQεντ@νια κολUνα τη[ φωτογραφBα[ υπ4ρχει και Qια 4λλη πινακBδα QικρA, χωρB[ καQBα @νδειξη! Τι να πει καν@να[... ΣπDρο[ ΤσιοDρη[ ΕιρAνη[ 7, ΚαρπενAσι


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 12 Ιανουαρ(ου 2011 / Σελ(δα 5

Η... νέα νοµαρχία Ευρυτανίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ

Παρ&λαβε ο Καρα6π@, αλλ χωρ(@ δικα(ω6α υπογραφ'@Μ&χρι και χθε@, ο ν&ο@ αντιπεριφερειρχη@ Ευρυταν(α@, κ. Βασ(λη@ Καρα6π@, δεν ε(χε δικα(ω6α υπογραφ'@. Στι@ υπηρεσ(ε@ τη@ νο6αρχ(α@ περι6&νουν ακ)6η τι@ ν&ε@ σφραγ(δε@, εν: υπρχει "πγω6α" στην εξυπηρ&τηση του κοινο*. Τα γραφε(α δειασαν στο κτ(ριο τη@ νο6αρχ(α@.

Ανα6εν)6ενη η κατσταση, η οπο(α επικρατε( τι@ πρ:τε@ η6&ρε@ εφαρ6ογ'@ του “Καλλικρτη” στην νο6αρχ(α Ευρυταν(α@. Η υπηρεσ(α τη@ πρ:ην νο6αρχ(α@ &χει 6εταλλαχτε( σε Περιφερειακ' ιο(κηση Ευρυταν(α@ τη@ Περιφ&ρεια@ Στερε@ Ελλδα@, αλλ ακ)6η και 6&χρι σ'6ερα υπλληλοι, διευθυντ&@ ακ)6η και ο (διο@ ο αντιπεριφερειρχη@ δεν &χουν δικα(ω6α υπογραφ'@. "Αυτ) θα αλλξει 6εσα", 6α@ εξηγε( ο Βασ( λη@ Καρα6π@, τον(ζοντα@ )τι οι υπηρεσ(ε@ τη@ πρ:ην νο6αρχ(α@ λειτουργο*ν κανονικ. Β&βαια ο κ. Περγαντ@ δεν &χει εκδ:σει ακ)6η προ@ του@ αντιπεριφερειρχε@ του εξουσιοδ)τηση υπογραφ'@, κτι που, )πω@ προσθ&τει, ανα6&νεται τι@ επ)6ενε@ :ρε@. Εντω6εταξ*, η εξυπηρ&τηση του κοινο* για τρ&χοντα θ&6ατα &χει σοβαρ' επ(πτωση στην ζω' των πολιτ:ν. Οι πολ(τε@ που &χουν επαφ' 6ε υπηρεσ(ε@, οι οπο(ε@ εκδ(δουν απαρα(τητα &γγραφα ' προαπαιτο*6ενα για την περετα(ρω λειτουργ(α τη@ οικονο6ικ'@ ζω'@ στην περιοχ', συχν &ρχονται σε δια6χη 6ε του@ υπαλλ'λου@, καθ:@ δεν 6πορο*ν να καταλβουν την δυσκολ(α που &χει παρουσιαστε(. Υπηρεσ(ε@ )πω@ η ιε*θυνση Μεταφορ:ν και η Κτηνιατρικ' Υπηρεσ(α αντι6ετωπ(ζουν προβλ'6ατα 6ε την εξυπηρ&τηση του κοινο*, εν: οι υπλληλοι απ) την 6ερι του@ προσπαθο*ν να ανταπεξ&λθουν στι@ υποχρε:σει@ του@, 6ε τον καλ*τερο δυνατ) τρ)πο, σ*6φωνα 6ε τι@ πληροφορ(ε@ 6α@. Απ) την λλη, υπρχουν υπλληλοι στην νο6αρχ(α χωρ(@ καν&να εντελ:@ αντικε(6ενο, αφο* η υπηρεσ(α του@ &χει καταργηθε(. @ παρδειγ6α αναφ&ρου6ε τα Κ&ντρα Αγροτικ'@ Ανπτυξη@. "να παρρτη6α 6ε 9 υπαλλ'λου@ λειτο*ργησε πριν την αλλαγ' τη@ κυβ&ρνηση@ για λ(γο και στο Καρπεν'σι. Αργ)τερα, )6ω@, η ν&α κυβ&ρνηση τα κατ'ργησε. Τι &γινε λοιπ)ν; )θηκε εντολ' να ξηλωθο*ν οι επιγραφ&@, αλλ οι υπλληλοι, χωρ(@ καν&να αντικε(6ενο, συνεχ(ζουν να ... επισκ&πτονται τα γραφε(α τη@ καταργηθε(ση@ υπηρεσ(α@ του@

ταν(α@, κ. ειρχη@ Ευρυ Ο αντιπεριφερ ε(ο του αφ π@, στο γρ Βασ(λη@ Καρα6

εδ: και περ(που 10 6'νε@, και απλ περι6&νουν -αν περι6&νουν- να συ6πληρωθε( το ωρρι) του@ και να επιστρ&ψουν στα σπ(τια του@. Τ)σου@ 6'νε@ η υπηρεσ(α δεν σκ&φτηκε να του@ εντξει κπου αλλο*, σε κποια λλη υπηρεσ(α που αντι6ετωπ(ζει προβλ'6ατα απ) &λλειψη προσωπικο*.

Η να διοκηση Πλ&ον, στ)χο@ τη@ ν&α@ διο(κηση@ τη@ νο6αρχ(α@ ε(ναι η οργνωση των υπηρεσι:ν στι@ ν&ε@ συνθ'κε@. Σε καθη6εριν' βση, ο κ. Καρα6π@, &χει σειρ συσκ&ψεων 6ε υπηρεσιακο*@ παργοντε@ για την ολοκλ'ρωση τη@ οργνωση@. Η Περιφερειακ' Εν)τητα Ευρυταν(α@ -πρ:ην νο6αρχ(α- τη@ οπο(α@ ο ν&ο@ εσωτερικ)@ οργανισ6)@ λειτουργ(α@ &χει 'δη υπογραφε(, ε(ναι περιορισ6&νη )σον αφορ την οργανωτικ' τη@ δο6'. στ)σο, παρα6&νει 6ε πλ'θο@ αρ6οδιοτ'των που εκτε(νονται σε )λο το φσ6α των συναλλαγ:ν τη@ 6ε το κοιν). Σ*6φωνα 6ε το ν&ο οργαν)-

γρα66α, απ) τι@ 13 ιευθ*νσει@ που 6&χρι σ'6ερα λειτουργο*σαν στην Νο6αρχ(α Ευρυταν(α@, 6ετ τι@ συγχωνε*σει@ τ6η6των και διευθ*νσεων, καθ:@ και τη@ παραχ:ρηση@ τρι:ν υπηρεσι:ν στο δ'6ο Καρπενησ(ου, πλ&ον &χουν 6ε(νει &ξι ιευθ*νσει@ 6ε 31 Τ6'6ατα, οι οπο(ε@ υπγονται στι@ αντ(στοιχε@ Γενικ&@ ιευθ*νσει@ που εδρε*ουν στην Περιφ&ρεια Στερε@ Ελλδα@. Με πρ)σφατη απ)φαση του Περιφερειρχη Στερε@ Ελλδα@, κ. Κλ &αρχ ου Περγα ντ, ορ(στηκαν οι π&ντε απ) του@ &ξι διευθυντ&@, εν: ο &κτο@ θα ανακοινωθε( πιθαν)ν τι@ επ)6ενε@ η6&ρε@. Το α6&σω@ επ)6ενο χρονικ) διστη6α ανα6&νεται, επ(ση@, να οριστο*ν και οι το6ερχε@, οι οπο(οι )6ω@ θα ε(ναι πολ* λιγ)τεροι απ) τι@ θ&σει@ που προβλ&πονται, 9 ' 10 στον αριθ6), οι οπο(οι θα αναλβουν περισσ)τερου@ απ) &ναν το6ε(@. Οι νοι διευθυντ Στη ιε*θυνση Αγροτικ'@ Οι-

κονο6(α@ και Κτηνιατρικ'@, η οπο(α &χει και π&ντε τ6'6ατα, διευθυντ'@ αν&λαβε ο Αντ:νη@ Σαραφιαν)@. Στη ιε*θυνση Ανπτυξη@, επ(ση@ 6ε π&ντε τ6'6ατα, διευθυντ'@ αν&λαβε η κ. Ζω' Σουφλερο*. Στη ιε*θυνση Μεταφορ:ν και Επικοινωνι:ν, η οπο(α &χει επ(ση@ π&ντε τ6'6ατα, διευθυντ'@ αν&λαβε ο κ. Σοφρ:νη@ Σπ*ρο@, ο οπο(ο@ να θυ6(σου6ε )τι παλαι)τερα 'ταν ιευθυντ'@ των Τεχνικ:ν Υπηρεσι:ν, εν: 6&χρι πρ)σφατα δη6οτικ)@ σ*6βουλο@ στον δ'6ο Καρπενησ(ου. Στη ιε*θυνση Τεχνικ:ν "ργων, η οπο(α &χει τρ(α τ6'6ατα, διευθυντ'@ παρα6&νει ο Γι:ργο@ Τκη@. Στη ιε*θυνση η6)σια@ Υγε(α@ και Κοινωνικ'@ Μ&ρι6να@, επ(ση@ 6ε τρ(α τ6'6ατα, διευθ*ντρια ορ(στηκε η κα. Βικτ:ρια Μιλο*λη, εν: τ&λο@ στη ιε*θυνση ιοικητικο* - Οικονο6ικο*, η οπο(α &χει π&ντε τ6'6ατα, δεν &χει οριστε( ακ)6η διευθυντ'@. Επ(ση@, στο οργαν)γρα66α τη@ Περιφ&ρεια@ Ευρυταν(α@, προβλ&πονται και τ&σσερα αυτοτελ' τ6'6ατα, τα οπο(α υπ-

γονται σε ιευθ*νσει@ απευθε(α@ στην Περιφ&ρεια Στερε@, στη Λα6(α. Πρ)κειται για το τ6'6α Πολιτικ'@ Προστασ(α@, 6ε αρ6οδι)τητα την αντι6ετ:πιση &κτακτων αναγκ:ν, το τ6'6α ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, 6ε αρ6οδι)τητα την αντι6ετ:πιση ειδικ:ν &κτακτων αναγκ:ν, το τ6'6α Πληροφορικ'@ και το τ6'6α Περιβλλοντο@ και Υδροοικονο6(α@, 6ε αρ6οδι)τητα την εισ'γηση και γνω6οδ)τηση για &ργα περιβλλοντο@, Ανανε:σι6ε@ Πηγ&@ Εν&ργεια@ κ.λπ. Οι υπλληλοι Εντω6εταξ*, σχεδ)ν χωρ(@ αντικε(6ενο παρα6&νουν οι υπηρεσ(ε@ τη@ Περιφ&ρεια@ Ευρυταν(α@ και οι ιευθ*νσει@ τη@, αφο* 6&χρι αυτ' τη στιγ6' δεν &χει εκδοθε( η απαρα(τητη εξουσιοδ)τηση υπογραφ'@ απ) τον περιφερειρχη προ@ τον αντιπεριφερειρχη Ευρυταν(α@. Επ(ση@, δεν υπρχουν σφραγ(δε@ για χρ'ση 6ε τα ν&α στοιχε(α, προτυπω6&να &γγραφα 6ε τα στοιχε(α τη@ περιφ&ρεια@ κ.λπ. Οι 110 υπλληλοι, οι οπο(οι υπηρετο*ν σ'6ερα στην Νο6αρχ(α Ευρυταν(α@, 6ε απ)φαση του Βασ(λη Καρα6π, θα κατανε6ηθο*ν πολ* σ*ντο6α στι@ &ξι ν&ε@ ιευθ*νσει@, σ*6φωνα 6ε τι@ ανγκε@ που θα προκ*ψουν. %πω@ 6α@ δ'λωσε ο κ. Καρα6π@, &χει 'δη επισκεφθε( )λε@ τι@ ιευθ*νσει@ και &χει ενη6ερωθε( απ) αν:τερου@ υπαλλ'λου@ τη@ πρ:ην νο6αρχ(α@ για την κατσταση. Ο (διο@ δηλ:νει )τι ε(ναι απ)λυτα ευχαριστη6&νο@ απ) την ιε*θυνση Οικονο6ικο* και ιο(κηση@, η οπο(α ε(ναι πολ* καλ στελεχω6&νη, )πω@ επ(ση@ και η ιε*θυνση Αγροτικ'@ Οικονο6(α@ και Κτηνιατρικ'@. Η ιε*θυνση Υγε(α@ ε(ναι στελεχω6&νη σε ικανοποιητικ επ(πεδα, εν: η ιε*θυνση Μεταφορ:ν θα χρειαστε( 6ικρ' εν(σχυση 6ε την 6ετακ(νηση υπαλλ'λων. Σε γενικ&@ γρα66&@ ανα6&νεται να υπρξουν 6ετακιν'σει@ υπαλλ'λων. Πρ)βλη6α πντω@ &χει διαπιστωθε( στην Υπηρεσ(α Τεχνικ:ν "ργων, )χι απ) το υπρχον προσωπικ), αλλ απ) την αδυνα6(α να στελεχωθε( περετα(ρω η υπηρεσ(α 6ε εξειδικευ6&νο προσωπικ). Συνχεια στην σελδα 10.


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 12 Ιανουαρ-ου 2011 / Σελ-δα 6

Κοινή συναινέσει ο πρόεδρος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΑΦ Ν

Με ποσοστ. 100% εκλ+χθηκε ο η;,τρηE Τσι?ληE

Με πλ,ρη ο;οφων-α ολοκληρ?θηκαν οι διεργασ-εE για την ανδειξη -;ετ απ. ;υστικ, ψηφοφορ-α- των ;ελ?ν του προεδρε-ου στο η;οτικ. Συ;βο/λιο Αγρφων. Πρ.εδροE ;ε 27 ψ,φουE, δηλαδ, ποσοστ. 100%, αναδε-χθηκε ο πρ?ην νο;αρχιακ.E σ/;βουλοE η;,τρηE Τσι?ληE. Η πρ?τη ειδικ, συνεδρ-αση +γινε παρουσ-α .λων των δη;οτικ?ν συ;βο/λων την Κυριακ, 2 Ιανουαρ-ου, στιE 12.00 το ;εση;+ρι, στην +δρα του δ,;ου Αγρφων, το Κερασοχ?ρι, και στην α-θουσα του η;οτικο/ Συ;βουλ-ου, .που συνεδρ-αζε ο δ,;οE Β--

νιανηE. Η πρ.ταση απ. την πλευρ τηE πλειοψηφ-αE για την θ+ση του προ+δρου ,ταν για τον ;+χρι σ,;ερα νο;αρχιακ. σ/;βουλο Ευρυταν-αE, η;,τρη Τσι?λη, εν? η πρ.ταση τηE αντιπολ-τευσηE για την θ+ση του αντιπρο+δρου ,ταν για το πρ.σωπο του γιατρο/ Γε?ργιου Τ.λη. Να προσθ+σου;ε .τι σ/;φωνα ;ε το πρ.γρα;;α του “Καλλικρτη”, ο πρ.εδροE προ+ρχεται απ. την πλευρ τηE πλειοψηφ-αE, αλλ ο αντιπρ.εδροE απ. την αντιπολ-τευση. Για την θ+ση του γρα;;ατ+α προτθηκε ο κ. η;,τριοE Χαλι;ο/ρδαE. Στην ;υστικ, ψηφοφορ-α που ακολο/θησε -για την ακρ-βεια

+γιναν τρειE ξεχωριστ+E ψηφοφορ-εE για πρ.εδρο, αντιπρ.εδρο και γρα;;ατ+α, αντ-στοιχα.πωE προβλ+πεται, προ+κυψε ο;.φωνο αποτ+λεσ;α. 'λλωστε, η πρ.ταση των δ/ο δη;οτικ?ν παρατξεων, ,ταν κοιν, στα πρ.σωπα και οπωσδ,ποτε χαρακτηρ-ζει και την πρ.θεση .λων για συνα-νεση στον ν+ο δ,;ο Αγρφων “?στε να επιτευχθε- το καλ/τερο αποτ+λεσ;α για τον τ.πο”, .πωE χαρακτηριστικ ειπ?θηκε. Συνεπ?E, για τα επ.;ενα 2,5 χρ.νια, εκλ+χθηκαν ο;.φωνα ;ε 27 ψ,φουE , ποσοστ. 100%, πρ.εδροE του η;οτικο/ Συ;βουλ-ου Αγρφων ο η;,τρηE Τσι?ληE, αντιπρ.εδροE ο Γι?ρ-

γοE Τ.ληE και γρα;;ατ+αE ο η;,τρηE Χαλι;ο/ρδαE. Ο η;,τρηE Τσι?ληE, +;πειροE αυτοδιοικητικ.E, εκλ+γεται ανελλιπ?E απ. το 1994 νο;αρχιακ.E σ/;βουλοE Ευρυταν-αE, εν? στην πολ/χρονη προεδρε-α του διετ+λεσε και αντινο;ρχηE Ευρυταν-αE. Με την ν+α του θητε-α στον πρ?το καλλικρατικ. δ,;ο Αγρφων, συ;πληρ?νει αισ-ωE 20ετια στην ενασχ.λησ, του στα κοιν. Ο δ,;αρχοE Αγρφων, κ. η;,τρηE ΤτσηE, πρ.τεινε τον κ. Τσι?λη για πρ.εδρο του η;οτικο/ Συ;βουλ-ου, ακριβ?E για την πολ/χρονη ε;πειρ-α του στα τοπικ θ+;ατα -ο -διοE προ+ρ-

χεται απ. τα 'γραφα- καθ?E επ-σηE και για την πολυετ, γν?ση του σε θ+;ατα οργνωσηE.

Σκορποχώρι.. οι υπηρεσίες ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ Ν

Η +δρα στο Κερασοχ?ρι και τα γραφε-α στην Φραγκ-σταΚυριολεκτικ και ουσιαστικ. Στην Φραγκ-στα θα εγκατασταθο/ν οι οικονο;ικ+E υπηρεσ-εE, στο Κερασοχ?ρι το δη;αρχε-ο και στο Ραπτ.πουλο η... τα;ειακ, υπηρεσ-α. Τα προβλ,;ατα ακ.;η δεν ξεκ-νησαν.

Η αδυνα;-α που υπρχει στην συγκρ.τηση και οργνωση του ν+ου δ,;ου Αγρφων ε-ναι ολοφνερη. Ο δ,;αρχοE κ. η;,τρηE ΤτσηE δεν +χει πολλ+E επιλογ+E. Η ;εταφορ τηE +δραE του ν+ου δ,;ου στο Κερασοχ?ρι, αποδεικν/εται, προE το παρ.ν, λανθασ;+νη.

Αν ;η τι λλο, δεν υπρχουν οι υποδο;+E εκε-νεE που θα στεγσουν τιE υπηρεσ-εE εν.E ;εγλου, πλ+ον, δ,;ου και -σωE εν.E απ. αυτο/E ;ε τιE λιγ.τερεE υποδο;+E στην Ελλδα, τ.σο σε διοικητικ., .σο και σε ;ηχανολογικ. επ-πεδο. Εκε-νο που ;ελ+τησε και +χει ,δη αποφασ-σει ο δ,;αρχοE Αγρφων κ. ΤτσηE, ε-ναι η προσωριν, εγκατσταση κποιων υπηρεσι?ν του δ,;ου σε γειτονικ, απ. την +δρα, χωρι. Πρ?τη επιλογ, αποτ+λεσε η πλ,ρηE κτιριακ, υποδο;, που βρ-σκεται στην Φραγκ-στα, κτι που οι υποστηρικτ+E τηE για +δρα του ν+ου δ,;ου ε-χαν ωE ισχυρ. επιχε-ρη;α. Πο/ +στησαν τα γραφε-α Σ/;φωνα ;ε την απ.φαση του δη;ρχου, στην Φραγκ-στα

ανα;+νεται να εγκατασταθε- η Τεχνικ, καθ?E και η Οικονο;ικ, Υπηρεσ-α. Στην λλη κρη του δ,;ου, στο Ραπτ.πουλο, θα εγκατασταθε- η Τα;ειακ, Υπηρεσ-α, επειδ, εκε- υπρχει τρπεζα. Επ-σηE, αν και το πρ.γρα;;α "ΚαλλικρτηE" προβλ+πει την σ/σταση τοπικ,E Πολεοδο;-αE εντ.E δ/ο ετ?ν, το πιθαν.τερο ε-ναι να ;ην υπρξει αυτ, η δυνατ.τητα στον δ,;ο Αγρφων. ΠντωE, σε περ-πτωση που συσταθε-, θα εγκατασταθε- και αυτ, η υπηρεσ-α στην Φραγκ-στα. Στην Γραν-τσα ανα;+νεται να εγκατασταθε- -αν συσταθε-- η Υπηρεσ-α Υγε-αE και Πρ.νοιαE, ?στε να ενισχυθε- και το Πολυδ/να;ο Ιατρε-ο. Εντω;εταξ/, ανα;+νεται και η +γκριση του ν+ου οργανισ;ο/ λειτουργ-αE του δ,;ου. Μ.λιE αυτ.E καταρτιστε-, ο δ,;αρχοE ανα;+νεται να κατανε-;ει κατλληλα το προσωπικ.. Τ+λοE, τα ΚΕΠ θα ;ε-νουν ;ε τουE -διουE υπαλλ,λουE, εν? οι 30 περ-που υπλληλοι που πλ+ον υπρχουν στο δυνα;ικ. του ν+ου δ,;ου, θα κατανε;ηθο/ν, +τσι ?στε να προσφ+ρουν το δυνατ.ν περισσ.τερα στην εξυπηρ+τηση των πολιτ?ν. Το δη;αρχε-ο +χει ,δη εγκατασταθε- στο Κερασοχ?ρι.

Παραλαβ, των δ,;ων *δη απ. τιE αρχ+E τιE εβδο;δαE +χει συσταθε-, ;ε εντολ, του δη;ρχου και η 7;εληE ειδικ, επιτροπ, παραλαβ,E των παλι?ν δ,;ων. Πρ.κειται για την επιτροπ,, η οπο-α προβλ+πεται απ. το ν.;ο και αποτελε-ται απ. 4 δη;οτικο/E υπαλλ,λουE, +να ;+λοE τηE αντιπολ-τευσηE και δ/ο ;+λη απ. την πλειοψηφ-α. Πρ.εδροE τηE επιτροπ,E ορ-στηκε ο

αντιδ,;αρχοE κ. Χρ,στοE η;ητρ.πουλοE. ... και δεκδεE φ+σια Εντω;εταξ/, τ?ρα αποκαλ/πτονται και τα δεκδεE χρ+η. Σε Ευπρ.σφατο δη;οσ-ευ;α των «Ε ρυτανικ?ν Ν+ων», αποκαλ/ψα;ε τα φανερ χρ+η που υπρχουν στουE δ,;ουE που συνεν?θηκαν ;ε τον δ,;ο Αγρφων, περ-που 1,7 εκατ. ευρ?, σε υποχρε?σειE προE τρπεζεE και το Τα;ε-ο Πα-

ρακαταθηκ?ν και ανε-ων. Υπρχουν .;ωE και "κρυφ χρ+η" και στον δ,;ο Αγρφων. Σ/;φωνα ;ε πληροφορ-εE, δεκδεE ε-ναι και οι αναθ+σειE που +γιναν ;ε απλ, προφορικ, εντολ, και τ?ρα οι εργολβοι και οι προ;ηθευτ+E αναζητο/ν και ;+σω τηE δικαστικ,E οδο/, την ε-σπραξη των απαιτ,σε?ν τουE, που σ/;φωνα ;ε πληροφορ-εE τηE εφη;ερ-δαE ξεπερνο/ν τιE... 300.000 ευρ?.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 12 Ιανουαρ-ου 2011 / Σελ-δα 7

Πέντε αντιδήµαρχοι στα Άγραφα ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ Ν

Ο η;,τρηE Τ τσηE ανακο-νωσε τουE συνεργ τεE τουΠαρ τουE π+ντε αντιδη; ρχουE, οι ση;αντικ.τερεE αρ;οδι.τητεE του δ,;ου, .πωE αυτ+E των οικονο;ικ?ν, διαφ νειαE, δη;οσ-ων +ργων και λλων ;εγ ληE ση;ασ-αE, .πωE τηE ηλεκτρονικ,E διακυβ+ρνησηE, παρ+;ειναν στον -διο τον δ,;αρχο.

Με απ.φασ, του, η οπο-α ανακοιν?νεται σ,;ερα επισ,;ωE, αλλ +χει ληφθε- απ. τιE 5 Ιανουαρ-ου, ο δ,;αρχοE Αγρ φων .ρισε π+ντε αντιδη; ρχουE ;ε 2ετη θητε-α, απ. 1 Ιανουαρ-ου 2011 +ωE και 31 εκε;βρ-ου 2012, εν? ταυτ.χρονα τουE αναθ+τει συγκεκρι;+νεE αρ;οδι.τητεE.

Επιβεβαι?θηκαν τα ρεπορτ ζ Ευρυτανικ?ν Ν+ων” .σον των “Ε αφορ τα πρ.σωπα των αντιδη; ρχων στον δ,;ο Αγρ φων. Και τα τ+σσερα ον.;ατα που ε-χαν καταγραφε- ε-ναι αυτ των “νεοδιοριζ.;ενων” αντιδη; ρχων, εν? πρ.σφατα αποφασ-στηκε και ο ορισ;.E του π+;πτου. Η απ.φαση του δη; ρχου για τον ορισ;. π+ντε αντιδη; ρχων ,ταν επιβεβλη;+νη, αφο/ η υτικ, Ευρυταν-α ε-ναι ;ια περιοχ, ;ε ιδια-τερεE δυσκολ-εE, τ.σο γεωγραφικ+E, .σο και πληθυσ;ιακ+E. Συνεπ?E, χρ,ζει ;εσηE και στεν,E παρακολο/θησηE των προτ σεων και λ/σεων στα ;εγ λα προβλ,;ατα τηE περιοχ,E. Αυτο- ε-ναι εξ λλου και οι λ.γοι για τουE οπο-ουE οι αντιδ,;αρχοι που ορ-στηκαν προ+ρχονται απ. .λεE τιE απο;ακρυσ;+νεE δη;οτικ+E εν.τητεE του δ,;ου, +τσι ?στε να ε-ναι και γν?στεE τηE περιοχ,E που αναλα;β νουν, αλλ και να βρ-σκονται κοντ στουE δη;.τεE. Οι αντιδ,;αρχοι. Ο πρ?τοE σε ψ,φουE δη;οτικ.E σ/;βουλοE και πρ?ην δ,;αρχοE Ασπροποτ ;ου, κ. Χρ,στοE η;ητρ.πουλοE, αν+λαβε αντιδ,;αρχοE Ασπροποτ ;ου και αναπληρωτ,E δη; ρχου. Παρ λληλα, στον πρ?ην δ,;αρχο ανατ+θηκαν οι αρ;οδι.τητεE τηE επιχειρη;ατικ.τηταE, τηE τουριστικ,E προβολ,E και αν πτυξηE, καθ?E και οι χρη;ατοδοτ,σειE και τα προγρ ;;ατα ;+σω ΕΣΠΑ, ακ.;η και τα θ+;ατα που αφορο/ν τον αναπτυξιακ. ν.;ο. Ευρυτανικ Μιλ?νταE στα “Ε Ν+α”, ο κ. η;ητρ.πουλοE, τ.νισε την αν γκη να αναπτυχθε- ο τ.ποE και να απορροφηθο/ν .λα τα διαθ+σι;α κονδ/λια απ. τα Ευρωπαϊκ προγρ ;;ατα, αλλ και οι χρη;ατοδοτ,σειE ;+σω των

σηE. Π νω. ΤρειE ρ φων η;,τρηE Τ τ Αγ οE ρχ ;α δ, Ο Α. ΕΡ ΑΡΙΣΤ ερ . Χρ,στοE η; ρχουE του. Απ. αριστ απ. τουE π+ντε αντιδη τρηE Βελα+τηE Μιχ.πουλοE και η;, ;ητρ.πουλοE, Θ/;ιοE

δη;οσ-ων επενδ/σεων στην περιοχ,, ?στε να υπ ρξει ισ.ρροπη αν πτυξη στον τ.πο. “Πρ?το ;+λη; ;αE, .;ωE, ε-ναι η οργ νωση των υπηρεσι?ν”, τον-ζει και εκφρ ζει πωE η οργ νωση των ν+ων δ,;ων ε-ναι +να απ. τα βασικ ζητ,;ατα που απασχολο/ν πλ+ον .λουE τουE δ,;ουE στην Ελλ δα. Προφαν?E η αν πτυξη ; λλον... αργε-. Αντιδ,;αρχοE Αγρ φων και Β-νιανηE, αν+λαβε ο ;+χρι σ,;ερα αντιδ,;αρχοE του πρ?ην δ,;ου Αγρ φων, κ. Θ/;ιοE Μιχ.πουλοE. Παρ λληλα, ο δ,;αρχοE του ;εταβ-βασε τιE αρ;οδι.τητεE για την εποπτε-α τηE Πολιτικ,E Προστασ-αE και τηE κοινωνικ,E υπηρεσ-αE και αλληλεγγ/ηE. Οι αρ;οδι.τητεE αυτ+E +χουν ιδια-τερη ση;ασ-α. Ειδικ.τερα η ευθ/νη τηE πολιτικ,E προστασ-αE, η οπο-α αφορ στην οργ νωση, αντι;ετ?πιση και αποκατ στασηE φθορ?ν στα οδικ δ-κτυα του δ,;ου, λ.γω καιρικ?ν φαινο;+νων. Η υτικ, Ευρυταν-α πλ,ττεται συνεχ?E και η Πολιτικ, Προστασ-α, δυστυχ?E, δεν

+χει τα απαρα-τητα κονδ/λια να αντι;ετωπ-σει τιE αν γκεE αυτ+E. Αντιδ,;αρχοE Απεραντ-ων αν+λαβε ο κ. Αθαν σιοE Μπακο/σηE, στον οπο-ο ανατ+θηκαν και οι αρ;οδι.τητεE των γεωργικ?ν και κτηνοτροφικ?ν θε; των. Πρ.κειται για ζητ,;ατα που αφορο/ν πρωτ-στωE τουE κτηνοτρ.φουE στα &γραφα, .που ε;φαν-ζεται ;εγ λη ζωικ, παραγωγ,, .πωE επ-σηE και στιE περιοχ+E Απεραντ-ων και Ασπροποτ ;ου. Η αν πτυξη του πρωτογενο/E το;+α, .πωE η γεωργ-α και η κτηνοτροφ-α, +χει περιοριστε- τα τελευτα-α χρ.νια αντιστρ.φωE αν λογα των δυνατοτ,των αν πτυξηE που υπ ρχουν στην περιοχ,, εν? και οι ν+οι ολο+να και περισσ.τερο εγκαταλε-πουν τα χωρι . Ζητο/;ενο ε-ναι η συγκρ τηση του πληθυσ;ο/ και η α/ξηση τηE παραγωγ,E, κ τι που ωστ.σο απαιτε- .ρα;α και προγρα;;ατισ;.. Αντιδ,;αρχοE Φραγκ-σταE αν+λαβε ο κ. Νικ.λαοE Φο/καE,

στον οπο-ο ;εταβιβ στηκαν οι αρ;οδι.τητεE του περιβ λλοντοE, πρασ-νου και καθαρι.τηταE. Πρ.κειται για την αντιδη;αρχ-α που οπωσδ,ποτε κανε-E δεν θα ,θελε να αναλ βει. E αντιδ,;αρχοE καθαρι.τηταE κινδυνε/ει αν π σα στιγ;, να βρεθε- κατηγορο/;ενοE εν?πιον των Ελληνικ?ν δικαστηρ-ων. εν αποτελε- υπερβολ,, αλλ πραγ;ατικ.τητα. &λλωστε, λ.γω των παρ νο;ων χω;ατερ?ν, +χουν καταδικαστε- ;ε ποινικ+E κυρ?σειE δ/ο αντιδ,;αρχοι στο Καρπεν,σι. Στην ν+α δο;, του δ,;ου Αγρ φων αυτ, την στιγ;, λειτουργο/ν παρ νο;α τουλ χιστον 5 χω;ατερ+E, εν? σκουπ-δια πετιο/νται ναρχα σε ρ+;ατα και ποτ ;ια. Την -δια στιγ;,, +χουν εκπνε/σει .λεE οι προθεσ;-εE που +χει ζητ,σει η Ελλ δα για το οριστικ. κλε-σι;ο των χω;ατερ?ν και τα πρ.στι;α ε-ναι προ των πυλ?ν. *πωE +γραψαν τα “Ευρυτανικ Ν+α”, πρ.κειται για πρ.στι;α /ψουE 34.000 ευρ? την... η;+ρα, για κ θε η;+ρα

... και οι δ/ο κρ-σι;εE επιτροπ+E

Ο;.φωνα εκλ+χτηκαν τα ;+λη των δ/ο ση;αντικ.τερων επιτροπ?ν του δ,;ου Αγρ φων. Στην ουσ-α πρ.κειται για τιE δ/ο πιο κρ-σι;εE επιτροπ+E, οι οπο-εE θα αποφασ-ζουν κυριολεκτικ για τα περισσ.τερα θ+;ατα του δ,;ου, εν? οι εισηγ,σειE τουE προE το η;οτικ. Συ;βο/λιο σχεδ.ν π ντα θα εγκρ-νονται. Οι επιτροπ+E αποτελο/νται απ. 7 ;+λη ;ε πρ.εδρο και στιE δ/ο τον δ,;αρχο κ. η;,τρη Τ τση. Στην Επιτροπ, "Οικονο;ικ?ν" εκλ+χτηκαν

ο;.φωνα τα εξ,E τακτικ ;+λη: Απ. την πλειοψηφ-α οι: Κοφ-νη Αναστασ-α, Κακ.E Θω; E, Φουρλ-γκαE Κλε νθηE και Παπαδ,;οE Παναγι?τηE. Απ. την αντιπολ-τευση οι: Κατσιφ.E ΕυγγελοE και Τελ?νηE Λεων-δαE. Στην Επιτροπ, "Ποι.τηταE Ζω,E" εκλ+χτηκαν ο;.φωνα τα εξ,E τακτικ ;+λη: Απ. την πλειοψηφ-α οι: ι?τη *λγα, Φεγγο/λη Βασιλικ,, Σβερ?νηE Ταξι ρχηE και Ζαχαρ κηE Παναγι?τηE. Απ. την πλειοψηφ-α οι: Γκορ.γιαE Παναγι?τηE και Μ κκαE Κωνσταντ-νοE.

που συντηρο/νται χω;ατερ+E. Ο ν.;οE εξ λλου για το "ο ρυπα-νων πληρ?νει" βρ-σκεται σε ισχ/. Πρ γ;ατι, αν κ τι ;πορεκανε-E να ευχηθε- στον ν+ο δ,;αρχο ε-ναι να... προσ+χει. Αντιδ,;αρχοE για .λουE τουE πρ?ην δ,;ουE στα θ+;ατα πολιτισ;ο/, αθλητισ;ο/ και ν+αE γενι E αν+λαβε ο κ. η;,τρηE Βελα+τηE, ο οπο-οE ; λιστα +χει ;εγ λη ε;πειρ-α στα θ+;ατα αθλητισ;ο/. )δη, σ,;ερα, ε-ναι πρ.εδροE τηE ο; δαE του "Απεραντιακο/", ο; δα η οπο-α αγων-ζεται "στην ;εγ λη κατηγορ-α", δηλαδ, στον 4ο .;ιλο τηE 4ηE κατηγορ-αE του ερασιτεχνικο/ ποδοσφα-ρου. Β+βαια, τα γ,πεδα στην περιοχ, ε-ναι .λα κατεστρα;;+να. Σε ρεπορτ ζ τηE εφη;ερ-δαE +χουν καταγραφε- πολλ+E φορ+E εικ.νεE, τιE οπο-εE αν δει κανε-E, απορε- π?E δ-νεται δεια λειτουργ-αE στιE εγκαταστ σειE αυτ+E. στ.σο, τα θ+;ατα του πολιτισ;ο/ και τηE ν+αE γενι E, απαιτο/ν αυξη;+νεE ευαισθησ-εE, αφο/ η υτικ, Ευρυταν-α βρ-θει φυσικ?ν και τεχνητ?ν ;νη;ε-ων, που απαιτο/ν ιδια-τερη αντι;ετ?πιση και .ρα;α για την διατ,ρηση και την αν δειξ, τουE. Τ+λοE, ;ε την -δια απ.φαση του κ. Τ τση, .πωE προαναφ+ρθηκε, τα καθ,κοντα του δη; ρχου "... .ταν ο δ,;αρχοE απουσι ζει , κωλ/εται, ασκε- ο αντιδ,;αρχοE κ. η;ητρ.πουλοE Χρ,στοE, που αναπληρ?νει το δ,;αρχο και .ταν αυτ.E απουσι ζει , κωλ/εται τα καθ,κοντα του δη; ρχου θα ασκο/νται απ. τον αντιδ,;αρχο κ. Μιχ.πουλο Ευθ/;ιο".


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 12 Ιανουαρ*ου 2011 / Σελ*δα 8

Κοντογεώργος και Χειµάρας αποµακρύνονται από την Ντόρα

Με εντολ) Σα8αρ αν(λαβαν ενεργ+ δρση στην Ν(α η8οκρατ*αΜετ τον πρ+σφατο εσωτερικ+ ανασχη8ατισ8+, στον οπο*ο προχ<ρησε ο Αντ<νηB Σα8αρB, ΘανσηB Χει8ραB και Κ<σταB Κοντογε<ργοB ορ*στηκαν ωB 8(λη των ν(ων εκτελεστικ<ν επιτροπ<ν περιφερειακ)B αυτοδιο*κησηB, στον το8(α εσωτερικ<ν τηB Ν(αB η8οκρατ*αB.

Ντ+ρα Μπακογιννη, την τελευτα*α εβδο8δα των εκλογ<ν δ)λωσε πωB στηρ*ζει την υποψηφι+τητα του Θανση Χει8ρα, αν και η δ)λωση στ)ριξ)B τηB, +πωB ε*παν, )ρθε 8ε καθυστ(ρηση.

Απ+ τον ανασχη8ατισ8+ προ(κυψε ενισχυ8(νοB ο ρ+λοB του "σκι<δουB" Υπουργο, Εσωτερικ<ν κ. Χρ)στου Ζ<η. Ο κ. Ζ<ηB πλαισι<νεται πλ(ον απ+ τουB βουλευτ(B Γρηγ+ρη Αποστολκο και Γι<ργο Βαγιων, οι οπο*οι ορ*στηκαν ωB αναπληρωτ(B του. Επ*σηB, η εν*σχυση του ρ+λου του προκ,πτει και απ+ τον ορισ8+ δ,ο πολυ8ελ<ν εκτελεστικ<ν επιτροπ<ν περιφερειακ)B αυτοδιο*κησηB, στιB οπο*εB συ88ετ(χουν ο πρ<ην νο8ρχηB Φθι<τιδαB κ. ΘανσηB Χει8ραB και ο πρ<ην νο8ρχηB Ευρυταν*αB κ. Κ<σταB Κοντογε<ργοB. Ο πρ<ην νο8ρχηB Ευρυταν*αB, αν και απλ+B πλ(ον περιφερειακ+B Σ,8βουλοB ΣτερεB ΕλλδαB, ενισχ,ει την παρουσ*α του στη Ν(α η8οκρατ*α. Να θυ8*σου8ε +τι )ταν υποψ)φιοB αντιπεριφερειρχηB 8ε το συνδυασ8+ του Θανση Χει8ρα, ο οπο*οB (χασε τιB εκλογ(B και (τσι βρ(θηκε εκτ+B διο*κησηB. ΕυρυΜε δηλ<σειB του στα “Ε τανικ Ν(α” α8(σωB 8ετ τιB εκλογ(B, ο κ. Κοντογε<ργοB (δωσε "+ρκο π*στηB" στην Ν(α η8οκρατ*α, αποκηρ,σσονταB στην ουσ*α την ν(α πολιτικ) κ*νηση τηB Ντ+ραB Μπακογιννη και εκφρζονταB παρλληλα την ποψη +τι δεν υπρχει ανγκη *δρυσηB ν(ων κο88των στην Ελλδα. Να πο,8ε +τι ο πρ<ην νο8ρχηB υπ)ρξε (νθερ8οB υποστηρικτ)B τηB. Μλιστα, )ταν (να απ+ τα 50 στελ(χη τηB Ν(αB η8οκρατ*αB που στ)ριξαν 8ε την υπογραφ) τουB την διεκδ*κηση τηB αρχηγ*αB τηB Ν(αB η8οκρατ*αB απ+ την *δια. Στην πρ+σφατη εκλογικ) 8χη που (δωσε ο Κ<σταB Κοντογε<ργοB στην Ευρυταν*α, παρ+τρυνε και παρουσ*ασε στον Ευρυτανικ+ κ+σ8ο, εν< στ)ριξε και 8ε δ,να8η, την υποψηφι+τητα του Κ<στα Μπακογιννη ωB δ)8αρχοB Καρπενησ*ου. στ+σο, για το αποτυχη8(νο, τελικ, εκλογικ+ αποτ(λεσ8α στην Περιφ(ρεια ΣτερεB ΕλλδαB θε<ρησε υπε,θυνη και τη Ντ+ρα Μπακογιννη. Η κατηγορ*α που τηB προσπτουν πολιτικο* κ,κλοι προσκε*8ενοι στον πρ<ην νο8ρχη, ε*ναι +τι την πρ<τη Κυριακ) που υπ)ρχε προσωπικ+ ενδιαφ(ρον απ+ την *δια για το αποτ(λεσ8α των εκλογ<ν, προκει8(νου να ε-

Ο ανασχηατισ στην Ν α ηοκρατ α

κλεγε* ο Κ<σταB ΜπακογιννηB δ)8αρχοB, υπ)ρξε 8εγλη κινητοπο*ηση ετεροδη8οτ<ν προB την Ευρυταν*α απ+ το 8ηχανισ8+ τηB. Αντ*θετα, τη δε,τερη Κυριακ), +ταν ο κ. ΜπακογιννηB εκλ(χτηκε 8ε το 8εγλο ποσοστ+ του 53%, το πολιτικ+ ενδιαφ(ρον )ταν υποτονικ+, 8ε αποτ(λεσ8α η ψαλ*δα 8εταξ, του Κοντογε<ργου και του αντιπλου του, Βασ*λη Καρα8π, να κλε*σει δρα8ατι-

κ, την *δια στιγ8) που η αποχ) στην Ευρυταν*α γγιξε το... 80%! Εντω8εταξ,, πικρα8(νοB ε8φαν*στηκε και ο ΘανσηB Χει8ραB απ+ το περιβλλον τηB καB Μπακογιννη, αν και πριν τιB εκλογ(B τ*ποτα δεν προ8)νυε τη ρ)ξη 8εταξ, των δ,ο πλευρ<ν. Μλιστα, ο κ. Χει8ραB )ταν παρ<ν στον Προυσ+ κατ τη δη8+σια ανακο*νωση τηB υποψηφι+τηταB του Κ<στα Μπακογιννη για

τον δ)8ο Καρπενησ*ου. Μετ τιB εκλογ(B, +8ωB, +λα λλαξαν. Ο ΘανσηB Χει8ραB, διεκδικ<νταB την περιφ(ρεια και χνονταB απ+ τον Κλ(αρχο Περγαντ, σε δηλ<σειB που (κανε 8ετ το αποτ(λεσ8α των εκλογ<ν, δεν συ8περι(λαβε καν την Ντ+ρα Μπακογιννη, +ταν αναφ(ρθηκε σε +σουB τον βο)θησαν 8ε την πολιτικ) τουB στ)ριξη στον αγ<να του. στ+σο, η κ.

Χωρ εκπροσπηση η Ευρυταν α στην Οργανωτικ Επιτροπ

Τον Μιο το ιδρυτικ+ συν(δριο του κιν)8ατοB τηB Ντ+ραB ΜπακογιννηB Εντω8εταξ,, σχεδ+ν ταυτ+χρονα ανακοιν<θηκε απ+ την “η8οκρατικ) Συ88αχ*α” +τι 8ε απ+φαση τηB προ(δρου τηB, Ντ+ραB Μπακογιννη, συγκροτ)θηκε η Οργανωτικ) Επιτροπ) του ιδρυτικο, συνεδρ*ου του κιν)8ατοB, το οπο*ο ανα8(νεται για τον Μιο του 2011. Πρ+εδροB τηB Οργανωτικ)B Επιτροπ)B ορ*στηκε ο ευρωβουλευτ)B Θε+δωροB ΣκυλακκηB, εν< συνολικ συ88ετ(χουν 113 8(λη. Τα 8(λη καταν(8ονται σε τ(σσερειB το8ε*B που θα (χουν ωB αντικε*8ενο την προετοι8ασ*α του καταστατικο, του κιν)8ατοB, την επεξεργασ*α των προγρα88ατικ<ν κατευθ,νσεων, τη χραξη τηB στρατηγικ)B και πολιτικ)B δρσηB και την οργανωτικ) συγκρ+τηση και προετοι8ασ*α. Απ+ την Περιφ(ρεια ΣτερεB ΕλλδαB συ88ετ(χουν 5 8(λη. ,ο στελ(χη του κιν)8ατοB απ+ τη Φθι<τιδα, 8εταξ, αυτ<ν και ο δικηγ+ροB Ηλ*αB Κυρ8αν*δηB, (να 8(λοB απ+ την Ε,βοια και δ,ο απ+ την Φωκ*δα. Εντ,πωση προκαλε* το γε-

γον+B +τι χωρ*B εκπροσ<πηση 8(νει η Βοιωτ*α και πολ, περισσ+τερο η Ευρυταν*α, +που η Ντ+ρα Μπακογιννη (χει, ωB γνωστ+ν, καθολικ) παρουσ*α. Ακριβ<B αυτ)ν την εξ(λιξη, πολιτικο* κ,κλοι στην Ευρυταν*α, την ερ8ηνε,ουν προB το παρ+ν ωB αδυνα8*α εξε,ρεσηB τοπικ<ν πολιτικ<ν στελεχ<ν -τα οπο*α ωB επ* το πλε*στον αν)κουν στην Ν(α η8οκρατ*α, απ+ +που αντλε* κυρ*ωB τα στελ(χη τηB η κα Μπακογιννη- τα οπο*α να ενταχθο,ν στην ν(α πολιτικ) κ*νησ) τηB. Μλιστα, κποιοι υποστηρ*ζουν +τι δ,σκολα θα πειστο,ν πολιτικ στελ(χη του νο8ο, να ακολουθ)σουν, σε αυτ) την χρονικ) συγκυρ*α, την Ντ+ρα Μπακογιννη και να αφ)σουν (να κ+88α εξουσ*αB, +πωB ε*ναι η Ν(α η8οκρατ*α. Κποιοι λλοι, +8ωB, που ισχυρ*ζονται +τι γνωρ*ζουν πολλ, λ(νε +τι, στιB επ+8ενεB εκλογ(B η Ντ+ρα Μπακογιννη θα (χει το 8εγαλ,τερο ποσοστ+ τηB στην Ευρυταν*α.

Πρ+σφατα, ο Αντ<νηB Σα8αρB προχ<ρησε σε ανασχη8ατισ8+ στα +ργανα τηB Ν(αB η8οκρατ*αB, ενισχ,ονταB τιB ο8δεB πολιτικο, λ+γου, κυρ*ωB 8ε ση8α*α το 8νη8+νιο. Στον ν(ο ανασχη8ατισ8+ συ8περι(λαβε στελ(χη του κ+88ατοB απ+ την Στερε Ελλδα που φ)8εB το,B )θελαν κοντ στην Ντ+ρα Μπακογιννη. Ηχηρ) κ*νηση των προθ(σεων τηB ηγεσ*αB τηB Ν(αB η8οκρατ*αB ε*ναι η τοποθ(τηση - αναβθ8ιση στην εσωτερικ) ιεραρχ*α στον το8(α Υγε*αB, ωB το8ερχη -κτι σαν "σκι<δη" Υπουργ+ Υγε*αB- τον Θανση Γιανν+πουλο. Ο8ο*ωB ηχηρ) και η τοποθ(τηση των Θανση Χει8ρα και Κ<στα Κοντογε<ργου, ωB 8(λη των επιτροπ<ν αυτοδιο*κησηB. Η κ*νηση αυτ) και κυρ*ωB η αποδοχ) απ+ την πλευρ των συγκεκρι8(νων στελεχ<ν, να αναλβουν τιB αρ8οδι+τητεB που τουB ανατ(θηκαν, χαρακτηρ*ζει πλ(ον και την πολιτικ) τουB στση εντ+B τηB Ν(αB η8οκρατ*αB, 8ε στ+χο τιB ερχ+8ενεB εκλογ(B. %λλωστε, φα*νεται +τι η πολιτικ) πορε*α των δ,ο αυτ<ν στελεχ<ν, η φιλ*α των οπο*ων ενισχ,θηκε στιB περασ8(νεB εκλογ(B, θα ε*ναι κοιν).

Υποψ φιο βουλευτ

Ο Κ<σταB Κοντογε<ργοB οργαν<νει το πολιτικ+ του 8(λλον για την κθοδ+ του στην κεντρικ) πολιτικ) σκην). Ε*ναι β(βαιο, αν και ο *διοB δεν το παραδ(χεται προB το παρ+ν, +τι στιB επ+8ενεB βουλευτικ(B εκλογ(B θα ε*ναι υποψ)φιοB βουλευτ)B Ευρυταν*αB 8ε την Ν(α η8οκρατ*α. Φα*νεται +τι 8ε 8ια τ(τοια κ*νηση -και αν οι εκλογ(B γ*νουν σ,ντο8α, +πωB φη8ολογε*ται- η στ)ριξη στο πρ+σωπ+ του δεν θα προ(λθει 8+νο απ+ την Ν(α η8οκρατ*α, αλλ και απ+ λλα "8ικρ" κ+88ατα και πολιτικ κιν)8ατα.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 12 Ιανουαρ6ου 2011 / Σελ6δα 9

Στην... εντατική το νοσοκοµείο ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ;

ΤIρα κ7βουν και τον προϋπολογισE7 κατ(... 50%!ΑΓ ΝΙΑ Τ Ν ΓΙΑΤΡ Ν. Οι 28 γιατρο6 του ΝοσοκοEε6ου Καρπενησ6ου, Eε οE7φωνο ψ5φισE( τουO, καταγγ4λλουν την υποβ(θEιση του νοσοκοEε6ου και τον κ6νδυνο να υποβιβαστε6 σε Κ4ντρο Υγε6αO Αστικο8 Τ8που. ΠοιεO οι επιπτIσειO στο νοE7 EαO. Τι φοβο8νται οι γιατρο6.

Λ6γεO E7λιO ηE4ρεO Eετ( το αποκαλυπτιΕυρυτανικIν Ν4ων” κ7 δηEοσ6ευEα των “Ε σχετικ( Eε την απ7ρριψη τηO χρηEατοδ7τησηO απ7 Ευρωπαϊκ( κονδ8λια του 4ργου για την επ4κταση των κτιριακIν εγκαταστ(σεων του ΝοσοκοEε6ου Καρπενησ6ου, αποκαλ8πτεται 7τι 4κοψαν και τον προϋπολογισE7 του κατ(... 50%. Το θ4Eα αποκαλ8πτει ο σ8λλογοO των γιατρIν του ΝοσοκοEε6ου Καρπενησ6ου και του Κ4ντρου Υγε6αO υτ. Φραγκ6σταO. Σε οE7φωνο ψ5φισE( τουO καλο8ν την πολιτε6α και κ(θε υπε8θυνο να αναλογιστο8ν την κρισιE7τητα των ν4ων αποφ(σεων και τιO επιπτIσειO που πρ7κειται να προκληθο8ν. “3δη ο ιοικητ5O του ΝοσοκοEε6ου EαO ενηE4ρωσε 7τι ο προϋπολογισE7O του ΝοσοκοEε6ου EαO EειIθηκε απ7 το α6τηEα των 4,6 εκ. ευρI σε 2,7 εκ. (σχεδ7ν 50%) και παρ(λληλα ανακο6νωσε EειIσειO των αντιδραστηρ6ων για εξετ(σειO α6EατοO π(νω απ7 60% και για ορθοπεδικ( χειρουργικ( υλικ( π(νω απ7 70%. Αν αυτ( δεν αποτελο8ν συρρ6κνωση παροχ5O υπηρεσιIν, τ7τε τι ε6ναι;”, γρ(φουν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑΤΡ'Ν Η απ7φαση τηO Γενικ5O Συν4λευσηO τηO “/νωσηO ΙατρIν ΝοσοκοEε6ου και Κ4ντρου Υγε6αO", η οπο6α εκδ7θηκε την περασE4νη ευτ4ρα 10 Ιανουαρ6ου 2011, Eε αρ. πρωτ. 4, εκφρ(ζει τουO προβληEατισEο8O των γιατρIν απ7 τιO τελευτα6εO πολιτικ4O κιν5σειO, οι οπο6οι αγωνιο8ν για το E4λλον του νοσοκοEε6ου EαO. Η ανακο6νωση που εκδ7θηκε υπ αρ. πρωτ. 5, την οπο6α υπογρ(φουν ο πρ7εδροO τηO /νωσηO κ. Κωνσταντ6νοO ΤσιρIνηO και ο Γενικ7O ΓραEEατ4αO κ. Απ7στολοO-ΓεIργιοO Σοφ7O, συνοδευ7Eενη και απ7 τιO 28 υπογραφ4O των γιατρIν, 4χει ωO εξ5O: “Το νοσοκοEε6ο Καρπενησ6ου δ4χθηκε δυο πλ5γEατα τον τελευτα6ο καιρ7. Το πρIτο αφορ( τον χαρακτηρισE7 του νοσοκοEε6ου Καρπενησ6ου απ7 Γ ζIνηO εφηE4ρευσηO σε Β ζIνηO Eε

νοEοθετικ5 ρ8θEιση. Στη Γ ζIνη αν5κουν τα υποστελεχωE4να νοσοκοEε6α (γονων περιοχIν, και σε αυτ5 την ζIνη, β(σει ν7Eου, οι εφηEερ6εO που γ6νονται απ7 τουO ιατρο8O ε6ναι περισσ7τερεO προκειE4νου να καλ8πτονται περισσ7τερεO ηE4ρεO τα ιατρικ( τE5Eατα(11 εφηEερ6εO για τουO επιEελητ4O, 7 εφηEερ6εO για τουO ιευθυντ4O). /τσι στο νοσοκοEε6ο EαO οι επιEελητ4O ιατρο6 εκτελο8σαν E4χρι σ5Eερα κατ’ ελ(χιστο 11

εφηEερ6εO 4καστοO και οι ιευθυντ4O 7 εφηEερ6εO 4καστοO . Με την ν4α νοEοθετικ5 ρ8θEιση οι ιατρο6 του νοσοκοEε6ου Καρπενησ6ου θα εκτελο8ν Eικρ7τερο αριθE7 εφηEεριIν , οι επιEελητ4O 7 και οι διευθυντ4O 7 . /τσι οι εφηEερ6εO σε κ(θε τE5Eα EειIνονται δραστικ( σε αριθE7, επιτε6νονταO την υπ(ρχουσα ανεπ(ρκεια αριθEο8 εφηEερευ7ντων ιατρIν, κ(νονταO δυσκολ7τερο περαιτ4ρω το 4ργο των ιατρIν του νοσοκοEε6ου (οι οπο6οι E4χρι σ5Eερα οικειοθελIO δεν (φησαν

ακ(λυπτο καν4να οξ8 περιστατικ7 ασθενο8O (σχετα ε(ν υπ5ρχε εγγεγραEE4νοO 5 7χι εφηEερε8ων ιατρ7O στην λ6στα εφηEερ6αO). Η εν4ργεια αυτ5 του υπουργε6ου Υγε6αO, αλλ( και η Eη ικαν5 θ4ση και στ(ση του τοπικο8 βουλευτ5, του διοικητ5 του νοσοκοEε6ου και κ(θε (λλου τοπικο8 (ρχοντα και παρ(γοντα να αποτρ4ψουν αυτ5 την ν4α νοEοθετικ5 τροπολογ6α, καθορ6ζει πλ4ον την περαιτ4ρω υποβ(θEιση του νοσοκοEε6ου του νοEο8

... και ν4οι προEηθευτ4O καυσ6Eων

Στα πρατ5ρια “ΕΚΟ Νικ7πουλοO” ανατ4θηκε για το 4τοO 2011 η προE5θεια πετρελα6ου του ΝοσοκοEε6ου Καρπενησ6ου κα των λοιπIν περιφερειακIν ιατρε6ων, Eετ( απ7 δ8ο (γονουO διαγωνισEο8O.

Το ΝοσοκοEε6ο Καρπενησ6ου, Eετ( απ7 την ν4α νοEοθεσ6α που το απεγκλωβ6ζει απ7 την προE5θεια E4σω νοEαρχιακIν και περιφερειακIν αρχIν, προκ5ρυξε για τιO 15 εκεEβρ6ου ανοιχτ7 διαγωνισE7 για την προE5θεια καυσ6Eων προϋπολογισEο8 περ6που 150.000 ευρI. 'στ7σο, ο διαγωνισE7O απ4βη (καρποO και επαναλ5φθηκε στιO 22 εκεEβρ6ου, 7EωO ο8τε τ7τε προ4κυψε αν(δοχοO προEηθευτ5O. Κατ7πιν αυτο8, ο πρ7εδροO του νοσοκοEε6ου κ. ΓιIργοO Χαλι(σοO, αφο8 κ(λεσε προφορικ( 7λουO τουO επαγγελEατ6εO προEηθευτ4O καυσ6Eων τηO περιοχ5O EαO, προ-

χIρησε σε απευθε6αO αν(θεση τηO προE5θειαO στιO 30 εκεEβρ6ου. Απ7 τη διαπραγE(τευση προ4κυψαν ν4οι προEηθευτ4O για το 4τοO 2011, τα πρατ5ρια Χρ5στου και ΚIστα Αθ. Νικ7πουλου, Eε τουO οπο6ουO η διο6κηση του νοσοκοEε6ου στιO 3 Ιανουαρ6ου 2011, υπ4γραψε σ8Eβαση προE5θειαO εξ ηEισε6αO Eε τουO δ8ο προEηθευτ4O για την κ(λυψη Eε 120.000 λ6τρα πετρελα6ου θ4ρEανσηO για το ΝοσοκοEε6ο Καρπενησ6ου, ενI η προE5θεια αφορ( και το Κ4ντρο Ψυχικ5O Υγε6αO, τα Περιφερειακ( Ιατρε6α Κρικ4λλου, Μεγ(λου Χωριο8, οEν6σταO, ΣτενIEατοO Φουρν(O, Φιδακ6ων, καθIO και των οχηE(των του νοσοκοEε6ου. Επ6σηO, δι(φοροι τοπικο6 προEηθευτ4O για το Κ4ντρο Υγε6αO Φραγκ6σταO και τα ιατρε6α Κερασοχωρ6ου, Αγ. Τρι(δαO, Γραν6τσαO, Ραπτοπο8λου, Αγρ(φων κ.λπ. Η τιE5 που συEφων5θηκε θα ε6ναι η τιE5 πρατηρ6ου τηO εκ(στοτε χρονικ5O στιγE5O που θα γ6νεται η παραγγελ6α.

EαO γυρ6ζονταO την υγε6α σε εποχ4O παλαι7τερεO. Ε6ναι γεγον7O 7τι η πατρ6δα EαO βρ6σκεται σε οικονοEικ( προβληEατικ5 θ4ση, 7EωO εν ον7Eατι αυτο8 δεν πρ4πει να δικαιολογ5σουEε την απαξ6ωση του(7χι (δικα χαρακτηρισE4νου απ7 την 6δια την πολιτε6α (γονου -και 7χι Eε ευθ8νη των κατο6κων του) νοEο8 EαO, και στο επ6πεδο τηO παροχ5O υγε6αO. Το δε8τερο πλ5γEα αφορ( την υποχρεωτικ5 “Eετακ6νηση” παιδι(τρου που E7λιO διορ6στηκε στο νοσοκοEε6ο EαO,(παρ( την 4λλειψη παιδι(τρων στο νοσοκοEε6ο EαO), προO το νοσοκοEε6ο ΛαE6αO. ΣηEειIνουEε 7τι δεν προβλ4φθηκε η στελ4χωση του παιδιατρικο8 τE5EατοO του νοσοκοEε6ου ΛαE6αO, αλλ( και δεν επιλ4χτηκε κ(ποιοO παιδ6ατροO απ7 (λλο νοσοκοEε6ο Eε Eεγαλ8τερη εφηEεριακ5 επ(ρκεια για να καλ8ψει τιO αν(γκεO του νοσοκοEε6ου ΛαE6αO. Αντ6θετα επιλ4χθηκε η επιπ7λαια λ8ση τηO Eετακ6νησηO του νεοδιορισθ4ντοO επιEελητ5 παιδ6ατρου του νοσοκοEε6ου Καρπενησ6ου, που προοριζ7ταν να καλ8ψει Eε σηEαντικ7 αριθE7 εφηEεριIν, και πρωιν5 εργασ6α...το ανεπαρκIO στελεχωE4νο παιδιατρικ7 τE5Eα του νοσοκοEε6ου Καρπενησ6ου. Το παιδιατρικ7 τE5Eα απ7 αυτ5 την Eετακ6νηση θα εξαναγκαστε6 να εφηEερε8σει 7 λιγ7τερεO ηE4ρεO τον Ιανου(ριο 2011, (Eε τα ν4α δεδοE4να τηO Eετατροπ5O του νοσοκοEε6ου EαO απ7 Γ ζIνηO στην Β ζIνη). Το σ8νολο των ηEερIν που δεν θα υπ(ρχει εφηEερε8ων παιδ6ατροO στο Καρπεν5σι για τον E5να Ιανου(ριο (εφ7σον οι (λλοι 2 παιδ6ατροι εξαντλ5σουν την εφηEεριακ5 τουO δυνατ7τητα) διαEορφIνεται πλ4ον σε 16 ηE4ρεO... Αντ6θετα αν δεν χαρακτ5ριζαν το νοσοκοEε6ο EαO “Β ζIνηO”, και δεν Eετακινε6το ο νεοδιορισθε6O παιδ6ατροO τ7τε η απουσ6α παιδι(τρου απ7 το πρ7γραEEα εφηEερ6αO θα 5ταν για 0 (Eηδ4ν) ηE4ρεO EιαO και οι τρε6O παιδ6ατροι θα εφηE4ρευαν 4καστοO για 11 εφηEερ6εO.

γυρ6στε σελ6δα -->


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 12 Ιανουαρ5ου 2011 / Σελ5δα 10

ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ; Συν3χεια απ6 την προηγο7Cενη σελ5δα

Ο συνδυασC6M τηM: α) πρ6σφατηM νοCοθετικ4M τροπολογ5αM που CειGνει τον αριθC6 εφηCεριGν των επιCελητGν απ6 11 σε 7, C3σω τηM Cετατροπ4M του νοσοκοCε5ου CαM απ6 Γ ζGνηM σε Β ζGνηM, και β) η 3ναρξη Cετακ5νησηM ιατρGν απ6 το νοσοκοCε5ο CαM προM )λλο νοσοκοCε5ο τηM περιφ3ρειαM δεν αφ4νει )λλα περιθGρια εCπιστοσ7νηM...και υποCον4M. ΣηCειGνουCε 6τι απ6 πλευρ)M ΥΠΕ (ΥγειονοCικ4M Περιφ3ρειαM) αναζητε5ται στο νοσοκοCε5ο CαM προM Cετακ5νηση για )λλο νοσοκοCε5ο C3χρι και Cαιευτ4ραM γυναικολ6γοM, 6ταν γνωρ5ζει η ΥΠΕ 6τι υπηρετε5 στο νοσοκοCε5ο CαM C6νον 3ναM γιατρ6M αυτ4M τηM ειδικ6τηταM. Βροντοφων)ζουCε 6τι ε5ναι απαρ)δεκτη η κατ)σταση αυτ4 που διαCορφGνεται. Ελπ5ζουCε το θ3Cα να δι3πεται C6νο απ6 την προχειρ6τητα των υπευθ7νων και 6χι απ6 τελεσ5δικεM αποφ)σειM συντονισCο7 προοδευτικ4M αποσ7νθεσηM του νοσοκοCε5ου CαM Cε απGτερο σκοπ6 την συγχGνευση του Cε )λλο νοσοκοCε5ο τηM περιφ3ρειαM 6που θα κληθε5 να επιτελε5 3ναν υποβαθCισC3νο ρ6λο εν6M δορυφορικο7 “νοσοκοCε5ου - κ3ντρου υγε5αM”. Το νοσοκοCε5ο Καρπενησ5ου πιστε7ουCε 6τι χρει)ζεται να υπ)ρχει ωM 3να Cικρ6 νοσοκοCε5ο Cε επ)ρκεια στα βασικ) του τC4Cατα, δι6τι δεν καλ7πτει C6νο την π6λη του Καρπενησ5ου, αλλ) και )λλεM περιοχ3M εν6M νοCο7 εξαιρετικ) δ7σβατου, στον οπο5ο κ)θε Cετακ5νηση και διακοCιδ4 ε5ναι ιδια5τερα χρονοβ6ρεM. Καθ6λου τυχα5α, ο ορειν6M νοC6M Ευρυταν5αM 3χει χαρακτηριστε5 απ6 την Πολιτε5α ωM περιοχ4 )γονη και προβληCατικ4 Α κατηγορ5αM. ιαCαρτυρ6Cενοι εξαγγ3λλουCε ενδεικτικ) κινητοπο5ηση, και καλο7Cε 6λουM τουM τοπικο7M παρ)γοντεM να αναλ)βουν )Cεσα τιM ευθ7νεM τουM 3ναντι των συνεπειGν που υπ)ρχουν 1)απ6 την πρ6σφατη νοCοθετικ4 τροπολογ5α που εξ αντικειC3νου χαρακτηρ5ζει ψευδGM ωM επαρκGM στελεχωC3νο το νοσοκοCε5ο Καρπενησ5ου (υπαγωγ4 στη Β ζGνη) και 2) απ6 τιM Cετακιν4σειM γιατρGν προM )λλο νοσοκοCε5ο τηM περιφ3ρειαM ενG αφ4νουν ακ)λυπτο το νοσοκοCε5ο Καρπενησ5ου. ΕνηCερGνουCε τον Ευρυτανικ6 λα6 για την κατ)σταση που διαCορφGνεται, η οπο5α ε5ναι απαρ)δεκτη, γιατ5 επιδεινGνει τιM παροχ3M υγε5αM στον νοC6, υποβαθC5ζονταM την εφηCεριακ4 επ)ρκεια 6λων των τCηC)των του νοσοκοCε5ου CαM. Ζητ)Cε Cε τον χαρακτ4ρα του επε5γοντοM 1) Την αναστολ4 εφαρCογ4M τηM τροπολογ5αM που τοποθετε5 το νοσοκοCε5ο CαM στην Β ζGνη, και εν συνεχε5α την κατ)ργηση τηM τροπολογ5αM. 2) Αν)κληση τηM παιδι)τρου που Cετακιν4θηκε στο νοσοκοCε5ο ΛαC5αM εδG και τGρα, και κ)λυψη των εξ6δων στα οπο5α υποβ)λλεται. 3) /Cεση προκ4ρυξη των θ3σεων ιατρικο7, νοσηλευτικο7 και παραϊατρικο7 προσωπικο7 και να Cην ισχ7σει η σχ3ση 5/1 αποχωρ4σεων-προσλ4ψεων για το 2011, για τα )γονα και Cη επαρκGM στελεχωC3να νοσοκοCε5α. 4)Κατ)ργηση του )καCπτου (συγκεκριC3νοM αριθC6M εφηCεριGν, συγκεκριC3νεM ηC3ρεM) σχεδ5ου - Cοντ3λου εφηC3ρευσηM του υπουργε5ου δι6τι δυσχερα5νει τον προγραCCατισC6 των εφηCεριGν. 5)Ζητ)Cε ευαισθητοπο5ηση και συστρ)τευση κ)θε παρ)γοντα (τοπικο7 και Cη ) για την αποκατ)σταση - λ7ση του προβλ4CατοM που 3χει δηCιουργ4σει αδι3ξοδα στην λειτουργ5α του νοσοκοCε5ου CαM και 6χι C6νο.”

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΗΜΟΤΙΚ(Ν ΣΥΜΒΟΥΛ(Ν Ντ5νου ΜποCποτσι)ρη & Θαν)ση Καραγιανν6πουλου

“ εν θα ανεχθο7Cε υποβ)θCιση του ΝοσοκοCε5ου Καρπενησ5ου

Με απ6φαση του Υπουργε5ου Υγε5αM, το ΝοσοκοCε5ο Καρπενησ5ου και το Κ3ντρο Υγε5αM υτ. Φραγκ5σταM, απ6 την κατηγορ5α Γ ζGνη εφηCεριGν Cεταφ3ρθηκε στην κατηγορ5α Β ζGνη, Cε αποτ3λεσCα να υπ)ρξει Cε5ωση των εφηCεριGν των επιCε-

λητGν ειδικGν γιατρGν απ6 11 εφηCερ5εM Cηνια5ωM σε 7! Παρ)λληλα η προσφ)τωM προσληφθε5σα παιδ5ατροM αποσπ)στηκε ταχ7τατα στη ΛαC5α επιβαρ7νονταM ακ6Cα περισσ6τερο την 4δη προβληCατικ4 κ)λυψη εφηCεριGν Cε αποτ3λεσCα το προηγο7Cενο Σαββατοκ7ριακο περιστατικ) CικρGν παιδιGν να προωθο7νται στο νοσοκοCε5ο ΛαC5αM. Η αν)γκη για Cε5ωση δαπανGν στο χGρο τηM υγε5αM, φα5νεται 6τι επιχειρε5ται να καλυφθε5 Cε δραστικ4 υποβ)θCιση των απολ7τωM απαρα5τητων λειτουργιGν και παροχGν σε Cια περιοχ4 6πωM η δικ4 CαM, στην οπο5α η Cετακ5νηση και η )Cεση αντι-

CετGπιση δεν ε5ναι ο7τε δεδοC3νη, ο7τε ε7κολη. Ε5ναι προφαν3M 6τι οδηγο7Cαστε πλ3ον σε δε5γCα συστ4CατοM υγε5αM, δηλαδ4 θα απολαCβ)νουCε ολ5γη υγειονοCικ4 περ5θαλψη, ολ5γη αντιCετGπιση εκτ)κτων περιστατικGν και C)λλον οι υπε7θυνοι θα ελπ5ζουν, σ7Cφωνα Cε τιM επιλογ3M τουM, να 3χουCε και ολ5γεM ηC3ρεM ζω4M, Gστε να Cην επιβαρ7νουCε τουM οικονοCικο7M δε5κτεM Cε την παρουσ5α CαM. Κατανοο7Cε τιM δυσκολ5εM που αντιCετωπ5ζουCε ωM χGρα, 6CωM δεν ε5ναι δυνατ6ν να αποδεχθο7Cε και να ανεχθο7Cε σχεδιασCο7M που ανατρ3πουν το αυτον6ητο, δηλαδ4 να 3χουCε

την ελ)χιστη ιατρικ4 φροντ5δα 6ταν υπ)ρξει αν)γκη. ΑναC3νουCε την αντ5δραση και τιM πρωτοβουλ5εM του Βουλευτ4, που τυγχ)νει και ιατρ6M, Gστε να εξασφαλισθε5 η αποτελεσCατικ4 λειτουργ5α του νοσοκοCε5ου Καρπενησ5ου. Απ6 την πλευρ) CαM θα θ3σουCε το θ3Cα στην Επιτροπ4 Ποι6τηταM Ζω4M του δ4Cου Καρπενησ5ου, Gστε να Cεθοδευτε5 απ6 την πλευρ) του δ4Cου η ενδεδειγC3νη αντ5δραση. Η συνα5σθηση των δυσκολιGν και η ανοχ4 CαM σε αποφ)σειM που ανατρ3πουν τη ζω4 CαM 3χει 6ρια, καιρ6M να αντιδρ)σουCε ωM πολ5τεM δυναCικ).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ

Χρέη και στην νοµαρχία

C6λιM στα τ3λη εκεCβρ5ου, λ5γο πριν παραδGσει την νοCαρχ5α, υπ3γραψε ο ΚGσταM ΚοντογεGργοM. Μετ) τιM εκπτGσειM οι συCβ)σειM που 3χουν υπογραφε5 αγγ5ζουν τα 14 εκατ. ευρG. "Μιλ)Cε για ανακοινGσειM χρηCατοδ6τησηM, )λλα χαρτι) ακ6Cη δεν υπ)ρχουν", τον5ζει ο αντιπεριφερει)ρχηM Ευρυταν5αM κ. Βασ5ληM ΚαραCπ)M, CιλGνταM στα “Ευρυτανικ) Ν3α”. Οι υποχρεGσειM, ωστ6σο, δεν σταCατο7ν εδG. Απ6 τον κωδικ6 ΣΑΕΠ 066, Cε χρηCατοδοτ4σειM απ6 κονδ7λια τηM νοCαρχ5αM, οφε5λονται περ5που 484.000 ευρG για τρ5α 3ργα, τα οπο5α βρ5σκονται σε εξ3λιξη, ενG απ6 το τεχνικ6 πρ6γραCCα των ετGν '08,'09 κα 2010 οφε5λονται περ5που 207.000 ευρG.

Συνχεια απ την σελδα 5

"Παρ3λαβα... χρ3η". Αυτ4 4ταν η φρ)ση που δεν ε5πε ο Βασ5ληM ΚαραCπ)M, αλλ) τα στοιχε5α ε5ναι αδι)σειστα. Προκ7πτουν απ6 την επ5σηCη καταγραφ4 των οικονοCικGν στοιχε5ων, τα οπο5α παρ3δωσε προ λ5γων ηCερGν ο ΚGσταM ΚοντογεGργοM στον Βασ5λη ΚαραCπ). Τα χρ3η, β3βαια, δεν ε5ναι ελλε5CCατα. Αποτελο7ν συCβασιοποιηC3νεM υποχρεGσειM τηM υπηρεσ5αM απ3ναντι σε εργολ)βουM, κυρ5ωM των 3ργων που βρ5σκονται σε εξ3λιξη. εν πα7ει 6CωM να ε5ναι χρ3η και C)λιστα Cεγ)λα. Ειδικ6τερα, Cεγ)λο πρ6βληCα υπ)ρχει σε 6λα τα 3ργα του προγρ)CCατοM "ΠΙΝΟΣ". Τα περισσ6τερα απ6 αυτ) 3χουν 4δη προχωρ4σει και οι εργολ)βοι 3χουν καταθ3σει 3γγραφα να πληρωθο7ν για τιM C3χρι τGρα εργασ5εM, αλλ) χρ4Cατα δεν 3χουν π)ρει ακ6Cη. Ενδεικτικ) να αναφ3ρουCε 6τι για το οδικ6 3ργο που γ5νεται στα Βραγγιαν), προϋπολογισCο7 σ7CβασηM περ5που 1.485.000 ευρG, 3χουν δοθε5 C3χρι σ4Cερα C6λιM... 168.000 ευρG,

ενG εκκρεCε5 α5τηCα του εργολ)βου για ποσ6 κοντ) στα 440.000 ευρG για εργασ5εM που 4δη 3χουν γ5νει. Επ5σηM το πρ6γραCCα των σχολικGν κτιρ5ων C3σω ΟΣΚ, που ε5χε εξαγγε5λει ο τ6τε υπουργ6M Παιδε5αM κ. Ευριπ5δηM Στυλιαν5δηM, τον οπο5ο ο ΚGσταM ΚοντογεGργοM ε5χε εκθει)σει στον απολογισC6 του 6τι κρ)τησε τον λ6γο του στιM υποσχ3σειM που ε5χε εξαγγε5λει, αν και πλ3ον τα σχολικ) 3ργα 3χουν ολοκληρωθε5, υπ)ρχουν πολ7 σηCαντικ3M οικονοCικ3M εκκρεC6τητεM. Ενδεικτικ) αναφ3ρεται 6τι για το 3ργο στο 1ο ηCοτικ6 Σχολε5ο Καρπενησ5ου οφε5λονται 211.000 ευρG, για την ανακα5νιση του ΕΠΑΛ 214.000 ακ6Cη και για το ΓυCν)σιο στην Γραν5τσα οφε5λονται )λλα 111.000 ευρG. Επ5σηM, σοβαρ3M επιφυλ)ξειM εκφρ)ζονται πλ3ον και για τα χρ4Cατα απ6 το Ειδικ6 Αναπτυξιακ6 Πρ6γραCCα Στερε)M Ελλ)δαM και τα 4 3ργα που 3χουν εγκριθε5, προϋπολογισCο7 27 εκατ. ευρG, Cεταξ7 αυτGν και το δε7τερο τC4Cα του δρ6Cου των Αγρ)φων, 6πωM και των τριGν 3ργων που

Το λλον... σκοτειν Τα παραπ)νω στοιχε5α που παραθ3σαCε, ε7λογα οδηγο7ν σε 3να συCπ3ρασCα. 2τι η φετιν4 χρονι) Cε τα χρ3η να τρ3χουν, τουM εργολ)βουM να τα διεκδικο7ν και κ)ποια 3ργα να οδηγο7νται σε στ)ση εργασιGν ελλε5ψει κονδυλ5ων, προδιαγρ)φεται C)λλον δυσο5ωνη. Τι και αν υπ)ρχει στα ταCε5α τηM νοCαρχ5αM υπ6λοιπο περ5που 520.000 ευρG, 6πωM ε5πε ο κ. νοC)ρχηM 6ταν παρ3δωσε την ΝοCαρχ5α. Ο ν3οM προϋπολογισC6M που θα συνταχτε5 απ6 την ν3α πολιτικ4 αρχ4 και θα εγκριθε5 βεβα5ωM απ6 την Περιφ3ρεια, αναC3νεται... λειψ6M σε 6λα. Β3βαια, ο κ. ΚαραCπ)M υποστηρ5ζει 6τι θα γ5νει η καλ7τερη δυνατ4 κατανοC4 των κονδυλ5ων τηM ν3αM χρονι)M, 6τι θα προταθο7ν και ν3α 3ργα στο τεχνικ6 πρ6γραCCα και 6τι θα υπ)ρξει αν)πτυξη. Σε 6λα τα παραπ)νω να προσθ3σουCε και την ετ4σια δ6ση -περ5που 600.000 ευρG- για την αποπληρωC4 του δανε5ου που π4ρε Cε εγγυητ4 την νοCαρχ5α, η "ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.", εταιρε5α η οπο5α απ6 το 2002 παραC3νει κλειστ4, ενG οι υπ)λληλο5 τηM... παραC3νουν στο Cισθολ6γιο τηM εταιρε5αM ακ6Cα C3χρι και σ4Cερα. Η.Τ


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ6ρτη 12 ΙανουαρCου 2011 / ΣελCδα 11

Αιολικό “τέρας” στα Άγραφα

Θα εγκατασταθοEν 19 ανεQογεννBτριε[ 120 QAτρων στην θAση "Μορφορ6χη" και θα παρ6γουν 38 MW ρεEQαΣωρηδDν υπογρ6φονται οι 6δειε[ εγκατ6σταση[ αιολικUν και υδροηλεκτρικUν Aργων. Μετ6 την πρDσφατη υπογραφB για την εγκατ6σταση ενD[ απD τα QεγαλEτερα αιολικ6 π6ρκα στα =γραφα, 6δεια δDθηκε και σε Aνα υδροηλεκτρικD στην Πρασι6.

)Eο σηQαντικ6 Aργα που 6λλου[ ανησυχοEν και 6λλου[ ικανοποιοEν. 5στDσο, οι αντιδρ6σει[ που υπ6ρχουν για την εγκατ6σταση αιολικUν και υδροηλεκτρικUν Aργων στα βουν6 και τα ποτ6Qια τη[ ΕυρυτανCα[ δεν φαCνεται να πτοοEν τι[ εταιρεCε[ QεγαθBρια που συνεχCζουν την ασφυκτικB πCεση για την Aκδοση αδειUν.

ΑιολικD στα =γραφα ΣυγκεκριQAνα, Qετ6 απD πρDσφατη συνεδρCαση τη[ ολοQAλεια[ τη[ ΡυθQιστικB[ ΑρχB[ ΕνAργεια[, κρCθηκε Dτι συντρAχουν οι προϋποθAσει[ για την Aκδοση 6δεια[ παραγωγB[ ηλεκτρικB[ ενAργεια[ σε αιολικD π6ρκο 38 MW στα =γραφα. Ο κ. )ηQB τρη[ Ρ αχιUτη[, QAλο[ τη[ ΡυθQιστικB[ ΑρχB[ ΕνAργεια[ και εποπτεEων του τοQAα ΑνανεUσιQων ΠηγUν ΕνAργεια[, υπογρ6φει την απDφαση υπ’ αριθQD 1638/2010, Qε την οποCα χορηγεCται η 6δεια παραγωγB[ ηλεκτρικB[ ενAργεια[ απD αιολικD σταθQD ισχEο[ 38 MW στην εταιρεCα «Τζ6σπερ ΑιολικB Ελλ6δο[ ΑΕ & ΣΙΑ - ΕυρυτανCα 2ΕΕ». Στην εταιρεCα -δικαιοEχο τη[ 6δεια[- συQQετAχουν οι QAτοχοι: «Τζ6σπερ ΑιολικB Ελλ6δο[ ΑΕ & ΣΙΑ - ΕυρυτανCα 2ΕΕ» Qε διακριτικD τCτλο «Τζ6σπερ Wind ΑΕ & ΣΙΑ - ΕυρυτανCα 2ΕΕ» και Qε ποσοστD 99,8%, ο ΜατθαCο[ ΤζιαQοEρτα[ Qε ποσοστD 0,1% και ο Λ6Qπρο[ ΠαπαδηQητρCου Qε ποσοστD 0,1%. Η εταιρεCα “Τζ6σπερ ΑιολικB Ελλ6δο[ ΑΕ”, σEQφωνα και Qε το νDQο 3468/2006 που στοχεEει στην ενσωQ6τωση κοινοτικB[ οδηγCα[ για την προαγωγB παραγωγB[ ηλεκτρικB[ ενAργεια[ που παρ6γεται απD ανανεUσιQε[ πηγA[ στην εσωτερικB αγορ6 , εξασφ6λισε τη χρηQατοδDτηση QAσω και τη[ εταιρεCα[ “Good Εnergies Ιnvestments” που εδρεEει στο ΛουξεQβοEργο. Η 6δεια αυτB χορηγεCται για την παραγωγB ηλεκτρικB[ ενAργεια[ απD αιολικD σταθQD εγκατεστηQAνη[ και QAγιστη[ ισχEο[ 38 MW στη θAση “Μορφορ6χη” στα =γραφα. ΣEQφωνα Qε την απDφαση θα τοποθετηθοEν στο σταθQD 19 ανεQογεννBτριε[ που η κ6θε QCα θα Aχει ισχE 2 MW και

δι6Qετρο Aλικα 90 QAτρα. Η συγκεκριQAνη 6δεια Aχει δι6ρκεια 25 Aτη που QπορεC να ανανεωθεC στη λBξη τη[ για 6λλα 25 χρDνια. ΤαυτDχρονα Qε τη λBψη τη[ 6δεια[, ο δικαιοEχο[ αναλαQβ6νει και υποχρεUσει[ που προβλAπονται στι[ περιβαλλοντικA[ QελAτε[, καθU[ και στην απDφαση τη[ ρυθQιστικB[ αρχB[

ενAργεια[. ΣυνοψCζονται στην τBρηση του νοQοθετικοE και κανονιστικοE πλαισCου, στην παροχB στοιχεCων και στη διευκDλυνση του ελAγχου απD τη ΡΑΕ, στην τBρηση των απαιτοEQενων λογαριασQUν καθU[ και στη σEναψη σEQβαση[ Qε τον «)ιαχειριστB του ελληνικοE συστBQατο[ Qεταφορ6[ ηλεκτρικB[ ενAργει-

α[ ΑΕ». ΤαυτDχρονα, πρAπει να τηροEνται οι κανDνε[ ασφαλεCα[ και προστασCα[ του περιβ6λλοντο[ σEQφωνα και Qε του[ περιβαλλοντικοE[ Dρου[ που ισχEουν κατ6 τη χορBγηση και τη δι6ρκεια ισχEο[ τη[ 6δεια[. Σε κ6θε περCπτωση πρAπει να καταβ6λλονται στον δBQο Αγρ6φων τα τAλη

που προβλAπονται απD τη νοQοθεσCα (περCπου 3% επC των ακαθαρCστων εσDδων) και ο δικαιοEχο[ πρAπει να τηρεC Dλε[ τι[ αποφ6σει[ που λαQβ6νονται απD τον αρQDδιο υπουργD, λαQβ6νοντα[ τα κατ6λληλα QAτρα σε περCπτωση που επιβ6λλονται πρDσθετε[ υποχρεUσει[.

... και υδροηλεκτρικό 3MW στην Πρασιά

ΕκδDθηκε η 6δεια απD την ΡυθQιστικB ΑρχB ΕνAργεια[ (ΡΑΕ) Στην πανAQορφη περιοχB «Πλατανι6" του πρUην δBQου Ασπροποτ6Qου, στο "ρAQα Πρασι6", θα στηθοEν οι εγκαταστ6σει[ του νAου υδροηλεκτρικοE Aργου, το οποCο πρDκειται να κατασκευαστεC πολE σEντοQα, αφοE πλAον Aχουν εξασφαλιστεC οι 6δειε[.

Μετ6 απD τη συνεδρCαση τη[ ολοQAλεια[ τη[ ΡυθQιστικB[ ΑρχB[ ΕνAργεια[, στι[ 15 )εκεQβρCου 2010, εγκρCθηκε η χορBγηση 6δεια[ παραγωγB[ ηλεκτρικB[ ενAργεια[. ΣEQφωνα Qε την απDφαση υπ( αριθQD 2232/2010, ορCζεται ω[ δικαιοEχο[ τη[ 6δεια[ η εταιρεCα «CNI ΣEQβουλοι ΕπιχειρBσεων- QικρD υδροηλεκτρικD Aργο Πλατανι6 και ΣΙΑ ΟΕ». Στην εταιρεCα -δικαιοEχο τη[ 6δεια[-

συQQετAχουν οι QAτοχοι: “CNI ΕνεργειακB - ΣEQβουλοι επιχειρBσεων Α.Ε.” Qε ποσοστD 51%, “ΕEσηQον ΣυλλογA[ Α.Ε.” Qε ποσοστD 39% και ΝCκο[ ΚωνσταντDπουλο[ Qε ποσοστD 10%. Η 6δεια αυτB χορηγεCται για την εγκατ6σταση QικροE υδροηλεκτρικοE σταθQοE εγκατεστηQAνη[ και QAγιστη[ ισχEο[ 2,865 MW στη θAση «Πλατανι6-ρAQα Πρασι6» στην περιοχB Ασπροποτ6Qου. Οι υδροστρDβιλοι που θα τοποθετηθοEν στο σταθQD θα εCναι τEπου pelton. Αν και επισBQω[ τα Aργα αυτB[ τη[ ισχEο[, αλλ6 QAχρι και 10 MW, χαρακτηρCζονται ω[ «Qικρ6», για την ΕυρυτανCα

αποτελεC Aνα αρκετ6 Qεγ6λο βBQα προ[ την πρ6σινη αν6πτυξη, αν τηρηθοEν οι προβλεπDQενε[ διαδικασCε[, αλλ6 και ταυτDχρονα απειλB για το φυσικD περιβ6λλον, αν δεν τηρηθοEν οι ανειληQQAνε[ υποχρεUσει[. Οι υποχρεUσει[ αυτA[ προβλAπονται στι[ ΠεριβαλλοντικA[ QελAτε[ και προκEπτουν απD την απDφαση τη[ ρυθQιστικB[ αρχB[ ενAργεια[. Στο σηQεCο αυτD να σηQειUσουQε Dτι κατ6 την αξιολDγηση τη[ αCτηση[ εκφρ6στηκαν αντιρρBσει[ απD την «ΑργEρι ΕνεργειακB Α.Ε.» και την «ΤAρνα ΕνεργειακB Α.Ε.» οι οποCε[ και απορρCφτηκαν.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετAρτη 12 ΙανουαρRου 2011 / ΣελRδα 12

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA

Στον `αθητικS διαγωνισ`S εRχε λAβει `Pροj και το Γυ`νAσιο ΚαρπενησRου

Ανακοινdθηκαν στιj 7 1εκε`βρRου τα αποτελPσ`ατα του PISA 2009 για την πιο πρSσφατη Pρευνα PISA που εστιAζει στην ΚατανSηση Κει`Pνου. Το PISA1 (Programme for International Student Assessment) εRναι Pνα πρSγρα``α του ΟΟΣΑ (Οργανισ`Sj Οικονο`ικQj ΣυνεργασRαj και ΑνAπτυξηj) που αποσκοπεR στην αξιολSγηση τηj ποιSτηταj, τηj ισSτηταj στην παροχQ `αθησιακdν ευκαιριdν και τηj αποδοτικSτηταj των εκπαιδευτικdν συστη`Aτων σε περισσSτερεj απS 70 χdρεj. Το PISA, που διεξQχθη για πρdτη φορA το 2000, συνιστA `ια πρωτοβουλRα των χωρdν του ΟΟΣΑ και `ια συνεργατικQ προσπAθεια των συ``ετεχουσdν χωρdν που αποσκοπεR, στην ανA τριετRα παρακολοTθηση των αποτελεσ`Aτων των εκπαιδευτικdν συστη`Aτων, `Pσω ενSj διεθνdj συ`πεφωνη`Pνου κοινοT πλαισRου αξιολSγησηj. ΕστιAζει στην αποτR`ηση του βαθ`οT στον οποRο οι Ι6χρονοι `αθητPj/τριεj Pχουν αποκτQσει γνdσειj και δεξιSτητεj που εRναι ουσιαστικPj για την αντι`ετdπιση των προκλQσεων τηj καθη`ερινQj ζωQj και την πλQρη συ``ετοχQ τουj στιj σTγχρονεj κοινωνRεj. ΕιδικSτερα, το πρSγρα``α PISA αξιολογεR τον αναγνωστικS, το `αθη`ατικS και τον

επιστη`ονικS εγγρα``ατισ`S των `αθητdν/τριdν που βρRσκονται κοντA στην ολοκλQρωση τηj υποχρεωτικQj τουj εκπαRδευση. ΕπιπλPον, το PISA συλλPγει δεδο`Pνα για τουj Rδιουj τουj `αθητPj, τιj οικογPνειεj τουj, τα σχολεRα τουj και τα εκπαιδευτικA συστQ`ατα των συ``ετεχουσdν χωρdν, τα οποRα `ποροTν να συ`βAλλουν στην καλTτερη κατανSηση των παραγSντων εκεRνων που προAγουν την επιτυχRα στην εκπαRδευση. Το αντικεR`ενο τηj κTριαj εστRασηj του PISA 2009 Qταν η ΚατανSηση Κει`Pνου στην οποRα αξιολογεRται η ικανSτητα ενSj ατS`ου να εστιAζει το ενδιαφPρον του στην ανAγνωση γραπτdν κει`Pνων, να τα κατανοεR, να τα χρησι`οποιεR και να αναστοχAζεται σε σχPση `ε αυτA για να επιτυγχAνει τουj στSχουj του, να διευρTνει τιj γνdσειj και τιj δυνατSτητεj του και να συ``ετPχει στην κοινωνRα. ΑπS τα αποτελPσ`ατα του PISA 2009 παρPχεται επRσηj Pνα συνοπτικS προφRλ των γνdσεων και ικανοτQτων των `αθητdν/τριdν στα Μαθη`ατικA και τιj ΦυσικPj ΕπιστQ`εj. Στο PISA 2009 συ``ετεRχαν 65 χdρεj (34 χdρεj του ΟΟΣΑ και 31 συνεργαζS`ενεj χdρεj/οικονο`Rεj) και αξιολογQθηκαν 470.000 `αθητPj. ΑπS την ΕλλAδα συ``ετεRχαν στην Pρευνα 4.969 δεκαπεντAχρονοι/εj `αθητPj/τριεj που φοιτοTσαν σε 184 σχολεRα, Pνα απS τα οποRα Qταν και το Γυ`νAσιο ΚαρπενησRου.Η ΚορPα και η ΦιλανδRα εRναι οι χdρεj που επPτυχαν, `εταξT των χωρdν του ΟΟΣΑ, τιj υψηλSτερεj `Pσεj επιδSσειj και στα τρRα γνωστικA αντικεR`ενα. Η επαρχRα ΣαγκAη τηj ΚRναj, που συ``ετεRχε για πρdτη φορA στο PISA, εRναι αυτQ ττου επPτυχε τιj υψηλSτερεj επιδSσειj απS οποιαδQποτε Aλλη απS τιj 65 συ``ετPχουσεj χdρεj και στα τρRα εξεταζS`ενα αντικεR`ενα τηj Pρευναj. ΕπιπλPον, εRναι

ιδιαRτερα υψηλA τα ποσοστA των 16χρονων `αθητdν στη ΣαγκAη που επιτυγχAνουν στα ανdτερα επRπεδα του αναγνωστικοT, `αθη`ατικοT και επιστη`ονικοT εγγρα``ατισ`οT, συγκρινS`ενα `ε τα αντRστοιχα του συνSλου των χωρdν του ΟΟΣΑ. Σε S,τι αφορA τη χdρα `αj, η ΕλλAδα κατατAσσεται συστη`ατικA σε Sλα τα αντικεR`ενα τηj Pρευναj στην ο`Aδα των χωρdν `ε `Pσεj επιδSσειj `αθητdν χα`ηλSτερεj απS τη `Pση επRδοση των χωρdν του ΟΟΣΑ. Συγκρι`Pνα, η ΕλλAδα: Στην ΚατανSηση Κει`Pνου `ε `Pση βαθ`ολογRα 483 `ονAδεj κατατAσσεται 25η (22η - 29η) `εταξT των χωρdν του ΟΟΣΑ (`Pση βαθ`ολογRα ΟΟΣΑ: 493 `ονAδεj, 1η στην κατAταξη χdρα: ΚορPα `ε `Pση βαθ`ολογRα 539 `ονAδεj & 34" στην κατAταξη χdρα: ΜεξικS `ε `Pση βαθ`ολογRα 425 `ονAδεj). Η `Pση επRδοση τηj ΕλλAδαj δεν παρουσιAζει στατιστικA ση`αντικQ διαφορA απS τιj επιδSσειj χωρdν Sπωj η ΠορτογαλRα, η ΙταλRα, η ΙσπανRα, και το ΙσραQλ. Στα Μαθη`ατικA `ε `Pση βαθ`ολογRα 466 `ονAδεj κατατAσσεται 30η `εταξT των χωρdν του ΟΟΣΑ (`Pση βαθ`ολογRα ΟΟΣΑ: 496 `ονAδεj, 1" στην κατAταξη χdρα: ΚορPα `ε `Pση βαθ`ολογRα 546 `ονAδεj & 34" στην κατAταξη χdρα: ΜεξικS `ε `Pση βαθ`ολογRα 419 `ονAδεj), Η `Pση επRδοση τηj ΕλλAδαj δεν παρουσιAζει στατιστικA ση`αντικQ διαφορA απS τιj επιδSσειj χωρdν Sπωj η ΡωσRα και η ΚροατRα. Στιj ΦυσικPj ΕπιστQ`εj `ε `Pση βαθ`ολογRα 470 `ονAδεj κατατAσσεται 30η `εταξT των χωρdν του ΟΟΣΑ (`Pση βαθ`ολογRα ΟΟΣΑ: 501 `ονAδεj, 1" στην κατAταξη χdρα: ΦιλανδRα `ε `Pση βαθ`ολογRα 554 `ονAδεj & 34" στην κατAταξη χdρα: ΜεξικS `ε `Pση βαθ`ολογRα 416 `ονAδεj). Η `Pση επR-

Στραβοί όσο ο Πύργος της Πίζας

Προσανατολισ ο

ΓΡΑΦΕΙ Ο Σ@ΤΗΡΗΣ Π. ΖΑΧΟΣ

Η ανακοRνωση των αποτελεσ`Aτων του `αθητικοT διαγωνισ`οT “PIZA” (ΠRζα) κAθε χρSνο αποτελεR `ια απS τιj πιο συφοριασ`Pνεj στιγ`Pj για το ελληνικS εκπαιδευτικS σTστη`α. Οι Kλληνεj `αθητPj τηρdνταj πιστA τιj εθνικPj παραδSσειj διατυ`πAνισαν στα πPρατα τηj οικου`Pνηj το επRπεδο σκραποσTνηj στο οποRο τουj Pχου`ε οδηγQσει. ΧωρRj ιδιαRτερη… δυσκολRα παρA`ειναν κAτω απS το `Pσο Sρο των επιδSσεων των `αθητdν των χωρdν του ΟΟΣΑ. Ο φετινSj διαγωνισ`Sj ανAδειξε κAτι παρAδοξο. Το παρAδοξο βPβαια, δεν εRναι οι επιδSσειj των `αθητdν σ’ αυτSν. ΑυτS εRναι το δεδο`Pνο κι ε`εRj το στηρRζου`ε. 1dσε `αj δεδο`Pνα ε`Aj και πAρε `αj την ψυχQ. Jλλωστε Pχου`ε περRτρανα αποδεRξει Sτι απS την ανατροπQ, την καινοτο`Rα και την πρωτοπορRα Pχου`ε διαζευχθεR απS τα γεννοφAσκια `αj. Το παρAδοξο, λοιπSν, εRναι Sτι στο διαγωνισ`S πρdτευσαν -βαρετS αλλA πAλι- ΦιλανδοR και ΝοτιοκορεAτεj `αθητPj. Πριν αρχRσουν κAποιοι να σκPφτονται πSσο ρατσιστQj εR`αι, ξεκαθαρRζω. Το παρAδοξο δεν Pχει να κAνει `ε την καταγωγQ των `αθητdν. Την παρα`ικρQ ε`πAθεια δεν τρPφω για τη `Rα Q την Aλλη χdρα. ΟTτε θεωρd παρAδοξο Sτι `αθητPj τηj λευκQj και τηj κRτρινηj φυλQj τα κατAφεραν εξRσου καλA. Και βPβαια, σε κα`ιA περRπτωση δε `ου φαRνεται παρAδοξο Sτι `αθητPj `ε διαφορετικS σχQ`α οφθαλ`dν κατAφεραν να φορPσουν σ’ ε`Aj «τουj γεννη`Pνουj πρdτουj» `ατογυAλια. Το παρAδοξο εRναι Sτι `αθητPj απS δυο τελεRωj διαφορετικA εκπαιδευτικA συστQ`ατα, τελεRωj διαφορετικPj `εθSδουj κατAφεραν να πρωτεTσουν. ΑπS τη `ια, οι χαλαροR ΦιλανδοR. ΑποφεTγουν να προκαλPσουν το παρα`ικρS στρεj στουj `αθητPj, οι βαθ`οR διαδρα`ατRζουν δευτερεTοντα ρSλο και συχνA οι Pλεγ-

χοι επιδSσεων των `αθητdν δεν αποτελοTν υποχρεωτικQ πρακτικQ του σχολεRου. ΑπS την Aλλη, ο ΝοτιοκορεατικSj αντRποδαj `ε γνωρRσ`ατα τον Pντονο ανταγωνισ`S των `αθητdν και ωρAρια (7.30 - 15.00) που κAνουν τα δικA `αj σχολεRα να `οιAζουν `ε κατασκQνωση! ΑναφPρο`αι στο παρAδοξο του διαγωνισ`οT επειδQ κAτι θα `ποροTσε να `αj διδAξει. ΑποδεικνTει περRτρανα Sτι δεν υπAρχει Pνα και `οναδικS εκπαιδευτικS σTστη`α αυθεντRα. 1ιαφορετικPj `εταξT τουj `Pθοδοι `ποροTν να οδηγQσουν σε Rδια αποτελPσ`ατα. ΟπSτε η αναζQτηση του καλTτερου συστQ`ατοj στην οποRα Pχουν ε`πλακεR εδd και δεκαετRεj οι υπεTθυνοι(;) υπουργοR ΠαιδεRαj αποδεικνTεται κυνQγι `αγισσdν. Η `ελPτη Aλλοτε του γερ`ανικοT Aλλοτε του γαλλικοT, πρSσφατα του φινλανδικοT και δε συ``αζεTεται συστQ`ατοj για να τα ξεπατικdσου`ε και να τα εφαρ`Sσου`ε στην ΕλλAδα αποδεικνTεται `ια `ποTρδα και `ισQ (δηλαδQ 11/2 `ποTρδα). Η Sλη προσπAθεια στηρRχτηκε απλdj στη `R`ηση του θεωρητικοT - ιδεολογικοT `οντPλου αλλA ποτP δεν Pλαβε υπSψη τιj παρα`Pτρουj που απαιτοTνται για τη στQριξη οποιουδQποτε εκπαιδευτικοT `οντPλου. Η ουσRα χAνεται. Και η ουσRα πολT απλA λPει Sτι το γαλλικS `οντPλο `ποροTν να το στηρRξουν ΓAλλοι εκπαιδευτικοR, οι οποRοι απευθTνονται σε ΓAλλουj `αθητPj, οι οποRοι `ε αυτSν τον τρSπο προετοι`Aζονται για την PνταξQ τουj στη γαλλικQ πραγ`ατικSτητα. ΑντRστοιχα το φινλανδικS `οντPλο `ποροTν να το στηρRξουν ΦιλανδοR εκπαιδευτικοR, οι οποRοι απευθTνονται σε ΦιλανδοTj `αθητPj, οι οποRοι `ε αυτSν τον τρSπο προετοι`Aζονται για την PνταξQ τουj στη φινλανδικQ πραγ`ατικSτητα. Με την Rδια λογικQ θα `ποροTσα να σχολιAσω το γερ`ανικS, το ιαπωνικS, το αφγανικS Q το σε-

νεγαλPζικο σTστη`α αλλA θεωρd Sτι θα Qταν εξαιρετικA Aσκοπο και χρονοβSρο και για `Pνα που γρAφω και για Sσουj τυχSν διαβAζουν το συγκεκρι`Pνο. Τη `ια `αj φταRνε τα τPσσερα `αθQ`ατα των εισαγωγικdν εξετAσεων. Την Aλλη `αj φταRνε τα δεκατPσσερα `αθQ`ατα των εισαγωγικdν εξετAσεων. Την Aλλη `αj φταRνε τα Pξι `αθQ`ατα και … εκεRνο που ξPρω εγd εRναι Sτι τελικA το `Sνο που φταRει για το `αTρο χAλι τηj εγχdριαj εκπαRδευσηj εRναι S,τι φταRει και για το `αTρο χAλι τηj εγχdριαj πολιτικQj, οικονο`Rαj, Pρευναj, κοινωνRαj και απS Sπου και να το πιAσει κανεRj το πρAγ`α Pχει καταντQσει βαρετS και Aσκοπο. Αj το δοT`ε κAποια στιγ`Q S`ορφα και απλA. Kνα εκπαιδευτικS σTστη`α χρειAζεται κτηριακQ υποδο`Q. Kχου`ε την υποδο`Q που χρειαζS`αστε; Αν δεν την Pχου`ε, τη φτιAχνου`ε αργA και σταθερA. ΧρειAζεται επRσηj εκπαιδευτικοTj. Kχου`ε τουj εκπαιδευτικοTj που χρειαζS`αστε; @j προj τον αριθ`S Pχου`ε και περRσσευ`α, οπSτε αν χρειAζονται βελτιωτικPj κινQσειj, αυτPj πρPπει να στραφοTν στην κατAρτιση και την υπευθυνSτητα. ΧρειAζεται παρAλληλα, `αθQ`ατα. Kχου`ε τα `αθQ`ατα που χρειαζS`αστε; ΜAλλον Sχι, οπSτε `ια επαναστατικQ αναθεdρηση απαιτεRται εδd, γιατR δεν `πορεR Pναj `αθητQj Γυ`νασRου σQ`ερα να ασχολεRται `ε τα ΘρησκευτικA περισσSτερεj dρεj απS S,τι `ε την ΠληροφορικQ Q τον Προσανατολισ`S. ΕπRσηj χρειAζεται `εθSδουj αξιολSγησηj τSσο των εκπαιδευτικdν Sσο και των `αθητdν. ΤPτοιεj -`εθSδουj- Pχου`ε; Εδd αρχRζουν τα δTσκολα. ΑλλA κAποια στιγ`Q πρPπει να καταπιαστοT`ε και `ε αυτA. Ο εκπαιδευτικSj δεν `πορεR να αποτελεR `Sνι`ο υπAλληλο `ε εξασφαλισ`Pνη θεσοTλα. ΑυτS δο-

δοση τηj ΕλλAδαj δεν παρουσιAζει στατιστικA ση`αντικQ διαφορA απS τιj επιδSσειj χωρdν Sπωj η ΡωσRα και το Ντου`πAι. Η ΕλλAδα, σε σχPση `ε τουj προηγοT`ενουj κTκλουj του PISA, δεν διαφοροποιεR ουσιαστικA τη συνολικQ θPση τηj αν και ε`φανRζει `ια στατιστικA ση`αντικQ βελτRωση τηj `Pσηj επRδοσηj των `αθητdν στα Μαθη`ατικA σε σχPση `ε το PISA 2003, `ια στατιστικA `η ση`αντικQ βελτRωση στην ΚατανSηση Κει`Pνου σε σχPση `ε το PISA 2000, αλλA ταυτSχρονα και `ια στατιστικA `η ση`αντικQ υποχdρηση στιj ΦυσικPj ΕπιστQ`εj σε σχPση `ε το PISA 2006. Στην ΕλλAδα, Sπωj και σε Sλεj τιj συ``ετPχουσεj χdρεj, διαπιστdνεται Pνα χAσ`α στιj επιδSσειj των δTο φTλων στην ΚατανSηση Κει`Pνου καθdj τα κορRτσια επιτυγχAνουν ση`αντικA υψηλSτερεj επιδSσειj απS τα αγSρια. Συγκεκρι`Pνα, στη χdρα `αj, τα κορRτσια ε`φανRζουν `Pση βαθ`ολογRα 506 `ονAδων στην κλR`ακα του αναγνωστικοT εγγρα``ατισ`οT, ενd τα αγSρια επιτυγχAνουν `Pση επRδοση 459 `ονAδων στην Rδια κλR`ακα. ΕπιπλPον, περισσSτερα κορRτσια ε`φανRζουν υψηλPj αναγνωστικPj ικανSτητεj (7,7% κορRτσια & 3,4% αγSρια) και λιγSτερα εRναι τα κορRτσια που ε`φανRζουν περιορισ`Pνεj αναγνωστικPj ικανSτητεj και αδυνατοTν να επιτTχουν στο βασικS επRπεδο αναγνωστικοT εγγρα``ατισ`οT (13,2% κορRτσια & 29,7% αγSρια). ΕRναι ακS`α χαρακτηριστικS Sτι στην ΕλλAδα το κοινωνικο-οικονο`ικο-πολιτισ`ικS επRπεδο του `αθητQ δεν εRναι τSσο ισχυρSj παρAγονταj στην εξQγηση των επιδSσεων στην ΚατανSηση Κει`Pνου Sσο στιj περισσSτερεj ευρωπαϊκPj χdρεj. ΒασιλεRα ΧατζηνικQτα ΕθνικQ 1ιαχειρRστρια PISA απS το http://paspif/pisa.pdf

κι`Aστηκε και απSτυχε τελεRωj. Η `ονι`Sτητα για το `Pσο Kλληνα ισοTται `ε στασι`Sτητα. Κι Pναj εκπαιδευτικSj που καλεRται να προετοι`Aσει τα παιδιA για `ια πραγ`ατικSτητα που εξελRσσεται σαν τρελQ δεν `πορεR να `Pνει στAσι`οj. Ο Kλληναj χρειAζεται αξιολSγηση και κRνητρο για να στρωθεR στη δουλειA. ΑπS την Aλλη, οTτε ο `αθητQj πρPπει να συνεχRσει να επαφRεται στη χαλαρSτητα του συστQ`ατοj και στην απλSχερη `οιρασιA υψηλdν βαθ`dν. «Η γνdση εRναι για Sλουj» αλλA ο καθPναj θPλει, `πορεR και επιδιdκει γνdση σε διαφορετικοTj το`εRj και σε διαφορετικA επRπεδα. Το γεγονSj Sτι γε`Rσα`ε την ΕλλAδα `ε αγρA``ατουj πτυχιοTχουj δε `αj βοQθησε πουθενA και εRναι καιρSj να πεRσου`ε κAποιεj `α`Aδεj Sτι οι κανακAρηδPj τουj δεν εRναι ικανοR για πανεπιστη`ιακPj σπουδPj οTτε στο εσωτερικS οTτε και στο εξωτερικS. Oταν πονAει το κεφAλι, δεν το κSβου`ε. ΠαRρνου`ε `ια ασπιρRνη Q, για πιο σRγουρα αποτελPσ`ατα, ρRχνου`ε κανPνα ξε`Aτιασ`α και τPλοj. Με την Rδια λογικQ αj στα`ατQσει η εναλλαγQ συστη`Aτων -`Aλλον `Sνο εισαγωγQj στα πανεπιστQ`ια- σαν τα πουκA`ισα (αναφPρο`αι σε ανθρdπουj `ε Pφεση στην καθαριSτητα) κι αj στραφοT`ε στην ουσRα. ΚαθετR Aλλο δεRχνει Sτι στην αντι`ετdπιση τηj εκπαιδευτικQj πραγ`ατικSτηταj εR`αστε τSσο στραβοR Sσο κι ο πTργοj τηj ΠRζαj Ο κ. ΖAχοj διδAσκει το `Aθη`α τηj Kκθεσηj στο φροντιστQριο «Aποψη» τηj ΛAρισαj. ΣυγγραφPαj των βιβλRων «ΕγχειρRδιο ΕπιβRωσηj» και «ΜAθε, ΠαιδR `ου, ΓρA``ατα». http://sotiriszachos.blogspot.com/


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 12 Ιανουαρ0ου 2011 / Σελ0δα 13

Συνεχίζονται οι µετατάξεις

Με 12 υπαλλ/λουI... ενισχ2θηκε ο /?οI Καρπενησ0ου 2ο αποφ"σειI σχετικ" ?ε ?ετατ"ξειI δη?οσ0ων υπαλλ/λων τηI Ευρυταν0αI υπ.γραψε η Γενικ/ Γρα??ατ.αI Περιφ.ρειαI Στερε"I Ελλ"δαI Κατερ0να ια?αντοπο2λου στα πλα0σια εφαρ?ογ/I του “Καλλικρ"τη”. Η πρCτη απ1φαση ?ε αριθ?1 101687/17844/10-12-2010 αφορ" τιI αυτοδ0καιεI ?ετατ"ξειI υπαλλ/λων απ1 τα Κ.ντρα Εξυπηρ.τησηI ΠολιτCν, τη ιε2θυνση Πολεοδο?0αI και τη ιε2θυνση Κοινωνικ/I Πρ1νοιαI τηI Νο?αρχιακ/I Αυτοδιο0κησηI Ευρυταν0αI στον /?ο Καρπενησ0ου. Συγκεκρι?.να, απ1 τα ΚΕΠ ?ετατ"σσονται στον ν.ο δ/?ο οι Κακ"βα Λουκ0α του Λουκ", κατηγορ0αI ΠΕ κλ"δου ΠΕ ιεκπερα0ωσηI Υποθ.σεων Πολι-

τCν, Κατσι"δα Ελ.νη του Χρ/στου, κατηγορ0αI ΤΕ κλ"δου ΤΕ ιεκπερα0ωσηI Υποθ.σεων ΠολιτCν, Ματσο2κα +ννα του Κωνσταντ0νου, κατηγορ0αI ΤΕ κλ"-

δου ΤΕ ιοικητικο2 - Λογιστικο2 και ο Νικ1πουλοI Απ1στολοI του Στα2ρου, κατηγορ0αI ΠΕ κλ"δου ΠΕ ιεκπερα0ωσηI Υποθ.σεων ΠολιτCν.

Οικονο?ικ1 Επι?ελητ/ριο Ελλ"δαI

Ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το Περιφερειακό Τµήµα του επιµελητηρίου

Μετ" την διεξαγωγ/ των εκλογCν στιI 12 εκε?βρ0ου 2010 για την αν"δειξη του ν.ου Σ του Περιφερειακο2 Τ?/?ατοI Κεντρικ/I Στερε"I Ελλ"δαI του Οικονο?ικο2 Επι?ελητηρ0ου Ελλ"δαI εκλ.γονται οι εξ/I: Παν1πουλοI ΓεCργιοI (ΠΑΣΚΟΣ), Παπανικολ"ου ΓεCργιοI (ΠΑΣΚΟΣ), ΜολιCτηI Απ1στολοI (ΠΑΣΚΟΣ), Βογιατζ/I Σπυρ0δων (ΠΑΣΚΟ-Σ), ΡεντιαI ΓεCργιοI (ΠΑΣΚΟ-Σ), ΚοτρCνηI ΓεCργιοI (ΗΚΙΟ) και ΚοτρCνηI η?/τριοI (ΗΚΙΟ) Για την Συν.λευση των ΑντιπροσCπων (ΣτΑ) εκλ.χθηκαν οι : Καρα-

γιανν1πουλοI Κωνσταντ0νοI (ΠΑΣΚΟΣ), Καρα?πουσλ/I Κωνσταντ0νοI (ΠΑΣΚΟ-Σ) και ΚοτρCνηI ΓεCργιοI (ΗΚΙΟ). Τ.λοI, την περασ?.νη ευτ.ρα 10 Ιανουαρ0ου 2011 και Cρα 7.00 το απ1γευ?α πραγ?ατοποι/θηκε και η πρCτη συνεδρ0αση κατ" την οπο0α το ν.ο /Σ συγκροτ/θηκε σε σC?α. Πλ.ον πρ1εδροI ε0ναι ο Παπανικολ"ου ΓεCργιοI, αντιπρ1εδροI ο ΜολιCτηI Απ1στολοI, γενικ1I γρα??ατ.αI ο Παν1πουλοI ΓεCργιοI, οικονο?ικ1I επ1πτηI ο ΚοτρCνηI η?/τριοI και ?.λη οι Βογιατζ/I Σπυρ0δων και ΡεντιαI ΓεCργιοI.

Μέχρι σήµερα οι αιτήσεις για τις θέσεις ειδικών συµβούλων στον δήµο

Οι υποψ/φιοι πρ.πει να πληρο2ν τα γενικ" προσ1ντα διορισ?ο2 που προβλ.πονται για τουI υπαλλ/λουI του πρCτου ?.ρουI του ν. 3584/07 ("ρθρα 11 .ωI και 17). Για τα γενικ" προσ1ντα διορισ?ο2 απαιτε0ται χωριστ/ απ1 την α0τηση, υπε2θυνη δ/λωση του υποψηφ0ου, κατ" το "ρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οπο0α να δηλCνεται 1τι πληρο2νται πτυχ0ο / δ0πλω?α Πανεπιστη?0ου / ΤΕΙ τηI η?εδαπ/I / ισ1τι?ο πτυχ0ο / δ0πλω?α τηI αλλοδαπ/I, ειδ0κευση σε επιστη?ονικ1 / επαγγελ?ατικ1 το?.α

αρ?οδιοτ/των των Οργανισ?Cν Τοπικ/I Αυτοδιο0κησηI, που αποδεικν2εται ?ε αξι1λογη επιστη?ονικ/ ενασχ1ληση (δη?οσιε2σειI, συ??ετοχ/ σε συν.δρια, ο?"δεI εργασ0αI κ.λπ.) / αξι1λογη επαγγελ?ατικ/ απασχ1ληση / επαρκε0I γνCσειI και ση?αντικ/ ε?πειρ0α, αν"λογη ?ε τα αντικε0?ενα απασχ1λησηI. Επ0σηI, η ειδ0κευση αυτ/ ?πορε0 να αποδεικν2εται και απ1 την ιδι1τητα των προσλα?βανο?.νων ωI επαγγελ?ατιCν ειδικ/I ε?πειρ0αI.

Απ1 τη ιε2θυνση Πολεοδο?0αI ?εταφ.ρονται στον δ/?ο η Κατ/ Βασιλικ/ του η?ητρ0ου, κατηγορ0αI ΠΕ κλ"δου ΠΕ Αρχιτεκτ1νων - ΜηχανικCν. Τ.λοI, απ1 τη ιε2θυνση Κοινωνικ/I Πρ1νοιαI θα υπ"γονται πλ.ον στον δ/?ο Καρπενησ0ου οι Βαστ"κη Αλεξ"νδρα του Ευαγγ.λου, κατηγορ0αI ΤΕ κλ"δου ΤΕ Κοινωνικ/I Εργασ0αI, Κωστ1πουλοI Κωνσταντ0νοI του Λεων0δα, κατηγορ0αI Ε κλ"δου Ε ιοικητικο2, ΚCτσιαI ΠαναγιCτηI του Γεωργ0ου, κατηγορ0αI ΥΕ κλ"δου ΥΕ Επι?ελητCν, Μπ αρλ " Αικατερ0νη του Σεραφε0?, κατηγορ0αI Ε, κλ"δου Ε ιοικητικο2 - Λογιστικο2 και η Σοφο2λη Ελ.νη του Αθανασ0ου, κατηγορ0αI ΤΕ κλ"δου ΤΕ Κοινωνικ/I Εργασ0αI. Η δε2τερη απ1φαση, η οπο0α ε0ναι συ?πληρω?ατικ/ τηI πρC-

τηI, ?ε αριθ?1 πρωτοκ1λλου 104599/18348/17- 12-2010, αφορ" στη ?ετ"ταξη υπαλλ/λων τηI ιε2θυνσηI Πολεοδο?0αI και Περιβ"λλοντοI τηI Νο?αρχιακ/I Αυτοδιο0κησηI Ευρυταν0αI στον δ/?ο Καρπενησ0ου. Οι υπ"λληλοι που ?ετατ"σσονται ε0ναι οι Πατρα?"νη Φωτειν/ του Στεφ"νου, κατηγορ0αI ΠΕ, κλ"δου ΠΕ ΜηχανικCν Περιβ"λλοντοI και ο Σκλ απ"νηI Ταξι"ρχηI του ΠαναγιCτη, κατηγορ0αI ΤΕ, κλ"δου ΤΕ ΜηχανικCν. Να ση?ειCσου?ε 1τι οι αποφ"σειI αυτ.I ισχ2ουν απ1 1η Ιανουαρ0ου 2011 και πλ.ον η δαπ"νη ?ισθοδοσ0αI του προσωπικο2 θα βαρ2νει τον προϋπολογισ?1 του δ/?ου Καρπενησ0ου.

Ευχαριστ/ριο ?/νυ?α

Του πρεδρου του Ιδρατο Κοινωνικ Πρνοια

ΤCρα που .σβησαν τα φCτα των γιορτCν, τCρα που σ0γησαν τηI ευδαι?ον0αI τα τ2?πανα, τCρα που .παψαν τηI χαρ"I τα φτερουγ0σ?ατα, τCρα που η ελπ0δα ριζοβ1λησε στιI καρδι.I, τCρα που η πραγ?ατικ1τητα π/ρε τη θ.ση των ονε0ρων, η ιο0κηση, οι Εργαζ1?ενοι και οι Περιθαλπ1?ενοι του Ιδρ2?ατοI Κοινωνικ/I Πρ1νοιαI Ευρυταν0αI νιCθου?ε .ντονη την αν"γκη να ευχαριστ/σου?ε δη?1σια 1λουI 1σουI ?ε την παρουσ0α τουI / ?ε την προσφορ" τουI, στη δι"ρκεια του εορταστικο2 δωδεκα/?ερου, βρ/καν τον τρ1πο, για να δCσουν λ0γεI σταγ1νεI χαρ"I κι .να χα?1γελο ανθρωπι"I σε κ"ποιουI απ1 εκε0νουI, που, 0σωI, δεν .χουν δικα0ω?α στο 1νειρο και που, πιθαν1ν, να τουI .χει γυρ0σει "σπλαχνα την πλ"τη η ελπ0δα. Ευχαριστο2?ε, λοιπ1ν, ολ1θερ?α τον Σεβασ?ι1τατο Μητροπολ0τη Καρπενησ0ου κ.κ. Νικ1λαο και τουI ιεροδιακ1νουI π. Κωνσταντ0νο Μακρ"κη και π. Χρ/στο Καραν0κα που τον συν1δευαν, τουI εφη?.ριουI του Ιερο2 Μητροπολιτικο2 Ναο2 τηI Αγ0αI Τρι"δαI Καρπενησ0ου π. ΠαναγιCτη Αθανασι" και π. Ευ"γγελο Πλατ/, καθCI και την πολυπληθ.στατη συνοδε0α τουI (Ενορ0τεI, Κατηχητικ" Σχολε0α, Κ2κλοι Μελ.τηI τηI Αγ0αI Γραφ/I), τον ιερ.α του Ιδρ2?ατοI π. Θεοφ"νη Καλ2βα, τον βουλευτ/ Ευρυταν0αI κ. Ηλ0α Καραν0κα, τον αντιπεριφερει"ρχη Ευρυταν0αI κ.. Βασ0λη Καρα?π", τον δ/?αρχο Καρπενησ0ου κ. ΚCστα Μπακογι"ννη και τη σ2ζυγ1 του κα. Κ"λλια Κα?πουρ0δου, τουI αντιδη?"ρχουI Καρπενησ0ου κ.κ. Κλεο?.νη Λ"ππα και η?/τρη Στα?"τη, τον ιοικητ/ του Γενικο2 Νο?αρχιακο2 Νοσοκο?ε0ου Καρπενησ0ου

κ. ΓιCργο Χαλι"σο, την Κοινωφελ/ Επιχε0ρηση Πολιτισ?ο2 Περιβ"λλοντοI και Αλληλεγγ2ηI (Κ.Ε.Π.Α.Η.Κ.) του δ/?ου Καρπενησ0ου, την ιευθ2ντρια του 2ου Ολο/?ερου Νηπιαγωγε0ου Καρπενησ0ου κα. Ειρ/νη ΠαπαντCνη και τιI νηπιαγωγο2I κ.κ. Ειρ/νη Λαλ", Αγαθ/ Μανι" και +ννα 1ντσου, καθCI και τα παιδ"κια του εν λ1γω νηπιαγωγε0ου, τον καθηγητ/ ?ουσικ/I κ. Τ"σο Ηλι1πουλο και τουI σπουδαστ.I τηI Σχολ/I Βυζαντιν/I Μουσικ/I τηI Ιερ"I Μητροπ1λεωI Καρπενησ0ου, το Σ2λλογο ΓυναικCν Ευρυταν0αI, τιI Επισκ.πτριεI Υγε0αI του Γενικο2 Νο?αρχιακο2 Νοσοκο?ε0ου Καρπενησ0ου κα. Ελ.νη Υφαντ/ και κα. Μαρ0α Γρα??ατικο2, την ψυχολ1γο του Κ.ντρου Ψυχικ/I Υγε0αI Καρπενησ0ου κα. Φαν/ Παπαρο2πα, τιI Εθελ1ντριεI του Ερυθρο2 Σταυρο2, τον ιδιοκτ/τη του καταστ/?ατοI «Γλυκοπλαστε0ο» κ. Κωνσταντ0νο Αζακ", τον παραγωγ1 εσπεριδοειδCν κ. Σπ2ρο Φο2κα, καθCI και κ"θε ανCνυ?ο συ?πολ0τη ?αI. Σε 1λουI τουI προαναφερθ.ντεI καταθ.του?ε την ευγνω?οσ2νη ?αI, τουI ευχαριστο2?ε απ1 καρδι"I και απ1 τα β"θη τηI ψυχ/I ?αI τουI ευχ1?αστε υγε0α, δ2να?η στο .ργο τουI και συν.χεια στην "οκνη κατ"θεση τηI ανθρωπι"I τουI, που ο?ολογου?.νωI συ?β"λλει τα ?.γιστα στη δη?ιουργ0α ?ιαI "λληI κοινων0αI. ΜιαI κοινων0αI, που θα συντρ.χει τον συν"νθρωπο και θα εξυψCνει αδιακ1πτωI τον "νθρωπο. Καρπεν/σι, 8 Ιανουαρ0ου 2011 Ο Πρ1εδροI του Ιδρ2?ατοI Κοινωνικ/I Πρ1νοιαI Ευρυταν0αI ΓιCργοI Στ. Αθανασι"I


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 12 Ιανουαρ3ου 2011 / Σελ3δα 14

Η αλπική λίµνη Βελουχίου

Γρ&φει: ο ΓιFργοL Λεκ&κηL συγγραφ1αL λαογρ&φοL

Το 4ροL ΤυBφρηστ4L (στα λαϊκ& και στα βλ&χικα Βελο5χι) ε3ναι ο «δεσπ4τηL τηL Ευρυταν3αL». Ε3ναι 1να ακ4Bη κοBB&τι τηL Π3νδου, και δη τηL οροσειρ&L που σχηBατ3ζει τον υδροκρ3τη τηL υτικ2L και Ανατολικ2L Στερε&L Ελλ&δαL. Ε3ναι το τρ3το υψηλ4τερο 4ροL τηL Στερε&L (2.315 B.). Στην κορυφ2 Σεϊντ&νι (1.800 B.) υπ&ρχει καταφ5γιο Bε νερ4 πηγ2L, δεξαBεν2 βροχ2L, κ.λπ. Απ' εδF Bπορε3τε να αναρριχηθε3τε στην υψηλ4τερη κορυφ2, που λ1γεται Ψηλ2 Κορφ2 (2 Βελο5χι, 2.315 B.), 4που Bπορε3τε να πιε3τε νερ4 απ4 την πηγ2 Κ&ρνο (2 τα Κ&ρνα) και ν' αγναντ1ψετε Μωρ3α, 0λυBπο και Αγ. 0ροL. Στην κορυφ2 του Κ&ρνο («Κ&ρβουνο», 2.200 B.) υπ&ρχει πηγ2, που ακ4Bη και τουL θερινο5L B2νεL αναβλ5ζει υπ1ρψυχρο νερ4. Η πηγ2 βρ3σκεται σε υψ4Bετρο, περ3που 2.200 B. και ε3ναι Bοναδικ2 περ3πτωση πηγ2L στην Ελλ&δα σε τ1-

τοιο υψ4Bετρο! Ακ4Bη και τον Α5γουστο, 4ποιοL θελ2σει να πιει νερ4 απ' αυτ2ν, θα πρ1πει να το αφ2σει λ3γο στον 2λιο να «BαλακFσει», γιατ3 ε3ναι τ4σο ψυχρ4, που δεν π3νεται. Και πρ&γBατι, η πηγ2 αυτ2 βγ&ζει νερ4, που Bοι&ζει Bε ν1κταρ! Νερ4 που κ&νει ακ4Bη και το... ψωBοτ5ρι να Bεταλλ&σσεται σε... αBβροσ3α! Υπ&ρχουν και &λλεL πηγ1L-κεφαλ4βρυσα στον ΤυBφρηστ4. Οι δ5ο βρ3σκονται στουL πρ4ποδ1L του, προL το Καρπεν2σι. Η Bια, κοντ& στο Βουν4 ΣυBπεθερικ4, η οπο3α χρησιBοποιε3ται για την 5δρευση τηL υτικ2L πλευρ&L τηL π4λεωL και η &λλη, στιL πηγ1L του Ξηρι&, χρησιBοποιε3ται για την υδροδ4τηση τηL υπ4λοιπηL π4λη. Τα υπ4λοιπα νερ& αυτFν των πηγFν, δια B1σου ρεB&των συBβ&λλουν στον ποταB4 ΚαρπενησιFτη, ο οπο3οL Bε την σειρ& του χ5νεται στον Ταυρωπ4. Στην Αγ3α Τρι&δα βρ3σκονται 6 Bεγ&λα κεφαλ4βρυσα (το Βοϊδολε3βαδο, τηL Αγκ&θαL 2 Π1τρα, του Κιτσοπ&νου 2 Μανταν4ρρεBα, του Χαλι&, των Πατλι&δων, και του Μαγκ3πα). Και δ5ο στουL οBιανο5L: ΤηL Αγ3αL Παρασκευ2L και τηL Νεο5ρδηL (ν1αL ορδ2L, πηγ2L). 0λα τροφοδοτο5ν τον Ταυρωπ4. Επ3σηL, υπ&ρχουν πηγ1L Bε

χωνευτικ& νερ&, 4πωL η Βελουχ4βρυση, η Βρ5ση ΚεραB1τη Καρπενησ3ου, η Κοπ&να και η Περδικ4βρυση Νεοχωρ3ου, η Κοκκιν4βρυση, ο Κ&ρεL, ο Λα5ροL, η Γρι& Καλ2 τηL Αγ. Τρι&δοL, κ.&. Το 4ροL 1χει ωραι4τατα δ&ση. Θεωρε3ται ωL 1να απ4 τα ωραι4τερα 4ρη τηL χFραL BαL. Και απ4 τα ενδοξ4τερα τηL Ρο5BεληL. ι4τι, Bαζ3 Bε τα /γραφα, εξαιτ3αL του αδιαπ1ραστου τηL φ5σεFL του, 1θρεψε κλ1φτεL και αρBατολο5L, αλλ& κι αντ&ρτεL τηL Κατοχ2L. Το 4ροL υψFνεται απ4τοBα και πυραBιδοειδFL Β.Α. του Καρπενησ3ου. Συν3σταται απ4 ασβεστ4λιθουL, κρητιδικο5L υπ4λευκουL στρωσιγενε3L σχιστ4λιθουL (που 1χουν αφθον3α απολιθωB1νων ιππουριτFν) και ψαBB3τεL. Η Ανατολικ2 πλευρ& του αν2κει στον νοB4 ΦθιFτιδαL. Απ' αυτ4 το βουν4, και B&λιστα απ4 την κορυφ2 του ΜαυριλλιFτικο (1.886 B.) 2 «Φιλ4σοφοL» γιατ3 Bοι&ζει Bε Bορφ2 γ1ροντα, αναβρ5ζουν οι πρFτεL πηγ1L του Σπερχειο5 ποταBο5. Στο ι&σελο Καγγ1λια (που ενFνει το Βελο5χι Bε το ΜαυριλλιFτικο) 1πεσε Bαχ4BενοL - Bαζ3 Bε &λλουL οπλαρχηγο5L τηL Ευρυταν3αL - ο Σπ5ροL Κατσικογι&ννηL, εναντ3ον του

Βελ2Bπεη, τον Ιο5νιο του 1821. Το 4νοB& του το χρωστ&ει στον αρχα3ο βασιλι& τηL περιοχ2L, Τ1φραντα, υι4 του Ηρακλ1ουL. /λλοι λ1νε πωL ονοBατ3σθηκε απ4 την τεφρ4χρωBη γυBν2 κορυφ2 του, που 4ντωL ε3ναι σταχτ4χρωBη. Το 4ροL εκτε3νεται στην αρχα3α περιοχ2 τηL ολοπ3αL. Ο Στρ&βων το αναφ1ρει ωL 4ροL ρυ4πων. /γνωστο π4τε BετονοB&σθηκε Βελο5χι. Αλλ& το πρFτον απαντ&ται σε 1ναν θρ2νο (στ. 768-772 και 981) για την Π4λη, κ&που στα 1453. Σε αυτ4ν, ο ποιητ2L υπολογ3ζει τα Τρ3καλα Bε την Λ&ρισα, τα Φ&ρσαλα, το Φαν&ρι, την Ελλ&δα, την Π&τρα, τα /γραφα, το Βελο5χι, το Πρωτ4λιο να δFσουν περισσ4τερουL απ4 25.000 αγωνιστ1L κατ& των Το5ρκων, χωρ3L να λογαρι&σει τουL αγωνιστ1L τηL καBπ3σιαL βλαχι&L. Βελο5χι ε3ναι και το βλ&χικο 4νοB& του, και ε3ναι "ηχοπο3ητο", αφο5 παντο5 ακο5L πρ4βατα να βελ&ζουν. Επ3σηL, στην ελληνικ2 δηBοτικ2-βλ&χικη, «βελο5χι» σηBα3νει πηγ2 Bε &φθονο νερ4 και παρ&πηγBα κοντ& σε πηγ2 2 ποταB4. Απ4 το γ&λα των προβ&των που β4σκουν σε αυτ4 παρασκευ&ζεται το περ3φηBο «λευκ4 τυρ3 Καρπενησ3ου». Η θ1α των ευδι&κριτων προβ&των κα-

θFL ανεβα3νουν στο βουν4 κ&θε &νοιξη, ε3ναι απ4 τα ωραι4τερα θε&Bατα που Bπορε3 να συναντ2σει κανε3L στα ορειν& BαL τοπ3α. Σ2Bερα για να φθ&σει κανε3L στο Καρπεν2σι, περν&ει απ4 την Σ2ραγγα ΤυBφρηστο5, B2κουL 1.400 B. Ψηλ& στο Βελο5χι απλFνεται το ΧιονοδροBικ4 Κ1ντρο Καρπενησ3ου, σε υψ4Bετρο 1.840 B. Φθ&νει κανε3L σε αυτ4 απ4 ασφ&λτινο δρ4Bο και απ4 το Καρπεν2σι και απ4 την Αγ3α Τρι&δα. Αυτ4 ε3ναι γνωστ4. Το &γνωστο κοBB&τι τηL περιοχ2L ε3ναι η αλπικο5 τ5που λ3Bνη που υπ&ρχει 900 B. B4λιL απ' αυτ4. Και ιδο5 πFL πηγα3νει κανε3L σε αυτ2ν: Απ4 το Καρπεν2σι βγα3νει στο ΧιονοδροBικ4 και συναντ& 1να τρ3στρατο: εξι&, το ΧιονοδροBικ4. Ευθε3α η σ2ραγγα για την Αγ3α Τρι&δα. Και αριστερ& το Καταφ5γιο. Πα3ρνει λοιπ4ν, τον δρ4Bο που π&ει προL το τελευτα3ο. Σε 100 B. γ3νεται χωB&τινοL και σε &λλα 500 B. ο δρ4BοL αυτ4L διακλαδ3ζεται. Το αριστερ4 του σκ1λοL ανηφορ3ζει λ3γο και σε 300 B. κατεβ&ζει στην αλπικ2 λ3Bνη Bε τα βατραχ&κια και τουL τρ3τωνεL κατο3κουL τηL. Ε&ν την επισκεφθε3τε πεζο3, προσοχ2 στα σκυλι&, που φυλο5ν κοπ&δια προβ&των!


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετBρτη 12 ΙανουαρSου 2011 / ΣελSδα 15

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ, ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Η ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΚαταργεSται η ΕλληνικR ΑγροφυλακR και οι αρaοδιTτητQk τηk aεταφQρονται στο υπουργεSο ΠεριβBλλοντοk, ενe θα ασκοUνται πλQον απT τιk τοπικQk δασικQk υπηρεσSεk... ΑυτT προβλQπεται στο νοaοσχQδιο το οποSο παρουσSασε χθεk ο ΥπουργTk ΠροστασSαk του ΠολSτη κ. ΧρRστοk ΠαπουτσRk στο ΥπουργικT ΣυaβοUλιο.Το νοaοσχQδιο προβλQπει ακTaα την σUσταση και λειτουργSα ειδικRk υπηρεσSαk αντιaετeπισηk περιστατικeν ΑυθαιρεσSαk aε δρBστεk aQλη των ΣωaBτων ΑσφαλεSαk. Το ΛιaενικT Σeaα aετονοaBζεται σε "ΛιaενικT Σeaα ΕλληνικR ΑκτοφυλακR" και υπBγεται πλQον στο υπουργεSο ΠροστασSαk του ΠολSτη. ΕπSσηk ρυθaSζονται τα θQaατα των εποχικeν πυροσβεστeν, σUaφωνα και aε την εξαγγελSα του ΠρωθυπουργοU. ΕιδικTτερα aε το σχQδιο νTaου προβλQπεται Tτι το προσωπικT τηk ΑγροφυλακRk: 1. aετατBσσεται στιk 3ασικQk ΥπηρεσSεk του τTπου που υπηρετεS, στιk οποSεk συνιστeνται αντSστοιχεk οργανικQk θQσειk, ανBλογα aε τα προσTντα του. 2. ΣυγκροτεSται aε αυτT ενιαSοk aηχανισaTk ελQγχου και προστασSαk των δασικeν και αγροτικeν οικοσυστηaBτων και

του φυσικοU περιβBλλοντοk. 3. ΕξασφαλSζεται Qτσι καλUτεροk συντονισaTk και αποτελεσaατικTτεροk Qλεγχοk τηk Bσκησηk των αρaοδιοτRτων αυτeν, αλλB και σηaαντικT δηaοσιονοaικT Tφελοk. ΕλληνικR ΑκτοφυλακR Το νοaοσχQδιο προβλQπει ακTaη τη aετονοaασSα του ΛιaενικοU Σeaατοk σε «ΛιaενικT Σeaα - ΕλληνικR ΑκτοφυλακR», aε επSσηaη διεθνR ονοaασSα Hellenic Coast Guard, που θα αποτελεS Qνοπλο σeaα ασφαλεSαk, στρατιωτικB οργανωaQνο και θα υπBγεται αποκλειστικB στο υπουργεSο ΠροστασSαk του ΠολSτη. ΣUaφωνα aε το νοaοσχQδιο προβλQπεται η λειτουργSα στο ΑρχηγεSο του ΛιaενικοU Σeaατοk- ΕλληνικRk ΑκτοφυλακRk του ΕνιαSου ΚQντρου ΣυντονισaοU, Mρευναk και 3ιBσωσηk (Ε.Κ.Σ.Ε.3.) και του ΚQντρου ΕπιχειρRσεων (Κ.ΕΠΙΧ.), τα οποSα υπBγονται απευθεSαk στον ΑρχηγT του ΛιaενικοU Σeaατοk-ΕλληνικRk ΑκτοφυλακRk και υποστηρSζονται διοικητικB και λειτουργικB απT τουk καθ’ Uλην αρaTδιουk ΚλBδουk. Για πρeτη φορB θεσaοθετεSται η θQση του ΕπιτελBρχη, ωk γενικοU συντονιστR Tλων των ΚλBδων, αντικαθιστeνταk την θQση του β1 ΥπαρχηγοU, προκειaQνου να επιτευχθεS πλη-

ρQστεροk συντονισaTk Tλων των Υπηρεσιeν, ωk κBθετη aορφR διοSκησηk. ΕπSσηk διευκρινSζεται Tτι δεν θSγονται θQaατα ασφBλισηk του προσωπικοU Με το νοaοσχQδιο προβλQπεται επSσηk η διBθεση στιk αστυνοaικQk αρχQk και τιk υπηρεσSεk του ΛιaενικοU Σeaατοk - ΕλληνικRk ΑκτοφυλακRk χερσαSων, πλωτeν και εναερSων aεταφορικeν aQσων που Qχουν κατασχεθεS ωk αντικεSaενα λαθρεaπορSαk R ωk aεταφορικB aQσα ναρκωτικeν ουσιeν, λαθρεaπορευaBτων R λαθροaεταναστeν και ωk aQσα παρBνοaηk διακSνησηk Tπλων και αρχαιοτRτων. Στα δBση οι εποχικοS πυροσβQστεk ΤQλοk η ρUθaιση για τουk εποχικοUk πυροσβQστεk προβλQπει Tτι θα υπαχθοUν σε ιδιαSτερη κατηγορSα aε την ονοaασSα «ΠυροσβQστεk πενταετοUk υποχρQωσηk», η οποSα

προβλQπεται να υποκαταστRσει σταδιακB το θεσaT του ΕποχικοU ΠυροσβQστη. Οι πυροσβQστεk τηk κατηγορSαk αυτRk θα Qχουν κUριο καθRκον την δασοπυρTσβεση και η δασοπροστασSα. Θα επικουροUν Taωk παρBλληλα το πυροσβεστικT προσωπικT και σε Tλα τα λοιπB καθRκοντB του, στην Bσκηση των οποSων παρατηροUνται σRaερα αδυναaSεk, λTγω των aεγBλων ελλεSψεων στο προσωπικT αυτT. Το ΠυροσβεστικT Σeaα aπορεS Qτσι να καλUψει aε επBρκεια πολλQk απT τιk ελλεSψειk του, εBν οι προσλαaβανTaενοι προQρχονται απT εποχικοUk πυροσβQστεk, που Qχουν προσφQρει σηaαντικQk υπηρεσSεk στον τοaQα τηk δασοπυρTσβεσηk και Qχει αποκτRσει πολUτιaη σχετικR εaπειρSα.Η πρTσληψη θα γSνεται aε αντικειaενικB κριτRρια aQσω του ΑΣΕΠ

3ιευρUνεται η αποστολR τηk ΥπηρεσSαk Εσωτερικeν ΥποθQσεων Το ΓραφεSο Αντιaετeπισηk ΑστυνοaικRk ΑυθαιρεσSαk θα υπBγεται απευθεSαk στον ΥπουργT ΠροστασSαk του ΠολSτη.

Τα καθκοντ του Θα εSναι: * να δQχεται καταγγελSεk για περιστατικB προσβολRk τηk ανθρeπινηk αξιοπρQπειαk R βασανιστηρSων R Bλλων περιστατικeν αυθαιρεσSαk απT το Qνστολο προσωπικT των σωaBτων ασφαλεSαk (ΕΛ.ΑΣ., ΠυροσβεστικT Σeaα, Λ.Σ.) σε βBροk κBθε ατTaου που βρSσκεται στην ελληνικR επικρBτεια, κατB τα πρTτυπα Bλλων χωρeν τηk ΕΕ. * να οδηγεS σε λογοδοσSα υπεUθυνουk για τQτοια περιστατικB απT το προσωπικT των σωaBτων ασφαλεSαk και να αποδεSξει Tτι η ΕλλBδα συaaορφeνεται στιk υποδεSξειk και τιk κατευθυντRριεk αρχQk των Ευρωπαϊκeν ΟργBνων που διαaορφeθηκαν

aε βBση τη νοaολογSα του ΕυρωπαϊκοU 3ικαστηρSου ΑνθρωπSνων 3ικαιωaBτων για τη διερεUνηση καταγγελιeν αστυνοaικRk αυθαιρεσSαk που εaπSπτουν στη δικαιοδοσSα τηk ΕυρωπαϊκRk ΣUaβασηk για τα 3ικαιeaατα του Ανθρeπου. * να επιλαaβBνεται και αυτεπαγγQλτωk ιδSωk σε περιπτeσειk που υπBρχουν σχετικB δηaοσιεUaατα στον ΤUπο R σε ΜΜΕ τα οποSα περιQχουν επαρκR στοιχεSα eστε να γSνει Qρευνα * να aην διερευνB σε καaSα περSπτωση το ποινικT σκQλοk τηk υπTθεσηk αλλB αν η καταγγελSα αφορB αξιTποινη πρBξη να την αποστQλλει αaQσωk στον αρaTδιο εισαγγελQα Το ΓραφεSο λειτουργεS υπT την ευθUνη ΤριaελοUk ΕπιτροπRk υψηλοU κUρουk και συγκροτεSται απT Qναν επSτιaο αρεοπαγSτη, ωk πρTεδρο και ωk aQλη τον ΝοaικT ΣUaβουλο του κρBτουk στο ΥπουργεSο ΠροστασSαk του ΠολSτη και απT Qναν επSτιaο εισαγγελQα του ΑρεSου ΠBγου R Εφετeν.

Ο πειθαρχικTk Qλεγχοk των δραστeν παραaQνει στα πειθαρχικB Tργανα των ΣωaBτων ΑσφαλεSαk αλλB θα εξετBζεται κατB απTλυτη προτεραιTτητα και θα ενηaερeνεται και ο καταγγQλλων ιδιeτηk για το τελικT πTρισaα. Η επιτροπR θα υποβBλει κBθε χρTνο αναλυτικR Qκθεση στον ΥπουργT ΠροστασSαk του ΠολSτη. Η Qκθεση αυτR διαβιβBζεται απT τον ΥπουργT ΠροστασSαk του ΠολSτη στην αρaTδια 3ιαρκR ΕπιτροπR τηk

ΒουλRk προk ενηaQρωση των aελeν τηk. Με το νοaοσχQδιο διευρUνεται η αποστολR τηk ΥπηρεσSαk Εσωτερικeν ΥποθQσεων τηk ΕλληνικRk ΑστυνοaSαk και σε Bλλα αδικRaατα των υπαλλRλων και λειτουργeν του ευρUτερου δηaTσιου τοaQα αλλB και των υπαλλRλων και αξιωaατοUχων τηk ΕυρωπαϊκRk Mνωσηk και των διεθνeν οργανισaeν που δραστηριοποιοUνται στην ΕλληνικR ΕπικρBτεια.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΥΓΚΡΕΛΛΙAΤAΝ

Ο ΕκπολιτιστικTk ΕξωραϊστικTk ΣUλλογοk των ΑπανταχοU Συγκρελλιωτeν ΕυρυτανSαk «Η ΑγSα ΠαρασκευR» πραγaατοποιεS την επTaενη ΚυριακR 16 ΙανουαρSου 2011 ΓενικR ΣυνQλευση στο πολιτιστικT κQντρο ΠετροUποληk (ΕθνικRk ΑντιστBσεωk 61). ΠαρBλληλα, θα γSνει και η κοπR τηk πρωτοχρονιBτικηk πSταk. Ο ΣUλλογοk διοργανeνει επSσηk, την ΚυριακR 30 ΙανουαρSου και eρα 12:30 το aεσηaQρι, τον ετRσιο χορT του, ο οποSοk θα πραγaατοποιηθεS στο κοσaικT κQντρο «ΕΠΑΥΛΗ», στην οδT ΜυστρB & ΒουλγαροκτTνου 1, στο 3αφνS ΧαϊδαρSου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙAΤAΝ ΑΓΡΑΦAΝ

Ο ΠολιτιστικTk ΣUλλογοk ΑπανταχοU Κεφαλοβρυσιωτeν ΜοναστηρακSου ΑγρBφων «Ο Lγιοk ΠαντελεRaων» διοργανeνει εκδRλωση για την κοπR τηk πρωτοχρονιBτικηk πSταk, και καλεS τα aQλη και τουk φSλουk του να παρευρεθοUν στο ΣUχνικο, το ΣBββατο 29 ΙανουαρSου 2011 και eρα 1.00 το aεσηaQρι. Στη συνQχεια, θα ακολουθRσει γεUaα για Tλουk τουk παρευρισκοaQνουk.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CD

POPCAKES

Κυκλοφόρησε µέσα στο ∆εκέµβριο το oλοκαίνουριο αλµπουµ του ροκ γκρουπ “POCAKES”, µε το οµώνυµο τραγούδι, χαρίζοντας σε όλους ένα όµορφο µουσικό ταξίδι

Ο aουσικTk δηaιουργTk, αλλB και ιδρυτικT aQλοk, ΓιBννηk ΛογοθQτηk (Johny Logothetis), ο οποSοk διαaQνει aTνιaα τα τελευταSα χρTνια στο ΚαρπενRσι και διδBσκει ηλεκτρικR κιθBρα στην aουσικR σχολR «ΑυλTk», εSναι γνωστTk στην ροκ ελληνικR σκηνR, κυΕυρυρSωk ωk ιδρυτRk του γκρουπ “OKTAWA”. Τα “Ε τανικB ΝQα” συνBντησαν τον κ. ΛογοθQτη, ο οποSοk aαk εSπε λSγα λTγια γUρω απT την καινοUργια του δουλειB. Ο ΓιBννηk ΛογοθQτηk αγαπB το ΚαρπενRσι και θεωρεS την πTλη aαk πηγR Qaπνευσηk για εκεSνον. Μιλeνταk για το νQο του Mini LP δηλeνει πek «…αυτT εSναι aTνο η καινοUρια του αρχR και πωk θα υπBρξει και συνQχεια». ΜQσα απT αυτT το Bλaπουa ο Sδιοk εκφρBζει την αντSληψR του για το ροκ. “Ο καθQναk aαk Taωk aπορεS να αντιληφθεS, στο Bκουσaα αυτeν των aουσικeν κοaaατιeν, το συναSσθηaα.” ΕξBλλου Tπωk ο Sδιοk ο δηaιουργTk λQει: «ΠBντα στην aουσικR θα υπBρχει και E.X. η θλSψη, αλλB και ο Qρωταk.»


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ+ρτη 12 Ιανουαρ8ου 2011 / Σελ8δα 16

Με λαµπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και ο αγιασµός των υδάτων στο Καρπενήσι

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ+ρτη 12 Ιανουαρ8ου 2011 / Σελ8δα 17

Ραντεβού… στον αέρα

3χονταP τη γη κ+τω απ9 τα π9δια τουP, οι δεξιοτ6χνεP του παραπ6ντε, γ6Fισαν «χρJFατα» τον ουραν9 τηP Ευρυταν8αP Fε φ9ντο το Καρπεν7σι και την ΠοταFι+

Την Κυριακ7 9 Ιανουαρ8ου 2011, οι τοπικο8 αεραθλητ6P διοργ+νωσαν Fια συν+ντηση Fε αεραθλητ6P απ9 το Αγρ8νιο, η οπο8α πραγFατοποι7θηκε στο ΧιονοδροFικ9 Κ6ντρο Καρπενησ8ου, 9που και συγκεντρJθηκαν περ8που 15 Fε 20 +τοFα.

9πωP προστ+ζει Με κ+θε επισηF9τητα, ν ΦJτων, τελ6η εσποτικ7 γιορτ7 τω υδ+των και στην στηκε ο αγιασFJν των , το Καρπεν7σι. Ευρυτανικ7 πρωτε:ουσα

Στα Άγραφα οι “Γιατροί του κόσµου” Πραγατοποιθηκε το κοβι αγπη. Προσφρθηκαν τρφια και ρο χα σε ηλικιωνου τη περιοχ.

ΕπιF6λεια: Ελισσ+βετ Χαντζοπο:λου

π7ρε Το νεαρ9 παιδ8, αφο: τροτην ευλογ8α απ9 τον Μη αβε πολ8τη Καρπενησ8ου, 6λ ρ9. δJρο και 6να χρυσ9 σταυ Αρκετ9P κ9σFοP βρ6θηκε στον χJρο του κολυFβητηρ8ου, 9που και πραγFατοποι7θηκε η τελετ7, την Π6Fπτη 6 Ιανουαρ8ου 2011 στιP 12.00 το FεσηF6ρι. Προεξ+ρχοντοP του Fητροπολ8τη Καρπενησ8ου κ.κ. Νικολ+ου

+κουσε και 6ψαλλε το «Εν Ιορδ+νη βαπτιζοF6νου σου Κ:ριε…». Ο βουλευτ7P Ευρυταν8αP Ηλ8αP Καραν8καP, ο αντιπεριφερει+ρχηP Ευρυταν8αP Βασ8ληP ΚαραFπ+P, ο δ7FαρχοP Καρπενησ8ου ΚJσταP Μπακογι+ννηP, δηFοτι-

κο8 σ:Fβουλοι, πολιτικ7 και στρατιωτικ7 ηγεσ8α του τ9που, 9πωP και πλ7θοP Ευρυτ+νων, χειροκρ9τησαν τον νεαρ9 κολυFβητ7 που βο:τηξε στα νερ+ του κολυFβητηρ8ου, Fαζ8 Fε αρκετ+ +λλα παιδι+.

Με σ:FFαχο τον καλ9 καιρ9 και εκFεταλλευ9Fενοι τιP κατ+λληλεP συνθ7κεP και τιP ζεστ6P F+ζεP α6ρα, 9πωP αναφ6ρεται στην ορολογ8α των παραπεντιστJν, οι αεραθλητ6P πραγFατοπο8ησαν τιP πτ7σειP τουP, 6χονταP σαν αφετηρ8α τιP κερα8εP στη θ6ση “Μαλ9κεδροP” (στα 1600F6τρα περ8που) λ8γο πριν ανεβε8 κανε8P στο ΧιονοδροFικ9. Οι δεξιοτ6χνεP παραπεντιστ6P, αφο: φ9ρεσαν τον απαρα8τητο εξοπλισF9, Fε την βο7θεια του α6ρα, ο οπο8οP σιγ+σιγ+ «τρ:πωνε» στιP κυψ6λεP των παραπ6ντε, ν8κησαν την βαρ:τητα και απογειJθηκαν πραγFατοποιJνταP πτ7σειP εναλλ+ξ, για σχεδ9ν 3 ολ9κληρεP JρεP π+νω απ9 την π9λη του Καρπενησ8ου, γεF8ζονταP για ακ9Fη Fια φορ+ Fε χρJFατα τον ουραν9. Η Fαγε8α του αθλ7FατοP προσφ6ρθηκε και σε ανθρJπουP που δεν ασχολο:νται Fε το παραπ6ντε αφο: πραγFατοποι7θηκαν και διθ6σιεP πτ7σειP Fε ειδικ9 αλεξ8πτωτο. Απ9 την λ6σχη παραπεντιστJν τηP Ευρυταν8αP π7ραν F6ροP οι: ΦJτηP Καλαντζ7P, Απ9στολοP Μπο:ραP, ιον:σηP ουλαβ6ρηP, Χρ7στοP Κ+ππαP και Θαν+σηP Κολοβ9P, ωστ9σο, Fαζ8 τουP 7ταν και ο αρωγ9P στην 8δρυση λ6σχηP στην Ευρυταν8α, Ιωακε8F Σκ9νδραP, γνωστ9P εκπαιδευτ7P στο χJρο του παραπ6ντε και αεραθλητ7P τηP εθνικ7P οF+δαP Ελλ+δοP, αλλ+ και ιδρυτ7P τηP σχολ7P No Borders, στην οπο8α συFFετ6χουν και οι αεραθλητ6P του Καρπενησ8ου. Τα “Ευρυτανικ+ Ν6α” «π6ταξαν» για πολλοστ7 φορ+ Fε τουP εν ενεργε8α παραπεντιστ6P τηP Ευρυταν8αP, αποκτJνταP Fια επιπλ6ον εFπειρ8α αδρεναλ8νηP. Στο τ6λοP, 6χονταP πατ7σει πια στο 6δαφοP Fε ασφ+λεια, το Fυαλ9 γ6Fισε Fε Fοναδικ6P εικ9νεP και 9λοι αδηFονο:ν για το επ9Fενο ραντεβο: στον α6ρα.

ια ρφωση του χρου απογεωση στο ΒελοχιΟι αεραθλητ6P και F6λη τηP τοπικ7P λ6σχηP περιF6νουν την βο7θεια των τοπικJν παραγ9ντων. “Χρει+ζονται να γ8νουν πολλ+ ακ9Fη”, 9πωP λ6νε.

Παρ+ τιP Fη σωστ6P συνθ7κεP για την ασφαλ7 απογε8ωση, Fε το πρ9βληFα τηP διαF9ρφωσηP του χJρου το οπο8ο παραF6νει +λυτο, οι αεραθλητ6P 7 αλλιJP παραπεντιστ6P, προσ6φεραν 6να υπ6ροχο θ6αFα Fε τα αλεξ8πτωτα πλαγι+P. Οι 8διοι 7ρθαν σε επαφ7 Fε τον δ7Fο Καρπενησ8ου, ο οπο8οP φα8νεται να ε8ναι θετικ9P απ6ναντ8 τουP, για την διαF9ρφωση του χJρου Fε σκοπ9 την ασφαλ7 απογε8ωσ7 τουP.

8ου Την Π6Fπτη 6 Ιανουαρ ερπ Κα Α ΑΛ τηP 2011, F6λη ην στ αν τηκ 6χ οδ νησ8ου υπ ακοσ7ραγγα Πα:λου Μπ λη F6 ου ρ8π πε γι+ννη τα 25 . ου σF κ9 του των γιατρJν Αρχικ+ 6γινε στ+ση για καφ6 και ολιγ9ωρη ξεκο:ραση στην κεντρικ7 πλατε8α του δ7Fου, 9που ε8χαν προγραFFατισF6νη συν+ντηση Fε τον δ7Fαρχο Καρπενησ8ου κ. Μπακογι+ννη. Ο Κ J σ τ α P Μ π α κ ο γ ι+ ν νηP, αφο: συνοF8λησε λ8γα λεπτ+ Fε τον επικεφαλ7P τηP αποστολ7P του 6δωσε αναFνηστικ7 πλακ6τα απ9 τον δ7Fο και Fο8ρασε στα F6λη τηP αποστολ7P τουριστικο:P οδηγο:P απ9 την Ευρυταν8α Fε ενσωFατωF6νο dvd απ9 τιP οFορφι6P του τ9που FαP. Με την υποστ7ριξη τηP τοπικ7P αυτοδιο8κησηP και των προγραFF+των «Βο7θεια στο Σπ8τι», τα F6λη τηP οργ+νωσηP και οι αυτοκινητιστ6P Fε οχ7Fατα 4x4, Fε την

συνοδε8α 2 πληρωF+των απ9 την ΑΛΑΚ, 6να προπορευ9Fενο και 6να στο τ6λοP, ξεκ8νησαν για την ανθρωπιστικ7 τουP αποστολ7 Fε προορισF9 τα αποFακρυσF6να χωρι+ των Αγρ+φων, καθJP και +λλα χωρι+ τηP Π8νδου. Αξ8ζει να σηFειJσουFε 9τι τα ρο:χα και τα τρ9φιFα προFηθε:τηκαν απ9 το κοινωφελ6P 8δρυFα στο οπο8ο προεδρε:ει η κ. Μαρι+ννα Βαρδινογι+ν νη.

Εκδρο απ την ΑΛΑΚ Μονο7Fερη εκδροF7 Fε 4x4 διοργανJνει η ΑΛΑΚ την επ9Fενη Κυριακ7 16 Ιανουαρ8ου 2011 στην Ανατολικ7 Ευρυταν8α. Η αναχJρηση ε8ναι προγραFFατισF6νη για τιP

8:30 το πρω8 τηP Κυριακ7P απ9 την Πλατε8α Καρπενησ8ου. Η διαδροF7 που θα ακολουθηθε8 ε8ναι Καρπεν7σι, ΝεοχJρι, Φουρν+, Βρ+χα, Χ9χλια, Αγ8α Τρι+δα, 9που θα γ8νει στ+ση για φαγητ9 και οFιανο8, 9που οι εκδροFε8P θα επισκεφτο:ν και θα προσκυν7σουν στο Μοναστ7ρι. Στην συν6χεια θα περ+σουν απ9 τα χωρι+ Παπαδι+, Παυλ9πουλο, Στ6νωFα και τ6λοP επιστροφ7 για Καρπεν7σι. Περιπ6τεια, δρ+ση και απ9δραση περιF6νουν τουP ενδιαφερ9FενουP εκδροFε8P. Για περισσ9τερεP πληροφορ8εP οι ενδιαφερ9Fενοι Fπορο:ν να επικοινων7σουν Fε το τηλ6φωνο 6974073054.


Μόνιµες στήλες Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετEρτη 12 ΙανουαρUου 2011 / ΣελUδα 18

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ Ν ΜΗΧΑΝΙΚ Ν

Πυξδα για το λλον

Ηλεκτρολγων Μηχανικν και Μηχανικν Υπολογιστν Θεσσαλονκη# / Ε.Μ.Π. / Θρκη# (Ξνθη), Ηλεκτρολγων Μηχανικν και Τεχνολογα# Υπολογιστν Πτρα# ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ ΠεριγραφT Τα ΤdTdατα ΗλεκτρολVγων Μηχανικhν Sχουν σκοπV να αναδεUξουν ικανοWn επιστTdονεn, οι οποUοι θα ασχολοWνται dε την ανEπτυξη και κατασκευT δικτWων και συστηdEτων ηλεκτρικTn ενSργειαn, τηλεπικοινωνιhν, ηλεκτρονικhν συσκευhν και συστηdEτων, συστηdEτων αυτοdEτου ελSγχου καθhn επUσηn και υπολογιστικhν συστηdEτων για αποθTκευση και επεξεργασUα πληροφορUαn. Τα τdTdατα ασχολοWνται, επUσηn, dε την παραγωγT, dεταφορE, επεξεργασUα και αξιοποUηση τηn ηλεκτρικTn ενSργειαn και τηn πληροφορUαn. Οι απVφοιτοι των τdηdEτων Sχουν τιn περισσVτερεn εναλλακτικSn επιλογSn απV Vλουn τουn Eλλουn dηχανικοWn, καθhn dποροWν να δραστηριοποιηθοWν σε Vλουn τουn κλEδουn που εdπλSκονται dηχανικοU. Οι ΗλεκτρολVγοι ΜηχανικοU εUναι αυτοU οι οποUοι εdπλSκονται πρhτοι dε τιn νSεn τεχνολογUεn και την τεχνολογUα αιχdTn, dε αποτSλεσdα να εUναι η πιο απαραUτητη ειδικVτητα σε Vλουn, σχεδVν, τουn χhρουn δρEσηn των dηχανικhν. ΑρκετE σηdαντικVn τοdSαn που δραστηριοποιοWνται οι απVφοιτοι των τdηdEτων εUναι η επιχειρησιακT Sρευνα, ειδικE τα τελευταUα χρVνια. ΜαθTdατα Στη συνSχεια παραθSτουdε τουn τοdεUn των τdηdEτων και, ενδεικτικE, κEποια βασικE dαθTdατα που αποτελοWν τον κορdV του προγρEddατοn σπουδhν. ΗλεκτρολVγων Μηχανικhν και Μ. Υ. Α.Π.Θ.: α) ΗλεκτρικTn ΕνSργειαn, β) ΗλεκτρονικTn και Υπολογιστhν, γ) ΤηλεπικοινωνιακVn ΗλεκτρολVγων Μηχανικhν και Μ.Υ. Ε.Μ.Π.: α) Ηλεκτροdαγνητικhν Εφαρdογhν ΗλεκτροοπτικTn και Ηλεκτρονικhν Υλικhν, β) ΣυστηdEτων ΜετEδοσηn ΠληροφορUαn και ΤεχνολογUαn Υλικhν, γ) ΣηdEτων, ΕλSγχου και ΡοdποτικTn, δ) ΤεχνολογUαn ΠληροφορικTn και Υπολογιστhν, ε) Επικοινωνιhν, ΗλεκτρονικTn και ΣυστηdEτων ΠληροφορικTn, στ) ΗλεκτρικTn ΙσχWοn και ζ) Ηλεκτρικhν Βιοdηχανικhν 5ιατEξεων και ΣυστηdEτων ΑποφEσεων ΑπV το Sκτο εξEdηνο οι φοιτητSn επιλSγουν κEποιεn ροSn (Vχι dVνο dUα) για να δhσουν Sdφαση στην ειδUκευσT τουn: ΡοT Υ: ΥπολογιστικE ΣυστTdατα, ΡοT Λ: ΛογισdικV Η/Υ, ΡοT Η: ΗλεκτρονικT - Κυκλhdατα - ΥλικE, ΡοT 5: ΕπικοινωνUεn και 5Uκτυα Υπολογιστhν, ΡοT Τ: ΚWdατα και ΤηλεπικοινωνUεn, ΡοT Σ: ΣTdατα - Oλεγχοn και ΡοdποτικT, ΡοT Ζ: ΗλεκτροdηχανικT ΜετατροπT ΕνSργειαn, ΥψηλSn ΤEσειn και ΕγκαταστEσειn, ΡοT Ε: ΣυστTdατα ΗλεκτρικTn ενSργειαn, ΡοT Ο: 5ιοUκηση και ΑπVφαση, ΡοT Ι: ΒιοϊατρικT, ΡοT Φ: ΦυσικT, ΡοT Μ: ΜαθηdατικE ΗλεκτρολVγων Μηχανικhν και Μ.Υ. ΘρEκηn: α) Ενεργειακhν ΣυστηdEτων, β) ΗλεκτρονικTn και ΤεχνολογUαn ΣυστηdEτων ΠληροφορικTn, γ) Τηλεπικοινωνιhν και 5ιαστηdικTn, δ) ΦυσικTn και ΕφαρdοσdSνων Μαθηdατικhν, ε) ΛογισdικοW και ΑνEπτυξηn Εφαρdογhν ΗλεκτρολVγων Μηχανικhν και Τ.Υ. ΠEτραn: α) ΤηλεπικοινωνUεn και ΤεχνολογUα ΠληροφορUαn, β) ΣυστTdατα ΗλεκτρικTn ΕνSρ-

γειαn, γ) ΗλεκτρονικT και ΥπολογιστSn, δ) ΣυστTdατα και ΑυτVdατοn Oλεγχοn ΕνδεικτικE, dερικE απV τα βασικE dαθTdατα των τdηdEτων εUναι τα ακVλουθα: ΜεταπτυχιακE Τα ΤdTdατα ΗλεκτρολVγων Μηχανικhν προσφSρουν Μ.Π.Σ. dε τιn ακVλουθεn ειδικεWσειn: ΗλεκτρολVγων Μηχανικhν και Μ. Υ. Α.Π.Θ.: 1. ΤεχνολογUα ΠροηγdSνων Υλικhν (5ιατdηdατικV), 2. ΙατρικT ΠληροφορικT (5ιατdηdατικV), 3. ΠροστασUα, ΣυντTρηση και ΑποκατEσταση Oργων ΠολιτισdοW (5ιατdηdατικV), 4. ΕπιστTdεn τηn Γλhσσαn και τηn ΕπικοινωνUαn (5ιατdηdατικV), 5. 5ιδασκαλUα τηn ΝεοελληνικTn Γλhσσαn ωn dητρικTn και ωn ξSνηn/δεWτερηn γλhσσαn (5ιατdηdατικV), 6. ΠροηγdSνα ΣυστTdατα Υπολογιστhν και Επικοινωνιhν (5ιατdηdατικV) dε κατευθWνσειn: • 5ικτυακT ΥπολογιστικT - ΗλεκτρονικV ΕdπVριο, • ΝοTdονα ΣυστTdατα, • ΤεχνολογUεn ΠληροφορικTn και Επικοινωνιhν του Tχου και τηn εικVναn για την εκπαUδευση και την παραγωγT. ΕπUσηn, το τdTdα προσφSρει 5ιακρατικV – 5ιευρωπαϊκV ΜεταπτυχιακV ΠρVγραddα Σπουδhν dε τUτλο «5ικτυακT ΥπολογιστικT (Network Centered Computing)». ΗλεκτρολVγων Μηχανικhν και Μ.Υ. Ε.Μ.Π.: 1. ΠαραγωγT και 5ιαχεUριση ΕνSργειαn (5ιατdηdατικV), 2. Τεχνο-ΟικονοdικE ΣυστTdατα (MBA) (5ιατdηdατικV), 3. 5οdοστατικVn ΣχεδιασdVn και ΑνEλυση Κατασκευhν (5ιατdηdατικV), 4. ΣυστTdατα ΑυτοdατισdοW (5ιατdηdατικV), 5. 5ιοUκηση ΕπιχειρTσεων (ΜΒΑ) (5ιατdηdατικV), 6. ΕπιστTdη και ΤεχνολογUα Υλικhν (5ιατdηdατικV), 7. ΠεριβEλλον και ΑνEπτυξη (5ιατdηdατικV), 8. ΓεωπληροφορικT (5ιατdηdατικV), 9. ΝαυτικT και ΘαλEσσια ΤεχνολογUα και ΕπιστTdη (5ιατdηdατικV), 10. ΒιοϊατρικT ΤεχνολογUα (5ιατdηdατικV), 11. ΛογικT και ΘεωρUα ΑλγορUθdων και ΥπολογισdοW (5ιατdηdατικV), 12. ΨηφιακSn ΜορφSn ΤSχνηn (5ιατdηdατικV), 13. ΓλωσσικT ΤεχνολογUα (ΤεχνογλωσσUα) (5ιατdηdατικV), 14. ΜικροσυστTdατα και ΝανοδιατEξειn (5ιατdηdατικV). ΗλεκτρολVγων Μηχανικhν και Μ.Υ. ΘρEκηn: 1. ΤεχνολογUεn ΣυστηµEτων ΜικροηλεκτρονικTn και ΠληροφορικTn, 2. ΤεχνολογUεn ΣυστηµEτων Επικοινωνιhν και 5ορυφορικhν Τηλεπικοινωνιhν, 3. ΤεχνολογUεn ΣυστηµEτων ΕνSργειαn και ΕκdετEλλευσηn Ανανεhσιdων Ενεργειακhν Πηγhν, 4. ΟργEνωση και 5ιοUκηση Τεχνικhν ΣυστηdEτων (5ιατdηdατικV) dε κατευθWνσειn: • 5ιοUκηση ΣυστηdEτων ΠληροφορικTn και Επικοινωνιhν, • 5ιοUκηση ΣυστηdEτων Κατασκευhν, Υποδοdhν και Μεταφορhν, • 5ιοUκηση Ενεργειακhν, Βιοdηχανικhν και Περιβαλλοντικhν ΣυστηdEτων. ΗλεκτρολVγων Μηχανικhν και Τ.Υ. ΠEτραn: Το τdTdα προσφSρει dVνο 5ιδακτορικV 5Uπλωdα ΕιδUκευσηn. Οι απVφοιτοι των ΤdηdEτων ΗλεκτρολVγων Μηχανικhν dποροWν, επUσηn, να κEνουν dεταπτυχιακSn σπουδSn επEνω στα οικονοdικE T στη διοUκηση επιχειρTσεων, σε Eλλα τdTdατα πανεπιστηdUων, στην ΕλλEδα T το εξωτερικV. ΕργασιακE Τα επαγγελdατικE δικαιhdατα των ηλεκτρολVγων dηχανικhν καθορUζονται dε τον

Ν. 6422/1934 (Φ.Ε.Κ. 412Α) καθhn και απV Eλλα dεταγενSστερα διατEγdατα. ΑναλυτικSn πληροφορUεn dπορεUτε να βρεUτε στην ιστοσελUδα του ΤεχνικοW ΕπιdελητηρUου ΕλλEδαn (www.tee.gr). Οι απVφοιτοι των τdηdEτων εγγρEφονται στο ΤεχνικV ΕπιdελητTριο ΕλλEδαn (Τ.Ε.Ε.). Οι ΗλεκτρολVγοι ΜηχανικοU Sχουν ακριβhn τα Uδια επαγγελdατικE δικαιhdατα dε τουn ΜηχανολVγουn ΜηχανικοWn, αφοW dSχρι πριν κEποια χρVνια αποτελοWσαν κοινV τdTdα. Οι δυνατVτητεn απασχVλησηn των Η.Μ. και Μ.Υ. εUναι πEρα πολλSn, dια και οι νSεn τεχνολογUεn, η πληροφορικT, τα δUκτυα, η dηχανολογUα, τα αυτVdατα συστTdατα και οι Eλλεn γνhσειn των αποφοUτων dποροWν να εφαρdοστοWν σε Vλουn τουn χhρουn. ΕνδεικτικE αναφSρουdε dερικοWn απV τουn χhρουn που dποροWν να απασχοληθοWν οι Η.Μ. και Μ.Υ. (τονUζονταn και πEλι Vτι ο τελικVn χhροn απασχVλησTn τουn εξαρτEται, σε πολW dεγEλο βαθdV, απV τη δικT τουn επιλογT και dπορεU να dην αναφSρεται εδh): • Dn dηχανικοU Η/Υ, διαχειριστSn δικτWων, αναλυτSn προγραddατιστSn συστηdEτων, dελετητSn τεχνικοU συστηdEτων Η/Υ, σWdβουλοι πληροφορικTn και επικοινωνιhν σε ιδιωτικSn τεχνικSn εταιρUεn T σε δηdVσιουn φορεUn (υπουργεUα, Ο.Τ.Ε., 5.Ε.Η., Ε.Ρ.Τ.) T στη βιοdηχανUα ηλεκτρονικhν κατασκευhν, στιn τηλεπικοινωνUεn, σε υπολογιστικE συστTdατα. • Στον χhρο των κατασκευhν, ωn ηλεκτρολVγοι dηχανικοU, εφVσον εγγραφοWν στα dητρhα που αναφSρονται στο εισαγωγικV σηdεUωdα του 4ου ΕπιστηdονικοW ΠεδUου. • Dn ελεWθεροι επαγγελdατUεn σε δικV τουn τεχνικV γραφεUο. ΕπιπλSον, dποροWν να δραστηριοποιηθοWν στον χhρο τηn βιοdηχανUαn dε τοdεUn απασχVλησηn τουn ακVλουθουn: • ΣχεδιασdV και dελSτη προϊVντων dηχανηdEτων και γραddhν παραγωγTn. • ΣχεδιασdV και dελSτη εγκαταστEσεων κτιρUων και βιοdηχανιhν. • ΠαραγωγT - χρTση - διανοdT εξοικονVdηση ενSργειαn. • ΠEσηn φWσεωn τεχνικT επUβλεψη. • ΥγιεινT και ασφEλεια τηn εργασUαn. • 5ιοUκηση προσωπικοW. • ΜελSτεn νSων επενδWσεων και βιωσιdVτητE τουn. • ΜελSτεn προστασUαn του περιβEλλοντοn – διEθεση αποβλTτων. • Oλεγχοn ποιVτηταn προϊVντων και εγκαταστEσεων. • ΧρονικVn προγραddατισdVn τεχνικhν εργασιhν κ.E. Πιο συγκεκριdSνα οι ΗλεκτρολVγοι ΜηχανικοU Sχουν δικαUωdα υπογραφTn, εκπVνησηn dελSτηn, επUβλεψηn, εκτSλεσηn και λειτουργUαn, καθhn επUσηn και πραγdατογνωdοσWνηn και εκτUdησηn Vλων των ηλεκτρολογικhν εγκαταστEσεων που διακρUνονται στιn παρακEτω κατηγορUεn: • ΚEθε αυτοτελTn εγκατEσταση dηχανικhν κινητTρων οποιασδTποτε φWσηn dε σκοπV την εξυπηρSτηση τηn βιοdηχανUαn. • ΚEθε εγκατEσταση dηχανηdEτων που η λειτουργUα τηn διενεργεUται dSσω dηχανικοW κινητTρα οποιασδTποτε φWσηn. • ΚEθε εγκατEσταση ατdολεβητhν ατdοδοχεUων και γενικE δοχεUων υπV πUεση, καθhn και εγκατEσταση λεβTτων καdUνων και κλιβEνων. • ΚEθε εγκατEσταση που χρησιdοποιεUται dε σκοπV την παραγωγT, εναποθTκευση και διανοdT υγρhν T αερUων καυσUdων προn φωτισdV, θSρdανση T κUνηση. • ΚEθε εγκατEσταση παραγωγTn και διανοdTn θερdοW Wδατοn T ατdοW για θSρdανση. • ΚEθε dηχανικT εγκατEσταση εργοστασUων, ανελ-

κυστTρων και ανυψωτικhν dηχανhν. • ΚEθε εγκατEσταση παραγωγTn, dεταφορEn, dετατροπTn, διανοdTn ηλεκτρικTn ενεργεUαn εUτε για ιδUαν χρTση, εUτε για χρTση τρUτων, dε Vλα τα dηχανTdατα που την απαρτUζουν, καθhn και κEθε εγκατEσταση που σχετUζεται dε τον ηλεκτρισdV (εUναι κEτοχοι τηn Eδειαn εκτSλεσηn ηλεκτρολογικhν εγκαταστEσεων Γ2 ειδικVτηταn, που σηdαUνει Vτι αναλαdβEνουν την εκτSλεση πEσηn φWσεωn εσωτερικhν ηλεκτρικhν εγκαταστEσεων οποιουδTποτε dεγSθουn και οποιασδTποτε τEσεωn ωn και ιδιωτικhν υποσταθdhν υποβιβασdοW τEσηn). ΣWdφωνα dε το Π5 195/1997, οι διπλωdατοWχοι ΗλεκτρολVγοι ΜηχανικοU εκπονοWν πραγdατογνωdοσWνεn, εκπονοWν και επιβλSπουν την εκτSλεση dελετhν των απλhν χηdικhν εγκαταστEσεων και εUναι υπεWθυνοι για την τεχνικT επUβλεψη λειτουργUαn και συντTρησηn οποιασδTποτε απλTn χηdικTn εγκατEστασηn. Στιn dη απλSn χηdικSn εγκαταστEσειn, οι ΜηχανολVγοι ΜηχανικοU dποροWν dVνο σε συνεργασUα dε τουn ΧηdικοWn ΜηχανικοWn να εκπονοWν και να επιβλSπουν dελSτεn. Η υπεWθυνη τεχνικT επUβλεψη τηn συντTρησηn των χηdικhν εγκαταστEσεων ανατUθεται dVνο σε διπλωdατοWχουn ΜηχανολVγουn ΜηχανικοWn T ΜηχανολVγουn - ΗλεκτρολVγουn ΜηχανικοWn T ΗλεκτρολVγουn ΜηχανικοWn T ΝαυπηγοWn ΜηχανικοWn. ΕπιπλSον, εγγρEφονται στο Μητρhο ΕdπειρUαn Κατασκευαστhν στην κατηγορUα των ηλεκτροdηχανολογικhν, βιοdηχανικhν και ενεργειακhν Sργων, Vπωn επUσηn και υδραυλικhν Sργων συdπεριλαdβανοdSνων σε αυτE και τα υδραυλικE Sργα υπV πUεση. ΠολW σηdαντικV βSβαια εUναι και το γεγονVn Vτι σε συνεργασUα dε τουn ΧηdικοWn ΜηχανικοWn dποροWν να dελετοWν, να επιβλSπουν, να συντηροWν και να υπογρEφουν χηdικSn εγκαταστEσειn. ΕπUσηn, οι απVφοιτοι των τdηdEτων εντEσσονται στον ΚλEδο Π.Ε. 12, Μηχανικhν (ΚωδικVn: Π.Ε. 1250, ΗλεκτρολVγων, Ηλεκτρονικhν Μηχανικhν και Φυσικhν ΡαδιοηλεκτρολVγων) και στον ΚλEδο Π.Ε. 19, ΠληροφορικTn Α.Ε.Ι. και dποροWν να πEρουν dSροn σε διαγωνισdοWn του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλUα σχετικhν dαθηdEτων στη 5ευτεροβEθdια ΕκπαUδευση. Οι υποψTφιοι πρSπει να Sχουν, επιπλSον, το πτυχUο τηn ΑΣΠΑΙΤΕ (πρhην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ). Στον διαγωνισdV, βSβαια, dποροWν να συddετEσχουν και οι dη κEτοχοι του πτυχUου τηn ΑΣΠΑΙΤΕ, αλλE στουn πUνακεn κατEταξηn και διοριστSων προηγοWνται οι κEτοχοU του. ΠερισσVτερεn πληροφορUεn για τα τdTdατα των Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικhν Σχολhν dπορεUτε να βρεUτε στο βιβλUο dαn «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2011». Στο βιβλUο παρουσιEζονται αναλυτικSn πληροφορUεn σχετικE dε το πρVγραddα σπουδhν των τdηdEτων, ενδεικτικE dαθTdατα που διδEσκονται σε κEθε τdTdα, τα dεταπτυχιακE που προσφSρουν τα τdTdατα, τα επαγγελdατικE δικαιhdατα των αποφοUτων, πUνακαn Στατιστικhν ΣτοιχεUων dε: ΒEσειn, ΑριθdV ΕισακτSων, 5ηλhσειn τdηdEτων ωn πρhτη επιλογT κ.E. Ο ΣπWροn ΜιχαλοWληn εUναι M.Sc. ΣWdβουλοn ΕπαγγελdατικοW ΠροσανατολισdοW τηn εταιρUαn “ORIENTUM - ΣWdβουλοι ΣταδιοδροdU αn”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr


Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 12 Ιανουαρ3ου 2011 / Σελ3δα 19

Μέτριοι οι γηπεδούχοι - Έχασε πέναλτι ο ΑΟΚ

Απεραντιακ - Α.Ο. Καρδ τσα 0 - 0 ΒαθBο5L και εντυπFσειL Bοιρ%στηκαν Απεραντιακ4L και Καρδ3τσα την Κυριακ2 9 Ιανουαρ3ου, στα πλα3σια τηL 12ηL αγωνιστικ2L του Περιφερειακο5 Πρωταθλ2BατοL. Ο αγFναL διεξ2χθη στο γ2πεδο του Ξηρι% στο Καρπεν2σι Bε τον καιρ4 να ε3ναι σ5BBαχοL των δ5ο οB%δων.

ΨυχωB1νοι Bπ2καν οι Απερ%ντιοι στο BατL, χ%νονταL σηBαντικ1L ευκαιρ3εL, Bε Bοιρα3ο τον Νταβαρ3νο ,ρη. Οι φιλοξενο5Bενοι διαφ5λαξαν τα νFτα τουL στο πρFτο B1ροL, ενF φε5γουν πικραB1νοι απ4 την πρωτε5ουσα τηL Ευρυταν3αL, καθFL αστ4χησαν σε π1ναλτι στο 72ο λεπτ4. 1ο ηB3χρονο: Bε ελαφρ% υπεροχ2 των γηπεδο5χων κ5λησε το πρFτο B1ροL του αγFνα. Λιγοστ1L 2ταν οι καλ1L φ%σειL, Bε την Καρδ3τσα να περιορ3ζεται κυρ3ωL σε παθητικ4 ρ4λο και να χτυπ% στην αντεπ3θεση. Κεφ%τοL ο Γεωργακ4πουλοL, δηBιο5ργησε στο 17 την πρFτη καλ2 φ%ση απ4 δεξι%, σεντρ%ρονταL 4Bορφα, 4BωL η καρφωτ2 κεφαλι% του Νταβαρ3νου Α. π1ρασε B4λιL %ουτ. Στο 21 οι δ5ο ποδοσφαιριστ1L συνεργ%στηκαν εκ ν1ου, 1παιξαν το 1να - δ5ο, 4BωL η «λ4Bπα» που επιχε3ρησε ο Νταβαρ3νοL π1ρασε π%νω απ4 τα δοκ%ρια. Στο 29 η Καρδ3τσα ξεδιπλFθηκε 4Bορφα στην αντεπ3θεση, το σουτ 4BωL του ΠαπακFστα δεν ανησ5χησε τον Τσ%Bη. Τα χειρ4τερα γλ3τωσαν οι γηπεδο5χοι στο 45, Bε τον ΚρανιFτη να αποφε5γει τον Κ%τσικα, αλλ% να νικι1ται απ4 τον Τσ%Bη σε ανεπαν%ληπτο τετ α τετ.

2ο ηB3χρονο: πιο δυνατ% Bπ2καν οι ποδοσφαιριστ1L του ηB2τρη ΠαναγιFτου στην επαν%ληψη, Bε στ4χο να πετ5χουν το πολυπ4θητο γκολ. Οι ευκαιρ3εL και οι φ%σειL, 4BωL, που δηBιο5ργησαν δεν ε3χαν την ευτυχ2 κατ%ληξη. Στο 48 εκπληκτικ4 φαλτσαριστ4 φ%ουλ του Νταβαρ3νου απ1κρουσε Bε υπερ1νταση ο Σ1BοL. Στο 52 ο κορυφα3οL των γηπεδο5χων, Τσ%BηL ΓιFργοL, απ1κρουσε σταθερ% την κοντιν2 κεφαλι% του Κουκο5λη, Bετ% το κ4ρνερ του ΠαπακFστα. Στο 62 χ%θηκε σπουδα3α ευκαιρ3α για την οB%δα του Καρπενησ3ου να π%ρει κεφ%λι στο σκορ. Ο Γεωργακ4πουλοL ελ3χθηκε απ4 τα πλ%για Bετ% απ4 4Bορφη προσωπικ2 εν1ργεια, σ1ντραρε στο δε5τερο δοκ%ρι στον ,ρη Νταβαρ3νο, ο

αναB1Bαχ3εL ε3χε η υνατ1L Bονο ν ΑΟΚ το Bε αντιακο5 τρηση του Απερ

φ%ση τηL αναB1τρησηL, 4ταν ο Μπουγ%τσιαL (Bετ% απ4 4Bορφη γυριστ2 κεφαλι%- π%σα του Αρουτ3δη) επιχε3ρησε εντυπωσιακ4 γυ-

1L Γεν πολλ1L φορ Συνεργ%στηκα 3νοL Α. L και Νταβαρ ωργακ4πουλο

οπο3οL αν και σο5ταρε αφ5λαχτοL, ε3δε το νεαρ4 πορτι1ρο να τον σταBατ% εκ ν1ου. Τρ3α λεπτ% αργ4τερα σηBειFθηκε η πιο εντυπωσιακ2

υ Σ1απ4κρουση το Εντυπωσιακ2 ου Α. ν 3 ρ του Νταβα Bου σε φ%ουλ

ριστ4 Bε τη Bπ%λα να Bην του κ%νει το χατ3ρι και να περν% B4λιL %ουτ. Στο 72 ο Τλο5παL αν1τρεψε στην περιοχ2 τον Κουκο5λη Bε τον διαιτητ2 να υποδεικν5ει αB1σωL την εσχ%τη των ποινFν. Το π1ναλτι εκτ1λεσε ο «παθFν», 4BωL ο Τσ%BηL, ο οπο3οL αναδε3χθηκε “2ρωαL” του αγFνα, απ1κρουσε το χτ5πηBα, ενF και στην επαναφορ% Bε εντυπωσιακ% αντανακλαστικ%, κ1ρδισε εκ ν1ου τον Κουκο5λη, αλλ% και τον Παππ% Θ.. Στο τελευτα3ο 15λεπτο κυρι%ρχησε ολοκληρωτικ% ο ΑΟΚ, ενF 1χασε και την τελευτα3α Bεγ%λη φ%ση στο BατL. Στο 77 ο ΠαπακFσταL επιχε3ρησε Bια καταB1τωπο επ3θεση, σο5ταρε δυνατ%, 4BωL ο Τσ%BηL ε3πε π%λι

«4χι» διFχνονταL εκπληκτικ% τη Bπ%λα κ4ρνερ. Την αναB1τρηση διη5θυνε ο Μιχαηλ3δηL Γ. Bε βοηθο5L τουL Λιαν4 Γ. και Σοφ4 Ν. του Συνδ1σBου Βοιωτ3αL, ενF παρατηρητ2L αγFνα 2ταν ο Γο5σιαL Π. του συνδ1σBου ΦθιFτιδαL. Σ5νθεση των οB%δων Απεραντιακ4L (ΠαναγιFτου .): Τσ%BηL, ΜπουBπουρ2L, Τλο5παL, Κ%τσικαL, Πανακο5λιαL, ΘαBν4πουλοL, Μπουγ%τσιαL, Νταβαρ3νοL (72 Κεφαλ3δηL), Αρουτ3δηL, Γεωργακ4πουλοL (72 Μελισσιν4L), Ζ2σιBοL. Καρδ3τσα (ΘεοδFρου Θ.): Σ1BοL, Μεσιακ%ρηL ,ΚοροBπ3λιαL ,ΠαπαBαργαρ3τηL, Τζ3λοL (24 Μπ%τζιαL), Κουκο5ληL, Κ4κκινοL, Παππ%L Θ., ΚρανιFτηL (58 Παππ%L Γ.), ΠαπακFσταL, Παλ%τζαL. ηλFσειL ΘεοδFρου Θ%νοL: «ΝοB3ζω πωL στο πρFτο ηB3χρονο δεν 1γινε καλ4 παιχν3δι. /ταν 1να παιχν3δι κ1ντρου, Bε λ3γεL φ%σειL. Ε3χαBε την πιο κλασσικ2 ευκαιρ3α να κ%νουBε το γκολ, αλλ% δεν το τελειFσαBε. ΝοB3ζω στο δε5τερο, και ειδικ% απ4 το 60-65 και Bετ%, επικρατ2σαBε. Σταθ2καBε πολ5 καλ% και 4σο περνο5σε η Fρα πιστε5αBε πωL θα το καταφ1ρουBε. 0BωL χ%σαBε ακ4Bα και το π1ναλτι. Τα παιδι% προσπ%θησαν και εγF ε3Bαι πολ5 ευχαριστηB1νοL, αλλ% και στεναχωρηB1νοL, γιατ3 θα Bπορο5σαBε να φ5γουBε Bε τουL 3 βαθBο5L απ4 εδF. ΘεωρF πωL το σκορ BαL αδικε3».

ηB2τρηL ΠαναγιFτου: «Σ2Bερα δεν κ%ναBε την εBφ%νιση που περιB1ναBε. Σε αυτ4 1παιξαν ρ4λο η διακοπ2, αλλ% και η προετοιBασ3α που 1γινε, η οπο3α θα 1λεγα 4τι 2ταν επ3πονη. Φ%νηκαν τα σηB%δια κ4πωσηL. Επ3σηL κ%ποιοι καινο5ριοι πα3χτεL, σ2Bερα αναγκαστικ% Bπ2καν στην οB%δα και χρει%ζονται οπωσδ2ποτε χρ4νο προσαρBογ2L. 0λα αυτ%, και ο αντ3παλοL β1βαια που ε3ναι καλ4L, συντ1λεσαν στο να κ%νουBε B1τρια εBφ%νιση. Το σκορ, σαν γενικ2 εικ4να του παιχνιδιο5, ε3ναι δ3καιο. Επειδ2 4BωL οι αντ3παλοι 1χασαν το π1ναλτι, 3σωL νοιFθουν αυτο3 πιο αδικηB1νοι. $στ4σο και εBε3L ε3χαBε 4-5 ευκαιρ3εL αρκετ% καλ1L, ενF ο αντ3παλοL ε3χε B4νο Bια στο τελευτα3ο λεπτ4 του ηBιχρ4νου. Στο τελευτα3ο 15λεπτο “π1σαBε”, γιατ3 βγ2καν κ%ποιοι πα3χτεL που η απ4δοσ2 τουL ε3ναι για BαL ορ4σηBο. Οι αναγκαστικ1L αλλαγ1L και τα παιδι% που Bπ2καν δεν προσ1φεραν τα αναBεν4Bενα.»

Εξαναβολ αναετρ σει

Για σ2Bερα Τετ%ρτη 12 Ιανουαρ3ου ορ3στηκαν απ4 την ΕΠΟ δ5ο αναBετρ2σειL που ε3χαν αναβληθε3 τον περασB1νο B2να εξαιτ3αL των κακFν καιρικFν συνθηκFν που επικρ%τησαν στα γ2πεδα την αρχικ% προγρBBατισB1νη ηB1ρα διεξαγωγ2L τουL. ΣυγκεκριB1να, στη Λ%ρισα ο Πυργετ4L, στην προσπ%θει% του να Bη χ%σει την επαφ2 του Bε την κορυφ2, υποδ1χεται τον Αγρ4τη Λιανοκλαδ3ου και ο Ρ2γαL Φερα3οL στο Βελεστ3νο την Α.Ε. Σπερχει%δαL-ΜακρκFBηαL. Οι αναBετρ2σειL 2ταν προγραBBατισB1νεL για την 11η αγωνιστικ2 του 4ου οB3λου του Περιφερειακο5 Πρωταθλ2BατοL.


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 12 Ιανουαρ3ου 2011 / Σελ3δα 20

a

qz

mo

Στον τελικ δια πυρ και σιδρου

ιδια3τερα δυνατ2 και στο 90, 4ταν σκ4ραρε προ κεν2K εστ3αK, Aετ& απ4 καταπληκτικ2 ατοAικ2 εν1ργεια του Φλωρ&κη.

Σπουδα3α ν3κη-πρ4κριση π1τυχε ο ΑΠΟΚ το AεσηA1ρι του Σαββ&του απ1ναντι στη 4ξα για τα ηAιτελικ& του Κυπ1λλου Ευρυταν3αK.

Παρ& την 1νταση που υπ2ρχε στο γ2πεδο καθ’ 4λη τη δι&ρκεια του αγEνα, οι δ5ο οA&δεK δηAιο5ργησαν αρκετ1K φ&σειK Eστε να ανεβ&σουν το δε3κτη του σκορ. Κορυφα3οι των δ5ο οA&δων 2ταν τα αδ1ρφια Ρεσ3τη που πραγAατοπο3ησαν σπουδα3εK αποκρο5σειK. 1ο ηA3χρονο. Στο 2 απ4 σ1ντρα του Συγγελ4πουλου, η κεφαλι& του Γαλανο5 π1ρασε &ουτ. Στο 15 ο Μπ4νιαK 1βγαλε 4Aορφη σ1ντρα στον Ντουφεκι&, ο οπο3οK Aε κεφαλι& 1στειλε την Aπ&λα λ3γο 1ξω απ4 το δεξ3 δοκ&ρι του Ρεσ3τη Ν. Στο 18, ο Τ5AπαK 1σπασε το τεχνικ4 οφσ&ιντ, αλλ& το σουτ που επιχε3ρησε π1ρασε &ουτ. Στο 25 ο Γαλαν4K 1κανε Aε προβολ2 το 0-1, Aετ& απ4 σ1ντρα-σουτ του Νικολ&ου, ο οπο3οK νικ2θηκε στο 30 απ4 τον κ3περ των γηπεδο5χων. Στο 31 ο Ζαραβ1ληK γ5ρισε στη Aεγ&λη περιοχ2 και 1γραψε το 02. Στο 34 ο Ρεσ3τηK . εξουδετ1ρωσε εντυπωσιακ& την γυριστ2 κεφαλι& του Παππ& και εξ3σου 4Aορφη 2ταν η αντ3δρασ2 του στην κεφαλι& του Γο5λα Λ. στο 39. Ο Ρεσ3τηK Ν. κρ&τησε το σκορ στο 0-2 Aε δ5ο εκπληκτικ1K επεAβ&σειK, πρEτα στο 42 στο σουτ του Νικολ&ου και στο 43 στο σουτ του Γαλανο5 απ4 το 5ψοK του π1ναλτι.

Συνθ1σειK οA&δων Ραπτ4πουλο (Μπρ&ζιαK .): Ρεσ3τηK ., ΜυρισιEτηK (37 ΜπισAπ3κηK Β.), Καρανταλ2K, Ρηγ4πουλοK (91 Γεωργαλ2K), Ζ2καK (82 Παπαδ2AοK Λ.), Γο5λαK Σ., Γο5λαK Λ., Τ5AπαK, Παππ&K, Μπαστ&νηK Θ., Ντζ3AαK Θ. ΑΠΟΚ (Ελεφ&ντηK Ι.): Ρεσ3τηK ., Πασσ&K, Συγγελ4πουλοK, Κρασι&K, Γενιτσαρ4πουλοK Κ., Ντουφεκι&K, Μπ4νιαK (83 Φλωρ&κηK), Ζαραβ1ληK (71 Χ4ντοK), Γαλαν4K, Π&τρου, Νικολ&ου (53 Κρ3νταK) Συνοπτικ& Σκ4ρερK: (25) 0-1 Γαλαν4K, (31) 0-2 Ζαραβ1ληK, (65π1ν.) 1-2 Τ5AπαK, (90) 1-3 Χ4ντοK. οκ&ρια: -, Κ4κκινεK:-.

στον αγωνιστικ4 /νταση και διαπληκτισAο3 (πεσA1νου) Τ5Aπα χEρο Aετ& το π1ναλτι του

2 ο η A 3χ ρο ν ο. Λιγοστ1K 2ταν οι καλ1K φ&σειK στην επαν&ληψη Aε την οA&δα του Βελουχ3ου να περιA1νει τη 4ξα και να χτυπ&ει στην κ4ντρα. Στο 61 ο Γο5λαK Σ. 1κανε 4Aορφη προσωπικ2 εν1ργεια, &δειασε 4Aορφα τον Π&τρου, αλλ& το σουτ που επιχε3ρησε, απ1κρουσε ο Ρεσ3τηK . Στο 65 1γινε η φ&ση που &ναψε τα α3Aατα. Ο Τ5AπαK ανατρ&πηκε A1σα στην περιοχ2 Aε τον διαιτητ2 του αγEνα να υποδεικν5ει αA1σωK το π1ναλτι, γεγον4K που προκ&λεσε τιK αντιδρ&σειK των φιλοξε-

νο5Aενων. Ο Τ5AπαK σκ4ραρε απ4 την &σπρη βο5λα και στη συν1χεια βρ1θηκε στο 1δαφοK, ενE γ5ριζε Aε την Aπ&λα προK τη σ1ντρα! Αυτ4 προκ&λεσε εκ ν1ου 1νταση στο γ2πεδο, Aε παρ&γοντεK των γηπεδο5χων να εισ1ρχονται εντ4K αγωνιστικο5 χEρου. Οι δ5ο τελευτα3εK ευκαιρ3εK ε3χαν πρωταγωνιστ2 τον Χ4ντο, ο οπο3οK βρ1θηκε στο επ3κεντρο Aε την επιθετικ2 συAπεριφορ& του. Στο 74 σ1ντραρε 4Aορφα, αλλ& η κεφαλι& του Γαλανο5 δεν 2ταν

Απεραντιακός - Άγραφα 5 - 1 Μια καλ προπνηση σε ρυθ ο ρελαντ

Φιλικ ανα τρηση διεξ2χθη την Τρ3τη 4 Ιανουαρ3ου, στιK 16:30, στο γ2πεδο του Καρπενησ3ου στον Ξηρι&, Aεταξ5 του Απεραντιακο5 και των Αγρ&φων. Οι δ5ο προπονητ1K ε3χαν την ευκαιρ3α να δοκιA&σουν σχ2Aατα και πρ4σωπα εν 4ψει τηK δ5σκοληK συν1χειαK που ακολουθε3. Ο Aεν προπονητ2K του Απεραντιακο5, κ. ΠαναγιEτου, 2θελε να δει την αγωνιστικ2 κατ&σταση δ5ο εκ

των ν1ων AεταγραφικEν αποκτηA&των του συλλ4γου, του Μπουγ&τσια και του Πανακο5λια, ο δε τεχνικ4K των Αγρ&φων, κ. Αντων3ου, την αγωνιστικ2 κατ&σταση των παιχτEν του και τιK αντιδρ&σειK τουK απ1ναντι σε 1ναν σαφEK ανEτερο αντ3παλο. 1ο ηA3χρονο. Το σκορ &νοιξε στο 12 ο Αρουτ3δηK Aε 4Aορφη προσωπικ2 εν1ργεια και σουτ απ4 τα αριστερ& (1-0) και λ3γο Aετ& το 4Aορφο σουτ του Γεωργακ4πουλου λ3γο 1ξω απ4 την περιοχ2, π1ρασε A4λιK &ουτ. Στο 20 ο Μπουγ&τσιαK 1δειξε τα πρEτα δε3γAατα γραφ2K, καθEK σε κατ& A1τωπο επ3θεση απ1φυγε δ5ο αAυντικο5K και στη συν1χεια επιχε3ρησε σουτ, το οπο3ο απ1κρουσε δ5σκολα ο Ηλι&δηK. 2ο ηA3χρονο. Μ4λιK στο 50οι Απ1ραντιοι κ1ρδισαν π1ναλτι, το οπο3ο εκτ1λεσε ε5στοχα ο «ν1οK» Πανακο5λιαK (2-0), ενE στο 57 η κεφαλι&

του Σερπ&νου απ4 σ1ντρα του Ζωχ&κη π1ρασε A4λιK &ουτ. Το 3-0 1γινε στο 66, Aε τον Καλ5βα Γ. να χ&νει τη Aπ&λα A1σα απ4 τα χ1ρια του, ενE στο 69 ο Ντ4τσικαK βρ1θηκε 1ξω αριστερ& και Aε 4Aορφο φαλτσαριστ4 σουτ 1στειλε τη Aπ&λα στη δεξι& πλευρ& του κ3περ, σηAειEνονταK το οAορφ4τερο γκολ τηK αναA1τρησηK (40). Στο 75 ο Νταβαρ3νοK Β. βρ1θηκε A4νοK A1σα στην περιοχ2 και δε δυσκολε5τηκε να γρ&ψει το 5-0, ενE αA1σωK Aετ& ο Σερπ&νοK π1τυχε το γκολ τηK τιA2K για τουK ΑγραφιEτεK, 4ταν και εκAεταλλε5τηκε τη λ&θοK 1ξοδο του Τσ&Aη, ο οπο3οK 1χασε τη Aπ&λα A1σα απ4 τα χ1ρια του. Η τελευτα3α ευκαιρ3α του αγEνα χ&θηκε απ4 τον Καλ5βα Κ., ο οπο3οK νικ2θηκε σε τετ α τετ απ4 τον κ3περ των «ροσον1ρι»! Τον αγEνα διη5θυνε ο ΤσιαA&κηK ΚοσA&K, καθEK οι οA&δεK δεν ε3χαν προνο2σει

για διαιτητικ2 3&δα. Σ5νθεση των οA&δων Απ εραντιακ4K (ΠαναγιEτου .): Τσ&AηK, Κ&τσικαK (46 Οικον4Aου), ΜπισAπικ2K Φ. (ΜπισAπ3κηK .), Τλο5παK, ΜπουAπουρ2K (46 Σκοτ3δαK), Πανακο5λιαK, Ζ2σιAοK (46 Κωστ2K), ΘαAν4πουλοK (46 Κεφαλ3δηK), Γεωργακ4πουλοK (46 Νταβαρ3νοK Β.), Μπουγ&τσιαK (71 ΜπουAπουρ2K), Αρουτ3δηK (46 Γιανν4πουλοK). .γ ρα φ α ( Αντων3ου . ): Ηλι&δηK, Τσιγαρ3δαK, ΣβερEνηK Λ., Γατ2K . (ΣβερEνηK Ν.), Κατ2K (Γαζ1ταK), Γατ2K Β., Μ&ρκηK, Θεοχ&ρηK (Σερπ&νοK), ΜπουAπουρ2K Κ. (Ζωχ&κηK), Καλ5βαK Κ., ΠατρEνηK (Καλ5βαK Τ.). Συνοπτικ& Σκ4ρερK: (12) 0-1 Αρουτ3δηK, (50 πεν.) 0-2 Πανακο5λιαK, (66 αυτ.) 0-3 Καλ5βαK Γ., (69) 0-4 Ντ4τσικαK, (75) 0-5 Νταβαρ3νοK Β, (76) 1-5 Σερπ&νοK Κ4κκινεK: -, οκ&ρια: -

Παρερηνετηκε απ4 τον προπονητ2 του ΑΠΟΚ κ. Ιω&ννη Ελεφ&ντη ο τ3τλοK που 1δωσαν τα «Ευρυτανικ& Ν1α» στο αφι1ρωAα που 1γινε στην οA&δα του Βελουχ3ου, η οπο3α ανακηρ5χθηκε πρωταθλ2τρια ΧειAEνα. Ο συγκεκριA1νοK τ3τλοK ε3χε σκοπ4 αρχικ& να αναδε3ξει τη δουλει& που 1κανε ο κ. Φλωρ&κηK και εν συνεχε3α το 1ργο του Ιω&ννη Ελεφ&ντη, ο οπο3οK 1χει καταφ1ρει να διατηρ2σει δεA1νο και συAπαγ1K τον κορA4 τηK οA&δαK, δ1νονταK υπ1ροχα τουK 1AπειρουK πα3χτεK Aε τη ν1α γενι&.

το του Το ανεπ3σηAο ντεAπο5 ουγ&π Μ ο ε σ πραγAατοπο3η 5 ο κ ι α τ ν α ρ ε π Α τσιαK του


qz

b c d ef Πρωτθληα Ενσεων Μικτν Οδων Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 12 Ιανουαρ/ου 2011 / Σελ/δα 21

a

Παδε%: Ευρυτανα - Φωκδα 1 – 2

mo

Χωρ βαθ στον ιλο ολοκλρωσαν οι Ευρυτνε

στερ0 δοκ$ρι του Αθανασ0πουλου. Λ/γο πριν το τ-λοG, και συγκεκρι=-να στο 76, .ρθε η ψυχρολουσ/α για τουG γηπεδο1χουG, καθAG τα προβλ.=ατα που δη=ιο1ργησε στα αριστερ$ ο Χολ-βαG -βγαλαν το ΖορAκο απ-ναντι σε κεν. εστ/α, ο οπο/οG δε δυσκολε1τηκε να «δια=ορφAσει» το τελικ0 1-2.

Με =/α ακ0=η .ττα αποχαιρ-τησαν το θεσ=0 οι ποδοσφαιριστ-G τηG =ικτ.G ο=$δαG πα/δων τηG Ευρυταν/αG, καθAG ηττ.θηκαν απ0 την αντ/στοιχη τηG Φωκ/δαG =ε 1-2. Ο αγAναG (40λεπτηG δι$ρκειαG το κ$θε η=/χρονο) -γινε την Τετ$ρτη 5 Ιανουαρ/ου, στη 1 το =εση=-ρι, στο Αθλητικ0 κ-ντρο Καρπενησ/ου, στα πλα/σια τηG 10ηG αγωνιστικ.G του Ενωσιακο1 πρωταθλ.=ατοG πα/δων. Με =/α ακ0=η .ττα αποχαιρ-τησαν το θεσ=0 οι ποδοσφαιριστ-G τηG =ικτ.G ο=$δαG πα/δων Ευρυταν/αG, καθAG ηττ.θηκαν απ0 την αντ/στοιχη τηG Φωκ/δαG =ε 1-2. Οι =ικρο/ τηG Φωκ/δαG ση=ε/ωσαν τη δε1τερη ν/κη τουG στο πρωτ$θλη=α και π$λι εναντ/ον των Ευρυτ$νων. ιαιτητ.G του αγAνα .ταν ο Αθανασ/ου Χ. =ε βοηθο1G τουG Αγγελακ0πουλο Ι. και εληγι$ννη απ0 το Σ1νδεσ=ο Καρδ/τσαG. 1ο η=/χρονο. Στο 16 ο Πολ/τηG επιχε/ρησε 0=ορφη ατο=ικ. εν-ρ-

ηG δεν Το γκολ τηG ισοφ$ρισ τ$νεG ρυ Ευ G του για 0 κετ .ταν αρ

γεια, αλλ$ ανακ0πηκε πριν προλ$βει να σουτ$ρει. Στο 26 ο Αθανασ0πουλοG βγ.κε νικητ.G στο τετ α τετ =ε τον Χολ-βα, ενA στο 32 ο Πολ/τηG $νοιξε το σκορ =ε σουτ απ0 τα πλ$για (1-0). Η απ$ντηση των Ευρυτ$νων .ταν $=εση, καθAG στο 34, =ετ$ απ0 0=ορφη προσωπικ. εν-ργεια, ο Σιταρ$G -φερε το =ατG στα /σια (1-1). Στο 38 ο Γενιτσαρ0πουλοG Π. εκτ-λεσε -ξυπνα το φ$ουλ, αλλ$ ο Τσ$κνηG που βρ-θηκε στην πορε/α τηG, δε κατ$φερε να τη βρει, =ε αποτ-λεσ=α

να περ$σει ελ$χιστα δ/πλα απ0 το δεξ/ δοκ$ρι του Γκρο1=ιτG. 2ο η=/χρονο. Στην επαν$ληψη οι πα/δεG του Αντων/ου -=ειναν απ0 δυν$=ειG =ε αποτ-λεσ=α να οπισθοχωρ.σουν στον αγωνιστικ0 χAρο. Στο 50 Κοκ=0τοG =ε διαγAνιο σουτ -στειλε την =π$λα =0λιG $ουτ =ετ$ απ0 υπ-ροχο προσωπικ0 σλ$λο= του Καρι$=πα. Στο 55 ο Χολ-βαG απ-φυγε 2 αντιπ$λουG =ε περ/τεχνεG εν-ργειεG, -βγαλε 0=ορφη =παλι$ στον Καρι$=πα, ο οπο/οG -στειλε τη =π$λα =0λιG $ουτ απ0 το αρι-

Συνθ-σειG ο=$δων Ευρυταν/α (Αντων/ου .): Αθανασ0πουλοG, Γενιτσαρ0πουλοG Π., ΓιαννιAτηG, Γιανν0πουλοG, Χρυσαφ0πουλοG, Τσ$κνηG, Γενιτσαρ0πουλοG ., Σιταρ$G, Φο1καG, Λ$ππαG, Λι$γκαG (71 Παπαδ0πουλοG) Φωκ/δα (Καρλια1τηG): Γκρο1=ιτG, ΛαζογεAργοG, Τσιπο1ραG, ελ=ο1ζοG, Καλσο1ρηG, Κοκ=0τοG, Καρι$=παG, Τερλ/γκαG, ΖορAκοG, Χολ-βαG, Πολ/τηG. Συνοπτικ$ Σκ0ρερG: (32) 0-1 Πολ/τηG, (34) 1-1 Σιταρ$G, (76) 1-2 Κ0κκινεG: οκ$ρια: -

ΕΠΣ Βοιωτα% 1 ΕΠΣ Θεσσαλα% 2

Βοιωτ/α: Κουρα=πετσηG ,η=ητρ/ου, Κο1τηG, ελ.G, Μπαστ$νηG (Κουκο1τσηG 0, Ν$κοG, Ρο1πακαG, Αποστολ0πουλοG, Σπ$ροG, Λιακ0πουλοG (Χατζηστ$=οG), Σ1ρ=οG (Χατζηλ$=προG). Θεσσαλ /α: Μαλλιαρ0G, ΧασιAτηG, Αγγελ.G (Ντ0ντηG), Σαρδ-λαG, Μπουρ/τσαG, Γ$τσιοG, Παρασκευ0πουλοG (Ευστ$θιοG), ΠαπακAσταG, ΣιA=οG (Κ0ντοG), ΜακαλακασιAτηG, ΠαναγιAτου. Σκ0ρερG:(18) 0-1 ΣιA=οG, (19) 0-2 ΠαναγιAτου, (65) 1-2 Ρο1πακαG Τελικ. Βαθ=ολογ/α 1. Θεσσαλ/α 22 32-3 16 2. ΦθιAτιδα 22-7 15 3. Βοιωτ/α 38-9 6 4. Φωκ/δα 10-37 5. Ευρυταν/α 0 2-48

Σκ0ρερG 10 τ-ρ=ατα: ΣιA=οG (Θεσσαλ/α) 9 τ -ρ =α τ α:Σπ$ροG (Βοιωτ/α) 8 τ-ρ=ατα: Ρο1πακαG (Βοιωτ/α.

Νοι: Ευρυτανα - Φωκδα 1 – 5

Κακο , αλλ και στοχοι οι νοι, διασ ρθηκαν εντ δρα

Βαρι$ εντ0G -δραG .ττα, και =$λιστα απ0 την ουραγο1G ν-ουG τηG Φωκ/δαG, υπ-στη η αντ/στοιχη των Ευρυτ$νων.

Ο αγAναG διεξ.χθη την Τετ$ρτη 5 Ιανουαρ/ου, στιG 3 το =εση=-ρι, στο Αθλητικ0 κ-ντρο Καρπενησ/ου για τη 10η αγωνιστικ. του Ενωσιακο1 πρωταθλ.=ατοG ν-ων. Οι ποδοσφαιριστ-G τηG ο=$δαG ν-ων τηG Φωκ/δαG ση=ε/ωσαν =0λιG την πρAτη τουG ν/κη τουG στο πρωτ$θλη=α, γεγον0G που -στειλε την ο=$δα του Φλωρ$κη στην τελευτα/α θ-ση τηG βαθ=ολογ/αG, καθAG υπερτερο1ν στα =εταξ1 τουG παιχν/δια, αλλ$ και στο σ1νολο των τερ=$των. ιαιτητ.G του αγAνα .ταν ο Αγγελακ0πουλοG Ι., =ε βοηθο1G τουG Αθανασ/ου Χ. και εληγι$ννη του Συνδ-σ=ου Καρδ/τσαG. 1ο η=/χρονο. Οι πα/χτεG του Μαρκοδ.=ου -δειξαν απ0 νωρ/G πωG δεν .ρθαν για τουρισ=0 στο Καρπεν.σι και δεν ε/χαν σκοπ0 να αποχαιρετ.σουν τη διοργ$νωση χωρ/G βαθ=ο1G. ,τσι, =0λιG στο 11 ο Πολυζωγ0πουλοG, -γραψε το 01, 0ταν η σ-ντρα που επιχε/ρησε

ιτσαρ0πουλοG, ραστ.ριοG .ταν ο Γεν ηττ.θηκαν. ι 1χο ωστ0σο, οι γηπεδο

π.ρε τροχι$ προG το τ-ρ=α αιφνιδι$ζονταG τον Παχ.. ,να λεπτ0 =ετ$, ο Γενιτσαρ0πουλοG επιχε/ρησε προσωπικ. εν-ργεια, ξεφε1γονταG =$λιστα =ε κεφαλι$ απ0 τον αντ/παλ0 του, αλλ$ το σουτ που επιχε/ρησε το απ-κρουσε ο Καραχρ.στοG και στη συν-χεια ο Λελο1δηG π.ρε το ρι=π$ουντ και σο1ταρε $ουτ. Στο 17 ο Πιστ0λαG (=ετ$ απ0 0=ορφη =παλι$ του Πολυζωγ0πουλου), «$δειασε» =ε 0=ορφη εν-ργεια -ναν α=υντικ0 και πλ$σαρε για το 0-2. Στο 25 σουτ του Μ$ρκη π-ρασε π$νω απ0 τα δοκ$ρια, ενA στο επ0=ενο λεπτ0 ο Πιστ0λαG -κλεψε τη =π$λα απ0 τον Κα=α-

ρ-τσο, -δωσε π$σα στον Ανδρ-ου, ο οπο/οG δε δυσκολε1τηκε να κ$νει το 0-3 προ κεν.G εστ/αG. 2ο η=/χρονο. Στο 46 ο Κ0κκινοG ξ-φυγε απ0 τον Φο1κα και σο1ταρε, αλλ$ τη δ0ξα του -κλεψε στη γρα==. ο Ανδρ-ου, ο οπο/οG -κανε το 0-4. Στο 54 σουτ του Κ0για απ-κρουσε δ1σκολα σε κ0ρνερ ο Καραχρ.στοG. Στο 64 οι γηπεδο1χοι, -χονταG χ$σει $λλεG 2 ευκαιρ/εG, π-τυχαν το γκολ τηG τι=.G =ε τον Λελο1δη που εκ=εταλλε1τηκε 0=ορφη σ-ντρα του Κα=αρ-τσου (1-4). Μεγ$λη ευκαιρ/α -χασε στο επ0=ενο λεπτ0 ο Κρ/νταG =ετ$ απ0 λ$θοG απο=$κρυνση των α=υντικAν. Στο

72 ο Κ0κκινοG π-τυχε το 1-5 σε ανυπερ$σπιστη εστ/α =ετ$ την απ0κρουση του Παχ. στο δυνατ0 σουτ του Πολυζωγ0πουλου. Στο 78, ο Γενιτσαρ0πουλοG =ετ$ απ0 υπ-ροχη προσωπικ. εν-ργεια, σ-ντραρε στον Κα=αρ-τσο, αλλ$ το πλασ- που επιχε/ρησε π-ρασε ελ$χιστα $ουτ. Συνθ-σειG ο=$δων Ευρυταν/α (Φλωρ$κηG): Παχ.G, Φο1καG, Μαυρογ0νατοG, Ρ$πτηG, Κα=αρ-τσοG, Κρ/νταG, Μ$ρκηG (46 Λ-ρηG), Κουτσουπι$G, Λελο1δηG, Γενιτσαρ0πουλοG, Κ0γιαG. Φωκ/δα (Μαρκοδ.=οG): Καραχρ.στοG, Παν$γου, Σκο1ταG, Μπ$ραG, Καστρ/τηG, Σ0φιοG, Μαρδ$κηG, Πολυζωγ0πουλοG, Ανδρ-ου, Πιστ0λαG, Κ0κκινοG.

Συνοπτικ$ Σκ0ρερG: (11) 0-1 Πολυζωγ0πουλοG, (17) 0-2 Πιστ0λαG, (26) 0-3 Ανδρ-ου, (46) 0-4 Ανδρ-ου, (64) 1-4 Λελο1δηG, (72) 1-5 Κ0κκινοG Κ0κκινεG: οκ$ρια: -

ΕΠΣ Βοιωτα% 0 ΕΠΣ Θεσσαλα% 1

Βοιωτ/α: Τρ$γκαG, Περδ/ληG, Π-τρεναG, Μαυροδ.=οG, Κ$κοG, Μακρυπο1λιαG (Αγαπητ0G), Μ$γκαG Α., Μ$γκαG Γ., ΠαναγιAτου, Μπεθ$νηG (Σ$λταG), Σακκ$G (Κυπρα/οG) Θεσσαλ/α: Λαγ0G, ΚαψιAτηG, Γεωργατζ.G, Μπ-λλοG, Μπ0ραG, Πασχ$ληG (Κωστ$ραG), Χειλ$G (α=ασκ0G), Πολ1ζοG (Μπ-νοG), Παπαδη=ητρ/ου, Τσ0γκαG, Τζαβ$ραG Τελικ. Βαθ=ολογ/α 1. Θεσσαλ/α 22 23-3 17 20-8 2. ΦθιAτιδα 3. Βοιωτ/α 13 13-10 6 9-24 4. Φωκ/δα 3 5-28 5. Ευρυταν/α Σκ0ρερG

14 γκολ: Παπαδη=ητρ/ου (Θεσσαλ/α). 5 γκολ: Μπεθ$νηG (Βοιωτ/α), Αντων/ου και Τσ0φλιοG (ΦθιAτιδα). 4 γκολ: Τζοβ$ραG (Θεσσαλ/α) και Ντζαβ/δαG (ΦθιAτιδα)


qz

bcd ef ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 12 Ιανουαρ2ου 2011 / Σελ2δα 22

a

mo

Μεγάλες νίκες για Μετέωρα και Ένωση

Ενδιαφ0ρουσα και κο@βικ1J ση@ασ2αJ 1ταν η 12η αγωνιστικ1, @ε τιJ ν2κεJ των ΜετεDρων και Α.Ε. ΜακρακD@ηJ-Σπερχει&δαJ να ξεχωρ2ζουν. Ση@ειDθηκαν 14 τ0ρ@ατα, 3 πα2χτεJ αστ3χησαν σε π0ναλτι, ενD &λλοι 2 π1ραν την &γουσα για τα αποδυτ1ρια.

Οικον3@οJ Τσαριτσ&νηJΛα@2α 4-1 Πιο δ4σκολα απ3 3τι δε2χνει το τελικ3 αποτ0λεσ@α επικρ&τησε ο πρωτοπ3ροJ Οικον3@οJ τηJ ουραγο4 Λα@2αJ. Η ο@&δα τηJ ΦθιDτιδαJ προηγ1θηκε @ε τον Τσο4καλο στο 15, ενD στο 22 ο Φλ2γκου 0κανε το 1-1. Η Τσαριτσ&νη π0τυχε τρ2α τ0ρ@ατα στο δε4τερο @0ροJ @ε τον Φτ2κα στο 65, τον Φλ2γκο στο 70’ και το Μπαλ1 στο 88, ο οπο2οJ και δια@3ρφωσε το τελικ3 σκορ. ιαιτητ1J ανα@0τρησηJ 1ταν ο Ντο4καJ Απ. @ε βοηθο4J τουJ Π&νου Κ. και Κοτεκ2δη Ι. (Καστορι&). Οικον3@οJ (Καλτ0κηJ Γ..): Ξεσφ2γγηJ, Κολι3J, Πο4ταJ (55’ Φτ2καJ), Οικον3@ου, Παλα@2δαJ, Χατζηλι3νταJ (Μπ0ηJ), Μπαλ1J, Φλ2γκοJ, Ταχτιντ1J, Νικο4ληJ, Ζαχαρ&κηJ (46 Λιο4σκαJ). Λα@2α (Καλ3γηροJ Π.): Λ0νταJ, Λαιν&J, Μαντ0J (61 Ζι&καJ Γ.), Αναστασ2ου, Λ0σσηJ, Μαδο4ραJ, Χριστ3πουλοJ (69 Γερογι&κο@οJ), Κουτρου@&νοJ, Ν&ξιοJ, Τσο4καλοJ, Καραντ&φαJ (77 Ζι&καJ Θ.) * Στο @εταξ4 ο Οικον3@οJ απ0-

κτησε τον 26χρονο φορ Βο4λγαρη Ν., ο οπο2οJ αγωνιζ3ταν στη Β0ροια, @ε θητε2α στιJ: Α.Ε.Κ., Τορ2νο (Ιταλ2α), Κ0ρκυρα, ιαγ3ρα και Ν2κη Β., ενD ξεκ2νησε την καρι0ρα απ3 τουJ ν0ουJ του ΠΑΟΚ, 3πωJ επ2σηJ και τον 20χρονο @0σο Ντ0νιJ Μεν2κο, απ3 τον Πανηλειακ3.

Αγρ3τηJ Λιανοκλαδ2ουΜουζ&κι 1-0 Σπουδα2α ν2κη π0τυχε ο Αγρ3τηJ απ0ναντι στην ο@&δα απ3 την Καρδ2τσα @ε σκ3ρερ τον Βεστ&κη στο 28. ιαιτητ1J του αγDνα 1ταν ο Μακρυπ3δηJ Ν. @ε βοηθο4J τουJ Κουτσ1 Θ. και Γραβ&νη Αθ. (ΑχαOα). Αγρ3τηJ (Ζαχαρ3πουλοJ Μ.): Μπαντοτ&κηJ, Σκ3ρδαJ, Καββαδ2αJ, Βιτζ0καJ, ΚουφιDτηJ, Κραββαρ2τηJ, Μπακαλ2δηJ (83 Ζησ3πουλοJ), Χ&νηJ, ΜπουγιDταJ (70 Τατσι3πουλοJ), Σερπ&νοJ (88 Τζου&ναJ), Βεστ&κηJ. Μουζ&κι (Τα@π&κοJ Π.): Μ&ταJ, Ζαρα@πο4καJ, Μιχα1λ, Σ2@οJ, Ρ3@παJ, ΣιD@οJ, Μπ&λλαJ (67 Παπαστερι&δηJ), Κεχαγι&J, Κανιο4ραJ, Μαυρο@&τηJ (35 Καρα@1τσοJ), Ζαρκαπο4κηJ (74 Κλαπαν&ραJ). Π4ρασοJ Ν0αJ Αγχι&λουΠυργετ3J 1-1 Ισ3παλο 0ληξε το ντ0ρ@πι του ο@2λου, @ε το τελικ3 αποτ0λεσ@α να

δια@ορφDνεται @0σα σε 4 λεπτ&. Το σκορ &νοιξε για τουJ γηπεδο4χοJ ο Αρσ0νοJ στο 67 και το 0κλεισε ο Στ4λοJ στο 71. ιαιτητ1J του αγDνα 1ταν ο Ζο4γραJ ιον. @ε βοηθο4J τουJ Κωτο4λα Ν. και Παπαδ3πουλο Μιχ. (Κοζ&νη). Π4ρασοJ (Καλογ1ρου Λ.): Τσιλ2γκοJ, Ταν&γιαJ, Νο4σιαJ (77 Γκιγκιλασβ2λι), Κοντοβ&J, Ζαρ2φηJ, Στεφαν1J, Μπασδ&νηJ, Αρσ0νοJ (85 Γεωργι&δηJ), Κ2τσοJ, Πετρ2δηJ, Κωνσταντ&κοJ (83 Μπο4τλαJ). Πυργετ3J (Γκ&ταJ Χ.) : Μπρ0λλαJ, Γκουγκο4δηJ, ΠαγκαρλιDταJ (86 Παρ@αξ2δηJ), Μπουτογι&ννηJ, Πολ4ζοJ, Κο4ρδηJ, Κ3κκινοJ, Στ4λοJ, Στυλιαν3J, Τσατσαλ2δηJ, (71 Ζαφειρ2ου).

Απ3λλων Λ&ρισαJ-Θ4ελλα Πετρωτο4 1-0 Εντυπωσιακ3 @ατJ 0γινε στο δε4τερο η@2χρονο στον αγDνα τηJ Λ&ρισαJ. Αρχικ&, η Θ4ελλα 0χασε π0ναλτι @ε τον Τεντολο4ρη Απ. στο 48. Στη συν0χεια και στο 79 οι γηπεδο4χοι σκ3ραραν @ε τον Γαρυφαλλ3πουλο, ενD 5 λεπτ& @ετ& 0χασαν και π0ναλτι @ε τον Γιαννακ3πουλο. Ο σκ3ρερ αποβλ1θηκε στο 89 απ3 τον Βρ0σκα Γ., ο οπο2οJ 1ταν και ο &ρχονταJ τηJ ανα@0τρησηJ. Βοηθο2 του 1ταν ο Μαυρ3πουλοJ Ανδρ. και ο Παρασ2ου Στεφ.(Η@αθ2α).

Μετ0ωρα-Ρ1γαJ Φερα2οJ 2-0 Ση@αντικ1 ν2κη π0τυχαν τα Μετ0ωρα απ0ναντι σε 0ναν αντ2παλο που 0χει τουJ 2διουJ στ3χουJ. Και τα δ4ο τ0ρ@ατα ση@ε2ωσε ο Γραββ&νηJ στο δε4τερο η@2χρονο (64, 76). Την κ3κκινη κ&ρτα του διαιτητ1 Μπαλατσο4κα Κ. ε2δε ο Μ3καJ. Βοηθο2 1ταν οι Τ2καJ . και ια@&ντηJ Λ. (/πειροJ).

Μ ετ 0 ωρ α (Γκο4@πλιαJ Β.): Ρουσια@&νηJ, Γκαγκαστ&θηJ, Κωστ1J (58 Αγγελ&κηJ), Σκρ0καJ, Τσ2κοJ (36 Σιο4ταJ), Παπαχαραλ&@πουJ, Κερα@&J, Αυγ0ροJ (78 Ζ1νωνοJ), Γραββ&νηJ, Χαϊταλ1J, Μ3καJ. Ρ1γαJ (Χατζηκυριακ2δηJ Ν.): Σφυρ1J, Μ3σιοJ, Ζαχαρ&κηJ (75 Τσιαντ1J), Βουραζ0ρηJ, Γκρο4ναJ, Χατζ1J, Μιχολ2τσηJ, Χατζ1J, Μο4τσιοJ, Βλ3τσικαJ (46 Μπ2καJ),Μπατ1J (58 ανιηλ3πουλοJ).

-νωση-Ελασσ3να 3-0 Αποφασισ@0νη στην επαν&ληψη η Α.Ε. ΜακρακD@ηJ-Σπερχει&δαJ καθ&ρισε το @ατJ @0σα σε 22 λεπτ& @ε σκ3ρερJ τουJ Β0λλιο (51, 64) και Τσα@αδι& (73). ιαιτητ1J τηJ ανα@0τρησηJ 1ταν ο Παναγιωτ3πουλοJ Β. και βοηθο2 οι ΚολιοσDνηJ Αθ. και Σπυριδ3πουλοJ Γ. (Αιτωλοακαρναν2αJ). -νωση (Λ&κηJ Παπανικολ&ου): Κοκονδ4ληJ, Ζαροδ1@οJ, Τσιλ2καJ, Ζ&ρραJ, Πλατανι&J, Β0λλιοJ, Τσα@αδι&J, Χουλι&ραJ, Μπ0σσαJ (75 Ντε@2ρηJ), Επ2σκοποJ (87 Καλ4βαJ), η@ητρ3πουλοJ (80 Σωτηρ2ου). Ελασσ3να (ΚDσταJ Κολο@ητρο4σηJ): Νο4σιαJ, Κουτο4@παJ, Καρατζι3ληJ (64 Κοντοδ1@οJ), Κου@πο4ραJ, ΦλDροJ, Ν&τσηJ, Χ&@οJ, ΦDλλαJ, ΒαλαDραJ, Τζι3λαJ, Λι3λιοJ (66 Ν&κηJ).

Περιφερειακό (4ος όµιλος)

Πρωτάθληµα Ευρυτανίας (Α’ Ε.Π.Σ.Ν.) 1. Καλ4βαJ Κ. (Αγραφα) 2. Ανανστασ3πουλοJ (Αγ. Προκ3πιοJ) 3. Γο4λαJ (Ραπτ3πουλο) 4. Γουλ0ταJ (,γραφα) 5.Μπ3νιαJ (ΑΠΟΚ) 6.Τσιλ2καJ Κ. (Μυρ2κη) 7.Παππ&J (Ραπτ3πουλο)

* Το @ατJ 0γινε στο ιστορικ3 στ&διο Αλκαζ&ρ. Η διο2κηση του συλλ3γου, @ετ& απ3 σχετικ3 α2τη@α στην ΕΠΟ, το οπο2ο 0γινε αποδεκτ3 και σε συ@φων2α @ε το ΕΑΚΛ, αποφασ2στηκε το κυριακ&τικο @ατJ να γ2νει στο Αλκαζ&ρ, @ιαJ και το γ1πεδο τηJ Φιλιππο4ποληJ ε2ναι σε τραγικ1 κατ&σταση και δεν ε2ναι σε θ0ση να φιλοξεν1σει αγDνεJ. Απ3λλων (Κερα@&ρηJ Γ.- Αλεξο4δηJ Μ.): Μαγ&ζιωτηJ, Περ1φανοJ (90 Κορλ3J), Μπαλα@DτηJ, Σκ&κοJ, Πολ4ζοJ, Ε@@ανου1λ, Γιαννακ3πουλοJ (93 Καπετ&νι), Φατο4ραJ, Φουσ2καJ, Στεργ2ου, Βεν0τηJ (60 Γαρυφαλλ3πουλοJ). Θ4ελλα: (Μπ&@ποβιτJ Ζ.): ΝικολαOδηJ, Γο4τσιοJ, Κα@π&σηJ, Σπυρ3πουλοJ, Παπαστερι&δηJ (85 Λ3ηJ), Σπυρ3πουλοJ, Τεντολο4ρηJ ., Κ&λφαJ (53 Τασ3πουλοJ), Αγγ0ληJ (46 Καρκ&νταJ), Τεντολο4ρηJ Απ., ΚαραOσκοJ. * Ντε@πο4το 0κανε ο στ3περ Παπαστερι&δηJ.

8 7 7 4 4 4 4


qz

bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 12 Ιανουαρ;ου 2011 / Σελ;δα 23

a

Αθλητικο Φκελοι

Ο "αγυρο* "αστρο* ΛΑΓΙΟΣ ΝΤΕΤΑΡΙ

Γενν:θηκε στη Βουδαπ9στη στιS 24/4/11963 και ξεκ;νησε τη Iπ)λα στα 9 του στην Αζφαλτουτεπιτ<ε τηS Βουδαπ9στηS, και Iετ) απ< I<λιS 9να χρ<νο π:γε στη Iεγ)λη οI)δα τηS π<ληS, τη Χ<νβεντ. Ο Λ)γιοS Ντ9ταρι αποτελε; ωS σ:Iερα 9να ζωνταν< θρ=λο για τουS Ο=γγρουS, αλλ) και τον ΟλυIπιακ<, στον οπο;ο τον 9φερε ο Κοσκωτ)S. Ντ9ταρι: ο «ξανθ<S Πλατιν;» 4Iεινε για 7 χρ<νια στουS ν9ουS τηS Χ<νβεντ και <ταν 9γινε 17 αν9βηκε στην πρMτη οI)δα. Εκε; 9Iεινε )λλη Iια 7ετ;α 87), 9χονταS 134 συIIετοχ9S και 72 (11980-8 γκολ, επ;δοση πολ= σπουδα;α αν σκεφτε;

κανε;S <τι 9παιζε ωS «10)ρι», στη Iεσα;α γραII: δηλαδ:. * Μ<λιS στα 24 του ε;χε :δη κερδ;σει 84, 85, 86) και 9να κ=τρ;α πρωταθλ:Iατα (8 πελλο (11985: 5-0 την Μπανι)ζ), ενM αναδε;χθηκε τρειS συνεχε;S χρονι9S 1οS σκ<ρερ (11985, 1986, 1987) Iε 18, 27 και 19 γκολ αντ;στοιχα. * 1987: τα κατορθMIατ) του δεν π9ρασαν απαρατ:ρητα και αντ; 2εκ. δολ., ο Ντ9ταρι π:ρε Iεταγραφ: στη γερIανικ: 3ϊντραχτ Φρανκφο=ρτηS. Η Iεταγραφ: 9Iεινε στην ιστορ;α ωS Iια απ' τιS Iεγαλ=τερεS που 9χουν γ;νει ποτ9 στη Μπουντεσλ;γκα. Παρ) τη Iεγ)λη ιστορ;α τηS οI)δαS, δε θα Iπορο=σε να Iε;νει εκε; παραπ)νω απ< 9να χρ<νο, καθMS :ταν περιζ:τητοS και διακα:S π<θοS των Iεγ)λων οI)δων. Πρ<λαβε <IωS να πετ=χει 11 τ9ρIατα σε 33 εIφαν;σειS, να κερδ;σει το κ=πελλο Iε 1-0 -σκορ)ρονταS στον τελικ< εν)ντια στη Μπ<χουI- και να ανακηρυχθε; καλ=τεροS ξ9νοS του πρωταθλ:IατοS. * 1988: ο 25χρονοS Μαγυ)ροS αποτ9λεσε «I:λον τηS 9ριδοS» για Iεγ)λουS συλλ<γουS τηS ΕυρMπηS, <πωS η Μπ)γερν, η 7ντερ, η Ρε)λ, η Γιουβ9ντουS κ.). Ειδικ) η Γιο=βε :ταν συνεχMS I9σα στο παιχν;δι τηS απ<κτησ:S του, αφο= ο τεχνικ<S διευθυντ:S τηS «Iεγ)ληS Κυρ;αS» Τζιανπι9ρο ΜπονιIπ9ρτι, τον αποκαλο=σε «ξανθ< Πλατιν;» και τον :θελε στο Τορ;νο Iε κ)θε κ<στοS!! 8IωS τ<τε εIφαν;στηκε ο Κοσκωτ)S 9δωσε για χ)ρη του 1.100.000.000 δρχ. (!!)

και τον 9φερε στον Πειραι), συγκλον;ζονταS στην κυριολεξ;α <λη την ΕυρMπη!! Τα Iισ) χρ:Iατα απ< τη Iεταγραφ: «Τ Iου, τα π:ρε ο σ=λλογοS στον οπο;ο αν:κα, η 3ϊντραχτ Φρανκφο=ρτηS, και τα )λλα Iισ), το κρ)τοS . Π9ρασα <IωS πολ= καλ)», δηλMνει ο ;διοS. Και <ταν ανακοινMθηκε <τι θα παρουσιαστε; στο δηIαρχε;ο Πειραι), 9γινε πανικ<S!! Χιλι)δεS κ<σIοS κατ9κλυσε κ)θε στεν< του Πειραι) για να δει τη Iεγαλ=τερη Iεταγραφ: που ε;χε γ;νει ποτ9 στο Ελληνικ< ποδ<σφαιρο. Ντ9ταρι-στιγI9S (πανικ<S απ< το σκ)νδαλο) * 1984: 9κανε το ντεIπο=το του στην Εθνικ: Ουγγαρ;αS και 2 χρ<νια Iετ) συIIετε;χε στο Μουντι)λ του Μεξικο=. Η Ουγγαρ;α δεν προκρ;θηκε, αλλ) ο Ντ9ταρι σκ<ραρε στο 2-0 επ; του Καναδ) (<που 9παιζε ο Ιγκ<ρ Βρ)IπλιτS, 9ναS )λλοS πα;κτηS που φ<ρεσε τη φαν9λα του ΟλυIπιακο=). Επ;σηS αγων;στηκε 6 φορ9S στη Μικτ: Κ<σIου, Iαζ; Iε τουS: Μαραντ<να, Γκο=λιτ, Φαν Μπ)στεν, Καρ9κα, Μπ)τζιο, Μπουντραγκ9νιο και Φρ)νκο Μπαρ9ζι, τον οπο;ο θεωρε; το δυσκολ<τερο αντ;παλο που αντιIετMπισε. * Η σχ9ση του Iε τον ΓκIοχ )ρχισε να κλον;ζεται, <ταν ο Ντ9ταρι ζ:τησε να Iην αγωνιστε; στο προγραIIατισI9νο φιλικ< Iε την 3ϊντραχτ στα πλα;σια τηS Iεταγραφ:S του, καθMS ε;χε 9ναν τραυIατισI< που τον ταλαιπωρο=σε και :θελε να αποθεραπευθε;. Ο Πολων<S <IωS, για να ευχαριστ:σει τουS 70.000 οπαδο=S, αλλ) και τον πρ<εδρο, τον συIπερι9λαβε στην 11)δα, Iε αποτ9λεσIα το τρα=Iα του Ο=γγρου να υποτροπι)σει και να χ)σει σχεδ<ν τη Iισ: προετοιIασ;α.

* 1988: το 1ο του γκολ στην Ελλ)δα το π9τυχε στο νικηφ<ρο 4-0 Iε αντ;παλο τον 3ΡΗ στιS 13/111, ενM το 2ο :ρθε I;α βδοI)δα Iετ) απ9ναντι στον Εθνικ< και :ταν χ)ρIα οφθαλIMν. Στο 88Iε το σκορ 2-0, ο Ντ9ταρι π:ρε τη Iπ)λα I9σα στην περιοχ:, 9φτασε Iπροστ) στον γκολκ;περ, οξ)κη, τον ντρ;Iπλαρε 2 φορ9S και π9τυχε 9να γκολ για... σ:Iα αθλητικ:S εκποIπ:S!! * Ο ΓκIοχ ε;χε τσακωθε; )πειρεS φορ9S Iε τον αε;Iνηστο Χου)ν ΧιλIπ9ρτο Φο=νεS και ο Αργεντιν<S 9φυγε απ' την οI)δα στα τ9λη Ιανουαρ;ου. ΠαραIον9S εν<S ντ9ρIπι Iε τον Παναθηναϊκ<, τσακMθηκε και Iε τον Ντ9ταρι, που τον κατηγ<ρησε <τι π:γε επ;τηδεS την οI)δα σ’ 9να εστιατ<ριο, <που η ορχ:στρα 9παιζε τραγο=δια του Σοβιετικο= στρατο= (!!), λ9γονταS στο Σαλιαρ9λη πωS το 9κανε επ;τηδεS για τα τον προσβ)λλει!! Το ντ9ρIπι 9ληξε 1-1 και ο Ντ9ταρι 9θε6 αυτ<S, : σε στη διο;κηση το δ;ληIIα: «6 εγM»!! Ο Πολων<S προπονητ:S αντικαταστ)θηκε )Iεσα απ< τον Γι)ννη Γο=ναρη και ο Iεγ)λοS )σσοS δ:λωσε στο Σαλιαρ9λη <τι θα π)ρει το πρωτ)θληIα I<νοS του και παραλ;γο να το κ)νει, αλλ) η :ττα απ< την ΑΕΚ Iε γκολ του Καραγκιοζ<πουλου στο 83 (παρ) το συνεχ9S σφυροκ<πηIα των ερυθρολε=κων) του στ9ρησε τον τ;τλο. Ο Ντ9ταρι τελε;ωσε την πρMτη του σεζ<ν Iε 15 γκολ σε 27 IατS.

* Τη 2η χρονι), Iετ) την ψυχρολουσ;α Iε την πρ<σληψη του Μ;λτου Παπαποστ<λου στον π)γκο, ο κ<σIοS ξ9σπασε, <ταν η οI)δα 9χασε Iε 2-1 στον 1ο γ=ρο του κυπ9λλου ΟΥΕΦΑ απ< την παντελMS )γνωστη Ραντ Βελιγραδ;ου και τον ΓιMτη Τσαλουχ;δη να δ;νει το φιλ; τηS ζω:S στο 90!! * Ο Τσαλουχ;δηS IουρIο=ριζε για τον παραγκωνισI< του (κολλητο= του) Ηλ;α Ταληκρι)δη και τη χρησιIοπο;ηση του ΠαναγιMτη Μολακ;δη κ)τω απ' τα δοκ)ρια. * Με πρωτοβουλ;α του Ντ9ταρι, απολ=θηκε και ο Παπαποστ<λου και αν9λαβε ο… πεθερ<S του, 7Iρε Κ<Iορα, αλλ) :ταν κοιν< Iυστικ< <τι κουI)ντο 9κανε ο Λ)γιοS. Παρ) τον παραγωγικ< ο;στρο του Ντ9ταρι, η οI)δα δεν :ταν ανταγωνιστικ:, Iε αποτ9λεσIα να ξεσπ)σει IουρIο=ρα και για τον Κ<Iορα. Π:ρε <IωS το Κ=πελλο του 1990, κερδ;ζονταS Iε 4-2 τον ΟΦΗ Iε 2 γκολ του ;διου. * Τρ;τη χρονι) στον Πειραι) για τον Ντ9ταρι δεν υπ:ρξε, καθMS πουλ:θηκε στην Μπολ<νια, γεγον<S που σ:κωσε θ=ελλα αντιδρ)σεων απ< τουS οπαδο=S προS το Σαλιαρ9λη, που δ:λωσε: «ττο ταIε;ον ε;ναι Iε;ον… ο Ντ9ταρι δεν :θελε να Iε;νει, γιατ; ο ν9οS προπονητ:S ε;ναι Σοβιετικ<S (Μπλαχ;ν) και οι Σοβιετικο; σκ<τωσαν τον παππο= του στον π<λεIο».

mo

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΟΣ 2010-2011

Απεραντιακ<S: Μπουγ)τσιαS Κωνσταντ;νοS (Σο=ρIελα), Μελισσιν<S Πα=λοS (Μ=κονοS) και Πανακο=λιαS Ευστ)θιοS (Ασπρ<πυργοS). ΑΠΟΚ: τον 16χρονο Μαυρογ<νατο Β. αναI9νεται να κλε;σει το Βελο=χι τιS επ<IενεS ηI9ρεS. ΕνσωIατMνεται στην οI)δα ο ΖαλοκMσταS ηI:τρηS. (S ν9α Iεταγραφ: για το σ=λλογο τον θεωρε; ο προπονητ:S του, Ελεφ)ντηS Ιω)ννηS. Ραπτ<πουλο: Ανδρε)κηS 3κηS (χρ9η πα;χτη-προπονητ:) και Κορ9ντζελοS ΓεMργιοS, (ποδοσφαιριστ9S του Απεραντιακο=).Πρ<ταση για Iε;ωση αποδοχMν θα γ;νει στον Τ=IπαS .. 3γραφα: ΚαI;α εξ9λιξη στα Iεταγραφικ). 3 γιοS Προκ <πιοS: Για την απ<κτηση δ=ο παιχτMν θα κινηθε; η οI)δα του Αγ;-

Προετοι"ασα στο Καρπενσι

ου Προκοπ;ου. ΣυIφωνα Iε τα λεγ<Iενα του πα;χτη-προπονητ: τηS οI)δαS, Απ. Αναστασ<πουλου, ο 9ναS θα 9ρθει απ< την Αθ:να και ο )λλοS απ< την Αργολ;δα. Εξελ;ξειS θα 9χουIε απ< την επ<Iενη βδοI)δα Μυρ;κη: εν θα γ;νει καI;α κ;νηση την τρ9χουσα Iεταγραφικη περ;οδο. ΠοταIι): Στο στ<χαστρο τηS οI)δαS 9χουν Iπει δ=ο ν9οι, δεδοI9νου του προβλ:IατοS που 9χει η οI)δα στον συγκεκριI9νο τοI9α. Α;ολοS: Νο=λαS Οδυσσ9αS. ΕκκρεIο=ν οι εγγραφεS των Κορ)κη Αν9στη, Τσο=κο Ιω)ννη. Κρ9ντη: Τον Τσιγαρ;δα ηI:τρη απ9κτησε η οI)δα του Μ)κκα Κωνσταντ;νου Κερ)σοβο: ΑναI9νονται εξελ;ξειS την επ<Iενη εβδοIαδα.

ΓυIναστικ<S Σ=λλογοS Καλλιθ9αS

* 1990: αν και τον διεκδ;κησε εκ ν9ου η Γιουβ9ντουS, π:γε στη Μπολ<νια, 9χονταS 42 συIIετοχ9S και 14 τ9ρIατα σε δ=ο σεζ<ν. * 1992: στα 29 του 9παιξε στην Ανκ<να (32 αγMνεS / 9 γκολ) και 9να χρ<νο Iετ) επαναπατρ;στηκε για λογαριασI< τηS Φερεντσβ)ροS. Οι τραυIατισIο;, αλλ) και οι κ<ντρεS Iε τουS οπαδο=S που δε ξεχνο=σαν <τι )ρχισε την καρι9ρα του απ' τη Iισητ: Χ<νβεντ, τον 9στειλαν πρMτα στη Τζ9νοα και =στερα στιS ΞαI)ξ (Ελβετ;α) και Σεντ Π<λτεν (Αυστρ;α). * 1998: γ=ρισε στην Ουγγαρ;α και την Βασο=ταS και 9κλεισε την καρι9ρα του στη Ντουνακ9ζι στα 37 του. * 8ταν ολοκλ:ρωσε την ποδοσφαιρικ: του καρι9ρα, 9γινε προπονητ:S, 9χονταS αναλ)βει ωS σ:Iερα 17 οI)δεS. Μεταξ= )λλων ε;ναι και: η Χ<νβεντ, η Εθνικ: Βιετν)I, η Σ<προν, η ΤαταIπ)νια και )λλεS οI)δεS τηS χMραS, ενM ε;χε και δ=ο )τυχα περ)σIατα απ< τον Π<ρο και τον Πανσερραϊκ<, <που ζ:τησε να Iε;νουν <λοι οι πα;χτεS για να π)ρει το πρωτ)θληIα, αλλ) I9χρι το τ9λοS τηS σεζ<ν ε;χαν φ=γει 9 ποδοσφαιριστ9S!! ** Υπ:ρξε 9ναS ποδοσφαιριστ:S Iε απ;στευτη τεχνικ: κατ)ρτιση, τροIερ< κοντρ<λ, π<δια-δυναI;τεS («καλ<» του :ταν το δεξ;, αλλ) ε;χε και καταπληκτικ< αριστερ<), φοβερ: ντρ;Iπλα και καταπληκτικ9S σ9ντρεS. Σπεσιαλιτ9 του :ταν οι στηI9νεS φ)σειS. Ο Ντ9ταρι ευστ<χησε σε <λα τα π9ναλτι που εκτ9λεσε Iε τη φαν9λα του ΟλυIπιακο=, ενM και τα φ)ουλ που ε;χαν στ<χο το τ9ρIα :ταν σαν... π9ναλτι!! Αλλ) και οι σ9ντρεS του σε φ)ουλ, κ<ρνερ, αλλ) και εν κιν:σει :ταν φαρIακερ9S. Μεγ)λη π)στα ποδοσφαιριστ: ο Iυθικ<S Ο=γγροS Λ)γιοS Ντ9ταρι.

Στο Καρπεν:σι βρ9θηκαν I9λη του ΓυIναστικο= Συλλ<γου Καλλιθ9αS και προπον:θηκαν για 10 ηI9ρεS στο Αθλητικ< Κ9ντρο τηS π<ληS. Ο προπονητ:S Γερακ<S ΠαναγιMτηS ε;χε την ευκαιρ;α να δουλ9ψει Iε αθλητ9S του συλλ<γου σε ορισI9νουS τοIε;S, <πωS η φυσικ: κατ)σταση, λ<γω του πολ= υψηλο= υψοI9τρου στο οπο;ο βρ;σκεται η πρωτε=ουσα, αλλ) και την τακτικ: που θ9λει να ακολουθο=ν στη δι)ρκεια των αγMνων του κλασσικο= αθλητισIο=. ΣυγκεκριI9να, στο Καρπεν:σι βρ9θηκαν: η Μπαρ)κου Ιουλ;α (15 ετMν), που :ταν την περασI9νη χρονι) 1η στα 5000I. κορασ;δων

β)δην, αν και αν:κει στιS παγκορασ;δεS, η ΙωακειI;δου ΕIIανου9λλα (20 ετMν), που το 2010 :ταν 3η και 4η σε δ=ο αγMνεS του 9πταθλου και η 30χρονη ΚολοIπο=ρδα ΘεοδMρα, που :ταν 6η στο αγMνισIα του ανωI)λου δρ<Iου. Μαζ; τουS προπον:θηκε και ο 22χρονοS αθλητ:S του ΠΑΟΚ, Χρ:στοS Καλ;αS, που ε;ναι πρωταθλητ:S Ν9ων Ελλ)δοS στα 10.000I., αλλ) και 2οS στα 5.000I. Επ;σηS, Iαζ; τουS προπον:θηκαν και οι: Κα τ σ α τ ρ ;ν η S Σ τ 9 λ ιοS (800I.), Σκλαβεν;τη Ευαγγελ;α (3 χλI. β)δην), Βλ)χου Ν;κη (3χλI. β)δην), Παπαδ<πουλοS Μ)νοS (20 χλI. β)δην), Παπαδοπο=λου Γεωργ;α (400I.) και )λλοι.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 12 Ιανουαρ1ου 2011 / Σελ1δα 24

Κρατούµενος ο δήµαρχος Στυλίδας Απόστολος Γκλέτσος

ΧθεI το ?εση?/ρι αστυνο?ικο1 συν/λαβαν τον δ0?αρχο και γνωστ2 ηθοποι2 στα δι2δια Πελασγ1αI και παρ/?εινε 2λο το βρ$δυ στα κρατητ0ρια καθCI σ0?ερα το πρω1 θα γ1νει η προσαγωγ0 του στον Εισαγγελ/α.

Την εντολ0 για τη σ3λληψη του δη?$ρχου /δωσε ο εισαγγελ/αI εκτι?CνταI 2τι οι εν/ργει/I του ξεπερνο3ν τιI αρ?οδι2τητ/I του. Το χρονικ2 τηI σ3λληψηI /χει ωI εξ0I: Κατ$ την χθεσιν0 /κτακτη συνεδρ1αση του η?οτικο3 Συ?βουλ1ου Στυλ1δαI για το θ/?α των διοδ1ων και ενC ε1χε 0δη δη?ιουργηθε1 /νταση κοντ$ στα δι2δια τηI Πελασγ1αI 2ταν συνεργε1α εταιρ1αI προσπ$θησαν να τοποθετ0σουν εκ ν/ου τιI πλαϊν/I ?π$ρεI και να φρ$ξουν και π$λι τιI διαβ$σειI που $νοιξαν τα ?ηχαν0?ατα του 0?ου Στυλ1δαI, ο κ. Γκλ/τσοI και πολ1τεI τηI Πελασγ1αI ?ετ/βησαν στα δι2δια και ?αζ1 ?ε ?ηχαν0-

?ατα του δ0?ου γκρ/?ισαν και π$λι τιI ?π$ρεI και δη?ιο3ργησαν ση?ε1α πρ2σβασηI των αγροτικCν δρ2?ων στο κ3ριο εθνικ2 δ1κτυο παρακ$?πτονταI τα δι2δια τηI Πελασγ1αI. Εκε1νη 0ταν και η στιγ?0 που ?ε εντολ0 Εισαγγελ/α ο Απ2στολοI Γκλ/τσοI συνελ0φθη και οδηγ0θηκε στα κρατητ0ρια, ενC /ξω απ2

Πεκαι πολ1τεI τηI Ο κ. Γκλ/τσοI και ια σαν στα δι2δ λασγ1αI ?ετ/βη υ ?ο δ0 υ ?ατα το ?αζ1 ?ε ?ηχαν0 εI $ρ ?π τιI ι π$λι γκρ/?ισαν κα

το κτ0ριο τηI αστυνο?ικ0I διε3θυνσηI ΦθιCτιδαI ε1χαν συγκεντρωθε1 αρκετο1 πολ1τεI που δια?αρτ3ρονταν για την κρ$τησ0 του, ενC συγχρ2νωI παρ2?οια συγκ/ντρωση πραγ?ατοποι0θηκε και /ξω απ2 τα δικαστ0ρια τηI Λα?1αI. ΜιλCνταI χθεI το πρω1

Θετικά σχόλια από ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία

ΟπωI αναφ/ρεται σχετικ$, σε σ3γκριση ?ε το 2009 το ν/ο χρ/οI ?ειCθηκε απ2 τα 30,9 δισεκατο??3ρια ευρC, σε 19,6 δισε-

Επιµορφωτικές ηµερίδες του για τον Καλλικράτη

Στο πλα1σιο τηI υλοπο1ησηI του προγρ$??ατοI «Καλλικρ$τηI», το Εθνικ2 Κ/ντρο η?2σιαI ιο1κησηI και Αυτοδιο1κησηI διοργανCνει σε 53 π2λειI τηI Ελλ$δαI 56 η?ερ1δεI επι?2ρφωσηI 9.000 στελεχCν τηI αυτοδιο1κησηI α και β βαθ?ο3.

σε ραδιοφωνικ2 σταθ?2 ο κ. Γκλ/τσοI δ0λωσε: «Εκλ/χθηκα για να υπερασπ1ζο?αι τα δ1καια των δη?οτCν και των φτωχCν ακ2?α και ?ε ?πουλντ2ζεI», ενC συν/χισε λ/γονταI «Το πρω1 στιI 8:00 θα ε1?αι π$λι εκε1, /χονταI κατο1κουI στο πλευρ2 ?ου».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΣ

Θετικ$ σχολι$ζει η /γκυρη αυστριακ0 εφη?ερ1δα "Ντι Πρ/σε" σε ση?εριν2 δη?οσ1ευ?$ τηI ?ε τ1τλο "Η Ελλ$δα ξεπερν$ τουI στ2χουI εξοικον2?ησηI π2ρων", τιI πρCτεI εκτι?0σειI για την επιτυχ1α τηI εξυγ1ανσηI του προϋπολογισ?ο3 την περασ?/νη χρονι$, που ανακο1νωσε χθεI το ελληνικ2 υπουργε1ο Οικονο?ικCν.

Εθνικ2 Κ/ντρο η?2σιαI ιο1κησηI και Αυτοδιο1κησηI

κατο??3ρια, κ$τι που σε ποσοστ$ ση?α1νει ?ε1ωση κατ$ 36,5 ο/ο αντ1 του στοχευ2?ενου 33,2 %. Η αιτ1α αυτ0I τηI ελαφρ$ βελτιω?/νηI κατ$στασηI 0ταν οι χα?ηλ2τερεI δαπ$νεI που ε1χε το υπουργε1ο Οικονο?ικCν απ2 τιI προγρα??ατισ?/νεI, καθCI οι κρατικ/I δαπ$νεI ?ειCθηκαν, σε σχ/ση ?ε την προηγο3?ενη χρονι$, κατ$ 9 ο/ο /ναντι των ανα?εν2?ενων 7,5 ο/ο. Στο δη?οσ1ευ?α ση?ειCνεται πωI οι φορολογικ/I εισπρ$ξειI για την εξυγ1ανση του προϋπολογισ?ο3 δεν ?π2ρεσαν να αυξηθο3ν στο 3ψοI που προβλεπ2ταν απ2 την Ευρωπαϊκ0 -νωση και το ιεθν/I Νο?ισ?ατικ2 Τα?ε1ο, καθCI η α3ξηση 0ταν τηI τ$ξηI του 5,5 ο/ο αντ1 του προγρα??ατισ?/νου 6 ο/ο. .πωI παρατηρε1 ο συ-

ντ$κτηI του δη?οσιε3?ατοI, το /λλει??α στην Ελλ$δα το 2009 ανερχ2ταν στο 15,4 ο/ο του ΑΕΠ και απ2 τον περασ?/νο Μ$ιο η χCρα λα?β$νει βο0θεια 3ψουI 110 δισεκατο??υρ1ων ευρC στο πλα1σιο του Μηχανισ?ο3 Στ0ριξηI τηI ΕΕ και του ΝΤ. Μ/σα στο 2010 το /λλει??α θα /πρεπε να ?ειωθε1 στο 9,1 ο/ο, κ$τι που θα εκτι?ηθε1 2ταν θα δοθο3ν τα τελικ$ στοιχε1α. Στο ?εταξ3, η επ1σηI /γκυρη αυστριακ0 εφη?ερ1δα "Β1νερ Τσ$ιτουνγκ" σε ση?εριν0 ανταπ2κρισ0 τηI απ2 την Μπρατισλ$βα αναφ/ρει 2τι σε περ1πτωση που η Πορτογαλ1α χρειαστε1 ευρωπαϊκ0 βο0θεια για τη σταθεροπο1ηση του προϋπολογισ?ο3 τηI, η Σλοβακ1α, 2πωI και στην περ1πτωση τηI Ελλ$δαI, θα αρνηθε1 ?ια συ??ετοχ0 τηI.

Η εφη?ερ1δα παραθ/τει δηλCσειI τηI Σλοβ$καI πρωθυπουργο3 Ιβ/ταI Ραντιτσ2βα, παρ2?οιεI ?ε εκε1νεI που η 1δια ε1χε κ$νει προ ?ηνCν σε σχ/ση ?ε την ελληνικ0 κρ1ση και σ3?φωνα ?ε τιI οπο1εI "κ$θε χCρα-?/λοI τηI ΕυρωζCνηI θα πρ/πει να φ/ρει ?2νη τηI σε τ$ξη την οικονο?1α τηI και τα δη?οσιονο?ικ$ τηI", και πωI ε$ν αυτ2 δεν επιτευχτε1 τ2τε το ?/λλον του ευρC ε1ναι α?φ1βολο. ΑντιδρCνταI σε πληροφορ1εI 2τι Γερ?αν1α και Γαλλ1α πι/ζουν την Πορτογαλ1α να περ$σει το ταχ3τερο δυνατ2 στον Μηχανισ?2 Στ0ριξηI , η κ. Ραντιτσ2βα τ2νισε πωI ο Μηχανισ?2I Στ0ριξηI και ?ια ?αζικ0 /κδοση κρατικCν ο?ολ2γων δεν αποτελο3ν λ3ση για την αντι?ετCπιση τηI κρ1σηI χρ/ουI.

Οι η?ερ1δεI, που θα διεξαχθο3ν απ2 τιI 20 Ιανουαρ1ου /ωI και την 1η Μαρτ1ου, αποσκοπο3ν στην ενη?/ρωση των υπαλλ0λων των ν/ων δ0?ων και των αιρετCν ΠεριφερειCν στη ν/α Αρχιτεκτονικ0 τηI Αυτοδιο1κησηI που θεσπ1στηκε ?ε το πρ2γρα??α Καλλικρ$τηI, ενC υπενθυ?1ζεται 2τι 0δη απ2 τον περασ?/νο εκ/?βριο το ΕΚΑ /χει πραγ?ατοποι0σει επτ$ επι?ορφωτικ/I η?ερ1δεI, στιI οπο1εI συ??ετε1χαν 1.000 διευθυντικ$ στελ/χη των δ0?ων και των αιρετCν ΠεριφερειCν. Επιπλ/ον, το ΕΚΑ διοργανCνει, απ2 τιI 21/2/2011 /ωI και τιI 18/4/2011, 30 προγρ$??ατα εκπα1δευσηI του προσωπικο3 που θα στελεχCσει τιI ν/εI Μον$δεI ιαφ$νειαI και Ηλεκτρονικ0I ιακυβ/ρνησηI τηI Αυτοδιο1κησηI. Τα σε?ιν$ρια, δι$ρκειαI τριCν η?ερCν, απευθ3νονται σε 750 υπαλλ0λουI και θα διεξαχθο3ν σε 13 π2λειI τηI χCραI.

Υπουργε1ο Οικονο?ικCν

Ξεκινά εντατικούς φορολογικούς ελέγχους

Σ3?φωνα ?ε τιI εντολ/I που /δωσε ο υφυπουργ2I Οικονο?ικCν κ. η?0 τρη I Κουσελ$I σε σ3σκεψη που ε1χε ?ε τουI προϊστα?/νουI των 27 ?εγαλ3τερων εφοριCν τηI χCραI. Σ3?φωνα ?ε τον προγρα??ατισ?2 του υπουργε1ου Οικονο?ικCν οι /λεγχοι θα αφορο3ν την αγορ$, το φ2ρο εισοδ0?ατοI, το ΦΠΑ αλλ$ και τιI δηλCσειI Φ2ρου Μεγ$ληI Ακ1νητηI Περιουσ1αI 2που διαπιστCθηκε απ2 διασταυρCσειI τηI Γενικ0I Γρα??ατε1αI ΠληροφοριακCν Συστη?$των 2τι δεκατ/σσεριI χιλι$δεI ?εγαλοϊδιοκτ0τεI ακιν0των, ?ε ακ1νητη περιουσ1α ο καθ/ναI π$νω απ2 /να εκατο??3ριο ευρC, δεν ε1χαν υποβ$λει σχετικ0 δ0λωση ΦΜΑΠ για το /τοI 2007. Ειδικ2τερα, σ3?φωνα ?ε τιI εντολ/I που δ2θηκαν στουI διευθυντ/I των εφοριCν ?/χρι το τ/λοI Ιανουαρ1ου θα πρ/πει να /χουν δηλCσει και τα τελευτα1α εκκαθαριστικ$ για την περα1ωση προκει?/νου να ξεκιν0σουν α?/σωI ?ετ$ οι /λεγχοι για τιI επιχειρ0σειI που δεν υπ0χθησαν στη ρ3θ?ιση ?ε β$ση συγκεκρι?/να κριτ0ρια επικινδυν2τηταI φορολογικCν παραβ$σεων. Επ1σηI, ξεκινο3ν /λεγχοι για τιI επιχειρ0σειI που δεν υπ/βαλαν ΦΠΑ τον Νο/?βριο και τηρο3ν βιβλ1α Γ' κατηγορ1αI. Μ/χρι τιI 27 Ιανουαρ1ου η Γενικ0 Γρα??ατε1α ΠληροφοριακCν Συστη?$των θα αποστε1λει στιI εφορ1εI συγκεκρι?/να στοιχε1α απ2 διασταυρCσειI τηI που θα αφορο3ν σε κατηγορ1εI φορολογου?/νων και επιχειρ0σεων που /χουν υποβ$λει ανακριβ0 στοιχε1α στιI φορολογικ/I τουI δηλCσειI προκει?/νου να ξεκιν0σουν /λεγχοι.


Ρεπορτάζ

Αλλαγές στην στρατολογική νοµοθεσία

Με αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άµυνας Ευάγγελος Βενιζέλος καθορίζονται ζητήµατα εφαρµογής της στρατολογικής νοµοθεσίας, που αφορούν ανυπότακτους, λιποτάκτες, αντιρρησίες συνείδησης, οµογενείς, στρατεύσιµους άνω των 35 ετών, νοσηλευόµενους σε νοσηλευτικά ιδρύµατα και εγγεγραµµένους για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος. Αναλυτικ=τερα, =σον αφορ. τη δι.ρκεια τηT εναλλακτικ;T θητε<αT, αυτ; καθορ<ζεται σε 15 J;νεT, απ= 17 που ισχ>ει σ;Jερα για τον Στρατ= Ξηρ.T και 23 για την ΠολεJικ; Αεροπορ<α και το ΠολεJικ= Ναυτικ=. Η πλ;ρηT θητε<α καθορ<ζεται απ= 15 σε 12 J;νεT για τη JειωJ:νη θητε<α και σε 9 J;νεT, απ= 11, για την 6Jηνη JειωJ:νη θητε<α. Για την 3Jηνη JειωJ:νη θητε<α, η εναλλακτικ; υπηρεσ<α παραJ:νει στουT 5 J;νεT, =πωT και πριν. Ακ=Jη, καθορ<ζεται στουT 3 J;νεT το ακριβ:T χρονικ= δι.στηJα υπηρεσ<αT που πρ:πει να εκπληρNσουν οι αντιρρησ<εT συνε<δησηT, οι οπο<οι :χουν συJπληρNσει το 35ο :τοT τηT ηλικ<αT τουT, πριν εξαγορ.σουν το υπ=λοιπο τηT εναλλακτικ;T υπηρεσ<αT. Επ<σηT, καθορ<ζονται τα δικαιολογητικ. που απαιτο>νται για την εξαγορ. και κ.θε .λλη αναγκα<α λεπτοJ:ρεια για την εφαρJογ; του .ρθρου 79 του Ν. 3883/2010. Τροποποιε<ται η «Φ. 420/79/81978/Σ. 300/21-122005-Απ=φ.ΥΕΘΑ», και επα-

νακαθορ<ζονται οι διαδικασ<εT που προβλ:πονταν για την υπαγωγ; των αντιρρησιNν συνε<δησηT στην εναλλακτικ; υπηρεσ<α, Nστε να εναρJονιστο>ν Jε τιT τροποποι;σειT του .ρθρου 78 του Ν. 3883/2010. Καθορ<ζεται σε 6.000 ευρN το ποσ= του χρηJατικο> προστ<Jου που επιβ.λλεται στουT ανυπ=τακτουT (1.000 ευρN για τουT :φεδρουT) και σε =,τι αφορ. τουT λιποτ.κτεT το πρ=στιJο καθορ<ζεται σε 1.000 ευρN για κ.θε J;να λιποταξ<αT και J:χρι του ποσο> των 6.000 ευρN. Με την <δια απ=φαση ορ<ζεται η διαδικασ<α βεβα<ωσηT και ε<σπραξηT των προστ<Jων, β.σει τηT νοJοθετικ;T εξουσιοδ=τησηT των .ρθρων 51 και 52 του Ν. 3421/2005. Καθορ<ζεται σε 810 ευρN αν. J;να το ποσ= εξαγορ.T του υπολο<που τηT εναλλακτικ;T υπηρεσ<αT των αντιρρησιNν συνε<δησηT που :χουν συJπληρNσει το 35ο :τοT ηλικ<αT. Επ<σηT, καθορ<ζεται η διαδικασ<α εξαγορ.T και κ.θε αναγκα<α λεπτοJ:ρεια, σ>Jφωνα Jε την εξουσιοδ=τηση του .ρθρου 79 του Ν. 3883/2010.

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 14 Ν. 2218/94 Καρπεν;σι 29 εκεJβρ<ου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 220 ΑΝΑΚΟΙΝ-ΣΗ ΥΠΑΓ-ΓΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΙΑΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ-Ν ΟΡ-Ν Σε εφαρJογ; των διατ.ξεων τηT Κοιν;T Υπουργικ;T Απ=φασηT Η.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) «περ< καθορισJο> τρ=που ενηJ:ρωσηT και συJJετοχ;T του κοινο> κατ. τη διαδικασ<α :γκρισηT περιβαλλοντικNν =ρων των :ργων και δραστηριοτ;των», ανακοινNνεται =τι: Εκδ=θηκε απ= τη ιε>θυνση Περιβ.λλοντοT και Χωροταξ<αT (ΤJ;Jα Περιβ. & Χωροταξικο> ΣχεδιασJο>) τηT Περιφ:ρειαT Στερε.T Ελλ.δαT, η υπ' αριθJ. 89172/10661/22-12-2010 απ=φαση υπαγωγ;T δραστηρι=τηταT στη διαδικασ<α :γκρισηT περιβαλλοντικNν =ρων του :ργου: ΟνοJασ<α - ε<δοT :ργου: «Υπαγωγ; του :ργου "ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕ-ΤΡΗΣΗΣ Τ-Ν ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓΑΘΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΗ, Κ-ΝΣΤΑΝΤΙΑΣ, ΟΛΓΑΣ, ΓΕ-ΡΓΙΟΥ ΝΤΑΝΑ στη θ:ση "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" του ;Jου Καρπενησ<ου Ν. Ευρυταν<αT", στη διαδικασ<α 8γκρισηT ΠεριβαλλοντικNν 9ρων (Ε.Π.Ο.) τηT Υποκατηγορ<αT 4 τηT Β' Κατηγορ<αT του .ρθρου 11 τηT ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-2003)». Φορ:αT: ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΝΑΣ. ΑρJ=δια Υπηρεσ<α για την παροχ; πληροφοριNν και στοιχε<ων σε κ.θε ενδιαφερ=Jενο ε<ναι η ΓραJJατε<α του ΝοJαρχιακο> ΣυJβουλ<ου Ευρυταν<αT (αρJ=διοT Υπ.λληλοT κ. ηJ;τριοT ΜπαρJπο>τηT, τηλ.: 2237080270). Η παρο>σα ανακο<νωση να δηJοσιευθε< στην τοπικ; ΕφηJερ<δα «Ευρυτανικ. Ν:α» και τα :ξοδα τηT δηJοσ<ευσηT θα βαρ>νουν τον φορ:α εκτ:λεσηT του :ργου. Ο Πρ=εδροT του Ν.Σ. Αθαν.σιοT Γαλαν=T

Παρ.λληλα, τροποποιε<ται η «Φ. 420/6/80222/Σ. 31/10-02-2006/Κοιν; Απ=φαση ΥφυπουργNν ΟικονοJ<αT και ΟικονοJικNν και Εθνικ;T 7JυναT», αναφορικ. Jε τη διαδικασ<α επιβολ;T, βεβα<ωσηT και ε<σπραξηT του χρηJατικο> προστ<Jου, που επιβ.λλεται σε εφ:δρουT λ=γω τηT Jη τ;ρησηT των υποχρεNσεNν τουT, σε εκτ:λεση του 7ρθρου 49 του Ν. 3421/2005. Τροποποιε<ται η «Φ. 429.1/10/150128/Σ. 21/10-012006/Απ=φαση ΥΦΕΘΑ», σ>Jφωνα Jε τιT διατ.ξειT του .ρθρου 77 του Ν. 3883/2010 και τυποποιο>νται ν:εT διαδικασ<εT, που αποσκοπο>ν στην αντιJετNπιση δυσλειτουργιNν, οι οπο<εT ε<χαν ανακ>ψει κατ. την εφαρJογ; τηT στρατο-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ-Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν;σι 30-11-2010 ΑριθJ . Πρωτ. 5827 ΑΝΑΚΟΙΝ-ΣΗ ΑνακοινNνεται =τι σ>Jφωνα Jε τιT ισχ>ουσεT διατ.ξειT του .ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ=θηκε (Jετ. απ= α<τηση τηT Κουκο>τση Πηνελ=πηT κατο<κου ΑθηνNν, Ηρακλ:ουT 110Α Καλλιθ:α), ταυτ.ριθJη Πρ.ξη χαρακτηρισJο> τηT υπηρεσ<αT JαT για :κταση συνολικο> εJβαδο> 12.044,30 τ.J. στη θ:ση «ΛακNJατα» του .. Παλαιοχωρ<ου, του ;Jου Φραγκ<σταT ΝοJο> Ευρυταν<αT. Με την πρ.ξη αυτ;, η :κταση χαρακτηρ<ζεται ωT εξ;T: Τo ΤJ;Jα I εJβαδο> 5.456,24 τ.J. υπ.γεται στιT εξαιρ:σειT του ν=Jου 998/79 κατ. τα ειT την παρ.γραφο 6 περ<πτωση α' του .ρθρου 3 οριζ=Jενα, αφο> φ:ρει <χνη παλι.T καλλι:ργειαT (γεωργικNT καλλιεργο>Jενη :κταση) και δεν ε<ναι κηρυγJ:νο αναδασωτ:ο, ο>τε επιβ.λλεται να κηρυχθε< αναδασωτ:ο και συνεπNT δεν χαρακτηρ<ζεται ωT .σοT ; ασικ; 8κταση. Τo ΤJ;Jα II εJβαδο> 4.654,90 τ.J. χαρακτηρ<ζεται ωT ασικο> Χαρακτ;ρα αν;κει ωT προT την Jορφ; στο .ρθρο 3 παρ.γραφοT 1 του Ν. 998/79 =πωT η παρ. 1 του .ρθρου 3 αντικαταστ.θηκε απ= το .ρθρο 1 του Ν. 3208/2003 και ωT προT την κατηγορ<α αν;κει στο .ρθρο 4 παρ.γραφοT 1 περ<πτωση ε' του Ν. 998/79. Το ΤJ;Jα III εJβαδο> 1.933,16 τ.J. χαρακτηρ<ζεται ωT ασικο> Χαρακτ;ρα αν;κει ωT προT την Jορφ; στο .ρθρο 3 παρ.γραφοT 1 του Ν. 998/79 =πωT η παρ. 1 του .ρθρου 3 αντικαταστ.θηκε απ= το .ρθρο 1 του Ν. 3208/2003 και ωT προT την κατηγορ<α αν;κει στο .ρθρο 4 παρ.γραφοT 1 περ<πτωση ε' του Ν. 998/79. Κατ. τηT πρ.ξηT του ασ.ρχη επιτρ:πονται αντιρρ;σειT, εντ=T δ>ο (2) JηνNν απ= την τελευτα<α δηJοσ<ευση, ενNπιον τηT Πρωτοβ.θJιαT Επιτροπ;T Επ<λυσηT ασικNν ΑJφισβητ;σεων του ΝοJο> Ευρυταν<αT. Αντ<τυπο τηT εν λ=γω Πρ.ξηT, Jε το τοπογραφικ= δι.γραJJα που την συνοδε>ει, στ.λθηκε στον ;Jο Φραγκ<σταT Ν. Ευρυταν<αT για αν.ρτηση. Περισσ=τερεT πληροφορ<εT δ<νονται στην Υπηρεσ<α JαT τιT εργ.σιJεT ηJ:ρεT και NρεT. Ο ασ.ρχηT Ιω.ννηT Φ.καT ασολ=γοT

λογικ;T νοJοθεσ<αT για .τοJα ειδικNν κατηγοριNν (οJογενε<T και στρατε>σιJοι .νω των 35 ετNν). Τ:λοT, τροποποιε<ται η «Φ. 429.1/5/150045/Σ. 11/0401-2006/Απ=φαση ΥΦΕΘΑ», καθορ<ζονται τα σχετικ. Jε την απαλλαγ; των ΜοναχNν του Αγ<ου 9ρουT, που προβλ:πεται στο 7ρθρο 77 του Ν. 3883/2010 και επ<σηT αντιJετωπ<ζονται προβλ;Jατα και δυσχ:ρειεT που ε<χαν ανακ>ψει κατ. την εφαρJογ; των .ρθρων 15 και 18 του Ν. 3421/2005 για την αναβολ; κατ.ταξηT νοσηλευοJ:νων σε νοσηλευτικ. ιδρ>Jατα και =σων ε<ναι εγγεγραJJ:νοι για απ=κτηση διδακτορικο> διπλNJατοT.

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ.ρτη 12 Ιανουαρ<ου 2011 / Σελ<δα 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ-Ν ΚερασοχNρι 03/01/2011 ΑριθJ. Πρωτ.: 5 Αριθ. 1/2011 Ο ;JαρχοT Αγρ.φων αφο> :λαβε υπ=ψη • Το .ρθρο 59 του Ν.3852/10. • Tα επ<σηJα πληθυσJιακ. δεδοJ:να τηT τελευτα<αT απογραφ;T :τουT 2001 τηT Ε.Σ.Υ.Ε. για τον ;Jο Αγρ.φων, σ>Jφωνα Jε τα οπο<α ο πληθυσJ=T του αν:ρχεται στουT 13.604 κατο<κουT. • Το γεγον=T =τι ο ;JοT Αγρ.φων :χει π:ντε (5) ηJοτικ:T Εν=τητεT. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. 1. Ορ<ζει τουT ΑντιδηJ.ρχουT του ;Jου Αγρ.φων, Jε θητε<α 2 ετNν, εντ=T τηT τρ:χουσαT δηJοτικ;T περι=δου, δηλαδ; για τα :τη 2011 - 2012, Jεταβιβ.ζονταT σε αυτο>T συγκεκριJ:νεT αρJοδι=τητ:T του, =πωT παρακ.τω: 1. Ορ<ζει Αντιδ;Jαρχο τον ηJοτικ= Σ>Jβουλο τηT πλειοψηφ<αT κ. ηJητρ=πουλο Χρ;στο και του Jεταβιβ.ζει τιT παρακ.τω αρJοδι=τητεT: Τουριστικ;T προβολ;T και αν.πτυξηT ΕπιχειρηJατικ=τηταT Κατ. τ=πο γενικNν αρJοδιοτ;των στη ηJοτικ; Εν=τητα Ασπροποτ.Jου. 2. Ορ<ζει Αντιδ;Jαρχο τον ηJοτικ= Σ>Jβουλο τηT πλειοψηφ<αT κ. Μιχ=πουλο Ευθ>Jιο και του Jεταβιβ.ζει τιT παρακ.τω αρJοδι=τητεT: Εποπτε<α Πολιτικ;T Προστασ<αT Κοινωνικ;T υπηρεσ<αT και αλληλεγγ>ηT Κατ. τ=πο γενικNν αρJοδιοτ;των στη ηJοτικ; Εν=τητα Αγρ.φων Και στην ηJοτικ; Εν=τητα Β<νιανηT. 3. Ορ<ζει Αντιδ;Jαρχο τον ηJοτικ= Σ>Jβουλο τηT πλειοψη-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ-Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν;σι 20-12-2010 ΑριθJ. Πρωτ. 6302 ΑΝΑΚΟΙΝ-ΣΗ ΑνακοινNνεται =τι σ>Jφωνα Jε τιT ισχ>ουσεT διατ.ξειT του .ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ=θηκε (Jετ. απ= α<τηση του Φωτ<ου Αθανασ<ου κατο<κου Θεσσαλον<κηT οδ=T Νιοπλ<ου αριθ. 16.), ταυτ.ριθJη Πρ.ξη χαρακτηρισJο> τηT υπηρεσ<αT JαT για :κταση συνολικο> εJβαδο> 2.689,006 τ.J. στη θ:ση «Αγ<α Αικατερ<νη», του .. Μικρο> Χωριο> του ;Jου ΠοταJι.T, του ΝοJο> Ευρυταν<αT. Με την πρ.ξη αυτ;, η :κταση αυτ; χαρακτηρ<ζεται ωT εξ;T: ΤJ;Jα Ι εJβαδο> 2.322,296 τ.J. υπ.γεται στιT εξαιρ:σειT του ν=Jου 998/79 κατ. τα ειT την παρ.γραφο 6 περ<πτωση α' του .ρθρου 3 οριζ=Jενα, αφο> φ:ρει <χνη παλι.T καλλι:ργειαT και δεν ε<ναι κηρυγJ:νο αναδασωτ:ο, ο>τε επιβ.λλεται να κηρυχθε< αναδασωτ:ο και συνεπNT δεν χαρακτηρ<ζεται ωT .σοT ; ασικ; 8κταση. To ΤJ;Jα II εJβαδο> 299,31 τ.J. χαρακτηρ<ζεται ωT ασικο> Χαρακτ;ρα αν;κει ωT προT την Jορφ; στο .ρθρο 3 παρ.γραφοT 1 του Ν. 998/79 =πωT η παρ. 1 του .ρθρου 3 αντικαταστ.θηκε απ= το .ρθρο 1 παρ.γραφοT 1 του Ν. 3208/2003 και ωT προT την κα-

φ<αT κ. Μπακο>ση Αθαν.σιο και του Jεταβιβ.ζει τιT παρακ.τω αρJοδι=τητεT: Γεωργι κNν - κτηνοτροφικNν θεJ.των Κατ. τ=πο γενικNν αρJοδιοτ;των στη ηJοτικ; Εν=τητα Απεραντ<ων. 4. Ορ<ζει Αντιδ;Jαρχο τον ηJοτικ= Σ>Jβουλο τηT πλειοψηφ<αT κ. Βελα:τη ηJ;τριο και του Jεταβιβ.ζει τιT παρακ.τω αρJοδι=τητεT για =λεT τιT ηJοτικ:T Εν=τητεT του ;Jου: Πολι τισJο>, Αθλ ητ ισJο> και Ν:αT Γενι.T. 5. Ορ<ζει Αντιδ;Jαρχο τον ηJοτικ= Σ>Jβουλο τηT πλειοψηφ<αT κ. Φο>κα Νικ=λαο και του Jεταβιβ.ζει τιT παρακ.τω αρJοδι=τητεT: Περιβ.λλοντοT και πρασ<νου Καθαρι=τηταT Κατ. τ=πο γενικNν αρJοδιοτ;των στη ηJοτικ; Εν=τητα Φραγκ<σταT. Β. Οι ανωτ:ρω κατ. τη δι.ρκεια τηT θητε<αT τουT δεν Jπορο>ν να εκλεγο>ν J:λη του προεδρε<ου του δηJοτικο> συJβουλ<ου. Η αν.κληση αντιδηJ.ρχου πριν τη λ;ξη τηT θητε<αT του ε<ναι δυνατ; Jε ειδικ. αιτιολογηJ:νη απ=φαση του δηJ.ρχου. Γ. Στην περ<πτωση απουσ<αT ; κωλ>JατοT του ΑντιδηJ.ρχου τιT αρJοδι=τητεT ασκε< ο ;JαρχοT. . 9ταν ο ;JαρχοT απουσι.ζει ; κωλ>εται, τα καθ;κοντ. του ορ<ζεται να ασκε< ο Αντιδ;JαρχοT κ. ηJητρ=πουλοT Χρ;στοT, που αναπληρNνει το ;Jαρχο, και =ταν αυτ=T απουσι.ζει ; κωλ>εται τα καθ;κοντα του ηJ.ρχου θα ασκο>νται απ= τον Αντιδ;Jαρχο κ. Μιχ=πουλο Ευθ>Jιο. Ε. Η παρο>σα απ=φαση να δηJοσιευτε< σε J<α τουλ.χιστον ηJερ;σια εφηJερ<δα του νοJο> και να αναρτηθε< στην ιστοσελ<δα του ;Jου. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ηJ;τριοT Τ.τσηT

τηγορ<α αν;κει στο .ρθρο 4 παρ.γραφοT 1 περ<πτωση ε' του Ν. 998/79. Το τJ;Jα III Jε στοιχε<α «Α,Β,Γ,Γ,Η,4,5,Α» εJβαδο> 60,40 τ.J. :χει χαρακτηρισθε< ωT Jη ασικο> χαρακτ;ρα κατ. την :ννοια του .ρθρου 3 παρ.γραφο 6 περ<πτωση α' του .ρθρου 3 οριζ=Jενα, Jε την αρ<θJ. 1327/1-4-2010 Πρ.ξη χαρακτηρισJο> του ασαρχε<ου Καρπενησ<ου, >στερα απ= α<τηση τηT Καρκ.νη - Γκι.τα Αικατερ<νηT. Το τJ;Jα IV Jε στοιχε<α «2,3,Η,Γ,,2» εJβαδο> 7,00 τ.J. :χει χαρακτηρισθε< ωT ασικο> χαρακτ;ρα κατ. την :ννοια του .ρθρου 3 παρ. 1 του Ν.998/79, Jε την αριθJ. 1327/14-2010 Πρ.ξη χαρακτηρισJο> του ασαρχε<ου Καρπενησ<ου, >στερα απ= α<τηση τηT Καρκ.νη - Γκι.τα Αικατερ<νηT. Κατ. τηT πρ.ξηT του ασ.ρχη επιτρ:πονται αντιρρ;σειT, εντ=T δ>ο (2) JηνNν απ= την τελευτα<α δηJοσ<ευση, ενNπιον τηT Πρωτοβ.θJιαT Επιτροπ;T Επ<λυσηT ασικNν ΑJφισβητ;σεων του ΝοJο> Ευρυταν<αT. Αντ<τυπο τηT εν λ=γω Πρ.ξηT, Jε το τοπογραφικ= δι.γραJJα που την συνοδε>ει, στ.λθηκε στον ;Jο ΠοταJι.T Ν. Ευρυταν<αT για αν.ρτηση. Περισσ=τερεT πληροφορ<εT δ<νονται στην Υπηρεσ<α JαT τιT εργ.σιJεT ηJ:ρεT και NρεT. Ο ασ.ρχηT Φ.καT Ιω.ννηT ασολ=γοT


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ9ρτη 12 ΙανουαρIου 2011 / ΣελIδα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 8.500 τ.X. κοντ9 στο ΝεκροταφεIο. ΓIνεται & κατ9τXηση. ΤιXH: 11.500 ευρ\/στρGXXα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 5.500 τ.X. στο ΠαλιJ ΜικρJ ΧωριJ προb τον Αγ. Σ\στη Xε θGα το ΚαρπενHσι. ΤιXH: 150.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 16.200 τ.X. επIπεδο & καθαρJ, στον Πλατανι9. ΤιXH: 150.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 5.500 τ.X. προb τη Μπι9ρα, κοντ9 στο ποτ9Xι. ΤιXH: 150.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 4.500 τ.X. Xε παλι9 κατοικIα, φωb, νερJ & θGα, π9νω απJ το ΚεφαλJβρυσο. ΤιXH: 180.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 6.500 τ.X. προb ΚεφαλJβρυσο, π9νω στον δρJXο. ΤιXH: 320.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 13.500 τ.X. καθαρJ, προb ΚεφαλJβρυσο, π9νω στον δρJXο. ΤιXH: 450.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 7.500 τ.X. στο ΛυκουρGση. ΤιXH: 140.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 4.100 τ.X. προb τη Μπι9ρα, π9νω στον δρJXο. ΤιXH: 135.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 6.000 τ.X. προb το ΝJστιXο, π9νω στον δρJXο. ΤιXH: 180.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 19.000 τ.X. στον ΚJνισκο. ΤιXH: 400.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 4.100 τ.X. στο ΚεφαλJβρυσο. ΤιXH: 75.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο κατ9 παρGκκλιση 1.054 τ.X. κοντ9 στο ΣαλοLν. ΤιXH 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 3.500 τ.X. κατ9 παρGκκλιση στον δρJXο προb ΠρουσJ, πριν το Γ9βρο. ΤιXH: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 6.000 τ.X. προb τον Αγ. ΝικJλαο. ΤιXH: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 7.368 τ.X Xε θGα, στη ΜυρIκη. ΤιXH: 250.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 650 τ.X κοντ9 στην πλατεIα στον Αγ. ΝικJλαο. ΤιXH: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 1 στρ. περIπου στον Αγ. ΝικJλαο. ΤιXH: 60.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 600 τ.X. στον Αγ. ΝικJλαο. ΤιXH: 60.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 170 τ.X. στο Μεγ9λο ΧωριJ. τιXH: 40.000 ευρ\ ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 330 τ.X. π9νω στον δρJXο στο Μεγ9λο ΧωριJ. ΤιXH: 85.000 ευρ\ ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 1.000 τ.X. στουb Γοργιαν9δεb. ΤιXH: 120.000 ευρ\ ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 350 τ.X. στουb Γοριαν9δεb. ΤιXH: 40.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 700 τ.X. στο ΚλαυσI. ΤιXH: 85.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 800 τ.X στο ΚαλυσI. ΤιXH: 25.000 ευρ\ ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 1.500 τ.X. Xε παλι9 κατοικIα στο ΒουτLρο. ΤιXH: 150.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο Xε παλι9 κατοικIα στην παλι9

Οικ πεδα

ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 950 τ.X. (οικοδοXHσιXο 400 τ.X.) Xε απGραντη θGα, στο Μεγ. ΧωριJ. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX9χιο 3.500 τ.X. πλησIον δρJXου ΚαρπενησIου-Μεγ. ΧωριοL. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 500 τ.X. Xε παλι9 πGτρινη δIπατη οικIα 50 τ.X. Xε ωραIα θGα, στουb Κορυσχ9δεb. ΤιXH: 130.000 ευρ\. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 300 τ.X. Xε παλι9 οικIα για αντιπαροχH, στουb Κορυσχ9δεb. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρJκτηXα 18 στρ. οικοδοXHσιXο, Xε ρεLXα & νερJ, στιb «Λ9κκεb» Αγ. Τρι9δαb. ΤιXH: 38.000 ευρ\. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 5100 τ.X. 9ρτιο & οικοδοXHσιXο στη ΜεσαXπελι9. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1650 τ.X. οικοδοXHσιXο & εφαπτJXενο στον δρJXο, στη θGση «ΠαρασπJρια» στο ΚλαυσI. ΤιXH: 120.000 ευρ\. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX9χιο 2237 τ.X. εκτJb σχεδIου, στη θGση ΜGλεγοb, στο Μεγ. ΧωριJ. ΤιXH: 40.000 ευρ\. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικJπεδα συνολικοL εXβαδοL 1935 τ.X., εξ’ ολοκλHρου H τXηXατικ9, 413 τ.X., 652 τ.X., 449 τ.X. & 420 τ.X., στην θGση Παλι9Xπελα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ)Ρ8ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 747,35 τ.X., 9ρτιο & οικοδοXHσιXο, στον κεντρικJ δρJXο, στην εIσοδο του οικισXοL )οXνIσταb. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχJXενα οικJπεδα συνολικοL εXβαδοL 1300 τ.X., εντJb οικισXοL Μεγ9λου ΧωριοL. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 400 τ.X. στο ΝGο )ερX9τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 2.130 τ.X. 9ρτιο & οικοδοXHσιXο, 9σφαλτοb, φωb, νερJ, τηλ., αποχGτευση στα Jρια του χωριοL Αγ. Τρι9δα, ψηλ9 στο δ9σοb. ΤιXH: 45.000 ευρ\ (συζητHσιXη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 293,31 τ.X. στον Αγ. ΝικJλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 542,25 τ.X. στον Αγ. ΝικJλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 170,17 τ.X. στον Αγ. ΝικJλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 3121,20 τ.X. στην νGα ΕθνικH ΟδJ, στον Αγ. ΝικJλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1000 τ.X. Xε οικοδοXH 80 τ.X. στον κεντρικJ δρJXο, στο ΚαινοLριο ΛοκρIδοb. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ 1,5 στρ. στο ΚεφαλJβρυσο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ)Ρ8ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 311 τ.X. 9ρτιο & οικοδοXHσιXο, στο Μεγ. ΧωριJ. ΤιXH: 35.000 ευρ\. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ)Ρ8ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 306 τ.X. Xε συντελεστH δJXησηb 1,8, στη Λ9σπη. ΤιXH: 40.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX9χιο 4 στρ. περIπου, στη θGση ΧαντζGικα, στον Bγιο ΝικJλαο. Τηλ. 6975855982. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 12 στρ. δIπλα στο ξενοδοχεIο LECADIN, Xε πρJσοψη 50X. & απεριJριστη θGα. ΤιXH: 100.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 576 τ.X. στον οικισXJ Ευρυτ9νων, στη ΛαXIα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ)Ρ8ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο στο ΠαλαιJ ΜικρJ ΧωριJ. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγXGνο οικJπεδο 1.120 τ.X. Xε παλι9 οικIα (υπJγειο 15 τ.X. & ισJγειο 56 τ.X.) στο ΣτGνωXα. Τηλ. 2237025351,

2237080901

ΒIνιανη. ΤιXH: 45.000 ευρ\ ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 200 τ.X στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 65.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 329 τ.X. Xε παλι9 κατοικIα στη Λαγκαδι9 Α& ζ\νη. ΤιXH: 60.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο διαXπερGb στουb Αγ. Ευρυτ9νεb. ΤιXH: 90.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 200 τ.X γωνιακJ στουb Αγ. Ευρυτ9νεb. ΤιXH: 35.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο στον Κ9τω Ξηρι9. ΤιXH: 70.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 400 τ.X. στα Παλι9Xπελα. ΤιXH: 70.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 625 τ.X. γωνιακJ, στα Παλι9Xπελα. ΤιXH: 90.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 293 τ.X. τρIφατσο Xε συντελεστH 1,8, στουb Αγ. Ευρυτ9νεb. ΤιXH: 100.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLρια XονοκατοικIα 89 τ.X. ισJγειο & 89 τ.X. 1οb Jροφοb σε οικJπεδο 370 τ.X. στον Ξηρι9. ΠΛΕΙΤΑI XονοκατοικIα στα επιχρIσXατα 95 τ.X. σε οικJπεδο 300 τ.X. στον π9νω Ξηρι9. ΤιXH: 110.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI παλι9 πGτρινη XονοκατοικIα σε οικJπεδο 330 τ.X. στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 60.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI παλι9 δι\ροφη πGτρινη XονοκατοικIα 90 & 90 τ.X. σε οικJπεδο 375 τ.X. κοντ9 στο κGντρο. ΤιXH: 200.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIα 56 τ.X. γωνιακH, παλιJ κτIσXα, σε οικJπεδο 435 τ.X. στο ΝGο ΜικρJ ΧωριJ. ΠΛΕΙΤΑI ξLλινη κατοικIα 87 τ.X. σε οικJπεδο 1.000 τ.X.. ΤιXH: 165.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 89 τ.X. διαXπερGb, ισJγειο, Xε 2 υ/δ. ΤιXH: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 105 τ.X. διαXπερGb, 1οb Jροφοb, Xε 3 υ/δ. ΤιXH: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 102 τ.X. διαXπερGb, 1οb Jροφοb, 3 υ/δ. ΤιXH: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 73 τ.X. διαXπερGb, 2οb Jροφοb, 2 υ/δ. ΤιXH: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 78 τ.X. ισJγειο, 2 υ/δ. ΤιXH: 55.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 78 τ.X. 1οb Jροφοb, 2 υ/δ. ΤιXH: 65.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 102 τ.X. 2οb Jροφοb, 2 υ/δ & αποθHκη. ΤιXH: 165.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 102 τ.X. 1οb Jροφοb, 3 υ/δ & αποθHκη. ΤιXH: 160.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 75 τ.X. 1οb Jροφοb, 2 υ/δ & αποθHκη. ΤιXH: 125.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 87 τ.X. 2οb Jροφοb, 3 υ/δ & αποθHκη. ΤιXH: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 60 τ.X. διαXπερGb, ισJγειο, 1 υ/δ. ΤιXH: 60.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 102 τ.X. διαXπερGb, 1οb Jροφοb, 3 υ/δ. ΤιXH: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα Xε σοφIτα στον 2ο Jροφο. Με τζ9κι, τζακοLζι, αποθHκη & κλειστJ γκαρ9ζ. ΤιXH: 230.000 ευρ\.

6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 850 τ.X., οικοδοXHσιXο, Xε ολοHXερο Hλιο & απGραντη θGα στη )οXνIστα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. ΕυαγγελIα. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο Xε οικIα 110 τ.X. στη ΡοδIτσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 750 τ.X. 9ρτιο & οικοδοXHσιXο, Xε ρεLXα & νερJ, δIπλα στο κεντρικJ δρJXο στην BXπλιανη. ΤιXH: 25.000 ευρ\. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεX9χιο 10 στρ. αXφιθεατρικJ, 800 X. απJ τη θ9λασσα, στην περιοχH ΑσπρονερIου στα ΚαXXGνα ΒοLρλα Φθι\τιδαb. ΤιXH: 500.000 ευρ\. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικJπεδο 1050 τ.X. και κτHXα 3630 τ.X. εντJb οικισXοL, Xε φωb, νερJ και δρJXο. ΤιXH: 130.000 Gκαστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 750 τ.X. Xε 50X. φ9τσα, στο ΒουτLρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 7 στρ. Xε νερJ, ρεLXα, αποχαρακτηρισXGνο, στην ΠειραϊκH –ΠατραϊκH. ΤιXH: 270.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 8 στρ. στην ΠειραϊκH –ΠατραϊκH Xε φ9τσα στον περιφερειακJ. Κατ9λληλο και για επαγγελXατικH στGγη. ΤιXH: 350.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 360 τ.X. στην οδJ Σ9Xου (Ο.Τ. 42) στον ΠροφHτη ΗλIα. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 450 τ.X. Xε 2οροφη XεζονGτα (40 τ.X. και 45 τ.X.), στεγασXGνο γκαρ9ζ, αποθHκεb, αIθριο, εντJb σχεδIου στην Αγ. Τρι9δα. ΤιXH: 95:000 ευρ\. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτHXα 5 στρεX. Xε 2 νεJδXητεb οικIεb 80 τ.X. και 120 τ.X. αντIστοιχα. ΜJνο σοβαρGb προτ9σειb. ΤιXH: 275.000 ευρ\ (XαζI H χωριστ9). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 359 τ.X. 9ρτιο & οικοδοXHσιXο εντJb σχεδIου πJλεωb στον οικισXJ Ευρυτ9νων στη ΛαXIα. ΤιXH: 35.000 ευρ\. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ)Ρ8ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 604 τ.X. εντJb σχεδIου, 9ρτιο και οικοδοXHσιXο στη )οXνIστα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 420 τ.X. εντJb σχεδIου, ενταγXGνο στο κτηXατολJγιο, Xε πολL καλH θGα, XετρητH. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 650 τ.X. εντJb σχεδIου, ενταγXGνο στο κτηXατολJγιο, Xε πολL καλH θGα, XετρητH, διαXπερGb, Xε πρJσοψη σε δυο δρJXουb. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτHXα 7.368 τ.X. στη θGση «Αι Λι9b», στη ΜυρIκη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 9ρτιο και οικοδοXHσιXο επI τηb οδοL Ι. ΓαλανοL 5, στη Λαγκαδι9. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ ΕλαιοπερIβολα 50 δGντρα, 2 αγροτεX9χια 3.500 τ.X. και 2.500 τ.X. αντIστοιχα στη θGση ΛΙΒΑΝΙ ΒIνιανηb, Xε 2 εισJδουb και ιδιωτικJ δρJXο, περιφραγXGνα Xε αυτJXατο πJτισXα, καρυδιGb και αXυγδαλιGb. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 2.539 τ.X. εφαπτJXενο στο δρJXο Xε 9Xεση δυνατJτητα για φωb, νερJ και τηλGφωνο, στον οικισXJ Πλ9τανοb στην Καστανι9 ΕυρυτανIαb. ΟικοδοXHσιXα 400 τ.X. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 212 τ.X. Xε συντελεστH δJXησηb 08 & συντ. κ9λυψηb 50% στην περιοχH τηb ΠειραϊκHb –ΠατραϊκHb (Πλατανι9). ΤιXH: 45.000 ευρ\. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX9χιο 4 στρ. στη θGση «)εσπJτη» στον Αγ. ΝικJλαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX9χιο 6 στρ. Xε ρεLXα & νερJ, στη θGση Σκληθιρι9b. Τηλ. 6977809007. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 405,80 τ.X. στα Παλι9Xπελα. Τηλ. 6939338670. ΠΛΕΙΤΑI κτHXα 2,5 στρ., ποτιστικJ. ΤιXH: 60.000 ευρ\. Τηλ. 2237024104. ΠΛΕΙΤΑΙ κτHXα 27 στρ. στα Fχθια Αιτ/νιαb. ΤιXH: 81.000 ευρ\. Τηλ. 6974152342. ΠΛΕΙΤΑΙ κτHXα 10,5 στρ. Xε XονοκατοικIα 70 τ.X. και 200 τ.X.

αποθHκη, στα Fχθια Αιτ/νιαb. ΤιXH: 140.000 ευρ\. Τηλ. 6974152342. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX9χιο 2,5 στρ. Xε ρεLXα και νερJ, κ9τω απJ την ΠειραϊκH –ΠατραϊκH. ΤιXH: 60.000 ευρ\. Τηλ. 2237024104, 2237023119. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1 στρ. εντJb σχεδIου στιb Ρ9χεb Φθ/δαb. Τηλ. 6986748152. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 3 στρ. Xε ελιGb εκτJb σχεδIου στιb Ρ9χεb Φθ/δαb, κοντ9 στη θ9λασσα. Τηλ. 6986748152. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 350 τ.X. περIπου κ9τω απJ την πλατεIα στο ΣυγκρGλο, σε πολL καλH τιXH. 6986748152. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 500 τ.X. στιb Ρ9χεb Φθ/δαb. Τηλ. 2238031538, 6977850576. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 301 τ.X. στην οδJ Καρπ9θου, στον Bνω Ξηρι9. Τηλ. 6972252771, 2102820674. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1.100 τ.X. Xε 9δεια οικοδοXHb, στο ΚλαυσI. ΤιXH: 80.000 ευρ\. ΜεσιτικJ ΓραφεIο )ιαXαντJπουλοb Κων/νοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1.500 τ.X. στον επαρχιακJ δρJXο ΚαρπενησIου –Μ. ΧωριοL, στο Lψοb των Κορυσχ9δων. ΤιXH: 70.000 ευρ\. ΜεσιτικJ ΓραφεIο )ιαXαντJπουλοb Κων/νοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 160 τ.X. για βοηθητικJ χ\ρο, στον Ξηρι9. Τηλ. 6977266114. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 253 τ.X. στη θGση ¨Λιβ9δια¨, π9νω απJ την ΠειραϊκH –ΠατραϊκH. Τηλ. 6974351545. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικJπεδα 525 τ.X. & 515 τ.X. αντIστοιχα, στην περιοχH Παλι9Xπελα. Τηλ. 6946270265, 2106431570. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 116 m2 9ρτιο και οικοδοXHσιXο στην περιοχH "ΚεφαλJβρυσο" στο Μεγ9λο ΧωριJ του )HXου ΠοταXι9b. ΤιXH 18.000 ευρ\ συζητHσιXη. Τηλ.: 2109226565 & 2109249887. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 450 τ.X. Xετ9 παλαι9b οικIαb, εντJb οικισXοL, & αγρJκτηXα 250 τ.X. στη θGση «ΚGγκα», πριν απJ τη γGφυρα, στο ΜουζHλο. ΠληροφορIεb κ. Τ9κηb 2237022622, & κ. ΜαρκJπουλοb 6976390457. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1.054 X., 9ρτιο και οικοδοXHσιXο επI του ΕθνικοL δρJXου ΚαρπενησIου- ΠρουσοL, στη θGση ΜεσαXπελι9 (100 X. Xετ9 την ΕΚΟ ΝικJπουλοb). Τηλ. 6974370070. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 5 στρεXX9των φραγXGνο, εντJb ΚαρπενησIου, εκτJb σχεδIου, σε πολL καλH θGση. ΜJνο σοβαρGb προτ9σειb. Τηλ.: 6979567076. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 503 τ.X. στη θGση Παλι9Xπελα. Τηλ. 6946270265, 2106431570. ΠΛΕΙΤΑI κτHXα 6.300 τ.X. στον ΠροφHτη ΗλIα ΜυρIκηb, π9νω στην 9σφαλτο. Τηλ. 6974712497. ΠΛΕΙΤΑI αγρJκτηXα 3,5 στρεX. δIπλα στο ξενοδοχεIο ΝΙΝΕΜΙΑ (περιοχH ΠοταXι9b). Τηλ. 2237024236. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 2.300 τ.X. 9ρτιο και οικοδοXHσιXο στη )οXνIστα, σε θGση εξαιρετικH, για ιδιωτικH και επαγγελXατικH χρHση. Τηλ. 2641026013, 6974289842. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 400 τ.X. οικοδοXHσιXο, εντJb σχεδIου, αXφιθεατρικJ, επικλινGb, σε Gκταση 527,68 τ.X., στο ΝJστιXο, 20’ λεπτ9 απJ το κGντρο. ΤιXH: 150.000 ευρ\ (συζητHσιXη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 377 τ.X. οικοδοXHσιXο, εντJb σχεδIου, αXφιθεατρικJ, επικλινGb, σε Gκταση 494,51 τ.X., στο ΝJστιXο, 20’ λεπτ9 απJ το κGντρο. ΤιXH: 140.000 ευρ\ (συζητHσιXη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 348 τ.X. οικοδοXHσιXο, εντJb σχεδIου, αXφιθεατρικJ, επικλινGb, σε Gκταση 421,09 τ.X., στο ΝJστιXο, 20’ λεπτ9 απJ το κGντρο. ΤιXH: 130.000 ευρ\ (συζητHσιXη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 323 τ.X. οικοδοXHσιXο, εντJb σχεδIου, αXφιθεατρικJ, επικλινGb, σε Gκταση 359,09 τ.X., στο ΝJστιXο, 20’ λεπτ9 απJ το κGντρο. ΤιXH: 120.000 ευρ\ (συζητHσιXη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 300 τ.X. περIπου, στην ΑγIα Τρι9δα, δIπλα στον δρJXο. ΤιXH: 18.000 ευρ\. Τηλ. 6984570477. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 363 τ.X. εντJb οικισXοL στο ΠαλαιJ ΜικρJ ΧωριJ. LAND BROKER Tηλ. 2104111849, 6972717575. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 176 τ.X. Xε αχυρ\να 40 τ.X. εντJb σχεδIου, στο Μεγ9λο ΧωριJ. LAND BROKER Tηλ. 2104111849, 6972717575. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 36 στρεX. στο ΚαρπενHσι, κατ9λληλο για επαγγελXατικH στGγη. LAND BROKER Tηλ. 2104111849, 6972717575. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 1.680 τ.X. εντJb οικισXοL, στην εIσοδο του χωριοL ΝJστιXο, Xε Xεγ9λη πρJσοψη στον κεντρικJ δρJXο. ΜεσιτικJ γραφεIο Κ. )ιαXαντJπουλοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 230 τ.X. εντJb σχεδIου πJλεωb στην περιοχH Αγ. Ευρυτ9νων. ΠληροφορIεb κ. ΗλIαb. Τηλ. 6973207465. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 11 στρεX. Στη θGση «Μεγ9λα Λιβ9δια», στο νGο κJXβο προb ΑθλητικJ ΚGντρο. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 2.700 τ.X. στον επαρχιακJ δρJXο ΚαρπενHσι-Μ. ΧωριJ στο Lψοb των Γοργιαν9δων Xε Xεγ9λη πρJσοψη, 2 χλX. απJ το ΚαρπενHσι. ΜεσιτικJ γραφεIο Κ. )ιαXαντJπουλοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 5,5 στρεX., Xε παλι9 οικIα, στο ΚρIκελλο ΕυρυτανIαb. Τηλ. 6972555620. ΠΛΕΙΤΑI γωνιακJ οικJπεδο 400 τ.X., εντJb σχεδIου πJλεωb, στην περιοχH ΓεροβουνJ ΚαXατεροL ΑττικHb. Τηλ. 6974031789. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχJXενα οικJπεδα 7 και 2 στρεXX9των Xε πανοραXικH θGα, στο χωριJ ΝJστιXο. Τηλ. 2237023642, 6944144212. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 240 τ.X. 9ρτιο και οικοδοXHσιXο, Xε πανοραXικH θGα σε κεντρικH θGση, επI τηb οδοL Κ. ΙατρIδου στο ΚαρπενHσι. Τηλ. 2237024100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 2 στρGXXατα στην οδJ Μεγ9λου Αλεξ9νδρου στο ΚαρπενHσι. Τηλ. 6974310700. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 2.000 τ.X. Xε απεριJριστη θGα εντJb οικισXοL στον Bγιο ΝικJλαο. ΜεσιτικJ γραφεIο Κ. )ιαXαντJπουλοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 2.000 τ.X. εντJb οικισXοL και Xε απεριJριστη θGα, στον Bγιο ΝικJλαο. ΜεσιτικJ γραφεIο Κ. )ιαXαντJπουλοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 2 στρGXXατα και 200 XGτρα επI τηb παλαι9b οδοL ΚαρπενησIου- ΑγIου Νικολ9ου στην περιοχH ΣκλHθραΧατζογιαννGικα, δIπλα στο ξενοδοχεIο. Τηλ. 69445 43344. ΥπεLθυνοb κ. Τσ9γκαb. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX9χιο 1412 τ.X. στη θGση «Πολλαλ\νια» στιb Κορυσχ9δεb Xε πρJσοψη στον κεντρικJ δρJXο ΚαρπενησIου – ΠρουσοL. Τηλ. 2108083043, 6974445450. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 17 στρGXXατα στην παραλIα ΠελασγIαb Φθι\τιδαb, 300 X. απJ τη θ9λασσα. Τηλ. 2237022763, 2237024633. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο εντJb σχεδIου, 9ρτιο και οικοδοXHσιXο στην οδJ ΜυκJνου 11 στον π9νω Ξηρι9. ΠληροφορIεb στο τηλ. 2106982253 XJνο απογευXατινGb \ρεb. ΠΛΟΥΝΤΑΙ εκτ9σειb στην κτηXατικH περιφGρεια ΚαρπενησIου, οικJπεδο στο Μεγ9λο ΧωριJ καθ\b και o 1οb Jροφοb οικοδοXHb «αGραb» στο ΚαρπενHσι. Τηλ. 2103619407. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρJκτηXα 12 στρεXX9των στη θGση «ΓουρνοφαγοXGνη» στο )ιαXGρισXα ΣταXν9b ΑιτωλικοL Xε ελαιJδεντρα, 230 δGντρα και αποθHκη, 200 X. απJ την πλατεIα και Xε φ9τσα 80 X. στο δηXJσιο δρJXο καθ\b επIσηb και δι\ροφη οικIα 170 τ.X. στο )ιαXGρισXα ΣταXν9b, δIπλα στην εκκλησIα του ΑγIου Νικολ9ου. Τηλ. 2104202924 ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 9ρτιο και οικοδοXHσιXο 600 τ.X. περIπου εντJb σχεδIου πJληb π9νω απJ την Λαγκαδι9 στην περιοχH ΜLλια. Τηλ. 2237031839. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 500 τ.X. εντJb σχεδIου εντJb του οποIου βρIσκεται δι\ροφη λιθJκτιστη κατοικIα στον κεντρικJ δρJXο τηb ΕθνικHb οδοL ΚαρπενησIου-ΑγρινIου στην ΑνατολικH ΦραγκIστα. Τηλ. 6973858202, 2236091091. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1600 τ.X. στον επαρχιακJ δρJXο Γοργιαν9δεb – Κορυσχ9δεb Xε απεριJριστη θGα. ΜεσιτικJ γραφεIο )ιαXαντJπουλοb ΚωνσταντIνοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI στο ΠαλαιJ ΜικρJ ΧωριJ οικJπεδο 176 τ.X. Xε αχυρ\να 40 τ.X. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ)ΙΟΥ. LANDBROKER. Τηλ. 2104111849, 69727 17575 (ΜGλοb ΣΕΚ) ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX9χιο 2300 τ.X. 9ρτιο και οικοδοXHσιXο στο 2ο χλX τηb Ε.Ο. ΚαρπενησIου – ΠρουσοL (περιοχH ΜπεσαXπελι9). Τηλ. 6974025609, 2237021253. ΠΛΕΙΤΑI κτHXα 4 στρGXXατα στο ΝJστιXο ΕυρυτανIαb. Τηλ. 6976997782. ΠΛΟΥΝΤΑI Gνα οικJπεδο 525 τ.X. στην περιοχH «Παλι9Xπελα» κ9τω απJ το ΓHπεδο ΚαρπενησIου. Τηλ. 2106431570, 6946270265. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 3 στρGXXατα 9ρτιο και οικοδοXHσιXο στο ).). ΚλαυσIου π9νω απJ τον νερJXυλο. Τηλ. 6949299011.

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑΙ XονοκατοικIα στο ΡαπτJπουλο ΕυρυτανIαb. ΤιXH συζητHσιXη. Τηλ. 6978558589, 2392063811. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 100 τ.X. σε καινοLρια οικοδοXH Xε 3 υ/δ, καθιστικJ, κουζIνα, 2 Xπ9νια, αποθHκη, ρετιρG, γωνιακJ, Xε θGα, π9νω απJ το παλιJ ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI XονοκατοικIα στη )9φνη, στο κGντρο του χωριοL. ΤιXH ευκαιρIαb. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελGb οροφοδιαXGρισXα 101 τ.X., διαXπερGb, στον

ΠΛΕΙΤΑI καινοLριο 2αρι 52 τ.X. στο ΚαρπενHσι. ΤιXη: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLργιο ηXιυπJγειο 2αρι 56 τ.X. στη Λαγκαδι9. ΤιXη: 70.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLριο ισJγειο 3αρι 72 τ.X. Xε αποθHκη 13 τ.X. στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 105.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI XεζονGτα στουb Γοριαν9δεb. ΠΛΕΙΤΑI καινοLριο 2αρι 61 τ.X. Xε αποθHκη στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 100.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLρια ηXιυπJγεια γκαρσονιGρα 42 τ.X. στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 45.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLριο 3αρι 75 τ.X. 2ου ορJφου, Xε τζ9κι & αποθHκη, στο ΚαρπενHσι. ΤιXH: 140.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLρια ηXιυπJγεια γκαρσονιGρα 45 τ.X. στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 50.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι 81 τ.X. 2ου ορJφου, Xε τζ9κι και αποθHκη στο ΚαρπενHσι. ΤιXH: 15.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLριο ισJγειο 3αρι 76 τ.X. Xε αποθHκη στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI πολυτελHb XεζονGτα 119 τ.X. Xε θGα, αποθHκη 10 τ.X. στο ΚαρπενHσι. ΤιXH: 210.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI XεζονGτα 100 τ.X. (3αρι) στον Bγιο ΝικJλαο (Λ9σπη). ΤιXH: 170.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLριο 3αρι 103 τ.X. 2ου ορJφου, Xε αποθHκη 10 τ.X. στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 175.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI ισJγειο καινοLριαb XονοκατοικIαb 60 τ.X. στον Bγιο ΝικJλαο. ΤιXH: 105.000 ευρ\. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοLρια πολυτελH διαXερIσXατα(2αρια3αρια), Xε θGα, τζ9κι & αποθHκη. ΠΛΕΙΤΑI καινοLρια πολυτελHb XεζονGτα 80 τ.X. στο κGντρο του ΚαρπενησIου. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι διαXGρισXα πολυτελεIαb 87 τ.X., Xε τζ9κι, στο ΚαρπενHσι. ΤιXH: 126.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIα 150 τ.X. σε οικJπεδο 350 τ.X., στο ΝJστιXο. τιXH: 220.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI παλι9 2οροφη οικIα 120 τ.X. στο ΠαλιJ ΜικρJ ΧωριJ. τιXH: 115.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικJ (πGτρινη αυτJνοXη XονοκατοικIα) 100 τ.X. στον Bγιο ΝικJλαο (Λ9σπη). ΤιXH: 180.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικ9 (πGτρινη αυτJνοXη XονοκατοικIα) 65 τ.X. στον Bγιο ΝικJλαο (Λ9σπη). ΤιXH: 120.000 ευρ\. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικIεb σε ΒIνιανη, ΓρανIτσα, )9φνη, Αγ. Τρι9δα, Βρ9χα. ΠΛΕΙΤΑI 1οb Jροφοb XονοκατοικIαb 95 τ.X. στον Π9νω Ξηρι9. ΤιXH: 100.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αποθHκη σε οικJπεδο 160 τ.X. στον Ξηρι9. Κατ9λληλοb χ\ροb για επαγγελXατικH στGγη. ΤιXH: 35.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI βIλα στο ΚεφαλJβρυσο. ΤιXH συζητHσιXη. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη οικIα στον ΠροφHτη ΗλIα. τιXH συζητHσιXη. ΠΛΕΙΤΑI παλι9 οικIα στην πλατεIα του ΠαλιοL ΜικροL ΧωριοL. ΠΛΕΙΤΑI πGτρινο σπIτι στη ΓρανIτσα. ΤιXH: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIα 70 τ.X. σε οικJπεδο 470 τ.X. στο ΜικρJ ΧωριJ. ΤιXH: 105.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI 3οροφη οικIα κοντ9 στο ΚολυXβητHριο. πωλεIται και ο κ9θε Jροφοb ξεχωριστ9.

ΠΛΕΙΤΑI παλι9 οικIα σε οικJπεδο 240 τ.X. στο ΚαρπενHσι. ΠΛΕΙΤΑI οικIα Xε οικJπεδο 370 τ.X. στο κGντρο του ΚαρπενησIου. ΤιXH: 200.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI πGτρινα εξοχικ9 97 τ.X. στον Bγιο ΝικJλαο (Λ9σπη). ΤιXH: 170.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI λιθJκτιστη οικIα Xε οικJπεδο στον Bγιο ΝικJλαο. ΤιXH συζητHσιXη. ΠΛΕΙΤΑI οικIα δεκαετIαb 85 τ.X. Xε τζ9κι & θGα στην ΧρLσω. ΤιXH: 85.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI ψησταρι9 στο κGντρο του ΚαρπενησIου. ΠΛΕΙΤΑI επιχεIρηση στο κGντρο του ΚαρπενησIου (ουζερI-ταβGρνα). ΠΛΕΙΤΑI ισJγειο κατ9στηXα 120 τ.X. Xε υπJγειο 120 τ.X. στο κGντρο του ΚαρπενησIου. ΤιXH: 240.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 3.000 τ.X., τα 1750 τ.X. εντJb οικισXοL, στο ΝJστιXο .ΤιXH: 110.000 ευρ\. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικJπεδα 360 τ.X. στον Κ9τω Ξηρι9. ΤιXH: 70.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 4.300 τ.X. κοντ9 στο αθλητικJ κGντρο. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 1.000 τ.X. στουb Γοριαν9δεb. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 4.200 τ.X. στον δρJXο ΚαρπενHσιΜεγ9λο ΧωριJ. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 6.500 τ.X. στουb Γοριαν9δεb. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 4.108 τ.X. στα ΑXπGλια ΒουτLρου. ΤιXH συζητHσιXη. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 404 τ.X. στη ΒIνιανη. ΤιXH: 10.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 435 τ.X. στον Κ9τω Ξηρι9, Xε θGα. ΤιXH: 90.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 2.500 τ.X. στον δρJXο ΚαρπενHσι-Μεγ. ΧωριJ. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο πλησIον ΠειραϊκHb ΠατραϊκHb. ΤιXH: 45.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 214 τ.X. πλησIον ΠειραϊκHb ΠατραϊκHb. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 300 τ.X. στον Π9νω Ξηρι9. ΤιXH: 65.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 600 τ.X. στουb ΜLλουb. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 400 τ.X. στα Παλι9Xπελα. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 400 τ.X. στο ΝGο )ερX9τι. ΤιXH: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 1.500 τ.X. στη Μεσοχ\ρα. ΤιXH: 30.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 20.000 τ.X. στον Ξηρι9. ΤιXH: 130.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 12.000 τ.X. στη ΛυκJβρυση. ΤιXH: 100.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 9.000 τ.X. πλησIον ξενοδοχεIου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 5.000 τ.X. στην ΜυρIκη (Αϊ Λι9b). ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 4.500 τ.X. στην ΜυρIκη. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 10.000 τ.X. Xε πανοραXικH θGα στην Μπι9ρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 5.500 τ.X. στην Μεσοχ\ρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 12.000 τ.X. στην διασταLρωση προb ΝJστιXο. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεX9χια 1500 τ.X., 2.500 τ.X., 3500 τ.X., 5.500 τ.X. στο ΚεφαλJβρυσο.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ XεζονGτα 110 τ.X Xε πανοραXικH θGα στη ΜυρIκη σε 1000 τ.X. οικJπεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ πGτρινη κατοικIα XεζονGτα 150 τ.X., 9ριστη κατασκευH, σε 1200 τ.X οικJπεδο, στο ΝJστιXο, στην πλατεIα του χωριοL. ΠΛΕΙΤΑΙ XεζονGτα 170 τ.X. σε 900 τ.X. οικJπεδο στο ΚλαυσI. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 2000 τ.X. οικοδοXHσιXο, στουb Γοριαν9δεb, κοντ9 στην Αγ. ΚυριακH. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1100 τ.X. στο ΚλαυσI, Xε 9δεια οικοδοXHb 140 τ.X. και Jλεb τιb παροχGb. ΤιXH: 80000 ευρ\.

3ο Jροφο, Xε σοφIτα ηXιτελHb, ξLλινα πατ\Xατα, τζ9κι, Xεγ9λεb βερ9ντεb, τGντεb, αποθHκη & απεριJριστη θGα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ)Ρ8ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ XεζονGτα 130 τ.X. στη Λαγκαδι9. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ)Ρ8ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ ηXιτελGb σπIτι 50 τ.X. περIπου, στον Αγ. Γε\ργιο ΕπισκοπHb, σε οικJπεδο 243 τ.X. Xε ελιGb & θGα τη λIXνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο Xε παλι9 2οροφη οικIα, στο κGντρο τηb πJληb, στο παλιJ ΚαρπενHσι στην οδJ ΒαλαωρIτου κοντ9 στην πι9τσα των ταξI. ΕπIσηb διατIθεται και για αντιπαροχH. Τηλ. 6978009798. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 πGτρινεb XεζονGτεb 100 τ.X. & 120 τ.X. σε οικJπεδο 1.500 τ.X., Xε 9δεια για ξLλινεb κατοικIεb, θGα, εντJb οικισXοL στο ΒουτLρο. ΤιXH: 275.000 ευρ\. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑΙ XονοκατοικIα (κατασκευH 2000) Xε σαλονοκουζIνα, 2 υ/δ, τζ9κι, Xπ9νιο, αποθHκη, αυλH, κHποb & βερ9ντα Xε καταπληκτικH θGα, στην πλατεIα του χωριοL ΧρLσω. ΤιXH: 85.000 ευρ\. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικIα, στο ΚαινοLριο ΛοκρIδοb. Ο 1οb Jροφοb 80 τ.X. χρησιXοποιεIται σαν αποθHκη, εν\ ο 2οb 100 τ.X. εIναι κατοικHσιXοb. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ XονοκατοικIα 50 τ.X. στο ΒουτLρο. ΤιXH: 110.000 ευρ\. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ)Ρ8ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ ηXιτελGb σπIτι σε οικJπεδο 1.040 τ.X. στον Αγ. Γε\ργιο ΤυXφρηστοL. ΤιXH ευκαιρIαb: 28.000 ευρ\. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοLρια επιπλωXGνη XεζονGτα 65 τ.X. Xε 2 υ/δ, Xπ9νιο & wc στουb Γοριαν9δεb. ΤιXH: 150.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Xια κατοικIα πλHρωb ανακαινισXGνη στη ΝGα ΒIνιανη & Xια κατοικHσιXη κατοικIα Xε φωb & νερJ στην Παλι9 ΒIνιανη. ΤιXH συζητHσιXη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ XεταχειρισXGνη γκαρσονιGρα Xε πανοραXικH θGα, ατοXικH θGρXανση – XπJιλερ, βασικH επIπλωση, πλησIον πλατεIαb ΚαρπενησIου. Τηλ. 2310-912350. Kρεb 1-4 X.X. & 6-8 X.X. ΠΛΕΙΤΑΙ διαXGρισXα 101 τ.X., υπερυψωXGνο, ισJγειο, διαXπερGb, Xε 3 υ/δ, Xπ9νιο, wc, αυτJνοXη θGρXανση, τζ9κι, πJρτα ασφαλεIαb, αποθHκη, 4 XπαλκJνια, κατασκευH ‘ 08, στην οδJ Καφαντ9ρη & ΜπουκοβαλαIων. ΤιXH: 165.000 ευρ\. Τηλ. 6977648375. ΠΛΕΙΤΑI XονοκατοικIα 60 τ.X. στο ΧαλIκι ΤριχωνIδαb. Τηλ. 2107645058, 6974129654. ΠΛΕΙΤΑI νεJκτιστη, ανεξ9ρτητη, πGτρινη και φιλανδικH

ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 350 τ.X. Xε παλι9 πGτρινη κατοικIα 100 τ.X., στουb Κορυσχ9δεb. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 820 τ.X. στον Αγ. ΝικJλαο, στο κGντρο του χωριοL, βλGπει σε 2 δρJXουb. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαXGρισXα 64 τ.X. 1ου ορJφου, στην οδJ ΖηνοποLλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 400 τ.X. στον Κ9τω Ξηρι9. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 4100 τ.X. στον επαρχιακJ δρJXο ΚαρπενησIου –ΠρουσοL. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικJπεδα -διαXερIσXατα -XονοκατοικIεb στη ΛαXIα.

XεζονGτα 107 τ.X. υπερπολυτελοLb κατασκευHb Xε 1 στρGXXα περIπου οικJπεδο Xε εκπληκτικH θGα στο ΒελοLχι 1200X. απJ ΚαρπενHσι προb ΚαλλιθGα (Μπι9ρα) στη θGση «Μεσοχ\ρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑI νεJκτιστη, ανεξ9ρτητη, πGτρινη και φιλανδικH XεζονGτα 130 τ.X. υπερπολυτελοLb κατασκευHb Xε 1550 X. οικJπεδο Xε εκπληκτικH θGα στο ΒελοLχι 1200X. απJ ΚαρπενHσι προb ΚαλλιθGα (Μπι9ρα) στη θGση «Μεσοχ\ρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑΙ σπIτι 200 τ.X. σε κτHXα 5 στρεX., σε κεντρικJ σηXεIο, 2’ απJ την πJλη του ΚαρπενησIου. ΕνδεIκνυται και για ταβGρνα- εστιατJριο. ΤιXH: 275.000 ευρ\. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονιGρα XεταχειρισXGνη, Xε καλοριφGρ XπJιλερ και βασικH επIπλωση Xε Xεγ9λη θGα, στο κGντρο του ΚαρπενησIου. Τηλ. 2310-912350. 8-10 πX & 3-5 XX. ΠΛΕΙΤΑΙ XονοκατοικIα 100 τ.X. στο Νεοχωρ9κι Xε XJνωση, κεντρικH θGρXανση, αντισεισXικ\ν προδιαγραφ\ν, Xε οικJπεδο 1800 X., Xε οπωροφJρα και καρποφJρα δGντρα και κλIXατα. ΤιXH 65.000 ευρ\. Τηλ: 2236031506 κιν. 6976158041. ΠΛΕΙΤΑI ξLλινη XονοκατοικIα (2αρι) Xε 1 στρ. οικJπεδο. ΤιXH: 60.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI XονοκατοικIα 80 τ.X. Xε 2 υ/δ, σε 2 στρ. οικJπεδο. ΤιXH: 120.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI καλοδιατηρηXGνη XονοκατοικIα 80 τ.X. σε οικJπεδο 250 τ.X., στην Αγ. ΠαρασκευH. ΤιXH: 70.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοLρια 3οροφη οικIα, πλHρωb επιπλωXGνη, Xε κοινJχρηστο χ\ρο, 3 αποθHκεb & γκαρ9ζ κοντ9 στην πλατεIα, λJγω αποχ\ρησηb. ΜJνο σοβαρGb προτ9σειb. Τηλ. 2237022452, 6979567076. ΠΛΕΙΤΑI δι\ροφη ηXιτελHb οικIα 94 τ.X. κ9θε Jροφοb και ισJγειο 45 τ.X., ΑXοργοL και Ν9ξου, στον Ξηρι9. Τηλ: 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑΙ XονοκατοικIα σε 9ριστη κατ9σταση Xε 2 δωX9τια & κουζIνα, στην οδJ Κολοκοτρ\νη 4. Τηλ. 2237023910. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαXGρισXα 94 τ.X. 1ου ορJφου, τρIφατσο, Xε αυτJνοXη θGρXανση στην οδJ Μ. ΜερκοLρη & ΜυκJνου γωνIα. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI 2Jρωφη πGτρινη κατοικIα 182 τ.X., διατηρητGα, εντJb οικισXοL σε κεντρικJ σηXεIο στο Μεγ. ΧωριJ & ισJγεια πGτρινη αποθHκη 45,92 τ.X. )ικαIωXα υπολ. )JXησηb σε οικJπεδο 425 τ.X. ΤιXH: 400.00σ0 ευρ\. Τηλ. 6944505045. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοLρια XονοκατοικIα 70 τ.X. Xε 2 υπνοδωX9τια, σοφIτα, τζ9κι, αυτJνοXη θGρXανση σε οικJπεδο 500 τ.X. ΤιXH 150.000 ευρ\. Τηλ. 6974636478. ΠΛΕΙΤΑΙ εξ’ ολοκλHρου 3οροφη πολυκατοικIα, εIτε ενοικι9ζονται δLο 39ρια & XIα γκαρσονιGρα. Τηλ. 2237023906.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετZρτη 12 Ιανουαρkου 2011 / Σελkδα 27

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, zοντiλο ‘98, 110.000 χλz, σε αρkστη κατZσταση, zε ηλ. παρZθυρα & καθρiφτε„, A/C, συναγερzl, immobilizer. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τιzj: 6.000 ευρ~ zετρητZ. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρZσινο, zε 54.000 χλz. Τιzj: 2.900 ευρ~. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑI TOYOTA COROLLA zοντiλο ’86, σε κυκλοφορkα. Τιzj χαzηλj. Τηλ. 6939480103. κ. Βασkλη„. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, zοντiλο ’93, 188.000 χλz, χρ~zα λευκl. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρk„ τεκzjριο, 78.000 χλz., zοντiλο 2003, σε Zριστη κατZσταση, φυλZσσεται σε γκαρZζ. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τιzj: 14.500 ευρ~. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, zε σχZρε„ οροφj„, προβολεk„ οzkχλη„, συναγερzl, Air Condition, υδραυλικl τιzlνι, ρZδιο CD MP3, σε Zριστη κατZσταση. Τιzj 6.500 ευρ~. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑΙ κλοnβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, zε κεντρικl κλεkδωzα, σκZρε„ φlρτωση„, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιzj: 9.500 ευρ~. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, zοντiλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο DAIHATSU SARAH 4x4, 1300cc, zοντiλο ’91, χρ~zατο„ zπλε, σε καλj κατZσταση. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, zοντiλο 2000 & χρ~zατο„ zπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 zοντiλο ’93, βενζινοκkνητο, καταλυτικl zε καινοnρια λZστιχα και αzορτισiρ. Αλλαγj και zε zικροzεσαkο ΙΧ επιβατικl zοντiλο 2001 και νεlτερο. Τιzj: 4.000 ευρ~, συζητjσιzη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε Zριστη κατZσταση zε δερzZτινα καθkσzατα, κοτσαδlρο, ηλιοροφj. Τιzj: 14.000 ευρ~. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, zοντiλο ’99. cδεια για αγροτικl- επαγγελzατικl. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 zZρκα„ MAZDA TRIBUTE 2000cc, zοντiλο 2003, χρ~zατο„ zπλε, ατρακZριστο, zε ζαντολZστιχα, ηλιοροφj, δερzZτινα καθkσzατα, pull bar, σχZρα σκι, mp3 player, ηχοσjστηzα, full extra, zε 100.000 χλz. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τιzj ευκαιρkα„: 10.500 ευρ~. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο Renault Laguna 1600cc, zοντiλο 2001, χρ~zατο„ ασηzk πiρλα, 78.000 χλz., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτικl MITSUBISHI L200, 4x4, πολλZ extra σε πολn καλj κατZσταση. Τιzj συζητjσιzη. Τηλ. 6974466781. ΠΛΕΙΤΑΙ TOYOTA STARLET 1000cc, zοντiλο ’90. Τιzj: 1.500 ευρ~. Τηλ. 6945701452. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο Nissan Primera 1600cc, zοντiλο ’98, σε Zριστη κατZσταση, προστατευziνο σε γκαρZζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, zοντiλο ’98, ατρακZριστο. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αzεταχεkριστη zηχανj –γουροnνα zZρκα„ Kawasaki, zοντiλο 2005, σε πολn καλj τιzj. Τηλ. 6932814909. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο PAJERO PANIN 1800cc, zε ζZντε„ αλουzινkου, χρ~zατο„ ασηzk, σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 2237024564. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο MITSUBISHI CARISMA 1600cc, zοντiλο 2000, 150.000 χιλ., Τηλ. 6947840657 ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο HYUDAI ACCENT 1400cc, zοντiλο 2002, full extra, zε air condition. Τιzj: 3.200 ευρ~. Τηλ. 6978720243. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο zZρκα„ SUZUKI SAMURAI, cabrio, 1800cc, zοντiλο 2000, zε 70.000 χλz., σε Zριστη κατZσταση. Τιzj: 5:000 ευρ~. Τηλ. 6972288467. ΠΛΕΙΤΑI zηχανZκι GILLERA 125cc. Τιzj: 1000 ευρ~. Τηλ. 6982402918. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1300cc, zοντiλο 12/G93. Τιzj: 1100 ευρ~. Τηλ. 6982402918. ΠΛΕΙΤΑI zηχανj KTM SMC 660cc, super motard, zοντiλο 2004, σε πολn καλj κατZσταση, αλισογρZναζα καινοnρια, εξZτzιση akrapovic. Τηλ. 6948561131. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο zZρκα„ AUDI S3 zοντiλο 2002zε full extra. Τηλ. 6943904400. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο zZρκα„ RENAULT CLIO WILLIAMS zοντiλο 1991, χρ~zα κkτρινο, zε roll bar και δυο zοτiρ. Τηλ. 6982924817. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο zZρκα„ OPEL CORSA A, zε zοτiρ CALIBRA, 2000 κυβ., zε roll bar και ανZρτηση. Χωρk„ χαρτιZ. Τηλ. 6942768376. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο zZρκα„ OPEL CADETT GTE zε καρlτσα και roll bar. Με j χωρk„ χαρτιZ. Τηλ. 6942768376. ΠΛΕΙΤΑΙ zοτοσυκλiτα zZρκα„ APRILIA 650c.c. Τιzj: 1.700 ευρ~ και zε χρηzατοδlτηση. Τηλ. 6972740496. ΠΛΕΙΤΑΙ σασzZν και βοηθητικj για VITARA 1600. Τιzj 250 ευρ~. Τηλ. 6972740496. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο zZρκα„ ΤΟΥΟΤΑ RAV 4 SOL, 2000cc., 150hp, χρ~zα κυπαρισσk, ατρακZριστο, zε ηλιοροφj, σκαλοπZτια, ζZντε„ αλουzινkου, DVD PLAYER zε οθlνη 7’’, OLD MAN EMU ανZρτηση. Iεκτl„ οποιοσδjποτε iλεγχο„. Τιzj: 15.000 ευρ~. Τηλ. 6948115359. ΠΛΕΙΤΑI φορτηγZκι πετρελαkου 2400 κυβικZ, zοντiλο 96. Τηλ. 6977755814. ΠΛΕΙΤΑI zηχανj CBR 400cc ccero RR ατρακZριστη, σε πολn καλj κατZσταση, zε συναγερzl, επιπλiον σnστηzα ψnξη„ και καινοnρια zπαταρkα. Πληρωziνα τiλη κυκλοφορkα„ 2009. Τιzj συζητjσιzη. Τηλ. 6973061243. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο zZρκα„ Alfa Romeo 145 twin spark, zοντiλο 99, 16βZλβιδο, χρ~zα κlκκινο, ατρακZριστο zε πρlσφατο iλεγχο ΚΤΕΟ. ΤΗΛ. 6973341862. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο zZρκα„ SUZUKI VITARA CABRIO, χρ~zα λευκl zε cd, ηλεκτρικZ παρZθυρα και πολυεστερικj οροφj. Τηλ. 6974031789. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο zZρκα„ FORD RANGER, 4θυρo, zοντiλο 2005 σε Zριστη κατZσταση. Πληροφορkε„ στο τηλ. 6974310700. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο zZρκα„ SUZUKI SAMOURAI zοντiλο 1994, 1300 κυβικZ σε Zριστη κατZσταση. Τιzj 4.500 ευρ~. Τηλ. 6945939528 ΠΛΕΙΤΑΙ zηχανj τετρZτροχη (Γουροnνα) 250 κυβικZ, zοντiλο 2008, 500 χιλιlzετρα zε Zτοκε„ δlσει„. Τηλ. 6973353633. ΠΛΕΙΤΑΙ Ι.Χ.Ε. αυτοκkνητο zZρκα„ MAZDA τnπου 626 5θiσιου, 1600 κυβικ~ν, zοντiλου 1984 σε τιzj ευκαιρkα„. Τηλ. 2237023338, 6977960416. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο zZρκα„ FORD C-MAX GHIA, 1800 κυβικZ, zοντiλο 2005, full extra, χρ~zα ασηzk zε εγγnησηαντιπροσωπεkα„ Τιzj. 14000 ευρ~. Τηλ.6972288850.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.z. 2ου ορlφου, χωρk„ κοινlχρηστα, zε αυτlνοzη θiρzανση, τζZκι & βερZντε„ γnρω-γnρω, κοντZ στου„ Αγ. ΕυρυτZνε„. Τιzj: 300 ευρ~. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικkα (4αρι) 130 τ.z. στην οδl Γ. Παπανδρiου 9. Τηλ. 2106394328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα στην ΠZτρα, δkπλα στο ΤΕΙ. Προτιzοnνται ΕυρυτZνε„ φοιτητi„. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροnzπα„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδl Ν. ΣτρZτου 80. Τηλ. 2237022965, 6975863127. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρnχωρο, 3ου ορlφου, στο κiντρο τη„ πlλη„. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαziρισzα 100 τ.z., 4ου ορlφου, ανακαινισziνο, zε τερZστια πiργκολα, στο κiντρο τη„ πlλη„. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 75 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Ν. ΣτρZτου 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοnρια πολυκατοικkα, στη ΛαγκαδιZ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισziνο οροφοδιαziρισzα zε zεγZλε„ βερZντε„, θiα & αυτlνοzη θiρzανση, iναντι DIA. Τιzj: 300 ευρ~. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πολυτελj„ νεlδzητη κατοικkα 80 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση, τζZκι, & αποθjκη. Τιzj: 350 ευρ~. Τηλ. 6970083350. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε Zριστη κατZσταση, zε αυτlνοzη θiρzανση & τζZκι, στον ΠZνω ΞηριZ. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγlρη„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 112 τ.z., 2ου ορlφου, ρετιρi, zε 3 υ/δ, 2 zπZνια, αυτlνοzη θiρzανση & zπlιλερ. Τηλ. 6978552951. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο διαziρισzα 42 τ.z. στην οδl Αφροδkτη„. Τηλ. 6976899180. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο 2αρι πλησkον Νοσοκοzεkου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι zε αυτlνοzη θiρzανση & Zνετο πZρινγκ, κοντZ στο ΙΚΑ, στην οδl Αρzονkα„ 4. Τιzj λογικj. Τηλ. 6946054994. Iιαθiσιzο απl 1/12/2010. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 70 τ.z. zε 2 υ/δ, επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, σε ισlγειο 2οροφη„ οικοδοzj„, ανεξZρτητο, διαzπερi„, zε απεριlριστη θiα. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια γκαρσονιiρα 35 τ.z., 1ου ορlφου, zε αυτlνοzη θiρzανση, κοντZ στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 2237021253. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλjρω„ επιπλωziνο 3αρι, ανεξZρτητο, zε αυτονοzkα, στην οδl Νικ. ΣτρZτου, κοντZ στο 2ο Iηz. Σχολεkο. 2 υ/δ, 2 zονZ κρεβZτια zε κοzοδkνα, iνα διπλl, κουζkνα, σαλονοτραπεζαρkα, τζZκι, zεγZλη αυλj, ηλ. συσκευi„, χαλιZ, κουβiρτε„, παπλ~zατα. Τιzj λογικj. Ιδανικl και για φοιτητi„. Τηλ. 6955199867, 6981776955. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαziρισzα στο κiντρο τη„ πlλη„. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο στην οδl Ζηνοποnλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε τζZκι & αυτlνοzη θiρzανση κοντl στο σοnπερ zZρκετ DIA. Τηλ. 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο studio σε καινοnρια πολυκατοικkα zε αυτlνοzη θiρzανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορlφου, πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, ρετιρi, διαzπερi„, zε αυτlνοzη θiρzανση, δkπλα στο Γηροκοzεkο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πολυτελj„ νεlδzητη zονοκατοικkα 101 τ.z. προσlψεω„ zε 2 zπZνια, αυτlνοzη θiρzανση, τζZκι, πZρκινγκ. Τιzj: 450 ευρ~. Τηλ. 6970083350. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικkα (για σεζlν j zlνιzα) 80 τ.z. πλjρω„ επιπλωziνη, zε αυτlνοzη θiρzανση, τζZκι, γκαρZζ & κjπο στον Πρ. Ηλkα. Τιzj: 500 ευρ~. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορlφου zε αυτlνοzη θiρzανση κοντZ στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 40 τ.z. 2ου ορlφου, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Χαρ. Τρικοnπη 39. Τηλ. 2237022471, 6977697967. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα zε θiα την πλατεkα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγZλη επιπλωziνη γκαρσονιiρα 42 τ.z. σε καινοnρια πολυκατοικkα, κZτω απl το Νοσοκοzεkο. Τιzj: 220 ευρ~. Τηλ. 2231026326, 6970154430, 6982638721. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορlφου, γωνιακl, ηzιεπιπλωziνο, πZνω απl την ΤρZπεζα Πειραι~„. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο 2αρι 56 τ.z. Τηλ. 2237024994, 6977532793. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση στον ΞηριZ. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιiρα 32 τ.z. ρετιρi, zε zεγZλη βερZντα & θiα, πλησkον zετρl Πανlρzου, στου„ Αzπελlκηπου„. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια επιπλωziνη γκαρσονιiρα κοντZ στον Βερlπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση, δkπλα στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρi 55 τ.z στην οδl Σακαλj 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 30 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Ρ. Φεραkου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.z. στην οδl Παπακυριαζj 4, στη Λαzkα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαzπερi„ zε αυτlνοzη θiρzανση & ελZχιστα κοινlχρηστα, στην cνω Κυψiλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγZλη γκαρσονιiρα 4 ου ορlφου σε οικογενειακj πολυκατοικkα στην Κυψiλη. Ο ιδιοκτjτη„ εkναι Καρπενησι~τη„ και θα προτιzηθοnν ΕυρυτZνε„. Τηλ. 6972455896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορlφου, πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 30 τ.z. zε ανεξZρτητη εkσοδο, βερZντα, αυτlνοzη θiρzανση & θiα, στον ΚZτω ΞηριZ. Τιzj: 170 ευρ~. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι zε αυτlνοzη θiρzανση & τζZκι, στον ΞηριZ. Τηλ. 6977952633. 2102824245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 100 τ.z. zε 2 υ/δ στην οδl Μεγ. ΑλεξZνδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, κεντρικl, επιπλωziνο, zε τζZκι & αυτlνοzη θiρzανση. ΕνοικιZζεται & για σεζlν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο επιπλωziνο 2αρι 55 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση & τζZκι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.z. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 40 τ.z. 2ου ορlφου, σε καινοnρια πολυκατοικkα, zε 2 βερZντε„, αυτlνοzη θiρzανση, ευρnχωρη αποθjκη στο υπlγειο, υπαkθριο πZρκινγκ & θiα, στην οδl Μεγ. ΑλεξZνδρου & Αντιγlνη„, 300z. πZνω απl την πλατεkα. Τιzj: 280 ευρ~. Τηλ. 2421057486, 6939797630. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πiτρινη επιπλωziνη zονοκατοικkα 85 τ.z. zε κjπο, στο Μικρl Χωριl. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγZλη, καινοnρια, επιπλωziνη γκαρσονιiρα, χωρk„ κοινlχρηστα, στη ΛαγκαδιZ. Τιzj: 200 ευρ~. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο επιπλωziνο 2αρι zε κjπο, χωρk„ κοινlχρηστα, αυτονοzkα θiρzανση„, πλησkον ΤΕΙ. Τηλ. 6938553466. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 4αρι ρετιρi, διαzπερi„, zε αυτlνοzη θiρzανση και τζZκι. Τηλ. 2237021061, 6979117800-801. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγεια οικkα 50 τ.z. στο ΜεγZλο Χωριl. κ. cννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα στην οδl Κατσαντ~νη 4. Τιzj προσιτj. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 47 τ.z. σε ισlγειο zονοκατοικkα„ που βλiπει σε αυλj, στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Αφροδkτη„ 11, απiναντι απl τη στεγασziνη λαϊκj αγορZ. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοnρια διαzερkσzατα 75 τ.z. iκαστο, zε τζZκι. Το iνα 2ου lροφο, επιπλωziνο zε ψυγεkο και κουζkνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.z. περkπου πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση στο 1ο Iηz. Σχολεkο, κοντZ στο ΤΕΙ, στην οδl ΚαφαντZρη & ΝικολZου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια γκαρσονιiρα 30 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση κοντZ στο κiντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαziρισzα 68 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Κολοκοτρ~νη 3. Τηλ. 2104674840, 6977635733, 6937972355. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2αρι διαziρισzα zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl ΠZτzου 16 στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε αυτlνοzη θiρzανση, πλjρω„ επιπλωziνο, zε τζZκι και πZρκινγκ σε νεlκτιστη πολυκατοικkα, στην οδl Χρ. ΚατσZzπα 4, στο δρlzο του Γηροκοzεkου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.z. επιπλωziνο και zη, στο κiντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnργιο πολυτελi„ studio, πλjρω„ επιπλωziνο – εξοπλισziνο, χωρk„ κοινlχρηστα, σε κεντρικl σηzεkο τη„ πlλη„. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 36 τ.z. πλjρω„ εξοπλισziνη, πλησkον δικαστηρkων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 40 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση κοντZ στην πλατεkα. Τηλ. 6936569498. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 50 τ.z. zε τζZκι στον Προφjτη Ηλkα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο 2αρι 53 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση κοντZ στη φοιτητικj εστkα, στη Λαzkα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z. επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη, απiναντι απl το 4ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δnο 2αρια zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Ηφαkστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση, χωρk„ κοινlχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 77 τ.z zε αυτlνοzη θiρzανση, στι„ εργατικi„ κατοικkε„ (Νο3), στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237023950. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο 2αρι 50 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση, χωρk„ κοινlχρηστα στην περιοχj ΕυρυτZνων Αγkων. Τηλ. 6976510105. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Ν. ΣτρZτου 6, δkπλα στο πρατjριο Νικlπουλου. Τηλ. 2237022708, 6978011837. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 100 τ.z. πZνω απl την πλατεkα. Τηλ. 2108210305. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 45 τ.z. στον ΞηριZ. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι ρετιρi 105 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση & τζZκι, στην οδl Αφροδkτη„ 7. Τηλ. 2237024148, 2237023595. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα. Τηλ. 6932814909. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη zεζονiτα. Τηλ. 6932814909. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Προυσιωτkσση„ 4, δkπλα στο Γηροκοzεkο. Τηλ. 2237022742, 6943068288. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2οροφη οικkα σε πολn καλj κατZσταση, χωρk„ κοινlχρηστα, επιπλωziνη, zε αυτlνοzη θiρzανση και ωραkα θiα. Τηλ. 6974817682. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωνη γκαρσονιρα 35 τ.., κοντ στο ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ. Τηλ. 2237071250, 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καινοnργια διαzερkσzατα σε κεντρικl σηzεkο του Καρπενησkου, zεταξn Εφορkα„ και Γηροκοzεkου, τρkφατσα, ηλιlλουστα, φωτεινZ, ΝI, zε απεριlριστη θiα πολυτελοn„ κατασκευj„, απολnτω„ αντισεισzικZ, θερzοzονωziνα, ηχοzονωziνα, zε αυτlνοzη θiρzανση και boiler, θερzοδυναzικl τζZκι, εγκατZσταση internet, θυροτηλεlραση, κεντρικj κεραkα tv, κουφ~zατα zε θερzοδιακlπτη, διπλZ τζZzια stopsole, zε αποθjκη και Zνετο πZρκινγκ. 1) 3αρι, 2) 5αρι zεζονiτα zε 2η ανεξZρτητη εkσοδο, 3) ευρnχωρη γκαρσονιiρα (επιπλωziνη j zη). Τηλ. 6978585099, 6977097756. www.kostamon.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα zε αυτlνοzη κεντρικj θiρzανση και nδρευση, στον Προφjτη Ηλkα. Τηλ. 6978516468, 2237023090. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα κοντZ στο κiντρο. Τηλ. 2237023935, 6973680577, 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ευρnχωρη επιπλωziνη γκαρσονιiρα, χωρk„ κοινlχρηστα, zε αυτlνοzη θiρzανση, πλησkον 2ου Iηz. Σχολεkου. Τηλ. 6979371403. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλjρω„ επιπλωziνο σε αυτlνοzη zονοκατοικkα, κοντZ στην πλατεkα, χωρk„ κοινlχρηστα, zε υπiροχη θiα. Τιzj λογικj. Τηλ. 2237022697, 6976768870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 67 τ.z. στο κiντρο, πλjρω„ επιπλωziνο και ανακαινισziνο, zε απεριlριστη θiα και λkγα κοινlχρηστα. Τηλ. 6973047807, 2237021387.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα zε αυτlνοzη θiρzανση στου„ ΚορυσχZδε„. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 40 τ.z., επιπλωziνο, στον 4ο lροφο, στην οδl Προυσιωτkσση„ 1, Καρπενjσι. Τηλ. 2237025604, 6946395088, 6973990116. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιiρα & 2αρι, επιπλωziνα. Τηλ. 2237023935, 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη zονοκατοικkα 80 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση, για σεζlν j για χρlνο, στο Ν. IερzZτι. Τηλ. 6972888139. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 35 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 56. Τηλ. 6977889339, 2231028015. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαziρισzα πλjρω„ εξοπλισziνο, zε τζZκι και αυτlνοzη θiρzανση. Τηλ. 6977243040. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 32 τ.z. στον 1ο lροφο προσlψεω„, ανακαινισziνη, στα Ιλkσια, οδl„ Σεβαστkα„ 41. Τηλ. 2237023393, 6973734895. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 48 τ.z. πλjρω„ επιπλωziνο κοντZ στο ΙπποκρZτειο, στη Θεσσαλονkκη. Ιδανικl για φοιτητj -τρια. Τηλ. 2237300599, 6946195680. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο j zη, zε αυτlνοzη θiρzανση & boiler, πZνω απl το ΙΚΑ Καρπενησkου, στην οδl Αρzονkα„ 7. Τηλ. 6972261367, 6977949490, 2102474019. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, πZνω απl το παλιl ΚΤΕΛ. Τηλ. 6981432295. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα σε ισlγειο –zονοκατοικkα, απiναντι απl την εkσοδο του Συνεδριακοn Κiντρου. (αυτονοzkα –βερZντα). Τηλ. 6978282593. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλjρω„ επιπλωziνο σπkτι, ανεξZρτητο, zε κjπο, ηλιlλουστο, δkπλα στο δZσο„, στου„ ΚορυσχZδε„. Τηλ. 6977004237. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, δkπλα στο 3ο Iηz. Σχολεkο, στον ΞηριZ. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.z. 1ου ορlφου, πλjρω„ επιπλωziνη, απiναντι απl το 2ο Iηzοτικl Σχολεkο. Τηλ. 6982979605, 6992451049. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια πλjρω„ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 38 τ.z. στην οδl ΝικολZου ΣτρZτου 74-76. Κiντρο – απlκεντρο. Αυτονοzkε„, zοντiρνα κατασκευj. Τηλ.: 6946253600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωziνα διαzερkσzατα. Τηλ. 6981657134. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη πiτρινη κατοικkα 60 τετραγωνικ~ν για zlνιzη j εξοχικj κατοικkα στι„ ΚορυσχZδε„, zε πλυντjριο πιZτων, εντοιχισziνη και κουζkνα, zε αυτlνοzη θiρzανση, πiτρινο τζZκι, πZρκινγκ, κjπο και απkστευτη θiα. Τηλ.: 2106535454, κιν.: 6978363104. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤ ΑΙ επιπλωz iνη γ καρ σονιiρα 30 τ.z . πZνω απl την ΤρZπεζα Πειρ αι~„ στον 3ο lρ οφο, zε θiα κα ι ασανσiρ . Τηλ. 2237023958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα απiναντι απl το Iηzαρχεkο. Τηλ. 6986017145. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικkα zε 2 υπνοδωzZτια, σαλlνι, zπZνιο, κjπο και 2 τζZκια στο ΜεγZλο Χωριl, για lλο το χρlνο. Τηλ. 6972440396, 2237041203. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια γκαρσονιiρα, επιπλωziνη, zε αυτlνοzη θiρzανση, zοναδικl κοινlχρηστο το καταναλωθiν πετρiλαιο και χ~ρο για πZρκινγκ. Τιzj: 250 ευρ~. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο διαziρισzα 50 τ.z. στην οδl Ελευθερkα„ 12. Τιzj: 200 ευρ~. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια γκαρσονιiρα 40 τ.z., στον 2ο lροφο, zε αυτlνοzη θiρzανση και τζZκι, στον κZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ολοκαkνουριο 2αρι, επιπλωziνο, στην οδl Στ. Γρανkτσα, κοντZ στο 2ο Iηzοτικl Σχολεkο. Τιzj λογικj. Τηλ. 2237023112, 2253072063, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτjzα 5,5 στρεz. στη θiση ΚZτω Μεσοχ~ρα, για επαγγελzατικj χρjση. Τηλ. 6977278424. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, κοντZ στο Νοσοκοzεkο. Τηλ. 2237023568, 6979099256. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 70 τ.z. στη Θεσσαλονkκη zε 2 υπνοδωzZτια, σαλlνι, κουζkνα, zπZνιο, zε δικl του καυστjρα, κοντZ στο ΙπποκρZτειο, 3 στZσει„ απl το Πανεπιστjzιο. Ιδανικl για 2 φοιτητi„. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, iναντι Συνεδριακοn Κiντρου Καρπενησkου. Τηλ. 2237025082, 6972075000. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια επιπλωziνη γκαρσονιiρα κοντZ στο κiντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σοφkτα 35 τ.z. zε τζZκι και αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Νταβαρkνου 3, δkπλα απl το Πανlραzα. Τηλ. 6972815798. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αkθουσα 130 τ.z. σε νεlδzητη πiτρινη οικοδοzj στην πλατεkα του Παλαιοn Μικροn Χωριοn κατZλληλη ω„ χ~ρο„ εστkαση„ και δηzιουργkα ξεν~να. Τιzj: 950 ευρ~. Τηλ. 2102814769, 6973037220. Email: http://mikro-xorio.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο κατZστηzα zε υπlγειο και αποθηκευτικl χ~ρο, συνολικj„ εκτZσεω„ 180 τ.z στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 60, κατZλληλο για πZση„ φnσεω„ εzπορικj επιχεkρηση και λειτουργlν επk 16ετια λkαν επιτυχ~„. Τηλ. 6934005639, 2231032345, 2231055324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηzιυπlγειο κατZστηzα 75 τ.z. στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 60, κατZλληλο για κZθε εzπορικj, βιοτεχνικj και αποθηκευτικj επιχεkρηση. Τηλ. 6934005639, 2231032345, 2231055324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανεξZρτητη, επιπλωziνη, λουξ γκαρσονιiρα 50 τ.z. zε κεντρικj θiρzανση, στη Λαzkα. Τηλ. 6979728536. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεkο - κατZστηzα, στην οδl ΚοσzZ Αιτωλοn 8, στον πεζlδροzο. Τηλ. 2237022201, 6973228369. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2αρια zονοκατοικkε„ σε οικlπεδο 5 στρεz. Τηλ. 6907088196, 6974811404. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηzα 99 τ.z. zε iνα κnριο χ~ρο και δnο τουαλiτε„, στην κεντρικj πλατεkα ΞηριZ. Τηλ. 6977417953. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαziρισzα, επιπλωziνο και zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Αφροδkτη„ 15. Τηλ. 2237023306. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικkα 130 τ.z. zε zεγZλη βερZντα και αυτlνοzη θiρzανση στην οδl ΥψηλZντου 28, πλησkον Iηzοτικοn ΘεZτρου Λαzkα„. Τηλ. 2237023962, 6977482330. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα zε αυτlνοzη θiρzανση, στο κiντρο του Καρπενησkου. Τιzj: 180 ευρ~. Τηλ. 2237022297, 2237023321. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο διαziρισzα studio 50 τ.z. zε εσωτερικj σκZλα και πατZρι στην περιοχj του Συνεδριακοn Κiντρου Καρπενησkου. Τηλ. 2237023011, 2237023464. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙι επιπλωziνο διαziρισzα 70 τ.z. zε εσωτερικj σκZλα στην περιοχj του Νοσοκοzεkου στο Καρπενjσι. Τηλ. 2237023011, 2237023464. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zικρl 2αρι διαziρισzα επιπλωziνο, γωνιακl, zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl ΠZτzου 14. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαziρισzα 60 τ.z. στο κiντρο του Καρπενησkου zε 2 υπνοδωzZτια, ενιαkο„ χ~ρο„ σαλlνι-κουζkνα, τζZκι, αποθjκη στο υπlγειο 5 τ.z., πZρκινγκ σε κλειστl γκαρZζ. Τιzj:350 ευρ~ (συζητjσιzη). Τηλ. 6977453604. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 60 τ.z. στην οδl Ζαχαρkα Παπαντωνkου 1, πZνω απl τα γραφεkα τη„ Ν.I., κοντZ στην κεντρικj πλατεkα Καρπενησkου. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια zονοκατοικkα, προαιρετικZ επιπλωziνη, zε 2 κρεβατοκZzαρε„, βερZντα, κjπο, σοφkτα, υδροzασZζ, αυτlνοzη θiρzανση και τζZκι, 3 χλz απl το Καρπενjσι. Τηλ. 6944726294. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 50 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Κυθjρων και Ζακnνθου στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6972444348 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαzερkσzατα, iνα δυZρι 40 τ.z. και zια γκαρσονιiρα 40 τ.z. επιπλωziνα και zε αυτlνοzη θiρzανση στο κiντρο του Καρπενησkου. Τιzj: 180 ευρ~. Τηλ. 2237023321, 2237022297. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαziρισzα 90 τ.z. 2ου ορlφου, zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Εθνικj„ ΑντιστZσεω„ 5. Τηλ. 2109737334, 6978282502. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα στην οδl Ζηνοποnλου 48 (συzπεριλαzβZνεται και η θiρzανση). Τιzj: 200 ευρ~. Τηλ. 2237023935, 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι διαziρισzα 2ου ορlφου zε αυτlνοzη θiρzανση, πλησkον 2ου Iηzοτικοn Σχολεkου Καρπενησkου. Τηλ. 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 2ου ορlφου 32 τ.z. στην οδl Ζηνοποnλου 32, πZνω απl την Εθνικj Ασφαλιστικj. Τηλ. 22370 23958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ~ρο„ 2ου ορlφου 70 τ.z. για επαγγελzατικj στiγη στην οδl Ζηνοποnλου 33. Τιzj χαzηλj. Τηλ. 2237022681 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2Zρι διαziρισzα 1ου ορlφου σε Zριστη κατZσταση, επιπλωziνο και zε αυτlνοzη θiρzανση στο κiντρο του Καρπενησkου, σε πολn καλj τιzj. Τηλ. 6972706177, υπεnθυνο„ κ. Βασkλη„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα σε ισlγειο, σε Zριστη κατZσταση, επιπλωziνη και zε αυτlνοzη θiρzανση στο κiντρο του Καρπενησkου, σε πολn καλj τιzj. Τηλ. 6972706177, υπεnθυνο„ κ. Βασkλη„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο δ~zα studio 45 τ.z., ρετιρi στο κiντρο του Καρπενησkου. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτjριο 330 τ.z. iτοιzο για χρjση zε νερl, ρεnzα και τηλiφωνο στην πρ~ην Iαβιi. Τηλ. 6972288748. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2Zρι διαziρισzα επιπλωziνο στην περιοχj «ΛαγκαδιZ». Τηλ. 6972274366. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 2ου ορlφου 68 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Ζηνοποnλου. Τιzj χαzηλj. Τηλ. 6945481152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3Zρι υπερυψωziνο ισlγειο οροφοδιαziρισzα, zε αυτlνοzη θiρzανση, χωρk„ κοινlχρηστα στην περιοχj Προφjτη Ηλkα. Χαzηλl ενοkκιο. Τηλ. 6984575284 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ιZρι διαziρισzα στην περιοχj τη„ ΛαγκαδιZ„ zε αυτlνοzη θiρzανση και χωρk„ κοινlχρηστα. Τηλ: 6976550497. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.z. στην οδl Ευziνου„ 39, ΠαγκρZτι Αθjνα. Τηλ. 2237025650, 2237025608, 6977849844. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2Zρι διαziρισzα 60 τ.z., επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση πλησkον του 2ου Iηzοτικοn Σχολεkου. Τηλ. 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισziνο 2Zρι διαziρισzα 50 τ.z., επιπλωziνο στην οδl Κατσαντ~νη 6. Τηλ. 6976897479. (27/8/2008) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο δυZρι διαziρισzα 48 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl ΜεγZλου ΑλεξZνδρου. Τηλ. 2106135115, 6972881398. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3Zρι διαziρισzα 90 τ.z. zε αυτονοzkα στην οδl Εθνικj„ ΑντιστZσεω„ 5 δkπλα στον ΟΤΕ. Τηλ. 2109737334, 6978282502. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ lροφο„ zε 4 δωzZτια, zπZνιο, βερZντε„, και απεριlριστη θiα κοντZ στην πλατεkα. Τηλ. 2237022452, 6979567076. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 γκαρσονιiρα επιπλωziνη, ηλιlλουστη, zε απεριlριστη θiα κοντZ στην πλατεkα. Τηλ. 2237022452, 6979567076 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ~ρο„ για γραφεkο απiναντι απl την ΠρωτοβZθzια Εκπαkδευση. Τηλiφωνο επικοινωνkα„ 6948231760. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ~ρο„ 120 τ.z. στον συνοικισzl Προφjτη Ηλkα Καρπενησkου κοντZ στο 3ο Iηzοτικl Σχολεkο, κατZλληλο„ για επαγγελzατικj στiγη. Τηλ. 6972431372, 6977605919. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πετρlκτιστο 4Zρι διαziρισzα 1ου ορlφου 120 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση, zπlϊλερ, zπZνιο και WC 500 ziτρα απl την κεντρικj πλατεkα Καρπενησkου πZνω απl τον Ιερl Ναl Παναγkα„. Τηλ. 2237023442, 2105054514. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 110 τ.z. στον 1ο lροφο πολυκατοικkα„ δkπλα απl την ΤρZπεζα Πειραι~„ zε πρlσοψη στην κεντρικj πλατεkα. Τηλ. 6973990124. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεkο 50 τ.z. κZτω απl την επlπτρια εργασkα„. Τηλ. 6947008036. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ διαzερkσzατα σε καινοnργια πολυκατοικkα που βρkσκεται επk τη„ οδοn Προυσιωτkσση„ 29. Συγκεκριziνα iνα zεγZλο 3Zρι 84 τ.z. Τηλ. 2237023670, 2237024148. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.z. στον 3ο lροφο στην οδl Καρπενησι~του και Ηφαkστου. Πληροφορkε„ στο τηλiφωνο 2107640807 zlνο απογευzατινi„ ~ρε„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο κiντρο τη„ πlλη„ επιπλωziνη γκαρσονιiρα. Τηλ. 6973344929 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα πλjρω„ επιπλωziνη, zε αυτlνοzη θiρzανση στην ΛαγκZδια. Τηλ. 6982815652 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Καινοnργια γκαρσονιiρα 35 τ.z. επιπλωziνη, zε αυτlνοzη θiρzανση κοντZ στο Κολυzβητjριο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ j ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι διαziρισzα 80 τ.z. περkπου στην οδl Αθανασkου Καρπενησι~του 49. Τηλ. 2109586061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα - studio, επιπλωziνη, zε αυτlνοzη θiρzανση απiναντι απl το Γηροκοzεkο. Τιzj 170 ευρ~. Τηλ. 2237023321. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυZρι διαziρισzα πλjρω„ επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση, χωρk„ κοινlχρηστα δkπλα στη Νοzαρχkα. Τηλ. 2237024122, 6972218651. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαzερkσzατα iνα 2Zρι και iνα 4Zρι, zε αυτlνοzη θiρzανση, δkπλα απl το 2ο Iηzοτικl Σχολεkο. Τηλ. 6947295661, 6944350522. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηzα 160 τ.z. στην περιοχj IΑΒΙΕ. Πληροφορkε„ στο τηλ. 6977270039. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnργιο διαziρισzα στου„ ΓοργιανZδε„ 73 τ.z. zε 2 υπνοδωzZτια επιπλωziνο, zε τζZκι και απεριlριστη θiα. LAND BROKER Τηλ. 2237025932, 6972717575.(Μiλο„ ΣΕΚ) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυZρι διαziρισzα 55 τ.z. στο ισlγειο, zε αυτlνοzη θiρzανση και τζZκι, χωρk„ κοινlχρηστα. Τηλ. 6978009788. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικkα κοντZ στο 2ο Iηzοτικl Σχολεkο, πλjρω„ επιπλωziνη zε κεντρικj θiρzανση. Τηλ. 6973490632. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ πολυτελj οροφοδιαzερkσzατα κοντZ στη πλατεkα, πλjρει„ εξοπλισziνα, 4-5 ατlzων zε 2 zπZνια, zε τζακοnζι και υδροzασZζ. Τηλ.: 2237022452, κιν.: 6932359959.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3Zρι στον 3ο lροφο, Εθνικj„ ΑντιστZσεω„ 5. Τηλ.: 22370 22872, 6974339392, 2109735481 κ. Παναγι~τη„ Καρiτσο„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυZρι, καινοnριο zε αυτονοzkα - boiler και για επαγγελzατικj χρjση και ιδιlκτητο γκαρZζ. Τηλ: 6973872111, 6939055344. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικkα, zε δnο υπνοδωzZτια, χωλ, κουζkνα, zπZνιο και καλοριφiρ στο κiντρο τη„ πlλη„. Πληροφορkε„ κ. Σοφkα Φραγκαλιοn, τηλ.: 22370-23294. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παραδοσιακj, lzορφη, πiτρινη, επιπλωziνη οικkα 100 τ.z. 20 χιλ. απl Καρπενjσι στα ΣελZ zε τον χρlνο. Τηλ: 22370-23380 κιν. 6944427070. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι~ροφη κατοικkα για επιχεkρηση 200 τ.z. στο Γαnρο κοντZ στο ΜεγZλο Χωριl, επk τη„ κεντρικj„ οδοn. Τηλ.: 210-8982996. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεzZχιο 4 στρεzzZτων περkπου για κοπj χlρτου και βlσκηση στην θiση Κεραzkδι j Μαργαζk του δjzου Καρπενησkου. Τηλ.: 2237023044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεzZχιο 7 στρεzzZτων, επkπεδο, κατZλληλο για επιχεkρηση, σε απlσταση 60 ziτρων περkπου (κlzβο„ - προ„ νiο Νεκροταφεkο Καρπενησkου) τη„ νiα„ εθνικj„ οδοn Καρπενησkου - Λαzkα„ (3,6 χλz. απl κεντρικj πλατεkα Καρπενησkου) Πληροφορkε„:2237023044 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατοικkα 3 δωzατkων zε αυτlνοzη θiρzανση επk τη„ οδοn Στiφανου Γρανkτσα 11 (κZτω απl το 2ο Iηzοτικl Σχολεkο επk τη„ Λαϊκj„ ΑγορZ„). Πληροφορkε„ στο τηλ.: 22370-23112. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ~ρο„ γραφεkου, 45 τ.z., στην οδl Καρπενησι~τη 10. Τηλ.: 6947209178. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαziρισzα 1ου ορlφου, 85 τ.z., αυτlνοzη θiρzανση, για επαγγελzατικj στiγη στο κiντρο του Καρπενησkου. Τηλ.: 6937369650. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 1ου ορlφου 85 τ.z., zε αυτlνοzη θiρzανση για επαγγελzατικj χρjση, πZνω απl το ΚΕΠ Καρπενησkου στον πεζlδροzο. Τηλ: 6937369650. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο σπkτι 105 τ.z., κοντZ στην πλατεkα. Τηλ: 2237080174. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο κiντρο Καρπενησkου, επk τη„ οδοn Ιεροzνjzονο„ 4, δnο lροφοι απl 90τ.z. iκαστο„ για γραφεkα, ιατρεkα και για κZθε επαγγελzατικj στiγη. Ενοkκιο 350 ευρ~ ο lροφο„. Τηλ.: 2237022766, 6975816942. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηzιυπlγειο 100τ.z zε τριφασικl ρεnzα για βιοτεχνkα. Ενοkκιο 250 ευρ~. Τηλ.: 2237022766, 6975816942. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δυο γκαρσονιiρε„ επk των οδ~ν Μπουκουβαλiων και Κα ραϊσκZκη. Πληροφορkε„ στο τηλiφωνο 6932392710. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 80 τ.z. για zαγαζk j αποθjκη στην οδl ΚατσZzπα 7, τηλ. 2441040674.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Η εισαγωγικj ESPRESSO ΖΗ ΤΑ αντιπρlσωπο για lλο τον νοzl. Μlνο σοβαρi„ προτZσει„. Τηλ. 6946505646. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργZτη„ για την AEGEAN POWER (π~ληση ηλεκτρικοn ρεnzατο„). Τηλ. 2231027463, 2231045383. Mπi ι zπι σk τερ - κυρkα zε zεγZλη εzπειρkα και παιδαγωγικi„ γν~σει„ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φnλαξη παιδι~ν απογευzατινi„ και βραδινi„ ~ρε„ τα Σαββατοκnριακα και τι„ γιορτi„. τηλ. 6973586709. Χειριστj„ ανυψωτικ~ν zηχανηzZτων zε δkπλωzα ΖΗ ΤΑ ανZλογη εργασkα. Τηλ. 6909235541. ΑποθηκZριο„ χειριστj„ κλαρκ zε προϋπηρεσkα ΖΗ ΤΑ ανZλογη εργασkα. Τηλ. 6977691117. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ συνεργZτε„ για στελiχωση ασφαλιστικοn γραφεkου στο Καρπενjσι. Τηλ. 2237025902. mρε„ 9.00-2.00. Κυρkα απl Βουλγαρkα zε πεkρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντkδα ηλικιωziνων, lχι εσωτερικj, φnλαξη παιδι~ν, καθαριlτητα σπιτι~ν j ξενοδοχεkων, σιδiρωzα. Τηλ. 6942404448. Κυρkα απl Βουλγαρkα zε πεkρα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντkδα ηλικιωziνων, αρρ~στων, κατZκοιτων, επkση„, καθαριlτητα σπιτιοn, σιδiρωzα, φnλαξη παιδι~ν κZθε ηλικkα„, σαν εσωτερικj. Τηλ. 6992531891, 2105225317. ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγjτρια αγγλικ~ν για εργασkα σε φροντιστjριο. Τηλ. 2237025985, 6978896122. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ zοδkστρα για zlνιzη εργασkα στο Καρπενjσι. Πρωινi„ ~ρε„. Τηλ. 6946943719. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργZτη„ για συνεκzετZλλευση κοπαδιοn αγελZδων ελεnθερη„ βοσκj„. Μικρj απασχlληση & εξαιρετικi„ προοπτικi„. Τηλ. 2237022541. 6973433502. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ ακkνητο 3αρι j 4αρι προ„ ενοικkαση zε αυτονοzkα στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6979640931. Γυναkκα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φnλαξη ηλικιωziνων. Τηλ. 6993749690. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σερβιτlρο„ για εστιατlριο – ψησταριZ. Τηλ. 6974302989. Νiο„ ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σε ψησταριZ στη Γερzανkα (Ντkσελντορφ). Παρiχεται διαzονj, διατροφj κ ασφZλιση. Ικανοποιητικl„ zισθl„. κ. ΘωzZ„. Τηλ. 004921322983. ΖΗΤΕ ΤΑΙ κυρkα για φροντkδα ηλικιωziνου. Τηλ. 6948599446. Απlφοιτη ΙΕΚ στελεχ~ν επιχειρjσεων, κZτοχο„ ECDL, γν~στη„ αγγλικ~ν, zε προϋπηρεσkα ΖΗ ΤΑ εργασkα πλjρου„ απασχlληση„ ω„ υπZλληλο„ γραφεkου. Τηλ. 6983153403. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Zτοzο zε γν~σει„ αγγλικ~ν & Η/Υ να εργαστεk σε τουριστικl γραφεkο. Θα προτιzηθοnν Zτοzα zε εzπειρkα στο τουριστικl αντικεkzενο. Τηλ. 2237080150, 6945396808. ΖΗ Τ εργασkα ω„ οικιακj βοηθl„. Τηλ. 6988331660. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρkα για τη φnλαξη ηλικιωziνου, στο Μικρl Χωριl Ευρυτανkα„. Τηλ. 6973418416. Νiο„ ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σε ψησταριZ στη Γερzανkα (Ντkσελντορφ). Παρiχεται διαzονj, διατροφj & ασφZλιση. Ικανοποιητικl„ zισθl„. κ. ΘωzZ„. Τηλ. 004921322983. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ barwoman για εργασkα σε νυχτερινl κiντρο. Τηλ. 2231079839. ΖΗ Τ εργασkα ω„ zπiιzπι σkτερ. Τηλ. 6937812252. Κυρkα ΖΗΤΑ εργασkα για τη φροντkδα παιδι~ν j ηλικιωziνων. Τηλ. 6937812252. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σπkτι 3αρι j 4αρι στο Καρπενjσι, εκτl„ περιοχj„ ΞηριZ. Τηλ. 6974318889. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ Zτοzα zε γν~σει„ διπλοn συστjzατο„ δακτυλογρZφηση„. Ηzιαπασχlληση. Τηλ. 2109701057. Email: hr@ims.gr. Ελληνkδα κυρkα 45 ετ~ν ΖΗ ΤΑ εργασkα. Πρlθυzη και για φnλαξη –συντροφιZ ηλικιωziνων ατlzων ω„ εξωτερικj. Τηλ. 6982809196. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρkα για φnλαξη ηλικιωziνου ατlzου στο Μικρl Χωριl Ευρυτανkα„. Τηλ. 6973418416. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθηγjτρια αγγλικ~ν απl κiντρο Αγγλικj„ γλ~σσα„ στο Καρπενjσι, για το σχολικl iτο„ 2009-2010. Πληροφορkε„ στα τηλ. 2237023128, 2237023308, 6973743598. ΖΗ Τ εργασkα για καθαριlτητα σπιτι~ν και σιδiρωzα ροnχων εκτl„ ΣαββZτου, Κυριακj„ και Iευτiρα„. Τηλ. 6974699936. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργZτη„ για ασφαλιστικi„ υπηρεσkε„. Τηλ. 6977589064. Η αλυσkδα καταστηzZτων «PARTY TIME BALLOON» ΜΕ ΕIΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ που ειδικεnεται στον εξοπλισzl και την διακlσzηση zε zπαλlνια για τι„ σηzαντικlτερε„ στιγzi„ τη„ ζωj„ ΓZzο„ - ΒZπτιση - Γενiθλια αλλZ και στι„ επαγγελzατικi„ εκδηλ~σει„ - συνεστιZσει„ - εταιρικZ event - ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΖΗ ΤA συνεργZτη να αναπτnξει το FRANCHISE στι„ πlλει„: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΛΑΜΙΑ - ΘΗΒΑ - ΛΕΙΒΑIΙΑ – ΑΜΦΙΣΣΑ, Iιευθnνων Σnzβουλο„ Νυφαντlπουλο„ Θεlδωρο„, Τηλ. 6973221844. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ αγροτεzZχιο για αγορZ στην περιοχj του Καρ πενησkου. Τηλ. 6938553466. ΖΗ Τ για αγορZ γκαρσονιiρα 25-30 τ.z. σε τιzj lχι zεγαλnτερη των 1200 ευρ~ το τετραγωνικl. Οι ενδιαφερlzενοι προ„ αναζjτηση γκαρσονιiρα„ κ. ΘανZση„ τηλ. 6974096857, κ. Γι~τα 6973671500. ΖΗ Τ εργασkα ω„ zπεkzπι σkτερ για παιδιZ ηλικkα„ 2-7 ετ~ν. Τηλ. 6970874850. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Ρωσkδα j Φιλιππινiζα για καθαρισzl οικkα„ στο Καρπενjσι. Συστατικj επιστολj υποχρεωτικj. Τηλ. 6978038051, υπεnθυνο„ κ. Μαντζοnφα„ ΖΗ Τ εργασkα για φροντkδα ηλικιωziνων ατlzων j ω„ οικιακj βοηθl„. Τηλ. 6979300585. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ οικιακj βοηθl„ για να φροντkζει ηλικιωziνη κυρkα 3 ηziρε„ την εβδοzZδα στην περιοχj Νiο IερzZτι Μικροn Χωριοn. Τηλiφωνα επικοινωνkα„: 6945644703, 2237041564. ΖΗ Τ εργασkα ω„ DJ σε zπαρ. Τηλ. 6996032208. Ξενοδοχεkο 5 αστiρων στο Καρπενjσι ΖΗ ΤΑ για την στελiχωση τzjzατο„ Spa φυσιοθεραπευτi„ / τριε„, κοzzωτi„ τριε„, αισθητικοn„, Zτοzα για zανικιοnρ και πεντικιοnρ και Zτοzα για την ρεσεψιlν. Πληροφορkε„ στο Τηλ. 6938826965. ΖΗΤΕΙΤΑΙ καzαριiρα για τον παραδοσιακl ξεν~να στα ΦιδZκια. Υπεnθυνο„ κ. Φ~τη„ Τηλ. 2237023380, 6944427070. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ νεαρl„ αιγοβοσκl„, χωρk„ οικογενειακi„ υποχρε~σει„, για την περιποkηση και φροντkδα 30 περkπου ζ~ων στη Σιβkστα Ευρυτανkα„. Προσφiρεται δωzZτιο για διαzονj και ικανοποιητικl„ zισθl„. Πληροφορkε„ τηλ. 22370-94135. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ νεαρl Zτοzο για βοηθl„ zZγειρα, στη Γερzανkα. Μπορεkτε να επικοινωνjσετε απl τι„ 5:00 z.z. και zετZ. Τηλ: 00497303900110. ΖΗ Τ ερ γα σk α ω„ zπi ϊ zπι σk τερ για zι κρZ παι διZ. Τηλ.: 6947582826. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ προσωπικl για ταβiρνα εστιατlριο. Τηλiφωνο Πληροφορι~ν 2237025620 και 2237022235. ΖΗΤΕ ΤΑΙ Εισαγωγικj εταιρεkα Ιταλικοn καφi Espresso και συναφ~ν ειδ~ν, ζητZει αποκλειστικl αντιπρlσωπο για τα ροϊlντα τη„ στο νοzl Ευρυτανkα„. Τηλ: 275 2096278. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ πω λj τρι α για το "Πα ρα δο σι α κlν". Τηλ. 6972095090. ΖΗ Τ εργασkα παντl„ τnπου τηλ: 6973984988. ΖΗ Τ ερ γα σk α ω„ zπi ι zπι σk τερ ε ντl„ νο zοn Ευ ρυ τα νk α„.τηλ: 2237022184.

ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΕΙΤΑΙ κοzzωτjριο zε zεγZλο πελατολlγιο για προσωπικοn„ λlγου„. Τηλ. 6977267285. ΠΛΕΙΤΑΙ σταβλαχυρ~να„ (καλnβα) στον ΞηριZ. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑΙ βοηθητικl„ χ~ρο„ zε αποθjκη στον Πρ. Ηλkα. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑI επιχεkρηση ταβiρνα-zπαρ εν λειτουργkα, zε βερZντε„ & θiα, iναντι Νοσοκοzεkου, λlγω συνταξιοδlτηση„. Τηλ. 2237025773, 6972316897. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο„ επαγγελzατικl„ χ~ρο„ 120 τ.z., στον ΚZτω ΞηριZ (Περιοχj Θεοτlκου). Τηλ. 6977637347. dzπειρη κοπiλα, zε αγZπη για τα παιδιZ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φnλαξη παιδι~ν. Τηλ. 6978517992. Πτυχιοnχο„ Παιδαγωγικοn Τzjzατο„ Iηzοτικj„ Εκπαkδευση„ Αθην~ν ΠΑΡΑ Ι ΕΙ zαθjzατα σε παιδιZ δηzοτικοn. Τηλ. 6981776955. ΠΛΟΥΝΤΑΙ j ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ξεν~νε„ στα ΦιδZκια. 12 δωzZτια, καφετiρια, ταβiρνα. Τηλ. 6944427070. 2237023380. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ iνα 2αρι & iνα 4αρι zε αυτlνοzη θiρzανση κοντZ στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 6982999433. ΠΛΕΙΤΑΙ επιχεkρηση στην οδl Ζηνοποnλου λlγω συνταξιοδlτηση„. Τηλ. 2237023430, 6974114548. ΠΛΕΙΤΑΙ ραδιοφωνικl„ σταθzl„ zε νlzιzη Zδεια λειτουργkα„. Τηλ. 6972936108. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηzα δkπλα στο ΙΚΑ, σε τιzj ευκαιρkα„. Τηλ. 6989957988. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοnρια iπιπλα καφετiρια„ στη zισj τιzj. Τηλ. 6986163828. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστjzατα 250 τ.z. το καθiνα j 1 κατZστηzα 500 τ.z. στην πρ~ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο ξεν~να„ «Το ΚZλλιον» στο Κλαυσk, zε ευρnτερη αξιοποkηση τη„ επιχεkρηση„. Τηλ. 6939048106. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο κτjριο 96 τ.z. και nψου„ 4z. στον Προφjτη Ηλkα (ΞηριZ„) πZνω απl την καφετiρια «cκρον». ΚατZλληλο για γραφεkα, ιατρεkα & κZθε εzπορικj επιχεkρηση. Ο χ~ρο„ διατkθεται ενιαkο„ j για στiγαση 2 καταστηzZτων, zε προοπτικj αποθηκευτικοn χ~ρου (πατZρι) και Zνετο πZρκινγκ. Τηλ. 6972217586, 6978225104. ΠΛΕΙΤΑI επιχεkρηση εν λειτουργkα – πιτσαρkα, zε καλi„ προοπτικi„. Μlνο σοβαρi„ προτZσει„. Τηλ. 6944508784. ΠΑΡΑ Ι ΟΝΤΑΙ ιδιαkτερα zαθjzατα Μαθηzατικ~ν σε zαθητi„ Γυzνασkου – Λυκεkου και zετεξεταστiου„ απl απlφοιτο του Πανεπιστηzkου Αθην~ν. Τιzi„ λογικi„. Τηλ. 6981283921. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηzα 60 τ.z. ισlγειο zε αντkστοιχο υπlγειο χ~ρο, 20 τ.z. πατZρι και WC, στην οδl Κ. Αιτωλοn 8. Τηλ. 6977432517. ΠΛΕΙΤΑΙ κατZστηzα 160 τ.z. στην πρ~ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ~ρο„ 85 τ.z. ισlγειο, 35 τ.z. πατZρι & 75 τ.z. υπlγειο, στην οδl Ευγ. Αιτωλοn 3, iναντι Ι.Μ. Αγkα„ ΤριZδα„. Κ. ΛZzπρο„ Πiτρου. Τηλ. 6974031164. ΠΛΕΙΤΑΙ αiρα„ 200 τ.z. zε την Zδεια, σε προνοzιοnχο θiση. Τηλ. 6973964774. ΠΛΕΙΤΑΙ επιχεkρηση πλjρω„ ανακαινισziνη iναντι ΟΤΕ, στην οδl Ζαχ. Παπαντωνkου 2. Τηλ. 2237022614. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεkο – κατZστηzα 18 τ.z. στην οδl Ζηνοποnλου 48. Τηλ. 2237023935, 6973680577. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο„ χ~ρο„ 35 τ.z. για επαγγελzατικj χρjση στην οδl Προυσιωτkσση„ 1, δkπλα στη στεγασziνη Λαϊκj. Τηλ. 2237025604. ΠΛΕΙΤΑΙ διZδροzο„ γυzναστικj„ ελαφρ~„ zεταχειρισziνο„. Τιzj: 400 ευρ~. Τηλ. 6973982754. ΠΛΕΙΤΑΙ παραδοσιακl„ Zzβυκα„ για απlσταξη τσkπουρου zαζk zε την Zδεια. Τηλ. 6977986454. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηzα 120 τ.z. στην οδl Ζηνοποnλου 39 (σjzερα dνωση Iασ. Συν/zων). Τηλ. 2237022622, 6978492266. ΠΛΕΙΤΑI η εν λειτουργkα επιχεkρηση π~ληση„ σιδηρικ~ν εργαλεkων και οικοδοzικ~ν υλικ~ν στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη, απiναντι απl το 2ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 2237023011, 2237025196. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πZρκινγκ zε αποθjκη στην οδl Κ. Σακκαλj. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο κατZστηzα 160 τ.z., nψου„ 5z., κατZλληλο για πολλi„ χρjσει„, στην οδl Iωδεκανjσου 23, στον ΞηριZ. (πρ~ην τζZκια Μπiσα„ ) Τηλ. 2237025259, 6984889612. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 πολυθρlνε„, 1 γραφοzηχανj, 1 γραzzlφωνο & 1 τραπiζι. hλα αντkκε„. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ τρακτiρ σε Zριστη κατZσταση zε επισκευασziνη zηχανj και πριονοκορδiλα. Iiχεται και Zλλα εξαρτjzατα. Τηλ. 2237022560, 6972772653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστjzατα. Το iνα 160 τ.z. zε υπlγειο & το Zλλο 80 τ.z. ηzιυπlγειο, στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 60. Τηλ. 2231032345, 6939005639. Πλjρη„ ορχjστρα zε λαϊκl & δηzοτικl πρlγραzzα & zε πολυετj εzπειρkα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη zουσικj κZλυψη εκδηλ~σεων zε πλοnσιο & κεφZτο πρlγραzzα. Τηλ. 6973780885, 6938766562. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεlδzητο κατZστηzα 130 τ.z. στο Παλαιl Μικρl Χωριl. Τηλ. 6977648025, 2102814769. ΠΛΕΙΤΑI ουζερk zεζεδοπωλεkο στο Καρπενjσι. Τηλ. 6972229960. ΠΛΕΙΤΑΙ τριφnλλι, χορτZρι και Zχυρο. Τηλ. 6932796375. ΠΛΕΙΤΑI επιχεkρηση –ταβερνZκι στο Γαnρο λlγω συνταξιοδlτηση„. Τιzj ευκαιρkα„. Τηλ. 2237041501, 6972441424. ΠΛΕΙΤΑΙ επιχεkρηση τροφkzων λlγω σnνταξη„. Μlνο σοβαρi„ προτZσει„. Τηλ. 6946804719. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο κατZστηzα 95 τ.z. περkπου, iναντι τη„ IΕΥΑΚ. Τηλ. 6974466781, 2237080088. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικl κτjzα 8 στρ. στον εθνικl δρlzο, για παντl„ εkδου„ χρjση. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΠΛΕΙΤΑΙ cafe snak-bar πZνω απl το Γηροκοzεkο, στην περιοχj τη„ νiα„ λαϊκj„ αγορZ„ σε λογικj χαzηλj τιzj j ζητεkται συνiταιρο„ zε πολn καλοn„ lρου„. Τηλ. 6982972191. ΠΛΕΙΤΑΙ κοzzωτjριο zε τον εξοπλισzl του στο κiντρο τη„ πlλη„. Τηλ. 2237080906, 6972895534. ΠΛΕΙΤΑΙ τριφnλλι. Τηλ. 6974996239. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηzα 100 τ.z. περkπου στην οδl cρη Βελουχι~τη 19. Τηλ. 2237022561.

Ζητ#

εργασkα ω„ zπiιzπι σkτερ. Μlνο πρωινi„ ~ρε„, εκτl„ ΣαββZτου & Κυριακj„. Με εzπειρkα. Τηλ. 69 8 0 0 6 9 7 6 0

ΝΕΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγZλο ισlγειο 3αρι zε αυτlνοzη θiρzανση, επk τη„ Ν. ΣτρZτου & Στ. Γρανkτσα 7, κοντZ στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΠΛΕΙΤΑΙ τριφnλλι & Zχυρο. Τηλ. 6932396375.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ=ρτη 12 ΙανουαρIου 2011 / ΣελIδα 28

Τα Ευρυτανικ Να online

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 31 εκεβρ ου 2008 / Σελ δα 12

Η ανεξρτητη εβδοαδια α εφηερ δα τη" Ευρυταν α"

Η ηλεκτρονικ κδοση τη$ εφηερδα$ απ τηνΣΑΨΑΛΗ πρ τη η ρα τη$ κυ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κλοφορα$ τη$ χρι -ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝ<Ν και σερα στο internet ΑΜ-ΣΑ 24956

Ευρυ τανα ΕΛΕΝΗ

ΤΗΛ. 210 6456996Σ τ ο κ α τ= σ τη W = W α a θ α β ρε Iτ ε Η οναδικ εφηερ ΚΙΝ. δα τη" Περι 6937 035583 Π ο ι κ ι λ I α κα λ λ ω πι σ τ ι κ [ν φ υ τ [ν φ

ρει α" Στε ρε " Ελ λ δα" που Ο π ο ρ ω φJ ρ α δ Gν τ ρ α λη την Λ. λη τη" online ΑΛΕΞΑΝ-ΡΑΣ ΑΡ. 69 Ε π ο χ ι α κ = λ οδι υ λαοθ

K δ ιτει α ΑΘΗΝΑ 11474 Α ρδ ε υτ ι κ = συ σ τH W α τ α λα τα ρεπορτζ,e-mail:xsapsali@hol.gr οι συνεντεξει", τα ρθρα ε να ssapsali@dsa.gr κλικ στηνΣε τροχι αν πτυξη$

ΤΣΙΑΝΤΗ

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο-ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

οθ νη του υπολογιστ σα"

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 ΑΘΗΝΑ 1οa ΟΡΟΦΟΣ

ȰȵɆɃɅɃɆȻȾȰ ȵȻɇȻɈȸɆȻȰ ȰȾɈɃɅȿɃȽȾȰ ȵȻɇȻɈȸɆȻȰ ȵȻɇȻɈȸɆȻȰ Ƀɇȵ ɃɆȳȰɁɏɀȵɁȰ ɈȰɂȻȴȻȰ ɇȵ ɃȿɃ ɈɃɁ ȾɃɇɀɃ ɅȰȾȵɈȰ ȴȻȰȾɃɅɏɁ ɃɆȳȰɁɏɇȸ ȵȾȴɆɃɀɏɁ ȾɆȰɈȸɇȵȻɇ ɂȵɁɃȴɃɍȵȻɏɁ & ȴɏɀȰɈȻɏɁ ȺɆȸɇȾȵɉɈȻȾɃɇ ɈɃɉɆȻɇɀɃɇ ȴȻȰȾɃɅȵɇ ȳȻȰ ɇȾȻ ȵȾȴɃɇȸ ȵȻɇȻɈȸɆȻɏɁ ȺȵȰɀȰɈɏɁ

˄ˤ˪ˬ˭ˬ˺˨ˬ˲  ˈ ˈ˞ˮ˭ˢ˪˛˰˦7 7HO) )D[    LQIR#DON\RQLWUDYHOJUZ ZZZDON\RQLWUDYHOJU

http://www.evrytanika.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

...για πρ

ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 τη φορ λα τα γεγοντα τη$ Ευρυτανα$ κυκλοφορον σε λο τον κσο ΜεσολογγIου 5, ΚαρπενHσι

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΟΤΟΥΜΕΝ Ν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ Ν

• ΕπενδυτικJa ΝJWοa • ΜεταποIηση - ΤουρισWJa • ΕWπJριο -ΥπηρεσIεa • ΑστικH Αν=πτυξη • ΓυναικεIα ΕπιχειρηWατικJτητα • ΝεανικH ΕπιχειρηWατικJτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ-ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

Ρεπορτάζ

Έκθεση φωτογραφίας στη Λαµία Μια ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας µε θέµα “η διαδροµή”, από τη Σχολή Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας «ΟΡΑΜΑ» της Αθήνας, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι επισκεφθούν το καφωδείο ΟΡΦΕΑΣ, στη Λαµία.

Τα εγκαIνια πραγWατοποιHθηκαν το περασWGνο Σ=ββατο 8 ΙανουαρIου, εν[ η Gκθεση θα παραWεIνει ανοιχτH για το κοινJ WGχρι και την ΚυριακH 30 ΙανουαρIου 2011. Με την ευκαιρIα τηa Gκθεσηa αυτHa θα πραγWατοποιηθοKν και Wια σειρ= σεWιναρIων ΚαλλιτεχνικHa ΦωτογραφIαa κ=θε ΚυριακH απJ τη 1.00 το WεσηWGρι Gωa τιa 4.00 το απJγευWα, για 12 συνεχεIa ΚυριακGa, Wε Gναρξη την ΚυριακH 30 ΙανουαρIου. Για περισσJτερεa πληροφορIεa οι ενδιαφερJWενοι WποροKν να απευθKνονται στο τηλGφωνο 210-7701708. «Fταν η δηWιουργικH φωτογραφIα αγγIζει τη φαντασIα Gρχεται σε επαφH Wε τον σου-

ΣταυρJπουλοa Κων/νοa

ρεαλισWJ των ονεIρων και τον ρεαλισWJ των αισθHσεων. ΤαυτJχρονα, Jταν το φωa οWοιJWορφα εκπGWπει τιa αφηρηWGνεa Jψειa του και η θεWατολογIα τιa αντλεI, η αισθητικH εξGλιξη εIναι το αποτGλεσWα. Tα Gργα διαπραγWατεKονται την πορεIα τηa

ζωHa απJ την γGννηση Gωa τον θ=νατο και εIναι εWπνευσWGνα απJ τα συναισθHWατα και τιa καθηWερινGa καταστ=σειa. Ο φJβοa, η Wοναξι=, η οικογGνεια, η επαφH, το περιβ=λλον, Gννοιεa που παIρνουν WορφH, χρ[Wα και τελικ= υπJσταση.»

Η µεγάλη ασφαλιστική εταιρεία µε τις καλύτερες τιµές της αγοράς Εθ νικHa Αντιστ=σεωa 6 - ΚαρπενHσι (Gναντ ι Αστ. -/νσηa Ευρ/νIαa)

ΤΗΛ.: 2237022331 & fax 2237022332


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 12 Ιανουαρ ου 2011 / Σελ δα 29

20ετη περα

ΚΣΤΑΣ Σ. ΛΙΑΠΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΜΑΤΝ ΛΟΥΣΤΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ LAMINATE ΤΗΛ. 210 6544875 ΚΙΝ. 694 4292099

Τα Ευρυτανικ Να online

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 31 εκεβρ ου 2008 / Σελ δα 12

Η ανεξρτητη εβδοαδια α εφηερ δα τη" Ευρυταν α"


Πολιτισ - Τχνε

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετUρτη 12 Ιανουαρbου 2011 / Σελbδα 30

_ρχισαν qε εντατικc ρυθqc οι πρcβε{ για το `ργο «ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙTΝ» του Ζuρζ Φεϋντu, το οποbο θα ανεβUσει η Κεντρικa Σκηνa του EΗΠΕΘΕ Ροeqελη{, qε τον Φbλιππο Σοφιανc. Το `ργο ανεβαbνει σε qετUφραση Ερρbκου Μπελι`, σε σκηνοθεσbα και qουσικa επιq`λεια Π`ρη Μιχαηλbδη, σκηνικU και κοστοeqια Ελ`νη{ EουνδουλUκη και φωτισqοe{ ΣτρUτου ΚουτρUκη. Βοηθc{ Σκηνοθ`τη εbναι η Μαρbα Γbτσα. Παbζουν: Κuστα{ Φλωκα-

ΔΗΠΕΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΙΤΗΣ

«Ράφτης Κυριών»

Πορτογαλέζικα Fados στη Χώρα

τοeλα{, Χρaστο{ Ευθυqbου, Μαρbα Χατζηιωαννbδου, ΘωqU{ Βοeλγαρη{, Mαρbα Γbτσα, Κατερbνα Χιωτbνη, Βασιλικa ΤρουφUκου. Συqqετ`χει η Μ`λπω Ζαρcκωστα. Στο Παρbσι του 1890, τη{ Μπελ Επcκ, του Τουλοeζ Λωτρ`κ, τη{ ΜονqUρτη{ και του Μουλ`ν Ρουζ, ο Ζωρζ Φεϋντu γρUφει την κωqωδbα καταστUσεων «ΡUφτη{ Κυριuν» (1887) που θεωρεbται κατU κοινa οqολογbα το καλeτερc του `ργο. Σε qια συνοικbα του Παρισιοe, `να{ γιατρc{ επιστρ`φει ξηqε-

ρuqατα στην συζυγικa στ`γη qετU απc qια αποτυχηq`νη απcπειρα απιστbα{. Εκεb τον περιq`νουν ο υπηρ`τη{ του, η γυναbκα του και στη συν`χεια εισβUλλει η πεθερU του, ενu ο καλeτερc{ του φbλο{ προσπαθεb να του ενοικιUσει `να διαq`ρισqα το οποbο αργcτερα qετατρ`πεται σε ερωτικa φωλιU-ραφεbο. Συναντaσει{ που δεν `πρεπε να συqβοeν, αλaθειε{ που καταλaγουν σε κατU συνθaκη ψ`qατα, συνεχεb{ εναλλαγ`{ ρcλων και κωqικU απρcοπτα, συνθ`τουν qια ει-

Ο Καλός Μαθητής

Η ιστορbα βασbζεται στο qυθιστcρηqα Apt Pupil του Stephen King, γνωστc απc την κινηqατογραφικa qεταφορU (qε ελληνικc τbτλο: Μαθaqατα φcβου) του σκηνοθ`τη Brian Singer. Το `ργο εbναι `να ψυχολογικc θρbλερ qε επbκαιρα διδUγqατα, `ντονε{ συγκροeσει{, εντυπωσιακ`{ εικcνε{ και απρcβλεπτε{ ανατροπ`{. Η υπcθεση αφορU `ναν υποδειγqατικc και ταλαντοeχο qαθητa λυκεbου ο οποbο{ ανακαλeπτει πω{ ο ηλικιωq`νο{ γεbτονα{ του εbναι στη πραγ-

Επιq`λεια στaλη{:

Συντακτικa οqUδα

qατικcτητα `να{ πρuην αξιωqατικc{ των Ναζb, καταζητοeqενο{ ω{ εγκληqατbα{ πολ`qου. Με την απειλa να τον καταδuσει, ο νεαρc{ εκβιUζει τον γ`ρο αξιωqατικc να τον ψυχαγωγaσει qε ιστορbε{ απc τα στρατcπεδα εξcντωση{ στα οποbα aταν διοικητa{… Αυτa εbναι qcνο η αρχa τη{ αλλcκοτη{ σχ`ση{ q`ντορα-qαθητa που αναπτeσσεται ανUqεσα στου{ δυο κεντρικοe{ aρωε{, σε `να παιχνbδι εξουσbα{ qε qοιραbε{ συν`πειε{. Οι εφιαλτικ`{ διηγaσει{ των εγκληqUτων πολ`-

qου του{ επηρεUζουν αναπUντεχα και του{ δυο, καθu{ ο αριστοeχο{ qαθητa{ αφυπνbζει τον σκοτεινc εαυτc του, ενu ο εγκληqατbα{ πολ`qου επαν`ρχεται στι{ σαδιστικ`{ συνaθει`{ του. Η κατUσταση κορυφuνεται cταν γbνονται συνεργοb σε `ναν φcνο. ΜετUφραση-EιασκευaΣκηνοθεσbα: Ζαφεbρη{ Χαϊτbδη{ ΣκηνικU, κοστοeqια: Ηλbα{ Λcη{ Μουσικa: Χρaστο{ Τριανταφeλλου Βοηθc{ σκηνοθ`τη: ΣτUθη{ Αποστcλου Παbζουν: Μελ`τη{ ΓεωργιUδη{, Nathan Thomas,Eηqaτρη{ Καρανbκα{,Νbκο{ Παντελbδη{ Απc 08.01.2011 `ω{ 01.05.2011 Παρασκευa, ΣUββατο: 21:00 Κυριακa: 19:30 Θ`ατρο Επb Κολωνu Ναυπλbου 12, Κολωνc{, Τηλ: +302105138067 http://www.epikolono.gr/

κcνα απcλυτη{ φUρσα{. Ο Ζωρζ Φεϋντu, cπω{ και ο Ευγ`νιο{ Λαqπb{, εbναι ανατcqο{ τη{ συζυγικa{ απιστbα{, διεισδeει και κριτικUρει τα aθη τη{ αστικa{ τUξη{ qε τρcπο ανελ`ητο αλλU ταυτcχρονα εξαιρετικU χιουqοριστικc. Η πρεqι`ρα θα δοθεb στι{ 13 Ιανουαρbου στο Eηqοτικc Θ`ατρο Λαqbα{. EΗΠΕΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΥψηλUντη 17, Λαqbα Τηλ: 2231033325. dipether@otenet.

Στην αρχa τη{ πορεbα{ του{ `διναν παραστUσει{ στα πορτογαλικU bar του Βερολbνου. Σeντοqα cqω{ το Trio Fado αν`βηκε στη σκηνa συναυλιακuν αιθουσuν, cπω{ House of the Cultures of the World, Workshop of the Cultures, Passionskirche, University of Artes Berlin (HDK), Latin American Institute. Το Trio Fado συqqετεbχε, τραγουδuντα{ ζωντανU, στι{ εκποqπ`{ του ραδιοφωνικοe σταθqοe Multikulti (RBBBerlin) qεταδbδοντα{ `τσι στο κοινc του Βερολbνου

τη δυναqικa τη{ πορτογαλικa{ παρUδοση{, που δεν εbναι Uλλη απc αυτa του fado. Το 2002 οι φων`{ του António de Brito και τη{ Maria Carvalho ξεχuρισαν στο φεστιβUλ Fado τη{ Γερqανbα{. Το 2004 κ`ρδισε το πρuτο βραβεbο «Musica Vitale» στα Eιεθνa RTP και αυτc στUθηκε αφορqa για την περαιτ`ρω πορεbα του. Το 2005 κυκλοφcρησε η πρuτη του{ δισκογραφικa δουλειU qε το Uλqπουq «Com que voz» κι απc τcτε ξεκbνησε η πορεbα του qε περιοδεbε{ σε Ευρuπη και ακcqα παραπ`ρα. M a ri a C a rv a l h o (φωνa) A n tón n i o de Br i to (φωνa/βιcλα) Daniel Pircher (πορτογαλικa κιθUρα) Benjamin Walbrodt (τσ`λο) Παρασκευa 14 Ιανουαρbου

Τcπο{ τεχνuν ΧTΡΑ

Λελ`ϊκα ΥπUτη{ dρα: 10.00 q.q. Εbσοδο{: 15 ευρu. Τηλ. 2231051075

H Eva Yerbabuena στο θέατρο Badminton

χορεeτριε{ του φλαq`νκο `ρχεται για πρuτη φορU στην ΕλλUδα qε qια ολοκαbνουρια παρUσταση. Π ο ι η τ ι κ U εqπνευσq`νο, το ν`ο τη{ `ργο παρουσιUζει τη σοeπερ σταρ του φλαq`νκο στην πιο σαγηνευτικa και συγκινητικa qορφa τη{. Με τη συνοδεbα τεσσUρων χορευτuν και `να διεθνu{ αναγνωρισq`νο γκρουπ qουσικuν και τραγουδιστuν, προσφ`ρει qbα αξ`χαστη, δυναqικa ερqηνεbα που Uφησε το κοινc να παραληρεb.

H Eva Yerbabuena, qια qεγUλη χορεeτρια για πρuτη φορU στην ΕλλUδα, παρουσιUζει στο θ`ατρο Badminton την παρUσταση Lluvia που

σηqαbνει βροχa! Βροχa Εκφρασικcτητα{, Eeναqη{, Ταχeτητα{, Ποbηση{ στι{ 15 και 16 Ιανουαρbου 2011! Μbα απc τι{ καλeτερε{

15 & 16 Ιανουαρbου 2011 Θ` ατρο Badminton , ΟλυqπιακU Ακbνητα, Γ ο υδa Τηλ.: 211 10 100 20


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ6ρτη 12 ΙανουαρBου 2011 / ΣελBδα 31 ΕπιP@λεια στAληZ:

ΒασBληZ ΚCκκοταZ kokkotian79@yahoo.

ΕπιP@λεια στAληZ:

ΒασBληZ ΚCκκοταZ kokkotian 79@yahoo.gr

Κόλουμ Μα κ Καν – Κι Άσε τον Κόσ μο τον Μ ε γ ά λ ο ν α Γ υ ρ ί ζ ε ι Καστανιώτης 464 σελ. 7 ΑυγοDστου 1974. )Dο ακριβTZ P@ρεZ πριν απ’ την παραBτηση ΝBξον, κι ενT οι πληγ@Z απ’ τον πCλεPο του Βιετν6P παραP@νουν ανοιχτ@Z, ο Γ6λλοZ σχοινοβ6τηZ ΦιλBπ ΠετB διασχBζει π6νω σ’ @να σDρPα το κενC αν6Pεσα στουZ νεCδPητουZ )BδυPουZ ΠDργουZ. Στη σκι6 αυτοD του παρ6τολPου κατορθTPατοZ διασταυρTνονται οι ζω@Z κ6ποιων φαινοPενικ6 αταBριαστων ανθρTπων που τουZ ενTνει @να κοινC στοιχεBο: η διαλεκτικA τηZ απTλειαZ που αναζητ6ει την αγ6πη. ΚωPικοτραγικ@Z πCρνεZ, σDγχρονοι κοσPοκαλCγεροι, χαροκαP@νεZ Pητ@ρεZ που αναζητοDνε στο ψDχοZ των ηλεκτρικTν συσκευTν τιZ PνAPεZ των σκοτωP@νων τουZ παιδιTν, καλλιτ@χνεZ και δικαστ@Z, συνθ@τουν @να πολυφωνικC @ργο αφιερωP@νο στην Bδια τη ζωA και τον Pεγ6λο, κοπιαστικC και επBPοχθο αγTνα για την κα-

Οι κανCνεZ του Sudoku εBναι απλοB: Τα κεν6 συPπληρTνονται Pε αριθPοDZ απC το 1 @ωZ το 9. Κ6θε οριζCντια γραPPA, κ6θε κ6θετη γραPPA και κ6θε περιοχA Pε 3x3 τετρ6γωνα πρ@πει να περι@χουν απC PBα PCνο φορ6 CλουZ τουZ αριθPοDZ απC το 1 @ωZ το 9

τ6κτησA τηZ. Το βιβλBο του ΙρλανδοD ΚCλουP ΜακΚαν εBναι @να συγκινητικC αριστοDργηPα, βαθDτατα ανθρTπινο και οικουPενικC. >χονταZ σαν αφετηρBα Pια εντυπωσιακA πρ6ξη, αυτA τηZ γεφDρωσηZ δDο κορυφTν, σDPβολο επικοινωνBαZ τCσου του ανθρTπου Pε την πCλη, Cσο και του ανθρTπου Pε τουZ συPπολBτεZ του, παραδBδει PαθAPατα ανεκτικCτηταZ, δηPοκρατBαZ και ιστορBαZ. )ιαβ6σαPε το βιβλBο Pε κοPP@νη την αν6σα. )εν εBναι PCνο η δαψBλεια των νοηP6των, οDτε και η @ξοχη αναπαρ6σταση PιαZ γοητευτικCτατηZ πCληZ. ΕBναι και η αριστοτεχνικA σκιαγρ6φηση του εσωτερικοD κCσPου των ηρTων, η λυτρωτικA και τρυφερA ατPCσφαιρα των ιστοριTν τουZ. ΕθνικC βραβεBο Η.Π.Α. για το 2009, καλDτερο PυθιστCρηPα τηZ χρονι6Z για το περιοδικC Lire.

Σ ω κ ρ ά τ η ς Μ ά λ α μ α ς – Π έ ρ α σ μ α 2010 Ειλικριν6, Cταν αποφ6σισα να γρ6ψω δDο λCγια για τον ν@ο δBσκο του Σωκρ6τη Μ6λαPα Pου πAρε αρκετA Tρα P@χρι να πληκτρολογAσω τα πρTτα γρ6PPατα. ΕνT Aξερα τι Aθελα να πω, δυσκολευCPουν πολD να το διατυπTσω. ΑκολουθTνταZ λοιπCν την απλA κι εDκολη λDση του να περιγρ6φειZ επακριβTZ πTZ νιTθειZ, πAρα φCρα. Το γεγονCZ Cτι ο συγκεκριP@νοZ καλλιτ@χνηZ κατ@χει Pια πολD ιδιαBτερη θ@ση στην καρδι6 Pου εBναι αναPφισβAτητο κι αδιαπραγP6τευτο. Το γεγονCZ, επBσηZ, Cτι οι συναυλBεZ του αποτελοDν Pια ξεχωριστA, σχεδCν PυστικιστικA, εPπειρBα για P@να οDτε εBναι εDκολο να επεξηγηθεB, αλλ6 οDτε και χρει6ζεται. Με το Π@ρασPα, CPωZ, @χω την εντDπωση Cτι θα αρχBσω πλ@ον να Pην αδηPονT τCσο για

Sudoku

Το Sudoku εBναι το δηPοφιλ@στερο παιχνBδι Pε αριθPοDZ του πλανAτη

τιZ επερχCPενεZ ν@εZ δουλει@Z του και θα συνεχBσω να αναζητT Pε το Bδιο π6θοZ την ετAσια, συναυλιακA του λBστα. )BσκοZ 6νευροZ και 6τολPοZ, σε πολλ6 σηPεBα, P6λιστα, κουραστικCZ, αφοD Pοι6ζει σαν @να ατ@λειωτο repeat τηZ πολDχρονηZ καρι@ραZ του. Η επιλογA τηZ Καν6, @πειτα απC αρκετ6 χρCνια, παρCλο που αρχικ6 γενν6ει προσδοκBεZ, αποδεικνDεται τελικTZ (και Pε αρκετA δCση επιεικεBαZ) 6στοχη. )υστυχTZ, P@σα σ’ Cλο αυτC το κλBPα τηZ PετριCτηταZ, «χαντακTνονται» και οι στBχοι του κDριου ΑλκαBου. Τι αποP@νει; )DοτρειZ εξ6ρσειZ και το υπ@ροχο «Οι ΜDστεZ τηZ ΕρAPου», το οποBο σBγουρα θα τραγουδAσουPε επανειληPP@να PαζB Pε τα υπCλοιπα τραγοDδια του που εδT και τCσα χρCνια διαPορφTνουν τιZ ζω@Z PαZ.

ΛDση: Κ6θε πρCβληPα Sudoku @χει λDση η οποBα PπορεB να επιτευχθεB χωρBZ εικασBεZ.

Οι σ υντ αγ $ τ η$ Γ ε ωρ γ α$

ΓΑ ΛΟ Π Ο ΥΛ Α ΜΑ Ρ Ι ΝΑ Ρ Ι ΣΜ ΕΝΗ Μ Ε ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΥΛΙΚΑ -800 γρ. κρ@αZ απC στAθοZ γαλοποDλαZ -4 καρCτα -2 κλων6ρια σ@λερι -30 γρ. Pουστ6ρδα -PισC κρεPPDδι ψιλοκοPP@νο -40 ml ελαιCλαδο

-χυPC απC 2 πορτοκ6λια -ξερC θυP6ρι -1 ποτηρ6κι του κρασιοD λευκC κρασB ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ)Α -100 ml ελαιCλαδο -χυPC απC 2 πορτοκ6λια -PισC κρεPPDδι -20 γρ. Pουστ6ρδα

Κάθ αρ σ η – Φ ω κ ίω ν Μ πό γρ η ς 2 0 10 είδος: Αστυνομική διάρκεια: 75’ πρωταγωνιστούν: Βαγγέλης Μουρίκης, Γιάννης Οικονομίδης, Κώστας Στεφανάκης, Χρήστος Νάτσιος, Βαγγέλης Αλεξανδρής Ο >στεPπαν πρTην Pπ6τσοZ, επιστρ@φει στην ΑθAνα κυνηγηP@νοZ και 6φραγκοZ. ΑP@σωZ θα τον προσεγγBζει η Ασφ6λεια, PιαZ και εBναι το ιδανικC 6τοPο για να κ6νει τη βρTPικη δουλει6 εν6ντια στον υπCκοσPο. ΜCνο που Cταν η δουλει6 συγχ@εται Pε Pια ιστορBα εκδBκησηZ, ο >στεPπαν δεν θα υπολογBσει αφεντικ6 και εχθροDZ, φBλουZ και διTκτεZ. ΣκληρA, PBνιPαλ και 6κρωZ απαραBτητη για τουZ πιστοDZ λ6τρειZ του εBδουZ, η ν@α, cult ταινBα του ΦωκBωνα ΜπCγρη χρησιPοποιεB υποδειγPατικ6 την πCλη τηZ ΑθAναZ ωZ το κατ6λληλο αστικC τοπBο αναπαραγωγAZ τηZ gangsta θεPατολογBαZ Pε οξD πολιτικC σχολιασPC. Η διαφθορ6 βασιλεDει, η εξουσBα παραPονεDει, και οι

ατοPικοB κTδικεZ τιPAZ θα δTσουν την λDση P@σα σε λουτρC αBPατοZ. ΙστορBα χιλιοειπωP@νη Pεν, αλλ6 εξCχωZ ανανεωP@νη, Pε Cρεξη και ενθουσιασPC πρωτ6ρη. ΜερικοB απ’ τουZ πιο σηPαντικοDZ καλλιτ@χνεZ τηZ εποχAZ PαZ (ΜουρBκηZ, ΟικονοPBδηZ) ενTνονται Pε cult φιγοDρεZ τηZ εγχTριαZ κινηPατογραφικAZ παραγωγAZ των 80’s (Στεφαν6κηZ, Ν6τσιοZ) και Cλοι PαζB δανεBζουν τιZ «φ6τσεZ» τουZ σ’ αυτC το σDγχρονο @ποZ τηZ τραχDτηταZ, το οποBο PπορεB να προκαλ@σει σε πολλοDZ απ@χθεια και αρνητισPC. Τι θα φταBει CPωZ πραγPατικ6; Η σκληρCτητ6 του A υποδCρεια αλAθεια του;

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚCβουPε τη γαλοποDλα σε χοντρ@Z φ@τεZ και την τοποθετοDPε σε @να σκεDοZ σκεπ6ζοντ6Z την Pε τα υλικ6 τηZ Pαριν6δαZ. Την αφAνουPε να PαριναριστεB για 3 TρεZ τουλ6χιστον A ακCPα καλDτερα Cλο το βρ6δυ. Πλ@νουPε και καθαρBζουPε καλ6 Cλα τα λαχανικ6. Σε Pια κατσαρCλα Pε λBγο λ6δι τσιγαρBζουPε ελαφρ6 τη γαλοποDλα, αφοD πρTτα την @χουPε στραγγBξει απC την Pαριν6δα τηZ. Προσθ@τουPε τα λαχανικ6, ανακατεDουPε λBγο ακCPη και συPπληρTνουPε Pε τα υγρ6 (χυPC πορτοκαλιοD, κρασB, Pουστ6ρδα) P@χρι να πAξει η σ6λτσα.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 12 Ιανουαρου 2011 / Σελδα 32

...ε τι ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Α'λυβδη Κανονικ τι*........... 1,624 Με κρτα go (-5%)...11,543 Diesel κνηση" Κανονικ τι*........... 1,426 Με κρτα go (-5%)...11,355 Πετρλαιο θρανση" Κανονικ τι*...........0,787 0,747 Με κρτα go (-5%)...0

νο, ενισχυνο πετρλαιο θρ ανση τρα ε καταλτη καση

Οικονο*ικ

Μειω*να ξοδα συντρηση3 Καλ τερη απδοση του καυστρα Μεωση στην κατανλωση

2237023155

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛΕΦΝΗΣΤΕ ΣΤΟ: www.hondoscenter.com

Υπέροχο ταξίδι οµορφιάς

Π Α Ρ Α Ο Σ Η Σ Ε 24 Ρ Ε Σ

Ποιοτικ

Σβεται το περιβλλον

Τελειτερη κα ση Μεωση *α ρου καπνο Μεωση επικαθσεων στον καυστρα

Ευρυτανικά Νέα  
Ευρυτανικά Νέα  

Αιολικό "τέρας" στα Άγραφα