Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"K τPποf εNναι ελεPθεροf. Η λογοκρισNα και κ?θε ?λλο προληπτικO \Lτρο απαγορεPονται" Gρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ?γ\ατοf τηf Ελλ?δαf

Η ανεξ?ρτητη εβδο\αδιαNα εφη\ερNδα τηf ΕυρυτανNαf

Τετ ρτη 1 εκεβρ ου 2010

ΚυκλοφορεN κ?θε Τετ?ρτη

...θα είχαµε κερδίσει τον δήµο Αγράφων, αν...

Hδρα ΖηνοποPλου 7 ΚαρπενMσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr Hτοf 9o Αρ.ΦPλλου 420 τι\M 1 ευρ`

Το χρήµα της κάλπης Τι λ ει για τον η.τρη Ττση, τον Ηλ α Καραν κα τον η.οσθνη Τσια.κη και τον Κ2στα Μπακογιννη

ΘΕΟ ΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

“Πάγωσαν” τα καλοριφέρ

“... ε πληρνετε πετρλαιο δεν χει”, απεNλησε ο επNση\οf

προ\ηθευτMf πετρελαNου των δη\οσNων υπηρεσι`ν του νο\οP. Τα χρLη ξεπερνοPν τιf 120.000 ευρ`. Η δια\?χη Lφτασε στο απροχ`ρητο. Ο προ\ηθευτMf κατMγγειλε την σP\βαση. Μεγ?λο “θP\α” οι κολυ\βητικοN αγ`νεf GRAN PRIX, οι οποNοι ακυρ`θηκαν. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 7

Ποιοι απειλο"ν τον δ.αρχο Αγρφων,

η.τρη Τατση;

Gγνωστοι Lγραψαν απειλητικ? συνθM\ατα \ε σπρLι στο σπNτι του στο ΚαρπενMσι. Την υπOθεση ερευν? η Ασφ?λεια ΚαρπενησNου. ΑναλυτικO ρεπορτ?ζ \ε Oλα τα στοιχεNα στο επO\ενο φPλλο \αf, την Τετρτη 8 εκε.βρ ου.

ΡΕησΑουΝ. /ια∆Ω Καρπεν

.ο8 ων σM\ερα νο\M τροφN\ κO ΚLντρο στο Συνεδρια κνων. /ιαΣ"λλογο8 Πολυτ αPριο στιf νο\M ρυζιοP f H ν ωσ η f α π ο θ M κε f τ η ε τ α ι ρ ι σ \` ν /α σ ι κ ` ν Σ υ ν

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ σελ. 6

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι πλοPσιοι, οι φτωχοN και οι... κερδισ\Lνοι

Σε κατ?φορη παραβNαση του νO\ου διαφ?νειαf των εκλογικ`ν δαπαν`ν υπLπεσε η συντριπτικM πλειοψηφNα υποψMφιων δη\?ρχων και εκλεγ\Lνων δη\οτικ`ν συ\βοPλων, οι οποNοι α\Lλησαν να δη\οσιοποιMσουν τιf εκλογικLf τουf δαπ?νεf. Αν τηρηθεN ο νO\οf, κινδυνεPουν ακO\η και \ε Lκπτωση απO το αξNω\? τουf.

Ποιο8 δ.αρχο8 δλωσε σοδα 5.000 ευρ2 και ξοδα... .ηδν. Ποιο8 δ.αρχο8... “.πκε .σα” και ποιοι δεν δλωσαν... τ ποτα. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 5 ΙΑΒΑΣΤΕ

«Η Μεγ?λη Στιγ\M για την ΠαιδεNα». ΒραβεNα σε αριστοPχουf αποφοNτουf \αθητLf. ΜεταξP αυτ`ν και απO την ΕυρυτανNα. ΒΙΒΛΙΟ:«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ζ>Η» ΑφιLρω\α στουf Πορτογ?λουf συγγραφεNf Hγινε η παρουσNαση του βιβλNου τηf ΜαρNαf ΜπLικου. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ: 14 τροχαNεf παραβ?σειf και \ια σPλληψη. Κατ?θεση δελτNων απογραφMf των στρατευσN\ων κλ?σηf 2014. ΑπO 3 ΙανουαρNου Lωf 28 ΦεβρουαρNου 2011 η προθεσ\Nα υποβο-

Βιβλικές καταστροφές Νο\αρχNα, δM\οι, /ΕΣΕ και υπηρεσNεf στην ΕυρυτανNα, πLρα απO τιf δυν?\ειf τουf, κατ?φεραν να δ`σουν πρOσβαση στα περισσOτερα ση\εNα Oπου οι δρO\οι κOπηκαν, εν` ο αγ`ναf για την αποκατ?σταση συνεχNζεται. ΞεπLρασαν το 1 εκατ. ευρ` οι ζη\ιLf. Χρ ατα

ω δεν υπρχουν.

Προυσ!8 - Αγρ νιο Επικ νδυνο ο δρ ο απ ν α κατολ σθηση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 8 & 9

λMf. Αγ`νεf Σκ?κι απO το Σ?ββατο 4 /εκε\βρNου 2010 Lωf και την ΚυριακM 12 /εκε\βρNου 2010. ΙατρικM εκδMλωση στο ΚαρπενMσι στιf 4 /εκε\βρNου 2010. Οι πρ`τεf «ΚαλλικρατικLf» \ετατ?ξειf για την ΕυρυτανNα. ΓιατρO παθολOγο ζητ? ο ΟΑΕΕ ΚαρπενησNου. /η\οτικOf Κινη\ατογρ?φοf, αλλ?ζει η `ρα προβολMf «ΣΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡ>ΠΟ» ΦιλανθρωπικM Αγορ?. Παρ?ταση \Lχρι 28 /εκε\βρNου για την περαNωση. Το αδιαχ`ρητο στην ΕφορNα

“Ζεστό χρήµα” στην Νοµαρχία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέα κατανοµή ύψους 453.000 ευρώ

Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό

Ο ηλικιω\Lνοf ?ντραf τραυ\ατNστηκε ελαφρ?


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 1 εκε βρου 2010 / Σελδα 2

Γράφει ο ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ inf o@ev rytanika. gr

Φω στο τονελ ε λ πα… πετρελαου;

)λοι ε,δα:ε τιD προ λλεD, απ- -λα τα καν λια, :ια ο:ιλ,α που *κανε στη Θεσσαλον,κη κ ποιοD Βασ,ληD Μαρκεζ,νηD, καθηγητ+D οικονο:ικ>ν. Μ*χρι τ-τε κανε,D δε γν>ριζε την .παρξ+ του. Τι *γινε ραγε και -λοι οι δη:οσιογρ φοι τηD χ>ρα παρακολο.θησαν :ια εκδ+λωση στην οπο,α φυσιολογικ δεν θα παραβρ,σκονταν π νω απ- 100 οικονο:ολ-γοι; Πιθαν-τατα εκε,νο που εντυπωσ,ασε και προκ λεσε το ενδιαφ*ρον +ταν η εκτ,:ηση του καθηγητ+, -τι ,σωD και πριν απτα Χριστο.γεννα να ανακοινωθε, απΑθ+να και 'γκυρα :ια ιστορικ+ συ:φων,α για την υπ*ρβαση τηD δια: χηD για το Αιγα,ο. (κανε λ-γο για *να γενικπλα,σιο αρχ>ν διαπραγ: τευσηD :ε την Τουρκ,α, το οπο,ο προφαν>D συζητε,ται εντατικ και υπ- κρα :υστικ-τητα αυτ+ την περ,οδο :εταξ. των δ.ο κυβερν+σεων, το οπο,ο θα περιλα:β νει: 1.Τη σ.νταξη προσυ:φ>νου προσφυγ+D στο ιεθν*D ικαστ+ριο τηD Χ γηD, το οπο,ο θα κληθε, να «:οιρ σει» το Αιγα,ο :ε β ση τουD καν-νεD του διεθνο.D δικα,ου και τη δικ+ του νο:ολογ,α, 2.Τη συ:φων,α για συνεκ:ετ λλευση του Αιγα,ου απ- Ελλ δα και Τουρκ,α και 3.Την εξα,ρεση του Καστελ-ριζου απ- την Αποκλειστικ+ Οικονο:ικ+ Ζ>νη (ΑΟΖ) τηD Ελλ δαD. Παρ λληλα, πριν απ- δυο εβδο: δεD περ,που ο Σα:αρ D, π*ταξε "στο ξεκ ρφωτο" :ια επισ+:ανση -τι δεν πρ*πει

Ευρυτανικ ΝΕΑ Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ (6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920) Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

σε περι-δουD οικονο:ικ+D κρ,σηD, οι χ>ρεD να συν πτουν συ:φων,εD που δεσ:ε.ουν τιD :ελλοντικ*D γενι*D. Τι να ση:α,νουν ραγε -λα αυτ ; Σ.:φωνα :ε την διαδικτυακ+ οικονο:ικ+ εφη:ερ,δα "Σοφοκλ*ουD 10" για πρ>τη φορ στα χρονικ , συζητε,ται στουD υψηλο.D πολιτικο.D, διπλω:ατικο.D, ακαδη:αϊκο.D και οικονο:ικο.D κ.κλουD :ια πιθαν+ δι*ξοδοD απ- την κρ,ση: η εκ:ετ λλευση των αναξιοπο,ητων κοιτασ: των πετρελα,ου στο Αιγα,ο! Μ*χρι σ+:ερα οι ελληνικ*D κυβερν+σειD +ταν σταθερ προσανατολισ:*νεD εδ> και δεκαετ,εD σε διπλω:ατικ+ γρα::+ που αποκλε,ει κ θε συζ+τηση για το θ*:α, αφο. ωD :οναδικ+ διαφορ αναγνωρ,ζεται το θ*:α τηD οριοθ*τησηD τηD υφαλοκρηπ,δαD, το οπο,ο η Ελλ δα επιζητε, να παραπε:φθε, στο ιεθν*D ικαστ+ριο. Τα τελευτα,α χρ-νια, υπ- την ηγεσ,α του Ταγ,π Ερντογ ν, η προσπ θεια τηD Τουρκ,αD για την προ>θηση τηD ιδ*αD τηD συνεκ:ετ λλευσηD *χει αποκτ+σει ν*α δυνα:ικ+. Η Τουρκ,α : λιστα *χει προτε,νει να υιοθετηθε, το :οντ*λο που επ*λεξαν οι χ>ρεD του Περσικο. Κ-λπου για να συνδιαχειρισθο.ν τα κοιτ σ:ατα τηD περιοχ+D τουD, που ωD γνωστ-ν εφαρ:-σθηκε :ε :εγ λη επιτυχ,α και σ>ρευσε τερ στιο πλο.το στα κρ τη τηD περιοχ+D. Το τελευτα,ο δι στη:α, καθ>D οι διαπραγ:ατε.σειD :εταξ. των δ.ο χωρ>ν

Καλοκαιριν " φα νεται πω" θα ε ναι και ο εκ βριο", τουλχιστο χρι τα σα του, σ φωνα ε τι" διαδικτυακ " δορυφορικ " προβλ ψει". Η θεροκρασ α β βαια θα πψει να βρ σκεται στα υψηλ επ πεδα τη"

συνεχ,ζονται, υπ ρχουν σοβαρ*D ενδε,ξειD επιτ χυνσηD, που ,σωD δικαιολογο.ν την πρ-βλεψη του καθηγητ+ Μαρκεζ,νη για συ:φων,α πριν το τ*λοD του χρ-νου. Ο Το.ρκοD υπουργ-D Εξωτερικ>ν Αχ:*τ Νταβο.τογλου επιβεβα,ωσε -τι *χει ση:ειωθε, πρ-οδοD στιD διπλω:ατικ*D επαφ*D, χωρ,D να :πει σε περισσ-τερεD λεπτο:*ρειεD, αφο. οι συνο:ιλ,εD ε,ναι :υστικ*D, -πωD τ-νισε. Σ.:φωνα :ε ορισ:*νεD πληροφορ,εD, εσχ τωD *χει ε:φανισθε, δυνα:ικ στο διπλω:ατικ- παρασκ+νιο :εγ λη πολυεθνικ+ του πετρελα,ου, που απ- παλι διατηρε, ενδιαφ*ρον για το Αιγα,ο, η οπο,α προσφ*ρεται να :ετ σχει στο σχ+:α, επενδ.ονταD κεφ λαια και τεχνογνωσ,α. Η τουρκικ+ πρ-ταση, -πωD ε,χε διατυπωθε, απ- τον Γιακ,D, φαιν-ταν να αποκλε,ει κ τι τ*τοιο, αφο. ε,χε κ νει λ-γο για :ικτ+ ελληνοτουρκικ+ εταιρε,α, χωρ,D αναφορ*D σε συνεργασ,α :ε διεθν+ πετρελαϊκ+ εταιρε,α. Ακ-:η και στην περ,πτωση που *να ση:αντικ- :ερ,διο των κερδ>ν κατευθυνθε, σε διεθν+ -:ιλο πετρελα,ου, ειδικο, του ενεργειακο. το:*α τον,ζουν -τι τουλ χιστον απ- *να :εγ λο κο,τασ:α (στη βραχονησ,δα Μπ :πουραD, ανατολικ τηD Θ σου) :πορε, να αναπτυχθε, σε σχετικ σ.ντο:ο δι στη:α ση:αντικ+ παραγωγ+ πετρελα,ου, η οπο,α θα αποφ*ρει στο Ελληνικ- η:-σιο αρκετ δισ. ευρ> ετησ,ωD, αλλ και ση:αντικ+ τ-νωση τηD αν πτυξηD, που θα διευκο-

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α προηγο ενη" εβδοδα", καθ" ο καιρ " θα γυρ σει απ νοτι" σε βορι, εντο τοι" παρ τη συννεφι και το σχετικ κρ ο που θα επικρατε δεν ανα νονται αξι λογε" βροχ ", π σο λλον χι νι.

Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Συννεφι.

Κυριακ7 5 εκεFβρ8ου 2010

Λιακ.δα

Σ.ββατο 4 εκεFβρ8ου 2010

ευτ6ρα 6 εκεFβρ8ου 2010

Τρ8τη 7 εκεFβρ8ου 2010

Τετ.ρτη 8 εκεFβρ8ου 2010

Βροχ7

Αραι6P νεφJσειP Λιακ.δα Λιακ.δα

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

7O... 17OC

 

   

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

6O... 16OC-2O... 13OC -2O... 11OC -1 ... 7 C

3 ... 6 C

2O... 12OC

3O... 13OC

3O... 13OC

6O... 15OC

O

O

5O... 14OC

O

O

7O... 17OC

* Οι προβλ6ψειP π6ραν των τριJν ηFερJν ελ6γχονται ωP προP την ακρ8βει. τουP, ιδια8τερα σε σχ6ση Fε την εκδ7λωση τοπικJν φαινοF6νων. ** -P “πραγFατικ7 α8σθηση” αναφ6ρεται ο αλγ9ριθFοP που προσδιορ8ζει το πJP αισθαν9Fαστε την εξωτερικ7 θερFοκρασ8α, π6ρα απ9 τιP Fετρ7σειP του θερFοF6τρου και τηP ψυχρ9τηταP του αν6Fου. Οι παρ.γοντεP που λαFβ.νονται υπ’ 9ψιν ε8ναι η ποσ9τητα ηλιοφ.νειαP, το υψ9Fετρο, η ατFοσφαιρικ7 π8εση, η υγρασ8α κλπ.

Πηγ7:accuweather.com

Σ ε ρ α

Για σ7Fερα Τετ.ρτη 1 εκεFβρ8ου, αναF6νεται συννε- Π π τ η φι., και σχετικ. υψηλ7 θερFοκρασ8α η οπο8α θα κυFανθε8 Fεταξ: των 10OC και 18OC και η πραγFατικ7 α8σθηση  θα ε8ναι απ9 9 F6χρι 15 βαθFο:P, ενJ οι .νεFοι θα πν6ουν απ9 υτικ6P - Βορειοδυτικ6P κατευθ:νσειP.  Για α:ριο Π6Fπτη 2 εκεFβρ8ου προβλ6πεται αρχικ.  λιακ.δα, στη συν6χεια 9FωP θα συννεφι.σει και 8σωP βρ6ξει λ8γο το βρ.δυ. Η θερFοκρασ8α θα παραFε8νει στα 8δια και θα κυFανθε8 και π.λι Fεταξ: των 8OC και 18OC Fε την  O πραγFατικ7 α8σθηση να βρ8σκεται Fεταξ: 7 και 15 C.

Παρασκευ7 3 εκεFβρ8ου 2010

λ.νει τη βι>σι:η εξυπηρ*τηση του χρ*ουD. Επιπλ*ον, θα υπ ρξει *::εση διευκ-λυνση τηD δη:οσιονο:ικ+D προσπ θειαD, απ- τη :ε,ωση των α:υντικ>ν δαπαν>ν. Η .παρξη :εγ λου κοιτ σ:ατοD, :ε περισσ-τερα απ- 900 εκατ. βαρ*λια υδρογονανθρ κων, *χει βεβαιωθε, στη βραχονησ,δα Μπ :πουραD, *ξω απτην Θ σο. Με β ση *να υποθετικ- σεν ριο αξιοπο,ησηD -λων των κοιτασ: των του Βορε,ου Αιγα,ου, η παραγωγ+ θα :πορο.σε να ξεπερ σει τα 200.000 βαρ*λια η:ερησ,ωD, -πωD εκτι:ο.ν ειδικο,. Η αξιοπο,ηση αυτ>ν των κοιτασ: των, : λιστα, θα γ,νει σε :ια περ,οδο :-νι:α υψηλ>ν και αυξαν-:ενων διεθν>ν τι:>ν του πετρελα,ου, καθ>D υπολογ,ζεται -τι *χει αντληθε, περισσ-τερο απ- 50% των διαθ*σι:ων κοιτασ: των διεθν>D. Το ερ>τη:α β*βαια που προκ.πτει απ- -λα αυτ , τα οπο,α ε ν *χουν κ ποιο πραγ:ατικ- υπ-βαθρο ε,ναι εξαιρετικ ενδιαφ*ροντα, ε,ναι αν πρ*πει -ντωD να προχωρ+σου:ε σε :ια τ*τοια διαδικασ,α. Ε,ναι ανα:φ,βολο -τι το κοινωνικ- σ.νολο θα διχασθε, και κ ποιοι θα υποστηρ,ζουν την ιδ*α εν> κ ποιοι λλοι θα αντιτ,θεται σφ-δρα σ' αυτ+. Ε,ναι σαν κ ποιοD χρεω:*νοD οικογενει ρχηD να πουλ ει *να κτ+:α του για να ξεχρε>σει. Αυτ- θα τον *βγαζε απτη δ.σκολη θ*ση αλλ τα παιδι του θα τον αναθε: τιζαν τα επ-:ενα χρ-νια. Το ζ+τη:α ε,ναι: :αD νοι ζει;

Ο καιρ9P τηP Fεθεπ9FενηP εβδοF.δαP Fε Fια Fατι. ΗF6ρα ΗF/ν8α Σ:Fβ.

C

o

Π 9

Π 10

Σ 11

Κ 12

 13

Τ 14

Τ 15

6 / 14

4 / 13

2 / 12

3 / 11

2 / 10

2/8

1/7
Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ:ρτη 1 ,εκεWβρIου 2010 / ΣελIδα 3

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Αλλ:ζει η [ρα προβολHa Α

Οι προβολGa του ,ηWοτικοK ΚινηWατογρ:φου τηa πJληa συνεχIζονται Wε Wια WικρH αλλαγH. ΕφεξHa οι ταινIεa θα ξεκινοKν στιa 7.30 το απJγευWα και Jχι στιa 8.00 το βρ:δυ. Για την εβδοW:δα αυτH, και συγκεκριWGνα για την ΚυριακH 5 και ,ευτGρα 6 ,εκεWβρIου 2010, Gχει προγραWWατιστεI να προβληθεI η ταινIα δρ:σηa «The Karate Kid». ΥπJθεση: Ο δωδεκ:χρονοa Ντρε Π:ρκερ θα WποροKσε να εIναι το πιο δηWοφιλGa παιδI στο ΝτιτρJιτ, JWωa η καριGρα τηa WητGραa του τουa οδηγεI αναγκαστι-

∆ωρεάν διανοµή τροφίµων ,HWοa ΚαρπενησIου

κ: στην ΚIνα. Στο νGο του σχολεIο, ο Ντρε δυσκολεKεται να κ:νει φIλουa και Jταν δηWιουργεIται WIα αWοιβαIα συWπ:θεια Wε τη συWWαθHτρι: του, ΜGι Γινγκ, οι πολιτισWικGa διαφορGa Wοι:ζουν να αποκλεIουν τη φιλIα τουa. Τα πρ:γWατα χειροτερεKουν Jταν ο νταHa του σχολεIου, Τσενγκ, β:ζει τον Ντρε στο W:τι: στη χ[ρα του κουνγκ φου, π[a WπορεI να προστατευτεI Gνα αγJρι που ξGρει WJνο λIγο καρ:τε; ΠαIζουν: Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson, Wenwen Han. ΣκηνοθεσIα: Harald Zwart

ΣKWφωνα Wε ανακοIνωση του δHWου ΚαρπενησIου, σHWερα, Τετ:ρτη 1 ,εκεWβρIου 2010, ξεκιν: η δωρε:ν διανοWH τροφIWων. Οι δικαιοKχοι WποροKν να προWηθεKονται WακαρJνια και ρKζι απJ τον χ[ρο του ΣυνεδριακοK ΚGντρου ΚαρπενησIου καθηWεριν:, απJ τιa 8.00 το πρωI Gωa τη 1.00 το WεσηWGρι.

∆ιανοµή ρυζιού στους πολύτεκνους

«ΣΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡ9ΠΟ»

Φιλανθρωπικ Αγορ Fπωa κ:θε χρJνο Gτσι και φGτοa τα WGλη του ΦιλανθρωπικοK ΣυλλJγου ΕυρυτανIαa «Συν στον :νθρωπο» διοργαν[νουν Wεγ:λη φιλανθρωπικH αγορ: στο ξενοδοχεIο «ΕΛΒΕΤΙΑ» απJ την ΠαρασκευH 3 ,εκεW-

βρIου Gωa και την ΚυριακH 5 ,εκεWβρIου. Τα εγκαIνια και ο αγιασWJa τηa φιλανθρωπικHa αυτHa αγορ:a θα πραγWατοποιηθοKν την ΠαρασκευH 3 ,εκεWβρIου στιa 7.00 το απJγευWα στο ξενοδοχεIο «ΕΛΒΕΤΙΑ».

Πολυτου ΣυλλJγου Ο πρJεδροa υλοa. ο π J λιοa ,ηWητρ τGκνων, κ. ΣτG

Το αδιαχώρητο στην Εφορία Παρταση χρι 28 εκεβρου για την περαωση

ΧωρIa ιδιαIτερα προβλHWατα συνεχIζεται η αποστολH των σηWειωW:των περαIωσηa απJ την ΕφορIα ΚαρπενησIου, εν[ πολλ: απJ τα σηWει[Wατα στGλνονται στουa επιτηδευWατIεa κατευθεIαν απJ το ΥπουργεIο ΟικονοWIαa. ΑντIστοιχα πολλοI εIναι εκεIνοι που πληρ[νουν τον αναλογοKWενο φJρο στιa τρ:πεζεa και Jχι στη ,ΟΥ. Ο λJγοa εIναι, Jπωa Wαa εξHγησε ο προϊστ:Wενοa τηa ΕφορIαa ΚαρπενησIου κ. Γι[ργοa Π:ζιοa, Jτι "Jλοι πληρ[νουν χωρIa διαWαρτυρIα, αποδεχJWενοι την περαIωση, αφοK δεν Gχουν εWφανιστεI σοβαρ: λ:θη". 9στJσο, Jσα σηWει[Wατα Gχουν λ:θη, οι κ:τοχοι WποροKν να επισκεφθοKν τα γραφεIα τηa ΕφορIαa, [στε να αναφGρουν την διαφωνIα τουa. Αν το αIτηW: τουa γIνει δεκτJ θα εκδοθεI επιτJπου νGο σηWεIωWα περαIωσηa. ΕντωWεταξK, Jπωa επισηWαI-

ΝΕΑ”, "... παρ:ταση για νεται στα “Ν την περαIωση Gωa τιa 28 ,εκεW-

βρIου Gδωσε το ΥπουργεIο Οικονοµικ[ν, Gχονταa β:λει Hδη στα

ταWεIα του ,ηµοσIου 560 εκατ. ευρ[. Η προσGλευση των φορολογουµGνων αυξHθηκε κατακJρυφα τιa τελευταIεa ηWGρεa, Jσο πλησIαζε η εκπνοH των προθεσWι[ν. ΜGχρι την περασWGνη ΠαρασκευH εIχαν βεβαιωθεI φJροι περαIωσηa 1 δισ. ευρ[, εκ των οποIων τα 560 εκατ. ευρ[ εισπρ:χθηκαν, εIτε ωa προκαταβολH εIτε ωa εφ:παξ εξJφληση”. Στην ΕφορIα ΚαρπενησIου δεν υπ:ρχουν οικονοWικ: στοιχεIα για το πJσοι Gλαβαν σηWεIωWα και πJσοι προσHλθαν, αλλ: σKWφωνα Wε εφοριακοKa η προσGλευση εIναι εντυπωσιακH. ",εν περιWGναWε και εWεIa τGτοια προσGλευση", λGνε. Π:ντωa Jσοι δεν Gχουν λ:βει ακJWη το σηWεIωWα περαIωσηa WποροKν να επισκεφθοKν τα γραφεIα τηa ΕφορIαa ΚαρπενησIου WGχρι τιa 13 ,εκεWβρIου και να το παραλ:βουν.

ΑπJ το ΣKλλογο ΠολυτGκνων νοWοK ΕυρυτανIαa, ανακοιν[νεται Jτι απJ αKριο, ΠGWπτη 2 ,εκεWβρIου 2010 ξεκιν: η διανοWH ρυζιοK στιa πολKτεκνεa οικογGνειεa του νοWοK, που Gχουν υποβ:λλει τα δικαιολογητικ: τουa για το Gτοa 2010. Η παραλαβH θα γIνεται τιa συγκεκριWGνεa ηWGρεa και [ρεa απJ τιa αποθHκεa τηa Cνωσηa ,ασικ[ν ΣυνεταιρισW[ν Ν. ΕυρυτανIαa, ωa εξHa: ΠGWπτη 2 και ΠαρασκευH 3 ,εκεWβρIου απJ τιa 12.00 WGχρι και τη 13.00 το WεσηWGρι. Για την επJWενη εβδοW:δα, και συγκεκριWGνα απJ τη ,ευτGρα 6 WGχρι και την ΠαρασκευH 10 ,εκεWβρIου, απJ τιa 12.00 WGχρι τιa 12.30 το WεσηWGρι. Η ποσJτητα που δικαιοKται η κ:θε οικογGνεια Gχει σχGση Wε τον αριθWJ των προστατευJWενων Wελ[ν και Gχει ωa εξHa: Με 1 WGλοa η ποσJτητα εIναι 6 κιλ:, Wε 2 WGλη 10 κιλ:, Wε 3 WGλη 12 κιλ:, Wε 4 WGλη 15 κιλ:, Wε 5 WGλη 20 κιλ: και τGλοa Wε 6 WGλη 22 κιλ:. ΠαρακαλοKνται Jλοι οι πολKτεκνοι του νοWοK Wαa να προσGλθουν να παραλ:βουν τιa ποσJτητεa που τουa αναλογοKν, τιa συγκεκριWGνεa ηWGρεa και [ρεa, διJτι διαφορετικ: θα επιβαρυνθοKν οικονοWικ: για τη Wεταφορ: των προϊJντων απJ την Cνωση στα γραφεIα του συλλJγου.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 1 *εκεWβρHου 2010 / ΣελHδα 4

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑπI τον Φ[τη ΚουλαρW8νη

Η 8ρση WονιWIτηταa *. ΥπαλλGλων

Συχν8, πυκν8 επαναφFρεται το ζGτηWα 8ρσηa τηa WονιWIτηταa των *ηWοσHων ΥπαλλGλων, τIσο απI πολιτικοJa γενικ8 παρ8γοντεa, αλλ8 και 8λλουa ειδικοJa και Wη, οι οποHοι αποφαHνονται Iτι πρFπει να αρθεH η WονιWIτητα των *ηWοσHων ΥπαλλGλων. Και βFβαια σGWερα Iλοι συWφωνοJν Iτι ο *ηWIσιοa ΤοWFαa εHναι διογκωWFνοa υπερβολικ8 και απαιτεHται να WειωθεH σηWαντικ8, [στε να Wην απορροφ8ται τερ8στιο ποσI απI τον *ηWIσιο ΠροϋπολογισWI για την WισθοδοσHα του προσωπικοJ αυτοJ. Η 8ρση τηa WονιWIτηταa IWωa δεν εHναι εJκολη υπIθεση, αφοJ εHναι κατοχυρωWFνη Wε ΣυνταγWατικG *ι8ταξη του 8ρθρου 103 παρ. 4 και η δι8ταξη αυτG δεν WπορεH να τροποποιηθεH οJτε Wε νIWο, αφοJ αν επιχειρηθεH τοJτο δηWιουργεH αντισυνταγWατικIτητα, παραβHαση του Συντ8γWατοa και νIθευση του δηWοκρατικοJ πολιτεJWατοa, που το ΣJνταγW8 Wαa αποτελεH τον θεWελι[δη κανIνα κατοχJρωσηa τηa ΕλληνικGa ΚοινοβουλευτικGa *ηWοκρατHαa, διαφυλ8σσονταa την νοWιWIτητα απI την αυθαιρεσHα τηa εκ8στοτε νοWοθετικGa και εκτελεστικGa εξουσHαa. Συνεπ[a WIνο Wε την διαδικασHα Wιαa αναθεωρητικGa ΒουλGa WπορεH να γHνει η τροποποHηση τηa σχετικGa δι8ταξηa, που προβλFπεται απI το ΣJνταγW8 Wαa στο 8ρθρο 110 και σJWφωνα Wε τα Iσα ορHζονται εκεH η διαδικασHα θα διαρκFσει αρκετ8 χρIνια. ΣJWφωνα λοιπIν Wε το ανωτFρω 8ρθρο του Συντ8γWατοa προβλFπεται Iτι: «Η αν8γκη τηa αναθε[ρησηa του Συντ8γWατοa διαπιστ[νεται Wε απIφαση τηa ΒουλGa που λαWβ8νεται, Jστερα απI πρIταση πενGντα τουλ8χιστον βουλευτ[ν, Wε πλειοψηφHα των τρι[ν πFWπτων του Iλου αριθWοJ των Wελ[ν τηa. Με την απIφαση αυτG καθορHζονται ειδικ8 οι διατ8ξειa που πρFπει να αναθεωρηθοJν. ΑφοJ η αναθε[ρηση αποφασιστεH απI τη ΒουλG, η επIWενη ΒουλG, κατ8 την πρ[τη σJνοδI τηa, αποφασHζει Wε την απIλυτη πλειοψηφHα του Iλου αριθWοJ των Wελ[ν τηa σχετικ8 Wε τιa αναθεωρητFεa διατ8ξειa. Αν η πρIταση για αναθε[ρηση του Συντ8γWατοa Fλαβε την πλειοψηφHα του Iλου αριθWοJ των βουλευτ[ν, Iχι IWωa και την πλειοψηφHα των τρι[ν πFWπτων, σJWφωνα Wε την παρ8γραφο 2, η επIWενη ΒουλG κατ8 την πρ[τη σJνοδο τηa WπορεH να αποφασHσει σχετικ8 Wε τιa αναθεωρητFεa διατ8ξειa Wε την πλειοψηφHα των τρι[ν πFWπτων του Iλου αριθWοJ των Wελ[ν τηa». Για την ιστορHα αναφFρουWε Iτι πριν απI το Fτοa 1909 οι υπ8λληλοι του *ηWοσHου δεν Gταν WIνιWοι και κ8θε κυβFρνηση που Fρχονταν στην εξουσHα Fδιωχνε τουa παλιοJa και προσλ8Wβανε νFουa δικοJa τηa. Οι απολυWFνοι λοιπIν κ8θε φορ8 συγκεντρ[νονταν στην πλατεHα ΚλαυθW[νοa Iπου Gταν το ΥπουργεHο Εσωτερικ[ν, Wε κλ8Wατα και θρGνουa (κλαυθWοJa) και παρακαλοJσαν να τουa ξαναπροσλ8βουν. Γι’ αυτI και ο Γρ. ΚαWποJρογλου το Fτοa 1978, ονIWασε την πλατεHα αυτG «ΚλαυθW[νοa» και απI τIτε FWεινε η ονοWασHα αυτG. Ανεξ8ρτητα IWωa των ανωτFρω η κακοδιοHκηση και η απIδοση των *ηWοσHων υπαλλGλων δεν οφεHλεται στο γεγονIa Iτι Fχουν κατοχυρωWFνη την θFση των Wε την WονιWIτητα, αλλ8 σε 8λλουa παρ8γοντεa που θα αναφFρουWε στο επIWενο 8ρθρο Wαa.

Koularmanisfotis@yahoo.gr

Τα σηWε Hα των και ρ[ν

Εθι οτυπικ επσκεψη

Στην Αγγλα βρθηκε ο Καρανκα

Την ΠαρασκευG 26 ΝοεWβρHου 2010, ο βουλευτGa ΕυρυτανHαa ΗλHαa ΚαρανHκαa στα πλαHσια των επαφ[ν που εHχε στο ΛονδHνο, πραγWατοποHησε εθιWοτυπικG επHσκεψη στον ΣεβασWι[τατο ΑρχιεπHσκοπο ΘυατεHρων και Μεγ8ληa ΒρετανHαa κκ. ΓρηγIριο, συνοδευIWενοa απI τον Aλληνα ΠρFσβη στην ΑγγλHα κ. @ρη Σ8νδη. Ο κ. ΚαρανHκαa Wε την διπλG ιδιIτητ8 του ωa ΠρIεδροa τηa ΚοινοβουλευτικGa ΟW8δαa ΦιλHαa Ελλ8δαa - Μ. ΒρετανHαa αλλ8 και του ΠροFδρου τηa ΕιδικGa ΜIνιWηa ΕπιτροπGa ΕλληνισWοJ τηa *ιασπορ8a τηa ΒουλGa, θFση την οποHα ανFλαβε πρIσφατα, συνοWHλησε Wε τον ΣεβασWι[τατο για ζητGWατα που 8πτονται των προβληW8των τηa ΕλληνικGa ΚοινIτηταa στη Μ. ΒρετανHα. Η παρουσHα των πρ[των ΕλλGνων Wεταναστ[ν στη ΒρετανHα αν8γεται στο 15ο αι[να και περισσIτερο στα τFλη του 16ου. ΟικονοWικοH και εθνικοH λIγοι, Iπωa η @λωση τηa ΚωνσταντινοJποληa το 1453, αν8γκασαν τουa Wεταν8στεa να αναζητGσουν νFο τIπο. Στην αρχG εγκαταστ8θηκαν στο ΛονδHνο και Fπειτα σε πIλειa, που αποτελοJν λιW8νια, Iπωa το Κ8ρντιφ, το ΜπρHστολ και το ΛHβερπουλ. ΕπιπλFον, η ΑγγλHα συγκαταλFγεται WεταξJ

των πρ[των χωρ[ν προτHWησηa ελλGνων σπουδαστ[ν: κατ8 το ακαδηWαϊκI Fτοa 2003-04 φοιτοJσαν 8.865 Aλληνεa σε προπτυχιακI και 14.110 σε WεταπτυχιακI επHπεδο, εν[ Wεγ8λοa αριθWIa ΕλλGνων φοιτ8 σε βρετανικ8 κολFγια. ΣηWαντικG θFση για τον απIδηWο ελληνισWI του ΗνωWFνου ΒασιλεHου κατFχει επHσηa η ελληνοκυπριακG κοινIτητα. Η Wεταν8στευση των ΕλληνοκυπρHων στη ΒρετανHα 8ρχισε πριν τη δεκαετHα του '30 και Fλαβε Wεγ8λεa

Κ αρφ [Wα τα

διαστ8σειa τιa δεκαετHεa του 1950 και 1960. Σταδιακ8, WεταφFρθηκαν στο βIρειο και στο βορειοδυτικI ΛονδHνο, Iπου Hδρυσαν ελληνικFa κοινIτητεa και παροικιακ8 σχολεHα. Στην απογραφG του 1990 καταWετρGθηκαν 200.000 ΕλληνοκJπριοι. ΑπI τιa πρ[τεa κιIλαa δεκαετHεa, οι ΕλληνοκJπριοι ασχολοJνταν Wε επαγγFλWατα σχετιζIWενα Wε εστιατIρια, τρIφιWα και ενδJWατα. Στη συνFχεια IWωa απFκτησαν αξιIλογη οικονοWικG οντIτητα. ΕκτιW8ται Iτι η ελληνοκυ-

πριακG κοινIτητα αριθWεH σGWερα περHπου 230.000 8τοWα, εγκατεστηWFνα κυρHωa στην περιοχG του WεHζονοa ΛονδHνου. Οι Aλληνεa και ΕλληνοκJπριοι οWογενεHa συσπειρ[θηκαν απI την πρ[τη στιγWG, γJρω απI την ΟρθIδοξη ΕκκλησHα. Η συσπεHρωση αυτG οδGγησε στην οικοδIWηση να[ν. Στο ΛονδHνο το 1882 ανεγFρθηκε η εκκλησHα τηa ΑγHαa ΣοφHαa, εν[ Gδη απI το 1861 η ελληνικG κοινIτητα στο Μ8ντσεστερ εκκλησιαζIταν σε δικI τηa ναI. ΜFχρι το 1922 οι ελληνορθIδοξεa εκκλησHεa στην ΑγγλHα υπ8γονταν στην ΕκκλησHα τηa Ελλ8δοa. Με απIφαση του ΟικουWενικοJ ΠατριαρχεHου ιδρJθηκε αργIτερα η ΜητρIπολη ΘυατεHρων, και WετFπειτα ΑρχιεπισκοπG ΘυατεHρων και Μεγ8ληa ΒρετανHαa. ΣGWερα υπ8ρχουν π8νω απI 100 ελληνορθIδοξεa κοινIτητεa στη βρετανικG πρωτεJουσα. Να σηWειωθεH Iτι ο κκ. ΓρηγIριοa βρHσκεται στην ΑγγλHα για περισσIτερα απI 50 χρIνια εν[ τα τελευταHα 25 διακονεH την ΑρχιεπισκοπG απI τη θFση του ΑρχιεπισκIπου. Τα συWπερ8σWατα των επαφ[ν που εHχε ο κ. ΚαρανHκαa θα χρησιWοποιηθοJν στην επIWενη συνεδρHαση τηa ΕπιτροπGa ΕλληνισWοJ τηa *ιασπορ8a τηa ΒουλGa.

ΛHγοι υπηρετοJν την ΑλGθεια γιατH λHγοι Fχουν τη θFληση και λιγIτεροι τη δJναWη για να εHναι δHκαιοι (ΝHτσε)

*ι8βασα στην σελHδα 6. “... Fπρεπε να Wαa ψηφHσουν περισσIτεροι” ισχυρHζεται ΝτHνοa ΜποWποτσι8ρηa, επικεφαλGa τηa “Ανεξ8ρτητηa *ηWοτικGa ΣυνεργασHαa ΚαρπενησHου”. “... η επιλογG των πολιτ[ν στην κ8λπη εHναι σεβαστG αλλ8 WFνει, εκ του αποτελFσWατοa, να αποδειχθεH αν Gταν σωστG”, τονHζει. ΟπωσδGποτε απI Wια πλευρ8, η παραπ8νω θFση απηχεH τιa φιλοδοξHεa του επικεφαλGa τηa οW8δαa, η οποHα βγGκε ενισχυWFνη απI τιa τελευταHεa δηWοτικFa εκλογFa αφοJ για πρ[τη φορ8 στην ιστορHα τηa κFρδισε και δεJτερη Fδρα στο νFο *ηWοτικI ΣυWβοJλιο. ΑπI την 8λλη πλευρ8 βFβαια, κρHνονταa την κρHση των πολιτ[ν, καταδεικνJει και Wια αλαζονεHα απI την πλευρ8 του. ΑκIWη και Iταν προσθFτει την φρ8ση “σεβαστG η επιλογG των πολιτ[ν”, αυτI απI WIνο του δεν εξισορροπεH το ατIπηW8 του, κατ8 την γν[Wη Wου, αποκαλJπτονταa παρ8λληλα και Wια WεWψιWοιρHα, την οποHα αποδHδει εξ ολοκλGρου στουa πολHτεa και Iχι πιθανIν στην 12χρονη δρ8ση τηa οW8δαa του, που εντFλει δεν Fπεισε Iσουa ο Hδιοa θα επιθυWοJσε. “Aξω π8Wε καλ8”. Πρ8γWατι αυτIa ο τHτλοa ταιρι8ζει γ8ντι στον βουλευτG Ευρυτα-

νHαa ΗλHα ΚαρανHκα. Την περασWFνη ΠαρασκευG επισκFφθηκε την ΑγγλHα και συναντGθηκε Wε Aλληνεa τηa διασπορ8a, Wε τον Aλληνα πρFσβη κ. @ρη Σ8νδη αλλ8 και Wε τον ΑρχιεπHσκοπο ΘυατεHρων και Μεγ8ληa ΒρετανHαa, ΓρηγIριο. Τιa προ8λλεa, την Τετ8ρτη 20 ΟκτωβρHου, σε ειδικG ψηφοφορHα που Fγινε, στην ΕπιτροπG ΕλληνισWοJ τηa *ιασπορ8a, ο Hδιοa εξελFγη ωa πρIεδροa. Την ΠαρασκευG 29 ΟκτωβρHου σε ειδικG τελετG που Fγινε στο ΑριστοτFλειο ΠανεπιστGWιο ΘεσσαλονHκηa προa τιWGν τηa ιατρικGa αποστολGa στη Γ8ζα, στην οποHα συWWετεHχε ενεργ8, τιWGθηκε απI τη *ιπλωWατικG ΑντιπροσωπεHα τηa ΠαλαιστHνηa στην Ελλ8δα και την ΠαλαιστινιακG παροικHα τηa Ελλ8δαa. *εν το συζητ[. “Aξω... π8Wε καλ8”. ΜFσα IWωa υπ8ρχουν προβλGWατα G αν θFλετε εWφανHζονται... π[a να το πω, κεν8; Γι’ αυτI WπGκαν... ξFνοι στο χωριI και καταθFτουν ερωτGσειa στην (ΕλληνικG) βουλG για τα προβλGWατα του τIπου, Iπωa εHναι η ερ[τηση των βουλευτ[ν του ΚΚΕ για το ΚΤΕΛ ΕυρυτανHαa που κοντεJει να κλεHσει. Π8ντωa, Fξω π8Wε καλ8. Χθεa Fλαβα το παρακ8τω mail. "...Fχει χαθεH το Mega και το Star. Κ8θε φορ8 που θα βρFχει, θα χ8νονται καν8λια στην τηλε-

Iραση; ΕHναι WFρεa τ[ρα. ΕπHσηa, πIτε επιτFλουa θα Wπει εποχιακ8 τοπικI λεωφορεHο για το χιονοδροWικI; Ο τουρισWIa εHναι πηγG εσIδων, WIνο αν τον φροντHζουWε. ΤFλοa, ο δρIWοa απI το βουνI που παρακ8Wπτει στροφFa απI ΤυWφρηστI, πIτε επιτFλουa θα ολοκληρωθεH;" Θα απαντGσω. “ΑγαπητF αναγν[στη, W8θε Iτι η ανατολικG πρIσβαση ΤυWφρηστοJ, δηλαδG η εHσοδοa απI το τοJνελ για ΛαWHα *ΕΝ θα γHνει πριν περ8σουν 10 χρIνια. Για το λεωφορεHο προa χιονοδροWικI, ελπHζω, να εισακουστεH αυτG η απλG, αλλ8 σηWαντικG ιδFα και να την κ8νουν πρ8ξη. Eσο για τα καν8λια, τι να πω; Χαλ8νε ενHοτε τα WηχανGWατα στα βουν8”.

ΕHναι τ[ρα εποχG διακοπ[ν; @Wα Gσουν υποψGφιοa και κFρδισεa, ναι. Ο Κ[σταa Μπακογι8ννηa, ο νFοa δGWαρχοa ΚαρπενησHου, βρFθηκε για λHγεa ηWFρεa στο εξωτερικI. ΠGγε να ηρεWGσει λιγ8κι απI το εντατικI προεκλογικI δροWολIγιο στην ΕυρυτανHα και να ξεφJγει λHγο. Ο παλιIa δGWαρχοa ΚαρπενησHου και αντιπεριφερει8ρχηa ΕυρυτανHαa ΒασHληa ΚαραWπ8a, Fλειπε και αυτIa την προηγοJWενη εβδοW8δα για ολιγοGWερεa διακοπFa εκτIa νοWοJ. Κ8ποιοι 8λλοι, π8λι, δεν πGγαν Wακρι8. ΜFχρι το κοντινI κυνηγIτοπο για... κυνGγι.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ:ρτη 1 )εκεVβρHου 2010 / ΣελHδα 5

Οι δαπάνες των υποψηφίων

Οι πλοJσιοι, οι φτωχοH και εκεHνοι που... κFρδισαν

Σε κατ:φορη παραβHαση του νIVου διαφ:νεια` των εκλογικZν δαπανZν υπFπεσε η συντριπτικG πλειοψηφHα υποψGφιων δηV:ρχων και εκλεγVFνων δηVοτικZν συVβοJλων, οι οποHοι αVFλησαν να δηVοσιοποιGσουν τι` εκλογικF` του` δαπ:νε`. Αν τηρηθεH ο νIVο`, κινδυνεJουν ακIVη και Vε Fκπτωση απI το αξHωV: του`.

VοστεH ο νIVο`, ναι. Θα εφαρVοστεH IVω`; Μ:λλον δJσκολο. ΤFλο`, ο ΝHκο` Σερετ:κη`, δGλωσε Fσοδα και Fξοδα 381,30 ευρZ για την προVGθεια και την εκτJπωση των ψηφοδελτHων.

ΑπI τα στοιχεHα που Fχουν δηVοσιοποιGσει οι υποψGφιοι δGVαρχοι, σJVβουλοι και αντιπεριφερει:ρχε`, Fνα συVπFρασVα προκJπτει. Στην συντριπτικG του` πλειοψηφHα υποτιVοJν την νοηVοσJνη των πολιτZν. ΑπI τα δηVοσιοποιηVFνα στοιχεHα, εVφανHζεται δGVαρχο` που ενZ οι δαπ:νε` του Gταν VηδFν, τα Fσοδ: του ξεπFρασαν τι` 5.000 ευρZ, ενZ υπGρχαν και :λλοι που δεν δGλωσαν τHποτα.

ΣJVφωνα Vε τον νFο νIVο 3870/2010, Iσοι VετεHχαν στι` περιφερειακF` και δηVοτικF` εκλογF`, Iφειλαν πριν τι` εκλογF` να δηVοσιοποιGσουν στην ιστοσελHδα του ΥπουργεHου ΕσωτερικZν αναλυτικ: τι` δαπ:νε` των συνδυασVZν του` και των Hδιων, Iπω` επHση` και την προFλευση των χρηV:των που Fλαβαν απI χρηVατοδIτε`, σJVφωνα π:ντα Vε του` νIVιVου` περιορισVοJ` στο Jψο` τη` εισφορ:` απI φυσικ: πρIσωπα. 9στIσο, εντυπωσιακI εHναι Iτι ακIVη και σGVερα, αν επισκεφθεH κ:ποιο` την ειδικ: διαVορφωVFνη ιστοσελHδα του υπουργεHου, θα διαπιστZσει δεκ:δε` παραβ:σει` του νIVου. ΜIνο να σηVειZσουVε Iτι Iποιο` δεν δηVοσιοποHησε τι` δαπ:νε` του G απFκρυψε VFρο` αυτZν G υπερFβη κατ: 30% το IριI του`, τIτε αυτοδικαHω` εκπHπτει απI το αξHωV: του. )ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ο νFο` δGVαρχο` ΚαρπενησHου, ΚZστα` Μπακογι: ννη`, Gταν ο VοναδικI` που τGρησε κατ: γρ:VVα Iλε` τι` νIVιVε` διαδικασHε`. Μ:λιστα, απFφυγε να υποπFσει στην παγHδα να δηλZνει εισφορF` Iσε` και Fξοδα, Zστε να φFρει τα Fσοδα Vε τα Fξοδα Hσα. ΑντHθετα, Fσοδα δGλωσε το ποσI των 10.000 ευρZ, ενZ Fξοδα το ποσI των

Ο Θαν:ση` ΧειV:ρα`, προεκλογικ: στην γιορτG του Πο-

28.296,51 ευρZ. Συνε- λιοJχου ΑγHου του ΚαρπενησHου, στον Ι.Ν. Παναγι:` στο δεν Fκανε καν τον κIπο πZ` "VπGκε VFσα" πε- ΚαρπενGσι Vε τον ΚZστα ΚοντογεZργο. Τα Fξοδα για το να εVφανHσει τα οικοπαγκ:ρι τη` εκκλησHα` Fπρεπε να δηλωθοJν; ρHπου 18.000 ευρZ. νοVικ: του στοιχεHα. ΣυΟ ΒαγγFλη` ΚαρνεπZ`, κανεH` δεν γνωφG` δεν ανFβασε καν τα ρHζει οJτε τα Fσοδ: του, λωσε 3.245,45 ευρZ και Fξοδα οικονοVικ: του στοιχεHα στην 2.628,30 ευρZ. )ηλαδG βγGκε οJτε τα Fξοδ: του. Cρα, σJVιστοσελHδα του υπουργεHου, αλλ: κερδισVFνο` Vε το ποσI των φωνα Vε τον νIVο, Iπω` ανατα δηVοσιοποHησε αναλυτικ: σε 620 ευρZ περHπου. λJσαVε παραπ:νω, κινδυνεJει Vε δικG του ιστοσελHδα. Dσοδα δGΟ ΝτHνο` ΜποVποτσι:ρη`, αυτIVατη Fκπτωση; Αν εφαρ-

Η ιστοσελHδα ")ιαφ:νεια"

ΣJVφωνα Vε το ΥπουργεHο ΕσωτερικZν, «)ιαφ:νεια» εHναι Vια νFα δικτυακG πJλη του ΥπουργεHου ΕσωτερικZν. ΑποτελεH Fνα νFο πρωτοποριακI θεσVI που εφαρVIζεται για πρZτη φορ: στα πλαHσια του νIVου 3870/2010, Vε στIχο την πλGρη δηVοσιIτητα των εσIδων και των δαπανZν των συνδυασVZν και των υποψηφHων. ΣJVφωνα Vε τον νIVο συγκροτοJνται 13 ανεξ:ρτητε` επιτροπF` ελFγχου δαπανZν, VHα σε κ:θε περιφFρεια, στην οποHα προεδρεJει δικαστικI` λειτουργI` (και VετFχουν ω` VFλη Fνα` εκπρIσωπο` του ΕλεγκτικοJ ΣυνεδρHου, του ΝοVικοJ ΣυVβουλHου του Κρ:του`, του Σ)ΟΕ και τη` ΤΕ)Κ / ΕΝΑΕ) και η οποHα Fχει ω` αποκλειστικI Fργο τον Fλεγχο των οικο-

νοVικZν των συνδυασVZν και των υποψηφHων καθZ` και των εκλογικZν παραβ:σεων. Η επιτροπG επιβ:λλει ποινF` στου` παραβ:τε` :Vεσα και χωρH` την παρFVβαση πολιτικοJ προσZπου. Eλα τα Fσοδα των συνδυασVZν εHναι ονοVαστικ: και διακινοJνται VFσω τραπFζη`. Η καταχZρηση γHνεται Vε ευθJνη του διαχειριστG του κ:θε συνδυασVοJ. Η εφαρVογG του νIVου εHναι υποχρεωτικG για Iλου` του` συνδυασVοJ` και υποψηφHου` που συVVετFχουν Iλων των ΠεριφερειZν και για του` )GVου` Vε πληθυσVI :νω των 10.000 κατοHκων, Iπω` οι δGVοι ΚαρπενησHου και Αγρ:φων στην ΕυρυτανHα. Η ιστοσελHδα βρHσκεται εδZ: http://ekloges.ypes.gr/diafaneia/index.html

)ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ9Ν Στον δGVο Αγρ:φων, ο νFο` δGVαρχο`, )ηVGτρη` Τ:τση`, δηVοσιοποHησε κανονικ: στην ιστοσελHδα του υπουργεHου τι` εκλογικF` του δαπ:νε`. )Gλωσε Fσοδα 5.490 ευρZ, αλλ: Fξοδα δεν δGλωσε τHποτα. ΠραγVατικ: φαHνεται εδZ Iτι και ο δGVαρχο` Αγρ:φων παρανIVησε. )εν εHναι δυνατIν να Vην δαπ:νησε οJτε Fνα ευρZ για την προεκλογικG του εκστρατεHα. ΑπI την :λλη, ο ΘεIδωρο` ΜπαVπαλG`, δεν δηVοσιοποHησε καν τι` εκλογικF` του δαπ:νε` στην ιστοσελHδα του υπουργεHου. ΑντHθετα την δηVοσιοποHηση την Fκανε σε δικG του ιστοσελHδα, ενZ και σε αυτGν την περHπτωση, υπ:ρχει το ερZτηVα, αν θα γHνει δεκτI. ΠροφανZ` IVω` δεν θα υπ:ρχει πρIβληVα. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Στι` περιφερειακF` εκλογF`, τIσο ο ΚZστα` ΚοντογεZργο`, Iσο και ο ΒασHλη` ΚαραVπ:` δεν δηVοσιοποHησαν τHποτα απI τι` δαπ:νε` του`, αν και Gταν υποχρεωVFνοι, σJVφωνα Vε τον νIVο. ΦαHνεται να εHναι καλυVVFνοι απI την δηVοσιοποHηση των δαπανZν που Fκαναν οι επικεφαλG` των συνδυασVZν που συVVετεHχαν, αλλ: ο νIVο` εHναι ξεκ:θαρο`. ΑπαιτεH και ο κ:θε σJVβουλο` ξεχωριστ: να δηVοσιοποιεH τι` δαπ:νε` του. Ο Θαν:ση` ΧειV:ρα`, δGλωσε Fσοδα 52.000 ευρZ και Fξοδα 52.421,78 ευρZ. Ο ΚλFαρχο` Περγαντ:`, δGλωσε Fσοδα 118.000 ευρZ και Fξοδα 169.429,67 ευρZ. Με διαφορ: ο κ. Περγαντ:` δαπ:νησε τα περισσIτερα χρGVατα για την προεκλογικG του εκστρατεHα.

ΜΠΑΛΑΣΗ Ν. ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Π. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΠολιτικοH ΜηχανικοH Τ.Ε.

Τεχνικό γραφείο

ΜελFτη ΕπHβλεψη ΚατασκευG Τοπογραφικ: διαγρ:VVατα

ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΤΗΛ: 2237080142, ΚΙΝ: 6932998981


Συνέντευξη

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 1 εκε?βρ1ου 2010 / Σελ1δα 6

...θα είχαµε κερδίσει τον δήµο Αγράφων ΘΕΟ ΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Αρχηγ2I αντιπολ1τευσηI στον ν/ο δ0?ο Αγρ#φων

“ Κ. Μπα?παλ0 σαI καλωσορ1ζου?ε στα «Ευρυτανικ# Ν/α». Ε1ναι η πρCτη συν/ντευξη που δ1νετε ?ετ# απ2 το εκλογικ2 αποτ/λεσ?α. Η διαφορ# σαI ?ε τον κ. Τ#τση 0ταν περ1που στιI 17 ?ον#δεI. Τι π0γε λ#θοI; Ναι, ε1ναι η πρCτη ?ου συν/ντευξη ?ετ# τιI εκλογ/I. ΕυχαριστC την εφη?ερ1δα σαI για την ευκαιρ1α που ?ου δ1νει να απευθυνθC στουI ΑγραφιCτεI. Να επιση?#νω 2τι η διαφορ# 0ταν ακριβCI 16 ?ον#δεI (58% και 42% αντ1στοιχα). Ευχ2?αστε στον νικητ0 των εκλογCν, τον κ. Τ#τση, τον συνδυασ?2 του και τουI συνεργ#τεI του καλ0 επιτυχ1α στην δ3σκολη, ο?ολογου?/νωI, προσπ#θει# τουI. Ε?ε1I θα ε1?αστε στο πλευρ2 τουI σε κ#θε διεκδ1κηση, σε κ#θε καλ0 προσπ#θεια, αλλ# και απ/ναντ1 τουI 2που χρειαστε1, σε κ#ποιο πιθαν2 λ#θοI, κ#ποια πιθαν0 παρεκτροπ0. Να διευκριν1σω πωI για ?/να 0ταν ?εγ#λη τι?0 να ε1?αι υποψ0φιοI στον ?εγ#λο δ0?ο Αγρ#φων. Ε1ναι ?ια τερ#στια περιοχ0, /ναI τερ#στιοI δ0?οI. εν ε1ναι ε3κολο επ1σηI ?/σα σε 40 η?/ρεI να γ1νει ψηφοδ/λτιο σε 32 κοιν2τητεI για το 53% τηI Ευρυταν1αI. Ε1χα?ε 25 περ1που η?/ρεI να "κλε1σου?ε" τον συνδυασ?2 και 15 η?/ρεI για προεκλογικ2 αγCνα. Μ/σα σε αυτ# τα στεν# χρονικ# περιθCρια θεωρC 2τι /γινε 2τι καλ3τερο ?πορο3σε να γ1νει και απ2 ?/να και απ2 τουI συνεργ#τεI ?ου και απ2 τον κ2σ?ο. Η διαφορ# του αποτελ/σ?ατοI σαI προβλη?ατ1ζει; Λογικ# δεν θα /πρεπε να π/σουν τ2σο χα?ηλ# τα ποσοστ# σαI, σ3?φωνα δηλαδ0 και ?ε την δ3να?η των κο??#των. Ποτ/ οι δη?οτικ/I εκλογ/I δεν γ1νονται σ3?φωνα ?ε τιI κο??ατικ/I ισορροπ1εI και τα κο??ατικ# ποσοστ#. Οι δη?2τεI απελευθερCνονται, συ??ετ/χουν απ2 2λουI τουI χCρουI σε κ#θε συνδυασ?2, λειτουργο3ν ?ε #λλεI ισορροπ1εI, #λλεI σχ/σειI και αυτ2 ε1ναι καλ2. Για παρ#δειγ?α το δικ2 ?αI ψηφοδ/λτιο 0ταν σχεδ2ν ισορροπη?/νο αν#?εσα στα δ3ο ?εγ#λα κ2??ατα,

απ2 πλευρ#I υποψηφ1ων και απ2 την πλευρ# ψηφοφ2ρων. Το 1διο πιστε3ω και το ψηφοδ/λτιο του κ. Τ#τση. Ε1ναι ?ια εντελCI διαφορετικ0 εκλογ0, που γ1νεται κ#τω απ2 διαφορετικ/I συνθ0κεI και ιδια1τερα αυτ/I οι εκλογ/I, τηI 7ηI Νοε?βρ1ου, ε1χαν να κ#νουν ?ε το θ/?α τηI λειτουργ1αI 5 δ0?ων ?αζ1, κ#τι που εφαρ?2ζεται για πρCτη φορ#. ΕγC προσωπικ# γνCριζα το 20% αυτο3 του ?εγ#λου δ0?ου, τον παλι2 δ0?ο Αγρ#φων, 2που τα τελευτα1α 12 χρ2νια ?/χρι και σ0?ερα διατελC δη?οτικ2I σ3?βουλοI. Για το υπ2λοιπο 80% του ν/ου δ0?ου, /πρεπε να κ#νω ?ια πολ3 ?εγ#λη και γρ0γορη προσπ#θεια, ?/σα σε 40 η?/ρεI, για να προλ#βου?ε να γ1νει ο συνδυασ?2I και για να πε1σου?ε και τον κ2σ?ο να ?αI ψηφ1σει. Ο #λλοI συνδυασ?2I, του κ. Τ#τση, ε1χε πολ3 ?εγαλ3τερα περιθCρια, ε1χε πολ3 περισσ2τερο χρ2νο στη δι#θεσ0 του. Ακ2?η 0ταν και δ0?αρχοI 12 χρ2νια και ε1χε βεβα1ωI και την στ0ριξη πολλCν #λλων παραγ2ντων, 2πωI τηI νο?αρχ1αI και του νο?#ρχη προσωπικ#. ηλαδ0 λ/τε 2τι παρεν/βη και ο νο?#ρχηI στιI εκλογ/I στον δ0?ο Αγρ#φων; εν ε1πα 2τι παρεν/βη, ε1πα 2τι στηρ1χτηκε ο κ. Τ#τσηI και απ2 την νο?αρχ1α. εν ε1ναι κακ2 αυτ2. Ε1χε την στ0ριξη του κ. ΚοντογεCργου, ο οπο1οI ακ2?η και την η?/ρα των εκλογCν 0ταν στα χωρι# του δ0?ου Αγρ#φων. Ε1πατε 2τι "αργ0σα?ε". Καταλογ1ζετε κ#ποιεI ευθ3νεI στην Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ευρυταν1αI; Επειδ0 καθυστερ0σειI υπ0ρξαν 2χι ?2νο στην Ευρυταν1α, αλλ# και σε 2λη την Ελλ#δα, ακ2?α και σε ?εγ#λεI π2λειI 2πωI η Λα?1α, δεν ?πορC να καταλογ1σω συγκεκρι?/νεI ευθ3νεI. εν ε1ναι κ#τι που /γινε προσωπικ# σε ?/να. Το 1διο /γινε και στον δ0?ο Καρπενησ1ου. Απλ# στον δ0?ο Αγρ#φων ε1χα ενδιαφερθε1 απ2 τιI 28 Αυγο3στου. Αν δεν χ#να?ε εκε1νεI τιI τρειI εβδο?#δεI, ?/χρι τιI 22 Σεπτε?βρ1ου που τελικ# π0ρα τηI /γκριση, θα ε1χα?ε

σ1γουρα καλ3τερη τ3χη και καλ3τερο αποτ/λεσ?α. Το ρωτC αυτ2 δι2τι ακο3γονται πολλ#, 2πωI 2τι δεν /γιναν οι σωστ/I εν/ργειεI, απ2 την ΝΕ ΠΑΣΟΚ, αλλ# ο3τε και ο κ. Καραν1καI βο0θησε, 2πωI πρ2σφατα δ0λωσε ο κ. Βαγγ/ληI Καρφ0I για τον 1διο. Εσ#I σαI βο0θησε ο κ. Καραν1καI; ΕγC για προσωπικ/I κριτικ/I για το ποιοι βο0θησαν και ποιοι 2χι, δεν θα 0θελα να αναφερθC. Εκε1νο που θ/λω να πω π#νω στο συγκεκρι?/νο θ/?α ε1ναι 2τι πρ/πει να ευχαριστ0σω τουI 145 συνεργ#τεI ?ου, τουI 40 δη?οτικο3I και 109 τοπικο3I υποψ0φιουI συ?βο3λουI, για την τερ#στια προσπ#θεια που /γινε. Εκε1νο που περισσ2τερο απ2 κ#θε #λλο συντ/λεσε στο να ?ην κερδ1σου?ε τιI εκλογ/I ε1ναι ο πολ3 περιορισ?/νοI χρ2νοI. .σωI αν ε1χατε ασχοληθε1 και εσε1I προσωπικ# ?ε τιI εκλογ/I, θα καταλαβα1νατε 2τι ?/σα σε 25 η?/ρεI δεν γ1νεται να βρεθο3ν 145 υποψ0φιοι και σε 15 να γ1νει προεκλογικ2I αγCναI σε 2λη την Ελλ#δα, 2που ε1ναι διασκορπισ?/νοι οι ετεροδη?2τεI του ν/ου δ0?ου Αγρ#φων. Επιπλ/ον συντ/λεσε και το γεγον2I 2τι για πρCτη φορ# λειτουργο3σε /ναI τ2σο ?εγ#λοI δ0?οI, ?ε αποτ/λεσ?α να ?ην γνωριζ2?αστε ?εταξ3 ?αI 2λοι. )ρα 0ταν π#ρα πολ3 δ3σκολο να γ1νει κ#τι καλ3τερο. Αυτ2 θ/λω να τονιστε1 ιδια1τερα, χωρ1I να θ/λω να επι?ερ1σω ευθ3νεI σε καν/να προσωπικ#, ο3τε ποιοI βο0θησε και ποιοI 2χι. Αυτ0 η προσπ#θεια /γινε, αυτ2 το αποτ/λεσ?α ε1χα?ε. ΕγC θ/λω να ευχαριστ0σω απ2 τα β#θη τηI καρδι#I ?ου 2λουI τουI συνεργ#τεI ?ου και 2σουI βο0θησαν σε αυτ0 την προσπ#θεια. Κα να προσθ/σω και το3το. Σε ΚΑΝΕΝΑΝ, ο3τε στουI 145 συνεργ#τεI ?ου, ο3τε στουI χιλι#δεI δη?2τεI /ταξα τ1ποτα. Κατ/βηκα ξεκ#θαροI, χωρ1I υποσχ/σειI σε καν/ναν. ΚαλCI. Π#?ε σε κ#τι #λλο τCρα. Τελικ# κατ/ληξαν δ3ο υποψ0φιοι απ2 το ΠΑΣΟΚ στα )γραφα. Εσε1I και ο κ. Τσιτσ#νηI. Το ΠΑΣΟΚ /δω-

σε σε σαI το χρ1σ?α. Ο κ. Τσιτσ#νηI δ3ο η?/ρεI πριν ε1χε παραιτηθε1, δηλCνονταI 2τι δεν θα ασχοληθε1 ?ε τιI εκλογ/I, αλλ# τελικ# ασχολ0θηκεκαι ?#λιστα ?ε επιτυχ1α- στην περιφ/ρεια. Ο κ. Τσιτσ#νηI ε1ναι φ1λοI ?ου προσωπικ# και δεν θα σχολι#σω κ#τι για τον δ0?ο Αγρ#φων. -ταν τελικ# υποψ0φιοI για την περιφ/ρεια ωI περιφερειακ2I σ3?βουλοI και 2πωI ε1δα?ε, εκλ/χτηκε. Του ε3χο?αι καλ0 επιτυχ1α στη ν/α του θητε1α και το /ργο που αναλα?β#νει. Του ζητ0σατε να ε1ναι ?αζ1 σαI 2ταν ανακοινCθηκε η υποψηφι2τητ# σαI; Αυτ# ε1ναι πρ#γ?ατα που δεν /χουν κα?1α ση?ασ1α, αφο3 /γιναν οι εκλογ/I. Ο κ. Τσιτσ#νηI συ??ετε1χε στο περιφερειακ2 ψηφοδ/λτιο, εγC 0?ουν επικεφαλ0I στο δη?οτικ2 ψηφοδ/λτιο του δ0?ου Αγρ#φων, οι εκλογ/I π/ρασαν, ο καθ/ναI ακολουθε1 την πορε1α του. εν θ/λετε να σχολι#σετε 0 υπ0ρξαν κ#ποιεI εν/ργειεI που σαI π1κραναν 0 σαI στενοχCρησαν, αλλ# εν π#ση περιπτCσει το ξεπερν#τε; Π#ντα υπ#ρχουν πρ#γ?ατα που ?αI στενοχωρο3ν, αλλ# στα κοιν# πρ/πει να ?#θου?ε να συ?βιβαζ2?αστε, να αποδεχ2?αστε και να ξεπερν#?ε πολλ# ?ε ?εγαλοψυχ1α και καλ0 δι#θεση. Ε1στε... ?εγαλ2ψυχοI; ΠροσπαθC. Η /δρα π0γε τελικ# στο ΚερασοχCρι. *παιξαν ρ2λο τα γεγον2τα, τα οπο1α ακολο3θησαν αυτ0 την απ2φαση τηI κυβ/ρνησηI στο να βρεθε1τε εσε1I στην δε3τερη θ/ση; Ε1ναι γεγον2I 2τι υπ0ρξε ?εγ#λη αντ1δραση για την /δρα στην Φραγκ1στα. ΕγC απ2 την πρCτη στιγ?0, ωI δη?οτικ2I σ3?βουλοI τηI ?ειοψηφ1αI του δ0?ου Αγρ#φων, ε1χα ξεκαθαρ1σει τη θ/ση ?ου σε κ#ποια συνεδρ1αση του η?οτικο3 Συ?βουλ1ου που καλο3?ασταν να αποφασ1σου?ε για το πο3 πιστε3ου?ε πρ/πει να ε1ναι η /δρα του ν/ου δ0?ου. εν ?π2ρεσα να παρευρεθC, αλλ# /στειλα ?ε φαξ την #ποψ0 ?ου ξεκ#θα-

ρα και σαφ/στατα υπ/ρ του Κερασοχωρ1ου. Μου κ#νει ιδια1τερη εντ3πωση στην συν/ντευξη του βουλευτ0 ΕυρυΕυρυτανικα Νεα" ταν1αI στα "Ε που ε1πε 2τι απεκρ3βη 2τι ο κ. Μπα?παλ0I ε1χε ταχθε1 υπ/ρ του Κερασοχωρ1ου. ΕγC 0?ουν ο ?2νοI, ο οπο1οI ξεκ#θαρα γνωστοπο1ησα την στ#ση ?ου δη?2σια. ΤCρα οι #λλοι τι απ/κρυψαν, τι σκοπο3I ε1χαν, δεν ?ε απασχολε1. ΑπλCI τον1ζω 2τι ο ?2νοI που ε1χε ξεκ#θαρη θ/ση στο συγκεκρι?/νο θ/?α 0?ουν εγC. .... ξεκ#θαρα δηλαδ0 υπ/ρ του Κερασοχωρ1ου. Ναι, και δεν απεκρ3βη τ1ποτα. Μ#λιστα κυκλοφ2ρησα και κ#ποια φυλλ#δια παρα?ον/I των εκλογCν ?ε την επιστολ0 – φαξ που ε1χα στε1λει σαν δη?οτικ2I σ3?βουλοI στο η?οτικ2 Συ?βο3λιο του δ0?ου Αγρ#φων, που δ0λωνα την προτ1?ησ0 ?ου στο ΚερασοχCρι σαν πρ2σθετη ενη?/ρωση τηI τελευτα1αI στιγ?0I. Αυτ2 και ?2νο ση?α1νει 2τι δεν ε1χα κρ3ψει ποτ/ τ1ποτα. Π0γατε καλ# στην Φραγκ1στα; Στον δ0?ο Φραγκ1σταI συνολικ#, 2χι. Στην υτικ0 και Ανατολικ0 Φραγκ1στα π0γα?ε σχετικ# καλ#. Το θ/?α ?ε τον κ. Τσια?#κη πCI το αντι?ετωπ1σατε; ΣαI το ρωτC αυτ2 για να λ3σω ακ2?η ?ια απορ1α που /χει πολ3I κ2σ?οI. Ε1χατε κ#ποια συναλλαγ0 εσε1I ?ε τον κ. Τσια?#κη ?ετ# την παρα1τησ0 του; ΕννοC αν σαI στ0ριξε /στω και "σιωπηρ#". Συναλλαγ0 ?ε τον κ. Τσια?#κη δεν ε1χα?ε κα?1α. Εκε1νεI τιI ?/ρεI που 0ταν να αποσυρθε1 ο κ. Τσια?#κηI ε1χα δηλCσει και ξεκ#θαρα, εφ2σον ισχ3ει η παρα1τησ0 του και εφ2σον υπ#ρχει προγρα??ατικ0 σ3γκριση ?εταξ3 ?αI, δεν /χω καν/να πρ2βλη?α να συνεργαστο3?ε. Ο κ. Τσια?#κηI δεν αποδ/χτηκε την πρ2ταση αυτ0 και δεν /γινε κα?1α συνεργασ1α. Τον ΚCστα Μπακογι#ννη πCI τον σχολι#ζετε; Ε3χο?αι καλ0 επιτυχ1α καταρχ0ν. Προσωπικ# δεν τον γνωρ1ζω, 2?ωI ε3χο?αι τα καλ3τερα, γιατ1 ο δ0?οI

του Καρπενησ1ου ε1ναι ο πιο κοντιν2I δ0?οI σε ε?#I, ?ε τον οπο1ο ?#λιστα θα κληθο3?ε να /χου?ε οπωσδ0ποτε και συνεργασ1εI σε κ#ποια επ1πεδα. ΜαI ενCνουν πολλ# ?ε τον δ0?ο Καρπενησ1ου και γι’ αυτ2 ε3χο?αι καλ0 επιτυχ1α στον κ. Μπακογι#ννη, τουI συνεργ#τεI του και στο /ργο τουI. Π#ντωI στον δ0?ο Καρπενησ1ου /γινε η αλλαγ0, ?ε την /ννοια 2τι τα τελευτα1α 12 χρ2νια διοικο3σε η 1δια ο?#δα, η ο?#δα Καρα?π#. Τα 1δια χρ2νια 2?ωI διοικο3σε και ο κ. Τ#τσηI. Εκε1 2?ωI δεν /γινε η αλλαγ0. Να ε1στε σ1γουροI 2τι θα γιν2ταν και εκε1 η αλλαγ0, αν ε1χα?ε δ3ο ?0νεI περιθCριο ακ2?η. Τον κ. Τ#τση πCI τον κρ1νετε σαν δ0?αρχο; ΕγC δεν ε1χα #?εση εικ2να του τι γιν2ταν στην περιοχ0 του δ0?ου Απεραντ1ων. Το 2τι διετ/λεσε, 2?ωI, 12 χρ2νια δ0?αρχοI στον δ0?ο Απεραντ1ων και κυρ1ωI 2τι εκλ/χτηκε π#λι τCρα, ση?α1νει 2τι αναγνωρ1στηκε η προσπ#θεια που κατ/βαλλε 2λα αυτ# τα χρ2νια και απ2 εδC και π/ρα θα κριθε1 σε 3,5 χρ2νια που θα γ1νουν οι επ2?ενεI εκλογ/I. *ναν τελευτα1ο λ2γο για τουI ΑγραφιCτεI που θα διαβ#σουν την συν/ντευξ0 σαI. ΕγC θ/λω να ευχαριστ0σω 2λουI αυτο3I που ?αI στ0ριξαν. Θ/λω επ1σηI να ευχαριστ0σω, 1σωI περισσ2τερο, αυτο3I που δεν ?αI στ0ριξαν στιI εκλογ/I αυτ/I. εν ε1χα?ε την ευκαιρ1α να τουI ενη?ερCσου?ε, να συζητ0σου?ε ?αζ1 τουI και να τουI παρουσι#σου?ε το πρ2γρα??# ?αI και την ο?#δα ?αI. Την επ2?ενη φορ# θα τουI /χου?ε 2λουI στο πλευρ2 ?αI. Αυτ2 ση?α1νει 2τι θα ε1στε υποψ0φιοI και στην επ2?ενη θητε1α; Αυτ2 δεν ε1ναι κ#τι που θα συζητ0σου?ε απ2 τCρα, αλλ# εν π#ση περιπτCσει θα προσπαθ0σου?ε να τουI υπηρετ0σου?ε τα 3,5 αυτ# χρ2νια ?ε τον καλ3τερο τρ2πο απ2 την θ/ση ?αI, για να τουI πε1σου?ε να ?αI ψηφ1σουν την επ2?ενη φορ#.


ΡεπορτάζΕυρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 1 εκε@βρ1ου 2010 / Σελ1δα 7

“Πάγωσαν” τα καλοριφέρ

Ξ/@ειναν απ2 πετρ/λαιο οι υπηρεσ1εJ λ2γω... κρ1σηJ

“... ε πληρνετε πετρλαιο δεν χει”,, απε1λησε ο επ1ση@οJ προ@ηθευτ0J πετρελα1ου των δη@οσ1ων υπηρεσιDν του νο@ο3. Τα χρ/η ξεπερνο3ν τιJ 120.000 ευρD. Η δια@&χη /φτασε στο απροχDρητο. Ο προ@ηθευτ0J κατ0γγειλε την σ3@βαση. Μεγ&λο “θ3@α” οι κολυ@βητικο1 αγDνεJ GRAN PRIX, οι οπο1οι ακυρDθηκαν.

Αρχικ& υπ0ρξε @ε1ωση των ποσοτ0των, ακολο3θησε &ρνηση προ@0θειαJ σε κ&ποιεJ υπηρεσ1εJ και τελικ& καταγγελ1α τηJ 1διαJ τηJ σ3@βασηJ. Ο προ@ηθευτ0J καυσ1@ων, κ. ΚDσταJ Χονδρ2J, @ην αντ/χονταJ τα συσσωρευ@/να "φ/σια" των υπηρεσιDν αποφ&σισε να καταγγε1λει @ε επεισοδιακ2 τρ2πο την σ3@βαση. Ο αντ1λογοJ του Τ@0@ατοJ Ε@πορ1ου τηJ Νο@αρχ1αJ επιση@α1νει βεβαιω@/να εκπρ2θεσ@α χρ/η @2νο 2.000 ευρD συνολικ& σε αντ1θεση @ε τον κ. Χονδρ2, ο οπο1οJ ισχυρ1ζεται 2τι τα χρ/η ξεπερνο3ν τιJ 120.000 ευρD.

Σ3@φωνα @ε νο@οθεσ1α του 2008, τιJ προ@0θειεJ καυσ1@ων 2λων των Νο@ικDν ΠροσDπων η@οσ1ου ικα1ου (ΝΠ) του νο@ο3 προκηρ3σσει η Νο@αρχ1α Ευρυταν1αJ. %στ2σο, @ετ& την ολοκλ0ρωση τηJ διαδικασ1αJ και την αν&ληψη του προ@ηθευτ0 κα@1α &λλη ευθ3νη δεν φ/ρει παρ& @2νο αν υπ&ρξουν νο@ικ& κωλ3@ατα. Οι υπηρεσ1εJ τDρα, απ2 την @ερι& τουJ, ε1ναι υποχρεω@/νεJ να εξοφλο3ν τον προ@ηθευτ0 εντ2J 40 η@ερDν απ2 την η@/ρα παρ&δοσηJ των καυσ1@ων, 2πωJ αναφ/ρεται στην σ3@βαση. Η εταιρε1α καυσ1@ων του ΚDστα Χονδρο3 -ο οπο1οJ τυγχ&νει να ε1ναι και νο@αρχιακ2J σ3@βουλοJ Ευρυταν1αJ- @ετ& απ2 διαγωνισ@2 π/ρυσι, αν/λαβε ν2@ι@α και για /να χρ2νο την προ@0θεια των καυσ1@ων σε 2λεJ τιJ υπηρεσ1εJ, αφο3 π/τυχε την @εγαλ3τερη /κπτωση. Μερικ/J απ2 τιJ υπηρεσ1εJ που προ@ηθε3ονταν κα3σι@α απ2 το πρατ0ριο του κ. Χονδρο3 0ταν το Νοσοκο@ε1ο, το Γηροκο@ε1ο, το Κ/ντρο Ψυχικ0J Υγε1αJ, το Κολυ@βητ0ριο, το ΙΚΑ, τα σχολε1α στο Καρπεν0σι, η Νο@αρχ1α Ευρυταν1αJ, ο δ0@οJ Καρπενησ1ου, οι Τεχνικ/J Υπηρεσ1εJ κ.λπ.

Το πρβλη α

Το θ/@α αν/κυψε εδD και τρειJ @0νεJ, 2πωJ ο 1διοJ λ/ει @ιλDνταJ στα “Ευρυτανικ& Ν/α”, 2ταν πολλ/J υπηρεσ1εJ &ρχισαν να @ην εξοφλο3ν τα τι@ολ2για ε@πρ2θεσ@α, αλλ& @ε καθυστ/ρηση και &λλεJ να χρωστο3ν ακ2@η και σ0@ερα @εγ&λα ποσ& απ2 την προ@0θεια κυρ1ωJ πετρελα1ου. ΤιJ τελευτα1εJ η@/ρεJ, οι δια@αρτυρ1εJ του προ@ηθευτ0

Dστα Χονυσ1@ων του Κ κα ν ρD υγ ιο ταγγ/λθηκε Το πρατ0ρ το δη@2σιο κα @ε η . ασ @β σ3 Η δρο3. ν του δη@οσ1ου του λ2γω χρεD ρ& ευ πλ ν τη 2 απ για αποπληρω@0 τι@ολογ1ων /φτασε στην διο1κηση τηJ Νο@αρχ1αJ, καθDJ απευθ3νθηκε στην ιε3θυνση Ε@πορ1ου ζητDνταJ να βρεθε1 λ3ση. Σ3@φωνα @ε πληροφορ1εJ, τα περισσ2τερα χρ0@ατα οφε1λονται απ2 το Νοσοκο@ε1ο Καρ-

πενησ1ου, το οπο1ο ελ/γχει το Γηροκο@ε1ο και το Κ/ντρο Ψυχικ0J Υγε1αJ. Το 1διο το Νοσοκο@ε1ο οφε1λει περ1που 11.000 ευρD, το Γηροκο@ε1ο περ1που 4.000 ευρD, ενD το Κ/ντρο Ψυχικ0J Υγε1αJ περ1που 2.000 ευρD. Αναφ/ρου@ε τιJ υπηρεσ1εJ

Υγε1αJ δι2τι ο κ. Χονδρ2J αρν0θηκε να ικανοποι0σει το σ3νολο των λ1τρων που αιτ0θηκαν οι υπηρεσ1εJ αυτ/J @ε αποτ/λεσ@α να προκληθε1 θερ@2 επεισ2διο @ε τον διοικητ0 του Νοσοκο@ε1ου ΓιDργο Χαλι&σο, ο οπο1οJ @&λιστα απευθ3νθηκε και στον Ει-

ΑκυρDθηκαν κολυ@βητικο1 αγDνεJ

Το Κολυ@βητ0ριο Καρπενησ1ου 0ταν το @εγαλ3τερο "θ3@α" απ2 το "π&γω@α" τηJ προ@0θειαJ πετρελα1ου. Το γεγον2J 2τι ακυρDθηκαν οι αγDνεJ GRAN PRIX @ε την συ@@ετοχ0 δεκ&δων αθλητDν απ2 2λη την Στερε& Ελλ&δα που ε1χαν προγρα@@ατιστε1 να γ1νουν το Σαββατοκ3ριακο στο Καρπεν0σι, δη@ιουργDνταJ και @ια κακ0 εικ2να στην φ0@η του κολυ@βητηρ1ου, καταδεικν3ει την δυσ@εν0 οικονο@ικ0 κατ&σταση στην οπο1α /χει επ/λθει η χDρα. Το Κολυ@βητ0ριο αν και δεν "χρDσταγε πολλ&", πλ0ρωσε την &τυπη "στ&ση πληρω@Dν" που /χει εξαγγε1λει και εφαρ@2ζει εδD και @0νεJ το δη@2σιο. Σ3@φωνα @ε πληροφορ1εJ των “ΕυρυτανικDν Ν/ων”, ο προ@ηθευτ0J των καυσ1@ων, @ετ& απ2 συνενν2ηση για την παρατετα@/νη αργοπορ1α πληρω@0J τι@ολογ1ων 2χι του Κολυ@βητηρ1ου, αλλ& &λλων υπηρεσιDν, συ@-

φDνησε και το Τ@0@α Ε@πορ1ου τηJ Νο@αρχ1αJ να παραδ1δει λιγ2τερεJ ποσ2τητεJ απ2 τιJ αιτο3@ενεJ. Στο Κολυ@βητ0ριο η τελευτα1α ποσ2τητα η οπο1α @π0κε 0ταν 1.000 λ1τρα στιJ 22 Νοε@βρ1ου 2010. Το Κολυ@βητ0ριο ζ0τησε 25.000 λ1τρα, κ&τι που ο προ@ηθευτ0J αρν0θηκε να ικανοποι0σει. Εντω@εταξ3, το ποσ2 που @/χρι σ0@ερα οφε1λεται στον προ@ηθευτ0 απ2 το Κολυ@βητ0ριο ε1ναι 2.950 ευρD. Επικοινων0σα@ε @ε τον κ. Χονδρ2, σχετικ& @ε το θ/@α, ο οπο1οJ @αJ ε1πε 2τι αρν0θηκε να τροφοδοτ0σει @ε πετρ/λαιο το Κολυ@βητ0ριο, 2χι λ2γω του συγκεκρι@/νου χρ/ουJ, αλλ& επειδ0 νωρ1τερα υπ0ρξε @ε δικ0 του πρωτοβουλ1α καταγγελ1α τηJ γενικ0J σ3@βασηJ που ε1χε συν&ψει @ε την Νο@αρχ1α, λ2γω χρεDν των &λλων υπηρεσιDν.

σαγγελ/α. Μετ& απ2 τα γεγον2τα αυτ& ο κ. Χονδρ2J επικαλο3@ενοJ τα χρ/η των υπηρεσιDν, αποφ&σισε να καταγγε1λει την σ3@βαση @ε την Νο@αρχ1α. Η οριστικ0 απ2φαση ελ0φθη χθεJ, Τρ1τη 30 Νοε@βρ1ου 2010. Εντω@εταξ3, το Νοσοκο@ε1ο προ@ηθε3τηκε "εκτ2J σ3@βασηJ", πετρ/λαιο απ2 &λλο πρατ0ριο στο Καρπεν0σι. .ταν @ια κ1νηση "στα 2ρια τηJ νο@ι@2τηταJ" , λ/νε, αλλ& ο διοικητ0J του Νοσοκο@ε1ου αν/λαβε το ρ1σκο και προ@0θευσε @ε ικαν0 ποσ2τητα λ1τρων πετρελα1ου Νοσοκο@ε1ο και Γηροκο@ε1ο, @ια κ1νηση η οπο1α βρ0κε πολλο3J να συ@φωνο3ν @αζ1 του. "... δεν @πορο3σα@ε να αφ0σου@ε το Νοσοκο@ε1ο και το Γηροκο@ε1ο χωρ1J πετρ/λαιο και θ/ρ@ανση", λ/νε. Π&ντωJ απ2 αρχ/J του 2011 η νο@οθεσ1α αλλ&ζει και η προ@0θεια καυσ1@ων θα γ1νεται και π&λι απ2 τα Νοσοκο@ε1α ωJ εποπτευ2@ενεJ υπηρεσ1εJ του Υπουργε1ου Υγε1αJ. .δη απ2 την Τετ&ρτη 17 Νοε@βρ1ου το Νοσοκο@ε1ο Καρπενησ1ου εξ/δωσε προκ0ρυξη για την προ@0θεια καυσ1@ων για /να /τοJ προϋπολογισ@ο3 150.000 ευρD. Ο διαγωνισ@2J θα γ1νει στιJ 21 εκε@βρ1ου 2010. Σ3@φωνα @ε τον 1διο τον κ. Χονδρ2, το συνολικ2 “&νοιγ@α” αυτ0 τη στιγ@0 ε1ναι περ1που 120.000, χρ0@ατα που ο κ. Χονδρ2J απαιτε1 @ε κ&θε @/σο. Εντο3τοιJ, την Dρα που αποφ&σισε να καταγγε1λει την σ3@βαση @ε την Νο@αρχ1α (χθεJ) τα εκπρ2θεσ@α (π/ραν του 40η@ερου) συνολικ& χρ/η των υπηρεσιDν δεν ξεπερνο3σαν τιJ... 2.000 σ3@φωνα @ε τον Προϊστ&@ενο του Τ@0@ατοJ Ε@πορ1ου τηJ Νο@αρχ1αJ κ. Γι&ννη Παυλ/τση απ2 τα στοιχε1α που συν/λεξε ο 1διοJ απ2 τιJ υπηρεσ1εJ. Υπ&ρχει β/βαια και ο @0ναJ Νο/@βριοJ για τον οπο1ο οι υπηρεσ1εJ /χουν προ@ηθευτε1 πετρ/λαιο αλλ& δεν /χουν κλε1σει ακ2@η λογιστικ& την προ@0θεια καυσ1@ων.

Νο προ ηθευτ

Μετ& την ν/α εξ/λιξη, το Τ@0@α Ε@πορ1ου τηJ Νο@αρχ1αJ Ευρυταν1αJ θα απευθυνθε1 σ0@ερα Τετ&ρτη 1 εκε@βρ1ου 2010, σε &λλουJ προ@ηθευτ/J στο Καρπεν0σι, τουJ οπο1ουJ θα καλ/σει στην Νο@αρχ1α για την αν&θεση ν/αJ σ3@βασηJ προ@0θειαJ καυσ1@ων για τον εναπο@ε1ναντα @0να εκ/@βριο και @/χρι να προκηρυχθε1 1σωJ αρχ/J του /τουJ ν/οJ διαγωνισ@2J.


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 1 εκε?βρ1ου 2010 / Σελ1δα 8

ρα?ατικ0 η κατ#σταση. Το Σαββατοκ3ριακο, 27 & 28 Νοε?βρ1ου 2010, τα ακρα1α καιρικ# φαιν2?ενα που επικρ#τησαν στην Ευρυταν1α ξεπ/ρασαν κ#θε προηγο3?ενο. ,βρεχε καταρρακτωδCI παντο3, ?ε αποτ/λεσ?α να προκληθο3ν τερ#στιεI ζη?ι/I σε 2λο το οδικ2 δ1κτυο του νο?ο3, ενC λ1γεI η?/ρεI πριν ε?φαν1στηκαν και τα πρCτα χι2νια στο Βελο3χι.

Ν/α κατολ1σθηση στον δρ2?ο Προυσο3 - Αγριν1ου

Η αδιαφορ1α και η υποκρισ1α του κρ#τουI

Το Σαββατοκ3ριακο στον δ0?ο Προυσο3, εκτ2I των #λλων ζη?ιCν, προκλ0θηκε ν/α κατολ1σθηση στο ση?ε1ο που ε1χε κοπε1 ο δρ2?οI στα ?/σα του Φεβρουαρ1ου (θ/ση «Κο3λι»). Μηχαν0?ατα τηI νο?αρχ1αI Ευρυταν1αI σε συνεργασ1α ?ε τον δ0?ο Προυσο3 κατ#φεραν να δCσουν ν/α προσωριν0 πρ2σβαση, αλλ# η Τεχνικ0 Υπηρεσ1α Ευρυταν1αI επιση?α1νει 2τι η πρ2σβαση πλ/ον γ1νεται ?ε ευθ3νη των οδηγCν.

Ο δ0?αρχοI, κ. Θαν#σηI Φ/γγοI, ?ε τον οπο1ο επικοιΕυρυτανικ# Ν/α” νCνησαν τα “Ε την ευτ/ρα το πρω1, επεσ0?ανε την επικινδυν2τητα του ση?ε1ου και προτε1νει στουI οδηγο3I να αποφε3γουν να χρησι?οποιο3ν το οδικ2 δ1κτυο για Αγρ1νιο ?/σω Προυσο3, δι2τι ενC δ1νεται προσωριν0 πρ2σβαση, λ1γεI CρεI ?ετ# ο δρ2?οI ξανακλε1νει απ2 ν/α κατολ1σθηση. "... ?/χρι τCρα ?ε τα ?ηχαν0?ατα ανο1γου?ε τον δρ2?ο "τρCγονταI" απ2 την π#νω πλευρ# του πρανο3I. Αν 2?ωI κοπε1 το κ#τω ση?ε1ο, τ2τε θα παραδCσου?ε και ε?ε1I τα 2πλα", 0ταν τα λ2για του. Η πρCτη ζη?ι# στον οδικ2 #ξονα Προυσ2I-Αραποκ/φαλα-Αγρ1νιο /γινε την ευτ/ρα 22 Φεβρουαρ1ου 2010, ?ετ# την ?εγ#λη κατολ1σθηση που προκλ0θηκε απ2 παρατετα?/να ακρα1α καιρικ# φαιν2?ενα, ?ε αποτ/λεσ?α να διακοπε1 για πολλ/I η?/ρεI ο οδικ2I #ξοναI Καρπεν0σι - Αγρ1νιο.

Ο υφυπουργ2I Υποδο?Cν, Γι#ννηI ΜαγκριCτηI, προεκλογικ# στο Καρπεν0σι. Ο Θαν#σηI Φ/γγοI του /θεσε το θ/?α τηI ?εγ#ληI κατολ1σθησηI που κ2βει την οδικ0 σ3νδεση Καρπεν0σι - Προυσ2I - Αγρ1νιο. Ο υφυπουργ2I /ψαχνε στο τηλ/φωνο την Γενικ0 Γρα??ατ/α κα. ια?αντοπο3λου. Μετ# τιI εκλογ/I η απ#ντηση 0ταν: “... κ#ντε 2τι καταλαβα1νετε ?2νοι σαI!”. Απ2 τ2τε, παρ# τιI συνεχε1I προσπ#θειεI τηI νο?αρχ1αI Ευρυταν1αI και του δ0?ου, οι οπο1οι κατ#φεραν και /δωσαν προσωριν0 πρ2σβαση, επικρ#τησε το "ουδ/ν ?ονι?2τερον του προσωρινο3". Τ/λη Φεβρουαρ1ου, ?#λιστα, ο νο?#ρχηI Ευρυταν1αI, κ. ΚCσταI ΚοντογεCργοI, απ/στειλε 3 επιστολ/I στα αρ?2δια υπουργε1α, ?ε τιI οπο1εI ενη?/ρωνε για τιI ?εγ#λεI καταστροφ/I στον νο?2 απ2 τα περσιν# ?πουρ1νια που ξεπερνο3σαν τα 3 εκατ. ευρC. Η αδιαφορ1α των αρ?2διων ε1ναι παροι?ιCδηI, αφο3 ?/χρι σ0?ερα δεν υπ#ρχει κα?1α χρη?ατοδ2τηση. Η Περιφερει#ρχηI κα. Κατερ1να ια?αντοπο3λου ε1χε

επισκεφθε1 το ση?ε1ο τηI κατολ1σθησηI και υποσχ/θηκε χρη?ατοδ2τηση για την αποκατ#σταση των ζη?ιCν, ενC ε1χε υποσχεθε1 #?εση εκπ2νηση ?ελετCν ?ε χρη?ατοδ2τηση τηI περιφ/ρειαI. Σ3?φωνα ?ε πληροφορ1εI των “ΕυρυτανικCν Ν/ων”, την ευτ/ρα 29 Νοε?βρ1ου, σε επικοινων1α που ε1χε ?ε τον δ0?αρχο Προυσο3 Θαν#ση Φ/γγο, η κ. ια?αντοπο3λου του ε1πε 2τι δεν υπ#ρχουν πλ/ον λεφτ#. Του πρ2τεινε να προβε1 σε ?ελ/τη των /ργων η Νο?αρχ1α Ευρυταν1αI ?ε χρ0?ατα τα οπο1α θα δοθο3ν ?ελλοντικ# απ2 προγρ#??ατα του ΕΣΠΑ. Προεκλογικ#, επισκ/φθηκε την Ευρυταν1α ο υφυπουργ2I

Υποδο?Cν κ. Γ ι# ν ν η I Μ α γκριCτηI. Στην επ1σκεψ0 του αυτ0 ε1χε συν#ντηση ?ε φορε1I του τ2που και τουI δη?#ρχουI. Η συν#ντηση /γινε στην α1θουσα συνεδρι#σεων του η?οτικο3 Συ?βουλ1ου Καρπενησ1ου. Εκε1, αφο3 ?αI #φησε σ3ξυλουI ?ε την δ0λωσ0 του 2τι ο δρ2?οI Λα?1α - Καρπεν0σι αναβ#λλεται για 10 χρ2νια, ενη?ερCθηκε για την αν#γκη αποκατ#στασηI τηI κατολ1σθησηI στον Προυσ2 απ2 τον κ. Φ/γγο και 2τι η περιφ/ρεια καθυστερε1 ?0νεI τCρα την ?ελ/τη. Εκε1 γ1να?ε ?#ρτυρεI ?ιαI ?#λλον θεατρικ0I παρ#στασηI. Ο υπουργ2I να τηλεφωνε1 στο υπουργε1ο, να αναζητ# στο τηλ/φωνο την κα. ια?αντοπο3λου να ενη?ερωθε1 και να δCσει #?εση εντολ0 για την ?ελ/τη των /ργων. ΤCρα ?ε τα ν/α "τρα3?ατα" η απ#ντηση 0ταν "... δεν υπ#ρχουν λεφτ#". Η Νο?αρχ1α Ευρυταν1αI, 2πωI πληροφορηθ0κα?ε, 0δη προσανατολ1ζεται να αναθ/σει #?εσα ?ελ/τη για την αποκατ#σταση των ζη?ιCν ?ε δικ0 τηI χρη?ατοδ2τηση. Β/βαια, ο3τε λ2γοI σχετικ# ?ε τη χρη?ατοδ2τηση για την κατασκευ0 των /ργων. Μ/χρι να ολοκληρωθε1 η ?ελ/τη, να ανατεθο3ν και να ολοκληρωθο3ν τα /ργα, ανα?/νεται να χρειαστο3ν τουλ#χιστον 2-3 χρ2νια. Μ/χρι τ2τε η δι/λευση Προυσ2I Αγρ1νιο καθ1σταται επισφαλ0I, ενC δεν αποκλε1εται να καταρρε3σει εντελCI ο δρ2?οI στο συγκεκρι?/νο ση?ε1ο.

Οι ?εγαλ3τερεI ζη?ι/I προκλ0θηκαν στουI δ0?ουI Προυσο3, Φραγκ1σταI, Αγρ#φων, Β1νιανηI, ενC σοβαρ/I 0ταν και οι αν#γκεI στουI #λλουI δ0?ουI Απεραντ1ων, Ασπροποτ#?ου και Φουρν#I. Με λιγ2τερεI ζη?ι/I οι δ0?οι Κτη?εν1ων, Ποτα?ι#I και Καρπενησ1ου. Η Νο?αρχ1α Ευρυταν1αI /ριξε στην ?#χη περ1που 10 ?ηχαν0?ατα, ενC ?1σθωσε και #λλα 15 απ2 ιδιCτεI. Ο στ2λοI των ?ηχανη?#των ενισχ3θηκε και ?ε αυτ# των δ0?ων, ενC ση?αντικ0 0ταν και η συ?βολ0 τηI ΕΣΕ, ?ε την επιτ0ρηση του εθνικο3 οδικο3 #ξονα Καρπενησ1ου - Φραγκ1σταI - Λ1?νηI. Στο Καρπεν0σι τα φαιν2?ενα 0ταν λιγ2τερα, ωστ2σο, σε απο?ακρυσ?/να χωρι#, 2πωI στα Φιδ#κια και στην Αγ1α Βλαχ/ρνα, υπ0ρξαν σοβαρ# προβλ0?ατα. Μ#λιστα, στην Αγ1α Βλαχ/ρνα, εγκλωβ1στηκε και /ναI οδηγ2I για δ3ο η?/ρεI. Στον δ0?ο Φουρν#I /κλεισε ο δρ2?οI απ2 Κλειτσ2 - 2ρια νο?ο3, ενC στο χωρι2 κατολ1σθησε και π#λι ο δρ2?οI στην παρ#κα?ψη Φουρν#I, ο οπο1οI /χει ταλαιπωρ0σει πολ3 την περιοχ0 ?ε τιI κατολισθ0σειI που παρουσι#ζονται σχεδ2ν σε κ#θε ση?ε1ο του. Στον δ0?ο Κτη?εν1ων /κλεισε ο δρ2?οI για Χ2χλια - Βρ#χα, αποκλε1ονταI για η?/ρεI τα χωρι#. Η Νο?αρχ1α Ευρυταν1αI ?ε την αρωγ0 του δ0?ου και ?ε ?1σθωση ?ηχανη?#των, ?2λιI χθεI κατ#φερε και /δωσε πρ2σβαση στα αποκλεισ?/να ση?ε1α. Στον δ0?ο Απεραντ1ων υπ/στησαν ?εγ#λεI καταστροφ/I και κατολισθ0σειI τα οδικ# δ1κτυα για Λι?/ρι, Γραν1τσα, ΛιθοχCρι, Βο3λπη, Λογγ1τσι και ο κεντρικ2I επαρχιακ2I #ξοναI. Μηχαν0?ατα του δ0?ου και τηI νο?αρχ1αI παρ/?ειναν στο ση?ε1ο ακ2?η και σ0?ερα για την αντι?ετCπιση των φαινο?/νων. Μεγ#λεI ε1ναι και οι ζη?ι/I σε αγροτικο3I δρ2?ουI, οι περισσ2τεροι απ2 τουI οπο1ουI /κλεισαν. “Π#νω απ2 150.000 ευρC οι ζη?ι/I”, εκτι?# ο δ0?αρχοI κ. η?0τρηI Τ#τσηI. Στον δ0?ο Ασπροποτ#?ου τα προβλ0?ατα ε1ναι π#ρα πολλ#. Υπ#ρχει κατολ1σθηση στο οδικ2 δ1κτυο για Ραπτ2πουλο 2πωI βγα1νου?ε απ2 το χωρι2, η οπο1α αντι?ετωπ1ζεται, εντο3τοιI η κατολ1σθηση ε1ναι συνεχ0I. ,τσι η δι/λευση γ1νεται επισφαλ0I, ιδ1ωI την ν3χτα. Μεγ#λα προβλ0?ατα παρουσι#στηκαν επ1σηI και στο οδικ2 δ1κτυο για Τοπ2λιανα και Ν/ο Αργ3ριο. Ο ΑχελCοI... “κατ#πιε” την γ/φυρα Τ/?πλαI, αφο3 τα νερ# του, την κ#λυψαν ολ2κληρη. "στ2σο #ντεξε για ακ2?η ?ια φορ# την ορ?0 του ποτα?ο3. Να τον1σου?ε 2τι η συγκεκρι?/νη γ/φυρα πρ/πει να προστατευθε1 ?ε /ργο συντ0ρησηI, αφο3 εδC και χρ2νια /χουν παρουσιαστε1 ρωγ?/I στο σκελετ2 τηI. Στον δ0?ο Β1νιανηI τα προβλ0?ατα ε1ναι τερ#στια. Μια κατολ1σθηση λ1γο πριν την διαστα3ρωση για Β1νιανη ε?π2διζε την ο?αλ0 δι/λευση. Σχεδ2ν κ#θε οδικ0 σ3νδεση απ2 Β1νιανη - #φνη- Μαυρο?#τα ε1χε κοπε1 και ?2νο ?ε προσπ#θειεI των ?ηχανη?#των τηI νο?αρχ1αI, η οπο1α ?1σθωσε και ιδιωτικ#, αλλ# και του δ0?ου, κατ/στη δυνατ2 να δCσουν πρ2σβαση. Μεγ#λεI και οι ζη?ι/I στο οδικ2 δ1κτυο Χρ3σω - Αγ1ου η?ητρ1ου.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 1 εκε7βρ)ου 2010 / Σελ)δα 9

Βιβλικές καταστροφές στον νοµό ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ρ*7οι 'κλεισαν, ποτ7ια ξεχε)λισαν, χωρι αποκλε)στηκανΝο7αρχ)α, δ(7οι, ΕΣΕ και υπηρεσ)εA στην Ευρυταν)α, π'ρα απ* τιA δυν7ειA τουA, κατφεραν να δ;σουν πρ*σβαση στα περισσ*τερα ση7ε)α *που οι δρ*7οι κ*πηκαν, εν; ο αγ;ναA για την αποκατσταση συνεχ)ζεται. Ξεπ'ρασαν το 1 εκατ. ευρ; οι ζη7ι'A. Χρ ατα ω δεν υπ ρχουν.

ΑΓΡΑΦΑ. Σε δ+ο ση7ε)α κ*πηκε ο ν'οA δρ*7οA των Αγρφων Κρ'ντη - Βαρβαριδα, δρ*7οA που οι πολ)τεA ακριβοπλ(ρωσαν και ακ*7η δεν 'χει ολοκληρωθε). Απ* την απρ*βλεπτη ορ7( του Αγραφι;τη, ο οπο)οA ξεχε)λισε 7εταφ'ρονταA τ*νουA φερτ;ν υλικ;ν και εισβλονταA στον ν'ο δρ*7ο κοντ στην Βαρβαριδα, προκλ(θηκαν πολλ'A και σοβαρ'A ζη7ι'A τουλχιστον σε δ+ο ση7ε)α, κυρ)ωA εκε) *που τα 'ργα δεν 'χουν ακ*7η ολοκληρωθε). Ο Αγραφι;τηA ξεχε)λισε και κοντ στα %γραφα, στον παλι* 7+λο. Σε *λο τον δ(7ο Αγρφων τα προβλ(7ατα (ταν δεκδεA. Τιτνια η προσπθεια των χειριστ;ν των 7ηχανη7των να δ;σουν πρ*σβαση σε χωρι του δ(7ου, κινδυνε+ονταA και οι )διοι. ΜεγλεA κατολισθ(σειA παρατηρ(θηκαν στον ασφλτινο δρ*7ο για Μοναστηρκι, στην κθετη βραχ;δη περιοχ( που δι'ρχεται ο δρ*7οA. Αποκλε)στηκε το χωρι* Επινιαν, *που ση7ει;θηκε 7εγλη κατολ)σθηση, εν; και ο οδικ*A ξοναA των Αγρφων σε πολλ ση7ε)α παρουσιζει επικ)νδυνεA "νεροφαγι'A", σε 'να περιβλλον επικ)νδυνο για τουA οδηγο+A, αν δεν αποκατασταθο+ν

7εσα οι πρ*σφατεA ζη7ι'A. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ. Ση7αντικ προβλ(7ατα αντι7ετωπ)ζει ο δ(7οA Φραγ)σταA. Στην υτικ( Φραγκ)στα και σε χωρι κοντ στην λ)7νη, *πωA το Νεοχ;ρι κ.λπ., υπρχει ολικ( καταστροφ(, σ+7φωνα 7ε τα λεγ*7ενα του δη7ρχου Φραγκ)σταA κ. Θω7 Μπ*νια, ο οπο)οA εξ'φρασε και την αγανκτησ( του για την κεντρικ( εξουσ)α, την οπο)α θεωρε) απο+σα. Αντ)θετα, υποστηρ)ζει *τι 7ηχαν(7ατα τηA νο7αρχ)αA και του δ(7ου κατφεραν να δ;σουν λ+ση σε πολλ απ* τα προβλ(7ατα. Στην γ'φυρα 7εταξ+ Ανατολικ(A και υτικ(A Φραγκ)σταA ο ποτα7*A υπερχε)λισε και προκλεσε 7εγλεA ζη7ι'A στιA εκατ'ρωθεν περιουσ)εA, εν; τα νερ 'φτασαν 7'χρι τον παλι* 7+λο. Το νεκροταφε)ο πντωA '7εινε θικτο. Ση7αντικ'A ζη7ι'A 'χουν προκληθε) σε αγροτικο+A δρ*7ουA, *που υπρχουν ελαι;νεA 7ε 'ντονη κινητικ*τητα την εποχ( αυτ(. Στην Παλαιοκατο+να και στον δρ*7ο προ τον Αϊ-Γιννη, ο δρ*7οA κατ'ρρευσε κατ 7(κοA περ)που 50 7'τρων. Το οδικ* σ+7πλεγ7α 7εταξ+ των χωρι;ν %γιοA Γε;ργιοA, Παλαιοχ;ρι και

Νεοχ;ρι 'χει σοβαρ προβλ(7ατα πρ*σβασηA. στ*σο, 'να ν'ο φαιν*7ενο κατολ)σθησηA, που παρουσιστηκε στην υτικ( Φραγκ)στα στο πραν'A ευθε)α 7ε το η7αρχε)ο, ανησυχε) πολ+ τον δ(7αρχο, ο οπο)οA τιA επ*7ενεA η7'ρεA θα απευθυνθε) στο ΙΓΜΕ ;στε να ζητ(σει 7εση 7ελ'τη στατικ*τηταA τηA περιοχ(A. Η Πυροσβεστικ( Υπηρεσ)α Καρπενησ)ου επεν'βη σε 'να περιστατικ*. %το7ο το οπο)ο εγκλωβ)στηκε 7ε το αυτοκ)νητ* του 7εταξ+ των χωρι;ν Παυλ*πουλο - Παπαδι, λ*γω καθ)ζησηA του δρ*7ου απ* τα καιρικ φαιν*7ενα, ειδοπο)ησε την Πυροσβεστικ( να τον απεγκλωβ)σει. στ*σο, δεν κινδ+νεψε η ζω( του, αφο+ το ση7ε)ο που εγκλωβ)στηκε (ταν κοντ στο χωρι* και 'φτασε εκε) 7ε τα π*δια. Οι πυροσβ'στεA που 'σπευσαν, τον βρ(καν στο... καφενε)ο του χωριο+. &ναA λλοA πολ)τηA παρ'7εινε εγκλωβισ7'νοA στην Αγ)α Βλαχ'ρνα. Οι εκκλ(σειA του στιA αρ7*διεA υπηρεσ)εA (ταν συνεχε)A, αλλ η πρ*σβαση (ταν αδ+νατη. Κατφεραν να τον απεγκλωβ)σουν *ταν 7ηχαν(7ατα τηA νο7αρχ)αA 'φτασαν το απ*γευ7α τηA Κυριακ(A στο χωρι*.

A 'γινε ολικ( κα τηA Φραγκ)στα ν χωκα τη )σ λε 1. Στην περιοχ( οκ απ ικ δ)κτυα και ιδιοταστροφ( σε οδ και 7π(καν σε αν ισ )λ χε ξε α 7ι ρτ Κα πο ο Στ Τα . . 3 2 ρι. A ζη7ι'A. ;νταA 7εγλε 7α αλ α οκ στ πρ ε A (κ )ε 7π ησ κτ η νεροποντ( ), δο πε γ( το πεν(σι (σ +7ατα. φονταA ε7πορε γαζι καταστρ'


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 1 εκεHβρ:ου 2010 / Σελ:δα 10

Με ερ#τηση βουλευτ#ν του ΚΚΕ

Στη Βουλ9 το πρ;βληHα του ΚΤΕΛ Να παρθον τρα για την τακτικ και αποτελεσατικ συγκοινωνιακ εξυπηρτηση των χωρι#ν τη) Ευρυτανα), ζητον ε ερ#τησ του) τρει) βουλευτ) του ΚΚΕ, ο Γι#ργο) Μαρνο), βουλευτ) Ευβοα), ο Γι ννη) Γκικα) και ο Θαν ση) Παφλη), προ) του) Υπουργο) Υποδο#ν Μεταφορ#ν & ικτων και Εσωτερικ#ν.

ΕΡ(ΤΗΣΗ Με δελτ:ο τ<που το ΚΤΕΛ ΝοHο< Ευρυταν:αR ανακο:νωσε ;τι λ;γω οικονοHικLν προβληH)των αδυνατε: να υλοποι9σει το συγκοινωνιακ; του 8ργο και προχωρ) σε δραστικ9 περικοπ9 δροHολογ:ων που αφορο<ν πρLτα και κ<ρια τιR διαδροH8R εντ;R του νοHο<, Hε αποτ8λεσHα δεκ)δεR χωρι) να H8νουν πλ8ον δ:χωR συγκοινωνιακ9 σ<νδεση. Οι κ)τοικοι οδηγο<νται 8τσι σε πλ9ρη αποH;νωση και απ;γνωση, ιδια:τερα Hπροστ) στο χειHLνα που επιτε:νει στο 8πα-

κρο τα προβλ9Hατα διαβ:ωσηR σε Hια κατ’ εξοχ9ν δυσπρ;σιτη περιοχ9, ενL αβ8βαιο διαγρ)φεται το H8λλον των εργαζοH8νων και αυτοαπασχολο<Hενων στο ΚΤΕΛ. Αναδε:χνονται οι σοβαρ8R πολιτικ8R ευθ<νεR των διαδοχικLν κυβερν9σεων του ΠΑΣΟΚ και τηR Ν8αR ηHοκρατ:αR για την κατ)σταση και η αναγκαι;τητα εν;R ενια:ου δηH;σιου φορ8α συγκοινωνιLν και HεταφορLν που θα αναπτ<σσεται Hε κεντρικ; σχεδιασH; και γνLHονα τιR λαϊκ8R αν)γκεR.

To ΚΚΕ υποστηρ:ζει τη θ8ση για )Hεση επ:λυση του προβλ9HατοR εξυπηρ8τησηR των χωριLν και των κατο:κων τηR περιοχ9R.

ΕΡ(Τ(ΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργο: τι H8τρα προτ:θενται να λ)βουν Lστε να διασφαλιστε: επειγ;ντωR η τακτικ9 και αποτελεσHατικ9 συγκοινωνιακ9 εξυπηρ8τηση ;λων των χωριLν τηR Ευρυταν:αR λαHβ)νονταR υπ;ψη ;τι πρ;κειται για εξαιρετικ) δυσπρ;σιτη και φτωχ9 περιοχ9.

Το πρωτοσ8λιδο δηHοσ:ευHα τηR εφηHερ:δαR την περασH8νη Τετ)ρτη, Hε το οπο:ο αναδε:ξαHε το θ8Hα και την σοβαρ;τητ) του. Το υπουργε:ο H)λλον δεν Hπορε: να κ)νει τ:ποτα.

... χάθηκε µια µεγάλη ευκαιρία

Η κοινων:α των πολιτLν απαιτο<σε υπ8ρβαση και στο δ9Hο Καρπενησ:ου. Γιατ: δεν εισακο<στηκε;

Σε δηλLσειR του ο επικεφαλ9R του συνδυασHο< “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” κ. Ντ:νοR ΜποHποτσι)ρηR, κ)νονταR και 8ναν απολογισH; του εκλογικο< αποτελ8σHατοR δ9λωσε τα εξ9R: Οι δηHοτικ8R εκλογ8R τελε:ωσαν και τLρα νικητ8R και νικηH8νοι Hετρ)νε κ8ρδη, ζηHι8R και αξιολογο<ν τα αποτελ8σHατα. Η “Ανεξ)ρτητη ηHοτικ9 Συνεργασ:α” Καρπενησ:ου για π8Hπτη τετραετ:α συHHετε:χε στιR εκλογ8R και διεκδ:κησε τη δηHοτικ9 αρχ9 του Καλλικρατικο<, πλ8ον, δ9Hου Καρπενησ:ου. 3χονταR ;ραHα για την π;λη και τα χωρι) θ8λουHε να δLσουHε προοπτικ9 και ελπ:δα στην περιοχ9 HαR. 7HωR για να επιτευχθο<ν αυτ) χρει)ζεται διο:κηση στο δ9Hο Hε διαφορετικ9 λογικ9 και ;χι ισορροπιστ8R των διαφορετικLν ετερ;κλητων απ;ψεων, των συHφερ;ντων και των προεκλογικLν εξαρτ9σεων. Με αυτ9 τη φιλοσοφ:α τα H8λη του συνδυασHο< HαR 8καναν )νοιγHα στην τοπικ9 κοινων:α, στουR πολ:τεR, στα κ;HHατα αλλ) ;χι στουR κ)θε ε:δουR παρ)γοντεR. Μιλ9σαHε Hε τη γλLσσα τηR αλ9θειαR, τουR κοιτ)ξαHε στα H)τια και τουR ε:παHε ;χι αυτ) που θα 9θελαν να ακο<σουν, αυτ) που θα τουR χ)ιδευαν τα αυτι) αλλ) αυτ) που θεωρο<Hε σωστ). Με αυτ9 τη γλLσσα H:λησαν και οι ανεξ)ρτητοι, )νευ εισαγωγικLν, Γι)ννηR Μπουτ)ρηR στη Θεσσαλον:κη, Φ:λιπποR Φ:λιοR στα Γι)ννενα, Γι)ννηR ηHαρ)R στην Π)τρα, Γ. ΚαH:νηR στην πρωτε<ουσα και σ9Hερα ε:ναι δ9Hαρχοι των π;λεων αυτLν. 7HωR στιR π;λειR αυτ8R τα κ;H-

των υλ:αR Ανεξ)ρτη νο τηR Πρωτοβο πογα Μ R ;ρ ο ν ; : τ τικ Ν ισ ο ον αι ντ ιακρ:νετ ). Το 15HελεR συ ΑΚ ο ΑΝ (Π ρ) ν τε ισ π:σω αρ Lν Κιν9σεω H;πουλοR και Αυτοδιοικητικ ε ρ Τ κ. ο υ R η το ρ πλα Hατα, οι τοπικ8R ν)HειR τηR στον παλι; ουτ) Hποτσι)ρηR, δ: κ. Γι)ννηR Μπ Θεσσαλον:κηR ηγεσ:εR των οργαδ9Hο Καρπενησ:ου και διοR ρχ Hα δ9 ν8οR νLσεLν τουR και τα γ8R πλασ:ασε τουR δηHοτικο<R τηR συHκεντρικ) ;ργανα, στο δ9Hο Καρπενησ:ου θα 9ταν δια- βο<λουR. ΘεωρL ;τι το ποσοστ; αφουγκρ)στηκαν τιR τοπικ8R κοινω- φορετικ;. HαR 8πρεπε να ε:ναι Hεγαλ<τερο ν:εR και 8καναν την υπ8ρβαση στηΜε τουR δηH)ρχουR Γι)ννη γιατ: η παρουσ:α HαR τα τελευτα:α 12 ρ:ζονταR Hη κοHHατικο<R υποψηφ:- Μπουτ)ρη, Φ:λιππο Φ:λιο και Γι)ννη χρ;νια στο δηHοτικ; συHβο<λιο, οι ουR. 3δωσαν 8τσι )λλη δι)σταση ηHαρ) 8χω την τιH9 να συHHετ8χω παρεHβ)σειR HαR σε πολλ) θ8Hατα, στην κοινων:α των πολιτLν και στην Hαζ: τουR στο 15Hελ8R συντονιστικ; οι προτ)σειR HαR, η συν8πει) HαR )ξιεκπροσLπησ9 τηR. ;ργανο τηR Πρωτοβουλ:αR Ανεξ)ρ- ζαν Hεγαλ<τερηR εκλογικ9R αντιΣτο Καρπεν9σι, ενL υπ9ρχε η τητων ΑυτοδιοικητικLν Κιν9σεων προσLπευσηR. Η επιλογ9 των πολιδι)θεση τηR κοινων:αR των πολιτLν (ΠΑΝΑΚ). Οι συνδυασHο: τουR ε:χαν τLν στην κ)λπη ε:ναι σεβαστ9 αλλ) για την υπ8ρβαση, που θα ξεκ;λλα- στον πρLτο γ<ρο των δηHοτικLν H8νει, εκ του αποτελ8σHατοR, να γε το δ9Hο απ; το τ8λHα, δυστυχLR εκλογLν του 2006 ποσοστ) κ)τω του αποδειχθε: αν 9ταν σωστ9. δεν εισακο<στηκε. 2ραγε, δεν εισα- 20%. 7HωR, ;πωR συHβα:νει και Hε ΘεωρL ;τι το φαιν;Hενο ΚαH:νη, κο<στηκε απ; τουR τοπικο<R παρ)- την Ανεξ)ρτητη ηHοτικ9 Συνεργα- Μπουτ)ρη, ηHαρ), Φ:λιου ε:ναι Hια γοντεR 9 απ; τα κεντρικ) ;ργανα; Ε:- σ:α Καρπενησ:ου, Hε τιR απ;ψειR διαφορετικ9 απ;πειρα προσ8γγισηR ναι θ8Hα )λλων να το διερευν9σουν τουR συHφωνε: πολ< Hεγαλ<τερο τηR πολιτικ9R που θα ταρ)ξει τα λικαι να λ)βουν απ)ντηση. ΕHε:R θε- ποσοστ; πολιτLν, που ;ταν ελευθε- Hν)ζοντα <δατα στουR δ9HουR τουR. ωρο<Hε ;τι χ)θηκε Hια Hεγ)λη ευ- ρLνεται απ; κοHHατικ8R δεσHε<- Το σ:γουρο ε:ναι ;τι Hετ) την εκλογ9 καιρ:α για το διαφορετικ; στην πε- σειR εκφρ)ζεται εκλογικ) και δ:νει τη τουR η 8ννοια τηR Τοπικ9R Αυτοδιο:ριοχ9. Πιστε<ουHε ;τι Hια ανεξ)ρτητη ν:κη ;πωR απ8δειξαν οι φετιν8R δη- κησηR επαναοριοθετε:ται και αυτ; ε:υποψηφι;τητα απ; την κοινων:α των Hοτικ8R εκλογ8R. Αυτ9 η αποδ8- ναι 8να ακ;Hη ;φελοR για τιR τοπικ8R πολιτLν θα 8δινε διαφορετικ9 8κβα- σHευση δεν επετρ)πη να εκφραστε: κοινων:εR. ση στη H)χη τηR δηHαρχ:αR, η οπο:α στο δ9Hο Καρπενησ:ου, Hε αποτ8ΕHε:R θα ε:Hαστε δυναHικ) παχαρ:στηκε αHαχητ:. Κατ) τα πρ;τυ- λεσHα τη γνωστ9 κατ)ληξη. ρ;ντεR στη θ8ση που HαR τοποθ8πα των π;λεων που αν8φερα το Η Ανεξ)ρτητη ηHοτικ9 Συνερ- τησε το εκλογικ; σLHα και θα τιH9αποτ8λεσHα στιR δηHοτικ8R εκλο- γασ:α Καρπενησ:ου διατ9ρησε τιR δυ- σουHε την εHπιστοσ<νη των πολιτLν.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ(Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν9σι 22-11-2010 ΑριθH. Πρωτ. 5688 ΑΝΑΚΟΙΝ(ΣΗ ΑνακοινLνεται ;τι σ<Hφωνα Hε τιR ισχ<ουσεR διατ)ξειR του )ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ;θηκε (Hετ) απ; α:τηση τηR Κωνσταντ:αR Γκορ;για κατο:κου Καρπενησ:ου) ταυτ)ριθHη Πρ)ξη χαρακτηρισHο< τηR υπηρεσ:αR HαR για 8κταση συνολικο< εHβαδο< 95,01 τ.H. στη θ8ση «Ταρ)τσα» περιφ8ρειαR ηHοτικο< ιαHερ:σHατοR Φιδακ:ων του 9Hου Καρπενησ:ου ΝοHο< Ευρυταν:αR. Με την πρ)ξη αυτ9, η 8κταση χαρακτηρ:ζεται ωR εξ9R: Η 8κταση εHβαδο< 95,01 τ.H. υπ)γεται στιR εξαιρ8σειR του ν;Hου 998/79 κατ) τα ειR την παρ)γραφο 6 περ:πτωση α' του )ρθρου 3 οριζ;Hενα, αφο< φ8ρει :χνη παλι)R καλλι8ργειαR (γεωργικLR καλλιεργο<Hενη 8κταση) και δεν ε:ναι κηρυγH8νη αναδασωτ8α, ο<τε επιβ)λλεται να κηρυχθε: αναδασωτ8α και συνεπLR δεν χαρακτηρ:ζεται ωR )σοR 9 ασικ9 3κταση. Κατ) τηR πρ)ξηR του ασ)ρχη επιτρ8πονται αντιρρ9σειR, εντ;R δ<ο (2) HηνLν απ; την τελευτα:α δηHοσ:ευση, ενLπιον τηR Πρωτοβ)θHιαR Επιτροπ9R Επ:λυσηR ασικLν ΑHφισβητ9σεων του ΝοHο< Ευρυταν:αR. Αντ:τυπο τηR εν λ;γω Πρ)ξηR, Hε το τοπογραφικ; δι)γραHHα που την συνοδε<ει, στ)λθηκε στον 9Hο Καρπενησ:ου Ν. Ευρυταν:αR για αν)ρτηση. Περισσ;τερεR πληροφορ:εR δ:νονται στην Υπηρεσ:α HαR τιR εργ)σιHεR ηH8ρεR και LρεR. Ο ασ)ρχηR Ιω)ννηR Φ)καR ασολ;γοR


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 1 εκεBβρ4ου 2010 / Σελ4δα 11

“Fast track” ΝοBαρχιακ5 ΣυBβο6λιο Συνεδρ4ασε χθεL B2σα σε 10 λεπτ) Bε 6 θ2Bατα

ΧθεL, Τρ4τη 30 ΝοεBβρ4ου 2010 και Fρα 6.30 το απ5γευBα, πραγBατοποι3θηκε συνεδρ4αση του ΝοBαρχιακο6 ΣυBβουλ4ου Ευρυταν4αL στην α4θουσα του ηBοτικο6 ΣυBβουλ4ου Καρπενησ4ου. Πρ5κειται για την Bικρ5τερη σε συBBετοχ3 συνεδρ4αση του ΝοBαρχιακο6 ΣυBβουλ4ου, αλλ) και την συντοB5τερη, αφο6 και τα 6 θ2Bατα ψηφ4στηκαν οB5φωνα B2σα σε 10 λεπτ). Φα4νεται 5τι Bετ) τιL εκλογ2L, κανε4L δεν 2χει 5ρεξη για συB-

βο6λια. Τα θ2Bατα ηBερ3σιαL δι)ταξηL τα οπο4α συζητ3θηκαν ε4ναι τα εξ3L: Τροποπο4ηση προϋπολογισBο6 Ν.Α. Ευρυταν4αL οικονοBικο6 2τουL 2010, καθορισB5L ποσοστFν ηBερ3σιου δικαιFBατοL δικαιο6χων τηL παρ. 4 του )ρθρου 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47/Α'), αρBοδι5τηταL 5λων των Ν.Α. τηL χFραL εκτ5L των Ν.Α. ΑθηνFν - Πειραι) και Θεσσαλον4κηL, χορ3γηση θ2σεων και τοποθ2τηση πωλητFν λαϊκFν αγορFν στη λαϊκ3

αγορ) του Σαββ)του στον δ3Bο Καρπενησ4ου, σ6Bφωνα Bε το )ρθρο 11 του Π.. 51/2006, 5πωL τροποποι3θηκε και ισχ6ει σ3Bερα και τροποπο4ηση τηL υπ' αριθB. 59/2010 απ5φαση του ΝοBαρχιακο6 ΣυBβουλ4ου. Τ2λοL, γνωBοδ5τηση επ4 τηL Μελ2τηL ΠεριβαλλοντικFν ΕπιπτFσεων του 2ργου «Βελτ4ωση και επ2κταση δικτ6ων 6δρευσηL 3Bου ΠοταBι)L» στο Ν. Ευρυταν4αL καθFL και διοικητικ), οικονοBικ) και Bετακιν3σειL αιρετFν οργ)νων Ν.Α.

“Ζεστό χρήµα” στην Νοµαρχία

τε που τα πλανητικ3. Τ5 ρα πα ι να ε4 υ, αρχε4ο ταν επ4 6ωρου Η φωτογραφ4α ο6λιο συζητο6ν Bβ Συ 5 . ακ χι οBαρ τεL παρ5ντεL θ2Bατα στο Ν λοι 3ταν )παν ου Bβ σ6 4 κο ια και οι νοBαρχ

Νέα κατανοµή ύψους 453.000 ευρώ

Με ποσ5 6ψουL 452.799 ευρF θα επιχορηγηθε4 ο νοB5L για να καλυφθο6ν επενδυτικ2L λειτουργικ2L και λοιπ2L γενικ2L δαπ)νεL, καθFL και δαπ)νεL για την βελτ4ωση, συντ3ρηση και αποκατ)σταση του οδικο6 δικτ6ου που αφορο6ν τον B3να Νο2Bβριο. ΤιL 3 αποφ)σειL εξ2δωσε το Υπουργε4ο ΕσωτερικFν.

Συνολικ) Bε 32 εκατοBB6ρια ευρF περ4που θα ενισχυθο6ν οι νοBαρχ4εL τηL χFραL απ5 το Υπουργε4ο ΕσωτερικFν, στο πλα4σιο τηL τακτικ3L επιχορ3γησ3L τουL απ5 τουL Κεντρικο6L Αυτοτελε4L Π5ρουL προL κ)λυψη λειτουργικFν, επενδυτικFν και λοιπFν γενικFν δαπανFν, καθFL για βελτιFσειL, αποκαταστ)σειL και συντ3ρηση οδικFν δικτ6ων. ΣυγκεκριB2να, την Π2Bπτη 25 ΝοεBβρ4ου 2010 Bε απ5φαση του Υφυπουργο6 ΕσωτερικFν κ. ΓεF ργ ιου Ντ5λ ιου καταν2Bονται απ5 το λογαριασB5 του υπουργε4ου, που τηρε4ται στο ΤαBε4ο ΠαρακαταθηκFν και ανε4ων, Bε τον τ4τλο "Κεντρικο4 Αυτοτελε4L Π5ροι των ΝοBαρχια-

κFν Αυτοδιοικ3σεων", ποσ5 32.192.615 εκατοBBυρ4ων ευρF, το οπο4ο αποδ4δεται ωL τακτικ3 επιχορ3γηση σε 5λεL τιL νοBαρχ4εL τηL χFραL. Οι κατανο για λειτουργικ και λοιπ δαπνε Με 9.778.414 εκατ. ευρF θα επιχορηγηθο6ν απ5 τουL ΚΑΠ 5λεL οι νοBαρχ4εL τηL χFραL για την κ)λυψη λειτουργικFν και λοιπFν γενικFν δαπανFν ειδικ) για το B3να Νο2Bβριο. ΣυγκεκριB2να, στην Στερε)

Ελλ)δα Bε 696.710 ευρF θα επιχορηγηθο6ν οι νοBο4 Βοιωτ4αL, Ε6βοιαL, Ευρυταν4αL, ΦθιFτιδαL και Φωκ4δαL. Το ποσ5 Bε το οπο4ο θα ενισχυθε4 η ΝοBαρχιακ3 Αυτοδιο4κηση Ευρυταν4αL ε4ναι 89.524ευρF.

Οι κατανο για επενδυτικ δαπνε Με 11.438.070 εκατ. ευρF θα επιχορηγηθο6ν απ5 τουL ΚΑΠ 5λεL οι ΝοBαρχιακ2L Αυτοδιοικ3σειL τηL χFραL για την κ)λυψη επενδυτικFν δαπανFν επ4-

σηL για το B3να Νο2Bβριο. ΣυγκεκριB2να, στην Στερε) Ελλ)δα Bε 966.624 ευρF θα επιχορηγηθο6ν οι νοBο4 Βοιωτ4αL, Ε6βοιαL, Ευρυταν4αL, ΦθιFτιδαL και Φωκ4δαL. Το ποσ5 Bε το οπο4ο θα ενισχυθε4 η ΝοBαρχιακ3 Αυτοδιο4κηση Ευρυταν4αL ε4ναι 173.500ευρF. Κλυψη δαπανν βελτ ωση, συντ ρηση και αποκατσταση του οδικο δικτ ου Με 10.976.131 εκατ. ευρF

θα επιχορηγηθο6ν απ5 τουL ΚΑΠ 5λεL οι ΝοBαρχιακ2L Αυτοδιοικ3σειL τηL χFραL για την κ)λυψη δαπανFν βελτ4ωσηL, συντ3ρησηL και αποκατ)στασηL του οδικο6 δικτ6ου. ΣυγκεκριB2να, στην Στερε) Ελλ)δα Bε 1.121.462 εκατ. ευρF θα επιχορηγηθο6ν οι νοBο4 Βοιωτ4αL, Ε6βοιαL, Ευρυταν4αL, ΦθιFτιδαL και Φωκ4δαL. Το ποσ5 Bε το οπο4ο θα ενισχυθε4 η ΝοBαρχιακ3 Αυτοδιο4κηση Ευρυταν4αL ε4ναι 189.775 ευρF.

Κατστηα Καρπενησου - Αθ. Καρπενησιτη 4, τηλ: 22370 23202 / 80203

Ε.Χ.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ,ρτη 1 εκεHβρ:ου 2010 / Σελ:δα 12

Φαντάροι καλούνται όσοι γεννήθηκαν το ‘93

Απ; 3 Ιανουαρ:ου 8ωR 28 Φεβρουαρ:ου 2011 η προθεσH:α υποβολ9R Κατάθεση δελτίων απογραφής των στρατευσίµων κλάσης 2014 Σ<Hφωνα Hε ανακο:νωση που εξ8δωσε το Στρατολογικ; Γραφε:ο Καρπενησ:ου, οι στρατε<σιHοι που διαH8νουν στο νοH; Ευρυταν:αR και οι οπο:οι γενν9θηκαν το 8τοR 1993 (κλ,σηR 2014), οφε:λουν να παρουσιαστο<ν στο Στρατολογικ; Γραφε:ο 9 Κ8ντρο Εξυπηρ8τησηR ΠολιτLν (ΚΕΠ) του τ;που διαHον9R τουR απ; τιR 3 Ιανουαρ:ου 2011 8ωR τιR 28 Φεβρουαρ:ου 2011, απ; τιR 9:00 το πρω: 8ωR τη 1:00 το HεσηH8ρι για να καταθ8σουν το δελτ:ο απογραφ9R.

Τα απαρα:τητα δικαιολογητικ, τα οπο:α πρ8πει να προσκοH:σουν οι στρατε<σιHοι για την συHπλ9ρωση του δελτ:ου ε:ναι: δελτ:ο αστυνοHικ9R ταυτ;τηταR 9 διαβατ9ριο, πιστοποιητικ; γ8ννησηR του δ9Hου στα ΜητρLα Αρρ8νων του οπο:ου ε:ναι γραHH8νοι και ιατρικ9 γνωH,τευση 9 βεβα:ωση στην οπο:α θα αναφ8ρεται Hε σαφ9νεια η π,θηση απ; την οπο:α π,σχουν· σε περ:πτωση που κ,ποιοR υποψ9φιοR αντιHετωπ:ζει σοβαρ, προβλ9Hατα υγε:αR.

Ακ;Hη οι στρατε<σιHοι θα πρ8πει να γνωρ:ζουν την οH,δα α:HατοR στην οπο:α αν9κουν. Σαφ8R γ:νεται ;τι στουR παραβ,τεR επιβ,λλεται πρ;σθετη στρατιωτικ9 υποχρ8ωση εν;R Hην;R, σε περ:πτωση Hη υποβολ9R του ελτ:ου Απογραφ9R H8χρι την 28 Φεβρουαρ:ου 2011, δ<ο HηνLν, σε περ:πτωση Hη υποβολ9R του δελτ:ου απογραφ9R H8χρι την ηHεροHην:α κατ,ταξηR και τριLν HηνLν, σε περ:πτωση αναγραφ9R στο δελτ:ο απογραφ9R ανακριβLν στοιχε:ων 9 κατ,θεσηR ανακριβLν δικαιολογητικLν. ΣυγκεκριH8να το χρονικ; δι,στηHα κατ, το οπο:ο οι στρατε<σιHοι Hπορο<ν να προσ8λθουν στα στρατολογικ, γραφε:α για την κατ,θεση των δελτ:ων 8χει ωR εξ9R: 7σον αφορ, το δ9Hο Αγρ,φων οι στρατε<σιHοι Hπορο<ν να παρουσιαστο<ν απ; 3 8ωR 7 Ιανουαρ:ου 2011, στο δ9Hο Απεραντ:ων απ; 10 8ωR 14 Ιανουαρ:ου 2011, στο δ9Hο Ασπροποτ,Hου απ; 17 H8χρι 20 Ιανουαρ:ου, στο δ9Hο Β:-

Αγώνες Σκάκι

Το Σ,ββατο 4 εκεHβρ:ου 2010 απ; τιR 6:30 το απ;γευHα 8ωR τιR 9 το βρ,δυ θα πραγHατοποιηθε: επιστηHονικ9 εκδ9λωση στο ξενοδοχε:ο «ΜΟΝΤΑΝΑ». Η συγκεκριH8νη διοργ,νωση ε:ναι Hια πρωτοβουλ:α τηR ΕπιστηHονικ9R 5νωσηR ΙατρLν του νοσοκοHε:ου ΥΓΕΙΑ και του Ιατρικο< Συλλ;γου Καρπενησ:ου.

νιανηR απ; 21 H8χρι 25 Ιανουαρ:ου, στο δ9Hο οHν:σταR απ; 26 8ωR 31 Ιανουαρ:ου, στο δ9Hο ΚτηHεν:ων απ; 1 8ωR 3 Φεβρουαρ:ου 2010, στο δ9Hο ΠοταHι,R απ; 4 8ωR 8 Φεβρουαρ:ου, στο δ9Hο Προυσο< απ; 9 8ωR 11 Φεβρουαρ:ου, στο δ9Hο Φουρν,R απ; 14 H8χρι 16 Φεβρουαρ:ου, στο

δ9Hο Φραγκ:σταR απ; 17 8ωR 21 Φεβρουαρ:ου και στο δ9Hο Καρπενησ:ου απ; 22 8ωR 28 Φεβρουαρ:ου 2009. Για περαιτ8ρω διευκριν:σειR οι ενδιαφερ;Hενοι Hπορο<ν να απευθ<νονται στο Στρατολογικ; Γραφε:ο Καρπενησ:ου, στο τηλ8φωνο 22373-50400.

Απ; το Σ,ββατο 4 εκεHβρ:ου 2010 8ωR και την Κυριακ9 12 εκεHβρ:ου 2010 θα πραγHατοποιηθε: η προκριHατικ9 φ,ση του 14ου Πανελλ9νιου ΑτοHικο< Πρωταθλ9HατοR Εφ9βων-Νεαν:δων για την Κεντρικ9 Ελλ,δα.

Το πρωτ,θληHα αυτ; διοργανLνεται απ; την 5νωση ΣκακιστικLν ΣωHατε:ων Κεντρικ9R Ελλ,δαR (ΕΣΣΚΕ) και αφορ, σκακιστ8R και σκακ:στριεR H8χρι 18 ετLν που 8χουν γεννηθε: απ; την 1/1/1993 και Hετ, και αν9κουν στα σωHατε:α τηR ΕΣΣΚΕ ΧLροR διεξαγωγ9R του πρωταθλ9HατοR ε:ναι ο αγωνιστικ;R χLροR τηR Σκακιστικ9R Νεανικ9R ΟH,δαR ΛαH:αR, στην οδ; Μ. Μπ;τσαρη και ροσοπο<λου. Αναλυτικ, το πρ;γραHHα των αγLνων 8χει ωR εξ9R: Το Σ,ββατο 4 εκεHβρ:ου 2010 στιR 10 το πρω: θα γ:νει η τελετ9 8ναρξηR και στιR 10:30 θα ξεκιν9σει ο 1οR γ<ροR, ενL στιR 4:30 το απ;γευHα τηR :διαR H8ραR θα διεξαχθε: ο 2οR γ<ροR. Την Κυριακ9 5 εκεH-

βρ:ου 2010 στιR 9:30 το πρω: και στιR 3:30 το HεσηH8ρι θα διεξαχθο<ν ο 3οR και ο 4οR γ<ροR αντ:στοιχα για να συνεχιστο<ν το επ;Hενο Σ,ββατο 11 εκεHβρ:ου 2010 στιR 10 το πρω: και στιR 4 το απ;γευHα ο 5οR και 6οR γ<ροR του σκακιστικο< πρωταθλ9HατοR. Τ8λοR, στιR 9:30 το πρω: τηR Κυριακ9R 12 εκεHβρ:ου 2010 θα γ:νει ο 7οR και τελευτα:οR γ<ροR, ενL η τελετ9 λ9ξηR και οι απονοH8R θα πραγHατοποιηθο<ν στιR 3:30 το HεσηH8ρι τηR :διαR H8ραR. Για περισσ;τερεR πληροφορ:εR, αλλ, και για το ακριβ8R σηHε:ο διεξαγωγ9R του πρωταθλ9HατοR οι ενδιαφερ;Hενοι Hπορο<ν να επισκεφθο<ν την ιστοσελ:δα τηR ΕΣΣΚΕ: http://www.esske.net

Ιατρική εκδήλωση στο Καρπενήσι

Στο προεδρε:ο τηR εκδ9λωσηR θα βρ:σκεται ο Ιω,ννηR Π8τρου (πρ;εδροR του Ιατρικο< Συλλ;γου Ευρυταν:αR) και η Ρωξ,νη ΕυθυHι,δου (πρ;εδροR τηR ΕπιστηHονικ9R 5νωσηR ΙατρLν ΥΓΕΙΑ). Θα συHHετ8χουν γιατρο: απ; το ΝοσοκοHε:ο Καρπενησ:ου και θα Hιλ9σουν καταξιωH8νοι γιατρο: απ; το ΝοσοκοHε:ο ΥΓΕΙΑ αλλ, και απ; το ΝοσοκοHε:ο Καρπενησ:ου, αν,Hεσ, τουR και η Βασιλικ9 ΠετσιH8ρη (ΕπιHελ9τρια Β’ Παθολογικ9R Κλινικ9R). Αναλυτικ, το πρ;γραHHα τηR εκδ9λωσηR 8χει ωR εξ9R: 5ναρξη οHιλιLν στιR 6:30 το απ;γευHα του Σαββ,του 4 εκεHβρ:ου Hε την Παρασκευ9 Σακκ, (/ντρια ΤH9HατοR ΝευροεκφυλιστικLν Παθ9σεων Εγκεφ,λου) να αναπτ<σσει την ν;σο Αλτσχ,ιHερ και Hε την Βασιλικ9 ΠετσιH8ρη, στην συν8χεια, να πα:ρνει τον λ;γο και να ενηHερLνει για τα νε;τερα στην Ινσουλινοθεραπε:α. Για τον καρκ:νο του Hαστο< και για το αν ε:ναι σωHατικ9 9 κοινωνικ9 ν;σοR θα Hιλ9σει Hετ, ο ηH9τρηR Τσιφτσ9R (/ντ9R Ε’ Χειρουργικ9R Κλινικ9R στο ΥΓΕΙΑ) ενL ο Σ,ββαR ΣουρHελ9R (/ντ9R Γ’ Ορθοπαιδικ9R κλινικ9R ΥΓΕΙΑ) στην συν8χεια θα αναπτ<ξει το σ<νδροHο του καρπια:ου σωλ9να και την ενδοσκοπικ9 αντιHετLπισ9 του. Ο Σ π < ρ οR , β ρ η R (Αναπλ. /ντ9R Κλινικ9R Κεφαλ9R & Τραχ9λου, ΥΓΕΙΑ) θα Hιλ9σει για τιR σ<γχρονεR απ;ψειR για την ρινορραγ:α και την αντιHετLπισ9 τηR. Στην συν8χεια τηR εκδ9λωσηR το λ;γο θα π,ρει ο Χαρ:λαοR Παππ9R (/ντ9R Γ’ Χειρουργικ9R Κλινικ9R ΥΓΕΙΑΣ) για να ενηHερLσει τουR παρευρισκοH8νουR για τιR σ<γχρονεR τεχνολογ:εR στην χειρουργικ9, Hε τον ηH9τρη Κεχαγι, (ΕπιHελητ9R ΤH9HατοR Αξονικο<-Μαγνητικο< ΤοHογρ,φου ΥΓΕΙΑ) να Hιλ,ει για τα νε;τερα στην απεικ;νιση του εντ8ρου και τελευτα:οR οHιλητ9R ο Κωνσταντ:νοR Σπ,ργιαR (ΕπεHβατικ;R Καρδιολ;γοR ΥΓΕΙΑ) να αναλ<ει την διαδερHικ9 εHφ<τευση βιοπροσθετικ9R αορτικ9R βαλβ:δαR.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ*ρτη 1 εκεFβρ8ου 2010 / Σελ8δα 13

ΑΙΤ ΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Επενδυτικ* σχ6δια :ψουP 12,5 εκατ. ευρJ στο LEADER

:ο προτ*σειP ιδιωτJν στον δ7Fο οFν8σταP

Στα πλα8σια τηP πρJτηP πρ9σκλησηP εκδ7λωσηP ενδιαφ6ροντοP του τοπικο: προγρ*FFατοP «ΕφαρFογ7 τηP Προσ6γγισηP LEADER» απ9 την ΑΙΤ)ΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., υποβλ7θηκαν 36 επενδυτικ* σχ6δια ιδιωτικο: χαρακτ7ρα, συνολικο: προϋπολογισFο: 12.536.864,61 εκατ. ευρJ. Η αιτο:Fενη δηF9σια δαπ*νη αν6ρχεται στα 6.981.254 εκατ. ευρJ, ενJ η προκηρυχθε8σα δηF9σια δαπ*νη στα 4.630.500 εκατ. ευρJ. ΣηFειJνεται 9τι η πρ9σκληση αυτ7 δεν περιελ*Fβανε επενδυτικ* σχ6δια δηFοσ8ου χαρακτ7ρα. Αυτ* θα

προκηρυχθο:ν εντ9P του 2011, ενJ αναF6νεται να ενταχθο:ν περ8που 17 επενδυτικ* σχ6δια, συνολικο: προϋπολογισFο: 864.000 ευρJ.

Οι προτσει# Σ:Fφωνα Fε τα επ8σηFα στοιχε8α τηP εταιρε8αP «ΑΙΤ)ΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» οι 24 προτ*σειP αφορο:ν επενδυτικ* σχ6δια στον ν6ο Καλλικρατικ9 δ7Fο Ναυπακτ8αP, οι 10 στον Ι.Π. Μεσολογγ8ου και οι υπ9λοιπεP 2 στον ν6ο δ7Fο Καρπενησ8ου. 5σον αφορ* τον ν6ο δ7Fο Καρπενησ8ου, οι δ:ο προτ*σειP που κατατ6θηκαν (στον δ7Fο οFν8σταP που

αποτελε8 F6τοχο τηP εταιρε8αP) 6χουν αιτο:Fενο συνολικ9 κ9στοP 701.195 ευρJ και αιτο:Fενη δηF9σια δαπ*νη 290.600 ευρJ περ8που. Σχετικ* Fε τιP προτ*σειP στον δ7Fο Ναυπακτ8αP, το αιτο:Fενο συνολικ9 κ9στοP αγγ8ζει τα 8,4 εκατ. ευρJ, Fε αιτο:Fενη δηF9σια δαπ*νη σχεδ9ν 5 εκατ. ευρJ, ενJ για τον δ7Fο Ι.Π. Μεσολογγ8ου το συνολικ9 κ9στοP αν6ρχεται στα 3,5 εκατ. ευρJ και η δαπ*νη στα 1,7 εκατ. ευρJ.

Οι δρσει# Στο σηFε8ο αυτ9 αξ8ζει να αναφ6ρουFε 9τι οι 6ντεκα απ9 τιP 36 προτ*σειP που κατατ6θηκαν αφορο:ν την 8δρυση, επ6κταση και εκσυγχρονισF9 χJρων εστ8ασηP και αναψυχ7P Fε το συνολικ9 κ9στοP να αν6ρχεται στα 2,3 εκατ. ευρJ περ8που. Επ8σηP, δ6κα επενδυτικ* σχ6δια αφορο:ν στην 8δρυση, επ6κταση και εκσυγχρονισF9 Fικρ7P δυναFικ9τηταP υποδοFJν διανυκτ6ρευσηP, Fε συνολικ9 κ9στοP 5,2 εκατ. ευρJ. 2ξι προτ*σειP κατατ6θηκαν και αφορο:ν στην δρ*ση Fετα-

πο8ησηP και τυποπο8ησηP προϊ9ντων γεωργικ7P παραγωγ7P, :ψουP 2,3 εκατ. ευρJ, τρειP προτ*σειP στην 8δρυση, επ6κταση και εκσυγχρονισF9 βιοτεχνικJν Fον*δων, :ψουP 557.361 ευρJ και δ:ο προτ*σειP στην 8δρυση, επ6κταση και εκσυγχρονισF9 επισκ6ψιFων αγροκτηF*των, Fε συνολικ9 κ9στοP 1,2 εκατ. ευρJ. Τ6λοP, απ9 F8α πρ9ταση κατατ6θηκε και αφορ* τιP εξ7P δρ*σειP: 8δρυση, επ6κταση και εκσυγχρονισF9P Fικρ7P δυναFικ9τηταP υποδοFJν διανυκτ6ρευσηP :ψουP 600.000 ευρJ περ8που, 8δρυση, επ6κταση και εκσυγχρονισF9P επιχειρ7σεων παροχ7P υπηρεσιJν :ψουP 28.000 ευρJ, 8δρυση, επ6κταση και εκσυγχρονισF9P επιχειρ7σεων παραγωγ7P ειδJν διατροφ7P Fετ* την α Fεταπο8ηση, :ψουP 137.300 ευρJ και τ6λοP, 8δρυση, επ6κταση και εκσυγχρονισF9P επιχειρ7σεων παροχ7P υπηρεσιJν για την εξυπηρ6τηση του τουρισFο: Fε συνολικ9 κ9στοP επενδυτικο: σχεδ8ου 300.000 ευρJ.

Νέες αντικειµενικές αξίες Στα 14 ευρ στο Καρπεν σι, στα 12,50 ευρ στην Ποται

Με την απ9φαση ΝοεFβρ8ου 2010, (ΠΟΛ.:1160, ΦΕΚ 1811/18-11-2010) το Υπουργε8ο ΟικονοFικJν 9ρισε τιP ν6εP αντικειFενικ6P αξ8εP υπολογισFο: του φ9ρου Φ.Α.Π. ΣυγκεκριF6να "... ορ8ζεται η τιF7 αν* τετραγωνικ9 F6τρο οικοπ6δου δ7Fου 7 κοιν9τηταP, 6τουP 2010, για τιP περιοχ6P 9που δεν εφαρF9ζεται το αντικειFενικ9 σ:στηFα, αποκλειστικ* για τον προσδιορισF9 του φ9ρου ακ8νητηP περιουσ8αP φυσικJν προσJπων". Για τον νοF9 Ευρυταν8αP οι ν6εP τιF6P αν* δ7Fο 6χουν ωP εξ7P: Αγρ*φων 6,50 ευρJ, Απεραντ8ων 6,50 ευρJ Ασπροποτ*Fου 7,80 ευρJ, Β8νιανηP 9 ευρJ, οFν8σταP 9,70 ευρJ, Καρπενησ8ου 14 ευρJ, ΚτηFεν8ων 6,50 ευρJ, ΠοταFι*P 12,50 ευρJ, Προυσο: 4 ευρJ, Φουρν*P 6 ευρJ και Φραγκ8σταP 8 ευρJ. Οι τιF6P που προσδιορ8ζει το υπουργε8ο ε8ναι πολ: χαFηλ9τερεP απ9 τιP

Οι πρώτες «Καλλικρατικές» µετατάξεις για την Ευρυτανία Ο χρ9νοP Fετρ* πλ6ον αντ8στροφα για τουP υπαλλ7λουP που θα Fεταταχθο:ν στουP ν6ουP Καλλικρατικο:P δ7FουP και τιP Περιφ6ρειεP Η 9λη διαδικασ8α απ9 τη στιγF7 τηP α8τησηP των υπ9 Fετ*ταξη υπαλλ7λων δεν πρ9κειται να ξεπερ*σει τον 6να F7να και 9πωP εκτιFο:ν κ:κλοι του Υπουργε8ου ΕσωτερικJν, θα 6χει ολοκληρωθε8 F6χρι τα Χριστο:γεννα. )στ9σο, η ηFεροFην8α 6ναρξηP ισχ:οP των Fετατ*ξεων ξεκιν*ει απ9 την 1-1-2011.

Σ:Fφωνα Fε το επιχειρησιακ9 σχ6διο του “Καλλικρ*τη”, θα πρ6πει να ολοκληρωθο:ν οι Fετατ*ξειP προσωπικο: που απασχολε8ται σε αρFοδι9τητεP που Fεταφ6ρονται απ9 τιP νοFαρχ8εP στουP δ7FουP 7 στιP περιφ6ρειεP F6χρι το τ6λοP του χρ9νου, 6τσι Jστε απ9 1-1-2011 να Fπορ6σουν να λειτουργ7σουν οι ν6εP υπηρεσ8εP.

Για τον νοF9 Ευρυταν8αP

«Φ:λλα πορε8αP» πα8ρ-

νουν επτ* (7) υπ*λληλοι απ9 το ΤF7Fα ΤεχνικJν ΥπηρεσιJν 7Fων και Κοινοτ7των τηP ιε:θυνσηP Τοπικ7P Αυτοδιο8κησηP και ιο8κησηP (Τ.Υ..Κ.Υ.) του νοFο: Ευρυταν8αP Fε προορισF9 τον Καλλικρατικ9 δ7Fο Καρπενησ8ου. Οι συγκεκριF6νοι υπ*λληλοι ε8ναι οι εξ7P: Μ9νιFοι: Χουλι*ραP Αλ6ξανδροP του Ελευθερ8ου Fε ειδικ9τητα ΤΕ ΜηχανικJν (Ηλεκ. ΥποFηχ.), Πεταρο:δηP ηF7τριοP του Στα:ρου Fε ειδικ9τητα ΤΕ ΜηχανικJν (Πολ. ΥποFηχ.), ΣταF*τηP Ιω*ννηP του ηFητρ8ου Fε ειδικ9τητα ΤΕ ΜηχανικJν (Πολ. ΥποFηχ.), Γιαταγ*ναP Κωνσταντ8νοP του ηFητρ8ου ΤΕ ΕργοδηγJν (χωρ8P πτυχ8ο), Τσιτο:ρη Χριστ8να του Γεωργ8ου ΤΕ ΕργοδηγJν (χωρ8P πτυχ8ο), ΑναγνJστου ηF7τριοP του Χρ7στου Ε Τεχνικ9P ΟδηγJν. Αορ8στου Χρ9νου: Μπαντ7 Μαρ8α του Ευαγγ6λου Fε την ειδικ9τητα του ειδικο: επιστηFονικο: προσωπικο:.

Γιατρ παθολγο ζητ ο ΟΑΕΕ Καρπενησου

πραγFατικ6P εFπορικ6P αξ8εP που ισχ:ουν στον νοF9 για τα οικ9πεδα "φιλ6τα". Χαρακτηριστικ9 ε8ναι να αναφ6ρουFε 9τι στον δ7Fο ΠοταFι*P η αντικειFενικ7 αξ8α ορ8ζεται στα 12,50 ευρJ το τετραγωνικ9 και στον δ7Fο Καρπενησ8ου ορ8ζεται στα 14 ευρJ το τετραγωνικ9, αντ8στοιχα 12.500 και 14.000 ευρJ το στρ6FFα, την στιγF7 που οι εFπορικ6P αξ8εP οικοπ6δων 6νθεν και εκε8θεν του οδικο: *ξονα Καρπεν7σι - Μεγ*λο Χω-

ρι9 αξ8ζουν κοντ* στα 40.000 ευρJ το στρ6FFα. Π*ντωP, οι ν6εP αντικειFενικ6P αξ8εP σε Fη προνοFιακ* οικ9πεδα, αγγ8ζουν -9πωP λ6νε Fεσ8τεP- τιP εFπορικ6P τιF6P στο Καρπεν7σι. Αυτ9 6χει σαν αποτ6λεσFα προνοFιο:χοι και Fη να φορολογο:νται το 8διο, την στιγF7 που τα προνοFιο:χα οικ9πεδα αξ8ζουν και πωλο:νταν στιP τριπλ*σιεP και τετραπλ*σιεP τιF6P των αντικειFενικJν αξιJν.

Ο ΟργανισF9P Ασφ*λισηP Ελευθ6ρων ΕπαγγελFατιJν (ΟΑΕΕ) ανακο8νωσε 9τι θα προβε8 στην αν*θεση 6ργου για 6να 6τοP σε εκατ9 ενεν7ντα δ:ο (192) ελεγκτ6P γιατρο:P διαφ9ρων ειδικοτ7των, οι οπο8οι θα εργαστο:ν σε δι*φορεP π9λειP στην Ελλ*δα. Στο Καρπεν7σι υπ*ρχει Fια θ6ση παθολ9γου 7 γενικ7P Ιατρικ7P. Σε περ8πτωση Fη ενδιαφ6ροντοP ακολουθο:ν οι ειδικ9τητεP καρδιολ9γου, πνευFονολ9γου, ορθοπεδικο: 7 οποιαδ7ποτε *λλη ειδικ9τητα π6ραν αυτJν. Ο ενδιαφερ9Fενοι γιατρο8 Fπορο:ν να απευθυνθο:ν στην υπηρεσ8α του ΟΑΕΕ στο Καρπεν7σι, Jστε να ενηFερωθο:ν για τουP 9ρουP τηP σ:FβασηP που θα υπογραφε8 και τα δικαιολογητικ* που απαιτο:νται. Ο γιατρ9P που θα επιλεγε8 θα εκτελε8 ελεγκτικ* καθ7κοντα και θα απασχολε8ται Fε FειωF6νο ωρ*ριο, τεσσ*ρων ωρJν, το οπο8ο θα καθορ8ζεται απ9 τιP αν*γκεP τηP υπηρεσ8αP του ΟΑΕΕ Καρπενησ8ου.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ+ρτη 1 εκεKβρ<ου 2010 / Σελ<δα 14

Την Κυριακή έγινε ο εορτασµός της Ηµέρας Εθνικής Αντίστασης

9πωU κ+θε χρ=νο :τσι και φ:τοU πραγKατοποι;θηκαν στην π=λη KαU εκδηλOσειU για τον εορτασK= τηU επετε<ου τηU Εθνικ;U Αντ<στασηU.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΣυγκεκριK:να, την Κυριακ; 28 ΝοεKβρ<ου 2010, Kετ+ το π:ραU τηU θε<αU λειτουργ<αU εψ+λη δοξολογ<α στον Μητροπολιτικ= Να= τηU Αγ<αU Τρι+δαU απ= τον Ιερ= κλ;ρο τηU π=ληU, προεξ+ρχοντοU του Μητροπολ<τη Καρπενησ<ου κ.κ. Νικολ+ου. Ακολο>θησαν επιKνηK=συνη δ:ηση στο χOρο του ΗρOου των πεσ=ντων, εκφOνηση του Πανηγυρικο> τηU ΗK:ραU καθOU και κατ+θεση στεφ+νων. Τ:λοU, τηρ;θηκε εν=U λεπτο> σιγ;U στη Kν;Kη των πεσ=ντων και :γινε η αν+κρουση του Εθνικο> >Kνου.

Σύλλογος Φίλων Ερασιτεχνικής Αστρονοµίας Ευρυτανίας «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» Το Σ+ββατο 4 εκεKβρ<ου 2010, στιU 5:30 το απ=γευKα, στο Κ:ντρο Περιβαλλοντικ;U Εκπα<δευσηU Καρπενησ<ου (στο χOρο τηU Μαθητικ;U Εστ<αU Καρπενησ<ου) θα πραγKατοποιηθε< συν+ντηση των KελOν και φ<λων του Συλλ=γου που αγαπο>ν την αστρονοK<α και την κοσKογον<α.

Τα ερωτ;Kατα-θ:Kατα που θα αναπτυχθο>ν και θα συζητηθο>ν αφορο>ν στο +στρο τηU Βηθλε:K και στο τι ;ταν πραγKατικ+· κοK;τηU; Σ>νοδοU πλανητOν; 6κρηξη σουπερν=βα; Αλλ+ και στο τι συν:βη =ταν γενν;θηκε ο Ιησο>U. «6λαKψε στον ουραν= :να πρωτ=φαντο +στρο, που το φωU του ;ταν ανεκλ+-

λητο. Αυτ= το αστ:ρι :λαKψε περισσ=τερο απ= τ’ +λλα αστ:ρια…». Επιπλ:ον θα γ<νουν δ>ο παρουσι+σειU (διαφ+νειεU, video) σχετικ:U Kε το θ:Kα, ενO στην συν:χεια και αν το επιτρ:ψει ο καιρ=U- θα πραγKατοποιηθε< παρατ;ρηση νυχτερινο> ουρανο> Kε τηλεσκ=πια και κι+λια.

Ευχαριστήριο

Την Κυριακ; 5 εκεKβρ<ου 2010, ηK:ρα Kν;KηU τηU προστ+τιδαU του Συλλ=γου, KεγαλοK+ρτυροU Βαρβ+ραU, θα πραγKατοποιηθε< η καθιερωK:νη εορταστικ; εκδ;λωση. ΣυγκεκριK:να, στιU 7:30 το πρω< θα πραγKατοποιηθε< Θε<α Λειτουργ<α Kετ+ αρτοκλασ<αU στον ΙδρυKατικ= Να= Αγ<ων Αναργ>ρων και Αγ<ου Νεκταρ<ου τηU Στ:γηU Γερ=ντων του Αγ<ου

Ευχαριστο>Kε για τη συKπαρ+στασ; σαU στο π:νθοU KαU, για το θ+νατο του γιου KαU Γεωργ<ου Ι. Τσιαντ;. Οικογ:νεια Ιω+ννη Ν. Τσιαντ;

«... Αφού µε ρωτάτε, να θυµηθώ» Την Τρ<τη 23 ΝοεKβρ<ου 2010 στιU 7 το απ=γευKα πραγKατοποι;θηκε η παρουσ<αση του βιβλ<ου τηU Μαρ<αU Μπ:ικου, η οπο<α κατατ+χθηκε στον ΕΛΑΣ και την πρOτη τηU K+χη την :δωσε στο Καρπεν;σι.

Η Μαρ<α Μπ:ικου, εKβληKατικ; φυσιογνωK<α τηU Εθνικ;U Αντ<στασηU, καταθ:τει τιU αναKν;σειU τηU απ= τα ταραγK:να χρ=νια τηU Κατοχ;U και του ΕKφυλ<ου, τη σχ:ση τηU Kε τον αγωνιστ; τηU Αριστερ+U Γεωργο>λα Μπ:ικο, καθOU και τη ζω; τηU στη Σοβιετικ; 6νωση, K:σα απ= τη λιτ; και συγκινητικ; τηU βιογραφ<α, =πωU τη διηγ;θηκε στην ιστορικ= Τα σο>λα ΒερβενιOτη. Στο Καρπεν;σι υπ;ρχε η 13η Μεραρχ<α του Ελληνικο> Λαϊκο> Απελευθερωτικο> Στρατο> (ΕΛΑΣ) και πλαστογραφOνταU την υπογραφ; του πατ:ρα τηU, γ<νεται δεκτ;. Κ>ριο καθ;κον τηU διKοιρ<αU των ΕΠΟΝιτισσOν ;ταν η εξασφ+λιση προKηθειOν για τουU αντ+ρτεU και η εKψ>χωση του λαο>. Ξαν+, γυρν+ει στα χωρι+ και Kε τραγο>δια, σκετU και οKιλ<εU προσπαθε< να εξασφαλ<σει τα αναγκα<α για την επιβ<ωση του αντ+ρτικου ενO, ταυτ=χρονα, λαKβ+νει K:ροU στιU K+χεU Kε τουU κατακτητ:U. Πολιτικ=U καθοδηγητ;U τηU οK+δαU ε<ναι ο δηKοσιογρ+φοU Γεωργο>λαU Μπ:ικοU, ο οπο<οU ;ταν επιφορτισK:νοU Kε τη τ;ρηση και τη δι+δοση των σκοπOν τηU οργ+νωσηU

Απ= την παρουσ<αση του βιβλ<ου τηU Μαρ<αU Μπ:ικου στουU αντ+ρτεU και στον πληθυσK= του χOρου δρ+σηU. Η <δια λ:ει K:σα στο βιβλ<ο τηU: «Παρ+ την αντ<θεση των γονιOν Kου, κατατ+σσοKαι στον ΕΛΑΣ. ΛαχταρO να πολεK;σω Kε το =πλο στο χ:ρι. Η πρOτη Kου K+χη ε<ναι στο Καρπεν;σι. Ξ:ρω =τι αK>νοKαι, δεν θ:λω να κ+νω κακ= σε καν:ναν, απ:ναντ< Kου =KωU ε<ναι ο εχθρ=U. ΣηKαδε>ω και πυροβολO. Φοβ+Kαι. Καταλαβα<νω στο πρ=σωπο του διπλανο> Kου τι σηKα<νει σ>ντροφοU. Κ=βω την κοτσ<δα Kου για να παρελ+σω στην απελευθ:ρωση.

Παραδ<δω το =πλο Kου στη Β+ρκιζα. Ξαναπι+νω το ντουφ:κι για να αKυνθO, δε>τερη φορ+, Kε τον ηKοκρατικ= Στρατ=. Το αφ;νω, ηττηK:νη πια, στα αλβανικ+ σ>νορα και φε>γω περνOνταU στο +γνωστο. ΤροK+ζω. Ζω ε<κοσι επτ+ χρ=νια στη Σοβιετικ; 6νωση. Φοιτ;τρια στο Ινστιτο>το ΚινηKατογραφ<αU τηU Μ=σχαU, στην τ+ξη του Μιχα;λ ΡοK, Kε το συKφοιτητ; και πολ> καλ= φ<λο Kου Αντρ:ι Ταρκ=φσκι. Σκηνοθετο>Kε απ= κοινο> τουU Φονι+δεU του Χ:Kινγουεϊ. ουλε>ω ωU εκφων;τρια στον

Σ λλογο Ευρυτνων «Η Καλλιακο δα»

Ραδιοφωνικ= ΣταθK= τηU Μ=σχαU. Ε<κοσι επτ+ χρ=νια χωρ<U ιθαγ:νεια. Ψ+χνω κ+ποιον ν’ ακο>σει την ιστορ<α Kου. Τη λ:ω παντο>». Στην τελετ; παρουσ<ασηU του βιβλ<ου K<λησαν επ<σηU οι Τασο>λα ΒερβενιOτη, ιστορικ=U Ελ:νη Γκ<κα, δηKοσιογρ+φοU – συγγραφ:αU, Μ+νοU Ζαχαρι+U, σκηνοθ:τηU, 5λκη Ζ:η, συγγραφ:αU και Θ=δωροU ΤερζοπουλοU, σκηνοθ:τηU. Επ<σηU να πο>Kε =τι αποσπ+σKατα απ= το βιβλ<ο δι+βασε η ηθοποι=U Κ+τια ανδουλ+κη.

Γεωργ<ου Κυψ:ληU. Ο συγκεκριK:νοU να=U βρ<σκεται Κεφαλλην<αU 19 στην Κυψ:λη, στ+ση τρ=λεϊ - λεωφορε<ων Κεφαλλην<α στην Πατησ<ων. Εν συνεχε<α στιU 10:15 ο πρωτοπρεσβ>τεροU Κωνσταντ<νοU Βαστ+κηU θα παραχωρ;σει οKιλ<α Kε θ:Kα: « Οι 5γιοι τηU Ευρυταν<αU». Στο τ:λοU τηU εκδ;λωσηU θα ακολουθ;σει προσφορ+ καφ: στην α<θουσα Στ:γηU.

Ευχαριστήριο

Ο υποψ;φιοU δηKοτικ=U σ>KβουλοU ΤζερεK:U Ανδρ:αU «Λεζ+νταU» ευχαριστε< =λουU τουU πολ<τεU του δ;Kου Αγρ+φων που τον τ<Kησαν Kε την ψ;φο τουU και δεσKε>εται να προσφ:ρει =σα Kπορε< σ’ αυτ= τον τ=πο, :στω και χωρ<U αξ<ωKα. Με εκτ<Kηση ΤζερεK:U Ανδρ:αU - «Λεζ+νταU»

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ζ*Η»

Αφι:ρωKα στουU Πορτογ+λουU συγγραφε<U

Το ν:ο τε>χοU ΝοεKβρ<ου-εκεKβρ<ου του περιοδικο> «ΠνευKατικ; Ζω;» ε<ναι αφιερωK:νο στην Πορτογαλικ; λογοτεχν<α, ολοκληρOνονταU :τσι τα αφιερOKατα σε =λα τα κρ+τη τηU Ευρωπαϊκ;U 6νωσηU. Συνολικ+ τα αφιερOKατα αν:ρχονται στιU 3750 σελ<δεU. Απ= τουU Πορτογ+λουU παρουσι+ζονται δεκ+δεU συγγραφε<U, αν+Kεσα στουU οπο<ουU ο ΣαραK+γκου (βραβε<ο Ν=Kπελ) ο ΚαK=ενU, ο Πεσσ=α, κ.λπ. Επ<σηU καταχωρο>νται δοκ<Kια σχετικ+ Kε την «Επαν+σταση των Γαρυφ+λλων», την Ιστορ<α και τον ΠολιτισK= τηU Πορτογαλ<αU, την πολιτιστικ; λογοτεχνικ; συνε<δηση τηU κ.λπ. Τα Υπουργε<α ΠολιτισKο> =λων των χωρOν, στα οπο<α παρουσι+στηκαν, :στειλαν ευχαριστ;ρια αλλ+ και συγχαρητ;ρια στον διευθυντ; του περιοδικο>, κ. Μιχ+λη Σταφυλ+, τον<ζονταU, εκτ=U των +λλων, πωU Kε τα αφιερOKατα οι εν ζω; συγγραφε<U τηU ΕυρOπηU γνωρ<ζονται K:σα απ= τα :ργα τουU, ενO πληροφορο>νται και για την προσφορ+ αυτOν που δε ζουν, αλλ+ Kε το :ργο τουU οριοθ:τησαν την εποχ; τουU.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ1ρτη 1 !εκεPβρBου 2010 / ΣελBδα 15

Τα µάζεψαν -υβρίζοντας- από την ΕΛΜΕ

Μετ1 το ρεπορτ1ζ τηZ εφηPερBδαZ στο προηγοDPενου φDλλο, εξ@δωσαν δεDτερη απCφαση (την οποBα !ΕΝ @στειλαν στα "Ευρυτανικ1 Ν@α", αλAθεια γιατB;) και Pετ1 την κατακραυγA, P1ζεψαν Cλα τα παρ1λογα. Βεβα ω συνεχ ζουν να απαιτον 18 ευρ την ρα για του ωρο σθιου, αλλ τ ρα το.. κρβουν.

Οι συνδικαλιστ@Z τηZ ΕΛΜΕ ΕυρυτανBαZ, Pε απCφασA τουZ - διαPαρτυρBα - καταγγελBα, ζητοDσαν για τουZ ωροPBσθιουZ καθηγητ@Z 18 ευρT την Tρα Pικτ1, για να υποστηρBξουν το πρCγραPPα τηZ ΠρCσθετηZ !ιδακτικAZ ΣτAριξηZ (Π!Σ), πρCγραPPα που τελικ1 το υπουργεBο σταP1τησε να λειτουργεB για... οικονοPικοDZ λCγουZ. ΕπBσηZ, αναP@νουν την 1ρση του περιορισPοD των 10 ωρTν την εβδοP1δα αν1 ωροPBσθιο καθηγητA που ορBζει το υπουργεBο και οι ωροPBσθιοι καθηγητ@Z να εργ1ζονται κανονικC 8ωρο προφανTZ. ΕπαναλαPβ1νουPε τον υπολογισPC, 18 ευρT την Tρα, επB 8 TρεZ την ηP@ρα, επB 22 ηP@ρεZ τον PAνα = 3.168 ευρT τον PAνα Pικτ1. ΑυτC προκDπτει απC τιZ απαιτAσειZ των συνδικαλιστTν τηZ ΕΛΜΕ και τBποτα 1λλο. Τι προβλ@πει το υπουργεBο; 11 ευρT Pικτ1 την Tρα, επB 10 TρεZ την εβδοP1δα = 440 ευρT τον PAνα. Παρ1λληλα, ζητοDν να πριPοδοτοDνται οι ωροPBσθιοι καθηγητ@Z και Cλοι να διορBζονται... Pε την επετηρBδα, εκτCZ ΑΣΕΠ στα δηPCσια σχολεBα. Αυτ1 εBναι τα αιτAPατ1 τουZ, τα οποBα δοθεBσηZ τηZ ευκαιρBαZ αιτοDνται απροκ1λυπτα Pε πρCσχηPα την διακοπA του προγρ1PPατοZ Π!Σ. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Μετ1 το δηPοσBευP1 PαZ, λ1βαPε τρειZ επιστολ@Z. Η πρTτη απC την Β/θPια !ιεDθυνση ΕυρυτανBαZ, η οποBα Pε απCλυτη σοβαρCτητα απαντ1 στο ρεπορτ1ζ τηZ εφηPερBδαZ, η δεDτερη απC γονεBZ, οι οποBοι απαντοDν στο ερTτηPα τηZ εφηPερBδαZ “γιατB Cχι και δωρε1ν κ. καθηγητ@Z” φ@ρνονταZ ωZ παρ1δειγPα αξιCλογουZ καθηγητ@Z ενταγP@νουZ στο σDστηPα τηZ δηPοσBαZ παιδεBαZ στην ΕυρυτανBα και τ@λοZ η τρBτη επιστολA απC τουZ συνδικαλιστ@Z τηZ ΕΛΜΕ, οι οποBοι δεν απαντοDν σε τBποτα και καταφ@ρονται Pε DβρειZ κατ1 των “ΕυρυτανικTν Ν@ων”.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

“Αναφορικ1 Pε το δηPοσBευP1 σαZ στο φDλλο 419/24-11-2010 τηZ @γκριτηZ εφηPερBδαZ σαZ για το πρCγραPPα τηZ ΠρCσθετηZ !ιδακτικAZ ΣτAριξηZ(Π!Σ), σαZ ενηPερTνουPε Cτι: -Το πρCγραPPα τηZ Π!Σ υλοποιοDνταν στα Γενικ1 ΛDκεια και τα ΕΠΑΛ απC τιZ αρχ@Z ΟκτωβρBου @ωZ τη λAξη του διδακτικοD @τουZ (P@σα Μα_ου) κ1θε σχολικAZ χρονι1Z. - Στην Π!Σ δBδασκαν ωροPBσθιοι εκπ/κοB P@χρι και 10 TρεZ την εβδοP1δα, Pε ωριαBα αPοιβA 9 ευρT καθαρ1, δηλ. υπC ιδανικ@Z συνθAκεZ οι ωροPBσθιοι εκπ/κοB που δBδασκαν στην Π!Σ ελ1Pβαναν το ανTτερο (κατ1 τιZ καταστ1σειZ PισθοδοσBαZ τουZ): 9 ευρT χ 10 TρεZ χ 4 εβδοP1δεZ = 360 ευρT το PAνα. -ΑκCPη και στην υποθετικA περBπτωση που αυξ1νονταν η αPοιβA των ωροPισθBων εκπ/κTν στην Π!Σ στα 18 ευρT Pικτ1, σDPφωνα Pε το @γγραφο τηZ ΕΛΜΕ ΕυρυτανBαZ, η αPοιβA τουZ δεν θα ξεπερνοDσε τα 720 ευρT Pικτ1 το PAνα. -Το πρCγραPPα τηZ Π!Σ στα Γενικ1 ΛDκεια και ΕΠΑΛ του ΝοPοD PαZ εφαρPCζονταν Pε Pεγ1λη επιτυχBα, CπωZ φαBνεται και απC τουZ δεBκτεZ αξιολCγησηZ αν1 σχολικC @τοZ και απC τιZ επιτυχBεZ σε υποψηφBων στην Τριτοβ1θPια Εκπ/ση. Αυτ1 για την αποκατ1σταση τηZ αλAθειαZ. ΕBPαστε π1ντοτε στη δι1θεσA σαZ για περαιτ@ρω διευκρινBσειZ. ΑπC τη !/νση

!/θPιαZ Εκπ/σηZ Ν. ΕυρυτανBαZ”. σ.σ. Με τον πιο επBσηPο τρCπο @ρχεται και επιβεβαιTνει το ρεπορτ1ζ των "ΕυρυτανικTν Ν@ων" η Bδια η !ιεDθυνση Β/PιαZ ΕκπαBδευσηZ ΕυρυτανBαZ. Στην υποθετικA περBπτωση που αυξ1νονταν η αPοιβA των ωροPισθBων εκπαιδευτικTν στα 18 ευρT την Tρα, η αPοιβA τουZ θα 1γγιζε τα 720 ευρT Pικτ1 το PAνα. Αν τTρα υπολογιστεB και η απελευθ@ρωση των 10 ωρTν που β1ζει Cριο το υπουργεBο, καταλαβαBνει κανεBZ τι ζητοDν οι συνδικαλιστ@Z τηZ ΕΛΜΕ για αδιCριστουZ ωροPBσθιουZ εκπαιδευτικοDZ, οι οποBοι σηPειωτ@ον εργ1ζονται Pε σDPβαση εργασBαZ ορισP@νου χρCνου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΟΝΕΝ

Η δεDτερη επιστολA απC τον σDλλογο γον@ων "Με αφορPA 1ρθρο Pε τBτλο «ΓιατB Cχι και … δωρε1ν, κ. καθηγητ@Z;» που δηPοσιεDθηκε στα «Ευρυτανικ1 Ν@α» αρ. φDλλου 419/2411-2011, θεωρTνταZ υπερβολικ@Z τιZ απCψειZ του συντ1κτη, οι οποBεZ κατ1 τη γνTPη PαZ αδικοDν αρκετοDZ αξιCλογουZ εκπαιδευτικοDZ, σαν γονεBZ θ@λουPε να καταθ@σουPε και τη δικA PαZ 1ποψη. ΕBναι γνωστC στουZ Pαθητ@Z και τουZ γονεBZ του ΓενικοD ΛυκεBου ΚαρπενησBου Cτι αρκετοB καθηγητ@Z του ΛυκεBου καθTZ και ο αξιCτιPοZ !ιευθυντAZ κ. ΖαγκCτσηZ προσφ@ρουν Ε!0 ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΦΙΛΟΚΕΡ!0Σ τιZ υπηρεσBεZ τουZ στουZ Pαθητ@Z κυρBωZ τηZ Γ τ1ξηZ και ΣαββατοκDριακα, προσπαθTνταZ να βελτιTσουν την απCδοση των PαθητTν που ετοιP1ζονται για τιZ εξετ1σειZ. Η @κδοση τηZ PαθητικAZ εφηPερBδαZ «S’cool news» Pε την συνδροPA των καθηγητTν και η δυναPικA παρουσBα τηZ θεατρικAZ οP1δαZ που κ1θε χρCνο ανεβ1ζει θεατρικ1 @ργα, προαπαιτοDν επBσηZ εργασBα εκτCZ του ωραρBου των εκπαιδευτικTν - δωρε1ν προσφορ1 στη PαθητικA κοινCτητα - η οποBα πιθανTZ δεν εBναι γνωστA στο ευρD κοινC. ?σο για την ΠρCσθετη !ιδακτικA ΣτAριξη και την ΕνισχυτικA !ιδασκαλBα υπAρχαν εκπαιδευτικοB που απC καιρC πρCτειναν στουZ Pαθητ@Z να την παρ@χουν δωρε1ν. Οι συγκεκριP@νοι εκπαιδευτικοB και αρκετοB 1λλοι που δρουν σε 1λλουZ τοPεBZ και υλοποιοDν 1λλα προγρ1PPατα και δρ1σειZ, εγκαταλεBπουν τιZ οικογ@νει@Z τουZ A τα χCPπυ τουZ, χωρBZ να @χουν καν@να οικονοPικC CφελοZ, @χονταZ ωZ PCνη επιβρ1βευση @να Pεγ1λο ευχαριστT και @να χαPCγελο αναγνTρισηZ απC τουZ Pαθητ@Z τουZ και τουZ γονεBZ αυτTν. ?λα τα παραπ1νω αποτελοDν φανερA απCδειξη Cτι κ1ποιοι εκπαιδευτικοB PαZ δεν ενδιαφ@ρονται PCνο για τα χρAPατα, αλλ1 αποτελοDν πραγPατικA ΠνευPατικA ΕλBτ στον τCπο PαZ. ΕπειδA πιστεDουPε Cτι τα λCγια PαZ εκφρ1ζουν πολλοDZ ακCPη γονεBZ, θ@λουPε Pε την επιστολA PαZ αυτA να γνωρBσουPε στουZ αναγνTστεZ σαZ την αλAθεια και να εκφρ1σουPε P@σω αυτAZ την ευγνωPοσDνη PαZ στουZ εκπαιδευτικοDZ που αφιλοκερδTZ προσφ@ρουν τιZ επιπλ@ον υπηρεσBεZ στουZ Pαθητ@Z . Οι γονεBZ: Ελ@νη Μπακογι1ννη, ΧρυσοDλα ΜαυρBκα, Γι1ννηZ ΣταP1τηZ". σ.σ. Η παραπ1νω επιστολA @ρχεται και π1λι να επιβεβαιTσει απCλυτα την "σκληρA γλTσσα" του συντ1κτη του ρεπορτ1ζ. Στην επιστολA γBνεται λCγοZ Cτι "κ1ποιοι εκπαιδευτι-

κοB PαZ δεν ενδιαφ@ρονται PCνο για τα χρAPατα", αφAνονταZ να εννοηθεB Cτι κ1ποιοι 1λλοι ενδιαφ@ρονται PCνο για τα λεφτ1. ΕBναι φανερC Cτι και στο ρεπορτ1ζ PαZ PιλοDσαPε για τιZ απαιτAσειZ ενCZ συνδικαλιστικοD οργ1νου υπ@ρ των αδιCριστων ωροPBσθιων καθηγητTν.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΣτουZ συνδικαλιστ@Z δεν 1ρεσε η κριτικA PαZ. ΜαZ @στειλαν λοιπCν την δικA τουZ απ1ντηση και PαZ ζητοDν να την δηPοσιεDσουPε. !εν το θ@λαPε, αλλ1 PαZ πBεσαν. !εν θ@λαPε να δηPοσιεDσουPε @ναν οχετC Dβρεων απC "συνδικαλιστ@Z καθηγητ@Z" τηZ ΕυρυτανBαZ, PCνο και PCνο για να Pην τουZ εκθ@σουPε στα P1τια των αναγνωστTν PαZ, οι οποBοι εBναι οικογενει1ρχεZ και @χουν παιδι1 στα γυPν1σια και λDκεια του νοPοD, στα οποBα κ1ποιοι απC αυτοDZ διδ1σκουν. ΕΠΙΣΤΟΛΗ “Κ. Εκδοτη. Στο φDλλο 419 τηZ Τετ1ρτηZ 24/11 και στη σελ. 15 δηPοσιεDσατε απCφασηανακοBνωση τηZ ΕΛΜΕ ΕυρυτανBαZ σχετικA Pε το θ@Pα τηZ ΠρCσθετηZ !ιδακτικAZ ΣτAριξηZ ( Π!Σ ), Pε τBτλο που προσβ1λλει την νοηPοσDνη των αναγνωστTν σαZ που θα δι1βασαν την ανακοBνωση, αλλ1 και συν1Pα υβριστικC και προσβλητικC για τουZ εκπαιδευτικοDZ του νοPοD PαZ. ΠαρακαλοDPε λοιπCν να δηPοσιεDσετε την παροDσα απ1ντηση CπωZ εξ1λλου β1σει νCPου υποχρεοDστε προZ αποκατ1σταση τηZ αλAθειαZ και τηZ σωστAZ ενηP@ρωσηZ. Θ@τουPε εποP@νωZ υπCψη σαZ τιZ εξAZ παρατηρAσειZ: 1. ?σοι δι1βασαν την ανακοBνωσA PαZ θα αποροDν για την πρωτοφανA 1γνοια του θ@PατοZ απC την εφηPερBδα σαZ, για τουZ σCλοικουZ υπολογισPοDZ σαZ (3.200 ευρT το PAνα!), αλλ1 και για την πρωτοφανA σαZ εχθρCτητα για τουZ εκπαιδευτικοDZ συναδ@λφουZ (δεν δουλεDουν πολD, κ1θονται ΧριστοDγεννα - Π1σχα, εBναι καλοπληρωP@νοι και κ1νουν και ιδιαBτερα!). Η προσ@γγιση ενCZ τCσου σοβαροD θ@PατοZ CπωZ η βοAθεια των PαθητTν του δηPCσιου σχολεBου στην ΕυρυτανBα, Pετατρ1πηκε σε @να παραλAρηPα λαϊκισPοD και εPπ1θειαZ. 2. Για την πρCσθετη !ιδακτικA ΣτAριξη ισχDει Cτι @χουPε διατυπTσει στην απCφασA PαZ χωρBZ καPι1 διαφοροποBηση. Την ορθCτητα των θ@σεTν PαZ εξ1λλου γνωρBζει σDσσωPη η εκπαιδευτικA κοινCτητα συPπεριλαPβανοP@νων και των γον@ων που καλοDνται τTρα να πληρTσουν κι 1λλο Pε την περικοπA του προγρ1PPατοZ. 3. ΕπειδA πολλ@Z φορ@Z και στο παρελθCν @χετε PιλAσει απαξιωτικ1 για τουZ συναδ@λφουZ εκπαιδευτικοDZ, β1ζονταZ λ1σπη στον ανεPιστAρα και PιλTνταZ για τεPπ@ληδεZ που κ1θονται και πληρTνονται A για καθηγητ@Z που κ1νουν ιδιαBτερα PαθAPατα, @χουPε να σαZ ποDPε το εξAZ χωρBZ περιστροφ@Z: Κλαδικ@Z κοινωνBεZ αγγ@λων δεν υπ1ρχουν πουθεν1, οDτε στο χTρο τηZ εκπαBδευσηZ, οDτε βεβαBωZ και στο χTρο τηZ «δηPοσιογραφBαZ» που πρεσβεDετε εσεBZ, οπCτε τιZ ηθικολογBεZ και τουZ εισαγγελικοDZ λCγουZ κρατAστε τουZ για τον εαυτC σαZ. 4. Στην ΕυρυτανBα οι εκπαιδευτικοB εBPαστε επTνυPοι και ο καθ@ναZ, πολD περισσCτερο δε η τοπικA κοινωνBα, γνωρBζει τι κ1νει ο καθ@ναZ. Ο καθ@ναZ PαZ πορεDεται Pε την προσωπικCτητ1 του και το δικC του AθοZ. ΕBναι 1δικο, CPωZ, και συν1Pα εξοργιστικC να

σπιλTνετε συνειδAσειZ και ανθρTπουZ που καθηPεριν1 δBνουν τη P1χη τηZ PCρφωσηZ και τηZ στAριξηZ του δηPCσιου σχολεBου Pε σεPνCτητα, κCντρα P1λιστα στην οικονοPικA κρBση που PαZ @χει γονατBσει CλουZ και ιδιαBτερα εP1Z που ζοDPε απC το PισθC PαZ. ΠολD δε περισσCτερο δεν δικαιοDστε να το κ1νετε αυτC, Cταν το πραγPατικC σαZ ενδιαφ@ρον δεν εBναι η στAριξη του δηPCσιου σχολεBου A του PαθητA, αλλ1 πωZ θα πουλAσετε κ1να φDλλο παραπ1νω, επιλ@γονταZ τον κιτρινισPC και την κατ1 παραγγελBα δηPοσιογραφBα. 5. ?σον αφορ1 την πρCτασA σαZ περB δωρε1ν PαθηP1των το απCγευPα, δεν @χετε παρ1 να περ1σετε απC το ΓενικC ΛDκειο ΣαββατοκDριακα, αλλ1 και απC τα περιφερειακ1 σχολεBα και θα π1ρετε την απ1ντηση. ΑρκεB το Bδιο να θυP1στε και εσεBZ σε σχ@ση Pε την ενηP@ρωση, που υποτBθεται υπηρετεBτε, χωρBZ να διακρBνετε αν1Pεσα σε αυτοDZ που λ@νε τη γνTPη τουZ καθαρ1 και σ αυτοDZ που την ενισχDουν περισσCτερο Pε καPι1 καταχωρησοDλα – διαφηPισοDλα στο @ντυπC σαZ, επαPοιβA βεβαBωZ. ΤελειTνονταZ θα θ@λαPε να ποDPε Cτι η αυτογελοιοποBηση εBναι προσωπικC και αναφαBρετο δικαBωP1 σαZ. Μην εPπλ@κετε, CPωZ, σε αυτC ανθρTπουZ που παλεDουν για το δηPCσιο σχολεBο και παρ1λληλα δBνουν τον καθηPερινC προσωπικC, οικογενειακC και κοινωνικC τουZ αγTνα Pε αξιοπρ@πεια. Υπ1ρχει και αυτA ξ@ρετε σαν ατοPικA αρετA κDριε «εκδCτη» και Pε την ευκαιρBα οφεBλουPε να σαZ το θυPBσουPε. Ο ΠρCεδροZ ΜαστροκTσταZ ΚTσταZ Η Γ. ΓραPPατ@αZ ΠανοποDλου ΦωτεινA.” Θα απαντAσουPε ΜΟΝΟ: στο “... να πουλAσετε κ1να φDλλο παραπ1νω”. Οι αναγνTστεZ PαZ Pε αλαλαγPοDZ @τρεξαν να P1θουν για τα “δBκαια” αιτAPατ1 σαZ, και στην λ@ξη “αυτογελιοποBηση”. Πλ@ον εBναι σBγουρο εκεB στην ΕΛΜΕ Cτι κρBνετε εξ ιδBων τα αλλCτρια. ΥΓ. Η ΕΛΜΕ ΕυρυτανBαZ, Pετ1 το ρεπορτ1ζ των «ΕυρυτανικTν Ν@ων», δι@νειPε και δεDτερο δελτBο τDπου (επιλεκτικ1 σε τοπικ1 ΜΜΕ, αλλ1 Cχι στα «Ευρυτανικ1 Ν@α» γιατB φαBνεται εPεBZ τουZ “PπAκαPε στο P1τι”), π1λι για την Π!Σ στο οποBο CPωZ... P1ζεψαν τιZ προκλητικ@Z τουZ απαιτAσειZ περB 18 ευρT την Tρα κ.λπ., για να Pην προκαλ@σουν και π1λι την κατακραυγA. ΑλAθεια κDριοι τηZ ΕΛΜΕ ΕυρυτανBαZ, οι αναγνTστεZ των «ΕυρυτανικTν Ν@ων» δεν @χουν δικαBωPα να P1θουν την... ν@α σαZ προπαγ1νδα; ΓιατB δεν τουZ ενηPερTνετε; ΜAπωZ δεν δηPοσιεDσαPε αυτοDσια την πρTτη σαZ απCφαση; ΜAπωZ σαZ κ1ναPε... λογοκρισBα; ΜAπωZ και σAPερα δεν δηPοσιεDουPε αυτοDσια την υβριστικA σαZ επιστολA; ?χι β@βαια. ΕσεBZ γιατB στερAσατε απC τουZ αναγνTστεZ PαZ το συνταγPατικC τουZ δικαBωPα να ενηPερωθοDν για την ν@α δεDτερη απCφασA σαZ και να σαZ κρBνουν; Τι εν@ργεια εBναι αυτA; Τ@τοια διδ1σκετε στουZ Pαθητ@Z σαZ; Μπρ1βο σαZ λοιπCν! ΜαZ αποδεBξατε ακCPη Pια φορ1 Cτι ορθ1 βαδBζουPε. σ.σ. Π1ντα ο κακCZ συνδικαλισPCZ Aταν προκλητικCZ στην κοινωνBα και προσβολA για τουZ απλοDZ εργαζCPενουZ Cταν δεν @θετε λογικ1 αιτAPατα, αλλ1 τοDZ καθιστοDσε "ζAτουλεZ" απC Pια Ελλ1δα την οποBα χρεοκCπησαν οι... παρ1λογεZ απαιτAσειZ.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετCρτη 1 5εκε_βρPου 2010 / ΣελPδα 16

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετCρτη 1 5εκε_βρPου 2010 / ΣελPδα 17

Rρα για πεζοπορPα!!

«Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία»

Βραβεία σε αριστούχους αποφοίτους µαθητές Μεταξύ αυτών και από την Ευρυτανία

Το ΚNντρο ΠεριβαλλοντικOi ΕκπαPδευσηi ΚαρπενησPου διοργανcνει πεζοπορPα περPπου 4,5 χιλιο_Nτρων, την ΚυριακO 5 5εκε_βρPου 2010 στο χω_ατQδρο_ο που ενcνει τον Kγιο ΝικQλαο (ΛCσπη) _ε το προπονητικQ ΚNντρο ΚαρπενησPου. Το πρQγρα__α τηi πεζοπορPαi Nχει ωi εξOi: στιi 11:30 το πρωP θα πραγ_ατοποιηθεP συγκNντρωση στον χcρο του ΚΠΕ ΚαρπενησPου και στιi 12 Cφιξη στο χωριQ Kγιοi ΝικQλαοi _ε λεωφορεPο. ΑπQ εκεP θα ξεκινOσει η πεζοπορPα για να ολοκληρωθεP στη 1 το _εση_Nρι στο

Ο Q_ιλοi Eurobank EFG, συνεχPζει για 8η χρονιC, να υλοποιεP το πρQγρα__α «Η ΜεγCλη Στιγ_O για την ΠαιδεPα» που Nχει εξελιχθεP σε θεσ_Q _ε ευρSτατη αποδοχO απQ την _αθητικO και εκπαιδευτικO κοινQτητα και απQ την κοινωνPα γενικQτερα.

προπονητικQ κNντρο και να γPνει η επιστροφO _ε λεωφορεPο. Σε περPπτωση βροχOi η πεζοπορPα θα πραγ_ατοποιηθεP _ε ο_πρNλεi. Οι ενδιαφερQ_ενοι για περισσQτερεi πληροφορPεi _ποροSν να επικοινωνOσουν _ε το τηλNφωνο 22370-80843.

«5ρQ_οι του κρασιοS τηi ΣτερεCi ΕλλCδαi» 3η_ερο γευσιγνωσPαi και εκδηλcσεων

Με το σSνθη_α «Οι δρQ_οι του κρασιοS τηi ΣτερεCi ΕλλCδαi οδηγοSν στη ΧαλκPδα» η περιφNρεια καλεP Qλουi να συ__ετCσχουν στην γευσιγνωσPα κρασιcν, _ια διοργCνωση που σαν στQχο Nχει την τQνωση τηi τοπικOi οικονο_Pαi, ιδιαPτερα σε αυτO την κρPσι_η για τη χcρα _αi οικονο_ικO συγκυρPα.

Με πρωτοβουλPα τηi ΠεριφNρειαi ΣτερεCi ΕλλCδαi και _ε τη συνεργασPα τηi Lνωσηi Οινοπαραγωγcν Α_πελcνα ΚεντρικOi ΕλλCδοi (ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε.) θα πραγ_ατοποιηθοSν τιi επQ_ενεi η_Nρεi οι εκδηλcσειi «5ρQ_οι του κρασιοS τηi ΣτερεCi ΕλλCδαi».

ΠρQκειται για Nνα ολοκληρω_Nνο πρQγρα__α που διοργανcνεται για πρcτη φορC και θα περιλα_βCνει την Nκδοση οδηγοS, πλOθοi εκδηλcσεων, σε_ινCρια γευσιγνωσPαi κρασιοS απQ ειδικοSi, ο_ιλPεi, προβολO ντοκι_αντNρ και Cλλεi δραστηριQτητεi. Πρcτοi σταθ_Qi αυτοS του νNου θεσ_οS θα εPναι φNτοi η ΧαλκPδα. Οι «5ρQ_οι του κρασιοS» θα διαρκNσουν απQ την ΠαρασκευO 3 Nωi και την ΚυριακO 5 5εκε_βρPου 2010 και περιλα_βCνουν παρουσPαση κρασιcν απQ οινοποιεPα τηi ευρSτερηi ΣτερεCi ΕλλCδαi, καθci και σε_ινCρια γευσιγνωσPαi. ΣκοπQi αυτοS του τριη_Nρου γευσιγνωσPαi εPναι η ανCδειξη Qλων των ποικιλιcν κρασιcν που παρCγονται στην περιοχO.

Η ΠεριφNρεια ΣτερεCi ΕλλCδαi κCνει _ια ση_αντικO προσπCθεια προcθησηi των τοπικcν οPνων, ενη_ερcνονταi _Nσω αυτOi τηi εκδOλωσηi το ευρS κοινQ, αλλC και δη_οσιογρCφουi του ειδικοS τSπου (ΓεSσηi και ΟPνου) για τιi αξιQλογεi και καθQλα ανταγωνιστικNi ετικNτεi που παρCγονται στη ΣτερεC ΕλλCδα. ΟινοπαραγωγοP απQ την ΣτερεC ΕλλCδα θα Nχουν την ευκαιρPα να προβCλλουν Qλεi τιi ποικιλPεi κρασιcν που παρCγουν. Η παρουσPαση και η γευσιγνωσPα για το ευρS κοινQ θα πραγ_ατοποιηθεP σε στεγαζQ_ενο χcρο στην ΠλατεPα ΜCλλιου, _προστC στο «ΚQκκινο ΣπPτι», στη ΧαλκPδα. Τα εγκαPνια των «5ρQ_οι του κρασιοS» θα πραγ_ατοποιηθοSν

την ΠαρασκευO 3 5εκε_βρPου στιi 6.00 το απQγευ_α στην «ΕστPα Γνcσηi & Πολιτισ_οS ΧαλκPδαi», στο «ΚQκκινο ΣπPτι». Στον κεντρικQ χcρο του «ΚQκκινου ΣπιτιοS» θα πραγ_ατοποιηθεP παρουσPαση, ενc θα υπCρχει Sommelier που θα δPνει _αθO_ατα γευσιγνωσPαi. Το ΣCββατο και την ΚυριακO θα πραγ_ατοποιηθοSν και σε_ινCρια γευσιγνωσPαi, απQ τιi 11.00 το πρωP Nωi τιi 8.00 το βρCδυ. ΤNλοi, να ση_ειcσου_ε πωi το εισιτOριο εισQδου ανNρχεται στα 2 ευρc, ενc τα Nσοδα θα διατεθοSν στην «ΕστPα Γνcσηi και Πολιτισ_οS ΧαλκPδαi». Για περισσQτερεi πληροφορPεi, οι ενδιαφερQ_ενοι _ποροSν να επικοινωνOσουν _ε τον κ. ΜηνC ΜNλλο στο 22310-38955 O στο mellosmhn@stereaellada.gov.gr

ΚSριοi σκοπQi του προγρC__ατοi «Η ΜεγCλη Στιγ_O για την ΠαιδεPα» εPναι η επιβρCβευση τηi προσπCθειαi των νNων για την κατCκτηση τηi γνcσηi και η αναγνcριση των ικανcν και των Cξιων που αποτελοSν προοπτικO και εγγSηση για το _Nλλον. ΠρQκειται για _ια απQ τιi ση_αντικQτερεi χορηγικNi πρωτοβουλPεi του Ο_Pλου τηi Eu-

robank EFG, που Nχει επιλNξει να υποστηρPζει ενεργC τουi το_εPi τηi ΠαιδεPαi, του Πολιτισ_οS, του Αθλητισ_οS και του ΠεριβCλλοντοi. Το πρQγρα__α «Η ΜεγCλη Στιγ_O για την ΠαιδεPα» ξεκPνησε το 2003 και πραγ_ατοποιεPται _ε την υποστOριξη του ΥπουργεPου ΕθνικOi ΠαιδεPαi και Θρησκευ_Cτων, καλSπτει Qλη την ΕλλCδα και

αφορC περισσQτερουi απQ 235.000 _αθητNi και _αθOτριεi τηi Γ’ ΛυκεPου. Στο πλαPσιο του προγρC__ατοi η Eurobank επιβραβεSει κCθε χρQνο τουi αριστοSχουi αποφοPτουi _αθητNi _ε τον υψηλQτερο γενικQ βαθ_Q πρQσβασηi στην τριτοβCθ_ια εκπαPδευση, σε κCθε Nνα απQ τα 1.750 ΓενικC και Επαγγελ_ατικC ΛSκεια

που λειτουργοSν στην ΕλλCδα. ΜNχρι το τNλοi του 2010, θα πραγ_ατοποιηθοSν τελετNi απονο_Oi των βραβεPων για του απQφοιτουi Qλων των ΛυκεPων, ενc οι «πρcτοι των πρcτων» θα βραβευθοSν σε ειδικO εκδOλωση στην ΑθOνα, στιi αρχNi του νNου Nτουi. Το φετινQ πρQγρα__α εκδηλcσεων συνεχPζεται την Τε-

τCρτη 8 5εκε_βρPου 2010 _ε εκδOλωση στη ΘOβα και την βρCβευση 77 αριστοSχων _αθητcν απQ σχολεPα των νο_cν ΒοιωτPαi, ΕSβοιαi, ΦωκPδαi, Φθιcτιδαi και ΕυρυτανPαi. Η τελετO θα πραγ_ατοποιηθεP στο 5η_οτικQ ΣυνεδριακQ ΚNντρο ΘOβαi, αPθουσα «ΑλNξανδροi ΚοφPνηi», ΛουκC ΜπNλλου 1, στη ΘOβα στιi 6.30 _._.

Νικήτρια η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Καρπενησίου

Ολοκληρcθηκε για φNτοi το ΠανθεσσαλικQ πρωτCθλη_α TTRC (Thessaly Track Racing Championship) _ε τουi οδηγοSi απQ την ΑΛΑΚ και το ΚαρπενOσι να κατακτοSν επCξια θNσειi στο βCθρο των νικητcν. Την ΚυριακO 28 Νοε_βρPου, στην πPστα Super Stage του ΜελισσοχωρPου ΛCρισαi, Nπεσε η αυλαPα για τουi λCτρειi του _ηχανοκPνητου αθλητισ_οS _ε τουi νικητNi να χα_ογελοSν, τουi ηττη_Nνουi να διακατNχονται απQ γλυκQπικρα συναισθO_ατα και τουi θεατNi να ανανεcνουν το ραντεβοS τουi _ε το θNα_α για του χρQνου. Οι συ__ετοχNi στον 6ο και τελευταPο αγcνα τηi σεζQν Cγγιξαν τιi 50 απQ Qλη την ΕλλCδα _ε τουi 8 οδηγοSi να Nρχονται απQ το ΚαρπενOσι. Ο καλQi καιρQi Oταν σS__αχοi, τQσο για τουi αγωνιζQ_ενουi που δοκP_ασαν τα αυτοκPνητC τουi σε κανονικNi συνθOκεi, Qσο και για τουi θεατNi που κατNκλισαν την πPστα. Να ποS_ε χαρακτηριστικC Qτι 31 Cτο_α Oταν αυτC που ταξPδεψαν απQ την πQλη _αi για να βρεθοSν κοντC στουi Καρπενησιcτεi οδηγοSi και να υποστηρPξουν τιi προσπCθειNi τουi. «Τα αγαθC κQποιi κτcνται» και στην συγκεκρι_Nνη περPπτωση 2

απQ τουi οδηγοSi τηi ΑΛΑ ΚαρπενησPου αντα_εPφτηκαν για τιi φετινNi τουi επιδQσειi _ε _ια θNση στο βCθρο. Συγκεκρι_Nνα την 2η θNση του πρωταθλO_ατοi κατNλαβε ο ΧρOστοi ΓαλCνηi _ε Ηonda Civic TypeR 1800 και την 4η θNση κατNλαβε ο Σ τC θ ηi ΦN γγοi _ε Ηonda Civic Type-R 1800. Τα υπQλοιπα αποτελNσ_ατα του συγκεκρι_Nνου αγcνα ανC κατηγορPα κυβικcν αυτοκινOτου Nχουν ωi εξOi: Στα 1150cc το νικητOριο βCθρο κατελOφθη απQ Καρπενησιcτεi οδηγοSi _ε 1ο κατηγορPαi τον ΧριστQφορο ΤσιγαρPδα _ε zastava yugo, 2ο τον ΤCσο ΘανασοSλα _ε fiat 127 και 3ο τον Παναγιcτη ΚαραγιCννη _ε zastava yugo, επPσηi. Στην κατηγορPα 1400cc ο ΣπSροi Τσιcνηi κατNλαβε την 4η θNση _ε subaru vivio, ενc στην κατηγορPα 2000cc ο ΦNγγοi ΣτCθηi _ε Ηonda Civic Type-R 1800 αναδεPχτηκε 2οi νικητOi κατηγορPαi και η επPδοσO του τοS χCρισε και την 4η θNση τηi γενικOi κατCταξηi. ΤNλοi, στην κατηγορPα 2000+ cc ο ΧρOστοi ΓαλCνηi _ε Ηonda Civic Type-R 1800 αναδεPχτηκε 1οi νικητOi κατηγορPαi και 2οi γενικOi κατCταξηi, ο 5η_Oτρηi ΝCσιοi _ε toyota corola αναδεPχτηκε 3οi και ο Παναγιcτηi ΚPτσιοi συ__ετεPχε χωρPi τελικC να λCβει κCποια διCκριση. Να αναφNρου_ε, τNλοi, Qτι Qσον αφορC το χρο-

νο_ετρη_Nνο σκNλοi του αγcνα ο ΧρOστοi ΓαλCνηi κατNλαβε και το κSπελλο για τον καλSτερο γSρο η_Nραi. Να αναφNρου_ε Qτι θα πραγ_ατοποιηθεP ειδικO εκδOλωση απονο_Oi των νικητcν του πρωταθλO_ατοi τον ΙανουCριο 2011. Η _υρωδιC των κα_Nνων λCστιχων και τα «σπινιαρPσ_ατα» των αυτοκινOτων, _ε τουi θεατNi και τουi οδηγοSi να αδη_ονοSν για αυτC, «δPνουν πCλι ραντεβοS» για του χρQνου _Qνο στιi πPστεi καρτ και στουi δια_ορφω_Nνουi χcρουi διεξαγωγOi των αγcνων. ΤNλοi για το πρωτCθλη_α, αυτQ Q_ωi δεν ση_αPνει Qτι οι οδηγοP και οι επPδοξοι «ραλλPστεi» δεν προετοι_Cζουν τα αυτοκPνητC τουi για του χρQνου. Lτσι στα πλαPσια τηi δοκι_Oi και τηi βελτPωσηi των οχη_Cτων των οδηγcν αλλC και των φPλων τηi ταχSτηταi διοργανcνεται την ΚυριακO 5 5εκε_βρPου εκδρο_O δυνα_ο_Nτρησηi στην ΘOβα. ΜετC την ολοκλOρωση των διαδικασιcν θα ακολουθOσει φαγητQ σε ταβNρνα τηi περιοχOi. Η αναχcρηση θα γPνει απQ τη θNση ΚΤΕΟ αυστηρC στιi 7.30 το πρωP τηi ΚυριακOi. Για την τOρηση του ΚΟΚ σε Qλη τη διCρκεια τηi πορεPαi προi τη ΘOβα Qλα τα οχO_ατα θα παραταχθοSν σε φCλαγγα. Οι ενδιαφερQ_ενοι _ποροSν να επικοινωνOσουν _ε Μ.Λ το τηλNφωνο 6974073054.

Μελισper Stage του Pσ_ατα στην Su αρ τισ_οS ινι λη σπ ι αθ κα υ α το του _ηχ/κPνη i Κα_Nνα λCστιχ ει τρ λC υi το σαi για σοχωρPου ΛCρι

ο οδην» για τουi δS ποιi εκτOθησα αλCνη κQ Γ C ο τ αθ σ αγ O ρ α ΚCτω: «Τ Nγγο και Χ Φ i η θ C τ Σ ΑΛΑΚ γοSi απQ την


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ1ρτη 1 "εκεNβρ@ου 2010 / Σελ@δα 18

Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό

Α ΣΤΥΝΟΜΙΚ Α

Ο ηλικιωN>νοX 1ντραX τραυNατ@στηκε ελαφρ1 Το περιστατικA συν>βη τη "ευτ>ρα 29 ΝοεNβρ@ου 2010 στον δρANο προX ΠρουσA, κοντ1 στην εκκλησ@α των Ευρυτ1νων Αγ@ων, Aταν Ι.Χ.Ε. αυτοκ@νητο παρ>συρε και τραυN1τισε ελαφρ1 >ναν διερχANενο πεζA.

Το περιστατικA σηNειRθηκε στιX 6.30 το απAγευNα τηX περασN>νηX "ευτ>ραX στην στροφ?, επ@ τηX οδοB ΧρBσηX Κατσ1Nπα που βρ@σκεται στον περιφερειακA οδικA

1ξονα του Καρπενησ@ου, λ@γα N>τρα πριν απA τον ΙερA ΝαA των Ευρυτ1νων Αγ@ων. =λα συν>βησαν Aταν η οδηγAX του αυτοκιν?του, η οπο@α κατ>βαινε τον δρANο κινοBNενη στο ρεBNα προX ΠρουσA, στην προσπ1θει1 τηX να αποφBγει πιθαν? σBγκρουση Nε 1λλο διερχANενο AχηNα παρεξ>κλινε τηX πορε@αX τηX Nε αποτ>λεσNα να παρασBρει τον ηλικιωN>νο πεζA. Να σηNειRσουNε Aτι στην συγκεκριN>νη στροφ? δεν υπ1ρχει πεζοδρANιο παρAλο που η περιοχ? ε@ναι κατοικηN>-

Μόνιµες στήλες

νη. Εξ1λλου ο ηλικιωN>νοX που παρασBρθηκε ε@ναι κ1τοικοX τηX γειτονι1X και την Rρα εκε@νη κατευθυνAταν σπ@τι του. Ο ηλικιωN>νοX 1ντραX Nεταφ>ρθηκε στον ΓενικA ΝοσοκοNε@ο Καρπενησ@ου Aπου οι γιατρο@ δι>γνωσαν Aτι δεν διατρ>χει καν>να κ@νδυνο. 0στAσο, για προληπτικοBX λAγουX, διεκοN@σθη στην ΛαN@α για υποβληθε@ σε περαιτ>ρω εξετ1σειX. Προαν1κριση για τα α@τια και τιX συνθ?κεX του ατυχ?NατοX διενεργε@ το ΑστυνοNικA ΤN?Nα Καρπενησ@ου.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ∆εκατέσσερις τροχαίες παραβάσεις και µια σύλληψη

Συνεχ@στηκε και το δεBτερο δεκαπενθ?Nερο του N?να ΝοεNβρ@ου απA AλεX τιX Υπηρεσ@εX τηX Α.". Ευρυταν@αX, η διεν>ργεια ελ>γχων Τροχα@αX και Ασφ1λειαX, στα πλα@σια τηX προσπ1θειαX που καταβ1λλεται για την αντιNετRπιση τηX εγκληNατικAτηταX και για την οδικ? ασφ1λεια στην περιοχ? NαX. ΑπA τουX ελ>γχουX αυτοBX βεβαιRθηκαν δεκατ>σσεριX (14)

παραβ1σειX τροχα@αX και συνελ?φθησαν >να 1τοNο για στ>ρηση 1δειαX οδ?γησηX και >να 1τοNο σε β1ροX του οπο@ου εκκρεNοBσαν καταδικαστικ>X αποφ1σειX. Οι συλληφθ>ντεX Nε τη δικογραφ@α που σχηNατ@σθηκε σε β1ροX τουX παραπ>Nφθηκαν στη "ικαιοσBνη, ενR σε β1ροX των υπολο@πων παραβατRν επιβλ?θηκαν οι νANιNεX διοικητικ>X κυρRσειX.

Πιο Γρήγορα, Πιο Εύκολα, Πιο Πολλά!

Προσανατολισ ο

ΓΡΑΦΕΙ Ο Σ0ΤΗΡΗΣ Π. ΖΑΧΟΣ Υπ1ρχουν δυο τρAποι για να διαπαιδαγωγε@ κανε@X τη ν>α γενι1. Μπορε@ να τη διαπαιδαγωγε@ ουτοπικ1 ? Nπορε@ να το κ1νει ρεαλιστικ1. Ο πρRτοX τρAποX την παραNικρ? σχ>ση >χει Nε την πραγNατικAτητα και 1ρα ε@ναι ξεκ1θαρα >ναX τελε@ωX χαζAX τρAποX διαπαιδαγRγησηX. Ο δεBτεροX συνδ>εται 1ρρηκτα Nε την πραγNατικAτητα και 1ρα ε@ναι ο λογικ1 αποδεκτAX. Ο πρRτοX εNποδ@ζει τουX ν>ουX να κατανο?σουν τιX συνθ?κεX ζω?X προκαλRνταX τουX ψευδαισθ?σειX ωX προX αυτ>X. Ο δεBτεροX τουX φ>ρνει σε επαφ? Nε την πραγNατικAτητα και τουX βοηθ1ει να συνειδητοποι?σουν Aσα αργ1 ? γρ?γορα θα βρουν Nπροστ1 τουX. Ο πρRτοX δεν ωθε@ τη ν>α γενι1 σε προσπ1θεια και φυσικ1 δεν τηX προσφ>ρει το παραNικρA εφAδιο. Ο δεBτεροX, αντ@θετα, το κ1νει. Η κατ1ρρευση του κAσNου που γνωρ@ζαNε, οδ?γησε στα γνωστ1 ... ελληνικ1 δρ1Nατα. Το σBγχρονο εθνικA δρ1Nα >χει τ@τλο «γενι1 χωρ@X N>λλον»! Μ1λιστα, Aσοι πρωταγωνιστοBν στην αν1δειξ? του ε@ναι εκε@νοι που «>σβησαν» το N>λλον αυτ?X τηX γενι1X. "ηNοσιογρ1φοι που >πλεκαν εγκRNια στιX κυβερν?σειX που διAριζαν ασBστολα, γονε@X που απαιτοBσαν και πρAσφεραν «τα π1ντα» στα παιδι1 τουX, εκπαιδευτικο@ που Nο@ραζαν απλAχερα Nεγ1λουX βαθNοBX για να αποφBγουν τη σBγκρουση Nε Nια καλοNαθηN>νη κοινων@α που ε@χε στρογγυλοκαθ@σει στην καλοπ>ραση και την ευκολ@α. Ανοησ@εX! ΜποροBNε να Nιλ1Nε για πολλοBX «χαN>νουX ν>ουX» αλλ1 σ@γουρα Aχι για «χαN>νη γενι1». =λοι αυτο@ που προσπαθοBν να NαX κ1νουν να δακρBσουNε δι-

καιολογοBσαν τιX επιλογ>X τουX στηριγN>νοι στο απλοϊκA «Aλοι τα @δια κ1νουν» αλλ1 τRρα συνειδητοποιοBν Aτι, δυστυχRX γι αυτοBX, κ1ποιοι >καναν το διαφορετικA N>σα απA συγκροBσειX και ρ?ξειX. Κ1ποιοι ν>οι προετοιN1στηκαν ρεαλιστικ1 και ε@ναι >τοιNοι να αντιNετωπ@σουν την πραγNατικAτητα. Κ1ποιοι 1λλοι οδηγ?θηκαν σε ουτοπ@εX, τιX οπο@εX ?δη παρακολουθοBν να καταρρ>ουν. Γιατ@ Nπορε@ το να NεγαλRνει >ναX ν>οX βουτηγN>νοX στην ουτοπ@α να ε@ναι πιο ανAητο και απA προεκλογικA λAγο υποψηφ@ου αλλ1 η ελληνικ? κοινων@α >δειξε >ντονα τη σταθερ? προτ@Nησ? τηX στην απAλυτη και ξεκ1θαρη ανοησ@α. <να Nεγ1λο ποσοστA ν>ων που αυτ? την περ@οδο τελειRνει το ΛBκειο, φοιτ1 στο Πανεπιστ?Nιο ? βολοδ>ρνει στα λουσ1τα καφ> Aλο πAζα και ιδ>α >χει NεγαλRσει χαN>νο στο τρ@πτυχο: «πιο γρ?γορα, πιο εBκολα, πιο πολλ1»! ΕκπληκτικA νAηNα ζω?X αλλ1 ταιρι1ζει NAνο στα NαροBλια. Τα φυτεBειX, τα ποτ@ζειX κι αυτ1 NεγαλRνουν αναN>νονταX στωικ1 το ξεπ1τωN1 τουX. Κ1ποιοX να ειδοποι?σει επιτ>λουX αυτ1 τα παιδι1 Aτι η απλοϊκ? ιδ>α που τουX καλλι>ργησαν δεν ισχBει πλ>ον. Ο κAσNοX στον οπο@ο @σχυε >χει πεθ1νει παρασBρονταX και Aσα τον χαρακτ?ριζαν. Με πιο απλ1 λAγια, αυτA σηNα@νει: Παιδι1, πα@ξατε και χ1σατε, γιατ@ δεν ποντ1ρατε στα σωστ1 σηNε@α. =σα σαX >ταξαν απλRX δεν υφ@στανται. Η «ευκολ@α» που περιN>νατε π?γε περ@πατο Nαζ@ Nε το «γρ?γορα» και το «πολλ1». Τελε@ωX NεταξB NαX, νοN@ζω Aτι θα αργ?σουν να επιστρ>ψουν, οπAτε φ1τε NAνοι σαX και Nην τουX περιN>νετε.

ΕννοR Aτι παιδι1 που απλRX >Nαθαν να >χουν A,τι επιθυNοBσαν, που >παιρναν Nεγ1λουX βαθNοBX χωρ@X να προσπαθ?σουν ποτ> και για τ@ποτα, θα >χουν >να … τοσοδοBλικο προβληNατ1κι. Γιατ@ Aλο αυτA δε θα ?ταν διAλου κακA, αν ο κAσNοX παρ>Nενε στ1σιNοX, αν οι συντηρητικ>X και αντιπαραγωγικ>X επιλογ>X NαX εξασφ1λιζαν στο "ηNAσιο την πολυτ>λεια να παραN>νει >ναX NAνιNοX, σ@γουροX και διAλου απαιτητικAX εργοδAτηX. 0ρα@ο παραNBθι αλλ1 >φτασε στο τ>λοX του. ΤRρα τα καλοNαθηN>να που επ>νδυσαν στην ανAητη ευκολ@α του τ@ποτα και στην αν>ξοδη παθητικAτητα τηX 1γνοιαX βρ@σκονται ξεκρ>Nαστα, οπAτε κ1ποιοX να βρεθε@ να τα ... κρεN1σει. Το γεγονAX Aτι αρκετο@ απA αυτοBX θα π1νε χαN>νοι δε σηNα@νει, ANωX, Aτι θα παρασBρουν και τουX υπολο@πουX. Για αρκετοBX ε@ναι πλ>ον αργ1. ΕυτυχRX Aχι για AλουX. Ε@ναι βλακRδεX να Nιλ1Nε για «χαN>νη γενι1» και να εννοοBNε Aτι Aλοι οι εκπρAσωπο@ τηX βρ1ζουν στο @διο καζ1νι. ΑυτA θα ?ταν παρ1λογο, πρωτ@στωX επειδ? δεν υπ1ρχει τAσο Nεγ1λο καζ1νι Rστε να χωρ>σουν Aλοι. «"ευτερ@στωX», επειδ? η σηNεριν? ν>α γενι1 εκτAX απA καλοNαθηN>νουX NποBληδεX, συNπεριλαNβ1νει (το βεβαιRνω αυτA) και 1ξιουX εκπροσRπουX. Παιδι1 που προβληNατ@ζονται και προγραNNατ@ζουν, που κοπ@ασαν και θα συνεχ@σουν να το κ1νουν, παιδι1 που γνωρ@ζουν τιX δυσκολ@εX αλλ1 και τιX ευκαιρ@εX που υπ1ρχουν, παιδι1 που δεν παρασBρθηκαν στην εBκολη λBση του «τ@ποτα», σε ανοBσιεX αντιδρ1σειX και επιλογ>X, που διαθ>τουν ?δη αξιAλογα εφAδια και πρAκειται

να αποκτ?σουν κι 1λλα, παιδι1 RριNα και δυναNικ1 που δεν περιN>νουν τ@ποτα >τοιNο, που ξ>ρουν Aτι η επιτυχ@α δεν ε@ναι εBκολη οBτε και γρ?γορη, ζουν αν1Nεσ1 NαX. Ξ>ρουν Aτι >χουν δικα@ωNα να θ>λουν «πολλ1» ακANα και «Aλα» αλλ1 κανε@X δε θα τουX τα προσφ>ρει χωρ@X ανταλλ1γNατα. Αυτο@ δεν >χουν την ψευδα@σθηση Aτι η δουλει1 ε@ναι κ1τι που τουX περιN>νει στο πι1το σαν αχνιστA ντολNαδ1κι. Γνωρ@ζουν πολB καλ1 Aτι τιX δικ>X τουX ευκαιρ@εX θα τιX δηNιουργ?σουν οι @διοι και θα το κ1νουν πολB καλ1. Τη στιγN? που οι περισσAτεροι θα κλα@νε Nε NαBρο δ1κρυ για τη «χαN>νη γενι1», κοNN1τι αυτ?X τηX γενι1X θα τουX διαψεBδει προχωρRνταX δυναNικ1 και Nε πε@σNα θα συνεχ@σει να ονειρεBεται, να προσπαθε@, να σχεδι1ζει και τελικ1 να πετυχα@νει. Στο κ1τω κ1τω αυτAX δεν ε@ναι ο ρAλοX των ν>ων; ΤRρα ε@ναι η ευκαιρ@α να αναδειχτοBν Aσοι κοπ@ασαν, να πετBχουν εκε@ που οι προηγοBNενεX γενι>X απ>τυχαν. Το εθνικA τρ@πτυχο «πιο γρ?γορα, πιο εBκολα, πιο πολλ1» τα ... κακ1ρωσε. ΕυτυχRX! ;λλωστε τουX καλοNαθηN>νουX NποBληδεX, που αδιαNαρτBρητα αφ>θηκαν στην εBκολη λBση τηX ... φροντ@δαX Aσων επ>λεξαν να Nην τουX φ>ρουν σε επαφ? Nε την πραγNατικAτητα, δεν τουX συNπ1θησα ποτ>! Ο κ. Ζ1χοX διδ1σκει το N1θηNα τηX <κθεσηX στο φροντιστ?ριο «1ποψη» τηX Λ1ρισαX. Συγγραφ>αX των βιβλ@ων «Εγχειρ@διο Επιβ@ωσηX» και «Μ1θε, Παιδ@ Nου, Γρ1NNατα». http://sotiriszachos.blogspot.com/


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 1 εκε?βρ1ου 2010 / Σελ1δα 19

Ε υ ρ υ τ α ν ι κ Ν Ε Α

Α ΕΠΣΝΕ

Τι( αθλητικ( σελδε( επιελεται

ο Παναγι"τη( Κολληνο(

Η π ε ρ λ η ψ η τ η 7 η α γω ν ι στ ικ τ η Α κ α τ η γο ρ α

Σαρωτικ «τρποντα» για ξα-Κατσαντ"νη-Ποται

εν υπ0ρξαν ανακατατ$ξειI στιI 4 πρCτεI θ/σειI τηI βαθ?ολογ1αI τηI Α κατηγορ1αI Ευρυταν1αI 3στερα και απ2 την πραγ?ατοπο1ηση τηI

7ηI αγωνιστικ0I. Ο πρωτοπ2ροI ΑΠΟΚ πραγ?ατοπο1ησε το ρεπ2 του. Το Ραπτ2πουλο π/τυχε πανε3-

κολη ν1κη ?ε 5 – 0 επ1 του ουραγο3 Κερασ2βου. Ο ,γιοI Προκ2πιοI ν1κησε εκτ2I /δραI ?ε 1 – 0 τον Α1ολο και αποτελε1 την ευχ$ριστη /κ-

πληξη του πρωταθλ0?ατοI. Τα ,γραφα δεν δυσκολε3τηκαν να επικρατ0σουν $νετα ?ε 3 – 0 τηI Μυρ1κηI.

γραφα - Μυρκη 3 – 0

Τ/λοI η Ποτα?ι$ επ/στρεψε στα νικηφ2ρα αποτελ/σ?ατα, συντρ1βονταI ?ε 4 – 1 την Κρ/ντη, ανεβα1νονταI στην 5η θ/ση.

Συνεχ στηκαν τα νικηφ ρα αποτελσατα για τον Κατσαντνη σπασε το σερ ισοπαλιν τη Μυρ κη, αφο γνρισε την πρτη ττα -να ε3κολο απ2γευ?α ε1χε η ο?$δα των Αγρ$φων, που επικρ$τησε τηI νεανικ0I Μυρ1κηI ?ε σκορ 3 – 0. Η ανα?/τρηση /γινε στο αθλητικ2 κ/ντρο (/δρα και των δ3ο ο?$δων) στο κεντρικ2 γ0πεδο, στα πλα1σια τηI 7ηI αγωνιστικ0I τηI κατηγορ1αI. Λιγοστο1 φ1λαθλοι την παρακολο3θησαν. Τα ,γραφα του η?0τρη Αντων1ου συν/χισαν ?ε 3ο σερ1 νικηφ2ρο αποτ/λεσ?α και διατηρο3νται σταθερ$ σε τροχι$ 4αδαI. Κυρι$ρχησαν στο ?εγαλ3τερο δι$στη?α του παιχνιδιο3 και /βγαλαν πολλ/I 2?ορφεI επιθ/σειI. Ε1χαν την πρωτοβουλ1α των κιν0σεων και την υπεροχ0 και /παιξαν ελε3θερο δη?ιουργικ2 ποδ2σφαιρο. -ριξαν στροφ/I στα τελευτα1α λεπτ$, 2που και ε1χαν αριθ?ητικ0 υπεροχ0. Σκ2ραρε (π/τυχε δ3ο τ/ρ?ατα) για 3ο συνεχ2?ενο παιχν1δι ο 35χρονοI ?εσοεπιθετικ2I ΚCσταI Γουλ/ταI. Αντ1θετα, ο ΚCσταI Καλ3βαI δεν σκ2ραρε για πρCτη φορ$ στο φετιν2 πρωτ$θλη?α. Η Μυρ1κη του Βασ1λη Φο3κα, ?ετ$ απ2 το απ1στευτο σερ1 των 5 ισοπαλιCν, γνCρισε την πρCτη τηI 0ττα στο φετιν2 πρωτ$θλη?α. Προσπ$θησε ?ε ξεσπ$σ?ατα να απειλ0σει τον αντ1παλο, δη?ιουργCνταI κ$ποιουI κινδ3νουI. -γιναν αρκετ$ προσωπικ$ λ$θη στα ?ετ2πισθεν σε κα1ριεI φ$σειI, τα οπο1α και στο1χησαν. Στα τελευτα1α λεπτ$ αγων1στηκε ?ε 10 πα1κτεI, λ2γω αποβολ0I του Μπ$?πη Καρβ/λη. Τα ,γραφα διατηρ0θηκαν στην 4η θ/ση, φτ$νονταI τουI 12 βαθ?ο3I, 2που ε1ναι και το 2ριο εισ2δου στα ?παρ$ζ. Η Μυρ1κη υποχCρησε στην 6η θ/ση, παρα?/νονταI στουI 5 π2ντουI. Στο 1ο 45λεπτο η ο?$δα του ΚατσαντCνη π0ρε «κεφ$λι» στο σκορ ?ε 2 – 0.

Συνθ/σειI

,γραφα (η?0τρηI Αντων1ου) : Καλ3βαI Γ., Μ$κκαI, Γαζ/ταI(70 ΠατρCνηI), Ζωχ$κηI, Κατ0I, Ηλι$δηI, Μ$ρκηI, Θεοχ$ρηI, Σερπ$νοI(75 Γατ0I Β.), Καλ3βαI Κ., Γουλ/ταI(79 ΣβερCνηI Ν.)

ταI CσταI Γουλ/ ο 35χρονοI Κ χε 2κα) λ τυ ο Κ π/ ι α κα ατ 3ο τ/ρ? σε Καρβ/λη α εσ $? αν α $λ (εδC ?ε την ?π Στο 8 ο Στα?ο3ληI εκτ/λεσε φ$ουλ απ2 δεξι$, ο Τσιλι?/κηI σο3ταρε απ2 καλ0 θ/ση ?/σα στην περιοχ0, ο Καλ3βαI /πεσε στην αριστερ0 του γων1α και απ/κρουσε σε κ2ρνερ. Στο 10 ?ακριν0 εκτ/λεση φ$ουλ του Στα?ο3λη απ/κρουσε ?ε τιI γροθι/I ο τερ?ατοφ3λακαI των Αγρ$φων. Στο 14 σουτ του Καλ3βα εκτ2I περιοχ0I ?πλ2καρε ε3κολα ο Λυρο3διαI. Στο 19 ο Κατ0I /κανε την ?παλι$ απ2 την $?υνα, το κεντρικ2 α?υντικ2 δ1δυ?ο Λ/ντζοI-Ζαραβ/ληI /καναν και δ3ο διαδοχικ$ λ$θη, ο Γουλ/ταI επωφελ0θηκε και βρ/θηκε τετ α τετ ?ε τον Λυρο3δια, πλ$σαρε ιδανικ$ στην αριστερ0 του γω-

Μυρ1κη (Βασ1ληI Φο3καI) : Λυρο3διαI, Φραγκαλι2I, Παχ0I, Λ/ντζοI, Ζαραβ/ληI, Τσιλι?/κηI, Λι$γκαI Η., Γκορ2γιαI(76 λ.τρ. Λ/ρηI), Κολ2καI(63 Φο3καI), Καρβ/ληI Χ., Στα?ο3ληI(71 Μαυρογ2νατοI)

ν1α και π/τυχε το 1 – 0. Στο 25 ο Κατ0I ?ε ?παλι$ τροφοδ2τησε τον Σερπ$νο, που απ2 κοντ$ πλ$σαρε $ουτ απ2 το αριστερ2 δοκ$ρι των «κ2κκινων». Στο 30 ακυρCθηκε γκολ του

Γουλ/τα ωI οφσ$ιντ απ2 τον 1ο βοηθ2 ΓιCργο ροσ1νη. Στο 41 απευθε1αI εκτ/λεση φ$ουλ του Γουλ/τα π/ρασε ?2λιI $ουτ απ2 το αριστερ2 «παραθυρ$κι» τηI Μυρ1κηI. Στο

Η Μυρκη

43 ο Ηλι$δηI /βγαλε την κ$θετη ?παλι$ για τον Σερπ$νο, αυτ2I βρ0κε /ξυπνα τον Θεοχ$ρη στην «πλ$τη» τηI $?υναI, ο οπο1οI ?/σα στην περιοχ0 και αριστερ$ βρ/θηκε ?2νοI απ/ναντι στον Λυρο3δια, πλ$σαρε υποδειγ?ατικ$ στην αριστερ0 γων1α και δια?2ρφωσε το 2 – 0. Στο 45+2 ο Καλ3βαI Κ. /βγαλε παρ$λληλη σ/ντρα απ2 δεξι$, ο Σερπ$νοI βρ/θηκε εξ επαφ0I στο δε3τερο δοκ$ρι ?2νοI ?ε το τ/ρ?α, αλλ$ πλ$σαρε στο δεξ1 δοκ$ρι τηI Μυρ1κηI χ$νονταI ?οναδικ0 ευκαιρ1α να σκορ$ρει. Στο β ?/ροI ο ΚατσαντCνηI σκ2ραρε $λλη ?ια φορ$, για να δια?ορφωθε1 το τελικ2 3 – 0. Στο 50 ο Γκορ2γιαI /κανε την ατο?ικ0 εν/ργεια απ2 δεξι$, σ/ντραρε, η ?π$λα /φτασε στον Λι$γκα, που απ2 το 3ψοI τηI ?ικρ0I περιοχ0I και δεξι$ χωρ1I π1εση πλ$σαρε λ1γο $ουτ απ2 το αριστερ2 «Γ» του Καλ3βα. Στο 62 ο Γουλ/ταI /κανε εξαιρετικ0 προσπ$θεια απ2 αριστερ$, ?π0κε στην περιοχ0 και απ2 θ/ση δ3σκολη και αριστερ$ πλ$σαρε στην αριστερ0 γων1α του Λυρο3δια, πετυχα1νονταI το τελικ2 3 – 0. Στο 64 ο Καρβ/ληI εξ3βρισε τα Θε1α, αποβλ0θηκε ?ε απευθε1αI κ2κκινη απ2 την ρ/φερι Μπου?πουρ0 και $φησε την Μυρ1κη ?ε 10 πα1κτεI. Στο 79 σ/ντρασουτ του Γουλ/τα απ2 πλ$για αριστερ$ κατ/ληξε π$νω απ2 τα δοκ$ρια τηI Μυρ1κηI. Στο 86 ?ακριν2 σουτ του Μαυρογ2νατου ?πλ2καρε ε3κολα ο Καλ3βαI στην δεξι$ του γων1α. Απ2 τα ,γραφα διακρ1θηκαν οι: Γουλ/ταI, Κατ0I, Ηλι$δηI και Θεοχ$ρηI. Απ2 την Μυρ1κη ξεχCρισαν οι: Παχ0I, Φραγκαλι2I και Φο3καI. Κ1τρινη αντ1κρισαν οι: Γαζ/ταI, Λ/ντζοI, Φο3καI και Κολ2καI. Την ανα?/τρηση σφ3ριξε η Κωνσταντ1να Μπου?πουρ0, /χονταI βοηθο3I τον ΓιCργο ροσ1νη και τον ΠαναγιCτη Πλατ0.

Με ?ια ?ατι$ Γκολ : (19, 62) Γουλ/ταI, (43) Θεοχ$ρηI Κ2κκινεI : (64) Καρβ/ληI οκ$ρια : (45+2) Σερπ$νοI


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 1 εκε@βρ1ου 2010 / Σελ1δα 20

Περιφερε ιακ2

Απεραντιακ - Α.Ε. Μακρακη-Σπερχει δα 3 – 0 Εξαιρετικ εφνιση στην επανληψη απ του Απερντιου Πρτο «τρ ποντο» και σε απ σταση αναπνο απ την γρα

«Καταιγιστικ0» 0ταν η ο@"δα του Απεραντιακο3, η οπο1α πανηγ3ρισε την πρDτη τηJ ν1κηJ @ε το ε@φατικ2 3 – 0 επ1 τηJ *νωσηJ ΜαρκακD@ηJ-Σπερχει"δαJ. Η ανα@/τρηση διεξ0χθη την Κυριακ0, στιJ 3, στο η@οτικ2 Στ"διο Καρπενησ1ου στα πλα1σια τηJ 9ηJ αγωνιστικ0J του περιφερειακο3 πρωταθλ0@ατοJ. Περ1που 150 φ1λαθλοι παρακολο3θησαν την ανα@/τρηση, @εταξ3 των οπο1ων και φ1λαθλοι τηJ *νωσηJ. Το συγκρ2τη@α του η@0τρη ΠαναγιDτου συν/χισε τιJ πολ3 καλ/J ε@φαν1σειJ και /φτασε δ1καια σε @ια @εγ"λη ν1κη απ2 βαθ@ολογικ0J ση@ασ1αJ, αλλ" και σε /κταση. *κλεισε 2λουJ τουJ διαδρ2@ουJ απ2 τον αντ1παλο και ελ"χιστεJ φορ/J απειλ0θηκε. Στην επαν"ληψη αν/βασε την απ2δοσ0 του στο επιθετικ2 κο@@"τι και σκ2ραρε τρειJ φορ/J δ1νονταJ διαστ"σειJ θρι"@βου στην πρDτη του ν1κη. Ο ΚDσταJ Αρουτ1δηJ σκ2ραρε δ3ο φορ/J και το "λλο τ/ρ@α π/τυχε ο

0ταν «φλ3αρη» στο @εγαλ3τερο δι"στη@α του αγDνα. Κυκλοφορο3σε την @π"λα, ε1χε την ελαφρι" υπεροχ0, αλλ" δεν @πορο3σε να διασπ"σει την αντ1παλη "@υνα των Απερ"ντιων. Απε1λησε @ε @ακριν/J @παλι/J, αλλ" και απ2 πολλ/J στη@/νεJ φ"σειJ. Ο τρ2ποJ αν"πτυξηJ τηJ ο@"δαJ 0ταν ανορθ2δοξοJ. Η γειτονικ0 ο@"δα τηJ ΦθιDτιδαJ δ/χτηκε τα πρDτα δ3ο γκολ στιJ αρχ/J του 2ου @/ρουJ απ2 πανο@οι2τυπεJ φ"σειJ. Το πρDτο @ε απευθε1αJ φ"ουλ και το δε3τερο @ε κεφαλι", /πειτα απ2 εκτ/λεση φ"ουλ απ2 το 1διο ση@ε1ο. Η ο@"δα τηJ Ευρυταν1αJ παρατ"χτηκε @ε σ3στη@α 4-2-3-1, που 2ταν α@3νονταν γ1νονταν 4-5-1. Την εστ1α των Απερ"ντιων υπερασπ1στηκε για 9ο παιχν1δι ο Τσ"@ηJ. Στ2περ 0ταν ο Κατσ1καJ, @αζ1 @ε τον Φ"νη Μπισ@π1κη. εξ1 @πακ ξεκ1νησε ο Μπου@πουρ0J και αριστερ2 ο Τλο3παJ. Στο κ/ντρο στα α@υντικ" χαφ αγων1στηκε ο Κεφαλ1δηJ, @αζ1 @ε τον Θα@ν2πουλο. εξι" στο κ/ντρο 0ταν ο

υ Ζ0σ ι@ ου δι του Ντ1 νο π2 ρ2 τε ισ Απεραντιακο3 Απ2 το αρ Dτα γκολ του πρ ο δ3 τα αν προ0λθ

αδιDκεπ1σκοποJ “κατ Ο Ανδρ/αJ Ε 2πουλο ν @ α Θ Μπ"@πη ται” απ2 τον Ντ1νοJ Ζ0σι@οJ @ε απευθε1αJ εκτ/λεση φ"ουλ (ε1χε σκορ"ρει @ε φ"ουλ και στην εκτ2J /δραJ φιλικ0 επικρ"τηση του Απεραντιακο3 επ1 τηJ *νωσηJ τον Α3γουστο). Η ο@"δα τηJ Ευρυταν1αJ βλ/πει @ε αισιοδοξ1α το @/λλον τηJ στην κατηγορ1α. Η ν1κη αυτ0 (πρDτη στην ιστορ1α τηJ ο@"δαJ στην Εθνικ0) αν/βασε κι "λλο το ηθικ2 των ποδοσφαιριστDν και τουJ δ1νει κουρ"γιο για την δ3σκολη συν/χεια. Η *νωση του Λ"κη Παπανικολ"ου

Συνθ/σειJ Α π ε ρα ν τ ι α κ 2J (η@0τρηJ ΠαναγιDτου) : Τσ"@ηJ, Μπου@πουρ0J, Τλο3παJ, Μπισ@π1κηJ Θ., Κατσ1καJ, Θα@ν2πουλοJ, Αρουτ1δηJ(90 Γιανν2πουλοJ), Κεφαλ1δηJ, Γεωργακ2πουλοJ(82 Μπισ@π1κηJ .), Νταβαρ1νοJ Α., Ζ0σι@οJ(89 Ντ2τσι-

Αρουτ1δηJ και αριστερ" ο Ζ0σι@οJ. Στον "ξονα στην @εσα1α γρα@@0 0ταν ο )ρηJ Νταβαρ1νοJ και στην κορυφ0 τηJ επ1θεσηJ ξεκ1νησε ο Γεωργακ2πουλοJ. Ο Απεραντιακ2J «ξεκ2λλησε» απ2 τον «π"το», αν/βηκε στην 13η θ/ση και /φτασε τουJ 6 βαθ@ο3J, 3 λιγ2τερουJ απ2 την γρα@@0 τηJ παρα@ον0J. Η *νωση παρ/@εινε στην 9η θ/ση, /χονταJ 9 βαθ@ο3J. Την επ2@ενη Κυριακ0 ο Απεραντιακ2J ταξιδε3ει στην Καλα@π"κα και πα1ξει @ε τα Μετ/ωρα σε @ια ακ2-

καJ) Α.Ε. ΜαρκακD@ηJ-Σπερχει"δαJ (Λ"κηJ Παπανικολ"ου) : Κοκονδ3νηJ, Τσιλ1καJ(63 Μπ/σσαJ), Φαρ@"κηJ, Ζ"ρραJ, Παπαϊω"ννου, Ζαροδ0@οJ(79 Λυτ"κηJ), Τσα@αδι"J(75 Καλ3βαJ), Χουλι"ραJ, Ψυχογι2J, Επ1σκοποJ, Ν"τσηJ

@η δ3σκολη ανα@/τρηση. Στο πρDτο @/ροJ /γινε κακ2 ποιητικ" παιχν1δι @ε ελ"χιστεJ στιγ@/J @προστ" απ2 τιJ δ3ο εστ1εJ (0 – 0). Στο 24 @ακριν0 σ/ντρα-σουτ του Χουλι"ρα απ2 πλ"για δεξι" @πλ2καρε ε3κολα ο Τσ"@ηJ. Στο 26 ο Παπαϊω"ννου εκτ/λεσε φ"ουλ @ε π"σα για τον Φαρ@"κη, που σο3ταρε δυνατ" εκτ2J περιοχ0J λ1γο π"νω απ2 τα δοκ"ρια των γηπεδο3χων. Στο 27 @ακριν2 σουτ του Ν"τση κατ/ληξε "ουτ. Στο 30 ο Νταβαρ1νοJ «/σπασε» @ε το

στ0θοJ για τον Γεωργακ2πουλο, ο οπο1οJ /κανε το σουτ εκτ2J περιοχ0J και δεξι", @ε τον Κοκονδ3νη να @πλοκ"ρει στην αριστερ0 του γων1α. Στο 41 ο Γεωργακ2πουλοJ /κανε την @παλι" απ2 αριστερ" για τον Θα@ν2πουλο, αυτ2J απ2 καλ0 θ/ση @/σα στην περιοχ0 καθυστ/ρησε, τελικ" γ3ρισε στον Αρουτ1δη, που σο3ταρε, αλλ" η @π"λα κοντραρ1στηκε απ2 τουJ α@υντικο3J και κατ/ληξε κ2ρνερ. Στην επαν"ληψη οι γηπεδο3χοι τηJ Ευρυταν1αJ @π0καν «φουρι2ζοι», π0ραν την πρωτοπορ1α στο σκορ απ2 νωρ1J και /φτασαν στο εντυπωσιακ2 3 – 0. Στο 48 ο Επ1σκοποJ εκτ/λεσε κ2ρνερ απ2 αριστερ" η @π"λα /φτασε στο δε3τερο δοκ"ρι στον Ζαρ2δη@ο, ο οπο1οJ απ2 κοντ" πλ"σαρε χωρ1J π1εση π"νω απ2 το τ/ρ@α των Απερ"ντιων. Στο 49 ο Ζ0σι@οJ εκτ/λεσε φ"ουλ δυνατ" απ2 πλ"για δεξι", /στειλε την @π"λα στο δεξ1 «παραθυρ"κι» του Κοκονδ3νη και «/γραψε» το 1 – 0 κ"τω απ2 /ξαλλουJ πανηγυρισ@ο3J. Στο 54 ο Επ1σκοποJ εκτ/λεσε φ"ουλ απ2 αριστερ", @/σα στην σ3γχυση ο Ζ"ρραJ δεν @π2ρεσε να πλασ"ρει και ανακ2πηκε απ2 τουJ α@υντικο3J σε κ2ρνερ. Στο 60 ο Ζ0σι@οJ εκτ/λεσε φ"ουλ ξαν" απ2 το 1διο ση@ε1ο πλ"για δεξι" και ο Αρουτ1δηJ πετ"χτηκε στην πορε1α τηJ @π"λαJ και @ε κεφαλι"-«ψαρ"κι» /στειλε την @π"λα στο κ/ντρο του τ/ρ@ατοJ και αριστερ" γρ"φονταJ το 2 – 0. Στο 71 ο Τσ"@ηJ @ε βολ/ βρ0κε τον Γεωργακ2πουλο, ο οπο1οJ δεν @π2ρεσε να νικ0σει στην /ξοδο τον Κοκονδ3-

νη και στην συν/χεια οι α@υντικο1 τηJ *νωσηJ απο@"κρυναν. Στο 73 σουτ του Τσα@αδι" εκτ2J περιοχ0J αν"γκασε τον Τσ"@η να π/σει στην αριστερ0 του γων1α και να αποκρο3σει. Στο 85 ο Ζ"ρραJ σ/ντραρε και ο Λυτ"κηJ στο δε3τερο δοκ"ρι απ2 κοντ" σο3ταρε αρκετ" @/τρα π"νω απ2 τα δοκ"ρια των γηπεδο3χων. Στο 90 ο Ντ2τσικαJ κ/ρδισε την @π"λα απ2 αριστερ", /κανε την κο3ρσα, σ/ντραρε και ο Αρουτ1δηJ απ2 το 3ψοJ του π/ναλτι @ε πλασ/ στην δεξι" γων1α τηJ *νωσηJ δια@2ρφωσε το τελικ2 3 – 0. Απ2 τον Απεραντιακ2 2λοι οι ποδοσφαιριστ/J /πιασαν υψηλ0 απ2δοση. *να κλικ παραπ"νω 0ταν οι: Ζ0σι@οJ, Αρουτ1δηJ, Θα@ν2πουλοJ, Μπου@πουρ0J και Κατσ1καJ. Απ2 την *νωση ξεχDρισαν οι: Φαρ@"κηJ και Ν"τσηJ. Κ1τρινη αντ1κρισαν οι: Θα@ν2πουλοJ, Μπισ@π1κηJ ., Νταβαρ1νοJ Α. (συ@πλ0ρωσε 4 κ1τρινεJ και δεν θα αγωνιστε1 την Κυριακ0 στα Μετ/ωρα), Τσιλ1καJ, Φαρ@"κηJ, Παπαϊω"ννου, Τσα@αδι"J, Χουλι"ραJ, Ψυχογι2J και Ν"τσηJ. Ο προπονητ0J του Απεραντιακο3 η@0τρηJ ΠαναγιDτου δ0λωσε τα εξ0J: «.ταν /να οριακ2 παιχν1δι, πα1ζα@ε στο γ0πεδ2 @αJ @ε @ια ο@"δα που δεν ε1χα@ε @εγ"λη βαθ@ολογικ0 απ2σταση και /πρεπε η ο@"δα να το κερδ1σει. Τελικ" υπερβ"λλα@ε εαυτ2 και πα1ξα@ε π"ρα πολ3 καλ", 2πωJ /πρεπε για /να κρ1σι@ο παιχν1δι και καταφ/ρα@ε και φτ"σα@ε στην ν1κη, χωρ1J να /χου@ε κ"ποιον πα1κτη που να υστ/ρησε. Ε1ναι @ια ιστορικ0 στιγ@0, ε1ναι η πρDτη ν1κη τηJ ο@"δαJ σε αυτ0 την κατηγορ1α. Μετ" απ2 αυτ0 την ν1κη η ο@"δα απ/κτησε τον σεβασ@2 2λων των αντιπ"λων.» Την ανα@/τρηση διη3θυνε ο Χαρ"λα@ποJ Αθανασ1ου απ2 την Καρδ1τσα, /χονταJ βοηθο3J τον Χαρ1λαο Κυρ1τση και τον η@0τρη Τ1κα.

Με @ια @ατι" Γκολ : (49) Ζ0σι@οJ, (60, 90) Αρουτ1δηJ Κ2κκινεJ : οκ"ρια : -


Μι κτ: Ζ Mνη

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ-ρτη 1 εκεIβρ;ου 2010 / Σελ;δα 21

Ο ι α γ ν ε τ ο υ 4ου ο λ ο υ το υ π ερ ι φ ερ ε ι ακ ο π ρ ω τα θ λ  ατ ο 

Πρτη ν κη για τον Απεραντιακ - «Φωτι» στην κορυφ

19 γκολ και πλο=σιεS συγκιν:σειS επεφ=λασσαν τα 7 IατS τηS 9ηS αγωνιστικ:S του 4ου οI;λου του Περιφερειακο= Πρωταθλ:IατοS, που διεξ:χθη την προηγο=Iενη Κυριακ:. Ο Αγρ<τηS Λιανοκλαδ;ου σταI-τησε το νικηφ<ρο σερ; τηS πρωτοπ<ρου Τσαριτσ-νηS, υποχρεMνοντ-S την στην εντ<S 9δραS ισοπαλ;α Iε σκορ 1 – 1. Ο Πυργετ<S πλησ;ασε στον 1 π<ντο την κορυφ: εκIεταλλευ<IενοS την «γκ9λα» του Οικον<Iου, νικMνταS -νετα στο Βελεστ;νο τον Ρ:γα Φερα;ο Iε 4 – 0. Στο «κ<λπο» τηS αν<δου εξακολουθε; να βρ;σκεται και η Καρδ;τσα, η οπο;α συν9τριψε Iε 4 – 0 τον Π=ρασο. Στην 4η θ9ση αν9βηκε η Ελασσ<να, που π9ρασε απ< την ΛαI;α, κερδ;ζονταS την τοπικ: οI-δα Iε το εντυπωσιακ< 4 – 1. Στην ;δια βαθIολογικ: «Iο;ρα» βρ;σκεται και ο Απ<λλων Λ-ρισαS, που 9Iεινε στο «λευκ<» 0 – 0 Iε τα Μετ9ωρα. ΒαθIολογικ: «αν-σα» π:ρε το Πετρωτ<, που κατ9βαλλε στην 9δρα του την αντ;σταση του Μουζακ;ου (1 – 0). Τ9λοS, απ< την τελευτα;α θ9ση ξεκ<λλησε ο Απεραντιακ<S. Οι Ευρυτ-νεS π9τυχαν την πρMτη τουS ν;κη και I-λιστα Iε το ευρ= 3 – 0 επ; τηS Φθιωτικ:S 7νωσηS.

Α.Ο. Καρδ;τσαS – Π=ρασοS Ν9αS Αγχι-λου 4 – 0

ΤρειS βαθIο=S απ< την κορυφ: βρ;σκεται πλ9ον το ΚαρδιτσιMτικο συγκρ<τηIα. Συν9τριψε Iε 4 – 0 τον Π=ρασο. Σε Iεγ-λη ηI9ρα :ταν οι Κωστ9λλοS και Κουκο=ληS, που π9τυχαν απ< 2 τ9ρIατα. Ο πρMτοS σκ<ραρε στο 2 και στο 87 και ο δε=τεροS στο 40 και στο 45. Καρδ;τσα: Τρο=κηS, ΚοροIπ;λιαS(70

ΠαπακMσταS), Τσαρτσαρ-S, ΠαπαIαργαρ;τηS, Οικον<Iου, Γκ<λιαS, Κωστ9λλοS, ΚρανιMτηS, Κουκο=ληS, Ρ<βαS(85 ΠαπαδηIητρ;ου), Παλ-ντζαS(82 Παππ-S) Π=ρασοS: Στο=καS, Αποστολ;δηS, Ταν-γιαS, Στεφαν:S, Γκ-γκαS, Μπασδ-νηS (62 Αρσ9νοS), Μπο=τλαS, Κ;τσοS, Γεωργι-δηS(68 Μπλ<τσικαS), Κωνσταντ-κοS (54 Αναστασ;ου), Νο=σιαS

Απ<λλων Λ-ρισαS – Μετ9ωρα ΚαλαIπ-καS 0 – 0

ΚαI;α οI-δα δεν κατ-φερε να φ=γει απ< την Φιλιππο=πολη Iε τουS 3 βαθIο=S τηS ν;κηS. Απ<λλων και Μετ9ωρα (επ<IενοS αντ;παλοS του Απεραντιακο=) «κ<λλησαν» στο 0 – 0. Απ<λλων Λ.: ΜαγαζιMτηS, Περ:φανοS(85 ΘεοδMρου), Βεν9τηS, Σκ-κοS, Πολ=ζοS, ΕIIανου:λ, Γιαννακ<πουλοS, Φατο=ραS, Φουσ;καS, Στεργ;ου(60 Γαρυφαλλ<πουλοS), Καπετ-νι(55 Καραγκι<ζηS) Μετ9ωρα: ΡουσιαI-νηS, Κωστ:S, Σκρ9καS, Αγγελ-κηS, Φουρτο=νηS, Τσ;κοS, Ζ:νωνοS(ΧαWταλ:S), Αυγ9ροS, ΚεραI-S(Μ<καS), Γραββ-νηS(Σιο=ταS), Γκαγκαστ-θηS

Οικον<IοS Τσαριτσ-νηS – Αγρ<τηS Λιανοκλαδ;ου 1–1

«Γκ9λα» για τον πρωτοπ<ρο Οικον<Iο. Μετ- απ< 7 σερ; ν;κεS παραχMρησε ισοπαλ;α Iε 1 – 1 στο Λιανοκλ-δι και νιMθει καυτ: την αν-σα του 2ου Πυργετο=. Ο πρMτοS σκ<ρερ του οI;λου Νικο=λι στο 23 -νοιξε το σκορ και ο Βεστ-κηS στο 74 9δωσε τον βαθI< στον Αγρ<τη.

Α Ε.Π.Σ.Ν. Ευρυταν α 3-0 5-0 4-1 0-1

ΒαθIολογ;α Α ΕΠΣΝΕ (Σε 7 Αγωνιστικ9S)

ΣωIατε;ο ΑΠΟΚ Βελο=χι Ραπτ<πουλο 6γιοS Προκ<πιοS 6γραφα ΠοταIιΜυρ;κη Α;ολοS Κρ9ντη Κερ-σοβο

ΒαθI 16 14 13 12 8 5 4 4 1

Υπ9ρ-κατ11 - 2 16 - 5 10 - 8 16 - 6 9 - 12 6-9 7 - 13 7 - 14 5 - 17

Επ<Iενη 8η Αγωνιστικ:(4/5-12-2010) 15.00

Πετρωτ<: ΝικολαWδηS, Καρκαντ-S, ΚαIπ-σηS, Γο=τσιοS, Σκ<νδραS, Τασι<πουλοS(46 Νο=λαS, 90 λ.τρ Αγγ9ληS), Σπυρ<πουλοS, Τεντολο=ρηS Α., Σαλταπ;δαS(60 Κ-λφαS), Τεντολο=ρηS ., ΚαραWσκοS Μουζ-κι: Ζ:σηS, ΖαραIπο=καS, Μπαντ:S(58 Αναστασ;ου), Σ;IοS, Ρ<IποS, ΚαραI:τσοS, Μπ-λλαS, Κεχαγι-S(75 Ρ;νηS), Κανιο=ραS, Παπαευαγγ9λλου(58 Παπαστερι-δηS), ΣιMIοS

ΛαI;α – Ελασσ<να 1 – 4

7να ευχ-ριστο απ<γευIα π9ρασε η Ελασσ<να. Το Λαρισιν< συγκρ<τηIα επικρ-τησε Iε 4 – 1 εκτ<S 9δραS τηS ΛαI;αS. Σκ<ραραν οι: Κατσαβ<S στο 15, ΦλMροS στο 52, Χ-IοS στο 66 και Τζι<λαS στο 79. Το γκολ τηS «τιI:S» για τουS ΛαIιMτεS π9τυχε ο Τσο=καλοS στο 90.

Ρ:γαS Φερα;οS – Πυργετ<S Λ-ρισαS 0 – 4

Ο Iεγ-λοS κερδισI9νοS τηS 9ηS αγωνιστικ:S :ταν ο Πυργετ<S, που συν9τρι-

ΛαI;α: Λ9νταS, Μαντ9S, Ζι-καS Α., Αναστασ;ου, Π-νοS(71 Χριστ<πουλοS), Κ-πποS, ΛαWν-S(54 Ζι-καS Γ.), Μαδο=ραS, Ν-σιοS, Παρθ9νηS, Καραντ-θαS(54 Τσο=καλοS) Ελασσ<να: Νο=σιαS, Λι<λιοS, Καρατζ<ληS, Θανασι-S, Κοτο=IπαS, ΦλMροS, Χ-IοS, Μολ-S(65 ΦMλλαS), ΒαλαMραS(73 ΣιαIανδο=ραS), Τζι<λαS(79 ΚουIπο=ραS), Κατσαβ<S

ΤρειS πολ=τιIουS βαθIο=S στην προσπ-θεια που κ-νει για παραIον: κατ9κτησε το Πετρωτ<, το οπο;ο επικρ-τησε Iε 1 – 0 του Μουζακ;ου. Στο 10 ο 18χρονοS Βαγγ9ληS ΚαIπ-σηS Iε κεφαλι- σηIε;ωσε το νικητ:ριο γκολ για την Θ=ελλα. Οι φιλοξενο=Iενοι αστ<χησαν σε π9ναλτι στο 44, Iε τον ΝικολαWδη, να λ9ει

Κρ9ντη – Α;ολοS 4-12-2010 Γηπ. Κερασοχωρ;ου Μυρ;κη – Ραπτ<πουλο 5-12-2010 Προπονητικ< Κ9ντρο Καρπενησ;ου ΑΠΟΚ Βελο=χι – Κερ-σοβο 4-12-2010 ηIοτικ< Στ-διο Καρπενησ;ου 6γιοS Προκ<πιοS – 6γραφα 5-12-2010 Γηπ. Παλαιοκατο=ναS Ρεπ<: ΠοταIι-

οS

<IιλοS)

Αποτελ9σIατα 9ηS Αγωνιστικ:S

Α.Ο. Καρδ;τσαS – Π=ρασοS Ν9αS Αγχι-λου Απ<λλων Λ-ρισαS – Μετ9ωρα ΚαλαIπ-καS Οικον<IοS Τσαριτσ-νηS – Αγρ<τηS Λιανοκλαδ;ου Απεραντιακ<S – Α.Ε. ΜακρακMIηS-Σπερχει-δαS ΛαI;α – Ελασσ<να Θ=ελλα Πετρωτο= – Μουζ-κι Ρ:γαS Φερα;οS – Πυργετ<S Λ-ρισαS

4-0 0-0 1-1 3-0 1-4 1-0 0-4

ΒαθIολογ;α 4ου ΟI;λου (Σε 9 Αγωνιστικ9S) ΣωIατε;ο ΒαθI Οικον<IοS Τσαριτσ-νηS 22 Πυργετ<S Λ-ρισαS 21 Α.Ο. Καρδ;τσαS 19 Ελασσ<να 14 Απ<λλων Λ-ρισαS 14 Μουζ-κι 12 Αγρ<τηS Λιανοκλαδ;ου 12 Π=ρασοS Ν9αS Αγχι-λου 9 Α.Ε. ΜακρακMIηS-Σπερχει-δαS 9 Θ=ελλα Πετρωτο= 9 Μετ9ωρα ΚαλαIπ-καS 8 Ρ:γαS Φερα;οS 8 Απεραντιακ<S 6 ΛαI;α 5

Ρ:γαS: Σφυρ:S, Βογιατζ:S, Ζαχαρ-κηS, Βουραζ9ρηS, Μ<σιοS, Τσιαντ:S, Μιχολ;τσηS, Σκλαπ-νηS, ανιλ<πουλοS(69 ΛαIπρογιMργοS), Χατζ:S, Μπ-τηS Πυργετ<S: Μπρ9λλαS, Γκουγκο=δηS, Στυλιαν<S(72 Τριτ-ρηS), Μπουτογι-ννηS, Πολ=ζοS, Κουρδ:S, Κ<κκινοS, Καραγι-ννηS, Τσατσαλ;δηS, ΠαρIαξ;δηS(69 ΠαγκαρλιMταS), Μ-τοS(60 Ζαφειρ;ου)

Κατ<πιν εισ:γησηS τηS Επιτροπ:S Εθνικ:S το .Σ. τηS ΕΠΟ καθ<ρισε τον αριθI< των οI-δων που θα υποβιβαστο=ν Iετ- τη λ:ξη τηS φετιν:S σεζ<ν. Απ< τον 4ο <Iιλο θα υποβιβαστο=ν 6 οI-δεS και <χι 5, <πωS αρχικ- προβλεπ<ταν. Αναλυτικ-: ΣτουS οI;λουS 1, 2, 6, 7 (17 σωIατε;α), υποβιβ-ζονται οι οI-δεS που θα καταλ-βουν τιS θ9σειS 10-17. Στον 9ο <Iιλο (16 σωIατε;α), υποβιβ-ζονται οι οI-δεS που θα καταλ-βουν τιS θ9σειS 10-16. ΣτουS οI;λουS 4, 5, 8 (14 σωIατε;α), υποβιβ-ζονται οι οI-δεS που θα καταλ-βουν τιS θ9σειS 9-14. Στον 10ο <Iιλο (13 σωIατε;α Κρ:τηS), υποβιβ-ζονται οι οI-δεS που θα καταλ-βουν τιS θ9σειS 12-13. Σε περ;πτωση υποβιβασIο= απ< την Football League-2 IιαS : περισσοτ9ρων οI-δων τηS Κρ:τηS, θα ισχ=ουν τα ακ<λουθα: α) Ε-ν υποβιβασθε; Iια οI-δα, θα υποβιβασθο=ν στιS τοπικ9S Ε.Π.Σ. 3 οI-δεS. β) Ε-ν υποβιβασθο=ν δ=ο οI-δεS, θα υποβιβασθο=ν στιS τοπικ9S Ε.Π.Σ. 4 οI-δεS. γ) Ε-ν υποβιβασθο=ν τρειS οI-δεS, θα υποβιβασθο=ν στιS τοπικ9S Ε.Π.Σ. 5 οI-δεS

Θ=ελλα Πετρωτο= – Μουζ-κι 1 – 0

 Κατηγορ α (4

ψε εκτ<S 9δραS Iε 4 – 0 τον Ρ:γα Φερα;ο. Πλησ;ασε στον 9να βαθI< την πρωτοπ<ρο Τσαριτσ-νη. Τα γκολ π9τυχαν οι: Τσατσαλ;δηS στο 14, Πολ=ζοS στο 32, Κ<κκινοS στο 62 και Ζαφειρ;ου στο 78.

4ο! ιλο! Περιφερειακο Πρωταθλ ατο! Οριστικ ο υποβιβασ 6 ο δων

Στ α τ ι σ τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α

Αποτελ9σIατα 7ηS Αγωνιστικ:S

6γραφα – Μυρ;κη Ραπτ<πουλο – Κερ-σοβο ΠοταIι- – Κρ9ντη Α;ολοS – 6γιοS Προκ<πιοS Ρεπ<: ΑΠΟΚ Βελο=χι

«<χι» στον Παπαευαγγ9λου.

Τσαριτσ-νη: Ξεσφ;γγηS, Λιο=σκαS, Κολοβ<S, ΠαλαI;δαS, Μαντζαφο=ληS, Μπαλ:S, Χατζηλι<νταS(45 Φτ;καS), Ταχτιντ:S(71 Στ-θηS), Νικο=λι, Ζαχαρ-κηS Λιανοκλ-δι: Μπαντοτ-κηS, Σκ<ρδαS, Καββαδ;αS, Μπακαλ;δηS, ΚουφιMτηS, ΤσακI-καS(65 Τζου-ναS), Τατσι<πουλοS(88 Ντζαβ;δαS), Ζησ<πουλοS, Σπαθο=λαS(46 Παπαγεωργ;ου), Χαν:S, Βεστ-κηS

Υπ9ρ-κατ24 - 9 13 - 1 14 - 5 12 - 8 10 - 7 8-5 8-9 7 - 10 4-9 6 - 12 2-8 8 - 18 10 - 15 3 - 13

Επ<Iενη 10η Αγωνιστικ:(5-12-2010) 15.00

Απ<λλων Λ-ρισαS – Α.Ο. Καρδ;τσαS Π=ρασοS Ν9αS Αγχι-λου – Οικον<IοS Τσαριτσ-νηS Μετ9ωρα ΚαλαIπ-καS – Απεραντιακ<S Αγρ<τηS Λιανοκλαδ;ου – ΛαI;α Α.Ε. ΜακρακMIηS-Σπερχει-δαS – Θ=ελλα Πετρωτο= Ελασσ<να – Πυργετ<S Λ-ρισαS Μουζ-κι – Ρ:γαS Φερα;οS

ΠρMτοι Σκ<ρερ 4ου οI;λου

Πα;κτηS Αλ9ξηS Νικο=λι ΚMσταS Φλ;γκοS Χρ:στοS Κωστ9λλοS Θαν-σηS Κουκο=ληS

ΟI-δα Τ9ρIατα Τσαριτσ-νη 10 Τσαριτσ-νη 6 Α.Ο. Καρδ;τσαS 5 Α.Ο. Καρδ;τσαS 5

4 Γκολ 9χουν οι : 6ρηS Νταβαρ;νοS(Απεραντιακ<S), ΠαναγιMτηS Παπαστερι-δηS(Μουζ-κι) και Γι-ννηS Κ<κκινοS (Πυργετ<S)

ΠρMτοι Σκ<ρερ Α ΕΠΣΝ. Ευρυταν;αS

Πα;κτηS Λ-κηS Αναστασ<πουλοS ΚMσταS Καλ=βαS Λ-IπροS Γο=λαS ΚMσταS Γουλ9ταS ΚMσταS Μπ<νιαS Λ-IπροS Φλωρ-κηS ΓιMργοS Παππ-S Χ-ρηS Κουτσουπι-S ηI:τρηS Τ=IπαS

ΟI-δα Τ9ρIατα 6γιοS Προκ<πιοS 6 6γραφα 6 Ραπτ<πουλο 5 6γραφα 4 ΑΠΟΚ 4 ΠοταIι4 Ραπτ<πουλο 4 ΑΠΟΚ 3 Ραπτ<πουλο 3


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 1 εκε>βρ0ου 2010 / Σελ0δα 22

Α ΕΠΣΝΕ

Ποται - Κρ ντη 4 – 1

Με καταπληκτικ Φλωρ κη οι 10 Μεγαλοχωρ τε! ξεπ ρασαν το επ διο τη! Κρ ντη!

Την δε2τερη ν0κη τηH στο πρωτ$θλη>α ση>ε0ωσε η Ποτα>ι$, που επικρ$τησε >ε το ευρ2 4 – 1 τηH Κρ.ντηH. Ο αγBναH .γινε την Κυριακ/, στιH 3, το >εση>.ρι στο γ/πεδο του Μικρο2 Χωριο2 στα πλα0σια τηH 7ηH αγωνιστικ/H τηH Α ΕΠΣΕ. Οι γηπεδο2χοι αν.βασαν την απ1δοσ/ τουH στην επαν$ληψη και .φτασαν πανηγυρικ$ στην επικρ$τηση. Καρ. γκολ π.τυχε ο 28χρονοH χαφ Λ$>προH Φλωρ$κηH, ο οπο0οH βρ.θηκε σε ιδανικ/ >.ρα. Η Ποτα>ι$ του Λ$κη Λα>παδ$ρη βελτιBθηκε κατακ1ρυφα στην επαν$ληψη, 1που .παιξε καλ1 και επιθετικ1 ποδ1σφαιρο. Αγων0στηκε αναγκαστικ$ >ε 10 ποδοσφαιριστ.H, καθBH ε0χε >1λιH 1 >ικρ1 κ$τω των 20 ετBν στην σ2νθεσ/ τηH. Αν.βηκε στην 5η θ.ση >ε 8 βαθ>ο2H και διατηρε0 αρκετ.H ελπ0δεH για την ε0σοδ1 τηH στην 4αδα. Η Κρ.ντη του Χρ/στου Καλα>π$κα δεν κατ$φερε να εκ>εταλλευτε0 την αριθ>ητικ/ τηH υπεροχ/ και γνBρισε $λλη >ια /ττα (3η συνεχ1>ενη). Υποτ$χτηκε στον αντ0παλ1 τηH στο τελευτα0ο 30λεπτο και .φυγε απ1 το γ/πεδο >ε «$δεια» χ.ρια. Βρ0σκεται στην 7η θ.ση >ε 4 π1ντουH. Στο α >.ροH ο αγBναH πα0χτηκε κυρ0ωH στο κ.ντρο, >ε ελ$χιστεH φ$σειH. Οι Μεγαλοχωρ0τεH ε0χαν .να πολ2 καλ1 15λεπτο (15-30), δι$στη>α στο οπο0ο κατ$φεραν να προηγηθο2ν >ε 1 – 0. Απ1 εκε0νο το ση>ε0ο και >ετ$ η Κρ.ντη π/ρε την εδαφικ/ υπεροχ/, χωρ0H να κα-

Με >ια >ατι$ Γκολ: (17, 73, 76, 77) Φλωρ$κηH – (47) Περο2λαH Γ. Κ1κκινεH: οκ$ρια: -

σε ο Κ αρ . ση >ε 0ω κηH ρ$ λω Λ$>προH Φ

ταφ.ρει να απειλ/σει ουσιαστικ$. Στο 4 χτ2πη>α φ$ουλ του Βο2ρτσα Γ. π.ρασε λ0γο π$νω απ1 το οριζ1ντιο δοκ$ρι του Χαντζ1πουλου. Στο 9 ο Ζαγκ1τσηH Γ. .βγαλε βαθι$ >παλι$ για τον Μαντζιο2τα, που σο2ταρε αδ2να>α >.σα απ1 την περιοχ/, >ε τον Ντ$λλα να >πλοκ$ρει. Στο 17 ο Φλωρ$κηH >ε ωρα0α εκτ.λεση φ$ουλ απ1 πλ$για δεξι$ >ε το αριστερ1 ση>$δεψε την γων0α τηH Κρ.ντηH και .κανε το 1 – 0. Στο 20 ο Φλωρ$κηH .κανε πολ2 καλ/ εν.ργεια, π$σαρε στον Μαντζιο2τα, που >.σα απ1 την περιοχ/ και πλ$για δεξι$, .πιασε δυνατ1 σουτ, το οπο0ο κατ.ληξε λ0γο $ουτ απ1 το αριστερ1 δοκ$ρι των φιλοξενο2>ενων. Στο 44 .ξυπνο σουτ του Βο2ρτσα Ν. απ1 πλ$γιο ση>ε0ο >πλ1καρε στην γων0α του ο Χαντζ1πουλοH.

Στην επαν$ληψη το >ατH /ταν καλ2τερο ποιοτικ$. Οι φιλοξενο2>ενοι >π/καν πιο δυνατ$ και ισοφ$ρισαν >ε το «καλη>.ρα» ενB ε0χαν την εδαφικ/ υπεροχ/ ωH το 60. Στα τελευτα0α 25 λεπτ$ η Ποτα>ι$ >ε .ναν εκπληκτικ1 Φλωρ$κη .φτασε στην ν0κη >ε 4 – 1, παρ$ το αριθ>ητικ1 >ειον.κτη>α. Στο 47 χτ2πη>α φ$ουλ του Περο2λα Γ. απ1 αρκετ$ >ακρι$ .διωξε σε κ1ρνερ ο Χαντζ1πουλοH στην γων0α του. Ο Βο2ρτσαH Ν. αν.λαβε την εκτ.λεση και ο Περο2λαH Γ. >ε ωρα0ο γυριστ1 σουτ απ1 κοντ$ ισοφ$ρισε σε 1 – 1. Στο 52 ο Φλωρ$κηH εκτ.λεσε κ1ρνερ, η καρφωτ/ κεφαλι$ του ανεν1χλητου Ζαγκ1τση Γ. στο 2ο δοκ$ρι κατ.ληξε ελ$χιστα $ουτ απ1 το τ.ρ>α του Ντ$λλα. Στο 62 ο Μ$κκαH Ε. .κανε ατο>ικ/ εν.ργεια .ξω απ1 την περιοχ/ και το αριστερ1 σουτ κατ.ληξε λ0γο .ξω απ1 το κ$θετο

δοκ$ρι του Χαντζ1πουλου. Στο 73 ο Φλωρ$κηH .κανε πολ2 1>ορφη προσπ$θεια απ1 αριστερ$, >π/κε στην >εγ$λη περιοχ/ και >ε δυνατ1 αριστερ1 σουτ .στειλε την >π$λα στο «Γ» των φιλοξενο2>ενων και .δωσε ξαν$ το προβ$δισ>α στην ο>$δα του >ε 2 – 1. Στο 76 ο Χαντζ1πουλοH εκτ.λεσε βολ., ο Φλω-

Συνθ.σειH Ποτα>ι$ (Λ$κηH Λα>παδ$ρηH): Χαντζ1πουλοH, Γιαννακ1πουλοH, Μπο2ραH Α., Γκορ1γιαH, Τσουκαλ$H, Ζαγκ1τσηH Γ.(55 Μπο2ραH Σ.), Μπο2ραH Μ., Μαντζιο2ταH Κ.(81 Μαλ$τοH), Φλωρ$κηH, Αναγνωστ1που-

ρ$κηH $φησε να σκ$σει η >π$λα >προστ$ του και >ε δυνατ1 αριστερ1 σουτ απ1 το 2ψοH τηH >εγ$ληH περιοχ/H .κανε το 3 – 1. Στο 77 ο απ1λυτοH πρωταγωνιστ/H Φλωρ$κηH εκ>εταλλε2τηκε τα λ$θη των α>υντικBν και >ε δυνατ1 σουτ .ξω απ1 την περιοχ/ .στειλε την >π$λα στα δ0χτυα του Ντ$λλα και πραγ>ατοπο0ησε το 4 – 1. Στο 80 ο Φλωρ$κηH «.σκαψε» την >π$λα .ξω απ1 την περιοχ/, >ε τον Ντ$λλα να >πλοκ$ρει. Στο 88 ο Βο2ρτσαH Γ. εκτ.λεσε πλ$γιο, ο Βο2ρτσαH Ν. πλ$σαρε λ0γο $ουτ απ1 το αριστερ1 κ$θετο δοκ$ρι τηH Ποτα>ι$H. Στο 89 ο Τσουκαλ$H αν.τρεψε τον Βο2ρτσα Ν. >.σα στην περιοχ/, >ε την Κρ.ντη να κερδ0ζει π.ναλτι. Ο Βο2ρτσαH Γ. εκτ.λεσε, >ε τον Χαντζ1πουλο να διBχνει στην γων0α του. Απ1 την Ποτα>ι$ ξεχBρισαν οι: Φλωρ$κηH, Γιαννακ1πουλοH και Μαντζιο2ταH. Απ1 την Κρ.ντη διακρ0θηκαν οι: Περο2λαH Γ., Βο2ρτσαH Γ. και Βο2ρτσαH Ν. Κ0τρινη ε0δαν: Γκορ1γιαH και Μπ2ροH Σ. ιαιτητ/H /ταν ο ΚBσταH ΑναγνBστου (ΣΠ ΦθιBτιδαH). Βοηθο2H ε0χε την Κατερ0να Παππ$ (ΣΠ ΦθιBτιδαH) και τον Βαγγ.λη Λαθ2ρη (ΣΠ Ευρυταν0αH).

λοH(55 Ζαγκ1τσηH Χ.) Κρ.ντη (Χρ/στοH Καλα>π$καH): Ντ$λλαH Α., Ντ$λλαH Σ., Μπ2ροH Σ., Μ$κκαH Ε., Περο2λαH Γ., Καστ$νηH, Καζ$κοH Π.(75 Καλα>π$καH), Μπ2ροH Ε.(81 Τσ.τσοH), Βο2ρτσαH Ν., Βο2ρτσαH Γ., Περο2λαH Σ.

Ραπτπουλο - Κερ σοβο 5 – 0

Με «σβηστ ! ηχαν !» επ στρεψε στι! επιτυχ ε! και διατηρ θηκε στην 2η θ ση

Ε2κολη ν0κη για την ο>$δα του Ραπτοπο2λου, που επικρ$τησε του Κερασ1βου >ε σκορ 5 – 0. Το παιχν0δι .γινε την Κυριακ/ στο γ/πεδο του Ραπτοπο2λου στα πλα0σια τηH 7ηH αγωνιστικ/H τηH Α κατηγορ0αH. Ο αγωνιστικ1H χBροH /ταν βαρ2H σε αρκετ$ ση>ε0α εξ αιτ0αH των συνεχBν βροχοπτBσεων. Η τοπικ/ 1ξα .παιξε 1σο χρει$ζονταν για να φτ$σει σε >ια ε2κολη ν0κη. Αν.βασε στροφ.H στα τελευτα0α λεπτ$ του πρBτου >.ρουH, οπ1τε και π.τυχε >.σα σε σ2ντο>ο χρονικ1 δι$στη>α 3 τ.ρ>ατα. 2ο φορ.H σκ1ραραν οι ΓιBργοH Παππ$H και Λ$>προH Γο2λαH. Απουσ0αζε για προσωπικο2H λ1γουH ο προπονητ/H

Συνθ.σειH Ραπτ1πουλο : ΚBτσιαH, Ζ/καH, Παπαντζ0>αH(56 Τσια>$γκαH), Ντζ0>αH Θ., Μπισ>π0κηH, Γο2λαH Σ., Γο2λαH Λ., Παπαδ/>οH Λ.(46 Καρανταλ/H), Παππ$H, Τ2>παH(59 Γεωργαλ/H Β.),

τηH ο>$δαH Βασ0ληH Παπαδ/>οH. Το Κερ$σοβο του ΚBστα Λαθ2ρη αγων0στηκε >ε πολλ.H απουσ0εH ποδοσφαιριστBν. Οι περισσ1τεροι πα0κτεH 11αδαH δεν ταξ0δεψαν στο >ακριν1 Ραπτ1πουλο. Τηρου>.νων των αναλογιBν οι νεαρο0 ποδοσφαιριστ.H .καναν υπερπροσπ$θεια απ.ναντι σε .ναν πολ2 ισχυρ1 αντ0παλο. Το Ραπτ1πουλο παρ.>εινε στην 2η θ.ση, φτ$νονταH τουH 14 βαθ>ο2H. Το

Με >ια >ατι$ Γκολ : (25) Τ2>παH, (39, 47) Παππ$H, (41, 42) Γο2λαH Λ. Κ1κκινεH : οκ$ρια : -

ΜυρισιBτηH

Κε ρ$σοβ ο (ΚBσταH Λαθ2ρηH) : Γαλαν1H, Λαθ2ρηH, Κ1κκοτοH, Κοσ>$H Χ., Ρ0ζοH, Καλ2βαH, Ρ$πτηH Μ., Κακαβ0τσαH, Λ$ππαH, Κοσ>$H Σ., Ελταχ$ν(59 Λ$>πρου)

Κερ$σοβο βρ0σκεται στην τελευτα0α 14η θ.ση >ε >1λιH .ναν βαθ>1. Στο 1ο >.ροH το τοπικ1 Ραπτ1πουλο /ταν καταιγιστικ1 και προηγ/θηκε >ε 4 – 0. Στο 25 ο Παπαδ/>οH Λ. .κανε την κ$θετη >παλι$, ο Τ2>παH βρ.θηκε τετ α τετ >ε τον Γαλαν1, πλ$σαρε και «.γραψε» το 1 – 0. Στο 39 ο Γο2λαH Λ. σ.ντραρε και ο Παππ$H >ε σουτ >.σα απ1 την περιοχ/ π.τυχε το 2 – 0. Στι 41 ο Γο2λαH Λ. κ.ρδισε τιH κ1ντρεH

** Ν.α διο0κηση εκλ.χτηκε τιH προηγο2>ενεH η>.ρεH στην ο>$δα τηH 1ξαH Ραπτοπο2λου. Ν.οH Πρ1εδροH ε0ναι ο />οH Μπρ$ζιαH, ο οπο0οH διαδ.χεται στην Προεδρ0α τον Θαν$ση Παπαδ/>ο.

Το ν.ο ιοικητικ1 συ>βο2λιο του Ραπτοπο2λου

Πρ1εδροH: η>οσθ.νηH Μπρ$ζιαH Αντιπρ1εδροH: ΓιBργοH Μπαστ$νηH Γενικ1H Γρα>>ατ.αH: Θαν$σηH Παπαδ/>οH Τα>0αH: ΚBσταH Μαυρογ1νατοH Μ.λοH: ΓιBργοH ΕυαγγελοκBσταH

.π$θεια του Στ Επιθετικ/ προσ λου ο2 οπ πτ Ρα υ το φανου Γο2λα >.σα στην περιοχ/, πλ$σαρε τον τερ>ατοφ2λακα των φιλοξενο2>ενων κ$τω απ1 τα π1δια και δια>1ρφωσε το 3 – 0. Στο 42 ο Γο2λαH Λ. >ε σουτ εκτ1H περιοχ/H πραγ>ατοπο0ησε το 4 – 0. Στην επαν$ληψη, οι γηπεδο2χοι αγων0στηκαν >ε σβηστ.H >ηχαν.H, σκ1ραραν $λλη >ια φορ$ για το τελικ1 5 – 0.

Στο 47 ο Παππ$H .κανε ατο>ικ/ προσπ$θεια, >π/κε στην περιοχ/, σο2ταρε και δια>1ρφωσε το τελικ1 5 – 0. Το παιχν0δι σφ2ριξε ο ΓιBργοH ροσ0νηH, .χονταH >οναδικ/ βοηθ1 την Κωνσταντ0να Μπου>πουρ/. Ο δε2τεροH βοηθ1H ΠαναγιBτηH Πλατ/H δεν προσ/λθε.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 1 (εκεSβρEου 2010 / ΣελEδα 23

Μι κτD Ζ Wνη

Α ολο - γιο Προκ πιο 0 – 1

Τρτο διπλ για τον Αστρα - Πλησασε την κορυφ στου 3 βαθο ΣηSαντικD εκτF] Cδρα] νEκη πανηγGρισε ο @γιο] ΠροκFπιο]. ΚCρδισε Sε 1 – 0 τον ΑEολο και συνεχEζει την εντυπωσιακD φετινD του πορεEα. Ο αγWνα] Cγινε το Σ8ββατο, στι] 3, στο δηSοτικF στ8διο ΚαρπενησEου στα πλαEσια τη] 7η] αγωνιστικD] τη] Α& κατηγορEα] ΕυρυτανEα]. Ο ΑEολο] Cκανε καλD εSφ8νιση SFνο στα πρWτα 45 λεπτ8 του παιχνιδιοG. Στην επαν8ληψη η απFδοσD του Cπεσε ανεξDγητα και δεν κατ8φερε να «σWσει» οGτε τον βαθSF τη] ισοπαλEα]. Η οS8δα του ΚWστα Πασσ8 παρCSεινε στα χαSηλ8 «σκαλοπ8τια» τη] βαθSολογEα], Cχοντα] SFλι] 4 βαθSοG]. Ο @γιο] ΠροκFπιο] σηSεEωσε την 2η συνεχFSενη νEκη του. Μ8λιστα αυτF Dταν και το τρEτο του «διπλF». Το συγκρFτηSα του Λ8κη ΑναστασFπουλου διανGει περEοδο εξαιρετικD] φFρSα] και Cφτασε στου] 13 πFντου], βρισκFSενο στι] πρWτε] θCσει] τη] βαθSολογEα]. «ΧρυσF]» σκFρερ Dταν ο 39χρονο] ταχGτατο] φορ ΤζESη] ΤσCκα], που πCτυχε το 1ο του φετινF γκολ. Στο α& SCρο] το Sατ] Dταν αρκετ8 καλF Sε γρDγορο ρυθSF. Σε αυτF συνετCλεσε το γρDγορο γκολ των φιλοξε-

ΣυνθCσει] ΑEολο] (ΚWστα] Πασσ8]): ΧρυσαφFπουλο], Χαλκι8], Ξαγ8ρα], Σιταρ8], ΜποGκα], Ν8σιο](46& ΤριανταφυλλFπουλο] Χ.), Ρ8ικο] Γ., Ρ8ικο] Ν., ΖαλοκWστα](72& Αζακ8]), ΚατσαρD], ΚαSαρCτσο](84& ΖαχαρFπουλο])

αΚουρλF] αποS Ο ΛευτCρη] στα W κ ο λ α Ζ η ν ν 8 ι Γ κρGνει προ του

νουSCνων στο 13&. Ο ΑEολο] στην συνCχεια εEχε την υπεροχD, προσπ8θησε να ισοφαρEσει, αλλ8 το 0 – 1 τελικ8 παρCSεινε. Στο 5& σουτ του Ρ8ικου Γ. λEγο Cξω απF την περιοχD Cδιωξε δGσκολα Sε τα πFδια ο πορτιCρο του ΑγEου ΠροκοπEου. Στο 13& ο ΤσCκα] εκSεταλλεGτηκε ασυνεν-

@γ ι ο] Πρ οκ F π ιο ] (Λ8κη] ΑναστασFπουλο]): Καραγι8ννη] Κ., ΚουρλF], Πλακι8], Παππ8], ΝταλαφοGρα], ΛαθGρη] (.(51& λ.τρ Κουτσοθαν8ση]), ΑναστασFπουλο], ΣκGπι, ΤσCκα](82& ΧαβCλο]), ΛαθGρη] Ι., ΚονδGλη]

Α θλη τ ικ ο Φ κ ελ ο ι

ΜΠΟΜΠΑΝ

ΕπιSCλεια: Λ8Sπρο] ΚολοκWτσιο]

ΓεννDθηκε στι] 8/110/11968 στο ΙSFτσκι τη] ΚροατEα] και αποτελεE SCχρι σDSερα τον κορυφαEο Eσω] ποδοσφαιριστD Fλων των εποχWν τη] γεEτονα] χWρα]. Ο ΖβFνιSιρ ΜπFSπαν εEναι παλαESαχο] Κρο8τη] διεθνD] ποδοσφαιριστD], που αγωνιζFταν στο χWρο του κCντρου, υπDρξε Cνα] εξαιρετικF] & πολG προικισSCνο] ποδοσφαιριστD], που SεγαλοGργησε στο παγκFσSιο στερCωSα τη δεκαετEα του 90, Cγινε γνωστF] για την σπουδαEα τεχνικD κατ8ρτιση που διCθετε και πCρασε το SεγαλGτερο δι8στηSα τη] καριCρα] του στην ΙταλEα και την ΜEλαν. ΜπFSπαν: το σGSβολο των ΚροατWν * 1985: η ποδοσφαιρικD του καριCρα 8ρχισε στα 17 του απF την ιστορικD ΝτιναSF Ζ8γκρεSπ, Fπου και παρCSεινε 6 περιFδου] Sε αποκορGφωSα την σε91, Fποτε διCπρεψε πετυχαEνοντα] 15 σε ζFν 1990-9 26 εSφανEσει]. * 1991: Cκανε το Sεγ8λο 8λSα, καθW] αποκτDθηκε απF την ιταλικD ΜEλαν, η οποEα αρχικ8 τον παραχWρησε Sε τη SορφD δανεισSοG στην Μπ8ρι. Τον επFSενο χρFνο επCστρεψε και παρCSεινε για συνεχεE] 9 σεζFν, Cχοντα] συSπαEκτε] σπουδαEου] αστCρε] τη] εποχD], Fπω] οι: Αλεσ8ντρο ΚοστακοGρτα, ΝτιSEτριο ΑλSπερτEνι, Ρουντ ΓκοGλιτ και Μ8ρκο ΣιSFνε. Με την οS8δα του Μιλ8νο κατCκτησε 93, 94, 96, 99) και 3 ΣοG4 πρωταθλDSατα ΙταλEα] (9

νοησEα στο κCντρο τη] 8Sυνα] του ΑEολου και Sε ωραEα λFSπα, ελ8χιστα Cξω απF την περιοχD, πCρασε την Sπ8λα π8νω απF τον ΧρυσαφFπουλο, κ8νοντα] το 0 – 1. Στο 17& ο Ν8σιο] εκτCλεσε φ8ουλ απF πλ8για, ο ΖαλοκWστα] Sε κεφαλι8 απF πολG καλD θCση Cστειλε την Sπ8λα SFλι] 8ουτ απF το τCρSα του Καραγι8ννη. Στο 36& ο ΚατσαρD] βρCθηκε σε καλD θCση SCσα στην περιοχD, Cκανε το δυνατF σουτ, η Sπ8λα κFντραρε την τελευταEα στιγSD στον ΚουρλF και πCρασε ελ8χιστα κFρνερ. Στο 39& ο Χαλκι8] Cβγαλε σCντρα, η καρφωτD κεφαλι8 του ΖαλοκWστα στο δεGτερο δοκ8ρι πCρασε SFλι] Cξω απF την εστEα των φιλοξενοGSενων. Στο 40& ο Ν8σιο] Cκανε χαSηλD σCντρα, ο ΖαλοκWστα] Cπιασε σουτ π8νω στην κEνηση, Sε τον Καραγι8ννη να αποSακρGνει FSορφα. Στο 41& ωραEα κοGρ-

περ Καπ (το 1992: επικρατWντα] 2-1 τη] Π8ρSα, το 1993: 1-0 την ΤορEνο, Sε τον ΜπFSπαν να αγωνEζεται ω] δεξE χαφ και το 1994: Sε τον ΜπFSπαν να βρEσκει στFχο στην διαδικασEα των πCναλτι απCναντι στη ΣαSπντFρια (πCναλτι 4-3, κ.π. 1-1). * 1994: Sε συSπαEχτε] του] εξαιρετικοG] ΜαλντEνι, ΝτεσαγE, ΝτοναντFνι, ΣαβEσεβιτ] και Μασσ8ρο, τον Eδιο να SεγαλουργεE στο χορτ8ρι του ΟΑΚΑ και τον ΚαπCλο να κ8νει «Sατ» στον ΚρFιφ, η ΜEλαν κατCκτησε το Τσ8Sπιον] Λιγκ διασGροντα] Sε 4-0 το απFλυτο φαβορE του τελικοG, την ΜπαρτσελFνα ΓκουαρντιFλα, ΚοGSαν, ΣτFιτσκοφ και ΡοS8ριο). (Γ * 1995: την επFSενη χρονι8 συSSετεEχε ξαν8 στον τελικF, Dταν FSω] φιναλEστ καθW] ο ιστορικF] @γιαξ, Sε Fλα τα αστCρια στη σGνθεσD του Φα ν ν τ ε Σ α ρ, (Φ Μπλιντ, Ρ8ικαρντ, ΖCεντορφ, Ντ8βιντ], Φρ. και Ρον. Ντε Μ π ου ρ, BφερSαρ] και ΛιτS8νεν), κατCκτησε σητο τρFπαιο επι- ΜπFSπαν:η ποδοσφαιρικD ου] κρατWντα] Sε 1-0 SαEα ενF] ολFκληρου Cθν στο Ερνστ Χ8πελ τη] ΒιCννη]. Ο ΜπFSπαν αντικαταστ8θηκε απF τον ΤζιανλουEτζι ΛεντEνι, αSCσω] Sετ8 το γκολ του Κλ8ιφερτ στο 85ο λεπτF. * ΕπEση] Dταν φιναλEστ στο ΣοGπερ Καπ του 1996, Fταν και ηττDθηκε απF την ΦιορεντEνα Sε 12 του τροSερF ΜπατιστοGτα που καθ8ρισε το Sατ] Sε 2 προσωπικ8 γκολ (1-2), αλλ8 και του 1999, Fταν και ηττDθηκε Sε το Eδιο σκορ απF την κ8τοχο του κυπCλλου ΟυCφα, Π8ρSα, των ΜπουφFν, Φ. Κα-

σα του ΛαθGρη (. απF δεξι8 και το εξωτερικF πλ8σε SCσα απF την περιοχD κατCληξε SFλι] Cξω απF το κ8θετο δοκ8ρι του ΧρυσαφFπουλου. Στο β& SCρο] ο ρυθSF] του αγWνα Cπεσε. Ο ΑστCρα] παρουσEασε καλ8 οργανωSCνο σGνολο στο κCντρο και στην 8Sυνα και δεν επCτρεψε στο αντEπαλο να κ8νει παρ8 SFνο λιγοστC] φ8σει] και Fχι ιδιαEτερα κλασσικC]. Μ8λιστα προσπ8-

Eνει ΤσCκα] πετυχα Ο (ηSDτρη] ρα τC Ασ υ το ολ το νικητDριο γκ

ναβ8ρο, ΟρτCγκα και KρCσπο. * 2001: ο Sεγ8λο] σταρ παραχωρDθηκε δανεικF] στη ΘCλτα, FSω] τον ΟκτWβριο του Eδιου Cτου] Sε την συSπλDρωση των 33 ετWν του- κρCSασε τα ποδοσφαιρικ8 του παποGτσια.

ΜπFSπαν-Sεγ8λε] στιγSC] * 1990: κατ8 τη δι8ρκεια επεισοδEων SεταξG ΚροατWν και ΣCρβων στον αγWνα τη] οS8δα] του Sε τον ΕρυθρF ΑστCρα επιτCθηκε σε Γιουγκοσλ8βο αστυνοSικF, ο οποEο] επεχεEρησε να συλλ8βει Κρο8τη οπαδF, Sε αποτCλεσSα να αποκτDσει τη φDSη εθνικοG Dρωα στην πατρEδα του. * Ο ΜπFSπαν Dταν SCλο] τη] ΕθνικD] ΕλπEδων τη] ΓιουγκοσλαβEα], που κατCκτησε το ΠαγκFσSιο Πρωτ8θληSα το 1987, επικρατWντα] τη] (υτικD] ΓερSανEα] Sε 5-4 στα πCναλτι (καν. περ. 1-1). Με την ΕθνικD ΑνδρWν εEχε -SCχρι το 1991- 8 συSSετοχC] και 1 γκολ. * Bταν η ΚροατEα Cγινε ανεξ8ρτητο κρ8το] προτESησε να συνεχEσει στην ΕθνικD οS8δα τη] (νυν) πατρEδα] του, Fπου SCχρι το 1999 αγωνEστηκε σε 51 αγWνε] και σκFραρε 12 φορC]. ΑξEζει να σηSειωθεE Fτι στο Μουντι8λ του 1998 Dταν αρχηγF] τη] ΕθνικD] ΚροατEα] που κατCλαβε την 3η θCση τη] διοργ8νωση]. ΕEναι S8λιστα χαρακτηριστικF πω] η ΕθνικD του οS8δα Cφθασε στην τελικD φ8ση τη] διοργ8νωση], Cχοντα] περ8σει ω] 2η απF FSιλο, στον οποEο Sεγ8λη χαSCνη Dταν ΕθνικD Ελλ8δα]. Η επEσηSη αγαπηSCνη Cκανε τη χ8ρη στην ΚροατEα, καθW] ε8ν κCρδιζε την τελευταEα αγωνιστικD τη (ανEα θα πCρναγε ω] 1η στο Μουντι8λ, αλλ8 η λευκD ισοπαλEα στο ΟΑΚΑ Cστειλε του (ανοG] (απευθεEα]) και του] Κρο8τε] (SCσω Sπαρ8ζ) στο ΠαγκFσSιο ΚGπελλο τη] ΓαλλEα]. * 1998 (Μουντι8λ-ΓαλλEα): εκεE η ΚροατEα διCγραψε εντυπωσιακD πορεEα και αποτCλεσε την ευχ8ριστη Cκπληξη τη] διοργ8νωση], καθW] Cφθασε SCχρι τα ηSιτελικ8 και το χ8λκινο Sετ8λλιο!! ΑπF

θησε να χτυπDσει στην «κFντρα»-επEθεση. Το τελικF σκορ δεν 8λλαξε και το 0 – 1 παρCSεινε. Στο 66& απευθεEα] εκτCλεση φ8ουλ του ΑναστασFπουλου Cξω απF την περιοχD κατCληξε λEγο Cξω απF το κ8θετο δοκ8ρι των γηπεδοGχων. Στο 71& ο Χαλκι8] Cβγαλε σCντρα, η καρφωτD κεφαλι8 του ΖαλοκWστα απF το Gψο] του πCναλτι πCρασε ελ8χιστα 8ουτ απF το τCρSα του Καραγι8ννη. Στο 83& δυνατF σουτ του ΜποGκα απF SακρινD απFσταση Cδιωξε Sε τα πFδια ο τερSατοφGλακα] του ΑστCρα. Στο 84& Sετ8 απF σGγχυση στην περιοχD των φιλοξενουSCνων, σουτ του Ρ8ικου Ν. κατCληξε λEγο Cξω απF το αριστερF κ8θετο δοκ8ρι του Καραγι8ννη. Στο 90& ο ΛαθGρη] Ι. Cκλεψε την Sπ8λα, Cκανε ωραEα προσπ8θεια, SπDκε στην περιοχD, π8σαρε στον Κουτσοθαν8ση, ο οποEο] σοGταρε Sε το εξωτερικF απF καλD θCση, Sε την Sπ8λα να περν8 ελ8χιστα 8ουτ απF το αριστερF δοκ8ρι του ΧρυσαφFπουλου. ΑπF τον ΑEολο ξεχWρισαν οι: ΖαλοκWστα], Ρ8ικο] Γ., Χαλκι8] και ΚατσαρD]. ΑπF του] νικητC] ξεχWρισαν οι: ΛαθGρη] Ι., ΑναστασFπουλο], ΤσCκα] και Καραγι8ννη]. ΚEτρινη εEδαν οι: Χαλκι8], ΜποGκα], ΑναστασFπουλο], ΤσCκα] και Παππ8]. (ιαιτητD] Dταν ο ΚWστα] ΑναγνWστου απF τον σGνδεσSο ΦθιWτιδα], Sε επFπτε] του] ΒαγγCλη Βλ8χο και ΓιWργο ΣτFφορο του Eδιου συνδCσSου.

Με Sια Sατι8 Γκολ: (13&) ΤσCκα] ΚFκκινε]: (οκ8ρια: -

του] οSEλου] πCρασε ω] 2η πEσω απF την ΑργεντινD, στου] «16» πCταξε Cξω τη γεEτονα ΡουSανEα Sε 1-0, ενW στα προηSιτελικ8 η ΚροατEα διCσυρε του] κατFχου] του ΕυρωπαϊκοG του 1996, ΓερSανοG] Sε το εντυπωσιακF 3-0. Στα ηSιτελικ8 εEχε την ατυχEα να πCσει στου] διοργανωτC] και SετCπειτα πρωταθλητC] κFσSου Γ8λλου]. Οι Βαλκ8νιοι αν και προηγDθηκαν, ηττDθηκε Sε 2-1, καθW] Dταν η βραδι8 του Λιλι8ν Τουρ8S που Sε 2 προσωπικ8 τCρSατα Cστειλε την παρCα των Ζιντ8ν, ΛεSπCφ, Ντεσ8S, ΤζοργκαCφ και ΝτουγκαρE στο Sεγ8λο τελικF. Στο SικρF τελικF η ΚροατEα επικρ8τησε Sε 21 των ΟλλανδWν και πανηγGρισαν απFλυτα δEκαια και εκστασιασSCνοι το χ8λκινο Sετ8λλιο. ΧαρακτηρEστηκε ω] η ευχ8ριστη Cκπληξη του Μουντι8λ του 1998, αλλ8 η ΚροατEα -Sε SεγαθDρια τη] εποχD] και αστCρε] που SεσουρανοGσαν στην ΕυρWπη, Fπω], ο εξαιρετικF] ΜπEλιτ], ο χαρισSατικF] ΠροσινCτσκι, ο «κEλερ» ΣοGκερ, οι SετCπειτα παEχτε] του ΠαναθηναϊκοG Ασ8νοβιτ], Γι8ρνι και ΣCριτ] και φυσικ8 ο Sεγ8λο] αρχηγF] και φυσικF] ηγCτη] ΣβFνιSιρ ΜπFSπαν- διCψευσε του] π8ντε] και δικαEω] Cφθασε στην ελEτ του κFσSου. * Bταν σταS8τησε το ποδFσφαιρο σποGδασε αθλητικD δηSοσιογραφEα, ενW σDSερα σχολι8ζει ποδοσφαιρικοG] αγWνε] στο ΚροατικF RTL, στο SKY τη] ΙταλEα] και γρ8φει στην αθλητικD ΙταλικD La Gazzetta dello Sport». εφηSερEδα «L ** ΜCσα στο γDπεδο Dταν πραγSατικF] ηγCτη] και αρχηγF], ενW «Cβλεπε» γDπεδο και αποτελοGσε εγγGηση για του] συSπαEκτε] του που Dξεραν αν8 π8σα στιγSD σε ποιον θα SποροGσαν να βασιστοGν. ΑποτελοGσε τον ηγCτη τη] οS8δα], ενW διCθετε 8ριστη τεχνικD κατ8ρτιση, φαντασEα, ικανFτητα στο σκορ8ρισSα (8σσο] στι] εκτελCσει] φ8ουλ) και την οργ8νωση του παιχνιδιοG. ΜGθο] του παγκFσSιου ποδοσφαιρικοG στερεWSατο] υπDρξε ο εξαιρετικF] ΖβFνιSιρ ΜπFSπαν.


Ανακοινώσεις

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ-ρτη 1 εκεIβρ:ου 2010 / Σελ:δα 24

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΚΕ/Περιοχ9 ΛαI:αS ΑΡ./ΗΜ.:/Περ. ΛαI:αS/Φ.913 Ν. 53044 25 ΝοεIβρ:ου 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 18/25.11.10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛ,ΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ,Ν Η ΕΗ Α.Ε/Περιοχ9 ΛαI:αS (2° χλI. Ε.Ο. ΛαI:αS - ΑθηνMν) προσκαλε: τουS ενδιαφερ;IενουS σε πρ;χειρο διαγωνισI; Iε σφραγισI8νεS προσφορ8S, για την αν-δειξη αναδ;χου καθαρισIο< κτιρ:ων τηS ΕΗ. Α.Ε. στο Καρπεν9σι, . Φραγκ:στα και Γραν:τσα. Τα σχετικ- τε<χη θα χορηγο<νται στουS ενδιαφερ;IενουS απ; 26.11.10 I8χρι 06.12.10 και απ; 7.00' π.I. I8χρι 13.00' I.I. στα Γραφε:α τηS ΕΗ Α.Ε/Περιοχ9S ΛαI:αS στο 2° χλI. Ε.Ο. ΛαI:αS - ΑθηνMν (κ. Λ8ντα ΓεMργιο τηλ. 2231026422) και στα γραφε:α τηS ΕΗ Α.Ε/Π/Ρ Καρπενησ:ου, Ζηνοπο<λου 26 (κ. Ιω-ννου Ευ-γγελο τηλ. 22370-22217). Η αποσφρ-γιση προσφορMν θα γ:νει στιS 06.12.10 και Mρα 12.00' (Mρα λ9ξηS επ:δοσηS προσφορMν). Τα 8ξοδα δηIοσ:ευσηS θα βαρ<νουν τη ΕΗ Α.Ε. . ΣΑΪΤΗΣ /ντηS Περιοχ9S ΛαI:αS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕ,ΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣ,Ν ΚΑΙ Φ.Π. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ,Ν ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν9σι 28-11-1994 Αριθ. Πρωτ. 5618 ΠΡΟΣ τον κ. Ν-κα Κων/νο Κ-τοικο Γαλατσ:ου Ι. Φωκ- 112 Αθ9να ΘΕΜΑ: Απ-ντηση επ: αιτ9σεωS ΑπαντMνταS στην απ; 5-994 α:τησ9 σαS, σαS πληροφορο<Iε ;τι η 8κταση η οπο:α αναφ8ρεται σ' αυτ9ν, ωS εIφαν:ζεται στο Iε στοιχε:α Α Β Γ 8κτασηS 2497,16 τ.I. τοπογραφικ; δι-γραIIα του Πολιτικο< Μηχανικο< Λ-Iπρου Γεωργ:ου Ν-κα και ελ8γχθηκε απ; την ασολ;γο Φωτειν9 ΚουρεI-δα δεν εποπτε<ονταν ποτ8 ο<τε εποπτε<εται σ9Iερα απ; την ασικ9 υπηρεσ:α στα πλα:σια τηS δασικ9S νοIοθεσ:αS. Επειδ9 δεν 8χει καταρτισθε: ακ;Iα δασολ;γιο, προS πλ9ρη διασφ-λισ9 σαS, ;σον αφορ- τον χαρακτ9ρα τηS εκτ-σεωS και το αν προστατε<εται πρ-γIατι 9 ;χι απ; το πλα:σιο προστασ:αS των ασMν και των δασικMν εν γ8νει εκτ-σεων τηS ΧMραS (ν. 998/79),δ<νασθε να κιν9σετε την διαδικασ:α αρθ. 14 ν. 998/79, υποβ-λλονταS σχετικ; α:τηIα (Σ.τ.Ε. Ολ. 1038/88). Το παρ;ν 8γγραφο δεν επ8χει θ8ση βεβαιMσεωS ανυπαρξ:αS δικαιωI-των του ηIοσ:ου, δ<νασθε ;IωS να κ-νετε χρ9ση του ενMπιον οιασδ9ποτε αρχ9S, ;σον αφορτην πιστοπο:ηση του χαρακτ9ρα τηS εκτ-σεωS. Ο ασ-ρχηS ΓιMργοS ΚαραγεMργοS ασολ;γοS

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ,Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν9σι 16-11-20 10 ΑριθI. Πρωτ. 5452 ΑΝΑΚΟΙΝ,ΣΗ ΑνακοινMνεται ;τι σ<Iφωνα Iε τιS ισχ<ουσεS διατ-ξειS του -ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ;θηκε (Iετ- απ; α:τηση του Σκοτ:δα Αθανασ:ου κατο:κου Ν8αS Ερυθρα:αS Αττικ9S οδ;S Αθ. ι-κου 26) ταυτ-ριθIη Πρ-ξη χαρακτηρισIο< τηS υπηρεσ:αS IαS για 8κταση συνολικο< εIβαδο< 12.084,35 τ.I. στη θ8ση «Περδικ-ρι», του .. Μεγ-λου Χωριο< του 9Iου ΠοταIι-S ΝοIο< Ευρυταν:αS. Με την πρ-ξη αυτ9, οι εκτ-σειS αυτ8S χαρακτηρ:ζονται ωS εξ9S: Η 8κταση των τIηI-των 1α εIβαδο< 4.907,53 τ.I., 2α εIβαδο< 1.722,14 τ.I. και 3α εIβαδο< 3.202,12 τ.I. υπ-γεται στιS εξαιρ8σειS του ν;Iου 998/79 κατ- τα ειS την παρ-γραφο 6 περ:πτωση α' του -ρθρου 3 οριζ;Iενα, αφο< φ8ρει :χνη παλι-S καλλι8ργειαS και δεν ε:ναι κηρυγI8νη αναδασωτ8α, ο<τε επιβ-λλεται να κηρυχθε: αναδασωτ8α και συνεπMS δεν χαρακτηρ:ζεται ωS -σοS 9 ασικ9 6κταση. Η 8κταση των τIηI-των 1β εIβαδο< 670,25 τ.I., 1γ εIβαδο< 194,95 τ.I., 2β εIβαδο< 520,43 τ.I., 3β εIβαδο< 654,43 τ.I. και 3γ εIβαδο< 212,50 τ.I. χαρακτηρ:ζεται ωS ασικο< Χαρακτ9ρα αν9κει ωS προS την Iορφ9 στο -ρθρο 3 παρ-γραφοS 1 του Ν. 998/79 ;πωS η παρ. 1 του -ρθρου 3 αντικαταστ-θηκε απ; το -ρθρο 1 παρ-γραφοS 1 του Ν. 3208/2003 και ωS προS την κατηγορ:α αν9κει στο -ρθρο 4 παρ-γραφοS 1 περ:πτωση ε' του Ν. 998/79. Κατ- τηS πρ-ξηS του ασ-ρχη επιτρ8πονται αντιρρ9σειS, εντ;S δ<ο (2) IηνMν απ; την τελευτα:α δηIοσ:ευση, ενMπιον τηS Πρωτοβ-θIιαS Επιτροπ9S Επ:λυσηS ασικMν ΑIφισβητ9σεων του ΝοIο< Ευρυταν:αS. Αντ:τυπο τηS εν λ;γω Πρ-ξηS, Iε το τοπογραφικ; δι-γραIIα που την συνοδε<ει, στ-λθηκε στον 9Iο ΠοταIι-S Ν. Ευρυταν:αS για αν-ρτηση. Περισσ;τερεS πληροφορ:εS δ:νονται στην Υπηρεσ:α IαS τιS εργ-σιIεS ηI8ρεS και MρεS. Ο ασ-ρχηS Φ-καS Ιω-ννηS ασολ;γοS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤ ΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙ,Ν ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 350.000,00 ΕΥΡ, Iε το ΦΠΑ Καρπεν9σι, 29-11-2010 Αρ. Πρωτ. 3213 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ΝοIαρχιακ9 Αυτοδιο:κηση Ευρυταν:αS, <στερα απ; την απ;φαση 2799/20-10-2010, Iε την οπο:α εγκρ:θηκαν τα τε<χη δηIοπρ-τησηS για την εκτ8λεση του 6ργου: "Αναβ-θIιση του 1ου ΓυIνασ:ου Καρπενησ:ου τηS Ν. Ευρυταν:αS" προϋπολογισIο< 350.000,00 ΕΥΡ, Iε το ΦΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ηI;σιο Μειοδοτικ; ιαγωνισI; Iε σφραγισI8νεS προσφο-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ ΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ ΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ, Ν ΕΥ ΡΥΤΑΝ ΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Κ αρπεν 9σι 18-11-2 010 ΑριθI. Πρωτ. 5587

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ,Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν9σι 23-11-2010 ΑριθI. Πρωτ. 5794

ΑΝΑΚΟΙΝ,ΣΗ ΑνακοινMνεται ;τι σ<Iφωνα Iε τιS ισχ<ουσεS διατ-ξειS του -ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ;θηκε (Iετ- απ; α:τηση του Φο<κα Κωνσταντ:νου κατο:κου Βο<λπηS Ευρυταν:αS), ταυτ-ριθIη Πρ-ξη χαρακτηρισIο< τηS υπηρεσ:αS IαS για 8κταση συνολικο< εIβαδο< 5.029,509 τ.I. στη θ8ση «Τ-χνη - Κερασο<λα», του .. Βο<λπηS του 9Iου Απεραντ:ων του ΝοIο< Ευρυταν:αS. Με την πρ-ξη αυτ9, οι εκτ-σειS αυτ8S χαρακτηρ:ζονται ωS εξ9S: Το ΤI9Iα Ι εIβαδο< 4.660,839 τ.I. υπ-γεται στιS εξαιρ8σειS του ν;Iου 998/79 κατ- τα ειS την παρ-γραφο 6 περ:πτωση α' του -ρθρου 3 οριζ;Iενα, αφο< φ8ρει :χνη παλι-S καλλι8ργειαS και δεν ε:ναι κηρυγI8νο αναδασωτ8ο, ο<τε επιβ-λλεται να κηρυχθε: αναδασωτ8ο και συνεπMS δεν χαρακτηρ:ζεται ωS -σοS 9 ασικ9 6κταση. Το ΤI9Iα II εIβαδο< 171,40 τ.I. χαρακτηρ:ζεται ωS ασικο< Χαρακτ9ρα αν9κει ωS προS την Iορφ9 στο -ρθρο 3 παρ-γραφοS 1 του Ν. 998/79 ;πωS η παρ. 1 του -ρθρου 3 αντικαταστ-θηκε απ; το -ρθρο 1 παρ-γραφοS 1 του Ν. 3208/2003 και ωS προS την κατηγορ:α αν9κει στο -ρθρο 4 παρ-γραφοS 1 περ:πτωση ε' του Ν. 998/79. Το τI9Iα III εIβαδο< 197,27 τ.I. 8χει κηρυχθε: ωS αναδασωτ8ο Iε την αρ:θ. 3010/6-10-1999 απ;φαση του /ντ9 ασMν Ευρυταν:αS και ωS εκ το<του απ8χουIε απ; το χαρακτηρισI; του γιατ: σ<Iφωνα Iε την αρ:θI. 838/2002 αποφ. του ΣτΕ (σχετ.: η αριθI. 105204/2793/31-7-2002 εγκ<κλιοS δ/γ9 Υπ. Γεωργ:αS) οι διαδικασ:εS χαρακτηρισIο< και αναδ-σωσηS ε:ναι αIοιβα:ωS αποκλει;IενεS. Κατ- τηS πρ-ξηS του ασ-ρχη επιτρ8πονται αντιρρ9σειS, εντ;S δ<ο (2) IηνMν απ; την τελευτα:α δηIοσ:ευση, ενMπιον τηS Πρωτοβ-θIιαS Επιτροπ9S Επ:λυσηS ασικMν ΑIφισβητ9σεων του ΝοIο< Ευρυταν:αS. Αντ:τυπο τηS εν λ;γω Πρ-ξηS, Iε το τοπογραφικ; δι-γραIIα που την συνοδε<ει, στ-λθηκε στον 9Iο Απεραντ:ων Ν. Ευρυταν:αS για αν-ρτηση. Περισσ;τερεS πληροφορ:εS δ:νονται στην Υπηρεσ:α IαS τιS εργ-σιIεS ηI8ρεS και MρεS. Ο ασ-ρχηS Φ-καS Ιω-ννηS ασολ;γοS

ΑΝΑΚΟΙΝ,ΣΗ ΑνακοινMνεται ;τι σ<Iφωνα Iε τιS ισχ<ουσεS διατ-ξειS του -ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ;θηκε (Iετ- απ; α:τηση των Αποστολ-κη Αικατερ:νηS, Αποστολ-κη ΠαναγιMταS και Αποστολ-κη Ιω-νναS, δια τηS εκπροσMπου τουS Αποστολ-κη Αικατερ:νηS, κατο:κου Καρπενησ:ου) ταυτ-ριθIη πρ-ξη χαρακτηρισIο< τηS υπηρεσ:αS IαS για 8κταση συνολικο< εIβαδο< 16.927,07 τ.I. στη θ8ση «Μαγλαν9S» του ηIοτικο< ιαIερ:σIατοS Αγ:ου Ανδρ8α, του 9Iου Καρπενησ:ου του ΝοIο< Ευρυταν:αS. Με την πρ-ξη αυτ9, η 8κταση χαρακτηρ:ζεται ωS εξ9S: Το ΤI9Iα 1 εIβαδο< 226,21 τ.I. χαρακτηρ:ζεται ωS ασικο< Χαρακτ9ρα αν9κει ωS προS την Iορφ9 του στο -ρθρο 3 παρ-γραφοS 1 του Ν. 998/79 ;πωS αυτ; τροποποι9θηκε απ; το -ρθρο 1 παρ-γραφοS 1 του Ν. 3208/2003 και ωS προS την κατηγορ:α του αν9κει στο -ρθρο 4 παρ-γραφοS 1 περ:πτωση ε' του Ν. 998/79. Το ΤI9Iα 2 εIβαδο< 237,11 τ.I. χαρακτηρ:ζεται ωS ασικο< Χαρακτ9ρα αν9κει ωS προS την Iορφ9 του στο -ρθρο 3 παρ-γραφοS 1 του Ν. 998/79 ;πωS αυτ; τροποποι9θηκε απ; το -ρθρο 1 παρ-γραφοS 1 του Ν. 3208/2003 και ωS προS την κατηγορ:α του αν9κει στο -ρθρο 4 παρ-γραφοS 1 περ:πτωση ε' του Ν. 998/79. Το ΤI9Iα 3 εIβαδο< 16.463,75 τ.I. υπ-γεται στιS εξαιρ8σειS του Ν;Iου 998/79 κατ- τα ειS την παρ-γραφο 6 περ:πτωση α' του -ρθρου 3 οριζ;Iενα, αφο< φ8ρει :χνη παλι-S καλλι8ργειαS και δεν ε:ναι κηρυγI8νο αναδασωτ8ο, ο<τε επιβ-λλεται να κηρυχθε: αναδασωτ8ο και συνεπMS δεν χαρακτηρ:ζεται ωS -σοS 9 ασικ9 8κταση. Κατ- τηS πρ-ξηS του ασ-ρχη επιτρ8πονται αντιρρ9σειS, εντ;S δ<ο (2) IηνMν απ; την τελευτα:α δηIοσ:ευση, ενMπιον τηS Πρωτοβ-θIιαS Επιτροπ9S Επ:λυσηS ασικMν ΑIφισβητ9σεων του ΝοIο< Ευρυταν:αS. Αντ:τυπο τηS εν λ;γω Πρ-ξηS, Iε το τοπογραφικ; δι-γραIIα που την συνοδε<ει, στ-λθηκε στον 9Iο Καρπενησ:ου Ν. Ευρυταν:αS για αν-ρτηση. Περισσ;τερεS πληροφορ:εS δ:νονται στην Υπηρεσ:α IαS τιS εργ-σιIεS ηI8ρεS και MρεS.

ρ8S και σ<στηIα προσφορ-S Iε επιI8ρουS ποσοστ- 8κπτωσηS (-ρθρο 6 του Ν. 3669/08) για την εκτ8λεση του παραπ-νω 6ργου. Ο διαγωνισI;S θα γ:νει απ; αρI;δια Επιτροπ9 στιS 28 εκεIβρ:ου 2010 ηI8ρα Τρ:τη στιS 10,00 το πρω: (Mρα λ9ξηS επ:δοσηS των προσφορMν) στα Γραφε:α τηS /νσηS ΤεχνικMν ΥπηρεσιMν (ΤI9Iα ΜελετMν) που 8χει 8δρα στο Καρπεν9σι (οδ;S ΚατσαντMνη 2). Στη δηIοπρασ:α, σ<Iφωνα Iε τιS διατ-ξειS του Ν. 3669/08 γ:νονται δεκτ8S: 1. ΜεIονωI8νεS εργοληπτικ8S επιχειρ9σειS: α. ΕγγεγραII8νεS στο ΜητρMο ΕργοληπτικMν Επιχειρ9σεων που τηρε:ται στη ΓΓΕ του Υ.ΠΕ.Χ,..Ε., εφ;σον αν9κουν στην Α2 τ-ξη για 8ργα κατηγορ:αS ΟΙΚΟΟΜΙΚΑ και Α2 τ-ξη για 8ργα κατηγορ:αS ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και -νω Iε τουS ισχ<οντεS περιορισIο<S

ωS προS τα κατMτερα. β. Προερχ;IενεS απ; κρ-τη I8λη τηS Ευρωπαϊκ9S 6νωσηS 9 του Ευρωπαϊκο< ΟικονοIικο< ΧMρου (Ε.Ο.Χ.), 9 απ; κρ-τη που 8χουν υπογρ-ψει την συIφων:α για τιS ηI;σιεS ΣυIβ-σειS (Σ..Σ.) του Παγκ;σIιου ΟργανισIο< ΕIπορ:ου (Π.Ο.Ε.), στα οπο:α τηρο<νται επ:σηIοι κατ-λογοι αναγνωρισI8νων εργοληπτMν, εφ;σον ε:ναι εγγεγραII8νεS σε αυτο<S και σε τ-ξη και κατηγορ:α αντ:στοιχη Iε τιS καλο<IενεS του Ελληνικο< ΜητρMου ΜΕΕΠ. γ. Προερχ;IενεS απ; ωS ανωτ8ρω β' κρ-τη, στα οπο:α δεν τηρο<νται επ:σηIοι κατ-λογοι αναγνωρισI8νων εργοληπτMν, εφ;σον αποδεικν<ουν ;τι 8χουν εκτελ8σει 8ργα παρ;Iοια Iε το δηIοπρατο<Iενο, απ; ποιοτικ9 και ποσοτικ9 -ποψη. 2. Κοινοπραξ:εS ΕργοληπτικMν Επιχειρ9σεων των παραπ-νω περιπτMσεων α, β και γ σε οποι-

Ο ασ-ρχηS Ιω- ννηS Φ-καS ασολ;γοS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 14 Ν. 2218/94 Καρπεν9σι 29 ΝοεIβρ:ου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 199

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 14 Ν. 2218/94 Καρπεν9σι 29 ΝοεIβρ: ου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 200

ΑΝΑΚΟΙΝ,ΣΗ ΥΠΑΓ,ΓΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΙΑΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ,Ν ΟΡ,Ν Σε εφαρIογ9 των διατ-ξεων τηS Κοιν9S Υπουργικ9S Απ;φασηS Η.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) «περ: καθορισIο< τρ;που ενηI8ρωσηS και συIIετοχ9S του κοινο< κατ- τη διαδικασ:α 8γκρισηS περιβαλλοντικMν ;ρων των 8ργων και δραστηριοτ9των», ανακοινMνεται ;τι: Εκδ;θηκε απ; τη ιε<θυνση Περιβ-λλοντοS και Χωροταξ:αS (ΤI9Iα Περιβ. & Χωροταξικο< ΣχεδιασIο<) τηS Περιφ8ρειαS Στερε-S Ελλ-δαS, η υπ' αριθI. 80318/9563/09-11-2010 απ;φαση υπαγωγ9S δραστηρι;τηταS στη διαδικασ:α 8γκρισηS περιβαλλοντικMν ;ρων του 8ργου: ΟνοIασ:α - ε:δοS 8ργου: «Υπαγωγ9 του 8ργου "ι-νοιξη δρ;Iου επ: παλαιο< Iονοπατιο< απ; θ8ση «ΒουλωI8νη» 8ωS θ8ση «Αϊ - Λια» .. υτ. Φραγκ:σταS του 9Iου Φραγκ:σταS Ν. Ευρυταν:αS", στη διαδικασ:α 6γκρισηS ΠεριβαλλοντικMν 7ρων (Ε.Π.Ο.) τηS Υποκατηγορ:αS 4 τηS Β' Κατηγορ:αS του -ρθρου 11 τηS ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03)». Φορ8αS: 9IοS Φραγκ:σταS. ΑρI;δια Υπηρεσ:α για την παροχ9 πληροφοριMν και στοιχε:ων σε κ-θε ενδιαφερ;Iενο ε:ναι η ΓραIIατε:α του ΝοIαρχιακο< ΣυIβουλ:ου Ευρυταν:αS (αρI;διοS Υπ-λληλοS κ. ηI9τριοS ΜπαρIπο<τηS, τηλ.: 2237080270). Η παρο<σα ανακο:νωση να δηIοσιευθε: στην τοπικ9 ΕφηIερ:δα «Ευρυτανικ- Ν8α» και τα 8ξοδα τηS δηIοσ:ευσηS θα βαρ<νουν τον φορ8α εκτ8λεσηS του 8ργου.

ΑΝΑΚΟΙΝ,ΣΗ ΥΠΑΓ,ΓΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΙΑΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ,Ν ΟΡ,Ν Σε εφαρIογ9 των διατ-ξεων τηS Κοιν9S Υπουργικ9S Απ;φασηS Η.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) «περ: καθορισIο< τρ;που ενηI8ρωσηS και συIIετοχ9S του κοινο< κατ- τη διαδικασ:α 8γκρισηS περιβαλλοντικMν ;ρων των 8ργων και δραστηριοτ9των», ανακοινMνεται ;τι: Εκδ;θηκε απ; τη ιε<θυνση Περιβ-λλοντοS και Χωροταξ:αS (ΤI9Iα Περιβ. & Χωροταξικο< ΣχεδιασIο<) τηS Περιφ8ρειαS Στερε-S Ελλ-δαS, η υπ' αριθI. 91657/10997/15-11-2010 απ;φαση υπαγωγ9S δραστηρι;τηταS στη διαδικασ:α 8γκρισηS περιβαλλοντικMν ;ρων του 8ργου: ΟνοIασ:α - ε:δοS 8ργου: «Υπαγωγ9 του 8ργου "Συνολικ9 αν-πλαση οικισIο< ΕπινιανMν .. ΕπινιανMν και .. Μοναστηρακ:ου 9Iου Αγρ-φων Ν. Ευρυταν:αS", στη διαδικασ:α 6γκρισηS ΠεριβαλλοντικMν 7ρων (Ε.Π.Ο.) τηS Υποκατηγορ:αS 4 τηS Β' Κατηγορ:αS του -ρθρου 11 τηS ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03)». Φορ8αS: 9IοS Αγρ-φων. ΑρI;δια Υπηρεσ:α για την παροχ9 πληροφοριMν και στοιχε:ων σε κ-θε ενδιαφερ;Iενο ε:ναι η ΓραIIατε:α του ΝοIαρχιακο< ΣυIβουλ:ου Ευρυταν:αS (αρI;διοS Υπ-λληλοS κ. ηI9τριοS ΜπαρIπο<τηS, τηλ.: 2237080270). Η παρο<σα ανακο:νωση να δηIοσιευθε: στην τοπικ9 ΕφηIερ:δα «Ευρυτανικ- Ν8α» και τα 8ξοδα τηS δηIοσ:ευσηS θα βαρ<νουν τον φορ8α εκτ8λεσηS του 8ργου.

Ο Πρ;εδροS του Ν.Σ. Αθαν-σιοS Γαλαν;S

ονδ9ποτε συνδυασI; Iεταξ< τουS, υπ; τουS ;ρουS του -ρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξ:α στην :δια κατηγορ:α), υπ; τον ;ρο ;τι κ-θε Εργοληπτικ9 Επιχε:ρηση θα συIIετ8χει στο κοινοπρακτικ; σχ9Iα Iε ποσοστ; ;χι Iικρ;τερο του 25% τηS καλο<IενηS κατηγορ:αS. 3. Κοινοπραξ:εS εργοληπτικMν επιχειρ9σεων για την κ-λυψη των διαφ;ρων κατηγοριMν των εργασιMν του 8ργου υπ; τουS ;ρουS του -ρθρου 16 παρ. 3 του Ν.3669/08. Το ποσοστ; συIIετοχ9S τηS κ-θε επιχε:ρησηS στο κοινοπρακτικ; σχ9Iα προκ<πτει απ; τον προϋπολογισI; τηS κατηγορ:αS για την οπο:α αυτ9 συIIετ8χει και δεν ε:ναι απαρα:τητο να αναγρ-φεται. Κατηγορ:α εργασιMν Iε ποσοστ; κ-τω του 10% του προϋπολογισIο< του 8ργου (χωρ:S αναθεMρηση και Φ.Π.Α.), εφ;σον δεν καλε:ται στη δηIοπρασ:α, αθρο:-

Ο Πρ;εδροS του Ν.Σ. Αθαν-σιοS Γαλαν;S

ζεται στον προϋπολογισI; τηS Iεγαλ<τερηS κατηγορ:αS. Η Εγγ<ηση για την συIIετοχ9 στη ηIοπρασ:α, ορ:ζεται σε 5.600,00 ΕΥΡ,, δηλαδ9 ποσοστ; 2% τηS προϋπολογιζ;IενηS δαπ-νηS του 6ργου που δηIοπρατε:ται, σ<Iφωνα Iε το -ρθρο 24 του Ν. 3669/08 και την αν-λογη στρογγ<λευση. Το 8ργο προϋπολογισIο< 350.000,00 ευρM Iε το ΦΠΑ χρηIατοδοτε:ται απ; την Ν.Α. Ευρυταν:αS-ΟΣΚ ΑΕ Iε Κ,ΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 1999ΣΕ04760004 τηS ΣΑΕ 047/6 του Π..Ε . Περισσ;τερεS πληροφορ:εS παρ8χονται στα γραφε:α τηS ΤΥ, οδ;S ΚατσαντMνη 2, Καρπεν9σι, 36100, τηλ8φωνο 2237080231, ;που και διατ:θενται τα ΣυIβατικ- Τε<χη ηIοπρ-τησηS I8χρι και την Π8Iπτη 23 εκεIβρ:ου 2010. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕ,ΡΓΟΣ Κ,Ν/ΝΟΣ


Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ!ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ !ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ !ΙΕΥΘΥΝΣΗ !ΑΣ2Ν ΕΥΡΥΤ ΑΝΙΑΣ !ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν@σι 16-11-2010 ΑριθP. Πρωτ. 5451 ΑΝΑΚΟΙΝ2ΣΗ ΑνακοινTνεται Bτι σCPφωνα Pε τιZ ισχCουσεZ διατ3ξειZ του 3ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδBθηκε (Pετ3 απB αAτηση του Γιασλ3 Αν?στη κατοAκου Ν. Αττικ@Z, οδBZ ΚρAσηZ 20, Κυψ?λη) ταυτ3ριθPη Πρ3ξη χαρακτηρισPοC τηZ υπηρεσAαZ PαZ για ?κταση συνολικοC εPβαδοC 24.911,395 τ.P. στη θ?ση «ΜαργαζA» περιφ?ρειαZ !ηPοτικοC !ιαPερAσPατοZ ΚαρπενησAου του !@Pου ΚαρπενησAου ΝοPοC ΕυρυτανAαZ. Με την πρ3ξη αυτ@, η ?κταση χαρακτηρAζεται ωZ εξ@Z: Τo ΤP@Pα Ι εPβαδοC 13.038,505 τ.P. υπ3γεται στιZ εξαιρ?σειZ του νBPου 998/79 κατ3 τα ειZ την παρ3γραφο 6 περAπτωση α' του 3ρθρου 3 οριζBPενα, αφοC φ?ρει Aχνη παλι3Z καλλι?ργειαZ και δεν εAναι κηρυγP?νο αναδασωτ?ο, οCτε επιβ3λλεται να κηρυχθεA αναδασωτ?ο και συνεπTZ δεν χαρακτηρAζεται ωZ !3σοZ @ !ασικ@ ?κταση. Το ΤP@Pα II εPβαδοC 7.114,96 τ.P. χαρακτηρAζεται ωZ !ασικοC Χαρακτ@ρα αν@κει ωZ προZ την Pορφ@ στο 3ρθρο 3 παρ3γραφοZ 1 του Ν. 998/79 BπωZ η παρ. 1 του 3ρθρου 3 αντικαταστ3θηκε απB την παρ3γραφο 1 του 3ρθρου 1 του Ν. 3208/2003 και ωZ προZ την κατηγορAα αν@κει στο 3ρθρο 4 παρ3γραφοZ 1 περAπτωση ε' του Ν. 998/79. Το ΤP@Pα III εPβαδοC 4.320,30 τ.P. χαρακτηρAζεται ωZ !ασικοC Χαρακτ@ρα αν@κει ωZ προZ την Pορφ@ στο 3ρθρο 3 παρ3γραφοZ 1 του Ν. 998/79 BπωZ η παρ. 1 του 3ρθρου 3 αντικαταστ3θηκε απB την παρ3γραφο 1 του 3ρθρου 1 του Ν. 3208/2003 και ωZ προZ την κατηγορAα αν@κει στο 3ρθρο 4 παρ3γραφοZ 1 περAπτωση ε' του Ν. 998/79. Τo ΤP@Pα IV εPβαδοC 437,63 τ.P. χαρακτηρAζεται ωZ !ασικοC Χαρακτ@ρα αν@κει ωZ προZ την Pορφ@ στο 3ρθρο 3 παρ3γραφοZ 1 του Ν. 998/79 BπωZ η παρ. 1 του 3ρθρου 3 αντικαταστ3θηκε απB την παρ3γραφο 1 του 3ρθρου 1 του Ν. 3208/2003 και ωZ προZ την κατηγορAα αν@κει στο 3ρθρο 4 παρ3γραφοZ 1 περAπτωση ε' του Ν. 998/79. Κατ3 τηZ πρ3ξηZ του !ασ3ρχη επιτρ?πονται αντιρρ@σειZ, εντBZ δCο (2) PηνTν απB την τελευταAα δηPοσAευση, ενTπιον τηZ Πρωτοβ3θPιαZ Επιτροπ@Z ΕπAλυσηZ !ασικTν ΑPφισβητ@σεων του ΝοPοC ΕυρυτανAαZ. ΑντAτυπο τηZ εν λBγω Πρ3ξηZ, Pε το τοπογραφικB δι3γραPPα που την συνοδεCει, στ3λθηκε στον !@Pο ΚαρπενησAου Ν. ΕυρυτανAαZ για αν3ρτηση. ΠερισσBτερεZ πληροφορAεZ δAνονται στην ΥπηρεσAα PαZ τιZ εργ3σιPεZ ηP?ρεZ και TρεZ. Ο !ασ3ρχηZ Ιω3ννηZ Φ3καZ !ασολBγοZ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ!ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ !ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ ΙΦΕΡΕΙΑΣ !ΙΕΥΘΥΝΣΗ !ΑΣ2Ν ΕΥΡΥΤ ΑΝΙΑΣ !ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν@σι 19-11-2010 ΑριθP. Πρωτ. 5588 ΑΝΑΚΟΙΝ2ΣΗ ΑνακοινTνεται Bτι σCPφωνα Pε τιZ ισχCουσεZ διατ3ξειZ του 3ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδBθηκε (Pετ3 απB αAτηση του ΑντωνAου Λ3Pπρου κατοAκου Ν. Αττικ@Z, οδBZ ΖαλBγγου 18, ΜεταPBρφωση) ταυτ3ριθPη Πρ3ξη χαρακτηρισPοC τηZ υπηρεσAαZ PαZ για ?κταση συνολικοC εPβαδοC 4.679,94 τ.P. στη θ?ση «ΚBρθη» οικισPοC Κ3τω ΠοταPι3Z περιφ?ρειαZ !ηPοτικοC !ιαPερAσPατοZ ΓρανAτσαZ του !@Pου ΑπεραντAων ΝοPοC ΕυρυτανAαZ. Με την πρ3ξη αυτ@, η ?κταση χαρακτηρAζεται ωZ εξ@Z:

Το ΤP@Pα 1α εPβαδοC 2.180,21 τ.P. υπ3γεται στιZ εξαιρ?σειZ του νBPου 998/79 κατ3 τα ειZ την παρ3γραφο 6 περAπτωση α' του 3ρθρου 3 οριζBPενα, αφοC φ?ρει Aχνη παλι3Z καλλι?ργειαZ και δεν εAναι κηρυγP?νο αναδασωτ?ο, οCτε επιβ3λλεται να κηρυχθεA αναδασωτ?ο και συνεπTZ δεν χαρακτηρAζεται ωZ !3σοZ @ !ασικ@ ?κταση. To ΤP@Pα 1β εPβαδοC 251,46 τ.P. χαρακτηρAζεται ωZ !ασικοC Χαρακτ@ρα αν@κει ωZ προZ την Pορφ@ στο 3ρθρο 3 παρ3γραφοZ 1 του Ν. 998/79 BπωZ η παρ. 1 του 3ρθρου 3 αντικαταστ3θηκε απB την παρ3γραφο 1 του 3ρθρου 1 του Ν. 3208/2003 και ωZ προZ την κατηγορAα αν@κει στο 3ρθρο 4 παρ3γραφοZ 1 περAπτωση ε' του Ν. 998/79. Το ΤP@Pα 2 εPβαδοC 2.248,27 τ.P. υπ3γεται στιZ εξαιρ?σειZ του νBPου 998/79 κατ3 τα ειZ την παρ3γραφο 6 περAπτωση α' του 3ρθρου 3 οριζBPενα, αφοC φ?ρει Aχνη παλι3Z καλλι?ργειαZ και δεν εAναι κηρυγP?νο αναδασωτ?ο, οCτε επιβ3λλεται να κηρυχθεA αναδασωτ?ο και συνεπTZ δεν χαρακτηρAζεται ωZ !3σοZ @ !ασικ@ ?κταση. Κατ3 τηZ πρ3ξηZ του !ασ3ρχη επιτρ?πονται αντιρρ@σειZ, εντBZ δCο (2) PηνTν απB την τελευταAα δηPοσAευση, ενTπιον τηZ Πρωτοβ3θPιαZ Επιτροπ@Z ΕπAλυσηZ !ασικTν ΑPφισβητ@σεων του ΝοPοC ΕυρυτανAαZ. ΑντAτυπο τηZ εν λBγω Πρ3ξηZ, Pε το τοπογραφικB δι3γραPPα που την συνοδεCει, στ3λθηκε στον !@Pο ΑπεραντAων Ν. ΕυρυτανAαZ για αν3ρτηση. ΠερισσBτερεZ πληροφορAεZ δAνονται στην ΥπηρεσAα PαZ τιZ εργ3σιPεZ ηP?ρεZ και TρεZ. Ο !ασ3ρχηZ Ιω3ννηZ Φ3καZ !ασολBγοZ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡ ΕΑΣ ΕΛΛΑ!ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ !ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ !ΙΕΥΘΥΝΣΗ !ΑΣ2Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ !ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν@σι 26-11- 2010 ΑριθP. Πρωτ. 5 873 ΑΝΑΚΟΙΝ2ΣΗ ΑνακοινTνεται Bτι σCPφωνα Pε τιZ ισχCουσεZ διατ3ξειZ του 3ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδBθηκε (Pετ3 απB αAτηση του ΑναστασAου και ΣταCρου ΓκοCστα του Χαραλ3PπουZ κατοAκου ΒοCλαZ, οδBZ ΗροδBτου 62, που εκπροσωπεAται απB τον Αθαν3σιο ΘανασοCλα του ΑναστασAου κατοAκου ΚαρπενησAου, οδBZ εργατικ?Z κατοικAεZ No 2 αριθPBZ 3) ταυτ3ριθPη Πρ3ξη χαρακτηρισPοC τηZ υπηρεσAαZ PαZ για ?κταση συνολικοC εPβαδοC 626,88 τ.P. στη θ?ση «ΚοCλιο» του !ηPοτικοC !ιαPερAσPατοZ ΠρουσοC του !@Pου ΠρουσοC ΝοPοC ΕυρυτανAαZ. Με την πρ3ξη αυτ@, η ?κταση αυτ@ χαρακτηρAζεται ωZ εξ@Z: Η ?κταση αυτ@ εPβαδοC 626,88 τ.P. υπ3γεται στιZ εξαιρ?σειZ του νBPου 998/79 κατ3 τα ειZ την παρ3γραφο 6 περAπτωση α' του 3ρθρου 3 οριζBPενα αφοC φ?ρει Aχνη παλι3Z καλλι?ργειαZ (γεωργικTZ καλλιεργοCPενη ?κταση) και δεν εAναι κηρυγP?νη αναδασωτ?α, οCτε επιβ3λλεται να κηρυχθεA αναδασωτ?α και συνεπTZ δεν χαρακτηρAζεται ωZ !3σοZ @ !ασικ@ =κταση. Κατ3 τηZ πρ3ξηZ του !ασ3ρχη επιτρ?πονται αντιρρ@σειZ, εντBZ δCο (2) PηνTν απB την τελευταAα δηPοσAευση, ενTπιον τηZ Πρωτοβ3θPιαZ Επιτροπ@Z ΕπAλυσηZ !ασικTν ΑPφισβητ@σεων του ΝοPοC ΕυρυτανAαZ. ΑντAτυπο τηZ εν λBγω Πρ3ξηZ, Pε το τοπογραφικB δι3γραPPα που την συνοδεCει, στ3λθηκε στον !@Pο ΠρουσοC Ν. ΕυρυτανAαZ για αν3ρτηση. ΠερισσBτερεZ πληροφορAεZ δAνονται στην ΥπηρεσAα PαZ τιZ εργ3σιPεZ ηP?ρεZ και TρεZ. Ο !ασ3ρχηZ Φ3καZ Ιω3ν νηZ !ασολBγοZ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ3ρτη 1 !εκεPβρAου 2010 / ΣελAδα 25

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ!ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ !ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ !ΙΕΥΘΥΝΣΗ !ΑΣ2Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ !ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν@σι 16-11-2010 ΑριθP. Πρωτ. 5632 ΑΝΑΚΟΙΝ2ΣΗ ΑνακοινTνεται Bτι σCPφωνα Pε τιZ ισχCουσεZ διατ3ξειZ του 3ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδBθηκε (Pετ3 απB αAτηση του Χρ@στου ΖαχαρBπουλου, κατοAκου ΑγAου Παντελε@Pονα οδBZ ΜαγνησAαZ 19) ταυτ3ριθPη Πρ3ξη χαρακτηρισPοC τηZ υπηρεσAαZ PαZ για ?κταση συνολικοC εPβαδοC 4.490,54 τ.P. στη θ?ση « ΓρAτσι Παπαθ?ικο» του !ηPοτικοC !ιαPερAσPατοZ ΠρουσοC του !@Pου ΠρουσοC, του ΝοPοC ΕυρυτανAαZ. Με την πρ3ξη αυτ@, η ?κταση χαρακτηρAζεται ωZ εξ@Z: Το ΤP@Pα Ι εPβαδοC 2.960,73 τ.P. υπ3γεται στιZ εξαιρ?σειZ του νBPου 998/79 κατ3 τα ειZ την παρ3γραφο 6 περAπτωση α' του 3ρθρου 3 οριζBPενα, αφοC φ?ρει Aχνη παλι3Z καλλι?ργειαZ και δεν εAναι κηρυγP?νο αναδασωτ?ο, οCτε επιβ3λλεται να κηρυχθεA αναδασωτ?ο και συνεπTZ δεν χαρακτηρAζεται ωZ !3σοZ @ !ασικ@ =κταση. Το ΤP@Pα II εPβαδοC 1.529,81 τ.P. χαρακτηρAζεται ωZ !ασικοC Χαρακτ@ρα αν@κει ωZ προZ την Pορφ@ του στο 3ρθρο 3 παρ3γραφοZ 2 του Ν. 998/79 BπωZ αυτB τροποποι@θηκε απB το 3ρθρο 1 του Ν. 3208/2003 και ωZ προZ την κατηγορAα του αν@κει στο 3ρθρο 4 παρ3γραφοZ 1 περAπτωση ε' του Ν. 998/79. Κατ3 τηZ πρ3ξηZ του !ασ3ρχη επιτρ?πονται αντιρρ@σειZ, εντBZ δCο (2) PηνTν απB την τελευταAα δηPοσAευση, ενTπιον τηZ Πρωτοβ3θPιαZ Επιτροπ@Z ΕπAλυσηZ !ασικTν ΑPφισβητ@σεων του ΝοPοC ΕυρυτανAαZ. ΑντAτυπο τηZ εν λBγω Πρ3ξηZ, Pε το τοπογραφικB δι3γραPPα που την συνοδεCει, στ3λθηκε στον !@Pο ΠρουσοC Ν. ΕυρυτανAαZ για αν3ρτηση. ΠερισσBτερεZ πληροφορAεZ δAνονται στην ΥπηρεσAα PαZ τιZ εργ3σιPεZ ηP?ρεZ και TρεZ. Ο !ασ3ρχηZ Ιω3ννηZ Φ3καZ !ασολBγοZ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ!ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ !ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ !ΙΕΥΘΥΝΣΗ !ΑΣ2Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ !ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν@σι 19-10-2010 ΑριθP. Πρωτ. 5237 ΑΝΑΚΟΙΝ2ΣΗ ΑνακοινTνεται Bτι σCPφωνα Pε τιZ ισχCουσεZ διατ3ξειZ του 3ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδBθηκε (Pετ3 απB αAτηση τηZ ΝτρAβα Βασιλικ@Z του Νικολ3ου, κατοAκου ΠεCκη -Αττικ@Z) ταυτ3ριθPη πρ3ξη χαρακτηρισPοC τηZ υπηρεσAαZ PαZ για ?κταση συνολικοC εPβαδοC 1.036,06 τ.P. στη θ?ση «Λιβαδ3κι» του !ηPοτικοC !ιαPερAσPατοZ ΑγAου Νικολ3ου του !@Pου ΚαρπενησAου, του ΝοPοC ΕυρυτανAαZ. Με την πρ3ξη αυτ@, η ?κταση χαρακτηρAζεται ωZ εξ@Z: Η ?κταση εPβαδοC 1.036,06 τ.P. υπ3γεται στιZ εξαιρ?σειZ του νBPου 998/79 κατ3 τα ειZ την παρ3γραφο 6 περAπτωση α' του 3ρθρου 3 οριζBPενα αφοC η ?κταση φ?ρει Aχνη παλι3Z καλλι?ργειαZ και δεν εAναι κηρυγP?νη αναδασωτ?α οCτε επιβ3λλεται να κηρυχθεA αναδασωτ?α και συνεπTZ δεν χαρακτηρAζεται ωZ !3σοZ @ !ασικ@ =κταση. Κατ3 τηZ πρ3ξηZ του !ασ3ρχη επιτρ?πονται αντιρρ@σειZ, εντBZ δCο (2) PηνTν απB την τελευταAα δηPοσAευση, ενTπιον τηZ Πρωτοβ3θPιαZ Επιτροπ@Z ΕπAλυσηZ !ασικTν ΑPφισβητ@σεων του ΝοPοC ΕυρυτανAαZ. ΑντAτυπο τηZ εν λBγω πρ3ξηZ, Pε το τοπογραφικB δι3γραPPα που την συνοδεCει, στ3λθηκε στον !@Pο ΚαρπενησAου Ν. ΕυρυτανAαZ για αν3ρτηση. ΠερισσBτερεZ πληροφορAεZ δAνονται στην ΥπηρεσAα PαZ τιZ εργ3σιPεZ ηP?ρεZ και TρεZ. Ο !ασ3ρχηZ Ιω3ννηZ Φ3καZ !ασολBγοZ

EΛΛΗΝΙΚΗ !ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ !ΗΜΟΣ !ΟΜΝΙΣΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 2 841 ΚρAκελλο 30/11/2010 1. Επι χει ρ ησιακ B πρ Bγρ αPPα: Π!Ε-ΣΑΕΠ 066 τηZ ΠΣΕ. 2. Φ ορ?Z Υ λοποAησηZ : ! @PοZ !οPνAσταZ Ν. ΕυρυτανAαZ 3. ΤAτλοZ =ργου: «ΕΣ2ΤΕΡΙΚΗ Ο!ΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ» 4. Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σP B Z = ρ γ ο υ: 608.000,00 ΕυρT Pε το Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ !ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο !@PαρχοZ !οPνAσταZ διακηρCσσει Bτι: ΕκτAθεται σε ανοιχτB δηPBσιο PειοδοτικB διαγωνισPB Pε σφραγισP?νεZ προσφορ?Z και Pε το σCστηPα: «προσφορ3Z Pε επA P?ρουZ ποσοστTν ?κπτωσηZ κατ3 οP3δεZ τιPTν σε συPπληρωP?νο τιPολBγιο οPαδοποιηP?νων τιPTν και ?λεγχο οPαλBτηταZ» η κατασκευ@ του ?ργου Pε τAτλο: «ΕΣ2ΤΕΡΙΚΗ Ο!ΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ» προϋπολογισPοC 608.000,00 ΕυρT PαζA Pε το Φ.Π.Α Pε χρηPατοδBτηση απB ΣΑΕΠ 066. Ο διαγωνισPBZ θα διεξαχθεA ενTπιον τηZ αρPBδιαZ επιτροπ@Z διεν?ργειαZ του διαγωνισPοC στα γραφεAα του !@Pου !οPνAσταZ στιZ εAκοσι PAα !εκεPβρAου !Cο Χιλι3δεZ !?κα (2112-2010) ηP?ρα ΤρAτη και Tρα 10.00 π.P. Οι προσφορ?Z θα κατατεθοCν στην επιτροπ@ διεν?ργειαZ του διαγωνισPοC BπωZ προβλ?πεται απB την διακ@ρυξη στον παραπ3νω τBπο και χρBνο, συνταγP?νεZ απαραAτητα στην Ελληνικ@ γλTσσα. Στον διαγωνισPB δικαιοCνται να συPPετ3σχουν: 1. ΜεPονωP?νεZ εργοληπτικ?Z επιχειρ@σειZ: α. ΕγγεγραPP?νεZ στο ΜητρTο ΕργοληπτικTν Επιχειρ@σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρεAται στη Γ.Γ.!.Ε. του Υ.ΠΕ.Χ2.!.Ε., εφBσον αν@κουν στην Α2 και 3νω τ3ξη για ?ργα κατηγορAαZ ΟΙΚΟ!ΟΜΙΚ2Ν και ?ργων Ο!ΟΠΟΙΪΑΣ και Α1 και 3νω τ3ξη ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ2Ν ?ργων. β. ΠροερχBPενεZ απB κρ3τη P?λη τηZ Ευρωπαϊκ@Z =νωσηZ @ του ΕυρωπαϊκοC ΟικονοPικοC ΧTρου (Ε.Ο.Χ.) @ απB κρ3τη που ?χουν υπογρ3ψει την συPφωνAα για τιZ !ηPBσιεZ ΣυPβ3σειZ (Σ.!.Σ.) του ΠαγκBσPιου ΟργανισPοC ΕPπορAου (Π.Ο.Ε.), στα οποAα τηροCνται επAσηPοι κατ3λογοι αναγνωρισP?νων εργοληπτTν, εφBσον εAναι εγγεγραPP?νεZ στουZ καταλBγουZ αυτοCZ και

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ!ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ !ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ !ΙΕΥΘΥΝΣΗ !ΑΣ2Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ !ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν@σι 1-2-2007 ΑριθP. Πρωτ . 624 ΑΝΑΚΟΙΝ2ΣΗ ΑνακοινTνεται Bτι σCPφωνα Pε τιZ ισχCουσεZ διατ3ξειZ του 3ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδBθηκε (Pετ3 απB αAτηση τηZ Ζω3νου ΜαρAαZ, κατοAκου !οPνAσταZ Ν. ΕυρυτανAαZ) ταυτ3ριθPη Πρ3ξη χαρακτηρισPοC τηZ ΥπηρεσAαZ PαZ για ?κταση συνολικοC εPβαδοC 3.979,77 τ.P. στη θ?ση «Λειβ3δια» του !.!. !οPνAσταZ του !@Pου !οPνAσταZ του ΝοPοC ΕυρυτανAαZ. Με την πρ3ξη αυτ@, η παραπ3νω ?κταση χαρακτηρAζεται ωZ εξ@Z: α) Το ΤP@Pα 1 που εPφανAζεται στο τοπογραφικB 1, Pε στοιχεAα "1, 2, …, 7, 1" εPβαδοC 783,98 τ.P. ωZ !ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ αν@κονταZ ωZ προZ τη

σε τ3ξη και κατηγορAα αντAστοιχη Pε τιZ καλοCPενεZ του ΕλληνικοC ΜητρTου Μ.Ε.Ε.Π. γ. ΠροερχBPενεZ απB ωZ ανωτ?ρω β κρ3τη, στα οποAα δεν τηροCνται επAσηPοι κατ3λογοι αναγνωρισP?νων εργοληπτTν, εφBσον αποδεικνCουν Bτι ?χουν εκτελ?σει ?ργα παρBPοια Pε το δηPοπρατοCPενο, απB ποιοτικ@ και ποσοτικ@ 3ποψη. 2. α. ΚοινοπραξAεZ Εργ. Επ. των παραπ3νω περιπτTσεων α, β και γ σε οποιονδ@ποτε συνδυασPB PεταξC τουZ, υπB τουZ BρουZ του 3ρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ!Ε) (ΚοινοπραξAα στην Aδια κατηγορAα) και υπB τον Bρο Bτι κ3θε Εργοληπτικ@ ΕπιχεAρηση θα συPPετ?χει στο κοινοπρακτικB σχ@Pα Pε ποσοστB Bχι PικρBτερο του 25% τηZ καλοCPενηZ κατηγορAαZ. β. ΚοινοπραξAεZ εργοληπτικTν επιχειρ@σεων για την κ3λυψη των διαφBρων κατηγοριTν των εργασιTν του ?ργου υπB τουZ BρουZ τηZ παρ. 3 του 3ρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ!Ε). Το ποσοστB συPPετοχ@Z τηZ κ3θε επιχεAρησηZ στο κοινοπρακτικB σχ@Pα προκCπτει απB τον προϋπολογισPB τηZ κατηγορAαZ για την οποAα αυτ@ συPPετ?χει και δεν εAναι απαραAτητο να αναγρ3φεται. ΚατηγορAα εργασιTν Pε ποσοστB κ3τω του 10% του προϋπολογισPοC του ?ργου (χωρAZ αναθεTρηση και Φ.Π.Α.), εφBσον δεν καλεAται στη δηPοπρασAα, αθροAζεται στον προϋπολογισPB τηZ PεγαλCτερηZ κατηγορAαZ. γ. ΚοινοπραξAεZ εργοληπτικTν επιχειρ@σεων εγγεγραPP?νεZ στην Α1 και 3νω τ3ξη για ?ργα κατηγορAαZ ΟΙΚΟ!ΟΜΙΚ2Ν και Α2 και 3νω για ?ργα Ο!ΟΠΟΙΪΑΣ και Α1 και 3νω τ3ξη ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ2Ν ?ργων του Μ.Ε.Ε.Π., Pε τιZ προϋποθ?σειZ τηZ παρ. 10 του 3ρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ!Ε) (αναβ3θPιση ορAου λBγω κοινοπραξAαZ). Κ3θε εργοληπτικ@ επιχεAρηση συPPετ?χει εAτε PεPονωP?να εAτε ωZ P?λοZ ενBZ κοινοπρακτικοC σχ@PατοZ. ΓAνονται επAσηZ δεκτ?Z και PεPονωP?νεZ εργοληπτικ?Z επιχειρ@σειZ @ κοινοπραξAεZ εργοληπτικTν επιχειρ@σεων κατ εφαρPογ@ τηZ παρ. 9 του 3ρθρου 16 του ν. 3669/08 («κCρια κατηγορAα»). Κατ3 τα λοιπ3 εφαρPBζονται οι ισχCουσεZ διατ3ξειZ για τη συPPετοχ@ εργοληπτικTν επιχειρ@σεων σε διαγωνισPοCZ για την κατασκευ@ !ηPοσAων =ργων. Η προθεσPAα εκτ?λεσηZ του ?ργου, ορAζεται σε οκτT (8) P@νεZ

και αρχAζει απB την ηP?ρα υπογραφ@Z τηZ σCPβασηZ σCPφωνα Pε τουZ BρουZ τηZ διακ@ρυξηZ. ΕγγCηση συPPετοχ@Z, 9.638,97 ΕΥΡ2 η οποAα θα απευθCνεται προZ το !@Pο !οPνAσταZ. Σε περAπτωση που το ποσοστB ?κπτωσηZ που πρBσφερε στο διαγωνισPB ο αν3δοχοZ εAναι PεγαλCτερο του 12%, υποχρεοCται να προσκοPAσει για την υπογραφ@ τηZ σCPβασηZ επιπλ?ον πρBσθετη εγγCηση καλ@Z εκτ?λεσηZ, σCPφωνα Pε τα οριζBPενα στην παρ3γραφο 2 του 3ρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ!Ε) το CψοZ τηZ οποAαZ PπορεA να φτ3σει και το 35% του προϋπολογισPοC. Το ?ργο θα εκτελεστεA σCPφωνα Pε τιZ διατ3ξειZ του Ν. 1418/84 BπωZ τροποποι@θηκε και συPπληρTθηκε Pε το Ν.2229/94 BπωZ τροποποι@θηκε Pε το Ν.2940/01, των Π.! 410/85 και 171/87 περA ρυθPAσεων ?ργων Ο.Τ.Α του Π.! 609/85 καθTZ και του Ν. 3669/08 BπωZ αυτ?Z ισχCουν και Pε β3ση του BρουZ διακ@ρυξηZ τηZ Pελ?τηZ τηZ Τ.Υ. του !@Pου. ΠερισσBτερεZ πληροφορAεZ καθTZ και τα τεCχη τηZ Pελ?τηZ παρ?χονται καθηPεριν3 κατ3 τιZ εργ3σιPεZ ηP?ρεZ και TρεZ στα γραφεAα του !@Pου !οPνAσταZ και στα τηλ?φωνα 22373 51404408 – Fax 22373 51420 P?χρι και π?ντε (5) ηPερολογιακ?Z ηP?ρεZ πριν απB την ηPεροPηνAα διεξαγωγ@Z τηZ !ηPοπρασAαZ, Pε την καταβολ@ 50,00 ΕυρT. (αρPBδιοZ υπ3λληλοZ ΜαραγκοCλαZ Λευτ?ρηZ). Αν για οποιονδ@ποτε λBγο δεν διεξαχθεA η δηPοπρασAα την προαναφερθεAσα ηPεροPηνAα @ αν διεξαχθεA Pεν αλλ3 δεν κατατεθεA καPι3 προσφορ3, θα διενεργηθεA σε ν?α ηPεροPηνAα που θα καθορAσει Pε πρ3ξη τηZ η ΠροϊσταP?νη Αρχ@ και η οποAα θα γνωστοποιηθεA Pε ΦΑΞ π?ντε (5) τουλ3χιστον εργ3σιPεZ ηP?ρεZ πριν τη ν?α ηPεροPηνAα, σε BσουZ ?λαβαν τεCχη του διαγωνισPοC και την Aδια Tρα (10:00 π.P.). Η Aδια διαδικασAα PπορεA να επαναληφθεA και δεCτερη φορ3 Pε τουZ AδιουZ BρουZ και προϋποθ?σειZ. Τα ?ξοδα των εκ του ΝBPου απαραAτητων δηPοσιεCσεων τηZ διακ@ρυξηZ τηZ δηPοπρασAαZ θα αν?λθουν το πολC στο ποσB των 1.200,00 ευρT βαρCνουν τον αν3δοχο και εισπρ3ττονται Pε τον πρTτο λογαριασPB πληρωP@Z του ?ργου.

Pορφ@ στην παρ. 1 του 3ρθρου 3 του Ν. 998/79 BπωZ η παρ3γραφοZ αυτ@ αντικαταστ3θηκε Pε την παρ. 1 του 3ρθρου 1 του Ν. 3208/2003 και ωZ προZ την κατηγορAα του στην περAπτωση ε' τηZ παρ. 1 του 3ρθρου 4 του Ν. 998/79. β) Το ΤP@Pα 2α που εPφανAζεται στο τοπογραφικB 1, Pε στοιχεAα "8, 9, 10, ..., 15, 25, 21, 22, 23, 24, 8" εPβαδοC 1.473,38 τ.P. ωZ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ αν@κει στην περAπτωση α' τηZ παρ. 6 του 3ρθρου 3 του Ν. 998/79. γ) Το ΤP@Pα 2β που εPφανAζεται στο τοπογραφικB 1, Pε στοιχεAα "15, 16, 17, ..., 21, 25, 15" εPβαδοC 927,95 τ.P. ωZ !ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ αν@κονταZ ωZ προZ τη Pορφ@ στην παρ. 1 του 3ρθρου 3 του Ν. 998/79 BπωZ η παρ3γραφοZ αυτ@ αντικαταστ3θηκε Pε την παρ. 1 του 3ρθρου 1 του Ν. 3208/2003 και ωZ προZ την κατηγορAα του στην περAπτωση ε' τηZ παρ. 1 του 3ρθρου

4 του Ν. 998/79. δ) Το ΤP@Pα 3 που εPφανAζεται στο τοπογραφικB 2, Pε στοιχεAα "1, 2, 3, ..., 11, 1" εPβαδοC 794,46 τ.P. ωZ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ αν@κει στην περAπτωση α' τηZ παρ. 6 του 3ρθρου 3 του Ν. 998/79. Κατ3 τηZ πρ3ξηZ του !ασ3ρχη επιτρ?πονται αντιρρ@σειZ, εντBZ δCο (2) PηνTν απB την τελευταAα δηPοσAευση, ενTπιον τηZ Πρωτοβ3θPιαZ Επιτροπ@Z ΕπAλυσηZ !ασικTν ΑPφισβητ@σεων του ΝοPοC ΕυρυτανAαZ. ΑντAτυπο τηZ εν λBγω Πρ3ξηZ, Pε το τοπογραφικB δι3γραPPα που την συνοδεCει, στ3λθηκε στον !@Pο !οPνAσταZ Ν. ΕυρυτανAαZ για αν3ρτηση. ΠερισσBτερεZ πληροφορAεZ δAνονται στην ΥπηρεσAα PαZ τιZ εργ3σιPεZ ηP?ρεZ και TρεZ.

Ο !ΗΜΑΡΧΟΣ Ι2ΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Ο !ασ3ρχηZ Φ3κα Z Ιω3ννηZ !ασολBγοZ


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ9ρτη 1 )εκεXβρIου 2010 / ΣελIδα 26

ΡΕΑΝ

ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 8.500 τ.X. κοντ9 στο ΝεκροταφεIο. ΓIνεται & κατ9τXηση. ΤιXH: 11.500 ευρ\/στρGXXα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 5.500 τ.X. στο ΠαλιJ ΜικρJ ΧωριJ προb τον Αγ. Σ\στη Xε θGα το ΚαρπενHσι. ΤιXH: 150.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 16.200 τ.X. επIπεδο & καθαρJ, στον Πλατανι9. ΤιXH: 150.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 5.500 τ.X. προb τη Μπι9ρα, κοντ9 στο ποτ9Xι. ΤιXH: 150.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 4.500 τ.X. Xε παλι9 κατοικIα, φωb, νερJ & θGα, π9νω απJ το ΚεφαλJβρυσο. ΤιXH: 180.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 6.500 τ.X. προb ΚεφαλJβρυσο, π9νω στον δρJXο. ΤιXH: 320.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 13.500 τ.X. καθαρJ, προb ΚεφαλJβρυσο, π9νω στον δρJXο. ΤιXH: 450.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 7.500 τ.X. στο ΛυκουρGση. ΤιXH: 140.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 4.100 τ.X. προb τη Μπι9ρα, π9νω στον δρJXο. ΤιXH: 135.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 6.000 τ.X. προb το ΝJστιXο, π9νω στον δρJXο. ΤιXH: 180.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 19.000 τ.X. στον ΚJνισκο. ΤιXH: 400.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 4.100 τ.X. στο ΚεφαλJβρυσο. ΤιXH: 75.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο κατ9 παρGκκλιση 1.054 τ.X. κοντ9 στο ΣαλοLν. ΤιXH 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 3.500 τ.X. κατ9 παρGκκλιση στον δρJXο προb ΠρουσJ, πριν το Γ9βρο. ΤιXH: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 6.000 τ.X. προb τον Αγ. ΝικJλαο. ΤιXH: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 7.368 τ.X Xε θGα, στη ΜυρIκη. ΤιXH: 250.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 650 τ.X κοντ9 στην πλατεIα στον Αγ. ΝικJλαο. ΤιXH: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 1 στρ. περIπου στον Αγ. ΝικJλαο. ΤιXH: 60.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 600 τ.X. στον Αγ. ΝικJλαο. ΤιXH: 60.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 170 τ.X. στο Μεγ9λο ΧωριJ. τιXH: 40.000 ευρ\ ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 330 τ.X. π9νω στον δρJXο στο Μεγ9λο ΧωριJ. ΤιXH: 85.000 ευρ\ ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 1.000 τ.X. στουb Γοργιαν9δεb. ΤιXH: 120.000 ευρ\ ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 350 τ.X. στουb Γοριαν9δεb. ΤιXH: 40.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 700 τ.X. στο ΚλαυσI. ΤιXH: 85.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 800 τ.X στο ΚαλυσI. ΤιXH: 25.000 ευρ\ ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 1.500 τ.X. Xε παλι9 κατοικIα στο ΒουτLρο. ΤιXH: 150.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο Xε παλι9 κατοικIα στην παλι9 ΒIνιανη. ΤιXH: 45.000 ευρ\

Οικ πεδα

ΠΛΕΙΤΑΙ αγρJκτηXα 18 στρ. οικοδοXHσιXο, Xε ρεLXα & νερJ, στιb «Λ9κκεb» Αγ. Τρι9δαb. ΤιXH: 38.000 ευρ\. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 5100 τ.X. 9ρτιο & οικοδοXHσιXο στη ΜεσαXπελι9. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1650 τ.X. οικοδοXHσιXο & εφαπτJXενο στον δρJXο, στη θGση «ΠαρασπJρια» στο ΚλαυσI. ΤιXH: 120.000 ευρ\. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX9χιο 2237 τ.X. εκτJb σχεδIου, στη θGση ΜGλεγοb, στο Μεγ. ΧωριJ. ΤιXH: 40.000 ευρ\. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικJπεδα συνολικοL εXβαδοL 1935 τ.X., εξ’ ολοκλHρου H τXηXατικ9, 413 τ.X., 652 τ.X., 449 τ.X. & 420 τ.X., στην θGση Παλι9Xπελα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ)Ρ8ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 747,35 τ.X., 9ρτιο & οικοδοXHσιXο, στον κεντρικJ δρJXο, στην εIσοδο του οικισXοL )οXνIσταb. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχJXενα οικJπεδα συνολικοL εXβαδοL 1300 τ.X., εντJb οικισXοL Μεγ9λου ΧωριοL. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 400 τ.X. στο ΝGο )ερX9τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 2.130 τ.X. 9ρτιο & οικοδοXHσιXο, 9σφαλτοb, φωb, νερJ, τηλ., αποχGτευση στα Jρια του χωριοL Αγ. Τρι9δα, ψηλ9 στο δ9σοb. ΤιXH: 45.000 ευρ\ (συζητHσιXη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 293,31 τ.X. στον Αγ. ΝικJλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 542,25 τ.X. στον Αγ. ΝικJλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 170,17 τ.X. στον Αγ. ΝικJλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 3121,20 τ.X. στην νGα ΕθνικH ΟδJ, στον Αγ. ΝικJλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1000 τ.X. Xε οικοδοXH 80 τ.X. στον κεντρικJ δρJXο, στο ΚαινοLριο ΛοκρIδοb. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ 1,5 στρ. στο ΚεφαλJβρυσο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ)Ρ8ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 311 τ.X. 9ρτιο & οικοδοXHσιXο, στο Μεγ. ΧωριJ. ΤιXH: 35.000 ευρ\. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ)Ρ8ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 306 τ.X. Xε συντελεστH δJXησηb 1,8, στη Λ9σπη. ΤιXH: 40.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX9χιο 4 στρ. περIπου, στη θGση ΧαντζGικα, στον Bγιο ΝικJλαο. Τηλ. 6975855982. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 12 στρ. δIπλα στο ξενοδοχεIο LECADIN, Xε πρJσοψη 50X. & απεριJριστη θGα. ΤιXH: 100.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 576 τ.X. στον οικισXJ Ευρυτ9νων, στη ΛαXIα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ)Ρ8ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο στο ΠαλαιJ ΜικρJ ΧωριJ. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγXGνο οικJπεδο 1.120 τ.X. Xε παλι9 οικIα (υπJγειο 15 τ.X. & ισJγειο 56 τ.X.) στο ΣτGνωXα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 850 τ.X., οικοδοXHσιXο, Xε ολοHXερο Hλιο & απGραντη θGα στη )οXνIστα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. ΕυαγγελIα. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο Xε οικIα 110 τ.X. στη ΡοδIτσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 750 τ.X. 9ρτιο & οικοδοXHσιXο, Xε ρεLXα & νερJ, δIπλα στο κεντρικJ δρJXο στην BXπλιανη. ΤιXH: 25.000 ευρ\. Τηλ. 6973304715, 2102287110.

ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 200 τ.X στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 65.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 329 τ.X. Xε παλι9 κατοικIα στη Λαγκαδι9 Α& ζ\νη. ΤιXH: 60.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο διαXπερGb στουb Αγ. Ευρυτ9νεb. ΤιXH: 90.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 200 τ.X γωνιακJ στουb Αγ. Ευρυτ9νεb. ΤιXH: 35.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο στον Κ9τω Ξηρι9. ΤιXH: 70.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 400 τ.X. στα Παλι9Xπελα. ΤιXH: 70.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 625 τ.X. γωνιακJ, στα Παλι9Xπελα. ΤιXH: 90.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 293 τ.X. τρIφατσο Xε συντελεστH 1,8, στουb Αγ. Ευρυτ9νεb. ΤιXH: 100.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLρια XονοκατοικIα 89 τ.X. ισJγειο & 89 τ.X. 1οb Jροφοb σε οικJπεδο 370 τ.X. στον Ξηρι9. ΠΛΕΙΤΑI XονοκατοικIα στα επιχρIσXατα 95 τ.X. σε οικJπεδο 300 τ.X. στον π9νω Ξηρι9. ΤιXH: 110.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI παλι9 πGτρινη XονοκατοικIα σε οικJπεδο 330 τ.X. στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 60.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI παλι9 δι\ροφη πGτρινη XονοκατοικIα 90 & 90 τ.X. σε οικJπεδο 375 τ.X. κοντ9 στο κGντρο. ΤιXH: 200.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIα 56 τ.X. γωνιακH, παλιJ κτIσXα, σε οικJπεδο 435 τ.X. στο ΝGο ΜικρJ ΧωριJ. ΠΛΕΙΤΑI ξLλινη κατοικIα 87 τ.X. σε οικJπεδο 1.000 τ.X.. ΤιXH: 165.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 89 τ.X. διαXπερGb, ισJγειο, Xε 2 υ/δ. ΤιXH: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 105 τ.X. διαXπερGb, 1οb Jροφοb, Xε 3 υ/δ. ΤιXH: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 102 τ.X. διαXπερGb, 1οb Jροφοb, 3 υ/δ. ΤιXH: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 73 τ.X. διαXπερGb, 2οb Jροφοb, 2 υ/δ. ΤιXH: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 78 τ.X. ισJγειο, 2 υ/δ. ΤιXH: 55.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 78 τ.X. 1οb Jροφοb, 2 υ/δ. ΤιXH: 65.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 102 τ.X. 2οb Jροφοb, 2 υ/δ & αποθHκη. ΤιXH: 165.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 102 τ.X. 1οb Jροφοb, 3 υ/δ & αποθHκη. ΤιXH: 160.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 75 τ.X. 1οb Jροφοb, 2 υ/δ & αποθHκη. ΤιXH: 125.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 87 τ.X. 2οb Jροφοb, 3 υ/δ & αποθHκη. ΤιXH: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 60 τ.X. διαXπερGb, ισJγειο, 1 υ/δ. ΤιXH: 60.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 102 τ.X. διαXπερGb, 1οb Jροφοb, 3 υ/δ. ΤιXH: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα Xε σοφIτα στον 2ο Jροφο. Με τζ9κι, τζακοLζι, αποθHκη & κλειστJ γκαρ9ζ. ΤιXH: 230.000 ευρ\.

ΠΛΕΙΤΑI γεωτεX9χιο 10 στρ. αXφιθεατρικJ, 800 X. απJ τη θ9λασσα, στην περιοχH ΑσπρονερIου στα ΚαXXGνα ΒοLρλα Φθι\τιδαb. ΤιXH: 500.000 ευρ\. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικJπεδο 1050 τ.X. και κτHXα 3630 τ.X. εντJb οικισXοL, Xε φωb, νερJ και δρJXο. ΤιXH: 130.000 Gκαστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 750 τ.X. Xε 50X. φ9τσα, στο ΒουτLρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 7 στρ. Xε νερJ, ρεLXα, αποχαρακτηρισXGνο, στην ΠειραϊκH –ΠατραϊκH. ΤιXH: 270.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 8 στρ. στην ΠειραϊκH –ΠατραϊκH Xε φ9τσα στον περιφερειακJ. Κατ9λληλο και για επαγγελXατικH στGγη. ΤιXH: 350.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 360 τ.X. στην οδJ Σ9Xου (Ο.Τ. 42) στον ΠροφHτη ΗλIα. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 450 τ.X. Xε 2οροφη XεζονGτα (40 τ.X. και 45 τ.X.), στεγασXGνο γκαρ9ζ, αποθHκεb, αIθριο, εντJb σχεδIου στην Αγ. Τρι9δα. ΤιXH: 95:000 ευρ\. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτHXα 5 στρεX. Xε 2 νεJδXητεb οικIεb 80 τ.X. και 120 τ.X. αντIστοιχα. ΜJνο σοβαρGb προτ9σειb. ΤιXH: 275.000 ευρ\ (XαζI H χωριστ9). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 359 τ.X. 9ρτιο & οικοδοXHσιXο εντJb σχεδIου πJλεωb στον οικισXJ Ευρυτ9νων στη ΛαXIα. ΤιXH: 35.000 ευρ\. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ)Ρ8ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 604 τ.X. εντJb σχεδIου, 9ρτιο και οικοδοXHσιXο στη )οXνIστα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 420 τ.X. εντJb σχεδIου, ενταγXGνο στο κτηXατολJγιο, Xε πολL καλH θGα, XετρητH. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 650 τ.X. εντJb σχεδIου, ενταγXGνο στο κτηXατολJγιο, Xε πολL καλH θGα, XετρητH, διαXπερGb, Xε πρJσοψη σε δυο δρJXουb. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτHXα 7.368 τ.X. στη θGση «Αι Λι9b», στη ΜυρIκη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 9ρτιο και οικοδοXHσιXο επI τηb οδοL Ι. ΓαλανοL 5, στη Λαγκαδι9. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ ΕλαιοπερIβολα 50 δGντρα, 2 αγροτεX9χια 3.500 τ.X. και 2.500 τ.X. αντIστοιχα στη θGση ΛΙΒΑΝΙ ΒIνιανηb, Xε 2 εισJδουb και ιδιωτικJ δρJXο, περιφραγXGνα Xε αυτJXατο πJτισXα, καρυδιGb και αXυγδαλιGb. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 2.539 τ.X. εφαπτJXενο στο δρJXο Xε 9Xεση δυνατJτητα για φωb, νερJ και τηλGφωνο, στον οικισXJ Πλ9τανοb στην Καστανι9 ΕυρυτανIαb. ΟικοδοXHσιXα 400 τ.X. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 212 τ.X. Xε συντελεστH δJXησηb 08 & συντ. κ9λυψηb 50% στην περιοχH τηb ΠειραϊκHb –ΠατραϊκHb (Πλατανι9). ΤιXH: 45.000 ευρ\. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX9χιο 4 στρ. στη θGση «)εσπJτη» στον Αγ. ΝικJλαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX9χιο 6 στρ. Xε ρεLXα & νερJ, στη θGση Σκληθιρι9b. Τηλ. 6977809007. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 405,80 τ.X. στα Παλι9Xπελα. Τηλ. 6939338670. ΠΛΕΙΤΑI κτHXα 2,5 στρ., ποτιστικJ. ΤιXH: 60.000 ευρ\. Τηλ. 2237024104. ΠΛΕΙΤΑΙ κτHXα 27 στρ. στα Fχθια Αιτ/νιαb. ΤιXH: 81.000 ευρ\. Τηλ. 6974152342. ΠΛΕΙΤΑΙ κτHXα 10,5 στρ. Xε XονοκατοικIα 70 τ.X. και 200 τ.X. αποθHκη, στα Fχθια Αιτ/νιαb. ΤιXH: 140.000 ευρ\. Τηλ. 6974152342. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX9χιο 2,5 στρ. Xε ρεLXα και νερJ, κ9τω απJ την ΠειραϊκH –ΠατραϊκH. ΤιXH: 60.000 ευρ\. Τηλ. 2237024104, 2237023119. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1 στρ. εντJb σχεδIου στιb Ρ9χεb Φθ/δαb. Τηλ. 6986748152. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 3 στρ. Xε ελιGb εκτJb σχεδIου στιb Ρ9χεb Φθ/δαb, κοντ9 στη θ9λασσα. Τηλ. 6986748152. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 350 τ.X. περIπου κ9τω απJ την πλατεIα

Ευ ρυτα τανι νικ κ ΝΕ ΝΕΑ Α Ευρυ

στο ΣυγκρGλο, σε πολL καλH τιXH. 6986748152. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 500 τ.X. στιb Ρ9χεb Φθ/δαb. Τηλ. 2238031538, 6977850576. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 301 τ.X. στην οδJ Καρπ9θου, στον Bνω Ξηρι9. Τηλ. 6972252771, 2102820674. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1.100 τ.X. Xε 9δεια οικοδοXHb, στο ΚλαυσI. ΤιXH: 80.000 ευρ\. ΜεσιτικJ ΓραφεIο )ιαXαντJπουλοb Κων/νοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1.500 τ.X. στον επαρχιακJ δρJXο ΚαρπενησIου –Μ. ΧωριοL, στο Lψοb των Κορυσχ9δων. ΤιXH: 70.000 ευρ\. ΜεσιτικJ ΓραφεIο )ιαXαντJπουλοb Κων/νοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 160 τ.X. για βοηθητικJ χ\ρο, στον Ξηρι9. Τηλ. 6977266114. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 253 τ.X. στη θGση ¨Λιβ9δια¨, π9νω απJ την ΠειραϊκH –ΠατραϊκH. Τηλ. 6974351545. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικJπεδα 525 τ.X. & 515 τ.X. αντIστοιχα, στην περιοχH Παλι9Xπελα. Τηλ. 6946270265, 2106431570. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 116 m2 9ρτιο και οικοδοXHσιXο στην περιοχH "ΚεφαλJβρυσο" στο Μεγ9λο ΧωριJ του )HXου ΠοταXι9b. ΤιXH 18.000 ευρ\ συζητHσιXη. Τηλ.: 2109226565 & 2109249887. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 450 τ.X. Xετ9 παλαι9b οικIαb, εντJb οικισXοL, & αγρJκτηXα 250 τ.X. στη θGση «ΚGγκα», πριν απJ τη γGφυρα, στο ΜουζHλο. ΠληροφορIεb κ. Τ9κηb 2237022622, & κ. ΜαρκJπουλοb 6976390457. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1.054 X., 9ρτιο και οικοδοXHσιXο επI του ΕθνικοL δρJXου ΚαρπενησIου- ΠρουσοL, στη θGση ΜεσαXπελι9 (100 X. Xετ9 την ΕΚΟ ΝικJπουλοb). Τηλ. 6974370070. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 5 στρεXX9των φραγXGνο, εντJb ΚαρπενησIου, εκτJb σχεδIου, σε πολL καλH θGση. ΜJνο σοβαρGb προτ9σειb. Τηλ.: 6979567076. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 503 τ.X. στη θGση Παλι9Xπελα. Τηλ. 6946270265, 2106431570. ΠΛΕΙΤΑI κτHXα 6.300 τ.X. στον ΠροφHτη ΗλIα ΜυρIκηb, π9νω στην 9σφαλτο. Τηλ. 6974712497. ΠΛΕΙΤΑI αγρJκτηXα 3,5 στρεX. δIπλα στο ξενοδοχεIο ΝΙΝΕΜΙΑ (περιοχH ΠοταXι9b). Τηλ. 2237024236. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 2.300 τ.X. 9ρτιο και οικοδοXHσιXο στη )οXνIστα, σε θGση εξαιρετικH, για ιδιωτικH και επαγγελXατικH χρHση. Τηλ. 2641026013, 6974289842. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 400 τ.X. οικοδοXHσιXο, εντJb σχεδIου, αXφιθεατρικJ, επικλινGb, σε Gκταση 527,68 τ.X., στο ΝJστιXο, 20’ λεπτ9 απJ το κGντρο. ΤιXH: 150.000 ευρ\ (συζητHσιXη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 377 τ.X. οικοδοXHσιXο, εντJb σχεδIου, αXφιθεατρικJ, επικλινGb, σε Gκταση 494,51 τ.X., στο ΝJστιXο, 20’ λεπτ9 απJ το κGντρο. ΤιXH: 140.000 ευρ\ (συζητHσιXη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 348 τ.X. οικοδοXHσιXο, εντJb σχεδIου, αXφιθεατρικJ, επικλινGb, σε Gκταση 421,09 τ.X., στο ΝJστιXο, 20’ λεπτ9 απJ το κGντρο. ΤιXH: 130.000 ευρ\ (συζητHσιXη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 323 τ.X. οικοδοXHσιXο, εντJb σχεδIου, αXφιθεατρικJ, επικλινGb, σε Gκταση 359,09 τ.X., στο ΝJστιXο, 20’ λεπτ9 απJ το κGντρο. ΤιXH: 120.000 ευρ\ (συζητHσιXη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 300 τ.X. περIπου, στην ΑγIα Τρι9δα, δIπλα στον δρJXο. ΤιXH: 18.000 ευρ\. Τηλ. 6984570477. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 363 τ.X. εντJb οικισXοL στο ΠαλαιJ ΜικρJ ΧωριJ. LAND BROKER Tηλ. 2104111849, 6972717575. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 176 τ.X. Xε αχυρ\να 40 τ.X. εντJb σχεδIου, στο Μεγ9λο ΧωριJ. LAND BROKER Tηλ. 2104111849, 6972717575. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 36 στρεX. στο ΚαρπενHσι, κατ9λληλο για επαγγελXατικH στGγη. LAND BROKER Tηλ. 2104111849, 6972717575. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 1.680 τ.X. εντJb οικισXοL, στην εIσοδο του χωριοL ΝJστιXο, Xε Xεγ9λη πρJσοψη στον κεντρικJ δρJXο. ΜεσιτικJ γραφεIο Κ. )ιαXαντJπουλοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 230 τ.X. εντJb σχεδIου πJλεωb στην περιοχH Αγ. Ευρυτ9νων. ΠληροφορIεb κ. ΗλIαb. Τηλ. 6973207465. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 11 στρεX. Στη θGση «Μεγ9λα Λιβ9δια», στο νGο κJXβο προb ΑθλητικJ ΚGντρο. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 2.700 τ.X. στον επαρχιακJ δρJXο ΚαρπενHσι-Μ. ΧωριJ στο Lψοb των Γοργιαν9δων Xε Xεγ9λη πρJσοψη, 2 χλX. απJ το ΚαρπενHσι. ΜεσιτικJ γραφεIο Κ. )ιαXαντJπουλοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 5,5 στρεX., Xε παλι9 οικIα, στο ΚρIκελλο ΕυρυτανIαb. Τηλ. 6972555620. ΠΛΕΙΤΑI γωνιακJ οικJπεδο 400 τ.X., εντJb σχεδIου πJλεωb, στην περιοχH ΓεροβουνJ ΚαXατεροL ΑττικHb. Τηλ. 6974031789. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχJXενα οικJπεδα 7 και 2 στρεXX9των Xε πανοραXικH θGα, στο χωριJ ΝJστιXο. Τηλ. 2237023642, 6944144212. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 240 τ.X. 9ρτιο και οικοδοXHσιXο, Xε πανοραXικH θGα σε κεντρικH θGση, επI τηb οδοL Κ. ΙατρIδου στο ΚαρπενHσι. Τηλ. 2237024100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 2 στρGXXατα στην οδJ Μεγ9λου Αλεξ9νδρου στο ΚαρπενHσι. Τηλ. 6974310700. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 2.000 τ.X. Xε απεριJριστη θGα εντJb οικισXοL στον Bγιο ΝικJλαο. ΜεσιτικJ γραφεIο Κ. )ιαXαντJπουλοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 2.000 τ.X. εντJb οικισXοL και Xε απεριJριστη θGα, στον Bγιο ΝικJλαο. ΜεσιτικJ γραφεIο Κ. )ιαXαντJπουλοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 2 στρGXXατα και 200 XGτρα επI τηb παλαι9b οδοL ΚαρπενησIου- ΑγIου Νικολ9ου στην περιοχH ΣκλHθραΧατζογιαννGικα, δIπλα στο ξενοδοχεIο. Τηλ. 69445 43344. ΥπεLθυνοb κ. Τσ9γκαb. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX9χιο 1412 τ.X. στη θGση «Πολλαλ\νια» στιb Κορυσχ9δεb Xε πρJσοψη στον κεντρικJ δρJXο ΚαρπενησIου – ΠρουσοL. Τηλ. 2108083043, 6974445450. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 17 στρGXXατα στην παραλIα ΠελασγIαb Φθι\τιδαb, 300 X. απJ τη θ9λασσα. Τηλ. 2237022763, 2237024633. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο εντJb σχεδIου, 9ρτιο και οικοδοXHσιXο στην οδJ ΜυκJνου 11 στον π9νω Ξηρι9. ΠληροφορIεb στο τηλ. 2106982253 XJνο απογευXατινGb \ρεb. ΠΛΟΥΝΤΑΙ εκτ9σειb στην κτηXατικH περιφGρεια ΚαρπενησIου, οικJπεδο στο Μεγ9λο ΧωριJ καθ\b και o 1οb Jροφοb οικοδοXHb «αGραb» στο ΚαρπενHσι. Τηλ. 2103619407. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρJκτηXα 12 στρεXX9των στη θGση «ΓουρνοφαγοXGνη» στο )ιαXGρισXα ΣταXν9b ΑιτωλικοL Xε ελαιJδεντρα, 230 δGντρα και αποθHκη, 200 X. απJ την πλατεIα και Xε φ9τσα 80 X. στο δηXJσιο δρJXο καθ\b επIσηb και δι\ροφη οικIα 170 τ.X. στο )ιαXGρισXα ΣταXν9b, δIπλα στην εκκλησIα του ΑγIου Νικολ9ου. Τηλ. 2104202924 ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 9ρτιο και οικοδοXHσιXο 600 τ.X. περIπου εντJb σχεδIου πJληb π9νω απJ την Λαγκαδι9 στην περιοχH ΜLλια. Τηλ. 2237031839. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 500 τ.X. εντJb σχεδIου εντJb του οποIου βρIσκεται δι\ροφη λιθJκτιστη κατοικIα στον κεντρικJ δρJXο τηb ΕθνικHb οδοL ΚαρπενησIου-ΑγρινIου στην ΑνατολικH ΦραγκIστα. Τηλ. 6973858202, 2236091091. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1600 τ.X. στον επαρχιακJ δρJXο Γοργιαν9δεb – Κορυσχ9δεb Xε απεριJριστη θGα. ΜεσιτικJ γραφεIο )ιαXαντJπουλοb ΚωνσταντIνοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο στο κ9τω Ξηρι9 επI των οδ\ν ΣαλαXIναb και ΒελH 360 τ.X. τηλ 2237025129. ΠΛΕΙΤΑI στο ΠαλαιJ ΜικρJ ΧωριJ οικJπεδο 176 τ.X. Xε αχυρ\να 40 τ.X. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ)ΙΟΥ. LANDBROKER. Τηλ. 2104111849, 69727 17575 (ΜGλοb ΣΕΚ) ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX9χιο 2300 τ.X. 9ρτιο και οικοδοXHσιXο στο 2ο χλX τηb Ε.Ο. ΚαρπενησIου – ΠρουσοL (περιοχH ΜπεσαXπελι9). Τηλ. 6974025609, 2237021253. ΠΛΕΙΤΑI κτHXα 4 στρGXXατα στο ΝJστιXο ΕυρυτανIαb. Τηλ. 6976997782. ΠΛΟΥΝΤΑI Gνα οικJπεδο 525 τ.X. στην περιοχH «Παλι9Xπελα» κ9τω απJ το ΓHπεδο ΚαρπενησIου. Τηλ. 2106431570, 6946270265. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 3 στρGXXατα 9ρτιο και οικοδοXHσιXο στο ).). ΚλαυσIου π9νω απJ τον νερJXυλο. Τηλ. 6949299011.

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑΙ ηXιτελGb σπIτι 50 τ.X. περIπου, στον Αγ. Γε\ργιο ΕπισκοπHb, σε οικJπεδο 243 τ.X. Xε ελιGb & θGα τη λIXνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο Xε παλι9 2οροφη οικIα, στο κGντρο τηb πJληb, στο παλιJ ΚαρπενHσι στην οδJ ΒαλαωρIτου κοντ9 στην πι9τσα των ταξI. ΕπIσηb διατIθεται και για αντιπαροχH. Τηλ. 697 8009798. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 πGτρινεb XεζονGτεb 100 τ.X. & 120 τ.X. σε οικJπεδο 1.500 τ.X., Xε 9δεια για ξLλινεb κατοικIεb, θGα, εντJb οικισXοL στο ΒουτLρο. ΤιXH: 275.000 ευρ\. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑΙ XονοκατοικIα (κατασκευH 2000) Xε σαλονοκουζIνα, 2 υ/δ, τζ9κι, Xπ9νιο, αποθHκη, αυλH, κHποb & βερ9ντα Xε καταπληκτικH θGα, στην πλατεIα του χωριοL ΧρLσω. ΤιXH: 85.000 ευρ\. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικIα, στο ΚαινοLριο ΛοκρIδοb. Ο 1οb Jροφοb 80 τ.X. χρησιXοποιεIται σαν αποθHκη, εν\ ο 2οb 100 τ.X. εIναι

2237080901

ΠΛΕΙΤΑI διαXGρισXα 35 τ.X. 1οb Jροφοb στο κGντρο του ΚαρπενησIου. ΠΛΕΙΤΑI καινοLργιο ηXιυπJγειο 2αρι 56 τ.X. στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 70.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLριο 3αρι ισJγειο 72 τ.X., Xε αποθHκη 13 τ.X. στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 105.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI XεζονGτα στουb Γοριαν9δεb. ΠΛΕΙΤΑI καινοLριο 2αρι 61 τ.X. Xε αποθHκη στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 100.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLρια ηXιυπJγεια γκαρσονιGρα 42 τ.X. στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 45.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLριο 3αρι 75 τ.X., 2ου ορJφου, Xε τζ9κι & αποθHκη στο ΚαρπενHσι. ΤιXH: 140.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLρια ηXιυπJγεια γκαρσονιGρα 45 τ.X. στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 50.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι 81 τ.X. 2ου ορJφου, Xε τζ9κι & αποθHκη, στο ΚαρπενHσι. ΤιXH: 115.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLριο ισJγειο 3αρι 76 τ.X. Xε αποθHκη στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLριο ηXιυπJγειο 4αρι-Xεζονετα 120 τ.X. στη Λαγκαδι9. ΠΛΕΙΤΑI Xεζονετα 100 τ.X (τριαρι) στον αγιο νικολαο (λασπη). τιXη 170.000 ευρω. ΠΛΕΙΤΑI XεζονGτα-2αρι 57 τ.X. στον Bγιο ΝικJλαο (Λ9σπη). ΤιXH: 115.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοLριο 3αρι 2ου ορJφου 103 τ.X. Xε αποθHκη 10 τ.X. στη Λαγκαδι9. ΤιXH: 175.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI ισJγειο καινοLριαb XονοκατοικIαb 65 τ.X. στον Bγιο ΝικJλαο. ΤιXH: 130.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI ισJγειο καινοLριαb XονοκατοικIαb 60 τ.X. στον Bγιο ΝικJλαο. ΤιXH: 105.000 ευρ\. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοLρια πολυτελH 2αρια % 3αρια Xε θGα, τζ9κι & αποθHκη. ΠΛΕΙΤΑI καινοLρια πολυτελHb XεζονGτα 80 τ.X. στο κGντρο του ΚαρπενησIου. ΠΛΕΙΤΑI 1οb Jροφοb καινοLριαb XονοκατοικIαb 60 τ.X. Xε τζ9κι, στον Bγιο ΝικJλαο. ΤιXH: 115.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι πολυτελεIαb 2ου ορJφου 70 τ.X. Xε τζακι στο ΚαρπενHσι. ΤιXH: 150.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI δι\ροφη κατοικIα στον Κ9τω Ξηρι9, ισJγειο 1οb Jροφοb Xε δικαIωXα δJXησηb 100 τ.X. ΤιXH: 280.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIα 150 τ.X. σε οικοπεδο 350 τ.X. στο ΝJστιXο. ΤιXH: 220.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI παλαι9 δι\ροφη οικIα 120 τ.X. στο ΠαλαιJ ΜικρJ ΧωριJ. ΤιXH: 115.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικJ (πGτρινη αυτJνοXη XονοκατοικIα) 100 τ.X. στον Bγιο ΝικJλαο. ΤιXH: 180.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικJ (πGτρινη αυτJνοXη XονοκατοικIα) 65 τ.X. στον Bγιο ΝικJλαο. ΤιXH: 120.000 ευρ\. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικIεb σε ΒIνιανη- ΓρανIτσα- )9φνη- Αγ. Τρι9δα- Βρ9χα. ΠΛΕΙΤΑI 1οb Jροφοb XονοκατοικIαb 95 τ.X. στον Π9νω Ξηρι9. ΤιXH: 100.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αποθHκη σε οικJπεδο 160 τ.X. στον Ξηρι9. Κατ9λληλη & για επαγγελXατικH στGγη. ΤιXH: 35.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI βIλα στο ΚεφαλJβρυσο. ΤιXH συζητHσιXη.

ΠΛΕΙΤΑI δι\ροφη οικIα στον ΠροφHτη ΗλIα. ΤιXH συζητHσιXη. ΠΛΕΙΤΑI οικIα στην πλατεIα του ΠαλαιοL ΜικροL ΧωριοL. ΠΛΕΙΤΑI πGτρινο σπIτι στη ΓρανIτσα. ΤιXH: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIα 70 τ.X σε οικJπεδο 470 τ.X στο ΜικρJ ΧωριJ. ΤιXH: 115.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI τρι\ροφη οικIα κοντ9 στο κολυXβητHριο. ΠωλεIται και ο κ9θε Jροφοb ξεχωριστ9. ΠΛΕΙΤΑI παλαι9 οικIα σε οικJπεδο 240 τ.X. στο ΚαρπενHσι. ΠΛΕΙΤΑI οικIα Xε οικJπεδο 370 τ.X. στο κGντρο του ΚαρπενησIου. ΤιXH: 200.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI κατ9στηXα 270 τ.X. ισJγειο -1οb -2οb Jροφοb. ΤιXH: 300.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 3.000 τ.X., τα 1750 εντJb οικισXοL, στο ΝJστιXο. ΤιXH: 110.000 ευρ\. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικJπεδα 360 τ.X. στον Κ9τω Ξηρι9. ΤιXH: 70.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 4.300 τ.X. κοντ9 στο αθλ. κGντρο. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 1.000 τ.X. στουb Γοριαν9δεb. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 4.200 τ.X. στον δροXο ΚαρπενHσιΜεγ9λο ΧωριJ. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 6.500 τ.X. στουb Γοριαν9δεb. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 4.108 τ.X. στα ΑXπGλια ΒουτLρου. ΤιXH συζητHσιXη. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 404 τ.X. στη ΒIνιανη. ΤιXH: 10.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο Xε θGα 435 τ.X. στον Κ9τω Ξηρι9. ΤιXH: 100.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικοπεδο 2.500 τ.X. (δροXοb καρπενησιXεγαλο χωριο). ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο πλησIον ΠειραϊκHb ΠατραϊκHb. ΤιXH: 45.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 214 τ.X. πλησIον ΠειραϊκHb ΠατραϊκHb. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 300 τ.X. στον Π9νω Ξηρι9. ΤιXH: 65.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 600 τ.X. στουb ΜLλουb. ΠΛΕΙΤΑI οικJπεδο 400 τ.X. στα Παλι9Xπελα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 1.500 τ.X. στη Μεσοχ\ρα. ΤιXH: 30.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 4.900 τ.X. στο ΚεφαλJβρυσο. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 20.000 τ.X. στον Ξηρι9. ΤιXH: 130.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 12.000 τ.X. στη ΛυκJβρυση. ΤιXH: 100.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 9.000 τ.X. πλησIον ξενοδ. ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 5.000 τ.X. στη ΜυρIκη (Αϊ Λιαb). ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 4.500 τ.X. στη ΜυρIκη. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 11.000 τ.X. Xε πανοραXικH θGα στην Μπι9ρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 5.500 τ.X. στη Μεσοχ\ρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX9χιο 12.000 τ.X. στη διασταLρωση προb ΝJστιXο.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ XεζονGτα 110 τ.X Xε πανοραXικH θGα στη ΜυρIκη σε 1000 τ.X. οικJπεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ πGτρινη κατοικIα XεζονGτα 150 τ.X., 9ριστη κατασκευH, σε 1200 τ.X οικJπεδο, στο ΝJστιXο, στην πλατεIα του χωριοL. ΠΛΕΙΤΑΙ XεζονGτα 170 τ.X. σε 900 τ.X. οικJπεδο στο ΚλαυσI. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 2000 τ.X. οικοδοXHσιXο, στουb Γοριαν9δεb, κοντ9 στην Αγ. ΚυριακH. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 1100 τ.X. στο ΚλαυσI, Xε 9δεια οικοδοXHb 140 τ.X. και Jλεb τιb παροχGb. ΤιXH: 80000 ευρ\.

κατοικHσιXοb. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ XονοκατοικIα 50 τ.X. στο ΒουτLρο. ΤιXH: 110.000 ευρ\. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ)Ρ8ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ ηXιτελGb σπIτι σε οικJπεδο 1.040 τ.X. στον Αγ. Γε\ργιο ΤυXφρηστοL. ΤιXH ευκαιρIαb: 28.000 ευρ\. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοLρια επιπλωXGνη XεζονGτα 65 τ.X. Xε 2 υ/δ, Xπ9νιο & wc στουb Γοριαν9δεb. ΤιXH: 150.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Xια κατοικIα πλHρωb ανακαινισXGνη στη ΝGα ΒIνιανη & Xια κατοικHσιXη κατοικIα Xε φωb & νερJ στην Παλι9 ΒIνιανη. ΤιXH συζητHσιXη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ XεταχειρισXGνη γκαρσονιGρα Xε πανοραXικH θGα, ατοXικH θGρXανση – XπJιλερ, βασικH επIπλωση, πλησIον πλατεIαb ΚαρπενησIου. Τηλ. 2310-912350. Kρεb 1-4 X.X. & 6-8 X.X. ΠΛΕΙΤΑΙ διαXGρισXα 101 τ.X., υπερυψωXGνο, ισJγειο, διαXπερGb, Xε 3 υ/δ, Xπ9νιο, wc, αυτJνοXη θGρXανση, τζ9κι, πJρτα ασφαλεIαb, αποθHκη, 4 XπαλκJνια, κατασκευH ‘ 08, στην οδJ Καφαντ9ρη & ΜπουκοβαλαIων. ΤιXH: 165.000 ευρ\. Τηλ. 6977648375. ΠΛΕΙΤΑI XονοκατοικIα 60 τ.X. στο ΧαλIκι ΤριχωνIδαb. Τηλ. 2107645058, 6974129654. ΠΛΕΙΤΑI νεJκτιστη, ανεξ9ρτητη, πGτρινη και φιλανδικH XεζονGτα 107 τ.X. υπερπολυτελοLb κατασκευHb Xε 1 στρGXXα περIπου οικJπεδο Xε εκπληκτικH θGα στο ΒελοLχι 1200X. απJ ΚαρπενHσι προb ΚαλλιθGα (Μπι9ρα) στη θGση «Μεσοχ\ρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑI νεJκτιστη, ανεξ9ρτητη, πGτρινη και φιλανδικH XεζονGτα 130 τ.X. υπερπολυτελοLb κατασκευHb Xε 1550 X. οικJπεδο Xε εκπληκτικH θGα στο ΒελοLχι 1200X. απJ ΚαρπενHσι προb ΚαλλιθGα (Μπι9ρα) στη θGση «Μεσοχ\ρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑΙ σπIτι 200 τ.X. σε κτHXα 5 στρεX., σε κεντρικJ σηXεIο, 2’ απJ την πJλη του ΚαρπενησIου. ΕνδεIκνυται και για ταβGρναεστιατJριο. ΤιXH: 275.000 ευρ\. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ καλοδιατηρηXGνη, προσHλια και διαXπερGb εξοχικH XονοκατοικIα 85 τ.X., πλHρωb επιπλωXGνη, σε κατ9φυτη περιοχH και γεX9τη ησυχIα, πλησIον ΧιονοδροXικοL ΚGντρου, Xε 3 υπνοδωX9τια, 1 Xεγ9λο Xπ9νιο, 1 κουζIνα-καθιστικJ, Xε αποθHκεb, κHπο και π9ρκινγκ. Fλο το σπIτι Xε δρLινα πατ\Xατα. ΤιXH: 160.000 ευρ\. Τηλ. 6949325193. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονιGρα XεταχειρισXGνη, Xε καλοριφGρ XπJιλερ και βασικH επIπλωση Xε Xεγ9λη θGα, στο κGντρο του ΚαρπενησIου. Τηλ. 2310-912350. 8-10 πX & 3-5 XX. ΠΛΕΙΤΑΙ XονοκατοικIα 100 τ.X. στο Νεοχωρ9κι Xε XJνωση,

ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 350 τ.X. Xε παλι9 πGτρινη κατοικIα 100 τ.X., στουb Κορυσχ9δεb. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 820 τ.X. στον Αγ. ΝικJλαο, στο κGντρο του χωριοL, βλGπει σε 2 δρJXουb. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαXGρισXα 64 τ.X. 1ου ορJφου, στην οδJ ΖηνοποLλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 400 τ.X. στον Κ9τω Ξηρι9. ΠΛΕΙΤΑΙ οικJπεδο 4100 τ.X. στον επαρχιακJ δρJXο ΚαρπενησIου –ΠρουσοL. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικJπεδα -διαXερIσXατα -XονοκατοικIεb στη ΛαXIα.

κεντρικH θGρXανση, αντισεισXικ\ν προδιαγραφ\ν, Xε οικJπεδο 1800 X., Xε οπωροφJρα και καρποφJρα δGντρα και κλIXατα. ΤιXH 65.000 ευρ\. Τηλ: 2236031506 κιν. 6976158041. ΠΛΕΙΤΑI ξLλινη XονοκατοικIα (2αρι) Xε 1 στρ. οικJπεδο. ΤιXH: 60.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI XονοκατοικIα 80 τ.X. Xε 2 υ/δ, σε 2 στρ. οικJπεδο. ΤιXH: 120.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI καλοδιατηρηXGνη XονοκατοικIα 80 τ.X. σε οικJπεδο 250 τ.X., στην Αγ. ΠαρασκευH. ΤιXH: 70.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοLρια 3οροφη οικIα, πλHρωb επιπλωXGνη, Xε κοινJχρηστο χ\ρο, 3 αποθHκεb & γκαρ9ζ κοντ9 στην πλατεIα, λJγω αποχ\ρησηb. ΜJνο σοβαρGb προτ9σειb. Τηλ. 2237022452, 6979567076. ΠΛΕΙΤΑI δι\ροφη ηXιτελHb οικIα 94 τ.X. κ9θε Jροφοb και ισJγειο 45 τ.X., ΑXοργοL και Ν9ξου, στον Ξηρι9. Τηλ: 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑΙ XονοκατοικIα σε 9ριστη κατ9σταση Xε 2 δωX9τια & κουζIνα, στην οδJ Κολοκοτρ\νη 4. Τηλ. 2237023910. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικIα, ισJγειο ηXιτελGb, 1οb Jροφοb 3 υπ/δ, 2 Xπ9νια, σαλJνι Xε τζ9κι, κουζIνα, Xεγ9λεb βερ9ντεb, σε οικJπεδο 360 τ.X, στον Κ9τω Ξηρι9. ΜεσιτικJ Ανδρ\νηb. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαXGρισXα 94 τ.X. 1ου ορJφου, τρIφατσο, Xε αυτJνοXη θGρXανση στην οδJ Μ. ΜερκοLρη & ΜυκJνου γωνIα. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI 2Jρωφη πGτρινη κατοικIα 182 τ.X., διατηρητGα, εντJb οικισXοL σε κεντρικJ σηXεIο στο Μεγ. ΧωριJ & ισJγεια πGτρινη αποθHκη 45,92 τ.X. )ικαIωXα υπολ. )JXησηb σε οικJπεδο 425 τ.X. ΤιXH: 400.00σ0 ευρ\. Τηλ. 6944505045. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοLρια XονοκατοικIα 70 τ.X. Xε 2 υπνοδωX9τια, σοφIτα, τζ9κι, αυτJνοXη θGρXανση σε οικJπεδο 500 τ.X. ΤιXH 150.000 ευρ\. Τηλ. 6974636478. ΠΛΕΙΤΑΙ εξ’ ολοκλHρου 3οροφη πολυκατοικIα, εIτε ενοικι9ζονται δLο 39ρια & XIα γκαρσονιGρα. Τηλ. 2237023906. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικIα 120 τ.X. εντJb οικοπGδου στην οδJ ΗφαIστου 5, στο ΚαρπενHσι. Τηλ. 6978116090. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη πGτρινη XονοκατοικIα 150 τ.X. στο ΝJστιXο. Bριστη κατασκευH, Xε 3 Υ/), σε 1200 τ.X. οικJπεδο στο κGντρο του χωριοL. ΜεσιτικJ γραφεIο )ιαXαντJπουλοb Κων/νοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI 2αρι διαXGρισXα 52 τ.X., 5 ετ\ν, σε 9ριστη κατ9σταση. ΜεσιτικJ γραφεIο Κων/νοb )ιαXαντJπουλοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 5 ισJγειεb κατοικIεb 40 τ.X. Gκαστη σε 5 στρεX. κατ9λληλεb και για ταβGρνα, επI του δρJXου. ΤιXH: 360.000 ευρ\. Τηλ. 6970623043.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετZρτη 1 Iεκεyβρjου 2010 / Σελjδα 27

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρZσινο, yε 54.000 χλy. Τιyi: 2.900 ευρ}. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑI TOYOTA COROLLA yοντhλο ’86, σε κυκλοφορjα. Τιyi χαyηλi. Τηλ. 6939480103. κ. Βασjληƒ. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, yοντhλο ’93, 188.000 χλy, χρ}yα λευκk. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρjƒ τεκyiριο, 78.000 χλy., yοντhλο 2003, σε Zριστη κατZσταση, φυλZσσεται σε γκαρZζ. Iεκτkƒ κZθε hλεγχοƒ. Τιyi: 14.500 ευρ}. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, yε σχZρεƒ οροφiƒ, προβολεjƒ οyjχληƒ, συναγερyk, Air Condition, υδραυλικk τιykνι, ρZδιο CD MP3, σε Zριστη κατZσταση. Τιyi 6.500 ευρ}. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑΙ κλοmβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, yε κεντρικk κλεjδωyα, σκZρεƒ φkρτωσηƒ, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιyi: 9.500 ευρ}. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, yοντhλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκjνητο DAIHATSU SARAH 4x4, 1300cc, yοντhλο ’91, χρ}yατοƒ yπλε, σε καλi κατZσταση. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, yοντhλο 2000 & χρ}yατοƒ yπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 yοντhλο ’93, βενζινοκjνητο, καταλυτικk yε καινοmρια λZστιχα και αyορτισhρ. Αλλαγi και yε yικροyεσαjο ΙΧ επιβατικk yοντhλο 2001 και νεkτερο. Τιyi: 4.000 ευρ}, συζητiσιyη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε Zριστη κατZσταση yε δερyZτινα καθjσyατα, κοτσαδkρο, ηλιοροφi. Τιyi: 14.000 ευρ}. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, yοντhλο ’99. cδεια για αγροτικk- επαγγελyατικk. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 yZρκαƒ MAZDA TRIBUTE 2000cc, yοντhλο 2003, χρ}yατοƒ yπλε, ατρακZριστο, yε ζαντολZστιχα, ηλιοροφi, δερyZτινα καθjσyατα, pull bar, σχZρα σκι, mp3 player, ηχοσiστηyα, full extra, yε 100.000 χλy. Iεκτkƒ κZθε hλεγχοƒ. Τιyi ευκαιρjαƒ: 10.500 ευρ}. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο Renault Laguna 1600cc, yοντhλο 2001, χρ}yατοƒ ασηyj πhρλα, 78.000 χλy., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτικk MITSUBISHI L200, 4x4, πολλZ extra σε πολm καλi κατZσταση. Τιyi συζητiσιyη. Τηλ. 6974466781. ΠΛΕΙΤΑΙ TOYOTA STARLET 1000cc, yοντhλο ’90. Τιyi: 1.500 ευρ}. Τηλ. 6945701452. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκjνητο Nissan Primera 1600cc, yοντhλο ’98, σε Zριστη κατZσταση, προστατευyhνο σε γκαρZζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, yοντhλο ’98, ατρακZριστο. Iεκτkƒ κZθε hλεγχοƒ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αyεταχεjριστη yηχανi –γουροmνα yZρκαƒ Kawasaki, yοντhλο 2005, σε πολm καλi τιyi. Τηλ. 6932814909. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκjνητο PAJERO PANIN 1800cc, yε ζZντεƒ αλουyινjου, χρ}yατοƒ ασηyj, σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 2237024564. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο MITSUBISHI CARISMA 1600cc, yοντhλο 2000, 150.000 χιλ., Τηλ. 6947840657 ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο HYUDAI ACCENT 1400cc, yοντhλο 2002, full extra, yε air condition. Τιyi: 3.200 ευρ}. Τηλ. 6978720243. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκjνητο yZρκαƒ SUZUKI SAMURAI, cabrio, 1800cc, yοντhλο 2000, yε 70.000 χλy., σε Zριστη κατZσταση. Τιyi: 5:000 ευρ}. Τηλ. 6972288467. ΠΛΕΙΤΑI yηχανZκι GILLERA 125cc. Τιyi: 1000 ευρ}. Τηλ. 6982402918. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1300cc, yοντhλο 12/G93. Τιyi: 1100 ευρ}. Τηλ. 6982402918. ΠΛΕΙΤΑI yηχανi KTM SMC 660cc, super motard, yοντhλο 2004, σε πολm καλi κατZσταση, αλισογρZναζα καινοmρια, εξZτyιση akrapovic. Τηλ. 6948561131. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο yZρκαƒ AUDI S3 yοντhλο 2002yε full extra. Τηλ. 6943904400. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο yZρκαƒ RENAULT CLIO WILLIAMS yοντhλο 1991, χρ}yα κjτρινο, yε roll bar και δυο yοτhρ. Τηλ. 6982924817. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο yZρκαƒ OPEL CORSA A, yε yοτhρ CALIBRA, 2000 κυβ., yε roll bar και ανZρτηση. Χωρjƒ χαρτιZ. Τηλ. 6942768376. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο yZρκαƒ OPEL CADETT GTE yε καρkτσα και roll bar. Με i χωρjƒ χαρτιZ. Τηλ. 6942768376. ΠΛΕΙΤΑΙ yοτοσυκλhτα yZρκαƒ APRILIA 650c.c. Τιyi: 1.700 ευρ} και yε χρηyατοδkτηση. Τηλ. 6972740496. ΠΛΕΙΤΑΙ σασyZν και βοηθητικi για VITARA 1600. Τιyi 250 ευρ}. Τηλ. 6972740496. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκjνητο yZρκαƒ ΤΟΥΟΤΑ RAV 4 SOL, 2000cc., 150hp, χρ}yα κυπαρισσj, ατρακZριστο, yε ηλιοροφi, σκαλοπZτια, ζZντεƒ αλουyινjου, DVD PLAYER yε οθkνη 7’’, OLD MAN EMU ανZρτηση. Iεκτkƒ οποιοσδiποτε hλεγχοƒ. Τιyi: 15.000 ευρ}. Τηλ. 6948115359. ΠΛΕΙΤΑI φορτηγZκι πετρελαjου 2400 κυβικZ, yοντhλο 96. Τηλ. 6977755814. ΠΛΕΙΤΑI yηχανi CBR 400cc ccero RR ατρακZριστη, σε πολm καλi κατZσταση, yε συναγερyk, επιπλhον σmστηyα ψmξηƒ και καινοmρια yπαταρjα. Πληρωyhνα τhλη κυκλοφορjαƒ 2009. Τιyi συζητiσιyη. Τηλ. 6973061243. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκjνητο yZρκαƒ Alfa Romeo 145 twin spark, yοντhλο 99, 16βZλβιδο, χρ}yα κkκκινο, ατρακZριστο yε πρkσφατο hλεγχο ΚΤΕΟ. ΤΗΛ. 6973341862. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκjνητο yZρκαƒ SUZUKI VITARA CABRIO, χρ}yα λευκk yε cd, ηλεκτρικZ παρZθυρα και πολυεστερικi οροφi. Τηλ. 6974031789. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο yZρκαƒ FORD RANGER, 4θυρo, yοντhλο 2005 σε Zριστη κατZσταση. Πληροφορjεƒ στο τηλ. 6974310700. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκjνητο yZρκαƒ SUZUKI SAMOURAI yοντhλο 1994, 1300 κυβικZ σε Zριστη κατZσταση. Τιyi 4.500 ευρ}. Τηλ. 6945939528 ΠΛΕΙΤΑΙ yηχανi τετρZτροχη (Γουροmνα) 250 κυβικZ, yοντhλο 2008, 500 χιλιkyετρα yε Zτοκεƒ δkσειƒ. Τηλ. 6973353633. ΠΛΕΙΤΑΙ Ι.Χ.Ε. αυτοκjνητο yZρκαƒ MAZDA τmπου 626 5θhσιου, 1600 κυβικ}ν, yοντhλου 1984 σε τιyi ευκαιρjαƒ. Τηλ. 2237023338, 6977960416. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο yZρκαƒ FORD C-MAX GHIA, 1800 κυβικZ, yοντhλο 2005, full extra, χρ}yα ασηyj yε εγγmησηαντιπροσωπεjαƒ Τιyi. 14000 ευρ}. Τηλ.6972288850. ΠΛΕΙΤΑI JEEP CHEROKEE 3,7 EXTREME SPORT, καφh yεταλλικk, yοντhλο 2004, full extra, σε Zριστη κατZσταση, δεκτkƒ κZθε hλεγχοƒ. Τιyi 21.000 ευρ}. Τηλ. 6976783083. (27/8/2008) ΠΛΕΙΤΑI σε πολm προσιτi τιyi (11.000 ευρ}) αυτοκjνητο yZρκαƒ SUBARU FORESTER, 125 jππων, yοντhλο 2000, 183.000 χλy, χρ}yατοƒ yαmρου, φουλ hξτρα, yε τhσσερα ελαστικZ επιπλhον και επιπλhον σχZρεƒ για αποσκευhƒ και ποδiλατα. Πληροφορjεƒ στα τηλhφωνα: 2237023338, 23658 & 6977960416. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο yZρκαƒ BWM 318 Valvetronic, 2000 κυβικZ, yοντhλο 2002, 53.000 χλy, χρ}yα ασηyj, αγρατσοmνιστο. Iεκτkƒ κZθε hλεγχοƒ. Τηλ. 6976783083.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 75 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Ν. ΣτρZτου 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοmρια πολυκατοικjα, στη ΛαγκαδιZ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισyhνο οροφοδιαyhρισyα yε yεγZλεƒ βερZντεƒ, θhα & αυτkνοyη θhρyανση, hναντι DIA. Τιyi: 300 ευρ}. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πολυτελiƒ νεkδyητη κατοικjα 80 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση, τζZκι, & αποθiκη. Τιyi: 350 ευρ}. Τηλ. 6970083350. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε Zριστη κατZσταση, yε αυτkνοyη θhρyανση & τζZκι, στον ΠZνω ΞηριZ. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγkρηƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 112 τ.y., 2ου ορkφου, ρετιρh, yε 3 υ/δ, 2 yπZνια, αυτkνοyη θhρyανση & yπkιλερ. Τηλ. 6978552951. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο διαyhρισyα 42 τ.y. στην οδk Αφροδjτηƒ. Τηλ. 6976899180. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο 2αρι πλησjον Νοσοκοyεjου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι yε αυτkνοyη θhρyανση & Zνετο πZρινγκ, κοντZ στο ΙΚΑ, στην οδk Αρyονjαƒ 4. Τιyi λογικi. Τηλ. 6946054994. Iιαθhσιyο απk 1/12/2010. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 70 τ.y. yε 2 υ/δ, επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση, σε ισkγειο 2οροφηƒ οικοδοyiƒ, ανεξZρτητο, διαyπερhƒ, yε απεριkριστη θhα. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα πολυτελhƒ, ολοκαjνουργιο, yε τζZκι, αυτkνοyη θhρyανση, πανοραyικi θhα & τερZστια αποθiκη, απhναντι απk τη νοyαρχjα. Τιyi λογικi. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια γκαρσονιhρα 35 τ.y., 1ου ορkφου, yε αυτkνοyη θhρyανση, κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεjο. Τηλ. 2237021253. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλiρωƒ επιπλωyhνο 3αρι, ανεξZρτητο, yε αυτονοyjα, στην οδk Νικ. ΣτρZτου, κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεjο. 2 υ/δ, 2 yονZ κρεβZτια yε κοyοδjνα, hνα διπλk, κουζjνα, σαλονοτραπεζαρjα, τζZκι, yεγZλη αυλi, ηλ. συσκευhƒ, χαλιZ, κουβhρτεƒ, παπλ}yατα. Τιyi λογικi. Ιδανικk και για φοιτητhƒ. Τηλ. 6955199867, 6981776955. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαyhρισyα στο κhντρο τηƒ πkληƒ. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο στην οδk Ζηνοποmλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι yε τζZκι & αυτkνοyη θhρyανση κοντk στο σοmπερ yZρκετ DIA. Τηλ. 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο studio σε καινοmρια πολυκατοικjα yε αυτkνοyη θhρyανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.y., 2ου ορkφου, πλiρωƒ επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Αθ. Καρπενησι}τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοmριο, ρετιρh, διαyπερhƒ, yε αυτkνοyη θhρyανση, δjπλα στο Γηροκοyεjο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πολυτελiƒ νεkδyητη yονοκατοικjα 101 τ.y. προσkψεωƒ yε 2 yπZνια, αυτkνοyη θhρyανση, τζZκι, πZρκινγκ. Τιyi: 450 ευρ}. Τηλ. 6970083350. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικjα (για σεζkν i ykνιyα) 80 τ.y. πλiρωƒ επιπλωyhνη, yε αυτkνοyη θhρyανση, τζZκι, γκαρZζ & κiπο στον Πρ. Ηλjα. Τιyi: 500 ευρ}. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορkφου yε αυτkνοyη θhρyανση κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεjο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 40 τ.y. 2ου ορkφου, yε αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk Χαρ. Τρικοmπη 39. Τηλ. 2237022471, 6977697967. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα yε θhα την πλατεjα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yεγZλη επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 42 τ.y. σε καινοmρια πολυκατοικjα, κZτω απk το Νοσοκοyεjο. Τιyi: 220 ευρ}. Τηλ. 2231026326, 6970154430, 6982638721. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορkφου, γωνιακk, ηyιεπιπλωyhνο, πZνω απk την ΤρZπεζα Πειραι}ƒ. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο 2αρι 56 τ.y. Τηλ. 2237024994, 6977532793. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση στον ΞηριZ. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιhρα 32 τ.y. ρετιρh, yε yεγZλη βερZντα & θhα, πλησjον yετρk Πανkρyου, στουƒ Αyπελkκηπουƒ. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια επιπλωyhνη γκαρσονιhρα κοντZ στον Βερkπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο yε αυτkνοyη θhρyανση, δjπλα στο 2ο Iηy. Σχολεjο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρh 55 τ.y στην οδk Σακαλi 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 30 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Ρ. Φεραjου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα 30 τ.y. στην οδk Παπακυριαζi 4, στη Λαyjα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαyπερhƒ yε αυτkνοyη θhρyανση & ελZχιστα κοινkχρηστα, στην cνω Κυψhλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yεγZλη γκαρσονιhρα 4ου ορkφου σε οικογενειακi πολυκατοικjα στην Κυψhλη. Ο ιδιοκτiτηƒ εjναι Καρπενησι}τηƒ και προτιy}νται φοιτητhƒ/τριεƒ απk την Ευρυτανjα. Τηλ. 6972455896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.y., 2ου ορkφου, πλiρωƒ επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk Αθ. Καρπενησι}τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 30 τ.y. yε ανεξZρτητη εjσοδο, βερZντα, αυτkνοyη θhρyανση & θhα, στον ΚZτω ΞηριZ. Τιyi: 170 ευρ}. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι yε αυτkνοyη θhρyανση & τζZκι, στον ΞηριZ. Τηλ. 6977952633. 2102824245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 100 τ.y. yε 2 υ/δ στην οδk Μεγ. ΑλεξZνδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοmριο, κεντρικk, επιπλωyhνο, yε τζZκι & αυτkνοyη θhρyανση. ΕνοικιZζεται & για σεζkν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισkγειο επιπλωyhνο 2αρι 55 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση & τζZκι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.y. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 40 τ.y. 2ου ορkφου, σε καινοmρια πολυκατοικjα, yε 2 βερZντεƒ, αυτkνοyη θhρyανση, ευρmχωρη αποθiκη στο υπkγειο, υπαjθριο πZρκινγκ & θhα, στην οδk Μεγ. ΑλεξZνδρου & Αντιγkνηƒ, 300y. πZνω απk την πλατεjα. Τιyi: 280 ευρ}. Τηλ. 2421057486, 6939797630. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πhτρινη επιπλωyhνη yονοκατοικjα 85 τ.y. yε κiπο, στο Μικρk Χωριk. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yεγZλη, καινοmρια, επιπλωyhνη γκαρσονιhρα, χωρjƒ κοινkχρηστα, στη ΛαγκαδιZ. Τιyi: 200 ευρ}. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισkγειο επιπλωyhνο 2αρι yε κiπο, χωρjƒ κοινkχρηστα, αυτονοyjα θhρyανσηƒ, πλησjον ΤΕΙ. Τηλ. 6938553466. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 4αρι ρετιρh, διαyπερhƒ, yε αυτkνοyη θhρyανση και τζZκι. Τηλ. 2237021061, 6979117800-801. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισkγεια οικjα 50 τ.y. στο ΜεγZλο Χωριk. κ. cννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 60 τ.y. πλiρωƒ ανακαινισyhνο και επιπλωyhνο στον cγιο Ελευθhριο Αχαρν}ν στην Αθiνα. Προτιyοmνται φοιτητiƒ/τρια απk την Ευρυτανjα. Τιyi πολm καλi. Τηλ. 2237080113, 6976222949. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα στην οδk Κατσαντ}νη 4. Τιyi προσιτi. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 47 τ.y. σε ισkγειο yονοκατοικjαƒ που βλhπει σε αυλi, στην οδk Αθ. Καρπενησι}τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk Αφροδjτηƒ 11, απhναντι απk τη στεγασyhνη λαϊκi αγορZ. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοmρια διαyερjσyατα 75 τ.y. hκαστο, yε τζZκι. Το hνα 2ου kροφο, επιπλωyhνο yε ψυγεjο και κουζjνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.y. περjπου πλiρωƒ επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση στο 1ο Iηy. Σχολεjο, κοντZ στο ΤΕΙ, στην οδk ΚαφαντZρη & ΝικολZου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια γκαρσονιhρα 30 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση κοντZ στο κhντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαyhρισyα 68 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Κολοκοτρ}νη 3. Τηλ. 2104674840, 6977635733, 6937972355. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 2αρι διαyhρισyα yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk ΠZτyου 16 στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι yε αυτkνοyη θhρyανση, πλiρωƒ επιπλωyhνο, yε τζZκι και πZρκινγκ σε νεkκτιστη πολυκατοικjα, στην οδk Χρ. ΚατσZyπα 4, στο δρkyο του Γηροκοyεjου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.y. επιπλωyhνο και yη, στο κhντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmργιο πολυτελhƒ studio, πλiρωƒ επιπλωyhνο – εξοπλισyhνο, χωρjƒ κοινkχρηστα, σε κεντρικk σηyεjο τηƒ πkληƒ. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα 36 τ.y. πλiρωƒ εξοπλισyhνη, πλησjον δικαστηρjων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 40 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση κοντZ στην πλατεjα. Τηλ. 6936569498. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα 50 τ.y. yε τζZκι στον Προφiτη Ηλjα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο 2αρι 53 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση κοντZ στη φοιτητικi εστjα, στη Λαyjα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.y. επιπλωyhνο yε αυτkνοyη θhρyανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Αθ. Καρπενησι}τη, απhναντι απk το 4ο Iηy. Σχολεjο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δmο 2αρια yε αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk Ηφαjστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο yε αυτkνοyη θhρyανση, χωρjƒ κοινkχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 77 τ.y yε αυτkνοyη θhρyανση, στιƒ εργατικhƒ κατοικjεƒ (Νο3), στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237023950. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο 2αρι 50 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση, χωρjƒ κοινkχρηστα στην περιοχi ΕυρυτZνων Αγjων. Τηλ. 6976510105. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Ν. ΣτρZτου 6, δjπλα στο πρατiριο Νικkπουλου. Τηλ. 2237022708, 6978011837. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 100 τ.y. πZνω απk την πλατεjα. Τηλ. 2108210305. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 45 τ.y. στον ΞηριZ. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι ρετιρh 105 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση & τζZκι, στην οδk Αφροδjτηƒ 7. Τηλ. 2237024148, 2237023595. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα. Τηλ. 6932814909. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη yεζονhτα. Τηλ. 6932814909. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Προυσιωτjσσηƒ 4, δjπλα στο Γηροκοyεjο. Τηλ. 2237022742, 6943068288. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2οροφη οικjα σε πολm καλi κατZσταση, χωρjƒ κοινkχρηστα, επιπλωyhνη, yε αυτkνοyη θhρyανση και ωραjα θhα. Τηλ. 6974817682. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωνη γκαρσονιρα 35 τ.., κοντ στο ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ. Τηλ. 2237071250, 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καινοmργια διαyερjσyατα σε κεντρικk σηyεjο του Καρπενησjου, yεταξm Εφορjαƒ και Γηροκοyεjου, τρjφατσα, ηλιkλουστα, φωτεινZ, ΝI, yε απεριkριστη θhα πολυτελοmƒ κατασκευiƒ, απολmτωƒ αντισεισyικZ, θερyοyονωyhνα, ηχοyονωyhνα, yε αυτkνοyη θhρyανση και boiler, θερyοδυναyικk τζZκι, εγκατZσταση internet, θυροτηλεkραση, κεντρικi κεραjα tv, κουφ}yατα yε θερyοδιακkπτη, διπλZ τζZyια stopsole, yε αποθiκη και Zνετο πZρκινγκ. 1) 3αρι, 2) 5αρι yεζονhτα yε 2η ανεξZρτητη εjσοδο, 3) ευρmχωρη γκαρσονιhρα (επιπλωyhνη i yη). Τηλ. 6978585099, 6977097756. www.kostamon.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα yε αυτkνοyη κεντρικi θhρyανση και mδρευση, στον Προφiτη Ηλjα. Τηλ. 6978516468, 2237023090. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα κοντZ στο κhντρο. Τηλ. 2237023935, 6973680577, 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ευρmχωρη επιπλωyhνη γκαρσονιhρα, χωρjƒ κοινkχρηστα, yε αυτkνοyη θhρyανση, πλησjον 2ου Iηy. Σχολεjου. Τηλ. 6979371403. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλiρωƒ επιπλωyhνο σε αυτkνοyη yονοκατοικjα, κοντZ στην πλατεjα, χωρjƒ κοινkχρηστα, yε υπhροχη θhα. Τιyi λογικi. Τηλ. 2237022697, 6976768870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 67 τ.y. στο κhντρο, πλiρωƒ επιπλωyhνο και ανακαινισyhνο, yε απεριkριστη θhα και λjγα κοινkχρηστα. Τηλ. 6973047807, 2237021387. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα yε αυτkνοyη θhρyανση στουƒ ΚορυσχZδεƒ. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 40 τ.y., επιπλωyhνο, στον 4ο kροφο, στην οδk Προυσιωτjσσηƒ 1, Καρπενiσι. Τηλ. 2237025604, 6946395088, 6973990116.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιhρα & 2αρι, επιπλωyhνα. Τηλ. 2237023935, 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη yονοκατοικjα 80 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση, για σεζkν i για χρkνο, στο Ν. IερyZτι. Τηλ. 6972888139. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 35 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Αθ. Καρπενησι}τη 56. Τηλ. 6977889339, 2231028015. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαyhρισyα πλiρωƒ εξοπλισyhνο, yε τζZκι και αυτkνοyη θhρyανση. Τηλ. 6977243040. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα 32 τ.y. στον 1ο kροφο προσkψεωƒ, ανακαινισyhνη, στα Ιλjσια, οδkƒ Σεβαστjαƒ 41. Τηλ. 2237023393, 6973734895. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 48 τ.y. πλiρωƒ επιπλωyhνο κοντZ στο ΙπποκρZτειο, στη Θεσσαλονjκη. Ιδανικk για φοιτητi -τρια. Τηλ. 2237300599, 6946195680. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο i yη, yε αυτkνοyη θhρyανση & boiler, πZνω απk το ΙΚΑ Καρπενησjου, στην οδk Αρyονjαƒ 7. Τηλ. 6972261367, 6977949490, 2102474019. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο, πZνω απk το παλιk ΚΤΕΛ. Τηλ. 6981432295. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα σε ισkγειο –yονοκατοικjα, απhναντι απk την εjσοδο του Συνεδριακοm Κhντρου. (αυτονοyjα –βερZντα). Τηλ. 6978282593. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλiρωƒ επιπλωyhνο σπjτι, ανεξZρτητο, yε κiπο, ηλιkλουστο, δjπλα στο δZσοƒ, στουƒ ΚορυσχZδεƒ. Τηλ. 6977004237. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο, δjπλα στο 3ο Iηy. Σχολεjο, στον ΞηριZ. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα 30 τ.y. 1ου ορkφου, πλiρωƒ επιπλωyhνη, απhναντι απk το 2ο Iηyοτικk Σχολεjο. Τηλ. 6982979605, 6992451049. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια πλiρωƒ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 38 τ.y. στην οδk ΝικολZου ΣτρZτου 74-76. Κhντρο – απkκεντρο. Αυτονοyjεƒ, yοντhρνα κατασκευi. Τηλ.: 6946253600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωyhνα διαyερjσyατα. Τηλ. 6981657134. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη πhτρινη κατοικjα 60 τετραγωνικ}ν για ykνιyη i εξοχικi κατοικjα στιƒ ΚορυσχZδεƒ, yε πλυντiριο πιZτων, εντοιχισyhνη και κουζjνα, yε αυτkνοyη θhρyανση, πhτρινο τζZκι, πZρκινγκ, κiπο και απjστευτη θhα. Τηλ.: 2106535454, κιν.: 6978363104. ΕΝΟΙΚΙΑΖ ΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 30 τ.y. πZνω απk την ΤρZπεζα Πει ρα ι}ƒ στον 3ο kροφο, y ε θhα και ασα νσ hρ. Τηλ. 2237023958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα απhναντι απk το Iηyαρχεjο. Τηλ. 6986017145. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικjα yε 2 υπνοδωyZτια, σαλkνι, yπZνιο, κiπο και 2 τζZκια στο ΜεγZλο Χωριk, για kλο το χρkνο. Τηλ. 6972440396, 2237041203. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια γκαρσονιhρα, επιπλωyhνη, yε αυτkνοyη θhρyανση, yοναδικk κοινkχρηστο το καταναλωθhν πετρhλαιο και χ}ρο για πZρκινγκ. Τιyi: 250 ευρ}. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο διαyhρισyα 50 τ.y. στην οδk Ελευθερjαƒ 12. Τιyi: 200 ευρ}. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια γκαρσονιhρα 40 τ.y., στον 2ο kροφο, yε αυτkνοyη θhρyανση και τζZκι, στον κZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ολοκαjνουριο 2αρι, επιπλωyhνο, στην οδk Στ. Γρανjτσα, κοντZ στο 2ο Iηyοτικk Σχολεjο. Τιyi λογικi. Τηλ. 2237023112, 2253072063, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτiyα 5,5 στρεy. στη θhση ΚZτω Μεσοχ}ρα, για επαγγελyατικi χρiση. Τηλ. 6977278424. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο, κοντZ στο Νοσοκοyεjο. Τηλ. 2237023568, 6979099256. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 70 τ.y. στη Θεσσαλονjκη yε 2 υπνοδωyZτια, σαλkνι, κουζjνα, yπZνιο, yε δικk του καυστiρα, κοντZ στο ΙπποκρZτειο, 3 στZσειƒ απk το Πανεπιστiyιο. Ιδανικk για 2 φοιτητhƒ. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση, hναντι Συνεδριακοm Κhντρου Καρπενησjου. Τηλ. 2237025082, 6972075000. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια επιπλωyhνη γκαρσονιhρα κοντZ στο κhντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σοφjτα 35 τ.y. yε τζZκι και αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Νταβαρjνου 3, δjπλα απk το Πανkραyα. Τηλ. 6972815798. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αjθουσα 130 τ.y. σε νεkδyητη πhτρινη οικοδοyi στην πλατεjα του Παλαιοm Μικροm Χωριοm κατZλληλη ωƒ χ}ροƒ εστjασηƒ και δηyιουργjα ξεν}να. Τιyi: 950 ευρ}. Τηλ. 2102814769, 6973037220. Email: http://mikro-xorio.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισkγειο κατZστηyα yε υπkγειο και αποθηκευτικk χ}ρο, συνολικiƒ εκτZσεωƒ 180 τ.y στην οδk Αθ. Καρπενησι}τη 60, κατZλληλο για πZσηƒ φmσεωƒ εyπορικi επιχεjρηση και λειτουργkν επj 16ετια λjαν επιτυχ}ƒ. Τηλ. 6934005639, 2231032345, 2231055324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηyιυπkγειο κατZστηyα 75 τ.y. στην οδk Αθ. Καρπενησι}τη 60, κατZλληλο για κZθε εyπορικi, βιοτεχνικi και αποθηκευτικi επιχεjρηση. Τηλ. 6934005639, 2231032345, 2231055324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανεξZρτητη, επιπλωyhνη, λουξ γκαρσονιhρα 50 τ.y. yε κεντρικi θhρyανση, στη Λαyjα. Τηλ. 6979728536. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεjο - κατZστηyα, στην οδk ΚοσyZ Αιτωλοm 8, στον πεζkδροyο. Τηλ. 2237022201, 6973228369. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2αρια yονοκατοικjεƒ σε οικkπεδο 5 στρεy. Τηλ. 6907088196, 6974811404. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα 99 τ.y. yε hνα κmριο χ}ρο και δmο τουαλhτεƒ, στην κεντρικi πλατεjα ΞηριZ. Τηλ. 6977417953. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαyhρισyα, επιπλωyhνο και yε αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk Αφροδjτηƒ 15. Τηλ. 2237023306. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικjα 130 τ.y. yε yεγZλη βερZντα και αυτkνοyη θhρyανση στην οδk ΥψηλZντου 28, πλησjον Iηyοτικοm ΘεZτρου Λαyjαƒ. Τηλ. 2237023962, 6977482330. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα yε αυτkνοyη θhρyανση, στο κhντρο του Καρπενησjου. Τιyi: 180 ευρ}. Τηλ. 2237022297, 2237023321. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο διαyhρισyα studio 50 τ.y. yε εσωτερικi σκZλα και πατZρι στην περιοχi του Συνεδριακοm Κhντρου Καρπενησjου. Τηλ. 2237023011, 2237023464. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙι επιπλωyhνο διαyhρισyα 70 τ.y. yε εσωτερικi σκZλα στην περιοχi του Νοσοκοyεjου στο Καρπενiσι. Τηλ. 2237023011, 2237023464. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yικρk 2αρι διαyhρισyα επιπλωyhνο, γωνιακk, yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk ΠZτyου 14. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαyhρισyα 60 τ.y. στο κhντρο του Καρπενησjου yε 2 υπνοδωyZτια, ενιαjοƒ χ}ροƒ σαλkνι-κουζjνα, τζZκι, αποθiκη στο υπkγειο 5 τ.y., πZρκινγκ σε κλειστk γκαρZζ. Τιyi:350 ευρ} (συζητiσιyη). Τηλ. 6977453604. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 60 τ.y. στην οδk Ζαχαρjα Παπαντωνjου 1, πZνω απk τα γραφεjα τηƒ Ν.I., κοντZ στην κεντρικi πλατεjα Καρπενησjου. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια yονοκατοικjα, προαιρετικZ επιπλωyhνη, yε 2 κρεβατοκZyαρεƒ, βερZντα, κiπο, σοφjτα, υδροyασZζ, αυτkνοyη θhρyανση και τζZκι, 3 χλy απk το Καρπενiσι. Τηλ. 6944726294. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 50 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk Κυθiρων και Ζακmνθου στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6972444348 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαyερjσyατα, hνα δυZρι 40 τ.y. και yια γκαρσονιhρα 40 τ.y. επιπλωyhνα και yε αυτkνοyη θhρyανση στο κhντρο του Καρπενησjου. Τιyi: 180 ευρ}. Τηλ. 2237023321, 2237022297. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαyhρισyα 90 τ.y. 2ου ορkφου, yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Εθνικiƒ ΑντιστZσεωƒ 5. Τηλ. 2109737334, 6978282502. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα στην οδk Ζηνοποmλου 48 (συyπεριλαyβZνεται και η θhρyανση). Τιyi: 200 ευρ}. Τηλ. 2237023935, 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι διαyhρισyα 2ου ορkφου yε αυτkνοyη θhρyανση, πλησjον 2ου Iηyοτικοm Σχολεjου Καρπενησjου. Τηλ. 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 2ου ορkφου 32 τ.y. στην οδk Ζηνοποmλου 32, πZνω απk την Εθνικi Ασφαλιστικi. Τηλ. 22370 23958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ}ροƒ 2ου ορkφου 70 τ.y. για επαγγελyατικi στhγη στην οδk Ζηνοποmλου 33. Τιyi χαyηλi. Τηλ. 2237022681 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2Zρι διαyhρισyα 1ου ορkφου σε Zριστη κατZσταση, επιπλωyhνο και yε αυτkνοyη θhρyανση στο κhντρο του Καρπενησjου, σε πολm καλi τιyi. Τηλ. 6972706177, υπεmθυνοƒ κ. Βασjληƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα σε ισkγειο, σε Zριστη κατZσταση, επιπλωyhνη και yε αυτkνοyη θhρyανση στο κhντρο του Καρπενησjου, σε πολm καλi τιyi. Τηλ. 6972706177, υπεmθυνοƒ κ. Βασjληƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο δ}yα studio 45 τ.y., ρετιρh στο κhντρο του Καρπενησjου. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτiριο 330 τ.y. hτοιyο για χρiση yε νερk, ρεmyα και τηλhφωνο στην πρ}ην Iαβιh. Τηλ. 6972288748. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 2Zρι διαyhρισyα επιπλωyhνο στην περιοχi «ΛαγκαδιZ». Τηλ. 6972274366. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 2ου ορkφου 68 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Ζηνοποmλου. Τιyi χαyηλi. Τηλ. 6945481152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3Zρι υπερυψωyhνο ισkγειο οροφοδιαyhρισyα, yε αυτkνοyη θhρyανση, χωρjƒ κοινkχρηστα στην περιοχi Προφiτη Ηλjα. Χαyηλk ενοjκιο. Τηλ. 6984575284 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ιZρι διαyhρισyα στην περιοχi τηƒ ΛαγκαδιZƒ yε αυτkνοyη θhρyανση και χωρjƒ κοινkχρηστα. Τηλ: 6976550497. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα 30 τ.y. στην οδk Ευyhνουƒ 39, ΠαγκρZτι Αθiνα. Τηλ. 2237025650, 2237025608, 6977849844. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2Zρι διαyhρισyα 60 τ.y., επιπλωyhνο yε αυτkνοyη θhρyανση πλησjον του 2ου Iηyοτικοm Σχολεjου. Τηλ. 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισyhνο 2Zρι διαyhρισyα 50 τ.y., επιπλωyhνο στην οδk Κατσαντ}νη 6. Τηλ. 6976897479. (27/8/2008) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο δυZρι διαyhρισyα 48 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk ΜεγZλου ΑλεξZνδρου. Τηλ. 2106135115, 6972881398. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3Zρι διαyhρισyα 90 τ.y. yε αυτονοyjα στην οδk Εθνικiƒ ΑντιστZσεωƒ 5 δjπλα στον ΟΤΕ. Τηλ. 2109737334, 6978282502. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ kροφοƒ yε 4 δωyZτια, yπZνιο, βερZντεƒ, και απεριkριστη θhα κοντZ στην πλατεjα. Τηλ. 2237022452, 6979567076. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 γκαρσονιhρα επιπλωyhνη, ηλιkλουστη, yε απεριkριστη θhα κοντZ στην πλατεjα. Τηλ. 2237022452, 6979567076 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ}ροƒ για γραφεjο απhναντι απk την ΠρωτοβZθyια Εκπαjδευση. Τηλhφωνο επικοινωνjαƒ 6948231760. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ}ροƒ 120 τ.y. στον συνοικισyk Προφiτη Ηλjα Καρπενησjου κοντZ στο 3ο Iηyοτικk Σχολεjο, κατZλληλοƒ για επαγγελyατικi στhγη. Τηλ. 6972431372, 6977605919. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πετρkκτιστο 4Zρι διαyhρισyα 1ου ορkφου 120 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση, yπkϊλερ, yπZνιο και WC 500 yhτρα απk την κεντρικi πλατεjα Καρπενησjου πZνω απk τον Ιερk Ναk Παναγjαƒ. Τηλ. 2237023442, 2105054514. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 110 τ.y. στον 1ο kροφο πολυκατοικjαƒ δjπλα απk την ΤρZπεζα Πειραι}ƒ yε πρkσοψη στην κεντρικi πλατεjα. Τηλ. 6973990124. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεjο 50 τ.y. κZτω απk την επkπτρια εργασjαƒ. Τηλ. 6947008036. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ διαyερjσyατα σε καινοmργια πολυκατοικjα που βρjσκεται επj τηƒ οδοm Προυσιωτjσσηƒ 29. Συγκεκριyhνα hνα yεγZλο 3Zρι 84 τ.y. Τηλ. 2237023670, 2237024148. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα 30 τ.y. στον 3ο kροφο στην οδk Καρπενησι}του και Ηφαjστου. Πληροφορjεƒ στο τηλhφωνο 2107640807 ykνο απογευyατινhƒ }ρεƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο κhντρο τηƒ πkληƒ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα. Τηλ. 6973344929 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα πλiρωƒ επιπλωyhνη, yε αυτkνοyη θhρyανση στην ΛαγκZδια. Τηλ. 6982815652 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Καινοmργια γκαρσονιhρα 35 τ.y. επιπλωyhνη, yε αυτkνοyη θhρyανση κοντZ στο Κολυyβητiριο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ i ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι διαyhρισyα 80 τ.y. περjπου στην οδk Αθανασjου Καρπενησι}του 49. Τηλ. 2109586061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα - studio, επιπλωyhνη, yε αυτkνοyη θhρyανση απhναντι απk το Γηροκοyεjο. Τιyi 170 ευρ}. Τηλ. 2237023321. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυZρι διαyhρισyα πλiρωƒ επιπλωyhνο yε αυτkνοyη θhρyανση, χωρjƒ κοινkχρηστα δjπλα στη Νοyαρχjα. Τηλ. 2237024122, 6972218651. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαyερjσyατα hνα 2Zρι και hνα 4Zρι, yε αυτkνοyη θhρyανση, δjπλα απk το 2ο Iηyοτικk Σχολεjο. Τηλ. 6947295661, 6944350522. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα 160 τ.y. στην περιοχi IΑΒΙΕ. Πληροφορjεƒ στο τηλ. 6977270039. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmργιο διαyhρισyα στουƒ ΓοργιανZδεƒ 73 τ.y. yε 2 υπνοδωyZτια επιπλωyhνο, yε τζZκι και απεριkριστη θhα. LAND BROKER Τηλ. 2237025932, 6972717575.(Μhλοƒ ΣΕΚ) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυZρι διαyhρισyα 55 τ.y. στο ισkγειο, yε αυτkνοyη θhρyανση και τζZκι, χωρjƒ κοινkχρηστα. Τηλ. 6978009788. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικjα κοντZ στο 2ο Iηyοτικk Σχολεjο, πλiρωƒ επιπλωyhνη yε κεντρικi θhρyανση. Τηλ. 6973490632. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ πολυτελi οροφοδιαyερjσyατα κοντZ στη πλατεjα, πλiρειƒ εξοπλισyhνα, 4-5 ατkyων yε 2 yπZνια, yε τζακοmζι και υδροyασZζ. Τηλ.: 2237022452, κιν.: 6932359959. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3Zρι στον 3ο kροφο, Εθνικiƒ ΑντιστZσεωƒ 5. Τηλ.: 22370 22872, 6974339392, 2109735481 κ. Παναγι}τηƒ Καρhτσοƒ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυZρι, καινοmριο yε αυτονοyjα - boiler και για επαγγελyατικi χρiση και ιδιkκτητο γκαρZζ. Τηλ: 6973872111, 6939055344. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικjα, yε δmο υπνοδωyZτια, χωλ, κουζjνα, yπZνιο και καλοριφhρ στο κhντρο τηƒ πkληƒ. Πληροφορjεƒ κ. Σοφjα Φραγκαλιοm, τηλ.: 22370-23294. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παραδοσιακi, kyορφη, πhτρινη, επιπλωyhνη οικjα 100 τ.y. 20 χιλ. απk Καρπενiσι στα ΣελZ yε τον χρkνο. Τηλ: 22370-23380 κιν. 6944427070. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι}ροφη κατοικjα για επιχεjρηση 200 τ.y. στο Γαmρο κοντZ στο ΜεγZλο Χωριk, επj τηƒ κεντρικiƒ οδοm. Τηλ.: 210-8982996. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεyZχιο 4 στρεyyZτων περjπου για κοπi χkρτου και βkσκηση στην θhση Κεραyjδι i Μαργαζj του δiyου Καρπενησjου. Τηλ.: 2237023044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεyZχιο 7 στρεyyZτων, επjπεδο, κατZλληλο για επιχεjρηση, σε απkσταση 60 yhτρων περjπου (κkyβοƒ - προƒ νhο Νεκροταφεjο Καρπε νησjου) τηƒ νhαƒ εθνικiƒ οδοm Καρπενησjου - Λαyjαƒ (3,6 χλy. απk κεντρικi πλατεjα Καρπενησjου) Πληροφορjεƒ:2237023044 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατοικjα 3 δωyατjων yε αυτkνοyη θhρyανση επj τηƒ οδοm Στhφανου Γρανjτσα 11 (κZτω απk το 2ο Iηyοτικk Σχολεjο επj τηƒ Λαϊκiƒ ΑγορZƒ). Πληροφορjεƒ στο τηλ.: 22370-23112. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ}ροƒ γραφεjου, 45 τ.y., στην οδk Καρπενησι}τη 10. Τηλ.: 6947209178. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαyhρισyα 1ου ορkφου, 85 τ.y., αυτkνοyη θhρyανση, για επαγγελyατικi στhγη στο κhντρο του Καρπενησjου. Τηλ.: 6937369650. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 1ου ορkφου 85 τ.y., yε αυτkνοyη θhρyανση για επαγγελyατικi χρiση, πZνω απk το ΚΕΠ Καρπενησjου στον πεζkδροyο. Τηλ: 6937369650. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο σπjτι 105 τ.y., κοντZ στην πλατεjα. Τηλ: 2237080174. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο κhντρο Καρπενησjου, επj τηƒ οδοm Ιεροyνiyονοƒ 4, δmο kροφοι απk 90τ.y. hκαστοƒ για γραφεjα, ιατρεjα και για κZθε επαγγελyατικi στhγη. Ενοjκιο 350 ευρ} ο kροφοƒ. Τηλ.: 2237022766, 6975816942. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηyιυπkγειο 100τ.y yε τριφασικk ρεmyα για βιοτεχνjα. Ενοjκιο 250 ευρ}. Τηλ.: 2237022766, 6975816942. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δυο γκαρσονιhρεƒ επj των οδ}ν Μπουκουβαλhων και ΚαραϊσκZκη. Πληροφορjεƒ στο τηλhφωνο 6932392710. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισkγειο 80 τ.y. για yαγαζj i αποθiκη στην οδk ΚατσZyπα 7, τηλ. 2441040674

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ συνεργZτεƒ για στελhχωση ασφαλιστικοm γραφεjου στο Καρπενiσι. Τηλ. 2237025902. lρεƒ 9.00-2.00. Κυρjα απk Βουλγαρjα yε πεjρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντjδα ηλικιωyhνων, kχι εσωτερικi, φmλαξη παιδι}ν, καθαριkτητα σπιτι}ν i ξενοδοχεjων, σιδhρωyα. Τηλ. 6942404448. Κυρjα απk Βουλγαρjα yε πεjρα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντjδα ηλικιωyhνων, αρρ}στων, κατZκοιτων, επjσηƒ, καθαριkτητα σπιτιοm, σιδhρωyα, φmλαξη παιδι}ν κZθε ηλικjαƒ, σαν εσωτερικi. Τηλ. 6992531891, 2105225317. ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγiτρια αγγλικ}ν για εργασjα σε φροντιστiριο. Τηλ. 2237025985, 6978896122. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ yοδjστρα για ykνιyη εργασjα στο Καρπενiσι. Πρωινhƒ }ρεƒ. Τηλ. 6946943719. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργZτηƒ για συνεκyετZλλευση κοπαδιοm αγελZδων ελεmθερηƒ βοσκiƒ. Μικρi απασχkληση & εξαιρετικhƒ προοπτικhƒ. Τηλ. 2237022541. 6973433502. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ ακjνητο 3αρι i 4αρι προƒ ενοικjαση yε αυτονοyjα στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6979640931. Γυναjκα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φmλαξη ηλικιωyhνων. Τηλ. 6993749690. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σερβιτkροƒ για εστιατkριο – ψησταριZ. Τηλ. 6974302989. Νhοƒ ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σε ψησταριZ στη Γερyανjα (Ντjσελντορφ). Παρhχεται διαyονi, διατροφi κ ασφZλιση. Ικανοποιητικkƒ yισθkƒ. κ. ΘωyZƒ. Τηλ. 004921322983. ΖΗΤΕ%ΤΑΙ κυρjα για φροντjδα ηλικιωyhνου. Τηλ. 6948599446. Απkφοιτη ΙΕΚ στελεχ}ν επιχειρiσεων, κZτοχοƒ ECDL, γν}στηƒ αγγλικ}ν, yε προϋπηρεσjα ΖΗ ΤΑ εργασjα πλiρουƒ απασχkλησηƒ ωƒ υπZλληλοƒ γραφεjου. Τηλ. 6983153403. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Zτοyο yε γν}σειƒ αγγλικ}ν & Η/Υ να εργαστεj σε τουριστικk γραφεjο. Θα προτιyηθοmν Zτοyα yε εyπειρjα στο τουριστικk αντικεjyενο. Τηλ. 2237080150, 6945396808. ΖΗ Τ εργασjα ωƒ οικιακi βοηθkƒ. Τηλ. 6988331660. ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρjα για τη φmλαξη ηλικιωyhνου, στο Μικρk Χωριk Ευρυτανjαƒ. Τηλ. 6973418416. Νhοƒ ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σε ψησταριZ στη Γερyανjα (Ντjσελντορφ). Παρhχεται διαyονi, διατροφi & ασφZλιση. Ικανοποιητικkƒ yισθkƒ. κ. ΘωyZƒ. Τηλ. 004921322983. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ barwoman για εργασjα σε νυχτερινk κhντρο. Τηλ. 2231079839. ΖΗ Τ εργασjα ωƒ yπhιyπι σjτερ. Τηλ. 6937812252. Κυρjα ΖΗΤΑ εργασjα για τη φροντjδα παιδι}ν i ηλικιωyhνων. Τηλ. 6937812252. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σπjτι 3αρι i 4αρι στο Καρπενiσι, εκτkƒ περιοχiƒ ΞηριZ. Τηλ. 6974318889. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κοπhλα i κυρjα να εργαστεj ωƒ πωλiτρια σε αναψυκτiριο. Τηλ. 6972162956. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ Zτοyα yε γν}σειƒ διπλοm συστiyατοƒ δακτυλογρZφησηƒ. Ηyιαπασχkληση. Τηλ. 2109701057. Email: hr@ims.gr. Ελληνjδα κυρjα 45 ετ}ν ΖΗ ΤΑ εργασjα. Πρkθυyη και για φmλαξη –συντροφιZ ηλικιωyhνων ατkyων ωƒ εξωτερικi. Τηλ. 6982809196. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρjα για φmλαξη ηλικιωyhνου ατkyου στο Μικρk Χωριk Ευρυτανjαƒ. Τηλ. 6973418416. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθηγiτρια αγγλικ}ν απk κhντρο Αγγλικiƒ γλ}σσαƒ στο Καρπενiσι, για το σχολικk hτοƒ 2009-2010. Πληροφορjεƒ στα τηλ. 2237023128, 2237023308, 6973743598. ΖΗ Τ εργασjα για καθαριkτητα σπιτι}ν και σιδhρωyα ροmχων εκτkƒ ΣαββZτου, Κυριακiƒ και Iευτhραƒ. Τηλ. 6974699936. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργZτηƒ για ασφαλιστικhƒ υπηρεσjεƒ. Τηλ. 6977589064. Η αλυσjδα καταστηyZτων «PARTY TIME BALLOON» ΜΕ ΕIΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ που ειδικεmεται στον εξοπλισyk και την διακkσyηση yε yπαλkνια για τιƒ σηyαντικkτερεƒ στιγyhƒ τηƒ ζωiƒ ΓZyοƒ - ΒZπτιση - Γενhθλια αλλZ και στιƒ επαγγελyατικhƒ εκδηλ}σειƒ - συνεστιZσειƒ - εταιρικZ event - ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΖΗ ΤA συνεργZτη να αναπτmξει το FRANCHISE στιƒ πkλειƒ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΛΑΜΙΑ - ΘΗΒΑ - ΛΕΙΒΑIΙΑ – ΑΜΦΙΣΣΑ, Iιευθmνων Σmyβουλοƒ Νυφαντkπουλοƒ Θεkδωροƒ, Τηλ. 6973221844. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ αγροτεyZχιο για αγορZ στην περιοχi του Καρπενησjου. Τηλ. 6938553466. ΖΗ Τ για αγορZ γκαρσονιhρα 25-30 τ.y. σε τιyi kχι yεγαλmτερη των 1200 ευρ} το τετραγωνικk. Οι ενδιαφερkyενοι προƒ αναζiτηση γκαρσονιhραƒ κ. ΘανZσηƒ τηλ. 6974096857, κ. Γι}τα 6973671500. ΖΗ Τ εργασjα ωƒ yπεjyπι σjτερ για παιδιZ ηλικjαƒ 2-7 ετ}ν. Τηλ. 6970874850. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Ρωσjδα i Φιλιππινhζα για καθαρισyk οικjαƒ στο Καρπενiσι. Συστατικi επιστολi υποχρεωτικi. Τηλ. 6978038051, υπεmθυνοƒ κ. Μαντζοmφαƒ ΖΗ Τ εργασjα για φροντjδα ηλικιωyhνων ατkyων i ωƒ οικιακi βοηθkƒ. Τηλ. 6979300585. ZΗ ΤΕΙ ΤΑΙ αντιπρkσωποƒ απk Εισαγωγικi εταιρεjα ESPRESSO CAFE και συναφ}ν ειδ}ν, για τον νοyk Ευρυτανjαƒ. Τηλ. 2106127945, 6949475744, 6947891001. ΖΗ ΤΕ% ΤΑΙ οικιακi βοηθkƒ για να φροντjζει ηλικιωyhνη κυρjα 3 ηyhρεƒ την εβδοyZδα στην περιοχi Νhο IερyZτι Μικροm Χωριοm. Τηλhφωνα επικοινωνjαƒ: 6945644703, 2237041564. ΖΗ Τ εργασjα ωƒ DJ σε yπαρ. Τηλ. 6996032208. Ξενοδοχεjο 5 αστhρων στο Καρπενiσι ΖΗ ΤΑ για την στελh χωση τyiyατοƒ Spa φυσιοθεραπευτhƒ / τριεƒ, κοyyωτhƒ τριεƒ, αισθητικοmƒ, Zτοyα για yανικιοmρ και πεντικιοmρ και Zτοyα για την ρεσεψιkν. Πληροφορjεƒ στο Τηλ. 6938826965. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καyαριhρα για τον παραδοσιακk ξεν}να στα ΦιδZκια. Υπεmθυνοƒ κ. Φ}τηƒ Τηλ. 2237023380, 6944427070. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ νεαρkƒ αιγοβοσκkƒ, χωρjƒ οικογενειακhƒ υποχρε}σειƒ, για την περιποjηση και φροντjδα 30 περjπου ζ}ων στη Σιβjστα Ευρυτανjαƒ. Προσφhρεται δωyZτιο για διαyονi και ικανοποιητικkƒ yισθkƒ. Πληροφορjεƒ τηλ. 22370-94135. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ αγροτεyZχιο Zρτιο και οικοδοyiσιyο επj τηƒ επαρ χι α κiƒ ο δοm Καρ πε νη σj ου - Καλ λι θh αƒ (ΜπιZ ρα). Τηλ.: 6972217396. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ νεαρk Zτοyο για βοηθkƒ yZγειρα, στη Γερyανjα. Μπορεjτε να επικοινωνiσετε απk τιƒ 5:00 y.y. και yετZ. Τηλ: 00497303900110. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ οικkπεδο Zρτιο και οικοδοyiσιyο στη νhα προ hκταση του σχεδjου πkλεωƒ στον cγιο Γε}ργιο (περιοχi πZνω απk το ΤΕΙ). Τηλhφωνο Πληροφορι}ν 6977702298. ΖΗ Τ ερ γα σj α ωƒ yπh ϊ yπι σj τερ για yι κρZ παι διZ. Τηλ.: 6947582826. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ προσωπικk για ταβhρνα εστιατkριο. Τηλhφωνο Πληροφορι}ν 2237025620 και 2237022235. ΖΗΤΕ%ΤΑΙ Εισαγωγικi εταιρεjα Ιταλικοm καφh Espresso και συναφ}ν ειδ}ν, ζητZει αποκλειστικk αντιπρkσωπο για τα ροϊkντα τηƒ στο νοyk Ευρυτανjαƒ. Τηλ: 275 2096278. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ πω λi τρι α για το "Πα ρα δο σι α κkν". Τηλ. 6972095090. ΖΗ Τ εργασjα παντkƒ τmπου τηλ: 6973984988. ΖΗ Τ ερ γα σj α ωƒ yπh ι yπι σj τερ ε ντkƒ νο yοm Ευ ρυ τα νj αƒ.τηλ: 2237022184.

ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΕΙΤΑI επιχεjρηση ταβhρνα-yπαρ εν λειτουργjα, yε βερZντεƒ & θhα, hναντι Νοσοκοyεjου, λkγω συνταξιοδkτησηƒ. Τηλ. 2237025773, 6972316897. ΠΛΕΙΤΑI καλοστηyhνη επιχεjρηση (τυροπιτZδικο) εν λειτουργjα. Τηλ. 6974837502. ΠΛΕΙΤΑI κατZστηyα υποδηyZτων. Τηλ. 6974837502. Ελhνη Κατσαρi. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισkγειοƒ επαγγελyατικkƒ χ}ροƒ 120 τ.y., στον ΚZτω ΞηριZ (Περιοχi Θεοτkκου). Τηλ. 6977637347. ΠΛΕΙΤΑΙ yεζεδοπωλεjο εν λειτουργjα, σε Zριστη κατZσταση, στο κhντρο τηƒ πkληƒ. Τηλ. 6976145013. dyπειρη κοπhλα, yε αγZπη για τα παιδιZ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φmλαξη παιδι}ν. Τηλ. 6978517992. Πτυχιοmχοƒ Παιδαγωγικοm Τyiyατοƒ Iηyοτικiƒ Εκπαjδευσηƒ Αθην}ν ΠΑΡΑΙΕΙ yαθiyατα σε παιδιZ δηyοτικοm. Τηλ. 6981776955. ΠΛΟΥΝΤΑΙ i ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ξεν}νεƒ στα ΦιδZκια. 12 δωyZτια, καφετhρια, ταβhρνα. Τηλ. 6944427070. 2237023380. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ hνα 2αρι & hνα 4αρι yε αυτkνοyη θhρyανση κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεjο. Τηλ. 6982999433. ΠΛΕΙΤΑΙ επιχεjρηση στην οδk Ζηνοποmλου λkγω συνταξιοδkτησηƒ. Τηλ. 2237023430, 6974114548. ΠΛΕΙΤΑΙ ραδιοφωνικkƒ σταθykƒ yε νkyιyη Zδεια λειτουργjαƒ. Τηλ. 6972936108. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα δjπλα στο ΙΚΑ, σε τιyi ευκαιρjαƒ. Τηλ. 6989957988. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοmρια hπιπλα καφετhριαƒ στη yισi τιyi. Τηλ. 6986163828. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστiyατα 250 τ.y. το καθhνα i 1 κατZστηyα 500 τ.y. στην πρ}ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο ξεν}ναƒ «Το ΚZλλιον» στο Κλαυσj, yε ευρmτερη αξιοποjηση τηƒ επιχεjρησηƒ. Τηλ. 6939048106. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισkγειο κτiριο 96 τ.y. και mψουƒ 4y. στον Προφiτη Ηλjα (ΞηριZƒ) πZνω απk την καφετhρια «cκρον». ΚατZλληλο για γραφεjα, ιατρεjα & κZθε εyπορικi επιχεjρηση. Ο χ}ροƒ διατjθεται ενιαjοƒ i για στhγαση 2 καταστηyZτων, yε προοπτικi αποθηκευτικοm χ}ρου (πατZρι) και Zνετο πZρκινγκ. Τηλ. 6972217586, 6978225104. ΠΛΕΙΤΑI επιχεjρηση εν λειτουργjα – πιτσαρjα, yε καλhƒ προοπτικhƒ. Μkνο σοβαρhƒ προτZσειƒ. Τηλ. 6944508784. ΠΑΡΑΙΟΝΤΑΙ ιδιαjτερα yαθiyατα Μαθηyατικ}ν σε yαθητhƒ Γυyνασjου – Λυκεjου και yετεξεταστhουƒ απk απkφοιτο του Πανεπιστηyjου Αθην}ν. Τιyhƒ λογικhƒ. Τηλ. 6981283921. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα 60 τ.y. ισkγειο yε αντjστοιχο υπkγειο χ}ρο, 20 τ.y. πατZρι και WC, στην οδk Κ. Αιτωλοm 8. Τηλ. 6977432517. ΠΛΕΙΤΑΙ κατZστηyα 160 τ.y. στην πρ}ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ}ροƒ 85 τ.y. ισkγειο, 35 τ.y. πατZρι & 75 τ.y. υπkγειο, στην οδk Ευγ. Αιτωλοm 3, hναντι Ι.Μ. Αγjαƒ ΤριZδαƒ. Κ. ΛZyπροƒ Πhτρου. Τηλ. 6974031164.

Πωλε&ται

το κατZστηyα παραδοσιακ}ν προϊkντων Αρχ οντ ικk», στην κεντρικi «Α πλατεjα. Πληροφορjεƒ: Ζηνοποmλου 5. Μkνο σοβαρhƒ προτZσειƒ.

Ζητ,

εργασjα ωƒ yπhιyπι σjτερ. Μkνο πρωινhƒ }ρεƒ, εκτkƒ ΣαββZτου & Κυριακiƒ. Με εyπειρjα. Τηλ. 69 8 0 0 6 9 7 6 0 cyεσα yετρητZ απ’ kλεƒ τιƒ πιστωτικhƒ κZρτεƒ, ανεξαρτiτου υπολοjπου, ακkyη και yε υπhρβαση ορjου. Iυνατkτητα 12-36 Zτοκων δkσεων. cyεση εξυπηρhτηση κ. Κατερjνα. Τηλ. 6956426112 IZνεια για δηyοσjουƒ υπαλλiλουƒ και υπαλλiλουƒ IΕΚΟ ανεξαρτiτου ΤΕΙΡΕΣΙΑ i υπερδανεισyοm. gψοƒ δανεjου hωƒ και 150.000 ευρ}. Κ. Κατερjνα. Τηλ. 6956426112

ΝΕΕΣ

ΠΛΕΙΤΑΙ διαyhρισyα 100 τ.y. σε καινοmρια οικοδοyi yε 3 υ/δ, καθιστικk, κουζjνα, 2 yπZνια, αποθiκη, ρετιρh, γωνιακk, yε θhα, πZνω απk το παλιk ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑΙ σταβλαχυρ}ναƒ (καλmβα) στον ΞηριZ. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑΙ βοηθητικkƒ χ}ροƒ yε αποθiκη στον Πρ. Ηλjα. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑΙ οικkπεδο 300 τ.y. yε παλιZ οικjα για αντιπαροχi, στουƒ ΚορυσχZδεƒ. Τηλ. 6947124730. Χειριστiƒ ανυψωτικ}ν yηχανηyZτων yε δjπλωyα ΖΗ ΤΑ ανZλογη εργασjα. Τηλ. 6909235541. ΑποθηκZριοƒ χειριστiƒ κλαρκ yε προϋπηρεσjα ΖΗ ΤΑ ανZλογη εργασjα. Τηλ. 6977691117.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ=ρτη 1 .εκεWβρIου 2010 / ΣελIδα 28

Τα Ευρυτανικ Να online

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 31 εκεβρ ου 2008 / Σελ δα 12

Η ανεξρτητη εβδοαδια α εφηερ δα τη" Ευρυταν α"

Η ηλεκτρονικ κδοση τη$ εφηερδα$ απ τηνΣΑΨΑΛΗ πρ τη η ρα τη$ κυ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κλοφορα$ τη$ χρι .ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝ<Ν και σερα στο internet ΑΜ.ΣΑ 24956 ΤΗΛ. 210 6456996Σ τ ο κ α τ= σ τη W = W α a θ α β ρε Iτ ε Η οναδικ εφηερ ΚΙΝ. δα τη" Περι 6937 035583 Π ο ι κ ι λ I α κα λ λ ω πι σ τ ι κ [ν φ υ τ [ν φ

ρει α" Στε ρε " Ελ λ δα" που Ο π ο ρ ω φJ ρ α δ Gν τ ρ α λη την Λ. λη τη" online ΑΛΕΞΑΝ.ΡΑΣ ΑΡ. 69 Ε π ο χ ι α κ = λ οδι υ λαοθ

K δ ιτει α ΑΘΗΝΑ 11474 Α ρδ ε υτ ι κ = συ σ τH W α τ α λα τα ρεπορτζ,e-mail:xsapsali@hol.gr οι συνεντεξει", τα ρθρα ε να ssapsali@dsa.gr κλικ στηνΕυρυ τανα ΕΛΕΝΗ Σε τροχι αν πτυξη$

ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο.ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

οθ νη του υπολογιστ σα"

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 ΑΘΗΝΑ 1οa ΟΡΟΦΟΣ

http://www.evrytanika.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

...για πρ

ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 τη φορ λα τα γεγοντα τη$ Ευρυτανα$ κυκλοφορον σε λο τον κσο ΜεσολογγIου 5, ΚαρπενHσι

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΟΤΟΥΜΕΝ Ν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ Ν

• ΕπενδυτικJa ΝJWοa • ΜεταποIηση - ΤουρισWJa • ΕWπJριο -ΥπηρεσIεa • ΑστικH Αν=πτυξη • ΓυναικεIα ΕπιχειρηWατικJτητα • ΝεανικH ΕπιχειρηWατικJτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ.ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

Ρεπορτάζ

Περαιτέρω αύξηση της αµόλυβδης

ΑKξηση σηWεIωσε η τιWH τηa αWJλυβδηa βενζIνηa σε αρκετ= πρατHρια υγρ[ν καυσIWων του νοWοK ΕυρυτανIαa και αυτH την εβδοW=δα, σε σKγκριση Wε τιa WετρHσειa τηa προηγοKWενηa εβδοW=δαa. ΣυγκεκριWGνα, σε 7 πρατHρια η τιWH τηa ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ.ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ .ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ .ΙΕΥΘΥΝΣΗ .ΑΣ<Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ .ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενHσι 24-11-2010 ΑριθW. Πρωτ. 5832 ΑΝΑΚΟΙΝ<ΣΗ Ανακοιν[νεται Jτι σKWφωνα Wε τιa ισχKουσεa διατ=ξειa του =ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδJθηκε (Wετ= απJ αIτηση των κληρονJWων Χαρ=λαWπου Παπαχαραλ=Wπουa, κατοIκου ΑWερικHa, που εκπροσωπεIται απJ την ΑικατερIνη ΓαβρIλη κ=τοικο ΗλιοKποληa ΑττικHa οδJa ΣτGφανου Σαρ=φη 16) ταυτ=ριθWη Πρ=ξη χαρακτηρισWοK τηa υπηρεσIαa Wαa για Gκταση συνολικοK εWβαδοK 1.869,60 τ.W. στη θGση «ΚαλιτροKWη» του .ηWοτικοK .ιαWε-

αυξHθηκε, σε 4 παρGWεινε σταθερH, εν[ σε 2 πρατHρια Wει[θηκε Οι WετρHσειa των τιW[ν διενεργHθηκαν απJ το ΤWHWα ΕWπορIου τηa ΝοWαρχιακHa ΑυτοδιοIκησηa ΕυρυτανIαa την ΤρIτη 30 ΝοεWβρIου 2010.

ρIσWατοa Μεγ=λου ΧωριοK του .HWου ΠοταWι=a, του ΝοWοK ΕυρυτανIαa. Με την πρ=ξη αυτH, η Gκταση χαρακτηρIζεται ωa εξHa: Το ΤWHWα Ι εWβαδοK 1.118,15 τ.W. υπ=γεται στιa εξαιρGσειa του νJWου 998/79 κατ= τα ειa την παρ=γραφο 6 περIπτωση α' του =ρθρου 3 οριζJWενα, αφοK φGρει Iχνη παλι=a καλλιGργειαa και δεν εIναι κηρυγWGνο αναδασωτGο, οKτε επιβ=λλεται να κηρυχθεI αναδασωτGο και συνεπ[a δεν χαρακτηρIζεται ωa .=σοa H .ασικH Fκταση. Το ΤWHWα II εWβαδοK 751,45 τ.W. χαρακτηρIζεται ωa .ασικοK ΧαρακτHρα ανHκει ωa προa την WορφH του στο =ρθρο 3 παρ=γραφοa 1 του Ν. 998/79 Jπωa αυτJ τροποποιHθηκε απJ το =ρθρο 1 του Ν. 3208/2003 και ωa προa

την κατηγορIα του ανHκει στο =ρθρο 4 παρ=γραφοa 1 περIπτωση ε' του Ν. 998/79. Κατ= τηa πρ=ξηa του .ασ=ρχη επιτρGπονται αντιρρHσειa, εντJa δKο (2) Wην[ν απJ την τελευταIα δηWοσIευση, εν[πιον τηa Πρωτοβ=θWιαa ΕπιτροπHa ΕπIλυσηa .ασικ[ν ΑWφισβητHσεων του ΝοWοK ΕυρυτανIαa. ΑντIτυπο τηa εν λJγω Πρ=ξηa, Wε το τοπογραφικJ δι=γραWWα που την συνοδεKει, στ=λθηκε στον .HWο ΠοταWι=a Ν. ΕυρυτανIαa για αν=ρτηση. ΠερισσJτερεa πληροφορIεa δIνονται στην ΥπηρεσIα Wαa τιa εργ=σιWεa ηWGρεa και [ρεa. Ο .ασ=ρχηa Ιω=ννηa Φ=καa .ασολJγοa

Η µεγάλη ασφαλιστική εταιρεία µε τις καλύτερες τιµές της αγοράς Εθ νικHa Αντιστ=σεωa 6 - ΚαρπενHσι (Gναντ ι Αστ. ./νσηa Ευρ/νIαa)

ΤΗΛ.: 2237022331 & fax 2237022332


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 1 εκεβρ ου 2010 / Σελ δα 29

20ετη περα

ΚΣΤΑΣ Σ. ΛΙΑΠΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΜΑΤΝ ΛΟΥΣΤΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ LAMINATE ΤΗΛ. 210 6544875 ΚΙΝ. 694 4292099

Τα Ευρυτανικ Να online

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 31 εκεβρ ου 2008 / Σελ δα 12

Η ανεξρτητη εβδοαδια α εφηερ δα τη" Ευρυταν α"


Πολιτισ - Τχνε

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετDρτη 1 7εκεbβρTου 2010 / ΣελTδα 30

''Η Μπελ Επόκ της γαλλικής αριστοκρατίας'' στην Εθνική Πινακοθήκη

Σε bια ατbUσφαιρα ελαφρUτηταl και bαταιοδοξTαl, στο ΠαρTσι τηl Μπελ ΕπUκ, bαl bεταφRρει η Rκθεση που παρουσιDζει η ΕθνικS ΠινακοθSκη, bε τTτλο “Αρ Νουβf και ΜοντερνισbUl. ΘησαυροT απU το ΠτT ΠαλαT-ΜουσεTο Καλfν Τεχνfν του ΠαρισιοV”. ΑποχαιρετισbUl στον 19ο αιfνα, bε τον συbβολισbU και την Αρ Νουβf, νRο ξεκTνηbα στον 20ο αιfνα και bοντερνισbUl , εκφρDστηκαν στην ΠαγκUσbια Mκθεση του 1900 , που φιλοξενSθηκε στο ΠτT ΠαλαT, το οποTο ανοικοδοbSθηκε, γι5αυτU το σκοπU και αποτελοVν σηbεTο αναφορDl τηl τρRχουσαl Rκθε-

ΣκορτσRζε bε τον ΛεονDρντο Ντι ΚDπριο και «Sweeney Todd» του Τιb ΜπDρτον bε τον ΤζUνυ Ντεπ. Το εντυπωσιακU εTναι Uτι, ενf το Rργο ξεκTνησε απU Rνα θRατρο 200 θRσεων στο ΛονδTνο, το Donmar Warehouse, κατRληξε να παTζεται σε Rνα θRατρο 1000 θRσεων στην καρδιD του ΜπρUντγουεϊ, το Golden Theater, αποτελfνταl εκτUl απU καλλιτεχνικS και bTα απU τιl πιο εbπορικRl επιτυχTεl τηl φετινSl χρονιDl.

ΕTκοσι χρUνια bετD το χαbU του ΠαVλου ΣιδηρUπουλου, η bορφS του και το Rργο του εTναι πιο επTκαιρα απU ποτR. Σε bια εποχS αποστεTρωσηl και επανDληψηl, παρfν, εbπνRει νRουl δηbιουργοVl, φωτTζει δρUbουl ακRραιουl και αδιαπραγbDτευτουl, προτDσσει το Rνστικτο και τη φαντασTα απRναντι στο εbπUριο και την ψυχρS λογικS, γοητεVει… και εν τRλει εTναι τα λUγια του αυτD που θα bαl κDνουν για Dλλη bια φορD να αφSσουbε τη ζεστS bαl γωνιD για το καθιερωbRνο ραντεβοV του 7ε-

κRbβρη, για να γιορτDσουbε το δικU bαl bεγDλο ροκ Sρωα, για να ενfσουbε τη φωνS bαl, απροσDρbοστοι παρRα bε τουl ΑπροσDρbοστουl, τουl bουσικοVl και Uχι bUνο συνοδοιπUρουl του, τραγουδfνταl –και- γι’ αυτUν, «Uταν κDποιο βρDδυ, θα σε ξυπνSσει απUτοbα η φωνS σου και δειl πωl Rχειl κDτι να bαl πειl…» ΠαρασκευS 3 & ΣDββατο 4 7εκεbβρTου 2010, 10:00 b.b. ΚVτταρο Live 03.12.2010 Rωl 04.12.2010

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στη Λαμία

Κόκκινο του John Logan

O Τζον ΛUγκαν Rχει γρDψει θεατρικD Rργα bεταξV των οποTων «Never the sinner», «Hauptmann», «Scorched earth», «Music from a locked room» και «Riverview». Mχει γρDψει, επTσηl, τα σενDρια για τιl ταινTεl «Ο ΜονοbDχοl» («The Gladiator») σε σκηνοθεσTα ΡTντλεϋ Σκοτ bε τον ΡDσελ ΚρUου, «Ο τελευταTοl ΣαbουρDι» («The Last Samurai») bε τον Τοb Κρουζ, «The Aviator» σε σκηνοθεσTα ΜDρτιν

Συναυλία - αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο

σηl,στην ΕθνικS ΠινακοθSκη . Τα εκθRbατα, περισσUτεροι απU 150 πTνακεl, Rπιπλα, αντικεTbενα, αφTσεl εποχSl, σχRδια κοσbηbDτων που προτεTνονταν σε χρυσοχUουl, bαρτυροVν την Dνθηση τηl ευζωTαl και των τεχνfν, bε τα χρSbατα τηl πρfτηl βιοbηχανικSl επανDστασηl, του χρηbατιστηρTου και των αποικιfν, που τερbατTστηκε bε τον Α5 ΠαγκUσbιο ΠUλεbο. ΚDθε bTα απU τιl Rντεκα ενUτητεl τηl Rκθεσηl στην ΠινακοθSκη, εTναι και bια αναφορD στην εποχS, bε αποκορVφωbα τιl εντυπωσιακD κοbψRl παριζιDνεl , που bοιDζουν να παραπRbπουν σε ηρωTδεl του ΜαρσRλ Προυστ , ζωγραφισbRνεl απU ακαδηbαϊκοVl τηl bUδαl και απU ιbπρεσιονιστRl, Uπωl ο ΡενουDρ και η Μπερτ ΜορισU. ΚορωνTδα τηl ενUτηταl “ΠαριζιDνα”, εTναι η ΣDρα ΜπερνDρ, στον πασTγνωστο πTνακα του Ζωρζ ΚλερRν, bRσα στο λευκU αστραφτερU σατRν φUρεbα τηl, bε φτερD και δαντRλεl αλλD και το γλυπτU που φιλοτRχνησε η Tδια, αφοV η bεγDλη ΓαλλTδα καλλιτRχνηl, εκτUl απU ηθοποιUl Sταν και γλVπτρια. ΜRσα στο ''απRραντο ΠαρTσι'' που εTχε χαρDξει ο νοbDρχηl τηl πUληl στα bRσα του 19ου αιfνα, Haussman, bε λεωφUρουl, πλατεTεl, δηbαρχεTεl, σχολεTα, εκκλησTεl και στο οποTο δεσπUζει η πRτρα και τα αρχιτεκτονικD στυλ που εbπνRονται απU την ιστορTα, ο bοντερνισbUl bε το χυτοσTδηρο και το bRταλλο, σε συνδυασbU bε το γυαλT επιβDλλει την παρουσTα του. ΘριαbβεVει στην κεντρικS αγορD (Halles ) αλλD και στον ΠVργο του Αιφελ, που κατασκευDστηκε επ5 ευκαιρTα τηl παγκUσbιαl Mκθεσηl το 1889, σηbειfνει ο διευθυντSl του Petit Palais , ΖVλ ΣαζDλ χαρακτηρTζονταl τιl συλλογRl ωl bοναδικRl bαρτυρTεl του λαϊκοV και του αστικοV ΠαρισιοV bεταξV 1880 και 1914 . ΕθνικS ΠινακοθSκη ΑπU 24 ΝοεbβρTου 2010 Rωl 28 ΦεβρουαρTου 2011

ΕπιbRλεια στSληl:

ΣυντακτικS οbDδα

Η υπUθεση του Rργου βασTζεται σε bια στιγbS του bεγDλου ζωγρDφου ΡUθκο, ενUl ζωγρDφου που σSbερα θεωρεTται Rναl απU τουl bεγαλVτερουl του 20ου αιfνα. Σε bια εποχS που Uλοι και Uλα εTναι στο κUκκινο, ο συγγραφRαl bιλD Uχι bUνο για την τRχνη και την εξαγορD τηl, αλλD και τη συνεTδηση, το χρSbα, το αTσθηbα, τιl σχRσειl, την ανταλλαγS και το ξεποVληbD τουl. ΣκηνοθεσTα: ΣταbDτηl ΦασουλSl ΣκηνικD: ΜανUληl ΠαντελιδDκηl ΠαTζουν: ΣταbDτηl ΦασουλSl, ΟδυσσRαl ΠαπασπηλιUπουλοl ΘRατρο Χορν ΑbερικSl 10, ΑθSνα ΑπU 3.12.2010 Rωl 17.04.2011 ΤετDρτη: 21.15 (λαϊκS) ΠαρασκευS: 21.15 ΣDββατο: 21.15 ΚυριακS: 18.45

Ο ΜιχDληl ΧατζηγιDννηl θα δfσει στη ΛαbTα, bTα και bοναδικS συναυλTα στο ΧαλκιοποVλειο ΚλειστU ΣτDδιο τηl πUληl, το ΣDββατο 4 7εκεbβρTου, στιl

8:30 το βρDδυ. Η τιbS εισιτηρTου εTναι 15 ευρf και γTνεται bε την υποστSριξη του dSbου ΛαbιRων.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 1 ,εκεSβρEου 2010 / ΣελEδα 31 ΕπιSCλεια στDλη]:

ΒασEλη] ΚFκκοτα] kokkotian79@yahoo.

ΕπιSCλεια στDλη]:

ΒασEλη] ΚFκκοτα] kokkotian 79@yahoo.gr

Σ ω λ Μ π έ λ ο ο υ – Ά δ ρ α ξ ε τ η Μ έ ρ α Καστανιώτης 169 σελ. Ο ΤFSυ ΟυEλχελS, σαραντ8ρη] πλCον, δυσλειτουργικF] και ανWριSο], διατηρWντα] ακFSα Sια παιδι8στικη κι ανεGθυνη συSπεριφορ8, βρEσκεται στο χεEλο] του γκρεSοG: χωρισSCνο] απF τη γυναEκα και τα παιδι8 του, Cχοντα] Sια ανταγωνιστικD και καθFλου φυσιολογικD σχCση S’ Cναν εγωιστD πατCρα, 8νεργο] και σε πολG 8σχηSη, οικονοSικD και ψυχολογικD, κατ8σταση. Στη δι8ρκεια Sια] SCρα], κι ενW ο ΟυEλχελS ασκεE για πρWτη φορ8 στη ζωD του Sια ανελCητη αυτοκριτικD, αναθεωρWντα] τα λ8θη του παρελθFντο], οδηγεEται στην αποκ8λυψη τη] λυτρωτικD] αλDθεια].

Οι κανFνε] του Sudoku εEναι απλοE: Τα κεν8 συSπληρWνονται Sε αριθSοG] απF το 1 Cω] το 9. Κ8θε οριζFντια γραSSD, κ8θε κ8θετη γραSSD και κ8θε περιοχD Sε 3x3 τετρ8γωνα πρCπει να περιCχουν απF SEα SFνο φορ8 Fλου] του] αριθSοG] απF το 1 Cω] το 9

Ο Sεγ8λο] νοSπελEστα] συγγραφCα] σε Sια απ’ τι] πιο σπουδαEε] και συγκινητικC] του στιγSC]. Εκ πρWτη] Fψεω], SπορεE η εξιστFρηση τη] ζωD] του ΟυEλχελS να Sην προκαλεE κ8ποια Cκπληξη, Sια] και στι] SCρε] Sα] τCτοιου εEδου] προσωπικ8 ναυ8για φαντ8ζουν απολGτω] φυσιολογικ8. Με την «αρωγD» FSω] τη] θαυS8σια] και λυρικD] πCνα] του ΜπCλοου, που ισορροπεE αν8Sεσα στο χιοGSορ και την SελαγχολEα, ο βEο] του θλιSSCνου πρωταγωνιστD SετατρCπεται σ’ Cνα οικουSενικF και συSβολικF S8θηSα ζωD]. @να S8θηSα αξιοπρCπεια], ανθρωπι8] και συSπFνια].

R o k y E r ic k so n & O ke r v il l R ive r – True Love Cast Out All Evil 2010 ,αESονε], φρEκε], σκοτ8δι, εγκλεισSF] σε ψυχιατρεEο. Η π8λαι ποτC ηγετικD προσωπικFτητα των 13th Floor Elevators, επιστρCφει Cπειτα απF 14 ολFκληρα χρFνια και σπαρ8ζει ψυχC] Sε την συνδροSD των Sεγ8λων θαυSαστWν του, των Okervill River. Και εEναι πραγSατικ8 ευτGχηSα (Fχι βCβαια σαν το SνηSFνιο, κGριε Π8γκαλε, αλλ8 τι να κ8νουSε τWρα; ,εν CχουSε Fλοι τι] Eδιε] SεγαλεπDβολε] αξιWσει] απ’ την ζωD!) να ακοGει κ8ποιο] αυτDν την τFσο Sεγ8λη, την τFσο αξεπCραστη συγκλονιστικD φωνD ενF] κορυφαEου καλλιτCχνη,

Sudoku

Το Sudoku εEναι το δηSοφιλCστερο παιχνEδι Sε αριθSοG] του πλανDτη

τσακισSCνη, βραχνD, γCρικη και βαθGτατα αSερικανικD, σαν προφDτη] και 8γριο τσακ8λι που βEωσε την Sοναξι8 και την ταπεEνωση και στCλνει προφητικ8 SηνGSατα SCσα απ’ τα αβυσσαλCα β8θη Sια] φουρτουνιασSCνη] ψυχD]. Οι Overkill River, απ’ την Sερι8 του], προσφCρουν το τCλειο περιβ8λλον, τον ηχητικF καSβ8 για να Cρθει Cπειτα ο Erickson και να ζωγραφEσει συνδυ8ζοντα] ιδανικ8 τα πιο 8γρια Sε τα πιο τρυφερ8 χρWSατα. ΕκεE που η SουσικD γEνεται τCχνη και ξεπερν8ει τα στεν8 Fρια τη] φFρSα] και του περιεχοSCνου…

ΛGση: Κ8θε πρFβληSα Sudoku Cχει λGση η οποEα SπορεE να επιτευχθεE χωρE] εικασEε].

Οι σ υντ αγ " τ η" Γ ε ωρ γ α"

ΜΠ ΙΣΚΟΤΑΚΙΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΥΛΙΚΑ -2 φλιτζ νια του τσαγιο& φαρνα ΓΙ ΤΗΣ -1/2 φλιτζ νι του τσαγιο& βο&τυρο 1/2 πακ το βιτ 

-1 φλιτζ νι του τσαγιο& ζ χαρη -1 αυγ% -2 βανλιε αρωατικ -2 κουταλι τη σο&πα γ λα

Ro b in Ho o d – R idl ey S co t t 2 01 0 είδος: Ιστορική Περιπέτεια διάρκεια: 140’ πρωταγωνιστούν: Russell Crowe, Cate Blanchett, Max Von Sydow, William Hurt, Mark Strong ?λλη SEα, λοιπFν, βερσιFν ενF] τFσο γνωστοG και αγαπηSCνου θCSατο] για SικροG] και Sεγ8λου]. ΙδανικD για του] λ8τρει] των ψυχαγωγικWν, ιστορικWν Cργων, προβληSατικD και αSφιλεγFSενη για του] σινεφEλ. ΑδιαSφισβDτητα, ο Scott ξCρει να στDνει στην εντCλεια τι] ταινEε] του. ΕρSηνεEε], ατSFσφαιρα, εικFνε] και Sοντ8ζ καταλαSβ8νουν π8ντοτε τι] υψηλFτερε] θCσει] στι] ψηφοφορEε] για τα Bσκαρ και τα συναφD βραβεEα του κινηSατογραφικοG κατεστηSCνου. Ο ΡοSπCν των ,ασWν Sε τον ΚρFου στον οSWνυSο ρFλο δεν κατορθWνει κ8τι διαφορετικF απ’ αυτF που αναSCνουν τα προσωπικ8 γοGστα του καθενF]. ,εν αποτελεE πρωτοπορEα αλλ8 οGτε ανοησEα προ] ρEψη στου] καλλιτεχνικοG] σκουπιδFτοπου]. Τα πολιτικ8 σχFλια υφEστανται ξεκ8θαρα, αλλ8 ταυτFχρονα δεν SπορεE] να απαιτεE] απ’ Cναν

σκηνοθCτη σαν τον Scott να εστι8ζει κυρEω] σε Sια αυστηρD κριτικD τη] εξουσEα] και των SεθFδων που επιλCγει για να καταπιCσει και να κλCψει. Ο ΚρFου Sοι8ζει να συSSετCχει σ’ Cνα remake του ΜονοS8χου, Eσω] πιο εσωτερικF αυτD τη φορ8 και πιο συγκροτηSCνο. @χει αδυνατEσει εSφανW] και βρEσκεται σε καλD φFρSα επανακτWντα] την αρρενωπFτητα που τον διCκρινε παλιFτερα στι] ερSηνεEε] του. ,εν εEναι κακF]. Το αντEθετο. ΑποτελεE Cναν 8ξιο και ιδανικF υπηρCτη τη] ιδεολογικD] τ8ση] του σκηνοθCτη τα τελευταEα δCκα χρFνια: η Sοναξι8 του προδοSCνου 8ντρα που θεριεGει και SεταSορφWνεται σε πEστη, ελπEδα και δGναSη. Το Cργο το CχουSε ξαναδεE, 8λλη Sια φορ8, σε στιγSC] χαλ8ρωση], SπορεE και να Sη βλ8ψει. Εξ8λλου, πρωταγωνιστεE και η Μπλ8νσετ, εξωτικD και παραSυθCνια, Fπω] π8ντα…

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛιWνουSε σε Cνα κατσαρολ8κι το βιτ8S D το βοGτυρο. Σε SEα λεκ8νη χτυπ8Sε στο SEξερ το βοGτυρο και τη ζ8χαρη. ΠροσθCτουSε το αυγF, την βανEλια και το γ8λα, ενW χτυπ8Sε το SεEγSα συνεχW]. ΠροσθCτετε την φαρEνα και ανακατεGουSε συνεχW] την ζGSη Sε Cνα κουτ8λι. ΠαEρνουSε κοSSατ8κια ζGSη] και τα πλ8θουSε τα β8ζουSε σε λαδωSCνο ταψE αραι8, γιατE Sε το ψDσιSο φουσκWνουν. Τα ψDνουSε σε SCτριο φοGρνο στου] 180 βαθSοG] για 12 λεπτ8.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 1 εκε*βρου 2010 / Σελδα 32

...ε τι ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Α'λυβδη Κανονικ τι*........... 1,574 Με κρτα go (-5%)...11,495 Diesel κνηση" Κανονικ τι*........... 1,369 Με κρτα go (-5%)...11,300 Πετρλαιο θρανση" Κανονικ τι*...........0,739 0,702 Με κρτα go (-5%)...0

νο, ενισχυνο πετρλαιο θρ ανση τρα ε καταλτη καση

Οικονο*ικ

Μειω*να ξοδα συντρηση3 Καλ τερη απδοση του καυστρα Μεωση στην κατανλωση

2237023155

Ποιοτικ

Σβεται το περιβλλον

Τελειτερη κα ση Μεωση *α ρου καπνο Μεωση επικαθσεων στον καυστρα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛΕΦΝΗΣΤΕ ΣΤΟ:

Π Α Ρ Α Ο Σ Η Σ Ε 24 Ρ Ε Σ

www.hondoscenter.com

Υπέροχο ταξίδι οµορφιάς

ε µ α ξ ί ο Αν

Ευρυτανικά Νέα  

Η πρώτη συνέντευξη του Θεόδωρου Μπαμπαλή. Τι λέει για τα Άγραφα - Το κόστςο των εκλογών, πόσα "χάλασαν" οι υποψήφιοι και ποιοι κινδυνεύου να...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you