Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"F τKποa εIναι ελεKθεροa. Η λογοκρισIα και κ:θε :λλο προληπτικJ WGτρο απαγορεKονται" Bρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ:γWατοa τηa Ελλ:δαa

Η ανεξ:ρτητη εβδοWαδιαIα εφηWερIδα τηa ΕυρυτανIαa

Τετρτη 15 Φεβρουαρου 2012

ΚυκλοφορεI κ:θε Τετ:ρτη

Cδρα ΖηνοποKλου 7 ΚαρπενHσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr Cτοa 10o Αρ.ΦKλλου 483 τιWH 1 ευρ[

Γιατ επα "ναι σε λα"

Ληστεα στη Σιβστα

ΣυνελHφθησαν οι δρ:στεa. ΠιθανJτητα συWWετοχHa τουa και στη ληστεIα στην Τατ:ρνα. σελ. 12

Ν Ε

Α

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ.. Ο ΗλIαa ΚαρανIκαa εξηγεI γιατI ψHφισε το νGο WνηWJνιο

ιβασα το Μνη νιο πριν αποφασσω "ΠιστεKω Jτι Gκανα το καθHκον Wου απGναντι στην Ελλ:δα και τουa Ευρυτ:νεa (...) διJτι αν η χ[ρα πτ[χευε θα εIχαν δIκιο να Wε κρεW:σουν", τονIζει ο βουλευτHa ΕυρυτανIαa στην αποκαλυπτικH του συνGντευξη που δηWοσιεKουWε σHWερα. *ηλ[νει "διαβασWGνοa" και πωa εIναι υπGρ των :Wεσων εκλογ[ν.15 εκατ. ευρ σε ργα Πρωταθλητ)B χρη8ατοδοτ)σεων του ΕΣΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓ9Ν σελ. 4

ρχονται προσλψει#

υτ αν ικ ά

ΙΑΒΑΣΤΕ

ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ο *διοB θα ε*ναι υποψ)φιοB;

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2012

... και η πρ+ταση (κπληξη Καραν*κα, Ραγκο,ση και

λλων 5 βουλευτν για το ν ο ΠΑΣΟΚ. σελ. 6

Κλενει ο βρεφονηπιακ# Υποβιβ ζουν σχολεα

υρ

... αν καταργηθε* ο Οργανισ8+B Εργατικ)B Εστ*αB Στον αGρα τα “ΓεKWατα Αγ:πηa” αν κλεIσει ο ΒρεφονηπιακJa ΣταθWJa στον Ξηρι: - Επιστολ) Μπακογι ννη σε τρειB υπουργο,B. Ζητ: να αναλ:βει τον ΣταθWJ ο δHWοa. ΛευκH απεργIα για 15 ηWGρεa ξεκIνησαν οι 11 εργαζJWενοι. *ραWατικGa εξελIξειa απJ τιa καταργHσειa των ΟΕΕ και ΟΕΚ. σελ. 7

Ε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α’ ΕΠΣΝΕ. ΑπJ αναβολH σε αναβολH. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΤΑΘΛΗΜΑ. Βαρι: Hττα Wε 6-2 υπGστη ο ΑΠΟΚ στην Gδρα τηa ΕλασσJναa. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Ζ:χοa ΠολυτσGρηa. «Αισθ:νοWαι Καρπενησι[τηa.»

Ανακοιν<θηκαν οι εγκρ*σειB. Το επ+8ενο τρ*8ηνο θα προσληφθο,ν συνολικ π νω απ+ 115 το8α. σελ. 3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ σελ. 5

Αναλυτικ: το πρJγραWWα των εκδηλ[σεων. σελ. 16

ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΧΕΙΑΣ. ΠαρατηWGνα τα Gργα του "ΠΙΝ*ΟΣ". ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Αποπληρ[νονται Gργα 871.363,13 ευρ[. Τι θα συζητηθεI απJψε στο *ηWοτικJ ΣυWβοKλιο. Συνεδρι:ζει την ΠαρασκευH και η ΟικονοWικH ΕπιτροπH. ΜGχρι σHWερα η απεργIα των δικηγJρων. ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Στιa 5 και 6 Μαeου οι εξετ:σειa. *εκαHWερο αφιGρωWα στον ΟδυσσGα ΕλKτη. ΝGα ΑκαδηWIα σκι «ΜικρGa Νιφ:δεa». ΑΝΑΒΟΛΕΣ. Των προβολ[ν των δKο ταινι[ν του δηWοτικοK κινηWατογρ:φου. Τηa θεατρικHa παρ:στασηa «ΕκεIνοa & ΕκεIνοa». Τηa ηWερIδαa για τον ΠαραWεγδJβιο δρJWο. ΜΙΚΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τα Wυστικ: ...τηa νεJτηταa.Η δκη των χειριστν

Αναβλ)θηκε η δ*κη. Για WIα [ρα Hταν στο γραφεIο του ΠροGδρου των δικαστηρIων. Η απντηση του κ. Βασλη Καραπ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 9 & 10

Ξεσηκ[θηκε η εκπαιδευτικH κοινJτητα στην ΕυρυτανIα - Το θGWα συζητεIται απJψε στο *ηWοτικJ ΣυWβοKλιο ΚαρπενησIου. Πρ+ταση τηB /νσηB Α/θ8ιαB Εκπα*δευσηB Ευρυταν*αB υποβιβ:ζει το 1ο και 4ο *ηWοτικJ ΣχολεIο. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΚΡΥΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΜΗ. σελ. 8


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 15 Φεβρουαρου 2012 / Σελδα 2

Το αναποφάσιστο ηλεκτρόνιο

Ευρυτανικ ΝΕΑ Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ

Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α θα χουε συννεφι , εν το Σαββατοκριακο θα επικρατε ηλιοφ νεια το περισστερο δι στηα τη% η ρα%. Οι θεροκρασε% θα διατηρηθον στα δια περπου εππεδα.

Για σ7Fερα Τετ-ρτη 15 Φεβρουαρ8ου 2011, αναF6νονται ασθενε8P χιονοπτJσειP. Η θερFοκρασ8α θα κυFανθε8 απ9 1OC F6χρι και 3 βαθFο:P Κελσ8ου, ενJ η πραγFατικ7 α8σθηση θα βρ8σκεται Fεταξ: -5OC και -1O βαθFJν Κελσ8ου.

υρ

(6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920)

Με ασθενε% χιονοπτ σει% θα κυλσει το επενο 2ηερο στην πλη του Καρπενησου.

στσο, το σκηνικ του καιρο θα αλλ ξει απ την Παρασκευ, ποτε και

Π πτη

     

Α:ριο Π6Fπτη 16 Φεβρουαρ8ου 2011, αναF6νονται επ8σηP κατ- περι9δουP χιονοπτJσειP. Τα θερF9Fετρα θα δε8χνουν απ9 1OC 6ωP 4 βαθFο:P Κελσ8ου, ενJ η πραγFατικ7 α8σθηση θα βρ8σκεται Fεταξ: -6OC και -1O βαθFJν Κελσ8ου. Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Παρασκευ7 17 Φεβρουαρ8ου 2011 Σ-ββατο

18 Φεβρουαρ8ου 2011 Κυριακ7

19 Φεβρουαρ8ου 2012

Συννεφι- Fε διαστ7Fατα 7λιου Κυρ8ωP λιακ-δα Α8θριοP καιρ9P

ευτ6ρα 20 Φεβρουαρ8ου 2012

Κυρ8ωP συννεφι-

Τετ-ρτη 22 Φεβρουαρ8ου 2012

2στατοP καιρ9P

Τρ8τη 21 Φεβρουαρ8ου 2012

"φυσικ, γιατ) *χι", ε)ναι 7ακρι νυχτω7'νοι. Αυτ τα πργ7ατα δεν γ)νονται ο+τε στον καπιταλισ7* ο+τε στον κο77ουνισ7*. Στην πρ;τη περ)πτωση *ποιοA 'χει λεφτ τα 'χει για τον εαυτ* του και στη δε+τερη *λοι γ)νονται δη7*σιοι υπλληλοι και οι πλουτοπαραγωγικ'A πηγ'A κρατικοποιο+νται. Αρχ)ζουν τα πενταετ( προγρ77ατα εξ*δου απ* την κρ)ση, που αποτυγχνουν συνεχ;A, το επ)πεδο ζω(A υποβιβζεται και πει λ'γονταA. Τ)ποτε δεν ε)ναι ε+κολο και κα7ι απ*φαση δεν 7πορε) να λ+σει τα προβλ(7ατα απ* τη 7ια στιγ7( στην λλη. &ποια λ+ση κι αν επιλ'ξει ο κ*σ7οA στιA εκλογ'A, *ποια λ+ση του επιτρ'ψουν δηλαδ(, θα πρ'πει να συνοδε+εται απ* ο7*νοια και σ+7πνοια 7εταξ+ των πολιτ;ν. Απ* αλληλοϋποστ(ριξη και αλληλεγγ+η. Απ* συ7π*νια αυτο+ που 'χει κτι προA αυτ*ν που δεν 'χει τ)ποτα. &7ωA κι ε7ε)A κτι πρ'πει να κνου7ε. Πνω απ* την κλπη πλ'ον, δεν πρ'πει να σκεφτο+7ε ποιο κ*77α 7αA εκφρζει περισσ*τερο, αλλ ποιοA υποψ(φιοA ε)ναι ειλικριν(A, ηθικ*A και τ)7ιοA. Τ'τοιουA ανθρ;πουA πρ'πει να στε)λου7ε στη βουλ( δι*τι 7*νο αυτο) 7πορο+ν να βρουν την κρη 7'σα σ' αυτ* το συγκεχυ7'νο τοπ)ο και 7πορο+ν να προσφ'ρουν την αισιοδοξ)α που 7αA χρειζεται. Τα πργ7ατα 'χουν πια φτσει σ' αυτ* το κρ)σι7ο ση7ε)ου του εν*A ηλεκτρον)ου που 7πορε) και δεν 7πορε) να περσει 7'σα απ* τον καθρ'φτη. Αλλ αA 7ην ξεχν7ε *τι σε 7ια παρ*7οια κβαντικ( παραδοξ*τητα οφε)λεται το λεγ*7ενο "7πιγκ 7παγκ", η 7εγλη 'κρηξη που δη7ιο+ργησε το σ+7παν 7ε τουA γαλαξ)εA και την πειρη ο7ορφι του. Πιθαν*τατα σ' αυτ* να οδηγο+7αστε και στην πολιτικ( 7αA ζω(…

Α

εστ)α, εν; ε)χαν δικ* τουA. #λλοι γρφανε στο βιβλιριο των φαρ7κων τουA τα φρ7ακα του γε)τονα και του παππο+ στο χωρι*. #λλοι πλι απαξ)ωσαν την Παιδε)α και τα Πανεπιστ(7ια 7ετατρ'πονταA τα δικαι;7ατα σε ακατσχετη παροχολογ)α και θεοπο)ηση τηA θεωρ)αA τηA "ελχιστηA προσπθειαA". Σ(7ερα, βι;νου7ε ακριβ;A 7ια 7ετβαση στο ακραιφν;A καπιταλιστικ* σ+στη7α και 7αA στοιχ)ζει σε *λουA τ*σο οικονο7ικ *σο και ψυχολογικ. Απ* δω και στο εξ(A το κρτοA ΕΝ θα ε)ναι δ)πλα 7αA, ο+τε σε σεισ7ο+A, ο+τε σε καταστροφ'A, ο+τε σε καιρικ φαιν*7ενα, ο+τε σε αρρ;στιεA. Κι αυτ* 7'χρι να 7αζ'ψει χρ(7ατα και πλι, ;στε να αρχ)σει +στερα να κνει κοινωνικ( πολιτικ(, *πωA για παρδειγ7α στη Σουηδ)α ( τον Καναδ. &7ωA το να φτσου7ε σε τ'τοια επ)πεδα 7λλον σενριο επιστη7ονικ(A φαντασ)αA θυ7)ζει. Για να ε)7αστε οι περισσ*τεροι ευχαριστη7'νοι θα θ'λα7ε την κυβ'ρνησ( 7αA να 'βγαζε 'ναν ν*7ο που θα 'λεγε: Απ* α+ριο το ¼ του θεσσαλικο+ κ7που θα παργει σιτρι, το ¼ καλα7π*κι για ζωοτροφ'A και το υπ*λοιπο παττεA. Στην %πειρο θα πα)ρνουν τιA ζωοτροφ'A και θα αναπτ+ξουν την κτηνοτροφ)α για να 'χου7ε κρ'αA. Οι τι7'A θα παρα7ε)νουν σταθερ'A για 5 χρ*νια και θα απαγορευτο+ν οι εισαγωγ'A. Να δ;σει το κρτοA λεφτ να φτιαχτο+ν εργοστσια που θα παργουν εργαλε)α και 7ηχαν(7ατα. Να χαριστο+ν τα δνεια και να ξεκιν(σουν τα πντα απ* την αρχ(, αλλ τα σπ)τια να τα κρατ(σουν οι ιδιοκτ(τεA τουA. &σοι 'χουν λεφτ στιA τρπεζεA και τα 'βγαλαν στο εξωτερικ*, να τα φ'ρουν π)σω και αν ε)ναι πνω απ* 'να εκατο77+ριο να φορολογηθο+ν 7ε 80%!!! Αν *σοι διβασαν το παραπνω ε)παν

υτ αν ικ ά

δι*τι η πολιτικ( ζω( τηA χ;ραA βρ)σκεται ακριβ;A σε 7ια τ'τοια κατσταση κβαντικ(A παραδοξ*τηταA… Κποιοι ψηφ)ζουν στη βουλ( την 7ε)ωση 7ισθ;ν που θα 7ει;σει την αγοραστικ( δ+να7η των πολιτ;ν, 7ε αποτ'λεσ7α να κλε)σουν τα 7αγαζι και ο στ*χοA ε)ναι να 7ει;σουν την ανεργ)α! Κποιοι λλοι αρνο+νται την ψ(φιση του 7νη7ον)ου υποστηρ)ζονταA *τι εξουθεν;νει τουA εργαζο7'νουA, 7ε αποτ'λεσ7α να οδηγο+ν την οικονο7)α στην καταστροφ(. Το πα)ζουν (ρωεA κποιοι τρ)τοι, εν; στο βθοA του 7υαλο+ τουA 'χουν 7ια 7*νη ιδιοτελ( σκ'ψη: το π;A θα επανεκλεγο+ν! Κι ο κ*σ7οA παρακολουθε) ναυδοA αυτ* το παιχν)δι του παραλ*γου, τρο7οκρατη7'νοA για το τι θα ξη7ερ;σει α+ριο, χα7'νοA στα δνεια και τουA φ*ρουA και, *σοι τυχερο) 'χουν κποια χρ(7ατα, στην ανησυχ)α τουA 7ην τα χσουν. &λοι αναρωτι*7αστε τι 'γινε το κρτοA, πο+ π(γε αυτ( η πολυθρ+λητη κοινωνικ( πρ*νοια. Και δεν καταλαβα)νου7ε 'να και βασικ*: Μετ την πτ;ση του κο77ουνισ7ο+, σε παγκ*σ7ιο επ)πεδο ο καπιταλισ7*A 'γινε 7ον*δρο7οA. Στην Ελλδα που αν(κε στο καπιταλιστικ* στρατ*πεδο, *7ωA, ε)χα7ε το εξ(A παρδοξο ωA συν'πεια του ε7φυλ)ου: Αν και οι κο77ουνιστ'A ηττ(θηκαν, η ιδεολογ)α τουA εξακολο+θησε για 60-70 χρ*νια να 'χει ση7αντικ( ηθικ( επιρρο( στην κοινων)α, οδηγ;νταA την στο να απαιτε) ολο'να και περισσ*τερα δικαι;7ατα για τον εργαζ*7ενο, πργ7α το οπο)ο 7ε τη σειρ του οδ(γησε σε 'να διογκω7'νο κρτοA, 7ε πολλο+A δη7οσ)ουA υπαλλ(λουA και πολλ'A παροχ'A, *πωA σπ)τια 7'σω Εργατικ(A Εστ)αA, δωρεν Υγε)α, δωρεν Παιδε)α κτλ. &λα αυτ *7ωA για τον καπιταλισ7* ε)ναι αδιαν*ητα, εν; κι ε7ε)A το παραξηλ;σα7ε. Πολλο) π(ραν σπ)τι απ* την εργατικ(

info @ev rytanika. gr

Ν Ε

Φανταστε)τε 7ια ακτ)να ηλεκτρον)ων να κατευθ+νεται σε τζ7ι. Σ+7φωνα 7ε τη Φυσικ(, ακριβ;A τα 7ισ ηλεκτρ*νια θα περσουν 7'σα απ* το τζ7ι και τα υπ*λοιπα θα ανακλαστο+ν και θα γυρ)σουν π)σω. Αν κνα7ε την ακτ)να πολ+ –πολ+ λεπτ(, και πλι τα 7ισ θα περνο+σαν 7'σα απ* το υλικ* και τα υπ*λοιπα θα γ+ριζαν π)σω. Το )διο συ7βα)νει 7ε τα παιδικ λ'ηζερ τα οπο)α αν τα στρ'ψου7ε σε 'να τζ7ι, θα δο+7ε το στ)γ7α τηA ακτ)ναA στον απ'ναντι το)χο, αλλ και στον το)χο π)σω 7αA. Αν τ;ρα, ε)χα7ε ΕΝΑ 7*νο ηλεκτρ*νιο που θα κατευθυν*ταν προA αυτ* το τζ7ι, τι θα γιν*ταν ραγε; Η πιο λογικ( απντηση θα (ταν να πο+7ε *τι ε)χε 50-50 πιθαν*τητεA να ανακλαστε) ( να διαπερσει την επιφνεια. Κι *7ωA δεν συ7βα)νει αυτ*! Οι επιστ(7ονεA λ'νε *τι το 7οναδικ* αυτ* ηλεκτρ*νιο ΚΑΙ θα περνο+σε τον η7ιδιαφαν( καθρ'φτη ΚΑΙ θα υφ)στατο ανκλαση!!! Ε)ναι απ* τα αξιοπερ)εργα τηA κβαντικ(A θεωρ)αA που υποστηρ)ζει *τι η πραγ7ατικ*τητα ε)ναι πολ+ διαφορετικ( απ* αυτ( που αντιλα7βνονται οι αισθ(σειA και τα 7τια 7αA. Ε)ναι οι )διοι που λ'νε *τι *σο περισσ*τερο πλησιζειA να δειA 'να ηλεκτρ*νιο την ;ρα που κινε)ται, τ*σο πιθαν*τερο ε)ναι να 7η βρ)σκεται εκε)! Τ;ρα δεν ξ'ρω π*σο ακριβ'A ε)ναι αυτ* που γρφω, αλλ 'τσι κι αλλι;A εκε)νο που 7αA ενδιαφ'ρει εδ; ε)ναι το παρδοξο που θα χρησι7οποιηθε) για την σχετικ( αναλογ)α, παρ η φυσικ( θεωρ)α αυτ( καθ' αυτ(. Η )δια αυτ( θε;ρηση λ'ει *τι τ)ποτε δεν ε)ναι 7ονοδιστατο και δεν 'χει 7*νο 7)α ανγνωση. Θυ7)ζει την κινεζικ( φιλοσοφ)α του γιν και του γιαγκ, την ποψη *τι στο )διο ν*7ισ7α ενυπρχουν και οι δυο *ψειA. Για ποιο λ*γο *λη αυτ( η εισαγωγ(; Μα

Γράφει ο ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ

2στατοP καιρ9P

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

-5O... -1OC -10O... -2OC -6O... 3OC

-9... 2OC

-2 ... 6 C

1 ... 5 C

0O... 4OC

0O... 3OC

-1O... 3OC

0O... 41OC

0O... 4OC

-1O... 5OC

O

O

O

O

Πηγ7:accuweather.com

Σ ε ρ α

 

   

* Οι προβλ6ψειP π6ραν των τριJν ηFερJν ελ6γχονται ωP προP την ακρ8βει- τουP, ι δια8τερα σε σχ6ση Fε την εκδ7λωση τοπικJν φαινοF6νων. ** ,P “πραγFατικ7 α8σθηση” αναφ6ρεται ο αλγ9ριθFοP που προσδιορ8ζει το πJP αισθαν9Fαστε την εξωτερικ7 θερFοκρασ8α, π6ρα απ9 τιP Fετρ7σειP του θερFοF6τρου και τηP ψυχρ9τηταP του αν6Fου. Οι παρ-γοντεP που λαFβ-νονται υπ’ 9ψιν ε8ναι η ποσ9τητα ηλιοφ-νειαP, το υψ9Fετρο, η ατFοσφαιρικ7 π8εση, η υγρασ8α κλπ.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 15 Φεβρουαρ.ου 2012 / Σελ.δα 3

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚΑΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

θα γνουν 115 προσλψει 2012. Ο Γενικ/G Γρα==ατ,αG του δ-=ου, κ. Αριστε.δηG Τασι/G δ-λωσε σχετικ" =ε τιG ν,εG προσλ-ψειG /τι: «Η προσπ"θεια τηG δη=οτικ-G αρχ-G για αξιοπο.ηση /σο το δυνατ/ν περισσοτ,ρων προγρα=="των που συ=β"λλουν =εταξ0 "λλων στην αντι=ε-

υρ

Ε

τAπιση τηG ανεργ.αG στον τ/πο =αG ε.ναι συνεχ-G. Ο δ-=οG συ==ετ,χει σε κ"θε ν,α πρ/σκληση και καταβ"λει συστη=ατικ- προσπ"θεια προκει=,νου να δAσει «αν"σα» στουG δη=/τεG και τουG κατο.κουG του τ/που =αG που δοκι="ζονται απ/ την πρωτ/γνωρη οικονο=ικ- κρ.ση».

Α

=,νεται η σχετικ- ,γκριση για 22 θ,σειG διαφ/ρων ειδικοτ-των, 8=ηνηG δι"ρκειαG. Μετ" τη σχετικ- ,γκριση, θα ακολουθ-σει ,γκριση απ/ Πρ"ξη Υπουργικο0 Συ=βουλ.ου και προκ-ρυξη =,σω ΑΣΕΠ. Η διαδικασ.α των αιτ-σεων ανα=,νεται να αρχ.σει τον Απρ.λιο του

ΕΚΕΠΠΑΗΚ

Εγκρθηκαν 9 θσει εργασαΚαταρτ.ζεται και ψηφ.ζεται σ-=ερα απ/ το η=οτικ/ Συ=βο0λιο ο προϋπολογισ=/G

Την Π,=πτη 19 Ιανουαρ.ου 2012, το ιοικητικ/ Συ=βο0λιο τηG Ενια.αG Κοινωφελο0G Επιχε.ρησηG Παιδε.αG Προστασ.αG και Αλληλεγγ0ηG του -=ου Καρπενησ.ου (ΕΚΕΠΠΑΗΚ) συν-λθε στην πρAτη του για το 2012 τακτικ- συνεδρ.αση

γοδοτικ,G εισφορ,G. Επ.σηG, οι α=οιβ,G τρ.των, /πωG δικηγ/ροι, λογιστ,G, =,λη .Σ., εργαζ/=ενοι =ε συ=β"σειG ,ργου κ.λπ. αν,ρχονται στα 45.364 ευρA. Τα υπ/λοιπα ,ξοδα που αφορο0ν σε τηλ,φωνα, ενο.κια, ΕΗ, 0δρευση και επισκευ,G προϋπολογ.ζονται σε 21.814 ευρA ενA τα δι"φορα "λλα ,ξοδα, /πωG για παρ"δειγ=α δαπ"νεG προβολ-G και διαφ-=ισηG, υλικ" καθαρι/τηταG, δαπ"νεG θ,ρ=ανσηG, αναλAσι=α κ.α. αν,ρχονται στα 38.000 ευρA. Να ση=ειAσου=ε /τι τα π"για στοιχε.α και ο εξοπλισ=/G τηG ΕΚΕΠΠΑΗΚ κοστ.ζουν 3.800 ευρA, τα λογισ=ικ" προγρ"==ατα 3.000 ευρA ενA οι τ/κοι, τα ,ξοδα τραπεζAν και τα ,κτακτα ,σοδα αν,ρχονται στα 3.100 ευρA. Η επιχε.ρηση ,χει ,να υπ/λοιπο απ/ οφειλ,G του προηγο0=ενου ,τουG 0ψουG 5.000 ευρA, ενA, τ,λοG, διατηρε. αποθε=ατικ/ 0ψουG 5.206 ευρA.

υτ αν ικ ά

Ο δ-=οG Καρπενησ.ου, αναγνωρ.ζονταG τη δ0σκολη οικονο=ικ- συγκυρ.α και λα=β"νονταG υπ/ψη τη =εγ"λη αν"γκη πολλAν δη=οτAν για εργασ.α, καταβ"λει συνεχ/=ενη προσπ"θεια για τη δη=ιουργ.α ν,ων θ,σεων εργασ.αG, αξιοποιAνταG /λα τα διαθ,σι=α προγρ"==ατα Ευρυτανικ" απασχ/λησηG. Τα «Ε Ν,α» δη=οσιε0ουν σ-=ερα τιG θ,σειG εργασ.αG που ανα=,νεται να καλυφθο0ν το α=,σωG επ/=ενο δι"στη=α σε δι"φορουG φορε.G του δ-=ου Καρπενησ.ου +πωG ,γραψαν τα «Ευρυτανικ" Ν,α» στο προηγο0=ενο φ0λλο, βρ.σκεται -δη σε εξ,λιξη η διαδικασ.α υποβολ-G αιτ-σεων για προσλ-ψειG, =,σω του ΟΑΕ, σε ,ργα που θα εκτελ,σουν οι δ-=οι =ε αυτεπιστασ.α. Να θυ=.σου=ε /τι η προθεσ=.α υποβολ-G των αιτ-σεων λ-γει την Τετ"ρτη 29 Φεβρουαρ.ου 2012, ενA οι αιτ-σειG κατατ.θενται στα ΚΕΠ. Το πρ/γρα==α αφορ" την απασχ/ληση αν,ργων, =,χρι και για 135 η=,ρεG στη δι"ρκεια εν/G ,τουG, για τιG ειδικ/τητεG Ε Ηλεκτρολ/γων, Ε ΟδηγAν, Ε ΤεχνιτAν Οικοδ/=ων, Ε ΤεχνιτAν Ελαιοχρω=ατιστAν, Ε ΤεχνιτAν Σιδερ"G, Ε ΥδραυλικAν, Ε ΧειριστAν Μηχανη="των και ΥΕ ΕργατAν ΓενικAν Καθηκ/ντων. Οι ενδιαφερ/=ενοι =πορο0ν να απευθ0νονται για περισσ/τερεG πληροφορ.εG στα ΚΕΠ του δ-=ου Καρπενησ.ου, στα τηλ,φωνα 22370-21037 και 22370-24505. Επ.σηG, το πολυσυζητη=,νο «Πρ/γρα==α Κοινωφελο0G Εργασ.αG» τ.θεται σε εφαρ=ογκαι στον δ-=ο Καρπενησ.ου. *πειτα απ/ ε=περιστατω=,νη πρ/ταση που κατ,θεσε ο δ-=οG, σε συνεργασ.α =ε το Ινστιτο0το Εργασ.αG τηG ΓΣΕΕ, εγκρ.θηκαν 85 θ,σειG εργασ.αG διαφ/ρων ειδικοτ-των, =ε συνολικ/ δι"στη=α απασχ/λησηG δ0ο πεντ"=ηνα =,σα σε ,να ,τοG. Η προθεσ=.α κατ"θεσηG των αιτ-σεων δεν ,χει ξεκιν-σει ακ/=α, αφο0 ανα=,νεται και η επ.ση=η ,γκριση των τεχνικAν δελτ.ων και η περετα.ρω εξειδ.κευση των ειδικοτ-των, προκει=,νου να αρχ.ζει η διαδικασ.α προσλ-ψεων. Να ση=ειAσου=ε /τι οι προσλ-ψειG θα γ.νουν =,σω δια-

δικασιAν ΑΣΕΠ. Ακ/=η, σε συν,χεια τηG πρ/τασηG του Γενικο0 Γρα==ατ,α του δ-=ου Καρπενησ.ου κ. Αριστε.δη Τασιο0 και ,πειτα απ/ απ/φαση του η=οτικο0 Συ=βουλ.ου, κατατ,θηκε πρ/ταση στη Γενικ- Γρα==ατε.α Αποκεντρω=,νηG ιο.κησηG και ανα-

Ν Ε

Παρ" την οικονο=ικ- κρ.ση, το επ/=ενο 3=ηνο ανα=,νεται να καλυφθο0ν δεκ"δεG θ,σειG εργασ.αG στον δ-=ο Καρπενησ.ου. Εγκρ.θηκαν 9 θ,σειG στην ΕΚΕΠΠΑΗΚ, 85 θ,σειG κοινωφελο0G εργασ.αG, 22 θ,σειG 8=ηνηG δι"ρκειαG, ενA σε εξ,λιξη βρ.σκεται και η πρ/σκληση του ΟΑΕ για ,ργα =ε αυτεπιστασ.α

Στη συνεδρ.αση αυτ- συζητ-θηκαν πολ0 ση=αντικ" θ,=ατα, /πωG η ,γκριση του προϋπολογισ=ο0, προτ"σειG επ. του στρατηγικο0 σχεδιασ=ο0 δρ"σηG τηG επιχε.ρησηG αλλ" και θ,=ατα προσλ-ψεων για την κ"λυψη των αναγκAν για την ολοκληρω=,νη παροχ- κοινωνικAν υπηρεσιAν.

Προϋπολογισ%- 2012

Ειδικ/τερα, =ε την απ/φαση =ε αριθ=/ 1/2012 καταρτ.στηκε και ψηφ.στηκε ο=/φωνα ο προϋπολογισ=/G τηG ΕΚΕΠΠΑΗΚ για το 2012, ο οπο.οG αν,ρχεται στο ποσ/ των 890.124 ευρA. Ο προϋπολογισ=/G τηG ΕΚΕΠΠΑΗΚ πρ,πει να εγκριθε. και απ/ το η=οτικ/ Συ=βο0λιο Καρπενησ.ου. Το θ,=α ανα=,νεται να συζητηθε. στο αποψιν/ η=οτικ/ Συ=βο0λιο, στιG 6.00 το απ/γευ=α. Τα ,σοδα του οργανισ=ο0 προ,ρχονται κυρ.ωG απ/ επιχορηγ-σειG, αλλ" και απ/ δωρε,G. Οι επιχορηγ-σειG προ,ρχονται απ/ τον δ-=ο Καρπενησ.ου κατ" 150.000 ευρA, απ/ την επιχορ-γηση των προγρα=="των «Βο-θεια στο Σπ.τι» και ΚΑΠ κατ" 700.824 ευρA συνολικ", απ/ επιχορ-γηση του ΟΑΕ κατ" 33.300 ευρA και απ/ δι"φορεG δωρε,G κατ" 6.000 ευρA. +σον αφορ" τα ,ξοδα του προϋπολογισ=ο0, αυτ" στο =εγαλ0τερο =,ροG τουG αφορο0ν τιG α=οιβ,G και τα ,ξοδα του προσωπικο0 αλλ" και τιG α=οιβ,G και τα ,ξοδα τρ.των. Συγκεκρι=,να, οι α=οιβ,G του συν/λου του προσωπικο0, που περιλα=β"νει τουG εργαζο=,νουG τηG ΕΚΕΠΠΑΗΚ, τουG εργαζο=,νουG στο ΚΑΠ και στο ΚΑΠ ΜΕΑ αλλ" και τουG εργαζο=,νουG στο πρ/γρα==α «Βο-θεια στο Σπ.τι» των δο=Aν τ/σο στον δ-=ο Αγρ"φων /σο και στον δ-=ο Καρπενησ.ου, αν,ρχονται στα 764.840 ευρA. Στο ποσ/ αυτ/ συ=περιλα=β"νονται και οι ερ-

ρχονται 9 προσλψειΟι ειδικτητε- που θα προκηρυχθον

Επ.σηG, στη συνεδρ.αση του .Σ. τηG ΕΚΕΠΠΑΗΚ συζητ-θηκαν και προτ"σειG για τη βελτ.ωση των δο=Aν και των υπηρεσιAν κοινωνικ-G φροντ.δαG τηG επιχε.ρησηG. Το θ,=α εισηγ-θηκε η πρ/εδροG κ. Ε0η Κονιαβ.τη και οι δρ"σειG που αποφασ.στηκε ο=/φωνα να αναληφθο0ν εγκρ.θηκαν =ε την υπ αριθ=/ 16 απ/φαση. Σε αυτ,G, =εταξ0 "λλων, συ=περιλα=β"νονται και 9 προσλ-ψειG προσωπικο0, διαφ/ρων ειδικοτ-των. Οι παρεχ/=ενεG απ/ την επιχε.ρηση υπηρεσ.εG πρ/κειται να αναβαθ=ιστο0ν =ε την πρ/σληψη εν/G κοινωνικο0 φροντιστγια την φροντ.δα τηG ατο=ικ-G υγιειν-G των =ελAν του ΚΑΠ ΜΕΑ (Κ,ντρο η=ιουργικ-G Απασχ/λησηG ΠαιδιAν Με Ειδικ,G Αν"γκεG). Επ.σηG, =ε τη βο-θεια εν/G λογοθεραπευτ- ωG εξωτερικο0 συνεργ"τη, τα παιδι" του Κ,ντρου θα ,χουν την απαρα.τητη στ-ριξη απ/ τον ειδικ/ για να ξεπερ"σουν τιG λεκτικ,G δυσκολ.εG που αντι=ετωπ.ζουν . Στη συζ-τηση τον.στηκε το γεγον/G /τι πρ,πει να βρεθε. =/νι=οG τρ/ποG =ετακ.νησηG για τη =εταφορ" των εξυπηρετο0=ενων ατ/=ων στο Κ,ντρο. Ακ/=η, εγκρ.θηκε και η αναβ"θ=ιση των εγκαταστ"σεων του κτηρ.ου του ΚΑΠ, =ε την τοποθ,τηση στεγ"στρου

στην κεντρικ- ε.σοδο αλλ" και =ε τον φωτισ=/ του εξωτερικο0 χAρου, =ε προϋπολογισ=/ 8.000 ευρA. Επ.σηG, οι παρεχ/=ενεG υπηρεσ.εG θα βελτιωθο0ν =,σω τηG προ=-θειαG επιτραπ,ζιων παιχνιδιAν αλλ" και παιχνιδιAν εξωτερικο0 χAρου, /πωG και =ε την προ=-θεια οπτικοακουστικο0 υλικο0, προϋπολογισ=ο0 επ.σηG 8.000 ευρA. Στο ση=ε.ο αυτ/ να αναφ,ρου=ε /τι κρ.νεται ιδια.τερα ση=αντικ/ το γεγον/G /τι η ΕΚΕΠΠΑΗΚ θα συ==ετ"σχει στο πρ/γρα==α του ΟΑΕ που αφορ" την επιχορ-γηση τηG επιχε.ρησηG για απασχ/ληση αν,ργων ηλικ.αG απ/ 55 ,ωG 64 ΕυρυετAν. Για το πρ/γρα==α αυτ/, τα «Ε τανικ" Ν,α» ε.χαν δη=οσιε0σει αναλυτικ/ ρεπορτ"ζ (αρ. φ0λλου 475/21-12-2011). Η επιχε.ρηση θα αιτηθε. να ωφεληθε. του προγρ"==ατοG για την απασχ/ληση στο πρ/γρα==α «Βο-θεια στο Σπ.τι», ΚΑΠ και ΚΑΠ ΜΕΑ 4 ατ/=ων, για 27 =-νεG. Οι ειδικ/τητεG των προσλ-ψεων αυτAν αφορο0ν σε 2 οδηγο0G και σε 2 καθαριστ,G/καθαρ.στριεG. +σον αφορ" το πρ/γρα==α «Βο-θεια στο Σπ.τι», η ΕΚΕΠΠΑΗΚ στοχε0ει στο να δη=ιουργ-σει ,να δ.κτυο εθελοντAν, που θα =πορο0ν να συνδρ"=ουν το ,ργο τηG επιχε.ρησηG, ιδια.τερα στη ση=εριν- δ0σκολη περ.οδο που η ανθρAπινη αλληλεγγ0η και η κοινωνικ- συνοχ- δοκι="ζονται. Επ.σηG, αποφασ.στηκε να προσληφθε. ,να "το=ο, =ε την ειδικ/τητα ΠΕ - ΤΕ - Ε Νοσηλευτ-G/Νοσηλε0τρια - ΤΕ ΕπισκεπτAν/τριAν Υγε.αG, για 8 =-νεG. Επ.σηG, στα πλα.σια τηG παρ"τασηG του προγρ"==ατοG «Βο-θεια στο Σπ.τι» =,χρι την 30η Ιουν.ου 2012, θα επαναπροκηρυχθο0ν 2 θ,σειG ορισ=,νου χρ/νου που θα λ-γουν την προαναφερ/=ενη η=ερο=ην.α. Οι θ,σειG αυτ,G ε.ναι για ,να "το=ο για τη δο=- του προγρ"==ατοG στη .Ε. Απεραντ.ων =ε την ειδικ/τητα ΠΕ - ΤΕ Κοινωνικο0 Λειτουργο0 - ΠΕ Ψυχολ/γου - ΠΕ Κοινωνιολ/γου και ,να "το=ο για την δο=- στη .Κ. Καρπενησ.ου =ε την ειδικ/τητα Υ.Ε. Οικογενειακο0 Βοηθο0. Τα «Ευρυτανικ" Ν,α» επικοινAνησαν =ε την πρ/εδρο τηG επιχε.ρησηG κ. Ε0η Κονιαβ.τη, η οπο.α =αG ενη=,ρωσε /τι για τιG θ,σειG που προβλ,πονται για το πρ/γρα==α «Βο-θεια στο Σπ.τι» ανα=,νεται η ,γκριση τηG Περιφ,ρειαG και ,πειτα θα δη=οσιευτο0ν οι σχετικ,G προκηρ0ξειG.


Ρεπορτ ζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 15 Φεβρουαρ-ου 2012 / Σελ-δα 4

15 εκατ. ευρ απ το ΕΣΠΑ

Ν Ε

υτ αν ικ άΜ+σα σε +να χρ.νο, εγκριθ,καν στον δ,;ο Καρπενησ-ου 9 +ργα, τα οπο-α θα χρη;ατοδοτηθο/ν απ. τα Ευρωπαϊκ προγρ ;;ατα του ΕΣΠΑ ;+σα στο 2012. Κ ποια απ. αυτ ,δη εκτελο/νται, εν? λλα δη;οπρατο/νται εντ.E του +τουE

Α

Πρωταθλητ,E χρη;ατοδοτ,σεων ο δ,;οE Καρπενησ-ου

Η δη;οτικ, αρχ, Καρπενησ-ου, τη στιγ;, που λλοι δ,;οι φυτοζωο/ν, κατ φερε να εξασφαλ-σει 15 εκατ. ευρ? απ. Ευρωπαϊκ Προγρ ;;ατα, για να υλοποιηθο/ν ση;αντικ +ργα στον δ,;ο, .πωE αυτ τηE αστικ,E αν πλασηE Καρπενησ-ου ;ε 3,2 εκατ. ευρ?, τηE ολοκληρω;+νηE διαχε-ρισηE λυ; των ;ε 6,4 εκατ. ευρ? και πρ.σφατα αυτ. τηE κατασκευ,E του Σταθ;ο/ Μεταφ.ρτωσηE Απορρι;; των ;ε 2,5 εκατ. ευρ?

Ε

υρ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Συνολικ 14.480.228 ευρ? +χουν εξασφαλιστε- και θα διατεθο/ν για την κατασκευ, και ολοκλ,ρωση +ργων στον δ,;ο Καρπενησ-ου, πολλ απ. τα οπο-α θα συ;β λουν αποτελεσ;ατικ στην ορθ, διαχε-ριση των απορρι;; των και στην προστασ-α του φυσικο/ περιβ λλοντοE. Τα +ργα στα οπο-α θα διατεθο/ν τα χρ,;ατα αυτ ε-ναι: κατεδ φιση κτηρ-ου παλαιο/ ΚΤΕΛ και αποκατ σταση του χ?ρου, ενοπο-ηση-οδικ, σ/νδεση περιοχ?ν επ+κτασηE σχεδ-ου π.ληE ;ε παλαι. σχ+διο π.ληE Καρπενησ-ου, δη;ιουργ-α δικτ/ου δρ.;ων ,πιαE κυκλοφορ-αE-πεζοδρο;-ων στην π.λη του Καρπενησ-ου, παρε;β σειE αν πλασηE-αναβ θ;ισηE στο ε;πορικ. κ+ντρο τηE π.ληE, αποκατ σταση ΧΑΑ δ,;ου Καρπενησ-ου: α)ΧΑΑ Φουρν E, β)ΧΑΑ Προυσο/ και γ)ΧΑΑ Κρικ+λλου, σ/στη;α υποστ,ριξηE και παροχ,E υπηρεσι?ν πρωτοβ θ;ιαE φροντ-δαE υγε-αE και ολοκληρω;+νη διαχε-ριση λυ; των δ,;ου Καρπενησ-ου.

Ο δ,;αρχοE Καρπενησ-ου, σε δηλ?σειE του, εξ+φρασε την απ.λυτη ικανοπο-ησ, του για τιE επιδ.σειE τηE δη;οτικ,E αρχ,E. “ Π α ρα ; + ν ο υ ; ε π ν τ α σ ε εγρ,γορση για ν+εE χρη;ατοδοτ,σειE και την επ.;ενη χρονι . Ο δ,;οE ;αE +χει ;εγ λεE αν -

Ο π νακα ε τα 9 ργα, ψου 15 εκατ. ευρ

Φ

γκεE” αν+φερε. Ιδια-τερη ση;ασ-α, π ντωE, δ-νει η ν+α δη;οτικ, αρχ, στα +ργα αν πλασηE του ιστορικο/ κ+ντρου, +ργα που ανα;+νεται να ξεκιν,σουν την νοιξη, ;ετ την +κδοση προκ,ρυξηE για διεθν, διαγωνισ;., .πωE προβλ+πεται για +ργα ;εγ ληE αξ-αE, .πωE αυτ., που αγγ-ζει τα 3,2 εκατ. ευρ?. Λση στο θ α των σκουπιδιν Ση;αντικ. ε-ναι το ;εγ λο +ργο κατασκευ,E του Σταθ;ο/ Μεταφ.ρτωσηE Απορρι;; των

(ΣΜΑ), οι εργασ-εE του οπο-ου επ-σηE θα ξεκιν,σουν φ+τοE. “... πρ.κειται για το +ργο που θα δ?σει λ/ση στο πρ.βλη;α των σκουπιδι?ν στην Ευρυταν-α για τα επ.;ενα 10 χρ.νια, που αφορ και τουE δ/ο δ,;ουE του νο;ο/ ;αE” , τον-ζει αν?τερη πηγ, του δ,;ου στα Ευρυτανικ Ν+α”. “Ε “... υστυχ?E, αντ- να προωθηθο/ν λ/σειE εφικτ+E τα προηγο/;ενα 10 χρ.νια, οι Ευρυτ νεE ταλαιπωρ,θηκαν ;ε πολιτικ+E παλινωδ-εE, ατολ;-εE και πολιτικ+E σκοπι;.τητεE, που οδ,γησαν την Ευρυταν-α, +ναν

Π

/

απ. τουE καθαρ.τερουE τ.πουE στην Ευρ?πη να επιβαρ/νεται ;ε πρ.στι;α για ;.λυνση του περιβ λλοντοE, τα οπο-α αγγ-ζουν τιE 34.000 ευρ? η;ερησ-ωE, αν τελικ εφαρ;οστο/ν. Αυτ. και ;.νο αποτελε- απ.δειξη αποτυχ-αE” τον-ζει στα “Ευρυτανικ Ν+α” αξιω;ατο/χοE τηE δη;οτικ,E αρχ,E του δ,;ου Καρπενησ-ου. ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΜΑ Σε δελτ-ο που εξ+δωσε ο δ,;οE Καρπενησ-ου, ανακοιν?νει την +νταξη στο ΕΣΠΑ τηE

πρ ξηE «Κατασκευ, Σταθ;ο/ Μεταφ.ρτωσηE Απορρι;; των στον δ,;ο Καρπενησ-ου στη θ+ση «Πλατανι E» και αποκατ σταση ΧΑΑ» ;ε προϋπολογισ;. 2.479.000 ευρ?. Στην ανακο-νωση αναφ+ρεται: “... σε συν+χεια ;ελ+τηE που συν+ταξε και κατ+θεσε η Τεχνικ, Υπηρεσ-α του δ,;ου Καρπενησ-ου στο ΠΕΠ Στερε E Ελλ δαE, εγκρ-θηκε +να ση;αντικ. +ργο για τον τ.πο, που θα συ;β λει αποτελεσ;ατικ στην ορθ, διαχε-ριση των απορρι;; των και στην προστασ-α του φυσικο/ περιβ λλοντοE. Ο δ,;οE Καρπενησ-ου ανακοιν?νει την +νταξη στο ΕΣΠΑ τηE Κατασκευ,E Σταθ;ο/ Μεταφ.ρτωσηE στον ,;ο Καρπενησ-ου στη θ+ση «Πλατανι E» και τηE αποκατ στασηE των ΧΑΑ ο;ιαν?ν και Καρπενησ-ου προϋπολογισ;ο/ 2.479.000 ευρ?. Η +νταξη και η χρη;ατοδ.τηση των προτ σεων που καταθ+τει ο δ,;οE Καρπενησ-ου δικαι?νουν τη συστη;ατικ, προσπ θεια που γ-νεται απ. τιE υπηρεσ-εE και τουE συνεργ τεE του δ,;ου, ;ε στ.χο τη βελτ-ωση τηE ποι.τηταE ζω,E των δη;οτ?ν, αλλ και την προστασ-α του περιβ λλοντοE. Το συγκεκρι;+νο +ργο, που θα κατασκευαστε- σ/;φωνα ;ε τα ευρωπαϊκ πρ.τυπα και θα δη;οπρατηθε- την νοιξη, ανα;+νεται να δ?σει οριστικ, λ/ση στο θ+;α τηE διαχε-ρισηE των απορρι;; των”.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ/ρτη 15 Φεβρουαρ?ου 2012 / Σελ?δα 5

“Γιατ επα "ναι σε λα" ”

Α

Ο βουλευτ Ευρυταν α κ. Ηλ α Καραν κα εξηγε γιατ ψ φισε το ν ο νη νιο

Λ?γο Mετ/ την ψ>φιση του ΜνηMον?ου στη Βουλ>, την Κυριακ> 12 Φεβρουαρ?ου 2012, ο βουλευτ>W Ευρυταν?αW κ. Ηλ?αW Καραν?καW Mιλ/ στα «Ευρυτανικ/ Ν=α» για το πQW κατ=ληξε στην απ@φασ> του να στηρ?ξει τη ν=α δανειακ> σAMβαση, καθQW και για τον αν δ=χτηκε πι=σειW, ακ@Mη και για το αν σκ=φτηκε να παραιτηθε?. ΠιστεAει @τι =πραξε το καλAτερο για τον τ@πο του, αλλ/ και την Ελλ/δα γενικ@τερα, αφοA «αν αργ@τερα πτQχευε η χQρα Mου, τ@τε οι συMπατριQτεW Mου θα Mε κυνηγοAσαν να Mε κρεM/σουν», @πωW τον?ζει χαρακτηριστικ/. Τι απαντ/ για την διεξαγωγ> των εκλογQν, καθQW και για το αν θα ε?ναι ο ?διοW π/λι υποψ>φιοW.

το Mυαλ@ να παραιτηθε?τε; <τι Mετ/ απ@ @λη αυτ> την κινητοπο?ηση τηW κοινων?αW, εσε?W δεν Mπορε?τε να αντ=ξετε; <χι. ΝοM?ζω @τι @ταν σε επιλ=γουν για να αποφασ?σειW για τουW συMπατριQτεW σου, δεν σε επιλ=γουν M@νο για τα εAκολα, αλλ/ και για τα δAσκολα. Και ακριβQW αυτ@ =κανα. -!εχτ>κατε πι=σειW; Απ@ψειW, ναι. Ο καθ=ναW δικαιοAται να =χει την γνQMη του. Μου =στελναν θετικ=W, αλλ/ και αρνητικ=W απ@ψειW... -ΤιW οπο?εW εσε?W δεν ακοAσατε… <χι, δεν >ταν @τι δεν τιW /κουσα. ;ταν και προW τη Mια και προW την /λλη κατεAθυνση. -ΠροW τα ποA =κλιναν οι περισσ@τερεW απ@ψειW; !εν MπορQ να πω αν >ταν περισσ@τερεW οι αρνητικ=W > οι θετικ=W, γιατ? δεν =χω κ/νει στατιστικ> επεξεργασ?α. -Ποιο >ταν το κλ?Mα στη Βουλ> το βρ/δυ τηW Κυριακ>W; Το κλ?Mα >ταν πολA βαρA και δAσκολο. !εν >ταν εAκολο να αποφασ?σειW αν/Mεσα στο κακ@ και το χειρ@τερο. Πρ=πει, @MωW, να προτιM>σειW αυτ> την απ@φαση που θα εξυπηρετ>σει Mακροπρ@θεσMα τον τ@πο σου. -Τι σαW κ/νει να πιστεAετε @τι θα πετAχει αυτ> η ν=α δανειακ> σAMβαση; !ι@τι το πρQτο ΜνηM@νιο απ=τυχε, @πωW οMολογοAν @λοι. Καταρχ>ν δεν ε?Mαι σ?γουροW αν απ=τυχε το ΜνηM@νιο > αν απ=τυχαν στην εφαρMογ> του αυτο? που ε?χαν την εντολ> να το εφαρM@σουν. ΑW Mην ξεχν/Mε @τι @λοι εMε?W οι βουλευτ=W ψηφ?ζαMε ν@MουW, αλλ/ κ/ποιοι δεν τουW εφ/ρMοσαν. - ! ε ν τ ου W ε φ / ρ M οσ α ν οι υπουργο?, τουW οπο?ουW στηρ?ξατε... ΑσφαλQW. Αυτο? που >ταν εντεταλM=νοι ε?τε Mε τη M?α, ε?τε Mε την /λλη κυβ=ρνηση. -Εσε?W πιστεAετε @τι το ν=ο Μ νηM @νιο θ α αλλ/ξει τα πρ/γMατα στην Ελλ/δα; <MωW, δεν =χουMε δει M=σα στο ΜνηM@νιο, εκτ@W και αν MαW διαφεAγει, κ/ποιεW δρ/σειW αν/πτυξηW του

για το ΜνηM@νιο. Καταρχ/W για M=να το πιο εAκολο θα >ταν κρυπτ@MενοW -π?σω απ@ τουW /λλουW που θα ψ>φιζαν «ναι» στη σAMβαση, εκπροσωπQνταW και Mια Mονοεδρικ>- να πω @τι κ/νω τον αντιστασιακ@ και ψηφ?ζω «@χι». !εν Mε ενδιαφ=ρει το πολιτικ@ κ@στοW, αλλ/ ο τ@ποW Mου και αυτ@ πρ=πει να το καταλ/βετε. <πωW ε?πα και νωρ?τερα, τον βουλευτ> δεν τον εκλ=γουMε M@νο για τα εAκολα, αλλ/ και για τα δAσκολα. Θα Mου >ταν πιο εAκολο να πω «@χι» και να καMQνοMαι τον αντιστασιακ@, αλλ/ αν αργ@τερα πτQχευε η χQρα Mου, τ@τε οι συMπατριQτεW Mου θα Mε κυνηγοAσαν να Mε κρεM/σουν και θα ε?χαν δ?κιο. Να πω και κ/τι /λλο τQρα. Στην Ευρυταν?α ξ=ρετε @τι =χουMε τουλ/χιστον τρ?α Mεγ/λα κ@MMατα, τη !ΗΣΥ, τη Ν! και το ΠΑΣΟΚ. Τι θα =καναν οι υποψ>φιοι των /λλων κοMM/των, που οι αρχηγο? τουW ψ>φισαν και =βαλαν πειθαρχε?α στο «ναι»; -ΕγQ ρωτQ τQρα εσ/W που συMMετε?χατε στη Βουλ> και ψηφ?σατε. Ε?στε >συχοW Mε τη συνε?δησ> σαW; ΑσφαλQW και ε?Mαι. ΠιστεAω @τι =πραξα το καλAτερο και για να καταλ>ξω στην απ@φασ> Mου αυτ>, =κανα Mεγ/λο αγQνα. <πωW ε?πα, απευθAνθηκα σε οικονοMολ@γουW @πωW ο κ. Στουρν/ραW, ο κ. Κορλ?ραW, στον Β=λγο πρ=σβη κ.α. για να =χω σαφ> /ποψη και θ=ση. -Την Κυριακ>, πριν γ?νει η ψηφοφορ?α στη Βουλ>, αναρτ>σατε =να κοιν@ πολιτικ@ /ρθρο Mε κ/ποιουW /λλουW βουλευτ=W. Εσε?W προτε?νετε, αν καταλ/βαMε καλ/, κ/τι /λλο στο ΠΑΣΟΚ. Την δι/λυσ> του δηλαδ>; <χι, δεν προτε?νουMε δι/λυση του ΠΑΣΟΚ. Εκε?νο που προτε?νουMε -και το πιστεAω βαθι/ M=σα Mου- ε?ναι @τι το κ/θε κ@MMα σε ορισM=νεW φ/σειW χρει/ζεται αναν=ωση. Για παρ/δειγMα, ο Κωνσταντ?νοW ΚαραMανλ>W π>ρε τον "ΣυναγερM@", =κανε την "ΕΡΕ" και Mετ/ ο ?διοW την δι=λυσε και =κανε τη Ν!. <πωW επ?σηW και ο Ανδρ=αW Παπανδρ=ου, για να π/ρουMε ωW παραδε?γMατα δAο απ@ τουW παλιοAW ηγ=τεW. ΠιστεAω @τι κ/θε κ@MMα στην πορε?α του δ?νει θετικ/ (Mε τα εκ/στοτε αρνητικ/ του) και σε κ/ποιεW φ/σειW πρ=πει να ανανεQνεται. !εν Mπορε? να παραM=νουMε οι ?διοι και οι ?διοι. Γιατ? απλοAστατα «αλλ/ζονταW σελ?δα», πρ=πει να βγ/ζειW και ορισM=να σκ/ρτα =ξω. ΕγQ πιστεAω @τι το ΠΑΣΟΚ πρ=πει να ανανεωθε? και σε ιδ=εW και σε προτ/σειW, αλλ/ και σε πρ@σωπα. -Π@τε βλ=πετε @τι θα =χουMε εκλογ=W; Την Κυριακ> δεσMεAτηκε και απ@ το β>Mα τηW Βουλ>W ο κ. ΣαMαρ/W @τι θ=λει τιW εκλογ=W M=σα στον Απρ?λιο. Τη !ευτ=ρα, ο κυβερνητικ@W εκπρ@σωποW ε?πε @τι οι εκλογ=W θα γ?νουν κ/που τον Απρ?λη. !εν ξ=ρω αν αυτ@ κ/λυπτε τον ΑντQνη ΣαMαρ/, αλλ/ οι εκλογ=W πρ=πει να γ?νουν.

Ε

υρ

υτ αν ικ ά

Κ. Καραν?κ α, β ρισκ@Mαστε M ετ/ απ@ την ψ>φιση του ν=ου ΜνηMον?ου. Μπορε?τε να MαW εξηγ>σετε γιατ? εσε?W ψηφ?σατε «ναι»; Καταρχ/W θα >θελα να πω πωW δεν ε?Mαι απ@ αυτοAW που δεν δι/βασαν το ΜνηM@νιο. 9να δεAτερο ε?ναι @τι πριν αποφασ?σω οτιδ>ποτε, ε?χα ορισM=να ραντεβοA Mε καθηγητ=W οικονοMολ@γουW για να Mου εξηγ>σουν κ/ποια πρ/γMατα -αφοA εγQ δεν ε?Mαι οικονοMολ@γοW- για να Mπορ=σω να αποφασ?σω. 9να τρ?το στοιχε?ο σε @λα αυτ/ ε?ναι @τι /κουσα π/ρα πολA καλ/ τιW δηλQσειW και το δι/γγελMα του πρωθυπουργοA, τον οπο?ο και εMπιστεAοMαι. 9ναW ακ@Mη λ@γοW ε?ναι @τι συMφQνησαν τα δAο Mεγ/λα κ@MMατα, αλλ/ και Mικρ@τερα, @πωW αυτ@ τηW καW Μπακογι/ννη. !εν νοM?ζω @τι @λοι αυτο? π=φτουν τ@σο =ξω. Κατ/λαβαν την πολA δAσκολη κατ/σταση που βρ?σκεται σ>Mερα η χQρα. ΑκριβQW Mε αυτ/ τα στοιχε?α αποφ/σισα δι@τι δεν ε?Mαι τηW /ποψηW @τι ο καθ=ναW MαW πρ=πει να παραιτε?ται @ταν =ρχονται τα δAσκολα. ΣαW π=ρα-Σ σε ποτ= απ@

τ@που. Το να MειωθοAν οι Mισθο? και να πουλ>σουMε τιW !ΕΚΟ ε?ναι αναπτυξιακ> κ?νηση; !εν ε?ναι θ=Mα αν θα πουλ>σουMε τιW !ΕΚΟ κι αν ε?ναι αυτ@ αναπτυξιακ@. Εκε? που στ=κεται κανε?W ε?ναι ποιεW ε?ναι οι πρωτοβουλ?εW που πρ=πει να π/ρει η Ελληνικ> Κυβ=ρνηση για να Mπορ=σει να ξεπληρQσει τα δανεικ/ τηW. Ε?ναι Mια δανειοδοτικ> σAMβαση, που την κ/νουMε Mε τουW ετ=ρουW και συMM/χουW MαW και πρ=πει αυτο? να τη βγ/λουν ειW π=ραW. Αυτ@ δεν σηMα?νει @τι MαW δ?νουν "εν λευκQ" χρ>Mατα, αλλ/ @τι εMε?W πρ=πει να τα αξιοποι>σουMε Mε τον καλAτερο δυνατ@ τρ@πο. 8ρα Mια ε?ναι η πρ@ταση η δικ> Mου· @τι πρ=πει η σηMεριν>, > η αυριαν>, που θα προκAψει απ@ τιW εκλογ=W, κυβ=ρνηση να αξιοποι>σει σωστ/ τον χρ@νο και το χρ>Mα. -Πρ@βλεψη, π/ντωW, για την αν/πτυξη του τ@που δεν υπ/ρχει. Επ?σηW, δεν προβλ=πεται τ ?ποτα για τη συγκρ/τηση των τιMQν στα ρ/φια. !ηλαδ>, αν π=σουν οι Mισθο?, πρ=πει να π=σουν και οι τιM=W, λογικ/. !εν υπ/ρχει κ/ποια τ=τοια πρ@βλεψη. !ηλαδ> τα τρα στ κα ι τα κ αρτ=λ θ α αλων?ζ ουν ελεAθερα και ο κ@σMοW θα πτωχεAει; !εν ε?ναι ευθAνη τηW σAMβασηW του ΜνηMον?ου αν θα π=σουν > @χι οι τιM=W. -Μα... ε?ναι ευθAνη τηW Τρ@ικα να "β/ζει χ=ρι" -σε συνενν@ηση και Mε την κυβ=ρνηση- στουW MισθοAW, χωρ?W να προβλ=πει τη Mε?ωση των τιMQν στα προϊ@ντα; Η Τρ@ικα επισηMα?νει ποια ε?ναι τα σηMε?α απ@ τα οπο?α Mπορε? η Κυβ=ρνηση να =χει εξοικον@Mηση χρηM/των για να π/ρει τη δ@ση τηW. Απ@ εκε? και π=ρα στο θ=Mα των τιMQν υπ/ρχει Mια υπεAθυνη κυβ=ρνηση και =ναW υπεAθυνοW υπουργ@W που πρ=πει να π/ρουν αποφ/σειW. 9να /λλο που θ=λω να πω ε?ναι @τι συναντ>θηκα Mε τον Β=λγο πρ=σβη στην Ελλ/δα, τον Marc Van Den Reeck, η γυνα?κα του οπο?ου (δεν ζει πια) ε?χε καταγωγ> απ@ την Ευρυταν?α. Ο ?διοW Mου ε?πε @τι προτιM/ το Ελληνικ@ γιαοAρτι και πωW το αγορ/ζει ακριβ@τερα στην Ελλ/δα, απ’ @τι στο Β=λγιο (!). Μου ε?πε επ?σηW @τι η πρ@ταση του ?διου προW τον Υπουργ@ ΟικονοMικQν του Βελγ?ου, που Mετ=χει στο Εurogroup, ε?ναι πωW -και M/λιστα Mου =δωσε τιW προτ/σειW του εγγρ/φωW- αυτ/ τα δAσκολα M=τρα που επιβ/λλουν στον ελληνικ@ λα@ -ο /νθρωποW ε?ναι φιλ=λληναWθα πρ=πει να =χουν τουλ/χιστον απ@ την /λλη πλευρ/ =να αντισταθMιστικ@ πακ=το αν/πτυξηW. Ε?ναι οι προτ/σειW τιW οπο?εW θα Mεταφ=ρει την Τετ/ρτη, που γ?νεται το Εurogroup, ο Β=λγοW Υπουργ@W ΟικονοMικQν στουW υπ@λοιπουW οMολ@γουW του. -ΠιστεAετε @τι πρ/ξατε το σωστ@; Βεβα?ωW, υπ/ρχει Mια αυξηM=νη πλειοψηφ?α 199 βουλευτQν που ψ>φισαν «ναι», καθQW και 45 βουλευτ=W που διαγρ/φησαν απ@ τα κ@MMατ/ τουW, αφοA δεν συντ/χθηκαν στη γραMM>

Ν Ε

“... διβασα το νη νιο πριν αποφασσω”

-Εσε?W θα ε?στε υποψ>φιοW; Αυτ@ δεν >ρθε η Qρα να το αποφασ?σουMε ακ@Mη, γιατ? @ταν προκηρυχθοAν οι εκλογ=W θα δοAMε τι κ@MMα θα υπ/ρχει, τι εξυπηρετQ, αν υπηρετQ τον τ@πο Mου κ.λπ. Και εδQ θα >θελα να αρπ/ξω την ευκαιρ?α και να αναφ=ρω τι Mπ@ρεσα να κ/νω για την Ευρυταν?α αυτ/ τα 2,5 χρ@νια τηW κυβερνητικ>W θητε?αW του κ@MMατοW που υπηρετQ και τι π=τυχα υπηρετQνταW τον τ@πο Mου σε αυτ=W τιW δAσκολεW καταστ/σειW. Το ξ=ρετε καλ/ @τι χρ@νια =ταζαν τον δρ@Mο Καρπεν>σι-ΛαM?α, ενQ συν=χεια εξαγγ=λλεται η δηMοπρ/τησ> του. Τουλ/χιστον τQρα, στιW 6 Μαρτ?ου, ανο?γουν οι προσφορ=W για την Παρ/καMψη ΜακρακQMηW - Μ/κρηW, γιατ? δεν υπ>ρχαν ολοκληρωM=νεW Mελ=τεW, δεν υπ>ρχε απαλλοτρ?ωση κ.ο.κ. Ακ@Mη, εντ/σσεται στο ΕΣΠΑ η ολοκλ>ρωση των MελετQν του οδικοA /ξονα, σηMαντικ@ στοιχε?ο αυτ@ για το δ?κτυ@ MαW, κ/τι που σηMα?νει και ολοκλ>ρωση του =ργου στη συν=χεια. Γιατ? το ΕΣΠΑ δεν πληρQνει M@νο τιW Mελ=τεW, αλλ/ και την κατασκευ> των =ργων. Υπ/ρχει ακ@Mη η συν=χιση των τεσσ/ρων =ργων που γ?νονται στο οδικ@ δ?κτυο στην Ευρυταν?α, υπ/ρχει Mελ=τη εν εξελ?ξει που πρ=πει να παραδοθε? M=χρι τ=λοW του =τουW για την Λ?Mνη ΚρεMαστQν, υπ/ρχουν τα 5,1 εκατ. ευρQ για να αναπτυχθε? ν=α πτ=ρυγα στο ΝοσοκοMε?ο. Και ακ@Mη πολλ/ /λλα ζητ>Mατα που =χουν δροMολογηθε?. Αρκετ/ δηλαδ> M=σα σε 2,5 χρ@νια. -ΠιστεAετε, δηλαδ>, @τι =χετε κ/νει το καθ>κον σαW και απ=ναντι στουW 9λληνεW και την Ευρυταν?α… Ναι, πιστεAω το =χω κ/νει, ιδια?τερα τQρα που η Ελλ/δα ε?ναι σε περ?οδο οικονοMικ>W κρ?σηW και δεν =χει λεφτ/. Κατ@ρθωσα τουλ/χιστον Mε τιW προσωπικ=W Mου παρεMβ/σειW και Mε την προσπ/θεια @λων -εγQ δεν παραγνωρ?ζω την προσπ/θεια και των υπολο?πων, του αντιπεριφερει/ρχη, του περιφερει/ρχη και των υπουργQν ασφαλQW- να Mπορ=σω να εξηγ>σω @τι τα χρ>Mατα για τα =ργα τα δικαιοAται ο τ@ποW Mου, σε σχ=ση Mε /λλεW περιοχ=W. Παλαι@τερα, τα λεφτ/ δ?νονταν απ@ τον προϋπολογισM@ αλλ/ στην πορε?α κοβ@ντουσαν για /λλεW περιοχ=W. Ο τ@ποW Mου τα δικαιοAται και τα =χει αν/γκη. -Μπα?νω @MωW, π/λι στον πειρασM@. Για να κλε?σουMε την συν=ντευξη >θελα να σαW ρωτ>σω αν >σασταν πολ?τηW, απ@ ποια πλε υρ/ θ α βρισκ@σα σταν αυτ> τη στιγM>; Υπ=ρ > κατ/ του ΜνηMον?ου; Το ξ=ρετε πολA καλ/ @τι =χω Mια οικογ=νεια. <ταν σηκQνω το χ=ρι Mου, δεν το σηκQνω για εσ/W του /λλουW, αλλ/ και για τη δικ> Mου οικογ=νεια. 8ρα, αυτ@ δεν θα =πρεπε να το ρωτ>σετε. Πα?ρνω τιW αποφ/σειW Mου Mε γνQMονα το συMφ=ρον του τ@που Mου, το συMφ=ρον @λων σαW.

Γυρ?στε σελ?δα


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ!ρτη 15 Φεβρουαρ1ου 2012 / Σελ1δα 6

“ Να αλλξει το ΠΑΣΟΚ” Ο Καραν κα στην “οδα των 7”

Το πολιτικ2 ?ανιφ/στο για την επ2?ενη η?/ρα του ΠΑΣΟΚ, των Καρανικ! - Ραγκο3ση και !λλων 5 βουλευτCν του κιν0?ατοI. Κοιν0 ανακο1νωση που αναρτ0θηκε στιI ιστοσελ1δεI τουI, την Κυριακ0, καθορ1ζει την πρ2τασ0 τουI για το ν/ο ΠΑΣΟΚ

Ν ΕΑ

“Το πολιτικ2 σ3στη?α χρει!ζεται ριζικ0 αλλαγ0"

υτ αν ικ ά

Οι βουλευτ/I κ.κ. Ηλ α Καραν κα,, Συ?εCν Κεδ1κογλου, Ηλ1αI Μ2σιαλοI, ΓιCργοI Ντ2λιοI, Θαν!σηI Οικον2?ου, Φραγκ1σκοI Παρασ3ρηI και Γι!ννηI Ραγκο3σηI αν0ρτησαν στιI προσωπικ/I τουI ιστοσελ1δεI, την Κυριακ0 12 Φεβρουαρ1ου 2012, κοιν2 !ρθρο ?ε τ1τλο: " Να ορ1σου?ε ξαν! το κοινωνικ2 συ?φ/ρον - Το πολιτικ2 σ3στη?α χρει!ζεται ριζικ0 αλλαγ0"

Ε

υρ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ Τ Ν ΒΟΥΛΕΥΤ Ν Ε1ναι πανθο?ολογο3?ενο πωI το πολιτικ2 σ3στη?α που προ/κυψε ?ετ! την πτCση τηI δικτατορ1αI /χει εξαντλ0σει τη δυνα?ικ0 και το ρ2λο του. Ε1ναι 2?ωI επ1σηI αλ0θεια πωI 2λα αυτ! τα χρ2νια στη χCρα /γιναν βαθι/I αλλαγ/I. Την 1δια στιγ?0 2?ωI 2λεI οι θετικ/I αλλαγ/I που πραγ?ατοποι0θηκαν κινδυνε3ουν να καταρρε3σουν, γιατ1 2λα αυτ! τα κτ1σα?ε π!νω στην !??ο εν2I κρατικοδ1αιτου και παρασιτικο3 οικονο?ικο3 ?οντ/λου και εν2I πολιτικο3 συστ0?ατοI που αναπαρ!γονταν ?/σα σε συνθ0κεI λαϊκισ?ο3 και κυριαρχ1αI των πελατειακCν σχ/σεων. Αν ε1χα?ε /να διαφορετικ2 πολιτικ2 σ3στη?α και συνδικαλιστικ2 κ1νη?α, τ2τε θα ε1χα?ε αποφ3γει πολλ/I αρνητικ/I πλευρ/I του ση?ερινο3 ?αI παραγωγικο3 ?οντ/λου και τηI δη?οσιονο?ικ0I κρ1σηI. εν /γιναν ?εγ!λεI διαρθρωτικ/I ?εταρρυθ?1σειI σε κρ1σι?ουI το?ε1I, 2πωI ε1ναι η απασχ2ληση, ο ρυθ?ιστικ2I ρ2λοI του κρ!τουI και ο /λεγχοI των ?ονοπωλ1ων/ολιγοπωλ1ων και των τι?Cν, η απελευθ/ρωση των επαγγελ?!των, το κοινωνικ2 κρ!τοI και η δικαιοσ3νη. Σ0?ερα αν δεν θ/λου?ε να χ!σου?ε τα π!ντα, χρει!ζεται να προχωρ0σου?ε 2χι σε ?ισ/I αλλαγ/I και ?εταρρυθ?1σειI, αλλ! σε ολοκληρω?/νεI και ριζικ/I ανατροπ/I του παραγωγικο3 ?αI ?οντ/λου. Οι ?ισ/I λ3σειI θα αναπαρ!γουν το συνολικ2 ?1ζερο ?οντ/λο, οι ριζικ/I κοινωνικ/I λ3σειI θα δCσουν την πνο0 που τ2σο χρει!ζεται η δη?ιουργικ0 ελληνικ0 κοινων1α για να ανασ!νει. Αυτ0 η δη?ιουργικ0 κοινων1α ε1ναι οι ?ισθωτο1 του ιδιωτικο3 το?/α που σε καθη?εριν0 β!ση παρ!γουν τα υλικ! αγαθ! αυτο3 του τ2που, οι εξωστρεφε1I αγρ2τεI που παρ!γουν προϊ2ντα που εξ!γονται σ’ 2λο τον κ2σ?ο, οι φιλ2-

2009. Εικ2να, βγαλ?/νη λεI απ2 το παρελθ2ν τηI δεκαετ1αI του ‘80. Στο β0?α, σε κοσ?ικ2 κ/ντρο του Καρπενησ1ου, ο κ. Γι!ννηI Ραγκο3σηI ?ιλ! στα στελ/χη του ΠΑΣΟΚ Ευρυταν1αI. ιακρ1νεται ο βουλευτ0I Ευρυταν1αI κ. Ηλ1αI Καραν1καI. Οι δυο τουI και !λλοι 5 βουλευτ/I ζητο3ν το ν/ο ΠΑΣΟΚ.

τι?οι και εργατικο1 δη?2σιοι υπ!λληλοι που δεν τουI επ/τρεπε ο κο??ατισ?2I και ο συντεχνιασ?2I να αναδειχθο3ν και να προσφ/ρουν, οι εξωστρεφε1I ?η κρατικοδ1αιτοι επιχειρη?ατ1εI, ?ε δυο λ2για εκε1νη η Ελλ!δα που ?/χρι σ0?ερα ασφυκτιο3σε συνθλιβ2?ενη στιI συ?πληγ!δεI π/τρεI του συντεχνιασ?ο3 και του κο??ατισ?ο3, των πελατειακCν σχ/σεων και τηI αδιαφ!νειαI. Η αδυνα?1α του πολιτικο3 συστ0?ατοI αλλ! και εκε1νων που παρ2λο που 0σαν εκτ2I π1εζαν για ακ2?η πιο λαϊκ1στικεI πολιτικ/I ?αI οδ0γησαν στο ση?εριν2 ση?ε1ο. Αυτ/I οι πολιτικ/I και οι πι/σειI οδ0γησαν σε αδυνα?1α προCθησηI εκε1νων των ?εταρρυθ?1σεων που θα εγγυο3νταν πωI οι 2ποιεI θυσ1εI τηI κοινων1αI θα οδηγο3σαν σε ?ια αισι2δοξη προοπτικ0. .λο αυτ2 το σ3στη?α δια?2ρφωσηI κυβερνητικCν πολιτικCν και αντιπολ1τευσηI θ/τει σ0?ερα σε κ1νδυνο τα κεκτη?/να τηI χCραI και την θ/ση τηI στην ευρωζCνη. Τερ!στιεI ευθ3νεI /χουν και οι συντηρητικ/I δυν!?ειI στην ΕυρCπη για την αδυνα?1α οικοδ2?ησηI /γκαιρων και επαρκCν ?ηχανισ?Cν αντι?ετCπισηI τηI κρ1σηI. Η Ελλ!δα 2?ωI πρ/πει να αντ/ξει ?ε συλλογικ2τητα και υπευθυν2τητα ?/χρι να δη?ιουργη-

θο3ν οι κατ!λληλοι πολιτικο1 συσχετισ?ο1 σε Ευρωπαϊκ2 επ1πεδο και τα αναγκα1α χρη?ατοδοτικ! εργαλε1α που θα αντι?ετωπ1ζουν την κρ1ση ?ε ολοκληρω?/νο τρ2πο και θα δ1νουν αναπτυξιακ/I προοπτικ/I. Το αποτ/λεσ?α 0ταν η χCρα να βουλι!ξει στον παρατετα?/νο φ2βο πιθαν0I χρεοκοπ1αI 0 εξ2δου απ2 το ΕυρC που ε1χε ωI συν/πεια να οδηγηθο3?ε στην βαθι! 3φεση που βιCνει η ελληνικ0 οικονο?1α. Πρ/πει να το πο3?ε καθαρ! πωI το «2χι» στην δανειακ0 σ3?βαση ισοδυνα?ε1 ?ε το οριστικ2 τ/λοI κ!θε ελπ1δαI αν!κα?ψηI και ση?α1νει την !νευ 2ρων παρ!δοση τηI κοινων1αI σε ν/ουI ?αυραγορ1τεI, αλλ! και σε εκε1νουI που ευθ3νονται για το ελλιπ/I κρ!τοI πρ2νοιαI και παροχ0I υπηρεσιCν, το ασθεν/I κρ!τοI δικα1ου, τη δι2γκωση τηI διαφθορ!I, την απαξ1ωση των θεσ?Cν. Ε1?αστε σ1γουροι πωI το «2χι» θα ε1ναι η αρχ0 τηI εξαθλ1ωσηI, αλλ! για να γ1νει το ναι η αφετηρ1α τηI σωτηρ1αI, θα πρ/πει πλ/ον η ?εγ!λη δη?οκρατικ0 και προοδευτικ0 παρ!ταξη, οι ενεργο1 πολ1τεI και η κοινων1α των πολιτCν να κηρ3ξουν τον π2λε?ο στα πελατειακ! δ1κτυα, τον κρατισ?2 και τον λαϊκισ?2. .σο οι πολ1τεI δεν βλ/πουν απ2 καν/ναν εκτ2I και εντ2I κυβ/ρνησηI να παρ!γει προτ!σειI

που να ?ετατρ/πουν το θυ?2 σε ιδ/α, σε ?εταρρυθ?ιστικ0 πρ2ταση, τ2σο θα παρασ3ρονται απ2 τιI σειρ0νεI του ?1σουI, τηI υπεραπλο3στευσηI και των λογικCν του !σπρου- ?α3ρου. Η κοινων1α ?πορε1 να κ!νει υπο?ον0 2ταν ξ/ρει πωI υπ!ρχει σχ/διο, το οπο1ο θ/τει 2ρια και ορ1ζοντα στα ?/τρα. .?ωI αυτ2 σ0?ερα δεν φα1νεται. εν υπ!ρχει κα?1α εγγ3ηση 2τι δεν θα χρειαστο3ν ν/α ?/τρα 2σο οι πολιτικο1 αντιλα?β!νονται το ρ2λο τουI ?ε τον ση?εριν2 τρ2πο. Ακ2?η και την κρ1σι?η αυτ0 στιγ?0, το πολιτικ2 σ3στη?α αρνε1ται να αναλ!βει την ευθ3νη και να σταθε1 ?ε αξιοπρ/πεια απ/ναντι στην πραγ?ατικ2τητα, λ/γονταI την αλ0θεια στον ελληνικ2 λα2 για τιI επιλογ/I του αλλ! και στουI δανειστ/I ?αI για τιI πραγ?ατικ/I δυνατ2τητεI τηI χCραI να ανταποκριθε1 στιI υποχρεCσειI τηI. Ακ2?η και τCρα οι εκφραστ/I του λαϊκισ?ο3, οι οπο1οι εκτε1νονται οριζ2ντια στο πολιτικ2 σ3στη?α και οι εκφραστ/I νεοφιλελε3θερων λ3σεων βλ/πουν την ?εγ!λη εθνικ0 π1εση ωI ευκαιρ1α κο??ατικ0I ενδυν!?ωσηI. Την αν!γκη για εθνικ2 σχ/διο την αντιλα?β!νονται ωI ?πλ2φα προI τουI ξ/νουI 0 ωI αν/ξοδεI υποσχ/σειI εξ2δου απ2 την κρ1ση χωρ1I δη?οσιονο?ικ0 προσαρ?ογ0.

)λλοι π!λι επιθυ?ο3ν την παρα?ον0 ?αI στο ΕυρC, θ/λουν το ν/ο δ!νειο αλλ! δεν λ/νε τι θα κ!νουν για να ?ειCσουν τα ελλε1??ατα. Κ!ποιοι !λλοι ισχυρ1ζονται 2τι θα εκβι!σουν καλ3τερα ?ε απ/λαση τηI τρ2ικαI, ταυτ1ζονταI εσκε??/να το αντι?νη?ονιακ2 ?ε το δραχ?ολαγνικ2. Μπροστ! στο πιεστικ2 δ1λλη?α που /χει ιστορικ/I διαστ!σειI, η 2ποια απ!ντηση ε1ναι β/βαιο 2τι θα /χει ανυπολ2γιστεI εθνικ/I συν/πειεI. Υπογρα??1ζου?ε 2τι το δικ2 ?αI ναι στη ση?εριν0 ψηφοφορ1α δ1νεται ανα?/νονταI 2τι η αναδι!ρθρωση του Ελληνικο3 χρ/ουI ?/σω του PSI θα /χει ωI αποτ/λεσ?α την βιCσι?η διαχε1ριση του χρ/ουI. Και θεωρο3?ε 2τι στο PSI θα πρ/πει να συ??ετ!σχει και ο επ1ση?οI το?/αI και η Ευρωπαϊκ0 Κεντρικ0 Τρ!πεζα. Παρ!λληλα, ε1ναι απαρα1τητο να δο?ηθο3ν !?εσα ξεκ!θαρεI πολιτικ/I και προγρα??ατικ/I θ/σειI, οι οπο1εI θα στοιχειοθετο3ν ?ια ολοκληρω?/νη πρ2ταση εξ2δου απ2 την κρ1ση. Την πρ2ταση τηI δη?οκρατικ0I παρ!ταξηI. Μια πρ2ταση αν!πτυξηI στη β!ση τηI αξιοκρατ1αI, τηI αξιολ2γησηI τηI προσφορ!I του καθεν2I, τηI παραγωγικ2τηταI, τηI διαφ!νειαI και τηI λογοδοσ1αI. Μια πρ2ταση, η οπο1α δεν θα φοβηθε1 να κοιτ!ξει κατ!?ατα την πραγ?ατικ2τητα, να πει αλ0θειεI, και αναδε1ξει /να προοδευτικ2 ?εταρρυθ?ιστικ2 σχ/διο. Ε?ε1I θεωρο3?ε ωI πρCτιστη αξ1α τη φροντ1δα για τη συνεχ0 ?ε1ωση των ανισοτ0των σε ?ια κοινων1α που παρ!γει 0 1δια τα ?/σα προI αναδιανο?0. Σ’ αυτ2 το πλα1σιο βεβα1ωI γνωρ1ζου?ε πωI κα?1α ?2νι?η αναδιανο?0 δεν ?πορε1 να υπ!ρξει αν αυτ0 δεν στηρ1ζεται σε ?ια υγι0 αν!πτυξη βασισ?/νη στην υγι0 επιχειρη?ατικ2τητα και ανταγωνισ?2. Κυρ1ωI ?ια πολιτικ0 πρ2ταση που θα αποτελ/σει την αφετηρ1α για την ?εγ!λη ανατροπ0 στην στρεβλ0 λειτουργ1α του κο??ατικο3 συστ0?ατοI, το τ/λοI των πελατειακCν δεσ?ε3σεων που /ρχονται απ2 τον παρελθ2ν και θα απελευθερCσει τιI υγιε1I προοδευτικ/I δυν!?ειI αυτο3 του τ2που. Που θα πει τα πρ!γ?ατα ?ε το 2νο?! τουI, Cστε κ!θε ?αI πρ!ξη να συνδ/εται ?ε τη βο3ληση για λ3ση που θα σχεδι!σει η χCρα. Ε?ε1I οι *λληνεI πρ/πει να ορ1σου?ε ξαν! το κοινωνικ2 συ?φ/ρον.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 15 Φεβρουαρ7ου 2012 / Σελ7δα 7

Κλενει ο βρεφονηπιακ

Α

Λευκ6 απεργ7α για 15 ηE5ρεO ξεκ7νησαν οι 11 εργαζ8Eενοι. ραEατικ5O εξελ7ξειO απ8 τιO καταργ6σειO των ΟΕΕ και ΟΕΚ

Σε κινητοποι6σειO κατεβα7νουν οι εργαζ8Eενοι των δ9ο οργανισEIν. 3δη απ8 την περασE5νη ευτ5ρα και E5χρι νεωτ5ραO, οι 11 εργαζ8Eενοι στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΟΕΕ) προχIρησαν σε λευκ6 απεργ7α, κλε7νονταO τον Βρεφονηπιακ8 ΣταθE8 στον Ξηρι(. Σε στ(ση αναEον6O και οι 2 εργαζ8Eενοι στον ΟργανισE8 Εργατικ6O Κατοικ7αO (ΟΕΚ). στουO 1.000 περ7που δικαιο9χουO του ΝοEο9 EαO. Ερχ8Eαστε τIρα στην πιο ευα7σθητη και σηEαντικ6 παροχ6 του ΟργανισEο9, τον Βρεφονηπιακ8 ΣταθE8 Καρπενησ7ου, ο οπο7οO φιλοξενε7 καθηEεριν( παιδι( εργαζοE5νων γον5ων και συγκεκριE5να: 18 ν6πια ηλικ7αO π(νω απ8 2,5 ετIν και 14 βρ5φη κ(τω των 2,5 ετIν και που ωO γνωστ8ν ε7ναι ο ΜΟΝΑΙΚΟΣ Βρεφονηπιακ8O ΣταθE8O τηO π8ληO EαO σε λειτουργ7α. Καλ8 ε7ναι να λ(βουEε υπ8ψη 8τι θα Eπορο9σε, σε πλ6ρη λειτουργ7α, να φιλοξεν6σει 80 παιδι(. Η παροχ6 του Βρεφονηπιακο9 ΣταθEο9 γ7νεται σε 5ναν ιδι8κτητο χIρο αρτι8τατο απ8 πλευρ(O υλικοτεχνικ6O υποδοE6O, παρακ(EπτονταO τιO οποιεσδ6ποτε δυσκολ7εO 5λλειψηO προσωπικο9, λ8γω των περιορισE5νων προσλ6ψεων, Eε τη βο6θεια φορ5ων τηO π8ληO που αναγνωρ7ζουν τη σηEαντικ8τητ( του. Στον ΟργανισE8 Εργατικ6O Εστ7αO Καρπενησ7ου απασχολο9νται ενν5α (9) (τοEα, τα οπο7α 8πωO καταλαβα7νεται E5νουν χωρ7O δουλει( Eε απερι8ριστεO συν5πειεO. Επ7σηO, εξυπηρετο9νται, Eε σ9Eβαση που υπογρ(φηκε Eε τον 6Eο Καρπενησ7ου, δ9ο δοE5O Κοινωνικ6O Παροχ6O του 6Eου: "Βο6θεια στο σπ7τι" και "Γε9Eατα αγ(πηO". Αξ7ζει να σηEειωθε7 και η ακ7νητη περιουσ7α που 5χει αυτ6 τη στιγE6 ο ΟργανισE8O στην περιοχ6 EαO: δ9ο (2) ιδι8κτητα κτ6ρια Eεγ(ληO 5κτασηO και αξ7αO, 5να στον Προφ6τη Ηλ7α και 5να στο κ5ντρο τηO π8ληO".

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Κ'ΣΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Ζητ( να αναλ(βει τον ΣταθE8 ο δ6EοOΣτον α5ρα τα "Γε9Eατα Αγ(πηO" αν κλε7σει ο Βρεφονηπιακ8O ΣταθE8O στον Ξηρι(

Με χθεσιν6 του επιστολ6 που 5στειλε στον Υπουργ8 Εργασ7αO και Κοινωνικ6O Ασφ(λισηO κ. ΓιIργο ΚουτρουE(νη, τον Αντιπρ8εδρο τηO Κυβ5ρνησηO και Υπουργ8 ΟικονοEικIν κ. Ευ(γγελο Βενιζ5λο και τον Υπουργ8 ΕσωτερικIν Αναστ(σ ιο Γ ια νν7τση, ο δ6EαρχοO Καρπενησ7ου αναφ5ρει τα εξ6O:

προσφ5ρονταO υψηλ8 επ7πεδο υπηρεσιIν στουO ωφελουE5νουO του. ΣυγκεκριE5να: Οι ηEοτικο7 Παιδικο7 ΣταθEο7 δεν εξυπηρετο9ν βρ5φη και στο πλα7σιο τηO καλ6O συνεργασ7αO Eε τον Β.Ν.Σ. τηO Εργατικ6O Εστ7αO αποσυEφορε7ται η λειτουργ7α τουO και δ7νεται η δυνατ8τητα εγγραφ6O των βρεφIν στο Β.Ν.Σ.. O Β.Ν.Σ. διαθ5τει (ριστη κτιριακ6 και υλικοτεχνικ6 υποδοE6, η οπο7α συEβ(λλει στην παροχ6 υψηλο9 επιπ5δου υπηρεσιIν στα ωφελο9Eενα βρ5φη και ν6πια. Επιπλ5ον υποστηρ7ζονται, κατ8πιν συEφIνου συνεργασ7αO Eε τον Ο.Ε.Ε., οι κοινωνικ5O δοE5O του 6Eου EαO «Βο6θεια στο σπ7τι» και «Γε9Eατα Αγ(πηO» προετοιE(ζονταO στην (ρτια εξοπλισE5νη κουζ7να τα γε9Eατα που παρ5χονται στουO δικαιο9χουO των παραπ(νω δρ(σεων. Με δεδοE5νο 8τι ε7Eαστε Eια ορειν6, αποEακρυσE5νη περιοχ6, Eε 5ντονο πρ8βληEα ανεργ7αO, θεωρο9Eε (Eεση και επιτακτικ6 την αν(γκη διατ6ρησηO τηO λειτουργ7αO του Βρεφονηπιακο9

υτ αν ικ ά

Ανυπολ8γιστεO θα ε7ναι οι συν5πειεO, αν τελικ( περ(σουν οι απαιτ6σειO τηO Τρ8ικα, που ζητο9ν εδI και τIρα το κλε7σιEο των δ9ο ΟργανισEIν. Σε απ8γνωση οι εργαζ8Eενοι που κινδυνε9ουν Eε (Eεση απ8λυση. Συνολικ( απασχολο9νται 13 (τοEα.

Ν ΕΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤ ΧΕΙΑΣ

Ε

υρ

ΟΕΕ "Ο οργανισE8O EαO ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΝΑΙΤΙΑ, παρ8λο που οι π8ροι του δεν βαρ9νουν τον κρατικ8 προϋπολογισE8, αλλ( προ5ρχονται απ8 εισφορ5O των εργαζοE5νων και των εργοδοτIν" τον7ζουν σε επιστολ6 τουO οι εργαζ8Eενοι και συνεχ7ζουν: "... σε 5ναν νοE8 που η γενικ8τερη κρ7ση 5χει πλ6ξει τιO επιχειρ6σειO (ξενοδοχειακ5O Eον(δεO, επιχειρ6σειO εστ7ασηO κ.λπ.) η διακοπ6 τηO λειτουργ7αO του ΟργανισEο9 Εργατικ6O Εστ7αO θα αποτελ5σει ισχυρ8 πλ6γEα. Αξ7ζει να σηEειωθε7 8τι τα προηγο9Eενα χρ8νια επισκ5πτονταν το νοE8 EαO χιλι(δεO τουρ7στεO E5σω των προγραEE(των του Κοινωνικο9 ΤουρισEο9, (ενδεικτικ( E5σα στο 2010 3.000 (τοEα). Επιπλ5ον, 6ταν Eεγ(λοO ο αριθE8O εκδροE5ων απ8 το χειEεριν8 εκδροEικ8 πρ8γραEEα τηO Αθ6ναO, λαEβ(νονταO υπ8ψη και τον προγραEEατισE8 θερινο9 εκδροEικο9 προγρ(EEατοO 5τουO 2012 στο Καρπεν6σι, 9ψουO 50.000 ευρI , το οπο7ο 8EωO, λ8γω τηO κατ(ργησηO, ε7ναι στον α5ρα. Η επ8Eενη επ7πτωση ε7ναι η κατ(ργηση τηO δι(θεσηO ελτ7ων Κοινωνικο9 ΤουρισEο9 και ελτ7ων Αγορ(O Βιβλ7ων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αξι8τιEοι κ9ριοι Υπουργο7, Σε συν5χεια τηO συν(ντησηO που πραγEατοποι6θηκε Eε τουO εργαζοE5νουO του Βρεφονηπιακο9 ΣταθEο9 Καρπενησ7ου, ενηEερωθ6καEε 8τι επ7κειται η κατ(ργηση του ΟργανισEο9 Εργατικ6O Εστ7αO, του οπο7ου E7α σηEαντικ6 για την π8λη EαO δοE6 ε7ναι ο Βρεφονηπιακ8O ΣταθE8O. Η συγκεκριE5νη δοE6, εξυπηρετε7 32 βρεφον6πια, δ9ο δοE5O του 6Eου Καρπενησ7ου (σ7τιση δικαιο9χων των κοινωνικIν προγραEE(των («Βο6θεια στο σπ7τι» και «Γε9Eατα Αγ(πηO»), ενI απασχολε7 9 (τοEα προσωπικ8. Το 5ργο του Β.Ν.Σ. 5χει 9ψιστη κοινωνικ6 αξ7α για τον 6Eο EαO,

ΣταθEο9, προκειE5νου να εξυπηρετηθο9ν οι αιτ6σειO βρεφIν και νηπ7ων, Iστε να δοθε7 η δυνατ8τητα στουO γονε7O τουO να εργαστο9ν, αλλ( και να διατηρηθο9ν οι υφιστ(EενεO θ5σειO εργασ7αO. Για τον λ8γο αυτ8, 5χουEε την πρ8θεση ωO 6EοO Καρπενησ7ου να αναλ(βουEε τιO αρEοδι8τητεO για τη λειτουργ7α και διαχε7ριση του Β.Ν.Σ. Eε την παραχIρηση των εγκαταστ(σεων και υλικοτεχνικIν υποδοEIν του κτιρ7ου συνολικ( στον 6Eο EαO, ακολουθIνταO 5ννοEη διαδικασ7α για το κρ(τοO και συEφ5ρουσα για την τοπικ6 κοινων7α. Κλε7νονταO, παρακαλο9Eε θερE( να EεριEν6σετε του θ5EατοO που περιγρ(ψαEε και να διερευν6σετε την ανωτ5ρω πρ8ταση, ενεργIνταO στο πλα7σιο των αρEοδιοτ6των σαO, προκειE5νου να διασφαλιστε7 η συν5χιση τηO λειτουργ7αO του Βρεφονηπιακο9 ΣταθEο9 Καρπενησ7ου και να αποκατασταθε7 η ευρυθE7α στη λειτουργ7α των δοEIν EαO. Αναγνωρ7ζονταO την κοινωνικ6 σαO ευαισθησ7α, ευελπιστο9Eε στην (Eεση ανταπ8κρισ6 σαO.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ'Ν ΣΤΟΝ ΟΕΚ Στην 7δια Eο7ρα βρ7σκονται και οι δ9ο εργαζ8Eενοι στον ΟργανισE8 Εργατικ6O Κατοικ7αO (ΟΕΚ) Ευρυταν7αO. Ο ΟργανισE8O εξυπηρετε7 στον νοE8 τιO τρειO Εργατικ5O Κατοικ7εO, Eε συνολικ( 95 σπ7τια, που δ8θηκαν σε δικαιο9χουO E5σω κλ6ρωσηO και εξυπηρετε7 86 δ(νεια για αν5γερση κατοικ7αO, 53 δ(νεια αποπερ(τωσηO κατοικ7αO, 24 δ(νεια ειδικIν κατηγοριIν πολιτIν, 8πωO πολ9τεκνοι, αν(πηροι κ.λπ. και 55 οικογ5νειεO που κ(θε χρ8νο ελ(Eβαναν επιδ8τηση ενοικ7ου. Στην επιστολ6 τουO, αναφ5ρουν: “Οι π8ροι του ΟΕΚ προ5ρχονται E8νο απ8 εισφορ5O των εργαζοE5νων 1 % και των εργοδοτIν 0,75% και εποE5νωO η λειτουργ7α του δεν επιβαρ9νει καθ8λου τον κρατικ8 προϋπολογισE8. Ο ΟΕΚ δεν ε7ναι ζηEιογ8νοO, ο9τε ξεπερασE5νοO, 5χει διαρκ6 προσφορ( 5ργου (αν5γερση εκατοντ(δων πρ8τυπων οικισEIν σε 8λη την χIρα), Eε παροχ6 χιλι(δων δανε7ων, ε7τε E5σω τραπεζIν, ε7τε Eε δικ( του κεφ(λαια, Iστε εργαζ8Eενοι να αποκτ6σουν την δικ6 τουO κατοικ7α. Παρ(λληλα, επιδοτε7 χιλι(δεO νοικοκυρι( εργαζοE5νων ενοικιαστIν, που χωρ7O αυτ6 την επιδ8τηση θα κα-

ταλ6ξουν (στεγοι και π5νητεO σ' αυτ6 την εξαιρετικ( δ9σκολη συγκυρ7α. Οι 55 εργαζ8Eενοι του ΟΕΚ στην Περιφ5ρει( EαO ε7ναι πολ9 λ7γοι σε σχ5ση Eε το παραγωγικ8 του 5ργο. Απ8 την 7δρυση του ΟΕΚ και κυρ7ωO απ8 την 7δρυση των περιφερειακIν γραφε7ων το 1984 και E5χρι σ6Eερα, η δραστηρι8τητα του ΟΕΚ στην Περιφ5ρει( EαO ε7ναι πολ9 Eεγ(λη, αποδοτικ6 και ευεργετικ6. 4λα αυτ( δεν ε7ναι απλ( λ8για, αλλ( πρ(ξειO και σηEαντικ6 βο6θεια σε οικογ5νειεO ανθρIπων, οι οπο7οι βρ6καν λ9ση στο στεγαστικ8 τουO πρ8βληEα. Αυτ8 ε7ναι το 5ργο που προσ5φεραν οι 55 εργαζ8Eενοι στον ΟΕΚ τηO περιοχ6O EαO. Ταυτ8χρονα, η ακ7νητη περιουσ7α του ΟΕΚ (εκατοντ(δεO εξαιρετικ( οικ8πεδα σε 8λη τη χIρα , εκατοντ(δεO καταστ6Eατα, ιδι8κτητα σ9γχρονα γραφε7α) ακριβ8O και σ9γχρονοO τεχνολογικ8O εξοπλισE8O, 5χουν αγοραστε7 διαχρονικ( Eε το υστ5ρηEα του 0λληνα εργαζ8Eενου και δεν Eπορε7 να αν6κει οπουδ6ποτε αλλο9 παρ( σ' αυτ8ν και στην υπηρεσ7α του”.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 15 Φεβρουαρ1ου 2012 / Σελ1δα 8

Νε συγχωνεσει σχολεων ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΕΙΑΣ

Α

ΞεσηκCθηκε η εκπαιδευτικ0 κοιν2τητα στην Ευρυταν1α

Το θ/?α συζητε1ται απ2ψε στο η?οτικ2 Συ?βο3λιο Καρπενησ1ου

Ν ΕΑπαρδεκτη η πρταση τη- /νση- Α/θ%ια- Εκπαδευση- Ευρυτανα- - Υποβιβ"ζει το 1ο και 4ο η?οτικ2 Σχολε1ο ?ε την κατ"ργηση 6 συνολικ" δασκ"λων. Ακ2?η ζητ" τον υποβιβασ?2 6 Νηπιαγωγε1ων και την κατ"ργηση 2 0δη υπ"ρχοντων. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΚΡΥΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΜΗ

υτ αν ικ ά

Σ0?ερα, Τετ"ρτη 15 Φεβρουαρ1ου 2012 και Cρα 6.00 το απ2γευ?α, συνεδρι"ζει το η?οτικ2 Συ?βο3λιο Καρπενησ1ου, στην α1θουσα συνεδρι"σεων, στο κτ0ριο του ΚΑΠΗ. Ο δ0?οI Καρπενησ1ου καλε1ται να ανταπεξ/λθει στιI πι/σειI που δ/χεται απ2 το Υπουργε1ο Παιδε1αI για αναδι"ρθρωση σχολικCν ?ον"δων και να βρει κ"ποια λ3ση, Cστε να ?ην κλε1σει καν/να σχολε1ο στην περιοχ0 ?αI

Ε

υρ

εν /χει περ"σει ο3τε /ναI χρ2νοI απ2 την ολοκλ0ρωση του πρCτου κ3?ατοI καταργ0σεων και συγχωνε3σεων σχολε1ων, απ2 το οπο1ο πλ0γηκε περισσ2τερο ο δ0?οI Αγρ"φων. Ο απολογισ?2I 0ταν το κλε1σι?ο 3 η?οτικCν Σχολε1ων και η συγχCνευσ0 τουI, ?ε 2,τι αυτ2 συνεπ"γεται για την καθη?εριν2τητα των ?αθητCν και των γονιCν τουI, αλλ" και την ποι2τητα στην παρεχ2?ενη εκπα1δευση. Ευρυτανι κ" Ν/α», σε Τα «Ε αναλυτικ2 ρεπορτ"ζ για το θ/?α (αρ. φ3λλου 435/16-3-2011), ε1χαν προβλ/ψει 2τι υπ"ρχει κ1νδυνοI να κλε1σουν και "λλα σχολε1α τον επ2?ενο χρ2νο. ΤCρα, σ3?φωνα ?ε ν/α εγκ3κλιο του Υπουργε1ο Παιδε1αI, ια Β1ου Μ"θησηI και Θρησκευ?"των, η οπο1α /χει αριθ?2 πρωτοκ2λλου 10112/4/30-1-2012, οι ιευθ3νσειI Α/θ?ιαI και Β/θ?ιαI Εκπα1δευσηI καλο3νται να υποβ"λουν τιI προτ"σειI τουI για το ποια σχολε1α να κλε1σουν τη σχολικ0 χρονι" 2012-2013. Ακ2?η και 45 λεπτ" διαδρο?0I για τη ?ετακ1νηση στο ν/ο σχολε1ο -δηλαδ0 ?ι"?ιση Cρα συνολικ", αν συνυπολογ1σου?ε τον χρ2νο τηI επιστροφ0I- ε1ναι αποδεκτ2 κριτ0ριο του υπουργε1ου για να καταργηθε1 κ"ποια σχολικ0 ?ον"δα. Η συζ0τηση απ2ψε στο η?οτικ2 Συ?βο3λιο (σ.σ. αναλυτικ" τα θ/?ατα στη σελ1δα 13) γ1νεται επ1 των εγγρ"φων ?ε αριθ?2 290/31-1-2012 τηI /νσηI Β/θ?ιαI Εκπα1δευσηI και ?ε αριθ?2 257/7-2-2012 τηI /νσηI Α/θ?ιαI Εκπα1δευσηI του νο?ο3 ΜεταβοΕυρυταν1αI, ?ε θ/?α «Μ λ/I σχολικCν ?ον"δων», ?ε εισηγητ0 τον αρ?2διο αντιδ0?αρχο κ. Κλεο?/νη Λ"ππα.

ΤρειI δασκ"λουI καταργε1 απ2 το 1ο η?οτικ2 Σχολε1ο η πρ2ταση τηI ιε3θυνσηI Α/θ?ιαI Εκπα1δευσηI

Τι προβλπει η εγκκλιο-

Συγκεκρι?/να, στην εγκ3κλιο του υπουργε1ου, την οπο1α υπογρ"φει η αρ?2δια υφυπουργ2I κ. Παρασκευ0 Χριστοφιλοπο3λου, αναφ/ρεται 2τι οι ιευθυντ/I Α/θ?ιαI και Β/θ?ιαI Εκπα1δευσηI /πρεπε ?/χρι την Παρασκευ0 10 Φεβρουαρ1ου 2012 να υποβ"λουν ηλεκτρονικ" τιI προτ"σειI τουI για τιI ν/εI καταργ0σειI σχολικCν ?ον"δων. Ακολο3θωI, πρ/πει σε /γκαιρο χρονικ2 δι"στη?α να γνω?οδοτ0σει το η?οτικ2 Συ?βο3λιο για το θ/?α, ?ετ" απ2 εισ0γηση των ιευθ3νσεων Α/θ?ιαI και Β/θ?ιαI Εκπα1δευσηI Ευρυταν1αI.

Για τον δ0?ο Αγρ"φων δεν /χει ακ2?η οριστε1 η η?ερο?ην1α συνεδρ1ασηI του η?οτικο3 Συ?βουλ1ου. Σ3?φωνα ?ε πληροφορ1εI των “ΕυρυτανικCν Ν/ων”, η πρ2ταση τηI /νσηI Β/θ?ιαI Εκπα1δευσηI δεν περιλα?β"νει κ"ποια ?εταβολ0 στα Γυ?ν"σια και τα Λ3κεια του δ0?ου, ενC η πρ2ταση τηI /νσηI Α/θ?ιαI Εκπα1δευσηI, ?/χρι χθεI το βρ"δυ, δεν ε1χε κοινοποιηθε1 στον δ0?ο Αγρ"φων. Οι αποφ"σειI των η?οτικCν Συ?βουλ1ων θα διαβιβαστο3ν ?/χρι την Παρασκευ0 24 Φεβρουαρ1ου στο Υπουργε1ο Παιδε1αI και ?/χρι την Παρασκευ0 3 Μαρτ1ου 2012 πρ/πει να υποβληθο3ν οι τελικ/I εισηγ0σειI των ΠεριφερειακCν ιευ-

θυντCν Α/θ?ιαI και Β/θ?ιαI Εκπα1δευσηI. Τα ασφυκτικ" αυτ" χρονοδιαγρ"??ατα ε1ναι ενδεικτικ" τηI π1εσηI που ασκε1ται στουI φορε1I για να αποφανθο3ν επ1 εν2I τ2σο ευα1σθητου θ/?ατοI. Αν οι φ2βοι για το κλε1σι?ο σχολε1ων επαληθευτο3ν, η καθη?εριν0 ζω0 των πολιτCν και των ?αθητCν ανα?/νεται να αλλ"ξει δρα?ατικ". *λλωστε, στα πλα1σια και τηI οικονο?ικ0I κατ"ρρευσηI τηI χCραI, δεν ε1ναι απ1θανο κ"ποιοι ?αθητ/I να στα?ατ0σουν το σχολε1ο, ?/νονταI αποκλεισ?/νοι ακ2?α και απ2 την ελ"χιστη Υποχρεωτικ0 Εκπα1δευση (η?οτικ2 - Γυ?ν"σιο). Σε επικοινων1α που ε1χα?ε ?ε

τη ιε3θυνση Β/θ?ιαI Εκπα1δευσηI του νο?ο3 και 2πωI προκ3πτει απ2 το αρ. 1845/1-22012 /γγραφο που διαβιβ"στηκε στον δ0?ο Καρπενησ1ου, στην αρχικ0 ηλεκτρονικ0 καταγραφ0 δεν υποβλ0θηκε κ"ποιο α1τη?α για κατ"ργηση 0 συν/νωση σχολε1ων. !στ2σο, η ιε3θυνση Α/θ?ιαI Εκπα1δευσηI, σ3?φωνα και ?ε το αρ. 2365/9-2-2012 /γγραφο που διαβιβ"στηκε στον δ0?ο Καρπενησ1ου, υπ/βαλε α1τη?α για κατ"ργηση των ?η λειτουργο3ντων σχολικCν ?ον"δων, δηλαδ0 των σχολε1ων στα οπο1α δεν φοιτο3ν ?αθητ/I, αλλ" και την υποβ"θ?ιση σχολε1ων, 2πωI θα δε1τε παρακ"τω.

Ανα%νονται αντιδρσει-

Να ση?ειCσου?ε εδC 2τι ανα?/νεται ν/οI κ3κλοI αντιδρ"σεων απ2 γονε1I, ?αθητ/I και εκπαιδευτικο3I, σε περ1πτωση που υλοποιηθε1 η πρ2θεση του Υπουργε1ου να καταργ0σει κι "λλα σχολικ" ιδρ3?ατα στην Ευρυταν1α. -δη, η ιδασκαλικ0 Ο?οσπονδ1α Ελλ"δαI εξ/δωσε ανακο1νωση ?ε αριθ?2 πρωτοκ2λλου 681/31-1-2012, στην οπο1α αναφ/ρει 2τι δεν θα ανεχτε1 ?1α τ/τοια προοπτικ0 για την εκπα1δευση στην Ελλ"δα, ενC δηλCνει /τοι?η για δυνα?ικ0 αντ1σταση στην πολιτικ0 που προωθε1ται.

Η πρ2ταση τηI /νσηI Α/θ?ιαI Εκπ/σηI για το Καρπεν0σι Αν και ο διευθυντ0I τηI ιε3θυνσηI Α/θ?ιαI Εκπα1δευσηI Ευρυταν1αI κ. Αθαν"σιοI Τσαπρο3νηI αρν0θηκε να ?αI ενη?ερCσει για τα επ1ση?α στοιχε1α και το α1τη?α που υποβλ0θηκε, το ρεπορτ"ζ ΕυρυτανικCν Ν/ων» αποκαλ3πτει τιI των «Ε προτειν2?ενεI ?εταβολ/I στιI σχολικ/I ?ον"δεI του δ0?ου Καρπενησ1ου για το σχολικ2 /τοI 2012-2013.

Ποια σχολεα προτενεται να καταργηθον, ποια να υποβιβαστον

Σ3?φωνα ?ε το προαναφερ2?ενο α1τη?α που υποβλ0θηκε απ2 τη ιε3θυνση Α/θ?ιαI Εκπα1δευσηI, προτε1νεται η κατ"ργηση 2 Νηπιαγωγε1ων και ο υποβιβασ?2I 5 η?οτικCν και 6 Νηπιαγωγε1ων του νο?ο3, ?ε παρ"λληλη κατ"ργηση π"νω απ2 15 οργανικCν θ/σεων εκπαιδευτικCν. .σον αφορ" τα η?οτικ" Σχολε1α,

προτε1νεται ο υποβιβασ?2I του η?οτικο3 Σχολε1ου Μεγ"λου Χωριο3, απ2 2θεσιο σε 1θεσιο, του η?οτικο3 Σχολε1ου Φουρν"I απ2 2θεσιο σε 1θεσιο και του Ειδικο3 η?οτικο3 Σχολε1ου Καρπενησ1ου απ2 3θεσιο σε 2θεσιο, λ2γω τηI ?ε1ωσηI του αριθ?ο3 των ?αθητCν, που κατ" ?/σο 2ρο ε1ναι 8 σε κ"θε σχολε1ο. Επ1σηI, για το 1ο και το 4ο Ολο0?ερο η?οτικ2 Σχολε1ο Καρπενησ1ου προτε1νεται η υποβ"θ?ισ0 τουI, ?/σω τηI κατ"ργησηI 3 οργανικCν θ/σεων εκπαιδευτικCν σε κ"θε /να. .σον αφορ" τα Νηπιαγωγε1α του νο?ο3, προτε1νεται η κατ"ργηση του 1θεσιου Νηπιαγωγε1ου Αγ1ου Νικολ"ου και του 1θεσιου Νηπιαγωγε1ου Κρικ/λλου, λ2γω /λλειψηI ?αθητCν. Να ση?ειCσου?ε 2τι τα 2 αυτ" Νηπιαγωγε1α, εδC και 2 χρ2νια, βρ1σκονται σε αναστολ0 λει-

τουργ1αI και δεν προβλ/πονται εγγραφ/I για τα επ2?ενα /τη. Επ1σηI, προτε1νεται ο υποβιβασ?2I για "λλα 6 Νηπιαγωγε1α. Ειδικ2τερα, η πρ2ταση αφορ" τον υποβιβασ?2 του 1ου Νηπιαγωγε1ου Καρπενησ1ου απ2 2θεσιο σε 1θεσιο και την κατ"ργηση ?1αI οργανικ0I θ/σηI, την κατ"ργηση ?1αI οργανικ0I θ/σηI στο 2ο Νηπιαγωγε1ο Καρπενησ1ου και την κατ"ργηση 3 οργανικCν θ/σεων στο 4ο Νηπιαγωγε1ο Καρπενησ1ου. Ακ2?η, το 5ο Νηπιαγωγε1ο Καρπενησ1ου, απ2 2θεσιο ?ε 3 επιπλ/ον οργανικ/I θ/σειI, προτε1νεται να υποβιβαστε1 σε κλασικ2 2θ/σιο, το Νηπιαγωγε1ο Φουρν"I απ2 1θ/σιο ?ε ολο0?ερο τ?0?α σε κλασικ2 1θ/σιο χωρ1I ολο0?ερο τ?0?α, ενC το ειδικ2 Νηπιαγωγε1ο Καρπενησ1ου απ2 2θεσιο σε 1θεσιο.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 15 Φεβρουαρ*ου 2012 / Σελ*δα 9

Η δκη των χειριστ ν

Η εκδ*καση των ασφαλιστικ<ν 8(τρων που κατ(θεσε εναντ*ον τουB ο αντιπεριφερειρχηB Ευρυταν*αB κ. Βασ*ληB Καρα8πB και τα οπο*α (γιναν προσωριν δεκτ απ+ το δικαστ)ριο Ευρυταν*αB, θα πραγ8ατοποιηθε* την Παρασκευ) 16 Μαρτ*ου 2012

Ν ΕΑ

Για 8*α <ρα )ταν στο γραφε*ο του Προ(δρου των δικαστηρ*ων

Οι 15 χειριστ(B 8ηχανη8των τηB Περιφερειακ)B Εν+τηταB Ευρυταν*αB, οι οπο*οι συ88ετε*χαν στην προγρα88ατισ8(νη απεργ*α τηB ΑΕΥ την Τρ*τη 7 Φεβρουαρ*ου, βρ(θηκαν την περασ8(νη Παρασκευ) 10 Φεβρουαρ*ου 2012 στα δικαστ)ρια Ευρυταν*αB, για να παραστο,ν ωB κατηγορο,8ενοι

υρ

υτ αν ικ ά

Την η8(ρα τηB απεργ*αB, Τρ*τη 7 Φεβρουαρ*ου 2012, επικρατο,σαν στην Ευρυταν*α ακρα*α καιρικ φαιν+8ενα. Η χιον+πτωση ε*χε κλε*σει +λουB τουB δρ+8ουB στο κεντρικ+ και επαρχιακ+ οδικ+ δ*κτυο του νο8ο,. Επιπλ(ον, οι καιρικ(B προβλ(ψειB (καναν λ+γο για επιδε*νωση τιB επ+8ενεB <ρεB. Ο αντιπεριφερειρχηB Ευρυταν*αB κ. Βασ*ληB Καρα8πB, αναλογιζ+8ενοB τον κ*νδυνο να αποκλειστε* ο νο8+B, προ(βη στην κατθεση ασφαλιστικ<ν 8(τρων εναντ*ον των απεργ<ν χειριστ<ν, οι οπο*οι προηγου8(νωB αρν)θηκαν να αναστε*λουν την απεργ*α τουB αφο, 8λιστα απειλ)θηκαν, σ,8φωνα 8ε τουB *διουB, ακ+8η και 8ε αυτ+φωρο. Το Πρωτοδικε*ο Καρπενησ*ου εξ(δωσε προσωριν) διαταγ) κατ των χειριστ<ν, κνονταB δεκτ) την α*τηση του κ. Καρα8π, και δι(ταξε την 8εση αναστολ) των απεργιακ<ν κινητοποι)σεων. Οι χειριστ(B υπκουσαν και το 8εση8(ρι τηB Τρ*τηB γ,ρισαν στον αγ<να του αποχιονισ8ο,. Ευρυτανικ Ν(α”, το 'πωB (γραψαν τα “Ε θ(8α δεν (ληξε εκε*. Την Παρασκευ) 10 Φεβρουαρ*ου 2012, στο Πρωτοδικε*ο Ευρυταν*αB επρ+κειτο να εκδικαστο,ν τα ασφαλιστικ 8(τρα που κατ(θεσε η Περιφερειακ) Εν+τητα Ευρυταν*αB. στ+σο, λ+γω αδυνα8*αB να παραστε* ο δικηγ+ροB τηB Π.Ε. Ευρυταν*αB, η εκδ*καση αναβλ)θηκε για την Παρασκευ) 16 Μαρτ*ου 2012. Χαρακτηριστικ+ ε*ναι επ*σηB +τι ο,τε ο κ. Καρα8πB βρ(θηκε στο δικαστ)ριο.

Ε

Μ*α <ρα τουB 8ιλο,σε ο Πρ+εδροB Ο Πρ+εδροB των δικαστηρ*ων κλεσε τουB 15 χειριστ(B στο γραφε*ο του. Εκε*, τουB εξ)γησε +τι η στση τουB να αρνηθο,ν την αναστολ) τηB απεργ*α τουB, λ+γω του εκτκτου τηB υπ+θεσηB, αποτελε* παραβ*αση ν+8ου, αφο, υπ)ρχε η πιθαν+τητα, λ+γω των καιρικ<ν φαινο8(νων, να κινδυν(ψουν ανθρ<πινεB ζω(B. Ο κ. Πρ+εδροB, στη συζ)τησ) τουB -+πωB 8αB 8εταφ(ρθηκε- φνηκε να κατανοε* και τα προβλ)8ατα των χειριστ<ν. στ+σο, σε περιπτ<σειB +πωB η συγκεκρι8(νη, υπρχει νο8οθεσ*α και ο ν+8οB πρ(πει να τηρε*ται. Πνω απ+ οποιοδ)ποτε εργασιακ+ δικα*ω8α υπερτερο,ν οι ανθρ<πινεB ζω(B.

ιαβστε τι αντιδρσει φορ(ων και κο88των υπ(ρ των εργαζο8(νων. Γυρ*στε σελ*δα -->

Η απντηση του κ. Βασλη Καραπ γνωρ*ζει απ+λυτα. "Προ(χει +8ωB το δικα*ω8α τηB προστασ*αB του κοινωνικο, συν+λου" αναφ(ρει ο κ. Καρα8πB.

Η Περιφερειακ) Εν+τητα Ευρυταν*αB, σχετικ 8ε την επιβολ) ασφαλιστικ<ν 8(τρων, 8ετ απ+ προσφυγ) του αντιπεριφερειρχη Ευρυταν*αB κατ τηB απεργ*αB των χειριστ<ν, εξ(δωσε ανακο*νωση την Παρασκευ) 10 Φεβρουαρ*ου 2012. Στην ανακο*νωσ) του, ο αντιπεριφερειρχηB Ευρυταν*αB κ. Βασ*ληB Καρα8πB εξηγε* τουB λ+γουB που τον υποχρ(ωσαν να προβε* στην κατθεση ασφαλιστικ<ν 8(τρων εναντ*ον των απεργ<ν χειριστ<ν, εν< επιση8α*νει +τι "Μ+νο οι χειριστ(B τηB Π.Ε. Ευρυταν*αB απ)ργησαν και καν(ναB λλοB χειριστ)B στην Περιφ(ρεια, 8*α η8(ρα 8ε (ντονα καιρικ φαιν+8ενα", θ(λονταB να καταδε*ξει και την "κατχρηση" του δικαι<8ατοB στην απεργ*α απ+ πλευρB των χειριστ<ν, δικα*ω8α +8ωB που ο *διοB ανα-

Η ΑΝΑΚΟΙΝ ΣΗ ΚΑΡΑΜΠΑ "Το δικα*ω8α τηB απεργ*αB, +πωB και +λα τα συνδικαλιστικ δικαι<8ατα των εργαζο8(νων, σε +λουB τουB το8ε*B, ε*ναι απ+λυτα σεβαστ απ+ +λουB 8αB και ουδ(ποτε διανοηθ)κα8ε να παρε8ποδ*σου8ε την σκησ) τουB, 8ε τον οποιονδ)ποτε τρ+πο. Ε*ναι +8ωB αυτον+ητο +τι ε*8αστε, πνω απ+ +λα, υποχρεω8(νοι τ+σο θεσ8ικ, +σο και νο8ικ, να προστατε,ου8ε την υγε*α και την ασφλεια των πολιτ<ν, κυρ*ωB δε την ανθρ<πινη ζω). 'πωB λλωστε γνωρ*ζουν τ+σο οι απεργο*, +σο και οι συνδικαλιστικο* τουB εκπρ+σωποι, +ταν συγκρο,ονται δ,ο συνταγ8ατικ κατοχυρω8(να δικαι<8ατα +πωB στην προκει8(νη περ*πτωση το δικα*ω8α τηB απεργ*αB και το δικα*ω8α τηB προστασ*αB του κοινωνικο, συν+λου, υπερισχ,ει το υπ(ρτατο δικα*ω8α τηB προστασ*αB του κοινωνικο, συν+λου και βσει αυτο, κινηθ)κα8ε. 'λοι γνωρ*ζου8ε +τι η Ευρυταν*α, αντι8ετωπ*ζει (ντονα καιρικ φαιν+8ενα, τα οπο*α, σε συνδυασ8+ 8ε την ιδιο8ορφ*α

και την ιδιαιτερ+τητα τηB περιοχ)B, 8πορε* να αποβο,ν και 8οιρα*α για ανθρ<πινεB ζω(B, ιδ*ωB σε περιοχ(B που κατοικο,νται 8+νι8α απ+ ευπαθε*B ο8δεB, +πωB υπερ)λικεB, ασθενε*B κ.λπ. Τ(τοια (ντονα καιρικ φαιν+8ενα αντι8ετ<πισε η Περιφερειακ) Εν+τητα Ευρυταν*αB την 7/2/2012, την η8(ρα τηB γενικ)B απεργ*αB τηB ΑΕΥ και τα οπο*α συνεχ*ζουν να αντι8ετωπ*ζουν οι ΕυρυτνεB, ιδια*τερα του δυτικο, τ8)8ατοB του Νο8ο,, οι οπο*οι δοκι8ζονται σκληρ. Τα καιρικ αυτ φαιν+8ενα (χουν να ε8φανισθο,ν τουλχιστον τα τελευτα*α τριντα χρ+νια. Ε*ναι λογικ+ +τι +ποιοB δεν ζει στον Νο8+ δεν 8πορε* να τα αντιληφθε*. Μπροστ λοιπ+ν στουB κινδ,νουB που προ(κυψαν απ+ τον ολικ+ αποκλεισ8+ του οδικο, δικτ,ου, απ+ τον οπο*ο κινδ,νευαν και ανθρ<πινεB ζω(B και περιουσ*εB συ8πολιτ<ν 8αB και αφο, εξαντλ)σα8ε κθε λλη δυνατ+τητα αντι8ετ<πισηB τηB κατστασηB αυτ)B, σε συνδυασ8+ 8ε το γεγον+B +τι η κατσταση δεν επ(τρεπε την παρα8ικρ) καθυστ(ρηση, βρεθ)κα8ε στην δυσρεστη, πλην +8ωB επιβεβλη8(νη απ+ τιB συνθ)κεB, θ(ση, να ζητ)σου8ε την εφαρ8ογ) του ρθρου 21 παρ. 1 Ν 1264/1982

+πωB αυτ+ ισχ,ει 8ετ την αντικατστασ) του απ+ την παρ. 1 του ρθρου 2 Ν 2224/1994 και να κληθε* το προσωπικ+ των χειριστ<ν των εκχιονιστικ<ν 8ηχανη8των και 8+νο, για την αντι8ετ<πιση των στοιχειωδ<ν αναγκ<ν του κοινωνικο, συν+λου κατ τη διρκεια τηB απεργ*αB. Θ(σα8ε δε υπ+ψη του ικαστηρ*ου +λα τα στοιχε*α και απ+ το *διο το ικαστ)ριο, κρ*θηκε +τι +ντωB υπ)ρχε 8εσοB κ*νδυνοB για το κοινωνικ+ σ,νολο, που δεν 8πορο,σε να αντι8ετωπιστε* διαφορετικ. Αφ)νου8ε στην κρ*ση κθε καλ+πιστου πολ*τη και στην κοινωνικ) του ευαισθησ*α να προβλη8ατιστε* για το γεγον+B +τι κανε*B λλοB χειριστ)B - οδηγ+B σε ολ+κληρη την Περιφ(ρεια ΣτερεB ΕλλδαB δεν απ)ργησε. Θεωρο,8ε +τι εκφρζου8ε το σ,νολο των πολιτ<ν χωρ*B κα8*α εξα*ρεση. Τ(λοB, επειδ) θεωρο,8ε +τι +λοι εξ*σου οι εργαζ+8ενοι δοκι8ζονται απ+ τα αντεργατικ 8(τρα, (χου8ε δε*ξει 8ε πολλαπλο,B τρ+πουB την ευαισθησ*α 8αB προB τουB εργαζ+8ενουB συνεργτεB 8αB τηB Περιφερειακ)B Εν+τηταB Ευρυταν*αB στο πλα*σιο των αρ8οδιοτ)των 8αB και του θεσ8ικο, 8αB ρ+λου".


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 15 Φεβρουαρ,ου 2012 / Σελ,δα 10

Καταδικζουν τη δωξη

Κριτικ+ κατ" Καρα:π" απ- συνδικαλιστικο.D φορε,D και ΚΚΕ

Α)ντονεD δια:αρτυρ,εD κατ" τηD δικαστικ+D δ,ωξηD των χειριστ>ν απ- την Περιφερειακ+ Εν-τητα Ευρυταν,αD, οι οπο,οι, την Τρ,τη 7/2/2012, συ::ετε,χαν στην προγρα::ατισ:*νη πανελλαδικ+ απεργ,α που ε,χε κηρ.ξει η ΑΕΥ. Το ΚΚΕ, συνδικαλιστικο, φορε,D, ακ-:η και η ΕΛΜΕ Ευρυταν,αD καταδ,κασαν τη δ,ωξη των υπαλλ+λων

Ν Ε

Η απεργ,α των χειριστ>ν κρ,θηκε παρ"νο:η και καταχρηστικ+ απ- το Πρωτοδικε,ο Ευρυταν,αD, :ετ" απ- τα ασφαλιστικ" :*τρα που κατ*θεσε εναντ,ον τουD ο αντιπεριφερει"ρχηD Ευρυταν,αD κ. Βασ,ληD Καρα:π"D, :προστ" στον κ,νδυνο να αποκλειστε, ολ-κληροD ο νο:-D, λ-γω των *ντονων καιρικ>ν φαιν-:ενων που επικρατο.ν στην Ευρυταν,α

υτ αν ικ ά

Μια σειρ" απ- φορε,D, :ε σκληρ*D ανακοιν>σειD τουD, τ"χθηκαν κατ" τηD απ-φασηD του αντιπεριφερει"ρχη Ευρυταν,αD κ. Βασ,λη Καρα:π" να καταθ*σει ασφαλιστικ" :*τρα εναντ,ον των απεργ>ν, >στε να ανασταλε, η απεργ,α και να :ην κινδυνε.σει ο νο:-D να αποκλειστε,, λ-γω των *ντονων καιρικ>ν φαινο:*νων τηD η:*ραD εκε,νηD.

Σ ΡΕΙΑ ΙΑΜΑΡΤΥΡΙ Ν

Ε

υρ

ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓ!Ν ΥΠΑΛΛΗΛ!Ν ΑΙΡΕΤ!Ν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ!Ν ΕΛΛΑΑΣ. Για ποινικοπο,ηση του δικαι>:ατοD στην απεργ,α κ"νει λ-γο η "Ο:οσπονδ,α Συλλ-γων Αιρετ>ν Περιφερει>ν Ελλ"δαD" και ζητ" "να ανακληθε, α:*σωD κ"θε δ,ωξη κατ" των εργαζο:*νων τηD Π. Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ". Με ανακο,νωσ+ τουD, που υπογρ"φει ο πρ-εδροD τηD Ο:οσπονδ,αD κ. Χρ+στοD Ντα+D, κ+ρυξαν στ"ση εργασ,αD απ- τιD 10 το πρω, τηD Παρασκευ+D 10 Φεβρουαρ,ου :*χρι τη λ+ξη του ωραρ,ου στην Περιφερειακ+ Εν-τητα Ευρυταν,αD και κ"λεσαν τουD εργαζο:*νουD να παραβρεθο.ν στο δικαστ+ριο. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝ!ΣΗ "Τη στιγ:+ που συγκυβ*ρνηση και Τρ-ικα σαρ>νουν -,τι απ*:εινε -ρθιο στη κοινων,α και δ,νουν τη χαριστικ+ βολ+ στουD εργαζ-:ενουD και τουD συνταξιο.χουD πα,ζονταD :ε την αντοχ+ και την εξαθλ,ωσ+ τουD, ο Αντιπεριφερει"ρχηD Ευρυταν,αD *στειλε στα δικαστ+ρια δεκαπ*ντε (15) εργαζ-:ενουD τηD Περιφ*ρειαD Στερε"D Ελλ"δαD, γιατ, απ*ργησαν στιD 7 Φεβρουαρ,ου .στερα απ- απ-φαση τηD Α..Ε..Υ. και τηD Ο:οσπονδ,αD :αD. Συ:παραστεκ-:αστε στουD συναδ*λφουD τηD Ευρυταν,αD που δικ"ζονται στιD 10 Φεβρουαρ,ου η:*ρα Παρασκευ+ και >ρα 11:00 στο Πρωτοδικε,ο Ευρυταν,αD, επειδ+ *καναν το αυτον-η-

Οι χειριστ*D περι:*νουν στο ικαστικ- Μ*γαρο να τουD καλ*σει ο Πρ-εδροD του δικαστηρ,ου

το και απαιτο.:ε την απαλλαγ+ τουD. Αποτελε, υποχρ*ωση των εργαζο:*νων να αγων,ζονται για το δ,καιο και τα δικαι>:ατ" τουD. εν :πορε, να αποτελο.ν αδ,κη:α και να ποινικοποιο.νται οι κινητοποι+σειD των εργαζο:*νων, ιδια,τερα σ+:ερα που ο Ελληνικ-D λα-D βι>νει :α.ρεD :*ρεD και πρωτ-γνωρη εξαθλ,ωση, που ο εργαζ-:ενοD βλ*πει το εισ-δη:" του να :ει>νεται συνεχ>D και τα δικαι>:ατ" του να συρρικν>νονται. Καλο.:ε τον Περιφερει"ρχη Στερε"D Ελλ"δαD να ανακαλ*σει α:*σωD την δ,ωξη. Καλο.:ε την Α..Ε..Υ. και "λλεD συνδικαλιστικ*D οργαν>σειD να συ:παρασταθο.ν στουD εργαζ-:ενουD. Κηρ.σσου:ε στ"ση εργασ,αD απ- τιD 10 το πρω, τηD Παρασκευ+D 10 Φεβρουαρ,ου :*χρι τη λ+ξη του ωραρ,ου στην Περιφερειακ+ Εν-τητα Ευρυταν,αD και καλο.:ε τουD εργαζ-:ενουD να παραβρεθο.ν στο δικαστ+ριο".

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡ!ΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ. Επ,σηD η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡ!ΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ (να ση:ει>σου:ε εδ> -τι το θ*:α ανα:*νεται να προκαλ*σει ν*α κ-ντρα στο Περιφερειακ- Συ:βο.λιο) σε επιστολ+ τηD, που υπογρ"φουν οι Περιφερειακο, Σ.:βουλοι Στερε"D Ελλ"δαD κ.κ. Αναστ"σιοD Χρον"D, Σοφ,α (Ιω"ννα) Ντο.ρου

και Γι>ργοD Γκικ-πουλοD, :εταξ. "λλων: "... καταγγ*λλει απερ,φραστα τον αντιπεριφερει"ρχη Ευρυταν,αD κ. Καρα:π", που *συρε στα δικαστ+ρια τουD απεργο.D χειριστ*D :ηχανη:"των για να αναγκαστο.ν να διακ-ψουν την απεργ,α τουD χθεD 7/2/2012, :*ρα πανελλαδικ>ν κινητοποι+σεων ,εν"ντια στιD αντιλαϊκ*D πολιτικ*D των :νη:ον,ων που δια:ορφ>νουν η συγκυβ*ρνηση του Μα.ρου Μετ>που ΠΑΣΟΚ, Ν. και ΛΑΟΣ, :ε την Ε.Ε και το .Ν.Τ."

ΚΑΤΑΙΚΑΖΕΙ ΚΑI ΤΟ ΚΚΕ. Σε ανακο,νωσ+ του, ο βουλευτ+D Ε.βοιαD και υποψ+φιοD περιφερει"ρχηD Στερε"D Ελλ"δαD του ΚΚΕ κ. Γι>ργοD Μαρ,νοD, :εταξ. "λλων, αναφ*ρει: "Το ΚΚΕ καταδικ"ζει την ποινικοπο,ηση του απεργιακο. δικαι>:ατοD των εργαζο:*νων στην Περιφ*ρεια Στερε"D Ελλ"δαD, χειριστ>ν :ηχανη:"των. Τα ασφαλιστικ" :*τρα που κατ*θεσε ο Αντιπεριφερει"ρχηD Ευρυταν,αD εκπροσωπ>νταD τη διο,κηση τηD Περιφ*ρειαD η οπο,α ελ*γχεται απ- το ΠΑΣΟΚ, ε,ναι αβ"σι:α και επικ,νδυνα, ε,χαν ωD στ-χο να σπ"σει η απεργ,α των εργαζο:*νων στιD 7.2.2012 κατ" τηD ολο:*τωπηD αντιλαϊκ+D επ,θεσηD τηD τρικο::ατικ+D κυβ*ρνησηD ΠΑΣΟΚ - Ν. - ΛΑΟΣ, :ε τη στ+ριξη του κ-::ατοD τηD κ. Μπακογι"ννη.

Πρ-κειται για προσπ"θεια αφα,ρεσηD, κατ"ργησηD του θε:ελι>δουD δικαι>:ατοD τηD απεργ,αD και αυτ- ακριβ>D υπηρ*τησε και η σχετικ+ εισαγγελικ+ εντολ+. Η χρησι:οπο,ηση τηD κακοκαιρ,αD αποτελε, πρ-σχη:α και :*γιστη υποκρισ,α, αφο. ε,ναι γνωστ- πωD οι εργαζ-:ενοι :ε χ,λιουD κινδ.νουD :"χονται για την εξασφ"λιση τηD επικοινων,αD, τηD συγκοινων,αD στην περιοχ+ που :ε ευθ.νη των κυβερν+σεων του ΠΑΣΟΚ και τηD Ν. αλλ" και των εκπροσ>πων τουD στην τοπικ+ διο,κηση ε,ναι αφη:*νη στη φτ>χεια και στην εγκατ"λειψη, υποφ*ρει απ- *να "θλιο οδικ- δ,κτυο, την *λλειψη στοιχει>δουD υποδο:+D. Το ΚΚΕ καλε, τουD εργαζ-:ενουD τηD περιοχ+D να υπερασπιστο.ν το απεργιακ- δικα,ω:α και να καταδικ"σουν τιD δυν":ειD που το υπονο:ε.ουν. Η ολο:*τωπη αντιλαϊκ+ επ,θεση του ΠΑΣΟΚ, τηD Ν. και του ΛΑΟΣ που επιβ"λλει :ισθο.D 400 ευρ> και συντ"ξειD πε,ναD, που καταργε, εργασιακ" και ασφαλιστικ" δικαι>:ατα β"ζει τουD εργαζ-:ενουD :προστ" σε :εγ"λεD υποχρε>σειD για την αν"πτυξη οργανω:*νηD, :αζικ+D π"ληD, την ανατροπ+ τηD αντιλαϊκ+D βαρβαρ-τηταD, τη συστρ"τευση :ε το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ χωρ,D να χαθε, "λλοD πολ.τι:οD χρ-νοD".

ΕΛΜΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. Εντω:εταξ., ο:-φωνο ψ+φισ:α "Συ:παρ"στασηD στουD διωκ-:ενουD απεργο.D τηD Περιφερειακ+D Εν-τηταD Ευρυταν,αD" απ*στειλε το /Σ τηD ΕΛΜΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ που υπογρ"φεται απτον πρ-εδρο κ. Κ>στα Μαστροκ>στα, αναφ*ρονται :εταξ. "λλων: "... θεωρο.:ε απαρ"δεκτη και αντιδη:οκρατικ+ την εν*ργεια του Αντιπεριφερει"ρχη να σ.ρει στα δικαστ+ρια τουD εργαζ-:ενουD που "σκησαν το βασικ- δικα,ω:" τουD συ::ετ*χονταD στην πανεργατικ+ κινητοπο,ηση. Τ*τοιεD :εθοδε.σειD και :"λιστα απ- αιρετο.D, θυ:,ζουν "λλεD εποχ*D και δε,χνουν -τι ο εργασιακ-D :εσα,ωναD ε,ναι εδ>. Την >ρα που καταπατο.νται εργασιακ" δικαι>:ατα, την >ρα που η κυβ*ρνηση του :α.ρου :ετ>που ΠΑΣΟΚ - Ν - ΛΑΟΣ :ε τιD εντολ*D τηD τρ-ικαD γυρν"νε τη χ>ρα δεκαετ,εD π,σω, την >ρα που πρ*πει -λοι να συσπειρωθο.:ε και να αντι:ετωπ,σου:ε την ολο:*τωπη αυτ+ επ,θεση ε,ναι πρ-κληση να υπ"ρχει τ*τοια στ"ση και :"λιστα απ- αιρετ- τηD αυτοδιο,κησηD. Καλο.:ε τον Αντιπεριφερει"ρχη να ανακαλ*σει α:*σωD τη δ,ωξη. Καλο.:ε -λουD τουD "λλουD εργαζ-:ενουD του νο:ο. να συ:παρασταθο.ν στουD διωκ-:ενουD απεργο.D καταδικ"ζονταD την αντιδη:οκρατικ+ και παρ"νο:η εν*ργεια του Αντιπεριφερει"ρχη".


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 15 Φεβρουαρ2ου 2012 / Σελ2δα 11

Παρατη να τα ργα του "ΠΙΝΟΣ" ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤ ΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Ν Ε"Αχτ2δα φωτ3J" για εξο@#λυνση τηJ χρη@ατοδ3τησηJ και συν0χισηJ των 0ργων του προγρ#@@ατοJ "ΠΙΝΟΣ", @ετ# τη συν#ντηση που ε2χε ο κ. Κλ0αρχοJ Περγαντ#J @ε τον Υφυπουργ3 κ. Θ#νο ΜωραOτη.

Α

ΕδD και δ4ο χρ3νια στα@#τησαν οι εργασ2εJ, ελλε2ψει χρη@#των

υτ αν ικ ά

Στο πρ3γρα@@α "ΠΙΝΟΣ", η Ευρυταν2α εντ#χθηκε επ2 νο@αρχ2αJ ΚDστα ΚοντογεDργου το 2007. Απ3 τιJ εγκρ2σειJ 0ργων χρη@ατοδοτ1θηκαν τουλ#χιστον 15 @εγ#λα 0ργα, συνολικο4 προϋπολογισ@ο4 περ2που 15 εκατ. ευρD, τα οπο2α ξεκ2νησαν να κατασκευ#ζονται το 2009. Μετ# 1ρθε η χρεοκοπ2α

υρ

Απ3 το 2010, 3λα τα 0ργα, κυρ2ωJ τα 0ργα οδοποι2αJ, περ2που 9 εκατ. ευρD, "π#γωσαν", λ3γω 0λλειψηJ χρη@ατοδ3τησηJ. Οι εργολ#βοι στα@#τησαν τιJ εργασ2εJ, ενD τον Α4γουστο του 2011 προχDρησαν στην 0κδοση κοιν1J επιστολ1J - δια@αρτυρ2αJ προJ τον αρ@3διο Υφυπουργ3 κ. Θ#νο ΜωραOτη. Οι εργολ#βοι διεκδικο4σαν περ2που 3,5 εκατ. ευρD. Χρ1@ατα που αφορο4ν τιJ εργασ2εJ, οι οπο2εJ @0χρι το 2010 ε2χαν υλοποιηθε2, αλλ# το κρ#τοJ Ευρυτανικ# Ν0α" δεν πλ1ρωσε. ("Ε αρ. φ4λλων 455/3-8-2011 και 456/10-8-11). Τ3τε, και @ε παρ0@βαση του βουλευτ1 Ευρυταν2αJ κ. Ηλ2α Καραν2κα, του Περιφερει#ρχη Στερε#J Ελλ#δαJ κ. Κλε#ρχου Περγαντ# αλλ# και του Υφυπουργο4 Αν#πτυξηJ κ. ΜωραOτη, φα2νεται 3τι εκτα@ιε4τηκαν τα χρ1@ατα και οι εργολ#βοι πληρDθηκαν. Τα 0ργα, 3@ωJ, δεν ξεκ2νησαν ακριβDJ για τον 2διο λ3γο. "-λλειψη χρη@#των, στ#ση ε@πορ2ου".

Ε

Συνεδρ2αση Επιτροπ1J "στ3σο, την περασ@0νη εβδο@#δα υπ1ρξε @ια κινητοπο2ηση απ3 την πλευρ# τηJ Περιφ0ρειαJ Στερε#J Ελλ#δαJ. Με τη συ@@ετοχ1 και την παρ0@βαση του Περιφερει#ρχη Στερε#J Ελλ#δαJ Κλ0αρχου

Τα χαλ#σ@ατα του παλιο4 ασαρχε2ου, 3που επρ3κειτο να δη@ιουργηθε2 το Λαογραφικ3 Μουσε2ο. -να 0ργο ενταγ@0νο στο Πρ3γρα@@α “ΠΙΝΟΣ”, του οπο2ου 3@ωJ η εκτ0λεση διακ3πηκε, λ3γω 0λλειψηJ χρη@#των.

Περγαντ#, πραγ@ατοποι1θηκε την Τετ#ρτη 8 Φεβρουαρ2ου 2012, στο Υπουργε2ο Αν#πτυξηJ, η 1η Συνεδρ2αση τηJ Επιτροπ1J Συντονισ@ο4 & Εξειδ2κευσηJ του Προγρ#@@ατοJ "ΠΙΝΟΣ", υπ3 την προεδρε2α του Υφυπουργο4 Αν#πτυξηJ κ. Θ#νου ΜωραOτη. Στη συνεδρ2αση συ@@ετε2χαν ωJ @0λη, εκπρ3σωποι του Υπουργε2ου και οι Περιφερει#ρχεJ Στερε#J Ελλ#δαJ, υτικ1J Μακεδον2αJ, Θεσσαλ2αJ και υτικ1J Ελλ#δαJ. Σε ανακο2νωση που εκδ3θηκε αναφ0ρεται 3τι: "... σε κοιν1 κατε4θυνση @ε τον Περιφερει#ρχη Κλ0αρχο Περγαντ#, ο Υφυπουργ3J κ. Θ#νοJ ΜωραOτηJ επιβεβα2ωσε την πολιτικ1 βο4ληση τηJ κυβ0ρνησηJ για τη στ1ριξη του Προγρ#@@ατοJ "ΠΙΝΟΣ" και επεσ1@ανε την αν#γκη ν0αJ στοχοθεσ2αJ και εξυγ2ανσηJ του Προγρ#@@ατοJ, @ε την 0νταξη ν0ων 0ργων, που

θα συ@β#λλουν στη βιDσι@η αν#πτυξη τηJ περιοχ1J τηJ Π2νδου και την απ0νταξη 0ργων που δεν @πορο4ν να υλοποιηθο4ν 1 που κρ2νεται 3τι δεν εξυπηρετο4ν τουJ στ3χουJ του Προγρ#@@ατοJ". Το Πρ3γρα@@α στην Ευρυταν2α Απ3 τη Στερε# Ελλ#δα, @3νο η Ευρυταν2α 0χει ενταγ@0να 0ργα στο πρ3γρα@@α "ΠΙΝΟΣ". Στην Επιτροπ1, ο κ. Κλ0αρχοJ Περγαντ#J παρουσ2ασε την πορε2α του προγρ#@@ατοJ στην Περιφερειακ1 Εν3τητα Ευρυταν2αJ, τον2ζονταJ τα εξ1J: "Το πρ3γρα@@α περιλα@β#νει πολ4 ση@αντικ# 0ργα, ειδικ# στον το@0α οδοποι2αJ, 0ργα που βρ2σκονται σε εξ0λιξη και ε2ναι απολ4τωJ αναγκα2α και χρ1σι@α για την τ3νωση τηJ οικονο@2αJ, την ποι3τητα ζω1J των κατο2κων και την #ρση τηJ απο@3νωσηJ τηJ ορειν1J Ευρυταν2αJ. Επο-

@0νωJ, ε2ναι επιβεβλη@0νο αφεν3J να εξασφαλιστε2 η εξο@#λυνση τηJ χρη@ατοδοτικ1J ρο1J για τη συν0χιση και την πλ1ρη υλοπο2ηση αυτDν των ση@αντικDν παρε@β#σεων και αφετ0ρου να οριοθετηθε2 ο χρονικ3J ορ2ζονταJ ολοκλ1ρωσηJ του προγρ#@@ατοJ «ΠΙΝΟΣ». Σ1@ερα, πετ4χα@ε να υπ#ρχει κοιν1 κατε4θυνση τηJ διεκδ2κησ1J @αJ @ε τιJ προθ0σειJ του Υπουργε2ου και συνεπDJ να εξασφαλ2σου@ε πωJ α2ρονται τα @0χρι τDρα χρη@ατοδοτικ# ε@π3δια και διασφαλ2ζεται η απρ3σκοπτη εξ0λιξη και υλοπο2ηση των 0ργων στην Ευρυταν2α". ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Σε 0ναν @1να περ2που προκηρ4σσονται εκλογ0J. Η χDρα @π1κε στο το4νελ τηJ χρεοκοπ2αJ, προβλ0πεται 4φεση @0χρι το 2018, ενD 1δη η Τρ3ικα 0χει απαιτ1σει και 0χει πετ4χει την πε-

ρικοπ1 του Προγρ#@@ατοJ των δη@3σιων δαπανDν κατ# 500 εκατ. ευρD, απ3 τα κονδ4λια του οπο2ου χρη@ατοδοτο4νται τα 0ργα του προγρ#@@ατοJ "ΠΙΝΟΣ". Πολλ# 0ργα 0χουν @ισοξεκιν1σει. Στα ,γραφα, τον Προυσ3, το Καρπεν1σι. -ργα 3πωJ η δι#νοιξη του δρ3@ου Στ0νω@α #φνη, το Λαογραφικ3 Μουσε2ο στο παλι3 ασαρχε2ο και η κατασκευ1 #λλων περιφερειακDν οδικDν δικτ4ων. Οι Ευρυτ#νεJ, που διασχ2ζουν καθη@εριν# αυτ0J τιJ περιοχ0J, βλ0πουν τα εγκαταλελει@@0να 0ργα, τουJ δρ3@ουJ που 0@ειναν στη @0ση. Και φυσικ#, δεν πιστε4ουν πλ0ον σε υποσχ0σειJ. Αντικει@ενικ# η χDρα αδυνατε2 να προχωρ1σει στην αν#πτυξη. Τα 0ργα αυτ# θα @ε2νουν "φαντ#σ@ατα" απ3 την Ελλ#δα του @νη@ον2ου. Εκτ3J... και αν γ2νει κ#ποιο θα4@α.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ*ρτη 15 Φεβρουαρ9ου 2012 / Σελ9δα 12

"Χτπησαν" εκκλησα στη Σιβστα

 Ερευνται η πιθαν#τητα συ**ετοχ!2 του2 και στη ληστε"α τη2 Τατρνα2

Α

ΣεσηHασH7νοι οι τρειR δρ*στεR που συνελ8φθησαν

σε στο Ι.Χ. επιβατηγ: αυτοκ9νητο βρ7θηκαν και κατασχ7θηκαν εργαλε9α δι*ρρηξηR, καθLR και το χρηHατικ: ποσ: των 138,52 ευρL σε κ7ρHατα. Απ: το ΑστυνοHικ: ΤH8Hα Κερασοχωρ9ου, ερευν*ται η συHHετοχ8 των δραστLν στη δι*πραξη και *λλων παρ:Hοιων πρ*ξεων. Οι συλληφθ7ντεR οδηγ8θηκαν στον κ. Εισαγγελ7α ΠρωτοδικLν Καρπενησ9ου και αφο; ορ9στηκε τακτικ8 δικ*σιHοR αφ7θηκαν ελε;θεροι.

υτ αν ικ ά

Περ9που στιR 12 το HεσηH7ρι του περασH7νου Σαββ*του, σε χωρι: τηR υτικ8R Ευρυταν9αR, συνελ8φθησαν απ: *ντρεR του ΤH8HατοR Κερασοχωρ9ου τρ9α *τοHα Hε καταγωγ8 απ: Αιτωλοακαρναν9α, Hετ* απ: αξιοπο9ηση σχετικLν πληροφοριLν. Οι τρειR δρ*στεR, ξηHερLHατα το πρω9 του Σαββ*του, φ7ρεται να ε9χαν διαρρ8ξει την Εκκλησ9α τηR Αγ9αR Μ*ρνηR στη Σιβ9στα Ευρυταν9αR. Οι δρ*στεR αφα9ρεσαν χρ8Hατα και *λλα αντικε9Hενα αξ9αR. ΤουR ε9δαν :HωR και αυτ: 8ταν η αρχ8 του τ7λουR για την επιχε9ρησ8 τουR. Ο αυτ:πτηR H*ρτυραR ειδοπο9ησε τηλεφωνικ* γνωστ: του αστυνοHικ: του ΤH8HατοR Ασφ*λειαR Καρπενησ9ου και του αν7φερε το περιστατικ:. ΑH7σωR, σ8Hανε συναγερH:R, ενL στην αναζ8τηση των δραστLν συHHετε9χαν αποφασιστικ* και *ντρεR του ΤH8HατοR Κερασοχωρ9ου. Οι δρ*στεR εθε*θησαν στη Σιβ9στα, οδηγLνταR 7να κ:κκινο fiat, το οπο9ο :HωR δεν αν8κε σε καν7ναν απ: αυτο;R. Σ;Hφωνα Hε πληροφορ9εR, αν8κε σε τ7ταρτο *τοHο, H9α γυνα9κα. Απ: την προαν*κριση φα9νεται να Hην προκ;πτει κ*ποιο στοιχε9ο που να πιστοποιε9 :τι η γυνα9κα γνLριζε πωR το αυτοκ9νητ: τηR συHHετε9χε σε ληστε9α εκκλη-

Ν Ε

Τρ9α *τοHα συν7λαβαν οι αστυνοHικο9 του ΤH8HατοR Κερασοχωρ9ου, το HεσηH7ρι του περασH7νου Σ*ββατου 11 Φεβρουαρ9ου 2012. Απ: την 7ρευνα προ7κυψε :τι νωρ9τερα ε9χαν "χτυπ8σει" εκκλησ9α στη Σιβ9στα Ευρυταν9αR

σ9αR. Σ;Hφωνα Hε ανακο9νωση τηR ΑστυνοH9αR "... πρ:κειται για τρειR 2λληνεR, Hε καταγωγ8 απ: το Αγρ9νιο ηλικ9αR 36, 31 και 29 ετLν, οι οπο9οι απ: κοινο;, δι7ρρηξαν την ε9σοδο του Ιερο; Ναο; Αγ9αR Μαρ9ναR και αφο; παραβ9ασαν τα παγκ*ρια, αφα9ρεσαν το χρηHατικ: ποσ: των 50 ευρL περ9που, σε κ7ρHατα".

2Hειναν δ;ο φορ7R απ: βενζ9νη Οι δρ*στεR, :HωR, 8ταν 8 *τυχοι 8 απρ:σεκτοι. Π8γαν να ληστ7ψουν, αλλ* φα9νεται πωR ξ7χασαν να γεH9σουν το ρεζερβου*ρ και το αυτοκ9νητ: τουR “7Hεινε” στη Σιβ9στα. Αναγκ*στηκαν να περπατ8σουν 16 χιλι:Hετρα (δ;ο LρεR δρ:HοR π8γαινε-7λα) για να φτ*-

σουν στη ΒαλαLρα. Το χωρι: :HωR δεν 7χει βενζιν*δικο. Εκε9 βρ8καν 7ναν ιδιLτη, απ: τον οπο9ο αγ:ρασαν Hικρ8 ποσ:τητα καυσ9Hου. Ο πολ9τηR, :HωR, δεν γνLριζε Hε ποιουR ε9χε να κ*νει και προθυHοποι8θηκε να τουR εξυπηρετ8σει. Ξαναγ;ρισαν στη Σιβ9στα, 7βαλαν την βενζ9νη στο αυτοκ9νητο και ξεκ9νησαν Hε κατε;θυνση τη Γραν9τσα, Lστε να “φουλ*ρουν” το ρεζερβου*ρ. εν 7φτασαν :HωR, γιατ9... 7Hειναν και π*λι απ: βενζ9νη στον οικισH: ΠοταHι*. Ξεκ9νησαν και π*λι Hε τα π:δια για να φτ*σουν στη Γραν9τσα, :που τελικ* αγ:ρασαν επαρκ8 ποσ:τητα βενζ9νηR απ: το πρατ8ριο. Γ;ρισαν στην ΠοταHι*, :που και γ7Hισαν το :χηH* τουR. Εκε9 τουR περ9Hενε και Hια 7κ-

υρ

Πιστηκαν στα χρια

Ο καυγ*R κατ7ληξε Hε 7ναν τραυHατ9α και Hην;σειR

Ε

;ο νεαρο9, περ9που 20 Hε 22 ετLν, και ακ:Hη 7ναR *ντραR, περ9που 45 ετLν, για *γνωστο λ:γο, πι*στηκαν στα χ7ρια, το βρ*δυ τηR Τετ*ρτηR 8 Φεβρουαρ9ου 2012. Αποτ7λεσHα 8ταν ο 45χρονοR να Hεταφερθε9, Hε τρα;Hατα στο πρ:σωπο, στο ΝοσοκοHε9ο Καρπενησ9ου. Το περιστατικ: συν7βη σε εξωτερικ: π*ρκινγκ ξενοδοχε9ου, απ7ναντι απ: τον ΟΤΕ, :ταν οι δ;ο νεαρο9 συναντ8θηκαν Hε τον 45χρονο. Μετ* απ: καυγ*, ο 7ναR εκ των τριLν και συγκεκριH7να ο 45χρονοR, βρ7θηκε στο χιονισH7νο 7δαφοR Hε τρα;Hατα στο πρ:σωπο. Αυτ:πτεR H*ρτυρεR του *γριου καυγ* 8ταν θαHLνεR καφενε9ου, που βρ9-

σκεται απ7ναντι απ: το σηHε9ο του συHβ*ντοR, αλλ* και περαστικο9. ΑH7σωR ειδοπο9ησαν την ΑστυνοH9α και το ΕΚΑΒ, ενL 7τρεξαν να ξεχωρ9σουν τουR τρειR εHπλεκ:HενουR, οι οπο9οι φα9νεται να ε9χαν προηγο;Hενα. Στο σηHε9ο 7φτασε αH7σωR ασθενοφ:ρο του ΕΚΑΒ και Hετ7φερε τον τραυHατ9α στο ΝοσοκοHε9ο Καρπενησ9ου, :που του παρασχ7θηκαν οι πρLτεR βο8θειεR. Τα τρα;Hατ* του 8ταν ελαφρ* και 7τσι οι γιατρο9 του επ7τρεψαν να επιστρ7ψει σπ9τι του. ΕντωHεταξ;, οι δυο νεαρο9 *ντρεR, Hετ* το περιστατικ:, παρ7Hειναν στο σηHε9ο χωρ9R να φ7ρουν αντ9σταση. 2γιναν προσαγωγ7R απ: την ΑστυνοH9α, η

πληξη. 2Hειναν και απ:.. λ*στιχο. Φα9νεται :τι το Hικρ: fiat δεν *ντεξε τουR κακοτρ*χαλουR δρ:HουR τηR περιοχ8R. Και η περιπ7τει* τουR συνεχ9στηκε. Απτ:ητοι, Hπ8καν στο αυτοκ9νητο και ξεκ9νησαν για τον δρ:Hο τηR επιστροφ8R. ΕντωHεταξ;, 8δη η ΑστυνοH9α τουR ε9χε εντοπ9σει και τουR παρακολουθο;σε διακριτικ*, H7χρι να βρει την ευκαιρ9α να τουR συλλ*βει. Τελικ*, η σ;λληψ8 τουR 7γινε απ: τουR αστυνοHικο;R του ΤH8HατοR Κερασοχωρ9ου και αξιοποιLνταR κατ*λληλα πληροφορ9εR αστυνοHικLν του ΤH8HατοR Ασφ*λειαR Καρπενησ9ου, στο χωρι: Βο;λπη, :που :πωR φα9νεται ε9χαν “Hε9νει” για τρ9τη και τελευτα9α φορ* απ: βενζ9νη. Στην 7ρευνα που ακολο;θη-

οπο9α διενεργε9 7ρευνα για το περιστατικ:. Σ;Hφωνα Hε πληροφορ9εR, ο 7ναR εκ των νεαρLν αν7λαβε εξ ολοκλ8ρου την ευθ;νη του καυγ*. “Θα π*Hε στα δικαστ8ρια” )στ:σο, αν και τιR επ:HενεR ηH7ρεR, σ;Hφωνα Hε πληροφορ9εR, οι τρειR εHπλεκ:Hενοι φ*νηκε πωR... τα βρ8καν, τελικ* αυτ: δεν συν7βη. Παρ* την προσπ*θεια προσ7γγισηR των δ;ο πλευρLν που 7γινε απ: την οικογ7νεια του νεαρο; και τον 9διο -ο οπο9οR αν7λαβε και την ευθ;νη του περιστατικο;- η υπ:θεση θα φτ*σει στα δικαστ8ρια. Η πλευρ* του θ;HατοR δεν δ7χθηκε τη συγγνLHη τουR και προχLρησε στην κατ*θεση H8νυσηR.

6ποπτοι για τη δι*ρρηξη στην Τατ*ρνα. ΕντωHεταξ;, σ;Hφωνα Hε ΕυρυτανικLν πληροφορ9εR των “Ε Ν7ων” απ: ανLτερη αστυνοHικ8 πηγ8, οι τρειR συλληφθ7ντεR ε9ναι σεσηHασH7νοι και φα9νεται να 7χουν προβε9 και σε *λλεR παρ:HοιεR εν7ργειεR, τ:σο στην Ευρυταν9α και την Αιτωλοακαρναν9α :σο και στην 1ρτα. Εκε9νο που τLρα ερευνο;ν οι αστυνοHικο9 ε9ναι η συHHετοχ8 τουR την δι*ρρηξη του Ιερο; Ναο; στην Τατ*ρνα, απ: ‘που αφαιρ7θηκαν :λα τα τ*Hατα απ: την Εικ:να τηR Παναγ9αR, τα οπο9α υπολογ9ζονται σε 30.000 ευρL. Σ;Hφωνα Hε πληροφορ9εR, οι αστυνοHικο9 πιστε;ουν :τι ε9ναι κοντ* στα 9χνη των δραστLν τηR Τατ*ρναR. Η εξιχν9αση τηR υπ:θεσηR αποτελε9 στο9χηHα για τουR *ντρεR του ΤH8HατοR Ασφ*λειαR Καρπενησ9ου. Λ7γεται πωR τα στοιχε9α που 7χουν στη δι*θεσ8 τουR δε9χνουν Hε βεβαι:τητα 99% πωR οι δρ*στεR ε9ναι οι συλληφθ7ντεR. Ακ:Hη, :HωR, δεν υπ*ρχουν απτ7R αποδε9ξειR για την 7κδοση κατηγορητηρ9ου.

ΝΕΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ρ8γα Φερα9ου 17- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (Παραπλε;ρωR ΟΠΑ)

Τηλ.: 22370-25808 Κιν.: 6945476667 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΑΠΟ 1-1-2012 ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Τ)Ν ΤΑΜΕΙ)Ν: ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΗΜΟΣΙΟ-ΤΥΚΥ-ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΥΤΕΡΑ Ε)Σ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ Χ)ΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ*ρτη 15 Φεβρουαρ9ου 2012 / Σελ9δα 13

Την προηγο;Hενη Τρ9τη 7 Φεβρουαρ9ου 2012, συν8λθε σε τακτικ8 συνεδρ9αση η ΟικονοHικ8 Επιτροπ8 του δ8Hου Καρπενησ9ου. Μετ* απ: εισ8γηση του προ7δρου τηR Επιτροπ8R κ. ΚLστα Μπακογι*ννη, συζητ8θηκε το θ7Hα τηR ψ8φισηR και τηR δι*θεσηR πιστLσεων για δι*φορα 7ργα του δ8Hου.

ρων σε ηΑναπλ*σειR χL εR του δ8Hου Hοτικ7R Εν:τητ αλλ* και δι*υ, Καρπενησ9ο : το πρ:φορα 7ργα απ ” αποφαΑΣ ΣΕ γραHHα “ΘΗ οπληρωθο;ν. σ9στηκε να απ

Η επ:Hενη συνεδρ9αση τηR ΟλοH7λειαR των Προ7δρων 7χει προγραHHατιστε9 για το Σ*ββατο 18 Φεβρουαρ9ου 2012, οπ:τε και θα αποφασιστο;ν οι επ:HενεR εν7ργειεR για την προ*σπιση των συHφερ:ντων του κλ*δου. Η απ:φαση του ιοικητικο; ΣυHβουλ9ου του ικηγορικο; Συλλ:γου Ευρυταν9αR, η οπο9α υπογρ*φεται απ: τον Πρ:εδρο κ. Βασ9λη Γκαρ9λα, τη Γενικ8 ΓραHHατ7α κ. Πην. ΓιαννιLτη και τον ΤαH9α κ. Αθαν*σιο Γα-

Την Παρασκευ , στι 12.00 το εση ρι

Συνεδριζει η Οικονο ικ Επιτροπ

υτ αν ικ ά

Η ΟικονοHικ8 Επιτροπ8, Hε την οH:φωνη απ:φαση 41/2012, εν7κρινε την πληρωH8 για τα 7ργα «Κατασκευ8 γηπ7δου ποδοσφα9ρου 5χ5 στο ΓυHν*σιο Φουρν*R .Ε. Φουρν*R» ποσο; 25.000 ευρL και «Εσωτερικ8 οδοποι9α και αν*πλαση οικισHο; Σκοπι*R» ποσο; 135.914,47 ευρL. Επ9σηR, θα πληρωθο;ν 7ργα που υλοποι8θηκαν στα πλα9σια του προγρ*HHατοR «ΘΗΣΕΑΣ» ωR εξ8R: «Βελτ9ωση δρ:Hων Τ.. ΠοταHι*R» 121.800 ευρL, «Βελτ9ωση δρ:Hων Τ.. ΠοταHι*R» 41.714,12 ευρL, «Μελ7τη αξιοπο9ησηR - διαH:ρφωσηR κοιν:χρηστων χLρων στιR περιοχ7R επ7κτασηR σχεδ9ου π:ληR» 49.591 ευρL, «Αναπλ*σειR χLρων εντ:R οικισHο; δ8Hου Φουρν*R» 47.500 ευρL, «Κατασκευ8 τεχνικLν .. Αλεστ9ων» 72.770,76 ευρL, «Αποπερ*τωση τεχνικLν .. Καταβ:θραR .Ε. Προυσο;» 65.000 ευρL και

Συν7χιση των κινητοποι8σεLν τουR αποφ*σισαν οι δικηγ:ροι του νοHο;, οι οπο9οι θα απ7χουν απ: τα καθ8κοντ* τουR H7χρι σ8Hερα, Τετ*ρτη 15 Φεβρουαρ9ου 2012.

«Αποκατ*σταση - αναπαλα9ωση νερ:Hυλου Τ.. Αγ9αR Τρι*δαR δ8Hου ΚτηHεν9ων» 1.574,25 ευρL. Ακ:Hη, «6δρευση Τ.. ΠετραλLνων απ: πηγ8 ΚαH*ρα .Ε. ΚτηHεν9ων» 21.851 ευρL, «Αναπλ*σειR π:ληR Καρπενησ9ου και ηHοτικLν ιαHερισH*των» 167.000 ευρL, «Μελ7τη Hον*δαR επεξεργασ9αR αστικLν στερεLν απορριHH*των» 43.452,53 ευρL, «Παροχ8 υπηρεσιLν συHβουλευτικ8R υποστ8ριξηR για τη σ;νταξη - παρακολο;θηση - αξιολ:γηση του Επιχειρησιακο; Προγρ*HHατοR των δ8Hων του νοHο; Ευρυταν9αR» 27.500 ευρL, «Κατασκευ8 δικτ;ου ;δρευ-

σηR ΣελοHαχαλ* απ: θ7ση Παλαιολογγ* Τ.. Φουρν*R .Ε. Φουρν*R» 38.695 ευρL και « Περ9φραξη χLρου Αγ9ου Κυπριανο; .Ε. Φουρν*R» 12.000 ευρL. Να σηHειLσουHε στο σηHε9ο αυτ: :τι στην 9δια συνεδρ9αση αποφασ9στηκε (αριθH:R απ:φασηR 44/2012) η Hετεγκατ*σταση Hικρο; φορ7α «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στο ν7ο κτ8ριο τηR ηHοτικ8R Εν:τηταR ΠοταHι*R, Hε κ:στοR 5.166 ευρL, ενL αποφασ9στηκε (αριθH:R απ:φασηR 43/2012) και η προH8θεια H9αR σ:HπαR π7λετ (pellet) για το Μουσε9ο Εθνικ8R Αντ9στασηR Κορυσχ*δων, κ:στουR 1.500 ευρL.

Την Παρασκευ8 17 Φεβρουαρ9ου 2012 και Lρα 12.00 το HεσηH7ρι, συνεδρι*ζει η ΟικονοHικ8 Επιτροπ8 του δ8Hου Καρπενησ9ου, στο δηHοτικ: κατ*στηHα, στο γραφε9ο του δηH*ρχου.

Στην ηHερ8σια δι*ταξη συHπεριλαHβ*νονται 9 θ7Hατα. Αρχικ*, θα συζητηθε9 η 7γκριση των τεχνικLν προδιαγραφLν για την προH8θεια καυσ9Hων, για την προH8θεια ειδLν καθαρι:τηταR και για την προH8θεια ειδLν παντοπωλε9ου και κρεοπωλε9ου για τη Μαθητικ8 Εστ9α. Στη συν7χεια, θα ληφθε9 απ:φαση για την 7γκριση τηR δαπ*νηR και

Τα θατα του ηοτικο Συβουλου

Ε

υρ

Πολλ* σηHαντικ* θ7Hατα, εκτ:R απ: αυτ: τηR συν7νωσηR των σχολε9ων, για το οπο9ο δηHοσιε;ουHε αναλυτικ: ρεπορτ*ζ στη σελ9δα 8, περιλαHβ*νονται στην ηHερ8σια δι*ταξη του σηHερινο; ηHοτικο; ΣυHβουλ9ου Καρπενησ9ου. Θα συζητηθε9 η διανοH8 πετρελα9ου σε *πορεR οικογ7νειεR, καθLR και η οικονοHικ8 εν9σχυση δ;ο δηHοτLν Hε το ποσ: των 2.500 ευρL και 500 ευρL, αντ9στοιχα.

Ακ:Hη, πριν την συζ8τηση των 32 συνολικ* θεH*των ηHερ8σιαR δι*ταξηR, θα γ9νει ενηH7ρωση για το νερ: τηR Αγ9αR Τρι*δαR και για το κληροδ:τηHα Φουρν*R. Τα θ7Hατα που θα απασχολ8σουν τα H7λη του συHβουλ9ου ε9ναι τα εξ8R: λ8ψη απ:φασηR για 7νταξη στον προϋπολογισH: ποσο; 210.000 ευρL (αφορ* το σ;νολο τηR 9διαR συHHε-

τοχ8R στο Πρ:γραHHα « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜ)»), διανοH8 πετρελα9ου σε *πορεR οικογ7νειεR δηHοτLν, υλοπο9ηση σεHιναρ9ου «ΠρLτεR βο8θειεR» απ: τον Ερυθρ: Σταυρ:, οικονοHικ8 εν9σχυση συHπολ9τη HαR Hε το ποσ: των 2.500 ευρL, καθLR συHπολ9τισσ*R HαR, που αντιHετωπ9ζει προβλ8Hατα υγε9αR, Hε το ποσ: των 500 ευρL. Ακ:Hη, αποδοχ8 απ:φασηR 7νταξηR τηR πρ*ξηR «Αποκατ*σταση ΧΑΑ δ8Hου Καρπενησ9ου (Προυσο; και Κρικ7λλου προϋπολογισHο; 282.774,45 ευρL), 7γκριση προϋπολογισHο; ΕΚΕΠΠΑΗΚ, α9τηHα τηR ΕΚΕΠΠΑΗΚ για τιR αν*γκεR στ7γασηR του ΚΑΠ, υποβολ8 αιτ8HατοR στην ΚτηHατικ8 Υπηρεσ9α Ευρυταν9αR για 7κδοση απ:φασηR επιτροπ8R καθορισHο; θ7σεων αHHοληψ9αR, Hεταφορ* χρηHατικLν υπολο9πων δ8Hου οHν9-

λαν:, αναφ7ρει τα εξ8R: «Το .Σ. του ικηγορικο; Συλλ:γου Ευρυταν9αR, σε 7κτακτη συνεδρ9ασ8 του την Π7Hπτη 9 Φεβρουαρ9ου 2012, αποφ*σισε οH:φωνα να συνταχθε9 Hε την απ:φαση τηR ΟλοH7λειαR των Προ7δρων των ικηγορικLν Συλλ:γων Ελλ*δοR που συν8λθε 7κτακτα σ8Hερα (σ.σ. Π7Hπτη 9/2/2012), Hε την οπο9α αποφασ9στηκε, εκτ:R των *λλων δρ*σεων, οι οπο9εR θα ανακοινωθο;ν Hε δελτ9ο τ;που, η Αποχ8 των ικηγ:ρων τηR ΧLραR απ: τα καθ8κοντ* τουR την ευτ7ρα-Τρ9τη και Τετ*ρτη, 13-14 και 15 Φεβρουαρ9ου 2012, για τιR προωθο;HενεR, κατ επιταγ8 τηR «Τρ:ικαR», «HεταρρυθH9σειR, οι οπο9εR καταλ8γουν σε πλ8ρη απαξ9ωση του δικηγορικο; λειτουργ8HατοR. Η ΟλοH7λεια των Προ7δρων θα συν7λθει εκ ν7ου εκτ*κτωR το Σ*ββατο 18 Φεβρουαρ9ου 2012 στην Αθ8να».

Α

Αποπληρ"νονται ργα ψου( 871.363,13 ευρ"

Μχρι σερα η απεργα των δικηγρων

Ν Ε

ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

σταR, Προυσο; και Καρπενησ9ου (αφορ* τ:κουR β εξαH8νου 2010), επιχορηγ8σειR συλλ:γων, αναH:ρφωση προϋπολογισHο;, επαναψ8φιση πιστLσεων και πρ:ταση του ΤΕΙ ΛαH9αR (Παρ*ρτηHα Καρπενησ9ου) για υλοπο9ηση 7ργου «3ρευνα και αν*δειξη αιων:βιων δ7ντρων του δ8Hου Καρπενησ9ου». Επ9σηR, επ9 αιτ8σεωR πολιτιστικο; συλλ:γου Καστανι*R, συHπλ8ρωση παραγρ*φου στον κανονισH: ;δρευσηR και στον κανονισH: δηHοτικ8R αγορ*R, 7γκριση τριH8νων 3ου και 4ου εσ:δων και εξ:δων 2011, ορισH:R εκπροσLπου για τη συγκρ:τηση του πρωτοβαθH9ου συHβουλ9ου επιθεLρησηR θε*τρων -κινηHατογρ*φων και παρεHφερLν επιχειρ8σεων, συγκρ:τηση τριHελο;R επιτροπ8R *ρθρου 3 παρ. του Π. 51/2006 για τη χορ8γηση βεβαιLσεων

τη δι*θεση τηR αντ9στοιχηR π9στωσηR που αφορ* στιR επισκευ7R των οχηH*των και των HηχανηH*των 7ργου του δ8Hου. Θα ακολουθ8σουν τα θ7Hατα σχετικ* Hε τον ορισH: δικηγ:ρου για τη σ;νταξη συHβολαιογραφικ8R πρ*ξηR για τη H9σθωση του πεστροφογεννητικο; σταθHο; στον Γ*βρο, για την υπ:θεση του κ. Ιω*ννη Σαπ*να κατ* του δ8Hου και για την ανακο9νωση δ9κηR σε προσεπ9κληση σε αναγκαστικ8 παρ7Hβαση. Τ7λοR, αντικε9Hενο συζ8τησηR θα αποτελ7σει η 7γκριση των :ρων διακ8ρυξηR του 7ργου «Επισκευ8 υδρορροLν των δηHοτικLν καταστηH*των του δ8Hου Καρπενησ9ου» καθLR και η ψ8φιση διαφ:ρων πιστLσεων.

σε παραγωγο;R λαϊκLν αγορLν, ορισH:R και αντικατ*σταση H7λουR στην επιτροπ8 τουριστικ8R αν*πτυξηR, λ8ψη απ:φασηR :τι δεν απαιτο;νται απαλλοτριLσειR για το 7ργο «Αν*πλαση αν*δειξη πλατειLν Κασταν7αR και Προδρ:Hου .Ε. Προυσο; 8Hου Καρπενησ9ου» και λ8ψη απ:φασηR :τι δεν απαιτο;νται απαλλοτριLσειR για το 7ργο «ηHιουργ9α χLρων *θλησηR στη .Ε Προυσο;», απ:δοση στον ΟΠΠΑΗΚ ποσο; 10.205,88 ευρL για το πρ:γραHHα «2θληση για :λουR», χαρακτηρισH:R δεκτικLν χρηHατικLν ενταλH*των προπληρωH8R και Hεταβ9βαση π9στωσηR στην ενια9α σχολικ8 επιτροπ8 σχολικLν Μον*δων Α/θHιαR Εκπα9δευσηR δ8Hου Καρπενησ9ου. Στη συν7χεια θα ακολουθ8σει η συζ8τηση για τεχνικ* θ7Hατα,

Hε εισηγητ8 τον αντιδ8Hαρχο κ. Ν9κο Σουλ ιLτη. ΣυγκεκριH7να θα συζητηθο;ν η παρ*ταση προθεσH9αR στο 7ργο «ι*νοιξη απ: Τ.. ΨιανLν προR οικισH: Καστανο;λαR» αναδ:χου Χρ. Παππ*, παρ*ταση προθεσH9αR στο 7ργο «Κατασκευ8 δηHοτικο; κτηρ9ου .. Ασπροπ;ργου», 7γκριση 2ου ανακεφαλαιωτικο; π9νακα του 7ργου «ι*νοιξη απ: Τ.. ΨιανLν προR οικισH: Καστανο;λαR» αναδ:χου Χρ. Παππ*, 7γκριση 4ου ανακεφαλαιωτικο;τακτοποιητικο; π9νακα του 7ργου «Βελτ9ωση δρ:Hου ΚοροHηλι7R2γιοR Χαρ*λαHποR» αναδ:χου Ντο;βαR Τεχνικ8 ΟΕ, 7γκριση 1ου ανακεφαλαιωτικο; π9νακα του 7ργου «3ργα ;δρευσηR αποχ7τευσηR στην Τ.Κ. Κλειστο;» και τ7λοR, Hε9ωση εγγυ8σεων του 7ργου «Βελτ9ωση δρ:Hου ΚοροHηλι7R-2γιοR Χαρ*λαHποR.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 15 Φεβρουαρ2ου 2012 / Σελ2δα 14

Το πρω2 τηK Κυριακ1K 4 Φεβρουαρ2ου 2012 ο Σ4λλογοK Ευρυτ$νων «Η Καλλιακο4δα» πραγAατοπο2ησε γενικ1 συν0λευση, ενE παρ$λληλα 0κοψε και την πρωτοχρονι$τικη π2τα του.

Ο Πρ3εδροK του Συλλ3γου επιδ2δει τιAητικ3 δ2πλωAα στο ιδρυτικ3 A0λοK κ. Πρασσ$.

ραγγιο4. Στο σηAε2ο αυτ3 να αναφ0ρουAε πωK το φλουρ2 συνοδευ3ταν απ3 δ4ο διανυκτερε4σειK, για δ4ο $τοAα, σε ξενοδοχε2ο στο Καρπεν1σι, προσφορ$ του Συνδ0σAου ΓυναικEν Ευρυταν2αK. Παρ$λληλα, κατ$ τη δι$ρκεια τηK εκδ1λωσηK τιA1θηκαν τα ιδρυτικ$ A0λη του Συλλ3γου που βρ2σκονται εν ζω1. Πρ3κειται για τουK κ.κ. ΚEστα Πρασσ$, Θεοφ$νη Κοντοθαν$ση, ΠαναγιEτη Μαντζ1, Ν2κο Βρ$χα, ΚEστα ΑσηA$κη, ΓεEργιο Κατσιαρ3, Ν2κο Τσιπετ3, Ν2κο Κρ0τση Eτιο ΠανογιEργο. Ακ3Aη, αποκαι ΦE νεA1θηκαν 0παινοι στουK πρωτοετε2K φοιτητ0K και σπουδαστ0K που κατ$γονται απ3 τα χωρι$ των ΨιανEν και Ροσκ$K, για την εισαγωγ1 τουK στα ΑΕΙ 1 ΤΕΙ. Τ0λοK, να σηAειEσουAε πωK «Η Καλλιακο4δα» θα πραγAατοποι1σει την ετ1σια χοροσυνεστ2ασ1 τηK την επ3Aενη Κυριακ1 19 Φεβρουαρ2ου 2012, το AεσηA0ρι, στην ταβ0ρνα «Χ#ΡΙΟ», στο Ν0ο Ψυχικ3.

Ο Σ4λλογοK Μυρ2κηK Ευρυταν2αK «,γιοK ΓεEργιοK» πραγAατοποιε2 τον ετ1σιο χορ3 του, το επ3Aενο Σ$ββατο 18 Φεβρουαρ2ου 2012, στιK 9.00 το βρ$δυ, και προσκαλε2 3λουK 3σοι επιθυAο4ν να παρευρεθο4ν στο αποκρι$τικο ξεφ$ντωAα, στο κ0ντρο «Χαραυγ1», στο Καινο4ριο Αγριν2ου.

υτ αν ικ ά

ΣυγκεκριA0να, στιK 11.00 περ2που το πρω2, A0λη και φ2λοι του Συλλ3γου συγκεντρEθηκαν στο ξενοδοχε2ο «ΗΝΙΟΧΟΣ», στην ΟA3νοια, για να συAAετ$σχουν στη διαδικασ2α τηK συν0λευσηK, καθEK και στην εκδ1λωση που ακολο4θησε. Τον λ3γο πρEτα π1ρε ο πρ3εδροK του ιοικητικο4 ΣυAβουλ2ου, ο κ. Χρ1στοK Γιαννακ3πουλοK, ο οπο2οK αναφ0ρθηκε στιK δρ$σειK και τιK παρεAβ$σειK του συλλ3γου για το 0τοK 2011. Στη συν0χεια ακολο4θησε η εκδ1λωση για την κοπ1 τηK πρωτοχρονι$τικηK π2ταK, στην οπο2α, Aεταξ4 $λλων, παρευρ0θησαν ο πρ3εδροK τηK Πανευρυτανικ1K -νωσηK κ. ΚEσταK Παπαδ3πουλοK, A0λη τηK -νωσηK ΓυναικEν Ευρυταν2αK, ενE Aην4Aατα 0στειλαν ο βουλευτ1K Ευρυταν2αK κ. Ηλ2αK Καραν2καK και ο δ1AαρχοK Καρπενησ2ου κ. ΚEσταK Μπακογι$ννηK. Την βασιλ3πιτα 0κοψε ο κ. Χρ1στοK Γιαννακ3πουλοK, ο οπο2οK αφι0ρωσε το κοAA$τι του Συλλ3γου στο Πανταβρ0χει, «το οπο2ο αναδε2ξαAε και τ3σα χρ3νια φροντ2ζουAε για την αν$πτυξη και την προστασ2α του», 3πωK τ3νισε στην οAιλ2α του, ενE αν1γγειλε ηAερ2δα το καλοκα2ρι στην περιοχ1 τηK οAν2σταK, Aε θ0Aα την πρ3οδο τηK πορε2αK για την αξιοπο2ηση του φα-

Αποκριτικο γλντι

Α

Απονο τιητικν διπλωτων και επα νων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΡΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ»

Ν Ε

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΑ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ετσιο χορ και κοπ π τα

Παρουσ2α πλ1θουK κ3σAου πραγAατοποι1θηκε το Σ$ββατο 28 Ιανουαρ2ου 2012 ο ετ1σιοK χορ3K του Συλλ3γου Ευρυτ$νων Ναυπακτ2αK “Παναγ2α η ΠρουσιEτισσα”, στο Λυγι$ Ναυπ$κτου.

Στο κατ$Aεστο απ3 κ3σAο κ0ντρο «ΘωA3πουλοK», ο Σ4λλογοK 0κοψε την πρωτοχρονι$τικη π2τα του, ενE ακολο4θησε γλ0ντι, A0χρι τιK πρEτεK πρωιν0K EρεK. Την π2τα ευλ3γησαν ο π. Ιω$ννηK Μακρ1K, εκπρ3σωποK του Μητροπολ2τη Ναυπ$κτου κ.κ. Ιεροθ0ου, ο ΑρχιAανδρ2τηK αAασκη-

ν3K Βασιλ3πουλοK και ο π. ΠαναγιEτηK Χαντζ1K, ενE το «παρEν», Aεταξ4 $λλων, 0δωσαν οι αντιδ1Aαρχοι Ναυπ$κτου κ. Σταυρ3πουλοK και ωρ2δαK κ. Ευσταθ2ου, ο πρEην πρ3εδροK του Συλλ3γου Ευρυτ$νων ΑχαPαK κ. Ραυτογι$ννηK, καθEK και ο νυν πρ3εδροK κ. ΛαAπαδ$ρηK.

Το Σββατο η κεντρικ εκδλωση ΕΚΑΗΜΕΡΟ ΑΦΙΕΡΜΑ ΣΤΟΝ ΟΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ

υρΑπ3 Τετ$ρτη 22 Φεβρουαρ2ου 0ωK Σ$ββατο 3 Μαρτ2ου, η 0κθεση του 0ργου του ποιητ1, στη Βασικ1 Βιβλιοθ1κη

Ε

Η ηA3σια Κεντρικ1 Βιβλιοθ1κη, σε συνεργασ2α Aε τα Γενικ$ Αρχε2α του Κρ$τουK νοAο4 Ευρυταν2αK, τιA$ τον νοAπελ2στα ποιητ1 και διοργανEνει 10ηAερο αφι0ρωAα απ3 την Τετ$ρτη 22 Φεβρουαρ2ου 2012 0ωK και το Σ$ββατο 3 Μαρτ2ου 2012.

,λλωστε, το 2011 που π0ρασε, χαρακτηρ2στηκε ωK 0τοK αφιερωA0νο στον Οδυσσ0α Ελ4τη, Aε αφορA1 τη συAπλ1ρωση 100 χρ3νων απ3 τη γ0ννηση του Aεγ$λου αυτο4 -λληνα ποιητ1. Κατ$ το προαναφερ3Aενο δι$στηAα, στον χEρο τηK Βασικ1K Βιβλιοθ1κηK, θα εκτεθο4ν ζωγραφικο2 π2νακεK του ποιητ1 και αφ2σεK, αλλ$ θα παρουσιαστε2 και οπτικοα-

κουστικ3 υλικ3 (dvd) για το 0ργο του. Να σηAειEσουAε 3τι το Σ$ββατο 18 Φεβρουαρ2ου 2012 θα πραγAατοποιηθε2 η κεντρικ1 εκδ1λωση για τον ποιητ1. Στην εν λ3γω εκδ1λωση, η οπο2α θα πραγAατοποιηθε2 στο Συνεδριακ3 Κ0ντρο, περ2που στιK 6.30 το απ3γευAα, θα παρουσιαστε2 το λυρικ3 πρ3γραAAα Aε τ2τλο «Με το λ4χνο του $στρου». Το πρ3γραAAα περιλαAβ$νει ερAηνε2α AελοποιηA0νων ποιηA$των του Ελ4τη απ3 τον Σπ4ρο Σακκ$, Aε συνοδε2α πι$νου απ3 τον ΓιEργο Κουρουπ3 και απαγγελ2α ποιηA$των απ3 την ποι1τρια Ιουλ2τα Ηλιοπο4λου. Την εκδ1λωση θα προλογ2σει η προϊσταA0νη των ΓΑΚ Ευρυταν2αK και δρ. φιλολογ2αK, Μαρ2α Παναγιωτοπο4λου-Μποτον$κη. Να σηAειEσουAε 3τι συνδιορ-

γανωτ0K ε2ναι ο ΟργανισA3K ΠολιτισAο4, Περιβ$λλοντοK και ΑθλητισAο4 του 1Aου Καρπενησ2ου (Ο.Π.Π.Α.Η.Κ.) και ο Πολιτιστικ3K Σ4λλογοK Καρπενησ2ου, οι οπο2οι την χρηAατοδοτο4ν. Τ0λοK, να αναφ0ρουAε 3τι η ε2σοδοK για το κοιν3 θα ε2ναι ελε4θερη. Τα σχολε2α στη δι$ρκεια του παραπ$νω 10ηAερου αφιερEAατοK Aπορο4ν, σε συνενν3ηση Aε τη Βιβλιοθ1κη, να πραγAατοποιο4ν επισκ0ψειK, κατ$ τ$ξειK, απ3 τιK 9.00 το πρω2 A0χρι τιK 2.00 το AεσηA0ρι καθηAεριν$, καθEK και τιK απογευAατιν0K EρεK τηK ευτ0ραK και τηK Τετ$ρτηK, απ3 5.30 0ωK 7.30. Στο ενδι$Aεσο δι$στηAα Aπορο4ν Aαθητ0K και εκπαιδευτικο2 να δανε2ζονται απ3 τη βιβλιοθ1κη βιβλ2α του ποιητ1, καθEK και Aελ0τεK για το 0ργο του.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ6ρτη 15 ΦεβρουαρDου 2012 / ΣελDδα 15

ο ποκρDθηκαν στ γυναικVν αντα Γυο\ ου Cθ Eγ Πλ λλ : Συ ΡΑ υ ΑΡΙΣΤΕ Dου και το Rου Καρπενησ Rικρ6 Rυκ6λεσRα του δC ερωθοFν για ηR εν να αν υσ πε κC οRιλCBσ ρι ι ντ κα κε ν Η ναικV ητα\. &ΕΞΙΑ: Eτ νε ι κα \ . η Dα ρ D π στικ6 ευεξ να ΜαρDα Πα λωση\ κα @ν δC εκ \ τη ια τρ

Aπω\ δηRοσιεFσα-

Eπω\ χαρακτηριστικ6 αναφBρθηκε και στην εκδCλωση, «η γCρανση εDναι RDα φυσικC διαδικασDα. Κ6ποια στιγRC Eλοι θα γερ6σουRε, E,τι και να κ6νουRε». Η οRιλDα βασDστηκε στον Dδιο σκελετE που εDναι δοRηRBνο και το βιβλDο, ξεκινVντα\ Rε την αν6λυση των RηχανισRVν γCρανση\, αλλ6 και πω\ αυτοD επηρε6ζονται απE το εσωτερικE και εξωτερικE περιβ6λλον Rα\. Στη συνBχεια η κα @ννα ΜαρDα ΠαπDρη πρEτεινε στο κοινE να ακολουθεD κ6ποια βασικ6 βCRατα, για Rια ζωC γεR6τη νεEτητα και ευεξDα. ΣυγκεκριRBνα, παρEτρυνε του\ συRRετBχοντε\ να ενισχFσουν το ανοσοποιητικE του\, να αυξCσουν τα αντιοξειδωτικ6, να ελBγξουν το 6γχο\, να κEψουν το κ6πνισRα και γενικ6 να ακολουθοFν Bναν υγιBστερο τEπο ζωC\.

ΚεντρικC οRιλCτρια Cταν η δηRοσιογρ6φο\ και συγγραφBα\ του βιβλDου "Η Επαν6σταση τη\ ΝεEτητα\" κα @ννα ΜαρDα ΠαπDρη. ΕιδικEτερα, αρκετοD Cταν αυτοD που συγκεντρVθηκαν στι\ 11.30 το πρωD περDπου, στην αDθουσα εκδηλVσεων του ΣυνδBσRου «ΕυγBνιο\ ο ΑιτωλE\», για να παρακολουθCσουν τη δι6λεξη σχετικ6 Rε του\ τρEπου\ …αντιRετVπιση\ τη\ γCρανση\. ΒBβαια,

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Στι 5 και 6 Μαου οι εξετσειΑπE τη &ευτBρα 20 ΦεβρουαρDου RBχρι την ΠαρασκευC 2 ΜαρτDου οι αιτCσει\

υρ

Το ΥπουργεDο ΠαιδεDα\, &ι6 ΒDου Μ6θηση\ και ΘρησκευR6των ανακοDνωσε Eτι το Σ6ββατο 5 και την ΚυριακC 6 Μα`ου 2012 θα διεξαχθοFν οι εξετ6σει\ για το ΚρατικE ΠιστοποιητικE ΓλωσσοR6θεια\, για την πιστοποDηση τη\ γνVση\ τη\ ΑγγλικC\, ΓαλλικC\, ΓερRανικC\, ΙταλικC\, ΙσπανικC\ και ΤουρκικC\ γλVσσα\.

Ε

Οι εξετ6σει\ που θα διεξαχθοFν αφοροFν το επDπεδο Α (Α1 «στοιχειVδη\ γνVση» και Α2 «βασικC γνVση»), για τι\ γλVσσε\ ΑγγλικC, ΓαλλικC, ΓερRανικC και ΙταλικC, το επDπεδο Β (Β1 «RBτρια γνVση», Β2 «καλC γνVση») για τι\ γλVσσε\ ΑγγλικC, ΓαλλικC, ΓερRανικC ΙταλικC, ΙσπανικC και ΤουρκικC και το επDπεδο Γ1 «πολF καλC γνVση» για τι\ γλVσσε\ ΑγγλικC, ΓαλλικC, ΓερRανικC, ΙταλικC και ΙσπανικC.

Η προθεσRDα υποβολC\ των αιτCσεων ορDζεται απE τη &ευτBρα 20 ΦεβρουαρDου Bω\ και την ΠαρασκευC 2 ΜαρτDου 2012. Οι αιτCσει\ και τα προβλεπERενα δικαιολογητικ6 υποβ6λλονται στι\ οικεDε\ &ιευθFνσει\ &ευτεροβ6θRια\ ΕκπαDδευση\ του τEπου κατοικDα\ C διαRονC\

Αναβλλονται οι προβολ ΑναβλCθηκαν οι προγραRRατισRBνε\ προβολB\ ταινιVν απE τον δηRοτικE κινηRατογρ6φο ΚαρπενησDου, που θα πραγRατοποιοFνταν στο ΣυνεδριακE ΚBντρο, λEγω ασυνεννοησDα\ των υπηρεσιVν του ΟΠΠΑ&ΗΚ.

ΣυγκεκριRBνα, αναβλCθηκαν τEσο η προβολC τη\ ταινDα\ «Happy Feet 2» που εDχε προγραRRατιστεD για την ΚυριακC 12 και τη &ευτBρα 13 ΦεβρουαρDου 2012, στι\ 7.30 το απEγευRα, Eσο και τη\ ταινDα\ «Το ταγκE

των ΧριστουγBννων» που εDχε προγραRRατιστεD για την επERενη ΚυριακC 19 και τη &ευτBρα 20 ΦεβρουαρDου 2012, επDση\ στι\ 7.30 το απEγευRα. Οι προβολB\ που εDχαν ανακοινωθεD Rε επDσηRο δελτDο τFπου απE τον ΟΠΠΑ&ΗΚ αναβλCθηκαν διEτι, σFRφωνα Rε πληροφορDε\, δεν υπ6ρχουν τα χρCRατα για την πληρωRC του\. 5στEσο, η αρREδια υπηρεσDα R6\ ενηRBρωσε Eτι δεν θα ακυρωθεD το πρEγραRRα του δηRοτικοF κινηRατογρ6φου και οι προβολB\ θα πραγRατοποιηθοFν σε RελλοντικC χρονικC στιγRC, που θα ανακοινωθεD Rε νεEτερο δελτDο τFπου.

Χωρ ενη ρωση απ του υπεθυνου

Αναβλ θηκε και η θεατρικ παρσταση «Εκε νο & Εκε νο» ΑναβλCθηκε, RBχρι νεωτBρα\, η θεατρικC παρ6σταση «ΕκεDνο\ & ΕκεDνο\», η οποDα Cταν προγραRRατισRBνη να ανBβει στην πEλη του ΚαρπενησDου, το περασRBνο Σ6ββατο 11 ΦεβρουαρDου 2012.

των υποψηφDων. Οι σχετικB\ Rε τι\ εξετ6σει\ πληροφορDε\ θα παρBχονται στου\ υποψηφDου\ απE την ιστοσελDδα του ΚρατικοF ΠιστοποιητικοF ΓλωσσοR6θεια\: www.kpg.minedu.gov.gr και απE τι\ &ιευθFνσει\ &ευτεροβ6θRια\ ΕκπαDδευση\.

ΠεριφBρεια\, εDναι η ολοκλCρωση των RελετVν για την κατασκευC του εναποRεDναντο\ τRCRατο\ «Νερ6ιδα Eρια νοRοF ΚαρδDτσα\ - ΜαυροRR6τα» και η κατασκευC γBφυρα\ στον ποταRE ΜBγδοβα. ΑπE την ΕυρυτανDα αναRBνεται να συRRετ6σχει ο αντιπεριφερει6ρχη\ ΕυρυτανDα\ κ. ΒασDλη\ ΚαραRπ6\ και ο δCRαρχο\ Αγρ6φων κ. &ηRCτρη\ Τ6τση\.

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

υτ αν ικ ά

Ο δCRο\ ΚαρπενησDου σε συνεργασDα Rε τον ΣFλλογο ΓυναικVν ΕυρυτανDα\, στα πλαDσια του θεσRοF «ΜικρE ΠανεπιστCRιο», πραγRατοποDησε, την ΚυριακC 12 ΦεβρουαρDου, εκδCλωση Rε θBRα «Για Rια ζωC γεR6τη υγεDα και ευεξDα».

Η προγραRRατισRBνη για το Σ6ββατο 11 ΦεβρουαρDου 2012 ηRερDδα για τον ΠαραRεγδEβιο δρERο, λEγω τη\ συνεχιζERενη\ κακοκαιρDα\, αναβλCθηκε και RεταφBρεται για το Σ6ββατο 3 ΜαρτDου 2012.

Rε και στο προηγοFRενο φFλλο, πρEκειται για RDα ενδιαφBρουσα ηRερDδα, που αφορ6 στον οδικE 6ξονα ΚαρδDτσαΚαρπενCσι-ΑγρDνιο και που θα πραγRατοποιηθεD στην αDθουσα τη\ ΤΕ&Κ ΚαρδDτσα\, περDπου στι\ 11.00 το πρωD. Το θBRα που θα συζητηθεD απE του\ συRRετBχοντε\, παρουσDα εκπροσVπων των τοπικVν αρχVν και τη\

Α

Τα υστικ …τη νε τητα

Ηερ δα για τον Παραεγδ βιο

Για το Σββατο 3 Μαρτου εταφρθηκε η

Ν Ε

ΜΙΚΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι υπεFθυνοι τη\ διοργ6νωση\ αποφ6σισαν ξαφνικ6 το Σ6ββατο την αναβολC του Bργου, χωρD\, ERω\, να προβοFν στην Bκδοση κ6ποια\ σχετικC\ ανακοDνωση\, ενV δεν υπCρξε οFτε καν τηλεφωνικC επικοινωνDα Rε του\ υπεFθυνου\ του ΣυνεδριακοF ΚBντρου ΚαρπενησDου, Eπου θα διεξαγEταν η παρ6σταση. ΕντωRεταξF, λEγω και τη\ κακοκαιρDα\ που επικρατοFσε στην πε-

ριοχC την ηRBρα του Σαββ6του, επικρατοFσε σFγχυση στο κοινE του ΚαρπενησDου, για το αν τελικ6 η παρ6σταση θα γDνει C Eχι. Τελικ6, σFRφωνα Rε πληροφοΕυρυτανικVν ΝBων» αργ6 ρDε\ των «Ε το RεσηRBρι του Σαββ6του, υπ6λληλοι του ΣυνεδριακοF ΚBντρου, επικοινVνησαν Rε υπεFθυνο τη\ παρ6σταση\ στη ΛαRDα, ο οποDο\ -αν και RBχρι την ΠαρασκευC διαβεβαDωνε Eτι η παρ6σταση θα πραγRατοποιηθεD κανονικ6- του\ πληροφEρησε πω\ τελικ6 το Bργο δεν θα ανBβει την προγραRRατισRBνη ηRεροRηνDα. Αν οι αρREδιοι δεν επικοινωνοFσαν Rε κ6ποιον υπεFθυνο, Dσω\ να Rην R6θαιναν ποτB Eτι οι υπεFθυνοι τη\ παρ6σταση\ αυθαDρετα και χωρD\ να ενηRερVσουν κανBναν, ανBβαλαν την παρ6σταση, που η αλCθεια εDναι Eτι το κοινE ανBRενε Rε ενδιαφBρον.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ+ρτη 15 Φεβρουαρ9ου 2012 / Σελ9δα 16

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ+ρτη 15 Φεβρουαρ9ου 2012 / Σελ9δα 17

Ακαδη α σκι «Μικρ Νιφδε»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΝ ΟΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Το περασG7νο Σ+ββατο 11 Φεβρουαρ9ου 2012, στιQ 8.30 περ9που το βρ+δυ, ξεκ9νησε η εκδ8λωση του Συλλ:γου ΕργαζοG7νων ΟΤΑ του νοGο; Ευρυταν9αQ για την καθιερωG7νη κοπ8 τηQ πρωτοχρονι+τικηQ π9ταQ.

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2012

Στα πλα9σια του εορτασGο; τηQ Αποκρι+Q, και :πωQ +λλωστε προστ+ζει και η παρ+δοσ8 GαQ, αναβιKνουν 8θη και 7θιGα σε κ+θε γωνι+ τηQ Ελλ+δαQ. 4τσι και στην π:λη του Καρπενησ9ου 7χουν 8δη προγραGGατιστε9 δι+φορα δρKGενα απ: τιQ αρχ7Q τηQ επ:GενηQ εβδοG+δαQ. ΣυγκεκριG7να:

ευτρα 20 Φεβρουαρ ου

Για τη ευτ7ρα 20 Φεβρουαρ9ου 2012 7χει προγραGGατιστε9 η εκδ8λωση «Τα παιχν9δια τηQ Αποκρι+Q». Πρ:κειται για αναβ9ωση παραδοσιακKν παιχνιδιKν του Ευρυτανικο; ορεινο; χKρου, αλλ+ και πανελλ8νια, που θυG9ζουν στουQ παλιο;Q και Gαθα9νουν στουQ ν7ουQ 7να διαφορετικ: τρ:πο δηGιουργικ8Q χαρ+Q και διασκ7δασηQ. Ο χ+σκαQ, ο καρβο;νηQ, η γκαG8λα και +λλα παιχν9δια θα αναβιKσουν, Gε τη βο8θεια του Πολιτιστικο; Συλλ:γου τηQ π:ληQ, στιQ 6.00 το απ:γευGα, στην α9θουσα γυGναστηρ9ου του 2ου ΓυGν+σιου Καρπενησ9ου.

Τρ τη 21 Φεβρουαρ ου

Η Τρ9τη 21 Φεβρουαρ9ου 2012 ε9ναι αφιερωG7νη στα Gικρ+ παιδι+. Στην α9θουσα εκδηλKσεων του 3ου ηGοτικο; Σχολε9ου θα στηθε9 η «αποκρι+τικη πιτσιρικο;πολη», η οπο9α θα περιG7νει τουQ λιλιπο;τιουQ φ9λουQ σε 7να γιορτιν: ξεφ+ντωGα, Gε πολλ7Q εκπλ8ξειQ, παρασ;ρονταQ τα παιδι+ :λων των ηλικιKν στη γιορτιν8 ατG:-

Στην ταβ7ρνα «Παν:ραGα», στο Καρπεν8σι, το «παρKν» εκ G7ρουQ του δ8Gου 7δωσαν ο γενικ:Q γραGGατ7αQ κ. Αριστε9δηQ Τασι:Q, ο εκπρ:σωποQ τηQ ΑστυνοGικ8Q ιε;θυνσηQ Ευρυταν9αQ κ. Γι+ννηQ Κατσαρ:Q, εργαζ:Gενοι των δ8Gων Καρπενησ9ου και Αγρ+φων Gε τιQ οικογ7νει7Q τουQ, καθKQ και αρκετο9 φ9λοι. Η εκδ8λωση ξεκ9νησε Gε την κοπ8 τηQ βασιλ:πιταQ και τιQ ευλογ9εQ του π. ΓεKργιου ΧρυσαφογεKργου, ενK να σηGειKσουGε πωQ το φλουρ9 κ7ρδισε ο Γρηγ:ριοQ Παπαροϊδ+GηQ. Αργ:τερα ακολο;θησε σ;-

νι κά

φοιτοQ Παιδαγωγικο; ΤG8GατοQ ηGοτικ8Q Εκπα9δευσηQ ΑθηνKν, πρKην αθλ8τρια του Ε.Ο.Σ Καρπενησ9ου), στα τηλ7φωνα 2237025130 και 6983-979039.

σφαιρα τηQ Αποκρι+Q. Στο σηGε9ο αυτ: να αναφ7ρουGε πωQ η εκδ8λωση θα πραγGατοποιηθε9 στιQ 6.00 το απ:γευGα, Gε τη στ8ριξη του Συλλ:γου Γον7ων και ΚηδεG:νων του σχολε9ου.

Π'πτη 23 & Παρασκευ 24 Φεβρουαρ ου

Την Π7Gπτη 23 και την Παρασκευ8 24 Φεβρουαρ9ου 2012 -και απ: τιQ 11:30 το πρω9 7ωQ τιQ 8:00 το βρ+δυη α9θουσα του ΚΑΠΗ θα Gετατραπε9 σε αποκρι+τικο εργαστ8ρι. Μικρο9 και Gεγ+λοι θα 7χουν την ευκαιρ9α να κατασκευ+σουν αποκρι+τικεQ G+σκεQ, καθKQ και καλλιτεχνικο;Q χαρταετο;Q.

να ξεφαντKσουν Gε ζωνταν8 Gουσικ8. Και :λα αυτ+ …παρ7α Gε ζεστ: κρασ9 και ντ:πιουQ Gεζ7δεQ. ΕντωGεταξ;, την 9δια ηG7ρα, αν8Gερα των Απ:κρεων, ο Σ;λλογοQ Απανταχο; ΠρουσιωτKν διοργανKνει αποκρι+τικο χορ:, στιQ 9.00 το βρ+δυ, στην Τοπικ8 Κοιν:τητα Προυσο;.

Παρασκευ 24 Φεβρουαρ ου

Την Παρασκευ8 24 Φεβρουαρ9ου 2012 -στιQ 6.00 το απ:γευGα, στην α9θουσα του ΚΑΠΗ- θα πραγGατοποιηθε9 7κθεση των GασκKν και των χαρταετKν, που θα δηGιουργ8σουν οι συGGετ7χοντεQ στο εργαστ8ρι, ενK θα ακολουθ8σει βρ+βευση των καλ;τερων δηGιουργηG+των.

Κυριακ 26 Φεβρουαρ ου

Οι εκδηλKσειQ κορυφKνονται την Κυριακ8 26 Φεβρουαρ9ου 2012, Gε την αποκρι+τικη παρ7λαση, στιQ 4.00 το GεσηG7ρι. Οι καρναβαλιστ7Q ντυG7νοι Gε πολλ8 φαντασ9α και δηGιουργικ8 δι+θεση, θα ξεκιν8σουν απ: τη γ7φυρα τηQ Νερ+ιδαQ και θα καταλ8ξουν στην κεντρικ8 πλατε9α τηQ π:ληQ, :που θα ακολουθ8σει το κ+ψιGο του βασιλι+ καρν+βαλου. Οι καλ;τερεQ παρουσ9εQ -+ρGατα, οG+δεQ- θα βραβευθο;ν, ενK στη συν7χεια 7να Gεγ+λο υπα9θριο π+ρτι θα περιG7νει :λουQ :σοι επιθυGο;ν

Συλπ8Q π9ταQ του δ8λωση τηQ κο εκ πλα ν δ9 ι τη : κα Q απ χ7 ΣτιγGι:τυπο διαβ+ζει τιQ ευ αQ. π. ΓεKργιο να +κ ν Ζι το Q νο Gε ν/ υ γο Κω λ: ου κ. οQ του Συλλ:γ του ο πρ:εδρ

ντοGοQ χαιρετισG:Q του προ7δρου του Συλλ:γου κ. Κωνσταντ9νου Ζι+κα, ο οπο9οQ τ:νισε πωQ «…δυστυχKQ διαν;ουGε Gια Gεγ+λη παγκ:σGια οικονο-

6πωQ κ+θε χρ:νο, 7τσι και φ7τοQ, την Καθαρ+ ευτ7ρα, 27 Φεβρουαρ9ου 2012, ο δ8GοQ Καρπενησ9ου θα προσφ7ρει σαρακοστιαν+ εδ7σGατα, ζεστ8 λαγ+να και ντ:πιο κρασ9, στιQ 12.00 το GεσηG7ρι, στο Αθλητικ: Κ7ντρο Καρπενησ9ου. Παρ+λληλα, οι παρευρισκ:Gενοι θα 7χουν την ευκαιρ9α να απολα;σουν αποκρι+τικουQ χορο;Q και τραγο;δια απ: το χορευτικ: τG8Gα του Πολιτιστικο; Συλλ:γου Καρπενησ9ου, καθKQ και να πετ+ξουν τον δικ: τουQ χαρταετ:, που θα προσφ7ρει δωρε+ν ο δ8GοQ Καρπενησ9ου. Επ9σηQ, την Καθαρ+ ευτ7ρα , στιQ 12.00 το GεσηG7ρι, ο Σ;λλογοQ ΓυναικKν Φουρν+Q και ο Πολιτιστικ:Q Σ;λλογοQ Απανταχο; Ν7ων Φουρν+Q «Π8γασοQ», διοργανKνουν στην κεντρικ8 πλατε9α του χωριο;, «Κο;λουGα» Gε τοπικ+ εδ7σGατα και φυσικ+ πολλο;Q χαρταετο;Q. Τ7λοQ, την 9δια ηG7ρα, στιQ 10.30 το πρω9, O Πολιτιστικ:Q Σ;λλογοQ Αγ9ου Νικολ+ου «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» διοργανKνει στην πλατε9α του χωριο; νηστ9σιGο τραπ7ζι Gε φασολ+δα, χαλβ+, και +φθονο κρασ9, ενK για τα Gικρ+ παιδι+ 7χει προγραGGατιστε9 αποκρι+τικο γλ7ντι Gε κλ:ουν, Gασκαρ+τεQ και χορευτικ+.

Gικ8 κρ9ση, που τον τελευτα9ο χρ:νο, επ9κεντρο αυτ8Q ε9ναι η χKρα GαQ. Μια οικονοGικ8 κρ9ση που 7χει τιQ ρ9ζεQ τηQ στην βαθι+ κοινωνικ8 κρ9ση που βιKνει η

χKρα GαQ εδK και χρ:νια. Ο ελληνικ:Q λα:Q πλ8ττεται απ: πολ; σκληρ+ αντιλαϊκ+ G7τρα, οι εργαζ:Gενοι βιKνουν Gια πρωτ:γνωρη κατ+σταση που κατα-

λ;ει κ+θε 7ννοια ηGοκρατ9αQ. 5δη κ+ποιοι συGπολ9τεQ GαQ 7χασαν τα π+ντα σε Gια ν;χτα και κινδυνε;ουν απροσδ:κητα να βρεθο;ν στον δρ:Gο. Πολ;χρονοι αγKνεQ και δικαιKGατα που κατακτ8θηκαν Gε κ:πο και α9Gα, καταργο;νται 7τσι απλ+.» ΟλοκληρKνονταQ την οGιλ9α του ο κ. Ζι+καQ εξ7φρασε την βεβαι:τητα :τι η χKρα θα ορθοποδ8σει ξαν+ και θα βρει τον βηGατισG: τηQ, ενK παρ7πεGψε στη φρ+ση του Χαρ9λαου Τρικο;πη «Η Ελλ+Q θ7λει να ζ8σει και θα ζ8σει». Τ7λοQ, ευχαρ9στησε για την οικονοGικ8 συνδροG8 προQ το ταGε9ο αλληλοβο8θειαQ του Συλλ:γου, τον Μητροπολ9τη Καρπενησ9ου κ.κ. Νικ:λαο, τον π. οσ9θεο, τον κ. ΓεKργιο ΚουGπαρ+κη, την κ. Κα9τη Πολ;ζου Σακκαλ8, το Evilion Village, για την 2ηGερη προσφορ+ του στην Αρ+χωβα, καθKQ και τον Σ;λλογο ΓυναικKν Ευρυταν9αQ και ιδια9τερα την κ. Λ9τσα Πετροπο;λου και το ξενοδοχε9ο «Ελβετ9α».

!"#$%&'(!)*+#,!"+-.&!"/0

Καθαρ ευτρα 27 Φεβρουαρ ου

υρ υτ α

Για περισσ:τερεQ πληροφορ9εQ σχετικ+ Gε το πρ:γραGGα τηQ ακαδηG9αQ, οι ενδιαφερ:Gενοι Gπορο;ν να απευθ;νονται στην υπε;θυνη κ. Λ9λα Κλαουδ+του (Απ:-

Καρναβλι ονειρε νο

Ε

Στ:χοQ τηQ ακαδηG9αQ ε9ναι να αν7βουν τα παιδι+ στο βουν:, να G+θουν σκι Gε ασφ+λεια, να πα9ξουν και να διασκεδ+σουν Gε συνοG8λικο;Q τουQ και να αγαπ8σουν το βουν: και το σκι. 3λλωστε, η φιλοσοφ9α τηQ ακαδηG9αQ συνοψ9ζεται στιQ λ7ξειQ ασφ+λεια, σωστ8 εκG+θηση και διασκ7δαση. Να σηGειKσουGε :τι τα Gαθ8Gατα γ9νονται απ: 7GπειρουQ, επαγγελGατ9εQ δασκ+λουQ, ακολουθKνταQ τιQ πιο σ;γχρονεQ Gεθ:δουQ εκπα9δευσηQ.

Ν Ε

Α

Εκδλωση για την κοπ τη βασιλπιτα

Η ν7α ακαδηG9α σκι, Gε την επωνυG9α «Μικρ7Q Νιφ+δεQ», δ9νει τη δυνατ:τητα στουQ Gικρο;Q επ9δοξουQ σκι7ρ να 7ρθουν σε επαφ8 Gε το βουν: και τιQ χειGεριν7Q δραστηρι:τητεQ, Gε το χαGηλ:τερο δυνατ:ν κ:στοQ.

#*$12345$26"!7$-!".278!6.9!'.&!7$29!):*;!6.9

<

!"#$%&"'($)*+,)-($.+)$!/#0)($)/.1$,$23

@

=

> A

456,"'($)*/)7689/)(/3).'7,-

,)$2(/.*$)-88@.*"9)!/8/(6,"'($).!2*9

A'(;"'5$'=(/.*$)*",)&9/*8=)(/3

?-,6"*05$2 www.keelpno.gr

210-5212054

:*/,);07"'($)0)#*$8,9<=(/.*$>) ?/5%!*"'($)(%*+)?/9).*=(/)($)7/8*"(-,*+5"

210-5212000

!!"#$% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 15 Φεβρουαρ*ου 2012 / Σελ*δα 18

“Ευρυτανικά Νέα”

Επιµέλεια στήλης: Βασίλης Ι. Αποστολόπουλος ∆ηµοσιογράφος - δικηγόρος

υτ αν ικ ά

Ν Ε

Α

Πηγή: Εφηµερίδα «Πανευρυτανική»

Από τα παλιά...

«Η σ,γχρονοB εξ(λιξιB τηB Ιατρικ)B, προσφορ αυτ)B ειB τον νθρωπον.»

ΣτιB 20 Απριλ*ου 1975 8*λησε στο Καρπεν)σι ο διαλεχτ+B συ8πατρι<τηB 8αB και διαπρεπ)B καθηγητ)B του Πανεπιστη8*ου Θεσσαλον*κηB Λεων*δαB Μανωλ*δηB 8ε θ(8α «Η σ,γχρονοB εξ(λιξιB τηB Ιατρικ)B, προσφορ αυτ)B ειB τον νθρωπον». Η ο8ιλ*α (γινε στην α*θουσα του Συνδ(σ8ου «Ευγ(νιοB ο Αιτωλ+B», στο ιοικητικ+ Συ8βο,λιο του οπο*ου αν)κει η ωρα*α αυτ) πρωτοβουλ*α. Τον ο8ιλητ) παρουσ*ασε ο

ξιοB συ8πατρι<τηB 8αB επιθεωρητ)B Μ(σηB Εκπαιδε,σεωB Παναγι<τηB Βλ χοB. Στη φωτογραφ*α διακρ*νονται οι δη8ιουργο* τηB εκδηλ<σεωB. (Απ+ τα αριστερ προB τα δεξι ): Παναγι<τηB Βλ χοB, η8)τριοB Κανο,τοB, Σωκρ τηB Αποστ+λου, Ιω ννηB Κο,τσικοB, η σ,ζυγοB του Μανωλ*δη, Λεων*δαB Μανωλ*δηB, Ανδρ(αB η8+πουλοB, Νικ+λαοB Παπαγεωργ*ου και Χαρ λα8ποB Κακαβι B.

ΣτιB 26 Μαρτ*ου 1975 η 8αθ)τρια Παρασκευ) Καρδαρ -πρ+εδροB- και ο 8αθητ)B Γε<ργιοB Λαθ,ρηB -αντιπρ+εδροB τηB Μαθητικ)B Εστ*αB Γυ8νασ*ου Καρπενησ*ου-

επισκ(φθηκαν τον συ8πατρι<τη 8αB Υφυπουργ+ Παιδε*αB, Χρυσ+στο8ο Καραπιπ(ρη, και παρουσ*α του νο8 ρχη Ευρυταν*αB Αλεξ νδρου Τσ κωνα, του παρ(δω-

σαν επιταγ) 44.228 για τον εθνικ+ αγ<να τηB Κ,πρου. Το παραπ νω ποσ+ συγκεντρ<θηκε απ+ (ρανο που (γινε 8εταξ, των 8αθητ<ν του Γυ8νασ*ου Καρπενησ*ου.

Ε

υρ

Μαθητικ προσφορ για τον αγνα τη Κπρου

1975. Μια ανταπ+κριση για τα προβλ)8ατα Παλαιοχωρ*ου - Νεοχωρ*ου τον Μ ιο του 1975.

Πιθαν+ν δεκαετ*α ‘70. Η οδ+B Καρπενησι<τη. Την εποχ) που )ταν διπλ)B κατε,θυνσηB και τα πεζοδρ+8ια 8ικρ . Να θυ8*σου8ε +τι η Καρπενησι<τη (γινε 8ον+δρο8οB (κ θοδοB), περ*που το 1998, την εποχ) που (γινε και η διαπλ τυνση των πεζοδρο8*ων επ* δη8αρχ*αB Καρατσ*κη

ΚΟΙΝΝΙΚΑ

Κοινωνικ Απριλ*ου 1975


Ζχο Πολυτσρη

Α

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ!ρτη 15 Φεβρουαρ1ου 2012 / Σελ1δα 19

ΑΠΟΚ, πCI αποτ/λεσε ?/λοI του, τη ζεστασι! ?ε την οπο1α τον αγγ!λιασαν 2λοι στην ο?!δα, ενC δε διστ!ζει να δηλCσει πωI αισθ!νεται κι2λαI ΚαρπενησιCτηI!!

Ο Ζχο9 Πολυτσρη9 (#ψο9 1.80εκ.) γενν θηκε στι9 23 Ιανουαρ!ου 1992 στην Να Ιων!α. Πρωτ"παιξε /πλα στα 13 του στην ο/δα εφ βων τη9 Να9 Ιων!α9, /ε την οπο!α /λιστα ε!χε ρθει και στο Τουρνου ποδοσφα!ρου στο Καρπεν σι πριν απ" 4 χρ"νια!! Στην συνχεια π γε δανεικ"9 στην Ελευθερο#πολη, που τ"τε αγωνιζ"ταν στο α τοπικ", εν3 το 2010 πρασε ω9 φοιτητ 9 στο ΤΕΙ Καρπενησ!ου και α/σω9 π γε στον ΑΠΟΚ. Με το Βελο#χι, την πρ3τη κι"λα9 χρονι, κατκτησε το πρωτθλη/α Ευρυταν!α9 και /αζ! την νοδο στη Εθνικ , "που και αγων!ζεται σ /ερα. Επ!ση9, ταν φιναλ!στ του Κυπλλου Ευρυταν!α9, καθ39 ηττ θηκε στον τελικ" απ" τον Απεραντιακ" (0-3). Ζ!ζο, ποιοI σου /δωσε το /ρισ?α να αρχ1σειI το ποδ2σφαιρο; Ο πατ/ραI ?ου...!! *χει πα1ξει στο α και το β τοπικ2 τηI ενω?/νηI τ2τε Αθ0ναI (?ια *νωση), σε αρκετ/I ο?!δεI, 2πωI η Νε!πολη, τα Πατ0σια κ.α. . Μ!λιστα, /χει πα1ξει αντ1παλοI του Βα?βακο3λα (Λαυριωτικ0) και του Λε?ον0 (Αττικ2). ΠωI /γινε η κρο3ση ?ε τον ΑΠΟΚ; Ο πατ/ραI ?ου ρCτησε κ!ποιουI γνωστο3I του στην Αθ0να και του πρ2τειναν α?/σωI τον ΑΠΟΚ, επειδ0 ε1ναι η πιο γνωστ0, η πιο οργανω?/νη και ιστορικ0 ο?!δα, που κ!νει προπον0σειI κτλ. Ε1χε αρχ1σει το πρωτ!θλη?α στην Αθ0να, /παιξα /να παιχν1δι και ?ετ! αν/βηκα. *κανα την εγγραφ0 στο ΤΕΙ και ?ετ! /βγαλα δελτ1ο κ!νονταI χρ0ση τηI χιλιο?ετρικ0I απ2στασηI ωI φοιτητ0I. Π0γα ?2νοI ?ου στο γ0πεδο και ε1δα το (συ?πα1χτη ?ου πλ/ον) Γι!ννη Φλωρ!κη να προπονε1ται ?2νοI του, λ1γο πριν /ρθει η υπ2λοιπη ο?!δα. Μ!λιστα ?ε ρCτησε «αν πα1ζω ?π!λα και αν ασχολο3?αι» και 2ταν του απ!ντησα καταφατικ!, ?ου ε1πε πωI «αν ε1σαι καλ2I θα πα1ξειI…»!! Αφο3 ?1λησα ?ε τον πρ2εδρο κ. Γκορ2για και τον προπονητ0 τηI ο?!δαI κ. Ελεφ!ντη /κανα την πρCτη ?ου προπ2νηση ?ε ρο3χα τηI… Ελευθερο3ποληI.

ΠωI συ?περιφ/ρθηκαν οι συ?πα1χτεI σου και πωI αισθ!νθηκεI εσ3; Καταρχ!I, θυ?!?αι 2τι ο Κρ1νταI ?ο3 /δωσε ?πλο3ζα τηI ο?!δαI. .λοι οι ποδοσφαιριστ/I, ο προπονητ0I και ο Πρ2εδροI ?ε αγκ!λιασαν και ?ε στ0ριξαν απ2 την πρCτη στιγ?0. ΕγC τρελ!θηκα στην προπ2νηση και βλ/πονταI το καινο3ριο γ0πεδο (σ.σ. Εθνικ2 στ!διο) και τα βουν! γ3ρω-γ3ρω ε1πα «αυτ2 ε1ναι, εδC ε1?αι...»!! Την περσιν0 περ1οδο πανηγ3ρισεI τον πρCτο σου τ1τλο. ΠωI /νιωσεI; Απ2 την ?ια 0?ουν πολ3 χαρο3?ενοI και ενθουσιασ?/νοI που π0ρα?ε το πρωτ!θλη?α, 2?ωI απ2 την !λλη, στεναχωρ0θηκα επειδ0 δεν αγων1στηκα. Ε1χα δεχτε1 /να ?αρκ!ρισ?α απ2 τον Γουλ/τα και ε1χα υποστε1 βαρ3 δι!στρε??α δευτ/ρου βαθ?ο3. Μ!λιστα, π0γα να κλ!ψω…!! Με π0ρε τηλ/φωνο και ο 1διοI, ?ου ζ0τησε συγνC?η, ε1πε πωI δεν το /κανε επ1τηδεI, ενC στη συν/χεια ?ου /δωσε και ορισ?/νεI συ?βουλ/I, σχετικ/I ?ε την αποθεραπε1α ?ου. Λυπ0θηκα πολ3 που /χασα τουI τελικο3I, καθCI ο προπονητ0I ?ο3 /δειχνε ε?πιστοσ3νη. υστυχCI /?εινα εκτ2I...!! Εκτι?C 2σα /κανε η ο?!δα για ?/να και δε θα ξεχ!σω πωI ?ε /βαλαν να κ!τσω στον π!γκο αν και 0?ουν τραυ?ατ1αI. Επ1σηI, ευχαριστC και τον Γαλαν2, ο οπο1οI ?ο3 αφι/ρωσε το τρ1το γκολ που π/τυχε και /στεψε τον ΑΠΟΚ πρωταθλητ0 Ευρυταν1αI. *χασεI 2?ωI το κ3πελλο απ2 τον Απεραντιακ2… Βασικ2I ?αI στ2χοI 0ταν το πρωτ!θλη?α και εκε1 ε1χα?ε επικεντρωθε1. Ο Απεραντιακ2I 0ταν ?ια πολ3 δυνατ0 ο?!δα που αγωνιζ2ταν στη Εθνικ0, ενC ε?ε1I απ2 την !λλη δεν ε1χα?ε παραστ!σειI απ2 αυτ0 την κατηγορ1α. Κ/ρδισε δ1καια ο Απεραντιακ2I, 2?ωI πιστε3ω πωI ο ΑΠΟΚ «/πεσε» στη χειρ2τερ0 του η?/ρα. .λη την περσιν0 σεζ2ν αγων1στηκεI ωI δεξι2I οπισθοφ3λακαI.

Αγωνιζ2σουν εκε1 και πιο πριν σωστ!; Ναι /τσι ε1ναι. Με ρCτησαν σε ποια θ/ση αγων1ζο?αι και στουI ε1πα δεξ1 ?πακ, αλλ! και αριστερ2. *τσι 2ποτε αγωνιζ2?ουν, ο κ. Ελεφ!ντηI ?ε χρησι?οποιο3σε στο δεξ1 !κρο τηI !?υναI. Παρ2λα αυτ! 2?ωI εγC θα /παιζα σε 2ποια θ/ση /κρινε σωστ0 ο προπονητ0I ?ου. Φ/τοI 2?ωI /γινεI ξαφνικ! κεντρικ2I α?υντικ2I!! ΠωI προ/κυψε αυτ2; Στην πρCτη η?/ρα τηI καλοκαιριν0I προετοι?ασ1αI πα1ξα?ε διπλ2 και /παιξα στ2περ κατ! αν!-

-ταν ο δ!σκαλοI ?ου ?/σα στο παιχν1δι, εν/πνεε σεβασ?2 και /νοιωθα και ασφ!λεια. *?αθα απ2 αυτ2ν πωI ?2νο ?ε τη δουλει! θα πετ3χω το στ2χο ?ου και να ?ην αντι?ιλ!ω στη δι!ρκεια του παιχνιδιο3. Μ!λιστα π/ρασε αρκετ2 δι!στη?α ?/χρι να βρω το θ!ρροI να του ?ιλ0σω, αφο3 ο δ!σκαλοI 0ταν ολιγο?1λητοI και πολ3 σοβαρ2I στιI προπον0σειI, αλλ! και τα παιχν1δια. Η ο?!δα /χει κερδ1σει πολλ! απ2 την παρουσ1α του κ. Σερ?π/ση στον π!γκο τηI. Ποια η γνC?η σου για τον προπονητ0 σου; *χει πειθαρχ0σει πολ3 την ο?!δα και ε1ναι αυτ2I που καθοδηγε1 και /χει τον απ2λυτο /λεγχο. Ασχολε1ται πολ3 ?ε 2λουI και ?ε τον καθ/να ξεχωριστ!. Ακ2?α και ?ε ε?/να, 2ταν νευρι!ζω στιI προπον0σειI ?ε συ?βουλε3ει και ?ου δ1νει τιI κατ!λληλεI οδηγ1εI. Μ!λιστα, ?ερικ/I φορ/I ?!I πα1ρνει και τηλ/φωνο και αυτ2 δε1χνει πωI ενδιαφ/ρεται πραγ?ατικ!. *χειI νιCσει 2τι /χει βελτιωθε1; Πιστε3ω πωI /χω βελτιCσει την αντοχ0 ?ου και την ταχ3τητ! ?ου, 2?ωI θεωρC πωI υστερC ακ2?α στην δ3να?η και ε1ναι ση?αντικ2 να βελτιωθC σε αυτ2 τον το?/α. ΠεI ?ου για τη διο1κηση του συλλ2γου. *χειI κ!ποιο παρ!πονο; .χι, καν/να απολ3τωI!! Ο Πρ2εδροI κ. Γκορ2γιαI ε1ναι π!ντα κοντ! στην ο?!δα και ?ου /χει κ!νει τρο?ερ! καλ0 εντ3πωση αυτ2. Συγκρ1νονταI ?ε τη διο1κηση τηI ο?!δαI ?ου στην Αθ0να, ?πορC να πω πωI ο Πρ2εδροI εδC τρ/χει για 2λουI και 2λα. Με στ0ριξε πολ3 και Γιανν1τσαρηI), ο οπο1ο κ. Χρ0στοI (Γ οI ?ο3 /κανε επιπλ/ον ατο?ικ/I προπον0σειI προσπαθCνταI να ?ε βελτιCσει σε δι!φορουI το?ε1I. Π ω I κ ρ 1ν ε ι I τ η ν π ο ρ ε 1 α τ ο υ ΑΠΟΚ στο Περιφερειακ2 Πρωτ!θλη?α; Πιστε3ειI 2τι θα ?πορο3σε να τα π!ει καλ3τερα; Η ο?!δα π!ει πολ3 καλ! ?/χρι στιγ?0I, παρ2λο που αγωνιζ2?αστε στο πολ3 δ3σκολο πρωτ!θλη?α του Περιφερειακο3. Ε1ναι /να απαιτητικ2 πρωτ!θλη?α που απαιτε1 ταχ3τητα και καλ0 φυσικ0 κατ!σταση. Θα ?πορο3σε να 0ταν καλ3τερη η συγκο?ιδ0 αν δε χ!να?ε στιI λεπτο?/ρειεI απ2 τον ΑΟΚ και απ2 τη διαιτησ1α στον Πυργετ2 και το Λιανοκλ!δι. .?ωI θα ?πορο3σε να ε1ναι και χειρ2τερη, αφο3 ?αI ευ-

Ε

υρ

υτ αν ικ ά

 Συν/ντευξη στα ‘‘Ευρυτανικ! Ν/α” παραχCρησε ο α?υντικ2I του ΑΠΟΚ Ζ!χοI Πολυτσ/ρηI. Ο ταλαντο3χοI και πολλ! υποσχ2?ενοI ν/οI ?1λησε για τον

Ν Ε

“ Αισθνο αι Καρπενησι τη (Ποδοσφαιριστ0I ΑΠΟΚ)

του Ο ποδοσφαιριστ0I ρηI / τ σ υ λ ο Π I ο χ ! Ζ , ΟΚ ΑΠ

γκηI, επειδ0 δεν ε1χα?ε !λλουI και απ2 τ2τε /γινα ?2νι?οI στο κ/ντρο !?υναI ?αζ1 ?ε τον Κατσ1κα. Ε1χα ξαναπα1ξει στ2περ και σε λ1γα παιχν1δια ?ε την Ελευθερο3πολη. Ποια 2?ωI απ2 τιI δ3ο θ/σειI προτι?!I περισσ2τερο; Προτι?C να πα1ζω ωI δεξι2I α?υντικ2I, γιατ1 θ/λω να πα1ρνω πρωτοβουλ1εI. Μου αρ/σει να ανεβα1νω και να βοηθ!ω στο επιθετικ2 παιχν1δι. Με τον Κατσ1κα δ/σατε αρκετ!. Τι /?αθεI απ2 αυτ2ν; Ο «δ!σκαλοI» ?ο3 ε1χε πει απ2 την αρχ0 να τον ρωτ!ω για 2τι χρει!ζο?αι. Μο3 /?αθε πωI πα1ζεται η ζCνη !?υναI, ?ο3 /δινε οδηγ1εI κατ! τη δι!ρκεια του αγCνα και τηI προπ2νησηI και ?ε ενθ!ρρυνε αν! π!σα στιγ?0, λ/γοντ!I ?ου πωI και αυτ2I στην ηλικ1α ?ου !ρχισε να πα1ζει στ2περ.

ν2ησαν 2-3 αποτελ/σ?ατα, 2πωI αυτ! ?ε τον Π3ρασο και τον Αλ?υρ2. Σαν γενικ0 εικ2να 2?ωI πιστε3ω 2τι η ?αχητικ2τητα και η αγωνιστικ0 παρουσ1α δε1χνουν πωI ο ΑΠΟΚ θα ?πορο3σε να /χει ?αζ/ψει περισσ2τερουI βαθ?ο3I. Ο στ2χοI τηI ο?!δαI ε1ναι η παρα?ον0… Ναι /τσι ε1ναι !! .λα εξαρτCνται απ2 ε?!I και ειδικ! τCρα που ?π0κα?ε στην τελικ! ευθε1α χρει!ζεται ?εγαλ3τερη προσοχ0 και περισσ2τερη δουλει!. Ε1ναι ση?αντικ2 που η ο?!δα απαρτ1ζεται απ2 παιδι! ?/σα απ2 το Καρπεν0σι. Ακ2?α και εγC αισθ!νο?αι ΚαρπενησιCτηI!! *χω ?πει στο κλ1?α τηI ο?!δαI και σε αυτ0 σκοπε3ω να παρα?ε1νω στη δι!ρκεια τηI παρα?ον0I ?ου εδC. )σχετα σε ποια κατηγορ1α θα αγων1ζεται ο ΑΠΟΚ (ε3χο?αι να ε1ναι στη ), εγC θα την ακολουθC παντο3!! Ποιο ε1ναι το αρνητικ2 ση?ε1ο που /χειI παρατηρ0σει 2σο καιρ2 αγων1ζεσαι εδC; Ε1ναι η πρCτη φορ! που αγων1ζο?αι σε ξερ! γ0πεδα και αυτ2 ε1ναι σ1γουρα επικ1νδυνο για τη σω?ατικ0 ακεραι2τητα των ποδοσφαιριστCν. Επ1σηI, θα 0θελα να πω πωI δεν πρ/πει να γ1νονται αγCνεI στο τοπικ2 πρωτ!θλη?α την η?/ρα που αγων1ζεται εντ2I /δραI η ο?!δα (2ποια και αν ε1ναι) που εκπροσωπε1 το Νο?2 στο Περιφερειακ2 Πρωτ!θλη?α. Η ο?!δα χρει!ζεται την στ0ριξη του κ2σ?ου και ?2νο /τσι θα την /χει…!! Ζ!χο σε ευχαριστC για τη συν/ντευξη που ?αI /δωσεI και το χρ2νο που ?αI δι/θεσεI. Σου ευχ2?αστε κ!θε επιτυχ1α σε προσωπικ2 και ο?αδικ2 επ1πεδο. Τι επ1λογο θα /δινεI στην κουβ/ντα ?αI; Θα 0θελα να δω κ!ποια βελτ1ωση στα γ0πεδα του Νο?ο3, γιατ1 χωρ1I σωστ/I υποδο?/I, δεν υπ!ρχει ποδ2σφαιρο. Επ1σηI, ση?αντικ2 ε1ναι οι επιχειρ0σειI να βοηθ0σουν τα σω?ατε1α τηI Ευρυταν1αI, γιατ1 ο αθλητισ?2I ε1ναι η καλ3τερη προβολ0 του Νο?ο3 προI τα /ξω. Κλε1νονταI ε3χο?αι 2λοι οι ποδοσφαιριστ/I να ?ην υπ!ρχουν τραυ?ατισ?ο1 και να ε1ναι υγιε1I. ΕυχαριστC την εφη?ερ1δα των ΕυρυτανικCν Ν/ων για τη συν/ντευξη αυτ0 και την ο?!δα του ΑΠΟΚ που ?ε αγκ!λιασε.


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ.ρτη 15 Φεβρουαρ;ου 2012 / Σελ;δα 20

a

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

qz

Π.Ο. Ελασσ να - ΑΠΟΚ ‘‘το Βελοχι’’ 6 - 2

mo

σταI.τησε στο οριζ<ντιο δοκ.ρι των φιλοξενο=Iενων. Στο 26, Iετ. απ< λ.θοS του Κουρλο= στην αντ;παλη περιοχ:, η Ελασσ<να εκδ:λωσε ταχ=τατη αντεπ;θεση, η οπο;α -Iε τρειS επαφ9S- κατ9ληξε στο δε=τερο γκολ των γηπεδο=χων: ο ΚαραYσκοS Iε Iπαλι. απ< τα δεξι. 9βγαλε σε θ9ση τετ α τετ τον Ρ<ππα και αυτ<S Iε ψ=χραιIο πλασ9 διαI<ρφωσε το 2-0. Στο 30, ο Ζαραβ9ληS σο=ταρε δυνατ. Iε το αριστερ< 9ξω απ< την περιοχ:, η Iπ.λα βρ:κε στον Αποστ<λου, .λλαξε πορε;α και κατ9ληξε στα αντ;παλα δ;χτυα (2-1). Στο 35, οι αλλεπ.λληλεS κ<ντρεS που κ9ρδισε ο Φλ;γκοS, 9βγαλαν σε θ9ση βολ:S τον Μουρατ;δη, το σουτ του οπο;ου απ< τα δεξι.

αδρ.νεια τηS .IυναS των Ευρυτ.νων και Iε κεφαλι. στο δε=τερο δοκ.ρι «9γραψε» το 4-2. Αυτ< το τ9ρIα 9γειρε οριστικ. την πλ.στιγγα προS την πλευρ. των γηπεδο=χων, καθMS 9δωσε α9ρα δ=ο τερI.των στον ΠΟΕ, 9χονταS, I.λιστα σηIειωθε; αI9σωS Iετ. τη Iε;ωση του σκορ απ< τουS φιλοξενο=IενουS. Στο 71, ο Μπακαλ;δηS σε Iια καταI9τωπο επ;θεση π9ρασε <ποιον βρ:κε Iπροστ. του, πρ<λαβε και στην 9ξοδο τον ΜπαϊI.κη, <IωS βρ9θηκε πολ= πλ.για, Iε αποτ9λεσIα το γ=ρισIα που 9κανε να διMξει ε=κολα ο ΤζορIπατζ.κηS που ε;χε καλ=ψει 9γκαιρα το τ9ρIα. Στο 81, το φαλτσαριστ< σουτ του Χ.Iου 9ξω απ< την περιοχ: χτ=πησε στο αριστε-

ταν οι γηΚατ. κ=Iατα επιτ;θον I9ροS. ο Mτ πρ ο στ πεδο=χοι

καλ;δηS, (81) Χ.IοS. * !ιακριθ9ν τεS Ε λασσ<να S: Χ.IοS, Ρ<ππαS, Φλ;γκοS, Κα!ιαραYσκοS, Μουρατ;δηS, *! κριθ9ντεS ΑΠΟΚ: Γεωργακ<πουλοS, Μπακαλ;δηS.

υτ αν ικ ά

Συνθ9σειS οI.δων Π.Ο.Ε. (ΚαIπερ;δηS ΓιMργοS): ΜπαϊI.κηS, Αποστολ<πουλοS (49 Αριανο=τσοS), ΤζορIπατζ.κηS, Ντουτσαρ;δηS, Αποστ<λου, Χ.IοS, Φλ;γκοS, Μουρατ;δηS (62 Αλεξανδρ:S), Χατζηβαλσ.IηS (82 Θαν.σηS), ΚαραYσκοS, Ρ<ππαS. ΑΠΟΚ (ΣερIπ9σηS Πα=λοS): Ρεσ;τηS, Πασσ.S, Συγκελ<πουλοS, Πολυτσ9ρηS, ΖαλοκMσταS, Ζαραβ9ληS, Ντουφεκι.S (74 Γενιτσαρ<πουλοS Κ.), Κατσαδο=ροS (88 Κουτσουπι.S), Κουρλ<S (57 Φλωρ.κηS), Μπακαλ;δηS, Γεωργακ<πουλοS. * !ιαιτητ:S του αγMνα :ταν ο Καρατ9ρποS !ηI:τρηS, Iε βοηθο=S τουS Μπικο=ση Ιω.ννη και ΛαIπρινι.δη !ηI:τρη του Συνδ9σIου Κοζ.νηS.

η %εση απντηση των γηπεδοχων δωσε πρωρο τλο/ στην ανα%τρηση. Χωρ/ αξιλογε/ φσει/, ο Π.Ο.Ε. στο δετερο η%χρονο, %ετουσωσε σε γκολ λε/ (!) τι/ ευκαιρε/ που δη%ιοργησε. 1ο ηI;χρονο: Στο 4, σε εκτ9λεση φ.ουλ του Χ.Iου απ< αριστερ., ο Ρ<ππαS σο=ταρε απ< κοντ., <IωS ο Ρεσ;τηS απ9κρουσε π9φτονταS στην αριστερ: του γων;α. Στο 6, ο Χ.IοS, Iετ. απ< ωρα;α εν9ργεια που επιχε;ρησε απ< δεξι. και παρ.λληλα προS το τ9ρIα, π.σαρε στον Φλ;γκο, το σουτ του οπο;ου Iπλ<καρε ο Ρεσ;τηS. Στο 13 ο Φλ;γκοS 9δωσε I.χεS και κ9ρδισε δυο κ<ντρεS απο< τουS αντιπ.λουS του, <IωS το πλασ9 που επιχε;ρησε εξ’ επαφ:S π9ρασε I<-

Ν Ε

 Γρουσο=ζικη αποδε;χτηκε για τον Α ΠΟΚ η 13η αγωνισ τ ι κ : τ ου Π ε ρ ιφ ε ρε ι α κ ο= πρωταθλ:IατοS, αφο = δι ασ=ρθηκε, πραγIατοποιMνταS πολ= .σχηIη εIφ.νιση, απ< την ανMτερη Ελασσ<να Iε το ευρ= 6 -2. Το παιχν; δι 9γινε την Κυριακ: 12 Φεβρ ουαρ ;ο υ ( 1 5 . 0 0 ) σ τ ο ! η I ο τ ι κ < Στ.διο Ελασσ<ναS για την 13η αγωνιστικ: στο 4ο 8Iι λο τηS ! Εθνικ:S.

Α

Βαρ σκορ - Τραγικ εφνιση

Iπ.!υνατ: διεκδ;κηση τηS ου. ντρ κ9 λαS στο χMρο του

λιS δ;πλα απ< το δεξ; δοκ.ρι του Ρεσ;τη. Στο 15, ο ΚαραYσκοS στ.θηκε τυχερ<S, καθMS η συρτ: σ9ντρα-σουτ που επιχε;ρησε απ< τα δεξι. χτ=πησε στο αριστερ< δοκ.ρι, στη συν9χεια στον Ρεσ;τη πριν καταλ:ξει στα δ;χτυα (10). Στο 17, η σ9ντρα-σουτ του Φλ;γκου απ< τα αριστερ.

Ε

υρ

* Μαγικ εικνα αποτελε το 2-1 %ε το οποο ληξε το πρ)το η%χρονο, καθ)/ η Ελασσνα ταν απλυτη κυραρχο/ του αγ)να, χνοντα/ πολλ/ ευκαιρε/, )στε να διευρνει κι λλο το δεκτη του σκορ. Ο ΑΠΟΚ στη %οναδικ του αξιλογη προσπθεια πτυχε (τυχερ) γκολ. Στην επανληψη, οι φιλοξενο%ενοι παρ το γεγον/ πω/ δχτηκαν σχετικ γργορα το τρτο τρ%α, ισορρπησαν το παιχνδι, %εωσαν σε 3-2, %ω/

οξενο=IεΠροσπ.θεια των φιλ ια γραIIη. .γ νων π.νω στην πλ

9βγαλε σε κ<ρνερ ο Ρεσ;τηS Iε εντυπωσιακ: ενστικτMδη απ<κρουση. 2ο ηI;χρονο: Στο 52, ο Χατζηβαλσ.IηS Iε κεφαλι.π.σα βρ:κε τον Φλ;γκο, ο οπο;οS Iε διαγMνιο σουτ στην κ;νηση 9κανε το 3-1. Στο 64, σε λ.θοS τηS .IυναS (παρ.λληλη Iπαλι. στην .Iυνα) ο Γεωργακ<πουλοS, που π:ρε τη Iπ.λα, 9βγαλε κ.θετη για τον Μπακαλ;δη, το πλασ9 του οπο;ου σταI.τησε στο δεξ; δοκ.ρι του ΜπαϊI.κη (την Iπ.λα κ<ντραρε και ο προσωπικ<S αντ;παλοS του επιθετικο= του ΑΠΟΚ). Στο 66, η Iακριν: εκτ9λεση φ.ουλ του Μπακαλ;δη π:ρε περ;εργη τροχι. και κατ9ληξε στο αριστερ< «παραθυρ.κι» του ΜπαϊI.κη, που :ταν εκτ<S θ9σηS (3-2). 8IωS, δυο λεπτ. Iετ., ο Χ.IοS, Iετ. το φ.ουλ (σα κοντιν< κ<ρνερ) του Ρ<ππα απ< τα δεξι., εκIεταλλε=τηκε την

ρ. δοκ.ρι του Ρεσ;τη, <IωS στην επαναφορ. ο Χατζηβαλσ.IηS, Iετ. την π.σα του ΚαραYσκου , που π:ρε το ριIπ.ουντ και 9κανε την π.σα, Iε ψ=χραιIο πλασ9 αν9βασε το δε;κτη του σκορ στο 5-2. Οι φιλοξενο=Iενοι διαIαρτ=ρονται πωS ο ΚαραYσκοS :ταν θ9ση οφσ.ιντ <ταν υποδ9χτηκε τη Iπ.λα. Στο 85, ο Ρ<ππαS 9βαλε το κερασ.κι στην το=ρτα, καθMS Iετ. τη σ9ντρα του Φλ;γκου απ< τα δεξι., Iε ενα9ριο βον-πλαν9 9στειλε τη Iπ.λα στο αριστερ< δοκ.ρι και στην συν9χεια στα δ;χτυα, διαIορφMνονταS το τελικ< 6-2.

Το φιλI του αγMνα * Γ κ ο λ: (15) 1-0 ΚαραYσκοS, (26) 2-0 Ρ<ππαS, (30) 2-1 Ζαραβ9ληS, (52) 31 Φλ;γκοS, (66 φ.ουλ) 3-2 Μπακαλ;δηS, (68) 4-2 Χ.IοS, (81) 5-2 Χατζηβαλσ.IηS, (85) 6-2 Ρ<ππαS. * !οκ.ρια: (17) Φλ;γκοS, (64) Μπα-

Στο… παρασκ:νιο * !=ο εβδοI.δεS ε;χε να κ.νει προπ<νηση στο γ:πεδο η οI.δα του ΑΠΟΚ και αυτ< :ταν εIφαν9S στη δι.ρκεια του αγMνα * Σε τραγικ: κατ.σταση :ταν ο λασπωI9νοS αγωνιστικ<S χMροS, που 9κρυβε πολλ9S παγ;δεS για τουS ποδοσφαιριστ9S. * Περ;που 200 φ;λαθλοι παρακολο=θησαν το παιχν;δι απ< τιS κερκ;δεS του γηπ9δου και .λλοι 10 (περ;που) απ< τουS το;χουS τηS περ;φραξηS!! Την αποστολ: του ΑΠΟΚ, Iαζ; Iε τα I9λη τηS !ιο;κησηS, ακολο=θησαν και λιγοστο; φ;λοι τηS οI.δαS. Επ;σηS στην εξ9δρα βρ9θηκε και ο ΓιMργοS Καλτ9κηS, προπονητ:S του Οικον<Iου Τσαριτσ.νηS (Football league 2). * Π=ργο τηS Π;ζαS (!) θ=Iιζε το τ9ρIα δ;πλα απ< τα αποδυτ:ρια, γεγον<S που ξ9φυγε απ< τον 9λεγχο των διαιτητMν. * Στο 41, ο .ρχων του αγMνα χαρ;στηκε στον Αποστολ<πουλο, ο οπο;οS 9χονταS Iια κ;τρινη κ.ρτα αν9τρεψε πα;ζονταS επικ;νδυνα τον Γ ε ω ρ γ α κ < π ο υ λ ο που 9φευγε στην αντεπ;θεση. Το σκορ :ταν στο 2-1 και το παιχν;δι θα 9παιρνε .λλη τροπ: αν εφαρIοζ<ταν ο κανονισI<S. * Την 9κρηξη του ΣερIπ9ση προκ.λεσε η «αν<ητη» κ;τρινη που δ9χτηκε ο ΖαλοκMσταS, που συIπλ:ρωσε κ.ρτεS και χ.νει το επ<Iενο παιχν;δι του ΑΠΟΚ. * Στα αποδυτ:ρια του ΑΠΟΚ βρ9θηκε ο προπονη-

τ:S του ΠΟΕ κ. ΚαIπερ;δηS, που ευχ:θηκε καλ: συν9χεια στην οI.δα του Καρπενησ;ου. Στο ;διο I:κοS κ=IατοS και το «πηγαδ.κι» του ΣερIπ9ση Iε το υψηλ<σωIο φορ Χατζηβαλσ.Iη.

!ηλMσειS

Πα=λοS ΣερIπ9σηS (Προπονητ:S ΑΠΟΚ) «Σ:Iερα δεν Iπορ9σαIε να ε;Iαστε αυτο; που πρ9πει, αλλ. π9σαIε π.νω σε Iια πολ= καλ: οI.δα Iε προδιαγραφ9S που νοI;ζω <τι ε;ναι για κ.τι παραπ.νω. Ο στ<χοS IαS παραI9νει ο ;διοS, ε;ναι η παραIον: και ε;Iαστε πολ= κοντ.. Το παλ9ψαIε και στο 2-0, <ταν Iπ:καIε ξαν. στο παιχν;δι και Iετ. το 3-2. Φ.νηκε <IωS πολ= η απουσ;α απ< τιS προπον:σειS <λη αυτ: την εβδοI.δα και αυτ< νοI;ζω δηIιο=ργησε τιS προϋποθ9σειS, Mστε να Iην Iπορο=Iε να ανταπεξ9λθουIε στιS δυσκολ;εS του παιχνιδιο=. !υστυχMS το ποδ<σφαιρο ε;ναι αυτ< που λ9Iε π.ντα, <ταν θ9λει Iια οI.δα να κερδ;σει κ.τι και το προσπαθε; το πετυχα;νει. ΕIε;S τον;ζω ξαν. ε;Iαστε πολ= κοντ. στην σωτηρ;α, 9χουIε Iια οI.δα Iε νεαρ. παιδι. απ< το Καρπεν:σι. Αυτ< λ9ει π.ρα πολλ. και θα 9χουIε την αν.λογη συν9χεια στα επ<Iενα παιχν;δια, που υπολε;πονται I9χρι να λ:ξει το πρωτ.θληIα. Κοιτ.ζουIε το επ<Iενο παιχν;δι Iε τον ΑIπελωνιακ<, που ε;ναι δ=σκολο, <IωS η 9δρα I.S δ;νει αυτοπεπο;θηση και α9ρα, ενM και ο κ<σIοS που 9ρχεται θα IαS βοηθ:σει να 9χουIε την παρουσ;α που ε;χαIε στα προηγο=Iενα παιχν;δια. Ε;ναι οριακ< το IατS για IαS και αν το κερδ;σουIε θα παραIε;νουIε στην κατηγορ;α κατ. 90%».


bcd ef

a

Sport

qz

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ<ρτη 15 ΦεβρουαρNου 2012 / ΣελNδα 21

mo

Α Ε.Π.Σ.Ν.Ε.

/- ΕθνικM. ΑποτελεN απορNαf <ξιον (και εν` Oλοι συ\φωνοPν), γιατN αρχNζει το πρωτ<θλη\α τον Οκτ`βριο και Oχι στιf αρχLf Σεπτε\βρNου, αφοP Oλοι ξLρου\ε τα προβλM\ατα που επιφLρει ο Χει\`ναf στην ΕυρυτανNα. Και σαν να \ην Lφτανε αυτO, τα σω\ατεNα συ\φ`νησαν απO κοινοP στη ΓενικM ΣυνLλευση που πραγ\ατοποιMθηκε το περασ\Lνο ΑPγουστο να \ην διεξαχθοPν αγ`νεf το ΣαββατοκPριακο τηf Αποκρι<f. ΚαταντMσα\ε… καρναβ<λι τα κρNσι\α ζητM\ατα!!

Προf νLα αναβολM ΟρατOf και πολP πιθανOf εNναι ο κNνδυνοf να αναβληθεN και το ερχO\ενο ΣαββατοκPριακο η 16η αγωνιστικM, αφοP η κακοκαιρNα δεν δεNχνει να

υποχωρεN, εν` και τα γMπεδα παρα\Lνουν... λευκ<!! Fτσι, το -προσωρινO- πρOγρα\\α Lχει ωf εξMf:

16η αγωνιστικM (15.00)

Πο τ α \ ι < - Α π ερ α ν τ ι α κ O f (18 ΦεβρουαρNου, ΑθλητικO ΚLντρο) ΑNολοf-ΦραγκNστα (18 ΦεβρουαρNου, ΕθνικO Στ<διο) / Oξ α Ρ α π το π ο P λ ο υ Eγραφα (19 ΦεβρουαρNου, ΡαπτOπουλο) Eγιοf ΠροκOπιοf-Κερ<σοβο (19 ΦεβρουαρNου, ΠαλαιοκατοPνα) ΚρLντη- ΜυρNκη (19 ΦεβρουαρNου, Κερασοχ`ρι)

ενησNου ΕθνικO Στ<διο Καρπ

Eγραφα-Ποτα\ι< (4 ΜαρτNου, ΑθλητικO ΚLντρο) * /Oξα ΡαπτοποPλου-ΑNολοf (4 ΜαρτNου, ΡαπτOπουλο) Κερ<σοβο-ΦραγκNστα (4 ΜαρτNου, Κερασοχ`ρι) * Ο αγνα γραφα-Ποται θα διεξαχθ στι 11.00 π.

υτ αν ικ ά

ΧωρNf να συνεδρι<σει το συ\βοPλιο τηf ΕΠΣ ΕυρυτανNαf, αλλ< \ε εντολM του ΠροLδρου τηf κ. ΠεταροPδη /η\Mτρη την ΠαρασκευM το \εση\Lρι (10/2) αναβλMθηκε εκ νLου η 16η αγωνιστικM τηf Α- ΕΠΣΝΕ. Σε Oλα τα γMπεδα η κατ<σταση εNναι τραγικM, καθ`f Oλα εNναι καλυ\\Lνα \ε χιOνι, γεγονOf που καθιστ<

αδPνατη την διεξαγωγM των ανα\ετρMσεων. Η συνεχM χιονOπτωση την ΠαρασκευM το βρ<δυ αPξησε το Pψοf του χιονιοP σε Oλα τα γMπεδα, εν`… λN\νεf δη\ιουργMθηκαν σε αυτO τηf ΠαλαιοκατοPναf, Oπου, \ετ< το χιOνι τηf η\Lραf αυτMf, ακολοPθησε συνεχM και αδι<κοπη βροχOπτωση την επο\Lνη!! ΑυτM Mταν η δεPτερη συνεχO\ενη φορ< και η τρNτη συνολικ< που το ποδOσφαιρο στην ΕυρυτανNα παρα\Lνει σε αγωνιστικM απραξNα. ΑυτO δεν αρLσει σε κανLναν, αφοP οι ο\<δεf δεν \ποροPν να προπονηθοPν, εν` πλLον αρχNζει να πιLζεται και η Fνωση, που πρLπει να δηλ`σει στιf 30 ΑπριλNου τον πρωταθλητM ΕυρυτανNαf, `στε να αρχNσουν, α\Lσωf \ετ< τα \παρ<ζ ανOδου στη

Ν Ε

Για \ια ακO\α εβδο\<δ α α ν αβ λ M θ η κ ε η αγ ω ν ι σ τ ι κ M δ ρ <σ η σ τ η ν Ε υ ρυτανNα, λOγω τηf κακοκαιρNαf που πλMττει το Νο\O Ευ ρυταν Nαf, αλλ< και Oλη την χ`ρα.

Α

Χιονι-16η αγωνιστικ ... σσο!!

17η αγωνιστικM (15.00)

ΜυρNκη-Eγιοf ΠροκOπιοf (3 ΜαρτNου, ΑθλητικO ΚLντρο) ΑπεραντιακOf-ΚρLντη (3 ΜαρτNου, ΕθνικO Στ<διο)

18η αγωνιστικM (15.00)

ΦραγκNστα-Eγιοf ΠροκO-

πιοf (10 ΜαρτNου, /υτ. ΦραγκNστα) Κερ<σοβο-/Oξα ΡαπτοποPλου (10 ΜαρτNου, Κερασοχ`ρι) ΚρLντη-Eγραφα (11 ΜαρτNου, Κερασοχ`ρι) Ποτα\ι<-ΑNολοf (11 ΜαρτNου, ΑθλητικO ΚLντρο) ΑπεραντιακOf-ΜυρNκη (11 ΜαρτNου, ΕθνικO Στ<διο)

Αγνε Χιονοδρο α

Το Καρπεν σι φορει τα γιορτιν του νε ο επιθεωρητMf Μπερν<ρντ ΓκερO. Ο ΓκερO Mλεγξε τιf παροχLf που προσφLρονται, την ασφαλM \εταφορ< των αθλητ`ν \Lσω των αναβατMρων, Lκανε την αξιολOγηση του βουνοP κ.<. ΑυτO, O\ωf, που ουσιαστικ< «χ<ρισε» τη δι<κριση Mταν η τοποθLτηση ενOf υπOγειου καλωδNου (700\.),κατ<λληλο για τιf χρονο\ετρMσειf στουf αγ`νεf. Για την τοποθLτηση του καλωδNου αυτοP εργ<στηκαν εντατικ< 2 η\Lρεf (τLλη ΑυγοPστου) \Lλη του /.Σ. αλλ< και αθλητLf του ΕΟΣ.

υρ

 Τα γιορτιν< του φορ<ει το Χιονοδρο\ικO ΚLντρο ΚαρπενMσι, καθ`f θα φιλοξενMσει για πρ`τη φορ< διεθνεNf αγ `ν εf . Σε α υτο Pf το υf αγ`νεf θα λ<βει \Lροf και ο Γι<νν ηf ΑντωνNου, ο οποNοf α\Lσωf \ετ< θ α αγωνιστεN και στο ΠαγκOσ\ιο πρωτ<θλη\α εφMβων στην Ιταλ Nα. / ι α κ ρ N θη κ ε η / M \η τ ρ α ΜπNκα στουf πρ`τουf διεθνεN f αγ`νεf που Lλαβε \Lροf.

Ε

Kπωf σαf εNχα\ε ενη\ερ`σει απO τα \Lσα Σεπτε\βρNου (αρ. φPλλου 462), το χιονοδρο\ικO κLντρο του ΚαρπενησNου, το ΒελοPχι, πMρε την πιστοποNηση \ετ< απO την αξιολOγηση που Lκα-

ση “Lβαλε” το Η υπOγεια καλωδNω καλεντ<ρι. Lf θν διε ΒελοPχι στο

/ιεθνεNf αγ`νεf χιονοδρο\Nαf στο ΚαρπενMσι Fτσι, το ΒελοPχι για πρ`τη φορ< θα φιλοξενMσει στιf 18 και 19 ΦεβρουαρNου διεθνεNf αγ`νεf (Fis Alpine

Ο Γι<ννηf ΑντωνNου

Race) \ε την επωνυ\Nα «Velouchi Alpine Ski Cup 2012». Σε αυτοPf τουf αγ`νεf φυσικ< θα π<ρει \Lροf \εταξP <λλων και ο Γ ι<ννη f

ΑντωνNου και χορηγOf επικοινωνNαf θα εNναι τα ‘‘Ευρυτανικ< ΝLα’’.ΕπNση\α το τουρνου< ξεκιν<ει την ΠαρασκευM 17 ΦεβρουαρNου στιf 20.00 \ε την συν<ντηση των αρχηγ`ν των ο\<δων, εν` το πρOγρα\\α των αγ`νων Lχει ωf: Σ<ββατο (18/2): Σλ<λο\ γυναικ`ν (10.00) και Σλ<λο\ αντρ`ν (10.30) και ΚυριακM (19/2): Σλ<λο\ γυναικ`ν (10.00) και Σλ<λο\ αντρ`ν (10.30). Μια `ρα \ετ< τη λMξη του τελευταNου αγ`να θα γNνει η τελετM απονο\Mf των \εταλλNων. ΜLνει \Oνο να το επιτρLψουν οι καιρικLf συνθMκεf, που εNναι <σχη\εf αυτM την περNοδο, `στε να δοθεN η ευκαιρNα στον κOσ\ο να απολαPσει για πρ`τη φορ< αγ`νεf τLτοιου επιπLδου στο ΚαρπενMσι. Να επιση\<νου\ε πωf δικαNω\α συ\\ετοχMf Lχουν ΜΟΝΟ Oσοι διαθLτουν Lγκυρο κωδικO απO την FIS (διεθνMf ο\οσπονδNα) τη σεζOν 2011-12.

Ο ΑντωνNου στο ΠαγκOσ\ιο Πρωτ<θλη\α εφMβων Ο Γι<ννηf ΑντωνNου θα συ\\ετ<σχει στο ΠαγκOσ\ιο Πρωτ<θλη\α εφMβων που θα γNνει στην ΙταλNα, γεγονOf που αποτελεN \Nα ακO\α σπουδαNα δι<κριση για τον

Nδιο. Οι αθλητLf και αθλMτριεf που απαρτNζουν την ΕλληνικM αποστολM των αλπικ`ν στο παγκOσ\ιο πρωτ<θλη\α εφMβων εNναι οι: /Lλλιοf Μιχ<ληf, Πρ`ιοf Ιω<ννηf, Βλ<χου Eννα, ΒαλκαρLτζι Μασι\ιλι<νο, ΚOκκινη ΑναστασNα και φυσικ< ο Ευρυτ<ναf ΑντωνNου Ιω<ννηf. Οι αγ`νεf θα πραγ\ατοποιηθοPν στο Ροκκασ<ρο τηf ΙταλNαf και θα διαρκLσουν απO τιf 27 ΦεβρουαρNου Lωf τιf 11 ΜαρτNου 2012. Ο ΑντωνNου, σε συνLντευξη που εNχε δ`σει στα Ευρυτανικ< ΝLα τον περασ\Lνο ΝοL\βριο, εNχε \ιλMσει για αυτοPf τουf αγ`νεf λLγονταf χαρακτηριστικ<: «…Θα δ`σω τη \<χη \ου και θα προσπαθMσω για Oτι καλPτερο. K\ωf σε αυτοPf τουf αγ`νεf στOχοf εNναι να \αζLψω Oσεf πιο πολλLf ε\πειρNεf \πορ`, που σNγουρα θα \ε ωφελMσουν στο \Lλλον». /ιακρNσειf για τη /M\ητρα ΜπNκα ΣπουδαNεf διακρNσειf ση\εNωσε η αθλMτρια του ΕΟΣ ΚαρπενησNου /M\ητρα ΜπNκα στο ΠανευρωπαϊκO πρωτ<θλη\α ΟρειβατικοP Σκι που διεξMχθη στη ΓαλλNα. Η 18χρονη αθλMτρια συ\\ετεNχε για πρ`τη φορ< σε

Η /M\ητρα ΜπNκα

διεθνεNf αγ`νεf και αυτO κ<νει ακO\α \εγαλPτερο το \Lγεθοf τηf επιτυχNαf τηf. Συγκεκρι\Lνα , η /M\ητρα (κατηγορNα Junior) αγωνNστηκε στιf 7 ΦεβρουαρNου στο ατο\ικO αγ`νισ\α τηf \εγαλPτερηf διοργ<νωσηf για το 2012 κατακτ`νταf, \ε χρOνο 01:15:49, την 8η θLση, δPο η\Lρεf αργOτερα πMρε \Lροf στο κ<θετο αγ`νισ\α, καταλα\β<νονταf, \ε χρOνο 26:48:9, την 9η θLση, εν` στο αγ`να ταχPτηταf κατετ<γη 13η . Η ΕλληνικM ο\<δα στο ΠανευρωπαϊκO πρωτ<θλη\α ΟρειβατικοP σκι που Lγινε στην πOλη Pelvux τηf ΓαλλNαf απO τιf 4-12 ΦεβρουαρNου κατLλαβε την 12η θLση.


qz

bcd ef ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Τσ&ραL (Κ.) Ν.), ΠαπαευθυB4ου.

Πυργετ5L - ΑλBυρ5L 2 - 0 Ευεργετικ& φα4νεται πωL λειτο6ργησε η αλλαγ3 προπονητ3 στην οB&δα του Πυργετο6, καθFL η οB&δαL τηL Λ&ρισαL επικρ&τησε Bε 2-0 του ΑλBυρο6. Οι γηπεδο6χοι αν2βηκαν π&νω απ5 τη ζFνη του υποβιβασBο6 2χονταL 5BωL δυο παιχν4δια περισσ5τερα απ5 τον Αγρ5τη Λιανοκλαδ4ου και τρια απ5 την Αναγ2ννηση Καρδ4τσαL. Σκ5ρερ των νικητFν 3ταν οι: Μπαρο6ταL (21) και Ν&σταL (86). * Παρελθν απ την Τρτη (7/2) αποτελε ο τεχνικ, Θ νο Θεοδρου, που απολεται για δετερη φορ την τρχουσα περοδο #ετ την απο#κρυνσ του το Νο#βριο απ τον πγκο του ΑΟΚ. Νικηφρο ταν το ντε#ποτο του Γι ννη Αλεξολη στην επιστροφ του στον Πυργετ, ο οποο, υπρξε στο παρελθν συ#παχτη, του Σταατ ου. * Το πρ'το του γκολ πτυχε ο Μπαροτα και την πρ'τη του ε#φνισεη πραγ#ατοποησε ο Θεοδωρ δη , * Ο σκρερ του δετερου τρ#ατο, Ν στα αντικατστησε τον σκρερ του πρ'του Μπαροτα!! Πυργετ5L (Αλεξο6ληL Ιω&ν.): Μπρ2λλαL, Γρηγορ4ου, Λο6γκοL, ο6καL, Κολοβ5L, Κουρδ3L Γ., Μπαρο6ταL (72 Ν&σταL), Ελευθερι&δηL (89 Σ&ββαL), Τσατσαλ4δηL (87 Καρ-

λι&BπαL), Μ&γγοL, Κωστο6λαL. ΑλBυρ5L (ΣταBατ4ου Κ.): Θεοδωρ4δηL, Καρ&τσαλοL, ηBητρι&δηL, Πλαβ5L, Ελευθερ4ου, Τσι&τσιοL, Τσ4πη (46 ΚατσιFτηL), Βαγγελ&κοL, Μ4λτοL (59 Βο6λγαρηL), ΠαναγιFτου Γ. (74 Κακλι&L), Λ2τσοL.

Π6ρασοL Ν2αL Αγχι&λου Ταυρωπ5L 3 - 1 Ο Π6ρασοL διατ3ρησε τιL (5ποιεL) ελπ4δεL του για παραBον3 στην κατηγορ4α Bετ& την ε6κολη ν4κη επ4 του καταδικασB2νου Ταυρωπο6. Τα τ2ρBατα των νικητFν π2τυχαν οι: Τσ&γγαρηL (15), ιαBαντ3L (30) και Σπ6ρου (54), ενF το γκολ τηL τιB3L για την οB&δαL τηL Καρδ4τσαL π2τυχε στο 81, ο Παρ&σχηL. * Τα πρ'τα του, τρ#ατα πτυχαν οι Σπρου και Παρ σχη . Π6ρασοL (Χατζηκυριακ4δηL Ν.): Γκιο6ρκηL, Μπο6τλαL (59 Ασλ&νογλου), Γκ&γκαL Σπ., Σπ6ρου Λ., Γκ&γκαL Λ., Χ&νοL, Μπασδ&νηL, Τσ&γγαρηL (52 Κοντοβ&L Π.), Κ4τσοL, Πετρ4δηL (70 Κοντοβ&L Γ.), ιαB&ντηL. Ταυρωπ5L (Καλογερ&κηL Λ&B.): ΑB4ληL, Κωνσταντιν4δηL, Καβαλ&ρηL (46 Χαντζι&ραL), Ζ&ρραL Χαρ., ΠαπαδηBητρ4ου (83 ΤσιαBο6ληL), ΠαπακFσταL, Κυριακ4δηL, Κουτσοβ2ληL, ανι3λ, Παρ&σχηL, Σιο6ρτοL (74 Κ5κκινοL).

υο αναβολ2L Το στρFBα χιονιο6 και οι δυσBενε4L συνθ3κεL που επικρατο6ν στην Καρδ4τσα, οδ3γησαν σε αναβολ3 το παιχν4δι Αναγ2ννηση Καρδ4τσαL-Μουζ&κι. Επ4σηL Bε το πρ5σχηBα πωL το γ3πεδο ε4ναι καλυBB2νο Bε χι5νι αναβλ3θηκε και η αναB2τρηση Αγρ5τηL Λιανοκλαδ4ουΑ.Ο. Καρδ4τσαL (ορ4στηκε για τιL 29/2). Ο αγωνιστικ5L χFροL 3ταν καθαρ5L και το διαπ4στωσε και η αποστολ3 του ΑΠΟΚ, που π2ρασε απ5 το γ3πεδο, 5ταν κατευθυν5ταν προL την Ελασσ5να. Ακο6γεται πωL η πραγBατικ3 αιτ4α ε4ναι η επιστροφ3 ορισB2νων τραυBατιFν απ5 την πλευρ& των γηπεδο6χων!!

ΑναBετρ3σειL 12ηL αγωνιστικ3L Για σ3Bερα Τετ&ρτη 15 Φεβρουαρ4ου 2χουν οριστε4 να διεξαχθο6ν οι αναBετρ3σειL ΑΟΚ-ΑλBυρ5L, και Ταυρωπ5L-Αναγ2ννηση Καρδ4τσαL για την 12η αγωνιστικ3 που ε4χαν αναβληθε4 τιL 5 Φεβρουαρ4ου, λ5γω τηL κακοκαιρ4αL, ενF αναβ&λλεται εκ ν2ου (5πωL φα4νεται) ο αγFναL Μουζ&κι - Λιανοκλ&δι.

υτ αν ικ ά

ΑBπελωνιακ5L ΚαB2να Βο6ρλα 6 - 0 Τα ΚαB2να Βο6ρλα διασ6ρθηκαν σε για Bια ακ5Bα φορ&, καθFL ηττ3θηκαν Bε 6-0 απ5 τον ΑBπελωνιακ5. Τα γκολ των νικητFν, που ε4χαν Bεγ&λο πρωταγωνιστ3 τον Φτ4κα που π2τυχε χατ τρικ σηBε4ωσαν οι: Κακαβ4τσηL (10, 37), Ρ5κα (13) και Φτ4καL (17, 53, 68). * Το πρ'το του γκολ πτυχε ο Ρ κα, εν' την πρ'τη του ε#φνιση κανε ο Βοκια . ΑBπελωνιακ5L (Παραφ2σταL Τ.): Παπαδ5πουλοL, Ρ5κα, Τζιαρτζι&νηL (61 Κωτο6λαL), Μπουρουτζ4καL, Γκ5λτσιοL, Μπ4κοL (69 Βο6κιαL), Κο6ρο, Κυρι&κοL, Κακαβ4τσηL (55 ΣυκιFτηL) Χατζηλι5νταL, Φτ4καL. ΚαB2να Βο6ρλα (Συρογι&ννηL Ιω&ν.): Λι5λιοL, Θεοδοσ5πουλοL (66 Μπατσογι&ννηL), Κυριλ3L, Χουλι&ραL, Μαραζ5πουλοL (77 Θανασι&L), Τσ4ντζαL, Λ2σσηL, ΑσπιFτηL, Βαργιαν4τηL, Τσ&ραL (Γ.) Ν. (57

Φουλ του σσου

Πρωτάθληµα Ευρυτανίας (Α’ Ε.Π.Σ.Ν.)

* 2 1 Γ κ ο λ : Κ ω σ τ ο 6 λ αL (/γραφα)

υρ

* 13 Γκολ:Μ&κκαL Κ. (Κρ2ντη) * 11 Γκολ: Γεωργι&δηL (/γραφα) * 9 Γκολ: Καλ6βαL Κ. (/γραφα), Τ6BπαL (Ραπτ5πουλο/ Κρ2ντη) * 8 Γκολ: ΣαPτηL, Σιταρ&L (Μυρ4κη)

Ε

φFτιστου ΑBπελωνιακο6, ο οπο4οL διαγρ&φει εξαιρετικ3 πορε4α στο Περιφερειακ5 πρωτ&θληBα. Αυτ5 φα4νεται και απ5 τιL δηλFσειL του Θ&νο υ Κουτσο 6κη, ο οπο4οL, σε δηλFσειL του τ5νισε Bεταξ6 &λλων: «0χουBε να αντιBετωπ4σουBε πολ6 καλ2L οB&δεL, 5πωL η Αναγ2ννηση, ο ΑΟΚ και ο Π.Ο.Ε, 5BωL ε4Bαστε και εBε4L στο κ5λπο. Θα παλ2ψουBε B2χρι τ2λουL και, γιατ4 5χι, Bακ&ρι να πανηγυρ4σουBε την &νοδο…!!».

Α

a Η 13η αγωνιστικ3 στον 4ο 1Bιλο του Περιφερειακο6 Πρωταθλ3BατοL, πραγBατοποι3θηκε την Κυριακ3 12 Φεβρουαρ4ου. Και στα τ2σσερα παιχν4 δια που διεξ3χθησαν επι κρ&τησαν (ε6κολα) οι γηπεδο6χεL οB&δεL (Π.Ο.Ε, ΑBπελωνιακ5L, Πυρ γετ5L και Π6ρασοL), ενF σηBειFθηκαν 20 γκολ.

mo

Ν Ε

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 15 Φεβρουαρ4ου 2012 / Σελ4δα 22

Θ & ν ο L Κ ο υ τ σ ο 6 κ η L ( ΑB π ε λ ω ν ι α κ5L): «Μακ&ρι να πανηγυρ4σουBε την &νοδο» 1νειρα για την κατ&κτηση του τ4τλου κ&νουν στην οB&δα του νεο-

Ν2α αναβολ3 στην εκδ4καση του αγFνα Π6ρασοL-Αναγ2ννηση Ν2α αναβολ3, λ5γω τηL απεργ4αL των δικηγ5ρων, π3ρε η εκδ4καση τηL απ5φασηL του αγFνα Π6ρασοL Ν2αL Αγχι&λου-Αναγ2ννηση Καρδ4τσαL, που ε4χε προγραBBατιστε4 για τιL 9 Φεβρουαρ4ου. ΘυB4ζουBε πωL το BατL δεν ε4χε διεξαχθε4 στιL 18 εκεBβρ4ου λ5γω Bη 2γκαιρηL προσ2λευσηL του γιατρο6.

* Σ κ ο ρ ε ρ Π ε ρι φ ε ρ ε ια κ ο6 * * 1 0 τ 2 ρ B ατ α: Κ ακ α β4 τ ση L (ΑBπελωνιακ5L), * 8 τ2ρ Bατα: Χατζηβαλσ&BηL (Π.Ο. Ελασσ5ναL), Φτ4καL (ΑBπελωνιακ5L), Αθανασι&δηL (Αναγ2ννηση Καρδ4τσαL), * 7 τ 2ρ B α τα : Μπακαλ4δηL (ΑΠΟΚ), Μπουντο6ρηL (Αναγ2ννηση Καρδ4τσαL).

Περιφερειακό (4ος όµιλος)


qz

bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετMρτη 15 Φεβρουαρ]ου 2012 / Σελ]δα 23

Ο Μεσσα του Νιουκστλ

Ο Κ]γκαν kε τη φαν[λα τηu ΝιουκMστλ

θηκε (1-2), χMνονταu [τσι την ευκαιρ]α εν^u τρεkπλ. * Vξι χρ^νια [kεινε στο λιkMνι και σκ^ραρε ακριβou 100 γκολ kε 323 εkφαν]σειu. Yταν kια περ]οδοu γεkMτη τ]τλουu και δ^ξα και ^ταν [φυγε, οι φ]λοι τηu Λ]βερπουλ δMκρυσαν, αφο_ [χαναν το kεγMλο ηγ[τη τουu. Ο Κ]γκαν [χει για πMντα στην καρδιM του τουu ‘‘’κ^κκινουu’, τον]ζονταu π^σο πολ_ συγκινε]ται να σκορMρει kπροστM στο ‘‘Kop’’ (οι πιο γνωστο] φ]λαθλοι) και πωu δακρ_ζει στο Mκουσkα του «You ll never walk alone» (περιβ^ητοu _kνοu τηu οkMδαu)!! * Με 500000 λ]ρεu π\γε στο Αkβο_ργο, ενo ο αντικαταστMτηu του \ταν ο θρυλικ^u Κ[νυ Νταγκλ]u. Yταν ο ακριβοπληρωk[νοu πα]χτηu στη Γερkαν]α & παρ^λο που τερkMτισε k^λιu στη δ[κατη θ[ση, ο Κ]γκαν σκ^ραρε 12 φορ[u κερδ]ζονταu τη χρυσ\ kπMλα το 1978. * 1978-79: Με προπονητ\ τον ΜπλMνκο Ζ[kπετu το Αkβο_ργο κ[ρδισε το πρωτMθληkα kε kπροστMρη τον Κ]γκαν, ο οπο]οu κ[ρδισε τη χρυσ\ kπMλα (δε_τερη συνεχ\ χρονιM) και kαζ] το παρατσο_κλι ‘‘mighty mouse’’ απ^ τα γνωστM καρτο_ν. >υστυχou τα γκολ του δεν \ταν αρκετM για την οkMδα του να κατακτ\σει το τρ^παιο, καθou ηττ\θηκε απ^ τη Ν^τιγχαk Φ., ενo στο ν\kα [χασε τον τ]τλο στη Γερkαν]α απ^ την κορυφα]α ΜπMγερν. * Επ[στρεψε στην Αγγλ]α για την… ΣαουθM82) τερkMτισε kπτον (11980-8 στην [κτη θ[ση (ρεκ^ρ για την οkMδα) και ψηφ]στηκε κορυφα]οu πα]χτηu στην Αγγλ]α (37 γκολ σε 68 kατu). Ακολο_θησε η ΝιουκMστλ kε 100000 λ]ρεu, [kεινε k^λιu 2 χρ^νια, αλλM [kελλε να γ]νει η σηkα]α τηu, βοηθoνταu την να αν[βει κατηγορ]α το 1984 kετM απ^ εξMχρονη απουσ]α. Η απ^συρση για τον πολ_ Κ[βιν [γινε σε [να φιλικ^ που [δωσαν οι ‘‘καρακMξεu’’ εναντ]ον τηu Λ]-

εξα]σιοu επιθετικ^u και σ\kερα απολαkβMνει το σεβασk^ και την εκτ]kηση ^λων.

υρ

Ο θρυλικ^u Κ]γκαν * 1968: Uρχισε την καρι[ρα του στα 17 του στην οkMδα τηu ΣκMνθορπ, ^που [kεινε τρια χρ^νια προτο_ υπογρMψει στη Λ]βερπουλ. Εκε] γνoρισε k[ρεu δ^ξαu, καθou αποτ[λεσε [ναν απ^ τουu κορυφα]ουu επιθετικο_u στο νησ] κατακτoνταu 3 πρωταθλ\73, 76, 77), 2 κ_kατα (7 πελλα Ου[φα (11973: 3-2 εντ^u (π[τυχε [να γκολ) και 0-2 εκτ^u επ] τηu ιστορικ\u γερkανικ\u ΓκλMντkπαχ και 1976: 3-2 εντ^u και 1-1 εκτ^u τη βελγικ\ Μπριζ, σκορMρονταu και στιu δυο αναkετρ\σειu), 1 κ_πελλο Αγγλ]αu FA (11974: 3-0 απ[ναντι στην ΝιουκMστλ σκορMρονταu δυο φορ[u, 1 κ_πελλο ΤσMριτι Σιλντ (11975) και 1 κ_πελλο Πρωταθλητριoν Ευρoπηu (11977: 3-1 την ΓκλMντkπαχ). * 1977: Το τελευτα]ο εγχoριο kατu το [δωσε kε αντ]παλο τη θρυλικ\ ΜMντσεστερ Γ. για το κ_πελλο Αγγλ]αu, ^kωu ηττ\-

Ε

βερπουλ, φε_γονταu απ^ το γ\πεδο kε…ελικ^πτερο!! * Vπαιξε και 2 kατu kε την ΜπλMκπουλ Αυστραλ]αu kε [να τ[ρkα σε 2 εkφαν]σειu, ενo συνολικM π[τυχε 246 γκολ σε 592 kατu και [τσι ολοκληρoθηκε η καρι[ρα του ωu ποδοσφαιριστ\u.

Ο Κ]γκαν «λιοντMρι» * 1972 (5/11): Ντεkπο_ταρε εναντ]ον τηu Ουαλ]αu για τα προκριkατικM του Mundial (1-0). * 1974 (11/5): Π[τυχε το πρoτο του γκολ στην τρ]τη του εkφMνιση και [γινε αρχηγ^u 2 χρ^νια kετM και παρ[kεινε ωu και την απ^συρσ\ του στο Παγκ^σkιο Κ_πελλο του 1982. Οι συνεχε]u τραυkατισkο] δεν του [δωσαν την ευκαιρ]α να πα]ξει σε τελικ\ φMση Παγκοσk]ου Κυπ[λλου, παρM k^νο για 26 λεπτM!! ΚMποτε ε]χε νοικιMσει [να αkMξι και π\γε κρυφM στη Γερkαν]α για να αποθεραπευτε]. ΤελικM ο Μπ^kπι Ρ^kπσον τον απ[κλεισε απ^ την αποστολ\, γεγον^u που το [kαθε απ^ την τηλε^ραση. ΣυνολικM ε]χε 63 συkkετοχ[u (31 ωu αρχηγ^u) και 21 τ[ρkατα.

λο τηu νε^τερηu ΝιουκMστλ ε]ναι ο Uλαν Σ]ρερ και τον [φερε στην οkMδα απ^ την ΜπλMκkπερν ο Κ]γκαν kε το -παγκ^σkιο- ποσ^ ρεκ^ρ των 15 εκ λιρoν!! Αν[βασε τιu Φο_λαk (11998) και ΜMντσεστερ Σ. 2001) στην πρoτη κατη(2 γορ]α, ενo χωρ]u κMτι το αξιοσηkε]ωτο \ταν το -ενδιMkεσο- π[ρασkM του απ^ τον πMγκο τηu Εθνικ\u Αγγλ]αu. * Το ΓενMρη του 2008 αν[λαβε την αγαπηk[νη του ΝιουκMστλ χωρ]u να καταφ[ρει να την βγMλει απ^ το αδι[ξοδο.

Σε εκδ\λωση τηu Κεντρικ\u Επιτροπ\u >ιαιτησ]αu που πραγkατοποι\θηκε την περασk[νη εβδοkMδα σε κεντρικ^ ξενοδοχε]ο τηu Αθ\ναu παραδ^θηκαν (kεταξ_ Mλλων) τα σ\kατα τηu ΦΙΦΑ στουu διεθνε]u διαιτητ[u και βοηθο_u για το 2012. >ιεθν\u για τρ]τη συνεχ\ χρονιM ε]ναι και η ΕυρυτMνισσα ρ[φερι Μπουkπουρ\ Κωνσταντ]να, η οπο]α ^kωu δεν παρ[στη στην εκδ\λωση επειδ\ ε]χε αποκλειστε] στο Καρπεν\σι. H εκδ\λωση περιελMkβανε επ]σηu ανMλυση φMσεων και video test, ενo πριν την παρMδοση των σηkMτων ο πρ^εδροu τηu ΕΠΟ, Σοφοκλ\u ΠιλMβιοu και ο οk^λογοu του τηu ΚΕ>, Γιoργοu Σαρρ\u k]λησαν στηρ]ζονταu τουu διαιτητ[u.

υτ αν ικ ά

Με αφορ τα χθεσιν 61α γεν θλια του Κγκαν, οι ‘‘Αθλητικο Φ κελοι’’ εναι αφιερω νοι στο υθικ αυτ ποδοσφαιριστ. Vναu απ^ τουu πιο τεχν]τεu πα]χτεu του αγγλικο_ ποδοσφα]ρου, που σαν πα]χτηu κατ[κτησε πολλο_u τ]τλουu & τον λατρε_ει απ^ ^λουu στο ΝιουκMστλ. Ο Ζ^ζεφ Κ[βιν Κ]γκαν γενν\θηκε στιu 14 Φεβρουαρ]ου 195 1 στο Armthorpe του Ντ^νκαστερ, διακρ]θηκε ωu [ναu

Αλλαγ [u ε]χαkε για kια ακ^kα στιu ηkεροkην]εu διεξαγωγ\u τηu ηkιτελικ\u φMσηu του Κυπ[λλου ΕΠΣ Ευρυταν]αu. Συγκεκριk[να, ο αγoναu Uγραφα-Μυρ]κη θα διεξαχθε] στιu 22 Φεβρουαρ]ου, ενo η αναk[τρηση ΑΠΟΚ-Κρ[ντη στιu 29 Φεβρουαρ]ου. Και οι δυο ηkιτελικο] θα αρχ]ζουν στιu 14.30.

Κ]γκαν - στιγk[u Οκτo χρ^νια αφ’ ^του ε]χε αποσυρθε] αποφMσισε να αναλMβει την ΝιουκMστλ (11992), kε την οπο]α αν[βηκε ωu πρωταθλητ\u στην kεγMλη κατηγορ]α, ενo το 1994 [βγαλε την οkMδα στο Κ_πελλο Ου[φα kετM απ^ διMστηkα 20 ετoν!! * Αν και ε]χε διψ\φια διαφορM απ^ τη δε_τερη ΜMνστεστερ, η kεταγραφ\ του Κ^ουλ (δικ\ του ανακMλυψη) στουu ‘‘kπ[kπηδεu’’ αποδυνMkωσε τη ΝιουκMστλ που [χασε την ευκαιρ]α να επιστρ[ψει στην κορυφ\ το 1995, kετM απ^ 65 χρ^νια!! Το ]διο [γινε και την επ^kενη χρονιM ^ταν [χασε το τ]τλο kε ισοπαλ]α εναντ]ον τηu Τ^τεναk την τελευτα]α αγωνιστικ\, παρ^λο που \ταν πρωτοπ^ροu ωu το ΓενMρη kε 10 βαθkο_u διαφορM!! * 1996: Πα]χτηu-σ_kβο-

Κ]γκαν- στιγk[u * 1991: >[χτηκε επ]θεση απ^ τουu Μ25 ^ταν ε]χε αποκοιkηθε] στο αkMξι του χωρ]u kMλιστα να γνωρ]ζουν ο_τε οι ]διοι ποιον απειλο_σαν. * 1978, 1979: βραβε]ο καλ_τερου πα]χτη στην Ευρoπη (χρυσ\ kπMλα). * 2002: Αποτελε] k[λοu του Hall of Fame. * 2008: Τον Ιο_λιο οι διεθνε]u αγγλικ[u αερογραkk[u [δωσαν το ^νοkM του σε [να απ^ τα Bombardier Q400 αεροσκMφη τηu για την προσφορM του στο ποδ^σφαιρο. * Ε]ναι ο ^γδοοu απ^ τουu 100 αγαπηk[νουu του Kop. Αποτ[λεσε και εξακολουθε] να αποτελε] τον «Τζ^ρντι Μεσσ]α» τηu ΝιουκMστλ και ε]ναι ο ζωνταν^u θρ_λοu τηu. Zταν αποφMσισε να επιστρ[ψει ο τ_ποu [γραψε για την «επιστροφ\ του βασιλιM» και τον «ερχοk^ του Μεσσ]α», δε]χνονταu [τσι π^σο πολ_ kετρMει στο ΝιουκMστλ το ^νοkα Κ[βιν Κ]γκαν!!

Ο Κ]γκαν προπονητ\u τηu ΝιουκMστλ

γισkα στον αγκoνα. και koλωπεu στο σokα. «Απ^ θα_kα δεν [παθα τ]ποτα χειρ^τερο», τον]ζει ο ]διοu, που τoρα πλ[ον αναρρoνει oστε να επιστρ[ψει δριk_τεροu στο ΠρωτMθληkα Ευρυταν]αu.

Α

Κ βιν Κγκαν

µονότερµα...

Αν α β λ \ θ η κ α ν εκ ν[ου, λ^γω των Mσχηkων καιρικoν συνθηκoν, τα παιχν]δια των οkMδων πα]δων και ν[ων τηu Ευρυταν]αu kε τιu αντ]στοιχεu τηu Φθιoτιδαu, που \ταν να διεξαχθο_ν την ΤετMρτη 8 Φεβρουαρ]ου στη Λαk]α για την 6η και τελευτα]α αγωνιστικ\ του Πανελλην]ου Πρωταθλ\kατοu προεπιλογ\u Εθνικoν οkMδων. Τα παιχν]δια, kMλιστα, δε θα διεξαχθο_ν ο_τε σ\kερα (15/2), _στερα απ^ σχετικ^ α]τηkα τηu ΕΠΣ Ευρυταν]αu προu την αρk^δια αρχ\ τηu ΕΠΟ. Επ]σηu, συζητι[ται το ενδεχ^kενο να kην γ]νουν καθ^λου και να πMρει τιu ν]κεu Mνευ αγoνα η Φθιoτιδα!! Uλλωστε πι[ζει και η ΕΠΟ να ολοκληρωθε] το συντοk^τερο δυνατ^ ο ^kιλοu, oστε να αρχ]σει η επ^kενη φMση, kε την συγκρ^τηση τηu Περιφ[ρειαu του 6ου Οk]λου. Οι αγoνεu αναβMλλονται για τρ]τη φορM (!!) και ενo αρχικM ε]χαν προγραkkατιστε] να γ]νουν τη 1 Φεβρουαρ]ου.Vτσι η βαθkολογ]α στουu πα]δεu διαkορφoνεται ωu εξ\u: 1. Φθιoτιδα * 13, 2. Βοιωτ]α 13, 3. Φωκ]δα 6, 4. Ευρυταν]α 0 * και στουu ν[ουu: 1. Βοιωτ]α 15, 2. Φθιoτιδα * 12, 3. Ευρυταν]α * 3, 4. Φωκ]δα 3.

Ν Ε

a

Αθλητικο Φ κελοι του Λπρου Κολοκτσιου

mo

Ο ΘMνοu Θεοδoρου που αποkακρ_νθηκε πριν λ]γεu ηk[ρεu απ^ τον πMγκο του Πυργετο_, ε]χε περMσει στο παρελθ^ν, kεταξ_ Mλλων, και απ^ τον πMγκο του Ρ\γα Φερα]ου. Σε εκε]νο το kατu kε τον ΑΠΟΚ \ταν ο πρωτεργMτηu kιαu β]αιηu και βMναυσηu επ]θεσηu εναντ]ον πα-

Ο ΘMνοu Θεοδoρου

ρMγοντων και ποδοσφαιριστoν του συλλ^γου!! >εν \ταν η kοναδικ\ φορM που [κανε κMτι ο συγκεκριk[νοu Mνθρωποu (και πMλι εναντιον τηu οkMδαu του Βελουχ]ου) και αυτ\ \ταν η αιτ]α που δ[χτηκε φραστικ[u επιθ[σειu σε ^λη τη διMρκεια του αγoνα ΑΠΟΚ-Πυργετ^u. Αρκετο] θυkο_νται τα θλιβερM αυτM γεγον^τα, ^kωu αυτ^ δε σηkα]νει πωu [πρεπε να π[σουν στο επ]πεδο του εν λ^γω «κυρ]ου»!!

Uγιο ε]χε ο Τ_kπαu >ηk\τρηu, ο οπο]οu κοντM στο Κτ\kα ΜMρη (8χλk [ξω απ^ το Αγρ]νιο, την περασk[νη εβδοkMδα)ε]χε τροχα]ο,^ταν το αυτοκ]νητο που οδηγο_σε ανατρMπηκε τηu πορε]αu του, στην προσπMθειM του να πMρει kια στροφ\ kε 130χλk/oρα!! Ο νεαρ^u ποδοσφαιριστ\u τηu Κρ[ντηu υπ[στη σ_σπαση στον αυχ[να, κακoσειu στο σπ^νδυλο, ρM-

Τη ν Π α ρα σ κ ε υ \ 10 Φ ε βρουαρ]ου οι ποδοσφαιριστ[u τηu Π.Ο. Ελασσ^ναu επισκ[φτηκαν το ΓυkνMσιο-Λ_κειο τηu περιοχ\u και δoρισαν εισιτ\ρια στουu kαθητ[u για τον αγoνα kε το Βελο_χι. * H πειθαρχικ\ επιτροπ\ τηu ΕΠΟ κ\ρυξε το σωkατε]ο τηu Ελασσ^ναu πειθαρχικM ελεγκτ[ο και του επ[βαλε χρηkατικ\ 1.500 ευρo, για ^σα διαδραkατ]στηκαν στον αγoνα kε αντ]παλο τον Αkπελωνιακ^ για την 4η αγωνιστικ\ στον 4ο Zkιλο τηu >< Εθνικ\u.

Β^kβα kεγατ^νων προκ_πτει απ^ [να ρεπορτMζ που κοινοπο]ησε στην ιστοσελ]δα τηu η lamiaTimes.gr. Το ρεπορτMζ απευθυν^kενο προu ενδιαφερ^kενο και Mkεσα εkπλεκ^kενο διερωτMται αν «υπMρχουν σωkατε]α που συkkετ[χουν παρMνοkα στα τοπικM πρωταθλ\kατα τηu Ε.Π.Σ. Φθιoτιδαu λ^γω χρεoν προu τιu ποδοσφαιρικ[u αρχ[u και την ΕΠΟ»; Αυτ^ αποτελε] [να φλ[γον θ[kα που στο οπο]ο θα ακολουθ\σουν ενστMσειu επ] ενστMσεων. Η Α.Λ.Α. Λαk]αu διοργανoνει >εξιοτεχν]α/DRIFT & G.P. TUNING φιλανθρωπικο_ χαρακτ\ρα, την Κυριακ\ 19 Φεβρουαρ]ου, στιu 11:00 πk., στο χoρο τηu Πανελλ\νιαu Vκθεσηu Λαk]αu, kε σκοπ^ την εν]σχυση των ορφανοτροφε]ων αρρ[νων και θηλ[ων Λαk]αu.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 15 Φεβρουαρ:ου 2012 / Σελ:δα 24

Με την απ;φαση 109/7-2-2012 τηR Περιφ8ρειαR Στερε(R Ελλ(δαR, την οπο:α υπογρ(φει ο αντιπεριφερει(ρχηR Στερε(R Ελλ(δαR κ. Βασ:ληR ΚαραHπ(R, συγκροτ9θηκε η Περιφερειακ9 Επιτροπ9 ΕHπορ:ου Περιφερειακ9R Εν;τηταR Ευρυταν:αR.

;ντων 9 κατ( την παροχ9 υπηρεσιLν σ<Hφωνα Hε τιR διατ(ξειR του αγορανοHικο< κLδικα. Επ:σηR, η επιτροπ9 γνωHοδοτε: σε θ8Hατα κοστολ;γησηR και επιβολ9R εισφορ(R κατ( τιR διατ(ξειR του Α. Ν. 2375/40 και για την τ8λεση 9 Hη των παραβ(σεων που αναφ8ρονται στο Ν.. 136/46 «περ: κυρLσεωR, τροποποι9σεωR και συHπληρLσεωR του απ; 10/11/5/1946 Ν.. «Περ: ΑγορανοHικο< ΚLδικοR» (ΦΕΚ 298/Α/30-09-1946), ;πωR τροποποι9θηκε Hε το Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ. 115/Α/18-06-2008) και ισχ<ει, σε συνδυασH; και Hε την Hε αριθH. Α2-5900/04-09-2008 απ;φαση του Υφυπουργο< Αν(πτυξηR (ΦΕΚ 1857/Β/12-09-2008). Ακ;Hη, η επιτροπ9 γνωHοδοτε: και σε κ(θε (λλο θ8Hα που παραπ8Hπεται ενLπι;ν τηR, σ<Hφωνα Hε τιR ισχ<ουσεR διατ(ξειR. Να σηHειLσουHε τ8λοR ;τι η θητε:α των HελLν τηR επιτροπ9R λ9γει την 31η εκεHβρ:ου 2013.

υτ αν ικ ά

Πρ;εδροR τηR επιτροπ9R ορ:στηκε η κ. Αικατερ:νη Μασσαλ9, Πρωτοδ:κηR του Πρωτοδικε:ου Ευρυταν:αR, αναπληρο<Hενη απ; τον κ. Κωνσταντ:νο ΒαWτση, Πρωτοδ:κη τηR :διαR υπηρεσ:αR. Μ8λη τηR επιτροπ9R ορ:στηκαν οι κ.κ. Ζω9 Σουφλερο<, προϊσταH8νη τηR ιε<θυνσηR Αν(πτυξηR Π. Ε. Ευρυταν:αR, αναπληρο<Hενη απ; τον Ιω(ννη Παυλ8τση, προϊστ(Hενο του τH9HατοR γραHHατειακ9R υποστ9ριξηR τηR ιε<θυνσηR Αν(πτυξηR Π.Ε. Ευρυταν:αR, ο Ιω(ννηR Κατσαρ;R, αστυνοHικ;R υποδιευθυ-

ντ9R και διοικητ9R του ΑστυνοHικο< ΤH9HατοR Καρπενησ:ου, αναπληρο<HενοR απ; τον αστυν;Hο Β ΠαναγιLτη Κιο<ση, υποδιοικητ9 τηR :διαR υπηρεσ:αR, και ο Χρ9στοR Τσ(HπραR, εκπρ;σωποR του ΕπιHελητηρ:ου Ευρυταν:αR, αναπληρο<HενοR απ; τον Χρ9στο Γενιτσαρ;πουλο, εκπρ;σωπο του :διου επιHελητηρ:ου. Χρ8η εισηγητ9, χωρ:R ψ9φο στην επιτροπ9, θα εκτελε: ο καθ’ <λην αρH;διοR υπ(λληλοR του ΤH9HατοR ΕHπορ:ου ενL χρ8η γραHHατ8α στην επιτροπ9 θα εκτελε: η κ. Αικατερ:νη Χατζοπο<λου, υπ(λληλοR τηR ιε<θυνσηR Αν(πτυξηR Π.Ε. Ευρυταν:αR, αναπληρο<Hενη απ; την Κρυσταλλ:α Ιατρ:δου, υπ(λληλο τηR :διαR υπηρεσ:αR. Οι αρHοδι;τητεR τηR επιτροπ9R περιλαHβ(νουν τη γνωHοδ;τηση σε θ8Hατα ποσοστο< κ8ρδουR 9 ανLτατηR τιH9R για ε:δη βιοτικ9R αν(γκηR, παροχLν υπηρεσ:αR κ.λπ. και τη γνωHοδ;τηση για το αν αποκτ9θηκε υπερβολικ; κ8ρδοR 9 ;χι, κατ( τη δι(θεση προϊ-

12 Φεβρουαρ ου 2012

Απ; προχτ8R το πρω:, ;ταν 8Hαθα ;τι η υπογραφ9 του HνηHον:ου θα 9ταν την επ;Hενη τα Hεσ(νυχτα, ε:Hαι σε Hεγ(λη αναταραχ9.

Ε

υρ

Ο καιρ;R το πρω: τηR Κυριακ9R ε:ναι θαυH(σιοR, κατ(λληλοR για οικογενειακ9 8ξοδο, το απ;γευHα 8χω πρ;βα Hε την Ελ8νη και τουR Hαθητ8R ΓυHνασ:ου και Λυκε:ου, το βρ(δυ HαR περιH8νουν κ(ποιοι πολ< καλο: οικογενειακο: φ:λοι, θα περ(σουHε καλ(. ΕH8να κ(τι H8σα Hου Hε τρLει. εν HπορL να φερθL σα’ να Hη συHβα:νει τ:ποτα, σα’ να ε:ναι Hια συνηθισH8νη H8ρα. Οι γονε:R, και πολ< καλ(, συHβουλε<ουν: «Κ(νε την προσευχ9 σου στο σπ:τι σου. 3χειR οικογ8νεια, παιδι(. Τι ε:σαι; Ο υπερπατριLτηR, ο αγανακτισH8νοR; Και τι θα καταφ8ρειR;» Σκ8πτοHαι. Ε(ν κ(ποιοR φ:λοR 9 συγγεν9R Hου 9ταν βαρι( (ρρωστοR 9 αργοπ8θαινε στο νοσοκοHε:ο, θα π9γαινα, ε(ν Hπορο<σα, να προσευχηθL γι’ αυτ;ν εκε: που νοσηλε<εται 9 να τον αποχαιρετ9σω στην τελευτα:α του κατοικ:α, 8στω κι αν γνωρ:ζω ;τι δεν HπορL να το αποτρ8ψω, δεν ε:ναι 8τσι; Θα π(ω κι εγL στην κηδε:α τηR Ελλ(δαR… Απ’ τουR αθηνα:ουR φ:λουR Hου, κ(ποιοR ε:χε φιλικ8R επισκ8ψειR, κ(ποιοR δουλει(. Ο Ν:κοR 9ταν 9-

δη στο κ8ντρο, πολ<τεκνοR κι αυτ;R, περιH8νει το 8κτο. «–Τι γ:νεται κ(τω, Ν:κο; -Μην κατεβα:νειR, HαR 8χουν πν:ξει τα δακρυγ;να, κατευθ<νοHαι προR Μοναστηρ(κι!». Ο Στ8λιοR ε:ναι στην ΑHαλ:αR, Hετ( τουR Στ<λουR, εκε: ε:ναι σχετικ( 9ρεHα. «3ρχοHαι!». Μιλ(νε για 8να εκατοHH<ριο κ;σHο, αλλ( εH8να δε Hου φα:νονται τ;σο πολλο:. Αρκετο: αποχωρο<ν δακρυσH8νοι, κ(ποιοι ψ(χνουν καφενε:ο. Το σκηνικ; γνωστ; και επαναλαHβαν;Hενο, οι κοHπ(ρσοι 8χουν αλλ(ξει: απ; Hικρ( παιδι( και οH(δεR HαθητLν, H8χρι ασπροH(λληδεR Hε αναπνευστικ( προβλ9Hατα. Κυρ:εR καλοντυH8νεR, σοβαρο: κ<ριοι. ε βρ:σκω πολλο<R ν8ουR, επειδ9 τη ευτ8ρα θα δLσουν εξετ(σειR 9 ε:ναι σε πιο «ζεστ;» σηHε:ο τηR διαδ9λωσηR; Οικογενει(ρχεR δ:νουν εντολ8R στην γιαγι(: «Σε Hισ9 Lρα να β(λειR τα παιδι( για <πνο! 7χι, δε HαR 8χουν κ(ψει, πεR τουR να Hην ανησυχο<ν!» <ο αναπηρικ( ηλεκτρικ( καροτσ(κια, ακ;Hα και ο γνωστ;R ψαρ9R σκ<λοR που ακολουθε: ;λεR τιR πορε:εR και HαR 8κανε δι(σηHουR παγκοσH:ωR! Πρ;σωπα προβληHατισH8να. Στο δεξ: πεζοδρ;Hιο, σαφLR διαχωρισH8νοι απ; τον υπ;λοιπο κ;σHο, οι οH(δεR του Π.Α.Μ.Ε. Hε την σφιχτο-

δεH8νη ανθρLπινη αλυσ:δα τουR, φων(ζουν αγωνιστικ( συνθ9Hατα: «Λα8, Hη σκ<βειR…». Παλινδρ;Hηση του πλ9θουR, αν(λογη τηR ποσ;τητοR των χηHικLν. Φωτι8R αν(βουν για να ανανεωθε: η ατH;σφαιρα, αρκετο: προετοιHασH8νοι Hε αντιασφυξιογ;νεR H(σκεR, οι περισσ;τεροι ασπρισH8νοι Hε Hαλ;ξ (Hια κρ8Hα προστασ:αR HατιLν και αναπνευστικο<). Ακο<γονται κρ;τοι σαν πυροβολισHο:, Hαθα:νουHε ;τι 8χουν β(λει φωτι( στην ΠανεπιστηH:ου. «Ε:ναι εκε: το γραφε:ο του Σιο<φα, να το κ(ψουν, Hπο<ρHπερη να το κ(νουν!» Γ<ρω στιR 8ντεκα, το παH:τικο γαϊταν(κι αποχωρε: Hε γρ9γορα β9Hατα κραυγ(ζονταR Hον;τονα τα :δια συνθ9Hατα: «Λα8 Hη σκ<βειR…». Απ; απ8ναντι τουR γιουχ(ρουνε: «Που π(τε, γιατ: φε<γετε; Προδ;τεR!» Π8φτει Hεγ(λη ποσ;τητα χηHικLν, τρεπ;Hαστε σε φυγ9. 3ναR ν8οR Hε λοστ; π:σω HαR, σπ(ει Hε Hαν:α Hια Αυτ;Hατη ΤαHιακ9 Μηχαν9 τηR Αγροτικ9R Τρ(πεζαR. Ο κ;σHοR του φων(ζει «Εε, εε!» Κραυγ(ζω κι εγL Hε (ναρθρεR κραυγ8R. Αυτ;R δε:χνει το Hηχ(νηHα Hε φυσικ;τητα σα να λ8ει: «Αφο< ε:ναι τρ(πεζα, γιατ: διαHαρτ<ρεστε;» 3ναR διπλαν;R Hου, Hου λ8ει: «ΑR τον, ρε φ:λε, τι του φων(ζειR, οι τρ(πε-

ΣΥΝΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤ Ν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

…για τα δηοτικ τλη

Αγαπητ( «Ευρυτανικ( Ν8α» Απευθυν;Hαστε στιR φιλ;ξενεR σελ:δεR σαR, που αποτελο<ν, :σωR τη H;νη φων9 διαHαρτυρ:αR HαR, αλλ( και δηHοσ:ευσηR των καταγγελιLν HαR, για να σαR παρακαλ8σουHε να δηHοσιε<σετε και την παρο<σα επιστολ9 HαR, η οπο:α αφορ( τα απαρ(δεκτα δηHοτικ( τ8λη του 20% που υποχρεο<Hαστε να καταλ(βουHε στον 9Hο Καρπενησ:ου. Τα δηHοτικ( τ8λη, πρ8πει οπωσδ9ποτε να Hειωθο<ν σε λογικ( πλα:σια, ωR επ:σηR το καταβαλλ;Hενο π(γιο <δρευσηR, το οπο:ο ε:ναι εξ:σου υπερβολικ;, 9τοι υποχρεων;Hαστε να καταβ(λλουHε στον 9Hο Καρπενησ:ου π(γιο 17,80 ευρL, ;ταν στην Αθ9να ε:ναι 10 ευρL και στα νησι( του Αργοσαρωνικο< - ;που H(λιστα το νερ; Hεταφ8ρεται Hε δεξαHεν;πλοια λ;γω 8λλειψηR αποθεHατικLν - ε:ναι τηR τ(ξηR των 8 ευρL. ΕποH8νωR πρ8πει και το τ8λοR <δρευσηR να Hειωθε: τουλ(χιστον 7 ευρL, 8τσι το καταβαλλ;Hενο να ε:ναι τηR τ(ξηR των 10 ευρL. Τ8λοR συνεχ:ζουHε ωR πολ:τεR τηR π;ληR του Καρπενησ:ου να καταβ(λουHε, ενσωHατωH8νο ακ;Hα, στουR λογαριασHο<R <δρευσηR, το τ8λοR του 80% για την :δρυση τηR ΕΥΑΚ, το οπο:ο και σαφLR δεν υποχρεο<Hαστε πλ8ον να πληρLνουHε αφο< η ΕΥΑΚ καταργ9θηκε.

Ν ΕΜε απ;φαση του αντιπεριφερει(ρχη Ευρυταν:αR ορ:στηκαν ο πρ;εδροR και τα H8λη τηR

Επιστολές

Α

Ν α Επιτροπ Επορ ου για τον νο Ευρυταν α

ζεR HαR π:νουν το α:Hα!». «Ναι, αλλ( η β:α φ8ρνει β:α, δεν ε:ναι λ<ση». Ο<τε εH8να δεν Hε πε:θει η απ(ντηση που του 8δωσα. Αναλογ:ζοHαι ;τι για να αλλ(ξει Hια κατ(σταση, πρ8πει 9 να κ(τσειR να φαR ξ<λο 9 να δLσειR. 6σωR η πρLτη λ<ση να ε:ναι αποτελεσHατικ;τερη. Για ;σουR 8χουν αντιρρ9σειR τουR προκαλL να δουν την οHLνυHη ταιν:α τηR ζω9R του Γκ(ντι 9 να διαβ(σουν καν8να συναξ(ρι των ευρυτ(νων (τουλ(χιστον) νεοHαρτ<ρων. Στην Καλλιρ;ηR 8να παλικ(ρι Hε Hαυρ;ασπρο φουλ(ρι HαR προκαλε:: «Ρε παιδι(, Hπορε: να ε:ναι χαζ9 η ιδ8α Hου, ε:Hαστε τρι(ντα (τοHα, να σταHατ9σουHε για λ:γο σε Hια λωρ:δα την κ:νηση, να π(ρουνε χαHπ(ρι τι γ:νεται!». «ΕHε:R ε:Hαστε H8σα!». Το φαν(ρι αν(βει πρ(σινο, οι περισσ;τεροι διασκορπ:ζονται, ο τ<ποR φων(ζει απεγνωσH8να στουR απορηH8νουR οδηγο<R: «Μη διαHαρτ<ρεστε Hετ(! Μετ( θα ε:ναι αργ(! 2ντε πηγα:νετε να β(λετε βενζ:νη τLρα να π(τε καHι( β;λτα!». Το βρ(δυ βλ8πω εφι(λτεR. ΤιR απ;κριεR, στην (ριστα οργανωH8νη γιορτ9 του δ9Hου, λ8ω να ντυθL διαδηλωτ9R. ΤιR επ;HενεR H8ρεR, δηH;σιοR υπ(λληλοR και καλ;R οικογενει(ρχηR. Ηλι;πουλοR Αναστ(σιοR

ΣαR ευχαριστο<Hε για την φιλοξεν:α σαR ΣΥΝΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤ'Ν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Λευκ Ευρυτανικ θατα

Κ<ριοι καληH8ρα σαR, Το σαββατοκ<ριακο 10-12 Φεβρουαρ:ου 8να δυσ(ρεστο γεγον;R HαR 8φερε στην Ευρυταν:α. Το ξηH8ρωHα του Σαββ(του 9ταν κατ(λευκο. Το χι;νι στα εξ9ντα εκατοστ(. ρ;Hοι αποκλεισH8νοι, αυτοκ:νητα χωH8να, φτυ(ρια σε δρ(ση, αλλ( και η ψυχολογ:α των επισκεπτLν πεσH8νη για το αν θα Hπορ8σουν να ανταποκριθο<ν στιR απαιτ9σειR του «γεγον;τοR» και να επιστρ8ψουν Hε ασφ(λεια στιR εστ:εR τουR. Το θα<Hα, ;HωR, κ(ποιοι το ε:χαν σχεδι(σει Hε Hερ(κι, Hε εHπειρ:α, θ8ληση, Hε υποHον9 και επιHον9. Τα Hηχαν9Hατα του δ9Hου Καρπενησ:ου και τηR νοHαρχ:αR 8τρεχαν σαν δαιHονισH8να, οι χειριστ8R 8διναν τον καλ<τερ; τουR εαυτ;. Ο χειριστ9R Στ8λλιοR στον Προυσ; 8δινε ρ8στα. 7λα λειτο<ργησαν (ψογα. Οι δρ;Hοι (νοιξαν, H(λιστα το απ;γευHα φ<γαHε χωρ:R να β(λουHε αλυσ:δεR. Κ<ριε Μπακογι(ννη, κ<ριε Φ8γγο, κ<ριε ΚαραHπ(, κ<ριοι χειριστ8R των HηχανηH(των 9σασταν ;λοι H8λη HιαR καλοδουλεH8νηR ορχ9στραR. ΕHε:R απλ( σαR ευχαριστο<Hε. Για (λλη Hια φορ( αποδε:ξατε ;τι τα προβλ9Hατα στην Ευρυταν:α δεν 8χουν χρLHα. Ε:ναι λευκ(.

Με τιH9 ΠαπανικολαWδηR Χρ9στοR ΠρLιHοR Κων/νοR Μικρ;πουλοR Ηλ:αR Γκο<στα Β:κυ Γκο<στα Γεωργ:α Π(καλη Χριστ:να


Μόνιµες Στήλες

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετKρτη 15 Φεβρουαρ^ου 2012 / Σελ^δα 25

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Αθνα / Θεσσαλονκη

Μαθ]mατα Στη συν\χεια παραθ\τουmε τιw κατευθ`νσειw των τmηmKτων και ενδεικτικK κKποια βασικK mαθ]mατα που αποτελο`ν τον κορm_ του προγρKmmατοw σπουδqν. Αγγλικ] Φιλολογ^α Αθ]ναw: 1. Αγγλικ]w Γλqσσαw και Γλωσσολογ^αw 2. Λογοτεχν^αw και Πολιτισmο`. Αγγλικ] Φιλολογ^α Θεσσαλον^κηw: 1. Θεωρητικ]w και Εφαρmοσm\νηw Γλωσσολογ^αw 2. Αγγλικ]w Λογοτεχν^αw 3. Αmερικανικ]w Λογοτεχν^αw 4. ΜετKφρασηw & ;ιαπολιτισmικqν Σπουδqν. ΕνδεικτικK, mερικK απ_ τα βασικK mαθ]mατα των τmηmKτων ε^ναι τα ακ_λουθα: Γλωσσολογ^α, Θ\ατρο, Πεζογραφ^α, Πο^ηση, Φωνητικ] - Φωνολογ^α τηw Αγγλικ]w Γλqσσαw, Πο^ηση, Βρετανικ_w Πολιτισm_w, Μορφολογ^α - Σ`νταξη, ΜετKφραση, ΠαιδαγωγικK, Σηmασιολογ^α Πραγmατολογ^α, ;εξι_τητεw Επικοινων^αw, Ψυχογλωσσολογ^α, Μαθησιακ\w ;υσκολ^εw, Γνωστικ] Γραmmατικ], ;ιδασκαλ^α ΠροφορKw, Στρατηγικ\w Γλωσσικ]w ΕκmKθησηw και Επικοινων^αw, Αντιπαραβολικ] ΑνKλυση, Λογοτεχνικ] ΜετKφραση, ;ιαπολιτισmικ] Θεqρηση τηw Επικοινων^αw, Λογοτεχν^α (Αγγλικ] / Αmερικανικ]), Λογοτεχνικ\w και Κινηmατογραφικ\w ΑναπαραστKσειw κ.K. Πρ\πει, επ^σηw, να αναφ\ρουmε _τι η πλειον_τητα των mαθηmKτων γ^νεται στα αγγλικK. Περισσ_τερεw πληροφορ^εw mπορε^τε να βρε^τε στουw οδηγο`w σπουδqν των τmηmKτων, m\σα απ_ τιw ιστοσελ^δεw τουw.

ΕργασιακK Οι απ_φοιτοι των τmηmKτων αυτqν \χουν τη δυνατ_τητα να εργαστο`ν ωw καθηγητ\w αγγλικqν στην ΠρωτοβKθmια ] ;ευτεροβKθmια Εκπα^δευση, ανKλογα mε τιw ανKγκεw του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Οι απ_φοιτοι υπKγονται στον ΚλKδο Π.Ε. 06, Αγγλικ]w Γλqσσαw. Επ^σηw, \χουν τη δυνατ_τητα να εργαστο`ν και ωw διερmηνε^w ] mεταφραστ\w. Εδq πρ\πει να σηmειωθε^ _τι επ^σηmεw mεταφρKσειw (mεταφρKσειw, δηλαδ], που γ^νονται δεκτ\w απ_ δηm_σιουw φορε^w) mπορο`ν να πιστοποιο`ν m_νο: α) οι δικηγ_ροι, β) οι απ_φοιτοι του Τm]mατοw Ξ\νων Γλωσσqν, ΜετKφρασηw και ;ιερmηνε^αw του Ιον^ου Πανεπιστηm^ου και γ) η Μεταφραστικ] Υπηρεσ^α του υπουργε^ου Εξωτερικqν. Στην ιδιωτικ] εκπα^δευση δεν ε^ναι υποχρεωτικ_ να ε^ναι κKποιοw κKτοχοw πτυχ^ου Αγγλικ]w Φιλολογ^αw για να εργαστε^ ωw καθηγητ]w αγγλικqν (αρκε^ η αποδεδειγm\νη Kριστη γνqση τηw γλqσσαw), κKτι που \χει οδηγ]σει στην α`ξηση του ανταγωνισmο` στον ιδιωτικ_ τοm\α. Zσον αφορK την ^δρυση Φροντιστηρ^ων Ξ\νων Γλωσσqν, m\χρι στιγm]w \χουν το δικα^ωmα και οι κKτοχοι του τ^τλου «Proficiency», `στερα απ_ την απ_κτηση τηw σχετικ]w επKρκειαw, να προβα^νουν στην ^δρυση τουw. Σ`mφωνα mε τιw Επαγγελmατικ\w Μονογραφ^εw του Παιδαγωγικο` Ινστιτο`του, «ο mεταφραστ]w mεταφ\ρει και αποδ^δει κε^mενα απ_ τη m^α γλqσσα (συν]θωw τη mητρικ]) σε mια ξ\νη γλqσσα, ] το αντ^στροφο. ΑνKλογα mε τον τοm\α ειδ^κευσ]w του (π.χ. οικονοm^α, ιατρικ], λογοτεχν^α) χρησιmοποιε^ λεξικK mε την αντ^στοιχη ορολογ^α για την καλ`τερη δυνατ] απ_δοση των _ρων. Ειδικ_τερα, ο mεταφραστ]w mελετK το κε^mενο που καλε^ται να αποδqσει σε mια Kλλη γλqσσα, για να συλλKβει το `φοw και τιw ιδιαιτερ_τητ\w του.

υρ

ΜεταπτυχιακK Το Τm]mα Αγγλικ]w Γλqσσαw και Φιλολογ^αw Αθ]ναw προσφ\ρει τα παρακKτω ΜεταπτυχιακK ΠρογρKmmατα Σπουδqν: 1. Αγγλικ\w Σπουδ\w mε κατευθ`νσειw: α) Εφαρmοσm\νη Γλωσσολογ^α και β) Λογοτεχν^α, Πολιτισm_w και Ιδεολογ^α. 2. Θεωρ^α Λεξικογραφ^αw και Εφαρmογ\w και 3. ΜετKφραση - Μεταφρασεολογ^α (;ια-

Πετει η ο δα!

Ε

ΜεταφρKζει το κε^mενο, επιλ\γονταw την απ_δοση εκε^νη που αντανακλK καλ`τερα το πνε`mα και ν_ηmα του πρωτ_τυπου κειm\νου. Τ\λοw, αφο` ολοκληρqσει τη mετKφραση, αντιπαραβKλει το πρωτ_τυπο mε το κε^mενο τηw mετKφρασηw, ελ\γχει δηλαδ] αν \χουν αποδοθε^ σωστK τα κε^mενα». (Παιδαγωγικ_ Ινστιτο`το, Τοm\αw Σ.Ε.Π. «Εκπαιδευτικ_, πληροφοριακ_ και υποστηρικτικ_ υλικ_ Επαγγελmατικο` Προσανατολισmο`, Ηλεκτρονικο^ Οδηγο^») Οι πτυχιο`χοι των τmηmKτων mπορο`ν να απασχοληθο`ν στο δηm_σιο και στον ιδιωτικ_ τοm\α στα εξ]w: • Σε τρKπεζεw, οργανισmο`w, ερευνητικK κ\ντρα και διεθνε^w οργανισmο`w.• Στην ευρ`τερη εκπα^δευση και την κατKρτιση, ιδιωτικ] και δηm_σια. • Jw ελε`θεροι επαγγελmατ^εw (mεταφραστ\w / διερmηνε^w).• Σε επιχειρ]σειw και, γενικK, σε θ\σειw που χρειKζονται ιδια^τερεw γνqσειw τηw αγγλικ]w γλqσσαw.

ΓρKφει ο Σπ`ροw Πεταρο`δηw

Το τm]mα τηw Θεσσαλον^κηw ιδρ`θηκε το 1951. • Στο ΠΕ 06, καθηγητqν Αγγλικ]w Γλqσσαw mπα^νουν οι απ_φοιτοι αυτqν των δ`ο τmηmKτων, καθqw και οι απ_φοιτοι του τm]mατοw Αγγλικ]w Γλqσσαw & Φιλολογ^αw του Πανεπιστηm^ου Κ`πρου (Προκ]ρυξη Α.Σ.Ε.Π. Αρ. 3Π/2008, Φ.Ε.Κ. 516, 08/10/2008). Ειδικ_τερα, για τα πτυχ^α τηw Κ`πρου, πριν την πλ]ρη \νταξη τηw Κυπριακ]w ;ηmοκρατ^αw στην Ευρωπαϊκ] Vνωση (1.5.2004) δεν απαιτε^ται αντιστοιχ^α (Π.;. 299/1977) ενq για τα πτυχ^α τα οπο^α \χουν χρ_νο κτ]σηw mετK την \νταξ] τηw στην Ευρωπαϊκ] Vνωση απαιτε^ται ισοτιm^α και αντιστοιχ^α. • Στο διαγωνισm_ του Α.Σ.Ε.Π. το 2004 προκηρ`χθηκαν 905 θ\σειw, \καναν α^τηση 4.613 Kτοmα, συmmετε^χαν στο διαγωνισm_ 4.348 και απ_ αυτο`w 3.788 ]ταν επιτυχ_ντεw. Vτσι, το ποσοστ_ διορισmο` (επιτυχ_ντεw / θ\σειw) ]ταν περ^που 24 % (1 στουw 4). • Στο διαγωνισm_ του Α.Σ.Ε.Π. το 2006 προκηρ`χθηκαν 312 θ\σειw, \καναν α^τηση 3.983 υποψ]φιοι και απ_ αυτο`w 2.508 ]ταν επιτυχ_ντεw. Vτσι, το ποσοστ_ διορισmο` (επιτυχ_ντεw / θ\σειw) ]ταν περ^που 12 % (περ^που 1 στουw 10). • Για το διαγωνισm_ του Α.Σ.Ε.Π. το 2008 προκηρ`χθηκαν 228 θ\σειw, \καναν α^τηση 4.127 υποψ]φιοι και απ_ αυτο`w 2.960 ]ταν επιτυχ_ντεw. Vτσι, το ποσοστ_ διορισmο` (επιτυχ_ντεw / θ\σειw) ]ταν περ^που 8 % (περ^που 1 στουw 12). • Πανελλ]νια Vνωση Καθηγητqν Αγγλικ]w τηw ;ηm_σιαw Εκπα^δευσηw (ΠΕΚΑ;Ε), ΧαριλKου Τρικο`πη 14, Τ.Κ. 10679, Αθ]να, Τηλ/Fax: 2103619500, Ηλ. ;ιε`θυνση: http://www.pekade.gr/

Α

τmηmατικ_) Το Τm]mα Αγγλικ]w Γλqσσαw και Φιλολογ^αw Θεσσαλον^κηw προσφ\ρει τα εξ]w ΜεταπτυχιακK ΠρογρKmmατα Σπουδqν: 1. Θεωρητικ] και Εφαρmοσm\νη Γλωσσολογ^α. 2. Αγγλικ] Λογοτεχν^α και Πολιτισm_w. 3. Αmερικανικ] Λογοτεχν^α και Πολιτισm_w. 4. ;ιδασκαλ^α τηw Αγγλικ]w ωw ξ\νηw γλqσσαw.5. ;ιερmηνε^αw και ΜετKφρασηw (;ιατmηmατικ_).6. Σπουδ\w Ευρωπαϊκ]w Λογοτεχν^αw και Πολιτισmο` (;ιατmηmατικ_).

Χρ]σιmεw Πληροφορ^εw • Οι υποψ]φιοι εξετKζονται σε ειδικ_ mKθηmα (αγγλικK) και ο συντελεστ]w του mαθ]mατοw ε^ναι 2 (ο βαθm_w που θα γρKψει ο υποψ]φιοw πολλαπλασιKζεται mε το 200). • Στο τm]mα τηw Θεσσαλον^κηw λειτουργο`ν δ`ο εργαστ]ρια, α) Γλωσσικ]w ΑνKπτυξηw και β) Φωνητικ]w mε αντικε^mενο την \ρευνα τηw παραγωγ]w, ακουστικ]w και αντ^ληψηw τηw οmιλ^αw. • Σ`mφωνα mε απ_φαση του υπουργε^ου Παιδε^αw, που δηmοσιε`εται στο Φ.Ε.Κ. 493-Β8/18.03.2009, απ_ τιw πανελλαδικ\w εξετKσειw του 2010 αλλKζει ο τρ_ποw εξ\τασηw των ειδικqν mαθηmKτων Ξ\νων Γλωσσqν. Με τον ν\ο τρ_πο εξ\τασηw οι υποψ]φιοι βαθmολογο`νται σε τρειw (3) εν_τητεw α) Καταν_ηση Γραπτο` Λ_γου (30/100 mονKδεw), β) Γλωσσικ] Επ^γνωση (30/100 mονKδεw) και γ) Παραγωγ] Γραπτο` Λ_γου (40/100 mονKδεw). Zσον αφορK στιw εν_τητεw (α) και (β), δ^νεται στουw υποψ]φιουw αυθεντικ_ κε^mενο \κτασηw περ^που 330−370 λ\ξεων, και, για την mεν εν_τητα (α) οι υποψ]φιοι πρ\πει να απαντ]σουν σε 8-10 ερωτ]σειw που αφορο`ν στο κε^mενο, για την δε εν_τητα (β) οι υποψ]φιοι πρ\πει να ολοκληρqσουν 3 δραστηρι_τητεw / ασκ]σειw, που η καθεm^α περιλαmβKνει 5 ερωτ]σειw. Zσον αφορK στην εν_τητα (γ), δ^νεται στουw υποψ]φιουw \να θ\mα και τουw ζητε^ται να συντKξουν, στην ξ\νη γλqσσα, κε^mενο \κτασηw περ^που 180−200 λ\ξεων. •

υτ αν ικ ά

Πυξδα για το λλον

Περιγραφ] Τα Τm]mατα Αγγλικ]w Φιλολογ^αw \χουν σκοπ_ να αναδε^ξουν επιστ]mονεw mε γνqσειw τηw αγγλικ]w και τηw αγγλοαmερικανικ]w γλqσσαw, τηw λογοτεχν^αw και του πολιτισmο`, αλλK και να καλ`ψουν τιw ανKγκεw τηw εκπα^δευσηw, τηw \ρευναw, τηw mετKφρασηw και τηw επικοινων^αw σε εξειδικευm\νο προσωπικ_.

Ν Ε

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ

Περισσ_τερεw πληροφορ^εw για τα τm]mατα των Πανεπιστηm^ων - Τ.Ε.Ι. Στρατιωτικqν Σχολqν mπορε^τε να βρε^τε στο βιβλ^ο mαw «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2012». Στο βιβλ^ο παρουσιKζονται αναλυτικ\w πληροφορ^εw σχετικK mε το πρ_γραmmα σπουδqν των τmηmKτων, ενδεικτικK mαθ]mατα που διδKσκονται σε κKθε τm]mα, τα mεταπτυχιακK που προσφ\ρουν τα τm]mατα, τα επαγγελmατικK δικαιqmατα των αποφο^των, π^νακαw Στατιστικqν Στοιχε^ων mε: ΒKσειw, Αριθm_ Εισακτ\ων, ;ηλqσειw τmηmKτων ωw πρqτη επιλογ] κ.K. Ο Σπ`ροw Μιχαλο`ληw ε^ναι M.Sc. Σ`mβουλοw Επαγγελmατικο` Προσανατολισmο` τηw εταιρ^αw “ORIENTUM - Σ`mβουλοι Στ αδι οδροm^αw”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr

Uνοιξε το τριqδιο κι ε^mαστε στα νερK mαw στην κρ^ση πια εmπ_διο δεν mπα^νει ανKmεσα mαw

Μα ο Βαγγ\ληw mερακλ]w Kλλη ιδ\α βρ]κε θ\λει να γ^νει Ηρακλ]w! Μα _mωw δεν του βγ]κε

στιw ευρωζqνηw το ρυθm_ των Μερκοζ^ η mπKντα θα δqσουνε παρKσταση mε τον χορ_ λαmπKντα!

και τελευτα^ο στο χορ_ βαλαν τον κωλοτο`mπα mπερδε`εται στα β]mατα και το γυρνKει στη ρο`mπα

Εmε^w να δο`mε τελικK. Θα πο`νε να ντυθο`mε; Μαw θ\λουνε ξεβρKκωτουw να παρακολουθο`mε!

οι m\ρεw πλησιKζουνε φτKνει το καρναβKλι κι _λοw ο κ_σmοw σκ\φτεται το τι στολ] θα βKλει

Vψαξε mα δεν mπ_ρεσε να βρει \να τοmKρι που να βρεθε^ στιw m\ρεw mαw το \ξτρα λKρτζ λιοντKρι

Στα αγγλικK τουw δ^νουνε γραmm\νεw παρτιτο`ρεw και τουw προστKζουν Kmεσα να mKθουν τιw φιγο`ρεw

ο Τ_mσεν δ^νει εντολ\w κουνKει το δKκτυλο του για να πετ`χει ο χορ_w θ\λει τον Γερmαν_ του

Ντυm\νη ψωροκqσταινα την θ\λουν την ΕλλKδα. Ξεκ^νησαν mετατροπ\w. ΠετKει η οmKδα!

ο χρ_νοw ασταmKτητα κυλKει στην κλεψ`δρα πρqτη η τρ_ικα ντ`νεται τ\ραw! Λερνα^α [δρα!

σπKνιεw ε^ναι οι στολ\w των mυθικqν τερKτων και βραζιλιKνεw ντ`νονται κKποιοι αρχηγο^ κοmmKτων

mπροστK χορε`ει ο ΛουκKw δε`τεροw ο ΓιωργKκηw δειλK-δειλK χοροπηδK τρ^τοw ο ΑντωνKκηw

βιαστε^τε να προλKβετε τουw παραγγ\λνει αρKδα. Χορε`ονταw θα ρ^ξουmε τη χqρα στον καιKδα!

Uντε καλ] υποmον] να πο`mε απ’ τη mεριK mαw το καρναβKλι \ρχεται σ’ _λουw περαστικK mαw!


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 15 Φεβρουαρ?ου 2012 / Σελ?δα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

Α Ν Ε

ΠΛΕΙΤΑΙ ξBλινο σπ?τι 87 τ.N. σε οικ@πεδο 16 στρεNN0των. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. στον Ξηρι0. ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 527 τ.N. Nε δρ@Nο, στο Μουζ?λο. ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στον 8γ. Νικ@λαο. ΤιN>: 30.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N., τρ?φατσο, στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 700 τ.N. κοντ0 στην πλατε?α, στα Φιδ0κια. ΤιN>: 40.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 2.000 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, προX το Αθλητικ@ Κ=ντρο. ΤιN>: 40.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ π=τρινο 4αρι διαN=ρισNα. ΤιN>: 250 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοBριο 2αρι Nε τζ0κι. ΤιN>: 270 ευρR.

ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 7 στρ. Nε νερ@, ρεBNα, αποχαρακτηρισN=νο, στην Πειραϊκ> –Πατραϊκ>. ΤιN>: 270.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ> –Πατραϊκ> Nε φ0τσα στον περιφερειακ@. Κατ0λληλο και για επαγγελNατικ> στ=γη. ΤιN>: 350.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 360 τ.N. στην οδ@ Σ0Nου (Ο.Τ. 42) στον Προφ>τη Ηλ?α. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 450 τ.N. Nε 2οροφη Nεζον=τα (40 τ.N. και 45 τ.N.), στεγασN=νο γκαρ0ζ, αποθ>κεX, α?θριο, εντ@X σχεδ?ου στην Αγ. Τρι0δα. ΤιN>: 95:000 ευρR. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 5 στρεN. Nε 2 νε@δNητεX οικ?εX 80 τ.N. και 120 τ.N. αντ?στοιχα. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. ΤιN>: 275.000 ευρR (Nαζ? > χωριστ0). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 604 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, 0ρτιο και οικοδοN>σιNο στη οNν?στα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 420 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, ενταγN=νο στο κτηNατολ@γιο, Nε πολB καλ> θ=α, Nετρητ>. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 650 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, ενταγN=νο στο κτηNατολ@γιο, Nε πολB καλ> θ=α, Nετρητ>, διαNπερ=X, Nε πρ@σοψη σε δυο δρ@NουX. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 7.368 τ.N. στη θ=ση «Αι Λι0X», στη Μυρ?κη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 0ρτιο και οικοδοN>σιNο επ? τηX οδοB Ι. ΓαλανοB 5, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Ελαιοπερ?βολα 50 δ=ντρα, 2 αγροτεN0χια 3.500 τ.N. και 2.500 τ.N. αντ?στοιχα στη θ=ση ΛΙΒΑΝΙ Β?νιανηX, Nε 2 εισ@δουX και ιδιωτικ@ δρ@Nο, περιφραγN=να Nε αυτ@Nατο π@τισNα, καρυδι=X και αNυγδαλι=X. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2.539 τ.N. εφαπτ@Nενο στο δρ@Nο Nε 0Nεση δυνατ@τητα για φωX, νερ@ και τηλ=φωνο, στον οικισN@ Πλ0τανοX στην Καστανι0 Ευρυταν?αX. ΟικοδοN>σιNα 400 τ.N. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 212 τ.N. Nε συντελεστ> δ@NησηX 08 & συντ. κ0λυψηX 50% στην περιοχ> τηX Πειραϊκ>X –Πατραϊκ>X (Πλατανι0). ΤιN>: 45.000 ευρR. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. στη θ=ση « εσπ@τη» στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 6 στρ. Nε ρεBNα & νερ@, στη θ=ση Σκληθιρι0X. Τηλ. 6977809007.

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 2αρι 52 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ηNιυπ@γειο 2αρι 56 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα στουX Γοριαν0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 2αρι 61 τ.N., Nε αποθ>κη, στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια ηNιυπ@γεια γκαρσονι=ρα 42 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 30.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 3αρι, 2ου ορ@φου, 75 τ.N. Nε τζ0κι & αποθ>κη. ΤιN>: 135.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια ηNιυπ@γεια γκαρσονι=ρα 45 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι 81 τ.N. 2ου ορ@φου, Nε τζ0κι & αποθ>κη. ΤιN>: 115.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ>X Nεζον=τα 119 τ.N. Nε αποθ>κη 10 τN. & θ=α, στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 210.000 Nε θ=α. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 100 τN. (3αρι) στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 170.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 3αρι 103 τ.N., 2ου ορ@φου, Nε αποθ>κη 10 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 155.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοBρια πολυτελ> 2αρια-3αρια, Nε θ=α, τζ0κι & αποθ>κη, στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ=X διαN=ρισNα 100 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ δBο πολυτελ> διαNερ?σNατα 85 τ.N. στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΤιN>: 130.000 & 140.000 ευρR, αντ?στοιχα. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 55 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN> 55.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι κοντ0 στο 2ο ηN. Σχολε?ο. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ γκαρσονι=ρεX - 2αρια - 3αρια 4αρια - Nονοκατοικ?εX - καταστ>Nατα - γραφε?α. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α 150 τ.N. σε οικ@πεδο 350 τ.N. στο Ν@στιNο. ΤιN>: 220.00 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 2οροφη οικ?α στο Παλαι@ Μικρ@ Χωρι@. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ> π=τρινη αυτ@νοNη Nονοκατοικ?α 100 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 180.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ> π=τρινη αυτ@νοNη Nονοκατοικ?α 65 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 120.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?εX σε Β?νιανη-Γραν?τσα- 0φνη-Αγ. Τρι0δα-Βρ0χα- οNιανοBX. ΠΛΕΙΤΑΙ πρRτοX @ροφοX Nονοκατοικ?αX 95 τ.N. στον π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αποθ>κη σε οικ@πεδο 160 τ.N. στον Ξηρι0. Κατ0λληλοX χRροX για επαγγελNατικ> στ=γη. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικ?α στον Προφ>τη Ηλ?α. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α στην πλατε?α του ΠαλαιοB ΜικροB ΧωριοB. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη οικ?α στη Γραν?τσα. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π=τρινεX οικ?εX στουX Κορυσχ0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α σε οικ@πεδο 240 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π=τρινα εξοχικ0 97 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο (Λ0σπη). ΤιN>: 170.000 ευρR.

υτ αν ικ ά

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο διαN=ρισNα 102 τ.N. στον 2ο @ροφο, Nε αποθ>κη, 2 υ/δ, 2 wc & τζ0κι. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ηNιυπ@γειο διαN=ρισNα 97 τ.N., Nε βερ0ντα. ΤιN>: 45.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ισ@γειο διαN=ρισNα 72 τ.N. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ ανακατασκευασN=νο 4αρι διαN=ρισNα 105 τ.N., 2ου ορ@φου, διαNπερ=X. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι@ ισ@γειο διαN=ρισNα 65 τ.N. στο κ=ντρο. ΤιN>: 55.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοBρια διαNερ?σNατα 65 τ.N., 70 τ.N. & 75 τ.N. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι0 Nονοκατοικ?α 80 & 80 τ.N. Nε οικ@πεδο 250 τ.N. στο Καρπεν>σι. Χρ>ζει ανακα?νισηX. ΠΛΕΙΤΑΙ ανακαινισN=νη π=τρινη Nονοκατοικ?α στο Κλαυσ?. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ> Nονοκατοικ?α 56 τ.N. Nε υπ@γειο σε οικ@πεδο 435 τ.N. στο Μικρ@ Χωρι@. Χρ>ζει ανακα?νισηX. ΤιN>: 90.000 ευρR.

2237080901

Οικ πεδα

Ε

υρ

ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 3750 τ.N., στη θ=ση Χαντζ=ικα, στον Aγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 65.000 ευρR. Τηλ. 6975855982. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεN0χιο 7 στρ., επ?πεδο, κατ0λληλο για επιχε?ρηση, σε απ@σταση 60 N=τρων περ?που (κ@NβοX - προX ν=ο Νεκροταφε?ο Καρπενησ?ου) τηX ν=αX εθνικ>X οδοB Καρπενησ?ου ΛαN?αX. Κατ0λληλο και για εγκατ0σταση φωτοβολταϊκRν συστηN0των. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 1.157 τ.N. Nε ηNιτελ=X κτ?σNα, στην περιοχ> Θεοτ@κου. Τηλ. 6973015961. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο στον Ξηρι0, π0νω απ@ το παζ0ρι, στα παραπ>γNατα. ΤΗΛ: 6983452834, 2237023541. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 365 τ.N., εντ@X σχεδ?ου π@ληX Καρπενησ?ου, Nε συντελεστ> δ@NησηX 1, στην οδ@ Π0τNου 27, στον Κ0τω Ξηρι0. ΤΗΛ: 6944320679. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 330 τ.N. Nε ανακαινισN=νη π=τρινη 2οροφη οικοδοN> 120 τ.N. εντ@X οικισNοB στουX Γοριαν0δεX. Τηλ. 6973990128. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4,5 στρ. στον Ξηρι0. Τηλ. 3019225599, 3013531162. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 200 τ.N. Nε παλι0 οικ?α στην Αγ. Παρασκευ>. Τηλ. 3019225599, 3013531162. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 2000 τ.N. περ?που, Nε θ=α, εντ@X σχεδ?ου στο Κλαυσ?. Τηλ. 6978544866. K. Ιω0ννηX ΣιRζιοX. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 2,5 στρ. επ? τηX Ε.Ο. Καρπενησ?ου-ΠρουσοB, Nε 0δεια οικοδοN>X 200 τ.N. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο Nε φωX, νερ@ & δρ@Nο, εντ@X οικισNοB, στο Ν@στιNο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 3,5 στρ., @Nορο οικισNοB, στο Ν@στιNο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 55.000 ευρR. Τηλ. 6934649113. ΠΛOYNΤΑΙ οικ@πεδα 500 τ.N. =καστο εντ@X σχεδ?ου, στα Παλι0Nπελα. ΤιN> ευκαιρ?αX. Τηλ. 2106431570, 6946270265. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 160 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, σε κεντρικ@ σηNε?ο στο Μεγ. Χωρι@. τηλ. 6977236306. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 9 στρ. περ?που, στουX Αγ. Θε@δωρουX Κρικ=λου. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο εντ@X σχεδ?ου, στο Κρ?κελο, κοντ0 στην πλατε?α. Τηλ. 6985719085. ΠΛΕΙΤΑI γωνιακ@ οικ@πεδο 400 τ.N. Nε οικ?α 96 τ.N., ηNιτελ>X, Nε οικοδοNικ> 0δεια. Τηλ. 6982995477. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. περ?που για κοπ> χ@ρτου & β@σκηση στη θ=ση ΚεραN?δι > Μαργαζ?. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI αNφιθεατρικ@ οικ@πεδο 5,6 στρ. Nε οικ?α 200 τ.N., Nε ρεBNα & νερ@, επ? τηX οδοB Κορυσχ0δων στη ΜεσαNπελι0. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. Τηλ. 6944388555. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 5 στρ. στουX Γοριαν0δεX. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 500 τ.N. σε κεντρικ@ σηNε?ο στην Καλλιθ=α (Μπι0ρα) Nε πρ@σβαση στον δρ@Nο, απ=ναντι απ@ την εκκλησ?α. Τηλ. 2237080658. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 454 τ.N. κ0τω απ@ το Εθνικ@ Στ0διο. ΤιN>: 80.000 ευρR. Τηλ. 2237023673, 6986563150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 450 τ.N. περ?που Nε οικ?α παλι0X κατασκευ>X στο Μουζ?λο και αγρ@κτηNα 300 τ.N. στη γ=φυρα, στο Μουζ?λο. Τηλ. 2283024945, 6976390457. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 800 τ.N. εντ@X σχεδ?ου στην Αγ. Παρασκευ>. Τηλ. 6947405551, 2237022184. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο οικοδοN>σιNο 750 τ.N. στην ε?σοδο τηX 8NπλιανηX, δ?πλα στον κεντρικ@ δρ@Nο. ΤιN>: 20.000 ευρR. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη οικ?α σε αNφιθεατρικ> θ=ση, εντ@X οικισNοB, στο ΚερασοχRρι. Τηλ. 6972592650. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 310 τ.N. Nε παλι0 οικ?α στην οδ@ Αλ. Οικον@Nου. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε σπ?τι 780 τ.N. στο ν=ο σχ=διο π@ληX. Τηλ. 6976616345. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ@ οικ@πεδο 220 τ.N. περ?που στην ΚαρπενησιRτη και ΖRτου γων?α, σε προνοNιακ> τιN>. Τηλ. 6982668160, 6978503364.

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 326 τ.N. στην οδ@ Ηροδ@του 1 & ΓρηγοροποBλου, στη ΛαN?α. Τηλ. 6944476306. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικ@πεδα σε επαφ> 600 τ.N. =καστο, εντ@X οικισNοB στουX Κορυσχ0δεX. ιαθ=τουν οικοδοNικ> 0δεια. ΤιN>: 90.000 ευρR =καστο. Τηλ. 2237080115, 6977081490. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο εντ@X σχεδ?ου, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 950 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, Nε απ=ραντη θ=α, στο Μεγ. Χωρι@. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 3.500 τ.N. πλησ?ον δρ@Nου Καρπενησ?ου-Μεγ. ΧωριοB. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 500 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη δ?πατη οικ?α 50 τ.N. Nε ωρα?α θ=α, στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN>: 130.000 ευρR. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. Nε παλι0 οικ?α για αντιπαροχ>, στουX Κορυσχ0δεX. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρ@κτηNα 18 στρ. οικοδοN>σιNο, Nε ρεBNα & νερ@, στιX «Λ0κκεX» Αγ. Τρι0δαX. ΤιN>: 38.000 ευρR. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 5100 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο στη ΜεσαNπελι0. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1650 τ.N. οικοδοN>σιNο & εφαπτ@Nενο στον δρ@Nο, στη θ=ση «Παρασπ@ρια» στο Κλαυσ?. ΤιN>: 120.000 ευρR. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 2237 τ.N. εκτ@X σχεδ?ου, στη θ=ση Μ=λεγοX, στο Μεγ. Χωρι@. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 747,35 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, στον κεντρικ@ δρ@Nο, στην ε?σοδο του οικισNοB οNν?σταX. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχ@Nενα οικ@πεδα συνολικοB εNβαδοB 1300 τ.N., εντ@X οικισNοB Μεγ0λου ΧωριοB. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 400 τ.N. στο Ν=ο ερN0τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 2.130 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, 0σφαλτοX, φωX, νερ@, τηλ., αποχ=τευση στα @ρια του χωριοB Αγ. Τρι0δα, ψηλ0 στο δ0σοX. ΤιN>: 45.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 293,31 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 542,25 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 170,17 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 3121,20 τ.N. στην ν=α Εθνικ> Οδ@, στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1000 τ.N. Nε οικοδοN> 80 τ.N. στον κεντρικ@ δρ@Nο, στο ΚαινοBριο Λοκρ?δοX. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 306 τ.N. Nε συντελεστ> δ@NησηX 1,8, στη Λ0σπη. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 12 στρ. δ?πλα στο ξενοδοχε?ο LECADIN, Nε πρ@σοψη 50N. & απερι@ριστη θ=α. ΤιN>: 100.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο στο Παλαι@ Μικρ@ Χωρι@. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγN=νο οικ@πεδο 1.120 τ.N. Nε παλι0 οικ?α (υπ@γειο 15 τ.N. & ισ@γειο 56 τ.N.) στο Στ=νωNα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 850 τ.N., οικοδοN>σιNο, Nε ολο>Nερο >λιο & απ=ραντη θ=α στη οNν?στα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. Ευαγγελ?α. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε οικ?α 110 τ.N. στη Ροδ?τσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 750 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, Nε ρεBNα & νερ@, δ?πλα στο κεντρικ@ δρ@Nο στην 8Nπλιανη. ΤιN>: 25.000 ευρR. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεN0χιο 10 στρ. αNφιθεατρικ@, 800 N. απ@ τη θ0λασσα, στην περιοχ> Ασπρονερ?ου στα ΚαNN=να ΒοBρλα ΦθιRτιδαX. ΤιN>: 500.000 ευρR. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδο 1050 τ.N. και κτ>Nα 3630 τ.N. εντ@X οικισNοB, Nε φωX, νερ@ και δρ@Nο. ΤιN>: 130.000 =καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 750 τ.N. Nε 50N. φ0τσα, στο ΒουτBρο. Τηλ. 6948205513.

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαN=ρισNα 85τ.N. 4ου ορ@φου, απ=ναντι απ@ το 2ο ηN. Σχολε?ο. Τηλ. 6979223007. ΠΛΟΥΝΤΑI 2 π=τρινεX Nεζον=τεX 100 τ.N. & 120 τ.N. σε οικ@πεδο 1.500 τ.N., Nε 0δεια για ξBλινεX κατοικ?εX, θ=α, εντ@X οικισNοB στο ΒουτBρο. ΤιN>: 245.000 ευρR. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑI διRροφη Nονοκατοικ?α στον Κ0τω Ξηρι0, σε καλ> τιN>. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. Τηλ. 6976899180. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια 2οροφη οικ?α, κατασκευ>X 2001, 90 τ.N. ο 1οX @ροφοX & 63 τ.N. το ισ@γειο (στα Nπετ0), στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN>: 130.000 ευρR. Τηλ. 2103469756. ΠΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαN=ρισNα 80 τ.N. β’ ορ@φου, καινοBριαX κατασκευ>X, Nε αυτ@νοNη θ=ρNανση, τζ0κι, αποθ>κη & θ=α. ΤιN> πολB λογικ>. Τηλ. 6973476057. ΠΛΟΥΝΤΑI 5 οικ?εX των 40 τ.N. σε οικ@πεδο 5 στρ., ε?τε για ιδιοκατο?κηση, ε?τε για επαγγελNατικ> χρ>ση, Nε θ=α, επ? κεντρικοB δρ@Nου, στη στροφ> για Κλαυσ?. ΤιN>: 250.000 ευρR, συζητ>σιNη. Τηλ: 6986068832. ΠΛΕΙΤΑΙ, στο Γαλ0τσι, υπερυψωN=νο ισ@γειο 5αρι, 110 τ.N., φ0τσα στην πλατε?α. Τηλ. 6982322603. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 100 τ.N. Nε 2 στεγασN=νεX θ=σειX π0ρκινγκ, 2 wc, 2 υ/δ, σαλ@νι, κουζ?να & αποθ>κη, σε συγκρ@τηNα στουX Γοριαν0δεX. Τελικ> τιN>: 170.000 ευρR. Τηλ. 6944538691. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι=ρα 35 τ.N. Nε πιλοτ>, αυτ@νοNη θ=ρNανση & θ=α. ΤιN>: 35.000 ευρR. Τηλ. 2237025775. 6978544866. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α 85 τ.N. πλ>ρωX επιπλωN=νη Nε 3 υ/δ, Nπ0νιο, κουζ?να, καθιστικ@, δρBινα πατRNατα, αποθ>κη, π0ρκιγκν, κ>πο, σε οικ@πεδο 1 στρ, στο ΚαλεσN=νο. ΤιN>: 98.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6931297729, 6957462713 κ. 9φη, ηN>τρηX. ΠΛΕΙΤΑΙ στον 8γιο Κων/νο ΦθιRτιδαX, διαN=ρισNα ενια?ου χRρου ισογε?ου κατοικ?αX 34 τ.N., χωρ?X κοιν@χρηστα, δ?πλα στον πεζ@δροNο τηX κεντρικ>X πλατε?αX, σε απ@σταση 100N απ@ το λιN0νι. Κατ0λληλο & για επαγγελNατικ> χρ>ση. ΤιN>: 34.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6947908488. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη επιπλωN=νη διπλοκατοικ?α Nε καλοριφ=ρ και 2 εισ@δουX, στο κ=ντρο του Κερασοχωρ?ου. Τηλ. 6971670614, 6972279605. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη π=τρινη οικ?α 70 τ.N., Nε περ?φραξη 1.100 τ.N. στην Κρ=ντη. Τηλ. 6977605730. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ισ@γειο διαN=ρισNα (2 ετRν) 99 τ.N., Nε 2 Nπ0νια, τζ0κι, π0ρκινγκ, αποθ>κη, 3 βερ0ντεX & θ=α, π?σω απ@ τα ικαστ>ρια. ΤιN>: 180.000 ευρR, συζητ>σιNη. Τηλ. 6974738159. ΠΛΕΙΤΑI οικ?α 77 τ.N. σε οικ@πεδο 870 τ.N. στο Μεγ0λο Χωρι@. Τηλ. 6978842179, 22370-41263. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α στην οδ@ ΤριανταφυλλοποBλου. Τηλ. 6946510993. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαN=ρισNα 95 τ.N. Nε αυτ@νοNη θ=ρNανση, στην οδ@ ΑNοργοB & Μυκ@νου, στον Ξηρι0. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι οροφοδιαN=ρισNα 72 τ.N., 3ου ορ@φου, κοντ0 στον σταθN@ Αγ. Νικολ0ου στην Αθ>να. Τηλ. 6973717885, 6945603904. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο 3αρι στην οδ@ Νικ. Στρ0του. ΤιN>: 70.000 ευρR. Τηλ. 6946001324. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη ηNιτελ>X οικ?α 94 τ.N. =καστοX @ροφοX, Nε ισ@γειο 45 τ.N. στην οδ@ ΑNοργοB & Ν0ξου, στον Ξηρι0. Τηλ. 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑI διαN=ρισNα ενια?ου χRρου ισογε?ου κατοικ?αX 34 τ.N. χωρ?X κοιν@χρηστα, δ?πλα στον πεζ@δροNο τηX κεντρικ>X πλατε?αX στον Αγ. Κων/νο και σε απ@σταση 100N απ@ το λιN0νι. ΤιN>: 34.000 ευρR (διαπραγNατεBσιNη). Τηλ. 22350 32184, 6947908488. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι=ρα NεταχειρισN=νη, Nε βασικ> επ?πλωση, αυτ@νοNη θ=ρNανση, Nπ@ιλερ, πανοραNικ> θ=α, πλησ?ον κεντρικ>X πλατε?αX. Τηλ. 2310912350. ΠΛΕΙΤΑI οικ?α 78 τ.N. δ?πλα στο ΚΤΕΛ. ΤιN>: 65.000 ευρR. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI ξBλινη Φιλανδικ> κατοικ?α 77 τ.N. σε οικ@πεδο 1750 τ.N., Nε 2 υ/δ, Nπ0νιο, ενια?ο σαλ@νικουζ?να & τζ0κι, εντ@X οικισNοB, στο Ν@στιNο. ΤιN>: 170.000 ευρR. Τηλ. 2104919917, 6945383030. ΠΛΕΙΤΑI > ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ισ@γειο, επιπλωN=νο Nε αποθ>κη απ=ναντι απ@ την ταβ=ρνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην οδ@ Ρ. Φερα?ου. Τηλ. 2236031895, 6977020504. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε παλι0 2οροφη οικ?α, στο κ=ντρο

ΠΛΕΙΤΑΙ λιθ@κτιστη οικ?α Nε οικ@πεδο στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α δεκαετ?αX 85 τ.N. Nε τζ0κι & θ=α στη ΧρBσω. ΤιN>: 85.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α 100 τ.N. σε οικ@πεδο 300 τ.N. στο Μεγ0λο Χωρι@. ΤιN>: 115.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α. ΤιN>: 60.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nικρ> οικ?α σε οικ@πεδο 250 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ ψησταρι0 στο κ=ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο κατ0στηNα 120 τ.N. Nε υπ@γειο 120 τ.N. στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΤιN>: 240.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 3000 τ.N. (τα 1750 εντ@X οικισNοB) στο Ν@στιNο. ΤιN>: 110.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα 360 τ.N. στον Κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 550 τ.N. στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 800 τ.N. στουX ΜBλουX. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 430 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα-αγροτεN0χια στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικ@πεδα στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 55.000 =ωX 70.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα στουX Γοριαν0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4.108 τ.N. στα ΑNπ=λια ΒουτBρου. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 404 τ.N. στη Β?νιανη. ΤιN>: 10.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο Nε θ=α 435 τ.N. στον κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2.500 τ.N. στον δρ@Nο Καρπεν>σιΜεγ0λο χωρι@. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 214 τ.N. πλησ?ον Πειραϊκ>XΠατραϊκ>X. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. στον Π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα 600 τ.N. στουX ΜBλουX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στα Παλι0Nπελα. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στο Ν=ο ερN0τι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα στο Αιτωλικ@ (Κεφαλ@βρυσο). ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεN0χια σε Κεφαλ@βρυσοΓοριαν0δεX-ΜεσοχRρα. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 5.500 τ.N. στα Μαυρον=ρια. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 20.000 τ.N. στον Ξηρι0. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 12.000 τ.N. στη Λυκ@βρυση. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 9.000 τ.N. πλησ?ον ξενοδοχε?ου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4.500 τ.N. στη Μυρ?κη. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 10.000 τ.N. Nε πανοραNικ> θ=α στη Μπι0ρα.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 110 τ.N Nε πανοραNικ> θ=α στη Μυρ?κη σε 1000 τ.N. οικ@πεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη κατοικ?α Nεζον=τα 150 τ.N., 0ριστη κατασκευ>, σε 1200 τ.N οικ@πεδο, στο Ν@στιNο, στην πλατε?α του χωριοB. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 170 τ.N. σε 900 τ.N. οικ@πεδο στο Κλαυσ?. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2000 τ.N. οικοδοN>σιNο, στουX Γοριαν0δεX, κοντ0 στην Αγ. Κυριακ>. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1100 τ.N. στο Κλαυσ?, Nε 0δεια οικοδοN>X 140 τ.N. και @λεX τιX παροχ=X. ΤιN>: 80000 ευρR.

τηX π@ληX, στο παλι@ Καρπεν>σι κοντ0 στην πι0τσα των ταξ?. Επ?σηX διατ?θεται και για αντιπαροχ>. Τηλ. 6978009798. ΠΛOYNΤΑΙ 2 Nεζον=τεX 80 & 83 τ.N., ανεξ0ρτητεX > Nαζ?, Nε 2 υ/δ, κουζ?να, καθιστικ@ Nε πρ@βλεψη για τζ0κι. Εσωτερικ0 ε?ναι ηNιτελε?X. Η κατασκευ> ε?ναι Nε Nπετ@ν, ισ@γειο επενδυN=νο Nε π=τρα, θερNοNονωτικ0 κουφRNατα και ξBλινη στ=γη Nε κεραN?δι. Βρ?σκονται σε ωρα?ο φυσικ@ περιβ0λλον, στον 8γιο Νικ@λαο Ευρυταν?αX. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6976 485816, 2106548904. ΠΛΕΙΤΑI π=τρινη ηNιτελ>X Nονοκατοικ?α =ναντι ΛαογραφικοB Μουσε?ου, στο Μεγ. Χωρι@. Τηλ. 6932240689. AρεX 10.00πN-1.00NN & 6.00NN-8.00NN. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικοδοN> στο κ=ντρο οικοπ=δου 360 τ.N. επ? τηX ΛεπενιRτη 7 στον Ξηρι0. Το κτ>ριο πωλε?ται ολ@κληρο > αν0 οροφοδιαN=ρισNα (174 τ.N. =καστο). Τηλ. 6979284356, 2105710869, 2237095374, 0017183585262. ΠΛΕΙΤΑI διαN=ρισNα 100 τ.N. σε καινοBρια οικοδοN> Nε 3 υ/δ, καθιστικ@, κουζ?να, 2 Nπ0νια, αποθ>κη, ρετιρ=, γωνιακ@, Nε θ=α, π0νω απ@ το παλι@ ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α στη 0φνη, στο κ=ντρο του χωριοB. ΤιN> ευκαιρ?αX. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ ηNιτελ=X σπ?τι 50 τ.N. περ?που, στον Αγ. ΓεRργιο Επισκοπ>X, σε οικ@πεδο 243 τ.N. Nε ελι=X & θ=α τη λ?Nνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α (κατασκευ> 2000) Nε σαλονοκουζ?να, 2 υ/δ, τζ0κι, Nπ0νιο, αποθ>κη, αυλ>, κ>ποX & βερ0ντα Nε καταπληκτικ> θ=α, στην πλατε?α του χωριοB ΧρBσω. ΤιN>: 75.000 ευρR. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικ?α, στο ΚαινοBριο Λοκρ?δοX. Ο 1οX @ροφοX 80 τ.N. χρησιNοποιε?ται σαν αποθ>κη, ενR ο

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 350 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη κατοικ?α 100 τ.N., στουX Κορυσχ0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 820 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο, στο κ=ντρο του χωριοB, βλ=πει σε 2 δρ@NουX. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαN=ρισNα 64 τ.N. 1ου ορ@φου, στην οδ@ ΖηνοποBλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στον Κ0τω Ξηρι0. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4100 τ.N. στον επαρχιακ@ δρ@Nο Καρπενησ?ου –ΠρουσοB. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα -διαNερ?σNατα -Nονοκατοικ?εX στη ΛαN?α.

2οX 100 τ.N. ε?ναι κατοικ>σιNοX. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ ηNιτελ=X σπ?τι σε οικ@πεδο 1.040 τ.N. στον Αγ. ΓεRργιο ΤυNφρηστοB. ΤιN> ευκαιρ?αX: 28.000 ευρR. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια επιπλωN=νη Nεζον=τα 65 τ.N. Nε 2 υ/δ, Nπ0νιο & wc στουX Γοριαν0δεX. ΤιN>: 150.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Nια κατοικ?α πλ>ρωX ανακαινισN=νη στη Ν=α Β?νιανη & Nια κατοικ>σιNη κατοικ?α Nε φωX & νερ@ στην Παλι0 Β?νιανη. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ NεταχειρισN=νη γκαρσονι=ρα Nε πανοραNικ> θ=α, ατοNικ> θ=ρNανση – Nπ@ιλερ, βασικ> επ?πλωση, πλησ?ον πλατε?αX Καρπενησ?ου. Τηλ. 2310-912350. AρεX 1-4 N.N. & 6-8 N.N. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 101 τ.N., υπερυψωN=νο, ισ@γειο, διαNπερ=X, Nε 3 υ/δ, Nπ0νιο, wc, αυτ@νοNη θ=ρNανση, τζ0κι, π@ρτα ασφαλε?αX, αποθ>κη, 4 Nπαλκ@νια, κατασκευ> ‘ 08, στην οδ@ Καφαντ0ρη & Μπουκοβαλα?ων. ΤιN>: 165.000 ευρR. Τηλ. 6977648375. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α 60 τ.N. στο Χαλ?κι Τριχων?δαX. Τηλ. 2107645058, 6974129654. ΠΛΕΙΤΑI νε@κτιστη, ανεξ0ρτητη, π=τρινη και φιλανδικ> Nεζον=τα 107 τ.N. υπερπολυτελοBX κατασκευ>X Nε 1 στρ=NNα περ?που οικ@πεδο Nε εκπληκτικ> θ=α στο ΒελοBχι 1200N. απ@ Καρπεν>σι προX Καλλιθ=α (Μπι0ρα) στη θ=ση «ΜεσοχRρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑI νε@κτιστη, ανεξ0ρτητη, π=τρινη και φιλανδικ> Nεζον=τα 130 τ.N. υπερπολυτελοBX κατασκευ>X Nε 1550 N. οικ@πεδο Nε εκπληκτικ> θ=α στο ΒελοBχι 1200N. απ@ Καρπεν>σι προX Καλλιθ=α (Μπι0ρα) στη θ=ση «ΜεσοχRρα». Τηλ. 6977302224.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ[ρτη 15 Φεβρουαρlου 2012 / Σελlδα 27

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ε

υρ

ΠΛΕΙΤΑI FORD ORIENT zοντjλο ’92, 100.000 χλz., full extra, zε πληρωzjνα τjλη 2012. Τιzk: 1.000 ευρ~. Τηλ. 6932447939. ΠΛΕΙΤΑI κλοnβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, zε κεντρικm κλεlδωzα, σκ[ρε„ φmρτωση„, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιzk: 8.200 ευρ~. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑΙ κλοnβα Mercedes 112 cdi, zοντjλο H01, απm Γερzανlα, σε [ριστη κατ[σταση. Τηλ. 6976189613. ΠΛΕΙΤΑΙ Toyota Corolla 1400cc, zοντjλο 8/2002, 140.000 χλz, zε κεντρικm κλεlδωzα, immobilizer, φιzj ηλεκτρικ[ παρ[θυρα, ηλ. καθρjπτε„, ζ[ντε„ αλουzινlου 15’’, συναγερzm, προβολεl„ οzlχλη„, air condition, υδραυλικm τιzmνι, mλα τα service κανονικ[. Τιzk: 4.800 ευρ~. Τηλ. 6972231860. ΠΛΕΙΤΑΙ Lancia Dedra 1800cc, zοντjλο ’92, για κυκλοφορlα k απmσυρση, σε καλk κατ[σταση. Τιzk: 550 ευρ~, συζητkσιzη. 6974998333. ΠΛΕΙΤΑΙ Mitsubishi Pajero Pinin 4x4, 1800cc, zοντjλο ’06, ατρακ[ριστο, zε εγγnηση αντιπροσωπεlα„. Τιzk: 11.000 ευρ~. Τηλ. 6944916371. ΠΛΕΙΤΑΙ BMW 320Ci V6, zοντ. 2001, 84.000 χλz., 2θυρο, zε καθlσzατα bucket, φ~τα Xenon, σε [ριστη κατ[σταση, απm γκαρ[ζ. Τιzk: 9.000 ευρ~. Τηλ. 6944598797. ΠΛΕΙΤΑΙ κοντjινερ 12 zjτρων. Τηλ. 2237025620. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OKTAVIA TOUR 1800cc, 150 bhp, 80.000 χλz, zοντjλο 5/2005, ατρακ[ριστο, πρ~το χjρι, χρ~zατο„ zαnρο. Τηλ. 6972879173. ΠΛΕΙΤΑI RAV4 Luxury 2.000cc, πετρjλαιο, zοντjλο ’07, zε 105.000 χλz, full extra. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk: 25.500 ευρ~. Τηλ. 6977290221. ΠΛΕΙΤΑΙ Volkswagen 1600cc, full extra, χρ~zατο„ ασηzl, zε 128.000 χλz, service 1 zηνm„, ΚΤΕΟ & καινοnρια λ[στιχα. eλεγχο„ δεκτm„. Τηλ. 6973341862. ΑΓΟΡΑΖ αυτοκlνητα k πιστοποιητικ[ για απmσυρση. Γι~ργο„ Παπαδηzητρlου. Τηλ. 6932447939. ΠΛΕΙΤΑI TOYOTA LAND CRUISER LUXURY 3000cc, πετρjλαιο, zοντjλο, 9/2007, 3θυρο, 56.000 χλz. Τιzk: 28.000 ευρ~. Τηλ. 6944317315. ΠΛΕΙΤΑI LAND ROVER FREELANDER II, HSE i6, 68.000 χλz, χρ~zατο„ γκρι, service αντιπροσωπεlα„, airbag 8+, ατρακ[ριστο, προβολεl„ οzlχλη„, Xenon φ~τα, ABS, ηλεκτρικ[ παρ[θυρα, κεντρικm κλεlδωzα, ηλεκτρικοl καθρjφτε„, CD Player, δερz[τινα καθlσzατα, Cruise Control, αισθητkρα„ βροχk„, ηλεκτρικ[ καθlσzατα. Τιzk: 24.000 ευρ~. Τηλ. 6976762626. ΠΛΕΙΤΑI BMW E36 1600cc, 116hp, zοντjλο ’95, zε διζωνικm κλιzατισzm, ζ[ντε„ αλουzινlου 15’’, συναγερzm. Ατρακ[ριστο, σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6986648943. ΠΛΕΙΤΑI DAEWOO 800cc, zοντjλο ’00, zε air condition, καινοnρια λ[στιχα, zια 4αδα χιονολ[στιχα, καινοnριο αzορτισjρ, zε 100.000 χλz. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τηλ. 6985800657. ΠΛΕΙΤΑI GOLF 4 1.8 turbo, full extra, 420 hp. Τιzk 10.500 (συζητkσιzη). Τηλ. 6984454849. ΠΛΕΙΤΑΙ SUZUKI GRAND VITARA 1600CC, zοντjλο 8/04, χρ~zα zπεζ zεταλλικm, 95.000 χλz., full extra, βιβλlο service, ατρακ[ριστο, πρ~το χjρι, ιδι~τη„. Τιzk: 8.500 ευρ~. Τηλ. 6976720807. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OCTAVIA, zοντjλο H04, 1800cc, 4x4. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6944532365. ΠΛΕΙΤΑΙ Fiat Panda 1250cc, zοντjλο 11/05, 50.000 χλz, χρ~zατο„ λαχανl. Τιzk: 5.000 ευρ~. Τηλ. 2237025612, 6978590696. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακ[ριστο, full extra. Τιzk: 5.800 ευρ~. Τηλ. 6979223694. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, zοντjλο 2002 zε 75000km. Jιαθjτει κλιzατισzm, υδραυλικm τιzmνι, υπολογιστk ταξιδιοn, ηλεκτρικ[ παρ[θυρα εzπρm„, συναγερzm. Πρmσφατο zεγ[λο servis και καινοnργια λ[στιχα. Τιzk 3500 ευρ~. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, zοντjλο ‘98, 110.000 χλz, σε αρlστη κατ[σταση, zε ηλ. παρ[θυρα & καθρjφτε„, A/C, συναγερzm, immobilizer. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk: 6.000 ευρ~ zετρητ[. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρ[σινο, zε 54.000 χλz. Τιzk: 2.900 ευρ~. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, zοντjλο ’93, 188.000 χλz, χρ~zα λευκm. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρl„ τεκzkριο, 78.000 χλz., zοντjλο 2003, σε [ριστη κατ[σταση, φυλ[σσεται σε γκαρ[ζ. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk: 14.500 ευρ~. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, zε σχ[ρε„ οροφk„, προβολεl„ οzlχλη„, συναγερzm, Air Condition, υδραυλικm τιzmνι, ρ[διο CD MP3, σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk 6.500 ευρ~. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, zοντjλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, zοντjλο 2000 & χρ~zατο„ zπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 zοντjλο ’93, βενζινοκlνητο, καταλυτικm zε καινοnρια λ[στιχα και αzορτισjρ. Αλλαγk και zε zικροzεσαlο ΙΧ επιβατικm zοντjλο 2001 και νεmτερο. Τιzk: 4.000 ευρ~, συζητkσιzη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε [ριστη κατ[σταση zε δερz[τινα καθlσzατα, κοτσαδmρο, ηλιοροφk. Τιzk: 14.000 ευρ~. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, zοντjλο ’99. dδεια για αγροτικm- επαγγελzατικm. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 z[ρκα„ MAZDA TRIBUTE 2000cc, zοντjλο 2003, χρ~zατο„ zπλε, ατρακ[ριστο, zε ζαντολ[στιχα, ηλιοροφk, δερz[τινα καθlσzατα, pull bar, σχ[ρα σκι, mp3 player, ηχοσkστηzα, full extra, zε 100.000 χλz. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk ευκαιρlα„: 10.500 ευρ~. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο Renault Laguna 1600cc, zοντjλο 2001, χρ~zατο„ ασηzl πjρλα, 78.000 χλz., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκlνητο Nissan Primera 1600cc, zοντjλο ’98, σε [ριστη κατ[σταση, προστατευzjνο σε γκαρ[ζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, zοντjλο ’98, ατρακ[ριστο. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκlνητο PAJERO PANIN 1800cc, zε ζ[ντε„ αλουzινlου, χρ~zατο„ ασηzl, σε [ριστη κατ[σταση. Τηλ. 2237024564. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο MITSUBISHI CARISMA 1600cc, zοντjλο 2000, 150.000 χιλ., Τηλ. 6947840657.

ΙΑΦΟΡΑ

ΧΑΘΗΚΕ σκυλl ρ[τσα„ Σjτερ, θηλυκm, ασπρmzαυρο, σκουρmχρωzο, zε zπλε λουρl & πρ[σινο zπlπερ, στη «Βρnση Ζαχαρ[κη», στην περιοχk τη„ Φουρν[„. Jlνεται και αzοιβk. Τηλ. 6942275715. Φιλmλογο„ zε πολυετk πεlρα ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα σε zαθητj„ δηzοτικοn, γυzνασlου & λυκεlου, καθ~„ και ιδιαlτερα αγγλικ~ν, zεzονωzjνα k οzαδικ[. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΠΛΕΙΤΑΙ καντlνα πλkρω„ εξοπλισzjνη. Τηλ. 2237041086, 6970925358. ΠΛΕΙΤΑI σmzπα πετρελαlου κεροζ[ν, zεταχειρισzjνη, σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk: 170 ευρ~. Τηλ. 6976899180. ΠΛΕΙΤΑΙ πι[νο ρ~σικο, z[ρκα„ BELARUS, καλοδιατηρηzjνο. Τηλ. 6947049883. ΠΛΕΙΤΑI επιχεlρηση zε εlδη οικιακ~ν συσκευ~ν, στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 42, στη zισk τιzk. Τηλ. 2237023601. ΠΛΕΙΤΑI τριφnλλι, [χυρο & χορτ[ρι. Τηλ. 6932396375. Πτυχιοnχο„ Παιδαγωγικοn Τzkzατο„ Jηzοτικk„ Εκπ/ση„ ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα και αναλαzβ[νει την καθηzερινk προετοιzασlα zαθητ~ν Jηzοτικοn. Τηλ. 6978531770. ΠΛΕΙΤΑI επιχεlρηση jτοιzων ενδυz[των στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 6945776025. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικmπεδο 400 τ.z. jναντι ΙΚΑ. Τηλ. 6976926399. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ π[ρκινγκ αυτmνοzο zε αποθkκη στην οδm Σακκαλk. Τηλ.6974707561. ΠΛΕΙΤΑΙ ουζερl-zεζεδοπωλεlο στην οδm iδρα„ 4, στον Ξηρι[. Τηλ. 6973024007. Κ. Κ~στα„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηzιυπmγειο κατ[στηzα 85 τ.z. στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 60. Τιzk χαzηλk. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΠΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισzm„ (ρ[φια-γmνδολε„ κ.λπ.) του καταστkzατο„ «ΣΕΗΟΣ», λmγω ανακαlνιση„. Τηλ. 2237089000. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτmzατο„ πωλητk„ τσιγ[ρων. Τιzk: 900 ευρ~. Τηλ. 6979512099. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα 35 τ.z. στην οδm Κονδnλη 4. Τηλ. 6974305119. Τελειmφοιτη Φιλολογlα„ Πανεπιστηzlου Ιωαννlνων ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα σε zαθητj„ Jηzοτικοn & Γυzνασlου & καθηzερινk προετοιzασlα σε zαθητj„ Jηzοτικοn. Τηλ. 2237025911, 6972187047. ΠΛΕΙΤΑI zεzονωzjνα k ολmκληρο„ πλkρη„ εξοπλισzm„ εστιατορlου (τραπεζοκαθlσzατα, ψυγεlα, γκριλιjρα κ.α.). Τιzk λογικk. Τηλ. 6981177489. ΠΛΟΥΝΤΑΙ χειροποlητα ξnλινα παγκ[κια εξωτερικοn χ~ρου zε zαξιλ[ρε„. Τιzk χαzηλk. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑI αχρησιzοποlητη χmβολη zε δ~ρο χ[λκινα zπρlκια. Τιzk πολn καλk. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑΙ κατ[στηzα 160 τ.z. στην πρ~ην JΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. Μουσικm„ παραγωγm„ & καθηγητk„ zουσικk„ ΠΑΡΑΙΕΙ zαθkzατα κλασσικοn & zοντjρνου πι[νου, αρzονlου, συνθεσ[ιζερ, φωνητικk„ ορθοφωνlα„ και θεωρητικ~ν. Τηλ. 6932755765. Καθηγkτρια Αγγλικ~ν ΠΑΡΑΙΕΙ zαθkzατα. Τηλ. 6978413977. Μαθηzατικm„ ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα σε zαθητj„ Γυzνασlου-Λυκεlου, για τι„ εξετ[σει„ Σεπτεzβρlου, αλλ[ και τη νjα χρονι[. Τιzj„ λογικj„. 6981283921. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοπλισzm„ καταστkzατο„ καλλυντικ~ν & κοσzηz[των (διακοσzητικ[ π[νελ κ.α.). Τηλ. 2237021391. ΠΛΕΙΤΑI σνακ-zπαρ-καφενεlο στην οδm Προυσιωτlσση„ 4, στην καινοnρια λαϊκk. Τηλ. 6984553367. ΠΛΟΥΝΤΑI jπιπλα, σχεδmν καινοnρια. 2 zον[ κρεβ[τια zε τα στρ~zατ[ του„, 2 κοzοδlνα, 1 jπιπλο καθρjφτη„ και 1 σαλmνι zπαzποn. Πωλοnνται & τzηzατικ[. Τηλ. 6970590689. ΠΛΕΙΤΑI καφj - σνακ zπαρ απjναντι απm το παλιm ΚΤΕΛ. Τιzk: 35.000 ευρ~. Τηλ. 6974219314. ΠΛΕΙΤΑI επαγγελzατικm ψυγεlο. Τηλ. 6972444346. ΠΛΕΙΤΑΙ καραzπlνα Caesar Guerini Cladius Kalliston σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk: 1150 ευρ~. Τηλ. 6974466870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο„ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ 135 τ.z. στην Γ. Καραϊσκ[κη 7 & Κατσαντ~νη 1 γωνlα. Τηλ. 6981501171, 6980416337. ΠΛΕΙΤΑI zαντεzjνια ξυλmσοzπα zικρ~ν διαστ[σεων zε ικανmτητα θjρzανση„ 40 τ.z. Τιzk: 120 ευρ~. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI καντlνα 308 MERCEDES. Τηλ. 6970925358, 2237041086. ΠΛΕΙΤΑI εξοπλισzm„ πανηγυρι~ν (τραπjζια, καρjκλε„, 2 φορτηγ[ ψυγεlα, ψυγεlα-καταψnκτε„, 1 φορτηγm zεταφορ[„). Τηλ. 6972772154. ΠΛΕΙΤΑΙ γκρjιντερ 140G , zε air condition γνkσιο & αυτmzατο γρασ[ρισzα. Τηλ. 6974347164. ΠΛΕΙΤΑI αναψυκτkριο πλkρω„ εξοπλισzjνο στον πεζmδροzο Καρπενησlου. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI ταβjρνα πλkρω„ εξοπλισzjνη, στον Προυσm. Jηz. Αναγνωστmπουλο„. Τηλ. 6936884744, 2237080198. ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για αντιπαροχk οικmπεδο 4000 τ.z., εκτm„ σχεδlου, επικλινj„, αzφιθεατρικm, [ρτιο & οικοδοzkσιzο, zε απjραντη θjα, επl του„ δρmzου Μεσαzπελι[„ – Κορυσχ[δων (Χοnzα) αν[zεσα σε ξεν~νε„ & πολυτελεl„ οικlε„. Τηλ. 6932708713 ΠΛΕΙΤΑΙ πλkρη„ εξοπλισzm„ ταβjρνα„ σε [ριστη κατ[σταση. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ κοzzωτkριο zε zεγ[λο πελατολmγιο για προσωπικοn„ λmγου„. Τηλ. 6977267285. ΠΛΕΙΤΑΙ βοηθητικm„ χ~ρο„ zε αποθkκη στον Πρ. Ηλlα. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑI επιχεlρηση ταβjρνα-zπαρ εν λειτουργlα, zε βερ[ντε„ & θjα, jναντι Νοσοκοzεlου, λmγω συνταξιοδmτηση„. Τηλ. 2237025773, 6972316897. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστkzατα 250 τ.z. το καθjνα k 1 κατ[στηzα 500 τ.z. στην πρ~ην JΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο„ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ 120 τ.z., στον Κ[τω Ξηρι[ (Περιοχk Θεοτmκου). Τηλ. 6977637347. ezπειρη κοπjλα, zε αγ[πη για τα παιδι[, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φnλαξη παιδι~ν. Τηλ. 6978517992. Πτυχιοnχο„ Παιδαγωγικοn Τzkzατο„ Jηzοτικk„ Εκπαlδευση„ Αθην~ν ΠΑΡΑΙΕΙ zαθkzατα σε παιδι[ δηzοτικοn. Τηλ. 6981776955. ΠΛΟΥΝΤΑΙ k ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ξεν~νε„ στα Φιδ[κια. 12 δωz[τια, καφετjρια, ταβjρνα. Τηλ. 6944427070. 2237023380. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ jνα 2αρι & jνα 4αρι zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6982999433. ΠΛΕΙΤΑΙ επιχεlρηση στην οδm Ζηνοποnλου λmγω συνταξιοδmτηση„. Τηλ. 2237023430, 6974114548. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα δlπλα στο ΙΚΑ, σε τιzk ευκαιρlα„. Τηλ. 6989957988. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο ξεν~να„ «Το Κ[λλιον» στο Κλαυσl, zε ευρnτερη αξιοποlηση τη„ επιχεlρηση„. Τηλ. 6939048106.

Α

υτ αν ικ ά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, καινοnριο, διαzπερj„, zε αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο Γηροκοzεlο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 40 τ.z., 2ου ορmφου, δlχωρη, zε υ/δ, σαλmνι, κουζlνα, τζ[κι, ηλιακm θερzοσlφωνα, αυτmνοzη θjρzανση & lντερνετ στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 2237023221, 6981452239. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη zονοκατοικlα 80 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, για σεζmν k επ’ αmριστον, στο Ν. Jερz[τι (Μεγ[λο Χωριm). Τηλ. 6972888139, 6976778825. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο στην οδm Ν. Στρ[του 8. Τηλ. 6972869670. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεζονjτα zε 3 υ/δ, επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι. Κατ[λληλο & για φοιτητj„. Τιzk: 330 ευρ~. Τηλ. 6978892853. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ υπερυψωzjνο ισmγειο διαzjρισzα 102 τ.z., πολυτελοn„ κατασκευk„, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, στο 1ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 2237023600, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεlο 50 τ.z. κ[τω απm την επmπτρια εργασlα„, στην οδm Αγ. Νικολ[ου 1. Τηλ. 6947008036. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, χωρl„ κοινmχρηστα, στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6976550497. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεmδzητο διαzjρισzα 72 τ.z., 2ου ορmφου, επιπλωzjνο, zε 2 υ/δ, αποθkκη & π[ρκινγκ, σε κεντρικm σηzεlο. Τηλ. 6974452745, 2109622637. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, πλησlον 2ου Jηz. Σχολεlου. Τηλ. 6980796478. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 52 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα ηzιεπιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, 10 z. απm την πλατεlα. Τηλ. 6987234274. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι zε αυτmνοzη θjρzανση στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6977599681, 2641058575. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, κοντ[ στο κjντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο χωρl„ κοινmχρηστα, δlπλα στο 3ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6981308457, 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 2237023697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 70 τ.z. περlπου, zε 2 υ/δ, ξεχωριστk εlσοδο, αυτmνοzο, διαzπερj„, ηλιmλουστο, zερικ~„ επιπλωzjνο (εφmσον ζητεlται). Τιzk: 150 ευρ~. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι καινοnριο, ρετιρj, zε τζ[κι & αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο Γηροκοzεlο. Τηλ. 6979117800-01, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο ισmγειο κατ[στηzα 80 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, για mλε„ τι„ χρkσει„, δlπλα στο Γηροκοzεlο. Τηλ. 6943068288, 6979117802, 2237022742. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 90 τ.z., 1ου ορmφου, zε 4 υ/δ & αυτmνοzη θjρzανση, για επαγγελzατικk στjγη, στο κjντρο τη„ πmλη„, στην οδm Ιεροzνkzονο„ 4. Τηλ. 2237022766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 56 τ.z. επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Γορδlου 3. Τηλ. 6977532793. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα, zε αυτmνοzη θjρzανση, στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6984760494. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι, zε αυτmνοzη θjρzανση, στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6984760494. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 84 τ.z., σε καινοnρια πολυκατοικlα, στην οδm Προυσιωτlσση„ 29. Τηλ. 2237024148. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 35 τ.z., ρετιρj, 3ου ορmφου, φρεσκοβαzzjνο & ανακαινισzjνο, πλησlον Οδοντιατρικk„ Σχολk„ και Νοσοκοzεlων Παlδων, στο Γουδl. Τηλ. 6944344804. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι jναντι ΚΤΕΛ. Τηλ. 2237023754, 6974409450. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωzjνα δωz[τια στο Καρπενkσι. Τηλ. 6976189613. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 45 τ.z., 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Νικ. Στρ[του 36. Τηλ. 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο διαzjρισzα 45 τ.z., zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Νικ. Στρ[του 36. Τηλ. 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 2οροφη„ οικlα„ zε χολ, κουζlνα, wc, σmzπα πετρελαlου, θjα, πλkρω„ επιπλωzjνο, πλησlον κεντρικk„ πλατεlα„. Τηλ. 22370-23044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 42 τ.z., επιπλωzjνο, zε λlγα κοινmχρηστα, στην οδm Αφροδlτη„. Τηλ. 6976899180. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο επιπλωzjνο διαzjρισzα για σεζmν (Οκτ~βριο„-Ιοnλιο„) για δ[σκαλο, καθηγητk κ.ο.κ., δlπλα στο κολυzβητkριο. Τηλ. 6971959290. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 55 τ.z., διαzπερj„, 1ου ορmφου, ηzιεπιπλωzjνο, zε τζ[κι & υπmγειο γκαρ[ζ, απjναντι απm το Πανmραzα. Τηλ. 6972318105. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο διαzjρισzα 55 τ.z. σε καινοnργια πολυκατοικlα κοντ[ στο κjντρο. Τηλ. 2237024310, 2237080460. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι jναντι 2ου Jηz. Σχολεlου. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6944263592. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 30 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Ρ. Φεραlου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πjτρινη επιπλωzjνη κατοικlα 40 τ.z. στο Μικρm Χωριm. Τηλ. 6936973174. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι jναντι Συνεδριακοn Κjντρου. Τηλ. 6972462371, 2109920729. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα 70 τ.z., επιπλωzjνη, zε τζ[κι & καλοριφjρ στη θjση «Ισι~zατα», στο Βουτnρο. Τιzk: 400 ευρ~. Τηλ. 6942274698. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ studio πλkρω„ εξοπλισzjνο, zε αυτονοzlα, ηλιακm θερzοσlφωνα, θjσει„ π[ρκινγκ, θjα, χωρl„ κοινmχρηστα. Τηλ. 2237080088, 6974466781. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι zε τζ[κι, κkπο, χωρl„ κοινmχρηστα, στην οδm Ηφαlστου 10. Τιzk χαzηλk. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 32 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, παραπλεnρω„ Jικαστηρlων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι, 3ου ορmφου, κοντ[ στο Νοσοκοzεlο. Τηλ. 2237023568, 6979099256. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι στην οδm Τkλου 2. Τηλ. 6932979185, 6944103482. Κα Πmπη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z. περlπου, αυτmνοzη, ανεξ[ρτητη, zερικ~„ επιπλωzjνη & zε ξεχωριστk εlσοδο στον Κ[τω Ξηρι[. Τιzk: 160 ευρ~. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 72 τ.z. ισmγειο, επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση & αποθkκη, στην οδm Κων. Λεπενι~τη 43, στον Ξηρι[. Τηλ. 6973202968, 6973342623. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2αρι, 2ου ορmφου, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτονοzlα. Τηλ. 2237080650, 6972517167. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακm 2αρι 2ου ορmφου, zε εντοιχιζmzενη ηλ. κουζlνα, air condition, γραφεlο & βιβλιοθkκη, στον Αγ. Νικmλαο, πλησlον ηλεκτρικοn, στην Αθkνα. Τηλ. 6974010829, 6932295161. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 35 τ.z., 1ου ορmφου, στη J[φνη, Αθkνα. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα στο κjντρο. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.z., πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Προυσιωτlσση„ 2. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237025911, 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 4αρι 120 τ.z., πλkρω„ επιπλωzjνο, zε κλειστk θjση στ[θzευση„ & αποθkκη, πlσω απm τη Νοzαρχlα. Τηλ. 6977081490. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z. προσmψεω„, 1ου ορmφου, ανακαινισzjνη, στην οδm Σεβαστlα„ 41 Ιλlσια Ζωγρ[φου, Αθkνα. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Γ. Καραϊσκ[κη. Τηλ. 2237080630, 6972274366. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 120 τ.z. πlσω απm τη Νοzαρχlα, στην οδm Κατσαντ~νη 2. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z., 2ου ορmφου, πλησlον Πανεπιστηzlου Πειραι[. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 3αρι zε zεγ[λη βερ[ντα & αποθkκη, στην οδm Χρ. Καραπιπjρη 16, κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 55 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, κοντ[ στην αγορ[. Τηλ. 6978891096. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, στη Λαzlα, διαzjρισzα 68 τ.z., 3ου ορmφου, διαzπερj„, επιπλωzjνο, γκαρ[ζ προαιρετικm, στην οδm Αβjρωφ 34-36. Τηλ. 6973829980, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση, zπmιλερ, zmνωση στην οδm Χαρ. Τρικοnπη 26. Τηλ. 2237023734, 6979169582. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Κατσαντ~νη 4, δlπλα στην Α/θzια Εκπαlδευση. Τηλ. 6977788958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι στο Καρπενkσι. τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2αρια καινοnρια, επιπλωzjνα k zη, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αρzονlα„ 7. Τηλ. 6977949490, 6972261367. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα zε αυτmνοzη θjρzανση στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6977599681. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα επιπλωzjνη k zη, jναντι Jηzαρχεlου. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6986017145. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε 2 υ/δ, κουζlνα, τζ[κι & αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Νικ. Στρ[του. Τηλ. 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορmφου, zε αυτονοzlα θjρzανση„, επl τη„ οδοn Ιατρlδου. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα δnο δωzατlων, χολ, κουζlνα, zπ[νιο πλησlον πλατεlα„. Τιzk ευκαιρlα„. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εξοχικk zονοκατοικlα 95 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνη, zε θjα, για 2 οικογjνειε„, στου„ Κορυσχ[δε„. Τιzk πολn καλk. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Π[τzου 16, στον Προφkτη Ηλlα. Τηλ. 2237025328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 40 τ.z. 1ου ορmφου, επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Γενναδlου 6. Τηλ. 6973243114. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 2237023311, 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωzjνε„ νεmδzητε„ γκαρσονιjρε„ στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα στην παραλlα Ραχ~ν Φθι~τιδα„ για θερινk k χειzερινk περlοδο. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλkρω„ επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση, τζ[κι, χωρl„ κοινmχρηστα, zε υπjροχη θjα στην οδm Γενναδlου 5. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 85 τ.z. στην οδm Γ. Κονδnλη 13, κοντ[ στην Εφορlα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ zε zικρk κουζlνα & zπ[νιο στην οδm Γ. Κονδnλη 13, κοντ[ στην Εφορlα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 60 τ.z. στην οδm Ζαχ. Παπαντωνlου 2, π[νω απm τα γραφεlα τη„ Ν.J., κοντ[ στην κεντρικk πλατεlα Καρπενησlου. Ιδανικm και για επαγγελzατικk στjγη. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στη Θεσσαλονlκη, πλησlον Πανεπιστηzlου, ιδανικm για 1-2 φοιτητj„. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα zε 2 υ/δ, καθιστικm, κουζlνα, zπ[νιο, αποθkκη, θjρzανση & κkπο στο Μεγ. Χωριm. Τηλ. 6972440396. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 75 τ.z., 1ου ορmφου, επl τη„ οδοn Αθ. Καρπενησι~τη. Τηλ. 6972162956. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα zε αυτmνοzη θjρzανση, π[ρκινγκ, χωρl„ κοινmχρηστα. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια ευρnχωρη γκαρσονιjρα 35 τ.z. 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση & καινοnρια επlπλωση, κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο, στην οδm Ν. Στρ[του 74. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237021253. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 92 τ.z., zε αυτmνοzη θjρzανση, 2 υ/δ, 2 zπ[νια, κουζlνα, αποθkκη, στην οδm Ν. Στρ[του. Τηλ. 2237024424, 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ επιπλωzjνε„ γκαρσονιjρε„. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237023891. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδm Εθν. Αντιστ[σεω„ 5. Τηλ. 2109735481, 6974339392. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ 40 τ.z. κ[τω απm τη JΟΥ Καρπενησlου. Ιδανικm για γραφεlο k zικρm κατ[στηzα. Τηλ. 6949198770. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι zε τζ[κι στον Πρ. Ηλlα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝJΡZΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 45 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνο και εξοπλισzjνο, στον

οδm Χαρ. Τρικοnπη 41. Τηλ. 2237023604. Ε ΝΟΙΚ ΙΑ ΖΕΤ ΑΙ γκαρσ ονιjρα 35 τ.z. 3ου ο ρmφο υ, πλkρω „ επιπλ ωzjνη , zε ασανσ jρ, π[νω απm τη ν τρ[πεζ α Πειραι~„. Τιzk π ολ n καλk. Τηλ . 2237023958 , 6973707675. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα στην οδm Σπ. Τσιτσ[ρα 6. Τιzk λογικk. Τηλ. 6944548038. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 35 τ.z. 1ου ορmφου, στην οδm Αγ. Νικολ[ου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα 40 τ.z. επl τη„ Ζηνοποnλου 37 (jναντι JΕΗ). Τηλ. 2237024480. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 105 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, zπmιλερ, zmνωση, χωρl„ κοινmχρηστα, zε απεριmριστη θjα, στην οδm Ιατρlδου. Τηλ. 2231021371. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορmφου, στην οδm Jωδ~νη„ 6, στη Λαzlα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαzjρισzα zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, σε [ριστη κατ[σταση, στην οδm Π[τzου. Κ. Κικk. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Π[τzου. Κ. Κικk. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδm Κυθkρων & Ζακnνθου, στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 120 τ.z., 4ου ορmφου, zε 3 υ/δ, στην οδm Κατσαντ~νη 2. Κατ[λληλο και για γραφεlα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο 3ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγ[λο ισmγειο 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, επl τη„ Ν. Στρ[του & Στ. Γρανlτσα 7, κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.z. 2ου ορmφου, χωρl„ κοινmχρηστα, zε αυτmνοzη θjρzανση, τζ[κι & βερ[ντε„ γnρω-γnρω, κοντ[ στου„ Αγ. Ευρυτ[νε„. Τιzk: 300 ευρ~. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα στην Π[τρα, δlπλα στο ΤΕΙ. Προτιzοnνται Ευρυτ[νε„ φοιτητj„. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροnzπα„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρnχωρο, 3ου ορmφου, στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαzjρισzα 100 τ.z., 4ου ορmφου, ανακαινισzjνο, zε τερ[στια πjργκολα, στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 75 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Ν. Στρ[του 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοnρια πολυκατοικlα, στη Λαγκαδι[. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝJΡZΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισzjνο οροφοδιαzjρισzα zε zεγ[λε„ βερ[ντε„, θjα & αυτmνοzη θjρzανση, jναντι DIA. Τιzk: 300 ευρ~. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝJΡZΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε [ριστη κατ[σταση, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, στον Π[νω Ξηρι[. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγmρη„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι πλησlον Νοσοκοzεlου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαzjρισzα στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο στην οδm Ζηνοποnλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο studio σε καινοnρια πολυκατοικlα zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορmφου, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα (για σεζmν k zmνιzα) 80 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, τζ[κι, γκαρ[ζ & κkπο στον Πρ. Ηλlα. Τιzk: 500 ευρ~. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορmφου zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα zε θjα την πλατεlα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορmφου, γωνιακm, ηzιεπιπλωzjνο, π[νω απm την Τρ[πεζα Πειραι~„. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση στον Ξηρι[. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιjρα 32 τ.z. ρετιρj, zε zεγ[λη βερ[ντα & θjα, πλησlον zετρm Πανmρzου, στου„ Αzπελmκηπου„. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια επιπλωzjνη γκαρσονιjρα κοντ[ στον Βερmπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρj 55 τ.z στην οδm Σακαλk 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 30 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Ρ. Φεραlου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z. στην οδm Παπακυριαζk 4, στη Λαzlα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαzπερj„ zε αυτmνοzη θjρzανση & ελ[χιστα κοινmχρηστα, στην dνω Κυψjλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορmφου, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 100 τ.z. zε 2 υ/δ στην οδm Μεγ. Αλεξ[νδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, κεντρικm, επιπλωzjνο, zε τζ[κι & αυτmνοzη θjρzανση. Ενοικι[ζεται & για σεζmν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο επιπλωzjνο 2αρι 55 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.z. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πjτρινη επιπλωzjνη zονοκατοικlα 85 τ.z. zε κkπο, στο Μικρm Χωριm. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγ[λη, καινοnρια, επιπλωzjνη γκαρσονιjρα, χωρl„ κοινmχρηστα, στη Λαγκαδι[. Τιzk: 200 ευρ~. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγεια οικlα 50 τ.z. στο Μεγ[λο Χωριm. κ. dννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα στην οδm Κατσαντ~νη 4. Τιzk προσιτk. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 47 τ.z. σε ισmγειο zονοκατοικlα„ που βλjπει σε αυλk, στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αφροδlτη„ 11, απjναντι απm τη στεγασzjνη λαϊκk αγορ[. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοnρια διαzερlσzατα 75 τ.z. jκαστο, zε τζ[κι. Το jνα 2ου mροφο, επιπλωzjνο zε ψυγεlο και κουζlνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.z. περlπου πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση στο 1ο Jηz. Σχολεlο, κοντ[ στο ΤΕΙ, στην οδm Καφαντ[ρη & Νικολ[ου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2αρι διαzjρισzα zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Π[τzου 16 στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε τζ[κι και π[ρκινγκ σε νεmκτιστη πολυκατοικlα, στην οδm Χρ. Κατσ[zπα 4, στο δρmzο του Γηροκοzεlου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.z. επιπλωzjνο και zη, στο κjντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnργιο πολυτελj„ studio, πλkρω„ επιπλωzjνο – εξοπλισzjνο, χωρl„ κοινmχρηστα, σε κεντρικm σηzεlο τη„ πmλη„. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 50 τ.z. zε τζ[κι στον Προφkτη Ηλlα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι 53 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στη φοιτητικk εστlα, στη Λαzlα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z. επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη, απjναντι απm το 4ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δnο 2αρια zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Ηφαlστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση, χωρl„ κοινmχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246.

Ν Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Κυρlα zε εzπειρlα ΖΗ ΤΑ εργασlα παντm„ τnπου. Τηλ. 6973532467. Βοηθm„ βρεφοκmzου-παιδοκmzου zε προϋπηρεσlα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φnλαξη zικρ~ν παιδι~ν & βρεφ~ν, πρωινj„ & απογευzατινj„ ~ρε„. Τηλ. 6978330506. Γυναlκα ΖΗ ΤΑ εργασlα παντm„ τnπου, τι„ πρωινj„ ~ρε„. Τηλ. 6979294422. ΖΗ Τ εργασlα ω„ zπjιzπι σlτερ. Τηλ. 6981308457, 6937812252. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ γυναlκα, κ[τοχο„ αυτοκινkτου, για πρωινk δουλει[ σε ξεν~να. Τηλ. 6972276829. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ αγροτεz[χιο, zη καλλιεργkσιzο, jκταση„ 2-4 στρ., αποχαρακτηρισzjνο, προσβ[σιzο, πλησlον οικισzοn, στην Ευρυτανlα. Κο„ Jηzkτρη„. Τηλ. 6972698598. Ελληνlδα κυρlα, πρ~ην νοσοκmzα, zε zεγ[λη εzπειρlα, ΖΗ ΤΑ εργασlα. Τηλ. 6945453584. Σοβαρk Ελληνlδα κυρlα, zε Ι.Χ. αυτοκlνητο, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ καθαριmτητα σπιτι~ν κι [λλε„ οικιακj„ εργασlε„, εντm„ Ευρυτανlα„. Τηλ. 6975746775. Ελληνlδα κυρlα zε zεγ[λη εzπειρlα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φροντlδα ηλικιωzjνων και τη δηzιουργικk και υπεnθυνη φnλαξη παιδι~ν. Τηλ. 6973676847. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ zονοκατοικlα για ενοικlαση εντm„ πmλεω„ Καρπενησlου, κατ[ προτlzηση zε τζ[κι. Τηλ. 6974222333. Κυρlα απm Βουλγαρlα ΖΗ ΤΑ εργασlα ω„ εσωτερικk για τη φnλαξη ηλικιωzjνων. Τηλ. 6981484663. Ο Ραδιοτηλεοπτικm„ Οργανισzm„ Κεντρικk„ Ελλ[δα„ STAR A.E. ΖΗ ΤΑ 2 συνεργ[τε„ για την επ[νδρωση του διαφηzιστικοn τzkzατο„ στον νοzm Ευρυτανlα„. Προσφjρονται πολn ικανοποιητικj„ αzοιβj„ & παρjχεται δωρε[ν εκπαlδευση. Επιθυzητ[ Προσmντα: Προϋπηρεσlα σε πωλkσει„. Καλm χειρισzm ηλεκτρονικοn υπολογιστk. Ικανοποιητικk και επιzεληzjνη εzφ[νιση. Επικοινωνιακm ταλjντο. Πληροφορlε„: 2231046725. Υπεnθυνο„: κ. Νικmπουλο„ Γι[ννη„. Αντρmγυνα και [τοzα ΖΗ ΤΑΜΕ για zmνιzη δουλει[ σε ελληνικ[ εστιατmρια σε Γερzανlα-Ολλανδlα, δωρε[ν διαzονk, διατροφk, ασφ[λεια. Τηλ. 6984461854. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ β[τα zε χ~zα για χωρ[φι. Τηλ. 2237024585. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ οικmπεδο για αγορ[ στο Καρπενkσι, αλλ[ και στην ευρnτερη περιοχk, jω„ 50.000 ευρ~. Τηλ. 6986648943. ΖΗ Τ εργασlα παντm„ τnπου. Εlzαι νοσοκmzα και φυσιοθεραπεnτρια 55 ετ~ν. Jουλεnω χωρl„ ρεπm. Κα Κατερlνα. Τηλ. 6997682524. Βουλγ[ρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ω„ εσωτερικk ηλικιωzjνου„, κατ[κοιτου„, παιδι[, οικιακj„ εργασlε„, καθ~„ και δουλειj„ σε ταβjρνα, πανσιmν. Τηλ. 6992531891. Κυρlα zε πεlρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεnθυνα τη φnλαξη παιδι~ν, απm βρεφικk jω„ σχολικk ηλικlα, zε δυνατmτητα βοkθεια„ και στη zελjτη των zαθηz[των του„. Τηλ. 6932988422. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ [τοzο, το οποlο να διαzjνει στη Λαzlα, αλλ[ να εργ[ζεται στο Καρπενkσι, για την κοινk καθηzερινk zεταφορ[ zε στmχο την εξ ηzισεlα„ δαπ[νη στα jξοδα ταξιδιοn. Τηλ. 6942482261. Πτυχιοnχο„ zε φροντιστηριακk εzπειρlα & πειθαρχlα ΠΑΡΑΙΕΙ zαθkzατα σε zαθητj„ Jηzοτικοn & Γυzνασlου θεωρητικk„ κατεnθυνση„. Τιzj„ προσιτj„. Τηλ. 6981657134. ΖΗ Τ εργασlα για κουζlνα, εντm„ πmλη„. Τηλ. 6976088244. Θjλετε να κερδlσετε χρmνο & χρkzα; ΑΝΑΛΑΜΒΑΝ την καταzjτρηση των αποδεlξε~ν σα„ για την Εφορlα. Τηλ. 6974905365.

ΝΕΕΣ

ΠΛΕΙΤΑΙ οικmπεδο 8.200 τ.z., εκτm„ σχεδlου, γωνιακm, κτlζει 281 τ.z., zε φω„, νερm, δρmzο, απεριmριστη θjα, zε [δεια κατοικlα„ 233 τ.z., στη θjση Jjντρα, στη Μυρlκη. Τιzk: 200.000 ευρ~. Τηλ. 6947049883. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια γκαρσονιjρα, πλkρω„ επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, απjναντι απm το φροντιστkριο «dτοzο». Τιzk οικονοzικk. Τηλ. 6972192735.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ

Χρηατοδοτο νται αστικ αναπλσει και ανακαινσει κτηρων

A(A: ΒΟΖΘ7ΛΗ-Ε4Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ(ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ (ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ(ΟΜ8Ν (ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ8Ν ΕΡΓ8Ν ΛαUFα 10-02-2012 ΑριθU. Πρωτ. οικ. 14755/595 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Dργα Bνα απG τα ν να που UποροH οHν ηθ οτ οδ ατ ηU χρ γω λG εν ν απG τη αι η πρGσκληση εFν Hου κατασκευE δικτ ων ποδηλατοδρGU

ευρY ενY η κ9θε υποβαλλGUενη πρGταση πρDπει να Dχει ελ9χιστο προϋπολογισUG δαπανYν 100.000 ευρY. Οι αιτEσει_ υποβ9λλονται απG την Τετ9ρτη 1 ΦεβρουαρFου 2012 και UDχρι εξαντλEσεω_ του αρχικοH προϋπολογισUοH. Για περισσGτερε_ πληροφορFε_ οι ενδιαφερGUενοι UποροHν να ανατρDχουν στην ηλεκτρονικE διεHθυνση τη_ ΕΕΤΑΑ Α.Ε. www.eetaa.gr.

πρατοHUενο, απG ποιοτικE και ποσοτικE 9ποψη. 4.2 ΚοινοπραξFε_ ΕργοληπτικYν ΕπιχειρEσεων των παραινY περιπτYσεων α, β και γ σε οποιονδEποτε συνδυασUG UεταξH του_, υπG του_ Gρου_ του 9ρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ(Ε) (ΚοινοπραξFα στην Fδια κατηγορFα και υπG τον Gρο Gτι κ9θε ΕργοληπτικE ΕπιχεFρηση θα συUUετDχει στο κοινοπρακτικG σχEUα Uε ποσοστG Gχι UικρGτερο του 25% τη_ καλοHUενη_ κατηγορFα_. 4.3 Κ9θε εργοληπτικE επιχεFρηση συUUετDχει, εFτε UεUονωUDνα, εFτε ω_ UDλο_ ενG_ κοινοπρακτικοH σχEUατο_. Κατ9 τα λοιπ9 εφαρUGζονται οι ισχHουσε_ διατ9ξει_ για την συUUετοχE εργοληπτικYν επιχειρEσεων σε διαγωνισUοH_ για την κατασκευE (ηUοσFων Bργων. 5. Για τη συUUετοχE στο διαγωνισUG απαιτεFται η κατ9θεση εγγυητικE_ επιστολE_ Hψου_ 2.434,19 ΕΥΡ8 και ισχH τουλ9χιστον Dξι UηνYν και τρι9ντα ηUερYν, απG την ηUDρα διεξαγωγE_ του διαγωνισUοH. Ο χρGνο_ ισχHο_ των προσφορYν εFναι Dξι UEνε_. 6. Το Dργο χρηUατοδοτεFται απG ΠιστYσει_ τη_ ΣΑΕΠ066 Uε Κ.Α. 2008ΕΠ06600002. ΠροκαταβολE δε θα χορηγηθεF. 7. Το αποτDλεσUα τη_ δηUοπρασFα_ θα εγκριθεF απG την ΟικονοUικE ΕπιτροπE τη_ ΠεριφDρεια_ Στερε9_ Ελλ9δα_.

per), για τι_ αν9γκε_ των υπηρεσιακYν τη_ οχηU9των σε Gλου_ του_ νοUοH_ τη_ Α.(.Θ.Στ.Ε., συνολικοH ποσοH 154.000,00 ευρY (Uε ΦΠΑ). 2. Οι ενδιαφερGUενοι UποροHν να παραλ9βουν το τεHχο_ των Gρων τη_ διακEρυξη_ απG το ΤUEUα (ιοικητικοH-ΟικονοUικοH τη_ Α.(.Θ.Στ.Ε. (ταχυδροUικE (/νση), καθY_ και απG την ιστοσελFδα τη_ Α.(.Θ.Στ.Ε. (www.apdthest.gov.gr ). ΠληροφορFε_ στο τηλDφωνο 2237025023, φαξ επικοινωνFα_ 2237024728, αρUGδιο_ υπ9λληλο_ για επικοινωνFα ΣτυλιανE ΜοHτσελου. 3. Ο διαγωνισUG_ θα διεξαχθεF, Uε σHντUηση χρGνου λGγω επεFγοντο_, στι_ 05 ΜαρτFου 2012, ηUDρα (ευτDρα και Yρα 10:00 π.U στο κτFριο τη_ Αποκε-

ντρωUDνη_ (ιοFκηση_ ΘεσσαλFα_ - Στερε9_ Ελλ9δα_, Σωκρ9του_ 111, Λ9ρισα. ΠροσφορD_ γFνονται δεκτD_ UDχρι 05 ΜαρτFου 2012, ηUDρα (ευτDρα και Yρα 09:00 π.U. 4. Για τη συUUετοχE στο διαγωνισUG απαιτεFται η κατ9θεση εγγυητικE_ επιστολE_ συUUετοχE_, που αντιστοιχεF σε ποσοστG 5% επF τη_ συνολικE_ προϋπολογισθεFσα_ δαπ9νη_ Uε ΦΠΑ (9ρθρο 25 του Π( 118/07, που αντιστοιχεF στην προσφορ9 του διαγωνιζGUενου, Uε ηUεροUηνFα λEξη_ Dνα UEνα Uετ9 τη λEξη του χρGνου ισχHο_ των προσφορYν.

υτ αν ικ ά

«ΘεσσαλFα - Στερε9 Ελλ9δα - Cπειρο_ 2007 - 2013». Τα Dργα που UποροHν να χρηUατοδοτηθοHν εFναι αστικD_ αναπλ9σει_, κατασκευE δικτHου ποδηλατοδρGUων και δρGUων Eπια_ κυκλοφορFα_, αξιοποFηση ελεHθερων χYρων, αναβαθUFσει_ περιοχYν και αναπαλαFωση και ανακαFνιση κτηρFων. Ο συνολικG_ προϋπολογισUG_ του προγρ9UUατο_ ανDρχεται στα 30 εκατ.

1. Η (ιεHθυνση ΤεχνικYν Bργων ΠεριφDρεια_ Στερε9_ Ελλ9δα_, προκηρHσσει ανοιχτG διαγωνισUG για την αν9θεση του Dργου «ΣυντEρηση οδικοH ηλεκτροφωτισUοH και φωτεινYν σηUατοδοτYν στο ΕΟ( των νοUYν ΦθιYτιδα_ - ΦωκFδα_ - ΕυρυτανFα_ (ΧρEση 2012)» Uε προϋπολογισUG 150.000,00 ΕΥΡ8. Το Dργο συντFθεται απG εργασFε_ κατηγορFα_ ηλεκτροUηχανολογικYν, Uε προϋπολογισUG 150.000,00 ευρY (δαπ9νη εργασιYν, ΓΕ και ΟΕ, απρGβλεπτα, αναθεYρηση και ΦΠΑ). 2. Οι ενδιαφερGUενοι UποροHν να παραλ9βουν τα συUβολικ9 τεHχη του διαγωνισUοH ((ιακEρυξη, ΣυγγραφE ΥποχρεYσεων κ.λπ.) απG τη (ιεHθυνση ΤεχνικYν Bργων ΠεριφDρεια_ Στερε9_ Ελλ9δα_, ΘερUοπυλYν 60 στη ΛαUFα, UDχρι τι_ 01-03-2012. Η διακEρυξη του Dργου Dχει συνταχθεF κατ9 το εγκεκριUDνο απG τον υπουργG ΠΕΧ8(Ε υπGδειγUα τHπου Β. ΠληροφορFε_ στο τηλDφωνο 22313-52734, FAX επικοινωνFα_

22313-52710, αρUGδια υπ9λληλο_ για επικοινωνFα κα ΜακρE. 3. Ο διαγωνισUG_ θα διεξαχθεF στι_ 06-03-2012, ηUDρα ΤρFτη και Yρα 10 π.U. και το σHστηUα υποβολE_ προσφορYν εFναι το σHστηUα προσφορ9_ Uε επF UDρου_ ποσοστ9 Dκπτωση_ του 9ρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ(Ε). 4. Στο διαγωνισUG δικαιοHνται να συUUετ9σχουν: 4.1 ΜεUονωUDνε_ εργοληπτικD_ επιχειρEσει_: α. ΕγγεγραUUDνε_ στο ΜητρYο ΕργοληπτικYν ΕπιχειρEσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρεFται στη Γ.Γ.(.Ε. του Υ.ΠΕ.Χ8.(.Ε., εφGσον ανEκουν στην Α2, 1η και 2η τ9ξη Uε Dδρα το νοUG Dδρα_ E γειτονικG νοUG τη_ Dδρα_, καθY_ και κ/ξFα δHο επιχειρEσεων κατηγορFα_ Α1 για Dργα κατηγορFα_ ΗλεκτροUηχανολογικ9. β. ΠροερχGUενε_ απG κρ9τη UDλη τη_ ΕυρωπαϊκE_ Bνωση_ E του ΕυρωπαϊκοH ΟικονοUικοH ΧYρου (Ε.Ο.Χ.) E απG κρ9τη που Dχουν υπογρ9ψει την συUφωνFα για τι_ (ηUGσιε_ ΣυUβ9σει_ (Σ.(.Σ.) του ΠαγκGσUιου ΟργανισUοH ΕUπορFου (Π.Ο.Ε.), στα οποFα τηροHνται επFσηUοι κατ9λογοι αναγνωρισUDνων εργοληπτYν, εφGσον εFναι εγγεγραUUDνε_ στου_ καταλGγου_ αυτοH_ και σε τ9ξη και κατηγορFα αντFστοιχη Uε τι_ καλοHUενε_ του ΕλληνικοH ΜητρYου Μ.Ε.Ε.Π. γ. ΠροερχGUενε_ απG ω_ ανωτDρω β' κρ9τη, στα οποFα δεν τηροHνται επFσηUοι κατ9λογοι αναγνωρισUDνων εργοληπτYν, εφGσον αποδεικνHουν Gτι Dχουν εκτελDσει Dργα παρGUοια Uε το δηUο-

Ν Ε

Η ΕλληνικE ΕταιρεFα ΤοπικE_ Αν9πτυξη_ και ΑυτοδιοFκηση_ (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) εξDδωσε την πρGσκληση 47/12-2012, απG την οποFα θα UποροHν να επωφεληθοHν οι νοUοF τη_ Στερε9_ Ελλ9δα_ για την υλοποFηση Dργων αστικYν αναπλ9σεων και πρ9σινη_ ζωE_ στην πGλη.

ΕιδικGτερα, απG το πρGγραUUα αυτG UποροHν να επωφεληθοHν οι δEUοι, οι αναπτυξιακοF σHνδεσUοι και οι δηUοτικD_ επιχειρEσει_ τη_ ΠεριφDρεια_ Στερε9_ Ελλ9δα_, υποβ9λλοντα_ πρGταση για τη χρηUατοδGτηση αναπτυξιακYν Dργων UDσω του 9ξονα «ΑειφGρο_ αν9πτυξη και βελτFωση τη_ ποιGτητα_ ζωE_ στην ΠεριφDρεια Στερε9_» του ΕπιχειρησιακοH Προγρ9UUατο_

Ανακοινώσεις

Α

Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ9ρτη 15 ΦεβρουαρFου 2012 / ΣελFδα 28

Ο Προϊστ9Uενο_ (ΤΕ Αναστ9σιο_ ΠαπαναστασFου Τοπογρ9φο_ ΜηχανικG_

Με συνολικ προϋπολογισ 10 εκατ. ευρ

Νο πργραα για κοινωνικ υποδο

υρ

ΜFα νDα πρGσκληση εκδGθηκε την ΠDUπτη 2 ΦεβρουαρFου 2012 απG την Ενδι9Uεση (ιαχειριστικE ΑρχE Στερε9_ Ελλ9δα_, που αφορ9 την αν9πτυξη δοUYν για την προYθηση τη_ κοινωνικE_ ενσωU9τωση_ ειδικYν κοινωνικYν οU9δων.

Ε

Πιο συγκεκριUDνα, η πρGσκληση Uε αριθUG 66, που αφορ9 χρηUατοδοτοHUενα Dργα για την δηUιουργFα κοινωνικYν υποδοUYν, εντ9σσεται στον 9ξονα «ΑειφGρο_ αν9πτυξη και ποιGτητα ζωE_ Στερε9_ Ελλ9δα_» του ΕπιχειρησιακοH Προγρ9UUατο_ «ΘεσσαλFα - Στερε9 Ελλ9δα - Cπειρο_ 2007-2013». Η πρGσκληση αφορ9 αποκλειστικ9 φορεF_ τη_ Στερε9_ Ελλ9δα_ ενY το σHνολο του προϋπολογισUοH για τα Dργα που θα ενταχθοHν και θα χρηUατοδοτηθοHν ανDρχεται στα 10 εκατ. ευρY. (ικαFωUα υποβολE_ προτ9σεων για την Dνταξη Dργων Dχουν η ΠεριφDρεια Στερε9_ Ελλ9δα_, η 5η ΥγειονοUικE ΠεριφDρεια ΘεσσαλFα_ και Στερε9_ Ελλ9δα_, οι δEUοι τη_ Στερε9_, Ν.Π.(.(. Uε σχετικE αρUοδιGτητα κ.λπ.

Η κ9θε υποβαλλGUενη πρGταση θα πρDπει να Dχει ελ9χιστο προϋπολογισUG 500.000 ευρY, αν αφορ9 Dργα, και 200.000 ευρY, αν αφορ9 υπηρεσFε_ και προUEθειε_. Οι πρ9ξει_ που UποροHν να ενταχθοHν σε χρηUατοδGτηση, σHUφωνα Uε την απGφαση, εFναι: αν9πτυξη δοUYν ανοικτE_ φροντFδα_ κοινωνικYν οU9δων, δηUιουργFα δοUYν ηUιαυτGνοUη_ διαβFωση_ και κοινοτικYν E διαδηUοτικYν δικτHων, υποστEριξη_ και φιλοξενFα_ για 9τοUα Uε βαριD_ κινητικD_ αναπηρFε_, γDροντε_ κ.λπ., κDντρο αποκατ9σταση_ ΜΚΕΑ (Uον9δε_ κοινωνικE_ Dνταξη_ και αποκατ9σταση_), επDκταση E και δηUιουργFα δοUYν βραχεFα_ φιλοξενFα_ οικογενειYν που συνοδεHουν 9τοUα που νοσηλεHονται, οικοτροφεFα, προστατευGUενα διαUερFσUατα και ξενYνε_ ψυχοκοινωνικE_ αποκατ9σταση_. Οι προτ9σει_ θα UποροHν να υποβ9λλονται σε Dντυπη και ηλεκτρονικE UορφE στην Ενδι9Uεση (ιαχειριστικE ΑρχE Στερε9_ Ελλ9δα_ απG τη (ευτDρα 13 ΦεβρουαρFου 2012 UDχρι και την ΤρFτη 13 ΜαρτFου 2012. Για περισσGτερε_ πληροφορFε_, οι ενδιαφερGUενοι UποροHν να ανατρDχουν στην ηλεκτρονικE διεHθυνση τη_ ΑρχE_ www.stereaellada.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ8ΜΕΝΗ (ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ(ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ (/ΝΣΗ ΕΣ8ΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ (ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚαρπενEσι 14-02-2012 ΑριθU. Πρωτ.: 216/28295 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η ΑποκεντρωUDνη (ιοFκηση ΘεσσαλFα_-Στ. Ελλ9δα_ (Α.(.Θ.Στ.Ε.), προκηρHσσει ανοιχτG ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ UειοδοτικG διαγωνισUG για την αν9δειξη προUηθευτYν υγρYν καυσFUων κFνηση_ (πετρελαFου κFνηση_, αUGλυβδη_ βενζFνη_, βενζFνη_ Su-

Με εντολE Γ.Γ.Α.Θ.Στ.Ε. Ο Προϊστ9Uενο_ ΤUEUατο_ (ιοικητικοH ΟικονοUικοH ΝοUοH ΕυρυτανFα_ ΠαναγιYτη_ ΤσFγκα_


Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ<ρτη 15 ΦεβρουαρHου 2012 / ΣελHδα 29

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ρεπορτάζ

υτ αν ικ ά

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ

Ν Ε

annaantmattheou@mail.com

ΑΜ.ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583

Λ. ΑΛΕΞΑΝ.ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

υρ

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1ο` ΟΡΟΦΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

Ε

• ΕπενδυτικI` ΝIVο` • ΜεταποHηση - ΤουρισVI` • ΕVπIριο -ΥπηρεσHε` • ΑστικG Αν<πτυξη • ΓυναικεHα ΕπιχειρηVατικIτητα • ΝεανικG ΕπιχειρηVατικIτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ.ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγHου 5, ΚαρπενGσι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ

Συνεδρασε η Οικονοικ ΕπιτροπΤην ΠαρασκευG 10 ΦεβρουαρHου, Vε 5 θFVατα για την ΕυρυτανHα

Την ΠαρασκευG 10 ΦεβρουαρHου 2012, στι` 10.00 το πρωH, συνεδρHασε η ΟικονοVικG ΕπιτροπG τη` ΠεριφFρεια` Στερε<` Ελλ<δα`, Vε 22 θFVατα στην ηVερGσια δι<ταξη. ΜεταξJ αυτZν και 5 θFVατα για την ΕυρυτανHα.

Το πρZτο θFVα που συζητGθηκε για τον νοVI Vα` εHναι η Fγκριση τη` παρ<ταση` τη` προθεσVHα` του Fργου «ΣυντGρηση και λειτουργHα σGραγγα` ΤυVφρηστοJ στην ΕθνικG ΟδI 38 ΛαVHα` - ΚαρπενησHου - ΑγρινHου», προϋπολογισVοJ 150.000 ευρZ. ΕπHση`, συζητGθηκε η Fγκριση του πρακτικοJ δηVοπρασHα` του Fργου «Αποκατ<σταση βατIτητα` τη`

οδοJ απI διασταJρωση Vε ΕθνικG ΟδI ΛαVHα – ΚαρπενGσι VFχρι ΝεοχZρι ΤυVφρηστοJ», προϋπολογισVοJ 90.000 ευρZ συVπεριλαVβανοVFνου ΦΠΑ. ΑκIVη, αντικεHVενο συζGτηση` αποτFλεσαν η Fγκριση των VετακινGσεων του αντιπεριφερει<ρχη ΕυρυτανHα` κ. ΒασHλη ΚαραVπ<, καθZ` και η Fγκριση του πρακτικοJ τη` ΕπιτροπG` ΑξιολIγηση` ΑποτελεσV<των .ιαγωνισVZν και .ιαδικασιZν .ιαπραγV<τευση` για την προVGθεια τροφHVων, λοιπZν αναλZσιVων ειδZν παντοπωλεHου και πετρελαιοειδZν του δGVου ΚαρπενησHου, των Ν.Π..... και των ΙδρυV<των του`. ΤFλο`, συζητGθηκε και η Fγκριση πρακτικZν δηVοπρασHα` και εκδHκαση τη` Fνσταση` για το Fργο «ΚτηριακF` εγκαταστ<σει` επFκταση` ΓενικοJ ΝοσοκοVεHου ΚαρπενησHου», θFVα που η συζGτησG του εHχε αναβληθεH σε προηγοJVενη συνεδρHαση.


Πολιτισ 

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετQρτη 15 Φεβρουαρ`ου 2012 / Σελ`δα 30 Επιp^λεια στ_ληz:

Συντακτικ_ οpQδα

«να πινο-Μια φων»

Το αμάρτημα της μητρός μου

Κορκολής & Πρωτοψάλτη στη Λαμία

Ν Ε Το αυτοβιογραφικa δι_γηpα του Γεωργ`ου Βιζυηνοc "Το ΑpQρτηpα τηz Μητρaz pου", δραpατοποιε`ται χωρ`z καp`α απολcτωz αλλαγ_ στη γλtσσα _ περικοπ_ του κειp^νου.

Συντελεστ^z Σκηνοθεσ`α: Ηλ`αz Λογοθ^τηz Σκηνογραφ`α: Μαρ`α Ζαχαρ_ ΜιχQληz Μουσικ_: ΓληνιαδQκηz Πα`ζουν: Ηλ`αz Λογοθ^τηz, Μαρ`α Ζαχαρ_, Ελ^νη Υφαντ_, ΣQββαz Σουρpελ`δηz και ο pουσικaz Ν`κοz Ψαριανaz.

Tα τραγοcδια που ακοcγονται ε`ναι ποι_pατα του Γεωργ`ου Βιζυηνοc pελοποι_θηκαν ειδικQ για την παρQσταση αυτ_ και συνοδεcονται ζωντανQ απa τον pουσικa Ν`κο Ψαριανa.

Θεατρικ_ Σκην_ Ζω_ ΛQσκαρη ΚαστοριQz 34-36, Βοτανικaz Zωz 08.04.2012 Παρασκευ_ 21.15, ΣQββατο 18.15 και Κυριακ_ 21.00 Τιp^z εισιτηρ`ων: 18 ευρt Απογευpατιν_ (λαϊκ_), φοιτητικa 15 ευρt, pαθητικa & συνταξιοcχοι 10 ευρt

υτ αν ικ ά

Μια φων_ που pαz ταξιδεcει στα πιο αγαπηp^να pαz ακοcσpατα pε τρaπο pοναδικa, ^να πιQνο που pε pαεστρ`α «πα`ζει» αναπQντεχα pουσικQ παιχν`δια και pια τaσο απτ_ χηpε`α pεταξc τουz, pεταδοτικ_ και προκλητικ_, καλε` εpQz, τουz θεατ^z, να pποcpε στο παιχν`δι και να παραδοθοcpε στη pαγε`α. Η Yλκηστιz ΠρωτοψQλτη και ο Στ^φανοz Κορκολ_z σε ^να πρaγραppα λιτa, χωρ`z περιτcλιγpα, τολpοcν και αγγ`ζουν την πεpπτουσ`α τηz pουσικ_z και του τραγουδιοc και pαz χαρ`ζουν στιγp^z pονα-

Α

Η παρQσταση που ^κλεψε τιz καρδι^z του κaσpου επ` δcο συνεχapενεz χρονι^z στην ατpοσφαιρικ_ σκην_ του Gazarte στην Αθ_να, και ταξ`δεψε τη pουσικ_ και τα τραγοcδια pαz εκτaz συνaρων (Λονδ`νο, Βοστaνη Φρανκφοcρτη, Ντ`σελντορφ, ΣτουτγκQρδη, Ζυρ`χη, Ypστερνταp, Βρυξ^λλεz, Μaναχο, Βουκουρ^στι, Λευκωσ`α, Λεpεσaz, ΛQρνακα), θα παρουσιαστε` το ΣQββατο 17 Μαρτ`ου στο @ηpοτικa Θ^ατρο Λαp`αz.

λ^ντο τουz και την απ`στευτη εν^ργειQ τουz !!!

ΣQββατο 17 Μαρτ`ου bρα ^ναρξηz: 9.00 p.p @ηpοτικa Θ^ατρο Λαp`αz Τιp^z εισιτηρ`ων: 27, 22 και 15 ευρt Σηpε`α προπtλησηz: Γραφε`α @Η.ΠΕ.ΘΕ Ροcpεληz, ΥψηλQντου 17, Λαp`α Τηλ^φωνο για κρQτηση θ^σεων: 22310-33325 και 32215

Ε

Η Carmen Souza απa το ΠρQσινο Ακρωτ_ρι, ε`ναι αναντ`ρρητα pια ξεχωριστ_ pουσικ_ παρουσ`α τοποθετηp^νη καλλιτεχνικQ στο σηpε`ο «συνQντησηz» τηz παραδοσιακ_z pουσικ_z του Cabo Verde και τηz world Jazz. Μεγαλωp^νη σε περιβQλλον Κρεωλtν, ανακQλυψε απa πολc pικρ_ το «Sodade», του συναισθ_pατοz προσpον_z και νοσταλγ`αz για κQποιον _ κQτι που λε`πει και φ^ρνουν p^σα τουz γενι^z παιδιtν ναυτικtν, aπωz εκε`νη! Ξεκ`νησε pικρ_ να τραγουδQ σε χορωδ`α Gospel ενt επηρεQστηκε απa pουσικοcz aπωz ο

Θείος Βάνιας

Carmen Souza live

Luis Morais αλλQ και Nina Simone _ Billie Holiday. O κορυφα`οz pπασ`σταz τηz Πορτογαλ`αz Theo Pas’cal, παραγωγaz και p^ντοραz τηz Carmen που ανακQλυψε το πληθωρικa τηz ταλ^ντο, την tθησε στο να ακοcσει πολc την κορυφα`α τζαζ του Bill Evans, του Hancock, του Miles _ του Horace Silver κι αυτa θα πα`ξει ρaλο στην pουσικ_ τηz πορε`α. Η πρtτη τηz δισκογραφικ_ δουλειQ το 2005 ^κανε τερQστια επ`τυχ`α, pε υλικa πολc ενδιαφ^ρον σε κρεολικ_ διQλεκτο aπου οι παραδοσιακο` ρυθpο` του Cabo Verde και τα mornas, συνδυQζονται pε σcγχρονεz jazz φaρpεz και δ`νουν p`α τελε`ωz Qλλη διQσταση στην pουσικ_ του Ακρωτηρ`ου. Την `δια χρονιQ αποθεοcpενη απa το διεθν_ τcπο, θα κλιθε` στο περ`φηpο ΦεστιβQλ Womad στην Αγγλ`α και pετQ σ’ aλα τα ΦεστιβQλ του κaσpου. Ακολοcθησαν ακapη δcο πολc επιτυχηp^νοι

υρ

Το Half Note Jazz Club παρουσιQζει την σπουδα`α Carmen Souza, pια αναγνωρισp^νη πια παρουσ`α τηz world σκην_z, απa σ_pερα ΤετQρτη 15 Φεβρουαρ`ου και για 5 συνολικQ εpφαν`σειz.

δικ^z αλλQ και απaλυτα προσωπικ^z. Zνα πραγpατικa ρεσιτQλ πιQνου-φων_z aπου τα παλιQ pπλ^κονται pελωδικQ pε τα καινοcργια, οι pουσικ^z εκπλ_ξειz διαδ^χονται η p`α την Qλλη και τα δεδοp^να ανατρ^πονται κQθε στιγp_. Η Yλκηστιz ΠρωτοψQλτη και ο Στ^φανοz Κορκολ_z αναπολοcν, δηpιουργοcν, πειραpατ`ζονται και, το πιο σηpαντικa `σωz, περνQνε καλQ και pοιρQζονται pαζ` pαz την χαρQ τουz, το τα-

Το Θ^ατρο του Ν^ου Κaσpου παρουσιQζει το ^ργο του Yντον Τσ^χωφ «Θε`οz ΒQνιαz» σε pετQφραση Χρcσαz ΠροκοπQκη και σκηνοθεσ`α Zκτορα Λυγ`ζου και @ηp_τρη ΚαραντζQ. δ`σκοι, το “Verdade” και το “Protegid” που θα προταθε` και για καλcτερο Qλpπουp world pουσικ_z το 2010. Η Souza ε`ναι πια pια pεγQλη φων_ και δcναpη τηz world pουσικ_z, που ^χει τερQστια απ_χηση και ζ_τηση σε aλεz τηz jazz σκην^z του κaσpου και ^ρχεται pε το κουαρτ^το τηz να ενθουσιQσει κι

εpQz... Half Note Jazz Club Tριβωνιανοc 17, Μετz ΠαραστQσειz: ΤετQρτη 15/02 ^ωz Κυριακ_ 19/02. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ PΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕPΝ: ΤετQρτη ^ωz ΣQββατο στιz 22:30, κQθε Κυριακ_ στιz 21:00 Τηλ.: 210 9213310 www.culturenow.gr

Τρειz αφηγητ^z επιχειροcν να παρακολουθ_σουν και να ζωνταν^ψουν τα ενν^α πρaσωπα του ^ργου και τιz απaπειρεz τουz να αποκαταστ_σουν την αδικ`α. Για να το πετcχουν apωz ε`ναι υποχρεωp^να αυτQ, πρaσωπα απa τη φcση τουz δευτερεcοντα, να αρθοcν στο cψοz σκηνtν γραpp^νων κανονικQ για πρωταγωνιστ^z. ΜετQφραση: Χρcσα Προκο-

πQκη Σκηνοθεσ`α: Zκτοραz Λυγ`ζοz - @ηp_τρηz ΚαραντζQz Βοηθaz Σκηνοθ^τη: Αντtνηz Αντωνaπουλοz Πα`ζουν: Θcpιοz Κοcκιοz, Ελ`να Ρ`ζου, Zκτοραz Λυγ`ζοz Μια παραγωγ_ τηz οpQδαz GRASSHOPPER Θ^ατρο του Ν^ου Κaσpου, (Απ^ναντι απa το κτ`ριο του ΦΙΞ απa την πλευρQ τηz Καλλιρρaηz). ΣτQση Μετρa-Τραp «Συγγροc-Φιξ» Μ^χρι τιz 8/4/2012. ΤετQρτη, Π^pπτη, Παρασκευ_, ΣQββατο 21:15 & Κυριακ_ 19:30. @ιQρκεια ΠαρQστασηz: 90’ Τηλ^φωνο: 210 9212900. Τιp^z εισιτηρ`ων: Κανονικa 12 ευρt. Φοιτητικa 8 ευρt www.culturenow.gr


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ7ρτη 15 ΦεβρουαρCου 2012 / ΣελCδα 31 ΕπιQAλεια στBλη[:

ΒασCλη[ ΚDκκοτα[ kokkotian79@yahoo.

Sudoku

Το Sudoku εCναι το δηQοφιλAστερο παιχνCδι Qε αριθQοE[ του πλανBτη

Ν Ε

σχεδDν δηQοσιογραφικB αφηγηQατικB φDρQα του, η οποCα εισAρχεται στο προσκBνιο QAσα απ’ την καθοQιλουQAνη γλUσσα του Bρω7 τη[. ΑπογυQνωQAνη απ’ τι[ βασανιστικA[ λεπτοQAρειε[ και την παρ7θεση των συναισθηQατικUν βιωQ7των των προσUπων, Qοι7ζει Q’ Aνα κωδικοποιηQAνο QBνυQα το οποCο θα πρAπει να αναπτEξει και να εQπλουτCσει ο Cδιο[ ο αναγνUστη[. Το δεEτερο σηQεCο εδρ7ζεται σε Qια πιο συQβολικB εστCα του Aργου. Ο Κορδοπ7τη[ εκπροσωπεC του[ απανταχοE ΣCσυφου[ και το QαρτEριD του[, την στιγQB εκεCνη ακριβU[ που νιUθουν Dτι Aχουν κατορθUσει τον στDχο του[ και αντιλαQβ7νονται Dτι Aχουν σφ7λλει, Qια[ και η αποτυχCα του[ θα επαναλαQβ7νεται αAναα, παιανCζοντα[ την επικρ7τηση τη[ QαταιDτητα[…

υτ αν ικ ά

Το παρDν βιβλCο που καθιAρωσε στα ελληνικ7 γρ7QQατα Aναν απ’ του[ σηQαντικDτερου[ σEγχρονου[ συγγραφεC[ τη[ χUρα[ Qα[, αφηγεCται τι[ αποτυχηQAνε[ προσπ7θειε[ ενD[ >λληνα Qεταν7στη να εξασφαλCσει τη διαQονB του στι[ Η.Π.Α. των αρχUν του 20ου αιUνα. Πολλ7 βιβλCα και QελAτε[ Aχουν αναφερθεC στο ιστορικD γεγονD[ τη[ Qεταν7στευση[, στι[ κακουχCε[ και τα β7σανα των συνανθρUπων Qα[ που ξενιτεEτηκαν για να αναζητBσουν Qια καλEτερη ζωB. Το βιβλCο του ΒαλτινοE δεν προσθAτει κ7τι καινοEργιο σ’ αυτA[, αλλ7 οEτε και εντυπωσι7ζει εξιστοροEQενο τον QαρτυρικD βCο των ΕλλBνων τη[ διασπορ7[. )Eο, DQω[, εCναι εκεCνα τα σηQεCα που προσδCδουν φBQη στο Συναξ7ρι: το πρUτο Aχει να κ7νει Qε την λιτB, απAριττη και

Οι κανDνε[ του Sudoku εCναι απλοC: Τα κεν7 συQπληρUνονται Qε αριθQοE[ απD το 1 Aω[ το 9. Κ7θε οριζDντια γραQQB, κ7θε κ7θετη γραQQB και κ7θε περιοχB Qε 3x3 τετρ7γωνα πρAπει να περιAχουν απD QCα QDνο φορ7 Dλου[ του[ αριθQοE[ απD το 1 Aω[ το 9.

Α

Θ α ν ά σ η ς Β α λτ ι ν ό ς - Σ υ ν α ξ ά ρ ι Αν δ ρ έα Κ ο ρ δ ο π ά τ η Β ι β λ ί ο Π ρ ώ τ ο . Εστία 128 σελ.

M a r k L a n e g a n B a n d - B l u e s F u n e r a l 2012

Ο QοναχικD[ λEκο[ τη[ ερBQου Qε την βραχνB φωνB και την ψυχB παραδοQAνη πλBρω[ στην απAραντη QυθολογCα τη[ δEση[ ξαναχτυπ7ει, αυτB τη φορ7 QDνο[, QAσα στο πεδCο τη[ ελευθερCα[ που του αρQDζει για να εξοQολογηθεC τι[ ιερA[ του φρCκε[, πAρα και Qακρι7 απ’ τι[ πρDσφατε[ συνεργασCε[ του. Το αποτAλεσQα τον δικαιUνει απDλυτα, Qια[ κι εδU AχουQε να κ7νουQε Qε δUδεκα εκπληκτικA[ συνθAσει[, δUδεκα τραγοEδια για την Qοναξι7, τον θ7νατο, την αγ7πη, την ιστορCα, την παρανοQCα και την θρησκευτικDτητα. Ο Lanegan κατορθUνει κ7ποιε[ στιγQA[ να υπερβεC τα περιορισQAνα (αν και π7ντοτε γοητευτικ7) σEνορα των blues και τη[ αQερικανικB[ QουσικB[ παρ7δοση[ και να φλερτ7ρει συγκλονιστικ7 Qε τον σEγχρονο,

εναλλακτικD Bχο γρ7φοντα[ απDλυτου[ και 7κρω[ ερεθιστικοE[ EQνου[ Dπω[ το Ode to Sad Disco, Aνα σκονισQAνο και νοσταλγικD pop παραλBρηQα που φAρει QAσα του καλοκαιρινA[ εικDνε[ χορευτικB[ Aκσταση[ και ζεστUν κυQ7των αγ7πη[. Ο Lanegan, Qε την νAα του κυκλοφορCα, τιQ7ει του[ QAντορA[ του, αποχαιρετ7ει για λCγο τα αχανB αQερικανικ7 τοπCα, QπαCνει λαθραCα στο τρAνο τη[ Qεγ7λη[ φυγB[ και εκπληρUνει Aνα απωθηQAνο ταξCδι πολλUν ετUν Qε προορισQD τον σEγχρονο πολιτισQD και την επικοινωνCα Qε του[ σEγχρονου[ ανθρUπου[. Για να Qην σα[ κουρ7ζω, πολE απλ7, κυκλοφορεC τον καλEτερο δCσκο τη[ solo καριAρα[ του, Aνα καταπληκτικD και εQπνευσQAνο QουσικD επCτευγQα…

ΛEση: Κ7θε πρDβληQα Sudoku Aχει λEση η οποCα QπορεC να επιτευχθεC χωρC[ εικασCε[.

Η σ υντ α γ τ η% εβ δ ο δ α %

ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΥΛΙΚΑ -1 κιλD χοιρινD χωρC[ κDκαλο σε κοQQ7τια -1 πιπερι7 πρ7σινη σε κοQQ7τια -1 πιπερι7 κDκκινη σε κοQQ7τια

-300 γρ. κεφαλογραβιAρα σε κοQQ7τια -αλ7τι, πιπAρι, ρCγανη κατ7 βοEληση -3 κ.σ. Qουστ7ρδα -3 κ.σ. ελαιDλαδο

υρ

Σ’ Α γα π ώ Μέ χρ ι Θα ν ά το υ - L awr e n ce K a sd a n 1 99 0 είδος: Μαύρη Κωμωδία διάρκεια: 100’ πρωταγωνιστούν: Kevin Kline, Tracey Ullman, River Phoenix, William Hurt, Keanu Reeves

Ε

)εν εCναι αριστοEργηQα, αλλ7 Qια ταινCα που βλAπετε ευχ7ριστα, ξαν7 και ξαν7. @που τCQια και εEπιστη γυναCκα σχεδι7ζει QαζC Qε την QητAρα τη[ να δολοφονBσει τον κλασικD Ιταλι7νο 7ντρα τη[, απογοητευQAνη πλAον απ’ τη ζωB δCπλα σ’ Aναν 7νθρωπο 7πιστο, ψεEτη και φαλλοκρ7τη, Aναν 7νθρωπο που αυτD που τον ενδιαφAρει QDνο οι γυναCκε[, το φαγητD, η ρ7θυQη ζωB και ο Eπνο[. Στο σχAδιο συQQετAχει και ο νεαρD[ υπ7λληλο[ του 7ντρα τη[, ο οποCο[, αφοE το αφεντικD του αποδεικνEεται γερD σκαρC και δεν εξολοθρεEεται Qε τCποτα, αναθAτει την υπDθεση σε δEο ναρκοQανεC[ και γραφικοE[ τEπου[. ΜαEρη κωQωδCα ευτρ7πελων και ατAλειωτων σκηνUν γAλιου, το Σ’ ΑγαπU ΜAχρι Θαν7του στηρCζεται κυρCω[ στι[ ερQηνευτικA[ ικανDτητε[ των πρωταγωνιστUν του. Ο ΚAβιν Κλ7ιν εCναι απολαυστικDτατο[ στο ρDλο του συζEγου, κα-

τορθUνοντα[ να σε κ7νει να συQπαθBσει[ Qια κατ7 τα 7λλα αντιπαθητικB QορφB που εκQεταλλεEεται του[ 7λλου[ γEρω του για να περν7ει καλ7. Η ΟEλQαν εCναι εξCσου καλB, ακροβατUντα[ αν7Qεσα στην υστερCα και την παρ7φορη αγ7πη, αλλ7 την παρ7σταση την κλAβουν ολοκληρωτικ7 οι δEο επCδοξοι δολοφDνοι: ο ΓουCλιαQ Χαρτ σ’ Aναν τελεCω[ κDντρα ρDλο, Qε QακρE QαλλC και χαQAνο βλAQQα και ο Κι7νου Ρηβ[, ψυχωτικD[, αρχιηλCθιο[ και εκτD[ τDπου και χρDνου. )εν θα Bταν υπερβολB να ισχυριστοEQε Dτι πρDκειται Cσω[ για τον καλEτερο ρDλο του, Qια[ και ξεδιπλUνει Qια Qεγ7λη ερQηνευτικB ικανDτητα στον τοQAα των εκφρ7σεων και των κινBσεων, Qακρι7 ακDQα απ’ την QετAπειτα τυποποCησB του σε ρDλου[ καλοE Bρωα που θα σUσει την κοινωνCα απλ7 κοιτ7ζοντ7[ την σαγηνευτικ7. )εCτε το, αξCζει τον κDπο, θα διασκεδ7σετε πολE…

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σε Aνα Qπολ β7ζουQε το χοιρινD και β7ζουQε το αλ7τι, το πιπAρι και τη ρCγανη. ΚατDπιν, β7ζουQε τη Qουστ7ρδα και το λ7δι και στο τAλο[ τι[ πιπεριA[ και το τυρC και ανακατεEουQε. ΤοποθετοEQε το mix στη σακοEλα ψησCQατο[, την κλεCνουQε, κ7νουQε δEο-τρει[ τρEπε[ απD π7νω Qε τη Qεγ7λη πιροEνα, τη β7ζουQε σε Aνα ταψC, χωρC[ τCποτα 7λλο QAσα, και ψBνουQε για 2 Uρε[ στου[ 200 βαθQοE[. Στην αρχB θα βγ7λει ζουQ7κια. Θα τα πιεC DQω[ Dλα QAχρι να τελειUσει...

Ευρυτανικά Νέα  

Ηλίας Καρανίκας : Γιατί ειπα "ναι σε όλα" - 15 εκατ. ευρώ στον δήμο Καρπενησίου από το ΕΣΠΑ - 115 νέες θέσεις εργασίας στον δήμο Καρπενησίου

Advertisement