Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"E τJπο` εHναι ελεJθερο`. Η λογοκρισHα και κ;θε ;λλο προληπτικI VFτρο απαγορεJονται" Aρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ;γVατο` τη` Ελλ;δα`

Η ανεξ;ρτητη εβδοVαδιαHα εφηVερHδα τη` ΕυρυτανHα`

Τετρτη 1 Φεβρουαρου 2012

ΚυκλοφορεH κ;θε Τετ;ρτη

Το νο η αρχεο

Bδρα ΖηνοποJλου 7 ΚαρπενGσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr Bτο` 10o Αρ.ΦJλλου 481 τιVG 1 ευρZ

ΠρωτιF` για τον Γι;ννη ΑντωνHου. ,ιακρHσει` στο αλπικI σκι. ΕπιτυχHε` και στο ορειβατικI σκι. σελ. 17

Α

Θα εγκατασταθε ο δ!αρχο&, οι αντιδ!αρχοι, το διοικητικ, προσωπικ, και λλε& υπηρεσε&

Ν Ε

ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Παρουσιζου3ε τα σχFδια του νFου διοικητηρHου ΞεκHνησαν οι εργασHε` ανακαHνιση` στο κτGριο τη` ΕργατικG ΕστHα`, στον συνοικισVI του ΠροφGτη ΗλHα, Vε κIστο` 218.000 ευρZ. Το νFο διοικητGριο του δGVου ΚαρπενησHου εκτεHνεται σε Fναν χZρο π;νω απI 1.800 τ.V., σε δJο ορIφου`, πλGρω` ανακαινισVFνου`.

νι κά

ΙΑΒΑΣΤΕ

Ποιε` υπηρεσHε` θα VεταφερθοJν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΙΑ σελ. 5 & 6

&3ερα σταδιοδρο3(α:

Με Vεγ;λη επιτυχHα η εκδGλωση επαγγελVατικοJ προσανατολισVοJ σελ. 3

ΕπιστρFφουν σGVερα απI ΒρυξFλλε` ο δGVαρχο` και η αντιπροσωπεHα του δGVου.

υρ υτ α

ΠΑΝΕΛΛΑΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012. ΞεκινοJν τη ,ευτFρα 21 Μαdου. «Ο ΘΑΛΗΣ». Οι επιτυχIντε` για την ΕυρυτανHα.

ΣGVερα ξεκιν; η απογραφG

για τα προνοιακ; επιδIVατα. ΟΑΕ. ΝFα διαδικασHα εξυπηρFτηση`. ΣεισVI` 4R ταρακοJνησε την ΕυρυτανHα. ΕΛΜΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. Αντιδρ;σει` για την κατ;ργηση δηVIσιων παροχZν υγεHα`. ΑνακοHνωση απI τον δGVο ΚαρπενησHου, ενIψει παγετοJ. Φωτι; σε σπHτι στη Λαγκαδι;. ΕκδηλZσει` συλλIγων για την κοπG τη` πρωτοχρονι;τικη` πHτα`. ΚΑΥΣΙΜΑ. Σε σταθερ; επHπεδα η τιVG τη` αVIλυβδη` βενζHνη`.

Ε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΑΠΟΚ διFσυρε τα ΚαVFνα ΒοJρλα Vε 8 - 0. Θλιβερ; επεισIδια Vετ; το Vατ` ΦραγκHστα-Aγραφα. ΜεταγραφικI` “οργασVI`” στο φιν;λε.

ΠIσο κινδυνεJουν τα ποτ;Vια Vα`;ΠZ` το σχFδιο περH διαχεHριση` των Υδ;των, β;ζει σε κHνδυνο τα ποτ;Vια Vα`. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ τη` Κ(νηση: Πολιτ6ν για την Προστασ(α του Ευρυτανικο) Περιβλλοντο: στη ,ιαβοJλευση επH του ΣχεδHου ,ιαχεHριση` Υδ;των τη` ,υτ. Στερε;` Ελλ;δα`

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΠΡ ΟΣΚ ΛΗ Σ Η

BχουVε την τιVG και τη χαρ; να σα` προσκαλFσουVε στην ΠολιτικG εκδGλωση κοπG` πHτα`, που διοργανZνουVε την Τετ;ρτη 8 ΦεβρουαρHου 2012 και Zρα 18:30 στο ξενοδοχεHο "A AVARIS" Στην εκδGλωση θα παραστεH ω` κεντρικI` οVιλητG` ο ΓραVVατFα` τη` ΠολιτικG` ΕπιτροπG` τη` ΝFα` ,ηVοκρατHα`, ΒουλευτG` ΑρκαδHα` κ. Ανδρ'α: Λυκουρ'ντζο:..

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

,Jο κορυφαHα στελFχη τη` ΝFα` ,ηVοκρατHα` επισκFπτονται την ΕυρυτανHα. Ο βουλευτG` ΑιτωλοακαρνανHα` κ. ΚωνσταντHνο` ΚαραγκοJνη` και ο ΓραVVατFα` τη` ΠολιτικG` ΕπιτροπG` και βουλευτG` ΑρκαδHα` κ. ΑνδρFα` ΛυκουρFντζο`. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 9

λα στο φω

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Τα “υστικ” κονδ λια των δων. Για πρZτη φορ; δIθηκαν στη δηVοσιIτητα απI τον δGVο ΚαρπενησHου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ, ΤΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ. σελ. 7 & 8


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 1 Φεβρουαρου 2012 / Σελδα 2

Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ (6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920) Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

Όταν υλοποιούνται οι φόβοι πFριο, να συνεννοοHνται TεταξH του^ για τη TεEωσD του^, να αφDσουν ελεHθερε^ τι^ εισαγωγC^ και τι^ εξαγωγC^ και γενικ8 να διευκολHνουν το παγκFσTιο εTπFριο. Η χXρα Tα^ εντ8χτηκε σ' αυτDν Dδη απF το 1949 κι απF τFτε συTTετεEχε σε Fλε^ τι^ αναβαθTEσει^ τη^ συTφωνEα^, την Unita, το Unido, τον ΠαγκFσTιο ΟργανισTF ΕTπορEου κλπ. Σιγ8 - σιγ8 Fλοι αυτοE οι ΟργανισTοE διευθυνFTενοι απF τι^ τερ8στιε^ εταιρεEε^ που ορEζουν τι^ τHχε^ του κFσTου, συνεπικουροHTενοι βεβαEω^ και απF την οριστικD κατ8ρρευση του αντEπαλου δCου^, τη^ ΣοβιετικD^ @νωση^ δηλαδD, TαζεHτηκαν και αποφ8σισαν τα εξD^: Για να λειτουργεE καλHτερα το εTπFριο στα πλαEσια τη^ απFλυτη^ φιλελευθεροποEησD^ του, πρCπει κ8θε χXρα να "ειδικευτεE" σε κ8τι: ?λλοι θα παρ8γουν αυτοκEνητα, κ8ποιοι θα βγ8ζουν πετρCλαιο, 8λλοι θα παρ8γουν TFνο λ8δι, 8λλοι TFνο σιτ8ρι και οHτω καθ' εξD^. Σε Tα^ CTεινε Tον8χα η παροχD υπηρεσιXν, και δη τουριστικXν.

Χαηλ $ θεροκρασ ε$ και κατ περιδου$ χιονοπτσει$ συνθ τουν το σκηνικ του καιρο τι$ επενε$ η ρε$ στην πλη του Καρπενησ ου. Η κακοκαιρ α θα συνεχιστε χρι

θα π8ρουν. ΑντEθετα, πρCπει να εEναι CτοιTοι να αλλ8ξουν δHο και τρει^ - Eσω^ και περισσFτερε^ - δουλειC^ στη ζωD του^. ΠρCπει να τα T8θουTε να ζDσουν σε Tια γειτονι8 Fπου ο διπλανF^ του^ θα εEναι ΑλβανF^, ο απCναντι Γ8λλο^, ο απF κ8τω ΠακιστανF^ και π8ει λCγοντα^. Και θα πρCπει να του^ δεχτοHν, να συνεργαστοHν TαζE του^, να παντρCψουν τα παιδι8 του^ Tε αυτXν των γειτFνων, να δεχτοHν το ΘεF του^. ΑκFTα περισσFτερο να εκλCξουν τον αντιπρFσωπF του^ στην ΒουλD. Και βCβαια, 8νθρωποι εEναι κι αυτοE, Cχουν Fλα αυτ8 τα δικαιXTατα και λογικF θα εEναι να απαιτDσουν να τα λ8βουν. Και πιθανX^ εTεE^ να εETαστε σε τυχερFτεροι απF κ8ποιου^ 8λλου^ λαοH^ που δεν "προβλCπεται" απF τι^ διεθνεE^ συνθDκε^ να παEξουν κανCνα ρFλο, οHτε καν αυτFν του γκαρσονιοH. Στην νCα κοινωνEα που χτEζεται, οι κυβερνDσει^ θα Cχουν Fλο και λιγFτερο ρFλο παρCTβαση^, η κοινωνικD πολιτικD θα ασκεEται απF τι^ εται-

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α και τα τ λη τη$ εβδοδα$, ωστσο η θεροκρασ α θα σηεισει σταδιακ

νοδο, αφο οι νεοι θα αλλξουν κατεθυνση και απ βρειοι θα πν ουν ΝΝΑ.

Για σ7Fερα Τετ,ρτη 1 Φεβρουαρ8ου 2011, αναF6νεται συννεφι,, Fε πιθαν9τητα ασθενο:P χιον9πτωσηP. Η θερFοκρασ8α θα κυFανθε8 απ9 -4OC F6χρι και -1 βαθFο:P Κελσ8ου, ενJ η πραγFατικ7 α8σθηση θα βρ8σκεται Fεταξ: -8OC και -5O βαθFJν Κελσ8ου.

Π πτη

     

Α:ριο Π6Fπτη 2 Φεβρουαρ8ου 2011, αναF6νονται χιονοπτJσειP, οι οπο8εP κατ, περι9δουP θα ε8ναι αρκετ, ισχυρ6P. Τα θερF9Fετρα θα δε8χνουν απ9 -2OC 6ωP 2 βαθFο:P Κελσ8ου, ενJ οι ,νεFοι θα πν6ουν Α-ΒΑ. Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Παρασκευ7 3 Φεβρουαρ8ου 2011 Σ,ββατο

4 Φεβρουαρ8ου 2011 Κυριακ7

5 Φεβρουαρ8ου 2012

ευτ6ρα 6 Φεβρουαρ8ου 2012 Τρ8τη 7 Φεβρουαρ8ου 2012

Τετ,ρτη 8 Φεβρουαρ8ου 2012

ρEε^, τα νοσοκοTεEα θα ανDκουν σ' αυτC^. Αν θCλουTε να δοHTε πX^ θα εEναι ο κFσTο^ Tετ8 απF κ8ποια χρFνια, αρκεE να δοHTε πX^ εEναι σDTερα η κατ8σταση για TερικοH^ λαοH^ που "γεHτηκαν" στο πετσE του^ τα αποτελCσTατα τη^ ΑποικιοκρατEα^ στα πρXιTα κHTατα τη^ αποEκηση^ και τη^ εTπορευTατικοποEηση^ των λαXν, τη^ γη^ και τη^ φHση^. Το σεν8ριο που προβλCπει την ηTCρα τη^ κρEση^ Fπου θα Cχει υπερισχHσει πλDρω^ η εξουσEα των συντεχνιXν, η λDστευση απF τι^ πολυεθνικC^, η περιβαλλοντικD και κοινωνικD καταστροφD, εEναι πλCον Tια πραγTατικFτητα γι' αυτοH^. Αν η κατ8σταση συνεχιστεE χωρE^ αντιδρ8σει^, (που ευτυχX^ υπ8ρχουν), τFτε ακFTα κι ο αγρFτη^ στο Παλαιοκ8τουνο θα το νιXσει στο πετσE του. ΓιατE θα π8ει κ8ποια TCρα στο ΝοσοκοTεEο Tε το βιβλι8ριο του ΟΓΑ και θα του ποHνε: ΟΓΑ; Ποιο^ ΟΓΑ;" )Cκα χρFνια Tετ8, που CχουTε φτ8σει; ΑκριβX^ στην υλοποEηση αυτXν των φFβων. Σε Tια ΕυρXπη η οποEα διοικεEται προφανX^ απF τι^ τρ8πεζε^ και Fχι απF τα κρ8τη – γεγονF^ ολοφ8νερο στη ΓερTανEα, η οποEα ακολουθεE καταρχDν τι^ προσταγC^ του ΕλβετοH J.Ackermann, διευθυντD TEα^ Tη γερTανικD^ τρ8πεζα^ (Deutsche Bank), στη συνCχεια των TεγαλοβιοTηχ8νων και στο τCλο^ την Α. ΜCρκελ. Σε TEα ΕυρXπη η οποEα εκβι8ζει και λεηλατεE του^ πολEτε^ τη^, ακολουθXντα^ πιστ8 τι^ εντολC^ των τραπεζιτXν. ΜEα ΕυρXπη, η οποEα Cχει «εκποιDσει» Dδη τη )ηTοκρατEα ενX σχεδι8ζει, εντF^ «κεκλεισTCνων θυρXν», την Cνωση τη^ – την κεντρικD διακυβCρνηση ουσιαστικ8 των επE TCρου^ κρατXν, απF TEα Tη εκλεγTCνη και ανεξCλεγκτη εξουσEα, η οποEα θα εκτελεE πειθDνια τι^ εντολC^ του χρηTατοπιστωτικοH κτDνου^. Και σε Tια Ελλ8δα που Cχει ω^ πρωθυπουργF Cναν τραπεζEτη και δεν TπορεE πια να στηρEξει Fχι τον ΟΓΑ, αλλ8 οHτε το ΙΚΑ, οHτε το )ηTFσιο οHτε κανCναν.

Α

@χετε Dλιο, Tα^ εEπαν, θ8λασσα - εκTεταλλευτεEτε τα! Και δεν εEναι κι 8σχηTα αν το καλοσκεφτεE κανεE^. Το τουριστικF εισFδηTα αποτελεE πλCον Cνα απF τα TεγαλHτερα TεγCθη του προϋπολογισTοH τη^ χXρα^. )υστυχX^ FTω^ για του^ εTπνευστC^ του σχεδEου και δυστυχX^ και για του^ πολEτε^, δεν ρωτDθηκαν για την εφαρTογD του οHτε οι αγρFτε^, οHτε οι εργ8τε^ στα εργοστ8σια -Fσα υπDρχαν - οHτε κανCνα^ 8λλο^. Κι Cτσι τXρα εETαστε Fλοι υποχρεωTCνοι εκFντε^ - 8κοντε^ να συTβαδEσουTε Tε την νCα πραγTατικFτητα: Να διδ8ξουTε δηλαδD στα παιδι8 Tα^ πω^ η δουλει8 που θα κ8νουν, πιθανFτατα δεν Cχει καTι8 σχCση Tε το πτυχEο που

Ν Ε

γ8λων γεγονFτων, π8λι TικρF αντEκτυπο θα Cχουν π8νω σου. ΑT' δε! Bλο και περισσFτεροι αντιλαTβ8νονται και στι^ πιο αποTακρυσTCνε^ γωνιC^ του πλανDτη, Fτι τα πρ8γTατα οδηγοHνται "κ8που περEεργα". Κι Fλο και συχνFτερα οι πρωθυπουργοE των G7 (των εφτ8 πλουσιFτερων χωρXν τη^ γη^) ψ8χνουν να βρουν TCρη αποTακρυσTCνα για να συνεδρι8σουν και να αποφHγουν του^ διαδηλωτC^ που αντιδροHν στην "παγκοσTιοποEηση". Τι εEναι FTω^ Fλα αυτ8; Και γιατE τFσο^ σ8λο^; Bλα ξεκEνησαν το 1947, Tε την γνωστD GATT, τη ΓενικD ΣυTφωνEα )ασTXν και ΕTπορEου. Bσοι την υπCγραψαν (18 κρ8τη αρχικ8) συTφXνησαν να Tην αυξ8νουν του^ φFρου^ στο εT-

υρ υτ α

Ευρυτανικ ΝΕΑ

info@evry tanika.gr

νι κά

Τα "Ευρυτανικ8 ΝCα", συTπληρXνουν φCτο^ 10 χρFνια Cκδοση^. @χουν συγκεντρXσει πια Cναν τερ8στιο πλοHτο ειδησεογραφEα^ και αν κ8ποιο^ θCλει, TπορεE ν' αναφερθεE σ' αυτFν, TCσω του διαδικτHου και να βρει πρ8Tατα και θ8Tατα Fχι TFνο για την ΕυρυτανEα, αλλ8 και για την πορεEα τη^ Ελλ8δα^ γενικFτερα αυτD τη δεκαετEα. @να τCτοιο δηTοσEευTα, που TπDκε σ' αυτDν εδX τη θCση πριν δCκα ακριβX^ χρFνια θα ξαναδηTοσιεHσουTε σDTερα. Τον λFγο θα τον καταλ8βετε στο τCλο^. Γρ8φαTε λοιπFν, τFτε, το 2002: "Π8νε 10 χρFνια - Eσω^ και περισσFτερα - που η ΙστορEα Cχει γυρEσει ορισTCνε^ σελEδε^ τη^ Tε ρυθTοH^ πρωτFγνωρου^ και καταιγιστικοH^. ΑλλαγC^ που παλιFτερα χρει8ζονται αιXνε^ για να εδραιωθοHν, σDTερα συντελοHνται εν TEα νυκτE, παρασHροντα^ στο σαρωτικF δι8βα του^ αντιλDψει^, λαοH^, καθεστXτα, ανθρXπου^. Α^ σκεφτοHTε λEγο πX^ Dταν η κατ8σταση στην ΕυρXπη, TFλι^ το 1990. Η ΓερTανEα χωρισTCνη και το τεEχο^ του ΒερολEνου φ8νταζε απFρθητο. Χρει8στηκε Tια νHχτα για να πCσει. ΣχDTα λFγου βCβαια· Fλοι γνωρEζουTε D TποροHTε να φανταστοHTε τι προηγDθηκε: ΓκορTπατσFφ - περεστρFικα - γκλ8σνοστ, και ξαφνικ8 ολFκληρο το οικοδFTηTα τη^ ΣοβιετικD^ @νωση^ κατCρρευσε εκπλDσσοντα^ του^ π8ντε^. Ξαφνικ8 το δEπολο καταστρ8φηκε και TεEναTε "νικητC^" εTεE^ του )υτικοH ΚFσTου, να πανηγυρEζουTε για την ορθFτητα των απFψεXν Tα^. Gσπου ξαφνικ8 π8λι, Cνα 8λλο πρωE T8θαTε Tια καινοHρια λCξη: "πλανητ8ρχη^". Και αργFτερα Tια 8λλη: "παγκοσTιοποEηση". 7ραEε^ λCξει^, που Tια^ και DTασταν απF την πλευρ8 των "νικητXν", δεν Tα^ πολυενδιCφερε να T8θουTε το νFηT8 του^ επακριβX^. Εξ 8λλου, τι νFηTα θα TποροHσαν να Cχουν για τον βοσκF η τον αγρFτη του Παλαιοκ8τουνου D τον Tαγαζ8τορα στην Καστανι8; Bταν εEσαι τFσο TικρF^ - Fπω^ η Ελλ8δα ευελπιστεE^ Fτι κι οι αρνητικC^ επιπτXσει^ των Tε-

Γράφει ο ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ

Συννεφι, και πιθαν9τητα χιονιο:

Συννεφι,. 5σωP κατ, περι9δουP χιον9νερο ΑυξηF6νη συννεφι, και χιον9νερο Ασθεν7P χιον9πτωση

1στατοP καιρ9P 1στατοP καιρ9P

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

0O... 4OC

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

-2O... 6OC

0O... 3OC

-1... 6OC

-2 . . . 1 C

-5 . . . 0 C

O

O

O

O

Πηγ7:accuweather.com

Σ ε ρ α

 

   

-3O... 0OC -6O... -2OC -2O... 0OC -4O... -1OC -2O... 2OC

0O... 4OC

* Οι προβλ6ψειP π6ραν των τριJν ηFερJν ελ6γχονται ωP προP την ακρ8βει, τουP, ι δια8τερα σε σχ6ση Fε την εκδ7λωση τοπικJν φαινοF6νων. ** +P “πραγFατικ7 α8σθηση” αναφ6ρεται ο αλγ9ριθFοP που προσδιορ8ζει το πJP αισθαν9Fαστε την εξωτερικ7 θερFοκρασ8α, π6ρα απ9 τιP Fετρ7σειP του θερFοF6τρου και τηP ψυχρ9τηταP του αν6Fου. Οι παρ,γοντεP που λαFβ,νονται υπ’ 9ψιν ε8ναι η ποσ9τητα ηλιοφ,νειαP, το υψ9Fετρο, η ατFοσφαιρικ7 π8εση, η υγρασ8α κλπ.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ*ρτη 1 Φεβρουαρ6ου 2012 / Σελ6δα 3

Dαντικ* θ4Dατα, 7πωN πHN γ6νεται η επιλογ5 τηN κατε8θυνσηN, ειδικHν DαθηD*των και επιστηDονικHν πεδ6ων, πHN γ6νεται η επιλογ5 σχολ5N, ποιεN ε6ναι οι προοπτικ4N τηN κ*θε σχολ5N, τι αλλαγ4N προωθο8νται στην τριτοβ*θDια εκπα6δευση και ποια ν4α τD5Dατα αναD4νεται να ιδρυθο8ν, ποιεN ε6ναι οι τ*σειN στην αγορ* εργασ6αN, ποια ε6ναι τα επαγγελDατικ* δικαιHDατα των αποφο6των και ποια Dεταπτυχιακ* προγρ*DDατα προσφ4ρονται αν* κλ*δο. Η αθρ7α συDDετοχ5 του κ7σDου αποδεικν8ει 7τι η τοπικ5 κοινων6α στ5ριξε και στηρ6ζει τ4τοιου ε6δουN προσπ*θειεN. 1λλωστε, ε6ναι η 7η συνεχ5N χρονι* που η εκδ5λωση πραγDατοποιε6ται στο Καρπεν5σι, ανανεωD4νη και προσαρDοσD4νη π*ντα στιN ν4εN εξελ6ξειN και στιN σ8γχρονεN συνθ5κεN. Εισηγητ5N αλλ* και κεντρικ7N οDιλητ5N 5ταν ο κ. Σπ8ροN Μιχα λ ο8λ η N, Σ8DβουλοN ΕπαγγελDατικο8 ΠροσανατολισDο8 και συγγραφ4αN του βιβλ6ου «Π*Dε Πανεπιστ5Dιο 2012», αλλ* και συντ*κτηN τηN στ5ληN "ΠΥΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ" στα "Ευρυτανικ* Ν4α", η οπο6α κ*θε φορ* ανανεHνεται Dε τη ν4α 8λη που περιλαDβ*νεται στιN ν4εN εκδ7σειN του βιβλ6ου. Στην εκδ5λωση δ7θηκαν σηDαντικ4N απαντ5σειN για Dια σειρ* θεD*των εκπα6δευσηN και σταδιοδροD6αN. Κατ* την οDιλ6α του, ο κ. Μιχαλο8ληN 4δωσε ιδια6τερη 4Dφαση στην οικονοDικ5 κρ6ση και το πHN Dπορε6 να επηρε*σει τιN επιλογ4N σπουδHν. Για παρ*δειγDα, ενηD4ρωσε

Ε

υρ υτ α

Ν Ε

Ιδια6τερα εποικοδοDητικ5 5ταν η ανοιχτ5 εκδ5λωση «ΗD4ρα ΣταδιοδροD6αN», που πραγDατοποι5θηκε το προηγο8Dενο Σ*ββατο 28 Ιανουαρ6ου 2012, στιN 6 το απ7γευDα, στο Συνεδριακ7 Κ4ντρο Καρπενησ6ου. Η εκδ5λωση διοργανHθηκε απ7 το Φιλολογικ7 Φροντιστ5ριο Ori«Λ4ξη» και απ7 την εταιρε6α «O entum – Σ8Dβουλοι ΣταδιοδροD6αN» ενH χορηγ7N επικοινωΕυρυτανικ* Ν4α» ν6αN 5ταν τα «Ε Η διοργ*νωση ε6χε σκοπ7 να βοηθ5σει τουN Dαθητ4N να κ*νουν τιN σωστ4N επιλογ4N για τιN σπουδ4N τουN, υπ7 το πρ6σDα των σηDερινHν δ8σκολων συνθηκHν ανταγωνισDο8 που διαDορφHνονται αλλ* και τηN οικονοDικ5N κρ6σηN. 1λλωστε, αποτελε6 πλ4ον θεσD7 η συγκεκριD4νη πρωτοβουλ6α επαγγελDατικο8 προσανατολισDο8, που καλ8πτει το αντ6στοιχο κεν7 τηN δηD7σιαN εκπα6δευσηN και προσφ4ρει συDβουλ4N για την κοDβικ5 επιλογ5 που 4χει να κ*νει 4ναN ν4οN που ολοκληρHνει το Λ8κειο. Το ερHτηDα «Τι θα γ6νειN 7ταν DεγαλHσειN;» απασχολε6 απ7 πολ8 νωρ6N τουN Dαθητ4N, αφο8 πλ4ον η επαγγελDατικ5 αποκατ*σταση αποτελε6 4ναν απ7 τουN Dεγαλ8τερουN γρ6φουN που πρ4πει να επιλυθε6, προκειD4νου οι Dελλοντικο6 ακαδηDαϊκο6 πολ6τεN να διεκδικ5σουν Dε αξιHσειN D6α θ4ση εργασ6αN που θα τουN προσφ4ρει καταξ6ωση στην κοινων6α. Το θ4Dα τηN επαγγελDατικ5N αποκατ*στασηN απασχολε6 ιδια6τερα και τουN γονε6N, αφο8 πλ4ον οι καιρο6 επιτ*σσουν τηN αποD*κρυνση απ7 στερε7τυπα που 5θελαν τιN επιτυχηD4νεN σπουδ4N να 4χουν να κ*νουν Dε συγκεκριD4νουN κλ*δουN. Η ν4α τ*ση επιτυχ6αN 4χει να κ*νει Dε την καινοτοD6α και την πρωτοπ7ρα επιχειρηDατικ7τητα. Η εκδ5λωση, η οπο6α ε6χε τη Dορφ5 τρ6ωρου σεDιναρ6ου, απευθυν7ταν σε Dαθητ4N γυDνασ6ου, Α’, Β’ και Γ’ Λυκε6ου, γονε6N DαθητHν και εκπαιδευτικο8N που επιθυDο8ν περαιτ4ρω ενηD4ρωση για τον προσανατολισD7 των DαθητHν τουN και οι οπο6οι κατ4κλυσαν την α6θουσα του Συνεδριακο8 προκειD4νου να ενηDερωθο8ν γ8ρω απ7 ση-

νι κά

Με Dεγ*λη επιτυχ6α και αθρ7α συDDετοχ5 πραγDατοποι5θηκε η ανοιχτ5 εκδ5λωση επαγγελDατικο8 προσανατολισDο8 το Σ*ββατο 28 Ιανουαρ6ου 2012, στο Συνεδριακ7 Κ4ντρο Καρπενησ6ου

8ληN, π8ροN Μιχαλο ΠΑΝ): Ο κ. Σ κατ* N, 6α οD δρ ιο αδ σ8DβουλοN στ σε σε τη *ν του, απ την παρουσ6ασ5 τα που Dα τ5 ω ερ ικ* πολ8 σηDαντ και Dαθητ4N, αλλ* απασχολο8ν 5 τικ ον λλ Dε τη Dε γονε6N, σχετικ* ταση. *σ ατ οκ απ επαγγελDατικ5 καδριακ7 Κ4ντρο ΚΑΤ): Το Συνε δεικτιεν ο, σD κ7 7 τακλ8στηκε απ ν για N των πολιτH κ7 τηN αν*γκη ρω γ8 ση ενηD4ρω εξειδικευD4νη Dατα, θ4 α ιD 6σ κρ ι κα απ7 επ6καιρα οσαγελDατικ7N πρ 7πωN ο επαγ νατολισD7N.

Α

ερα σταδιοδροα

τουN παρευρισκ7DενουN Dελλοντικο8N φοιτητ4N 7τι, κατ* D4σο 7ρο, το κ7στοN για 7λη τη δι*ρκεια σπουδHν αν4ρχεται στιN 50.000 ευρH. Αυτ7 σηDα6νει 7τι οι Dαθητ4N πρ4πει να 4χουν συνα6σθηση του β*ρουN που επωD6ζονται οι γονε6N τουN και να κ*νουν υπε8θυνα τιN επιλογ4N τουN, αφο8 δεν υπ*ρχουν περιθHρια λ*θουN. Επ6σηN, τ7νισε 7τι ο αυξαν7DενοN ανταγωνισD7N οδηγε6 στην πρ7κριση των καλ8τερων και για τον λ7γο αυτ7 οι φοιτητ4N οφε6λουν Dε δικ5 τουN πρωτοβουλ6α να ενηDερHνονται και να εξειδικε8ονται στο επ*γγελD* τουN. Πρ7τεινε δηλαδ5, σαν D4σο α8ξησηN των δεξιοτ5των και απ7κτησηN εDπειρ6αN αλλ* και σ8νδεσηN των θεωρητικHν γνHσεων των σπουδHν Dε τιN πρακτικ4N απαιτ5σειN τηN αγορ*N, οι φοιτητ4N να απασχολο8νται εθελοντικ*, ακ7Dη και χωρ6N αDοιβ5, σε δουλει4N σχετικ4N Dε τον τοD4α τουN. Για παρ*δειγDα, 4ναN φοιτητ5N Dηχανικ7N, την περ6οδο των καλοκαιρινHν διακοπHν, θα Dπορο8σε να εργαστε6 εθελοντικ* σε κ*ποιο τεχνικ7 γραφε6ο, προκειD4νου να αποκτ5σει σηDαντικ4N πρακτικ4N γνHσειN. Αν*λογεN ευκαιρ6εN προσφ4ρουν και τα προγρ*DDατα πρακτικ5N *σκησηN που εφαρD7ζονται στιN περισσ7τερεN σχολ4N και απ7 τα οπο6α Dπορο8ν αν επωφεληθο8ν οι φοιτητ4N. Ακ7Dη, αναφ4ρθηκε και στην απογο5τευση που νιHθουν οι Dελλοντικο6 φοιτητ4N, επηρεασD4νοι απ7 τιN εξελ6ξειN στην αγορ* εργασ6αN, σ5Dερα, στιN

συνθ5κεN τηN οικονοDικ5N κρ6σηN, Dε την ανεργ6α στουN ν4ουN αλλ* και κυρ6ωN στουN ν4ουN Dε υψηλ5 εξειδ6κευση να βρ6σκεται σε ιστορικ* υψηλ* ποσοστ* και Dε κεκτηD4να που αφορο8ν σε αDοιβ4N και καλ4N εργασιακ4N συνθ5κεN να τ6θενται υπ7 δι*λυση. )στ7σο, ο κ. Μιχαλο8ληN σηDε6ωσε 7τι η αποσ8νθεση τηN αγορ*N εργασ6αN δεν πρ4πει να αποθαρρ8νει τουN Dαθητ4N να σπουδ*σουν. 1λλωστε, οι ν4οι φοιτητ4N τηN φετιν5N χρονι*N, αναD4νεται να αποφοιτ5σουν, κατ* D4σο 7ρο, το 2018 Dε 2019, 7ταν η οικονοDικ5 κρ6ση και η 8φεση θα βρ6σκονται στο τ4λοN του κ8κλου τουN και θα αρχ6σουν π*λι να διαφα6νονται οι προοπτικ4N αν*πτυξηN. Να σηDειHσουDε 7τι την Κυριακ5 29 Ιανουαρ6ου και τη ευτ4ρα 30 Ιανουαρ6ου 2012, ο επαγγελDατικ7N προσανατολισD7N συνεχ6στηκε στο φροντιστ5ριο «Λ4ξη», σε συνεργασ6α Dε εξειδικευD4νη εταιρε6α, προσφ4ρονταN στουN ενδιαφερ7DενουN Dαθητ4N εργασ6εN συDβουλευτικ5N σε ατοDικ7 επ6πεδο. Συγκε-

κριD4να, οι Dαθητ4N που π5ραν D4ροN, 4ναντι Dικρο8 ποσο8 συDDετοχ5N, ε6χαν ατοDικ5 συν*ντηση Dε συDβο8λουN εργασ6αN και 4λαβαν D4ροN σε ειδικ* τεστ προσωπικ7τηταN απ7 τα οπο6α αντλο8νται ιδια6τερα χρ5σιDεN πληροφορ6εN για τιN δεξι7τητεN, τιN κλ6σειN και τιN ικαν7τητεN του υποψηφ6ου. Κλε6νονταN, πρ4πει να αναφ4ρουDε 7τι ο επαγγελDατικ7N προσανατολισD7N ε6ναι 4να ιδια6τερα εξειδικευD4νο θ4Dα, το οπο6ο Dπορε6 να βοηθ5σει σηDαντικ* τουN Dαθητ4N στη σωστ5 επιλογ5 του τοD4α σταδιοδροD6αN τουN. )στ7σο, επειδ5 σωστ7N επαγγελDατικ7N προσανατολισD7N δεν Dπορε6 να γ6νει στα ασφυκτικ* πλα6σια τηN προθεσD6αN υποβολ5N του Dηχανογραφικο8 δελτ6ου, κρ6νεται χρ5σιDο αν*λογεN δραστηρι7τητεN να υλοποιο8νται συχν7τερα, Dε πρωτοβουλ6α τ7σο του ιδιωτικο8, 7σο και του δηD7σιου φορ4α. Αυτ7 ε6ναι και η απα6τηση τηN DαθητιHσαN νεολα6αN, του D4λλοντοN του τ7που DαN.


Τα σ ηTεEα των καιρXν

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ9ρτη 1 ΦεβρουαρEου 2012 / ΣελEδα 4

Επιστρφουν σDTερα απF ΒρυξCλλε^

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡ ΣΗ

Ο δDTαρχο^ και η αντιπροσωπεEα του δDTου ΚαρπενησEου

Cκτακτε^ αν9γκε^, πολG περισσFτερο για αν9γκε^ 2 TηνXν. ΨηφEσαTε κατ9. Ζητ9Tε να προσληφθεE TFνιTο προσωπικF που το καλοκαEρι TπορεE να προσανατολEζεται σε επEση^ περιοδικC^ αν9γκε^ του θCρου^ που Cχουν και αυτC^ TFνιTο χαρακτDρα. ΠρFσληψη προσωπικοG για την αντιTετXπιση των αναγκXν ανταποδοτικοG χαρακτDρα. ΚαταψηφEσαTε. ΕδX πλCον δεν TCνει οGτε φGλλο συκD^: στη θCση TFνιTου προσωπικοG που συνταξιοδοτεEται D που λεEπει, η δηTοτικD αρχD )ΗΣΥΝ), Tε τι^ ψDφου^ και του ΠΑΣΟΚ και των «ανεξ9ρτητων» β9ζουν 8TηνEτε^ Tε περιορισTCνα δικαιXTατα, του^ οποEου^ και θα ανακυκλXνουν. ΑποδεικνGεται Fτι αυτD τη στFχευση υπηρετοGσαν οι προβλCψει^ του ΟΕΥ. )ηλXνουTε Fτι θα εETαστε στο πλευρF κ9θε εργαζοTCνου που θα αγωνιστεE για τη TονιTοποEησD του, στο πλευρF Fλων Fσων διεκδικοGν σταθερD δουλει9 Tε δικαιXTατα.

Ν Ε

Στο )ηTοτικF ΣυTβοGλιο που συνεδρEασε την περασTCνη Τετ9ρτη, ο επικεφαλD^ τη^ ΛαϊκD^ ΣυσπεEρωση^ κ. ΝEκο^ Σερετ9κη^, καταψDφισε το θCTα των 8Tηνων προσλDψεων. ΣηTειXνει Fτι η ΛαϊκD ΣυσπεEρωση τ9σσεται κατ9 των προσλDψεων ορισTCνου χρFνου και στCκεται στο πλευρF των εργαζοTCνων που διεκδικοGν σταθερD και TFνιTη δουλει9 Tε δικαιXTατα. Στην ανακοEνωση, αναφCρονται τα εξD^:

νι κά

Fπω^ το EΣΠΑ, το JESSICA, το MED κ.α. Στο πλαEσιο τη^ επEσκεψη^ και σGTφωνα Tε το πρFγραTTα, TεταξG 9λλων εEχε προγραTTατισθεE "... συν9ντηση Tε εκπρFσωπο τη^ ΓενικD^ )ιεGθυνση^ ΑπασχFληση^, Tε εκπροσXπου^ τη^ ΕπιτροπD^ ΠεριφερειXν για ενηTCρωση π9νω στι^ ΕυρωπαϊκC^ )ικτυXσει^ των δDTων και Tε το διευθυντD του Regioeuropa, τη^ Cνωση^ ευρωπαϊκXν φορCων, περιφερειακXν και τοπικXν αρχXν που επιδιXκει να συνδρ9Tει του^ τοπικοG^ φορεE^ τη^ ΕυρωπαϊκD^ Bνωση^, προκειTCνου να ανταποκριθοGν στι^ απαιτDσει^ Tια^ σGγχρονη^

περιφερειακD^ πολιτικD^ Tε ευρωπαϊκD δι9σταση". Το ταξEδι τη^ αντιπροσωπεEα^ του δDTου συζητDθηκε και στο προηγοGTενο )ηTοτικF ΣυTβοGλιο ΚαρπενησEου, Fπου εγκρEθηκε οTFφωνα. 8στFσο, τCθηκε το θCTα απF κ9ποιου^ δηTοτικοG^ συTβοGλου^ να συTTετCχουν περισσFτεροι απF τον δDTο και αν Dταν δυνατFν ακFTη και υπηρεσιακοE παρ9γοντε^. ΤCλο^, να αναφCρουTε, Fπω^ τονEστηκε και στο )ηTοτικF ΣυTβοGλιο, Fτι τα Cξοδα τη^ TετακEνηση^ και τη^ διαTονD^ καλGφθηκαν στο 100% απF το ΕυρωπαϊκF ΚοινοβοGλιο.

υρ υτ α

Στην αντιπροσωπεEα του δDTου TετεEχαν ο δDTαρχο^, ο αντιδDTαρχο^ κ. ΝEκο^ ΣουλιXτη^, ο γενικF^ γραTTατCα^ του δDTου κ. ΑριστεEδη^ ΤασιF^ και 3 συνεργ9τε^ του, οι ΝXντα^ ΜοGσιο^, ΕυαγγελEα ΣοφρXνη και Ευ9γγελο^ Βλ9χο^. ΣGTφωνα Tε ανακοEνωση του δDTου, σκοπF^ τη^ επEσκεψη^ Dταν η συν9ντηση Tε ευρωβουλευτC^ απF Fλε^ τι^ πολιτικC^ οT9δε^, Tε δEκτυα και 9λλου^ φορεE^, Tε στFχο την αν9πτυξη συνεργασιXν, τη συTTετοχD του δDTου σε Ευρωπαϊκ9 Προγρ9TTατα και τη διερεGνηση λDψη^ 9Tεσων χρηTατοδοτDσεων. ΣGTφωνα Tε το πρFγραTTα, πραγTατοποιDθηκαν επισκCψει^ στα κεντρικ9 γραφεEα του δικτGου ορεινXν περιοχXν Euromontana, TCλο^ του οποEου εEναι ο δDTο^ ΚαρπενησEου, Fπω^ και 9λλε^ συναντDσει^ που αφοροGν σηTαντικ9 Ευρωπαϊκ9 Προγρ9TTατα

Α

Ο δDTαρχο^ ΚαρπενησEου κ. ΚXσ τα^ Μπακογι9ν νη^ και η αντιπροσωπεEα του δDTου εEχαν TεταβεE στην πρωτεGουσα τη^ ΕυρωπαϊκD^ ΚοινFτητα^, το Σ9ββατο 28 ΙανουαρEου, προκειTCνου να ενηTερωθοGν για Ευρωπαϊκ9 Προγρ9TTατα χρηTατοδFτηση^ δDTων, εκτF^ των χρηTατοδοτDσεων TCσω ΕΣΠΑ.

ΣταθερD δουλει9 Tε δικαιXTατα

ΠρFσληψη προσωπικοG για την αντιTετXπιση κατεπειγουσXν εποχικXν D πρFσκαιρων αναγκXν. BχουTε ξανατοποθετηθεE και παλιFτερα για τα δETηνα και 9λλε^ σχετικC^ συTβ9σει^. ΕETαστε κατ9, πCρα απF του^ λFγου^ που αφοροGν στα εργασιακ9 και για τον επιπρFσθετο λFγο Fτι η υφD του νοTοG στο συγκεκριTCνο θCTα Tα^ επιτρCπει να ισχυριστοGTε Fτι δε TποροGTε να Tιλ9Tε για

ΝCο^ ΠεριφερειακF^ ΓραTTατCα^ ΠΑΣΟΚΜετ9 το θ9νατο του TCχρι πρFτινο^ γραTTατCα τη^ ΠεριφερειακD^ ΕπιτροπD^ του ΠΑΣΟΚ, Γι9ννη ΜποGρα, νCο^ γραTTατCα^ εκλCχθηκε ο κ. Τ9σο^ ΓCραλη^

Ε

Αν και σGTφωνα Tε το καταστατικF του ΠΑΣΟΚ τα περιφερειακ9 Fργανα (ΝοTαρχιακC^ και ΠεριφερειακC^ ΕπιτροπC^) Cχουν καταργηθεE -Cχει λDξει η θητεEα του^ εδX και TDνε^, TαζE Tε εκεEνη του Eδιου του προCδρου του ΠΑΣΟΚ κ. ΓιXργου ΠαπανδρCου, Fπω^ Cγραψαν και τα "Ε Ευρυτανικ9 ΝCα" (αρ. φGλλου 469/9-11-2011)- επιTCνουν να ανανεXνουν τα Fργανα του κFTTατο^.

Η ΠεριφερειακD ΕπιτροπD ΠΑΣΟΚ συνεδρEασε την ΠαρασκευD 27 ΙανουαρEου 2012, για την ανασυγκρFτηση τη^ ΠεριφερειακD^ ΕπιτροπD^ ΠΑΣΟΚ Στερε9^ Ελλ9δο^, Tετ9 το θ9νατο του TCχρι πρFτινο^ γραTTατCα τη^ ΠεριφερειακD^ ΕπιτροπD^, Γι9ννη ΜποGρα. Η συνεδρEαση πραγTατοποιDθηκε στα γραφεEα του ΠΑΣΟΚ στη ΛαTEα. Στη συνεδρEαση παραβρCθηκε κλιT9κιο απF τον τοTCα οργανωτικοG ΚινDTατο^. ΣGTφωνα Tε ανακοEνωση τη^ ΠΕ, ".. Tε οTFφωνη απFφασD του^ τα TCλη τη^ ΠεριφερειακD^ ΕπιτροπD^ εξCλεξαν για νCο ΓραTTατCα τη^, τον κ. Τ9σο ΓCραλη, ο οποEο^ επEση^ TετCχει και στο ΕθνικF ΣυTβοGλιο του ΠΑΣΟΚ. ΑναπληρXτρια ΓραTTατCα^ αναδεEχθηκε η κ. ΡFζη Καραβ9".

)Dλωση ΓCραλη Ο νCο^ ΓραTTατCα^ προCβη στην εξD^ δDλωση: "ΘCλω να ευχαριστDσω του^ συντρFφου^ Tου, TCλη τη^ ΠΕ ΠΑΣΟΚ Στερε9^ Ελλ9δα^, οι οποEοι οTFφωνα Tε ψDφισαν για ΝCο ΓραTTατCα του^. Η διαδικασEα αυτD, Cγινε λFγω του θαν9του του ΓραTTατCα, αεETνηστου Γι9ννη ΜποGρα, ο οποEο^ στην TακρFχρονη πολιτικD του διαδροTD, Tε την στ9ση του τETησε το ΠΑΣΟΚ. Ο Γι9ννη^ ΜποGρα^ TπDκε στο π9νθεον, TαζE Tε Fλα εκεEνα τα στελCχη, που απF διαφορετικC^ θCσει^ υπηρCτησαν το ΠΑΣΟΚ Tε σεTνFτητα, Tε αγωνEα και αγXνε^. )Eδαξαν εT9^, Fτι το FραTα Tα^, πρCπει να το υπηρετοGTε Tε Cργο, διαφ9νεια και διαρκεE^ αγXνε^ . ΣDTερα δε, Fσο ποτC 9λλοτε

η απFφαση τη^ ΠΕ ΠΑΣΟΚ Στερε9^ Ελλ9δα^ στCλνει Cνα TDνυTα. ΜDνυTα ενFτητα^ που εκφρ9ζει την αγωνEα Tα^ για το TCλλον τη^ ΧXρα^ και τη^ )ηTοκρατικD^ Παρ9ταξη^. Για το ΠΑΣΟΚ, αυτD την κρEσιTη περEοδο, ο δρFTο^ εEναι η ενFτητα Tε δηTοκρατικD, πολιτικD και κοινD δρ9ση, για να υπ9ρξουν προοδευτικC^ πολιτικC^ αρχC^, Tε ιδεολογικF και πολιτικF λFγο, Tε προγραTTατισTF και Tε σταθερD αναφορ9 στι^ κοινωνικC^ δυν9Tει^. ΚαλοGTε του^ ψηφοφFρου^, του^ φEλου^, τα TCλη, τα στελCχη του ΠΑΣΟΚ κι Fλου^ του^ πολEτε^ ανεξ9ρτητα απF τι^ ενστ9σει^, να δXσουν την T9χη για αλλαγD πορεEα^, για να οδηγDσουTε την χXρα σε προοδευτικD Cξοδο απF την κρEση".

ΕξαφανισTεονο το ΠΑΣΟΚ Ευρυατνια^

Σε πλDρη απραξEα βρEσκεται η ΝοTαρχιακD ΕπιτροπD ΠΑΣΟΚ ΕυρυτανEα^. Η κοινη γνωTη εχει να Tαθει νεα του^ τουλαχιστον ενα χρονο, ενω TCχρι σDTερα δεν φαEνεται να Cχει συνεδρι9σει οGτε Tια φορ9. Ειναι χαρακτηριστκο δε οτι παρα τι^ συχνε^ αανφορε^ τη^ τοπικη^ οργανωση τη^ε Νεα )ηνTοκαραστια^ εναντια στ^ιποοιτικε^ ΠΑΣΟΚ, η τοπικη οργανωση ΠΑΣΟΚ δεν εκανε ουτε Tια φορα τον κοπο να απαβντησει στ^ι καταγγελιε^. Εχουν κουραστει και αυτο εινα φανερο. Η τοπικη οργσνωση, τα περιφεριακα οργασνα γενικωυερα το ολο ΠΑΣΟΚ.


ΤΟ ΘΕΜΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 1 Φεβρουαρ.ου 2012 / Σελ.δα 5

Το νο η αρχεο

Θα δη<ιουργηθο0ν περισσ/τερα απ/ 40 γραφε.α και στουF δ0ο ορ/φουF. Θα υπ#ρχει κυλικε.ο, <εγ#λη α.θουσα για το κοιν/, α.θουσα αρχε.ου, εν@ προβλ,πεται επ.σηF <ια <εγ#λη α.θουσα συσκ,ψεων 55 τ.<. Στο ισ/γειο θα εγκατασταθο0ν η Οικονο<ικ- Υπηρεσ.α, η Πολεοδο<.α και η Τεχνικ- Υπηρεσ.α, εν@ στον πρ@το /ροφο ο δ-<αρχοF, οι αντιδ-<αρχοι, ο γενικ/F γρα<<ατ,αF και οι σ0<βουλοι του δη<#ρχου. Απ,ναντι απ/ το κτ-ριο θα δια<ορφωθε. κατ#λληλα χ@ροF π#ρκινγκ.

Ξεκ.νησαν οι εργασ.εF ανακα.νισηF του ν,ου διοικητηρ.ου του δ-<ου Καρπενησ.ου. Ε.χα<ε ασχοληθε. και παλι/τερα <ε το ν,ο η<αρχε.ο και την απ/φαση τηF ν,αF δη<οτικ-F αρχ-F για συγκ,ντρωση των υπηρεσι@ν σε ,να κτ-ριο, ,να σχ,διο που -δη <π-κε σε εφαρ<ογ-.

Τ" ΚΑ

Ε

Κστο" και εργασε" Το κ/στοF των απαρα.τητων εργασι@ν για την επισκευ-, συντ-ρηση και δια</ρφωση του κτηρ.ου, /που θα <εταστεγαστο0ν οι υπηρεσ.εF του δ-<ου Καρπενησ.ου, αν,ρχεται στιF 218.000 ευρ@, συ<περιλα<βανο<,νου του ΦΠΑ. Η σχετικ- τεχνικ- <ελ,τη συντ#χθηκε απ/ τουF υπαλλ-λουF τηF Τεχνικ-F Υπηρεσ.αF κ.κ. Μαρ. α Λεπ. δα και Παναγι@τη Καρ#<πελα. Αναλυτικ# οι προβλεπ/<ενεF εργασ.εF ,χουν ωF εξ-F: Προεργασ.εF. Αρχικ# θα αφαιρεθο0ν τα πρ/σθετα wc, καθ@F και τα εσωτερικ# χωρ.σ<ατα απ/ γυψοσαν.δα, εν@ θα εγκατασταθο0ν σκαλωσι,F για τιF περαιτ,ρω εργασ.εF. Παρ#λληλα, θα γ.νει διε0ρυνση των θυρ@ν στιF α.θουσεF, σ0<φωνα και <ε τα αρχιτεκτονικ# σχ,δια. Τοιχοδο<,F. +σον αφορ# τουF το.χουF του κτηρ.ου, θα

ΣΟ ΕΙ

Σ

ΙΟ ΦΕ

Α

ΓΡ

Υ

ΧΟ

Ρ ΜΑ

ΕΣ"ΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑΛΑ

υρ υτ α

Την περασ<,νη Τρ.τη 24 Ιανουαρ.ου επισκ,φθηκαν το κτ-ριο ο αντιδ-<αρχοF *ργων κ. Ν.κοF Σουλι@τηF, ο αντιδ-<αρχοF Οικονο<ικ@ν κ. η<-τρηF Στα<#τηF, οι σ0<βουλοι Ν@νταF Μο0σιοF και Ευ#γγελοF Βλ#χοF, καθ@F και ο γενικ/F γρα<<ατ,αF κ. )ρηF Τασι/F, οι οπο.οι ε.χαν συν#ντηση <ε την αν#δοχο του ,ργου κ. Γεωργ.α Γκορ/για.

Ν Ε

Ξεκ.νησαν οι εργασ.εF ανακα.νισηF στο κτ-ριο τηF Εργατικ- Εστ.αF, στον συνοικισ</ του Προφ-τη Ηλ.α, <ε κ/στοF 218.000 ευρ@. Το ν,ο διοικητ-ριο του δ-<ου Καρπενησ.ου εκτε.νεται σε <ια ,κταση π#νω απ/ 1.800 τ.<., σε δ0ο ορ/φουF, πλ-ρωF ανακαινισ<,νουF

νι κάΑ

Παρουσι#ζου<ε τα σχ,δια του ν,ου διοικητηρ.ου

κατασκευαστο0ν ν,α χωρ.σ<ατα απ/ γυψοσαν.δα, θα τοποθετηθο0ν τζα<αρ.εF για επιπλ,ον φωτισ</ στον χ@ρο, εν@ οι π/ρτεF που δεν χρησι<οποιο0νται θα κλε.σουν. Ξυλουργικ#. Ακ/<η, προβλ,πεται η κατασκευ- εσωτερικ@ν και εξωτερικ@ν κουφω<#των (π/ρτεF και παρ#θυρα), καθ@F και η περι<ετρικ- σφρ#γισ- τουF <ε σοβ# υψηλ-F αντοχ-F, /που απαιτε.ται. Ηλεκτρο<ηχανολογικ,F εργασ.εF. Στο επ/<ενο στ#διο των εργασι@ν προβλ,πονται τοποθ,τηση καλωδι@σεων, ρευ<ατοδοτ@ν, φωτιστικ@ν σω<#των και ηλεκτρικο0 π.νακα εντ/F του κτη-

ρ.ου. Ακ/<η, θα γ.νει εγκατ#σταση δο<η<,νηF καλωδ.ωσηF για τηλ,φωνα και ηλεκτρονικο0F υπολογιστ,F και κλι<ατιστικο0, εν@ θα υπ#ρξει επ,<βαση στο δ.κτυο κεντρικ-F θ,ρ<ανσηF, /που θα τοποθετηθο0ν επιπλ,ον θερ<αντικ# σ@<ατα και σωλην@σειF. Θα ακολουθ-σουν οι χρω<ατισ<ο. του εσωτερικο0, <ε ακριλικ# χρ@<ατα, καθ@F και /λων των επιφανει@ν του κτηρ.ου, /πωF επ.σηF και των ξ0λινων κουφω<#των, εν@, τ,λοF, θα κατασκευαστο0ν υδραυλικ,F και αποχετευτικ,F εγκαταστ#σειF, /που απαιτο0νται, /πωF επ.σηF και ανελκυστ-ραF για Α<εΑ.

Πρτο" ροφο"

Στον πρ@το /ροφο θα εγκατασταθε. η δη<οτικ- αρχ-. Θα υπ#ρχουν το γραφε.ο του δη<#ρχου, η γρα<<ατε.α και <ια α.θουσα συσκ,ψεων. Επ.σηF, τα γραφε.α των αντιδη<#ρχων, του γενικο0 γρα<<ατ,α του δ-<ου, του προ,δρου του η<οτικο0 Συ<βουλ.ου και το γραφε.ο τηF γρα<<ατε.αF του η<οτικο0 Συ<βουλ.ου, /πωF επ.σηF και το γραφε.ο των συ<βο0λων.

Χωροταξικ" σχεδιασ"

Πρτο" ροφο" Στον πρ@το /ροφο θα εγκατασταθε. η δη<οτικ- αρχ-. Θα υπ#ρχουν το γραφε.ο του δη<#ρχου, η γρα<<ατε.α και <ια α.θουσα συσκ,ψεων. Επ.σηF, τα γραφε.α των αντιδη<#ρχων, του γενικο0 γρα<<ατ,α του δ-<ου, του προ,δρου του η<οτικο0 Συ<βουλ.ου και το γραφε.ο τηF γρα<<ατε.αF του η<οτικο0 Συ<βουλ.ου, /πωF επ.σηF και το γραφε.ο των συ<βο0λων. Η υπηρεσ.α του δη<#ρχου θα καλ0πτει συνολικ# 100 τ.<. περ.που. Το γραφε.ο του δη<#ρχου

θα βρ.σκεται στην <προστινπλευρ#, π#νω απ/ την κεντρικε.σοδο, ,να γραφε.ο περ.που 30 τ.<., εν@ θα υπ#ρχει και ,ναF προθ#λα<οF περ.που 12 τ.<. για το κοιν/. .πλα θα βρ.σκεται η γρα<<ατε.α, χ@ροF 20 τ.<. περ.που. Επ.σηF, δ.πλα στο γραφε.ο τηF γρα<<ατε.αF θα υπ#ρχει ακ/<η <ια α.θουσα συσκ,ψεων 30 τ.<. Ση<ει@στε /τι το γραφε.ο του δη<#ρχου, τηF γρα<<ατε.αF και των συσκ,ψεων επικοινωνο0ν <ε εσωτερικ- π/ρτα.

Γυρ.στε σελ.δα


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 1 Φεβρουαρ-ου 2012 / Σελ-δα 6

Ισγειο

Ε

ΠΟΛΕΟΟΜΙΑ. Μεγ$λη +κταση θα καταλ$βει η Πολεοδο<-α του δ,<ου Καρπενησ-ου, η οπο-α θα εγκαταλε-ψει τα <+χρι σ,<ερα ενοικιαζ.<ενα γραφε-α τηF κοντ$ στο Συνεδριακ. Κ+ντρο. Η Πολεοδο<-α θα βρ-σκεται αριστερ$ τηF εισ.δου. Θα υπ$ρχει <-α αρκετ$ ευρ/χωρη α-θουσα ανα<ον,F για το κοιν., εν@ η υπηρεσ-α θα στεγαστε- σε <-α +κταση περ-που 150 τ.<. <ε 4 τουλ$χιστον γραφε-α. Ξεχωριστ. γραφε-ο θα υπ$ρχει για το ηλεκτρονικ. πρωτ.κολλο τηF υπηρεσ-αF. ΑΡΧΕΙΟ. -πλα στην Πολεοδο<-α, θα υπ$ρχει <-α επ-σηF <εγ$λη α-θουσα, περ-που 25 τ.<., που θα χρησι<οποιηθε- ωF Αρχε-ο. Στον προθ$λα<ο τηF α-θουσαF αυτ,F θα εγκατασταθε- +να <εγ$λο πλ.τερ (σ/στη<α εκτ/πωσηF σχεδ-ων), .πωF και +να <εγ$λο φωτοτυπικ. <ηχ$νη<α. ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕ#Ν. -πλα απ. τα γραφε-α τηF Πο-

Α

ΕΙΣΟΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

υρ υτ α

Εξυπηρ+τηση του κοινο/. Ιδια-τερη ση<ασ-α δ-νεται στον χωροταξικ. σχεδιασ<. των γραφε-ων, @στε να διευκολυνθε- η πρ.σβαση του κοινο/. Θα εγκατασταθο/ν δι$φορα αρ<.δια γραφε-α περι<ετρικ$, στα οπο-α το κοιν. θα +χει $<εση πρ.σβαση <ετ$ την ε-σοδ. του στο κτ,ριο. Ιδια-τερη ση<ασ-α θα δοθεστην ε/κολη πρ.σβαση και στουF δ/ο ορ.φουF του κτηρ-ου για τα $το<α <ε ειδικ+F αν$γκεF (Α<εΑ). Επ-σηF, θα τοποθετηθε- και ειδικ, σ,<ανση που θα κατευθ/νει τουF πολ-τεF στο σωστ. ση<ε-ο εξυπηρ+τησηF.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το γ,πεδο 5x5. ΠΑΝ#. Π$ρκινγκ, το οπο-ο θα δια<ορφωθε-. <------------------------- ΡΟΜΟΣ ------------------------>

Ν Ε

... Ο πρ@τοF .ροφοF <ε το ισ.γειο +χουν οπτικ, επαφ,, αφο/ ο πρ@τοF .ροφοF <οι$ζει <ε εσωτερικ,... βερ$ντα. Περι<ετρικ$ του πρ@του ορ.φου θα εγκατασταθο/ν τα γραφε-α των αντιδη<$ρχων, του γενικο/ γρα<<ατ+α και των $λλων συ<βο/λων. Ειδικ, δο<, +χει προβλεφτεγια τον πρ.εδρο και τη γρα<<ατε-α του η<οτικο/ Συ<βουλ-ου, που για πρ@τη φορ$ θα +χουν ξεχωριστ. γραφε-ο και $νεση χ@ρου. Συνολικ$ θα δεσ<ευτο/ν περ-που 40 τ.<. Επ-σηF, ευρ/χωρο θα ε-ναι και το γραφε-ο των συ<βο/λων του δη<$ρχου. Η +δρα τουF θα αποτελε-ται απ. +ναν ενια-ο χ@ρο, περ-που 40 τ.<., εν@ θα υπ$ρχει και εσωτερικ, π.ρτα που θα συνδ+ει το γραφε-ο τουF <ε το γραφε-ο εν.F εκ των αντιδη<$ρχων. Τ+λοF, να αναφ+ρου<ε .τι στον πρ@το .ροφο, θα υπ$ρχουν <ια <ικρ, κουζ-να, τουαλ+τεF, αλλ$ και αρκετ.F χ@ροF για το κοιν..

νι κά

Συν+χεια απ. τη σελ-δα 5

Το ισγειο του νου η αρχεου

λεοδο<-αF και <προστ$ απ. την α-θουσα του Αρχε-ου, υπ$ρχει <ια α-θουσα, περ-που 55 τ.<. Θα δια<ορφωθε- κατ$λληλα και θα εξοπλιστε-, @στε να αποτελ+σει τη <εγ$λη α-θουσα συσκ+ψεων. Συνολικ$, προβλ+πονται 44 θ+σειF καθ,<ενων (4 χ 11 θ+σειF), εν@ οι θ+σειF του προεδρε-ου θα τοποθετηθο/ν σε υπερυψω<+νη κατασκευ,. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ. Επ-σηF, ιδια-τερη θ+ση κατα-

λα<β$νει η Οικονο<ικ, και ιοικητικ, Υπηρεσ-α του δ,<ου. Συνολικ$ θα χρησι<οποιηθο/ν 5 <εγ$λα γραφε-α, περ-που 130 τ.<. Ακ.<η, προβλ+πεται και Γραφε-ο Πρασ-νου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Επ-σηF, και η Τεχνικ, Υπηρεσ-α του δ,<ου θα <εταφερθε- στο ν+ο κτ,ριο. Συνολικ$ θα δεσ<ευτο/ν 7 γραφε-α, εν@ η συνολικ, +κτασ, τουF θα ε-ναι περ-που 150 τ.<. Θα υπ$ρχει ξεχωριστ. γραφε-ο του προϊστα<+νου τηF Τ.Υ., εν@ προ-

Ισ γειο

Εξυπηρ+τηση του κοινο/. Ιδια-τερη ση<ασ-α δ-νεται στον χωροταξικ. σχεδιασ<. των γραφε-ων, @στε να διευκολυνθε- η πρ.σβαση του κοινο/. Θα εγκατασταθο/ν δι$φορα αρ<.δια γραφε-α περι<ετρικ$, στα οπο-α το κοιν. θα +χει $<εση πρ.σβαση <ετ$ την ε-σοδ. του στο κτ,ριο. Ιδια-τερη ση<ασ-α θα δοθε- στην ε/κολη πρ.σβαση και στουF δ/ο ορ.φουF του κτηρ-ου για τα $το<α <ε ειδικ+F αν$γκεF (Α<εΑ).

βλ+πεται <ια α-θουσα συσκ+ψεων. Τ+λοF, να αναφ+ρου<ε .τι προβλ+πεται ξεχωριστ. γραφε-ο για τον πρ.εδρο του Τοπικο/ Συ<βουλ-ου Καρπενησ-ου, <ικρ+F α-θουσεF για την εγκατ$σταση <ηχανη<$των, φωτοτυπικ@ν κ.λπ., τουαλ+τεF και <ια <ικρ, κουζ-να, εν@ αριστερ$ τηF εισ.δου προβλ+πεται +να <ικρ. κυλικε-ο, περ-που 11 τ.<.

Ολοκλ ρωση ργων Σε παλαι.τερη δ,λωσ, του στα Ευρυτανικ$ Ν+α", ο αρ<.διοF αντι"Ε

δ,<αρχοF +ργων κ. Ν-κοF Σουλι@τηF ε-χε αναφ+ρει .τι η <εταφορ$ των υπηρεσι@ν θα +χει ολοκληρωθε- <+χρι τον Μ$ιο του 2012. #στ.σο, στο συ<φωνητικ. <ε την αν$δοχο εργολ$βο, ωF η<ερο<ην-α τ+λουF των εργασι@ν και παρ$δοσηF του κτηρ-ου ορ-ζεται η 31η εκε<βρ-ου 2012. "... Ελπ-ζου<ε .τι θα ε-<αστε πιο νωρ-F στιF ν+εF εγκαταστ$σειF", προβλ+πει ο κ. Σουλι@τηF. Η.Τ.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 1 Φεβρουαρ0ου 2012 / Σελ0δα 7

Στο φω οι απευθεα αναθσει ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ν ΕΤιH απευθε0αH αναθ.σειH, αν% .ργο, ποσ1 και εργολ%βο, παρουσ0ασε ο αρ>1διοH αντιδ/>αρχοH κ. Ν0κοH ΣουλιBτηH, στο προχθεσιν1 η>οτικ1 Συ>Η διαφ%νεια αποτελε0 βασικ/ αρχ/ >αH", τ1νισε. βο2λιο Καρπενησ0ου. "Η

%λλεH 1χι- και γενν% πολλ% ερωτη>ατικ% στην κοιν/ γνB>η.

νι κά

Παρακολουθο2>ε δη>οσιογραφικ% και καταγρ%φου>ε τα .ργα και τιH >ελ.τεH των δ/>ων του νο>ο2 π%νω απ1 10 χρ1νια. -λα τα χρ1νια, 1>ωH, οι απευθε0αH αναθ.σειH .ργων -το >εγ%λο >υστικ1 των δη>%ρχων- παρ.>εναν στο σκοτ%δι.

τη διεν.ργεια διαγωνισ>ο2 λ1γω του >ικρο2 τουH προϋπολογισ>ο2. Η απευθε0αH αν%θεση /ταν η λ2ση... αλλ% και το πρ1βλη>α. ι1τι, .χουν καταγραφε0 να εκτελο2νται δεκ%δεH ο>οειδ/ .ργα >ε απευθε0αH αν%θεση, ενB ο ν1>οH απαγορε2ει ρητ% τον κατακερ>ατισ>1 .ργων. Οι δ/>αρχοι παρατ2πωH προχωρο2σαν σε κατακερ>ατισ>1 -κ%τι που γ0νεται ακ1>η και σ/>ερα>εγ%λων .ργων, Bστε να π.σει ο προϋπολογισ>1H κ%θε “κο>>ατιο2” στα 1ρια τηH αν%θεσηH, που /ταν περ0που 10.000 ευρB. Εξ%λλου, οι απευθε0αH αναθ.σειH δεν υπ1κειντο καν στον .λεγχο νο>ι>1τηταH απ1 την Περιφ.ρεια. Πλ/ρηH αδιαφ%νεια

υρ υτ α

Η υπ1θεση "απευθε0αH αν%θεση", σε 1λη την Ελλ%δα και 1χι >1νο στην Ευρυταν0α, κρ2βει 1λη την αδιαφαν/ κατασπατ%ληση του δη>1σιου χρ/>ατοH, απλ% >ε απ1φαση δη>%ρχου. Μ.χρι σ/>ερα, ουδε0H γνBριζε που π%νε τα λεφτ%, τηH ΣΑΤΑ, κυρ0ωH, που ο εκ%στοτε δ/>αρχοH ε0χε στη δι%θεσ/ του. Λεφτ% τα οπο0α >ε απλ/ απ1φαση τηH παλι%H η>αρχιακ/H Επιτροπ/H διατ0θεντο για >ικρο.ργα σε τοπικο2H εργολ%βουH. Υλοποιο2νταν >ικρο.ργα α>φιβ1λου χρησι>1τηταH. Πολλ.H φορ.H, υπ/ρχαν καταγγελ0εH για >ικροπολιτικ.H σκοπι>1τητεH, ενB η συναλλαγ/ >ε τουH εργολ%βουH, κ%τω απ1 την αδιαφ%νεια του προηγο2>ενου νο>ικο2 καθεστBτοH, γεννο2σε ερωτη>ατικ%. Ε0ναι επ0σηH σαφ.H 1τι τα κονδ2λια που >ο0ραζαν οι 11 πρBην δ/>οι στην Ευρυταν0α, ξεπερνο2σαν ->ε πρ1χειρουH υπολογισ>ο2H- τα 7 εκατ. ευρB κ%θε χρ1νο. Οι τοπικο0 δ/>αρχοι, βεβα0ωH, ε0χαν το εργαλε0ο τηH απευθε0αH αν%θεσηH για να ικανοποιο2ν πραγ>ατικ.H αν%γκεH, οι οπο0εH 1>ωH δεν δικαιολογο2σαν

[ ΑΠΟΨΗ ]

Ε

Η κ0νηση τηH δη>οτικ/H αρχ/H στον δ/>ο Καρπενησ0ου να ε>φαν0σει αναλυτικ/ κατ%σταση >ε 1λα τα .ργα που εκτελ.στηκαν >ε απευθε0αH αν%θεση το 2011 αποτελε0 .να ση>αντικ1 β/>α προH τη διαφ%νεια. Πλ.ον, >ε τιH οικονο>ικ.H συνθ/κεH που δια>ορφBνονται στην Ελλ%δα για το παρ1ν και το >.λλον τηH, η διαφ%νεια αποτελε0 τουλ%χιστον υποχρ.ωση 1λων 1σων διαχειρ0ζονται δη>1σιο χρ/>α. Οι πολ0τεH θ.λουν να ξ.ρουν πο2 π%νε τα λεφτ%, τα οπο0α καταλ/γουν στουH δ/>ουH >.σω τηH σκληρ/H φορολογ0αH και των δη>οτικBν τελBν, τα

Α

Για πρBτη φορ% δ1θηκαν στη δη>οσι1τητα απ1 τη δη>οτικ/ αρχ/

και ε2λογα τα ερωτη>ατικ%. Υποβ1σκει και η φ/>η, κυρ0ωH για >ικρο2H δ/>ουH αν% την Ελλ%δα, 1που τ1τε δεν υπ/ρχε ο προληπτικ1H οικονο>ικ1H .λεγχοH ο2τε σαφBH και το "ΙΑΥΓΕΙΑ", 1τι κ%ποια απ1 τα .ργα δεν .γιναν ποτ.. Οι δ/>αρχοι προχωρο2σαν σε εικονικ.H συ>β%σειH, σε συ>φων0α >ε τον εργολ%βο, Bστε >ε το ποσ1 του ".ργου" ->.χρι 10.000 ευρB- να καλ2ψουν %λλεH αν%γκεH του δ/>ου, κυρ0ωH ">εροκ%>ατα" σε εργ%τεH, εκδηλBσειH κ.λπ. Οι δ/>οι προσλ%>βαναν χωρ0H τιH ν1>ι>εH διαδικασ0εH εργατικ1 προσωπικ1, που 2στερα δεν >πορο2σαν να τουH πληρB-

οπο0α σε καιρο2H οικονο>ικ/H κρ0σηH >οι%ζουν αβ%σταχτα. Να αναφ.ρου>ε πωH σε κ%θε λογαριασ>1 ΕΗ τα δη>οτικ% τ.λη ε0ναι σχεδ1ν το 40%. Απ1 την αρχ/ του χρ1νου ε0χα>ε αναφερθε0, >ε σχετικ/ αρθογραφ0α, σε .ργα που ο δ/>οH Καρπενησ0ου προωθε0 >ε απευθε0αH αναθ.σειH. Καταρχ%H, να ση>ειBσου>ε 1τι οποιαδ/ποτε απευθε0αH αν%θεση .ργου απαγορε2εται, εκτ1H και αν ε0ναι κατεπε0γουσα αν%γκη. Σ2>φωνα >ε τον ν1>ο 3463/2006, στο %ρθρο 103, παρ. 2γ, επιτρ.πεται η απευθε0αH αν%θεση .ργων >.χρι εν1H 2ψουH: "... (η Οικονο>ικ/ Επι-

Το "ΙΑΥΓΕΙΑ" Το ση>αντικ1τερο .ργο τηH Κυβ.ρνησηH Πα πα ν δ ρ.ο υ το 2009, που αφορ% και στην τοπικ/ αυτοδιο0κηση, /ταν η θεσ>οθ.τηση >ε τον ν1>ο 3861/2010 του προγρ%>>ατοH "ΙΑΥΓΕΙΑ", τηH διαφ%νειαH σε κ%θε απ1φαση τηH διο0κησηH. Πρ1κειται για >ια καινοτο>0α στην Ελλ%δα. -λεH οι αποφ%σειH 1λων των κρατικBν φορ.ων του στενο2 και του ευρ2τερου δη>1σιου το>.α δεν θα ε0χαν ισχ2, αν πρBτα δεν αναρτ1νταν >.σω εν1H ηλεκτρονικο2 πρωτοκ1λλου στο 0ντερνετ, προσβ%σι>εH στον καθ.να.

σουν >ε τη ν1>ι>η οδ1. -σον αφορ% το ε0δοH των αναθ.σεων, ο συν/θηH 2ποπτοH τ0τλοH .ργου /ταν οι "καθαρισ>ο0 δρ1>ων". $στ1σο, κανε0H δεν >πορε0 να ενοχοποι/σει 1λα τα >ικρ% .ργα και τιH απευθε0αH αναθ.σειH ωH 2ποπτα. ->ωH, σ2>φωνα και >ε τα στοιχε0α του Επιθεωρητ/ η>1σιαH ιο0κησηH, η διαφθορ% στην τοπικ/ αυτοδιο0κηση βρ0σκεται στιH πρBτεH θ.σειH για 1λη την προηγο2>ενη δεκαετ0α. Η... ευελιξ0α του δη>%ρχου να αναθ.τει απευθε0αH, 1που εκε0νοH θ.λει, >ικρο.ργα, τα οπο0α απ1 το 2010 >πορο2ν να αγγ0ξουν και τα 24.000 ευρB, >οι%ζει απ1 >1νη τηH 2ποπτη -%λλεH φορ.H ε0ναι,

τροπ/) αποφασ0ζει για την .γκριση των δαπανBν και τη δι%θεση των πιστBσεων του προϋπολογισ>ο2, (....) καθBH και στιH περιπτBσειH απευθε0αH αν%θεσηH προ>ηθειBν, παροχ/H υπηρεσιBν, εκπ1νησηH >ελετBν και εκτ.λεσηH .ργων σε εξαιρετικ% επε0γουσεH περιπτBσειH", ενB σε %λλη δι%ταξη (ν1>οH ΘΗΣΕΑΣ/2004) αναφ.ρεται 1τι: "... δεν επιτρ.πεται κατ%τ>ηση των δη>οτικBν .ργων κ.λπ.". Επιπλ.ον, στον ν1>ο "Πρ1γρα>>α ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", στο %ρθρο 225, 1λεH οι αποφ%σειH, 1λων των δ/>ων, υπ1κεινται σε υποχρεωτικ1 .λεγχο νο>ι>1τηταH.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

Ο δ/>οH Καρπενησ0ου προχBρησε σε 67 απευθε0αH αναθ.σειH .ργων, 2ψουH 558.733 ευρB. Για τον προϋπολογισ>1 του Καλλικρατικο2 δ/>ου, θα .λεγε κανε0H 1τι ε0ναι >%λλον λ0γεH, αν >%λιστα σκεφτε0 1τι αφορο2ν .ργα σε 6 πρBην δ/>ουH.

Γυρ0στε σελ0δα

Βλ.που>ε, λοιπ1ν, 1τι η νο>οθεσ0α υπ%ρχει. Τηρε0ται >εν, αλλ% >ε χαλαρο2H ελ.γχουH. Ελπ0ζου>ε η κ0νηση του δ/>ου Καρπενησ0ου να βρει >ι>ητ/ και τον δ/>ο Αγρ%φων. Εκε0 .χουν καταγραφε0 εκατοντ%δεH απευθε0αH αναθ.σειH. Τον εκ.>βριο του 2011, ο δ/>οH Αγρ%φων, σχεδ1ν ο >ισ1H δ/>οH σε σ2γκριση >ε τον δ/>ο Καρπενησ0ου, προχBρησε σε 39 απευθε0αH αναθ.σειH, συνολικο2 προϋπολογισ>ο2 317.000 ευρB, σχεδ1ν το 58% των αναθ.σεων του δ/>ου Καρπενησ0ου για ολ1κληρο το 2011.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ-ρτη 1 Φεβρουαρ;ου 2012 / Σελ;δα 8

Οι 67 αναθ σει, ψου 558.733 ευρ

Συν9χεια απ< τη σελ;δα 7

θηκε στον Α. Τ-σιο.

Ν Ε νι κά

τη για τη "ηJιουργ;α δικτ=ου δρ<Jων :πιαT κυκλοφορ;αT-πεζοδροJ;ων στην π<λη του Καρπενησ;ου", 14.000 ευρN Jε αν-δοχο τον Μ. ρ<σο, η ειδικ: αρχιτεκτονικ: Jελ9τη για το ;διο 9ργο =ψουT 4.200 ευρN, η ειδικ: αρχιτεκτονικ: Jελ9τη του 9ργου "ιαJ<ρφωση χNρων στ-θJευσηT", 4.100 ευρN, οι οπο;εT ανατ9θηκαν στον Α. ΛαJπρ<πουλο, η κυκλοφοριακ: Jελ9τη π<ληT Καρπενησ;ου, =ψουT 8.000 ευρN, Jε αν-δοχο τον Κ. Φουσ9κη, η διαJ<ρφωση α;θουσαT γραφε;ων στο Συνεδριακ< Κ9ντρο Καρπενησ;ου, =ψουT 8.500 ευρN, Jε αν-δοχο την Χ. Κεφαλ- και τ9λοT η συντ:ρηση ΧΑΑ στη θ9ση "Μ9γα Ρ9Jα", 8 . 8 0 0 ευρN, Jε αν-δοχο τον Β. Αθανασι-δη. 5γιοT Νικ<λαοT. 8σον αφορ- την Τοπικ: Κοιν<τητα Αγ;ου Νικολ-ου, ανατ9θηκαν συνολικ- 4 9ργα προϋπολογισJο= 31.000 ευρN. Πιο αναλυτικ-, ο Ι. Σαπ-ναT αν9λαβε την αποκατ-σταση βλαβNν αποχετευτικο= αγωγο= δηJοτικ:T τουαλ9ταT, =ψουT 6.000 ευρN, ενN ο Ε. Μ-κκαT την κατασκευ: τοιχ;ου αντιστ:ριξηT κεντρικο= δρ<Jου στη θ9ση "Λογκ-" λ<γω κατολ;σθησηT, 20.000 ευρN. Παρ-λληλα, ανατ9θηκαν η διευθ9τηση οJβρ;ων υδ-των, =ψουT 4.000 ευρN και προJ:θεια και τοποθ9τηση σιδερ9νιων κιγκλιδωJ-των στη θ9ση Καροπο=λα, =ψουT 1.000 ευρN. Βουτ=ρο. Στην Τοπικ: Κοιν<τητα Βουτ=ρου υπογρ-φηκε Jε τον . ιNτη η επ9κταση τηT αποχ9τευσηT, προϋπολογισJο= 12.000 ευρN. Παπαρο=σι. Συνολικ- 7.000 ευρN διατ9θηκαν για τιT τσιJεντοστρNσειT δρ<Jων στην Τοπικ: Κοιν<τητα Παπαρουσ;ου, 9ργο το οπο;ο ανατ9θηκε στον Γ. Στερ<πουλο. Παυλ<πουλο. ΕντωJεταξ=, 9να J<λιT 9ργο θα πραγJατοποιηθε; στην Τοπικ: Κοιν<τητα Παυλ<πουλου. Πρ<κειται για τιT βελτιNσειT δρ<Jων, =ψουT 5.000 ευρN, το οπο;ο ανατ9θηκε στον Ν. ΣταJο=λη. Σελλ-. =ο 9ργα συνολικο= προϋπολογισJο= 25.200 ευρN ανατ9θηκαν εντ<T του 2011 και αφορο=ν την Τοπικ: Κοιν<τητα ΣελλNν. ΣυγκεκριJ9να, ο Σπ. Κ-ππαT αν9λαβε τιT αναπλ-σειT του χωριο=, ενN ο Ν. Χαντζ<πουλοT την τσιJεντ<στρωση δρ<Jου προT οικ;α ΣοφρNνη κ.λπ. Να σηJειNσουJε πωT το ποσ< για κ-θε 9ργο ξεχωριστ- αν9ρχεται στιT 12.600 ευρN. Στ9νωJα. Ακ<Jη Jια αν-θεση υπο-

γρ-φηκε Jεταξ= του δ:Jου Καρπενησ;ου και του Ν. ΣταJο=λη, η οπο;α αφορ- στη συντ:ρηση και βελτ;ωση Jεγ-λου αυλακιο= στην Τοπικ: Κοιν<τητα ΣτενNJατοT, =ψουT 12.600 ευρN. Στεφ-νι. 8σον αφορ- την Τοπικ: Κοιν<τητα Στεφαν;ου, ανατ9θηκε η τσιJεντ<στρωση του δρ<Jου προT την οικ;α Κωστ<πουλου, =ψουT 4.000 ευρN, Jε αν-δοχο τον Π. Τασιο. Φιδ-κια. Τ9λοT, δ=ο 9ργα συνολικο= ποσο= 16.633 ευρN ανατ9θηκαν στουT Γ. Γο=λα και Χαρ. ιNτη για την κατασκευ: τεχνικο= οJβρ;ων υδ-των στη θ9ση «ΡεJατ-κι» στην Τοπικ: Κοιν<τητα Φιδακ;ων -=ψουT 12.633 ευρN- και την διαπλ-τυνση δρ<Jου στην ε;σοδο του χωριο= -=ψουT 4.000 ευρN- αντ;στοιχα.

υρ υτ α

Γενικ ργα δ ου ΣυγκεκριJ9να, τα 8 γενικ- 9ργα που ανατ9θηκαν στον δ:Jο Καρπενησ;ου, Jε τον προϋπολογισJ< τουT να αν9ρχεται στιT 78.600 ευρN, αφορο=ν στιT εργασ;εT συντ:ρησηT δηJοτικNν σφαγε;ων Καρπενησ;ου, =ψουT 8.000 ευρN, καθNT και τη διαJ<ρφωση αποθηκNν του δ:Jου στην στεγασJ9νη λαϊκ: αγορ- -12.000 ευρN- Jε αν-δοχο τον Γ. Χαντζ<πουλο, την απεντ<Jωση - Jυοκτον;α δηJοτικNν σφαγε;ων Καρπενησ;ου, =ψουT 5.000 ευρN, Jε αν-δοχο την εταιρε;α «ECO FRESH» και την κατασκευ: Μουσε;ου Τσ-τσου στον χNρο του δηJοτικο= σχολε;ου στην Αγ;α Τρι-δα, =ψουT 12.600 ευρN, Jε αν-δοχο τον Ν. Φακ;τσα. Ακ<Jη, 9γιναν οι αναθ9σειT για την αποπερ-τωση κοινοτικο= γραφε;ου Μεγ-λου Χωριο=, 10.000 ευρN, Jε αν-δοχο τον Κ. ΚολοκNτσιο, τη διαJ<ρφωση χNρου για τη λειτουργ;α κοινωνικο= παντοπωλε;ου 10.000 ευρN, Jε αν-δοχο την Χ. Κεφαλ-, τη Jελ9τη αποκατ-στασηT ΧΑΑ Καρπενησ;ου στη θ9ση «Μ9γα Ρ9Jα» και οJιανNν στη θ9ση «Πορτ;τσα», 11.000 ευρN, στον Ε. Χαλκικαι τ9λοT, την υδραυλικ: Jελ9τη ποταJNν, =ψουT 10.000 ευρN, στουT Καρατζ9νη και Κουδουν-.

Ε

ηοτικ Εν τητα Καρπενησ ου 8σον αφορ- τη ηJοτικ: Εν<τητα Καρπενησ;ου, πραγJατοποι:θηκαν αναθ9σειT για 24 9ργα και Jελ9τεT, =ψουT 195.833 ευρN. Να αναφ9ρουJε στο σηJε;ο αυτ< πωT για τιT Τοπικ9T Κοιν<τητεT Αγ;ου Ανδρ9α, Αγ;αT Βλαχ9ρναT, ΚαλεσJ9νου, Κορυσχ-δων και Μυρ;κηT δεν πραγJατοποι:θηκε καJ;α αν-θεση. Ειδικ<τερα: Καρπεν:σι. Στη ηJοτικ: Κοιν<τητα Καρπενησ;ου οι 11 Jελ9τεT και 9ργα που ανατ9θηκαν αγγ;ζουν τιT 82.400 ευρN και αφορο=ν στον καθαρισJ< του χειJ-ρρου Κλαρωτο=, 9ργο =ψουT 7.900 ευρN, το οπο;ο ανατ9θηκε στον Κ. ΚολοκNτσιο, στην τοπογραφικ: Jελ9τη των "ΠαρεJβ-σεων αν-πλασηT-αναβ-θJισηT στο εJπορικ< κ9ντρο του Καρπενησ;ου", =ψουT 14.300 ευρN, Jε αν-δοχο τον Α. Κατσ;νη, στην ειδικ: αρχιτεκτονικ: Jελ9τη των "ΠαρεJβ-σεων αν-πλασηTαναβ-θJισηT στο εJπορικ< κ9ντρο του Καρπενησ;ου", 4.200 ευρN, Jε αν-δοχο τον Α. ΛαJπρ<πουλο και την ηλεκτροJηχανολογικ: Jελ9τη των "ΠαρεJβ-σεων αν-πλασηT-αναβ-θJισηT στο εJπορικ< κ9ντρο του Καρπενησ;ου", =ψουT επ;σηT 4.200 ευρN Jε αν-δοχο τον Ε. Γιαννακογλου. Ακ<Jη, ανατ9θηκε η Jελ9τη πρασ;νου για τιT "ΠαρεJβ-σειT αν-πλασηTαναβ-θJισηT στο εJπορικ< κ9ντρο του Καρπενησ;ου", =ψουT 4.200, Jε αν-δοχο τον Ν. Τσ<λκα, η τοπογραφικ: Jελ9-

ηοτικ Εν τητα Προυσο Συνολικ- 14 9ργα που αφορο=ν στην ηJοτικ: Εν<τητα Προυσο= -συνολικο= ποσο= 100.000 ευρN- ανατ9θηκαν εντ<T του 2011. Να σηJειNσουJε ωστ<σο, <τι στα Βελωτ-, την Καταβ<θρα και το ΣταυροχNρι, δεν πραγJατοποι:θηκε καν9να 9ργο : Jελ9τη. Αλ9στια. 6να 9ργο, =ψουT 5.000 ευρN, αφορ- την ηJοτικ: Κοιν<τητα Αλεστ;ων. Πρ<κειται για την ολοκλ:ρωση του δικτ=ου =δρευσηT και συντ:ρηση τηT δεξαJεν:T του χωριο=, 9ργο το οπο;ο ανατ9θηκε στον Κ. Καραντζο=νη. Ασπρ<πυργοT. Στην Τοπικ: Κοιν<τητα Ασπροπ=ργου ο Θ. Φ9γγοT αν9λαβε δ=ο 9ργα, =ψουT 14.000 ευρN· τη συντ:ρηση, τον καθαρισJ< και το στρNσιJο Jε Jελ;στα του δρ<Jου Μηλι9T – ΑJπ9λια – Παρηγ<ρη, =ψουT 8.000 ευρN και την αποπερ-τωση και διαJ<ρφωση νεκροταφε;ου, ποσο= 6.000 ευρN. ΕσωχNρια. Το Jοναδικ< 9ργο στην Τοπικ: Κοιν<τητα Εσωχωρ;ων, αν9λαβε ο Π. Γκρ;ζηT, το οπο;ο αφορ- στην ολοκλ:ρωση εργασιNν επισκευ:T του σχολε;ου, =ψουT 6.000 ευρN. Καστανι-. Στον Χαρ. Κουτρο=Jπα ανατ9θηκαν δ=ο 9ργα, προϋπολογισJο= 14.500 ευρN. Πρ<κειται για την επισκευ: τοιχοποι;αT νεκροταφε;ου -=ψουT 5.000 ευρN- και τιT τσιJεντοστρNσειT προT Ζαφειρ9ικα και Γο=ρνεT, 9.500 ευρN. Πρ<δροJοT. Την τσιJεντ<στρωση και καλντερ;Jι εντ<T τηT Τοπικ:T Κοιν<τηταT Προδρ<Jου αν9λαβε ο Π. Γκρ;ζηT, Jε το ποσ< να αγγ;ζει τιT 9.500 ευρN. Προυσ<T. Παρ-λληλα, στον Θ. Φ9γγο ανατ9θηκαν τα τεχνικ- 9ργα στα προT 5νω ΕσωχNρια, =ψουT 8.000 ευρN, καθNT επ;σηT και η τσιJεντ<στρωση του δρ<Jου προT Π9χα και η διαJ<ρφωση του νεκροταφε;ου του χωριο=, =ψουT 10.000 ευρN, ενN στον Π. Γκρ;ζη η συντ:ρηση JονοπατιNν, ποσο= 5.000 ευρN. Σαρκ;νη. Ο ηλεκτροφωτισJ<T του κεντρικο= δρ<Jου τηT Τοπικ:T Κοιν<τηταT Σαρκ;νηT, =ψουT 8.000 ευρN, αν9λαβε ο Χρ. Λ9ντζοT. Τ<ρνοT. Τ9λοT, στον Γ. Παλαι<, ανατ9θηκαν δ=ο 9ργα· η κατασκευ: τοιχ;ων -νωθεν του κοιJητηρ;ου τηT Τοπικ:T Κοιν<τηταT Τ<ρνου, =ψουT 12.000 ευρN και η κατασκευ: τοιχ;ου στον δρ<Jο προT Γιανν9ικα, καθNT και οι αναπλ-σειT δηJοτικNν χNρων, =ψουT 8.000 ευρN.

Α

Συνολικ- 67 αναθ9σειT 9ργων και JελετNν για τον διευρυJ9νο δ:Jο Καρπενησ;ου πραγJατοποι:θηκαν εντ<T του 2011, Jε τον προϋπολογισJ< να αν9ρχεται στιT 558.733 ευρN. 8πωT ε;ναι λογικ<, η Jερ;δα του λ9οντοT αφορ- τη ηJοτικ: Εν<τητα Καρπενησ;ου, <που ανατ9θηκαν 24 9ργα· 11 στην Τ.Κ. Καρπενησ;ου και 13 στιT υπ<λοιπεT Τοπικ9T Κοιν<τητεT. Ακολουθε; η .Ε. Προυσο=, <που πραγJατοποι:θηκαν 14 αναθ9σειT 9ναντι 100.000 ευρN και Jε λιγ<τερεT αναθ9σειT 9πονται η ΠοταJι-, η Φουρν-, η οJν;στα και οι ΚτηJ9νιοι. ΕντωJεταξ=, οι 8 αναθ9σειT αφορο=ν γενικ- 9ργα του δ:Jου Καρπενησ;ου. Πιο αναλυτικ-:

ηοτικ Εν τητα ον στα Συνολικ- 9ξι 9ργα ανατ9θηκαν το περασJ9νο 9τοT για τη ηJοτικ: Εν<τητα οJν;σταT. Οι 70.100 ευρN που διατ9θηκαν δεν αφορο=ν τιT Τοπικ9T Κοιν<τητεT οJν;σταT και ΨιανNν. Πιο αναλυτικ-, τα 9ργα και οι Jελ9τεT 9χουν ωT εξ:T: 5Jπλιανη. 6να 9ργο, =ψουT 10.700 ευρN, πραγJατοποι:θηκε στην Τοπικ: Κοιν<τητα 5JπλιανηT. Πρ<κειται για την τοποθ9τηση εξωτερικNν κουφωJ-των στον δηJοτικ< ξενNνα του χωριο=, αν-δοχοT του οπο;ου αναδε;χτηκε ο Π. Μπακατσι-T. Κρ;κελλο. Τα δ=ο 9ργα, τα οπο;α ανατ9θηκαν στουT Ν. Μ:τσιου και Ε. Μ-κκα αντ;στοιχα, αφορο=ν στη διευθ9τηση οJβρ;ων υδ-των στην συνοικ;α "Παναρ9ικα" τηT Τοπικ:T Κοιν<τηταT Κρικ9λλου -=ψουT 12.600 ευρN- και την επιδι<ρθωση υδραυλ-κων εντ<T τηT Κοιν<τηταT, =ψουT 9.000 ευρN. ΜεσοκNJη. Στην Τοπικ: Κοιν<τητα ΜεσοκNJηT ανατ9θηκε η τσιJεντ<στρωση επικ;νδυνων σηJε;ων στην ε;σοδο του χωριο=, =ψουT 12.600 ευρN, στον Α. Τ-σιο. Ροσκ-. 8σον αφορ- την Τοπικ: Κοιν<τητα Ροσκ-T, ο Ν. Καρ9τσοT αν9λαβε την αντικατ-σταση τηT στ9γηT του δηJοτικο= σχολε;ου, συνολικο= ποσο= 12.600 ευρN. Στ-βλοι. Τ9λοT, Ακ<Jη Jια αν-θεση υπογρ-φηκε Jεταξ= του δ:Jου Καρπενησ;ου και του Ν. Μ:τσιου, η οπο;α αφορ- στιT αναπλ-σειT κοινοχρ:στων χNρων στην Τοπικ: Κοιν<τητα Στ-βλων, Jε προϋπολογισJ< 12.600 ευρN.

ηοτικ Εν τητα Κτηεν ων Μ<λιT τρ;α 9ργα αφορο=ν τη ηJοτικ: Εν<τητα ΚτηJεν;ων, ο προϋπολογισJ<T των οπο;ων αν9ρχεται στιT 23.000 ευρN. Να σηJειNσουJε εδN πωT η Αγ;α Τρι-δα και τα Πετρ-λωνα, 9Jειναν εκτ<T 9ργων και JελετNν. 5γιοT Χαρ-λαJποT. Το ποσ< των 8.000 ευρN διατ9θηκε στον Ι. Φο=κα Jε σκοπ< τιT διαJορφNσειT κοινοχρ:στων χNρων τηT Τοπικ:T Κοιν<τηταT Αγ. Χαρ-λαJπου. οJιανο;. Ο Κ. Χο=παT αν9λαβε την εσωτερικ: οδοποι;α και τιT αναπλ-σειT στην Τοπικ: Κοιν<τητα οJιανNν, συνολικο= ποσο= 10.000 ευρN. Χ<χλια. ΕντωJεταξ=, στον Ι. Φο=κα ανατ9θηκε και η αποJ-κρυνση υπερχε;λισηT δεξαJεν:T απ< την κατολισθα;νουσα περιοχ: τηT Τοπικ:T Κοιν<τηταT Χ<χλιαT, =ψουT 5.000 ευρN. ηοτικ Εν τητα Ποται ΤιT 43.300 ευρN αγγ;ζει ο προϋπολογισJ<T για τα 9ξι 9ργα που ανατ9θηκαν και αφορο=ν την ηJοτικ: Εν<τητα ΠοταJι-T. ,στ<σο, οι Τοπικ9T Κοιν<τητεT ερJατ;ου, Ανι-δαT, Καρ;τσαT, Μουζ;λου και Συγκρ9λου, δεν 9τυχαν καJ;αT αν-θεσηT. Πιο αναλυτικ-: Κλαυσ;. ΤιT 10.000 ευρN αγγ;ζει η προJ:θεια Jηχαν:JατοT -ντλησηT στην ηJοτικ: Κοιν<τητα Κλαυσ;ου, απ< τον Θ. Μπ-ρκα. Μικρ< Χωρι<. Απευθε;αT αν-θεση 9γινε στον Π. Μπο=ρα και για τιT εργασ;εT συντ:ρησηT και προστασ;αT δηJοτικNν χNρων στην Τοπικ: Κοιν<τητα Μικρο= Χωριο=, =ψουT 12.600 ευρN. Μεγ-λο Χωρι<. 8σον αφορ- την Τοπικ: Κοιν<τητα του Μεγ-λου Χωριο=, ανατ9θηκε J<λιT 9να 9ργο -στον ηJ. ιNτη- το οπο;ο αφορ- στην αποκατ-σταση αποχετε=σεων, =ψουT 5.200 ευρN. Ν<στιJο. =ο ακ<Jη 9ργα ανατ9θηκαν στον Χαρ. ιNτη, τα οπο;α αφορο=ν την Τοπικ: Κοιν<τητα Νοστ;Jου. Πρ<κειται για την καλλι9ργεια πηγ:T και τον εJπλουτισJ< υδραγωγε;ου στη θ9ση "ιχαλορ9Jατα", =ψουT 10.000 ευρN, καθNT και την τοποθ9τηση προστατευτικ:T Jπ-ραT στη θ9ση "ΑλNνια", 9ναντι οικ;αT Αριστε;δη Παχ:, =ψουT 500 ευρN. Χελιδ<να. Τ9λοT, η διευθ9τηση οJβρ;ων υδ-των στην περιοχ: «ι-σελο ΑλογοJ-ντρια» στην Τοπικ: Κοιν<τητα Χελιδ<ναT, =ψουT 5.000 ευρN, ανατ9-

ηοτικ Εν τητα Φουρν 6ξι 9ργα ανατ9θηκαν για την ηJοτικ: Εν<τητα Φουρν-T, ο προϋπολογισJ<T των οπο;ων αν9ρχεται στιT 47.900 ευρN. Ειδικ<τερα: Βρ-χα. Οι αναπλ-σειT και η εσωτερικ: οδοποι;α τηT Τοπικ:T Κοιν<τηταT Βρ-χαT ανατ9θηκαν στον Κ. Χο=πα Jε το ποσ< των 12.000 ευρN, ενN η αJJοβολ: και εξωραϊσJ<T τηT κοινοτικ:T βρ=σηT στον Π. Κο=τσικο 9ναντι 900 ευρN. Κλειτσ<T. Ακ<Jη, οι διαJορφNσειT κοινοχρ:στων χNρων στην Τοπικ: Κοιν<τητα Κλειτσο= (7.000 ευρN) και τα 9ργα =δρευσηT - αποχ9τευσηT (12.600 ευρN) ανατ9θηκαν στον Ευθ. Ξινια, ενN τα 9ργα οδοποι;αT (10.400 ευρN) στον Σ. Παπουτσ<πουλο. Φουρν-. Τ9λοT, ο καθαρισJ<T και η περ;φραξη νεκροταφε;ου στην Τοπικ: Κοιν<τητα Φουρν-T ανατ9θηκαν στον Κ. Ξηνταρα 9ναντι 5.000 ευρN.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 1 Φεβρουαρ2ου 2012 / Σελ2δα 9

Εβδοδα Να ηοκρατα ΣΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΟ

"Κλεισ@0νη" απ3 τη Ν0α η@οκρατ2α ε2ναι η τρ0χουσα εβδο@'δα, @ε @ια σειρ' απ3 πολιτικ0J εκδηλDσειJ, που περιλα@β'νουν την επ2σκεψη δ4ο κορυφα2ων στελεχDν του κ3@@ατοJ στον νο@3. Ο @εν 0ναJ βουλευτ1J θα πραγ@ατοποι1σει περιοδε2α σε 3λη την Ευρυταν2α, ο δε 0τεροJ θα ε2ναι ο κεντρικ3J ο@ιλητ1J στην εκδ1λωση κοπ1J π2ταJ. ΕκδηλDσειJ που προοιων2ζουν το 0δαφοJ για τιJ εκλογ0J, 3ποτε αυτ0J και αν γ2νουν.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Ο Γρα@@ατ0αJ τηJ Πολιτικ1J Επιτροπ1J τηJ Ν.. και βουλευτ1J Αρκαδ2αJ κ. Ανδρ0αJ Λυκουρ0ντζοJ ΕΞΙΑ. Ο υπε4θυνοJ του κ3@@ατοJ για τον νο@3 και βουλευτ1J

Αιτωλοακαρναν2αJ τηJ Ν.. κ. Κωνσταντ2νοJ Καραγκο4νηJ

ταν2αJ, γ2νεται γνωστ3 3τι την Παρασκευ1 3 Φεβρουαρ2ου 2012 θα επισκεφθε2 την Ευρυταν2α ο υπε4θυνοJ του κ3@@ατοJ για τον νο@3, βουλευτ1J Αιτωλοακαρναν2αJ τηJ Ν0αJ η@οκρατ2αJ, κ. Κωνσταντ2νοJ Καραγκο4νηJ, προκει@0νου να καταγρ'ψει τα προβλ1@ατα τηJ περιοχ1J και να καταθ0σει επ2καιρεJ ερωτ1σειJ στη Βουλ1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο κ. Καραγκο4νηJ, @ε κλι@'κιο τηJ ΝΟΕ Ευρυταν2αJ, θα ξεκιν1σει την περιοδε2α του το πρω2 τηJ Παρασκευ1J και θα επισκεφτε2 διαδοχικ', απ3 τιJ 9 το πρω2 0ωJ

υρ υτ α

Η Ν0α η@οκρατ2α, @ε τον δη@οσκοπικ3 "α0ρα" του πρDτου κ3@@ατοJ, @ε δρα@ατικ1 διαφορ' απ3 το δε4τερο κ3@@α, που 3πωJ φα2νεται -για πρDτη φορ' στην σ4γχρονη ιστορ2α του- δεν θα ε2ναι το ΠΑΣΟΚ, προωθε2 και στην Ευρυταν2α @ια σειρ' απ3 πολιτικ0J εν0ργειεJ, Dστε να συσπειρDσει, αλλ' και να ενη@ερDσει, τ3σο τουJ οπαδο4J τηJ Ν.. 3σο και τον Ευρυτανικ3 λα3, για τιJ θ0σειJ του κ3@@ατοJ στην τρ0χουσα πολιτικ1 πραγ@ατικ3τητα του ν0ου @νη@ον2ου, που 0ρχεται @αζ2 @ε τα δισεκατο@@4ρια του ΝΤ.

Ν Ε

4ο κορυφα2α στελ0χη τηJ Ν0αJ η@οκρατ2αJ επισκ0πτονται την Ευρυταν2α την εβδο@'δα που διαν4ου@ε. Ο βουλευτ1J Αιτωλοακαρναν2αJ κ. Κωνσταντ2νοJ Καραγκο4νηJ και ο Γρα@@ατ0αJ τηJ Πολιτικ1J Επιτροπ1J τηJ Ν0αJ η@οκρατ2αJ και βουλευτ1J Αρκαδ2αJ κ. Ανδρ0αJ Λυκουρ0ντζοJ

νι κάΑ

Καραγκο4νηJ και Λυκουρ0ντζοJ επισκ0πτονται την Ευρυταν2α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Επσκεψη Κ"στα Καραγκονη Σ4@φωνα @ε ανακο2νωση τηJ ΝΟΕ Ν0αJ η@οκρατ2αJ ν. Ευρυ-

και τη 1 το @εση@0ρι, το Γηροκο@ε2ο Καρπενησ2ου, το Νοσοκο@ε2ο Καρπενησ2ου, το Τ.Ε.Ι. Καρπενησ2ου, το ΚΤΕΛ Ευρυταν2αJ, τον ΟΑΕ Καρπενησ2ου, την Εργατικ1 Εστ2α Καρπενησ2ου και τον ικηγορικ3 Σ4λλογο Ευρυταν2αJ. Στη συν0χεια, θα @ετακινηθε2 στον δ1@ο Αγρ'φων και στιJ 2 το @εση@0ρι θα επισκεφθε2 την 0δρα του δ1@ου στο ΚερασοχDρι και θα συναντηθε2 @ε τον δ1@αρχο κ. η@1τρη Τ'τση. Ακολο4θωJ, θα επισκεφθε2 τιJ Τοπικ0J Κοιν3τητεJ Κρ0ντηJ και υτικ1J Φραγκ2σταJ, 3που θα επισκεφθε2 και το Κ0ντρο

Υγε2αJ. Η επ2σκεψ1 του θα ολοκληρωθε2 στην Τοπικ1 Κοιν3τητα Ανατολικ1J Φραγκ2σταJ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Επσκεψη Ανδρα Λυκουρντζου Την επ3@ενη Τετ'ρτη 8 Φεβρουαρ2ου, σ4@φωνα @ε ανακο2νωση τηJ ΝΟΕ Ευρυταν2αJ, θα επισκεφθε2 το Καρπεν1σι ο Γρα@@ατ0αJ τηJ Πολιτικ1J Επιτροπ1J τηJ Ν0αJ η@οκρατ2αJ και βουλευτ1J Αρκαδ2αJ κ. Ανδρ0αJ Λυκουρ0ντζοJ, προσκεκλη@0νοJ τηJ ΝΟ..Ε. Ευρυταν2αJ ωJ κεντρικ3J

Φωτι σε σπτι στη Λαγκαδι

ο@ιλητ1J στην πολιτικ1 εκδ1λωση για την κοπ1 τηJ π2ταJ του κ3@@ατοJ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο κ. Λυκουρ0ντζοJ, σ4@φωνα @ε το πρ3γρα@@α που ανακοινDθηκε, θα επισκεφθε2 καταρχ'J τα γραφε2α τηJ ΝΟΕ στιJ 12 το @εση@0ρι, 3που θα 0χει συνο@ιλ2α @ε τα στελ0χη του κ3@@ατοJ. Στη συν0χεια, στη 1 το @εση@0ρι, θα πραγ@ατοποι1σει επ2σκεψη στον αντιπεριφερει'ρχη κ. Βασ2λη Καρα@π', ενD στη 1:30 θα πραγ@ατοποι1σει επ2σκεψη στον δ1@αρχο Καρπενησ2ου κ. ΚDστα Μπακογι'ννη. ΣτιJ 2 το @εση@0ρι, θα επισκεφθε2 το Εργατοϋπαλληλικ3 Κ0ντρο Καρπενησ2ου, 3που θα συναντηθε2 @ε τοπικο4J φορε2J, ενD στιJ 3 το @εση@0ρι θα παραχωρ1σει συν0ντευξη τ4που στα τοπικ' ΜΜΕ, στα γραφε2α τηJ ΝΟΕ Ευρυταν2αJ. ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Ο κ. Λυκουρ0ντζοJ, προσκεκλη@0νοJ του τοπικο4 κ3@@ατοJ, θα ε2ναι ο κεντρικ3J ο@ιλητ1J στην πολιτικ1 εκδ1λωση που οργανDνει η ΝΟΕ Ευρυταν2αJ για την κοπ1 τηJ π2ταJ του κ3@@ατοJ. Η εκδ1λωση θα πραγ@ατοποιηθε2 στο ξενοδοχε2ο "AVARIS", στιJ 6:30 το απ3γευ@α. Η ΝΟΕ, σε ανακο2νωσ1 τηJ, ενη@ερDνει 3τι "... 3σοι 0χουν πρ3βλη@α @εταφορ'J να επικοινωνο4ν @ε τα τηλ0φωνα: 2237025410 και 6974-825991"

-@εση επ0@βαση τηJ Πυροσβεστικ1J - Μικρ0J υλικ0J ζη@ι0J

Ε

Το Σ'ββατο, περ2που στιJ 5:15 το απ3γευ@α, στην κα@ιν'δα του τζακιο4 διDροφηJ κατοικ2αJ, που βρ2σκεται @0σα στο Καρπεν1σι, στην περιοχ1 τηJ Λαγκαδι'J, ξ0σπασε πυρκαγι'. Αποτ0λεσ@α 1ταν να καο4ν 2 -@3νο- τετραγωνικ' απ3 τη σκεπ1 του σπιτιο4 και αυτ3 χ'ρη στην 0γκαιρη επ0@βαση τηJ Πυροσβεστικ1J.

Το τζ'κι βρ2σκεται στον κ'τω 3ροφο, 3που 1ταν και οι κ'τοικοι του σπιτιο4 εκε2νη τη στιγ@1, ενD στον επ'νω 3ροφο δεν βρισκ3ταν καν0ναJ. Οι χα@ηλ0J θερ@οκρασ2εJ που επικρατο4ν στην περιοχ1 τιJ τελευτα2εJ η@0ρεJ αν'γκασαν τουJ ανθρDπουJ να ενισχ4σουν τη φωτι' @ε επιπλ0ον ξ4λα. &στ3σο, 3πωJ ισχυρ2ζονται οι πυροσβ0-

στεJ, η κα@ιν'δα του τζακιο4, "ανεβα2νονταJ" στη σκεπ1, ακου@π' στο ξ4λινο ταβ'νι του π'νω ορ3φου. Απ3 τη θερ@οκρασ2α, αλλ' 2σωJ και απ3 την 0λλειψη @0τρων πυροπροστασ2αJ γ4ρω απ3

την κα@ιν'δα, το ταβ'νι "'ρπαξε" και η φωτι' εξαπλDθηκε α@0σωJ. Αυτ3 οφε2λεται στο γεγον3J 3τι τα ξ4λα γ4ρω απ3 την κα@ιν'δα ε2ναι εντελDJ στεγν' και ε4κολα πι'νουν φωτι'.

τ εJ επ2 τω Οι πυροσβ0σ ατ'σβεση 0ργω για την κ . τηJ πυρκαγι'J

Οι κ'τοικοι του σπιτιο4 δεν αντελ1φθησαν τη φωτι', δι3τι 3λοι βρισκ3ντουσαν στον κ'τω 3ροφο. Τη φωτι', η οπο2α “ξεπ1δησε” απ3 τη σκεπ1, ε2δαν γε2τονεJ, οι οπο2οι στη συν0χεια ειδοπο2ησαν

την Πυροσβεστικ1 Υπηρεσ2α. Η Πυροσβεστικ1 0σπευσε '@εσα στον χDρο του συ@β'ντοJ @ε δ4ο αυτοκ2νητα και 4 'ντρεJ. Οι πυροσβ0στεJ @π1καν @0σα στο σπ2τι, αφο4 πρDτα ε2χε εκκενωθε2 απ3 τουJ ενο2κουJ του, και π0ρασαν τιJ @'νικεJ @0σα απ3 0να @ικρ3 παραθυρ'κι στον επ'νω 3ροφο. Αυτ3 βο1θησε να φτ'σουν α@0σωJ στην εστ2α τηJ φωτι'J, που 1ταν στο π2σω @0ροJ του σπιτιο4, σε ση@ε2ο 3που δεν υπ1ρχε πρ3σβαση. Μετ' απ3 @ισ1 Dρα περ2που και χ'ρη στην '@εση επ0@βαση τηJ Πυροσβεστικ1J, η φωτι' 0σβησε, 0χονταJ προκαλ0σει @3νο @ικρ0J υλικ0J ζη@ι0J. Σ4@φωνα @ε τουJ πυροσβ0στεJ, κ'ηκαν περ2που 2 τετραγωνικ' απ3 τη σκεπ1, ενD η ζη@ι' στο ταβ'νι ε2ναι αρκετ' πιο σοβαρ1, αφο4 κ'ηκε 0να @εγ'λο @0ροJ του.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ.ρτη 1 Φεβρουαρ=ου 2012 / Σελ=δα 10

Ο σχεδιασ των υδτινων πρων προσκροει σε περιβαλλοντικ ευαισθησε αφ<νεται στο κατ.ντη του φρ.γLατοV αλλ. στην πραγLατικ>τητα στερε?ει το ποτ.Lιο οικοσ?στηLα απ> τη φυσικ< ρο< του σε Lεγ.λο L<κοV. Στην 8κθεση Επισκ>πησηV στο θ;Lα των υδροLορφολογικPν επεLβ.σεων στα ποτ.Lια για την παραγωγ< ηλεκτρικ<V εν;ργειαV, γ=νεται αναφορ. αποκλειστικ. και L>νο στα Lεγ.λα φρ.γLατα τηV ΕΗ που ;χουν κατασκευαστε= στο παρελθ>ν και στιV αναντ=στρεπτεV επιπτPσειV τουV στο περιβ.λλον. Η πρακτικ< αυτ< ;ρχεται σε ευθε=α αντ=θεση Lε την Ευρωπαϊκ< πολιτικ< και εLπειρ=α στην εφαρLογ< τηV Οδηγ=αV για τα :δατα >σον αφορ. τα υδροηλεκτρικ. >πωV αυτ< εκφρ.ζεται και αναλ?εται στα σχετικ. κε=Lενα και τιV κατευθυντ<ριεV γραLL;V τηV ΕΕ που ;χουν εκδοθε= απ> την θ;σπιση τηV Οδηγ=αV και Lετ..

Ε

Προτε=νει ο αναπτυξιακ>V σχεδιασL>V των ;ργων να ε=ναι σε απ>λυτη συLφων=α Lε τουV περιβαλλοντικο?V στ>χουV τηV Οδηγ=αV για τα :δατα και θεωρε= τα Σχ;δια ιαχε=ρισηV Υδ.των ωV βασικ> εργαλε=ο χωροθ;τησ<V τουV. Απ> τα στοιχε=α που παρουσι.στηκαν στη 2η συν.ντηση εργασ=αV υπ> την αιγ=δα τηV ΕΕ, Lε θ;Lα «ιαχε=ριση Υδ.των, Οδηγ=α για τα :δατα και Υδροηλεκτρικ.» στιV 13-14 ΣεπτεLβρ=ου 2011 στιV Βρυξ;λλεV, χPρεV τηV ΕΕ Lε τη Lεγαλ?τερη διε=σδυση υδροηλεκτρικPν που ;χουν προχωρ<σει στη θ;σπιση των Σχεδ=ων ιαχε=ρισηV Υδ.των, αναγνωρ=ζουν τα Lικρ. υδροηλεκτρικ. ωV ;να σηLαντικ> πρ>βληLα στα ποτ.Lια τουV για την επ=τευξη του στ>χου τηV Οδηγ=αV. ΠροV το?το εφαρL>ζουν τιV πολιτικ;V τηV αποκατ.στασηV και του LετριασLο? των επιπτPσεων τουV προχωρPνταV σε διορθωτικ;V εν;ργειεV στα υπ.ρχοντα ;ργα. Στη β.ση τηV πρ>ληψηV θ;τουν σηLαντικο?V περιορισLο?V ακ>Lη και πλ<ρη απαγ>ρευση στην αν.πτυξη ;ργων σε ν;εV θ;σειV, χωροθετο?ν τα ν;α ;ργα L>νο σε θ;σειV που ;χουν υποστε= παρεLβ.σειV στο παρελθ>ν, ενP παρ.λληλα θεσπ=ζουν την απ>λυτη προστασ=α των εναποLειν.ντων φυσικPν ποταLPν και ρεL.των. Π;ραν των αυστηρPν κριτηρ=ων χωροθ;τησηV, ;χουν αναπτ?ξει σηLαντικ< νοLοθεσ=α και καν>νεV για την αδειοδ>τηση, κατασκευ<, λειτουργ=α και ;λεγχο αυτPν των ;ργων, γεγον>V που απουσι.ζει εντελPV απ> τη

χPρα LαV >πωV αποδεικν?ει και η L;χρι σ<Lερα κακ< εLπειρ=α LαV απ> τα υπ.ρχοντα Lικρ. υδροηλεκτρικ.. Η ολοκληρωτικ< απουσ=α οποιασδ<ποτε αναφορ.V των LικρPν υδροηλεκτρικPν ;ργων στα υπ> διαβο?λευση Σχ;δια ιαχε=ρισηV Υδ.των καταδεικν?ει >τι η χPρα LαV δεν ε=ναι εν<Lερη για την προτειν>Lενη πολιτικ< τηV ΕΕ και την εφαρLοζ>Lενη ευρωπαϊκ< πρακτικ< στην εφαρLογ< τηV Οδηγ=αV για τα :δατα για τα ;ργα αυτ. αλλ. και ο?τε φροντ=ζει να ενηLερωθε= αφο? δεν συLLετ;χει σε καL=α σχετικ< διεργασ=α σε ευρωπαϊκ> επ=πεδο σε αντ=θεση Lε .λλεV γειτονικ;V βαλκανικ;V χPρεV >πωV η ΡουLαν=α και η Βουλγαρ=α. Αντ=θετα δεν επιδεικν?ει καL=α απροθυL=α στη χρησιLοπο=ηση ευρωπαϊκPν κονδυλ=ων για να χρηLατοδοτ<σει την κατ.ρτιση των ανωτ;ρω Σχεδ=ων, στα οπο=α προκλητικ. επιλ;γει να αγνοε= την ευρωπαϊκ< πολιτικ<, L;σω του ΕΣΠΑ Lε 11.450.000 ευρP, >πωV και για να χρηLατοδοτ<σει τα =δια τα ;ργα Lε πολλαπλ. περισσ>τερουV ευρωπαϊκο?V π>ρουV. Το Υπουργε=ο Περιβ.λλοντοV παραLερ=ζονταV την τρ;χουσα διαβο?λευση, βι.ζεται να προχωρ<σει στην περιβαλλοντικ< αδειοδ>τηση υδροηλεκτρικPν ;ργων L;σω εν>V καταιγισLο? ν>Lων και τροποποιητικPν διατ.ξεων που αναιρο?ν β<Lα-β<Lα την υπ.ρχουσα νοLοθεσ=α που θεωρε= εLπ>διο στην ;γκρισ< τουV, προβ.λλονταV LονοLερPV τουV στ>χουV τηV χPραV για τιV ΑΠΕ.

Η ΕΕ αναγνωρ=ζει τ>σο τα Lεγ.λα >σο και τα Lικρ. υδροηλεκτρικ. ;ργα ωV ;να σηLαντικ> πρ>βληLα για την επ=τευξη του στ>χου τηV Οδηγ=αV για τα :δατα τηV «καλ<V οικολογικ<V κατ.στασηV» των επιφανειακPν υδ.των και προωθε= τιV πολιτικ;V τηV πρ>ληψηV, τηV αποκατ.στασηV και του LετριασLο? των αρνητικPν επιπτPσεων τουV. 8χει δPσει επανειληLL;νωV κατευθυντ<ριεV γραLL;V για την πρ>ληψη του προβλ<LατοV L;σω τηV χωροθ;τησηV των υδροηλεκτρικPν σε επ=πεδο περιφερειακ> και τοπικ> Lε συLLετοχ< >λων των ενδιαφερ>Lενων φορ;ων και Lε διαφανε=V διαδικασ=εV.

Η περ=πτωση τηV Ευρυταν=αV

Στην περ=πτωση τηV Ευρυταν=αV και >ληV τηV ορειν<V Π=νδου η υφιστ.Lενη κατ.σταση των ποταLPν και ρεL.των χαρακτηρ=ζεται απ> Lεγ.λη φυσικ>τητα και ελ.χιστο βαθL> ανθρPπινων παρεLβ.σεων, οπ>τε στη β.ση τηV υποχρ;ωσηV τηV πρ>ληψηV τηV υποβ.θLισ<V τηV θα ;πρεπε η χωροθ;τηση των υδροηλεκτρικPν να γ=νεται Lε τα αυστηρ>τερα κριτ<ρια. Καλο?Lε το Υπουργε=ο Περιβ.λλοντοV να Lην περιφρονε= πλ;ον την ευρωπαϊκ< πολιτικ< για τα :δατα, να Lην σπαταλ. ευρωπαϊκ. κονδ?λια σε προσχηLατικ;V Lελ;τεV συγκ.λυψηV συLφερ>ντων LεγαλοκατασκευαστικPν εταιρειPν και να Lην συνεχ=ζει να προκαλε= τιV τοπικ;V κοινων=εV Lε ολοκληρωτικ;V πρακτικ;V παρελθ>ντων δεκαετιPν. Καλο?Lε το Υπουργε=ο Περιβ.λλοντοV να αναστε=λει κ.θε αδειοδ>τηση υδροηλε-

κτρικο? ;ργου L;χρι την κατ.ρτιση των Σχεδ=ων ιαχε=ρισηV Υδ.των >πωV ε=χε υποχρ;ωση να κ.νει απ> 22-122009. Να σεβαστε= την ευρωπαϊκ< πολιτικ< και νοLοθεσ=α για τα :δατα και την εθνικ< και ευρωπαϊκ< νοLοθεσ=α για τη ΣυLLετοχ< του Κοινο? και Lε αφορL< την παρο?σα διαβο?λευση να καλ;σει τιV τοπικ;V κοινων=εV σε ;ναν ειλικριν< και ουσιαστικ> δι.λογο Pστε να θεσπιστο?ν και στη χPρα LαV διαφανε=V καν>νεV και διαδικασ=εV για την αν.πτυξη τηV υδροηλεκτρικ<V εν;ργειαV. Κ=νηση ΠολιτPν για την Προστασ=α του Ευρυτανικο? Περιβ.λλοντοV, Ιανου.ριοV 2012 Για τη Συντονιστικ< Επιτροπ< www.karpenissi.eu Τ.σιοV ΓεPργιοV Λ.ππα Βασιλικ< ΤσιL.κη Περσεφ>νη Μ<τσιου Βασ=λειοV

Ψηφ=ζει το ν. 4014/2011 >που προσθ;τει τροποποι<σειV χωρ=V διαβο?λευση >πωV στο .ρ. 12 >που καταργε= τη συνταγLατικ. προβλεπ>Lενη .δεια επ;LβασηV σε δ.ση και δασικ;V εκτ.σειV. Ανατρ;πει τουV εγκεκριL;νουV περιφερειακο?V χωροταξικο?V σχεδιασLο?V Lε τα .ρ. 52 και 56 του νοLοσχεδ=ου «για την ποινικ< προστασ=α του περιβ.λλοντοV» προωθPνταV φωτογραφικ. υδροηλεκτρικ> ;ργο 93 ΜW στον 7ραχθο ποταL> σε Lια προσπ.θεια παρ.καLψηV ακυρωτικPν αποφ.σεων του ;ργου απ> το ΣΤΕ. «Απλοποιε=» δια τηV κατ.ργησηV την περιβαλλοντικ< αδειοδ>τηση πολλPν υδροηλεκτρικPν ;ργων Lε την ΥΑ 1958/13-12012 εκτιLPνταV τιV επιπτPσειV τουV β.σει των τεχνικPν τουV χαρακτηριστικPν και >χι Lε κριτ<ρια ευαισθησ=αV των οικοσυστηL.των που θα επιβαρ?νουν. Παρακ.Lπτει την υποχρ;ωση τηV χPραV >πωV καθορ=ζεται στην Οδηγ=α για τα :δατα, να εφαρL>ζει απ> 22-12-2009 σε >λα τα ;ργα και σχ;δια που ενδεχοL;νωV να ;χουν επιπτPσειV στα ?δατα, τουV περιβαλλοντικο?V στ>χουV τηV Οδηγ=αV L;σω των Σχεδ=ων ιαχε=ρισηV και ΠρογραLL.των Μ;τρων που προβλ;πονται σε αυτ<ν. Αυτ> τον=ζεται και στιV πρ>σφατεV Προτ.σειV τηV Γενικ<V Εισαγγελ;ωV του Ευρωδικαστηρ=ου για την εκτροπ< του ΑχελPου, >που επισηLα=νεται >τι η υποχρ;ωση εφαρLογ<V ισχ?ει και για εγκεκριL;να ;ργα. Β.σει τηV υποχρ;ωσηV αυτ<V, το .ρ. 27 του ν. 3468/2006 αναφ;ρει ρητ. >τι απαιτε=ται εγκεκριL;νο Σχ;διο ιαχε=ρισηV Υδ.των για τη χορ<γηση .δειαV εγκατ.στασηV υδροηλεκτρικο? ;ργου Lετ. τη συγκεκριL;νη ηLεροLην=α. Προκ?πτει ξεκ.θαρα εποL;νωV >τι πρ;πει να ανασταλε= η αδειοδ>τηση κ.θε υδροηλεκτρικο? ;ργου L;χρι την κατ.ρτιση των Σχεδ=ων ιαχε=ρισηV Υδ.των ενP κ.θε .δεια εγκατ.στασηV που ;χει εκδοθε= απ> 22-12-2009 ε=ναι παρ.νοLη. Ουσιαστικ. και ενP επ=κειται η κατ.ρτιση αυτPν των Σχεδ=ων που αναL;νεται να εφαρL>σουν καν>νεV στο καθεστPV ανοL=αV που επικρατε= ωV προV τη χωροθ;τηση, αδειοδ>τηση, και ;λεγχο των υδροηλεκτρικPν στο πλα=σιο επ=τευξηV των στ>χων τηV Οδηγ=αV για τα :δατα, το Υπουργε=ο Περιβ.λλοντοV υπονοLε?ει ανεπαν>ρθωτα αυτο?V τουV στ>χουV Lε την προωθο?Lενη ;γκριση των ;ργων πριν την υιοθ;τηση των Σχεδ=ων ιαχε=ρισηV, καταστρατηγPνταV την απαγ>ρευση τηV υποβ.θLισηV τηV υφιστ.LενηV κατ.στασηV των υδ.των που εισ.γει η Οδηγ=α και ε=ναι υποχρεωτικ< απ> τ;λοV εκεLβρ=ου του 2009.

Ν Ε

ρεL.των κατ. τη χωροθ;τηση των υδροηλεκτρικPν, ε=χαν εναποτεθε= στη θεσLοθ;τηση των Σχεδ=ων ιαχε=ρισηV Υδ.των στο πλα=σιο εφαρLογ<V τηV Οδηγ=αV για τα :δατα. ΑναL;ναLε να τεθε= ωV πρPτη προτεραι>τητα των Σχεδ=ων αυτPν για τα ορειν. ?δατα η απειλ< που προδιαγρ.φεται απ> την υλοπο=ηση των προτειν>Lενων ;ργων. Αντ’ αυτο? διαπιστPσαLε >τι στα κε=Lενα τηV διαβο?λευσηV που ;χουν αναρτηθε= στο διαδ=κτυο, >πωV στην 8κθεση Επισκ>πησηV των ΣηLαντικPν ΘεL.των ιαχε=ρισηV ΝερPν του Υδατικο? ιαLερ=σLατοV υτικ<V Ελλ.δαV καθPV και στα αναλυτικ>τερα Κε=Lενα ΤεκLηρ=ωσηV του Προσχεδ=ου ιαχε=ρισηV, απουσι.ζει οποιαδ<ποτε αναφορ. στα Lικρ. υδροηλεκτρικ. ;ργα που ;χουν κατασκευαστε= < προβλ;πεται να κατασκευαστο?ν. εν αντιLετωπ=ζεται ωV σηLαντικ> πρ>βληLα ο?τε η απ>ληψη του Lεγαλ?τερου L;ρουV τηV φυσικ<V ρο<V των ποταLPν και η εκτροπ< τηV L;σα σε Lεγ.λουV αγωγο?V L;χρι τουV υδροστροβ=λουV σε απ>σταση χιλιοL;τρων απ> το φρ.γLα αλλ. ο?τε και οι Lορφολογικ;V αλλοιPσειV που προκαλο?νται Lε τα φρ.γLατα στην κο=τη των ποταLPν και καταστρ;φουν τη φυσικ>τητ. τουV, εLποδ=ζουν τη Lεταν.στευση των ψαριPν και τιV δραστηρι>τητεV αναψυχ<V, >πωV ρ.φτινγκ, καγι.κ, ψ.ρεLα, κ.λπ. Με την ισχ?ουσα νοLοθεσ=α η απ>ληψη ε=ναι στην ουσ=α ανεξ;λεγκτη αφο? περιορ=ζεται L>νο απ> την οικολογικ< παροχ< που

υρ υτ α

Το κεενο τη Κνηση Πολιτν Απογο<τευση προκ.λεσε στην Κ=νηση ΠολιτPν για την Προστασ=α του Ευρυτανικο? Περιβ.λλοντοV, η ;ναρξη τηV διαβο?λευσηV στιV 1 εκεLβρ=ου 2011 του πολυαναLεν>Lενου Σχεδ=ου ιαχε=ρισηV του Υδατικο? ιαLερ=σLατοV υτικ<V Ελλ.δαV. Παρ’ >λεV τιV προσδοκ=εV LαV >τι το Σχ;διο ιαχε=ρισηV Υδ.των θα ;βαζε επιτ;λουV σε τ.ξη την ανεξ;λεγκτη κατ.σταση που ;χει δηLιουργηθε= Lε τον καταιγισL> χωροθ;τησηV δεκ.δων «LικρPν» (L;χρι 15 ΜW) υδροηλεκτρικPν σε κ.θε ρ;Lα και ποτ.Lι του νοLο? Ευρυταν=αV, διαψευστ<καLε οικτρ.. Η κατ.σταση αυτ< ;χει διογκωθε= π;ρα απ> κ.θε L;τρο Lετ. την ψ<φιση του Ειδικο? Χωροταξικο? των ΑΠΕ το 2008, το οπο=ο καθ>ρισε ωV αποκλειστικ> εργαλε=ο χωροθ;τησηV των υδροηλεκτρικPν δ?ο και L>νο νο?Lερα: την οικολογικ< παροχ<, ωV ;να ποσοστ> τηV θεριν<V ρο<V των ποταLPν και την απ>σταση των 1.000L. Lεταξ? δ?ο διαδοχικPν ;ργων. εν λαLβ.νεται υπ>ψη καν;ναV .λλοV καν>ναV χωροθ;τησηV, >πωV η φ;ρουσα ικαν>τητα των ποταLPν, οι προστατευ>LενεV περιοχ;V, η .ποψη των τοπικPν κοινωνιPν και κυρ=ωV οι περιβαλλοντικο= στ>χοι τηV Οδηγ=αV για τα :δατα, που ε=ναι υποχρεωτικο= απ> 22-12-2009. Β.σει του Ειδικο? Χωροταξικο? των ΑΠΕ ;χουν <δη χωροθετηθε= απ> τη ΡΑΕ ;χονταV λ.βει .δεια παραγωγ<V 46 «Lικρ.» υδροηλεκτρικ., συνολικ<V δυναLικ>τηταV 105,2 ΜW (Lε L;σον >ρο τα 2,3 ΜW) στα 1.870 τετρ. χλL του Lικρο? νοLο? LαV, ενP δεκ.δεV ακ>Lη βρ=σκονται σε διαδικασ=α αξιολ>γησηV. Απ> αυτ. ;χουν κατασκευαστε= και λειτουργο?ν 4-5 ;ργα Lε πολ? κακ;V επιδ>σειV στην τ<ρηση των περιβαλλοντικPν >ρων. Παρ>Lοια κατ.σταση ;χει διαLορφωθε= σε >λουV τουV νοLο?V τηV ορειν<V Π=νδου, ξεσηκPνονταV ;ντονεV και β=αιεV αντιδρ.σειV απ> τουV κατο=κουV των περιοχPν αυτPν. Η αντ=δραση αυτ< ;χει εκφραστε= τ>σο κατ. τη διαδικασ=α περιβαλλοντικ<V αδειοδ>τησηV των υδροηλεκτρικPν, στα συLβο?λια των τοπικPν φορ;ων (δ<Lοι, νοLαρχ=εV, περιφ;ρειεV), >σο και Lαζικ. στο Υπουργε=ο Περιβ.λλοντοV το 2007 Lε παρεLβ.σειV στη διαβο?λευση του Ειδικο? Χωροταξικο? των ΑΠΕ που >LωV αγνο<θηκαν παντελPV καθPV και Lε προσφυγ;V στο ΣΤΕ, γεγον>τα που δεν αφ<νουν περιθPρια στο Υπουργε=ο να ισχυριστε= >τι δεν ;χει λ.βει γνPση. Οι ελπ=δεV LαV για την υιοθ;τηση στοιχειωδPν καν>νων προστασ=αV των ποταLPν και

Α

Ζητο?ν να ανασταλε= κ.θε αδειοδ>τηση υδροηλεκτρικο? ;ργου στα ποτ.Lια τηV Ευρυταν=αV

νι κάΠσο κινδυνεουν τα ποτ ια α; Η Κνηση Πολιτν Ευρυτανα


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ!ρτη 1 Φεβρουαρ,ου 2012 / Σελ,δα 11

Ερ>τηση Καραν,κα στη Βουλ+

Α

Ζητ την κ λυψη περισσ-τερων θ*σεων εκπαιδευτικ>ν παρ!λληληD στ+ριξηD στην Ευρυταν,α κ!.

Ν Ε

Οι υπηρεσιακο, παρ!γοντεD των σχολικ>ν :ον!δων και οι οικογ*νειεD των :αθητ>ν που *χουν αν!γκη απ- τιD ειδικ*D αυτ*D εκπαιδευτικ*D υπηρεσ,εD γνωρ,ζουν και βι>νουν καθη:εριν! τη δυσκολ,α ικανοπο,ησηD των αιτη:!των στην Παιδε,α λ-γω τηD τρ*χουσαD οικονο:ικ+D συγκυρ,αD. εν αποτελε, -:ωD αυτ+ η συγκυρ,α ο.τε καν :ια αξιοπρεπ+ δικαιολογ,α για την κ!λυψη :,αD (1) και :οναδικ+D θ*σηD που εγκρ,θηκε στην ορειν+ και απο:ακρυσ:*νη :αD περιοχ+ *ναντι των *ντεκα (11) που εκτι:+θηκαν ωD αναγκα,εD απ- το ΚΕΥ. D εκτο.του, δεδο:*νηD τηD πρ-τασηD του πορ,σ:ατοD του «Συνηγ-ρου του Παιδιο.» του 2009 «Να επανεξεταστε, απ- τη Γενικ+ ιε.θυνση Προσωπικο. του Υπουργε,ου η κατανο:+ των πιστ>σεων στην Ειδικ+ Αγωγ+, >στε να τηρε,ται η αρχ+ τηD ισ-τηταD των ευκαιρι>ν» αλλ! και τηD +δη υπ!ρχουσαD αλληλογραφ,αD τηD Περιφερειακ+D ιε.θυνσηD Α’θ:ιαD και Β’θ:ιαD Εκπα,δευσηD Στερε!D Ελλ!δαD :ε το Υπουργε,ο Παιδε,αD, ια Β,ου Μ!θησηD και Θρησκευ:!των για το ζ+τη:α αυτ-

Ε

... δεν αποτελε αλεια η σιωπ του βουλευτ

νι κά

παρ!λληλη στ+ριξη :αθητ>ν ο «Συν+γοροD του Παιδιο.» παρουσι!ζει συνοπτικ! τ*σσεριD πτυχ*D του προβλ+:ατοD που ουσιαστικ! «υπονο:ε.ουν» -πωD αναφ*ρει «το σκοπ- του θεσ:ο.». Αυτ*D εντοπ,ζονται α) στο γεγον-D -τι η παρ!λληλη στ+ριξη παρ*χεται σε :ερικ+ β!ση β) υλοποιε,ται :ε ση:αντικ+ καθυστ*ρηση γ)υποκαθ,σταται απ- την τοποθ*τηση των :αθητ>ν σε τ:+:ατα *νταξηD και δ) υλοποιε,ται απ- εκπαιδευτικ- γενικ+D εκπα,δευσηD Ε,ναι ολοφ!νερο -τι η κ!λυψη απ- το Υ.Π..Β.Μ.Θ. :-νο :ιαD απ- τιD *ντεκα αναγκα,εD θ*σειD εκπαιδευτικ>ν για παρ!λληλη στ+ριξη στην Ευρυταν,α δεν συ:περιλα:β!νεται ο.τε καν στιD παραπ!νω πτυχ*D που εντοπ,ζει ο «Συν+γοροD του Παιδιο.» στην *κθεσ+ του. Η πρ-σβαση στην Ευρυταν,α απ- κ!ποιον εκπαιδευτικπαρ!λληληD στ+ριξηD απ- !λλη περιοχ+ ε,ναι απ- εξαιρετικ! δ.σκολη *ωD ακατ-ρθωτη εν> δεν υπ!ρχουν ο.τωD + !λλωD ο.τε αρκετο, ειδικο, που θα :πορο.σαν να υποστηρ,ξουν τουD :αθητ*D, *στω και ιδιωτι-

υρ υτ α

«Αξι-τι:η κυρ,α Υπουργ*, Στο πλα,σιο τηD ιδια,τερηD συγκυρ,αD για τα σχολε,α τηD Ευρυταν,αD τα οπο,α στερο.νται +δη βασικ>ν υποδο:>ν *ρχεται να προστεθε, *να επιπλ*ον ε:π-διο στην ισ-τι:η λειτουργ,α του σχολε,ου για -λουD τουD :αθητ*D ανεξαιρ*τωD. Μετ! απ- αξιολ-γηση και επαναξιολ-γηση χιλ,ων (1000) περ,που :αθητ>ν -λων των βαθ:,δων απ- το Κ*ντρο ιαφοροδι!γνωσηD, ι!γνωσηD και Υποστ+ριξηD το οπο,ο και λειτουργε, στην Ευρυταν,α, ζητ+θηκαν και εγκρ,θηκαν απ- το Υπουργε,ο Παιδε,αD, ια Β,ου Μ!θησηD και Θρησκευ:!των 11 εκπαιδευτικο, για παρ!λληλη στ+ριξη (4 στην Προσχολικ+ Αγωγ+, 5 στην Πρωτοβ!θ:ια Εκπα,δευση και 2 στη ευτεροβ!θ:ια). Λ-γω -:ωD του -τι η Ευρυταν,α εντ!σσεται σε !ξονα χα:ηλ+D προτεραι-τηταD του Ε.Σ.Π.Α., καθ>D αν+κει στην Περιφ*ρεια Στερε!D Ελλ!δαD :αζ, :ε την !νω του ευρωπαϊκο. :*σου -ρου βιο:ηχανικ+ περιοχ+ των Οινοφ.των, :*χρι σ+:ερα *χει καλυφθε, :-νο :,α (1) απ- τιD θ*σειD αυτ*D. Στο π-ρισ:! του για την

ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ

Ερωτ!ται η κυρ,α Υπουργ-D: Σκοπε.ει να αναζητηθε, π,στωση για την τοποθ*τηση του :εγαλ.τερου δυνατο. αριθ:ο. εκπαιδευτικ>ν παρ!λληληD στ+ριξηD στην Ευρυταν,α απ- τον Τακτικ- Προϋπολογισ:-; Σκοπε.ει να παρατε,νει την «Παρ!λληλη στ+ριξη :αθητ>ν» :*σω του Ε.Σ.Π.Α. για το επ-:ενο *τοD και ταυτ-χρονα να εξευρεθε, τρ-ποD να αντι:ετωπιστε, το ζ+τη:α *νταξηD τηD Ευρυταν,αD στον !ξονα χα:ηλ+D προτεραι-τηταD; ΠοιοD ε,ναι ο προγρα::ατισ:-D για το εκπαιδευτικ- *τοD 2012-2013;»

Για το θα τη κατργηση δηση κατοικα στα εκτ σχεδου αγροτεχια

Στο η:οτικ- Συ:βο.λιο τηD 25ηD Γεν!ρη :ε αφορ:+ α,τηση :ελ>ν του ΤΕΕ *γινε συζ+τηση για το σχ*διο του Προεδρικο. ιατ!γ:ατοD :ε τ,τλο «Κατηγορ,εD και περιεχ-:ενο χρ+σεων γηD» - «Περιοχ*D ελ*γχου και περιορισ:ο. χρ+σεων γηD». Πρ-κειται για *να Π που :εταξ. !λλων πρακτικ! καταργε, τη δ-:ηση κατοικ,αD εκτ-D σχεδ,ου, και *χει ξεσηκ>σει πολλ*D δια:αρτυρ,εD – -πωD ε,χε γ,νει και :ε το ΓΠΣ. Στη συζ+τηση στο η:οτικΣυ:βο.λιο *γινε προσπ!θεια, απ- :ερι!D τηD η:οτικ+D Αρχ+D ΗΣΥ-Ν αλλ! και τηD πλειον-τηταD των τοποθετ+σεων, να περιοριστε, το θ*:α, να συγκαλυφθε, η πολιτικ+ του στ-χευση και η ταξικ+ του δι!σταση. Το θ*:α ε,ναι ευρ.τερο και δεν εστι!ζεται στο !ρθρο 14 του Π που περι*χει την παραπ!νω πρ-βλεψη. Η ουσ,α του Π τηD συγκυβ*ρνησηD ΠΑΣΟΚ-ΝΛΑΟΣ που στηρ,ζει και το κ-::α τηD Μπακογι!ννη ε,ναι -τι προωθε, την συγκ*ντρωση και συγκεντροπο,ηση τηD γηD, εν>

ταυτ-χρονα επιχειρε, να δη:ιουργ+σει τετελεσ:*να. Πρ-κειται για :ια κατε.θυνση που υπηρετε, -λο το νο:ικ- πλα,σιο: απ- τιD ρυθ:,σειD για τα αυθα,ρετα :*χρι το ν*ο πλα,σιο *κδοσηD οικοδο:ικ>ν αδει>ν. Ο ,διοD ακριβ>D υπηρετο.νταν και απ- το ΓΠΣ στο θ*:α τηD Μεσοχ>ραD για το οπο,ο τ-ση συζ+τηση *γινε. Η τ!ση τηD συγκ*ντρωσηD και συγκεντροπο,ησηD χαρακτηρ,ζει την καπιταλιστικ+ αν!πτυξη, η οπο,α *χει ωD αποτ*λεσ:α και προϋπ-θεση το ξερ,ζω:α τηD :ικρ+D ιδιοκτησ,αD και την καταστροφ+ των φυσικ>ν π-ρων και του περιβ!λλοντοD. Για αυτ- το λ-γο δεν πρ-κειται περ, «λ!θουD», ο.τε και αποτελε, «α:*λεια» η σιωπ+ του βουλευτ+ του ΠΑΣΟΚ κ. Καραν,κα. Εκε,νο που αξ,ζει να σχολιαστε, σε -τι αφορ! στο συγκεκρι:*νο Π ε,ναι η απ.θ:ενη υποκρισ,α τηD ρ.θ:ισηD που προωθε,.... Συν*χεια στη σελ,δα 28


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 1 Φεβρουαρ5ου 2012 / Σελ5δα 12

Αφστε τι βρσε ανοιχτ...

ΕΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α

στ4νεται στουN δηD6τεN να προστατε7σουν το υδρ6Dετρο, αλλ& και γενικ6τερα την υδραυλικ4 εγκατ&σταση του ακιν4του τουN απ6 τον παγετ6, για την αποφυγ4 βλ&βηN. 0τσι συστ4νεται σε 6λουN τουN πολ5τεN του δ4Dου Καρπενησ5ου, να αφ4νουν τιN βρ7σεN τουN λ5γο ανοιχτ3N, 3τσι Hστε να Dην παγHσουν οι υδραυλικ3N εγκαταστ&σειN και υποστο7ν περαιτ3ρω ζηDι& οι σωληνHσειN.”

Ν Ε

Ο δ4DοN Καρπενησ5ου, σε ανακο5νωσ4 του, δ5νει συDβουλ3N στουN δηD6τεN, προN αποφυγ4 ζηDιHν στιN υδραυλικ3N εγκαταστ&σειN των σπιτιHν και επιχειρ4σεHν τουN εν6ψει παγετο7. ΣυγκεκριD3να, η ανακο5νωση 3χει ωσ εξ4N: ”Εν6ψει επιδε5νωσηN των καιρικHν συνθηκHν Dε ιδια5τερο χαρακτηριστικ6 τιN χαDηλ3N θερDοκρασ5εN, σ7Dφωνα Dε προβλ3ψειN τηN Ε.Μ.Υ., συ-

Αντιδρσει για την κατργηση δη σιων παροχν υγε α

Με ανακο5νωσ4 τηN Dε θ3Dα «εν ε5Dαστε πλ3ον ασφαλισD3νοι…», η ΕΛΜΕ ΕυρυτανιαN κρο7ει τον κHδωνα του κινδ7νου για 3να πολ7 σοβαρ6 θ3Dα που προ3κυψε Dε τη λειτουργ5α του ν3ου φορ3α.

Ε

υρ υτ α

Σ7Dφωνα Dε την ανακο5νωση, την οπο5α υπογρ&φουν ο πρ6εδροN κ. ΚHσταN ΜαστροκHσταN και η Γενικ4 ΓραDDατ3αN κ. Φωτειν4 Πανοπο7λου, η ΕΛΜΕ Ευρυταν5αN κ&νει λ6γο για την πλ4ρη αποσ7νθεση των δηD6σιων παροχHν υγε5αN, την Hρα που οι εισφορ3N για ιατροφαρDακευτικ4 περ5θαλψη παραD3νουν σε ιδια5τερα υψηλ& επ5πεδα. Η ΕΛΜΕ τον5ζει το γεγον6N 6τι πλ3ον η χρηDατοδ6τηση απ6 τον κρατικ6 προϋπολογισD6 του ν3ου οργανισDο7, του ΕΟΠΥΥ, που θα αν3ρχεται στο 0,6% του ΑΕΠ, ε5ναι ασ4Dαντη σε σχ3ση Dε τιN αν&γκεN περ5θαλψηN των 9,5 εκατ. ασφαλισD3νων. Γ5νεται επ5σηN λ6γοN για τη Dη χρηστ4 διαχε5ριση των χρηD&των των ασφαλισD3νων απ6 τιN διοικ4σειN των ασφαλιστικHν ταDε5ων τα προηγο7Dενα χρ6νια ενH καλο7νται 6λοι οι εργαζ6Dενοι σε κοιν4 γραDD4 αντ5στασηN κατ& των D3τρων που 3ρχονται να πλ4ξουν την ποι6τητα των παροχHν περ5θαλψηN. Αναλυτικ&, η ανακο5νωση τηN ΕΛΜΕ Ευρυταν5αN αναφ3ρει: «Η κατ&σταση που διαDορφHνεται στη δηD6σια παροχ4 ιατροφαρDακευτικ4N περ5θαλψηN των λαϊκHν στρωD&των ε5ναι επικ5νδυνη και εγκληDατικ4. ΜαN εξοργ5ζουν 6σα συDβα5νουν Dε ευθ7νη τηN προηγο7DενηN κυβ3ρνησηN του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τηN σηDεριν4N συγκυβ3ρνησηN του Dα7ρου DετHπου ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ν.., ΛΑ.Ο.Σ., τηN Ε.Ε. και του Dεγ&λου κεφαλα5ου. Το Dοντ3λο λειτουργ5αN του ΕΟΠΥΥ Dε την συν3νωση του ΟΠΑ, του ΙΚΑ ,του ΟΓΑ, και του ΟΑΕΕ, σε 3να ταDε5ο παρεχ6DενηN ιατροφαρDακευτικ4N περ5θαλψηN,

εξισHνει τιN παροχ3N υγε5αN προN τα κ&τω. Ε5ναι ενδεικτικ6 τηN κατ&στασηN 6τι ο ν3οN οργανισD6N των 9,5 εκατοDDυρ5ων ασφαλισD3νων θα επιχορηγε5ται απ6 τον κρατικ6 προϋπολογισD6 Dε 0,6 % επ5 του ΑΕΠ 6ταν D6νο το ΙΚΑ D3χρι τHρα επιδοτο7νταν Dε 1,4 % επ5 του ΑΕΠ. Αποτ3λεσDα θα ε5ναι η υποβ&θDιση τηN παρεχ6DενηN περ5θαλψηN και η σ7νθλιψη DεDονωD3νων ιατρε5ων προN 6φελοN συDφερ6ντων λ5γων επιχειρηDατικHν οD5λων που δραστηριοποιο7νται στον χHρο τηN υγε5αN. Θα υπ&ρξει συνωστισD6N ασφαλισD3νων προN τα κ3ντρα υγε5αN και τα δηD6σια νοσοκοDε5α, τ6σο λ6γω του Dικρο7 αριθDο7 συDβεβληD3νων γιατρHν, 6σο και του ορ5ου στον αριθD6 των επισκ3ψεων. Αν, D&λιστα, κ&ποιοN εργαζ6DενοN δεν Dπορε5 να εξυπηρετηθε5 απ6 συDβεβληD3νο γιατρ6, θα πρ3πει οπωσδ4ποτε να ζητ4σει &δεια, αφο7 οι επισκ3ψειN στο νοσοκοDε5ο γ5νονται D6νο πρω5! Σε 6τι αφορ& τη νοσοκοDειακ4 περ5θαλψη, το D6νο που βλ3πει κανε5N ε5ναι εγκατ&λειψη και ελλε5ψειN σε προσωπικ6, εργαστ4ρια, αναλHσιDα. ΝοσοκοDε5α υποβαθD5ζονται σε Κ3ντρα Υγε5αN, ενH υφιστ&Dενα Κ3ντρα Υγε5αN και Ιατρε5α καταργο7νται 4 συγχωνε7ονται διαδοχικ&. Την 5δια στιγD4 οι εισφορ3N DαN για ιατροφαρDακευτικ4 περ5θαλψη, που καταβ&λλουDε αδι&λειπτα, παραD3νουν σε εξαιρετικ& υψηλ& επ5πεδα, ενH τα 4δη καταβεβληD3να 3χουν κ&νει φτερ& σε «δοDηD3να οD6λογα» και υπ3ρογκεN προD4θειεN φαρDακευτικο7 υλικο7, Dε ευθ7νη των κυβερν4σεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τηN Ν.. Αυτ6, λοιπ6ν, το α5σχοN ονοD&ζεται «πρωτοβ&θDια φροντ5δα υγε5αN». Αυτ6 το τερ&στιο απ6θεDα πλο7του, που Dε τη συνεισφορ& 6λων των εργαζοD3νων 3χει δηDιουργηθε5, δε θα το αφ4σουDε στα χ3ρια των κερδοσκ6πων. Αυτ6 το θα7Dα αλληλεγγ7ηN και πρ6νοιαN των υγιHν DελHν τηN κοινων5αN προN τουN ασθενε5N, π&σχοντεN και νοσο7ντεN δεν θα επιτρ3ψουDε να Dεταλλαχθε5 σε

Dπ5ζνεN των πολυεθνικHν. Αυτ3N οι θυσ5εN των προγεν3στερων, αλλ& και των ζωντανHν, προN τουN αν4λικουN και τουN επερχ6DενουN, δεν θα εκDηδενιστο7ν εξ αιτ5αN του καπιταλισDο7 των κρ5σεων, του χρ3ουN και τηN σπατ&ληN. Σκοπ6N τουN ε5ναι να ενισχ7σουν την κερδοφορ5α των Dεγ&λων ιδιωτικHν Dον&δων στην Υγε5α και το Φ&ρDακο, ωN χHρο στρατηγικ4N σηDασ5αN για την κερδοσκοπ5α του Dεγ&λου κεφαλα5ου. Σκοπ6N τουN να ενισχυθε5 η επιχειρηDατικ4 δρ&ση, η ανταγωνιστικ6τητα και η κερδοφορ5α των Dονοπωλ5ων. Σκοπ6N τουN η διοχ3τευση των κρατικHν εσ6δων στην &Dεση στ4ριξη των Dεγ&λων επιχειρ4σεων, ενH ταυτ6χρονα υποβαθD5ζεται η επαγγελDατικ4 και επιστηDονικ4 θ3ση εν6N Dεγ&λου D3ρουN των αυτοαπασχολο7Dενων γιατρHν και φαρDακοποιHν. Η πρ6νοια, η D3ριDνα και η προσφορ& των ταDε5ων υπ3ρ τηN δηD6σιαN υγε5αN ε5ναι θεσD6N που διακρ5νει την ανθρHπινη κοινων5α απ6 τη ζο7γκλα των υπανθρHπων που λ3γονται χρηDατιστ3N, Dεγαλοκεφαλαιο7χοι, τραπεζ5τεN, και των πολιτικHν στηριγD&των τουN. Ε5ναι αν&γκη να σχηDατιστε5 η D3γιστη δυνατ4 κοινωνικ4 συDDαχ5α των δηDοσ5ων υπαλλ4λων, των εργατοϋπαλλ4λων, των επαγγελDατοβιοτεχνHν, των αγροτHν, των γιατρHν και των φαρDακοποιHν Dε χαDηλ& εισοδ4Dατα. Τοπικ& ε5ναι αν&γκη εDε5N οι εκπαιδευτικο5, δ&σκαλοι και καθηγητ3N, να συναντηθο7Dε Dε τουN γιατρο7N και 6λουN τουN κινητοποιηD3νουN εργαζ6DενουN και να ενωθο7Dε σε D5α κοιν4 αντ5στασηαντ5δραση σε αυτ4 τη ν3α βαρβαρ6τητα. Η υγε5α δε θα γ5νει εκβιασD6N ανασφ&λειαN, φ6βου και υποταγ4N των οικονοDικ& αδ7ναDων απ6 τουN κατ6χουN του πλο7του και τηN τεχνολογ5αN. 2λοι Dαζ5 για 3να αληθιν& δηD6σιο, λαϊκ6, απελευθερωτικ6 σ7στηDα δηD6σιαN υγε5αN.»

Σεισ 4R ταρακο νησε την Ευρυταν α

νι κάΚαταργο7ν την ιατροφαρDακευτικ4 περ5θαλψη D3σω ΕΟΠΥΥ, καταγγ3λλει η ΕΛΜΕ Ευρυταν5αN και καλε5 σε συστρ&τευση

Στον 7πνο «3πιασε» ο σεισD6N τουN Ευρυτ&νεN την Παρασκευ4 27 Ιανουαρ5ου 2012. ΣυγκεκριD3να, τα ξηDερHDατα τηN Παρασκευ4N και Hρα περ5που 3.40, ξ7πνησε ο εγκ3λαδοN και Dαζ5 του ξ7πνησαν και οι κ&τοικοι του νοDο7.

Ο σεισD6N 4ταν Dεγ3θουN 4 βαθDHν τηN κλ5DακαN Ρ5χτερ, σ7Dφωνα Dε το ΓεωδυναDικ6 Ινστιτο7το ΑθηνHν. Το επ5κεντρ6 του εντοπ5ζεται 11χλD βορειανατολικ& του Καρπενησ5ου ενH το εστιακ6 του β&θοN υπολογ5ζεται σε 10 χιλι6Dετρα. Το επ5κεντρο ουσιαστικ& βρ5σκεται Dεταξ7 .Ε. ΚτηDεν5ων και .Ε. Φουρν&N και στα 6ρια Dε τη

υτικ4 ΦθιHτιδα. 0ναN επιφανειακ6N, θα λ3γαDε, σεισD6N και για αυτ6 &λλωστε 3γινε και ιδια5τερα αισθητ6N απ6 τουN περισσ6τερουN κατο5κουN στο Καρπεν4σι και τα γ7ρω χωρι&. Απ6 τον σεισD6 δεν αναφ3ρθηκαν υλικ3N ζηDι3N 4 &λλα προβλ4Dατα, ωστ6σο, οι πολ5τεN, 6πωN δηλHνουν, «ταρακουν4θηκαν» αρκετ&. Η σεισDικ4 δραστηρι6τητα συνεχ5στηκε στον νοD6 Dε Dικροδον4σειN που δεν γ5νονταν αισθητ3N, ενH στιN 12.00 τα Dεσ&νυχτα τηN ευτ3ραN 30, προN Τρ5τη 31 Ιανουαρ5ου 2012, ε5χαDε και ν3α δραστηρι6τητα, Dεγ3θουN 2,7 βαθDHν τηN κλ5DακαN Ρ5χτερ. Ο Dικρ6τεροN αυτ6N σεισD6N ε5χε επ5κεντρο 8 χλD ν6τια του Καρπενησ5ου ενH το β&θοN του εντοπ5ζεται στα 10 χλD.

ΝΕΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ρ4γα Φερα5ου 17- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (Παραπλε7ρωN ΟΠΑ)

Τηλ.: 22370-25808 Κιν.: 6945476667 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΑΠΟ 1-1-2012 ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Τ%Ν ΤΑΜΕΙ%Ν: ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΗΜΟΣΙΟ-ΤΥΚΥ-ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΥΤΕΡΑ Ε%Σ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ Χ%ΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 1 Φεβρουαρ1ου 2012 / Σελ1δα 13

Σ3?φωνα ?ε δελτ1ο τ3που του Οργανισ?ο3 Απασχ2λησηI Εργατικο3 υνα?ικο3 (ΟΑΕ), το οπο1ο δη?οσιε3τηκε την προηγο3?ενη Τετ$ρτη 25 Ιανουαρ1ου 2012, απ2 σ0?ερα Τετ$ρτη 1 Φεβρουαρ1ου 2012, καθιερCνεται /ναI ν/οI τρ2ποI επικοινων1αI και εξυπηρ/τησηI των αν/ργων

αλλ$ και για το δ1?ηνο που ακολουθε1. -τσι, /ναI $νεργοI ?ε αναγνωρισ?/νο δικα1ω?α επιδ2τησηI για 12 ?0νεI θα προσ/λθει στιI υπηρεσ1εI συνολικ$ 5 φορ/I το δι$στη?α αυτ2 (η πρCτη για την υποβολ0 τηI α1τησηI), /ναντι 13 ε?φαν1σεων που θα 0ταν υποχρεω?/νοI να κ$νει ?ε το ισχ3ον ?/χρι σ0?ερα καθεστCI. Παρ$λληλα, η καταβολ0 των πληρω?Cν (επιδ2?ατα και παροχ/I) αυτο?ατοποιε1ται για να εξυπηρετε1ται ?ε τον καλ3τερο δυνατ2 τρ2πο ο πολ1τηI. #στ2σο, για την απρ2σκοπτη πληρω?0 των επιδο?$των ανεργ1αI, οι δικαιο3χοι πρ/πει να ε?φαν1ζονται στο κατ$στη?α του ΟΑΕ στα καθορισ?/να διαστ0?ατα, για τα οπο1α θα /χουν ενη?ερωθε1 ?ε τη λ0ψη τηI εγκριτικ0I απ2φασηI.

υρ υτ α

Συγκεκρι?/να, η διαδικασ1α εγγραφ0I στα ?ητρCα αν/ργων απλοποιε1ται, καθCI απαιτε1ται ?2νον επ1δειξη και 2χι κατ$θεση των δικαιολογητικCν. Τα δικαιολογητικ$ αυτ$ ε1ναι το τελευτα1ο εκκαθαριστικ2 ση?ε1ω?α φορολογ1αI εισοδ0?ατοI, 0 ελλε1ψει αυτο3, αντ1γραφο δ0λωσηI φορολογ1αI εισοδ0?ατοI που /χει καταθ/σει ο ενδιαφερ2?ενοI (Ε1) 0, στην περ1πτωση που δεν υποχρεο3ται να υποβ$λει φορολογικ0 δ0λωση, σχετικ0 υπε3θυνη δ0λωση θεωρη?/νη απ2 τη ΟΥ. Για τη βεβα1ωση του τ2που δια?ον0I του, αντ1γραφο λογαριασ?ο3 ΕΚΟ 0 εταιρε1αI σταθερ0I τηλεφων1αI στο 2νο?$ του 0 στο 2νο?α ?/λουI τηI οικογενε1αI του

?ε την οπο1α δια?/νει, 0 αντ1γραφο συ?φωνητικο3 ?1σθωσηI κατοικ1αI, που /χει κατατεθε1 στην αρ?2δια ΟΥ. Επιπρ2σθετα, παραστατικ2 ταυτοπροσωπ1αI (δελτ1ο ταυτ2τηταI, διαβατ0ριο κ.λπ.), επ1ση?ο /γγραφο απ2 το οπο1ο προκ3πτει ο Αριθ?2I ΜητρCου Κοινωνικ0I Ασφ$λισηI (ΑΜΚΑ) και $δεια δια?ον0I 0 εργασ1αI ε$ν ε1ναι υπ0κοοI τρ1τηI χCραI. Επ1σηI, η διαδικασ1α αναν/ωσηI των δελτ1ων ανεργ1αI γ1νεται στο εξ0I αν$ τρ1?ηνο για 2λεI τιI κατηγορ1εI αν/ργων. Αυτ2 ση?α1νει βελτ1ωση τηI εξυπηρ/τησηI για τον επιδοτο3?ενο $νεργο που 2φειλε να ε?φαν1ζεται στιI υπηρεσ1εI ?1α φορ$ τον ?0να για να εξασφαλ1σει την ε1σπραξη του επιδ2?ατοI. Να ση?ειCσου?ε 2τι ο $νεργοI ανανεCνει το δελτ1ο ανεργ1αI ?/σα σε δι$στη?α π/ντε εργ$σι?ων η?ερCν πριν 0 ?ετ$ την αναγραφ2?ενη η?ερο?ην1α λ0ξηI ισχ3οI του δελτ1ου. Στο εξ0I, ?ε την αυτοπρ2σωπη ε?φ$νισ0 του στον ΟΑΕ, ο επιδοτο3?ενοI $νεργοI θα κατοχυρCνει την καταβολ0 του επιδ2?ατοI 2χι ?2νον για τον τρ/χοντα ?0να,Αντιδρσει απ το Εργατικ Κντρο του νοο

Απεστλη επιστολ στον Υπουργ Εργασ α

Το ιοικητικ2 Συ?βο3λιο του Εργατικο3 Κ/ντρου Ευρυταν1αI, ?ε δελτ1ο τ3που, εκφρ$ζει την /ντονη δια?αρτυρ1α των εργαζο?/νων τηI Περιφερειακ0I Εν2τηταI Ευρυταν1αI, για την πρ2θεση του Υπουργε1ου Εργασ1αI και ΚοινωνικCν Ασφαλ1σεων να καταργ0σει το τ?0?α Ασφ$λειαI και Υγε1αI τηI ΕπιθεCρησηI Εργασ1αI Ευρυταν1αI και να το συγχωνε3σει ?ε αυτ2 τηI ΦθιCτιδαI, ?ε /δρα τη Λα?1α. Το /γγραφ2, ?ε αριθ?2 πρωτοκ2λλου 368/25-1-2012, το οπο1ο υπογρ$φει ο πρ2εδροI του Εργατοϋπαλληλικο3 Κ/ντρου νο?ο3 Ευρυταν1αI κ. Κωνσταντ1νοI Χο3παI και ο Γενικ2I Γρα??ατ/αI κ. Ευθ3?ιοI Γρα??ατ1καI και το οπο1ο απεστ$λη προI τον Υπουργ2 Εργασ1αI κ. ΓιCργο Κουτρου?$νη /χει ωI εξ0I: «Η ΕπιθεCρηση Εργασ1αI στην Περιφερειακ0 Εν2τητα Ευρυταν1αI, τα τελευτα1α δ3ο χρ2νια ε1ναι υποστελεχω?/νη. Οι Επιθεωρητ/I Εργασ1αI που υπηρετο3ν σ' αυτ0 καταβ$λλουν ?εγ$λεI και αγωνιCδειI προσπ$θειεI να ανταποκριθο3ν στα καθ0κοντ$ τουI. Με ?εγ$λη ?αI λ3πη πληροφορο3?αστε την πρ2θεση του Υπουργε1ου να καταργ0σει το τ?0?α Ασφ$λειαI και Υγε1αI και τη συγχCνευσ0 του ?ε αυτ2 τηI ΦθιCτιδαI. Πιστε3ου?ε 2τι δεν πρ/πει να γ1νει αυτ0 η συγχCνευση, γιατ1 η

νι κάΚ$θε τρ1?ηνο θα παρουσι$ζονται οι $νεργοι για αναν/ωση των δελτ1ων τουI

Α

Να διαδικασα εξυπηρτηση

Κλε νει το Τ α Ασφλεια! και Υγε α! τη! Επιθερηση! Εργασ α!;

Ν Ε

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Θα κβεται το επδο(α σε σου1 δεν απογραφον

Ο πρ2εδροI του Εργατικο3 Κ/ντρου Ευρυταν1αI κ. Κωνσταντ1νοI Χο3παI.

απ2σταση τηI Λα?1αI ?/χρι τουI δ0?ουI Καρπενησ1ου και Αγρ$φων ε1ναι υπερβολικ$ ?εγ$λη, /τσι που να ?ην ε1ναι δυνατ0 η παροχ0 υπηρεσιCν στον το?/α υγε1αI και ασφ$λειαI των εργαζο?/νων στουI χCρουI δουλει$I. Ακ2?α η ταλαιπωρ1α των πολιτCν για κατ$θεση δικαιολογητικCν κ.λπ. θα ε1ναι πολ3 ?εγ$λη. Η /λλειψη ελ/γχων στουI χCρουI δουλει$I, φοβ2?αστε, θα /χει σαν αποτ/λεσ?α την /ξαρση των εργατικCν ατυχη?$των, που τα τελευτα1α χρ2νια ε1χαν σχεδ2ν ?ηδενιστε1. ΣαI παρακαλο3?ε να ?ην προχωρ0σετε στην κατ$ργηση του τ?0?ατοI Ασφ$λειαI και Υγε1αI και να φροντ1σετε για την $?εση στελ/χωση τηI υπηρεσ1αI του Καρπενησ1ου.»

Σ ερα ξεκιν η απογραφ για τα προνοιακ επιδ ατα

Ε

Σ3?φωνα ?ε ανακο1νωση τηI ιε3θυνσηI Κοινωνικ0I Αλληλεγγ3ηI και Ποι2τηταI Ζω0I του δ0?ου Καρπενησ1ου, το Υπουργε1ο Υγε1αI και Κοινωνικ0I Αλληλεγγ3ηI, σε συνεργασ1α ?ε το Υπουργε1ο ιοικητικ0I Μεταρρ3θ?ισηI και Ηλεκτρονικ0I ιακυβ/ρνησηI πραγ?ατοποιε1, ?/σω των Κ/ντρων Εξυπηρ/τησηI ΠολιτCν (ΚΕΠ), το /ργο τηI καταγραφ0I των δικαιο3χων των κοινωνικCν και προνοιακCν επιδο?$των, συστ0νονταI το Ενια1ο Εθνικ2 ΜητρCο ικαιο3χων ΠαροχCν.

Η απογραφ0 αφορ$ τουI δικαιο3χουI επιδο?$των αναπηρ1αI, απροστ$τευτων παιδιCν, ο?ογενCν και στεγαστικ0I συνδρο?0I συνταξιο3χων υπερηλ1κων ΟΓΑ, ε1τε λα?β$νουν /να 0 περισσ2τερα επιδ2?ατα απ2 τα εξ0I: βαρι$I αναπηρ1αI, βαρι$I νοητικ0I καθυστ/ρησηI (ΒΝ-Κ.), εγκεφαλικ0I παρ$λυσηI (σπαστικCν), κCφωσηI (κωφαλαλ1αI), κ1νησηI, παραπληγικCν τετραπληγικCν και ακρωτηριασ?/νων ανασφ$λιστων, παρα-

πληγικCν τετραπληγικCν και ακρωτηριασ?/νων ασφαλισ?/νων η?οσ1ου, συγγενο3I αι?ολυτικ0I αναι?1αI/συγγενο3I αι?ορραγικ0I δι$θεσηI (Σ.Ε.Α.Α.), τυφλ2τηταI, ν2σου του Χ$νσεν, απροστ$τευτων ανηλ1κων, ο?ογενCν, στεγαστικ0I συνδρο?0I συνταξιο3χων υπερηλ1κων ΟΓΑ και διατροφικ2 (νεφροπαθCν και ?ετα?οσχευ?/νων). Η απογραφ0 θα πραγ?ατοποιηθε1 στα Κ/ντρα Εξυπηρ/τησηI ΠολιτCν (Κ.Ε.Π.), ασχ/τωI ?ε τον δ0?ο 0 την Περιφ/ρεια απ2 τουI οπο1ουI ο δικαιο3χοI λα?β$νει το επ1δο?α, απ2 σ0?ερα Τετ$ρτη 1 Φεβρουαρ1ου 2012 ?/χρι και την Παρασκευ0 16 Μαρτ1ου 2012, αν$λογα ?ε το αρχικ2 γρ$??α του επων3?ου του δικαιο3χου. Συγκεκρι?/να, η απογραφ0 των δικαιο3χων των οπο1ων το επCνυ?ο ξεκιν$ απ2 Α /ωI Ι, θα γ1νει απ2 Τετ$ρτη 1 Φεβρουαρ1ου ?/χρι Τετ$ρτη 15 Φεβρουαρ1ου 2012. .σων το επCνυ?ο ξε-

κιν$ απ2 Κ /ωI Ο, θα απογραφο3ν απ2 Τετ$ρτη 15 Φεβρουαρ1ου ?/χρι Τετ$ρτη 29 Φεβρουαρ1ου 2012 και 2σων ξεκιν$ απ2 Π /ωI #, απ2 Π/?πτη 1 Μαρτ1ου ?/χρι και Παρασκευ0 16 Μαρτ1ου 2012. Η απογραφ0 κ$θε δικαιο3χου επιδ2?ατοI αποτελε1 ατο?ικ0 του υποχρ/ωση. Σε περ1πτωση που ο δικαιο3χοI δεν απογραφε1, δεν θα λα?β$νει το επ1δο?α το οπο1ο ελ$?βανε /ωI σ0?ερα. Για κ$θε περαιτ/ρω πληροφορ1α σχετικ$ ?ε τη διαδικασ1α και τα δικαιολογητικ$ που πρ/πει να προσκο?1σει ο δικαιο3χοI, οι ενδιαφερ2?ενοι ?πορο3ν να απευθ3νονται στην αρ?2δια υπηρεσ1α και συγκεκρι?/να στο Τ?0?α Κοινωνικ0I Πολιτικ0I, Υγε1αI και Πρ2νοιαI δ0?ου Καρπενησ1ου (Χαρ. Τρικο3πη 26, Καρπεν0σι, τηλ/φωνα επικοινων1αI 2 23 7 0- 8 0 23 8, 22370-80239, 22370-80240), απ2 τιI 8:00 το πρω1 /ωI τιI 2:30 το ?εση?/ρι, και στα κατ$ τ2πουI Κ.Ε.Π.

… και πληρω( των τελευταων προνοιακ,ν επιδο(των για το 2011

Εντω?εταξ3, στην Οικονο?ικ0 Επιτροπ0 του δ0?ου Καρπενησ1ου, που συνεδρ1ασε την Τετ$ρτη 25 Ιανουαρ1ου 2012, συζητ0θηκε το θ/?α τηI καταβολ0I των προνοιακCν επιδο?$των στουI δικαιο3χουI για το τελευτα1ο δ1?ηνο του 2011, που αν/ρχονται περ1που σε 232.000 ευρC. ,λλωστε, 2πωI γρ$ψα?ε και στο προηγο3?ενο φ3λλο, το συνολικ2 ποσ2 αποδ2θηκε στουI δ0?ουI ?ε απ2φαση του Υπουργε1ου ΕσωτερικCν. Τα προνοιακ$ επιδ2?ατα που θα πληρωθο3ν αφορο3ν τουI ?0νεI Νο/?βριο και εκ/?βριο /τουI 2011. Ειδικ2τερα, θα πληρωθο3ν 6.974 ευρC για επ1δο?α κ1νησηI, 39.406,17 για ανασφ$λιστουI βαρι$ αν$πηρουI, 3088,26 ευρC για ανασφ$λιστουI τετραπληγικο3I παραπληγικο3I και 3.084 ευρC για επ1δο?α παραπληγικCν

τετραπληγικCν δη?οσ1ου. Επ1σηI, θα πληρωθο3ν 1.396 ευρC για εγκεφαλικ0 παρ$λυση-σπαστικ$, 76.041,36 για επ1δο?α βαρι$I νοητικ0I καθυστ/ρησηI, 7.149 ευρC για αι?ολυτικο3Iαι?ορροφιλικο3I, 84.477,16 ευρC για τυφλο3I, 8.713 ευρC για κωφ$λαλουI, 72,57 για ο?ογενε1I πρ2σφυγεI και 1.520 ευρC για απροστ$τευτα παιδι$. Να ση?ειCσου?ε 2τι σ3?φωνα ?ε ανακο1νωση του Τ?0?ατοI Κοινωνικ0I Πολιτικ0I, Υγε1αI και Πρ2νοιαI τηI ιε3θυνσηI Κοινωνικ0I Αλληλεγγ3ηI και Ποι2τηταI Ζω0I του δ0?ου Καρπενησ1ου, οι δικαιο3χοι και οι υπε3θυνοι ε1σπραξηI των προνοιακCν επιδο?$των θα εισπρ$ξουν τα επιδ2?ατ$ τουI για το δ1?ηνο Νοε?βρ1ου-εκε?βρ1ου 2011, απ2 τη ευτ/ρα 13 Φεβρουαρ1ου /ωI και την Παρασκευ0 17 Φεβρουαρ1ου 2012, στα ταχυδρο?ικ$ γραφε1α τηI ?2νι?ηI κατοικ1αI τουI, ?ε την προσκ2?ιση τηI αν$λογηI ταχυδρο?ικ0I επιταγ0I.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ<ρτη 1 ΦεβρουαρMου 2012 / ΣελMδα 14

Εκδηλώσεις Συλλόγων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΑ»

Στην εκδLλωση συ\\ετεMχαν Nλοι οι υπ<λληλοι του δL\ου ΚαρπενησMου και των νο\ικ`ν του προσ`πων, οι αντιδL\αρχοι αλλ< και ο δL\αρχοf κ. Κ`σταf Μπακογι<ννηf, ο οποMοf στην ο\ιλMα του ευχαρMστησε τουf παρευ-

ρισκN\ενουf για τη συνεργασMα τουf τη χρονι< που \αf πKρασε και ευχLθηκε να συνεχMσουν να εργ<ζονται \ε τον Mδιο ζLλο, προκει\Kνου να παρKχουν υπηρεσMεf υψηλLf ποιNτηταf στουf δη\Nτεf. ΑναφKρθηκε στιf δOσκολεf οικονο\ικKf συνθLκεf που Kχουν δια\ορφωθεM για τη χ`ρα, συνKστησε υπο\ονL, εν` τNνισε Nτι \ε πολλL δουλει<, κοινωνικL συνοχL και αλληλεγγOη θα \πορKσου\ε να ξεπερ<σου\ε τον σκNπελο τηf οικονο\ικLf κρMσηf.

Το φλουρM τηf πMταf κKρδισε η κ. Jλγα Γιολδ<ση, υπ<λληλοf τηf δο\Lf του προγρ<\\ατοf «ΒοLθεια στο ΣπMτι» του δL\ου ΚαρπενησMου, η οποMα κKρδισε 3η\ερη <δεια. Να ση\ει`σου\ε επMσηf Nτι οι υπ<λληλοι τηf «ΕνιαMαf ΚοινωφελοOf ΕπιχεMρησηf ΠαιδεMαf και ΠροστασMαf -L\ου ΚαρπενησMου» (ΕΚΕΠΠΑ-ΗΚ) θα κNψουν την πρωτοχρονι<τικη πMτα την ΚυριακL 5 ΦεβρουαρMου 2012, στο ΣυνεδριακN ΚKντρο ΚαρπενησMου, στιf 6.00 το απNγευ\α.

Η ΠανευρυτανικL Ακαδη\Mα ΚαλαθοσφαMρισηf πραγ\ατοποιεM εκδLλωση για την κοπL τηf πρωτοχρονι<τικηf πMταf τηf, το Σ<ββατο 4 ΦεβρουαρMου 2012 και `ρα 4.00 το απNγευ\α, στο ΚλειστN -η\οτικN Γυ\ναστLριο ΚαρπενησMου.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ OΜΙΛΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ο Κολυ\βητικNf J\ιλοf ΚαρπενησMου διοργαν`νει την ΠαρασκευL 3 ΦεβρουαρMου 2012 π<ρτι για τουf \ικροOf κολυ\βητKf.

πNγευ\α, στον χ`ρο του κολυ\βητηρMου, και θα περιλα\β<νει διασκKδαση \ε \ουσικL και χορN αλλ< και την κοπL τηf πρωτοχρονι<τικηf πMταf του συλλNγου, προσφορ< των ζαχαροπλαστεMων «FRESH». Να ση\ει`σου\ε Nτι τα Ευρυτανικ< ΝKα» εMναι χο«Ε ρηγNf επικοινωνMαf τηf εκδLλωσηf εν` θα κληρω-

νι κά

Την πρωτοχρονι<τικη πMτα του Kκοψε ο δL\οf ΚαρπενησMου την περασ\Kνη ΠK\πτη 26 ΙανουαρMου 2012, στην αMθουσα του εστιατορMου τηf ΜαθητικLf ΕστMαf ΚαρπενησMου.

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΚΑΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Ν Ε

ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

τιατορMου αMθουσα του εσ Κατ<\εστη η N υπαλλLλουf απ f τMα Εσ Lf τηf Μαθητικ για την ην εκδLλωση του δL\ου, στ πMταf. ηf τικ νι< ρο οχ κοπL τηf πρωτ

απονε\ηθοOν Kπαινοι στουf καταγN\ενουf απN τα χωρι< των Ψιαν`ν και Ροσκ<f πρωτοετεMf φοιτητKf και σπουδαστKf για την εισαγωγL τουf στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Για περαιτKρω πληροφορMεf, οι ενδιαφερN\ενοι \ποροOν να απευθOνονται στο τηλKφωνο 210-5230811.

Α

Τα \Kλη του ΣυλλNγου «Η ΚαλλιακοOδα» θα πραγ\ατοποιLσουν εκδLλωση για την κοπL τηf πρωτοχρονι<τικηf πMταf, την επN\ενη ΚυριακL 5 ΦεβρουαρMου 2012, στιf 12:00 το \εση\Kρι, στο ξενοδοχεMο «ΗΝΙΟΧΟΣ», ΒερανζKρου 26, στην Ο\Nνοια. Στα πλαMσια τηf εκδLλωσηf θα τι\ηθοOν ιδρυτικ< \Kλη του συλλNγου, εν` θα

Η εκδLλωση θα ξεκινLσει περMπου στιf 6:00 το α-

θοOν και πλοOσια δ`ρα, Nπωf Kνα IPOD - NANO (MP3 Player), προσφορ< τηf εταιρεMαf «JMC A.E. ΜΑΚΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ», Kνα παιχνMδι για PLAY STATION προσφορ< τηf επιχεMρησηf «Κ;ΣΤΟΒΟΛΟΣ ΚΛΕΙ-ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ» και 2 PUZZLE, προσφορ< τηf εταιρεMαf «48 ;ΡΕΣ - ΝΤΡΙΒΑΣ -ΗΜΗΤΡΗΣ».

γκλη α οικονο ικ! Κοπ πρωτοχρονιτικη πτα

υρ υτ α

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Γρ<φει ο ΣπOροf ΠεταροOδηf

Στην πλατεMα στο πλατ<νι του ΚαρπενησιοO λι\<νι L χιονMζει εMτε βρKχει κMνηση \εγ<λη Kχει

πKντε σκOλοι, δυο τρεMf γ<τεf δKκα αλβανοM εργ<τεf κ<να δυο καρπενησι`τεf σουλατσ<ρουνε σαν Χι`τεf \αγαζι< \ισοκλεισ\Kνα πεζοδρN\ια χεζ\Kνα το σκυλM Nταν το πι<νει Nπου να ναι θα τα κ<νει!

τρ<πεζεf οχτ` και β<λε κι εMναι λMγεf στο φιν<λε στην ουρ< για να \πορKσει κ<ποιοf για να καταθKσει!

Ε

\ακρι< απ’ τη φτ`χια \Mλια φMσκα χρL\α στα χατMλια σκ<φοι αναψυχLf γε\<το το σκατNρε\α ωf κ<τω

εOλογη η απορMα που ‘χουνε στην εφορMα για την οικονο\ικL την κρMση \Lπωf φταMει το ΚαρπενLσι;

<πλυτα και ξεπλυ\Kνα στιf \πουγ<δεf , στ’ απλω\Kνα

<\α σκι<ζεστε απ’ το ΛMα π<ρτε ψ<ξτε τα βιβλMα!

σε χωριN στο καφενεMο που ναι και παντοπωλεMο \Kσα τουf τραβ<ει κ<τι διαισθ<νονται απ<τη

Το ξεσκNνισ\α αρχMζει Kγκλη\α οικονο\ικN \υρMζει για τηf δMωξηf το σ`\α \ια \εγ<λη δNξα ακN\α!

-Καλη\Kρα σαf κυρMα, εM\αστε απ’ την εφορMα απ’ το Σ-ΟΕ τηf ΑθLναf κ<νου\’ Kλεγχο ρουτMναf!

-Να κυρMα \ου στο εMπα! ΒρLκα\ε την \αOρη τρOπα δυο αυγ< κουτσουλισ\Kνα πουθεν< δεν εMν’ γρα\\Kνα!

-Ρε καλ`f τα παλικ<ρια! Ψ<ξτε σ’ Nλα τα συρτ<ρια Kχω \Kρεf να τ’ ανοMξω \Kσα Kνα ευρ` να ρMξω

-Πρ`τα αf βγ<λου\ε το ‘ΖLτα’ το συρτ<ρι N\ωf κοMτα, \οι<ζει να ναι κολλη\Kνο, \παf και το χειf καρφω\Kνο; -Μ<λλον λ<δω\α θα θKλει. Π<ρτε Kνα βαζ<κι \Kλι, κ<να δυο \ατσ<κια τσ<ι κι <στο στην ευχL να π<ει!

κι Kτσι στKλνουν απ’ τον κ<\πο υποψιασ\Kνουf ‘Ρ<\πο’ τηf διαφθορ<f η βρ`\α πι<νει και χωρι< ακN\α

-Τι \αf λKf καλK κυρMα δι`κεται η δωροδοκMα θα \αf γρ<ψει η εφη\ερMδα πριν... τον Τσ`νη απ’ Kξω εMδα

σταθερ< και βL\α-βL\α ψ<χνουν για το \αOρο χρL\α

-ΣLκωσα τα χKρια π<νω! \ε τον Τσ`νη δεν τα β<νω,

-Jποιον θKλειf τρ<βα ρ`τα! ΕMναι απ’ τη δικι< \ου κNτα κι απ’ τον κNκορα τον βλ<κα που δεν Kβαλε καπNτα!

-Συ\φων` κυρ< \ου N\ωf… και τιf κNτεf πι<νει ο νN\οf! πριν γεννLσουνε τ’ αυγ< κNβουν παραστατικ<

-Που \υαλN γι’ αυτ< η καη\Kνη Nταν Lταν γκαστρω\Kνη πNναγε τα ‘χε χα\Kνα τρ<βηξε πολλ< στη γKννα! -ΤKλοf π<ντων αf το χ<ψω. ΣL\ερα δεν θα σε γρ<ψω \α θα ξαναρθοO\ε π<λι και \η βροO\ε τKτοιο χ<λι! -Fντε στο καλN παιδι< \ου! Τ`ρα ξKρω τη δουλει< \ου και τα\ιακL θα βρεMτε, στο κοτKτσι, αν ξαναρθεMτε!!

Την πMτα του Kκοψε για το 2012 ο Ε\πορικNf ΣOλλογοf ΚαρπενησMου την ΠαρασκευL 27 ΦεβρουαρMου στο «ΜουσικN ΚαφενεMο». ΠλLθοf ε\πNρων τηf πNληf, αλλ< και φMλοι, ανταποκρMθηκαν στο κ<λεσ\α του -.Σ. και παραβρKθηκαν στην εκδLλωση. -`ρα, \ουσικL και φυσικ< αστεMρευτο κKφι και χορNf Lταν τα χαρακτηριστικ< τηf βραδι<f, η οποMα διLρκησε \Kχρι τιf πρ`τεf πρωινKf `ρεf. Το «παρ`ν» στην εκδLλωση Kδωσαν, εκτNf απN το -Σ του συλλNγου και τον πρNεδρN του Παναγι`τη Καραγι<ννη, ο αντιπεριφερει<ρχηf ΕυρυτανMαf κ. ΒασMληf Καρα\π<f, ο πρNεδροf του ΕργατικοO ΚKντρου ΕυρυτανMαf κ. Κ`σταf ΧοOπαf, ο διοικητLf του Αστυνο\ικοO Τ\L\ατοf ΕυρυτανMαf κ. Γι<ννηf ΚατσαρNf, ο υποδιοικητLf τηf ΠυροσβεστικLf ΥπηρεσMαf ΚαρπενησMου, οι αντιδL\αρχοι ΝMκοf Σουλι`τηf και

ΧρLστοf ΓενιτσαρNπουλοf, καθ`f και εκπρNσωποι τηf -η\οτικLf Αστυνο\Mαf. Τα δ`ρα που αντιστοιχοOσαν στα 3 φλουρι< απN τιf βασιλNπιτεf, τα οποMα αγNρασε ο Ε\πορικNf ΣOλλογοf, Lταν τρεMf δωροεπιταγKf, 50 ευρ` η καθε\Mα, απN γνωστ< καταστL\ατα τηf πNληf του ΚαρπενησMου. Κατ< την δι<ρκεια τηf βραδι<f, τον λNγο πLρε ο πρNεδροf του Ε\πορικοO ΣυλλNγου και αφοO καλωσNρισε τουf παρευρισκο\Kνουf αναφKρθηκε στην οικονο\ικL κρMση και τιf συνKπειKf τηf για τον τNπο \αf, λKγονταf χαρακτηριστικ< πωf «…. θα πρKπει να π<\ε κNντρα στην οικονο\ικL κρMση και τα δειν< τηf, διατηρ`νταf τα Lθη, τα Kθι\α και τιf παραδNσειf \αf. Αν \η τι <λλο εM\αστε Gλληνεf και απN την παρ<δοσL \αf αντλοO\ε δOνα\η για να ξεπερ<σου\ε καθετM δOσκολο». ΕπιπλKον, \ιλ`νταf προσωπικ< στουf ε\πNρουf και επιχειρη\ατMεf τηf πNληf, εMπε πωf θα πρKπει ο καθKναf ξεχωριστ< να βοηθLσει την επιχεMρησL του να επιβι`σει βρMσκονταf τρNπουf εMτε να διατηρLσει τουf πε-

λ<τεf του, εMτε ακN\α και να τουf αυξLσει. Jσον αφορ< τα δOο υπN κατασκευL π<ρκινγκ, αλλ< και το Kργο τηf αστικLf αν<πλασηf, ο κ. Καραγι<ννηf εMπε πωf εMναι Kργα πνοLf και διευκNλυνσηf τNσο για τουf ντNπιουf, Nσο και για τουf επισκKπτεf τηf πNληf, και για αυτN τον λNγο Nλοι θα πρKπει να δεMξουν υπο\ονL και κατανNηση για την καθυστKρηση ολοκλLρωσηf των Kργων που θα δ`σουν \ια <λλη πνοL στο ιστορικN κKντρο τηf πNληf. Ο αντιπεριφερει<ρχηf κ. Καρα\π<f, \ε την σειρ< του ανKφερε πωf τα χρL\ατα για την αστικL αν<πλαση υπLρχαν απN την προηγοO\ενη δη\οτικL αρχL και πωf η νKα κατ<φερε να εξοικονο\Lσει τα υπNλοιπα απN το ΕΣΠΑ και συ\πλLρωσε πωf εMναι ευχLf Kργο η ολοκλLρωση και των δOο π<ρκινγκ <λλα και τηf αν<πλασηf του κKντρου τηf πNληf. Η N\ορφη αυτL βραδι< απN τον Ε\πορικN ΣOλλογο ολοκληρ`θηκε \ε \ια νNτα αισιοδοξMαf και προσ\ονLf για Kνα καλOτερο αOριο για την πNλη του ΚαρπενησMου, τουf επιχειρη\ατMεf, αλλ< και τουf δη\Nτεf του.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ6ρτη 1 ΦεβρουαρEου 2012 / ΣελEδα 15

Ξεκινον τη ευτρα 21 Μαου ΠΑΝΕΛΛΑΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

Ε

υρ υτ α

ΦCτο^, οι πανελλαδικC^ εξετ6σει^ των υποψηφEων των ηTερDσιων και εσπερινXν ΓενικXν ΛυκεEων (ΓΕΛ) και των ηTερDσιων και εσπερινXν ΕπαγγελTατικXν ΛυκεEων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑ(Α Β&) για εισαγωγD στην τριτοβ6θTια εκπαEδευση θα αρχEσουν τη (ευτCρα 21 Μαbου 2012, ενX οι πανελλαδικC^ εξετ6σει^ των υποψηφEων των ηTερDσιων και εσπερινXν ΕπαγγελTατικXν ΛυκεEων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑ(Α Α&) θα αρχEσουν την ΤρEτη 22 Μαbου 2012. Οι εξετ6σει^ των ειδικXν TαθηT6των θα ξεκινDσουν το Σ6ββατο 16 ΙουνEου 2012 και η υγειονοTικD εξCταση και πρακτικD δοκιTασEα των υποψηφEων για εισαγωγD στα ΤTDTατα ΕπιστDTη^ ΦυσικD^ ΑγωγD^ και ΑθλητισTοG (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) θα διεξαχθεE περE τα TCσα ΙουνEου. ΤCλο^, οι επαναληπτικC^ πανελλαδικC^ εξετ6σει^ των ΓΕΛ θα αρχEσουν την ΠαρασκευD 11 ΙουνEου 2012. Οι απολυτDριε^ εξετ6σει^ για τα TαθDTατα που εξετ6ζονται σε επEπεδο σχολικD^ Tον6δα^ για την Γ& τ6ξη των ηTερDσιων και τη (& τ6ξη των εσπερινXν ΓενικXν ΛυκεEων θα ξεκινDσουν την ΠCTπτη 7 ΙουνEου 2012 για Fσου^ θα Cχουν συTTετ6σχει στι^ πανελλαδικC^ και θα διενεργηθοGν Tε β6ση το πρFγραTTα που καταρτEζει το κ6θε λGκειο χωριστ6. Οι απολυτDριε^ και πτυχιακC^ εξετ6σει^ ηTερDσιων και εσπερινXν ΕΠΑΛ (ΟΜΑ(Α Α& και Β&) σε επEπεδο σχολικD^ Tον6δα^ θα ξεκινDσουν την ΤρEτη 12 ΙουνEου 2012 και θα διενεργηθοGν Tε β6ση το πρFγραTTα που καταρτEζει το κ6θε λGκειο χωριστ6. Bλοι οι υποψDφιοι για συTTετοχD στι^ πανελλαδικC^ εξετ6σει^ του 2012 των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για εισαγωγD στην τριτοβ6θTια εκπαEδευση, πρCπει να

ΤρEτη 5 ΙουνEου ΑρχC^ ΟικονοTικD^ ΘεωρEα^ - T6θηTα επιλογD^ Fλων των κατευθGνσεων. Για τα ηTερDσια και εσπεριν6 ΕΠΑΛ (ΟT6δα Β&): (ευτCρα 21 Μαbου ΝεοελληνικD γλXσσα γενικD^ παιδεEα^, Τετ6ρτη 23 Μαbου ΒιολογEα D ΜαθηTατικ6 και ΣτοιχεEα ΣτατιστικD^ D ΙστορEα (γενικD^ παιδεEα^), ΠαρασκευD 25 Μαbου ΦυσικD θετικD^ και τεχνολογικD^ κατεGθυνση^, (ευτCρα 28 Μαbου ΜαθηTατικ6 θετικD^ και τεχνολογικD^ κατεGθυνση^, Τετ6ρτη 30 Μαbου ΒιολογEα θετικD^ κατεGθυνση^, Σ6ββατο 2 ΙουνEου T6θηTα ειδικFτητα^ ΑρχιτεκτονικF ΣχCδιο D ΣτοιχεEα ΜηχανXν D (Eκτυα ΥπολογιστXν ΙΙ D Ναυσιπλοbα ΙΙ D Βοηθητικ6 ΜηχανDTατα ΙΙ, ΤρEτη 5 ΙουνEου ΑρχC^ ΟικονοTικD^ ΘεωρEα^ - T6θηTα επιλογD^, Τετ6ρτη 6 ΙουνEου Εγκαταστ6σει^ ΨGξη^ D ΤεχνολογEα ΕκτυπXσεων D ΣτοιχεEα ΑιTατολογEα^-ΑιTοδοσEα^ D ΣGγχρονε^ ΓεωργικC^ ΕπιχειρDσει^ D ΗλεκτρικC^ ΜηχανC^, ΠCTπτη 7 ΙουνEου ΣτοιχεEα ΣχεδιασTοG ΚεντρικXν ΘερT6νσεων D ΗλεκτρονικC^ ΕπικοινωνEε^ D ΟικοδοTικD D (οTηTCνο^ ΠρογραTTατισTF^ D Μεταφορ6 ΦορτEων, ΠαρασκευD 8

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΣ «Ο ΘΑΛΗΣ»

Οι επιτυχντε για την Ευρυτανα Στι^ 19 ΝοεTβρEου 2011 πραγTατοποιDθηκε, απF την ΕλληνικD ΜαθηTατικD ΕταιρεEα, ο 72o^ πανελλDνιο^ TαθητικF^ διαγωνισTF^ «Ο ΘΑΛΗΣ».

Στι^ 19 ΝοεTβρEου 2011 πραγTατοποιDθηκε, απF την ΕλληνικD ΜαθηTατικD ΕταιρεEα, ο 72o^ πανελλDνιο^ TαθητικF^ διαγωνισTF^ «Ο ΘΑΛΗΣ». Ο διαγωνισTF^ απευθυνFταν σε TαθητC^ των Β& και Γ& τ6ξεων των ΓυTνασEων, Fλων των τ6ξεων των ΓενικXν ΛυκεEων, καθX^ και των ΕπαγγελTατικXν ΛυκεEων. Η δι6ρκει6 του Dταν τρει^ Xρε^, ενX τα θCTατα Dταν πλDρου^ αν6πτυξη^. Να αναφCρουTε πω^ τα γραπτ6 των TαθητXν εστ6λησαν για βαθTολFγηση στην ΕπιτροπD (ιαγωνισTXν τη^ ΕταιρεEα^, ενX τα αποτελCσTατα του διαγωνισTοG εστ6λησαν Tε τη σειρ6 του^ στι^ τοπικC^ ΝοTαρχιακC^ ΕπιτροπC^ Tε σκοπF την βρ6βευση των διακριθCντων TαθητXν.

Στην Ευρυτανα

ΙουνEου Εγκαταστ6σει^ ΚλιTατισTοG D ΜηχανC^ ΕσωτερικD^ ΚαGση^ ΙΙ D ΦυτικD ΠαραγωγD D ΑρχC^ ΕπεξεργασEα^ ΤροφETων D ΗλεκτροτεχνEα ΙΙ D ΜηχανC^ ΠλοEου Ι, Σ6ββατο 9 ΙουνEου ΣυστDTατα ΨηφιακXν ΗλεκτρονικXν D ΓραφιστικC^ ΕφαρTογC^ D ΣτοιχεEα ΑνατοTEα^-ΦυσιολογEα^ ΙΙ D ΑρχC^ ΟικονοTικD^ ΘεωρEα^ ΙΙ D (ιαTFρφωση ΤοπEου, (ευτCρα 11 ΙουνEου ΑρχC^ Οργ6νωση^ και (ιοEκηση^ ΕπιχειρDσεων D ΣτοιχεEα ΠαθολογEα^ D ΥγιεινD και Ασφ6λεια ΤροφETων D ΑγωγD ΠροσχολικD^ ΗλικEα^ D ΑνθοκηπευτικC^ ΚαλλιCργειε^. Για τα ηTερDσια και εσπεριν6 ΕΠΑΛ (ΟT6δα Α&): ΤρEτη 22 Μαbου ΝεοελληνικD ΓλXσσα, ΠCTπτη 24 Μαbου ΜαθηTατικ6 Ι, Σ6ββατο 2 ΙουνEου ΑρχιτεκτονικF ΣχCδιο D ΣτοιχεEα ΜηχανXν D (Eκτυα ΥπολογιστXν ΙΙ D Ναυσιπλοbα ΙΙ D Βοηθητικ6 ΜηχανDTατα ΙΙ, Τετ6ρτη 6 ΙουνEου Εγκαταστ6σει^ ΨGξη^ D ΤεχνολογEα ΕκτυπXσεων D ΣτοιχεEα ΑιTατολογEα^-ΑιTοδοσEα^ D ΣGγχρονε^ ΓεωργικC^ ΕπιχειρDσει^ D ΗλεκτρικC^ ΜηχανC^, ΠCTπτη 7 ΙουνEου ΣτοιχεEα ΣχεδιασTοG ΚεντρικXν ΘερT6νσεων D ΗλεκτρονικC^ ΕπικοινωνEε^ D ΟικοδοTικD D (οTηTCνο^ ΠρογραTTατισTF^ D Μεταφορ6 ΦορτEων, ΠαρασκευD 8 ΙουνEου Εγκαταστ6σει^ ΚλιTατισTοG D ΜηχανC^ ΕσωτερικD^ ΚαGση^ ΙΙ D ΦυτικD ΠαραγωγD D ΑρχC^ ΕπεξεργασEα^ ΤροφETων D ΗλεκτροτεχνEα ΙΙ D ΜηχανC^ ΠλοEου Ι, Σ6ββατο 9 ΙουνEου ΣυστDTατα ΨηφιακXν ΗλεκτρονικXν D ΓραφιστικC^ ΕφαρTογC^ D ΣτοιχεEα ΑνατοTEα^-ΦυσιολογEα^ ΙΙ D ΑρχC^ ΟικονοTικD^ ΘεωρEα^ ΙΙ D (ιαTFρφωση ΤοπEου, (ευτCρα 11 ΙουνEου ΑρχC^ Οργ6νωση^ και (ιοEκηση^ ΕπιχειρDσεων D ΣτοιχεEα ΠαθολογEα^ D ΥγιεινD και Ασφ6λεια ΤροφETων D ΑγωγD ΠροσχολικD^ ΗλικEα^ D ΑνθοκηπευτικC^ ΚαλλιCργειε^. Για τα ειδικ6 TαθDTατα: Σ6ββατο 16 ΙουνEου Αγγλικ6, (ευτCρα 19 ΙουνEου ΑρTονEα, ΤρEτη 19 ΙουνEου ?λεγχο^ ΜουσικXν ΑκουστικXν ΙκανοτDτων, Τετ6ρτη 20 ΙουνEου ΕλεGθερο ΣχCδιο, ΠCTπτη 21 ΙουνEου ΓραTTικF ΣχCδιο, ΠαρασκευD 22 ΙουνEου ΓερTανικ6 και Ισπανικ6 και Σ6ββατο 23 ΙουνEου Γαλλικ6 και Ιταλικ6. Να σηTειXσουTε Fτι το αναλυτικF πρFγραTTα των πανελλαδικXν εξετ6σεων, Tε του^ πEνακε^ των TαθηT6των, τι^ Xρε^ προσCλευση^ κ.λπ., Cχει Dδη αναρτηθεE στην ηλεκτρονικD διεGθυνση τη^ εφηTερEδα^ http://www.evrytanika.gr/.

Ν Ε

Για τα ηTερDσια και εσπεριν6 ΓΕΛ: (ευτCρα 21 Μαbου ΝεοελληνικD γλXσσα γενικD^ παιδεEα^, Τετ6ρτη 23 Μαbου ΒιολογEα D ΦυσικD D ΜαθηTατικ6 και ΣτοιχεEα ΣτατιστικD^ D ΙστορEα (γενικD^ παιδεEα^), ΠαρασκευD 25 Μαbου ΝεοελληνικD ΛογοτεχνEα θεωρητικD^ κατεGθυνση^ και ΦυσικD θετικD^ και τεχνολογικD^ κατεGθυνση^ (και των 2 κGκλων), (ευτCρα 28 Μαbου ΑρχαEα Ελληνικ6 θεωρητικD^ κατεGθυνση^ και ΜαθηTατικ6 θετικD^ και τεχνολογικD^ κατεGθυνση^ (και των 2 κGκλων), Τετ6ρτη 30 Μαbου ΙστορEα θεωρητικD^ κατεGθυνση^, ΒιολογEα θετικD^ κατεGθυνση^, ΧηTεEα-ΒιοχηTεEα τεχνολογικD^ κατεGθυνση^-κGκλο^ τεχνολογEα^ και παραγωγD^ και ΑρχC^ Οργ6νωση^ και (ιοEκηση^ ΕπιχειρDσεων τεχνολογικD^ κατεGθυνση^-κGκλο^ πληροφορικD^ και υπηρεσιXν, ΠαρασκευD 1 ΙουνEου Λατινικ6 θεωρητικD^ κατεGθυνση^, ΧηTεEα θετικD^ κατεGθυνση^, ΗλεκτρολογEα τεχνολογικD^ κατεGθυνση^-κGκλο^ τεχνολογEα^ και παραγωγD^ και Αν6πτυξη ΕφαρTογXν σε ΠρογραTTατιστικF Περιβ6λλον τεχνολογικD^ κατεGθυνση^-κGκλο^ πληροφορικD^ και υπηρεσιXν,

νι κά

Τη (ευτCρα 30 ΙανουαρEου 2012, δηTοσιεGτηκε δελτEο τGπου απF το ΥπουργεEο ΠαιδεEα^, (ια ΒEου Μ6θηση^ και ΘρησκευT6των, για τον προγραTTατισTF των πανελλαδικXν εξετ6σεων Cτου^ 2012 καθX^ και για την υποβολD αιτDσεων – δηλXσεων συTTετοχD^ στι^ πανελλαδικC^ εξετ6σει^ του 2012 των ΓενικXν ΛυκεEων (ΓΕΛ) και των ΕπαγγελTατικXν ΛυκεEων (ΕΠΑΛ) D αιτDσεων για ενδοσχολικF απολυτDριο

υποβ6λουν στο ΛGκειF του^ ΑEτηση-(Dλωση ΥποψηφιFτητα^ συTTετοχD^ στι^ εξετ6σει^ αυτC^. Και φCτο^ η διαδικασEα υποβολD^ των ΑιτDσεων- (ηλXσεων ΥποψηφιFτητα^ θα εEναι ενιαEα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και η προθεσTEα ορEζεται απF την ΠαρασκευD 10 ΦεβρουαρEου ω^ και την ΤρEτη 28 ΦεβρουαρEου 2012. Η αEτηση - δDλωση υποβ6λλεται ηλεκτρονικ6 στο ΛGκειο. Ο υποψDφιο^ τι^ προσεχεE^ ηTCρε^, TπορεE να προTηθεGεται την αEτηση - δDλωση που αναλογεE στην περEπτωσD του, εEτε απF το διαδEκτυο, Fπου θα αναρτηθοGν τα κατ6 περEπτωση υποδεEγTατα τη^ ΑEτηση^-(Dλωση^ στην επEσηTη ιστοσελEδα του ΥπουργεEου ΠαιδεEα^ www.minedu.gov.gr/exams, εEτε απF το ΛGκειF του. Στη συνCχεια θα συTπληρXνει την ΑEτηση - (Dλωση σGTφωνα και Tε τι^ οδηγEε^ που αναγρ6φονται στο Cντυπο και θα προσCρχεται στο ΛGκειF του, για την οριστικD ηλεκτρονικD υποβολD του. Αναλυτικ6, το πρFγραTTα των εξετ6σεων, Fπω^ ανακοινXθηκε απF το ΥπουργεEο ΠαιδεEα^, Cχει ω^ εξD^:

Α

 ΜCχρι την ΤρEτη 28 ΦεβρουαρEου 2012 οι αιτDσει^ συTTετοχD^

Στην πρXτη φ6ση τη^ διοργ6νωση^ στον διαγωνισTF «Ο ΘΑΛΗΣ»- συTTετεEχαν συνολικ6 18 TαθητC^ απF την ΕυρυτανEα, απF του^ οποEου^ διακρEθηκαν οι επτ6. Πιο αναλυτικ6, απF την Γ’ τ6ξη του ΓυTνασEου ΚαρπενησEου διακρEθηκαν ο ΜενCλαο^ ΠαπαδFπουλο^ και η ΜαρEα ΠαπαζCκου, απF την Α& τ6ξη του ΕνιαEου ΛυκεEου ΚαρπενησEου ο ΟδυσσCα^ ΝοGλα^, η ΑγαποGλα ΠαπακωνσταντEνου και η ΣοφEα Τσακνι6 και απF την Β’ τ6ξη του ΕνιαEου ΛυκεEου ΚαρπενησEου η ΑθανασEα ΛοGκα και ο ΓεXργιο^ ΠCτρου. Οι TαθητC^ που διακρEθηκαν στον «ΘΑΛΗ», συTTετεEχαν στον επFTενο διαγωνισTF «Ο ΕΥΚΛΕΙ(ΗΣ», που διεξDχθη στι^ 21 ΙανουαρEου 2012, τα αποτελCσTατα του οποEου αναTCνεται να ανακοινωθοGν το αTCσω^ επFTενο χρονικF δι6στηTα. Στη συνCχεια οι διακριθCντε^ του «ΕΥΚΛΕΙ(Η» θα λ6βουν TCρο^ στο διαγωνισTF «Ο ΑΡΧΙΜΗ(ΗΣ» στι^ 3 ΜαρτEου 2012, προκειTCνου να επιλεγεE η εθνικD οT6δα που θα λ6βει TCρο^ στην 29η ΒαλκανικD ΜαθηTατικD ΟλυTπι6δα (ΤουρκEα, Μ6ιο^ 2012), στην 16η ΒαλκανικD ΜαθηTατικD ΟλυTπι6δα ΝCων (ΙοGνιο^ 2012) και στην 53η (ιεθνD ΜαθηTατικD ΟλυTπι6δα (ΑργεντινD, ΙοGλιο^ 2012).


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ?ρτη 1 ΦεβρουαρJου 2012 / ΣελJδα 17

ετε την ανανεωνη σελδα τη εφηερδα στο διαδκτυο

Καθη εριν ενη ρωση

Το ΣαββατοκLριακο 14 και 15 ΙανουαρJου 2012 πραγXατοποιIθηκε, στη ΒασιλJτσα Γρεβεν\ν, το 21ο πανελλIνιο πρωτ?θληXα και το 18ο κLπελλο ορειβατικοL σκι «Αθ. ΛευκαδJτη», στα πλαJσια του αγωνιστικοL προγρ?XXατοb ορειβατικοL σκι τηb ΕλληνικIb ΟXοσπονδJαb ΟρειβασJαb ΑναρρJχησηb (ΕΟΟΑ).

Xητρα ΜπJκα και η ΦωτεινI ΚολKκα. Το πρωJ του Σαββ?του 14 ΙανουαρJου διεξIχθη ο κ?θετοb αγ\ναb Xε νικητHb τουb Πλ?τωνα Αρ\νη, απK τον Ε.Ο.Σ. ΘεσσαλονJκηb, στην κατηγορJα Α’ Αντρ\ν και /IXητρα ΜπJκα, στην κατηγορJα A’ Γυναικ\ν. Το XεσηXHρι τηb Jδιαb ηXHραb διεξIχθη ο αγ\ναb ταχLτηταb Xε νικητHb τουb ΚαλογερKπουλο, απK τον Ε.Ο.Σ. Αχαρν\ν, στην κατηγορJα Α’ Αντρ\ν και την /IXητρα ΜπJκα, στην κατηγορJα Γυναικ\ν. Την ΚυριακI 15 ΙανουαρJου πραγXατοποιIθηκε ο Α’ ατοXικKb αγ\ναb του κυπHλλου Xε νικητHb τουb Μ?τρα Σλαβεκ, του Ε.Ο.Σ. Αχαρν\ν, στην κατηγορJα Α’ Αντρ\ν

Στη διοργ?νωση, την οποJα εJχε αναλ?βει η ΟρειβατικI ΑναρριχητικI ΛHσχη ΘεσσαλονJκηb (ΟΑΛΘ), Hλαβαν XHροb δLο αθλIτριεb του ΕΟΣ ΚαρπενησJου· η /I-

νι κά

Με όλη την επικαιρότητα από την Ευρυτανία

…γυναικε α υπ θεση

υρ υτ α

και ακKXη την Στερε? & ΚεντρικI Ελλ?δα την Ελλ?δα και τον ΚKσXο

Ευρυτανικ? ΝHα", Iταν η πρ\τη εφηXερJδα, Τα "Ε Kχι XKνο στην ΕυρυτανJα, αλλ? σε ολKκληρη την Στερε? Ελλ?δα, που απ το 2002 ολKκληρη η Lλη τηb εφηXερJδαb Iταν προσβ?σιXη στον καθHνα XHσω του διαδικτLου.

Ε

Το XHλλον τηb ενηXHρωσηb ανκει στο ντερνετ. Το πιστεLαXε τKτε, το πιστεLουXε και τ\ρα.

και τη /IXητρα ΜπJκα, στην κατηγορJα A’ Γυναικ\ν, εν\ να σηXει\σουXε πωb την τρJτη θHση στη γενικI κατ?ταξη κατHλαβε η ΦωτεινI ΚολKκα. Με β?ση τη γενικI κατ?ταξη, η /IXητρα ΜπJκα θα συXXετ?σχει και θα εκπροσωπIσει τη χ\ρα Xαb στο πανευρωπαϊκK πρωτ?θληXα ορειβατικοL σκι στο Pelvoux τηb ΓαλλJαb απK τιb 4 Hωb τιb 11 ΦεβρουαρJου 2012. ΕJναι Xια Xεγ?λη δι?κριση για την Jδια, αλλ? και για τον ΕΟΣ ΚαρπενησJου. Οι επKXενοι αγ\νεb, η σκυταλοδροXJα 21ου πανελλIνιου πρωταθλIXατοb ορειβατικοL σκι και ο Β’ ατοXικKb αγ\ναb του κυπHλλου «Αθαν. ΛευκαδJτη», θα διεξαχθοLν στον ΠαρνασσK στιb 18 και 19 ΦεβρουαρJου 2012.

ιακρ σει στο αλπικ σκι

/υναXικ? ξεκJνησε η νHα αγωνιστικI χρονι? για τουb αθλητHb του Ε.Ο.Σ. ΚαρπενησJου. Το ΣαββατοκLριακο 14 και 15 ΙανουαρJου διεξIχθη ο 1οb προκριXατικKb αγ\ναb Π2-Κ2 στη ΦτερKλακα ΠαρνασσοL και το ΣαββατοκLριακο 21 και 22 ΙανουαρJου πραγXατοποιIθηκε ο 2οb προκριXατικKb αγ\ναb στο ΠισοδHρι Φλ\ριναb.

Στον 1ο προκριXατικK αγ\να γιγαντιαJαb κατ?βασηb GS και τεχνικIb κατ?βασηb SL στον ΠαρνασσK (απK φHτοb η ΒKρεια και η ΝKτια περιφHρεια διεξ?γουν απK κοινοL τουb αγ\νεb), συXXετεJχαν συνολικ? 120 αθλητHb και αθλIτριεb, εν\ ο ΕΟΣ ΚαρπενησJου συXXετεJχε Xε 5 αθλητHb και 1 αθλIτρια, συνοδευKXενοι απK τον πρKεδρο του ΕΟΣ κ. Θαν?ση ΚαραγκοLνη και τον προπονητI κ. ΗλJα Ζαχαρ?κη. ΣυγκεκριXHνα στην αποστολI συXXετεJχαν οι ΦHνια Ανδρε?κη, Παναγι\τηb ΑντωνJου, Γι?ννηb ΓαλανKb, ΝJκοb ΚαραγκοLνηb, Γι\ργοb ΓιKγιοb, Γι\ργοb Μπ?ρκαb, και ΣτHλιοb ΡεσJτηb. Οι επιδKσειb των αθλητ\ν δεν Iταν εξαιρετικHb, Iταν ωστKσο ικανοποιητικHb, δεδοXHνων τηb δυσκολJαb του αγ\να αλλ? και των δLσκολων καιρικ\ν συνθηκ\ν. ΣJγουρα η πιο σηXαντικI θHση Iταν η 18η θHση τηb ΦHνιαb Ανδρε?κη στη γιγαντιαJα τεχνικI

Πρωτι για τον Γιννη Αντων ου

Α

www.evrytanika.gr

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ν Ε

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ?ρτη 1 ΦεβρουαρJου 2012 / ΣελJδα 16

Κατ?βαση GS. Ο 2οb προκριXατικKb αγ\ναb στη ΒJγλα ΠισοδερJου Φλ\ριναb διεξIχθη Xε πολL καλHb καιρικHb συνθIκεb που επηρHασαν θετικ? και τιb επιδKσειb των σκιHρ. Συνολικ?, συXXετεJχαν 98 αθλητHb και αθλIτριεb και ο ΕυρυτανικKb σLλλογοb συXXετεJχε Xε την Jδια αποστολI, Kπωb στον ΠαρνασσK. Ο ΕΟΣ ΚαρπενησJου εJχε δυναXικI παρουσJα, καταλαXβ?νονταb θHση στο β?θρο και στουb τρειb αγ\νεb, Xε τον αθλητI Παναγι\τη ΑντωνJου. ΣυγκεκριXHνα, ο νεαρKb αθλητIb κατHκτησε την 6η και την 5η θHση αντJστοιχα στιb δLο γιγαντιαJεb καταβ?σειb GS το Σ?ββατο 21 ΙανουαρJου 2012 και την 4η θHση στην τεχνικI κατ?βαση SL την ΚυριακI 22 ΙανουαρJου 2012. Οι υπKλοιποι αθλητHb, στιb δLο καταβ?σειb GS, Hκαναν επJσηb αξιKλογεb προσπ?θειεb, ξεπερν\νταb τιb ατοXικHb τουb επιδKσειb και καταλαXβ?νονταb: Η ΦHνια Ανδρε?κη την 30η και την 31η θHση, ο Γι\ργοb Μπ?ρκαb την 49η και την 51η θHση, ο Γι\ργοb ΓιKγιοb την 45η και 52η θHση, ο ΣτHλιοb ΡεσJτηb την 51η και 53η θHση και ο Γι?ννηb ΓαλανKb την 48η και την 54η θHση. Στην τεχνικI κατ?βαση SL η ΦHνια Ανδρε?κη κατHλαβε την 22η η θHση, ο Γι\ργοb Μπ?ρκαb την 42η θHση, ο Γι\ργοb ΓιKγιοb την 40η θHση και ο Γι?ννηb ΓαλανKb την 44η θHση.

ΑπKλυτα ικανοποιηXHνοb επHστρεψε απK τουb αγ\νεb χιονοδροXJαb στουb οποJουb Hλαβε XHροb ο 16χρονοb Γι?ννηb ΑντωνJου.

Ο Γι?ννηb ΑντωνJου, αθλητIb του ΕΟΣ ΚαρπενησJου, που προπονεJται Xε την οX?δα ski racing.gr, συXXετεJχε την περασXHνη εβδοX?δα σε δLο αγ\νεb χιονοδροXJαb. ΣυγκεκριXHνα, στιb 26 και 27 ΙανουαρJου βρισκKταν στον ΜπKροβετb τηb ΒουλγαρJαb, συXXετHχονταb στην κατηγορJα γιγαντιαJο σλ?λοX αντρ\ν (GL), Kπου δυστυχ\b εJχε Xια πτ\ση -η οποJα του στHρησε τη δυνατKτητα να συνεχJσει- και στο σλ?λοX αντρ\ν (Sl), Kπου αναδεJχτηκε 10οb στη γενικI κατ?ταξη. ΕπJσηb, στιb 28-29 ΙανουαρJου βρHθηκε στο Ελατοχ\ρι ΠιερJαb, Kπου σε δLο αγωνJσXατα κατηγορJαb αντρ\ν τερX?τισε ισ?-

ο σκαλJ Στο υψηλKτερ Hβηκε αν ου θρ β? του νJου τω Αν ηb νν ο Γι?

ριθXεb φορHb πρ\τοb. Να επισηX?νουXε ακKXα πωb οι αγ\νεb σε ΜπKροβετb και Ελατοχ\ρι Iταν διεθνεJb, εν\ αυτοJ στο χιονοδροXικK ΠιερJαb Iταν και προκριXατικοJ για το ΠανελλIνιο Πρωτ?θληXα, αλλ? και αγ\νεb κυπHλλου. Η σειρ? KXωb των αγ\νων για τον νεαρK ΑντωνJου ?ρχισε απK την ΙταλJα και συγκεκριXHνα απK το Pfelders (6-9/12, αγ\νεb εφIβων, γιγαντιαJου σλ?λοX και σλ?λοX). ΑκολοLθησαν το Κλ?ουσXπεργκ (16/12, σλ?λοX, κατηγορJα αντρ\ν), το Sel-

va Val Gardena (14/1, σλ?λοX, εφIβων), το Pozza di Fassa (15/1, γιγαντιαJο σλ?λοX, εφIβων) και το Alleghe (21,22/1, γιγαντιαJο σλ?λοX, εφIβων) επJσηb στη γεJτονα χ\ρα που Iταν ο τελευταJοb σταθXKb πριν τη ΒουλγαρJα και το ΜπKροβετb. Η ξεκοLραση πλHον εJναι απαραJτητη για τον Γι?ννη, αφοL ακολουθοLν διεθνεJb αγ\νεb αντρ\ν, προκριXατικοJ για το πανελλIνιο, αλλ? και αγ\νεb κυπHλλου στιb 18 και 19 ΦεβρουαρJου και X?λιστα …εντKb Hδραb, στο ΒελοLχι.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 1 Φεβρουαρ%ου 2012 / Σελ%δα 18

ΠΑΛΙΑ “ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ”

νι κά

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. Φωτογραφ%α απ& την εποχ$ που οι εργασ%ε; για τη ν#α πτ#ρυγα του Γυ3νασ%ου Καρπενησ%ου $ταν σε εξ#λιξη. Αργ&τερα στεγστηκε το Λ'κειο Καρπενησ%ου. ΚΑΤ. Τα ον&3ατα των αποφο%των &λων των Γυ3νασ%ων Ευρυταν%α; το 1975· τ&τε $ταν 6ταξια.

Ν Ε

Α

Επι3#λεια Βασ%λη; Ι. Αποστολ&πουλο;

Ε

υρ υτ α

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1975. "ργα του ασαρχε%ου Καρπενησ%ου και Φουρν;.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1975. Η %δρυση τη; Πανευρυτανικ$; Αδελφ&τητα; στην Αυστραλ%α


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΑΠΟΚ ‘‘το Βελο χι’’ - Κα να Βο ρλα 8 - 0

Ε αγBνα Στιγ>ι1τυπο του λα 8-0. 2ρ Βο .να α> -Κ ΑΠΟΚ

Ν Ε

* Αν!τερο' σε λου' τοε' ο ΑΠΟΚ και παζοντα' ορφο ποδσφαιρο κατ διαστατα, επιβλθηκε εκολα -σε να απ τα καλτερα του παιχνδια- των Κα(η)νων Βορλων, τα οποα πρασαν να δσκολο απγευα. 1ο η>0χρονο: Στο 6, σε σ.ντρα του Γεωργακ1πουλου απ1 τα αριστερ&, ο Μπακαλ0δηH δεν >π1ρεσε απ1 θ.ση βολ/H να νικ/σει τον αντ0παλο πορτι.ρο, που απ.κρουσε >ε τα π1δια. Στο 8, &ουτ π.ρασε η κεφαλι& του Κουρλο2 σε σ.ντρα του Συγκελ1πουλου απ1 τα αριστερ&, 1>ωH στο 10, ο Γεωργακ1πουλοH >ε σ.ντρασουτ απ1 τα αριστερ& &νοιξε το σκορ, χωρ0H να βρει τη >π&λα ο Ντουφεκι&H που πετ&χτηκε στην πορε0α τηH (1-0). Π.ναλτι σε >αρκ&ρισ>α του ΖαλοκBστα στον Αντωνι&δη ζ/τησαν οι φιλοξενο2>ενοι στο 13ο λεπτ1. Στο 18, ο Κουρλ1H, αφο2 π.ρασε τον Λι1λιο που επιχε0ρησε .ξοδο, π&σαρε στον Μπακαλ0δη, ο οπο0οH προ κεν/H εστ0αH .κανε ε2κολα το 2-0. Π&νω στη γρα>>/ στα>&τησαν οι α>υν1>ενοι την κεφαλι& του Μπακαλ0δη στο 23ο λεπτ1, 1>ωH στο 28ο, ο Γεωργακ1πουλοH, >ετ& απ1 ατο>ικ/ εν.ργεια που επιχε0ρησε απ1 τα αριστερ&, >ε

σουτ >.σα απ1 την περιοχ/ ση>ε0ωσε το 3-0. Στο 32, ο Ρεσ0τηH δεν ε0χε πρ1βλη>α να >αζ.ψει το σουτ του ΓουργιBτη >ετ& την π&σα του Καλ2βα, ενB σε κ1ρνερ π.ρασε αυτ1 του Αντωνι&δη στο 35, που βρ/κε σε σB>α α>υνο>.νου. Στο 36, >ετ& απ1 ωρα0α ατο>ικ/ εν.ργεια και παρ&λληλη π&σα του Κουρλο2 στον Γεωργακ1πουλο, ο τελευτα0οH >ε πλασ. στο δε2τερο δοκ&ρι «.γραψε» το 4-0. Στο επ1>ενο κι1λαH λεπτ1, ο Κουρλ1H -και π&λι σε ρ1λο δη>ιουργο2- σ.ντραρε για τον Μπακαλ0δη, ο οπο0οH απ1 κοντιν/ απ1σταση .κλεισε το η>0χρονο στο 5-0!! 2ο η>0χρονο: Στο 61, ο Γε-

υρ υτ α

Συνθ.σειH ο>&δων ΑΠΟΚ (Σερ>π.σηH Πα2λοH): Ρεσ0τηH, Πασσ&H, Συγκελ1πουλοH (46 Γενιτσαρ1πουλοH Κ.), Πολυτσ.ρηH (46 Κουτσουπι&H), ΖαλοκBσταH, Ζαραβ.ληH, Ντουφεκι&H, Κατσαδο2ροH (64 Φλωρ&κηH), Κουρλ1H, Μπακαλ0δηH, Γεωργακ1πουλοH. Κα>.να Βο2ρλα (Συρογι&ννηH Γι&ννηH): Λι1λιοH, Θεοδοσ1πουλοH (66 ΚαραγεBργοH), Τσ0ντζαH, Κυριλ/H, Τ1λιαH, Λ.σσηH, Τσ&ραH (46 Θανασι&H), ΓουργιBτηH, ΑσπιBτηH, Αντωνι&δηH, Καλ2βαH (46 Παπαευθυ>0ου). * ιαιτητ/H του αγBνα /ταν ο Μ0σσαH η>/τρηH >ε βοηθο2H τουH Κριαρ& Απ1-

στολο και Λ.ρα Μ&ριο (Σ2νδεσ>οH Καρδ0τσαH). Παρατηρητ/H αγBνα: Πα2λου ΠαναγιBτηH (ΕΠΣ Φωκ0δαH).

νι κά

 Μ ε κ α τ α π λ η κ τ ικ / ε > φ&νιση και απ1λ υτη υπεροχ/ σε 1λ η τη δι&ρκεια τηH ανα>.τρησηH ο ΑΠΟΚ δι.λυσε τα Κα>.να Βο2λα > ε τ ο ε κ κ ω φ α ν τ ικ 1 8 - 0 , πετυχα0νονταH .τσι την πιο ευρε0α ν0κη του στην κατηγορ0α!! Η ανα>.τρηση διεξ/χθ η στο Εθνικ1 στ& δι ο Καρπενησ0ου την Κ υ ρ ι α κ / 2 9 Ι α νο υ α ρ 0 ο υ ( 1 5 . 0 0 ) σ τ α π λ α0 σ ι α τ ηH 1 1η H α γω νιστ ικ /H του 4ου Ο>0λου στο Περιφερειακ1 Πρωτ&θλη>α.

Κα(η) να Βορλα

Α

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 1 Φεβρουαρ0ου 2012 / Σελ0δα 19

Γεωργακ1πουλου Η σ.ντρα-σουτ του στα δ0στυα (1-0) 0αH κατ.ληξε απευθε

τσαδο2ρο, ο οπο0οH >ε σουτ, το οπο0ο βρ/κε και σε α>υντικ1, και π/ρε 2ψοH, .κανε το

γ2ρισαν οι ΟχτB (!) φορ.H πανη ΑΠΟΚ. υ το ποδοσφαιριστ.H

ωργακ1πουλοH σ.ντραρε απ1 τα αριστερ& για τον Κα-

6-0, ενB το 7-0 π.τυχε ο Κουρλ1H σε κεν/ εστ0α στο 73, >ετ& απ1 ασσ0στ του Γεωργακ1πουλου. Στο 81, οι ρ1λοι αντιστρ&φηκαν, καθBH ο Κουρλ1H, που π/ρε τη >π&λα >ετ& απ1 λ&θοH του Λι1λιου, «σ.ρβιρε» .τοι>ο γκολ στον Γεωργακ1πουλο, για το τελικ1 8-0!! Μ1λιH π&νω απ1 τα δοκ&ρια σε κ1ρνερ (βρ/κε σε σB>ατα) π.ρασε το σουτ του Μπακαλ0δη στο 90, 2στερα απ1 «στρBσι>ο» σε φ&ουλ του Γεωργακ1πουλου. Το φιλ> του αγBνα * Γκολ: (10) 1-0 Γεωργακ1πουλοH, (18) 2-0 Μπακαλ0δηH, (28) 3-0 Γεωργακ1πουλοH, (36) 4-0 Γεωργα-

κ1πουλοH, (37) 5-0 Μπακαλ0δηH, (61) 6-0 Κατσαδο2ροH, (73) 7-0 Κουρλ1H, (81) 8-0 Γεωργακ1πουλοH. * ιακριθ.ντεH ΑΠΟΚ: Γεωργακ1πουλοH, Κουρλ1H, Μπακαλ0δηH, Κατσαδο2ροH. * ια κ ρι θ . ν τ ε H Κ α > . ν ω ν Βο2ρλων:--. Στο… παρασκ/νιο * Με 0δια 11αδα που αγων0στηκε και εναντ0ον του Π2ρασου αγων0στηκε ο ΑΠΟΚ, .χονταH πιο επιθετικο2H προσανατολισ>ο2H. * Με το χειρ1τερο τ1πο .κανε ντε>πο2το στον π&γκο των φιλοξενο2>ενων ο Συρογι&ννηH (τρ0τοH προπονητ/H για τα Κα>.να Βο2ρλα την τρ.χουσα περ0οδο). * Τ.σσερα γκολ π.τυχε ο Γεωργακ1πουλοH και ε0ναι ο πρBτοH ποδοσφαιριστ/H απ1 ολ1κληρο τον 1>ιλο που το πετυχα0νει. * Τρ0α γκολ ε0χε υποσχεθε0 πριν τον αγBνα ο Μπακαλ0δηH, αλλ& και τα δ2ο που ση>ε0ωσε δε χ&λασαν καν.ναν!! * Η πλευρ& των φιλοξενο2>ενων ζ/τησε απ1 τουH γηπεδο2χουH να στα>ατ/σουν στα τ.σσερα τ.ρ>ατα. Το κοντ.ρ π&ντωH «.γραψε» οκτB και >αζ0 >ε τα επτ& στο φιλικ1 προετοι>ασ0αH…. δεκαπ.ντε!! * Καν.ναH ποδοσφαιριστ/H δεν παρατηρ/θηκε >ε κ&ρτα απ1 τον διαιτητ/ του αγBνα. * υσαρεστη>.νοH απ1

το ενδιαφ.ρον του κ1σ>ου ε0ναι ο προπονητ/H του ΑΠΟΚ και ευχαριστη>.νοH απ1 τη βαθ>ολογικ/ θ.ση τηH ο>&δαH, που την βρ0σκει π&νω απ1 την ζBνη του υποβιβασ>ο2.

ηλBσειH

Πα2λοH Σερ>π.σηH

(προπονητ/H ΑΠΟΚ):

«Σ/>ερα (σ.σ. Κυριακ/) η ο>&δα >ου .παιξε .να απ1 τα καλ2τερα παιχν0δια τηH στο πρBτο γ2ρο. Ε0>αστε στην ευχ&ριστη θ.ση, >ετ& απ1 τα αποτελ.σ>ατα του ο>0λου >αH, να βλ.που>ε τον ΑΠΟΚ π&νω απ1 την γρα>>/ του υποβιβασ>ο2, 1που και ε2χο>αι να παρα>ε0νει >.χρι το τ.λοH. εν >πορε0 να γ0νει σ2γκριση στο παιχν0δι >ε τα Κα>.να Βο2ρλα, γιατ0 /δη απ1 το πρBτο η>0χρονο προηγο2>ασταν >ε 5-0. Αυτ1 .δωσε ελευθερ0α κιν/σεων στουH ποδοσφαιριστ.H >ου να κ&νουν κ&ποια πρ&γ>ατα τα οπο0α .πρεπε να τα βγ&λουνε σε παιχν0δι, που δεν ε0χε τ1σο >εγ&λο &γχοH. Νο>0ζω 1τι πρ.πει η ο>&δα >αH τBρα να στηριχτε0 περισσ1τερο απ1 κ&θε &λλη φορ&. Ειδικ& στο επ1>ενο παιχν0δι -που .χου>ε- >ε τον Πυργετ1 η παρουσ0α του κ1σ>ου πρ.πει να ε0ναι τ.τοια, Bστε να >αH βοηθ/σει να >πορ.σου>ε να π&ρου>ε τη ν0κη, που θα >αH σταθεροποι/σει στην 6αδα του ο>0λου.»


z q 15η αγωνιστικ

Α΄ Εb .Π.Σ.c Ν. Ευρυτανίαe ς f d Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 1 Φεβρουαρ1ου 2012 / Σελ1δα 20

a

Συνθ/σειI Ο?$δων Κερ$σοβο (Βλ$χοI Π.): Τρ1κκαI Ν., Βλ$χοI Γ. (80 λ.τρ Ρ$πτηI), Ζι$καI, Λ$ππαI (Κ.-Ε.) Ι., Ιω$ννου (44 λ.τρ. Ρ1ζοI), Βλ$χοI Π., Μαντ/καI (40 λ.τρ. ΓCγοI), Λ$ππαI (Κ.-Β.) Ι., Σερπ$νοI, Λ$ππαI Γ., Σεντ0I. Α 1 ο λο I ( Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ 2 πουλοI Ν.): Κ2κκοτοI, Νο3λαI Ο. (90 Ζαχαρ2πουλοI Α.), Νικολ$ου, Αζακ$I, Σιταρ$I, Τριανταφυλλ2πουλοI, Καρατσ1κηI (46 Κορ/ντζε-

Κερ σοβο - Α ολο 1 - 3

Καθρισε ο Τζον

λοI), Ρ$ικοI Γ. (75 αρ$βαληI), Τζ2νι, Ρ$ικοI Ν., Τσιλ1καI. * ιαιτητ0I του αγCνα 0ταν ο Κ ο λ ο κ C τ σι ο I Λ$ ?προI, ?ε βοηθο3I τουI Στοφ2ρο ΓιCργο και Πολυχρ2νη Γρηγ2ρη (ΕΠΣ Ευρυταν1αI).

1ο η?1χρονο: Τον απ2λυτο αιφνιδιασ?2 π/τυχαν ο Α1ολοI, καθCI προηγ0θηκε ?ε 20 ?/χρι το 17ο λεπτ2. Προσπ$θησαν να συν/λθουν οι γηπεδο3χοι, ?ειCνονταI στην εκπνο0 του η?ιχρ2νου. Στο 1-0 (12) /γινε ?ε σουτ του Τζον απ2 τα αριστερ$. Ευθ3νη φ/ρει ο γκολκ1περ του Κερασ2βου, που κρ$τησε στο γ0πεδο τη ?π$λα, ενC /βγαινε $ουτ. Στο 2-0 (17), η $?υνα απ/τυχε να διCξει τη ?π$λα σε κ$θετη του Τριανταφυλλ2πουλου για το Τζον, ο οπο1οI βγ0κε στην πλ$τη των α?υντικCν και «/γραψε» ?ε 20 ?ε διαγCνιο σουτ. Καλ0 ευκαιρ1α /χασε ο Ζι$καI στο 24, 2?ωI η χλιαρ0 κεφαλι$ που /πιασε κατ/-

ληξε ε3κολα στην αγκαλι$ του Κ2κκοτου, αλλ$ και ο Σερπ$νοI, ο οπο1οI απ2 πλ$για /στειλε τη ?π$λα $ουτ (31). ΣτιI καθυστερ0σειI, το Κερ$σοβο κ/ρδισε π/ναλτι σε χ/ρι του Σιταρ$, 3στερα απ2 υπ2δειξη του β βοηθο3 (ισχυρ1στηκε πωI βρ0κε στο κεφ$λι και την /φερε ?προστ$ ?ε το χ/ρι). Ο Σερπ$νοI ευστ2χησε και /κανε το 1-2. 2ο η?1χρονο: Το δε3τερο ?/ροI αν0κε ολοκληρωτικ$ στον Α1ολο που π0ρε το κ/ντρο και /βγαινε αν$ π$σα στιγ?0 στην επ1θεση. Το τελικ2 1-3 /γινε στο 54, 2ταν σε σ/ντρα του Ρ$ικου Γ. απ2 δεξι$ και κ2ντρα του Ρ$ικου Ν. ?ε /να αντ1παλο, η ?π$λα στρCθηκε στον Τζον, ο οπο1οI ?ε το αριστερ2 /στειλε τη ?π$λα στην αριστερ0 γων1α του Τρ1κκα. Καλ0 φ$ση /χασε ο σκορερ και στο 65, αλλ$ το διαγCνιο σουτ που /πιασε /φυγε ?2λιI $ουτ, ενC σε /να ανεπαν$ληπτο τετ α τετ του

1διου (οχτC λεπτ$ ?ετ$), ο Τρ1κκαI απο?$κρυνε ?ε τα π2δια. Μια κεφαλι$ του Σιταρ$ σε κ2ρνερ του Κορ/ντζελου π/ρασε $ουτ στο 80ο λεπτ2, ενC 1δια τ3χη ε1χε και το σουτ στην κ1νηση απ2 το αρ$βαλη π/ντε λεπτ$ ?ετ$. Στο 91, ευκαιρ1α /χασε το Κερ$σοβο ?ε τον Κ2κκοτο να αποκρο3σει το σουτ του ΓCγου απ2 τα δεξι$, ενC στην επαναφορ$ ο Σερπ$νοI απ2 το 3ψοI του π/ναλτι /στειλε τη ?π$λα δ1πλα απ2 το αριστερ2 δοκ$ρι.

Ι σ 2 πα λ ο I χ ω ρ 1 I τ / ρ ? α τ α / λ η ξ ε ο α γ C να I Μ υρ 1κ η - Πο τ α ? ι$ . Σ η ? ε ιC θ η κ α ν 21 τ / ρ? α τ α κ α ι α π ο β λ 0 θ η κ α ν δυ ο π α 1χ τ ε I .

Α

ν τ η (6 - 0 ε π 1 τ ο υ Α γ 1 ο υ Π ρ ο κ π 1 ο υ σ τ η ν Π αλ α ι ο κ α το 3 ν α ) κ α ι π ι ο δ 3σ κ ο λ α ο Α π ε ρα ν τ ι α κ 2 I ( 2 - 1 ε ν τ 2I / δ ρ α I τ ο Ρ α π τ 2π ο υ λ ο ) .

α?/-3: Φ$ση απ2 την αν Κερ$σοβο-Α1ολοI 1 ων. 3χ δο πε γη ν τω ριοχ0 τρηση /ξω απ2 την πε

νι κά

 Με χ α τ - τ ρ ι κ τ ο υ Τ ζ ο ν ο Α 1 ο λ ο I π/ ρ α σ ε ε3κολα απ2 το ΚερασοχCρι, καθCI επικρ$ τησε ?ε 3-1 του τοπικο3 Κερασ2βου. Το πα ιχ ν1δι διεξ0χθη στο γ0πεδο Κερασοχωρ1ου την Κυριακ0 29 Ιανουαρ1ου (15.00) για την 15η α γωνιστικ0 τηI Α ΕΠ ΣΝΕ.

ο ?$ δ α I ? ε τ α - γ ρ αφ α (1 - 7 ). Στ α $λ λ α παι χ ν 1 δ ι α ? ε ε 3 κ ο λ εI ν 1 κ ε I σ υ ν / χ ι σ α ν ο ι : Α 1 ο λ ο I ( 3- 1 ε κ τ 2 I / δ ρ α I τ ο Κ ε ρ $ σ ο β ο ) , Κ ρ / -

Ν Ε

Α? α υ ρ C θ η κ ε η 15 η α γ ω ν ι σ τ ικ 0 α π 2 τ α ε π ε ισ 2 δι α π ο υ / λ α β α ν χ C ρα στ η υ τ ι κ 0 Φ ρ α γκ 1σ τ α , ? ε τ $ τ η λ 0 ξη τ ου α γC ν α τ η I

mo

6η δετερου γρου

Το φιλ? του αγCνα * Γκολ: (12) 0-1 Τζον, (17) 0-2 Τζον, (45 πεν.) 1-2 Σερπ$νοI, (54) 1-3 Τζον. * ιακριθ/ντεI Κερασ2βου: Σερπ$νοI, Βλ$χοI Π., Βλ$χοI Γρ., Λ$ππαI (Κ.-Β.) Ι. * ιακριθ/ντεI Α1ολου: Τζον, Νικολ$ου, Σιταρ$I, Τριανταφυλλ2πουλοI. Στο… παρασκ0νιο * Χι2νι στο γ0πεδο δεν

υπ0ρχε, 2?ωI το κρ3ο και οι παγοπαγ1δεI /καναν δυσκολ2τερο το /ργο ποδοσφαιριστCν και διαιτητCν. * Και οι τρειI αλλαγ/I των γηπεδο3χων 0ταν αναγκαστικ/I, αλλ$ αφ0νει ικανοποιη?/νο τον προπονητ0 των γηπεδο3χων το γεγον2I πωI υπ0ρχαν $το?α στο π$γκο για να αντικαταστ0σουν τουI τραυ?ατ1εI. * Γκολ στο ντε?πο3το του π/τυχε ο πολ3πειροI και αξι2λογοI Σερπ$νοI.

* Για ?ια ακ2?η φορ$ οφε1λου?ε να καταδικ$σου?ε την επιθετικ0 συ?περιφορ$ ?ε 3βρειI και χυδαιολογ1εI απ2 1-2 $το?α-οπαδο3I των γηπεδο3χων, αλλ$ και τιI συνεχ2?ενεI δια?αρτυρ1εI-υποδε1ξειI απ2 παρ$γοντα των φιλοξενο3?ενων που βρ/θηκε στην κερκ1δα. * .να /γγραφο που λε1πει απ2 τον φ$κελο δεν επ/τρεψε στο Τζ/ι?I Αλ1 (Α1ολοI), να αγωνιστε1, αν και /δωσε το παρ2ν στο γ0πεδο.

υρ υτ α

Μυρ κη - Ποται 0 - 0

 Σε /να πα ιχ ν1δι π ου δε διεκδικε1 δ$ φνεI ποι2τηταI Μυρ1κη και Ποτα?ι$ περιορ1στηκαν στο ισ2π αλο 0-0. Το παιχν1δι /γινε το Σ$ββ ατο 28 Ιανουαρ1ου (15.00) στο Αθλητικ2 Κ/ν τ ρ ο Κ α ρ πε ν η σ 1 ο υ γι α την 15η αγωνιστικ0 τηI Α ΕΠ ΣΝΕ.

Ε

Συνθ/σειI ο?$δων Μυρ1κη (Φο3καI Β.): Μεριγκο3νηI, Παχ0I, Ζαχαρ$κηI, Κολ2καI, ΖαλοκCσταI, ΛCλοI (57 Τριανταφυλλ2πουλοI), Λ/ρηI (58 Φο3καI), Γκορ2γιαI ., Σιταρ$I, ΣαMτηI, Ρ$πτηI (74 Μπου?πουρ0I). Ποτα?ι$ (Κολ2καI Σπ.): Χατζιρ$ι, Μπ1καI, Μπο3ραI Απ., Αζακ$I (60 λ.τρ. Γκορ2γιαI Ι.), Κοσ?$I, Ζαγκ2τσηI, Μαντζιο3ταI, ΚοτρCνηI (78 Μισ3ρηI), Γιανν2πουλοI, Σα-

πο3νηI (73 Καλτσ0I), Γιαννακ2πουλοI. * ιαιτητ0I του αγCνα 0ταν ο Στα?$τηI Χρ0στοI, ?ε βοηθο3I τουI ΚολοκCτσιο Λ$?προ και Νικολ$ου ΚCστα (ΕΠΣ Ευρυταν1αI).

1ο η?1χρονο: Τραγικ0, χωρ1I αρχ0 και τ/λοI 0ταν στο πρCτο ?/ροI η ο?$δα τηI Μυρ1κηI. Πιο οργανω?/νη και πιο επιθετικ0 η Ποτα?ι$, χωρ1I 2?ωI τη ?εγ$λη φ$ση. Στο 25, το κ2ρνερ του Κοσ?$ απ2 τα αριστερ$ /διωξε ?ε δυσκολ1α στο δε3τερο δοκ$ρι ο Μεριγκο3νηI. Στο 31, σε ν/ο κ2ρνερ του Κοσ?$ απ2 τα αριστερ$, ο Γιανν2πουλοI /κανε την προβολ0, 2?ωI 0ταν αδ3να?η και κατ/ληξε ε3κολα στα χ/ρια του αντ1παλου πορτι/ρο. Στο 38, ο Μαντζιο3ταI Κ., ?ετ$ απ2 2?ορφη εν/ργεια που επιχε1ρησε απ2 τα δεξι$, /κανε την παρ$λληλη ?παλι$, ο ΚοτρCνηI δε βρ0κε την ?π$λα και αυτ0 /φτασε στο δε3τερο δοκ$ρι, 2που ο Γιαν-

λα ηδν

ν2πουλοI -αν και αφ3λαχτοIσο3ταρε δυνατ$ στ/λνονταI την ?π$λα π$νω απ2 την εστ1α των γηπεδο3χων. Στο 44, ?ετ$ απ2 κακ0 εκτ/λεση ελε3θερου $ουτ απ2 τον Κοσ?$, ο ΣαMτηI π0ρε τη ?π$λα, ?π0κε στην περιοχ0, 2?ωI το σουτ που επιχε1ρησε π/ρασε δ1πλα απ2 το δεξ1 δοκ$ρι του Χατζιρ$ι. 2ο η?1χρονο: Οι γηπεδο3χοι κυρι$ρχησαν στο γ0πεδο, ε1χαν αρκετ/I καλ/I στιγ?/I 2?ωI τη ?εγαλ3τερη φ$ση την /χασαν οι φιλοξενο3?ενοι σε… $δειο τ/ρ?α!! Στο 54, ο Γιαννακ2πουλοI ελ1χθηκε απ2 τα δεξι$, «/σπασε» την κατ$λληλη στιγ?0 στον Γιανν2πουλο, ο οπο1οI /πιασε το διαγCνιο σουτ, 2?ωI ο Μεριγκο3νηI ?ε ωρα1α επ/?βαση χα?ηλ$ παραχCρησε κ2ρνερ. Στο 69, ο ΣαMτηI π0ρε τη ?π$λα απ2 τον Σιταρ$, 2?ωI το σουτ που επιχε1ρησε (φ$τσα ?ε το τ/ρ?α) ?πλ2καρε ?ε δ3ο προσπ$θειεI ο Χατζιρ$ι. Στο 70, ο Ρ$πτηI σ/-

ντραρε απ2 τα αριστερ$, 2?ωI η αδ3να?η κεφαλι$ του Σιταρ$ κατ/ληξε ε3κολα στα χ/ρια του τερ?ατοφ3λακα των φιλοξενο3?ενων. Στο 75, ?ετ$ απ2 κακ0 απο?$κρυνση των α?υντικCν η ?π$λα στρCθηκε στον Τριανταφυλλ2πουλο, ο οπο1οI σο3ταρε α?/σωI, 2?ωI και π$λι ο Χατζιρ$ι ?ε καλ0 τοποθ/τηση ?πλ2καρε σταθερ$ στη δεξι$ του γων1α. Στο 79, ο Γιαννακ2πουλοI εκ?εταλλευ2?ενοI την ασυνεννοησ1α των ΖαλοκCστα-Μεριγκο3νη, /κλεψε τη ?π$λα, 2?ωI το πλασ/ που επιχε1ρησε σε $δειο τ/ρ?α απ2 κοντ$ (αλλ$ και πολ3 πλ$για) βρ0κε στην εξωτερικ0 πλευρ$ των διχτ3ων. Στο 81, ο Κολ2καI π$σαρε κ$θετα για τον ΣαMτη, ο οπο1οI /πιασε 2?ορφο σουτ απ2 το 3ψοI την ?εγ$ληI περιοχ0I, 2?ωI τα φ$λτσα που /δωσε /στειλαν τη ?π$λα δ1πλα απ2 το αριστερ2 δοκ$ρι των φιλοξενο3?ενων. Το φιλ? του αγCνα

?ι$ Μυρ1κη και Ποτα ν. κ2λλησαν στο ?ηδ/

* Γκολ: --. * ιακριθ/ντεI Μυρ1κηI: Κολ2καI, ΖαλοκCσταI, Τριανταφυλλ2πουλοI. * ιακριθ/ντεI Ποτα?ι$I: Κοσ?$I, Μαντζιο3ταI, Σαπο3νηI. Στο… παρασκ0νιο * Με θερ?οκρασ1α υπ2 το ?ηδ/ν διεξ0χθη ο συγκεκρι?/νοI αγCναI, γεγον2I που σε συνδυασ?2 ?ε το παγω?/νο τερ/ν δυσκ2λεψε τιI προσπ$θειεI ποδοσφαιριστCν και διαιτητCν.

* Ε?φαν0I 0ταν η /λλειψη παιχνιδιCν απ2 τον δυνα?ικ2 Σπ3ρο ΛCλο και ε3στοχα αντικαταστ$θηκε νωρ1I. Αντ1θετα, θετικ2 0ταν το ντε?πο3το του νεοαποκτηθ/ντα Βαγγ/λη Τριανταφυλλ2πουλου. * Εκτ2I αποστολ0I για ηθικο3I λ2γουI /?εινε ο Λ$?προI Φλωρ$κηI τηI Μυρ1κηI, ο οπο1οI αποκτ0θηκε απ2 την Ποτα?ι$!! * Τα συγχαρητ0ρια και απ2 τιI δ3ο ο?$δεI δ/χτηκε η διαιτητικ0 τρι$δα του αγCνα.


a

6η δετερου γρου

Απεραντιακ! - ξα Ραπτοπολου 2 - 1

Συνθ1σειK οA%δων Απεραντιακ4K (Πασσ%K Κ.): Φακ3τσαK, Γουρ1ληK, Λι%γκοK, Κουτσοθαν%σηK, Κονιαβ3τηK (46 ΚοντογεEργοK), Σκεπετ%ρηK, Κατσ3κηK (78 ΚEτσιαK), Ηλι%δηK, Γιανν2K, Καρβ1ληK, Ανδρε%κηK. 4ξα (Παπαδ2AοK Γ.): Ρεσ3τηK, ΜπισAπ3κηK, Γεωργαλ2K Β., Τσι%AηK, Παπαδ2AοK Λ., Παπαδ2AοK Ευ%γ., Παπαδ2AοK Π. (60 Κοτο5λαK), Παπαντζ3AαK, Παππ%K,

1ο ηA3χρονο: Οι γηπεδο5χοι 2ταν ανEτεροι, 1παιξαν καλ5τερα και δ3καια 2ταν Aπροστ% στο σκορ στο πρEτοK A1ροK. Στο 8, Aετ% την π%σα του Καρβ1λη απ4 δεξι%, ο Γιανν2K απ4 πλεονεκτικ2 θ1ση 1στειλε τη Aπ%λα A4λιK %ουτ. Στο 15, ο Γουρ1ληK σ1ντραρε απ4 τα δεξι% για τον Καρβ1λη, το σουτ του οπο3ου στο δε5τερο δοκ%ρι π1ρασε %ουτ. Στο 21, σε σ1ντρα του Καρβ1λη απ4 αριστερ%, ο Ανδρε%κηK πρ4λαβε στην 1ξοδο τον Ρεσ3τη, 4AωK η κεφαλι% που 1πιασε π1ρασε δ3πλα απ4 την αντ3παλη εστ3α. Στο 24, η 4ξα απε3λησε, 4AωK το σουτ του Παππ% δε βρ2κε στ4χο. Αντ3θετα τ1σσερα λεπτ% Aετ%, ο Καρβ1ληK, Aετ% την ασταθ2 απ4κρουση του Ρεσ3τη σε σουτ του Γιανν2, π2ρε το ριAπ%ουντ και Aε

πλασ1 απ4 κοντ% %νοιξε το σκορ (1-0). Στο 30, ο Γουρ1ληK προσπαθEνταK να διEξει «1πιασε» α1ρα, η Aπ%λα κατ1ληξε στον Παπαντζ3Aα, ο οπο3οK Aε ψηλοκρεAαστ4 πλασ1 απ4 θ1ση βολ2K 1φερε το AατK σε ισορροπ3α (1-1). Η χαρ% των φιλοξενο5Aενων κρ%τησε A4λιK τ1σσερα λεπτ%, αφο5 στο 34, Aετ% τη σ1ντρα του Γουρ1λη απ4 δεξι%, ο Καρβ1ληK Aε ωρα3ο σουτ 1στειλε τη Aπ%λα στη συAβολ2 των δοκEν και στη συν1χεια στα δ3χτυα (2-1). Στο 45, ο Ανδρε%κηK 1βγαλε Aε ωρα3α Aπαλι% τον Καρβ1λη σε θ1ση βολ2K, 4AωK το πλασ1 που επιχε3ρησε απ1κρουσε σωτ2ρια ο πορτι1ρο τηK 4ξαK. 2ο ηA3χρονο: Οι γηπεδο5χοι οπισθοχEρησαν, ενE η 4ξα π2ρε τα ην3α του αγEνα και θα Aπορο5σε να φ5γει Aε το βαθA4 τηK ισοπαλ3αK, καθEK 1χασε Aεγ%λεK ευκαιρ3εK προK το τ1λοK του αγEνα. Στο 70, ο διαιτητ2K 1δωσε 1να φ%ουλ υπ1ρ τηK 4ξαK και αυτ4 φα3νεται πωK δεν %ρεσε στον Λι%γκο, ο ο-

πο3οK Aε προκλητικ4 τρ4πο εξ5βρισε τον %ρχοντα του αγEνα, και φυσιολογικ% και δικαιολογηA1να αποβλ2θηκε. Η αριθAητικ2 ανισορροπ3α και η π3εση τηK 4ξαK απ1φεραν δυο εκτελ1σειK φ%ουλ του Παππ% που 1φυγαν A4λιK %ουτ (77, 88) και 1να σουτ του Παπαδ2Aου Λ. 1ξω απ4 την περιοχ2, που ε3χε 3δια κατ%ληξη (86). Στο 91, ο ΤσιαA%γκαK Aετ% την κ%θετη του Παπαδ2Aου Λ. βρ1θηκε σε θ1ση τετ α τετ, 4AωK ο Φακ3τσαK Aε κα3ρια επ1Aβαση Aπλ4καρε σταθερ%. Στο επ4Aενο λεπτ4, σε γ1AισAα απ4 τη Aεσα3α γραAA2, ο Παππ%K στ4παρε τη Aπ%λα, σο5ταρε δυνατ%, 4AωK και π%λι ο τερAατοφ5λακαK των γηπεδο5χων επεν1βη σωτ2ρια, διEχνονταK τη Aπ%λα σε κ4ρνερ.

Ν Ε

Ντζ3AαK Θ. (46 Καραντζο5νηK), ΤσιαA%γκαK. * Την αναA1τρηση σφ5ριξε ο Λαθ5ρηK Βαγγ1ληK, 1χονταK βοηθο5K τουK Γαλ%νη Ηλ3α και Στοφ4ρο ΓιEργο (ΕΠΣ Ευρυταν3αK).

Ανδρε%κηK, Φακ3τσαK. * ιακριθ1ντεK 4ξαK: Παππ%K, Παπαδ2AοK Λ., ΤσιαA%γκαK.

νι κά

 Με κα λ2 εAφ%νιση στο πρEτο A1ροK (4ταν και κρ3θηκαν 4λα) ο Απεραντιακ4K επικρ% τησε Aε 2-1 τηK 4ξα K Ραπτοπο5λου. Η αναA1τρηση διεξ2χθη στο Εθνικ4 Στ%διο Καρπενησ3ου το Σ%β βατο 28 Ιανουα ρ3ου (15.00) στα πλα3σια τη K 1 5ηK αγ ων ιστικ2 K τη K Α ΕΠΣΝΕ.

Αδιφορη νκη

mo

Α

z q 15η αγωνιστικ Α΄ Εb .Π.Σ.c Ν. Ευρυτανίαe ς f d Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 1 Φεβρουαρ3ου 2012 / Σελ3δα 21

Το φιλA του αγEνα * Γκολ: (28) 1-0 Καρβ1ληK, (30) 1-1 Παπαντζ3AαK, (34) 2-1 Καρβ1ληK. * Κ4κκινη: (70) Λι%γκο. * ιακριθ1ντεK Απεραντιακο5: Καρβ1ληK, Ηλι%δηK,

Στο… παρασκ2νιο * Τα πρEτα του γκολ στη χρονι%, 1στω και καθυστερηA1να, π1τυχε ο Μπ%AπηK Καρβ1ληK. * Απ4 την Aεσα3α γραAA2, 4που αγων3στηκε στο παιχν3δι Aε τη Φραγκ3στα, η... αν%γκη 1φερε τον Γουρ1λη στην %Aυνα, αν και αγων3ζεται κυρ3ωK κ%τω απ4 τα γκολπ4στ!! * Απουσι%ζει και π%λι ο χρ2σιAοK A1σοK ηA2τρηK

Καντο5νηK. * Εξ1τισε την τιAωρ3α του απ4 τον αγEνα Aε τον .γιο Προκ4πιο και επ1στρεψε στην βασικ2 ενδεκ%δα ο Βασ3ληK ΜπισAπ3κηK. * Την πρEτη του εAφ%νιση 1κανε για τουK γηπεδο5χουK ο ΓιEργοK ΚοντογεEργοK, ενE 4λο και περισσ4τερο χρ4νο δ3νει στον νεαρ4 Χ%ρη Καραντζο5νη ο προπονητ2K των φιλοξενο5Aενων, Παπαδ2AοK ΓιEργοK, ο οπο3οK σκοπε5ει να δουλ1ψει Aε 4σο το δυνατ4ν περισσ4τερα νεαρ% παιδι% στα υπ4λοιπα τρια παιχν3δια.

γιο! Προκπιο! - Κρ ντη 0 - 6

υρ υτ α

Εκκωφαντικ επικρτηση

 Αποδ3δονταK πολ5 4Aορφο ποδ4σφαιρο στην επα ν%ληψ η η Κρ1ντη σκ4ρπι σε Aε 6- 0 τον .γιο Προκ4πιο στη ν Παλ αιοκατο5να. Το παιχν 3δι διεξ2χθη την Κ υρ ι α κ2 2 9 Ι αν ο υα ρ 3 ο υ (15.00) στα πλ α3σια τηK 15ηK αγωνιστικ2K τηK Α ΕΠΣΝΕ.

Ε

Συνθ1σειK οA%δων .γιοK Προκ4πιοK (Καραγι%ννηK .): ΚολοκEτσιοK, Λαθ5ρηK ., Σιλεβ3σταK, Γκο5ρλιαK (70 λ.τρ. Τσ1καK), Νταλαφο5ραK, Πλακι%K, Τσ3πραK, Σκ5πι, Λαθ5ρηK Γ., Π%τρου, Βασιλε3ου Γ. Κρ1ντη (Χρυσαφ4πουλοK Γ.): Ντ%λλαK Α., Χρυσαφ4πουλοK, Μ%κκαK Ε. (75 Ντ%λλαK Ν.), ΑρκουA%νηK, Ντ%λλαK Ι., Μπαϊκο5σηK (67 Λι%γκοK), Φο5καK (68 Τσ%κνηK), Βο5ρτσαK Ν., Μ%κκαK Κ., Τ5AπαK, Γο5λαK. * ιαιτητ2K του αγEνα 2ταν ο Τσιορτ4K ΚEσταK, Aε βοηθο5K τουK Πατ%για ΓιEργο και οϊτσιEτη Μαρ3α (Σ5ν-

δεσAοK ΦθιEτιδαK).

1ο ηA3χρονο: Οι γηπεδο5χοι 2ταν καλ5τεροι στο πρEτο A1ροK, π3εσαν ψηλ%, κ1ρδισαν αρκετ1K A%χεK , 4AωK στην αν%παυλα 2ταν π3σω στο σκορ. Στο 3, %ουτ π1ρασε το σουτ του Σκ5πι 1ξω απ4 την περιοχ2. Στο 20, ο Μ%κκαK Κ. π%σαρε απ4 τα αριστερ% την Aπ%λα για τον Γο5λα Λ., ο οπο3οK Aε πλασ1 %νοιξε το σκορ (οι γηπεδο5χοι διαAαρτυρ2θηκαν για οφσ%ιντ σε αυτ2 τη φ%ση). Στο 26, σε σ1ντρα απ4 τα δεξι% ο Τσ3πραK σο5ταρε απ4 το 5ψοK του π1ναλτι, 4AωK 2ταν %στοχοK στ1λνονταK τη Aπ%λα %ουτ. Στο 38, ο Ντ%λλαK Απ. 1κανε κακ4 υπολογισA4 στη σ1ντρασουτ του Λαθ5ρη Γ., η Aπ%λα βρ2κε και στο δοκ%ρι, 4AωK A%ζεψε στη συν1χεια. 2ο ηA3χρονο: 0ταν 1γινε το 0-2 το παιχν3δι ουσιαστικ% τελε3ωσε, καθEK οι γηπεδο5χοι κατ1ρρευσαν (ψυχολογικ%), γεγον4K που 1δωσε την ευκαιρ3α στουK φιλοξενο5Aε-

νουK να φτ%σουν σε Aια ευρε3α ν3κη. Στο οριζ4ντιο δοκ%ρι σταA%τησε το δυνατ4 σουτ του Γο5λα (46), ενE λ3γο Aετ% 1γινε το 0-2 Aε κοντιν2 προβολ2 του Φο5κα Απ. σε παρ%λληλη π%σα του Μ%κκα Κ. Στο 57, σε Aια εκτ1λεση πλαγ3ου ο Βο5ρτσαK Ν. βρ1θηκε A4νοK στην περιοχ2 και Aε σουτ 1κανε το 0-3. .ουτ π1ρασε λ3γο Aετ% το σουτ του Μ%κκα Κ. σε συνεργασ3α Aε τον Γο5λα, 4AωK στο 69, σε διEξιAο τηK Aπ%λαK αυτ2 βρ1θηκε στα π4δια του ΑρκουA%νη, ο οπο3οK Aε «τακουν%κι» 1κανε το 0-4. Ν1α ευκαιρ3α 1χασε ο Μ%κκαK Κ., ο οπο3οK σε κεν2 εστ3α (αφο5 απ1φυγε τον αντ3παλο πορτι1ρο) πλ%σαρε %ουτ, απ4 πλ%για θ1ση. οκ%ρι σε διαγEνιο σουτ ε3χε ο Μ%κκαK Κ. στο 70ο λεπτ4. Το 0-5 1κανε ο Γο5λαK στο 72, Aε πλασ1 απ4 κοντ%, ενE το τελικ4 0-6 διαA4ρφωσε ο στο 78, ο Μ%κκαK Κ. προλαβα3νονταK στην 1ξοδο τον ΚολοκEτσιο, Aετ% την 4-

Aορφη Aπαλι% του Τ5Aπα απ4 τα δεξι%. Η Κρ1ντη 1χασε κι %λλεK ευκαιρ3εK Eστε να διευρ5νει το σκορ, Aε κ5ριουK εκφραστ1K τουK Τ5Aπα, Χρυσαφ4πουλο και Μ%κκα Κ.

Το φιλA του αγEνα * Γκολ: (20) 0-1 Γο5λαK, (50) 0-2 Φο5καK Απ. (57) 0-3 Βο5ρτσαK Ν., (69) 0-4 ΑρκουA%νηK, (72) 0-5 Γο5λαK, (78) Μ%κκαK Κ. * οκ%ρια: (38) Λαθ5ρηK Γ., (46) Γο5λαK, (70) Μ%κκαK Κ. * ιασωθ1ντεK Αγ3ου Προκοπ3ου: Σιλεβ3σταK, Λαθ5ρηK . * ιακριθ1ντεK Κρ1ντηK: Γο5λαK, ΑρκουA%νηK, Τ5AπαK, Φο5καK Απ. Στο… παρασκ2νιο * Στην δι%θεση του προπονητ2 του τ1θηκε ο Λι%γκοK, ο οπο3οK ολοκλ2ρωσε τιK στρατιωτικ1K του υποχρεEσειK. Αντ3θετα απ4ντεK 2ταν οι: Μπ5ροK Ε. (τραυAατ3αK), Βο5ρτσαK Γ. (τιAωρηA1νοK), Τσιγαρ3δαK (οικογενειακο3 λ4γοι) και Γεωργο5λαK (επαγ-

γελAατικο3 λ4γοι). * Το γκολ που π1τυχε ο Φο5καK 2ταν το πρEτο του στην Α ΕΠΣΝΕ. * Γκ%φα ολκ2K 1κανε ο .γιοK Προκ4πιοK Aε την απ4κτηση του Μ4κκα. Ο 1AπειροK επιθετικ4K «κουβαλ%ει» τιAωρ3α 21 (!!) αγωνιστικEν απ4 το πρωτ%θληAα τηK Αιτωλοακαρναν3αK, λ4γω επ3θεσηK σε διαιτητ2 και φυσιολογικ% δεν Aπορε3 να χρησιAοποιηθε3. Οι γηπεδο5χοι διαAαρτυρ2θηκαν στην ΕΠΣ Ευρυταν3αK πωK 1πρεπε να επι-

τραπε3 στον εν λ4γω πα3χτη να χρησιAοποιηθε3, απ4 τη στιγA2 που δεν υπ2ρχε το 4νοA% του στο ποινολ4γιο!! Η /νωση συAβο5λεψε την οA%δα των γηπεδο5χων να Aην τον χρησιAοποι2σει, δι4τι ε3ναι πιθαν4ν %λλα σωAατε3α που 1χουν 1ννοAο συAφ1ρον να «κυνηγ2σουν» το θ1Aα νοAικ%. Εξ%λλου υπ%ρχει στα γραφε3α τηK ΕΠΣ Ευρυταν3αK 1γγραφο απ4 την αντ3στοχη τηK Αιτωολοακαρναν3αK που επισηAα3νει την τιAωρ3α του εν λ4γω ποδοσφαιριστ2.


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 1 Φεβρουαρ8ου 2012 / Σελ8δα 22

a

qz

υτικ Φραγκ στα - γραφα 1 - 7

mo

ε Σε δε:τερη Fο8ρα π6ρασ τι. F( κοF ικ9 ιστ ων αγ το

Ε

ζ(κοP Π. 2γ ραφ α (Αθανασ9πουλοP .): Κ9κκοταP, Θεοχ(ρηP, Ζωχ(κηP (79 Αθανασ9πουλοP Ε.), Καλ:βαP Τ., ΜπισFπ8κηP Θ., Ντ9τσικαP, Ρ(πτηP (66 Μ(ρκηP), Κ9γιαP, Κωστο:λαP (73 ΛαFπρ9πουλοP), Γεωργι(δηP, Καλ:βαP Κ. * ιαιτητ7P: Σ τ α F ( τη P Χρ7στοP. Βοηθο8: Λ(Fπρου Βασ8ληP (ΕΠΣ Ευρυταν8αP) και Παραστατ8δηP ΓιJργοP (Σ:νδεσFοP ΦθιJτιδαP). 1ο ηF8χρονο: Σχετικ( ισορροπηF6νο 7ταν το πρJτο F6ροP Fε ευκαιρ8εP εκατ6ρωθεν. Προηγ7θη καν οι γηπεδο:-

Ν Ε

σε ανατροπ7 του Γο:λα Τ. απ9 τον Κ9για ο διαιτητ7P υπ6δειξε π6ναλτι. Ο Γο:λαP Τ. ευστ9χησε, 9FωP δ9θηκε επαν(ληψη, δι9τι ο Καζ(κοP Fπ7κε στην περιοχ7 πριν την εκτ6λεση. Στο ν6ο χτ:πηFα 9FωP ο νεαρ9P επιθετικ9P 6στειλε τη Fπ(λα στο οριζ9ντιο δοκ(ρι, χ(νονταP την ευκαιρ8α να FειJσει το σκορ. Αυτογκ9λ σηFε8ωσε ο Κατσαδο:ροP στο 87, σε κακ7 συνενν9ηση Fε τον τερFατοφ:λακ( του (1-6), ενJ το τελικ9 1-7 σηFε8ωσε δυο λεπτ( ο ΜπισFπ8κηP Fε πλασ6 απ9 κοντ(, 6χονταP ευνο7θηκε απ9 την κ9ντρα σε σουτ του Μ(ρκη.

Το φιλF του αγJνα * Γκολ: (3) 1-0 ΜπισFπ8κηP Ι., (6) 1-1 Θεοχ(ρηP, (28) 1-2 Καλ:βαP Κ., (46) 1-3 Ντ9τσικαP, (55) 1-4 Γεωργι(δηP, (66) 1-5 Κωστο:λαP, (87 αυτογ.) 1-7 Κατσαδο:ροP, (89) 1-7 ΜπισFπ8κηP Φ. * οκ(ρι: (32) Γο:λαP, (60) Ντ9τσικαP, (80) Γο:λαP. * ΧαF6νο π6ναλτι: (80) Γο:λαP. * ιασωθ6ντεP Φραγκ8σταP: ΜπισFπ8κηP Ι., Γο:λαP Τ. * ιακριθ6ντεP Αγρ(φων: Καλ:βαP Κ., Θεοχ(ρηP, Ρ(πτηP, ΜπισFπ8κηP Θ.

υρ υτ α

Συνθ6σειP οF(δων Φραγκ8στα (Παπαδ7FοP Β.): Σ(λτηP Χρ., Μακρ7P, Γερον8κοP Π., Περο:λαP, Λαθ:ρηP, Γερον8κοP Χ., Σ(λτηP Α. (80 Γο:λαP Κ.), Κατσαδο:ροP, Γο:λαP Τ., ΜπισFπ8κηP Ι. (65 ΜπισFπ8κηP Φ.), Κα-

χοι, 9FωP τα 2γραφα αντ6δρασαν, π8εσαν και γ:ρισαν το FατP. Οι γηπεδο:χοι (νοιξαν το σκορ F9λιP στο 3, Fετ( απ9 κλ6ψιFο του ΜπισFπ8κη Ι. σε γ:ρισFα του συνεπJνυFο: του Φ(νη προP τα π8σω, ενJ το 1-1 6κανε στο 6 Fε πλασ6 ο Θεοχ(ρηP, ο οπο8οP π7ρε το ριFπ(ουντ σε απ9κρουση του Σ(λτη σε σουτ του Καλ:βα Κ. ΤρειP καλ6P αποκρο:σειP 6κανε ο Σ(λτηP σε Fακριν9 σουτ του Καλ:βα, εκτ6λεση φ(ουλ του Γεωργι(δη και τεχνικ9 σουτ του Ντ9τσικα στο επ9Fενο τετρ(λεπτο. ΑF6σωP Fετ(, ο ΜπισFπ8κηP Ι. αν και βρ6θηκε σε θ6ση βολ7. πλ(σαρε (ουτ, ενJ στο 28, ο Καλ:βαP Κ. αξιοπο8ησε την π(σα του Θεοχ(ρη και 6κανε το 1-2. Στο 32, ο Γο:λαP Τ. σε 6να ακ9Fα παιχν8δι 6στειλε τη Fπ(λα στο δοκ(ρι (δεξ8) του Κ9κκοτα. 2ο ηF8χρονο: ΑνJτεροι οι φιλοξενο:Fενοι στην επαν(λ η ψ η 6 δ ω σ α ν δ ι α σ τ( σ ει P θρι(Fβου στο παιχν8δι. ΧαF6νο π6ναλτι ε8χαν οι γηπεδο:χοι στο 80ο λεπτ9. Μ9λιP στο 46, ο Ντ9τσικαP Fε Fακριν9 σουτ που βρ7κε και σε αντ8παλο 6κανε το 1-3, ενJ το 1-4 6κανε στο

α Στι γF ι9τ υπ ο του αγ Jν -7 Φραγκ8στα - 2γραφα 1

Fα…!!», τ9νισε Fεταξ: (λλων στα ‘‘Ευρυτανικ( Ν6α’’ ο 6FπειροP ποδοσφαιριστ7P των γηπεδο:χων. Απ9 την (λλη, ο Γεωργι(δηP FιλJνταP στα ‘‘Ευρυτανικ( Ν6α’’ ε8πε πωP 9λα ξε-

σε Fια εκτ6λεση κ9ρνερ και η (λλη χωρ8P να κ(νει τ8ποτα στη φ(ση του 72). Ισχυρ8ζεται πωP τον 6βριζε χυδαι9τατα και κατ’ εξακολο:θηση ο Πρ9εδροP των γηπεδο:χων και πωP αποτελε8 παρ(δειγ-

νι κά

 Σε δε:τερη Fο8ρα περν ( ε ι η ε : κ ο λ η ν 8 κ η τ ων Αγρ(φων (Fε 7-1) επ8 τηP υτικ7P Φραγκ8σταP, λ9γω των επ εισοδ8ων που αFα:ρωσαν και γ:ρισαν το ποδ9σφαιρο χρ9νια π8σω. Η α να F6 τρη ση δ ιεξ7 χθη την Κυριακ7 29 Ια νουαρ8ου (15.00) στο γ7πεδο τ η P υτ ικ 7 P Φ ρα γ κ 8σ τ α P για την 15η α γωνιστικ7 τηP Α ΕΠΣΝΕ. ‘‘Π9λεFοP’’ ανακοιν Jσεων ακολο:θησε την εποF 6 ν η τ ο υ ε πε ι σ ο δ ι α κο : αγJ ν α.

Α

Θλιβερ επεισ δια ετ τη λ ξη

55 ο Γεωργι(δηP (επιθετικ9 φ(ουλ στο Κατσαδο:ρο ζ7τησαν οι γηπεδο:χοι). Ενδι(Fεσα Fια ακ9Fα Fεγ(λη ευκαιρ8α 6χασε ο Γο:λαP που νικ7θηκε σε τετ α τετ απ9 τον Κ9κκοτα. Στο δοκ(ρι Fε ωρα8α απ9κρουση 6στειλε ο Σ(λτηP το Fακριν9 σουτ του Ντ9τσικα (60), 9FωP λ8γο Fετ(, ο Κωστο:λαP σκ9ραρε, :στερα απ9 ωρα8α π(σα του Καλ:βα Τ. (1-5). Στο 72, σε διαFαρτυρ8εP Περο:λα-Κατσαδο:ρου Fε τουP Κωστο:λα-Γεωργι(δη, τη… ν:φη πλ7ρωσε ο τελευτα8οP που Fε δε:τερη κ8τρινη κ(ρτα αποβλ7θηκε. Στο 80,

Στο… παρασκ7νιο * ΝτεFπο:το 6κανε ο ΛαFπρ9πουλοP, αλλ( και ο Αθανασ9πουλοP στον… π(γκο των φιλοξενο:Fενων, λ9γω απουσ8αP του Αντων8ου (συν9δεψε το γιο του σε διεθνε8P αγJνεP χιονοδροF8αP). * Μετ( τη λ7ξη του αγJνα, 6ξω απ9 το γ7πεδο, προκλ7θηκαν επεισ9δια Fε πα8χτεP και φιλ(θλουP να 6ρχονται στα χ6ρια. Ο Κατσαδο:ροP ισχυρ8ζεται πωP π7γε να δJσει το χ6ρι στο Γεωργι(δη και δ6χτηκε γροθι(. Φ7Fη λ6ει πωP ο Γεωργι(δηP 6δωσε... ραντεβο: (;) στον Περο:λα 6ξω απ9 το γ7πεδο. 3πεσε πολ: ξ:λο που σ8γουρα θα Fε8νει χαραγF6νο για καιρ9 στη Fν7Fη των FικρJν παιδιJν. Σ:Fφωνα Fε τον Κατσαδο:ρο ο Πρ9εδροP τηP Φραγκ8σταP κ. Κολοκ:θαP , ο οπο8οP ε8χε αποFακρυνθε8 απ9 το π(γκο για συνεχ7 εξ:βριση προP την αντ8παλη οF(δα δ6χτηκε χτ:πηFα στην πλ(τη απ9 τον Κω στο:λ α.. «ΠρJτη φορ( Fου συν6βη κ(τι τ6τοιο… ε8ναι ντροπ7 αυτο8 οι ‘‘ξ6νοι’’ να κ(νουν τ6τοια α8σχη στο Ευρυτανικ9 ποδ9σφαιρο. Κρ8-

αν(λογο και απ9 την (λλη πλευρ(. * Ανακο8νωση-καταγγελι( εξ6δωσε η διο8κηση τηP Φραγκ8σταP, ενJ δελτ8ο τ:που εξ6δωσε και η οF(δα τηP Φραγκ8σταP η οπο8α απ(-

Ανακο νωση - Καταγγελ α

Α.Π.Ο. υτικ Φραγκ στα

Η ιο8κηση του ανωτ6ρω ΣωFατε8ου σταθF8ζονταP προσεκτικ( τα γεγον9τα που συν6βησαν την Κυριακ7 29-01-2012 Fε την οF(δα των Αγρ(φων, εντ9P και εκτ9P αγωνιστικο: χJρου, στο γ7πεδο FαP καταγγ6λλει: Στην φ8λαθλη κοιν7 γνJFη τηP Ευρυταν8αP: Την β(ρβαρη, (νανδρη, αντιαθλητικ7 και προσχεδιασF6νη, 9πωP φα8νεται, επ8θεση ολοκλ7ρου τηP οF(δαP των Αγρ(φων (συνοδο8, ποδο-

σφαιριστ6P) εναντ8ον του Προ6δρου του ΣωFατε8ου FαP, αλλ( και των ποδοσφαιριστJν FαP (15 ετJν), Fε αποτ6λεσFα τον σοβαρ9 τραυFατισF9 τουP και Fετ( το νικηφ9ρο τουP αποτ6λεσFα!!! Λ6Fε σε 9λουP 9τι τ6τοια συFπεριφορ( ε8χαFε και στον πρJτο Fεταξ: FαP αγJνα στο Καρπεν7σι, που και τ9τε τραυFατ8στηκαν ποδοσφαιριστ6P FαP και ε8χαν σαν αποτ6λεσFα την νοσηλε8α τουP στο ΝοσοκοFε8ο

Καρπενησ8ου!! Τ6τοιεP εν6ργειεP πιστε:ουFε 9τι δεν βοηθο:ν το (θληFα, αλλ( τουναντ8ον προσβ(λλουν, τ9σο την τοπικ7 αθλητικ7 αρχ7 9σο και 9σουP συFβ(λλουν Fε τιP επιχορηγ7σειP τουP για την αναβ(θFιση τουP. ΕFε8P θα συνεχ8σουFε Fε τουP πιτσιρικ(δεP FαP, Jσπου και αυτο8 να FεγαλJσουν και στο εξ7P θα τουP προστατε:ουFε Fε κ(θε ν9FιFο F6σον, 6τσι Jστε να Fην ξαναζ7σουν τ6τοιεP στιγF6P.

Ανακο νωση - Απντηση

Α.Π.Ο. υτικ Φραγκ στα

Fακρ:ναFε εκτ9P γηπ6δου τον παρ(γοντα τηP οF(δαP ΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, Κολοκ:θα ΑντJνιο δι9τι εισ7λθε στον αγωνιστικ9 χJρο βρ8ζονταP και απειλJνταP τουP πα8χτεP τηP φιλοξενο:FενηP οF(δοP ΑΟ ΑΓΡΑΦ'Ν’’.

Με λ:πη FαP πληροφορηθ7καFε την ανακο8νωση τηP οF(δαP τηP υτικ7P Φραγκ8σταP. ΣαP παραθ6τουFε την απ(ντησ7 FαP προP αποφυγ7ν παρεξηγ7σεων και για να Fην αιωρο:νται γεγον9τα παραπληροφ9ρησηP στο κοιν9 τηP Ευρυταν8αP και 9χι F9νο.

οF(δαP των Αγρ(φων δεν προκ(λεσε επεισ9δια (τα γεγον9τα Fιλο:ν και F9να τουP και αP καταγγελθο:ν). Προκλητικ7, υβριστικ7 και καταδικαστ6α 7ταν η συFπεριφορ( συγκεκριF6νων ποδοσφαιριστJν και κυρ8ωP του προ6δρου τηP οF(δαP τηP υτικ7P Φραγκ8σταP.

ηλJνουFε κατηγορηFατικ( 9τι ουδ6ποτε συFπεριφερθ7καFε β(ρβαρα, αντιαθλητικ( και (νανδρα. Καν6ναP απ9 τουP συνοδο:P, τουP πα8κτεP και την διο8κηση τηP

Και επειδ7 θ6λουFε να Fιλ(Fε Fε γεγον9τα και 9χι Fε εικασ8εP, παραθ6τουFε τα 9σα αναφ6ρει ο διαιτητ7P στο φ:λλο αγJνα: «Στο 73’ Fε υπ9δειξη του β’ βοηθο: απο-

Κλε8νονταP, να επισηF(νουFε πωP εFε8P θα συνεχ8σουFε Fε αθλητικ7 συFπεριφορ(, τιFJνταP το ποδοσφαιρικ9 πνε:Fα τηP Ευρυταν8αP και τηP φαν6λαP FαP 9πωP (λλωστε κ(νουFε στη F6χρι τJρα πορε8α FαP.

κ8νησαν απ9 την ανα8τια κ9κκινη κ(ρτα που δ6χτηκε (η Fια κ(ρτα ενJ 6δενε τα κορδ9νια

Fα προP αποφυγ7ν για 9λουP. Μ7νυση θα κ(νει, αλλ( ΜΟΝΟ αν γ8νει κ(τι

ντ(ει σε 9σα αναφ6ρει η καταγγελι( τηP οF(δαP τηP Φραγκ8σταP


qz

bcd ef ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Α>πελωνιακ1H Αναγ.ννηση Καρδ0τσαH 0 - 0 Ισ1παλο χωρ0H τ.ρ>ατα .ληξε το ντ.ρ>πι του Α>πελωνιακο2 >ε την Αναγ.ννηση. * Ευκαιρ"α να προυν τη ν"κη ε"χαν οι γηπεδο$χοι, #ταν το σουτ του Γ#ρδιου στο 92ο λεπτ# στα0τησε στο δοκρι τη: ΑΣΑ. * Συλλυπητ!ρια επιστολ! για την απ4λεια συγγενικο$ προσ4που του γενικο$ αρχηγο$, Κ4στα Γιωτκου εξ δωσε η διο"κηση τη: Αναγ ννηση:. * στερα απ# το ναυγιο 0ε τον Α0ανατ"δη, η διο"κηση τη: Αναγ ννηση Καρδ"τσα: δωσε το… χρ"σ0α του προπονητ! στον Σκη Θεοδοσιδη. Ο Θεοδοσιδη:, χει δ"πλω0α προπονητ! και χει την απ#λυτη και δεδηλω0 νη εκτ"0ηση των -0 χρι χθε:- συ0παικτ4ν του. Σ"ψα:, Κα0παστανκη: 0ε κοιν! συ0φων"α και ο ια0ντη: ζ!τησαν να αποχωρ!σουν. * Η ΑΣΑ απ κτησε του: Πα$λο Φωτιδη (0 σο:) απ# την Αναγ ννηση Γιαννιτσ4ν και τον Γρηγ#ρη Κοσ0"δη (τερ0ατοφ$λακα), που χει περσει απ# Κα-

στορι και Καλα0αρι. Α>πελωνιακ1H (Παραφ.σταH Τ.): Κατσ0βελοH, Ρ1κα, Τζιαρτζι&νηH, αλακBνηH, Γκ1λτσιοH, Μπ0κοH, Αλεξανδρ/H (83 ΣυκιBτηH), Φλ.γγαH, Κακαβ0τσηH, Χατζηλι1νταH (88 Κο2ρο), Κυρι&κοH (62 Φτ0καH). Αναγ.ννηση (Θεοδοσι&δηH Σ.): Αναστασ0ου, Ν&κοH (62 Κανιο2ραH), η>1πουλοH Ι., Κλ&ζογλου, Π.τρου, Κο2ρκουλαH, Βρ&καH, Φωτι&δηH, Μπουντο2ρηH, Χατζηρ0ζοH, Αθανασι&δηH (88 Γ1ρδιοH).

Α.Ο. Καρδ0τσαH Πυργετ1H Λ&ρισαH 1 - 0 Σπουδα0α και δ0καια ν0κη >ε 1-0 και σκ1ρερ τον ΚρανιBτη στο 34, π.τυχε ο ΑΟΚ απ.ναντι στον Πυργετ1. * οκρι στο 59 , ε"χε για του: γηπεδο$χου: ο Κκκινο4. * Τον 20χρονο Αλκιβιδη Σββα απ# τον Ταυρωπ# απ κτησε ο Πυργετ#:, ο οπο"ο: χει !δη εντξει στο δυνα0ικ# του του: Νκο Ιορδανδη (α0υντικ#:) και Θοδωρ Μπαροτα (επιθετικ#:). * Τ λο: η σεζ#ν για τον Ταχνιντ του ΑΟΚ (που ε"χε τραυ0ατιστε" στον αγ4να 0ε το Μουζκι), αν επιβεβαιωθο$ν οι φ#βοι που κνουν λ#γο για ρ!ξη χιαστ4ν. Το "διο ισχ$ει και για τον βασικ# τερ0ατοφ$λακα του Πυργετο$ Μπαταβνη, αν χει υποστε" κταγ0α στο 0ετατρσιο, #πω: λ νε οι γιατρο". Α.Ο. Κ. (Γκουτζ0δηH Αν.): Τρο2κηH, Γκ1λιαH, ΚαλουδιBτηH (90

Ε

Τσι&κοH), ΚαραγεBργοH, Κ1κκινοH (77 Τσιρογι&ννηH), Κουκο2ληH, ΚρανιBτηH (89 Τζιλ1H), Μεσιακ&ρηH, Παππ&H, Π&τραH, Τσ.λιοH. Πυργετ1H (ΘεοδBρου Θ.): Μπαταβ&νηH (46 λ.τρ Μπρ.λλαH), Γιαννακ1πουλοH, Γκα>π.ταH, ο2καH (60 Γρηγορ0ου), Ιορδαν0δηH (46 Ελευθερι&δηH), Καρλι&>παH, Κουρδ/H , Κωστο2λαH, Μ&γγοH, Μαντζαφο2ληH, Τσατσαλ0δηH.

Πρωτάθληµα Ευρυτανίας (Α’ Ε.Π.Σ.Ν.) * 2 1 Γ κ ο λ : Κ ω σ τ ο 2 λ α H (,γραφα)

* 13 Γκολ: Μ&κκαH Κ. (Κρ.ντη)

* 11 Γκολ: Γεωργι&δηH (,γραφα)

* 9 Γκολ: Καλ2βαH Κ. (,γραφα)

χαρ0σει στην ο>&δα τηH Μαγνησ0αH τη ν0κη, καθBH ο Κεχαγι&H >ε σ.ντρα-σουτ στο 94ο λεπτ1 (!) ισοφ&ρισε για τουH φιλοξενο2>ενουH. * Τον Μυστακ"δη (α0υντικ#:) απ κτησε απ# τα Μουδανι το Μουζκι. Αλ>υρ1H (Στα>ατ0ου Κ.): Χαλ&τσηH, Καρ&τσαλοH, η>ητρι&δηH, Πλαβ1H, Ελευθερ0ου, Νικογι&ννηH (84 Τσ1γκαH), ΚατσιBτηH, Τσι&τσιοH, Τσ0πη (80 Βαγγελ&κοH), Μ0λτοH, Βο2λγαρηH. Μουζ&κι (Τα>π&κοH Π.): Σαπουν&κηH, Σ0>οH, Γρατσ&νηH (46 Ζαρνακο2πηH Κ.), Μουρκ&κηH, Ρ1>ποH, Καρα>/τσοH, Κατσαρ1H (46 Μιαρ0τηH), Κανιο2ραH (52 λ.τρ Ευθυ>0ου), Κεχαγι&H, Κ0σσαH, Φλιο2καH.

Α

δρ/H), Χ&>οH, Φλ0γκοH, ΚαραMσκοH (75 Χατζηβαλσ&>ηH), Ρ1ππαH. Π2ρασοH (Χατζηκυριακ0δηH Ν.): Γκιο2ρκηH, Κυρι&κοH (72 Αρσ.νοH), Σπ2ρου, Κοντοβ&H Ι. (59 Γκ&γκαH Σ.), Γκ&γκαH Λ,., Ταν&γιαH, Κοντοβ&H Π. (72 Πετρ0δηH), Χ&νοH, ια>αντ/H, Τσ&γγαρηH, Ρ&πτηH.

υρ υτ α

Π.Ο. Ελασσ1ναH Π2ρασοH Ν.αH Αγχι&λου 1 - 0 Με γκολ του Φλ0γκου στο 55, ο Π.Ο.Ε. επ.στρεψε στην κορυφ/ τηH βαθ>ολογ0αH, κατακτBνταH παρ&λληλα τον &τυπο τ0τλο του Πρωταθλητ/ Χει>Bνα * οκρι για τον Π$ρασο ε"χε στο 33 , ο Κοντοβ: Π. * Τη λ$ση τη: συνεργασ"α: 0ε τον τεχνικ# τη: ο0δα: Αλ κο Αλεξανδρ! ανακο"νωση αιφνιδ"ω: η διο"κηση τη: Π.Ο.Ε. Τη θ ση π!ρε ο Γι4ργο: Κα0περ"δη:. * Η Ελασσ#να απ κτησε τον Μιχλη Τζωρ0πατζκη (α0υντικ#:) απ# την Γλυφδα, που χει αγωνιστε" επ"ση: σε Λεβαδειακ#, Καλλιθ α κ. Π.Ο.Ε. (Αλεξανδρ/H Αλ.): Μπαϊ>&κηH, Αποστολ1πουλοH, ΠαγκαρλιBταH, Αριανο2τσοH, Αποστ1λου, Σκλ&βοH, Μουρατ0δηH (90 Αλεξαν-

Τλο ο Αλεξανδρ

Αγρ1τηH Λιανοκλαδ0ου Ταυρωπ1H 1 - 0 Το γκολ του Κουτσο2κου στο 9 /ταν αρκετ1 για να χαρ0σει τη ν0κη στον Αγρ1τη, ο οπο0οH σκαρφ&λωσε στην 4η θ.ση του βαθ>ολογικο2 π0νακα. Αγρ1τηH (Ζαχαρ1πουλοH Μ.): Τσ&>ηH, Παπαγεωργ0ου, Καββαδ0αH, Μαδο2ραH, Καλα>&ταH, Στυλιαν1H (23 λ.τρ Μαϊδαν1ζογλου), Τατσι1πουλοH, Γκο2ρλιαH, Σκαρλ&τοH, Ν&σιοH (59 λ.τρ Ντε>0ρηH), Κουτσο2κοH. Ταυρωπ1H (Καλογερ&κηH Λ&>.): Α>0ληH, Κωνσταντιν0δηH, Καβαλ&ρηH, Ζ&ρραH Χαρ., Κουτσιο2>παH, ΠαπακBσταH, Ντ1βαH, Παρ&σχηH, ανι/λ, Ζ&ρραH Χρ., Σιο2ρτοH.

νι κά

 Η 1 1η αγωνι στικ/ στον 4ο ->ιλο του Περιφερειακο2 Πρωταθλ/>ατοH, πραγ>ατοποι/θηκε την Κυριακ/ 29 Ιανουαρ0ου. Πρωταθλ/τρια χει >Bνα αναδε0χθηκε η Ελασσ1να , >ε ν0κεH συν.χι σαν ΑΟΚ και Λιανοκλ&δι, ενB ισοπαλ 0εH παρ αχBρησαν Α>πελωνιακ1H και Αλ>υρ 1H. Ση>ειBθηκαν 13 τ.ρ>ατα, ενB δυο φορ .H η >π &λα στα >&τησε στο δοκ&ρ ι.

mo

Ν Ε

a

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 1 Φεβρουαρ0ου 2012 / Σελ0δα 23

Αλ>υρ1H - Μουζ&κι 1 - 1 Το πρBτο γκολ του Αλ>υρο2 >ετ& απ1 επτ& αγωνιστικ.H (30, Βο2λγαρηH) δεν /ταν αρκετ1 για να

* Στι4 9/2 θα αποφασσει η ΕΠΟ για την τχη του αγ.να Πρασο4 – Αναγννηση Καρδτσα4, που δεν εχε διεξαχθε στι4 18/12 λγω *η γκαιρη4 παρουσα4 του γιατρο αγ.να. Το φλλο αγ.να «καει» του4 γηπεδοχου4, οι οποοι *ω4 καναν νσταση και διεκδικον την διεξαγωγ του αγ.να. * Σ κ ο ρ ε ρ Π ε ρι φ ε ρ ε ια κ ο2 * * 8 τ . ρ > α τ α : Αθ α ν α σ ι & δ η H ( Αν α γ . ν ν η σ η Κ α ρ δ 0τ σ α H ) . * 7 τ .ρ > α τα : Μπουντο2ρηH (Αναγ.ννηση Καρδ0τσαH), Κακαβ0τσηH (Α>πελωνιακ1H). * 6 τ.ρ >ατα: Χατζηβαλσ&>ηH (Π.Ο. Ελασσ1ναH).

Περιφερειακό (4ος όµιλος)


Κστα Αϊδινου

Ο αστρα& του γηραου

Ο ΚVστα\ ΑϊδινCου

Bρθε η ΧοEντα και απαγορεEτηκαν οι RεταγραφA\. * 1971: Πριν απD Aνα Rατ\ Rε τον ΠαναθηναϊκD Aπαθε Rια λοCRωξη, που τον καθιστοEσε εξαιρετικ/ αRφCβολο. ΒλAποντα\ DRω\ το γBπεδο γεR/το (45.000 κDσRο\) αποφ/σισε να ρισκ/ρει και ζBτησε απD τον προπονητB του να αγωνιστεC: «RCστερ, θα το ρισκ/ρω, δεν RπορV να πω Dχι σε αυτDν τον κDσRο. Vσε Rου Rια φανAλα…», εCπε χαρακτηριστικ/. Ο ΑϊδινCου Aκανε Aνα παιχνCδι που ARεινε στην ιστορCα. ΕCχε τρελ/νει του\ π/ντε\ Rε αυτ/ που Aκανε εκεCνη την ηRAρα. ΣκDραρε το RοναδικD τAρRα του αγVνα και στην συνAχεια Aπεσε αναCσθητο\ στο χορτ/ρι!! Μια βδοR/δα παρARεινε στο νοσοκοRεCο!! * 1974: Η διοCκηση του ΗρακλB υπAκυψε στα εκατοRREρια του ΠροAδρου του ΟλυRπιακοE ΝCκου ΓουλανδρB. Ο ισχυρD\ /ντρα\ των ΠειραιωτVν προσπ/θησε να τον αγορ/σει και το 1971, αλλ/ ο ΚοσRDπουλο\ υπD τον

φDβο τη\ οργB\ του κDσRου αρνBθηκε λAγοντα\: «…ο κDσRο\ θα Rα\ κρARαγε αν σε δCναRε». Αλλ/ και Dταν εν τAλει πραγRατοποιBθηκε η RεταγραφB Bταν πολE επεισοδιακB. Ο ΑϊδινCου τιRωρBθηκε Rε Aνα χρDνο αποκλεισRD απD τα γBπεδα, επειδB η υπογραφB που Aβαλε τελικ/ στο συRβDλαιο που του Aκανε ο ΟλυRπιακD\ Bταν εκπρDθεσRη!! Ο ΗρακλB\ αποφ/σι-

αγωνCστηκε στον ΗρακλB (232 συRRετοχA\ και 57 τAρRατα) και στη συνAχεια στον ΟλυRπιακD (40/7). ΑναδεCχτηκε σκDρερ του ΗρακλB 3 συνεχεC\ σεζDν: 1971, 1972 και 1973. * Ο ΑϊδινCου εCναι Aνα\ απD του\ 30 :λληνε\ ποδοσφαιριστA\ που σκDραραν στο ντεRποEτο του\ Rε τη γαλανDλευκη. * Στι\ χρυσA\ 11/δε\ που διοργ/νωσε ο ΣΚΑΪ ο ΗρακλB\ δικαιVθηκε Rε τον RAγιστο ΧατζηπαναγB, τον τερ/στιο RAσο Λ/κη Παπαϊω/ννου και Aναν απD του\ καλEτερου\ Aλληνε\ κDφτε\, τον ΚωφCδη που δCκαια βραβεEτηκαν, αλλ/ αδικBθηκε αναφορικ/ Rε τον ΑϊδινCου που Aπρεπε να εCναι εCτε στη 6 0 εCτε δεκαετCα του ’6 70, στη δεκαετCα του ’7 αφοE Bταν -κατ/ γενικB οRολογCα- Aνα\ τερ/στιο\ παCχτη\. * ΕCναι πρDεδρο\ του ΣυλλDγου Βετερ/νων ΠοδοσφαιριστVν του ΗρακλB, βοηθ/ την οR/δα Rε κ/θε τρDπο και δραστηριοποιεCται κυρCω\ σε φιλανθρωπικοE χαρακτBρα εκδηλVσει\. Οι βετερ/νοι Aχουν αναλ/βει τη φροντCδα ηλικιωRAνων προσVπων στην ενορCα ΑγCων Π/ντων, ενV κ/θε χρDνο βοηθοEν 50 /πορα παιδι/ να απολαEσουν κατασκηνωτικA\ διακοπA\ στην ΧαλκιδικB. ** ΥπBρξε σπουδαCο\ παCχτη\ και απD του\ κορυφαCου\ που αγωνCστηκαν ποτA στο ελληνικD ποδDσφαιρο, αλλ/ και απD του\ πιο αδικηRAνου\, καθV\ αν και εCχε περCσσιο ταλAντο δεν κατ/φερε να πανηγυρCσει Aναν τCτλο. ?ταν Aνα απD τα RεγαλEτερα «δεκ/ρια» Rε φαντασCα, φοβερB τεχνικB, τροRερB ταχEτητ/ του, αλλ/ και σπουδαCα προσωπικDτητα που RDνο οι Rεγ/λοι ηγAτε\ εCχαν. ΣπουδαCο\ RπαλαδVρο\ και Rεγ/λο\ γητευτB\ τη\ Rπ/λα\ ο “γηραιD\” ΚVστα\ ΑϊδινCου.

σε να πει το ναι στο εξωπραγRατικD ποσD των 17 εκ δρχ., DRω\ ο ΓουλανδρB\ εCχε φEγει κρουαζιAρα (!!) Rε αποτAλεσRα ο 23χρονο\ τDτε ΚVστα\ να RεCνει ξεκρARαστο\. :τσι κατAληξε να παCζει RDνο σε φιλικ/ και αυτD πιστεEει και ο Cδιο\ πω\ τον επηρAασε αρνητικ/ αφοE δε βρBκε ποτA τον παλιD, καλD του εαυτD. * 197 8: ΕπAστρεψε στον ΗρακλB στα 30 του και Aκλεισε εκεC την καριAρα του Aνα χρDνο Rετ/. Ο ΑϊδινCου αγωνCστηκε στου\ ΘεσσαλονικεC\ απD το 1965-11974 και 7 9, την περCοδο 19 78-7 ενV παCχτη\ του ΟλυRπιακοE υπBρξε απD 1974-7 78. Στη Α' ΕθνικB εCχε 272 συRRετοχA\ και 64 τAρRατα, ενV πρDλαβε να αγωνιστεC και στην ΕθνικB Ελλ/δο\ σε 7 παιχνCδια βρCσκοντα\ δCχτυα 3 φορA\.

Ε

υρ υτ α

ΑϊδινCου: Aνα\ Rεγ/λο\ RπαλαδVρο\ ΑπD RικρD\ αγαποEσε και το στCβο, καθV\ Bταν πρVτο\ στα 100 RAτρα, το Eψο\, και το RBκο\. ?θελε να γCνει γιατρD\ και αυτD πCστευε και ο πατAρα\ του: «…εRAνα δε Rου πAφτει λDγο\, Dτι θAλει ο ΚVστα. αλλ/ Rην πασχCζετε /δικα, DνειρD του εCναι να γCνει γιατρD\», απ/ντησε σε ανθρVπου\ οR/δα\ απD την ΦλVρινα. * 1963: Οι πιAσει\ του γυRναστB, ΚυριακDπουλο και του RαθηRατικοE του, οEκα (φCλοι του ΗρακλB) τον οδBγησαν να υπογρ/ψει. ΝτεRποEτο Aκανε Rε τη δεEτερη οR/δα εναντCον τη\ ΝCκη\ στο ΒDλο, Dπου αν και Bταν ο καλEτερο\ του γηπAδου (δυο γκολ) δAχτηκε αRAτρητα βCαια RαρκαρCσRατα αλλ/ και πληθVρα υβριστικVν συνθηR/των. 9ρχισε ω\ φορ, συνAχισε ω\ δεξC χαφ και RεγαλοEργησε ω\ δεκ/ρι Dταν ο Σπ/ιτ\ ανAλαβε τον ΗρακλB (11970). * 1 9 6 5: ΝτεRποEτο στην πρVτη οR/δα του «γηραιοE» του ΜιλDσεβιτ\ Aκανε εναντCον του Rεγ/λου ΟλυRπιακοE του ΜποEκοβι RAσα στο Καραϊσκ/κη (Bττα Rε 21, σκDραρε ο Cδιο\). Το νAο αστAρι ανAλαβαν να προστατεEσουν οι Κασ/πη\ και Λι/ρο\. «@ποιο\ πειρ/ξει τον RικρD, θα Aχει να κ/νει

RαζC Rα\. Αν RπορεCτε να τον σταRατBσετε Rε AντιRα RAσα Aχει καλV\, διαφορετικ/ θα Aχετε να κ/νετε RαζC Rα\», Aλεγαν στου\ αντιπ/λου\ του και ο Cδιο\ Aπαιρνε θ/ρρο\. * 1967: ΑκDRα και ο RοναδικD\ ΜCRη\ οR/ζο\ εCχε RεCνει Aκπληκτο\ απD τα προσDντα του 19χρονου, Dταν τον εCχε δει σε αγVνα τη\ ΕθνικB. Μ/λιστα κCνησε τι\ διαδικασCε\ να το π/ει στον ΠαναθηναϊκD, αλλ/

µονότερµα...

ΑναβλBθηκε για την επDRενη Τετ/ρτη 8 ΦεβρουαρCου η Aκτη και τελευταCα αγωνιστικB του πρωταθλBRατο\ GOOD LEAGUE ΟΠΑΠ. Για τον 6ο @Rιλο η ΦθιVτιδα υποδAχεται την ΕυρυτανCα και η ΦωκCδα τη ΒοιωτCα. Πολλ/ προβλBRατα προκ/λεσε στου\ διαιτητA\ η βαρυχειRωνι/ που Aπληξε (και) την ΕυρυτανCα. ΑποτAλεσRα αυτB\ Bταν η αργοπορηRAνη Aναρξη των αγVνων: ΑΠΟΚ-ΚαRAνα ΒοEρλα, 9γιο\ ΠροκDπιο\-ΚρAντη και ΦραγκCστα-9γραφα), αλλ/ η Rετ/ δυσκολιVν αποχVρησB του\, αφοE Rετ/ τη ΣBραγγα ΤυRφρηστοE τα αυτοκCνητα ακινητοποιBθηκαν λDγω του χιονιοE!!

9γραφα: Προσπ/θεια για την απDκτηση ενD\ τερRατοφEλακα (32 ετVν), Rε καταγωγB απD τη ΛαRCα και Rε παραστ/σει\ απD τη ΕθνικB (πAρυσι Aπαιζε Rε οR/δα τη\ ΦθιVτιδα\ στο ΠεριφερειακD) κ/νει -RAσω τρCτων- η οR/δα του ΚατσαντVνη.

νι κά

Με αφορ την τηλεφωνικ επικοινωνα που εχε ο Αϊδινου ε τα Ευρυτανικ Να, τα οποα και συνεχ ρη για το αφιρωα που κ ναε προ& τον διο, αλλ τα αυριαν

64α γενθλι του η σηεριν στλη εναι αφιερωνη στον σπουδαο αυτ

σσο. Ο Κ V σ τ α \ Αϊ δ ι ν C ο υ γεννBθηκε τι\ 2 ΦεβρουαρCου 1948 στου\ Ψαρ/δε\ ΦλVρινα\ και διAπρεψε Rε τον ΗρακλB τη δεκαετCα του 70, ενV αγωνCστηκε και Rε τον ΟλυRπιακD αRAσω\ Rετ/.

τσιου

mo

ΑϊδινCου-στιγRA\ * ΕCναι ο πρVτο\ και ο καλEτερο\ παCχτη\ του ΗρακλB που κατηφDρισε στην ΑθBνα για Rια απD τι\ παραδοσιακA\ δυν/Rει\ τη\ χVρα\:

ταγραφB του ΧρBστου ΣεντB στον ΤυRφρηστD, που απAκτησε δυο /λλου\ ποδοσφαιριστA\.

Α

a

Αθλητικο Φκελοι του Λ πρου Κολοκ

qz

ΑναγAννηση Παλαιο κατοEνα\: ΑποκτBθηκε ο 32χρονο\ ΚVστα\ ΑναγνωστDπουλο\ απD την ΠοταRι/ και ο 39χρονο\ ΑποστολB\ ΛαθEρη\ (RAλο\ τη\ οR/δα\ που πBρε το πρωτ/θληRα το 2008).

Ν Ε

bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ/ρτη 1 ΦεβρουαρCου 2012 / ΣελCδα 24

ΑCολο\: Τον 20χρονο ΝιγηριανD ΤζAιR\ ΟυσR/ν ΑλC (αRυντικD χαφ και 8αρι). Ο 9λι Aχει αγωνιστεC στο ΜακεδονικD ΓAφυρα\ (ΕΠΣ ΘεσσαλονCκη\), ενV την περασRAνη σεζDν φDρεσε τη φανAλα του ιγενB 9νω Ποροaων (Α ΕΠΣ ΣερρVν). Ο νεαρD\ ποδοσφαιριστB\ Bρθε στο ΚαρπενBσι την Τετ/ρτη 25/1, Aκανε την πρVτη του προπDνηση Rε του\ “κCτρινου\” την εποRAννη και θα λογCζεται ω\ παCχτη\ κ/τω των 20 ετVν. ΞεχωρCζει για τι\ καλA\ τοποθετBσει\ του, τι\ καCριε\ επεRβ/σει\ του, αλλ/ και για την ι ακρCβεια των Rεταβιβ/σεVν του. Η οR/δα του ΠροφBτη ΗλCα απAκτησε ακDRα το νεαρD ΓιVργου Γραβι/ (επιθετικD\) που αγωνCστηκε την περασRAνη σεζDν στην ΑκαδηRCα ΠοδοσφαCρου 2002 και το Γι/ννη ΣτερDπουλου (τερRατοφEλακα\), ο οποCο\ Aχει να αγωνιστεC απD το 2005!! ΠAντε εCναι οι παCχτε\ που απAκτησε ο ΑCολο\, RαζC Rε τι\ RεταγραφA\ των Τζον και Νικολ/ου. Μυρ Cκη: Οι RεταγραφA\ των Λ/Rπρου Φλωρ/κη και ΒαγγAλη ΤριανταφυλλDπουλου στη ΜυρικB επιβεβαCωσαν το ρεπορτ/ζ των ‘‘ΕυρυτανικVν ΝAων’’ που εCχαν αποκαλEψει απD τα Rισ/ του ΙανουαρCου τι\ προθAσει\ των διοικοEντων του ΑΟΜ.

ΑπεραντιακD\: ΑποκτBθηκε ο 15χρονο\ ΚολοκEθα\ ΣεραφεCR απD την ΑκαδηRCα ΠοδοσφαCρου 2002.

Φ ρ α γ κ C σ τα : ΑποκτBθηκε ο 30χρονο\ ΣωτBρη\ Ντ/λλα\ απD την ΚρAντη.

9γιο\ ΠροκDπιο\: ΑποκτBθηκε ο ΚVστα\ ΜDκκα\, ο οποCο\ DRω\ δεν Aχει δικαCωRα να αγωνιστεC διDτι εκτCει ποινB 21 αγωνιστικVν (!!), απD την ΕΠΣ ΑιτωλοακαρνανCα\. ΕπCση\ αποκτBθηκε ο επιθετικD\ ΧρBστο\ ΚCτσιο\ (23 ετVν, απD ΤυRφρηστD)

Κερ/σοβο: Ο 40χρονο\ Σερπ/νο\ ηRBτρη\, ο οποCο\ αν και ανακοCνωσε πω\ κρεR/ει τα ποδοσφαιρικ/ του παποEτσια θα συνεχCσει στην οR/δα του ΚερασοχωρCου. Χ/λασε η Rε-

Α ΕΚ. ΑποκτBθηκαν οι Ηλ Cα\ ΜπακDλα\ και ΓιVργο\ ΜπAσσα\ απD τον ΑCολο.

ΘARα γνωστD, αλλ/ και /λυτο παραRAνει το θARα Rε τα εξοδολDγια των διαιτητVν απD την ΦθιVτιδα που Aρχονται να αγωνιστοEν σε παιχνCδια τη\ Α ΕΠΣ ΕυρυτανCα\. Πιο πρDσφατο παρ/δειγRα αποτελεC αυτD του βοηθοE κ. ΠαραστατCδη στο παιχνCδι ΦραγκCστα9γραφα. ΠληρVθηκε το ποσD των 145 ευρV (!!), απD τα οποCα τα 45 ευρV -ω\ Aξοδα RετακCνηση\ απD το ΚαρπενBσι Aω\ τη ΦραγκCστα- δεν δικαιολογοEνται, αφοE το RεταφορικD RAσο το οποCο χρησιRοποιBθηκε Bταν του διαιτητB ΧρBστου ΣταR/τη, (πληρVθηκε επCση\ την Cδια διαδροRB, αλλ/ Rε 24 ευρV)!! Ο ταRCα\ τη\ ΕΠΣ κ. Τσατσαρ/γκο\ τDνισε πω\ η ΕΠΣ ΦθιVτιδα\ δε δCνει καRCα εξBγηση για το θARα, η διοCκηση τη\ ΕΠΣ ΕυρυτανCα\ χαρακτηρCζει ω\ ‘‘υπAρογκα’’ τα ποσ/ και πρAπει να βρεθεC λEση, ενV ιδιαCτερα ενοχληRAνο\ εRφανCστηκε ο ΑρχιδιαιτητB\ ΕυρυτανCα\ κ. ΛαθEρη\, ο οποCο\ τDνισε πω\ το φαινDRενο αυτD εCχε λυθεC και πω\ αν ξαναAγινε κ/τι αν/λογο πρAπει να επιστραφοEν χρBRατα στην :νωση. ΝAο RAλο\ στην οικογAνεια τη\ διαιτησCα\ αποτελεC ο ΝCκο\ ΚακουλCδη\, ο οποCο\ αγωνCστηκε στο παρελθDν στην Α ΕθνικB, ενV Bταν και διεθνB\!! Ο αστυνοRικD\ στο επ/γγελRα, Dταν Bρθε απD την ΚοRοτηνB στην ΑστυνοRικB διεEθυνση ΚαρπενησCου, εξAφρασε την επιθυRCα να αγωνιστεC ω\ διαιτητB\ στο πρωτ/θληRα τη\ ΕυρυτανCα\. Μ/λιστα το διοριστBριD του εCναι Bδη υπογεγραRRAνο στην ΕΠΣ ΕυρυτανCα\. Στην :νωση τη\ Θρ/κη\ Bταν RAλο\ τη\ ΕπιτροπB\ Ασφ/λεια\ και πρDληψη\ βCα\. εν θα παραRεCνει RDνιRα στο ΚαρπενBσι, αλλ/ θα επιστρAψει στην πρωτεEουσα στου ΝοRοE ΡοδDπη\, απD Dπου οι φBRε\ λAνε πω\ Aφυγε λDγω επαγγελRατικοE προβλBRατο\.

ΠαCχτη\ των Αγρ/φων εCναι ο ΧρBστο\ ΚατσCκα\ επιβεβαιVνοντα\ το προ διRBνου αποκλειστικD ρεπορτ/ζ των ‘‘ΕυρυτανικVν ΝAων’’. Η επCσηRη θAση των Αγρ/φων λAει πω\ η οR/δα θα καλEπτει RDνο τα Aξοδα RετακCνηση\, διαRονB\ και διατροφB\ του και πω\ δε θα υπ/ρξει καRCα /λλη οικονοRικB παραχVρηση. Να υπενθυRCσουRε π/ντα\ πω\ , Dπω\ Aχει ακουστεC, η οR/δα θα του προσAφερε το ποσD των 500 ευρV αν/ αγVνα!!Ο 25χρονο\ ποδοσφαιριστB\ αναRAνεται να ενισχEσει τα 9γραφα στα Rπαρ/ζ τη\ Α ΕΠΣΝΕ. Το σBριαλ τη\ RεταγραφB\ του δεν Bταν εEκολο και δε νοRCζουRε πω\ Aχει τελειVσει ακDRα!!


Μόνιµες Στήλες

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετGρτη 1 Φεβρουαρ[ου 2012 / Σελ[δα 25

ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ιωανν νων / Π τρα / Κρ τη (Ηρ κλειο) / Αθ να / Θεσσαλον κη

ΕργασιακG Ο φυσικ\t επιστZjοναt ασχολε[ται γενικG jε την προαγωγZ τηt γνnσηt των βασικnν ενοτZτων τηt φυσικZt επιστZjηt. ΣυγκεκριjYνα, Yναt φυσικ\t jπορε[ να ασχοληθε[ ε[τε jε την παρατZρηση, ωt θεωρητικ\t φυσικ\t, ε[τε jε το πε[ραjα, ωt πειραjατικ\t φυσικ\t. Στην ιστοσελ[δα του ΤjZjατοt ΦυσικZt του Πανεπιστηj[ου Ιωανν[νων γ[νεται jε σαφZνεια η διGκριση ανGjεσα στην παρατZρηση και το πε[ραjα. Η ΠαρατZρηση ε[ναι η προσεκτικZ και κριτικZ εξYταση εν\t φαινοjYνου κατG την οπο[α εντοπ[ζονται και αναλ]ονται οι διGφοροι παρGγοντεt που το επηρεGζουν. ΥπGρχουν φαιν\jενα τα οπο[α εjφαν[ζονται σε ειδικYt συνθZκεt και των οπο[ων η ανGλυση αποτελε[ jια δ]σκολη διαδικασ[α. Για αυτο]t τουt λ\γουt το πε[ραjα ε[ναι απαρα[τητο. Το Πε[ραjα, λοιπ\ν, ε[ναι η ποσοτικZ παρατZρηση εν\t φαινοjYνου κGτω απ\ ελεγ-

Τα «ταξδια» του Οδυσσα

Ε

Του Φακ[τσα 8ιον]ση email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr

Στο προσωπικ\ jαt αρχε[ο, ε[χαjε κρατZσει Yνα παλι\ απ\κοjjα απ\ jια εφηjερ[δα πριν απ\ 13 χρ\νια, απ\ jια εφηjερ[δα για τα «ταξ[δια» του ΟδυσσYα. Μην σαt πGει το jυαλ\ σαt στην «ΟjZρου Οδ]σσεια», αν και jοιGζουν \πωt θα διαβGσετε. Η ευαισθητοπο[ηση συνανθρnπων και ΜΜΕ, σχετικG jε τα προβλZjατα αλλG και τιt δυνατ\τητεt των κινητικG αναπZρων, ε[ναι σκοπ\t ζωZt για τον 34χρονο ΟδυσσYα Σαβ-

β\πουλο, που στα 16 του χρ\νια, jαθητZt στην Qδεσσα, Yχασε το Yνα του π\δι, δ[χωt \jωt να χGσει το κουρGγιο του. ΑντιθYτωt, ανYπτυξε πλZθοt δραστηριοτZτων, στYλνονταt ποικ[λα αισι\δοξα jην]jατα. Εκπληκτικ\t ποδηλGτηt, ασχολε[ται jε τον αθλητισj\ ο [διοt, εκπονε[ Z συjjετYχει σε προγρGjjατα Gθλησηt και ψυχαγωγ[αt κινητικG αναπZρων, Yχει διοργανnσει γι’ αυτο]t 2 τουρνουG jπιτt β\λεϊ και 2 ποδηλατικο]t γ]ρουt τηt ΚρZτηt, j\νιjοt κGτοικοt Χαν[ων πια. Ακ\jη, τον περασjYνο ΜGιο ξεκ[νησε jε το ποδZλατ\ του απ\ την ΙερGπετρα jε τελικ\ προορισj\ τη Σερβ[α, για να το χαρ[σει σ’ Yναν ακρωτηριασjYνο απ\ τουt βοjβαρδισjο]t ΣYρβο, αν δεν του το Yκλεβαν (!) στη Θεσσαλον[κη. Τnρα, χGρη στην επιjονZ του, αλλG και τη ζεστZ ανταπ\κριση του Αθλητικο] Ορ-

ΙατρικZ ΦυσικZ. Στην περ[πτωση τηt εξειδ[κευσηt στην ιατρικZ ακτινοφυσικZ απαιτε[ται επιπλYον πρακτικZ Gσκηση (ειδικ\τητα) εν\t Yτουt σε δηj\σιο νοσοκοjε[ο που πληρε[ ορισjYνεt προϋποθYσειt, καθnt και η κατοχZ σχετικZt επαγγελjατικZt Gδειαt jετG απ\ σχετικYt εξετGσειt. Πρ\κειται για Yνα αντικε[jενο στο οπο[ο απασχολε[ται σηjαντικ\t αριθj\t φυσικnν, jπορε[ να εκπαιδευτε[ κGποιοt στην ΕλλGδα και υπGρχει ζZτηση στην αγορG εργασ[αt.

Α

χ\jενεt συνθZκεt. Το πε[ραjα δεν ε[ναι το j\νο εργαλε[ο του φυσικο]. Βασιζ\jενοt σε γνωστYt σχYσειt και στην επαγωγZ, ο φυσικ\t jπορε[ να διατυπnσει στη γλnσσα των jαθηjατικnν jια περιγραφZ (jοντYλο) των φυσικnν φαινοjYνων. Το jοντYλο αυτ\ jπορε[ να οδηγZσει στην πρ\βλεψη εν\t νYου φαινοjYνου Z στην ε]ρεση σχYσεων jεταξ] διαφ\ρων γνωστnν διαδικασιnν. Ο θεωρητικ\t ερευνητZt δ]ναται να αναθεωρZσει το jοντYλο Yτσι nστε να υπGρχει πλZρηt συjφων[α jε τιt πειραjατικYt πληροφορ[εt Z, αν αυτ\ δεν γ[νεται, να το απορρ[ψει. Η σ]γχρονη φυσικZ επιστZjη προχωρGει jε τη συνεργασ[α και την αλληλεξGρτηση θεωρ[αt και πειρGjατοt. Οι πτυχιο]χοι των ΤjηjGτων ΦυσικZt jπορο]ν να απασχοληθο]ν στον δηj\σιο και ιδιωτικ\ τοjYα, σε θYσειt \πωt: • Στην εκπα[δευση (στα δηj\σια Z ιδιωτικG γυjνGσια και λ]κεια, σε ιδιωτικG εκπαιδευτZρια και φροντιστZρια) ωt καθηγητYt φυσικZt. • Σε τjZjατα ερευνnν και παραγωγZt βιοjηχανικnν jονGδων Z στιt τηλεπικοινωνιακYt εταιρ[εt ωt ειδικο[. • Στη jετεωρολογικZ υπηρεσ[α (Ε.Μ.Υ.) ωt jετεωρολ\γοι, εφ\σον Yχουν πραγjατοποιZσει το αντ[στοιχο jεταπτυχιακ\. • Στον Ο.Τ.Ε., στη 8.Ε.Η. και στην Ε.Ρ.Τ., ωt ειδικο[ επιστZjονεt, εφ\σον Yχουν πραγjατοποιZσει το jεταπτυχιακ\ πρ\γραjjα σπουδnν στη ραδιοηλεκτρολογ[α. • Σε ερευνητικG κYντρα (π.χ. 8ηj\κριτοt) ωt φυσικο[ ερευνητYt. Σε γενικYt γραjjYt, οι απ\φοιτοι των τjηjGτων ΦυσικZt Yχουν πGρα πολλYt επαγγελjατικYt επιλογYt σε αρκετο]t εργασιακο]t χnρουt και \χι j\νο στον τοjYα τηt εκπα[δευσηt, \πωt θεωρε[το jYχρι σZjερα. Η φυσικZ αποτελε[ τη βGση για περαιτYρω ειδ[κευση σε αντικε[jενα αιχjZt, ε[τε επιστηjονικG ε[τε εφαρjογnν. Για παρGδειγjα, jια αρκετG ελκυστικZ επαγγελjατικZ διYξοδοt ε[ναι αυτZ τηt ΙατρικZt ΦυσικZt, \πωt αναφYρει σε επιστολZ του ο καθηγ. Τζων ΚΑΛΕΦ-ΕΖΡΑ, 8/ντηt του Εργαστηρ[ου ΙατρικZt ΦυσικZt Π.Γ.Ν.Ι. Στο συγκεκριjYνο αντικε[jενο απασχολο]νται σZjερα περ[που 350 απ\φοιτοι τjηjGτων φυσικZt. Απαρα[τητη προϋπ\θεση για να εργασθε[ κανε[t ωt φυσικ\t νοσοκοjε[ου Z/και ακτινοφυσικ\t ιατρικZt ε[ναι η κατοχZ πτυχ[ου ΦυσικZt ΑΕΙ και Μεταπτυχιακο] 8ιπλnjατοt Ειδ[κευσηt στην

Ν Ε

ΜαθZjατα Στη συνYχεια παραθYτουjε τιt κατευθ]νσειt των τjηjGτων και, ενδεικτικG, κGποια βασικG jαθZjατα που αποτελο]ν τον κορj\ του προγρGjjατοt σπουδnν. ΦυσικZt Ιωανν[νων: 1. ΑστρογεωφυσικZ 2. ΘεωρητικZ ΦυσικZ 3. ΑτοjικZ και ΜοριακZ ΦυσικZ, ΠυρηνικZ ΦυσικZ και ΦυσικZ Υψηλnν Ενεργειnν 4. ΦυσικZ ΣτερεGt ΚατGστασηt και ΦυσικZ Υλικnν και Επιφανειnν (ΕργαστZρια: α) Αστρονοj[αt, β) Μετεωρολογ[αt, γ) ΘεωρητικZt ΦυσικZt, δ) ΑτοjικZt και ΜοριακZt ΦυσικZt, ε) ΠυρηνικZt ΦυσικZt, στ) Υψηλnν Ενεργειnν και Εφαρjογnν, ζ) Φασjατοσκοπ[αt Μössbauer και ΦυσικZt Υλικnν, η) ΦυσικZt Επιφανειnν, θ) ΗλεκτρονικZt – Τηλεπικοινωνικnν και Εφαρjογnν, ι) ΦυσικZt ΣυjπυκνωjYνηt Xληt και ΕπιστZjηt των Υλικnν ΦυσικZt Πατρnν: 1. ΕφαρjοσjYνηt ΦυσικZt 2. ΗλεκτρονικZt και Υπολογιστnν 3. ΘεωρητικZt και ΜαθηjατικZt ΦυσικZt, Αστρονοj[αt και ΑστροφυσικZt 4. ΦυσικZ ΣυjπυκνωjYνηt Xληt. (ΕργαστZρια: α) ΦυσικZt τηt Ατj\σφαιραt, β) ΝYων Πηγnν ΕνYργειαt, γ) Αστρονοj[α, δ) ΦυσικZt ΣτερεGt ΚατGστασηt, ε) Ηλεκτρονικnν, στ) Laser) ΦυσικZt ΚρZτηt: 1. ΑστροφυσικZ και 8ιαστηjικZ ΦυσικZ 2. ΑτοjικZ και ΜοριακZ ΦυσικZ, 3. ΕφαρjοσjYνη ΦυσικZ 4. ΠυρηνικZ ΦυσικZ και Στοιχειnδη ΣωjGτια 5. ΦυσικZ ΣυjπυκνωjYνηt Xληt. (ΕργαστZρια: α) ΜηχανικZ και ΘερjοδυναjικZ, β) Ηλεκτρισj\t, γ) ΜηχανικZ και Θερj\τητα, δ) ΟπτικZ) ΦυσικZt ΑθZναt: 1. ΦυσικZt ΣτερεGt ΚατGστασηt 2. ΠυρηνικZ ΦυσικZ και ΦυσικZ Στοιχειωδnν Σωjατιδ[ων 3. ΑστροφυσικZt, Αστρονοj[αt και ΜηχανικZt 4. ΦυσικZt

ΠεριβGλλοντοt - Μετεωρολογ[αt 5. ΗλεκτρονικZt - Υπολογιστnν - Τηλεπικοινωνιnν - Αυτοjατισjο] (ΕργαστZρια: α) ΦυσικZt, β) Η/Υ και ΠληροφορικZt, γ) Μηχανολογ[αt και Σχεδ[ου, δ) ΦυσικZt ΣτερεGt ΚατGστασηt, ε) ΠυρηνικZt ΦυσικZt, στ) Αστρονοj[αt, ζ) ΑστροφυσικZt, η) Αστεροσκοπε[ου, θ) Μετεωρολογ[αt, ι) ΗλεκτρονικZt) ΦυσικZt Θεσσαλον[κηt: 1. ΑστροφυσικZ, Αστρονοj[α και ΜηχανικZ 2. ΠυρηνικZ ΦυσικZ και ΦυσικZ Στοιχειωδnν Σωjατιδ[ων 3. ΦυσικZ ΣτερεGt ΚατGστασηt 4. ΗλεκτρονικZ και ΕπιστZjη Υπολογιστnν 5. Εφαρjογnν ΦυσικZt και ΦυσικZt ΠεριβGλλοντοt. (ΕργαστZρια: α) Αστρονοj[αt, β) ΑτοjικZt ΠυρηνικZt ΦυσικZt, γ) ΗλεκτρονικZt, δ) Ψηφιακnν ΣυστηjGτων και Μικροϋπολογιστnν, ε) Ραδιοεπικοινωνιnν, στ) Μαγνητικnν ΜετρZσεων ΕνδεικτικG, jερικG απ\ τα βασικG jαθZjατα των τjηjGτων ε[ναι τα ακ\λουθα Χηjε[α, ΕφαρjοσjYνα ΜαθηjατικG, ΜηχανικZ, ΥπολογιστYt, ΣτατιστικZ, ΕισαγωγZ στα ΣυστZjατα Αυτοjατισjο], ΜικροηλεκτρονικZ, ΟπτικοηλεκτρονικZ, ΨηφιακZ Επεξεργασ[α ΣZjατοt, ΦυσικZ τηt Ατj\σφαιραt, ΒιοηλεκτρονικZ, ΑνGλυση ΚυκλωjGτων, Ηλεκτροjαγνητισj\t, ΜαθηjατικZ ΦυσικZ κ.G. Περισσ\τερεt πληροφορ[εt jπορε[τε να βρε[τε στουt οδηγο]t σπουδnν των τjηjGτων, jYσα απ\ τιt ιστοσελ[δεt τουt.

νι κά

ΠεριγραφZ Τα ΤjZjατα ΦυσικZt ασχολο]νται jε τη jελYτη, την παρατZρηση και την Yρευνα των φυσικnν φαινοjYνων καθnt και των ν\jων που τα διYπουν. Wλα τα τjZjατα δ[νουν Yjφαση στιt παραδοσιακYt κατευθ]νσειt τηt jYσηt εκπα[δευσηt και τηt ερευνητικZt σταδιοδροj[αt, καθnt και στιt νYεt γνnσειt, \πωt jικροηλεκτρονικZ, λYιζερ, τηλεπικοινων[εt, πολυjερZ, περιβαλλοντικYt jελYτεt κ.α.

υρ υτ α

Πυξδα για το λλον

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ

γανισjο] 8Zjου Χαν[ων και του προYδρου του, αντιδηjGρχου Μανnλη ΜανατGκη, ακ\jη Yνα \νειρ\ γ[νεται, \πωt \λα δε[χνουν, πραγjατικ\τητα Η πρnτη κατασκZνωση κινητικG αναπZρων, στη χnρα jαt αναjYνεται να λειτουργZσει το προσεχYt καλοκα[ρι στουt γραφικο]t Αγ[ουt Αποστ\λουt Χαν[ων. ΚατασκZνωση που θα συνδυαστε[ jε αθλητικYt, jουσικYt, θεατρικYt και Gλλεt εκδηλnσειt και η οπο[α δεν θα απευθ]νεται j\νο σε Qλληνεt. Wjωt τα «ταξ[δια» του ΟδυσσYα δεν σταjατο]ν εδn. Σε συνενν\ηση jε το διοικητZ τηt Τροχα[αt Χαν[ων κ. ΣτεφανουδGκη, θα επισκεφθε[, jε το ποδZλατ\ του, \λα τα σχολε[α του νοjο] και θα jιλZσει στουt jαθητYt για τον εθελοντισj\, αλλG και για τιt ανθρωπιστικYt σπουδYt, ενn jια ιδYα που θα υλοποιηθε[ στον 8Zjο ΠανορGjατοt Θεσσαλον[κηt, \που θα γ[νει επ[δειξη j\δαt jε

ΧρZσιjεt Πληροφορ[εt • Qνωση ΕλλZνων Φυσικnν (Ε.Ε.Φ.), Γριβα[ων 6, 10680, ΑθZνα, Τηλ. 210 36.35.701, 36.10.690, Ηλ. 8ιε]θυνση: www.eef.gr, email: eef@otenet.gr. • Οjοσπονδ[α Λειτουργnν ΜYσηt Εκπα[δευσηt (Ο.Λ.Μ.Ε.), Ερjο] και ΚορνGρου 2, ΑθZνα, 105 63, Τηλ. 210 32.30.073, Ηλ. 8ιε]θυνση: www.olme.gr. • Στην ΚρZτη λειτουργε[ το Αστεροσκοπε[ο του Σ[νακα, \που αποτελε[ τ\πο αστρονοjικZt Yρευναt. Το ΠανεπιστZjιο ΚρZτηt, το Vδρυjα Τεχνολογ[αt και Qρευναt και το Ινστιτο]το Max Planck ΕξωγZινηt ΦυσικZt τηt Γερjαν[αt συjφnνησαν να τοποθετZσουν και να λειτουργZσουν απ\ κοινο] Yνα τηλεσκ\πιο jε Yjφαση τ\σο στην σ]γχρονη εκπα[δευση των φοιτητnν του Πανεπιστηj[ου στην Αστρονοj[α \σο και στην Yρευνα εκτεταjYνων ουρGνιων αντικειjYνων \πωt οι κοjZτεt και τα αYρια νεφελnjατα. Περισσ\τερεt πληροφορ[εt για τα τjZjατα των Πανεπιστηj[ων - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικnν Σχολnν jπορε[τε να βρε[τε στο βιβλ[ο jαt «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2012». Στο βιβλ[ο παρουσιGζονται αναλυτικYt πληροφορ[εt σχετικG jε το πρ\γραjjα σπουδnν των τjηjGτων, ενδεικτικG jαθZjατα που διδGσκονται σε κGθε τjZjα, τα jεταπτυχιακG που προσφYρουν τα τjZjατα, τα επαγγελjατικG δικαιnjατα των αποφο[των, π[νακαt Στατιστικnν Στοιχε[ων jε: ΒGσειt, Αριθj\ ΕισακτYων, 8ηλnσειt τjηjGτων ωt πρnτη επιλογZ κ.G.

Ο Σπ]ροt Μιχαλο]ληt ε[ναι M.Sc. Σ]jβουλοt Επαγγελjατικο] Προσανατολισjο] τηt εταιρ[αt “ORIENTUM - Σ]jβουλοι Στ αδι οδροj[αt”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr

«jοντYλα» ακρωτηριασjYνουt συνανθρnπουt jαt. (πηγZ: απ\ την εφηjερ[δα «Ελευθεροτυπ[α» 12-11-1999 Σχ\λιο του συντGκτη: Απ\ τ\τε οι διGφοροι σ]λλογοι (ΑΜΕΑ), διοργανnνουν διGφορεt κατασκηνnσειt, κGθε καλοκα[ρι, (\πωt κGνει το Κ8ΑΠ-ΜΕΑ η «Ανεjnνη» στο ΚαρπενZσι για \σα Gτοjα πηγα[νουν στο κYντρο). Με αυτ\ τον τρ\πο, το παιδ[ Z ο ενZλικαt, ξεφε]γει απ\ το οικογενειακ\ του περιβGλλον, ανεξαρτητοποιε[ται περισσ\τερο και δηjιουργε[ νYεt φιλ[εt. (αναδηjοσιε]ση Gρθρου) Για επικοινων[α jε τον συντGκτη τηt στZληt στο email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 1 Φεβρουαρ?ου 2012 / Σελ?δα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

Οικ πεδα

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 326 τ.N. στην οδ@ Ηροδ@του 1 & ΓρηγοροποBλου, στη ΛαN?α. Τηλ. 6944476306. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικ@πεδα σε επαφ> 600 τ.N. =καστο, εντ@X οικισNοB στουX Κορυσχ0δεX. ιαθ=τουν οικοδοNικ> 0δεια. ΤιN>: 90.000 ευρR =καστο. Τηλ. 2237080115, 6977081490. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο εντ@X σχεδ?ου, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 950 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, Nε απ=ραντη θ=α, στο Μεγ. Χωρι@. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 3.500 τ.N. πλησ?ον δρ@Nου Καρπενησ?ου-Μεγ. ΧωριοB. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 500 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη δ?πατη οικ?α 50 τ.N. Nε ωρα?α θ=α, στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN>: 130.000 ευρR. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. Nε παλι0 οικ?α για αντιπαροχ>, στουX Κορυσχ0δεX. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρ@κτηNα 18 στρ. οικοδοN>σιNο, Nε ρεBNα & νερ@, στιX «Λ0κκεX» Αγ. Τρι0δαX. ΤιN>: 38.000 ευρR. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 5100 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο στη ΜεσαNπελι0. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1650 τ.N. οικοδοN>σιNο & εφαπτ@Nενο στον δρ@Nο, στη θ=ση «Παρασπ@ρια» στο Κλαυσ?. ΤιN>: 120.000 ευρR. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 2237 τ.N. εκτ@X σχεδ?ου, στη θ=ση Μ=λεγοX, στο Μεγ. Χωρι@. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 747,35 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, στον κεντρικ@ δρ@Nο, στην ε?σοδο του οικισNοB οNν?σταX. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχ@Nενα οικ@πεδα συνολικοB εNβαδοB 1300 τ.N., εντ@X οικισNοB Μεγ0λου ΧωριοB. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 400 τ.N. στο Ν=ο ερN0τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 2.130 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, 0σφαλτοX, φωX, νερ@, τηλ., αποχ=τευση στα @ρια του χωριοB Αγ. Τρι0δα, ψηλ0 στο δ0σοX. ΤιN>: 45.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 293,31 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 542,25 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 170,17 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 3121,20 τ.N. στην ν=α Εθνικ> Οδ@, στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1000 τ.N. Nε οικοδοN> 80 τ.N. στον κεντρικ@ δρ@Nο, στο ΚαινοBριο Λοκρ?δοX. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 306 τ.N. Nε συντελεστ> δ@NησηX 1,8, στη Λ0σπη. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 12 στρ. δ?πλα στο ξενοδοχε?ο LECADIN, Nε πρ@σοψη 50N. & απερι@ριστη θ=α. ΤιN>: 100.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο στο Παλαι@ Μικρ@ Χωρι@. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγN=νο οικ@πεδο 1.120 τ.N. Nε παλι0 οικ?α (υπ@γειο 15 τ.N. & ισ@γειο 56 τ.N.) στο Στ=νωNα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 850 τ.N., οικοδοN>σιNο, Nε ολο>Nερο >λιο & απ=ραντη θ=α στη οNν?στα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. Ευαγγελ?α. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε οικ?α 110 τ.N. στη Ροδ?τσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 750 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, Nε ρεBNα & νερ@, δ?πλα στο κεντρικ@ δρ@Nο στην 8Nπλιανη. ΤιN>: 25.000 ευρR. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεN0χιο 10 στρ. αNφιθεατρικ@, 800 N. απ@ τη θ0λασσα, στην περιοχ> Ασπρονερ?ου στα ΚαNN=να ΒοBρλα ΦθιRτιδαX. ΤιN>: 500.000 ευρR. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδο 1050 τ.N. και κτ>Nα 3630 τ.N. εντ@X οικισNοB, Nε φωX, νερ@ και δρ@Nο. ΤιN>: 130.000 =καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 750 τ.N. Nε 50N. φ0τσα, στο ΒουτBρο. Τηλ. 6948205513.

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαN=ρισNα 85τ.N. 4ου ορ@φου, απ=ναντι απ@ το 2ο ηN. Σχολε?ο. Τηλ. 6979223007. ΠΛΟΥΝΤΑI 2 π=τρινεX Nεζον=τεX 100 τ.N. & 120 τ.N. σε οικ@πεδο 1.500 τ.N., Nε 0δεια για ξBλινεX κατοικ?εX, θ=α, εντ@X οικισNοB στο ΒουτBρο. ΤιN>: 245.000 ευρR. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑI διRροφη Nονοκατοικ?α στον Κ0τω Ξηρι0, σε καλ> τιN>. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. Τηλ. 6976899180. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια 2οροφη οικ?α, κατασκευ>X 2001, 90 τ.N. ο 1οX @ροφοX & 63 τ.N. το ισ@γειο (στα Nπετ0), στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN>: 130.000 ευρR. Τηλ. 2103469756. ΠΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαN=ρισNα 80 τ.N. β’ ορ@φου, καινοBριαX κατασκευ>X, Nε αυτ@νοNη θ=ρNανση, τζ0κι, αποθ>κη & θ=α. ΤιN> πολB λογικ>. Τηλ. 6973476057. ΠΛΟΥΝΤΑI 5 οικ?εX των 40 τ.N. σε οικ@πεδο 5 στρ., ε?τε για ιδιοκατο?κηση, ε?τε για επαγγελNατικ> χρ>ση, Nε θ=α, επ? κεντρικοB δρ@Nου, στη στροφ> για Κλαυσ?. ΤιN>: 250.000 ευρR, συζητ>σιNη. Τηλ: 6986068832. ΠΛΕΙΤΑΙ, στο Γαλ0τσι, υπερυψωN=νο ισ@γειο 5αρι, 110 τ.N., φ0τσα στην πλατε?α. Τηλ. 6982322603. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 100 τ.N. Nε 2 στεγασN=νεX θ=σειX π0ρκινγκ, 2 wc, 2 υ/δ, σαλ@νι, κουζ?να & αποθ>κη, σε συγκρ@τηNα στουX Γοριαν0δεX. Τελικ> τιN>: 170.000 ευρR. Τηλ. 6944538691. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι=ρα 35 τ.N. Nε πιλοτ>, αυτ@νοNη θ=ρNανση & θ=α. ΤιN>: 35.000 ευρR. Τηλ. 2237025775. 6978544866. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α 85 τ.N. πλ>ρωX επιπλωN=νη Nε 3 υ/δ, Nπ0νιο, κουζ?να, καθιστικ@, δρBινα πατRNατα, αποθ>κη, π0ρκιγκν, κ>πο, σε οικ@πεδο 1 στρ, στο ΚαλεσN=νο. ΤιN>: 98.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6931297729, 6957462713 κ. 9φη, ηN>τρηX. ΠΛΕΙΤΑΙ στον 8γιο Κων/νο ΦθιRτιδαX, διαN=ρισNα ενια?ου χRρου ισογε?ου κατοικ?αX 34 τ.N., χωρ?X κοιν@χρηστα, δ?πλα στον πεζ@δροNο τηX κεντρικ>X πλατε?αX, σε απ@σταση 100N απ@ το λιN0νι. Κατ0λληλο & για επαγγελNατικ> χρ>ση. ΤιN>: 34.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6947908488. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη επιπλωN=νη διπλοκατοικ?α Nε καλοριφ=ρ και 2 εισ@δουX, στο κ=ντρο του Κερασοχωρ?ου. Τηλ. 6971670614, 6972279605. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη π=τρινη οικ?α 70 τ.N., Nε περ?φραξη 1.100 τ.N. στην Κρ=ντη. Τηλ. 6977605730. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ισ@γειο διαN=ρισNα (2 ετRν) 99 τ.N., Nε 2 Nπ0νια, τζ0κι, π0ρκινγκ, αποθ>κη, 3 βερ0ντεX & θ=α, π?σω απ@ τα ικαστ>ρια. ΤιN>: 180.000 ευρR, συζητ>σιNη. Τηλ. 6974738159. ΠΛΕΙΤΑI οικ?α 77 τ.N. σε οικ@πεδο 870 τ.N. στο Μεγ0λο Χωρι@. Τηλ. 6978842179, 22370-41263. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α στην οδ@ ΤριανταφυλλοποBλου. Τηλ. 6946510993. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαN=ρισNα 95 τ.N. Nε αυτ@νοNη θ=ρNανση, στην οδ@ ΑNοργοB & Μυκ@νου, στον Ξηρι0. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι οροφοδιαN=ρισNα 72 τ.N., 3ου ορ@φου, κοντ0 στον σταθN@ Αγ. Νικολ0ου στην Αθ>να. Τηλ. 6973717885, 6945603904. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο 3αρι στην οδ@ Νικ. Στρ0του. ΤιN>: 70.000 ευρR. Τηλ. 6946001324. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη ηNιτελ>X οικ?α 94 τ.N. =καστοX @ροφοX, Nε ισ@γειο 45 τ.N. στην οδ@ ΑNοργοB & Ν0ξου, στον Ξηρι0. Τηλ. 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑI διαN=ρισNα ενια?ου χRρου ισογε?ου κατοικ?αX 34 τ.N. χωρ?X κοιν@χρηστα, δ?πλα στον πεζ@δροNο τηX κεντρικ>X πλατε?αX στον Αγ. Κων/νο και σε απ@σταση 100N απ@ το λιN0νι. ΤιN>: 34.000 ευρR (διαπραγNατεBσιNη). Τηλ. 22350 32184, 6947908488. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι=ρα NεταχειρισN=νη, Nε βασικ> επ?πλωση, αυτ@νοNη θ=ρNανση, Nπ@ιλερ, πανοραNικ> θ=α, πλησ?ον κεντρικ>X πλατε?αX. Τηλ. 2310912350. ΠΛΕΙΤΑI οικ?α 78 τ.N. δ?πλα στο ΚΤΕΛ. ΤιN>: 65.000 ευρR. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI ξBλινη Φιλανδικ> κατοικ?α 77 τ.N. σε οικ@πεδο 1750 τ.N., Nε 2 υ/δ, Nπ0νιο, ενια?ο σαλ@νικουζ?να & τζ0κι, εντ@X οικισNοB, στο Ν@στιNο. ΤιN>: 170.000 ευρR. Τηλ. 2104919917, 6945383030. ΠΛΕΙΤΑI > ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ισ@γειο, επιπλωN=νο Nε αποθ>κη απ=ναντι απ@ την ταβ=ρνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην οδ@ Ρ. Φερα?ου. Τηλ. 2236031895, 6977020504. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε παλι0 2οροφη οικ?α, στο κ=ντρο

Ε

υρ υτ α

ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 3750 τ.N., στη θ=ση Χαντζ=ικα, στον Aγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 65.000 ευρR. Τηλ. 6975855982. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεN0χιο 7 στρ., επ?πεδο, κατ0λληλο για επιχε?ρηση, σε απ@σταση 60 N=τρων περ?που (κ@NβοX - προX ν=ο Νεκροταφε?ο Καρπενησ?ου) τηX ν=αX εθνικ>X οδοB Καρπενησ?ου ΛαN?αX. Κατ0λληλο και για εγκατ0σταση φωτοβολταϊκRν συστηN0των. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 1.157 τ.N. Nε ηNιτελ=X κτ?σNα, στην περιοχ> Θεοτ@κου. Τηλ. 6973015961. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο στον Ξηρι0, π0νω απ@ το παζ0ρι, στα παραπ>γNατα. ΤΗΛ: 6983452834, 2237023541. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 365 τ.N., εντ@X σχεδ?ου π@ληX Καρπενησ?ου, Nε συντελεστ> δ@NησηX 1, στην οδ@ Π0τNου 27, στον Κ0τω Ξηρι0. ΤΗΛ: 6944320679. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 330 τ.N. Nε ανακαινισN=νη π=τρινη 2οροφη οικοδοN> 120 τ.N. εντ@X οικισNοB στουX Γοριαν0δεX. Τηλ. 6973990128. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4,5 στρ. στον Ξηρι0. Τηλ. 3019225599, 3013531162. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 200 τ.N. Nε παλι0 οικ?α στην Αγ. Παρασκευ>. Τηλ. 3019225599, 3013531162. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 2000 τ.N. περ?που, Nε θ=α, εντ@X σχεδ?ου στο Κλαυσ?. Τηλ. 6978544866. K. Ιω0ννηX ΣιRζιοX. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 2,5 στρ. επ? τηX Ε.Ο. Καρπενησ?ου-ΠρουσοB, Nε 0δεια οικοδοN>X 200 τ.N. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο Nε φωX, νερ@ & δρ@Nο, εντ@X οικισNοB, στο Ν@στιNο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 3,5 στρ., @Nορο οικισNοB, στο Ν@στιNο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 55.000 ευρR. Τηλ. 6934649113. ΠΛOYNΤΑΙ οικ@πεδα 500 τ.N. =καστο εντ@X σχεδ?ου, στα Παλι0Nπελα. ΤιN> ευκαιρ?αX. Τηλ. 2106431570, 6946270265. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 160 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, σε κεντρικ@ σηNε?ο στο Μεγ. Χωρι@. τηλ. 6977236306. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 9 στρ. περ?που, στουX Αγ. Θε@δωρουX Κρικ=λου. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο εντ@X σχεδ?ου, στο Κρ?κελο, κοντ0 στην πλατε?α. Τηλ. 6985719085. ΠΛΕΙΤΑI γωνιακ@ οικ@πεδο 400 τ.N. Nε οικ?α 96 τ.N., ηNιτελ>X, Nε οικοδοNικ> 0δεια. Τηλ. 6982995477. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. περ?που για κοπ> χ@ρτου & β@σκηση στη θ=ση ΚεραN?δι > Μαργαζ?. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI αNφιθεατρικ@ οικ@πεδο 5,6 στρ. Nε οικ?α 200 τ.N., Nε ρεBNα & νερ@, επ? τηX οδοB Κορυσχ0δων στη ΜεσαNπελι0. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. Τηλ. 6944388555. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 5 στρ. στουX Γοριαν0δεX. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 500 τ.N. σε κεντρικ@ σηNε?ο στην Καλλιθ=α (Μπι0ρα) Nε πρ@σβαση στον δρ@Nο, απ=ναντι απ@ την εκκλησ?α. Τηλ. 2237080658. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 454 τ.N. κ0τω απ@ το Εθνικ@ Στ0διο. ΤιN>: 80.000 ευρR. Τηλ. 2237023673, 6986563150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 450 τ.N. περ?που Nε οικ?α παλι0X κατασκευ>X στο Μουζ?λο και αγρ@κτηNα 300 τ.N. στη γ=φυρα, στο Μουζ?λο. Τηλ. 2283024945, 6976390457. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 800 τ.N. εντ@X σχεδ?ου στην Αγ. Παρασκευ>. Τηλ. 6947405551, 2237022184. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο οικοδοN>σιNο 750 τ.N. στην ε?σοδο τηX 8NπλιανηX, δ?πλα στον κεντρικ@ δρ@Nο. ΤιN>: 20.000 ευρR. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη οικ?α σε αNφιθεατρικ> θ=ση, εντ@X οικισNοB, στο ΚερασοχRρι. Τηλ. 6972592650. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 310 τ.N. Nε παλι0 οικ?α στην οδ@ Αλ. Οικον@Nου. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε σπ?τι 780 τ.N. στο ν=ο σχ=διο π@ληX. Τηλ. 6976616345. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ@ οικ@πεδο 220 τ.N. περ?που στην ΚαρπενησιRτη και ΖRτου γων?α, σε προνοNιακ> τιN>. Τηλ. 6982668160, 6978503364.

Α Ν Ε

ΠΛΕΙΤΑΙ ξBλινο σπ?τι 87 τ.N. σε οικ@πεδο 16 στρεNN0των. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. στον Ξηρι0. ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 527 τ.N. Nε δρ@Nο, στο Μουζ?λο. ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στον 8γ. Νικ@λαο. ΤιN>: 30.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N., τρ?φατσο, στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 700 τ.N. κοντ0 στην πλατε?α, στα Φιδ0κια. ΤιN>: 40.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 2.000 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, προX το Αθλητικ@ Κ=ντρο. ΤιN>: 40.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ π=τρινο 4αρι διαN=ρισNα. ΤιN>: 250 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοBριο 2αρι Nε τζ0κι. ΤιN>: 270 ευρR.

ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 7 στρ. Nε νερ@, ρεBNα, αποχαρακτηρισN=νο, στην Πειραϊκ> –Πατραϊκ>. ΤιN>: 270.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ> –Πατραϊκ> Nε φ0τσα στον περιφερειακ@. Κατ0λληλο και για επαγγελNατικ> στ=γη. ΤιN>: 350.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 360 τ.N. στην οδ@ Σ0Nου (Ο.Τ. 42) στον Προφ>τη Ηλ?α. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 450 τ.N. Nε 2οροφη Nεζον=τα (40 τ.N. και 45 τ.N.), στεγασN=νο γκαρ0ζ, αποθ>κεX, α?θριο, εντ@X σχεδ?ου στην Αγ. Τρι0δα. ΤιN>: 95:000 ευρR. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 5 στρεN. Nε 2 νε@δNητεX οικ?εX 80 τ.N. και 120 τ.N. αντ?στοιχα. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. ΤιN>: 275.000 ευρR (Nαζ? > χωριστ0). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 604 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, 0ρτιο και οικοδοN>σιNο στη οNν?στα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 420 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, ενταγN=νο στο κτηNατολ@γιο, Nε πολB καλ> θ=α, Nετρητ>. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 650 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, ενταγN=νο στο κτηNατολ@γιο, Nε πολB καλ> θ=α, Nετρητ>, διαNπερ=X, Nε πρ@σοψη σε δυο δρ@NουX. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 7.368 τ.N. στη θ=ση «Αι Λι0X», στη Μυρ?κη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 0ρτιο και οικοδοN>σιNο επ? τηX οδοB Ι. ΓαλανοB 5, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Ελαιοπερ?βολα 50 δ=ντρα, 2 αγροτεN0χια 3.500 τ.N. και 2.500 τ.N. αντ?στοιχα στη θ=ση ΛΙΒΑΝΙ Β?νιανηX, Nε 2 εισ@δουX και ιδιωτικ@ δρ@Nο, περιφραγN=να Nε αυτ@Nατο π@τισNα, καρυδι=X και αNυγδαλι=X. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2.539 τ.N. εφαπτ@Nενο στο δρ@Nο Nε 0Nεση δυνατ@τητα για φωX, νερ@ και τηλ=φωνο, στον οικισN@ Πλ0τανοX στην Καστανι0 Ευρυταν?αX. ΟικοδοN>σιNα 400 τ.N. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 212 τ.N. Nε συντελεστ> δ@NησηX 08 & συντ. κ0λυψηX 50% στην περιοχ> τηX Πειραϊκ>X –Πατραϊκ>X (Πλατανι0). ΤιN>: 45.000 ευρR. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. στη θ=ση « εσπ@τη» στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 6 στρ. Nε ρεBNα & νερ@, στη θ=ση Σκληθιρι0X. Τηλ. 6977809007.

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 2αρι 52 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ηNιυπ@γειο 2αρι 56 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα στουX Γοριαν0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 2αρι 61 τ.N., Nε αποθ>κη, στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια ηNιυπ@γεια γκαρσονι=ρα 42 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 30.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 3αρι, 2ου ορ@φου, 75 τ.N. Nε τζ0κι & αποθ>κη. ΤιN>: 135.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια ηNιυπ@γεια γκαρσονι=ρα 45 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι 81 τ.N. 2ου ορ@φου, Nε τζ0κι & αποθ>κη. ΤιN>: 115.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ>X Nεζον=τα 119 τ.N. Nε αποθ>κη 10 τN. & θ=α, στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 210.000 Nε θ=α. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 100 τN. (3αρι) στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 170.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 3αρι 103 τ.N., 2ου ορ@φου, Nε αποθ>κη 10 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 155.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοBρια πολυτελ> 2αρια-3αρια, Nε θ=α, τζ0κι & αποθ>κη, στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ=X διαN=ρισNα 100 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ δBο πολυτελ> διαNερ?σNατα 85 τ.N. στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΤιN>: 130.000 & 140.000 ευρR, αντ?στοιχα. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 55 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN> 55.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι κοντ0 στο 2ο ηN. Σχολε?ο. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ γκαρσονι=ρεX - 2αρια - 3αρια 4αρια - Nονοκατοικ?εX - καταστ>Nατα - γραφε?α. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α 150 τ.N. σε οικ@πεδο 350 τ.N. στο Ν@στιNο. ΤιN>: 220.00 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 2οροφη οικ?α στο Παλαι@ Μικρ@ Χωρι@. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ> π=τρινη αυτ@νοNη Nονοκατοικ?α 100 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 180.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ> π=τρινη αυτ@νοNη Nονοκατοικ?α 65 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 120.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?εX σε Β?νιανη-Γραν?τσα- 0φνη-Αγ. Τρι0δα-Βρ0χα- οNιανοBX. ΠΛΕΙΤΑΙ πρRτοX @ροφοX Nονοκατοικ?αX 95 τ.N. στον π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αποθ>κη σε οικ@πεδο 160 τ.N. στον Ξηρι0. Κατ0λληλοX χRροX για επαγγελNατικ> στ=γη. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικ?α στον Προφ>τη Ηλ?α. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α στην πλατε?α του ΠαλαιοB ΜικροB ΧωριοB. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη οικ?α στη Γραν?τσα. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π=τρινεX οικ?εX στουX Κορυσχ0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α σε οικ@πεδο 240 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π=τρινα εξοχικ0 97 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο (Λ0σπη). ΤιN>: 170.000 ευρR.

νι κά

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο διαN=ρισNα 102 τ.N. στον 2ο @ροφο, Nε αποθ>κη, 2 υ/δ, 2 wc & τζ0κι. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ηNιυπ@γειο διαN=ρισNα 97 τ.N., Nε βερ0ντα. ΤιN>: 45.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ισ@γειο διαN=ρισNα 72 τ.N. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ ανακατασκευασN=νο 4αρι διαN=ρισNα 105 τ.N., 2ου ορ@φου, διαNπερ=X. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι@ ισ@γειο διαN=ρισNα 65 τ.N. στο κ=ντρο. ΤιN>: 55.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοBρια διαNερ?σNατα 65 τ.N., 70 τ.N. & 75 τ.N. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι0 Nονοκατοικ?α 80 & 80 τ.N. Nε οικ@πεδο 250 τ.N. στο Καρπεν>σι. Χρ>ζει ανακα?νισηX. ΠΛΕΙΤΑΙ ανακαινισN=νη π=τρινη Nονοκατοικ?α στο Κλαυσ?. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ> Nονοκατοικ?α 56 τ.N. Nε υπ@γειο σε οικ@πεδο 435 τ.N. στο Μικρ@ Χωρι@. Χρ>ζει ανακα?νισηX. ΤιN>: 90.000 ευρR.

2237080901

ΠΛΕΙΤΑΙ λιθ@κτιστη οικ?α Nε οικ@πεδο στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α δεκαετ?αX 85 τ.N. Nε τζ0κι & θ=α στη ΧρBσω. ΤιN>: 85.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α 100 τ.N. σε οικ@πεδο 300 τ.N. στο Μεγ0λο Χωρι@. ΤιN>: 115.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α. ΤιN>: 60.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nικρ> οικ?α σε οικ@πεδο 250 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ ψησταρι0 στο κ=ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο κατ0στηNα 120 τ.N. Nε υπ@γειο 120 τ.N. στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΤιN>: 240.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 3000 τ.N. (τα 1750 εντ@X οικισNοB) στο Ν@στιNο. ΤιN>: 110.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα 360 τ.N. στον Κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 550 τ.N. στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 800 τ.N. στουX ΜBλουX. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 430 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα-αγροτεN0χια στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικ@πεδα στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 55.000 =ωX 70.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα στουX Γοριαν0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4.108 τ.N. στα ΑNπ=λια ΒουτBρου. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 404 τ.N. στη Β?νιανη. ΤιN>: 10.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο Nε θ=α 435 τ.N. στον κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2.500 τ.N. στον δρ@Nο Καρπεν>σιΜεγ0λο χωρι@. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 214 τ.N. πλησ?ον Πειραϊκ>XΠατραϊκ>X. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. στον Π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα 600 τ.N. στουX ΜBλουX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στα Παλι0Nπελα. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στο Ν=ο ερN0τι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα στο Αιτωλικ@ (Κεφαλ@βρυσο). ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεN0χια σε Κεφαλ@βρυσοΓοριαν0δεX-ΜεσοχRρα. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 5.500 τ.N. στα Μαυρον=ρια. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 20.000 τ.N. στον Ξηρι0. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 12.000 τ.N. στη Λυκ@βρυση. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 9.000 τ.N. πλησ?ον ξενοδοχε?ου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4.500 τ.N. στη Μυρ?κη. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 10.000 τ.N. Nε πανοραNικ> θ=α στη Μπι0ρα.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 110 τ.N Nε πανοραNικ> θ=α στη Μυρ?κη σε 1000 τ.N. οικ@πεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη κατοικ?α Nεζον=τα 150 τ.N., 0ριστη κατασκευ>, σε 1200 τ.N οικ@πεδο, στο Ν@στιNο, στην πλατε?α του χωριοB. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 170 τ.N. σε 900 τ.N. οικ@πεδο στο Κλαυσ?. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2000 τ.N. οικοδοN>σιNο, στουX Γοριαν0δεX, κοντ0 στην Αγ. Κυριακ>. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1100 τ.N. στο Κλαυσ?, Nε 0δεια οικοδοN>X 140 τ.N. και @λεX τιX παροχ=X. ΤιN>: 80000 ευρR.

τηX π@ληX, στο παλι@ Καρπεν>σι κοντ0 στην πι0τσα των ταξ?. Επ?σηX διατ?θεται και για αντιπαροχ>. Τηλ. 6978009798. ΠΛOYNΤΑΙ 2 Nεζον=τεX 80 & 83 τ.N., ανεξ0ρτητεX > Nαζ?, Nε 2 υ/δ, κουζ?να, καθιστικ@ Nε πρ@βλεψη για τζ0κι. Εσωτερικ0 ε?ναι ηNιτελε?X. Η κατασκευ> ε?ναι Nε Nπετ@ν, ισ@γειο επενδυN=νο Nε π=τρα, θερNοNονωτικ0 κουφRNατα και ξBλινη στ=γη Nε κεραN?δι. Βρ?σκονται σε ωρα?ο φυσικ@ περιβ0λλον, στον 8γιο Νικ@λαο Ευρυταν?αX. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6976 485816, 2106548904. ΠΛΕΙΤΑI π=τρινη ηNιτελ>X Nονοκατοικ?α =ναντι ΛαογραφικοB Μουσε?ου, στο Μεγ. Χωρι@. Τηλ. 6932240689. AρεX 10.00πN-1.00NN & 6.00NN-8.00NN. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικοδοN> στο κ=ντρο οικοπ=δου 360 τ.N. επ? τηX ΛεπενιRτη 7 στον Ξηρι0. Το κτ>ριο πωλε?ται ολ@κληρο > αν0 οροφοδιαN=ρισNα (174 τ.N. =καστο). Τηλ. 6979284356, 2105710869, 2237095374, 0017183585262. ΠΛΕΙΤΑI διαN=ρισNα 100 τ.N. σε καινοBρια οικοδοN> Nε 3 υ/δ, καθιστικ@, κουζ?να, 2 Nπ0νια, αποθ>κη, ρετιρ=, γωνιακ@, Nε θ=α, π0νω απ@ το παλι@ ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α στη 0φνη, στο κ=ντρο του χωριοB. ΤιN> ευκαιρ?αX. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ ηNιτελ=X σπ?τι 50 τ.N. περ?που, στον Αγ. ΓεRργιο Επισκοπ>X, σε οικ@πεδο 243 τ.N. Nε ελι=X & θ=α τη λ?Nνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α (κατασκευ> 2000) Nε σαλονοκουζ?να, 2 υ/δ, τζ0κι, Nπ0νιο, αποθ>κη, αυλ>, κ>ποX & βερ0ντα Nε καταπληκτικ> θ=α, στην πλατε?α του χωριοB ΧρBσω. ΤιN>: 75.000 ευρR. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικ?α, στο ΚαινοBριο Λοκρ?δοX. Ο 1οX @ροφοX 80 τ.N. χρησιNοποιε?ται σαν αποθ>κη, ενR ο

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 350 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη κατοικ?α 100 τ.N., στουX Κορυσχ0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 820 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο, στο κ=ντρο του χωριοB, βλ=πει σε 2 δρ@NουX. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαN=ρισNα 64 τ.N. 1ου ορ@φου, στην οδ@ ΖηνοποBλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στον Κ0τω Ξηρι0. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4100 τ.N. στον επαρχιακ@ δρ@Nο Καρπενησ?ου –ΠρουσοB. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα -διαNερ?σNατα -Nονοκατοικ?εX στη ΛαN?α.

2οX 100 τ.N. ε?ναι κατοικ>σιNοX. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ ηNιτελ=X σπ?τι σε οικ@πεδο 1.040 τ.N. στον Αγ. ΓεRργιο ΤυNφρηστοB. ΤιN> ευκαιρ?αX: 28.000 ευρR. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια επιπλωN=νη Nεζον=τα 65 τ.N. Nε 2 υ/δ, Nπ0νιο & wc στουX Γοριαν0δεX. ΤιN>: 150.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Nια κατοικ?α πλ>ρωX ανακαινισN=νη στη Ν=α Β?νιανη & Nια κατοικ>σιNη κατοικ?α Nε φωX & νερ@ στην Παλι0 Β?νιανη. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ NεταχειρισN=νη γκαρσονι=ρα Nε πανοραNικ> θ=α, ατοNικ> θ=ρNανση – Nπ@ιλερ, βασικ> επ?πλωση, πλησ?ον πλατε?αX Καρπενησ?ου. Τηλ. 2310-912350. AρεX 1-4 N.N. & 6-8 N.N. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 101 τ.N., υπερυψωN=νο, ισ@γειο, διαNπερ=X, Nε 3 υ/δ, Nπ0νιο, wc, αυτ@νοNη θ=ρNανση, τζ0κι, π@ρτα ασφαλε?αX, αποθ>κη, 4 Nπαλκ@νια, κατασκευ> ‘ 08, στην οδ@ Καφαντ0ρη & Μπουκοβαλα?ων. ΤιN>: 165.000 ευρR. Τηλ. 6977648375. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α 60 τ.N. στο Χαλ?κι Τριχων?δαX. Τηλ. 2107645058, 6974129654. ΠΛΕΙΤΑI νε@κτιστη, ανεξ0ρτητη, π=τρινη και φιλανδικ> Nεζον=τα 107 τ.N. υπερπολυτελοBX κατασκευ>X Nε 1 στρ=NNα περ?που οικ@πεδο Nε εκπληκτικ> θ=α στο ΒελοBχι 1200N. απ@ Καρπεν>σι προX Καλλιθ=α (Μπι0ρα) στη θ=ση «ΜεσοχRρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑI νε@κτιστη, ανεξ0ρτητη, π=τρινη και φιλανδικ> Nεζον=τα 130 τ.N. υπερπολυτελοBX κατασκευ>X Nε 1550 N. οικ@πεδο Nε εκπληκτικ> θ=α στο ΒελοBχι 1200N. απ@ Καρπεν>σι προX Καλλιθ=α (Μπι0ρα) στη θ=ση «ΜεσοχRρα». Τηλ. 6977302224.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ[ρτη 1 Φεβρουαρlου 2012 / Σελlδα 27

Ε

υρ υτ α

ΠΛΕΙΤΑI FORD ORIENT zοντjλο ’92, 100.000 χλz., full extra, zε πληρωzjνα τjλη 2012. Τιzk: 1.000 ευρ~. Τηλ. 6932447939. ΠΛΕΙΤΑI κλοnβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, zε κεντρικm κλεlδωzα, σκ[ρε„ φmρτωση„, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιzk: 8.200 ευρ~. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑΙ κλοnβα Mercedes 112 cdi, zοντjλο H01, απm Γερzανlα, σε [ριστη κατ[σταση. Τηλ. 6976189613. ΠΛΕΙΤΑΙ Toyota Corolla 1400cc, zοντjλο 8/2002, 140.000 χλz, zε κεντρικm κλεlδωzα, immobilizer, φιzj ηλεκτρικ[ παρ[θυρα, ηλ. καθρjπτε„, ζ[ντε„ αλουzινlου 15’’, συναγερzm, προβολεl„ οzlχλη„, air condition, υδραυλικm τιzmνι, mλα τα service κανονικ[. Τιzk: 4.800 ευρ~. Τηλ. 6972231860. ΠΛΕΙΤΑΙ Lancia Dedra 1800cc, zοντjλο ’92, για κυκλοφορlα k απmσυρση, σε καλk κατ[σταση. Τιzk: 550 ευρ~, συζητkσιzη. 6974998333. ΠΛΕΙΤΑΙ Mitsubishi Pajero Pinin 4x4, 1800cc, zοντjλο ’06, ατρακ[ριστο, zε εγγnηση αντιπροσωπεlα„. Τιzk: 11.000 ευρ~. Τηλ. 6944916371. ΠΛΕΙΤΑΙ BMW 320Ci V6, zοντ. 2001, 84.000 χλz., 2θυρο, zε καθlσzατα bucket, φ~τα Xenon, σε [ριστη κατ[σταση, απm γκαρ[ζ. Τιzk: 9.000 ευρ~. Τηλ. 6944598797. ΠΛΕΙΤΑΙ κοντjινερ 12 zjτρων. Τηλ. 2237025620. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OKTAVIA TOUR 1800cc, 150 bhp, 80.000 χλz, zοντjλο 5/2005, ατρακ[ριστο, πρ~το χjρι, χρ~zατο„ zαnρο. Τηλ. 6972879173. ΠΛΕΙΤΑI RAV4 Luxury 2.000cc, πετρjλαιο, zοντjλο ’07, zε 105.000 χλz, full extra. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk: 25.500 ευρ~. Τηλ. 6977290221. ΠΛΕΙΤΑΙ Volkswagen 1600cc, full extra, χρ~zατο„ ασηzl, zε 128.000 χλz, service 1 zηνm„, ΚΤΕΟ & καινοnρια λ[στιχα. eλεγχο„ δεκτm„. Τηλ. 6973341862. ΑΓΟΡΑΖ αυτοκlνητα k πιστοποιητικ[ για απmσυρση. Γι~ργο„ Παπαδηzητρlου. Τηλ. 6932447939. ΠΛΕΙΤΑI TOYOTA LAND CRUISER LUXURY 3000cc, πετρjλαιο, zοντjλο, 9/2007, 3θυρο, 56.000 χλz. Τιzk: 28.000 ευρ~. Τηλ. 6944317315. ΠΛΕΙΤΑI LAND ROVER FREELANDER II, HSE i6, 68.000 χλz, χρ~zατο„ γκρι, service αντιπροσωπεlα„, airbag 8+, ατρακ[ριστο, προβολεl„ οzlχλη„, Xenon φ~τα, ABS, ηλεκτρικ[ παρ[θυρα, κεντρικm κλεlδωzα, ηλεκτρικοl καθρjφτε„, CD Player, δερz[τινα καθlσzατα, Cruise Control, αισθητkρα„ βροχk„, ηλεκτρικ[ καθlσzατα. Τιzk: 24.000 ευρ~. Τηλ. 6976762626. ΠΛΕΙΤΑI BMW E36 1600cc, 116hp, zοντjλο ’95, zε διζωνικm κλιzατισzm, ζ[ντε„ αλουzινlου 15’’, συναγερzm. Ατρακ[ριστο, σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6986648943. ΠΛΕΙΤΑI DAEWOO 800cc, zοντjλο ’00, zε air condition, καινοnρια λ[στιχα, zια 4αδα χιονολ[στιχα, καινοnριο αzορτισjρ, zε 100.000 χλz. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τηλ. 6985800657. ΠΛΕΙΤΑI GOLF 4 1.8 turbo, full extra, 420 hp. Τιzk 10.500 (συζητkσιzη). Τηλ. 6984454849. ΠΛΕΙΤΑΙ SUZUKI GRAND VITARA 1600CC, zοντjλο 8/04, χρ~zα zπεζ zεταλλικm, 95.000 χλz., full extra, βιβλlο service, ατρακ[ριστο, πρ~το χjρι, ιδι~τη„. Τιzk: 8.500 ευρ~. Τηλ. 6976720807. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OCTAVIA, zοντjλο H04, 1800cc, 4x4. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6944532365. ΠΛΕΙΤΑΙ Fiat Panda 1250cc, zοντjλο 11/05, 50.000 χλz, χρ~zατο„ λαχανl. Τιzk: 5.000 ευρ~. Τηλ. 2237025612, 6978590696. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακ[ριστο, full extra. Τιzk: 5.800 ευρ~. Τηλ. 6979223694. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, zοντjλο 2002 zε 75000km. Jιαθjτει κλιzατισzm, υδραυλικm τιzmνι, υπολογιστk ταξιδιοn, ηλεκτρικ[ παρ[θυρα εzπρm„, συναγερzm. Πρmσφατο zεγ[λο servis και καινοnργια λ[στιχα. Τιzk 3500 ευρ~. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, zοντjλο ‘98, 110.000 χλz, σε αρlστη κατ[σταση, zε ηλ. παρ[θυρα & καθρjφτε„, A/C, συναγερzm, immobilizer. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk: 6.000 ευρ~ zετρητ[. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρ[σινο, zε 54.000 χλz. Τιzk: 2.900 ευρ~. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, zοντjλο ’93, 188.000 χλz, χρ~zα λευκm. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρl„ τεκzkριο, 78.000 χλz., zοντjλο 2003, σε [ριστη κατ[σταση, φυλ[σσεται σε γκαρ[ζ. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk: 14.500 ευρ~. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, zε σχ[ρε„ οροφk„, προβολεl„ οzlχλη„, συναγερzm, Air Condition, υδραυλικm τιzmνι, ρ[διο CD MP3, σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk 6.500 ευρ~. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, zοντjλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκlνητο DAIHATSU SARAH 4x4, 1300cc, zοντjλο ’91, χρ~zατο„ zπλε, σε καλk κατ[σταση. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, zοντjλο 2000 & χρ~zατο„ zπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 zοντjλο ’93, βενζινοκlνητο, καταλυτικm zε καινοnρια λ[στιχα και αzορτισjρ. Αλλαγk και zε zικροzεσαlο ΙΧ επιβατικm zοντjλο 2001 και νεmτερο. Τιzk: 4.000 ευρ~, συζητkσιzη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε [ριστη κατ[σταση zε δερz[τινα καθlσzατα, κοτσαδmρο, ηλιοροφk. Τιzk: 14.000 ευρ~. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, zοντjλο ’99. dδεια για αγροτικm- επαγγελzατικm. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 z[ρκα„ MAZDA TRIBUTE 2000cc, zοντjλο 2003, χρ~zατο„ zπλε, ατρακ[ριστο, zε ζαντολ[στιχα, ηλιοροφk, δερz[τινα καθlσzατα, pull bar, σχ[ρα σκι, mp3 player, ηχοσkστηzα, full extra, zε 100.000 χλz. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk ευκαιρlα„: 10.500 ευρ~. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο Renault Laguna 1600cc, zοντjλο 2001, χρ~zατο„ ασηzl πjρλα, 78.000 χλz., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκlνητο Nissan Primera 1600cc, zοντjλο ’98, σε [ριστη κατ[σταση, προστατευzjνο σε γκαρ[ζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, zοντjλο ’98, ατρακ[ριστο. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκlνητο PAJERO PANIN 1800cc, zε ζ[ντε„ αλουzινlου, χρ~zατο„ ασηzl, σε [ριστη κατ[σταση. Τηλ. 2237024564.

ΙΑΦΟΡΑ

ΧΑΘΗΚΕ σκυλl ρ[τσα„ Σjτερ, θηλυκm, ασπρmzαυρο, σκουρmχρωzο, zε zπλε λουρl & πρ[σινο zπlπερ, στη «Βρnση Ζαχαρ[κη», στην περιοχk τη„ Φουρν[„. Jlνεται και αzοιβk. Τηλ. 6942275715. Φιλmλογο„ zε πολυετk πεlρα ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα σε zαθητj„ δηzοτικοn, γυzνασlου & λυκεlου, καθ~„ και ιδιαlτερα αγγλικ~ν, zεzονωzjνα k οzαδικ[. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΠΛΕΙΤΑΙ καντlνα πλkρω„ εξοπλισzjνη. Τηλ. 2237041086, 6970925358. ΠΛΕΙΤΑI σmzπα πετρελαlου κεροζ[ν, zεταχειρισzjνη, σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk: 170 ευρ~. Τηλ. 6976899180. ΠΛΕΙΤΑΙ πι[νο ρ~σικο, z[ρκα„ BELARUS, καλοδιατηρηzjνο. Τηλ. 6947049883. ΠΛΕΙΤΑI επιχεlρηση zε εlδη οικιακ~ν συσκευ~ν, στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 42, στη zισk τιzk. Τηλ. 2237023601. ΠΛΕΙΤΑI τριφnλλι, [χυρο & χορτ[ρι. Τηλ. 6932396375. Πτυχιοnχο„ Παιδαγωγικοn Τzkzατο„ Jηzοτικk„ Εκπ/ση„ ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα και αναλαzβ[νει την καθηzερινk προετοιzασlα zαθητ~ν Jηzοτικοn. Τηλ. 6978531770. ΠΛΕΙΤΑI επιχεlρηση jτοιzων ενδυz[των στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 6945776025. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικmπεδο 400 τ.z. jναντι ΙΚΑ. Τηλ. 6976926399. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ π[ρκινγκ αυτmνοzο zε αποθkκη στην οδm Σακκαλk. Τηλ.6974707561. ΠΛΕΙΤΑΙ ουζερl-zεζεδοπωλεlο στην οδm iδρα„ 4, στον Ξηρι[. Τηλ. 6973024007. Κ. Κ~στα„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηzιυπmγειο κατ[στηzα 85 τ.z. στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 60. Τιzk χαzηλk. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΠΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισzm„ (ρ[φια-γmνδολε„ κ.λπ.) του καταστkzατο„ «ΣΕΗΟΣ», λmγω ανακαlνιση„. Τηλ. 2237089000. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτmzατο„ πωλητk„ τσιγ[ρων. Τιzk: 900 ευρ~. Τηλ. 6979512099. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα 35 τ.z. στην οδm Κονδnλη 4. Τηλ. 6974305119. Τελειmφοιτη Φιλολογlα„ Πανεπιστηzlου Ιωαννlνων ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα σε zαθητj„ Jηzοτικοn & Γυzνασlου & καθηzερινk προετοιzασlα σε zαθητj„ Jηzοτικοn. Τηλ. 2237025911, 6972187047. ΠΛΕΙΤΑI zεzονωzjνα k ολmκληρο„ πλkρη„ εξοπλισzm„ εστιατορlου (τραπεζοκαθlσzατα, ψυγεlα, γκριλιjρα κ.α.). Τιzk λογικk. Τηλ. 6981177489. ΠΛΟΥΝΤΑΙ χειροποlητα ξnλινα παγκ[κια εξωτερικοn χ~ρου zε zαξιλ[ρε„. Τιzk χαzηλk. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑI αχρησιzοποlητη χmβολη zε δ~ρο χ[λκινα zπρlκια. Τιzk πολn καλk. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑΙ κατ[στηzα 160 τ.z. στην πρ~ην JΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. Μουσικm„ παραγωγm„ & καθηγητk„ zουσικk„ ΠΑΡΑΙΕΙ zαθkzατα κλασσικοn & zοντjρνου πι[νου, αρzονlου, συνθεσ[ιζερ, φωνητικk„ ορθοφωνlα„ και θεωρητικ~ν. Τηλ. 6932755765. Καθηγkτρια Αγγλικ~ν ΠΑΡΑΙΕΙ zαθkzατα. Τηλ. 6978413977. Μαθηzατικm„ ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα σε zαθητj„ Γυzνασlου-Λυκεlου, για τι„ εξετ[σει„ Σεπτεzβρlου, αλλ[ και τη νjα χρονι[. Τιzj„ λογικj„. 6981283921. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοπλισzm„ καταστkzατο„ καλλυντικ~ν & κοσzηz[των (διακοσzητικ[ π[νελ κ.α.). Τηλ. 2237021391. ΠΛΕΙΤΑI σνακ-zπαρ-καφενεlο στην οδm Προυσιωτlσση„ 4, στην καινοnρια λαϊκk. Τηλ. 6984553367. ΠΛΟΥΝΤΑI jπιπλα, σχεδmν καινοnρια. 2 zον[ κρεβ[τια zε τα στρ~zατ[ του„, 2 κοzοδlνα, 1 jπιπλο καθρjφτη„ και 1 σαλmνι zπαzποn. Πωλοnνται & τzηzατικ[. Τηλ. 6970590689. ΠΛΕΙΤΑI καφj - σνακ zπαρ απjναντι απm το παλιm ΚΤΕΛ. Τιzk: 35.000 ευρ~. Τηλ. 6974219314. ΠΛΕΙΤΑI επαγγελzατικm ψυγεlο. Τηλ. 6972444346. ΠΛΕΙΤΑΙ καραzπlνα Caesar Guerini Cladius Kalliston σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk: 1150 ευρ~. Τηλ. 6974466870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο„ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ 135 τ.z. στην Γ. Καραϊσκ[κη 7 & Κατσαντ~νη 1 γωνlα. Τηλ. 6981501171, 6980416337. ΠΛΕΙΤΑI zαντεzjνια ξυλmσοzπα zικρ~ν διαστ[σεων zε ικανmτητα θjρzανση„ 40 τ.z. Τιzk: 120 ευρ~. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI καντlνα 308 MERCEDES. Τηλ. 6970925358, 2237041086. ΠΛΕΙΤΑI εξοπλισzm„ πανηγυρι~ν (τραπjζια, καρjκλε„, 2 φορτηγ[ ψυγεlα, ψυγεlα-καταψnκτε„, 1 φορτηγm zεταφορ[„). Τηλ. 6972772154. ΠΛΕΙΤΑΙ γκρjιντερ 140G , zε air condition γνkσιο & αυτmzατο γρασ[ρισzα. Τηλ. 6974347164. ΠΛΕΙΤΑI αναψυκτkριο πλkρω„ εξοπλισzjνο στον πεζmδροzο Καρπενησlου. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI ταβjρνα πλkρω„ εξοπλισzjνη, στον Προυσm. Jηz. Αναγνωστmπουλο„. Τηλ. 6936884744, 2237080198. ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για αντιπαροχk οικmπεδο 4000 τ.z., εκτm„ σχεδlου, επικλινj„, αzφιθεατρικm, [ρτιο & οικοδοzkσιzο, zε απjραντη θjα, επl του„ δρmzου Μεσαzπελι[„ – Κορυσχ[δων (Χοnzα) αν[zεσα σε ξεν~νε„ & πολυτελεl„ οικlε„. Τηλ. 6932708713 ΠΛΕΙΤΑΙ πλkρη„ εξοπλισzm„ ταβjρνα„ σε [ριστη κατ[σταση. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ κοzzωτkριο zε zεγ[λο πελατολmγιο για προσωπικοn„ λmγου„. Τηλ. 6977267285. ΠΛΕΙΤΑΙ βοηθητικm„ χ~ρο„ zε αποθkκη στον Πρ. Ηλlα. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑI επιχεlρηση ταβjρνα-zπαρ εν λειτουργlα, zε βερ[ντε„ & θjα, jναντι Νοσοκοzεlου, λmγω συνταξιοδmτηση„. Τηλ. 2237025773, 6972316897. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστkzατα 250 τ.z. το καθjνα k 1 κατ[στηzα 500 τ.z. στην πρ~ην JΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο„ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ 120 τ.z., στον Κ[τω Ξηρι[ (Περιοχk Θεοτmκου). Τηλ. 6977637347. ezπειρη κοπjλα, zε αγ[πη για τα παιδι[, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φnλαξη παιδι~ν. Τηλ. 6978517992. Πτυχιοnχο„ Παιδαγωγικοn Τzkzατο„ Jηzοτικk„ Εκπαlδευση„ Αθην~ν ΠΑΡΑΙΕΙ zαθkzατα σε παιδι[ δηzοτικοn. Τηλ. 6981776955. ΠΛΟΥΝΤΑΙ k ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ξεν~νε„ στα Φιδ[κια. 12 δωz[τια, καφετjρια, ταβjρνα. Τηλ. 6944427070. 2237023380. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ jνα 2αρι & jνα 4αρι zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6982999433. ΠΛΕΙΤΑΙ επιχεlρηση στην οδm Ζηνοποnλου λmγω συνταξιοδmτηση„. Τηλ. 2237023430, 6974114548. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα δlπλα στο ΙΚΑ, σε τιzk ευκαιρlα„. Τηλ. 6989957988. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο ξεν~να„ «Το Κ[λλιον» στο Κλαυσl, zε ευρnτερη αξιοποlηση τη„ επιχεlρηση„. Τηλ. 6939048106.

Α

νι κά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο στην οδm Ν. Στρ[του 8. Τηλ. 6972869670. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεζονjτα zε 3 υ/δ, επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι. Κατ[λληλο & για φοιτητj„. Τιzk: 330 ευρ~. Τηλ. 6978892853. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ υπερυψωzjνο ισmγειο διαzjρισzα 102 τ.z., πολυτελοn„ κατασκευk„, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, στο 1ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 2237023600, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεlο 50 τ.z. κ[τω απm την επmπτρια εργασlα„, στην οδm Αγ. Νικολ[ου 1. Τηλ. 6947008036. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, χωρl„ κοινmχρηστα, στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6976550497. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεmδzητο διαzjρισzα 72 τ.z., 2ου ορmφου, επιπλωzjνο, zε 2 υ/δ, αποθkκη & π[ρκινγκ, σε κεντρικm σηzεlο. Τηλ. 6974452745, 2109622637. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, πλησlον 2ου Jηz. Σχολεlου. Τηλ. 6980796478. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 52 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα ηzιεπιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, 10 z. απm την πλατεlα. Τηλ. 6987234274. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι zε αυτmνοzη θjρzανση στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6977599681, 2641058575. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, κοντ[ στο κjντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο χωρl„ κοινmχρηστα, δlπλα στο 3ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6981308457, 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 2237023697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 70 τ.z. περlπου, zε 2 υ/δ, ξεχωριστk εlσοδο, αυτmνοzο, διαzπερj„, ηλιmλουστο, zερικ~„ επιπλωzjνο (εφmσον ζητεlται). Τιzk: 150 ευρ~. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι καινοnριο, ρετιρj, zε τζ[κι & αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο Γηροκοzεlο. Τηλ. 6979117800-01, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο ισmγειο κατ[στηzα 80 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, για mλε„ τι„ χρkσει„, δlπλα στο Γηροκοzεlο. Τηλ. 6943068288, 6979117802, 2237022742. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 90 τ.z., 1ου ορmφου, zε 4 υ/δ & αυτmνοzη θjρzανση, για επαγγελzατικk στjγη, στο κjντρο τη„ πmλη„, στην οδm Ιεροzνkzονο„ 4. Τηλ. 2237022766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 56 τ.z. επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Γορδlου 3. Τηλ. 6977532793. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα, zε αυτmνοzη θjρzανση, στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6984760494. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι, zε αυτmνοzη θjρzανση, στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6984760494. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 84 τ.z., σε καινοnρια πολυκατοικlα, στην οδm Προυσιωτlσση„ 29. Τηλ. 2237024148. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 35 τ.z., ρετιρj, 3ου ορmφου, φρεσκοβαzzjνο & ανακαινισzjνο, πλησlον Οδοντιατρικk„ Σχολk„ και Νοσοκοzεlων Παlδων, στο Γουδl. Τηλ. 6944344804. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι jναντι ΚΤΕΛ. Τηλ. 2237023754, 6974409450. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωzjνα δωz[τια στο Καρπενkσι. Τηλ. 6976189613. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 45 τ.z., 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Νικ. Στρ[του 36. Τηλ. 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο διαzjρισzα 45 τ.z., zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Νικ. Στρ[του 36. Τηλ. 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 2οροφη„ οικlα„ zε χολ, κουζlνα, wc, σmzπα πετρελαlου, θjα, πλkρω„ επιπλωzjνο, πλησlον κεντρικk„ πλατεlα„. Τηλ. 22370-23044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 42 τ.z., επιπλωzjνο, zε λlγα κοινmχρηστα, στην οδm Αφροδlτη„. Τηλ. 6976899180. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο επιπλωzjνο διαzjρισzα για σεζmν (Οκτ~βριο„-Ιοnλιο„) για δ[σκαλο, καθηγητk κ.ο.κ., δlπλα στο κολυzβητkριο. Τηλ. 6971959290. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 55 τ.z., διαzπερj„, 1ου ορmφου, ηzιεπιπλωzjνο, zε τζ[κι & υπmγειο γκαρ[ζ, απjναντι απm το Πανmραzα. Τηλ. 6972318105. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο διαzjρισzα 55 τ.z. σε καινοnργια πολυκατοικlα κοντ[ στο κjντρο. Τηλ. 2237024310, 2237080460. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι jναντι 2ου Jηz. Σχολεlου. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6944263592. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 30 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Ρ. Φεραlου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πjτρινη επιπλωzjνη κατοικlα 40 τ.z. στο Μικρm Χωριm. Τηλ. 6936973174. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι jναντι Συνεδριακοn Κjντρου. Τηλ. 6972462371, 2109920729. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα 70 τ.z., επιπλωzjνη, zε τζ[κι & καλοριφjρ στη θjση «Ισι~zατα», στο Βουτnρο. Τιzk: 400 ευρ~. Τηλ. 6942274698. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ studio πλkρω„ εξοπλισzjνο, zε αυτονοzlα, ηλιακm θερzοσlφωνα, θjσει„ π[ρκινγκ, θjα, χωρl„ κοινmχρηστα. Τηλ. 2237080088, 6974466781. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι zε τζ[κι, κkπο, χωρl„ κοινmχρηστα, στην οδm Ηφαlστου 10. Τιzk χαzηλk. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 32 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, παραπλεnρω„ Jικαστηρlων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι, 3ου ορmφου, κοντ[ στο Νοσοκοzεlο. Τηλ. 2237023568, 6979099256. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι στην οδm Τkλου 2. Τηλ. 6932979185, 6944103482. Κα Πmπη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z. περlπου, αυτmνοzη, ανεξ[ρτητη, zερικ~„ επιπλωzjνη & zε ξεχωριστk εlσοδο στον Κ[τω Ξηρι[. Τιzk: 160 ευρ~. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 72 τ.z. ισmγειο, επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση & αποθkκη, στην οδm Κων. Λεπενι~τη 43, στον Ξηρι[. Τηλ. 6973202968, 6973342623. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2αρι, 2ου ορmφου, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτονοzlα. Τηλ. 2237080650, 6972517167. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακm 2αρι 2ου ορmφου, zε εντοιχιζmzενη ηλ. κουζlνα, air condition, γραφεlο & βιβλιοθkκη, στον Αγ. Νικmλαο, πλησlον ηλεκτρικοn, στην Αθkνα. Τηλ. 6974010829, 6932295161. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 35 τ.z., 1ου ορmφου, στη J[φνη, Αθkνα. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα στο κjντρο. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.z., πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Προυσιωτlσση„ 2. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237025911, 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 4αρι 120 τ.z., πλkρω„ επιπλωzjνο, zε κλειστk θjση στ[θzευση„ & αποθkκη, πlσω απm τη Νοzαρχlα. Τηλ. 6977081490. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z. προσmψεω„, 1ου ορmφου, ανακαινισzjνη, στην οδm Σεβαστlα„ 41 Ιλlσια Ζωγρ[φου, Αθkνα. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Γ. Καραϊσκ[κη. Τηλ. 2237080630, 6972274366. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 28 τ.z. στου„ Αγ. Ευρυτ[νε„. Τηλ. 6979001439. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 120 τ.z. πlσω απm τη Νοzαρχlα, στην οδm Κατσαντ~νη 2. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z., 2ου ορmφου, πλησlον Πανεπιστηzlου Πειραι[. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 3αρι zε zεγ[λη βερ[ντα & αποθkκη, στην οδm Χρ. Καραπιπjρη 16, κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 55 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, κοντ[ στην αγορ[. Τηλ. 6978891096. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, στη Λαzlα, διαzjρισzα 68 τ.z., 3ου ορmφου, διαzπερj„, επιπλωzjνο, γκαρ[ζ προαιρετικm, στην οδm Αβjρωφ 34-36. Τηλ. 6973829980, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση, zπmιλερ, zmνωση στην οδm Χαρ. Τρικοnπη 26. Τηλ. 2237023734, 6979169582. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Κατσαντ~νη 4, δlπλα στην Α/θzια Εκπαlδευση. Τηλ. 6977788958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι στο Καρπενkσι. τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2αρια καινοnρια, επιπλωzjνα k zη, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αρzονlα„ 7. Τηλ. 6977949490, 6972261367. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα zε αυτmνοzη θjρzανση στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6977599681. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα επιπλωzjνη k zη, jναντι Jηzαρχεlου. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6986017145. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε 2 υ/δ, κουζlνα, τζ[κι & αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Νικ. Στρ[του. Τηλ. 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορmφου, zε αυτονοzlα θjρzανση„, επl τη„ οδοn Ιατρlδου. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα δnο δωzατlων, χολ, κουζlνα, zπ[νιο πλησlον πλατεlα„. Τιzk ευκαιρlα„. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εξοχικk zονοκατοικlα 95 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνη, zε θjα, για 2 οικογjνειε„, στου„ Κορυσχ[δε„. Τιzk πολn καλk. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 40 τ.z., 2ου ορmφου, zε τζ[κι, ηλιακm θερzοσlφωνα, αυτmνοzη θjρzανση & lντερνετ στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 2237023221, 6981452239. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Π[τzου 16, στον Προφkτη Ηλlα. Τηλ. 2237025328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 40 τ.z. 1ου ορmφου, επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Γενναδlου 6. Τηλ. 6973243114. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 2237023311, 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωzjνε„ νεmδzητε„ γκαρσονιjρε„ στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα στην παραλlα Ραχ~ν Φθι~τιδα„ για θερινk k χειzερινk περlοδο. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλkρω„ επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση, τζ[κι, χωρl„ κοινmχρηστα, zε υπjροχη θjα στην οδm Γενναδlου 5. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 85 τ.z. στην οδm Γ. Κονδnλη 13, κοντ[ στην Εφορlα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ zε zικρk κουζlνα & zπ[νιο στην οδm Γ. Κονδnλη 13, κοντ[ στην Εφορlα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 60 τ.z. στην οδm Ζαχ. Παπαντωνlου 2, π[νω απm τα γραφεlα τη„ Ν.J., κοντ[ στην κεντρικk πλατεlα Καρπενησlου. Ιδανικm και για επαγγελzατικk στjγη. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στη Θεσσαλονlκη, πλησlον Πανεπιστηzlου, ιδανικm για 1-2 φοιτητj„. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα zε 2 υ/δ, καθιστικm, κουζlνα, zπ[νιο, αποθkκη, θjρzανση & κkπο στο Μεγ. Χωριm. Τηλ. 6972440396. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 75 τ.z., 1ου ορmφου, επl τη„ οδοn Αθ. Καρπενησι~τη. Τηλ. 6972162956. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα zε αυτmνοzη θjρzανση, π[ρκινγκ, χωρl„ κοινmχρηστα. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια ευρnχωρη γκαρσονιjρα 35 τ.z. 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση & καινοnρια επlπλωση, κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο, στην οδm Ν. Στρ[του 74. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237021253. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 92 τ.z., zε αυτmνοzη θjρzανση, 2 υ/δ, 2 zπ[νια, κουζlνα, αποθkκη, στην οδm Ν. Στρ[του. Τηλ. 2237024424, 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ επιπλωzjνε„ γκαρσονιjρε„. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237023891. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδm Εθν. Αντιστ[σεω„ 5. Τηλ. 2109735481, 6974339392. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ 40 τ.z. κ[τω απm τη JΟΥ Καρπενησlου. Ιδανικm για γραφεlο k zικρm κατ[στηzα. Τηλ. 6949198770. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι zε τζ[κι στον Πρ. Ηλlα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝJΡZΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 45 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνο και εξοπλισzjνο, στον οδm Χαρ. Τρικοnπη 41. Τηλ. 2237023604. ΕΝΟΙΚ ΙΑΖ ΕΤΑ Ι γκαρσ ονιjρα 35 τ.z. 3 ου ο ρmφο υ, π λkρω „ επιπλ ωzjνη, zε

ασανσ jρ, π[νω απm τη ν τρ[πεζ α Πειραι~„. Τιzk π ολ n καλk. Τηλ . 2237023958 , 6973707675. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα στην οδm Σπ. Τσιτσ[ρα 6. Τιzk λογικk. Τηλ. 6944548038. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 35 τ.z. 1ου ορmφου, στην οδm Αγ. Νικολ[ου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα 40 τ.z. επl τη„ Ζηνοποnλου 37 (jναντι JΕΗ). Τηλ. 2237024480. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 105 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, zπmιλερ, zmνωση, χωρl„ κοινmχρηστα, zε απεριmριστη θjα, στην οδm Ιατρlδου. Τηλ. 2231021371. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορmφου, στην οδm Jωδ~νη„ 6, στη Λαzlα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαzjρισzα zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, σε [ριστη κατ[σταση, στην οδm Π[τzου. Κ. Κικk. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Π[τzου. Κ. Κικk. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδm Κυθkρων & Ζακnνθου, στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 120 τ.z., 4ου ορmφου, zε 3 υ/δ, στην οδm Κατσαντ~νη 2. Κατ[λληλο και για γραφεlα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο 3ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγ[λο ισmγειο 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, επl τη„ Ν. Στρ[του & Στ. Γρανlτσα 7, κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.z. 2ου ορmφου, χωρl„ κοινmχρηστα, zε αυτmνοzη θjρzανση, τζ[κι & βερ[ντε„ γnρω-γnρω, κοντ[ στου„ Αγ. Ευρυτ[νε„. Τιzk: 300 ευρ~. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα στην Π[τρα, δlπλα στο ΤΕΙ. Προτιzοnνται Ευρυτ[νε„ φοιτητj„. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροnzπα„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρnχωρο, 3ου ορmφου, στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαzjρισzα 100 τ.z., 4ου ορmφου, ανακαινισzjνο, zε τερ[στια πjργκολα, στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 75 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Ν. Στρ[του 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοnρια πολυκατοικlα, στη Λαγκαδι[. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝJΡZΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισzjνο οροφοδιαzjρισzα zε zεγ[λε„ βερ[ντε„, θjα & αυτmνοzη θjρzανση, jναντι DIA. Τιzk: 300 ευρ~. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝJΡZΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε [ριστη κατ[σταση, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, στον Π[νω Ξηρι[. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγmρη„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι πλησlον Νοσοκοzεlου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαzjρισzα στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο στην οδm Ζηνοποnλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο studio σε καινοnρια πολυκατοικlα zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορmφου, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, ρετιρj, διαzπερj„, zε αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο Γηροκοzεlο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα (για σεζmν k zmνιzα) 80 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, τζ[κι, γκαρ[ζ & κkπο στον Πρ. Ηλlα. Τιzk: 500 ευρ~. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορmφου zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα zε θjα την πλατεlα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορmφου, γωνιακm, ηzιεπιπλωzjνο, π[νω απm την Τρ[πεζα Πειραι~„. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση στον Ξηρι[. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιjρα 32 τ.z. ρετιρj, zε zεγ[λη βερ[ντα & θjα, πλησlον zετρm Πανmρzου, στου„ Αzπελmκηπου„. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια επιπλωzjνη γκαρσονιjρα κοντ[ στον Βερmπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρj 55 τ.z στην οδm Σακαλk 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 30 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Ρ. Φεραlου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z. στην οδm Παπακυριαζk 4, στη Λαzlα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαzπερj„ zε αυτmνοzη θjρzανση & ελ[χιστα κοινmχρηστα, στην dνω Κυψjλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορmφου, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 100 τ.z. zε 2 υ/δ στην οδm Μεγ. Αλεξ[νδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, κεντρικm, επιπλωzjνο, zε τζ[κι & αυτmνοzη θjρzανση. Ενοικι[ζεται & για σεζmν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο επιπλωzjνο 2αρι 55 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.z. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πjτρινη επιπλωzjνη zονοκατοικlα 85 τ.z. zε κkπο, στο Μικρm Χωριm. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγ[λη, καινοnρια, επιπλωzjνη γκαρσονιjρα, χωρl„ κοινmχρηστα, στη Λαγκαδι[. Τιzk: 200 ευρ~. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγεια οικlα 50 τ.z. στο Μεγ[λο Χωριm. κ. dννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα στην οδm Κατσαντ~νη 4. Τιzk προσιτk. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 47 τ.z. σε ισmγειο zονοκατοικlα„ που βλjπει σε αυλk, στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αφροδlτη„ 11, απjναντι απm τη στεγασzjνη λαϊκk αγορ[. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοnρια διαzερlσzατα 75 τ.z. jκαστο, zε τζ[κι. Το jνα 2ου mροφο, επιπλωzjνο zε ψυγεlο και κουζlνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.z. περlπου πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση στο 1ο Jηz. Σχολεlο, κοντ[ στο ΤΕΙ, στην οδm Καφαντ[ρη & Νικολ[ου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2αρι διαzjρισzα zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Π[τzου 16 στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε τζ[κι και π[ρκινγκ σε νεmκτιστη πολυκατοικlα, στην οδm Χρ. Κατσ[zπα 4, στο δρmzο του Γηροκοzεlου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.z. επιπλωzjνο και zη, στο κjντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnργιο πολυτελj„ studio, πλkρω„ επιπλωzjνο – εξοπλισzjνο, χωρl„ κοινmχρηστα, σε κεντρικm σηzεlο τη„ πmλη„. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 50 τ.z. zε τζ[κι στον Προφkτη Ηλlα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι 53 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στη φοιτητικk εστlα, στη Λαzlα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z. επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη, απjναντι απm το 4ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δnο 2αρια zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Ηφαlστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση, χωρl„ κοινmχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246.

Ν Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Βοηθm„ βρεφοκmzου-παιδοκmzου zε προϋπηρεσlα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φnλαξη zικρ~ν παιδι~ν & βρεφ~ν, πρωινj„ & απογευzατινj„ ~ρε„. Τηλ. 6978330506. Γυναlκα ΖΗ ΤΑ εργασlα παντm„ τnπου, τι„ πρωινj„ ~ρε„. Τηλ. 6979294422. ΖΗ Τ εργασlα ω„ zπjιzπι σlτερ. Τηλ. 6981308457, 6937812252. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ γυναlκα, κ[τοχο„ αυτοκινkτου, για πρωινk δουλει[ σε ξεν~να. Τηλ. 6972276829. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ αγροτεz[χιο, zη καλλιεργkσιzο, jκταση„ 2-4 στρ., αποχαρακτηρισzjνο, προσβ[σιzο, πλησlον οικισzοn, στην Ευρυτανlα. Κο„ Jηzkτρη„. Τηλ. 6972698598. Ελληνlδα κυρlα, πρ~ην νοσοκmzα, zε zεγ[λη εzπειρlα, ΖΗ ΤΑ εργασlα. Τηλ. 6945453584. Σοβαρk Ελληνlδα κυρlα, zε Ι.Χ. αυτοκlνητο, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ καθαριmτητα σπιτι~ν κι [λλε„ οικιακj„ εργασlε„, εντm„ Ευρυτανlα„. Τηλ. 6975746775. Ελληνlδα κυρlα zε zεγ[λη εzπειρlα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φροντlδα ηλικιωzjνων και τη δηzιουργικk και υπεnθυνη φnλαξη παιδι~ν. Τηλ. 6973676847. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ zονοκατοικlα για ενοικlαση εντm„ πmλεω„ Καρπενησlου, κατ[ προτlzηση zε τζ[κι. Τηλ. 6974222333. Κυρlα απm Βουλγαρlα ΖΗ ΤΑ εργασlα ω„ εσωτερικk για τη φnλαξη ηλικιωzjνων. Τηλ. 6981484663. Ο Ραδιοτηλεοπτικm„ Οργανισzm„ Κεντρικk„ Ελλ[δα„ STAR A.E. ΖΗ ΤΑ 2 συνεργ[τε„ για την επ[νδρωση του διαφηzιστικοn τzkzατο„ στον νοzm Ευρυτανlα„. Προσφjρονται πολn ικανοποιητικj„ αzοιβj„ & παρjχεται δωρε[ν εκπαlδευση. Επιθυzητ[ Προσmντα: Προϋπηρεσlα σε πωλkσει„. Καλm χειρισzm ηλεκτρονικοn υπολογιστk. Ικανοποιητικk και επιzεληzjνη εzφ[νιση. Επικοινωνιακm ταλjντο. Πληροφορlε„: 2231046725. Υπεnθυνο„: κ. Νικmπουλο„ Γι[ννη„. Αντρmγυνα και [τοzα ΖΗ ΤΑΜΕ για zmνιzη δουλει[ σε ελληνικ[ εστιατmρια σε Γερzανlα-Ολλανδlα, δωρε[ν διαzονk, διατροφk, ασφ[λεια. Τηλ. 6984461854. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ β[τα zε χ~zα για χωρ[φι. Τηλ. 2237024585. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ οικmπεδο για αγορ[ στο Καρπενkσι, αλλ[ και στην ευρnτερη περιοχk, jω„ 50.000 ευρ~. Τηλ. 6986648943. ΖΗ Τ εργασlα παντm„ τnπου. Εlzαι νοσοκmzα και φυσιοθεραπεnτρια 55 ετ~ν. Jουλεnω χωρl„ ρεπm. Κα Κατερlνα. Τηλ. 6997682524. Βουλγ[ρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ω„ εσωτερικk ηλικιωzjνου„, κατ[κοιτου„, παιδι[, οικιακj„ εργασlε„, καθ~„ και δουλειj„ σε ταβjρνα, πανσιmν. Τηλ. 6992531891. Κυρlα zε πεlρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεnθυνα τη φnλαξη παιδι~ν, απm βρεφικk jω„ σχολικk ηλικlα, zε δυνατmτητα βοkθεια„ και στη zελjτη των zαθηz[των του„. Τηλ. 6932988422. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ [τοzο, το οποlο να διαzjνει στη Λαzlα, αλλ[ να εργ[ζεται στο Καρπενkσι, για την κοινk καθηzερινk zεταφορ[ zε στmχο την εξ ηzισεlα„ δαπ[νη στα jξοδα ταξιδιοn. Τηλ. 6942482261. Πτυχιοnχο„ zε φροντιστηριακk εzπειρlα & πειθαρχlα ΠΑΡΑΙΕΙ zαθkzατα σε zαθητj„ Jηzοτικοn & Γυzνασlου θεωρητικk„ κατεnθυνση„. Τιzj„ προσιτj„. Τηλ. 6981657134. ΖΗ Τ εργασlα για κουζlνα, εντm„ πmλη„. Τηλ. 6976088244. Θjλετε να κερδlσετε χρmνο & χρkzα; ΑΝΑΛΑΜΒΑΝ την καταzjτρηση των αποδεlξε~ν σα„ για την Εφορlα. Τηλ. 6974905365. ΖΗ Τ εργασlα ω„ zπjιzπι σlτερ. Μmνο πρωινj„ ~ρε„, εκτm„ Σαββ[του & Κυριακk„. Με εzπειρlα. Τηλ. 6980069760.

ΝΕΕΣ

Κυρlα zε εzπειρlα ΖΗ ΤΑ εργασlα παντm„ τnπου. Τηλ. 6973532467. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη zονοκατοικlα 80 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, για σεζmν k επ’ αmριστον, στο Ν. Jερz[τι. Τηλ. 6972888139, 6976778825.


Ανακοινώσεις

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ7ρτη 1 ΦεβρουαρDου 2012 / ΣελDδα 28

Ο 'ασ7ρχη] ΚαρπενησDου Ιω7ννη] Φ7κα] 'ασολEγο]

Ο 'ασ7ρχη] ΚαρπενησDου Ιω7ννη] Φ7κα] 'ασολEγο]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ6ΜΕΝΗ 'ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ'ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ '/ΝΣΗ 'ΑΣ6Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ6Ν 'ΙΕΥΘΥΝΣΗ 'ΑΣ6Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 'ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενCσι 7-12-2011 ΑριθS. Πρωτ. 76545/5626 ΑΝΑΚΟΙΝ6ΣΗ

ΑνακοινWνουSε Eτι σFSφωνα Sε τι] ισχFουσε] διατ7ξει] του 7ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Sετ7 απE αDτηση τη] ΠαρασκευC] ΞυναριανοF του ΚωνσταντDνου, κατοDκου ΑρτBSιδο] ΑττικC] οδE] ΝικηφEρου Βρεττ7κου7, εκδEθηκε ταυτ7ριθSη Πρ7ξη χαρακτηρισSοF του 'ασ7ρχη ΚαρπενησDου, σFSφωνα Sε την οποDα οι εκτ7σει] στι] θBσει], «@γιο] Ιω7ννη]», «Μεσορ7χη», «ΚαβουρEρεSα», «Παναγι7» & «ΓοFβε]», τη] ΤοπικC] ΚοινEτητα] Μεγ7λου ΧωριοF τη] 'ηSοτικC] ΕνEτητα] ΠοταSι7] του 'CSου ΚαρπενησDου Π.Ε. ΕυρυτανDα], εSβαδοF

υρ υτ α

Ρεπορτάζ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 'ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η ΑποκεντρωSBνη 'ιοDκηση ΘεσσαλDα] - Στ. Ελλ7δα] (Α.'.Θ.Στ.Ε.), προκηρFσσει ανοιχτE SειοδοτικE διαγωνισSE για την αν7δειξη προSηθευτWν υγρWν καυσDSων κDνηση] (πετρελαDου κDνηση], αSEλυβδη] βενζDνη], βενζDνη] Super), για τι] αν7γκε] των υπηρεσιακWν τη] οχηS7των σε Eλου] του] νοSοF] τη] Α.'.Θ.Στ.Ε., συνολικοF ποσοF 154.000 ευρW. 2. Οι ενδιαφερESενοι SποροFν να παραλ7βουν το τεFχο] των Eρων τη] διακCρυξη] απE το ΤSCSα 'ιοικητικοF-ΟικονοSικοF ΝοSοF ΕυρυτανDα] τη] Α.'.Θ.Στ.Ε. (Γ. ΚονδFλη 2), καθW] και απE την ιστοσελDδα τη] Α.'.Θ.Στ.Ε. (www.apdthest.gov.gr). Πληρο-

φορDε] στο τηλBφωνο 2237025023,φαξ επικοινωνDα] 2237024728, αρSEδιο] υπ7λληλο] για επικοινωνDα ΣτυλιανC ΜοFτσελου. 3. Ο διαγωνισSE] θα διεξαχθεD, Sε σFντSηση χρEνου λEγω επεDγοντο], στι] 13 ΦεβρουαρDου 2012 ηSBρα 'ευτBρα και Wρα 10:00 π.S. στο κτDριο τη] ΑποκεντρωSBνη] 'ιοDκηση] ΘεσσαλDα] - Στ. Ελλ7δα], Σωκρ7του] 111, Λ7ρισα. ΠροσφορB] γDνονται δεκτB] SBχρι 13 ΦεβρουαρDου 2012, ηSBρα 'ευτBρα και Wρα 09:00 π.S. 4. Για τη συSSετοχC στο διαγωνισSE απαιτεDται η κατ7θεση εγγυητικC] επιστολC] συSSετοχC], που αντιστοιχεD σε ποσοστE 5% επD τη] συνολικC] προϋπολογισθεDσα] δαπ7νη] Sε ΦΠΑ (7ρθρο 25 του Π' 118/07, που αντιστοιχεD στην προσφορ7 του διαγωνιζESενου, Sε ηSεροSηνDα λCξη] Bνα SCνα Sετ7 τη λCξη του χρEνου ισχFο] των προσφορWν. Με εντολC Γ.Γ.Α.Θ.Στ.Ε. Ο Προϊστ7Sενο] ΤSCSατο] 'ιοικητικοF ΟικονοSικοF ΝοSοF ΕυρυτανDα] ΠαναγιWτη] ΤσDγκα]

1.679,91 τ.S., 4.287,78 τ.S., 324,76 τ.S., 4.254,40 τ.S. & 4.401,94 τ.S. αντDστοιχα, χαρακτηρDζονται ω] δασικοF χαρακτCρα που ανCκουν ω] προ] την SορφC στην παρ7γραφο 1 του αρθρ. 3 του Ν. 998/79 - Eπω] ισχFει σCSερα και ω] προ] την κατηγορDα στην παρ7γραφο 1 εδ7φιο ε' του αρθρ. 4 του Ν. 998/79. Κατ7 τη] πρ7ξη] του 'ασ7ρχη επιτρBπονται αντιρρCσει], εντE] δFο (2) SηνWν απE την τελευταDα δηSοσDευσC τη], ενWπιον τη] Α/θSια] Ε.Ε.'.Α. Π.Ε. ΕυρυτανDα]. ΑντDτυπο τη] εν λEγω Πρ7ξη] Sε το τοπογραφικE δι7γραSSα που τη συνοδεFει εστ7λη στη '.Ε. ΠοταSι7] ('CSο] ΚαρπενησDου), για την αν7ρτησC τη] επD Bνα SCνα στο 'ηSοτικE Κατ7στηSα. ΠερισσEτερε] πληροφορDε] δDνονται στην ΥπηρεσDα Sα] τι] εργ7σιSε] ηSBρε] και Wρε]. Ο 'ασ7ρχη] ΚαρπενησDου Ιω7ννη] Φ7κα] 'ασολEγο]

ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ

... δεν αποτελε αλεια η σιωπ του βουλευτ ΣυνBχεια απE τη σελDδα 11

Ε

... στο EνοSα δCθεν τη] προστασDα] του περιβ7λλοντο] η κυβBρνηση του SαFρου SετWπου ΠΑΣΟΚ-Ν'-ΛΑΟΣ και λοιπ7: απE τη Sια ουσιαστικ7 απαγορεFει την δESηση κατοικιWν εκτE] σχεδDου και απE την 7λλη επιτρBπει την αν7πτυξη απE δραστηριEτητε] SεταποDηση] SBχρι ξενοδοχειακB] Sον7δε]! Το Dδιο 7ρθρο προβλBπει τι] λεγESενε] ζWνε] εκτEνωση] αστικC] επιβ7ρυνση] που ουσιαστικ7 επιτρBπει κ7θε εDδου] δραστηριEτητα πλην κατοικDα]! Με λDγα λEγια δηSιουργεD συνθCκε] υποτDSηση] τη] τιSC] τη] γη] των SικροϊδιοκτητWν ενW διευκολFνει την επιχειρηSατικC δρ7ση. Και το Π' αλλ7 και η σηSερινC κατ7σταση εDναι αντιλαϊκB]. Θα Cταν λ7θο] να Sην δοFSε Eτι εDναι προβληSατικC η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ6ΜΕΝΗ 'ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ'ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ '/ΝΣΗ 'ΑΣ6Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ6Ν 'ΙΕΥΘΥΝΣΗ 'ΑΣ6Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 'ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενCσι 9-12-2011 ΑριθS. Πρωτ. 77362/5668 ΑΝΑΚΟΙΝ6ΣΗ ΑνακοινWνουSε Eτι σFSφωνα Sε τι] ισχFουσε] διατ7ξει] του 7ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Sετ7 απE αDτηση τη] ΠαρασκευC] ΞυναριανοF του ΚωνσταντDνου, κατοDκου ΑρτBSιδο] ΑττικC] οδE] ΝικηφEρου Βρεττ7κου 7, δια του εκπροσWπου τη] 'ηSητρDου ΒονEρτα κατοDκου ΚαρπενησDου, εκδEθηκε ταυτ7ριθSη Πρ7ξη χαρακτηρισSοF του 'ασ7ρχη ΚαρπενησDου σFSφωνα Sε την οποDα η Bκταση συνολικοF εSβαδοF 4.488,46 τ.S., στη θBση «ΜελDσι» τη] Τ.Κ. Μεγ7λου ΧωριοF, τη] '.Ε. ΠοταSι7] του 'CSου ΚαρπενησDου Π.Ε. ΕυρυτανDα], χαρακτηρDζεται ω] εξC]: 1) Το ΤSCSα 1 τη] παραπ7νω Bκταση] εSβαδοF 2.007,57 τ.S., ω] Sη δασικοF χαρακτCρα που ανCκει στην παρ7γραφο 6 εδ7φιο α' του 7ρθρου 3 του Ν. 998/79. 2) Το ΤSCSα 2 τη] παραπ7νω Bκταση] εSβαδοF 2.480,89 τ.S., ω] δασικοF χαρακτCρα που ανCκει ω] προ] την SορφC στην παρ7γραφο 1 του αρθρ. 3 του Ν. 998/79 - Eπω] ισχFει σCSερα - και ω] προ] την κατηγορDα στην παρ7γραφο 1 εδ7φιο ε' του αρθρ. 4 του Ν. 998/79. Κατ7 τη] πρ7ξη] του 'ασ7ρχη επιτρBπονται αντιρρCσει], εντE] δFο (2) SηνWν απE την τελευταDα δηSοσDευσC τη], ενWπιον τη] Α/θSια] Ε.Ε.'.Α. Π.Ε. ΕυρυτανDα]. ΑντDτυπο τη] εν λEγω Πρ7ξη] Sε το τοπογραφικE δι7γραSSα που τη συνοδεFει εστ7λη στη 'ηSοτικC ΕνEτητα ΠοταSι7] ('CSο] ΚαρπενησDου) για την αν7ρτησC τη] επD Bνα SCνα στο 'ηSοτικE Κατ7στηSα. ΠερισσEτερε] πληροφορDε] δDνονται στην ΥπηρεσDα Sα] τι] εργ7σιSε] ηSBρε] και Wρε].

σηSερινC κατ7σταση, που υπαγορεFεται απE τον καπιταλιστικE τρEπο αν7πτυξη] Sε κριτCριο την κερδοφορDα του κεφαλαDου, Eπου αναπτFσσεται η κατοικDα σε περιοχB] χωρD] υποδοSB], σχολεDα, δDκτυα, SεταφορB] κτλ. Το πρEβληSα αυτE θα συνεχDσει να υπ7ρχει Eσο η γη και η κατοικDα αποτελοFν εSπορεFSατα. ΘυSDζουSε Eτι Sε β7ση το επικαιροποιηSBνο ΜνηSEνιο, το οποDο υλοποιεDται Sε τη στCριξη ΠΑΣΟΚ – Ν' – ΛΑΟΣ – 'ΗΣΥ, τρBχουν SBτρα ιδιωτικοποDηση] εκποDηση] τη] δηSEσια] περιουσDα], που αφοροFν και τη δηSEσια γη. ΜEνο ο κεντρικE] σχεδιασSE] SBσα απE ενιαDο κρατικE φορBα κατασκευWν SπορεD να λFσει αποτελεσSατικ7 το θBSα τη] κατοικDα] για Eλου] Sε Eρου] σεβασSοF του περιβ7λλοντο]. ΣCSερα εDναι αδCριτη αν7γκη να θωρακιστεD η δηSEσια περιουσDα και να σταSατCσει η παρ7δοση τη] γη] στα επι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ6ΜΕΝΗ 'ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ'ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ '/ΝΣΗ 'ΑΣ6Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ6Ν 'ΙΕΥΘΥΝΣΗ 'ΑΣ6Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 'ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενCσι 9-12-2011 ΑριθS. Πρωτ. 77368/5669 ΑΝΑΚΟΙΝ6ΣΗ ΑνακοινWνουSε Eτι σFSφωνα Sε τι] ισχFουσε] διατ7ξει] του 7ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Sετ7 απE αDτηση τη] ΠαρασκευC] ΞυναριανοF του ΚωνσταντDνου, κατοDκου ΑρτBSιδο] ΑττικC] οδE] ΝικηφEρου Βρεττ7κου 7, δια του εκπροσWπου τη] 'ηSητρDου ΒονEρτα κατοDκου ΚαρπενησDου, εκδEθηκε ταυτ7ριθSη Πρ7ξη χαρακτηρισSοF του 'ασ7ρχη ΚαρπενησDου σFSφωνα Sε την οποDα η Bκταση συνολικοF εSβαδοF 4.054,53 τ.S., στη θBση «ΚεφαληνοF» τη] Τ.Κ. Μεγ7λου ΧωριοF, τη] '.Ε. ΠοταSι7] του 'CSου ΚαρπενησDου Π.Ε. ΕυρυτανDα], χαρακτηρDζεται ω] εξC]: 1) Το ΤSCSα 1 τη] παραπ7νω Bκταση] εSβαδοF 2.539,23 τ.S., ω] Sη δασικοF χαρακτCρα που ανCκει στην παρ7γραφο 6 εδ7φιο α' του 7ρθρου 3 του Ν. 998/79. 2) Τα ΤSCSατα 2, 3 & 4 τη] παραπ7νω Bκταση] εSβαδοF 1.310,54 τ.S., 103,78 τ.S & 100,98 τ.S. αντDστοιχα, ω] δασικοF χαρακτCρα που ανCκει ω] προ] την SορφC στην παρ7γραφο 1 του αρθρ. 3 του Ν. 998/79 - Eπω] ισχFει σCSερα - και ω] προ] την κατηγορDα στην παρ7γραφο 1 εδ7φιο ε' του αρθρ. 4 του Ν. 998/79. Κατ7 τη] πρ7ξη] του 'ασ7ρχη επιτρBπονται αντιρρCσει], εντE] δFο (2) SηνWν απE την τελευταDα δηSοσDευσC τη], ενWπιον τη] Α/θSια] Ε.Ε.'.Α. Π.Ε. ΕυρυτανDα]. ΑντDτυπο τη] εν λEγω Πρ7ξη] Sε το τοπογραφικE δι7γραSSα που τη συνοδεFει εστ7λη στη 'ηSοτικC ΕνEτητα ΠοταSι7] ('CSο] ΚαρπενησDου) για την αν7ρτησC τη] επD Bνα SCνα στο 'ηSοτικE Κατ7στηSα. ΠερισσEτερε] πληροφορDε] δDνονται στην ΥπηρεσDα Sα] τι] εργ7σιSε] ηSBρε] και Wρε].

Α

ΑΝΑΚΟΙΝ6ΣΗ ΑνακοινWνουSε Eτι σFSφωνα Sε τι] ισχFουσε] διατ7ξει] του 7ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Sετ7 απE αDτηση του ΣεραφεDS ΠανEπουλου του Ιω7ννη, κατοDκου ΥSηττοF ΑττικC] οδE] ΠροκοπDου 3, δια του εκπροσWπου του ΤσιντζιλWνη ΣωτηρDου κατοDκου ΚαρπενησDου, εκδEθηκε ταυτ7ριθSη Πρ7ξη χαρακτηρισSοF του 'ασ7ρχη ΚαρπενησDου σFSφωνα Sε την οποDα η Bκταση συνολικοF εSβαδοF 1.809,88 τ.S., στη θBση «Λιβ7δια C ΑSπBλια», τη] ΤοπικC] ΚοινEτητα] Κορυσχ7δων του 'CSου ΚαρπενησDου Π.Ε. ΕυρυτανDα], χαρακτηρDζεται ω] εξC]: 1) Το ΤSCSα 2 τη] παραπ7νω Bκταση] εSβαδοF 262,15 τ.S. ω] δασικοF χαρακτCρα που ανCκει ω] προ] την SορφC στην παρ7γραφο 1 του αρθρ. 3 του Ν. 998/79 - Eπω] ισχFει σCSερα και ω] προ] την κατηγορDα στην παρ7γραφο 1 εδ7φιο β' του αρθρ. 4 του Ν. 998/79. 2) Το ΤSCSα 4 τη] παραπ7νω Bκταση] εSβαδοF 1.547,73 τ.S., ω] Sη δασικοF χαρακτCρα που ανCκει στην παρ7γραφο 6 εδ7φιο α' του 7ρθρου 3 του Ν. 998/79. Κατ7 τη] πρ7ξη] του 'ασ7ρχη επιτρBπονται αντιρρCσει], εντE] δFο (2) SηνWν απE την τελευταDα δηSοσDευσC τη], ενWπιον τη] Α/θSια] Ε.Ε.'.Α. Π.Ε. ΕυρυτανDα]. ΑντDτυπο τη] εν λEγω Πρ7ξη] Sε το τοπογραφικE δι7γραSSα που τη συνοδεFει εστ7λη στο 'CSο ΚαρπενησDου ('.Ε. ΚαρπενησDου) για την αν7ρτησC τη] επD Bνα SCνα στο 'ηSοτικE Κατ7στηSα. ΠερισσEτερε] πληροφορDε] δDνονται στην ΥπηρεσDα Sα] τι] εργ7σιSε] ηSBρε] και Wρε].

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ6ΜΕΝΗ 'ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ'ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ '/ΝΣΗ ΕΣ6ΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 'ΙΕΥΘΥΝΣΗ 'ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 'ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚαρπενCσι 26-01-2012 ΑριθS. Πρωτ.: 108/14584

Ν Ε

ΑΝΑΚΟΙΝ6ΣΗ ΑνακοινWνουSε Eτι σFSφωνα Sε τι] ισχFουσε] διατ7ξει] του 7ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Sετ7 απE αDτηση του 'ηSEπουλου ΑνδρBα, κατοDκου Μεγ7λου ΧωριοF, εκδEθηκε ταυτ7ριθSη Πρ7ξη χαρακτηρισSοF του 'ασ7ρχη ΚαρπενησDου σFSφωνα Sε την οποDα η Bκταση συνολικοF εSβαδοF 904,886 τ.S. στη θBση «ΚαλιντροFSι», τη] Τ.Κ. Μεγ7λου ΧωριοF τη] 'ηSοτικC] ΕνEτητα] ΠοταSι7], του 'CSου ΚαρπενησDου, Π. Ε. ΕυρυτανDα], χαρακτηρDζεται ω] εξC]: 1) Το ΤSCSα 1 τη] παραπ7νω Bκταση] εSβαδοF 841,840 τ.S. ω] Sη δασικοF χαρακτCρα που ανCκει στην παρ7γραφο 6 εδ7φιο α' του 7ρθρου 3 του Ν. 998/79. 2) Το ΤSCSα 2 τη] παραπ7νω Bκταση] εSβαδοF 63,046 τ.S. ω] δασικοF χαρακτCρα που ανCκει ω] προ] την SορφC στην παρ7γραφο 1 του αρθρ. 3 του Ν. 998/79 - Eπω] ισχFει σCSερα - και ω] προ] την κατηγορDα στην παρ7γραφο 1 εδ7φιο ε' του αρθρ. 4 του Ν. 998/79. Κατ7 τη] πρ7ξη] του 'ασ7ρχη επιτρBπονται αντιρρCσει], εντE] δFο (2) SηνWν απE την τελευταDα δηSοσDευσC τη], ενWπιον τη] Α/θSια] Ε.Ε.'.Α. Π. Ε. ΕυρυτανDα]. ΑντDτυπο τη] εν λEγω Πρ7ξη] Sε το τοπογραφικE δι7γραSSα που τη συνοδεFει εστ7λη στη '.Ε. ΠοταSι7] ('CSο ΚαρπενησDου) για την αν7ρτησC τη] επD Bνα SCνα στο 'ηSοτικE Κατ7στηSα. ΠερισσEτερε] πληροφορDε] δDνονται στην ΥπηρεσDα Sα] τι] εργ7σιSε] ηSBρε] και Wρε].

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ6ΜΕΝΗ 'ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ'ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ '/ΝΣΗ 'ΑΣ6Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ6Ν 'ΙΕΥΘΥΝΣΗ 'ΑΣ6Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 'ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενCσι 20-12-2011 ΑριθS. Πρωτ. 80707/5858

νι κά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ6ΜΕΝΗ 'ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ'ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ '/ΝΣΗ 'ΑΣ6Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ6Ν 'ΙΕΥΘΥΝΣΗ 'ΑΣ6Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 'ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενCσι 23-11-2011 ΑριθS. Πρωτ. 71654/5317

χειρηSατικ7 συSφBροντα. Να SετατραποFν σε δηSEσια λαϊκC περιουσDα οι ιδιωτικB] εκτ7σει] στα βουν7 και στα δ7ση, στι] ακτB] και στου] εναποSεDναντε] ελεFθερου] χWρου] που ανCκουν σε εταιρεDε], οικοδοSικοF] συνεταιρισSοF], στην ΕκκλησDα, σε κερδοσκοπικοF] οργανισSοF]. ΕDSαστε κατ7 του ΠροεδρικοF 'ιατ7γSατο] συνολικ7 αλλ7 και τη] λογικC] να συSSετBχει ο δCSο] στην παρωδDα τη] «διαβοFλευση]». Με το παραπ7νω σκεπτικE ψηφDσαSε «παρWν» στην εισCγηση που ουσιαστικ7 BSενε στο κεDSενο των SελWν του ΤΕΕ το οποDο δεν θεωροFSε επαρκB] γιατD περιορDζει το πρEβληSα και αποκρFπτει την ουσDα του. ΠροτεDναSε το 'ηSοτικE ΣυSβοFλιο να π7ρει θBση συνολικC] απEρριψη] του Π' και των στEχων που προωθεD.

Ο 'ασ7ρχη] ΚαρπενησDου Ιω7ννη] Φ7κα] 'ασολEγο]

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ'ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ 'ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 'ΙΕΥΘΥΝΣΗ 'ΑΣ6Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 'ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενCσι 24-3-2000 ΑριθS. Πρωτ. 1669 ΑΝΑΚΟΙΝ6ΣΗ ΑνακοινWνεται Eτι σFSφωνα Sε τι] ισχFουσε] διατ7ξει] του 7ρθρου 14 του Ν. 998/79 εκδEθηκε (Sετ7 απE αDτηση τη] Α.Ε.Τ.Ε.Κ. ΑΦΟΙ Ν. ΓκορEγια) ταυτ7ριθSη Πρ7ξη χαρακτηρισSοF τη] υπηρεσDα] Sα] για Bκταση συνολικοF εSβαδοF 6068,74 τ.S. που βρDσκεται στη θBση «ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ» του 'ηSοτικοF 'ιαSερDσSατο] ΚαρπενησDου του 'CSου ΚαρπενησDου Ν. ΕυρυτανDα]. Με την πρ7ξη αυτC, το τSCSα Ι εSβαδοF 953,94 τ.S. και το τSCSα II εSβαδοF 5.114,80 τ.S. χαρακτηρDζονται ω] ΑΓΡΟΤΙΚΑ (ανCκουν στην παραγρ. 6α του 7ρθρου 3 του Ν. 998/79). Κατ7 τη] πρ7ξη] του 'ασ7ρχη επιτρBπονται αντιρρCσει], εντE] δFο (2) SηνWν απE την τελευταDα δηSοσDευση, ενWπιον τη] Πρωτοβ7θSια] Ε.Ε.'.Α. του ΝοSοF ΕυρυτανDα]. ΑντDτυπο τη] εν λEγω Πρ7ξη], Sε το τοπογραφικE δι7γραSSα που την συνοδεFει, στ7λθηκε στον 'CSο ΚαρπενησDου Ν. ΕυρυτανDα]. ΠερισσEτερε] πληροφορDε] δDνονται στην ΥπηρεσDα Sα] τι] εργ7σιSε] ηSBρε] και Wρε]. Ο 'ασ7ρχη] Φ7κα] Ιω7ννη] 'ασολEγο] Sε Α' βαθSE

Ο 'ασ7ρχη] ΚαρπενησDου Ιω7ννη] Φ7κα] 'ασολEγο]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ6ΜΕΝΗ 'ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ'ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ '/ΝΣΗ 'ΑΣ6Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ6Ν 'ΙΕΥΘΥΝΣΗ 'ΑΣ6Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 'ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενCσι 26-1-2012 ΑριθS. Πρωτ. 221/14269 ΑΝΑΚΟΙΝ6ΣΗ ΑνακοινWνουSε Eτι σFSφωνα Sε τι] ισχFουσε] διατ7ξει] του 7ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Sετ7 απE αDτηση του ΚωνσταντDνου ΛελοFδη του 'ηSητρDου, κατοDκου ΚαρπενησDου οδE] ΒαλαωρDτου 3, εκδEθηκε ταυτ7ριθSη Πρ7ξη χαρακτηρισSοF του 'ασ7ρχη ΚαρπενησDου σFSφωνα Sε την οποDα η Bκταση συνολικοF εSβαδοF 2.907,41 τ.S., στη θBση «Β7ρκα - Μεγ7λα Λειβ7δια», τη] 'ηSοτικC] ΚοινEτητα] ΚαρπενησDου, του 'CSου ΚαρπενησDου Π.Ε. ΕυρυτανDα], χαρακτηρDζεται ω] Sη δασικοF χαρακτCρα και εSπDπτει στι] διατ7ξει] τη] παραγρ. 6 εδ7φιο α' του αρθρ. 3 του Ν. 998/79. Κατ7 τη] πρ7ξη] του 'ασ7ρχη επιτρBπονται αντιρρCσει], εντE] δFο (2) SηνWν απE την τελευταDα δηSοσDευσC τη], ενWπιον τη] Α/θSια] Ε.Ε.'.Α. Π.Ε. ΕυρυτανDα]. ΑντDτυπο τη] εν λEγω Πρ7ξη] Sε το τοπογραφικE δι7γραSSα που τη συνοδεFει εστ7λη στο 'CSο ΚαρπενησDου ('.Ε. ΚαρπενησDου), για την αν7ρτησC τη] επD Bνα SCνα στο 'ηSοτικE Κατ7στηSα. ΠερισσEτερε] πληροφορDε] δDνονται στην ΥπηρεσDα Sα] τι] εργ7σιSε] ηSBρε] και Wρε]. Ο 'ασ7ρχη] ΚαρπενησDου Ιω7ννη] Φ7κα] 'ασολEγο]


Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ<ρτη 1 ΦεβρουαρEου 2012 / ΣελEδα 29

- 2237021122

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜ.ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583 Λ. ΑΛΕΞΑΝ.ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Ν Ε

υρ υτ α

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

νι κά

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1ο\ ΟΡΟΦΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

Ε

• ΕπενδυτικF\ ΝFRο\ • ΜεταποEηση - ΤουρισRF\ • ΕRπFριο -ΥπηρεσEε\ • ΑστικD Αν<πτυξη • ΓυναικεEα ΕπιχειρηRατικFτητα • ΝεανικD ΕπιχειρηRατικFτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ.ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγEου 5, ΚαρπενDσι

annaantmattheou@mail.com

Ρεπορτάζ

Σε σταθερ εππεδα η τι τη αλυβδη

Σε σταθερ< γενικ< επEπεδα κυR<νθηκε η τιRD τη\ αRFλυβδη\ βενζEνη\ στα περισσFτερα πρατDρια υγρVν καυσERων του νοRοG ΕυρυτανEα\. ΣυγκεκριRCνα, σε σχCση Rε τι\ τιRC\ τη\ προηγοGRενη\ εβδοR<δα\, η τιRD παρCRεινε σταθερD σε 10 πρατDρια του νοRοG, σε 1 πρατDριο σηRειVθηκε RεEωση κατ< 0,1 λεπτF και σε 2 πρατDρια

σηRειVθηκε αGξηση κατ< 0,6 λεπτ<. Οι RετρDσει\ διενεργDθηκαν απF το ΤRDRα ΕRπορEου και ΤουρισRοG την ΤρEτη 31 ΙανουαρEου 2012.


Πολιτισ 

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετLρτη 1 Φεβρουαρ_ου 2012 / Σελ_δα 30 Επιo]λεια στ^ληy:

Συντακτικ^ οoLδα

Η Imany στο Gazarte

Το “Τρομπόνι”

Νοσταλγικ^, ροoαντικ^, ευα_σθητη, αποφασισo]νη, oελαγχολικ^, oαγικ^... Ποιοy ε_ναι Lραγε ο χαρακτηρισo`y που ταιριLζει περισσ`τερο στην Imany; Την `oορφη Γαλλ_δα που, oε ]να τραγοbδι o`νο, το “You will never know”, ]γινε διLσηoη o]σα σε o_α νbχτα;

Gazarte ΒουτLδων 32-34, ΓκLζι 11 & 12 Φεβρουαρ_ου 2012. aρα ]ναρξηy: 22.30 www.culturenow.gr

Ποιος ανακάλυψε την Αμερική

Το Θ]ατρο Σοφοbλη παρουσιLζει για δεbτερη χρονιL το φηoισo]νο ]ργο τηy Χρbσαy Σπηλιsτη «ΠΟΙΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ» σε σκηνοθεσ_α Παbλου >ανελLτου απ` την ΤετLρτη 1η Φεβρουαρ_ου 2012.

Ε

Ε_ναι ]να παν]ξυπνο ]ργο `που σε σχεδ`ν τριLντα σκην]y, δυο γυνα_κεy (ξαδ]λφεy συνοo^λικεy) αφηγοbνται oε πLθοy και χιοboορ την ιστορ_α τηy ζω^y τουy απ` oικρ^ ηλικ_α o]χρι το... γηροκοoε_ο. Συγχρ`νωy πα_ζουν επ_ σκην^y οι δυο τουy κι `λουy τουy Lλλουy ρ`λουy που υπ^ρξαν oοιρα_οι για τιy επιλογ]y τουy αλλL και στη διαo`ρφωση του χαρακτ^ρα τουy. Το ]ργο αν και φα_νεται εξαιρετικL απλ` ε_ναι βαθιL ανθρsπινο, κρατLει πολb εbθραυστεy ισορρο-

Α

Ν Ε

τραγοbδι τα_ριαζε σε o]να”. Η Imany θα βρ_σκεται για δbο βρLδια στην Αθ^να, στην σκην^ του Gazarte, ζωντανL, φ]ρνονταy φρ]σκο α]ρα απ` την Γαλλ_α και… π_στη στα `νειρα που γ_νονται πραγoατικ`τητα.. “You will never know..”

Το ]ργο θα παρουσιαστε_ για περιορισo]νο αριθo` παραστLσεων στη Θεσσαλον_κη, για να ακολουθ^σει, στη συν]χεια, δ_oηνη περιοδε_α τηy παρLστασηy σε π`λειy τηy Β`ρειαy ΕλλLδαy στιy αρχ]y Μαρτ_ου απ` το ΚλιoLκιο Μακεδον_αy- ΘρLκηy. Υπ`θεση Ο Πελοπ_δαy, «το καλbτερο τροoπ`νι» oιαy επαρχιακ^y oπLνταy, η Ευτυχ_α που ονειρεbεται τη oεγLλη ζω^ στην πρωτεbουσα, δυο Lντρεy «λLτρειy» τηy oουσικ^y και του γ]λιου και ]ναy o]ντιουo oελλοντολ`γοy, «στροβιλ_ζονται» στουy ρυθoοby oιαy oπLνταy που

νι κά

στα προLστια του Παρισιοb. “Να τραγουδLω. \τι ακριβsy ^θελα περισσ`τερο απ` τ`τε που ^oουν επτL ετsν. Τ`τε β]βαια π_στευα `τι αυτ` ε_ναι κLτι που κLνουν οι Lλλοι Lνθρωποι και `χι εγs”, εκoυστηρεbτηκε στιy πρsτεy συνεντεbξειy τηy, η Nadia Mladjao, `πωy ε_ναι το πραγoατικ` τηy `νοoα . “\ταν ^oουν oικρ^, κανε_y δεν oου ]λεγε `τι η φων^ oου ^ταν καλ^, ]λεγαν o`νο `τι ^ταν “δυνατ^” κι ]τσι δεν π_στεψα `τι το

υρ υτ α

Ε_ναι γεγον`y πωy την Imany δεν την προσπερνLy εbκολα. Γι' αυτ` και το Gazarte σε συνεργασ_α oε την Panik Records την προσκαλοbν στιy 11 και στιy 12 Φεβρουαρ_ου, για πρsτη φορL στην Αθ^να. Το “You will never know” το γνωρ_ζετε πολb καλL, αγαπ^θηκε απ` την πρsτη στιγo^ που oεταδ`θηκε στα FM. Και σκαρφLλωσε κατευθε_αν στην υψηλ`τερη θ]ση του chart παραo]νονταy πρsτο στιy προτιo^σειy του ελληνικοb κοινοb. Wνα κοooLτι που προ]ρχεται απ` το «Shape of a Broken Heart», ]ναν soul - folk δ_σκο oε 12 αγγλ`φωνα τραγοbδια απ` o_α ερoηνεbτρια oε oπLσα και αισθησιακ^ φων^. Η Imany, ]να απ` τα παιδιL o_αy 10oελοby οικογ]νειαy, o_α γαλλ_δα που κατLγεται απ` τα νησιL Κοo`ρο τηy Αφρικ^y και η οπο_α oεγLλωσε

Το Κρατικ` Θ]ατρο Βορε_ου ΕλλLδοy παρουσιLζει την παρLσταση «Τροoπ`νι», του ΜLριου Ποντ_κα σε σκηνοθεσ_α >ηo^τρη Σακατζ^ στη Λαϊκ^ Σκην^ (Σκην^ ΣωκρLτηy Καραντιν`y) τηy Μον^y Λαζαριστsν, απ` την Παρασκευ^ 20 Ιανουαρ_ου 2012.

Φωτισoο_: ΜLνοy Κ`νσογλου Animation: ΜπLoπηy ΑλεξιLδηy Πα_ζουν: Παυλ_να Χαρ]λα, ΝLντια >αλκυριLδου

π_εy ανLoεσα στο κωoικ` και στο τραγικ` και ο λ`γοy του ]χει αoεσ`τητα ζηλευτ^. Γι’ αυτ` Lλλωστε ε_ναι τ`σο επιτυχηo]νο απ` την πρsτη φορL που παραστLθηκε o]χρι και σ^oερα, τ`σο στην ΕλλL-

δα `σο και στο εξωτερικ`.

Συντελεστ]y. Σκηνοθεσ_α- Μουσικ^ επιo]λεια: Παbλοy >ανελLτοy ΣκηνικL-κοστοboια: Ν_κοy Καλαϊτζ_δηy

Θ]ατρο Σοφοbλη, Τραπεζοbντοy 5 και Σοφοbλη, ΚαλαoαριL (λεωφορε_ο ΟΑΣΘ Νο 5, στLση Βερβελ_δη) Πρεoι]ρα: ΤετLρτη 1η Φεβρουαρ_ου στιy 9.00 o.o. ΠαραστLσειy: κLθε ΤετLρτη στιy 9oo και Κυριακ^ στιy 6.15 o.o. Τηλ.: 2310423925

Αναβλλεται η συναυλα του Γιννη Κτσιρα ΑναβLλλεται η προγραooατισo]νη για την Κυριακ^ 12 Φεβρουαρ_ου 2012, συναυλ_α του ΓιLννη Κ`τσιρα, στην ΚαστανιL Ευρυταν_αy.

Σboφωνα oε ανακο_νωση, ο καλλιτ]χνηy θα εoφανιστε_ oε την παρ]α του στο Ευρυτανικ` κοιν` …κLποιο επ`oενο ΣLββατο.

πα_ζει χωρ_y διαλε_ooατα. To “Τροoπ`νι” -]ργο σταθo`y- επ_καιρο `σο ποτ], φανερsνει oε εbστοχο και κωoικοτραγικ` τρ`πο oια αποκαλυπτικ^ ψυχογραφ_α του νεο]λληνα σε κρ_σιoεy κοινωνικL στιγo]y. Μον^ Λαζαριστsν- Σκην^ ΣωκρLτηy Καραντιν`y Κολοκοτρsνη 25-27,

Σταυροbπολη, Θεσσαλον_κη Απ` Παρασκευ^ 20 Ιανουαρ_ου 2012. aρα: 21.00. ΠαραστLσειy: ΤετLρτη & Κυριακ^ 19.00, Π]oπτη, Παρασκευ^ 21.00, ΣLββατο 18.00 & 21.00 Τηλ.: 2315 200200 Τιo^ εισιτηρ_ων: 10ευρs www.culturenow.gr

Σταμάτης Κραουνάκης & Σπείρα Σπείρα Ο ΣταoLτηy ΚραουνLκηy και η Σπε_ρα Σπε_ρα παρουσιLζουν στη Μουσικ^-Θεατρικ^ Σκην^ «Αθηνα~y» την παρLσταση «>ε ΜασLoε!!! 2012 φιλιL» απ` τιy 8 Φεβρουαρ_ου 2012 για τ]σσεριy o`νο παραστLσειy. Τ]σσερα oουσικL επεισ`δια για ]κτακτα «καιρικL φαιν`oενα». «Κρυφ]y» συναντ^σειy του ΣταoLτη, τηy Σπε_ραy και `σων φ_λων θ]λουν να παρ_στανται, oε ε_σοδο δ]κα ευρs. Φα~ απ` το σπ_τι και κρασ_ δωρεLν, πιLνο τραγοbδια, σκληρ^ σLτιρα και ανταλλαγ^, πωy θα επιβιsσουoε χ]ρι-χ]ρι στα δbσκολα. Wκτακτεy συooετοχ]y: Αγλα~α ΠαππL, Κsσταy ΛειβαδLy, Κsσταy Μακεδ`ναy, και Lλλεy δηoοκρατικ]y δυνLoειy. Χρ^στοy Γεροντ_δηy, ΜπLoπηy Γοbσιαy, Jerome Kaluta, Θα-

νLσηy ΚαραθανLσηy, Χρ^στοy ΜουστLκαy, >ηo^τρηy ΜπογδLνοy, Κsσταy Μπουγιsτηy, Γιsργοy ΣτιβανLκηy. Στα δbο πιLνα ο ΣταoLτηy ΚραουνLκηy και ο Vρηy ΒλLχοy. [χοy: >ηo^τρηy ΜουρλLy Μουσικ^ Θεατρικ^ Σκην^ «Αθηνα~y», ΚαστοριLy 34-36, Βοτανικ`y Απ` τιy 8 Φεβρουαρ_ου και κLθε ΤετLρτη στιy 8.30. >ιLρκεια 180 λεπτL Τηλ: 210 3480000 www.speira-speira.gr


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ7ρτη 1 ΦεβρουαρIου 2012 / ΣελIδα 31 ΕπιXGλεια στHληb:

ΒασIληb ΚJκκοταb kokkotian79@yahoo.

Το Θεο ρο…

Ε

Ν Ε ΛLση: Κ7θε πρJβληXα Sudoku Gχει λLση η οποIα XπορεI να επιτευχθεI χωρIb εικασIεb.

Η σ υντ α γ τ η! εβ δ ο δ α !

ρουb σκηνοθGτεb Jλων των εποχ\ν. Bφυγε κι Gναb απ’ τουb XεγαλLτερουb και πιο συγκλονιστικοLb οραXατιστGb, Gναb ανυπGρβλητοb ποιητHb. Κι αυτJ πον7ει περισσJτερο… Υ.Γ.5. ΑυτJ που Xε εκνευρIζει αφJρητα σε κ7ποιουb ανθρ\πουb εIναι το να κρLβουν πολλGb φορGb την πραγXατικJτητα για χ7ρη του συστHXατοb και των αφεντικ\ν που υπηρετοLν, κι 7λλεb φορGb, Jταν φυσικ7 τουb «παIρνει», να παρουσι7ζονται ωb τιXητGb τηb αλHθειαb, θGλονταb να ξεχωρIσουν XGσα απ’ την υποτιθGXενη ειλικρIνει7 τουb. Κι Gπειτα να παρουσι7ζουν κιJλαb το XαLρο 7σπρο και να εXφανIζονται ωb θLXατα πνευXατικοL και ψυχολογικοL κανιβαλισXοL. Fταν κ7νειb κ7ποιο λ7θοb, οφεIλειb να το αναγνωρIσειb. Κι Jχι να συXπεριφGρεσαι σαν κ7ποιον 7λλο κLριο, ο οποIοb συντρ\γει εδ\ και χρJνια XαζI Xαb στα πλουσιοπ7ροχα γεLXατα τηb εξουσIαb και του κLρουb. Υ.Γ.6. Bναb 7νθρωποb εIναι ποιητHb Jχι XJνο γιατI περιγρ7φει αυτJ που ζοLXε σHXερα, αλλ7 κυρIωb επειδH διαθGτει αυτJ το Gνθεο και οραXατικJ βλGXXα του XGλλοντοb. Bνα βλGXXα που σπαρ7ζει Xε τον επερχJXενο ζJφο και ανασταIνεται Xε το γαλ7ζιο τηb ουτοπIαb. Υ.Γ.7. Ο ΑγγελJπουλοb Gλεγε Jτι σε Xεγ7λεb περιJδουb

υρ υτ α

Υ.Γ.1. ΕπιτρGψτε Xου, Xε Jλο τον σεβασXJ, να Xην προτεIνω κ7ποιο βιβλIο, κ7ποιο cd H κ7ποια ταινIα αυτH την εβδοX7δα. D, καλLτερα, να σαb προτεIνω, Gστω και τ\ρα, να δεIτε Jλεb τιb ταινIεb του. Ξαν7 και ξαν7… Υ.Γ.2. ΒGβαια, κ7ποιοι βρHκαν την ευκαιρIα να πουλHσουν Xαγκι7 Xια ηXGρα Xετ7 τον τραγικJ χαXJ του. ΑναφGροXαι στον κLριο (ανIκα, ο οποIοb, στα πλαIσια τηb αποκ7λυψηb Jληb τηb αλHθειαb για τον ΑγγελJπουλο λεb κι επρJκειτο για Xια νοσηρH προσωπικJτητα- αναφGρθηκε στα κουσοLρια του. ΕσεIb π\b το βλGπετε; ΛGτε να Hταν ΘεJb, να Xην εIχε και τα κουσοLρια του; Τον κLριο (ανIκα περιXGναXε να Xαb δ\σει το Aγιο, αποκαλυπτικJ φωb; Τι να πω…ΕIναι ο Iδιοb ακριβ\b 7νθρωποb, πλHρωb συστηXικJb πλGον, ο οποIοb παρουσι7ζει εδ\ και καιρJ XGσα απ’ την στHλη του τον πρ\ην πρωθυπουργJ τηb Ελλ7δαb και δι7φορα πολιτικ7 στελGχη του Iδιου κJXXατοb ωb τραγικ7 πρJσωπα, παραβλGπονταb την αλαζονεIα τηb εξουσIαb. Γι’ αυτJν, XJνο ο ΑγγελJπουλοb Hταν αλαζJναb. (εν πειρ7ζει… Υ. Γ.3. Fσοι Xε γνωρIζουν καλ7 ξGρουν Jτι ο ΑγγελJπουλοb Hταν ο αγαπηXGνοb Xου σLγχρονοb σκηνοθGτηb. Μ7λιστα, για να Xε πειρ7ξουν, Xου Gλεγαν Jτι πολλGb φορGb στιb συζητHσειb Xαb τον υπερασπιζJXουνα λεb και Hταν συγγενHb Xου. Τ\ρα, τον πενθ\ λοιπJν ωb συγγενH… Υ.Γ.4. (εν «Gφυγε» Xον7χα Gναb απ’ τουb 10 σηXαντικJτε-

νι κά

Αντ7ρτηb, Βελουχι\τηb και ΑλGξανδροb να X7χεται το καταραXGνο φIδι για Gνα πουκ7Xισο αδειανJ, για Xια ΕλGνη. Kρεb\ρεb XJνο, διστ7ζονταb σαν πελαργJb για το XετGωρο βHXα Xου, δεν Xπορ\ να διακρIνω καθαρ7 το τοπIο τηb οXIχληb, την (ραπετσ\να XGσα στο χειX\να. Και νοσταλγ\, αφοL πια δεν GχουXε ζωH, βυθισXGνοb ολJτελα στην σκJνη του χρJνου, την χαXGνη Jπερα τηb πεντ7ραb, την 7λλη θ7λασσα, XGσα Xου, που δεν θα ξαναδ\…

Οι κανJνεb του Sudoku εIναι απλοI: Τα κεν7 συXπληρ\νονται Xε αριθXοLb απJ το 1 Gωb το 9. Κ7θε οριζJντια γραXXH, κ7θε κ7θετη γραXXH και κ7θε περιοχH Xε 3x3 τετρ7γωνα πρGπει να περιGχουν απJ XIα XJνο φορ7 Jλουb τουb αριθXοLb απJ το 1 Gωb το 9.

Α

Τι λGτε ρε που «Gφυγε» ο ΘJδωροb! (εν Xε γελ7τε εXGνα! ΑυτJb ζει Xια ηXGρα XGσα σε Xια αιωνιJτητα, X’ εκεIνο το προαι\νιο βλGXXα τηb περιπλ7νησηb, το βλGXXα του ΟδυσσGα, καθ\b αναπαριστ7 Xε εικJνεb τα π7θη των Ατρειδ\ν. ΚοXIζει το αθ7νατο XGλι τηb φLσηb απJ λιβ7δια που δακρLζουν, αναζητ\νταb ατGρXονα τα ΚLθηρα XαζI Xε τον θλιXXGνο του ΘIασο π7νω σε Xια σχεδIα καταXεσHb του πελ7γουb.

Sudoku

Το Sudoku εIναι το δηXοφιλGστερο παιχνIδι Xε αριθXοLb του πλανHτη

κρIσηb δεχJXαστε Xια «επIθεση» πολιτισXοL. Eσωb, επειδH τJτε ακριβ\b ο 7νθρωποb αναγκ7ζεται να επαναπροσδιορIσει τα Jρια του. Να χαρ7ξει νGουb δρJXουb, να ζωγραφIσει νGα Jνειρα, να ξεφLγει απ’ την επερχJXενη θηριωδIα και την ολοκληρωτικH βαρβαρJτητα. ΓιατI, αγαπητοI Xου αναγν\στεb, Jχι XJνο Gβλεπε την εισβολH τηb δυστυχIαb αλλ7 γν\ριζε πολL καλ7 Jτι την βι\νουXε Hδη. Με τουb 7νεργουb, τουb απελπισXGνουb, τουb 7στεγουb, τουb εξαθλιωXGνουb Xεταν7στεb, τιb φτωχGb οικογGνειεb που τρGφονται Xε τα σκουπIδια τηb λαϊκHb και τα «φιλανθρωπικ7» συσσIτια, ζωνταν7 ερεIπια Xιαb κοινωνIαb που κ7ποιοι αδIστακτοι κεφαλαιοκρ7τεb και πολιτικοοικονοXικοI managers αποφ7σισαν να εξοντ\σουν στο JνοXα τηb περIλαXπρηb ανταγωνιστικJτηταb. Υ.Γ.8. Απ’ την XIα πλευρ7, υπ7ρχει το JραXα του ΑγγελJπουλου. Απ’ την 7λλη, το JραXα του ΣαXαρ7 και το JραXα του Χρυσοχοϊδη. (ιαλGγετε και παIρνετε… Υ.Γ.9. Οι πληροφορIεb Jτι Gχει αρχIσει Hδη γυρIσXατα για την νGα του ταινIα XαζI Xε τον Μαστρογι7νι, τον Κατρ7κη, τον ΒGγγο, τον ΒολοντG και τον ΠαπαγιαννJπουλο εIναι απJλυτα ακριβεIb…

ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΥΛΙΚΑ -1 κοτJπουλο -1 πρ7σο -1 πατ7τα -1 κρεXXLδι -2 κολοκυθ7κια -2 καρJτα -1-2 κλων7ρια σGλερι -χυXJ 2 λεXονι\ν -XπJλικο 7νηθο -3 κρJκουb -1 φλυτζ. γ7λα εβαπορG H κρGXα γ7λακτοb light -3 κ.σ. κορν φλ7ουερ -2,5 λIτρα νερJ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βρ7ζουXε το κοτJπουλο στο νερJ και στη συνGχεια το ξεψαχνIζουXε και το ψιλοκJβουXε. Στο ζωXJ βρ7ζουXε για 1520 λεπτ7 τα λαχανικ7, αφοL τα κJψουXε σε κυβ7κια. ΑνακατεLουXε την κρGXα H το γ7λα Xε τουb κρJκουb, προσθGτουXε το χυXJ λεXονιοL και το κορν φλ7ουερ. ΡIχνουXε στη σοLπα XαζI Xε τον 7νηθο, αφοL την κατεβ7σουXε απJ τη φωτι7. Ξαναβ7ζουXε το κοτJπουλο στη σοLπα και σερβIρουXε αXGσωb!

Ευρυτανικά Νέα  
Ευρυτανικά Νέα  

Αποκαλύπτουμε τα σχέδια του νέου Δημαρχείου στον Ξηριά - Στο φως οι απευθείας αναθέσεις στον δήμο Καρπενησίου - Επισκέψεις βουλευτών της Ν.Δ...

Advertisement