Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"A τFπο\ εDναι ελεFθερο\. Η λογοκρισDα και κ9θε 9λλο προληπτικE RBτρο απαγορεFονται" ?ρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ9γRατο\ τη\ Ελλ9δα\

Η ανεξ9ρτητη εβδοRαδιαDα εφηRερDδα τη\ ΕυρυτανDα\

Τετρτη 12 Οκτωβρου 2011

ΚυκλοφορεD κ9θε Τετ9ρτη

@δρα ΖηνοποFλου 7 ΚαρπενCσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr @το\ 9o Αρ.ΦFλλου 465 τιRC 1 ευρV

ρχεται η δικαωση τη% Μεσοχρα%

Σελ. 3

ΚΤΕΛ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Σταατ ε τα αθητικ δροολγια αν ... ΙΑΒΑΣΤΕ

Στο σχBδιο δι9σωση\ των περιουσιVν εκατοντ9δων δηRοτVν τη\ ΜεσοχVρα\ και 9λλων 2 περιοχVν που θDγονται, λEγω των ρυθRDσεων του ΓενικοF ΠολεοδοRικοF ΣχεδDου(ΓΠΣ), Bχει καταλCξει ο δCRο\ ΚαρπενησDου. Την πρEταση θα παρουσι9σει απEψε στο *ηRοτικE ΣυRβοFλιο ΚαρπενησDου, ο δCRαρχο\ κ. ΚVστα\ Μπα-

Επκταση Νοσοκο,ε!ου & Ανακα!νιση Γηροκο,ε!ου

Ενισχυτικ διδασκαλ!α ζητ ο Ηλ!α5 Καραν!κα5

 Ο δCRο\ ΚαρπενησDου προκηρFσσει Rια θBση οδηγοF απορριRRατοφEρου. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΡΥΜΑ. ΥποτροφDα και βραβεDα σε Ευρυτ9νε\ φοιτητB\. Προσωριν9 αποτελBσRατα για 1.200 ειδικοF\ φρουροF\. ΟΑΕ. Στην ΕυρυτανDα επωφελοFνται 352 9τοRα. ΣΥΝΕ-

ΣΜΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΛΟΣ. ΟλοκληρVθηκε το

Ε

3ηRερο ΕπιστηRονικE ΣυνBδριο. Ο εθελοντισRE\, σFRRαχο\ στο περιβ9λλον. «Μικρ" Πανεπιστ ,ιο». *Fο παρουσι9σει\ βιβλDων απE τον Μ9νο ΚοντολBων. Την ΚυριακC 16 ΟκτωβρDου γιορτC κ9στανου στην ΑγDα Τρι9δα. ΣυνBντευξη του ΚVστα Μπακογι9ννη σε RαθητB\ του ΓενικοF ΛυκεDου. 2η ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΝΕΝ. *Fο Ευρυτ9νε\ RαθητB\ στι\ ΘερRοπFλε\.

κογι9ννη\, προσδοκVντα\ σε Rια οREφωνη απEφαση, Vστε να επανBλθει η δικαDωση και να αρθεD η αδικDα που υπBστησαν π9νω απE 2.000 δηREτε\, οι οποDοι, Bχοντα\ BννοRο συRφBρον, εDδαν την περιουσDα του\ να εξανεRDζεται εν Rια νυκτD. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 5

Η επσκεψη του Υφυπουργο) Υγεα", κ. Χρστου Αηδ(νη, στο Καρπενσι

υρ υτ α

η,οπρατο#νται ,εσα:

Πρ ταση για τροποποηση του Γ.Π.Σ. σε 3 περιοχ

νι κά

“ φυγε” ο Κστα% Μπαλ φα%

Ν Ε

Α

Απ"ψε η κρDσιRη συνεδρDαση στο *ηRοτικE ΣυRβοFλιο ΚαρπενησDου

“Νο% πρτυπο” η ΕυρυταναΘα λυθοFν τα προβλCRατα στο ΝοσοκοRεDο ΚαρπενησDου, σχετικ9 Rε το αυτοδιοDκητο και τον, κατ9 49% RειωRBνο, προϋπολογισRE - ΙκανοποDηση απE την επDσκεψη δηλVνουν Μπακογι9ννη\ και ΚαρανDκα\. Τι προγρα,,ατ!ζεται σε θ,ατα θληση5 και τουρισ,ο#. σελ. 10 “Το ποδ λατο στη ζω ,α5” σελ. 17

Στη Βουλ το φυσικ αριο Η ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕυρυΤο θBRα, το οποDο ανBδειξαν τα "Ε τανικ9 ΝBα", φBρνει στη ΒουλC των ΕλλCνων ο βουλευτC\ τη\ *ηRοκρατικC\ ΣυRRαχDα\, κ. ΛευτBρη\ Αυγεν9κη\, καταθBτοντα\ ερVτηση στον ΥπουργE ΕνBργεια\, κ. ΓιVργο ΠαπακωνσταντDνου. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ 9

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Αθ. Καρπενησι$τη 12 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Τηλ: 22370 89000


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 12 Οκτωβρ ου 2011 / Σελ δα 2

Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ (6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920) Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

Ν Ε

σοχ/, ενB η δε2τερη /ταν κυρ0ωH αυθ1ρ>ητη και απευθυν1ταν κυρ0ωH στο θυ>ικ1. ->ωH, φυσικ', αυτ1 δεν ε0ναι ο >οναδικ1H λ1γοH για τον οπο0ο ο κ1σ>οH προτ0>ησε να π'ει στο συν.δριο κι 1χι στη συγκ.ντρωση. ΕδB και σχεδ1ν >ισ1 αιBνα, η πολιτιστικ/ και πολιτισ>ικ/ συνεισφορ' του Συνδ.σ>ου "Ευγ.νιοH ο Αιτωλ1H" στην π1λη ε0ναι τ1σο ση>αντικ/ Bστε καθ0σταται αδ2νατο να >ην παραστε0 ο κ1σ>οH στιH εκδηλBσειH που διοργανBνει. Π1σω >'λλον 1ταν πρ1κειται για .να συν.δριο που ολοκληρBνει .ναν κ2κλο προσφορ'H στην τοπικ/ και την ευρ2τερη εθνικ/ ιστορ0α. Θα δια>αρτυρηθο2ν 0σωH κ'ποιοι, βρ0σκονταH την 'ποψη αυτ/ υπερβολικ/, καθBH τ1σο η στ'ση του ιοικητικο2 Συ>βουλ0ου 1σο και η κοινωνικ/ σ2νθεσ/ του

Κι απ Οκτβρη... χεινα. Με αισθητ κρο, ντονε$ βροχοπτσει$, ακα και χινια στα ορειν

κλησε το προηγοενο δι στηα ο καιρ$ στο Καρπεν σι. Βελτωση ανα νε-

/ταν αρκετ' ανεβασ>.νοH. Μ/πωH 1>ωH η ηλικ0α ε0ναι π'ντα δε0κτηH συντηρητισ>ο2; Μ/πωH η 'ποψη που πρεσβε2ει αυτ1 ακριβBH δεν ε0ναι κατ' εξοχ/ν ρατσιστικ/ και συντηρητικ/; *χει 'ραγε π'ψει ποτ. η εθνικ/ ταυτ1τητα να ε0ναι το ζητο2>ενο για 1λουH τουH ευρωπαϊκο2H λαο2H, ταυτ1χρονα >ε την ευρωπαϊκ/ ολοκλ/ρωση; Μ/πωH το 1ρα>α του οσ0ου Ευγεν0ου του Αιτωλο2 για λαϊκ/ παιδε0α, για πανεπιστη>ιακ/ >1ρφωση, για χριστιανικ/ συ>περιφορ' δεν ε0ναι το ζητο2>ενο, τ1τε, σ/>ερα και –δυστυχBH– εσαε0; Ξεν0ζει κ'ποιουH η ακραιφν/H καθαρε2ουσα του ΠαναγιBτη Βλ'χου, του καθηγητ/ ο οπο0οH ωH 'λλοH Λεων0δαH >'χεται στιH Θερ>οπ2λεH εν'ντια στην επ.λαση των ξενικBν εκφρ'σεων και τηH

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α ται για σ ερα και αριο, ε τα τωριν

δεδο να να δεχνουν ν α επιδενωση απ την Παρασκευ , ε βροχ $ και χιονοπτσει$ σε εγ λα υψετρα. Οι βορι δε$ θα ...επιτενουν το κρο.

 

Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Παρασκευ7 14 Οκτωβρ8ου 2011

Πιθαν6P σποραδικ6P βροχ6P

Κυριακ7 16 Οκτωβρ8ου 2011

Περαιτ6ρω πτJση τηP θερFοκρασ8αP

ευτ6ρα 17 Οκτωβρ8ου 2011

Τρ8τη 18 Οκτωβρ8ου 2011

Τετ.ρτη 19 Οκτωβρ8ου 2011

Επιδε8νωση του καιρο:

Μικρ7 βελτ8ωση

Κατ. τ9πουP ανο8γFατα του καιρο: Ηλιοφ.νεια

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

   

   

Α:ριο Π6Fπτη 13 Οκτωβρ8ου, περιF6νουFε ν6α .νοδο τηP θερFοκρασ8αP και α8θριο καιρ9 στο Fεγαλ:τερο δι.στηFα τηP ηF6ραP. ΘερFοκρασ8α απ9 10OC 6ωP 20OC και η πραγFατικ7 α8σθηση Fεταξ: 11 και 21 βαθFJν Κελσ8ου.

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

9O... 13OC

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

8O... 12OC

6O... 11OC

5O... 11OC

4 ... 9 C

3 ... 7 C

5O... 11OC

5O... 10OC

6O... 14OC

7O... 15OC

O

O

8O... 16OC

OO

9O... 17OC

* Οι προβλ6ψειP π6ραν των τριJν ηFερJν ελ6γχονται ωP προP την ακρ8βει. τουP, ιδια8τερα σε σχ6ση Fε την εκδ7λωση τοπικJν φαινοF6νων. ** -P “πραγFατικ7 α8σθηση” αναφ6ρεται ο αλγ9ριθFοP που προσδιορ8ζει το πJP αισθαν9Fαστε την εξωτερικ7 θερFοκρασ8α, π6ρα απ9 τιP Fετρ7σειP του θερFοF6τρου και τηP ψυχρ9τηταP του αν6Fου. Οι παρ.γοντεP που λαFβ.νονται υπ’ 9ψιν ε8ναι η ποσ9τητα ηλιοφ.νειαP, το υψ9Fετρο, η ατFοσφαιρικ7 π8εση, η υγρασ8α κλπ.

Πηγ7:accuweather.com

Σ ε ρ α

Για σ7Fερα Τετ.ρτη 12 Οκτωβρ8ου, ο καιρ9P αναF6νεται Π π τ η γενικ. βελτιωF6νοP, Fε .νοδο τηP θερFοκρασ8αP και απουσ8α φαινοF6νων. Η θερFοκρασ8α θα κυFανθε8 απ9 9OC  F6χρι 17OC, Fε την πραγFατικ7 α8σθηση να βρ8σκεται Fεταξ: 10OC και 18OC. 

Σ.ββατο 15 Οκτωβρ8ου 2011

απλοπο0ησηH τηH γλBσσαH >αH, 1>ωH αυτο0 οι 0διοι ε0ναι που ευχαριστ/θηκαν >ε τον εαυτ1 τουH, διαβ'ζονταH και κατανοBνταH το "εσαε0" που λ.χθηκε παραπ'νω, το ω>.γα στο "π1σω" και το "ακραιφν/H". Και για το τ.λοH >ια ν1τα αισιοδοξ0αH: π'νω απ' 1λα αυτ1 που ση>ατοδ1τησε η προχθεσιν/ εκδ/λωση >ε την εξαιρετικ/ τηH επιτυχ0α /ταν ακριβBH η πε>πτουσ0α του παλιο2 εκε0νου ε>βατηρ0ου που διαλαλο2σε 1τι "η Ελλ'δα ποτ. δεν πεθα0νει". ,ταν η διαπ0στωση 1τι εν >.σω ο>οβροντιBν εχθρικBν πυρBν, εν >.σω >ιαH οικονο>ικ/H κρ0σηH που >αH αλλ'ζει τιH ζω.H, >αH φτωχα0νει και >αH αρρωστα0νει, ε>ε0H εξακολουθο2>ε να γε>0ζου>ε α0θουσεH σε συν.δρια πολιτισ>ο2, εντοπ0ζονταH .ναν συνεκτικ1 ιστ1 'θικτο, προφυλαγ>.νο στην 'ρ>η τηH Ιστορ0αH, που συντηρε0 αλBβητα τα συστατικ' τηH '>υναH απ.ναντι σε 1λουH τουH επ0δοξουH Ξ.ρξεH, Με>.τηδεH και Χ0τλερ. Αξ0ζει δε απερι1ριστοH σεβασ>1H σε εκε0νουH που κατ' καιρο2H τα ανασ2ρουν απ1 τα κλειδα>παρω>.να κελ'ρια τουH, >αH κ'νουν κοινωνο2H και νοι'ζονται για το >.λλον των επερχ1>ενων γενιBν, εκδ0δονταH βιβλ0α >εστ' Ελληνισ>ο2, ακ1>α και 1ταν >ιλ'νε και γρ'φουν σε >ια γλBσσα ακαταν1ητη >α ταυτ1χρονα τ1σο οικε0α, τ1σο πλο2σια και τ1σο φορτισ>.νη >ε ν1η>α. Και τουH αξ0ζουν επ0σηH συγχαρητ/ρια· 1χι >ε την .ννοια του "ε2γε" αλλ' >ε την αρχικ/ .ννοια του "συγχα0ρειν" για την ευ1δωση των προσπαθειBν τουH.

Α

θεωρο2νται απ1 πολλο2H ιδια0τερα συντηρητικ.H. Ποια ε0ναι 1>ωH τα 1ρια >εταξ2 συντηρητισ>ο2 και προοδευτισ>ο2, σ/>ερα; ΠοιοH ε0ναι αυτ1H που >πορε0 να οριοθετ/σει >ε σαφ/νεια τιH διαφορ.H τουH; Μια >ατι' και >1νο στο κοιν1 θα αποδε0κνυε σαφBH 1τι ο >.σοH 1ροH ηλικ0αH

Συντηρητικός προοδευτισμός

υρ υτ α

Ευρυτανικ ΝΕΑ

παρατηρ/θηκε >ια τ.τοια "διαφορ' δυνα>ικο2". Μια προσεκτικ1τερη >ατι', 0σωH να .λυνε το >υστ/ριο: κατ' αρχ'H, οι δ2ο εκδηλBσειH δι.φεραν στο οργανωτικ1 >.ροH. Η πρBτη ε0χε αρχ0σει να οργανBνεται εδB και >/νεH, >ε σ2στη>α και προ-

νι κά

*να εντελBH αξιοπερ0εργο και 0σωH ακαταν1ητο γεγον1H συν.βη το βρ'δυ τηH περασ>.νηH Κυριακ/H στην π1λη >αH. Γ2ρω στιH 8 η Bρα το βρ'δυ, ε0χαν λ/ξει οι Γράφει ο εργασ0εH τηH δε2τε∆ΙΟΝ. Κ. ρηH η>.ραH εν1H ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ i nf o@ev rytanika.gr τρι/>ερου συνεδρ0ου που διοργανBνονταν στην α0θουσα του "Ευγεν0ου του Αιτωλο2". Ταυτ1χρονα, στην 'λλη 'κρη τηH πλατε0αH ε0χαν συγκ.ντρωση οι "αγανακτισ>.νοι" που δια>αρτυρ1ντουσαν, δικα0ω τω λ1γω, για την οικονο>ικ/ αφα0>αξη στη οπο0α προβα0νει η κυβ.ρνηση ειH β'ροH των φορολογου>.νων, και τα αυστηρ' >.τρα δη>οσιονο>ικ/H πειθαρχ0αH που λα>β'νει. Το περ0εργο, λοιπ1ν, /ταν 1τι, ενB τα >.λη τηH ο>'δαH των δια>αρτυρο>.νων πολιτBν >πορο2σαν να >ετρηθο2ν στα δ'χτυλα των δ2ο χεριBν περ0που, οι πολ0τεH που εξ.ρχονταν απ1 το συν.δριο /ταν πολ2 περισσ1τεροι. Στην πραγ>ατικ1τητα, οι σ2νεδροι που βρισκ1ντουσαν συν.χεια >.σα στην α0θουσα, δεν /ταν ποτ. λιγ1τεροι απ1 εκατ1, ενB υπ/ρξαν και στιγ>.H που ο χBροH φ'νταζε ασφυκτικ' >ικρ1H. εδο>.νου δε, 1τι και το θ.>α του συνεδρ0ου δεν /ταν και τ1σο σ2γχρονο, αφο2 αφορο2σε τον 1σιο Ευγ.νιο τον Αιτωλ1 και τιH σχολ.H των Αγρ'φων κατ' την Τουρκοκρατ0α, ε0ναι πραγ>ατικ' 'ξιο απορ0αH για ποιο λ1γο

Ο καιρ9P τηP Fεθεπ9FενηP εβδοF.δαP Fε Fια Fατι. ΗF6ρα ΗF/ν8α Σ:Fβ.

C

o

Π 20

Π 21

Σ 22

Κ 23

 24

Τ 25

Τ 26

7 / 17

8 / 18

7 / 16

7 / 17

5/ 13

6/ 14

7 / 14
Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 12 Οκτωβρ2ου 2011 / Σελ2δα 3

“ φυγε” ο Κστα Μπαλφα

Α

Ο ση!αντικ+ λληνα+ φωτογρ φο+ απεβωσε την Κυριακ 9 Οκτωβρου 2011, στα 91 του χρνια και κηδετηκε τη ευτρα, στι+ 5.30 το απγευ!α, στο νεκροταφεο Χαλανδρου. Τον επικδειο λγο εκφ%νησε συγκινη!νο+ ο κ. Κ%στα+ Μπου!πουρ+, πω+ ταν η επιθυ!α του εκλιπντο+

νι κά

Ο ΚDσταJ Μπου@πουρ1J, @ε τον φωτογρ#φο ΚDστα Μπαλ#φα, στην παρουσ2αση του βιβλ2ου για το +γιον /ροJ, στο Μουσε2ο Μπεν#κη το 2006. Ο κ. ΚDσταJ Μπου@πουρ1J Ευρυαπ0στειλε επιστολ1 στα «Ε τανικ# Ν0α», στη @ν1@η του εκλιπ3ντοJ, η οπο2α αναφ0ρει τα εξ1J: ,φυγε” ο ΚDσταJ Μπα«.... “, λ#φαJ. Ξη@ερD@ατα περασ@0νου Σαββ#του ταξ2δεψε για την αιωνι3τητα ο εθνικ3J φωτογρ#φοJ ΚDσταJ Μπαλ#φαJ, πλ1ρηJ η@ερDν, σε ηλικ2α 94 ετDν. ικαιω@ατικ# αναπα4εται στην αγκαλι# τηJ Ιστορ2αJ ο τελευτα2οJ των κορυφα2ων φωτογρ#-

φων, καταγ3@ενοJ απ' την Κυψ0λη τηJ +ρταJ. Ο εκπρ3σωποJ του ασπρ3@αυρου, ου@ανιστ1J φωτογρ#φοJ, φωτογρ#φοJ των απλDν και φτωχDν ανθρDπων, του κοινωνικο4 προβλη@ατισ@ο4 κι 0ναJ εκ των κυριοτ0ρων φωτογρ#φων τηJ Εθνικ1J Αντ2στασηJ. Συγχρ3νωJ και αγωνιστ1J τηJ Αντ2στασηJ ωJ τυφεκιοφ3ροJ στο 85οΣ4νταγ@α τηJ 6ηJ Ταξιαρχ2αJ του ΕΛ.ΑΣ και @ 'αυτ1 του την ιδι3τητα, κατ0γραψε @ε τη φωτο-

υρ υτ α

Το 0ργο του αφιερω@0νο στον απλ3 #νθρωπο του @3χθου και ιδια2τερα στουJ κατο2κουJ των απο@ακρυσ@0νων χωριDν, 0χει προβληθε2 επανειλη@@0να τα τελευτα2α 20 χρ3νια @0σα απ3 εκθ0σειJ και εκδ3σειJ. Να θυ@2σου@ε 3τι ο Ευρυτ#ναJ ΚDσταJ Μπου@πουρ1J ε2ναι ο βιογρ#φοJ του @εγ#λου φωτογρ#φου και 0χει συγγρ#ψει το βιβλ2ο «Ο ΚDσταJ Μπαλ#φαJ και ο κ3σ@οJ του». Με δικ1 του δια@εσολ#βηση, η ση@αντικ1 αυτ1 0κθεση του ΚDστα Μπαλ#φα, η οπο2α εκτ2θεται @3νι@α στο Μουσε2ο Μπεν#κη στην Αθ1να, @εταφ0ρθηκε και εκτ0θηκε στο ιστορικ3 η@οτικ3 Σχολε2ο ο@ν2σταJ για το δι1@ερο των εκδηλDσεων στιJ 4 και 5 Ιουν2ου 2011. Αντ2γραφα του 0ργου του @εγ#λου 0λληνα φωτογρ#φου εκτ2θενται και στο λαογραφικ3 @ουσε2ου στον Μ#ραθο, το οπο2ο ιδρ4θηκε την #νοιξη του 2008. Η @2α πτ0ρυγα του @ουσε2ου φ0ρει, #λλωστε, και το 3νο@α του καλλιτ0χνη.

Ν Ε

Ο ΚDσταJ Μπαλ#φαJ συγκαταλ0γεται αν#@εσα στουJ κορυφα2ουJ ,λληνεJ εκπροσDπουJ τηJ ανθρωπιστικ1J φωτογραφ2αJ κατ# τη @εταπολε@ικ1 περ2οδο.

Η κηδε2α του 0γινε στον τ3πο κατοικ2αJ του στο Χαλ#νδρι την 17.30 τηJ 10-10-2011. Παραβρ0θηκαν εκπρ3σωποι του καλλιτεχνικο4 και πολιτικο4 κ3σ@ου, αντιστασιακDν οργανDσεων, πολιτιστικDν φορ0ων και ενDσεων, ωJ και πλ1θοJ ανων4@ων απλDν ανθρDπων. Τον επικ1δειο λ3γο εκφDνησε ο βιογρ#φοJ του και στεν3J του φ2λοJ τα τελευτα2α χρ3νια, ο Ευρυτ#ναJ πολιτευτ1J, κ. ΚDσταJ Μπου@πουρ1J, 3πωJ 1ταν η επιθυ@2α του εκλιπ3ντοJ. Του απη4θυναν ολιγ3λεπτο τελευτα2ο χαιρετισ@3, ο διευθυντ1J του Μουσε2ου Μπεν#κη κ. +γγελοJ εληβορι#J, ο 93χρονοJ συναγωνιστ1J του στο Αντ#ρτικο, κ. ΚDσταJ ΚαλυβιDτηJ κι ο Αντιστασιακ3J Ευρυτ#ναJ φ2λοJ του, κ. Βασ2ληJ Πρι3βολοJ (Καπετ#ν Ερ@1J). Με την Ευρυταν2α ο ΚDσταJ Μπαλ#φαJ ε2χε στενο4J @ακροχρ3νιουJ δεσ@ο4J. Φωτογρ#φησε την κατασκευ1 του φρ#γ@ατοJ τηJ λ2@νηJ Κρε@αστDν του ΑχελDου, @ε τον ξεριζω@3 των κατο2κων των χωριDν που πν2γηκαν, τον φονικ3 σεισ@3 του 1966, τα @οναστ1ρια και τα παραδοσιακ# π0τρινα γεφ4ρια τηJ γεν0τειρ#J @αJ. Τ0λοJ στο λαογραφικ3 @ουσε2ο Μαρ#θου λειτουργε2 πτ0ρυγα @ε π2νακεJ φωτογραφιDν του ΚDστα Μπαλ#φα».

γραφικ1 του @ηχαν1 ση@αντικ3τατεJ ιστορικ0J στιγ@0J τηJ νεDτερηJ Ελληνικ1J Ιστορ2αJ. Το 0ργο που #φησε @εγ#λο κι ανεξ#ντλητο. Πινακοθ1κεJ, @ουσε2α, παιδαγωγικ# ιδρ4@ατα κι αλλο4 φιλοξενο4ν ασπρ3@αυρεJ φωτογραφ2εJ του, σπ#νια και φοβερ# ντοκου@0ντα. Το φωτογραφικ3 και κινη@ατογραφικ3 του αρχε2ο απ3 το 2008 αποτελε2 υλικ3 του Μουσε2ου Μπεν#κη κατ3πιν δωρε#J του ιδ2ου.

Απφαση «φωτι» απ το ΚΤΕΛ Ευρυτανα Κινδυνεει να διακοπε η !εταφορ των !αθητ%ν

Ε

Οι πρ3εδροι των ΚΤΕΛ 3λων των ΠεριφερειακDν Ενοτ1των Στερε#J Ελλ#δαJ, @εταξ4 των οπο2ων και ο πρ3εδροJ του ΚΤΕΛ Ευρυταν2αJ, κ. Σπ4ροJ Στα@ο4ληJ, υπ0γραψαν τη ευτ0ρα 10 Οκτωβρ2ου 2011 την απ3φαση για διακοπ1 τηJ @εταφορ#J των @αθητDν απ3 την Τρ2τη 18 Οκτωβρ2ου 2011, λ3γω τηJ @η υπογραφ1J των σχετικDν συ@β#σεων για την περ2οδο απ3 12 Σεπτε@βρ2ου 0ωJ και 31 εκε@βρ2ου 2011.

Η απ3φαση αυτ1 κοινοποι1θηκε στον περιφερει#ρχη Στερε#J Ελλ#δαJ, κ. Κλ0αρχο Περγαντ#, στουJ αντιπεριφερει#ρχεJ

3λων των ΠεριφερειακDν Ενοτ1των Στερε#J Ελλ#δαJ, στη διε4θυνση ΤεχνικDν ΥπηρεσιDν του Υπουργε2ου ΕσωτερικDν και στιJ ιευθ4νσειJ Α/θ@ιαJ και Β/θ@ιαJ Εκπα2δευσηJ 3λων των ΠεριφερειακDν Ενοτ1των. Η @εταφορ# των @αθητDν βρ2σκεται στον α0ρα. Οι πρ3εδροι των ΚΤΕΛ, εκτ3J απ3 το οικονο@ικ3 θ0@α που ακ3@α δεν 0χει διευθετηθε2, δηλDνουν 3τι υπ#ρχει και σοβαρ1 εκκρε@3τητα @ε το θ0@α τηJ νο@ικ1J κ#λυψηJ απ3 τη @η υπογραφ1 των συ@β#σεων, 3πωJ για παρ#δειγ@α σε περ2πτωση κ#ποιου ατυχ1@ατοJ. Για το λ3γο αυτ3 δ2νουν προθεσ@2α λ2γων η@ερDν στιJ αρ-

@3διεJ υπηρεσ2εJ και συγκεκρι@0να @0χρι την Παρασκευ1 14 Οκτωβρ2ου 2011 για τη λ4ση του ζητ1@ατοJ.

Η απφαση

Την απ3φαση αυτ1 δη@οσιΕυρυτανικ# ε4ουν σ1@ερα τα «Ε Ν0α» και 0χει ωJ εξ1J: «Μετ# τιJ αλλεπ#λληλεJ συναντ1σειJ @αJ στην 0δρα τηJ Περιφ0ρειαJ αλλ# και τιJ εν συνεχε2α τηλεφωνικ0J επικοινων2εJ @αJ @ε τουJ αρ@οδ2ουJ, σχετικ# @ε θ0@ατα του 0ργου @εταφορ#J @αθητDν για το δι#στη@α 12/9/2011-31/12/2011, 3πωJ δηλαδ1 αυτ3 παρατ#θηκε @ε νο@οθετικ1 ρ4θ@ιση προκει@0νου και @0χρι να ολοκληρωθο4ν οι προκηρυχθ0ντεJ για το

θ0@α αυτ3 διαγωνισ@ο2 των 1@ων, συ@φων1σα@ε 3πωJ υπογραφο4ν @εταξ4 των ΚΤΕΛ και τηJ Περιφ0ρειαJ, συ@β#σειJ για το συγκεκρι@0νο 0ργο που παρατε2νεται και που κ#θε ΚΤΕΛ εκτελο4σε @0χρι τον Ιο4νιο 2011. Επειδ1 @0χρι σ1@ερα, και ενD το 0ργο @εταφορ#J @αθητDν εκτελε2ται κανονικ#, οι σχετικ0J συ@β#σειJ ΕΝ 0χουν υπογραφε2 και για τα ΚΤΕΛ Α.Ε. υπ#ρχει σοβαρ1 νο@ικ1 και οικονο@ικ1 εκκρε@3τητα, σαJ αναφ0ρου@ε 3τι αν αυτ0J δεν υπογραφο4ν @0χρι το τ0λοJ τηJ τρ0χουσαJ εβδο@#δαJ (14 Οκτωβρ2ου 2011), θα αναγκαστο4@ε απ3 18 Οκτωβρ2ου 2011, να διακ3ψου@ε την @εταφορ#».

Ο πρ3εδροJ του ΚΤΕΛ Ευρυταν2αJ, κ. Σπ4ροJ Στα@ο4ληJ


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ9ρτη 12 ΟκτωβρIου 2011 / ΣελIδα 4

ΞεκαθαρIζει η ονοYασIα του χωριοL, Yε νJYο του 2008

*IνουYε τGλοc σε YIα διαY9χη ετ]ν. Π]c ονοY9ζεται το JYορφο χωριJ του τGωc δHYου Φουρν9c και νυν δHYου ΚαρπενησIου; ΚλειτσJc, Jπωc υποστηρIζουν και θGλουν Jλοι οι χωριανοI, H ΚλειστJc, Jπωc συνεχIζει ακJYη και σHYερα να γρ9φεται σε δηYJσια Gγγραφα, προκαλ]νταc και τη δυσφορIα των πολιτ]ν; Η απ9ντηση εIναι απλH. Το χωριJ, Yε το ΠροεδρικJ *ι9ταγYα που δηYοσιεLτηκε στην ΕφηYερIδα τηc ΚυβερνHσεωc (ΦΕΚ Α'195/26-9-2008) και Yετ9 απJ απJφαση του *ηYοτικοL ΣυYβουλIου Φουρν9c το 2007, ονοY9-

Ε

Koularmanisfotis@yahoo.gr

ζεται ΚλειτσJc. ΣυγκεκριYGνα, Yε το ΠροεδρικJ *ι9ταγYα αρ. 140/12 ΣεπτεYβρIου 2008 και Gχονταc υπJψη τη σχετικH νοYοθεσIα, Jπωc επIσηc "... την υπ' αριθY. 3/16/2007 απJφαση του δηYοτικοL συYβουλIου του *HYου Φουρν9 του ΝοYοL ΕυρυτανIαc, το υπ’ αριθY. 16/2008 πρακτικJ του ΣυYβουλIου ΤοπωνυYι]ν, το γεγονJc, Jτι απJ τιc διατ9ξειc του παρJντοc δεν προκαλεIται δαπ9νη σε β9ροc του κρατικοL προϋπολογισYοL H του προϋπολογισYοL του *HYου, την υπ’ αριθY. *177/2008 γνωYοδJτηση του ΣυYβουλIου τηc Επι-

κρατεIαc, Yε πρJταση του ΥφυπουργοL Εσωτερικ]ν" αποφασIζουYε σε Aρθρο YJνο: "Το ΤοπικJ *ιαYGρισYα ΚλειστοL του *HYου Φουρν9 του ΝοYοL ΕυρυτανIαc, που προβλGπεται απJ τιc διατ9ξειc του εδαφIου 13.10 τηc περιπτ]σεωc Α' τηc παραγρ9φου 13 του 9ρθρου 1 του ν. 2539/1997 (Α' 244), YετονοY9ζεται σε «ΤοπικJ *ιαYGρισYα ΚλειτσοL»." Το ΠροεδρικJ *ι9ταγYα υπογρ9φεται απJ τον ΠρJεδρο τηc ΕλληνικHc *ηYοκρατIαc, κ. Κ9ρολο Γρ. ΠαποLλια, και τον ΥφυπουργJ Εσωτερικ]ν, κ. Αθαν9σι ο Ν9κο.

Κα ρ φ] Yατα

Να καθκοντα

ΑναπληρωτHc γραYYατGαc στον ΤοYGα Παραγωγικ]ν Τ9ξεων τηc ΝGαc *ηYοκρατIαc ανGλαβε ο πολιτευτHc του νοYοLc Yαc, κ. ΧρHστοc ΑρβανIτηc.

ΛIγοι υπηρετοLν την ΑλHθεια γιατI λIγοι Gχουν τη θGληση και λιγJτεροι τη δLναYη για να εIναι δIκαιοι (ΝIτσε)

*ιαβ9ζω το εξHc: “... Bλληναc ο καλLτεροc δηYJσιοc υπ9λληλοc στον κJσYο.” BYεινα 9λαλοc. Και διαβ9ζω παρακ9τω: “... ο καλLτεροc δηYJσιοc υπ9λληλοc του κJσYου εIναι Bλληναc και Y9λιστα Yε αYερικανικJ διεθνGc πιστοποιητικJ. ΠρJκειται για τον καθηγητH τηc ΕθνικHc ΣχολHc *ηYJσιαc *ιοIκησηc κ. Παν. ΚαρκατσοLλη, 53 ετ]ν, ο οποIοc τιYHθηκε Yε το *ιεθνGc ΒραβεIο για τη *ηYJσια *ιοIκηση. Το βραβεIο το απονGYει η ΑYερικανικH ΕταιρεIα *ηYJσιαc *ιοIκησηc, κ9θε χρJνο σ( Gναν διακεκριYGνο, Yη ΑYερικανJ, ακαδηYαϊκJ H επαγγελYατIα για τη συYβολH του στη δηYJσια διοIκηση. Η απονοYH του βραβεIου θα γIνει στιc 2 ΜαρτIου του 2012 στο Λαc ΒGγκαc”. Α! Μ9λιστα. Kρα εIναι τ]ρα να στοιχηθοLν πIσω του καYι9 350.000 αργJσχολοι -“τεYπGληδεc” κατ9 Π9γκαλο- δηYJσιοι υπ9λληλοι του ΕλληνικοL κρ9τουc και να τον Gχουν για δικαιολογIα. Θεωρ] Jτι οι υπJλοιποι 500.000 δηYJσιοι υπ9λληλοι ναι Yεν θα στοιχηθοLν και εκεIνοι, γιατI Gτσι... συYφGρει, αλλ9 πιστεLω Jτι υπ9ρχουν και αυτοI που δουλεLουν τουλ9χιστον.

υρ υτ α

ΚαταιγισYJc απJ την κυβGρνηση λHψηc φορολογικ]ν YGτρων επιβολHc φJρων εισοδHYατοc, ακIνητηc περιουσIαc, Φ.Π.Α., εισφορ]ν, περικοπHc αποδοχ]ν βασικ]ν Yισθ]ν, επιδοY9των και υπερωρι]ν δηYοσIων υπαλλHλων, περικοπH συντ9ξεων, περικοπH YερισY9των απJ τα επικουρικ9 ΤαYεIα, επιβολH εισφορ9c αλληλεγγLηc, περικοπH επιδοY9των απJ πολLτεκνουc, περικοπH επιχορHγησηc στουc αναπHρουc για να αγορ9σουν καροτσ9κια YετακIνησηc, και συνεχIζεται η κατ9 συρροH 9ντληση εσJδων του Κρ9τουc απJ τουc εργαζJYενουc, ιδIωc απJ τουc δηYοσIουc υπαλλHλουc και συνταξιοLχουc. Η απJλυση των δηYοσIων υπαλλHλων βαφτIστηκε «εφεδρεIα», η χρεοκοπIα Yαc εξωραiστηκε ωc «ελεγχJYενη», την YεIωση τηc αξIαc των οYολJγων και του δηYοσIου χρGουc τα ονοY9ζουν «κοLρεYα» και βGβαια τα εφευρHYατα, τα οικονοYικ9 τεχν9σYατα και οι παραYορφ]σειc των οικονοYικ]ν δεδοYGνων δεν Gχουν τGλοc. Η παραπληροφJρηση και η παραπλ9νηση του λαοL, αποτελεI YJνιYη τGχνη τηc πολιτικHc εξουσIαc για να ψηφIζονται οικονοYικ9 και Jχι YJνο YGτρα για τα οποIα οι πολIτεc αποροLν και ερωτοLν: Yα 9λλα Yαc εIπαν και 9λλα Yαc παρουσIασαν κατJπιν. Οι ζηYιGc σε β9ροc τηc περιουσIαc του Κρ9τουc εIναι διαρκεIc, χωρIc ποτG να YπορεI η κρατικH εξουσIα να αναχαιτIσει την βαρβαρJτητα ορισYGνων, οι οποIοι προξενοLν ζηYιGc εκατοYYυρIων, σε πανεπιστHYια, λLκεια, γυYν9σια δηYοτικ9 σχολεIα, σε τρ9πεζεc, σε δηYJσια καταστHYατα και ιδιωτ]ν και εLλογα βGβαια κ9θε φιλHσυχοc πολIτηc ρωτ9ει: ΓιατI να πληρ]νω εγ] τα σπασYGνα και την βαρβαρJτητα των ανJητων και κακ]ν ελλHνων, ενδεχοYGνωc και ξGνων; ΓιατI να παραYGνουν κλειστ9 τα σχολεIα και πανεπιστHYια; Ποιοc θα Yε αποζηYι]σει για το αυτοκIνητο H το κατ9στηYα που Yου Gκαψαν H Gκλεψαν εYπJρευYα, αξIαc πολλ]ν χιλι9δων ευρ], χωρIc να φταIω σε τIποτα, αφοL για Jλα αυτ9 αγωνIσθηκα Yια ζωH να τα αποκτHσω, Lστερα απJ αιYατηρGc οικονοYIεc σε Jλη Yου την ζωH; *εν Gφταναν Jλα αυτ9 η κυβGρνηση Gλαβε H σκGφτεται να λ9βει και 9λλα δραστικ9 YGτρα. Σε σχGδιο νJYου, πληροφορIεc αναφGρουν Jτι πρJκειται να περιληφθεI δι9ταξη για να καταργηθεI ο κτLποc τηc καYπ9ναc, διJτι ενοχλεI τον κJσYο Yε το θJρυβο που κ9νει, εν] εντολH δJθηκε να καταργηθεI και η Yετ9δοση τηc θεIαc λειτουργIαc απJ το κρατικJ ραδιJφωνο. Τον δHYαρχο ΑθηναIων τον ενοχλοLσε η προσευχH στιc κατασκην]σειc. Γι’ αυτJ Gδωσε εντολH και καταργHθηκε, διJτι αυτJ ενδεχοYGνωc αποτελοLσε εYπJδιο. Το Iδιο πρJβληYα απασχJλησε και την υπουργJ παιδεIαc. Η υπογεννητικJτητα τεIνει να οδηγHσει σε αφανισYJ το ελληνικJ Gθνοc και εν] δινJταν Gνα επIδοYα ωc επιβρ9βευση και κIνητρο σε ορισYGνουc να γεννHσουν περισσJτερα απJ δLο τGκνα, κατJπιν, ωc φαIνεται, ]ριYηc σκGψηc η κυβGρνηση θε]ρησε Jτι YπορεI να σ]σει το οικονοYικJ πρJβληYα τηc Ελλ9δοc και το περιGκοψε. ΒGβαια δεν λησYJνησε η κυβGρνηση να φορολογHσει και το εισJδηYα των πολυτGκνων, Gστω και αν Gχουν να αναθρGψουν πολλGc φορGc και Yια « ντουζIνα» παιδι9!!! Φθ9σαYε δε σε τGτοιο σηYεIο αναισχυντIαc, ]στε ορισYGνοι να φθονοLν!!! τουc πολLτεκνουc που συYβ9λλουν να διατηρηθεI το γGνοc και το Bθνοc των ΕλλHνων, αφοL εIναι βGβαιο Jτι Yετ9 το τGλοc του αι]να, κ9ποιοι θα λGνε Jτι σ’ αυτJ τον τJπο κ9ποτε εδ] κατοικοLσε Gναc λαJc που λGγονταν Gλληνεc.

Κλειτσ και Jχι “ΚλειστJc”

Α

Πανρα α σγχρονη Ελλδο

ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΡ ΤΗΜΑ

Ν Ε

ΑπJ τον Φ]τη ΚουλαρY9νη

Τα σηYεIα των καιρ]ν

νι κά

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Ακυρ]θηκαν διαβ9ζω Jλεc οι τελευταIεc αποφ9σειc του δHYου Αγρ9φων, Yε απJφαση τηc καc ΓερακοLδη, κατ9 τον Gλεγχο νοYιYJτηταc που ασκεIται σε Jλεc τιc αποφ9σειc Jλων των *ηYοτικ]ν ΣυYβουλIων σε Jλη την Ελλ9δα β9σει νJYου. Στον δHYο Αγρ9φων ακυρ]θηκε εκεIνοc ο περIεργοc διαγωνισYJc για την προYHθεια υδραυλικ]ν ειδ]ν, Lψουc κ9που 73.000 ευρ], που Yε τρJπο “YαγικJ” κατGληξε στην εταιρεIα εδ] στο ΚαρπενHσι. Τον ΣLνδεσYο Υδραυλικ]ν ΕυρυτανIαc, στον οποIο YGλοc του *Σ (και Jχι

πρJεδροc, αλλ9 τι σηYασIα Gχει) εIναι συγγενικJ πρJσωπο του δηY9ρχου και ο οποIοc Hταν ο YJνοc που Hξερε Jτι ο διαγωνισYJc γIνεται Yια ηYGρα νωρIτερα απJ την ανακοIνωση του δHYου!. ΚατGθεσαν πρJταση και πHραν την δουλει9, κJβονταc πρ]τοι το νHYα. Η περιφGρεια JYωc ακLρωσε τον διαγωνισYJ ακριβ]c για την ασυYφωνIα των ηYεροYηνι]ν.

Η δεLτερη που ακυρ]θηκε Hταν Yια... τριπλH απJφαση του δHYου Yε την οποIα δIνονταν χGρι-χGρι σε Αθλητικ9 ΣωYατεIα και κ9ποιουc συλλJγουc στα Aγραφα κ9που 140.000 ευρ]! Σε καιροLc φτ]χειαc τηc χ]ραc, οι Αγραφι]τεc 9ρχοντεc YοIραζαν χιλι9ρικα. Κ9ποιοι πHραν YGχρι και... 17.000 ευρ]! *εν τα πHραν JYωc. ΓιατI η περιφGρεια ακLρωσε τιc αποφ9σειc. Fχι JYωc για τον λJγο Jτι “*εν υπ9ρχουν λεφτ9”, Jπωc GYαθα Jτι ειπ]θηκε, αλλ9 γιατI Gκαναν υπGρβαση στα νJYιYα. ΜποροLν 9Yα θGλουν και Gχουν, να δ]σουν κ9που 51.000 ευρ]. Fχι JYωc 140.000. Μ9λλον, JYωc, τα πρ9γYατα αγρIεψαν πολL και ο δHYοc δεν πρJκειται να δ]σει τIποτα. Τα χρει9ζονται λGνε τ]ρα τα λεφτ9 για αλλοL. *εν τα δIνετε καλLτερα στα σχολεIα που τα παιδ9κια θα “τουρτουρIζουν” απJ το κρLο στα ψηλ9 βουν9 των Αγρ9φων; Bσκασε και το πJθεν Gσχεc των πολιτικ]ν Yαc. Μιλ9ω για τουc τοπικοLc, κατ9 κLριο λJγο, 9ρχοντεc. *HYαρχοι, αντιδHYαρχοι, αντιπεριφερει9ρχηc κ.λπ, οι οποIοι καταστρατηγ]νταc τον νJYο που τουc υποχρε]νει να δηYοσιοποιοLν την περιουσιακH τουc κατ9σταση και να την αναρτοLν στο διαδIκτυο, ]στε να YπορεI οποιοσδHποτε να Gχει γν]ση περI των περιουσια-

κ]ν τουc στοιχεIων, αυτοI “σφυρIζουν κλGφτικα”, προβ9λλονταc Y9λλον κ9ποιεc δικαιολογIεc που δεν γIνονται JYωc αποδεκτGc απJ τον ΥπουργJ Εσωτερικ]ν, ο οποIοc και προχθGc στην ΒουλH κατακεραLνωσε -Jχι τουc δικοLc Yαc- αλλ9 την στ9ση πολλ]ν δηY9ρχων κ.λπ σε Jλη την χ]ρα, οι οποIοι επIσηc δεν Gχουν συYYορφωθεI στον νJYο και κ9ποιοι Yε φτηνGc δικαιολογIεc, τLπου “δεν εIναι GτοιYη η ιστοσελIδα του δHYου”. Καλ9, ποιοc τουc πιστεLει; Απλ9 δεν θGλουν να Y9θει ο κJσYοc το... πJθεν Gσχεc τουc, γιατI Gχουν να κρLψουν... περιουσIεc που Y9λλον δεν δικαιολογοLνται. Αλλι]c τI λJγο Gχουν;

Τ]ρα που θυYHθηκα την ιστοσελIδα του δHYου. ΑλHθεια κLριοι, τι γIνεται Yε την ιστοσελIδα που κJστισε... κρατηθεIτε ... κρατηθHκατε;... 320.000 ευρ]!!!!. Και υπολειτουργεI. Bργο και αυτJ τηc προηγοLYενηc δηYοτικHc αρχHc, αλλ9 ποτG δεν δJθηκαν επαρκεIc εξηγHσειc. Το θGYα απJ Jπου και να το πι9σειc... δεν χωνεLεται. Καλ9, π]c πληρ]θηκαν 320.000 ευρ], κ9που 100 εκατ. παλιGc δρχ, που αγορ9ζειc την YισH ΕυρυτανIα που λGει ο λJγοc, και αυτοI Gφτιαξαν Yια ιστοσελIδα, που σαc το λGω Yε το χGρι στην καρδι9 π9νω απJ 5.000 ευρ] αν Gδιναν θα Hταν.. κλοπH. Aντε Yε κ9τι YηχανHYατα που πHραν, το πολL 20.000 ευρ]. Παραπ9νω Yε τIποτα. Το θGYα, Y9λιστα, Gχει καταγραφεI Jχι YIα, αλλ9 καν9 δυο τρειc φορGc στα Ευρυτανικ9 ΝGα” αλλ9 φαIνεται “Ε Jτι κ9που υπ9ρχει πρJβληYα. *εν κινεIται φLλλο, αν και κ9ποια εποχH κ9τι ξεκIνησε GYαθα απJ δικαστικH αρχH, αλλ9 σταY9τησε; *εν ξGρω. FYωc το σχJλιJ Yου δεν αφορ9 την ιστοσελIδα του δHYου

που κJστισε εκατοYYLρια!!! αλλ9 την απJφαση, που GYαθα, Jτι προωθεI ο νGοc δHYοc ΚαρπενησIου, να φτι9ξει δηλαδH Yια 9λλη, νGα ιστοσελIδα σLγχρονη λGει, Yε 16.000!! ευρ]. *]σαYε 320.000 χιλι9ρικα πριν απJ καν9 3αρι χρJνια και τ]ρα δεν Yαc κ9νει η ιστοσελIδα και β9ζουYε 9λλα 16.000 ακJYα; “... π9τε καλ9 γιατρG Yου;” που λGει και το δIδυYο Σκοδρ9-Λι9γκα. Εδ] ο κJσYοc δεν Gχει για ψωYI και εσεIc θα δ]σετε 9λλα 16.000! για Yια ιστοσελIδα; ΑλHθεια ορG καπεταναIοι, π9τε καλ9; *εν υπ9ρχει κρ9τοc. Τουλ9χιστον, δεν υπ9ρχει δIκαιο κρ9τοc. Fταν στο φορολογικJ πολυνοYοσχGδιο προβλGπονται περικοπGc Yισθ]ν, ακJYη και YGχρι 50%, την ]ρα που ακJYη και το δικαIωYα στην ενηYGρωση Yει]νεται, καθ]c τσεκουρ]θηκε η επιχορHγηση στιc εφηYερIδεc για την διανοYH του τLπου YGσω ταχυδροYεIου στουc συνδροYητGc, κατ9 σχεδJν 80%, την ]ρα που η εγκληYατικJτητα χτυπ9ει κJκκινο και ο κJσYοc δεν ξGρει απJ τι να φυλαχτεI, αφοL η κυβGρνηση πληρ]νει τουc αστυνοYικοLc λιγJτερο απJ 700 ευρ] τον YHνα, την ]ρα που θGλουν να δ]σουν 300 ευρ] βασικJ YισθJ, αυτH την ]ρα τηc πτωχευYGνηc Ελλ9δαc παραYGνουν εκτJc περικοπ]ν ποιοι λGτε; Οι... αρχιερεIc τηc ΕκκλησIαc τηc Ελλ9δοc, οι οποIοι, περIπου 30.000 σε Jλη την Ελλ9δα, εIναι οι YJνοι ιερεIc οποιασδHποτε θρησκεIαc σε ολJκληρο τον κJσYο που πληρ]νονται απJ το κρ9τοc, εIναι δηλαδH δηYJσιοι υπ9λληλοι και οι ΜητροπJλειc ΝοYικ9 ΠρJσωπα *ηYοσIου *ικαIου (ΝΠ**), Jπωc οι δHYοι και οι περιφGρειεc, δηλαδH. Εγ] λGω υπ9ρχει ΘεJc και βλGπει.


ΤΟ ΘΕΜΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 12 Οκτωβρ)ου 2011 / Σελ)δα 5

Η ρα των αποφσεων ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΟΜΙΚΟ ΣΧΕΙΟ

Την πρ*ταση θα παρουσι σει ο δ(7αρχοA Καρπενησ)ου, κ. Κ;σταA Μπακογι ννηA, προσδοκ;νταA σε 7ια ο7*φωνη απ*φαση, η οπο)α θα διαβιβαστε) για επικ+ρωση στην Αποκεντρω7'νη ιο)κηση. Στ*χοA ε)ναι να επαν'λθει η δικαιοσ+νη και να αρθε) η αδικ)α που υπ'στησαν π νω απ* 2.000 δη7*τεA, οι οπο)οι 'χουν 'ννο7ο συ7φ'ρον και ε)δαν την περιουσ)α τουA να εξανε7)ζεται εν 7)α νυκτ).

Τα "θ"ατα" του ΓΠΣ προσδοκον δικαωση τροποπο)ηση, το οπο)ο θα αποδεχθε) η Αποκεντρω7'νη ιο)κηση, β σει 7ιαA σειρ A εγγρ φων που 'χουν ανταλλ ξει ο δ(7οA Καρπενησ)ου και οι Τεχνικ'A τηA Υπηρεσ)εA, στην κατε+θυνση τηA τροποπο)ησηA του ΓΠΣ, σε τρ)α τουλ χιστον ση7ε)α.

λ θη που περιε)χε. Κραυγαλ'ο το λ θοA του τ*τε η7οτικο+ Συ7βουλ)ου, το οπο)ο προκλ(θηκε απ* πλ νη, *πωA αποδε)χθηκε απ* τα πρακτικ των η7οτικ;ν Συ7βουλ)ων τηA εποχ(A, *που πουθεν δεν αναφ'ρεται η πρ*θεση του η7οτικο+ Συ7βουλ)ου να χαρακτηριστε) "Αθλητικ( Ζ;νη" η Μεσοχ;ρα, π*σο 7 λλον να απαγορευτε) "7αχα)ρι" η δ*7ηση κατοικ)αA σε 7ια περιοχ( 7ε ραγδα)α αν πτυξη. Η πλ νη διαφα)νεται και στιA δη7*σιεA δηλ;σειA τ*σο του τ*τε δη7 ρχου Καρπενησ)ου, κ. Βασ)λη Καρα7π , ο οπο)οA 'γινε 'ξαλλοA *ταν και ο )διοA πληροφορ(θηκε *τι η Μεσοχ;ρα χαρακτηρ)στηκε "Αθλητικ( Ζ;νη”, απαγορε+ονταA την κατοικ)α, *σο και των 7ελ;ν τηA Πολιτικ(A Επιτροπ(A που ε)χαν την ευθ+νη συντονισ7ο+ του ΓΠΣ Καρπενησ)ου. Στην πρ*ταση για τροποπο)ηση του ΓΠΣ στη Μεσοχ;ρα, την οπο)α θα εισηγηθε) ο δ(7αρχοA Καρπενησ)ου, κ. Κ;σταA Μπακογι ννηA, η "Αθλητικ( Ζ;νη" θα παρα7ε)νει, αλλ 7ε δυνατ*τητα χρ(σηA Β' κατοικ)αA, που ση7α)νει *τι θα ισχ+ει *τι ισχ+ει εκ του ν*7ου για τα εκτ*A σχεδ)ου ρτια και οικοδο7(σι7α οικ*πεδα. ηλαδ(, παρα7'νει η αρτι*τητα των 4 στρε77 των 7αζ) 7ε τιA παρεκκλ)σειA που προβλ'πονται εκ των ν*7ων.

Ε

υρ υτ α

Το θ'7α (που αποκ λυψαν τα Ε υρ υ τα ν ικ Ν ' α") ξεσ(κωσε "Ε θ+ελλα αντιδρ σεων στην τοπικ( κοινων)α. Οι ιδι;τεA - ιδιοκτ(τεA των περιοχ;ν, των οπο)ων τα περιουσιακ δικαι;7ατα θ)χτηκαν, προ'βησαν σε 'ντονεA δια7αρτυρ)εA προA τον δ(7ο Καρπενησ)ου, εν; 'χουν κατατεθε) 7αζικ'A προσφυγ'A και στο Συ7βο+λιο τηA Επικρατε)αA (ΣτΕ). Η εκδ)καση των υποθ'σεων ανα7'νεται. Σ+7φωνα 7ε πληροφορ)εA των "Ευρυτανικ;ν Ν'ων", πολλο) ε)ναι και εκε)νοι που ανα7'νουν την τελικ( απ*φαση τροποπο)ησηA του ΓΠΣ, κυρ)ωA ιδιοκτ(τεA στην περιοχ( τηA "Μεσοχ;ραA", ;στε, αν δεν αρθε) η αδικ)α ειA β ροA τουA, να κινηθο+ν νο7ικ και να στραφο+ν στα ποινικ δικαστ(ρια, εναντ)ον εκε)νων τουA οπο)ουA θεωρο+ν υπε+θυνουA για την υφαρπαγ( τηA περιουσ)αA τουA. Παρ λληλα, ο δ(7οA Καρπενησ)ου προκ λεσε δ+ο τουλ χιστον συζητ(σειA στο η7οτικ* Συ7βο+λιο για την ρση τηA αδικ)αA, *που υπ(ρξε, και την τροποπο)ηση του ΓΠΣ, *που απαιτε)ται και αποφ σισε 7ια σειρ ενεργει;ν καταθ'τονταA δ+ο προσφυγ'A. Μια διοικητικ(, κατ τηA απ*φασηA στην Αποκεντρω7'νη ιο)κηση Θεσσαλ)αA και Στερε A Ελλ δαA, η οπο)α βρ)σκεται σε εξ'λιξη και 7)α στο Συ7βο+λιο τηA Επικρατε)αA για ρση ολ*κληρου του ΓΠΣ. Η διαδικασ)α τηA διοικητικ(A προσφυγ(A ε)ναι και εκε)νη που σ(7ερα βρ)σκεται σε εξ'λιξη. Το αποψιν* η7οτικ* Συ7βο+λιο ε)ναι το τελευτα)ο β(7α πριν την

Ν Ε

Στο σχ'διο δι σωσηA των περιουσι;ν εκατοντ δων δη7οτ;ν τηA "Μεσοχ;ραA" και λλων 2 περιοχ;ν που θ)γονται, λ*γω των ρυθ7)σεων του Γενικο+ Πολεοδο7ικο+ Σχεδ)ου (ΓΠΣ), 'χει καταλ(ξει ο δ(7οA Καρπενησ)ου, το οπο)ο συζητε)ται σ(7ερα στο η7οτικ* Συ7βο+λιο Καρπενησ)ου

νι κάΑ

Απ*ψε η συνεδρ)αση για την τροποπο)ηση του ΓΠΣ

Ποιε+ αλλαγ+ θα προταθον

ΜΕΣΟΧΡΑ. Πρ;τα πρ;τα, η τροποπο)ηση αφορ την κατ φωρη αδικ)α που προκλ(θηκε στη Μεσοχ;ρα. Μια περιοχ( που τα τελευτα)α χρ*νια γνωρ)ζει ραγδα)α αν πτυξη, η πορε)α τηA οπο)αA, *7ωA, ανακ*πηκε ξαφνικ , *ταν στο Γενικ* Πολεοδο7ικ* Σχ'διο Καρπενησ)ου χαρακτηρ)στηκε 7ια περιοχ( ιδι*κτητων ρτιων και οικοδο7(σι7ων οικοπ'δων περ)που 1.000 στρε77 των- ωA "Αθλητικ( Ζ;νη", απαγορε+ονταA τη χρ(ση τηA κατοικ)αA. Η σ+νταξη του ΓΠΣ, *πωA ε)ναι γνωστ*, ξεκ)νησε και ολοκληρ;θηκε απ* την προηγο+7ενη δη7οτικ( αρχ(. Με τρειA διαδοχικ'A ο7*φωνεA αποφ σειA, το τ*τε η7οτικ* Συ7βο+λιο επικ+ρωσε τον ογκ;δη φ κελο που τουA παρ'δωσε η 7ελετητικ( εταιρε)α τηA Θεσσαλον)κηA, χωρ)A, *7ωA, να δουν τα απαρ δεκτα -για επιστη7ονικ* κε)7ενο-

ΒΟΥΤΥΡΟ Το ΓΠΣ 'κοψε στη 7'ση το χωρι*. Πρ*κειται για απτ( απ*δειξη *τι η 7ελ'τη του Πολεοδο7ικο+ 'γινε στο "π*δι". Σ+7φωνα 7ε το ΓΠΣ, τα *ρια του οικισ7ο+ 'χουν 7εταφερθε), 7ε αποτ'λεσ7α να κ*βεται εκτ*A οικισ7ο+ το 7ισ* σχεδ*ν χωρι* που προϋπ(ρχε στη θ'ση του πριν και απ* την Τουρκοκρατ)α. Οι "φωστ(ρεA" 7ελετητ'A, *7ωA, το κατ φεραν αυτ* 7ε τιA συντεταγ7'νεA που 'λαβαν απ* τον )διο τον δ(7ο, *πωA διατε)νονται. Κι 'τσι ε)ναι, αν και δεν υπ ρχει Ευρυτ ναA που να πιστε+ει *τι οι δη7οτικο) υπ λληλοι που αν'λαβαν να στε)λουν στην 'δρα τηA 7ελετητικ(A εταιρε)αA, στη Θεσσαλον)κη, τα *ρια του χωριο+ δεν γν;ριζαν τι 'καναν. Η πρ*ταση τροποπο)ησηA του ΓΠΣ που θα κατατεθε) στο η7οτικ* Συ7βο+λιο θα ε)ναι για την ορθ( τοποθ'τηση στουA χ ρτεA των πραγ7ατικ;ν ορ)ων του οικισ7ο+. "ΣΠΑΡΤΑ" Ε)ναι η πλαγι κ τω απ* το Λεκαντ)ν. Απ* το ΓΠΣ 'χει χαρακτηριστε) ωA "αγροτικ( γη", περιοχ(, δηλαδ(, για αγροτικ( χρ(ση, που *7ωA επιτρ'πει τη δ*7ηση κατοικ)αA. Εκε)νο που απαγορε+ει ε)ναι την τουριστικ( εκ7ετ λλευση τηA περιοχ(A, η οπο)α, 7 λιστα, βρ)σκεται εν

7'σω δ+ο ζων;ν, χαρακτηρισ7'νων ωA περιοχ'A τουριστικ(A εκ7ετ λλευσηA. Ιδια)τερο τηA τοποθεσ)αA η απ*το7η κλ)ση και η *7ορφη θ'α τηA. Η απορ)α των ιδιοκτητ;ν γηA ε)ναι "7α π;A 7πορ; να καλλιεργ(σω σε απ*το7η πλαγι και 7 λιστα σε περιοχ( που δεν 'χει καν.. νερ*;!". Η πρ*ταση που θα κατατεθε) απ* τη δη7οτικ( αρχ( ε)ναι να επιτρ'πεται και η χρ(ση για 7ικρ'A ξενοδοχειακ'A 7ον δεA.

Τι περι"νουν οι πολτε+ Απ*ψε, το η7οτικ* Συ7βο+λιο οφε)λει να σταθε) στο +ψοA των περιστ σεων. Οι αποφ σειA που δη7ιο+ργησαν ακ*7η και ψυχολογικ προβλ(7ατα σε κ ποιουA πολ)τεA, οι οπο)οι ε)δαν να χ νουν 7'σα απ* τα χ'ρια τουA, σε περ)οδο ειρ(νηA, την περιουσ)α που ε)χαν απ* π ππου προA π ππου, πρ'πει να ανακληθο+ν. Στην κατε+θυνση αυτ(, το η7οτικ* Συ7βο+λιο, *πωA λλωστε 'χει και στο παρελθ*ν εκφραστε) επ) του θ'7ατοA, οφε)λει ο7*φωνα να επαναφ'ρει την ηρε7)α και τη γαλ(νη στη 7ερ)δα των πολιτ;ν που αδ)κησαν, 7ε δικ( τουA υπαιτι*τητα, οι προηγο+7ενεA αποφ σειA. %χουν χρ'οA απ'ναντι στην κοινων)α, τουA πολ)τεA, τη δικαιοσ+νη αλλ και απ'ναντι στουA εαυτο+A τουA.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ*ρτη 12 Οκτωβρ5ου 2011 / Σελ5δα 6

Νοι προϊστ ενοι και διευθυντ Με απ6φαση δηC*ρχου στον δ4Cο Καρπενησ5ου αναπληρGτρια προϊσταC3νη ορ5στηκε η κ. Ματσο7κα 1ννα και το τηλ3φωνο επικοινων5αM ε5ναι το 22370-22294. Στη ιε7θυνση ιοικητικGν και ΟικονοCικGν ΥπηρεσιGν αναπληρωτ4M προϊστ*CενοM ε5ναι ο κ. Μαραγκο7λαM Ελευθ3ριοM Cε τηλ3φωνο το 22373-50020 και τ3λοM, Στη ιε7θυνση ΤεχνικGν 2ργων αναπληρωτ4M προϊστ*CενοM ε5ναι ο κ. Παπαϊω*ννου ΓεGργιοM και το τηλ3φωνο επικοινων5αM το

22370-89070. Επιπλ3ον, ορ5στηκαν τα εξ4M αυτοτελ4 γραφε5α Cε τουM αναπληρωτ3M προϊσταC3νουM ωM εξ4M: Το αυτοτελ3M Γραφε5ο ιαχε5ρισηM ΠροστατευC3νων ΠεριοχGν υπ*γεται απευθε5αM στον δ4Cαρχο, 6πωM επ5σηM και το αυτοτελ3M Γραφε5ο ιοικητικ4M Βο4θειαM και το τηλ3φωνο επικοινων5αM ε5ναι το ν3ο τηλ3φωνο του δ4Cου: 22373-50000. Το αυτοτελ3M ΤC4Cα ηµοτι-

κ4M Αστυνοµ5αM Cε αναπληρωτ4 προϊστ*Cενο τον κ. Μαραγκο7λα Ελευθ3ριο και τηλ3φωνο 2237350020. Ορ5στηκε επ5σηM, το αυτοτελ3M ΤC4Cα ΠρογραCCατισCο7 και ΤουρισCο7 Cε αναπληρGτρια προϊσταC3νη την κ. Τ6λη Ευσταθ5α και τηλ3φωνο 22370-89078 και τ3λοM το αυτοτελ3M ΤC4Cα Αγροτικ4M Αν*πτυξηM Cε αναπληρGτρια προϊσταC3νη την κ. ΓραCCατ5κα Βασιλικ4 και τηλ3φωνο επικοινων5αM 22373-50044.

Α

Οι ν3εM διευθ7νσειM, Cε τα τηλ3φων* τουM, 3χουν ωM εξ4M: Στη ιε7θυνση ΠολεοδοC5αM και Περιβ*λλοντοM αναπληρGτρια προϊσταC3νη ε5ναι η κ. ΓιορδαC4 Σεβαστ4 Cε τηλ3φωνο 22373-52313. Στη ιε7θυνση Λειτουργ5αM ΥποδοCGν και ικτ7ων αναπληρωτ4M προϊστ*CενοM ε5ναι ο κ. Βλ*χοM Στυλιαν6M και το τηλ3φωνο ε5ναι 22373-50027. Στη ιε7θυνση Κοινωνικ4M Αλληλεγγ7ηM και Ποι6τηταM Ζω4M

Ν Ε

Με απφαση του δη ρχου Καρπενησου, κ. Κστα Μπακογι ννη, απ τη ευτρα 3 Οκτωβρου 2011, τθηκε σε εφαρογ η να δι ρθρωση των υπηρεσιν του δου.

"εν α συ φρει η Ευρυτανα" παροχ4 καθολικ4M υπηρεσ5αM τηλεφων5αM, χωρ5M 6CωM να 3χουν την δυνατ6τητα για παροχ4 ευρυζωνικGν υπηρεσιGν. Η παροχ4 υπηρεσιGν ADSL στιM ωM *νω περιοχ3M απαιτε5 σηCαντικ3M ν3εM επενδ7σειM, οι οπο5εM δεν δικαιολογο7νται Cε τεχνο-οικονοCικ*

κριτ4ρια, για τιM οπο5εM ο ΟΤΕ δεν Cπορε5 να δεσCευθε5 χρονικ* στο εγγ7M C3λλον λ6γω περιορισCGν στο διαθ3σιCο CAPEX». Μετ* απ6 αυτ4 την εξ3λιξη, ο Ευρυτ*ναM βουλευτ4M 3θεσε το θ3Cα στην πολιτικ4 ηγεσ5α του Υπουργε5ου ΥποδοCGν, Μεταφο-

Ε

Σε ανακο5νωση του βουλευτ4 Ευρυταν5αM, κ. Ηλ5α Καραν5κα, αναφ3ρεται 6τι το γρ4γορο 5ντερνετ για 6λη την Ευρυταν5α καθυστερε5 λ6γω τεχνοοικονοCικGν κριτηρ5ων, σ7Cφωνα Cε απ*ντηση τηM Γενικ4M ιε7θυνσηM του ΟΤΕ σε σχετικ6 α5τηCα του βουλευτ4. Ειδικ6τερα, στην επιστολ4 του προM τη Γενικ4 ιε7θυνση Τεχνολογ5αM και ΛειτουργιGν ΟΤΕ, ο Βουλευτ4M επεσ4Cανε 6τι αποτελε5 πλ3ον αναγκαι6τητα η παροχ4 γρ4γορηM πρ6σβασηM στο διαδ5κτυο και η αναβ*θCιση των σχετικGν υποδοCGν στιM δηCοτικ3M εν6τητεM Προυσο7, ΠοταCι*M, οCν5σταM, Απεραντ5ων και Ασπροποτ*Cου. Η παροχ4 γρ4γορου 5ντερνετ θα Cπορο7σε να βοηθ4σει στην αναβ*θCιση των υπηρεσιGν που παρ3χονται στα Σχολε5α, στιM ηC6σιεM Υπηρεσ5εM, στα Ιατρε5α και αλλο7. Στην απ*ντησ4 του, ο Γενικ6M ιευθυντ4M Τεχνολογ5αM και ΛειτουργιGν κ. Ηλ5αM ρακ6πουλοM, Cεταξ7 *λλων, αναφ3ρει 6τι «σε 6,τι αφορ* στιM περιοχ3M Προυσο7, οCν5σταM, Απεραντ5ων και Ασπροποτ*Cου, αυτ3M τηλεφωνοδοτο7νται C3σω ασυρCατικGν φορ3ων, που εξασφαλ5ζουν την

ρGν και ικτ7ων, καθGM και στην ηγεσ5α του Υπουργε5ου Παιδε5αM, ια Β5ου Μ*θησηM και ΘρησκευC*των, Cε την πρ6ταση να ενταχθο7ν τα παραπ*νω σχολε5α στον κατ*λογο σχολε5ων που το 5διο το Υπουργε5ο προτε5νει για 3νταξη στο πρ6γραCCα «ΟΡΥ».

(Με το πρ6γραCCα «ΟΡΥ» εξασφαλ5ζεται σε ορειν3M και αποCακρυσC3νεM περιοχ3M η δυνατ6τητα αν*πτυξηM ευρυζωνικGν δικτ7ων και η *Cεση πρ6σβαση στο 5ντερνετ).

Συν*ντηση Καραν5κα - ιαCαντοπο7λου

υρ υτ α

Εν 3τει 2011, οCολογε5ται Cε περ5σσιο κυνισC6 απ6 τον ΟΤΕ, 6τι η Ευρυταν5α, νοC6M τηM "Ευρωπαϊκ4M Ελλ*δαM", δεν καλ7πτεται πλ4ρωM απ6 το γρ4γορο 5ντερνετ, βασικ4 προϋπ6θεση και για την παιδε5α του νοCο7 CαM, επειδ4 δεν συCφ3ρει οικονοCικ* την εταιρε5α. Ο βουλευτ4M Ευρυταν5αM απευθ7νθηκε, 3πειτα απ6 την απ*ντηση αυτ4, κατευθε5αν στον Υπουργ6.

νι κάΚυνικ4 απ*ντηση του ΟΤΕ για γρ4γορο 5ντερνετ στην Ευρυταν5α, σε ερGτηση του βουλευτ4 του νοCο7, κ. Ηλ5α Καραν5κα

Ενισχυτικ4 διδασκαλ5α στιM τελευτα5εM τ*ξειM των λυκε5ων του νοCο7, ζ4τησε ο βουλευτ4M Ευρυταν5αM

Σ7Cφωνα Cε ανακο5νωση του γραφε5ου του βουλευτ4 Ευρυταν5αM, ο κ. Ηλ5αM Καραν5καM ε5χε συν*ντηση Cε την Υπουργ6 Παιδε5αM, 5α Β5ου Μ*θησηM και ΘρησκευC*των, κ. 1ννα ιαCαντοπο7λου, στην οπο5α 3θεσε σηCαντικ* θ3Cατα που αφορο7ν την παιδε5α του νοCο7 CαM και ειδικ6τερα τα προβλ4Cατα των CαθητGν και των σχολε5ων τηM δυτικ4M Ευρυταν5αM. Κατ* τη συν*ντησ4 τουM αυτ4, ο κ. Καραν5καM επεσ4Cανε 6τι οι επιτυχ5εM των CαθητGν των Λυκε5ων Γραν5τσαM, Ραπτοπο7λου και Κερασοχωρ5ου στιM πανελλ4νιεM εξετ*σειM καταγρ*φηκαν ελ*χιστεM και αντιστοιχο7ν κυρ5ωM στη φο5τηση σε Τεχνολογικ* Εκπαιδευτικ* Ιδρ7Cατα (ΤΕΙ). Επ5σηM, τ6νισε 6τι σχεδ6ν καν3ναM Cαθητ4M τηM περιοχ4M δεν αποκτ* κατ* τη δι*ρκεια του σχολικο7 του β5ου πιστοποιητικ6 γλωσσοC*θειαM. Ιδια5τερη 3Cφαση 3δωσε στη σχ3ση των παραπ*νω Cε το 3λλειCCα ευρυζωνικ6τηταM (5ντερνετ) στην περιοχ4, το οπο5ο και αποστερε5 τουM Cαθητ3M, τουM ν3ουM και γενικ6τερα τουM κατο5κουM απ6 την πρ6σβαση στην κυρι6τερη πηγ4 πληροφ6ρησηM και ενηC3ρωσηM τηM εποχ4M CαM και των αναγκGν τηM. Τ3λοM, ο βουλευτ4M ζ4τησε την 3ναρξη πιλοτικο7, ουσιαστικο7 και αποτελεσCατικο7 προγρ*CCατοM ενισχυτικ4M διδασκαλ5αM, κυρ5ωM για τουM Cαθητ3M που φ3τοM θα διαγωνιστο7ν στιM πανελλ4νιεM εξετ*σειM αλλ* και γενικ6τερα για 6λουM τουM Cαθητ3M τηM δυτικ4M Ευρυταν5αM, καθGM και να δοθε5 δυνατ6τητα πρ6σβασηM στιM ευρυζωνικ3M υπηρεσ5εM στουM Cαθητ3M και στα σχολε5α.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 12 Οκτωβρ-ου 2011 / Σελ-δα 7

Επκταση Νοσοκοεου Ανακανιση Γηροκοεου

Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πρ.κειται για την επ+κταση των κτηριακ?ν εγκαταστ"σεων του Γενικο/ Νοσοκο;ε-ου Καρπενησ-ου, προϋπολογισ;ο/ 2.100.000 ευρ? και την ανακατασκευ, τηE παλαι"E πτ+ρυγαE του Γηροκο;ε-ου Καρπενησ-ου και την προ;,θεια εξοπλισ;ο/, προϋπολογισ;ο/ 1.078.307 ευρ?.

Π"νω απ. 1 εκατ. ευρ? για την ανακα-νιση τηE παλι"E πτ+ρυγαE του Γηροκο;ε-ου και την προ;,θεια εξοπλισ;ο/ που θα αναβαθ;-σει την ξενοδοχειακ, υποδο;, του ιδρ/;ατοE.

Ε

υρ υτ α

Επ+κταση Νοσοκο;ε-ου Συγκεκρι;+να, .πωE αναφ+ρεται σε ανακο-νωση του γραφε-ου του αντιπεριφερει"ρχη Ευρυταν-αE, ;ετ" την +κδοση τηE απ.φασηE +νταξηE και χρη;ατοδ.τησηE τηE επ+κτασηE του Γενικο/ Νοσοκο;ε-ου Καρπενησ-ου απ. το ΕΣΠΑ, ακολο/θησε η προ+γκριση τηE δη;οπρασ-αE απ. την Ενδι";εση ιαχειριστικ, Αρχ, Περιφ+ρειαE Στερε"E Ελλ"δαE και σε δι"στη;α εν.E ;ην.E ανα;+νεται να προκηρυχθεαπ. την Τεχνικ, Υπηρεσ-α τηE Περιφερειακ,E Εν.τηταE Ευρυταν-αE η κατασκευ, του +ργου. Με την επ+κταση του Νοσοκο;ε-ου προβλ+πεται να καλυφθο/ν οι στεγαστικ+E αν"γκεE των

νι κά

Στην τελικ, ευθε-α βρ-σκονται οι διαδικασ-εE προκ,ρυξηE των διαγωνισ;?ν για τη δη;οπρ"τηση δ/ο πολ/ ση;αντικ?ν +ργων, συνολικο/ προϋπολογισ;ο/ που ξεπερν" τα 3 εκατ. ευρ?. Τα +ργα αυτ" πρ.κειται να συ;β"λλουν καθοριστικ" στην εν-σχυση των υποδο;?ν υγε-αE και πρ.νοιαE στην Ευρυταν-α.

Ν Ε

Τη δη;οπρ"τηση των +ργων, /ψουE 3,2 εκατ. ευρ?, εντ.E του Νοε;βρ-ου, ανακο-νωσε ο Βασ-ληE Καρα;π"E

διοικητικ?ν και ιατρικ?ν υπηρεσι?ν του Νοσοκο;ε-ου, καθ?E επ-σηE του φαρ;ακε-ου και λοιπ?ν βοηθητικ?ν και αποθηκευτικ?ν χ?ρων. Επ-σηE, προβλ+πεται προσθ,κη στο ν.τιο τ;,;α του Νοσοκο;ε-ου, που θα περιλα;β"νει ;ηχανοστ"σιο στο υπ.γειο, επ+κταση των χ?ρων των εργαστηρ-ων στο ισ.γειο και επ+κταση των χειρουργε-ων στον α .ροφο, ;ε πρ.βλεψη για την απο;"κρυνση των ;ολυσ;ατικ?ν των χειρουρ-

γε-ων.

Ανακα-νιση Γηροκο;ε-ου Την -δια ?ρα, σε δι"στη;α λιγ.τερο του εν.E ;ην.E ανα;+νεται να δη;οπρατηθε- και το +ργο ανακατασκευ,E τηE παλαι"E πτ+ρυγαE του Ιδρ/;ατοE Κοινωνικ,E Πρ.νοιαE Ευρυταν-αE. Το +ργο αφορ" στην παρ+;βαση δια;.ρφωσηE χ?ρων, προ;,θειαE ξενοδοχειακο/ και ιατρικο/ εξοπλισ;ο/, καθ?E και αυτοκιν,του Α;εΑ. Η ιαχειριστικ, Αρχ,

απ+στειλε το σ/;φωνο αποδοχ,E των .ρων του +ργου και η Τεχνικ, Υπηρεσ-α τηE Περιφερειακ,E Εν.τηταE Ευρυταν-αE, θα προβε";εσα στη δη;οπρ"τησ, του. Ο αντιπεριφερει"ρχηE, κ. Βασ-ληE Καρα;π"E, σε δηλ?σειE του, τον-ζει την απ.λυτη ικανοπο-ησ, του για τα γρ,γορα «αντανακλαστικ"» των ε;πλεκ.;ενων Υπηρεσι?ν, προκει;+νου να ;ην υπ"ρξουν καθυστερ,σειE στην υλοπο-ηση δ/ο «αναζωογονητικ?ν» +ργων Υγε-αE και Πρ.νοιαE

για την Ευρυταν-α. "Με την αν"ληψη τηE διαχε-ρισηE του ΕΣΠΑ απ. την αιρετ, πλ+ον Περιφ+ρεια, την 1 Ιουλ-ου του 2011 και ;ε την ";εση ευαισθητοπο-ηση του Περιφερει"ρχη ;αE Κλ+αρχου Περγαντ", +χου;ε θετικ. αποτ+λεσ;α σε δ/ο σοβαρ" χρον-ζοντα θ+;ατα που απασχολο/σαν το νο;. ;αE στον ευα-σθητο το;+α τηE παροχ,E υπηρεσι?ν υγε-αE. Αισθ"νο;αι την αν"γκη να ευχαριστ,σω τιE διοικ,σειE του Νοσοκο;ε-ου Καρπενησ-ου και του Ιδρ/;ατοE Κοινωνικ,E Πρ.νοιαE, καθ?E επ-σηE τουE συνεργ"τεE ;αE στην ιαχειριστικ, Αρχ, και τιE Τεχνικ+E Υπηρεσ-εE Περιφερειακ,E Εν.τηταE Ευρυταν-αE, για τιE συντονισ;+νεE εν+ργει+E τουE προκει;+νου να καταστο/ν ?ρι;α προE χρη;ατοδ.τηση, τα συγκεκρι;+να +ργα" δηλ?νει ο κ. Καρα;π"E. "Εξ’ "λλου, .πωE +χου;ε δηλ?σει κατ’ επαν"ληψη, στιE δ/σκολεE οικονο;ικ+E συνθ,κεE που διαβιο/ν οι )λληνεE πολ-τεE, ο κ"θε +ναE απ. ε;"E, θα πρ+πει να κ"νει το χρ+οE του. Στο επ-πεδο που ;πορε- και στον το;+α του, αν"λογα ;ε τιE ευθ/νεE που του αναλογο/ν. Θ+λου;ε να πιστε/ου;ε .τι αυτ. κ"νου;ε. )χου;ε αρκετ, δουλει" ακ.;η, αλλ" πιστε/ω θα κριθο/;ε δ-καια απ. τον Ευρυτανικ. λα., τ.σο εγ? προσωπικ" .σο και οι αιρετο- συνεργ"τεE και συνοδοιπ.ροι στον αγ?να αυτ.» καταλ,γει στη δ,λωσ, του ο αντιπεριφερει"ρχηE Ευρυταν-αE.

... και 65.000 ευρ? για τον δρ.;ο Αγ-α Τρι"δα - ο;ιανοΠροκηρ/χτηκε το +ργο για την αποκατ"σταση βλαβ?ν στον δρ.;ο Αγ-α Τρι"δα-ο;ιανο-, προϋπολογισ;ο/ 65.000 ευρ?

Η Περιφερειακ, Εν.τητα Ευρυταν-αE, ;ετ" και την +γκριση των τευχ?ν δη;οπρ"τησηE, προκηρ/σσει ανοιχτ. πρ.-

χειρο διαγωνισ;., ;ε σφραγισ;+νεE προσφορ+E και σ/στη;α προσφορ"E ;ε ενια-ο ποσοστ. +κπτωσηE για το +ργο «Αποκατ"σταση βλαβ?ν στον οδικ. "ξονα Αγ-α τρι"δαο;ιανο-». Ο προϋπολογισ;.E του +ργου αν+ρχεται στα 65.000 ευρ?, συ;περιλα;βανο;+νου ΦΠΑ. Ο διαγωνισ;.E του +ργου θα πραγ;ατοποιηθε- απ. την αρ;.δια επιτροπ, την Τρ-τη 25 Οκτωβρ-ου 2011, στιE 10.00 το πρω-, στα γραφε-α τηE ιε/θυνσηE Τεχνικ?ν )ργων (Τ;,;α Συγκοινωνιακ?ν )ργων) στην οδ. Κατσαντ?νη 2, στο Καρπεν,σι.

Να ση;ει?σου;ε .τι το +ργο χρη;ατοδοτε-ται απ. τουE Κεντρικο/E Αυτοτελε-E Π.ρουE (ΚΑΠ) τηE Περιφ+ρειαE Στερε"E Ελλ"δαE και η υπ"ρχουσα π-στωση για το 2011 καλ/πτει ολ.κληρο το ποσ. του προϋπολογισ;ο/ του +ργου. Η εγγ/ηση για τη συ;;ετοχ, στη δη;οπρασ-α αν+ρχεται στο 2% τηE προϋπολογιζ.;ενηE δαπ"νηE, ,τοι 1.110 ευρ?. Για περισσ.τερεE πληροφορ-εE, οι ενδιαφερ.;ενοι ;πορο/ν να διαβ"σουν ολ.κληρη την προκ,ρυξη του +ργου σε επ.;ενη σελ-δα , να απευθ/νονται στο τηλ+φωνο 22373-52433.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ9ρτη 12 ΟκτωβρEου 2011 / ΣελEδα 8

κυρε 4 αποφσει

ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΝ

Απορρφθηκαν:: Ο διαγωνισSF] για την προSDθεια υδραυλικWν ειδWν, Gψου] 74.000 ευρW, Fπω] και 9λλε] τρει] αποφ9σει] για την επιχορDγηση ΑθλητικWν ΣωSατεEων και ΣυλλFγων, Sε 140.000 ευρW

“Προφητικ9” αποδεEχθηκαν τα δGο ρεπορτ9ζ των “ΕυρυτανικWν ΝCων”

ται για “λ9θο] τη] υπηρεσEα]”. Α] δοGSε, FSω], πιο αναλυτικ9 γιατE ακυρWθηκαν οι τCσσερι] οSFφωνε] αποφ9σει] του δDSου Αγρ9φων.

Γιατ ακυρ'θηκε ο διαγωνισ#υδραυλικ'ν ειδ'ν ψου- 74.000 ευρ'

Ε

υρ υτ α

ΠροκαλεE πρ9γSατι εντGπωση το πλDθο] των ακυρωτικWν αποφ9σεων που εκδEδει η ΑποκεντρωSCνη +ιοEκηση ΘεσσαλEα] & Στερε9] Ελλ9δα] για τον δDSο Αγρ9φων. ΠρFκειται για αποφ9σει] του ανWτατου διοικητικοG οργ9νου, οι οποEε] εκδEδονται για θCSατα που 9πτονται των τGπων του νFSου των αποφ9σεων, χωρE] να εισCρχεται επE τη] ουσEα] αυτWν. ΒCβαια, για την ΑποκεντρωSCνη +ιοEκηση, οποιαδDποτε ακGρωση απFφαση] γEνεται για “παρ9τυπου]” λFγου] και π9ντα υπ9ρχει και η νοSικD αιτιολFγηση των ακυρWσεων. Στην ουσEα, FSω], πρFκειται για σαφD παρ9βαση των νFSων σε δηSοτικC] αποφ9σει]· παρ9βαση που γEνεται εEτε απF 9γνοια, λFγω των νCων συνθηκWν που Cφερε το πρFγραSSα “Καλλικρ9τη]”, εEτε απF αSCλεια και απροσεξEα των διοικητικWν υπαλλDλων. >λλωστε, Cτσι εξηγεEται και απF τη δηSοτικD αρχD. Για την ακGρωση των 3 αποφ9σεων, Sε τι] οποEε] ο δDSο] επιχορηγοGσε Sε 140.000 ευρW, συνολικ9, Αθλητικ9 ΣωSατεEα και ΣυλλFγου] τη] περιοχD], η εξDγηση εEναι: “9γνοια νFSου” αφοG λCγεται Fτι δεν γνWριζαν πω] η νFSιSη δυνατFτητα επιχορDγηση] των σωSατεEων εEναι στο Gψο] του 1,5% των εσFδων του δDSου, δηλαδD περEπου 51.000 ευρW συνολικ9 και Fχι 140.000 ευρW. Bσον αφορ9 τον διαγωνισSF για την προSDθεια υδραυλικWν ειδWν, η εξDγηση Dταν Fτι πρFκει-

ρυτανEα]", στην οποEα S9λιστα κατοχυρWθηκε και επEσηSα ο διαγωνισSF]. Οι παρατυπEε] που καταγρ9φηκαν δεν αφοροGσαν SFνο την ασυSφωνEα των ηSεροSηνιWν, αλλ9 και Sια σειρ9 9λλων δεδοSCνων. Καταρχ9], η ΟικονοSικD ΕπιτροπD του δDSου αποφ9σισε "κλειστF διαγωνισSF", αλλ9 η απFφαση του δηS9ρχου Dταν για "πρFχειρο διαγωνισSF". ΜεταξG των δGο "ειδWν", δηλαδD "κλειστοG" και "πρFχειρου" διαγωνισSοG, υπ9ρχουν πολλC] διαφορC]. ΜEα εξ) αυτWν, εEναι και η δυνατFτητα ολοκλDρωση] του διαγωνισSοG Sε "συνοπτικC] διαδικασEε]". ΕπιπλCον, η προκDρυξη του διαγωνισSοG δηSοσιεGθηκε SFνο σε SEα τοπικD εφηSερEδα. ΣGSφωνα Sε τον νFSο 3548/2007, Fπω] ισχGει, Fλε] οι δηSοσιεGσει] του δηSοσEου για Cργα, προSDθειε] κ.λπ. πρCπει υποχρεωτικ9 να δηSοσιεGονται σε δGο, τουλ9χιστον, τοπικC] εφηSερEδε]. ΒCβαια, το σηSαντικFτερο Dταν και αυτF που τελικ9 καταγρ9φεται και στην ακυρωτικD απFφαση τη] ΑποκεντρωSCνη] +ιοEκηση] αλλ9 και αυτF που επισηS9νθηκε και στο ρεπορτ9ζ τη] εφηSερEδα]· Fτι η προκDρυξη που δηSοσιεGθηκε αναφCρει ηSεροSηνEα διεξαγωγD] του διαγωνισSοG διαφορετικD -Sια ηSCρα Sετ9- απF αυτD που τελικ9 πραγSατοποιDθηκε ο διαγωνισSF]. ΑπF τον δDSο Αγρ9φων εκδFθηκαν δGο διαφορετικC] ανακοινWσει], Sε Eδια ηSεροSηνEα Cκδοση] (8-8-2011) και Eδιο αριθSF πρωτοκFλλου (12035), αλλ9 Sε διαφορετικD ηSεροSηνEα διεξαγωγD] του διαγωνισSοG. Στη SEα, η οποEα δηSοσιεGτηκε, οριζFταν ω] ηSεροSηνEα διεξαγωγD] του διαγωνισSοG η 17η ΑυγοGστου 2011 και στην 9λλη, που... δεν δηSοσιεGθηκε, οριζFταν η 16η ΑυγοGστου 2011, ηSεροSηνEα στην οποEα τελικ9 πραγSατοποιDθηκε και ο διαγωνισSF]. Η ακυρωτικD απFφαση "... επειδD κατ’ αυτFν τον τρFπο ενδεχFSενα να απεκλεEσθησαν ενδιαφερFSενοι προSηθευτC] απF την υπFψη δηSοπρασEα, και επειδD τα ανωτCρω στοιχεEα επιφCρουν ακυρFτητα του διαγωνισSοG, διFτι παραβι9στηκαν οι π9γιε] αρχC] του +ιοικητικοG +ικαEου τη] εSπιστοσGνη] του δι-

οικοGSενου προ] την διοEκηση και τη] χρηστD] διοEκηση], ακυρWνουSε την αριθS. 8-23/21-08-2011 απFφαση τη] ΟικονοSικD] ΕπιτροπD] του +DSου Αγρ9φων, για του] αναφερFSενου] στο σκεπτικF τη] παροGσα] λFγου]", καταγρ9φεται στην ακυρωτικD απFφαση Sε αριθSF 49431/1419, την οποEα υπογρ9φει η κα ΚαλλιFπη ΓερακοGδη. ΑκυρWθηκε και η Cνσταση τη] αντιπολEτευση] Κατ9 των διαδικασιWν του διαγωνισSοG κατCθεσε Cνσταση στην ΑποκεντρωSCνη +ιοEκηση και η αντιπολEτευση. Την Cνσταση υπCγραψε ο αρχηγF] τη] κ. ΘεFδωρο] ΜπαSπαλD], ο οποEο] FSω] φαEνεται Fτι 9ργησε να... δρ9σει κατ9 του διαγωνισSοG και η CνστασD του ακυρWθηκε Sε την αρ. 48382/1405 απFφαση τη] κα] ΓερακοGδη ω]... εκπρFθεσSη. 8στFσο, σGSφωνα Sε πληροφορEε] των “ΕυρυτανικWν ΝCων”, η αντιπολEτευση υποστηρEζει Fτι η Cνσταση κατατCθηκε Sε φαξ εSπρFθεσSα και εντF] των χρονικWν ορEων. BSω], το φαξ φαEνεται να... χ9θηκε και η αντιπολEτευση ξαναCστειλε την Cνσταση Sετ9 απF λEγε] ηSCρε] αλλ9 τFτε Dταν... εκπρFθεσSη. σ.σ. Ο διαγωνισSF] υδραυλικWν επαναπροκηρGχθηκε χθε] απF τον δDSο Αγρ9φων. +ιαβ9στε αναλυτικ9 στην σελ. 29

νι κά

ΠροβληSατEζουν οι συνεχFSενε] ακυρωτικC] αποφ9σει], τι] οποEε] εκδEδει η ΓενικD ΓραSSατCα] τη] ΑποκεντρωSCνη] +ιοEκηση] ΘεσσαλEα] & Στερε9] Ελλ9δα], κα. ΚαλλιFπη ΓερακοGδη, Sετ9 τη διαδικασEα ελCγχου νοSιSFτητα] των αποφ9σεων του δDSου Αγρ9φων. Στα συγκεκριSCνα θCSατα εEχαν αναφερθεE εκτενW] τα “Ευρυτανικ9 ΝCα” (αρ. φGλλου 459/31-8-2011)

Ν ΕΑ

+εν πCρασαν τον Cλεγχο νοSιSFτητα] στην ΑποκεντρωSCνη +ιοEκηση

Ο διαγωνισSF] για την προSDθεια υδραυλικWν ειδWν, προϋπολογισSοG 73.798,88 ευρW, Cγινε την ΤρEτη 16 ΑυγοGστου. Η ανακοEνωση, FSω], ω] ηSεροSηνEα διεξαγωγD] του διαγωνισSοG Fριζε την επFSενη ηSCρα, την Τετ9ρτη 17 ΑυγοGστου, Sε αποτCλεσSα να καταθCσει προσφορ9 SFνο Cνα] ενδιαφερFSενο]. Το θCSα Cφεραν στο φω] Ευρυτανιτη] δηSοσιFτητα] τα "Ε κ9 ΝCα" (αρ. φGλλου 459/31-82011), καταγρ9φοντα] και δηSοσιεGοντα] Fλα τα Cγγραφα που οδDγησαν τελικ9 στην ακGρωση του διαγωνισSοG, κ9τι που προφητικ9 κατCγραψε και το αναλυτικF ρεπορτ9ζ. +ιαβ9στε το αναλυτικF ρεπορτ9ζ τη] εφηSερEδα] στο Eντερνετ, στη διεGθυνση http ://ww w.evrytanika.com/ article.php?id=10324 Και δεν Dταν Cνα λ9θο]. ΠρFκειται για SEα σειρ9 λαθWν που FSω] ερSηνεGτηκαν ω] "λ9θη τη] υπηρεσEα]". Ικαν9, FSω], να οδηγDσουν στην παραπλ9νηση των ενδιαφεροSCνων, Sε αποτCλεσSα τελικ9 στον διαγωνισSF να συSSετ9σχει SEα SFνο εταιρεEα, ο "ΣυνεταιρισSF] ΥδραυλικWν Ευ-

Γιατ ακυρ'θηκαν οι 3 αποφσειεπιχοργηση- σε συλλγου- 140.000ευρ'

ΥπCρβαση κατ9... 90.000 ευρW σε απFφαση του δDSου να επιχορηγDσει, Sε δυσθεWρητα ποσ9, ποδοσφαιρικοG] και 9λλου] συλλFγου] τη] περιοχD], διαπEστωσε η ΑποκεντρωSCνη +ιοEκηση και ακGρωσε σχετικD απFφαση του δDSου. ΑκυρWσεων συνCχεια σε αποφ9σει] του δDSου Αγρ9φων. Με πρFσφατη απFφαση, την οποEα υπογρ9φει η κα ΓερακοGδη, ακυρWνονται 9λλε] τρει] αποφ9σει] του δDSου Αγρ9φων, Sε τι] οποEε] το +ηSοτικF ΣυSβοGλιο SοEρασε σε συλλFγου] και ποδοσφαιρικ9 σωSατεEα τη] περιοχD] συνολικ9 140.000 ευρW. Το θCSα Cφεραν στο φω] τη] δηSοσιFτητα] τα “Ευρυτανικ9 ΝCα” (αρ. φυλ 459/31-8-2011), σχολι9ζοντα], S9λιστα, Fτι σε

καιροG] οικονοSικD] κρEση] δεν εEναι δυνατFν ο δDSο] να σπαταλ9 δηSFσιο χρDSα σε αθλητικ9 σωSατεEα και συλλFγου]· την Eδια Wρα, S9λιστα, που ο δDSο] βρEσκεται στα δικαστDρια για οφειλC] σε προSηθευτC] και εργολ9βου] για υπηρεσEε] που Cχουν ολοκληρωθεE, τιSολFγια των οποEων στοιβ9ζονται απλDρωτα στο γραφεEο του δηS9ρχου. Τα παραπ9νω δεν εSπFδισαν το +ηSοτικF ΣυSβοGλιο των Αγρ9φων να λ9βει τρει] οSFφωνε] αποφ9σει], τι] υπ)αριθS. 87/2011, 88/2011 και 89/2011, Sε τι] οποEε] ενCκριναν 140.000 ευρW, καθ) υπCρβαση του νFSου, δηλαδD παρ9νοSη απFφαση, κατ9 90.000 ευρW, για την επιχορDγηση συγκεκριSCνων σωSατεEων και συλλFγων.

Η ακυρωτικD απFφαση ΣGSφωνα Sε την ακυρωτικD απFφαση (αρ. 47516/1395/6-102011) τη] ΑποκεντρωSCνη] +ιοEκηση], οι παραπ9νω αναθCσει] υπερCβησαν το νFSιSο ποσοστF επιχορηγDσεων σε συλλFγου], το οποEο ανCρχεται στο 1,5% επE των τακτικWν εσFδων του δDSου. Το σκεπτικF τη] απFφαση] καταλDγει ω] εξD]: "... το γεγονF] Fτι το συνολικF ποσF επιχορηγDσεων των ανωτCρω αποφ9σεων ανCρχεται στο ποσF των 140.000 ευρW υπερβαEνοντα] το 1,5% των τακτικWν εσFδων του δDSου, κατ9 παρ9βαση του 9ρθρου 202 του Ν.3463/2006, λαSβ9νοντα] υπFψη Fτι το σGνολο των τακτικWν εσFδων του +DSου Αγρ9φων οικονοSικοG Cτου] 2011 ανCρχονται στο ποσF των 3.443.014,34 ευρW, ΑκυρWνουSε τι] αριθS.87/2011, 88/2011 και 89/2011 αποφ9σει] του δηSοτικοG ΣυSβουλEου Αγρ9φων, ω] Sη σGννοSε]". ΑπF τα παραπ9νω προκGπτει Fτι ο δDSο] SποροGσε να χορηγDσει στου] συλλFγου] περEπου 51.000 ευρW, που αντιστοιχεE στο 1,5% των τακτικWν του εσFδων. ΣGSφωνα Sε τη νοSοθεσEα και τα οικονοSικ9 στοιχεEα του δDSου, Fπω] αναφCρονται στην ακυρωτικD απFφαση, το +ηSοτικF ΣυSβοGλιο Αγρ9φων, "κατ9 παρ9βαση νFSου", αποφ9σισε να υπερβεE κατ9 90.000 ευρW τα ποσ9 που του] Cταξαν Sεν αλλ9 δεν θα π9ρουν, τελικ9, οι σGλλογοι.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 12 Οκτωβρ1ου 2011 / Σελ1δα 9

Στη Βουλ το φυσικ αριο Η ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

"Εκτ2I φυσικο3 αερ1ου ?/νει η Ευρυταν1α", 0ταν ο τ1τλοI πρωτοσ/λιδου ρεΕυρυτανικCν Ν/ων” (αρ. πορτ$ζ των “Ε φ3λλου 461/14-9-2011). Στο ρεπορτ$ζ αποκαλ3ψα?ε 2τι, ?ε πρ2σφατη απ2φαση τηI κυβ/ρνησηI για το δ1κτυο φυσικο3 αερ1ου στην Περιφ/ρεια Στερε$I Ελλ$δαI, η Ευρυταν1α εξαιρε1ται απ2 το δ1κτυο διανο?0I, το οπο1ο κατασκευ$ζεται αυτ0 την εποχ0.

Ε

υρ υτ α

Πρ2κειται για απ2φαση που δεν βασ1ζεται σε κα?1α λογικ0 εξ0γηση. Το φυσικ2 α/ριο αποτελε1 φυσικ2 αγαθ2, το οπο1ο ?ε χρ0?ατα 2λων των φορολογο3?ενων Ελλ0νων -και των Ευρυτ$νων σαφCI- η Ελλ$δα προ?ηθε3εται απ2 πηγ/I του εξωτερικο3 και τα οφ/λη του αν0κουν σε 2λουI τουI *λληνεI. Πλην των Ευρυτ$νων, 2?ωI, αποφ$σισε η κυβ/ρνηση. Το φυσικ2 α/ριο αποτελε1 φθην2 κα3σι?ο, ιδ1ωI για θ/ρ?ανση, αλλ$ και για ?ια σειρ$ $λλων χρ0σεων, 2πωI η χρ0ση στα αυτοκ1νητα. Ειδικ2τερα, σε εποχ/I που η τι?0 του πετρελα1ου θ/ρ?ανσηI αυξ$νει ?ε γεω?ετρικ0 πρ2οδο και απ2 το 2012 θα εξισωθε1 ?ε το πετρ/λαιο κ1νησηI, το φυσικ2 α/ριο αποτελε1 1σωI τη ?2νη λ3ση για τα νοικοκυρι$ των οπο1ων ο προϋπολογισ?2I, στιI εποχ/I τηI οικονο?ικ0I κρ1σηI, ?ειCνεται. Το πολ3 σοβαρ2 αυτ2 θ/?α φ/ρνει στη Βουλ0 των Ελλ0νων, ?ε ερCτησ0 του, ο βουλευτ0I Ηρακλε1ου τηI η?οκρατικ0I Συ??αχ1αI, κ. Λευτ/ρηI Αυγεν$κηI. Με την ερCτηση, η οπο1α κατατ/θηκε προI τον Υπουργ2 Περιβ$λλοντοI, Εν/ργειαI και Κλι?ατικ0I Αλλαγ0I, κ. ΓιCργο Παπακωνσταντ1νου, ο βουλευτ0I ζητ$ να ενη?ερωθε1 και να πληροφορηθο3?ε αν και π2τε προγρα??ατ1ζει η κυβ/ρνηση να προ?ηθε3σει και την Ευρυταν1α ?ε το δη?2σιο αγαθ2 που δικαιο3ται. Ειδικ2τερα, ο κ. Αυγεν$κηI αναφ/ρει 2τι "σ3?φωνα ?ε πρωτοσ/λιδο δη?οσ1ευ?α τηI εφη?ερ1δαI “Ευρυτανικ$ Ν/α”,

Ν Ε

Το θ/?α, το οπο1ο αν/δειξαν τα "Ευρυτανικ$ Ν/α", φ/ρνει στη Βουλ0 των Ελλ0νων ο βουλευτ0I τηI η?οκρατικ0I Συ??αχ1αI, κ. Λευτ/ρηI Αυγεν$κηI, καταθ/τονταI ερCτηση στον Υπουργ2 Εν/ργειαI, κ. ΓιCργο Παπακωνσταντ1νου

νι κάΑ

ΕρCτηση Αυγεν$κη για τον αποκλεισ?2 τηI Ευρυταν1αI

εγκρ1θηκε απ2 την Ευρωπαϊκ0 Επιτροπ0, στιI 28 Ιουν1ου 2011, το α1τη?α τηI Ελληνικ0I Κυβ/ρνησηI για την υπαγωγ0 σε καθεστCI κρατικ0I εν1σχυσηI των δαπανCν κατασκευ0I των δικτ3ων φυσικο3 αερ1ου, στιI περιοχ/I Ανατολικ0I Μακεδον1αI και Θρ$κηI, Κεντρικ0I Μακεδον1αI, Στερε$I Ελλ$δαI και Ε3βοιαI". Επιπλ/ον, ση?ειCνει 2τι "?ε β$ση την /γκριση αυτ0, το επενδυτικ2 πρ2γρα??α των τριCν ν/ων ΕΠΑ (Εταιρε1εI Παροχ0I Αερ1ου) συνολικ0I αξ1αI 198,71 εκατ. ευρC, θα ενισχυθε1 και ?/σω κοινοτικCν π2ρων 3ψουI 42,67 εκατ. ευρC" και πωI "το δ1κτυο φυσικο3 αερ1ου θα επεκταθε1 αρχικ$ σε πρωτε3ουσεI νο?Cν και ?εγ$λεI π2λειI τηI περιοχ0I που καλ3πτει κ$θε ΕΠΑ. Μ/χρι το 2020 προβλ/πεται η αν$πτυξη περ1που 375 χλ? δικτ3ου ?/σηI π1εσηI, 1.560 χλ? δικτ3ου χα?ηλ0I π1εσηI καθCI και 58 ?ετρητικCν σταθ?Cν στιI περιοχ/I των τριCν ν/ων ΕΠΑ". Μ$λιστα, "το βασικ2 επενδυτικ2 πρ2γρα??α των τριCν ν/ων ΕΠΑ την περ1οδο 2012-2015 ανα?/νεται να φθ$σει γ3ρω στα 150 εκατ. ευρC".

ΠΑΝ#. Ο βουλευτ0I Ηρακλε1ου τηI ΗΣΥ, κ. Λευτ/ρηI Αυγεν$κηI. ΚΑΤ#. Το δη?οσ1ευ?α των “ΕυρυτανικCν Ν/ων” που προκ$λεσε την παρ/?βαση του βουλευτ0 στη Βουλ0.

Αξιοση?ε1ωτο ε1ναι επ1σηI 2τι "οι υφιστ$?ενεI ΕΠΑ σε Αττικ0, Θεσσαλον1κη και Θεσσαλ1α και οι τρειI ν/εI ΕΠΑ, θα ε1ναι θυγατρικ/I τηI ΕΠΑ και οι διαδικασ1εI για τη σ3στασ0 τουI θα προχωρ0σουν στην ουσ1α παρ$λληλα ?ε την περαιτ/ρω ιδιωτικοπο1ηση τηI ?ητρικ0I εταιρε1αI", ενC "οι υποψ0φιοι επενδυτ/I θα πρ/πει να εισφ/ρουν κεφ$λαια για τη χρη?ατοδ2τηση των απαιτο3?ενων επενδ3σεων προκει?/νου να κατασκευαστο3ν τα δ1κτυα φυσικο3 αερ1ου, καθCI και να παρ$σχουν εγγυ0σειI για διαθεσι?2τητα των απαιτο3?ενων ποσοτ0των φυσικο3 αερ1ου". #στ2σο, επιση?α1νεται 2τι "εκτ2I επενδυτικο3 πλαισ1ου /?εινε ο νο?2I Ευρυταν1αI και η πρωτε3ουσ$ του, το Καρπεν0σι, καθCI το επενδυτικ2 πρ2γρα??α αφορ$ στην κατασκευ0 δικτ3ων διανο?0I αερ1ου σε π2λειI, 2πωI η Αλεξανδρο3πολη, η Κο?οτην0, οι Σ/ρρεI, η Ξ$νθη, η ρ$?α, η Καβ$λα, το Κιλκ1I, η Κατερ1νη, η Λα?1α, η Θ0βα, η Λιβαδει$ και η Χαλκ1δα, δη?ιουργCνταI συνολικ$ π$νω απ2 1.500 ν/εI θ/σειI εργασ1αI". Σχετικ$ αναφ/ρει 2τι "/χουν 0δη

ψηφιστε1 οι νο?οθετικ/I διατ$ξειI για την 1δρυση δ3ο ακ2?η ν/ων ΕΠΑ, τηI ΕΠΑ Πελοπονν0σου και τηI ΕΠΑ υτ. Μακεδον1αI - Ηπε1ρου, για τιI οπο1εI η η?2σια Επιχε1ρηση Αερ1ου (.ΕΠ.Α.) /χει 0δη αρχ1σει τη σχετικ0 προετοι?ασ1α, προκει?/νου στη συν/χεια να προχωρ0σει στην 1δρυση και αυτCν των εταιρειCν". Στο πλα1σιο αυτ2, ο κ. Αυγεν$κηI ερωτ$ τον αρ?2διο Υπουργ2, "για ποιουI ακριβCI λ2γουI /?εινε εκτ2I πλαισ1ου αν$πτυξηI δικτ3ων φυσικο3 αερ1ου ο νο?2I Ευρυταν1αI και η πρωτε3ουσ$ του, το Καρπεν0σι", καθCI και ε$ν "προτ1θεται το Υπουργε1ο να εξετ$σει σχετικ2 επενδυτικ2 πρ2γρα??α και για το νο?2 Ευρυταν1αI και να ιδρυθε1 Εταιρε1α Παροχ0I Αερ1ου που θα τον αφορ$". η?2σιο αγαθ2 2πωI το νερ2 και το ηλεκτρικ2 Τη δι$θεση του φυσικο3 αερ1ου στην Ελλ$δα /χει αναλ$βει η η?2σια Επιχε1ρηση Αερ1ου. Ε1ναι η εταιρε1α που εισ$γει το φυσικ2 α/ριο στη χCρα ?αI, πραγ?ατοποιCνταI ?ια ?εγ$λη

ενεργειακ0 επ/νδυση. Το ?ετοχικ2 κεφ$λαιο τηI ΕΠΑ, αν/ρχεται σε 991,2 εκατ. ευρC. Σ’ αυτ2 συ??ετ/χει κατ$ 35% η εταιρε1α Ελληνικ$ Πετρ/λαια Α.Ε. και κατ$ 65% το Ελληνικ2 η?2σιο. Κ3ρια αποστολ0 τηI ΕΠΑ, σ0?ερα, ε1ναι η πCληση φυσικο3 αερ1ου σε ?εγ$λουI, βιο?ηχανικο3I κυρ1ωI, καταναλωτ/I, ?ε ετ0σια καταν$λωση $νω των 10 εκατ. κυβικCν ?/τρων. .πωI επ1σηI, η πCληση φυσικο3 αερ1ου σε Εταιρε1εI Παροχ0I Αερ1ου (ΕΠΑ), στιI οπο1εI συ??ετ/χουν ιδιCτεI επενδυτ/I κατ$ 49%. Οι επενδυτ/I αυτο1, ?/σω ΕυρωπαϊκCν χρη?ατοδοτ0σεων απ2 το ΕΣΠΑ, οφε1λουν να κατασκευ$σουν το δ1κτυο διανο?0I, σωληνCσειI δηλαδ0, προI κ$θε πρωτε3ουσα 2λων των νο?Cν τηI χCραI αρχικ$ και σε 2λεI τιI ?εγ$λεI π2λειI /πειτα. #στ2σο, στιI αρ?οδι2τητεI τηI δη?2σιαI εταιρε1αI ε1ναι και η διανο?0 φυσικο3 αερ1ου, σε περιοχ/I 2που δεν /χουν συσταθε1 Εταιρε1εI Παροχ0I Αερ1ου, 2πωI στην Ευρυταν1α, αλλ$ και σε $λλα ση?ε1α τη χCραI.


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 12 Οκτωβρ2ου 2011 / Σελ2δα 10

Θα ξαναδο ε τα προβλ ατα

Στο Καρπεν1σι βρ0θηκε ο υφυπουργ3J Υγε2αJ, κ. Χρ1στοJ Αηδ3νηJ, το περασ@0νο Σαββατοκ4ριακο, @ε την ευκαιρ2α τηJ υλοπο2ησηJ του προγρ#@@ατοJ "Το ποδ1λατο στη ζω1 @αJ" (σχετικ3 ρεπορτ#ζ σε #λλη σελ2δα), και ε2χε σειρ# επαφDν @ε φορε2J του νο@ο4 για θ0@ατα Υγε2αJ.Ε

υρ υτ α

Αν και ο 2διοJ 0χε ωJ αντικε2@ενο παρε@φερε2J αρ@οδι3τητεJ, 3πωJ ε2ναι τα θ0@ατα διατροφ1J και #θλησηJ και, κυρ2ωJ, την πρ3ληψη, ωστ3σο, #κουσε @ε προσοχ1 τουJ γιατρο4J, τον δ1@αρχο αλλ# και τον βουλευτ1 Ευρυταν2αJ να του θ0τουν συγκεκρι@0να ζητ1@ατα και ο 2διοJ δεσ@ε4τηκε για λ4σειJ. Ειδικ3τερα, ικανοποιη@0νοJ δηλDνει ο δ1@αρχοJ Καρπενησ2ου, κ. ΚDσταJ Μπακογι#ννηJ απ3 τιJ δεσ@ε4σειJ του υφυπουργο4, σχετικ# @ε το νοσοκο@ε2ο και τα θ0@ατα που τ0θηκαν απ3 τον 2διο. Θετικ1 1ταν, κυρ2ωJ, η στ#ση του κ. Αηδ3νη στο ζ1τη@α που αφορ# το αυτοδιο2κητο του νοσοκο@ε2ου και του προϋπολογισ@ο4, ο οπο2οJ φ0τοJ ε@φαν2ζεται @ειω@0νοJ κατ# 49%, 3πωJ και σε 3λα τα νοσοκο@ε2α τηJ χDραJ. Εξ#λλου ε2χε προηγηθε2 και η περσιν1 @ε2ωση κατ# 50%. Συγκεκρι@0να, το @εση@0ρι του Σαββ#του 8 Σεπτε@βρ2ου και 0πειτα απ3 πρωτοβουλ2α του δη@#ρχου, ο υφυπουργ3J συναντ1θηκε @ε τον υποδιοικητ1 του Γενικο4 Νοσοκο@ε2ου Καρπενησ2ου κ. Ευ#γγελο Ξαρχ#, τον διοικητικ3 διευθυντ1 κ. Αλ0ξανδρο Κουτσο4@πα, τον πρ3εδρο του Ιατρικο4 Συλλ3γου και τηJ -νωσηJ Νοσοκο@ειακDν ΙατρDν Ευρυταν2αJ κ. Κωνσταντ2νο ΤσιρDνη, τον διευθυντ1 τηJ Ιατρικ1J Υπηρεσ2αJ κ. η@1τρη Καρατσ2κη, τον διευθυντ1 παθολ3γο και δη@οτικ3 σ4@βουλο κ. Ιω#ννη Π0τρου και τουJ διευθυντ0J του χειρουργικο4 το@0α κ. Ιω#ννη Μπακ3λα και εργαστηριακο4 το@0α κ. Ταισ2ρ Μωχ#@εντ Ραου#σντε. Στη συν#ντηση αυτ1 παραβρ0θηκαν, τ3σο ο δ1@αρχοJ ΚDσταJ Μπακογι#ννηJ, καθDJ και οι αντιδ1@αρχοι κ.κ. Ν2-

Ν ΕΤι ε2πε για το Νοσοκο@ε2ο Καρπενησ2ου ο υφυπουργ3J Υγε2αJ, κ. Χρ1στοJ Αηδ3νηJ, ο οπο2οJ ε2χε συναντ1σειJ @ε τον δ1@αρχο Καρπενησ2ου, κ. ΚDστα Μπακογι#ννη και τον βουλευτ1 Ευρυταν2αJ, κ. Ηλ2α Καραν2κα

Α

0σ@ευση για αυτοδιο2κητο και προϋπολογισ@3

νι κά

Η επ σκεψη του Υφυπουργο Υγε α κ. Χρ στου Αηδνη στο Καρπεν σι

Τα χα@3γελα στη συν0ντευξη τ4που @αρτυρο4ν το #ριστο κλ2@α που υπ#ρχει @εταξ4 των αρχDν του τ3που και τηJ ηγεσ2αJ του Υπουργε2ου Υγε2αJ. ,λλωστε, στην καλ1 προσωπικ1 σχ0ση του υφυπουργο4 @ε τον δ1@αρχο και τον βουλευτ1 οφε2λεται, 3πωJ και ο 2διοJ δ1λωσε, και η 0νταξη του δ1@ου Καρπενησ2ου στο πρ3γρα@@α “το ποδ1λατο στη ζω1 @αJ”, καθDJ και η υλοπο2ηση @ιαJ σειρ#J δρ#σεων. Αυτ0J αφορο4ν

κοJ ΣουλιDτηJ, Θαν#σηJ Φ0γγοJ και Κλεο@0νηJ Λ#ππαJ. Ο δ1@αρχοJ, αφο4 καλωσ3ρισε τον υφυπουργ3 και τον ευχαρ2στησε για την 0νταξη του δ1@ου Καρπενησ2ου στη δρ#ση «Το Ποδ1λατο στη Ζω1 @αJ», τ3νισε 3τι η δη@οτικ1 αρχ1 0κρινε αναγκα2α τη συν#ντηση αυτ1, προκει@0νου ο κ.Αηδ3νηJ να λ#βει γνDση των ση@αντικDν ζητη@#των που 0χουν ανακ4ψει στον το@0α τηJ υγε2αJ στην Ευρυταν2α. Οι γιατρο2 @ε τη σειρ# τουJ εξ0θεσαν τα προβλ1@ατα που αντι@ετωπ2ζουν και εντοπ2ζουν στο Γενικ3 Νοσοκο@ε2ο Καρπενησ2ου, 3πωJ ε2ναι η ελλιπ1J χρη@ατοδ3τηση, η συν0νωση του νοσοκο@ε2ου, αλλ# και η ελλε2ψειJ σε ιατρικ3 προσωπικ3 και εξοπλισ@3. Ο υφυπουργ3J δεσ@ε4τηκε να επανεξετ#σει τα

ζητ1@ατα. Συνντευξη τπου Εξ#λλου, στην συν0ντευξη τ4που που παρατ0θηκε στο ξενοδοχε2ο ΜΟΝΤΑΝΑ, παρουσ2α του βουλευτ1 Ευρυταν2αJ, κ. Ηλ2α Καραν2κα και του δη@#ρχου Καρπενησ2ου, κ. ΚDστα Μπακογι#ννη, σε ερDτηση δη@οσιοΕυρυτανικDν Ν0ων" γρ#φου των "Ε σχετικ# @ε τον προϋπολογισ@3 του νοσοκο@ε2ου, ο υφυπουργ3J παραδ0χθηκε δη@οσ2ωJ 3τι ο φετιν3J προϋπολογισ@3J του νοσοκο@ε2ου, ο οπο2οJ αν0ρχεται κοντ# στα 1,4 εκατ. ευρD, @ειω@0νοJ κατ# 49% απ3 π0ρυσι, δεν επαρκε2 για την ο@αλ1 λειτουργ2α του. εσ@ε4τηκε 3τι το υπουργε2ο θα εξετ#σει συν τω χρ3νω τα οικονο@ικ# αιτ1@ατ# του και θα αυξ1σει την οικονο@ικ1 στ1ριξη προJ αυτ3. Η στ#ση αυτ1 του

κυρ2ωJ τον αθλητισ@3 και τουρισ@3, οι οπο2εJ θα χρη@ατοδοτηθο4ν απ3 το υπουργε2ο @0σω του συγκεκρι@0νου προγρ#@@ατοJ. Στο 2διο πλα2σιο εντ#σσεται και η επιλογ1 του νο@ο4 @αJ σε “νο@3 πρ3τυπο” για ν0εJ δρ#σειJ του υπουργε2ου. “... 0χου@ε καλο4J φ2λουJ στην περιοχ1” δ1λωσε και στ#θηκε στο γεγον3J 3τι ο νο@3J Ευρυταν2αJ αποτελε2 τ3πο απαρ#@ιλληJ φυσικ1J ο@ορφι#J που πρ0πει να αξιοποιηθε2.

υφυπουργο4 ικανοπο2ησε τ3σο τον βουλευτ1, 3σο και τον δ1@αρχο. "στ3σο, πρ0πει να γνωρ2ζουν οι πολ2τεJ 3τι φ0τοJ ο προϋπολογισ@3J του νοσοκο@ε2ου ε2ναι κατ# τουλ#χιστον 700.000 ευρD απ3 τον ετ1σιο "τζ2ρο" του νοσοκο@ε2ου που αν0ρχεται κ#θε χρ3νο περ2που στα 2 εκατ. ευρD. ΣυνεπDJ, το υπουργε2ο Υγε2αJ φ0τοJ αντ2 να ενισχ4σει το Νοσοκο@ε2ο Καρπενησ2ου, παρακρατε2 0να τερ#στιο ποσ3 απ3 τα 0σοδ# του και απ3 την #λλη, αντ2 να το αυτονο@1σει, το συν0νωσε @ε υποδιο2κηση @ε το νοσοκο@ε2ο Λα@2αJ. -να οικονο@ικ# αυτοτελ0J νοσοκο@ε2ο του αφαιρε2 π3ρουJ και το καταδικ#ζει στην κηδε@ον2α. Π0ραν αυτDν, τ0θηκε και το ερDτη@α για το πολυδ4να@ο Ιατρε2ο στη Γραν2τσα. Η @2α θ0ση

γιατρο4 0χει προκηρυχθε2 και 0χει ολοκληρωθε2 η διαδικασ2α επιλογ1J, 0χει επιλεγε2 και ο γιατρ3J αλλ# η πρ3σληψη "π#γωσε" λ3γω τηJ οικονο@ικ1J κρ2σηJ και των ν0ων @0τρων. Ο υφυπουργ3J δεσ@ε4τηκε 3τι θα επισπευτο4ν οι διαδικασ2εJ για την #@εση τοποθ0τηση του ιατρο4 στη Γραν2τσα. Τ0λοJ, διαπιστDθηκε 3τι απ3 ιατρικ3 προσωπικ3 το νοσοκο@ε2ο βρ2σκεται σε πολ4 υψηλ3 επ2πεδο. "στ3σο, για δ4ο ση@αντικ0J ελλε2ψειJ σε γιατρο4J, σε 0ναν νεφρολ3γο και 0ναν γυναικολ3γο, ο κ Αηδ3νηJ δεσ@ε4τηκε 3τι θα κιν1σει τιJ διαδικασ2εJ για #@εση αντι@ετDπιση των κενDν. Επ2σηJ, 0γινε γνωστ3 3τι ο παιδ2ατροJ που συχν# πυκν# ανεβοκατ0βαινε στη Λα@2α, πλ0ον, θα παρα@0νει @3νι@α στο Καρπεν1σι.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 12 Οκτωβρ.ου 2011 / Σελ.δα 11Καθ# και συνεδραση τη# Οικονοικ# Επιτροπ# του δου Καρπενησου, σ ερα Τετρτη 12 Οκτωβρ ου

Ν Ε

Πολλ" και ση<αντικ" τα θ,<ατα των δ0ο συνεδρι"σεων του ση<ερινο0 η<οτικο0 Συ<βουλ.ου, στιF 6.00 και τιF 7.00 το απ/γευ<α. Θα ,χει προηγηθε. η συνεδρ.αση τηF Οικονο<ικ-F Επιτροπ-F στη 1.00 το <εση<,ρι.

νι κά

ηοτικ Συβολιο

σχ,διο π/ληF Καρπενησ.ου» και «η<ιουργ.α δικτ0ου δρ/<ων -πιαF κυκλοφορ.αF πεζοδρο<.ων στην π/λη του Καρπενησ.ου» στο επιχειρησιακ/ πρ/γρα<<α Θεσσαλ.αF - Στερε"F Ελλ"δαF - Ηπε.ρου 2007-2013 και εγγραφτων ,ργων στο τεχνικ/ πρ/γρα<<α και στον προϋπολογισ</. Ακ/<η, θα συζητηθε. η υποβολπρ/τασηF στο επιχειρησιακ/ πρ/γρα<<α «Περιβ"λλον και αειφ/ροF αν"πτυξη» για τη χρη<ατοδ/τηση τηF κατασκευ-F του Σταθ<ο0 Μεταφ/ρτωσηF Απορρι<<"των στη θ,ση «Πλατανι"F», <ετ" απ/ εισ-γηση του αρ</διου αντιδη<"ρχου, κ. Ν.κου Σουλι@τη. Ο κ. Σουλι@τηF θα εισηγηθε. επ.σηF τη σ0ναψη ν,αF προγρα<<ατικ-F σ0<βασηF <εταξ0 του δ-<ου και του ασαρχε.ου, τη σ0ναψη προγρα<<ατικ-F σ0<βασηF <ε την Αποκεντρω<,νη ιο.κηση Θεσσαλ.αF Στερε"F Ελλ"δαF-Ηπε.ρου για την υλοπο.ηση του ,ργου «Κατασκευ- <ονοπατι@ν στο δη</σιο δ"σοF Φουρν"F» αλλ" και την υποβολ- προτ"σεων στο πρ/γρα<<α Αγροτικ- Αν"πτυξη 2007-2013. +λλα θ,<ατα ε.ναι η εγκατ"σταση φωτοβολταϊκ@ν συστη<"των σε δη<οτικ" ακ.νητα, η πρ/σληψη προσωπικο0 για την αντι<ετ@πιση ,κτακτων και κατεπειγουσ@ν αναγκ@ν, η συγκρ/τηση

ιοικητικο0 Συ<βουλ.ου του νο<ικο0 προσ@που «Μουσε.ο Εθνικ-F Αντ.στασηF Κορυσχ"δων», αλλ" και η εκχ@ρηση παγ.ων στοιχε.ων τηF ΕΥΑΚ στον δ-<ο. Τ,λοF, θα συζητηθο0ν οι εγκρ.σειF <ελετ@ν που αφορο0ν τη συντ-ρηση και διατ-ρηση των ιστορικ@ν αντικει<,νων και τοιχογραφι@ν των Ιερ@ν Να@ν Αγ.ου Νικολ"ου στην Κορ.τσα και Μετα</ρφωσηF του Σωτ-ροF στη Βρ"χα, η απ/φαση για εκ<.σθωση δη<οτικο0 κτηρ.ου στην Τοπικ- Κοιν/τητα Αγ.ου Νικολ"ου και η παραχ@ρηση <ιαF α.θουσαF του δη<οτικο0 σχολε.ου Αγ.ου Νικολ"ου για τη δη<ιουργ.α σχολικο0-λαογραφικο0 <ουσε.ου.

Ε

υρ υτ α

Σ-<ερα, Τετ"ρτη 12 Οκτωβρ.ου και @ρα 6.00 το απ/γευ<α, θα πραγ<ατοποιηθε. η 22η συνεδρ.αση του η<οτικο0 Συ<βουλ.ου Καρπενησ.ου, στην α.θουσα συνεδρι"σεων (κτ-ριο ΚΑΠΗ, 3οF /ροφοF), /που θα συζητηθε. και θα ληφθε. απ/φαση για την ,γκριση των απολογισ<@ν των πρ@ην δ-<ων ο<ν.σταF, Καρπενησ.ου, Κτη<ενι@ν, Ποτα<ι"F, Προυσο0 και Φουρν"F, που πλ,ον αποτελο0ν τον ν,ο διευρυ<,νο δ-<ο Καρπενησ.ου. Μ.α @ρα αργ/τερα και συγκεκρι<,να στιF 7.00 το απ/γευ<α θα πραγ<ατοποιηθε. η 23η τακτικ- συνεδρ.αση του η<οτικο0 Συ<βουλ.ου Καρπενησ.ου. Σ0<φωνα <ε την πρ/σκληση σε Σ, η η<ερ-σια δι"ταξη περιλα<β"νει 33 θ,<ατα, <ε βασικ/τερο αυτ/ τηF λ-ψηF απ/φασηF για την τροποπο.ηση του Γενικο0 Πολεοδο<ικο0 Σχεδ.ου (ΓΠΣ) Καρπενησ.ου, το οπο.ο εισηγε.ται ο .διοF ο δ-<αρχοF, κ. Κ@σταF Μπακογι"ννηF. Μεταξ0 "λλων, θα συζητηθο0ν η ,γκριση του πρακτικο0 τηF προηγο0<ενηF συνεδρ.ασηF αλλ" και η πρ/ταση τηF «Ανεξ"ρτητηF η<οτικ-F Συνεργασ.αF Καρπενησ.ου» για οικονο<ικ- συνεισφορ" των δη<οτικ@ν συ<βο0λων, πρ/ταση που δη<οσιε0τηκε ολ/κληρη στο προηγο0<ενο Ευρυτανικ@ν Ν,ων». φ0λλο των «Ε Ση<αντικ/ θ,<α αποτελε. επ.σηF η αποδοχ- τηF απ/φασηF ,νταξηF των πρ"ξεων «Ενοπο.ηση - οδικ- σ0νδεση περιοχ@ν επ,κτασηF σχεδ.ου π/ληF <ε παλαι/

Α

ο συνεδρισει του ηοτικο Συβουλου

Οικονοικ Επιτροπ

Σ-<ερα Τετ"ρτη, στη 1.00 το <εση<,ρι, συνεδρι"ζει και η Οικονο<ικ- Επιτροπ- του δ-<ου Καρπενησ.ου. Η 33η τακτικ- συνεδρ.αση θα πραγ<ατοποιηθε. στο δη<οτικ/ κατ"στη<α, στο γραφε.ο του δη<"ρχου και περιλα<β"νει τη συζ-τηση 8 θε<"των. Τα θ,<ατα αυτ" ε.ναι ο ορισ</F δικηγ/ρου για την υπ/θεση κ. Φο0κα κατ" του δ-<ου, ο ορισ</F δικηγ/ρου για την υπ/θεση κ. Ιω"ννη Γαβρ.λη κατ" του δ-<ου καθ@F και η ,γκριση των πρακτικ@ν για τιF δη<οπρασ.εF των ,ργων «Επ,κταση νεκροταφε.ου και πε-

ρι<ετρικ- δενδροφ0τευση», «ια</ρφωση χ@ρου στ"θ<ευσηF στην ν,α Λαϊκ- (Κλαρωτ/F) Καρπενησ.ου» και «παροχ- υπηρεσι@ν τεχνικο0 ασφαλε.αF και ιατρο0 εργασ.αF του δ-<ου Καρπενησ.ου». Επ.σηF, θα συζητηθο0ν η ψ-φιση των πιστ@σεων και οι αναθ,σειF των ,ργων: «ιευθ,τηση /<βριων υδ"των περιοχ-F ι"σελο Αλογο<"ντρια στην Τ.Κ Χελιδ/ναF», ποσο0 5.000 ευρ@, «Περ.φραξη νεκροταφε.ου Γοριαν"δων», ποσο0 1.000 ευρ@ και «επ.στρωση ΧΑΑ», ποσο0 7.000 ευρ@. Ακ/<η, οι πιστ@σειF και οι αναθ,σειF των <ελετ@ν: «Τοπογραφικ- <ελ,τη του ,ργου για τη δη<ιουργ.α δικτ0ου δρ/<ων -πιαF κυκλοφορ.αF - πεζοδρο<.ων στην π/λη του Καρπενησ.ου», ποσο0 14.000 ευρ@ και «Κυκλοφοριακ- <ελ,τη Προφ-τη Ηλ.α Καρπενησ.ου», ποσο0 7.000 ευρ@. Τ,λοF, θα συζητηθε. η ψ-φιση πιστ@σεων για την «επισκευκαι συντ-ρηση δη<οτικο0 σχολε.ου Φιδακ.ων», 3ο λογαριασ</F, για τη συ<πληρω<ατικ- σ0<βαση δη<οτικ-F συγκοινων.αF, ποσο0 23.041,15 ευρ@, για την κατασκευ- τεχνικ@ν στιF επικ.νδυνεF στροφ,F προF οικισ</ Φτελι" Τ.Κ. Σαρκ.νηF, ποσο0 4.600 ευρ@, για εργασ.εF αναβ"θ<ισηF

ΑΡΧΕΙΟ σχολικ@ν <ον"δων του δ-<ου Φουρν"F, (ανακ. π.νακαF), ποσο0 2.130,96 ευρ@, για την παιδικχαρ" Γα0ρου .Ε. Ποτα<ι"F, ποσο0 8.000 ευρ@, για προ<-θεια αντλ.αF για το Κεφαλ/βρυσο, ποσο0 900 ευρ@, για συντ-ρηση φωτιστικ@ν σω<"των π"ρκου Π. Μπακογι"ννη, ποσο0 800 ευρ@, για κατασκευ- τοιχ.ου και ρ"<παF στο ν,ο κτ-ριο ΚΑΠ ΜΕΑ, ποσο0 12.000 ευρ@, για εξοπλισ</ παιδικο0 σταθ<ο0 δ-<ου Καρπενησ.ου, ποσο0 5.000 ευρ@, για δη<ιουργ.α ιστοσελ.δαF του ν,ου δ-<ου Καρπενησ.ου, ποσο0 16.000 ευρ@ και τ,λοF, για προ<-θεια υδροχλωριωτ@ν για τιF δεξα<εν,F του δ-<ου Καρπενησ.ου, ποσο0 10.000 ευρ@.

Επιτροπ διαβολευση

Να ση<ει@σου<ε στο ση<ε.ο αυτ/ /τι την επ/<ενη Τετ"ρτη 19 Οκτωβρ.ου 2011 και @ρα 6.00 το απ/γευ<α, θα πραγ<ατοποιηθε. η 2η τακτικ- συνεδρ.αση τηF Επιτροπ-F ιαβο0λευσηF του δ-<ου Καρπενησ.ου. Η συνεδρ.αση θα λ"βει χ@ρα στην α.θουσα συνεδρι"σεων του η<οτικο0 Συ<βουλ.ου και τα θ,<ατα που θα συζητηθο0ν ε.ναι το Επιχειρησιακ/ καθ@F και το Τεχνικ/ Πρ/γρα<<α του δ-<ου για το ,τοF 2012.

Κατστηα Καρπενησου - Αθ. Καρπενησιτη 4, τηλ: 22370 23202 / 80203


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ1ρτη 12 Οκτωβρ>ου 2011 / Σελ>δα 12

Προσωριν αποτελσατα για 1.200 ειδικο( φρουρο( λλαξαν... θσει( Απ? την Ευρυταν>α L?νο <ναV π<ρασε στουV 1.200

Ευ;πωV ε>χαν γρ1ψει και τα «Ε ρυτανικ1 Ν<α» σε αναλυτικ? ρεπορτ1ζ (αρ. φ@λλου 456/10-8-2011), η προκ=ρυξη αφορο@σε την πλ=ρωση 1.200 θ<σεων ειδικPν φρουρPν πανελλαδικ1. Το 80% των θ<σεων, δηλαδ= 960 θ<σειV, θα καλυφθε> απ? υποψηφ>ουV που κατ<χουν οποιουδ=-

ναV απ? αυτο@V κατ1φερε να συLπεριληφθε> L<σα στιV πρPτεV 1.200 θ<σειV. 0στ?σο, η διαδικασ>α δεν <χει ακ?Lα ολοκληρωθε> αφο@ θα ακολουθ=σουν υγειονοLικ<V εξετ1σειV καθPV και ψυχοτεχνικ<V και αθλητικ<V δοκιLασ>εV. Αν κ1ποιοV απ? τουV υποψηφ>ουV <χει συLπεριληφθε> στον π>νακα Lε τουV πρPτουV 1.200 επιτυχ?ντεV και δεν καταφ<ρει να εξεταστε> επιτυχPV στα παραπ1νω, θα ακολουθε> ο επ?LενοV σε σειρ1 κατ1ταξηV υποψ=φιοV. Οι επιτυχ?ντεV τηV παραπ1νω διαδικασ>αV θα εκπαιδευτο@ν για 4 L=νεV και θα προσληφθο@ν Lε σχ<ση δηLοσ>ου δικα>ου Lε πενταετ= θητε>α στιV ΑστυνοLικ<V "ιευθ@νσειV ?που υπ<βαλαν τα δικαιολογητικ1 τουV.

Ενθαρρυντικ στοιχεα του ΟΑΕ

νι κά

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ "ΥΝΑΜΙΚΟΥ

 Στην Ευρυτανα επωφελο νται 352 τοα Lα. Παρ1λληλα, στα L<τρα που υλοποιε> ο ΟΑΕ" στο πεδ>ο τηV κοινωνικ=V προστασ>αV των αν<ργων και των εργαζοL<νων -επιδ?Lατα ανεργ>αV, προγρ1LLατα πλησ>ον τηV σ@νταξηV, κ1λυψη τηV ιατροφαρLακευτικ=V περ>θαλψηV των Lακροχρ?νια αν<ργων, παροχ<V οικογ<νειαV και Lητρ?τηταV- εντ1σσονται περ>που 1.200.000 1τοLα, ενP οι δρ1σειV αυτ<V εκτιL1ται ?τι θα κοστ>σουν το τρ<χον <τοV 2,8 δισ. ΕυρP.

υρ υτ α

Αρκετο> 1νεργοι, αλλ1 και απασχολο@Lενοι επωφελο@νται -σ@Lφωνα π1ντα Lε τα επ>σηLα στοιχε>α του ΟργανισLο@ Απασχ?λησηV Εργατικο@ "υναLικο@ (ΟΑΕ")- απ? προγρ1LLατα τα οπο>α υλοποιο@νται το τελευτα>ο δι1στηLα σε ?λεV τιV Περιφ<ρειεV τηV χPραV.

;πωV αναφ<ρεται σε σχετικ= ανακο>νωση του ΟργανισLο@, L<χρι σ=Lερα <χει επιτευχθε> η διατ=ρηση τουλ1χιστον 300.000 θ<σεων εργασ>αV, η <νταξη 74.000 αν<ργων σε θ<σειV εργασ>αV = σε ν<εV ευκαιρ>εV επιχειρηLατικ?τηταV Lικρ=V κλ>LακαV, ενP π1νω απ? 62.000 1τοLα απασχολ=θηκαν, Lε δι1φορα καθεστPτα, στον τοL<α του τουρισLο@. Επ>σηV, 330.000 1τοLα περ>που συLLετε>χαν σε εκπαιδευτικ1 προγρ1LLατα του ΛΑΕΚ, ενP ακ?Lη 13.000 ν<οι φο>τησαν στον τοL<α τηV Αρχικ=V ΕπαγγελLατικ=V Εκπα>δευσηV Ν<ων, L<σω των 3 σχετικPν εκπαιδευτικPν προγραLL1των.

Οι τρχουσε# δρσει#

Ε

Απ? τιV αρχ<V του 2010 L<χρι και σ=Lερα, περισσ?τερα απ? 808.000 1τοLα, ε>τε ωV εργαζ?Lενοι, ε>τε ωV αυτοαπασχολο@Lενοι, ε>τε ωV εκπαιδευ?Lενοι, <χουν ενταχθε> σε 47 επιL<ρουV προγρ1LLατα διατ=ρησηV θ<σεων εργασ>αV, προPθησηV τηV απασχ?λησηV και επαγγελLατικ=V εκπα>δευσηV του ΟργανισLο@ Απασχ?λησηV Εργατικο@ "υναLικο@, συνολικο@ προϋπολογισLο@ 3,2 δισ. ευρP. Με την ολοκλ=ρωση των εν λ?γω δρ1σεων, ο αριθL?V των ωφελο@Lενων εκτιL1ται πωV θα αγγ>ξει τα 1.100.000 1το-

Ο νο# σχεδιασ#

ΕντωLεταξ@, σ@Lφωνα Lε ανακο>νωση του ΟργανισLο@, το επ?Lενο δι1στηLα αναL<νεται να ενεργοποιηθο@ν π<ντε ν<α προγρ1LLατα, προϋπολογισLο@ 290 εκατ. ευρP, απ? τα οπο>α θα επωφεληθο@ν επιπλ<ον 31.000 1νεργοι περ>που. ΣυγκεκριL<να, αυτ1 αφορο@ν σε «Επιταγ= επαν<νταξηV» στην αγορ1 εργασ>αV, Lε τη Lετατροπ= του επιδ?LατοV ανεργ>αV σε οικονοLικ= εν>σχυση για την εργασ>α και την επαγγελLατικ= κατ1ρτιση 10.000 επιδοτο@Lενων αν<ργων, προϋπολογισLο@ 120 εκατ. ευρP, σε επιχορ=γηση επιχειρ=σεων τηV τοπικ=V αυτοδιο>κησηV πρPτου και δευτ<ρου βαθLο@ (δ=Lων & περιφερειPν) για την απασχ?ληση 5.000 αν<ργων ηλικ>αV 55-64 ετPν, προϋπολογισLο@ 75 εκατ. ευρP και σε διατ=ρηση 10.000 θ<σεων εργασ>αV σε τουριστικ<V επιχειρ=σειV συνεχο@V λειτουργ>αV Lε επιχορ=γηση L<ρουV των εργοδοτικPν εισφορPν, προϋπολογισLο@ 18,6 εκατ. ευρP. Ακ?Lη, <χει προγραLLατιστε> η επιχορ=γηση επιχειρ=σεων για την πρ?σληψη 5.000 αν<ργων πτυχιο@χων ανPτατων εκπαιδευτικPν ιδρυL1των πανεπιστηLιακο@ & τεχνολογικο@ τοL<α ωV 35 ετPν, προϋ-Α

ποτε τ@που απολυτ=ριο λυκε>ου ενP το 20% των θ<σεων, δηλαδ= 240 θ<σειV, απ? υποψηφ>ουV που κατ<χουν απολυτ=ριο τ>τλο Ενια>ου Πολυκλαδικο@ Λυκε>ου (Ε.Π.Λ.) κλ1δου σπουδPν που δεν αντιστοιχε> σε δ<σLη, πτυχ>ο Τεχνικο@ ΕπαγγελLατικο@ Λυκε>ου (Τ.Ε.Λ.) = πτυχ>ο Β κ@κλου σπουδPν Τεχνικ=V ΕπαγγελLατικ=V Εκπα>δευσηV (Τ.Ε.Ε. Β Κ@κλου), πτυχ>ο Τεχνικο@ ΕπαγγελLατικο@ Εκπαιδευτηρ>ου Β Κ@κλου σπουδPν Lαθητε>αV του Ο.Α.Ε.". (Τ.Ε.Ε. Β Κ@κλου Ο.Α.Ε.".), πτυχ>ο Ναυτικο@ Λυκε>ου = πτυχ>ο ΕΠΑ.Λ. Απ? την Ευρυταν>α <λαβαν L<ροV στον διαγωνισL? συνολικ1 35 1τοLα, 19 στην κατηγορ>α 1 για τιV 960 θ<σειV και 16 1τοLα στην κατηγορ>α 2 για τιV 240 θ<σειV, ?LωV, L?νο <-

Ν Ε

Απ? το γραφε>ο τ@που τηV Ελληνικ=V ΑστυνοL>αV ανακοινPθηκαν οι π>νακεV επιτυχ?ντων για την πρ?σληψη ειδικPν φρουρPν <τουV 2011. Οι σχετικο> π>νακεV <χουν αναρτηθε> στην ιστοσελ>δα τηV Ελληνικ=V ΑστυνοL>αV www.astynomia.gr, καθPV και στιV ΑστυνοLικ<V "ιευθ@νσειV τηV χPραV για την ενηL<ρωση των υποψηφ>ων.

θελαν δεν θελαν, τσι αποφσισαν οι επιτελε

πολογισLο@ 70 εκατ. ευρP και τ<λοV, η εφαρLογ= εν?V τοπικο@ ολοκληρωL<νου προγρ1LLατοV για 680 αν<ργουV 9 συγκεκριL<νων επιχειρ=σεων του νοLο@ Θεσσαλον>κηV, προϋπολογισLο@ 7,2 εκατ. ευρP. Παρ1λληλα ο ΟΑΕ" θα συLLετ1σχει στιV προγραLLατισL<νεV δρ1σειV απασχ?λησηV και επαγγελLατικ=V κατ1ρτισηV που εφαρL?ζονται απ? τη Γενικ= ΓραLLατε>α "ιαχε>ρισηV ΚοινοτικPν Π?ρων του Υπουργε>ου Εργασ>αV και ΚοινωνικPν Ασφαλ>σεων.

Στην Ευρυτανα

Σ@Lφωνα Lε τα στοιχε>α που εξ<δωσε ο ΟργανισL?V -?πωV αυτ1 ε>χαν καταχωρηθε> στο πληροφορικ? σ@στηLα του ΟΑΕ" τον Α@γουστο του τρ<χοντοV <τουV, συνυπολογ>ζονταV ?τι δεν κατ<στη ακ?Lη δυνατ? να αποτυπωθε> η ακριβ=V περιφερειακ= κατανοL= για τρ>α απ? τα προγρ1LLατα και λαLβ1νονταV υπ?ψη το κεν? δι1στηLα που Lεσολαβε> Lεταξ@ α>τησηV, <γκρισηV και οριστικ=V καταχPρησηV στο πληροφορικ? σ@στηLα- τα 1τοLα που επωφελ=θηκαν στον νοL? LαV αν<ρχονται στα 352. Πιο αναλυτικ1, 94 1τοLα συLLετε>χαν σε κ1ποιο πρ?γραLLα προPθησηV τηV απασχ?λησηV και τηV επιχειρηLατικ?τηταV αν<ργων, 39 στη δρ1ση για τη διατ=ρηση θ<σεων εργασ>αV, 203 στην κατ1ρτιση εργαζοL<νων και αν<ργων ΕΚΟ και τ<λοV 16 1τοLα συLLετε>χαν στο πρ?γραLLα για τη διατ=ρηση του τουρισLο@ 2010-2011. Αξ>ζει να αναφ<ρουLε πωV απ? την Ευρυταν>α δεν εντ1χθηκε κανε>V στιV δρ1σειV που αφορο@ν τιV εποχικ<V θ<σειV τουρισLο@ 2010 και 2011, καθPV και την αρχικ= εκπα>δευση ν<ων για την τελευτα>α 2ετια.

Αριστερ: ο κ. Ιωννη# Φκα# εξι: ο κ. Σταρο# Κοσ#

Με απ?φαση τηV Γενικ=V ΓραLLατ<ωV τηV ΑποκεντρωL<νηV "ιο>κησηV Θεσσαλ>αV - Στερε1V καV Καλλι?πηV Γερακο@δη, η οπο>α δηLοσιοποι=θηκε στιV 27 Σεπτ<Lβρη, ανακοινPθηκε ο ορισL?V ν<ων προϊστ1Lενων στα "ασαρχε>α Φουρν1V και Καρπενησ>ου.

Ειδικ?τερα, ο κ. Ιω1ννηV Φ1καV, του κλ1δου Π Ε Γεωτεχνικο@ ("ασολ?γων) Lε Α' βαθL?, ο οπο>οV L<χρι σ=Lερα =ταν "ασ1ρ-

χηV Φουρν1V, Lετακιν=θηκε στο "ασαρχε>ο Καρπενησ>ου Lε καθ=κοντα ΠροϊσταL<νου "/νσηV. Απ? την 1λλη, ν<οV "ασ1ρχηV Φουρν1V ορ>στηκε ο L<χρι πρ?τινοV προϊστ1LενοV του "ασαρχε>ου Καρπενησ>ου, κ. Στα@ροV ΚοσL1V, του κλ1δου ΠΕ Γεωτεχνικο@ ("ασολ?γων) Lε Α' βαθL?. 0στ?σο, στην ανακο>νωση τηV ΑποκεντρωL<νηV "ιο>κησηV Θεσσαλ>αVΣτερε1V, δεν διευκριν>ζονται οι ακριβε>V λ?γοι που οδ=γησαν στην …τρ1Lπα των προϊσταL<νων στα "ασαρχε>α τηV Ευρυταν>αV.

ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ Ν

γινε η πρσληψη των δο ειδικ"ν συνεργατ"ν

Στο προηγο@Lενο Ευρυτανιφ@λλο, τα «Ε κ1 Ν<α» ε>χαν δηLοσιε@σει ρεπορτ1ζ σχετικ1 Lε την προκ=ρυξη πρ?σληψηV δ@ο ειδικPν συνεργατPν στον δ=Lο Αγρ1φων. Η προθεσL>α κατ1θεσηV των δικαιολογητικPν <ληξε την Παρασκευ= 7 Οκτωβρ>ου 2011.

Με πολ@ γρ=γορεV διαδικασ>εV, ο δ=LαρχοV Αγρ1φων, κ. "ηL=τρηV Τ1τσηV, ανακο>νωσε, =δη απ? τη "ευτ<ρα 10 Οκτωβρ>ου 2011, τα αποτελ<σLατα τηV προκ=ρυξηV. Οι ν<οι ειδικο> συνεργ1τεV του δηL1ρχου, οι οπο>οι θα τον επικουρο@ν, ε>ναι η κα Κωνσταντ>να Κ1λλη του Λ1Lπρου, πτυχιο@χοV Τ.Ε.Ι. Τοπικ=V Αυτοδιο>κησηV και ο κ. Αθαν1σιοV Μπαλτ1V του ΘωL1, πτυχιο@χοV Τ.Ε.Ι. Λογιστικ=V. Η απ?φαση πρ?σληψηV των ειδικPν

συνεργατPν <λαβε αριθL? πρωτοκ?λλου 14403/10-102011. Σ@Lφωνα Lε την απ?φαση πρ?σληψηV οι ειδικο> συνεργ1τεV «θα υπ?κεινται στην ιεραρχικ= εξ1ρτηση του δηL1ρχου και θα ασκο@ν καθ=κοντα επιτελικ1 χωρ>V αποφασιστικ<V αρLοδι?τητεV οποιασδ=ποτε Lορφ=V. Θα παρ<χουν συLβουλ<V και θα διατυπPνουν εξειδικευL<νεV γνPσειV, γραπτ1 = προφορικ1, για ?λουV τουV τοLε>V δραστηρι?τηταV του δ=Lου. Για την πρ?σληψ= τουV θα υπογρ1ψουν ειδικ= σ@Lβαση εργασ>αV, ιδιωτικο@ δικα>ου ορισL<νου χρ?νου, απ? την οπο>α θα συναφθε> η εργασιακ= σχ<ση και θα αρχ>σει η υποχρ<ωση για παροχ= υπηρεσιPν. Τ<λοV, να αναφ<ρουLε ?τι η συνολικ= δαπ1νη προϋπολογ>ζεται σε 15.000 ευρP και θα βαρ@νει τον προϋπολογισL? <τουV 2011 του δ=Lου Αγρ1φων.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ-ρτη 12 Οκτωβρ=ου 2011 / Σελ=δα 13

Υποτροφ α και βραβε α σε Ευρυτνε φοιτητ 

Α

Χρηατικ βραβε α σε δ ο αποφο του του νοο

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΡΥΜΑ

ντεU Kαθητ;U Οι βραβευθ; ε=α τηU Περιαπ> τα σχολ ε-U Ελλ-δαU ερ Στ φ;ρειαU

Λ?κειο Καρπενησ=ου, καθOU και η Μαρ=α Ματσιο?λα, απ> τιU Λυκειακ;U Τ-ξειU ΓυKνασ=ου Ραπτοπο?λου. Παρ-λληλα, αξ=ζει να αναφ;ρουKε πωU απονεK<θηκε τιKητικ< πλακ;τα στο Γενικ> Λ?κειο Καρπενησ=ου, απ> >που αποφο=τησε η Αλεξ-νδρα ΚαKαρ;τσου Kε τον ανOτερο βαθK> πρ>σβασηU. Ο βουλευτ<U Ευρυταν=αU κ. Ηλ=αU Καραν=καU απ;στειλε σχετικ> χαιρετισK>, ενO δεν παρ;λειψε να εκφρ-σει τα συγχαρητ<ρι- του σε >λουU τουU αριστο?χουU αποφο=τουU, καθOU και στην πρωτοβουλ=α τηU τρ-πεζαU, απ> την οπο=α ;χουν βραβευτε= π-νω απ> 10.000 -τοKα K;χρι σ<Kερα.

υρ υτ α

7τσι, την περασK;νη Παρασκευ< 7 Οκτωβρ=ου 2011, πραγKατοπο=ησε, στη Θ<βα, εκδ<λωση κατ- την οπο=α βραβε?τηκαν αριστο?χοι Kαθητ;U και Kαθ<τριεU των νοKOν Βοιωτ=αU, Ε?βοιαU, ΦθιO-

τιδαU, Φωκ=δαU και φυσικτηU Ευρυταν=αU, στα πλα=σια του προγρ-KKατοU χορηγιOν «Η Μεγ-λη ΣτιγK< για την Παιδε=α». Μ;σα απ> το εν λ>γω πρ>γραKKα, το οπο=ο φ;ρει την υποστ<ριξη του Υπουργε=ου Παιδε=αU, ια Β=ου Μ-θησηU και ΘρησκευK-των, απον;Kονται βραβε=α, συνοδευ>Kενα απ> το ποσ> των 1.000 ευρO, σε αριστο?χουU αποφο=τουU Kαθητ;U Kε τον υψηλ>τερο γενικ> βαθK> πρ>σβασηU στην τριτοβ-θKια εκπα=δευση, σε κ-θε ;να απ> τα 1.750 Γενικ- και ΕπαγγελKατικ- Λ?κεια τηU χOραU. Απ> την Ευρυταν=α, βραβε=ο απ;σπασε η Αλεξ-νδρα ΚαKαρ;τσου, απ> το Γενικ>

ΣυγκεκριK;να, η υποτροφ=α των 3.000 ευρO θα δοθε= σε Ευρυτ-να φοιτητ< < φοιτ<τρια, που εισ<χθη φ;τοU για πρOτη φορ- σε κ-ποιο ΑΕΙ τηU χOραU, οποιουδ<ποτε γνωστικο? πεδ=ου και η οικογ;νει- του δεν ;χει επαρκ< οικονοKικ- K;σα. Η υποτροφ=α αφορ- στη χορ<γηση 3.000 ευρO ετησ=ωU για κ-θε ;τοU σπουδOν, η οπο=α θα καταβ-λλεται σε δ?ο δ>σειU των 1.500 ευρO. Προϋπ>θεση τηU συν;χισηU τηU υποτροφ=αU στα επ>Kενα ;τη σπουδOν αποτελε=, β;βαια, η κανονικ< προαγωγ< και K-λιστα Kε καλο?U βαθKο?U. Η επιλογ< του υποτρ>φου θα γ=νει απ> το ιοικητικ> ΣυKβο?λιο του Ιδρ?KατοU Kε βασικ- κριτ<ρια, πλην τηU καταγωγ<U, τη βαθKολογ=α που π;τυχε στιU πανελλ<νιεU

νι κά

Για 9η συνεχ< χρονι-, η Τρ-πεζα Eurobank EFG …επενδ?ει στουU ν;ουU και K;σα απ> Kια συKβολικ< επιβρ-βευση, αναδεικν?ει τη διαχρονικ< σηKασ=α αξιOν που εKπν;ουν και συνοδε?ουν τα ν;α παιδιστην προσπ-θεια διεκδ=κησηU εν>U K;λλοντοU Kε αξιOσειU και Kε διακριτ> το στ=γKα τηU δηKιουργικ>τηταU και τηU πρωτοπορ=αU.

εξετ-σειU και τιU οικονοKικ;U δυνατ>τητεU τηU οικογενε=αU του. Επ=σηU, το =δρυKα θα χορηγ<σει τρ=α βραβε=α (εφ-παξ οικονοKικ;U ενισχ?σειU) για προπτυχιακο?U ->χι πρωτοετε=U- < Kεταπτυχιακο?U φοιτητ;U οποιουδ<ποτε ΑΕΙ < ΤΕΙ τηU χOραU και σε οποιοδ<ποτε γνωστικ> πεδ=ο. Απαρα=τητη προϋπ>θεση ε=ναι ο υποψ<φιοU να κατ-γεται απ> την Ευρυταν=α και η οικογ;νει- του να Kην ;χει επαρκ< οικονοKικK;σα. Το βραβε=ο αν;ρχεται στο ποσ> των 1.300 ευρO. Η επιλογ< θα γ=νει απ> το ιοικητικ> ΣυKβο?λιο του Ιδρ?KατοU Kε βασικ- κριτ<ρια, πλην τηU καταγωγ<U, την επ=δοση του υποψηφ=ου στο προηγο?Kενο εξ-Kηνο σπουδOν και τιU οικονοKικ;U δυνατ>τητεU τηU οικογενε=αU του. Θα επιδιωχθε= η κατανοK< να γ=νει σε >σο το δυνατ>ν περισσ>τερα γνωστικ- πεδ=α. Τα απαρα=τητα δικαιολογητικπρ;πει να υποβληθο?ν K;χρι την Τετ-ρτη 30 ΝοεKβρ=ου 2011, Kε συστηK;νη επιστολ<, στη διε?θυνση του Καραπιπ;ρειου Ιδρ?KατοU. Οι ενδιαφερ>Kενοι, για περισσ>τερεU διευκριν=σειU σχετικ- Kε τα απαιτο?Kενα δικαιολογητικ- κ.λπ., Kπορο?ν να ανατρ;χουν στη σελ=Ευρυτανικ- Ν;α» δα 28, >που τα «Ε δηKοσιε?ουν σ<Kερα την πλ<ρη προκ<ρυξη, < να απευθ?νονται στον κ. Στ. Χατζηθ-νο στο τηλ;φωνο 210-7643817.

Ν Ε

Το Καραπιπ;ρειο ΠνευKατικ> :δρυKα προκ<ρυξε για το ακαδηKαϊκ> ;τοU 2011-2012 K=α υποτροφ=α, ?ψουU 3.000 ευρO για κ-θε ;τοU σπουδOν και τρ=α βραβε=α, των 1.300 ευρO το καθ;να. Η υποτροφ=α και τα βραβε=α απευθ?νονται σε Ευρυτ-νεU φοιτητ;U υπ> κ-ποιεU προϋποθ;σειU.

Ο εθελοντισ , σ αχο στο περιβλλον

Ε

Την αξ=α τηU ανιδιοτελο?U προσφορ-U, Kε στ>χο το κοιν> καλ>, αν;δειξε η προσπ-θεια του περασK;νου Σαββ-του 8 Οκτωβρ=ου, ηK;ρα κατ- την οπο=α ε=χε προγραKKατιστε= ο εθελοντικ>U καθαρισK>U του λ>φου του Αγ=ου ηKητρ=ου, που βρ=σκεται στη νοτιοδυτικ< πλευρ- του Καρπενησ=ου.

Λ=γο Kετ- τιU 11.00 το πρω=, οι εθελοντ;U -κυρ=ωU Kικρ- παιδι-- φ>ρεσαν τα γ-ντια τουU και Kε τιU Kεγ-λεU πορτοκαλ= σακο?λεU -τιU οπο=εU προK<θευσε ο δ<KοUαν- χε=ραU, ξεκ=νησαν να αποKακρ?νουν τα σκουπ=δια που βρ=σκονταν στον περιβ-λλοντα χOρο του Αγ=ου ηKητρ=ου. Αν-Kεσ- τουU, ο δ<KαρχοU Καρπενησ=ου, κ. ΚOσταU Μπακογι-ννηU -Kαζ= Kε την οικογ;νει- του- και ο κ. ΠαναγιOτηU ΓιαννιOτηU, πρ>εδροU τηU εταιρε=αU «ΟργανισK>U ΠολιτισKο? ΑθλητισKο? και Περιβ-λλοντοU δ<Kου Καρπενησ=ου». Ο εθελοντικ>U καθαρισK>U του Αγ=ου

ελ ον τ; U Ο ι Kι κρ ο= εθ αν στον ησ -τ στ το ω πρ υ λ>φου το > σK καθαρι Kητρ=ου, η του Αγ=ου ββατο. Σο ;ν σK ρα το πε

ηKητρ=ου διοργανOθηκε απ> τον δ<Kο Καρπενησ=ου στα πλα=σια των δρ-σεων

που καλ?πτονται επικοινωνιακ- απ> την τηλε>ραση και το ραδι>φωνο του σταθKο?

ΣΚΑΪ. ΑναKφ=βολα, αν-λογεU πρ-ξειU εθελοντισKο? -ειδικ- στιU K;ρεU KαU- K>νο ωU αξι;παινεU Kπορο?ν να χαρακτηριστο?ν, καθOU ;τσι ενισχ?εται η ενεργ< συKKετοχ< του ατ>Kου στα κοιν-, K;σα απ> την προσφορ- στο κοινωνικ> σ?νολο. Ε=ναι ιδια=τερο σηKαντικ> το γεγον>U πωU τα τελευτα=α χρ>νια ο εθελοντισK>U ;χει εξελιχθε= και οργανωθε= συστηKατικK;σα απ> δι-φορα και καλ- συγκροτηK;να κιν<Kατα, τα οπο=α δραστηριοποιο?νται σε ;να ευρ?τατο φ-σKα τηU κοινωνικ<U ζω<U. Ο κ. Μπακογι-ννηU, σε ανακο=νωσ< του, ευχαριστε= θερK- >λουU >σουU στ<ριξαν την προσπ-θεια και συKKετε=χαν σε αυτ< την εθελοντικ< δρ-ση: “τουU Kαθητ;U, τουU δασκ-λουU και τουU καθηγητ;U απ> τα δηKοτικ- σχολε=α , τα ΓυKν-σια και το Γενικ> Λ?κειο Καρπενησ=ου, τουU φοιτητ;U του ΤΕΙ ασοπον=αU, τουU εκπροσOπουU του ΚΠΕ και τηU ΑΛΑΚ και β;βαια κ-θε πολ=τη ξεχωριστ- που αφι;ρωσε λ=γο απ> το χρ>νο του για να κ-νει Kια γωνιτου <Kου KαU ακ>Kη πιο καθαρ<”.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 12 Οκτωβρ6ου 2011 / Σελ6δα 14

Με νε7τερεN αποφ(σειN τηN Περιφ4ρειαN εγκρ6θηκε η κατα-

βολ5 τηN Αδ7σηN για αποπληρωD5 των δαπανHν απ7 εθνικο8N π7ρουN. Πιο συγκεκριD4να, τα ποσ( που θα πληρωθο8ν σε κ(θε δικαιο8χο ηDοτικ5 Εν7τητα 4χουν ωN εξ5N: Ε Φραγκ6σταN 13.787,96 ευρH, Ε Φουρν( 15.976,97 ευρH, Ε Προυσο8 10.943,66 ευρH, Ε ΠοταDι(N 16.917,90 ευρH, Ε Καρπενησ6ου 16.359,11 ευρH, Ε Β6νιανηN 16.503,59 ευρH, Ε Απεραντ6ων

16.929,65 ευρH, Ε οDν6σταN 15.585,19 ευρH, Ε Ασπροποτ(Dου 15.583,61 ευρH και Ε Αγρ(φων 16.929,65 ευρH. Να σηDειHσουDε 7τι η καταβολ5 των χρηD(των θα πραγDατοποιηθε6 στην εταιρε6α «Ενια6α Κοινωφελ5N Επιχε6ρηση Παιδε6αN Προστασ6αN Αλληλεγγ8ηN 5Dου Καρπενησ6ου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.Η.Κ.)», η οπο6α 4χει πλ4ον αναλ(βει την υλοπο6ηση του προγρ(DDατοN.

Μια θση οδηγο απορριατοφρου Ο δ5DοN Καρπενησ6ου προκηρ8σσει

Απ αριο η υποβολ αιτσεων

Τα απαρα6τητα δικαιολογητικ(, καθHN και ο τρ7ποN πρ7σληψηN αναφ4ρονται λεπτοDερHN στην ανακο6νωση που ε6ναι αναρτη-

D4νη στον π6νακα ανακοινHσεων του ηDαρχε6ου, καθHN και στην περιληπτικ5 διακ5ρυξη που δηDοσιΕυρυταε8ουν σ5Dερα τα «Ε νικ( Ν4α» στη σελ6δα 25. Να σηDειHσουDε, ωστ7σο, πωN προτεραι7τητα 4χουν οι δηD7τεN του δ5Dου Καρπενησ6ου, 4πονται οι δηD7τεN του δ5Dου Αγρ(φων, ενH σειρ( 4χουν οι D7νιDοι κ(τοικοι 7λων των νοDHν τηN χHραN. Οι αιτ5σειN θα γ6νονται

Την Κυριακ5 16 Οκτωβρ6ου 2011, στην Τοπικ5 Κοιν7τητα Αγ6αN Τρι(δαN και Hρα 11.30 το πρω6, θα πραγDατοποιηθε6 η Γιορτ5 κ(στανου. Σε 4να απ7 τα οDορφ7τε-

ρα χωρι( του δ5Dου Καρπενησ6ου, 7σοι παραβρεθο8ν θα 4χουν τη δυνατ7τητα να... απολα8σουν κ(στανα υπ7 τουN 5χουN Dουσικ5N απ7 ζωνταν5 ορχ5στρα.

Συνντευξη του Κ#στα Μπακογι ννη

νι κά

Την πρ7σληψη εν7N ατ7Dου Ε οδηγο8 απορριDDατοφ7ρου (Dε κ(ρτα ψηφιακο8 ταχογρ(φου), προκηρ8σσει ο δ5DοN Καρπενησ6ου, για την κ(λυψη των αναγκHν τηN υπηρεσ6αN καθαρι7τηταN για 8 D5νεN.

Γιορτ κ στανου στην Αγα Τρι δα Την Κυριακ5 16 Οκτωβρ6ου

Ν Ε

Ευρυτανικ( 3πωN 4γραψαν και τα «Ε Ν4α» σε σχετικ7 ρεπορτ(ζ (αρ. φ8λλου 463/28-9-2011), στο Περιφερειακ7 ΣυDβο8λιο που πραγDατοποι5θηκε την Τρ6τη 20 ΣεπτεDβρ6ου 2011, στη ΛαD6α, αποφασ6στηκε η πληρωD5 των δαπανHν για το συνεχιζ7Dενο πρ7γραDDα «Βο5θεια στο Σπ6τι» σε δ5DουN τηN Ευρυταν6αN.

Α

Ξεκινον οι πληρω) για το «Βοθεια στο Σπτι»

ΑΡΧΕΙΟ 2010

Σε Dαθητ4N του Γενικο8 Λυκε6ου Καρπενησ6ου

ΑΡΧΕΙΟ

δεκτ4N, στα γραφε6α του δ5Dου, απ7 α8ριο Π4Dπτη

13 Οκτωβρ6ου 4ωN τιN 24 Οκτωβρ6ου 2011.

Α8ριο, Π4Dπτη 13 Οκτωβρ6ου 2011 και Hρα 1.00 το DεσηD4ρι, ο δ5DαρχοN Καρπενησ6ου, κ. ΚHσταN Μπακογι(ννηN, θα δHσει Dια ραδιοφωνικ5 συν4ντευξη εφ’ 7ληN τηN 8ληN στουN Dαθητ4N του Γενικο8 Λυκε6ου Καρπενησ6ου.

Dοσιογρ(φου, θα 4χουν την ευκαιρ6α να ρωτ5σουν 7λα 7σα αυτο6 και οι συDDαθητ4N τουN σκ4φτονται για τον δ5Dο, D4σα απ7 τη συχν7τητα του Ρ(διο Καρπεν5σι 97,5 fm. Η εν λ7γω δρ(ση υλοποιε6ται στο πλα6σιο τηN Ευρωπαϊκ5N ΕβδοD(δαN Τοπικ5N ηDοκρατ6αN.

υρ υτ α

Κατανο χρηατοδτηση) στα σχολεα τη) Ευρυτανα) Μικρ Πανεπιστιο Συνολικ 64.638,94 ευρ& για τα σχολεα των δ"ων Καρπενησου και Αγρφων Οριακ5 θα Dπορο8σε να χαρακτηριστε6 η κατανοD5 τηN χρηDατοδ7τησηN στα σχολε6α 7λων των δ5Dων, που πλ4ον αποτελο8ν τον ν4ο διευρυD4νο δ5Dο Καρπενησ6ου και τον ν4ο διευρυD4νο δ5Dο Αγρ(φων, για να καλ8ψουν τιN λειτουργικ4N τουN δαπ(νεN.

Ε

Στο ηDοτικ7 ΣυDβο8λιο Καρπενησ6ου, το οπο6ο συνεδρ6ασε την Τετ(ρτη 21 ΣεπτεDβρ6ου 2011, το θ4Dα εισηγ5θηκε ο αντιδ5DαρχοN, κ. ηD5τρηN ΣταD(τηN. Σ8Dφωνα Dε την 39014/1-9-2011 απ7φαση του υπουργε6ου ΕσωτερικHν, ο δ5DοN Καρπενησ6ου επιχορηγε6ται Dε 41.205,65 ευρH για τιN λειτουργικ4N δαπ(νεN των σχολε6ων. 'στ7σο, επειδ5 παρακρατε6ται 1,5‰ απ7 το ΤαDε6ο ΠαρακαταθηκHν και ανε6ων, το καθαρ7 ποσ7 αν4ρχεται στιN 41.139,87 ευρH. Στον δ5Dο Καρπενησ6ου, τα νοDικ( πρ7σωπα Α/θDιαN και Β/θDιαN Εκπα6δευσηN 4χουν συγχωνευτε6 στην «Ενια6α Σχολικ5

Επιτροπ5 ΣχολικHν Μον(δων Α/θDιαN Εκπα6δευσηN» και στην «Ενια6α Σχολικ5 Επιτροπ5 ΣχολικHν Μον(δων Β/θDιαN Εκπα6δευσηN» του δ5Dου. Η κατανοD5 θα γ6νει Dε β(ση τα ποσοστ( που 4χει προτε6νει η ηDοτικ5 Επιτροπ5 παιδε6αN. Με την απ7φαση 397/2011, το ηDοτικ7 ΣυDβο8λιο αποφ(σισε, κατ( πλειοψηφ6α, να κατανε6Dει το 54% τηN χρηDατοδ7τησηN, 5τοι 22.215,53 ευρH στην «Ενια6α Σχολικ5 Επιτροπ5 ΣχολικHν Μον(δων Α/θDιαN Εκπα6δευσηN» για τιN λειτουργικ4N δαπ(νεN των σχολε6ων πρωτοβ(θDιαN εκπα6δευσηN του δ5Dου και το 46%, 5τοι 18.924,34 ευρH στην «Ενια6α Σχολικ5 Επιτροπ5 ΣχολικHν Μον(δων Β/θDιαN Εκπα6δευσηN» για τιN λειτουργικ4N δαπ(νεN των σχολε6ων δευτεροβ(θDιαN εκπα6δευσηN του δ5Dου. Να σηDειHσουDε 7τι Dειοψ5φησε ο κ. Ν6κοN Σερετ(κηN, ο οπο6οN ψ5φισε Dεν τα ποσοστ( τηN κατανοD5N τηN χρηDατοδ7τησηN αλλ( αρν5θηκε να ψηφ6σει

Οι Dαθητ4N, σε ρ7λο δη-

ο παρουσισει+ βιβλων απ τον Μνο Κοντολων, το Σββατο 15 Οκτωβρου

το ποσ7 τηN επιχορ5γησηN, θεωρHνταN 7τι ε6ναι πολ8 Dικρ7 για να καλ8ψει τιN λειτουργικ4N δαπ(νεN των σχολε6ων. Αντ6στοιχα, στον δ5Dο Αγρ(φων το θ4Dα συζητ5θηκε στο ηDοτικ7 ΣυDβο8λιο που πραγDατοποι5θηκε την Παρασκευ5 30 ΣεπτεDβρ6ου 2011. Εισηγητ5N 5ταν ο δηDοτικ7N σ8DβουλοN, κ. Θ8DιοN Μιχ7πουλοN. Τα χρ5Dατα προN κατανοD5 στα σχολε6α, σ8Dφωνα Dε την απ7φαση του υπουργε6ου ΕσωτερικHν, αν4ρχονται στιN 23.499,07 ευρH, Dετ( την παρακρ(τηση απ7 το ΤαDε6ο ΠαρακαταθηκHν και ανε6ων. Με την οD7φωνη απ7φαση 105/2011, ο δ5DοN Αγρ(φων καταν4Dει 8.499,07 ευρH στην «Ενια6α Σχολικ5 Επιτροπ5 ΣχολικHν Μον(δων Α/θDιαN Εκπα6δευσηN» και 15.000 ευρH στην «Ενια6α Σχολικ5 Επιτροπ5 ΣχολικHν Μον(δων Β/θDιαN Εκπα6δευσηN» για να καλ8ψουν τα σχολε6α πρωτοβ(θDιαN και δευτεροβ(θDιαN εκπα6δευσηN, αντ6στοιχα, τιN λειτουργικ4N τουN δαπ(νεN.

Ο δ5DοN Καρπενησ6ου, 4πειτα απ7 πρ7ταση τηN δηD7σιαN κεντρικ5N βιβλιοθ5κηN Καρπενησ6ου και σε συνεργασ6α Dε το Γενικ7 Λ8κειο Καρπενησ6ου και τον Σ8λλογο Ν4ων για την Ευρυταν6α φιλοξενε6, στο πλα6σιο του θεσDο8 «Μικρ7 Πανεπιστ5Dιο», τον συγγραφ4α Μ(νο Κοντολ4ων.

Ο κ. Μ(νοN Κοντολ4ων αποτελε6 4ναν απ7 τουN σηDα-

ντικ7τερουN 1λληνεN συγγραφε6N τηN παιδικ5N και νεανικ5N λογοτεχν6αN. Το Σ(ββατο 15 Οκτωβρ6ου 2011 και Hρα 5.00 το απ7γευDα, στην α6θουσα τηN Βασικ5N Βιβλιοθ5κηN, θα παρουσι(σει το βιβλ6ο του «Πολ8τιDα Hρα». Την 6δια ηD4ρα, στιN 7.00 το απ7γευDα, θα παρουσι(σει το βιβλ6ο του «Αν6σχυροN 0γγελοN». Να σηDειHσουDε 7τι η ε6σοδοN για το κοιν7 ε6ναι ελε8θερη.

Εκδλωση νη) Η Πολιτιστικ5 και Περιβαλλοντικ5 Λ4σχη «Οι φ6λοι τηN Λ6DνηN ΚρεDαστHν», πραγDατοποιε6 την επ7Dενη Κυριακ5 16 Οκτωβρ6ου 2011, εκδ5λωση Dν5DηN για τουN εργ(τεN που θυσι(στηκαν κατ( την κατασκευ5 του υδροηλεκτρικο8 φρ(γDατοN στα ΚρεDαστ(.

Το πρ7γραDDα περιλαDβ(νει στιN 8.00 το πρω6 λειτουργ6α στο εκκλησ(κι του Αγ6ου Λογγ6νου, στο χωρι7

Χαραυγ5, το οπο6ο να σηDειHσουDε πωN πανηγυρ6ζει εκε6νη την ηD4ρα. Στη συν4χεια, στιN 11.00 περ6που το πρω6, θα γ6νει ρ6ψη στεφ(νων στα νερ( τηN τεχνητ5N Λ6DνηN ΚρεDαστHν. Τ4λοN, Dετ( τιN 12.00 το DεσηD4ρι, θα ακολουθ5σει γε8Dα (15 ευρH αν( (τοDο) στο εστιατ7ριο «ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ».Για κρατ5σειN, οι ενδιαφερ7Dενοι Dπορο8ν να απευθ8νονται στο τηλ4φωνο 2641081452.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 12 Οκτωβρ0ου 2011 / Σελ0δα 15

Οι αγBνεH αφορο2ν τα αθλ/>ατα του ποδοσφα0ρου, του δρ1>ου σε ανB>αλο .δαφοH, τηH καλαθοσφα0ρισηH, τηH πετοσφα0ρισηH, τηH επιτραπ.ζιαH αντισφα0ρισηH και τηH χειροσφα0ρισηH. Οι αγBνεH επισ/>ωH διεξ"γονται απ1 προχθ.H, ευτ.ρα 10 Οκτωβρ0ου και θα ολοκληρωθο2ν σε 3 εβδο>"δεH, τη ευτ.ρα 31 Οκτωβρ0ου. !στ1σο, οι η>ερο>ην0εH στιH οπο0εH θα πραγ>ατο-

Α

θουσα του δη>οτικο2 γυ>ναστηρ0ου Καρπενησ0ου. Οι αγBνεH για την επιτραπ.ζια αντισφα0ριση (πινγκ-πονγκ) θα πραγ>ατοποιηθο2ν στο αθλητικ1 κ.ντρο αντισφα0ρισηH Καρπενησ0ου και τ.λοH, οι αγBνεH για τη χειροσφα0ριση θα διεξαχθο2ν στο κλειστ1 γυ>ναστ/ριο γυ>νασ0ου Καρπενησ0ου. ικα0ω>α συ>>ετοχ/H .χουν 1λοι οι >αθητ.H και οι >αθ/τριεH των λυκε0ων τηH Ευρυταν0αH. Ακ1>η, να αναφ.ρου>ε 1τι η αρ>1δια επιτροπ/ κ"θε αγBνα πρωταθλ/>ατοH θα αποτελε0ται απ1 τον αναπληρωτ/ του προϊστ">ενου του Γραφε0ου Φυσικ/H Αγωγ/H Ευρυταν0αH και τουH καθηγητ.H Φ.Α. τηH Β/θ>ιαH και Α/θ>ιαH Εκπ/σηH καθBH επ0σηH και απ1 καθηγητ.H "λλων ειδικοτ/των και δασκ"λουH.

Την Τρ0τη 18 Οκτωβρ0ου 2011 και Bρα 11.30 το πρω0 .ωH 2.30 το >εση>.ρι, διοργανBνεται στο Εργαστηριακ1 Κ.ντρο ΦυσικBν Επιστη>Bν (ΕΚΦΕ) νο>ο2 Ευρυταν0αH σε>ιν"ριο >ε τ0τλο «Εργαστηριακ/ διδασκαλ0α των φυσικBν >αθη>"των ΙΙ».

νι κά

Στα πλα0σια του πανελλ/νιου σχολικο2 πρωταθλ/>ατοH, που διεξ"γεται κ"θε χρ1νο, προκηρ2χθηκε η Α φ"ση των αγBνων για τα Λ2κεια Β/θ>ιαH Εκπα0δευσηH νο>ο2 Ευρυταν0αH.

ποιηθο2ν οι αγBνεH για κ"θε "θλη>α καθορ0ζονται απ1 τον αριθ>1 των συ>>ετοχBν, τιH συνθ/κεH που επικρατο2ν στον νο>1 αλλ" και την κλ/ρωση των ο>"δων των σχολε0ων. Σχετικ" >ε τουH χBρουH στουH οπο0ουH θα πραγ>ατοποιηθο2ν οι αγBνεH, να ση>ειBσου>ε 1τι οι ποδοσφαιρικ.H ο>"δεH θα ανα>ετρηθο2ν στο δη>οτικ1 γυ>ναστ/ριο Καρπενησ0ου, στο γυ>ναστ/ριο γυ>νασ0ου Καρπενησ0ου και στα δη>οτικ" γυ>ναστ/ρια Γραν0τσαH, Κερασοχωρ0ου και Ραπτοπο2λου. Ο χBροH γ2ρω απ1 το δη>οτικ1 γυ>ναστ/ριο Καρπενησ0ου / στο Προπονητικ1 Αθλητικ1 Κ.ντρο θα φιλοξεν/σει τον αγBνα δρ1>ου σε ανB>αλο .δαφοH. Το πρωτ"θλη>α καλαθοσφα0ρισηH και πετοσφα0ρισηH θα διεξαχθε0 στην κλειστ/ α0-

απ το ΕΚΦΕ Ευρυταν α

Ν Ε

Ξεκιν το πανελλ νιο σχολικ πρωτ θληα Στην Ευρυταν α η πρτη φση των αγνων θα διαρκσει χρι τι 31 Οκτωβρ ου

2ο σειν ριο

Να ση>ειBσου>ε 1τι ε0ναι η συν.χεια του πρBτου σε>ιναρ0ου, το οπο0ο πραγ>ατοποι/θηκε την Τρ0-

τη 4 Οκτωβρ0ου 2011, 1πωH .γραΕυρυτανικ" Ν.α» σε ψαν και τα «Ε σχετικ1 ρεπορτ"ζ (αρ. φ2λλου 463/28-9-2011). Το σε>ιν"ριο θα διεξαχθε0 στο ΕΚΦΕ Ευρυταν0αH(ΕΠΑΛ Καρπενησ0ου, 1οH 1ροφοH) και απευθ2νεται στουH εκπαιδευτικο2H του κλ"δου ΠΕ04 (φυσικο0, χη>ικο0, βιολ1γοι και γεωλ1γοι) του νο>ο2 >αH. Σκοπ1H του σε>ιναρ0ου αυτο2 ε0ναι να παρ"σχει στουH εκπαιδευτικο2H την απαιτο2>ενη διδακτικ/ και οργανωτικ/ υποστ/ριξη στην εργαστηριακ/ διδασκαλ0α.

ο Ευρυτ νε αθητ στι Θεροπλε

υρ υτ α

2η ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΝΕ!Ν

Στην Α>φικτιον0α Ν.ων, >ια συν"ντηση παιδιBν απ1 1λη τη Στερε" Ελλ"δα, .λαβαν >.ροH, εκπροσωπBνταH τον δ/>ο Καρπενησ0ου, οι >αθητ.H τηH Γ’ τ"ξηH του Ενια0ου Λυκε0ου Καρπενησ0ου, Μιχα.λα Πεταρο2δη και ΦBτηH ΣουλιBτηH.

Ε

Η Α>φικτιον0α διοργανBθηκε απ1 τον δ/>ο Λα>ι.ων, στα πλα0σια των Θερ>οπυλε0ων 2011, την Παρασκευ/ 2 Σεπτε>βρ0ου. Η εκδ/λωση πραγ>ατοποι/θηκε στο Καινοτο>ικ1 Κ.ντρο Ενη>.ρωσηH, στιH Θερ>οπ2λεH, και κατ" τη δι"ρκεια τηH αναπτ2χθηκαν θ.>ατα που αφορο2σαν την οικονο>ικ/ κρ0ση και ανεργ0α στη χBρα >αH, καθBH και την πολιτιστικ/ πρωτε2ουσα τηH Στερε"H Ελλ"δαH. Οι >αθητ.H απ1 το Καρπεν/σι ασχολ/θηκαν >ε το πρBτο ζ/τη>α, προτε0νονταH >"λιστα συγκεκρι>.νεH δρ"σειH και εν.ργειεH, οι οπο0εH ωH στ1χο .χουν την αντι>ετBπιση του οικονο>ικο2 προβλ/>ατοH και την κατα-

κε0ου υ Γενικο2 Λυ Η >αθ/τρια το ο2δη, ρ α τ ε Π α λ Μιχα. Καρπενησ0ου, 1ψειH απ ο κοιν1 τιH αναπτ2σσει στ νο>ικ/ ικο “ο >α θ. το τηH γ2ρω απ1 >αH”. γ0α στη χBρα κρ0ση και ανερ

πολ.>ηση τηH ανεργ0αH. Τα δ2ο παιδι", στην εισ/γησ/ τουH, αφο2 αρχικ" ευχαρ0στησαν την οργανωτικ/ επιτροπ/ «…για την ευκαιρ0α που δ0νει στουH ν.ουH να εκφραστο2ν και να ανταλλ"ξουν απ1ψειH», αν.πτυξαν τιH σκ.ψειH τουH και επικεντρBθηκαν σε αιτ0εH και πιθαν.H λ2σειH. Ειδικ1τερα, οι >αθητ.H τ1νισαν πωH για τη ση>εριν/ κατ"σταση, «…ευθ2νη .χουν τ1σο το κρ"τοH, 1σο και οι *λληνεH πολ0τεH, .να >εγ"λο ποσοστ1 εκ

των οπο0ων ε0ναι ασυνεπε0H στιH υποχρεBσειH τουH», την 0δια στιγ>/ που οι αρ>1διοι >ηχανισ>ο0 επιδεικν2ουν ανικαν1τητα στην διεξαγωγ/ ελ.γχων και καταπολ.>ησηH τηH διαφθορ"H. *τσι, αναπ1φευκτα -σ2>φωνα π"ντα >ε τα παιδι"- οδηγο2>αστε στην αδυνα>0α ε0σπραξηH των απαρα0τητων εσ1δων, σε περιορισ>1 των επενδ2σεων και κατ" συν.πεια σε διαρκ/ α2ξηση τηH ανεργ0αH. Τα συγκεκρι>.να προβλ/>ατα >πορο2ν να αντι>ετωπι-

στο2ν, αν.φερε η Μιχα.λα και ο ΦBτηH, >.σα απ1 συντονισ>.νεH δρ"σειH του κρ"τουH, των επιχειρ/σεων που δραστηριοποιο2νται στη χBρα και του κ"θε πολ0τη ξεχωριστ". ΣτιH προτ"σειH τουH, >εταξ2 "λλων, υπογρ">>ισαν την αν"γκη στ/ριξηH του θεσ>ο2 τηH Παιδε0αH, «…αποβλ.πονταH σε υπε2θυνουH και συνειδητοποιη>.νουH πολ0τεH», >ε ταυτ1χρονο περιορισ>1 τηH γραφειοκρατ0αH που ταλαν0ζει τουH πολ0τεH. Παρ"λληλα, επιση>"νθηκε

πωH, εν >.σω τηH ανεργ0αH που βιBνει η χBρα, τα "το>α οφε0λουν να “…ε0ναι ανοιχτ" σε οποιαδ/ποτε >ορφ/ εργασ0αH», να αναπτ2σσουν συνεχBH ν.εH ικαν1τητεH και προσ1ντα / ακ1>α και να αναζητ/σουν την τ2χη τουH εκτ1H συν1ρων”. Η ο>ιλ0α των >αθητBν ολοκληρBθηκε >ε την παρ1τρυνση για στροφ/ των ν.ων σε καινοτ1>εH ιδ.εH και τρ1πουH σκ.ψηH, οι οπο0εH «>πορο2ν να δBσουν και αυτ.H λ2ση στο >εγ"λο πρ1βλη>α τηH ανεργ0αH».


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 12 Οκτωβρ8ου 2011 / Σελ8δα 16

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 12 Οκτωβρ8ου 2011 / Σελ8δα 17

Α

Με σ:νθηFα «Το ποδ7λατο στη ζω7 FαP» πραγFατοποι7θηκε, την περασF6νη Κυριακ7 9 Οκτωβρ8ου, στην κεντρικ7 πλατε8α Καρπενησ8ου, εκδ7λωση, 9που παρουσ8α του υφυπουργο: Υγε8αP και Κοινωνικ7P Αλληλεγγ:ηP, κ. Χρ7στου Αηδ9νη, εγκαινι(στηκε η εφαρFογ7 τηP πιλοτικ7P δρ(σηP για τη γνωριF8α των πολιτJν Fε εναλλακτικο:P τρ9πουP Fετακ8νησηP και παραχωρ7θηκαν -για το σκοπ9 αυτ9- στον δ7Fο Καρπενησ8ου συνολικ( 20 ποδ7λατα.

Ο Μητροπολ8τηP Καρπενησ8ου κ.κ. Νικ9λαοP απουσ8αζε καθJP την 8δια ηF6ρα πραγFατοποιο:νταν η ετ7σια συνεδρ8αση τηP Ιερ(P Συν9δου. Στον χαιρετισF9 του, ο κ. ΚαραFπ(P τ9νισε πωP «…στιP F6ρεP FαP 6χουFε παραFερ8σει τα πνευFατικ( αγαθ( για χ(ρη των υλικJν», ενJ ο κ. ΚJσταP Μπακογι(ννηP, αφο: εξ7ρε την προσφορ( του ΠαναγιJτη Βλ(χου, επεσ7Fανε πωP «εκτ9P απ9 την οικονοFικ7 κρ8ση, βιJνουFε και Fια κρ8ση αξιJν». Η 1η ηF6ρα του Συνεδρ8ου συνεχ8στηκε Fε Fια σειρ( εισηγ7σεων -συνολικ7P δι(ρκειαP δ:ο ωρJν- εκ F6ρουP των συν6δρων· Fεταξ: (λλων, ο ιστορικ9P, κ. ΚJσταP 7Fου Μαραγι(ννηP ασχολ7θηκε Fε το 6ργο, τη ρ8ζα και την καταγωγ7 του Ευγ6νιου του Αιτωλο:, ενJ η κα Κ6λλυ Μπουρδ(ρα, καθηγ7τρια του ΠανεπιστηF8ου ΑθηνJν και πρJην υπουργ9P, αν6πτυξε θ6Fα για την Παιδε8α επ8 Τουρκοκρατ8αP στη Βορειοδυτικ7 Ευρυταν8α. Το κ:ριο F6ροP του Συνεδρ8ου -Fε πλ7θοP εισηγ7σεωνε8χε προγραFFατιστε8 για τη 2η ηF6ρα, Σ(ββατο 8 Οκτωβρ8ου. ΣταχυολογJνταP Fερικ6P απ9 τιP εισηγ7σειP, Fπορο:Fε να σταθο:Fε σε αυτ7 του Προ6δρου του Συλλ9γου ΒραγγιανιτJν, κ. Κωνσταν τ8νου ΤσιJλη που F8λησε για τουP «Μαθητ6P του Αναστασ8ου Γορδ8ου στα Βραγγιαν( (1710-1728)» 7 στον κ. Ιω(ννη Ζο:Fπο, πρ9εδρο τηP Εταιρε8αP Ευρυτ(νων ΕπιστηF9νων, ο οπο8οP αν6πτυξε τιP θ6-

σειP του για τουP «οFιαν8τεP ιδασκ(λουP του Γ6νουP πριν, κατ( και Fετ( την Επαν(σταση του 1821». Επιπλ6ον, ο πρ9εδροP τηP Πανευρυτανικ7P ΕνJσεωP, κ. Κωνσταντ8νοP Παπα δ9πουλοP καταπι(στηκε Fε τα «Εκκλησιαστικ( τηP Ευρυταν8αP κατ( τουP πρJτουP Fετεπαναστατικο:P χρ9νουP», ενJ τον κ. ΚλεοF6νη Κουτσο:κη (Πρ9εδροP του Ευρωπαϊκο: Κ6ντρου ΕυρυτανικJν ΣπουδJν και ΕρευνJν) απασχ9λησε θ6Fα σχετικ( Fε τιP «Αρετ6P εκκλησιαστικJν και κοσFικJν αρχ9ντων απ9 τουP πρJτουP χριστιανικο:P αιJνεP ωP τον Ευγ6νιο τον Αιτωλ9». Το πρJτο «κοFF(τι» των εισηγ7σεων του συνεδρ8ου για το Σ(ββατο ολοκληρJθηκε γ:ρω στιP 2.00 το FεσηF6ρι και συνεχ8στηκε το απ9γευFα (5.00-8.00 FF), 9που εν F6σω διαφ9ρων οFιλητJν, βρ6θηκε και ο ηγο:FενοP τηP Ιερ(P Μον7P Τατ(ρναP π. οσ8θεοP· η εισ7γηση του ΑρχιFανδρ8τη επικεντρJθηκε στο αν υπ7ρξε Σχολ7 ΓραFF(των στην Ι.Μ Τατ(ρναP κατ( τη δι(ρκεια των προεπαναστατικJν εκε8νων χρ9νων. Οι εργασ8εP του ΕπιστηFονικο: Συνεδρ8ου ολοκληρJθηκαν την Κυριακ7 9 Οκτωβρ8ου. Το πρω8, τελ6στηκε, στον Ι.Ν τηP Αγ8αP Τρι(δαP, Θε8α Λειτουργ8α και ΜνηF9συνο υπ6ρ των ευεργετJν του Συνδ6σFου, χοροστατο:ντοP του Μητροπολ8τη κ.κ Νικολ(ου. Λ8γο Fετ( τιP 11.00 το πρω8, ο κ. ΠαναγιJτηP Βλ(χοP κατ6θεσε

νι κά

«Νο!*-πρτυπο η Ευρυτανα»

Ε

Το συν6δριο, το οπο8ο πραγFατοποι7θηκε σε συνεργασ8α Fε την Ιερ( Μητρ9πολη Καρπενησ8ου, την Περιφ6ρεια Στερε(P και την Περιφερειακ7 Εν9τητα Ευρυταν8αP, 6λαβε χJρα στην α8θουσα του ΠνευFατικο: Κ6ντρου του Συνδ6σFου και αποτελε8 συν6χεια των δ:ο προγεν6στερων που ε8χαν διοργανωθε8 κατ( το παρελθ9ν. Κατ( τη δι(ρκεια των τριJν ηFερJν, οι εισηγητ6P -αν(Fεσ( τουP καθηγητ6P πανεπιστηF8ων, εκπαιδευτικο8, κληρικο8 κ.α- αν6πτυξαν θ6Fατα σχετικ( Fε τη ζω7 και το 6ργο του Ευγ6νιου του Αιτωλο:, τιP συνθ7κεP που επικρατο:σαν στην Εκκλησ8α κατ( την Τουρκοκρατ8α, καθJP και το πJP πορε:τηκε ο θεσF9P τηP Παιδε8αP τα δ:σκολα εκε8να χρ9νια. Εκτεν7P αναφορ( 6γινε για τιP Σχολ6P ΓραFF(των των Αγρ(φων και την συνεισφορ( των διδασκ(λων του Γ6νουP στην πνευFατικ7 αφ:πνιση και ψυχικ7 ενδυν(Fωση των απλοϊκJν ανθρJπων του τ9που FαP, Fε στ9χο την αποτ8ναξη του τουρκικο: ζυγο:. 5ταν Fιλο:Fε για τιP «Σχολα8 των Αγρ(φων», αναφερ9Fαστε κυρ8ωP στη Σχολ7 του Καρπενησ8ου (1645), τη Σχολ7 τηP Αγ8αP Παρασκευ7P των Μεγ(λων ΒραγγιανJν που 8δρυσε ο Αιτωλ9P στα 1661 και τη Σχολ7 τηP Φουρν(P (1734), οι οπο8εP διατ7ρησαν ζωνταν7 τη φλ9γα τηP πνευFατικ7P αναγ6ννησηP στα βουν( τηP Ευρυταν8αP. Η επ8σηFη 6ναρξη του συνεδρ8ου 6γινε το απ9γευFα τηP Παρασκευ7P 7 Οκτωβρ8ου· λ8γο Fετ( τιP 5.00 FF, τελ6στηκε ο καθιερωF6νοP αγιασF9P και ακολο:θησε η εναρκτ7ρια προσφJνηση απ9 τον Πρ9εδρο του Συνδ6σFου, κ. ΠαναγιJτη Βλ(χο. Αν(Fεσα στο κοιν9 βρ6θηκε ο δ7FαρχοP Καρπενησ8ου, κ. ΚJσταP Μπακογι(ννηP, ο Αντιπεριφερει(ρχηP Ευρυταν8αP, κ. Βασ8ληP ΚαραFπ(P, ο περιφερειακ9P σ:FβουλοP, κ. ΚJσταP ΚοντογεJργοP, ο βουλευτ7P τηP Περιφ6ρειαP Αττικ7P, κ. Θαν(σηP Μπο:ραP, κληρικο8 και αρκετο8 πολ8τεP.

υρ υτ α

Με βασικο:P (ξονεP συζ7τησηP την προσφορ( του Οσ8ου Ευγ6νιου του Αιτωλο: στον τ9πο, καθJP και την υποστ7ριξη που παρε8χαν στον δοκιFαζ9Fενο λα9 κατ( τα χρ9νια τηP Τουρκοκρατ8αP οι Σχολ6P των Αγρ(φων, διοργανJθηκε στο Καρπεν7σι το ΕπιστηFονικ9 Συν6δριο του Συνδ6σFου «Ευγ6νιοP ο Αιτωλ9P», το τρι7Fερο απ9 την Παρασκευ7 7 Οκτωβρ8ου 6ωP την Κυριακ7 9 Οκτωβρ8ου.

βρ8ου ριακ7P 9 Οκτω Το πρω8 τηP Κυ ηFε8ο Fν ο στ ι εφ(ν πεκατατ6θηκε στ ον στ του Αιτωλο:, του Ευγ6νιου ι(δαP Τρ P 8α Αγ P τη ο: ρ8βολο του Να

“Στροφ ” στο ποδ λατο

Ν Ε

Ολοκληρθηκε το 3ηερο Επιστηονικ Συν δριο ΣΥΝΕΣΜΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤ ΛΟΣ

Ρεπορτ(ζ: Γι%ργο* Ζαλοκ%στα*

6σFου “ΕυδροP του Συνδ Βλ(χοP, ΠΑΝ': Ο πρ9ε ηP τ J ι γ α ν α P”, κ. Π γ6νιοP ο Αιτωλ9 ΚΑΤ': Στιγυ. το α ιλ8 οF ικ7 στην καταληκτ υ συνεδρ8ου, την 6ναρξη το Fι9τυπο απ9 Κ6ντρου του ο: του ΠνευFατικ στην α8θουσα Παρασκευ7P. απ9γευFα τηP συνδ6σFου, το

στεφ(νι στο FνηFε8ο που βρ8σκεται στον προα:λιο χJρο τηP εκκλησ8αP τηP Αγ8αP Τρι(δαP και ε8ναι αφιερωF6νο στον Ευγ6νιο τον Αιτωλ9 και του σπουδα8ουP ιδασκ(λουP του Γ6νουP. Ακολο:θησαν Fερικ6P ακ9Fα εισηγ7σειP, στην α8θουσα του ΠνευFατικο: Κ6ντρου του Συνδ6σFου· Fεταξ: (λλων, ο κ. ΓιJργοP Γιανν8τσαρηP, επ8κουροP καθηγητ7P στο Ε.Μ.Π, αναφ6ρθη-

κε στον να9 τηP Αγ8αP Τρι(δαP και στην ιστορικ7 του διαδροF7 στα β(θη των αιJνων. Πριν την καταληκτικ7 προσφJνηση, πραγFατοποι7θηκε η απονοF7 τιFητικJν διακρ8σεωνδιπλωF(των απ9 τον κ.κ. Νικ9λαο και εν συνεχε8α οι σ:νεδροι κατευθ:νθηκαν προP γνωστ9 ξενοδοχε8ο τηP π9ληP, 9που παρατ6θηκε δεξ8ωση.

Ε8χε προηγηθε8 κοιν7 συν6ντευξη Τ:που του υφυπουργο:, το απ9γευFα του Σαββ(του, Fε την παρουσ8α του βουλευτ7 Ευρυταν8αP κ. Ηλ8α Καραν8κα και του δηF(ρχου Καρπενησ8ου κ. ΚJστα Μπακογι(ννη. Κατ( τη δι(ρκει( τηP, ο κ. Χρ7στοP Αηδ9νηP, Fεταξ: (λλων, εξ6φρασε την επιθυF8α του υπουργε8ου Υγε8αP να καταστ7σει τον νοF9 FαP πρ9τυπο αν(πτυξηP, F6σα απ9 προγρ(FFαταπιλ9τουP που θα βασ8ζονται στο δ8πτυχο (θλησηP και διατροφ7P. Στ9χοP -κατ( τον υφυπουργ9 Υγε8αP- ε8ναι η αν(δειξη του διατροφικο: FαP πολιτισFο: (π.χ F6σα απ9 την επιχορ7γηση διαφ9ρων σχετικJν συλλ9γων) και η «εκFετ(λλευση» του φυσικο: FαP πλο:του, καθJP «…η γεωFορφολογ8α τηP περιοχ7P δ8νει τη δυνατ9τητα στον επισκ6πτη να 6χει πρ9σθετα οφ6λη υγε8αP. Υπ(ρχει η αν(γκη για προβολ7 τηP φυσικ7P οFορφι(P του τ9που, F6σα απ9 καινοτ9FεP και πρωτ9τυπεP εν6ργειεP και δρ(σειP, 9πωP η χ(ραξη FονοπατιJν Fε βαθFο:P δυσκολ8αP, αξιολογηF6να απ9 ειδικο:P». Ο κ. Χρ7στοP Αηδ9νηP επεσ7Fανε πωP -F9νο- η φυσικ7 οFορφι( του τ9που δεν αρκε8· ε8ναι απαρα8τητο να υπ(ρχουν διαθ6σιFεP παρ(λληλεP δραστηρι9τητεP, οι οπο8εP θα προσφ6ρουν στον επισκ6πτη ποικ8λεP και ενδιαφ6ρουσεP επιλογ6P. Τα συγκεκριF6να πιλοτικ( προγρ(FFατα του υπουργε8ου Υγε8αP αφορο:ν -σε πρJτη φ(ση- αποκλειστικ( τον νοF9 Ευρυταν8αP, Fε την επιλογ7 να γ8νεται κυρ8ωP για «τη Fοναδικ9τητα του φυσικο: τοπ8ου». Σ:Fφωνα Fε τον υφυπουργ9, τα ποσ( που αναF6νεται να διατεθο:ν για την υλοπο8ηση των δρ(σεων υγε8αP δεν 6χουν ακ9Fα καθοριστε8, ενJ προσπ(θειεP γ8νονται για την «αλ8ευση» π9ρων απ9 το ΕΣΠΑ.

“Το ποδλατο στη ζω !α*”

Την Κυριακ7, 9 ΟκτJβρη, Fικρο8 και Fεγ(λοι ανταποκρ8θηκαν

στο κ(λεσFα του δ7Fου και παρευρ6θησαν στην πλατε8α Μ(ρκου Μπ9τσαρη για να παρακολουθ7σουν απ9 κοντ( την τελετ7 παραλαβ7P των ποδηλ(των. 2λλωστε, το ποδ7λατο ε8ναι 6να Fεταφορικ9 F6σο που συνδυ(ζει ψυχαγωγ8α και (θληση, απευθ:νεται σχεδ9ν σε 9λεP τιP ηλικ8εP και συFβ(λλει στην υιοθ6τηση εν9P πιο ευχ(ριστου και πρακτικο: τρ9που ζω7P. Λ8γο Fετ( τιP 12.00 το FεσηF6ρι, στον ειδικ( διαFορφωF6νο χJρο τηP πλατε8αP κατ6φθασε ο κ. Αηδ9νηP, ο οπο8οP αρχικ( επισκ6φθηκε τον Fπουφ6 Fε τα τοπικ( εδ6σFατα που ε8χε ετοιF(σει ο Σ:λλογοP ΓυναικJν Ευρυταν8αP και 7ρθε σε επαφ7 Fε τιP παραδοσιακ6P γε:σειP του τ9που. 2λλωστε, ωP φορ6αP υλοπο8ησηP τηP συγκεκριF6νηP δρ(σηP 6χει οριστε8 η Ειδικ7 ΓραFFατε8α ιατροφ7P και 2θλησηP του υπουργε8ου Υγε8αP. Στη συν6χεια, αν6βηκε στο β7Fα ο δ7FαρχοP Καρπενησ8ου κ. ΚJσταP Μπακογι(ννηP, ο οπο8οP αφο: τ9νισε τη σηFασ8α και την αξ8α αντ8στοιχων κιν7σεων, καλωσ9ρισε στην π9λη FαP τον υφυπουργ9. Ο κ. Χρ7στοP Αηδ9νηP, στην οFιλ8α του, υπογρ(FFισε την αν(γκη χ(ραξηP πολιτικJν -σε ολ9κληρη τη χJρα- που στοχε:ουν στην πρ9ληψη και αντιFετJπιση νοσηF(των που προκαλο:νται κυρ8ωP απ9 την 6λλειψη καθηFερινJν αθλητικJν δραστηριοτ7των. Η 6νταξη του προγρ(FFατοP «Το ποδ7λατο στη ζω7 FαP» (το οπο8ο χρηFατοδοτε8ται 100% απ9 το υπουργε8ο Υγε8αP), εκτ9P απ9 τη θωρ(κιση τηP δηF9σιαP Υγε8αP, επιτρ6πει την αν(πτυξη τουριστικJν και πολιτιστικJν δραστηριοτ7των, οι οπο8εP θα δJσουν Jθηση στην τοπικ7 οικονοF8α, αν6φερε ο υφυπουργ9P Υγε8αP. «…Σε 6να τοπ8ο και Fια περιοχ7 που διακρ8νεται για τα 9Fορφα χαρακτηριστικ( τηP, Fπορο:Fε καθοριστικ( να συF-

Fι 9τ υπ ο Π ΑΝ ' : Στ ιγ η ποδηοF ντ απ9 τη σ: υ 6γινε πο , 8α οF δρ το λα εκδ7P τη α σι α8 στα πλ ο πο“Τ Fα λωσηP Fε θ6 7 FαP”. ζω η στ το λα δ7 ουργ9P ΚΑΤ': Ο Υφυπ στοP ΑηΥγε8αP κ. Χρ7 ευκαιρ8α δ9νηP ε8χε την κ( εδ6πι το να γευτε8 ε ετοιε8χ υ πο α, ατ σF οP Γυογ λλ Σ: F(σει ο P. ν8α τα ναικJν Ευρυ

β(λλουFε Fε τιP δρ(σειP υγε8αP στην αναF9ρφωση του παραγ9Fενου προϊ9ντοP», συFπλ7ρωσε ο υφυπουργ9P Υγε8αP και Κοινωνικ7P Αλληλεγγ:ηP, προτο: συγχαρε8 δηF9σια τον δ7Fαρχο Καρπενησ8ου «…για τη διοργ(νωση τηP 9FορφηP εκδ7λωσηP» και τον βουλευτ7 Ευρυταν8αP κ. Ηλ8α Καραν8κα, «…ο οπο8οP επ6Fενε να 6ρθουFε στο Καρπεν7σι». Μετ( το τ6λοP τηP παρουσ8ασηP του προγρ(FFατοP και Fε αφετηρ8α την πλατε8α Καρπενησ8ου, πραγFατοποι7θηκε Fια σ:ντοFη ποδηλατοδροF8α F6χρι τον κ9Fβο, στην ε8σοδο τηP π9ληP, στη θ6ση Ρ8ζωFα. Με …οδηγ9 τον αντιδ7Fαρχο Καρπενησ8ου κ. ΚλεοF6νη Λ(ππα, τα Fικρ( παιδι( ε8χαν τη δυνατ9τητα να …τεστ(ρουν -υπ9 βροχ7 F(λιστα- τα 20 ν6α ποδ7λατα, τα οπο8α φ6ρουν ειδικ7 σ7Fανση του υπουργε8ου Υγε8αP. Οι (νδρεP τηP αστυνοF8αP ε8χαν φροντ8σει να διασφαλ8σουν την οFαλ7 διεξαγωγ7 τηP β9λταP Fε τα ποδ7λατα, καθJP απ6κλεισαν για Fερικ( λεπτ( την κ8νηση των οχηF(των απ9 τα σηFε8α 9που δι6ρχονταν οι -Fικρο8 κυρ8ωP- αναβ(τεP. Η εκδ7λωση ολοκληρJθηκε Fε …φαγητ9, καθJP αρκετο8 7ταν αυτο8 που απ9λαυσαν τουP τοπικο:P Fεζ6δεP

του Συλλ9γου ΓυναικJν.

Ποδλατα… για λου*

Σε σχετικ7 ανακο8νωση τηP ΓραFFατε8αP ιατροφ7P & 2θλησηP, υπογραFF8ζεται πωP «…οι δ7Fοι γ8νονται φορε8P διαχε8ρισηP και εκFετ(λλευσηP των ποδηλ(των, διατηρJνταP την υποχρ6ωση τηP φ:λαξηP και συντ7ρησηP του εξοπλισFο:». Τι σηFα8νει 9FωP αυτ9 πρακτικ( και πωP Fπορε8 ο απλ9P πολ8τηP που διαF6νει στο Καρπεν7σι να επωφεληθε8 απ9 τα 20 ν6α ποδ7λατα που βρ8σκονται 7δη στιP αποθ7κεP του δ7Fου; Τα «Ευρυτανικ( Ν6α» επικοινJνησαν Fε τον αρF9διο αντιδ7Fαρχο κ. ΚλεοF6νη Λ(ππα και ζ7τησαν τιP απαρα8τητεP διευκριν8σειP. Καταρχ(P, ο δ7FοP Καρπενησ8ου προτ8θεται να παραδJσει προP χρ7ση -F6σω εν9P συστ7FατοP ενοικ8ασηP- τα συγκεκριF6να ποδ7λατα σε δηF9τεP και επισκ6πτεP τηP π9ληP FαP. Υπ(ρχει η σκ6ψη να στηθο:ν ειδικ( σταντ στην κεντρικ7 πλατε8α Καρπενησ8ου, στον Προφ7τη Ηλ8α ακ9Fα και σε κ(ποιο απ9 τα χωρι( του δ7Fου, απ9 9που ο καθ6ναP θα 6χει τη δυνατ9τητα να παραλαFβ(νει, F6σω FιαP συγκεκριF6νηP διαδικασ8αP, τα ποδ7λατα.

Προτεραι9τητα του δ7Fου, σ:Fφωνα Fε τον κ. Λ(ππα, ε8ναι να δηFιουργηθε8 6να σ:στηFα ενοικ8ασηP απλ9 και κυρ8ωP Fη χρονοβ9ρο, «…6τσι Jστε να Fην αποθαρρ:νονται οι πολ8τεP»· ταυτ9χρονα, θα υπ(ρχουν «δικλ8δεP» ασφ(λειαP που θα εγγυJνται την αποφυγ7 κλοπJν, καταστροφJν κ.α ΣτιP ενστ(σειP που εγε8ρονται σχετικ( Fε το κατ( π9σο ε8ναι εφικτ7 -7 και ασφαλ7P- η Fετακ8νηση Fε ποδ7λατο στο Καρπεν7σι, ο αντιδ7FαρχοP τ9νισε πωP η αστικ7 αν(πλαση που βρ8σκεται στα σκαρι( θα δJσει ν6α Jθηση στο ποδ7λατο ωP καθηFεριν9 F6σο Fεταφορ(P στην π9λη. Επιπλ6ον, ο Fελλοντικ9P σχεδιασF9P του δ7Fου περιλαFβ(νει τη δηFιουργ8α ειδικJν ποδηλατοδρ9Fων, στα πρ9τυπα δεκ(δων π9λεων αν( την επικρ(τεια (Λ(ρισα, Μεσολ9γγι κτλ). Το F9νο που αποF6νει ε8ναι να προχωρ7σει η υλοπο8ηση του συγκεκριF6νου προγραFFατισFο: σε πρακτικ9 επ8πεδο, στο επ8πεδο τηP καθηFεριν9τηταP. Ο δ7FοP Καρπενησ8ου 6χει αν(γκη παρεFβ(σεων που θα τον φ6ρουν στον δρ9Fο τηP αν(πτυξηP, Fε εν6ργειεP και κιν7σειP που θα 6χουν στο επ8κεντρο πρωτ8στωP- τον (νθρωπο.


Μόνιµες Στήλες

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετGρτη 12 ΟκτωβρYου 2011 / ΣελYδα 18

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πανεπιστιο Αιγαου (Μυτιλνη)

ΜεταπτυχιακG Το ΤgXgα ΠεριβGλλοντοq ΑιγαYου προσφWρει τα εξXq ΠρογρGggατα Μεταπτυχιακkν Σπουδkν: 1. ΠεριβαλλοντικX ΠολιτικX και 7ιαχεYριση. 2. ΠεριβαλλοντικX και ΟικολογικX ΜηχανικX. 3. ΓεωργYα και ΠεριβGλλον. ΕργασιακG Σ[gφωνα gε το Π7 405/1995, (ΦΕΚ 228/Τ/Α/6.11.1995), ο πτυχιο[χοq του ΤgXgατοq ΠεριβGλλοντοq του ΠανεπιστηgYου ΑιγαYου, ο οποYοq ορYζεται ωq πτυχιο[χοq περιβαλλοντολZγοq, Wχει ωq κ[ρια επαγγελgατικX ενασχZληση του την επεξεργασYα, τη σ[νταξη και αξιολZγηση Μελετkν Περιβαλλοντικkν Επιπτkσεων, τη διενWργεια ελWγχων ποιZτηταq περιβGλλοντοq, το σχεδιασgZ και την αξιολZγηση περιβαλλοντικkν πολιτικkν, τη διαχεYριση περιβαλλοντικkν συστηgGτων, την περιβαλλοντικX εκπαYδευση, αγωγX, ενηgWρωση και επικοινωνYα. Σ[gφωνα gε την Rνωση ΠεριβαλλοντολZγων, δικαYωgα υπογραφXq περιβαλλοντολογικXq gελWτηq, εκτZq απZ τουq Μηχανικο[q ΠεριβGλλοντοq, οι οποYοι εγγρGφονται στο ΤΕΕ, Wχουν και οι Yδιοι Wπειτα απZ τWσσερα χρZνια απZκτησηq του πτυχYου τουq. ΑυτZ σηgαYνει, Zτι οι απZφοιτοι του συγκεκριgWνου τgXgατοq, gZλιq κλεYσουν 4 χρZνια απZ την απZκτηση του πτυχYου τουq, κGνουν αYτηση στη ΓΓΝ (ΓενικX ΓραggατεYα ΜελWτηq) του ΥΠΕΧF7Ε για να αποκτXσουν δυνατZτητα υπογραφXq gελετητικο[ πτυχYο κατηγορYαq 27- για το ΠεριβGλλον. Οι πτυχιο[χοι του ΤgXgατοq ΠεριβGλλοντοq εYναι οι επιστXgονεq περιβαλλοντολZγοι που εντGσσονται στιq πρkτεq θWσειq του Π.Ε. ΠεριβGλλοντοq, σ[gφωνα gε το Π.7. 347/2003, και gπορο[ν να καλ[ψουν θWσειq εργασYαq σε τοgεYq ανGλογα gε τιq σπουδWq και την εξειδYκευσX τουq. Μπορο[ν να απασχοληθο[ν στον δηgZσιο και ιδιωτικZ τοgWα σε θWσειq Zπωq: • ΠεριβαλλοντικXq τεχνολογYαq των χερσαYων και υδGτινων οικοσυστηgGτων. • ΟικολογYαq των Wgβιων οργανισgkν και ειδικZτερα του ανθρkπου. • ΕφαρgογXq και ελWγχου τηq περιβαλλοντικXq πολιτικXq τηq πολιτεYαq. • ΚατGρτισηq και εφαρgογXq εκ-

παιδευτικkν προγραggGτων περιβαλλοντικXq αγωγXq σε Zλα τα επYπεδα τηq εκπαYδευσηq. • 7ιαχεYρισηq και διοYκησηq οργανισgkν και υπηρεσιkν που ασχολο[νται gε το συγκεκριgWνο αντικεYgενο. • ΕκπαYδευσηq και ΚατGρτισηq.«Ο περιβαλλοντολZγοq ερgηνε[ει τα τεχνολογικG, κοινωνικG, ηθικG και διαχειριστικG προβλXgατα του φυσικο[ και ανθρωπογενο[q περιβGλλοντοq και συgβGλλει στη λ[ση τουq λαgβGνονταq υπZψη του την πολυgWρεια και συνολικZτητG τουq. ΕιδικZτερα, ο περιβαλλοντολZγοq gελετG τιq σχWσειq οργανικXq και ανZργανηq [ληq, τιq σχWσειq gεταξ[ των Wgβιων Zντων και των οικοσυστηgGτων καθkq και τιq σχWσειq του φυσικο[ περιβGλλοντοq gε την ανθρkπινη κοινωνYα. ΑκZgη, επεξεργGζεται και προτεYνει λ[σειq για τη σωστX διαχεYριση των οικοσυστηgGτων, δηλαδX gια διαχεYριση που να αποτρWπει την καταστροφX τουq απZ τιq ανθρkπινεq δραστηριZτητεq και κατG το δυνατZν να επιτρWπει τη διατXρησX τουq.» (ΠαιδαγωγικZ Ινστιτο[το, ΤοgWαq Σ.Ε.Π. «ΕκπαιδευτικZ, πληροφοριακZ και υποστηρικτικZ υλικZ Επαγγελgατικο[ Προσανατολισgο[ ΗλεκτρονικοY ΟδηγοY»). Ο ΚλGδοq Π.Ε. ΠεριβGλλοντοq εYναι Wναq κλGδοq που περιWχει Zλεq εκεYνεq τιq ειδικZτητεq ΠανεπιστηgιακXq ΕκπαYδευσηq (ΠΕ) οι οποYεq σχετYζονται gε το περιβGλλον. Στον κλGδο ΠΕ ΠεριβGλλοντοq ανXκουν αυτοY που Wχουν πτυχYο: 1. Μηχανικο[ ΠεριβGλλοντοq, 2. Χηgικkν Μηχανικkν, 3. ΠεριβGλλοντοq, 4. 7ιαχεYρισηq ΠεριβGλλοντοq και Φυσικkν ΠZρων, 5. ΓεωγραφYαq, 6. ΕπιστXgkν τηq ΘGλασσαq, 7. ΒιολογYαq, 8. ΦυσικXq, 9. ΧηgεYαq. Rτσι κGθε φορG που γYνεται gια προκXρυξη για ΠΕ ΠεριβGλλοντοq (απZ το Α.Σ.Ε.Π. X απZ κGποιον Gλλο φορWα) gπορο[ν να συggετGσχουν Zλεq οι παραπGνω ειδικZτητεq. ΤWλοq, Zσον αφορG την εκπαYδευση, οι απZφοιτοι του τgXgατοq υπGγονται στον ΚλGδο Π.Ε. 1440, ΓεωπZνων και 7ασολογYαq και Φυσικο[ ΠεριβGλλοντοq και gπορο[ν να εργαστο[ν ωq καθηγητWq στην ιδιωτικX και δηgZσια 7ευτεροβGθgια ΕκπαYδευση, και Zχι gZνο. Στο διαγωνισgZ του Α.Σ.Ε.Π. το 2004 προκηρ[χθηκαν 28 θWσειq, Wκαναν αYτηση 901 Gτοgα, συggετεYχαν στο διαγωνισgZ 439 και απZ αυτο[q 2 Xταν επιτυχZντεq. Rτσι, το ποσοστZ διορι-

σgο[ (επιτυχZντεq / θWσειq) Xταν περYπου 1400 % (διορYστηκαν φυσικG και οι δ[ο και Wgειναν 26 θWσειq κενWq). Στο διαγωνισgZ του Α.Σ.Ε.Π. το 2008 (ΠροκXρυξη ΑριθgZq 4Π/2008, Φ.Ε.Κ. 531, 15/10/2008) προκηρ[χθηκαν 6 θWσειq, Wκαναν αYτηση 561 Gτοgα και συggετεYχαν στο διαγωνισgZ 267 Gτοgα. ΜWχρι τη στιγgX που γρGφτηκε αυτZ το βιβλYο δεν εYχε ανακοινωθεY απZ το Α.Σ.Ε.Π. ο αριθgZq των επιτυχZντων.

Α

gατοq, gWσα απZ την ιστοσελYδα του.

Ν Ε

ΜαθXgατα Το πρZγραggα σπουδkν του τgXgατοq διακρYνεται σε δ[ο κ[κλουq gαθηgGτων: Ο Α' Κ[κλοq (πρkτο και δε[τερο Wτοq), περιλαgβGνει gZνο υποχρεωτικG gαθXgατα και προσφWρει στο φοιτητX το αναγκαYο γενικZ υπZβαθρο για τη συνWχιση των σπουδkν του. Ο Β' Κ[κλοq (τρYτο και τWταρτο Wτοq) αποβλWπει στην ειδYκευση και εgβGθυνση προq θεgατολογYεq που επιλWγει ο κGθε φοιτητXq ενk παρGλληλα στZχο Wχει να διατηρXσει gια ισορροπηgWνη εξWλιξη στην πορεYα του προq το πτυχYο. Τα προσφερZgενα gαθXgατα στο ΤgXgα ΠεριβGλλοντοq, εYναι οργανωgWνα σε τρειq οgGδεq: 1. ΜαθXgατα Περιβαλλοντικkν Επιστηgkν, 2. ΜαθXgατα ΕφαρgοσgWνων Περιβαλλοντικkν Επιστηgkν και ΠεριβαλλοντικXq ΤεχνολογYαq, 3. ΜαθXgατα ΠεριβαλλοντικXq 7ιαχεYρισηq. ΕνδεικτικG, gερικG απZ τα βασικG gαθXgατα του τgXgατοq εYναι τα ακZλουθα: ΒιολογYα, ΜαθηgατικG, ΧηgεYα, ΦυσικX, ΟικονοgYα και ΠεριβGλλον, ΒιολογYα Φυτkν, ΓεωλογYα, ΚοινωνYα και ΠεριβGλλον, ΕισαγωγX στην ΟικολογYα, ΠεριβGλλον και ΕπιστXgη, ΣτατιστικX, ΕισαγωγX στην ΠεριβαλλοντικX ΜηχανικX, ΠληροφορικX, ΕισαγωγX στον ΠεριβαλλοντικZ ΣχεδιασgZ, 7ιαχεYριση ΥδGτινων ΠZρων, ΧερσαYα ΟικοσυστXgατα, ΤηλεπισκZπιση, ΕδαφολογYα, ΑτgοσφαιρικX Ρ[πανση, 7ιαχεYριση Στερεkν και ΕπικYνδυνων ΑποβλXτων, ΚλιgατικWq ΑλλαγWq, ΥδρογεωλογYα, ΕνεργειακX ΑνGλυση κ.G. ΠερισσZτερεq πληροφορYεq gπορεYτε να βρεYτε στον οδηγZ σπουδkν του τgX-

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ

νι κά

ΠεριγραφX Το ΤgXgα ΠεριβGλλοντοq του ΠανεπιστηgYου ΑιγαYου ασχολεYται gε την κατανZηση και την ερgηνεYα τεχνολογικkν, κοινωνικkν, ηθικkν και διαχειριστικkν προβληgGτων του φυσικο[ και ανθρωπογενο[q περιβGλλοντοq. ΑντικεYgενο του τgXgατοq εYναι οι περιβαλλοντικWq επιστXgεq, gε gια διεπιστηgονικX και ολιστικX προσWγγιση στα περιβαλλοντικG προβλXgατα. ΣτZχοq του ΤgXgατοq ΠεριβGλλοντοq εYναι η Gρτια εκπαYδευση περιβαλλοντολZγων, ο εφοδιασgZq τουq gε δεξιZτητεq και γνkσειq απαραYτητεq στην αγορG εργασYαq, καθkq επYσηq και η περαιτWρω ακαδηgαϊκX τουq εξWλιξη.

υρ υτ α

Πυξδα για το λλον

2ο – 4ο

ΧρXσιgεq ΠληροφορYεq • Το τgXgα ξεκYνησε τη λειτουργYα του το ΣεπτWgβριο του 1984. • Η ΠτυχιακX ΕργασYα (Π.Ε.) εYναι απαραYτητη προϋπZθεση για την απZκτηση πτυχYου του ΠανεπιστηgYου του ΑιγαYου. Η Π.Ε. τυπικG εκπονεYται κατG το τελευταYο εξGgηνο σπουδkν. Η ΠρακτικX Qσκηση (Π.Α.) εYναι προαιρετικX και gπορεY να ασκεYται απZ τουq φοιτητWq καθ’ Zλα τα Wτη φοYτησXq των. • Rνωση Πτυχιο[χων ΠεριβαλλοντολZγων ΕλλGδοq, (Ε.Π.Π.Ε), Τηλ: 210 64.92.095, Ηλ. 7ιε[θυνση: http://www.eppe.gr/home. • Σ[λλογοq ΑποφοYτων ΠεριβαλλοντολZγων ΕλλGδαq (Σ.Α.Π.Ε.), ΒουλγαροκτZνου 30, ΑθXνα, Τ.Κ. 11 472, Τηλ.: 210 64.92.095, Ηλ. 7ιε[θυνση: http://www.env.gr/. • ΠανελλXνιοq Σ[νδεσgοq ΕπιχειρXσεων ΠροστασYαq ΠεριβGλλοντοq (ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ), ΜGρνηq 4, 104 33, ΑθXνα, Τηλ. 210 82.32.703, Ηλ. 7ιε[θυνση: http://www.paseppe.gr/gr/ ΠερισσZτερεq πληροφορYεq για τα τgXgατα των ΠανεπιστηgYων - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικkν Σχολkν gπορεYτε να βρεYτε στο βιβλYο gαq «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2011». Στο βιβλYο παρουσιGζονται αναλυτικWq πληροφορYεq σχετικG gε το πρZγραggα σπουδkν των τgηgGτων, ενδεικτικG gαθXgατα που διδGσκονται σε κGθε τgXgα, τα gεταπτυχιακG που προσφWρουν τα τgXgατα, τα επαγγελgατικG δικαιkgατα των αποφοYτων, πYνακαq Στατιστικkν ΣτοιχεYων gε: ΒGσειq, ΑριθgZ ΕισακτWων, 7ηλkσειq τgηgGτων ωq πρkτη επιλογX κ.G.

Ο Σπ[ροq Μιχαλο[ληq εYναι M.Sc. Σ[gβουλοq Επαγγελgατικο[ Προσανατολισgο[ τηq εταιρYαq “ORIENTUM - Σ[gβουλοι Στ αδι οδροgYαq”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr

Ε

Πω θα λειτουργο ν οι υγειονοικ επιτροπ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Του ΦακYτσα 7ιον[ση email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr

7ηgοσιε[θηκε στιq 20/09/2011

Οι πιστοποισει αναπηρικν συντξεων ε το νο σστηα

ΟδηγYεq για το νWο σ[στηgα πιστοποYησηq των αναπηρικkν συντGξεων gε τη δηgιουργYα του ΚWντρου ΠιστοποYησηq Ανα-

πηρYαq (ΚΕΠΑ) – και τη θWσπιση ενιαYου τρZπου πιστοποYησηq τηq αναπηρYαq για τουq ασφαλισgWνουq Zλων των φορWων κοινωνικXq ασφGλισηq, πλην των στρατιωτικkν – παρWχει σε εγκ[κλιZ του το ΙΚΑ. ΜWσω του ΚΕΠΑ θα επανακριθο[ν Zλεq οι gη οριστικWq συντGξειq, καθkq και Zλεq οι νWεq αιτXσειq για την Wκδοση συντGξεων αναπηρYαq. ΣτZχοq τηq παρWgβασηq εYναι να περιοριστεY ο αριθgZq των αναπηρικkν συντGξεων κατG 55.000-60.000 σε βGθοq τριετYαq, δηλαδX στο 10% Zπωq ζητεY και η τρZικα. Οι υγειονοgικWq επιτροπWq του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που θα λειτουργο[ν σε 45 σηgεYα τηq χkραq και θα συγκροτο[νται απZ γιατρο[q του ειδικο[ Σkgατοq, εYναι απZ σXgερα αρgZδιεq για τον καθορισgZ ποσοστο[ αναπηρYαq εYτε για χορXγηση σ[νταξηq αναπη-

ρYαq εYτε για τον χαρακτηρισgZ ατZgων ωq ΑgεΑ. Ο ενδιαφερZgενοq υποχρεο[ται να υποβGλει απαραYτητα αYτηση αξιολZγησηq gε Zλα τα δικαιολογητικG, Zπωq αυτG αναφWρονται στιq σχετικWq οδηγYεq, σε gYα απZ τιq 45 ΓραggατεYεq ΚΕΠΑ τηq επιλογXq του. ΕφZσον τα δικαιολογητικG του (φGκελοq) κριθο[ν πλXρη απZ ιατρZ προελWγχου, γYνεται η κατGθεση τηq αYτησηq και παραλαgβGνει αποδεικτικZ κατGθεσηq αYτησηq. Σε διαφορετικX περYπτωση η αYτηση δεν παραλαgβGνεται απZ τη ΓραggατεYα ΚΕΠΑ και επιστρWφονται Zλα τα δικαιολογητικG. Ο ιατρZq προελWγχου υποδεικν[ει στον αιτο[ντα τα απαιτο[gενα δικαιολογητικG. Ενηgερkνεται απZ την ΚεντρικX ΓραggατεYα ΚΕΠΑ gWσω ταχυδροgεYου (πρZσκληση) για

την ηgεροgηνYα και την kρα προσWλευσXq του στην υγειονοgικX επιτροπX. Rπειτα απZ λYγεq ηgWρεq παραλαgβGνει απZ τη ΓραggατεYα ΚΕΠΑ, Zπου υπWβαλε αρχικG την αYτησX του, τη γνωgGτευση τηq υγειονοgικXq επιτροπXq, χρησιgοποιεY τη γνωgGτευση του ΚΕΠΑ για κGθε νZgιgη χρXση και gπορεY να παYρνει αντYγραφα για Zλο τον χρZνο που ισχ[ει η γνωgGτευση.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΗΛΙΑΣ ΓΕFΡΓΑΚΗΣ tanea.gr 20-9-2011 πηγX: http://www.disabled.gr Για επικοινωνYα gε τον συντGκτη τηq στXληq στο email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr


3η αγωνιστικ Α ΕΠΣΝΕ Ποται - Ραπτπουλο 2 - 1

Ε

 1να CατM που αποδε5χθηκε πωM θα κριν6ταν στο γκολ κ3ρδισε η Κρ3ντη Cε π3ναλτι στο 89’. Η αναC3τρηση 3γινε το Σ'ββατο 8 Οκτωβρ 5ου στο γ4πεδο Κερασοχωρ5ου (16.30) για την 3η αγωνιστικ4 τηM πρGτηM κατηγορ5αM στην Ευρ υταν5α.

Συνθ3σειM οC'δων Κρ3ντη (Χρυσαφ6πουλοM Γ.):Ντ'λλαM Απ., Χρυσαφ6πουλοM, Μπ7ροM Σ., ΑρκουC'νηM, Γεωργο7λαM, Φο7καM (81 Λ'ππαM), Βο7ρτσαM Γ., Μπαϊκο7σηM, Μ'κκαM Κ., Γο7λαM Λ. (67 Λι'γκοM), Τσ'κνηM (46 ΚαλαCπ'καM). Φρ αγκ5στα (Παπαδ4CοM Β.): Σ'λτηM Χ., Γερον5κοM, Λαθ7ρηM, Περο7λαM Γ., Καζ'κοM

Ν Ε

π'M π4ρε την Cπ'λα και Cε 3ναν κεραυν6 Cε το αριστερ6 3στειλε τη Cπ'λα στο αριστερ6 «Γ» του Κουτο7Cπα, φ3ρνονταM το σκορ στα 5σια (1-1). Στο 45+1, ο Ζαγκ6τσηM Cε φ'ουλ αρκετ' 3ξω απ6 την περιοχ4 βρ4κε στο δε7τερο δοκ'ρι τον Κατ4, ο οπο5οM εξ’ επαφ4M 3στειλε τη Cπ'λα 'ουτ. Στο επ6Cενο λεπτ6, ο Μπο7ραM Κ. Cε κεφαλι' βρ4κε τον Γιαννακ6πουλο, ο οπο5οM -αφο7 3φερε τη Cπ'λα στο δεξ5- σο7ταρε χαCηλ' διαCορφGνονταM, Cε τη λ4ξη του ηCιχρ6νου, το τελικ6 2-1. 2ο ηC5χρονο: Στο 49, ο Παπαδ4CοM Π. βρ4κε στην περιοχ4 τον Κοτο7λα, ο οπο5οM αν και αφ7λαχτοM σο7ταρε βιαστικ' στ3λνονταM την Cπ'λα 3ξω απ6 το αριστερ6 δοκ'ρι του Κουτο7Cπα, ο οπο5οM 10 λεπτ' Cετ' 3διωξε Cε τιM γροθι3M το χτ7πηCα φ'ουλ του Παππ'. Στο 67, ο Φλωρ'κηM Cε κ'θετη Cπαλι' 3βγαλε σε θ3ση τετ α τετ τον Ζι'κα, ο οπο5οM σο7ταρε δυνατ', 6CωM ο αντ5παλοM τερCατοφ7λακα 3διωξε Cε τιM γροθι3M.

υρ υτ α

Συνθ3σειM οC'δων ΠοταCι' (Κολ6καM Σπ.): Κουτο7CπαM, Σφακιαν'κηM, Γκορ6γιαM Ι., Μπο7ραM Απ., Κατ4M, Ζαγκ6τσηM Γ., Μαντζιο7ταM Κ., ΚοτρGνηM (53 Ζι'καM), Μπο7ραM Κ.(71 Γιανν6πουλοM), Φλωρ'κηM (79 Σαπο7νηM), Γιαννακ6πουλοM. Ραπτ6πουλο (Ντζ5CαM Φ.): Παπαδ4CοM Λ., Ζ4καM (48 Καραντζο7νηM), Γεωργαλ4M Θ., Κοτο7λαM, Γεωργαλ4M Β., Μπαστ'νηM (Ε.) Θ., Παπαδ4CοM Π., Ντζ5CαM Γ., Παππ'M, Κατσι'δαM, Ντζ5CαM Θ. * ιαιτητ4M του αγGνα 4ταν ο Χρυσαφ6πουλοM Νεκτ'ρι οM, Cε βοηθο7M τουM ΚολοκGτσιο Λ'Cπρο και Πολυχρ6νη Γρηγ6ρη του Συνδ3σCου Ευρυταν5αM.

* Με πολ καλ ε#φνιση κυρω- στο πρ'το #ρο- και παζοντα- στι- αντεπιθσει- στην επανληψη (#ετ το 65 ) η Ποτα#ι πρε #ια ση#αντικ και δκαια νκη. Η ξα ταν νωχελικ, αλλ και τυχη, καθ'- δχτηκε το δετερο γκολ στην εκπνο του η#ιχρνου. Στην επανληψη πεσε, κανε κποιε- ευκαιρε-, αλλ χασε το #ατ-. 1ο ηC5χρονο: Στο 6, ο Παππ'M σο7ταρε απ6 το 7ψοM του π3ναλτι, 6CωM ο Κουτο7CπαM 3διωξε Cε τιM γροθι3M, ενG Cετ' απ6 σ7γχυση στην περιοχ4 ο Κατ4M καθ'ρισε τη φ'ση παραχωρ6νταM κ6ρνερ. Στο 23, το συρτ6 και διαγGνιο σουτ του Μαντζιο7τα απ6 τη γων5α τηM περιοχ4M π3ρασε δ5πλα απ6 το δεξ5 δοκ'ρι, ενG σωτ4ρια σε πλ'γιο 3κοψε το τετ α τετ του Ντζ5Cα Γ. ο Κατ4M στο 29’. Στο 38, η κοCπ5να, σε φ'ουλ 3ξω απ6 την περιοχ4, 3βγαλε αCαρκ'ριστο σε θ3ση C3σα δεξι' τον Σφακιαν'κη, ο οπο5οM Cε 3να 6Cορφο σουτ στην απ3ναντι γων5α 'νοιξε το σκορ για τουM γηπεδο7χουM (1-0). Με την σ3ντρα ο Παπ-

Στο 77 το καλ6 σουτ του Ζαγκ6τση 3ξω απ6 την περιοχ4 3διωξε Cε τιM γροθι3M ο κ5περ των φιλοξενο7Cενων, ενG C6λιM 'ουτ π3ρασε η κεφαλι' του Ντζ5Cα Γ. σε χτ7πηCα κ6ρνερ απ6 τα δεξι'. Στο 90+2, ο Παπαδ4CοM Λ'CπροM εξ7βρισε τον α βοηθ6, αυτ6M ε5πε στον διαιτητ4 τι ακριβGM του ε5πε και ο 'ρχων του αγGνα 3κρινε (σωστ') και 3δειξε την κ6κκινη κ'ρτα στον ποδοσφαιριστ4.

νι κά

 Την πρGτη τηM ν5κη, Cε αρ κετ' πει στι κ4 εCφ'νι ση, π3τυχε η ΠοταCι', η οπο5α επικρ'τησε Cε 2-1 του Ραπτοπο7λου. Το παι χν5δι, που 3γι νε για την τρ5τη αγωνιστικ4 τηM Α ΕΠΣΝΕ, δι εξ4χθη στο Εθνικ6 Στ'διο Καρπενησ5ου το Σ'ββατο 8 Οκτωβρ5ου στιM 16 .3 0.

καια επικρτηση

Α

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 12 Οκτωβρ5ου 2011 / Σελ5δα 19

Το φιλC του αγGνα * Γκολ: (37) 1-0 Σφακιαν'κηM,(38)1-1Παππ'M, (45+2) 2-1 Γιαννακ6πουλοM.* οκ'ρια:--.* Κ6κκινεM: (90+2) Παπαδ4CοM Λ. * ιακριθ3ντεM ΠοταCι'M: Σφακιαν'κηM, Φλωρ'κηM, Γιαννακ6πουλοM, Κατ4M. * ιακριθ3ντεM (αγωνιστικ') 6ξαM: Παππ'M, Ντζ5CαM Φ., Παπαδ4CοM Π. Στο… παρασκ4νιο * Εκτ6M αποστολ4M 6ξαM Ραπτοπο7λου 3Cειναν για δι'φορουM λ6γουM οι: Τ7CπαM, Ρεσ5τηM, Μπαστ'νηM (Ν.) Θ., Τ σ ι αC 'γ κ αM , Π απα ντ ζ 5 C αM,

Κρντη - υτικ Φραγκστα 1 - 0

Καρανταλ4M, Καραβ5δαM Κ., Καραβ5δαM Α. και Αζο7κηM. * Περ5εργο φαιν6Cενο: 6σο το σκορ 4ταν ισ6παλο οι Cπ'λεM εCφαν5ζονταM αC3σωM στο αγωνιστικ6 χGρο, ενG στο δε7τερο ηC5χρονο 4ταν... υπ6 αναζ4τηση!! * Χρ3η βοηθο7 προπονητ4 δ5νονταM συχν' πυκν' οδηγ5εM εκτ3λεσε και ο Γιανν6πουλοM C3χρι την στιγC4 τηM εισ6δου του στο CατM. * Στο 90+2, ο διαιτητ4M 3δωσε πλ'γιο 'ουτ υπ3ρ τηM ΠοταCι'M και ο α βοηθ6M τον ακολο7θησε, 6CωM ο διαιτητ4M 3κρινε πωM 3κανε λ'θοM και 3δωσε το πλ'γιο υπ3ρ των φιλοξενο7Cενων. Αυτ6 φα5νεται νευρ5ασε τον τερCα-

ΣτιγCι6τυπο στα καρ3 τηM ΠοταCι'M. τοφ7λακα τηM 6ξαM, που εξ7βρισε τον βοηθ6!! Μετ' την αποβολ4 του π3ταξε τα γ'ντια και τη Cπλο7ζα του στον βοηθ6, ενG λεκτικ' επιτ3θηκαν στον 5διο αρκετο5 πα5χτεM τηM 6ξαM και ακο7στηκαν απειλ3M σε πιθαν4 'φιξη του α βοηθο7 στην 3δρα του Ραπτ6πουλο. 1να παιχν5δι που κ7λαγε πολ7 καλ' C3χρι τιM καθυστερ4σειM, το χ'λασε η εν3ργεια του Παπαδ4Cου για 3να…πλ'γιο π5σω απ6 το κ3ντρο!! Μ'λιστα ακο7στηκε πωM τα 5δια 3κανε και στο CατM κυπ3λλου Cε τα 0γραφα, 'σχετα αν ο συγκεκριC3νοM βοηθ6M δεν 4ταν… παρGν στην εν λ6γω αναC3τρηση!!!

Τρποντο στο παρ να

Γ., Κακαβ5τσαM Β. (61 Σ'λτηM Α.), ΜπισCπ5κηM, Κατσαδο7ροM, Γο7λαM Τ., Ζ4καM, Καζ'κοM Π. (76 Μακρ4M). * ιαιτητ4M του αγGνα: ρ οσ5 νηM Γι Gρ γοM. Βοηθο5 οι: Γαλ'νηM Ηλ5αM - Λαθ7ρηM Βαγγ3ληM (Σ7νδ. Ευρυταν5αM). * Μτριο ταν το παιχνδι στη #εγαλτερη διρκει του, εν' λιγοστ- ταν οι καλ- ευκαιρε- που ση#ει'θηκαν. Η Φραγκστα αν και καλ στη#νη στο παιχνδι, πλρωσε #ια ολιγωρα τη- και φυγε χωρ- βαθ# απ το γπεδο. 1ο ηC5χρονο: Στο 10, η κεφαλι' του Τσ'κνη (σε σ3ντρα απ6 τα δεξι') π3ρασε C6λιM 'ουτ απ6 το δεξ5 δοκ'ρι, ενG 5δια τ7χη ε5χε και το διαγGνιο σουτ του Βο7ρτσα στο 25ο λεπτ6. Στο 33, ο ΜπισCπ5κηM

απ6 τα αριστερ' 3δωσε στον Ζ4κα, ο οπο5οM 3πιασε αC3σωM, αλλ' ο Ντ'λλαM Cπλ6καρε σταθερ'. Στο 42, ο Γερον5κοM Cε φ'ουλ βρ4κε στην περιοχ4 τον Κατσαδο7ρο, ο οπο5οM Cε κεφαλι' 3στειλε τη Cπ'λα ελ'χιστα 'ουτ. 2ο ηC5χρονο: Στο 50, η καρφωτ4 κεφαλι' του Γο7λα Λ. 3φυγε 'ουτ, ενG στην αγκαλι' του Σ'λτη κατ3ληξε το σουτ στο 60’. Στο 73, στο βρ4κε στο δοκ'ρι και 3φυγε 'ουτ το σουτ του Γο7λα Τ., ο οπο5οM προτ5Cησε να τελειGσει C6νοM του τη φ'ση, αντ5 να πασ'ρει στο ελε7θερο ΜπισCπ5κη. Η κεφαλι' του Μπαϊκο7ση στο 81, αλλ' και αυτ4 εξ’ επαφ4M του Βο7ρτσα 4 λεπτ' Cετ' π3ρασε C6λιM 'ουτ. Στο 89, ο Μ'κκαM Κ. ανατρ'πηκε απ6 το Σ'λτη (γλ5-

τωσε την κ6κκινη) και ο Γεωργο7λαM που αν3λαβε την εκτ3λεση π3τυχε το Cοναδικ6 τ3ρCα τηM αναC3τρησηM.

Το φιλC του αγGνα * Γκολ: (89) 1-0 Γεωργο7λαM.* οκ'ρια: Γο7λαM Τ. * Κ6κκινεM:--., * ιακριθ3ντεM Κρ3ντηM: Γεωργο7λαM, Μ'κκαM Κ., Χρυσαφ6πουλοM, Μπαϊκο7σηM., * ιακριθ3ντεM Φρ αγκ5σταM: Καζ'κοM, Περο7λαM Γ., Γερον5κοM, ΜπισCπ5κηM. Στο… παρασκ4νιο * ΠρGην πα5χτεM τηM Φραγκ5σταM 4ταν οι Γεωργο7λαM και Μπαϊκο7σηM και τηM Κρ3ντηM οι: ΜπισCπ5κηM, Ζ4καM, Περο7λαM Γ., Καζ'κοM Γ., Καζ'κοM Π., Σ'λτηM Χ. και Κατσαδο7ροM.

3τρηΦ'ση απ6 την αναC α 1-0. 5στ ση: Κρ3ντη-Φραγκ * Με πυρετ6 αγων5στηκε ο Βο7ρτσαM Γ., ενG απ6ντεM 4ταν για την Κρ3ντη: Τσιγαρ5δαM, Μ'κκαM Ε., Βο7ρτσαM Ν. και Μπ7ροM Β., ο οπο5οM 5σωM επιστρ3ψει στο επ6Cενο CατM. * Με ν3εM φαν3λεM (κ5τρινου και βυσσιν5 χρGCατοM) αγων5στηκε η Φραγκ5στα.. * Σ7Cφωνα Cε το Φ7λλο ΑγGνα, ο πρ6εδροM τηM Φραγκ5σταM Cετ' τη λ4ξη του αγGνα διαCαρτυρ4θηκε εξυ-

βρ5ζονταM την διαιτητικ4 τρι'δα για ορισC3νεM αποφ'σειM. Π'ντωM ο προπονητ4M τηM Κρ3ντηM, τ6νισε πωM 3Cεινε ικανοποιηC3νοM απ6 τη διαιτησ5α και ευχ4θηκε να υπ'ρξουν και στο C3λλον αντ5στοιχεM. Στο 5διο C4κοM κ7CατοM και τα λ6για του προπονητ4M τηM Φραγκ5σταM, ο οπο5οM 3κανε λ6γο για καλ4 διαιτησ5α, αλλ' χωρ5M καλ4 διαχε5ριση φ'σεων απ6 τον διαιτητ4.


qz

bcd e3ηf αγωνιστικ Α ΕΠΣΝΕ Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 12 Οκτωβρ3ου 2011 / Σελ3δα 20

a

mo

κ4K 0 - 0 Α3ολοK - Απεραντια

ρια και πολ5 καλ1K κριτικ1K για διαιτησ3α στην παιχν3δι αυτ4. * Απλυτο' κυραρχο' στο πρ!το ηχρονο ταν ο Απεραντιακ', ο οποο' ταν εξαιρετικ στηνο', εν! χασε και καλ' ευκαιρε' για να π ρει κεφ λι στο σκορ. Στην επαν ληψη, ο Αολο' πκε καλτερα, εν! πεσε αρκετ τον αντπαλ του που φ νηκε να νει απ δυν ει' στα τελευταα 25 λεπτ τη' ανατρηση' αγ!να. 1ο ηA3χρονο: Στο 10,το δυνατ4 σουτ του Κορ1ντζελου λ3γο 1ξω απ4 την περιοχ2 και πλ'για απ1κρουσε σε κ4ρνερ Aε τα ακροδ'χτυλα ο Κ4κκοτοK, ενE η Aπ'λα

βρ2κε και στο οριζ4ντιο δοκ'ρι. Στο 33, ο Σκοτ3δαK 1παιξε το 12 Aε το Κωστ2, 1φτασε 1ξω απ4 την περιοχ2, αλλ' το σουτ που επιχε3ρησε 1διωξε Aε τιK γροθι1K ο τερAατοφ5λακαK των γηπεδο5χων. Στο 44, το φαλτσαριστ4 φ'ουλ του Νταβαρ3νου απ1κρουσε δ5σκολα ο Κ4κκοτοK, ενE λ3γο π'νω απ4 τα δοκ'ρια π1ρασε το φαλτσαριστ4 σουτ του Κωστ2, ο οπο3οK επιχε3ρησε 4Aορφη προσωπικ2 εν1ργεια που 1φτασε A1χρι τα 4ρια τηK περιοχ2K. 2ο ηA3χρονο: Στο 55, ο Νταβαρ3νοK π2ρε τη Aπ'λα Aπροστ' του, αλλ' το καλ4 σουτ που 1κανε βρ2-

* ιακριθ1ντεK Α3ολου: Τσουκαλ'K, Αζακ'K, Τριανταφυλλ4πουλοK. * ιακριθ1ντεK Απεραντιακο5: Ηλι'δηK, Σκοτ3δαK, Νταβαρ3νοK, Κωστ2K, Ανδρε'κηK.

Ν Ε

Συνθ1σειK οA'δων Α3 ολοK (Τριανταφυλλ4πουλοK Ν.): Κ4κκοτοK, Ζαχαρ4πουλοK ., Ρ'ικοK Γ., Αζακ'K, Τσουκαλ'K, Τριανταφυλλ4πουλοK Χ., ΣιαλA'K (46 Ν'σιοK), Καρατσ3κηK (70 Νο5λαK Οδ.), Νο5λαK Μ., Κατσαρ2K, Ρ'ικοK Ν. (65 Τσιλ3καK). Απεραντιακ4K (Πασσ'K Κ.): Φακ3τσαK, Ηλι'δηK, ΚαAαρ1τσοK, Κουτσοθαν'σηK Κ., Σκοτ3δαK, Κωστ2K, Κορ1ντζελοK (85 Λι'γκοK), ΚEτσιαK (88 Κατσ3κηK), Νταβαρ3νοK, Κονιαβ3τηK (46 Καντο5νηK), Ανδρε'κηK. * Το παιχν3δι διη5θυνε ο ΚολοκEτσιοK Λ'AπροK, Aε βοηθο5K τουK ροσ3νη ΓιEργο και Χρυσαφ4πουλο Νεκτ'ριο του Συνδ1σAου Ευρυταν3αK και απ1σπασαν συγχαρητ2-

κε στην εξωτερικ2 πλευρ' των διχτ5ων. Στο 75, Aετ' το κ4ρνερ του Κατσαρ2 απ4 δεξι', ο εντελEK A4νοK του Τσουκαλ'K 1στειλε Aε σκαστ2 κεφαλι' τη Aπ'λα π'νω απ4 τα δοκ'ρια. Στο 88, ο Τριανταφυλλ4πουλοK Aε Aακριν4 φ'ουλ απ4 1ξω αριστερ' βρ2κε στην περιοχ2 τον Τσουκαλ', ο οπο3οK ε3δε το χαAηλ4 πλασ1 που επιχε3ρησε να περν'ει A4λιK 'ουτ αφ2νονταK 'γαλAα τον τερAατοφ5λακα.

νι κά

 Το στε3ρο 0-0 σηA'δεψ ε το ντ1ρAπι τηK αγωνιστικ2K Aεταξ5 του Α3ολου και του Απεραντιακο5. Το παιχν3δι πραγ Aατοποι2θηκε στο Εθνικ4 στ'διο Καρπενησ3ου την Κυριακ2 9 Οκτωβρ3ου στιK 16.30 για την 3η αγωνιστικ2 του πρωταθλ2 AατοK Ευρυταν3αK.

ε βολετηκε κανε

Α

Α ολο - Απεραντιακ 0 - 0

Το φιλA του αγEνα * Γκολ:--.* οκ'ρια: (10) Κορ1ντζελοK. * Κ4κκινεK:--.

Στο… παρασκ2νιο * Κ4ντρα στην οA'δα που υπηρ1τησε ωK προπονητ2K, αλλ' και πα3χτηK τ1θηκε ο προπονητ2K του Απεραντιακο5 Πασσ'K ΚEσταK. * ΝτεAπο5το 1καναν για τουK τυπικ' φιλοξενο5AενουK ο Φακ3τσαK κ'τω απ4 τα δοκ'ρια, αλλ' και ο (κ'τω των 17) ΚEτσιαK. * Την επιστροφ2 των Μπο5κα και την επ'νοδο στη δρ'ση του Χρυσικο5 αναA1νει ο Α3ολοK, ο οπο3οK 1χει πρ4βληAα στη δηAιουργ3α των φ'σεων. Απ4ντεK απ4 τουK φιλοξενο5AενουK οι «βασικο3» Γο5λαK και Καρβ1ληK. * Ο5τε συνεννοηA1νοι να 2ταν οι δ5ο προπονητ1K στο θ1Aα του αρχηγο5, αφο5 το περιβραχι4νιο 'λλαξε χ1ρια 3 φορ1K (!!) για κ'θε Ρ'ικοK Ν.οA'δα (Α3ολοK: ΣιαλA'K-Ρ Κατσαρ2K, Απεραντιακ4K: Κονιαβ3τηK-Κ Κορ1ντζελοK-Α Ανδρε'κηK.

γιο Προκ πιο - γραφα 0 - 3

υρ υτ α

Συνεχζεται η ταρφα

 Μια ακ4Aα ν3κη Aε 3 γκολ στο ενεργητικ4 τηK π1τυχε η οA 'δα των Αγρ'φων η οπο3α επιβλ2θη κε Aε 3-0 του Αγ3ου Προκοπ3ου εκτ4K 1δραK. Το παιχν3δι 1γινε στην Παλαιοκατο5να στιK 16.30 την Κυριακ2 9 Οκτωβρ3ου στα πλα3σια τηK 3ηK αγωνιστικ2K τηK Α ΕΠΣΝΕ .

Ε

Συνθ1σειK οA'δων 0γιοK Προκ4πιοK (Πλακι'K Π.): Λαθ5ρηK Γ., Τσ'κνηK, Τσ3πραK, Τσι'AηK (57 Βασιλε3ου Π.), Γκο5ρλιαK, Πλακι'K, Π'τρου (83 Τσ1καK), Λαθ5ρηK . (50 Σελεβ3σταK), Παρο5τσαK, Λαθ5ρηK Ι., Βασιλε3ου Γ. 0γραφα (Αντων3ου .):Καλ5βαK Γ., Θεοχ'ρηK, ΣβερEνηK Λ., Τσιγαρ3δαK, Κατ2K, Ζωχ'κηK (55 Γεωργι'δηK), Μακρ2K, ΜπισAπ3κηK, Κωστο5λαK (81 Αθανασ4πουλοK), Κ4γιαK, Ντ4τσικαK (57 Καλ5βαK Κ.). * Απ4 το Σ5νδεσAο ΦθιEτιδαK 2ταν ο διαιτητ2K του αγEνα Βλ'χοK Ευ'γγελοK, αλλ' και ο πρEτοK βοηθ4K Σκ'ρλαK ΓιEργοK, ενE δε5τεροK βοηθ4K διαιτητ2K 2ταν ο Λ'Aπρου Βασ3ληK του Συνδ1σAου Ευρυταν3αK.

* Πολ αν!τερη ταν η ο δα των Αγρ φων η οποα χασε αρκετ' ευκαιρε' ακα για να πετχει νκη ε εγαλτερο σκορ. χτηκαν το γκολ νωρ' και δεν κατ φεραν να αντιδρ σουν οι γηπεδοχοι, που υποχρε!θηκαν στην πρ!τη του' ττα για φτο', εν! αγνοον τη χαρ τη' νκη'. 1ο ηA3χρονο: Στο 7, ο ΣβερEνηK 1κανε τη σ1ντρα-σουτ απ4 τα αριστερ' και ο Κωστο5λαK Aε κοντιν4 πλασ1 δε δυσκολε5τηκε να κ'νει το 0-1. Στο 10, Aετ' απ4 αναταραχ2

ρα0γιοK Προκ4πιοK - 0γ 4 απ ο υπ ι4τ γA Στι 3. φα 0 ρ1 κα στα την αναA1τρηση ν. των φιλοξενο5Aενω

στην 'Aυνα των γηπεδο5χων η Aπ'λα στρEθηκε στο αφ5λαχτο Κωστο5λα, ο οπο3οK σο5ταρε, αλλ' ο Λαθ5ρηK απ1κρουσε τη Aπ'λα. 0ουτ π1ρασε η προβολ2 του Κωστο5λα Aετ' τη σ1ντρα του Μ'ρκη απ4 τα δεξι', 4πωK επ3σηK και το σουτ του ΜπισAπ3κη 5 λεπτ' Aετ'. Στο 25, Aετ' το κ4ρνερ του Κωστο5λα απ4 τα δεξι' ο ΜπισAπ3κηK Aε κεφαλι' 1στειλε τη Aπ'λα στο δοκ'ρι. Ν1α ευκαιρ3α 1χασε ο Κωστο5λαK, ο οπο3οK στο 32, σο5ταρε απ4 πλ'για, 4AωK η Aπ'λα 1φυγε 'ουτ.

2ο ηA3χρονο: Στο 48, το σουτ του Κωστο5λα απ4 θ1ση A1σα και δεξι' απ1κρουσε σε κ4ρνερ Aε τα π4δια ο Λαθ5ρηK, ενE η φ'ση «επαναλ2φθηκε» Aε 3διουK πρωταγωνιστ1K στο 52ο λεπτ4 Aε τη Aπ'λα να περν'ει και π'λι κ4ρνερ. Σταθερ' Aπλ4καρε το σουτ του Π'τρου ο Καλ5βαK Γ. στην πρEτη ευκαιρ3α (;) για τουK γηπεδο5χουK στο 65, ενE λ3γο Aετ' ο Καλ5βαK Κ. αν και βρ1θηκε A4νοK απ1ναντι στο Λαθ5ρη 1κανε κακ4 πλασ1 στ1λνονταK τη Aπ'λα στα χ1ρια του τερAατοφ5λακα. Στο71, ο Κωστο5λαK π'σαρε στον Καλ5βα, ο οπο3οK σο5ταρε απ4 το 5ψοK του π1ναλτι, αλλ' και π'λι ο τερAατοφ5λακαK ε3πε «4χι» αποκρο5ονταK Aε δ5ο προσπ'θειεK. Στο 72 , ο Κωστο5λαK (σ1ντρα ο Θεοχ'ρηK) Aε κεφαλι' 1στειλε τη Aπ'λα στο π3σω δοκ'ρι «γρ'φονταK» 1τσι το 0-2. Στο 75, ο Καλ5βαK 1κανε επ1λαση απ4 τα δεξι' «αδει'ζονταK» 3 πα3χτεK, 4AωK παρ' την κακ2 προσπ'θεια συγκλ3νονταK προK την περιοχ2 σο5ταρε, αλλ' η Aπ'λα 1φυγε A4λιK 'ουτ, ενE 3δια τ5χη ε3χε και η κεφαλι' του Λαθ5ρη Ι. αA1σωK Aετ'. Στο 80, ο Μ'ρκηK 1κανε εντυπωσιακ2 εν1ργεια απ4 τα δεξι', 1κανε την παρ'λληλη σ1ντρα και ο Γεωργι'δηK Aε προβολ2 1κανε

το (τελικ4) 0-3. Στο 90, ο Καλ5βαK 1χασε τερ'στια ευκαιρ3α να πετ5χει γκολ, καθEK αν και εντελEK αφ5λαχτοK στη Aικρ2 περιοχ2 1στειλε Aε κεφαλι' (σ1ντρα Θεοχ'ρη απ4 δεξι') ελ'χιστα 'ουτ. Το φιλA του αγEνα * Γκολ: (7) 0-1 Κωστο5λαK, (72) 0-2 Κωστο5λαK, (80) 0-3 Γεωργι'δηK. * οκ'ρια: (25 κεφ.) ΜπισAπ3κηK. * Κ4κκινεK: --. * ιακριθ1ντεK Αγ3ου Προκοπ3ου: Λαθ5ρηK Γ., Π'τρου, Πλακι'K. * ιακριθ1ντεK Αγρ'φων: Κωστο5λαK, ΜπισAπ3κηK, Θεοχ'ρηK, Μ'ρκηK. Στο… παρασκ2νιο * Το ντεAπο5το τουK πραγAατοπο3ησαν για τον Αστ1ρα οι: Βασιλε3ου ΓιEργοK, Βασιλε3ου Π'νοK Σελεβ3σταK και Τσι'AηK, ενE απουσ3αζαν οι: Νταλαφο5ραK και Κρασι'K. * Α3σθηση προκ'λεσε η Aη χρησιAοπο3ηση στο αρχικ4 σχ2Aα του αρχηγο5 Καλ5βα ΚEστα και του Γεωργι'δη Χρ2στου. Επιπλ1ον, ο νεαρ4K επιθετικ4K ε3ναι πιθαν4ν να απουσι'σει απ4 ορισA1νεK προπον2σειK τηK οA'δαK αυτ2 την εβδοA'δα, λ4γω προσωπικEν του υποχρεEσεων.


bcd ef

qz

a

Sport

Συνθ?σειY οO1δων Κερ1σοβο (Βλ1χοY Π.): ΤρAκκαY, ΑρκουO1νηY, Λ1ππαY Γ., ΡAζοY, Ιω1ννου (80 ΜοCτσελοY), Βλ1χοY Γ., Λ1ππαY (Κ-Β.), ΜπουOπουρ@Y, Ρ1πτηY Π, Βλ1χοY Π., Σεντ@Y. ΜυρAκη (ΦοCκαY Β.):ΜεριγκοCνηY, Παχ@Y, Ζαραβ?ληY, ΚολBκαY, ΖαλοκSσταY, ΜπουOπουρ@Y Απ., ΓκορB-

* Το γρ@γορο γκολ ?δωσε φτερ1 στα πBδια των παιχτSν τηY ΜυρAκηY, που σAγουρα αδικεAται απB το γεγονBY πωY δεν π?τυχε 1λλο τ?ρOα O?χρι το τ?λ οY του ηOιχρBνου Το Κερ1σοβο προσπ1θησε, δAνονταY O1χεY στο κ?ντρο, ?φτανε Oε αξιSσειY O?χρι την περιοχ@, αλλ1 δεν OποροCσε να γAνει επικAνδυνο σ τ η ν α ν τ Aπ α λ η ε σ τ A α . Σ τ η ν επαν1ληψη το γρ@γορο και π1λι γκολ ?δωσε πρBωρο τ?λοY στο παιχνAδι. 1ο ηOAχρονο: ΑπB Oπαλι1

του Σα]τη στο 11ο λεπτB, ο Σιταρ1Y Oπ@κε σφ@να αν1Oεσα στουY αOυντικοCY, εκOεταλλεCτηκε το λ1θοY και Oε ψηλοκρεOαστ@ λBOπα ?κανε το 0-1, παρ1 την προσπ1θεια του ΤρAκκα. Στο 25, ο Σιταρ1Y βρ?θηκε εντελSY OBνοY Oε το αντAπαλο τ?ρOα, BOωY πλ1σαρε 1ουτ, ενS στο οριζBντιο δοκ1ρι χτCπησε η απευθεAαY εκτ?λεση κBρνερ του Ρ1πτη στο 29. Στο 31, ο Λ1ππαY π1σαρε προY τα ?ξω στον Βλ1χο, ο οποAοY Oε δυνατB σουτ αν1γκασε τον αντAπαλο τερOατοφCλακα να αποOακρCνει Oε τα πBδια (π?ναλτι ζ@τησαν οι γηπεδοCχοι ενS εAχε @δη κ1νει την π1σα ο Λ1ππαY). Στο 40, Oια ακBOη απBκρουση ?κανε ο ΤρAκκαY σε σουτ του Σα]τη O?σα απB την περιοχ@, ενS στο 45, και π1λι ο Σα]τηY βρ?θηκε εντελSY OB-

Κανα Βορλα - ΑΠΟΚ 1 - 7

Συνθ?σειY οO1δων ΚαO?να ΒοCρλα (ΚαλλιO1νηY Στ1θηY): ΚαραOανSληY, Χουλι1ραY, Λ?σσηY, ΚυριληY, ΤσAντζιαY, ΓουρλιSτηY, ΣπCρου, Νικολ1ου, ΑσπιSτηY, ΒαριανAτηY, Αθανασι1Y. * ΧρησιOοποι@θηκαν και οι: Αντωνι1δηY, Τσι1ραY, ΛιολιBY, Τ1σιοY, ΤBλιαY, ΚαλCβαY, ΣκοCραY. ΑΠΟΚ (ΣερOπ?σηY ΠαCλοY): ΡεσAτηY, Πασσ1Y, ΣυγκελBπουλοY, Πολυτσ?ρηY, ΓενιτσαρBπουλοY Αλ., Ντουφεκι1Y, ΖαλοκSσταY, ΚατσαδοCροY, ΜπακαλAδηY, ΓεωργακBπουλοY, Κουτσουπι1Y. * ΧρησιOοποι@θηκαν και οι: ΚατελοCζοY, ΣταOοCληY,

* εν αντχει σε κριτικ το συγκεκρι%νο παιχνδι, καθ)/ ο ΑΠΟΚ (δη%ιοργη%α του Σερ%πση), κυριρχησε ολοκληρωτικ στο γπεδο και πτυχε επτ γκολ, εκ των οποων τα 5 στο δετερο %ρο/. Τα Κα%να Βορλα, παρ το γεγον/ πω/ χουν %πειρου/ παχτε/ στο ρστερ του/, δειξαν αντοι%α εν ψει τη/ να/ σεζν στον 4ο %ιλο τη/ Εθνικ/, που αγωνζεται και το Βελοχι!! 1ο ηOAχρονο: Στο 3, Oετ1 απB κλ?ψιOο στην 1Oυνα των γηπεδοCχων ο ΓενιτσαρBπουλοY σοCταρε απB τα Bρια τηY περιοχ@Y, αλλ1 η Oπ1λα π?ρασε ελ1χιστα 1ουτ απB το αριστερB δοκ1ρι.

Στο 5, ο ΑσπιSτηY εκOεταλλεCτηκε λ1θοY στην 1Oυνα των ΠρωταθλητSν ΕυρυτανAαY και Oε σουτ ?κανε το 1-0. Τα Κα(η)O?να ?καναν το λ1θοY να προηγηθοCν, καθSY στη συν?χεια δ?χτηκαν επτ1 (7) γκολ σε δι1στηOα 51 λεπτSν!! Στο 13, το σουτ του ΜπακαλAδη ?ξω απB την περιοχ@ π?ρασε δAπλα απB το δεξA δοκ1ρι των γηπεδοCχων, BOωY στο 22, ο ταχCτατοY επιθετικBY @ταν πιο ψCχραιOοY και αφοC Oπ@κε στην περιοχ@, σοCταρε στην αριστερ@ γωνAα του ΚαραOανSλη και ?φερε το OατY στα Aσια (1-1). Στο 37, ο ΜπακαλAδηY κιν@θηκε απB αριστερ1 και την κατ1λληλη στιγO@ π1σαρε στο ΓεωργακBπουλο, ο οποAοY Oε σουτ στην κAνηση ?κανε το 1-2. 2ο ηOAχρονο: (Σε δι1στηOα 8 λεπτSν το 1-2 ?γινε 1-4) Στο 48, ο ΣταOοCληY σ?ντραρε απB τα αριστερ1 και ο ΚατσαδοCροY απB κοντ1 δε δυσκολεCτηκε να κ1νει το 1-3. Στο 52, ο ΚουρλBY ?κανε την ατοOικ@ εν?ργεια απB τα αριστερ1 και π?τυχε το τ?ταρτο γκολ, Oε τη βο@θεια και του δεξιοC δοκαριοC, Bπου βρ@κε η Oπ1λα πριν καταλ@ξει στα δAχτυα (1-4). ΑδCνατο να αντιδρ1σει το σCνολο του ΚαλλιO1νη δ?χτηκε 1λλα 3 τ?ρOατα στο επBOενο 15λεπτB. Στο 57, ο ΚουρλBY βρ?θηκε στην περιοχ@ απB τα δεξι1, ?κανε την παρ1λληλη π1σα

υρ υτ α

Ζαραβ?ληY, Ξαγ1ραY, Φλωρ1κηY, ΜπBνιαY, ΓενιτσαρBπουλοY Κ., ΛυροCδιαY, ΚουρλBY, Κρασι1Y, Κρασι1Y, ΤσιλιO?κηY. * ιαιτητ@Y τηY αναO?τρησηY @ταν ο ΚατσBγιαννοY Μ1ριοY, Oε βοηθοCY τουY Πατ1για ΓιSργο και ΛαγB ΒασAλη (Συνδ?σOου ΦθιSτιδαY).

Ε

Το φιλO του αγSνα * Γκολ: (11) 0-1 Σιταρ1Y, (47) 0-2 Σιταρ1Y. * οκ1ρια: (29 κBρν.) Ρ1πτηY. * ΚBκκινεY:--. * ιακριθ?ντεY ΚερασBβου: ΤρAκκαY, Λ1ππαY Γ., Ιω1ννου. * ιακριθ?ν τ ε Y Μ υ ρ Aκ η Y: Σιταρ1Y,

ν αναO?ΣτιγOιBτυπο απB τη υρAκη 0-2. -Μ βο σο ρ1 Κε τρηση:

ΜπουOπουρ@Y Απ., ΚολBκαY, ΖαλοκSσταY.

Στο… παρασκ@νιο * Με ολιγBλεπτη καθυστ?ρηση ξεκAνησε το OατY λBγω τηY οOAχληY που περιBρισε τηY ορατBτηταY των παρευρισκοO?νων. * Π?ναλτι ζ@τησε το Κερ1σοβο στη φ1ση του 30ου λεπτοC, θεωρSνταY πωY ?χει ανατραπεA ο Λ1ππαY τηY στιγO@ τηY π1σαY. * 0Y οφσ1ιντ ακυρSθηκε

ιαστηικ Βελοχι

 ΣAφουναY ο ΑΠΟΚ βο Cλιαξε στη θ1λασσα τα ΚαO?να ΒοCρλα, διασCροντ1Y τα Oε το ταπεινωτικB 7-1 και O1λιστα εκτBY ?δρ αY. Η φιλι κ@ αναO ?τρ ηση διεξ @χθη σ τ ο γ @ π ε δ ο τ ω ν Κα O ? ν ω ν Β ο C ρ λ ω ν τη ν Κ υ ρ ι α κ @ 9 Οκτωβρ Aου στιY 16.00 .

τη βο@θεια Ο ΤσιλιO?κηY Oε φει» το 1-6. ρ1 «γ του αOυντικοC

νοY O?σα στην περιοχ@ ?πιασε το δυνατB σουτ αναγκ1ζονταY τον αντAπαλο τερOατοφCλακα να πραγOατοποι@σει Oια εκπληκτικ@ επ?Oβαση. 2ο ηOAχρονο: Στο 47, Oετ1 τη σ?ντρα του Παχ@ απB τα αριστερ1 και το προσωρινB διSξιOο απB την αντAπαλη 1Oυνα ο Σιταρ1Y στBπαρε τη Oπ1λα και Oε ωραAο γυριστB διαOBρφωσε το τελικB 0-2. Στο 68, ο ΤρAκκαY εAπε Bχι σε σουτ του Σα]τη ?ξω απB την περιοχ@, ενS εκτBY εστAαY ?φυγε το φ1ουλ που εκτ?λεσε ο ΜπουOπουρ@Y στο 86.

Α

γιαY (85 λ.τρ. =βροY), ΤσιλAκαY, Σιταρ1Y (52 ΦοCκαY), Σα]τηY, Ρ1πτηY (Β.) Π. (80 Μακρ@Y). * ιαιτητ@Y του αγSνα @ταν ο Γαλ 1ν ηY ΗλA αY Oε βοηθοCY τουY ΣτοφBρο ΓιSργο και ΠολυχρBνη ΓρηγBρη (ΣCνδεσOοY ΕυρυτανAαY).

Εκολο πρασα

νι κά

 Χωρ AY να συναντ@σει δυσκολAεY και χ1νονταY αρκετ?Y ε υ κ α ι ρ A ε Y ν α δ ι ε υ ρ C νε ι κι 1λλο το σκο ρ η Μ υρAκη π?τυχε την πρSτη τηY νAκη στο πρωτ1θληOα τηY ΕυρυτανAαY επικρατSνταY Oε 2-0 του ΚερασBβου. Το παιχνAδι ?γινε την Κυριακ@ 9 ΟκτωβρAου στιY 16.30 στο γ@πεδο του ΚερασοχωρAου για την 3η αγωνιστικ@ τηY Α ΕΠ ΣΝΕ.

Κερσοβο - Μυρκη 0 - 2

mo

Ν Ε

2η αγωνιστικ Α ΕΠΣΝΕ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ1ρτη 12 ΟκτωβρAου 2011 / ΣελAδα 21

και ο επερχBOενοY ΤσιλιO?κηY εξ’ επαφ@Y ?κανε το 1-5. Στο 64, ο ΜπBνιαY λAγο πριν την Oικρ@ περιοχ@ και δεξι1 σοCταρε π?φτονταY αλλ1 η Oπ1λα ?φυγε δAπλα απB το δεξA δοκ1ρι του ΚαραOανSλη. Στο 69, Oετ1 απB BOορφη εν?ργεια και παρ1λληλη π1σα του Φλωρ1κη απB τα δεξι1 αOυντικBY των γηπεδοCχων π?τυχε κατ1 λ1θοY τη Oπ1λα στα δAχτυα τηY οO1δαY του, ενS OαζA στη φ1ση ?πεσε και ο ΤσιλιO?κηY, στον οποAο και χρεSθηκε το γκολ (1-6). Στο 73, ο ΣταOοCληY Oετ1 απB ατοOικ@ εν?ργεια και σουτ απB θ?ση τετ α τετ, αν1γκασε τον αντAπαλο τερOατοφCλακα να διSξει σε κBρνερ. Στην εξ?λιξη τηY φ1σηY απB το κBρνερ που εκτ?λεσε ο ΜπBνιαY απB τα δεξι1 και Oετ1 το κακB διSξιOο απB τουY αOυντικοCY ο Ζαραβ?ληY, Oετ1 απB Oια προσποAηση, Oε σουτ διαOBρφωσε το τελικB 1-7. Τα ΚαO?να ΒοCρλα εAχαν την ευκαιρAα να Oετρι1σουν το εCροY τηY @τταY στο 83, αλλ1 η κοντιν@ κεφαλι1 του ΤBλια Oετ1 το κBρνερ του Αντωνι1δη χτCπησε στην οριζBντια δοκB του ΛυροCδια.

Το φιλO του αγSνα * Γκολ: (5) 1-0 ΑσπιSτηY, (22) 1-1 ΜπακαλAδηY, (37) 1-2 ΓεωργακBπουλοY, (48) 1-3 ΚατσαδοCροY, (52) 1-4 ΚουρλBY, (57) 1-5 ΤσιλιO?κηY, (69) 1-6

το γκολ του ΤσιλAκα στο 65, ο οποAοY (σCOφωνα Oε την εκτAOηση του β βοηθοC) @ταν πιο Oπροστ1 απB τη Oπ1λα τη στιγO@ τηY παρ1λληληY Oπαλι1Y απB τον Σα]τη απB θ?ση O?σα δεξι1. * Η φ1ση, π1ντωY, του αγSνα σηOειSθηκε στο 76ο λεπτB, Bταν ο ΤσιλAκαY 1κουσε σφCριγOα και σταO1τησε νοOAζονταY πωY εAναι οφσ1ιντ, αλλ1 η σφυρAχτρα @ταν κBλπο κ1ποιου «?ξυπνου» απB την κερκAδα!!

τη Oπλε Ο ΜπακαλAδηY (Oε ε το 1-1. αν ?κ λιY OB ) λα ν? φα ΤσιλιO?κηY, (73) 1-7 Ζαραβ?ληY. * οκ1ρια: (83) ΤBλιαY. * ΚBκκινεY:--. Στο… παρασκ@νιο * Ενοχλ@σειY κατ1 τη δι1ρκεια τηY προθ?ρOανσηY αισθ1νθηκε ο ΡεσAτηY στον SOο του αλλ1 δεν εAναι κ1τι το ανησυχητικB. * Το εAχε πει ο ΣερOπ?σηY στα αποδυτ@ρια Oετ1 την @ττα απB τα :σπρα ΣπAτια πωY τα γκολ θα ?ρθουν. Και @ρθαν… OαζεO?να!! * Με τον β βοηθB ΛαγB ΒασAλη τα ?βαλαν οι οπαδοA των γηπεδοCχων, θεωρSνταY Bτι τουY αδAκησε στο ΣοCπερ Καπ ΦθιSτιδαY (@ττα Oε 1-2 απB το Λιανοκλ1δι). *Ξαδ?ρφια εAναι ο ΤBλιαY των ΚαO?νων ΒοCρλων Oε τουY Γε ν ιτσ αρBπ ου λο Κ Sστ α και Αλ?ξη. * ΕπιβεβαιSθηκε το ενδιαφ?ρον για τον αξιBλογο αOυντικB ΡοCσση ηO@τρη, BπωY εAχαOε γρ1ψει στα Ευρυτανικ1 Ν?α προ 20 περAπου ηOερSν. >OωY, οι τελευταAεY εξελAξειY

θ?λουν ?ναν επιχειρηOατAα να βγαAνει Oπροστ1 και να κρατ1ει τον Τηλυκρ1τη στη Football league 2 και τον Ευρυτ1να στο ρBστερ τηY οO1δαY. ηλSσειY ΣερOπ?ση ΠαCλου (προπονητ@Y ΑΠΟΚ): «<Oασταν πιο ?τοιOοι απB την οO1δα των ΚαO?νων ΒοCρλων, BOωY χρειαζBOαστε δουλει1 ακBOα. ΕO?να δε Oου λ?ει κ1τι το σκορ και το λ?ω π1ντα πωY εAναι τελεAωY διαφορετικ1 τα φιλικ1 απB επAσηOα παιχνAδια. Τα επAσηOα ?χουν αργ@σει πολC και για αυτB προσπαθS να κρατ@σω την οO1δα σε επAπεδα τ?τοια, Sστε να εAOαστε ?τοιOοι στο ξεκAνηOα. Θ?λω να ευχαριστ@σω την οO1δα των ΚαO?νων ΒοCρλων για την φιλοξενAα και τουY εCχοOαι Bτι καλCτερο για τη συν?χεια». Σκ?ψειY για φιλικB, την Τετ1ρτη 19 ΟκτωβρAου, Oε την οO1δα του 1997 κ1νει ο ΑΠΟΚ, αν δεν οριστεA την Aδια ηO?ρα ο αγSναY κυπ?λλου Oε τον :γιο ΠροκBπιο.


bcd ef

a

Πανευρυτανικ Ακαδη α Μπσκετ

Πρ5γραBBα Το εβδοBαδια4ο πρ5γραBBα (FρεL-τB3Bατα) 2χει ωL εξ3L:

5πουλοL κατ( Χαλκι(L και Ζχαρ εγγραφFν. ν τω τη δι(ρκεια

1. Junior: Τρ4τη 20.00-21.00, Π2Bπτη 19.00-20.00, Κυριακ3 16.00-17.00 2. ηBοτικ5 Α: ευτ2ρα 20.000-21.00, Παρασκευ3 19.00-20.00, Σ(ββατο 16.0017.00 3. ηBοτικ5 Β: Τρ4τη 20.0021.00, Π2Bπτη 20.00-21.00, Σ(ββατο 13.00-14.00 ΓυBν(σιο ΑγοριFν (1η γυ4.Γ B ν α σ 4 ου ) : Τετ(ρτη 20.0021.00, Σ(ββατο 10.00-11.30, Κυριακ3 11.00-12.30 5. ΓυBν(σιο (2α και 3η ΓυBνασ4ου) και Λ6κειο ΑγοριFν: Παρασκευ3 20.00-21.00, Σ(ββατο 11.30-13.00, Κυριακ3 12.30-14.00.

ΓυBν(σιο ΚοριτσιFν: Τε6.Γ τ(ρτη 20.00-21.00, Σ(ββατο 10.00-11.30, Κυριακ3 12.3014.00. 7. Εν3λικεL: Τρ4τη, Π2Bπτη

Κ(ρτα B2λουL Ο κ(θε αθλητ3L πιστοποιε4 τη παρουσ4α του στα τB3Bατα Bε Bια κ(ρτα B2λουL ( η οπο4α φ2ρει Bια φωτογραφ4α του) και πρ2πει να την 2χει Bαζ4 του σε κ(θε B(θηB. Στο στο δεξι5 B2ροL τηL κ(ρταL αναγρ(φεται και το ονοBατεπFνυB5 του. * Για περισστερε πληροφορι :6981523203,69720198576955391996.

υL σαν το B(θηB( το Τα Junior ολοκλ3ρω Κ. Α. Π. L Bπασκ2τ τη Bε σουτ στη Bικρ3

υρ υτ α

Πρωτάθληµα Ευρυτανίας (Α’ Ε.Π.Σ.Ν.)

Ε

Ν Ε

Μετ( τιL εγγραφ2L που δι3ρκησαν 5λο το Σεπτ2Bβριο, ξεκ4νησαν την πρFτη ευτ2ρα του Οκτωβρ4ου οι προπον3σειL-Bαθ3Bατα, Bε τη συBBετοχ3 π(νω απ5 100 παιδιFν (10-15 περ4που κ(θε τB3Bα). Η ιδ2α των ΜπαλωB2νου Κατερ4ναL, Χαλκι( Γι(ννη και Ζαχαρ5πουλου ΦFντα (που ε4χε γνωστοποιηθε4 B2σα απ5 τα Ευρυτανικ( Ν2α Bε συν2ντευξη και των τριFν) βρ3κε αρκετο6L πολλο6L υποστηρικτ2L και δε4χνει να στ2φεται Bε επιτυχ4α.

και Παρασκευ3 21.00-22.00.

B(των γ4νεται Η 2ναρξη των Bαθη υ γηπ2δου. το ο ντρ π(ντα στο κ2

Επ4σηL… * Κ(θε αθλητ3L για να συBBετ(σχει σε 2να τB3Bα πρ2πει να 2χει πιστοποιητικ5 υγε4αL Bε σφραγ4δα γιατρο6. * Σε 5λα τα τB3Bατα υπ(ρχει συγκεκριB2νη Bεθοδολογ4α και αρχ4ζουν 5λοι απ5 το Bηδ2ν, ασχ2τωL ηλικ4αL 3 ικανοτ3των Bε τη διαφορ( πωL 5σο πιο Bεγ(λοL ε4ναι ο αθλητ3L τ5σο πιο ταχ6ρυθBα ε4ναι τα Bαθ3Bατα. * υο ε4ναι οι καθηγητ2L σε κ(θε τB3Bα

νι κά

Τα Ευρυτανικ( Ν2α βρ2θη καν (αρχ2L τηL περασB2νηL εβδοB(δαL) στο κλειστ5 γυBναστ3ριο Bπ(σκετ, 5που η Πανευρυτανικ3 ΑκαδηB4α Καλ α θ ο σφ α 4 ρ ι σ η L ( ρ χ ι σ ε τα Bαθ3Bατ α.

ρχισαν τα αθατα

* 3 Γ κ ο λ: Κ ω σ τ ο 6 λα L, Γεωργ4αδηL (1γραφα), Τ6BπαL (Ραπτ5πουλο) * 2 Γ κ ο λ :Λ(ππαL Ι.(Κερ(σοβο), ΤσιαB(γκαL (Ραπτ5πουλο), Γιανν5πουλοL (ΠοταBι(), Καρβ2ληL (Μυρ4κη)

mo

Α

qz

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 12 Οκτωβρ4ου 2011 / Σελ4δα 22

Χαλκι(L Γι(ννηL: «ΑνταBοιβ3 BαL τα καλ( λ5για των γον2ων»

Ο Χαλκι(L Γι(ννηL BιλFνταL στα Ευρυτανικ( Ν2α ευχαρ4στησε τουL πολ4τεL που αγκ(λιασαν αυτ5 το (θληBα και τ5νισε πωL «στ5χοL ε4ναι η εκB(θηση και η B6ηση στον αθλητισB5, αλλ( και η αν(δειξη ν2ων ταλ2ντων B2σα απ5 αυτ5 το εγχε4ρηBα». Ο εκ των εBπνευστFν αυτ3L τηL ακαδηB4αL σηBε4ωσε επ4σηL πωL «ανταBε4βεται η προσπ(θει( BαL απ5 την προσ2λευση του κ5σBου, αλλ( και τα καλ( λ5για των γον2ων», ενF 2κλεισε ευχαριστFνταL τα Ευρυτανικ( Ν2α για το ενδιαφ2ρον που δε4χνει.

Α ΕΠΣΝΕ

Πρη γραα 4 & 5 αγωνιστικ η

Α ν α κ οι ν F θ η κ ε α π 5 τ η ν ΕΠΣ Ευρυταν4αL το πρ5γραBBα τηL 4ηL και τηL 5ηL αγ ωνιστικ3L τη L Α ΕΠΣ Ν Ε.

4η αγωνιστικ3 (15/16 Οκτωβρ4ου 2011) 1. Απεραντιακ5L - Κερ(σοβο (15 Οκτωβρ4ου Εθνικ5 Στ(διο Καρπενησ4ου) 2. 1γραφα - Α4ολοL (15 Οκτωβρ4ου - Αθλητικ5 Κ2ντρο Καρπενησ4ου) 3. Π ο τα B ι( - 1 γ ι οL Προκ5πιοL (16 Οκτωβρ4ου - Αθλητικ5 Κ2ντρο Καρπενησ4ου)* 4. υτικ3 Φραγκ4στα Μ υρ 4κη (16 Οκτωβρ4ουΓ3πεδο υτικ3L Φραγκ4σταL) 5. Ραπτ5πουλο - Κρ2ντη (16 Οκτωβρ4ου Γ3πεδο Ραπτοπο6λο)υ 5η αγωνιστικ3 (22/23 Οκτωβρ4ου 2011) 1. Απεραντιακ5L - υτικ3 Φραγκ4στα (22 Οκτωβρ4ου - Εθνικ5 Στ(διο Καρπενησ4ου) 2. Κρ2ντη - ΠοταBι(

(22 Οκτωβρ4ου - Γ3πεδο Κερασοχωρ4ου) 3. 1γιοL Προκ5πιοL Α4ολοL (23 Οκτωβρ4ου Γ3πεδο Παλαιοκατο6ναL) 4. Κερ(σοβο - 1γραφα (23 Οκτωβρ4ου - Γ3πεδο Κερασοχωρ4ου) 5. Μυρ4κη - Ραπτ5πουλο (23 Οκτωβρ4ου - Αθλητικ5 Κ2ντρο Καρπενησ4ου)* * Τα παιχνδια Ποταιγιο Προκ πιο (4η αγωνιστικ) και Μυρ κη-Ραπτ πουλο (5η αγωνιστικ) εναι πιθαν να διεξαχθον στο Εθνικ Στδιο Καρπενησου, στα πλασια τη1 σο το δυνατν λιγτερο συχν1 χρση1 των γηπδων του Αθλητικο. * Οι διαιτησε1 τη1 4η1 αγωνιστικ1 θα γνωστοποιηθον στου1 διαιτητ1 απ τον Πρεδρο τη1 Επιτροπ1 διαιτησα1 Λαθ ρη Νικ λαο την σ'ερα στι1 19.30, ταν και θα πραγ'ατοποιηθε συνντηση των διαιτητ+ν στα γραφεα τη1 ΕΠΣ. Οι τριδε1 θα κοινοποιηθον απ την γρα''ατεα τη1 νωση1 την Παρασκευ 14 Οκτωβρου.


bcd ef

a

Sport

qz

Ζβ νιιρ Μπ παν

«Το σ"βολο των Κροατ&ν»

υρ υτ α

ΑποτελεM \Kχρι σL\ερα τον κορυφαMο Mσωf ποδοσφαιριστL Nλων των εποχ`ν τηf γεMτοναf χ`ραf που Kγραψε ιστορMα στο παγκNσ\ιο στερKω\α τη δεκαετMα του 90. Ο ΖβNνι\ιρ ΜπN\παν γεννη\Kνοf στιf 8 ΟκτωβρMου 1968 στο Ι\Nτσκι τηf ΚροατMαf, αγωνιζNταν στο χ`ρο του κKντρου και υπLρξε Kναf εξαιρετικNf & πολP προικισ\Kνοf ποδοσφαιριστLf, που Kγινε γνωστNf για την σπουδαMα τεχνικL κατ>ρτιση που διKθετε.

Ε

ΜπN\παν: ο \εγ>λοf αρχηγNf * 1985: ΑπN τα 17 του \Kχρι τα 23 του Lταν παMχτηf τηf ιστορικLf Ντινα\N Ζ>γκρε\π. ΚορυφαMα σεζNν Lταν το 1990-91, Nποτε και πKτυχε 15 γκολ σε 26 συ\\ετοχKf. * 1991: Τα λαγωνικ> τηf φη\ισ\Kνηf ΜMλαν τον ανακ>λυψαν και τον απKκτησαν, N\ωf τον παραχ`ρησαν >\εσα ωf δανεικN στη Μπ>ρι. ΑφοP Kκανε το… αγροτικN του επKστρεψε στο Μιλ>νο και παρK\εινε εκεM για τα επN\ενα 9 χρNνια.. Με συ\παMκτεf αστKρεf τηf εποχLf, Nπωf οι: ΓκοPλιτ, Αλ\περτMνι, ΚοστακοPρτα και Σι\Nνε κατKκτησε 4 πρωταθλL\ατα ΙταλMαf (93, 94, 96, 99) και 3 ΣοPπερ Καπ (το 1992: επικρατ`νταf 2-1 τηf Π>ρ\α, το 1993: 1-0 την ΤορMνο και το 1994: \ε τον ΜπN\παν να βρMσκει στNχο στην διαδικασMα των πK-

Α

Απογοητευ\Kνοι και δυσαρεστη\Kνοι \ε τον ΝτNτσικα ΒασMλη εMναι ιθPνοντεf του ΑπεραντιακοP. ΑιτMα αποτελεM η \ετακMνηση του K\πειρου \Kσου στα Hγραφα \ετ> την ελευθKραf που πLρε απN τον ΑΠΟΚ, Nπου δεν υπολογιζNταν. Θυ\Mζου\ε πωf βρLκε συ\παMχτη του στα Hγραφα τον α\υντικN Μπισ\πMκη Φ>νη, επMσηf πρ`ην παMχτηf του ΑπεραντιακοP.

Ν Ε

σ\ιο ΚPπελλο τηf ΓαλλMαf!! * 1998 (Μουντι>λ-ΓαλλMα): ΕκεM η ΚροατMα διKγραψε εντυπωσιακL πορεMα και αποτKλεσε την ευχ>ριστη Kκπληξη τηf διοργ>νωσηf, καθ`f Kφθασε \Kχρι τα η\ιτελικ> και το χ>λκινο \ετ>λλιο!! ΑπN τουf ο\Mλουf πKρασε ωf 2η πMσω απN την ΑργεντινL, στουf «16» πKταξε Kξω τη γεMτονα Ρου\ανMα \ε 1-0, εν` στα προη\ιτελικ> η ΚροατMα διKσυρε τουf κατNχουf του ΕυρωπαϊκοP του 1996, Γερ\ανοPf \ε το εκπληκτικN 3-0. Στα η\ιτελικ> εMχε την ατυχMα να πKσει στουf διοργανωτKf και \ετKπειτα πρωταθλητKf κNσ\ου Γ>λλουf. Οι Βαλκ>νιοι αν και προηγLθηκαν, ηττLθηκαν τελικ> \ε 2-1, καθ`f Lταν η βραδι> του Λιλι>ν Τουρ>\, ο οποMοf \ε 2 προσωπικ> τKρ\ατα Kστειλε την παρKα των Ζιντ>ν, Ντεσ>\, Λε\πKφ, ΤζοργκαKφ και ΝτουγκαρM στο \εγ>λο τελικN. Στο \ικρN τελικN η ΚροατMα επικρ>τησε \ε 2-1 των Ολλανδ`ν και πανηγPρισαν απNλυτα δMκαια και εκστασιασ\Kνα το χ>λκινο \ετ>λλιο. Η ΚροατMα -\ε \εγαθLρια τηf εποχLf και αστKρεf που \εσουρανοPσαν στην Ευρ`πη, Nπωf, ο ση\ερινNf ο\οσπονδιακNf τεχνικNf τηf χ`ραf ΜπMλιτf, ο χαρισ\ατικNf ΠροσινKτσκι, ο εκτελεστLf ΣοPκερ, οι \ετKπειτα παMχτεf του ΠαναθηναϊκοP Ασ>νοβιτf, Γι>ρνι και ΣKριτf και φυσικ> ο \εγ>λοf αρχηγNf και φυσικNf ηγKτηf Σβ Nν ι\ ιρ ΜπN\παν- δικαMωf Kφθασε στην ελMτ του κNσ\ου. * 1990: Σε \Mα ανα\Kτρηση τηf Ντινα\N \ε τον ΕρυθρN ΑστKρα στο Ζ>γκρε\π Kγιναν απMστευτα πρ>γ\ατα και πολλοM εMχαν θεωρLσει Nσα Kγιναν προ\Lνυ\α του επερχN\ενου πολK\ου. Οι εκδρο\εMf του ΕρυθροP ΑστKρα Lταν \Kλη τηf παραστρατιωτικLf οργ>νωσηf του Αρκ>ν, \ε τον Mδιο \>λιστα να ταξιδεPει \αζM τουf. ΜNλιf βρKθηκαν απKναντι στιf κερκMδεf >ρχισαν οι αντεγκλLσειf και η αστυνο\Mα προσπ>θησε να ηρε\Lσει τα πνεP\ατα, αλλ> η ενKργει> τηf να ασχοληθεM \Nνο \ε τουf οπαδοPf τηf Ντινα\N δυνα\Mτισε το κλM\α. Το γLπεδο Kγινε πεδMο \>χηf \εταξP Κροατ`ν, ΣKρβων και αστυνο\ικ`ν, υπLρξαν δεκ>δεf τραυ\ατMεf, εν` στα επει-

/ιαιτητKf τηf Ποτα\ι>f στα δPο απN τα τρMα τελευταMα παιχνMδια τηf Lταν >το\α \ε το Mδιο επ`νυ\ο: ΛαθPρηf (ΒαγγKληf) Lταν ο ρKφερι στο παιχνMδι \ε αντMπαλο τη /υτικL ΦραγκMστα, ΛαθPρηf (Κ`σταf) Kπαιξε και τη φιλικL ανα\Kτρηση \ε αντMπαλο την ΑναγKννηση ΠαλαιοκατοPναf.

ΜπN\παν Η στιγ\L τηf επMθεσηf του ο\ικN. τυν ασ ο λ>β οσ στον Γιουγκ

σNδια συ\\ετεMχε \Kχρι και o ΜπN\παν, ο οποMοf βλKπονταf Kναν Γιουγκοσλ>βο αστυνο\ικN να χτυπ> Kναν οπαδN τηf Ντινα\N, του επιτKθηκε και τον χτPπησε θυ\Mζονταf… καρατKκα. Το αποτKλεσ\α αυτLf τηf κMνησLf του τοP Kδωσε τη φL\η εθνικοP Lρωα στην πατρMδα του. * Jταν στα\>τησε το ποδNσφαιρο σποPδασε αθλητικL δη\οσιογραφMα, εν` σL\ερα σχολι>ζει ποδοσφαιρικοPf αγ`νεf στο ΚροατικN RTL, στο SKY τηf ΙταλMαf και γρ>φει στη αθλητικL ΙταλικL εφη\ερMδα «La Gazzetta dello Sport». ΕπMσηf, το 2004 ο φανατικNf ποδοσφαιρNφιλοf πρωθυπουργNf τηf ΚροατMαf Iβο ΣαναντKρ διNρισε τον ΜπN\παν ΥφυπουργNf Αθλητισ\οP στη χ`ρα του. ** ΜKσα στο γLπεδο Lταν πραγ\ατικNf ηγKτηf και αρχηγNf, εν` «Kβλεπε» γLπεδο και αποτελοPσε εγγPηση για τουf συ\παMκτεf του που Lξεραν αν> π>σα στιγ\L σε ποιον θα \ποροPσαν να βασιστοPν. ΑποτελοPσε τον ηγKτη τηf ο\>δαf, εν` διKθετε >ριστη τεχνικL κατ>ρτιση, φαντασMα, ικανNτητα στο σκορ>ρισ\α (>σσοf στιf εκτελKσειf φ>ουλ) και την οργ>νωση του παιχνιδιοP. ΜPθοf του παγκNσ\ιου ποδοσφαιρικοP στερε`\ατοf υπLρξε ο ΖβNνι\ιρ ΜπN\παν.

Στην Αν>φη Νο\οP Κυκλ>δων ωf \Nνι\οf αναπληρωτLf δ>σκαλοf διορMστηκε τελικ> ο ΚατσMκαf ΧρLστοf \ετ> την αρχικL του τοποθKτηση στη ΣPρο. ΠρNκειται για Kνα πολP \ικρN νησM 200 περMπου \Nνι\ων κατοMκων, απN το οποMο περν>ει δρο\ολNγιο πλοMου κ>θε τρειf η\Kρεf. ΕPκολα γMνεται αντιληπτN πωf ο πρ`ην ποδοσφαιριστLf του ΑΠΟΚ δε θα αγωνιστεM σε κα\Mα ο\>δα αυτL την περMοδο και θα επαναξετ>σει αυτN το θK\α απN τη \εταγραφικL περMοδο του ΙανουαρMου.

νι κά

Ο ΖβNνι\ιρ ΜπN\παν

ναλτι απKναντι στη Σα\πντNρια (4-3 στα πKναλτι, 1-1 καν. περ.). * 1994: Με ΜπN\παν, ΜαλντMν ι, ΣαβM σεβιτf, ΝτεσαγM, ΝτοναντNνι και Μασσ>ρο η ΜMλαν κατKκτησε το Τσ>\πιονf Λιγκ διασPρονταf στο Ολυ\πιακN Στ>διο ΑθLναf \ε 4-0 το απNλυτο φαβορM του τελικοP, την ΜπαρτσελNνα των Ρο\>ριο, ΓκουαρντιNλα, ΚοP\αν, ΣτNιτσκοφ. * 1995: Την επN\ενη χρονι> συ\\ετεMχε ξαν> στον τελικN, N\ωf ηττLθηκε απN τον σπουΡ>ικαρντ, Φαν δαMο Hγιαξ (Ρ ντε Σαρ, Φρανκ και ΡNναλντ Ντε Μπουρ, ΖKεντορφ, Νττ>βιντf, Μπλιντ, Jφερ\αρf και Λιτ\>νεν), \ε 1-0 στο Ερνστ Χ>πελ τηf ΒιKννηf. * ΕπMσηf Lταν φιναλMστ στο ΣοPπερ Καπ του 1996, Nταν και ηττLθηκε απN την ΦιορεντMνα \ε 1-2 του ΜπατιστοPτα, αλλ> και του 1999, Nταν και ηττLθηκε \ε το Mδιο σκορ απN την κ>τοχο του κυπKλλου ΟυKφα, Π>ρ\α των ΜπουφNν, Φ>\πιο Καναβ>ρο, ΟρτKγκα και KρKσπο. * 2001: Στα 33 του \ετ> απN 3 \Lνεf στη ισπανικL ΘKλτα, Nπου παραχωρLθηκε δανεικNf κρK\ασε τα ποδοσφαιρικ> του παποPτσια. ΜπN\παν-\εγ>λεf στιγ\Kf * Ο ΜπN\παν Lταν \Kλοf τηf ΕθνικLf ΕλπMδων τηf ΓιουγκοσλαβMαf, που κατKκτησε το ΠαγκNσ\ιο Πρωτ>θλη\α το 1987, επικρατ`νταf τηf /υτικLf Γερ\ανMαf \ε 54 στα πKναλτι (καν. περ. 1-1). Με την ΕθνικL Ανδρ`ν εMχε \Kχρι το 1991- 8 συ\\ετοχKf και 1 γκολ. Jταν η ΚροατMα Kγινε ανεξ>ρτητο κρ>τοf προτM\ησε να συνεχMσει \ε αυτL, Kχονταf \Kχρι το 1999 51 συ\\ετοχKf και 12 τKρ\ατα. ΑξMζει να ση\ειωθεM Nτι στο Μουντι>λ του 1998 Lταν αρχηγNf τηf ΕθνικLf ΚροατMαf που κατKλαβε την 3η θKση στον κNσ\ο. ΕMναι \>λιστα χαρακτηριστικN πωf η ΕθνικL του ο\>δα Kφθασε στην τελικL φ>ση τηf διοργ>νωσηf, Kχονταf περ>σει ωf 2η απN N\ιλο, στον οποMο \εγ>λη χα\Kνη Lταν ΕθνικL Ελλ>δαf. Η επMση\η αγαπη\Kνη παραχ`ρησε λευκL ισοπαλMα στη /ανMα στο ΟΑΚΑ γεγονNf που Kστειλε τουf /ανοPf (απευθεMαf) και τουf Κρο>τεf (\Kσω \παρ>ζ) στο ΠαγκN-

mo

µονότερµα...

Αθλητικο Φκελοι του Λ"πρου Κολοκ&τσιου

Με αφορ" τα γενθλια του Κροτη Μπ"παν, αλλ και το κο"βικ-νικηφρο παιχνδι τη, Εθνικ, Ελλδα, "ε την Κροατα για την πρκριση τη, αντιπροσωπευτικο "α, συγκροτ"ατο, στην τελικ φση του Ευρωπαϊκο Πρωταθλ"ατο, του 2012 τα Ευρυτανικ ΝΑ αφιερ&νουν τη ση"εριν στλη στον σπουδαο Κροτη αστρα.

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ>ρτη 12 ΟκτωβρMου 2011 / ΣελMδα 23

Τον \πελ> του Kχει βρει ο Hγιοf ΠροκNπιοf Nποτε τMθεται αντι\Kτωποf \ε τα Hγραφα, καθ`f Kχει αποσπ>σει \Nλιf \ια ισοπαλMα στα επτ> (7) παιχνMδια που Kχουν διεξαχθεM. * Πρ`τη ισοπαλMα και \>λιστα λευκL (0-0) για το ΑMολο \ε αντMπαλο τον ΑπεραντιακN τα τελευταMα χρNνια. * Κεφ>λι στιf νMκεf πLρε η ΚρKντη στα παιχνMδια \ε τη ΦραγκMστα Kχονταf 4 Kναντι 3 των αντιπ>λων τηf. * Hγιοf ΠροκNπιοf, ΑπεραντιακNf και ΦραγκMστα δεν βρLκε για πρ`τη φορ> φKτοf δMχτυα, εν` για δεPτερο παιχνMδι δεν βρLκαν δMχτυα ΑMολοf και Κερ>σοβο. ΕπMσηf, ΚρKντη, Hγραφα και… Γεωργι>δηf Kχουν σκορ>ρει και στιf τρειf (3) αγωνιστικKf που Kχουν γMνει ωf τ`ρα. * Την δεPτερη ισοπαλMα στιf τρειf (3) αγωνιστικKf Kχει φKρει ο ΑπεραντιακNf: 1-1 \ε Hγιο ΠροκNπιοf και 0-0 \ε ΑMολο. * ΧωρMf νMκη παρα\Kνουν ΑπεραντιακNf και Κερ>σοβο, την πρ`τη νMκη πKτυχαν Ποτα\ι> και ΜυρMκη, εν` η \οναδικL ο\>δα \ε το απNλυτο των επιτυχι`ν (3Χ3) εMναι τα Hγραφα.

ΘP\α Kκπληξηf Kπεσε ο ΠPρασοf ΝKαf Αγχι>λου, ο οποMοf ηττLθηκε \ε 3-2 στην παρ>ταση απN τον ΡLγα ΦεραMο και K\εινε εκτNf συνKχεια κυπKλλου ΕΠΣ ΜαγνησMαf ΑντMθετα για τον Mδιο θεσ\N ο Αλ\υρNf επικρ>τησε εκτNf Kδραf \ε 4-1 των ΝKων Αθλητ`ν ΝMκηf. ΕπMσηf για το κPπελλο Τρικ>λων η ενισχυ\Kνη ΘPελλα ΠετρωτοP νMκησε \ε 4-0 το ΒαλτινN. Για το κPπελλο ΕΠΣ ΚαρδMτσαf, ο Ταυρ`ποf προκρMθηκε, Kστω και δPσκολα (2-0 τον Προσδο\ιακN εκτNf Kδραf), εν` την πρNκριση πLρε επMσηf ο Α.Ο. ΚαρδMτσαf του Θεοδ`ρου (5-0 τη ΝεφKλη στο ΚαλλMθηρο), αλλ> και το Μουζ>κι ( 3-2 το /ιγενL εντNf Kδραf). * Σε φιλικKf ανα\ετρLσειf τηf περασ\Kνηf εβδο\>δαf εMχα\ε τα εξLf αποτελKσ\ατα: ΝMκη ΒNλου ΠυργετNf 0-1 (γLπεδο Κερασι>f), ΕλασσNνα-Α\πελωνιακNf 1-1, ΘPελλα ΠετρωτοP-ΤPρναβοf 0-1, Αλ\υρNf-Λιανοκλ>δι 1-0, Hσπρα ΣπMτια-ΝKοι ΛεβαδειακοP 2-0, ΠPρασοf-ΠυργετNf 1-0 (γLπεδο ΝMκηf ΒNλου), ΕλασσNνα-ΝKοι ΠΑΟΚ 1-1, ΤαυρωπNf-Α\πελωνιακNf- 1-1. Με νKο διοικητικN συ\βοPλιο, προεδρεPοντοf του Κα\αλικοPση ΠKτρο, η ΑναγKννηση ΚαρδMτσαf ελπMζει να παρουσιαστεM πανKτοι\η στην πρε\ιKρα του ΠεριφερειακοP ΠρωταθλL\ατοf, Nπου υποβιβ>σθηκε. «ΠροσπαθοP\ε να φτι>ξου\ε \ια νKα ο\>δα, που θα \πορεM να ανταποκριθεM στιf προσδοκMεf του κNσ\ου», τNνισε χαρακτηριστικ> στην αθλητικL εφη\ερMδα Oρα των σπορ, ο τεχνικNf τηf ΑναγKννησηf Καραγι>ννηf Β>ϊοf.

Α.Ο. Μυρ κη

φαΜεγαλοPργησε \ε τη παν \ N π Μ ο αν νKλα τηf ΜMλ

Την ετLσια χοροεσπερMδα τηf διοργαν`νει ο ΑθλητικNf J\ιλοf ΜυρMκηf την ΠαρασκευL 14 ΟκτωβρMου (22.00) στο ξενοδοχεMο café-bar Evillion village \ε τη συνοδεMα λαϊκLf και

ποπ ορχLστραf. ΕπMσηf, θα πραγ\ατοποιηθεM και λαχειοφNροf αγορ> \ε πολλ> δ`ρα για τουf τυχεροPf. Η εMσοδοf εMναι ελεPθερη. ΧορηγNf επικοινωνMαf: Ευρυτανικ> ΝKα.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ,ρτη 12 Οκτωβρ<ου 2011 / Σελ<δα 24

Φιλικ για δοκι 

ηJ<χρονο ε<χε δι,ρκεια 35 λεπτNν. Συνθ:σειT οJ,δων: ΠοταJι, (Κολ=καT Σπ): Κουτο>JπαT, ΚοσJ,T, Μπο>ραT Απ., Μπ<καT, Σφακιαν,κηT, Γιαννακ=πουλοT, Ζαγκ=τσηT Γ., Ανδρε,κηT, Γεωργαλ;T, Μπο>ραT Κ., Μαντζιο>ταT, ενN στην επαν,ληψη χρησιJοποι;θηκαν και οι: Στ=καT, Χειλ,T, Γιανν=πουλοT, αλλ, και Χατζιρ,ι Γι,ννηT (τερJατοφ>λακαT), ο οπο<οT δοκιJ,ζεται απ= τον προπονητ; τηT οJ,δαT. Ε<ναι δευτεροετ;T φοιτητ;T στο ΤΕΙ ασοπον<αT ΛαJ<αT (παρ,ρτηJα Καρπενησ<ου), ε<ναι 20 ετNν και αγωνιζ=ταν στο Κορωπ< Αθ;ναT. Αναγ:ννηση (Λαθ>ρηT Κ.): Κορ,κηT Στ., Κωνσταντ=πουλοT, Μπισ:ροφ, Σαρρ;T, Κουτσουπι,T, Κορ,κηT Αν., ΟσJεν,ι, Γκο>ρλιαT,

ση 4 ΠοταJι, - Αναγ:ννη

Στεφ,ν, Μπλ:ντζοT, Τσο>κο, ενN στο δε>τερο Jισ= χρ=νο συJJετοχ;T π;ραν και οι: Λαθ>ρηT Γ. και Καββαδ<αT. : * Χρ:η διαιτητ; εκτ:λεσε ο προπονητ;T των φιλοξενο>Jενων Λαθ>ρηT ΚNσταT, οπο<οT κατ, τη δι,ρκεια του αγNνα :δινε και οδηγ<εT στουT πα<χτεT του!! * +T Jια καλ; προπ=νηση ε<δε το παιχν<δι ο προπονητ;T τηT ΠοταJι,T, ενN ο συν,δερφ=T του στη Παλαιοκατο>να προσπαθε< να κρατ;σει την οJ,δα του σε

Κλοπ, ναρκωτικ και παρνοα τυχερ παιχν δια -0

αγωνιστικ; ετοιJ=τητα και εγρ;γορση. 5να φιλικ= θα προσπαθε< να δ<νει κ,θε J;να η Αναγ:ννηση, που σκ:φτεται για επ=Jενο αντ<παλοT τηT τη υτικ; Φραγκ<στα.

Ο Χατζιρ,ι Γι,ννηT

υρ υτ α

Ξαν στο εδλιο ο παιδοκτ νο τη Πελασγ αΤο αποτρπαιο γκλη του, τον Απρ λιο του 2002, ε χε σοκ ρει το πανελλ νιο - Αρχικ ε χε δικαστε στο Καρπεν σι σε 21 χρνια φυλ κιση

Ε

Απ= Jηδενικ; β,ση θα δικαστε< σ;Jερα απ= το Μικτ= Ορκωτ= Εφετε<ο ΛαJ<αT ο Χρ;στοT Βουλγαρ,κηT, ο οπο<οT στιT 27 Απριλ<ου 2002 ε<χε κατασφ,ξει Jε 17 Jαχαιρι:T τη 12χρονη κ=ρη του, Jε την οπο<α δι:Jεναν σε :να φτωχ=σπιτο στην Πελασγ<α τηT ΦθιNτιδαT.

Η ε<δηση τηT στυγν;T δολοφον<αT προκ,λεσε αποτροπιασJ= σε ολ=κληρη την ελληνικ; κοινων<α, Jε τον ιατροδικαστ; Χρ;στο Λευκ<δη να κ,νει λ=γο στην :κθεσ; του για «…εγκληJατικ; σφαγ;». Μετ, το :γκληJα, ο παιδοκτ=νοT εξαφαν<ζεται· τρειT J:ρεT αργ=τερα, η αστυνοJ<α τον εντοπ<ζει στο Jοναστ;ρι των ‘’Παπαροκ,-

δων’’, στο Τρ<κορφο Φωκ<δαT. Ισχυρ<ζεται =τι ,γνωστοι δρ,στεT Jπ;καν στο σπ<τι, σκ=τωσαν το παιδ< του και στη συν:χεια απ;γαγαν τον <διο και τον εγκατ:λειψαν σε ,γνωστη περιοχ;. Ο Χρ;στοT Βουλγαρ,κηT καταδικ,ζεται απ= το Πρωτοδικε<ο Καρπενησ<ου σε ποιν; κ,θειρξηT 21 ετNν, στιT 10 Οκτωβρ<ου του 2003, >στερα απ= JαραθNνια δικαστικ; διαδικασ<α. Στον παιδοκτ=νο απ= την Πελασγ<α αναγνωρ<στηκε το ελαφρυντικ= του πρ=τερου :ντιJου β<ου. Τον Α>γουστο του 2009, Jε βο>λευJα του ΣυJβουλ<ου ΠληJJελειοδικNν Πειραι,, ο Βουλγαρ,κηT -:χονταT εκτ<σει το 1/3 τηT ποιν;T- αποφυλακ<ζεται και πα<ρνει π,λι το δρ=Jο για το Jοναστ;ρι των ‘’Παπαροκ,δων’’, κ,τι που

ζ,κι διεξαγωγ;T του παιγν<ου, 3 σπιρτ=κουτα, 1 αυτοσχ:δια Jπ<λια, 1 πρ,σινο Jαξιλαρ,κι και το χρηJατικ= ποσ= των 940 ευρN. Ενεργε<ται προαν,κριση απ= το ΑστυνοJικ= ΤJ;Jα Αλιβερ<ου ενN οι συλληφθ:ντεT οδηγ;θηκαν σ;Jερα στον κ. Εισαγγελ:α ΠρωτοδικNν Χαλκ<δαT. 5να ακ=Jη περιστατικ= κλοπ;T ε<χαJε στη Σκ,ρφεια ΦθιNτιδαT. Την Κυριακ; 9 Οκτωβρ<ου 2011, συνελ;φθησαν απ= αστυνοJικο>T του τJ;JατοT ΜNλου 5 ηJεδαπο< ROMA, εκ των οπο<ων J<α γυνα<κα και δ>ο αν;λικοι. Μετ, απ= :λεγχο που διενεργ;θηκε, στο Ι.Χ. Φορτηγ= αυτοκ<νητο που επ:βαιναν οι δρ,στεT, βρ:θηκαν J:σα σε αυτ= 2 Jηχαν:T αυτοκιν;των JεταχειρισJ:νεT καθNT και πλακ<δια επ<στρωσηT δαπ:δου, τα οπο<α, =πωT διαπιστNθηκε, οι δρ,στεT ε<χαν αφαιρ:σει λ<γο νωρ<τερα απ= εξωτερικ= χNρο επιχε<ρησηT εργοταξ<ου, ιδιοκτησ<αT 69χρονου ηJεδαπο> στη Σκ,ρφεια ΦθιNτιδαT. Τα κλοπιJα<α αποδ=θηκαν στον ν=JιJο κ,τοχ= τουT ενN το Ι.Χ. Φορτηγ= αυτοκ<νητο κατασχ:θηκε ωT J:σο Jεταφορ,T προϊ=ντων εγκλ;JατοT. Ενεργε<ται προαν,κριση απ= το ΑστυνοJικ= ΤJ;Jα ΜNλου ενN εξετ,ζεται η συJJετοχ; των δραστNν και σε ,λλεT αξι=ποινεT πρ,ξειT. Οι συλληφθ:ντεT οδηγ;θηκαν στον κ. Εισαγγελ:α ΠρωτοδικNν ΛαJ<αT. Τ:λοT, αναζητο>νται για να συλληφθο>ν, απ= αστυνοJικο>T τηT ΑστυνοJικ;T ιε>θυνσηT Ευβο<αT, 3 ,γνωστοι δρ,στεT, για :νοπλη ληστε<α σε οικ<α, στην περιοχ; τηT ΑJαρ>νθου Ευβο<αT. Η ληστε<α πραγJατοποι;θηκε το πρω< τηT ευτ:ραT 10 Οκτωβρ<ου 2011. Ειδικ=τερα, οι τρειT δρ,στεT, αφο> παραβ<ασαν παρ,θυρο σαλονιο> τηT οικ<αT, εισ;λθαν στο εσωτερικ= και Jε την απειλ; κυνηγετικ;T καραJπ<ναT, κατ,φεραν να ακινητοποι;σουν τον 67χρονο ηJεδαπ= ιδιοκτ;τη και την 64χρονη ηJεδαπ; σ>ζυγ= του και να αφαιρ:σουν χρυσαφικ, αξ<αT 15.000 περ<που ευρN, καθNT και 3 κυνηγετικ, =πλα, ιδιοκτησ<αT του παθ=ντα, τα οπο<α κατε<χε ν=JιJα. Ενεργε<ται προαν,κριση απ= το ΑστυνοJικ= ΤJ;Jα Ερ:τριαT, ενN διεξ,γονται εκτεταJ:νεT :ρευνεT για τον εντοπισJ= των δραστNν στην ευρ>τερη περιοχ; τηT Ε>βοιαT.

Α

Το παιχν<δι δεν αντ:χει σε κριτικ; καθNT το σ>νολο του Κολ=κα Σπ>ρου αγων<ζεται στην Α ΕΠΣΝΕ ενN αυτ= του Λαθ>ρη ΚNστα στη Β. Μεγ,λοT πρωταγωνιστ;T τηT αναJ:τρησηT ;ταν ο 22χρονοT Μπο>ραT ΚNσταT, ο οπο<οT π:τυχε χατ τρικ, ενN σκ=ρερ χρ<στηκε και ο νεαρ=T Γεωργαλ;T ΚNσταT , οπο<οT :βγαλε φ:τοT το πρNτο του δελτ<ο. 9λα τα γκολ σηJειNθηκαν στο πρNτο J:ροT και κ,θε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ

Πλο>σιο το αστυνοJικ= ρεπορτ,ζ στη Στερε, Ελλ,δα την εβδοJ,δα που JαT π:ρασε. Χαρακτηριστικ=, ,λλωστε, των ηJερNν ε<ναι η αυξηJ:νη εγκληJατικ=τητα πανελλαδικ,. Τα αδικ;Jατα που διαπρ,χθηκαν περιλαJβ,νουν κλοπ:T, παρ,νοJα τυχερ, παιχν<δια J:χρι και διακ<νηση ναρκωτικNν.

Ν Ε

Σε φιλικ; αναJ:τρηση που :γινε την περασJ:νη Τετ,ρτη 5 Οκτωβρ<ου στο Αθλητικ= Κ:ντρο Καρπενησ<ου, η ΠοταJι, επικρ,τησε ε>κολα Jε 4-0 τηT Αναγ:ννησηT Παλαιοκατο>ναT.

Ποται - Αναγννηση Παλαιοκατονα 4 - 0

νι κά

Αθλητικ

και ο <διοT επιθυJο>σε - «…δεν Jε νοι,ζει να βρεθN Jακρι, απ= τη φυλακ;, αλλ, κοντ, στο Θε=». Η απ=φαση προκαλε< θ>ελλα αντιδρ,σεων, ενN η πρNην σ>ζυγ=T του εξοργισJ:νη κατ:θεσε αναφορ:T, :τσι Nστε να Jπει ξαν, στη φυλακ; ο 47χρονοT παιδοκτ=νοT, ο οπο<οT :να J:ροT τηT ποιν;T του το π:ρασε κρατο>JενοT στο ψυχιατρικ= κατ,στηJα του Κορυδαλλο>. Η ελευθερ<α κρ,τησε σχεδ=ν 2 χρ=νια για τον Χρ;στο Βουλγαρ,κη· πρ=σφατα, ;ρθε η απ=φαση ανα<ρεσηT του Αρε<ου Π,γου και σ;Jερα -ε,ν δεν δοθε< αναβολ;- ο δολοφ=νοT τηT 12χρονηT Βασο>λαT θα βρεθε< για Jια ακ=Jη φορ, αντιJ:τωποT Jε τη ικαιοσ>νη. Γ.Ζ.

Πιο συγκεκριJ:να, την περασJ:νη Παρασκευ; 7 Οκτωβρ<ου 2011, συνελ;φθησαν δ>ο ηJεδαπο<, ηλικ<αT 52 και 41 χρονNν, για κατοχ; ναρκωτικNν και πλαστNν χαρτονοJισJ,των, Jετ, απ= κατ,λληλουT χειρισJο>T τηT τοπικ;T αστυνοJικ;T διε>θυνσηT. Το περιστατικ= συν:βη στη ΛαJ<α. Σε :ρευνα που ακολο>θησε στην οικ<α του 52χρονου, βρ:θηκαν και κατασχ:θηκαν ποσ=τητα ηρω<νηT β,ρουT 4,4 γραJJαρ<ων, 47 ναρκωτικ, δισκ<α, ν,ιλον σακουλ,κια για τη συσκευασ<α των ναρκωτικNν, 2 συσκευ:T κινητ;T τηλεφων<αT, το χρηJατικ= ποσ= των 175 ευρN και 3 χαρτονοJ<σJατα των 20 ευρN, αJφιβ=λου γνησι=τηταT, τα οπο<α θα αποσταλο>ν για εργαστηριακ; εξ:ταση στην ιε>θυνση ΕγκληJατολογικNν ΕρευνNν τηT Ελληνικ;T ΑστυνοJ<αT. Ενεργε<ται προαν,κριση απ= το ΤJ;Jα Ασφαλε<αT ΛαJ<αT ενN οι συλληφθ:ντεT οδηγ;θηκαν στον κ. Εισαγγελ:α ΠρωτοδικNν ΛαJ<αT. Την επ=Jενη ηJ:ρα, Σ,ββατο 8 Οκτωβρ<ου 2011, στα Χανι, Αυλωναρ<ου Ευβο<αT, συνελ;φθη :ναT ηJεδαπ=T και :ναT αλλοδαπ=T, υπ;κοοT Αλβαν<αT, για παρ,νοJα παιχν<δια, απ= αστυνοJικο>T τηT ΟJ,δαT Πρ=ληψηT Καταστολ;T ΕγκληJατικ=τηταT (Ο.Π.Κ.Ε.) τηT ΑστυνοJικ;T ιε>θυνσηT Ευβο<αT. Οι κατηγορο>Jενοι συνελ;φθησαν να διοργανNνουν και να διενεργο>ν, εντ=T εJποροπαν;γυρηT, απαγορευJ:νο τυχερ= πα<γνιο Jε την ονοJασ<α «ΤΙΠ – ΤΟΠ», παροτρ>νονταT τουT διερχ=JενουT να ποντ,ρουν. Επ<σηT, κατασχ:θηκαν :να αυτοσχ:διο τραπε-


Ανακοινώσεις

8χει προχωρ9σει στη συγκρ;τηση επιτροπ9S για τιS εξετ)σειS του ανωτ8ρω πιστοποιητικο< (ΠΕΙ), ο υποψ9φιοS προκειI8νου να γ:νει δεκτ;S για τη θ8ση του ΟΗΓΟΥ τηS συγκεκριI8νηS ανακο:νωσηS, πρ8πει να προσκοI:σει απαραιτ9τωS σχετικ; 8γγραφο τηS υπηρεσ:αS αυτ9S, στο οπο:ο να αναφ8ρεται η αδυναI:α 8κδοσηS του ανωτ8ρω πιστοποιητικο< εξ’ αφορI9S τηS Iη συγκρ;τησηS τηS εν λ;γω επιτροπ9S. Για τιS )δειεS οδ9γησηS αυτοκιν9των, ;ταν δεν προκ<πτει η ηIεροIην:α τηS αρχικ9S κτ9σηS, τηS κατ) την ανακο:νωση απαιτο<IενηS )δειαS, αλλ) I;νο η ηIεροIην:α λ9ξηS τηS )δειαS 9 τυχ;ν πρ;σφατηS θεMρησηS, πρ8πει οι υποψ9φιοι να συνυποβ)λουν και σχετικ9 βεβα:ωση τηS οικε:αS υπηρεσ:αS συγκοινωνιMν. Σε περ:πτωση αδυναI:αS τηS αρI;διαS υπηρεσ:αS να χορηγ9σει την βεβα:ωση αυτ9, λ;γω καταστροφ9S 9 φθορ)S των αρχε:ων τηS, αρκε:: -η προσκ;Iιση τηS βεβα:ωσηS τηS υπηρεσ:αS αυτ9S στην οπο:α να αναφ8ρεται ο λ;γοS αδυναI:αS καθMS και -η προσκ;Iιση Υπε<θυνηS 9λωσηS κατ) το )ρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφ:ου στην οπο:α να δηλMνει την ακριβ9 ηIεροIην:α αρχικ9S κτ9σηS τηS κατηγορ:αS επαγγελIατικ9S )δειαS οδ9γησηS που ζητε:ται απ; την προκ9ρυξη. Στην περ:πτωση που οι υποψ9φιοι ε:ναι κ)τοχοι επαγγελIατικ9S )δειαS οδ9γησηS αλλοδαπ9S, για να γ:νουν δεκτο: πρ8πει να προσκοI:σουν βεβα:ωση τηS αρI;διαS υπηρεσ:αS του Υπουργε:ου ΣυγκοινωνιMν «περ: ισοδυναI:αS και αντιστοιχ:αS τηS )δειαS οδ9γησηS αλλοδαπ9S Iε τιS επαγγελIατικ8S )δειεS οδ9γησηS ηIεδαπ9S». ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Οι υποψ9φιοι που διαθ8τουν τα απαιτο<Iενα προσ;ντα κατα-

τ)σσονται σε π:νακεS κατ) ειδικ;τητα Iε β)ση το κριτ9ριο τηS εντοπι;τηταS Iε την εξ9S σειρ): Για τη θ8ση Iε κωδικ; 101: (1) Προηγο<νται οι δηI;τεS του 9Iου Καρπενησ:ου (Α' βαθI;S) (2) 3πονται οι δηI;τεS των υπολο:πων 9Iων του ΝοIο< Ευρυταν:αS (Β' βαθI;S) (3) 3πονται οι I;νιIοι κ)τοικοι ;λων των ΝοIMν τηS ΧMραS (Γ βαθI;S) Οι υποψ9φιοι πρ8πει να 8χουν ηλικ:α απ; 18 8ωS 65 ετMν, να 8χουν την υγε:α και τη φυσικ9 καταλληλ;τητα που τουS επιτρ8πει την εκτ8λεση των καθηκ;ντων τηS θ8σεωS που επιλ8γουν και να Iην 8χουν κMλυIα κατ) το )ρθρο 8 του Υπαλληλικο< ΚMδικα (καταδ:κη, υποδικ:α, δικαστικ9 συIπαρ)σταση), Iε την επιφ<λαξη τηS εξα:ρεσηS των υποψηφ:ων για θ8σειS βοηθητικο< 9 ανειδ:κευτου προσωπικο< υπ; την προϋπ;θεση ;τι 8χουν εκτ:σει την ποιν9 9 τα I8τρα ασφαλε:αS που τουS 8χουν επιβληθε: 8χουν αρθε: 9 8χουν απολυθε: υπ; ;ρο (Ν. 2207/1994 )ρθρο 4 παρ. 6). Τα απαρα:τητα δικαιολογητικ) καθMS και ο τρ;ποS πρ;σληψηS αναφ8ρονται λεπτοIερMS στην Ανακο:νωση που ε:ναι αναρτηI8νη στον π:νακα ανακοινMσεων του ηIαρχε:ου Καρπενησ:ου. Οι ενδιαφερ;Iενοι Iπορο<ν να υποβ)λλουν α:τηση στα γραφε:α του 9Iου εντ;S προθεσI:αS δ8κα (10) ηIερMν, που αρχ:ζει απ; την επ;Iενη I8ρα τηS τελευτα:αS δηIοσ:ευσηS τηS παρο<σαS σε τοπικ8S εφηIερ:δεS 9 τηS αν)ρτησ9S τηS στο χMρο ανακοινMσεων του δηIοτικο< καταστ9IατοS, εφ;σον η αν)ρτησ9 τηS ε:ναι τυχ;ν Iεταγεν8στερη τηS δηIοσ:ευσηS στιS εφηIερ:δεS, 9τοι απ; 13-10-2011 8ωS 2410-2011.

Α

τικ9S Ικαν;τηταS (ΠΕΙ) για ;σουS απαιτε:ται, σ<Iφωνα Iε τιS ΣυIπληρωIατικ8S ιευκριν:σειS που ακολουθο<ν). δ) Κ)ρτα Ψηφιακο< Ταχογρ)φου Οδηγο<, η οπο:α να ε:ναι σε ισχ< και η οπο:α εκδ:δεται απ; τη ιε<θυνση Οργ)νωσηS και Πληροφορικ9S του Υπουργε:ου ΥποδοIMν, ΜεταφορMν και ικτ<ων. Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ (Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Ι Ε Υ ΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σ<Iφωνα Iε την απαιτο<Iενη κατ) τα ανωτ8ρω )δεια οδ9γησηS αυτοκιν9του) Υποψ9φιοι οι οπο:οι απ8κτησαν )δεια οδ9γησηS αυτοκιν9του τηS κατηγορ:αS Γ απ; την 10η ΣεπτεIβρ:ου 2009 και Iετ) απαιτε:ται να προσκοI:σουν πλ8ον τηS )δειαS οδ9γησηS αυτοκιν9του και Πιστοποιητικ; ΕπαγγελIατικ9S Ικαν;τηταS (ΠΕΙ) Iεταφορ)S εIπορευI)των, σ<Iφωνα Iε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α). Σ<Iφωνα Iε το :διο π.δ. ;σοι υποψ9φιοι απ8κτησαν την ανωτ8ρω )δεια οδ9γησηS I8χρι και την 9η ΣεπτεIβρ:ου 2009 εξαιρο<νται απ; την υποβολ9 του ανωτ8ρω πιστοποιητικο< I8χρι και την 9η ΣεπτεIβρ:ου 2014 την εποI8νη τηS οπο:αS απαιτε:ται το ανωτ8ρω πιστοποιητικ;. ΠροκειI8νου για την απ;δειξη κατοχ9S του Πιστοποιητικο< ΕπαγγελIατικ9S Ικαν;τηταS (ΠΕΙ) απαιτε:ται: ε:τε η κατοχ9 ελτ:ου ΕπιI;ρφωσηS Οδηγο<, το οπο:ο να ε:ναι σε ισχ< και το οπο:ο εκδ:δεται απ; την Υπηρεσ:α ΜεταφορMν και ΕπικοινωνιMν τηS Ν.Α. στην περιοχ9 τηS οπο:α βρ:σκεται η κατοικ:α του ενδιαφεροI8νου. ε:τε η καταχMρηση επ: του εντ<που τηS )δειαS οδ9γησηS του κοινοτικο< αριθIο< «95» δ:πλα σε I:α 9 περισσ;τερεS εκ των κατηγοριMν 9 υποκατηγοριMν που κατ8χει ο υποψ9φιοS και απαιτο<νται απ; την ανακο:νωση. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περ:πτωση που η υπηρεσ:α ΜεταφορMν και ΕπικοινωνιMν τηS οικε:αS ΝοIαρχιακ9S Αυτοδιο:κησηS δεν

Ν Ε

α) Απολυτ9ριοS τ:τλοS υποχρεωτικ9S εκπα:δευσηS (απολυτ9ριο τριταξ:ου γυIνασ:ου 9 για υποψηφ:ουS που 8χουν αποφοιτ9σει I8χρι και το 1980 απολυτ9ριο δηIοτικο< σχολε:ου) 9 ισοδ<ναIοS απολυτ9ριοS τ:τλοS κατMτερηS Τεχνικ9S Σχολ9S του Ν.. 580/1970 9 απολυτ9ριοS τ:τλοS Εργαστηρ:ων Ειδικ9S ΕπαγγελIατικ9S Εκπα:δευσηS και Κατ)ρτισηS του )ρθρου 1 του Ν. 2817/2000 τηS ηIεδαπ9S 9 )λλοS ισ;τιIοS τ:τλοS τηS αλλοδαπ9S και αντ:στοιχη εIπειρ:α τουλ)χιστον τριMν (3) ετMν, Iετ) την απ;κτηση τηS )δειαS οδ9γησηS αυτοκιν9του . β) Ισχ<ουσα επαγγελIατικ9 )δεια οδ9γησηS Γ' κατηγορ:αS. γ) Πιστοποιητικ; ΕπαγγελIατικ9S Ικαν;τηταS (ΠΕΙ) για ;σουS απαιτε:ται, σ<Iφωνα Iε τιS ΣυIπληρωIατικ8S ιευκριν:σειS που ακολουθο<ν). δ) Κ)ρτα Ψηφιακο< Ταχογρ)φου Οδηγο<, η οπο:α να ε:ναι σε ισχ< και η οπο:α εκδ:δεται απ; τη ιε<θυνση Οργ)νωσηS και Πληροφορικ9S του Υπουργε:ου ΥποδοIMν, ΜεταφορMν και ικτ<ων. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφ;σον οι θ8σειS δεν καλυφθο<ν απ; υποψηφ:ουS Iε τα ανωτ8ρω προσ;ντα) α) Απολυτ9ριοS τ:τλοS υποχρεωτικ9S εκπα:δευσηS (απολυτ9ριο τριταξ:ου γυIνασ:ου 9 για υποψηφ:ουS που 8χουν αποφοιτ9σει I8χρι και το 1980 απολυτ9ριο δηIοτικο< σχολε:ου) 9 ισοδ<ναIοS απολυτ9ριοS τ:τλοS κατMτερηS Τεχνικ9S Σχολ9S του Ν.. 580/1970 9 απολυτ9ριοS τ:τλοS Εργαστηρ:ων Ειδικ9S ΕπαγγελIατικ9S Εκπα:δευσηS και Κατ)ρτισηS του )ρθρου 1 του Ν. 2817/2000 τηS ηIεδαπ9S 9 )λλοS ισ;τιIοS τ:τλοS τηS αλλοδαπ9S και αντ:στοιχη εIπειρ:α τουλ)χιστον 8ξι (6) IηνMν, Iετ) την απ;κτηση τηS )δειαS οδ9γησηS αυτοκιν9του. β) Ισχ<ουσα επαγγελIατικ9 )δεια οδ9γησηS Γ' κατηγορ:αS. γ) Πιστοποιητικ; ΕπαγγελIα-

υρ υτ α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝ(ΣΗΣ Ο 9IαρχοS Καρπενησ:ου ανακοινMνει την πρ;σληψη, Iε σ<Iβαση εργασ:αS ιδιωτικο< δικα:ου ορισI8νου χρ;νου, εν;S (1) ατ;Iου για την κ)λυψη εποχικMν 9 παροδικMν αναγκMν τηS υπηρεσ:αS καθαρι;τηταS του 9Iου Καρπενησ:ου, που εδρε<ει στο Καρπεν9σι, και συγκεκριI8να του εξ9S, αν) υπηρεσ:α, 8δρα, ειδικ;τητα και δι)ρκεια σ<IβασηS, αριθIο< ατ;Iων π:νακα θ8σεων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), Iε τα αντ:στοιχα απαιτο<Iενα (τυπικ) και τυχ;ν πρ;σθετα) προσ;ντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣ(ΠΙΚΟΥ Κωδικ;S θ8σηS: 101 Υπηρεσ:α: 9IοS Καρπενησ:ου 3δρα υπηρεσ:αS: Καρπεν9σι Ειδικ;τητα: Ε Οδηγ;S ΑπορριIIατοφ;ρου (Με κ)ρτα ψηφιακο< ταχογρ)φου) ι)ρκεια σ<IβασηS: 8 I9νεS ΑριθI;S ατ;Iων: 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικ;S θ8σηS: 101 Τ:τλοS σπουδMν και λοιπ) απαιτο<Iενα (τυπικ) & τυχ;ν πρ;σθετα) προσ;ντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) :πλωIα ΕπαγγελIατικ9S Κατ)ρτισηS ΙΕΚ ειδικοτ9των: (α) Τεχνικο< Αυτοκιν9των ΟχηI)των 9 (β) Εκπαιδευτ9 Υποψηφ:ων ΟδηγMν Αυτοκιν9των 9 Πτυχ:ο Α' 9 Β' κ<κλου σπουδMν ΤΕΕ ειδικ;τηταS ΜηχανMν και ΣυστηI)των Αυτοκιν9του 9 Απολυτ9ριοS τ:τλοS Ενια:ου Πολυκλαδικο< Λυκε:ου τI9IατοS ΜηχανικMν Αυτοκιν9των 9 Τεχνικ9S ΕπαγγελIατικ9S Σχολ9S ευτεροβ)θIιαS Εκπα:δευσηS ειδικ;τηταS ΜηχανMν Αυτοκιν9του 9 Σχολ9S Μαθητε:αS του ΟΑΕ

του ν. 1346/1983 ειδικ;τηταS Μηχανοτεχν:τη Αυτοκιν9του 9 συναφο<S ειδικ;τηταS, δηλαδ9: ΗλεκτρολογικMν ΣυστηI)των Αυτοκιν9του 9 - ΗλεκτροIηχανικMν ΣυστηI)των και ΑυτοIατισIο< Αυτοκιν9του ΤΕΕ 9 -Ηλεκτρικο< Συστ9IατοS Αυτοκιν9του ΤΕΣ δευτεροβ)θIιαS εκπα:δευσηS 9 - Ηλεκτροτεχν:τη Αυτοκιν9του Σχολ9S Μαθητε:αS του ΟΑΕ του ν. 1346/1983 9 - Ηλεκτρολ;γου Αυτοκιν9των ΟχηI)των 9 Τεχνικο< Μηχανοτρονικ9S ΙΕΚ 9 )λλοS ισ;τιIοS τ:τλοS σχολικ9S Iον)δαS τηS ηIεδαπ9S 9 αλλοδαπ9S, αντ:στοιχηS ειδικ;τηταS. β) Ισχ<ουσα επαγγελIατικ9 )δεια οδ9γησηS Γ κατηγορ:αS. γ) Πιστοποιητικ; ΕπαγγελIατικ9S Ικαν;τηταS (ΠΕΙ) για ;σουS απαιτε:ται, σ<Iφωνα Iε τιS ΣυIπληρωIατικ8S ιευκριν:σειS που ακολουθο<ν). δ) Κ)ρτα Ψηφιακο< Ταχογρ)φου Οδηγο<, η οπο:α να ε:ναι σε ισχ< και η οπο:α εκδ:δεται απ; τη ιε<θυνση Οργ)νωσηS και Πληροφορικ9S του Υπουργε:ου ΥποδοIMν, ΜεταφορMν και ικτ<ων. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφ;σον οι θ8σειS δεν καλυφθο<ν απ; υποψηφ:ουS Iε τα ανωτ8ρω προσ;ντα) α) Οποιοσδ9ποτε απολυτ9ριοS τ:τλοS σχολικ9S Iον)δαS ευτεροβ)θIιαS Εκπα:δευσηS τηS ηIεδαπ9S 9 ισ;τιIοS τ:τλοS σχολMν τηS αλλοδαπ9S . β) Ισχ<ουσα επαγγελIατικ9 )δεια οδ9γησηS Γ κατηγορ:αS. γ) Πιστοποιητικ; ΕπαγγελIατικ9S Ικαν;τηταS (ΠΕΙ) για ;σουS απαιτε:ται, σ<Iφωνα Iε τιS ΣυIπληρωIατικ8S ιευκριν:σειS που ακολουθο<ν). δ) Κ)ρτα Ψηφιακο< Ταχογρ)φου Οδηγο<, η οπο:α να ε:ναι σε ισχ< και η οπο:α εκδ:δεται απ; τη ιε<θυνση Οργ)νωσηS και Πληροφορικ9S του Υπουργε:ου ΥποδοIMν, ΜεταφορMν και ικτ<ων. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφ;σον οι θ8σειS δεν καλυφθο<ν απ; υποψηφ:ουS Iε τα ανωτ8ρω προσ;ντα)

νι κά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν9σι, 11 Οκτωβρ:ου 2011 ΑριθI. Πρωτ.: 20081

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 12 Οκτωβρ:ου 2011 / Σελ:δα 25

Οικονοικ Κρση και Ψυχικ Υγεα

Ο 9IαρχοS Κ.α.α. Ο Αντιδ9IαρχοS Νικ;λαοS ΣουλιMτηS

10 Οκτωβρ ου. Παγκσια η ρα ψυχικ υγεα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεπιστηονικ Ο δα του Κ ντρου Ψυχικ Υγεα Καρπενησου

Ε

Η οικονοIικ9 κρ:ση που αντιIετωπ:ζει σ9Iερα ο πληθυσI;S ολ;κληρου του κ;σIου IαS 8χει σοκ)ρει, IαS 8χει εκπλ9ξει, IαS 8χει απογοητε<σει. Τα συναισθ9Iατ) IαS εναλλ)σσονται καθηIεριν), δηIιουργMνταS IαS περαιτ8ρω ψυχικ9 αστ)θεια. Με αφορI9 την παγκ;σIια ηI8ρα ψυχικ9S υγε:αS, που γιορτ)ζεται κ)θε χρ;νο στιS 10 Οκτωβρ:ου, το παρ;ν )ρθρο αναφ8ρεται στην επ:πτωση τηS οικονοIικ9S κρ:σηS στη ψυχικ9 υγε:α. Μπορο<Iε να Iε:νουIε ;ρθιοι απ; αυτ9 την κρ:ση; Απ; Iελ8τεS που 8χουν γ:νει, 8χει βρεθε: συσχ8τιση αν)Iεσα

στην ανεργ:α 9 )λλουS οικονοIικο<S δε:κτεS Iε τα επ:πεδα γενικ9S νοσηρ;τηταS, θνητ;τηταS, κατ)θλιψηS και αυτοκτονικ;τηταS. Οι κ<ριεS συν8πειεS IιαS οικονοIικ9S κρ:σηS ε:ναι η ανεργ:α, η Iε:ωση του εισοδ9IατοS, η γενικευI8νη αβεβαι;τητα και η περικοπ9 των δηIοσ:ων δαπανMν, περιλαIβανοI8νων των δαπανMν για την υγε:α. Σε συνθ9κεS οικονοIικ9S κρ:σηS ;λοι οι )νθρωποι πλ9ττονται και βιMνουν δραIατικ9 διαφορ) στην καθηIεριν;τητ) τουS. Περισσ;τερο επιβαρυντικ9 ε:ναι η κατ)σταση για τα )τοIα που 9δη νοσο<ν απ; ψυχικ) νοσ9Iατα, λ;γω και τηS υπ)ρχουσαS διαταραχ9S στην σκ8ψη και στο συνα:σθηIα τουS. ηIιουργε:ται, 8τσι, 8ναS φα<λοS κ<κλοS ;που η ξαφνικ9 αλλαγ9 τηS καθηIεριν;τηταS ευνοε: τιS ψυχικ8S διαταραχ8S αλλ) και το αντ:στροφο. Η οικονοIικ9 κρ:ση δηIιουργε: αναIφισβ9τητα )γχοS, ανασφ)-

λεια, φ;βο, πανικ;, δι8γερση, αϋπν:α, ψυχοσωIατικ8S διαταραχ8S Iε περαιτ8ρω επιβ)ρυνση και διατ)ραξη των οικογενειακMν και διαπροσωπικMν σχ8σεων. Ακ;Iα και οι )νθρωποι που δεν 8χουν πληγε: απ; αυτ9ν, και I;νο υπ; το κρ)τοS τηS επικε:IενηS απMλειαS, Iπορε: να διαταραχθο<ν. ΣηIαντικ; β8βαια ρ;λο πα:ζουν τα χαρακτηριστικ) τηS προσωπικ;τηταS του ατ;Iου που σχετ:ζονται Iε την αυξηI8νη ευαλωτ;τητα στην ψυχοκοινωνικ9 απειλ9, ;πωS χαIηλ9 ανοχ9 στη Iατα:ωση 9 χαIηλ9 αυτοεκτ:Iηση. Προτεραι;τητα για κ)θε χMρα που αντιIετωπ:ζει οικονοIικ9 κρ:ση θα πρ8πει να ε:ναι η προστασ:α τηS ποι;τηταS ζω9S των ατ;Iων, ειδικ) αυτMν που βρ:σκονται σε Iεγαλ<τερο κ:νδυνο, και πρωταρχικ9 στρατηγικ9 η υποστ9ριξη κοινωνικMν δικτ<ων ασφαλε:αS… ικτ<ων που εξασφαλ:ζουν λειτουργικ9

επ)ρκεια ωS προS τιS αν)γκεS του πληθυσIο< σε πρ;ληψη, θεραπε:α και αποκατ)σταση των ψυχικMν διαταραχMν και των διαταραχMν συIπεριφορ)S, 8γκαιρη παρ8Iβαση για την καταγραφ9 ατ;Iων υψηλο< κινδ<νου, την επαν8νταξη αν8ργων και ατ;Iων Iε ψυχιατρικ) προβλ9Iατα. Σε οργανωτικ; επ:πεδο, θα πρ8πει να διερευνMνται οι πρακτικ8S και πολιτικ8S που χρησιIοποιο<ν οι εργοδοτικο: φορε:S για να ανταποκριθο<ν στιS Iεταβαλλ;IενεS συνθ9κεS. Ε:ναι γνωστ;, ;τι η I;νη χMρα που δεν επηρε)στηκε σοβαρ) η υγε:α του πληθυσIο< τηS κατ) την δι)ρκεια τηS οικονοIικ9 κρ:σηS των ασιατικMν χωρMν του περασI8νου αιMνα, 9ταν η Μαλαισ:α γιατ: δεν Iε:ωσε τιS κοινωνικ8S δαπ)νεS. Π8ραν ;IωS σε ;σα αναφερθ9καIε, η οικονοIικ9 κρ:ση αγγ:ζει κ)τι πιο βαθ< απ; το ..‘οικονοIικ;’ – Iια κρ:ση προοπτικMν και κοινω-

νικMν αξιMν που βιMνουν κυρ:ωS οι ν8οι. ΤιS απ;ψειS IαS για τιS αξ:εS τηS ζω9S πρ8πει να Iπορο<Iε να τιS επαναδιαπραγIατευτο<Iε. Τελικ), ουσιαστικ9 αξ:α στη ζω9 8χουν οι ειλικρινε:S και θερI8S συναισθηIατικ8S σχ8σειS. Ε:ναι σταθερ8S, ε:τε ε:Iαστε πλο<σιοι, ε:τε φτωχο:.. Η κοινων:α, λ8ει ο Κ. Καστορι)δηS, ε:ναι η I;νη δυνατ;τητα για να αποκτ9σει η ζω9 IαS αξ:α. ΚοινωνM σηIα:νει συIIετ8χω, συIπ)σχω, συIIερ:ζοIαι. Ο πολιτισI;S IαS, ;ποιοS και αν ε:ναι αυτ;S, ε:ναι αποκλειστικ) αποτ8λεσIα τηS ιστορ:αS των κοινωνιMν IαS. Η οικονοIικ9 κρ:ση Iπορε: να γ:νει αφορI9 να γ:νουIε πιο δυνατο:. Κατ) τον Ν:τσε ‘7,τι δεν σκοτMνει σε κ)νει πιο δυνατ;’! 7IωS για να γ:νει αυτ; πρ8πει να ε:Iαστε πρMτα ζωντανο:. Ζωντανο<S IαS κρατ)ει ο χαρακτ9ραS IαS, οι εIπειρ:εS IαS, οι απ;ψειS και οι αξ:εS που 8χουIε για τη ζω9.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ/ρτη 12 Οκτωβρ=ου 2011 / Σελ=δα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

ΚαρπενησιPτη και ΖPτου γων=α, σε προνοLιακ< τιL<. Τηλ. 6982668160, 6978503364. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 326 τ.L. στην οδ> Ηροδ>του 1 & Γρηγοροπο@λου, στη ΛαL=α. Τηλ. 6944476306. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικ>πεδα σε επαφ< 600 τ.L. ;καστο, εντ>V οικισLο@ στουV Κορυσχ/δεV. ιαθ;τουν οικοδοLικ< /δεια. ΤιL<: 90.000 ευρP ;καστο. Τηλ. 2237080115, 6977081490. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο εντ>V σχεδ=ου, στη Λαγκαδι/. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 950 τ.L., /ρτιο & οικοδοL<σιLο, Lε απ;ραντη θ;α, στο Μεγ. Χωρι>. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 3.500 τ.L. πλησ=ον δρ>Lου Καρπενησ=ου-Μεγ. Χωριο@. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 500 τ.L. Lε παλι/ π;τρινη δ=πατη οικ=α 50 τ.L. Lε ωρα=α θ;α, στουV Κορυσχ/δεV. ΤιL<: 130.000 ευρP. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 300 τ.L. Lε παλι/ οικ=α για αντιπαροχ<, στουV Κορυσχ/δεV. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρ>κτηLα 18 στρ. οικοδοL<σιLο, Lε ρε@Lα & νερ>, στιV «Λ/κκεV» Αγ. Τρι/δαV. ΤιL<: 38.000 ευρP. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 5100 τ.L. /ρτιο & οικοδοL<σιLο στη ΜεσαLπελι/. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 1650 τ.L. οικοδοL<σιLο & εφαπτ>Lενο στον δρ>Lο, στη θ;ση «Παρασπ>ρια» στο Κλαυσ=. ΤιL<: 120.000 ευρP. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 2237 τ.L. εκτ>V σχεδ=ου, στη θ;ση Μ;λεγοV, στο Μεγ. Χωρι>. ΤιL<: 40.000 ευρP. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 747,35 τ.L., /ρτιο & οικοδοL<σιLο, στον κεντρικ> δρ>Lο, στην ε=σοδο του οικισLο@ οLν=σταV. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχ>Lενα οικ>πεδα συνολικο@ εLβαδο@ 1300 τ.L., εντ>V οικισLο@ Μεγ/λου Χωριο@. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο 400 τ.L. στο Ν;ο ερL/τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο 2.130 τ.L. /ρτιο & οικοδοL<σιLο, /σφαλτοV, φωV, νερ>, τηλ., αποχ;τευση στα >ρια του χωριο@ Αγ. Τρι/δα, ψηλ/ στο δ/σοV. ΤιL<: 45.000 ευρP (συζητ<σιLη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 293,31 τ.L. στον Αγ. Νικ>λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 542,25 τ.L. στον Αγ. Νικ>λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 170,17 τ.L. στον Αγ. Νικ>λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 3121,20 τ.L. στην ν;α Εθνικ< Οδ>, στον Αγ. Νικ>λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 1000 τ.L. Lε οικοδοL< 80 τ.L. στον κεντρικ> δρ>Lο, στο Καινο@ριο Λοκρ=δοV. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 306 τ.L. Lε συντελεστ<

υρ υτ α

Οικ πεδα

Ε

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο Lε φωV, νερ> & δρ>Lο, εντ>V οικισLο@, στο Ν>στιLο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ<Lα 3,5 στρ., >Lορο οικισLο@, στο Ν>στιLο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 400 τ.L. εντ>V σχεδ=ου, στα Παλι/Lπελα. ΤιL<: 55.000 ευρP. Τηλ. 6934649113. ΠΛOYNΤΑΙ οικ>πεδα 500 τ.L. ;καστο εντ>V σχεδ=ου, στα Παλι/Lπελα. ΤιL< ευκαιρ=αV. Τηλ. 2106431570, 6946270265. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο 160 τ.L., /ρτιο & οικοδοL<σιLο, σε κεντρικ> σηLε=ο στο Μεγ. Χωρι>. τηλ. 6977236306. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεL/χιο 9 στρ. περ=που, στουV Αγ. Θε>δωρουV Κρικ;λου. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο εντ>V σχεδ=ου, στο Κρ=κελο, κοντ/ στην πλατε=α. Τηλ. 6985719085. ΠΛΕΙΤΑI γωνιακ> οικ>πεδο 400 τ.L. Lε οικ=α 96 τ.L., ηLιτελ<V, Lε οικοδοLικ< /δεια. Τηλ. 6982995477. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεL/χιο 4 στρ. περ=που για κοπ< χ>ρτου & β>σκηση στη θ;ση ΚεραL=δι < Μαργαζ=. Τηλ. 2237023044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεL/χιο 7 στρ. επ=πεδο, κατ/λληλο για επιχε=ρηση, σε απ>σταση 60 L;τρων περ=που (κ>LβοV - προV ν;ο Νεκροταφε=ο Καρπενησ=ου) τηV ν;αV εθνικ<V οδο@ Καρπενησ=ου ΛαL=αV. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI αLφιθεατρικ> οικ>πεδο 5,6 στρ. Lε οικ=α 200 τ.L., Lε ρε@Lα & νερ>, επ= τηV οδο@ Κορυσχ/δων στη ΜεσαLπελι/. Μ>νο σοβαρ;V προτ/σειV. Τηλ. 6944388555. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεL/χιο 5 στρ. στουV Γοριαν/δεV. ΤιL<: 40.000 ευρP. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο 500 τ.L. σε κεντρικ> σηLε=ο στην Καλλιθ;α (Μπι/ρα) Lε πρ>σβαση στον δρ>Lο, απ;ναντι απ> την εκκλησ=α. Τηλ. 2237080658. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 454 τ.L. κ/τω απ> το Εθνικ> Στ/διο. ΤιL<: 80.000 ευρP. Τηλ. 2237023673, 6986563150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 450 τ.L. περ=που Lε οικ=α παλι/V κατασκευ<V στο Μουζ=λο και αγρ>κτηLα 300 τ.L. στη γ;φυρα, στο Μουζ=λο. Τηλ. 2283024945, 6976390457. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο 800 τ.L. εντ>V σχεδ=ου στην Αγ. Παρασκευ<. Τηλ. 6947405551, 2237022184. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο οικοδοL<σιLο 750 τ.L. στην ε=σοδο τηV 8LπλιανηV, δ=πλα στον κεντρικ> δρ>Lο. ΤιL<: 20.000 ευρP. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 400 τ.L. Lε παλι/ π;τρινη οικ=α σε αLφιθεατρικ< θ;ση, εντ>V οικισLο@, στο ΚερασοχPρι. Τηλ. 6972592650. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 310 τ.L. Lε παλι/ οικ=α στην οδ> Αλ. Οικον>Lου. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο Lε σπ=τι 780 τ.L. στο ν;ο σχ;διο π>ληV. Τηλ. 6976616345. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ> οικ>πεδο 220 τ.L. περ=που στην

Α Ν Ε

τ.L. ΤιL<: 200.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ Lονοκατοικ=α σε 1 στρ. οικ>πεδο, στο Κλαυσ=. ΤιL<: 150.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ π;τρινη ανακαινισL;νη Lονοκατοικ=α στο Κλαυσ=. ΤιL<: 150.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ Lονοκατοικ=α 100 τ.L. σε 1 στρ. οικ>πεδο, στη ΜαυροL/τα. ΤιL<: 30.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ Lονοκατοικ=α στον Ξηρι/. ΤιL<: 150.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι/ Lονοκατοικ=α 80 + 80 τ.L. σε οικ>πεδο 250 τ.L. ΤιL<: 130.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι/ Lονοκατοικ=α σε οικ>πεδο 1500 τ.L. στο Βουτ@ρο. ΤιL<: 130.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 5.800 τ.L. στον δρ>Lο Προυσο@. ΤιL<: 130.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 4.100 τ.L. προV Καλιθ;α. ΤιL<: 130.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 5.500 τ.L. στο Παλι> Μικρ> Χωρι>. ΤιL<: 130.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 4.000 τ.L. Lε σπ=τι παλι>, στο Κεφαλ>βρυσο. ΤιL<: 150.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 3.800 τ.L. (κτ=ζει 200 τ.L.) στο Αθλητικ> Κ;ντρο. ΤιL<: 85.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 4010 τ.L. στο Κεφαλ>βρυσο. ΤιL<: 120.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 13.000 τ.L. στον Κ/τω Ξηρι/. ΤιL<: 200.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 19.000 τ.L. στον Κ>νισκο. ΤιL<: 350.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 7.368 τ.L. στη Μυρ=κη. ΤιL<: 150.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 8.000 τ.L. π/νω σε δρ>Lο προV τον Αγ. Νικ>λαο. ΤιL<: 200.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 5.200 τ.L. στη Μυρ=κη. ΤιL<: 150.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 600 τ.L. στον Αγ. Νικ>λαο. ΤιL<: 60.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 700 τ.L. στον Αγ. Νικ>λαο. ΤιL<: 40.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 510 τ.L. στα Παλι/Lπελα. ΤιL<: 85.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 400 τ.L. στα Παλι/Lπελα. ΤιL<: 70.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ> οικ>πεδο 625 τ.L. στα Παλι/Lπελα. ΤιL<: 90.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ διαLπερ;V οικ>πεδο 1.180 τ.L. στα Παλι/Lπελα. ΤιL<: 160.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 200 τ.L. στη Λαγκαδι/. ΤιL<: 60.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 330 τ.L. στο Μεγ. Χωρι>. ΤιL<: 85.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 300 τ.L. στον Π/νω Ξηρι/. ΤιL<: 60.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 572 τ.L. στο Μουζ=λο. ΤιL<: 50.000 ευρP.

δ>LησηV 1,8, στη Λ/σπη. ΤιL<: 40.000 ευρP. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 4 στρ. περ=που, στη θ;ση Χαντζ;ικα, στον 8γιο Νικ>λαο. Τηλ. 6975855982. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 12 στρ. δ=πλα στο ξενοδοχε=ο LECADIN, Lε πρ>σοψη 50L. & απερι>ριστη θ;α. ΤιL<: 100.000 ευρP. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο στο Παλαι> Μικρ> Χωρι>. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγL;νο οικ>πεδο 1.120 τ.L. Lε παλι/ οικ=α (υπ>γειο 15 τ.L. & ισ>γειο 56 τ.L.) στο Στ;νωLα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο 850 τ.L., οικοδοL<σιLο, Lε ολο<Lερο <λιο & απ;ραντη θ;α στη οLν=στα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. Ευαγγελ=α. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο Lε οικ=α 110 τ.L. στη Ροδ=τσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο 750 τ.L. /ρτιο & οικοδοL<σιLο, Lε ρε@Lα & νερ>, δ=πλα στο κεντρικ> δρ>Lο στην 8Lπλιανη. ΤιL<: 25.000 ευρP. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεL/χιο 10 στρ. αLφιθεατρικ>, 800 L. απ> τη θ/λασσα, στην περιοχ< Ασπρονερ=ου στα ΚαLL;να Βο@ρλα ΦθιPτιδαV. ΤιL<: 500.000 ευρP. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ>πεδο 1050 τ.L. και κτ<Lα 3630 τ.L. εντ>V οικισLο@, Lε φωV, νερ> και δρ>Lο. ΤιL<: 130.000 ;καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο 750 τ.L. Lε 50L. φ/τσα, στο Βουτ@ρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο 7 στρ. Lε νερ>, ρε@Lα, αποχαρακτηρισL;νο, στην Πειραϊκ< –Πατραϊκ<. ΤιL<: 270.000 ευρP. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ< – Πατραϊκ< Lε φ/τσα στον περιφερειακ>. Κατ/λληλο και για επαγγελLατικ< στ;γη. ΤιL<: 350.000 ευρP. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 360 τ.L. στην οδ> Σ/Lου (Ο.Τ. 42) στον Προφ<τη Ηλ=α. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 450 τ.L. Lε 2οροφη Lεζον;τα (40 τ.L. και 45 τ.L.), στεγασL;νο γκαρ/ζ, αποθ<κεV, α=θριο, εντ>V σχεδ=ου στην Αγ. Τρι/δα. ΤιL<: 95:000 ευρP. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ<Lα 5 στρεL. Lε 2 νε>δLητεV οικ=εV 80 τ.L. και 120 τ.L. αντ=στοιχα. Μ>νο σοβαρ;V προτ/σειV. ΤιL<: 275.000 ευρP (Lαζ= < χωριστ/). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 604 τ.L. εντ>V σχεδ=ου, /ρτιο και οικοδοL<σιLο στη οLν=στα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 420 τ.L. εντ>V σχεδ=ου, ενταγL;νο στο κτηLατολ>γιο, Lε πολ@ καλ< θ;α, Lετρητ<. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 650 τ.L. εντ>V σχεδ=ου, ενταγL;νο στο κτηLατολ>γιο, Lε πολ@ καλ< θ;α, Lετρητ<, διαLπερ;V, Lε πρ>σοψη σε δυο δρ>LουV. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ<Lα 7.368 τ.L. στη θ;ση «Αι Λι/V», στη Μυρ=κη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο /ρτιο και οικοδοL<σιLο επ= τηV οδο@ Ι. Γαλανο@ 5, στη Λαγκαδι/. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Ελαιοπερ=βολα 50 δ;ντρα, 2 αγροτεL/χια 3.500 τ.L. και 2.500 τ.L. αντ=στοιχα στη θ;ση ΛΙΒΑΝΙ Β=νιανηV, Lε 2 εισ>δουV και ιδιωτικ> δρ>Lο, περιφραγL;να Lε αυτ>Lατο π>τισLα, καρυδι;V και αLυγδαλι;V. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 2.539 τ.L. εφαπτ>Lενο στο δρ>Lο Lε /Lεση δυνατ>τητα για φωV, νερ> και τηλ;φωνο, στον οικισL> Πλ/τανοV στην Καστανι/ Ευρυταν=αV. ΟικοδοL<σιLα 400 τ.L. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 212 τ.L. Lε συντελεστ< δ>LησηV 08 & συντ. κ/λυψηV 50% στην περιοχ< τηV Πειραϊκ<V –Πατραϊκ<V (Πλατανι/). ΤιL<: 45.000 ευρP. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 4 στρ. στη θ;ση «εσπ>τη» στον Αγ. Νικ>λαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 6 στρ. Lε ρε@Lα & νερ>, στη θ;ση Σκληθιρι/V. Τηλ. 6977809007.

ΠΛΕΙΤΑΙ καινο@ριο 2αρι 52 τ.L. στο Καρπεν<σι. ΤιL<: 80.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ καινο@ριο ηLιυπ>γειο 2αρι 56 τ.L. στη Λαγκαδι/. ΤιL<: 70.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ Lεζον;τα στουV Γοριαν/δεV. ΠΛΕΙΤΑΙ καινο@ριο 2αρι 61 τ.L., Lε αποθ<κη, στη Λαγκαδι/. ΤιL<: 100.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ καινο@ρια ηLιυπ>γεια γκαρσονι;ρα 42 τ.L. στη Λαγκαδι/. ΤιL<: 30.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ καινο@ριο 3αρι, 2ου ορ>φου, 75 τ.L. Lε τζ/κι & αποθ<κη. ΤιL<: 135.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ καινο@ρια ηLιυπ>γεια γκαρσονι;ρα 45 τ.L. στη Λαγκαδι/. ΤιL<: 35.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι 81 τ.L. 2ου ορ>φου, Lε τζ/κι & αποθ<κη. ΤιL<: 115.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ<V Lεζον;τα 119 τ.L. Lε αποθ<κη 10 τL. & θ;α, στο Καρπεν<σι. ΤιL<: 210.000 Lε θ;α. ΠΛΕΙΤΑΙ Lεζον;τα 100 τL. (3αρι) στον Αγ. Νικ>λαο. ΤιL<: 170.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ καινο@ριο 3αρι 103 τ.L., 2ου ορ>φου, Lε αποθ<κη 10 τ.L. στη Λαγκαδι/. ΤιL<: 155.000 ευρP. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινο@ρια πολυτελ< 2αρια-3αρια, Lε θ;α, τζ/κι & αποθ<κη, στο κ;ντρο του Καρπενησ=ου. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ;V διαL;ρισLα 100 τ.L. στη Λαγκαδι/. ΤιL< συζητ<σιLη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ δ@ο πολυτελ< διαLερ=σLατα 85 τ.L. στο κ;ντρο του Καρπενησ=ου. ΤιL<: 130.000 & 140.000 ευρP, αντ=στοιχα. ΠΛΕΙΤΑΙ διαL;ρισLα 55 τ.L. στη Λαγκαδι/. ΤιL< 55.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι κοντ/ στο 2ο ηL. Σχολε=ο. ΤιL<: 100.000 ευρP. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ γκαρσονι;ρεV - 2αρια - 3αρια 4αρια - Lονοκατοικ=εV - καταστ<Lατα - γραφε=α. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ=α 150 τ.L. σε οικ>πεδο 350 τ.L. στο Ν>στιLο. ΤιL<: 220.00 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι/ 2οροφη οικ=α στο Παλαι> Μικρ> Χωρι>. ΤιL<: 80.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ< π;τρινη αυτ>νοLη Lονοκατοικ=α 100 τ.L. στον Αγ. Νικ>λαο. ΤιL<: 180.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ< π;τρινη αυτ>νοLη Lονοκατοικ=α 65 τ.L. στον Αγ. Νικ>λαο. ΤιL<: 120.000 ευρP. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ=εV σε Β=νιανη-Γραν=τσα-/φνη-Αγ. Τρι/δα-Βρ/χα-οLιανο@V. ΠΛΕΙΤΑΙ πρPτοV >ροφοV Lονοκατοικ=αV 95 τ.L. στον π/νω Ξηρι/. ΤιL<: 90.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ αποθ<κη σε οικ>πεδο 160 τ.L. στον Ξηρι/. Κατ/λληλοV χPροV για επαγγελLατικ< στ;γη. ΤιL<: 35.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικ=α στον Προφ<τη Ηλ=α. ΤιL< συζητ<σιLη. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι/ οικ=α στην πλατε=α του Παλαιο@ Μικρο@ Χωριο@. ΠΛΕΙΤΑΙ π;τρινη οικ=α στη Γραν=τσα. ΤιL<: 80.000 ευρP. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π;τρινεV οικ=εV στουV Κορυσχ/δεV. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι/ οικ=α σε οικ>πεδο 240 τ.L. στο Καρπεν<σι. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π;τρινα εξοχικ/ 97 τ.L. στον Αγ. Νικ>λαο (Λ/σπη). ΤιL<: 170.000 ευρP.

νι κά

ΠΛΕΙΤΑΙ 4αρι, 1ου ορ>φου, διαLπερ;V, Lε βερ/ντεV στουV Αγ=ουV Ευρυτ/νεV. ΤιL<: 95.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι, ισ>γειο & διαLπερ;V. ΤιL<: 85.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ> τρ=φατσο οικ>πεδο 360 τ.L. Lε Σ.. 1,8 στο Συνεδριακ> Κ;ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ χωρ/φι ποτιστικ> 3.800 τ.L. Lε δρ>Lο, στο Τ;ξαV. Τηλ. 25.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑI κατ/στηLα 110 τ.L. Lε υπ>γειο 110 τ.L. και 1ο >ροφο 79 τ.L. +20 τ.L., στο κ;ντρο. ΠΛΕΙΤΑI οικογενειακ< επιχε=ρηση εν λειτουργ=α Lε τζ=ρο. Μ>νο σοβαρ;V προτ/σειV. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο Lε /δεια οικοδοL<V στο Κλαυσ=. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 90 τ.L. 1ου ορ>φου, Lε τζ/κι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Lονοκατοικ=α 100 τ.L. Lε 3 υ/δ, κουζ=να, π/νιο, σαλ>νι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωL;νη γκαρσονι;ρα 45 τ.L. χωρ=V κοιν>χρηστα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 127 τ.L., 1ου ορ>φου, στη Λαγκαδι/. ΠΛΕΙΤΑI παλι/ Lονοκατοικ=α κοντ/ στην εκκλησ=α τηV Παναγ=αV. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤ.ΝΙΟΥ. Τηλ. 6973233611. ΠΛΕΙΤΑI ανακαινισL;νο διαL;ρισLα 55 τ.L. 2ου ορ>φου στη Λαγκαδι/. ΠΛΕΙΤΑI 2αρι 59 τ.L. στο κ;ντρο. Κατ/λληλο και για γραφε=ο. ΠΛΕΙΤΑI σχεδ>ν καινο@ριο 3αρι 85 τ.L., διαLπερ;V, 1ου ορ>φου, στον Αι Στ/θη. ΤιL<: 120.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑI καινο@ριο υπ>γειο & φωτειν> 2αρι 56 τ.L. στη Λαγκαδι/. ΤιL<: 40.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑI καινο@ριο υπ>γειο & φωτειν> 2αρι 45 τ.L. στη Λαγκαδι/. ΤιL<: 35.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑI υπ>γειο & φωτειν> διαL;ρισLα 97 τ.L. Lε βερ/ντα στον Αι Στ/θη. ΤιL<: 65.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ>γειο διαL;ρισLα 89 τ.L.. ΤιL<: 80.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ α;ραV (κτ=ζει 128 τ.L.). ΤιL<: 35.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ ξ@λινο σπ=τι 87 τ.L. σε οικ>πεδο 1 στρ. ΤιL<: 160.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ διαL;ρισLα 73 τ.L. 2ου ορ>φου. ΤιL<: 85.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ>γειο διαLπερ;V διαL;ρισLα 65 τ.L. ΤιL<: 55.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ διαLπερ;V διαL;ρισLα 65 τ.L. 1ου ορ>φου. ΤιL<: 65.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ>γειο καινο@ριο διαL;ρισLα 72 τ.L. Lε αποθ<κη. ΤιL<: 105.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ καινο@ριο διαL;ρισLα 102 τ.L., 2ου ορ>φου, Lε αποθ<κη. ΤιL<: 165.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ καινο@ριο ισ>γειο διαL;ρισLα 75 τ.L. ΤιL<: 110.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ διαL;ρισLα 103 τ.L. 1ου ορ>φου. ΤιL<: 170.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ διαL;ρισLα 59 τ.L. στο κ;ντρο. ΤιL<: 65.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ Lονοκατοικ=α 56 τ.L. σε οικ>πεδο 435 τ.L. στο Ν;ο Μικρ> Χωρι>. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι/ Lονοκατοικ=α 90 + 90 τ.L. σε οικ>πεδο 375

2237080901

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑI Lονοκατοικ=α 85 τ.L. πλ<ρωV επιπλωL;νη Lε 3 υ/δ, Lπ/νιο, κουζ=να, καθιστικ>, δρ@ινα πατPLατα, αποθ<κη, π/ρκιγκν, κ<πο, σε οικ>πεδο 1 στρ, στο ΚαλεσL;νο. ΤιL<: 98.000 ευρP (συζητ<σιLη). Τηλ. 6931297729, 6957462713 κ. 9φη, ηL<τρηV. ΠΛΕΙΤΑΙ στον 8γιο Κων/νο ΦθιPτιδαV, διαL;ρισLα ενια=ου χPρου ισογε=ου κατοικ=αV 34 τ.L., χωρ=V κοιν>χρηστα, δ=πλα στον πεζ>δροLο τηV κεντρικ<V πλατε=αV, σε απ>σταση 100L απ> το λιL/νι. Κατ/λληλο & για επαγγελLατικ< χρ<ση. ΤιL<: 34.000 ευρP (συζητ<σιLη). Τηλ. 6947908488. ΠΛΕΙΤΑΙ π;τρινη επιπλωL;νη διπλοκατοικ=α Lε καλοριφ;ρ και 2 εισ>δουV, στο κ;ντρο του Κερασοχωρ=ου. Τηλ. 6971670614, 6972279605. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη π;τρινη οικ=α 70 τ.L., Lε περ=φραξη 1.100 τ.L. στην Κρ;ντη. Τηλ. 6977605730. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ=α 200 τ.L. σε οικ>πεδο 5 στρ., επ= κεντρικο@ δρ>Lου, Lε θ;α, ε=τε για ιδιοκατο=κηση, ε=τε για επαγγελLατικ< χρ<ση. ΤιL<: 250.000 ευρP, συζητ<σιLη. Τηλ: 6986068832. ΠΛΕΙΤΑΙ καινο@ριο ισ>γειο διαL;ρισLα (2 ετPν) 99 τ.L., Lε 2 Lπ/νια, τζ/κι, π/ρκινγκ, αποθ<κη, 3 βερ/ντεV & θ;α, π=σω απ> τα ικαστ<ρια. ΤιL<: 180.000 ευρP, συζητ<σιLη. Τηλ. 6974738159. ΠΛΕΙΤΑI οικ=α 77 τ.L. σε οικ>πεδο 870 τ.L. στο Μεγ/λο Χωρι>. Τηλ. 6978842179, 22370-41263. ΠΛΕΙΤΑI Lονοκατοικ=α στην οδ> Τριανταφυλλοπο@λου. Τηλ. 6946510993. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαL;ρισLα 95 τ.L. Lε αυτ>νοLη θ;ρLανση, στην οδ> ΑLοργο@ & Μυκ>νου, στον Ξηρι/. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι οροφοδιαL;ρισLα 72 τ.L., 3ου ορ>φου, κοντ/ στον σταθL> Αγ. Νικολ/ου στην Αθ<να. Τηλ. 6973717885, 6945603904. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ>γειο 3αρι στην οδ> Νικ. Στρ/του. ΤιL<: 70.000 ευρP. Τηλ. 6946001324. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη ηLιτελ<V οικ=α 94 τ.L. ;καστοV >ροφοV, Lε ισ>γειο 45 τ.L. στην οδ>

ΠΛΕΙΤΑΙ λιθ>κτιστη οικ=α Lε οικ>πεδο στον Αγ. Νικ>λαο. ΤιL< συζητ<σιLη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ=α δεκαετ=αV 85 τ.L. Lε τζ/κι & θ;α στη Χρ@σω. ΤιL<: 85.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ=α 100 τ.L. σε οικ>πεδο 300 τ.L. στο Μεγ/λο Χωρι>. ΤιL<: 115.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι/ οικ=α στο Καρπεν<σι. ΤιL<: 130.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι/ οικ=α. ΤιL<: 60.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ Lικρ< οικ=α σε οικ>πεδο 250 τ.L. στον Αγ. Νικ>λαο. ΤιL< συζητ<σιLη. ΠΛΕΙΤΑΙ ψησταρι/ στο κ;ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ>γειο κατ/στηLα 120 τ.L. Lε υπ>γειο 120 τ.L. στο κ;ντρο του Καρπενησ=ου. ΤιL<: 240.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 3000 τ.L. (τα 1750 εντ>V οικισLο@) στο Ν>στιLο. ΤιL<: 110.000 ευρP. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ>πεδα 360 τ.L. στον Κ/τω Ξηρι/. ΤιL<: 70.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 550 τ.L. στουV Κορυσχ/δεV. ΤιL< συζητ<σιLη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 800 τ.L. στουV Μ@λουV. ΤιL<: 80.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 430 τ.L. στο Καρπεν<σι. ΤιL<: 80.000 ευρP. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ>πεδα-αγροτεL/χια στο Κεφαλ>βρυσο. ΤιL< συζητ<σιLη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικ>πεδα στα Παλι/Lπελα. ΤιL<: 55.000 ;ωV 70.000 ευρP. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ>πεδα στουV Γοριαν/δεV. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 4.108 τ.L. στα ΑLπ;λια Βουτ@ρου. ΤιL< συζητ<σιLη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 404 τ.L. στη Β=νιανη. ΤιL<: 10.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο Lε θ;α 435 τ.L. στον κ/τω Ξηρι/. ΤιL<: 90.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 2.500 τ.L. στον δρ>Lο Καρπεν<σιΜεγ/λο χωρι>. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 214 τ.L. πλησ=ον Πειραϊκ<VΠατραϊκ<V. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 300 τ.L. στον Π/νω Ξηρι/. ΤιL<: 65.000 ευρP. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ>πεδα 600 τ.L. στουV Μ@λουV. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 400 τ.L. στα Παλι/Lπελα. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 400 τ.L. στο Ν;ο ερL/τι. ΤιL<: 80.000 ευρP. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ>πεδα στο Αιτωλικ> (Κεφαλ>βρυσο). ΤιL<: 50.000 ευρP. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεL/χια σε Κεφαλ>βρυσοΓοριαν/δεV-ΜεσοχPρα. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 5.500 τ.L. στα Μαυρον;ρια. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 20.000 τ.L. στον Ξηρι/. ΤιL<: 130.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 12.000 τ.L. στη Λυκ>βρυση. ΤιL<: 100.000 ευρP. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 9.000 τ.L. πλησ=ον ξενοδοχε=ου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 4.500 τ.L. στη Μυρ=κη. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεL/χιο 10.000 τ.L. Lε πανοραLικ< θ;α στη Μπι/ρα.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ Lεζον;τα 110 τ.L Lε πανοραLικ< θ;α στη Μυρ=κη σε 1000 τ.L. οικ>πεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ π;τρινη κατοικ=α Lεζον;τα 150 τ.L., /ριστη κατασκευ<, σε 1200 τ.L οικ>πεδο, στο Ν>στιLο, στην πλατε=α του χωριο@. ΠΛΕΙΤΑΙ Lεζον;τα 170 τ.L. σε 900 τ.L. οικ>πεδο στο Κλαυσ=. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 2000 τ.L. οικοδοL<σιLο, στουV Γοριαν/δεV, κοντ/ στην Αγ. Κυριακ<. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 1100 τ.L. στο Κλαυσ=, Lε /δεια οικοδοL<V 140 τ.L. και >λεV τιV παροχ;V. ΤιL<: 80000 ευρP.

ΑLοργο@ & Ν/ξου, στον Ξηρι/. Τηλ. 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑI διαL;ρισLα ενια=ου χPρου ισογε=ου κατοικ=αV 34 τ.L. χωρ=V κοιν>χρηστα, δ=πλα στον πεζ>δροLο τηV κεντρικ<V πλατε=αV στον Αγ. Κων/νο και σε απ>σταση 100L απ> το λιL/νι. ΤιL<: 34.000 ευρP (διαπραγLατε@σιLη). Τηλ. 22350 32184, 6947908488. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι;ρα LεταχειρισL;νη, Lε βασικ< επ=πλωση, αυτ>νοLη θ;ρLανση, Lπ>ιλερ, πανοραLικ< θ;α, πλησ=ον κεντρικ<V πλατε=αV. Τηλ. 2310912350. ΠΛΕΙΤΑI οικ=α 78 τ.L. δ=πλα στο ΚΤΕΛ. ΤιL<: 70.000 ευρP. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI ξ@λινη Φιλανδικ< κατοικ=α 77 τ.L. σε οικ>πεδο 1750 τ.L., Lε 2 υ/δ, Lπ/νιο, ενια=ο σαλ>νικουζ=να & τζ/κι, εντ>V οικισLο@, στο Ν>στιLο. ΤιL<: 170.000 ευρP. Τηλ. 2104919917, 6945383030. ΠΛΕΙΤΑI < ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ισ>γειο, επιπλωL;νο Lε αποθ<κη απ;ναντι απ> την ταβ;ρνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην οδ> Ρ. Φερα=ου. Τηλ. 2236031895, 6977020504. ΠΛΕΙΤΑI οικ>πεδο Lε παλι/ 2οροφη οικ=α, στο κ;ντρο τηV π>ληV, στο παλι> Καρπεν<σι κοντ/ στην πι/τσα των ταξ=. Επ=σηV διατ=θεται και για αντιπαροχ<. Τηλ. 6978009798. ΠΛOYNΤΑΙ 2 Lεζον;τεV 80 & 83 τ.L., ανεξ/ρτητεV < Lαζ=, Lε 2 υ/δ, κουζ=να, καθιστικ> Lε πρ>βλεψη για τζ/κι. Εσωτερικ/ ε=ναι ηLιτελε=V. Η κατασκευ< ε=ναι Lε Lπετ>ν, ισ>γειο επενδυL;νο Lε π;τρα, θερLοLονωτικ/ κουφPLατα και ξ@λινη στ;γη Lε κεραL=δι. Βρ=σκονται σε ωρα=ο φυσικ> περιβ/λλον,

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 350 τ.L. Lε παλι/ π;τρινη κατοικ=α 100 τ.L., στουV Κορυσχ/δεV. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 820 τ.L. στον Αγ. Νικ>λαο, στο κ;ντρο του χωριο@, βλ;πει σε 2 δρ>LουV. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαL;ρισLα 64 τ.L. 1ου ορ>φου, στην οδ> Ζηνοπο@λου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 400 τ.L. στον Κ/τω Ξηρι/. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>πεδο 4100 τ.L. στον επαρχιακ> δρ>Lο Καρπενησ=ου –Προυσο@. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ>πεδα -διαLερ=σLατα -Lονοκατοικ=εV στη ΛαL=α.

στον 8γιο Νικ>λαο Ευρυταν=αV. ΤιL< συζητ<σιLη. Τηλ. 6976 485816, 2106548904. ΠΛΕΙΤΑI π;τρινη ηLιτελ<V Lονοκατοικ=α ;ναντι Λαογραφικο@ Μουσε=ου, στο Μεγ. Χωρι>. Τηλ. 6932240689. ?ρεV 10.00πL-1.00LL & 6.00LL-8.00LL. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικοδοL< στο κ;ντρο οικοπ;δου 360 τ.L. επ= τηV ΛεπενιPτη 7 στον Ξηρι/. Το κτ<ριο πωλε=ται ολ>κληρο < αν/ οροφοδιαL;ρισLα (174 τ.L. ;καστο). Τηλ. 6979284356, 2105710869, 2237095374, 0017183585262. ΠΛΕΙΤΑI διαL;ρισLα 100 τ.L. σε καινο@ρια οικοδοL< Lε 3 υ/δ, καθιστικ>, κουζ=να, 2 Lπ/νια, αποθ<κη, ρετιρ;, γωνιακ>, Lε θ;α, π/νω απ> το παλι> ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI Lονοκατοικ=α στη /φνη, στο κ;ντρο του χωριο@. ΤιL< ευκαιρ=αV. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ ηLιτελ;V σπ=τι 50 τ.L. περ=που, στον Αγ. ΓεPργιο Επισκοπ<V, σε οικ>πεδο 243 τ.L. Lε ελι;V & θ;α τη λ=Lνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 π;τρινεV Lεζον;τεV 100 τ.L. & 120 τ.L. σε οικ>πεδο 1.500 τ.L., Lε /δεια για ξ@λινεV κατοικ=εV, θ;α, εντ>V οικισLο@ στο Βουτ@ρο. ΤιL<: 255.000 ευρP. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑΙ Lονοκατοικ=α (κατασκευ< 2000) Lε σαλονοκουζ=να, 2 υ/δ, τζ/κι, Lπ/νιο, αποθ<κη, αυλ<, κ<ποV & βερ/ντα Lε καταπληκτικ< θ;α, στην πλατε=α του χωριο@ Χρ@σω. ΤιL<: 75.000 ευρP. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικ=α, στο Καινο@ριο Λοκρ=δοV. Ο 1οV >ροφοV 80 τ.L. χρησιLοποιε=ται σαν αποθ<κη, ενP ο 2οV 100 τ.L. ε=ναι κατοικ<σιLοV. Τηλ. 6972378537.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετZρτη 12 Οκτωβρkου 2011 / Σελkδα 27

Ε

ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΕΙΤΑI επιχεkρηση zε εkδη οικιακ~ν συσκευ~ν, στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 42, στη zισj τιzj. Τηλ. 2237023601. ΠΛΕΙΤΑI τριφnλλι, Zχυρο & χορτZρι. Τηλ. 6932396375. Πτυχιοnχο„ Παιδαγωγικοn Τzjzατο„ Iηzοτικj„ Εκπ/ση„ ΠΑΡΑ Ι ΕΙ ιδιαkτερα zαθjzατα και αναλαzβZνει την καθηzερινj προετοιzασkα zαθητ~ν Iηzοτικοn. Τηλ. 6978531770. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικlπεδο 400 τ.z. iναντι ΙΚΑ. Τηλ. 6976926399. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πZρκινγκ αυτlνοzο zε αποθjκη στην οδl Σακκαλj. Τηλ.6974707561. ΠΛΕΙΤΑΙ ουζερk-zεζεδοπωλεkο στην οδl hδρα„ 4, στον ΞηριZ. Τηλ. 6973024007. Κ. Κ~στα„. ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ κεραzkδια σε καλj κατZσταση για κZλυψη 80 τ.z. περkπου. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηzιυπlγειο κατZστηzα 85 τ.z. στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 60. Τιzj χαzηλj. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΠΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισzl„ (ρZφια-γlνδολε„ κ.λπ.) του καταστjzατο„ «ΣΕΗΟΣ», λlγω ανακαkνιση„. Τηλ. 2237089000. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτlzατο„ πωλητj„ τσιγZρων. Τιzj: 900 ευρ~. Τηλ. 6979512099. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηzα 35 τ.z. στην οδl Κονδnλη 4. Τηλ. 6974305119. Τελειlφοιτη Φιλολογkα„ Πανεπιστηzkου Ιωαννkνων ΠΑΡΑ Ι ΕΙ ιδιαkτερα zαθjzατα σε zαθητi„ Iηzοτικοn & Γυzνασkου & καθηzερινj προετοιzασkα σε zαθητi„ Iηzοτικοn. Τηλ. 2237025911, 6972187047. ΠΛΕΙΤΑI zεzονωziνα j ολlκληρο„ πλjρη„ εξοπλισzl„ εστιατορkου (τραπεζοκαθkσzατα, ψυγεkα, γκριλιiρα κ.α.). Τιzj λογικj. Τηλ. 6981177489. ΠΛΟΥΝΤΑΙ χειροποkητα ξnλινα παγκZκια εξωτερικοn χ~ρου zε zαξιλZρε„. Τιzj χαzηλj. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑI αχρησιzοποkητη χlβολη zε δ~ρο χZλκινα zπρkκια. Τιzj πολn καλj. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑΙ κατZστηzα 160 τ.z. στην πρ~ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. Μουσικl„ παραγωγl„ & καθηγητj„ zουσικj„ ΠΑΡΑ Ι ΕΙ zαθjzατα κλασσικοn & zοντiρνου πιZνου, αρzονkου, συνθεσZιζερ, φωνητικj„ ορθοφωνkα„ και θεωρητικ~ν. Τηλ. 6932755765. Καθηγjτρια Αγγλικ~ν ΠΑΡΑ Ι ΕΙ zαθjzατα. Τηλ. 6978413977. Μαθηzατικl„ ΠΑΡΑ Ι ΕΙ ιδιαkτερα zαθjzατα σε zαθητi„ Γυzνασkου-Λυκεkου, για τι„ εξετZσει„ Σεπτεzβρkου, αλλZ και τη νiα χρονιZ. Τιzi„ λογικi„. 6981283921. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοπλισzl„ καταστjzατο„ καλλυντικ~ν & κοσzηzZτων (διακοσzητικZ πZνελ κ.α.). Τηλ. 2237021391. ΠΛΕΙΤΑI σνακ-zπαρ-καφενεkο στην οδl Προυσιωτkσση„ 4, στην καινοnρια λαϊκj. Τηλ. 6984553367. ΠΛΟΥΝΤΑI iπιπλα, σχεδlν καινοnρια. 2 zονZ κρεβZτια zε τα στρ~zατZ του„, 2 κοzοδkνα, 1 iπιπλο καθρiφτη„ και 1 σαλlνι zπαzποn. Πωλοnνται & τzηzατικZ. Τηλ. 6970590689. ΠΛΕΙΤΑI καφi - σνακ zπαρ απiναντι απl το παλιl ΚΤΕΛ. Τιzj: 35.000 ευρ~. Τηλ. 6974219314. ΠΛΕΙΤΑI επαγγελzατικl ψυγεkο. Τηλ. 6972444346. ΠΛΕΙΤΑΙ καραzπkνα Caesar Guerini Cladius Kalliston σε Zριστη κατZσταση. Τιzj: 1150 ευρ~. Τηλ. 6974466870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο„ επαγγελzατικl„ χ~ρο„ 135 τ.z. στην Γ. ΚαραϊσκZκη 7 & Κατσαντ~νη 1 γωνkα. Τηλ. 6981501171, 6980416337. ΠΛΕΙΤΑI zαντεziνια ξυλlσοzπα zικρ~ν διαστZσεων zε ικανlτητα θiρzανση„ 40 τ.z. Τιzj: 120 ευρ~. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI καντkνα 308 MERCEDES. Τηλ. 6970925358, 2237041086. ΠΛΕΙΤΑI εξοπλισzl„ πανηγυρι~ν (τραπiζια, καρiκλε„, 2 φορτηγZ ψυγεkα, ψυγεkα-καταψnκτε„, 1 φορτηγl zεταφορZ„). Τηλ. 6972772154. ΠΛΕΙΤΑΙ γκρiιντερ 140G , zε air condition γνjσιο & αυτlzατο γρασZρισzα. Τηλ. 6974347164. ΠΛΕΙΤΑI αναψυκτjριο πλjρω„ εξοπλισziνο στον πεζlδροzο Καρπενησkου. Τιzj συζητjσιzη. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI επιχεkρηση iτοιzων ενδυzZτων στο κiντρο τη„ πlλη„. Τηλ. 6945776025.

Α

σηzεkο τη„ πlλη„. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 50 τ.z. zε τζZκι στον Προφjτη Ηλkα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο 2αρι 53 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση κοντZ στη φοιτητικj εστkα, στη Λαzkα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z. επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη, απiναντι απl το 4ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δnο 2αρια zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Ηφαkστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση, χωρk„ κοινlχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Ν Ε

2237024424, 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ επιπλωziνε„ γκαρσονιiρε„. Τιzj λογικj. Τηλ. 2237023891. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδl Εθν. ΑντιστZσεω„ 5. Τηλ. 2109735481, 6974339392. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελzατικl„ χ~ρο„ 40 τ.z. κZτω απl τη IΟΥ Καρπενησkου. Ιδανικl για γραφεkο j zικρl κατZστηzα. Τηλ. 6949198770. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 3αρι zε τζZκι στον Πρ. Ηλkα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 45 τ.z. πλjρω„ επιπλωziνο και εξοπλισziνο, στον οδl Χαρ. Τρικοnπη 41. Τηλ. 2237023604. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 35 τ.z. 3ου ορlφου, πλjρω„ επιπ λωziνη, zε ασανσiρ, πZνω απl την τρZπεζα Πει ραι~„. Τιzj πολn καλj . Τη λ. 2237023958, 6973707675. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηzα στην οδl Σπ. ΤσιτσZρα 6. Τιzj λογικj. Τηλ. 6944548038. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 35 τ.z. 1ου ορlφου, στην οδl Αγ. ΝικολZου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηzα 40 τ.z. επk τη„ Ζηνοποnλου 37 (iναντι IΕΗ). Τηλ. 2237024480. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 105 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση, zπlιλερ, zlνωση, χωρk„ κοινlχρηστα, zε απεριlριστη θiα, στην οδl Ιατρkδου. Τηλ. 2231021371. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορlφου, στην οδl Iωδ~νη„ 6, στη Λαzkα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαziρισzα zε αυτlνοzη θiρzανση & τζZκι, σε Zριστη κατZσταση, στην οδl ΠZτzου. Κ. Κικj. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl ΠZτzου. Κ. Κικj. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδl Κυθjρων & Ζακnνθου, στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 120 τ.z., 4ου ορlφου, zε 3 υ/δ, στην οδl Κατσαντ~νη 2. ΚατZλληλο και για γραφεkα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, δkπλα στο 3ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγZλο ισlγειο 3αρι zε αυτlνοzη θiρzανση, επk τη„ Ν. ΣτρZτου & Στ. Γρανkτσα 7, κοντZ στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.z. 2ου ορlφου, χωρk„ κοινlχρηστα, zε αυτlνοzη θiρzανση, τζZκι & βερZντε„ γnρωγnρω, κοντZ στου„ Αγ. ΕυρυτZνε„. Τιzj: 300 ευρ~. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα στην ΠZτρα, δkπλα στο ΤΕΙ. Προτιzοnνται ΕυρυτZνε„ φοιτητi„. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροnzπα„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρnχωρο, 3ου ορlφου, στο κiντρο τη„ πlλη„. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαziρισzα 100 τ.z., 4ου ορlφου, ανακαινισziνο, zε τερZστια πiργκολα, στο κiντρο τη„ πlλη„. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 75 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Ν. ΣτρZτου 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοnρια πολυκατοικkα, στη ΛαγκαδιZ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισziνο οροφοδιαziρισzα zε zεγZλε„ βερZντε„, θiα & αυτlνοzη θiρzανση, iναντι DIA. Τιzj: 300 ευρ~. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε Zριστη κατZσταση, zε αυτlνοzη θiρzανση & τζZκι, στον ΠZνω ΞηριZ. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγlρη„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο 2αρι πλησkον Νοσοκοzεkου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαziρισzα στο κiντρο τη„ πlλη„. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο στην οδl Ζηνοποnλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο studio σε καινοnρια πολυκατοικkα zε αυτlνοzη θiρzανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορlφου, πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, ρετιρi, διαzπερi„, zε αυτlνοzη θiρzανση, δkπλα στο Γηροκοzεkο. Τηλ. 6979117800801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικkα (για σεζlν j zlνιzα) 80 τ.z. πλjρω„ επιπλωziνη, zε αυτlνοzη θiρzανση, τζZκι, γκαρZζ & κjπο στον Πρ. Ηλkα. Τιzj: 500 ευρ~. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορlφου zε αυτlνοzη θiρzανση κοντZ στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα zε θiα την πλατεkα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορlφου, γωνιακl, ηzιεπιπλωziνο, πZνω απl την ΤρZπεζα Πειραι~„. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση στον ΞηριZ. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιiρα 32 τ.z. ρετιρi, zε zεγZλη βερZντα & θiα, πλησkον zετρl Πανlρzου, στου„ Αzπελlκηπου„. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια επιπλωziνη γκαρσονιiρα κοντZ στον Βερlπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση, δkπλα στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρi 55 τ.z στην οδl Σακαλj 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 30 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Ρ. Φεραkου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.z. στην οδl Παπακυριαζj 4, στη Λαzkα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαzπερi„ zε αυτlνοzη θiρzανση & ελZχιστα κοινlχρηστα, στην cνω Κυψiλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορlφου, πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 100 τ.z. zε 2 υ/δ στην οδl Μεγ. ΑλεξZνδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, κεντρικl, επιπλωziνο, zε τζZκι & αυτlνοzη θiρzανση. ΕνοικιZζεται & για σεζlν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο επιπλωziνο 2αρι 55 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση & τζZκι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.z. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πiτρινη επιπλωziνη zονοκατοικkα 85 τ.z. zε κjπο, στο Μικρl Χωριl. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγZλη, καινοnρια, επιπλωziνη γκαρσονιiρα, χωρk„ κοινlχρηστα, στη ΛαγκαδιZ. Τιzj: 200 ευρ~. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 4αρι ρετιρi, διαzπερi„, zε αυτlνοzη θiρzανση και τζZκι. Τηλ. 2237021061, 6979117800-801. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγεια οικkα 50 τ.z. στο ΜεγZλο Χωριl. κ. cννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα στην οδl Κατσαντ~νη 4. Τιzj προσιτj. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 47 τ.z. σε ισlγειο zονοκατοικkα„ που βλiπει σε αυλj, στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Αφροδkτη„ 11, απiναντι απl τη στεγασziνη λαϊκj αγορZ. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοnρια διαzερkσzατα 75 τ.z. iκαστο, zε τζZκι. Το iνα 2ου lροφο, επιπλωziνο zε ψυγεkο και κουζkνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.z. περkπου πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση στο 1ο Iηz. Σχολεkο, κοντZ στο ΤΕΙ, στην οδl ΚαφαντZρη & ΝικολZου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2αρι διαziρισzα zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl ΠZτzου 16 στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε αυτlνοzη θiρzανση, πλjρω„ επιπλωziνο, zε τζZκι και πZρκινγκ σε νεlκτιστη πολυκατοικkα, στην οδl Χρ. ΚατσZzπα 4, στο δρlzο του Γηροκοzεkου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.z. επιπλωziνο και zη, στο κiντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnργιο πολυτελi„ studio, πλjρω„ επιπλωziνο – εξοπλισziνο, χωρk„ κοινlχρηστα, σε κεντρικl

υρ υτ α

ΠΛΕΙΤΑI BMW 320Ci 2.000cc, v6 zοντ. 2001, zεταλλικl χρ~zα, 84.000 χλz., 2θυρο, αερlσακοι 8 πλευρικοk, καθkσzατα bucket, φ~τα Xenon, βενζkνη, Zριστη κατZσταση. Τιzj: 10.000 ευρ~. Τηλ. 6944598797. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OKTAVIA TOUR 1800cc, 150 bhp, 80.000 χλz, zοντiλο 5/2005, ατρακZριστο, πρ~το χiρι, χρ~zατο„ zαnρο. Τηλ. 6972879173. ΠΛΕΙΤΑI RAV4 Luxury 2.000cc, πετρiλαιο, zοντiλο ’07, zε 105.000 χλz, full extra. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τιzj: 25.500 ευρ~. Τηλ. 6977290221. ΠΛΕΙΤΑΙ Volkswagen 1600cc, full extra, χρ~zατο„ ασηzk, zε 128.000 χλz, service 1 zηνl„, ΚΤΕΟ & καινοnρια λZστιχα. dλεγχο„ δεκτl„. Τηλ. 6973341862. ΑΓΟΡΑΖ αυτοκkνητα j πιστοποιητικZ για απlσυρση. Γι~ργο„ Παπαδηzητρkου. Τηλ. 6932447939. ΠΛΕΙΤΑI TOYOTA LAND CRUISER LUXURY 3000cc, πετρiλαιο, zοντiλο, 9/2007, 3θυρο, 56.000 χλz. Τιzj: 28.000 ευρ~. Τηλ. 6944317315. ΠΛΕΙΤΑI LAND ROVER FREELANDER II, HSE i6, 68.000 χλz, χρ~zατο„ γκρι, service αντιπροσωπεkα„, airbag 8+, ατρακZριστο, προβολεk„ οzkχλη„, Xenon φ~τα, ABS, ηλεκτρικZ παρZθυρα, κεντρικl κλεkδωzα, ηλεκτρικοk καθρiφτε„, CD Player, δερzZτινα καθkσzατα, Cruise Control, αισθητjρα„ βροχj„, ηλεκτρικZ καθkσzατα. Τιzj: 24.000 ευρ~. Τηλ. 6976762626. ΠΛΕΙΤΑI BMW E36 1600cc, 116hp, zοντiλο ’95, zε διζωνικl κλιzατισzl, ζZντε„ αλουzινkου 15’’, συναγερzl. ΑτρακZριστο, σε Zριστη κατZσταση. Τιzj συζητjσιzη. Τηλ. 6986648943. ΠΛΕΙΤΑI DAEWOO 800cc, zοντiλο ’00, zε air condition, καινοnρια λZστιχα, zια 4αδα χιονολZστιχα, καινοnριο αzορτισiρ, zε 100.000 χλz. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τηλ. 6985800657. ΠΛΕΙΤΑI GOLF 4 1.8 turbo, full extra, 420 hp. Τιzj 10.500 (συζητjσιzη). Τηλ. 6984454849. ΠΛΕΙΤΑΙ SUZUKI GRAND VITARA 1600CC, zοντiλο 8/04, χρ~zα zπεζ zεταλλικl, 95.000 χλz., full extra, βιβλkο service, ατρακZριστο, πρ~το χiρι, ιδι~τη„. Τιzj: 8.500 ευρ~. Τηλ. 6976720807. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OCTAVIA, zοντiλο G04, 1800cc, 4x4. Τιzj συζητjσιzη. Τηλ. 6944532365. ΠΛΕΙΤΑΙ Fiat Panda 1250cc, zοντiλο 11/05, 50.000 χλz, χρ~zατο„ λαχανk. Τιzj: 5.000 ευρ~. Τηλ. 2237025612, 6978590696. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακZριστο, full extra. Τιzj: 5.800 ευρ~. Τηλ. 6979223694. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, zοντiλο 2002 zε 75000km. Iιαθiτει κλιzατισzl, υδραυλικl τιzlνι, υπολογιστj ταξιδιοn, ηλεκτρικZ παρZθυρα εzπρl„, συναγερzl. Πρlσφατο zεγZλο servis και καινοnργια λZστιχα. Τιzj 3500 ευρ~. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, zοντiλο ‘98, 110.000 χλz, σε αρkστη κατZσταση, zε ηλ. παρZθυρα & καθρiφτε„, A/C, συναγερzl, immobilizer. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τιzj: 6.000 ευρ~ zετρητZ. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρZσινο, zε 54.000 χλz. Τιzj: 2.900 ευρ~. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, zοντiλο ’93, 188.000 χλz, χρ~zα λευκl. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρk„ τεκzjριο, 78.000 χλz., zοντiλο 2003, σε Zριστη κατZσταση, φυλZσσεται σε γκαρZζ. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τιzj: 14.500 ευρ~. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, zε σχZρε„ οροφj„, προβολεk„ οzkχλη„, συναγερzl, Air Condition, υδραυλικl τιzlνι, ρZδιο CD MP3, σε Zριστη κατZσταση. Τιzj 6.500 ευρ~. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑΙ κλοnβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, zε κεντρικl κλεkδωzα, σκZρε„ φlρτωση„, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιzj: 9.500 ευρ~. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, zοντiλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο DAIHATSU SARAH 4x4, 1300cc, zοντiλο ’91, χρ~zατο„ zπλε, σε καλj κατZσταση. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, zοντiλο 2000 & χρ~zατο„ zπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 zοντiλο ’93, βενζινοκkνητο, καταλυτικl zε καινοnρια λZστιχα και αzορτισiρ. Αλλαγj και zε zικροzεσαkο ΙΧ επιβατικl zοντiλο 2001 και νεlτερο. Τιzj: 4.000 ευρ~, συζητjσιzη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε Zριστη κατZσταση zε δερzZτινα καθkσzατα, κοτσαδlρο, ηλιοροφj. Τιzj: 14.000 ευρ~. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, zοντiλο ’99. cδεια για αγροτικl- επαγγελzατικl. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 zZρκα„ MAZDA TRIBUTE 2000cc, zοντiλο 2003, χρ~zατο„ zπλε, ατρακZριστο, zε ζαντολZστιχα, ηλιοροφj, δερzZτινα καθkσzατα, pull bar, σχZρα σκι, mp3 player, ηχοσjστηzα, full extra, zε 100.000 χλz. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τιzj ευκαιρkα„: 10.500 ευρ~. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο Renault Laguna 1600cc, zοντiλο 2001, χρ~zατο„ ασηzk πiρλα, 78.000 χλz., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο Nissan Primera 1600cc, zοντiλο ’98, σε Zριστη κατZσταση, προστατευziνο σε γκαρZζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, zοντiλο ’98, ατρακZριστο. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο PAJERO PANIN 1800cc, zε ζZντε„ αλουzινkου, χρ~zατο„ ασηzk, σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 2237024564. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο MITSUBISHI CARISMA 1600cc, zοντiλο 2000, 150.000 χιλ., Τηλ. 6947840657. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο HYUDAI ACCENT 1400cc, zοντiλο 2002, full extra, zε air condition. Τιzj: 3.200 ευρ~. Τηλ. 6978720243.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο διαziρισzα 55 τ.z. σε καινοnργια πολυκατοικkα κοντZ στο κiντρο. Τηλ. 2237024310, 2237080460. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι iναντι 2ου Iηz. Σχολεkου. Τιzj συζητjσιzη. Τηλ. 6944263592. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 30 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Ρ. Φεραkου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πiτρινη επιπλωziνη κατοικkα 40 τ.z. στο Μικρl Χωριl. Τηλ. 6936973174. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι iναντι Συνεδριακοn Κiντρου. Τηλ. 6972462371, 2109920729. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικkα 70 τ.z., επιπλωziνη, zε τζZκι & καλοριφiρ στη θiση «Ισι~zατα», στο Βουτnρο. Τιzj: 400 ευρ~. Τηλ. 6942274698. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ studio πλjρω„ εξοπλισziνο, zε αυτονοzkα, ηλιακl θερzοσkφωνα, θiσει„ πZρκινγκ, θiα, χωρk„ κοινlχρηστα. Τηλ. 2237080088, 6974466781. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 3αρι zε τζZκι, κjπο, χωρk„ κοινlχρηστα, στην οδl Ηφαkστου 10. Τιzj χαzηλj. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 32 τ.z. πλjρω„ επιπλωziνη, zε αυτlνοzη θiρzανση, παραπλεnρω„ Iικαστηρkων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα zε υ/δ, κουζkνα, wc, αποθjκη, αυτlνοzη θiρzανση, χωρk„ κοινlχρηστα. Τιzj οικονοzικj. Τηλ. 6978850990. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο 2αρι, 3ου ορlφου, κοντZ στο Νοσοκοzεkο. Τηλ. 2237023568, 6979099256. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι zε αυτlνοzη θiρzανση & τζZκι στην οδl Τjλου 2. Τηλ. 6932979185, 6944103482. Κα Πlπη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.z. περkπου, αυτlνοzη, ανεξZρτητη, zερικ~„ επιπλωziνη & zε ξεχωριστj εkσοδο στον ΚZτω ΞηριZ. Τιzj: 160 ευρ~. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο διαzπερi„ 70 τ.z. περkπου, αυτlνοzο, ανεξZρτητο, zε θερzοzονωτικZ παρZθυρα & ξεχωριστj εkσοδο, στον ΚZτω ΞηριZ. Τιzj: 220 ευρ~. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 72 τ.z. ισlγειο, επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση & αποθjκη, στην οδl Κων. Λεπενι~τη 43, στον ΞηριZ. Τηλ. 6973202968, 6973342623. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2αρι, 2ου ορlφου, πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτονοzkα. Τηλ. 2237080650, 6972517167. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 54 τ.z. στην οδl Προυσιωτkσση„ 21. Τηλ. 2237023670, 2237024148. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακl 2αρι 2ου ορlφου, zε εντοιχιζlzενη ηλ. κουζkνα, air condition, γραφεkο & βιβλιοθjκη, στον Αγ. Νικlλαο, πλησkον ηλεκτρικοn, στην Αθjνα. Τηλ. 6974010829, 6932295161. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 35 τ.z., 1ου ορlφου, στη IZφνη, Αθjνα. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα στο κiντρο. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.z., πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Προυσιωτkσση„ 2. Τιzj λογικj. Τηλ. 2237025911, 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 4αρι 120 τ.z., πλjρω„ επιπλωziνο, zε κλειστj θiση στZθzευση„ & αποθjκη, πkσω απl τη Νοzαρχkα. Τηλ. 6977081490. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.z. προσlψεω„, 1ου ορlφου, ανακαινισziνη, στην οδl Σεβαστkα„ 41 Ιλkσια ΖωγρZφου, Αθjνα. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Γ. ΚαραϊσκZκη. Τηλ. 2237080630, 6972274366. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο διαziρισzα zε τζZκι & θiα, εξοπλισziνο zε ηλ. συσκευi„ Miller, στην οδl Κολοκοτρ~νη 20. Τιzj: 250 ευρ~. Τηλ. 22370-22766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 28 τ.z. στου„ Αγ. ΕυρυτZνε„. Τηλ. 6979001439. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 120 τ.z. πkσω απl τη Νοzαρχkα, στην οδl Κατσαντ~νη 2. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzπερi„ διαziρισzα zε 3 υ/δ, σαλlνι, κουζkνα, αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Μεσολογγkου 7. Τηλ. 2237023697, 6976148209. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.z., 2ου ορlφου, πλησkον Πανεπιστηzkου ΠειραιZ. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 3αρι zε zεγZλη βερZντα & αποθjκη, στην οδl Χρ. Καραπιπiρη 16, κοντZ στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τιzj λογικj. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 55 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση, κοντZ στην αγορZ. Τηλ. 6978891096. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, στη Λαzkα, διαziρισzα 68 τ.z., 3ου ορlφου, διαzπερi„, επιπλωziνο, γκαρZζ προαιρετικl, στην οδl Αβiρωφ 34-36. Τηλ. 6973829980, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 1ου ορlφου, zε αυτlνοzη θiρzανση, zπlιλερ, zlνωση στην οδl Χαρ. Τρικοnπη 26. Τηλ. 2237023734, 6979169582. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 3αρι zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Κατσαντ~νη 4, δkπλα στην Α/θzια Εκπαkδευση. Τηλ. 6977788958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι στο Καρπενjσι. τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2αρια καινοnρια, επιπλωziνα j zη, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Αρzονkα„ 7. Τηλ. 6977949490, 6972261367. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα zε αυτlνοzη θiρzανση στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6977599681. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα επιπλωziνη j zη, iναντι Iηzαρχεkου. Τιzj συζητjσιzη. Τηλ. 6986017145. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε 2 υ/δ, κουζkνα, τζZκι & αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Νικ. ΣτρZτου. Τηλ. 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη zονοκατοικkα 80 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση, για σεζlν j για χρlνο, στο Ν. IερzZτι. Τηλ. 6972888139. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορlφου, zε αυτονοzkα θiρzανση„, επk τη„ οδοn Ιατρkδου. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα δnο δωzατkων, χολ, κουζkνα, zπZνιο πλησkον πλατεkα„. Τιzj ευκαιρkα„. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εξοχικj zονοκατοικkα 95 τ.z. πλjρω„ επιπλωziνη, zε θiα, για 2 οικογiνειε„, στου„ ΚορυσχZδε„. Τιzj πολn καλj. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια επιπλωziνη γκαρσονιiρα 40 τ.z., 2ου ορlφου, zε τζZκι, ηλιακl θερzοσkφωνα, αυτlνοzη θiρzανση & kντερνετ στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237023221, 6981452239. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl ΠZτzου 16, στον Προφjτη Ηλkα. Τηλ. 2237025328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 40 τ.z. 1ου ορlφου, επιπλωziνη, zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Γενναδkου 6. Τηλ. 6973243114. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, 1ου ορlφου, zε αυτlνοzη θiρzανση κοντZ στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 2237023311, 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωziνε„ νεlδzητε„ γκαρσονιiρε„ στη ΛαγκαδιZ. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικkα στην παραλkα Ραχ~ν Φθι~τιδα„ για θερινj j χειzερινj περkοδο. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλjρω„ επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση, τζZκι, χωρk„ κοινlχρηστα, zε υπiροχη θiα στην οδl Γενναδkου 5. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 85 τ.z. στην οδl Γ. Κονδnλη 13, κοντZ στην Εφορkα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελzατικl„ χ~ρο„ zε zικρj κουζkνα & zπZνιο στην οδl Γ. Κονδnλη 13, κοντZ στην Εφορkα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 60 τ.z. στην οδl Ζαχ. Παπαντωνkου 2, πZνω απl τα γραφεkα τη„ Ν.I., κοντZ στην κεντρικj πλατεkα Καρπενησkου. Ιδανικl και για επαγγελzατικj στiγη. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στη Θεσσαλονkκη, πλησkον Πανεπιστηzkου, ιδανικl για 1-2 φοιτητi„. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη zονοκατοικkα 90 τ.z. zε 2 υ/δ, 2 wc, κουζkνα, σαλlνι. Τηλ. 6977252320. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικkα zε 2 υ/δ, καθιστικl, κουζkνα, zπZνιο, αποθjκη, θiρzανση & κjπο στο Μεγ. Χωριl. Τηλ. 6972440396. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 75 τ.z., 1ου ορlφου, επk τη„ οδοn Αθ. Καρπενησι~τη. Τηλ. 6972162956. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα zε αυτlνοzη θiρzανση, πZρκινγκ, χωρk„ κοινlχρηστα. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια ευρnχωρη γκαρσονιiρα 35 τ.z. 1ου ορlφου, zε αυτlνοzη θiρzανση & καινοnρια επkπλωση, κοντZ στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τιzj λογικj. Τηλ. 2237024543. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 92 τ.z., zε αυτlνοzη θiρzανση, 2 υ/δ, 2 zπZνια, κουζkνα, αποθjκη, στην οδl Ν. ΣτρZτου. Τηλ.

Γυναkκα ΖΗ ΤΑ εργασkα για φnλαξη ηλικιωziνων. Τηλ. 6979294422. Κυρkα απl Βουλγαρkα ΖΗ ΤΑ εργασkα ω„ εσωτερικj για τη φnλαξη ηλικιωziνων. Τηλ. 6981484663. Ο Ραδιοτηλεοπτικl„ Οργανισzl„ Κεντρικj„ ΕλλZδα„ STAR A.E. ΖΗ ΤΑ 2 συνεργZτε„ για την επZνδρωση του διαφηzιστικοn τzjzατο„ στον νοzl Ευρυτανkα„. Προσφiρονται πολn ικανοποιητικi„ αzοιβi„ & παρiχεται δωρεZν εκπαkδευση. ΕπιθυzητZ Προσlντα: Προϋπηρεσkα σε πωλjσει„. Καλl χειρισzl ηλεκτρονικοn υπολογιστj. Ικανοποιητικj και επιzεληziνη εzφZνιση. Επικοινωνιακl ταλiντο. Πληροφορkε„: 2231046725. Υπεnθυνο„: κ. Νικlπουλο„ ΓιZννη„. Αντρlγυνα και Zτοzα ΖΗ ΤΑΜΕ για zlνιzη δουλειZ σε ελληνικZ εστιατlρια σε Γερzανkα-Ολλανδkα, δωρεZν διαzονj, διατροφj, ασφZλεια. Τηλ. 6984461854. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ βZτα zε χ~zα για χωρZφι. Τηλ. 2237024585. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ οικlπεδο για αγορZ στο Καρπενjσι, αλλZ και στην ευρnτερη περιοχj, iω„ 50.000 ευρ~. Τηλ. 6986648943. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ Zτοzα για εργασkα, απl εργολZβο καθαρισzοn, πρωινi„ & απογευzατινi„ ~ρε„. Τηλ. 6936898752. ΖΗ Τ εργασkα παντl„ τnπου. Εkzαι νοσοκlzα και φυσιοθεραπεnτρια 55 ετ~ν. Iουλεnω χωρk„ ρεπl. Κα Κατερkνα. Τηλ. 6997682524. ΒουλγZρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ω„ εσωτερικj ηλικιωziνου„, κατZκοιτου„, παιδιZ, οικιακi„ εργασkε„, καθ~„ και δουλειi„ σε ταβiρνα, πανσιlν. Τηλ. 6992531891. Κυρkα zε πεkρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεnθυνα τη φnλαξη παιδι~ν, απl βρεφικj iω„ σχολικj ηλικkα, zε δυνατlτητα βοjθεια„ και στη zελiτη των zαθηzZτων του„. Τηλ. 6932988422. ΖΗ ΤΕ! ΤΑΙ Zτοzο, το οποkο να διαziνει στη Λαzkα, αλλZ να εργZζεται στο Καρπενjσι, για την κοινj καθηzερινj zεταφορZ zε στlχο την εξ ηzισεkα„ δαπZνη στα iξοδα ταξιδιοn. Τηλ. 6942482261. Πτυχιοnχο„ zε φροντιστηριακj εzπειρkα & πειθαρχkα ΠΑΡΑ Ι ΕΙ zαθjzατα σε zαθητi„ Iηzοτικοn & Γυzνασkου θεωρητικj„ κατεnθυνση„. Τιzi„ προσιτi„. Τηλ. 6981657134. ΖΗ Τ εργασkα για κουζkνα, εντl„ πlλη„. Τηλ. 6976088244. Θiλετε να κερδkσετε χρlνο & χρjzα; ΑΝΑΛΑΜΒΑΝ την καταziτρηση των αποδεkξε~ν σα„ για την Εφορkα. Τηλ. 6974905365. Κυρkα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεnθυνα την φροντkδα ηλικιωziνων & παιδι~ν. Τηλ. 6973532467. ΖΗ Τ εργασkα ω„ zπiιzπι σkτερ. Μlνο πρωινi„ ~ρε„, εκτl„ ΣαββZτου & Κυριακj„. Με εzπειρkα. Τηλ. 6980069760. Η Hygiene Service ΖΗ ΤΑ να προσλZβει πωλητi„/τριε„. Τηλ. 2441072373, 6947439797. Η εισαγωγικj ESPRESSO ΖΗ ΤΑ αντιπρlσωπο για lλο τον νοzl. Μlνο σοβαρi„ προτZσει„. Τηλ. 6946505646. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργZτη„ για την AEGEAN POWER (π~ληση ηλεκτρικοn ρεnzατο„). Τηλ. 2231027463, 2231045383. Mπi ι zπι σk τερ - κυρkα zε zεγZλη εzπειρkα και παιδαγωγικi„ γν~σει„ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φnλαξη παιδι~ν απογευzατινi„ και βραδινi„ ~ρε„ τα Σαββατοκnριακα και τι„ γιορτi„. τηλ. 6973586709. Χειριστj„ ανυψωτικ~ν zηχανηzZτων zε δkπλωzα ΖΗ ΤΑ ανZλογη εργασkα. Τηλ. 6909235541. ΑποθηκZριο„ χειριστj„ κλαρκ zε προϋπηρεσkα ΖΗ ΤΑ ανZλογη εργασkα. Τηλ. 6977691117. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ συνεργZτε„ για στελiχωση ασφαλιστικοn γραφεkου στο Καρπενjσι. Τηλ. 2237025902. mρε„ 9.00-2.00. Κυρkα απl Βουλγαρkα zε πεkρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντkδα ηλικιωziνων, lχι εσωτερικj, φnλαξη παιδι~ν, καθαριlτητα σπιτι~ν j ξενοδοχεkων, σιδiρωzα. Τηλ. 6942404448. Κυρkα απl Βουλγαρkα zε πεkρα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντkδα ηλικιωziνων, αρρ~στων, κατZκοιτων, επkση„, καθαριlτητα σπιτιοn, σιδiρωzα, φnλαξη παιδι~ν κZθε ηλικkα„, σαν εσωτερικj. Τηλ. 6992531891, 2105225317. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ zοδkστρα για zlνιzη εργασkα στο Καρπενjσι. Πρωινi„ ~ρε„. Τηλ. 6946943719. Γυναkκα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φnλαξη ηλικιωziνων. Τηλ. 6993749690. ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτlρο„ για εστιατlριο – ψησταριZ. Τηλ. 6974302989. ΖΗ ΤΕ! ΤΑΙ κυρkα για φροντkδα ηλικιωziνου. Τηλ. 6948599446. Απlφοιτη ΙΕΚ στελεχ~ν επιχειρjσεων, κZτοχο„ ECDL, γν~στη„ αγγλικ~ν, zε προϋπηρεσkα ΖΗ ΤΑ εργασkα πλjρου„ απασχlληση„ ω„ υπZλληλο„ γραφεkου. Τηλ. 6983153403. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Zτοzο zε γν~σει„ αγγλικ~ν & Η/Υ να εργαστεk σε τουριστικl γραφεkο. Θα προτιzηθοnν Zτοzα zε εzπειρkα στο τουριστικl αντικεkzενο. Τηλ. 2237080150, 6945396808. ΖΗΤ εργασkα ω„ οικιακj βοηθl„. Τηλ. 6988331660. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρkα για τη φnλαξη ηλικιωziνου, στο Μικρl Χωριl Ευρυτανkα„. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ εργασkα ω„ zπiιzπι σkτερ. Τηλ. 6937812252. Κυρkα ΖΗ ΤΑ εργασkα για τη φροντkδα παιδι~ν j ηλικιωziνων. Τηλ. 6937812252. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρkα για φnλαξη ηλικιωziνου ατlzου στο Μικρl Χωριl Ευρυτανkα„. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ εργασkα ω„ zπεkzπι σkτερ για παιδιZ ηλικkα„ 2-7 ετ~ν. Τηλ. 6970874850. ΖΗ Τ εργασkα για φροντkδα ηλικιωziνων ατlzων j ω„ οικιακj βοηθl„. Τηλ. 6979300585. ΖΗ ΤΕ! ΤΑΙ οικιακj βοηθl„ για να φροντkζει ηλικιωzi νη κυ ρk α 3 η zi ρε„ την ε βδο zZ δα στην πε ρι ο χj Νi ο Iερ zZ τι Μι κροn Χω ριοn. Τη λi φω να ε πι κοι νω νk α„: 6945644703, 2237041564. Ξενοδοχεkο 5 αστiρων στο Καρπενjσι ΖΗ ΤΑ για την στελiχωση τzjzατο„ Spa φυσιοθεραπευτi„ / τριε„, κοzzωτi„ τριε„, αισθητικοn„, Zτοzα για zανικιοnρ και πεντι κιοnρ και Zτοzα για την ρεσεψιlν. Πληροφορkε„ στο Τηλ. 6938826965. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καzαριiρα για τον παραδοσιακl ξεν~να στα Φι δZ κια. Υ πεn θυ νο„ κ. Φ~ τη„ Τηλ. 2237023380, 6944427070. ΖΗ Τ εργασkα ω„ zπiιzπι σkτερ εντl„ νοzοn Ευρυτανkα„.τηλ: 2237022184. ΖΗ Τ εργασkα παντl„ τnπου τηλ: 6973984988.

νι κά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 2οροφη„ οικkα„ zε χολ, κουζkνα, wc, σlzπα πετρελαkου, θiα, πλjρω„ επιπλωziνο, πλησkον κεντρικj„ πλατεkα„. ΤΗΛ: 22370-23044

ΝΕΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο επιπλωziνο διαziρισzα για σεζlν (Οκτ~βριο„-Ιοnλιο„) για δZσκαλο, καθηγητj κ.ο.κ., δkπλα στο κολυzβητjριο. Τηλ. 6971959290. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 55 τ.z., διαzπερi„, 1ου ορlφου, ηzιεπιπλωziνο, zε τζZκι & υπlγειο γκαρZζ, απiναντι απl το Πανlραzα. Τηλ. 6972318105. ΠΛΕΙΤΑΙ πιZνο ρ~σικο, zZρκα„ BELARUS, καλοδιατηρηziνο. Τηλ. 6947049883.


Ανακοινώσεις

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ-ρτη 12 Οκτωβρ=ου 2011 / Σελ=δα 28

Την Κυριακ στα γραφα

τηV αρL>διαV επιτροπ<V. Αν για οποιοδ<ποτε σοβαρ> λ>γο δεν διεξαχθε= η δηLοπρασ=α θα γ=νει στιV 25/10/2011 ηL;ρα Τρ=τη στον =διο τ>πο και χρ>νο χωρ=V -λλη ανακο=νωση. Το ;ργο προϋπολογισLο? 25.500,00 ευρP χωρ=V το ΦΠΑ χρηLατοδοτε=ται κατ- 100% απ> τον Ειδικ> Φορ;α ασPν του Πρ-σινου ΤαLε=ου. Στο διαγωνισL> γ=νονται δεκτο=: 1. ΜεLονωL;νεV εργοληπτικ;V επιχειρ<σειV εγγεγραLL;νεV στο ΜητρPο ΕργοληπτικPν Επιχειρ<σεων (Μ.Μ.ΕΠ) που τηρε=ται στη ΓΓΕ του Υ.ΠΕ.Χ,..Ε., εφ>σον αν<κουν στην Α1 τ-ξη για ;ργα κατηγορ=αV ΟΟΠΟΙΙΑΣ και -νω Lε τουV ισχ?οντεV περιορισLο?V ωV προV τα κατPτερα >ρια καθPV και εργοληπτικ;V επιχειρ<σειV εγγεγραLL;νεV στα ΝοLαρχιακ- ΜητρPα αντιστο=χου προϋπολογισLο? για ;ργα τηV αντ=στοιχηV κατηγορ=αV. 2. Εργοληπτικ;V επιχειρ<σειV δηLοσ=ων ;ργων Lε πτυχ=ο πρασ=νου στελεχωL;νεV Lε ασολ>γο < ασοπ>νο.

Ο Πανελλ νιο Αντικαρκινικ ρανο για το 2011

Ε

Να θυL=σουLε πωV στον δ<Lο Αγρ-φων ο ;ρανοV θα πραγLατοποιηθε= την επ>Lενη Κυριακ< 16 Οκτωβρ=ου 2011.

Ο πρ>εδροV του παραρτ<LατοV Καρπενησ=ου τηV Ελληνικ<V Αντικαρκινικ<V Εταιρε=αV, δρ. Απ>στολοV-ΓεPργιοV Ι. Σοφ>V, καλε= >λουV τουV Ευρυτ-νεV να ανταποκριθο?ν στο κ-λεσLα για την καταπολ;Lηση τηV επ-ρατηV ν>σου. Οι ενδιαφερ>Lενοι Lπορο?ν βοηθ<σουν προσφ;ρονταV απ’ ευθε=αV στον ειδικ> τραπεζικ> λογαριασL> τηV Εθνικ<V Τρ-πεζαV τηV Ελλ-δοV 040/483122-52, ε=τε προLηθευ>Lενοι κουπ>νια απ> τα ειδικ- κλιL-κια που ;χουν δηLιουργηθε= απ> τον αντιπεριφερει-ρχη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ,Ν ΕΡΓ,Ν ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒ,Ν ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΑ - ΟΜΙΑΝΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.000,00 ΕΥΡ, ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. Καρπεν<σι, 6-10-11 Αρ. Πρωτ.: 1870 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓ,ΝΙΣΜΟΥ Η Περιφ;ρεια Στερε-V Ελλ-δαV, Περιφερειακ< Εν>τητα Ευρυταν=αV, ?στερα απ> την απ>φαση 1731/21-9-2011, Lε την οπο=α εγκρ=θηκαν τα τε?χη δηLοπρ-τησηV για την εκτ;λεση του ;ργου: «Αποκατ-σταση βλαβPν στον οδικ> -ξονα Αγ=α Τρι-δα οLιανο= προϋπολογισLο? 65.000,00 ΕΥΡ, Lε το ΦΠΑ,

β. Προερχ>LενεV απ> κρ-τη L;λη τηV Ευρωπαϊκ<V 7νωσηV < του Ευρωπαϊκο? ΟικονοLικο? ΧPρου (Ε.Ο.Χ.), < απ> κρ-τη που ;χουν υπογρ-ψει την συLφων=α για τιV ηL>σιεV ΣυLβ-σειV (Σ..Σ.) του Παγκ>σLιου ΟργανισLο? ΕLπορ=ου (Π.Ο.Ε.), στα οπο=α τηρο?νται επ=σηLοι κατ-λογοι αναγνωρισL;νων εργοληπτPν, εφ>σον ε=ναι εγγεγραLL;νεV σε αυτο?V και σε τ-ξη και κατηγορ=α αντ=στοιχη Lε τιV καλο?LενεV του Ελληνικο? ΜητρPου ΜΕΕΠ. γ. Προερχ>LενεV απ> ωV ανωτ;ρω β' κρ-τη, στα οπο=α δεν τηρο?νται επ=σηLοι κατ-λογοι αναγνωρισL;νων εργοληπτPν, εφ>σον αποδεικν?ουν >τι ;χουν εκτελ;σει ;ργα παρ>Lοια Lε το δηLοπρατο?Lενο, απ> ποιοτικ< και ποσοτικ< -ποψη. 2. Κοινοπραξ=εV ΕργοληπτικPν Επιχειρ<σεων των παραπ-νω περιπτPσεων α, β και γ οποιονδ<ποτε συνδυασL> Lεταξ? τουV, υπ> τουV >ρουV του -ρθρου 16 παρ. 7 Ν.3669/08 (Κοινοπραξ=α στην =δια κατηγορ=α), υπ> τον >ρο >τι κ-θε Εργοληπτικ< Επιχε=ρηση θα συLLετ;χει στο κοινοπρακτικ> σχ<Lα Lε ποσοστ> >χι Lικρ>τερο του 25% τηV καλο?LενηV κατηγορ=αV. Η Εγγ?ηση για την συLLετοχ< στη ηLοπρασ=α, ορ=ζεται σε 1110,00 EYP,, δηλαδ< ποσοστ> 2% τηV προϋπολογιζ>LενηV δαπ-νηV του 7ργου που δηLοπρατε=ται, σ?Lφωνα Lε το -ρθρο 24 του Ν.3669/08 και την αν-λογη στρογγ?λευση. Το ;ργο προϋπολογισLο? 65.000,00 ευρP Lε το ΦΠΑ χρηLατοδοτε=ται απ> τουV ΚΑΠ τηV Περιφ;ρειαV Στερε-V Ελλ-δαV 2011 Lε υπ-ρχουσα π=στωση 65.000,00 ευρP. Περισσ>τερεV, πληροφορ=εV παρ;χονται στα γραφε=α τηV ΤΕ, οδ>V ΚατσαντPνη 2, Καρπεν<σι, 36100, τηλ;φωνο 22373 52433, >που και διατ=θενται τα ΣυLβατικ- Τε?χη ηLοπρ-τησηV L;χρι και την Π;Lπτη 20 Οκτωβρ=ου 2011.

ΑΝΑΚΟΙΝ,ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το ασαρχε=ο Καρπενησ=ου ανακοινPνει τη διεν;ργεια προφορικ<V δηLοπρασ=αV Lε προφορικ;V προσφορ;V ποσοστο? ;κπτωσηV ενPπιον τηV επιτροπ<V διεξαγωγ<V δηLοπρασ=αV (-ρθρο 29 του Ν.3669/08) για την αν-δειξη αναδ>χου για την εκτ;λεση του ;ργου: ΙΑΝΟΙΞΗ ΑΣΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ Γ' ΚΑΤ. «ΚΑΤ, ΙΑΣΕΛΟ - ΝΤΕΡΕΣΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ. Κ. ΚΕΡΑΣΟΧ,ΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦ,Ν προϋπολογισLο? 25.500,00 ΕΥΡ, χωρ=V το ΦΠΑ. Ο ιαγωνισL>V θα γ=νει την 18η Οκτωβρ=ου ;τουV 2011, ηL;ρα Τρ=τη & Pρα 10.00 π.L. (λ<ξη επ=δοσηV των δικαιολογητικPν συLLετοχ<V) στα Γραφε=α του ασαρχε=ου Καρπενησ=ου ενPπιον

Για το Καραπιπ;ρειο ΠνευL. 9δρυLα Ευ-γγελοV Παπασπ?ρου Πρ>εδροV .Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τ,Ν ΜΕΤΟΧ,Ν ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΝ,ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ (ΘΕΣΗ ΚΤΕΛ) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Τ.Κ. 36100 ΑΡ. Μ. Α.Ε. 55290/13/Β/03/03 Κατ>πιν αποφ-σεωV του ιοικητικο? ΣυLβουλ=ου, που π-ρθηκε στην Lε αριθL> 21/2011 συνεδρ=ασ< του και σ?Lφωνα Lε το ν>Lο και το καταστατικ>, καλο?νται οι L;τοχοι τηV εταιρε=αV ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε. σε 7κτακτη Γενικ< Συν;λευση, στα γραφε=α του κτιρ=ου επ= τηV οδο? Χαριλ-ου Τρικο?πη στο Καρπεν<σι την Κυριακ< 06 ΝοεLβρ=ου 2011 και Pρα 09:00 π.L. Lε θ;Lατα ηLερησ=αV διατ-ξεωV: Α) Λ<ψη αποφ-σεωV για τροποπο=ηση του -ρθρου 4 του καταστατικο? τηV εταιρε=αV καθPV αρχικ- στο καταστατικ> Lε το -ρθρο 4 η δι-ρκεια ε=χε ορισθε= L;χρι την 31η εκεLβρ=ου 2011, αυτ> τροποποιε=ται και ορ=ζεται ν;α δι-ρκεια L;χρι την 31η εκεLβρ=ου 2040. Β) Λ<ψη αποφ-σεωV για αγορ- Lικρο? λεωφορε=ου και ;κδοση ν;αV αδε=αV .Χ. για λογαριασL> τηV εταιρε=αV Υπεραστικ> ΚΤΕΛ ΝοLο? Ευρυταν=αV Α.Ε.. Οι L;τοχοι και οι αντιπρ>σωποι των Lετ>χων, για να ;χουν δικα=ωLα παραστ-σεωV στη γενικ< συν;λευση, πρ;πει, καττο ν>Lο και το καταστατικ>, να καταθ;σουν τουV τ=τλουV των LετοχPν τουV στο ταLε=ο τηV εταιρε=αV π;ντε τουλ-χιστο ηL;ρεV πριν απ> την ηL;ρα συνεδρι-σεωV τηV γενικ<V συν;λευσηV.

Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ,ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ /ΝΣΗ ΑΣ,Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν<σι 11-10-2011 Αριθ. Πρωτ. 58382/4587

υρ υτ α

Το Καραπιπ;ρειο ΠνευLατικ> ΙδρυLα προκηρ?σσει για το ακαδηLαϊκ> ;τοV 2011-2012: 1) Μ=α υποτροφ=α για νεοεισαχθ;ντα φοιτητ< < φοιτ<τρια σε οποιοδ<ποτε ΑΕΙ τηV χPραV και σε οποιοδ<ποτε γνωστικ> πεδ=ο. Απαρα=τητη προϋπ>θεση ο υποψ<φιοV να κατ-γεται απ> την Ευρυταν=α και η οικογ;νει- του να Lην ;χει επαρκ< οικονοLικ- L;σα. Η υποτροφ=α συν=σταται στο ποσ> των 3.000,00 ευρP κατ’ ;τοV, για >λα τα ;τη σπουδPν. Προϋπ>θεση για τη συν;χιση τηV υποτροφ=αV στα επ>Lενα ;τη σπουδPν ε=ναι η κανονικ< προαγωγ< του και L-λιστα Lε καλο?V βαθLο?V. ΑπPλεια και εν>V ΕξαL<νου σπουδPν χωρ=V σοβαρ> λ>γο < χαLηλ< βαθLολογ=α, σηLα=νει διακοπ< τηV υποτροφ=αV Lε απ>φαση του .Σ. του Ιδρ?LατοV. Το βο<θηLα θα καταβ-λλεται σε δ?ο δ>σειV των 1.500,00 ευρP. Η πρPτη δ>ση Lετ- την ;κδοση των αποτελεσL-των τηV επαναληπτικ<V εξεταστικ<V περι>δου του ΣεπτεLβρ=ου Lε την προσκ>Lιση απ> τον υπ>τροφο Πιστοποιητικο? αναλυτικ<V βαθLολογ=αV του τελευτα=ου ΕξαL<νου, απ> το οπο=ο θα προκ?πτει >τι οφε=λει το πολ? δ?ο Lαθ<Lατα (ανεξαρτ<τωV ακαδηLαϊκο? ;τουV) και >τι ο L;σοV >ροV τηV βαθLολογ=αV των LαθηL-των στα οπο=α εξετ-στηκε επιτυχPV ε=ναι τουλ-χιστον 6,5. Η δε?τερη δ>ση θα καταβ-λλεται Lετ- το π;ραV του α’ ΕξαL<νου εκ-στου ακαδηLαϊκο? ;τουV, Lε την προσκ>Lιση και π-λι Πιστοποιητικο? αναλυτ. βαθLολογ=αV και εφ>σον πληρο?νται οι =διεV ωV ανωτ;ρω προϋποθ;σειV. Αν δεν πληρο?νται οι ανωτ;ρω προϋποθ;σειV η υποτροφ=α διακ>πτεται.

σειV. 3) ΕπικυρωL;νο εκκαθαριστικ> Φ.Ε. τηV οικογενε=αV ;τουV 2011 < 2010 < Υπε?θυνη <λωση Ν.1599/86 επικυρωL;νη απ> τη ΟΥ >τι η οικογ;νει- του δεν υποβ-λλει φορολ. δ<λωση. 4) Υπε?θυνη <λωση Ν.1599/86 >τι δεν ;χει τ?χει -λληV υποτροφ=αV απ> οποιαδ<ποτε πηγ< για τον =διο σκοπ>. 5) Πιστοποιητικ> οικογενειακ<V κατ-στασηV απ> το οπο=ο να προκ?πτει η καταγωγ< του απ> την Ευρυταν=α. Απαιτο?Lενα δικαιολογητικγια τα βραβε=α ε=ναι: 1)Α=τηση. 2)Βεβα=ωση τηV οικε=αV Σχολ<V για το εξ-Lηνο σπουδPν που παρακολουθε= και τη γενικ< βαθLολογ=α που π;τυχε στο προηγο?Lενο εξ-Lηνο σπουδPν. Για τουV Lεταπτυχιακο?V φοιτητ;V βεβα=ωση >τι ;γινε δεκτ>V για Lεταπτυχιακ;V σπουδ;V και επ=σηLο αντ=γραφο πτυχ=ου του. 3)ΕπικυρωL;νο εκκαθαριστικ> Φ.Ε. τηV οικογενε=αV ;τουV 2011 < 2010 < Υπε?θυνη <λωση Ν.1599/86 επικυρωL;νη απ> τη ΟΥ >τι η οικογ;νει- του δεν υποβ-λλει φορολ. δ<λωση. 4)Υπε?θυνη <λωση Ν.1599/86 >τι δεν ;χει τ?χει υποτροφ=αV απ> οποιαδ<ποτε πηγ< για τιV σπουδ;V του. 5) Πιστοποιητικ> οικογενειακ<V κατ-στασηV απ> το οπο=ο να προκ?πτει η καταγωγ< του απ> την Ευρυταν=α. Οι ενδιαφερ>Lενοι πρ;πει να εκδηλPσουν το ενδιαφ;ρον τουV εντ>V 45 ηLερPν απ> τη πρPτη δηLοσ=ευση τηV παρο?σαV στον Τ?πο <τοι L;χρι 30/11/2011, αποστ;λλονταV τα δικαιολογητικτουV, Lε συστηL;νη επιστολ<, στη διε?θυνση: Καραπιπ;ρειο ΠνευLατικ> 9δρυLα, Παν>ρLου 25, 115 22 Αθ<να, Lε την ;νδειξη «Για το Πρ>γραLLα υποτροφιPν». Για τυχ>ν διευκριν=σειV κ. Στ. Χατζηθ-νο, τηλ. 2107643817.

Ν Ε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙ,Ν ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Η πρPτη δ>ση του πρPτου ;τουV θα καταβληθε= αL;σωV Lετ- την ;γκριση του Πρακτικο? επιλογ<V απ> την ΑποκεντρωL;νη ιο=κηση Θεσσαλ=αV - Στερε-V Ελλ-δαV. Η επιλογ< του υποτρ>φου θα γ=νει απ> το .Σ. του Ιδρ?LατοV Lε βασικ- κριτ<ρια, πλην τηV καταγωγ<V, τη βαθLολογ=α που π;τυχε στιV πανελλ<νιεV εξετ-σειV και τιV οικονοLικ;V δυνατ>τητεV τηV οικογενε=αV του. 2) Τρ=α βραβε=α (εφ-παξ οικονοLικ;V ενισχ?σειV) για προπτυχιακο?V ->χι πρωτοετε=V- < Lεταπτυχιακο?V φοιτητ;V οποιουδ<ποτε ΑΕΙ < ΤΕΙ τηV χPραV και σε οποιοδ<ποτε γνωστικ> πεδ=ο. Απαρα=τητη προϋπ>θεση ο υποψ<φιοV να κατ-γεται απ> την Ευρυταν=α και η οικογ;νει- του να Lην ;χει επαρκ< οικονοLικ- L;σα. Το βραβε=ο συν=σταται στο ποσ> των 1.300,00 ευρP. Η επιλογ< θα γ=νει απ> το .Σ. του Ιδρ?LατοV Lε βασικ- κριτ<ρια, πλην τηV καταγωγ<V, την επ=δοση του υποψηφ=ου στο προηγο?Lενο εξ-Lηνο σπουδPν και τιV οικονοLικ;V δυνατ>τητεV τηV οικογενε=αV του. Θα επιδιωχθε= η κατανοL< να γ=νει σε >σο το δυνατ>ν περισσ>τερα γνωστικ- πεδ=α. Η Πρ-ξη ανακ<ρυξηV του υποτρ>φου και των βραβευθ;ντων θα δηLοσιευθε= (>πωV και η παρο?σα) στιV δ?ο εκδιδ>LενεV στην ;δρα του νοLο? (Καρπεν<σι) εβδοLαδια=εV εφηLερ=δεV. Κατ- τηV Πρ-ξηV οι ενδιαφερ>Lενοι Lπορο?ν να υποβ-λουν ;νσταση εντ>V 10 ηLερPν απ> τηV δηLοσιε?σεωV, απευθυν>Lενη στον Πρ>εδρο του .Σ. του Ιδρ?LατοV και αποστελλ>Lενη ταχυδροLικ- στη διε?θυνση του Ιδρ?LατοV (βλ. τ;λοV παρο?σηV) Οι αποφ-σειV του .Σ. υπ>κεινται στην ;γκριση του Γεν. ΓραLLατ;α ΑποκεντρωL;νηV ιο=κησηV Θεσσαλ=αV - Στερε-V Ελλ-δαV. Απαιτο?Lενα δικαιολογητικγια την υποτροφ=α ε=ναι: 1) Α=τηση. 2) Βεβα=ωση για τη βαθLολογ=α του στιV πανελλ<νιεV εξετ--

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτ> Πρ>χειρο ιαγωνισL> Lε σφραγισL;νεV προσφορ;V και σ?στηLα προσφορ-V Lε ενια=ο ποσοστ> ;κπτωσηV (-ρθρο 5 του Ν.3669/08) για την εκτ;λεση του παραπ-νω ;ργου. Ο διαγωνισL>V θα γ=νει απ> αρL>δια Επιτροπ< στιV 25 Οκτωβρ=ου 2011 ηL;ρα Τρ=τη στιV 10,00 το πρω= (Pρα λ<ξηV επ=δοσηV των προσφορPν) στα Γραφε=α τηV νσηV ΤεχνικPν 7ργων (ΤL<Lα ΣυγκοινωνιακPν 7ργων) που ;χει ;δρα στο Καρπεν<σι (οδ>V ΚατσαντPνη 2). Στο διαγωνισL> ;χουν δικα=ωLα συLLετοχ<V: 1. ΜεLονωL;νεV εργοληπτικ;V επιχειρ<σειV. α. ΕγγεγραLL;νεV στο ΜητρPο ΕργοληπτικPν Επιχειρ<σεων που τηρε=ται στη ΓΓΕ του Υ.ΠΕ.Χ,..Ε., εφ>σον αν<κουν στην Α1 τ-ξη για ;ργα κατηγορ=αV ΟΟΠΟΙΪΑΣ και -νω Lε τουV ισχ?οντεV περιορισLο?V ωV προV τα κατPτερα >ρια, καθPV και εργοληπτικ;V επιχειρ<σειV εγγεγραLL;νεV στα ΝοLαρχιακ- ΜητρPα αντιστο=χου προϋπολογισLο? για ;ργα ΟΟΠΟΙΪΑΣ.

νι κά

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΡΥΜΑ Αθ<να 6/10/2011

Ο χρ>νοV ισχ?οV τηV προσφορ-V δεσLε?ει το συLLετ;χοντα στο διαγωνισL> επ= ;να (1) L<να απ> τη διεξαγωγ< τηV δηLοπρασ=αV και η εγγυητικ< επιστολ< συLLετοχ<V θα ;χει χρ>νο ισχ?οV που θα υπερβα=νει κατ- 30 ηL;ρεV το χρ>νο ισχ?οV τηV προσφορ-V. Για την συLLετοχ< στη ηLοπρασ=α και την υποβολ< προσφορ-V πρ;πει να κατατεθο?ν, απ> κ-θε διαγωνιζ>Lενο εγγυητικ< επιστολ< ?ψουV 501 ΕΥΡ,, δηλαδ< ποσοστ> 2% οι οπο=εV θα απευθ?νονται στο ασαρχε=ο Καρπενησ=ου. Οι ενδιαφερ>Lενοι Lπορο?ν να λ-βουν περισσ>τερεV πληροφορ=εV στα γραφε=α του ασαρχε=ου Καρπενησ=ου, κατ- τιV εργ-σιLεV ηL;ρεV και PρεV, τηλ. 22370-23904 (αρL>διοV υπ-λληλοV Ευαγγελοπο?λου Μαρ=α) >πωV και φωτοαντ=γραφα των συLβατικPν τευχPν του ;ργου Lε δικ< τουV δαπ-νη και φροντ=δα. Ο ασ-ρχηV Στα?ροV ΚοσL-V ασολ>γοV

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ

Καρπεν<σι 03/10/2011 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣταLο?ληV Σπ?ροV Κωστορ=ζοV Αθαν-σιοV Κακαβι-V Αθαν-σιοV Ντ>τσικαV Στυλιαν>V ΠαρL-κηV Σαρ-ντηV

Πληροφορε: κ. Ελνη Τσουκαν Τηλ/νο: 2237023141

ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ(0650)

Ενδιαφρεται να συνεργαστε ε εξωτερικο' συνεργτε' για την:

• Εκτ=Lηση τηV αξ=αV περιουσιακPν στοιχε=ων ενδιαφ;ροντοV τηV ΑΤΕ • Εκτ=Lηση του προϋπολογισLο? κ>στουV επενδυτικPν σχεδ=ων • 7λεγχο τηV προ>δου των εργασιPν σε δανειοδοτο?Lενα ;ργα. Οι εξωτερικο= συνεργ-τεV θα ε=ναι αποκλειστικ- Πολιτικο= Μηχανικο=, Αρχιτ;κτονεV,Τοπογρ-φοι Μηχανικο= και ΥποLηχανικο=, L;λη του Τεχνικο? ΕπιLελητηρ=ου Ελλ-δαV. :που απαιτε=ται οι παραπ-νω θα πρ;πει να ;χουν -δεια ασκ<σεωV επαγγ;λLατοV. Οι αLοιβ;V των συνεργατPν καθορ=ζονται Lε ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒ,Ν ΕΚΤΙΜΗΤ,Ν τηV Α-

ΤΕ.

Καλο?νται οι ενδιαφερ>Lενοι να υποβ-λλουν σχετικ< α=τηση στο κατ-στηLα ΑΤΕ Καρπενησ=ου εντ>V δ;κα π;ντε (15) ηLερPν απ> την δηLοσ=ευση τηV παρο?σαV. Μαζ= Lε την α=τηση θα πρ;πει να υποβληθο?ν θεωρηL;να αντ=γραφα: 1. Πτυχ=ου 2. 6δεια Ασκ<σεωV Επαγγ;λLατοV 3. Βεβα=ωση εγγραφ<V στο αντ=στοιχο ΕπιLελητ<ριο Η ΑΤΕ θα καταρτ=σει τον π=νακα συνεργαζοL;νων καττην απ>λυτη κρ=ση τηV. Καρπεν<σι 07/10/2011 Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜ.ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583 Λ. ΑΛΕΞΑΝ.ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

υρ υτ α

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ .ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ .ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ<Ν Κερασοχ[ρι, 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14468

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1οa ΟΡΟΦΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

Ε

• ΕπενδυτικIa ΝIWοa • ΜεταποHηση - ΤουρισWIa • ΕWπIριο -ΥπηρεσHεa • ΑστικG Αν=πτυξη • ΓυναικεHα ΕπιχειρηWατικIτητα • ΝεανικG ΕπιχειρηWατικIτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ.ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγHου 5, ΚαρπενGσι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ .ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο .GWαρχοa Αγρ=φων διακηρJσσει ΠρIχειρο .ιαγωνισWI Wε σφραγισWFνεa προσφορFa για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ<Ν Υ.ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ.ΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» για τιa αν=γκεa του .GWου Αγρ=φων, Wε κριτGριο κατακJρωσηa τη χαWηλIτερη τιWG, σJWφωνα Wε τιa τεχνικFa προδιαγραφFa, προϋπολογισWοJ 73.798,88 ευρ[ Wε Φ.Π.Α. Ο .ιαγωνισWIa θα γHνει την ΤρHτη 18 ΟκτωβρHου 2011 και [ρα

νι κά

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ανακοινώσεις

Ν Ε

- 2237021122

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ=ρτη 12 ΟκτωβρHου 2011 / ΣελHδα 29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ .ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ<ΜΕΝΗ .ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ.ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ./ΝΣΗ .ΑΣ<Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ<Ν .ΙΕΥΘΥΝΣΗ .ΑΣ<Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ .ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενGσι 28-9-2011 ΑριθW. Πρωτ. 54141/4338

ΑΝΑΚΟΙΝ<ΣΗ Ανακοιν[νουWε Iτι σJWφωνα Wε τιa ισχJουσεa διατ=ξειa του =ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Wετ= απI αHτηση του Λι=γκα .ηWητρHου του Κων/νου κατοHκου ΚαρπενησHου, εκδIθηκε ταυτ=ριθWη Πρ=ξη χαρακτηρισWοJ του .ασ=ρχη ΚαρπενησHου σJWφωνα Wε την οποHα η Fκταση συνολικοJ εWβαδοJ 2.697,73 τ.W., στη θFση «Μεγ=λα Λιβ=δια», τηa .ηWοτικGa ΚοινIτηταa ΚαρπενησHου του .GWου ΚαρπενησHου

09:00 π.W. (λGξη υποβολGa προσφορ[ν) στα γραφεHα του .GWου Αγρ=φων στο Κερασοχ[ρι ΕυρυτανHαa, εν[πιον αρWIδιαa ΕπιτροπGa. Η εγγJηση συWWετοχGa στο διαγωνισWI, θα εHναι 5% επH του προϋπολογισWοJ και ορHζεται στο ποσI των 3.690,00 ευρ[, κατατεθειWFνη Wε ΕγγυητικG ΕπιστολG ΤραπFζηa. Για περισσIτερεa πληροφορHεa, οι ενδιαφερIWενοι WποροJν να απευθJνονται κατ= τιa εργ=σιWεa ηWFρεa και [ρεa στα γραφεHα του .GWου Αγρ=φων, στο Κερασοχ[ρι στο τηλFφωνο 2237351320. Ο .GWαρχοa Αγρ=φων Τ=τσηa .ηWGτριοa Π.Ε. ΕυρυτανHαa, χαρακτηρHζεται ωa Wη δασικοJ χαρακτGρα και εWπHπτει στιa διατ=ξειa τηa παραγρ. 6 εδ=φιο α' του αρθρ. 3 του Ν. 998/79. Κατ= τηa πρ=ξηa του .ασ=ρχη επιτρFπονται αντιρρGσειa, εντIa δJο (2) Wην[ν απI την τελευταHα δηWοσHευσG τηa, εν[πιον τηa Α/θWιαa Ε.Ε...Α. Π.Ε. ΕυρυτανHαa. ΑντHτυπο τηa εν λIγω Πρ=ξηa Wε το τοπογραφικI δι=γραWWα που τη συνοδεJει εστ=λη στο .GWο ΚαρπενησHου (..Ε. ΚαρπενησHου), για την αν=ρτησG τηa επH Fνα WGνα στο .ηWοτικI Κατ=στηWα. ΠερισσIτερεa πληροφορHεa δHνονται στην ΥπηρεσHα Wαa τιa εργ=σιWεa ηWFρεa και [ρεa. Ο .ασ=ρχηa ΚαρπενησHου ΣταJροa ΚοσW=a .ασολIγοa

Μικρ εωση στην αλυβδη ΝFα WικρG WεHωση σηWεHωσε η τιWG τηa αWIλυβδηa βενζHνηa, σε σJγκριση Wε τιa τιWFa τηa προηγοJWενηa εβδοW=δαa. Πιο συγκεκριWFνα, σε 8 πρατGρια του νοWοJ η τιWG του λHτρου τηa αWIλυβδηa βενζHνηa

δε σηWεHωσε κ=ποια WεταβολG εν[ σε 5 πρατGρια η τιWG Wει[θηκε απI 0,4 Fωa και 5,7 λεπτ= το λHτρο. Οι WετρGσειa διενεργGθηκαν απI το ΤWGWα ΕWπορHου και ΤουρισWοJ την ΤρHτη 11 ΟκτωβρHου 2011.


Πολιτισ 

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετLρτη 12 Οκτωβρ[ου 2011 / Σελ[δα 30 ΕπιjYλεια στZληt:

ΣυντακτικZ οjLδα

Σταχτοπούτα on ice

Μια εντυπωσιακ παρ σταση στο Θ ατρο Badminton

Ν Ε παγκ\σjιουt αγnνεt του καλλιτεχνικο^ πατινLζ.

Η κορυφα[α ερjηνε^τρια συναντLει τον «πατYρα τηt world music scene» σε jια συναυλ[α \που η τζαζ εισχωρε[ στην ελληνικZ jουσικZ παρLδοση jετουσιnνοντLt την σε Yνα πρωτ\γνωρο Lκουσjα.

νι κά

ΜπαλYτου, τα εξαιρετικL σκηνικL και κοστο^jια ακολουθο^ν την παρLδοση του κλασικο^ χορο^. ΠρωταγωνιστYt στον πLγο, 40 διακεκριjYνοι χορευτYt του καλλιτεχνικο^ πατινLζ που παρουσιLζουν Yνα θYαjα υψηλZt καλλιτεχνικZt αξ[αt και Ljεjπτηt δεξιοτεχν[αt, προβLλλονταt την αρjον[α, την κοjψ\τητα και τη χLρη του κλασικο^ jπαλYτου jε το δυναjισj\, την ισορροπ[α και το συγχρονισj\ του καλλιτεχνικο^ πατινLζ. Η πλειοψηφ[α των χορευτnν του ΜπαλYτου Yχουν διακριθε[ στο παρελθ\ν, ατοjικL Z ωt ζευγLρια, σε ρωσικο^t, ευρωπαϊκο^t και

ΘYατρο Badminton ΟλυjπιακL Ακ[νητα, ΓουδZ ΠαρασκευZ 25/11, ]ρα Uναρξηt: 20:30 ΣLββατο 26/11, ]ρα Uναρξηt: 17:00 & 20:30 ΚυριακZ 27/11, ]ρα Uναρξηt: 12:30, 17:00 και 2, 3, 4 =εκεjβρ[ου 2011 Τηλ.: 210-8840600 h t t p : / / w w w . t i c k e t n et . g r / , http://www.viva.gr/, στα ταjε[α του θεLτρου Badminton και σε \λα τα PUBLIC και τα METROPOLIS και στο http://www.viva.gr/

υρ υτ α

Το 1967 ο σπουδα[οt χορογρLφοt Konstantin Boryarsky [δρυσε τα ΜπαλYτα στον ΠLγο τηt Αγ[αt Πετρο^ποληt (St. Petersburg State Ice Ballet) και τα Yκανε παγκοσj[ωt γνωστL συνδυLζονταt τιt δ^ο jεγLλεt παραδ\σειt τηt Αγ[αt Πετρο^ποληt: το κλασικ\ jπαλYτο και το καλλιτεχνικ\ πατινLζ. Η jεγLλη παρLδοση και η αφθον[α χορευτnν που συνδ^αζαν τη χLρη και την τελει\τητα του jπαλYτου jε το δυναjισj\ του καλλιτεχνικο^ πατινLζ δηjιο^ργησαν Yνα νYο ε[δοt χορο^: το ΜπαλYτο στον ΠLγο. Uχονταt αποθεωθε[ απ\ το ελληνικ\ κοιν\ τα τελευτα[α 12 χρ\νια, τα ΜπαλYτα στον ΠLγο τηt Αγ[αt Πετρο^ποληt επιστρYφουν στο ΘYατρο Badminton για να παρουσιLσουν για πρnτη φορL στην ΕλλLδα το δηjοφιλYt jπαλYτο του Sergei Prokofiev, «Σταχτοπο^τα» για δ^ο Σαββατοκ^ριακα: 25-27 Νοεjβρ[ου και 2-4 =εκεjβρ[ου 2011 στο ΘYατρο Badminton. Στην Σταχτοπο^τα, που ε[ναι η πλYον πρ\σφατη παραγωγZ του

Α

Μια πραγjατικL εκπληκτικZ παρLσταση jπαλYτου στον πLγο γεjLτη χρnjατα και εντυπωσιακYt χορογραφ[εt θα παρουσιαστε[ στο ΘYατρο Badminton στιt 25, 26 & 27 Νοεjβρ[ου και στιt 2-4 =εκεjβρ[ου 2011.

Μαρία Φαραντούρη & Charles Lloyd

Μαζ[ τουt εjφαν[ζονται τρειt διακεκριjYνοι αjερικανο[ jουσικο[ τηt νYαt γενιLt (Jason Moran, Reuben R. Rogers και Eric Harland), που συjπληρnνουν το περ[φηjο Charles Lloyd new quartet, καθnt

και δ^ο Uλληνεt, ο πιαν[σταt και συνθYτηt ΤLκηt ΦαραζZt και ο ΣωκρLτηt Σιν\πουλοt (πολ[τικη λ^ρα). Θα ακουστο^ν Yργα Charles Lloyd, Μ[κη ΘεοδωρLκη, ΕλYνηt Καραyνδρου, Ν[κου Κυπουργο^, καθnt και το Yργο «ΕλληνικZ σου[τα» σε ενορχZστρωση του συνθYτη ΤLκη ΦαραζZ, βασισjYνο σε jελωδ[εt και τραγο^δια απ\ την ελληνικZ παρLδοση. ΜYγαρο ΜουσικZt Αθηνnν (Α[θουσα ΧρZστοt ΛαjπρLκηt) Βασ. Σοφ[αt & Κ\κκαλη 9 Νοεjβρ[ου 2011 ]ρα: 20.30 www.megaron.gr

15η Μπιενάλε Νέων Μεσογείου

Ο κόκκινος βράχος

Ο Κ\κκινοt ΒρLχοt, jια ιστορ[α Yρωτα και προδοσ[αt του Γρηγ\ριου Ξεν\πουλου σε σκηνοθεσ[α Ρο^λαt ΠατερLκη για πρnτη φορL στο Εθνικ\ ΘYατρο, στη ΝYα ΣκηνZ «Ν[κοt Κο^ρκουλοt» απ\ τιt 14 Οκτωβρ[ου.

Ε

ΑφZνονταt την ΑθZνα π[σω του, ο γοητευτικ\t σαραντLρηt Tγγελοt Μαρ[νηt βρ[σκεται επισκYπτηt Yπειτα απ\ δεκαπYντε χρ\νια στο σπ[τι τηt θε[αt του στον Κ\κκινο ΒρLχο στην ειδυλλιακZ ΖLκυνθο. Τα νεαρL ξαδYρφια του, ο Μ[jηt και η ΦωτεινZ, τον γοητε^ουν jε την ανYjελη και ξYγνοιαστη ζωZ τουt. Uναt κρυφ\t ερωτικ\t π\θοt γεννιYται jYσα του για την \jορφη ΦωτεινZ. Xταν αυτZ αρνε[ται τον YρωτL του γιατ[ οι δυο τουt ε[ναι πρnτα ξαδYρφια, ο Tγγελοt επιστρYφει απογοητευjYνοt στην ΑθZνα. Uναt Lλλοt γLjοt ανLjεσα σε δ^ο πρnτα ξαδYρφια θα πε[σει την ΦωτεινZ να τον αναζητZσει. Xjωt ο Tγγελοt Yχει Zδη παντρευτε[ στην ΑθZνα. Ο Γρηγ\ριοt Ξεν\πουλοt, το

1908, jεταπλLθει σε θεατρικ\ Yργο για χLρη τηt ΚυβYληt Yνα απ\ το πιο δηjοφιλZ Yργα του, τον Κ\κκινο ΒρLχο. Η ΦωτεινZ ΣLντρη, \πωt ονοjLστηκε το θεατρικ\ Yργο, που παρουσιLστηκε για πρnτη φορL στιt 11 Αυγο^στου του 1908 απ\ τον θ[ασο τηt ΚυβYληt στο θYατρο «ΠανελλZνιον», γνnρισε τερLστια επιτυχ[α και παραjYνει ωt τιt jYρεt jαt Yνα απ\ τα πιο γνωστL Yργα του Γρηγορ[ου Ξεν\πουλου. Η Ρο^λα ΠατερLκη ξαναδιαβLζει σZjερα τον Κ\κκινο ΒρLχο, την αγαπηjYνη νουβYλα του Γρηγορ[ου Ξεν\πουλου, παρLλληλα

jε την ΦωτεινZ ΣLντρη, το θεατρικ\ Yργο αλλL και την ΖωZ jου σαν jυθιστ\ρηjα, την αυτοβιογραφ[α του συγγραφYα και καταθYτει τη δικZ τηt εκδοχZ jιαt παρLξενηt και συνLjα συναρπαστικZt ερωτικZt ιστορ[αt. Εθνικ\ ΘYατρο, NYα ΣκηνZ «Ν[κοt Κο^ρκουλοt» Αγ[ου Κωνσταντ[νου 22-24, Τηλ: 210-5288170 Απ\ 14.10.2011 Yωt 29.12.2011 ΤετLρτη - ΠαρασκευZ: 21:00 ΣLββατο: 17:30 & 21:00 ΚυριακZ: 19:00

ΜετL απ\ 25 χρ\νια, η 15η ΜπιενLλε ΝYων Μεσογε[ου επιστρYφει στη Θεσσαλον[κη. Απ\ το 1985, η ΜπιενLλε ΝYων Μεσογε[ου δ[νει την ευκαιρ[α σε νYουt δηjιουργο^t να συναντηθο^ν σε Yνα πολ^πολιτισjικ\ γεγον\t καλλιτεχνικZt Yκφρασηt και δηjιουργ[αt.

Η διοργLνωση του 1986 αποτYλεσε σταθj\ \χι j\νο για τον [διο το θεσj\, αλλL και για την π\λη τηt Θεσσαλον[κηt. ΚLτι αντ[στοιχο προjην^εται και για τη φετινZ διοργLνωση, που για πρnτη φορL πραγjατοποιε[ται σε δ^ο διαφορετικYt π\λειt τηt Μεσογε[ου, τη Θεσσαλον[κη και τη Ρnjη. Η Θεσσαλον[κη αποτελε[ το κYντρο των δραστηριοτZτων, συγκεντρnνονταt τιt περισσ\τερεt jορφYt τYχνηt, και συjjετYχονταt ενεργL στο γενικ\τερο σχεδιασj\ κLτω απ\ το γενικ\ τ[τλο “Συjβ[ωση;” Η 15η εκδοχZ τηt ΜπιενLλε ΝYων Μεσογε[ου στη Θεσσαλον[κη πρ\κειται να απλωθε[ σε \λη την π\λη, σε δηj\σιουt και εναλλακτικο^t χnρουt, ξεπερνnνταt την τυπικZ jουσειακZ παρουσ[αση και προσφYρονταt τελικL ευκαιρ[εt για νYεt α-

ναγνnσειt τηt δουλειLt των νYων δηjιουργnν και τηt θεjατικZt “Συjβ[ωση;”. Οι χnροι που χρησιjοποιο^νται, δηjιουργο^ν Yναν πολ^-επ[πεδο και πολυπολιτισjικ\ χLρτη καλλιτεχνικZt παρουσ[αt. -Το ΛιjLνι, ωt σ^jβολο τηt επικοινων[αt των λαnν τηt Μεσογε[ου. -Το παραλιακ\ jYτωπο, ωt σηjε[ο αναφορLt στη Μεσ\γειο. -Η Πλατε[α ΑριστοτYλουt ωt φορYαt τηt σ^γχρονηt ιστορ[αt τηt π\ληt. -Η περιοχZ Βαλαωρ[του, το παλι\ εjπορικ\ κYντρο τηt π\ληt που jετασχηjατ[ζεται σε περιοχZ συνLντησηt των νYων και συγκYντρωσηt δηjιουργικnν εργαστηρ[ων και εναλλακτικnν πρακτικnν. -ΤYλοt, το τρ[γωνο Λευκο^ Π^ργου - =ηjαρχε[ου - Μουσε[ων (ΜΜΣΤ, Βυζαντινο^, Αρχαιολογικο^), που ορ[ζεται και απ\ τη γειτν[αση jε το Κρατικ\ ΘYατρο Βορε[ου ΕλλLδοt και το Βασιλικ\ ΘYατρο. Απ\ 07.10.2011 Yωt 06.11.2011 ΑποθZκη 15 ΛιjLνι Θεσσαλον[κηt ΑποθZκη 7 ΛιjLνι Θεσσαλον[κηt


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετBρτη 12 ΟκτωβρQου 2011 / ΣελQδα 31 Επι`Oλεια στPληj:

ΒασQληj ΚRκκοταj kokkotian79@yahoo.

Sudoku

Το Sudoku εQναι το δη`οφιλOστερο παιχνQδι `ε αριθ`οSj του πλανPτη

Ν Ε

να αποκαλεQται). Ο ΕλρRυ Oχει αντικρQσει πολλOj φορOj το σκοτBδι, το παQζει στα χOρια του, αποτελεQ τον καλSτερο καθοδηγητP `αj. ΜπορεQ να φαντBζει σκληρRj και κυνικRj, `πορεQ να προκαλεQ κατB καιροSj `ε τιj περQεργεj δηλdσειj του και τιj υπερφQαλεj κρQσειj του, `πορεQ να καταντBει αποκρουστικRj εξαιτQαj τηj νοσηρPj του φαντασQαj. ΕQναι, R`ωj, απ’ τουj λQγουj σSγχρονουj συγγραφεQj που βυθQζεται Bφοβα στον πυθ`Oνα τηj ανθρdπινηj νοσηρRτηταj, επανεγγρBφονταj τιj σκοτεινOj πτυχOj τηj ιστορQαj στο συλλογικR ασυνεQδητο και αναδεικνSονταj την φρQκη των κοινωνικdν και ατο`ικdν πρακτικdν. Ο`ολογου`Oνωj, διαβBσα`ε το βιβλQο `ε κο``Oνη την ανBσα, ωτακουστOj των πυροβολισ`dν και των σκοτεινdν συνο`ιλιdν, οσφραινR`ενοι τη δυσωδQα του πολιτικοS συστP`ατοj, κBνονταj πρακτικP στη διαπλοκP του και στιj `υστικOj διαδρο`Oj που ακολουθεQ. ΜPπωj πρOπει να αρχQσου`ε να ανησυχοS`ε, P `Pπωj ευθSνεται η καταρα`Oνη Oλξη που ασκεQ ο βρd`ικοj κRσ`οj που πλBθει ο ΕλρRυ;

νι κά

ΒρισκR`αστε πQσω απR τιj σκηνOj τηj εκλογPj του JFK στο προεδρικR αξQω`α, του ΚRλπου των ΧοQρων, τηj δολοφονQαj του ΝτBλλαj τον ΝοO`βριο του 1963 και του υπRκοσ`ου που συνδOει το ΜαϊB`ι, το ΣικBγο, το Λοj Kντζελεj και την ΟυBσιγκτον. Nπου η CIA, η ΜαφQα, ο ΧοSβερ, ο ΧBουαρντ ΧιοSζ, ο ΤζQ``υ ΧRφφα, ΚουβανοQ πολιτικοQ εξRριστοι και διBφοροι Bλλοι, διBση`οι και `η, σκοτεινοQ Pρωεj ανα`ειγνSονται στιj κρQσι`εj εξελQξειj, υφαQνουν τιj πιο βρd`ικεj συνω`οσQεj και δη`ιουργοSν `ια νοσηρP ατ`Rσφαιρα πολιτικPj αναρχQαj. Το σκηνικR, σκοτεινR και ο`ιχλdδεj. Η ατ`Rσφαιρα `υρQζει `παροSτι και νωπR αQ`α. Στο επQκεντρο, τρειj αστυνο`ικοQ που θα διαδρα`ατQσουν πρωταγωνιστικR ρRλο στην κατBρρευση του α`ερικανικοS ονεQρου. Το Τα`πλRιντ αποτελεQ το πρdτο, ιλιγγιdδεj και τραγικR, `Oροj τηj τριλογQαj του ΕλρRυ για τον α`ερικανικR υπRκοσ`ο. Γρα``Oνο `ε κοφτP και σκληρP πρRζα, απαρB`ιλλο Sφοj και τραχιB ποιητικP, αποτελεQ Oνα κολασ`Oνο tour de force στιj σκοτεινOj πτυχOj τηj ιστορQαj των Η.Π.Α. `ε ξεναγR τον «ΤολστRι» του νουBρ (Oτσι θOλει ο Qδιοj

K a s a b i a n - V e l o c i r a p t o r 2011 οSτε εξαιρετικP εQναι, αλλB οSτε και κρSβει κBποια αδSνα`α ση`εQα, εQναι το `ουσικR εSροj τουj και η Bνεση `ε την οποQα το καλSπτουν. Με Bλλα λRγια, οι Kasabian Oχουν κατορθdσει να ξεφSγουν προ πολλοS απ’ την παγQδα τηj κιθαριστικPj `ονο`Oρειαj και βρQσκονται πλOον στην προνο`ιακP θOση να καλSπτουν και να ενσω`ατdνουν επιτυχdj Oνα `εγBλο εSροj `ουσικdν αναφορdν. Συνεπdj, πRτε ωj τυπικR και ενθουσιdδεj βρετανικR group, πRτε ωj `ετα`οντOρνοι Beatles των Abbey Road και White Album, πRτε ωj ψυχεδελικοQ γκουροS και πRτε ωj ονειροπRλοι ΑνατολQτεj, κατορθdνουν να `αj κρατBνε α`εQωτο το ενδιαφOρον.

υρ υτ α

ΑκοSγονταj τον νOο, τOταρτο κατB σειρB, δQσκο των Kasabian, `πορεQ κανεQj να αντιληφθεQ Rτι Oχουν ωρι`Bσει αρκετB και δικαQωj αποτελοSν Oνα απR τα `εγαλSτερα ονR`ατα τηj σSγχρονηj, εναλλακτικPj σκηνPj. 5εν θα σταθd οSτε σε περιγραφOj των καλSτερων τραγουδιdν που κοσ`οSν το Velociraptor, οSτε στιj ενδεχR`ενεj πωλPσειj που θα καταγρBψουν, αλλB οSτε και στο αναπRφευκτο φαινR`ενοση`Bδι τηj εποχPj `αj- του αυξη`Oνου ενδιαφOροντοj που θα επιδεQξουν οι διαφη`ιστικOj εταιρQεj για να εξασφαλQσουν τα ε`πορικB ρεφραQν τουj και να λανσBρουν τα νOα τουj προϊRντα. ΑυτR που `ε εντυπωσQασε στην νOα τουj κυκλοφορQα, παρRλο που

Α

Α μ ε ρ ι κ ά ν ι κ ο Τ α μ π λ ό ι ν τ - Τ ζ έ η μ ς Ε λ ρ ό υ Άγρα 736 σελ.

Οι κανRνεj του Sudoku εQναι απλοQ: Τα κενB συ`πληρdνονται `ε αριθ`οSj απR το 1 Oωj το 9. ΚBθε οριζRντια γρα``P, κBθε κBθετη γρα``P και κBθε περιοχP `ε 3x3 τετρBγωνα πρOπει να περιOχουν απR `Qα `Rνο φορB Rλουj τουj αριθ`οSj απR το 1 Oωj το 9

ΛSση: ΚBθε πρRβλη`α Sudoku Oχει λSση η οποQα `πορεQ να επιτευχθεQ χωρQj εικασQεj.

Η σ υντ α γ τ η εβ δ ο δ α 

ΚΕΪΚ ΜΠΑΝΑΝΑ ΥΛΙΚΑ -1/2 φλιτζBνι τσαγιοS ελαιRλαδο -1 φλ.τσ. ζBχαρη -2 `εγBλα αυγB -3 γινο`Oνεj `Oτριεj P `εγBλεj `πανBνεj -2 φλ.τσ. αλεSρι -1 κουταλBκι γλυκοS

σRδα -1/2 κ.γλ. `πOικιν πBουντερ -1/2 κ.γλ. αλBτι -2 κουταλOj σοSπαj γBλα -1/2 κ.γλ. βανQλια -1 φλυτζBνι τρι``Oνα καρSδια

Senna - Ασίφ Καπαντιά 2010 είδος: Ντοκιμαντέρ διάρκεια: 101’

Ε

Η αληθινP ιστορQα του ΒραζιλιBνου θρSλου τηj F1, Kιρτον ΣOννα, γυρισ`Oνη `ε την πλPρη συναQνεση και συνεργασQα τηj οικογOνειBj του, αλλB και τηj διοQκησηj τηj F1. Με επQκεντρο την τερBστια καριOρα του στιj πQστεj τηj Formula 1, η ταινQα περιλα`βBνει αρκετR ανOκδοτο υλικR και σκιαγραφεQ το χαρακτPρα του, τον τρRπο που εργαζRταν, τιj απRψειj και την κοσ`οθεωρQα του. ΜεγBλο ενδιαφOρον παρουσιBζει η σκιαγρBφηση τηj αλ`ατdδουj πορεQαj του απR το 1984 ωj ταλαντοSχοj-ακR`α- πιλRτοj σε Oνα απR τα πιο σκληρB και επικQνδυνα αθλP`ατα τηj εποχPj, Oωj το 1994 που το τραγικR δυστSχη`α στην M`ολα τον `ετOτρεψε σε θρSλο. Αν και δεν P`ουν ποτO λBτρηj τηj F1, αν και δεν υπο-

στPριξα ποτO τον ΣOννα στιj κλασσικOj και πρdι`εj εφηβικOj δια`Bχεj Rπου κBτι P κBποιον οφεQλειj να υποστηρQξειj για να «γλυκαQνει» η κRντρα, αν και φQλοj του Προστ για Rσουj θυ`οSνται, η παροSσα ταινQα `ου κρBτησε α`εQωτο το ενδιαφOρον διRτι εQναι καλογυρισ`Oνη, Oχει Oξοχο ρυθ`R και κυρQωj `ια ειλικρινP και βαθιB αφPγηση, το αληθινR βλO``α τηj κB`εραj που φωτQζει τη ζωP ενRj ανθρdπου που διαρκdj υπερOβαινε τα Rρια και φλOρταρε `ε τον κQνδυνο. ΕξBλλου, η υπερβολικP δRση ενOργειαj και ζωPj, Rσο και αν συνορεSει `ε την επικρBτεια του θανBτου, παρα`Oνει πBντοτε Bκρωj γοητευτικP. ΦαντBζο`αι πωj οι φQλοι τηj F1 θα την Oχουν Pδη λατρOψει…

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΒBζου`ε Rλα τα υλικB, εκτRj απR τα καρSδια, στο `πλOντερ του `Qξερ και τα χτυπB`ε πολS καλB. Στο ο`οιR`ορφο `Qγ`α προσθOτου`ε τα καρSδια και ανακατεSου`ε ελαφρB `ε ξSλινη κουτBλα. ΜεταφOρου`ε το `Qγ`α σε R,τι εQδοj φRρ`α για κOικ `αj αρOσει. ΒασικP προϋπRθεση: η φRρ`α να εQναι λαδω`Oνη και αλευρω`Oνη. ΨPνου`ε σε προθερ`ασ`Oνο φοSρνο στουj 180C για περQπου `ια dρα. Το αφPνου`ε να κρυdσει αρκετOj dρεj τυλιγ`Oνο σε πετσOτα και τοποθετη`Oνο πBνω σε σχBρα.

Ευρυτανικά Νέα  

Έρχεται δικαίωση γαι Μεσοχώρα - Πρόταση τροποποίησης του ΓΠΣ για τρείς περιοχές

Advertisement