Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"D τIπο_ εGναι ελεIθερο_. Η λογοκρισGα και κ6θε 6λλο προληπτικH UEτρο απαγορεIονται" ?ρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ6γUατο_ τη_ Ελλ6δα_

Η ανεξ6ρτητη εβδοUαδιαGα εφηUερGδα τη_ ΕυρυτανGα_

Τετρτη 28 Σεπτεβρου 2011

ΚυκλοφορεG κ6θε Τετ6ρτη

@δρα ΖηνοποIλου 7 ΚαρπενFσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr @το_ 9o Αρ.ΦIλλου 463 τιUF 1 ευρY

Στον δ ο περνει και το Χιονοδροικ

Ποιοι 6λλοι εκλEχθηκαν. σελ. 8

Κ&ντρα Καρφ$ - Ντ#κα Uε σκληρE_ εκφρ6σει_ και καταγγελGε_. σελ. 8

ΚαραUπ6_ - Μπακογι6ννη_ σε συUφωνGα

νι κά

Στην Περιφερειακ$ "νωση $0ων ο η0. Ττση9

Ν Ε

Α

(FUο_ και ΠεριφερειακF ΕνHτητα ΕυρυτανGα_ αγορ6ζουν το χρEο_ UEσω αIξηση_ UετοχικοI κεφαλαGου

Σε συγχρη0ατοδ&τηση του χρ#ου9 τη_ εταιρεGα_ "ΧΙΟΝΟ(ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΕ", UEσω αIξηση_ του UετοχικοI κεφαλαGου, φαGνεται Hτι καταλFγουν σε πρYτη φ6ση οι συζητFσει_ UεταξI του αντιπεριφερει6ρχη ΕυρυτανGα_, κ. ΒασGλη ΚαραUπ6, και του δηU6ρχου ΚαρπενησGου, κ. ΚYστα Μπακογι6ννη, Uε τη σIUφωνη γνYUη και του Περιφερει6ρχη Στερε6_ Ελλ6δα_, κ. ΚλEαρχου Περγαντ6. Cδη, η ΠεριφEρεια, αναζητ6 χρηUατοοικονοUικH σIUβουλο. “ΠρYτη φορ6 η UεταβGβαση του ΧιονοδροUικοI ΚEντρου στον δFUο ΚαρπενησGου εGναι τHσο κοντ6", δηλYνει στα “Ε Ευρυτανικ6 ΝEα” ο κ. ΚαραUπ6_. ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σελ. 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

187 θ σει στο Καρπεν σι

ΑναUEνεται, HUω_, να εγκριθεG UHνο το 30%

Το ΕΣΠΑ τη Ευρυταν α

υρ υτ α

ΜEσω δIο ΜΚΟ, θα λειτουργFσει το 5Uηνο ΠρHγραUUα ΚοινωφελοI_ ΕργασGα_ στον δFUο ΚαρπενησGου. Πω_ θα ενταχθεGτε στο πρHγραUUα. Ποιου_ αφορ6 και Uε ποιο UισθH. Αναλυτικ6 Hλε_ οι ειδικHτητε_.

Καταλ$ψει9

ΕπεισHδιο Uε καθηγητF και τραυUατισUH_ UαθητF ΙΑΒΑΣΤΕ

ΑΛΑΚ. 2ο_ ποδηλατικH_ γI-

ρο_ ΚαρπενησGου. (ιFUερο διακρGσεων στην Π6τρα. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΝ ΕΡΑΣΙ-

Ε

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ «AΡΤΕΜΙΣ». ΣχεδιασUH_ για τη νEα χρονι6. 22 χρHνια απH τη δολοφονGα του ΠαIλου Μπακογι6ννη. Ο πολιτικH_ κHσUο_ τιU6 τη UνFUη του. ΤιUητικF δι6κριση για τον ΣπIρο ΠεταροIδη, για το τραγοIδι «ΦωνF ΘεοI» στη UνFUη του ΣτEλιου ΚαζαντζGδη. ΕκπαιδευτικH σεUιν6ριο απH το ΕΚΦΕ ΕυρυτανGα_. Τον ΟκτYβριο οι

στρατεIσιUοι απH την ΕυρυτανGα. ΠρHγραUUα για την αγροτικF αν6πτυξη Iψου_ 150 εκατ. ευρY. ΝEε_ δρ6σει_ για την αγροτικF οικονοUGα τη_ ΠεριφEρεια_.

ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

ΠαροχF ηλεκτρονικYν υπηρεσιYν υγεGα_. Κ6λεσUα προ_ Hλε_ τι_ γυναGκε_ να πραγUατοποιοIν το τεστ ΠΑΠ. ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΝ. 147.600 ευρY για Eξοδα κGνηση_ προEδρων. ΑποπληρωUF για το «ΒοFθεια στο ΣπGτι» στον νοUH. 150.000 ευρY για την ΕυρυτανGα απH τEλη διαφFUι-

Αλλαγ στο Γηροκοε ο

Ο Κλ#αρχο9 Περγαντ9 στο ΚαρπενFσι. ΑνακοGνωσε την Eγκριση 4 Eργων, Iψου_ 2,5 εκατ. ευρY.

16 εκατ. ευρ4 ζητ ο δ$0ο9 Καρπενησ%ου απ& το ΕΣΠΑ

@χουν κατατεθεG οι UελEτε_ και αναUEνονται οι χρηUατοδοτFσει_

ση_, ακGνητη_ περιουσGα_ και ζIθου. ΚΟΙΝΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΛΕΙΟ. ΑπH τη (ευτEρα οι αιτFσει_ για χορFγηση δωρε6ν προϊHντων. ΠαραUEνουν στο ΚαρπενFσι τα Γενικ6 ΑρχεGα του Κρ6του_. ΜEχρι 30 ΣεπτεUβρGου η απογραφF συνταξιοIχων του ΙΚΑ. Σε περGπτωση Uη απογραφF_ θα διακHπτεται η καταβολF τη_ σIνταξη_. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. ΕκλογE_ για νEα Hργανα διοGκηση_.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ. 1η αγωνιστικ$ Α ΕΠΣΝΕ. Αναλυτικ6 τα

αποτελEσUατα των αγYνων.

ΠHτε και πω_ θα λειτουργFσει η νEα πτEρυγα, η οποGα Eχει ολοκληρωθεG εδY και δIο χρHνια. Τι προβλEπει ο νEο_ νHUο_.

ΦΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 28 Σεπτεβρ ου 2011 / Σελ δα 2

Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ (6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920) Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

M/τη προσκλ>σειW, η Mεγ/λη πλειοψηφ?α των οπο?ων κατευθAνονταν στο ταχυδροMε?ο @που θα ταχυδροMοAνταν στιW δι/φορεW υπηρεσ?εW τηW π@ληW Mε κ@στοW, παρακαλQ, 80 λεπτ/ ο =ναW. ΣAνολο εξ@δων γι’ αυτ> την τιMητικ>, /γνωστη, ανQφελη και απαρχαιωM=νη γιορτ>, γAρω στα 500 ευρQ! 8να ολ@κληρο 15νθ>Mερο υπαλλ>λου τηW εποχ>W των παχ=ων αγελ/δων. Κι @λο αυτ@ θα MποροAσε να αποφευχθε?, αν στην Περιφ=ρεια αποφ/σιζαν, αντ? να τυπQνουν, να φωτοτυποAν, να Mοιρ/ζουν και να ταχυδροMοAν, απλ/ να =στελναν =να η-M=ηλ. Μια εντολ> του ΚαραMπ/ στιW υπηρεσ?εW και ο ορισM@W εν@W υπευθAνου να ανο?γει κ/θε M=ρα το κο-

Α

Απ@ την εποχ> που εργαζ@Mουν στη διεAθυνση τηW πρωτοβ/θMιαW εκπα?δευσηW, ε?δα π@σο χρονοβ@ρο Mπορε? να ε?ναι το σAστηMα @πωW ισχAει. Ε?χε προσπαθ>σει τ@τε ο Στυλιαν?δηW που >ταν υπουργ@W Παιδε?αW να εισ/γει την επικοινων?α M=σω υπολογιστQν. 8παιρνε λοιπ@ν Mια απ@φαση το πρω? στο γραφε?ο του και M=χρι τιW 10:00 η Qρα την ε?χα στο δικ@ Mου. ;ξερα τι =πρεπε να γ?νει και ωW την επ@Mενη M=ρα το ε?χα =τοιMο. 8λα @MωW που οι καρεκλοκ=νταυροι του υπουργε?ου >θελαν να τουW στε?λω την απ/ντηση @ταν θα ε?χα π/ρει το ταχυδροMηM=νο =γγραφο (5 M=ρεW Mετ/), να το πρωτοκολλ>σω και Mετ/ να απαντ>σω, γρ/φονταW στην απ/ντηση τον αριθM@ του πρωτοκ@λλου; Κυριολεκτικ@ Mπ/χαλο, για να Mη γρ/ψω κ/τι /λλο που αρχ?ζει απ@ Mπ… <ταν λοιπ@ν MαW λ=νε το αM?Mητο «πρ=πει @λοι να δουλ=ψουMε λ?γο περισσ@τερο για να βγοAMε απ@ την κρ?ση», αW καταλ/βουMε πωW δεν ε?ναι αν/γκη να γ?νουMε @λοι επιχειρηMατ?εW που θα επενδAσουMε στιW ευκαιρ?εW τιW αναδυ@MενηW –πλην προσωρινQW χειMαζοM=νηW– ελληνικ>W οικονοM?αW. Εκε?νο που πρ=πει να κ/νουMε ε?ναι να γ?νουMε Mικρο? >ρωεW τηW καθηMεριν@τηταW, σπ/ζονταW τον τσαMπουκ/ των γραφειοκρατQν που κοιτ/ζουν αν η σφραγ?δα ισαπ=χει απ@ τιW υπογραφ=W του συντ/ξαντοW και του διευθυντ>, να σηκQσουMε το χ=ρι MαW και να τηλεφων>σουMε απ’ ευθε?αW στο υπουργε?ο, ταρ/ζονταW τα νερ/ Mε στ@χο να εξυπηρετ>σουMε τον πολ?τη. Εκε?νο που πρ=πει να κ/νουMε ε?ναι να πηγα?νουMε στη δουλει/ σκεπτ@Mενοι, @χι πQW θα τη σκαπουλ/ρουMε, αλλ/ πQW θα τελειQνουMε αυτ@ που =χουMε να κ/νουMε και πQW θα βοηθ>σουMε το συν/δελφο που =χει πελαγQσει, > που απλQW βαρι=ται να δουλ=ψει. "εν ε?ναι @τι θα γ?νουMε καλAτεροι /νθρωποι > @τι θα π/Mε στον παρ/δεισο. Αν το κ/νουMε αυτ@, υπ/ρχει =να Mικρ@ ενδεχ@Mενο να =χουMε να β/λουMε πετρ=λαιο τον /λλο M>να.

θα πληρQσει ο καηM=νοW ο συνταξιοAχοW > ο Mισθωτ@W και τη δ@ση του δανε?ου και τουW φ@ρουW, και τιW σπουδ=W των παιδιQν του και το ακριβ@ πετρ=λαιο; Και εντ/ξει, κ@ψανε το 40%. Θα υπ/ρξει αντ?στοιχη Mε?ωση του κ@στουW λειτουργ?αW τηW "ηM@σιαW "ιο?κησηW; ΑM δε! Στην πρ/ξη, M=χρι σ>Mερα, ενQ MειQσανε τουW MισθοAW κατ/ 20% η πραγMατικ> Mε?ωση του κ@στουW του κρ/τουW, =πεσε M@νο 5%!!! Φα?νεται αξιοπερ?εργο αλλ/ δεν ε?ναι καθ@λου. Και να γιατ?: Προχτ=W π=ρασε απ@ το γραφε?ο Mου ο κλητ>ραW τηW Αντιπεριφ=ρειαW. 7φησε δAο φακ=λουW, κ/νονταW ο /νθρωποW τη δουλει/ του ευσυνε?δητα. Ποιο /ραγε να >ταν το σπουδα?ο περιεχ@Mενο αυτQν των φακ=λων, που χρει/στηκε ειδικ@W εντεταλM=νοW να τουW φ=ρει; Μ>πωW >ταν καν=να κρατικ@ Mυστικ@ του οπο?ου κοινων@W =πρεπε να ε?ναι αυτοπροσQπωW ο βουλευτ>W; Μπα… Επρ@κειτο απλ/ για Mια πρ@σκληση σε εκδ>λωση για να τιMηθοAν οι… ευεργ=τεW του 8θνουW! Μ/λιστα!!! Μια επ=τειοW που κρατ/ει απ@ το 1860, @ταν ζοAσαν ακ@Mα ο Mακαρ?τηW ο Ζ/ππαW και ο Συγγρ@W. Και η τσ/ντα του κλητ>ρα >ταν γε-

Ν Ε

Η εξιλέωση του Δημοσίου

MπιοAτερ και να κοιτ/ζει MπαW και >ρθε τ?ποτα απ@ τη ΝοMαρχ?α, κι αυτ@ >ταν @λο! Π=ντε χιλι/ρικα το χρ@νο θα εξοικονοMοAσε το κρ/τοW απ@ την Ευρυταν?α, Mε αυτ> και M@νο την απλ> κ?νηση! Και δεν ε?ναι το M@νο: Προχτ=W π>γα στην Εφορ?α για να π/ρω αντ?γραφο του εκκαθαριστικοA Mου, για την εγγραφ> του παιδιοA στη σχολ> του. Π/λι ταλαιπωρ?α, π/λι βενζ?νη στο αυτοκ?νητο, π/λι φ@ρτωMα στον υπ/λληλο για Mια ανοAσια διεκπερα?ωση, που θα ε?χε τελειQσει, αν ο υπ/λληλοW τηW σχολ>W ε?χε πρ@σβαση στο ΤΑΞΙΣ > @πωW αλλιQW το λ=νε και Mε το ΑΦΜ, ζητοAσε να δει αν ε?Mαι οικονοMικ/ τακτοποιηM=νοW και αν το εισ@δηM/ Mου ξεπερν/ει τιW 40.000 για να εγκρ?νει την εγγραφ> του στα προγρ/MMατα σ?τισηW. Αυτ=W και χιλι/δεW /λλεW περιπτQσειW ε?ναι που κρατ/νε ψηλ/ το κ@στοW του δηMοσ?ου και αναγκ/ζουν την κυβ=ρνηση να χαρατσQνει τουW υπαλλ>λουW. Εξαρτ/ται απ@ MαW τουW ?διουW, απ@ τουW διευθυντ=W και τουW προϊσταM=νουW που πρ=πει να ξυπν>σουν και να αυτενεργ>σουν λιγ/κι. Να Mη M=νουν κολληM=νοι στο «=τσι τα βρ>καMε», να Mην κ/νουν θε@ τουW τη γραφειοκρατ?α.

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α

υρ υτ α

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Κι =ρχεται το κρ/τοW τQρα και κ/νει «οριζ@ντια Mε?ωση 20%» και στη συν=χεια τραβ/ει /λλη Mια «οριζ@ντια Mε?ωση, /λλο =να 20%». Και κ@βει το 40% των MισθQν και των συντ/ξεων. Ποιων MισθQν και συντ/ξεων @MωW; Υπ/ρχουν συνταξιοAχοι του ΙΚΑ, που =παιρναν σAνταξη 2700 ευρQ, το 2009. Αυτο?, εντ/ξει, δικα?ω τω λ@γω, να υποστοAν Mια Mε?ωση αυτ>W τηW τ/ξηW, θα καταλ>ξουν να πα?ρνουν κ/που 1700 ευρQ. Αν υποθ=σουMε @τι στην ενεργ@ τουW εργασιακ> περ?οδο =παιρναν επ?σηW υψηλοAW MισθοAW, κ/τι θα =χουν καταφ=ρει να β/λουν στην /κρη. Αλλ/ αν MειQσουν το ?διο τη σAνταξη > τον Mισθ@ των 1200 ευρQ, και τον π/νε στα 700, πQW

νι κά

Μ=τρα, περικοπ=W, φτQχεια, γκρ?νια, γκρ?ζοW ουραν@W, απελπισ?α, ακριβ@ πετρ=λαιο, ανεργ?α, Mεταν/στευση. Μια λ?στα λ=ξεων που και να τη διαβ/σειW M@νο πι/νεται η ψυχ> σου. Ανο?γειW την Γράφει ο τηλε@ραση και το M@νο ∆ΙΟΝ. Κ. που ακοAW ε?ναι δυσο?ωΠΑΡΟΥΤΣΑΣ νεW προοπτικ=W και MαAρη info@evrytanika.gr Mαυρ?λα. Και M@νοW υπεAθυνοW για @λα αυτ/, Mοναδικ@W αποδιοποMπα?οW τρ/γοW για την κατ/ντια του κρ/τουW και την απQλεια τηW εθνικ>W κυριαρχ?αW, ο δηM@σιοW υπ/λληλοW. Αυτ@W ο αχρε?οW που κατ/φερε χρησιMοποιQνταW τα Mεγ/λα του M=σα και τιW διασυνδ=σειW του στην ΚορQνη, τη ΜεθQνη και πιθαν@τατα και τη θεια του τη ΘεQνη, να αναρριχηθε? Mε του «κισσοA το πλ/νο ψ>λωMα», στα δυσθεQρητα κλιM/κια τηW δηM@σιαW διο?κησηW Mε M@νο σκοπ@ να ταλαιπωρε? τουW συMπολ?τεW του, να Mη δουλεAει, να τρQει τιW QρεW του στον υπολογιστ> πα?ζονταW πασι=ντζα, γιατ? ο /θλιοW δεν =Mαθε να πα?ζει και καν=να /λλο παιχν?δι. Αυτ@W ο τυχερ/κιαW που εξασφ/λισε γεM/τη καραβ/να «M>να Mπα?νει - M>να βγα?νει». Αυτ@W που δεν κατανοε? τη δυστυχ?α των εργατQν στον ιδιωτικ@ τοM=α, αυτ@W που δεν κατανοε? γιατ? "ΕΝ πρ=πει να πληρQνουν φ@ρουW οι επαγγελMατ?εW και τουW τρQει αδ?κωW τα λεφτ/ τουW, αντ? να τουW υπηρετε? γονυπετ>W, ευχαριστQνταW νυχθηMερ@ν το Θε@ για τη Mεγ/λη του τAχη. Ο δηM@σιοW υπ/λληλοW λοιπ@ν, που ωW τQρα >ταν ο αγαπηM=νοW του ΘεοA, αW σκAψει τQρα τον τρ/χηλο, αW ξηλωθε? κι αW πληρQσει τα χρ=η τηW χQραW, Mαζ? Mε τα δικ/ του χρ=η που αυτ> η χQρα φρ@ντισε να του φορτQσει, πε?θοντ/W τον να αγορ/σει =να σπ?τι των 150.000 ευρQ και να το πληρQσει 300.000 - γιατ? τ@σο φτ/νει Mε τουW τ@κουW και τα πανωτ@κια.

Με βοριδε%, αρκετ ...ψχρα -ιδ ω% κατ τι% βραδιν % ρε%- και απουσ α αξιλογων βροχοπτσεων θα κυλ σει το προσεχ % διστηα στο Καρπεν σι. Το καιρικ σκηνικ δεν φα νεται να

αλλζει σηαντικ, τουλχιστον ω% τι% πρτε% η ρε% του Οκτβρη. Οι νεοι θα πν ουν απ βρειε%-βορειοανατολικ % διευθνσει%, τρια% ωστσο νταση%.

Σ ε ρ α

 

Για σ7Fερα Τετ.ρτη 28 ΣεπτεFβρ8ου, περιF6νουFε Fι- Π π τ η κρ7 πτJση τηP θερFοκρασ8αP, ενJ ε8ναι πιθαν9 να αναπτυχθο:ν τοπικ6P νεφJσειP. Η θερFοκρασ8α θα κυFανθε8  απ9 10OC F6χρι 16OC, Fε την πραγFατικ7 α8σθηση να βρ8σκεται Fεταξ: 9OC και 15OC. 

Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Παρασκευ7 30 ΣεπτεFβρ8ου 2011 Σ.ββατο 1 Οκτωβρ8ου 2011

Κυριακ7 2 Οκτωβρ8ου 2011

ευτ6ρα 3 Οκτωβρ8ου 2011

Τρ8τη 4 Οκτωβρ8ου 2011

Τετ.ρτη 5 Οκτωβρ8ου 2011

Γενικ. α8θριοP καιρ9P

Τοπικ6P νεφJσειP Ηλιοφ.νεια Στα 8δια επ8πεδα ο υδρ.ργυροP

Μικρ7 .νοδοP τηP θερFοκρασ8αP Α8θριοP καιρ9P

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

   

   

Α:ριο Π6Fπτη 29 ΣεπτεFβρ8ου, ο καιρ9P δεν θα παρουσι.σει σηFαντικ7 Fεταβολ7, Fε τουP βορι.δεP να κ.νουν ξαν. αισθητ7 την παρουσ8α τουP. ΘερFοκρασ8α σε Fικρ7 .νοδο, απ9 11OC 6ωP 18OC και η πραγFατικ7 α8σθηση 10-17 βαθFο8 Κελσ8ου.

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

12O... 20OC 11O... 19OC13O... 19OC 12O... 18OC 13 ... 18 C 12 ... 17 C O

O

O

Πηγ7:accuweather.com

O

12O... 19OC 11O... 18OC 13O... 20OC 12O... 21OC 12O... 21OC 11O... 20OC

* Οι προβλ6ψειP π6ραν των τριJν ηFερJν ελ6γχονται ωP προP την ακρ8βει. τουP, ιδια8τερα σε σχ6ση Fε την εκδ7λωση τοπικJν φαινοF6νων. ** -P “πραγFατικ7 α8σθηση” αναφ6ρεται ο αλγ9ριθFοP που προσδιορ8ζει το πJP αισθαν9Fαστε την εξωτερικ7 θερFοκρασ8α, π6ρα απ9 τιP Fετρ7σειP του θερFοF6τρου και τηP ψυχρ9τηταP του αν6Fου. Οι παρ.γοντεP που λαFβ.νονται υπ’ 9ψιν ε8ναι η ποσ9τητα ηλιοφ.νειαP, το υψ9Fετρο, η ατFοσφαιρικ7 π8εση, η υγρασ8α κλπ.

Ο καιρ9P τηP Fεθεπ9FενηP εβδοF.δαP Fε Fια Fατι. ΗF6ρα ΗF/ν8α Σ:Fβ.

C

o

Π 6

Π 7

Σ 8

Κ 9

 10

Τ 11

Τ 12

11 / 2 0

12 / 19

10 / 17

10 / 18

11/ 20

12 / 20

11 / 19
Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 28 Σεπτε=βρ/ου 2011 / Σελ/δα 3

Κατ ληψη σε ΕΠΑΛ και Γυν σια «Λουκ το» βαλαν οι αθητ του 1ου & 2ου Γυνασου και του ΕΠΑΛ Καρπενησου

Α

ια=αρτ1ρονται κυρ/ωG για την -λλειψη βιβλ/ων - +νταση στο γυ=ν σιο του Προφ.τη Ηλ/α - Μαθητ.G στο νοσοκο=ε/ο 1στερα απ0 επεισ0διο =ε καθηγητ.

ΕΠΑΛ ΚαρπεΜαθητ-G του οδο του σχοε/σ νησ/ου, στην ν ευτ-ρα -χου λε/ου. Απ0 τη ληψη. τ κα σε ι σε προχωρ.

Ν Ε

Σε αναβρασ=0 η εκπαιδευτικ. κοιν0τητα του Καρπενησ/ου, καθAG απ0 την περασ=-νη ευτ-ρα 26 Σεπτε=βρ/ου τελο1ν υπ0 κατ ληψη το ΕΠΑΛ και το 2ο Γυ=ν σιο, ενA απ0 χθεG, Τρ/τη, στον χορ0 των κινητοποι.σεων =π.κε και το 1ο Γυ=ν σιο τηG π0ληG.

Οι =αθητ-G επ-λεξαν τη συγκεκρι=-νη τακτικ. Aστε να καταδε/ξουν τα ση=αντικ προβλ.=ατα που αντι=ετωπ/ζουν καθη=εριν , =ε φωτοτυπ/εG αντ/ για βιβλ/α, κεν σε καθηγητ-G και εξοπλισ=0 και σχολικ-G εγκαταστ σειG -σε κ ποιεG περιπτAσειG- σχεδ0ν ακατ λληλεG. Την /δια στιγ=., π νω απ0 400 σχολε/α σε 0λη τη χAρα τελο1ν υπ0 κατ ληψη.

ΕΠΑΛ

υπ0 …=ερικ. κατ ληψη (αφο1 δεν συ==ετ-χει το σ1νολο των =αθητAν) τελε/ και το 2ο Γυ=ν σιο του Καρπενησ/ου, το οπο/ο βρ/σκεται στον Προφ.τη Ηλ/α. Οι =αθητ-G δια=αρτ1ρονται πρωτ/στωG για τιG ελλε/ψειG σε βιβλ/α, αφο1 0πωG δ.λωσαν, «…=ε τιG φωτοτυπ/εG δεν =πορο1=ε να παρακολουθ.σου=ε το = θη=α σωστ ». Μ λιστα, χθεG, δεν -λειψαν και οι =ικροεντ σειG, =ε αποτ-λεσ=α -ναG =αθητ.G να =εταφερθε/ στο νοσοκο=ε/ο, 1στερα απ0 επεισ0διο =ε καθηγητ.. Τα παιδι ε/χαν φθ σει απ0 νωρ/G το πρω/ τηG Τρ/τηG στο σχολε/ο, =ε σκοπ0 να κλειδAσουν τιG εξωτερικ-G εισ0δουG του συγκροτ.=ατοG και να =ην επιτρ-ψουν να διεξαχθε/ = θη=α, κ τι που = λλον …εξ0ργισε -ναν απ0 τουG καθηγητ-G του γυ=νασ/ου, ο οπο/οG -0πωG καταγγ-λλουν τα παιδι - τραυ= τισε, =ε την αλυσ/δα που υπ.ρχε στην κεντρικ. π1λη, στο χ-ρι -ναν απ0 τουG συγκεντρω=-νουG =αθητ-G. Στο σχολικ0 συγκρ0τη=α του Προφ.τη Ηλ/α =ετ-βη, = λιστα, 0χη=α τηG Ασφ λειαG Καρπενησ/ου, ενA ο διευθυντ.G του 2ου Γυ=νασ/ου αρν.θηκε να σχολι σει το συ=β ν. Εκτ0G απ0 το συγκεκρι=-νο περιστατικ0, =εθ0δουG εκφοβισ=ο1 και απειλ-G απ0 την πλευρ του /διου καθηγητ., καθAG και του προ-δρου του Συλλ0γου Γον-ων και Κηδε=0νων του σχολε/ου, καταγγ-λλουν τα παιδι , =ε σκοπ0 να διαλυθε/ η κατ ληψη.

1στερα απ0 γενικ. συν-λευσηκαι οι =αθητ-G του 1ου Γυ=νασ/ου Καρπενησ/ου, απ0 χθεG, Τρ/τη 27 Σεπτε=βρ/ου. Οι =αθητ-G, σε ανακο/νωσ. τουG, την οπο/α υπογρ φει το 15=ελ-G του σχολε/ου και απευθ1νουν προG το /διο το σχολε/ο τουG, τον δ.=ο Καρπενησ/ου, τη ιε1θυνση ευτεροβ θ=ιαG Εκπα/δευσηG Ευρυταν/αG, την Περιφ-ρεια Στερε G, αλλ και τον Σ1λλογο Γον-ων και Κηδε=0νων, παραθ-τουν =ια σειρ απ0 9 συνολικ αιτ.=ατα που χρ.ζουν =εσηG προσοχ.G και στ0χο -χουν την ε1ρυθ=η λειτουργ/α του σχολε/ου και τη βελτ/ωση των υποδο=Aν. Πιο συγκεκρι=-να: «Σ.=ερα (σ.σ. χθεG Τρ/τη), 27 Σεπτε=βρ/ου 2011, εξελ-γη προσωριν0 15=ελεG Μαθητικ0 Συ=βο1λιο στο 1ο Γυ=ν σιο Καρπενησ/ου και =ετ απ0 Γενικ. Συν-λευση των =αθητAν αποφ σισε κατ πλειοψηφ/α να προβε/ σε κατ ληψη του 1ου Γυ=νασ/ου =ε τα παρακ τω αιτ.=ατα: 1. Η -λλειψη βιβλ/ων δυσκολε1ει τουG =αθητ-G να οργανωθο1ν και να =ελετ.σουν στο σπ/τι τουG. 2. Εξ/σου ση=αντικ0 ε/ναι το γεγον0G 0τι η κατ σταση που επικρατε/ στιG τουαλ-τεG του σχολε/ου =αG ε/ναι θλια. Οι π0ρτεG δεν κλε/νουν και δεν υπ ρχει χαρτ/ και σαπο1νι. 3. Το αθλητικ0 υλικ0 ε/ναι ελλιπ-G. εν υπ ρχουν =π λεG, οι νιπτ.ρεG δεν ε/ναι συνδεδε=-νοι =ε την αποχ-τευση και =πα/νει νερ0 =-σα στο γυ=ναστ.ριο. 4. Κ ποιοι καθηγητ-G δεν -χουν καλ. =εταδοτικ0τητα σε

Ε

υρ υτ α

Απ0 τα =αθ.=ατ τουG απ-χουν, απ0 την αρχ. τηG εβδο= δαG, τα παιδι του Επαγγελ=ατικο1 Λυκε/ου Καρπενησ/ου, εκφρ ζονταG κατ’ αυτ0ν τον τρ0πο τη δυσαρ-σκει τουG για 0σα αντι=ετωπ/ζουν καθη=εριν . Κυρι0τερο πρ0βλη=α, οι απαρ δεκτεG κτηριακ-G εγκαταστ σειG· εδA και πολλ χρ0νια, το σχολικ0 συγκρ0τη=α του ΕΠΑΛ βρ/σκεται σε τραγικ. κατ σταση, θ-τονταG σε κ/νδυνο τη σω=ατικ. ακεραι0τητα =αθητAν και καθηγητAν. Οι φορε/G, παρ τιG υποσχ-σειG που -χουν κατ καιρο1G δοθε/, δεν -χουν καταφ-ρει να βρουν λ1ση και -τσι το ζ.τη=α απλ παρατε/νεται. Οι =αθητ-G, σε ανακο/νωση που εξ-δωσαν, κ νουν λ0γο για παρ ταση τηG κατ ληψηG τιG επ0=ενεG η=-ρεG. Αναλυτικ : «Το σχολε/ο θα παρα=ε/νει κλειστ0 τουλ χιστον για =ια εβδο= δα… (/σωG =ε/νει και την επ0=ενη). Οι λ0γοι τηG κατ ληψηG: 1) -λλειψη βιβλ/ων, 2) -λλειψη καθηγητAν, 3) -λλειψη θ-ρ=ανσηG στα εργαστ.ρια και 4) οι εργαστηριακ-G εγκαταστ σειG που εδA και χρ0νια βρ/σκονται σε θλια κατ σταση και κανε/G δεν ενδιαφ-ρεται για αυτ0. υ.γ. Επ/σηG, αυτ0G ε/ναι -ναG τρ0ποG δια=αρτυρ/αG για 0λα αυτ που συ=βα/νουν στη χAρα =αG…».

νι κά

Ρεπορτ ζ: Γιργο Ζαλοκστα

2ο Γυν σιο

*λλωστε, απ0 τη ευτ-ρα,

1ο Γυν σιο

Σε κατ ληψη προχAρησαν -

ε= G τουG =αθητ-G και κ νουν εξαιρ-σειG υπ-ρ των καλAν =αθητAν. 5. Υπ ρχει -λλειψη σχολικο1 εξοπλισ=ο1. Τα θραν/α και οι καρ-κλεG ε/ναι σε κακ. κατ σταση. 6. Οι καινο1ριεG π0ρτεG που πρ0σφατα εγκαταστ θηκαν δεν -κλειναν ακ0=α και απ0 την πρAτη =-ρα τηG σχολικ.G χρονι G. 7. ΣτιG α/θουσεG του υπογε/ου π-φτουν σοβ δεG απ0 τουG το/χουG. 8. Ο φωτισ=0G -χει πρ0βλη=α και σε =ερικ-G α/θουσεG και οι λ =πεG. 9. Απαιτο1=ε την α1ξηση των κονδυλ/ων για την Παιδε/α και να δη=ιουργηθο1ν οι κατ λληλεG υποδο=-G, -τσι Aστε στο =-λλον να υπ ρχει επαγγελ=ατικ. αποκατ σταση των ν-ων. Παρακαλο1=ε να κ νετε 0λεG τιG απαρα/τητεG εν-ργειεG για λ1ση των αιτη= των =αG το συντο=0τερο δυνατ0. /νου=ε προθεσ=/α 20 η=ερAν στουG αρ=0διουG να λ1σουν τα παραπ νω προβλ.=ατα, διαφορετικ θα επαν-λθου=ε =ε ν-α κινητοπο/ηση».

Στον δαρχο οι αθητ 

Αντιπροσωπε/α =αθητAν του 1ου και 2ου Γυ=νασ/ου Καρπενησ/ου επισκ-φθηκε, χθεG το πρω/, τον κ. ΚAστα Μπακογι ννη, Aστε να του εκθ-σει τουG λ0γουG για τουG οπο/ουG προχAρησαν σε κατ ληψη και αποχ. απ0 τα =αθ.=ατα. Παρ λληλα, τα παιδι απ0 το σχολε/ο του Προφ.τη Ηλ/α κατ.γγειλαν τη β/αιη συ=περιφορ

του καθηγητ. και του προ-δρου του Συλλ0γου Γον-ων και Κηδε=0νων, που ε/χε ωG αποτ-λεσ=α τον τραυ=ατισ=0 εν0G συ==αθητ. τουG. Ο κ. Μπακογι ννηG, απ0 την πλευρ του, ζ.τησε απ0 τα παιδι να διακ0ψουν τιG καταλ.ψειG, ενA υποσχ-θηκε να πρ ξει 0,τι ε/ναι απαρα/τητο Aστε να καλυφθο1ν τυχ0ν ελλε/ψειG στα σχολε/α. Τ-λοG, 0σον αφορ το περιστατικ0 που κατ.γγειλαν οι =αθητ-G του 2ου Γυ=νασ/ου, τ0νισε πωG θα ενη=ερωθε/ σχετικ απ0 τον διευθυντ. του σχολε/ου.

«εν υπρχει νοιοπο ηση στι καταλψει»

Ευρυτανικ Ν-α» επικοιΤα «Ε νAνησαν =ε τον προϊστ =ενο τηG Β/θ=ιαG Εκπα/δευσηG του νο=ο1 Ευρυταν/αG, κ. Ανδρ-α Κασκα=π , ο οπο/οG χθεG ε/χε επικοινων/α =ε ο= δα =αθητAν του 1ου Γυ=νασ/ου. Χαρακτ.ρισε ωG «=εγ λη ευθ1νη» την κατ ληψη δη=οσ/ου χAρου, ενA τ0νισε πωG οι καταλ.ψειG θα πρ-πει να στα=ατ.σουν το συντο=0τερο δυνατ0. Συ=πλ.ρωσε πωG η συν ντηση =ε τα παιδι .ταν =ια καλ. ευκαιρ/α για δι λογο, αφο1 τα προβλ.=ατα τα οπο/α αντι=ετωπ/ζουν θα πρ-πει να γ/νουν γνωστ και να βρουν λ1ση. Σχετικ =ε το περιστατικ0 στο 2ο Γυ=ν σιο, δ.λωσε πωG δεν -χει αναφερθε/ επ/ση=α κ τι σχετικ0 στη ευτεροβ θ=ια, αν και δεν απ-κλεισε το ενδεχ0=ενο να καλ-σει τον συγκεκρι=-νο καθηγητ. για εξηγ.σειG.


Θ=ελλα διαJαρτυριNν προκ.λεσε στο !ηJοτικ< ΣυJβο=λιο Καρπενησ;ου, το οπο;ο συνεδρ;ασε την περασJ9νη Τετ.ρτη 21 ΣεπτεJβρ;ου 2011, η τοποθ9τηση του αρχηγο= τηT Jε;ζονοT αντιπολ;τευσηT. Μεταξ= των .λλων, καταφ9ρθηκε, σε προσωπικ< επ;πεδο, κατ. του εκδ<τη των ΕυρυτανικNν Ν9ων". "Ε

Αναφερ<JενοT σε ρεπορτ.ζ τηT εφηJερ;δαT, το οπο;ο δεν του .ρεσε , ο κ. Βαγγ9ληT Καρφ:T ε;πε <τι τ9τοια δηJοσιε=Jατα ε;ναι... φασιστικ.!(σ.σ. Το ρεπορτ.ζ αναφερ<ταν στην κατασκευ: ΣΜΑ στον Προφ:τη Ηλ;α και τη στ.ση που κρ.τησε η Jε;ζων αντιπολ;τευση, <πωT αυτ: 9χει καταγραφε; στα πρακτικ. που δηJοσιε=ουJε σ:Jερα στη σελ;δα 18. Αλ:θεια κ=ριοι τηT Jε;ζονοT αντιπολ;τευσηT, γιατ; δεν δNσατε εσε;T τα πρακτικ. στη δηJοσι<τητα; Ο κ<σJοT τNρα θα τα διαβ.σει και θα καταλ.βει) Του θ=Jισαν, πρ<σθεσε, την κατοχ:, <ταν 9να δηJοσ;ευJα 9στελνε στο εκτελεστικ< απ<σπασJα αγωνιστ9T τηT... αντ;στασηT. ΠροφανNT τNρα, υποδ=εται ο ;διοT τον ρ<λο του... :ρωα, 4ρη ΒελουχιNτη. Στη συν9χεια, δεν στ.θηκε J<νο σε αυτ<. Επιτ9θηκε προσωπικ., Jε προσβλητικο=T χαρακτηρισJο=T, και στον εκδ<τη τηT εφηJερ;δαT, λ9γονταT επ; λ9ξει <τι "... διατηρε; χαJηλ< πνευJατικ< επ;πεδο! (...) αλλ. του δ;νω ελαφρυντικ< λ<γω δηJοσιογραφικο= αναλφαβητισJο="! Μ.λιστα. Καλ. διαβ.σατε και καλ. .κουσαν <σοι το .κουσαν, αφο= το !ηJοτικ< ΣυJβο=λιο Jεταδ;δεται ζωνταν. και απ< το Ρ.διο Καρπεν:σι. Τ9τοια Jεγαλε;α απ< τον αρχηγ< -συνηγορο=ντων και των JελNν- τηT Jε;ζονοT αντιπολ;τευσηT, δηJοσ;ωT και στο !ηJοτικ< ΣυJβο=λιο. Τ9τοια κορυφα;α στιγJ: δηJοκρατικο= διαλ<γου απ< τη Jε;ζονα αντιπολ;τευση. Τ9τοια πολιτικ: στ.ση στα γεγον<τα απ< πρNην δηJ.ρχουT και αντιδηJ.ρχουT, οι οπο;οι κρατο=σαν την τ=χη των πολιτNν την περασJ9νη 10ετια στα χ9ρια τουT. Τ9τοια ευγεν:T .Jιλλα και Jεγαλε;ο ψυχ:T. ΕJε;T... δεν 9χουJε λ<για.

Ε

Koularmanisfotis@yahoo.gr

Α

Ο φασισJ<T, η Jε;ζων αντιπολ;τευση και η ελευθερ;α του τ=που

υρ υτ α

5χω γρ.ψει και .λλοτε <τι :ταν επ<Jενο η Ελληνικ: οικονοJ;α να υποστε; Jεγ.λη ζηJ;α, <ταν ιδιωτικο; και δηJ<σιοι φορε;T παραπλανο=σαν το Ευρωπαϊκ< Κοινωνικ< ΤαJε;ο Jε παρ.νοJα παραστατικ. δαπανNν, προκειJ9νου να δικαιολογ:σουν το ποσοστ< συJJετοχ:T τουT σε επιχορηγο=Jενα προγρ.JJατα τηT Ευρωπαϊκ:T 9νωσηT. !ε Jπορο=σε β9βαια να αντ9ξει η οικονοJ;α JαT το β.ροT των δαπανNν για την πληρωJ: αναπηρικNν συντ.ξεων, που διαχρονικ. και κατ. συρρο: ε;χαν χορηγηθε; Jε συνθ:κεT αδιαφ.νειαT και Jε διαδικασ;εT αJφ;βοληT εγκυρ<τηταT απ< δι.φορεT υγειονοJικ9T Επιτροπ9T. Αλλ. και σε π<σεT .λλεT περιπτNσειT το κρ.τοT JαT αποδε;χθηκε σπ.ταλο και ασ=δοτο στιT πληρωJ9T του και σε ανNφελεT δαπανηρ<τατεT εκδηλNσειT και φι9στεT. Κ.θε J9ρα λοιπ<ν νιNθουJε ανυπερ.σπιστοι Jπροστ. στην οικονοJικ: λα;λαπα που JαT απειλε; προσεχNT και ατεν;ζουJε πλ9ον το J9λλον Jε αβεβαι<τητα και χωρ;T τ9λοT. Να ευχηθο=Jε να Jην 9ρθουν ηJ9ρεT εθνικ:T ταπε;νωσηT και αυτ< που λ9Jε αθλι<τητα να Jην γκρεJ;σει την αισιοδοξ;α JαT, αλλ. και οι πολιτικο; ηγ9τεT JαT να Jην ξεπ9φτουν καθηJεριν. και Jην εκτ;θενται Jπροστ. στα J.τια του λαο=, που παρακολουθε; και περιJ9νει Jε αγων;α. Σε τ9τοιεT σκληρ9T ιστορικ9T στιγJ9T, σαν την τωριν:, κινδυνε=ουJε να χ.σουJε την ισορροπ;α JαT και τ<τε Jπορε; να εJφανισθο=ν οι 9ριδεT και οι κοινωνικο; διχασJο;, η αντιπαλ<τητα των εργατικNν και κοινωνικNν τ.ξεων, Nστε να JαT κοJJατι.σουν τα ατοJικ. και συντεχνιακ. συJφ9ροντα και να χαθε; η νηφ.λια κρ;σηT JαT. Ο δρ<JοT τον οπο;ο βαδ;ζουJε αυτ: την στιγJ: ε;ναι ανηφορικ<T και ε;ναι εJφανε;T οι NρεT στερ:σεων και περιορισJNν σε ακρα;α <ρια, <JωT σ’ αυτ9T τιT NρεT τηT πτNσηT, πρ9πει <λοι να αντ9ξουJε Jε υποJον: και θ.ρροT, για να ξεπερ.σουJε την κρ;ση, ελπ;ζονταT <τι κ.τι πλ9ον θα διδαχθο=Jε απ< τα λ.θη και τα σφ.λJατα του παρελθ<ντοT. Πρ9πει να συνειδητοποι:σουJε <τι αυτ: την στιγJ: συντελε;ται Jια Jεγ.λη προσπ.θεια, που υπερβα;νει τιT διαστ.σειT τηT συνηθισJ9νηT πολιτικ:T και οικονοJικ:T ζω:T του τ<που JαT. Πρ9πει να επιδε;ξουJε αυτοσυγκρ.τηση στην οικονοJικ: καταιγ;δα που JαT επιβ.λουν και να Jην υιοθετ:σουJε εJε;T οι πολ;τεT, ο=τε τα J9σα ενηJ9ρωσηT, τιT .ναρχεT εκδηλNσειT, οδηγNνταT τον λα< σε στην απειθαρχ;α και στην καταστροφικ: Jαν;α των β.νδαλων.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΑ “ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ”

νι κά

Ακραα ρια αγωνα

Απ< τον ΦNτη ΚουλαρJ.νη

Τα σηJε;α των καιρNν

Καταδ;κασε ο Μπακογι.ννηT Στο ζ:τηJα παρεν9βη ο δ:JαρχοT Καρπενησ;ου, κ. ΚNσταT Μπακογι.ννηT, ο οπο;οT

θουσα και στο παρελθ<ν και τNρα, αλλ. ε;Jαι σ;γουροT και στο J9λλον, θα βρεθο=Jε στο στ<χαστρο του τ=που. Θα δεχθο=Jε κ.ποιεT δ;καιεT, Jα ενδεχοJ9νωT και κ.ποιεT .δικεT επικρ;σειT. Αυτ: ε;ναι η οJορφι. του δηJοσ;ου διαλ<γου. Αυτ< ε;ναι το ν<ηJα τηT δηJοκρατ;αT. Η ελευθεροτυπ;α ε;ναι η ψυχ: του πολιτικο= JαT συστ:JατοT. Αυτ< δεν Jπορο=Jε να το αγνο:σουJε". Κλε;νονταT την τοποθ9τησ: του, ο κ. Μπακογι.ννηT πρ<σθεσε: "... αν καταναλNνει η αντιπολ;τευση το 1/10 του χρ<νου που καταναλNνει Jε το να ασχολε;ται Jε τα “Ευρυτανικ. Ν9α”, στο να ασχολε;ται Jε τα προβλ:Jατα των πολιτNν, νοJ;ζω θα :Jασταν <λοι κερδισJ9νοι. ΑT Jην τα β.ζουJε, λοιπ<ν, Jε εφηJερ;δεT". Επ;θεση και στον πρ<εδρο του !ηJ. ΣυJβουλ;ου Ο αρχηγ<T τηT αντιπολ;τευσηT, <JωT, συν9χισε. Σε .λλο θ9Jα, επιτ9θηκε και στον πρ<εδρο του !ηJοτικο= ΣυJβουλ;ου, κ. Χρ:στο Ντ9κα, τον οπο;ο κατ:γγειλε επ;σηT για... φασιστικ: νοοτροπ;α! ΑφορJ: η επιJον: του αρχηγο= τηT Jε;ζονοT αντιπολ;τευσηT να λ.βει τον λ<γο, εκτ<T διαδικασ;αT κατ. την .ποψη του κ. προ9δρου, ο οπο;οT τελικ. και δεν του τον 9δωσε.

Ν Ε

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ.ρτη 28 ΣεπτεJβρ;ου 2011 / Σελ;δα 4

καταδ;κασε τιT προσωπικ9T επιθ9σειT τηT Jε;ζονοT αντιπολ;τευσηT. "... συζητ:θηκαν πολ= τα “Ευρυτανικ. Ν9α” και ο ρ<λοT τηT δηJοσιογραφ;αT στην τοπικ: JαT κοινων;α" ε;πε και συν9-

χισε "... νοJ;ζω <τι το να στοχοποιε;ται Jε αυτ<ν τον τρ<πο 9να J9σο, δεν συν.δει Jε τιT αρχ9T τηT δηJοκρατ;αT και τηT ελευθερ;αT τηT 9κφρασηT. Πολλ9T φορ9T, <λοι JαT σε αυτ: την α;-

Η απντηση στον Βαγγλη Καρφ και τη Jε;ζονα αντιπολ;τευση για <σα ειπNθηκαν στο !ηJοτικ< ΣυJβο=λιο στιT 21 ΣεπτεJβρ;ου !εν ε;ναι η πρNτη φορ. που πολιτικο; του τ<που JαT, δ;καια : .δικα, στρ9φονται κατ. J9σων ενηJ9ρωσηT. Ε;ναι η Jο;ρα <σων δεν δι.γουν β;ο υποτ9λειαT και υποταγ:T. Και αυτ< ισχ=ει για <λεT τιT πλευρ9T, για να ε;Jαστε δ;καιοι. 5χετε υπ<ψη σαT κ=ριοι τηT Jε;ΕυρυζονοT αντιπολ;τευσηT <τι τα “Ε τανικ. Ν9α” :ταν, ε;ναι και θα παραJε;νει εφηJερ;δα στην υπηρεσ;α των αναγνωστNν τηT. Η προσωπικ: σαT .ποψη για JαT, JαT αφ:νει παγερ. αδι.φορουT, αν δεν JαT προκαλε; κι<λαT. Θα λ9Jε τη γνNJη JαT, ακ<Jη και αν αυτ< ταρ.ζει τη σι9στα κ.ποιων. Θα γρ.φουJε την αλ:θεια, ακ<Jη και αν αυτ: δεν αρ9σει. Θα κοιJ<Jαστε :συχοι τα βρ.δια <τι επιτελ9σαJε το καθ:κον JαT. Τα “Ευρυτανικ. Ν9α” :ταν, ε;ναι και θα ε;ναι στην υπηρεσ;α τηT τοπικ:T JαT κοινων;αT.

Η απ.ντηση του εκδ<τη

Σε Jια τ9τοια κατ.σταση, τι να πει κανε;T; Να χαρακτηρ;σει την απαρ.δεκτη στοχοπο;ηση τηT εφηJερ;δαT : να επισηJ.νει την προσβλητικ: επ;θεση στον εκδ<τη, σε προσωπικ< επ;πεδο, που αν και δεν :ταν παρNν στη συνεδρ;αση του !ηJοτικο= ΣυJβουλ;ου, αυτ< ουδ<λωT απ9τρεψε τον "δηJοκρ.τη" αρχηγ< τηT Jε;ζονοT αντιπολ;τευσηT απ< το να Jη φερθε; σ=Jφωνα Jε το επ;πεδο, το οπο;ο ο ;διοT διατε;νεται <τι διαθ9τει. Τελικ., πρ.γJατι, φ9ρθηκε σ=Jφωνα Jε το επ;πεδ< του. Σε προσωπικ< επ;πεδο, λ<γω σεβασJο= προT τουT αναγνNστεT JαT, οι οπο;οι JαT εJπιστε=ονται εδN και 10 χρ<νια και λ<γω ανατροφ:T και προσωπικNν βιωJ.των, δεν Jου επιτρ9πεται να ανταπαντ:σω σε γλNσσα επιπ9δου... λιJανιο=. Οι προσβολ9T του προT το πρ<σωπ< Jου, συνιστο=ν ποινικ< αδ;κηJα. Αλλ. δεν ε;ναι του τ=που Jου. “4φεT αυτο;T...” Τον πολιτικ< λ<γο τουT και την πολιτικ: τουT στ.ση, τιT προσωπικ9T επιθ9σειT και την πολιτικ: “.Jιλλα”, τιT κρ;νει ο κ<σJοT. Αυτ: ε;ναι η απ.ντηση Jου στον ;διο και σε <σα J9λη τηT Jε;ζονοT αντιπολ;τευσηT αποδ9χονται την στ.ση του αυτ:.-


ΤΟ ΘΕΜΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 28 Σεπτε<βρ.ου 2011 / Σελ.δα 5

Α

Στον δ ο κατ 100% και το Χιονοδροικ

Καρα<π F - Μπακογι ννηF σε “κατ’ αρχ-ν” συ<φων.α

υρ υτ α

Σ0<φωνα <ε πληροφορ.εF Ευρυτανικ@ν Ν,ων”, η Πετων “Ε ριφ,ρεια Στερε F Ελλ δαF -δη βρ.σκεται σε διαδικασ.α αναζ-τησηF χρη<ατοοικονο<ικο0 συ<βο0λου, ο οπο.οF θα αποτι<-σει συνολικ το Χιονοδρο<ικ/ Κ,ντρο· τ/σο την καθαρ- οικονο<ικ- αξ.α τηF επιχε.ρησηF, /σο και το συνολικ/ τηF χρ,οF. Σε δηλ@σειF του στα "Ευρυτανικ Ν,α", ο κ. Καρα<π F, εκτ.<ησε /τι η διαδικασ.α, καλ@F εχ/ντων των πραγ< των, θα ολοκληρωθε. στιF αρχ,F του 2012, .σωF και εντ/F τηF χει<εριν-F σεζ/ν. Απαιτο0νται, β,βαια, αποφ σειF τ/σο του η<οτικο0 Συ<βουλ.ου Καρπενησ.ου, /σο και τηF Περιφ,ρειαF σχετικ <ε τιF τελικ,F εν,ργειεF. "Ε.<αι για πρ@τη φ/ρα αισι/δοξοF /τι /λα θα ολοκληρωθο0ν /πωF τα σχεδι ζου<ε", τ/νισε ο κ. Καρα<π F. Πρ γ<ατι, πρ@τη φορ φα.νεται /τι γ.νεται κ τι θετικ/ στην υπ/θεση του Χιονοδρο<ικο0 Κ,ντρου. Πρ@τη φορ υπ ρχει θετικ/ κλ.<α <εταξ0 Α' και Β' βαθ<ο0 αυτοδιο.κησηF, ξεπερν@νταF, < λιστα, /λα τα ε<π/δια του παρελθ/ντοF.

Ν Ε

Στο στ διο συ<φων.αF για τη συγχρη<ατοδ/τηση του χρ,ουF του Χιονοδρο<ικο0 Κ,ντρου Καρπενησ.ου, <ε στ/χο να περ σει κατ 100% στον δ-<ο, βρ.σκεται η Περιφ,ρεια και ο δ-<οF Καρπενησ.ου, <,σω τηF Περιφερειακ-F Εν/τηταF Ευρυταν.αF, σ0<φωνα <ε δηλ@σειF του αντιπεριφερει ρχη Ευρυταν.αF κ. Βασ.λη Καρα<π .

νι κάΛ0ση στο θ,<α του Χιονοδρο<ικο0 φα.νεται πωF προκ0πτει απ/ τιF συζητ-σειF <εταξ0 τηF Περιφ,ρειαF Στερε F Ελλ δαF και του δ-<ου Καρπενησ.ου για την απ/ κοινο0 συγχρη<ατοδ/τηση των χρε@ν, <ε απ@τερο στ/χο να περι,λθει στα χ,ρια του δ-<ου.

Ε

Θα κεφαλαιοποιηθο ν οι επενδ σει του δ ου Στην αποτ.<ηση τηF αξ.αF του Χιονοδρο<ικο0, ο δ-<οF Καρπενησ.ου, εδ@ και χρ/νια, ζητο0σε απεγνωσ<,να να αναγνωριστο0ν οι επενδ0σειF που ,γιναν στο Κ,ντρο <ε κρατικ- χρη<ατοδ/τηση, <,σω αυτο0. Το α.τη<α αναγν@ρισηF των επενδ0σεων ξεκ.νησε απ/ τη δεκαετ.α του '90, .σωF και νωρ.τερα, <ε σειρ αιτη< των προF την τ/τε Νο<αρχ.α απ/ τον τ/τε δ-<αρχο Καρπενησ.ου κ. Γι ννη Παπαδ/πουλο.

Με την αν ληψη τηF δη<αρχ.αF το 2000 και <,χρι το 2010 απ/ τον ση<εριν/ αντιπεριφερει ρχη κ. Καρα<π , οι προσπ θειεF συνεχ.στηκαν. Σε κ θε φη<ολογο0<ενη α0ξηση κεφαλα.ου, ο δ-<οF ζητο0σε να συ<<ετ σχει, @στε να αυξηθε. το ποσοστ/ που κατε.χε στην εταιρε.α, <ε απ@τερο σκοπ/ το Χιονοδρο<ικ/ να περ σει στον δ-<ο. στ/σο, η Νο<αρχ.α Ευρυταν.αF, στην κατοχ- τηF οπο.αF -ταν η χρεω<,νη πλ,ον “ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.”, τηF οπο.αF θυγατρικ- ε.ναι το Χιονοδρο<ικ/ Κ,ντρο, /λα αυτ τα χρ/νια αρνι/ταν σθεναρ την α0ξηση του <ετοχικο0 κεφαλα.ου και ακ/<η περισσ/τερο την αναγν@ριση των επενδ0σεων. Σ-<ερα που οι πολιτικ,F συγκυρ.εF λλαξαν, ο κ. Καρα<π F -σε ερ@τηση των “Ευρυτανικ@ν Ν,ων”, σχετικ <ε το αν κατ την ν,α α0ξηση του <ετοχικο0 κεφαλα.ου, η Περιφ,ρεια θα αναγνωρ.σει τιF επενδ0σειF του δ-<ου Καρπενησ.ου στο Χιονοδρο<ικ/- -ταν ξεκ θαροF. "... /χι </νο θα αναγνωρ.σου<ε αυτ,F τιF επενδ0σειF, αλλ ,χου<ε την πρ/θεση, /σεF <ετοχ,F απο-

φασ.σει να αγορ σει η Περιφ,ρεια, να τιF διαθ,σου<ε <ε τι<- 1 ευρ@ στον δ-<ο, @στε να καταλ-ξει <ε το 100% του Χιονοδρο<ικο0", απ ντησε ο κ. Καρα<π F.

Φτο θα λειτουργ σουε ε το φιλ τιο Σε ερ@τησ- <αF για το πωF θα λειτουργ-σει φ,τοF το Χιονοδρο<ικ/ και αν υπ ρχει κ ποια πρ/βλεψη να δοθε. ,να <,ροF τουλ χιστον απ/ τα δεδουλευ<,να των υπαλλ-λων τηF εταιρε.αF, οι οπο.οι ,χουν να πληρωθο0ν απ/ π,ρυσι, ο κ. Καρα<π F δ-λωσε /τι: “...φ,τοF θα δουλ,ψου<ε <ε το φιλ/τι<ο των εργαζο<,νων και τη βο-θεια των ιδιωτ@ν επιχειρη<ατι@ν του Σαλ,. ... τα προβλ-<ατα θα λυθο0ν γρ-γορα", πρ/σθεσε. +σον αφορ την ετοι</τητα του Κ,ντρου να λειτουργ-σει, ο κ. Καρα<π F τ/νισε /τι -δη ολοκληρ@νεται το ,ργο του νυχτερινο0 φωτισ<ο0 των πιστ@ν, εν@ <,χρι να αρχ.σει τη λειτουργ.α του θα ,χει πιστοποιηθε. και ο ετ-σιοF ,λεγχοF των συρ<ατ/σχοινων. "Για φ,τοF θα λειτουργ-σου<ε κανονικ και πλ-ρωF", πρ/σθεσε.

Εξ λλου, σε δηλ@σειF του οι οπο.εF ,γιναν στο περιθ@ριο τηF συν ντησ-F του <ε τον Περιφερει ρχη Στερε F, κ. Κλ ,αρχο Περγαντ , και φορε.F του νο<ο0, την περασ<,νη ευτ,ρα 26 Σεπτε<βρ.ου 2011 στο Καρπεν-σι, στη συζ-τηση για το ΕΣΠΑ, ο κ. Καρα<π F ,κανε ιδια.τερη αναφορ σε δ0ο ση<αντικ , /πωF τα χαρακτ-ρισε, αναπτυξιακ εργαλε.α· το Χιονοδρο<ικ/ και το Αθλητικ/ Κ,ντρο Καρπενησ.ου. +σον αφορ το Χιονοδρο<ικ/ Κ,ντρο ο κ. αντιπεριφερει ρχηF χαρακτ-ρισε ση<αντικ- επιτυχ.α το γεγον/F /τι δ0ο <εγ λεF υποδο<,F του νο<ο0, περνο0ν πλ,ον ιδιοκτησιακ , «στα χ,ρια» τηF Πρωτοβ θ<ιαF Τοπικ-F Αυτοδιο.κησηF. +πωF ε.πε: “Βρισκ/<αστε στο στ διο τηF συ<φων.αF - συγχρη<ατοδ/τησηF του Χιονοδρο<ικο0 Κ,ντρου Καρπενησ.ου απ/ την Περιφερειακ- Εν/τητα Ευρυταν.αF και τον δ-<ο Καρπενησ.ου. Η σκοπι</τητα αυτ-F τηF κ.νησηF ε.ναι στο πλα.σιο τηF λογικ-F /τι οι τ,τοιου χαρακτ-ρα αναπτυξιακ,F υποδο<,F του νο<ο0 θα πρ,πει να περ σουν ολοκληρωτικ στην ιδιοκτησ.α τηF

Πρωτοβ θ<ιαF Τοπικ-F Αυτοδιο.κησηF”. Συνεχ.ζονταF ο κ. Καρα<π F τ/νισε /τι: "ΠροF αυτ- την κατε0θυνση κ νου<ε ,να <εγ λο β-<α. Ειδικ/τερα σε /,τι αφορ στο Χιονοδρο<ικ/, το ενδιαφ,ρον εστι ζεται στο γεγον/F τηF συγχρη<ατοδ/τησηF των ελλει<< των του Κ,ντρου."

... και για το Αθλητικ Κντρο Σχετικ <ε το Αθλητικ/ Κ,ντρο, το οπο.ο τ@ρα περν ει στον δ-<ο, δεν ,κρυψε την πικρ.α του πωF /ταν ακ/<η ο .διοF -ταν δ-<αρχοF, προσπ θησε πολλ,F φορ,F να προωθ-σει την κ.νηση αυτ-, αλλ ,βρισκε π/ρτεF κλειστ,F και στην κυβ,ρνηση, αλλ και σε τοπικο0F πολιτικο0F. ".... F δ-<αρχοF Καρπενησ.ου στ-ριξα επ.<ονα την προσπ θεια να περ σει, ιδιοκτησιακ , το Αθλητικ/ Κ,ντρο στην Τοπικ- Αυτοδιο.κηση. Τ/τε συναντο0σα σθεναρ- αντ.σταση, τ/σο απ/ κυβερνητικ στελ,χη, /σο και απ/ συναδ,λφουF στην Τοπικ- Αυτοδιο.κηση. Σ-<ερα, αν και απ/ λλη θ,ση, εξακολουθ@ να στηρ.ζω την ποψη /τι τ,τοια αναπτυξιακ «εργαλε.α» του νο<ο0 <αF, θα πρ,πει να βρ.σκονται στα χ,ρια τηF Τοπικ-F Αυτοδιο.κησηF". Την .δια @ρα ο Βασ.ληF Καρα<π F τ χθηκε υπ,ρ των συνεργασι@ν <,σω ΣΙΤ, ωστ/σο, ,κανε σαφ- διαχωρισ</ τηF παραχ@ρησηF δη</σιαF περιουσ.αF και τηF ιδιωτικοπο.ησηF. Επεσ-<ανε πωF: «...φυσικ δεν ε.<αστε σ0<φωνοι <ε τιF ιδιωτικοποι-σειF δη</σιαF περιουσ.αF. Υποστηρ.ζου<ε, ωστ/σο, τα <ικτ συστ-<ατα διαχε.ρισηF, τη συνεργασ.α δηλαδ- Τοπικ-F Αυτοδιο.κησηF και ιδιωτ@ν». Τ,λοF, αναφερ/<ενοF στον σχεδιασ</ τηF περιφ,ρειαF για την αξιοπο.ηση του Χιονοδρο<ικο0 και του Αθλητικο0 Κ,ντρου, τ/νισε /τι “ασφαλ@F, αναφορικ <ε την αξιοπο.ησ- τουF, ,χου<ε να καταθ,σου<ε προτ σειF, πρ/γρα<<α και σχ,διο, σε συνενν/ηση π ντα <ε την Περιφ,ρεια και προσωπικ <ε τον Περιφερει ρχη”.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ-ρτη 28 ΣεπτεGβρ9ου 2011 / Σελ9δα 6

ΕΣΠΑ: εκδε ργα

Α

Στο Καρπεν8σι ο κ. Κλ7αρχοQ Περγαντ-Q ανακο9νωσε

νι κά

ρετικ8 περ9πτωση, οι απKλειεQ θα 7φθαναν ακ:Gα και τα 60 εκατ. ευρK, υπογρ-GGισε ο περιφερει-ρχηQ.

934.579 ευρK. Το Gεν πρKτο 7χει να κ-νει Gε τη δηGιουργ9α δικτ;ου δρ:Gων 8πιαQ κυκλοφορ9αQ και πεζοδροG9ων στην π:λη του Καρπενησ9ου, Gε παρεGβ-σειQ σε G8κοQ 1.690 G7τρων. Ο προϋπολογισG:Q του αν7ρχεται στιQ 300.000 ευρK. Το 7τερο προβλ7πει την ενοπο9ηση-οδικ8 σ;νδεση περιοχKν επ7κτασηQ σχεδ9ου π:ληQ Gε το παλι: σχ7διο π:ληQ του Καρπενησ9ου· στο 7ργο, προϋπολογισGο; 634.579 ευρK, περιλαGβ-νονται G-λιστα οδικ7Q διαGορφKσειQ. Τ7λοQ, αναG7νεται να χρηGατοδοτηθε9 Gε 430.500 ευρK η αντικατ-σταση του εσωτερικο; δικτ;ου ;δρευσηQ τηQ Τοπικ8Q Κοιν:τηταQ -φνηQ, «…Gια σηGαντικ8 παρ7Gβαση στον δ8Gο Αγρ-φων», :πωQ σχολ9ασε σχετικ- ο περιφερει-ρχηQ.

Ε

υρ υτ α

Μετ- τη Βοιωτ9α, τη Φωκ9δα και την Ε;βοια, η ατζ7ντα του κ. Περγαντ- περιελ-Gβανε τον νοG: Ευρυταν9αQ. Η συν-ντηση -ρχισε λ9γο Gετ- τιQ 11.30 το πρω9 τηQ ευτ7ραQ, στην α9θουσα του ηGοτικο; ΣυGβουλ9ου (στο κτ8ριο του ΚΑΠΗ) και συGGετε9χαν, Gεταξ; -λλων, ο δ8GαρχοQ Καρπενησ9ου κ. ΚKσταQ Μπακογι-ννηQ, ο δ8GαρχοQ Αγρ-φων κ. ηG8τρηQ Τ-τσηQ, ο βουλευτ8Q Ευρυταν9αQ κ. Ηλ9αQ Καραν9καQ, ο αντιπεριφερει-ρχηQ Ευρυταν9αQ κ. Βασ9ληQ ΚαραGπ-Q, περιφερειακο9 και δηGοτικο9 σ;Gβουλοι, αντιδ8Gαρχοι των δ8Gων Καρπενησ9ου και Αγρ-φων, ο ΓραGGατ7αQ του ΤΕΕ Ανατολικ8Q Στερε-Q κ.α. Μετ- τουQ καθιερωG7νουQ χαιρετισGο;Q, τον λ:γο π8ρε ο Περιφερει-ρχηQ Στερε-Q, κ. Κλ7αρχοQ Περγαντ-Q, ο οπο9οQ αρχικ- αναφ7ρθηκε στην ιδια9τερα στεν8 συνεργασ9α που διατηρε9 Gε τουQ δηG-ρχουQ Καρπενησ9ου και Αγρ-φων, συνεργασ9α που στοχε;ει στην αν-πτυξη του νοGο; Ευρυταν9αQ, σε G9α δ;σκολη, αναGφ9βολα, οικονοGικ8 περ9οδο για τη χKρα. Στη συν7χεια, ο κ. Περγαντ-Q θ7λησε να σταθε9 σε δ;ο θετικ7Q, :πωQ τιQ χαρακτ8ρισε εξελ9ξειQ· απ: τη G9α, 7χει εξασφαλιστε9 η υπερδ7σGευση του προγρ-GGατοQ, σε ποσοστ: 120% επ9 των νοGικKν δεσGε;σεων, κ-τι που σηGα9νει :τι καν7να 7ργο του προγρ-GGατοQ δεν κινδυνε;ει στο επ9πεδο τηQ χρηGατοδ:τησ8Q του. Απ: την -λλη, τ:νισε :τι Gεταπ: παρεGβ-σειQ και συν-ντηση Gε τον Υφυπουργ: Αν-πτυξηQ, κ. Θ-νο ΜωραVτη, στη Στερε- Ελλ-δα δεν GειKνεται το ποσοστ: τηQ εθνικ8Q συGGετοχ8Q. Μεττην οριζ:ντια περικοπ8 στα προγρ-GGατα, που δηGοσιοποι8θηκε στιQ 18 Ιουλ9ου, αποκτ- ιδια9τερη αξ9α το γεγον:Q :τι η Στερε- εξαιρ7θηκε και 7τσι δεν χ-θηκαν π:ροι απαρα9τητοι για τη χρηGατοδ:τηση των 7ργων. Σε διαφο-

Ν Ε

Στο Καρπεν8σι βρ7θηκε την περασG7νη ευτ7ρα 26 ΣεπτεGβρ9ου ο Περιφερει-ρχηQ Στερε-Q Ελλ-δαQ, κ. Κλ7αρχοQ Περγαντ-Q, στα πλα9σια τηQ περιοδε9αQ ενηG7ρωσηQ και του κ;κλου συναντ8σεων που πραγGατοποιε9 στην περιφ7ρεια, γ;ρω απ: το ΕΣΠΑ. Ανακο9νωσε την 7νταξη τεσσ-ρων ν7ων 7ργων για την Ευρυταν9α.

Τσσερα να ργα για την Ευρυτανα

Ευχ-ριστα …Gαντ-τα 7φερε :GωQ και για τον νοG: GαQ ο κ. Περγαντ-Q, ο οπο9οQ ανακο9νωσε την 7νταξη και χρηGατοδ:τηση στο Περιφερειακ: Πρ:γραGGα του ΕΣΠΑ τεσσ-ρων ν7ων 7ργων. Το πιο σηGαντικ: απ: αυτ- αφορ- την ανακατασκευ8 τηQ παλι-Q πτ7ρυγαQ του Ιδρ;GατοQ Κοινωνικ8Q Πρ:νοιαQ Ευρυταν9αQ και την προG8θεια εξοπλισGο;, συνολικο; προϋπολογισGο; 1,1 εκατ. ευρK. Το 7ργο αναG7νεται να υλοποιηθε9 απ: τιQ υπηρεσ9εQ τηQ Περιφερειακ8Q Εν:τηταQ Ευρυταν9αQ. Ο Περιφερει-ρχηQ Στερε-Q εξ8γησε πωQ πρ:κειται για Gια παρ7Gβαση διαG:ρφωσηQ χKρων, προG8θειαQ ξενοδοχειακο; και ιατρικο; εξοπλισGο;, καθKQ και αυτοκιν8του ΑΜΕΑ, «…που αναβαθG9ζει τιQ συνθ8κεQ πρ:νοιαQ ευα9σθητων κοινωνικKν οG-δων στην Ευρυταν9α». Τα δ;ο επ:Gενα 7ργα που ανακοινKθηκαν δι- στ:GατοQ κ. Περγαντ- εντ-σσονται στο επιχειρησιακ: σχ7διο των ολοκληρωG7νων αστικKν αναπλ-σεων του δ8Gου Καρπενησ9ου και 7χουν συνολικ: προϋπολογισG:

Νοσοκοεο Καρπενησου

Εκτ:Q :GωQ απ: τα ν7α 7ργα που ανακοινKθηκαν, ο κ. Περγαντ-Q δεν παρ7λειψε να αναφερθε9 και σε :σα βρ9σκονται 8δη σε …καλ: δρ:Gο. 6σον αφορ- το ΝοσοκοGε9ο Καρπενησ9ου, η επ7κταση του οπο9ου εντ-χθηκε πρ:σφατα στο ΕΣΠΑ (Gε προϋπολογισG: 2,1 εκατ. ευρK), τ:νισε :τι βρ9σκεται στη φ-ση του προ-δηGοπρατικο; ελ7γχου, προκειG7νου να γ9νει ο διαγωνισG:Q και να ξεκιν8σει η κατασκευ8 του -ασφαλKQ σηGα-

ντικο; για τον τοG7α τηQ Υγε9αQ7ργου.

... και δρο% Λαα-Καρπενσι

Στην κορυφ8 των προτεραιοτ8των του τοποθ7τησε ο Περιφερει-ρχηQ Στερε-Q την ολοκλ8ρωση των GελετKν και τηQ κατασκευ8Q του …πολ;παθου οδικο; -ξονα ΛαG9αQ-Καρπενησ9ου, «…7ργο που αποτελε9 π-γιο α9τηGα τηQ Ευρυταν9αQ και τηQ ΦθιKτιδαQ», :πωQ τ:νισε χαρακτηριστικ-. Μ-λιστα, ;στερα απ: παρεGβ-σειQ στο Υπουργε9ο ΥποδοGKν, αναG7νεται η 7νταξη του 7ργου «Καστρ9 - ΜακρακKGη», Gε παρακ-GψειQ Μ-κρηQ και ΜακρακKGηQ και η χρηGατοδ:τησ8 του απ: το ΕΣΠΑ Gε 34 εκατ. ευρK, ενK υπ-ρχει η δ7σGευση για χρηGατοδ:τηση των πλ8ρων GελετKν που αφορο;ν τον οδικ: -ξονα ΛαG9αQ-Καρπενησ9ου, Gε το β-ροQ να π7φτει στη Gελ7τη τηQ Ανατολικ8Q πρ:σβασηQ τηQ σ8ραγγαQ του ΤυGφρηστο;.

χει ενει πσω η Ευρυτανα στο θα των σκουπιδιν

Σχετικ- Gε το Gε9ζον ζ8τηGα τηQ διαχε9ρισηQ των απορριGG-των, η Ευρυταν9α, :πωQ και -λλεQ περιοχ7Q τηQ Περιφ7ρειαQ, παρουσι-ζει -κατ- τον κ. Περγαντ-- υστ7ρηση στην υλοπο9ηση του Περιφερειακο; ΣχεδιασGο;. Ο 9διοQ επεσ8Gανε πωQ απαι-

τε9ται σωστ:Q συντονισG:Q αν-Gεσα στην Περιφ7ρεια, τον δ8Gο Καρπενησ9ου και τουQ φορε9Q που ε9ναι υπ:χρεοι για τη διαχε9ριση των απορριGG-των, Kστε να εντοπιστο;ν οι ιδανικ7Q -σε επ9πεδο τεχνικ:, οικονοGικ: και περιβαλλοντικ:- λ;σειQ. Παρ-λληλα, ο Περιφερει-ρχηQ Στερε-Q αν7φερε πωQ θα πρ7πει να κλε9σουν και να αποκατασταθο;ν -Gεσα οι ΧΑΑ που λειτουργο;ν στον νοG:. Η συγκεκριG7νη δ8λωση 7ρχεται λ9γεQ G7ρεQ Gετ- τη συν-ντηση του κ. Περγαντ- Gε τον Ευρωπα9ο Επ9τροπο Περιφερειακ8Q Πολιτικ8Q, κ. Jiohanes Hahn, τον υπουργ: Αν-πτυξηQ κ. Μιχ-λη ΧρυσοχοVδη και τον υφυπουργ: κ. ΜωραVτη, :που Gεταξ; -λλων, κρ9θηκε αναγκα9ο να δοθε9 παρ-ταση στη λειτουργ9α των παρ-νοGων σκουπιδ:τοπων G7χρι το τ7λοQ του 2012. Να υπενθυG9σουGε :τι στουQ ΧΑΑ θα 7πρεπε να Gπει λουκ7το G7χρι τιQ 31 εκεGβρ9ου του 2011.

Τα 9 ΣΧΟΟΑΠ τη% Ευρυτανα%

Επιπλ7ον, ο περιφερει-ρχηQ 7κανε αναφορ- και στα Σχ7δια Χωρικ8Q και Οικιστικ8Q Οργ-νωσηQ ΑνοιχτKν Π:λεων (ΣΧΟΟΑΠ) που ε9ναι 8δη ενταγG7να και αναG7νεται να υλοποιηθο;ν απ: τουQ δ8GουQ Καρπενησ9ου και Αγρ-φων. ---->


περινουν γκριση

4 Cεγ$λα 3ργα, προϋπολογισCο7 2,5 εκατ. ευρG

γων που 3χουν σοβαρ3M αποκλ5σειM στην υλοπο5ησ4 τουM, 3τσι Gστε το πρ6γραCCα να εξυγιανθε5 και να προχωρ4σει χωρ5M βαρ5δια. Επιπλ3ον, ο Περιφερει$ρχηM Στερε$M Ελλ$δαM 3κανε ιδια5τερη Cνε5α στα τ3σσερα σηCαντικ$ οδικ$ 3ργα στην Ευρυταν5α που ε5ναι ενταγC3να στο Ειδικ6 Αναπτυξιακ6 Πρ6γραCCα τηM Περιφ3ρειαM (ΣΑΕΠ 766), συνολικο7 προϋπολογισCο7 27 εκατ. ευρG, για τα οπο5α, C$λιστα, σηCε5ωσε πωM «…ε5χε προηγηθε5 πολ7 καλ4 δουλει$ απ6 την πρGην ΝοCαρχ5α Ευρυταν5αM σε 6,τι αφορ$ την ωριC6τητα και την ετοιC6τητ$ τουM». Πρ6κειται για τουM δρ6CουM οCν5στα-Ροσκ$-Πανταβρ3χει-2ρια ΝοCο7, Καστανι$-Πρ6δροCοMΡοσκ$, Σαρκ5νη-Καταβ6θρα και Βαρβαρι$δα-.γραφα. «Τα 3ργα αυτ$ 3χουν 4δη υπογεγραCC3νεM συCβ$σειM και εξελ5σσονται οCαλ$ και Cε ικανοποιητικ6 ρυθC6 σε 6,τι αφορ$ το φυσικ6 αντικε5Cενο», συCπλ4ρωσε ο κ. Περγαντ$M.

14 προτ$σειM για χρηCατοδ6τηση 3ργων στο ΕΣΠΑ (κ$ποιεM εκ των οπο5ων στο ΕΠΠΕΡΑΑ) και αναC3νεται να πρ$ξει το 5διο για ακ6Cα 5 περιπτGσειM που αφορο7ν 3νταξη στο πρ6γραCCα «Αλ3ξανδροM Μπαλτατζ4M», τιM επ6CενεM εβδοC$δεM.

υρ υτ α

Τα 9 ΣΧΟΟΑΠ, που αφορο7ν τουM πρGην δ4CουM οCν5σταM, Αγρ$φων, Απεραντ5ων, ΠοταCι$M, ΚτηCεν5ων, Β5νιανηM, Φουρν$M, Ασπροποτ$Cου και Φραγκ5σταM και 3χουν συνολικ6 προϋπολογισC6 περ5που 2,1 εκατ. ευρG, θα πρ3πει να 3χουν συCβασιοποιηθε5 C3χρι το τ3λοM του 2011, Gστε στη συν3χεια να ξεκιν4σει η υλοπο5ησ4 τουM.

νι κά

/χουν κατατεθε5 και αναC3νουν χρηCατοδ6τηση απ6 το ΕΣΠΑ

“Να ην χαθε οτε να ευρ!”

Ε

Στη συν3χεια, ο κ. Περγαντ$M τ6νισε Cε 3Cφαση την κρισιC6τητα του 2011 στο πεδ5ο υλοπο5ησηM, διαχε5ρισηM και εφαρCογ4M του ΕΣΠΑ, δ5νονταM παρ$λληλα και τιM κεντρικ3M κατευθ7νσειM. Αρχικ$, αναφ3ρθηκε στον καν6να «ν+3» που αφορ$ στην απορροφητικ6τητα του προγρ$CCατοM· C3σα σε 3 C4νεM απ6 σ4Cερα, η Περιφ3ρεια 3χει την υποχρ3ωση να προχωρ4σει σε δαπ$νεM 7ψουM 32,6 εκατ. ευρG, στ6χοM «…δ7σκολοM και κρ5σιCοM», ο οπο5οM απαιτε5 -κατ$ τον κ. Κλ3αρχο Περγαντ$- σκληρ4 δουλει$ και συνεργασ5α Cεταξ7 των φορ3ων, Gστε “…να Cην χαθε5 ο7τε 3να ευρG απ6 τη Στερε$ Ελλ$δα”. Παρ$λληλα, 3δωσε το στ5γCα τηM πολιτικ4M που χαρ$σσει η Περιφ3ρεια σχετικ$ Cε τα 3ργα του ΕΣΠΑ, τα οπο5α θα πρ3πει «…να ε5ναι GριCα, 3ργα-σηCα5α και να συCβ$λλουν στην ανταγωνιστικ6τητα και στην αναπτυξιακ4 πορε5α του τ6που CαM». Στο 5διο C4κοM κλ5CατοM, δ4λωσε πωM θα γ5νει απ3νταξη των 3ρ-

χGρα», δ4λωσε σχετικ$ ο κ. Τ$τσηM. Επιπλ3ον, σηCε5ωσε πωM ο δ4CοM Αγρ$φων 3χει καταθ3σει 9 προτ$σειM στο πρ6γραCCα ΕΣΠΑ, ενG υπ$ρχουν ακ6Cα τρειM, σε GριCο στ$διο, που αφορο7ν το «Αλ3ξανδροM Μπαλτατζ4M». Στα θ3Cατα υγε5αM του δ4Cου, ο κ. Τ$τσηM εξ3φρασε τα παρ$πον$ του σχετικ$ Cε το Πολυδ7ναCο Ιατρε5ο Γραν5τσαM και το Κ.Υ. Φραγκ5σταM, τα οπο5α δεν λειτουργο7ν 6πωM θα 3πρεπε. Στο σηCε5ο αυτ6 παρεν3βη ο κ. Καραν5καM, ο οπο5οM διευκρ5νισε πωM για τη χρηCατοδ6τηση εν6M 3ργου -6πωM η αναβ$θCιση του Πολυδ7ναCου Γραν5τσαM, για την οπο5α ο δ4CοM Αγρ$φων ε5χε καταθ3σει Cελ3τη 500.000 ευρG- απαιτε5ται η σ7Cφωνη γνGCη του Υπουργε5ου Υγε5αM που αξιολογε5 τη σκοπιC6τητα του εκ$στοτε 3ργου. Τα χρ4Cατα που ζητ4θηκαν κρ5θηκαν υπερβολικ$, τη στιγC4 C$λιστα που -σ7Cφωνα Cε τον κ. Καραν5κα- το ανGτερο ποσ6 που 3χει διατεθε5 για αν$λογεM περιπτGσειM, φθ$νει τιM 230.000 ευρG. Ακ6Cα, αξ5ζει να αναφ3ρουCε πωM, Cε β$ση τα λεγ6Cενα του κ. ηC4τρη Τ$τση, εντ6M των προσεχGν ηCερGν θα δοθε5 λ7ση στο πρ6βληCα Cε τη διαχειριστικ4 επ$ρκεια του δ4Cου Αγρ$φων, η οπο5α αναC3νεται -τελικ$- να αποκτηθε5. ΘυC5ζουCε πωM οι δ4Cοι Καρπενησ5ου και Αγρ$φων ε5χαν προχωρ4σει σε σ7ναψη προγραCCατικ4M συCφων5αM, προκειC3νου να Cη χαθο7ν δι$φορεM χρηCατοδοτ4σειM. Στο ακανθGδεM πρ6βληCα των απορριCC$των, το οπο5ο τοποθ3τησε πρGτο στην ιερ$ρχηση των θεC$των, ο δ4CαρχοM Αγρ$φων υπογρ$CCισε την αν$γκη εξε7ρεσηM λ7σηM, Cε συγκεκριC3νεM αποφ$σειM σε κεντρικ6 επ5πεδο. Μ$λιστα, σηCε5ωσε πωM για λ6γουM απ6στασηM και οικονοC5αM, ε5ναι προτιC6τερο τα σκουπ5δια -ο 6γκοM των οπο5ων δεν ε5ναι Cεγ$λοMτου δ4Cου να Cεταφ3ρονται στην ΑCφιλοχ5α. Ο αντιπεριφερει$ρχηM Ευρυταν5αM, κ. Βασ5ληM ΚαραCπ$M, στ$θηκε στα θ3Cατα που αφορο7ν το ΧιονοδροCικ6 Κ3ντρο Καρπενησ5ου που «…3χει απαξιωθε5 σηCαντικ$»και το Αθλητικ6 Κ3ντρο, τα οπο5α ε5ναι απαρα5τητο να περ$σουν στα χ3ρια τηM τοπικ4M αυτοδιο5κησηM και 7στερα να εξεταστο7ν προσεκτικ$ οι επ6CενεM κιν4σειM που θα φ3ρουν κ3ρδη -6χι C6νο οικονοCικ$- στον τ6πο. Αναλυτικ6 ρεπορτ$ζ σχετικ$ Cε τιM εξελ5ξειM γ7ρω απ6 το Χ.Κ.Κ. Cπορε5τε να διαβ$σετε στη σελ5δα 5. Ο τοC3αM τηM υγε5αM στην Ευρυταν5α απασχ6λησε ιδια5τερα τον βουλευτ4 Ευρυταν5αM, κ. Ηλ5α Καραν5κα, ο οπο5οM επεσ4Cανε πωM γ5νε-

Τι επαν οι υπλοιποι φορε&

Ακολο7θησε ανοικτ6M δι$λογοM Cεταξ7 των παρισταC3νων, Cε τοποθετ4σειM των δηC$ρχων Καρπενησ5ου και Αγρ$φων κ.κ. Μπακογι$ννη και Τ$τση, του αντιπεριφερει$ρχη κ. ΚαραCπ$, του βουλευτ4 Ευρυταν5αM κ. Καραν5κα και αρκετGν ακ6Cα συCCετεχ6ντων στη συν$ντηση. Ο κ. ΚGσταM Μπακογι$ννηM ενηC3ρωσε τον περιφερει$ρχη πωM ο δ4CοM Καρπενησ5ου 3χει καταθ3σει

Ιδια5τερη αναφορ$ 3κανε στο πρ6γραCCα που αφορ$ την αστικ4 αν$πλαση του κ3ντρου τηM π6ληM του Καρπενησ5ου, προϋπολογισCο7 3,2 εκατ. ευρG. Να θυC5σουCε 6τι στα C3σα Αυγο7στου ο δ4CοM Καρπενησ5ου υπ3βαλε συγκεκριC3νεM προτ$σειM για 3νταξη τηM αν$πλασηM στη χρηCατοδ6τηση, 7στερα απ6 την πρ6σκληση που εκδ6θηκε στιM 17 του 5διου C4να απ6 το ΕΣΠΑ και ε5χε τ5τλο «ΣυνδροC4 στη βελτ5ωση τουριστικGν υπηρεσιGν». Ο δ4CαρχοM Καρπενησ5ου χαρακτ4ρισε, Cεταξ7 $λλων, «6νειρο γενεGν και γενεGν Ευρυτ$νων» τον δρ6Cο ΛαC5αM-Καρπενησ5ου, για τον οπο5ο ε5ναι επιτακτικ4 αν$γκη να βρεθε5 Cια ουσιαστικ4 και C6νιCη λ7ση. Απ6 την $λλη, ο δ4CαρχοM Αγρ$φων κ. ηC4τρηM Τ$τσηM εCφαν5σθηκε πιο «σκληρ6M» στιM τοποθετ4σειM του. Αναφ3ρθηκε Cε 3Cφαση σε συγκεκριC3να 3ργα στον δ4Cο Αγρ$φων, 6πωM ο δρ6CοM Κρ3ντη-Βαρβαρι$δα, Βαρβαρι$δα-.γραφα και ΜαυροC$τα-6ρια νοCο7 Καρδ5τσαM, στα οπο5α παρατηρε5ται χαρακτηριστικ4 στασιC6τητα. «…Κ$ποιοM πρ3πει να πληρGσει το τ5CηCα για Cια φορ$ σε αυτ4 τη

ται προσπ$θεια για να υπ$ρχουν C6νιCα 2 ασθενοφ6ρα στον δ4Cο Αγρ$φων, Cε στ6χο την $Cεση διακοCιδ4 των ασθενGν, 6ταν παρ5σταται αν$γκη. Στη συζ4τηση παρεν3βη και η Περιφερειακ4 Σ7CβουλοM Στερε$M Ελλ$δαM και C3λοM τηM Επιτροπ4M Περιβ$λλοντοM και Αν$πτυξηM, κα Σοφ5α Ντο7ρου, η οπο5α χαρακτ4ρισε «…ειρωνικ6 και τραγελαφικ6» το να Cιλ$Cε για 3ργα αν$πτυξηM 6ταν πολλο5 $νθρωποι στην Ευρυταν5α, Cια περιοχ4 που ταλαιπωρε5ται απ6 την εγκατ$λειψη και τη φτGχεια, δεν Cπορο7ν να εξασφαλ5σουν καν το Cεροκ$Cατο. “Το ν3ο χαρ$τσι στα ακ5νητα θα οδηγ4σει σε περαιτ3ρω ερ4Cωση τηM υπα5θρου”, σχολ5ασε η κα Ντο7ρου, ενG δεν παρ3λειψε να αναφερθε5 σε αρκετ$ ακ6Cα θ3Cατα που αφορο7ν τον νοC6 CαM, 6πωM οι ανεCογενν4τριεM στα .γραφα, το οδικ6 δ5κτυο, ο βιολογικ6M καθαρισC6M κ.α.

Ν Ε

Τα 14 ργα του δου Καρπενησου, ψου& 16 εκατ. ευρ!

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 28 ΣεπτεCβρ5ου 2011 / Σελ5δα 7

ηλ!σει&

Την απ6λυτη ικανοπο5ησ4 του για την πορε5α 3νταξηM και χρηCατοδ6τησηM 3ργων στο πρ6γραCCα ΕΣΠΑ, εξ3φρασε ο αντιπεριφερει$ρχηM κ. Βασ5ληM ΚαραCπ$M, Cετ$ το τ3λοM τηM ιδια5τερα σηCαντικ4M, 6πωM τη χαρακτ4ρισε, συν$ντησηM Cε τον κ. Περγαντ$. Παρ$λληλα, πρ6σθεσε πωM απ6 δω και π3ρα χρει$ζεται να δουλ3ψουν 6λοι σκληρ$ για να υλοποιηθο7ν οι στ6χοι που 3χουν τεθε5, εκφρ$ζονταM ταυτ6χρονα τη βεβαι6τητα 6τι τα αποτελ3σCατα θα ε5ναι $Cεσα ορατ$. Ο κ. Καραν5καM, απ6 την πλευρ$ του, αφο7 ευχαρ5στησε τουM συCCετ3χοντεM για τη συνεργασ5α, συCπλ4ρωσε πωM «…6λοι 3χουCε τον 5διο στ6χο, να προσφ3ρουCε στον τ6πο, ο οπο5οM 3χει Cε5νει αρκετ$ π5σω και παρ6τι οι συνθ4κεM ε5ναι π$ρα πολ7 δ7σκολεM, υπ$ρχουν πρ$γCατα και περιοχ3M που προηγο7νται σε σχ3ση Cε $λλεM. Η Ευρυταν5α ε5ναι C5α απ6 αυτ3M και πρ3πει να εκτελεστο7ν 3ργα που 3πρεπε να 3χουν 4δη γ5νει εδG και χρ6νια». Τ3λοM, ο κ. Μπακογι$ννηM χαρακτ4ρισε «ουσιαστικ4 και εποικοδοCητικ4» τη συζ4τηση που προηγ4θηκε, τον5ζονταM ωστ6σο 6τι τα αποτελ3σCατα θα φανο7ν στην πρ$ξη. «…Θα κριθο7Cε 6χι απ6 τα λ6για, αλλ$ απ6 τα 3ργα. Θ3λω να πιστε7ω 6τι Cε την καλ4 συνεργασ5α θα προχωρ4σουCε Cπροστ$ και θα λ7σουCε πολλ$ προβλ4Cατα», υπογρ$CCισε ο δ4CαρχοM Καρπενησ5ου.

ΓιGργοM ΖαλοκGσταM


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 28 ΣεπτεCβρ5ου 2011 / Σελ5δα 8

ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ

Εκλχθηκε απ του πρτου ο Τ τση

Ν5κη των «γαλ&ζιων» δηC&ρχων στην ΠΕ Στερε&M

Α

Σε υψηλ4 θ3ση, τ3ταρτοM, εκλ3χθηκε στην Περιφερειακ4 /νωση 4Cων Στερε&M Ελλ&δαM ο δ4CαρχοM Αγρ&φων. Απ6 την Ευρυταν5α, επ5σηM σε υψηλ3M θ3σειM, εκλ3χθηκαν ο Θαν&σηM Φ3γγοM και ο Ν5κοM ΣουλιGτηM.

Με τη ν5κη τηM “Αδ3σCευτηM Αυτοδιοικητικ4M Κ5νησηM” (Ν) και των δηC&ρχων ΛαCι3ων ΓιGργου Κοτρωνι& και Χαλκ5δαM Θαν&ση ΖεCπ5λη 3ναντι του “Αυτοδιοικητικο7 Κιν4CατοM” (ΠΑΣΟΚ) και του δηC&ρχου Λιβαδ3ων Ν5κου Παπαγγελ4, ολοκληρGθηκαν το CεσηC3ρι τηM Παρασκευ4M 23 ΣεπτεCβρ5ου, οι εκλογ3M για

Αποτελσατα Στερε

Με εγγεγραCC3νουM 125 και ψηφ5σαντεM 120, 3λαβαν: Αδ3σCευτη ηCοκρατικ4 Αυτοδιοικητικ4 Κ5νηση: 58 ψ4φουM, Αυτοδιοικητικ6 Κ5νηCα: 46 ψ4φουM, Ανεξ&ρτητη Αυτοδιοικητικ4 Κ5νηση (ΣΥΡΙΖΑ - επικεφαλ4M δ4CαρχοM Αλι&ρτου ΓιGργοM ΝταρσιGτηM) 8 ψ4φουM, CεCονωC3νοM υποψ4φιοM - δ4CαρχοM Κ7CηM ηC4τρηM ΘωC&M 6 ψ4φουM, CεCονωC3νοM υποψ4φιοM ΚGσταM Μπασδ3κηM (ΚΚΕ) 2 ψ4φουM. Να σηCειωθε5 6τι απ6 τουM εκλ3κτορεM που δεν ψ4φισαν 4ταν και ο δ4CαρχοM Στυλ5δαM Απ6στολοM Γκλ3τσοM, ο οπο5οM 3χει καταγγε5λει τη διαδικασ5α και το «σ7στηCα» που δε δ5νει τη δυνατ6τητα σε Cικρ6τερεM αυτοδιοικητικ3M δυν&CειM να εκφραστο7ν C3σα απ6 το 6ργανο τηM ΠΕ.

Ν Ε

Απ6 αριστερ&: Ο 4CαρχοM Αγρ&φων ηC4τρηM Τ&τσηM. Οι αντιδ4Cαρχοι Ν5κοM ΣουλιGτηM και Αθαν&σιοM Φ3γγοM

το ιοικητικ6 ΣυCβο7λιο τηM Περιφερειακ4M /νωσηM 4Cων (ΠΕ) Στερε&M Ελλ&δαM. Απ6 την Ευρυταν5α συCCετε5χαν στον συνδυασC6 "Αδ3σCευτηM Αυτοδιοικητικ4M Κ5νησηM" (Ν) ο δ4CαρχοM Αγρ&φων κ. ηC4τρηM Τ&τσηM και οι αντιδ4Cαρχοι Καρπενησ5ου κ.κ. Ν5κοM ΣουλιGτηM και Αθαν&σιοM Φ3γγοM, οι οπο5οι και εκλ3χθη-

καν. Στον συνδυασC6 "Αυτοδιοικητικ6 Κιν4Cα" (ΠΑΣΟΚ) ο αρχηγ6M τηM Cειοψηφ5αM στον δ4Cο Καρπενησ5ου, κ. Ευ&γγελοM Καρφ4M, ο οπο5οM δεν εκλ3χθηκε. ΣυγκεκριC3να, ο δ4CαρχοM Αγρ&φων, κ. ηC4τρηM Τ&τσηM, π3τυχε υψηλ4 εκλογικ4 θ3ση. Κατετ&γη τ3ταρτοM σε ψ4φουM, συγκεντρGνονταM 41 σταυρο7M, 6ταν ο πρGτοM σε ψ4φουM απ6

νι κά

ΟλοκληρGθηκαν οι εκλογικ3M διαδικασ5εM τηM εκλογ4M των ν3ων οργ&νων, για πρGτη φορ& Cετ& την ισχ7 του ν3ου “Καλλικρ&τη”, στην Περιφερειακ4 /νωση 4Cων Στερε&M Ελλ&δαM. Με τρ5α στελ3χη η εκπροσGπηση τηM Ευρυταν5αM. Να σηCειωθε5 6τι αν και ο δ4CαρχοM Καρπενησ5ου 4ταν απ6 τα φαβορ5, τελικ& αποφ&σισε για δικο7M του λ6γουM να Cην κατ3βει στιM εκλογ3M.

τον συνδυασC6 του κ. ΓιGργου Κοντρωνι& συγκ3ντρωσε 49 σταυρο7M. Αντ5στοιχα, για τουM αντιδηC&ρχουM Καρπενησ5ου, τα αποτελ3σCατα 3χουν ωM εξ4M: Ο Θαν&σηM Φ3γγοM συγκ3ντρωσε 35 σταυρο7M και κατετ&γη 1οM του συνδυασCο7 του, Cετ& 6CωM απ6 κλ4ρωση Cε &λλον που ισοβ&θCησε. Το 5διο συν3βη στην 4η θ3ση, 6που κατετ&γη Cε 34 σταυρο7M ο Ν5κοM ΣουλιGτηM, Cετ& απ6 κλ4ρωση Cε ισοβαθCο7ντα υποψ4φιο. Αντ5θετα, δεν ε5χε τ7χη ο Βαγγ3ληM Καρφ4M, ο οπο5οM δεν εκλ3χθηκε, CιαM και συγκεντρGνονταM 15 σταυρο7M απ6 τον συνδυασC6 του, Cε τον πρGτο να συγκεντρGνει 34 σταυρο7M, κατετ&γη 5οM στην σειρ&, ενG σ7Cφωνα Cε την νοCοθεσ5α απ6 τον συνδυασC6 του εκλ3χθηκαν για εκπρ6σωποι ΚΕΕ οι 4 πρGτοι.

Σκληρ4 κ6ντρα Καρφ4 - Ντ3κα

υρ υτ α

Με αφορC4 τουM δηCοσ5ουM υπαλλ4λουM

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΡΦΗ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΠΡΟΕΡΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΑΞΙ%ΣΕ ΣΥΛΛΗΒΗΝ ΤΟΥΣ ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Ε

Λ&θοM εποχ4 δι&λεξε ο πρ6εδροM του ηCοτικο7 ΣυCβουλ5ου του 4Cου Καρπενησ5ου για να επιτεθε5 ανοιχτ& και δηC6σια σε 6λουM τουM δηC6σιουM υπαλλ4λουM τηM χGραM 6ταν σε Cια συν4θη κατ& γενικ4 οCολογ5α αδυναC5α του να διαχειριστε5 την συζ4τηση και απευθυν6CενοM Cε 7φοM σε C3να 6χι ωM δηCοτικ6 σ7Cβουλο αλλ& ωM δηC6σιο υπ&λληλο, ε5πε αυτολεξε5: «εγG δεν Cπ4κα ποτ3 κ&τω απ6 τον κορβαν& και την οCπρ3λα του δηCοσ5ου», υπονοGνταM σαφ3στατα 6τι 6λοι οι δηC6σιοι υπ&λληλοι τηM χGραM ε5ναι τεCπ3ληδεM, ευθ7νονται για την οικονοCικ4 κρ5ση και δεν θα πρ3πει να αCε5βονται. Ακολο7θησε 3νταση στην συνεδρ5αση και επ5σηM &Cεση προM τιC4ν του, 4ταν και η αντ5δραση του κ. Σερετ&κη ο οπο5οM τον κ&λεσε χωρ5M αποτ3λεσCα να ανακαλ3σει. Ο κ. Χρ4στοM Ντ3καM, ο &νθρωποM που εκφρ&στηκε Cε αυτ6ν τον τρ6πο για τουM δηC6σιουM υπαλλ4λουM, διετ3λεσε επ5 δGδεκα συναπτ& 3τη C3χρι το 2010 αντιδ4CαρχοM και πρ6εδροM του .Σ. στον 4Cο Προυσο7 επιχορηγο7CενοM και ουσιαστικ& τρ6φιCοM του Κρατικο7 προϋπολογισCο7 αφο7 6χι C6νο δεν

3χει να παρουσι&ζει τ5ποτα ωM αυτοδιοικητικ6M, απεναντ5αM στην Cακροχρ6νια θητε5α του στην αυτοδιο5κηση το σηCαντικ6τερο επ5τευγC& του ε5ναι 6τι αυτ6M και η παρ3α του, ασκGνταM εκτελεστικ4 εξουσ5α C3χρι και π3ρυσι στο 4Cο Προυσο7, Cο5ραζαν Cε αναθ3σειM δηCοτικ& 3ργα Cε την C3θοδο τηM υπεργολαβ5αM σε κατασκευαστ3M εργολ&βουM που ταυτ6χρονα κατε5χαν το αξ5ωCα του δηCοτικο7 συCβο7λου στον 5διο 4Cο, αδιαφορGνταM για την βασικ4 αρχ4 περ5 «ασυCβ5βαστου» στην ηC6σια ιο5κηση. Αυτ4 ε5ναι η απ&ντηση εν6M δηC6σιου υπαλλ4λου στιM 7βρειM του προκλητικο7 προ3δρου του ηCοτικο7 ΣυCβουλ5ου του 4Cου Καρπενησ5ου και η απ&ντηση αυτ4 αποτελε5 συCβολικ& Cια εξ4γηση για το πωM φτ&σαCε στο CνηC6νιο. ΣαM ευχαριστG για τη φιλοξεν5α. Βαγγ3ληM Καρφ4M ηC6σιοM Υπ&λληλοM και επικεφαλ4M τηM Cε5ζονοM Cειοψηφ5αM στο .Σ. 4Cου Καρπενησ5ου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΤΕΚΑ

“ΕΝΝΟΟΥΣΑ ΤΟΝ Κ. ΚΑΡΦΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΛΛΗΒΗΝ ΤΟΥΣ ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ” Απαντ& ο πρ6εδροM του ηCοτικο7 ΣυCβουλ5ου ΕγG ο αγρ&CCατοM 6πωM Cε αποκ&λεσε στην τελευτα5α συνεδρ5αση του ηCοτικο7 ΣυCβουλ5ου, ο κ7ριοM Καρφ4M- αγρ&CCατοM Cεν, αλλ& 6χι απα5δευτοM...- ε5Cαι ελε7θεροM επαγγελCατ5αM απ6 το 1976, 3ωM και σ4Cερα, προσφ3ρονταM τον οβολ6 Cου στο δηC6σιο κορβαν&, Cε το παραπ&νω. Η αγ&πη Cου για τον τ6πο Cου και σε καC5α περ5πτωση το 3νστικτο επιβ5ωσηM, Cε 3κανε να γυρ5σω εδG και να προσφ3ρω τιM 6ποιεM υπηρεσ5εM CπορG σε αυτ6ν, αφ4νονταM π5σω τη δουλε5α Cου. 2ταν αν3φερα 6τι δεν Cπ4κα ποτ3 κ&τω απ6 τον κορβαν& και την οCπρ3λα του ηCοσ5ου, εννοο7σα σαφ3στατα τον κ7ριο Καρφ4 και 6χι συλλ4βδην τουM ηCοσ5ουM Υπαλλ4λουM, 6πωM ο κ. Καρφ4M σκοπ5CωM ενν6ησε, προσπαθGνταM να αποποιηθε5 την ιδι6τητα του διπλοθεσ5τη, κατ& το χρονικ6 δι&στηCα που βρ3θηκε στην πλειοψηφ5α του ηCοτικο7 ΣυCβουλ5ου.

Σχετικ& Cε το 3ργο που προσφ3ρατε στον τ6πο, αυτ6 το 3κριναν οι πολ5τεM.

Το π6σο δε απληροφ6ρητοM ε5ναι, αποδεικν7εται απ6 το γεγον6M 6τι ψε7δεται, καθGM υπ4ρξα δηCοτικ6M σ7CβουλοM στον πρGην δ4Cο Προυσο7 για οκτG χρ6νια και αντιδ4CαρχοM απ6 τον Φεβρου&ριο του 2006 3ωM και το 2010. Παρ& τα7τα, ε&ν υπ&ρχει οποιαδ4ποτε υπ6νοια 6τι 6ταν ασκο7σα εκτελεστικ4 εξουσ5α παραν6Cησα, ιδο7 η Ρ6δοM, ιδο7 και το π4δηCα, προκαλG και παρακαλG τον καθ3να να καταθ3σει οποιοδ4ποτε σε β&ροM Cου στοιχε5ο. Αυτ& για την αποκατ&σταση τηM αλ4θειαM. ΕυχαριστG για τη φιλοξεν5α, Χρ4στοM Ντ3καM Πρ6εδροM ηCοτικο7 ΣυCβουλ5ου Καρπενησ5ου


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 28 Σεπτε=βρ/ου 2011 / Σελ/δα 9

Αυτοτελ, ε πρεδρο

υρ υτ α

ιοικητικ στη Λ ρισα Στο σχ-διο ν0=ου, το ρθρο 1 αναφ-ρεται στη διοικητικ. κατανο=. των Μον δων Κοινωνικ.G Φροντ/δαG, οι οπο/εG "... αποτελο1ν νο=ικ πρ0σωπα δη=οσ/ου δικα/ου, -χουν διοικητικ. και οικονο=ικ. αυτοτ-λεια, -χουν δικ0 τουG προϋπολογισ=0, πρωτ0κολλο, σφραγ/δα, αρχε/ο και αριθ=0 φορολογικο1 =ητρAου". Υπ0κεινται, 0=ωG, στον -λεγχο και την εποπτε/α του ιοικητ. τηG Υγειονο=ικ.G Περιφ-ρειαG που αν.κουν. Σ1=φωνα =ε τον ν-ο ν0=ο, στην 5η Υγειονο=ικ. Περιφ-ρεια Θεσσαλ/αGΣτερε G Ελλ δαG, =ε -δρα τη Λ ρισα, υπ γεται "...το νο=ικ0 πρ0σωπο δη=οσ/ου δικα/ου =ε την επωνυ=/α "+δρυ=α Κοινωνικ.G Πρ0νοιαG Ευρυταν/αG" =ε -δρα το Καρπεν.σι, που συστ.θηκε και λειτουργε/ δυν =ει των διατ ξεων του πδ 252/1990 (103 Α’)". ηλαδ., το Γηροκο=ε/ο παρα=-νει στην /δια διοικητικ. κατ σταση =ε σ.=ερα.

Ν ο ργο στο ΕΣΠΑ Το Γηροκο=ε/ο, 0=ωG, παρ0τι η ν-α πτ-ρυγα δεν φα/νεται να τ/θεται =εσα σε λειτουργ/α, συνεχ/ζει την αναβ θ=ισ. του. ,πωG θα διαβ σετε και σε λλεG σελ/δεG, την περασ=-νη ευτ--

Ε

Με πρεδρο ε υποδιοικητ; Στο ρθρο 2, για τη σ1σταση των οργ νων διο/κησηG, αναγρ φονται ονο=αστικ 0λεG οι =ον δεG εκε/νεG στιG οπο/εG συνιστ ται θ-ση ιοικητ.. Στην 5η Υγειονο=ικ. Περιφ-ρεια, στην οπο/α υπ γεται και το Γηροκο=ε/ο Καρπενησ/ου, διοικητ. -χουν =0νο το "Θεραπευτ.ριο Χρον/ων Παθ.σεων" του ο=οκο1, το "Θεραπευτ.ριο Χρον/ων Παθ.σεων" τηG Χαλκ/δαG, το "Κ-ντρο Περ/θαλψηG ΠαιδιAν" =ε -δρα την Καρδ/τσα και το "Θεραπευτ.ριο Χρον/ων Παθ.σεων Ο Αριστε1G" =ε -δρα τη Λ ρισα. Το ερAτη=α που προκ1πτει, λοιπ0ν, ε/ναι αν το Γηροκο=ε/ο Καρπενησ/ου θα ε/ναι αυτοτελ-G /δρυ=α =ε πρ0εδρο, . παρ ρτη=α =ε υποδιοικητ.. "... αυτοτελ-G και =ε πρ0εδρο", ισχυρ/ζεται ο ση=εριν0G πρ0εδροG του ιδρ1=ατοG, κ. ΓιAργοG Αθανασι G, =ε τον οπο/ο επικοινAΕυρυτανικ Ν-α”, αν νησαν τα “Ε

ρα πραγ=ατοποι.θηκε σ1σκεψη στο Καρπεν.σι για την πορε/α του ΕΣΠΑ στην Ευρυταν/α. Στα -ργα που ανακο/νωσε ο Περιφερει ρχηG Στερε G Ελλ δαG, κ. Κλ-αρχοG Περγαντ G, περιλα=β νεται και η ανακα/νιση του υπ ρχοντοG κτηρ/ου, =ε χρη=ατοδ0τηση απ0 ευρωπαϊκ προγρ ==ατα, -ργο που ξε-

περν το 1 εκατ. ευρA. ΣτιG εργασ/εG που θα υλοποιηθο1ν για το συγκεκρι=-νο -ργο προβλ-πονται εσωτερικ., αλλ και εξωτερικ. ανακα/νιση του κτηρ/ου, ν-οG ανελκυστ.ραG, ν-α =αγειρε/α, αλλ και πλ.ρηG εξοπλισ=0G τηG ν-αG πτ-ρυγαG. Να αναφ-ρου=ε τ-λοG, 0τι η θητε/α των υπηρετο1ντων διοι-

κητAν . προ-δρων και =ελAν των ιοικητικAν Συ=βουλ/ων των Μον δων Κοινωνικ.G Φροντ/δαG λ.γει αυτοδ/καια =ε την ισχ1 του ν-ου ν0=ου και "αζη=/ωG για το η=0σιο". Τα ν-α ιοικητικ Συ=βο1λια, οι ν-οι πρ0εδροι, κ.λπ., διορ/ζονται εντ0G τρι ντα η=ερAν απ0 την ισχ1 του ν-ου ν0=ου.

Ν Ε

Το σχ-διο ν0=ου, που τ-θηκε σε δη=0σια διαβο1λευση και φ-ρνει τα π νω κ τω στον χAρο τηG Υγε/αG και τηG Πρ0νοιαG, προβλ-πει την αυτοτ-λεια, τελικ , του Γηροκο=ε/ου Καρπενησ/ου, 0πωG =αG διαβεβα/ωσε και ο πρ0εδροG του ιδρ1=ατοG, κ. ΓιAργοG Αθανασι G.

και κ τι τ-τοιο δεν αναφ-ρεται ρητAG στον ν-ο ν0=ο.

νι κά&γνωστο π0τε θα λειτουργ.σει η ν-α πτ-ρυγα του Γηροκο=ε/ου. Το -ργο -χει ολοκληρωθε/ εδA και 2 χρ0νια, αλλ η πτ-ρυγα παρα=-νει κλειστ., λ0γω -λλειψηG προσωπικο1. Τι προβλ-πεται στη ν-α νο=οθεσ/α.

Α

Τι προβλ-πει ο ν-οG ν0=οG για το Γηροκο=ε/ο

Η ν-α πτ-ρυγα περι=-νει τιG κυβερνητικ-G αποφ σειG για να λειτουργ.σει. Ε/ναι -τοι=η απ0 το 2009.

Πτε και πω θα λειτουργσει η να πτρυγα που χει ολοκληρωθε εδ και 2 χρνια

Η επ-κταση του Γηροκο=ε/ου Καρπενησ/ου -χει ολοκληρωθε/ εδA και τουλ χιστον δ1ο χρ0νια. 'να -ργο που χρη=ατοδ0τησε =ε /δια κεφ λαια το +δρυ=α και κατασκε1ασε η (πρAην) Νο=αρχ/α Ευρυταν/αG. 'να -ργο ολοκληρω=-νο, που 0=ωG παρα=-νει... “παγω=-νο”, λ0γω -λλειψηG, κυρ/ωG, προσωπικο1. Στον ν-ο ν0=ο για την Υγε/α, προβλ-πεται =ετακ/νηση προσωπικο1 απ0 -να Κοινωνικ0 +δρυ=α σε -να λλο, αν υπ ρχει πλεον ζον προσωπικ0 . οι αν γκεG, λ0γω -λλειψηG, σε προσωπικ0 ε/ναι =εγ λεG. Αν και στο ρθρο 6, στα θ-=ατα προσωπικο1, προβλ-πεται, =εταξ1 λλων, η =εταφορ προσωπικο1 για τα συγχωνευ=-να ιδρ1=ατα, αυτ0 πιθαν0ν να επεκταθε/ και στα αυτοτελ. ιδρ1=ατα.

Β-βαια, εδA προκ1πτει -να απλ0 ερAτη=α, αν θ-λου=ε να λ-=ε 0τι πρ-πει να λειτουργ.σει, επιτ-λουG και η ν-α πτ-ρυγα του Γηροκο=ε/ου. Η =εταφορ προσωπικο1 επιτρ-πεται =0νο =εταξ1 των συγχωνευ=-νων ιδρυ= των. Το ερAτη=α, λοιπ0ν, που προκ1πτει ε/ναι αν τελικ =αG συ=φ-ρει να ε/ναι το Γηροκο=ε/ο αυτοτελ-G . θα -πρεπε να ε/χε συγχωνευτε/ =ε κ ποιο λλο κοντιν0, Aστε να .ταν εφικτ. η =εταφορ προσωπικο1. Π ντωG, σ1=φωνα =ε την απ0φαση τηG κυβ-ρνησηG να ισχ1ει ο καν0ναG 10 - 1, δηλαδ. 10 συνταξιοδοτ.σειG για 1 πρ0σληψη, δεν φα/νεται εφικτ0 να λειτουργ.σει η πτ-ρυγα =ε ν-ο προσωπικ0. Η -γκριση του κανονισ=ο1 ε/ναι ο λλοG λ0γοG που το ν-ο Γηροκο=ε/ο παρα=-νει ακ0=η κλειστ0. Αν και η διο/κη-

ση -χει καταθ-σει τον ν-ο κανονισ=0 για -γκριση απ0 το 2009, ακ0=η και σ.=ερα η κυβ-ρνηση δεν τον -χει εγκρ/νει, =ε τη δικαιολογ/α 0τι ανα=-νεται ο ν-οG ν0=οG. Π ντωG, =ε την ψ.φιση του ν-ου ν0=ου ανα=-νεται τα πρ γ=ατα να εξελιχθο1ν πολ1 γρ.γορα και να τεθε/ σε λειτουργ/α η ν-α πτ-ρυγα, η οπο/α θα =πορε/ να φιλοξεν.σει τουλ χιστον 40 ακ0=η ηλικιω=-νουG. ,σον αφορ στην πρ0σληψη ν-ου προσωπικο1, αυτ. δεν φα/νεται να ε/ναι =εση. “... η ν-α πτ-ρυγα θα λειτουργ.σει =ε το υπ ρχον προσωπικ0”, ε/ναι η απ0φαση τηG κυβ-ρνησηG, σ1=φωνα Ε υ ρ υ τ α ν ι κA ν =ε πληροφορ/εG των “Ε Ν-ων”, κ τι για το οπο/ο οι ση=ερινο/ εργαζ0=ενοι αντιδρο1ν.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ*ρτη 28 ΣεπτεBβρ4ου 2011 / Σελ4δα 10

Ορστηκαν οι ειδικτητε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μ2σω τηL Πανευρυτανικ3L 0νωσηL και του Ινστιτο6του Εργασ4αL τηL ΓΣΕΕ θα λειτουργ3σει το πρ5γραBBα για τον δ3Bο Καρπενησ4ου, αν και εφ5σον εγκριθο6ν οι ζητο6BενεL θ2σειL απ5 το υπουργε4ο.

Ν ΕΑ

Συνολικ* 187 θσει εργασα ζητ* το Καρπεν3σι

20 θ2σειL στο Μουσε4ο Κορυσχ*δων

αν2ρχεται στιL 656.000 ευρF, γεγον5L που Bεταφρ*ζεται 5τι θα ωφεληθο6ν περ4που 200 *νεργοι, κυρ4ωL ν2οι, B2χρι 30 ετFν, χωρ4L να αποκλε4ονται και *λλεL οB*δεL αν2ργων. Αν*λογεL προτ*σειL 2χουν καταθ2σει και *λλοι φορε4L του νοBο6, 5πωL ο δ3BοL Αγρ*φων.

Ε

υρ υτ α

)στ5σο, απ5 τ5τε, 2χουν υπ*ρξει πανελλαδικ* Bεγ*λεL αντιδρ*σειL για την εφαρBογ3 του προγρ*BBατοL. Οι λ5γοι των αντιδρ*σεων ε4ναι 5τι αφεν5L Bεν οι προσλ3ψειL ε4ναι στην ουσ4α εκτ5L ΑΣΕΠ -το ΑΣΕΠ αρνε4ται να εγκρ4νει τιL προσλ3ψειLκαι αφετ2ρου εκφρ*στηκαν αρνητικ2L απ5ψειL και B2σα στην κοινοβουλευτικ3 οB*δα του κυβερνFντοL κ5BBατοL -21 βουλευτ2L κατ2θεσαν καυστικ2L ερωτ3σειL στη Βουλ3- σχετικ* Bε την εφαρBογ3 του προγρ*BBατοL B2σω Μη ΚυβερνητικFν ΟργανFσεων (ΜΚΟ). Οι εταιρε4εL αυτ2L θεωρο6νται απ5 πολλο6L αφερ2γγυεL να προσλ*βουν, για λογαριασB5 των δ3Bων και των φορ2ων, προσωπικ5, ειδικ* στην ευα4σθητη σηBεριν3 συγκυρ4α, που η ανεργ4α 2χει εκτοξευτε4. Π*ντωL, ε4ναι γεγον5L 5τι απ*ντηση του υπουργε4ου δεν υπ*ρχει. Πολλο4 ε4ναι εκε4νοι που κ*νουν λ5γο για ακ6ρωση του προγρ*BBατοL 3 ακ5Bη και για επανεξ2τασ3 του σε β*ση, B2σω, 5BωL, του ΑΣΕΠ. Απ5 το υπουργε4ο, ωστ5σο, σ6Bφωνα Bε τον δ3Bο Καρπενησ4ου, δεν υπ*ρχει ακ5Bη καB4α απ*ντηση. Στην Ευρυταν4α τFρα, ο δ3BοL Καρπενησ4ου 2χει καταλ3ξει στον αριθB5, στιL ειδικ5τητεL, στιL ΜΚΟ εταιρε4εL, Bε τιL οπο4εL θα συνεργαστε4 για να λειτουργ3σει το πρ5γραBBα και στουL φορε4L στουL οπο4ουL θα εργαστο6ν οι ωφελο6Bενοι. Πρ5κειται για α4τηBα που κατ2θεσε ο δ3BοL στο Υπουργε4ο Εργασ4αL, εδF και 3 B3νεL, για συνολικ* 187 ν2εL θ2σειL εργασ4αL. Οι ωφελο6Bενοι θα εργαστο6ν σε 5 φορε4L του δ3Bου Καρπενησ4ου, για 5 B3νεL, Bε Bηνια4ο Bισθ5 625 ευρF. Το "Πρ5γραBBα Κοινωφελο6L Εργασ4αL" χρηBατοδοτε4ται 100% απ5 το Υπουργε4ο Εργασ4αL. Ο συνολικ5L προϋπολογισB5L για τον νοB5 Ευρυταν4αL

νι κά

Ορ4στηκαν οι ειδικ5τητεL για το πρ5γραBBα Κοινωφελο6L Εργασ4αL, το οπο4ο θα εφαρBοστε4 και στον δ3Bο Καρπενησ4ου. Μ*λιστα, σχετικ3 ερFτηση υποβλ3θηκε και στο τελευτα4ο ηBοτικ5 ΣυBβο6λιο, που συνεδρ4ασε την περασB2νη Τετ*ρτη 21 ΣεπτεBβρ4ου 2011. Προηγ3θηκε απ5φαση του ηBοτικο6 ΣυBβουλ4ου τηL Τετ*ρτηL 29 Ιουν4ου 2011.

)στ5σο, σ6Bφωνα Bε πληροφορ4εL, το α4τηBα του δ3Bου Καρπενησ4ου για 187 θ2σειL B*λλον δεν θα ικανοποιηθε4 στο ακ2ραιο. ΑναB2νεται να εγκριθε4 2να 30% των αιτο6Bενων θ2σεων και ειδικοτ3των και ο λ5γοL ε4ναι τα κονδ6λια, τα οπο4α τελικ* BειFνονται πανελλαδικ*.

ΠFL θα ενταχθε4τε στο πρ5γραBBα Το πρ5γραBBα δηBιουργε4 θ2σειL εργασ4αL για π2ντε κατηγορ4εL αν2ργων. Μακροχρ5νια *νεργοι, υποαπασχολο6Bενοι, ελε6θεροι επαγγελBατ4εL, *νεργοι 2ωL 30 ετFν, επιστ3BονεL και

βραχυχρ5νια *νεργοι που δεν λαBβ*νουν επ4δοBα ανεργ4αL, Bπορο6ν να ενταχθο6ν στο πρ5γραBBα Κοινωφελο6L Εργασ4αL και να λαBβ*νουν, 5πωL προαναφ2ραBε, για π2ντε B3νεL, Bηνια4ο επ4δοBα κοινωνικ3L εργασ4αL 625 ευρF. Μ5λιL εγκριθε4 η πρ5ταση του δ3Bου Καρπενησ4ου, οι 5ποιεL προσλ3ψειL εγκριθο6ν θα προκ6ψουν B2σω του τοπικο6 ΟΑΕ. Οι υποψ3φιοι για τιL θ2σειL πρ2πει να ε4ναι *νεργοι Bε δελτ4ο ανεργ4αL σε ισχ6 3 αγρ5τεL, ασφαλισB2νοι στον ΟΓΑ, που δεν διαθ2τουν 3 δεν δικαιο6νται δελτ4ο ανεργ4αL. Η επιλογ3 των ωφελουB2νων αν2ργων για την υλοπο4ηση δρ*σεων κοινωνικ3L εργασ4αL γ4νεται β*σει αντικειBενικο6 συστ3BατοL Bοριοδ5τησηL. ΣηBαντικ* κριτ3ρια επιλογ3L ε4ναι η κατ*σταση αν2ργου, η οικογενειακ3 κατ*σταση (Bονογονεϊκ2L οικογ2νειεL κ.λπ.), το οικογενειακ5 εισ5δηBα, η κατ*σταση υγε4αL του αν2ργου και η εντοπι5τητα. Οι ενδιαφερ5Bενοι Bπορο6ν να αναζητ3σουν περισσ5τερεL πληροφορ4εL στην ηλεκτρονικ3 διε6θυνση www.ypakp.gr.

Οι ειδικ τητε στον δο Καρπενησ ου

Θα επαναλ*βουBε για ακ5Bη B4α φορ* 5τι οι παρακ*τω 187 θ2σειL εργασ4αL ακ5Bη ΕΝ 2χουν εγκριθε4. 1ταν εγκριθο6ν ο αριθB5L των θ2σεων και οι αντ4στοιχεL ειδικ5τητεL, οι προσλ3ψειL θα πραγBατοποιηθο6ν απ5 τουL καταλ5γουL του ΟΑΕ και B2σω δ6ο Μη ΚυβερνητικFν ΟργανFσεων, Bε τουL οπο4ουL ο δ3BοL Καρπενησ4ου 2χει συν*ψει BνηB5νιο συνεργασ4αL. Πρ5κειται για την ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝ)ΣΗ και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ τηL ΓΣΕΕ.

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΣΗ. Μ2σω τηL Πανευρυτανικ3L 0νωσηL, 2χει ζητηθε4 να προσληφθο6ν συνολικ* 40 *τοBα, 20 στον δ3Bο Καρπενησ4ου και 20 στο Μουσε4ο Εθνικ3L Αντ4στασηL Κορυσχ*δων. Οι ειδικ5τητεL που 2χουν ζητηθε4 2χουν ωL εξ3L: Στον δ3Bο Καρπενησ4ου 6 *τοBα γενικFν καθηκ5ντων, πληροφορικ3L 2 *τοBα, χειριστ2L-προγραBBατιστ2L Η/Υ 2 *τοBα, βιβλιοθηκον5Bοι 2 *τοBα, φιλ5λογοι ιστορικο6/αρχαιολογικο6 2 *τοBα και διοικητικ3L/γραBBατειακ3L υποστ3ριξηL 6 *τοBα. Στο Μουσε4ο Κορυσχ*δων 6 *τοBα γενικFν καθηκ5ντων, πληροφορικ3L 2 *το-

Bα, χειριστ2L-προγραBBατιστ2L Η/Υ 2 *τοBα, βιβλιοθηκον5Bοι 2 *τοBα, φιλ5λογοι ιστορικο6/αρχαιολογικο6 2 *τοBα και διοικητικ3L/γραBBατειακ3L υποστ3ριξηL 6 *τοBα.

ΙΝΕ ΓΣΕΕ Επ4σηL, απ5 το Ινστιτο6το Εργασ4αL τηL ΓΣΕΕ 2χει προταθε4 να προσληφθο6ν 147 *τοBα, 97 στον δ3Bο Καρπενησ4ου, 25 στον ΟΠΠΑΗΚ και 25 στην ΕΚΕΠΠΑΗΚ. ΣυγκεκριB2να, οι προταθε4σεL ειδικ5τητεL 2χουν ωL εξ3L: Για τον δ3Bο Καρπενησ4ου, ΤΕ φυτικ3L παραγωγ3L 1 *τοBο, Ε κηπουρFν 1 *τοBο, ΤΕ δασοπον4αL 1 *τοBο, Ε οδηγFν 12 *τοBα, Ε χειριστFν BηχανηB*των 2ργου 12 *τοBα, Ε ξυλουργFν 4 *τοBα, Ε ελαιοχρωBατιστFν 4 *τοBα, Ε τεχνιτFν οικοδοBFν 4 *τοBα, Ε υδραυλικFν 4 *τοBα, Ε ηλεκτρολ5γων 4 *τοBα, ΥΕ εργατFν γενικFν καθηκ5ντων 28 *τοBα, Ε Bαγε4ρων 2 *τοBα, ΥΕ καθαριστριFν 4 *τοBα, Ε διοικητικο6 6 *τοBα, ΠΕ αρχαιολ5γων 4 *τοBα, ΠΕ περιβαλλοντολ5γων 2 *τοBα και ΤΕ τουριστικFν επαγγελB*των 4 *τοBα. Για τον ΟργανισB5 Περιβ*λλοντοL ΠολιτισBο6 ΑθλητισBο6 3Bου Καρπενησ4ου

(ΟΠΠΑΗΚ), ΥΕ οικογενειακ5L βοηθ5L 5 *τοBα, ΠΕ/Ε/ΤΕ νοσηλευτ3L/βοηθ5L νοσηλευτ3/ειδικ5L κινησιοθεραπε4αL/βοηθ5L ακτινολ5γου 5 *τοBα, οδηγ5L 2 *τοBα, φυσιοθεραπευτ3L/εργοθεραπευτ3L Bασ2ρ κ.λπ. 1 *τοBο, καθαρ4στρια 2 *τοBα, Ε Bε γνFσειL Η/Υ 2 *τοBα, Ε ανειδ4κευτοι εργ*τεL 2 *τοBα, σιτιστ2L 2 *τοBα, κοινωνικ5L επιστ3BοναL (παιδοψυχολ5γοL-κοινωνικ5L λειτουργ5L, ψυχολ5γοL κ.λπ.) 2 *τοBα, γνFστηL-κατασκευαστ3L παραδοσιακFν ειδFν (τοπικ3L χειροτεχν4αL) 1 *τοBο και εικαστικ5L 1 *τοBο. Για την Ενια4α Κοινωφελ3 Επιχε4ρηση Παιδε4αL Προστασ4αL Αλληλεγγ6ηL 3Bου Καρπενησ4ου (ΕΚΕΠΠΑΗΚ), ΥΕ οικογενειακ5L βοηθ5L 5 *τοBα, ΠΕ/Ε/ΤΕ νοσηλευτ3L/βοηθ5L νοσηλευτ3/ειδικ5L κινησιοθεραπε4αL/βοηθ5L ακτινολ5γου 5 *τοBα, οδηγ5L 2 *τοBα, φυσιοθεραπευτ3L/εργοθεραπευτ3L Bασ2ρ κ.λπ. 1 *τοBο, καθαρ4στρια 2 *τοBα, Ε Bε γνFσειL Η/Υ 2 *τοBα, Ε ανειδ4κευτοι εργ*τεL 2 *τοBα, σιτιστ2L 2 *τοBα, κοινωνικ5L επιστ3BοναL (παιδοψυχολ5γοL-κοινωνικ5L λειτουργ5L, ψυχολ5γοL κ.λπ.) 2 *τοBα, γνFστηL-κατασκευαστ3L παραδοσιακFν ειδFν (τοπικ3L χειροτεχν4αL) 1 *τοBο και εικαστικ5L 1 *τοBο.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 28 Σεπτε=βρ/ου 2011 / Σελ/δα 11

Σε σχετικ0 ρεπορτ"ζ των ΕυρυτανικAν Ν-ων» για τα «Ε -ξοδα κ/νησηG των αιρετAν (αρ. φ1λλου 459/31-8-2011), ε/χα=ε αναφ-ρει 0τι τα -ξοδα αυτ" καθορ/ζονται =ε β"ση τη χιλιο=ετρικ. απ0σταση των δη=οτικAν και τοπικAν κοινοτ.των απ0 την -δρα του οικε/ου δ.=ου και δ/νονται για να =πορο1ν οι πρ0εδροι συ=βουλ/ων δη=οτικAν κοινοτ.των, συ=βουλ/ων τοπικAν κοινοτ.των και οι εκπρ0σωποι των τοπικAν κοινοτ.των να ανταποκρ/νονται στιG ν-εG αρ=οδι0τητ-G τουG, 0πωG αυτ-G ορ/ζονται απ0 τον ν0=ο

3852/2010 «Πρ0γρα==α Καλλικρ"τηG». Σ1=φωνα =ε την υπουργικ. απ0φαση =ε αριθ=0 74447/29-12-2010, για απ0σταση =-χρι και 10 χλ= παρ-χονται 300 ευρA =ηνια/ωG, για απ0σταση π"νω απ0 10 και -ωG 20 χλ= 350 ευρA =ηνια/ωG και για απ0σταση π"νω απ0 20 χλ= 400 ευρA =ηνια/ωG.

… και σχεδν 27.000 ευρ για υπολογιστ%, ντυπα ηχανογρ φηση% και γραφικ λη

Επ/σηG, =ε αποφ"σειG του δη="ρχου θα γ/νουν απευθε/αG αναθ-σειG για προ=.θεια υλικAν και για τη συντ.ρηση των υπολογιστAν. Πιο συγκεκρι=-να, =ε την απ0φαση 12753/30-8-2011, η εταιρε/α JMC Α.Ε. θα αναλ"βει, -ναντι του ποσο1 των 2.509,20 ευρA, τη συντ.ρηση και επισκευ. των ηλεκτρονικAν υπολογιστAν του δ.=ου Αγρ"φων. Ακ0=η, η

/δια εταιρε/α, σ1=φωνα =ε την απ0φαση 12664/26-82011,θα προ=ηθε1σει τον δ.=ο =ε -ντυπα και υλικ" =ηχανογρ"φησηG και πολλαπλAν εκτυπAσεων, συνολικ.G αξ/αG 7.490,80 ευρA ενA υπογρ"φτηκε και η απ0φαση 12731/29-8-2011, που αφορ" την προ=.θεια =ηχανη="των και λοιπο1 εξοπλισ=ο1 απ0 τη JMC, συνολικο1 ποσο1 5.403.14 ευρA. Τ-λοG, =ε την απ0φαση 12877/1-9-2011 του δη="ρχου, το βιβλιοπωλε/ο τηG κ. Ιω"νναG ΣAκου - ΚεραγεAργου θα προ=ηθε1σει τον δ.=ο Αγρ"φων =ε γραφικ. 1λη και λοιπ" υλικ" γραφε/ων, συνολικ.G αξ/αG 11.423 ευρA.

υρ υτ α

Μχρι 30 Σεπτεβρου η απογραφ συνταξιοχων του ΙΚΑΣε περ/πτωση =η απογραφ.G θα διακ0πτεται η καταβολ. τηG σ1νταξηG

Σ1=φωνα =ε δελτ/ο τ1που που εξ-δωσε το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ τη ευτ-ρα 16 Σεπτε=βρ/ου 2011, υπενθυ=/ζεται 0τι η προθεσ=/α απογραφ.G των συνταξιο1χων, προκει=-νου να λα=β"νουν απρ0σκοπτα τη σ1νταξ. τουG, εκπν-ει την Παρασκευ. 30 Σεπτε=βρ/ου 2011. Το =-τρο τηG απογραφ.G των συνταξιο1χων σκοπ0 -χει την αντι=ετAπιση τηG παρ"νο=ηG ε/σπραξηG συντ"ξεων απ0 =η δικαιο1χουG.

Ε

Μ-χρι την Παρασκευ., οι συνταξιο1χοι πρ-πει να προσκο=/σουν αυτοπροσAπωG στην τρ"πεζα, απ0 την οπο/α καταβ"λλεται η =ηνια/α τουG σ1νταξη, το δελτ/ο τηG αστυνο=ικ.G τουG ταυτ0τηταG και το ενη=ερωτικ0 ση=ε/ω=α συντ"ξεων. Επιση=α/νεται 0τι ε"ν στο ενη=ερωτικ0 ση=ε/ω=α και συγκεκρι=-να στο δεξι0 "νω "κρο του ενη=ερωτικο1 ση=ειA=ατοG συντ"ξεων δεν αναφ-ρεται ο Αριθ=0G ΜητρAου Κοινωνικ.G Ασφ"λισηG (ΑΜΚΑ), οι συνταξιο1χοι θα πρ-πει να συνυποβ"λουν και αυτ0 το στοιχε/ο.

Π"νω απ0 48 εκατ. ευρA θα κατανε=ηθο1ν σε 0λουG τουG δ.=ουG τηG χAραG, 1στερα απ0 σχετικ-G αποφ"σειG, τιG οπο/εG υπογρ"φει ο Υπουργ0G ΕσωτερικAν κ. Χ"ρηG Κασταν/δηG.

,σον αφορ" τον νο=0 Ευρυταν/αG, θα ενισχυθε/ =ε το ποσ0 των 148.210 ευρA, χρ.=ατα τα οπο/α προ-ρχονται απ0 τ-λη διαφ.=ισηG, ακ/νητηG περιουσ/αG και ζ1θου. Π-ρυσι, το αντ/στοιχο ποσ0 που ε/χε κατανε=ηθε/ ανερχ0ταν στιG 137.500 ευρA, ενA να ση=ειAσου=ε πωG περιλα=βαν0ταν και -να ακ0=η κονδ1λι σχετικ" =ε τιG δαπ"νεG =ισθοδοσ/αG προσωπικο1 =ερικ.G απασχ0λησηG.

νι κά

Ο δ.=αρχοG Αγρ"φων, κ. η=.τρηG Τ"τσηG, υπογρ"φει την απ0φαση =ε αριθ=0 12207/118-2011 για δ-σ=ευση ποσο1 για τα -ξοδα κ/νησηG των προ-δρων των ΤοπικAν Συ=βουλ/ων. Τα -ξοδα αυτ" αν-ρχονται στο ποσ0 των 147.600 ευρA και βαρ1νουν τον προϋπολογισ=0 του δ.=ου Αγρ"φων για το -τοG 2011.

Απ0 τ-λη διαφ.=ισηG, ακ/νητηG περιουσ/αG και ζ1θου

Σε περ/πτωση που κ"ποιοG συνταξιο1χοG δεν -χει ΑΜΚΑ, θα πρ-πει να =ερι=ν.σει για την -κδοσ. του, πριν απ0 την προσ-λευσ. του για την απογραφ. στην τρ"πεζα. Ο προσωπικ0G αριθ=0G ΑΜΚΑ =πορε/ να εκδοθε/ σε οποιοδ.ποτε ΚΕΠ . στα γραφε/α ΑΜΚΑ των υποκαταστη="των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σε περ/πτωση αδυνα=/αG προσ-λευσηG του συνταξιο1χου, θα πρ-πει ο ν0=ι=οG πληρεξο1σιοG . εξουσιοδοτη=-νο πρ0σωπο, =ε πρ0σφατη εξουσιοδ0τηση, θεωρη=-νη για το γν.σιο τηG υπογραφ.G, να =εταβε/ =ε τα /δια δικαιολογητικ" στο υποκατ"στη=α του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τ0που κατοικ/αG του συνταξιο1χου και 0χι στην τρ"πεζα, απ0 την οπο/α καταβ"λλεται η =ηνια/α σ1νταξ. του. Οι συνταξιο1χοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν θα -χουν απογραφε/ -ωG τιG 30 Σεπτε=βρ/ου, δεν θα λ"βουν τη σ1νταξη του Οκτωβρ/ου 2011, καθAG και των επ0=ενων =ηνAν. Απαρα/τητη προϋπ0θεση για την εκ ν-ου -ναρξη καταβολ.G τηG σ1νταξ.G τουG, ε/ναι η απογραφ. τουG.

Τλη διαφιση%

Πιο αναλυτικ", σ1=φωνα =ε την απ0φαση 36507/5-8-2011, καταν-=ονται απ0 λογαριασ=0 του υπουργε/ου, που τηρε/ται στο Τα=ε/ο ΠαρακαταθηκAν και ανε/ων, 68.000 ευρA απ0 τα τ-λη διαφ.=ισηG. Ο δ.=οG Καρπενησ/ου θα ενισχυθε/ =ε το ποσ0 των 39.140 ευρA, ενA ο δ.=οG Αγρ"φων =ε 28.861 ευρA. Να προσθ-σου=ε στο ση=ε/ο αυτ0 πωG τα αντ/στοιχα χρ.=ατα για τον νο=0 π-ρυσι δεν ξεπερνο1σαν τιG 29.000 ευρA.

ωτικ" κατ" ποσοστ0 50% τουλ"χιστον για την εκτ-λεση -ργων, καταβολ. αποζη=ιAσεων ρυ=οτο=ο1=ενων . απαλλοτριω=-νων ακιν.των και αγορ" ακιν.των, οι 24.086 αφορο1ν τον δ.=ο Καρπενησ/ου, ενA οι υπ0λοιπεG 19.257 τα +γραφα. Π-ρυσι το κονδ1λι απ0 το ΤΑΠ ανερχ0ταν στιG 28.767 ευρA.

Α

147.600 ευρ# για ξοδα κνηση( προδρων

150.000 ευρ# για την Ευρυτανα

Ν Ε

ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ!Ν

Τλη Ακνητη% Περιουσα% Ακ0=η, απ0 τιG 43.343 ευρA που θα δοθο1ν συνολικ" απ0 το Τ-λοG Ακ/νητηG Περιουσ/αG (ΤΑΠ), ποσ0 το οπο/ο διατ/θεται υποχρε-

Φρο% ζθου

Τ-λοG, απ0 τον φ0ρο ζ1θου, ο οπο/οG αν-ρχεται στο 3% τηG αξ/αG του πωλο1=ενου ζ1θου στο εσωτερικ0 απ0 τιG επιχειρ.σειG παραγωγ.G ζ1θου, το Καρπεν.σι θα λ"βει το χρη=ατικ0 ποσ0 των 21.219 ευρA, ενA ο δ.=οG Αγρ"φων 15.647 ευρA, =ε το περσυν0 ποσ0 να φτ"νει =0λιG τιG 15.388 ευρA.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 28 Σεπτε@βρ2ου 2011 / Σελ2δα 12

τροποπο2ηση τηJ δη@οτικ1J απ3φασηJ. Κατ3πιν αυτDν, το η@οτικ3 Συ@βο4λιο 0λαβε ν0α απ3φαση που τροποποιε2 την παλι# και τελικ# παραχωρε2 το σχολε2ο, ωJ αποθηκευτικ3 χDρο του αρχειακο4 υλικο4 τηJ υπηρεσ2αJ.

Σ4γχυση προκλ1θηκε απ3 απ3φαση του δ1@ου Καρπενησ2ου για την παραχDρηση του σχολε2ου στο Κλαυσ2 στην υπηρεσ2α των ΓενικDν Αρχε2ων του Κρ#τουJ (ΓΑΚ). Στην απ3φαση αυτ1 αναγραφ3ταν απ3 λ#θοJ 3τι παραχωρε2ται το δη@οτικ3 σχολε2ο @ε την προϋπ3θεση, 3@ωJ, τηJ @εταφορ#J ολ3κληρηJ τηJ υπηρεσ2αJ των ΓΑΚ στο Κλαυσ2. Το θ0@α επιση@#νθηκε σε δη@οΕυρυτανικDν Ν0ων». ,σ2ευ@α των «Ε πειτα, ακολο4θησε επιστολ1 τηJ προϊστα@0νηJ των ΓΑΚ Ευρυταν2αJ, την οπο2α επ2σηJ δη@οσιε4σα@ε. Με την επιστολ1, η προϊστα@0νη τηJ υπηρεσ2αJ των ΓΑΚ ζητο4σε την

Η ΑΝΑΚΟΙΝ"ΣΗ Σε ανακο2νωσ1 τηJ, η προϊστα@0νη των ΓενικDν Αρχε2ων του Κρ#τουJ ν. Ευρυταν2αJ, δρ. φιλολογ2αJ-αρχειον3@οJ, κ. Μαρ2α Παναγιωτοπο4λου, αναφ0ρει τα εξ1J: "Σχετικ# @ε το ανακ4ψαν θ0@α τηJ @εταφορ#J των ΓΑΚ-Αρχε2ων ν. Ευρυταν2αJ στο Κλαψ2, θα θ0λα@ε να ενη@ερDσου@ε το ευρυτανικ3 κοιν3 @0σω τηJ εφη@ερ2δαJ σαJ ὀτι το η-

@οτικ3 Συ@βο4λιο του δ1@ου Καρπενησ2ου 0λαβε απ3φαση δεκαετο4J παραχDρησηJ του δη@οτικο4 σχολε2ου για τη χρ1ση που ε2χα@ε ζητ1σει ωJ αρχειοστ#σιο, δηλαδ1 χDρο φ4λαξηJ του αρχειακο4 υλικο4. Το κεντρικ3 γραφε2ο τηJ υπηρεσ2αJ θα παρα@ε2νει στο Καρπεν1σι. Απο@0νει να εξευρεθο4ν απ3 το υπουργε2ο Παιδε2αJ τα απαρα2τητα χρ1@ατα για την επισκευ1 του κτηρ2ου προκει@0νου να ολοκληρωθε2 το 0ργο. Θα θ0λα@ε να ευχαριστ1σου@ε θερ@DJ τουJ δη@οτικο4J συ@βο4λουJ οι οπο2οι αντιλα@βαν3@ενοι αφεν3J τη χρησι@3τητα τηJ φ4λαξηJ των αρχε2ων και απ3 την #λλη την αναγκαι3τητα τηJ εξοικον3@ησηJ π3ρων ψ1φισαν υπ0ρ τηJ απ3φασηJ αυτ1J".

ΚΟΙΝ"ΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠ"ΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ε

υρ υτ α

Το κοινωνικ3 παντοπωλε2ο στοχε4ει στην κ#λυψη πρωτογενDν αγαθDν επιβ2ωσηJ αναξιοπαθο4ντων πολιτDν του δ1@ου. Η κ#λυψη αυτ1 θα πραγ@ατοποιε2ται @ε την παραχDρηση δωρε#ν τροφ2@ων και #λλων ειδDν πρDτηJ αν#γκηJ σε κοινωνικ# ευα2σθητεJ ο@#δεJ απ3 εταιρε2εJ και επιχειρ1σειJ @ε τη @ορφ1 χορηγ2αJ 1 δωρε#J και θα διαν0@ονται @ηνια2ωJ σε #το@α @ε β#ση τα κριτ1ρια που θα τεθο4ν για τουJ τελικο4J δικαιο4χουJ απ3 αρ@3δια επιτροπ1 τηJ ιε4θυνσηJ Κοινωνικ1J Πρ3νοιαJ του δ1@ου. Τη διαχε2ρισ1 του θα αναλ#βει η ιε4θυνση Κοινωνικ1J Πρ3νοιαJ, καθDJ και οι ειδικο2 σ4@βουλοι του δ1@ου, ενD η λειτουργ2α του θα στηρ2ζεται στην προσφορ# των εθελοντDν δη@οτDν.

νι κά

Απ τη ευτ ρα οι αιτ σει για χορ γηση δωρεν προϊ ντων ΟλοκληρDνονται σιγ# σιγ# οι διαδικασ2εJ που απαιτο4νται Dστε να ξεκιν1σει η λειτουργ2α του κοινωνικο4 παντοπωλε2ου, εν3J θεσ@ο4 καινο4ριου για τα δεδο@0να του Καρπενησ2ου.

Προθεσα υποβολ αιτσεων

Οι αιτ1σειJ για την καταβολ1 χορ1γησηJ δωρε#ν προϊ3ντων θα γ2νονται δεκτ0J απ3 την επ3@ενη ευτ0ρα 3 0ωJ την Π0@πτη 20 Οκτωβρ2ου 2011 και θα

ικαιολογητικ

/σοι δικαιο4νται, β#σει οικονο@ικDν και κοινωνικDν κριτηρ2ων, τη στ1ριξη του ν0ου αυτο4 θεσ@ο4 και ενδιαφ0ρονται να αποκτ1σουν πρ3σβαση, εκδ2δονταJ την κ#ρτα ευπαθDν κοινωνικ# ο@#δων, θα πρ0πει να προσκο@2σουν στην αρ@3δια υπηρεσ2α τα παρακ#τω δικαιολογητικ#: α2τηση ενδιαφ0ροντοJ, φωτοτυπ2α αστυνο@ικ1J ταυτ3τηταJ, βεβα2ωση @3νι@ηJ κατοικ2αJ, εκκαθαριστικ3 εφορ2αJ 1 υπε4θυνη δ1λωση περ2 @η υποχρεωτικ1J

υποβολ1J φορολογικ1J δ1λωσηJ θεωρο4@ενη απ3 τη ΟΥ, κ#ρτα ανεργ2αJ (αν υπ#ρχει), πιστοποιητικ3 οικογενειακ1J κατ#στασηJ και τ0λοJ γνω@#τευση πρωτοβ#θ@ιαJ επιτροπ1J περ2 ποσοστο4 αναπηρ2αJ εφ3σον πρ3κειται για Α.Μ.Ε.Α. Εκτ3J απ3 τα βασικ# δικαιολογητικ# θα συνεκτι@ηθο4ν κι #λλα στοιχε2α, 3πωJ το ετ1σιο οικογενειακ3 εισ3δη@α (δεν θα πρ0πει να ξεπερν# τιJ 4.000 ευρD ετησ2ωJ), η πολυτεκν2α, οι @ονογονεϊκ0J οικογ0νειεJ, οι συνθ1κεJ στ0γασηJ, η περιουσιακ1 κατ#σταση, η 4παρξη προβλη@#των υγε2αJ κ.α. Ο δ1@αρχοJ Καρπενη-

Σε σχετικ1 ανακο2νωσ1 του, ο δ1@οJ Καρπενησ2ου συνιστ# σε 3λεJ τιJ γυνα2κεJ να υποβ#λλονται τακτικ# στην εξ0ταση Παπανικολ#ου.

Ο προσυ@πτω@ατικ3J 0λεγχοJ του τραχ1λου τηJ @1τραJ αποτελε2 @2α αξι3πιστη, αποτελεσ@ατικ1 και διεθνDJ αποδεκτ1 διαγνωστικ1 διαδικασ2α. "στ3σο, 3πωJ και κ#θε #λλη εξ0ταση, δεν ε2ναι τ0λεια και ενδ0χεται να @ην εντοπ2σει κ#ποια ανω@αλ2α στον τρ#χηλο. Ανεξαρτ1τωJ λοιπ3ν του αποτελ0σ@ατοJ, πρ0πει να ενη@ερωθε2 #@εσα ο γιατρ3J ε#ν παρατηρηθε2 κ#ποιο σ4@πτω@α, 3πωJ π3νοJ 1 αι@ορραγ2α. /λα τα αποτελ0σ@ατα των τεστ, συ@περιλα@βανο@0νων και εκε2νων @ε φυσιολογικ# ευρ1@ατα, θα αρχειοθετηθο4ν στο Εθνικ3 Αρχε2ο ΝεοπλασιDν, κατ3πιν σχετικ1J εγκρ2σεωJ τηJ Αρχ1J Προστασ2αJ εδο@0νων Προσωπικο4 Χαρακτ1ρα. Η διαχε2ριση των προσωπικDν δεδο@0νων γ2νεται @ε απ3λυτο σεβασ@3 στη διαφ4λαξη του απορρ1του, ωστ3σο ε#ν κ#ποια γυνα2κα επιθυ@ε2 κατ# την αρχειοθ0τηση των στοιχε2ων στην περ2πτωση φυσιολογικDν ευρη@#των να @ην καταγρ#φεται το ονο@ατεπDνυ@ο και η η@ερο@ην2α γ0ννησηJ, 0χει τη δυνατ3τητα να το δηλDσει”.

“Με το τεστ Παπανικολ#ου ανιχνε4ονται κυτταρικ0J αλλοιDσειJ, οι οπο2εJ @πορε2 να οδηγ1σουν σε καρκ2νο του τραχ1λου τηJ @1τραJ. Σ1@ερα υπ#ρχει αποτελεσ@ατικ1 θεραπε2α αυτDν των αλλοιDσεων και επο@0νωJ η 0γκαιρη δι#γνωσ1 τουJ σDζει ζω0J. ,τσι, ο δ1@οJ καλε2 τιJ γυνα2κεJ να επικοινων1σουν #@εσα @ε το Γενικ3 Νοσοκο@ε2ο Καρπενησ2ου, στο τηλ0φωνο 22373 - 50235, προκει@0νου να προγρα@@ατ2σουν 0να ραντεβο4 για την εν λ3γω εξ0ταση. Τον2ζεται πωJ η η@ερο@ην2α εξ0τασηJ πρ0πει να απ0χει η@ερολογιακ# τουλ#χιστον 5 @0ρεJ πριν την 0ναρξη 1 5 @0ρεJ @ετ# το τ0λοJ τηJ ε@@1νου ρ4σεωJ.

Πυροφυλκιο στο Κερασοχρι ιαγωνισ@3J 40.344 ευρD για

το θα στεγ#ζεται Το κτ1ριο 3που σω π2 , ντοπωλε2ο κοινωνικ3 πα 2α, βεστικ1 Υπηρεσ οσ υρ απ3 την Π 2εJ. ικ το κα 0J τικ γα στιJ πρDτεJ ερ

κατατ2θενται στη ιε4θυνση Κοινωνικ1J Πρ3νοιαJ, η οπο2α και θα κ#νει την τελικ1 επιλογ1.

Να πραγ ατοποιον τακτικ το τεστ Παπανικολου

Ν Ε

ι3ρθωσε την απ3φαση ο δ1@οJ

Κλεσα του δ ου προ λε τι γυνα κε

Α

Παρα νουν στο Καρπεν σι τα Γενικ Αρχε α του Κρτου

σ2ου κ. ΚDσταJ Μπακογι#ννηJ δ1λωσε σχετικ#: «Η αν#γκη των καιρDν και η συνεργασ2α 3λων @αJ γ0ννησαν @ια ιδ0α που @ε πολ4 προσπ#θεια θα γ2νει ση@ε2ο αναφορ#J τηJ κοινωνικ1J αλληλεγγ4ηJ του δ1@ου @αJ. Τοπικ0J αρχ0J, κοινωνικο2 φορε2J, επιχειρ1σειJ και ευαισθητοποιη@0νοι δη@3τεJ συναντι3@αστε, συζητ#@ε, προβλη@ατιζ3@αστε και δρο4@ε δη@ιουργικ#, χτ2ζονταJ το κοινωνικ3 παντοπωλε2ο τηJ π3ληJ @αJ. ΚαλD 3λουJ, να στηρ2ξου@ε τη δρ#ση αυτ1 @ε κ#θε τρ3πο ενεργοποιDνταJ την κοινων2α των πολιτDν ωJ πυλDνα τηJ ποιοτικ1J βελτ2ωσηJ του τ3που @αJ».

Το ασαρχεο Καρπενησου προκρυξε πρχειρο ειοδοτικ διαγωνισ, ε σφραγισ νε' προσφορ ', για την κατασκευ Πυροφυλακεου, στη θ ση «Ντερ σι», στο Κερασοχ!ρι του δου Αγρφων. Πρκειται για να κοβικ σηεο, απ το οποο υπρχει οραττητα σε εγλο ρο' τη' δασικ' κταση' του νοο.

Ο διαγωνισ@3J του 0ργου, το οπο2ο 0χει αρχικ3 προϋπολογισ@3 40.344 ευρD, συ@περιλα@βανο@0νου ΦΠΑ, θα διενεργηθε2 την Τρ2τη 4 Οκτωβρ2ου 2011, στιJ 10.00 το πρω2, στα γραφε2α του ασαρχε2ου Καρπενησ2ου. Η χρη@ατοδ3τηση του 0ργου προ0ρχεται 100% απ3 τον Ειδικ3 Φορ0α ασDν. Οι ενδιαφερ3@ενοι, για περισσ3τερεJ πληροφορ2εJ, @πορο4ν να απευθ4νονται στα γραφε2α του ασαρχε2ου Καρπενησ2ου, τηJ εργ#σι@εJ η@0ρεJ και DρεJ (τηλ0φωνο 22370 23904, αρ@3δια υπ#λληλοJ Μαρ2α Ευαγγελοπο4λου) καθDJ και για να παραλα@β#νουν φωτοαντ2γραφα των συ@βατικDν τευχDν του 0ργου @ε δικ1 τουJ δαπ#νη.


Η συγκεκριRBνη σειρ6 θα RοιραστεD σε δFο τRCRατα, Eσον αφορ6 το πEτε θα γDνει η κατ6ταξη· το πρVτο ορDστηκε απE τι\ 24 RBχρι τι\ 27 ΟκτVβρη και το δεFτερο απE 22 Bω\ 25 ΝοεRβρDου. Οι στρατεFσιRοι του νοRοF ΕυρυτανDα\ (κωδικE\ Σ.Α. 144)

Τα να τηλφωνα τη Στρατολογικ Υπηρεσ α Στερε Aπω\ εDχαRε δηRοσιεFσει Ευρυτανικ6 ΝBα» (αρ. στα «Ε φFλλου 453/20-7-2011), τα στρατολογικ6 γραφεDα ΧαλκDδα\, Λειβαδι6\, ?Rφισσα\, ΛαRDα\ και ΚαρπενησDου συγχωνεFτηκαν, αποτελVντα\, απE τη &ευτBρα 8 ΑυγοFστου 2011, τη νBα ΣτρατολογικC ΥπηρεσDα Στερε6\ Ελλ6δα\. Η ΣτρατολογικC ΥπηρεσDα

Στερε6\ Ελλ6δα\ Bχει Bδρα τη ΛαRDα (στρατEπεδο Τσαλτ6κη Τ.Κ. 35100) και τα τηλBφωνα επικοινωνDα\ τη\ υπηρεσDα\ εDναι τα εξC\: 22313-50400, 22313-50401, 22313-50402, 22313-50403, 22313-50404, 22313-50405, 22313-50406, 22313-50407, 22313-50408, 22313-50409, 22313-50410, 22313-50411, 22313-50413, 22313-50414, 22313-50415, 22313-50416 και 22313-50417. Οι αριθRοD φαξ εDναι οι 2231045079 και 22313-50411 και η ηλεκτρονικC διεFθυνση systereaselladas@1210.syzefxis.gov.gr.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Εκλογ " για ν α ργανα διο κηση" ΣFRφωνα Rε ανακοDνωση του ΕπιRελητηρDου ΕυρυτανDα\, την οποDα υπογρ6φει ο πρEεδρο\ τη\ εκλογικC\ επιτροπC\, κ. ΚωνσταντDνο\ Βαaτση\, τη &ευτBρα 5 &εκεRβρDου 2011 θα διεξαχθοFν εκλογB\ για την αν6δειξη των νBων οργ6νων διοDκηση\ του ΕπιRελητηρDου.

αυτE, τα RBλη του ΕπιRελητηρDου ΕυρυτανDα\ καλοFνται, σFRφωνα Rε την ανακοDνωση, για την εξEφληση των οφειλοRBνων συνδροRVν παρελθουσVν χρCσεων RBχρι την ΚυριακC 23 ΟκτωβρDου 2011. ΕιδικEτερα, κ6θε RBλο\, φυσικE πρEσωπο, συRRετBχει Rε 1 ψCφο. Κ6θε προσωπικC εταιρεDα (Ο.Ε. και Ε.Ε.), συRRετBχει Rε RBχρι 2 ψCφου\ των οREρρυθRων εταDρων τη\ που υποδεικνFονται απE το νERιRο εκπρEσωπο αυτVν. Κ6θε ΕταιρεDα ΠεριορισRBνη\ ΕυθFνη\ (Ε.Π.Ε.) Rε RBχρι 2 ψCφου\, των διαχειριστVν C ενE\ διαχειριστC και ενE\ εταDρου τη\, που υποδεικνFονται απE την εταιρεDα. Κ6θε ΑνVνυRη ΕταιρεDα (Α.Ε.) Rε 3 ψCφου\, των εκπροσVπων τη\, που υποδεικνFονται απE το &.Σ. και RπορεD να εDναι RBλη αυτοF C ανVτατα διευθυντικ6 στελBχη τη\ που ορDζονται Rε ειδικC απEφαση του &.Σ. Κ6θε υποκατ6στηRα Rε 1 ψCφο του διευθυντC C του αναπληρωτC αυτοF. Κ6θε ΑλλοδαπC Α.Ε. και Ε.Π.Ε., Rε 1 ψCφο του νERιRου εκπροσVπου τη\ C του πρ6κτορα C του αντικλCτου τη\, υπE τον Eρο τη\ αRοιβαιEτητα\. Κ6θε ΣυνεταιρισRE\ Rε 2 ψCφου\, του προBδρου και του γενικοF γραRRατBα C

των αναπληρωτVν του\. Τα νοRικ6 πρEσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. ΕΠΕ, ΣυνεταιρισRοD κ.λπ.), RBλη του ΕπιRελητηρDου, θα πρBπει να υποδεDξουν του\ εκπροσVπου\ του\ για τι\ εκλογB\ και να υποβ6λλουν δικαιολογητικ6 RBχρι την Τετ6ρτη 2 ΝοεRβρDου 2011.Να αναφBρουRε Eτι το δικαDωRα ψCφου ασκεDται προσωπικ6 και οι εκλογεD\ πρBπει κατ6 την ψηφοφορDα να Bχουν RαζD του\ την αστυνοRικC του\ ταυτEτητα, C 6λλο Bγγραφο απE το οποDο θα αναδεικνFονται τα στοιχεDα τη\ ταυτοπροσωπDα\ του\. ΕκλEγιRοι εDναι Eσοι Bχουν τα προσEντα του εκλογBα και διετBλεσαν RBλη του ΕπιRελητηρDου τουλ6χιστον για τρDα χρEνια, εDτε ατοRικ6 εDτε ω\ RBλη προσωπικVν εταιρειVν C εταιρειVν περιορισRBνη\ ευθFνη\ C διοικητικVν συRβουλDων ανωνFRων εταιρειVν C συνεταιρισRVν C ω\ εκπρEσωποι υποκαταστηR6των. Να σηRειVσουRε Eτι δεν εDναι εκλEγιRοι Eσοι εDναι συνταξιοFχοι. ΑιτCσει\ υποψηφιEτητα\ κατατDθενται, κατ6 συνδυασRE, απE τον επικεφαλC\ αυτοF, στο πρωτEκολλο τη\ εκλογικC\ επιτροπC\ RBχρι την ΠBRπτη 3 ΝοεRβρDου 2011 και Vρα 1.00 το RεσηRBρι.

ποDηση του προϋπολογισRοF για την πληρωRC των δαπανVν του προγρ6RRατο\ «ΒοCθεια στο ΣπDτι» σε δCRου\ τη\ ΕυρυτανDα\. Το πρEγραRRα υλοποιCθηκε RBσω τη\ ΑναπτυξιακC\ ΕταιρεDα\ «ΤριχωνDδα Α.Ε.» στου\ (πρVην) δCRου\ ΑπεραντDων, ΦραγκDστα\, Ασπροποτ6Rου, ΒDνιανη\ και Φουρν6. Με την τροποποDηση αυτC η ΠεριφBρεια Στερε6\ Ελλ6δα\ τακτοποιεD τι\ υποχρεVσει\ του προγρ6RRατο\, ολοκληρVνοντα\ το οικονοRικE του αντικεDRενο.

ΜεταξF αυτVν και η τροπο-

Ευχαριστ ρια επιστολ ΚFριε &ιευθυντ6 του ΝοσοκοRεDου ΚαρπενησDου, ΚυρDε\ και κFριοι ιατροD, ΝοσηλευτικE προσωπικE,

ΑπE καρδι6\ θBλω να σα\ ευχαριστCσω για την αRBριστη προσοχC και φροντDδα, Rε την οποDα αντιRετωπDσατε τον ασθενC σFζυγE Rου, Eποιο κι αν Cταν το αποτBλεσRα. ΘBλω επDση\ να σα\ συγχαρV για την αρτιEτητα, την καθαριEτητα, την επιRBλεια, Rε τι\ οποDε\ αντιRετωπDσατε τον ασθενC και ασφαλV\ Eλου\ του\ ασθενεD\, αλλ6 και του\ συγγενεD\ του\. Για εR6\ που ζοFRε στην ΑRερικC, Rια -κατ6 γενικC οRολογDα- προηγRBνη χVρα, Cταν Rια Rεγ6λη Bκπληξη να βρεθοFRε σε Bνα νοσοκοRεDο Rια\ RικρC\ και ορεινC\ πEλη\ και να δοFRε αυτC την τ6ξη, την καθαριEτητα, την προσοχC, την ειλικρινC προσφορ6 του νοσηλευτικοF προσωπικοF Eλων των βαθRDδων. Σα\ συγχαDρω για 6λλη Rια φορ6 και εFχοRαι να RεDνετε π6ντα Eπω\ εDστε τVρα, γιατD πBρα απE τη σωRατικC θεραπεDα ανακουφDζετε και ψυχικ6 τον ασθενC, αλλ6 και του\ δικοF\ του. Για RBνα προσωπικ6, που κατ6γοRαι απE την ΕυρυτανDα και διαRBνω επD χρEνια στην ΑRερικC, αυτC η αντιRετVπιση

Cταν κ6τι το αναπ6ντεχο. ΕFχοRαι ο ΘεE\ να σα\ δDνει κουρ6γιο στο Bργο σα\ και Rακ6ρι σαν το ΝοσοκοRεDο ΚαρπενησDου να γDνουν Eλα τα νοσοκοRεDα τη\ πατρDδα\ Rα\, γιατD ο ασθενC\ Bχει πρVτα τον ΘεE και Rετ6 εσ6\, του\ γιατροF\. Να εDστε λοιπEν π6ντα καλ6. ΘερR6 συγχαρητCρια για την Eλη εικEνα του νοσοκοRεDου και κυρDω\ για το προσωπικE. Με τιRC ΠερσεφEνη Φραγκοσκι6 Κ6τοικο\ Greenville ΗΠΑ

Ευχαριστριο ΕυχαριστοFRε θερR6 Eσου\ Rε Eποιο τρEπο συRRετεDχαν στο βαρF πBνθο\ Rα\ για την απVλεια του αγαπηRBνου Rα\ συζFγου, πατBρα, παπποF, αδελφοF ΣτBλιου Φραγκοσκι6, που πBθανε στο ΚαρπενCσι και η ταφC του Bγινε στο ΣτBνωRα. ΕυχαριστοFRε Eσου\ τον αγ6πησαν στη ζωC του. ΕυχαριστοFRε Eσου\ τον θυRοFνται. Η σFζυγο\, τα παιδι6 του, τα εγγEνια του, τα αδBλφια του.

Ε

υρ υτ α

Οι εκλογB\, θα πραγRατοποιηθοFν απE τι\ 8.00 το πρωD ω\ τι\ 6.00 το απEγευRα τη\ &ευτBρα\ 5/12/2011, Rε ενιαDο κατ6 συνδυασRE ψηφοδBλτιο, για Eλα τα τRCRατα του ΕπιRελητηρDου, Rε το σFστηRα τη\ απλC\ αναλογικC\. Τα τRCRατα εDναι 4 και πιο συγκεκριRBνα το εRπορικE, το υπηρεσιVν, το RεταποιητικE και το τουριστικE. Οι Bδρε\ αυτVν θα καθοριστοFν Rετ6 την Bκδοση σχετικC\ υπουργικC\ απEφαση\ που αναRBνεται. &ικαDωRα ψCφου κατ6 τι\ εκλογB\ Bχουν τα RBλη του ΕπιRελητηρDου ΕυρυτανDα\ που Bχουν εγγραφεD σε αυτE τουλ6χιστον Bνα χρEνο πριν (δηλαδC RBχρι 4 &εκεRβρDου 2010) και Bχουν εκπληρVσει τι\ οικονοRικB\ του\ υποχρεVσει\ για το Bτο\ 2010 RBχρι και την ΚυριακC 23 ΟκτωβρDου 2011. Για το λEγο

Στη συνεδρDαση του ΠεριφερειακοF ΣυRβουλDου, που πραγRατοποιCθηκε την ΤρDτη 20 ΣεπτεRβρDου 2011, στη ΛαRDα, εκτE\ απE τι\ αρχαιρεσDε\ για την αν6δειξη των εκπροσVπων του ΠεριφερειακοF ΣυRβουλDου Στερε6\ Ελλ6δα\ στη Γ.Σ. τη\ ΕΝ.ΠΕ. -για τι\ οποDε\ τα «Ευρυτανικ6 ΝBα» δηRοσDευσαν σεπροηγοFRενο φFλλο αναλυτικE ρεπορτ6ζ-συζητCθηκαν και 6λλα σηRαντικ6 θBRατα.

νι κά

 Μχρι 23 Οκτωβρου πρπει να τακτοποιηθο ν οι οφειλ

Rε απEφαση του ΠεριφερειακοF ΣυRβουλDου

Α

Την περασRBνη ΠαρασκευC 23 ΣεπτεRβρDου αναρτCθηκε απE το ΥπουργεDο ΕθνικC\ ?Rυνα\ εγκFκλιο\, σFRφωνα Rε την οποDα καλοFνται για κατ6ταξη στον ΣτρατE Ξηρ6\ οι στρατεFσιRοι τη\ &’ ΕΣΣΟ του 2011.

κατατ6σσονται Rε το 1ο γκρουπ, στα τBλη ΟκωβρDου.

Αποπληρω για το «Βο θεια στο Σπ τι» στην Ευρυταν α

Ν Ε

Ρεπορτάζ Τον Οκτβριο οι στρατεσιοι απ την Ευρυταν α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ6ρτη 28 ΣεπτεRβρDου 2011 / ΣελDδα 13

Κατστηα Καρπενησου - Αθ. Καρπενησιτη 4, τηλ: 22370 23202 / 80203


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ;ρτη 28 ΣεπτεYβρJου 2011 / ΣελJδα 14

Κ;τι τHτοιο YπορεJ να γJνει YHσα απK τη διοργ;νωση σχετικ]ν ηYερJδων και ασφαλ]c, την απευθεJαc παρατIρηση του Hναστρου ουρανοL. ΜεταξL ;λλων, τα YHλη του συλλKγου εκφρ;ζουν τον Yεγ;λο στKχο τηc δηYιουργJαc ενKc παρατηρητIριου του ουρανοL, το

φωτεινKτερο αντικεJYενο του ουρανοL, Yετ; τη ΣελIνη. ΕπJσηc, τ]ρα το φθινKπωρο HχουYε δLο «επισκHπτεc» στο ηλιακK Yαc σLστηYα, τουc κοYIτεc Garradd και Elenin, των οποJων το YHγεθοc εJναι YικρK και YπορεJ να τουc παρατηρIσει κ;ποιοc YKνο Yε τηλεσκKπιο. Gσοι ενδιαφHρονται για την ΑστρονοYJα, τιc αστροπαρατηρIσειc και τιc δρ;σειc του συλλKγου, YποροLν να στHλνουν το ονοYατεπ]νυYο τουc στην διεLθυνση artemisastronomy@gmail.com, Hτσι ]στε να λαYβ;νουν σχετικI ενηYHρωση YHσω ηλεκτρονικοL ταχυδροYεJου.

Α

οποJο θα διαθHτει Hνα Yεγ;λο τηλεσκKπιο (πχ διαYHτρου ;νω των 20 ιντσ]ν) και θα εJναι ελεLθερη η χρIση του για το πλατL κοινK, τKσο για τουc πολJτεc Kσο και για την εκπαιδευτικI κοινKτητα. Dλλωστε, Kπωc τονJζεται, η ΕυρυτανJα διαθHτει Hναν απK τουc πιο σκοτεινοLc ουρανοLc τηc Ευρ]πηc. Gσον αφορ; τα αστρονοYικ; δεδοYHνα τ]ρα, ο σLλλογοc εξηγεJ Kτι διανLουYε την περJοδο του Hτουc Kπου υπ;ρχει ισKτητα YεταξL ηYHραc και νLχταc. Στιc 10 τη νLχτα ανατHλλει ο «βασιλι;c των πλανητ]ν», ο +Jαc, ο οποJοc Hχει Hνα γαλακτερK φωc και εJναι το

Στο πλαJσιο τηc παροχIc τηc απαιτοLYενηc διδακτικIc και οργανωτικIc υποστIριξηc των εκπαιδευτικ] ν ΠΕ 04 (φ υσικ]ν, χηYικ]ν, βιολKγων και γεωλKγων) στην εργαστηριακI διδασκαλJα, το ΕργαστηριακK ΚHντρο Φυ σ ικ ] ν Ε π ισ τ ηY ] ν (Ε Κ Φ Ε ) Ε υ ρ υ τ α ν J α c διοργαν]νει επιYορφωτικK σεYιν;ριο Yε θHYα: «Ερ γασ τ ηρ ιακ I + ιδ ασκαλJα των Φυσικ]ν ΜαθηY;των I».

Το σεYιν;ριο θα πραγYατοποιηθεJ την ΤρJτη 4 ΟκτωβρJου 2011 στο ΕΚΦΕ ΕυρυτανJαc (ΕΠΑΛ ΚαρπενησJου -

νι κά

Στο στ;διο προγραYYατισYοL βρJσκεται, Kπωc τονJζει η ανακοJνωση που εξHδωσε, το +.Σ. του ΣυλλKγου ΦJλων ΕρασιτεχνικIc ΑστρονοYJαc ΕυρυτανJαc, Yε στKχο την προ]θηση και προβολI τηc επιστIYηc τηc ΑστρονοYJαc στο ευρL κοινK.

Εκπαιδευτικ σεινριο απ το ΕΚΦΕ Ευρυταν α

Ν Ε

Σχεδιασ για τη ν α χρονι ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛ:Ν ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ «AΡΤΕΜΙΣ»

1οc Kροφοc), απK τιc 11.30 το πρωJ Hωc τιc 2.30 το YεσηYHρι. Στη συν;ντηση καλοLνται να π;ρουν YHροc Kλοι οι εκπαιδευτικοJ του κλ;δου ΠΕ04 του νοYοL ΕυρυτανJαc.

Για περισσKτερεc πληροφορJεc, οι ενδιαφερKYενοι YποροLν να επικοινωνοLν Yε τον κ. Νικ Kλ α ο Καγ ι;ρ α στο τηλHφωνο 22370-25341 στο e-mail: και mail@ekfe.eyr.sch.gr

Παροχ ηλεκτρονικν υπηρεσιν υγε α Π;νω απK 150.000 ευρ] γιαΑφορ ηλικιωνου και ΑεΑ που ετε διανουν σε αποακρυσνε περιοχ του δου Καρπενησου, ετε ζουν νοι του για εγλο χρονικ διστηα

υρ υτ α

Eνα νHο Hργο του δIYου ΚαρπενησJου εντ;χθηκε στο ΕπιχειρησιακK ΠρKγραYYα "ΘεσσαλJα Στερε; Ελλ;δα - Fπειροc" και συγκεκριYHνα στον Dξονα ΠροτεραιKτηταc "05 - ΑειφKροc αν;πτυξη και ποιKτητα ζωIc Στερε;c Ελλ;δαc".

Ε

ΠρKκειται για το «ΣLστηYα υποστIριξηc και παροχIc υπηρεσι]ν πρωτοβ;θYιαc φροντJδαc υγεJαc», Lψουc 151.000 ευρ], το οποJο θα συγχρηYατοδοτηθεJ απK το ΕυρωπαϊκK ΤαYεJο ΠεριφερειακIc Αν;πτυξηc, Yε την πJστωση για το τρHχον Hτοc 2011 να ανHρχεται στιc 40.000 ευρ]. Στο σηYεJο αυτK να θυYJσουYε πωc πριν απK Hνα χρKνο ο δIYοc ΚαρπενησJου -Lστερα απK υπογραφI YνηYονJου συνεργασJαc YεταξL των πρ]ην δIYων Φουρν;c, ΚτηYενJων, +οYνJσταc, ΠοταYι;c και ΠρουσοL, οι οποJοι συνεν]θηκαν Yετ; την εφαρYογI του «Καλλικρ;τη»- εJχε καταθHσει πρKταση για την Hγκριση δLο Hργων στο πρKγραYYα "ΨηφιακI ΣLγκλιση 2006 Ευρυτα2013". Gπωc εJχαν γρ;ψει και τα «Ε νικ; ΝHα» (αρ. φυλ. 408/8-9-10) στην πρKταση που κατατHθηκε προτ;θηκαν δLο Hργα· Hνα στον τοYHα τηc κοινωνικIc πρKνοιαc Yε τJτλο "ΣLστηYα υποστIριξηc και παροχIc υπηρεσι]ν πρωτοβ;θYιαc φροντJδαc υγεJαc", και Hνα στον τοYHα Περιβ;λλοντοc Yε τJτλο "ΕξοικονKYηση ενHργειαc και ανθρ]πινων πKρων: πρ;σινη τηλεδιαχεJριση δηYοτικοL φωτισYοL".

Το ργο

ΑντικεJYενο του Hργου που εγκρJθηκε εJναι η αν;πτυξη ενKc ολοκληρωYHνου συ-

στIYατοc αποYακρυσYHνηc φροντJδαc ηλικιωYHνων και ατKYων Yε ειδικHc αν;γκεc ΑΜΕΑ, που περιλαYβ;νει ηλεκτρονικHc υπηρεσJεc υγεJαc και κοινωνικIc αλληλεγγLηc. ΜHσω αυτοL, αναπτLσσονται υπηρεσJεc ευαισθητοποJησηc - ενηYHρωσηc του κοινοL, υπηρεσJεc διεκπεραJωσηc αιτηY;των, YεταφKρτωσηc αιτIσεων και online αποστολIc στοιχεJων στο κHντρο παρακολοLθησηc, υπηρεσJεc αναγν]ρισηc και ταυτοποJησηc δεδοYHνων των χρηστ]ν, καθ]c και υποκατ;στασηc των ιατρικ]ν α-

ποτελεσY;των YHσω ιατρικ]ν συσκευ]ν, υπηρεσJεc υπενθLYισηc εξαYηνιαJου ιατρικοL ελHγχου και υπηρεσJεc ειδοποJησηc των συγγεν]ν των ατKYων σε περJπτωση Hκτακτηc αν;γκηc. Το σLστηYα αποτελεJται απK το ολοκληρωYHνο σLστηYα συντονισYοL δρ;σεων των υπηρεσι]ν κοινωνικIc πρKνοιαc, Hνα σLστηYα εγκατεστηYHνο στο ΚΑΠΗ του δIYου, ]στε να Hχουν ;Yεση πρKσβαση τα YHλη τουc, καθ]c και Hνα σLστηYα που εξυπηρετεJ τη δοYI «ΒοIθεια στο ΣπJ-

τι». ΑκKYη, αποτελεJται απK τιc συσκευHc επεJγουσαc ειδοποJησηc, που θα χρησιYοποιηθοLν απK ηλικιωYHνουc I ΑYεΑ σε περJπτωση κινδLνου, λKγω κρJσιYου περιστατικοL υγεJαc, ]στε να ειδοποιηθεJ YHσω κλIσηc το κHντρο παρακολοLθησηc. Η συγκεκριYHνη συσκευI θα δοθεJ σε ηλικιωYHνουc, οι οποJοι εJτε YHνουν σε πολL αποYακρυσYHνεc περιοχHc, εJτε YHνουν YKνοι τουc χωρJc επισκHψειc για Hνα Yεγ;λο χρονικK δι;στηYα. ΠεριλαYβ;νονται επJσηc συσκευHc YHτρησηc ιατρικ]ν παραYHτρων, οι οποJεc παρHχουν Yια σειρ; απK ενδεJξειc, Kπωc πJεση, θερYοκρασJα σ]Yατοc, αριθYK σφυγY]ν κ.α, επιτυγχ;νονταc Hτσι την καλLτερη δυνατI διαχεJριση χρKνιων παθIσεων και νοσηλεJαc και την καλLτερη φροντJδα του ασθενοLc. ΤHλοc, το σLστηYα περιλαYβ;νει το λογισYικK και τη β;ση δεδοYHνων παρακολοLθησηc, καταγραφIc YετρIσεων και συYβ;ντων, καθ]c και διαχεJρισηc κλIσεων - πλατφKρYα διαχεJρισηc, καθ]c και τη διαδικτυακI πLλη ενηYHρωσηc.

Στχο

Το εν λKγω Hργο θα συYβ;λλει αποτελεσYατικ; στην πρKληψη και αντιYετ]πιση κινδLνων που αφοροLν στην υγεJα ειδικ]ν οY;δων του πληθυσYοL, αυξ;νονταc παρ;λληλα το αJσθηYα ασφαλεJαc και στη YεJωση του αισθIYατοc αποκλεισYοL και εγκατ;λειψηc αυτ]ν. Εν κατακλεJδι, να αναφHρουYε πωc η χρονικI δι;ρκεια υλοποJησηc του Hργου εJναι δ]δεκα (12) YIνεc, εν] η προθεσYJα επιλεξιYKτηταc δαπαν]ν λIγει στιc 31/12/2015.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ9ρτη 28 ΣεπτεTβρFου 2011 / ΣελFδα 15

Πρ γραα για την αγροτικ ανπτυξη ψου 150 εκατ. ευρ Ενισχεται η κατασκευ ικρν σφαγεων, τυροκοεων, ονδων επεξεργασα ελιο κ.α.

Ε

TηχανολογικοH εξοπλισTοH, η εγκατ9σταση βιολογικοH καθαρισTοH, ω^ τTETα του συνGλου τη^ επDνδυση^, η αγορ9 οχηT9των και βυτFων (π.χ. για τη Tεταφορ9 του γ9λατο^), η απGκτηση πιστοποιητικXν ποιGτητα^ (ISO, HACCP), κ.α. Η προθεσTFα κατ9θεση^ των φακDλων ξεκιν9 την ΠαρασκευE 7 ΟκτωβρFου 2011 και λEγει την Τετ9ρτη 28 .εκεTβρFου 2011, στι^ 3 το TεσηTDρι. Για περισσGτερε^ πληροφορFε^ σχετικ9 Tε την πρGσκληση οι ενδιαφερGTενοι TποροHν να ανατρDξουν στι^ ηλεκτρονικD^ διευθHνσει^: http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.minagric.gr

Ν Ε

Α

επFπεδο τυποποFηση^ και εTπορFα^ ανθDων, τι^ ζωοτροφD^, Tε επενδHσει^ κυρFω^ σε Tον9δε^ παραγωγE^ ζωοτροφXν οικιακXν ζXων, παραγωγE^ πλEρων τυποποιηTDνων TιγT9των ζωοτροφXν και αποθηκευτικXν χXρων ζωοτροφXν και τα φαρTακευτικ9 και τα αρωTατικ9 φυτ9, Tε επενδHσει^ σε Tον9δε^ τυποποFηση^ και επεξεργασFα^ αρωTατικXν και φαρTακευτικXν φυτXν. ΕιδικGτερα, για Gλε^ τι^ προαναφερGTενε^ κατηγορFε^ ενισχHεται η διαTGρφωση του περιβ9λλοντο^ χXρου, η κατασκευE E η βελτFωση των ακινEτων, η προTEθεια και εγκατ9σταση νDου

Ν ε δρσει για την αγροτικ οικονο α τη Περιφ ρεια Προτ9θηκε να επαναλειτουργEσει το «ΚDντρο ΓεωργικE^ Κατ9ρτιση^», αλλ9 και να ιδρυθεF εργαστριο «Ορειν Οικονο α» στο Καρπενσι

Την ΠαρασκευE 16 ΣεπτεTβρFου 2011 ολοκληρXθηκε η διαβοHλευση για την κατ9ρτιση του «ΕπιχειρησιακοH Προγρ9TTατο^ ΠρωτογενοH^ ΤοTDα» και για το «Καλ9θι ΑγροτικXν προϊGντων Στερε9^ Ελλ9δα^».

υρ υτ α

ΠρGκειται για τη 2η πρGσκληση του ΜDτρου 123Α του Προγρ9TTατο^ ΑγροτικE^ Αν9πτυξη^ (ΠΑΑ) 2007-2013, το οποFο συγχρηTατοδοτεFται απG το ευρωπαϊκG γεωργικG ταTεFο αγροτικE^ αν9πτυξη^ και το ΕλληνικG .ηTGσιο. .ικαιοHχοι του προγρ9TTατο^ εFναι πολH TικρD^, TικρD^ και TεσαFε^ επιχειρEσει^ καθX^ και επιχειρEσει^ που απασχολοHν λιγGτερου^ απG 750 υπαλλEλου^ E Dχουν κHκλο εργασιXν TικρGτερο των 200 εκατ. ευρX. Ο προϋπολογισTG^ τη^ πρGσκληση^ ανDρχεται σε 150 εκατ. ευρX. Το 80% του προϋπολογισTοH θα κατανεTηθεF σε ενισχHσει^ TDχρι 5 εκατ. ευρX και το 20% θα κατανεTηθεF σε επενδHσει^ απG 5 Dω^ 10 εκατ. ευρX. Η δρ9ση αφορ9 στην ενFσχυση επενδHσεων στη TεταποFηση και εTπορFα γεωργικXν προϊGντων στου^ τοTεF^ κρDατο^, γ9λακτο^, αυγXν και πουλερικXν, TελιοH, διαφGρων ζXων, δηTητριακXν, ελαιοHχων προϊGντων, οFνου, οπωροκηπευτικXν, ανθDων, ζωοτροφXν, σπGρων και πολλαπλασιαστικοH υλικοH, φαρTακευτικXν και αρωTατικXν φυτXν. Η ΕυρυτανFα διαθDτει αρκετD^ TικρD^ επιχειρEσει^ που δραστηριοποιοHνται στου^ προαναφερGTενου^ τοTεF^ και οι οποFε^ θα TποροHσαν να επωφεληθοHν του προγρ9TTατο^ αυτοH. Πιο συγκεκριTDνα, οι ενισχHσει^ του προγρ9TTατο^ αφοροHν τον τοTDα του κρDατο^, Tε επενδHσει^ σε σφαγειοτεχνικE υποδοTE, κυρFω^ εκσυγχρονισTοH^ και ιδρHσει^ TικρXν σφαγεFων, Tον9δε^ τεTαχισTοH, τυποποFηση^ και παραγωγE^ κρεατοσκευασT9των και Tον9δε^ αδρανοποFηση^ παραπροϊGντων και υποπροϊGντων σφαγE^ (rendering). ΕπFση^, αφοροHν το γ9λα, Tε επενδHσει^ σε τυροκοTεFα, Tον9δε^ παραγωγE^ γιαοHρτη^ και λοιπXν ζυTοHTενων προϊGντων γ9λακτο^, Tον9δε^ αξιοποFηση^ παραπροϊGντων (τυρGγαλα), Tον9δε^ επεξεργασFα^ γ9λακτο^ κ.λπ. ΑκGTη, Gσον αφορ9 τα αυγ9 και τα πουλερικ9, TποροHν να ενισχυθοHν επεν-

Σε σχDση Tε τα ελαιοHχα προϊGντα, TποροHν να ενισχυθοHν επενδHσει^ σε ελαιοτριβεFα κυρFω^ για εκσυγχρονισTοH^ και συγχωνεHσει^, τυποποιητEρια, συσκευαστEρια ελαιολ9δου, κ.λπ. Σε σχDση Tε τον οFνο, TποροHν να χρηTατοδοτηθοHν επενδHσει^, κυρFω^ για εκσυγχρονισTοH^ και συγχωνεHσει^ οινοποιεFων. Στα οπωροκηπευτικ9, χρηTατοδοτοHνται οι επενδHσει^, κυρFω^, σε επFπεδο εTπορFα^, TεταποFηση^ οπωροκηπευτικXν καθX^ επFση^ και σε επFπεδο Tον9δων επεξεργασFα^, τυποποFηση^ βρXσιTων ελιXν. Η χρηTατοδGτηση αφορ9 επFση^ τα 9νθη, Tε επενδHσει^ σε

νι κά

Ο ΥπουργG^ ΑγροτικE^ Αν9πτυξη^ και ΤροφFTων, κ. ΚXστα^ ΣκανδαλFδη^, υπDγραψε την πρGσκληση εκδEλωση^ ενδιαφDροντο^, Tε αριθTG 181677/1558/20-9-2011, για το πρGγραTTα «ΑHξηση τη^ αξFα^ των γεωργικXν προϊGντων».

δHσει^ σε Tον9δε^ τυποποFηση^ και συσκευασFα^ αυγXν , Tον9δε^ για παραγωγE νDων προϊGντων Tε β9ση τα αυγ9, πτηνοσφαγεFα, Tον9δε^ τεTαχισTοH, τυποποFηση^ και TεταποFηση^ κρDατο^ πουλερικXν, κουνελιXν. Για το TDλι, ενισχHονται επενδHσει^ σε Tον9δε^ τυποποFηση^, επεξεργασFα^, TεταποFηση^, συσκευασFα^ TελιοH και Tον9δε^ για παραγωγE σακχαρωδXν προϊGντων Tε β9ση το TDλι. Για τα δηTητριακ9, χρηTατοδοτοHνται επενδHσει^ σε Tον9δε^ αποφλοFωση^ και επεξεργασFα^ και τυποποFηση^ ρυζιοH, αποθηκευτικοH^ χXρου^ δηTητριακXν, ξηραντEρια δηTητριακXν, κ.λπ.

Ευρυτανικ9 Cπω^ Dγραψαν και τα «Ε ΝDα» (αρ. φHλλου 439/13-4-2011), η διαβοHλευση αυτE εFχε ω^ στGχο να δηTιουργηθεF Dνα «καλ9θι προϊGντων» TDσω του οποFου θα πραγTατοποιηθοHν επενδHσει^ στη TεταποFηση, την τυποποFηση, την προβολE και προXθηση των προϊGντων αυτXν, Tε συTTετοχE των αγροτXν και των επιχειρηTατιXν. ΣHTφωνα Tε ανακοFνωση του γραφεFου του αντιπεριφερει9ρχη πρωτογενοH^ τοTDα, κ. ΣταT9τη ΚαπελDρη, Tετ9 την ολοκλEρωση τη^ διαβοHλευση^, εξετ9στηκαν οι προτ9σει^ και οι παρατηρEσει^ που κατατDθηκαν και ανακοινXθηκε το τελικG σχDδιο εργασFα^ για την κατ9ρτιση του «ΕπιχειρησιακοH Προγρ9TTατο^ ΠρωτογενοH^ ΤοTDα ΠεριφDρεια^ Στερε9^ Ελλ9δα^». ΣHTφωνα Tε Gσα ελEφθησαν υπGψη και αναφDρονται στο σχDδιο εργασFα^, η ΠεριφDρεια Στερε9^ Ελλ9δα^ θα προχωρEσει σε αναπτυξιακD^ δρ9σει^, δεδοTDνων των οικονοTικXν, γεωγραφικXν, κοινωνικXν και λοιπXν συνθηκXν που επικρατοHν σε κ9θε νοTG τη^ ΠεριφDρεια^. ΑξFζει να σηTειXσουTε Gτι η ΠεριφDρεια Στερε9^ Ελλ9δα^ παρ9γει το 13% τη^ εγχXρια^ παραγωγE^ κρDατο^ και το 15,6% τη^ συνολικE^ παραγωγE^ TελιοH. Τα κυριGτερα προβλETατα, GTω^, που αντιTετωπFζει σETερα ο πρωτογενE^ τοTDα^ εFναι η υψηλE εξ9ρτηση απG παραδοσιακD^ και επιδοτοHTενε^ καλλιDργειε^,

η εξ9ρτηση απG προϊGντα για τα οποFα αλλ9ζει ριζικ9 το πλαFσιο στEριξη^ τη^ Ε.Ε., ο TικρG^ και πολυτεTαχισTDνο^ κλEρο^, ο χαTηλG^ βαθTG^ εξειδFκευση^ και εκπαFδευση^ των αγροτXν, η χαTηλE TεταπαραγωγικE προστιθDTενη αξFα του TεταποιητικοH τοTDα, τα φαινGTενα περιβαλλοντικE^ επιβ9ρυνση^ και η προβληTατικGτητα τη^ σχDση^ των οργανωTDνων δικτHων εTπορFα^ Tε του^ παραγωγοH^. Στο πλαFσιο αυτG, κατεγρ9φησαν οι προτ9σει^ και οι προωθητικD^ ενDργειε^ που TποροHν να βοηθEσουν στην αντιTετXπιση των προβληT9των αυτXν και να δXσουν νDα Xθηση στην τοπικE αγροτικE οικονοTFα. Για παρ9δειγTα, θα εξεταστεF η καθιDρωση τη^ «ΣυTβολαιακE^ ΓεωργFα^». ΠρGκειται για ιδιωτικD^ γραπτD^ συTβ9σει^, Tε τι^ οποFε^ θα ρυθTFζεται η TελλοντικE πXληση αγροτικXν προϊGντων. Οι αγρGτε^, πριν ακGTη καλλιεργEσουν τα χωρ9φια του^, E οι ΣυλλογικD^ ΑγροτικD^ ΟργανXσει^ (ΣΑΟ), για λογαριασTG των TελXν του^, TποροHν να συν9πτουν γραπτD^ συTβ9σει^ πXληση^ των αγροτικXν του^ προϊGντων, Tε συγκεκριTDνε^ επιχειρEσει^ που δραστηριοποιοHνται στη TεταποFηση και εTπορFα αγροτικXν προϊGντων (ενιαFο TητρXο εTπGρων αγροτικXν προϊGντων), Tε συγκεκριTDνου^ Gρου^ (προκαθορισTDνη τιTE, εξασφαλισTDνη δι9θεση τη^ ποσGτητα^ του παραγGTενου προϊGντο^, κ.λπ. ), γεγονG^ που θα ενισχHει τη διαπραγTατευτικE ισχH των αγροτXν, το αγροτικG εισGδηTα και θα συTβ9λει στη σταθερGτητα των τιTXν των αγροτικXν προϊGντων. Το νDο αυτG θεσTικG πλαFσιο για την ελληνικE γεωργικE πραγTατικGτητα, που, GTω^, εφαρTGζεται εδX και χρGνια στην Ε.Ε., θα συTβ9λει στην προσαρTογE του αγροτικοH τοTDα στη νDα εποχE. @Tφαση, GTω^, θα δοθεF και στον κλ9δο τη^ ενDργεια^. Εξετ9ζεται η δηTιουργFα «ΚDντρου αξιοποFηση^ και προXθηση^ των ΑΠΕ», Tε σκοπG την ολοκληρωTDνη διαχεFριση των

ΑΠΕ και συγκεκριTDνα των βιοκαυσFTων, τη^ βιοT9ζα^ και τη^ γεωθερTFα^. Αν9Tεσα στι^ προτ9σει^ τη^ ΠεριφDρεια^ Στερε9^ Ελλ9δα^ για το ΕπιχειρησιακG ΠρGγραTTα εFναι και η Fδρυση «.ηTοπρατηρFου αγροτικXν προϊGντων», το οποFο θα λειτουργεF ω^ ανXνυTη εταιρεFα (Α.Ε.) και TDσω του οποFου οι ιδιXτε^ παραγωγοF και οι συνεταιρισTοF θα TποροHν να διαθDτουν τα προϊGντα του^. Για την αν9δειξη των τοπικXν προϊGντων τη^ ΠεριφDρεια^ Στερε9^ Ελλ9δα^ και τη διασφ9λιση τη^ ποιGτητ9^ του^, κρFνεται σηTαντικE παρ9Tετρο^ η σHσταση φορDα πιστοποFηση^ αγροτικXν προϊGντων. Ο διακριτικG^ του τFτλο^ θα εFναι Stereagro Cert ενX Dχει σχεδιαστεF το ειδικG σETα αλλ9 και το λογGτυπο, το οποFο εFναι «Ο “οTφαλG^” τη^ Γη^»- «The “center” of the earth». ΕπειδE σηTαντικG στοιχεFο τη^ επFτευξη^ των στGχων τη^ ΠεριφDρεια^ αποτελεF η αγροτικE εκπαFδευση, προτεFνεται η επαναλειτουργFα των «ΚDντρων ΓεωργικE^ Κατ9ρτιση^» σε κ9θε ΠεριφερειακE ΕνGτητα. ΜεταξH 9λλων προτ9σεων, περιγρ9φεται και η Fδρυση «ΙνστιτοHτου εφαρTοσTDνη^ αγροτικE^ Dρευνα^» στη ΛαTFα αλλ9 και η Fδρυση ενG^ εργαστηρFου «ΜεσογειακXν .ασικXν ΟικοσυστηT9των - ΤεχνολογFα^ .ασικXν ΠροϊGντων -ΟρεινE^ ΟικονοTFα^», στο ΚαρπενEσι. Το αποτDλεσTα τη^ δηTGσια^ διαβοHλευση^, Tετ9 την οριστικοποFησE του, θα αποτελDσει τη β9ση τη^ εισEγηση^ προ^ το ΠεριφερειακG ΣυTβοHλιο, το οποFο θα π9ρει και την απGφαση για το ποια προϊGντα θα συνθDσουν το «καλ9θι» τη^ Στερε9^ Ελλ9δα^ αλλ9 και ποιε^ απG τι^ προτ9σει^ θα υιοθετηθοHν. Η απGφαση αυτE του ΣυTβουλFου θα κατατεθεF στο υπουργεFο αγροτικE^ αν9πτυξη^ και τροφFTων, Xστε να εγκριθεF και να προωθηθεF Tε αξιXσει^ στην ελληνικE και διεθνE αγορ9.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετRρτη 28 Σεπτεoβρaου 2011 / Σελaδα 16

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετRρτη 28 Σεπτεoβρaου 2011 / Σελaδα 17

Α

σταση τηy Bηoοκρατaαy και τη συνεχ` βελτaωση τηy ποιbτητRy τηy. Του πολιτικοc που υπ`ρξε πρbτυπο υπευθυνbτηταy και ανθρsπινηy ευαισθησaαy. Του ανθρsπου που δaδαξε την αξaα τηy Bηoοκρατaαy, oακριR απb ακρbτητεy, και σφρRγισε τιy πολιτικ_y του παρακαταθ`κεy oε το aδιο του το αaoα, Rνανδρα δολοφονηo_νοy απb τουy αδaστακτουy τροoοκρRτεy».

Η ζω του Παλου Μπακογιννη

υρ υτ α

Ο Παcλοy ΜπακογιRννηy γενν`θηκε το 1935 στο χωριb ΒελωτR τηy Ευρυτανaαy. ]ταν ο oεγαλcτεροy γιοy του παπα - Κsστα και τηy Ειρ`νηy ΜπακογιRννη. Φοaτησε στο γυoνRσιο στο Θ_ρoο Τριχωνaδαy, για _να χρbνο στο Καρπεν`σι (1950) και το τελεaωσε στην ΠRτρα. Σποcδασε Πολιτικ_y και Κοινωνικ_y Επιστ`oεy στο ΠRντειο Πανεπιστ`oιο. Συν_χισε τιy σπουδ_y του στη Γερoανaα, παaρνονταy πτυχaο Πολιτικ`y Οικονοoaαy και Πολιτικsν Επι-

2ο$ ποδηλατικ$ γρο$ Καρπενησου

Στα πλαaσια τηy ευρωπαϊκ`y εβδοoRδαy oετακaνησηy, η Αγωνιστικ` Λ_σχη Αυτοκιν`του Καρπενησaου (ΑΛΑΚ) διοργανsνει ποδηλατοδροoaα στο Καρπεν`σι.

Συγκεκριo_να, η Λ_σχη πραγoατοποιεa για δεcτερη συνεχ` χρονιR τον ποδηλατικb γcρο Καρπενησaου την επboενη Κυριακ` 2 Οκτωβρaου 2011 και sρα 11:00 το πρωa. Η εκκaνηση θα γaνει απb τη θ_ση «ΝερRιδα», ενs οι συooετ_χοντεy θα ακολουθ`σουν τη διαδροo`

Ε

Ο αγsναy `ταν oια διοργRνωση τηy ΦΙ.Λ.Μ.Π.Α. (Φaλοι Μηχανοκaνητου Αθλητισoοc ΠRτραy) και οι συooετοχ_y, 75 συνολικR και τιy δcο o_ρεy, `ταν κυρaωy απb την Τρaπολη και την ΠRτρα. Απb το Καρπεν`σι και την Α.Λ.Α.Κ. συooετεaχαν 8 οδηγοa, οι οποaοι oετR το π_ραy των αγsνων απ_κτησαν πολλοcy αντιπRλουy και «εχθροcy», αφοc π`ραν πολλsν Rλλων διαγωνιζboενων τα τρbπαια «o_σα απb τα χ_ρια». Π_ντε πρωτι_y και ενν_α κcπελλα ο απολογισoby των αγsνων, oε τουy υπbλοιπουy οδηγοcy να αιφνιδιRζονται απb τουy Καρπενησιsτεy sprider. Το ΣRββατο 24 Σεπτεoβρaου, πραγoατοποι`θηκε ο 4οy αγsναy SUPER LAP. Οι συooετοχ_y `ταν 36, εκ των οποaων 8 απb την Α.Λ.Α.Κ. Οι συooετ_χοντεy διαγωνaστηκαν ανR κατηγορaα κυβικsν και σε κRθε κατηγορaα _τρεχαν ανR δυRδεy. ΚRθε οδηγby _πρεπε να εκτελ_σει _ναν ελεcθερο και τ_σσεριy χρονοoετρηo_νουy γcρουy, απb την καταo_τρηση των οποaων προ_κυπτε ο νικητ`y. Οι κατηγορaεy `ταν συνολικR 7. Τα αποτελ_σoατα για τουy οδηγοcy απb το Καρπεν`σι, ανR κατηγορaα, _χουν ωy εξ`y: Στην κατηγορaα _ωy 100 hp ο Παναγιsτηy ΚαραγιRννηy αναδεaχτηκε 3οy oε Yugo Gt, στην κατηγορaα _ωy 200 hp ο ΣτRθηy Φ_γγοy αν_βηκε στο 1ο σκαλa του βRθρου oε Honda Civic 1800. Στην κατηγορaα 200 hp plus + ο Ανδρ_αy Κbκκοτοy αναδεaχτηκε 1οy oε Toyota Corolla 2000T, ο ΣτRθηy Μποcραy 2οy oε Honda Civic type-r 2000, ο Bηo`τρηy ΝRσιοy 3οy oε Toyota Corolla 2000T και ο ΘανRσηy

Κουτροcoπαy 4οy oε Ford Siera. Στην κατηγορaα Unlimited, στην οποaα oποροcν να λαoβRνουν o_ροy bλα τα οχ`oατα που φ_ρουν κRθισoα τcπου bucket και ζsνεy τριsν σηoεaων και Rνω, ο Χρ`στοy ΓαλRνηy `ρθε 1οy oε Honda Civic type-r 2000Τ, ο Φ_γγοy ΕυστRθιοy 3οy oε Honda Civic 1800 και ο Κaτσιοy Παναγιsτηy 5οy oε Toyota Corolla dx2000T. Τ_λοy στην κατηγορaα Racing (στην οποaα λαoβRνουν o_ροy bσα οχ`oατα _χουν κaνηση στουy δcο απb τουy τ_σσεριy τροχοcy) ο ΓαλRνηy Χρ`στοy αναδεaχτηκε 3οy oε Honda Civic type-r 2000Τ, ο Παναγιsτηy Κaτσ ι οy 6οy oε Toyota Corolla dx2000T και ο ΝRσιοy Bηo`τρηy 7οy oε Toyota Corolla 2000T. Την Κυριακ` 25 Σεπτεoβρaου στον αγsνα του πρωταθλ`oατοy Gtcc 2011 οι συooετοχ_y `ταν συνολικR 39, απb τιy οποaεy 8 τηy Α.Λ.Α.Κ. Οι κατηγορaεy των αυτοκιν`των `ταν η Tuning, η Special και η Salοon. Οι οδηγοa απb την ΑΛΑΚ συooετεaχαν στιy δcο πρsτεy κατηγορaεy. Σcoφωνα oε τουy κανονισoοcy, οι οδηγοa θα _πρεπε να διαγωνιστοcν στην κατηγορaα τουy ανR τριRδεy ` τετρRδεy. ΚRθε αυτοκaνητο _πρεπε να εκτελ_σει _ναν ελεcθερο και τρειy ` τ_σσεριy χρονοoετρηo_νουy γcρουy, εκ των οποaων προσoετρ`θηκε ο συνολικby χρbνοy για την ανRδειξη των νικητsν. Τα αποτελ_σoατα ανR κατηγορaα για τουy οδηγοcy απb την ΑΛΑΚ _χουν ωy εξ`y: Στην κατηγορaα Α 3000 ο ΘανRσηy Κουτροcoπαy αναδεaχτηκε 2οy. Στην κατηγορaα B ο ΣτRθηy Φ_γγοy αν_βηκε στο 1ο σκαλa του βRθρου, στην κατηγορaα Γ ο ΣτRθηy Μποcραy `ρθε 2οy, στην κατηγορaα Β ο Bηo`τρηy ΝRσιοy `ταν ο 1οy νικητ`y, ο Ανδρ_αy Κbκκοτοy 2οy, ενs στην κατηγορaα Ζ ο Παναγιsτηy ΚαραγιRννηy `ρθε 5οy. Τ_λοy, στην κατηγορaα S1 ο Χρ`στοy ΓαλRνηy αν_βηκε στο 2ο σκαλa του βRθρου. Με τα κcπελλα στα χ_ρια επ_στρεψαν τελικR οι οδηγοa cστερα απb _να επικερδ_y, _ντονο και «γρ`γορο» τρι`oερο, δaνονταy την υπbσχεση για καλcτερεy επιΜ.Λ. δbσειy στο o_λλον.

Ταυτbχρονα, ανακοaνωση τηy Bηoοκρατικ`y Συooαχaαy, πρbεδροy τηy οποaαy εaναι η Ντbρα Μπ ακ ογ ιRν ν η, αναφ_ρει bτι η απουσaα του Παcλου ΜπακογιRννη αποδεaχθηκε δυσαναπλ`ρωτη. Η ανακοaνωση που εξ_δωσε η BΗ.ΣΥ. _χει ωy εξ`y: «Π_ρασαν 22 ολbκληρα χρbνια απb τη δολοφονaα του Παcλου ΜπακογιRννη. Η απουσaα του αποδεaχθηκε δυσαναπλ`ρωτη. Ο Παcλοy συνδcαζε το πολιτικb bραoα oιαy κοινωνaαy ταυτbχρονα ανοιχτ`y, παραγωγικ`y και oε δικαιsoατα aσα για bλουy-και σεβαστR απb bλουy-oε την κοινωνικ` ευαισθησaα που του `ταν βaωoα, ωy ανθρsπου που b,τι π_τυχε το π_τυχε obνοy του, oε πaστη στιy ιδ_εy του και oε σκληρ` δουλειR. Η oακρR του εξορaα, οι αγsνεy του κατR τηy δικτατορaαy, η συνεργασaα του oε πολιτικοcy, αλλR και απλοcy πολaτεy, απb bλο το φRσoα των πολιτικsν δυνRoεων, του εaχαν εoφυσ`σει την πaστη στη συναaνεση και τη συνεργασaα για την αντιoετsπιση καταστRσεων ανRγκηy, που ταλRνιζαν την χsρα ωy σcνολο. Υπ`ρξε η κατ' εξοχ`ν oετριοπαθ`y φων` στη Ν_α Bηoοκρατaα bσο ζοcσε και _παιξε πρωταγωνιστικb ρbλο στη συνεργασaα τηy oε τουy κατ' εξοχ`ν ιδεολογικοcy

αντιπRλουy τηy του χθεy, bταν αυτb κατ_στη αναγκαaο. Συν_βαλε αποφασιστικR στην ουσιαστικ` και οριστικ` εποcλωση των πληγsν του εoφυλaου πολ_oου, επιτυγχRνονταy την εθνικ` συoφιλaωση και την συνεργασaα των Rλλοτε αντιπRλων στα πεδaα των oαχsν. Qy στ_λεχοy τηy Ν_αy Bηoοκρατaαy υπ`ρξε ανανεωτικby, παραγωγικbτατοy και η συoβολ` του στον εκσυγχρονισob τηy κεντροδεξιRy και στην επaτευξη ενby ενιαaου και δυναoικοc πολιτικοc λbγου, υπ`ρξε σηoαντικ`. Σ`oερα που η ανRγκη σcoπνοιαy στον αγsνα για την σωτηρaα τηy πατρaδαy εaναι πιο επιτακτικ` και επaκαιρη απb ποτ_, το κενb που Rφησε εaναι ακboα περισσbτερο αισθητb. Η Rνανδρη δολοφονaα του Παcλου ΜπακογιRννη _στρεψε για πρsτη φορR την κοινωνaα, πολιτικR και ψυχολογικR, σε τ_τοιο βαθob κατR των τροoοκρατsν, που ωy τbτε απολRoβαναν _ναν βαθob «ασυλaαy» απb _να bχι ευκαταφρbνητο τo`oα τηy κοινωνaαy, sστε Rρχισαν να ωριoRζουν _κτοτε οι συνθ`κεy για _να καaριο πλ`γoα κατR τηy τροoοκρατaαy. Ο Παcλοy ΜπακογιRννηy υπ`ρξε πρωτοπbροy, αποτελεσoατικby, κοινωνικR ευαaσθητοy και συναινετικby. Υπ`ρξε ακριβsy εκεaνο που _χει κατ' εξοχ`ν ανRγκη σ`oερα ο δηobσιοy βaοy oαy». Σε ανακοaνωσ` τηy, η Νοoαρχιακ` Bιοικοcσα Επιτροπ` (ΝΟBΕ) τηy Ν_αy Bηoοκρατaαy νοoοc Ευρυτανaαy αναφ_ρει bτι «τιoR τη oν`oη του Παcλου ΜπακογιRννη, του ΕυρυτRνα αγωνιστ` που πRλεψε για την αποκατR-

Ν Ε

Τη Bευτ_ρα 26 Σεπτεoβρaου 2011 συoπληρsθηκαν 22 χρbνια απb τη δολοφονaα του Παcλου ΜπακογιRννη (26/9/1989). Το ετ`σιο oνηobσυνο τελ_στηκε το πρωa τηy Bευτ_ραy στον Ιερb Ναb Παναγaαy Γρηγοροcσαy στην Αθ`να.

cραy επa Ο ΣτRθηy Μπο ρα απ b τε ^σ . τω _ρ γω τικb αγsνα _ναν συγκλονισ Rνοδb του ν κατRφερε τη ν νικητsν. στο βRθρο τω

[ναy απb τουy καλcτερουy αγsνεy, bσον αφορR τιy επιδbσειy, τιy διακρaσειy και την κατRκτηση κυπ_λλων θα oποροcσε να χαρακτηριστεa το 4ο SUPER LAP(ατοoικ` χρονοo_τρηση) και GTCC (Greek Track Championship of Clubs) που πραγoατοποι`θηκε στιy 24 και 25 Σεπτεoβρaου στην πaστα KARTMANIA στα Βραχναaικα Πατρsν.

22 χρνια απ τη δολοφονα του Παλου Μπακογι ννη

Ο πολιτικby κbσoοy τιoR τη oν`oη του

νι κά

ιερο διακρσεων

που περνR απb την κεντρικ` πλατεaα τηy πbληy oε προορισob το Αθλητικb Κ_ντρο Καρπενησaου. Σηoεaο τερoατισoοc _χει οριστεa η πλατεaα ΜRρκου Μπbτσαρη, bπου θα επιστρ_ψουν οι ποδηλRτεy o_σω τηy aδιαy διαδροo`y. Οι διοργανωτ_y καλοcν oικροcy και oεγRλουy να συooετRσχουν στη συoβολικ` αυτ` ποδηλατοδροoaα, συoβRλλονταy _τσι στην προsθηση του oηνcoατοy για τη χρ`ση του ποδηλRτου ωy o_σο oετακaνησηy. Η ευρωπαϊκ` εβδοoRδα oετακaνησηy (16 _ωy 22 Σεπτεoβρaου) διαoορφsθηκε σαν ιδ_α

το 2002. Το κεντρικb νbηoα `ταν να αφιερωθοcν λaγεy ηo_ρεy στην προsθηση τρbπων oετακaνησηy πιο φιλικsν προy το περιβRλλον και πιο αποδοτικsν bσον αφορR την ποιbτητα ζω`y του πολaτη. Αποτελεa oaα εκστρατεaα ευαισθητοποaησηy των πολιτsν για τη χρ`ση των δηobσιων o_σων oεταφορRy, τηy χρ`σηy ποδηλRτου και τηy πεζ`y κaνησηy. Κινητοποιεa τιy πbλειy τηy Ευρsπηy να αναδεaξουν αυτ_y τιy χρ`σειy και να επενδcσουν στιy απαραaτητεy αλλαγ_y στιy υποδοo_y.

στηosν των Πανεπιστηoaων ΜονRχου, Τcoπιγκεν και ΚωστRντσαy (Konstanz), στο Πανεπιστ`oιο τηy οποaαy ανακηρcχθηκε κατbπιν BιδRκτωρ των Κοινωνικsν Επιστηosν. Baδαξε Πολιτικ_y Επιστ`oεy και Bηoοσιογραφaα στο Πανεπιστ`oιο του ΜονRχου, ενs απb τα o_σα τηy δεκαετaαy του @60 και για 10 περaπου χρbνια διηcθυνε το ελληνbφωνο πρbγραooα τηy ραδιοφωνaαy τηy Βαυαρaαy. ]ταν διευθυντ`y του ελληνικοc προγρRooατοy τηy Βαυαρικ`y Ραδιοφωνaαy, bταν _γινε το πραξικbπηoα τηy 21ηy Απριλaου 1967. Απb τη θ_ση αυτ` αντιτRχθηκε στο δικτατορικb καθεστsy και _κανε εκποoπ_y oε σχbλια και ειδ`σειy που αναoεταδaδονταν και απb την «Ντbϋτσε Β_λλε» και πολc γρ`γορα _γιναν σηoεaο αναφορRy του αντιδικτατορικοc αγsνα. Στο Μbναχο γνsρισε την Ντbρα ΜητσοτRκη, κbρη του Κωνσταντaνου ΜητσοτRκη, η οποaα σποcδαζε στο Πανεπιστ`oιο τηy aδιαy πbληy και την οποaα και παντρεcτηκε το 1974. Μαζa τηy απ_-

κτησε δcο παιδιR, την Αλεξaα και τον Κsστα. Με την αποκατRσταση τηy Bηoοκρατaαy (1974) επ_στρεψε στην ΕλλRδα. ΕργRσθηκε στην εφηoερaδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» και το 1982 αν_λαβε εκδbτηy - διευθυντ`y του εβδοoαδιαaου περιοδικοc «ΕΝΑ», ωy τον ΦεβρουRριο του 1985. Απb τον Νο_oβριο του 1985 o_χρι τον Νο_oβριο του 1989 διετ_λεσε πολιτικby σcoβουλοy του Προ_δρου τηy Ν.B. Κsστα ΜητσοτRκη. Τον Ιοcνιο του 1989 εκλ_χθηκε βουλευτ`y τηy oονοεδρικ`y περιφ_ρειαy Ευρυτανaαy. Ακολοcθησε η κυβ_ρνηση ΤζαννετRκη, στο σχηoατισob τηy οποaαy _λαβε ενεργb ρbλο, ωy διαπραγoατευτ`y oεταξc του κbooατby του και του Συνασπισoοc. Ασχολ`θηκε ιδιαaτερα oε την ανRπτυξη τηy ιδιαaτερηy πατρaδαy του, τηy Ευρυτανaαy. Το πρsτο του oRλιστα βιβλaο εaχε τaτλο: "Η Ευρυτανaα και οι οικονοoικ_y τηy δυνατbτητεy" (Αθ`να, 1960). Κατ`ρτισε ολοκληρωo_νο σχ_διο ανRπτυξηy τηy περιοχ`y, το οποaο υπ_βαλε στην Ευρωπαϊκ` [νωση.

Qy πολιτικby θεωροcνταν `πιοy και συναινετικby. Θεωροcσε επιβεβληo_νη την υπ_ρβαση των διαχωριστικsν γραoosν, την εποcλωση των πληγsν του εoφυλaου και του διχασoοc και την εθνικ` συoφιλaωση. Στα πλαaσια αυτ`y του τηy πεποaθησηy εργRστηκε για την επιτυχaα του πρωτοποριακοc, για την εποχ`, εγχειρ`oατοy συγκυβ_ρνησηy αριστερRy και δεξιRy. Για τουy aδιουy λbγουy `ταν εισηγητ`y, εκ o_ρουy τηy Ν.B., του νοoοσχεδaου για την απRλειψη των συνεπειsν του εoφυλaου πολ_oου που υπερψηφaστηκε και _γινε νboοy το καλοκαaρι του 1989. Η τροoοκρατικ` οργRνωση «17 Νο_oβρη» δολοφbνησε τον Παcλο ΜπακογιRννη το πρωa τηy 26ηy Σεπτεoβρaου 1989 στην εaσοδο τηy πολυκατοικaαy τηy οδοc Οo`ρου στην Αθ`να, bπου στεγαζbταν το γραφεaο του. Η δολοφονaα του συγκλbνισε την πολιτικ` επικαιρbτητα εκεaνων των ηoερsν, η οποaα oονοπωλοcνταν απb την _ναρξη τηy διαδικασaαy για την παραποoπ` των πολιτικsν του σκανδRλου ΚοσκωτR. Την ηo_ρα που δολοφον`θηκε συν_πεσε να εγκριθεa απb την Ευρωπαϊκ` [νωση η χρηoατοδbτηση του προγρRooατοy για την Ευρυτανaα, που ο aδιοy εaχε καταρτaσει. Στο Καρπεν`σι οι αρχ_y τιy πbληy τον τaoησαν δηoιουργsνταy το οosνυoο πRρκο, bπου _χει στηθεa ο ανδριRνταy του και δaνονταy το bνοoR του σε κεντρικb δρboο τηy πbληy. *Τα βιογραφικR στοιχεaα για τον Παcλο ΜπακογιRννη ελ`φθησαν απb την ηλεκτρονικ` διεcθυνση http://el.wikipedia.org «ΒΙΚΙΠΑΙBΕΙΑ - Η ελεcθερη εγκυκλοπαaδεια».

Τιητικ δι κριση για τον Σπρο Πεταροδη για το τραγο δι «Φων Θεο » στη ν η του Στ λιου Καζαντζ δη

τον Ηλaα εταροcδηy oε Ο Σπcροy Π τη Λαντοc ι τον Παναγιs Κλωναρaδη κα

Το βρRδυ τηy Bευτ_ραy 26 Σεπτεoβρaου 2011, ο Σcλλογοy Φaλων Καζαντζaδη διοργRνωσε, στο θ_ατρο ΒεRκειο στον ΠειραιR, συναυλaα oν`oηy για τα 10 χρbνια απb τον θRνατο του αλησobνητου τραγουδιστ`. Παρbντεy στην εκδ`λωση `ταν σηoαντικοa εκπρbσωποι του λαϊκοc τραγουδιοc, ερoηνευτ_y, στιχουργοa, εκπρbσωποι του πολιτικοc χsρου και ασφαλsy εκατοντRδεy φaλοι του Στ_λιου Καζαντζaδη. Η εκδ`λωση ξεκaνησε oε ηχητικb απbσπασoα απb παλαιbτερη οoιλaα του Στ_λιου Καζαντζaδη και συνεχaστηκε oε τη συooετοχ` χορωδιsν και χορευτικsν. Ιδιαaτερο χρsoα _δωσαν, oε τιy ερoηνεaεy τουy στην εκδ`λωση, ο Ηλaαy Κλωναρaδηy, ο Στ_λιοy ΠερπινιRδηy, ο Μανsληy Τσεσoετζ`y και ο oα_στροy

ΓιRννηy Γιαννbπουλοy. Ακολοcθωy, ερoηνεcτηκε το τραγοcδι oε τaτλο «Φων` Θεοc», το οποaο _γραψε, πριν απb λaγουy o`νεy, ο συoπολaτηy oαy ποιητ`y και στιχουργby Σπcροy Πεταροcδηy. Το τραγοcδι (το οποaο δηoοσιεcουoε παρακRτω)αφιερωo_νο στη oν`oη του αξεπ_ραστου και αθRνατου ερoηνευτ` Στ_λιου Καζαντζaδη, ερo`νευσε oε συγκλονιστικb τρbπο ο πρbεδροy του συλλbγου, Παναγιsτηy Λαντοcρηy. Ο πρbεδροy του συλλbγου ευχαρaστησε τον Σπcρο Πεταροcδη για την προσφορR του στην εκδ`λωση και στη συν_χεια του απ_νειoε τιoητικ` διRκριση. Απb την πλευρR του, ο συoπολaτηy oαy Σπcροy Πεταροcδηy, αφοc εξ_φρασε τη oεγRλη του συγκaνηση για τη βραδιR, ευχαρaστησε τα o_λη του συλλbγου για την τιo` που του _καναν και προσκRλεσε bλουy να επισκεφτοcν την Ευρυτανaα και να γνωρaσουν τη ζεστ` φιλοξενaα.

“Φων Θεο”

Θ_λησε δsρο ο Θεby Στουy [λληνεy να στεaλει Κ’ εaπε η φων` Του ν@ ακουστεa Απb ανθρsπου χεaλη

RΥ. Απb την αν ΦQΤΟ ΑΡΧΕΙΟ δροτο λα δη πο λογη περσιν` α `σι, στην οποa oaα στο Καρπεν Rτοoα 85 υ πο ρa πε συooετεaχαν ν. _ωy και 55 ετs ηλικaαy απb 7

Φων` ν@ ακοcνε οι καρδι_y Τον πbνο να ξεχνRνε ΚRνονταy o_ρεy και βραδι_y boορφα να κυλRνε Τα βRσανα και τουy καηoοcy θ_λησε ν’ απαλcνει

και τη φων` Του απλbχερα στον Καζαντζaδη δaνει

Φων` ν@ ακοcνε οι καρδι_y Τον πbνο να ξεχνRνε ΚRνονταy o_ρεy και βραδι_y boορφα να κυλRνε Γιατa Θε_ oου βιRστηκεy θ_λω να σε ρωτ`σω τον Στ_λιο που oαy χRρισεy γιατa oαy π`ρεy πaσω


Η ιστορ4α γρ$φεται, δεν διαδ4δεται

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 28 ΣεπτεCβρ4ου 2011 / Σελ4δα 18

ηCοσιε6ουCε τα επ σηα πρακτικ απ5 τη συνεδρ4αση τηM 10ηM Αυγο6στου 2011, σχετικ$ Cε την κατασκευ3 ΣταθCο6 Μεταφ5ρτωσηM ΑπορριCC$των (ΣΜΑ) στον Προφ3τη Ηλ4α.

Ε

υρ υτ α

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΡΟΣ: Πριν Cπο6Cε στην ηCερ3σια δι$ταξη υπ$ρχει 2να θ2Cα εκτ5M ηCερ3σιαM δι$ταξηM, ε4ναι επιλογ3 θ2σηM για την κατασκευ3 σταθCο6 Cεταφ5ρτωσηM απορριCC$των. Α4τηCα παραχGρησηM 2κτασηM απ5 ασαρχε4ο, υποβολ3 πρ5τασηM για 2νταξη του 2ργου στο ΕΣΠΑ. Υποθ2τω 5τι το σGCα συCφωνε4 να το συζητ3σουCε. Ε. ΚΑΡΦΗΣ: Εξηγ3στε CαM το επε4γον. ΠΡΟΕΡΟΣ: Να π$Cε στο κανονισC5, ορ4στε εξηγ3στε CαM κ. Αντιδ3Cαρχε γιατ4 ε4ναι επε4γον. Ν. ΣΟΥΛΙ#ΤΗΣ: Ε4χαCε πει αρχικ$ 5τι 2πρεπε C2χρι 30/6 να 2χουCε κλε4σει την χωCατερ3 Καρπενησ4ου. Π3ραCε παρ$ταση C2χρι 30/12 και 3δη οι προθεσC4εM τρ2χουν και περν$νε και πρ2πει για να φτ$σουCε εκε4 Cε δεδοC2νο και την εισ3γηση που θα σαM κ$νω για τη θ2ση του σταθCο6, να γ4νουν κ$ποιεM εν2ργειεM. Γι’ αυτ5 κρ4νουCε 5τι δεν πρ2πει να χ$σουCε $λλο χρ5νο, το επ5Cενο ΣυCβο6λιο θα γ4νει Σεπτ2Cβρη, δεν νοC4ζω 5τι ε4ναι κ$τι πολ6 δ6σκολο να το κ$νουCε, Cπορο6Cε να το συζητ3σουCε. ΠΡΟΕΡΟΣ: ΠαρακαλG κ. Καρφ3. Ε. ΚΑΡΦΗΣ: ΣυCφωνG. ΠΡΟΕΡΟΣ: #ρα4α, συCφωνο6Cε να το συζητ3σουCε. Κ. ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ: ΕCε4M διαφωνο6Cε. Και την προηγο6Cενη φορ$ κ. ΣουλιGτη που το φ2ρατε το φ2ρατε π$λι εκτ5M και ε4Cαστε απροετο4Cαστοι. Για CαM ε4ναι πολ6 σοβαρ5 θ2Cα και τ5τε Cπ3κανε δι$φορεM θ2σειM. Αυτ3 τη στιγC3 εCε4M σαν παρ$ταξη, εσε4M δεν ξ2ρω η οC$δαM σαM Cπορε4 να 2χει συνεννοηθε4 και να ξ2ρετε. Ε4Cαστε εκ του προχε4ρου αM πο6Cε. .τσι λοιπ5ν δεν συCCετ2χουCε στη διαδικασ4α αυτο6 του θ2CατοM. Ψηφ4στε το, π$ρτε τιM ευθ6νεM σαM. ΠΡΟΕΡΟΣ: κ. Σερετ$κη; Ν. ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ: εν συCφωνο6Cε να συζητηθε4 εκτ5M διαδικασ4αM 2να τ2τοιο θ2Cα. ΠΡΟΕΡΟΣ: Ορ4στε κ. 3Cαρχε. ΗΜΑΡΧΟΣ: Σε συν2χεια τηM τοποθ2τησηM του κ. ΜποCποτσι$ρη. Ε4ναι τουλ$χιστον οξ6Cωρο να λ2ει κ$ποιοM, να αναγνωρ4ζει τη σοβαρ5τητα εν5M θ2CατοM και να Cην θ2λει να συCCετ$σχει στη συζ3τησ3 του. Το συγκεκριC2νο θ2Cα ε4ναι γνωστ5, τολCG να πω

χρ5νια στην τοπικ3 κοινων4α του Καρπενησ4ου αλλ$ και σε 5λη την Ελλ$δα. Την προηγο6Cενη φορ$ ετ2θη στο ηCοτικ5 ΣυCβο6λιο. ΣτοιχειGδη υποχρ2ωση των δηCοτικGν συCβο6λων 5ταν τ4θεται τ2τοιο ζ3τηCα για το οπο4ο θεωρητικ$ κ5πτονται για την ευαισθησ4α τουM για ζητ3Cατα περιβαλλοντικ$, ε4ναι να 2χουν κ$τσει λ4γο, να το 2χουν συζητ3σει στην οC$δα τουM να 2χουν εξετ$σει τα εναλλακτικ$. Μα δεν ε4Cαστε στην Αθ3να. ΣυγκεκριC2νεM θ2σειM υπ$ρχουν, οι επιλογ2M ε4ναι συγκεκριC2νεM. Ο λ5γοM που 2ρχεται εκτ5M ηCερησ4αM δι$ταξηM ε4ναι 5τι αυτ3 τη στιγC3 που Cιλ$Cε παρ$λληλα τρ2χει Cια δουλει$ απ5 την Τεχνικ3 Υπηρεσ4α Cελετητικ3 η οπο4α τρ2χει Cε 5σο γ4νεται πιο γρ3γορουM ρυθCο6M ακριβGM για να προλ$βουCε τα πρ5στιCα και την 2χουCε αποφασ4σει να την κ$νουCε C5νοι CαM τη Cελ2τη να Cην τη δGσουCε 2ξω. ΕγG λοιπ5ν αναρωτι2Cαι αν εCε4M σ3Cερα ωM σGCα δεχτο6Cε τη γνGCη του κ. ΜποCποτσι$ρη επειδ3 δεν ε4ναι 2τοιCοM και θ2λει 2ναν C3να ακ5Cα να κ$τσει να το εξετ$σει, να το σκεφτε4 και 2ρθει το πρ5στιCο, ποιοM θα 2χει την ευθ6νη; ΣαM ευχαριστG πολ6. ΠΡΟΕΡΟΣ: Ορ4στε κ. ΜποCποτσι$ρη. Κ. ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ: Καταρχ3ν επειδ3 πιστε6ω ξ2ρω καλ$ ελληνικ$, δεν λ2ω $ριστα 3 πολ6 καλ$, ξ2ρω τι σηCα4νει το οξ6Cωρο. Το οξ6Cωρο ε4ναι στη δικι$ σαM δικαιοδοσ4α το πGM διαχειρ4ζεστε τα πρ$γCατα. Αυτ5 το θ2Cα συζητ3θηκε εδG και C3νεM και εCε4M περιC2ναCε απ5 τον κ. ΣουλιGτη να CαM ειδοποι3σει να π$Cε να κ$νουCε επ4σκεψη. Αυτ$ δεν 2γιναν τ4ποτα. Ποιοι λοιπ5ν ε4ναι απροετο4Cαστοι; Εκ του προχε4ρου θεωρG 5τι το φ2ρνετε, Cπορε4 να τρ2χουν οι ηCεροCην4εM το αφ3νετε την τελευτα4α στιγC3 και τρ2χετε. ΕγG ε4πα την $ποψ3, 2χετε την πλειοψηφ4α, συζητ3στε το και ψηφ4στε το. Λ. ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ: Συγκατατ4θεCαι για τη συζ3τηση του θ2CατοM, απλGM πρ2πει να διορθωθε4 5τι το θ2Cα ε4ναι τωριν5 γιατ4 αναφερ5Cαστε σε σταθC5 Cεταφ5ρτωσηM. ΘεωρG λοιπ5ν 5τι πρ2πει να συζητηθε4 και δεν υπ$ρχουν πολλ$ περιθGρια και επιλογ2M ταυτ5χρονα. 1ποιοι γνωρ4ζουν τη διαδικασ4α η οπο4α προκ6πτει για την αναγκαι5τητα του κλεισ4CατοM των χωCατερGν σαφGM και 2χουν και την ευθ6νη, θα πρ2πει να το τρ2ξουCε. Αυτ5 δεν σηCα4νει 5τι δεν θα Cπορο6σε να συCπεριληφθε4 στα θ2Cατα ηCερ3σιαM δι$ταξηM γιατ4 ε4ναι τ5σο σοβαρ5 και θα Cπορο6σε να συCπεριληφθε4. Εν π$ση περι-

κ. Καρβ2λη. Θα συCCετ2χετε κ. ΜποCποτσι$ρη; Κ. ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ: 1χι, εCε4M δεν συCCετ2χουCε και εξηγG το γιατ4. Απ5 αυτ$ που ε4πε ο κ. ΣουλιGτηM 2βγαλε και καινο6ργια θ2ση που εCε4M ελαφρι$ την καρδ4α δεν Cπορο6Cε να το ψηφ4σουCε γι’ αυτ5 απ2χουCε απ5 την ψηφοφορ4α αυτ3. ΠΡΟΕΡΟΣ: ΕυχαριστG τον κ. ΜποCποτσι$ρη. Θ2λετε κ$τι $λλο να προσθ2σει κ$ποιοM $λλοM συν$δελφοM; Ν. ΣΟΥΛΙ#ΤΗΣ: Κοιτ$ξτε, να πω 5τι συCφωνG Cε τιM ευαισθησ4εM και Cε το θ2Cα 5τι πρ2πει να ληφθο6ν 5λα τα C2τρα, να πω 5τι ε4ναι ψαγC2νο 5τι επιτρ2πεται και εντ5M οικισCο6 να γ4νει, $ρα δεν νοC4ζω 5τι θα 2χουCε πρ5βληCα Cε το ασαρχε4ο για την παραχGρηση που ε4πατε. Απ5 κει και π2ρα και για τα παραπ3γCατα που Cπορε4 να γ4νουν οικ5πεδα α6ριο σαM λ2ω και π$λι, ε4ναι δεδοC2νο στη νοCοθεσ4α 5τι Cπορε4 να γ4νει και εντ5M οικισCο6. Σε 5τι αφορ$ τον υδροφ5ρο ορ4ζοντα και 5λα τα $λλα σαφGM θα ληφθο6ν υπ5ψη αλλ$ πραγCατικ$ δεν επιβαρ6νουν. ΠΡΟΕΡΟΣ: Ο κ. 0βροM, ορ4στε. Ι. ΙΒΡΟΣ: ΕγG θα 3θελα να ρωτ3σω ακ5Cα αν Cπορε4 επειδ3 Cπα4νει καινο6ργια θ2ση τGρα, C2σα στον 4διο χGρο του ΧΑΑ αν Cπορε4 να γ4νει ο σταθC5M Cεταφ5ρτωσηM. Ν. ΣΟΥΛΙ#ΤΗΣ: εν Cπορε4 να γ4νει, ε4ναι ψαγC2νο, δεν γ4νεται. ΠΡΟΕΡΟΣ: Ορ4στε κ. Παπαδ5πουλε. Λ. ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ: ΣυCCερ4ζοCαι το επαναλαCβ$νω για Cια ακ5Cα φορ$ και τη θ2ση του κ. ΜποCποτσι$ρη προκειC2νου γιατ4 πρ5κειται για Cια καινο6ργια θ2ση, να διευκριν4σουCε κ. Αντιδ3Cαρχε το εξ3M, αυτ$ τα 10 στρ2CCατα που ζητ$Cε για την συγκεκριC2νη αξιοπο4ηση ε4ναι C2σα στον 3δη περιφραγC2νο 3 θα τα ζητ3σουCε επιπλ2ον; .να θετικ5 ε4ναι αυτ5. ΕποC2νωM το ασαρχε4ο δεν νοC4ζω 5τι θα 2χει κ$ποιο λ5γο. Το δε6τερο, πρ2πει να το επισηC$νουCε αυτ5 το πρ$γCα, επειδ3 αυτ5M ο σταθC5M ουσιαστικ$ επειδ3 ξ2ρουCε πωM ε4ναι τα δρGCενα στην Ελλ$δα, θα λειτουργ3σει για αρκετ5 καιρ5 και οι 5ποιεM επιπτGσειM γιατ4 δεν ζο6Cε σε κ$ποια διαφορετικ3 χGρα, οι 5ποιεM επιπτGσειM στο περιβ$λλον γιατ4 δεν ε4ναι τ5σο συνειδητοποιηC2νοι, θα υπ$ρχουν δι$σπαρτα δι$φορα σκουπ4δια και τα οπο4α ουσιαστικ$ θα κ$νουν Cια επιβ$ρυνση στην ευρ6τερη περιοχ3. Με αυτ2M τιM επιφυλ$ξειM επικεντρGνονταM 5τι πρ2πει να διασφαλιστε4 η Cελ2τη περιβαλλοντικGν επιπτGσεων και η θετικ3 2γκριση δηλαδ3 απ5 τιM αρC5διεM υπηρεσ4εM, Cε αυτ5 το στηρ4ζουCε και επειδ3 ξ2ρουCε 5τι πραγCατικ$ επε4γει σαν θ2Cα. ΠΡΟΕΡΟΣ: Ο Πρ5εδροM τηM ηCοτικ3M Εν5τηταM Καρπενησ4ου ο κ. Κολοκ6θαM 2χει το λ5γο. . ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ: κ. Πρ5εδρε και κ6ριοι συν$δελφοι εCε4M σαν ηCοτικ3 Εν5τητα στηρ4ζουCε την πρ5ταση αυτ3, ε4ναι ξεκ$θαρο 5τι δεν υπ$ρχει πρ5βληCα περιβαλ-

λοντικ5. ΣυγνGCη, δεν σαM δι2κοψα. #M Πρ5εδροM 2χω δικα4ωCα να ψηφ4σω. εν υπ$ρχει πρ5βληCα περιβαλλοντικ5, 2χουCε δει και $λλεM παρ5CοιεM καταστ$σειM, ε4ναι απλ3 Cεταφ5ρτωση. εν θα π$ει κ$ποιοM $λλοM π2ρα απ5 τη σκουπιδι$ρα να αδει$σει στο σιλ5 3 οπουδ3ποτε. εν προβλ2πεται αυτ5 το πρ$γCα και 5ποιοM το κ$νει θα τηρηθε4 ο ν5CοM. Ξεκ$θαρα. Οπ5τε συCφωνG. ΠΡΟΕΡΟΣ: ΕυχαριστG τον κ. Πρ5εδρο. Κ. ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ: Πρ2πει ο κ. Πρ5εδροM να διευκριν4σει αν ε4ναι απ5φαση τηM Εν5τηταM 3 ε4ναι προσωπικ3 του $ποψη. .χει σηCασ4α αυτ5 δι5τι 2πρεπε να ε4χε παρθε4 απ5φαση. Ο6τε καν το ξ2ρουν το θ2Cα. . ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ: Απλ$ για να ενηCερGσω τον κ. ΜποCποτσι$ρη, για να 2ρθει θ2Cα στο Τοπικ5 ΣυCβο6λιο 2ρχεται 3 κατ5πιν προτ$σεωM 3 κατ5πιν συζητ3σεωM δικι$ CαM. ΕCε4M αποφασιστικ2M αρCοδι5τητεM 2χουCε C5νο για $λλα πρ$γCατα. Απ5 τη στιγC3 5CωM που συCCετ2χω στο ηCοτικ5 ΣυCβο6λιο 2χω λ5γο και ψηφ4ζω για το καθετ4 αφορ$ τη ηCοτικ3 Εν5τητα. Οπ5τε εξουσιοδοτο6Cαι να 2χω $ποψη χωρ4M να 2χει 2ρθει το θ2Cα στη ηCοτικ3 Εν5τητα. Απλ$ προM ενηC2ρωση. ΠΡΟΕΡΟΣ: ΕυχαριστG. Ορ4στε κ. Καρφ3. Ε. ΚΑΡΦΗΣ: .χει δ4κιο ο κ. ΜποCποτσι$ρηM. εν Cπορε4 να συζητηθε4 ο6τε ωM κατεπε4γον. Απαιτε4ται, 3852, απαιτε4ται η απ5φαση, 2στω και κατ$ πλειοψηφ4α, τηM Κοιν5τηταM του 3Cου Καρπενησ4ου. ΠΡΟΕΡΟΣ: ΕυχαριστG. Αυτ5 θα το δο6Cε στην πορε4α αν ε4ναι 2τσι 3 δεν ε4ναι 2τσι. Ν. ΣΟΥΛΙ#ΤΗΣ: Θα κ$νουCε το α4τηCα στο ασαρχε4ο και να υπ$ρξει και η απ5φαση. ΠΡΟΕΡΟΣ: Ορ4στε κ. Φ2γγο. Ε. ΚΑΡΦΗΣ: Μ3πωM ε4ναι η δεξαCεν3 νερο6 που π4νει νερ5 ο Προφ3τηM Ηλ4αM C2σα στο χGρο αυτ5; Α. ΦΕΓΓΟΣ: 1χι, ε4ναι πιο αριστερ$. Ε. ΚΑΡΦΗΣ: Ε4ναι κοντ$ δηλαδ3; Α. ΦΕΓΓΟΣ: Κοντ$ ε4ναι αλλ$, θα Cπορο6σαCε αν πραγCατικ$ που και εγG πιστε6ω χρει$ζεται απ5φαση του Τοπικο6 ΣυCβουλ4ου, να π$ρουCε την απ5φαση εCε4M και β$ζουCε ηCεροCην4α δια περιφορ$M εφ5σον π$ρει την απ5φαση και το Τοπικ5 ΣυCβο6λιο. Χ. ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μισ5 λεπτ5, Cετ$ την απ5φαση τηM Τοπικ3M Κοιν5τηταM θα πρ2πει να π$ρουCε Ποι5τητα Ζω3M. Ν. ΣΟΥΛΙ#ΤΗΣ: Να διευκολ6νω λ4γο; Να κ$νουCε την α4τηση στο ασαρχε4ο και αφο6 π$ρουCε την 2γκριση να 2ρθουCε να εγκρ4νουCε τη χωροθ2τηση. ΠΡΟΕΡΟΣ: #ρα4α. Εσε4M απ2χετε, ο κ. Σερετ$κηM ψηφ4ζει παρGν. Ε4ναι απλ$ τα πρ$γCατα. Ν. ΣΟΥΛΙ#ΤΗΣ: Μ5νο το α4τηCα στο ασαρχε4ο. ΠΡΟΕΡΟΣ: Λοιπ5ν, στα θ2Cατα ηCερ3σιαM δι$ταξηM.

Α

ηCοτικο6 ΣυCβουλ4ου τη σηCεριν3. Λυπ$Cαι πραγCατικ$. Επιτρ2ψτε Cου κ$τι ακ5Cα, ζητ$ω στο επ5Cενο ηCοτικ5 ΣυCβο6λιο να 2ρθει θ2Cα ηCερ3σιαM δι$ταξηM το θ2Cα του «Εν 5ρεσι» να συζητηθε4 απ5 5λεM τιM πτυχ2M του και 5ποιοM 2χει Cεγαλε4ο ψυχ3M αM καταθ2σει 24 Cισθο6M στο 3Cο 5πωM 2κανα εγG κ. Μπακογι$ννη και εσε4M δεν Cπορε4τε να καταθ2σετε ο6τε 1 C3να, γιατ4 Cιλ$τε για Cεγαλε4ο ψυχ3M. ΣαM ευχαριστG κ. Πρ5εδρε. Σε 5τι αφορ$ το θ2Cα. ΕγG θ2λω τη δ2σCευση των CελετητGν 5τι δεν θα επηρεαστε4 το υπ2δαφοM και ακ5Cα παρακ$τω του Προφ3τη Ηλ4α. Θ2λω δ2σCευση στη Cελ2τη αυτο6 του 5ρου. Συφων να γ νει ο σταθ # εταφ ρτωση# αλλ κ ποιο# σα θα υπογρ φει για τη η εταβολ ρπανση του υπεδ φου# του πιο κ τω χρου του Προφ τη Ηλ α. Ν. ΣΟΥΛΙ#ΤΗΣ: Να απαντ3σω σ’ αυτ5; Τα σκουπ4δια Cε αυτ5 το σταθC5 Cεταφ5ρτωσηM δεν 2χουν καC4α επαφ3 Cε το υπ2δαφοM. εν 2χουν καC4α επαφ3. .να φορτηγ5 ξεφορτGνει C2σα σε 2να σιλ5 το οπο4ο τα ρ4χνει C2σα σε 2να κοντ2ινερ, τα π3ρε και 2φυγε. Ε. ΚΑΡΦΗΣ: ΣαM πιστε6ω. Το θ2λω εγγρ$φωM στη Cελ2τη να αναφ2ρεται. ΠΡΟΕΡΟΣ: ΟλοκληρGσατε; Ορ4στε κ. Παπαδ5πουλε. Λ. ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ: ΕγG θα πω κ$τι διαφορετικ5, επειδ3 ξ2ρω την περιοχ3 και επειδ3 γνωρ4ζω 5τι ε4ναι αρκετ$ κοντ$, $σχετα οι αποθ3κεM εξυπηρετο6ν $λλουM σκοπο6M και $λλεM λειτουργ4εM του 3Cου. Θα πρ2πει να β$λω το ερGτηCα, καταρχ$M συCφωνG γιατ4 γνωρ4ζω αρκετ$ καλ$ 5τι ε4ναι Cια αδ3ριτη αν$γκη προκειC2νου να γ4νει ο συγκεκριC2νοM σταθC5M αλλ$ πρ2πει να διασφαλιστε4 η Cελ2τη περιβαλλοντικGν επιπτGσεων δι5τι ε4ναι π$ρα πολ6 κοντ$ σε οικισC5 και σε χαρακτηριζ5Cενο οικισC5, δηλαδ3 ουσιαστικ$ τGρα τα παραπ3γCατα τα οπο4α κ$ποια στιγC3 δ5θηκαν για $λλη χρ3ση, ουσιαστικ$ Cετατρ2πονται σε οικ5πεδα. Θα πρ2πει εποC2νωM να το διασφαλ4σετε αυτ5 το πρ$γCα. ΠαρακαλG κ. Αντιδ3Cαρχε να κ$νετε την κρο6ση νωρ4τερα πριν προχωρ3σουCε και βρεθο6Cε προ τετελεσC2νου γεγον5τοM και CαM πουν 5τι δεν παραχωρε4ται πλ2ον και αναγκαστο6Cε να γυρ4σουCε π$λι π4σω να ψ$χνουCε για Cια $λλη περιοχ3. Με αυτ την προϋπ θεση προσωπικ ψηφ ζω τι να γ νει στη συγκεκρι νη θ ση. ΠΡΟΕΡΟΣ: Ορ4στε κ. Καρβ2λη. Κ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ: ΕυχαριστG κ. Πρ5εδρε. Και εγG θα συCφων3σω στο C2ροM αυτ5, 5CωM 2χω να κ$νω την εξ3M παρατ3ρηση. Γνωρ4ζουCε πολ6 καλ$ 5τι εκε4 υπ$ρχει πιο αριστερ$ ο υδροφ5ροM ορ4ζονταM, υπ$ρχουν δυο γεωτρ3σειM που το Καρπεν3σι π4νει νερ5. Με Cεγ$λη ευλ$βεια και προσοχ3 στη περιβαλλοντικ3 Cελ2τη θα πρ2πει να εξεταστε4 το θ2Cα αυτ5. Θα συCφων3σω 5τι πραγCατικ$ δεν Cολ6νεται αλλ$ θα πρ2πει να εξασφαλιστε4. ΕυχαριστG. ΠΡΟΕΡΟΣ: ΕυχαριστG τον

νι κά

ΣΥΝΕΡΙΑΣΗ 16η Τετ$ρτη 10/8/2011

πτGσει προχωρ$Cε. ΠΡΟΕΡΟΣ: Ορ4στε κ. ΣουλιGτη. Ν. ΣΟΥΛΙ#ΤΗΣ: Λοιπ5ν ε4χε ξανασυζητηθε4 το θ2Cα 5πωM πολ6 σωστ$ ε4παCε, ε4χαCε Cιλ3σει τ5τε για δυο θ2σειM. Η Cια κ$τω απ5 τον υπ$ρχοντα σκουπιδ5τοπο στα Πλατ$νια και Cια πρ5ταση, εσε4M την κ$νατε κ. ΜποCποτσι$ρη, να π$Cε δ4πλα στη ΑΒΙΕ. Τι προ2κυψε και που ε4Cαστε σ3Cερα για να δε4τε 5τι ε4ναι απλ$ τα πρ$γCατα, δ4πλα στη ΑΒΙΕ Cε το ισχ6ον πολεοδοCικ5 ε4ναι χαρακτηρισC2νο ΒΙΟΠΑ. Μιλ3σαCε και Cε τιM αρC5διεM υπηρεσ4εM τηM Περιφ2ρειαM, δεν γ4νεται να π$ει εκε4. ΕποC2νωM π$Cε 3 στα Πλατ$νια 3 εCε4M σ3Cερα προτε4νουCε Cια θ2ση που ε4ναι ο χGροM που 2χουCε σ3Cερα τον 5ρχο, Cια περιοχ3 την οπο4α θα κ$νουCε α4τηση στο ασαρχε4ο να CαM παραχωρ3σει 10 στρ2CCατα, επ4 τουM ουσ4αM ε4ναι C2σα στον 5ρχο, στην περ4φραξη που 2χουCε και θα CαM δGσει την δυνατ5τητα να Cπορ2σουCε και να αξιοποι3σουCε 5λη την περιοχ3 Cε ν2α περ4φραξη, Cε ασφαλτοστρGσειM και Cε 5λα τα σχετικ$, δεν προκαλε4 καν2να πρ5βληCα δι5τι ε4ναι σε απ5σταση 300 C2τρα απ5 την κατοικηC2νη περιοχ3, να πω 5τι αυτο4 οι σταθCο4 Cεταφ5ρτωσηM 2χουν τη δυνατ5τητα να γ4νουν και εντ5M οικισCο6, δηλαδ3 δεν επιβαρ6νουν περιβαλλοντικ$ την περιοχ3 και γι’ αυτ5 θ2λουCε να π$ρουCε την απ5φαση, να κ$νουCε την α4τηση στο ασαρχε4ο για την παραχGρηση του χGρου. Θα ε4ναι στο βορειοανατολικ5 σηCε4ο του χGρου, υπ$ρχει αρκετ5M χGροM και θα δοθε4 η δυνατ5τητα να γ4νουν και κ$ποια 2ργα που θα αναβαθC4σουν και τον υπ5λοιπο χGρο. Πρ2πει να γ4νει α4τηση στο ασαρχε4ο να CαM παραχωρηθο6ν $λλα 10 στρ2CCατα, ουσιαστικ$ θα παντρ2ψουCε 5λη αυτ3 την 2κταση και θα ε4ναι 5λα τακτοποιηC2να. εδοC2νου δε 5τι δεν Cπορε4 να παραχωρ3σει το ασαρχε4ο π$νω απ5 10 στρ2CCατα. -ρα πρ2πει να τρ2ξει η α4τηση στο ασαρχε4ο, η 2γκριση τηM παραχGρησηM, δεν θα 2χουCε αντ4ρρηση απ5 το ασαρχε4ο, τακτοπο4ηση γ4νεται και στη συν2χεια να προχωρ3σουCε τη Cελ2τη περιβαλλοντικGν επιπτGσεων και των 2ργων του σταθCο6 για να υποβ$λλουCε τη πρ5ταση στο ΥΠΕΡΑ, στον $ξονα προτεραι5τηταM 4, προστασ4α εδαφικGν συστηC$των και διαχε4ριση στερεGν αποβλ3των. Αυτ3 ε4ναι η απ5φαση που πρ2πει να π$ρουCε. ΠΡΟΕΡΟΣ: ΕυχαριστG κ. Αντιδ3Cαρχε. Ε. ΚΑΡΦΗΣ: Πρ5ταση κ. Πρ5εδρε. Που προτε4νετε απ5 τα δυο; Ν. ΣΟΥΛΙ#ΤΗΣ: Στον 5ρχο. Στο βορειοανατολικ5 τC3Cα του 5ρχου. ΠΡΟΕΡΟΣ: Ορ4στε κ. Καρφ3. Λ. ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ: Μια ερGτηση. ΠΡΟΕΡΟΣ: Πριν απ5 τον κ. Καρφ3; Ε. ΚΑΡΦΗΣ: εν πειρ$ζει τGρα 5πωM γ4ναCε, Cαλλι$ κουβ$ρια γ4ναCε. Λυπ$Cαι πραγCατικ$ για τη Cοναδικ3 λειτουργ4α του

Ν Ε

Η Cε4ζων αντιπολ4τευση ισχυρ4ζεται 5τι στη συγκεκριC2νη συνεδρ4αση τ$χθηκε κατ$ τηM κατασκευ3M του 2ργου στον Προφ3τη Ηλ4α. ΕCε4M θεωρο6Cε το αντ4θετο, $σχετα αν τελικ$ δεν ελ3φθη απ5φαση. -λλωστε, απ5φαση δεν ελ3φθη για τυπικο6M λ5γουM -2πρεπε να προηγηθε4 απ5φαση τηM ηCοτικ3M Κοιν5τηταM Καρπενησ4ου και τηM Επιτροπ3M Ποι5τηταM Ζω3M του δ3Cου, 5πωM φα4νεται και απ5 τα πρακτικ$- και 5χι Cε πρωτοβουλ4α τηM αντιπολ4τευσηM. Ε4ναι προφαν2M 5τι αν οι τυπικο4 λ5γοι εξ2λιπαν θα ε4χε ληφθε4 και η απ5φαση. Η θ2ση CαM αυτ3 προκ$λεσε και την επ4θεση που δ2χθηκε η εφηCερ4δα στο ηCοτικ5 ΣυCβο6λιο. Τα γραπτ$, 5CωM, C2νουν.


1η αγωνιστικ Α ΕΠΣΝΕ Ποται - Κερ σοβο 4 - 4

Ν Ε

κηK Aπ2κε στην περιοχ2, 1κανε το αδ5ναAο σουτ Aε το δεξ3 και %νοιξε το σκορ για την ΠοταAι% (αρκετ% αργ2 η αντ3δραση του πορτι1το του Κερασ4βου). Στο 15, απ4 κ4ρνερ του Ρ%πτη απ4 τα δεξι%, ο Λ%ππαK στο δε5τερο δοκ%ρι προσπ%θησε να σκορ%ρει 4AωK η 1γκαιρη προβολ2 του Κατ2 απεσ4βησε τον κ3νδυνο. Στο 30, ο Λ%ππαK Ι. ταλαιπEρησε την αντ3παλη %Aυνα, Aπ2κε στην περιοχ2 απ4 τα αριστερ% και Aε σουτ στην απ1ναντι γων3α 1κανε το 1-1. * 2ο ηA3χρονο: Στο 46, ο Γιαννακ4πουλοK σ1ντραρε απ4 τα αριστερ%, ο Μισ5ρηK σο5ταρε απ4 το 5ψοK του π1ναλτι, 4AωK ο Τρ3κκαK σε ετοιA4τητα απ1κρουσε σταθερ%. /διοι οι πρωταγωνιστ1K στο 58, Aε τον 1Aπειρο κ3περ να αποAακρ5νει Aε τα π4δια. Στο 57, ο Φλωρ%κηK 1χασε τερ%στια ευκαιρ3α, καθEK

* Μετ απ να ισορροπη#νο και ισπαλο πρ'το η#χρονο, στην επανληψη οι #υνε- πγαν… περπατο και βρεξε γκολ. Το Κερσοβο προηγθηκε #ε 3-1, #ω- η Ποτα#ι που δεν τα παρτησε ισοφρισε δο φορ-, εν' πναλτι χασαν οι φιλοξενο#ενοι στην εκπνο 'στε να προυν και τη νκη. 1ο ηA3χρονο: Στο 8, ο Μαντζιο5ταK Aε ωρα3α εν1ργεια π1ρασε 2 αντιπ%λουK, 4AωK το χλιαρ4 σουτ που επιχε3ρησε δεν ανησ5χησε τον Τρ3κκα. Στο 13, 4AωK, ο Φλωρ%-

υρ υτ α

Συνθ1σειK οA%δων ΠοταAι% (Κολ4καK Σπ.): Αρχοντ2K, Ζι%καK Ν. (52 Μπ3καK), Μισ5ρηK, Μπο5ραK Απ., Κατ2K, Ζαγκ4τσηK Γ., Σαπο5νηK (46 Γιαννακ4πουλοK), ΚοτρEνηK, Μαντζιο5ταK Κ. (66 Γιανν4πουλοK), Φλωρ%κηK, Γκορ4γιαK. Κερ%σοβο (Βλ%χοK Π.): Τρ3κκαK, Μο5τσελοK (86

Φο5καK), Λ%ππαK Γ., Ζι%καK Π., Ιω%ννου (90+1 Τσιγαρ3δαK Ε.), Βλ%χοK Γ-Ν, Λ%ππαK Ι., ΜπουAπουρ2K Κ. (64 Ρο5σσηK)., Ρ%πτηK Π., Βλ%χοK Π., Σεντ2K. * ιαιτητ2K του αγEνα αναA1τρησηK 2ταν ο ΚολοκEτσιοK Λ%AπροK, Aε βοηθο5K τουK Λ%Aπρου Βασ3λη και Χρυσαφ4πουλο Νεκτ%ριο (Σ5νδεσAοK Ευρυταν3αK).

απ4 θ1ση βολ2K 1στειλε την Aπ%λα π%νω στον Τρ3κκα. Στο 60, ο Φο5καK Π. βρ2κε τον Λ%ππα Ι., ο οπο3οK Aε πλασ1 A1σα απ4 την περιοχ2 1κανε το 1-2, ενE οι γηπεδο5χοι π%γωσαν Aε το 1-3 του Σεντ2, τρ3α A4λιK λεπτ% Aετ%. Στο 76, ο Μισ5ρηK σ1ντραρε απ4 αριστερ% και ο Γιανν4πουλοK Aε προβολ2 1κανε το 2-3. Στο 79, ο Μισ5ρηK σ1ντραρε και ο Γιανν4πουλοK Aε καρφωτ2 κεφαλι% 1φερε το AατK στα 3σια. Στο 82, ο Σεντ2K ανατρ%πηκε A1σα στην περιοχ2 και ο Ζι%καK Π. απ4 τα 11 A1τρα «1γραψε» το 3-4. 0AωK στο 85, ο Ζαγκ4τσηK Aε καρφωτ2 κεφαλι% στο δε5τερο δοκ%ρι (Aετ% τη σ1ντρα του Φλωρ%κη απ4 τα δεξι% διαA4ρφωσε το τελικ4 4-4, αφο5 το π1ναλτι που κ1ρδισε (ανατροπ2 απ4 τον Μπ3κα) και εκτ1λεσε ο Λ%ππαK Ι. σταA%τησε στο δεξ3 δοκ%ρι του Αρχοντ2.

νι κά

 Εντυπωσιακ2 2ταν η πρεAι1ρα τηK Α ΕΠΣΝΕ , καθEK ΠοταAι% και Κερ%σοβο πρ4σεφεραν χορταστικ4 θ1αAα, πετυχα3νονταK η καθεAι% απ4 4 γκολ. Η αναA1τρηση διεξ2χ θη στο Αθλ ητικ4 Κ1ντρο Καρπενησ3ου, στιK 17.30, το Σ %β β α τ ο 2 4 Σ ε π τ ε A β ρ 3 ο υ , για την 1η αγωνιστικ2 του πρωταθλ2AατοK Ευρυταν3αK.

Ακα σκορρουν…!!

Α

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 28 ΣεπτεAβρ3ου 2011 / Σελ3δα 19

* ΣτιK καθυστερ2σειK την κ4κκινη κ%ρτα ε3δε ο Γιαννακ4πουλοK για σκληρ4 Aαρκ%ρισAα στον Ιω%ννου ΚEστα.

Το φιλA του αγEνα * Γκολ: (13) 1-0 Φλωρ%κηK, (30) 1-1 Λ%ππαK Ι., (60) 1-2 Λ%ππαK Ι., (63) Σεντ2K, (76) 2-3 Γιανν4πουλοK, (79) 3-3 Γιανν4πουλοK, (82 πεν.) 3-4 Ζι%καK, (85) 4-4 Ζαγκ4τσηK. * οκ%ρια: --. * Κ4κκινεK: (90) Γιαννακ4πουλοK. * ιακριθ1ντεK ΠοταAι%K: Φλωρ%κηK, Γιανν4πουλοK, Μισ5ρηK. * ιακριθ1ντεK Κερασ4-

αναA1τρηΣτιγAι4τυπο απ4 την η 4 - 4. ρ3κ Μυ ση: ΠοταAι%

βου: Λ%ππαK Ι., Ιω%ννου, Βλ%χοK Π., Σεντ2K. Στο… παρασκ2νιο * Στη φ%ση απ4 την οπο3α προ2λθε το 3-3, το Κερ%σοβο διαAαρτυρ2θηκε 4τι η Aπ%λα π1ρασε την τελικ2 γραAA2 πριν τη σ1ντρα του Μισ5ρη. * Κορυφα3οK, αλλ% και Aοιρα3οK 2ταν ο Λ%ππαK Ιω%ννηK του Κερασ4βου. * Στο ΝοσοκοAε3ο Aεταφ1ρθηκε ο Ιω%ννου ΚEσταK, ο οπο3οK υπ1στη αιA%τωAα στο Aετατ%ρσιο του δεξιο5 ποδιο5 και χ%νει τιK επ4AενεK 1-2 αγωνιστικ1K.

Αολο - Κρ ντη 2 - 1

Ε

 .σχηAο, ποιοτικ%, 2ταν το παιχν3δι Aεταξ5 του Αι4λου και τηK Κρ1ντη K που βρ2κε νικ2τρια την οA%δα του Προφ2τη Ηλ3α Aε 2-1. Το παιχν3δι (κακοπο3ηση του ποδοσφα3ρου, 4πωK ε3παν φ3λαθλοι) διεξ2χθη στο Εθνικ4 Στ%διο Καρπενησ3ου το Σ%ββατο 24 ΣεπτεAβρ3ου για την 1η αγ ωνιστικ2 τηK Α ΕΠΣΝΕ 2011 -12.

Συνθ1σειK οA%δων Α3 ολο K (Τριανταφυλλ4πουλοK Ν.): Κ4κκοτοK, Νο5λαK Οδ., αρ%βαληK (52 Ρ%ικοK Γ.), Αζακ%K, Τσουκαλ%K, Κορ1ντζελοK (76 Σιταρ%K), ΣιαλA%K, Τριανταφυλλ4πουλοK, Τσιλ3καK (61 Νο5λαK Μ.), Ρ%ικοK Ν., Κατσαρ2K. Κρ1ντη (Χρυσαφ4πουλοK Γ.): Ντ%λλαK Α., Μπ5ροK Ε., Μπ5ροK Σ., ΑρκουA%νηK,

Μπαϊκο5σηK, Χρυσαφ4πουλοK, Βο5ρτσαK Γ. (75 Τσ%κνηK), ΚαλαAπ%καK, Μ%κκαK Κ., Γο5λαK Λ., Βο5ρτσαK Ν. * Μο3ρασε το παιχν3δι στη A1ση ο διαιτητ2K Λιτοσελ3τηK ηA2τρηK (ΦθιEτιδαK). Βοηθο3 οι: Στοφ4ροK ΓιEργοK Λαθ5ρηK Βαγγ1ληK (Ευρυταν3αK).

* Ο κακ- Αολο-, αν και βρθηκε πσω στο σκορ κατφερε να γυρσει το #ατ- και κανε ποδαρικ #ε το δεξ. Σε #ια αντιγραφ του περσινο παιχνιδιο, η Κρντη προηγθηκε νωρ- αλλ ηττθηκε #ε 2-1. 1ο ηA3χρονο: Στο 24, ο Βο5ρτσαK Γ. Aε 4Aορφο σουτ απ4 πλ%για θ1ση 1στειλε την Aπ%λα στα δ3χτυα του Κ4κκοτου, ο οπο3οK αιφνιδι%στηκε απ4 την εν1ργεια του αντιπ%λου (0-1). Το 1-1 1κανε στο 33, ο νε-

Αρχ ε το δεξ αρ4K Κατσαρ2K Aε ε5στοχη εκτ1λεση π1ναλτι σε ανατροπ2 του Τσουκαλ% απ4 τον Μπ5ρο Ε. * Για κακοπο3ηση του ποδοσφα3ρου 1καναν λ4γο αρκετο3 φ3λαθλοι, αφο5 κυρι%ρ-

χησαν οι AονοAαχ3εK και οι κ4ντρεK, ενE δεν σηAειEθηκαν σηAαντικ1K φ%σειK στο AατK. 2ο ηA3χρονο: Λ3γο πριν τη συAπλ2ρωση AιαK EραK αγEνα, 1να φ%ουλ του Βο5ρτσα

π1ρασε λ3γο %ουτ. Στο 70, ο Νο5λαK Μ . π1τυχε 1να πολ5 4Aορφο γκολ που 1κρινε και το AατK: στ4παρε τη Aπ%λα A1σα στην περιοχ2, π1ρασε αν%Aεσα απ4 2 αAυντικο5K και κ%νο-

ΣυνωστισA4K στα καρ1 τηK Κρ1ντηK.

νταK προσπο3ηση σε 1ναν τρ3το, Aε 1ξοχο σουτ, διαA4ρφωσε το τελικ4 2-1. Στο 85, στην τελευτα3α αξι4λογη φ%ση ο Ντ%λλαK

1δειξε εξαιρετικ% αντανακλαστικ% διEχνονταK τη Aπ%λα Aε εκτ3ναξη σε κ4ρνερ, σε φ%ουλ του Κατσαρ2. Το φιλA του αγEνα * Γκολ: (24) 0-1 Βο5ρτσαK Γ., (33) 1-1 Κατσαρ2K, (79) Νο5λαK Μ. * οκ%ρια: --. * Κ4κκινεK: --. * ια κριθ1ντεK Αι4λου: Τσουκαλ%K, Κατσαρ2K, ΣιαλA%K, Νο5λαK. * ιακριθ1ντεK Κρ1ντηK: ΑρκουA%νηK, Βο5ρτσαK Γ., Χρυσαφ4πουλοK. Στο… παρασκ2νιο * Απ4 την κερκ3δα παρακολο5θησε το AατK ο προπονητ2K του Αι4λου Τριανταφυλλ4πουλοK Ν3κοK, ο οπο3οK ε3χε χαστουκ3σει 1ναν αντ3παλο στο αντ3στοιχο παιχν3δι των 2 οA%δων, το τελευτα3ο

για τον Α3ολο εντ4K και το τελευτα3ο τηK Κρ1ντηK π1ρυσι. * Στη φ%ση του 1-1 ο α βοηθ4K 1χει υποδε3ξει οφσ%ιντ κατ% του Αι4λου, 4AωK ο διαιτητ2K 1χει διακ4ψει νωρ3τερα τη φ%ση για τραυAατ3α πα3χτη. 0ταν 1γινε το πλ%γιο η Aπ%λα π2γε σε π4δια των φιλοξενο5Aενων, 4AωK οι «κ3τρινοι» 1κλεψαν τη Aπ%λα και π1τυχαν το γκολ. Η %λλη πλευρ% ισχυρ3στηκε πωK 1παιξε Aε πλ%γιο, αγνοEνταK την υπ4δειξη του βοηθο5. * Βασικ4K ο πρEην προπονητ2K τηK Κρ1ντηK ΚαλαAπ%καK Χρ2στοK (48 ετEν, A1σοK) , λ4γω των πολλEν απουσιEν τηK οA%δα (Μ%κκαK Ε., Τσιγαρ3δαK., Γεωργο5λαK). Απ4ντεK απ4 τον Α3ολο οι: Χρυσικ4K Μ. και Μπο5καK Κ.


qz

bcd e1ηf αγωνιστικ Α ΕΠΣΝΕ

Εντυπωσιακ ξα

Συνθ5σειO οE(δων 8ξα (Ντζ7EαO Φ.): Παπαδ6EοO Λ., Ζ6καO (10 λ. τρ. Γεωργαλ6O Θ.), Καρανταλ6O, Μπαστ(νηO (Ε.) Θ., Αζο9κηO (58 Καραβ7δαO Κ.), ΤσιαE(γκαO, Παπαντζ7EαO, Ντζ7EαO Γ., Παππ(O, Τ9EπαO, Ντζ7EαO Θ. (79 Κοτο9λαO). Φρ αγκ7στα (Παπαδ6EοO Β.): Σ(λτηO Χ., Γερον7κοO Π., Λαθ9ρηO (87 Λ(Eπρου), Περο9λαO Γ., Περο9λαO Σ., Καζ(κοO Γ., Σ(λτηO Α. (66 Μακρ6O), Κατσαδο9ροO Κ., Γο9λαO Τ., ΜπισEπ7κηO Ι., Καζ(κοO Π. (56 Κακαβ7τσαO Β.) * ιαιτητ6O του αγIνα 6ταν ο ΚολοκIτσιοO Λ(EπροO, Eε βοηθο9O του Πλατ6 ΠαναγιIτη και Πολυχρ8νη Γρηγ8ρη (Ευρυταν7αO).

5 ξ ω απ8 την περιοχ6 5κανε το 1-0, ενI στο 26, η προβολ6 του ΜπισEπ7κη στο δε9τερο δοκ(ρι π5ρασε (ουτ. Στο 27, ο Τ9EπαO ανατρ(πηκε απ8 τον Περο9λα στην περιοχ6 και εκτ5λεσε ο 7διοO το π5ναλτι κ(νονταO το 20. Στο 41, ο Καζ(κοO προσπαθIνταO να γυρ7σει τη Eπ(λα Eε το κεφ(λι στο Σ(λτη (5κανε 5ξοδο) την 5στειλε στα δ7χτυα τηO οE(δαO του (3-0). * 2ο ηE7χρονο: Στο 50, ο Σ(λτηO δεν αποE(κρυνε καλ( την Eπ(λα σε φ(ουλ του Καρανταλ6 απ8 δεξι(, δ7νονταO την ευκαιρ7α στον ΤσιαE(γκα Eε κεφαλι( να κ(νει το 4-0. Στο 62, σε Eια ωρα7α εναλλαγ6 τηO Eπ(λαO των ΜπισEπ7κη-Κακαβ7τσαΚατσαδο9ρου ο τελευτα7οO Eε συρτ8 σουτ στο κ5ντρο τηO εστ7αO Eε7ωσε στο 4-1. Στο 67, ο Καρανταλ6O αν5τρεψε Eισ8 E5τρο E5σα απ8 την περιοχ6 τον Κατσαδο9ρο, 8EωO ο ΜπισEπ7κηO Ι. που αν5λαβε την εκτ5λεση 5στειλε την Eπ(λα στο αριστερ8 δοκ(ρι του Παπαδ6Eου. Στο 77, ο ΤσιαE(γκαO βρ6κε τον Παππ(, ο οπο7οO σο9ταρε απ8 θ5ση E5σα δεξι(, 8EωO ο Σ(λτηO Eε δ9σκολ6 επ5Eβαση 5διωξε σε κ8ρνερ. Στο επ8Eενο λεπτ8, ο Καρα-

β7δαO βρ5θηκε αφ9λακτοO στο 2ο δοκ(ρι και αφο9 πρIτα 5στειλε την Eπ(λα στη συν5χεια την 5σπρωξε στα δ7χτυα διαEορφIνονταO το τελικ8 51. Οι φιλοξενο9Eενοι διαEαρτυρ6θηκαν για χ5ρι του σκ8ρερ. Στο 85, ο ΤσιαE(γκαO -και ενI ο ιατρ8O του αγIνα του παρε7χε τιO πρIτεO βο6θειεOαπ(ντησε Eε 9βρειO στιO προκλ6σειO φιλ(θλων, Eε αποτ5λεσEα να δει την κ8κκινη κ(ρτα του διαιτητ6.

Το φιλE του αγIνα * Γκολ: (5) 1-0 ΤσιαE(γκαO, (27 πεν.) 2-0 Τ9EπαO, (41) 3-0 αυτ. Καζ(κοO Γ., (50) 4-0 ΤσιαE(γκαO, (62) 4-1 Κατσαδο9ροO, (78) 5-1 Καραβ7δαO.* οκ(ρια: (78) Καραβ7δαO. * Κ8κκινεO: (85) ΤσιαE(γκαO. * ιακριθ5ντεO 8ξαO: ΤσιαE(γκαO, Τ9EπαO, Καρανταλ6O, Μπαστ(νηO (Ε.) Θ., Παππ(O. * ιακριθ5ντεO 8ξαO: Κατσαδο9ροO.

υρ υτ α

* Το γργορο γκολ λυσε τα πδια των γηπεδοχων, οι οποοι ταν κατ πολ αν"τεροι, δηιοργησαν περισστερε( φ σει( και επικρ τησαν αρκετ εκολα. Η Φραγκστα, αν και προσπ θησε (χασε και πναλτι), προδθηκε απ την απειρα παιχτ"ν τη( και δεν κατ φερε να κ νει ποδαρικ ε το δεξ στην εγ λη κατηγορα. 1ο ηE7χρονο: Μ8λιO στο 5, ο ΤσιαE(γκαO Eε δυνατ8 σουτ

π5ναλτι Στο δοκ(ρι 5στειλε το ηO ν ν ( Ι ω ο ΜπισEπ7κηO

Ε

 Με Eια αρ κετ( πει στι κ6 εEφ(νιση, τα 1γραφα 5δειξαν την αν ωτερ 8τητ( το υO και επιβλ6θηκαν Eε 3-1 τηO Μυρ 7 κ η O σ τη ν π ρ ε E ι 5ρ α τ ο υ πρωταθλ6EατοO. Τ ο παιχν 7 δι δι εξ 6χ θη στο Εθν ι κ8 Σ τ ( δ ι ο Κα ρ π ε ν η σ 7ο υ σ τ ι O 1 5. 00.

Συνθ5σειO οE(δων 1γραφα (Αντων7ου .): Καλ9βαO Γ., Θεοχ(ρηO, ΣβερIνηO Λ. (65 Ρ(πτηO Μ.), Τσιγαρ7δαO (80 Ζωχ(κηO), Κατ6O, Φ9καO (70 Γεωργι(δηO), Μ(ρκηO, ΜπισEπ7κηO, Κ8γιαO, Καλ9βαO Κ., Κωστο9λαO.

Σοκ και χαρ στο 90’

 Με γκολ στην εκπνο6 τηO αναE5τρησηO, οι γηπεδο9χοι π6ραν την ισοπαλ7α απ8 τον Απεραντιακ8, ο οπο7οO κρατο9σε το διπλ8 E5χρι το 90ο λεπτ8. Η αναE5τρηση διεξ6χθη στο γ6πεδο τηO Παλαιοκατο 9ναO στιO 16.30 για την 1η αγωνιστικ6 τηO σεζ8ν 20 11-12 (Α ΕΠ ΣΝΕ).

σαφ8πουλοO Νεκτ(ριοO (Ευρυταν7αO). * Ο Απεραντιακ8O προηγ6θηκε στο σκορ, 8EωO στη συν5χεια και κυρ7ωO στο δε9τερο ηE7χρονο ο 1γιοO Προκ8πιοO αν5βασε την απ8δοσ6 του και παρ( το γεγον8O 8τι ισοφ(ρισε, στο τ5λοO δικαιο9νταν το γκολ. Οι γηπεδο9χοι 6ταν φανερ( καλ9τεροι 8EωO οι φιλοξενο9Eενοι ε7χαν δοκ(ρι λ7γο πριν το 2-1!! 1ο ηE7χρονο: Στο 15, η κεφαλι( του Κρασι( σε φ(ουλ του Πλακι( απ8 δεξι( π5ρασε E8λιO (ουτ. Στο 17, Eετ( απ8 ωρα7α εν5ργεια και κ(θετη Eπαλι( του Κορ5ντζελου, ο Κωστ6O σε θ5ση τετ α τετ πλ(σαρε τον Λαθ9ρη και 5κανε το 0-1. Στο28, 5να εντυπωσιακ8 «ψαλ7δι» του Παρο9τσα 5φυγε π(νω απ8 τα αντ7παλα δοκ(ρια του 8ση.

Συνθ5σειO οE(δων 1γιοO Προκ8πιοO (Πλακι(O 1κ.): Λαθ9ρηO Γ., Κουρλ8O Ελ. (22 Λαθ9ρηO .), Τσ(κνηO, Γκο9ρλιαO, Νταλαφο9ραO, Πλακι(O, Κρασι(O, Τσ7πραO, Παρο9τσαO, Λαθ9ρηO Κ. (55 Λαθ9ρηO Π.), Λαθ9ρηO Ι. (75 Σκ9πι). Απεραντιακ8O (Πασσ(O Κ.): 8σηO, Ηλι(δηO, Σκοτ7δαO, Κωστ6O, Κορ5ντζελοO,

νι κά

 Χωρ 7O να συναντ6σει δυσκολ7εO, η ο E(δα τηO 8ξαO δι5συρε Eε το ευρ9 5-1 τη νεανι κ6 και (πειρ η Φραγκ7 στα, η οπο7α βρ5θηκε απ8 νωρ 7O Eε την πλ(τη στον το7χο. Η αν αE 5τ ρ η σ η δ ι εξ 6χ θη σ τ ο γ 6 π ε δ ο τ ο υ Ρ α π τ ο π ο 9 λ ου (16.30) την Κυριακ6 25 ΣεπτεEβρ7ου για την 1η αγωνιστικ6 τηO Α ΕΠ ΣΝΕ.

γιο$ Προκπιο$ - Απεραντιακ$ 1 - 1

Στο… παρασκ6νιο * 'O αντ7παλοO επ5στρεψε στο Ραπτ8πουλο ο νυν τεχνικ8O τηO Φραγκ7σταO Παπαδ6EοO Βασ7ληO, ενI για ηθικο9O και συναισθηEατικο9O λ8γουO δεν 6ρθε να αγωνιστε7 Eε τη 8ξα ο αδερφ8O του Π(νοO.

Μοιρασι( στην Πα 1) (1λαιοκατο9να

Κονιαβ7τηO, ΚαEαρ5τσοO, Κατσ7κηO (55 ΚIτσιαO), Καρβ5ληO, Γο9λαO (70 Καντο9νηO), Ανδρε(κηO. * ιαιτητ6O του αγIνα 6ταν ο ΞηροEερ7τηO ΚIσταO (ΦθιIτιδαO) και βοηθο7 οι: Λ(Eπρου Βασ7ληO και Χρυ-

γραφα - Μυρκη 3 - 1

2ο ηE7 χρ ονο: Ελ(χιστα (ουτ 5φυγαν το δυνατ8 σουτ του Καρβ5λη στο 47ο λεπτ8, αλλ( και η εντυπωσιακ6 κεφαλι( του Κρασι( (φ(ουλ απ8 τα αριστερ() τρ7α λεπτ( Eετ(. Στο 65, ο Λαθ9ρηO Π. προσπ(θησε να εκEεταλλευτε7 το (σχηEο «βολ5» του

Φαβορ απ την αρχ

Μυρ7κη (Φο9καO Β.): Μεριγκο9νηO, Παχ6O, Ζαραβ5ληO, Κολ8καO, ΜπουEπουρ6O Απ., Γκορ8γιαO, Ρ(πτηO Π. (50 Λι(γκαO Ηλ.), ΛIλοO (76 ΖαλοκIσταO), Σιταρ(O, ΣαSτηO, Πλατι(O (71 Οικον8Eου). * Την τρι(δα των διαιτητIν (8πωO και στον αγIνα Α7ολοO-Κρ5ντη) αποτελο9σαν οι Λ ι τ ο σ ε λ 7 τ η O η E 6 τ ρ η O (ΦθιIτιδαO) - Στοφ8ροO ΓιIργοO - Λαθ9ρηO Βαγγ5ληO (Ευρυταν7αO). * Αν"τερη ταν η ο δα των Αγρ φων, η οποα ετ

απ να σχετικ ισορροπηνο πρ"το ρο(, επιβλθηκε στην επαν ληψη και πανηγρισε ια

δκαια νκη. 1ο ηE7χρονο: Στο 14, η καλ6 κεφαλι( του ΜπισEπ7κη απ8 κοντ( π5ρασε δ7πλα απ8 τα δοκ(ρια, 8EωO στο 16, ο Κ8γιαO 5φυγε στην αντεπ7θεση, απ5φυγε και τον τερEατοφ9λακα και σε κεν6 εστ7α (νοιξε το σκορ για τουO γηπεδο9χουO. Στο 27, ο Καλ9βαO Eπλ8καρε το σουτ του ΣαSτη, ενI (ουτ π5ρασε Eια κεφαλι( του ΣβερIνη στο 34ο λεπτ8. 2ο ηE7χρονο: Στο 50, ο Σιταρ(O δεν κατ(φερε απ8 πλεονεκτικ6 θ5ση να στε7λει την Eπ(λα στα δ7χτυα και 5τσι αυτ8 το… αν5λαβε ο Κατ6O των Αγρ(φων (!!), ο οπο7οO στο 63, στ(θηκε (τυχοO κα-

8ση, 8EωO το Eακριν8 ψηλοκρεEαστ8 σουτ που επιχε7ρησε δεν ε7χε την κατ(ληξη που ο 7διοO 6θελε, ενI λ7γο (ουτ π5ρασε και το σουτ του Λαθ9ρη Ι., Eετ( απ8 εντυπωσιακ8 προσωπικ8 σλ(λοE στο 70. Στο 84, ο Απεραντιακ8O θα Eπορο9σε να σφραγ7σει τη ν7κη, αν το γυριστ8 σουτ του Ηλι(δη δε σταEατο9σε στο οριζ8ντιο δοκ(ρι των αντιπ(λων. 2τσι, στο 90 και Eετ( την 8χι αποτελεσEατικ6 αποE(κρυνση του 8ση σε κ8ρνερ του Πλακι(, ο Λαθ9ρηO Π. Eε κεφαλι( σε κεν6 εστ7α διαE8ρφωσε το τελικ8 1-1.

Α

a

ξα Ραπτοπολου - υτικ Φραγκστα 5 - 1

mo

Ν Ε

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 28 ΣεπτεEβρ7ου 2011 / Σελ7δα 20

θIO η Eπ(λα βρ6κε π(νω του και (λλαξε πορε7α σε προσπ(θεια του Σιταρ( (1-1). Στο 75, ο ΜπισEπ7κηO π6ρε το ριEπ(ουντ απ8 το σουτ του Κωστο9λα που απ5κρουσε στο δοκ(ρι του Μεριγκο9νη και σε κεν6 εστ7α 5κανε το 1-2, πληρIνονταO 5τσι την αδρ(νεια τηO «κ8κκινηO» (EυναO. Στην εκπνο6 ο Γεωργι(δηO Eε υπ5ροχη εκτ5λεση φ(ουλ (δε7γEα τηO κλ(σηO του) «5γραψε» το τελικ8 3-1.

Το φιλE του αγIνα * Γκολ: (16) 1-0 Κ8γιαO, (50 αυτ.) 1-1 Κατ6O, (75) ΜπισEπ7κηO, (90) 3-1 Γεωργι(δηO.* οκ ( ρ ια: (75) Κω-

Το φιλE του αγIνα Γκολ: (17) 0-1 Κωστ6O, *Γ (90) 1-1 Λαθ9ρηO Π. * Κ8κκινεO:--., * οκ(ρια: (84) Ηλι(δηO. * ιακριθ 5 ν τ ε O Α γ 7 ο υ Π ρ οκ ο π 7 ο υ : Νταλαφο9ραO, Κρασι(O, Λαθ9ρηO Π. * ιακριθ5ντεO Απεραντιακο9: Ανδρε(κηO, Κωστ6O, Κορ5ντζελοO. Στο… παρασκ6νιο * Α7σθηση 5καναν οι ν5εO φαν5λεO του Αγ7ου Προκοπ7ου (ερυθρ8λευκεO ρ7γεO), οι οπο7εO προδ7δουν τα... φιλοολυEπιακ( αισθ6Eατα του τεχνικο9 των γηπεδο9χων!! * Απορ7α προξ5νησαν ορισE5νεO αποφ(σειO του διαιτητ6, ο οπο7οO υπ5δειξε E8νοO του 2-3 οφσ(ιντ, χωρ7O υπ8δειξη βοηθο9. * εν τ5θηκαν αντιE5τωπα τα δ9ο αδ5ρφια Κωστ6, Ν7κοO και ΘωE(O, αφο9 ο τελευτα7οO δεν Eπ8ρεσε να δIσει το “παρIν”.

Εντυπωσιακ6 φ(ση στα καρ5 τηO Μυρ7κηO

στο9λαO. * Κ8κκινεO: --., * ιακριθ5ντεO Αγρ(φων: Κ8γιαO, ΜπισEπ7κηO, Καλ9βαO Κ. * ιακριθ5ντεO Μυρ7κηO: Παχ6O, ΜπουEπουρ6O, Σιταρ(O. Στο… παρασκ6νιο * Λ9σειO στο Φο9κα Βασ 7λ η προσφ5ρουν οι επι-

στροφ5O των Πλατι(, Οικον8Eου και ΛIλου, οι οπο7οι 8EωO και φ5τοO θα προσπαθο9ν να ε7ναι στη δι(θεση τηO οE(δαO * Αν6EποροO να βοηθ6σει και Eε γ9ψο στο π8δι 6ταν στον π(γκο ο 5EπειροO αEυντικ8O τηO Μυρ7κηO ΣιακαEπ5τηO ΓιIργοO


b c d ef

a

Sport

qz

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ-ρτη 28 ΣεπτεJβρ;ου 2011 / Σελ;δα 21

Ολοκληρθηκε το τουρνου ποδοσφαρου στο Αθλητικ

Στην κλ:ρωση που 9γινε την Παρασκευ: 23 ΣεπτεJβρ;ου 2011 στιT 13.00 σε α;θουσα του ξενοδοχε;ου ο Αγρ<τηT Λιανοκλαδ;ου (ΦθιNτιδα-4οT <JιλοT Περιφερειακο=) αντιJετNπισε στιT 15.30 τα 6σπρα Σπ;τια (Βοιωτ;α7οT <JιλοT), ενN στιT 17.30 ο γηπεδο=χοT ΑΠΟΚ (Ευρυταν;α-4οT <JιλοT) υποδ9χτηκε την Α.Ε. Μεσολογγ;ου (Αιτωλοακαρναν;α-5οT <JιλοT).

* ΑΠΟΚ - Α.Ε. Μεσολογγ;ου 0 - 1 (24/9-17.30)

Ε

ΖαλοκNσταT, Πασσ-T, Συγκελ<πουλοT, Ντουφεκι-T, Κατσαδο=ροT, Γεωργακ<πουλοT, Μπακαλ;δηT, Γενιτσαρ<πουλοT Αλ., Αναστασ<πουλοT. * ΧρησιJοποι:θηκαν και οι: Φλωρ-κηT, Γενιτσαρ<πουλοT Κ., Κουρλ<T, Κρασι-T, ΣταJο=ληT, Ζαραβ9ληT, Κουτσουπι-T. 6σπρα Σπ;τια (Πο=λοT ηJ:τρηT): ερβ9ναγαT, Λι-κοT, Παπαχαραλ-JπουT, Κουτσο=JπαT, ΚαραJ9τσοT, Παπαδ:JοT, Καφετζ<πουλοT, Γιαχρ;τσηT Ι., Νικολ-ου, Τσ;καT, Πλακ;δαT Μ. * ΧρησιJοποι:θηκαν και οι: Γκουλ:T, Χατζηχριστοδο=λου, ΣταJο=ληT, ΠαναγιNτου, Ιω-ννου, Γιαχρ;τσηT Λ., Κοντογο=νηT. * ιαιτητ:T: ΓκαλλιJ-νηT Ηλ;αT. Βοηθο;: Τσ- J πρ αT Χρ:στοT - ΣNJαληT Στ9λιοT. * Αν;κανοT αποδεικν=εται ο ΑΠΟΚ στο τελε;ωJα των φ-σεων και πρ9πει να το προσ9ξει αυτ< στα επ;σηJα παιχν;δια. Για Jια ακ<Jα φορ:ταν καλ<T, 9κανε φ-σειT, αλλ- 9Jεινε στο στε;ρο 0-0 και φυσιολογικ- τερJ-τισε τελευτα;οT, αφο= ηττ:θηκε στα π9ναλτι Jε 3-5. Ευκαιρ;α 9χασε στο 11, ο Ντουφεκι-T, Jετ- απ< ωρα;α εν9ργεια του Γεωργακ<πουλου, ο Καφετζ<πουλοT στο13, σουτ-ρονταT -ουτ, ενN στο -ουτ π9ρασε και το σουτ του Νικολ-ου (Α..Σ.) στο 24. Στο 37, ο ερβ9ναγαT Jπλ<καρε την εν9ργεια του Μπακαλ;δη ο οπο;οT βρ9θηκε σε θ9ση τετ α τετ, ενN λ;γο 9ξω απ< το δεξ; δοκ-ρι π9ρασε το σουτ του Αναστασ<πουλου στο 45ο λεπτ<. Αναξιοπο;ητεT π9ρασαν οι ευκαιρ;εT του Μπακαλ;δη στο 62 (-ουτ) και το 89 (απ<κρουση). Στα π9ναλτι για τον ΑΠΟΚ ευστ<χησαν οι: Κουρλ<T, ΣταJο=ληT, Κρασι-T και αστ<χησε ο Γενιτσαρ<πουλοT Κ., ενN για τα 6σπρα Σπ;τια ευστ<χησαν οι: Πλακ;δαT Μ., Ιω-ννου, Παπαχαραλ-JπουT, Κοντογο=νηT και Γιαχρ;τσηT.

Α

και δηJιο=ργησε πολλ9T φ-σειT δεν κατ-φερε να τιT JετουσιNσει σε γκολ, ενN ε;χε και 2 δοκ-ρια. Στο 1, απ< φ-ουλ του Καρ;Jπα ο Ψηλ<T 9στειλε τη Jπ-λα Jε κεφαλι- -ουτ, ενN στο 20, το σουτ του ΖαλοκNστα J9σα απ< την περιοχ: (απ< π-σα του Κουρλο=) Jπλ<καρε ο τερJατοφ=λακαT. Στο 24, η προβολ: του Γεωργακ<πουλου 9φυγε J<λιT -ουτ, <πωT και η κεφαλιτου Γενιτσαρ<πουλου Αλ. στο

Τα επεισ<δια αJα= ρωσαν το τουρνουΣυνθ9σειT οJ-δων ΑΠΟΚ (ΣερJπ9σηT Πα=λοT): Ρεσ;τηT, Πολυτσ9ρηT, Ντουφεκι-T, Νικολ-ου, Πασσ-T, ΖαλοκNσταT, Γεωργακ<πουλοT, Κατσαδο=ροT, Μπακαλ;δηT, Κουρλ<T, Γενιτσαρ<πουλοT. * Στην επαν-ληψη χρησιJοποι:θηκαν και οι: Συγγελ<πουλοT, Φλωρ-κηT, Ξαγ-ραT, Ζαραβ9ληT, Γενιτσαρ<πουλοT Κ., Κουτσουπι-T. Α.Ε.Μ. (Μαργ9ληT Αντρ9αT): ουλιNτηT, Παπανικολ-ου, ΜπαρJπαρο=σηT, Ψηλ<T, Κλ-δοT, Πασπαλι-ρηT, Τσ-JηT, Ν-κοT, Ξευγ9νηT,

Jισ-ωρο. Στο 41, η ατοJικ: εν9ργεια του Μπακαλ;δη και το σουτ που επεχε;ρησε στη συν9χεια δεν ε;χαν ευτυχ: κατ-ληξη για τον ΑΠΟΚ. Στο 47, ο Καρ;JπαT Jε υπ9ροχο φ-ουλ πολλ- J9τρα 9ξω απ< την περιοχ: «εκτ9λεσε» τον Ρεσ;τη και Jε σουτ στο αριστερ< «παραθυρ-κι» σηJε;ωσε το Jοναδικ< τ9ρJα του αγNνα. Στο 58, ο Πασπαλι-ρηT εκτ9λεσε κ<ρνερ και ο ΣNκοT που βρ9θηκε στην πορε;α τηT 9στειλε Jε κεφαλι- την Jπ-λα -ουτ, <πωT και ο ενδριν<T

-ΗJιτελικ<T: Λιανοκλ 2. 3 ;τια Σπ α πρ δι - 6σ

Καρ;JπαT, Πετσ;νηT. * Στην επαν-ληψη χρησιJοποι:θηκαν και οι: ενδριν<T, Κ<κκαληT, Μιχαλ<πουλοT, Χρ:στου, Μπαλαο=ραT, Κολαβ-κηT, ΣNκοT, Χαλτζ:T. * ιαιτητ:T: Τσ-J πρα T Χρ:στοT. Βοηθο;: ΓκαλλιJ-νηT Ηλ;αT - Φο=καT Βασ;ληT 8ποιοT 9βαζε το γκολ θα 9παιρνε και τη ν;κη και αυτ< φ-νηκε στη γενικ: εικ<να του αγNνα. Ο ΑΠΟΚ θα Jπορο=σε να π-ρει τη ν;κη, καθNT αν

στο 62ο λεπτ<. Στην τελευτα;α καλ: φ-ση στο 72, το σουτ του Κουτσουπι- απ< καλ: θ9ση ανακ<πηκε απ< τον Παπανικολ-ου. ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Μικρ<T τελικ<T (25/9-15.00) * ΑΠΟΚ - 6σπρα Σπ;τια 3 - 5 πεν. (κ.π. 0 - 0)

Συνθ9σειT οJ-δων ΑΠΟΚ (ΣερJπ9σηT Πα=λοT):Ρεσ;τηT, Πολυτσ9ρηT,

Η Α.Ε. Μεσολογγ;ου π:ρε το τρ<παιο

Ν Ε

απ< αριστερ- 9κανε το 3-0. Τα 6σπρα Σπ;τια προσπ-θησαν να αντιδρ-σουν και Jε;ωσαν στο 62, Jε π9ναλτι που κ9ρδισε ο Πλακ;δαT Μ-ριοT και εκτ9λεσε ε=στοχα ο αδερφ<T του Χρ:στοT, ενN το τελικ< 3-2 9κανε στο 72 ο ;διοT πα;χτηT Jε το στ:θοT («αν το 9κανα Jε το κεφ-λι θα π:γαινε -ουτ», JαT ε;πε Jεττο JατT).

υρ υτ α

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ * Λιανοκλ-δι - 6σπρα Σπ;τια 3 - 2 (24/9-15.00) Συνθ9σειT οJ-δων Λιανοκλ-δι (Ζαχαρ<πουλοT Μ-κηT):Τσ-JηT, Σαγ-νηT, Καββαδ;αT, Σπυριδ-κηT, Τζου-ναT, Αλεξ;ου, Τατσι<πουλοT, Γκο=ρλιαT, Κουτσο=κοT, Στυλιαν<T, Ζ:σιJοT. * Στην επαν-ληψη χρησιJοποι:θηκαν και οι: Ν-σιοT, ΚαλαJ-ταT, Μαδο=ραT, Κυριτσ<πουλοT, Παπαγεωργ;ου, ΝτεJ;ρηT. 6σπρα Σπ;τια (Πο=λοT ηJ:τρηT): Γκουλ:T, Κουτσο=J παT , Π α παχ αρ αλ -J πο υ T , Γιαχρ;τσηT Ι., Λαζ-ρου, Παπ α δ : J ο T , Κ α φ ε τ ζ < π ου λ ο T , Γιαχρ;τσηT Λ., Νικολ-ου, Κοντογο=νηT, Πλακ;δαT Χρ. * Στην επαν-ληψη χρησιJοποι:θηκαν και οι:: Τσ;καT, Πλακ;δαT Μ., ΣταJο=ληT, Ιω-ννου, Ιγγλ9ζοT, Χατζηχριστοδο=λου. * ιαιτητ:T: Κωστ:T Ν;κοT. Βοηθο;: ΣNJαληT Στ9λιοT - Φο=καT Βασ;ληT (προπονητ:T Μυρ;κηT) Το Λιανοκλ-δι αιφνιδ;ασε τον αντ;παλ< του και βρ9θηκε να προηγε;ται Jε 3-0 πριν τη Jια Nρα αγNνα. Στο 4, ο Γκο=ρλιαT Jε σουτ 9ξω απ< την περιοχ: 9κανε το 1-0. Στο 15, ο Τατσι<πουλοT π:ρε το ριJπ-ουντ απ< την απ<κρουση του γκολκ;περ σε σουτ του Στυλιανο= και Jε σουτ 9κανε το 20, ενN στο 58, ο ;διοT Jε σουτ

Νικτρια η Α.Ε. Μεσολογγου

0 του Λιανοκλαδ;ου, παρ<τι ο Αγρ<τηT :ταν εJφανNT καλ=τεροT, ενN ε;χε και 2 δοκ-ρια. Λιανοκλ-δι (Ζαχαρ<πουλοT Μ-κηT): Τσ-JηT, Σαγ-νηT, Καββαδ;αT, Σπυριδ-κηT, Τζου-ναT, Αλεξ;ου, Τατσι<πουλοT, Γκο=ρλιαT, Κουτσο=κοT, Στυλιαν<T, Ζ:σιJοT. * ΧρησιJοποι:θηκαν και οι: Ν-σιοT, ΚαλαJ-ταT, Μαδο=ραT, Αλεξανδρ:T, Παπαγεωργ;ου, Κιριτσ<πουλοT, ΝτεJ;ρηT. ΑΕΜ (Μαργ9ληT Ανδρ9αT) : ουλιNτηT, Ψηλ<T, ΜπαρJπαρο=σηT, Πασπαλι-ρηT, Μπαλαο=ραT, εν-

νι κά

 Στο δι:Jερο τουρνου- Jε την επωνυJ;α «Montana cup» που 9γινε στο Αθλητικ< Κ9ντρο Καρ πενησ;ου το δι:Jερο 24, 25 ΣεπτεJβρ;ου η οJ-δα τηT Α.Ε. Μεσολογγ;ου κατ9κτησε την πρNτη θ9ση επικρατNνταT στον Jεγ-λο τελικ< του Αγρ<τη Λιανοκλαδ;ου Jε σκορ 3-0. Στο ν Jικρ< τελικ< τα 6σπρα Σπ;τι α κατ9κτησαν την 3η θ9ση επικρατNνταT Jε 5-3 στα π9ναλτι του ΑΠΟΚ (κ.π. 0-0 ).

mo

Μεγ-λοT τελικ<T (25/9-17.30) Λιανοκλ-δι - Α. Ε. Μεσολογγ;ου 0 - 3 Σε 9να JατT δυσφ:Jηση για το ποδ<σφαιρο <που κυρι-ρχησαν οι τσακωJο;, οι εντ-σειT και τα σκληρ- Jαρκαρ;σJατα, ενN διακ<πηκε και 2 φ<ρεT, αφο= οι πα;χτεT των 2 οJ-δων :ρθαν στα χ9ρια, η ΑΕΜ επικρ-τησε Jε 3-

9χασε ο Ν-κοT στο 43ο λεπτ<, ενN στο 57, ο ;διοT 9στειλε την Jπ-λα στο οριζ<ντιο δοκ-ρι για να σκορ-ρει στην επαναφορ- ο Κ<κκαληT και π-λι (0-2). Το τελικ< 0-3 9κανε στο 72, ο Παπανικολ-ου Jε πλασ9.

Στο… παρασκ:νιο * Την 9κρηξη του προπονητ: του Λιανοκλαδ;ου Μ-κη Ζαχαρ<πουλου προκ-λεσε η 5λεπτη καθυστ9ρηση που κρ-τησε στον 1ο ηJιτελικ< ο διαιτητ:T τηT αναJ9τρηση Ν;κοT Κωστ:T (λογικ<T π-ντωT ο χρ<νοT β-σει αλλαγNν και τραυJατισJNν που υπ:ρχαν).

ΗJιτελικ<T: ΑΠΟΚ 1 0 Α.Ε. Μεσολογγ;ου δριν<T, Τσ-JηT, Ν-κοT, Κ<κκαληT, Μιχαλ<πουλοT, Κολοβ-κηT. * ΧρησιJοποι:θηκαν και οι: Κλ-δοT, Χρ:στου, Παπανικολ-ου, Χαλτζ:T, Νο=λαT, ΣNκοT, Ξευγ9νηT. * ιαιτητ:T: Τσ-J πρα T Χρ:στοT. Βοηθο;: ΓκαλλιJ-νηT Ηλ;αT-Φο=καT Βασ;ληT. Στο οριζ<ντιο δοκ-ρι κατ9ληξε το σουτ του Γκο=ρλια στο 6, ενN το 0-2 9κανε ο Κ<κκαληT Jε σουτ στο 7. Στο δοκ-ρι σταJ-τησε η κεφαλιτου Τατσι<πουλου στο 13 και στον ουλιNτη το σουτ του Ζ:σιJου στο 25. Σπουδα;α ευκαιρ;α απ< θ9ση τετ α τετ

- 6σπρα Μικρ<T τελικ<T: ΑΠΟΚ - 0). 0 π. (κ. ν. Σπ;τια 3 - 5 πε

* Στην αν-παυλα του 2ου ηJιτελικο= οι γνNριJοι απ< τα παλι- Σ ερ Jπ 9σ ηT Πα =λ ο T (προπονητ:T του ΑΠΟΚ) και Γκο=ληT 6ρηT (τερJατοφ=λακαT τηT 7νωσηT) τα ε;παν σε φιλικ< κλ;Jα. * Τα σκληρ- Jαρκαρ;σJατα στον Jεγ-λο τελικ< 9γιναν η αιτ;α να διακοπε; 2 φορ9T ο αγNναT, γεγον<T που αJα=ρωσε τη διοργ-νωση. Κ-ποιοι προφανNT στερο=νται ποδοσφαιρικ:T παιδε;αT και 9ρχονται στο γ:πεδο J<νο για να εκτονNσουν τα νε=ρα τουT και προ-γουν 9τσι το «ευ αγων;ζεσθαι».


a

qz

Ολυπιακ (υδατοσφα ριση)

οπον;σειT Συνεχε<T ;ταν πρ υJπιακο> Ολ υ των αθλητNν το

ΜαT αρ:σει πολ> το κλ<Jα και JαT ευνοε< αρκετ- που :χει χαλ-σει ο καιρ=T. Ακ=Jα και στο παν:Jορφο ξενοδοχε<ο ρυ-T =που διαJ:νουJε =λα ε<ναι εξαιρετικ- (φαγητ=, περιβ-λλον, εξυπηρ:τηση), ενN και εδN στο ΚολυJβητ;ριο =λα ε<ναι καλ-. Ε<Jαστε J=νοι =λη ηJ:ρα και δουλε>ουJε Jε ηρεJ<α… Πλ:ον, ε<στε πρNτοT προπονητ;T τηT οJ-δαT. ΠοιεT ε<ναι οι διαφορ:T που :χετε εντοπ<σει σε σχ:ση Jε το π=στο του βοηθο>; Ε<ναι πολ> διαφορετικ-. Σαν πρNτοT προπονητ;T :χειT την ευθ>νη =ληT τηT οJ-δαT και σε =λουT τουT τοJε<T: στην προπ=νηση, τιT Jεταγραφ:T που πρ:πει να γ<-

Πρωτάθληµα Ευρυτανίας (Α’ Ε.Π.Σ.Ν.)

υρ υτ α

Ε

νουν. ΕνN σαν βοηθ=T ακολουθε<T το πλ-νο του προπονητ;. Το ρ= στερ τηT οJ-δαT : χε ι δ ι α φ ο ρ ο π ο ι η θ ε < κ α τ πολ> και υπ-ρχει Jια ριζικ; αναν:ωση στον σ>λλογο... Φ:τοT ο ΟλυJπιακ=T ε<ναι διαφορετικ=T. 6χουν φ>γει αρκετο< πρωτοκλασ-τοι πα<χτεT, =πωT οι: Μυλων-κηT, Βλοντ-κηT, Ντ=σκαT, Θεοδωρ=πουλοT, Κ=χειλαT, ΚοJ-ντινα κ.-. και J-λιστα =ταν ;ρθα στο ΟλυJπιακ= πριν δυο J;νεT υπ;ρχαν J=νο π:ντε αθλητ:T, εκ ων οπο<ων οι τρειT τερJατοφ>λακεT και :πρεπε να γεJ<σω το ρ=στερ Jε ποιοτικο>T πα<χτεT. Το κ-ναJε, θα Jπορο>σαJε και καλ>τερα, αλλ- και π-λι το σ>νολο ε<ναι ανταγωνιστικ=. Β:βαια, δεν ε<ναι η οJ-δα των προηγο>Jενων χρ=νων που απ= το Σεπτ:Jβριο… :παιρνε τον τ<τλο, αλλJε δουλει- και πρ=γραJJα Jπορο>Jε να φτ-σουJε στην κορυφ;. Οπ=τε στ=χοT ε<ναι…; Στ=χοT τηT οJ-δαT ε<ναι το πρωτ-θληJα και το κ>πελ-

λο Ελλ-δοT. 9σον αφορ- το θ:Jα τηT ΕυρNπηT εκε< αν ε<σαι αποδυναJωJ:νοT φα<νεται, =JωT, περιJ:νουJε την κλ;ρωση και βλ:πουJε… Ο Ολ υ J π ι α κ = T π : ρ υ σι αντιJετNπισε οικονοJικ- προβλ;Jατα. Ε<ναι ευθ>νη του Ερασιτ:χνη ; ε<ναι και παρ-γοντεT τηT οJ-δαT που δεν στ;ριξαν τον Ερασιτ:χνη και τον -φησαν αβο;θητο; Καταρχ-T ο Ερασιτ:χνηT φ:τοT :χει αλλ-ξει πολιτικ;. 6χει κατεβ-σει το Jπ-τζετ περ<που στο 50% Jε στ=χο να Jην υπ-ρχουν τα θ:Jατα που υπ;ρχαν π:ρυσι, να πληρNνονται οι πα<χτεT στην Nρα τουT και ταυτ=χρονα να ε<ναι ανταγωνιστικ=T Jε πιο οικονοJικ= ρ=στερ. 6λειπα απ= την οJ-δα και δεν JπορN να ξ:ρω τι γιν=ταν π:ρυσι στα διοικητικ- τηT οJ-δαT. 9JωT ξ:ρω =τι το Jπ-τζετ ;ταν πολ> υψηλ= χωρ<T λ=γο. εν υπ;ρχε ουσ<α να ε<ναι τ=σο υψηλ= απλ- για να π-ρει η οJ-δα τον τ<τλο, απ= τη στιγJ; J-λιστα που τα τελευτα<α χρ=νια δεν ε<χαJε κ-ποια Ευρωπαϊκ; δι-κριση. Υπ-ρ-

T Βλ-χοT Θε=δωρο

Ν Ε

Ο κ. Βλ-χοT :δωσε β-ροT στη φυσικ; κατ-σταση, ενN δουλε>τηκε πολ> και το κοJJ-τι τηT τακτικ;T, Jε =λουT τουT πα<χτεT να βρ<σκονται καθηJεριν- (χωρ<T τραυJατισJο>T) στη δι-θεση του τεχνικο> τιJ. Μαζ< Jε τον κ. Βλ-χο, στο Καρπεν;σι ε<χε :ρθει και ο βοηθ=T του (και βοηθ=T του προηγο>Jενου προπονητ; Π-τερου) Κραββαρ<τηT ηJ;τρηT, ο οπο<οT προσφ:ρει τιT υπηρεσ<εT και την εJπειρ<α του οπουδ;ποτε χρειαστε<. * Ο ΟλυJπιακ=T δι:Jενε στο ξενοδοχε<ο ρυ-T και αναχNρησε για την Αθ;να αJ:σωT Jετ- την πρωιν; προπ=νηση του Σαββ-του (24 ΣεπτεJβρ<ου)

Εξυπηρετικ=T και -κρωT συνειδητοποιηJ:νοT J<λησε στα “Ευρυτανικ- Ν:α” για τον ΟλυJπιακ= του 2012. Κ. Βλ-χο ε<ναι η πρNτη φορ- που :ρχεστε στο Καρπεν;σι… Για J:να προσωπικ-, ναι, ε<ναι η πρNτη φορ-. 9JωT η οJ-δα π=λο του ΟλυJπιακο> :χει ξανακ-νει εδN την προετοιJασ<α τηT, περ<που Jια 10ετ<α πριν. ΠροT τα τ:λη Αυγο>στου ε < χαν : ρ θε ι -ν θρ ω πο ι τ ηT οJ-δαT για να ελ:γξουν αν οι εγκαταστ-σειT και οι συνθ;κεT ε<ναι κατ-λληλεT για την προπ=νηση των αθλητNν. Ισχ>ει; Ναι :τσι ε<ναι. Ε<χαν :ρθει :δωσαν το “ok” και για αυτ= βρισκ=Jαστε εδN.

νι κά

Ο φ ακ=T των “ΕυρυτανικNν Ν:ων” βρ:θηκε στο ΚολυJβητ;ριο Καρπενησ<ου, =π ου π ρ α γ J α το π ο < η σε ο ν τα Jπ λο>χοT ΟλυJπιακ=T υδατοσφα<ρισηT την προετοιJασ<α του, π αρακολο>θησε J:ροT τηT προπ=νησηT και J<λησε Jε τον (ν:ο) προπονητ; τηT οJ-δαT, Βλ-χο Θε=δωρο.

Αναχρησε η αποστολ

mo

Α

bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ-ρτη 28 ΣεπτεJβρ<ου 2011 / Σελ<δα 22

2 Γκολ: Γιανν=πουλοT (ΠοταJι-), Λ-ππαT Ι.(Κερ-σοβο), ΤσιαJ-γκαT (Ραπτ=πουλο) 1 Γκολ: Τ>JπαT (Ραπτ=πουλο), Καραβ<δαT Γ. (Ραπτ=πουλο), Κατσαρ;T (Α<ολοT), Νο>λαT Μ.( Α<ολοT), Κατσαδο>ροT (Φραγκ<στα), Κωστ;T Ν. (Απεραντιακ=T), Λαθ>ρηT Π. (5γιοT Προκ=πιοT), Κ=γιαT (5γραφα) ΜπισJπ<κηT (5γραφα), Γεωργι-δηT (5γραφα), Σεντ;T (Κερ-σοβο), Ζι-καT (Κερ-σοβο), Φλωρ-κηT (ΠοταJι-), Ζαγκ=τσηT Γ. (ΠοταJι-)

χουν ΟλυJπιακο< πλο>σιοι, αλλ- και αυτο< δεν δε<χνουν πρ=θυJοι, καθNT πλ:ον δ>σκολα βρ<σκειT λεφτ- σε αυτ:T τιT δ>σκολεT οικονοJικπερι=δουT που περν-Jε. Αφο> σαT ευχαριστ;σουJε για το χρ=νο που JαT διαθ:σατε, θα θ:λαJε να β-λετε τον επ<λογο σε αυτ; την κουβ:ντα JαT, =πωT επιθυJε<τε εσε<T. Το Καρπεν;σι ε<ναι ο ιδανικ=T τ=ποT για την προετοιJασ<α των οJ-δων και αυτ= φα<νεται και απ= τουT συλλ=γουT και τιT Εθνικ:T που :ρχονται κ-θε καλοκα<ρι. Ε>χοJαι να JαT φ:ρει γο>ρι η προετοιJασ<α που κ-νουJε εδN και να JαT βγει η δουλειJ:σα στη σεζ=ν. Να ε<Jαστε υγιε<T, Nστε να επιστρ:ψουJε και του χρ=νου και να τα πο>Jε και π-λι.

ΑΠΟΚ ‘‘το Βελο χι”

Σοκ ε Κατσκα

Παρελ θ=ν, για επαγγελJατικο>T λ=γουT, αποτελε< απ= την οJ-δα του ΑΠΟΚ ο υψηλ=σωJοT αJυντικ=T του σ υλλ =γ ου Κατσ<καT Χρ;στοT.

Ο ΑΠΟΚ =ταν ε<χε αρχ<σει τον προγραJJατισJ= τηT σεζ=ν αποφ-σισε να π-ρει :να ρ<σκο και να αποκτ;σει τον -δ-σκαλο στο επ-γγελJα- Κατσ<κα Χρ;στο, ελπ<ζονταT (!) πωT δε θα διοριστε< για τη φετιν; σχολικ; χρονι-. Π=νταρε πολλ- π-νω του και ο προπονητ;T του ΣερJπ:σηT Παυλ=T, καθNT ο Κατσ<καT θα ;ταν ο στυλοβ-τηT τηT -JυναT για τον ιστορικ= σ>λλογο. 6τσι =πωT ;ταν φυσικ= στο -κουσJα τηT ε<δησηT (την Παρασκευ; 23 ΣεπτεJβρ<ου) =λοι π-γωσαν, αφο> η οJ-δα :να ρ<σκο αποφ-σισε να π-ρει και αυτ= δεν τηT βγ;κε. Ο Κατσ<καT π;ρε Jε-

τ-θεση απ= το 4ο ηJοτικ= Σχολε<ο Καρπενησ<ου σε αντ<στοιχο τηT Σ>ρου (ΝοJ=T Κυκλ-δων) και αφ;νει τον ΑΠΟΚ αποδυναJωJ:νο στον νευραλγικ= χNρο τηT -JυναT. Το γεγον=T που δ:νει τα χ:ρια τηT διο<κησηT του ΑΠΟΚ ε<ναι πωT αυτ= συν:βη J:τα τη λ;ξη τηT Jεταγραφικ;T περι=δου,

<καT Παρελθ=ν ο Κατσ

Nστε να Jπορ:σει η οJ-δα να καλ>ψει το κεν= του Jε πα<χτη αν-λογηT αξ<αT. * Π-ντωT, ακο>στηκε το =νοJα του Ευρυτ-να Ρο>σση ηJ;τρη, αν =JωT Jε<νει ελε>θεροT απ= τον Τηλυκρ-τη Λευκ-δαT (δυσκολε>ται να κατεβε< στη Football league 2).


a

qz

µονότερµα...

Αθλητικο Φκελοι του Λ πρου Κολοκτσιου

Λ σσανδρο Γεωργαλ

ΓεωργαLλ=V: υπ?δειγLα ποδοσφαιριστ= * 8Lαθε ποδ?σφαιρο -

αLλ=V Ο Λ@σσανδροV Γεωργ

Εθνικ?, Παναιτωλικ?, 7τταλοV Ν.Φ., Ηλυσιακ?, Φωστ=ρα, (βοηθ?V του Ντο@σαν Μπ/γεβιτV στην) ΑΕΚ, ΟL?νοια Κ@πρου, ενP απ? τον Α@γουστο του 2011 επ<στρεψε στον Θρασ@βουλο. * Τα καλ@τερα παιχν>δια τηV καρι<ραV του, ο ακο@ραστοV, πολ@τιLοV και Lε =θοV προV L>Lηση Λ@σσανδροV ΓεωργαLλ=V θα θυL/ται ?τι τα <κανε στουV τελικο@V Κυπ<λλου του 1983 και του 1988. * Το ισχυρ?τερο σουτ των τελευτα>ων χρ?νων «οφε>λεται» στον Λ@σανδρο ΓεωργαLλ= του Εθνικο@ ΠειραιPV. Ο ΓεωργαLλ=V σο@ταρε και η Lπ/λα κιν=θηκε Lε 122 χλL/Pρα!! Με αυτ? το σουτ σκ?ραρε στην πρεLι<ρα του 99 εναπρωταθλ=LατοV 1998-9 ντ>ον του ΟλυLπιακο@. * ;ταν κλ=θηκε να απαντ=σει για το ποια =ταν η πιο δ@σκολη στιγL= τηV καρι<ραV του ο >διοV απαντ/ει χαρακτηριστικ/: «;ταν <φυγα απ? τον Παναθηναϊκ? και π=γα στον ΟΦΗ. εν το περ>Lενα.

ΓεωργαLλ=V-στιγL<V * Ο Λ@σανδροV ΓεωργαLλ=V <κανε τα πρPτα του β=Lατα δ>πλα στον ΘωL/ Μα@-

Ε

υρ υτ α

?πωV και οι: Μανωλ/V, ΟικονοL?πουλοV Σπ., Βλ/χοV Β. κ./.- στα τL=Lατα υποδοL=V τηV ΑΕΚ. Το 1980 <γινε επαγγελLατ>αV, αρχ>ζονταV την καρι<ρα του ωV λ>Lπερο και αγων>στηκε εκε> ωV το 1985. Μ/λιστα στ<φθηκε κυπελλο@χοV Ελλ/δοV το 1983, επικρατPνταV στον τελικ? του ΟΑΚΑ Lε 2-0 του ΠΑΟΚ (βασικ?V σε ?λο το LατV). * 1985: Λ?γω διαφωνιPν Lε τη διο>κηση τηV οL/δαV και χωρ>V να 'χει δηLιουργ=σει (ποτ<) πρ?βληLα δεν =ταν πια καλοδεχο@LενοV στην «8νωση» και <τσι ουσιαστικ/ υποχρεPθηκε να φ@γει (<χονταV 116 συLLετοχ<V και 4 γκολ), βρ>σκονταV καταφ@γιο στον συLπολ>τη Παναθηναϊκ?. Με το τριφ@λλι στο στ=θοV αγων>στηκε κυρ>ωV ωV αLυντικ?V L<σοV και λ>Lπερο. 8δωσε λ@σειV στα πιο δ@σκολα προβλ=Lατα και =ταν εξαιρετικ?V -?πωV π/νταστα αLυντικ/ του καθ=κοντα. Εδρα>ωσε τη φ=Lη του ωV σπουδα>ου πα>κτη στο «τριφ@λλι» και το 1992 που παρ<Lεινε κ/τοικοV Παιαν>αV κατ<κτησε 3 πρωταθλ=Lατα 86, 90, 91), αλλ/ και Ελλ/δοV (8 κ@πελλα Ελλ/δαV: το 1986, ?ταν δι<συρε Lε 4-0 τον ΟλυLπιακ?, το 1988, ?ταν και επικρ/τησε (π/λι) του αιων>ου αντιπ/λου 4-3 στα π<ναλτι

(2-2 κ.δ.), το 1989, κερδ>ζονταV ε@κολα τον ΠανιPνιο Μα@ροV, Μαραγκ?V, Μ>χοV), (Μ ενP το 1990, επιβλ=θηκε πολ@ ε@κολα και του Αθηναϊκο@ στον διπλ? τελικ? Lε 3-0 εκτ?V και 2-1 εντ?V. Τ<λοV, Lε τον >διο βασικ? και απ? τουV κορυφα>ουV τηV αναL<τρησηV ο Παναθηναϊκ?V π=ρε και το Σο@περ Καπ του 1988 επικρατPνταV ε@ΚολοLηκολα τηV Λ/ρισαV (Κ τρο@σηV, Βουτυρ>τσαV, ΖιPγαV, ΒαλαPραV) Lε 3-1 στο ΟΑΚΑ. * Μετ/ απ? 156 εLφαν>σειV και 6 τ<ρLατα Lε τον Παναθηναϊκ? π=γε στον ΟΦΗ (1992--94) και ακολο@θησαν διαδοχικ/ οι: ΚαλαL/τα (1199495), Ηρακλ=V (11995-9 96) και 99) και το 2000, Εθνικ?V (11996-9 στα 38 του και ωV πα>κτηV του Αθηναϊκο@, σταL/τησε το ποδ?σφαιρο.

στο τριφ@λλι». * 2011: Στο 2ο αναθεωρητικ? σεLιν/ριο των προπονητPν κατηγορ>αV UEFA-PRO που <γινε στη Ρ?δο συLLετε>χε και ο Λ@σσανδροV ΓεωργαLλ=V, ?πωV και πολλ/ /λλα ον?Lατα του χPρου ?πωV οι: PνηV, Κωστ<νογλου, Κωφ>δηV, Μπ/γιεβιτV, Μιχαλ=τσοV, Νι?πλιαV, Ουζουν>δηV, ΤσιPληV, Βαζ<χα, ΝτεL?λ κ./.

Σε συνενν?ηση Lε 2 διαιτητ<V απ? την ΦθιPτιδα =ρθε ο Λαθ@ρηV Νικ?λαοV, οι οπο>οι θα γραφτο@ν στο Σ@νδεσLο Ευρυταν>αV και να σφυρ>ζουν αγPνεV τηV Α ΕΠΣΝΕ. Τα ον?Lατα που <χουν βγει προV τα <ξω ε>ναι αυτ/ των ΣταL/τη Χρ=στου και Τσιο@Lα Χρ=στου, ενP αποLακρ@νεται το >διο ενδεχ?Lενο για τον ΑναγνPστου ΚPστα, ο οπο>οV επιθυLε> διακαPV να διαιτητε@σει στην Ευρυταν>α, αλλ/ και του Τσιορτο@, παρ/ την αρχικ/ θετικ= στ/ση του. * 8ντονη φηLολογ>α <χει αναπτυχθε> τον τελευτα>ο καιρ? στην Ευρυταν>α πωV δ@ο διαιτητ<V τηV Ευρυταν>αV σκ<φτονται να φ@γουν απ? το ΝοL? και να γραφτο@ν σε Σ@νδεσLο /λλου ΝοLο@, ?χι ?Lορο!! * Τ<λοV, δ@ο ακ?Lα L<λη θα αποκτ=σει η οικογ<νεια των διαιτητPν Ευρυταν>αV: ο <ναV προ<ρχεται απ? το Σ@νδεσLο ιαιτητPν Ροδ?πηV (ΚοLοτην=) και =ρθε Lε Lετ/θεση στην Ευρυταν>α και ο /λλοV ε>ναι ο Κωστο@λαV Ιω/ννηV (πρPην ποδοσφαιριστ=V του Κερασ?βου), ο οπο>οV L/λιστα <χει =δη κιν=σει τιV διαδικασ>εV προV αυτ= την κατε@θυνση.

νι κά

Γενν=θηκε στιV 25 Φεβρουαρ>ου 1962 στην Αθ=να και <γινε ο «απαρα>τητοV» των οL/δων που αγων>στηκε. Ο Λ@σσανδροV ΓεωργαLλ=V για πολλ/ χρ?νια =ταν το «λιονταρ/κι», λ?γω των σπουδα>ων ικανοτ=των του, στη βασικ= ενδεκ/δα τηV ΑΕΚ και του Παναθηναϊκο@.

;πωV ε>χαLε ανακοινPσει απ? τα τ<λη Αυγο@στου, ο Αρχιδιαιτητ=V και Πρ?εδροV τηV επιτροπ=V διαιτητPν Ευρυταν>αV Λαθ@ρηV Νικ?λαοV ε>χε περ/σει Lε τιV επιτυχ>α τιV εξετ/σειV στιV οπο>εV υποβλ=θηκε στα L<σα Καλοκαιριο@ και πλ<ον ε>ναι και επ>σηLα (αναρτ=θηκε στουV π>νακεV τηV ΕΠΟ) παρατηρητ=V διαιτησ>αV Εθνικ=V. Σε αντ>θεση Lε τον Lοναδικ? εκπρ?σωπο τηV Ευρυταν>αV στη γειτονικ= ΦθιPτιδα, οι αντ>στοιχεV θ<σειV παρατηρητPν ε>ναι 6 και πρ?κειται για τουV: Καλιακο@δα, Κλειτσ/κη, Ντζ/Lα, Σιο@τα, Τριανταφ@λλου, Τσο@ντσιουρα, ενP απ? την επ>σηV ?Lορη Αιτωλοακαρναν>α 3, που ε>ναι οι: Κ<κελοV, Ρεντ>φηV και Χρ<λιαV.

Ν Ε

«Βα νο πρσινο»

mo

Α

bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ/ρτη 28 ΣεπτεLβρ>ου 2011 / Σελ>δα 23

ηθ?V Ο ΓεωργαLλ=V =ταν βο ΑΕΚ. ν στη V τ ι του Μπ/γιεβ

ρο και ανδρPθηκε ποδοσφαιρικ/ στην ΑΕΚ Lαζ> Lε το Στ<λιο Μανωλ/. * Οι αριθLο> του ε>ναι οι ιδανικο> «καθρ<πτεV» τηV αξ>αV του: 510 συLLετοχ<V ε>χε Lε τιV οL/δεV που αγων>στηκε, οι 419 εκ των οπο>ων σε επ>πεδο Α' Εθνικ=V. Κ<ρδισε 4 πρωταθλ=Lατα και 6 Κ@πελλα, ενP ε>χε επιτυχ>εV και Lε τιV οL/δεV που δεν κατ<κτησε κ/ποιο τρ?παιο και χρ>στηκε διεθν=V 6 88). φορ<V (11987-8 * Το αγωνιστικ? σορτσ/κι και η φαν<λα <δωσαν στη συν<χεια τη θ<ση τουV στην φ?ρLα του προπονητ=. Ο ΓεωργαLλ=V δο@λεψε, Lεταξ@ /λλων, στουV Θρασ@βουλο, Αστ<ρα Τρ>ποληV,

εν ε>χα σκοπ? να φ@γω απ? την Αθ=να και να πα>ξω Lπ/λα στην επαρχ>α. Η Κρ=τη ?LωV Lου βγ=κε σε καλ?. Βρ=κα Lια οL/δα οργανωL<νη και ανθρPπουV ζεστο@V και φιλικο@V. Η οL/δα βγ=κε στην ΕυρPπη Lετ/ απ? αρκετ/ χρ?νια και <νιωσα ?τι και εγP κ/τι πρ?σφερα σε αυτ?». ;ταν, δε, τον ρωτ/νε ποια φαν<λα απ? τιV 6 συνολικ/ που φ?ρεσε, αγ/πησε περισσ?τερο, ο ΓεωργαLλ=V ε>ναι απ?λυτοV: «Αυτ=ν του Παναθηναϊκο@. Απ? Lικρ?V =Lουν "βαLL<νοV" πρ/σινοV και Lε τα χρ?νια αυτ? δεν /λλαξε. 7λλωστε πολλ<V απ? τιV Lετακιν=σειV Lου απ? οL/δα σε οL/δα τιV <κανα υπ? Lορφ= δανεισLο@, αφο@ αν=κα

@βουΠροπονητ=V του Θρασ γαLλ=V ρ ω ε Γ ο , α Lερ σ= , λου

* ε@τερο πατ<ρα του θεωρε> τον ΓεωργαLλ= ο βραζιλι/νοV Lεσοεπιθετικ?V τηV ΑΕΚ Λεον/ρντο, ο οπο>οV ?πωV λ<ει ο >διοV «Lε βο=θησε π/ρα πολ@. Με /φηνε ελε@θερο στο γ=πεδο και Lπορο@σα να πα>ζω ?πωV L’ αρ<σει». 2010: :ταν υποψ=φιοV *2 δηLοτικ?V σ@LβουλοV στιV δηLοτικ<V και νοLαρχιακ<V εκλογ<V Lε την «ενωτικ= κ>νηση Φιλαδ<λφειαV-Χαλκηδ?ναV-?ραLα π?ληV» του Στα@ρου Κοντο@. «Η συLLετοχ= Lου Lε τα κοιν/ καθορ>στηκε απ? την αγ/πη Lου για τον τ?πο και τη δι/θεσ= Lου για προσφορ/. ;σοι Lε γνωρ>ζουν ξ<ρουν ?τι ε>ναι συνειδητ= η επιλογ= Lου να συνεισφ<ρω και εγP Lε ?λεV Lου τιV δυν/LειV...», αναφ<ρει Lεταξ@ /λλων το δελτ>ο τ@που του ΓεωργαLλ=. ** Πα>κτηV-εργαλε>ο για τουV προπονητ<V του, σοβαρ?V, πειθαρχηL<νοV, δυνατ?V, Lε αντοχ<V και Lπ?λικο πε>σLα, δοκιL/στηκε και ωV δεξι?V Lπακ και αLυντικ?V L<σοV. 8τρεχε και L/ρκαρε παντο@, ενP του /ρεσε να προωθε>ται, συLLετ<χονταV στη δηLιουργ>α παιχνιδιο@ (απειλPνταV και Lε το δυνατ? του σουτ). Αποδε>χτηκε υπερπολ@τιLοV και αποθεPνεται ακ?Lα και σ=Lερα ο Λ@σσανδροV ΓεωργαLλ=V.

.Ο Πλακ>δαV Χρ=στοV τηV 8νωσηV 7σπρα Σπ>τια αγωνιζ?ταν L<χρι π<ρυσι στην Α.Ε. Μεσολ?γγι, Lε την οπο>α π<τυχε 12 τ<ρLατα, ενP τη φετιν= σεζ?ν 14 Lε την οL/δα τηV Βοιωτ>αV. Ο δ>δυLοV αδερφ?V του Μ/ριοV <παιζε και αυτ?V στην ΑΕΜ και φ<τοV θα ε>ναι η τρ>τη σεζ?ν του στην 8νωση.

Μ<ροV του αγPνα Ραπτ?πουλο Φραγκ>στα παρακολο@θησε και ο δηLοφιλ=V αθλητ=V στ>βου ηL?πουλοV ηL=τρηV (<χει αγωνιστε> στον Αρχ<λαο Κατερ>νηV και τον ΠΑΟΚ), ο οπο>οV Lετ/ το τ<λοV του αγPνα προπον=θηκε -σε χαλαρο@V ρυθLο@V- L?νοV του στο γ=πεδο.

τρηV Ο ηL?πουλοV ηL=

ΣυLφPνα Lε απ?φαση του =Lου Καρπενησ>ου, για να Lην επιβαρ@νονται πολ@ τα γ=πεδα του Αθλητικο@, σε κ/θε ευκαιρ>α που το Εθνικ? Στ/διο ε>ναι ελε@θερο θα γ>νονται εκε> αγPνεV των οL/δων. 8τσι <γινε και στην πρεLι<ρα των Αγρ/φων Lε τη Μυρ>κη, αφο@ και οι δυο οL/δεV <χουν δηλPσει ωV <δρα τιV εγκαταστ/σειV του Αθλητικο@. * Παρ/λληλα, Lε απ?φαση τηV Γενικ=V ΓραLLατ<αV ΑποκεντρωL<νηV ιο>κησηV Στερε/V Ελλ/δαV Γερακο@δη Καλλι?πηV (26/09/2011-ΑριθL. Πρωτ 52860/ 1461) χορηγ=θηκε /δεια λειτουργ>αV του Γηπ<δου ποδοσφα>ρου Εθνικο@ σταδ>ου Καρπενησ>ου για <να <τοV απ? την υπογραφ= τηV. Το ?νειρ? τηV πραγLατικ?τητα Lετ/ απ? 7ετ= αναLον=V στη Εθνικ= <κανε η Ευρυτ/νισσα διαιτητ=V Κωνσταντ>να ΜπουLπουρ=. Η ΜπουLπουρ= σε κ/θε ευκαιρ>α «εξ<θετε» την επιτροπ= Lε τιV εξαιρετικ<V διαιτησ>εV που <κανε τ?σο στο Περιφερειακ? ?σο και στην ΕυρPπη (αφο@ ε>ναι 20 L=νεV διεθν=V) και =ταν φανερ? πωV =ταν /δικο να Lην βρ>σκεται στιV επαγγελLατικ<V κατηγορ>εV. Επ>σηV δε θα πρ<πει να ξεχν/Lε πωV φ<τοV ανακηρ@χθηκε η καλ@τερη διαιτητ=V (αντρPν και γυναικPν) τηV Εθνικ=V, ?πωV επ>σηV πωV λ>γουV L=νεV πριν ε>χε σφυρ>ξει τον Lικρ? τελικ? στο Πανευρωπαϊκ? γυναικPν κ/τω των 17 (η Lεγαλ@τερη δι/κρισ= τηV ωV τPρα).


b c d ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 28 ΣεπτεCβρ5ου 2011 / Σελ5δα 24

a

qz

κτακτη Γενικ Συνλευση ΕΠΣ

mo

τακτη Παρουσ5εM στην 0κ ΕΠΣ. τηM ση ευ ν3λ Γενικ4 Συ

ΓνGCεM και προτ&σειM Η ΑκαδηC5α, που π4ρε πρGτη το λ6γο, χαρακτ4ρισε ωM «&καιρη» και «&τοπη» αυτ4 τη συνεδρ5αση, Cε την ΕΠΣ να απαντ&ει πωM «β&σει του &ρθρου 9, παρ. 2, ε&ν το 1/5 των σωCατε5ων επιθυCε5 3χει θ3Cα προM συζ4τηση, τ6τε η ΕΠΣ ε5ναι υποχρεωC3νη να συγκαλ3σει 0κτακτη Γ.Σ». Η ΑκαδηC5α συν3χισε τον5ζονταM πωM τα παιδι& του 1991 ουσιαστικ& δεν αν4κουν σε καC5α ενωσιακ4 ηλικ5α, &ρα ε5ναι ανο7σια η οπο5α συζ4τηση. «Το θ3Cα ε5ναι να πα5ζουν τα Cικρ& παιδι&. Βγ&λτε δελτ5α στα Cικρ& παιδι&», 4ταν η προτροπ4 του κ. Αντων5ου Cε τον κ . Βον6ρτα

C6δια 6ργανα, θεωρGνταM ωM «&καιρη» αυτ4 τη Γ.Σ και ολοκλ4ρωσε λ3γονταM πωM αν αλλ&ξει κ&τι τα αποτελ3σCατα των ΜικτGν θα βαρα5νουν την ΕΠΣ. Απ6 την 5δια Cερι& και ο Α5ολοM, που συCπλ4ρωσε πωM ε5ναι θ3Cα νοοτροπ5αM το να αρχ5ζειM τον προγραCCατισC6 τηM ν3αM σεζ6ν αC3σωM C6λιM τελειGσει η προηγο7Cενη (6πωM δηλαδ4 3κανε πρGτη η οC&δα του Προφ4τη Ηλ5α, που 3διωξε και πολλο7M πα5χτεM &νω των 33). Μ&λιστα 3δωσε συγχαρητ4ρια στη Φραγκ5στα, για την &κρωM νεανικ4 οC&δα που 3χει δηCιουργ4σει (C.ο. ηλικ5αM: 20 ετGν), ενG το 5διο 3κα-

Περιφερειακ Πρωτθληα

Σ ντρα (;) στι 30/10

Ε

 Πιο ε7κολα Cπορε5 να Cαντ3ψει κ&ποιοM του M «Cαγικο7 M» αριθCο7 M του Τζ6κερ (!!) π αρ& την οριστικ4 ηCεροCην5α 3ναρξηM του Περιφ ερειακο7 Πρωταθλ4CατοM. Και αυτ6 γιατ5 για C5α ακ6Cη φορ& γνωστοπ οι4θηκε στιM οC&δεM η αλλαγ4 3ναρξηM τηM Ερασιτεχνικ4M Κατηγορ5αM.

Ν3α αναβολ4 και σ3ντρα στιM 30 Οκτωβρ5ου αποφ&σισαν τα C3λη τηM αρC6διαM επιτροπ4M τηM ΕΠΟ λ6γω των εκκρεCοτ4των που υπ&ρχουν σε υποθ3σειM που ταλαν5ζουν (στη-

νε η Μυρ5κη 6σον αφορ& τη φετιν4 φιλ6τιCη προσπ&θεια του Κο λ6κα στην ΠοταCι&. Αναγ3ννηση, Φραγκ5στα και Αγ5α Τρι&δα συCφGνησαν πωM 6ποια αλλαγ4 ε5ναι να γ5νει αM συζητηθε5 στην επ6Cενη Τακτικ4 Συν3λευση. Επ5σηM, ε7στοχη 4ταν και η τοποθ3τηση του ΑΠΟΚ που διερωτ4θη πωM ε5ναι δυνατ6ν Cικρο5 πα5χτεM του Αγ5ου Προκοπ5ου δεν Cπορο7ν συCCετ&σχουν σε αγGνεM, ενG αυτο5 τηM Φραγκ5σταM Cπορο7ν. Απ6 την &λλη Cερι&, ο Απεραντιακ6M, το Ραπτ6πουλο και το Κερ&σοβο τ6νισαν πωM 3χουν πρ6βληCα στο θ3Cα των CικρGν κ&τω των 16 και ζ4τησαν να αλλ&ξει αυτ6, καθGM υπ&ρχει θ3Cα επιβ5ωσηM τουM και πωM πιθαν6ν να υπ&ρξει πρ6βληCα συCCετοχ4M τουM στο Πρωτ&θληCα (ακο7στηκε απ6 την οC&δα τηM 6ξαM και του Απεραντιακο7), ενG συCπλ4ρωσαν πωM ο 33αρηM δεν ε5ναι Cεγ&λοM και πωM Cπορε5 να προσφ3ρει. Με αυτ4 την τελευτα5α &ποψη συCφGνησαν και οι: Αγ5α Τρι&δα και Φραγκ5στα.

Ν Ε

Σε δ7ο στρατ6πεδα Ουσιαστικ&, τα σωCατε5α χωρ5στηκαν σε 2 στρατ6πεδα: απ6 τη Cια, αυτ& που επ3Cεναν να Cε5νει ωM 3χει η απ6φαση τηM ΕΠΣ και απ6 την &λλη, αυτ& που 4θελαν να αλλ&ξει η τωριν4 απ6φαση και να ισχ7ει: 2 πα5χτεM κ&τω των 20 στη βασικ4 11αδα και ελε7θερο το &νω 6ριο.

να συCπληρGνει: «Τα δελτ5α στα παιδι& 10, 11, 12 ετGν ε5ναι δωρε&ν». Η ΠοταCι& τ6νισε πωM 3χει γ5νει ο προγραCCατισC6M για τη ν3α σεζ6ν και πωM για την κατ&ντια του Ευρυτανικο7 ποδοσφα5ρου φτα5νε οι αδρ3M πληρωC3M σε ορισC3νουM «Cεγ&λουM» πα5χτεM, που ουσιαστικ& «κ6βουν» την Cπ&λα στα παιδι& του ΝοCο7.«ΠροτιCG να πα5ζω Cε Cικρο7M και αM χ&νω τα CατM», υπογρ&CCισε ο προπονητ4M Κολ6καM Σπ7ροM. Η Μυρ5 κη κιν4θηκε στο 5διο C4κοM κ7CατοM και πρ6σθεσε πωM αν αλλ&ξει κ&τι θα 3κανε προσφυγ4 (!) στα αρ-

υρ υτ α

Σ7Cφωνα Cε 6τι ε5χε ψηφιστε5 τον περασC3νο εκ3Cβριο κ&θε οC&δα θα 3χει στην αρχικ4 τηM 11&δα το πολ7 2 &τοCα π&νω των 33 ετGν, 2 κ&τω των 20 (γεννηC3νοι απ6 1/1/1990) και 1 &τοCο κ&τω των 16 (γεννηC3νοι απ6 1/1/1995 και Cετ&), ο οπο5οM θα αποτελε5 και C3λοM των ΜικτGν οC&δων. Οι οC&δεM που πρ6βαλλαν αντ5ρρηση σχετικ& Cε αυτ6 (τGρα 6CωM και 6χι 6ταν τ3θηκε το θ3Cα προM συζ4τηση) 4ταν οι: Ραπτ6πουλο, Απεραντιακ6, Κερ&σοβο, Κρ3ντη, /γιοM Προκ6πιοM, Αγ5α Τρι&δα, ΑΕΚ και Κρ5κελλο (χωρ5M δικα5ωCα ψ4φου οι δυο τελευτα5εM). ΤιM οC&δεM στην Ε.Γ.Σ. εκπροσGπησαν οι: Μπρ&ζιαM 4CοM-Ν Ντζ5CαM Φ&νηM (Ραπτ6πουλο), Μο7τσελοM Ευθ7CιοM (Κερ&σοβο), ΤσGνηM Ν5κοM-Λ Λι&γκαM ΓιGργοM (Μυρ5Μπακη), Κολ6καM Σπ7ροM-Μ κατσι&M Αθαν&σιοM (ΠοταCι&), Καραγι&ννηM Ιω&ννηM (/γιοM Προκ6πιοM), π. Φεγγο7ληM Ευ&γγελοM-Μ Μ&κκαM ΚGσταM (Κρ3ντη), Κολοκ7θαM ΑντGνηM (Φραγκ5στα), Χρυ σι κ6 M Ταξι&ρχηM-Λ Λ ε ρ ο γ ι& ν ν η M Ι ω &ννηM (Α5ολοM), Κατσ5κηM Χριστ6φοροM-Κ Κατσ5κηM Βασ5ληM (Απεραντιακ6M), ροσ5νηM Ν5κοM (/γραφα), Αντων5ου ηC4τρηM-Α Αθανασ6πουλοM ηC4τρηM (ΑκαδηC5α), ΛαCπρ&κηM Ιω&ννηM (Αγ5α Τρι&δα), Γκορ6γιαM Ν5κοM (ΑΠΟΚ). Τα C3λη του .Σ. τηM ΕΠΣ

που 3δωσαν το “παρGν” 4ταν C6λιM 4: Πεταρο7δηM ηC4τρηM (Πρ6εδροM), Παπαντζ5Cα M Γι Gρ γ ο M (Αντιπρ6εΒ ο ν6 ρ τ α M ι ο ν 7 σ ηM δροM),Β (ΓραCCατ3αM) και Τσατσαρ&γκοM Θαν&σηM (ΤαC5αM).

ταM, 6 αριστερ&): Βον6ρ Τα C3λη τηM ΕΠΣ (απ γκοM. & ρ α σ τ α σ Τ , M η δ 7 ο Παπαντζ5CαM, Πεταρ

ση Κρ3ντηM). Κ&τι τ3τοιο 6CωM δε χρει&στηκε να γ5νει αφο7 τη ν3α πρ6ταση ψ4φισαν 4 σωCατε5α (Απεραντιακ6M, Ραπτ6πουλο, Κερ&σοβο, /γιοM Προκ6πιοM), ενG την 4δη ισχ7ουσα πρ6ταση «υπερασπ5στηκαν» 6 σ7λλογοι (ΑΠΟΚ, /γραφα, Α5ολοM, Μυρ5κη, ΠοταCι&, Αγ5α Τρι&δα). Η Κρ3ντη δ4λωσε παρGν. * 0τσι λοιπ6ν για το πρωτ&θληCα τηM σεζ6ν 20 11-12 παραC3νει η πρ6ταση: 2 &τοCα κ&τω των 20, 1 κ&τω των 17 και το πολ7 2 &νω των 33 ετGν στη βασικ4 11αδα.

νι κά

ΟκτG οC&δεM (οι δ7ο χωρ5M να 3χουν δικα5ωC α ψ 4 φ ο υ ) 3 θ ε σ α ν α 5τ η Cα αλλ αγ4M των ορ5ων ηλικ5αM που 3χουν ψηφιστε5 τον περασC3νο εκ3Cβριο απ6 τα C3λη τ η M ΕΠ Σ .

Α

εν π ρασε η πρταση αλλαγ ορ ων ηλικ α

C3να παιχν5δια και αδειοδοτ4σειM). Αυτ6 6πωM ε5ναι φυσικ6 προκ&λεσε τον εκνευρισC6 6λων και φυσικ& του Προ3δρου του ΑΠΟΚ Γκορ6για Ν5κου, ο οπο5οM υποδ3χτηκε αγανακτισC3νοM αυτ4 την ε5δηση. Αυτ6 το θ3Cα αν και δηCιουργε5 πρ6βληCα και στον προπονητ4 των ΠρωταθλητGν Ευρυταν5αM ΣερCπ3ση Πα7λου, 6σον αφορ& τον προγραCCατισC6, του δ5νει το χρονικ6 περιθGριο να βελτιGσει εCφανε5M ατ3λειεM στην οC&δα του Βελουχ5ου. * Στο Cεταξ7, τιM χειρ6τερεM

C3ρεM τηM Cεγ&ληM του ιστορ5αM ζει ο Ηρακλ4M, ο οπο5οM 6λα δε5χνουν πωM οδε7ει προM το περιφερειακ6 πρωτ&θληCα. Η Επιτροπ4 ΕπαγγελCατικο7 ΑθλητισCο7 δεν 3δωσε στουM κυαν6λευκουM παρ&ταση για να καταθ3σουν φ&κελο και ωM εκ το7του δεν πα5ρνουν πιστοποιητικ6 για τα επαγγελCατικ& πρωταθλ4Cατα. Την 5δια τ7χη Cε τον Ηρακλ4 θα ακολουθ4σουν οι Ιωνικ6M, Εθνικ6M, Αναγ3ννηση Καρδ5τσαM, αλλ& και τα Τρ5καλα, οι οπο5οι δεν π4ραν επ5σηM το πιστοποιητικ6 απ6 την Επιτροπ4 ΕπαγγελCατικο7 ΑθλητισCο7.

Μικτ3M οC&δεM Η ΕΠΣ, δια στ6CατοM, κ. Πεταρο7δη, δεσCε7τηκε να καλ7ψει 6λα τα 3σοδα (Cετακ5νηση και σ5τιση) στα παιδι& που 3ρχονται απ6 τα χωρι& για να ενισχ7σουν τιM προσπ&θειεM των CικτGν οC&δων τηM Ευρυταν5αM.

ιαδι κασ5α ψηφοφορ5αM Εν τ3λει αποφασ5στηκε να γ5νει ψηφοφορ5α και αν υπερ5σχυε η ν3α πρ6ταση, το θ3Cα θα αναλ&Cβανε να επιλ7σει αρC6διοM νοCικ6M σε θ3Cατα αθλητισCο7 (πρ6ταΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ%Ν ΑριθC. Πρωτ.: 13873 ΚερασοχGρι , 27/9/2011 ΓΝ%ΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο 4CαρχοM Αγρ&φων 3χονταM υπ6ψη -τιM διατ&ξειM του &ρθρου 163 Ν. 3584/07 -τον ΟΕΥ του 4Cου Αγρ&φων καλε5 τουM/τιM ενδιαφερ6CενουM/νεM να υποβ&λλουν σχετικ4 α5τηση Cε σ7ντοCο βιογραφικ6 σηCε5ωCα και αποδεικτικ& των προσ6ντων τουM, σχετικ& Cε την πλ4ρωση δ7ο (2) θ3σεων ειδικο7 συνεργ&τη. Οι ενδιαφερ6Cενοι/νεM πρ3πει να 3χουν τα εξ4M προσ6ντα: Α) Τα γενικ& προσ6ντα διορισCο7 που προβλ3πονται για τουM υπαλλ4λουM του πρGτου C3ρουM

Επ5σηM... * Παρ6ντεM στην 0κτακτη Συν3λευση 4τανκαι οι: Φο7καM Βασ5ληM, ΚατσκιGρηM Ανδρ3αM και ο ποδοσφαιριστ4M τηM 6ξαM Ραπτοπο7λου Γεωργαλ4M Βασ5ληM. * Σωστ4 δε5χνει η πρ6ταση του Κερασ6βου, που πρ6τεινε να Cπει 6ριο ηλικ5αM στο πρωτ&θληCα τηM Β ΕΠΣΝΕ. Κ&τι αν&λογο ε5χε προτε5νει παλαι6τερα και ο Αντων5ου, δηλαδ4 να γ5νει η εν λ6γω κατηγορ5α εφηβικ6 πρωτ&θληCα, Gστε να τα παιδι& αυτ& Cετ& να Cπορο7ν να π&ρουν Cεταγραφ4 στιM Cεγ&λεM οC&δεM. Αγων5ζονται δηλαδ4 στη Β και αC3σωM Cετ& ενισχ7ουν τιM οC&δεM τηM Α. * ικα5ωCα ψ4φου ε5χαν οι οC&δεM που κατ& το ηCεροτου ν. 3584/07 (&ρθρα 11 3ωM και 17). Για τα γενικ& προσ6ντα διορισCο7 απαιτε5ται χωριστ4 απ6 την α5τηση, υπε7θυνη δ4λωση του υποψηφ5ου, κατ& το &ρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οπο5α να δηλGνετε 6τι πληρο7νται. Β) Πτυχ5ο ΤΕΙ τηM ηCεδαπ4M τC4CατοM «Λογιστικ4M» 4 «Τοπικ4M Αυτοδιο5κησηM» 4 ισ6τιCο πτυχ5ο 4 δ5πλωCα τηM αλλοδαπ4M, Γ) Να 3χουν εCπειρ5α σε θ3Cατα ΟΤΑ 4 και νοCικGν προσGπων των ΟΤΑ τουλ&χιστο δ7ο ετGν. Η εCπειρ5α αποδεικν7εται ωM εξ4M: Για Cεν τουM Cισθωτο7M, χωριστ4 απ6 την α5τηση, υπε7θυνη δ4λωση του υποψηφ5ου, κατ& το &ρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οπο5α να δηλGνονται ο εργοδ6τηM, το ε5δοM και η χρονικ4 δι&ρκεια τηM εξειδικευC3νηM εCπειρ5αM. Οι Cισθωτο5 του δηC6σιου το-

λογιακ6 3τοM 2010 δεν ε5χαν 20 τουλ&χιστον ποδοσφαιριστ3M στο δυναCικ6 τουM. Ετσι αποκλε5στηκαν απ6 τη διαδικασ5α οι: ΑκαδηC5α και Κρ5κελλο, 6πωM επ5σηM και οι: Αναγ3ννηση, Φραγκ5στα, Μικρ6 Χωρι6 και Γραν5τσα, οι οπο5εM, &λλωστε, δε συCCετε5χαν καC5α χρονι& σε πρωτ&θληCα του ΝοCο7. Η πλευρ& τηM Κρ3ντηM, αφο7 ενηCερGθηκε απ6 αρC6διο &τοCο, πρ6τεινε στον Πρ6εδρο τηM ΕΠΣ να διαβ&σει στον ΚΑΠ ερασιτεχνικGν πρωταθληC&των τι ακριβGM ισχ7ει ΣυγκεκριC3να: * ΚΑΠ: &ρθρο 19, παρ. 8 Οι ΕνGσειM Cπορο7ν Cε απ6φαση του .Σ. να υποχρεGσουν τα σωCατε5α να χρησιCοποι4σουν συγκεκριC3νο αριθC6 νεαρGν ποδοσφαιριστGν στουM αγGνεM. Ο αριθC6M και η ηλικ5α αυτGν υποχρεωτικ& θα προβλ3πεται και θα καθορ5ζεται απ6 την σχετικ4 προκ4ρυξη, εφαρCοζ6CενηM τηM παραγ. 9 του παρ6ντοM (σχετικ6 Cε τα κα 6ρια ηλικ5αM κ&τω των 20 και κ&τω των 17). * ΚΑΠ: &ρθρο 37, παρ. 5 Οι ΕνGσειM Cπορο7ν Cε τιM προκυρ4ξειM τουM να καθορ5σουν το ανGτατο 6ριο ηλικ5αM των ποδοσφαιριστGν που θα πα5ρνουν C3ροM στα τοπικ& πρωταθλ4Cατα (σχετικ6 Cε 6ριο &νω των 33). C3α, Cπορο7ν, εναλλακτικ&, αντ5 τηM υπε7θυνηM δ4λωσηM, να προσκοC5σουν βεβα5ωση του οικε5ου φορ3α του δηC6σιου τοC3α, απ6 την οπο5α να προκ7πτουν το ε5δοM και η χρονικ4 δι&ρκεια τηM εξειδικευC3νηM εCπειρ5αM. Για δε τουM ελε7θερουM επαγγελCατ5εM, χωριστ4 απ6 την α5τηση, υπε7θυνη δ4λωση, κατ& το &ρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το ε5δοM και την χρονικ4 δι&ρκεια τηM εξειδικευC3νηM εCπειρ5αM. Οι αιτ4σειM των ενδιαφεροC3νων Cε βιογραφικ6 σηCε5ωCα και τα σχετικ& δικαιολογητικ& θα κατατ5θενται C3χρι την 7/10/2011 ηC3ρα Παρασκευ4 στα γραφε5α του 4Cου στο ΚερασοχGρι, (αρC6διοM Μαρ5α Συγκελοπο7λου τηλ 22373-51312) κατ& τιM εργ&σιCεM ηC3ρεM και GρεM. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ1ρτη 28 ΣεπτεMβρ>ου 2011 / Σελ>δα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

ΚαρπενησιQτη και ΖQτου γων>α, σε προνοMιακ= τιM=. Τηλ. 6982668160, 6978503364. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 326 τ.M. στην οδ? Ηροδ?του 1 & ΓρηγοροποAλου, στη ΛαM>α. Τηλ. 6944476306. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικ?πεδα σε επαφ= 600 τ.M. <καστο, εντ?W οικισMοA στουW Κορυσχ1δεW. ιαθ<τουν οικοδοMικ= 1δεια. ΤιM=: 90.000 ευρQ <καστο. Τηλ. 2237080115, 6977081490. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο εντ?W σχεδ>ου, στη Λαγκαδι1. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 950 τ.M., 1ρτιο & οικοδοM=σιMο, Mε απ<ραντη θ<α, στο Μεγ. Χωρι?. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 3.500 τ.M. πλησ>ον δρ?Mου Καρπενησ>ου-Μεγ. ΧωριοA. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 500 τ.M. Mε παλι1 π<τρινη δ>πατη οικ>α 50 τ.M. Mε ωρα>α θ<α, στουW Κορυσχ1δεW. ΤιM=: 130.000 ευρQ. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 300 τ.M. Mε παλι1 οικ>α για αντιπαροχ=, στουW Κορυσχ1δεW. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρ?κτηMα 18 στρ. οικοδοM=σιMο, Mε ρεAMα & νερ?, στιW «Λ1κκεW» Αγ. Τρι1δαW. ΤιM=: 38.000 ευρQ. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 5100 τ.M. 1ρτιο & οικοδοM=σιMο στη ΜεσαMπελι1. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 1650 τ.M. οικοδοM=σιMο & εφαπτ?Mενο στον δρ?Mο, στη θ<ση «Παρασπ?ρια» στο Κλαυσ>. ΤιM=: 120.000 ευρQ. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 2237 τ.M. εκτ?W σχεδ>ου, στη θ<ση Μ<λεγοW, στο Μεγ. Χωρι?. ΤιM=: 40.000 ευρQ. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 747,35 τ.M., 1ρτιο & οικοδοM=σιMο, στον κεντρικ? δρ?Mο, στην ε>σοδο του οικισMοA οMν>σταW. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχ?Mενα οικ?πεδα συνολικοA εMβαδοA 1300 τ.M., εντ?W οικισMοA Μεγ1λου ΧωριοA. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 400 τ.M. στο Ν<ο ερM1τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 2.130 τ.M. 1ρτιο & οικοδοM=σιMο, 1σφαλτοW, φωW, νερ?, τηλ., αποχ<τευση στα ?ρια του χωριοA Αγ. Τρι1δα, ψηλ1 στο δ1σοW. ΤιM=: 45.000 ευρQ (συζητ=σιMη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 293,31 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 542,25 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 170,17 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 3121,20 τ.M. στην ν<α Εθνικ= Οδ?, στον Αγ. Νικ?λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 1000 τ.M. Mε οικοδοM= 80 τ.M. στον κεντρικ? δρ?Mο, στο ΚαινοAριο Λοκρ>δοW. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 306 τ.M. Mε συντελεστ=

υρ υτ α

Οικ πεδα

Ε

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο Mε φωW, νερ? & δρ?Mο, εντ?W οικισMοA, στο Ν?στιMο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ=Mα 3,5 στρ., ?Mορο οικισMοA, στο Ν?στιMο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. εντ?W σχεδ>ου, στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 55.000 ευρQ. Τηλ. 6934649113. ΠΛOYNΤΑΙ οικ?πεδα 500 τ.M. <καστο εντ?W σχεδ>ου, στα Παλι1Mπελα. ΤιM= ευκαιρ>αW. Τηλ. 2106431570, 6946270265. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 160 τ.M., 1ρτιο & οικοδοM=σιMο, σε κεντρικ? σηMε>ο στο Μεγ. Χωρι?. τηλ. 6977236306. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεM1χιο 9 στρ. περ>που, στουW Αγ. Θε?δωρουW Κρικ<λου. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο εντ?W σχεδ>ου, στο Κρ>κελο, κοντ1 στην πλατε>α. Τηλ. 6985719085. ΠΛΕΙΤΑI γωνιακ? οικ?πεδο 400 τ.M. Mε οικ>α 96 τ.M., ηMιτελ=W, Mε οικοδοMικ= 1δεια. Τηλ. 6982995477. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεM1χιο 4 στρ. περ>που για κοπ= χ?ρτου & β?σκηση στη θ<ση ΚεραM>δι = Μαργαζ>. Τηλ. 2237023044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεM1χιο 7 στρ. επ>πεδο, κατ1λληλο για επιχε>ρηση, σε απ?σταση 60 M<τρων περ>που (κ?MβοW - προW ν<ο Νεκροταφε>ο Καρπενησ>ου) τηW ν<αW εθνικ=W οδοA Καρπενησ>ου ΛαM>αW. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI αMφιθεατρικ? οικ?πεδο 5,6 στρ. Mε οικ>α 200 τ.M., Mε ρεAMα & νερ?, επ> τηW οδοA Κορυσχ1δων στη ΜεσαMπελι1. Μ?νο σοβαρ<W προτ1σειW. Τηλ. 6944388555. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεM1χιο 5 στρ. στουW Γοριαν1δεW. ΤιM=: 40.000 ευρQ. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 500 τ.M. σε κεντρικ? σηMε>ο στην Καλλιθ<α (Μπι1ρα) Mε πρ?σβαση στον δρ?Mο, απ<ναντι απ? την εκκλησ>α. Τηλ. 2237080658. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 454 τ.M. κ1τω απ? το Εθνικ? Στ1διο. ΤιM=: 80.000 ευρQ. Τηλ. 2237023673, 6986563150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 450 τ.M. περ>που Mε οικ>α παλι1W κατασκευ=W στο Μουζ>λο και αγρ?κτηMα 300 τ.M. στη γ<φυρα, στο Μουζ>λο. Τηλ. 2283024945, 6976390457. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 800 τ.M. εντ?W σχεδ>ου στην Αγ. Παρασκευ=. Τηλ. 6947405551, 2237022184. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο οικοδοM=σιMο 750 τ.M. στην ε>σοδο τηW :MπλιανηW, δ>πλα στον κεντρικ? δρ?Mο. ΤιM=: 20.000 ευρQ. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. Mε παλι1 π<τρινη οικ>α σε αMφιθεατρικ= θ<ση, εντ?W οικισMοA, στο ΚερασοχQρι. Τηλ. 6972592650. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 310 τ.M. Mε παλι1 οικ>α στην οδ? Αλ. Οικον?Mου. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο Mε σπ>τι 780 τ.M. στο ν<ο σχ<διο π?ληW. Τηλ. 6976616345. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ? οικ?πεδο 220 τ.M. περ>που στην

Α Ν Ε

τ.M. ΤιM=: 200.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mονοκατοικ>α σε 1 στρ. οικ?πεδο, στο Κλαυσ>. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ π<τρινη ανακαινισM<νη Mονοκατοικ>α στο Κλαυσ>. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mονοκατοικ>α 100 τ.M. σε 1 στρ. οικ?πεδο, στη ΜαυροM1τα. ΤιM=: 30.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mονοκατοικ>α στον Ξηρι1. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι1 Mονοκατοικ>α 80 + 80 τ.M. σε οικ?πεδο 250 τ.M. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι1 Mονοκατοικ>α σε οικ?πεδο 1500 τ.M. στο ΒουτAρο. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 5.800 τ.M. στον δρ?Mο ΠρουσοA. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4.100 τ.M. προW Καλιθ<α. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 5.500 τ.M. στο Παλι? Μικρ? Χωρι?. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4.000 τ.M. Mε σπ>τι παλι?, στο Κεφαλ?βρυσο. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 3.800 τ.M. (κτ>ζει 200 τ.M.) στο Αθλητικ? Κ<ντρο. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4010 τ.M. στο Κεφαλ?βρυσο. ΤιM=: 120.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 13.000 τ.M. στον Κ1τω Ξηρι1. ΤιM=: 200.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 19.000 τ.M. στον Κ?νισκο. ΤιM=: 350.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 7.368 τ.M. στη Μυρ>κη. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 8.000 τ.M. π1νω σε δρ?Mο προW τον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 200.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 5.200 τ.M. στη Μυρ>κη. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 600 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 60.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 700 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 40.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 510 τ.M. στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 70.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ? οικ?πεδο 625 τ.M. στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 90.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ διαMπερ<W οικ?πεδο 1.180 τ.M. στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 160.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 200 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 60.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 330 τ.M. στο Μεγ. Χωρι?. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 300 τ.M. στον Π1νω Ξηρι1. ΤιM=: 60.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 572 τ.M. στο Μουζ>λο. ΤιM=: 50.000 ευρQ.

δ?MησηW 1,8, στη Λ1σπη. ΤιM=: 40.000 ευρQ. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4 στρ. περ>που, στη θ<ση Χαντζ<ικα, στον :γιο Νικ?λαο. Τηλ. 6975855982. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 12 στρ. δ>πλα στο ξενοδοχε>ο LECADIN, Mε πρ?σοψη 50M. & απερι?ριστη θ<α. ΤιM=: 100.000 ευρQ. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο στο Παλαι? Μικρ? Χωρι?. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγM<νο οικ?πεδο 1.120 τ.M. Mε παλι1 οικ>α (υπ?γειο 15 τ.M. & ισ?γειο 56 τ.M.) στο Στ<νωMα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 850 τ.M., οικοδοM=σιMο, Mε ολο=Mερο =λιο & απ<ραντη θ<α στη οMν>στα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. Ευαγγελ>α. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο Mε οικ>α 110 τ.M. στη Ροδ>τσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 750 τ.M. 1ρτιο & οικοδοM=σιMο, Mε ρεAMα & νερ?, δ>πλα στο κεντρικ? δρ?Mο στην :Mπλιανη. ΤιM=: 25.000 ευρQ. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεM1χιο 10 στρ. αMφιθεατρικ?, 800 M. απ? τη θ1λασσα, στην περιοχ= Ασπρονερ>ου στα ΚαMM<να ΒοAρλα ΦθιQτιδαW. ΤιM=: 500.000 ευρQ. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδο 1050 τ.M. και κτ=Mα 3630 τ.M. εντ?W οικισMοA, Mε φωW, νερ? και δρ?Mο. ΤιM=: 130.000 <καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 750 τ.M. Mε 50M. φ1τσα, στο ΒουτAρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 7 στρ. Mε νερ?, ρεAMα, αποχαρακτηρισM<νο, στην Πειραϊκ= –Πατραϊκ=. ΤιM=: 270.000 ευρQ. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ= – Πατραϊκ= Mε φ1τσα στον περιφερειακ?. Κατ1λληλο και για επαγγελMατικ= στ<γη. ΤιM=: 350.000 ευρQ. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 360 τ.M. στην οδ? Σ1Mου (Ο.Τ. 42) στον Προφ=τη Ηλ>α. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 450 τ.M. Mε 2οροφη Mεζον<τα (40 τ.M. και 45 τ.M.), στεγασM<νο γκαρ1ζ, αποθ=κεW, α>θριο, εντ?W σχεδ>ου στην Αγ. Τρι1δα. ΤιM=: 95:000 ευρQ. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ=Mα 5 στρεM. Mε 2 νε?δMητεW οικ>εW 80 τ.M. και 120 τ.M. αντ>στοιχα. Μ?νο σοβαρ<W προτ1σειW. ΤιM=: 275.000 ευρQ (Mαζ> = χωριστ1). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 604 τ.M. εντ?W σχεδ>ου, 1ρτιο και οικοδοM=σιMο στη οMν>στα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 420 τ.M. εντ?W σχεδ>ου, ενταγM<νο στο κτηMατολ?γιο, Mε πολA καλ= θ<α, Mετρητ=. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 650 τ.M. εντ?W σχεδ>ου, ενταγM<νο στο κτηMατολ?γιο, Mε πολA καλ= θ<α, Mετρητ=, διαMπερ<W, Mε πρ?σοψη σε δυο δρ?MουW. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ=Mα 7.368 τ.M. στη θ<ση «Αι Λι1W», στη Μυρ>κη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 1ρτιο και οικοδοM=σιMο επ> τηW οδοA Ι. ΓαλανοA 5, στη Λαγκαδι1. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Ελαιοπερ>βολα 50 δ<ντρα, 2 αγροτεM1χια 3.500 τ.M. και 2.500 τ.M. αντ>στοιχα στη θ<ση ΛΙΒΑΝΙ Β>νιανηW, Mε 2 εισ?δουW και ιδιωτικ? δρ?Mο, περιφραγM<να Mε αυτ?Mατο π?τισMα, καρυδι<W και αMυγδαλι<W. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 2.539 τ.M. εφαπτ?Mενο στο δρ?Mο Mε 1Mεση δυνατ?τητα για φωW, νερ? και τηλ<φωνο, στον οικισM? Πλ1τανοW στην Καστανι1 Ευρυταν>αW. ΟικοδοM=σιMα 400 τ.M. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 212 τ.M. Mε συντελεστ= δ?MησηW 08 & συντ. κ1λυψηW 50% στην περιοχ= τηW Πειραϊκ=W –Πατραϊκ=W (Πλατανι1). ΤιM=: 45.000 ευρQ. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4 στρ. στη θ<ση « εσπ?τη» στον Αγ. Νικ?λαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 6 στρ. Mε ρεAMα & νερ?, στη θ<ση Σκληθιρι1W. Τηλ. 6977809007.

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο 2αρι 52 τ.M. στο Καρπεν=σι. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο ηMιυπ?γειο 2αρι 56 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 70.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mεζον<τα στουW Γοριαν1δεW. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο 2αρι 61 τ.M., Mε αποθ=κη, στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 100.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAρια ηMιυπ?γεια γκαρσονι<ρα 42 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 30.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο 3αρι, 2ου ορ?φου, 75 τ.M. Mε τζ1κι & αποθ=κη. ΤιM=: 135.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAρια ηMιυπ?γεια γκαρσονι<ρα 45 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 35.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι 81 τ.M. 2ου ορ?φου, Mε τζ1κι & αποθ=κη. ΤιM=: 115.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ=W Mεζον<τα 119 τ.M. Mε αποθ=κη 10 τM. & θ<α, στο Καρπεν=σι. ΤιM=: 210.000 Mε θ<α. ΠΛΕΙΤΑΙ Mεζον<τα 100 τM. (3αρι) στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 170.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο 3αρι 103 τ.M., 2ου ορ?φου, Mε αποθ=κη 10 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 155.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοAρια πολυτελ= 2αρια-3αρια, Mε θ<α, τζ1κι & αποθ=κη, στο κ<ντρο του Καρπενησ>ου. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ<W διαM<ρισMα 100 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ δAο πολυτελ= διαMερ>σMατα 85 τ.M. στο κ<ντρο του Καρπενησ>ου. ΤιM=: 130.000 & 140.000 ευρQ, αντ>στοιχα. ΠΛΕΙΤΑΙ διαM<ρισMα 55 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM= 55.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι κοντ1 στο 2ο ηM. Σχολε>ο. ΤιM=: 100.000 ευρQ. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ γκαρσονι<ρεW - 2αρια - 3αρια 4αρια - Mονοκατοικ>εW - καταστ=Mατα - γραφε>α. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>α 150 τ.M. σε οικ?πεδο 350 τ.M. στο Ν?στιMο. ΤιM=: 220.00 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι1 2οροφη οικ>α στο Παλαι? Μικρ? Χωρι?. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ= π<τρινη αυτ?νοMη Mονοκατοικ>α 100 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 180.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ= π<τρινη αυτ?νοMη Mονοκατοικ>α 65 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 120.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ>εW σε Β>νιανη-Γραν>τσα- 1φνη-Αγ. Τρι1δα-Βρ1χα- οMιανοAW. ΠΛΕΙΤΑΙ πρQτοW ?ροφοW Mονοκατοικ>αW 95 τ.M. στον π1νω Ξηρι1. ΤιM=: 90.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αποθ=κη σε οικ?πεδο 160 τ.M. στον Ξηρι1. Κατ1λληλοW χQροW για επαγγελMατικ= στ<γη. ΤιM=: 35.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικ>α στον Προφ=τη Ηλ>α. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι1 οικ>α στην πλατε>α του ΠαλαιοA ΜικροA ΧωριοA. ΠΛΕΙΤΑΙ π<τρινη οικ>α στη Γραν>τσα. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π<τρινεW οικ>εW στουW Κορυσχ1δεW. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι1 οικ>α σε οικ?πεδο 240 τ.M. στο Καρπεν=σι. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π<τρινα εξοχικ1 97 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο (Λ1σπη). ΤιM=: 170.000 ευρQ.

νι κά

ΠΛΕΙΤΑΙ 4αρι, 1ου ορ?φου, διαMπερ<W, Mε βερ1ντεW στουW Αγ>ουW Ευρυτ1νεW. ΤιM=: 95.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι, ισ?γειο & διαMπερ<W. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ? τρ>φατσο οικ?πεδο 360 τ.M. Mε Σ. . 1,8 στο Συνεδριακ? Κ<ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ χωρ1φι ποτιστικ? 3.800 τ.M. Mε δρ?Mο, στο Τ<ξαW. Τηλ. 25.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑI κατ1στηMα 110 τ.M. Mε υπ?γειο 110 τ.M. και 1ο ?ροφο 79 τ.M. +20 τ.M., στο κ<ντρο. ΠΛΕΙΤΑI οικογενειακ= επιχε>ρηση εν λειτουργ>α Mε τζ>ρο. Μ?νο σοβαρ<W προτ1σειW. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο Mε 1δεια οικοδοM=W στο Κλαυσ>. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 90 τ.M. 1ου ορ?φου, Mε τζ1κι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Mονοκατοικ>α 100 τ.M. Mε 3 υ/δ, κουζ>να, π1νιο, σαλ?νι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωM<νη γκαρσονι<ρα 45 τ.M. χωρ>W κοιν?χρηστα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 127 τ.M., 1ου ορ?φου, στη Λαγκαδι1. ΠΛΕΙΤΑI παλι1 Mονοκατοικ>α κοντ1 στην εκκλησ>α τηW Παναγ>αW. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤ0ΝΙΟΥ. Τηλ. 6973233611. ΠΛΕΙΤΑI ανακαινισM<νο διαM<ρισMα 55 τ.M. 2ου ορ?φου στη Λαγκαδι1. ΠΛΕΙΤΑI 2αρι 59 τ.M. στο κ<ντρο. Κατ1λληλο και για γραφε>ο. ΠΛΕΙΤΑI σχεδ?ν καινοAριο 3αρι 85 τ.M., διαMπερ<W, 1ου ορ?φου, στον Αι Στ1θη. ΤιM=: 120.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑI καινοAριο υπ?γειο & φωτειν? 2αρι 56 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 40.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑI καινοAριο υπ?γειο & φωτειν? 2αρι 45 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 35.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑI υπ?γειο & φωτειν? διαM<ρισMα 97 τ.M. Mε βερ1ντα στον Αι Στ1θη. ΤιM=: 65.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ?γειο διαM<ρισMα 89 τ.M.. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ α<ραW (κτ>ζει 128 τ.M.). ΤιM=: 35.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ ξAλινο σπ>τι 87 τ.M. σε οικ?πεδο 1 στρ. ΤιM=: 160.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ διαM<ρισMα 73 τ.M. 2ου ορ?φου. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ?γειο διαMπερ<W διαM<ρισMα 65 τ.M. ΤιM=: 55.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ διαMπερ<W διαM<ρισMα 65 τ.M. 1ου ορ?φου. ΤιM=: 65.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ?γειο καινοAριο διαM<ρισMα 72 τ.M. Mε αποθ=κη. ΤιM=: 105.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο διαM<ρισMα 102 τ.M., 2ου ορ?φου, Mε αποθ=κη. ΤιM=: 165.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο ισ?γειο διαM<ρισMα 75 τ.M. ΤιM=: 110.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ διαM<ρισMα 103 τ.M. 1ου ορ?φου. ΤιM=: 170.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ διαM<ρισMα 59 τ.M. στο κ<ντρο. ΤιM=: 65.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mονοκατοικ>α 56 τ.M. σε οικ?πεδο 435 τ.M. στο Ν<ο Μικρ? Χωρι?. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι1 Mονοκατοικ>α 90 + 90 τ.M. σε οικ?πεδο 375

2237080901

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑΙ στον :γιο Κων/νο ΦθιQτιδαW, διαM<ρισMα ενια>ου χQρου ισογε>ου κατοικ>αW 34 τ.M., χωρ>W κοιν?χρηστα, δ>πλα στον πεζ?δροMο τηW κεντρικ=W πλατε>αW, σε απ?σταση 100M απ? το λιM1νι. Κατ1λληλο & για επαγγελMατικ= χρ=ση. ΤιM=: 34.000 ευρQ (συζητ=σιMη). Τηλ. 6947908488. ΠΛΕΙΤΑΙ π<τρινη επιπλωM<νη διπλοκατοικ>α Mε καλοριφ<ρ και 2 εισ?δουW, στο κ<ντρο του Κερασοχωρ>ου. Τηλ. 6971670614, 6972279605. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη π<τρινη οικ>α 70 τ.M., Mε περ>φραξη 1.100 τ.M. στην Κρ<ντη. Τηλ. 6977605730. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>α 200 τ.M. σε οικ?πεδο 5 στρ., επ> κεντρικοA δρ?Mου, Mε θ<α, ε>τε για ιδιοκατο>κηση, ε>τε για επαγγελMατικ= χρ=ση. ΤιM=: 250.000 ευρQ, συζητ=σιMη. Τηλ: 6986068832. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο ισ?γειο διαM<ρισMα (2 ετQν) 99 τ.M., Mε 2 Mπ1νια, τζ1κι, π1ρκινγκ, αποθ=κη, 3 βερ1ντεW & θ<α, π>σω απ? τα ικαστ=ρια. ΤιM=: 180.000 ευρQ, συζητ=σιMη. Τηλ. 6974738159. ΠΛΕΙΤΑI οικ>α 77 τ.M. σε οικ?πεδο 870 τ.M. στο Μεγ1λο Χωρι?. Τηλ. 6978842179, 22370-41263. ΠΛΕΙΤΑI Mονοκατοικ>α στην οδ? ΤριανταφυλλοποAλου. Τηλ. 6946510993. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαM<ρισMα 95 τ.M. Mε αυτ?νοMη θ<ρMανση, στην οδ? ΑMοργοA & Μυκ?νου, στον Ξηρι1. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι οροφοδιαM<ρισMα 72 τ.M., 3ου ορ?φου, κοντ1 στον σταθM? Αγ. Νικολ1ου στην Αθ=να. Τηλ. 6973717885, 6945603904. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ?γειο 3αρι στην οδ? Νικ. Στρ1του. ΤιM=: 70.000 ευρQ. Τηλ. 6946001324. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη ηMιτελ=W οικ>α 94 τ.M. <καστοW ?ροφοW, Mε ισ?γειο 45 τ.M. στην οδ? ΑMοργοA & Ν1ξου, στον Ξηρι1. Τηλ. 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑI διαM<ρισMα ενια>ου χQρου ισογε>ου κατοικ>αW 34 τ.M. χωρ>W κοιν?χρηστα, δ>πλα στον πεζ?δροMο τηW κεντρικ=W πλατε>αW στον Αγ. Κων/νο και σε απ?σταση 100M απ? το λιM1νι. ΤιM=: 34.000

ΠΛΕΙΤΑΙ λιθ?κτιστη οικ>α Mε οικ?πεδο στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>α δεκαετ>αW 85 τ.M. Mε τζ1κι & θ<α στη ΧρAσω. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>α 100 τ.M. σε οικ?πεδο 300 τ.M. στο Μεγ1λο Χωρι?. ΤιM=: 115.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι1 οικ>α στο Καρπεν=σι. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι1 οικ>α. ΤιM=: 60.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mικρ= οικ>α σε οικ?πεδο 250 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΕΙΤΑΙ ψησταρι1 στο κ<ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ?γειο κατ1στηMα 120 τ.M. Mε υπ?γειο 120 τ.M. στο κ<ντρο του Καρπενησ>ου. ΤιM=: 240.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 3000 τ.M. (τα 1750 εντ?W οικισMοA) στο Ν?στιMο. ΤιM=: 110.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα 360 τ.M. στον Κ1τω Ξηρι1. ΤιM=: 70.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 550 τ.M. στουW Κορυσχ1δεW. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 800 τ.M. στουW ΜAλουW. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 430 τ.M. στο Καρπεν=σι. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα-αγροτεM1χια στο Κεφαλ?βρυσο. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικ?πεδα στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 55.000 <ωW 70.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα στουW Γοριαν1δεW. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 4.108 τ.M. στα ΑMπ<λια ΒουτAρου. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 404 τ.M. στη Β>νιανη. ΤιM=: 10.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο Mε θ<α 435 τ.M. στον κ1τω Ξηρι1. ΤιM=: 90.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 2.500 τ.M. στον δρ?Mο Καρπεν=σιΜεγ1λο χωρι?. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 214 τ.M. πλησ>ον Πειραϊκ=WΠατραϊκ=W. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 300 τ.M. στον Π1νω Ξηρι1. ΤιM=: 65.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα 600 τ.M. στουW ΜAλουW. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. στα Παλι1Mπελα. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. στο Ν<ο ερM1τι. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα στο Αιτωλικ? (Κεφαλ?βρυσο). ΤιM=: 50.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεM1χια σε Κεφαλ?βρυσοΓοριαν1δεW-ΜεσοχQρα. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 5.500 τ.M. στα Μαυρον<ρια. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 20.000 τ.M. στον Ξηρι1. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 12.000 τ.M. στη Λυκ?βρυση. ΤιM=: 100.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 9.000 τ.M. πλησ>ον ξενοδοχε>ου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4.500 τ.M. στη Μυρ>κη. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 10.000 τ.M. Mε πανοραMικ= θ<α στη Μπι1ρα.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ Mεζον<τα 110 τ.M Mε πανοραMικ= θ<α στη Μυρ>κη σε 1000 τ.M. οικ?πεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ π<τρινη κατοικ>α Mεζον<τα 150 τ.M., 1ριστη κατασκευ=, σε 1200 τ.M οικ?πεδο, στο Ν?στιMο, στην πλατε>α του χωριοA. ΠΛΕΙΤΑΙ Mεζον<τα 170 τ.M. σε 900 τ.M. οικ?πεδο στο Κλαυσ>. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 2000 τ.M. οικοδοM=σιMο, στουW Γοριαν1δεW, κοντ1 στην Αγ. Κυριακ=. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 1100 τ.M. στο Κλαυσ>, Mε 1δεια οικοδοM=W 140 τ.M. και ?λεW τιW παροχ<W. ΤιM=: 80000 ευρQ.

ευρQ (διαπραγMατεAσιMη). Τηλ. 22350 32184, 6947908488. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι<ρα MεταχειρισM<νη, Mε βασικ= επ>πλωση, αυτ?νοMη θ<ρMανση, Mπ?ιλερ, πανοραMικ= θ<α, πλησ>ον κεντρικ=W πλατε>αW. Τηλ. 2310912350. ΠΛΕΙΤΑI οικ>α 78 τ.M. δ>πλα στο ΚΤΕΛ. ΤιM=: 70.000 ευρQ. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI ξAλινη Φιλανδικ= κατοικ>α 77 τ.M. σε οικ?πεδο 1750 τ.M., Mε 2 υ/δ, Mπ1νιο, ενια>ο σαλ?νικουζ>να & τζ1κι, εντ?W οικισMοA, στο Ν?στιMο. ΤιM=: 170.000 ευρQ. Τηλ. 2104919917, 6945383030. ΠΛΕΙΤΑI = ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ισ?γειο, επιπλωM<νο Mε αποθ=κη απ<ναντι απ? την ταβ<ρνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην οδ? Ρ. Φερα>ου. Τηλ. 2236031895, 6977020504. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο Mε παλι1 2οροφη οικ>α, στο κ<ντρο τηW π?ληW, στο παλι? Καρπεν=σι κοντ1 στην πι1τσα των ταξ>. Επ>σηW διατ>θεται και για αντιπαροχ=. Τηλ. 6978009798. ΠΛOYNΤΑΙ 2 Mεζον<τεW 80 & 83 τ.M., ανεξ1ρτητεW = Mαζ>, Mε 2 υ/δ, κουζ>να, καθιστικ? Mε πρ?βλεψη για τζ1κι. Εσωτερικ1 ε>ναι ηMιτελε>W. Η κατασκευ= ε>ναι Mε Mπετ?ν, ισ?γειο επενδυM<νο Mε π<τρα, θερMοMονωτικ1 κουφQMατα και ξAλινη στ<γη Mε κεραM>δι. Βρ>σκονται σε ωρα>ο φυσικ? περιβ1λλον, στον :γιο Νικ?λαο Ευρυταν>αW. ΤιM= συζητ=σιMη. Τηλ. 6976 485816, 2106548904. ΠΛΕΙΤΑI π<τρινη ηMιτελ=W Mονοκατοικ>α <ναντι ΛαογραφικοA Μουσε>ου, στο Μεγ. Χωρι?. Τηλ. 6932240689. @ρεW 10.00πM-1.00MM & 6.00MM-8.00MM. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικοδοM= στο κ<ντρο οικοπ<δου

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 350 τ.M. Mε παλι1 π<τρινη κατοικ>α 100 τ.M., στουW Κορυσχ1δεW. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 820 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο, στο κ<ντρο του χωριοA, βλ<πει σε 2 δρ?MουW. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαM<ρισMα 64 τ.M. 1ου ορ?φου, στην οδ? ΖηνοποAλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. στον Κ1τω Ξηρι1. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 4100 τ.M. στον επαρχιακ? δρ?Mο Καρπενησ>ου –ΠρουσοA. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα -διαMερ>σMατα -Mονοκατοικ>εW στη ΛαM>α.

360 τ.M. επ> τηW ΛεπενιQτη 7 στον Ξηρι1. Το κτ=ριο πωλε>ται ολ?κληρο = αν1 οροφοδιαM<ρισMα (174 τ.M. <καστο). Τηλ. 6979284356, 2105710869, 2237095374, 0017183585262. ΠΛΕΙΤΑI διαM<ρισMα 100 τ.M. σε καινοAρια οικοδοM= Mε 3 υ/δ, καθιστικ?, κουζ>να, 2 Mπ1νια, αποθ=κη, ρετιρ<, γωνιακ?, Mε θ<α, π1νω απ? το παλι? ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI Mονοκατοικ>α στη 1φνη, στο κ<ντρο του χωριοA. ΤιM= ευκαιρ>αW. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ ηMιτελ<W σπ>τι 50 τ.M. περ>που, στον Αγ. ΓεQργιο Επισκοπ=W, σε οικ?πεδο 243 τ.M. Mε ελι<W & θ<α τη λ>Mνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 π<τρινεW Mεζον<τεW 100 τ.M. & 120 τ.M. σε οικ?πεδο 1.500 τ.M., Mε 1δεια για ξAλινεW κατοικ>εW, θ<α, εντ?W οικισMοA στο ΒουτAρο. ΤιM=: 275.000 ευρQ. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑΙ Mονοκατοικ>α (κατασκευ= 2000) Mε σαλονοκουζ>να, 2 υ/δ, τζ1κι, Mπ1νιο, αποθ=κη, αυλ=, κ=ποW & βερ1ντα Mε καταπληκτικ= θ<α, στην πλατε>α του χωριοA ΧρAσω. ΤιM=: 75.000 ευρQ. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικ>α, στο ΚαινοAριο Λοκρ>δοW. Ο 1οW ?ροφοW 80 τ.M. χρησιMοποιε>ται σαν αποθ=κη, ενQ ο 2οW 100 τ.M. ε>ναι κατοικ=σιMοW. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ ηMιτελ<W σπ>τι σε οικ?πεδο 1.040 τ.M. στον Αγ. ΓεQργιο ΤυMφρηστοA. ΤιM= ευκαιρ>αW: 28.000 ευρQ. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAρια επιπλωM<νη Mεζον<τα 65 τ.M. Mε 2 υ/δ, Mπ1νιο & wc στουW Γοριαν1δεW. ΤιM=: 150.000 ευρQ. Τηλ. 6973588107.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ1ρτη 28 ΣεπτεIβρ;ου 2011 / Σελ;δα 28 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ( ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2.027.367,92

888.092,97

1.139.274,95

1.448.155,01

701.020,55

747.134,46

Α.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο

19.339.362,77

19.339.362,77

5.858.730,98

5.424.713,21

επενδύσεων - Δωρεές παγίων

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

8.418.354,83

0,00

8.418.354,83

8.418.354,83

0,00

8.418.354,83

1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως

2.642.000,36

2.594.564,89

47.435,47

2.414.913,36

2.362.186,37

52.726,99

1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως

7.001.892,64

6.572.081,48

429.811,16

6.728.908,67

6.243.125,61

485.783,06

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

1.253.518,45

1.253.518,33

0,12

1.253.518,45

1.253.439,25

79,20

11.033.510,27

3.975.760,19

7.057.750,08

11.033.510,27

3.441.638,98

7.591.871,29

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

1.087.931,22

1.087.931,14

0,08

1.087.931,22

1.087.931,14

0,08

3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως

1.157.469,19

1.138.834,48

18.634,71

1.124.532,79

1.103.770,33

20.762,46

3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

3.775.441,29

3.717.955,60

57.485,69

2.717.069,31

2.654.017,22

63.052,09

702.771,47

545.631,39

157.140,08

631.047,54

500.140,30

130.907,24

5. Μεταφορικά μέσα

902.016,64

693.084,15

208.932,49

899.233,64

644.805,05

254.428,59

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

597.253,60

429.234,82

168.018,78

577.341,38

375.369,25

201.972,13

2.457.637,90

0,00

2.457.637,90

2.601.861,23

0,00

2.601.861,23

41.029.797,86

22.008.596,47

19.021.201,39

39.488.222,69

19.666.423,50

19.821.799,19

3. Κτίρια και Τεχνικά έργα

4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων IV. Αποτελέσματα εις νέο Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμα) χρήσεως Υπόλοιπο ελλείμματος προηγούμενων χρήσεων

και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

(940.142,62)

(262.135,37)

(1.729.850,99)

(1.467.715,62)

(2.669.993,61)

(1.729.850,99)

22.528.100,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑII+AIII+AΙV) Γ.

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

622.134,55

2. Δάνεια τραπεζών ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

και προκαταβολές Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

23.034.224,99

659.708,56

386.408,21

1.215.012,75

5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη

32.314,15

58.286,57

5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

47.953,76

64.369,37

39.176,64

46.070,92

0,00 505.852,76

2.288,28 1.386.027,89

1.127.987,31

2.045.736,45

48.502,30

0,00

23.704.589,75

25.079.961,44

14.654.345,99

19.536.080,75

1. Προμηθευτές

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες

15.176,00

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης

7.358,00

Πρόβλεψη για υποτίμηση

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

15.176,00 7.818,00 19.029.019,39

5.224,00

στην επόμενη χρήση

9.952,00 19.831.751,19

8. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Δ. ΙΙ. Απαιτήσεις

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

474.879,97 194.926,23 669.806,20

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 6. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

465.764,92 328.104,23 793.869,15

ΙV. Διαθέσιμα

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Έσοδα χρήσεως Εισπρακτέα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

13.120,94

99.648,90

2.677.547,67

3.295.201,44

2.690.668,61

3.394.850,34

3.360.474,81

4.188.719,49

175.820,60

312.356,30

23.704.589,75

25.079.961,44

2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

νι κά

1. Ταμείο 2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Ε.

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Μείον:

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

14.654.345,99

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού Σημειώσεις:

19.536.080,75

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού

1) Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1) Γήπεδα-Οικόπεδα και (Γ-ΙΙ-3) Κτίρια και τεχνικά έργα της απογραφής ενάρξεως 1/1/2003 προσδιορίστηκαν με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπεται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Οι αξίες των παγίων κοινής χρήσεως που εμφανίζονται στους λογαριασμούς του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1α), (Γ-ΙΙ-1β), (Γ-ΙΙ-1γ), (Γ-ΙΙ-3α), (Γ-ΙΙ-3β) και (Γ-ΙΙ-3γ) προσδιορίσθηκαν με βάση το υλοποιηθέν Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου των προηγούμενων χρήσεων 1993 έως 2001. 2) Για την ασφάλιση των δανείων του Δήμου, το υπόλοιπο των οποίων την 31.12.2010 ανέρχεται σε € 661.311,19 εκχωρήθηκαν με ενέχυρο έσοδα στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ώστε να καλύπτεται η εξυπηρέτησή τους.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

177.278,05

2.Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις

2.407.951,04

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

1.508.009,30

146.940,47

4.041.775,60

3.059.709,39

Μικτά αποτελέσματα ( έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως Πλέον: Άλλα έσοδα

5.270.230,18

5.506.379,59

(791.720,43)

573.500,36

291.865,65

(654.954,22)

Σύνολο

Μείον:

1.505.780,06

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

752.890,00

3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009

(940.142,62)

(262.135,37)

Υπόλοιπο ελλείμματος προηγούμενων χρήσεων

(1.729.850,99)

(1.467.715,62)

Έλλειμμα χρήσεως εις νέο

(2.669.993,61)

(1.729.850,99)

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 11/05/2011

(499.854,78)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.573.251,31

2.258.670,06

786.625,66

(2.913.624,28)

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010

4.714.659,16

(1.228.454,58)

υρ υτ α

Μείον:

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009

Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμα) χρήσεως

1.456.546,51

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

2.359.876,97 (2.859.731,75)

66.241,85

93.093,47

(2.847.382,43)

(2.766.638,28)

45.101,90

45.607,15

(2.892.484,33)

(2.812.245,43)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΤ Χ029662

Ι Ι. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

2.015.857,79

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

2.519.552,20

118.422,37

115.208,43

2.134.280,16

2.634.760,63

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μείον:

2. Έκτακτες ζημίες

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

0,00

181.938,45

στο λειτουργικό κόστος

Ο #ασ1ρχηS Στα=ροS ΚοσI1S

ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.

181.938,45

1.952.341,71

83.200,73

84.650,57

(940.142,62)

2.529.245,39

2.550.110,06 (262.135,37)

3.040.071,32 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝ0ΣΗ Περ;ληψη τηS αριθI. 4/2011 αποφ. τηS Α/θIιαS Ε.Ε.#.Α. Π.Ε. Ευρυταν;αS ΑνακοινMνουIε <τι η Α/θIια Επιτροπ: Επ;λυσηS #ασικMν ΑIφισβητ:σεων (Ε.Ε.#.Α.) Π.Ε. Ευρυταν;αS (αρθρ. 10 παρ. 3 του Ν. 998/79) εξ9δωσε την αριθI. 4/2011 απ<φασ: τηS, =στερα απ< 9νσταση των Βασιλε;ου & ΠαναγιMτη Κατσο=δα κατ1 τηS αριθI. 5309/25-8-2008 Πρ1ξηS χαρακτηρισIο= του #ασ1ρχη Καρπενησ;ου (εκδ<θηκε =στερα απ< α;τηIα των ;διων) και για εκτ1σειS αυτ:S εIβαδο= 370,39 & 333,24 τ.I. (ΤI:Iατα 2 & 3), στη θ9ση "Κουτσοπ=ρι" τηS Τ.Κ. Κλαυσ;ου τηS #.Ε. ΠοταIι1S του #:Iου Καρπενησ;ου, Iε την οπο;α οI<φωνα: 1) 8κανε δεκτ: την 9νσταση ωS προS τιS εκτ1σειS εIβ. 102,59 & 228,48 τ.I. (I9ροS των τIηI1των 2 & 3), αποφ1σισε <τι δεν 9χουν δασικ< χαρακτ:ρα και απ9ρριψε την Πρ1ξη ωS προS αυτ9S. 2) Απ9ρριψε την 9νσταση ωS προS τιS υπ<λοιπεS εκτ1σειS των τIηI1των 2 (εIβ. 62,88 & 204,92 τ.I.) και 3 (εIβ. 104,76 τ.I.), αποφ1σισε <τι 9χουν δασικ< χαρακτ:ρα και 9κανε δεκτ: την Πρ1ξη ωS προS αυτ9S. Η δ;Iηνη προθεσI;α για την τυχ<ν 1σκησηS προσφυγ:S στη Β/θIια Ε.Ε.#.Α. Εφετε;ου ΛαI;αS κατ1 τηS απ<φασηS αυτ:S, εκ I9ρουS οποιουδ:ποτε 9χει 9ννοIο συIφ9ρον, αρχ;ζει απ< την τελευτα;α δηIοσ;ευσ: τηS σ=Iφωνα Iε τα οριζ<Iενα στο αρθρ. 14 του Ν 998/79. Η αριθ. 4/2011 απ<φαση εστ1λη και στη #.Ε. ΠοταIι1S του #:Iου Καρπενησ;ου για την αν1ρτησ: τηS επ; 9να I:να. Για περισσ<τερεS πληροφορ;εS οι ενδιαφερ<Iενοι Iπορο=ν να απευθ=νονται στην Υπηρεσ;α IαS (αρI<διοS Η. Τσ9λιοS τηλ. 22370 80097) τιS εργ1σιIεS ηI9ρεS και MρεS.

1.449,84

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ #ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ0ΜΕΝΗ #ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ#ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ #/ΝΣΗ #ΑΣ0Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ0Ν #ΙΕΥΘΥΝΣΗ #ΑΣ0Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ #ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν:σι 15-9-2011 ΑριθI. Πρωτ. 3803

Α

Γ.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009 Αναπόσβεστη Αξία Αποσβέσεις αξία κτήσεως

Ν Ε

Β.

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Αναπόσβεστη Αξία Αποσβέσεις αξία κτήσεως

2.529.245,39

0,00

3.040.071,32

(940.142,62)

0,00 (262.135,37)

Α.Δ.Τ. Δ868167

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΨΙΟΧΑΣ ΑΔΤ ΑΙ225766 ΑΜ 58920/Α’ Τάξης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ε

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Καρπενησίου, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2010, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση του Δήμου είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν.3463/2006). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων (Π.Δ.315/1999). Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι ο λογαριασμός "Τίτλοι πάγιας επένδυσης" αφορά συμμετοχή σε δύο ανώνυμες εταιρείες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι συμμετοχές αυτές αποτιμήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.315/1999, με βάση τους τελευταίους νόμιμα συνταγμένους Ισολογισμούς από τους οποίους ο ένας δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Θέμα Έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο τρόπος λογιστικοποίησης των χρηματικών διαθεσίμων χρήζει περαιτέρω βελτίωσης. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΔΡΑΚΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10561 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ #ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ #ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν:σι 27 ΣεπτεIβρ;ου 2011 Αρ. Πρωτ. (διαβ.): 19006 ΑΝΑΚΟΙΝ0ΣΗ Απ< το #:Iο Καρπενησ;ου ανακοινMνεται <τι ψηφ;στηκε ο ΚανονισI<S λειτουργ;αS των δηIοτικMν σφαγε;ων σ=Iφωνα Iε την αριθI. 293/2011 απ<φαση του #ηIοτικο= ΣυIβουλ;ου. Για ενηI9ρωση των δηIοτMν IαS ολ<κληρο το κε;Iενο τηS απ<φασηS υπ1ρχει στον π;νακα ανακοινMσεων του #:Iου και στην ιστοσελ;δα του #:Iου http//politis.karpenissi.gr Ο Αντιδ:IαρχοS Νικ<λαοS ΣουλιMτηS


Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ>ρτη 28 ΣεπτεXβρJου 2011 / ΣελJδα 29

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜ.ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583 Λ. ΑΛΕΞΑΝ.ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

υρ υτ α

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1οb ΟΡΟΦΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

Ε

• ΕπενδυτικKb ΝKXοb • ΜεταποJηση - ΤουρισXKb • ΕXπKριο -ΥπηρεσJεb • ΑστικI Αν>πτυξη • ΓυναικεJα ΕπιχειρηXατικKτητα • ΝεανικI ΕπιχειρηXατικKτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ.ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγJου 5, ΚαρπενIσι

Ανακοινώσεις

νι κά

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ν Ε

- 2237021122

ΕΛΛΗΝΙΚΗ .ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ=ΜΕΝΗ .ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ.ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ./ΝΣΗ .ΑΣ=Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ=Ν .ΙΕΥΘΥΝΣΗ .ΑΣ=Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ .ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενIσι 20-9-2011 ΑριθX. Πρωτ. 50185/4128 ΑΝΑΚΟΙΝ=ΣΗ

Ανακοιν\νουXε Kτι σLXφωνα Xε τιb ισχLουσεb διατ>ξειb του >ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Xετ> απK αJτηση τηb Σιταρ> ΑνδροX>χηb του ΣταLρου κ>τοικο ΑγJου Νικολ>ου, Kπωb εκπροσωπεJται απK τον Γε\ργιο ΧατζKπουλο του ΚωνσταντJνου κ>τοικο ΚαρπενησJου οδKb Νικ. Στρ>του 2, εκδKθηκε ταυτ>ριθXη Πρ>ξη χαρακτηρισXοL του .ασ>ρχη ΚαρπενησJου σLXφωνα Xε την οποJα η Hκταση συνολικοL εXβαδοL 668,84 τ.X., στη θHση «Κ>σσαρι», τηb ΤοπικIb ΚοινK-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ .ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ=ΜΕΝΗ .ΙΟΙΚΗΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ - Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ Ε Λ Λ Α .Α Σ ΓΕΝΙΚΗ ./ΝΣΗ .ΑΣ=Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ=Ν .ΙΕΥΘΥΝΣΗ .ΑΣ=Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ .ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενIσι 15-9-2011 ΑριθX. Πρωτ. 3825 ΑΝΑΚΟΙΝ=ΣΗ ΠερJληψη τηb αριθX. 5/2011 αποφ. τηb Α/θXιαb Ε.Ε...Α. Π.Ε. ΕυρυτανJαb Ανακοιν\νουXε Kτι η Α/θXια ΕπιτροπI ΕπJλυσηb .ασικ\ν ΑXφισβητIσεων (Ε.Ε...Α.) Π.Ε. ΕυρυτανJαb (αρθρ. 10 παρ. 3 του Ν. 998/79) εξHδωσε την αριθX. 5/2011 απKφασI τηb, Lστερα απK Hνσταση του ΑθανασJου ΣκαρπI κατ> τηb αριθX. 1996/14-4-2008 Πρ>ξηb χαρακτηρισXοL του .ασ>ρχη ΚαρπενησJου (εκδKθηκε Lστερα απK αJτηXα του Jδιου) και για Hκταση αυτIb εXβαδοL 6.132,50 τ.X. (ΤXIXα 2), στη θHση "ΚαλπKβρυσο" τηb Τ.Κ. Μεγ. ΧωριοL τηb ..Ε. ΠοταXι>b του .IXου ΚαρπενησJου, Xε την οποJα οXKφωνα: 1) Gκανε δεκτI

τηταb ΑγJου Νικολ>ου, τηb .ηXοτικIb ΕνKτηταb ΚαρπενησJου του .IXου ΚαρπενησJου Π.Ε. ΕυρυτανJαb, χαρακτηρJζεται ωb Xη δασικοL χαρακτIρα και εXπJπτει στιb διατ>ξειb τηb παραγρ. 6 εδ>φιο α' του αρθρ. 3 του Ν. 998/79. Κατ> τηb πρ>ξηb του .ασ>ρχη επιτρHπονται αντιρρIσειb, εντKb δLο (2) Xην\ν απK την τελευταJα δηXοσJευσI τηb, εν\πιον τηb Α/θXιαb Ε.Ε...Α. Π.Ε. ΕυρυτανJαb. ΑντJτυπο τηb εν λKγω Πρ>ξηb Xε το τοπογραφικK δι>γραXXα που τη συνοδεLει εστ>λη στη .ηXοτικI ΕνKτητα ΚαρπενησJου (.IXο ΚαρπενησJου), για την αν>ρτησI τηb επJ Hνα XIνα στο .ηXοτικK Κατ>στηXα. ΠερισσKτερεb πληροφορJεb δJνονται στην ΥπηρεσJα Xαb τιb εργ>σιXεb ηXHρεb και \ρεb. Ο .ασ>ρχηb ΚαρπενησJου ΣταLροb ΚοσX>b .ασολKγοb

την Hνσταση ωb προb δLο XHρη τηb Hκτασηb εXβ. 699,84 & 858,54 τ.X., αποφ>σισε Kτι δεν Hχουν δασικK χαρακτIρα και απHρριψε την Πρ>ξη ωb προb αυτHb. 2) ΑπHρριψε την Hνσταση ωb προb την υπKλοιπη Hκταση εXβ. 4.574,12 τ.X., αποφ>σισε Kτι Hχει δασικK χαρακτIρα και Hκανε δεκτI την Πρ>ξη ωb προb αυτI. Η δJXηνη προθεσXJα για την τυχKν >σκησηb προσφυγIb στη Β/θXια Ε.Ε...Α. ΕφετεJου ΛαXJαb κατ> τηb απKφασηb αυτIb, εκ XHρουb οποιουδIποτε Hχει HννοXο συXφHρον, αρχJζει απK την τελευταJα δηXοσJευσI τηb σLXφωνα Xε τα οριζKXενα στο αρθρ. 14 του Ν 998/79. Η αριθ. 5/2011 απKφαση εστ>λη και στη ..Ε. ΠοταXι>b του .IXου ΚαρπενησJου για την αν>ρτησI τηb επJ Hνα XIνα. Για περισσKτερεb πληροφορJεb οι ενδιαφερKXενοι XποροLν να απευθLνονται στην ΥπηρεσJα Xαb (αρXKδιοb Η. ΤσHλιοb τηλ. 22370 80097) τιb εργ>σιXεb ηXHρεb και \ρεb. Ο .ασ>ρχηb ΣταLροb ΚοσX>b


Πολιτισ 

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ?ρτη 28 Σεπτε_βρPου 2011 / ΣελPδα 30 Επι_Nλεια στOληi:

ΣυντακτικO ο_?δα

2Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ

«Χειμερινές» παραστάσεις

Συναυλα κρατικ' ορχστρα' Αθην"ν

Πειραατικ Σκην «ΡΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ»

β?λαi και παρουσι?ζει σε συ_παραγωγO την παρ?σταση τηi ΠαιδικOi ΣκηνOi «Στη φ?ρ_α των ζcων». ΠρQκειται για _ια παρ?σταση βασισ_Nνη στο γνωστQ λογοτεχνικQ Nργο του Τζcρτζ Mργουελ «Η φ?ρ_α των ζcων», η οποPα θα παρουσιαστεP αρχικ? στην Καβ?λα και κατQπιν, _ετ? τιi γιορτNi των ΧριστουγNννων στη Λα_Pα. Η παρ?σταση ανεβαPνει σε σκηνοθεσPα Ελε?ναi ΤσPχλη, σκηνικ?-κοστοS_ια ΚωνσταντPνου Ζα_?νη, χορογραφPα ΕιρOνηi Κυρ_ιζ?κη, φωτισ_οSi Στρ?του Κουτρ?κη, σSνθεση τραγουδιcν ΘοδωρO Α_παζO και σSνθεση Oχων ΣταSρου Γιαννουλ?δη. Τουi ρQλουi θα ερ_ηνεSσουν οι ηθοποιοP: ΑθανασPα Γιανν?κη, Γι?ννηi 2ενδρινQi, ΣτNλιοi Πατσι?i, ΒιβO ΠNτση.

Παιδικ Σκην «Η ΦΑΡΜΑ ΤΝ ΖΝ»

ΠιστεSονταi στη συνεργασPα _εταξS πολιτιστικcν φορNων και ευθυγρα__ιζQ_ενο _ε το πνεS_α τηi εποχOi το 2Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡοS_εληi συ_πρ?ττει _ε το 2Η.ΠΕ.ΘΕ. Κα-

υρ υτ α

Στιi 21 ΟκτωβρPου θα δοθεP η πρε_ιNρα τηi Πειρα_ατικOi ΣκηνOi του 2Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡοS_εληi _ε την παρ?σταση «Ρcσικη ΡουλNτα». ΠρQκειται για τα δι?ση_α _ονQπρακτα του Iντον Π?βλοβιτi ΤσNχωφ «Η ΑρκοSδα», «ΠρQταση Γ?_ου», «Οι βλαβερNi συνNπειεi του καπνοS», στα οποPα ο Ρcσοi συγγραφNαi ασχολεPται _ε τιi σχNσειi των δSο φSλων πα-

ρουσι?ζονταi αν?γλυφα και _ε πολS χιοS_ορ τιi κω_ικNi καταστ?σειi αλλ? και τιi _ικρNi τραγωδPεi που κρSβονται στιi σχNσειi ανδρcν και γυναικcν. Το Nργο ανεβαPνει σε _ετ?φραση ΕρρPκου ΜπελιN, σκηνοθεσPα και _ουσικO επι_Nλεια ΛPληi Μελε_N, σκηνικ?κοστοS_ια ΕλNνηi 2ουνδουλ?κη και φωτισ_οSi ΜελPναi Μ?σχα. Τουi ρQλουi θα ερ_ηνεSσουν οι ηθοποιοP: Iννα ΚουτσαφτPκη, 2η_Oτρηi Μυλων?i, ΣτρατOi ΠανοSριοi.

Τα Μικρά Διονύσια στο Βασιλικό Θέατρο

Ε

Η επετειακO παραγωγO του ΚρατικοS Θε?τρου ΒορεPου Ελλ?δοi "Μικρ? 2ιονSσια", σε σSνθεση κει_Nνων - _ετ?φραση Κ.Χ. ΜSρη και σκηνοθεσPα Γι?ννη ΡOγα- ΓρηγQρη Καραντιν?κη, ολοκληρcνονταi τον κSκλο τηi καλοκαιρινOi τηi περιοδεPαi, θα παρουσιαστεP για _ια σειρ? 8 παραστ?σεων στο ΒασιλικQ ΘNατρο απQ τιi 22 Σεπτε_βρPου Nωi τιi 2 ΟκτωβρPου. Το ΚρατικQ ΘNατρο ΒορεPου Ελλ?δοi συ_πληρcνει φNτοi _ισQ αιcνα καλλιτεχνικOi δη_ιουργPαi. Η καλοκαιρινO του παραγωγO «Μικρ? 2ιονSσια», η οποPα γPνεται στο πλαPσιο των πενOντα χρQνων λειτουργPαi του Κ.Θ.Β.Ε., εPναι _ια παρ?σταση - γιορτO (φQροi τι_Oi), σε σSνθεση κει_Nνων και _ετ?φραση Κ.Χ. ΜSρη, που αποτελεP συγχρQνωi και Nνα ταξPδι _νO_ηi στο θεατρικQ τQτε και τcρα, συνδNονταi θραSσ_ατα απQ παραστ?σειi αρχαPου δρ?_ατοi στουi ΦιλPππουi και στη Θ?σο, στο ΘNατρο 2?-

2Sο γενιNi τραγουδοποιcν δPνουν ραντεβοS στην ΚεντρικO ΣκηνO του ΣταυροS του ΝQτου και υποδNχονται το ΦθινQπωρο _ε τον πιο _ελωδικQ τρQπο.

νι κά

Στιi 14 ΟκτωβρPου το 2Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡοS_εληi πραγ_ατοποιεP _ια ση_αντικO _ετ?κληση στη Λα_Pα φιλοξενcνταi την ΚρατικO ΟρχOστρα Αθηνcν για _ια και _Qνη συναυλPα. Η ΚρατικO ΟρχOστρα Αθηνcν υπQ τη διεSθυνση του ΚαλλιτεχνικοS τηi 2ιευθυντO, ΒασPλη ΧριστQπουλου θα παρουσι?σει δη_οφιλO Nργα των ΧαPντελ, ΤσαϊκQφσκυ και ΜπετQβεν.

Ν Ε

Α

Το 2Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡοS_εληi ξεκιν?ει τιi δραστηριQτητNi του για τη χει_ερινO περPοδο 2011-2012 δPνονταi το δη_ιουργικQ «παρcν» στην πQλη τηi Λα_Pαi και ανακοινcνει τα παρακ?τω:

Ο Μίλτος Πασχαλίδης συναντά τον Νότη Μαυρουδή

σουi και στην ΕπPδαυρο. ΠN_πτη 29 & ΠαρασκευO 30 Σεπτε_βρPου, Σ?ββατο 1η &

ΚυριακO 2 ΟκτωβρPου ΒασιλικQ ΘNατρο ΘεσσαλονPκη

Ο ΜPλτοi ΠασχαλPδηi και ο ΝQτηi ΜαυρουδOi, για δSο _Qνο παραστ?σειi, την ΠαρασκευO 30/9 και το Σ?ββατο 1/10, συναντιοSνται και συνθNτουν Nνα ξεχωριστQ πρQγρα__α _ε τιi καλSτερεi στιγ_Ni τουi και ανακαλSπτουν νNουi _ουσικοSi δρQ_ουi για τα αγαπη-

_Nνα _αi τραγοSδια. Με 20 χρQνια στη δισκογραφPα, αναγνωρισ_Nνοi ωi εξNχων εκπρQσωποi τηi «γενι?i των τραγουδοποιcν» και _ε ζωντανNi ε_φανPσειi που ξεχωρPζουν για την ατ_Qσφαιρα και το παλ_Q τουi, ο ΜPλτοi ΠασχαλPδηi υποδNχεται στη σκηνO Nναν απQ τουi ση_αντικQτερουi Nλληνεi συνθNτεi και ταυτQχρονα σπουδαPο βιρτουQζο τηi κλασσικOi κιθ?ραi, τον ΝQτη ΜαυρουδO. ΜαζP εξερευνοSν το νO_α που ενcνει το ΝNο ΚS_α _ε το σSγχρονο Nντεχνο τραγοSδι. Και η Φωτι? Μου συναντ? το

Lσωi ΦταPνε τα Φεγγ?ρια, το ΠρωινQ Τσιγ?ρο και το Στα ΕPπα Mλα. 2Pπλα τουi τNσσεριi εξαιρετικοP _ουσικοP, ο ΘS_ιοi ΠαπαδQπουλοi στα πνευστ?, ο Γιcργοi Τοσικι?ν στην κιθ?ρα, η ΜιρNλα Π?χου σε πι?νο, ακορντεQν και φωνητικ? και ο Κcσταi ΚωνσταντPνου στο κοντρα_π?σο. Π α ρα σ κ ε υ O 3 0 Σ ε πτε_βρPου και Σ?ββατο 1η ΟκτωβρPου 2011 ΣταυρQi του ΝQτου ΚεντρικO ΣκηνO, ΦραντζO & ΘαρSπου 37, ΝNοi ΚQσ_οi Τηλ. κρατOσεων: 210 9226975

Wrong Face Crew

Έκθεση γκράφιτι στο Stigma Lab

Το Stigma Lab εPναι _ια πρQτυπη καλλιτεχνικO κολεκτPβα στην καρδι? τηi πολSπαθηi ΑθOναi, στην ελεSθερη ζcνη των ΕξαρχεPων.

Μετ? απQ χρQνια τυφλOi …αναζOτησηi και προσ_ονOi, επιτNλουi η ΤNχνη του 2ρQ_ου Nχει ΣτNγη. Jργα και καλλιτNχνεi που η τSχη τουi στο δρQ_ο εPναι α_φιλεγQ_ενη και εφO_ερη βρPσκουν καταφSγιο και σεβασ_Q _Nσα απQ το Stigma Lab. To Stigma Lab πιστQ στιi καταβολNi του να δcσει βO_α σε καλλιτNχνεi που ανιδιοτελci και απλQχερα χαρPζουν την τNχνη τουi στο δρQ_ο Qλα αυτ? τα χρQνια, ανοPγει τιi πQρτεi του στην ο_?δα WrongFace (Wfc). Η ο_?δα WrongFace (Wfc) η οποPα δραστηριοποιεPται στον χcρο του graffiti απQ το 1996 και αποτελεPται απ’ τουi 2357!, Mumos, Siemor, Sinke, Super,Taze, Vois, Yoker εκθNτει για πρcτη φορ? ο_αδικ? επιλεγ_Nνεi δη_ιουργPεi στο Stigma Lab απQ 1η Nωi 31η ΟκτωβρPου. Η πολυσSνθετη γρα__ατοσειρ? συναντ?ει την απλQτητα _ιαi ευθεPαi γρα_-

_Oi και τα Nντονα χρc_ατα ισορροποSν π?νω σε ασπρQ_αυρα _οτPβα _Nσα απQ κατασκευNi, φωτογραφPεi, λNξειi, κα_β?δεi και αυτοσχNδιουi εκφραστικοSi _ηχανισ_οSi. Ανα_νOσειi, εικQνεi απ’ το _Nλλον και η καταγραφO του παρQντοi ε_πνNουν, συνυπ?ρχουν και αποδPδονται _Nσα απQ οχτc διαφορετικNi _ατιNi. ΣπρNι, _αρκαδQροι, _ολSβια και πινNλα αποκτοSν διαφορετικO χρOση στα χNρια του καθενQi, οι οποPοι τα _εταχειρPζονται _ε την Pδια αφοσPωση χρQνια τcρα. ΕγκαPνια Nκθεσηi: Σ?ββατο, 1η ΟκτωβρPου 20:00 - 01:00. Η Nκθεση θα διαρκNσει Qλο το _Oνα Οκτcβριο. Rρεi ΛειτουργPαi: 12:00 - 21:00 Wrong Face Crew ΑνδρNα Μεταξ? 4, Εξ?ρχεια


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετFρτη 28 ΣεπτεdβρUου 2011 / ΣελUδα 31 ΕπιdSλεια στTληn:

ΒασUληn ΚVκκοταn kokkotian79@yahoo.

Sudoku

ΕπιdSλεια στTληn:

kokkotian 79@yahoo.gr

Το Χ ιόνι του Α λμιρά ν τε - Ά λβαρο Μούτι ς Ζαχαρόπουλος 157 σελ.

Ν Ε

θρωποn που δεν ησυχFζει dε τUποτα, παλεWει συνεχhn dε τιn θWελλεn του κVσdου και του εαυτοW του, αναστοχFζεται τιn εdπειρUεn του, αυτV-ψυχαναλWεται, dετανιhνει, συντρUβεται και αdSσωn βFζει πλhρη για dια νSα, περUλαdπρη Tττα. Για dια νSα, περUλαdπρη συντριβT. Oλλοτε περιτριγυρισdSνοn απV dια πινακοθTκη αλλVκοτων και ιδιαUτερων θνητhν ναυαγUων, Fλλοτε απ’ τον ΘεV, Fλλοτε απ’ τον :ιFβολο, κι Fλλοτε απ’ τον Uδιο του τον εαυτV. Και το ΧιVνι του ΑλdιρFντε αποτελεU το διαδραdατισdSνο Sποn που εξιστορεU τιn περιπSτειSn του, Sνα dικρV, λυρικV διαdFντι που συνδυFζει το ανυπSρβλητο «ΤαξUδι στην Oκρη τηn ΝWχταn» του ΣελUν, τα οπιοWχα Vνειρα του ΚαββαδUα και την ολιστικT φρUκη ενVn ΚVνραντ.

S i v e r t H o y e m - L o n g S l o w D i s t a n c e 2011 οφεUλουdε να οdολογTσουdε Vτι πρVκειται αναdφισβTτητα για την καλWτερη solo κυκλοφορUα του. Στο dεγαλWτερο dSροn τηn κρWβονται κFποια τραγοWδια που θα Sκλεβαν την παρFσταση σε οποιονδTποτε δUσκο των Madrugada, καθhn και dερικSn dπαλFντεn, βγαλdSνεn απ8 την βαρWτονη και γοητευτικT ψυχT ενVn dεγFλου ερdηνευτT. Blown Away, Trouble, Give it a Whirl, Father’s Day, Innovations, Under Administration και το οdhνυdο, στοιχειωdSνο και συγκλονιστικV, Long Slow Distance εUναι αρκετF για να δικαιhσουν και να αποθεhσουν την φTdη του δηdιουργοW τουn. Απ’ την Fλλη dεριF, η αdηχανUα δWο-τριhν τραγουδιhν, Vπου η doom rock νορβηγικT παρFδοση προσπαθεU να εκλαϊκευτεU dε δTθεν σκληρSn και ασTκωτεn κιθFρεn, αποκαλWπτει και dια πλευρF του που θα ξενUσει τουn ακροατSn του. Καλhn T κακhn, στην συνεUδηση του κVσdου ο Hoyem ποτS δεν Tταν ο σκληρVn αλητFdπουραn, αλλF ο τσακισdSνοn και ροdαντικVn rock τροβαδοWροn.

υρ υτ α

Η αλTθεια εUναι Vτι Vσο δεθTκαdε συναισθηdατικF dε τουn Madrugada, το περUφηdο αυτV νορβηγικV συγκρVτηdα, Fλλο τVσο dεUναdε αδιFφοροι dπροστF στιn solo δουλειSn του τραγουδιστT τουn. ΑιτUα δεν Tταν η χαρακτηριστικT και θεσπSσια φωνT του Hoyem, αλλF το dουσικV Wφοn του, Sναn συνδυασdVn ξεπερασdSνηn και Fνευρηn folk/Americana dουσικTn dε κFποιεn dεdονωdSνεn σπουδαUεn στιγdSn. Με το φετινV Long Slow Distance, ο Hoyem επιχεUρησε να δηdιουργTσει εξαρχTn κFποιεn εντυπhσειn: κFτι οι δηλhσειn του Vτι θα dοιFζει ηχητικF dε τουn δUσκουn των Madrugada, κFτι και τα δελτUα τWπου που επισηdαUνουν (dTπωn για λVγουn εdπορικTn προhθησηn;) Vτι πρVκειται για την πιο προσωπικT και πιο κοντινT «στην ιδιοσυγκρασUα του» dουσικT που Sχει γρFψει dSχρι τhρα, dε επιρροSn απV γαλλικV pop τραγοWδι dSχρι και απV… black metal, η αγωνUα των φανατικhν του οπαδhν αυξTθηκε κατακVρυφα. Pπειτα απV αρκετSn ακροFσειn,

Οι κανVνεn του Sudoku εUναι απλοU: Τα κενF συdπληρhνονται dε αριθdοWn απV το 1 Sωn το 9. ΚFθε οριζVντια γραddT, κFθε κFθετη γραddT και κFθε περιοχT dε 3x3 τετρFγωνα πρSπει να περιSχουν απV dUα dVνο φορF Vλουn τουn αριθdοWn απV το 1 Sωn το 9

νι κά

Ο ΜακρVλ ΓκαβιSρο, αρχετυπικVn Tρωαn και πρωταγωνιστTn σε πολλF βιβλUα του Oλβαρο ΜοWτιn, διασχUζει dε Sνα πλοιFριο τα νερF ενVn αφιλVξενου πVταdου dε σκοπV ν’ ανακαλWψει κFποια εργοστFσια ξυλεUαn και να εdπορευθεU τα προϊVντα τουn. ΚατF τη διFρκεια του παρFξενου και δυσοUωνου αυτοW ταξιδιοW, θα καταγρFψει τιn εντυπhσειn του dε την dορφT ηdερολογUου, κFνονταn αναφορF τVσο στα εξωτερικF ερεθUσdατα Vσο και στιn πιο dWχιεn, βασανιστικSn του σκSψειn. Ο ΓκαβιSρο εUναι Sναn συναρπαστικVn συνδυασdVn δρFσηn και πνεWdατοn, ποιητTn και κουρσFροn dαζU, Sναn πεUσdων και τσακισdSνοn τυχοδιhκτηn τηn ζωTn, τVσο στην κυριολεκτικT Vσο και στην dεταφορικT τηn πλευρF. Pναn Fν-

Το Sudoku εUναι το δηdοφιλSστερο παιχνUδι dε αριθdοWn του πλανTτη

Α

ΒασUληn ΚVκκοταn

ΛWση: ΚFθε πρVβληdα Sudoku Sχει λWση η οποUα dπορεU να επιτευχθεU χωρUn εικασUεn.

Η σ υντ α γ τ η! εβ δ ο δ α !

Λ ΕΜΟΝΟΠΙΤΑ ΥλικF -2 φακ. ζελατUνη σε σκVνη -1 κεσS γιαοWρτι (200 γρ.) -3-4 λεdVνια (χυdV και ξWσdα) -1 κουτU γFλα ζαχαροWχο -2-3 ασπρFδια αβγοW

χτυπηdSνα σε dαρSγκα

Για τη βFση -1 1/2 πακSτο dπισκVτα πτι-dπερ -250 γρ. βοWτυρο ΓαρνUρισdα -1 κρSdα γFλακτοn -φSτεn λεdVνι

Σ τ η ν Σ κ ι ά τ ω ν Τ ε σ σ ά ρ ω ν Γι γ ά ν τ ω ν - A l f r e d H i t c h c o c k 1 9 5 9 είδος: Περιπέτεια διάρκεια: 130’ πρωταγωνιστούν: Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason

Ε

Απ’ τιn πιο κλασικSn και εdπορικSn ταινUεn του ΧUτσκοκ, που παρF τιn σWγχρονεn και αλdατhδειn εξελUξειn των φιλd περιπSτειαn και των Vποιων, εdφανhν σχηdατοποιTσεων στην σεναριακT δρFση τηn, κερδUζει τον θεατT τηn και τον καθηλhνει dε το ασταdFτητο σασπSνn, την αγωνUα και την ανυπSρβλητη dαεστρUα του «διεστραddSνου» και χιουdορUστα χειροWργουψυχαναλυτT σκηνοθSτη τηn. Τι πετυχαUνει εδh ο «Χιτn»; ΑλλFζει ταυτVτητα σ’ Sναν πετυχηdSνο, ακαταdFχητο και ολUγον τι «dαdFκια» (dιαn και ο ΧUτσκοκ εUναι ο αγαπηdSνοn dαθητTn του Freud) διαφηdιστT, τον καταπληκτικV ΚFρι Γκραντ, τον dπλSκει σε dια απUστευτη ιστορUα κατασκVπων του ΨυχροW ΠολSdου, τον αναγκFζει να υποδυθεU κFποιον που δεν υπFρχει, κFποιον ανWπαρκτο Fλλο, Sνα τραυdατικV αντικεUdενο τηn επιθυdUαn που υφUσταται dVνο ωn φαντασιωτικT κατασκευT, και στο τSλοn Vχι dVνο θα τον «βοηθTσει» να τα καταφSρει αλλF θα του δhσει και ωn Sπαθλο το αυστηρF ξανθV κορUτσι. Με ατFκεn που κVβουν σαν ξυρFφι και ιδανικV φVντο τα σκαλισdSνα πFνω σε βρFχουn

πρVσωπα των σηdαντικVτερων προSδρων των Η.Π.Α., ο ΧUτσκοκ «βασανUζει» dε κατασκοπευτικT δρFση και ψυχαναλυτικT ορdT τουn Tρωεn και το κοινV του, οδηγhνταn τουn σταδιακF στην τελικT, αγωνιhδη κορWφωση. :εUτε, π.χ., τι κFνει στον «κακVdοιρο» τον Γκραντ σε dια αριστουργηdατικT σκηνT: τον βFζει dSρα dεσηdSρι στην dSση του πουθενF να περιdSνει τον dεγFλο Oλλο που εdεUn γνωρUζουdε Vτι δεν υπFρχει. R dTπωn, τελικF, υπFρχει, dετουσιωdSνοn στο αεροπλFνο ψεκασdοW, σ’ αυτV το ξεκFθαρο ψυχαναλυτικV και οιδιπVδειο σWdβολο, κι Vχι στο λεωφορεUο και τα αυτοκUνητα που παρSρχονται, T στον dαυροντυdSνο (καθVλου τυχαUα) Fντρα που επιλSγει την σιωπT. Το dεγFλο, εποdSνωn, ερhτηdα που θSτει η ταινUα βρUσκει την απFντησT του σ’ Sνα Fλλο, εξUσου dεγFλο και τραυdατικV, ερhτηdα: ποιοn εUναι ο Oλλοn που dε εγκαλεU, και γιατU εγh πρSπει να εUdαι αυτV που νοdUζει εκεUνοn Vτι εUdαι; :εν εUdαι ο Τζωρτζ ΚFπλαν, αλλF dTπωn θα γUνω, Sστω και για λUγο αυτVn που διατεUνεστε Vτι εUdαι; Και κFπου εδh, κρUνεται απαραUτητη η συνδροdT του ΛακFν…

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑνακατεWουdε το γιαοWρτι, το χυdV και το ξWσdα απV τα λεdVνια και το ζαχαροWχο γFλα. Λιhνουdε τη ζελατUνη, την προσθSτουdε στο dεUγdα και ανακατεWουdε. ΒFζουdε τη dαρSγκα και ανακατεWουdε πFλι λUγο. ΤρUβουdε τα πτι-dπερ, τα στρhνουdε σε Sνα ταψU και τα ανακατεWουdε dε το λιωdSνο βοWτυρο. Pτσι φτιFχνουdε τη βFση. ΒFζουdε το dεUγdα πFνω στη βFση και το τοποθετοWdε στο ψυγεUο, αφοW γαρνUρουdε dε τη σαντιγU και τιn φSτεn το λεdVνι.

Ευρυτανικά Νέα  

Στον δήμο Καρπενησίου κατα 100% περνάει το Χιονοδρομικό Κέντρο - Το ΕΣΠΑ της Ευρυτανίας - Ο Περγαντάς στο Καρπενήσι

Ευρυτανικά Νέα  

Στον δήμο Καρπενησίου κατα 100% περνάει το Χιονοδρομικό Κέντρο - Το ΕΣΠΑ της Ευρυτανίας - Ο Περγαντάς στο Καρπενήσι