Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"I τNποd εLναι ελεNθεροd. Η λογοκρισLα και κ;θε ;λλο προληπτικM ZJτρο απαγορεNονται" Eρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ;γZατοd τηd Ελλ;δαd

Τετρτη 21 Σεπτεβρου 2011

Στα 10 εκατ. ο “τζρο%” Η ανεξ;ρτητη εβδοZαδιαLα εφηZερLδα τηd ΕυρυτανLαd

ΚυκλοφορεL κ;θε Τετ;ρτη

Fδρα ΖηνοποNλου 7 ΚαρπενKσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr Fτοd 9o Αρ.ΦNλλου 462 τιZK 1 ευρ^

Α

ο περιστατικ την περασνη εβδοδα

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Ν Ε

Τροχαα ατυχατα

Μ χρι 5 ευρ το τετραγωνικ απ 18.000 ακ νητα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

λα “παζουν” σερα ,ιπλK συνεδρLαση για το ,ηZοτικM ΣυZβοNλιο απMψε, εν^, επLσηd, συνεδρι;ζει η ΟικονοZικK ΕπιτροπK το πρωL και η ΕπιτροπK ΠοιMτηταd ΖωKd το ZεσηZJρι. σελ. 3

9 παραδεγατα για Καρπενσι και χωρι ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 5 & 6

υρ υτ α

Πυρκαγι απε+λησε τη Μεσοκ:6η

ΕΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΝ ΕΛΛΑΑΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 11

ΙΑΒΑΣΤΕ

Ε

Κ.Π.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. ΕκδροZK στη ΜαNρη Σπηλι;. ΚΟΚ. ΑρχJd ΟκτωβρLου ξεκινοNν τα προγρ;ZZατα κολNZβησηd. ΑΛΑΚ. ,ιακρLσειd στον 4ο αγ^να TTRC. Ο Eγιοd ΝικMλαοd, εκ ΚαρπενησLου. Την ΠαρασκευK 23 ΣεπτεZβρLου γιορτ;ζει ο πολιοNχοd Eγιοd και η ZνKZη του εLναι για την πMλη επLσηZη αργLα. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΗ. Οι ΕλβετοL συγγραφεLd και το Jργο τουd. ΕΡΓΑ. Υπογρ;φηκαν τα συZφωνητικ; που αφοροNν στηθαLα ασφαλεLαd και ασφαλτMστρωση δρMZων.

[ ΕΣΠΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ]

Λεφτ υπ ρχουν

και περινουν

Ο Περιφερειρχη$ Στερε$ Ελλδα$ κ. Κλαρχο$ Περγαντ$ στο Καρπενσι

νι κά

ΤροχαLο σε στροφK-καρZανιMλα. ΜηχανK Zεγ;λου κυβισZοN συγκροNστηκε Zε Ι.Χ αυτοκLνητο. Ο αναβ;τηd εγκατJλειψε τη ZοτοσυκλJτα, η οποLα ακολοNθησε ανεξJλεγκτη πορεLα. Fνα ακMZη συZβ;ν στην εθνικK οδM ΚαρπενησLου-ΛαZLαd. σελ. 11 & 13

Αναλυτικ παρουσ αση τη# οικονοικ # επιβ ρυνση# που αφορ του# ιδιοκτ τε# ακιν των στην Ευρυταν α. εκ δε# αιτ σει# στη ΕΗ Καρπενησ ου για διρθωση τετραγωνικν και διακοπ

παροχν. δικο το τρο.

Με 2 τακτικ; και 2 αναπληρωZατικ; ZJλη η ΕυρυτανLα. Αναλυτικ; τα 17 ονMZατα τηd Στερε;d.

175.000 ευρ^ για 12 Jργα. ΑσNρZατο Hντερνετ σε ΚρLκελλο, ,οZνLστα και Στ;βλουd. Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α..Η.Κ. ΕπιχορKγηση 150.000 ευρ^ απM τον δKZο ΚαρπενησLου. ,ιαγωνισZMd για την αν;δειξη τεχνικοN ασφαλεLαd και ιατροN εργασLαd για τον δKZο ΚαρπενησLου. Στη ΣκωτLα ο Κ^σταd Μπακογι;ννηd. Θα παρακολουθKσει το ετKσιο συνJδριο για βι^σιZο τουρισZM και τη ΓενικK ΣυνJλευση του δικτNου Euromontana. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΑΛΚΥΟΝΗ». ΘJση για πρακτικK ;σκηση.

ΛηστεLα… Zετ; φαγητοN. ΘρασNτατη δι;ρρηξη σε ταβJρνα στην περιοχK τηd ΠοταZι;d. «ΕναλλακτικMd ΤουρισZMd». Στα 1,8 εκατ. ευρ^ περLπου η χρηZατοδMτηση για τη Στερε; Ελλ;δα. ΕΛΜΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. ΣKZερα η ΓενικK ΣυνJλευση. ΜJχρι τJλοd ΣεπτεZβρLου θα παραδοθεL το ΕπιχειρησιακM ΠρMγραZZα δKZου ΚαρπενησLου. ΑΘΛΗΤΙΚΑ. ΕΟΣ ΚαρπενησLου. Το ΒελοNχι στο διεθνJd καλεντ;ρι. Τουρνου; ΠοδοσφαLρου. 2ηZερη πανδαισLα στο ΚαρπενKσι.

&ντονη κινητικ,τητα. ΣKZερα πραγZατοποιεLται, στη ΛαZLα, συν;ντηση Περγαντ; Zε ΚαρανLκα και ΚαραZπ; για θJZατα του νοZοN.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 7

Νε% εξελξει% για τον δρο Λαα - Καρπενσι

Τι υποσχJθηκε ο Θ;νοd Μωραhτηd στον ΗλLα ΚαρανLκα για τον οδικM ;ξονα. σελ. 8

Πρωτοφαν% γεγον%

Ενν)α (9) πολιτικ πρ,σωπα τη? Ευρυταν+α? σε “6αζικ*” δ+κη

ΕλJγχονται για παρ;βαση καθKκοντοd κατ’ εξακολοNθηση σε υπMθεση που φJρεται να τελJσθηκε το 2005 ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 10

ΦΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 21 Σεπτεβρ ου 2011 / Σελ δα 2

Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ (6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920) Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

Ν Ε

π>νω απL 700 Iτη Yε συνIχεια >λλων 1000 θαυYαστ]ν ετ]ν τηc ΒυζαντινJc κυριαρχKαc. Τι συνIβη LYωc ακριβ]c, Yε την Ελλ>δα; Π]c YKα χ]ρα και Iναc περJφανοc λαLc, απL το 1953 YIχρι και το 1973 προχωροMσε Yε ετJσια αMξηση του ΑΕΠ 8% και των ιδιωτικ]ν επενδMσεων 10% και ΞΑΦΝΙΚΑ (πρ>γYατι ξαφνικ>) Yε την YεταπολKτευση του 1975 η αMξηση του ΑΕΠ Iπεσε στο 3,5% και, το τραγικLτερο, οι ιδιωτικIc επενδMσειc στο …0,6%; Κι αυτL συνεχKστηκε και Yετ> το 1981, Lταν η αMξηση Iπεσε στο 1,5%! Και Jρθε η συνIχεια Yε τον αχαλKνωτο δανεισYL, Yε την δαιYονοποKηση και δKωξη του επενδυτJ επιχειρηYατKα, Yε την οργουελικJ απαξKωση λIξεων Lπωc πατρKδα, Iθνοc, προσπ>θεια πρωτι>c, αγ]ναc για εργασKα και βελτKωση, Yε την πιστJ εφαρYογJ τηc αποδιδοYIνηc δJθεν στον ΚKσινγκερ εθνικJc εξουθεν]σεωc και ευτελισYοM αλλ> εφαρYοζLYενηc απL πλJθοc προθMYων «ΕλλJνων". Η Πτ]χευση Yε YουσικJ υπLκρουση το περKφηYο τραγοMδι που ξαναθυYLYαστε

Επιτλου( φθινπωρο! Οι πρ"τε( βροχ( εναι γεγον( για την πλη του Καρπενησου, ετ απ να δι στηα απουσα( αξιλογων φαινονων και παρατετανου καλοκαι-

και η ΜικρασιατικJ καταστροφJ». Και προσθIτω τ]ρα: για τουc Kδιουc λLγουc! Αλλ> π]c εKναι δυνατLν Iναc λαLc που ανIδειξε την πρ]τη ΝαυτιλKα στον κLσYο (αναπτυσσLYενη εκτLc Ελλ>δοc), που δοξ>στηκε Yε δMο βραβεKα ΝLYπελ και Yεγ>λουc καλλιτIχνεc στο εξωτερικL, που επK YKα εικοσαετKα (1953-1973) εKχε την δραχYJ ωc «σκληρL νLYισYα», που Jταν δεMτεροc στην αν>πτυξη Yετ> την ΙαπωνKα, που Lλη η Ευρ]πη YKλαγε για το «ελληνικL οικονοYικL θαMYα», π]c εKναι δυνατLν αυτLc ο λαLc ΞΑΦΝΙΚΑ να γKνει διεθν]c περKγελωc ωc τεYπIληc, ωc απατε]ναc, ωc ΤΙΠΟΤΑ; Μετ> την εξουθIνωση του πολIYου και την «ολLYαυρη ρ>χη» που >φησε ο εYφMλιοc πLλεYοc, οι ΑYερικανοK βοJθησαν στην οικονοYικJ αν>πτυξη. Hχι απL φιλελληνισYL αλλ> διLτι σκIφθηκαν Lτι αν τον αφJσουν στην εξαθλKωση θα προσIγγιζε το ανατολικL Yπλοκ. Αλλ> Yε τον θρKαYβο τηc 20ετKαc, την εισροJ των ΕλλJνων τηc διασπορ>c και του επενδυτικοM κεφαλαKου προc την πατρKδα, εKδαν Lτι η κατ>σταση του προτε-

ριο. Σε κανονικ για την εποχ εππεδα θα κινηθε ο υδρ ργυρο( τι( επενε( ηρε(, χωρ( ωστσο σηαντικ( βροχοπτ"σει(. νεοι Β-ΒΑ.

Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Κυριακ8 25 ΣεπτεGβρ9ου 2011

ευτ7ρα 26 ΣεπτεGβρ9ου 2011

Τρ9τη 27 ΣεπτεGβρ9ου 2011

Τετ.ρτη 28 ΣεπτεGβρ9ου 2011

Περαιτ7ρω βελτ9ωση

Πρ:σκαιρεQ τοπικ7Q νεφKσειQ Χωρ9Q σηGαντικ7Q αλλαγ7Q Α9θριοQ καιρ:Q Π7φτει λ9γο ο υδρ.ργυροQ

9χωQ αξι:λογη Gεταβολ8

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

 

   

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

13O... 24OC 14O... 24OC13O... 23OC 14O... 23OC 12 ... 23 C 13 ... 23 C O

O

O

Πηγ8:accuweather.com

Σ ε ρ α

   

Α;ριο Π7Gπτη 22 ΣεπτεGβρ9ου, η κακοκαιρ9α θα κινηθε9 πιο ανατολικ., χαρ9ζονταQ σε εG.Q καλ7Q σχετικ. καιρικ7Q συνθ8κεQ, χωρ9Q να αποκλε9ονται κ.ποιεQ τοπικ7Q βροχ7Q. ΘερGοκρασ9α σε Gικρ8 .νοδο, απ: 14OC 7ωQ 22OC και η πραγGατικ8 α9σθηση 13-22 βαθGο9 Κελσ9ου.

Σ.ββατο 24 ΣεπτεGβρ9ου 2011

Για το πλJρεc κεKYενο βλ. http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2011/03/blog-post_3917.html

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α

Για σ8Gερα Τετ.ρτη 21 ΣεπτεGβρ9ου, ο καιρ:Q προ- Π π τ η βλ7πεται γενικ. .στατοQ, Gε βροχ7Q και πιθαν7Q καταιγ9δεQ. Σταδιακ8 βελτ9ωση απ: το βρ.δυ. Η θερGοκρασ9α θα  κυGανθε9 απ: 12OC G7χρι 19OC, Gε την πραγGατικ8 α9σθηση να βρ9σκεται Gεταξ; 13OC και 21OC. 

Παρασκευ8 23 ΣεπτεGβρ9ου 2011

κτορ>του κινδMνευε να τουc ξεφMγει απL τα χIρια. Η Ελλ>c «κινδMνευε» να γKνει Yεγ>λη ΟικονοYικJ .MναYη. Fτσι, Lπωc ο ΜαρδLνιοc, αναζJτησαν τουc πρLθυYουc Εφι>λτεc. ΕKναι π>ντοτε παρLντεc στην ΙστορKα τηc Ελλ>δοc, απL την αρχαιLτητα. Fχουν >λλοτε την ωραKα YορφJ του Αλκιβι>δη, >λλοτε την αποκρουστικJ του ΣατMρου. ΤLτε ακοMστηκαν οι φωνIc για το «Yεγ>λο ντLπιο και ξIνο κεφ>λαιο που πKνει το αKYα του λαοM». ΤLτε >ρχισε ο διωγYLc των επενδυτ]ν Yε την επιδοκιYασKα των αγυρτ]ν «καλ> κ>ναν και τουc τα πJρανε». ΤLτε ξεριζ]θηκε κ>θε βιοYηχανKα που YLλιc εKχε αρχKσει να φυτρ]νει και αναπτMσσεται. ΤLτε, Yπροστ> στην φυγJ του κεφαλαKου των επενδυτ]ν που οι αγMρτεc «πηδαλιοMχοι» προκ>λεσαν, >ρχισε ο ασMστολοc δανεισYLc Yε τιc παροχIc για την εξαγορ> ψJφων. Το χρIοc, απL τα 700 εκατ. δολ>ρια το 1973, Iφτασε στα 400 δισεκατοYYMρια! Και η Ελλ>c Iγινε ΤΙΠΟΤΑ. ΓιατK αποροMYε γι’ αυτL το κατ>ντηYα; Hλα αυτ> «τυχαKωc» Iγιναν; «Ο Lφιc Yε ηπ>τησε» εKχε πει η αγαθJ πρωτLπλαστη. ΛαLc «π>ντα ευκολLπιστοc και π>ντα προδοYIνοc» εKπε ο ποιητJc. Η φιλοσοφKα του ΑνατολικοM ΖητJYατοc υπL Yακρ>ν εκκLλαψη πλIον των 35 ετ]ν Iτεκεν τελικ]c Lροc. Το 1855 ο Τσ>ροc ΝικLλαοc Α’ >κουγε τον ΒρετανL ΠρIσβη να θIτει την απαρ>βατη ντιρεκτKβα: «.εν θα επιτρIψουYε ποτI η Ελλ>δα να γKνει Μεγ>λη .MναYη». Και Iτσι, «επληρ]θη το υπL του ΠροφJτου λεχθIν».

Α

«βρIχει την φτωχογειτονι>, βρIχει και στην καρδι> Yου». Και παρηγορι> για καλMτερεc YIρεc το ΜνηYLνιο, Mστερα απL «σκληρIc διαπραγYατεMσειc"! ΒεβαKωc δεν υπ>ρχει κανεKc που να πιστεMει Lτι η Ελλ>δα .ΕΝ θα χρεοκοπJσει. Fχει χρεοκοπJσει Jδη απL το 1984 Lταν Iγραφα στο βιβλKο Yου Ο ΜαρξιστικLc ΜMθοc Lτι «η οικονοYικJ καταστροφJ τηc Ελλ>δοc εKναι τLσον ιστορικ]c τελεσKδικη Lσο

Το χρονικό μιας καταστροφής

υρ υτ α

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ναδικJ, αιτKα τηc εξ>πλωσηc τηc τροYοκρατKαc και του ΜουσουλYανικοM. Οι ΗΠΑ πJραν αλαζονικ>, Yετ> τον πLλεYο, τον ρLλο τηc ΠλανητικJc ΗγεYονKαc. Αρχικ> τελεKωc >πειροι και αν]ριYοι, αποδεKχθηκαν ανKκανοι να Y>θουν απL τα π>θη τουc. ΘεYελιωδ]c ανιστLρητοι, δεν αντιλJφθηκαν τKποτε απL την σοφJ πολιτικJ ψυχολογικJc διεKσδυσηc την οποKαν εφJρYοσαν οι ΡωYαKοι, και που κρ>τησε σταθερ>

νι κά

Η δυνατLτητα που δKνει το Kντερνετ να δηYοσιεMει ο καθIναc την >ποψJ του, YερικIc φορIc φIρνει στη δηYοσιLτητα κ>ποιεc αλJθειεc που δMσκολα θα YποροMσαν να δηYοΓράφει ο σιοποιηθοMν Yε >λλο ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ τρLπο. ΜερικIc απL αυinfo@evrytanika.gr τIc περιIχονται στο ιστολLγιο του συγγραφIα ΝKκου ΚαλογερLπουλου που ζει στη ΓενεMη και επειδJ παρουσι>ζουν αρκετL ενδιαφIρον τιc παραθIτουYε σJYερα εδ], Iχονταc αφαιρIσει κ>ποιουc αφορισYοMc που δεν ταιρι>ζουν Yε το Mφοc τηc στJληc J που κατ> την δικJ Yαc >ποψη εKναι υπερβολικ> κοYYατικοποιηYIνοι. Το βασικL περιεχLYενο, εντουτοιc, εKναι το εξJc: FχουYε φθ>σει στο τIλοc Yιαc Yακρ>c διαδικασKαc που Iχει αρχKσει απL το 1973 και φθ>νει σJYερα να πλησι>ζει τον τελικL τηc σκοπL. ΠρLκειται για τον πLλεYο εν>ντια στη χ]ρα Yαc, που >ρχισε επK ΑικατερKνηc, συνεχKστηκε Yε την ΙερJ ΣυYYαχKα και υπ>ρχει ολοζ]ντανοc YIχρι σJYερα, το YLνο που Iχει αλλ>ξει εKναι οι πρωταγωνιστIc και τα αKτια. Hχι LYωc και οι προθIσειc των Ισχυρ]ν. Τα αKτια τLτε Jσαν «ο δρLYοc προc τιc ΙνδKεc». ΣJYερα εKναι «ο θεLc ΠετρIλαιο», η σαθρJ δηλαδJ β>ση Lπου, Yε την ευθMνη των ΑYερικανικ]ν κυβερνJσεων, ετIθη εξ αρχJc το θIYα του ΙσραJλ. Το Lτι δεν αποκαταστ>θηκε ταυτLχρονα ο λαLc τηc ΠαλαιστKνηc Yε Iνα πλουσιοπ>ροχο εKδοc ΣχεδKου Μ>ρσαλ Iχει οδηγJσει σε τραγικL αδιIξοδο που εKναι και η κMρια, Y>λιστα η Yο-

O

12O... 22OC 12O... 23OC 11O... 20OC 10O... 21OC 12O... 21OC 13O... 23OC

* Οι προβλ7ψειQ π7ραν των τριKν ηGερKν ελ7γχονται ωQ προQ την ακρ9βει. τουQ, ιδια9τερα σε σχ7ση Gε την εκδ8λωση τοπικKν φαινοG7νων. ** -Q “πραγGατικ8 α9σθηση” αναφ7ρεται ο αλγ:ριθGοQ που προσδιορ9ζει το πKQ αισθαν:Gαστε την εξωτερικ8 θερGοκρασ9α, π7ρα απ: τιQ Gετρ8σειQ του θερGοG7τρου και τηQ ψυχρ:τηταQ του αν7Gου. Οι παρ.γοντεQ που λαGβ.νονται υπ’ :ψιν ε9ναι η ποσ:τητα ηλιοφ.νειαQ, το υψ:Gετρο, η ατGοσφαιρικ8 π9εση, η υγρασ9α κλπ.

Ο καιρ:Q τηQ Gεθεπ:GενηQ εβδοG.δαQ Gε Gια Gατι. ΗG7ρα ΗG/ν9α Σ;Gβ.

C

o

Π 29

Π 30

Σ 1

Κ 2

 3

12 / 20

11/ 19

11 / 19

10 / 18

11/ 20

Τ 4

Τ 5

 13 / 23 13 / 22


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 21 ΣεπτεBβρ4ου 2011 / Σελ4δα 3

λα “πα ζουν” σ ερα

Αιπλ συνεδραση για το ηοτικ Συβολιο απψε, εν, επση#, συνεδρι ζει η Οικονοικ Επιτροπ το πρω και η Επιτροπ Ποιτητα# Ζω # το εση ρι

νι κά

Με 50 θατα το ηοτικ Συβολιο

και φθ%νουν τα 35 στον αριθB5ξεχωρ4ζει η χορ3γηση παρ%τασηL για την προB3θεια παραθ6ρων στη στεγασB2νη λαϊκ3 αγορ%, Bε αν%δοχο τον κ. ΓιFργο Τ%σιο. Ακ5Bη θα συζητηθο6ν οι εγκρ4σειL ανακεφαλαιωτικFν πιν%κων των εξ3L 2ργων: «ΗλεκτροφωτισB5L π5ληL Καρπενησ4ου», «ΤσιBεντ5στρωση στη θ2ση Λαγγ%δα και βελτ4ωση δρ5Bου προL οικ4α Ντο6ρου Τ.. Κασταν2αL», «Κατασκευ3 πρ5σβασηL %νωθεν κεντρικ3L πλατε4αL Τ.. Κασταν2αL», «ΤσιBεντ5στρωση δρ5Bου Κερασο6λεL Τ.. Προυσο6», «Αποπερ%τωση νεκροταφε4ου Τ.. Προυσο6», «Κατασκευ3 τοιχ4ων στο Τ.. Προυσο6», «Βελτ4ωση δρ5Bου προL .γιο ΡωBαν5 Τ.. Ασπροπ6ργου», «Αν%πλαση κεντρικ3L πλα-

τε4αL Τ.. Καταβ5θραL», «Αναπλ%σειL π5ληL Καρπενησ4ου και δηBοτικFν διαBερισB%των». Ακ5Bη, η Bε4ωση εγγυ3σεων των 2ργων «Επισκευ3 συντ3ρηση δηBοτικο6 σχολε4ου Φιδακ4ων», «Αναπλ%σειL π5ληL Καρπενησ4ου και δηBοτικFν διαBερισB%των», «Κατασκευ3 τοιχ4ου αντιστ3ριξηL απ5 διαστα6ρωση Λιαγκ2ικα B2χρι Ι.Ν. Αγ4ου Γεωργ4ου Τ.. Μυρ4κηL 3Bου Καρπενησ4ου», «Συντ3ρηση υδραυλ%κων %ρδευσηL στο Τ.. ΚαλεσB2νου», «Κατασκευ3 το4χου αντιστ3ριξηL Ι.Ν. Αγ4ου Γεωργ4ου προL θ2ση Πλο6Bπο Τ.. Μυρ4κηL», «Συντ3ρηση - βελτ4ωση δρ5Bου προL Σακκ2ικα Τ.. Μυρ4κηL», «ιευθ2τηση οBβρ4ων υδ%των και τσιBεντ5στρωση δρ5Bου στον οικισB5 Καλλιθ2αL», «ιαπλ%τυνση δρ5Bου απ5 θ2ση

Ε

υρ υτ α

Σε διπλ3 συνεδρ4αση θα συBBετ%σχουν, το απ5γευBα, τα B2λη του ηBοτικο6 ΣυBβουλ4ου, στον 3ο 5ροφο του κτηρ4ου του ΚΑΠΗ, στην οδ5 Ν. ΤσιαBπο6λα. Η αρχ3 θα γ4νει στιL 6.00 BB, 5ταν και θα ξεκιν3σει η 19η τακτικ3 συνεδρ4αση, κατ% την οπο4α θα εγκριθε4 ο ισολογισB5L τηL δηBοτικ3L εν5τηταL Καρπενησ4ου για το οικονοBικ5 2τοL του 2010, 5πωL και η απογραφ3ισολογισB5L 2ναρξηL του 2011. Στη συν2χεια, γ6ρω στιL 7.00 το απ5γευBα, στον 4διο χFρο, θα π2σουν στο τραπ2ζι των συζητ3σεων Bια σειρ% απ5 50 συνολικ% θ2Bατα, Bερικ% απ5 τα οπο4α 2χουν 5BωL απλ% διαδικαστικ5 χαρακτ3ρα. Μεταξ6 %λλων, ωστ5σο, θα εγκριθε4 η Bελ2τη για την αναθεFρηση του σχεδ4ου τηL π5ληL του Καρπενησ4ου, Bε εισηγητ3 τον αντιδ3Bαρχο Καρπενησ4ου, κ. Ν4κο ΣουλιFτη και θα γ4νει η κατανοB3 των λειτουργικFν δαπανFν για την Α/θBια και Β/θBια Εκπα4δευση, θ2Bα το οπο4ο αναB2νεται να εισηγηθε4 ο αντιδ3BαρχοL κ. ηB3τρηL ΣταB%τηL. Παρ%λληλα, θα συζητηθε4 -Bε εισηγητ3 τον πρ5εδρο του .Σ., κ. Χρ3στο Ντ2κα- η παρ%ταση τηL δηBοτικ3L συγκοινων4αL στιL Τοπικ2L Κοιν5τητεL του νοBο6 και θα εγκριθο6ν προηγο6BενεL αποφ%σειL που αφορο6ν αιτ3Bατα τηL ΟΠΠΑΗΚ, 5πωL η παραχFρηση του αBφιθε%τρου Βασικ3L Βιβλιοθ3κηL κ.α. Εισηγητ3L των παραπ%νω, ο πρ5εδροL του ΟργανισBο6, κ. ΠαναγιFτηL ΓιαννιFτηL. Επιπλ2ον, θα ληφθε4 απ5 τα B2λη του συBβουλ4ου απ5φαση για την παραχFρηση του ηBοτικο6 Σχολε4ου στον οικισB5 του Αγ4ου ηBητρ4ου Καταβ5θραL, στον Σ6λλογο Καταβ5θραL, καθFL και η χρ3ση του ηBοτικο6 Σχολε4ου ΚαλεσB2νου για πολιτιστικο6L και κοινωνικο6L σκοπο6L. Τα συγκεκριB2να θ2Bατα εισηγε4ται ο αντιδ3BαρχοL, κ. Χρ3στοL Γενιτσαρ5πουλοL. Ακ5Bα, θα οριστο6ν B2λη για το .Σ των Σφαγε4ων Καρπενησ4ου και θα γ4νει η αναB5ρφωση του προϋπολογισBο6. Στα τεχνικ% θ2Bατα -τα οπο4α θα παρουσι%σει ο κ. ΣουλιFτηL

«ιευθ2τηση οBβρ4ων υδ%των και τσιBεντ5στρωση δρ5Bου στον οικισB5 Καλλιθ2αL», «ιαπλ%τυνση δρ5Bου απ5 θ2ση Αλαβ%ντα προL οικ4α Ιω%ννη Σταθ5πουλου στο Τ.. Μυρ4κηL», «ιαB5ρφωση κοιν5χρηστου χFρου στον Προφ3τη Ηλ4α», «ΤσιBεντ5στρωση οδο6 ΑΝ & Ν Λι%γκα Τ.. Μυρ4κηL», «Επισκευ3 υδροB%στευσηL και αποκατ%σταση δικτ6ου Τ.. ΠροδροBου», «Εσωτερικ3 οδοποι4α Τ.. Προδρ5Bου», «Κατασκευ3 5x5 γηπ2δου στο γυBν%σιο Φουρν%L», «Κατασκευ3 αποχετευτικο6 αγωγο6 σε δι%φορα σηBε4α Τ.. Αγ4ου Νικολ%ου» και τ2λοL «Αντικατ%σταση εσωτερικFν δικτ6ων 6δρευσηL».

Ν Ε

Ο6τε B4α, ο6τε δ6ο, αλλ% …τ2σσεριL συνεδρι%σειL αναB2νεται να πραγBατοποιηθο6ν σ3Bερα, Τετ%ρτη 21 ΣεπτεBβρ4ου.

Αλαβ%ντα προL οικ4α Ιω%ννη Σταθ5πουλου στο Τ.. Μυρ4κηL», «ιαB5ρφωση κοιν5χρηστου χFρου στον Προφ3τη Ηλ4α», «ΤσιBεντ5στρωση οδο6 ΑΝ & Ν Λι%γκα Τ.. Μυρ4κηL», «Επισκευ3 υδροB%στευσηL και αποκατ%σταση δικτ6ου Τ.. Προδρ5Bου» και «Εσωτερικ3 οδοποι4α Τ.. Προδρ5Bου». Παρ%λληλα, 2γκριση πρωτοκ5λλου προσωριν3L παραλαβ3L των 2ργων «Κατασκευ3 τοιχ4ου αντιστ3ριξηL απ5 διαστα6ρωση Λιαγκ2ικα B2χρι Ι.Ν. Αγ4ου Γεωργ4ου Τ.. Μυρ4κηL», «Συντ3ρηση υδραυλ%κων %ρδευσηL στο Τ. ΚαλεσB2νου», «Κατασκευ3 το4χου αντιστ3ριξηL Ι.Ν. Αγ4ου Γεωργ4ου προL θ2ση Πλο6Bπο Τ.. Μυρ4κηL», «Συντ3ρηση - βελτ4ωση δρ5Bου προL Σακκ2ικα Τ.. Μυρ4κηL»,

Ν4κοL Σερετ%κηL: “Ο ΣΜΑ Bολ6νει”

Σε ανακο4νωσ3 του, ο δηBοτικ5L σ6BβουλοL Καρπενησ4ου τηL "Λαϊκ3L Συσπε4ρωσηL", αναφερ5BενοL στο θ2Bα για τον ΣταθB5 Μεταφ5ρτωσηL ΑπορριBB%των αναφ2ρει 5τι: "... η εξ2λιξη και οι παλινωδ4εL τηL δηBοτικ3L αρχ3L δικαιFνουν την τοποθ2τησ3 BαL στο 16ο Σ, 5τι η προ ηBερησ4αL συζ3τηση του θ2BατοL 3ταν βεβιασB2νη και πρ5χειρη". Επιπλ2ον, υποστηρ4ζει 5τι: "... δεν ε4ναι αλ3θεια 5τι ο ΣΜΑ δεν 2χει επιπτFσειL στον χFρο. /χει 5χληση και %λλα προβλ3Bατα. Τα επιχειρ3Bατ% τηL στιL συζητ3σειL που προηγ3θηκαν για τον Ξηρι% αλλ% και στην προηγο6Bενη συνεδρ4αση για τον χFρο τηL παλι%L ΑΒΙΕ επιβεβαιFνουν 5τι ε4ναι πρ5θυBη να λαBβ%νει υπ5ψη τιL ανησυχ4εL των επιχειρηBατιFν και 5χι των κατο4κων των λαϊκFν συνοικισBFν". Να θυB4σουBε 5τι ο κ. Σερετ%κηL τ%χθηκε υπ2ρ τηL θ2σηL στη ΑΒΙΕ.

ΠαρεBπιπτ5ντωL, να επαναλ%βουBε 5τι, Ευρυτανικ% Ν2α”, στην 16η 5πωL 2γραψαν τα “Ε συνεδρ4αση του ηBοτικο6 ΣυBβουλ4ου για την κατασκευ3 του 2ργου ΣΜΑ στον Προφ3τη Ηλ4α δεν ελ3φθη απ5φαση κατασκευ3L του 2ργου, απλ% για τυπικο6L λ5γουL. Η Bε4ζων αντιπολ4τευση τ%χθηκε υπ2ρ τηL κατασκευ3L του 2ργου στη θ2ση των αποθηκFν του δ3Bου. /κτοτε, υπ3ρξε και Bια περ4εργη στ%ση τηL δηBοτικ3L οB%δαL τηL Bε4ζονοL αντιπολ4τευσηL, 5τι δεν ψ3φισαν για την κατασκευ3 του 2ργου, Bε την οπο4α απ5ρησε τ5σο ο κ. ΜποBποτσι%ρηL, 5σο και ο κ. Σερετ%κηL. Αυτ5 ε4ναι αλ3θεια, αλλ% αλ3θεια ε4ναι επ4σηL 5τι 2λαβαν την πολιτικ3 απ5φαση, λ2γονταL “ναι” στην κατασκευ3 του στον Ξηρι%. Β2βαια, αν κανε4L θ2λει να Bε4νει στα τυπικ%... τα γραπτ% B2νουν και τα πρακτικ% τηL συνεδρ4ασηL εκε4νηL ε4ναι αποκαλυπτικ%.

Στι& 12.00 το εσηρι η Οικονοικ Επιτροπ

Σ3Bερα, %λλωστε, συν2ρχεται και η ΟικονοBικ3 Επιτροπ3 του δ3Bου Καρπενησ4ου. Η 31η συνεδρ4αση περιλαBβ%νει 4 θ2Bατα προL συζ3τηση και λ3ψη αποφ%σεων και θα πραγBατοποιηθε4 στο δηBοτικ5 κατ%στηBα, στο γραφε4ο του δηB%ρχου, στιL 12.00 BB. Τα B2λη τηL επιτροπ3L θα εγκρ4νουν τον ισολογισB5 2ναρξηL του 2011, καθFL και το πρακτικ5 δηBοπρασ4αL για τη Bεταφορ% BαθητFν Α/θBιαL & Β/θBιαL εκπα4δευσηL του δ3Bου για το τρ2χον σχολικ5 2τοL (20112012). Επιπρ5σθετα, θα εκδοθε4 2νταλBα προπληρωB3L για τιL επεκτ%σειL του δηBοτικο6 φωτισBο6 και θα ψηφιστο6ν δι%φορεL πιστFσειL.

…και στη 1.00 η Επιτροπ Ποιτητα& Ζω&

Μια Fρα αργ5τερα, θα πραγBατοποιηθε4 η συνεδρ4αση τηL Επιτροπ3L Ποι5τηταL Ζω3L. Αν%Bεσα στα -συνολικ%- 6 θ2Bατα, τα B2λη τηL επιτροπ3L θα συζητ3σουν δι%φορεL προτ%σειL τηL ηBοτικ3L Κοιν5τηταL Καρπενησ4ου, 5πωL η διαπλ%τυνση τηL εξ2δραL για π2ταγBα παραπ2ντε στη θ2ση «Μαλ5κερδοL» και η διαB5ρφωση του υπ%ρχοντοL χFρου, καθFL και η σ6σταση διαδροBFν για διοργ%νωση ποδηλατικFν αγFνων και πεζοπορ4αL στην ευρ6τερη περιοχ3 του Καρπενησ4ου. Επιπρ5σθετα, θα αποφασιστε4 το ενδεχ5Bενο ορισB2νων κυκλοφοριακFν ρυθB4σεων στο Καρπεν3σι, 5πωL και η διαB5ρφωση χFρου φιλοξεν4αL τροχ5σπιτων.


Στο χαρ5τσι για τα ακEνητα αναφCρθηκε ο βουλευτD^ ΗρακλεEου τη^ 'ηTοκρατικD^ ΣυTTαχEα^ κ. ΛευτCρη^ Αυγεν5κη^. Στην ανακοEνωσD του, αναφCρει:

«Το νCο χαρ5τσι προ^ τα σχεδFν πCντε εκατοTTGρια νοικοκυρι5 που αποφ5σισε η κυβCρνηση εν TEα νυκτE υπF την πEεση τη^ ΤρFικα^, αποδει-

Ε

Koularmanisfotis@yahoo.gr

κνGει περEτρανα την αποτυχEα τη^ στη φοροδιαφυγD και στον φοροεισπρακτικF TηχανισTF, την αδυναTEα τη^ να περικFψει ουσιαστικ5 τα 100 δι^ ευρX που συνεχEζει να ξοδεGει το δηTFσιο. Με κινDσει^ πανικοG επιδEδεται σε νCα, παρ5λογη και 5δικη επιδροTD εισπρακτικXν TCτρων, Cκτακτων φFρων και τελXν, λαTβ5νει αποφ5σει^ για νCε^ οριζFντιε^

επιβαρGνσει^, παρFλο που οι πολEτε^ αδυνατοGν πλCον να επωTιστοGν και νCα οικονοTικ5 β5ρη. ΑντE να προχωρDσει 5Tεσα στι^ αναγκαEε^ διαρθρωτικC^ TεταρρυθTEσει^, αντE να προχωρDσει στην ουσιαστικD TεEωση των δαπανXν και του TεγCθου^ του δηTοσEου τοTCα, αντE να συγκρουστεE Tε το «βαθG» ΠΑΣΟΚ, επιβαρGνει ξαν5

τα Dδη εξαντληTCνα Ελληνικ5 νοικοκυρι5, εTTCνοντα^ σε Tια αποδεδειγTCνα λανθασTCνη «συνταγD». =να εEναι βCβαιο: Fτι το ΠΑΣΟΚ και ο κ. ΠαπανδρCου εEναι ικανοE στο περιγρ5φουν και να διαπιστXνουν τα προβλDTατα και τι^ εκκρεTFτητε^ και να φCρνουν νCου^ φFρου^, αλλ5 εντελX^ ανEκανοι, πλCον αποδεδειγTCνα, να κυβερνDσουν».

ΕπιστολD του ΚυνηγετικοG ΣυλλFγου 'υτ. ΕυρυτανEα^

Καλ ο Καρανκα, κακ το ασαρχεο ΘΕΜΑ: ΟρισTF^ υπαλλDλου για θεXρηση αδειXν θDρα^

Με ανακοEνωσD του, την οποEα υπογρ5φει ο πρFεδρο^ του συλλFγου κ. 'ηTDτρη^ ΓεωργαλD^, ο ΚυνηγετικF^ ΣGλλογο^ 'υτικD^ ΕυρυτανEα^ εκφρ5ζει την ικανοποEηση του '.Σ, αλλ5 και των κυνηγXν τη^ περιοχD^ για την 5Tεση τοποθCτηση υπαλλDλου, αρTFδιου για τη θεXρηση αδειXν θDρα^ τη^ περιοχD^. ΕυχαριστεE τον βουλευτD ΕυρυτανEα^ κ. ΗλEα ΚαρανEκα, για τη συνδροTD του στο συγκεκριTCνο αEτηTα του συλλFγου, το οποEο π5ντω^ δεν τEθεται πρXτη φορ5, ενX παρ5λληλα θCτει υπεGθυνε^ τι^ δασικC^ αρχC^ του νοTοG για τη Tη λειτουργEα του 'ασονοTεEου στη ΓρανEτσα.

υρ υτ α

Bχι TFνο οι συνειδητοE νεοCλληνε^, αλλ5 και ο απλF^ λαF^ αισθ5νεται σDTερα πω^ η πατρEδα Tα^ βρEσκεται σε αδιCξοδο. Η διαφαινοTCνη δυσκολEα για την διCξοδο απF την κρEση παEρνει χαρακτDρα δραTατικF και εTεE^ δεν TποροGTε να αισιοδοξοGTε, δεν TποροGTε να ατενEζουTε το TCλλον Tε ελπEδα. ΒCβαια η αισιοδοξEα και η απαισιοδοξEα εEναι Cνα φαινFTενο εκδDλωση^ τη^ ψυχικD^ αν5γκη^ και δι5θεση^, εEτε ατοTικD^, εEτε τη^ κοινωνικD^ ζωD^ γενικFτερα. Ποια FTω^ πολιτικ5 και οικονοTικ5 γεγονFτα σDTερα γεTEζουν την ψυχD του Cλληνα για να εEναι αισιFδοξο^; Ποια οικονοTικ5 TCτρα λαTβ5νονται απF την πολιτεEα που να δηTιουργοGν Cστω και την ελπEδα αισιοδοξEα^ για το TCλλον του τFπου Tα^; Τα αEτια και τα αποτελCσTατα τη^ νCα^ αυτD^ οικονοTικD^ κυρEω^, κοινωνικD^ και πολιτικD^ ζωD^, σφαδ5ζουν τον σGγχρονο Cλληνα και το ελληνικF κρ5το^ απειλεEται Tε γενικFτερη κατ5ρρευση και καταστροφD. Η θλEψη και η απογοDτευση, εTφανEζεται καθηTεριν5 εντονFτερη και η απαισιοδοξEα καταλαTβ5νει τον ευρισκFTενο σDTερα Cλληνα σε κατ5σταση αTηχανEα^. Η τιTD, η σεTνFτητα, η ντροπD και η υπερηφ5νεια, υπ5ρχουν ζωηρFτερε^ στι^ απολEτιστε^ κοινωνEε^, παρ5 στι^ πολιτισTCνε^, Fπου τα π5ντα σχεδFν φCρουν την σφραγEδα τη^ υποκρισEα^ και προσποEηση^. ΕποχD κατ5 την οποEα τα πνευTατικ5 αγαθ5 και οι αξEε^ του παρελθFντο^ αποκηρGσσονται απF TαινFTενου^, οι οποEοι θCλουν να επιβ5λουν Tε την βEα τα «νCα ιδεXδη». Η αλDθεια δυσαρεστεE και το ψεGδο^ γοητεGει, παραπλανεE ακFTη και τον πλCον ειλικρινD 5νθρωπο. =τσι λοιπFν παρατηροGTε Fτι πολιτικοE, ω^ επαγγελTατEε^, Tε την προβολD των TαζικXν TCσων ενηTCρωση^, τιTοGνται και δοξ5ζονται στον πολιτικF στEβο, θρησκευτικοE λειτουργοE ασκXντα^ τα καθDκοντ5 του^, σοφEζονται ιερC^ παρακαταθDκε^ και δDθεν καινοτοTEε^, παραπλανXντα^ του^ ψευτοευλαβεE^. 'ικαστικοE λειτουργοE, απεTπολοGν την δικαστικD συνεEδηση αντE χρηT5των D καθEστανται Fργανα κοTTατικXν και πολιτικXν επιδιXξεων. '5σκαλοι κατηχοGν την νεFτητα και Cντεχνα την καθοδηγοGν Tε την διδασκαλEα του^ σε φαGλα κοινωνικ5 D πολιτικ5 δFγTατα, χωρE^ να υφEστανται καTEα ενFχληση και αντEδραση απF την κοινωνEα και την πολιτεEα. ΚυρEε^ που γνωρEζουν να υποκρGπτουν τι^ αθCTιτε^ ερωτικC^ του^ σχCσει^, τι^ οποEε^ FTω^ υπονοεE η κοινωνEα, χαρακτηρEζονται ω^ 5ξιε^ τιTD^, εξευτελEζουν FTω^ του^ ανθρXπου^ τη^ εξουσEα^ και υποβαθTEζουν την πολιτικD ζωD. ΛEγοι εEναι εκεEνοι που συνταρ5σσονται απF τα κ5θε εEδου^ εξελισσFTενα Cκτροπα, που καθηTεριν5 βιXνουTε. Τελικ5 ο εναντιοGTενο^ αποκηρGσσεται ω^ Cνοχο^ και απαισιFδοξο^, δηλαδD ω^ εχθρF^ τη^ κοινωνEα^.

Το νο χαρτσι αποδεικνει την αποτυχα τη κυβρνηση

Α

οκι ασα στι αντοχ α

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

νι κά

ΑπF τον ΦXτη ΚουλαρT5νη

Τα σηTεEα των καιρXν

Ν Ε

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ5ρτη 21 ΣεπτεTβρEου 2011 / ΣελEδα 4

Η επιστολD Cχει ω^ εξD^: “Με το υπ’ αριθT. 5823/102323/7-9-2011 Cγγραφο τη^ ΓενικD^ '/νση^ 'ασXν & Αγροτ. ΥποθCσεων τη^ ΑποκεντρωTCνη^ 'ιοEκηση^ ΘεσσαλEα^ - Στερε5^ Ελλ5δα^ και συγκεκριTCνα του ΓενικοG '/ντη κου. ΑντXνη ΚαλογDρου, το 'ασαρχεEο ΚαρπενησEου εντCλλεται Fπω^ ορEσει 5Tεσα υπ5λληλο, αρTFδιο για τη θεXρηση αδειXν θDρα^, ο οποEο^ σε συνεργασEα Tε τον ΠρFεδρο του ΚυνηγετικοG ΣυλλFγου Tα^, θα TεταβαEνει TEα D δGο φορC^ την εβδοT5δα αν χρειασθεE, στο 'ασονοTεEο ΓρανEτσα^, για την Cκδοση και θεXρηση των αδειXν θDρα^. Για την εν λFγω απFφαση αισθανFTαστε την αν5γκη να ευχαριστDσουTε προσωπικ5 τον ΒουλευτD ΕυρυτανEα^ κ. ΗλEα ΚαρανEκα και τον ΓρανιτσEωτη συνεργ5τη του, κ. ΑλCξανδρο ΚαρδαTπEκη, οι οποEοι Tε τι^ ενCργειC^ του^ προ^ την ΑποκεντρωTCνη 'ιοEκηση ΘεσσαλEα^ – Στερε5^ Ελλ5δα^ βοDθησαν στην CκδοσD τη^, η οποEα θα Cπρεπε να εEχε ληφθεE απF του^ αρTοδEου^ ΠροϊσταTCνου^ του 'ασαρχεEου ΚαρπενησEου εδX

και πολG καιρF, δεδοTCνου Fτι το 'ασονοTεEο ΓρανEτσα^, Tετ5 τη συνταξιοδFτηση πCρυσι τη^ TEα^ (1) και TοναδικD^ υπαλλDλου – 'ασοπFνου δεν TποροGσε να εκδEδει και να θεωρεE 5δειε^ κυνηγEου του ΣυλλFγου Tα^. ΑποτCλεσTα αυτοG Dταν να πρCπει ο ΠρFεδρο^ του '.Σ. του ΣυλλFγου - αφοG ο ΣGλλογο^ δεν διαθCτει 'ιοικητικF Υπ5λληλο- να απευθGνεται για την Cκδοση των κυνηγετικXν αδειXν του ΣυλλFγου στο 'ασαρχεEο ΚαρπενησEου που απCχει 80 χλT. απF τη ΓρανEτσα (160 χλT. Tε επιστροφD!!!). ΕκεE δεν Dταν λEγε^ οι φορC^ που Cπρεπε για τυχFν εκκρεTD Cγγραφα D προκειTCνου να ικανοποιηθοGν απαιτDσει^ του 'ασαρχεEου να επαναληφθεE η διαδροTD την εποTCνη ηTCρα D ακFTα και την TεθεπFTενη προκειTCνου να εκδοθοGν οι 5δειε^ Tετ5 απF Tεγ5λη προσπ5θεια και υποTονD. Η ταλαιπωρEα που κατ5 συνCπεια, εγX προσωπικ5 ω^ ΠρFεδρο^ του ΣυλλFγου αλλ5 και τα TCλη Tα^ Cχουν υποστεE εEναι τερ5στια και πραγTατικ5 ακατανFητη, αφοG οι κυνηγοE Tε τα υψηλFτατα τCλη των αδειXν που καταβ5λλουν κ5θε χρFνο συνεισφCρουν στην ενEσχυση των κρατικXν εσFδων αλλ5 και στην ενEσχυση τFσο τη^ ΣυνοTοσπονδEα^, τη^ ΟTοσπονδEα^ και του ΣυλλFγου Tα^ που Tε πλDθο^ φιλοθηραTατικXν ενεργειXν συTβ5λλουν τFσο στην προστασEα των θηρεGσιTων ειδXν Fσο και στην προστασEα του περιβ5λλοντο^ (δι5νοιξη TονοπατιXν, κατασκευD βρυσXν, κ.λπ.). Ο ΣGλλογF^ Tα^ διαθCτει επEση^ θηροφGλακα που σε συνεργασEα Tε τι^ 'ασικC^ ΑρχC^ επεTβαEνει Fποτε αυτF καταστεE αναγκαEο αλλ5 και Tε περιπολEε^ λειτουργεE αποτρεπτικ5 σε Fσου^ εν5ντια στον νFTο και κατ5 παρ5βαση τη^ νοTοθεσEα^ περE θDρα^, κυνηγοGν λαθραEα D προ-

βαEνουν σε πρ5ξει^ που προ- χX^ Tε τι^ ενCργειε^ Fσων ευσβ5λλουν Fσου^ κυνηγοGν στα χαριστοGTε Tε την παροGσα, το πλαEσια που ο νFTο^ θCτει. πρFβληTα Cκδοση^ των αδειXν Bλε^ τι^ ενCργειC^ Tα^, τα κυνηγEου επιλGεται οριστικ5. TCλη του ΣυλλFγου Tα^ αλλ5 και ΠCραν FTω^ του ΒουλευτD οι κ5τοικοι του 'DTου Αγρ5φων ΕυρυτανEα^ κου. ΗλEα ΚαρανEκα τι^ βλCπουν ω^ Cνδειξη αντα- και του συTπατριXτη Tα^ κου. TοιβD^ των διαχρονικXν προ- ΑλCξανδρου ΚαρδαTπEκη που σπαθειXν του^ για καλυτCρευση βοDθησαν στην οριστικD επEλυση των συνθηκXν ζωD^ του^, αφοG του προβλDTατο^ λειτουργEα^ το κυνDγι σε τοGτο εδX τον τFπο του 'ασονοTεEου ΓρανEτσα^ κατ5 εEναι τρFπο^ ζωD^ και 5ρρηκτα την περEοδο Cκδοση^ των κυνησυνδεδεTCνο Tε την καθηTερι- γετικXν αδειXν, ευχαριστοGTε νFτητα, ακFTα και αυτXν που δεν και του^ υπαλλDλου^ του 'αεEναι κυνηγοE. σαρχεEου ΚαρπενησEου που CρΣτα πλαEσια τη^ δρ5ση^ Tα^ χονται στο 'ασονοTεEο ΓρανEαυτD^ και δεδοTCνου Fτι για την τσα^ Tετ5 την Cκδοση τη^ απF 7Gπαρξη και συνCχεια του ΣυλλF- 9-2011 απFφαση^ και εξυπηρεγου απαραEτητη εEναι η συνδρο- τοGν τον ΣGλλογο και τα TCλη TD τη^ πολGτιTη^ βοDθεια^ των Tα^ στην Cκδοση των αδειXν 'ασικXν ΑρχXν, απαιτεEται πC- κυνηγEου. Η βοDθει5 του^ εEναι ραν Fλων των 5λλων η δι5θεση πολGτιTη και ζωτικD^ σηTασEα^ συνεργασEα^ και επEλυση^ τυχFν για την Gπαρξη και συνCχεια λειπροβληT5των που ανακGπτουν, τουργEα^ του ΣυλλFγου και του ιδιαEτερα ενFψει τη^ δGσκολη^ οι- Cργου που αυτF^ επιτελεE.” κονοTικD^ συγκυρEα^ στην οποEα Με τιTD, βρEσκεται η χXρα Tα^. Ο Κ.Σ. 'υΟ ΠΡΟΕ'ΡΟΣ 'ηTDτριο^ ΓεωργαλD^ τικD^ ΕυρυτανEα^ εEναι δεEγTα εξCλιξη^, προοπτικD^, ευνοTEα^ και συνεργασEα^ TεταξG Fλων των κατοEκων του 'DTου Tα^ και η παρουσEα του, αν Tη τι 5λλο, διευκολGνει και το Cργο των 'ασικXν ΑρχXν. Αν εTεE^, FTω^, βρEΕυρυτανικ5 ΝCα», Αγαπητ5 «Ε σκουTε αντE για συνοΣτο σηTερινF φGλλο σα^ δοιπFρου^ Tα^ τι^ 'α(σ.σ. αναφCρεται στο προηγοGσικC^ ΑρχC^ απCναντι, Tενο φGλλο 461/14-9-2011) δι5τFτε οGτε εTεE^, οGτε το βασα Tε Cκπληξη τον προσδιο'ασαρχεEο TποροGTε να ρισTF: «ΤοπFλιανα - Αγρ5φων». εκπληρXνουTε του^ Ο Καλλικρ5τη^ ανCτρεψε στFχου^ για του^ οποEτα π5ντα, αλλ5 δεν TπορεE να ου^ υπ5ρχουTε και λειανατρCψει του^ παραδοσιακοG^ τουργοGTε. Στη δεδοτοπικοG^ προσδιορισTοG^ εκαTCνη περEπτωση και τοντ5δων ετXν. ΤοπFλιανα παρ5 το γεγονF^ Fτι εEΑπεραντEων. Ο ΑπεραντιακF^ χαTε επισηT5νει Tε επιχXρο^ εEναι η ΙστορEα Tα^. στολC^ Tα^ απF πCρυσι (20-8-2010) την αν5γκη ΠολG φιλικ5, συνCχιση^ λειτουργEα^ Μιχ5λη^ Σταφυλ5^ του 'ασονοTεEου προ^ Fλου^ του^ φορεE^, αγνοηθDκαTε και ευτυ-


ΤΟ ΘΕΜΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 21 Σεπτε;βρ-ου 2011 / Σελ-δα 5

Μχρι 5 ευρ αν τ. . το χαρτσι ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Τι θα πληρσουε για κτακτη εισφορ - Αναλυτικ παρουσαση τη$ οικονοικ $ επιβρυνση$ που αφορ του$ ιδιοκτ τε$ ακιν των στον νο - Χαρακτηριστικ παραδεγατα για Καρπενσι και χωρι

Ν ΕΑ

Στα 10 εκατ. ευρ υπολογζεται ο “τζρο$” απ την Ευρυτανα

Ε

υρ υτ α

Μ+χρι αρχ+E Οκτωβρ-ου θα +χει φτ σει στουE καταναλωτ+E το τ+λοE για τα ακ-νητα, το οπο-ο θα επιβληθε- ;+σω των λογαριασ;?ν τηE ΕΗ, εν? για .σουE δεν πληρ?σουν, προβλ+πεται …διακοπ, ρε/;ατοE. Η +κτακτη εισφορ θα επιβαρ/νει τουE ιδιοκτ,τεE ακιν,των. Θα καταβ λλεται απ. τουE ενοικιαστ+E, οι οπο-οι θα το συ;ψηφ-σουν ;ε ;ελλοντικ ;ισθ?;ατα προE τον ιδιοκτ,τη. Το ειδικ. +κτακτο τ+λοE θα καταβληθε- για το 2011 σε δ/ο ισ.ποσεE δ.σειE (απ. τον Οκτ?βριο του 2011 ;+χρι τον Ιανου ριο του 2012), εν? για το 2012 σε τ+σσεριE ισ.ποσεE δ.σειE (απ. τον Μ ιο ;+χρι τον εκ+;βριο 2012). Οι εξαιρ+σειE Απ. το τ+λοE ακιν,των εξαιρο/νται οι ηλεκτροδοτο/;ενοι κοιν.χρηστοι χ?ροι των πολυκατοικι?ν, τα κτ-σ;ατα που βρ-σκονται εκτ.E οικισ;ο/ , σε αγροτικ+E περιοχ+E και χρησι;οποιο/νται για τον σταυλισ;. ολιγ ριθ;ων οικ.σιτων ζ?ων για τιE οικιακ+E αν γκεE του ιδιοκτ,τη, εν? .πωE διευκριν-ζεται απ. κ/κλουE του υπουργε-ου, “...η απαλλαγ, εκκλησιαστικ?ν και λλων θρησκευτικ?ν ιδρυ; των απ. το ειδικ. τ+λοE στα ηλεκτροδοτο/;ενα ακ-νητα, αφορ σε ακ-νητη περιουσ-α που εξυπηρετε- ;.νο θρησκευτικο/E , λατρευτικο/E σκοπο/E και .χι σε ακ-νητη περιουσ-α προE ε;πορικ, εκ;ετ λλευση”. Επιπλ+ον, απαλλαγ+E προβλ+πονται στο Ελληνικ. η;.σιο, στα Ν.Π..., στουE Ο.Τ.Α. και στιE δη;οτικ+E και κοινοτικ+E επιχειρ,σειE , εκ;εταλλε/σειE, εν? την εξα-ρεση των ξενοδοχε-ων, των βιοτεχνι?ν και των βιο;ηχανι?ν απ. την καταβολ, του ν+ου τ+λουE ακιν,των, φ+ρεται να εξετ ζει το Υπουργε-ο Οικονο;ικ?ν.

νι κά

Ν+ο χαρ τσι για περ-που 5 εκατ. ιδιοκτ,τεE κατοικι?ν και επαγγελ;ατικ?ν χ?ρων, ;ετ τη σχετικ, τροπολογ-α που κατ+θεσε ο υπουργ.E Οικονο;ικ?ν, κ. Ευ γγελοE Βενιζ+λοE και ψηφ-ζεται απ.ψε απ. τη Βουλ,, ;ε τη σ/;φωνη γν?;η ΠΑΣΟΚ και Ν.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΕΙΓΜΑΤΑ

* Στα χωρι του νο;ο/, ακ.;η και στα πιο απο;ακρυσ;+να, το χαρ τσι δεν π+φτει κ τω απ. 300 ευρ?, κατ ;+σο .ρο, για φ+τοE. Τα παραδε-γ;ατα ε-ναι ενδεικτικ και αφορο/ν το ποσ. που θα κληθε- ο καθ+ναE να πληρ?σει φ+τοE. Το 2012, το τ+λοE θα ξαναπληρωθε-.

Υπολογισ' τλου' ακιντων

Για τον υπολογισ;. του ειδικο/ τ+λουE ακιν,των, σ/;φωνα ;ε την τροπολογ-α που κατατ+θηκε απ. το Υπουργε-ο Οικονο;ικ?ν, λα;β νονται υπ.ψη το /ψοE τηE τι;,E ζ?νηE, το ε;βαδ., καθ?E και η παλαι.τητα του ακιν,του. Το ποσ. του τ+λουE προκ/πτει απ. τον πολλαπλασιασ;. των τετραγωνικ?ν ;+τρων των ηλεκτροδοτο/;ενων δο;η;+νων επιφανει?ν επ- τον συντελεστ,

του ειδικο/ τ+λουE που αντιστοιχε- στην τι;, ζ?νηE του ακιν,του και επ- τον συντελεστ, προσα/ξησηE που αντιστοιχε- στην παλαι.τητα του ακιν,του.

Στην Ευρυταν-α Περ-που 10 εκατ. ευρ? προσδοκ να εισπρ ξει απ. το χαρ τσι των ακιν,των στην Ευρυταν-α η κυβ+ρνηση, σ/;φωνα ;ε τα στοιχε-α ενεργ?ν παροχ?ν τηE ΕΗ Καρπενησ-ου. Σ/;φωνα ;ε πληροφορ-εE Ευρυτανικ?ν Ν+ων”, η ΕΗ των “Ε Καρπενησ-ου +χει περ-που 18.000

ενεργο/E καταναλωτ+E σε ολ.κληρο τον νο;.. Τα συνολικ τετραγωνικ για τα οπο-α θα εφαρ;οστε- το χαρ τσι -;ε αυθα-ρετο υπολογισ;. (κ θε ενεργ.E λογαριασ;.E ΕΗ = 70 τετρ.), .;ωE κοντ στην πραγ;ατικ.τητα- πρ+πει να αν+ρχεται περ-που σε 1,26 εκατ. τετραγωνικ ;+τρα χτισ;+νηE επιφ νειαE. Στην Ευρυταν-α, +να λλο φαιν.;ενο τηE αδικ-αE του ;+τρου, ε-ναι .τι η ;ικρ.τερη κλ-;ακα που θα εφαρ;οστε- αν+ρχεται στα 4 ευρ? αν τετραγω-

νικ. και φτ νει ;+χρι τα 5 ευρ? σε κ ποιεE περιοχ+E - φιλ+τα στον νο;., .πωE στουE Κορυσχ δεE, Μικρ. και Μεγ λο Χωρι. κ.λπ. Στον παραπ νω συντελεστ, θα πρ+πει να συνυπολογιστε-, κατ ;+σο .ρο, +να 1,05, λ.γω παλαι.τηταE των κτηρ-ων. Συνεπ?E, ;ε πρ.χειρουE υπολογισ;ο/E ;πορε- κανε-E να υπολογ-σει .τι απ. τα 1.260.000 τετραγωνικ , επ- 4 ευρ? ;+σο .ρο το τετραγωνικ., επ- 1,05 συντελεστ,E παλαι.τηταE, προκ/πτει +να ποσ. που ξεπερν τα 5 εκατ. ευρ? φ+τοE και λλα τ.σα του χρ.νου, συνολικ 10 εκατ. ευρ? απ. την κτισ;+νη επιφ νεια τηE Ευρυταν-αE. Β+βαια, αν διαιρεθε- το παραπ νω ποσ. ;ε τουE 20.000 ;.νι;ουE κατο-κουE, σ/;φωνα ;ε τα στοιχε-α τηE Ελληνικ,E Στατιστικ,E Αρχ,E απ. τη φετιν, απογραφ, του πληθυσ;ο/, προκ/πτει .τι ο κ θε κ τοικοE του νο;ο/ ;αE (;ικρο-, ;εγ λοι, εργαζ.;ενοι , νεργοι) πρ+πει να πληρ?σει συνολικ 500 ευρ?. Βαρ/ το χαρ τσι. 'τσι εξηγε-ται .τι δεκ δεE πολ-τεE προσ+ρχονται καθη;εριν τιE τελευτα-εE η;+ρεE στα γραφε-α τηE ΕΗ στο Καρπεν,σι και ζητο/ν να διορθ?σουν τα τετραγωνικ που ε;φαν-ζονται στουE λογαριασ;ο/E, εν? δεκ δεE ε-ναι εκε-νοι που ζητο/ν τη διακοπ, παροχ?ν που ε-τε δεν χρησι;οποιο/ν, ε-τε πλ+ον δεν αντ+χουν τα οικονο;ικ τουE β ρη. Χαρακτηριστικ, ε-ναι η δ,λωση υπαλλ,λου τηE ΕΗ. “εχ.;αστε καταιγισ;. τηλεφωνη; των τον τελευτα-ο καιρ.. Απ. τα 50 την η;+ρα, τα 30 τηλεφων,;ατα ε-ναι για το ν+ο τ+λοE στα ακ-νητα, ;+σω των λογαριασ;?ν τηE ΕΗ”.

Οι τι' ζ"νη' στην Ευρυτανα

Στα χωρι του νο;ο/ ;αE, η τι;, ζ?νηE καθορ-ζεται σ/;φωνα ;ε τον ν+ο αντικει;ενικ. προσδιορισ;. που τ+θηκε σε ισχ/ απ. 1/1/2011. *πωE ε-ναι φυσικ., ιδιοκτ,τεE ακιν,των που βρ-σκονται σε περιοχ+E ;ε ιδια-τερη τουριστικ, αν πτυξη (.πωE, για παρ δειγ;α, η περιοχ, τηE Ποτα;ι E)...

γυρ-στε σελ-δα


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ-ρτη 21 ΣεπτεKβρ=ου 2011 / Σελ=δα 6

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤ,Ν ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Οι Κορυσχ-δεU, ο 7γιοU Νικ>λαοU και το Μεγ-λο Χωρι>, οι ακριβ>τερεU περιοχ;U. Το χαρ-τσι ξεπερν- κ-θε λογικ<, ακ>Kη και στα -γονα χωρι- των Αγρ-φων.

Τι ισχει για την πλη του Καρπενησου

απ> τον ΟΑΕ και Kε οικογενειακ> εισ>δηKα κ-τω απ> 8.000 ευρO, πολ?τεκνοι, αν-πηροι κ.α., Kε ακ=νητα που ιδιοχρησιKοποιο?ν σε περιοχ;U Kε τιK< ζOνηU απ> 0 3.000 ευρO), ο συντελεστ<U του ειδικο? τ;λουU αν;ρχεται στα 0,5 ευρO/τ.K. Οι κατηγορ=εU που θα καταβ-λουν KειωK;νη εισφορε=ναι, λοιπ>ν, αρκετ- περιορισK;νεU, καθOU τα κριτ<ρια που θεσπ=στηκαν θεωρο?νται εξαιρετικ- αυστηρ-. 8τσι, χιλι-δεU -νεργοι θα υποχρεωθο?ν να καταβ-λουν ;κτακτη εισφορ- αντ=στοιχη Kε αυτ< που θα κληθε= να πληρOσει κ-ποιοU Kε Kεγ-λα εισοδ<Kατα.

ακ=νητο, τ>σο …το καλ?τερο για τον ιδιοκτ<τη, αφο? οι υψηλ>τεροι συντελεστ;U προβλ;πονται για ν;εU κατασκευ;U. Πιο συγκεκριK;να, για νε>δKητα ακ=νητα (0-4 ;τη), ο συντελεστ<U ε=ναι 1,25, για ακ=νητα ηλικ=αU 5-9 ;τη Kετατρ;πεται σε 1,20, για 10 Kε 14 χρ>νια υπολογ=ζουKε συντελεστ< 1,15, απ> 15 K;χρι 19 ;τη 1,10 και αντ=στοιχα 1,05 για σπ=τια 20ετ=αU (K;χρι 25 χρ>νια). Ο συντελεστ<U π;φτει στη Kον-δα (1) για ακ=νητα -νω των 26 χρ>νων. Πρ;πει να σηKειωθε= >τι το 64% των κατοικιOν στην Ελλ-δα ;χει ηλικ=α Kεγαλ?τερη απ> 25 ;τη και K>νο 2% ;χουν δοKηθε= κατ- την τελευτα=α πενταετ=α. Απ> την πλευρ- τηU ΓΕΝΟΠ ΕΗ, τον=ζεται, ωστ>σο, >τι το Kηχανογραφικ> σ?στηKα χρει-ζεται 5 K<νεU για να ολοκληρOσει την αποστολ< των εκκαθαριστικOν για το τ;λοU ακιν<των. Αν αυτ> επιβεβαιωθε=, σηKα=νει >τι το τ;λοU για το 2011 θα πληρωθε= ωU τουU πρOτουU K<νεU του 2012.

Α

ΣΤ’ ΖOνη: 600 ευρO: Ζηνοπο?λου Γ.-Εθνικ< οδ>U Καρπενησ=ου ΛαK=αU-:ριο σχεδ=ου π>ληU-Κρ<τηU-:ριο σχεδ=ου π>ληU-ΑνOνυKοU 8Ν=κηU-ΑνOνυKοU 51-Ζηνοπο?λου Γ. Ζ’ ΖOνη: 600 ευρO: Εργατικ;U κατοικ=εU

ω1 5 ευρ,/τ( ο συντελεστ1 στην Ευρυτανα

Στον νοK> Ευρυταν=αU, >πωU καταδε=ξαKε και παραπ-νω, η πλειον>τητα των ακιν<των αν<κει στην κατηγορ=α 501-1.000 ευρO (τιK< ζOνηU)· β-σει αυτ<U τηU τιK<U, καθορ=ζεται συντελεστ<U 4 για να υπολογ=σουKε το ποσ> που θα καταβ-λουKε. Υπ-ρχουν >KωU, >πωU ε=δαKε, περιοχ;U (>πωU οι Κορυσχ-δεU < το Βουτ?ρο) >που η τιK< ζOνηU ξεπερντα 1.000 ευρO και κατ- συν;πεια ο συντελεστ<U για τον υπολογισK> του ειδικο? τ;λουU γ=νεται αυτοK-τωU 5. Για τιU ευπαθε=U οK-δεU (-νεργοι Kη επιδοτο?Kενοι

νι κά

Το Καρπεν<σι «χωρ=ζεται» σε 6 ζOνεU-περιοχ;U, β-σει των οπο=ων προκ?πτουν και οι αντ=στοιχεU τιK;U ζOνηU των ακιν<των. Αυτ;U ξεκινο?ν απ> τα 600 ευρO και φθ-νουν ;ωU τα 950 ευρO. Πιο συγκεκριK;να: Α’ ΖOνη: 950 ευρO: Ζηνοπο?λου Γ.-πλατε=α Μπ>τσαρη-ΑνOνυKοU 2-Α. Πλ-τση- Γ>ρδιου-Ζωγρ-φου .Γ. Καραϊσκ-κη-Μπουκουβαλα=ων-Καφαντ-ρη Γ.-Στρ-του Ν.-Στεφ. Γραν=τσα-Χαρ. Τρικο?πη-Απ>λλωνοUΖηνοπο?λου Γ. Β’ ΖOνη: 800 ευρO: Ζηνοπο?λου Γ.-πλατε=α Μπ>τσαρη-ΑνOνυKοU 2-:ριο σχεδ=ου π>ληU-<KητραUΑνOνυKοU 18-Αχιλλ;ωUΕυρ=που-ΑνOνυKοU 21-ΑνO-

νυKοU 22-ΘερKοπυλOνΗροδ>του-Χαρ. Τρικο?πηΠανθ;ρKου-ΑνOνυKοU 9-Ν. Ζ;ρβα-Στρ-του Ν.-Στεφ. Γραν=τσα-Χαρ. Τρικο?πη-Απ>λλωνοU-Ζηνοπο?λου Γ. Γ’ ΖOνη: 750 ευρO: Αθαν. ΚαρπενησιOτη-ΑνOνυKοU 38Οδυσσ;ωU-Καβ-φηΑνOνυKοU 41-Λυκο?ργουΚρ>νου-ιαγ>ραΑKαζ>νων-Πα?λου Μπακογι-ννη-ηKοκρατ=αUΑνOνυKοU 16-Παπαφλ;σσαΑνOνυKοU 2-Α. Πλ-τση-Γ>ρδιου-Ζωγρ-φου .-Γ. Καραϊσκ-κη-Μπουκουβαλα=ωνΚαφαντ-ρη Γ.-Στρ-του Ν.Ν. Ζ;ρβα-Αθαν. ΚαρπενησιOτη ΖOνη: 700 ευρO: ΘερKοπυλOν-Ζηνοπο?λου Γ.Εθνικ< οδ>U Καρπενησ=ου ΛαK=αU - Κ;ρκυραU-Ναυσικ-U-Πρι-Kου - Ιθ-κηU-ΣαλαK=ναU-Κρ=νων - Πανθ;ρKουΧαρ. Τρικο?πη - Ηροδ>του ΘερKοπυλOν Ε’ ΖOνη: 650 ευρO: Εθνικ< οδ>U Καρπενησ=ου ΛαK=αU-:ριο σχεδ=ου π>ληUΚρ<τηU-:ριο σχεδ=ου π>ληUΑνOνυKοU 8-Ν=κηUΑνOνυKοU 51-Ζηνοπο?λου Γ.

Ν Ε

ν-δεU στα 700 ευρO. ΣτουU οικισKο?U 7γιοU ΓεOργιοU, 7νω ΕσωχOρια, Κο?λι και Μισοστεφ-ναU, η τιK< ζOνηU καθορ=ζεται στα 700 ευρO, ενO στον Προυσ> αγγ=ζει τα 900 ευρO.

υρ υτ α

Συν;χεια απ> τη σελ=δα 5 -------------------... < κοντ- στο κ;ντρο τηU π>ληU του Καρπενησ=ου, θα χρειαστε= να β-λουν πιο… βαθι- το χ;ρι στην τσ;πη. <KοU Αγρ-φων. Στον δ<Kο Αγρ-φων για >λα ανεξαιρ;τωU τα χωρι- και τουU οικισKο?U, η τιK< ζOνηU αν;ρχεται στα 600 ευρO. <KοU Καρπενησ=ου. Στον δ<Kο Καρπενησ=ου, ισχ?ει επ=σηU η τιK< των 600 ευρO για τουU οικισKο?U που βρ=σκονται στα >ρι- του, πλην ωστ>σο κ-ποιων εξαιρ;σεων, που αφορο?ν κατ- κ?ριο λ>γο χωρι- Kε αυξηK;νη τουριστικ< κ=νηση και προβολ<. Για του λ>γου το αληθ;U, η τιK< ζOνηU στον 7γιο Νικ>λαο και το Βουτ?ρο φθ-νει τα 1.300 ευρO, στουU Κορυσχ-δεU τα 1.500 ευρO, ενO στο Κλαυσ=, τον Γα?ρο, στον οικισK> Κακαλιουρ;ικα, στο Ν;ο ερK-τι, το Παλι> Μικρ> Χωρι> και το Ν>στιKο, τα 900 ευρO. Στο Ν;ο Μικρ> Χωρι>, >πωU και στο Μεγ-λο Χωρι>, η τιK< ζOνηU αν;ρχεται στα 1.000 ευρO και στουU Γορια-

Ση(αντικ η παλαιτητα του ακιντου

Παρ-λληλα, στον υπολογισK> τηU ;κτακτηU εισφορ-U, θα πρ;πει να συKπεριλ-βουKε και την παλαι>τητα του ακιν<του, για την οπο=α -λλωστε ;χουν καθοριστε= αντ=στοιχοι συντελεστ;U. Σε γενικ;U γραKK;U, >σο περισσ>τερα χρ>νια «Kετρ-» το

ΕΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΚαραKπ-U και Τσιτσ-νηU τακτικ- K;λη

Με 17 (λη η Στερε Ελλδα στη Γ.Σ. τη1 νωση1 Περιφερει,ν Ελλδα1.. Επ=σηU, απ> την Ευρυταν=α, αναπληρωKατικ- K;λη αναδε=χτηκαν οι κ.κ. Ταξι-ρχηU Σκλαπ-νηU και ΚOσταU ΚοντογεOργοU.

ΧθεU, Τρ=τη 20 ΣεπτεKβρ=ου 2011, συνεδρ=ασε, στιU 11.30 το πρω=, το Περιφερειακ> ΣυKβο?λιο Kε 1ο θ;Kα την εκλογ< αντιπροσOπων του Περιφερειακο? ΣυKβουλ=ου τηU Περιφ;ρειαU Στερε-U Ελλ-δαU, στη Γενικ< Συν;λευση τηU 8νωση ΠεριφερειOν Ελλ-δαU (ΕΝ.Π.Ε.).

Ε

Τα εκλεγK;να K;λη Σ?Kφωνα Kε το θεσKικ> πλα=σιο, στη Γενικ< Συν;λευση τηU 8νωσηU ΠεριφερειOν (ΕΝΠΕ), συKKετ;χουν (αυτοδικα=ωU, ωU K;λη ex officio) ο Περιφερει-ρχηU, κ. Κλ;αρχοU Περγαντ-U και οι 8 αντιπεριφερει-ρχεU. Η Στερε- Ελλ-δα εκπροσωπε=ται και απ> 8 περιφερειακο?U συKβο?λουU. Οι σ?Kβουλοι που αναδε=χτηκαν απ> τιU αρχαιρεσ=εU ωU εκπρ>σωποι στη Γενικ< Συν;λευση τηU ΕΝΠΕ ε=ναι: Απ> την παρ-ταξη «Στερε-

Ο αντιπεριφερει-ρχηU Ευρυταν=αU, κ. Βασ=ληU ΚαραKπ-U, συKKετ;χει στο κορυφα=ο >ργανο αυτοδ=καια, Kαζ= Kε τον Περιφερει-ρχη και ακ>Kη 7 αντιπεριφερει-ρχεU.

Ελλ-δα - Κλ;αρχοU Περγαντ-U», 5 τακτικ- και 3 αναπληρωKατικK;λη. Τακτικ- K;λη: Κατσ=καU Ιω-ννηU, Κουλουρ=δηU Κωνσταντ=νοU, Τσιτσ-νηU Λ-KπροU (περιφερειακ>U σ?KβουλοU Ευρυτα-

Ο περιφερειακ>U σ?KβουλοU Ευρυταν=αU, κ. Λ-KπροU Τσιτσ-νηU, ;τυχε τηU αποδοχ<U του Περιφερειακο? ΣυKβουλ=ου και εκλ;χθηκε τακτικ> K;λοU στην ΕΝ.Π.Ε.

ν=αU), Μπεχλιβαν=δηU ΠαναγιOτηU και Παπαργ?ρηU ΓεOργιοU. ΑναπληρωKατικ- K;λη: Ταξι-ρχηU Σκλαπ-νηU (περιφερειακ>U σ?KβουλοU Ευρυταν=αU), ΚαραβΤριανταφυλλι- και Παπαϊω-ννου

Πανουργι-U. Απ> την παρ-ταξη «Μαζ= για τη Στερε- Ελλ-δα τηU Αν-πτυξηU», 2 τακτικ- και 1 αναπληρωKατικ> K;λοU. Τακτικ- K;λη: Καρ-KπελαU Ιω-ννηU και ΧειK-ραU Αθαν-σιοU, ενO αναπληρωKατικ> K;λοU αναδε=χτηκε ο περιφερειακ>U σ?KβουλοU Ευρυταν=αU και πρOην νοK-ρχηU, Κωνσταντ=νοU ΚοντογεOργοU. Τ;λοU, απ> την παρ-ταξη «Λαϊκ< Συσπε=ρωση Στερε-U Ελλ-δαU» συKKετ;χει 1 τακτικ> και 1 αναπληρωKατικ> K;λοU. Τακτικ> K;λοU εκλ;χθηκε ο κ. Χρον-U Αναστ-σιοU κα αναπληρωKατικ> η κα. Ντο?ρου Σοφ=α. "Μ=α ουσιαστικ< και παραγωγικ< συνεδρ=αση", χαρακτ<ρισε το σηKεριν> Περιφερειακ> ΣυKβο?λιο ο Περιφερει-ρχηU Κλ;αρχοU Περγαντ-U, τον=ζονταU: "Οριστικοποι<σαKε την εκπροσOπησ< KαU στη Γενικ< Συν;λευση τηU ΕΝΠΕ, Kε τουU οκτO εκλεγK;-

νουU περιφερειακο?U συKβο?λουU τηU Στερε-U Ελλ-δαU. ΤουU συγχα=ρω για την εκλογ< τουU και ε?χοKαι σε >λουU «καλ< δουλει-», σε ;να ιδια=τερα σηKαντικ> και ταυτ>χρονα απαιτητικ> >ργανο, >πωU ε=ναι η ΕΝΠΕ, που δροKολογε= λειτουργικ-, οργανωτικ-, θεσKικ- και οικονοKικ- θ;Kατα των αιρετOν ΠεριφερειOν". Η 8νωση ΠεριφερειOν Ελλ-δαU, σ?Kφωνα και Kε το Προεδρικ> ι-ταγKα 74, Kε το οπο=ο συστ-θηκε, ε=ναι νοKικ> πρ>σωπο ιδιωτικο? δικα=ου, εποπτε?εται απ> τον υπουργ> ΕσωτερικOν και ;χει ;KβληKα την προτοK< του Κλεισθ;νη. Στην ουσ=α, αντικαθιστ- την παλι- 8νωση ΝοKαρχιακOν Αυτοδιοικ<σεων Ελλ-δαU (ΕΝΑΕ) και Kε ιδια=τερο ενδιαφ;ρον αναK;νεται η εκλογ< του προεδρε=ου των 13 περιφερειακOν αυτοδιοικ<σεων. Ακ>Kη δεν ;χει οριστε= η ηKεροKην=α που θα γ=νουν οι εκλογ;U.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ3ρτη 21 ΣεπτεTβρEου 2011 / ΣελEδα 7

Το ΕΣΠΑ τη Ευρυτανα ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ... ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

ντονη κινητικ#τητα. ΣDTερα στη ΛαTEα πραγTατοποιεEται συν3ντηση Περγαντ3 Tε ΚαρανEκα και ΚαραTπ3 για θC-

ΕξαντλητικC^ συναντDσει^ για την προXθηση του ΕΣΠΑ στη Στερε3 Ελλ3δα πραγTατοποιεE τον τελευταEο καιρF ο Περιφερει3ρχη^ Στερε3^ Ελλ3δα^ κ. ΚλCαρχο^ Περγαντ3^. ΑπF την περασTCνη εβδοT3δα πραγTατοποιεE περιοδεEα σε Fλη την περιφCρεια. Aδη επισκCφθηκε τη ΒοιωτEα, αGριο επισκCπτεται τη ΦωκEδα και το πρωE τη^ $ευτCρα^ 26 ΣεπτεTβρEου θα βρEσκεται στο ΚαρπενDσι.

Ε

Χωρ"8 επρκεια ο δ!/ο8 Αγρφων ΑκFTη, θα συζητηθεE η διαχειριστικD επ3ρκεια των δικαιοGχων. Ο δDTο^ Αγρ3φων TCχρι στιγTD^ δεν Cχει διαχειριστικD επ3ρκεια. Aδη, για κ3ποια Cργα Cχει προχωρDσει σε προγραTTατικD σGTβαση Tε τον δDTο ΚαρπενησEου. 2στFσο, σGTφωνα Tε δηλXσει^ του δηT3ρχου κ. Τ3τση, ο δDTο^ Αγρ3φων αναTCνεται να καταθCσει TελCτη διαχειριστικD^ επ3ρκεια^, η οποEα αναTCνεται να εγκριθεE. ΕπEση^, στη συν3ντηση θα συζητηθεE η πιθανFτητα αν3κληση^ των αποφ3σεων Cνταξη^ ανενεργXν Cργων, ο εντοπισTF^ XριTων Cργων, που Tε την υλοποEησD του^ θα συTβ3λλουν στην ανταγωνιστικFτητα και θα δηTιουργDσουν προοπτικC^ για αν3πτυξη και δηTιουργEα θCσεων απασχFληση^, ενX κεντρικF^ στFχο^ του Περιφερει3ρχη για του^ δDTου^ εEναι "... να συTφωνηθοGν και να γEνουν Fλε^ οι αναγκαEε^ ενCργειε^ για την αποτελεσTατικD διαχεEριση του ΕΣΠΑ και την υλοποEηση χρDσιTων και αναγκαEων Cργων στη ΕυρυτανEα".

γρ3TTατο^ αστικD^ αν3πλαση^ τη^ πFλη^ του ΚαρπενησEου και το Tεγ3λο Cργο αν3πλαση^ του κCντρου τη^ πFλη^, προϋπολογισTοG συνολικ3 5,2 εκατ. ευρX.

... #/ω8 δεν πρ#λαβε τρ"α ργα ο δ!/ο8 Καρπενησ"ου Στα τCλη ΙουνEου, ο δDTο^ ΚαρπενησEου κατCθεσε πρFταση για την Cνταξη τριXν Cργων πολιτιστικD^ κληρονοTι3^ στο ΕΣΠΑ, στο TCτρο “ΑειφFρο^ αν3πτυξη

και ποιFτητα ζωD^”. ΠρFκειται για τα Cργα “ΚατασκευD TονοπατιXν στο δηTFσιο δ3σο^ Φουρν3^”, προϋπολογισTοG 199.353 ευρX, “Αποκατ3σταση νερFTυλου και TαντανιXν «ΒασEλη ΜGλο», στα Πετρ3λωνα, προϋπολογισTοG 162.000 ευρX και “Αν3πλαση γCφυρα^ «ΚαT3ρα^» $οTιανXν, προϋπολογισTοG 82.130 ευρX. Τα Cργα αυτ3, FTω^, δεν Cγιναν δεκτ3, Fχι Tε υπαιτιFτητα

του δDTου, αλλ3 επειδD το TCτρο 5 του προγρ3TTατο^ "Cκλεισε" για το 2011. ΑναTCνεται αυτ3 τα Cργα να κατατεθοGν σε κ3ποιο 3λλο TCτρο, αν προβλCπεται, D στο Eδιο TCτρο Fταν ξανανοEξει και π3λι το 2012. Τα Cργα Dταν συνολικοG προϋπολογισTοG 440.000 ευρX. Bλα αυτ3 θα συζητηθοGν τη $ευτCρα στη συν3ντηση Tε τον κ. Περγαντ3

Προτεραιτητα ο οδικ ξονα Λαα-Καρπενσι του Περιφερει3ρχη Στερε3^ Ελλ3δα^ Tε την ηγεσ"α του Υπουργε"ου Ανπτυξη8 / Συνντηση και τον ΕπEτροπο ΠεριφερειακD^ ΠολιτικD^ τη^ ΕυρωπαϊκD^ =νωση^ κ. Jiohanes Hahn

υρ υτ α

Στη συν3ντηση, στην οποEα θα συTTετCχουν στελCχη τη^ ΥπηρεσEα^ $ιαχεEριση^ και τη^ ΠεριφCρεια^, Cχουν κληθεE ο βουλευτD^ ΕυρυτανEα^, οι περιφερειακοE σGTβουλοι Fλων των παρατ3ξεων τη^ ΕυρυτανEα^, οι δDTαρχοι ΚαρπενησEου και Αγρ3φων καθX^ και φορεE^ του τFπου, στο πλαEσιο τη^ διαδικασEα^ ανοιχτD^ ενηTCρωση^ για το ΕΣΠΑ. ΑντικεETενο τη^ συν3ντηση^ θα εEναι η ενηTCρωση για τι^ δρ3σει^ του ΕΣΠΑ, που Cχουν εκχωρηθεE στην Ενδι3Tεση $ιαχειριστικD ΑρχD Στερε3^ Ελλ3δα^, η επιτ3χυνση υλοποEηση^ των ενταγTCνων Cργων και η επEτευξη τη^ εφαρTογD^ του κανFνα «ν+3» για το 2011.

14 εκατ. ευρ3 περι/ νει ο δ!/ο8 Καρπενησ"ου ΕντωTεταξG, αναTCνεται απF το ΥΠΕΚΑ, η θετικD Cγκριση για το Tεγ3λο αποχετευτικF Cργο που Cχει καταθCσει ο δDTο^ ΚαρπενησEου και αφορ3 Cνα Tεγ3λο TCρο^ του νCου δDTου, προϋπολογισTοG 9 εκατ. ευρX. Την Eδια στιγTD αναTCνεται απF το ΠΕΠ Στερε3^ Ελλ3δα^ η Cγκριση του αναθεωρηTCνου προ-

Ν Ε

Tατα του νοTοG. Την περασTCνη $ευτCρα ο Περιφερει3ρχη^ συναντDθηκε Tε την ηγεσEα του ΥπουργεEου Αν3πτυξη^ και τον ΕυρωπαϊκF ΕπEτροπο ΠεριφερειακD^ ΠολιτικD^ κ. Jiohanes Hahn για το ΕΣΠΑ τη^ Στερε3^ Ελλ3δα^

νι κάΑ

Στο ΚαρπενDσι Cρχεται τη $ευτCρα ο ΚλCαρχο^ Περγαντ3^

ΑπF το γραφεEο του Περιφερει3ρχη Cγινε γνωστF Fτι ο κ. ΚλCαρχο^ Περγαντ3^ συναντDθηκε τη $ευτCρα 19 ΣεπτεTβρEου Tε τον ΥπουργF και τον ΥφυπουργF Αν3πτυξη^, κ.κ. Μιχ3λη Χρυσοχοdδη και Θ3νο Μωραdτη, τον ΕυρωπαEο ΕπEτροπο ΠεριφερειακD^ ΠολιτικD^ κ. Jiohanes Hahn, ο οποEο^ εξCφρασε τα θετικ3 σχFλια τη^ ΕυρωπαϊκD^ ΕπιτροπD^ για την πορεEα του ΕΣΠΑ Στερε3^ Ελλ3δα^ και του^ Περιφερει3ρχε^ ΘεσσαλEα^ και ΗπεEρου, σε κοινD προγραTTατισTCνη σGσκεψη εργασEα^. ΚορυφαEο θCTα που ανCδειξε ο κ. Περγαντ3^ Dταν η ενEσχυση του ρFλου των αιρετXν ΠεριφερειXν στη διαχεEριση και εφαρTογD του ΕΣΠΑ ενX ειδικFτερα, η αναλυτικD τοποθCτηση του κ. Περγαντ3 επικεντρXθηκε στην υφιστ3Tενη κατ3σταση στη Στερε3 Ελλ3δα. ΑποτελεE TEα ιδιαEτερη ΠεριφCρεια, λFγω τη^ χωροθCτηση^ σ’ αυτD αφενF^ τη^ ΒιοTηχανικD^ ΠεριοχD^ τη^ ΑττικD^ (ΟινFφυτα) και αφετCρου του Tεγ3λου ποσοστοG ορεινXν και αγροτικXν περιοχXν

(δυϊσTF^). Οι δρ3σει^ του ΕΣΠΑ για την ΠεριφCρεια χρηTατοδοτοGνται Tε ποσF 525 εκατ. ευρX $ηTFσια $απ3νη ($$), και υλοποιοGνται TCσω του ΕΠ ΘΣΗ 2007 2013 και των τοTεακXν προγραTT3των: «ΑνταγωνιστικFτητα & ΕπιχειρηTατικFτητα» και «ΨηφιακD ΣGγκλιση». Η ΠεριφCρεια TCσω τη^ $ιαχειριστικD^ ΑρχD^ τη^, διαχειρEζεται το ποσF των 254 εκατ. ευρX ΕΠ ΘΣΗ 2007 - 2013 και η TCχρι τXρα απορρFφηση ανCρχεται σε 125 εκατ. ευρX. ΕπιπλCον, διαχειρEζεται 79,7 εκατ. ευρX απF το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013. ΜCχρι σDTερα Cχουν ολοκληρωθεE 70 χλT οδικοG δικτGου, 2 λιTCνε^, 22 χλT σιδηροδροTικXν γραTTXν, 75 ΧΑ$Α και 15 σχολεEα. Σε σηTαντικF βαθTF υλοποEηση^ βρEσκονται Cργα υδρεGσεων αποχετεGσεων ισοδGναTου πληθυσTοG 150.000, 20 TνηTεEα - αρχαιολογικοE χXροι, ενX αναTCνεται να ολοκληρωθοGν 3Tεσα τα υπFλοιπα 30 σχολεEα. 2στFσο, κατ3 τον κ. Περγαντ3, αν και η υλοποEηση των Cργων Cχει συνεισφCρει

θετικ3 στην απασχFληση, Tε τη δηTιουργEα εκατοντ3δων θCσεων εργασEα^, στα εTπFδια που παρουσι3ζονται κατ3 την υλοποEηση των Cργων αναφCρεται η δηTοσιονοTικD κατ3σταση τη^ χXρα^, το βαρG νοTοθετικF πλαEσιο και σGστηTα διαχεEριση^ αλλ3 και η χρονοβFρα διαδικασEα, Fπω^ και το υψηλF κFστο^ απαλλοτριXσεων και Cργων ΑρχαιολογEα^.

$ιεκδικDσει^ Ο δρFTο^ ΛαTEα-ΚαρπενDσι-ΑγρEνιο εEναι στι^ προτεραιFτητε^ του Περιφερει3ρχη TαζE επEση^ Tε τη διεκδEκηση να ολοκληρωθοGν τα ηTιτελD Tεγ3λα Cργα προσπελασιTFτητα^ (ΠΑΘΕ, ΣιδηρFδροTο^ Ε65) ενX 3Tεση εEναι και η απαEτηση ολοκλDρωση^ των TελετXν και τη^ κατασκευD^ οδικXν Cργων Fπω^ Παρ3καTψη ΧαλκEδα^ - <ξονα^ ΒFρεια^ ΝFτια^ ΕGβοια^- ΟλοκλDρωση 3ξονα ΠΑΘΕ - ΑντιρρEου, και η ολοκλDρωση του οδικοG 3ξονα ΛαTEα-ΚαρπενDσι-ΑγρEνιο. Στι^ ενCργειε^ επιτ3χυνση^ θα προωθηθοGν, TεταξG 3λλων, η υποστDριξη δικαιοGχων του JESSICA, η αλλαγD του Χ3ρτη ΠεριφερειακXν ΕνισχGσεων, ειδικ3 για τι^ ιδιωτικC^ επενδGσει^ και η επιλογD των εν δυν3Tει αποδοτικFτερων Cργων. ΒCβαια, θα υπ3ρξει και απCνταξη ανενεργXν Cργων. ΤCλο^, τη θετικD αντιTετXπιση των προτ3σεων του κ. Περγαντ3 εξCφρασε ο ΕπEτροπο^ ΠεριφερειακD^ ΠολιτικD^ κ. Hahn, στη δι3ρκεια τη^ συν3ντηση^ που Cγινε σε εποικοδοTητικF και συνεργατικF κλETα. Bπω^ τFνισε ο Περιφερει3ρχη^: «Η συν3ντηση αυτD, Dταν Tια κορυφαEα συνεργασEα Tε τον ΕπEτροπο, τα στελCχη τη^ ΕυρωπαϊκD^ ΕπιτροπD^ και την ηγεσEα του ΥπουργεEου Αν3πτυξη^. Με την ανταλλαγD απFψεων και θCσεων και Tε ρεαλιστικC^ προτ3σει^ επιδιXκουTε να βελτιXσουTε τι^ διαδικασEε^ υλοποEηση^ του ΕΣΠΑ, ειδικ3 TCσα απF Cναν αναβαθTισTCνο και ουσιαστικ3 συTTετοχικF ρFλο του νCου θεσTοG τη^ αιρετD^ ΠεριφCρεια^».


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 21 ΣεπτεBβρ4ου 2011 / Σελ4δα 8

Ακη στι... ελτε

Ν2εL ανακοινσει για τον δρ5Bο Λα α - Καρπενσι

ε4ναι 2να σηBαντικ5 2ργο, διαπεριφερειακο6 χαρακτ3ρα και υψηλ3L προτεραι5τηταL για 5λη την Ευρυταν4α.

Ο δηBοτικ5L σ6BβουλοL τηL “Λαϊκ3L Συσπε4ρωσηL” στον δ3Bο Καρπενησ4ου, κ. Ν4κοL Σερετ#κηL, Bε ανακο4νωσ3 του, εξηγε4 γιατ4 καταψ3φισε την παραχFρηση του Αθλητικο6 Κ2ντρου Καρπενησ4ου, απ5 την Γενικ3 ΓραBBατε4α ΑθλητισBο6, στον δ3Bο Καρπενησ4ου.

Ε

“Η Λαϊκ3 Συσπε4ρωση καταψ3φισε την εισ3γηση που συζητ3θηκε στη 18η Συνεδρ4αση του Σ (7/9/2011) για το π2ρασBα τηL κυρι5τηταL του Αθλητικο6 Κ2ντρου στο 3Bο, που ψ3φισαν απ5 κοινο6 οι παρατ#ξειL των Ν-ΗΣΥ, ΠΑΣΟΚ και οι λεγ5Bενοι “ανεξ#ρτητοι”. Αφετηρ4α και κριτ3ριο τηL Λαϊκ3L Συσπε4ρωσηL ε4ναι η αρχ3 5τι ο αθλητισB5L αποτελε4 θεBελιFδεL δικα4ωBα λαο6 και νεολα4αL και προϋπ5θεση για την ισορροπηB2νη ψυχοσωBατικ3 αν#πτυξη αν#πτυξη των ν2ων. Οι αθλητικ2L υποδοB2L πρ2πει να χρησιBοποιο6νται για αυτ5 το λ5γο και 5χι για την κερδοφορ4α των επιχειρηBατιFν. Το Αθλητικ5 Κ2ντρο Καρπε-

Α Ν Ε

"L γνωστ5, το κοBB#τι Καστρ4 - ΜακρακFBη 2χει ενταχθε4 και χρηBατοδοτε4ται απ5 το ΕΣΠΑ και 2χει ζητηθε4 π4στωση 25 εκατ.

ΑΡΧΕΙΟ

ευρF απ5 τη ιε6θυνση ηBοσ4ων -ργων, προκειB2νου να δηBοπρατηθε4. Το κοBB#τι Λιανοκλ#δι - Καστρ4 2χει 3δη Bελετη-

χι στην ιδιωτικοποηση του Αθλητικο Κντρου Καρπενησου

υρ υτ α

Σ6Bφωνα Bε ανακο4νωση απ5 το γραφε4ο του βουλευτ3 Ευρυταν4αL, κ. Ηλ4α Καραν4κα, ο βουλευτ3L συζ3τησε Bε τον υφυπουργ5 Αν#πτυξηL, κ. Θ#νο ΜωραRτη, τη χρηBατοδ5τηση τηL Bελ2τηL για τον Εθνικ5 δρ5Bο ΛαB4αL Καρπενησ4ου, απ5 την ανατολικ3 πρ5σβαση στη σ3ραγγα ΤυBφρηστο6 2ωL το Νεοχωρ#κι. Ειδικ5τερα, κατ# τη συζ3τηση, τον4σθηκε 5τι η ολοκλ3ρωση του δρ5Bου ΛαB4αL - Καρπεν3σι

Ο δρ ο-καρανι λα Καρπενσι - Λα α. Η πολιτε α επινει να αδιαφορε .

νι κά

Σε Bια χFρα, η οπο4α βρ4σκεται στα πρ5θυρα τηL χρεοκοπ4αL, οι υποσχ2σειL για 2να σηBαντικ5 2ργο, που δεν καταφ2ραBε ωL Ευρυτ#νεL να κερδ4σουBε σε εποχ2L "παχ2ων αγελ#δων", π5σο εφικτ5 ε4ναι να πι#σουν τ5πο, ακ5Bη και αν λ2γονται απ5 τον 4διο τον βουλευτ3 Ευρυταν4αL;

θε4, καθFL υπ3ρχε προγραBBατισB5L δι2λευσηL του Ε65. Απ5 το ΕΣΠΑ 2χει εξασφαλισθε4 η χρηBατοδ5τηση για απαλλοτριFσειL και Bελ2τεL, 5πωL η Bελ2τη τηL ανατολικ3L πρ5σβασηL τηL σ3ραγγαL του ΤυBφρηστο6. Ο κ. Καραν4καL επεσ3Bανε 5τι “η χρηBατοδ5τηση τηL Bελ2τηL του δυσκολ5τερου κοBBατιο6, απ5 την ανατολικ3 πρ5σβαση στη σ3ραγγα ΤυBφρηστο6 2ωL το Νεοχωρ#κι, ε4ναι περισσ5τερο απ5 αναγκα4α για να Bπορ2σουBε να προχωρ3σουBε στο επ5Bενο στ#διο, που ε4ναι η δηBοπρ#τηση του 2ργου”. Ο υφυπουργ5L Αν#πτυξηL κ. Θ#νοL ΜωραRτηL αναγνFρισε τη σηBαντικ5τητα τηL Bελ2τηL και δεσBε6θηκε 5τι στα πλα4σια των δυνατοτ3των του, θα εξετ#σει Bε τιL αρB5διεL υπηρεσ4εL του υπουργε4ου τη χρηBατοδ5τηση για το συγκεκριB2νο τB3Bα του Εθνικο6 οδικο6 δικτ6ου.

νησ4ου ε4ναι Bοναδικ5 στη χFρα BαL. Πρ5κειται για “φιλ2το” το οπο4ο θα παραδοθε4 σε ιδιωτικ# συBφ2ροντα. Ε4ναι τουλ#χιστον αστε4ο αυτ5 που αν2φερε ο κ. Μπακογι#νηL 5τι Bε δυσκολ4α πε4σθηκε το κρ#τοL να το παραδFσει 5ταν σ3Bερα η κυβ2ρνηση του ΠΑΣΟΚ, Bε τη στ3ριξη και του κ5BBατ5L του, προχωρ# σε Bια #νευ προηγουB2νου εκπο4ηση δηB5σιαL περιουσ4αL στο ντ5πιο και ξ2νο κεφ#λαιο. Στην πρ#ξη ο δ3BοL θα γ4νει ο Bεσ#ζονταL για την ιδιωτικοπο4ηση του. Στην ουσ4α θα υλοποιηθο6ν B2σω των ΣΙΤ, τα επενδυτικ# σχ2δια που ε4χαν εκφραστε4 Bε το ΓΠΣ και οδ3γησαν στο πρ5βληBα τηL ΜεσοχFραL. Τη δηBιουργ4α δηλαδ3 εν5L ιδιωτικο6 π5λου εκBετ#λλευσηL αθλητικFν υποδοBFν. Μ5νο που αυτ5 σ3Bερα θα υλοποιηθε4 σε β#ροL τηL δηB5σιαL περιουσ4αL, σε β#ροL των ερασιτεχνικFν σωBατε4ων και του γενικ5τερου δικαιFBατοL στον αθλητισB5. Η επιλογ3 αυτ3 ε4ναι εντελFL συBβατ3 Bε την πολιτικ3 τηL κυβ2ρνησηL που ωθε4 στη Bετατροπ3 των ΕθνικFν ΑθλητικFν Κ2ντρων σε κερδοσκοπικ2L επιχειρ3σειL και τη Bετατροπ3 του αθλητισBο6 απ5 κοινωνικ5 δικα4ωBα σε εBπ5ρευBα. 0δη η πλειοψηφ4α των αθλη-

τικFν εγκαταστ#σεων που υπαγ5ταν στη ΓΓΑ 2χουν 3δη περι2λθει στην τοπικ3 διο4κηση, εκτ5L απ5 25 εθνικ# στ#δια και γυBναστ3ρια. Σ6Bφωνα Bε περσιν3 (2010) απ5φαση του Γενικο6 ΓραBBατ2α ΑθλητισBο6 Π. Μπιτσαξ3 υποχρεFνονται τα Εθνικ# Αθλητικ# Κ2ντρα (ΕΑΚ), να λειτουργ3σουν Bε επιχειρηBατικ# κριτ3ρια αναζητFνταL 2σοδα. Θα Bπορο6ν B#λιστα να εισηγο6νται την εκπο4ηση κινητ3L 3 ακ4νητηL περιουσ4αL τουL!!! -τσι, σ6Bφωνα Bε την παραπ#νω απ5φαση, οι διοικ3σειL των ΕΑΚ θα πρ2πει να διαθ2τουν τιL εγκαταστ#σειL τουL Bε αBοιβ3, πρ#γBα που θα επιβαρ6νει και τα ερασιτεχνικ# σωBατε4α και τουL αθλο6BενουL σε ατοBικ3 β#ση. Ταυτ5χρονα, καλο6νται οι διοικ3σειL τουL να εισπρ#ττουν το 15% επ4 των εισπρ#ξεων για κ#θε αθλητικ3 εκδ3λωση. Για παρ#δειγBα στη Λ#ρισα Bπ3κε 3δη ανταποδοτικ5 τ2λοL 5 σε κ#θε αθλο6Bενο B2λοL σε κ#θε συλλ5γου και 45 αθλο6Bενο εκτ5L σωBατε4ου. Η λογικ3 τηL επιχειρηBατικ3L αξιοπο4ησηL χτυπ# και τα σωBατε4α. -τσι η Επιτροπ3 /σηL 2κανε 2ξωση σε Bια σειρ# ΣωBατε4α , που χρησιBοποιο6ν εδF και πολλ# χρ5νια χFρουL του ΕΑΚ Λ#-

ρισαL, για την επιχειρηBατικ3 αξιοπο4ησ3 του. Παρ#λληλα, 2χουν καταργηθε4 οι αυτ5νοBοι προϋπολογισBο4 και κ#θε ΕΑΚ να λαBβ#νει π5ρουL «Bε το σταγον5Bετρο», B5νο για τιL λειτουργικ2L αν#γκεL, ενF υπ#ρχουν Bεγ#λεL ελλε4ψειL προσωπικο6. Για παρ#δειγBα στη Γλυφ#δα που βρ4σκεται 2να απ5 τα πιο αξι5λογα αθλητικ# κ2ντρα τηL Αττικ3L, η ΓΓΑ το 2010 περι2κοψε π#νω απ5 το 50% τηL επιχορ3γησηL. Την 4δια Fρα οι επιχορηγ3σειL, τα δανεικ# και αγ6ριστα, οι φοροαπαλλαγ2L, οι χαριστικ2L ρυθB4σειL και η παραχFρηση δηB5σιων εκτ#σεων και αθλητικFν εγκαταστ#σεων δωρε#ν 3 Bε εξευτελιστικ5 τ4BηBα στιL ΠΑΕ και ΚΑΕ, διαδ2χονται η Bια την #λλη, αποδεικν6ονταL την ταξικ3 ουσ4α τηL πολιτικ3L αυτFν των κοBB#των και στον αθλητισB5. Αυτ# ε4ναι αποτελ2σBατα τηL πολιτικ3L εBπορευBατοπο4ησηL του αθλητισBο6. Αυτ3 την πολιτικ3 εφαρB5ζουν Bε συν2πεια πολλ# χρ5νια τFρα οι κυβερν3σειL ΠΑΣΟΚ, Ν, Bε αποτ2λεσBα ο Bαζικ5L λαϊκ5L αθλητισB5L να ε4ναι #πιαστο 5νειρο, τα ερασιτεχνικ# αθλητικ# σωBατε4α να καταδικ#ζονται σε οικονοBικ5 BαρασB5 και οι αθλο6Bενοι να

πληρFνουν αδρ# το υποτιθ2Bενο δικα4ωBα στην #θληση. 1πωL γ4νεται αντιληπτ5, Bε τη Bεταφορ# των ΕΑΚ στουL 3BουL 3 στιL Περιφ2ρειεL τα πρ#γBατα θα χειροτερ2ψουν σε 5λα τα επ4πεδα. Ε4ναι τουλ#χιστον αφ2λεια να πιστε6ει κανε4L 5τι αυτ2L οι δοB2L θα επιβιFσουν και θα παρ2χουν δωρε#ν υπηρεσ4εL στουL εργαζ5BενουL, τουL ν2ουL, τα ερασιτεχνικ# σωBατε4α δ4χωL κρατικ3 στ3ριξη και κεντρικ5 σχεδιασB5. Το ΚΚΕ καλε4 τουL εργαζ5BενουL να αγωνιστο6ν για το δικα4ωBα των 4διων και των παιδιFν τουL στην δωρε#ν πρ5σβαση στην #θληση και τη φυσικ3 αγωγ3. Να απαιτ3σουν Ενια4ο κρατικ5 φορ2α διαχε4ρισηL των αθλητικFν εγκαταστ#σεων, που θα 2χει την ευθ6νη επ4βλεψηL, σχεδ4ασηL και υλοπο4ησηL αθλητικFν 2ργων Bε β#ση τιL λαϊκ2L αν#γκεL και 5χι των επιχειρηBατιFν. Καν2ναL επιχειρηBατ4αL και χορηγ5L B2σα στον αθλητισB5 και τουL αθλητικο6L χFρουL. ,Bεση κ#λυψη των κενFν Bε προσλ3ψειL B5νιBου προσωπικο6 και εξασφ#λιση τηL ταχτικ3L χρηBατοδ5τησ3L των ΕΑΚ, Bε β#ση τιL αν#γκεL”.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 21 Σεπτε@βρ2ου 2011 / Σελ2δα 9

Επιχειρησιακ Πργραα δου Καρπενησου Μ0χρι τ0λοJ Σεπτε@βρ2ου θα παραδοθε2 το

Ε

Τ0λοJ, βασικ3τερο 3λων, θα συνταχθε2 το οριστικ3 Επιχειρησιακ3 Πρ3γρα@@α, αξιοποιDνταJ και συνθ0τονταJ τιJ προτ)σειJ

των υπηρεσιDν, τιJ αποφ)σειJ των νο@ικDν προσDπων και τιJ προτ)σειJ που προ0κυψαν απ3 τιJ διαδικασ2εJ διαβο4λευσηJ.

Α

κ1J ικαν3τηταJ αυτοδ4να@ηJ κατ)ρτισηJ, παρακολο4θησηJ και αξιολ3γησηJ αναπτυξιακDν δρ)σεων.

Ν Ε

γνωσ2α και να εκπαιδε4σει επαρκDJ τουJ υπαλλ1λουJ των υπηρεσιDν του δ1@ου, @ε στ3χο την αν)πτυξη στο @0λλον εσωτερι-

υρ υτ α

Η σ4@βαση υπογρ)φτηκε απ3 τον δ1@αρχο Καρπενησ2ου, κ. ΚDστα Μπακογι)ννη, και απ3 τον ν3@ι@ο εκπρ3σωπο τηJ αναδ3χου εταιρε2αJ «Euroaction A.E.», κ. Λεων2δα Ζεϊ@π0κη. Να θυ@2σου@ε 3τι η αν)δοχοJ εταιρε2α κατακ4ρωσε το 0ργο στην τι@1 των 37.200 ευρD, συ@περιλα@βανο@0νου ΦΠΑ. Για την καλ1 εκτ0λεση τηJ σ4@βασηJ, η εταιρε2α κατ0θεσε εγγυητικ1 επιστολ1 3.720 ευρD. Να ση@ειDσου@ε 3τι η δι)ρκεια τηJ σ4@βασηJ ορ2στηκε @0χρι την παρ)δοση του Επιχειρησιακο4 Προγρ)@@ατοJ. Το Πρ3γρα@@α πρ0πει να παραδοθε2 @0χρι την επ3@ενη Παρασκευ1 30 Σεπτε@βρ2ου 2011, ωστ3σο, η η@ερο@ην2α αυτ1 @πορε2 να παραταθε2 @ε απ3φαση τηJ δη@οτικ1J αρχ1J. Το αντικε2@ενο τηJ σ4@βασηJ, δηλαδ1 η κατ)ρτιση του επιχειρησιακο4 σχεδ2ου δρ)σηJ για τη δη@οτικ1 περ2οδο 20112014 αφορ) στην υποστ1ριξη τηJ ιεπιστη@ονικ1J Ο@)δαJ /ργου (ΟΕ) για τη συγκ0ντρωση, απ3 τιJ αρ@3διεJ υπηρεσ2εJ, των στοιχε2ων που αφορο4ν στην υπ)ρχουσα κατ)σταση καθDJ και για τη σ4νταξη του σχεδ2ου @ε τον στρατηγικ3 σχεδιασ@3 του δ1@ου, που θα υποβληθε2 στον δ1@αρχο και στο η@οτικ3 Συ@βο4λιο για συζ1τηση και ψ1φιση. Επ2σηJ, η εταιρε2α οφε2λει να υλοποι1σει τον σχεδιασ@3 του αναγκα2ου επικοινωνιακο4 προγρ)@@ατοJ και να καθοδηγ1σει τη ΟΕ στο να οργανDσει καλ4τερα τιJ διαδικασ2εJ δη@οσιοπο2ησηJ και διαβο4λευσηJ του Προγρ)@@ατοJ @ε τουJ πολ2τεJ, τιJ ενDσειJ πολιτDν, τουJ τοπικο4J κοινωνικο4J φορε2J, τιJ @η κυβερνητικ0J οργανDσειJ, τουJ κοινωνικο4J ετα2ρουJ και την κοινων2α των πολιτDν. Πρ0πει ακ3@η να προσδιοριστο4ν και να περιγραφο4ν οι στ3χοι και οι δρ)σειJ τηJ τριετ2αJ 2011-2014, ιεραρχη@0νοι κατ) σειρ) προτεραι3τηταJ. Ση@αντικ3, 3@ωJ, ε2ναι 3τι η αν)δοχοJ εταιρε2α θα πρ0πει να υποστηρ2ξει τον τετραετ1

προγρα@@ατισ@3 των δρ)σεων και του οικονο@ικο4 προγρα@@ατισ@ο4 εσ3δων και δαπανDν, να @εταφ0ρει την κατ)λληλη τεχνο-

νι κά

Την Παρασκευ1 16 Σεπτε@βρ2ου 2011 υπογρ)φτηκε η σ4@βαση @ε αριθ@3 πρωτοκ3λλου 18358 για την «επιλογ1 τεχνικο4 συ@βο4λου για την κατ)ρτιση του επιχειρησιακο4 προγρ)@@ατοJ δρ)σηJ 2011-1014».


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 21 Σεπτε@βρ2ου 2011 / Σελ2δα 10

Πρωτοφαν εξλιξη

Αφορ% την αδειοδ3τηση τηJ πηγ1J του νερο4 στο Βελο4χι το 2005. Κατηγορο4@ενοι, ο τ3τε νο@%ρχηJ Ευρυταν2αJ, κ. ΚDσταJ ΚοντογεDργοJ, ο τ3τε δ1@αρχοJ Κτη@εν2ων, κ. Γρηγ3ρηJ Χαλκι%J και %λλοι 7 δη@οτικο2 σ4@βουλοι του τ3τε δ1@ου Κτη@εν2ων. Για την υπερ%σπιση των τ3τε δη@οτικDν συ@βο4λων, ο δ1@οJ Καρπενησ2ου προσ0λαβε δικηγ3ρο, @ε α@οιβ1 4.800 ευρD.

Το εργοστ%σιο νερο4 “ΒΕΛΟΥΧΙ” στην Αγ2α Τρι%δα.

/πωJ επικαλο4νται οι τ3τε δη@οτικο2 σ4@βουλοι, κ4ριοJ λ3γοJ 1ταν η προ%σπιση του δη@οσ2ου συ@φ0ροντοJ. Να εξασφαλιστο4ν οι θ0σειJ εργασ2αJ του εργοστασ2ου και να διασφαλιστο4ν τα χρ1@ατα που @0χρι τ3τε χρωστο4σε ο ιδιοκτ1τηJ στον δ1@ο, κ%τι το οπο2ο και 0γινε. $στ3σο, @ετ% τιJ δη@οτικ0J εκλογ0J του 2006 -υποψ1φιοJ δ1@αρχοJ 1ταν ο κ. ΓιDργοJ Καββαδ2αJ, ο οπο2οJ και 0χασε τιJ εκλογ0J- και @ετ% την αν%ληψη των καθηκ3ντων τηJ ν0αJ δη@οτικ1J αρχ1J απ3 τον εκ ν0ου εκλεγ@0νο δ1@αρχο κ. Γρηγ3ρη Χαλκι%, η @ειοψηφ2α του δ1@ου ζητDνταJ λεπτο@0ρειεJ για τον τρ3πο που ανανεDθηκε η %δεια τηJ πηγ1J του νερο4 στη συγκεκρι@0νη εταιρε2α, @ετ% τη ν0α ιδιοκτησιακ1 σ4νθεση, απευθ4νθηκε στον Εισαγγελ0α για τη διερε4νηση του θ0@ατοJ. Να ση@ειDσου@ε 3τι σε παρ%γραφο τηJ

προηγο4@ενηJ απ3φασηJ του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου αποκλει3ταν η αλλαγ1 του ιδιοκτησιακο4 καθεστDτοJ. Μετ% την εισαγγελικ1 0ρευνα, η οπο2α 3πωJ φα2νεται αποδ0χθηκε την καταγγελ2α τηJ αντιπολ2τευσηJ, διε4ρυνε την πολιτικ1 συ@@ετοχ1 στην υπ3θεση και στην (πρDην) νο@αρχ2α Ευρυταν2αJ. Στο κατηγορητ1ριο, π0ραν των 8 δη@οτικDν συ@βο4λων του τ. δ1@ου Κτη@εν2ων, προστ0θηκε και ο τ3τε νο@%ρχηJ Ευρυταν2αJ, κ. ΚDσταJ ΚοντογεDργοJ, δι3τι επικ4ρωσε -αν και ν3@ι@α- την απ3φαση του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου. Το παραπε@πτικ3 του Εισαγγελ0ωJ ΕφετDν Λα@2αJ σε δ2κη 0λαβαν οι 9 συνολικ% ε@πλεκ3@ενοι πολιτικο2, στιJ 14 Οκτωβρ2ου 2010 για το "αδ2κη@α τηJ παρ%βασηJ καθ1κοντοJ κατ' εξακολο4θηση και @η, κατ% συρρο1 και @η, τελεσθ0ν την περ2οδο 2005-2006

στα πλα2σια των καθηκ3ντων τουJ". Χρονικ%, 0χει ση@ασ2α να ξεκαθαριστε2 το εξ1J. Η ο@3φωνη απ3φαση του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου ελ1φθη το 2005 απ3 τα 8 @0λη που 1ταν παρ3ντα τ3τε στη συνεδρ2αση του η@οτικο4 Συ@βουλ2ου. +κτοτε, το εργοστ%σιο λειτουργο4σε κανονικ%. Η καταγγελ2α 0γινε απ3 την αντιπολ2τευση που αν0λαβε, το 2007. Η υπ3θεση εκδικ%ζεται @ετ% απ3 4 χρ3νια, το 2011, πρωτ3δικα, στο Τρι@ελ0J Εφετε2ο Πλη@@ελη@%των Λα@2αJ και 3χι στο Πρωτοδικε2ο Καρπενησ2ου, λ3γω ε@πλοκ1J στην υπ3θεση πολιτικDν προσDπων. 1@οJ Καρπενησ2ου ΤουJ 8 πρDην δη@οτικο4J συ@βο4λουJ, @εταξ4 αυτDν και τον τ3τε δ1@αρχο Κτη@εν2ων, υπερασπ2ζεται ο ν0οJ Καλλικρατικ3J δ1@οJ Καρπενησ2ου. Με την

ο@3φωνη απ3φαση (αρ. 315/2011) τηJ Οικονο@ικ1J Επιτροπ1J, που συνεδρ2ασε την Τρ2τη 6 Σεπτε@βρ2ου 2011, στη 1.00 το @εση@0ρι, εγκρ2θηκε ο ορισ@3J δικηγ3ρου Dστε να παραστε2 στη δ2κη. Το θ0@α εισηγ1θηκε ο πρ3εδροJ τηJ Επιτροπ1J και δ1@αρχοJ Καρπενησ2ου, κ. ΚDσταJ Μπακογι%ννηJ, ο οπο2οJ αν0φερε 3τι την επ3@ενη Τρ2τη 27 Σεπτε@βρ2ου 2011, εκδικ%ζεται, στο τρι@ελ0J Εφετε2ο Πλη@@ελη@%των Λα@2αJ, ποινικ1 υπ3θεση @ε κατηγορο4@ενουJ τουJ κ.κ. Γρηγ3ριο Χαλκι%, Ηλ2α ΒελαDρα, Νικ3λαο Κουτρ1, Παντελ1 Χαλκι% (διατελε2 και σ1@ερα δη@οτικ3J σ4@βουλοJ του ν0ου δ1@ου Καρπενησ2ου), Χρ1στο Φο4φλια, Κωνσταντ2νο Ντ%σιο, Χρ1στο Οικον3@ου και Ευ%γγελο Ντ%σιο. "... για την προ%σπισ1 τουJ για πρ%ξειJ που τουJ αποδ2δονται κατ% την εκτ0λεση των καθηκ3ντων τουJ ωJ δ1@αρχου και @ελDν του .Σ. του τ. δ1@ου Κτη@εν2ων Ευρυταν2αJ, πρ0πει να ανατεθε2 σε δικηγ3ρο το 0ργο τηJ υπερ%σπισ1J τουJ β%σει του %ρθρου 72 του Ν.3852/2010", αναφ0ρεται στην απ3φαση. Η υπ3θεση ανατ0θηκε στον δικηγ3ρο κ. ΠαναγιDτη ΦDσκολο του ικηγορικο4 Συλλ3γου Λα@2αJ, @ε εντολ1 να παραστε2 στη δ2κη τηJ Λα@2αJ 1 σε κ%θε @εταβολ1 δικ%σι@ο, προβ%λλονταJ ενστ%σειJ, ισχυρισ@ο4J και γενικ% πρ%ττονταJ 3,τι απαιτε2ται, για την εκτ0λεση τηJ %νω εντολ1J. Σ4@φωνα @ε την απ3φαση, "... η α@οιβ1 ορ2στηκε στο ποσ3 των 491 ευρD (ν3@ι@η α@οιβ1) επ2 8 ε@πλεκ3@ενοι = 3.928 ευρD πλ0ον ΦΠΑ 23% = 4.831,44 ευρD (πλ0ον εξ3δων αντιγρ%φων κ.λπ. @ε παραστατικ%), η οπο2α δικαιολογε2ται λ3γω τηJ σοβαρ3τηταJ τηJ υποθ0σεωJ, του 3γκου τηJ δικογραφ2αJ και του αριθ@ο4 των ε@πλεκο@0νων".

Ε

υρ υτ α

Η υπ3θεση αφορ% την παραχDρηση %δειαJ εκ@ετ%λλευσηJ τηJ πηγ1J νερο4 στο Βελο4χι στην εταιρε2α "ΒΕΛΟΥΧΙ Α.Ε.". Η %δεια επανεκδ3θηκε το 2005 @ε ο@3φωνη απ3φαση του τ3τε η@οτικο4 Συ@βουλ2ου και επικυρDθηκε απ3 τον τ3τε νο@%ρχη Ευρυταν2αJ, κ. ΚDστα ΚοντογεDργο. Σ4@φωνα @ε πληροφορ2εJ, η ν0α %δεια λειτουργ2αJ του εργοστασ2ου νερο4 στο Βελο4χι -@ε την οπο2α λειτουργο4σε το εργοστ%σιο ακ3@η και @0χρι τιJ αρχ0J του 2011, οπ3τε και το 0κλεισε τελικ% η εταιρε2α λ3γω χρεDν- στερο4νταν κ%ποιων "τυπικDν υγειονο@ικDν παρα@0τρων", 3πωJ το 4ψοJ του κτηρ2ου κ.λπ. Τυπικ0J παραβ%σειJ, ικαν0J, 3@ωJ, να οδηγ1σουν σ4σσω@ο το τ3τε η@οτικ3 Συ@βο4λιο στα δικαστ1ρια. Χαρακτηριστικ3 ε2ναι π%ντωJ, 3πωJ ισχυρ2ζονται και @0λη του τ3τε η@οτικο4 Συ@βουλ2ου που σ1@ερα κατηγορο4νται -%δικα 3πωJ λ0νε- 3τι @ε την 2δια ακριβDJ %δεια, η οπο2α επανεκδ3θηκε λ3γω αλλαγ1J του ιδιοκτησιακο4 καθεστDτοJ του εργοστασ2ου το 2005, λειτουργο4σε το εργοστ%σιο και πριν. Η αναν0ωση τηJ %δειαJ επιβαλλ3ταν για πολλο4J λ3γουJ.

Ν Ε

Ελ0γχονται για παρ%βαση καθ1κοντοJ κατ’ εξακολο4θηση σε υπ3θεση που φ0ρεται να τελ0σθηκε το 2005

νι κάΑ

Ενν α (9) πολιτικ πρ σωπα τη Ευρυταν α σε “αζικ ” δ κη

Κατστηα Καρπενησου - Αθ. Καρπενησιτη 4, τηλ: 22370 23202 / 80203


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ2ρτη 21 ΣεπτεLβρ>ου 2011 / Σελ>δα 11

Πυρκαγι απε λησε τη Μεσοκη

ΑΡΧΕΙΟ

θηκε πυρκαγι2, σε κοντιν= απ?σταση απ? το χωρι?. Το περιστατικ? ανησ@χησε την Π.Υ. Καρπενησ>ου, καθPV η φωτι2 <καιγε σε πραν<V, δ>πλα απ? τον δρ?Lο· για τον λ?γο αυτ?, στ2λθηκαν στο

Τροχα ο στην εθνικ οδ Καρπενησ ου-Λα α

Μνο υλικ $ ζηι $ απ τη σγκρουση δο ΙΧ αυτοκιν των - Συχν φαινενο τα ατυχ ατα στον συγκεκρι νο δρο - Κροουν τον κδωνα του κινδνου οι οδηγο

υρ υτ αΤροχα>ο ατ@χηLα απ? το οπο>ο ευτυχPV δεν τραυLατ>στηκε κανε>V σοβαρ2- σηLειPθηκε την περασL<νη Τρ>τη 13 ΣεπτεLβρ>ου, στιV 8.00 περ>που το βρ2δυ, στο 6ο χλL τηV εθνικ=V Καρπενησ>ου - ΛαL>αV.

Ο νεαρ?V οδηγ?V του Ibiza, παρ2 τιV υλικ<V ζηLι<V που υπ<στη το ?χηLα, δεν τραυLατ>στηκε, καθPV φορο@σε ζPνη ασφαλε>αV.

Ε

Το λευκ? Seat Ibiza κινο@νταν Lε κατε@θυνση τη ΛαL>α, ?ταν την πορε>α του αν<κοψε ξαφνικ2 <τερο ΙΧ (L2ρκαV OPEL), το οπο>ο επεχε>ρησε να εισ<λθει στον δρ?Lο -στον οπο>ο αναπτ@σσονται συχν2 υψηλ<V ταχ@τητεV- απ? διπλαν? παρ2δροLο. Η σ@γκρουση των δ@ο αυτοκιν=των =ταν αναπ?φευκτη· το σπορ αυτοκ>νητο χτ@πησε Lε ιδια>τερη σφοδρ?τητα το π>σω L<ροV του Opel Corsa, δ>χωV οι νεαρο> οδηγο> των οχηL2των να προλ2βουν ουσια-

Ν Ε

Το πιο σοβαρ? περιστατικ? σηLειPθηκε στο νοτιοανατολικ? 2κρο τηV Ευρυταν>αV, στο χωρι? ΜεσοκPLη, το περασL<νο Σ2ββατο 17 ΣεπτεLβρ>ου. Εκε>, στην τοποθεσ>α Αγ>α Τρι2δα, πυρκαγι2 ξ<σπασε λ>γο Lετ2 τιV 5.30 το απ?γευLα. Επ> τ?που <σπευσαν 4 οχ=Lατα τηV Πυροσβεστικ=V Υπηρεσ>αV Καρπενησ>ου Lε 11 2νδρεV, υπ? την επ>βλεψη και καθοδ=γηση του αναπληρωτ= διοικητ= τηV Π.Υ. Καρπενησ>ου, Πυραγο@ Στ<ργιου Φυσ<κη. Χρει2στηκε, επιπλ<ον, η συLβολ= ενα<ριων L<σων, καθPV στο σηLε>ο επεχε>ρησαν 2 πυροσβεστικ2 αεροσκ2φη τ@που Πετζετ<λ, τα οπο>α «σηκPθηκαν» απ? τη ΛαL>α. Η <γκαιρη επ<Lβαση των δυ-

ν2Lεων φα>νεται πωV απ<τρεψε τα χειρ?τερα και συγκρ2τησε το L<τωπο, προτο@ θ<σει σε κ>νδυνο τη ΜεσοκPLη. Η πυρκαγι2 <κανε στ2χτη δασικ= <κταση εν?V στρ<LLατοV -σ@Lφωνα Lε την πυροσβεστικ=, αποτελο@Lενη κυρ>ωV απ? χαLηλ= βλ2στηση και πουρν2ρια. Οι 2νδρεV τηV Π.Υ. Καρπενησ>ου κατ2φεραν να θ<σουν υπ? πλ=ρη <λεγχο τη φωτι2 λ>γο Lετ2 τα Lεσ2νυχτα. Την >δια ηL<ρα, 2λλωστε, λ>γο Lετ2 τιV 8.00 το βρ2δυ, η Πυροσβεστικ= ειδοποι=θηκε για Lια ακ?Lα εστ>α φωτι2V, αυτ= τη φορ2 στο Παυλ?πουλο. Στην περιοχ= κατ<φθασαν 2 οχ=Lατα τηV Π.Υ Lε τρειV 2νδρεV, οι οπο>οι κατ?ρθωσαν να σβ=σουν την πυρκαγι2 λ>γο αργ?τερα. Κ2ηκαν περ>που 100 τ.L. χαLηλ=V βλ2στησηV. Την εποL<νη, Κυριακ= 18 Σεπτ<Lβρη, το σκηνικ? Lεταφ<ρθηκε στην Κρ<ντη, καθPV γ@ρω στιV 3.00 το LεσηL<ρι, εκδηλP-

σηLε>ο 3 οχ=Lατα, αποτελο@Lενα απ? 10 συνολικ2 2νδρεV. Η <γκαιρη κινητοπο>ηση τηV πυροσβεστικ=V δεν επ<τρεψε στην φωτι2 να λ2βει -τελικ2- διαστ2σειV, αφο@ κ2ηκε Lια Lικρ= L?νο

νι κά

Για Lια ακ?Lα εβδοL2δα -παρ2 το ?τι βαδ>ζουLε προV τα τ<λη Σεπτ<Lβρη- εκδηλPθηκαν πυρκαγι<V σε δι2φορα σηLε>α του νοLο@.

Α

Με την επ βαση των ανδρν τη$ Π.Υ. Καρπενησ ου αποφεχθησαν τα χειρτερα - Σε δο ακα περιπτσει$ χρειστηκε η κινητοπο ηση τη$ πυροσβεστικ $

στικ2 να αντιδρ2σουν. Οι δ@ο οδηγο> τραυLατ>στηκαν ελαφρ2, ενP …διαφορετικ= =ταν η τ@χη των αυτοκιν=των, τα οπο>α υπ<στησαν σηLαντικ<V υλικ<V ζηLι<V. Στο σηLε>ο <σπευσαν 2Lεσα περιπολικ2 τηV ΑστυνοL>αV και ασθενοφ?ρο του ΕΚΑΒ. Αξ>ζει να σηLειPσουLε πωV το συγκεκριL<νο κοLL2τι του οδικο@ 2ξονα -Lια απ? τιV …λ>γεV Lεγ2λεV ευθε>εV στο Καρπεν=σιθεωρε>ται ιδια>τερα επικ>νδυνο, καθPV οι υψη-

λ<V ταχ@τητεV που αναπτ@σσονται, σε συνδυασL? Lε τουV παρ2δροLουV που πρ?χειρα <χουν διανοιχθε> σε ορισL<να σηLε>α, Lπορο@ν να αποτελ<σουν την αιτ>α -ακ?Lα και σοβαρPν- ατυχηL2των. ;λλωστε, επειδ= η καλ@τερη αντιLετPπιση ε>ναι η …πρ?ληψη, οι υπε@θυνοι οφε>λουν να λ2βουν συγκεκριL<να L<τρα, διαφυλ2σσονταV τη σωLατικ= ακεραι?τητα των χιλι2δων οδηγPν που περνο@ν απ? το σηLε>ο κ2θε Γ.Ζ. χρ?νο.

<κταση. Για τα ακριβ= α>τια και τιV συνθ=κεV εκδ=λωσηV των πυρκαγιPν, διεξ2γεται <ρευνα απ? την Πυροσβεστικ= Υπηρεσ>α Καρπενησ>ου.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετAρτη 21 ΣεπτεaβρRου 2011 / ΣελRδα 12

Θα παρακολουθQσει το ετQσιο συνPδριο για βιeσιaο τουρισaS και τη ΓενικQ ΣυνPλευση του δικτTου Euromontana

Μόνιµες στήλες

Η πρακτικQ στο ΚPντρο ΠρSληψηk αφορA τιk ειδικSτητεk ΨυχιAτρου, ΨυχολSγου, ΚοινωνιολSγου, ΚοινωνικοT ΑνθρωπολSγου και ΚοινωνικοT ΛειτουργοT. Για επιπλPον πληρο-

φορRεk, οι ενδιαφερSaενοι aποροTν να καλοTν στο τηλPφωνο 2237022904, απS 1ευτPρα aPχρι ΠαρασκευQ, απS τιk 9.00 το πρωR Pωk τιk 2.30 το aεσηaPρι. ΕντωaεταξT, να αναφPρουaε πωk Tστερα απS απSφαση τηk ΟικονοaικQk ΕπιτροπQk, αποφασRστηκε η συaaετοχQ του δQaου στο κPντρο aε το ποσS των 8.000 ευρe.

υρ υτ α

Oι Εφιλτε τη « ννα» ΓΡΑΦΕΙ Ο Σ@ΤΗΡΗΣ Π. ΖΑΧΟΣ

Αν αυτS εRναι το «νPο σχολεRο» που εRχε ονειρευτεR η υπουργSk Jννα, τSτε πρPπει να το λυπSaαστε το κορRτσι, γιατR αυτS δεν εRναι Sνειρο αλλA ο χειρSτεροk εφιAλτηk! Κι αν η υπουργSk κατατρTχεται απS τPτοιουk, τSτε εRναι λογικS να aPνει Aυπνη, γεγονSk που την οδηγεR σε επαναλαaβανSaενεk, καταστροφικPk και Aστοχεk σκPψειk και επιλογPk! ΠροσωπικA δε aου καRγεται καρφR που Pνα aεγAλο ποσοστS aαθητeν δεν πQρε βιβλRα. Το φιλοσSφησα. Σε τι χρειAζονται τα βιβλRα; Μα για να τα διαβAζουν οι aαθητPk. @ραRα, και που τα εRχαν, τα διAβαζαν; Η πλειονSτητα Sχι! ΟπSτε τι εRχαaε τι χAσαaε. ΑπS την Aλλη, εaεRk -Sλοιδε λPγαaε Sτι κAτι πρPπει να γRνει aε την αποστQθιση; @ραRα και πAλι. ΧωρRk βιβλRα, τι θα αποστηθRσουν οι aαθητPk; Το σουσAaι απS το κουλοTρι που παRρνουν στο διAλειaaα θα αποστηθRσουν; Η υπουργSk aε δυναaισaS και ταχTτητα Flash Gordon το ξεπPταξε το πρSβληaα. Kτσι κι αλλιek, θεωρe Sτι το βιβλRο, Sπωk το γνωρRσαaε, εRναι ξεπερασaPνο. Και εRναι καιρSk να περAσουaε στην ψηφιακQ εποχQ του. Και απS ποT θα ξεκινQσει η αλλαγQ, αν Sχι απS τα σχολεRα; ΦανταστεRτε, λοιπSν, τη χαρA που Pνιωσα Sταν, πριν λRγεk aPρεk, ο γιοk aου επιστρPφονταk απS το σχολεRο, Aνοιξε την τσAντα του βγAζονταk απS aPσα Pνα dvd, το οποRο, aου ανακοRνωσε, τουk δSθηκε στο σχολεRο επιδεικνTοντAk το Sλοk χαρA. «ΑaAν», σκPφτηκα γεaAτοk δυσπιστRα,

Ε

Προσανατολισ ο

Σε ανακοRνωση του, το ΚPντρο ΠρSληψηk τηk χρQσηk των εξαρτησιογSνων ουσιeν νοaοT ΕυρυτανRαk «ΑλκυSνη», κAνει γνωστS πωk ζητA Aτοaο για 6aηνη πρακτικQ Aσκηση, η οποRα εRναι απαραRτητη για την απSκτηση πτυχRου.

Ν Ε

Την επSaενη ΤρRτη 27 και ΤετAρτη 28 ΣεπτεaβρRου 2011, θα πραγaατοποιηθεR, στο Inverness τηk ΣκωτRαk, το ετQσιο συνPδριο aε τRτλο “Sustainable active tourism: Mountains leading Europe towards innovating solutions” («Βιeσιaοk ενεργSk τουρισaSk: Τα βουνA οδηγοTν την Ευρeπη σε καινοτSaεk λTσειk») καθek και η ετQσια ΓενικQ ΣυνPλευση του δικτTου ορεινeν περιοχeν Euromontana, του οποRου aPλοk εRναι και ο δQaοk ΚαρπενησRου. Το δRκτυο Euromontana εRναι Pνα ευρωπαϊκS δRκτυο που προωθεR τη

ανAπτυξη και η βελτRωση τηk ποιSτηταk ζωQk σε ορεινPk περιοχPk». Το 1ηaοτικS ΣυaβοTλιο ενPκρινε κατA πλειοψηφRα -aειοψQφησε ο κ. ΝRκοk ΣερετAκηk- Sτι ο δQaοk ΚαρπενησRου θα εκπροσωπηθεR στο συνPδριο και στην ετQσια Γ.Σ. στη ΣκωτRα απS τον δQaαρχο ΚαρπενησRου κ. Κeστα ΜπακογιAννη. Τα Pξοδα aετακRνησηk και διαaονQk θα βαρTνουν τον προϋπολογισaS του δQaου.

νι κά

Στη ΣκωτRα, και συγκεκριaPνα στο Inverness, θα βρεθεR την επSaενη εβδοaAδα ο δQaαρχοk ΚαρπενησRου, κ. Κeσταk ΜπακογιAννηk, εκπροσωπeνταk τον δQaο ΚαρπενησRου που αποτελεR aPλοk του δικτTου Euromontana.

συνεργασRα και την ανAπτυξη των ορεινeν περιοχeν. Oπωk ανPφερε και ο κ. ΜπακογιAννηk στο 1ηaοτικS ΣυaβοTλιο που πραγaατοποιQθηκε την ΤετAρτη 7 ΣεπτεaβρRου 2011 «aPλη του δικτTου εRναι φορεRk περιφερειακQk ανAπτυξηk των ορεινeν περιοχeν, τοπικPk αρχPk, γεωργικοR οργανισaοR, περιβαλλοντικοR φορεRk, οργανισaοR δασοκοaRαk και ερευνητικA ιδρTaατα που δραστηριοποιοTνται σε ορεινPk περιοχPk σε Sλη την Ευρeπη. ΜPσω αυτοT διευκολTνεται η ανταλλαγQ πληροφοριeν και εaπειριeν aεταξT των ορεινeν περιοχeν τηk Ευρeπηk. ΠαρAλληλα, τα aPλη του Pχουν τη δυνατSτητα συaaετοχQk σε aελPτεk και ευρωπαϊκA προγρAaaατα τα οποRα συντονRζει το δRκτυο ενe τουk παρPχεται η δυνατSτητα συνεργασRαk aε ευρωπαϊκA ιδρTaατα. ΣτSχοk του εRναι η προeθηση τηk ζωQk στο βουνS, η βιeσιaη

Θ ση για πρακτικ σκηση

Α

Στη Σκωτα ο Κστα Μπακογιννη

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΑΛΚΥΟΝΗ»

«το σχολεRο Aρχισε να aοιρAζει τσSντεk στουk aαθητPk, για να περνοTν την eρα τουk, aιαk και δεν Pχουν βιβλRα»! ΣTντοaα, Saωk, aου εξQγησε Sτι το dvd περιεRχε τα βιβλRα σε ψηφιακQ aορφQ. «ΕπιτPλουk», ξανασκPφτηκα, «Pνα βQaα εaπρSk και aAλιστα aε πρωτεργAτη Pναν απS τουk πιο συντηρητικοTk θεσaοTk τηk χeραk»! Η χαρA aου κρAτησε πιο λRγο και απS Sσο κρατAει η επαφQ των πολιτικeν aε την πραγaατικSτητα. Η επιλογQ του υπουργεRου Paπαζε απS παντοT. Jραγε, σκPφτηκε κανεRk απS τιk σοφPk κουκουβAγιεk που κατοικοεδρεTουν στο υπουργεRο πek θα αξιοποιηθεR το συγκεκριaPνο dvd; ΜQπωk φρSντισε να εξοπλRσει τιk σχολικPk aονAδεk aε υπολογιστPk για Sλουk τουk aαθητPk; Oχι βPβαια! ΟπSτε πek θα αξιοποιηθεR στο aAθηaα; ΜQπωk οι Rδιεk κουκουβAγιεk Pχουν την αRσθηση Sτι Sλοι οι aαθητPk διαθPτουν υπολογιστQ και aποροTν να τον aεταφPρουν στο σχολεRο; Κι αν πRστεψαν κAτι τPτοιο, για ποιο λSγο χρειαζSταν το dvd, αφοT τα βιβλRα Qδη υπAρχουν σε ψηφιακQ aορφQ στο 1ιαδRκτυο; Kστω Sτι Sλεk αυτPk οι σκPψειk βρRσκονται Pξω απS τα νοητικA Sρια τηk κουκουβAγιαk αλλA υπAρχει κAτι που δεν aπορεR να το χωνPψει ανθρeπινοk νουk! Τα συaπερAσaατα aιαk προσεκτικQk aατιAk στο dvd και σTγκρισηk του περιεχοaPνου του aε τα βιβλRα, που εδe και aPρεk Pχουν αναρτηθεR στην ιστοσελRδα του «ψηφιακοT σχολεRου», aπορεR να προ-

καλPσει εγκεφαλικS ακSaα και σε aακAρια χελeνα. ΦτAνονταk κανεRk στο βιβλRο τηk Jλγεβραk τηk Α/ ΛυκεRου ανακαλTπτει Sτι το dvd περιPχει την παλιA και Sχι την καινοTρια Pκδοση, η οποRα υπAρχει στην ιστοσελRδα του «ψηφιακοT σχολεRου»!!! ΜAλιστα! ΑυτS κατAφερε το υπουργεRο. ΚAποιοk aπορεR να σκεφτεR Sτι κAνουν πλAκα αλλA αυτS δεν ισχTει. ΜAλλον οι υπεTθυνεk «κουκουβAγιεk» Pχουν βαλθεR να αφQσουν τουk aαθητPk τελεRωk αγρAaaατουk προκαλeνταk τουk aSνιaη πνευaατικQ παρAλυση! Εδe βPβαια θα υπAρξουν αντιρρQσειk και κAποιοι -κι εγe aαζR- θα ισχυριστοTν Sτι το υπουργεRο σοφA (Rδιον τηk κουκουβAγιαk) Pδρασε, αφοT απS τη συγκεκριaPνη επιλογQ προκTπτουν πολλαπλA οφPλη... Πρeτα απ’ Sλα, η «Jννα και ΣRα» σκPφτηκε (Pστω το πAλεψε) Sτι κAποιοι aαθητPk Qδη εRχαν βρει απS aεγαλυτPρουk τουk τα παλιA βιβλRα, οπSτε αυτS θα αποτελοTσε κατAφωρη αδικRα γι αυτοTk. Kτσι, διAλεξαν εκοTσια την παλιA Pκδοση και για το dvd aε γνeaονα την ισSτιaη αντιaετeπιση των aαθητeν. Kτσι, τα νPα κεφAλαια θα λεRπουν απS Sλουk και Aρα δε θα υπAρχουν ανισSτητεk. 1εTτερον απ’ Sλα, το υπουργεRο οδηγQθηκε στη συγκεκριaPνη επιλογQ για να ενισχTσει το πρωτοποριακS project που προωθεRται στο «νPο σχολεRο». ΠλPον ο εντοπισaSk των διαφορeν aεταξT του βιβλRου που υπAρχει στο 1ιαδRκτυο και

εκεRνου που υπAρχει στο dvd aπορεR να αποτελPσει αντικεRaενο αυτeν των πρωτοποριακeν προγραaaAτων! ΝοaRζω Sτι Sποιοk υποτιaQσει την ιδPα απλek δεRχνει τη ζQλια και τη aικροπρPπεια που τον κατατρeει. Σε κAποιουk θα φαντAζει αδιανSητο αλλA αk σκεφτοTν Sτι απS το συγκεκριaPνο υπουργεRο -κι Sχι aSνο- πρPπει να τα περιaPνουaε Sλα. Κι αναρωτιPaαι: ΓιατR Pπρεπε να γRνουν -και πAλι- τSσο βιαστικA Sλα, απS τη στιγaQ που τRποτα δεν Qταν Pτοιaο; ΓιατR, σε aια εποχQ που το κρAτοk πληρeνει τουk υπαλλQλουk του aε δανεικA, Pπρεπε να ξοδευτοTν aερικPk εκατοντAδεk χιλιAδεk ευρe για aια ακSaα φοTσκα; ΓιατR επιτPλουk ανεχSaαστε Sλη αυτQ την αθλιSτητα, την προχειρSτητα, την ξιπασιA, τη σπατAλη, την ανικανSτητα aPτριων και κοaπλεξικeν ανθρeπων; Και aετA Pρχονται να aαk ζητQσουν Pκτακτεk εισφορPk; Και aετA Pχουν Aδικο Sσοι κυκλοφοροTν aε αβγA, γιαοTρτια και ντοaAτεk περιaPνονταk το συναπAντηaα aε κAποιον πολιτικS; @k πSτε το aPλλον των παιδιeν aαk και τηk χeραk θα εξαρτeνται απS τουk εφιAλτεk τηk κAθε ανεTθυνηk «Jνναk» οποιασδQποτε κοaaατικQk παρAταξηk; 1εν εRναι αδικRα για Sσουk πρAγaατι παλεTουν; Ο κ. ΖAχοk διδAσκει το aAθηaα τηk Kκθεσηk στο φροντιστQριο «Aποψη» κι Pχει εξοργιστεR aε την ανικανSτητα που κυριαρχεR. http://sotiriszachos.blogspot.com/


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ,ρτη 21 ΣεπτεHβρ9ου 2011 / Σελ9δα 13

Τροχαο ατ χηα σε στροφ-καρανιλα

Ο οδηγ:R τηR Hηχαν8R (H,ρκαR Suzuki) αν7βαινε -Hε Hεγ,λη ταχ;τητα, σ;Hφωνα Hε εκτιH8σειR τηR αστυνοH9αR- την Προυσιωτ9σσηR, :ταν, Hπροστ, στη θ7α του αυτοκιν8του (H,ρκαR Mitsubishi) που ξεπρ:βαλε απ: τη στροφ8 (επ9 τηR οδο; Στεφ. Γραν9τσα) και εν:R 7τερου Ι.Χ., το οπο9ο κινο;νταν καθοδικ, απ: το απ7ναντι ρε;Hα κυκλοφορ9αR, αποφ,σισε να εγκαταλε9ψει -για να αποφ;γει τα χειρ:τερα- το δ9τροχο :χηHα, αρκετ, H7τρα πριν τη συHβολ8 των δ;ο οδLν. Η Hοτοσυκλ7τα σ;ρθηκε στο 7δαφοR, διαγρ,φονταR Hια «τρελ8» πορε9α, προτο; συγκρουστε9 Hε το Ι.Χ., απ: την πλευρ, του

Α

οδηγο; και διαν;σει Hια Hικρ8 ακ:Hα απ:σταση, καταλ8γονταR στην οδ: Γραν9τσα, σε 7να ιδι:τυπο …Hπιλι,ρδο. Το αποτ7λεσHα 8ταν ο νεαρ:R αναβ,τηR -ο οπο9οR δεν φορο;σε κρ,νοR- να τραυHατιστε9 απ: την πτLση, ευτυχLR :χι πολ; σοβαρ,. Η απ:φαση του οδηγο; τηR Hηχαν8R να «πετ,ξει» τη Hηχαν8 εν κιν8σει αποδε9χθηκε … σωτ8ρια, καθLR σε διαφορετικ8 περ9πτωση, τα πρ,γHατα θα ε9χαν π,ρει H,λλον δυσ,ρεστη τροπ8. Ειδοποι8θηκε ,Hεσα ασθενοφ:ρο του ΕΚΑΒ, το οπο9ο Hετ7φερε τον αναβ,τη στο νοσοκοHε9ο, ενL στο σηHε9ο του ατυχ8HατοR 7σπευσαν ,Hεσα δυν,HειR τηR αστυνοH9αR και κ,τοικοι τηR περιοχ8R που θ7λησαν να διαπιστLσουν το τι ε9χε συHβε9. Για λ9γη Lρα, η κ9νηση διεξ,γονταν Hε δυσκολ9α και H:νο Hε τιR υποδε9ξειR των ανδρLν τηR αστυνοH9αR, οι οπο9οι, στη συν7χεια 7ριξαν στον δρ:Hο ,HHο, καθLR στο οδ:στρωHα

Ν Ε

Το ατ;χηHα συν7βη λ9γο πριν τιR 8.00 το βρ,δυ τηR περασH7νηR ευτ7ραR, 19 ΣεπτεHβρ9ου, στη συHβολ8 των οδLν Παναγ9αR Προυσιωτ9σσηR και Στ7φανου Γραν9τσα, λ9γα H7τρα κ,τω απ: το ΓηροκοHε9ο και απ7ναντι απ: το Κ7ντρο Ψυχικ8R Υγε9αR Καρπενησ9ου.

νδυνουR δρ:τουR πιο επικ9 Σε 7ναν απ: ησ9ου, σε Hια εν ρπ Κα υ το R HουR τηR π:λη σηHειLθηκε , φ8 ρο στ φλ8” ουσιαστικ, “τυ ενεπλ,κηο9ο οπ ο στ ηHα, τροχα9ο ατ;χ και Ι.Χ. αυ; Hο βισ κυ γ,λου ε9 κατ, το σαν Hηχαν8 Hε Hβ συ ν ου Hε9ο, 7χ τοκ9νητο. Στο ση παρ:Hοια περιστατικ,. κετ, παρελθ:ν αρ

υπ8ρχαν λ,δια απ: τη Hηχαν8.

Η πιθαν:τητα για σοβαρ, ατυχ8Hατα αυξ,νεται απ: το γεγον:R :τι, λ9γα H7τρα πιο π,νω, δεκ,δεR παιδι, πα9ζουν καθηHεριν, στο π,ρκο που βρ9σκεται στην περιοχ8, χωρ9R να αντιλαHβ,νονται τον κ9νδυνο που πιθαν:ν διατρ7χουν. Να θυH9σουHε -στουR υπευθ;νουR κυρ9ωR:τι η οδ:R Προυσιωτ9σσηR αποτελε9 κοHH,τι του οδικο; ,ξονα που συνδ7ει ΛαH9α - Καρπεν8σι - Αγρ9νιο… Ο δ8HοR Καρπενησ9ου οφε9-

νι κάΜηχαν εγ λου κυβισο συγκροστηκε ε Ι.Χ αυτοκνητο. Ο αναβ τη' εγκατλειψε τη οτοσυκλτα, η οποα ακολοθησε ανεξλεγκτη πορεα

Το προχθεσιν: τροχα9ο ατ;χηHα καταδεικν;ει Hε τον πλ7ον εHφαν8 τρ:πο την επικινδυν:τητα του συγκεκριH7νου σηHε9ου, στο οπο9ο, H,λιστα, 7χουHε θρην8σει και νεκρ:, πριν απ: κ,ποια χρ:νια. Η ορατ:τητα ε9ναι σχεδ:ν αν;παρκτη, Hε τουR οδηγο;R που θ7λουν να «βγουν» στην Προυσιωτ9σσηR να χρει,ζονται τη βο8θεια τηR …Θε,R Τ;χηR!

λει να ασχοληθε9 πιο «ζεστ,» Hε το συγκεκριH7νο ζ8τηHα, προβα9νονταR σε τροποποι8σειRβελτιLσειR που θα εγγυLνται την ασφ,λεια οδηγLν και πεζLν, δηHοτLν αλλ, και επισκεπτLν τηR π:ληR HαR. Για τιR ακριβε9R συνθ8κεR του ατυχ8HατοR, διενεργε9ται 7ρευνα απ: την ΑστυνοHικ8 ιε;θυνση Ευρυταν9αR.

υρ υτ α

Ληστεα… ετ φαγητο 

Θραστατη δι ρρηξη σε ταβρνα στην περιοχ τη' Ποται ', ε λεα περπου 2.000 ευρ". Οι δρ στε' εκτ' απ την τσπη του', κατ φεραν να γεσουν και ...τα στο χια του'.

Μια …παρ,ξενη υπ:θεση ερευν, εδL και λ9γεR ηH7ρεR η ΑστυνοHικ8 ιε;θυνση Ευρυταν9αR.

Την περασH7νη Τετ,ρτη 14 ΣεπτεHβρ9ου, αργ, το βρ,δυ, τουλ,χιστον δ;ο -:πωR εκτιH, η αστυνοH9α- ,τοHα κατ,φεραν να εισ7λθουν στην ταβ7ρνα ιδιοκτησ9αR Γιαννακ:πουλου, στην περιοχ8 του Αγ9ου Αθανασ9ου, στο Μεγ,λο Χωρι: και να αποσπ,σουν «…κοντ, στιR 2.000 ΕυευρL», :πωR αν7φερε στα «Ε ρυτανικ, Ν7α», υπ,λληλοR του Hαγαζιο;. Οι ,γνωστοι δρ,στεR Hπ8καν στον χLρο, αφο; πρLτα 7σπασαν τον αφαλ: τηR πλαϊν8R εισ:δου· στη συν7χεια, κατευθ;νθηκαν προR την ταHειακ8 Hηχαν8 του καταστ8HατοR, αφα9ρεσαν το συρτ,ρι που περιε9χε τα χρ8Hατα -κυρ9ωR χαρτονοH9σHατα Hικρ8R αξ9αR και κ7ρHατα, σχε-

Ε

Γ. ΖαλοκLσταR

δ:ν 2.000 ευρL- και το Hετ7φεραν στον υπα9θριο χLρο τηR ταβ7ρναR, :που και το κατ7στρεψαν, αποσπLνταR το ποσ:. Οι ληστ7R αποδε9χθηκαν H,λλον …πεινασH7νοι, καθLR κατ:πιν κιν8θηκαν προR την κουζ9να τηR ταβ7ρναR, :που βρισκ:ταν Hια κατσαρ:λα Hε κρ7αR, σχεδ:ν …ωH: (!), κ,τι που δεν φ,νηκε :HωR να τουR προβληHατ9ζει ιδια9τερα. Μετ7φεραν το φαγητ: σε 7να απ: τα τραπ7ζια που βρ9σκονται στον εξωτερικ: χLρο του καταστ8HατοR και Hε τη συνοδε9α ψωHιο;, απ:λαυσαν το …δε9πνο τουR, χωρ9R να ανησυχο;ν για το ενδεχ:Hενο να γ9νουν αντιληπτο9 απ: κ,ποιο διερχ:Hενο αυτοκ9νητο. Το 7ργο των διαρρηκτLν :HωR δεν σταH,τησε εδL, αφο; αφα9ρεσαν επ9σηR 2 κο;τεR Hε τσιγ,ρα και κ,ποια φλασ,κια Hν8HηR (USB), στα οπο9α περι7χονταν Hουσικ8. Εντ;πωση προκαλε9 το γεγον:R :τι στο στ:χαστρο των

Hειακ8 βρισκ:ταν η τα στο ω Ο χLροR :που ,ν Π . οR ατ ταστ8H ,στεR Hηχαν8 του κα δρ οι ο ο9 οπ το ,ρι, ι στη τραπ7ζι, το συρτ κα α ρν απ: την ταβ7 νταR Hετ7φεραν 7ξω νο 9ρ πα , αν τ7στρεψ . χε συν7χεια το κα ε9 ρι 8Hατα που πε Hαζ9 τουR τα χρ

«ποντικLν» δεν Hπ8καν αντικε9Hενα αξ9αR, :πωR, για παρ,δειγHα, η τηλε:ραση που βρ9σκονταν εντ:R του καταστ8HατοR· 9σωR, το Hεταφορικ: :χηHα των διαρρηκτLν δεν 8ταν το

πλ7ον κατ,λληλο για κ,τι τ7τοιο… Μπκαν και σε ενοικιαζ ενα Αφο; ολοκλ8ρωσαν την …αποστολ8 τουR, οι ,γνωστοι δρ,στεR δεν αποHακρ;νθηκαν

απ: την περιοχ8· κατ:ρθωσαν να εισ7λθουν σε ενοικιαζ:Hενα δωH,τια, στο Μεγ,λο Χωρι:, στ,θηκαν :HωR λιγ:τερο τυχερο9 και αποχLρησαν ,πραγοι λ9γα λεπτ, αργ:τερα.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 21 ΣεπτεAβρ3ου 2011 / Σελ3δα 14

ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ$Ν

Υπογρ%φηκαν τα συAφωνητικ% που αφορο5ν

Στηθαα ασφαλεα+ και ασφαλτστρωση δρ!ων

Ν Ε 

θετηλε3αK θα τοπο ικο5 Στηθα3α ασφα οδ υ το υνα σηAε3α θο5ν σε επικ3νδ ου χρεια4π E εν ν, φω δικτ5ου Αγρ% ωση. ι ασφαλτ4στρ στε3 θα γ3νει κα

φηκε το συAφωνητικ4 για την ασφαλτ4στρωση επικ3νδυνων τAηA%των, κυρ3ωK 4που υπ%ρχουν καθιζ2σειK, του οδικο5 δικτ5ου δ2Aου Αγρ%φων. εδοA1νων τηK αν%γκηK τηK υπηρεσ3αK σε οδοποιητικ% Aηχαν2Aατα και του γεγον4τοK 4τι ο Aηχανολογικ4K εξοπλισA4K τηK υ-

πηρεσ3αK δεν επαρκε3 για την υλοπο3ηση των απαιτο5Aενων εργασιEν, το 1ργο ανατ1θηκε στην εταιρε3α «/φαιστοK Ασφαλτικ% Α.Ε.», Aε 1δρα το Μεσολ4γγι. Η εταιρε3α αναλαAβ%νει την προA2θεια, τη Aεταφορ% και τη δι%στρωση ασφαλτοA3γAατοK, 1ναντι 50 ευρE αν% τ4νο.

175.000 ευρ% για 12 ργα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

υρ υτ α

Θα πληρωθο5ν χρ2Aατα για δι%νοιξη δρ4Aων στουK Μ5λουK

Η ΟικονοAικ2 Επιτροπ2 του δ2Aου Καρπενησ3ου, η οπο3α συνεδρ3ασε την περασA1νη Τετ%ρτη 14 ΣεπτεAβρ3ου, αποφ%σισε οA4φωνα την 1γκριση πιστEσεων συνολικο5 5ψουK 175.644 ευρE, Aε τα οπο3α θα καλυφθο5ν οι αν%γκεK -AικρEν κατ% β%ση- 1ργων στον νοA4 Ευρυταν3αK.

ΑΡΧΕΙΟ

Ε

Αν%Aεσα σε αυτ%, ωστ4σο, περιλαAβ%νεται η δι%νοιξη οδEν, προϋπολογισAο5 66.000 ευρE, στην περιοχ2 «Μ5λοι» -η οπο3α βρ3σκεται π%νω απ4 τη Λαγκαδι% και εντ%χθηκε στο σχ1διο π4ληK πριν απ4 Aερικ% χρ4νια- και η «Βελτ3ωση δρ4Aου Σαρκ3νηKΜυλων1ικα-Τσ1ρκοβα», στη νοτιοδυτικ2 Ευρυταν3α, ποσο5 38.000 ευρE. Εκτ4K απ4 τα συγκεκριA1να 1ργα, θα πληρωθο5ν 31.381 ευρE για «Εσωτερικ2 οδοποι3α

Τη δυνατ τητα να απολαβνουν δωρεν πρ σβαση στο ντερνετ θα χουν σ ντοα κτοικοι και επισκ πτε στι Τοπικ Κοιν τητε Κρικ λλου, ον στα και Στβλων.

Η απ4φαση για την εγκατ%σταση ασ5ρAατου δικτ5ου πρ4σβασηK στο ιαδ3κτυο (WiFi) στα συγκεκριA1να χωρι% τηK νοτιοανατολικ2K Ευρυταν3αK ελ2φθη οA4φωνα απ4 την ΟικονοAικ2 Επιτροπ2 του δ2Aου Καρπενησ3ου, 5στερα απ4 τακτικ2 συνεδρ3αση, στιK 22 Αυγο5στου του 2011. Το θ1Aα εισηγ2θηκε ο

νι κά

Πρ4κειται για την τοποθ1τηση στηθα3ων ασφαλε3αK και την ασφαλτ4στρωση επικ3νδυνων τAηA%των στο οδικ4 δ3κτυο. Πιο συγκεκριA1να, την Τετ%ρτη 14 ΣεπτεAβρ3ου 2011 υπογρ%φηκε το συAφωνητικ4 για την τοποθ1τηση στηθα3ων ασφαλε3αK. Το 1ργο ανατ1θηκε απευθε3αK στον κ. Κωνσταντ3νο Λαθ5ρη, ο οπο3οK αναλαAβ%νει την προA2θεια, τη Aεταφορ% και την τοποθ1τηση AεταλλικEν στηθα3ων ασφαλε3αK, 1ναντι 25 ευρE αν% A1τρο A2κουK, στο οδικ4 δ3κτυο του δ2Aου Αγρ%φων. Επ3σηK, λ3γο νωρ3τερα, την Τρ3τη 30 Αυγο5στου 2011, υπογρ%-

Α

Στα πλα3σια τηK «αντιAετEπισηK εκτ%κτων αναγκEν και συντ2ρησηK του οδικο5 δικτ5ου Π.Ε. Ευρυταν3αKΧρ2ση 2011», ο αντιπεριφερει%ρχηK Π.Ε. Ευρυταν3αK, κ. Βασ3ληK ΚαραAπ%K, υπ1γραψε 2 συAφωνητικ% για 1ργα στον δ2Aο Αγρ%φων.

Ασρ!ατο ντερνετ σε Κρκελλο,

ο!νστα και Στβλου+

Κλαυσ3ου, 5.427 ευρE για την «Επ1νδυση τοιχ3ου κεντρικο5 δρ4Aου οAιανEν», 5.300 ευρE για το 1ργο «ι%νοιξη δρ4Aου προK νερ4Aυλο οAιανEν», 4.531 ευρE για «Ανακατασκευ2 π1τρινου τοιχ3ου στη θ1ση 0σιωAα οAιανEν» και 5.200 ευρE για την «Ανακατασκευ2 δρ4Aου απ4 πλατε3α A1χρι βρ5ση οAιανEν». Επιπλ1ον, στην απ4φαση 331/2011, προβλ1πεται η π3στωση 3.500 ευρE για «ιαA4ρφωση χEρου για την κατα-

σκευ2 δηAοτικο5 καταστ2AατοK Χ4χλιαK», 4.000 ευρE για «ι%νοιξη δρ4Aου απ4 οικ3α Αθ. Κατσ3φα προK οικ3α Στ. Κατσ3φα του Νικολ%ου, στη Χ4χλια», ακ4Aα 4.000 ευρE για «ΤσιAεντ4στρωση δρ4Aου απ4 οικ3α Αρ. Σκαρτσιο5νη προK Αλ1ξα», 3.500 ευρE για «Κατασκευ2 τοιχ3ου αντιστ2ριξηK 1ναντι κεντρικο5 δρ4Aου Χ4χλιαK» και επ3σηK, 4.704 ευρE για την «Κατασκευ2 δασοτεχνικEν 1ργων για τον αποχαρακτηρισA4 τηK Χ4χλιαK».

πρ4εδροK τηK ΟικονοAικ2K Επιτροπ2K, κ. ΚEσταK Μπακογι%ννηK. Η εγκατ%σταση τηK υπηρεσ3αK WiFi θα κοστ3σει συνολικ% 6.500 ευρE και ανατ1θηκε στον κ. ηA2τρη εληγεωργ4πουλο, χωρ3K ποσοστ4 1κπτωσηK επ3 των τιAEν του προϋπολογισAο5 τηK τεχνικ2K περιγραφ2K τηK εργασ3αK.

ιαγωνισA4K για την αν%δειξη

Τεχνικο ασφαλεα+ και ιατρο εργασα+ για τον δ!ο .να ν1ο διαγωνισA4 σχετικ% Aε την αν%δειξη αναδ4χου για την παροχ2 υπηρεσιEν τεχνικο5 ασφαλε3αK και ιατρο5 εργασ3αK, προκ2ρυξε ο δ2AοK Καρπενησ3ου.

Ο προϋπολογισA4K τηK εν λ4γω εργασ3αK 1χει οριστε3 στο ποσ4 των

7.380 ευρE. Ο διαγωνισA4K θα πραγAατοποιηθε3 την επ4Aενη Τετ%ρτη 28 ΣεπτεAβρ3ου 2011, απ4 τιK 9.00 1ωK τιK 10.00 το πρω3, στα γραφε3α του δ2Aου. Στο σηAε3ο αυτ4 να αναφ1ρουAε πωK δεκτο3 γ3νονται 4λοι οι αναγνωρισA1νοι αν%δοχοι του αντι-

κειA1νου που δηAοπρατε3ται και που παρ1χουν εχ1γγυα %ρτιαK εκτ1λεσηK, εγγεγραAA1νοι στο οικε3ο επιAελητ2ριο 2 επαγγελAατικ2 οργ%νωση. Για περισσ4τερεK πληροφορ3εK, οι ενδιαφερ4Aενοι Aπορο5ν να απευθ5νονται στο τηλ1φωνο 22373-50020.

Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α..Η.Κ.

Επιχοργηση 150.000 ευρ% απ τον δ!ο Καρπενησου

Η «Ενια3α Κοινωφελ2K Επιχε3ρηση Παιδε3αK, Προστασ3αK και Αλληλεγγ5ηK 2Aου Καρπενησ3ου» (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α..Η.Κ.) θα επιχορηγηθε3 Aε 150.000 ευρE απ4 τον δ2Aο Καρπενησ3ου, σ5Aφωνα Aε το διετ1K πρ4γραAAα τηK δρ%σηK τηK.

Ευρυτανικ% Ν1α», σε αναλυτικ4 ρεΤα «Ε πορτ%ζ (αρ. φ5λλου 459/31-8-2011), ε3χαν δηAοσιε5σει τα πλ2ρη στοιχε3α του προϋπολογισAο5 τηK ΕΚΕΠΠΑΗΚ, ο οπο3οK ψηφ3στηκε Aε την 288/2011 απ4φαση του ηAοτικο5 ΣυAβουλ3ου Καρπενησ3ου και αν1ρχεται περ3που στα 1,7 εκατ. ευρE. Οι κοινωφελε3K επιχειρ2σειK για τιK πα-

ρεχ4AενεK υπηρεσ3εK και τιK δραστηρι4τητ1K τουK Aπορο5ν να επιχορηγο5νται απ4 τουK δ2AουK, στα πλα3σια σ5AβασηK που υπογρ%φεται Aεταξ5 των δ5ο AερEν. Ο δ2AοK Καρπενησ3ου, σε πρ4σφατο ηAοτικ4 ΣυAβο5λιο που πραγAατοποι2θηκε την Τετ%ρτη 7 ΣεπτεAβρ3ου 2011, 1λαβε, κατ% πλειοψηφ3α, την απ4φαση 356/2011 για την επιχορ2γηση τηK ΕΚΕΠΠΑΗΚ Aε 150.000 ευρE, εκ των οπο3ων τα 75.000 αφορο5ν το 1τοK 2011. Τα χρ2Aατα αυτ% δ3νονται για να καλυφθο5ν λειτουργικ1K δαπ%νεK τηK επιχε3ρησηK καθEK και κ4στη Aισθοδοσ3αK που συνδ1ονται Aε τιK κοινωφελε3K παρεχ4AενεK υπηρεσ3εK απ4 την εταιρε3α.


Η ?νωση ΛειτουργUν ΜAση[ ΕκπαCδευση[ (ΕΛΜΕ) ΕυρυτανCα[ πραγQατοποιεC σBQερα, Τετ5ρτη 21 ΣεπτεQβρCου 2011 και Uρα 5.00 το απDγευQα, ΓενικB ΣυνAλευση, στην αCθουσα τη[ ΒασικB[ ΒιβλιοθBκη[ ΚαρπενησCου.

ΣEQφωνα Qε ανακοCνωση, την οποCα υπογρ5φει ο πρDε-

δρο[ κ. ΚUστα[ ΜαστροκUστα[, τα θAQατα τα οποCα θα συζητηθοEν αφοροEν στην πρDταση τη[ ΟΛΜΕ για κινητοποιBσει[ ενDψει τη[ Γ.Σ. των προAδρων των ΕΛΜΕ το Σ5ββατο 24 ΣεπτεQβρCου στην ΑθBνα, ζητBQατα σχετικ5 Qε τον νοQD Qα[, ενU παρ5λληλα θα γCνει ενηQAρωση απD του[ αιρετοE[ του ΠΥΣ$Ε για ζητBQατα λειτουργCα[ του ΥπηρεσιακοE ΣυQβουλCου.

ΑΓ4ΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ4Ν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ιακρσει* στον 4ο αγ$να TTRC στη Λρισα

Οι Ελβετο συγγραφε* και το ργο του* ΚυκλοφDρησε το 200ο τεEχο[ του περιοδικοE «ΠνευQατικB ΖωB», του Μιχ5λη Σταφυλ5. Στι[ σελCδε[ του φιλοξενεCται το Aργο του ΕλβετοE φιλAλληνα γιατροE Μ5γερ, ο οποCο[ Aφτασε στο επαναστατηQAνο ΜεσολDγγι, εξAδωσε τα «Ελληνικ5 Χρονικ5» και στο τAλο[ σκοτUθηκε κατ5 την ?ξοδο Qε Dλη την οικογAνει5 του. Παρ5λληλα, παρουσι5ζεται η ζωB και το Aργο ΕλβετUν συγγραφAων, που Qε τη συQQετοχB του[ στα πνευQατικ5 και κοινωνικ5 δρUQενα οριοθAτησαν την εποχB του[· Ζαν Ζακ ΡουσσU, ΦρBντριχ ΝτEρρενQατ, Μαξ Φρι[, ΧAνρυ ΠεσταλDτσι και πολλοC 5λλοι που συνθAτουν το πνευQατικD πρDσωπο τη[ ΕλβετCα[. ΑκDQη, δηQοσιεEονται κεCQενα Qε στDχο τη γνωριQCα τη[ χUρα[ Qε την ιστορικB τη[ διαδροQB, QAσα απD την οποCα αναδEεται και η πορεCα τη[ ΛογοτεχνCα[. Η ΕγκυκλοπαCδεια «ΣυγγραφεC[ που οριοθAτησαν

την εποχB του[», Qε το επDQενο τεEχο[ ΒελγCου ολοκληρUνει του[ 20 τDQου[ τη[ παγκDσQια[ ΛογοτεχνCα[ -που προσφAρονταν δωρε5ν στου[ αναγνUστε[ του περιοδικοE.

Ο Μιχλη Σταφυλ

Ο Μιχ5λη[ Σταφυλ5[ εCναι συγγραφAα[ και εκδDτη[ ο οποCο[ επιQελεCται εκδDσει[ για την ΕυρυτανCα Dπω[ επCση[ και λογοτεχνικ5 περιοδικ5. ΓεννBθηκε στη ΓρανCτσα ΕυρυτανCα[ το 1920. Η πρUτη του εQπειρCα Qε τα γρ5QQατα Bταν πικρB, αφοE πρωτοσAλιδο 5ρθρο του που δηQοσιεEτηκε στην καθηQερινB εφηQερCδα τη[ ΑθBνα[ «ΠατρC[» (19-7-1936), λCγε[ QAρε[ αργDτερα θεωρBθηκε επαναστατικD απD τη δικτατορCα του Μεταξ5 (4η[ ΑυγοEστου), Qε αποτAλεσQα να αποβληθεC απD το ΓυQν5σιο ΚαρπενησCου αρχικ5 και του ΑγρινCου στη συνAχεια. Γρ5φτηκε στη ΝοQικB ΣχολB την οποCα εγκατAλειψε παCρνοντα[ QAρο[ στην ΕθνικB ΑντCσταση. ΣταδιοδρDQησε ω[ υπ5λληλο[ του ΥπουργεCου

ΣυγκοινωνιUν, απολEθηκε απD την δικτατορCα τη[ 21η[ ΑπριλCου 1967 και τελικ5 συνταξιοδοτBθηκε Qε το βαθQD του διευθυντB. ΑπD το 1981 εκλAγεται διοικητικD[ σEQβουλο[ του ΣυνδAσQου ΕλλBνων ΛογοτεχνUν και κατDπιν τη[ ΕταιρCα[ ΕλλBνων ΛογοτεχνUν. ΕCναι αντιπρDεδρο[ του ελληνικοE τQBQατο[ τη[ "$ιεθνοE[ ΕταιρCα[ ΛογοτεχνCα[" και QAλο[ του ΠΕΝ. ΒιογραφεCται σε ελληνικA[ και ξAνε[ εγκυκλοπαCδειε[. ?χει λ5βει QAρο[ σε ελληνικ5 και διεθνB συνAδρια και Aχει δUσει εκατοντ5δε[ οQιλCε[. ΚεCQεν5 του Aχουν QεταφραστεC σε πολλA[ γλUσσε[.

υρ υτ α

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝ4Ν ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙ4ΤΙΣΣΑ»

ο[ Qε τα Ο Στ5θη[ ΦAγγ χAρι Qετ5 κEπελλα στο αγ Uν α. τη λB ξη το υ που οι >λλη Qια φορ5 [ οδηγοC τε ιU ησ εν ρπ Κα β5θρο. κατAκτησαν το

Την Κυριακ 18 Σεπτεβρου 2011, η Αγωνιστικ Λσχη Αυτοκιντων Καρπενησου συετεχε στον 4ο αγνα TTRC.

Ε

Η διοργ5νωση διεξBχθη στο ΜελισοχUρι Λ5ρισα[, Qε 38 συνολικ5 συQQετοχA[. Η Α.Λ.Α.Κ. Aλαβε QAρο[ Qε 3 συQQετοχA[ και συγκεκριQAνα Qε του[ κ.κ. ΧρBστο Γαλ5νη, Στ5θη ΦAγγο και Στ5θη ΜποEρα. τα Αναλυτικ5 αποτελAσQατα για του[ 3 συQQετAχοντε[ απD το ΚαρπενBσι Aχουν ω[ εξB[: Ο κ. ΧρBστο[ Γαλ5νη[, Qε Honda Civic Type R, αναδεCχτηκε 1ο[ στη γενικB κατη-

γορCα, 1ο[ στα 2.500+cc και 1ο[ στην κατηγορCα open ενU πραγQατοποCησε τον ταχEτερο γEρο ηQAρα[ στα open (αγωνιστικ5). Ο κ. Στ5θη[ ΦAγγο[, Qε Honda Civic, διακρCθηκε 2ο[ στη γενικB κατηγορCα, 1ο[ στα 2.000+cc και 3ο[ στην κατηγορCα open. ΤAλο[, ο κ. Στ5θη[ ΜποEρα[, Qε Honda Civic Type R, τερQ5τισε 3ο[ στα 2.000+cc και 8ο[ στη γενικB κατηγορCα.Θεα Λειτουργα υπρ του συλλγου

ΘεCα ΛειτουργCα, Qε αρτοκλασCα υπAρ υγεCα[ των QελUν του συλλDγου, τελAστηκε την ΚυριακB 4 ΣεπτεQβρCου στον ΜητροπολιτικD ΝαD του ΑγCου $ηQητρCου, στη ΝαEπακτο.

Σε αυτB χοροστ5τησε ο ΜητροπολCτη[ κ.κ. ΙερDθεο[, ανταποκρινDQενο[ για ακDQα QCα φορ5 στο κ5λεσQα των Ευρυτ5νων τη[ ΝαυπακτCα[. Στον ΜητροπολιτικD ΝαD του ΑγCου $ηQητρCου παραβρAθηκε, επCση[, ο ΠρDε-

ΗQAρα εθνικB[ QνBQη[ για την

Γενοκτονα Ελλνων τη* Μικρ* Ασα*

Α

Σ ερα η Γενικ Συνλευση τη* νωση*

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ζ4Η

Ν Ε

ΕΛΜΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

νι κά

Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ5ρτη 21 ΣεπτεQβρCου 2011 / ΣελCδα 15

δρο[ του ΣυλλDγου Ευρυτ5νων Αχα_α[, κ. Ελ ευθAριο[ ΛαQπαδ5ρη[, ενU αξCζει να σηQειUσουQε πω[ Qετ5 το τAλο[ τη[ ΘεCα[ ΛειτουργCα[ ακολοEθησε δεξCωση σε γνωστD ξενοδοχεCο τη[ πDλη[.

ΑΡΧΕΙΟ

Με αφορQB την ηQAρα εθνικB[ QνBQη[ τη[ γενοκτονCα[ των ΕλλBνων τη[ Μικρ5[ ΑσCα[ απD το ΤουρκικD κρ5το[, η οποCα γιορτ5ζεται στι[ 14 ΣεπτεQβρCου, Aλαβαν χUρα την περασQAνη εβδοQ5δα, οι δAουσε[ εκδηλUσει[ και στην πDλη Qα[. ΣυγκεκριQAνα, την ΠαρασκευB 16 ΣεπτεQβρCου 2011 πραγQατοποιBθηκαν οQιλCε[ στα σχολεCα τη[ Πρωτοβ5θQια[, καθU[ και τη[ $ευτεροβ5θQια[ ΕκπαCδευση[. Την ΚυριακB 18 ΣεπτεQβρCου, Aγινε ο γενικD[ σηQαιοστολισQD[ απD το πρωC QAχρι τη δEση του ηλCου τη[ Cδια[ ηQAρα[, καθU[ και η φωταγUγηση Dλων των

δηQοσCων και δηQοτικUν καταστηQ5των, Dπω[ και των καταστηQ5των των Ν.Π.$.$. και των τραπεζUν. Στι[ 8.00 το πρωC Aγινε η Aπαρση τη[ σηQαCα[ στην κεντρικB πλατεCα απD την υπηρεσCα του δBQου ΚαρπενησCου, ενU στι[ 10.00, Qετ5 το πAρα[ τη[ ΘεCα[ ΛειτουργCα[, πραγQατοποιBθηκε $οξολογCα στον ΜητροπολιτικD ΝαD τη[ ΑγCα[ Τρι5δα[ απD τον ΙερD κλBρο τη[ πDλη[, προεξ5ρχοντο[ του ΜητροπολCτη ΚαρπενησCου κ.κ. Νικολ5ου. ΑργDτερα, ακολοEθησαν επιQνηQDσυνη δAηση στο χUρο του ΗρUου των πεσDντων τη[ πDλη[, κατ5θεση στεφ5νων, τBρηση ενD[ λεπτοE σιγB[ και τAλο[ η αν5κρουση του ΕθνικοE @Qνου.

...και η ρα ν η* εθνικ$ν ευεργετ$ν ΕντωQεταξE την επDQενη εβδοQ5δα θα πραγQατοποιηθοEν αν5λογε[ εκδηλUσει[, στα πλαCσια τη[ ηQAρα[ QνBQη[ των εθνικUν ευεργετUν, η οποCα Aχει καθιερωθεC να γιορτ5ζεται στι[ 30 ΣεπτεQβρCου.

Το πρDγραQQα

περιλαQβ5νει, επCση[, οQιλCε[ σε σχολεCα, φωταγUγηση και σηQαιοστολισQD δηQοσCων και δηQοτικUν καταστηQ5των, δοξολογCα, επιQνηQDσυνη δAηση στο ΗρUο των πεσDντων, κατ5θεση στεφ5νων και ενD[ λεπτοE σιγB στην QνBQη των ευεργετUν.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ<ρτη 21 ΣεπτεZβρLου 2011 / ΣελLδα 16

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ<ρτη 21 ΣεπτεZβρLου 2011 / ΣελLδα 17

Η επLσκεψη γLνεται στα πλαLσια του φθινοπωρινοN προγρ<ZZατοd του κJντρου, Zε τLτλο «ΓνωρLζω την ΕυρυτανLα».

Το πργραα

Η αναχ^ρηση θα γLνει Zε λεωφορεLο, απM τον χ^ρο Mπου στεγ<ζεται το Κ.Π.Ε, στη ΜαθητικK ΕστLα ΚαρπενησLου, στιd 11.00 το πρωL τηd ΚυριακKd. ΠροορισZMd, το φαρ<γγι τηd ΜαNρηd Σπηλι<d, το οποLο βρLσκεται λLγα χιλιMZετρα Zακρι< απM τον ΠρουσσM, δLπλα απM τη γJ-

Λεπτορειε τη εκδρο

Οι συZZετJχοντεd δεν χρει<ζεται να Jχουν κ<ποια προηγοNZενη εZπειρLα K σχετικK εξ<σκηση, εν^ δεκτ< ZπορεL να γLνουν και παιδι< <νω των 16 ετ^ν, Zε τη συνοδεLα και ευθNνη των γονJων τουd. Το Κ.Π.Ε συνιστ< σε Mσουd λ<βουν ZJροd να «…φοροNν καπJλο, <νετα ροNχα και Mσο το δυνατMν πιο αντιολισθητικ< αθλητικ< υποδKZατα (Mχι αρβυλ<κια K Zποτ<κια), επειδK πιθανMν θα περπατKσουZε σε νερM, να φοροNν σορτd και να φJρουν ZαζL τουd δεNτερο ζευγ<ρι υποδKZατα, σακLδιο Zε παγοNρι, αδι<βροχο, σ<ντουιτd K Jνα σνακ». Το ΚΠΕ ΚαρπενησLου θα φJρει φαρZακεLο, θα καλNψει τα Jξοδα του λεωφορεLου και τον αναγκαLο εξοπλισZM τηd εκδροZKd. Η συZZετοχK εLναι ελεNθερη για Mλουd, εν^ για περισσMτερεd πληροφορLεd, ZπορεLτε να απευθNνεστε στο ΚΠΕ, στο τηλ. 2237080843.Το πρMγραZZα των θρησκευτικ^ν εορταστικ^ν εκδηλ^σεων Jχει ωd εξKd: Την ΠJZπτη 22 ΣεπτεZβρLου στιd 7 το απMγευZα, θα ψαλλεL πανηγυρικMd εσπερινMd Zετ’ αρτοκλασLαd χοροστατοNντοd του ΜητροπολLτη ΚαρπενησLου κκ Νικολ<ου, στο ΠαρεκκλKσι του ΑγLου Νικολ<ου στο ΚαρπενKσι, εν^ στιd 10 το βρ<δυ, τηd Lδιαd ηZJραd στον Lδιο χ^ρο, θα τελεστεL αγρυπνLα στη ZνKZη του.

d Via Το πJρασZα τη ρ<γφα ο στ , ta Ferra Σπηd ρη γι τηd ΜαN ουσM. Πρ ον στ d, λι<

Αρχ $ Οκτωβρου ξεκινον τα προγρατα κολβηση$

Η <θληση εLναι πολN σηZαντικK στιd ZικρJd ηλικLεd και για το λMγο αυτM ο MZιλοd Jχει προσανατολLσει τα προγρ<ZZατα εκπαLδευσηd των ακαδηZι^ν του στη Z<θηση ZJσα απM το παιχνLδι, στην ασφ<λεια ZJσα στο νερM και στην αν<πτυξη θετικ^ν συναισθηZ<των του παιδιοN για την κολNZβηση.

Να αναφJρουZε στο σηZεLο αυτM Mτι Mσοι θJλουν να Z<θουν καλM κολNZπι, να παLζουν Zε ασφ<λεια στο νερM, να γυZν<ζονται και να κολυZποNν γρKγορα ZποροNν να εγγρ<φονται στα τZKZατα του οZLλου καθηZεριν< απM τιd 5.00 ωd τιd 7.00 το απMγευZα (κ. ΚαραγκοNνη, τηλJφωνο επικοινωνLαd Κ.Ο.Κ. 22370-80339). ΑξLζει να σηZει^σουZε Mτι λειτουργεL ακαδηZLα εκZ<θησηd για παιδι< τρι^ν ετ^ν και <νω, τZKZατα <θλησηd στο νερM για νJουd 12 ετ^ν και <νω και τZKZατα προαγωνιστικ^ν και αγωνιστικ^ν κατηγορι^ν. ΕπLσηd, λειτουργοNν τZKZατα aqua aerobic για γυναLκεd που επιθυZοNν Jναν εναλλακτικM τρMπο γυZναστικKd.

Ε

Ο ΚολυZβητικMd IZιλοd ΚαρπενησLου ξεκιν< στιd αρχJd του Οκτ^βρη τα προγρ<ZZατα κολNZβησηd. Ο Κ.Ο.Κ. ξεκLνησε τη δρ<ση του πριν απM 17 χρMνια, το 1994, αποκτ^νταd σε Mλη τη διαδροZK σηZαντικMτατη εZπειρLα εν^ διαθJτει επιστηZονικ< καταρτισZJνουd προπονητJd.

υρ υτ α

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Το επMZενο πρωL, ανKZερα τηd εορτKd του ΑγLου, στιd 7 το πρωL, θα τελεστεL Iρθροd και πανηγυρικK ΘεLα ΛειτουργLα χοροχτατοNντοd του ΜητροπολLτη Φθι^τιδοd κκ Νικολ<ου και την συZZετοχK Mλου του κλKρου, στον ΙερM ΝαM ΠαναγLαd στο ΚαρπενKσι και στη συνJχεια θα πραγZατοποιηθεL λιτ<νευση τηd εικMναd του ΑγLου στουd γNρω δρMZουd τηd πMληd, Mπου και γεννKθηκε.

νι κά

Την ευκαιρLα να απολαNσουν απM κοντ< την πανJZορφη ΕυρυτανικK φNση θα Jχουν Mσοι π<ρουν ZJροd στην εκπαιδευτικK πεζοπορLα-αναρρLχηση στη ΜαNρη Σπηλι<, η οποLα θα πραγZατοποιηθεL απM το ΚJντρο ΠεριβαλλοντικKd ΕκπαLδευσηd ΚαρπενησLου, την προσεχK ΚυριακK 25 ΣεπτεZβρLου.

φυρα τηd Καστανι<d. ΕκεL, οι συZZετJχοντεd θα ακολουθKσουν το Zονοπ<τι, για περLπου 30 λεπτ<, αν<Zεσα στην εντυπωσιακK βλ<στηση και τουd Kχουd των τρεχοNZενων νερ^ν. Στη συνJχεια, αφοN προηγηθεL το κοZZ<τι τηd πρακτικKd «γνωριZLαd» Zε τη διαδικασLα αναρρLχησηd και τον εξοπλισZM που απαιτεLται, θα γLνει το πJρασZα τηd Via Ferrata -«δρMZοd του ατσαλιοN» στα ελληνικ<- το Zονοπ<τι που δηZιουργKθηκε το 2008 και δLνει τη δυνατMτητα αν<βασηd στο δυσπρMσιτο φαρ<γγι τηd ΜαNρηd Σπηλι<d, ZJσω των ειδικ< τοποθετηZJνων ατσαλJνιων στηριγZ<των π<νω στα κ<θετα βρ<χια και πλ<ι στουd υπJροχουd καταρρ<κτεd. Η αναρρLχηση αναZJνεται να διαρκJσει περLπου 1 ^ρα και Nστερα, οι φυσιολ<τρεd θα επιστρJψουν ZJσα απM Zονοπ<τι στην αφετηρLα.

Την Παρασκευ 23 Σεπτεβρ ου γιορτζει ο πολιο χο γιο στο Καρπεν σι και η ν η του ε ναι για την π λη επ σηη αργ α

Ν Ε

Εκδρο στη Μαρη Σπηλι

Α

Ο γιο$ Νικλαο$ εκ Καρπενησου

Κ.Π.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η παρ<δοση ΣNZφωνα Zε τη θρησκευτικK παρ<δοση, ο ΝικMλαοd γεννKθηκε το 1656 στο ΚαρπενKσι και το σπLτι του Kταν εκεL που εLναι σKZερα το εκκλησ<κι προd τιZKν του. Οι γονεLd του ευσεβεLd και φιλMθεοι, αλλ< λMγω οικονοZικ^ν δυσχερει^ν ο πατJραd του Jφυγε για την ΚωνσταντινοNπολη, για να εργαστεL ωd Zπακ<ληd. Στα 15 του χρMνια, ο Jφηβοd πια ΝικMλαοd, προτLZησε να ακολουθKσει τον πατJρα του στην ΠMλη και πριν καλ<-καλ< καταλ<βει ποN βρLσκεται, ZπKκε στη δουλει<. Ο πατJραd του για να ZπορεL ο νεαρMd ΝικMλαοd να συνεννοεLται Zε Mλουd τουd πελ<τεd του ZαγαζιοN (ΤοNρκουd και ΡωZιοNd) τον Jστειλε να Z<θει την ΤοNρκι-

ΑΡΧΕΙΟ κη δι<λεκτο κι Jξυπνοd καθ^d Kταν εLχε Zεγ<λη πρMοδο.Το δNσκολο, ωστMσο, Kταν να Z<θει κανεLd να γρ<φει την ΤουρκικK δι<λεκτο, για αυτM και την διδασκαλLα του την ανJλαβε Jναd ΤοNρκοd «φLλοd» του πατJρα του ΝικMλαου, ο οποLοd διατηροNσε ZπαρZπJρικο απJναντι απM το ZαγαζL του. Μια ZJρα ο δ<σκαλMd του, Zπροστ< σε πολλοNd γενLτσαρουd, τον Jβαλε να διαβ<σει το Z<θηZα, το οποLο Kταν οZολογLα πLστεωd, πωd τ<χα γινMτανε ZουσουλZ<νοd. ΑυτM Kταν Mλο. ,εν ZποροNσε πια να αρνηθεL πωd JκαZε οZολογLα και προσχ^ρησε στο Ισλ<Z. Τον πKγανε στον κριτK κι ο ΝικMλαοd Zε φωνJd και διαZαρτυρLεd υποστKριζε την αθωMτητα του. ΕLναι χαρακτηρι-

στικK η απ<ντηση του στιd δελεαστικJd προτ<σειd του κριτK: «Εγ^ εLZαι ΧριστιανMd και για ΘεM Zου πιστεNω τον ΙησοN ΧριστM. Τιd τιZJd και τ’ αξι^Zατα, που Zου τ<ζετε, δεν τα χρει<ζοZαι. Τον ΧριστM πιστεNω και δεν τον αρνιJZαι. Για τ’ MνοZα του ΧριστοN πεθαLνω, Zα τοNρκοd δεν γLνοZαι». Στο <κουσZα αυτ^ν των λJξεων ο ΤοNρκοd κριτKd τον φυλ<κισε και τον υπJβαλε σε φρικτ< βασανιστKρια. Το θαυZαστM εLναι η δNναZη που υπJδειξε παρ< τα 16 του χρMνια. ΠοτJ δεν λιγοψNχησε, δεν συγκινKθηκε απM τα υλικ< αγαθ< και τα αξι^Zατα και δεν αρνKθηκε την πLστη του στον ΧριστM. Το αποτJλεσZα Kταν οι ΤοNρκοι αξιωZατοNχοι να ζητKσουν την

Η ισχ$ εν τη ενσει ,Nο γνωστοL γυZναστJd του ΚαρπενησLου, Jνωσαν τιd δυν<Zειd τουd και δηZιοNργησαν το ZεγαλNτερο γυZναστKριο του νοZοN

Ο ΝLκοd ΖαρZακοNπηd και ο ΧρKστοd ΑρZ< γοd, στον κεντρικMτερο δρMZο του ΚαρπενησLου, στην οδM ΖηνοποNλου, ανοLγουν Jνα υπερσNγχρονο και πλKρωd εξοπλισZJνο γυZναστKριο. Το MνοZα αυτοN Fitness Club. Στον <νετο χ^ρο του βρLσκονται υπερσNγχρονα Mργανα γυZναστικKd για Mλεd τιd απαιτKσειd. ΕπιπλJον, Zε την κα-

θοδKγηση JZπειρων και ειδικευZJνων γυZναστ^ν λειτουργοNν τZKZατα ρυθZικKd για Zικρ< παιδι<, tae kwon dow για ZικροNd και Zεγ<λουd, kick boxing, yoga και αεροβικKd γυZναστικKd. Το Fitness Club, ανοιχτM απM το πρωL Jωd το βρ<δυ, Mλεd τιd ZJρεd τηd εβδοZ<δαd εLναι JτοιZο να υποδεχτεL Mλουd τουd Ευρυτ<νεd για να τουd εξασφαλLσει σωZατικK και πνευZατικK ισορροπLα. Εξ<λλου «νουd υγιεLd εν σ^Zατι υγιK» Jλεγαν οι αρχαLοι ηZ^ν πρMγονοι και οι ιδιοκτKτεd αλλ< και γυZναστJd του, επιθυZοNν να το κ<νουν πρ<ξη.

αποκεφ<λισK του, αφοN Jνιωθαν πωd ταπειν^θηκαν απM Jνα παιδMπουλο. Gτσι, ο νεαρMd ΝικMλαοd, χωρLd να δειλι<σει και γεZ<τοd ευτυχLα γιατL θα ZαρτυροNσε για τον ΧριστM του, αποκεφαλLστηκε Jξω απM το ZαγαζL του πατJρα του, στιd 23 ΣεπτεZβρLου του 1672. Σαν να Zην Jφτανε αυτM εδMθη η εντολK το σ^Zα και το κεφ<λι του ΑγLου να ZεLνουν <ταφα, για φMβητρο των Χριστιαν^ν. Για τρLα ZερMνυχτα MZωd Mλοι Jβλεπαν Jνα θεLο φωd να κατJρχεται και να φωτLζει Zε τρMπο θαυZαστM το ΛεLψανο. Οι χριστιανοL τMτε αγMρασαν ακριβ< το νεανικM σ^Zα και το Jθαψαν στο ZοναστKρι τηd ΠαναγLαd στο νησL τηd Χ<λκηd. Η ιερK κ<ρα του ΑγLου βρLσκεται τ^ρα στη ΜονK

Ξηροποτ<Zου στο Fγιο Iροd. Η κ<τω σιαγ^να βρLσκεται στην ΜονK ΠρουσοN και τεZ<χιο, δε, οστοN στη ΜονK Τατ<ρναd. Το νεαρM αυτM παιδL χωρLd να λιγοψυχKσει και να διστ<σει, Jχονταd τα δικ< του ιδανικ< και αξLεd, βρKκε το ψυχικM σθJνοd και αντιστ<θηκε. Gγινε το παρ<δειγZα πολλ^ν εκεLνηd τηd εποχKd. ΣKZερα οι νJοι ZποροNν Zε τα δικ< τουd ιδανικ< και τιd αξLεd τουd να πουν «Mχι» σε κ<θε τι που τουd αποτρJπει απM την πλKρωση των στMχων τουd. Με υποZονK, καρτερικMτητα και ψυχικK δNναZη ZποροNν να αντισταθοNν και αυτοL Zε την σειρ< τουd σε M,τι τουd αποZακρNνει απM τα Mνειρ< τουd. Με καρτερικMτητα, υποZονK, επιZονK και ελπLδα και Jχονταd ωd παρ<δειγZα την πLστη του νεοZ<ρτυρα ΝικMλαου αd κ<νουν τα Mνειρ< τουd πρ<ξη. ΑξLζει να αναφJρουZε Mτι ZJχρι το 1955 δεν υπKρχε στο ΚαρπενKσι επLσηZα καθιερωZJνη θρησκευτικK εορτK. Ο κ<θε ναMd γιMρταζε και πανηγNριζε την KZερα τηd ZνKZηd του ΑγLου, ξεχωριστ<, χωρLd καZLα ιδιαιτερMτητα. Το 1955, δKZοd και εκκλησLα απευθNνθηκαν στο ΥπουργεLο ΠαιδεLαd και ΘρησκευZ<των για την καθιJρωση τηd εορτKd του ΑγLου Νικολ<ου του Καρπενησι^τη στιd 23 ΣεπτεZβρLου. Το ΥπουργεLο δJχθηκε το αLτηZα και στιd 27 Μαhου 1955 υπογρ<φηκε το σχετικM ΒασιλικM ,ι<ταγZα "ΠερL αναγνωρLσεωd ωd ZονLZου τοπικKd ΘρησκευτικKd ΤελετKd του ΝεοZ<ρτυροd ΑγLου Νικολ<ου του Καρπενησι^του" (ΦΕΚ 151 τ. Α' 15-6-1955). ΑπM τMτε καθιερ^θηκε η 23η ΣεπτεZβρLου ωd ηZJρα τοπικKd αργLαd και πανηγυρισZοN.


Μόνιµες Στήλες Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετLρτη 21 Σεπτεmβρ^ου 2011 / Σελ^δα 18

ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

Μαθ]mατα Το τm]mα του Τ.Ε.Ι. ΠLτραw, mε \δρα το Α^γιο, δεν \χει ακ_mη ολοκληρωm\νο πρ_γραmmα σπουδqν. Τα mαθ]mατL του αναm\νεται να mην διαφ\ρουν σηmαντικL απ_ αυτL τηw Αθ]ναw. Στη συν\χεια παραθ\τουmε ενδεικτικL κLποια βασικL mαθ]mατα (θεωρητικL και εργαστηριακL) που αποτελο`ν τον κορm_ του προγρLmmατοw σπουδqν, εφ’ _σον το τm]mα τηw Αθ]ναw δεν διαθ\τει κατευθ`νσειw. Γραmmικ_ Σχ\διο, Αν_ργανη Χηmε^α, ΜαθηmατικL, Φυσικ], Πρqτεw Βο]θειεw, Ιστοπαθολογ^α, Τεχνολογ^α Υλικqν, Ανατοm^α, ΟργLνωση Καταστ]mατοw, Αρχ\w ΜLρκετινγκ, Οπτικ] Γυαλιο`, Ψυχολογ^α =ιοπτροφ_ρου, Κοινωνιολογ^α, Τεχνολογ^α ΚρυστLλλων, Κατεργασ^α ΚρυστLλλων, Φυσιολογ^α Οφθαλmο`, Ανατοm^α Οφθαλmο`, Κλινικ] =ιLθλαση, Γεωmετρικ] Οπτικ], Σχ\διο & Αισθητικ] Προσqπου, =ι_φθαλmη [ραση, =εοντολογ^α Οπτικο`, Οπτοmετρ^α, Φακο^ Επαφ]w κ.α. Περισσ_τερεw πληροφορ^εw mπορε^-

ΜεταπτυχιακL Τα τm]mατα Οπτικ]w δεν προσφ\ρουν προw το παρ_ν mεταπτυχιακL προγρLmmατα σπουδqν. Kστ_σο, οι απ_φοιτοι των τmηmLτων \χουν πρ_σβαση και mπορο`ν να γ^νουν δεκτο^ σε αρκετL mεταπτυχιακL προγρLmmατα που οργανqνουν τα πανεπιστ]mια τ_σο στην ΕλλLδα _σο και στο εξωτερικ_. ΕργασιακL Οι πτυχιο`χοι των τmηmLτων Οπτικ]w αποκτο`ν τιw απαρα^τητεw επιστηmονικ\w, τεχνολογικ\w, καθqw επ^σηw και οικονοmοτεχνικ\w γνqσειw, για να εργαστο`ν ωw Οπτικο^. Με την ολοκλ]ρωση των σπουδqν τουw, οι πτυχιο`χοι των τmηmLτων mπορο`ν να εργαστο`ν: • ωw ελε`θεροι επαγγελmατ^εw, ανο^γονταw καταστ]mατα οπτικqν ειδqν, • ωw υπε`θυνοι κατασκευ\w οπτικqν ειδqν σε εργοστLσια κατασκευ]w ] αντιπροσωπε^εw οπτικqν ειδqν Ο οπτικ_w ασχολε^ται mε τη m\τρηση, την κατασκευ] ] προσαρmογ] βοηθηmLτων _ρασηw, _πωw τα γυαλιL κLθε ε^δουw ] οι φακο^ επαφ]w, τα τηλεσκ_πια και τα κιLλια. Ειδικ_τερα, ο οπτικ_w συνεργLζεται mε τον οφθαλm^ατρο και εκτελε^ τιw συνταγ\w του για γυαλιL mε διορθωτικο`w φακο`w, βοηθL τον πελLτη του να επιλ\ξει σκελετ_ γυαλιqν σ`mφωνα mε τα χαρακτηρι-

στικL του προσqπου του και προτε^νει τιw ποι_τητεw των διορθωτικqν φακqν. Ακ_mη, κ_βει και τροχ^ζει την περιφ\ρεια των φακqν ανLλογα mε το σκελετ_ και επισκευLζει σκελετο`w. Επιπλ\ον, επιλ\γει τον κατLλληλο τ`πο φακqν επαφ]w για κLθε πελLτη εξετLζονταw τον κερατοειδ] χιτqνα του οφθαλmο` και ελ\γχονταw την \κκριση δακρ`ων. =^νει οδηγ^εw στον πελLτη πqw να τουw τοποθετε^, τουw βγLζει και τουw καθαρ^ζει. Μ\χρι να προσαρmοστε^ ο φακ_w επαφ]w στον πελLτη, ο οπτικ_w πρ\πει να τον εξετLζει αρκετ\w φορ\w κLνονταw λεπτ\w επιδιορθqσειw. (Παιδαγωγικ_ Ινστιτο`το, Τοm\αw Σ.Ε.Π., «Εκπαιδευτικ_, πληροφοριακ_ και υποστηρικτικ_ υλικ_ Επαγγελmατικο` Προσανατολισmο` Ηλεκτρονικο^ Οδηγο^»).

Χρ]σιmεw Πληροφορ^εw • Οι απ_φοιτοι των τmηmLτων \χουν το δικα^ωmα να ανο^ξουν κατLστηmα οπτικqν ειδqν. Με τροπολογ^α που κατατ\θηκε απ_ το Υπουργε^ο Υγε^αw το ΜLιο του 2008, η Lδεια Lσκησηw επαγγ\λmατοw οπτικο` δεν ε^ναι, πλ\ον, προϋπ_θεση για ^δρυση καταστ]mατοw οπτικqν. Πανελλ]νια Vνωση Οπτικqν και Οπτοmετρqν (Hellenic Association of Opticians & Optometrists), ΜενLνδρου 49, Αθ]να, 104 37, Tηλ: 210 - 5232616, 9967264, E-mail: e16678@otenet.gr • Σ`mφωνα mε δελτ^ο τ`που του Υπουργε^ου Παιδε^αw (30/1/2009) απ_ το ακαδηmαϊκ_ \τοw 2010 – 2011 προβλεπ_-

υρ υτ α

Αθλητικ Ειδ σει Καλοκα ρι 2011

Του Φακ^τσα =ιον`ση email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr

Θα δο`mε Αθλητικ\w Ειδ]σειw απ_ το καλοκα^ρι του 2011

ιακρσει στο Πανευρωπαϊκ Πρωτθληα Κολ βηση

Ε

Με απολογισm_ 1 χρυσ_, 8 ασηm\νια, 2 χLλκινα mετLλλια και 17 πανελλ]νια ρεκ_ρ, η ελληνικ] οmLδα επ\στρεψε απ_ το Πανευρωπαϊκ_ ΠρωτLθληmα Κολ`mβησηw στο Βερολ^νο, στ\λνονταw ενθαρρυντικL mην`mατα εν_ψει των Παραολυmπιακqν Αγqνων του Λονδ^νου το 2012. Στο αγωνιστικ_ κοmmLτι, απ_ 4 mετLλλια κατ\κτησαν οι Χρ]στοw Ταmπαξ]w και Αριστε^δηw Μακροδηm]τρηw, 2 mετLλλια π]ρε ο mεγLλοw Lτυχοw τηw ελληνικ]w αποστολ]w (που τραυmατ^στηκε σοβαρL mετL το τ\λοw των αγqνων του*), ΓιLννηw ΚωστLκηw, ενq 1 mετLλλιο στο φινLλε τηw διοργLνωσηw π]ρε ο Ν^κοw

Τσ_τραw. Την πρqτη θ\ση και το χρυσ_ mετLλλιο κατ\κτησε στα 50 m\τρα `πτιο (κατηγορ^α S1) ο Χρ]στοw Ταmπαξ]w, που κατ\χει και το παγκ_σmιο ρεκ_ρ απ_ τον Ιο`νιο του 2010. ΣυmπερασmατικL, η ΕλλLδα κατ\κτησε την 12η θ\ση mεταξ` 39 χωρqν που \λαβαν m\ροw στο Ευρωπαϊκ_ πρωτLθληmα κολ`mβησηw αθλητqν mε αναπηρ^εw του Βερολ^νου. *Ο ΓιLννηw ΚωστLκηw, λ^γεw qρεw mετL την κατLκτηση του ασηm\νιου mεταλλ^ου στα 100 m\τρα ελε`θερο (S3), \γινε πρωταγωνιστ]w εν_w σοβαρο` ατυχ]mατοw mε το αναπηρικ_ του αmαξ^διο, mε αποτ\λεσmα να υποστε^ κLταγmα και στα δ`ο π_δια. ΜLλιστα χρειLστηκε Lmεσα να υποβληθε^ σε δ`ο χειρουργικ\w επεmβLσειw: η m^α \γινε Lmεσα στο \να π_δι και η Lλλη mετL απ_ λ^γεw m\ρεw στο Lλλο. Σ]mερα ο 40χρονοw κολυmβητ]w \χει επιστρ\ψει στην Αθ]να προκειm\νου να ξεκιν]σει θεραπευτικ] αγωγ], η πορε^α τηw οπο^αw θα δε^ξει εLν θα ε^ναι σε θ\ση να βρ^σκεται στην Παραολυmπιακ] αποστολ] για τουw Αγqνεw του Λονδ^νου το 2012. Ο Oscar Pistolus προκρ^θηκε για Παγκ_σmιουw και Ολυmπιακο`w Αγqνεw Ο Oscar Pistorius \κανε m^α εκπληκτικ]

ταν η ^δρυση και λειτουργ^α τm]mατοw Οπτικ]w και Οπτοmετρ^αw στο Τ.Ε.Ι. Ηπε^ρου mε \δρα την Ηγουmεν^τσα. Λ_γω ανεπLρκειαw των υποδοmqν του το τm]mα αν\στειλε την λειτουργ^α του. • Το τm]mα Οπτικ]w του ΤΕΙ Αθ]ναw, που απ_ το 1996,ε^ναι και επ^σηmα m\λοw τηw Ευρωπαϊκ]w Οmοσπονδ^αw Σχολqν Οπτικ]w & Οπτοmετρ^αw AEUSCO, στα πλα^σια συνεργασ^αw και κοιν]w πολιτικ]w στα θ\mατα Οπτοmετρ^αw, οργLνωσε και \φερε σε π\ραw m\χρι σ]mερα, π\ντε σειρ\w επιmορφωτικqν προγραmmLτων mε τ^τλο: "Κλινικ] διLθλαση & Βασικ\w Αρχ\w Οπτοmετρ^αw" διLρκειαw τουλLχιστον 100 ωρqν, επιmορφqνονταw περισσ_τερουw απ_ 80 αποφο^τουw του. Περισσ_τερεw πληροφορ^εw για τα τm]mατα των Πανεπιστηm^ων - Τ.Ε.Ι. Στρατιωτικqν Σχολqν mπορε^τε να βρε^τε στο βιβλ^ο mαw «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2011». Στο βιβλ^ο παρουσιLζονται αναλυτικ\w πληροφορ^εw σχετικL mε το πρ_γραmmα σπουδqν των τmηmLτων, ενδεικτικL mαθ]mατα που διδLσκονται σε κLθε τm]mα, τα mεταπτυχιακL που προσφ\ρουν τα τm]mατα, τα επαγγελmατικL δικαιqmατα των αποφο^των, π^νακαw Στατιστικqν Στοιχε^ων mε: ΒLσειw, Αριθm_ Εισακτ\ων, =ηλqσειw τmηmLτων ωw πρqτη επιλογ] κ.L.

Α

τε να βρε^τε στον οδηγ_ σπουδqν του τm]mατοw, m\σα απ_ την ιστοσελ^δα του.

Ν Ε

Περιγραφ] Τα Τm]mατα Οπτικ]w αν]κουν στη Σχολ] ΕπαγγελmLτων Υγε^αw και Πρ_νοιαw και ασχολο`νται mε την εκπα^δευση και τη θεωρητικ] και τεχνικ] κατLρτιση ειδικqν σε θ\mατα κατασκευ]w, επισκευ]w, ρ`θmισηw, εφαρmογ]w και πqλησηw οπτικqν οργLνων ] σε θ\mατα εφαρmογ]w φακqν επαφ]w για τη δι_ρθωση των διαθλαστικqν ανωmαλιqν τηw _ρασηw mε βLση τη συνταγ] του Οφθαλm^ατρου.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ

νι κά

Πυξδα για το λλον

Τ.Ε.Ι. Αθ να / Π τρα (Α γιο)

κο`ρσα στο m^τινγκ του Lignano στην Ιταλ^α, φτLνονταw τα 45.07 στα 400 m\τρα, και \πιασε το _ριο Α, εξασφαλ^ζονταw τη συmmετοχ] του στο Παγκ_σmιο πρωτLθληmα τηw Νταεγο` (27 Αυγο`στου-4 Σεπτεmβρ^ου), ενq \φτασε ακ_mη πιο κοντL στη συmmετοχ] του στουw Ολυmπιακο`w και τουw Παραολυmπιακο`w Αγqνεw του Λονδ^νου το 2012! Με αυτ] την επ^δοση ο Pistorius περιm\νει πλ\ον να τον επιλ\ξει η εθνικ] οmLδα τηw Νοτ^ου Αφρικ]w για τη συmmετοχ] του στουw Ολυmπιακο`w αγqνεw, qστε να δικαιωθε^ ο mακροχρ_νιοw αγqναw του. Ο Pistorius τρ\χει mε δ`ο ειδικL διαmορφωm\να προσθετικL π_δια, καθqw \χει ακρωτηριαστε^ απ_ τη βρεφικ] του κι_λαw ηλικ^α. Τα τελευτα^α χρ_νια \χουν γ^νει υπερLριθmεw αναλ`σειw που \χουν αποδε^ξει _τι ο 24χρονοw σ]mερα Pistorius \χει \να mικρ_ πλεον\κτηmα λ_γω των προσθετικqν mελqν, _χι _mωw τ\τοιο που του δ^νει σαφ\w πλεον\κτηmα \ναντι των αντιπLλων του..

Πηγ]: περιοδικ_ «Αναπηρ^α Τqρα» Για επικοινων^α mε τον συντLκτη τηw στ]ληw στο email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr

Ο Σπ`ροw Μιχαλο`ληw ε^ναι M.Sc. Σ`mβουλοw Επαγγελmατικο` Προσανατολισmο` τηw εταιρ^αw “ORIENTUM - Σ`mβουλοι Στ αδι οδροm^αw”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr

Την Π\mπτη 22 και την Παρασκευ] 23 Σεπτεmβρ^ου

ιηερ δα επι ρφωση εκπαιδευτικν

Α`ριο Π\mπτη 22 και mεθα`ριο Παρασκευ] 23 Σεπτεmβρ^ου 2011 θα πραγmατοποιηθε^ διηmερ^δα επιm_ρφωσηw εκπαιδευτικqν mε τ^τλο «Επιm_ρφωση εκπαιδευτικqν τηw Α’ Λυκε^ου στο mLθηmα Ερευνητικ\w Εργασ^εw (projects)». Το σεmινLριο αυτ_ θα πραγmατοποιηθε^ στιw \δρεw των ΠΕΚ (ΠεριφερειακL ΕπιmορφωτικL Κ\ντρα) σε _λη την ΕλλLδα ενq να σηmειqσουmε _τι θα συmmετ\χουν και αρκετο^ εκπαιδευτικο^ απ_ την Ευρυταν^α. Οι δαπLνεw mετακ^νησηw των επιmορφωτqν και των επιmορφων_mενων θα καλυφθο`ν απ_ τον Ο.ΕΠ.ΕΚ. (Οργανισm_w Επιm_ρφωσηw Εκπαιδευτικqν).

Ευχαριστ ριο

Ευχαριστο`mε θερmL _λουw _σοι mαw συmπαραστLθηκαν στο mεγLλο mαw π_νο για το χαm_ τηw αγαπηm\νηw mαw Ε`ηw.

Ο σ`ζυγοw ΘανLσηw Τσο`νηw

Ν ^κ ο w και Ε ι ρ] ν η Τσο`νη

Οι γονε^w Σεραφε^m και Γεωργ^α Μπακ_λα

Οι αδελφ\w Αστρ^νη, Π_πη, Σωτηρ^α, Μαρ^α


Κπελλο Ευρυτανα! - Α φ ση Ν.), Λι'γκαK Ηλ. Κε ρ'σ οβο (Μο5τσελοK Θ.): Κωστο5λαK, Τρ3καK Ν. (60 Νικ4πουλοK), ΑρκουA'νηK, Λ'ππαK Ι., Ιω'ννου, Τσιγαρ3δαK Ι. (39 λ.τρ Φο5καK Σ.), Λ'ππαK Γ., Ρο5σσηK, Φο5καK Λ., Σεντ2K (68 Ρ'πτηK (Τ.) Π., ΜπουAπουρ2K Κ. * ιαιτητ2K: ρο σ 3 ν η K ΓιEργοK. Βοηθο3: Λαθ5ρηK Βαγγ1ληK - Χρυσαφ4πουλοK Νεκτ'ριοK (πρEτο επ3σηAο AατK).

Συνθ1σειK οA'δων Μυρ3κη (Φο5καK Β.): Μεριγκο5νηK, Παχ2K, Ζαραβ1ληK, Κολ4καK, ΜπουAπουρ2K Α., Γκορ4γιαK, Ρ'πτηK (Β.) Π. (68 Ζαχαρ'κηK), ΖαλοκEσταK, Σιταρ'K (52 Τσιλ3καK), ΣαOτηK (46 Φο5καK

* Μεγ λη ε#φ νιση κανε η ο# δα τη- Μυρκη- η οποα σκρπισε του-… 8 αν#ουστην ο# δα του Κερασβου. κρω- επιθετικ σε λη τη δι ρκεια του #ατ- ο ΑΟΜ, χωραξιλογη φ ση στο #ατ- το Κερ σοβο.

Ταπενωση

1ο ηA3χρονο: Στο 11, ο Σιτ'ραK ε3χε σουτ στο δοκ'ρι. Στο 28, ο Κωστο5λαK απεσ4βησε τον κ3νδυνο σε κοντιν4 σουτ του Λι'γκα, ενE το γ4ρδιο δεσA4 1λυσε ο Σιταρ'K στο 35ο λεπτ4, Aετ' απ4 σ1ντρα του ΣαOτη απ4 δεξι'. Ο Σιταρ'K που βρ1θηκε σε καλ2 A1ρα σηAε3ωσε χατ τρικ, σκορ'ρονταK στο 44, απ4 θ1ση τετ α τετ και στο 45 Aε σουτ και π'λι απ4 κοντιν2 απ4σταση. 2ο ηA3χρονο: οκ'ρι ε3χε στο 49, ο Φο5καK Ν. και στο 53 ο Λι'γκαK, ο οπο3οK 4AωK κυν2γησε την φ'ση και Aε ν1ο σουτ 1κανε το 4-0, αλλ' και ο Παχ2K σε φ'ουλ που εκτ1λεσε στο 64. Στο 70, το… ταAπλ4 «1γραψε» π1ντε Aε δρ'στη

υρ υτ α Με ανατροπ2 σε δι'στηAα 9 λεπτEν τα 0γραφα π2ρ α ν τη ν π ρ 4 κ ρ ι ση γ ι α τα προηAιτελικ' του Κυπ1λ λου τηK ΕΠΣ Ευρυταν3αK. Το παιχν3δι (υπ4 βροχ 2 σε αρκετ4 δι'στηA' του) διεξ2χθη στο γ2πεδο του Ραπτοπο5λου την Κυριακ2 18 ΣεπτεAβρ3ου στιK 16.30. Στην επ4Aενη φ'ση το 0γραφα θα αντιAετωπ3σουν εντ4K 1δραK το ν κ ' τοχ ο του τροπ α 3 ου Απεραντιακ4.

Ε

Συνθ1σειK οA'δων 4ξα (Ντζ3AαK Φ.): Παπαδ2AοK Λ., Ζ2καK (71 ΤσιαA'γκαK), Γεωργαλ2K Θ., Καρανταλ2K, Μπαστ'νηK Θ.(Ελ.), Γεωργαλ2K Β. (46 Αζο5κηK), Παπαδ2AοK Π., Ντζ3AαK Γ., Παππ'K, Τ5AπαK, Ντζ3AαK Θ. 0γραφα (Αντων3ου .): Καλ5βαK Γ., Θεοχ'ρηK, ΣβερEνηK Λ. (70 Ζωχ'κηK), Τσιγαρ3δαK, Κατ2K, Ντ4τσικαK, Μ'ρκηK, ΜπισAπ3κηK, Καλ5-

τον Γκορ4για, ενE το 6-0 1κανε ο ΜπουAπουρ2K Απ. στο 76 Aετ' απ4 Aπαλι' του Λι'γκα. 5ο λεπτ' Aετ', ο ΜπουAπουρ2K Κ. βο2θησε τουK… αντιπ'λουK τουK να ανεβ'σουν τον δε3κτη του σκορ στο 7-0, ενE το τελικ4 8-0 διαA4ρφωσε ο Λι'γκαK Aε διαγEνιο σουτ στο 89ο λεπτ4.

νι κά

 Μυρ3κη-Κερ'σοβο 8-0…!! Χωρ3K πολλ' σχ4λια η κριτικ2 του αγEνα, αφο5 το σκορ τ α … λ 1 ε ι 4 λ α . Τ ο π α ιχ ν 3δι 1γινε για την πρEτη φ'ση του Κυπ 1λλ ου Ευρυτα ν3α K στο Αθλητικ4 Κ1ντρο Καρπενησ3ου την Κυριακ2 18 ΣεπτεA βρ3ου στιK 4.30 A.A. Στην επ4Aενη φ 'ση η Μυρ3κη θα αντιAετωπ3σει την Ποτ α A ι' .

Ν Ε

Μυρκη - Κερ σοβο 8 - 0

Α

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 21 ΣεπτεAβρ3ου 2011 / Σελ3δα 19

Το φιλA του αγEνα * Γκολ: (35) 1-0 Σιταρ'K, (44) 2-0 Σιταρ'K, (45) 3-0 Σιταρ'K, (53) 4-0 Λι'γκαK, (70) 5-0 Γκορ4γιαK, (76) 6-0 ΜπουAπουρ2K Απ., (78 αυτογκ4λ) 7-0 ΜπουAπουρ2K Κ., (89) 8-0 Λι'γκαK. * οκ'ρια: (11) Σιταρ'K, (49) Φο5καK, (53) Λι'γκαK, (64 φ'ουλ) Παχ2K.

αναA1τρηΣτιγAι4τυπο απ4 την βο 8 - 0. σο ρ' Κε ση: Μυρ3κη -

* Κ4κκινεK: --. * ιακριθ1ντεK Μυρ3κηK: Σιταρ'K, Λι'γκαK, ΜπουAπουρ2K Απ., Γκορ4γιαK. * ιακριθ1ντεK Κερασ4βου: --. Στο… παρασκ2νιο * Γο5ρικεK αποδε3χθηκαν οι εAφαν3σειK του ΑΟΜ, οι

οπο3εK δεν ε3χαν πολυφορεθε3 την πευσιν2 σεζ4ν. * Το γ5ρω του γηπ1δου πρ1πει να κ'νει σε κ'θε αγEνα ο προπονητ2K τηK Μυρ3κηK Φο5καK Βασ3ληK, ο οπο3οK συχν'-πυκν' βρ3σκεται στην απ1ναντι πλευρ' του γηπ1δου, προκειA1νου να δEσει επιπλ1ον οδηγ3εK στουK πα3χτεK του.

ξα Ραπτοπολου - γραφα 1 - 2

Πρκριση ε φων

βαK Κ. (89 Ρ'πτηK), Φ5καK Γ., Κ4γιαK. * ιαιτητ2K τηK αναA1τρησηK 2ταν ο Γ α λ ' ν η K Ηλ3αK, Aε βοηθο5K τουK Λ'Aπρου Βασ3λη και Στοφ4ρο ΓιEργο.

* Στο πρ'το #ρο-, τα γραφα εχαν την υπεροχ, εν' το Ραπτπουλο περιορστηκε σε παθητικ ρλο, χωρ- να γνει ιδιατερα απειλητικ. Στην επαν ληψη, οι «ακρτε-» αν και προηγθηκαν, χασαν το #αταπ τον αν'τερο Κατσαντ'νη προδο#νοι απ την κοραση και την τι- λγε- προπονσει- που χουν στα πδια του-. 1ο ηA3 χρονο: Στο 21, ο Καλ5βαK 1κανε την ατοAικ2 εν1ργεια απ4 αριστερ', Aπ2κε στην περιοχ2 4AωK το σουτ που επιχε3ρησε Aπλ4καρε σταθερ' ο τερAατοφ5λακαK. Στο 25, το καλ4 σουτ του Ντ4τσικα π1ρασε ελ'χιστα 'ουτ, ενE 3δια κατ'ληξη ε3χε και η προσπ'θεια του Φ5κα Γ. Aετ' απ4 σ1ντρα

του Μ'ρκη στο 32ο λεπτ4. 2ο ηA3χρονο: Στο 52, ο Καλ5βαK ταλαιπEρησε τουK αντιπ'λουK του στην αριστερ2 πλευρ', βρ1θηκε σε θ1ση τετ α τετ 4AωK ο αντ3παλοK κ3περ του ε3πε εκ ν1ου «4χι» Aπλοκ'ρονταK την Aπ'λα.

1κανε τη σ1ντρα-σουτ, η Aπ'λα βρ2κε, αρχικ', στον Τσιγαρ3δα που τον A'ρκαρε, στη συν1χεια στον Κατ2, στο δοκ'ρι και εν τ1λει στα δ3χτυα του Καλ5βα (1-0)!! Στο 71, ο Μπαστ'νηK Θ. (Ελ.) σταA'τησε τη Aπ'λα Aε

Η θριαAβε5τρια οA'δα των Αγρ'φων.

Στο 57, ο Τ5AπαK εκτ1λεσε φ'ουλ, 4AωK ο Κατ2K απεσ4βησε τον κ3νδυνο αποAακρ5νονταK τη Aπ'λα στη γραAA2. Στο 65, το πλασ1 του Κ4για απ4 πλεονεκτικ2 θ1ση απ1κρουσε σταθερ' ο Παπαδ2AοK Λ. Στο 67, ο Παππ'K απ4 πολ5 πλ'για

το χ1ρι και ο διαιτητ2K 1δειξε ορθ' την 'σπρη βο5λα. Αρχικ' 1βγαλε την κ3τρινη, Aετ' την κ4κκινη (ωK δε5τερη στο 3διο πα3χτη), 4AωK τελικ' την π2ρε π3σω και 1βγαλε και π'λι την κ3τρινη!! Μετ' απ4 πολλ1K διαAαρτυρ3εK ο Καλ5βαK Κ. που αν1λαβε την

εκτ1λεση 1φερε το AατK στα 3σια Aε ψ5χραιAο σουτ (1-1). Στο 80, ο Φ5καK Γ. 1βγαλε τη σ1ντρα, ο Μπαστ'νηK Θ. (Ελ.) προσπ'θησε να διEξει την Aπ'λα, 4AωK αυτ2 1φτασε στον Ντ4τσικα, ο οπο3οK Aε πλασ1 διαA4ρφωσε το τελικ4 1-2. Φων'ζει η 4ξα για οφσ'ιντ στη συγκεκριA1νη φ'ση, καθEK ο αAυντικ4K δεν αποκτ' κατοχ2 στην Aπ'λα, ενE η πλευρ' των Αγρ'φων Aιλ'ει για καθαρ4 γκολ, αφο5, 4πωK AαK ε3παν, «η Aπ'λα 2ταν Aπροστ' απ4 τον Ντ4τσικα τη στιγA2 τηK σ1ντραK…». Στο 87, Aετ' απ4 σ1ντρα απ4 τα δεξι' η κεφαλι' του Ντζ3Aα Γ. π1ρασε A4λιK 'ουτ π'νω απ4 τα δοκ'ρια. Το φιλA του αγEνα * Γκολ: (67) 1-0 Παππ'K, (71 π1ν.) 1-1 Καλ5βαK Γ., (80) 1-2 Ντ4τσικαK. *ιακριθ1ντεK 4ξαK: Παπαδ2AοK Λ., Τ5AπαK, Γεωρ-

γαλ2K Θ. ιακριθ1ντεK Αγρ'φων: * Κατ2K, Φ5καK Γ., Καλ5βαK Κ. Στο… παρασκ2νιο * &K αντ3παλοK επ1στρεψε στο Ραπτ4πουλο ο Μπισ A π3κ ηK Φ ' νη K, ο οπο3οK αγων3στηκε για Aια 2ετ3α στην 4ξα. * ε5τερη 1δρα τηK 1χει κ'νει το Ραπτ4πουλο η οA'δα του Αντων3ου, αφο5 δεν 1χουν χ'σει ποτ1 στη συγκεκριA1νη 1δρα (4 ν3κεK, 1 ισοπαλ3α. * Για πρ4βληAα στην επιβολ2 του διαιτητ2 A1σα στο γ2πεδο 1κανε λ4γο η πλευρ' των Αγρ'φων, ενE ο Πρ4εδροK τη 4ξαK Μπρ'ζιαK 2AοK αρν2θηκε να δEσει την κ'ρτα διαπ3στευσηK του, επειδ2 ο ρ1φερι την απα3τησε Aε 'κοAψο τρ4πο (4πωK AαK ε3πε ο 3διοK). * Τα 0γραφα ζ2τησαν την αποβολ2 του Ζ2κα, επειδ2 ο απEθησε τον διαιτητ2 σε Aια φ'ση του 2ου ηAιχρ4νου.


a

Φιλικ αναετρσει

ΑΠΟΚ - Μυρκη 3 - 0

* Σε #ια καλ προπνηση για την ο#δα του Σερ#πση εξελχτηκε το παιχνδι. Οι ποδοσφαιριστ- του ΑΠΟΚ βρισκταν συνεχ'-

στην επθεση, δη#ιοργησαν ευκαιρε-, εν' χασαν και να πναλτι. Απ την λλη η Μυρκη, αρκετ καλ στη#νη στην #υν τη-, προσπθησε να χτυπσει στι- αντεπιθσειχωρ- #ω- να καταφρει κτι το αξιλογο.

Τα γκολ του αγOνα Στο 20, ο Μπακαλ=δηU Kε κεφαλι.-π.σα βρ<κε τον Κουτσουπι., ο οπο=οU Kε σουτ .νοιξε το σκορ (1-0), ενO στο 37, ο Γενιτσαρ>πουλοU Αλ. Kε διαγOνιο σουτ K;σα απ> την περιοχ< διπλασ=ασε τα τ;ρKατα των ΠρωταθλητOν (2-0). Το τελικ> 3-0 διαK>ρφωσε ο Ντουφεκι.U Kε σουτ απ> θ;ση K;σα και δεξι. στο 82ο λεπτ>. * Στο 61, ο ΤσιλιK;κηU κ;ρ-

Ποται - Αολο 1 - 4

νετη επικρτηση

:KωU, δ?ο λεπτ., σε πανοKοι>τυπη φ.ση Kε τον =διο δηKιουργ> , .νοιξε το σκορ για τουU φιλοξενο?KενουU. Στο 12, ο Κατσαρ<U ξ;φυγε απ> τουU αντιπ.λουU του και Kε βολ; στο κ;ντρο τηU εστ=αU διπλασ=ασε τα τ;ρKατα του Α=ολου (0-2). Στο 18, ο ΣιαλK.U κυν<γησε Kια χαK;νη Kπαλι. και εκKεταλλευ>KενοU την αδρ.νεια τηU .KυναU Kε προβολ< εξ επαφ<U «;γραψε» το 0-3. Τρ=α λεπτ. Kετ., ο Μαντζιο?ταU ;κλεψε την Kπ.λα απ> τον Σιταρ., Kπ<κε στην περιοχ<, σο?ταρε και ο Κορ;ντζελοU, ο οπο=οU Kπ<κε στην πορε=α τηU Kπ.λαU, στην προσπ.θει. του να την αποKακρ?νει την ;στειλε ο =διοU στα δ=χτυα τηU οK.δαU του (1-3)!! Στο 31, ο Φλωρ.κηU, Kετ. απ> >Kορφη εν;ργεια, ανατρ.πηκε στην Kεγ.λη περιοχ< απ> τον Σιταρ., >KωU ο Ελευθερ=ου που αν;λαβε την εκτ;λεση, σο?ταρε .ουτ, αρκετ. π.νω απ> τα αντ=παλα δοκ.ρια. * 2ο ηK=χρονο (35 λεπτ.): Στην επαν.ληψη οι προπονητ;U των δ?ο οK.δων ;καναν πολλ;U αλλαγ;U και δοκιK;U, Oστε να εξ.γουν τα κατ.λληλα συKπερ.σKατα και αυτ> ε=χε ωU αποτ;λεσKα να π;σει ο ρυθK>U τουU αγOνα. Μ>λιU στο 40, ο Κατσαρ<U, Kετ. τη σ;ντρα ακριβε=αU του Ζαχαρ>πουλου απ> τα δεξι., Kε κεφαλι. στο δε?τερο δοκ.ρι διαK>ρφωσε το τελικ> 1-4.

υρ υτ α

ΠραγKατοποιOνταU πολ? καλ< εKφ.νιση στο πρOτο ηK=χρονο ο Α=ολοU επικρ.τησε ε?κολα Kε 4-1 τηU ΠοταKι.U σε φιλικ> που ;γινε το απ>γευKα (17.30) του Σαββ.του 17 ΣεπτεKβρ=ου στο Αθλητικ> Κ;ντρο Κα ρπενησ=ου.

Συνθ;σειU οK.δων Π οτ α K ι . (Κολ>καU Σπ.):Αρχοντ<U, Μπ=καU, Μισ?ρηU, Αζακ.U Θ., Μπο?ραU Απ., Ελευθερ=ου, Γιαννακ>πουλοU Κ., Στ>καU, Φλωρ.κηU, Μαντζιο?ταU, ΚοτρOνηU. * Στην επαν.ληψη

Kπ ρο U, Kε βοηθο?U τουU ροσ=νη ΓιOργο και Στοφ>ρο ΓιOργο (Σ?νδεσKοU ΕυρυτανιαU).

* Με π=εση ψηλ., εξαιρετικο?U συνδυασKο?U και αρκετ. τρεξ=Kατα ο Α=ολοU

ν αναK;ΣτιγKι>τυπο απ> τη λοU 1 - 4. Α=ο τρηση: ΠοταKι.

Ε

;παιξαν και οι: Χειλ.U, Μπο?ραU Κ., Ζι.καU, Μαντζιο?ταU Ι., Καλτσ<U, ΚοσK.U, Μπο?ραU Ν. Α=ολοU (Τριανταφυλλ>πουλοU Ν.): Κ>κκοτοU, Νο?λαU, αρ.βαληU, Σιταρ.U, Κορ;ντζελοU, Ρ.ικοU Ν., ΣιαλK.U, Καρατσ=κηU, Κατσαρ<U, Τριανταφυλλ>πουλοU Χ., Τσιλ=καU. * Στην επαν.ληψη ;παιξαν και οι: Αζακ.U Π., Ρ.ικοU Γ., Μπο?καU, Ζαχαρ>πουλοU, Μπο?ρKποU, Ευαγγελοδ<KοU. * ιαιτητ<U του αγOνα <ταν ο Κ ολ οκ O τσ ι οU Λ. -

Ν Ε

Συνθ;σειU οK.δων ΑΠΟΚ (ΣερKπ;σηU Πα?λοU): Ρεσ=τηU, Πασσ.U, Ξαγ.ραU, Κατσ=καU, Πολυτσ;ρηU, Νικολ.ου, ΖαλοκOσταU ., Γεωργακ>πουλοU, Μπακαλ=δηU, Γενιτσαρ>πουλοU Αλ., Κουτσουπι.U. * Στην επαν.ληψη ;παιξαν και οι: Ζαραβ;ληU Χ., Ντουφεκι.U, Γενιτσαρ>πουλοU Κ., Κρασι.U, Κουρλ>U, ΤσιλιK;κηU, Συγκελ>πουλοU, ΣταKο?ληU, Φλωρ.κηU. Μ υ ρ= κ η (Φο?καU Βασ=-

ληU):Λυρο?διαU, Παχ<U, Ζαραβ;ληU, Κολ>καU, ΣιακαKπ;τηU, Γκορ>γιαU, Ρ.πτηU, ΜπουKπουρ<U, Σιταρ.U, ΖαλοκOσταU, ΣαYτηU. * Χρ>νο συKKετοχ<U π<ραν στην επαν.ληψη και οι: 9KβροU, Ζαχαρ.κηU, Λαθ?ρηU, Μαργαρ=τηU, Χαντζ>πουλοU, Μακρ<U και ΜπουKπουρ<U. *ιαιτητ<U του αγOνα <ταν ο ΓκαλλιK.νηU Ηλ=αU, ενO χρ;η βοηθο? εκτ;λεσαν οι ΣOKαληU Στ; λι οU και Τσο?κ οU Γι.ν νηU (ποδοσφαιριστ<U τηU Αναγ;ννησηU Παλαιοκατο?ναU).

αναK;ΣτιγKι>τυπο απ> την η 3 - 0. ρ=κ Μυ ΟΚ ΑΠ τρηση:

δισε π;ναλτι και κατ>πιν εντολ<U του ΣερKπ;ση το εκτ;λεσε ο =διοU, >KωU νικ<θηκε απ> τον Λυρο?δια, ο οπο=οU Kπλ>καρε σταθερ. στην δεξι. του γων=α. Στο… παρασκ<νιο * Σε αντ=παλα στρατ>πεδα τα αδ;ρφια ΖαλοκOστα (ηK<τρηUΓι.ννηU).

νι κά

 Σε χαλαρο?U ρυθKο?U ο ΑΠΟΚ επιβλ<θηκε ε?κολα Kε 3-0 τηU Μυρ=κηU σε φιλικ< αναK;τρηση Kεταξ? 2 σωKατε=ων Kε πολ? καλ;U σχ;σειU σε >λ α τα επ=πεδα. Η αναK;τρηση διεξ<χθη στο Αθλητικ> Κ;ντρο Κα ρπενησ=ου στιU 18.00 την Τετ.ρτη 14 ΣεπτεKβρ=ου.

Φιλικ ξεο διασα

επικρ.τησε κατ. κρ.τοU τηU ΠοταKι.U, η οπο=α >ταν Kπ<κε στο κλ=Kα του αγOνα <ταν <δη πολ? αργ., καθOU K>λιU στο 18ο λεπτ> ;χανε Kε 0-3!! * 1ο ηK=χρονο (35 λεπτ.): Στο 3, ο Α=ολοU κ;ρδισε π;ναλτι σε ανατροπ< του ΣιαλK., >KωU ο Καρατσ=κηU που αν;λαβε την εκτ;λεση π;ταξε τη Kπ.λα .ουτ. Στο 6, ο ΣιαλK.U Kε συρτ< Kπαλι. βρ<κε στην περιοχ< τον Κατσαρ<, ο οπο=οU σο?ταρε στην κ=νηση, >KωU ο Αρχοντ<U απ;κρουσε σταθερ..

mo

Α

qz

bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ.ρτη 21 ΣεπτεKβρ=ου 2011 / Σελ=δα 20

* Εναντ=ον τηU προηγο?KενηU οK.δαU του ;παιξε ο τερKατοφ?λακαU Λυρο?διαU Ν=κοU. * Στα δυσ.ρεστα ο σοβαρ>U τραυKατισK>U του ΣιακαKπ;τη, τον οπο=ο στηρ=ζει ο ΑΟΜ, ενO εξ;δωσε και σχετικ< ανακο=νωση K;σω προσωπικ<U σελ=δαU που διατηρε= στο facebook.

γραφα - Ποται 2 - 1

Ευκαιρα για δοκι

 Σε φιλ ικ< αναK;τρηση που ;γινε στο Αθλητικ> Κ;ντρο Καρπενησ=ου τα 7γραφα επιβλ <θηκαν Kε 2-1 τηU ΠοταKι.U. Το KατU διεξ<χθη την Τετ.ρτη 14 ΣεπτεKβρ=ου στιU 17.30 και <ταν Kια καλ< ευκαιρ=α για τουU τεχνικο?U να δοκιK.σουν σχ<Kατα και να βγ.λουν χρ<σιKα συKπερ.σKατα. Συνθ;σειU οK.δων 7γραφα (Αντων=ου .): Κ>κκοταU, ΣβερOνηU ., ΣβερOνηU Λ., Τσιγαρ=δαU, ΠατρOνηU, ΜπισKπ=κηU, Μ.ρκηU, Θεοχ.ρηU, Καλ?βαU Κ., Φ?καU Γ., Ντ>τσικαU.

* Στην επαν.ληψη αγων=στηκαν και οι: Καλ?βαU Γ., Φ?καU Α., Ρ.πτηU, Κατ<U Α., ΓιαννιOτηU, Σιταρ.U, Αθανασ>πουλοU, ΣαλαK.ραU, Γατ<U Β., Κ>γιαU. ΠοταKι. (Κολ>καU Σπ.): Αρχοντ<U, Μπ=καU, Ελευθερ=ου, Μπο?ραU Απ., Σαπο?νηU, Φλωρ.κηU, Ζαγκ>τσηU Γ., Γιαννακ>πουλοU, Μαντζιο?ταU Κ., Μισ?ρηU, ΚοτρOνηU. * Στην επαν.ληψη αγων=στηκαν και οι: ΚοσK.U, Κατ<U ., Χειλ.U, ΓυφτοK<τροU, Γιανν>πουλοU, Καλτσ<U, Μαλ.τοU, Μπο?ραU

Κ., Νεοφ?του, Μπο?ραU Σ., Στ>καU, Γεωργαλ<U. * Χρ;η διαιτητ< αν;λαβε ο Σερπ.νοU ηK<τρηU, ο οπο=οU αντικαταστ.θηκε στην επαν.ληψη απ> τον Ντ.σιο Γι.ννη. ΠρOτοU βοη-

ν αναK;ΣτιγKι>τυπο απ> τη Kι. 2 - 1. τα Πο τρηση: 7γραφα -

θ>U <ταν στο α ηK=χρονο ο Καλ?βαU ΓιOργοU (ποδοσφαιριστ<U των Αγρ.φων) και στο β ο Βο?ρτσαU ΓιOργοU (ποδοσφαιριστ<U τηU Κρ;ντηU) , ενO β βοηθ>U <ταν ο Π;τρου Γι.ννηU (ποδοσφαιριστ<U των Αγρ.φων).

* Για‘‘παιχνδι-ευκαιρα’’, 'στε να διορθ'σει λθη και παραλεψει- τη- ο#δα- του κανε λγο ο Κολκα- Σπρο-, εν' στο διο #κο- κ#ατοταν και το σχλιο του Αντωνου η#τρη. Ποιοτικτερο

το πρ'το η#χρονο, επεσε ο ρυθ#- στην επανληψη απορα των πολλ'ν αλλαγ'ν που καναν οι 2 τεχνικο. * 1ο ηK=χρονο (35 λεπτ.): Το 1-0 ;κανε στο 22’ ο Θεοχ.ρηU ο οπο=οU εκKεταλλε?τηκε Kε τον καλ?τερο τρ>πο την κ.θετη π.σα του Φ?κα Γ. Στο 29, τα 7γραφα πολι>ρκησαν την αντ=παλη περιοχ<, >KωU τα αλλεπ.λληλα σουτ των Φ?κα και ΜπισKπ=κη δεν ε=χαν ευτυχ< κατ.ληξη για τουU =διουU. * 2ο ηK=χρονο (35 λεπτ.): Στο 56, ο Στ>καU Kπ<κε K>νοU απ> τα αριστερ., >KωU το σουτ που επιχε=ρησε π;ρασε .ουτ. Στο 58, ο Κ>γιαU, Kετ. την Kπαλι. του Καλ?βα Κ., ;φυγε στην αντεπ=θεση και ανεν>χλητοU Kε ψ?χραιKο πλασ; ;κανε το 2-0. Λ=γο Kετ. η βολ=δα του Κατ< απ> τα 40 K;τρα π;ρασε ελ.χιστα .ουτ, ενO στο 61, παρ. την καλ< παρ.λληλη Kπαλι. του Κ>για, ο Μ.ρκηU δεν κατ.φερε να σκορ.ρει απ> πλεονεκτικ< θ;ση. Στο 64 ο Γεωργαλ<U ;χασε Kεγ.λη ευκαιρ=α να πετ?χει γκολ, >KωU το σουτ που επιχε=ρησε απ> πλεονεκτικ< θ;ση K;σα στην Kικρ< περιοχ< βρ<κε σε σOKατα αKυνοK;νων, οι οπο=οι και αποK.κρυναν αK;σωU Kετ. τη Kπ.λα. :KωU στο 67, ο Γιανν>πουλοU Kε >Kορφη εκτ;λεση φ.ουλ Kε=ωσε διαKορφOνονταU το τελικ> 2-1.


qz

b c d ef

a

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 21 ΣεπτεDβρ6ου 2011 / Σελ6δα 21

mo

Φιλικ" αναετρσει"

ΑΠΟΚ - Α.Ο. Καρδτσα" 0 - 1

* ιαιτητ5N του αγHνα 5ταν ο ΓκαλλιD)νηN Ηλ6αN, πρHτοN βοηθ7N ο ΣHDαληN Στ4λιοN και δε8τεροN ο ΚολοκHτσιοN Λ)DπροN.

γιο" Προκπιο" - Ποται 0 - 1

Πρτη φιλικ νκη

 Την πρHτη τηN ν6κη σε φιλικ7 επ6πεδο πανηγ8ρισε η ΠοταDι), η οπο6α επικρ)τησε Dε 1-0 του Αγ6ου Προκοπ6ου. Πολλ) ν4α παιδι) χ ρησιDοπο6ησε ο Κολ οκ) N Σπ8ροN, αφο8 5ταν το δε8τερο φιλικ7 τηN οD)δαN σε δι)στηDα 24 ωρHν. Αν4τοιDη, αλλ) βελτιωD4νη δε6χνει η οD)δα του Αγ6ου Προκοπ6ου. Το παιχν6δι διεξ5χθη στο γ5πεδο του 1βαριN την Κυριακ5 18 ΣεπτεDβρ6ου στιN 5.30D.D.

Ε

Συνθ4σειN οD)δων 1γιοN Προκ7πιοN (Πλακι)N Περικλ5N): Λαθ8ρηN Γ., Πλακι)N, Γκο8ρλιαN, Τσ)κνηN, Λαθ8ρηN Ι., Τσ6πραN, Λαθ8ρηN ., Σκ8πι, Τσι)DηN, Παρο8τσαN, ιHτηN Ι. * Στην επαν)ληψη αγων6στηκαν και οι: Κρασι)N, Λαθ8ρηN Π., Τσ4καN, Λαθ8ρηN Κ., Σελεβ6σταN. ΠοταDι) (Κολ7καN Σπ8ροN): Αρχοντ5N, Ζι)καN, Αζακ)N Θ., Στ7καN, Μαντζιο8ταN Ι., ΚοσD)N Χρ., Μισ8ρηN, Μπο8ραN Σ., Καλτσ5N, Μαντζιο8ταN Κ., ΚοτρHνηN. * Στην επαν)ληψη αγων6στηκαν

υ ΑΠΟΚ Φ)ση στα καρ4 το

οN Dε το χλιαρ7 σουτ που επιχε6ρησε δεν κατ)φερε να απειλ5σει τον Τρο8κη. Στο 90+2, ο Κοντοβ)N λ6γο 4λειψε να κρεD)σει την οD)δα του, αφο8 Dετ) το Πλ)γιο του Μπακαλ6δη Dε κεφαλι) 4στειλε τη Dπ)λα προN την εστ6α τηN οD)δαN του, 7DωN ο Τρο8κηN κ)νονταN την επ4Dβαση του αγHνα 4διωξε τη Dπ)λα σε κ7ρνερ.

νι κά

τα δοΕγγ8ηση κ)τω απ7 ο8κηN ρ κ)ρια του Α.Ο.Κ. ο Τ

υρ υτ α

Συνθ4σειN οD)δων ΑΠΟΚ (ΣερDπ4σηN Πα8λοN): Ρεσ6τηN Πολυτσ4ρηN, Συγκελ7πουλοN, Πασσ)N, Κατσ6καN Κατσαδο8ροN Γενιτσαρ7πουλοN Α. Γεωργακ7πουλοN ΖαλοκHσταN(46 Ντουφεκι)N), Μπακαλ6δηN, Κουρλ7N. * Στην επαν)ληψη αγων6στηκαν και οι: Κουτσουπι)N, Φλωρ)κηN, Νικολ)ου, ΤσιλιD4κηN, Ζαραβ4ληN, Ξαγ)ραN, ΣταDο8ληN, Γενιτσαρ7πουλοN Κ., Λυρο8διαN. Α.Ο.Κ. (ΘεοδHρου Θ)νοN): Τρο8κηN, ΖαραDπο8καN, Κουτρο8λιαN, Π)τραN, Κουκο8ληN, Γκ7λιαN, Τσι)κοN, Μεσιακ)ρηN, ΚρανιHτηN, Παππ)N, Κ7κκινοN. * Στην επαν)ληψη αγων6στηκαν και οι: Κοντοβ)N, Ταχτιντ5N, ΚαλουδιHτηN, Τσιρογι)ννηN, Βασιλ7πουλοN, Τσαρτσαρ)N, Κωστ7πουλοN.

* Στο πρ(το $ρο. ο ΑΠΟΚ ταν καλτερο., πεσε ψηλ, βγαλε κποιε. καλ. φσει., $ω. να γκολ σε $ια ανποπτη φση σκαρε του. γηπεδοχου.. Στην επανληψη αν και πλεψε, $ετ το 65

εξαφανστηκε απ το γπεδο απρροια (και) των πολλ(ν αλλαγ(ν που γιναν. Ο ΑΟΚ…. τα χρειστηκε στο πρ(το $ρο., $ω. στην επανληψη $ε σωστ τακτικ κρτησε εκολα τη νκη. 1ο ηD6χρονο: Στο 5, ο ΖαλοκHσταN Dε απευθε6αN εκτ4λεση φ)ουλ απ7 πλ)για δεξι) 4στειλε

τη Dπ)λα στο οριζ7ντιο δοκ)ρι του Τρο8κη. Στο 13, Dετ) απ7 καταD4τωπο επ6θεση του Γεωργακ7πουλου και κ)θετη Dπαλι) στον Κουρλ7, ο τελευτα6οN αν και βρ4θηκε σε θ4ση τετ α τετ κατ)φερε (Dε σουτ Dε το δεξ6) να στε6λει τη Dπ)λα D7λιN )ουτ!! Στο 19, Dετ) απ7 )τσαλο διHξιDο τηN Dπ)λαN απ7 τον Κατσ6κα, αυτ5 στρHθηκε στον Μεσιακ)ρη, ο οπο6οN Dε πλασ4 στην ευθε6α και ψηλ) 4κανε το 01. Στο 33, ο Μπακαλ6δηN 4φερε τη Dπ)λα Dπροστ) του, αλλ) το πλ)σε που επιχε6ρησε Dε το αριστερ7 απ7 θ4ση D4σα και αριστερ) βρ5κε σε ετοιD7τητα τον Τρο8κη, οπο6οN Dπλ7καρε σταθερ) τη Dπ)λα. 2ο ηD6χρονο: Στο 49, ο Κ7κκινοN (που πραγDατοπο6ησε πολ8 καλ5 εDφ)νιση) Dπ5κε στην περιοχ5 απ7 τα δεξι), 7DωN το σουτ που επιχε6ρησε π4ρασε D7λιN )ουτ, Dε τον Ρεσ6τη να δε6χνει πωN ελ4γχει τη φ)ση. Στο 57, ο Πολυτσ4ρη Dε κεφαλι) π)σα βρ5κε τον Γεωργακ7πουλο, ο οπο6οN Dε ν4α κεφαλι) στο δε8τερο δοκ)ρι 4στειλε τη Dπ)λα 4ξω απ7 το δεξ6 δοκ)ρι των φιλοξενο8Dενων. Στο 68, ο Φλωρ)κηN, Dετ) απ7 ωρα6α προσωπικ5 εν4ργεια )φησε στον Μπακαλ6δη, ο οπο6-

Ν Ε

 Τη ρεβ)νN για την 5ττα στο αντ6στοιχο φιλικ7 που 4γινε στην Καρδ6τσα (28 Αυγο8στου) π5ρε ο ΑΟΚ απ4ναντι στο γηπεδο8χο Βελο8χι. Η αναD4τρηση, που χαρακτηρ6στηκε απ7 το αντιαθλητικ7 παιχν6δι των φιλοξενο8Dενων, 4γινε στο Αθλη τικ7 Κ4ντρο Καρπενησ6ου (β γ5πεδο) την Κυριακ5 1 9 ΣεπτεDβρ6ου στιN 17.00.

Α

Φιλικ ρεβν

και οι: Χειλ)N, Μπ6καN, Κατ5N, ΓυφτοD5τροN, Μπο8ραN Κ. * Την αναD4τρηση (δι)ρκειαN 35 λεπτHν το κ)θε ηD6χρονο) διη8θυνε χωρ6N την παρουσ6α βοηθHν ο προπονητ5N Κολ7καN Σπ8ροN. * Πολ καλ απ πλευρ. θε$ατο. ταν το παιχνδι και απ καθαρ ατυχα και αστοχα των παιχτ(ν δε ση$ει(θηκαν λλα τρ$ατα. Γκολ δικαιοται βση τη. ε$φνισ. τη. η ο$δα του Αγου Προκοπου, εν( πναλτι χασε λγο πριν το τλο. η Ποτα$ι. Καλτερη στο πρ(το $ρο. η Ποτα$ι, που χει περισστερα παιχνδια στα πδια τη., πολ ανεβασ$νη στην επανληψη η ο$δα του Πλακι. 1ο ηD6χρονο: Στο 24ο λεπτ7 ο ΚοσD)N Dε απευθε6αN εκτ4λεση φ)ουλ π4τυχε το Dοναδικ7 γκολ τηN αναD4τρησηN, απ4ναντι στο Λαθ8ρη Γ. ο οπο6οN 4παιξε (7πωN και σε αρκετ) DατN Dε τον Αστ4ρα Αγ6αN Τρι)δαN) κ)τω

απ7 τα δοκ)ρια. Μια εκτ4λεση φ)ουλ του Πλακι) λ6γο Dετ) και 4να σουτ του Παρο8τσα στο 29, 4φυγαν )ουτ. * 2ο ηD6χρονο: Στο 46, η κεφαλι) του Μαντζιο8τα Κ. 4φυγε D7λιN )ουτ, ενH την 6δια κατ)ληξη ε6χε και η κεφαλι) του Παρο8τσα λ7γο Dετ), ενH πολ8 καλ5 ευκαιρ6α 4χασε το ΓυφτοD5τροN, ο οπο6οN 4κλεψε την Dπ)λα απ7 τουN αDυντικο8N, 7DωN σο8ταρε βιαστικ) )ουτ. Στο 60, ο Μπ6καN ανατρ)πηκε στην περιοχ5 απ7 τον Σελεβ6στα, 7DωN ο Μισ8ρηN που αν4λαβε την εκτ4λεση 4στειλε τη Dπ)λα στο αριστερ7 δοκ)ρι. Αυτ7 5ταν το δε8τερο π4ναλτι που 4χασε η οD)δα D4σα σε Dια ηD4ρα ()στοχοN 5ταν και ο Ελευθερ6ου στο φιλικ7 Dε τον Α6ολο). Αποκορ8φωDα των χαD4νων ευκαιριHν 5ταν αυτ5 που 4χασε 5 λεπτ) πριν τη λ5ξη ο Τσ4καN απ7 θ4ση τετ α τετ.

* Το γκολ του αγHνα: (19) 01 Μεσιακ)ρηN. Στο… παρασκ5νιο * Με ολιγ7λεπτη καθυστ4ρηση )ρχισε το DατN, επειδ5 οι δ8ο οD)δεN ε6χαν σχεδ7ν 6διεN εDφαν6σειN (Dπλε ο ΑΠΟΚ-Dπλε και )σπρεN ρ6γεN ο ΑΟΚ). 2τσι, ο ΑΠΟΚ π)νω απ7 τιN φαν4λεN φ7ρεσε τα πρ)σινα διακριτικ) που χρησιDοποιο8νται στιN προπον5σειN.

* Θετικ7N 5ταν στο πρHτο του παιχν6δι Dε τον ΑΠΟΚ ο αDυντικ7N D4σοN Κατσαδο8ροN ηD5τρηN, ο οπο6οN D4χρι την Hρα του αγHνα δεν ε6χε ακ7Dη υπογρ)ψει στον ΑΠΟΚ. Π)ντωN πρ4πει να γ6νει πιο απλ7N στο παιχν6δι του καθHN πολλ4N φορ4N 4κανε κατ)χρηση τηN Dπ)λαN, καθυστερHνταN το παιχν6δι. * Γκρ6νια, θρασ8τητα, και β6αια Dαρκαρ6σDατα χαρακτ5ρισαν το παιχν6δι των φιλοξενο8Dενων. Υποβασταζ7DενοN 4φυγε απ7 το γ5πεδο ο Κατσ6καN Χρ5στοN, 4να απ7 τα θ8Dατα τηN σκληρ5N και αντιαθλητικ5N συDπεριφορ)N των… συγχωριανHν του!! * ΕDφαν5N 5ταν η απουσ6α του εγκεφ)λου τηN οD)δαN Αναστασ7πουλου Λ)κη, λ7γω του γ)Dου του, τον οπο6ο γλ4ντησε D4χρι τιN πρHτεN πρωιν4N HρεN σε γνωστ7 Dπαρ)κι τηN π7ληN.

Α Ε.Π.Σ.Ν. Ευρυτανα"

Οι ηεροηνε των 3 πρτων αγωνιστικν

Τα Ευρυτανικ) Ν4α σαN ανακοινHνουν τιN ηDεροDην6εN και τιN Hρα διεξαγωγ5N των τρ ι H ν ( 3 ) π ρH τ ω ν αγω νι σ τ ικ H ν του Πρωταθλ5DατοN Ευρυταν6αN.

(N γνωστ7ν φ4τοN θα υπ)ρχουν 5 αγHνεN κ)θε Σαββατοκ8ριακο, αφο8 ε6ναι 10 οι οD)δεN που θα συDDετ)σχουν στο Πρωτ)θληDα τηN Α ΕΠΣΝΕ. Το Σ)ββατο θα γ6νονται 2 αγHνεN, ενH οι τρειN (3) τηN Κυριακ5N θα ολοκληρHνουν την αγωνιστικ5 ηD4ρα. Αναλυτικ), το πρ7γ ρα D D α τ ω ν τ ρι H ν

π ρ H τ ω ν α γ ω ν ισ τ ι κ H ν 4χει ωN εξ5N: 1η αγωνιστικ5 ΠοταDι) - Κερ)σοβο (24/9) Α6ολοN - Κρ4ντη (24/9) 1γιοN Προκ7πιοN Απεραντιακ7N (25/9) 7ξα - Φραγκ6στα (25/9) 1γραφα - Μυρ6κη (25/9). 2η αγωνιστικ5 Απεραντιακ7N1γραφα (1/10) Μυρ6κη - Α6ολοN (1/10) 7ξα - 1γιοN Προκ7πιοN (2/10) Φραγκ6στα - ΠοταDι) (2/10) Κερ)σοβο - Κρ4ντη (2/10). 3η αγωνιστικ5 ΠοταDι) - 7ξα (8/10)

Κρ4ντη - Φραγκ6στα (8/10) 1γιοN Προκ7πιοN 1γραφα (9/10) Α6ολοN - Απεραντιακ7N (9/10) Κερ)σοβο - Μυρ6κη (9/10). Επ6σηN... * 3λοι οι αγHνεN του πρωταθλ5DατοN αρχ6ζουν στιN 16.30. * Το Αθλητικ7 κ4ντρο θα 4χουν ωN 4δρα οι: Μυρ6κη, 1γραφα και ΠοταDι), ενH το ηDοτικ7 Στ)διο οι: ΑΠΟΚ ( Εθνικ5), Α6ολοN και Απεραντιακ7N. Το γ5πεδο του Κερασοχωρ6ου θα Dοιρ)ζονται Κερ)σοβο και Κρ4ντη, ενH 7ξα και 1γιοN Προκ7πιοN θα αγων6ζονται στο γ5πεδο του Ραπτοπο8λου και τηN Παλαιοκατο8ναN αντ6στοιχα.


bcd ef

qz

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ;ρτη 21 ΣεπτεXβρJου 2011 / ΣελJδα 22

a

Ο ΛαθLρηb ΝJκοb στην εισαγωγικI του οXιλJα Hκανε λKγο για Xια δLσκολη χρονι; που ολοκληρ\θηκε επιτυχ\b, εν\ τKνισε πωb θα χρειαστεJ XεγαλLτερη προσπ;θεια και προσοχI και συνεχI εγρIγορση απK Kλεb τιb πλευρHb για την νHα αγωνιστικI σεζKν (που ;ρχισε Xε τουb πρ\τουb αγ\νεb του κυπHλλου). Στη συνHχεια Hγινε εκτενI

βρJσκονται στο π;γκο του κ;θε σωXατεJου, Kπωb επJσηb και στην πειθαρχικK Hλεγχο των ποδοσφαιριστ\ν. Προb το τHλοb, τηb σχεδKν 2ωρηb συν;ντησηb, ο κ. ΛαθLρηb ζIτησε απK 2 XHλη να στελεχ\σουν την τριXελI επιτροπI διαιτησJαb Xε τουb ,ροσJνη και Λ;Xπρου να συναινοLν και να αποδHχονται αυτI την πρKσκληση-πρKκληση.

Α

αναφορ; στην κανονικKτητα των γηπHδων και πωb β;ση κανονισXοL δε θα πρHπει να ξεκιν;ει Hνα παιχνJδι αν δεν υπ;ρχει η κατ;λληλη περJφραξη σε αυτK. ΕJναι φανερK πωb το θHXα αυτK φωτογρ;φιζε το δεLτερο γIπεδο του ΑθλητικοL ΚHντρου ΚαρπενησJου, στο οποJο δεν υπ;ρχει οLτε καν η στοιχει\δη ασφ;λεια. ΑκολοLθησε κουβHντα για τιb αρXοδιKτητεb των διαιτητ\ν και των βοηθ\ν τουb, αλλ; τον τρKπο επικοινωνJαb και συνεννKησηb XεταξL τουb, εν\ κοινI γραXXI Kλων εJναι να Xην υπ;ρξει καXJα ανοχI στο θHXα των ατKXων που θα

Ν Ε

Οι διαιτητHb που Hδωσαν το παρ\ν στη συν;ντηση αυτI Iταν οι εξIb: ,ροσJνηb Γι\ργοb, ΜπουXπουρI ΚωνσταντJνα, Κολοκ\τσιοb Λ;Xπροb, Γαλ;νηb ΗλJαb, Λ;Xπρου ΒασJληb, ΠολυχρKνηb ΓρηγKρηb, ΠλατIb Παναγι\τηb, ΛαθLρηb ΒαγγHληb, ΧρυσαφKπουλοb Νε-

κτ;ριοb και ΣτοφKροb Γι\ργοb (τα δυο νHα XHλη) και φυσικ; ο ΑρχιδιαιτητIb και ΠρKεδροb τηb επιτροπIb ορισXοL διαιτητ\ν ΛαθLρηb ΝJκοb.

Η πρτη συνντηση

ΕπJσηb... Πλην του ΓενικοL ΓραXXατHα τηb ΕΠΣ, ΒονKρτα ,ιονLση κανHνα ;λλο XHλοb δεν τJXησε Xε την παρουσJα του την πρ\τη των διαιτητ\ν.

ωση των διΗ πρ\τη συγκHντρ Hνη Τετ;ρτη. αιτητ\ν την περασX

* ΣυXφωνIθηκε Kλα τα XHλη τηb διαιτησJαb να προXηθευτοLν Xια ακKXη εXφ;νιση (X;λλον χρ\Xατοb τυρκου;ζ) και XHσα στιb επKXενεb ηXHρεb αναXHνεται να γJνει πρ;ξη αυτI η συXφωνJα.

νι κά

Πραγ XατοποιIθη κε την Τετ;ρτη 14 ΣεπτεXβρJου στιb 7.30XX. στα γραφεJα τηb ΕΠΣ η πρ\τη συν;ντηση των διαι τ η τ \ ν ε ν K ψ ε ι τ ηb ν H αb αγωνιστικIb περιKδου 201112.

ιαιτησα τη Ευρυτανα

mo

* Η συν;ντηση ολοκληρ\θηκε Xε τη συXπλIρωση του διοριστIριου κατ;ταξηb 2011-12 απK Kλουb τουb διαιτητHb, αλλ; και τη διανοXIb εντLπων Xε τουb κανονισXοLb διαιτησJαb στα νHα XHλη.

ΕΟΣ Καρπενησου

Το Βελοχι στο διεθν καλεντρι Eναb απK τουb τρειb Eλληνεb που επελHγησαν \στε να συXXετ;σχουν στην επKXενη φ;ση προπονIσεων στα Camp τηb FIS εJναι ο ΑντωνJου Ιω;ννηb (, ,Hλλιοb Μιχ;ληb και ΖηκKπη ΕλHνη οι ;λλοι δLο). Οι περJοδοι αυτ\ν των CAMP εJναι (περJπου): 25 ΣεπτεXβρJου-28 ΟκτωβρJου, 6 ΝοεXβρJου-18 ,εXεβρJου και 8 ΙανουαρJου - 22 ΙανουαρJου. ΠρKκειται για Hνα εJδοb προπKνησηb απK αθλητHb που δεν ανIκουν στην λεγKXενη αλπικI ζ\νη και σε αυτ; τα διαστIXατα θα διεξαχθοLν και αγ\νεb που θα βοηθIσουν τουb αθλητHb να βελτι\σουν την συνολικI τουb βαθXολογJα. Μεγ;λοb στKχοb εJναι η συXXετοχI στην (πρ\τη) ΟλυXπι;δα ΝHων που θα γJνει απK 13-22 ΙανουαρJου 2012 στο FνσXπουργκ (ΑυστρJα), αλλ; και στο ΠαγκKσXιο πρωτ;θληXα εφIβων που θα γJνει απK 29 ΦεβρουαρJου-9 ΜαρτJου 2012 στο Ροκασ;ρο (ΙταλJα).

υρ υτ α

ΣπουδαJα επιτυχJα συνιστ; για τον ορειβατικK σLλλογο ΚαρπενησJου η Hνταξη του χιονοδροXικοL κHντρου ΚαρπενησJου στο πρKγραXXα των επJσηXων διεθν\ν αγ\νων αλπικοL σκι.

Η αξιολKγηση Hγινε τιb 9 και 10 ΣεπτεXβρJου απK τον αρXKδιο εκπρKσωπο Μπερν;ρντ ΓκερK, ο οποJοb βρHθηκε στο ΚαρπενIσι ακριβ\b για αυτK το σκοπK. Eκανε την αξιολKγηση του βουνοL, Iλεγξε τιb παροχHb που προσφHρονται, την ασφαλI Xεταφορ; των αθλητ\ν XHσω των αναβατIρων κ.;. ΑυτK που ουσιαστικ; «χ;ρισε» τη δι;κριση Iταν η τοποθHτηση ενKb υπKγειου καλωδJου (700X.), που αφορ; τιb χρονοXετρIσειb στουb αγ\νεb. Για την τοποθHτηση του καλωδJου αυτοL εργ;στηκαν εντατικ; 2 ηXHρεb (τHλη ΑυγοLστου) XHλη του ,.Σ. αλλ; και αθλητHb του ΣυλλKγου.

Ο Μπερν;ρντ ΓκερK αποκλειστικ; στα Ευρυτανικ; ΝHα

Ε

Το ΒελοLχι στο διεθνHb καλεντ;ρι Η αξιολKγηση αυτI γJνεται κ;θε 10 χρKνια και εJναι η πρ\τη φορ; που το χιονοδροXικK ΚHντρο ΚαρπενησJου πληρεJ Kλεb τιb προϋποθHσειb για να διεξ;γει διεθνIb αγ\νεb, αφοL ωb τ\ρα Hχει φιλοξενIσει XKνο περιφερειακοLb και πανελλIνιουb αγ\νεb. Το ΒελοLχι Hχει πλHον Xπει (και τυπικ;) στο Fis calendar και οι αγ\νεb θα διεξαχθοLν στιb 17 και 18 ΦεβρουαρJου 2012 (θα εJναι ο πρ\τοb διεθνIb αγ\ναb χιονοδροXJαb καταβ;σεων 2 slalom). Ο Ευρυτ;ναb ΑντωνJου στο CAMP ΤΗΣ FIS

ρK τη Ο Μπερν;ρντ Γκε ησηb. \ρ ιθε επ b τη I στιγX

Ο τεχνικKb εκπρKσωποb τηb διεθνοLb οXοσπονδJαb χιονοδρο-

XJαb Μπερν;ρντ ΓκερK XJλησε στα Ευρυτανικ; ΝHα για την επJσκεψI του στο ΚαρπενIσι (ωb επιθεωρητIb πιστοποJησηb πJσταb) και την πιστοποJηση που αναXHνεται να δ\σει στο ΒελοLχι, \στε να XπορεJ να διεξ;γει διεθνεJb αγ\νεb. Κ. ΓκερK, Iρθατε στο ΚαρπενIσι πριν λJγεb ηXHρεb \στε να δ\σετε στο ΒελοLχι την πιστοποJηση για να διεξ;γει αγ\νεb σε διεθνHb επJπεδο… Πρ;γXατι!! Η Hκθεση βHβαια δεν Hχει ολοκληρωθεJ ακKXα καθ\b ορισXHνα Hγγραφα πρHπει να εJναι σε ηλεκτρονικI XορφI (Kπωb πχ ο χ;ρτηb τηb περιοχIb). ΠρKκειται για Xια αρκετ; δLσκολη δουλει;, καθ\b απαιτοLνται πολλHb πληροφορJεb και στοιχεJα, \στε να εJναι ολοκληρωXHνη η Hκθεση. ΠKτε αναXHνεται να εJναι HτοιXη η Hκθεση; ΛKγω πολλ\ν υποχρε\σεων υπολογJζω προb τα τHλη ΝοεXβρJου. ΤαυτKχρονα Hχω αναλ;βει την πιστοποJηση σε ;λλα δLο χιονοδροXικ;: τηb ΒασιλJτσαb (2 πJστεb) και του ΚαϊXακτσαλ;ν (1 πJστα) και

Iταν Η υπKγεια καλωδJωση b. χJα ιτυ το κλειδJ τηb επ

για αυτK θα χρειαστεJ λJγη υποXονI. Υπ;ρχει περJπτωση η Hκθεση να εJναι αρνητικI; Gχι. ΕJναι τυπικK το θHXα, KXωb υπ;ρχει ενδεχKXενο να υπ;ρξει αλλαγI στην ηXεροXηνJα διεξαγωγIb των αγ\νων. ,εν εJναι η πρ\τη φορ; που Hρχεστε στο ΚαρπενIσι. Τι θυX;στε απK τιb προηγοLXενεb επισκHψειb σαb; Eχω «φ;ει» πολλοLb XIνεb στο ΚαρπενIσι. Μ;λιστα εJχα XεJνει Kλο το χειX\να του 1977, εν\ για πρ\τη φορ; το γν\ρισα το 1975, Kταν εJχα Hρθει ωb οXοσπονδιακKb τεχνικKb τηb Ελλ;δαb για την προπKνηση των αθλητ\ν. ΘυX;Xαι Kτι δεν εJχαXε lift και τα εJχαXε τοποθετIσει XαζJ Xε τον Χουλι;ρα και τον Γραβ;νη. Eχω δηXιουργIσει αρκετHb φιλJεb στο ΚαρπενIσι και νοι\θω αρκετ; οικεJα και ευχ;ριστα Kποτε HρχοXαι. Ποια η γν\Xη σαb για το χιονοδροXικK κHντρο ΚαρπενησJου; ΕJναι αρκετ; καλK, KXωb πJστευα Kτι θα XποροLσα να εJναι και σε καλLτερη κατ;σταση. GXωb η οι-

κονοXικI κρJση που υπ;ρχει δεν δJνει περιθ\ρια για την περαιτHρω βελτJωσI του. ΚλεJνονταb τι θα θHλατε να επισηX;νετε για τουb επικεJXενουb αγ\νεb στο ΒελοLχι; Ευελπιστ\ το ΧειX\να στην περιοχI του γνωστοL διαβολKτοπου να επικρατοLν οι κατ;λληλεb συνθIκεb για την οXαλI διεξαγωγI των αγ\νων. ΠρHπει να σαb πω Kτι τη συγκεκριXHνη ηXεροXηνJα θα απουσι;ζω σε ;λλουb αγ\νεb (αν\τερου επιπHδου), KXωb εJναι πολL πιθανKν να αλλ;ξει η ηXεροXηνJα των αγ\νων στο ΒελοLχι!! Η εφηXερJδα σαb δεJχνει ενδιαφHρον για την χιονοδροXJα και εLχοXαι να τα ποLXε και π;λι απK κοντ; στη δι;ρκεια των αγ\νων * ξιο* συγχαρητηρων ο Ορειβατικ* Σλλογο* ο οποο* κατ φερε να περ σει το Βελοχι στο διεθν* πργρα α τη* FIS. Αυτ το επτευγ α του Βελουχου προβ λει την πλη του Καρπενησου, προσφρει διεθν αναγν$ριση, εν$ θα αποτελσει στριξη, βοθεια και κρδο* για λου* στο νο .


bcd ef

a

Sport

qz

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ6ρτη 21 ΣεπτεUβρFου 2011 / ΣελFδα 23

µονότερµα...

Αθλητικο Φκελοι του Λ"πρου Κολοκ&τσιου

ητρη Παρδη

Ε

αρ Fδη _Παπαϊω6 ννου-Π ν ΕθνικE. στη _ Fχτε &οU6ζο_ συUπα

τι_... ελιD_!! Cταν γIρναγε σπFτι απG το σχολεFο περνοIσε αν6Uεσα απG ελιD_ τρDχοντα_, ενY Dκανε και 6λUατα για να φτ6σει τα κλαδι6! * ΕFχε την τIχη να Dχει για προπονητE τον &ηUEτρη Τσ6καλο, τον «πατDρα των προπονητYν» Gπω_ Eταν γνωστG_, που τον δFδαξε πολλ6 Uυστικ6 τη_ Uπ6λα_. * Μια UDρα εκεF που DUενε Uε 6λλου_ συUπαFχτε_ του στο ξενοδοχεFο, επειδE εFχαν καταντEσει το δωU6τιο αχοIρι και UGνο_ αυτG_ Eταν που επιUελοIνταν τη_ καθαριGτητα_, Dβαλε φωτι6 στο διαUDρισUα (!!) Uε αποτDλεσUα να γεUFσει ο χYρο_ καπνοI_ και...πυροσβDστε_. * Ο Σ6νον 6φηνε την οU6δα ελεIθερη να ξεδιπλYσει το ταλDντο τη_ σε αντFθεση Uε τον προκ6τοχG του Τσ6κναντι που Eθελε να παFζουν Uαν του Uαν. Hσπου σε Dνα Uατ_ Uε την ΑΕΚ ο ΠαρFδη_ UαζεIει την οU6δα και του_ λDει: «αφEστε το παραUIθι του Uαν του Uαν, αντF να φυλ6ει DUενα ο ΣταθGπουλο_ θα τον φυλ6ω εγY;». &ιDσυραν Uε 40 την ΑΕΚ και ο προπονητE_ Uετ6 χαιρετοIσε θριαUβευτE_ την ΘIρα 4!! * Οι αθλητικD_ εγκαταστ6σει_ Gλων των τUηU6των του ΑΜΣ ΠΑΟΚ ΑγFου ΑνδρDα, βρFσκονται σε γEπεδο λFγο Dξω απG τον @γιο ΑνδρDα και ονοU6στηκε ''&ηUEτρη_ ΠαρFδη_'' προ_ τιUEν του σπουδαFου παFχτη του ΠΑΟΚ που κατ6γεται απG εκεF. ** ΣπουδαFο_ παFχτη_, απG του_ κορυφαFου_ που αγωνFστηκαν στα ελληνικ6 γEπεδα. Bταν Dνα πανοIργο_, ευφυεF_ και ταχIτατο_ ποδοσφαιριστE_ -τGσο πολI που δεν υπEρχε 6λλο_ πιο γρEγορο_ εκεFνη την εποχE- Uε εκπληκτικE τεχνικE κατ6ρτιση που κατατ6σσεται δFκαια στα ιερ6 τDρατα του ελληνικοI ποδοσφαFρου. &ηUEτρη_ ΠαρFδη_.

Πριν λFγο καρG εFχε αναφερθεF στα επικριτικ6 σχGλια που Dκαναν φFλοι του ΑΠΟΚ σχετικ6 Uε την επιστροφE του Λ6κη ΑναστασGπουλου στον ιστορικG σIλλογο. ΑυτG προκ6λεσε την Dκρηξη του ΓαλανοI Π6νου, ο οποFο_ επFσηUα (UDσω τη_ συνDντευξη_ που Dδωσε στα Ευρυτανικ6 ΝDα), αλλ6 και ανεπFσηUα (σε κουβDντε_ «καφενεFου») ζEτησε να αφEσουν τον Λ6κη στην ηρεUFα του, καθY_ η αξFα του και η προσφορ6 του εFναι αδιαUφισβEτητε_. ΠολλοF Eταν αυτοF που... πειρ6χτηκαν Uε αυτD_ τι_ δηλYσει_ του γερGλυκου φορ, GUω_ καλG θα εFναι ΟΛΟΙ να κ6νουν πρ6ξη την απαFτηση του ΓαλανοI για το καλG του ΑΠΟΚ και του ΕυρυτανικοI ποδοσφαFρου γενικGτερα.

νι κά

* 1973-74 (ΚIπελλο ΚυπελλοIχων): Στην ΕυρYπη ξεχYρισε η εκπληκτικE πορεFα Uε τον ΠΑΟΚ που Dφθασε UDχρι τα προηUιτελικ6, Gπου αποκλεFστηκε απG τη ΜFλαν ΡιβDρα, Μπι6νκι, ΜπιγκGν), (Ρ Uε 3-0 στο Σαν ΣFρο & 2-2 στην ΤοIUπα. Αρχικ6 εFχε αφEσει εκτG_ την ΛDγκια (1-1, 1-0), προτοI ακολουθEσει το Dπο_ Uε τη ισχυρE ΛυYν (3-3 εκτG_, 4-0 στην ΤοIUπα), για το οποFο η εφηUερFδα ΕκFπ Dγραψε: «Σου ερχGταν να φων6ξει_, σταUατEστε τη σφαγE και αποσIρατε απG του_ Γ6λλου_ τα διαβατEρια»!! Ο Fδιο_ σEUερα θυU6ται: «...Gτι κ6ναUε Uα_ Dπιανε. Aβαλα το πρYτο Uεγ6λο γκολ». * 1977: Η καριDρα του Dληξε 6δοξα UGλι_ στα 32 του, καθY_ συγκροIστηκε Uε την διοFκηση τη_ οU6δα_, τα παρ6τησε Gλα και Dφυγε. ΑιτFα Eταν η...εφορFα, που του εFχε στεFλει Uια καUπ6να-πρGστιUο 200.000 δρχ., «καρφωτE» απG ΑρειανοI_ Gπω_ εFχε βουFξει τGτε ο τGπο_. Η οU6δα υποσχDθηκε Gτι θα τον βοηθοIσε και παρGλο που του ξεπλEρωσε τα Uισ6 ο ΒεζυρτζE_ για να ακολουθEσει την οU6δα στην προετοιUασFα στο ΜαλDντε, Gταν επDστρεψε δεν εFδε καUFα ανταπGκριση, την κοπ6νησε και πEγε στον αδερφG του στο ΒDλγιο. Με αυτ6 τα χρEUατα Eθελε να φτι6ξει Dνα σπFτι για του_ γονεF_ του & Dτσι τον Dφεραν αUDσω_ πFσω και χτFστηκε και το σπFτι!! * Στην Α$ ΕθνικE αγωνFστηκε 186 φορD_, επιτυγχ6νοντα_ 49 γκολ, ενY στην ΕθνικE Ελλ6δο_ απG το 1972-75 Dχοντα_ UGλι_ 6 συUUετοχD_.

Ν Ε

6νον. Ο ΠαρFδη_ Η θρυλικE οU6δα του Σ υ_ καθFUενου_. δεIτερο_ απG δεξι6 στο

υρ υτ α

ΠαρFδη_: ο δαιUGνιο_ * 1957: @νθρωποι τη_ ΑΕ Καβ6λα_ τον πEραν στην οU6δα να κ6νει προπονEσει_ UαζF Uε του_ υπGλοιπου_ παFχτε_ δFνοντ6_ του 10 δρχ. (!!) για τα ναIλα του. ΑντFρρηση πρGβαλε ο πατDρα_ που τον Eθελε UαζF του στα χωρ6φια, γεγονG_ που εFχε ω_ αποτDλεσUα να Uην UπορεF να δFνει το παρGν σε Gλε_ τι_ προπονEσει_. Οι διοικοIντε_ τη_ οU6δε_ Dπεισαν τον πατDρα του Gτι θα το φρGντιζαν και θα του Dδιναν και χαρτζιλFκι. * 1965: Η ΑΕ συγχωνεIτηκε Uε 6λλα 2 σωUατεFα τη_ πGλη_, τον ΗρακλE και τον ΦFλιππο και δηUιοIργησαν τον ΑΟ Καβ6λα_. Με προπονητE τον ΑντYνη Γεωργι6δη (που τον δDχτηκε ενY κ6ποιοι 6λλοι Dκριναν Gτι δεν του_ κ6νει), ντεUποIταρε εναντFον τη_ ΑσπFδα_ Ξ6νθη_ του Αντωνι6δη, πετυχαFνοντα_ U6λιστα το UοναδικG τDρUα του αγYνα, ενY επFση_ διεκδFκησε την 6νοδο στην Α$ ΕθνικE σε αγYνε_ Uπαρ6ζ Uε τον ΠανελευσινιακG και τη ΝFκη ΒGλου. * 1968: Ο ΠαρFδη_ Eταν το αστDρι τη_ οU6δα_, πρωταγωνιστοIσε στου_ αγωνιστικοI_ χYρου_ Uε αποτDλεσUα να κεντρFσει το ενδιαφDρον πολλYν οU6δων Uε πρY-

το τον @ρη ΘεσσαλονFκη_. Ο @ρη_ δεν UπορεF ακGUη και σEUερα να καταλ6βει πω_ Dχασε UDσα απG τα χDρια του τον ΠαρFδη!! Ο Dφορο_, Μελισσ6ρη_, ανDλαβε για λογαριασUG των κFτρινων να κανονFσει τη UεταγραφE, αλλ6 UGλι_ ο ΠρGεδρο_ του ΠΑΟΚ, Παντελ6κη_ αντιλEφθηκε το σκηνικG, συναντEθηκε Uυστικ6 Uε το συUβοIλιο τη_ Καβ6λα_. Του_ Dδωσε 150.000δρχ. συν 3 παFΧαραλαUπFδη_, Τ6τση_, χτε_ (Χ ΜαχαιρFδη_), ενY στο Fδιο Dταξε 100.000δρχ. ΦοβερE πρGταση που Dβρισκε σIU-

Υπ6ρχει αIριο στον ΑπεραντιακG; ΑυτE την απορFαερYτηση Uα_ Dκαναν φFλοι τη_ οU6δα_, Dντονα προβληUατισUDνοι σχετικ6 Uε το UDλλον τη_ οU6δα_. Μα_ τGνισαν πω_ Gταν Eταν η οU6δα στο ΠεριφερειακG Eταν Gλοι παρGντε_, GUω_ τYρα που υποβιβ6σθηκε στο τοπικG, η ΒαλαYρα Uοι6ζει Uε ακυβDρνητο καρ6βι. &ιοFκηση υπ6ρχει, συUβοIλιο υπ6ρχει, το θDUα GUω_ εFναι να δεFξει DUπρακτα την στEριξη στου_ ποδοσφαιριστD_ του. Κ6τι τDτοιο λDνε &ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ!! ΑπGδειξη για Gλα αυτ6 εFναι Gτι δεν Dχει εUφανιστεF κανDνα UDλο_ (πλην του ΚατσFκη ΧριστGφορου) στι_ πρYτε_ προπονEσει_ τη_ οU6δα_, ενY ακGUα και στη ΓενικE ΣυνDλευση τη_ ΕΠΣ που Dγινε πριν 2 εβδοU6δε_ δεν υπEρχε εξουσιοδοτηUDνο_ εκπρGσωπο_ (το παρYν Dδωσε UGνο ο @λκη_ ΖαρUακοIπη_). ΥποσχDσει_ για απGκτηση αξιGλογων παιχτYν ακοIστηκαν, αλλ6 DUειναν UGνο υποσχDσει_!! Οι κινEσει_ του ΚατσFκη Χρ. αποτελοIν την ελπFδα τη_ οU6δα_, UDχρι στιγUE_. Τι θα γFνει αν «κουραστεF» και φIγει; Θα εUφανιστοIν οι υπGλοιποι…;

Α

«Η Ιστορα του ΠΑΟΚ»

Με αφορ" τα χθεσιν γενθλια του η"τρη Παρδη τα Ευρυτανικ Να αφιερ&νουν τη ση"εριν στλη στον εξαιρετικ αυτ ποδοσφαιριστ, ο οποο, δκαια κατατσσεσαι στου, 50 κορυφαου, λων των εποχ&ν στην Ελλδα. Ο &ηUEτρη_ ΠαρFδη_ γεννEθηκε στι_ 20 ΣεπτεUβρFου 1945 στον @γιο ΑνδρDα Καβ6λα_ και UεγαλοIργησε Uε τη φανDλα του ΠΑΟΚ τη δεκαετFα του 70, αγωνιζGUενο_ στην επιθετικE γραUUE του δικεφ6λου.

mo

Ο &ηUEτρη_ ΠαρFδη_

φωνου_ τGσο τη διοFκηση τη_ Καβ6λα_, Gσο και τον Fδιο τον ποδοσφαιριστE. Στον ΠΑΟΚ πEγε τη χρονι6 που επDστρεψε στο δικDφαλο και ο ΚοIδα_ Uετ6 την περιπDτεια που εFχε Uε τον ΟλυUπιακG. Οι δυο του_ εFχαν 6ψογη συνεργασFα οδηγYντα_ την οU6δα στι_ ενδοξGτερε_ UDρε_ τη_ ιστορFα_ τη_. Στον ΠΑΟΚ Gπου UεγαλοIργησε και λατρεIτηκε Gσο λFγοι, παρDUεινε 9 χρGνια 77) κατακτYντα_ 1 πρω(11968-7 76) και 2 κIπελλα: τ6θληUα (7 το 1972: 2-1 τον ΠαναθηναϊκG και το 1974: 4-3 στα πDναλτι τον ΟλυUπιακG (κ.π. 2-2)., Uε την οU6δα του Σ6νον να στερεF απG τον πρωταθλητE ΟλυUπιακG το νταUπλ.

ΠαρFδη_-στιγUD_ * Bταν ταχIτατο_ ενY θεωρεF πω_ χωρF_ να το κ6νει σκGπιUα βελτιωνGταν συνεχY_ κ6νοντα_ προπGνηση Uε

Η ΜπουUπουρE ΚωνσταντFνα Gπω_ εFχαUε αναφερθεF στο προηγοIUενο «UονGτερUα» επελDγη να σφυρFξει 2 αγYνε_ τη_ 1η_ φ6ση_ των προκριUατικYν του ΕυρωπαϊκοI ΠρωταθλEUατο_ γυναικYν κ6τω των 19. Το Σ6ββατο 17 ΣεπτεUβρFου διηIθυνε Uε επιτυχFα τον αγYνα ΟυκρανFα-ΣλοβακFα 2-0, ενY τη &ευτDρα 19 ΣεπτεUβρFου την αναUDτρηση τη_ γηπεδοIχου ΣλοβακFα_ Uε την ΣουηδFα. ΑIριο ΠDUπτη η Ευρυτ6να_ ρDφερι θα εκτελDσει χρDη 4ου διαιτητE ΣλοβακFα-ΣερβFα (11.00, πρYτη διαιτητE_ η ΦινλανδE ΛFνα Λεχτοβ6αρα). @ξιο αναφορ6_ εFναι πω_ σε Dνα ακGUα διεθνE αγYνα η ΜπουUπουρE σφIριξε πDναλτι (ΣουηδFα:Rubensson). ΕπFση_, αξFζουν συγχαρητEρια στην ΚωνσταντFνα καθY_ τη σεζGν που πDρασε διακρFθηκε ω_ η καλIτερη διαιτητE_ τη_ &$ ΕθνικE_ και φυσικ6 βρFσκεται στο κατYφλι τη_ Football league 2.

Συν6ντηση σε γνωστE καφετDρια του ΚαρπενησFου εFχε σIσσωUη η οU6δα του ΑΠΟΚ το Σ6ββατο, παραUονD_ του σηUαντικοI φιλικοI αγYνα Uε τον Α.Ο. ΚαρδFτσα_. ΣκοπG_ τη_ συν6ντηση_ εFναι η συσπεFρωση των σχDσεων, αλλ6 και η στEριξη τη_ επιχεFρηση_ που αποτελεF χορηγG τη_ οU6δα_.

ΧωρF_ οU6δα UDνει UDχρι τη UεταγραφικE περFοδο του ΙανουαρFου ο πρYην επιθετικG_ του ΑΠΟΚ ΒGγλη_ ΒασFλη_, ο οποFο_ δεν κατ6φερε να «ακυρYσει» το συUβGλαιο που Dχει Uε την οU6δα του ΒελουχFου. ΠλDον κ6νει προπονEσει_ (Uε την οU6δα τη_ ΠροοδευτικE_) και… υποUονE UDχρι τι_ αρχD_ του Dτου_, οπGτε και θα π6ρει UεταγραφE σε 6λλη οU6δα. Aντονα προβληUατισUDνο_ απG τι_ συνεχεF_ αναβολD_ στην Dναρξη του ΠεριφερειακοI ΠρωταθλEUατο_ εFναι ο προπονητE_ των ΚαUDνων ΒοIρλων ΚαλλιU6νη_ ΣπIρο_. Ο τεχνικG_ τη_ οU6δα_ (αντιπ6λου του ΒελουχFου στον 4ο GUιλο) παρακολουθεF τι_ εξελFξει_ σε Gλε_ τι_ οU6δε_, αναφDρθηκε στη δυναUικE τη_ ΕλασσGνα_ και τη_ ΘIελλα_ ΠετρωτοI, αλλ6 τGνισε πω_ θα Eταν ριψοκFνδυνο να κ6νει κ6ποια πρGβλεψη για τον ΠρωταθλητE. Aφερε U6λιστα ω_ παρ6δειγUα τον ΟικονGUο Τσαριτσ6νη_, ο οποFο_ πEρε το πρωτ6θληUα πDρυσι αν και δεν Eταν το πρYτο φαβορF. * Στο UεταξI, την παραUονE Dθεσε ο στGχο_ ο προπονητE_ του ΛιανοκλαδFου ΖαχαρGπουλο_ Μ6κη_, αναγνωρFζοντα_ πω_ η οU6δα Dχει χ6σει πολI απG την περυσινE δυναUικE τη_.

ΑπG την ΕΠΟ ανακοινYνεται Gτι Gλε_ οι οU6δε_ που δικαιοIνται συUUετοχE_ στο πρωτ6θληUα τη_ &' ΕθνικE_ ΕρασιτεχνικE_ κατηγορFα_ περιGδου 2011-2012, Uετ6 απG τελεσFδικε_ αποφ6σει_ πειθαρχικYν επιτροπYν και Dχουν εξοφλEσει τι_ οικονοUικD_ του_ υποχρεYσει_, καλοIνται να υποβ6λουν δEλωση συUUετοχE_ Dω_ την Τετ6ρτη 28 ΣεπτεUβρFου 2011.


qz

b c d ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετCρτη 21 ΣεπτεbβρTου 2011 / ΣελTδα 24

a

Τουρνου Ποδοσφαρου

το bεσηbRρι και 5.30 το απUγευbα αντTστοιχα, bε τη διαδικασTα play-off. Θα υπCρξουν, κατUπιν κλSρωσηl, δυο ηbιτελικοT αγfνεl το ΣCββατο, ενf οι τελικοT αγfνεl θα πραγbατοποιηθοVν την ΚυριακS. Οι οbCδεl που θα λCβουν bRροl θα εTναι επιπRδου

ΕπTσηl… * ΓνωστοποιεTται στουl φιλCθλουl Uτι θα υπCρξει εισιτSριο που θα κοστTζει 10 ευρf και θα αφορC και τα τRσσερα παιχνTδια που θα πραγbατοποιηθοVν στιl δυο αγωνιστικRl ηbRρεl. * Ο κCτοχοl του κCθε ει-

σιτηρTου αυτοbCτωl θα Rχει τη δυνατUτητα να λCβει bRροl σε κλSρωση που θα πραγbατοποιηθεT στο ηbTχρονο του bεγCλου τελικοV και θα αφορC bια τηλεUραση 32 ιντσfν προσφορC τηl οbCδαl: ΑΠΟΚ ‘‘το ΒελοVχι’’. * Η απονοbS του ΚυπRλ-

ΑΠΟΚ ‘‘ΤΟ Βελοχι’’

Υπογρφει ο Κατσαδορο! του ΠεριφερειακοV πρωταθλSbατοl απU τον ΠUρο και την Κω, Ubωl Uπωl εTπε ο Tδιοl στα ΕυρυτανικC ΝRα «αν πCω σε οbCδα του ΠεριφερειακοV, προτιbf να εTναι ο ΑΠΟΚ» Ο «ΚCτσα» επιθυbεT να αγωνιστεT και πCλι στην Football league 2 και για αυτU χθεl και σSbερα «τρRχει» να bαζRψει κCποια απαραTτητα Rγγραφα fστε να bπει Uροl στο συbβUλαιο να bπορεT να φVγει τον ΙανουCριο αν προκVψει κCτι απU την παραπCνω κατηγορTα. Ο Κfσταl επιδTωξε, bRσω του bCνατζRρ του να κλεTσει σε οbCδα τηl Football League 2, Ubωl οι οποTεl επαφRl bε τιl ΚαλαbCτα, ΘρασVβουλο, ΣUχο και ΚορδελιU δεν εTχαν αTσιο τRλοl και Rτσι αποφCσισε να ενδfσει στιl πιRσειl των ανθρfπων του ΑΠΟΚ.

τη σεζUν, ενf στη συνRχεια ακολοVθησε την οbCδα στη 2/ ΕθνικS. Το 2005 ακοΚατσαδοVροl λοVθησε η 2ηbSτρηl bεταγραφS β U b β α (Uσοι Rβλεπαν την εξRλιξS του δεν ξαφνιCστηκαν καθUλου) στουl νRουl τηl ΑΕΚ (bεγCλη κατηγορTα), ενf αbRσωl bετC πSγε στη ΖCκυνθο που αγωνιζUταν στη Football League 2. Nbεινε εκεT bTα σεζUν και το 2007 πSγε στο ΘρασVβουλου, bε τον οποTο «πCτησε» και στα σαλUνια τηl Super League, χωρTl Ubωl να κCνει ντεbποVτο σε αυτS την κατηγορTα. Το 2011 και bετC απU bια αγωνιστικS σεζUν και πCλι στη ΖCκυνθο το φετινU καλοκαTρι Rbεινε ελεVθεροl.

υρ υτ α

ΕντUl των ηbερfν αναbRνεται να δfσει τα χRρια bε την οbCδα του ΒελουχTου ο αξιUλογοl αbυντικUl bRσοl ΚατσαδοVροl 2ηbSτρηl.

Την περασbRνη ΠRbπτη ο ΣερbπRσηl ΠαVλοl τον καλωσUρισε ανεπTσηbα στην οbCδα, ενf αγωνTστηκε και στο φιλικU bε τον Α.Ο. ΚαρδTτσαl, χωρTl Ubωl να Rχει επRλθει οριστικS συbφωνTα bRχρι τUτε. Σε συνοbιλTα που εTχαbε το ΣαββατοκVριακο ο 22χρονοl bRσοl bαl τUνισε πωl ενδιαφRρον να τον αποκτSσουν Rχουν εκδηλfσει οVροl ΒασικUl ο Κατσαδ 2 οbCδεl -ΑΟΚ. ΟΚ ΑΠ στο φιλικU

* Ο 22χρονοl bRσοl ξεκTνησε απU το ΚεφαλUβρυσο σε ηλικTα, ενf στα 14 του πSγε στον ΑΠΟΚ, στο οποTο κατRκτησε το πρωτCθληbα την πρf-

Σνδεσο% ιαιτητ ν Φθι τιδα%

Ε

ιαιτητ ! χρειζεται επειγντω! α α

Nκτακτη ανακοTνωση λUγω ατυχSbατοl διαιτητS εξRδωσε ο ΣVνδεσbοl διαιτητfν Φθιfτιδαl.

ΠαρακαλοVνται Uσοι συνCδελφοι 2ιαιτητRl και Uχι bUνο, οι οποTοι Rχουν την δυνατUτητα και bπορεT να δfσουν αTbα ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ 2ΥΝΑΤΟΝ, για το συνCδελφο διαιτητS ΚΕΚΕΤΣΙ2Η 2ΗΜΗΤΡΙΟ, ο οποTοl νοσηλεVεται σε

Α

περιφερειακοV πρωταθλSbατοl και εTναι οι παρακCτω: • ΑΠΟΚ ‘‘το ΒελοVχι’’ (ΕΠΣ ΕυρυτανTαl) • ΑγρUτηl ΛιανοκλαδTου (ΕΠΣ Φθιfτιδαl) • Nνωση Mσπρα ΣπTτια - ΑντTκυρα (ΕΠΣ ΒοιωτTαl) • Α.Ε. ΜεσολογγTου (ΕΠΣ ΑιτωλοακαρνανTαl).

κρTσιbη κατCσταση στο νοσοκοbεTο «ΓεννηbατCl» κατUπιν ατυχSbατοl. * ΑTbα bποροVbε να δfσουbε Uλοι, ανεξCρτητα bε την οbCδα αTbατUl bαl σε οποιοδSποτε νοσοκοbεTο τηl χfραl, αρκεT να τονTσουbε πωl εTναι για τον ασθενS 2ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΕΚΕΤΣΙ2Η ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. * ΟbCδα αTbατοl ασθενS: 0 ΡRζουl θετικU.

ΕΠΣ Ευρυτανα%

Μικτ ! οδε! Ν ων πα δων ΚαλοVνται οι ποδοσφαιριστRl των οbCδων ΝRων & ΠαTδων τιl Ε.Π.Σ. ΕυρυτανTαl που Rχουν γεννηθεT το 1995-1996 και 19971998 να συbbετCσχουν στιl προπονSσειl των Μικτfν οbCδων. Η πρfτη συνC-

λου θα πραγbατοποιηθεT bετC το τRλοl του bεγCλου τελικοV τηl ΚυριακSl. * ΘRbα bε τη διαιτησTα των αγfνων αναbRνεται να υπCρξει αφοV οι λιγοστοT ενεργοT διαιτητRl που ανSκουν στην ΕΠΣ ΕυρυτανTαl Rχουν αγfνεl τιl Tδιεl ηbRρεl για την 1η αγωνιστικS τηl τοπικοV πρωταθλSbατοl. ΘυbTζουbε Uτι το ΣCββατο θα γTνουν 2 αγfνεl για την Α/ ΕΠΣΝΕ και την ΚυριακS οι υπUλοιποι τρειl (σVνολο αγfνων διηbRρου 9!!). * Για οποιαδSποτε πληροφορTα και διευκρινιστικRl ερωτSσειl bπορεTτε να επικοινωνεTτε bε το τηλRφωνο: 22370 - 80400.

Ν Ε

Οι αγfνεl θα πραγbατοποιηθοVν στιl εγκαταστCσειl του προπονητικοV κRντρου ΚαρπενησTου, το ΣαββατοκVριακο 24-25/9/2011 στιl 3.30

ι ερη πανδαισ α στο Καρπεν σι

νι κά

ΤουρνουC ποδοσφαTρου συνδιοργανfνουν το ξενοδοχεTο «Hotel Spa Montana», σε συνεργασTα bε το 2Sbο ΚαρπενησTου, την Ε.Π.Σ. ΕυρυτανTαl, τον ΣVνδεσbο 2ιαιτητfν ΕυρυτανTαl και την ποδοσφαιρικS οbCδα του ΚαρπενησTου, ΑΠΟΚ ‘‘το Βελ ο V χ ι’ ’ , b ε τ η ν ε π ω ν υ b Tα : «MONTANA CUP».

mo

ντηση ορTζεται για τιl 26-9-2011 στο ΑθλητικU ΚRντρο ΚαρπενησTου στιl 17.30

Ολυπιακ% (πλο αντρ ν)

Στο Καρπεν σι οι νταπλοχοι Ελλδα!

Qπωl σαl εTχαbε ενηbερfσει απU τRλη ΑυγοVστου, σVbφωνα bε Rγκυρη αθλητικS εφηbερTδα τηl ΑθSναl Cνθρωποι τηl οbCδαl υδατοσφαTρισηl του ΟλυbπιακοV Sρθαν στο ΚαρπενSσι για να ελRγξουν την καταλληλUτητα του ΚολυbβητηρTου και των συνθSκεl, fστε να προπονηθοVν οι αθλητRl. Nτσι, bετC την Rγκριση που Rδωσαν, η οbCδα του ΒαγγRλη ΒλCχου προπονεTται απU την περασbRνη 2ευτRρα στο ΚολυbβητSριο τηl πUληl. Την αποστολS στο ΚαρπενSσι ακολοVθησαν οι: Ο κ. ΒλCχοl θα πCρει bαζT του τουl: 2εληγιCννηl, ΜπλCνηl, ΣχTζαl, ΜCζηl, ΧατζηκυριακCκηl, ΚUλιανιν, Φλfροl, ΚατρουζανCκηl, 2ελακCl, ΦουντοVληl, ΜουρTκηl, ΚολUbβοl, ενf bαζT βρTσκονται και bερικC παιδιC απU την bικρS οbCδα. * Ο ΟλυbπιακUl αν και κατR-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ2ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ2ΑΣ ΛΑΜΙΑ: 20/09/2011 ΑΡ. ΠΡBΤ: 77708/70 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝBΣΗ Σε εφαρbογS των διατCξεων τηl ΚοινSl ΥπουργικSl ΑπUφασηl ΗΠ37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391Β) ανακοινfνεται Uτι Rχει αποσταλεT απU ΑΠΟΚΕΝΤΡBΜΕΝΗ 2/ΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ2ΑΣ, ΓενικS 2/νση ΧωροταξικSl και ΠεριβαλλοντικSl ΠολιτικSl - 2/νση ΠεριβCλλοντοl και ΧωρικοV ΣχεδιασbοV Στ. ΕλλCδαl - Τb. Περ/κου & ΧωρικοV ΣχεδιασbοV, ΜελRτη Περιβαλλοντικfν Επιπτfσεων (ΜΠΕ) του Rργου «ΒελτTωση Vδρευσηl Τ.2. ΕπισκοπSl 2Sbου ΦραγκTσταl» στο 2Sbο ΑγρC-

κτησε για bια ακUbη χρονιC το πρωτCθληbα και το κVπελλο ΕλλCδοl, θRλει να αφSσει πTσω την περυσινS σεζUν, καθfl τα πολλC οικονοbικC προβλSbατα του ερασιτRχνη, ανCγκασαν τουl παTχτεl (bετC απU απειλRl) να απRχουν απU Rναν αγfνα τηl οbCδαl, γεγονUl που Rσπασε το αSττητο του αυτοκρCτορα τηl υδατοσφαTρισηl bετC απU 100 και συνεχUbενεl νTκεl στο πρωτCθληbα.

* Ο ΘοδωρSl ΒλCχοl, διCδοχοl του ΒαγγRλη ΠCτερου στον πCγκο τηl οbCδαl και πρfην βοηθUl προπονητS, στιl πρfτεl δηλfσειl τUνισε: «ΕTναι τιbS για εbRνα που στην πιο δVσκολη περTοδο τηl οbCδαl ο πρUεδροl bου εbπιστεVεται τα ηνTα τηl οbCδαl... Οταν δRχτηκα την πρUταση δεν το σκRφτηκα καθUλου και απCντησα αbRσωl θετικC.» φων Ν. ΕυρυτανTαl, η οποTα θα βρTσκεται στο ΤbSbα ΠεριβCλλοντοl και ΥδροοικονοbTαl ΠεριφερειακSl ΕνUτηταl ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΚαραϊσκCκη 1 - 36 100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, για παροχS στοιχεTων και πληροφοριfν. 1. Nναρξηl δηbοσιοποTησηl: 20/09/2011. ΛSξηl: 20/10/2011. 2. Nναρξη προθεσbTαl για παροχS πληροφοριfν, στοιχεTων και παραλαβS των εγγρCφων απUψεων: 20/09/2011. ΛSξηl: 20/10/2011. 3. Η παροVσα δηbοσιεVεται στον ΤοπικU ΤVπο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ - (22370 23444), ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ - (22370 80790) Ο ΠΡΟΕ2ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ=ρτη 21 ΣεπτεXβρJου 2011 / ΣελJδα 25

Οι τρει# πρτε# εγ λε# επενδσει# που εντ χθηκαν στο Fast Track τουργJα διεθν\b. ΕπJσηb, αφοροLν την αν=πτυξη 39 φωτοβολταϊκ\ν π=ρκων, συνολικIb ισχLοb 131,2 ΜW σε Στερε= Ελλ=δα, ΘεσσαλJα και ΠελοπKννησο. Η επHνδυση γJνεται απK την εταιρJα -. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ – Αν\νυXη ΕταιρJα ΣυXXετοχ\ν, εJναι συνολικοL προϋπολογισXοL 301,6 εκατ. ευρ\ και αναXHνεται να δηXιουργIσει συνολικ= 210 θHσειb εργασJαb. ΤHλοb, αφοροLν την αν=πτυξη φωτοβολταϊκ\ν σταθX\ν παραγωγIb ηλεκτρικIb ενHργειαb συνολικIb ισχLοb 126,82MW. Η επHνδυση γJνεται απK την εταιρεJα ΣΙΛΣΙΟ Φ<ΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Α.Ε (Xε βασικοLb XετKχουb τιb εταιρεJεb Damko Energy Α.Ε και -ιεθνIb ΚατασκευI ΑΤΤΝΕ), εJναι συνολικοL προϋπολογισXοL 332,2 εκατ. ευρ\ και αναXHνεται να δηXιουργIσει συνολικ= 54 θHσειb εργασJαb. Τα τρJα Hργα εJναι τα πρ\τα που εγκρJνονται για υπαγωγI στη νοXοθεσJα περJ fast track, και πρKκειται να διεκπεραιωθοLν XHσα απK γρIγορεb διαδικασJεb, Xε τη XHριXνα του αρXKδιου υπουργεJου Αν=πτυξηb, ΑνταγωνιστικKτηταb και ΝαυτιλJαb, του Invest in Greece και τηb ΓενικIb ΓραXXατεJαb Στρατηγικ\ν ΕπενδLσεων.

«Εναλλακτικ# Τουρισ#»

νι κά

ΕκδKθηκε η πρKσκληση του προγρ=XXατοb

Στα 1,8 εκατ. ευρ περ που η χρηατοδ τηση για τη Στερε Ελλδα ΝHο συγχρηXατοδοτοLXενο πρKγραXXα Xε τJτλο «ΕναλλακτικKb ΤουρισXKb» θα XποροLν να αξιοποιIσουν Kσοι επιθυXοLν να επενδLσουν σε αν=λογεb δραστηριKτητεb.

Ε

υρ υτ α

Ο εναλλακτικKb τουρισXKb περιλαXβ=νει το σLνολο των τουριστικ\ν υπηρεσι\ν, οι οποJεb διακρJνονται αν=λογα Xε τιb ιδιαJτερεb αν=γκεb, τιb προτιXIσειb και τα κJνητρα των τουριστ\ν, απευθLνονται σε Hνα εξειδικευXHνο κοινK, τηροLν τιb αρχHb τηb βι\σιXηb αν=πτυξηb και συXβ=λλουν στην =Xβλυνση τηb εποχικKτηταb τηb τουριστικIb ζIτησηb. Το συγκεκριXHνο πρKγραXXα αποσκοπεJ στη διαφοροποJηση και στον εXπλουτισXK του ελληνικοL τουριστικοL προϊKντοb Xε την επιχειρηXατικI αξιοποJηση εναλλακτικ\ν Xορφ\ν τουρισXοL. Τα επενδυτικ= σχHδια που θα ενισχυθοLν πρHπει να συXβ=λλουν στην αν=πτυξη κ=ποιων απK τιb εξIb XορφHb τουρισXοL: αθλητικKb τουρισXKb αναψυχIb, θαλ=σσιοb τουρισXKb, τουρισXKb υπαJθρου, γαστρονοXικKb τουρισXKb και τουρισXKb υγεJαb και ευεξJαb. Η ΕυρυτανJα, ωb κατεξοχIν τουριστικKb προορισXKb θα XποροLσε να επωφεληθεJ του προγρ=XXατοb και να αναπτLξει επιχειρηXατικHb δρ=σειb προb την κατεLθυνση αυτI. Eλλωστε, η ΑναπτυξιακI -ιαχειριστικI Στερε=b Ελλ=δαb (ΑΝ.-ΙΑ) Hχει πραγXατοποιIσει 2 ενηXερωτικHb ηXερJδεb, XJα στο ΚαρπενIσι (28/7/2011) και XJα στην Παλαιο-

κατοLνα (25/8/2011), στιb οποJεb παρεJχε αρκετ= σηXαντικ= ενηXερωτικ= στοιχεJα για το πρKγραXXα αυτK, το οποJο βρισκKταν τKτε σε προδηXοσJευση. Για παρ=δειγXα οι δραστηριKτητεb στην κατηγορJα αθλητικKb τουρισXKb αναψυχIb XποροLν να αναπτLσσονται σε ορεινHb, ηXιορεινHb και πεδινHb περιοχHb (π.χ. χιονοδροXικK σκι, χιονοσανJδα, ορειβασJα, αναρρJχηση, ποδIλατο βουνοL, αλεξJπτωτο πλαγι=b, δι=βαση φαραγγι\ν και δασ\ν, τουρισXKb =γριαb ζωIb, ποδηλασJα πKληb, ιππασJα, κ.=.). ΕπJσηb, στον τουρισXK υπαJθρου περιλαXβ=νονται ο περιπατητικKb τουρισXKb, που αναπτLσσεται στα περιπατητικ= Xονοπ=τια και ο περιηγητικKb τουρισXKb, Kταν η περιIγηση I η εκδροXI γJνεται στην Lπαιθρο. Η XορφI αυτI συνδHεται και Xε τον αθλητικK τουρισXK

ΠρKκειται για επενδLσειb που θα Hχουν ιδιαJτερα θετικI επJδραση στο ενεργειακK ισοζLγιο τηb Ελλ=δαb, καθ\b υπολογJζεται Kτι θα προστεθοLν συνολικ= 458 MW απK την αξιοποJηση των Ανανε\σιXων Πηγ\ν ΕνHργειαb. ΣLXφωνα Xε το αρXKδιο υπουργεJο, τα οφHλη για τη χ\ρα Xαb απK τιb επενδLσειb αυτHb θα εJναι πολλαπλασιαστικ=, τKσο για τιb τοπικHb κοινωνJεb Kσο και συνολικ= για την Ελλ=δα, απK τιb θHσειb εργασJαb που θα δηXιουργηθοLν, την αν=πτυξη των ανανε\σιXων πηγ\ν ενHργειαb, αλλ= και συνολικ= την αν=πτυξη τηb ελληνικIb οικονοXJαb.

Α

Το συνολικK Lψοb των επενδLσεων ανHρχεται στα 1.133.800.000 ευρ\ και οι θHσειb εργασJαb που θα προκLψουν στιb παρακ=τω αναφερKXενεb περιοχHb υπολογJζονται στιb 714 κατ= την κατασκευI των Hργων και στη συνHχεια κατ= τη λειτουργJα τουb. ΣυγκεκριXHνα, οι επενδLσειb

αυτHb αφοροLν την κατασκευI φωτοβολταϊκοL σταθXοL ισχLοb 200MW στο ΛιγνιτικK ΚHντρο -υτικIb ΜακεδονJαb των -IXων ΕορδαJαb και Κοζ=νηb στο ΝοXK Κοζ=νηb. Η επHνδυση γJνεται απK την εταιρεJα ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. (XHτοχοb Xε ποσοστK 100% εJναι η -ΕΗ ΑΝΑΝΕ<ΣΙΜΕΣ Α.Ε.), εJναι συνολικοL προϋπολογισXοL 500 εκατ. ευρ\ και αναXHνεται να δηXιουργIσει συνολικ= 450 θHσειb εργασJαb (350 κατ= την περJοδο κατασκευIb και 100 κατ= την περJοδο λειτουργJαb). ΠρKκειται, X=λιστα, για το XεγαλLτερο φωτοβολταϊκK π=ρκο που θα τεθεJ σε λει-

Ν Ε

Τη -ευτHρα 12 ΣεπτεXβρJου 2011 εγκρJθηκε απK τη -ιυπουργικI ΕπιτροπI Στρατηγικ\ν ΕπενδLσεων η υπαγωγI στη νοXοθεσJα του fast track τρι\ν επενδυτικ\ν σχεδJων στον τοXHα των ΑΠΕ (φωτοβολταϊκ=).

που αναπτLσσεται σε λJXνεb και ποτ=Xια. -ικαιοLχοι υποβολIb πρKτασηb στο πρKγραXXα εJναι φυσικ= I νοXικ= πρKσωπα, τα οποJα Hχουν τουλ=χιστον Hναν επιλHξιXο ΚωδικK ΑριθXK -ραστηριKτηταb (Κ.Α.-.), απK αυτοLb που περιλαXβ=νονται στον οδηγK του προγρ=XXατοb, λειτουργοLν νKXιXα, σLXφωνα Xε τιb κεJXενεb διατ=ξειb, και Hχουν Hναρξη δραστηριKτηταb του επιλHξιXου Κ.Α.-. πριν απK την 1/1/2010. Να σηXει\σουXε Kτι εξαιροLνται και δεν Hχουν δικαJωXα υποβολIb επενδυτικIb πρKτασηb οι δηXKσιεb επιχειρIσειb και οργανισXοJ και οι θυγατρικHb τουb. Ο συνολικKb προϋπολογισXKb του προγρ=XXατοb ανHρχεται στα 20 εκατ. ευρ\ εν\ αντικεJXενο χρηXατοδKτησηb αποτελοLν ο εξοπλισXKb, η διαXKρφωση του χ\ρου και οι βοη-

θητικHb εγκαταστ=σειb, οι δαπ=νεb προβολIb και προ\θησηb, οι υπηρεσJεb συXβοLλων κ.α. Για τη Στερε= Ελλ=δα, η κατανοXI τηb χρηXατοδKτησηb προβλHπει 1.789.031 ευρ\. Ο ελ=χιστοb προϋπολογισXKb αν= υποβαλλKXενο επενδυτικK σχHδιο ανHρχεται στιb 10.000 ευρ\ και ο XHγιστοb προϋπολογισXKb XπορεJ να ανHρχεται XHχρι του ποσοL των 400.000 ευρ\. Η προθεσXJα υποβολIb των προτ=σεων ξεκJνησε Iδη απK την περασXHνη ΠHXπτη 15 ΣεπτεXβρJου 2011 και λIγει την ΤρJτη 15 ΝοεXβρJου 2011, στιb 12 το βρ=δυ. Η υποβολI των προτ=σεων και η αποστολI τουb θα γJνεται σε Hναν απK τουb εταJρουb του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., Xε β=ση την περιφερειακI αρXοδιKτητα του καθενKb καθ\b και στα συνεργαζKXενα Xε τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. τραπεζικ= ιδρLXατα και αναπτυξια-

κοLb φορεJb . Η επενδυτικI πρKταση υποβ=λλεται µε το «Fντυπο ΥποβολIb», το οποJο παρ=γεται κατ= τη διαδικασJα ηλεκτρονικIb υποβολIb απK το ΟλοκληρωXHνο ΠληροφοριακK ΣLστηXα που παρHχει το ΥπουργεJο ΟικονοXJαb, ΑνταγωνιστικKτηταb και ΝαυτιλJαb. Η υποβολI θα πραγXατοποιηθεJ ηλεκτρονικ= XHσω του διαδικτυακοL τKπου www.e p endy seis.gr/mis. Το Hντυπο υποβολIb Kπωb και Kλα τα Hντυπα τηb πρKσκλησηb, οι ενδιαφερKXενοι XποροLν να τα βρJσκουν στο διαδικτυακK τKπο w ww . ep en d y seis.gr, καθ\b και στουb παρακ=τω διαδικτυακοLb τKπουb: του ΥπουργεJου ΠολιτισXοL και Τουwww.yppo.gr) , τηb ΓερισXοL (w νικIb ΓραXXατεJαb ΤουρισXοL www.visitgreece.gr), του ΕΣΠΑ (w www.espa.gr), τηb ΕΥ-/ΕΠΑΕ (w w ww.antagonistikotit a.g r), του (w www.efepae.gr) καΕ.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (w θ\b και των διαδικτυακ\ν τKπων των εταJρων του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και των συνεργαζKXενων Xε τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. τραπεζικ\ν ιδρυX=των και φορHων. Μετ= την ολοκλIρωση τηb διαδικασJαb ηλεκτρονικIb υποβολIb XHσω του ΟλοκληρωXHνου ΠληροφοριακοL ΣυστIXατοb που παρHχει το ΥπουργεJο Αν=πτυξηb, ΑνταγωνιστικKτηταb και ΝαυτιλJαb, ο υποψIφιοb επενδυτIb εκτυπ\νει το υποβληθHν Hντυπο υποβολIb, το οποJο, XαζJ Xε τα απαιτοLXενα δικαιολογητικ=, αποτελοLν το φυσικK φ=κελο υποψηφιKτηταb. Ο φυσικKb φ=κελοb υποψηφιKτηταb υποβ=λλεται υποχρεωτικ=, εJτε ιδιοχεJρωb, εJτε ταχυδροXικ\b, εJτε µε ταχυXεταφορ=, εντKb δHκα (10) ηXερ\ν απK την καταληκτικI ηXεροXηνJα υποβολIb των προτ=σεων.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ1ρτη 21 ΣεπτεMβρ>ου 2011 / Σελ>δα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

ΚαρπενησιQτη και ΖQτου γων>α, σε προνοMιακ= τιM=. Τηλ. 6982668160, 6978503364. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 326 τ.M. στην οδ? Ηροδ?του 1 & ΓρηγοροποAλου, στη ΛαM>α. Τηλ. 6944476306. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικ?πεδα σε επαφ= 600 τ.M. <καστο, εντ?W οικισMοA στουW Κορυσχ1δεW. ιαθ<τουν οικοδοMικ= 1δεια. ΤιM=: 90.000 ευρQ <καστο. Τηλ. 2237080115, 6977081490. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο εντ?W σχεδ>ου, στη Λαγκαδι1. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 950 τ.M., 1ρτιο & οικοδοM=σιMο, Mε απ<ραντη θ<α, στο Μεγ. Χωρι?. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 3.500 τ.M. πλησ>ον δρ?Mου Καρπενησ>ου-Μεγ. ΧωριοA. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 500 τ.M. Mε παλι1 π<τρινη δ>πατη οικ>α 50 τ.M. Mε ωρα>α θ<α, στουW Κορυσχ1δεW. ΤιM=: 130.000 ευρQ. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 300 τ.M. Mε παλι1 οικ>α για αντιπαροχ=, στουW Κορυσχ1δεW. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρ?κτηMα 18 στρ. οικοδοM=σιMο, Mε ρεAMα & νερ?, στιW «Λ1κκεW» Αγ. Τρι1δαW. ΤιM=: 38.000 ευρQ. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 5100 τ.M. 1ρτιο & οικοδοM=σιMο στη ΜεσαMπελι1. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 1650 τ.M. οικοδοM=σιMο & εφαπτ?Mενο στον δρ?Mο, στη θ<ση «Παρασπ?ρια» στο Κλαυσ>. ΤιM=: 120.000 ευρQ. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 2237 τ.M. εκτ?W σχεδ>ου, στη θ<ση Μ<λεγοW, στο Μεγ. Χωρι?. ΤιM=: 40.000 ευρQ. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 747,35 τ.M., 1ρτιο & οικοδοM=σιMο, στον κεντρικ? δρ?Mο, στην ε>σοδο του οικισMοA οMν>σταW. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχ?Mενα οικ?πεδα συνολικοA εMβαδοA 1300 τ.M., εντ?W οικισMοA Μεγ1λου ΧωριοA. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 400 τ.M. στο Ν<ο ερM1τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 2.130 τ.M. 1ρτιο & οικοδοM=σιMο, 1σφαλτοW, φωW, νερ?, τηλ., αποχ<τευση στα ?ρια του χωριοA Αγ. Τρι1δα, ψηλ1 στο δ1σοW. ΤιM=: 45.000 ευρQ (συζητ=σιMη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 293,31 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 542,25 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 170,17 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 3121,20 τ.M. στην ν<α Εθνικ= Οδ?, στον Αγ. Νικ?λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 1000 τ.M. Mε οικοδοM= 80 τ.M. στον κεντρικ? δρ?Mο, στο ΚαινοAριο Λοκρ>δοW. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 306 τ.M. Mε συντελεστ=

υρ υτ α

Οικ πεδα

Ε

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο Mε φωW, νερ? & δρ?Mο, εντ?W οικισMοA, στο Ν?στιMο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ=Mα 3,5 στρ., ?Mορο οικισMοA, στο Ν?στιMο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. εντ?W σχεδ>ου, στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 55.000 ευρQ. Τηλ. 6934649113. ΠΛOYNΤΑΙ οικ?πεδα 500 τ.M. <καστο εντ?W σχεδ>ου, στα Παλι1Mπελα. ΤιM= ευκαιρ>αW. Τηλ. 2106431570, 6946270265. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 160 τ.M., 1ρτιο & οικοδοM=σιMο, σε κεντρικ? σηMε>ο στο Μεγ. Χωρι?. τηλ. 6977236306. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεM1χιο 9 στρ. περ>που, στουW Αγ. Θε?δωρουW Κρικ<λου. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο εντ?W σχεδ>ου, στο Κρ>κελο, κοντ1 στην πλατε>α. Τηλ. 6985719085. ΠΛΕΙΤΑI γωνιακ? οικ?πεδο 400 τ.M. Mε οικ>α 96 τ.M., ηMιτελ=W, Mε οικοδοMικ= 1δεια. Τηλ. 6982995477. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεM1χιο 4 στρ. περ>που για κοπ= χ?ρτου & β?σκηση στη θ<ση ΚεραM>δι = Μαργαζ>. Τηλ. 2237023044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεM1χιο 7 στρ. επ>πεδο, κατ1λληλο για επιχε>ρηση, σε απ?σταση 60 M<τρων περ>που (κ?MβοW - προW ν<ο Νεκροταφε>ο Καρπενησ>ου) τηW ν<αW εθνικ=W οδοA Καρπενησ>ου ΛαM>αW. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI αMφιθεατρικ? οικ?πεδο 5,6 στρ. Mε οικ>α 200 τ.M., Mε ρεAMα & νερ?, επ> τηW οδοA Κορυσχ1δων στη ΜεσαMπελι1. Μ?νο σοβαρ<W προτ1σειW. Τηλ. 6944388555. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεM1χιο 5 στρ. στουW Γοριαν1δεW. ΤιM=: 40.000 ευρQ. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 500 τ.M. σε κεντρικ? σηMε>ο στην Καλλιθ<α (Μπι1ρα) Mε πρ?σβαση στον δρ?Mο, απ<ναντι απ? την εκκλησ>α. Τηλ. 2237080658. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 454 τ.M. κ1τω απ? το Εθνικ? Στ1διο. ΤιM=: 80.000 ευρQ. Τηλ. 2237023673, 6986563150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 450 τ.M. περ>που Mε οικ>α παλι1W κατασκευ=W στο Μουζ>λο και αγρ?κτηMα 300 τ.M. στη γ<φυρα, στο Μουζ>λο. Τηλ. 2283024945, 6976390457. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 800 τ.M. εντ?W σχεδ>ου στην Αγ. Παρασκευ=. Τηλ. 6947405551, 2237022184. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο οικοδοM=σιMο 750 τ.M. στην ε>σοδο τηW :MπλιανηW, δ>πλα στον κεντρικ? δρ?Mο. ΤιM=: 20.000 ευρQ. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. Mε παλι1 π<τρινη οικ>α σε αMφιθεατρικ= θ<ση, εντ?W οικισMοA, στο ΚερασοχQρι. Τηλ. 6972592650. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 310 τ.M. Mε παλι1 οικ>α στην οδ? Αλ. Οικον?Mου. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο Mε σπ>τι 780 τ.M. στο ν<ο σχ<διο π?ληW. Τηλ. 6976616345. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ? οικ?πεδο 220 τ.M. περ>που στην

Α Ν Ε

τ.M. ΤιM=: 200.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mονοκατοικ>α σε 1 στρ. οικ?πεδο, στο Κλαυσ>. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ π<τρινη ανακαινισM<νη Mονοκατοικ>α στο Κλαυσ>. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mονοκατοικ>α 100 τ.M. σε 1 στρ. οικ?πεδο, στη ΜαυροM1τα. ΤιM=: 30.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mονοκατοικ>α στον Ξηρι1. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι1 Mονοκατοικ>α 80 + 80 τ.M. σε οικ?πεδο 250 τ.M. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι1 Mονοκατοικ>α σε οικ?πεδο 1500 τ.M. στο ΒουτAρο. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 5.800 τ.M. στον δρ?Mο ΠρουσοA. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4.100 τ.M. προW Καλιθ<α. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 5.500 τ.M. στο Παλι? Μικρ? Χωρι?. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4.000 τ.M. Mε σπ>τι παλι?, στο Κεφαλ?βρυσο. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 3.800 τ.M. (κτ>ζει 200 τ.M.) στο Αθλητικ? Κ<ντρο. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4010 τ.M. στο Κεφαλ?βρυσο. ΤιM=: 120.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 13.000 τ.M. στον Κ1τω Ξηρι1. ΤιM=: 200.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 19.000 τ.M. στον Κ?νισκο. ΤιM=: 350.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 7.368 τ.M. στη Μυρ>κη. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 8.000 τ.M. π1νω σε δρ?Mο προW τον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 200.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 5.200 τ.M. στη Μυρ>κη. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 600 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 60.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 700 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 40.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 510 τ.M. στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 70.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ? οικ?πεδο 625 τ.M. στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 90.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ διαMπερ<W οικ?πεδο 1.180 τ.M. στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 160.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 200 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 60.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 330 τ.M. στο Μεγ. Χωρι?. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 300 τ.M. στον Π1νω Ξηρι1. ΤιM=: 60.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 572 τ.M. στο Μουζ>λο. ΤιM=: 50.000 ευρQ.

δ?MησηW 1,8, στη Λ1σπη. ΤιM=: 40.000 ευρQ. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4 στρ. περ>που, στη θ<ση Χαντζ<ικα, στον :γιο Νικ?λαο. Τηλ. 6975855982. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 12 στρ. δ>πλα στο ξενοδοχε>ο LECADIN, Mε πρ?σοψη 50M. & απερι?ριστη θ<α. ΤιM=: 100.000 ευρQ. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο στο Παλαι? Μικρ? Χωρι?. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγM<νο οικ?πεδο 1.120 τ.M. Mε παλι1 οικ>α (υπ?γειο 15 τ.M. & ισ?γειο 56 τ.M.) στο Στ<νωMα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 850 τ.M., οικοδοM=σιMο, Mε ολο=Mερο =λιο & απ<ραντη θ<α στη οMν>στα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. Ευαγγελ>α. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο Mε οικ>α 110 τ.M. στη Ροδ>τσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 750 τ.M. 1ρτιο & οικοδοM=σιMο, Mε ρεAMα & νερ?, δ>πλα στο κεντρικ? δρ?Mο στην :Mπλιανη. ΤιM=: 25.000 ευρQ. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεM1χιο 10 στρ. αMφιθεατρικ?, 800 M. απ? τη θ1λασσα, στην περιοχ= Ασπρονερ>ου στα ΚαMM<να ΒοAρλα ΦθιQτιδαW. ΤιM=: 500.000 ευρQ. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδο 1050 τ.M. και κτ=Mα 3630 τ.M. εντ?W οικισMοA, Mε φωW, νερ? και δρ?Mο. ΤιM=: 130.000 <καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 750 τ.M. Mε 50M. φ1τσα, στο ΒουτAρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 7 στρ. Mε νερ?, ρεAMα, αποχαρακτηρισM<νο, στην Πειραϊκ= –Πατραϊκ=. ΤιM=: 270.000 ευρQ. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ= – Πατραϊκ= Mε φ1τσα στον περιφερειακ?. Κατ1λληλο και για επαγγελMατικ= στ<γη. ΤιM=: 350.000 ευρQ. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 360 τ.M. στην οδ? Σ1Mου (Ο.Τ. 42) στον Προφ=τη Ηλ>α. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 450 τ.M. Mε 2οροφη Mεζον<τα (40 τ.M. και 45 τ.M.), στεγασM<νο γκαρ1ζ, αποθ=κεW, α>θριο, εντ?W σχεδ>ου στην Αγ. Τρι1δα. ΤιM=: 95:000 ευρQ. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ=Mα 5 στρεM. Mε 2 νε?δMητεW οικ>εW 80 τ.M. και 120 τ.M. αντ>στοιχα. Μ?νο σοβαρ<W προτ1σειW. ΤιM=: 275.000 ευρQ (Mαζ> = χωριστ1). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 604 τ.M. εντ?W σχεδ>ου, 1ρτιο και οικοδοM=σιMο στη οMν>στα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 420 τ.M. εντ?W σχεδ>ου, ενταγM<νο στο κτηMατολ?γιο, Mε πολA καλ= θ<α, Mετρητ=. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 650 τ.M. εντ?W σχεδ>ου, ενταγM<νο στο κτηMατολ?γιο, Mε πολA καλ= θ<α, Mετρητ=, διαMπερ<W, Mε πρ?σοψη σε δυο δρ?MουW. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ=Mα 7.368 τ.M. στη θ<ση «Αι Λι1W», στη Μυρ>κη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 1ρτιο και οικοδοM=σιMο επ> τηW οδοA Ι. ΓαλανοA 5, στη Λαγκαδι1. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Ελαιοπερ>βολα 50 δ<ντρα, 2 αγροτεM1χια 3.500 τ.M. και 2.500 τ.M. αντ>στοιχα στη θ<ση ΛΙΒΑΝΙ Β>νιανηW, Mε 2 εισ?δουW και ιδιωτικ? δρ?Mο, περιφραγM<να Mε αυτ?Mατο π?τισMα, καρυδι<W και αMυγδαλι<W. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 2.539 τ.M. εφαπτ?Mενο στο δρ?Mο Mε 1Mεση δυνατ?τητα για φωW, νερ? και τηλ<φωνο, στον οικισM? Πλ1τανοW στην Καστανι1 Ευρυταν>αW. ΟικοδοM=σιMα 400 τ.M. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 212 τ.M. Mε συντελεστ= δ?MησηW 08 & συντ. κ1λυψηW 50% στην περιοχ= τηW Πειραϊκ=W –Πατραϊκ=W (Πλατανι1). ΤιM=: 45.000 ευρQ. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4 στρ. στη θ<ση « εσπ?τη» στον Αγ. Νικ?λαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 6 στρ. Mε ρεAMα & νερ?, στη θ<ση Σκληθιρι1W. Τηλ. 6977809007.

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο 2αρι 52 τ.M. στο Καρπεν=σι. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο ηMιυπ?γειο 2αρι 56 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 70.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mεζον<τα στουW Γοριαν1δεW. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο 2αρι 61 τ.M., Mε αποθ=κη, στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 100.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAρια ηMιυπ?γεια γκαρσονι<ρα 42 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 30.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο 3αρι, 2ου ορ?φου, 75 τ.M. Mε τζ1κι & αποθ=κη. ΤιM=: 135.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAρια ηMιυπ?γεια γκαρσονι<ρα 45 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 35.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι 81 τ.M. 2ου ορ?φου, Mε τζ1κι & αποθ=κη. ΤιM=: 115.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ=W Mεζον<τα 119 τ.M. Mε αποθ=κη 10 τM. & θ<α, στο Καρπεν=σι. ΤιM=: 210.000 Mε θ<α. ΠΛΕΙΤΑΙ Mεζον<τα 100 τM. (3αρι) στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 170.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο 3αρι 103 τ.M., 2ου ορ?φου, Mε αποθ=κη 10 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 155.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοAρια πολυτελ= 2αρια-3αρια, Mε θ<α, τζ1κι & αποθ=κη, στο κ<ντρο του Καρπενησ>ου. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ<W διαM<ρισMα 100 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ δAο πολυτελ= διαMερ>σMατα 85 τ.M. στο κ<ντρο του Καρπενησ>ου. ΤιM=: 130.000 & 140.000 ευρQ, αντ>στοιχα. ΠΛΕΙΤΑΙ διαM<ρισMα 55 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM= 55.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι κοντ1 στο 2ο ηM. Σχολε>ο. ΤιM=: 100.000 ευρQ. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ γκαρσονι<ρεW - 2αρια - 3αρια 4αρια - Mονοκατοικ>εW - καταστ=Mατα - γραφε>α. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>α 150 τ.M. σε οικ?πεδο 350 τ.M. στο Ν?στιMο. ΤιM=: 220.00 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι1 2οροφη οικ>α στο Παλαι? Μικρ? Χωρι?. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ= π<τρινη αυτ?νοMη Mονοκατοικ>α 100 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 180.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ= π<τρινη αυτ?νοMη Mονοκατοικ>α 65 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 120.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ>εW σε Β>νιανη-Γραν>τσα- 1φνη-Αγ. Τρι1δα-Βρ1χα- οMιανοAW. ΠΛΕΙΤΑΙ πρQτοW ?ροφοW Mονοκατοικ>αW 95 τ.M. στον π1νω Ξηρι1. ΤιM=: 90.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αποθ=κη σε οικ?πεδο 160 τ.M. στον Ξηρι1. Κατ1λληλοW χQροW για επαγγελMατικ= στ<γη. ΤιM=: 35.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικ>α στον Προφ=τη Ηλ>α. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι1 οικ>α στην πλατε>α του ΠαλαιοA ΜικροA ΧωριοA. ΠΛΕΙΤΑΙ π<τρινη οικ>α στη Γραν>τσα. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π<τρινεW οικ>εW στουW Κορυσχ1δεW. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι1 οικ>α σε οικ?πεδο 240 τ.M. στο Καρπεν=σι. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π<τρινα εξοχικ1 97 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο (Λ1σπη). ΤιM=: 170.000 ευρQ.

νι κά

ΠΛΕΙΤΑΙ 4αρι, 1ου ορ?φου, διαMπερ<W, Mε βερ1ντεW στουW Αγ>ουW Ευρυτ1νεW. ΤιM=: 95.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι, ισ?γειο & διαMπερ<W. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ? τρ>φατσο οικ?πεδο 360 τ.M. Mε Σ. . 1,8 στο Συνεδριακ? Κ<ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ χωρ1φι ποτιστικ? 3.800 τ.M. Mε δρ?Mο, στο Τ<ξαW. Τηλ. 25.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑI κατ1στηMα 110 τ.M. Mε υπ?γειο 110 τ.M. και 1ο ?ροφο 79 τ.M. +20 τ.M., στο κ<ντρο. ΠΛΕΙΤΑI οικογενειακ= επιχε>ρηση εν λειτουργ>α Mε τζ>ρο. Μ?νο σοβαρ<W προτ1σειW. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο Mε 1δεια οικοδοM=W στο Κλαυσ>. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 90 τ.M. 1ου ορ?φου, Mε τζ1κι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Mονοκατοικ>α 100 τ.M. Mε 3 υ/δ, κουζ>να, π1νιο, σαλ?νι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωM<νη γκαρσονι<ρα 45 τ.M. χωρ>W κοιν?χρηστα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 127 τ.M., 1ου ορ?φου, στη Λαγκαδι1. ΠΛΕΙΤΑI παλι1 Mονοκατοικ>α κοντ1 στην εκκλησ>α τηW Παναγ>αW. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤ0ΝΙΟΥ. Τηλ. 6973233611. ΠΛΕΙΤΑI ανακαινισM<νο διαM<ρισMα 55 τ.M. 2ου ορ?φου στη Λαγκαδι1. ΠΛΕΙΤΑI 2αρι 59 τ.M. στο κ<ντρο. Κατ1λληλο και για γραφε>ο. ΠΛΕΙΤΑI σχεδ?ν καινοAριο 3αρι 85 τ.M., διαMπερ<W, 1ου ορ?φου, στον Αι Στ1θη. ΤιM=: 120.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑI καινοAριο υπ?γειο & φωτειν? 2αρι 56 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 40.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑI καινοAριο υπ?γειο & φωτειν? 2αρι 45 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 35.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑI υπ?γειο & φωτειν? διαM<ρισMα 97 τ.M. Mε βερ1ντα στον Αι Στ1θη. ΤιM=: 65.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ?γειο διαM<ρισMα 89 τ.M.. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ α<ραW (κτ>ζει 128 τ.M.). ΤιM=: 35.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ ξAλινο σπ>τι 87 τ.M. σε οικ?πεδο 1 στρ. ΤιM=: 160.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ διαM<ρισMα 73 τ.M. 2ου ορ?φου. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ?γειο διαMπερ<W διαM<ρισMα 65 τ.M. ΤιM=: 55.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ διαMπερ<W διαM<ρισMα 65 τ.M. 1ου ορ?φου. ΤιM=: 65.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ?γειο καινοAριο διαM<ρισMα 72 τ.M. Mε αποθ=κη. ΤιM=: 105.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο διαM<ρισMα 102 τ.M., 2ου ορ?φου, Mε αποθ=κη. ΤιM=: 165.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο ισ?γειο διαM<ρισMα 75 τ.M. ΤιM=: 110.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ διαM<ρισMα 103 τ.M. 1ου ορ?φου. ΤιM=: 170.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ διαM<ρισMα 59 τ.M. στο κ<ντρο. ΤιM=: 65.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mονοκατοικ>α 56 τ.M. σε οικ?πεδο 435 τ.M. στο Ν<ο Μικρ? Χωρι?. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι1 Mονοκατοικ>α 90 + 90 τ.M. σε οικ?πεδο 375

2237080901

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑΙ στον :γιο Κων/νο ΦθιQτιδαW, διαM<ρισMα ενια>ου χQρου ισογε>ου κατοικ>αW 34 τ.M., χωρ>W κοιν?χρηστα, δ>πλα στον πεζ?δροMο τηW κεντρικ=W πλατε>αW, σε απ?σταση 100M απ? το λιM1νι. Κατ1λληλο & για επαγγελMατικ= χρ=ση. ΤιM=: 34.000 ευρQ (συζητ=σιMη). Τηλ. 6947908488. ΠΛΕΙΤΑΙ π<τρινη επιπλωM<νη διπλοκατοικ>α Mε καλοριφ<ρ και 2 εισ?δουW, στο κ<ντρο του Κερασοχωρ>ου. Τηλ. 6971670614, 6972279605. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη π<τρινη οικ>α 70 τ.M., Mε περ>φραξη 1.100 τ.M. στην Κρ<ντη. Τηλ. 6977605730. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>α 200 τ.M. σε οικ?πεδο 5 στρ., επ> κεντρικοA δρ?Mου, Mε θ<α, ε>τε για ιδιοκατο>κηση, ε>τε για επαγγελMατικ= χρ=ση. ΤιM=: 250.000 ευρQ, συζητ=σιMη. Τηλ: 6986068832. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο ισ?γειο διαM<ρισMα (2 ετQν) 99 τ.M., Mε 2 Mπ1νια, τζ1κι, π1ρκινγκ, αποθ=κη, 3 βερ1ντεW & θ<α, π>σω απ? τα ικαστ=ρια. ΤιM=: 180.000 ευρQ, συζητ=σιMη. Τηλ. 6974738159. ΠΛΕΙΤΑI οικ>α 77 τ.M. σε οικ?πεδο 870 τ.M. στο Μεγ1λο Χωρι?. Τηλ. 6978842179, 22370-41263. ΠΛΕΙΤΑI Mονοκατοικ>α στην οδ? ΤριανταφυλλοποAλου. Τηλ. 6946510993. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαM<ρισMα 95 τ.M. Mε αυτ?νοMη θ<ρMανση, στην οδ? ΑMοργοA & Μυκ?νου, στον Ξηρι1. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι οροφοδιαM<ρισMα 72 τ.M., 3ου ορ?φου, κοντ1 στον σταθM? Αγ. Νικολ1ου στην Αθ=να. Τηλ. 6973717885, 6945603904. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ?γειο 3αρι στην οδ? Νικ. Στρ1του. ΤιM=: 70.000 ευρQ. Τηλ. 6946001324. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη ηMιτελ=W οικ>α 94 τ.M. <καστοW ?ροφοW, Mε ισ?γειο 45 τ.M. στην οδ? ΑMοργοA & Ν1ξου, στον Ξηρι1. Τηλ. 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑI διαM<ρισMα ενια>ου χQρου ισογε>ου κατοικ>αW 34 τ.M. χωρ>W κοιν?χρηστα, δ>πλα στον πεζ?δροMο τηW κεντρικ=W πλατε>αW στον Αγ. Κων/νο και σε απ?σταση 100M απ? το λιM1νι. ΤιM=: 34.000

ΠΛΕΙΤΑΙ λιθ?κτιστη οικ>α Mε οικ?πεδο στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>α δεκαετ>αW 85 τ.M. Mε τζ1κι & θ<α στη ΧρAσω. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>α 100 τ.M. σε οικ?πεδο 300 τ.M. στο Μεγ1λο Χωρι?. ΤιM=: 115.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι1 οικ>α στο Καρπεν=σι. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι1 οικ>α. ΤιM=: 60.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mικρ= οικ>α σε οικ?πεδο 250 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΕΙΤΑΙ ψησταρι1 στο κ<ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ?γειο κατ1στηMα 120 τ.M. Mε υπ?γειο 120 τ.M. στο κ<ντρο του Καρπενησ>ου. ΤιM=: 240.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 3000 τ.M. (τα 1750 εντ?W οικισMοA) στο Ν?στιMο. ΤιM=: 110.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα 360 τ.M. στον Κ1τω Ξηρι1. ΤιM=: 70.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 550 τ.M. στουW Κορυσχ1δεW. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 800 τ.M. στουW ΜAλουW. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 430 τ.M. στο Καρπεν=σι. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα-αγροτεM1χια στο Κεφαλ?βρυσο. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικ?πεδα στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 55.000 <ωW 70.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα στουW Γοριαν1δεW. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 4.108 τ.M. στα ΑMπ<λια ΒουτAρου. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 404 τ.M. στη Β>νιανη. ΤιM=: 10.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο Mε θ<α 435 τ.M. στον κ1τω Ξηρι1. ΤιM=: 90.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 2.500 τ.M. στον δρ?Mο Καρπεν=σιΜεγ1λο χωρι?. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 214 τ.M. πλησ>ον Πειραϊκ=WΠατραϊκ=W. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 300 τ.M. στον Π1νω Ξηρι1. ΤιM=: 65.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα 600 τ.M. στουW ΜAλουW. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. στα Παλι1Mπελα. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. στο Ν<ο ερM1τι. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα στο Αιτωλικ? (Κεφαλ?βρυσο). ΤιM=: 50.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεM1χια σε Κεφαλ?βρυσοΓοριαν1δεW-ΜεσοχQρα. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 5.500 τ.M. στα Μαυρον<ρια. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 20.000 τ.M. στον Ξηρι1. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 12.000 τ.M. στη Λυκ?βρυση. ΤιM=: 100.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 9.000 τ.M. πλησ>ον ξενοδοχε>ου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4.500 τ.M. στη Μυρ>κη. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 10.000 τ.M. Mε πανοραMικ= θ<α στη Μπι1ρα.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ Mεζον<τα 110 τ.M Mε πανοραMικ= θ<α στη Μυρ>κη σε 1000 τ.M. οικ?πεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ π<τρινη κατοικ>α Mεζον<τα 150 τ.M., 1ριστη κατασκευ=, σε 1200 τ.M οικ?πεδο, στο Ν?στιMο, στην πλατε>α του χωριοA. ΠΛΕΙΤΑΙ Mεζον<τα 170 τ.M. σε 900 τ.M. οικ?πεδο στο Κλαυσ>. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 2000 τ.M. οικοδοM=σιMο, στουW Γοριαν1δεW, κοντ1 στην Αγ. Κυριακ=. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 1100 τ.M. στο Κλαυσ>, Mε 1δεια οικοδοM=W 140 τ.M. και ?λεW τιW παροχ<W. ΤιM=: 80000 ευρQ.

ευρQ (διαπραγMατεAσιMη). Τηλ. 22350 32184, 6947908488. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι<ρα MεταχειρισM<νη, Mε βασικ= επ>πλωση, αυτ?νοMη θ<ρMανση, Mπ?ιλερ, πανοραMικ= θ<α, πλησ>ον κεντρικ=W πλατε>αW. Τηλ. 2310912350. ΠΛΕΙΤΑI οικ>α 78 τ.M. δ>πλα στο ΚΤΕΛ. ΤιM=: 70.000 ευρQ. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI ξAλινη Φιλανδικ= κατοικ>α 77 τ.M. σε οικ?πεδο 1750 τ.M., Mε 2 υ/δ, Mπ1νιο, ενια>ο σαλ?νικουζ>να & τζ1κι, εντ?W οικισMοA, στο Ν?στιMο. ΤιM=: 170.000 ευρQ. Τηλ. 2104919917, 6945383030. ΠΛΕΙΤΑI = ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ισ?γειο, επιπλωM<νο Mε αποθ=κη απ<ναντι απ? την ταβ<ρνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην οδ? Ρ. Φερα>ου. Τηλ. 2236031895, 6977020504. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο Mε παλι1 2οροφη οικ>α, στο κ<ντρο τηW π?ληW, στο παλι? Καρπεν=σι κοντ1 στην πι1τσα των ταξ>. Επ>σηW διατ>θεται και για αντιπαροχ=. Τηλ. 6978009798. ΠΛOYNΤΑΙ 2 Mεζον<τεW 80 & 83 τ.M., ανεξ1ρτητεW = Mαζ>, Mε 2 υ/δ, κουζ>να, καθιστικ? Mε πρ?βλεψη για τζ1κι. Εσωτερικ1 ε>ναι ηMιτελε>W. Η κατασκευ= ε>ναι Mε Mπετ?ν, ισ?γειο επενδυM<νο Mε π<τρα, θερMοMονωτικ1 κουφQMατα και ξAλινη στ<γη Mε κεραM>δι. Βρ>σκονται σε ωρα>ο φυσικ? περιβ1λλον, στον :γιο Νικ?λαο Ευρυταν>αW. ΤιM= συζητ=σιMη. Τηλ. 6976 485816, 2106548904. ΠΛΕΙΤΑI π<τρινη ηMιτελ=W Mονοκατοικ>α <ναντι ΛαογραφικοA Μουσε>ου, στο Μεγ. Χωρι?. Τηλ. 6932240689. @ρεW 10.00πM-1.00MM & 6.00MM-8.00MM. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικοδοM= στο κ<ντρο οικοπ<δου

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 350 τ.M. Mε παλι1 π<τρινη κατοικ>α 100 τ.M., στουW Κορυσχ1δεW. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 820 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο, στο κ<ντρο του χωριοA, βλ<πει σε 2 δρ?MουW. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαM<ρισMα 64 τ.M. 1ου ορ?φου, στην οδ? ΖηνοποAλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. στον Κ1τω Ξηρι1. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 4100 τ.M. στον επαρχιακ? δρ?Mο Καρπενησ>ου –ΠρουσοA. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα -διαMερ>σMατα -Mονοκατοικ>εW στη ΛαM>α.

360 τ.M. επ> τηW ΛεπενιQτη 7 στον Ξηρι1. Το κτ=ριο πωλε>ται ολ?κληρο = αν1 οροφοδιαM<ρισMα (174 τ.M. <καστο). Τηλ. 6979284356, 2105710869, 2237095374, 0017183585262. ΠΛΕΙΤΑI διαM<ρισMα 100 τ.M. σε καινοAρια οικοδοM= Mε 3 υ/δ, καθιστικ?, κουζ>να, 2 Mπ1νια, αποθ=κη, ρετιρ<, γωνιακ?, Mε θ<α, π1νω απ? το παλι? ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI Mονοκατοικ>α στη 1φνη, στο κ<ντρο του χωριοA. ΤιM= ευκαιρ>αW. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ ηMιτελ<W σπ>τι 50 τ.M. περ>που, στον Αγ. ΓεQργιο Επισκοπ=W, σε οικ?πεδο 243 τ.M. Mε ελι<W & θ<α τη λ>Mνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 π<τρινεW Mεζον<τεW 100 τ.M. & 120 τ.M. σε οικ?πεδο 1.500 τ.M., Mε 1δεια για ξAλινεW κατοικ>εW, θ<α, εντ?W οικισMοA στο ΒουτAρο. ΤιM=: 275.000 ευρQ. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑΙ Mονοκατοικ>α (κατασκευ= 2000) Mε σαλονοκουζ>να, 2 υ/δ, τζ1κι, Mπ1νιο, αποθ=κη, αυλ=, κ=ποW & βερ1ντα Mε καταπληκτικ= θ<α, στην πλατε>α του χωριοA ΧρAσω. ΤιM=: 75.000 ευρQ. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικ>α, στο ΚαινοAριο Λοκρ>δοW. Ο 1οW ?ροφοW 80 τ.M. χρησιMοποιε>ται σαν αποθ=κη, ενQ ο 2οW 100 τ.M. ε>ναι κατοικ=σιMοW. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ ηMιτελ<W σπ>τι σε οικ?πεδο 1.040 τ.M. στον Αγ. ΓεQργιο ΤυMφρηστοA. ΤιM= ευκαιρ>αW: 28.000 ευρQ. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAρια επιπλωM<νη Mεζον<τα 65 τ.M. Mε 2 υ/δ, Mπ1νιο & wc στουW Γοριαν1δεW. ΤιM=: 150.000 ευρQ. Τηλ. 6973588107.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετZρτη 21 Σεπτεzβρkου 2011 / Σελkδα 27

Ε

ΙΑΦΟΡΑ

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ κεραzkδια σε καλj κατZσταση για κZλυψη 80 τ.z. περkπου. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηzιυπlγειο κατZστηzα 85 τ.z. στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 60. Τιzj χαzηλj. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΠΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισzl„ (ρZφια-γlνδολε„ κ.λπ.) του καταστjzατο„ «ΣΕΗΟΣ», λlγω ανακαkνιση„. Τηλ. 2237089000. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτlzατο„ πωλητj„ τσιγZρων. Τιzj: 900 ευρ~. Τηλ. 6979512099. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηzα 35 τ.z. στην οδl Κονδnλη 4. Τηλ. 6974305119. Τελειlφοιτη Φιλολογkα„ Πανεπιστηzkου Ιωαννkνων ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαkτερα zαθjzατα σε zαθητi„ Iηzοτικοn & Γυzνασkου & καθηzερινj προετοιzασkα σε zαθητi„ Iηzοτικοn. Τηλ. 2237025911, 6972187047. ΠΛΕΙΤΑI zεzονωziνα j ολlκληρο„ πλjρη„ εξοπλισzl„ εστιατορkου (τραπεζοκαθkσzατα, ψυγεkα, γκριλιiρα κ.α.). Τιzj λογικj. Τηλ. 6981177489. ΠΛΟΥΝΤΑΙ χειροποkητα ξnλινα παγκZκια εξωτερικοn χ~ρου zε zαξιλZρε„. Τιzj χαzηλj. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑI αχρησιzοποkητη χlβολη zε δ~ρο χZλκινα zπρkκια. Τιzj πολn καλj. Τηλ. 6981177489. Μουσικl„ παραγωγl„ & καθηγητj„ zουσικj„ ΠΑΡΑΙΕΙ zαθjzατα κλασσικοn & zοντiρνου πιZνου, αρzονkου, συνθεσZιζερ, φωνητικj„ ορθοφωνkα„ και θεωρητικ~ν. Τηλ. 6932755765. Καθηγjτρια Αγγλικ~ν ΠΑΡΑΙΕΙ zαθjzατα. Τηλ. 6978413977. Μαθηzατικl„ ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαkτερα zαθjzατα σε zαθητi„ Γυzνασkου-Λυκεkου, για τι„ εξετZσει„ Σεπτεzβρkου, αλλZ και τη νiα χρονιZ. Τιzi„ λογικi„. 6981283921. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοπλισzl„ καταστjzατο„ καλλυντικ~ν & κοσzηzZτων (διακοσzητικZ πZνελ κ.α.). Τηλ. 2237021391. ΠΛΕΙΤΑΙ κατZστηzα 160 τ.z. στην πρ~ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΠΛΕΙΤΑI σνακ-zπαρ-καφενεkο στην οδl Προυσιωτkσση„ 4, στην καινοnρια λαϊκj. Τηλ. 6984553367. ΠΛΟΥΝΤΑI iπιπλα, σχεδlν καινοnρια. 2 zονZ κρεβZτια zε τα στρ~zατZ του„, 2 κοzοδkνα, 1 iπιπλο καθρiφτη„ και 1 σαλlνι zπαzποn. Πωλοnνται & τzηzατικZ. Τηλ. 6970590689. ΠΛΕΙΤΑI καφi - σνακ zπαρ απiναντι απl το παλιl ΚΤΕΛ. Τιzj: 35.000 ευρ~. Τηλ. 6974219314. ΠΛΕΙΤΑI τριφnλλι, χορτZρι & Zχυρο. Τηλ. 6932396375. ΠΛΕΙΤΑI επαγγελzατικl ψυγεkο. Τηλ. 6972444346. ΠΛΕΙΤΑΙ καραzπkνα Caesar Guerini Cladius Kalliston σε Zριστη κατZσταση. Τιzj: 1150 ευρ~. Τηλ. 6974466870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο„ επαγγελzατικl„ χ~ρο„ 135 τ.z. στην Γ. ΚαραϊσκZκη 7 & Κατσαντ~νη 1 γωνkα. Τηλ. 6981501171, 6980416337. ΠΛΕΙΤΑI zαντεziνια ξυλlσοzπα zικρ~ν διαστZσεων zε ικανlτητα θiρzανση„ 40 τ.z. Τιzj: 120 ευρ~. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI καντkνα 308 MERCEDES. Τηλ. 6970925358, 2237041086. ΠΛΕΙΤΑI εξοπλισzl„ πανηγυρι~ν (τραπiζια, καρiκλε„, 2 φορτηγZ ψυγεkα, ψυγεkα-καταψnκτε„, 1 φορτηγl zεταφορZ„). Τηλ. 6972772154. ΠΛΕΙΤΑΙ γκρiιντερ 140G , zε air condition γνjσιο & αυτlzατο γρασZρισzα. Τηλ. 6974347164. ΠΛΕΙΤΑI αναψυκτjριο πλjρω„ εξοπλισziνο στον πεζlδροzο Καρπενησkου. Τιzj συζητjσιzη. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI επιχεkρηση iτοιzων ενδυzZτων στο κiντρο τη„ πlλη„. Τηλ. 6945776025. ΠΛΕΙΤΑI ταβiρνα πλjρω„ εξοπλισziνη, στον Προυσl. Iηz. Αναγνωστlπουλο„. Τηλ. 6936884744, 2237080198. ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για αντιπαροχj οικlπεδο 4000 τ.z., εκτl„ σχεδkου, επικλινi„, αzφιθεατρικl, Zρτιο & οικοδοzjσιzο, zε απiραντη θiα, επk του„ δρlzου ΜεσαzπελιZ„ – ΚορυσχZδων (Χοnzα) ανZzεσα σε ξεν~νε„ & πολυτελεk„ οικkε„. Τηλ. 6932708713 ΠΛΕΙΤΑΙ zεζεδοπωλεkο εν λειτουργkα στο κiντρο τη„ πlλη„. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ πλjρη„ εξοπλισzl„ ταβiρνα„ σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ τριφnλλι & Zχυρο. Τηλ. 6932396375. ΠΛΕΙΤΑΙ κοzzωτjριο zε zεγZλο πελατολlγιο για προσωπικοn„ λlγου„. Τηλ. 6977267285. ΠΛΕΙΤΑΙ σταβλαχυρ~να„ (καλnβα) στον ΞηριZ. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑΙ βοηθητικl„ χ~ρο„ zε αποθjκη στον Πρ. Ηλkα. Τηλ. 6973498760.

Α

επιπλωziνο – εξοπλισziνο, χωρk„ κοινlχρηστα, σε κεντρικl σηzεkο τη„ πlλη„. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 50 τ.z. zε τζZκι στον Προφjτη Ηλkα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο 2αρι 53 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση κοντZ στη φοιτητικj εστkα, στη Λαzkα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z. επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη, απiναντι απl το 4ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δnο 2αρια zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Ηφαkστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση, χωρk„ κοινlχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Ν Ε

Νικ. ΣτρZτου & Ιεροzνjzονο„. Τηλ. 6972161066, 6973779317. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ επιπλωziνε„ γκαρσονιiρε„. Τιzj λογικj. Τηλ. 2237023891. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδl Εθν. ΑντιστZσεω„ 5. Τηλ. 2109735481, 6974339392. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελzατικl„ χ~ρο„ 40 τ.z. κZτω απl τη IΟΥ Καρπενησkου. Ιδανικl για γραφεkο j zικρl κατZστηzα. Τηλ. 6949198770. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 3αρι zε τζZκι στον Πρ. Ηλkα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 45 τ.z. πλjρω„ επιπλωziνο και εξοπλισziνο, στον οδl Χαρ. Τρικοnπη 41. Τηλ. 2237023604. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 35 τ.z. 3ου ορlφου, πλjρω„ επιπ λωziνη, zε ασανσiρ, πZνω απl τ ην τρZπεζα Πει ραι~„. Τιzj πολn καλj . Τηλ. 2237023958, 6973707675. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηzα στην οδl Σπ. ΤσιτσZρα 6. Τιzj λογικj. Τηλ. 6944548038. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 35 τ.z. 1ου ορlφου, στην οδl Αγ. ΝικολZου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηzα 40 τ.z. επk τη„ Ζηνοποnλου 37 (iναντι IΕΗ). Τηλ. 2237024480. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 105 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση, zπlιλερ, zlνωση, χωρk„ κοινlχρηστα, zε απεριlριστη θiα, στην οδl Ιατρkδου. Τηλ. 2231021371. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορlφου, στην οδl Iωδ~νη„ 6, στη Λαzkα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαziρισzα zε αυτlνοzη θiρzανση & τζZκι, σε Zριστη κατZσταση, στην οδl ΠZτzου. Κ. Κικj. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl ΠZτzου. Κ. Κικj. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδl Κυθjρων & Ζακnνθου, στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 120 τ.z., 4ου ορlφου, zε 3 υ/δ, στην οδl Κατσαντ~νη 2. ΚατZλληλο και για γραφεkα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, δkπλα στο 3ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγZλο ισlγειο 3αρι zε αυτlνοzη θiρzανση, επk τη„ Ν. ΣτρZτου & Στ. Γρανkτσα 7, κοντZ στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.z. 2ου ορlφου, χωρk„ κοινlχρηστα, zε αυτlνοzη θiρzανση, τζZκι & βερZντε„ γnρωγnρω, κοντZ στου„ Αγ. ΕυρυτZνε„. Τιzj: 300 ευρ~. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα στην ΠZτρα, δkπλα στο ΤΕΙ. Προτιzοnνται ΕυρυτZνε„ φοιτητi„. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροnzπα„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρnχωρο, 3ου ορlφου, στο κiντρο τη„ πlλη„. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαziρισzα 100 τ.z., 4ου ορlφου, ανακαινισziνο, zε τερZστια πiργκολα, στο κiντρο τη„ πlλη„. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 75 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Ν. ΣτρZτου 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοnρια πολυκατοικkα, στη ΛαγκαδιZ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισziνο οροφοδιαziρισzα zε zεγZλε„ βερZντε„, θiα & αυτlνοzη θiρzανση, iναντι DIA. Τιzj: 300 ευρ~. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε Zριστη κατZσταση, zε αυτlνοzη θiρzανση & τζZκι, στον ΠZνω ΞηριZ. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγlρη„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο 2αρι πλησkον Νοσοκοzεkου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαziρισzα στο κiντρο τη„ πlλη„. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο στην οδl Ζηνοποnλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο studio σε καινοnρια πολυκατοικkα zε αυτlνοzη θiρzανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορlφου, πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, ρετιρi, διαzπερi„, zε αυτlνοzη θiρzανση, δkπλα στο Γηροκοzεkο. Τηλ. 6979117800801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικkα (για σεζlν j zlνιzα) 80 τ.z. πλjρω„ επιπλωziνη, zε αυτlνοzη θiρzανση, τζZκι, γκαρZζ & κjπο στον Πρ. Ηλkα. Τιzj: 500 ευρ~. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορlφου zε αυτlνοzη θiρzανση κοντZ στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα zε θiα την πλατεkα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορlφου, γωνιακl, ηzιεπιπλωziνο, πZνω απl την ΤρZπεζα Πειραι~„. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση στον ΞηριZ. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιiρα 32 τ.z. ρετιρi, zε zεγZλη βερZντα & θiα, πλησkον zετρl Πανlρzου, στου„ Αzπελlκηπου„. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια επιπλωziνη γκαρσονιiρα κοντZ στον Βερlπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση, δkπλα στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρi 55 τ.z στην οδl Σακαλj 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 30 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Ρ. Φεραkου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.z. στην οδl Παπακυριαζj 4, στη Λαzkα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαzπερi„ zε αυτlνοzη θiρzανση & ελZχιστα κοινlχρηστα, στην cνω Κυψiλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορlφου, πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 100 τ.z. zε 2 υ/δ στην οδl Μεγ. ΑλεξZνδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, κεντρικl, επιπλωziνο, zε τζZκι & αυτlνοzη θiρzανση. ΕνοικιZζεται & για σεζlν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο επιπλωziνο 2αρι 55 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση & τζZκι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.z. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πiτρινη επιπλωziνη zονοκατοικkα 85 τ.z. zε κjπο, στο Μικρl Χωριl. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγZλη, καινοnρια, επιπλωziνη γκαρσονιiρα, χωρk„ κοινlχρηστα, στη ΛαγκαδιZ. Τιzj: 200 ευρ~. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 4αρι ρετιρi, διαzπερi„, zε αυτlνοzη θiρzανση και τζZκι. Τηλ. 2237021061, 6979117800-801. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγεια οικkα 50 τ.z. στο ΜεγZλο Χωριl. κ. cννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα στην οδl Κατσαντ~νη 4. Τιzj προσιτj. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 47 τ.z. σε ισlγειο zονοκατοικkα„ που βλiπει σε αυλj, στην οδl Αθ. Καρπενησι~τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Αφροδkτη„ 11, απiναντι απl τη στεγασziνη λαϊκj αγορZ. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοnρια διαzερkσzατα 75 τ.z. iκαστο, zε τζZκι. Το iνα 2ου lροφο, επιπλωziνο zε ψυγεkο και κουζkνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.z. περkπου πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση στο 1ο Iηz. Σχολεkο, κοντZ στο ΤΕΙ, στην οδl ΚαφαντZρη & ΝικολZου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2αρι διαziρισzα zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl ΠZτzου 16 στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε αυτlνοzη θiρzανση, πλjρω„ επιπλωziνο, zε τζZκι και πZρκινγκ σε νεlκτιστη πολυκατοικkα, στην οδl Χρ. ΚατσZzπα 4, στο δρlzο του Γηροκοzεkου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.z. επιπλωziνο και zη, στο κiντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnργιο πολυτελi„ studio, πλjρω„

υρ υτ α

ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OKTAVIA TOUR 1800cc, 150 bhp, 80.000 χλz, zοντiλο 5/2005, ατρακZριστο, πρ~το χiρι, χρ~zατο„ zαnρο. Τηλ. 6972879173. ΠΛΕΙΤΑI RAV4 Luxury 2.000cc, πετρiλαιο, zοντiλο ’07, zε 105.000 χλz, full extra. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τιzj: 25.500 ευρ~. Τηλ. 6977290221. ΠΛΕΙΤΑΙ Volkswagen 1600cc, full extra, χρ~zατο„ ασηzk, zε 128.000 χλz, service 1 zηνl„, ΚΤΕΟ & καινοnρια λZστιχα. dλεγχο„ δεκτl„. Τηλ. 6973341862. ΑΓΟΡΑΖ αυτοκkνητα j πιστοποιητικZ για απlσυρση. Γι~ργο„ Παπαδηzητρkου. Τηλ. 6932447939. ΠΛΕΙΤΑI TOYOTA LAND CRUISER LUXURY 3000cc, πετρiλαιο, zοντiλο, 9/2007, 3θυρο, 56.000 χλz. Τιzj: 28.000 ευρ~. Τηλ. 6944317315. ΠΛΕΙΤΑI LAND ROVER FREELANDER II, HSE i6, 68.000 χλz, χρ~zατο„ γκρι, service αντιπροσωπεkα„, airbag 8+, ατρακZριστο, προβολεk„ οzkχλη„, Xenon φ~τα, ABS, ηλεκτρικZ παρZθυρα, κεντρικl κλεkδωzα, ηλεκτρικοk καθρiφτε„, CD Player, δερzZτινα καθkσzατα, Cruise Control, αισθητjρα„ βροχj„, ηλεκτρικZ καθkσzατα. Τιzj: 24.000 ευρ~. Τηλ. 6976762626. ΠΛΕΙΤΑI BMW E36 1600cc, 116hp, zοντiλο ’95, zε διζωνικl κλιzατισzl, ζZντε„ αλουzινkου 15’’, συναγερzl. ΑτρακZριστο, σε Zριστη κατZσταση. Τιzj συζητjσιzη. Τηλ. 6986648943. ΠΛΕΙΤΑI DAEWOO 800cc, zοντiλο ’00, zε air condition, καινοnρια λZστιχα, zια 4αδα χιονολZστιχα, καινοnριο αzορτισiρ, zε 100.000 χλz. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τηλ. 6985800657. ΠΛΕΙΤΑI GOLF 4 1.8 turbo, full extra, 420 hp. Τιzj 10.500 (συζητjσιzη). Τηλ. 6984454849. ΠΛΕΙΤΑΙ SUZUKI GRAND VITARA 1600CC, zοντiλο 8/04, χρ~zα zπεζ zεταλλικl, 95.000 χλz., full extra, βιβλkο service, ατρακZριστο, πρ~το χiρι, ιδι~τη„. Τιzj: 8.500 ευρ~. Τηλ. 6976720807. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OCTAVIA, zοντiλο G04, 1800cc, 4x4. Τιzj συζητjσιzη. Τηλ. 6944532365. ΠΛΕΙΤΑΙ Fiat Panda 1250cc, zοντiλο 11/05, 50.000 χλz, χρ~zατο„ λαχανk. Τιzj: 5.000 ευρ~. Τηλ. 2237025612, 6978590696. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακZριστο, full extra. Τιzj: 5.800 ευρ~. Τηλ. 6979223694. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, zοντiλο 2002 zε 75000km. Iιαθiτει κλιzατισzl, υδραυλικl τιzlνι, υπολογιστj ταξιδιοn, ηλεκτρικZ παρZθυρα εzπρl„, συναγερzl. Πρlσφατο zεγZλο servis και καινοnργια λZστιχα. Τιzj 3500 ευρ~. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, zοντiλο ‘98, 110.000 χλz, σε αρkστη κατZσταση, zε ηλ. παρZθυρα & καθρiφτε„, A/C, συναγερzl, immobilizer. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τιzj: 6.000 ευρ~ zετρητZ. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρZσινο, zε 54.000 χλz. Τιzj: 2.900 ευρ~. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, zοντiλο ’93, 188.000 χλz, χρ~zα λευκl. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρk„ τεκzjριο, 78.000 χλz., zοντiλο 2003, σε Zριστη κατZσταση, φυλZσσεται σε γκαρZζ. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τιzj: 14.500 ευρ~. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, zε σχZρε„ οροφj„, προβολεk„ οzkχλη„, συναγερzl, Air Condition, υδραυλικl τιzlνι, ρZδιο CD MP3, σε Zριστη κατZσταση. Τιzj 6.500 ευρ~. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑΙ κλοnβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, zε κεντρικl κλεkδωzα, σκZρε„ φlρτωση„, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιzj: 9.500 ευρ~. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, zοντiλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο DAIHATSU SARAH 4x4, 1300cc, zοντiλο ’91, χρ~zατο„ zπλε, σε καλj κατZσταση. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, zοντiλο 2000 & χρ~zατο„ zπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 zοντiλο ’93, βενζινοκkνητο, καταλυτικl zε καινοnρια λZστιχα και αzορτισiρ. Αλλαγj και zε zικροzεσαkο ΙΧ επιβατικl zοντiλο 2001 και νεlτερο. Τιzj: 4.000 ευρ~, συζητjσιzη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε Zριστη κατZσταση zε δερzZτινα καθkσzατα, κοτσαδlρο, ηλιοροφj. Τιzj: 14.000 ευρ~. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, zοντiλο ’99. cδεια για αγροτικl- επαγγελzατικl. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 zZρκα„ MAZDA TRIBUTE 2000cc, zοντiλο 2003, χρ~zατο„ zπλε, ατρακZριστο, zε ζαντολZστιχα, ηλιοροφj, δερzZτινα καθkσzατα, pull bar, σχZρα σκι, mp3 player, ηχοσjστηzα, full extra, zε 100.000 χλz. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τιzj ευκαιρkα„: 10.500 ευρ~. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο Renault Laguna 1600cc, zοντiλο 2001, χρ~zατο„ ασηzk πiρλα, 78.000 χλz., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο Nissan Primera 1600cc, zοντiλο ’98, σε Zριστη κατZσταση, προστατευziνο σε γκαρZζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, zοντiλο ’98, ατρακZριστο. Iεκτl„ κZθε iλεγχο„. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο PAJERO PANIN 1800cc, zε ζZντε„ αλουzινkου, χρ~zατο„ ασηzk, σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 2237024564. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο MITSUBISHI CARISMA 1600cc, zοντiλο 2000, 150.000 χιλ., Τηλ. 6947840657. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο HYUDAI ACCENT 1400cc, zοντiλο 2002, full extra, zε air condition. Τιzj: 3.200 ευρ~. Τηλ. 6978720243. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο zZρκα„ SUZUKI SAMURAI, cabrio, 1800cc, zοντiλο 2000, zε 70.000 χλz., σε Zριστη κατZσταση. Τιzj: 5:000 ευρ~. Τηλ. 6972288467.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 3αρι zε τζZκι, κjπο, χωρk„ κοινlχρηστα, στην οδl Ηφαkστου 10. Τιzj χαzηλj. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 32 τ.z. πλjρω„ επιπλωziνη, zε αυτlνοzη θiρzανση, παραπλεnρω„ Iικαστηρkων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα zε υ/δ, κουζkνα, wc, αποθjκη, αυτlνοzη θiρzανση, χωρk„ κοινlχρηστα. Τιzj οικονοzικj. Τηλ. 6978850990. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο 2αρι, 3ου ορlφου, κοντZ στο Νοσοκοzεkο. Τηλ. 2237023568, 6979099256. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι zε αυτlνοzη θiρzανση & τζZκι στην οδl Τjλου 2. Τηλ. 6932979185, 6944103482. Κα Πlπη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.z. περkπου, αυτlνοzη, ανεξZρτητη, zερικ~„ επιπλωziνη & zε ξεχωριστj εkσοδο στον ΚZτω ΞηριZ. Τιzj: 160 ευρ~. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο διαzπερi„ 70 τ.z. περkπου, αυτlνοzο, ανεξZρτητο, zε θερzοzονωτικZ παρZθυρα & ξεχωριστj εkσοδο, στον ΚZτω ΞηριZ. Τιzj: 220 ευρ~. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 2οροφη„ οικkα„ zε χολ, κουζkνα, wc, σlzπα πετρελαkου, θiα, πλjρω„ επιπλωziνο, πλησkον κεντρικj„ πλατεkα„. Τηλ. 2237023044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 72 τ.z. ισlγειο, επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση & αποθjκη, στην οδl Κων. Λεπενι~τη 43, στον ΞηριZ. Τηλ. 6973202968, 6973342623. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2αρι, 2ου ορlφου, πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτονοzkα. Τηλ. 2237080650, 6972517167. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 54 τ.z. στην οδl Προυσιωτkσση„ 21. Τηλ. 2237023670, 2237024148. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 66 τ.z., 2ου ορlφου, απiναντι απl το 2ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 6945733696. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακl 2αρι 2ου ορlφου, zε εντοιχιζlzενη ηλ. κουζkνα, air condition, γραφεkο & βιβλιοθjκη, στον Αγ. Νικlλαο, πλησkον ηλεκτρικοn, στην Αθjνα. Τηλ. 6974010829, 6932295161. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 35 τ.z., 1ου ορlφου, στη IZφνη, Αθjνα. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεlκτιστο 2αρι, πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση & τζZκι. Τηλ. 6983798080. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα στο κiντρο. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.z., πλjρω„ επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Προυσιωτkσση„ 2. Τιzj λογικj. Τηλ. 2237025911, 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 4αρι 120 τ.z., πλjρω„ επιπλωziνο, zε κλειστj θiση στZθzευση„ & αποθjκη, πkσω απl τη Νοzαρχkα. Τηλ. 6977081490. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγZλο 2αρι επιπλωziνο, zε αυτονοzkα, κοντZ στο 1ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 2237025809, 6934440360. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.z. προσlψεω„, 1ου ορlφου, ανακαινισziνη, στην οδl Σεβαστkα„ 41 Ιλkσια ΖωγρZφου, Αθjνα. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Γ. ΚαραϊσκZκη. Τηλ. 2237080630, 6972274366. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνο διαziρισzα zε τζZκι & θiα, εξοπλισziνο zε ηλ. συσκευi„ Miller, στην οδl Κολοκοτρ~νη 20. Τιzj: 250 ευρ~. Τηλ. 22370-22766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα 28 τ.z. στου„ Αγ. ΕυρυτZνε„. Τηλ. 6979001439. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 120 τ.z. πkσω απl τη Νοzαρχkα, στην οδl Κατσαντ~νη 2. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzπερi„ διαziρισzα zε 3 υ/δ, σαλlνι, κουζkνα, αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Μεσολογγkου 7. Τηλ. 2237023697, 6976148209. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.z., 2ου ορlφου, πλησkον Πανεπιστηzkου ΠειραιZ. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 3αρι zε zεγZλη βερZντα & αποθjκη, στην οδl Χρ. Καραπιπiρη 16, κοντZ στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τιzj λογικj. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα, επιπλωziνη j zη, zε αυτονοzkα & χωρk„ κοινlχρηστα, κοντZ στο Βερlπουλο. Τιzj προσιτj. Τηλ. 6978850990. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 55 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση, κοντZ στην αγορZ. Τηλ. 6978891096. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, στη Λαzkα, διαziρισzα 68 τ.z., 3ου ορlφου, διαzπερi„, επιπλωziνο, γκαρZζ προαιρετικl, στην οδl Αβiρωφ 34-36. Τηλ. 6973829980, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 1ου ορlφου, zε αυτlνοzη θiρzανση, zπlιλερ, zlνωση στην οδl Χαρ. Τρικοnπη 26. Τηλ. 2237023734, 6979169582. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 3αρι zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Κατσαντ~νη 4, δkπλα στην Α/θzια Εκπαkδευση. Τηλ. 6977788958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι στο Καρπενjσι. τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2αρια καινοnρια, επιπλωziνα j zη, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl Αρzονkα„ 7. Τηλ. 6977949490, 6972261367. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα zε αυτlνοzη θiρzανση στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6977599681. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα επιπλωziνη j zη, iναντι Iηzαρχεkου. Τιzj συζητjσιzη. Τηλ. 6986017145. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε 2 υ/δ, κουζkνα, τζZκι & αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Νικ. ΣτρZτου. Τηλ. 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε αυτlνοzη θiρzανση & τζZκι, στην οδl Αγ ΝικολZου. Τηλ. 6977424674, 2310705478. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη zονοκατοικkα 80 τ.z. zε αυτlνοzη θiρzανση, για σεζlν j για χρlνο, στο Ν. IερzZτι. Τηλ. 6972888139. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορlφου, zε αυτονοzkα θiρzανση„, επk τη„ οδοn Ιατρkδου. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα δnο δωzατkων, χολ, κουζkνα, zπZνιο πλησkον πλατεkα„. Τιzj ευκαιρkα„. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εξοχικj zονοκατοικkα 95 τ.z. πλjρω„ επιπλωziνη, zε θiα, για 2 οικογiνειε„, στου„ ΚορυσχZδε„. Τιzj πολn καλj. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια επιπλωziνη γκαρσονιiρα 40 τ.z., 2ου ορlφου, zε τζZκι, ηλιακl θερzοσkφωνα, αυτlνοzη θiρzανση & kντερνετ στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237023221, 6981452239. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, zε αυτlνοzη θiρzανση, στην οδl ΠZτzου 16, στον Προφjτη Ηλkα. Τηλ. 2237025328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 40 τ.z. 1ου ορlφου, επιπλωziνη, zε αυτlνοzη θiρzανση στην οδl Γενναδkου 6. Τηλ. 6973243114. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωziνο, 1ου ορlφου, zε αυτlνοzη θiρzανση κοντZ στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τηλ. 2237023311, 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωziνε„ νεlδzητε„ γκαρσονιiρε„ στη ΛαγκαδιZ. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικkα στην παραλkα Ραχ~ν Φθι~τιδα„ για θερινj j χειzερινj περkοδο. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλjρω„ επιπλωziνο zε αυτlνοzη θiρzανση, τζZκι, χωρk„ κοινlχρηστα, zε υπiροχη θiα στην οδl Γενναδkου 5. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 85 τ.z. στην οδl Γ. Κονδnλη 13, κοντZ στην Εφορkα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελzατικl„ χ~ρο„ zε zικρj κουζkνα & zπZνιο στην οδl Γ. Κονδnλη 13, κοντZ στην Εφορkα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 60 τ.z. στην οδl Ζαχ. Παπαντωνkου 2, πZνω απl τα γραφεkα τη„ Ν.I., κοντZ στην κεντρικj πλατεkα Καρπενησkου. Ιδανικl και για επαγγελzατικj στiγη. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στη Θεσσαλονkκη, πλησkον Πανεπιστηzkου, ιδανικl για 1-2 φοιτητi„. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη zονοκατοικkα 90 τ.z. zε 2 υ/δ, 2 wc, κουζkνα, σαλlνι. Τηλ. 6977252320. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικkα zε 2 υ/δ, καθιστικl, κουζkνα, zπZνιο, αποθjκη, θiρzανση & κjπο στο Μεγ. Χωριl. Τηλ. 6972440396. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαziρισzα 75 τ.z., 1ου ορlφου, επk τη„ οδοn Αθ. Καρπενησι~τη. Τηλ. 6972162956. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη γκαρσονιiρα zε αυτlνοzη θiρzανση, πZρκινγκ, χωρk„ κοινlχρηστα. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια ευρnχωρη γκαρσονιiρα 35 τ.z. 1ου ορlφου, zε αυτlνοzη θiρzανση & καινοnρια επkπλωση, κοντZ στο 2ο Iηz. Σχολεkο. Τιzj λογικj. Τηλ. 2237024543. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 92 τ.z., zε αυτlνοzη θiρzανση, 2 υ/δ, 2 zπZνια, κουζkνα, αποθjκη, στην οδl Ν. ΣτρZτου. Τηλ. 2237024424, 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωziνη καινοnρια γκαρσονιiρα στην

Αντρlγυνα και Zτοzα ΖΗ ΤΑΜΕ για zlνιzη δουλειZ σε ελληνικZ εστιατlρια σε Γερzανkα-Ολλανδkα, δωρεZν διαzονj, διατροφj, ασφZλεια. Τηλ. 6984461854. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ βZτα zε χ~zα για χωρZφι. Τηλ. 2237024585. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικlπεδο για αγορZ στο Καρπενjσι, αλλZ και στην ευρnτερη περιοχj, iω„ 50.000 ευρ~. Τηλ. 6986648943. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ Zτοzα για εργασkα, απl εργολZβο καθαρισzοn, πρωινi„ & απογευzατινi„ ~ρε„. Τηλ. 6936898752. ΖΗ Τ εργασkα παντl„ τnπου. Εkzαι νοσοκlzα και φυσιοθεραπεnτρια 55 ετ~ν. Iουλεnω χωρk„ ρεπl. Κα Κατερkνα. Τηλ. 6997682524. ΒουλγZρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ω„ εσωτερικj ηλικιωziνου„, κατZκοιτου„, παιδιZ, οικιακi„ εργασkε„, καθ~„ και δουλειi„ σε ταβiρνα, πανσιlν. Τηλ. 6992531891. Κυρkα zε πεkρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεnθυνα τη φnλαξη παιδι~ν, απl βρεφικj iω„ σχολικj ηλικkα, zε δυνατlτητα βοjθεια„ και στη zελiτη των zαθηzZτων του„. Τηλ. 6932988422. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ Zτοzο, το οποkο να διαziνει στη Λαzkα, αλλZ να εργZζεται στο Καρπενjσι, για την κοινj καθηzερινj zεταφορZ zε στlχο την εξ ηzισεkα„ δαπZνη στα iξοδα ταξιδιοn. Τηλ. 6942482261. Πτυχιοnχο„ zε φροντιστηριακj εzπειρkα & πειθαρχkα ΠΑΡΑΙΕΙ zαθjzατα σε zαθητi„ Iηzοτικοn & Γυzνασkου θεωρητικj„ κατεnθυνση„. Τιzi„ προσιτi„. Τηλ. 6981657134. ΖΗ Τ εργασkα για κουζkνα, εντl„ πlλη„. Τηλ. 6976088244. Θiλετε να κερδkσετε χρlνο & χρjzα; ΑΝΑΛΑΜΒΑΝ την καταziτρηση των αποδεkξε~ν σα„ για την Εφορkα. Τηλ. 6974905365. Κυρkα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεnθυνα την φροντkδα ηλικιωziνων & παιδι~ν. Τηλ. 6973532467. ΖΗ Τ εργασkα ω„ zπiιzπι σkτερ. Μlνο πρωινi„ ~ρε„, εκτl„ ΣαββZτου & Κυριακj„. Με εzπειρkα. Τηλ. 6980069760. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθαρkστρια στη Iοzνkστα. Εξαιρετικi„ αποδοχi„, ΙΚΑ, διαzονj, διατροφj, zεταφορZ. Τηλ. 2237092201, 6973999751. Η Hygiene Service ΖΗ ΤΑ να προσλZβει πωλητi„/τριε„. Τηλ. 2441072373, 6947439797. Η εισαγωγικj ESPRESSO ΖΗ ΤΑ αντιπρlσωπο για lλο τον νοzl. Μlνο σοβαρi„ προτZσει„. Τηλ. 6946505646. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργZτη„ για την AEGEAN POWER (π~ληση ηλεκτρικοn ρεnzατο„). Τηλ. 2231027463, 2231045383. Mπi ι zπι σk τερ - κυρkα zε zεγZλη εzπειρkα και παιδαγωγικi„ γν~σει„ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φnλαξη παιδι~ν απογευzατινi„ και βραδινi„ ~ρε„ τα Σαββατοκnριακα και τι„ γιορτi„. τηλ. 6973586709. Χειριστj„ ανυψωτικ~ν zηχανηzZτων zε δkπλωzα ΖΗ ΤΑ ανZλογη εργασkα. Τηλ. 6909235541. ΑποθηκZριο„ χειριστj„ κλαρκ zε προϋπηρεσkα ΖΗ ΤΑ ανZλογη εργασkα. Τηλ. 6977691117. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ συνεργZτε„ για στελiχωση ασφαλιστικοn γραφεkου στο Καρπενjσι. Τηλ. 2237025902. mρε„ 9.00-2.00. Κυρkα απl Βουλγαρkα zε πεkρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντkδα ηλικιωziνων, lχι εσωτερικj, φnλαξη παιδι~ν, καθαριlτητα σπιτι~ν j ξενοδοχεkων, σιδiρωzα. Τηλ. 6942404448. Κυρkα απl Βουλγαρkα zε πεkρα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντkδα ηλικιωziνων, αρρ~στων, κατZκοιτων, επkση„, καθαριlτητα σπιτιοn, σιδiρωzα, φnλαξη παιδι~ν κZθε ηλικkα„, σαν εσωτερικj. Τηλ. 6992531891, 2105225317. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ zοδkστρα για zlνιzη εργασkα στο Καρπενjσι. Πρωινi„ ~ρε„. Τηλ. 6946943719. Γυναkκα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φnλαξη ηλικιωziνων. Τηλ. 6993749690. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σερβιτlρο„ για εστιατlριο – ψησταριZ. Τηλ. 6974302989. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ κυρkα για φροντkδα ηλικιωziνου. Τηλ. 6948599446. Απlφοιτη ΙΕΚ στελεχ~ν επιχειρjσεων, κZτοχο„ ECDL, γν~στη„ αγγλικ~ν, zε προϋπηρεσkα ΖΗ ΤΑ εργασkα πλjρου„ απασχlληση„ ω„ υπZλληλο„ γραφεkου. Τηλ. 6983153403. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Zτοzο zε γν~σει„ αγγλικ~ν & Η/Υ να εργαστεk σε τουριστικl γραφεkο. Θα προτιzηθοnν Zτοzα zε εzπειρkα στο τουριστικl αντικεkzενο. Τηλ. 2237080150, 6945396808. ΖΗ Τ εργασkα ω„ οικιακj βοηθl„. Τηλ. 6988331660. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρkα για τη φnλαξη ηλικιωziνου, στο Μικρl Χωριl Ευρυτανkα„. Τηλ. 6973418416. ΖΗΤ εργασkα ω„ zπiιzπι σkτερ. Τηλ. 6937812252. Κυρkα ΖΗ ΤΑ εργασkα για τη φροντkδα παιδι~ν j ηλικιωziνων. Τηλ. 6937812252. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρkα για φnλαξη ηλικιωziνου ατlzου στο Μικρl Χωριl Ευρυτανkα„. Τηλ. 6973418416. ΖΗΤ εργασkα ω„ zπεkzπι σkτερ για παιδιZ ηλικkα„ 2-7 ετ~ν. Τηλ. 6970874850. ΖΗ Τ εργασkα για φροντkδα ηλικιωziνων ατlzων j ω„ οικιακj βοηθl„. Τηλ. 6979300585. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ οικιακj βοηθl„ για να φροντkζει ηλικιωziνη κυρkα 3 ηziρε„ την εβδοzZδα στην περιοχj Νiο Iερ zZ τι Μι κροn Χω ριοn. Τη λi φω να ε πι κοι νω νk α„: 6945644703, 2237041564. Ξε νο δο χεk ο 5 α στi ρων στο Καρ πε νj σι ΖΗ ΤΑ για την στελiχωση τzjzατο„ Spa φυσιοθεραπευτi„ / τρι ε„, κοzzωτi„ τριε„, αισθητικοn„, Zτοzα για zανικιοnρ και πεντικιοnρ και Zτοzα για την ρεσεψιlν. Πληροφορkε„ στο Τηλ. 6938826965. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καzαριiρα για τον παραδοσιακl ξεν~να στα ΦιδZκια. Υπεnθυνο„ κ. Φ~τη„ Τηλ. 2237023380, 6944427070. ΖΗ Τ εργασkα ω„ zπiιzπι σkτερ εντl„ νοzοn Ευ ρυτανkα„.τηλ: 2237022184. ΖΗ Τ εργασkα παντl„ τnπου τηλ: 6973984988.

νι κά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πZρκινγκ αυτlνοzο zε αποθjκη στην οδl Σακκαλj. Τηλ.6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ studio πλjρω„ εξοπλισziνο, zε αυτονοzkα, ηλιακl θερzοσkφωνα, θiσει„ πZρκινγκ, θiα, χωρk„ κοινlχρηστα. Τηλ. 2237080088, 6974466781. ΠΛΕΙΤΑΙ ουζερk-zεζεδοπωλεkο στην οδl hδρα„ 4, στον ΞηριZ. Τηλ. 6973024007. Κ. Κ~στα„.


Ανακοινώσεις

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ,ρτη 21 ΣεπτεHβρ9ου 2011 / Σελ9δα 28

Ο ασ,ρχηR Στα;ροR ΚοσH,R

Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ+ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ+Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ+Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ+Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν8σι 16-9-2011 ΑριθH. Πρωτ. 3483 ΑΝΑΚΟΙΝ+ΣΗ Περ9ληψη τηR αριθH. 6/2011 αποφ. τηR Α/θHιαR Ε.Ε..Α. Π.Ε. Ευρυταν9αR

ΑνακοινLνουHε :τι η Α/θHια Επιτροπ8 Επ9λυσηR ασικLν ΑHφισβητ8σεων (Ε.Ε..Α.) Π.Ε. Ευρυταν9αR (αρθρ. 10 παραγρ. 3 του Ν. 998/79) εξ7δωσε την αριθH. 6/2011 απ:φασ8 τηR, ;στερα απ: 7νσταση των Γεωρ-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το ασαρχε9ο Καρπενησ9ου διακηρ;σσει ηH:σιο Μειοδοτικ: ιαγωνισH: Hε σφραγισH7νεR προσφορ7R και σ;στηHα προσφορ,R Hε ενια9ο ποσοστ: 7κπτωσηR (,ρθρο 5 του Ν.3669/08) για την εκτ7λεση του 7ργου: Κατασκευ8 Πυροφυλ,κειου στη θ7ση «Ντερ7σι» Τοπικ8R Κοιν:τηταR Κερασοχωρ9ου προϋπολογισHο; 40.344,00 ΕΥΡ+ Hε το ΦΠΑ. Ο διαγωνισH:R θα διεξαχθε9 σ;Hφωνα Hε τιR διατ,ξειR του Ν.3669/08 «Κωδικοπο9ηση τηR νοHοθεσ9αR κατασκευ8R δηHοσ9ων 7ργων» και Hε τουR :ρουR του τε;χουR αναλυτικ8R διακ8ρυξηR. Ο ιαγωνισH:R θα διενεργηθε9 την 4η Οκτωβρ9ου 7τουR 2011, ηH7ρα Τρ9τη & Lρα 10.00 π.H. (λ8ξη επ9δοσηR προσφορLν) στα Γραφε9α του ασαρχε9ου Καρπενησ9ου ενLπιον τηR αρH:διαR επιτροπ8R. Αν για οποιοδ8ποτε σοβαρ: λ:γο δεν διεξαχθε9 η δηHοπρασ9α την προαναφερθε9σα ηHεροHην9α 8 αν διεξαχθε9 Hεν αλλ, δεν κατατεθε9 καH9α προσφορ, θα διενεργηθε9 σε ν7α ηHεροHην9α που θα καθορ9σει Hε πρ,ξη τηR η Προϊστ,Hενη αρχ8 και η οπο9α θα γνωστοποιηθε9 Hε FAX, π7ντε 5 τουλ,χιστον ηH7ρεR πριν απ: τη ν7α ηHεροHην9α σε :σουR 7λαβαν τε;χη του. Η 9δια διαδικασ9α Hπορε9 να επαναληφθε9 και δε;τερη 2η φορ, Hε τουR 9διουR :ρουR και προϋποθ7σειR.

Το 7ργο προϋπολογισHο; 40.344,00 ευρL Hε το ΦΠΑ χρηHατοδοτε9ται κατ, 100% απ: τον Ειδικ: Φορ7α ασLν του ,ρθρου 8 του ν.3208/2003 Στη δηHοπρασ9α, σ;Hφωνα Hε τιR διατ,ξειR του Ν.3669/08 γ9νονται δεκτ7R: 1. ΜεHονωH7νεR εργοληπτικ7R επιχειρ8σειR: α. ΕγγεγραHH7νεR στο ΜητρLο ΕργοληπτικLν Επιχειρ8σεων (Μ.Μ.ΕΠ) που τηρε9ται στη ΓΓΕ του Υ.ΠΕ.Χ+.Ε., εφ:σον αν8κουν στην Α1 τ,ξη για 7ργα κατηγορ9αR ΟΙΚΟΟΜΙΚΑ και ,νω Hε τουR ισχ;οντεR περιορισHο;R ωR προR τα κατLτερα :ρια καθLR και εργοληπτικ7R επιχειρ8σειR εγγεγραHH7νεR στα ΝοHαρχιακ, ΜητρLα αντιστο9χου προϋπολογισHο; για 7ργα τηR αντ9στοιχηR κατηγορ9αR. β. Προερχ:HενεR απ: κρ,τη H7λη τηR Ευρωπαϊκ8R 5νωσηR 8 του Ευρωπαϊκο; ΟικονοHικο; ΧLρου (Ε Ο Χ.), 8 απ: κρ,τη που 7χουν υπογρ,ψει την συHφων9α για τιR ηH:σιεR ΣυHβ,σειR (Σ..Σ.) του Παγκ:σHιου ΟργανισHο; ΕHπορ9ου (Π.Ο.Ε.), στα οπο9α τηρο;νται επ9σηHοι κατ,λογοι αναγνωρισH7νων ΕργοληπτLν, εφ:σον ε9ναι εγγεγραHH7νεR σε αυτο;R και σε τ,ξη και κατηγορ9α αντ9στοιχη Hε τιR καλο;HενεR του Ελληνικο; ΜητρLου Μ.Ε.ΕΠ. γ. Προερχ:HενεR απ: ωR ανωτ7ρω β’ κρ,τη, στα οπο9α δεν τηρο;νται επ9σηHοι κατ,λογοι αναγνωρισH7νων εργοληπτLν, εφ:σον αποδεικν;ουν :τι 7χουν εκτελ7σει 7ργα παρ:Hοια Hε το δηHοπρατο;Hενο, απ: ποιοτικ8 και ποσοτικ8 ,ποψη. 2. Κοινοπραξ9εR ΕργοληπτικLν Επιχειρ8σεων των παραπ,νω περιπτLσεων α, β και γ σε οποιονδ8ποτε συνδυασH: Hεταξ; τουR, υπ: τουR :ρουR του ,ρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08

(Κοινοπραξ9α στην 9δια κατηγορ9α), υπ: τον :ρο :τι κ,θε Εργοληπτικ8 Επιχε9ρηση θα συHHετ7χει στο κοινοπρακτικ: σχ8Hα Hε ποσοστ: :χι Hικρ:τερο του 25% τηR καλο;HενηR κατηγορ9αR. Για την συHHετοχ8 στη ηHοπρασ9α και την υποβολ8 προσφορ,R πρ7πει να κατατεθο;ν, απ: κ,θε διαγωνιζ:Hενο εγγυητικ8 επιστολ8 του ΤΣΜΕΕ 8 Τρ,πεζαR που λειτουργε9 ν:HιHα στην Ελλ,δα 8 σε οποιαδ8ποτε ,λλο κρ,τοR H7λοR τηR Ε.Ε. 8 του Ευρωπαϊκο; ΟικονοHικο; ΧLρου 8 του ΠαγκοσH9ου ΟργανισHο; ΕHπορ9ου συνοδευ:HενεR απ: Hετ,φρασ8 τουR στην Ελληνικ8 γλLσσα 8 ΓραHH,τιο του ΤαHε9ου ΠαρακαταθηκLν και ανε9ων ;ψουR 641,00 ΕΥΡ+, δηλαδ8 ποσοστ: 2% οι οπο9εR θα απευθ;νονται στο ασαρχε9ο Καρπενησ9ου σ;Hφωνα Hε το ,ρθρο 24 του Ν. 3669/08 και την αν,λογη στρογγ;λευση. Ο χρ:νοR ισχ;οR τηR προσφορ,R των συHHετεχ:ντων στο διαγωνισH:, ορ9ζεται σε (6) 7ξι H8νεR απ: την ηHεροHην9α κατ,θεσ8R τηR και οι εγγυητικ7R επιστολ7R συHHετοχ8R θα 7χουν χρ:νο ισχ;οR που θα υπερβα9νει κατ, 30 ηH7ρεR τον χρ:νο ισχ;οR τηR προσφορ,R. Οι ενδιαφερ:Hενοι Hπορο;ν να λ,βουν περισσ:τερεR πληροφορ9εR στα γραφε9α του ασαρχε9ου Καρπενησ9ου, τηR εργ,σιHεR ηH7ρεR και LρεR (τηλ7φωνο 22370 23904 αρH:δια υπ,λληλοR Ευαγγελοπο;λου Μαρ9α) :πωR και φωτοαντ9γραφα των συHβατικLν τευχLν του 7ργου Hε δικ8 τουR δαπ,νη και φροντ9δα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ+Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν8σι 11-11-1999 Αρι θH. Πρωτ. 7650

7κταση εHβαδο; 1.513,23 τ.H. χαρακτηρ9ζεται ωR ΑΓΡΟΤΙΚΗ αν8κουσα στην παραγρ. 6α του ,ρθρου 3 του Ν 998/79. Κατ, τηR πρ,ξηR του ασ,ρχη επιτρ7πονται αντιρρ8σειR, εντ:R δ;ο (2) HηνLν απ: την τελευτα9α δηHοσ9ευση, ενLπιον τηR Πρωτοβ,θHιαR Ε.Ε..Α. του ΝοHο; Ευρυταν9αR. Αντ9τυπο τηR εν λ:γω Πρ,ξηR, Hε το τοπογραφικ: δι,γραHHα που την συνοδε;ει, στ,λθηκε στον 8Hο Καρπενησ9ου Ν. Ευρυταν9αR. Περισσ:τερεR πληροφορ9εR δ9νονται στην Υπηρεσ9α HαR τιR εργ,σιHεR ηH7ρεR και LρεR.

Α

ΑΝΑΚΟΙΝ+ΣΗ Περ9ληψη τηR αριθH. 8/2011 αποφ. τηR Α/θHιαR Ε.Ε..Α. Π.Ε. Ευρυταν9αR ΑνακοινLνουHε :τι η Α/θHια Επιτροπ8 Επ9λυσηR ασικLν ΑHφισβητ8σεων (Ε.Ε..Α.) Π.Ε. Ευρυταν9αR (αρθρ. 10 παρ. 3 του Ν. 998/79) εξ7δωσε την αριθH. 8/2011 απ:φασ8 τηR, ;στερα απ: 7νσταση των κληρ. του Χαρ,λαHπου Παπαχαραλ,HπουR κατ, τηR αριθH. 5832/24-1 1-2010 Πρ,ξηR χαρακτηρισHο; του ασ,ρχη Καρπενησ9ου (εκδ:θηκε ;στερα απ: α9τηHα των 9διων) και για 7κταση αυτ8R εHβαδο; 751,45 τ.H., στη θ7ση "Καλιτρο;Hη" τηR Τ.Κ. Μεγ. Χωριο; τηR .Ε. ΠοταHι,R του 8Hου Καρπενησ9ου, Hε την οπο9α οH:φωνα: 1) 5κανε δεκτ8 την 7νσταση ωR προR την 7κταση εHβ. 157,52 τ.H., αποφ,σισε :τι δεν 7χει δασικ: χαρακτ8ρα και απ7ρριψε την Πρ,ξη ωR προR αυτ8. 2) Απ7ρριψε την 7νσταση ωR προR την υπ:λοιπη 7κταση εHβ. 593,93 τ.H., αποφ,σισε :τι 7χει δασικ: χαρακτ8ρα και 7κανε δεκτ8 την Πρ,ξη ωR προR αυτ8. Η δ9Hηνη προθεσH9α για την τυχ:ν ,σκησηR προσφυγ8R στη Β/θHια Ε.Ε..Α. Εφετε9ου ΛαH9αR κατ, τηR απ:φασηR αυτ8R, εκ H7ρουR οποιουδ8ποτε 7χει 7ννοHο συHφ7ρον, αρχ9ζει απ: την τελευτα9α δηHοσ9ευσ8 τηR σ;Hφωνα Hε τα οριζ:Hενα στο αρθρ. 14 του Ν 998/79. Η αριθ. 8/2011 απ:φαση εστ,λη και στη .Ε. ΠοταHι,R του 8Hου Καρπενησ9ου για την αν,ρτησ8 τηR επ9 7να H8να. Για περισσ:τερεR πληροφορ9εR οι ενδιαφερ:Hενοι Hπορο;ν να απευθ;νονται στην Υπηρεσ9α HαR (αρH:διοR Η. Τσ7λιοR τηλ. 22370 80097) τιR εργ,σιHεR ηH7ρεR και LρεR.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ+ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ /ΝΣΗ ΑΣ+Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν8σι 16-9-2011 Αριθ. Πρωτ. 49777/4092

Ν Ε

ΑΝΑΚΟΙΝ+ΣΗ Περ9ληψη τηR αριθH. 1/2011 αποφ. τηR Α/θHιαR Ε.Ε..Α. Π.Ε. Ευρυταν9αR ΑνακοινLνουHε :τι η Α/θHια Επιτροπ8 Επ9λυσηR ασικLν ΑHφισβητ8σεων (Ε.Ε..Α.) Π.Ε. Ευρυταν9αR (αρθρ. 10 παρ. 3 του Ν. 998/79) εξ7δωσε την αριθH. 1/2011 απ:φασ8 τηR, ;στερα απ: 7νσταση του Νικολ,ου Παπαηρακλ8 κατ, τηR αριθH. 6359/1-10-2008 Πρ,ξηR χαρακτηρισHο; του ασ,ρχη Καρπενησ9ου (εκδ:θηκε ;στερα απ: α9τηHα του 9διου) και για τH8Hα 7κτασηR αυτ8R εHβαδο; 2.438,80 τ.H., στη θ7ση "Παλι,λωνο - Αγ9α Παρασκευ8" τηR Τ.Κ. Συγκρ7λλου τηR .Ε. ΠοταHι,R του 8Hου Καρπενησ9ου, Hε την οπο9α οH:φωνα αποφ,σισε :τι η εν λ:γω 7κταση 7χει δασικ: χαρακτ8ρα, απ7ρριψε την 7νσταση και 7κανε δεκτ8 την Πρ,ξη χαρακτηρισHο; :πωR 7χει. Η δ9Hηνη προθεσH9α για την τυχ:ν ,σκησηR προσφυγ8R στη Β/θHια Ε.Ε..Α. Εφετε9ου ΛαH9αR κατ, τηR απ:φασηR αυτ8R, εκ H7ρουR οποιουδ8ποτε 7χει 7ννοHο συHφ7ρον, αρχ9ζει απ: την τελευτα9α δηHοσ9ευσ8 τηR σ;Hφωνα Hε τα οριζ:Hενα στο αρθρ. 14 του Ν 998/79. Η αριθ. 1/2011 απ:φαση εστ,λη και στη .Ε. ΠοταHι,R του 8Hου Καρπενησ9ου για την αν,ρτησ8 τηR επ9 7να H8να. Για περισσ:τερεR πληροφορ9εR οι ενδιαφερ:Hενοι Hπορο;ν να απευθ;νονται στην Υπηρεσ9α HαR (αρH:διοR Η. Τσ7λιοR τηλ. 22370 80097) τιR εργ,σιHεR ηH7ρεR και LρεR.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ+ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ+Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ+Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ+Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν8σι 16-9-2011 ΑριθH. Πρωτ. 3482

υρ υτ α

ΑΝΑΚΟΙΝ+ΣΗ Περ9ληψη τηR αριθH. 7/2011 αποφ. τηR Α/θHιαR Ε.Ε..Α. Π.Ε. Ευρυταν9αR ΑνακοινLνουHε :τι η Α/θHια Επιτροπ8 Επ9λυσηR ασικLν ΑHφισβητ8σεων (Ε.Ε..Α.) Π.Ε. Ευρυταν9αR (αρθρ. 10 παρ. 3 του Ν. 998/79) εξ7δωσε την αριθH. 7/2011 απ:φασ8 τηR, ;στερα απ: 7νσταση του Νικολ,ου ΣLκου κατ, τηR αριθH. 510/27-1-2009 Πρ,ξηR χαρακτηρισHο; του ασ,ρχη Καρπενησ9ου (εκδ:θηκε ;στερα απ: α9τηHα του 9διου) και για 7κταση αυτ8R, στη θ7ση "Μπερζιαν8" τηR Τ.Κ. οHν9σταR τηR .Ε. οHν9σταR του 8Hου Καρπενησ9ου, Hε την οπο9α οH:φωνα: 1) 5κανε δεκτ8 την 7νσταση ωR προR τιR εκτ,σειR εHβαδο; 247,05 - 747,17 & 420,23 τ.H. ΤH8Hατα 5, 6 & 3 (H7ροR) αντ9στοιχα - αποφ,σισε :τι 7χουν αγροτικ: χαρακτ8ρα και απ7ρριψε την Πρ,ξη ωR προR αυτ7R. 2) Απ7ρριψε την 7νσταση ωR προR τιR εκτ,σειR εHβ. 762,67 & 1.669,28 τ.H. - ΤH8Hατα 4 & 3(υπ:λοιπο) - αποφ,σισε :τι 7χουν δασικ: χαρακτ8ρα και 7κανε δεκτ8 την Πρ,ξη ωR προR αυτ7R. Η δ9Hηνη προθεσH9α για την τυχ:ν ,σκησηR προσφυγ8R στη Β/θHια Ε.Ε..Α. Εφετε9ου ΛαH9αR κατ, τηR απ:φασηR αυτ8R, εκ H7ρουR οποιουδ8ποτε 7χει 7ννοHο συHφ7ρον, αρχ9ζει απ: την τελευτα9α δηHοσ9ευσ8 τηR σ;Hφωνα Hε τα οριζ:Hενα στο αρθρ. 14 του Ν 998/79. Η αριθ. 7/2011 απ:φαση εστ,λη και στη .Ε. οHν9σταR του 8Hου Καρπενησ9ου για την αν,ρτησ8 τηR επ9 7να H8να. Για περισσ:τερεR πληροφορ9εR οι ενδιαφερ:Hενοι Hπορο;ν να απευθ;νονται στην Υπηρεσ9α HαR (αρH:διοR Η. Τσ7λιοR τηλ. 22370 80097) τιR εργ,σιHεR ηH7ρεR και LρεR.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ+ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ+Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ+Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ+Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣ Α Ρ ΧΕ Ι Ο Κ ΑΡ Π Ε Ν Η Σ Ι Ο Υ Καρπεν8σι 16-9-2011 ΑριθH. Πρωτ. 3488

νι κά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤ Ρ+ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ+Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ+Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ+Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν8σι 16-9-2011 ΑριθH. Πρωτ. 50156 /4127

Ο ασ,ρχηR Στα;ροR ΚοσH,R

γ9ου & ΠαναγιLταR Παπαδοπο;λου κατ, τηR αριθH. 3407/197-2010 Πρ,ξηR χαρακτηρισHο; του ασ,ρχη Καρπενησ9ου (εκδ:θηκε ;στερα απ: α9τηHα των 9διων) και για εκτ,σειR αυτ8R εHβαδο; 822,54 & 340,84 τ.H. (ΤH8Hατα ΙΙ & III), στη θ7ση "ι,σελο" τηR Τ.Κ. Συγκρ7λλου τηR .Ε. ΠοταHι,R του 8Hου Καρπενησ9ου, Hε την οπο9α: 1) ΟH:φωνα 7κανε δεκτ8 την 7νσταση ωR προR την 7κταση του τH8HατοR III και ωR H7ροR τηR 7κτασηR του τH8HατοR II εHβ. 661,91 τ.H., αποφ,σισε :τι 7χουν αγροτικ: χαρακτ8ρα και απ7ρριψε την Πρ,ξη ωR προR αυτ7R. 2) Κατ, πλειοψηφ9α απ7ρριψε την 7νσταση ωR προR την υπ:λοιπη 7κταση του τH8HατοR II εHβ. 160,63 τ.H., αποφ,σισε :τι 7χει δασικ: χαρακτ8ρα και 7κανε δε-

Ο ασ,ρχηR Στα;ροR ΚοσH,R

κτ8 την Πρ,ξη ωR προR αυτ8. Η δ9Hηνη προθεσH9α για την τυχ:ν ,σκησηR προσφυγ8R στη Β/θHια Ε.Ε..Α. Εφετε9ου ΛαH9αR κατ, τηR απ:φασηR αυτ8R, εκ H7ρουR οποιουδ8ποτε 7χει 7ννοHο συHφ7ρον, αρχ9ζει απ: την τελευτα9α δηHοσ9ευσ8 τηR σ;Hφωνα Hε τα οριζ:Hενα στο αρθρ. 14 του Ν 998/79. Η αριθ. 6/2011 απ:φαση εστ,λη και στη .Ε. ΠοταHι,R του 8Hου Καρπενησ9ου για την αν,ρτησ8 τηR επ9 7να H8να. Για περισσ:τερεR πληροφορ9εR οι ενδιαφερ:Hενοι Hπορο;ν να απευθ;νονται στην Υπηρεσ9α HαR (αρH:διοR Η. Τσ7λιοR τηλ. 22370 80097) τιR εργ,σιHεR ηH7ρεR και LρεR. Ο ασ,ρχηR Στα;ροR ΚοσH,R

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ+ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ+Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ+Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ+Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν8σι 15-9-2011 ΑριθH. Πρωτ. 47909/3988 ΑΝΑΚΟΙΝ+ΣΗ ΑνακοινLνουHε :τι σ;Hφωνα Hε τιR ισχ;ουσεR διατ,ξειR του ,ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Hετ, απ: α9τηση του Συγγο;νη Γεωργ9ου κατο9κου Περιθωρ9ου-Μεσολογγ9ου, εκδ:θηκε ταυτ,ριθHη Πρ,ξη χαρακτηρισHο; του ασ,ρχη Καρπενησ9ου σ;Hφωνα Hε την οπο9α η 7κταση συνολικο; εHβαδο; 940,93 τ.H., στη θ7ση «ΜεσαHπελι,», τηR Τοπικ8R Κοιν:τηταR Κρικ7λλου τηR .Ε. οHν9σταR του 8Hου Καρπενησ9ου Π.Ε. Ευρυταν9αR, χαρακτηρ9ζεται ωR Hη δασικο; χαρακτ8ρα και εHπ9πτει στιR διατ,ξειR τηR παραγρ. 6 εδ,φιο α' του αρθρ. 3 του Ν. 998/79. Κατ, τηR πρ,ξηR του ασ,ρχη επιτρ7πονται αντιρρ8σειR, εντ:R δ;ο (2) HηνLν απ: την τελευτα9α δηHοσ9ευσ8 τηR, ενLπιον τηR Α/θHιαR Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν9αR. Αντ9τυπο τηR εν λ:γω Πρ,ξηR Hε το τοπογραφικ: δι,γραHHα που τη συνοδε;ει εστ,λη στο 8Hο Καρπενησ9ου (.Ε. οHν9σταR), για την αν,ρτησ8 τηR επ9 7να H8να στο ηHοτικ: Κατ,στηHα. Περισσ:τερεR πληροφορ9εR δ9νονται στην Υπηρεσ9α HαR τιR εργ,σιHεR ηH7ρεR και LρεR. Ο ασ,ρχηR Καρπενησ9ου Στα;ροR ΚοσH,R ασολ:γοR

ΑΝΑΚΟΙΝ+ΣΗ ΑνακοινLνεται :τι σ;Hφωνα Hε τιR ισχ;ουσεR διατ,ξειR του ,ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ:θηκε (Hετ, απ: α9τηση τηR Βασιλικ8R, ΧαR Χρ8στου Μπαλταδο;ρα) ταυτ,ριθHη Πρ,ξη χαρακτηρισHο; τηR υπηρεσ9αR HαR για 7κταση εHβαδο; 1.513,23 τ.H. που βρ9σκεται στη θ7ση «ΑΡΓΥΡΗΣ» του ηHοτικο; ιαHερ9σHατοR Καρπενησ9ου του 8Hου Καρπενησ9ου Ν. Ευρυταν9αR. Με την πρ,ξη αυτ8, η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ+Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν8σι 11-11-1999 Αρι θH. Πρωτ. 7649 ΑΝΑΚΟΙΝ+ΣΗ ΑνακοινLνεται :τι σ;Hφωνα Hε τιR ισχ;ουσεR διατ,ξειR του ,ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ:θηκε (Hετ, απ: α9τηση του Σωτηρ9ου Χαντζοπο;λου) ταυτ,ριθHη Πρ,ξη χαρακτηρισHο; τηR υπηρεσ9αR HαR για 7κταση εHβαδο; 3.355,37 τ.H. που βρ9σκεται στη θ7ση «ΑΡΓΥΡΗΣ» του ηHοτικο; ιαHερ9σHατοR Καρπενησ9ου του 8Hου Καρπενησ9ου Ν. Ευρυταν9αR. Με την πρ,ξη αυτ8, η 7κταση εHβα-

Ο ασ,ρχηR Καρπενησ9ου Στα;ροR ΚοσH,R ασολ:γοR

Ο ασ,ρχηR Φ,καR Ιω,ννηR ασολ:γοR Hε Α' βαθH:

δο; 3.355,37 τ.H. χαρακτηρ9ζεται ωR ΑΓΡΟΤΙΚΗ αν8κουσα στην παραγρ. 6α του ,ρθρου 3 του Ν. 998/79. Κατ, τηR πρ,ξηR του ασ,ρχη επιτρ7πονται αντιρρ8σειR, εντ:R δ;ο (2) HηνLν απ: την τελευτα9α δηHοσ9ευση, ενLπιον τηR Πρωτοβ,θHιαR Ε.Ε..Α. του ΝοHο; Ευρυταν9αR. Αντ9τυπο τηR εν λ:γω Πρ,ξηR, Hε το τοπογραφικ: δι,γραHHα που την συνοδε;ει, στ,λθηκε στον 8Hο Καρπενησ9ου Ν. Ευρυταν9αR. Περισσ:τερεR πληροφορ9εR δ9νονται στην Υπηρεσ9α HαR τιR εργ,σιHεR ηH7ρεR και LρεR. Ο ασ,ρχηR Φ,καR Ιω,ννηR ασολ:γοR Hε Α' βαθH:


Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ=ρτη 21 ΣεπτεVβρHου 2011 / ΣελHδα 29

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜ-ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583 Λ. ΑΛΕΞΑΝ-ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

υρ υτ α

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1ο` ΟΡΟΦΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

Ε

• ΕπενδυτικI` ΝIVο` • ΜεταποHηση - ΤουρισVI` • ΕVπIριο -ΥπηρεσHε` • ΑστικG Αν=πτυξη • ΓυναικεHα ΕπιχειρηVατικIτητα • ΝεανικG ΕπιχειρηVατικIτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ-ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγHου 5, ΚαρπενGσι

Ανακοινώσεις

νι κά

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ν Ε

- 2237021122

ΕΛΛΗΝΙΚΗ -ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ -ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ -/ΝΣΗ -ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚαρπενGσι: 15 ΣεπτεVβρHου 2011 Αρ. Πρωτ.: 18275

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ -ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ -ΙΑΓ<ΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ<Ν ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΟΥ -ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ο -GVαρχο` ΚαρπενησHου προκηρJσσει πρIχειρο διαγωνισVI Vε σφραγισVFνε` προσφορF` και ελεJθερη συVπλGρωση τιVολογHου, Vε κριτGριο κατακJρωση` τη χαVηλIτερη τιVG, για την παροχG ΥπηρεσιZν ΤεχνικοJ ΑσφαλεHα` και ΙατροJ ΕργασHα` του -GVου ΚαρπενησHου σJVφωνα Vε το =ρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 και του Π- 28/80, για την αν=δειξη αναδIχου εκτFλεση` τη` παραπ=νω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ -ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ<ΜΕΝΗ -ΙΟΙΚΗΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ - Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ Ε Λ Λ Α -Α Σ ΓΕΝΙΚΗ -/ΝΣΗ -ΑΣ<Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ<Ν -ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΑΣ<Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ -ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενGσι 16-9-2011 ΑριθV. Πρωτ. 3486 ΑΝΑΚΟΙΝ<ΣΗ ΠερHληψη τη` αριθV. 3/2011 αποφ. τη` Α/θVια` Ε.Ε.-.Α. Π.Ε. ΕυρυτανHα` ΑνακοινZνουVε Iτι η Α/θVια ΕπιτροπG ΕπHλυση` -ασικZν ΑVφισβητGσεων (Ε.Ε.-.Α.) Π.Ε. ΕυρυτανHα` (αρθρ. 10 παρ. 3 του Ν. 998/79) εξFδωσε την αριθV. 3/2011 απIφασG τη`, Jστερα απI Fνσταση των κληρ. του Κων/νου Μπακογι=ννη κατ= τη` αριθV. 3297/1-62009 Πρ=ξη` χαρακτηρισVοJ του -ασ=ρχη ΚαρπενησHου (εκδIθηκε Jστερα απI αHτηVα των Hδιων) και για τVGVα Fκταση` αυτG` εVβαδοJ 754,45 τ.V., στη θFση "ΠροφGτη`

εργασHα`, προϋπολογισVοJ 7.380,00 ευρZ Vε το Φ.Π.Α. ΗVεροVηνHα διενFργεια` του διαγωνισVοJ ορHζεται η 28/09/2011, ηVFρα Τετ=ρτη και Zρα Fναρξη` 09:00 π.V. Zρα λGξη` 10:00 π.V. στα γραφεHα τη` Fδρα` του -GVου (οδI` ΕθνικG` ΑντHσταση` 1), στο ΚαρπενGσι. Στο διαγωνισVI γHνονται δεκτοH αναγνωρισVFνοι αν=δοχοι του αντικειVFνου που δηVοπρατεHται και που παρFχουν εχFγγυα =ρτια` εκτFλεση`, εγγεγραVVFνοι στο οικεHο επιVελητGριο G επαγγελVατικG οργ=νωση. Τα Fξοδα δηVοσHευση` τη` περHληψη` θα βαρJνουν τον αν=δοχο. ΠερισσIτερε` πληροφορHε` παρFχονται απI τι` υπηρεσHε` του -GVου κατ= τι` εργ=σιVε` ηVFρε` και Zρε` (τηλFφωνο: 22373 50020). Ο -GVαρχο` κ.α.α. ΝικIλαο` ΣουλιZτη`

ΗλHα`" τη` Τ.Κ. ΒελωτZν τη` -.Ε. ΠρουσοJ του -GVου ΚαρπενησHου, Vε την οποHα οVIφωνα αποφ=σισε Iτι η εν λIγω Fκταση δεν Fχει δασικI χαρακτGρα, Fκανε δεκτG την Fνσταση και απFρριψε την Πρ=ξη χαρακτηρισVοJ ω` προ` αυτG. Η δHVηνη προθεσVHα για την τυχIν =σκηση` προσφυγG` στη Β/θVια Ε.Ε.-.Α. ΕφετεHου ΛαVHα` κατ= τη` απIφαση` αυτG`, εκ VFρου` οποιουδGποτε Fχει FννοVο συVφFρον, αρχHζει απI την τελευταHα δηVοσHευσG τη` σJVφωνα Vε τα οριζIVενα στο αρθρ. 14 του Ν 998/79.Η αριθ. 3/2011 απIφαση εστ=λη και στη -.Ε. ΠρουσοJ του -GVου ΚαρπενησHου για την αν=ρτησG τη` επH Fνα VGνα. Για περισσIτερε` πληροφορHε` οι ενδιαφερIVενοι VποροJν να απευθJνονται στην ΥπηρεσHα Vα` (αρVIδιο` Η. ΤσFλιο` τηλ. 22370 80097) τι` εργ=σιVε` ηVFρε` και Zρε`. Ο -ασ=ρχη` ΣταJρο` ΚοσV=`


Πολιτισ 

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετGρτη 21 ΣεπτεeβρUου 2011 / ΣελUδα 30 ΕπιeSλεια στTληo:

ΣυντακτικT οeGδα

Το «Τρίτο Στεφάνι» στο Παλλάς

Η Χάρις Αλεξίου ερμηνεύει Νίνο Ρότα

ΑπV τιo 28 ΣεπτεeβρUου ΘSατρο ΠαλλGo, ΒουκουρεστUου 5, ΑθTνα ΕισιτTρια: 20 ευρi, 25 ευρi, 35 ευρi, 40 ευρi (Public, ΠαπασωτηρUου, Metropolis)

O Διονύσης Σαββόπουλος στο Ηρώδειο

Τη δουλειG του πGνω στιo δXο κλασικSo κωeωδUεo του ΑριστοφGνη «ΑχαρνTo» και «ΠλοXτοo», παρουσιGζει ο 8ιονXσηo ΣαββVπουλοo στιo 25 ΣεπτεeβρUου 2011 στο FδεUο Ηρiδου ΑττικοX.

Ε

Τα συνολικG Sσοδα τηo παρGστασηo θα διατεθοXν υπSρ του ΤαeεUου Yποτροφιiν των ΑρσακεUων ΣχολεUων, eε σκοπV την παροχT eερικiν T ολικiν απαλλαγiν απV δUδακτρα, σε οικογSνειεo eαθητiν που αντιeετωπUζουν Sντονα οικονοeικG προβλTeατα. Η ΦιλεκπαιδευτικT ΕταιρεUα, που διοικεU τα ΑρσGκεια ΣχολεUα, εUναι Sναo eη κερδοσκοπικVo κοινωφελTo ΟργανισeVo, eη επιχορηγοXeενοo απV το κρGτοo, ο οποUοo διSθετε πGντοτε και διαθSτει Sωo σTeερα Vλη την περιουσUα και τα εισοδTeατG τηo για τη λειτουργUα των ΣχολεUων τηo, των ΑρσGκειων-ΤοσιτσεUων ΣχολεUων στην ΑθTνα, την ΠGτρα, τη ΘεσσαλονUκη, τα ΙωGννινα και

Ν Ε

Sνα συναισθηeατικV τοπUο. Το τρUτο στεφGνι τηo ΝUναo- ο τελευταUοo γGeοo τηo eε τον Gνδρα τηo και γιο τηo ΕκGβηo, εUναι το σηeεUο που η ιστορUα ξεκινG και τελειiνει. Pναo κXκλοo που κλεUνει eSσα του Vλο το πGθοo των δXο ηρωUδων για τη ζωT, τον αγiνα για επιβUωση, τη σκληρVτητα, την τρυφερGδα αλλG και το χιοXeορ και τον αυτοσαρκασeV τουo, που eεταφSρεται στη σκηνT του θεGτρου.

υρ υτ α

Το ΤρUτο ΣτεφGνι Sνα απV τα σηeαντικVτερα νεοελληνικG eυθιστορTeατα, εκδVθηκε το 1962. Pργο αυτοβιογραφικV, eε πρVσωπα απV τη ζωT και τιo eνTeεo του συγγραφSα, Το ΤρUτο ΣτεφGνι, σκιαγραφεU eε πρωτVγνωρο για την εποχT του τρVπο Sνα κοeeGτι τηo

σXγχρονηo ελληνικTo ιστορUαo eSσα απV τη eατιG δXο γυναικiν, τηo ΝUναo και τηo ΕκGβηo. 8Xο γυναUκεo οικεUεo, γεeGτεo δXναeη και αδυναeUεo, ξετυλUγουν eπροστG eαo το νTeα τηo ζωTo τουo: γGeοι, απιστUεo, διαζXγια, θGνατοι, οικονοeικSo αποτυχUεo, οικογενειακG δρGeατα. Η προσωπικT, eικρT τουo ιστορUα εUναι δεeSνη eε τη eεγGλη ιστορUα, eε την ιστορUα τηo νεVτερηo ΕλλGδαo – τα κυριVτερα γεγονVτα του πρiτου eισοX του περασeSνου αιiνα – ο ΜακεδονικVo αγiναo, οι ΒαλκανικοU πVλεeοι, η ΜικρG ΑσUα, ο Β’ ΠαγκVσeιοo ΠVλεeοo, η ΚατοχT – περνGνε eπροστG eαo. Oλλοτε καθοριστικG και Gλλοτε σαν φVντο σε

νι κά

Το eυθιστVρηeα του Κiστα ΤαχτσT, σε σκηνοθεσUα ΣταeGτη ΦασουλT, ανεβαUνει για περιορισeSνεo παραστGσειo στο ΠαλλGo, απV τιo 28 ΣεπτεeβρUου του 2011, σε συeπαραγωγT τηo ΕλληνικTo ΘεαeGτων και του ΕθνικοX ΘεGτρου.

ΑπV τιo κορυφαUεo eουσικSo φωνSo που κατSγραψαν τη eαγεUα τουo eε νVτεo στο σελιλVιντ, ο ΝUνο ΡVτα, ο Gνθρωποo που αναeVρφωσε και ανSδειξε την ιταλικT eουσικT στον 20ο αιiνα. Ο Gνθρωποo, που Sχονταo σαν βασικT πηγT Seπνευσηo την ιταλικT λαϊκT eουσικT, επSνδυσε eουσικG eια eεγGλη σειρG ταινιiν των πιο καταξιωeSνων σκηνοθετiν, και eε βασικV Vχηeα τη δουλειG του T eGλλον τη σχεδVν ταXτισT του eε τον κορυφαUο ΦεντερUκο ΦελUνι του οποUου υπTρξε το eουσικV alter ego- Sφτασε eSχρι το ΧVλυγουντ για να κατακτTσει τη παγκVσeια καταξUωση του Οσκαρ eε το ΝονV Νο 2 το 1975. Ο ΝUνο ΡVτα γεννTθηκε το 1911 και eαo αποχαιρSτησε το 1979. Το ΚSντρο ΠολιτισeοX ΕλληνικVo ΚVσeοo, στο ΘSατρον, θυeGται και εορτGζει τα εκατV χρVνια απV τη γSννηση του ΝUνο ΡVτα, διοργανiνονταo συναυλUα eε τUτλο "Η ΧGριo ΑλεξUου στο σινεeG του ΝUνο ΡVτα", eε τη συeeετοχT τηo εξηκονταeελοXo ΟρχTστραo ΣXγχρονηo ΜουσικTo τηo ΕΡΤ και την ερ-

τα ΤUρανα τηo ΑλβανUαo. Οι κατG ΣαββVπουλο «ΑχαρνTo» πρωτοπαρουσιGστηκαν στην eπουGτ «ΡΗΓΑΣ» τηo ΠλGκαo τον 8εκSeβρη του 1976 και κυκλοφVρησαν σε δUσκο το ΦθινVπωρο του 1977 (ΛXρα). Στο δεXτερο eSροo τηo συναυλUαo θα ακουστοXν επUσηo, γνωστG τραγοXδια του 8ιονXση ΣαββVπουλου απV το ΦορτηγV, το ΠεριβVλι Του ΤρελοX, το Βρieικο ΨωeU, τα 8Sκα

ΧρVνια ΚοeeGτια, την ΡεζSρβα, τα ΤραπεζGκια Pξω, και τον ΧρονοποιV. ΚυριακT 25 ΣεπτεeβρUου Wρα: 9.00 το βρGδυ FδεUο Ηρiδου του ΑττικοX ΕισιτTρια: http://www.ticketservices.gr/, ΤαeεUο: ΠανεπιστηeUου 39, ΣτοG ΠεσeαζVγλου και στα καταστTeατα Public

Α

Αφιρωα στα 100 χρνια απ τη γννηση του εγλου συνθτη

eηνευτικT παρουσUα τηo ΧGριo ΑλεξUου. ΜελωδUεo απV τιo ταινUεo ΝτVλτσε ΒUτα, Λα ΣτρGντα, οι ΝXχτεo τηo ΚαeπUρια, Οκτieιση, ΝονVo, ΝονVo 2, Oeαρκορντ και Gλλεo ακVeα, θα eαo ταξιδSψουν στον κVσeο του eεγGλου αυτοX συνθSτη.

ΠολιτιστικV ΚSντρο ΕλληνικVo ΚVσeοo Πειραιio 254, ΤαXροo ΑπV 7.10.2011 Sωo 16.10.2011 (7, 8, 9 και 14, 15, 16/10 στιo 21:00) Τηλ: 2122540000 http://www.helleniccosmos.gr

Το Schoolwave πάει Μέγαρο! Το Μγαρο Μουσικ* Αθην%ν σε συνεργασα !ε το Φεστιβλ Schoolwave παρουσιζουν στον Κπο του Μεγρου τα !αθητικ συγκροτ!ατα του Schoolwave, στο πλασιο τη* σειρ* Γφυρε*. Pτσι, το ΣGββατο 24 ΣεπτεeβρUου ο ΚTποo θα γεeUζει eε τιo eελωδUεo απV τιo εξTo eαθητικSo eπGντεo: Α’ eSροo ΣυναυλUα τριiν συγκροτηeGτων απV το Schoolwave 2011 The Overjoyed 32 World Conquerrors Chick n’ Blues Β’ eSροo Το Schoolwave παUζει ΧατζιδGκι ΣυeeετSχουν: World Conquerrors Chinese Basement Rosebleed Musica Ficta ΣGββατο 24 ΣεπτεeβρUου

Wρα: 9.00 το βρGδυ ΜSγαρο ΜουσικTo Αθηνiν ΚTποo ΒασιλUσσηo ΣοφUαo & ΚVκκαλη, ΑθTνα ΕισιτTρια: 5 ευρi


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ;ρτη 21 ΣεπτεXβρJου 2011 / ΣελJδα 31 ΕπιXHλεια στIληb:

ΒασJληb ΚKκκοταb kokkotian79@yahoo.

Sudoku

ΕπιXHλεια στIληb:

kokkotian 79@yahoo.gr

Το Πα ιχ νίδ ι το υ Ρ ί πλεϋ - Π ατρί τσ ι α Χ ά ισ μι θ Άγρα 367 σελ.

Ν Ε

XεταχειριζKXενοb τιb πιο διαβολικHb και ανορθKδοξεb XεθKδουb δι;γει Xια ζωI βασισXHνη στον κJνδυνο και στο ρJσκο. Για να εJXαστε πιο ακριβεJb, ολKκληρη η ζωI του αποτελεJ Hνα ρJσκο, Xια κοινωνικI και ηθικI παγJδα Xε δLο Kψειb: η επιτυχJα και η καταστροφI συνδHονται αXοιβαJα και ακροβατοLν σε Xια τεντωXHνη κλωστI, τα νIXατα τηb οποJαb κινοLν η ανθρ\πινη θHληση και η αναπKδραστη XοJρα τηb θνητKτηταb. Η Χ;ισXιθ, οξυδερκIb και γλαφυρI Kπωb π;ντα, παραδJδει Jσωb το πιο ;ρτιο XυθιστKρηX; τηb, υφαJνονταb Xε δεξιοτεχνJα και Hνταση τον ψυχολογικK και ηθικK ιστK στον οποJο παγιδεLονται οι ;νθρωποι Kταν βρJσκονται αντιXHτωποι Xε τιb πιο οριακHb καταστ;σειb. ΠροτεJνουXε ανεπιφLλακτα και την κινηXατογραφικI διασκευI του ΒιX ΒHντερb Xε τJτλο «Eναb ΑXερικανKb ΦJλοb».

B e i r u t - T h e R i p T i d e 2011 XHσο των τραγουδι\ν. ΠαρKλα αυτ; KXωb, η απουσJα τηb XαγεJαb των δLο προηγοLXενων δJσκων εJναι εXφανIb. Οι τροXπHτεb και τα Kργανα αφθονοLν και εδ\, αλλ; η παρουσJα τουb σε πολλ; σηXεJα εJναι εκνευριστικ; στηXHνη, λεb και Hπρεπε να υπ;ρχουν π;ση θυσJα για λKγουb ανωτHραb βJαb και επιτηδευXHνηb αναγνωρισιXKτηταb. Η φωνI του Condon παραXHνει συγκλονιστικI, αλλ; ουσιαστικ; εντυπωσι;ζει XKνο σε δLο-τρειb στιγXHb, οι οποJεb εJναι πραγXατικ; φανταστικHb. .ιKτι, Kλο το πρKβληXα τελικ; Hγκειται σ’ αυτI την ;τιXη παγJδα τηb pop, οι κανKνεb τηb οποJαb, αν δε γνωρJζειb π\b θα τουb χειριστεJb σωστ;, σε παγιδεLουν σε Xια χιλιο-παιγXHνη και χιλιο-ακουσXHνη συνταγI συXπαθητικIb XετριKτηταb…

υρ υτ α

ΤHσσερα χρKνια πHρασαν απK την κυκλοφορJα του σπουδαJου «The Flying Club Cup», ενKb δJσκου που HXελε να καθιερ\σει τουb Beirut ωb Hνα απK τα πιο «Xαγικ;» και ευφ;νταστα συγκροτIXατα στιb συνειδIσειb του ανεξ;ρτητου XουσικοL κοινοL. Η αναXονI του Rip Tide Iταν Xεγ;λη, αλλ; ακKXα πιο Xεγ;λεb Iταν οι προσδοκJεb του κKσXου που περJXεναν Hναν δJσκο που θα αποκ;λυπτε και θα εδραJωνε οριστικ; την XουσικI ευφυgα του Zack Condon. Κι Kντωb. Οι φιλοδοξJεb των Beirut για την κατ;κτηση τηb κορυφIb εJναι κ;τι παραπ;νω απK εXφανεJb: καλ; XελετηXHνεb ενορχηστρ\σειb, ;ριστη παραγωγI, ισKποση δKση ροXαντισXοL και ξεφαντ\Xατοb, ηχητικHb και λεπτοXερεJb πινελιHb στο

Οι κανKνεb του Sudoku εJναι απλοJ: Τα κεν; συXπληρ\νονται Xε αριθXοLb απK το 1 Hωb το 9. Κ;θε οριζKντια γραXXI, κ;θε κ;θετη γραXXI και κ;θε περιοχI Xε 3x3 τετρ;γωνα πρHπει να περιHχουν απK XJα XKνο φορ; Kλουb τουb αριθXοLb απK το 1 Hωb το 9

νι κά

Ο διαβKητοb ΤοX ΡJπλεϋ, XHγαb και ευφυIb ενορχηστρωτIb των πιο πολLπλοκων εγκληX;των, προτιX;ει να εJναι ο «εγκHφαλοb» και ο οργανωτIb τουb, παρ; το εκτελεστικK KργανK τουb. Gταν θα χρειαστεJ να «βγουν απK την XHση» δLο αφεντικ; τηb ΜαφJαb, θα αναζητIσει Hνα ;τοXο υπερ;νω υποψJαb, φιλIσυχο και φυσιολογικK, το οποJο KXωb θα πρHπει να διαθHτει Hνα ισχυρK κJνητρο για να περ;σει απK Xια ειρηνικI και IρεXη ζωI στην αβεβαιKτητα τηb παρανοXJαb. Ο ΤζKναθαν Τρεβ;ννυ, Hναb HXποροb που π;σχει απK XJα ανJατη ασθHνεια, αποτελεJ το ιδανικK ;τοXο. Το ΠαιχνJδι του ΡJπλεϋ εJναι το τρJτο κατ; σειρ; XυθιστKρηXα δια χειρKb Χ;ισXιθ Xε Iρωα τον ΤοX ΡJπλεϋ, Xια απ’ τιb πιο αρνητικHb και γοητευτικHb φιγοLρεb που γHννησε ποτH η αστυνοXικI λογοτεχνJα. Ο ΡJπλεϋ,

Το Sudoku εJναι το δηXοφιλHστερο παιχνJδι Xε αριθXοLb του πλανIτη

Α

ΒασJληb ΚKκκοταb

ΛLση: Κ;θε πρKβληXα Sudoku Hχει λLση η οποJα XπορεJ να επιτευχθεJ χωρJb εικασJεb.

Η σ υντ α γ τ η$ εβ δ ο δ α $

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΑΣΑΤΟ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΛΙΚΑ -1-1 ½ κιλK χοιρινK XποLτι σε κοXX;τια -2 κKκκινεb πιπεριHb -1 πρ;σινη πιπερι; -1 κJτρινη πιπερι;

-1 καυτερI πιπερι; -2 ποτηρ;κια λευκK κρασJ -2 κρεXXLδια -5 κουτ. τηb σοLπαb ελαιKλαδο -Αλ;τι και πιπHρι

Μη μ ’ α φή σε ις ποτέ - M ark Roman ek 20 10 είδος: Κοινωνική διάρκεια: 100’ πρωταγωνιστούν: Keira Knigtley, Carrey Mulligan, Charlotte Rampling, Andrew Garfield

Ε

Η Ρουθ, η Κ;θι και ο ΤKXι περνοLν την παιδικI τουb ηλικJα σε Hνα φαινοXενικ; ειδυλλιακK οικοτροφεJο. Καθ\b Xεγαλ\νουν, ανακαλLπτουν πωb εν\νονται βαθι; Xε την δLναXη τηb αγ;πηb που νι\θουν ο Hναb για τον ;λλον, εν\ ταυτKχρονα προετοιX;ζονται για την πραγXατικKτητα που τουb περιXHνει Hξω στον κKσXο. Αλλ;, δυστυχ\b, η πραγXατικKτητα αυτI εJναι πολL τραγικI, πHρα απK τα Kνειρα I τιb φοβJεb που Hτρεφαν για αυτIν. ΒασισXHνο στο οX\νυXο best seller του Καζουο ΙσιγκKρο, το Μη X’ ΑφIσειb ΠοτH αποτελεJ Xια κλασσικI βρετανικI ταινJα, καλογυρισXHνη και υποβλητικI, Xε ισKποσεb δKσειb ροXαντισXοL και δρ;Xα-

τοb. ΜπορεJ να Xην αγγJζει τα υψηλKτερα Kρια τηb δραXατουργJαb και κ;ποιεb στιγXHb να χ;νει τον προσανατολισXK τηb, αλλ; βασJζεται στο πολL καλK πρωταγωνιστικK καστ που διαθHτει και στο αναπ;ντεχο και πρωτKτυπο σεν;ριο, το οποJο συγκλKνισε εκατοXXLρια αναγν\στεb αν; τον κKσXο, αναδεικνLονταb το Xεγ;λο και τραγικK ερ\τηXα τηb Jδιαb τηb ζωIb και τηb αξJαb που αυτI αποκτ; Kταν εJναι προορισXHνη να υπηρετIσει Hναν Xεγ;λο σκοπK ανεξ;ρτητα απ’ την ηθικI I την ανIθικη δι;στασI του. Και για Kσουb περιXHνουν να δοLνε Xια «φωταγωγηXHνη» Ν;ιτλι, οφεJλουXε να οXολογIσουXε Kτι την παρ;σταση κλHβει η συγκλονιστικI ερXηνεJα τηb Μ;λιγκαν.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠλHνουXε το χοιρινK και το αφIνουXε για λJγο σε Hνα σουρωτIρι να στραγγJξει. ΚKβουXε τα κρεXXLδια και τιb πιπεριHb σε χοντρHb φHτεb και τα σωτ;ρουXε ελαφρ; Xε το ελαιKλαδο για 3-4 λεπτ; σε Xια κατσαρKλα. ΡJχνουXε το κρHαb και συνεχJζουXε το σοτ;ρισXα ανακατεLονταb συχν;, Hτσι \στε να ροδJσουν τα κοXX;τια απK Kλεb τιb πλευρHb (περJπου 5 λεπτ;). Στη συνHχεια, ρJχνουXε το κρασJ, αλ;τι και πιπHρι, κλεJνουXε την κατσαρKλα και αφIνουXε το φαγητK να σιγοβρ;σει XHχρι να Xαλακ\σει το κρHαb (περJπου 2 \ρεb). Αν χρειαστεJ, προσθHτουXε λJγο κρασJ ακKXα κατ; τη δι;ρκεια του ψησJXατοb.


νι κά

Ν Ε

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 21 Σεπτεβρου 2011 / Σελδα 32

Υπέροχο ταξίδι οµορφιάς

Ε

υρ υτ α

www.hondoscenter.com

2237023155 ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛΕΦΝΗΣΤΕ ΣΤΟ:

Π Α Ρ Α Ο Σ Η Σ Ε 24 Ρ Ε Σ

Η µεγάλη ασφαλιστική εταιρεία µε τις καλύτερες τιµές της αγοράς Εθνικ' Αντιστσεω' 6 - Καρπενσι (ναντι Αστ. /νση' Ευρ/να')

ΤΗΛ.: 2237022331 & fax 2237022332

Ευρυτανικά Νέα  

10 εκατ. ευρώ το χαράτσι των ακινήτβν απο 18.000 κτήρια στην Ευρυτανία

Advertisement