Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"B τGπο] εEναι ελεGθερο]. Η λογοκρισEα και κ7θε 7λλο προληπτικF SCτρο απαγορεGονται" @ρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ7γSατο] τη] Ελλ7δα]

Η ανεξ7ρτητη εβδοSαδιαEα εφηSερEδα τη] ΕυρυτανEα]

Τετρτη 14 Σεπτεβρου 2011

ΚυκλοφορεE κ7θε Τετ7ρτη

Εκτ$ φυσικο αερου ο νο$

ΙΑΒΑΣΤΕ

[ ΟΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ]

Α

Aδρα ΖηνοποGλου 7 ΚαρπενDσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr Aτο] 9o Αρ.ΦGλλου 461 τιSD 1 ευρW

πρασε το Country Club Με απευθεEα] αν7θεση, Sετ7 απF 4 7γονου] διαγωνισSοG]

Ε

υρ υτ α

Το γλCντησαν οι κυνηγοE. Με παραδοσιακD SουσικD και χορF κGλησε η περασSCνη ΚυριακD στη θCση «ΚαραSCτ». Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Γιορτ7στηκε η ΓCννηση τη] ΠαναγEα]. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ. ΜελCτη για τη ΛESνη ΚρεSαστWν. ΑσθενοφFρο στη 'υτ. ΕυρυτανEα. ΘεWρηση κυνηγετικWν αδειWν στη ΓρανEτσα. ΙΕΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. ΜCχρι την ΠαρασκευD η υποβολD αιτDσεων για την πρFσληψη εκπαιδευτWν. ΣαSαρ7κια SFνο ...για δεEγSα. Aργα συντDρηση] στο εκτροφεEο ΒουτGρου. ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. ΥπερωρEε] 20.000 ωρWν για 112 υπαλλDλου]. Ξεκιν7 η κατασκευD του π7ρκινγκ στην παλι7 λαϊκD. Στην τελικD ευθεEα και η κατασκευD του π7ρκινγκ στον ΚλαρωτF. Προνοιακ7 επιδFSατα ΙουλEου-ΑυγοGστου 2011. ΕυθGνη των δDSων. Με 600.000 ευρW η Sεταφορ7 των SαθητWν. ΞεσηκWθηκαν οι γονεE] στα ΤοπFλιανα Αγρ7φων. ΧτGπησε το πρWτο κουδοGνι. 913 SαθητC] στα ΓυSν7σια και ΛGκεια - 980 στα 'ηSοτικ7 και ΝηπιαγωγεEα του νοSοG. Μια Ευρυτ7νισσα στη ΒουλD. ΑΘΛΗΤΙΚΑ Α ΕΠΣΝΕ 2011-12. ΚλDρωση πρωταθλDSατο]. ΦιλικοE αγWνε]. Bλα τα αποτελCσSατα.

νι κά

Σε χρια Ευρυτνων

ΦτωχF] συγγενD] παραSCνει για την κυβCρνηση ο νοSF] Sα]. Το δEκτυο φυσικοG αερEου Sε κρατικD ενEσχυση επεκτεEνεται σε Fλου] του] νοSοG] τη] Στερε7 Ελλ7δα], εκτF] τη] ΕυρυτανEα]. ΟGτε καν στο ΚαρπενDσι δεν προβλCπεται. ΠW] και γιατE χ7σαSε και αυτF το τρCνο. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 9

Ν Ε

Αφορ7 SFνο του] νοSοG] ΦθιWτιδα], ΕGβοια] και ΒοιωτEα]

Πω παραχωρθηκε στον δ ο το ιχθυοτροφεο πστροφα Γαρου Ξανανογει ετ απ 15 χρνια ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 5

Με 7 λη η Ευρυτανα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΣΗ ΗΜΝ ΣΤ. ΕΛΛΑΑΣ

Τον Κ. Μπακογιννη, για λο' του /Σ τη' ΠΕ Στερε' Ελλδα', στηρζει ο δαρχο' Λαα' κ. Γι"ργο' Κοτρωνι'

'ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη θ ση “Πλατανι” ο ν ο0 ΣΜΑ

ΚΑΤΕΑΦΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΕΛ ΓιατE σταS7τησαν τι] τελευταEε] 15 ηSCρε] οι εργασEε]. Τι φοβοGνται οι πολEτε] και τι απαντ7 ο αντιδDSαρχο] κ. ΝEκο] ΣουλιWτη]. σελ. 7

Κατ7 πλειοψηφEα η νCα απFφαση του δDSου ΚαρπενησEου. Η αντιπολ!τευση πρ"τεινε το ργο να γ!νει στη ΑΒΙΕ σελ. 7

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ ΓιατE η οS7δα του ΒαγγCλη ΚαρφD τα... γGρισε για τον ΣΜΑ. σελ. 6

ΦΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 14 Σεπτεβρ ου 2011 / Σελ δα 2

Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ (6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920) Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

Εκε9νη η εποχ8 β7βαια βρ9θει απ: ιστορ9εQ φυλετικKν καθ-ρσεων σε ολ:κληρο τον κ:σGο, δεν υπ-ρχει :GωQ ακ:Gα καG9α αναγνKριση των φρικαλεοτ8των που 7χουν διαπραχτε9 εν-ντια στον ελληνισG:. Π-νω απ: 1.500.000 -νθρωποι αναγκ-στηκαν να εγκαταλε9ψουν τη γη και τιQ εστ9εQ :που οι πρ:γονο9 τουQ ε9χαν ζ8σει για π-νω απ: 3.000 χρ:νια. Αυτ8 η φυλετικ8 κ-θαρση και η γενοκτον9α υποστηρ9χθηκαν απ: τιQ "εκπολιτισG7νεQ" δυν-GειQ στη δ;ση και νοGιGοποι8θηκαν απ: τη Συνθ8κη τηQ Λοζ-ννηQ. Σ8Gερα ο κ:σGοQ τιG- την Gν8Gη του 2ουσβιτQ και των εγκληG-των του Στ-λιν, αλλ- δεν υπ-ρχει καν7να GνηGε9ο για τουQ νεκρο;Q τηQ ΣG;ρνηQ και του Π:ντου. ΣτιQ 6 ΣεπτεGβρ9ου 1955 διαπρ-χθηκαν ν7α εγκλ8Gατα κατ- τηQ ανθρωπ:τηταQ σε Gια χKρα που 8ταν G7λοQ τηQ συGGαχ9αQ του ΝΑΤΟ. Η τουρκικ8 κυβ7ρνηση του Αντν-ν Μεντερ7Q υποκ9νησε την τροGοκρατ9α εν-ντια στουQ εναποGε9ναντεQ 3λληνεQ τηQ Κωνσταντινο;ποληQ και τηQ 5Gβρου. Κατ' αρχ-Q, οι Το;ρκοι βοGβ-ρδισαν το προξενε9ο τουQ στη Θεσσαλον9κη και κατηγ:ρησαν 7πειτα τουQ 3λληνεQ. Κατ:πιν οργ-νωσαν κ-ποιουQ φανατικο;Q εγκληGατ9εQ και παρ-σιτα, και τουQ ενθ-ρρυναν να επιτεθο;ν στον ελληνικ: πληθυσG:, τιQ εκκλησ9εQ, τα σπ9τια, και τιQ επιχειρ8σειQ. Στη ΣG;ρνη, οι 7λληνεQ ανKτεροι αξιωGατικο9

Ν Ε

τη Gορφ8 ο τουρκικ:Q ρατσισG:Q κ7ρδισε την απερι:ριστη βο8θεια των ΗνωG7νων ΠολιτειKν, τηQ Μεγ-ληQ Βρεταν9αQ, τηQ Γαλλ9αQ, και τηQ Ιταλ9αQ. Ο ΚεG-λ βοηθ8θηκε απ: τιQ δυτικ7Q δυν-GειQ ενK ο ελληνικ:Q στρατ:Q στη Μικρ- Ασ9α αποκ:πηκε απ: τον ανεφοδιασG: του, G7σω εν:Q αποκλεισGο; που επιβλ8θηκε απ: τιQ δυτικ7Q δυν-GειQ. Τον Σεπτ7Gβριο του 1922, η παν7Gορφη ΣG;ρνη κατακτ8θηκε απ: τουQ ΚεGαλιστ7Q και παραδ:θηκε στιQ φλ:γεQ. Π-νω απ: 100.000 3λληνεQ και 30.000 ΑρG7νιοι κατασφ-γηκαν. ΕδK θα 7πρεπε να γ9νει ειδικ8 αναφορστον Μητροπολ9τη Χρυσ:στοGο τηQ ΣG;ρνηQ. Αυτ:Q ο γεννα9οQ και ευγεν8Q ορθ:δοξοQ κληρικ:Q υποστ8ριξε τουQ 7λληνεQ απελευθερωτ7Q το 1919, και 8ταν Gια φων8 για τιQ φιλοδοξ9εQ εν:Q 7θνουQ που 8ταν υποδουλωG7νο, ταπεινωG7νο, και δυσφηGηG7νο για αιKνεQ. 6ταν 7φτασε η ε9δηση :τι οι επιτιθ7Gενοι ΚεGαλιστ7Q θα ανακτο;σαν την ΣG;ρνη, 7γινε προφαν7Q :τι οι 3λληνεQ και οι ΑρG7νιοι δεν θα επιζο;σαν. Το γαλλικ: προξενε9ο πρ:σφερε καταφ;γιο στον Μητροπολ9τη. Αυτ:Q αρν8θηκε την προσφερ:Gενη ασφ-λεια και επ7λεξε να Gοιραστε9 τη Gο9ρα του ποιGν9ου του. Παραδ:θηκε στον φανατισG7νο GουσουλGανικ: :χλο απ: τον κεGαλιστ8 πασ- Νουρεντ9ν. Τον ταπε9νωσαν κ:βονταQ την γενει-δα του, και στη συν7χεια του 7κοψαν τα αυτι-, τη G;τη, και τα χ7ρια και του

Το ηερολγιο δεχνει 14 Σεπτεβρου, το καλοκαρι ωστσο δεν φανεται ...πρθυο να αποχωρσει σντοα. τσι, το καιρικ σκηνικ δεν ανανεται να διαφοροποιηθε σηαντικ στο

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α Καρπενσι τα επενα 24ωρα. Οι θεροκρασε) στα δια εππεδα, εν# η περοδο) ανοβρα) δεχνει να παρατενεται. Οι νεοι θα πνουν απ Β-ΒΑ διευθνσει).

 

Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Σ/ββατο 17 ΣεπτεIβρ;ου 2011

Κυριακ: 18 ΣεπτεIβρ;ου 2011

ευτ9ρα 19 ΣεπτεIβρ;ου 2011

Τρ;τη 20 ΣεπτεIβρ;ου 2011 Τετ/ρτη 21 ΣεπτεIβρ;ου 2011

Α;θριοS ο καιρ<S

Μικρ: πτMση τηS θερIοκρασ;αS Χωρ;S σηIαντικ9S αλλαγ9S Παροδικ9S νεφMσειS

Πιθαν9S βροχ9S : και καταιγ;δεS 5στατοS καιρ<S

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

   

   

Α=ριο Π9Iπτη 15 ΣεπτεIβρ;ου, δεν αναI9νουIε αξι<λογη Iεταβολ: των καιρικMν συνθηκMν· καλ9S οι θερIοκρασ;εS, θα συνοδε=ονται απ< ηλιοφ/νεια. Ο υδρ/ργυροS θα δε;χνει απ< 15OC I9χρι 27OC και η πραγIατικ: α;σθηση απ< 16 I9χρι 29 βαθIο=S Κελσ;ου.

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

14O... 27OC 16O... 28OC13O... 25OC 14O... 26OC 14 ... 26 C 15 ... 26 C O

O

O

Πηγ::accuweather.com

Σ ε ρ α

Για σ:Iερα Τετ/ρτη 14 ΣεπτεIβρ;ου, προβλ9πεται γε- Π π τ η νικ/ α;θριοS καιρ<S και I<νο το απ<γευIα ε;ναι πιθαν< να συννεφι/σει τοπικ/. Η θερIοκρασ;α θα κυIανθε; απ< 14OC  I9χρι 27OC, Iε την πραγIατικ: α;σθηση να βρ;σκεται Iεταξ= 15OC και 28OC. 

Παρασκευ: 16 ΣεπτεIβρ;ου 2011

του στρατο; που υπηρετο;σαν στο ΝΑΤΟ δ7χθηκαν επ9θεση και οι σ;ζυγο9 τουQ βι-στηκαν. Σε :λεQ αυτ7Q τιQ τροGοκρατικ7Q επιθ7σειQ, η αστυνοG9α δεν παρεν7βη. ΣτιQ 6 ΣεπτεGβρ9ου ε9ναι η επ7τειοQ του τ7λουQ του ελληνισGο; στην Κωνσταντινο;πολη και την 5Gβρο. Τ7λοQ στη δεκαετ9α του '60, οι τουρκικ7Q αρχ7Q προχKρησαν στο αποτελε9ωGα τηQ εθνοκ-θαρσηQ απ: τα τελευτα9α αποGειν-ρια του ελληνισGο;. Κατ- τη δι-ρκεια αυτKν των επιθ7σεων στην Κωνσταντινο;πολη, την 5Gβρο και την ΣG;ρνη, δεν υπ8ρξε απολ;τωQ καG9α καταδ9κη, διαGαρτυρ9α, 8 κ;ρωση εναντ9ον τηQ Τουρκ9αQ. Μετ- το πογκρ:G τηQ 6ηQ ΣεπτεGβρ9ου, ο υπουργ:Q εξωτερικKν των ΗΠΑ 7στειλε δ;ο πανοGοι:τυπεQ επιστολ7Q προQ τον 7λληνα πρωθυπουργ: Αλ7ξανδρο Παπ-γο και τον το;ρκο πρωθυπουργ: Αντν-ν Μεντερ7Q, που παρωθο;σαν τουQ "συGG-χουQ" να σκεφθο;ν το ΝΑΤΟ. εν υπ8ρξε καG9α εκδ8λωση συGπ-θειαQ προQ την Ελλ-δα, ο;τε οποιαδ8ποτε καταδ9κη τηQ κραυγαλ7αQ επιθετικ:τηταQ τηQ Τουρκ9αQ. Το ξερ9ζωGα του ελληνισGο; συνεχ9ζεται σ8Gερα στην Κ;προ. Π-νω απ: 200.000 3λληνεQ αποGακρυνθε9 απ: τα κατεχ:Gενα εδ-φη. 6πωQ στη Μικρ- Ασ9α το 1922, και την Κωνσταντινο;πολη το 1955, δεν υπ-ρχει Gια ενια9α διαGαρτυρ9α που να προ7ρχεται απ: τιQ αποκαλο;GενεQ πολιτισG7νεQ χKρεQ τηQ ;σηQ. Το κε9Gενο αυτ:, παρ- τον σαφ8 εθνικ: του προσανατολισG:, δεν 7χει στ:χο να εξ-ρει το εθνικ: GαQ G7νοQ, ο;τε να υποδαυλ9σει τον κακKQ νοο;Gενο εθνικισG:. Περιγρ-φει :GωQ κ-ποια ψ8γGατα τηQ ιστορικ8Q GαQ κληρονοGι-Q, την οπο9α πρ7πει :λοι να γνωρ9ζουGε, Kστε να κατανο8σουGε καλ;τερα τη θ7ση GαQ στον ραγδα9α Gεταβαλλ:Gενο σ8Gερα κ:σGο. ι:τι η ιστορικ8 Gν8Gη π-νω απ' :λα δε9χνει τον δρ:Gο και αποτρ7πει την επαν-ληψη των 9διων λαθKν. ε9χνει επ9σηQ και την αξ9α των πρ:σκαιρων "συGGαχιKν" που επιβ-λλουν οι διαφορετικ7Q κ-θε φορ- ιστορικ7Q συνθ8κεQ, συGGαχ9εQ των οπο9ων τη σηGασ9α θα πρ7πει να ε9Gαστε αν- π-σα στιγG8 7τοιGοι να

Α

7βγαλαν τα G-τια. Ο Μητροπολ9τηQ Χρυσ:στοGοQ αγιοποι8θηκε απ: την ορθ:δοξη εκκλησ9α τηQ Ελλ-δαQ το 1992. 6ταν οι φονικ7Q Gηχαν7Q των νε:τουρκων σταG-τησαν την σφαγ8, π-νω απ: 1.500.000 ΑρG7νιοι, και 1.000.000 3λληνεQ, ε9χαν χ-σει τη ζω8 τουQ. Ο αποδεκατισG:Q του ελληνισGο; συνεχ9στηκε :ταν υποστ8ριξε η δ;ση το κεGαλικ: σχ7διο να καθαρ9σει εθνικ- τη Μικρ- Ασ9α και την ανατολικ8 Θρ-κη :που ζο;σαν περισσ:τεροι απ: 1.000.000 3λληνεQ.

Μνήμες του Σεπτέμβρη

υρ υτ α

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Τον Μ-ιο του 1919, τα στρατε;Gατα τηQ ελε;θερηQ και ανεξ-ρτητηQ Ελλ-δαQ Gπ8καν στη λαGπρ8 και παν-ρχαια π:λη τηQ ΣG;ρνηQ. Για 7να πολ; σ;ντοGο χρονικ: δι-στηGα φ-νηκε :τι η εξολ:θρευση τηQ ελληνικ8Q φυλ8Q ε9χε π-ψει. 4δη :GωQ κατ- τη δι-ρκεια του πρKτου παγκ:σGιου πολ7Gου, οι Νε:τουρκοι ε9χαν αρχ9σει να δολοφονο;ν τουQ ελληνικο;Q και αρGενικο;Q πληθυσGο;Q τηQ Μικρ-Q Ασ9αQ. Τελικ-, ο πασ-Q Μουσταφ- ΚεG-λ 7γινε :ργανο του δυτικο; ιGπεριαλισGο; και υπ: αυτ8ν

νι κά

O G8ναQ Σεπτ7GβριοQ φ7ρνει Gε το τ7λοQ του καλοκαιριο;, την αρχ8 εν:Q ν7ου 7τουQ στο ορθ:δοξο ηGερολ:γιο, καθKQ και την επ7τειο τηQ καταστροφ8Q τηQ ελληνικ8Q κουλτο;ραQ και του πολιτισGο; απ: την Γράφει ο Μικρ- Ασ9α. ΣτιQ 14 ∆ΙΟΝ. Κ. ΣεπτεGβρ9ου, τιG-Gε την ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ Gν8Gη τηQ ελληνικ8Q info@evrytanika.gr γενοκτον9αQ. ΘυG:Gαστε -λλη Gια φορ- τουQ 3λληνεQ τηQ Μικρ-Q Ασ9αQ που δολοφον8θηκαν συστηGατικ- απ: τιQ κυβερν8σειQ των Νε:τουρκων και του πασ- Μουσταφ- ΚεG-λ. Η καταστροφ8 του ελληνισGο; τηQ Μικρ-Q Ασ9αQ -ρχισε το 1071 :ταν νικ8θηκαν τα βυζαντινστρατε;Gατα απ: τουQ Σελτζο;κουQ Το;ρκουQ. Σε αυτ: το ιστορικ: γεγον:Q εδρ-ζεται η προ7λευση του ελληνικο; ολοκαυτKGατοQ που συνεχ9ζεται G7χρι σ8Gερα. Το 1453, η Κωνσταντινο;πολη 7πεσε στουQ Το;ρκουQ. Ο Κωνσταντ9νοQ Παλαιολ:γοQ οδ8γησε 5.000 στρατιKτεQ εν-ντια σε 80.000 ΟθωGανο;Q. Η πτKση τηQ Κωνσταντινο;ποληQ καθKQ και η συνακ:λουθη πτKση τηQ αυτοκρατορ9αQ οκτK 7τη αργ:τερα επ7κτειναν την καταστροφ8 σε :λεQ τιQ ελληνικ7Q περιοχ7Q. Η οθωGανικ8 αυτοκρατορ9α 7φερε σφαγ7Q, βασανιστ8ρια, σκλαβι-, το παιδοG-ζωGα, την υποδο;λωση των γυναικKν στα χαρ7Gια, και την ανυπ:φορη πολιτικ8 και οικονοGικ8 π9εση που οδ8γησαν στον περαιτ7ρω αποδεκατισG: του ελληνισGο;. Γιατ9 ακ:Gα και :ταν δεν κατασφ-ζονταν οι 3λληνεQ, κινδ;νευαν Gε την απKλεια τηQ εθνικ8Q τουQ ταυτ:τηταQ. Ο εκτουρκισG:Q και ο εξισλαGισG:Q συν7βαλαν στον εφι-λτη τηQ απKλειαQ τηQ ανεξαρτησ9αQ και τηQ εθνικ8Q κυριαρχ9αQ. Εντο;τοιQ, το 7θνοQ, βρ8κε τιQ δυν-GειQ, αντιπ-λεψε, και τ7λοQ Gε την εθνεγερσ9α του 1821, αναστ8θηκε απ: τιQ στ-χτεQ του.

O

13O... 24OC 14O... 24OC 12O... 22OC 13O... 23OC 12O... 23OC 13O... 23OC

* Οι προβλ9ψειS π9ραν των τριMν ηIερMν ελ9γχονται ωS προS την ακρ;βει/ τουS, ιδια;τερα σε σχ9ση Iε την εκδ:λωση τοπικMν φαινοI9νων. ** .S “πραγIατικ: α;σθηση” αναφ9ρεται ο αλγ<ριθIοS που προσδιορ;ζει το πMS αισθαν<Iαστε την εξωτερικ: θερIοκρασ;α, π9ρα απ< τιS Iετρ:σειS του θερIοI9τρου και τηS ψυχρ<τηταS του αν9Iου. Οι παρ/γοντεS που λαIβ/νονται υπ’ <ψιν ε;ναι η ποσ<τητα ηλιοφ/νειαS, το υψ<Iετρο, η ατIοσφαιρικ: π;εση, η υγρασ;α κλπ.

Ο καιρ<S τηS Iεθεπ<IενηS εβδοI/δαS Iε Iια Iατι/ ΗI9ρα ΗI/ν;α Σ=Iβ.

C

o

Π 22

Π 23

12 / 24

13/ 25

Σ 24

Κ 25

 26

Τ 27

Τ 28

 13 / 24 12 / 24

13/ 25

14 / 26 13 / 25


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 14 Σεπτε=βρ/ου 2011 / Σελ/δα 3

"Ανοξτε τα σχολεα α"

)ντονεG δια=αρτυρ/εG απ0 γονε/G των =αθητAν στα Τοπ0λιανα, επειδ. το κρ τοG -κλεισε το η=οτικ0 Σχολε/ο του χωριο1 τουG. Η απ0φαση ελ.φθη π-ρυσι και αφορ το τρ-χον, αλλ και τα επ0=ενα σχολικ -τη. Το σκεπτικ0 .ταν 0τι επειδ. ε/ναι λ/γοι οι =αθητ-G, το σχολε/ο πρ-πει να συνενωθε/ =ε εκε/νο τηG ΒαλαAραG. Συγκεκρι=-να, η περσιν. απ0φαση σχετικ =ε τη συγχA-

λε/ο, σε -νδειξη δια=αρτυρ/αG. Το /διο απειλο1ν 0τι θα κ νουν και τιG επ0=ενεG η=-ρεG που αρχ/ζουν τα =αθ.=ατα. Αρνο1νται να στε/λουν τα παιδι στο σχολε/ο, δια=αρτυρ0=ενοι και ζητAνταG =εσα να ανο/ξει και π λι το δικ0 τουG σχολε/ο στα Τοπ0λιανα. Με τη φων. των γονιAν ενAνει και τη δικ. του φων. ο δ.=οG Αγρ φων. Π-ρυσι υπ.ρξαν -ντονεG δια=αρτυρ/εG του δη= ρχου στο Υπουργε/ο Παιδε/αG, να =ην κλε/σει καν-να σχολε/ο στα (γραφα, ωστ0σο, το Υπουργε/ο αρνε/ται να κατανο.σει τιG πραγ=ατικ-G αν γκεG των χωριAν. Πρ0σφατα, ο δ.=αρχοG, κ. η=.τρη Τ τσηG, απ-στειλε ν-ο σχετικ0 -γγραφο, ζητAνταG να ανο/ξουν τα σχολε/α.

Ν Ε

Απειλο1ν 0τι δεν θα ξαναστε/λουν τα παιδι τουG σχολε/ο, αν δεν ανο/ξει =εσα. εν παρευρ-θηκαν ο1τε στον Aγιασ=0.

νευση σχολε/ων, αφορο1σε και το =ονοθ-σιο σχολε/ο Τοπολι νων, =ε 5 =αθητ-G, το οπο/ο συγχωνε1τηκε =ε το διθ-σιο η=οτικ0 Σχολε/ο Καστρακ/ου ΒαλαAραG. Συνολικ το ν-ο σχολε/ο θα -χει, περ/που, 16 =αθητ-G. Οι γονε/G, 0=ωG, αντιδρο1ν -ντονα. Την /δια αντ/δραση ε/χαν και π-ρυσι, αλλ καν-ναG δεν κουσε τιG κραυγ-G αγων/αG για την τ1χη των παιδιAν τουG. Με την απ0φαση να πηγα/νουν τα παιδι στο κοντιν0 σχολε/ο τηG ΒαλαAραG, περ/που 11 χιλι0=ετρα απ0σταση (π.γαινε - -λα), προκαλε/ται =εγ λη αναστ τωση στη ζω. των γονιAν και των =ικρAν παιδιAν. Τη ευτ-ρα 12 Σεπτε=βρ/ου, η=-ρα Αγιασ=ο1, αρν.θηκαν να στε/λουν τα παιδι τουG στο σχο-

Α

ΞεσηκAθηκαν οι γονε/G στα Τοπ0λιανα Αγρ φων

νι κά

Ευθνη των δων

Μειωνα ξοδα φτο. Με 600.000 ευρ η εταφορ των αθητνΣ.=ερα ο διαγωνισ=0G για τον δ.=ο Καρπενησ/ου, 1ψουG 188.000 ευρA. Εκδ0θηκε προκ.ρυξη και απ0 τον δ.=ο Αγρ φων, =ε 420.000 ευρA. Με καθυστ-ρηση οι διαγωνισ=ο/, αφο1 τα =αθ.=ατα .δη -χουν ξεκιν.σει.

υρ υτ α

,πωG ε/χαν γρ ψει σε πρ0σφατο ρεΕυρυτανικ Ν-α» (αρ. φυλ. πορτ ζ τα «Ε 455/3-8-11), η αρ=οδι0τητα =εταφορ G =αθητAν πρωτοβ θ=ιαG και δευτεροβ θ=ιαG εκπα/δευσηG, απ0 τον τ0πο δια=ον.G τουG στο σχολε/ο 0που φοιτο1ν, -χει πλ-ον περ σει στουG δ.=ουG, 0πωG λλωστε ορ/ζεται και στον «Καλλικρ τη».

Ε

Σ1=φωνα =ε την Κοιν. Υπουργικ. Απ0φαση που -χει υπογραφε/, οι =αθητ-G που =εταφ-ρονται πρ-πει να πληρο1ν τουG .δη ισχ1οντεG περιορισ=ο1G σχετικ =ε την ελ χιστη απ0σταση απ0 τον τ0πο κατοικ/αG τουG. στ0σο, για τιG σχολικ-G =ον δεG ειδικ.G αγωγ.G, ση=ειAνεται πωG η =εταφορ ε/ναι δωρε ν, χωρ/G να ισχ1ουν περιοριστικο/ 0ροι. Οι δ.=οι που διαθ-τουν δικ τουG =-σα =πορο1ν να τα παραχωρ.σουν, δ/νονταG προτεραι0τητα στα σχολε/α ειδικ.G αγωγ.G, σχεδι ζονταG συγκεκρι=-να δρο=ολ0για στα οπο/α αυτ θα χρησι=οποιο1νται. ιαφορετικ , αν τα =-σα του δ.=ου δεν επαρκο1ν, η =εταφορ θα γ/νεται =ε ειδικ δρο=ολ0για που θα δη=ιουργηθο1ν =-σω τηG διαδικασ/αG των δη=οσ/ων συ=β σεων. Τα =-σα που θα χρησι=οποιηθο1ν πρ-πει να διακρ/νονται σε αυτ που θα εξυπηρετο1ν =εγ λο και =ικρ0 αριθ=0 =αθητAν. Επ/σηG, ο σχεδιασ=0G των δρο=ολογ/ων πρ-πει να λα=β νει υπ0-

ψη την εξυπηρ-τηση περισσ0τερων τηG =ιαG σχολικAν =ον δων, καθAG και την εξυπηρ-τηση ταυτ0χρονα σχολε/ων τ0σο τηG πρωτοβ θ=ιαG, 0σο και τηG δευτεροβ θ=ιαG εκπα/δευσηG. Στην σχετικ. εγκ1κλιο του

υπουργε/ου αναφ-ρεται 0τι για να =ην προκ1ψουν πολλαπλ δρο=ολ0για για σχολε/α που θα =πορο1σαν να εξυπηρετηθο1ν =ε κοιν0 δρο=ολ0γιο, υπε1θυνοG ε/ναι ο δ.=οG, 0που εδρε1ει το σχολε/ο.

Στο Καρπεν.σι ,σον αφορ τον νο=0 =αG, και οι δ1ο δ.=οι -χουν .δη προβε/ στιG απαρα/τητεG εν-ργειεG που προβλ-πει η Κοιν. Υπουργικ. Απ0φαση (Κ.Υ.Α), η οπο/α ορ/ζει τιG προϋποθ-σειG τηG 0ληG διαδικασ/αG. Ο δ.=οG Καρπενησ/ου πραγ=ατοποιε/ σ.=ερα, Τετ ρτη 14 Σεπτε=βρ/ου, απ0 τιG 12.00 -ωG τιG 12.30 το =εση=-ρι, στο δη=οτικ0 κατ στη=α, τον αντ/στοιχο διαγωνισ=0. Ο συνολικ0G προϋπολογισ=0G αν-ρχεται στιG 188.000 ευρA περ/που, ενA η χρη=ατοδ0τηση θα γ/νει απ0 πιστAσειG του δ.=ου, -τουG 2011, οι οπο/εG προ-ρχονται απ0 τουG Κεντρικο1G Αυτοτελε/G Π0ρουG.

Στα (γραφα ΤιG 420.000 ευρA περ/που αγγ/ζει η προϋπολογισθε/σα δαπ νη για την =εταφορ των =αθητAν στον δ.=ο Αγρ φων, για το σχολικ0 -τοG 2011-2012. Ο διαγωνισ=0G θα πραγ=ατοποιηθε/ την Τρ/τη 8 Νοε=βρ/ου 2011, στιG 11.00 το πρω/, στο η=οτικ0 κατ στη=α Κερασοχωρ/ου. Οι ενδιαφερ0=ενοι =πορο1ν να παραλα=β νουν τα τε1χη του διαγωνισ=ο1 =-χρι και τιG 7 Νοε=βρ/ου, ενA για περισσ0τερεG πληροφορ/εG =πορο1ν να ανατρ-χουν σε επ0=ενη σελ/δα, 0που δη=οσιε1εται η περ/ληψη τηG ανακο/νωσηG, καθAG και να απευθ1νονται στον κ. Κωνσταν τ /ν ο Λ π π α, στο τηλ-φωνο 22373-51320.

Μνυα Λπρου Τσιτσνη για τη να σχολικ χρονι

“Καταρχ G, θα .θελα να ευχηθA στουG =αθητ-G, στουG εκπαιδευτικο1G και στουG γονε/G καλ. και αποδοτικ. σχολικ. χρονι . Σε 0τι -χει σχ-ση =ε τα βιβλ/α, απλ υπογρα==/ζω την προχειρ0τητα και την ασυν-πεια του Υπουργε/ου Παιδε/αG προG την εκπαιδευτικ. κοιν0τητα. Κι επ/ πλ-ον, να τον/σω 0τι 0ποιο Υπουργε/ο Παιδε/αG καταφ-ρει το αυτον0ητο, δηλαδ. να ξεκιν.σει =ια σχολικ. χρονι χωρ/G κεν εκπαιδευτικAν και =ε 0λα τα βιβλ/α, θα =ε/νει στην ιστορ/α =ε χρυσ γρ ==ατα. Μεταφορ =αθητAν Η =εταφορ των =αθητAν στα η=οτικ και στα Γυ=ν σια να γ/νει =ε αυστηρ κριτ.ρια, σε σχ-ση =ε την ασφ λεια των =αθητAν. Χρει ζεται -να νοικοκ1ρε=α σε σχ-ση =ε τα δρο=ολ0για. Συνεργασ/α Α/θ=ιαG και Β/θ=ιαG Εκπα/δευσηG. Να ληφθο1ν υπ0ψη οι καιρικ-G συνθ.κεG, οι επικ/νδυνοι δρ0=οι, οι αποστ σειG και, το σπουδαι0τερο, τα αυτοκ/νητα που θα =ισθωθο1ν να ελ-γχονται συν-χεια καθAG επ/σηG να ελ-γχονται και οι δ.=οι. Αν, επο=-νωG, γ/νει σωστ. διαχε/ριση του 0λου θ-=ατοG τηG =εταφορ G των =αθητAν, 0χι =0νο στην Ευρυταν/α, αλλ σε ολ0κληρη την Ελλ δα, το κρ τοG -χει να κερδ/σει και χρ.=ατα και ε=πιστοσ1νη και ασφ λεια των =αθητAν.” Με εκτ/=ηση, Λ =προG Τσιτσ νηG


Τα σ η?ε1α των καιρCν Η δικαιοσ3νη αργε1 αλλ& αποδ1δεται

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 14 Σεπτε?βρ1ου 2011 / Σελ1δα 4

Το ιστορικ2 Α3γουστοI 2004. Ο τ2τε διευθυντ0I του 3ου η?οτικο3 Σχολε1ου στον Προφ0τη Ηλ1α, παρακ&?πτονταI τη

και απ2 τον τ2τε προϊστ&?ενο τηI Α/θ?ιαI Εκπα1δευσηI Ευρυταν1αI, 0ταν παρ&νο?εI. Η πρCτη δ1κη πραγ?ατοποι0θηκε ?ετ& απ2 δ3ο χρ2νια περ1που, το 2006, αλλ& το δικαστ0ριο Καρπενησ1ου αθCωσε τουI δ3ο εγκαλο3?ενουI, ?ε συγκεκρι?/νο σκεπτικ2. %στ2σο, ο Εισαγγελ/αI τηI /δραI, ο κ. Κουκο3τσηI, &σκησε /φεση κατ& τηI αθωωτικ0I απ2φασηI, ?ε αποτ/λεσ?α η υπ2θεση να ?ην κλε1σει.

ΑθCοι πρωτ2δικα Ο τ2τε Εισαγγελ/αI ΠρωτοδικCν Ευρυταν1αI, κ. Κωνσταντ1νοI Κουκο3τσηI, δι/ταξε τη διεξαγωγ0 προκαταρκτικ0I /ρευναI, απ2 την οπο1α προ/κυψε 2τι, πρ&γ?ατι, οι εν/ργειεI που /γιναν, τ2σο απ2 τον τ2τε διευθυντ0 του σχολε1ου, 2σο

.νοχοι στο Εφετε1ο Με καθυστ/ρηση 5 ετCν και ?ετ& απ2 αναβολ/I, στα 2ρια σχεδ2ν τηI παραγραφ0I, πραγ?ατοποι0θηκε η δε3τερη δ1κη, στο Εφετε1ο Λα?1αI, την περασ?/νη Τρ1τη 6 Σεπτε?βρ1ου, στιI 9.00 το πρω1. Πρ2εδροI τηI /δραI 0ταν η Αικατερ1νη Π&-

νταινα και εφ/τεI οι κ.κ. Χαρ&λα?ποI ΠαπακCσταI και Ευ?ορφ1α Γκ1κα. Το Εφετε1ο, 2?ωI, ε?β&θυνε στην υπ2θεση. /χθηκε 2τι η πρ2σληψη /γινε παρ&νο?α και αν/τρεψε την πρωτ2δικη αθωωτικ0 απ2φαση, καταλογ1ζονταI στον κ&θε κατηγορο3?ενο απ2 8 ?0νεI φυλακ0, ?ε τριετ0 αναστολ0, λ2γω πρ2τερου /ντι?ου β1ου. %στ2σο, ?ερικ/I φορ/I, η ?ο1ρα πα1ζει και κ&ποια παιχν1δια. Εισαγγελ/αI στην /δρα του Εφετε1ου Λα?1αI 0ταν ο κ. Κωνσταντ1νοI Κουκο3τσηI, ο 1διοI Εισαγγελ/αI Ευρυταν1αI, ο οπο1οI κατ/θεσε και την /νσταση επ1 τηI τ2τε αθωωτικ0I απ2φασηI. Ο κ. Κουκο3τσηI, αφο3 παρ0λθαν περ1που 5 χρ2νια απ2 τ2τε και ?ετ& απ2 ?ια επιτυχη?/νη δρ&ση ωI Εισαγγελ/αI στην Κατερ1νη και τελευτα1α στην Κρ0τη, υπη-

Καρ φC?ατα

ρετε1 πλ/ον στο Εφετε1ο Λα?1αI.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Συ?περασ?ατικ&, ?πορε1 κανε1I να σταθε1 σε δ3ο-τρ1α ση?ε1α. Καταρχ&I, κανε1I δεν ε1ναι και δεν πρ/πει να ε1ναι υπερ&νω του ν2?ου. Π2σω ?&λλον δη?2σιοι λειτουργο1, οι οπο1οι βρ1σκονται στην υπε3θυνη θ/ση που το κρ&τοI τουI προσ/φερε 2χι για δικ2 τουI 2φελοI, αλλ& για το κοιν2 καλ2. Κατ& δε3τερον, η δικαιοσ3νη, /στω και ?ετ& απ2 7 χρ2νια, στ/λνει /να ?0νυ?α 2τι κ&θε κατατρεγ?/νοI, κ&θε αδ3να?οI πολ1τηI και κ&θε .λληναI, που θεωρε1 β&σι?α 2τι αδικε1ται, να ?ην κατεβ&ζει το κεφ&λι, αλλ& να διεκδικε1 το δ1κιο του. Στην περ1πτωση αυτ0, πρ2κειται για ?ια δικα1ωση του αδυν&του.

Α

νο?η πρ2σληψη (ειI γνCση του 2τι δεν τηρ0θηκαν οι ν2?ι?εI διαδικασ1εI, 2πωI δ/χθηκε το δικαστ0ριο), παρ& το γεγον2I 2τι και ?/σα απ2 Ευρυτανικ& Ν/α" τηI εποτα "Ε χ0I δη?οσιε3θηκε καταγγελ1α ενδιαφερ2?ενηI γυνα1καI, χ0ραI ?ε δ3ο αν0λικα παιδι&, &ρα ?ε &?εση αν&γκη για εργασ1α. Η γυνα1κα κατ0γγειλε τιI ?εθοδε3σειI τηI διε3θυνσηI του σχολε1ου, που ε1χαν σαν αποτ/λεσ?α, τελικ&, εκε1νη να ?ε1νει &νεργη.

Ν Ε

ν2?ι?η διαδικασ1α, 2πωI αποδε1χθηκε και στο δικαστ0ριο, προσ/λαβε για τη θ/ση τηI καθαρ1στριαI, στο σχολε1ο που διη3θυνε, την κ2ρη του. Χειρ2τερο δε 0ταν το γεγον2I 2τι -2πωI αποδε1χθηκε- ?εθ2δευσε /τσι τιI διαδικασ1εI (δεν δη?οσιοπο1ησε ωI 2φειλε, β&σει του ν2?ου, την προκ0ρυξη πρ2σληψηI συνεργε1ου καθαρι2τηταI 0 καθαρ1στριαI), Cστε να αποκλειστε1 η πιθαν2τητα κ&ποιοI &λλοI ενδιαφερ2?ενοI να ενη?ερωθε1 /γκαιρα και να διεκδικ0σει τη θ/ση, δεδο?/νου 2τι προσ?ετρο3σαν και κοινωνικ& κριτ0ρια για την πρ2σληψη. Επιπλ/ον, στην υπ2θεση ε?πλ/κεται και ο τ2τε προϊστ&?ενοI Α/θ?ιαI Εκπα1δευσηI Ευρυταν1αI. Ο προϊστ&?ενοI επικ3ρωσε δια τηI υπογραφ0I του την παρ&-

νι κά

Η δικαιοσ3νη ε1ναι τυφλ0. Και δεν χαρ1ζεται σε καν/ναν. %στ2σο, λα?β&νει υπ2ψη τηI τον πρ2τερο /ντι?ο β1ο και πρ&ττει αναλ2γωI. Κ&πωI /τσι κατ/ληξε στο να δικ&σει την περασ?/νη Τρ1τη 6 Σεπτε?βρ1ου 2011, στο Εφετε1ο Λα?1αI, δ3ο πρCην εκπαιδευτικο3I τηI Α/θ?ιαI Εκπα1δευσηI Ευρυταν1αI σε 8 ?0νεI φυλ&κιση, αλλ& ?ε τριετ0 αναστολ0. Η υπ2θεση αφορο3σε την παρ&νο?η πρ2σληψη ?ιαI καθαρ1στριαI και συγκεκρι?/να τηI κ2ρηI του διευθυντ0 του σχολε1ου. Μια υπ2θεση, 2?ωI, που συν/βη στο Καρπεν0σι το 2004, πριν απ2... 7 χρ2νια.

Λ1γοι υπηρετο3ν την Αλ0θεια γιατ1 λ1γοι /χουν τη θ/ληση και λιγ2τεροι τη δ3να?η για να ε1ναι δ1καιοι (Ν1τσε)

κρ2 χρονικ2 δι&στη?α 8 ?ηνCν που /χει αναλ&βει τιI τ3χεI των πρCην δ0?ων που αποτελο3ν τον ν/ο διευρυ?/νο δ0?ο, κατ&φερε 2σα οι προηγο3?ενοι πολιτικο1 γ1γαντεI δεν ?π2ρεσαν. ΑπλCI γιατ1 δεν το 0θελαν κ&ποιοι πραγ?ατικ&. Τι να πρωτοαναφ/ρω. Τα /ργα που ξεκ1νησαν για την κατεδ&φιση του ΚΤΕΛ και τη δια?2ρφωση τηI περιοχ0I για π&ρκινγκ 0 τα δ3ο ακ2?η π&ρκινγκ, /να στην παλι& λαϊκ0 και /να στη στεγασ?/νη λαϊκ0, που 0δη προκηρ3χθηκαν, κ&τι που η προηγο3?ενη δη?οτικ0 αρχ0 ψιλοκοσκ1νιζε για χρ2νια; Τα 5,2 εκατ. ευρC για την αν&πλαση τηI π2ληI, που /ρχονται 2πωI λ/γεται απ2 το ΕΣΠΑ; Την παραχCρηση στον δ0?ο του Αθλητικο3 Κ/ντρου Καρπενησ1ου, κ&τι που η προηγο3?ενη δη?οτικ0 αρχ0 για χρ2νια ζητο3σε, σχεδ2ν παρακαλετ&, απ2 την Γρα??ατε1α Αθλητισ?ο3, αλλ& ?&ταια; Την παραχCρηση, ?2λιI προχθ/I, στον δ0?ο Καρπενησ1ου, του Ιχθυοτροφε1ου στον Γα3ρο Ποτα?ι&I, κ&τι που η προηγο3?ενη δη?οτικ0 αρχ0 Ποτα?ι&I πολλ&κιI επεχε1ρησε, χωρ1I αποτ/λεσ?α; Τη ?εταφορ& του η?αρχε1ου στον Προφ0τη Ηλ1α, αναβαθ?1ζονταI την περιοχ0 που οι προηγο3?ενοι ε1χαν εγκαταλε1ψει, 2πωI λ/νε οι κ&τοικοι; Και δεκ&δεI &λλα θ/?ατα που οι πολ1τεI βλ/πουν κι εγC ξεχν&ω, ακ2?η και αυτ0 την πολιτικ0 ευπρ/πεια και σοβαρ2τητα. ΤCρα θα ?αI πει η ?ειοψηφ1α 2τι στηρ1ζου?ε τον Μπακογι&ννη. Πριν το πει, 2?ωI, αI απαντ0σει στο ερCτη?α. Ε1ναι ψ/?ατα 0 αλ0θεια 2λα τα παραπ&νω; Παρ&γεται τCρα /ργο 0 2χι; Αν ναι, τ2τε και ?2νο τ2τε θα καταλ&βουν γιατ1 εκε1νοι σ0?ερα

υρ υτ α

Σαν β2?βα /πεσε η απ2φαση Βενιζ/λου προχθ/I, απ2 τη ΕΘ, να κ2ψει απ2 /να ?ισθ2 σε κ&θε αιρετ2, ξεκινCνταI απ2 βουλευτ/I, περιφερει&ρχεI, αντιπεριφερει&ρχεI, δη?&ρχουI κ.λπ. .τσι που το π&ει ο Βενιζ/λοI δεν θα αφ0σει τ1ποτα 2ρθιο στην Ελλ&δα. Τον φτωχικ2 ?ισθ2, κ&που 3.500 ευρC, των δη?&ρχων π&ει να κ2ψει... εν του /φτασαν τα ?3ρια που θα πι&σει απ2 τη φορολογ1α κ&θε κτισ?/νηI επιφ&νειαI. Θ/λει κι &λλα ο αδ1στακτοI, ε!

για την ?ν0?η των θυ?&των που τι?0θηκαν σε εκδ0λωση που /γινε στην α?ερικανικ0 πρεσβε1α. Το σχ2λιο ?ε τ1τλο "Πικρ1α και αιχ?/I" /χει ωI εξ0I: " Εκε1νοI που /κλεψε, 2?ωI, την παρ&σταση 0ταν ο ΚCσταI Μπακογι&ννηI, ο οπο1οI ε1χε προσκληθε1 στην εκδ0λωση και ?1λησε ωI συγγεν0I θ3?ατοI τρο?οκρατ1αI. ι&βασε τα ον2?ατα των Ελληνοα?ερικανCν νεκρCν τηI 11ηI Σεπτε?βρ1ου, εξ/φρασε την πικρ1α του για το γεγον2I 2τι η τρο?οκρατ1α στην Ελλ&δα αντι?ετωπ1στηκε στο παρελθ2ν ?ε ανοχ0 και αναφ/ρθηκε στο περιστατικ2 που ο αναπληρωτ0I υπουργ2I ικαιοσ3νηI επισκ/φθηκε τον αρχιδολοφ2νο τηI 17Ν, για να ενη?ερωθε1 για τιI συνθ0κεI κρ&τησ0I του" (σ.σ.: αναφερ2ταν στον Γ. Πεταλωτ0 και τον . Κουφοντ1να)

Ε

Και εδC θυ?0θηκα τα περ1 κτισ?/νηI επιφ&νειαI. Μ&λλον λ1γα θα βγ&λει ο Βενιζ/λοI. Καλ&, απ2 το Καρπεν0σι δεν /χει να λ&βει ?1α. ΑI ?ην ψ0φιζαν το ΓΠΣ Καρπενησ1ου, να ?πορε1 να χτ1ζει ο κ2σ?οI, να τα ξαναρπ&ξουν. ΤCρα, που το ΓΠΣ απαγορε3ει εντελCI τη δ2?ηση -και ξ/ρω δεκ&δεI που 0θελαν να χτ1σουν στη ΜεσοχCρα- καλ& να π&θουν. Αφο3 ?αθα1νω, υπ&ρχει κ1νη?α "ΜεσοχωριτCν" για να π&νε στον δ0?αρχο και να καθυστερ0σει λιγ&κι την ακ3ρωση του ΓΠΣ. Και κ&ποιοι &λλοι ετοι?&ζουν πορε1α... ευχαριστ0ρια στην Περιφερειακ0 Εν2τητα Ευρυταν1αI για να καταθ/σουν τα σ/βη τουI στον Βασ1λη Καρα?π& που /φτιαξε το ΓΠΣ το 2009. Μ/χρι εκε1 /φτασαν. .κλεψε την παρ&σταση, σ3?φωνα ?ε το ΕΘΝΟΣ τηI Τρ1τηI 13 Σεπτε?βρ1ου, ο δ0?αρχοI Καρπενησ1ου, κ. ΚCσταI Μπακογι&ννηI, στην επ/τειο τηI 11ηI Σεπτε?βρ1ου

εν θ/λω να κ&νω συγκρ1σειI πολιτικCν και δη?οτικCν ο?&δων. Αλλ& ε1ναι αναπ2φευκτεI. Απ2 τη ?ια, /χου?ε τη δη?οτικ0 ο?&δα Καρφ0 στον δ0?ο Καρπενησ1ου, η οπο1α τον τελευτα1ο καιρ2 προκαλε1 ?εγ&λη εντ3πωση ?ε τη στ&ση που αντι?ετωπ1ζει τα θ/?ατα στο η?οτικ2 Συ?βο3λιο. ΞεπερνC την επ1θεση κατ& των τοπικCν εφη?ερ1δων, ΕυρυτανικCν ιδια1τερα κατ& των "Ε Ν/ων" αλλ& και προσωπικ& κατ& του εκδ2τη τηI εφη?ερ1δαI, την οπο1α εξαπ/λυσε ο αρχηγ2I τηI, ο κ. Ευ&γγελοI Καρφ0I. -λλωστε, ο κ. Καρφ0I τα β&ζει ?ε 2λουI, οπ2τε... θα σταθC στα /ργα. Και 2?ωI. Η ν/α δη?οτικ0 αρχ0 του Μπακογι&ννη, ?/σα σε ?ι-

βρ1σκονται στην αντιπολ1τευση.

Αν ε1ναι δυνατ2ν. Στ/λεχοI του ΠΑΣΟΚ, περιφερειακ2I σ3?βουλοI, επιτ/θηκε φραστικ& στον πρCην πρ2εδρο τηI ΑΕΥ και συ?πατριCτη ?αI, κ. Σπ3ρο Παπασπ3ρου. Μαθα1νω -και το /χω τσεκ&ρει- 2τι την περασ?/νη Κυριακ0 11 Σεπτε?βρ1ου, ο πρCην πρ2εδροI τηI ΑΕΥ, Σπ3ροI Παπασπ3ρου, /τρωγε ?ε την παρ/α του σε ψαροταβ/ρνα στην Παραλ1α ΡαχCν, στη Στυλ1δα. Τ2τε, λ/ει, τον πλησ1ασε το στ/λεχοI του ΠΑΣΟΚ και περιφερειακ2I σ3?βουλοI Ευβο1αI του Περγαντ& (?ε αρχικ& Γ.Κ. λ/νε οι

πληροφορ1εI) και του ε1πε σε ειρωνικ2 τ2νο: "Συντροφ&κο δεν επιτρ/πεται εσ3 να βρ1σκεσαι εδC, να τρωI ψαρ&κι ?ε την παρ/α σου, δ1πλα στη θ&λασσα, ?ετ& τα ?/τρα για 2λουI τουI δη?οσ1ουI υπαλλ0λουI, γιατ1 /χειI ευθ3νη κι εσ3. Ο εργατοπατερισ?2I και η διαπλοκ0...τ/λοI". Ο Παπασπ3ρου δεν απ&ντησε και απο?ακρ3νθηκε απ2 το τραπ/ζι του. Σ3?φωνα ?ε πληροφορ1εI, ο Σπ3ροI Παπασπ3ρου 0ταν παρ/α ?ε τον υποψ0φιο βουλευτ0 τηI Ν.. στην Ευρυταν1α και πρCην υποδιοικητ0 του ΙΚΑ, κ. Σεραφε1? Λι&πη. Το περιστατικ2, π&ντωI, σχολι&στηκε απ2 την παρ/α του κ. Παπασπ3ρου ωI... αδι&φορο.

Κοινωνικ2 Παντοπωλε1ο

Β/βαια, δεν ε1ναι ακ2?η /τοι?ο, αλλ& οσονο3πω ετοι?&ζεται. Κ&τι τ/τοιο ε1πε στο προηγο3?ενο η?οτικ2 Συ?βο3λιο ο δ0?αρχοI Καρπενησ1ου. Μ&λιστα, ?αI /δωσε την εντ3πωση 2τι ε1ναι σχεδ2ν /τοι?ο. ΕγC π/ρασα απ2 εκε1 αλλ& το ε1δα κ&πωI /τσι. εν ξ/ρω αν ε1ναι θ/?α χρ2νου αλλ& ?&λλον, 2πωI το ε1δα, αργε1 ακ2?η. Και ξ/ρετε, ο κ2σ?οI, ?/ρεI που ε1ναι, ενδιαφ/ρεται...


ΤΟ ΘΕΜΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 14 ΣεπτεAβρ3ου 2011 / Σελ3δα 5

Ξανανογει ετ απ 15 χρνια

Στον δ2Aο το ιχθυοτροφεο πστροφα Γα5ρου

ΑΣτον δ2Aο Καρπενησ3ου παραχωρ2θηκε, Aε υπουργικ2 απ4φαση, η οπο3α υπογρ&φηκε την περασA1νη εβδοA&δα και 1πειτα απ4 πρωτοβουλ3α του δ2Aου Καρπενησ3ου που ξεκ3νησε απ4 τον Μ&ρτιο του 2011, το εγκαταλελειAA1νο απ4 τιK προηγο5AενεK διοικ2σειK, ιχθυοτροφε3ο π1στροφαK στον Γα5ρο.

σEν Θεσσαλ3αK και Στερε&K Ελλ&δαK, 4που πλ1ον αν2κει η υπηρεσ3α, Aε επ3σηK δ5ο 1γγραφ& τηK, του /ντη ασEν Ευρυταν3αK κ. ΓιEργου ΚαραγεE ργ ου (αρ.1030/10-5-2011 και 2658/1-7-2011), διαβιβ&ζει το α3τηAα του δ2Aου και παρ&λληλα διαπιστEνει 4τι το ασαρχε3ο Καρπενησ3ου δεν 1χει την οικονοAικ2 δυνατ4τητα και το απαιτο5Aενο προσωπικ4 για την επαναλειτουργ3α του σταθAο5 π1στροφαK.

νι κά

Ο εγκαταλελειAA1νοK, εδE και 15 χρ4νια, πεστροφογεννητικ4K σταθA4K στον Γα5ρο. Πλ1ον, παραχωρ2θηκε στον δ2Aο Καρπενησ3ου, κ&τι που αποτελο5σε χρ4νιο α3τηAα τηK τοπικ2K κοινων3αK. Ο δ2AαρχοK Καρπενησ3ου υπ4σχεται ν1εK θ1σειK εργασ3αK και αναγ1ννηση τηK ιχθυοκαλλι1ργειαK στην περιοχ2.

ρ3K καν1να αποτ1λεσAα, αφο5 οι εν1ργειεK του πρEην δ2Aου 2ταν A&λλον... χαλαρ1K. Η παραχρηση στον δ ο Καρπενησ ου Η ν1α δηAοτικ2 αρχ2 του δ2Aου Καρπενησ3ου, αντιλαAβαν4Aενη απ4 την αρχ2 το Aεγ&λο πρ4βληAα, στρ&φηκε προK την κατε5θυνση να απεγκλωβιστε3 ο σταθA4K και απ4 πολ5 νω-

Ε

υρ υτ α

Το ιχθυοτροφε3ο Γα5ρου αν2κε A1χρι και το 2004 στην εταιρε3α "ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.". Ε3χε παραχωρηθε3 απ4 το ασαρχε3ο Καρπενησ3ου για χρ2ση σχεδ4ν απ4 την 1ναρξη τηK δρ&σηK τηK εταιρε3αK, στα A1σα τηK δεκαετ3αK του '80. 0AωK, το 2004, οπ4τε και 1ληξε το παραχωρητ2ριο, ο χEροK επ1στρεψε στο ασαρχε3ο Καρπενησ3ου και A1χρι σ2Aερα βρ3σκεται στη δικαιοδοσ3α του. Το ιχθυοτροφε3ο (4πωK και εκε3νο στη λ3Aνη ΚρεAαστEν) λειτουργο5σε κανονικ& A1χρι τα A1σα τηK δεκαετ3αK του '90, παρ&γονταK τ4νουK π1στροφαK, οι οπο3οι πωλο5νταν σε αγορ1K 4πωK των Ιωανν3νων, του Αγριν3ου, ακ4Aη και του Πειραι&. Επιπλ1ον, προA2θευε ντ4πια π1στροφα τα καταστ2Aατα τηK περιοχ2K, καθEK και τηK υπ4λοιπηK Ευρυταν3αK. 0AωK, τα οικονοAικ& προβλ2Aατα τηK εταιρε3αK -δυστυχEK και εδE απ4 εγκληAατικ1K πολιτικ1K αστοχ3εK και παρ& τιK 4ποιεK προσπ&θειεK 1γιναν τ4τετην οδ2γησαν στην αδυναA3α να αντ1ξει τα 1ξοδα λειτουργ3αK του σταθAο5, Aε αποτ1λεσAα, κ&που στα A1σα τηK δεκαετ3αK του '90, ο σταθA4K να αφεθε3 στη Aο3ρα του. Απ4 τ4τε, το ιχθυοτροφε3ο στον Γα5ρο εγκαταλε3φθηκε εντελEK. Αποτελο5σε, A&λιστα, και πηγ2 A4λυνσηK τηK περιοχ2K, ενE δεκ&δεK 2ταν οι διαAαρτυρ3εK τ4σο των δηAοτEν, 4σο και των επισκεπτEν, δεδοA1νου και του γεγον4τοK 4τι οι παρατηA1νεK εγκαταστ&σειK, δ3πλα ακριβEK απ4 τα σπ3τια του χωριο5, αποτελο5σαν ντροπιαστικ2 εικ4να σε Aια &κρωK τουριστικ2 περιοχ2. Η τ4τε δηAοτικ2 αρχ2 του δ2Aου ΠοταAι&K δεν 1δειξε ιδια3τερο ενδιαφ1ρον για το ιχθυοτροφε3ο, παρ4τι, στα λ4για, εκφραζ4ταν η πρ4θεση να το αναλ&βει. Μ&λιστα, προ ετEν, υπ2ρχε και σχετικ2 αλληλογραφ3α του δ2Aου ΠοταAι&K Aε το ασαρχε3ο Καρπενησ3ου και το τ4τε Υπουργε3ο Γεωργ3αK, αλλ& χω-

Ν Ε

Ν1α πνο2 δ3νεται πλ1ον στον τ4πο, Aετ& την παραχEρηση για χρ2ση του ιχθυοτροφε3ου στον Γα5ρο. Μια πλ2ρηK, αλλ& εγκαταλελειAA1νη, εδE και 15 χρ4νια, εγκατ&σταση πεστροφογεννητικο5 σταθAο5, 4ταν στα χρ4νια τηK δρ&σηK τηK -αν2κε στη χρεοκοπηA1νη "ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε."- προσ1φερε πολλ& στην τοπικ2 οικονοA3α.

ρ3K αιτ2θηκε την παραχEρησ2 του στον δ2Aο. /δη, ο δ2AαρχοK Καρπενησ3ου, κ. ΚEσταK Μπακογι&ννηK, απ4 τιK 9 Μαρτ3ου 2011, απ1στειλε σχετικ4 α3τηAα (αρ.6651/93-2011) στο ασαρχε3ο Καρπενησ3ου, Aε το οπο3ο ζητο5σε την παραχEρηση για εκAετ&λλευση του ιχθυοτροφε3ου στον Γα5ρο και εξηγο5σε του λ4γουK.

Η υπουργικ2 απ4φαση

Η οριστικ2 απ4φαση παραχEρησηK του πεστροφογεννητικο5 σταθAο5 Γα5ρου στον δ2Aο Καρπενησ3ου ελ2φθη Aε την υπουργικ2 απ4φαση υπ. αριθA. 219115/1705/3-8-2011 του Υπουργο5 Περιβ&λλοντοK, κ. ΓιEργου Παπακωνσταντ3νου. Η διαβ3βαση τηK απ4φασηK στον δ2Aο Καρπενησ3ου 1γινε Aε το αρ. 1γγραφο 16617/23-8-2011 τηK ΑποκεντρωA1νηK ιο3κησηK Θεσσαλ3αK και Στερε&K Ελλ&δαK. Η υπουργικ2 απ4φαση αναφ1ρει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την κατ& χρ2ση παραχEρηση τηK εκAετ&λλευσηK του πεστροφογεννητικο5 σταθAο5 που βρ3σκεται στον Γα5ρο, Τ.Κ. Μεγ&λου Χωριο5 ηAοτικ2K Εν4τηταK ΠοταAι&K 2Aου Καρπενησ3ου Ν. Ευρυταν3αK, στον 2Aο Καρπενησ3ου Aε τουK κ&τωθι 4ρουK: 1. Η κατ& χρ2ση παραχEρηση τηK εκAετ&λλευσηK του πεστροφογεννητικο5 σταθAο5, Aε τον περιβ&λλοντα χEρο 1κτασηK 6.500 τ.A., ο οπο3οK ε3ναι περιφραγA1νοK Aε σιδηρο5K πασσ&λουK και διχτυωτ4 σ5ρAα και περιλαAβ&νει 1να (1) κτ3ριο εκκ4λαψηK, αποθ2κη, W.C, 1ξι (6) δεξαAεν1K, τσιAεντα5λακεK παροχ2K νερο5 και αποχ1τευσηK, θα γ3νει &νευ ανταλλ&γAατοK. 2. Η ασικ2 Υπηρεσ3α θα Aπορε3 να χρησιAοποι2σει A1ροK των εγκαταστ&σεων για ερευ-

Στη συν1χεια, το ασαρχε3ο Καρπενησ3ου απ1στειλε στο Υπουργε3ο Περιβ&λλοντοK το α3τηAα του δ2Aου, Aε δ5ο 1γγραφα του ασ&ρχη Καρπενησ3ου, κ. Στα5ρου ΚοσA&, το πρEτο στιK 5/5/2011 και το δε5τερο στιK 13/8/2011. Παρ&λληλα, η ιε5θυνση ασEν Ευρυταν3αK, τηK /νσηK ΣυντονισAο5 και ΕπιθεEρησηK α-

νητικο5K 2 λ4γουK εAπλουτισAο5 ε&ν υπ&ρξει αν&γκη. 3. Οποιαδ2ποτε Aετατροπ2 των εγκαταστ&σεων θα γ3νεται Aετ& απ4 1γκριση τηK δασικ2K Υπηρεσ3αK. 4. Ε&ν σε δι&στηAα εν4K(1) 1τουK ο 2AοK δεν προβε3 στην επαναλειτουργ3α του σταθAο5, η παραχEρησ2 του πα5ει να ισχ5ει χωρ3K &λλη διατ5πωση. 5. Η παρ&δοση και παραλαβ2 του πεστροφογεννητικο5 σταθAο5 Aε τον περιβ&λλοντα χEρο και τα κτ3ρια, θα γ3νει Aε πρωτ4κολλο παρ&δοσηK και παραλαβ2K Aεταξ5 των εκπροσEπων του 2Aου και του ασαρχε3ου, αντ3γραφο του οπο3ου θα σταλε3 στην /νση ιαχε3ρισηK ασEν και .Π. τηK Ειδικ2K ΓραAAατε3αK ασEν. 6. Η παραχEρηση ισχ5ει 4σο υφ3σταται ο σκοπ4K για τον οπο3ο γ3νεται. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙ%ΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚ%ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Συν ντηση Μπακογι ννη ε Γιργο Αοργιανιτη Εξ&λλου, τη ευτ1ρα 12 ΣεπτεAβρ3ου 2011, ο δ2AαρχοK Καρπενησ3ου, ΚEσταK Μπακογι&ννηK, συναντ2θηκε στην Αθ2να Aε τον κ. ΓιEργο ΑAοργιανιEτη, Ειδικ4 ΓραAAατ1α ασEν του Υπουργε3ου Περιβ&λλοντοK, Εν1ργειαK και ΚλιAατικ2K Αλλαγ2K. Η συν&ντηση 1γινε Aετ& απ4 τη θετικ2 1κβαση του αιτ2AατοK του δ2Aου Καρπενησ3ου για την παραχEρηση του ιχθυοτροφε3ου και προκειA1νου να τον ευχαριστ2σει για το ενδιαφ1ρον που επ1δειξε, αλλ& και την &Aεση ανταπ4κρισ2 του. Ο δ2AαρχοK δ2λωσε: “Πρ4θεση τηK δηAοτικ2K αρχ2K ε3ναι να προχωρ2σει &Aεσα στην αξιοπο3ηση τηK Aον&δαK ιχθυοκαλλι1ργειαK. Η επαναλειτουργ3α τηK αφεν4K Aεν δ3νει ζω2 και προοπτικ2 σε A3α πολλ& υποσχ4Aενη επιχειρηAατικ2 Aον&δα, αφετ1ρου δε ενισχ5ει την τοπικ2 οικονοA3α, την τουριστικ2 κ3νηση, και συγχρ4νωK τη δηAιουργ3α ν1ων θ1σεων εργασ3αK. Με γνEAονα την προστασ3α του περιβ&λλοντοK και την προαγωγ2 των φυσικEν Aεθ4δων εκτροφ2K ψαριEν, η επιτυχηA1νη επαναλειτουργ3α τηK Aον&δοK ιχθυοκαλλι1ργειαK στον Γα5ρο θα αποτελ1σει την απαρχ2 για τη δηAιουργ3α και λειτουργ3α και &λλων Aον&δων παραγωγ2K κτηνοτροφικEν προϊ4ντων και προϊ4ν τ ω ν βιολογικ2K κ α λ λι1ργειαK”.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 14 Σεπτε;βρ-ου 2011 / Σελ-δα 6

λλα επαν, λλα λνε ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ

Αποσβολω;+νοι +;ειναν οι δη;οτικο- σ/;βουλοι στο η;οτικ. Συ;βο/λιο, το οπο-ο συνεδρ-ασε την περασ;+νη Τετ"ρτη 7 Σεπτε;βρ-ου 2011, .ταν "κουσαν απ. τον αρχηγ. τηE ;εγ"ληE αντιπολ-τευσηE, κ. Ευ"γγελο Καρφ,, .τι αυτ.E και η ο;"δα του δεν ψ,φισαν ποτ+ απ.φαση για "να κατασκευαστε- το +ργο του ΣΜΑ στον Προφ,τη Ηλ-α".

υρ υτ α

*;ωE, οι -διοι, στο η;οτικ. Συ;βο/λιο που συνεδρ-ασε την Τετ"ρτη 10 Αυγο/στου 2011, ε-χαν ψηφ-σει “ΝΑΙ” στην απ.φαση (που ελ,φθη ;ε συντριπτικ, πλειοψηφ-α) να ζητηθε- απ. το ασαρχε-ο Καρπενησ-ου να παραχωρηθε- +κταση 10 στρε;;"των στη θ+ση που σ,;ερα ε-ναι οι αποθ,κεE του δ,;ου, στον Προφ,τη Ηλ-α, ;ε σκοπ. να κατασκευαστε- εκε- το +ργο. ΕυρυταΠρ"γ;ατι, .πωE +γραψαν τα "Ε νικ" Ν+α" (αρ. φυλ. 457/17-8-11), δη;οτικ, απ.φαση για κατασκευ, +ργου ΣΜΑ στον Ξηρι", τυπικ", δεν ε-χε ληφθε- (+πρεπε να προηγηθε- απ.φαση τηE Τοπικ,E Κοιν.τηταE Καρπενησ-ου). Ελ,φθη, .;ωE, η πολιτικ, απ.φαση και εκφρ"στηκε η σ/;φωνη γν?;η τηE ;εγ"ληE αντιπολ-τευσηE να κατασκευαστε- το +ργο στον Προφ,τη Ηλ-α.

Ν Ε

Εντ/πωση προκ"λεσε η στ"ση τηE ;ε-ζονοE αντιπολ-τευσηE .σον αφορ" τη θ+ση του ΣΜΑ στον Προφ,τη Ηλ-α. Τ?ρα λ+νε “.χι” και αE ε-χαν πει “ναι”. Στο τ+λοE, σ/σσω;η η αντιπολ-τευση πρ.τεινε ο Σταθ;.E Μεταφ.ρτωσηE Απορρι;;"των (ΣΜΑ) να κατασκευαστε- στη... ΑΒΙΕ.

νι κάΑ

Γιατ- η ο;"δα του Βαγγ+λη Καρφ, τα... γ/ρισε για τον ΣΜΑ

Ε

Τι +λεγαν τ.τε Επειδ,, .;ωE, καθ,κον των "Ευρυτανικ?ν Ν+ων" ε-ναι να αποκαλ/πτου;ε την αλ,θεια, θα καταγρ"ψου;ε, τα λ.για των συ;βο/λων τηE δη;οτικ,E ο;"δαE του κ. Ευ"γγελου Καρφ, και ο κ.σ;οE θα βγ"λει τα συ;περ"σ;ατ" του. Η συζ,τηση στο η;οτικ. Συ;βο/λιο Καρπενησ-ου την Τετ"ρτη 10 Αυγο/στου αφορο/σε στην παραχ?ρηση 10 στε;;"των στην περιοχ, του Ξηρι", απ. το ασαρχε-ο στον δ,;ο, ?στε να κατασκευαστε- εκε- ο Σταθ;.E Μεταφ.ρτωσηE Απορρι;;"των, αφο/ πρ+πει ;+χρι 31 εκε;βρ-ου 2011, ο σκουπιδ.τοποE Καρπενησ-ου να κλε-σει. Απ. το ρεπορτ"ζ τηE εφη;ερ-δαE (αρ. φυλ. 457/17-8-11) που βασ-στηκε στα πρακτικ" τηE συνεδρ-ασηE, προκ/πτουν τα εξ,E: Ο κ. Καρφ,E ζ,τησε ρητ, και γραπτ, δ+σ;ευση των ;ελετητ?ν του +ργου .τι δεν θα επηρεαστε- το υπ+δαφοE του Ξηρι":"... συ;φων? να γ-νει ο σταθ;.E ;εταφ.ρτωσηE, αλλ" ζητ? εγγρ"φωE τη δ+σ;ευση των ;ελετητ?ν .τι δεν θα υπ"ρξει ;εταβολ, στο υπ+δαφοE , ακ.;η παρακ"τω, ρ/πανση του υπεδ"φουE του Προφ,τη Ηλ-α", τ.νισε ο κ. Καρφ,E. Ο κ. Λεων-δαE Παπαδ.πουλοE συ;φ?νησε στην κατασκευ, του ΣΜΑ, χαρακτηρ-ζονταE ωE απ.λυτη αν"γκη την υλοπο-ηση των +ργων στιE παλι+E αποθ,κεE, ωστ.σο, πρ.σθεσε .τι: "... επειδ, γνωρ-ζω

τον χ?ρο και ε-ναι αρκετ" κοντ" σε οικισ;., αλλ" και σε χαρακτηριζ.;ενο οικισ;., .πωE ε-ναι τα παραπ,γ;ατα στο τ+λοE του Ξηρι", τα οπο-α αρχικ" δ.θηκαν για "λλη χρ,ση και πλ+ον +χουν γ-νει οικ.πεδα, πρ+πει να διασφαλιστε- η +γκριση τηE Μελ+τηE Περιβαλλοντικ?ν Επιπτ?σεων, πριν ο δ,;οE προχωρ,σει στο +ργο". Επιπλ+ον, ο κ. Παπαδ.πουλοE αν+φερε .τι το +ργο, .πωE συ;βα-νει στην Ελλ"δα, ;"λλον θα λειτουργ,σει για αρκετ" χρ.νια και ε-ναι -σωE αναπ.φευκτο .τι θα υπ"ρχουν δι"σπαρτα σκουπ-δια εδ? κι εκε-. "Γι’ αυτ. ζητ";ε την πιστ, εφαρ;ογ, των περιβαλλοντικ?ν επιπτ?σεων", τ.νισε. σ.σ. Παρε;πιπτ.ντωE να πο/;ε .τι .πωE ε-πε ο αντιδ,;αρχοE κ. Ν-κοE Σουλι?τηE στο τελευτα-ο η;οτικ. Συ;βο/λιο, οι Μελ+τεE Περιβαλλοντικ?ν Επιπτ?σεων για το +ργο +χουν εγκριθε-. Β+βαια, η θ+ση "λλαξε και πλ+ον δεν ισχ/ουν. Τ+λοE, ο κ. Κ?σταE Καρβ+ληE +θεσε το θ+;α των γεωτρ,σεων που υπ"ρχουν κοντ" στο ση;ε-ο, .που θα γ-νει ο σταθ;.E και εξ+φρασε την επιφ/λαξ, του για πιθαν, ;.λυνση των υδ"των δι.τι "... απ. εκε-, το ;ισ. Καρπεν,σι π-νει νερ.", .πωE χαρακτηριστικ" ε-πε. Αν και, .πωE ο -διοE αν+φερε, δεν υπ"ρχει κα;-α πιθαν.τητα ;.λυνσηE, αυτ. θα πρ+πει να εξασφαλιστε;ε κ"θε τρ.πο. Αυτ" ε-χαν υποστηρ-ξει οι δη;οτικοσ/;βουλοι τηE ;ε-ζονοE αντιπολ-τευσηE, οι

οπο-οι τ?ρα θ+λουν να πε-σουν τουE πολ-τεE .τι "λλα +λεγαν και "λλα εννοο/σαν. Ο κ.σ;οE κρ-νει. Το γεγον.E .τι σε εκε-νη τη συνεδρ-αση δεν ελ,φθη απ.φαση, δεν +χει να κ"νει ;ε την πρ.θεση τηE ;ε-ζονοE αντιπολ-τευσηE, .πωE καταδεικν/εται. Η πρ.θεσ, τουE ,ταν σ/;φωνη για το +ργο στον Προφ,τη Ηλ-α. Αυτ, ε-ναι η ;.νη αλ,θεια. Προκαλε- αλγειν, εντ/πωση το γεγον.E τηE "κωλοτο/;παE" τηE ;εγ"ληE αντιπολ-τευσηE. Μ-α πολιτικ, στ"ση, η οπο-α δεν ε-ναι αντ"ξια τηE σ/νθεσηE τηE δη;οτικ,E ο;"δαE, δι.τι ΟΛΟΙ +χουν αναλ"βει στο παρελθ.ν θ+ση εξουσ-αE, ε-τε ωE δ,;αρχοι, ε-τε ωE αντιδ,;αρχοι. Οι κ.κ. Γι"ννηE Στα;"τηE, Ηλ-αE Παπουτσ.πουλοE και Γι"ννηE )βροE διετ+λεσαν δ,;αρχοι. Ο κ. Ευ"γγελοE Καρφ,E, για χρ.νια, αντιδ,;αρχοE Καρπενησ-ου, ο κ. Βασ-ληE Κα;αρ+τσοE αντιδ,;αρχοE Καρπενησ-ου και πρ.εδροE η;οτικο/ Συ;βουλ-ου και η κα Μαρ-α Π"ζιου πρ.εδροE, επ- σειρ" ετ?ν, τηE ΚΕΠΠΑΗΚ. ... και τι λ+νε τ?ρα Στη ΑΒΙΕ ο Σταθ;.E Μεταφ.ρτωσηE Απορρι;;"των, πρ.τεινε η αντιπολ-τευση. Και ερχ.;αστε τ?ρα στη ν+α συνεδρ-αση του η;οτικο/ Συ;βουλ-ου που +γινε την περασ;+νη Τετ"ρτη 7 Σεπτε;βρ-ου 2011. Η πλειοψηφ-α πρ.τεινε ν+α θ+ση ;ετ" τιE αντιδρ"σειE του κ.σ;ου. Πρ.τεινε ο

ΣΜΑ να κατασκευαστε- +ξω απ. την π.λη, κοντ" στο ση;ε-ο που σ,;ερα λειτουργε- ο σκουπιδ.τοποE, στη θ+ση "Πλατανι"". Η ;ειοψηφ-α δεν το δ+χθηκε και αντιπρ.τεινε ο ΣΜΑ να γ-νει στη ΑΒΙΕ. Συγκεκρι;+να, ;ετ" απ. πρ.ταση τηE ελ"σσονοE αντιπολ-τευσηE, την οπο-α κατ+θεσε ο κ. Ντ-νοE Μπο;ποτσι"ρηE, σ/σσω;η η αντιπολ-τευση -πλην του Ν-κου Σερετ"κη- πρ.τεινε ο Σταθ;.E Μεταφ.ρτωσηE Απορρι;;"των να κατασκευαστε- στη ΑΒΙΕ. Η περιοχ,, .;ωE, σ/;φωνα ;ε το ΓΠΣ που πρ.σφατα εγκρ-θηκε, χαρακτηρ-στηκε ΒΙΟ.ΠΑ. Εκε-, δεν ;πορε- να κατασκευαστε- ΣΜΑ, γιατ- η εν λ.γω χρ,ση δεν ταυτ-ζεται ;ε τιE "λλεE χρ,σειE που προβλ+πονται στη συγκεκρι;+νη περιοχ,. !στ.σο, το γεγον.E .τι την πρ.ταση Μπο;ποτσι"ρη στ,ριξε και η ο;"δα Καρφ, προκ"λεσε ειρωνικ" χα;.γελα στην πλειοψηφ-α. "Αφο/ αρχικ" ε-χαν πει “ναι” στον Προφ,τη Ηλ-α, ;ετ" το π,ραν π-σω, γιατ- τ"χα ε-ναι σε κατοικη;+νη περιοχ,. Τ?ρα ζητο/ν ο ΣΜΑ να κατασκευαστε- ακ.;η πιο κοντ" στο Καρπεν,σι, 100 ;+τρα απ. τιE επιχειρ,σειE πολιτ?ν, στη ΑΒΙΕ, λεE και εκε- δεν ζουν "νθρωποι", ,ταν το σχ.λιο ;+λουE τηE πλειοψηφ-αE. Η.Τ.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 14 Σεπτε:βρ,ου 2011 / Σελ,δα 7

Αλλαγ σχεδων για ΣΜΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Στο πρ-σφατο η:οτικΣυ:βο.λιο ελ+φθη, τελικ", κατ" πλειοψηφ,α, η απ-φαση, ο Σταθ:-D Μεταφ-ρτωσηD Απορρι::"των (ΣΜΑ) να κατασκευαστε, και να λειτουργ+σει σε ν*α θ*ση, την οπο,α παρε:πιπτ-ντωD ε,χε αρχικ" προτε,νει η δη:οτικ+ αρχ+. Προτ"θηκε η θ*ση "Πλατανι"", 400 :*τρα π"νω απ- τον

εθνικ- δρ-:ο και 200 :*τρα κ"τω απ- τον ση:εριν- ΧΑΑ Καρπενησ,ου. Ο ση:εριν-D σκουπιδ-τοποD :*χρι τ*λοD του *τουD πρ*πει να κλε,σει. Μ*σω του ΣΜΑ, τα σκουπ,δια θα :εταφορτ>νονται και σε καθη:εριν+ β"ση θα :εταφ*ρονται :ε *να κοντ*ινερ στον ΧΥΤΑ τηD Λα:,αD. Το ση:ε,ο κατα-

σκευ+D του *ργου βρ,σκεται επ,σηD σε δασικ+ *κταση, περ,που 8 στρε::"των, η οπο,α θα ζητηθε, να παραχωρηθε, στον δ+:ο Καρπενησ,ου απτο ασαρχε,ο για λ,γο χρονικ- δι"στη:α, -σο απαιτηθε,, >στε να δοθε, οριστικ+ λ.ση στη διαχε,ριση των σκουπιδι>ν. Κρ,νεται δε ιδιαιτ*ρωD ση-

Ν Ε

Η :αζικ+ αντ,δραση των κατο,κων του Προφ+τη Ηλ,α, κατ"φερε να οδηγ+σει τη δη:οτικ+ αρχ+ στην αν"κληση τηD απ-φασ+D τηD, να κατασκευαστε, ο ΣΜΑ στον Ξηρι", στην περιοχ+ που βρ,σκονται οι αποθ+κεD του δ+:ου. "... αφουγκραζ-:αστε του πολ,τεD", ε,πε ο δ+:αρχοD στο η:οτικ- Συ:βο.λιο. :αντικ+ και απολ.τωD συ:βατ+ :ε το κοιν- α,σθη:α η δ+λωση "... στ-χοD :αD ε,ναι τα σκουπ,δια να φ.γουν :ακρι" απ- την Ευρυταν,α", την οπο,α *κανε στο η:οτικΣυ:βο.λιο Καρπενησ,ου ο αρ:-διοD αντιδ+:αρχοD *ργων, κ. Ν,κοD Σουλι>τηD. Η ν*α απ-φαση του δ+:ου *ρχεται :ετ" και απ- τιD

*ντονεD αντιδρ"σειD που προκλ+θηκαν απ- τουD κατο,κουD του Προφ+τη Ηλ,α, οι οπο,οι προ*βησαν σε *ντονεD δια:αρτυρ,εD, καθ>D και στη συλλογ+ περισσ-τερων των 600 υπογραφ>ν, αντιδρ>νταD στην προτειν-:ενη, αρχικ", κατασκευ+ του ΣΜΑ στον Ξηρι". Ο κ. Σουλι>τηD, στο η-

νι κάΑ

Στη θ*ση "Πλατανι"" θα κατασκευαστε, το *ργο

:οτικ- Συ:βο.λιο δ+λωσε -τι "... στ-χοD τηD δη:οτικ+D αρχ+D ε,ναι να δ,νει λ.σειD, σε συνεργασ,α :ε την κοινων,α. Αφουγκραζ-:αστε τιD αν"γκεD του κ-σ:ου και αποφασ,σα:ε, :ετ" και την απορριπτικ+ απ-φαση τηD η:οτικ+D Κοιν-τηταD Καρπενησ,ου, το *ργο να κατασκευαστε, σε ν*α θ*ση".

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΞΑΝΑ

Υπ-γεια νερ" βρ*θηκαν στο ΚΤΕΛ

Τα *ργα κατεδ"φισηD στα:"τησαν τιD τελευτα,εD 15 η:*ρεD

ΤουD ακριβε,D λ-γουD εξηγε, ο αντιδ+:αρχοD κ. Ν,κοD Σουλι>τηD

υρ υτ α

Μια απρ-σ:ενη κατ"σταση *:ελε να διακ-ψει, για περισσ-τερο απ- 15 η:*ρεD, τιD εργασ,εD υποστ.λωσηD του πρανο.D στο παλι- ΚΤΕΛ Καρπενησ,ου. Το γεωτρ.πανο *πεσε σε... νερ-.

Ε

Ευρυτανικ" Μιλ>νταD στα “Ε Ν*α”, ο αρ:-διοD αντιδ+:αρχοD εξηγε, τουD λ-γουD για τουD οπο,ουD στα:"τησαν οι εργασ,εD, εν> διαβεβαι>νει -τι τα *ργα συνεχ,ζονται κανονικ", αφο. το πρ-βλη:α λ.θηκε. "... Τα *ργα στον χ>ρο του παλιο. ΚΤΕΛ στα:"τησαν δι-τι κατ" τη δι"νοιξη τηD κ"τω σειρ"D των πασσ"λων και σε β"θοD 15 :*τρων, εντοπ,στηκε νερ-. Για να :πορ*σει να γ,νει σκυροδ*τηση, +ταν απαρα,τητο ο εργολ"βοD να προ:ηθευτε, ειδικ- εξοπλισ:-, *τσι >στε να :ην π*φτουν τα πραν+. Αυτ- *γινε και +δη απχθεD, Τρ,τη 13 Σεπτε:βρ,ου, σκυροδετε,ται ο πρ>τοD π"σσαλοD :ε αυτ+ τη :*θοδο και διαδικασ,α. Θεωρο.:ε πωD απ- δω και στο εξ+D δεν θα *χου:ε "λλα προβλ+:ατα και το *ργο θα συνεχιστε, κανονικ"", τον,ζει ο κ. Σουλι>τηD. !στ-σο, απαντ" και στο ερ>τη:α γιατ, δεν υπ+ρξε πρ-βλεψη. Το ζ+τη:α *χει ιδια,τερη ση:ασ,α, δι-τι υπ+ρξαν, +δη απ- το 2005, γεωλογικ*D :ελ*τεD στο ΚΤΕΛ, τιD οπο,εD εκπ-νησε η Τεχνικ+ Υπηρεσ,α του δ+:ου. Τα αποτε-

λ*σ:ατα, -:ωD, απ- τιD τ-τε γεωτρ+σειD δεν βρ+καν υπ-γεια νερ" και αυτ- αποτελε, *να ερ>τη:α. "... Πρ"γ:ατι, οι γεωτρ+σειD

που *γιναν κατ" τη φ"ση τηD :ελ*τηD, δεν *δειξαν την .παρξη νερο. στο υπ*δαφοD κ"τω απτουD πασσ"λουD. Β*βαια, ε,ναι γεγον-D -τι σε εκε,νο το ση:ε,ο

-που βρ*θηκε το νερ-, δεν +ταν δυνατ- να γ,νουν γεωτρ+σειD" προσθ*τει ο κ. αντιδ+:αρχοD. Τ*λοD, τ*θηκε ερ>τησ+ :αD αν +ταν τα υπ-γεια νερ" η αιτ,α

που κατ*ρρευσε το ΚΤΕΛ, και -χι κ"ποια διαρρο+ σε δ,κτυα .δρευσηD τηD ΕΥΑΚ, -πωD :*χρι σ+:ερα θεωρε,ται -τι συν*βη. Μ"λιστα, η ΕΥΑΚ *χει +δη δικαστε, για την υπ-θεση και *χουν δεσ:ευτε, περ,που 100.000 ευρ> για αποζη:,ωση σε ιδι>τη που καταστρ"φηκε η περιουσ,α του. "... νο:,ζω -τι το νερ- *χει βρεθε, σε β"θοD περ,που 8 :*τρων κ"τω απ- την "σφαλτο που υπ"ρχει στον δρ-:ο και θ*λει περαιτ*ρω διερε.νηση για να πο.:ε :ε σιγουρι" αν αυτ+ +ταν η αιτ,α που *πεσε ο το,χοD. Π"ντωD, το β"θοD ε,ναι αρκετ" ση:αντικ-" λ*ει χαρακτηριστικ" ο κ. Σουλι>τηD, στην ουσ,α αποκλε,ονταD την πιθαν-τητα να ευθ.νονται τα υπ-γεια νερ" για την κατ"ρρευση του ΚΤΕΛ. Ανησυχα των πολιτν Π"ντωD, οι συχν*D διακοπ*D των εργασι>ν ανησυχο.ν τουD πολ,τεD στο κ*ντρο τηD π-ληD και ιδια,τερα τουD ε:π-ρουD. Ε,ναι γεγον-D -τι οι εργασ,εD βρ,σκονται σε *να κρ,σι:ο ση:ε,ο και στον χ>ρο *χουν :αζευτε, τ-νοι απ- :π"ζα (-πωD φα,νεται και στη φωτογραφ,α). Οι εργασ,εD *χουν προκαλ*σει δια:αρτυρ,εD και απ- :ερ,δα επαγγελ:ατι>ν, οι οπο,οι φοβο.νται -τι αν καθυστερ+σουν πολ. τα *ργα και αρχ,σουν οι πρ>τεD βροχ*D, -λα τα :π"ζα, υπ- :ορφ+ λ"σπηD, θα κατακλ.σουν την πλατε,α και την π-λη.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ3ρτη 14 ΣεπτεOβρAου 2011 / ΣελAδα 8

Σε Ευρυτ νε το Country Club ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Με ενοAκιο 3.500 ευρS τον O@να, για 12 χρBνια, ενοικι3στηκε το ξενοδοχεAο Country Club στο ΜικρB ΧωριB, στην οO3δα επιχειρηOατιSν, Oε επικεφαλ@Y τον Γι3ννη ΚελεσAδη, που κατ?θεσαν την πιο συOφ?ρουσα προσφορ3.

Οι νοι επιχειρηατε διαχειρζονται και το ξενοδοχεο ΡΥΑΣ.

Ν ΕΑ

Με απευθεAαY αν3θεση, Oετ3 απB 4 3γονουY διαγωνισOοCY

δηOοτικ@ αρχ@ @ταν αποφασισO?νη να διασφαλAσει Oε κ3θε τρBπο τα συOφ?ροντα του δ@Oου. Οι διαδικασAεY που προηγ@θηκαν και αυτ?Y που ακολουθ@θηκαν απB τον αρOBδιο αντιδ@Oαρχο οδ@γησαν στο τελικB αποτ?λεσOα, δεδοO?νων, φυσικ3, των οικονοOικSν συγκυριSν. Μετ3 απB οOBφωνη απBφαση τηY ΟικονοOικ@Y Επιτροπ@Y, η οποAα συνεδρAασε την περασO?νη Π?Oπτη 8 ΣεπτεOβρAου, το δηOοτικB κατ3στηOα ανατ?θηκε, Oετ3 απB λεπτοOερ@ αν3λυση

των φακ?λων Bλων των ενδιαφεροO?νων -OεταξC αυτSν και του σηOερινοC επιχειρηOατAα-, στην Γι3ννηY ΚελεσAδηY - ΣAεταιρεAα "Γ OοY ΠαπαηλAαY". Μια επιχειρηOατικ@ οO3δα ?Oπειρη στιY ξενοδοχειακ?Y επιχειρ@σειY, η οποAα διαχειρAζεται και το γνωστB ξενοδοχεAο %ΡΥΑΣ, στον ΓαCρο Μεγ3λου ΧωριοC. Η πρBταση τηY συγκεκριO?νηY επιχειρηOατικ@Y οO3δαY @ταν η πιο συOφ?ρουσα, αλλ3 παρ3λληλα ικανοποιοCσε και Oια σειρ3 απαιτ@σεων που ?θεσε ο δ@OοY.

υρ υτ α

Το προηγοCOενο %ηOοτικB ΣυOβοCλιο συνεδρAασε την Τετ3ρτη 7 ΣεπτεOβρAου 2011 και αποφ3σισε τουY BρουY για την απευθεAαY αν3θεση τηY ενοικAασηY του δηOοτικοC καταστ@OατοY, το οποAο λειτουργεA ωY ξενοδοχεAο στο ΜικρB ΧωριB του πρSην δ@Oου ΠοταOι3Y, αφοC προηγ@θηκαν Bχι ?ναY, αλλ3... 4 3γονοι διαγωνισOοA. ΣCOφωνα Oε τον νBOο, Oετ3 απB τη διαγωνιστικ@ διαδικασAα, η ενοικAαση του δηOοτικοC καταστ@OατοY OπορεA να γAνει Oε απευθεAαY αν3θεση απB την επιτροπ@ διαγωνισOοC, Cστερα απB ?γκριση των ν?ων Bρων απB το %ηOοτικB ΣυOβοCλιο και Oετ3 απB ανοιχτ@ πρBσκληση ενδιαφεροO?νων για κατ3θεση προσφορSν. Και ω του θαCOατοY! Μετ3 απB 4 3γονουY διαγωνισOοCY, στη διαδικασAα τηY απευθεAαY αν3θεσηY εOφανAστηκαν... ?ξι (6) ενδιαφερBOενοι. ΠροφανSY, θεSρησαν Bτι το Country Club εAναι για “π?ταOα” και 3ρα θα το π3ρουν... OισοτιO@Y. 2στBσο, λογ3ριαζαν -αυτ@ τη φορ3 κυριολεκτικ3- χωρAY τον ξενοδBχο. Η

νι κά

ΟλοκληρSθηκαν, Oετ3 απB Oια OαραθSνια πορεAα, που δι@ρκησε σχεδBν 5 O@νεY, οι διαδικασAεY ενοικAασηY του δηOοτικοC καταστ@OατοY στο ΜικρB ΧωριB, εκεA Bπου λειτουργεA το ξενοδοχεAο Country Club. Ευρυτ3νεY εAναι οι ν?οι επιχειρηOατAεY και υπBσχονται ν?α επιχειρηOατικ@ πορεAα για το γνωστB ξενοδοχεAο.

Π?ραν του ενοικAου, το οποAο προσ?φεραν και @ταν το OεγαλCτερο απB αυτB των 3λλων προτ3σεων, CψουY 3.500 ευρS OηνιαAωY, αναλαOβ3νουν και την αποπληρωO@ ενBY χρ?ουY απB την προηγοCOενη διοAκηση, CψουY 68.000 ευρS, χρ@Oατα τα οποAα θα κατατεθοCν 3Oεσα σε λογαριασOB του δ@Oου ΚαρπενησAου. ΕπAσηY, δεσOεCτηκαν και για την κ3λυψη 5, τουλ3χιστον, ν?ων θ?σεων εργασAαY στο ξενοδοχεAο. Να σηOειωθεA στο σηOεAο αυτB Bτι το προηγοCOενο ενοAκιο

ΕνηO?ρωση Μπακογι3ννη για το πρBγραOOα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ%ΑΣ 2007-2013»

Ε

Με τον ΕιδικB ΓραOOατ?α %ιοικητικοC ΤοO?α ΚοινοτικSν ΠBρων & ΥποδοOSν του ΥπουργεAου Αγροτικ@Y Αν3πτυξηY και ΤροφAOων, κ. Βαγγ?λη %ιβ3ρη, συναντ@θηκε ο δ@OαρχοY ΚαρπενησAου, κ. ΚSσταY Μπακογι3ννηY

ΣCOφωνα Oε ανακοAνωση του γραφεAου τCπου του δηO3ρχου, στο πλαAσιο τηY προσπ3θειαY τηY %ηOοτικ@Y Αρχ@Y για την εξεCρεση κοινοτικSν πBρων για τη δηOιουργAα ?ργων που συOβ3λουν στην αν3πτυξη του τBπου OαY και τη βελτAωση τηY ποιBτηταY ζω@Y των δηOοτSν, ο δ@OαρχοY ΚαρπενησAου ΚSσταY Μπακογι3ννηY

συναντ@θηκε, τη %ευτ?ρα 12 ΣεπτεOβρAου 2011, Oε τον κ. Βαγγ?λη %ιβ3ρη, ΕιδικB ΓραOOατ?α %ιοικητικοC ΤοO?α ΚοινοτικSν ΠBρων & ΥποδοOSν του ΥπουργεAου Αγροτικ@Y Αν3πτυξηY και ΤροφAOων, προκειO?νου να ενηOερωθεA για το ΠρBγραOOα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ%ΑΣ 20072013». Το εν λBγω πρBγραOOα καλεA τουY δικαιοCχουY φορεAY Τοπικ@Y ΑυτοδιοAκησηY Α’ βαθOοC να υποβ3λουν προτ3σειY, ?τσι Sστε να ενταχθοCν και να χρηOατοδοτηθοCν στα πλαAσια των Μ?τρων 313, 321, 322,323. Για το δ@Oο ΚαρπενησAου επιλ?ξιOη απB το πρBγραOOα περιο-

χ@ εAναι η %ηOοτικ@ ΕνBτητα ΠρουσοC, για την οποAα οι αρOBδιεY υπηρεσAεY του δ@Oου θα ?χουν τη δυνατBτητα να καταθ?σουν τιY προτ3σειY τουY. Ο δ@OαρχοY δ@λωσε: «Σε περιBδουY Oεγ3ληY οικονοOικ@Y CφεσηY για τη χSρα, OονBδροOοY για την αν3πτυξη του %@Oου εAναι οι χρηOατοδοτ@σειY ?ργων O?σω ΕυρωπαϊκSν ΠρογραOO3των. Η %ηOοτικ@ Αρχ@ δAνει προτεραιBτητα σε ?ργα πνο@Y και λαOβ3νονταY υπBψη τιY πραγOατικ?Y αν3γκεY των κατοAκων, τιY προοπτικ?Y αν3πτυξηY και τη φυσιογνωOAα κ3θε περιοχ@Y του %@Oου, καταθ?τει ολοκληρωO?νεY προτ3σειY προY χρηOατοδBτηση. Τα στελ?χη

του %@Oου θα προσπαθ@σουν και στην περAπτωση του Προγρ3OOατοY «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ%ΑΣ 2007-2013», BπωY και σε Bλα τα προηγοCOενα προγρ3OOατα, να καταθ?σουν αξιBλογεY προτ3σειY, διεκδικSνταY Bσο το δυνατB περισσBτερουY πBρουY για τον τBπο OαY». Τι εAναι... Το ΕθνικB ΣτρατηγικB Σχ?διο Αγροτικ@Y Αν3πτυξηY (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 καθορAζει τιY προτεραιBτητεY τηY Ελλ3δαY για την περAοδο 2007-2013, σCOφωνα Oε το 3ρθρο 11 του ΚανονισOοC (ΕΚ) 1698/2005 για τη στ@ριξη τηY αγροτικ@Y αν3πτυξηY απB το Ευ-

αν?ρχονταν στιY 6.200 ευρS. Ο κ. ΚελεσAδηY, OιλSνταY στα Ευρυτανικ3 Ν?α", τBνισε Bτι "...Κα"Ε ταφ?ραOε τελικ3 να αναλ3βουOε το Country Club, κ3τι που ζητοCσαOε απB την αρχ@. Λ3βαOε O?ροY σε BλεY τιY διαδικασAεY του διαγωνισOοC, αλλ3 υπ@ρχαν σηOεAα, στουY BρουY που ?θετε η δηOοτικ@ αρχ@, για τα οποAα ζητοCσαOε βελτAωση". "ΕAναι γεγονBY" συνεχAζει ο κ. ΚελεσAδηY, "Bτι το ξενοδοχεAο θα το κρατ@σουOε ανοιχτB. ΕAναι Oεγ3λη υπBθεση το γεγονBY Bτι το Country Club θα συνεχAσει να προσφ?ρει στον τBπο. Και δεσOευBOαστε Bτι Bσον αφορ3 το προσωπικB που θα προσλ3βουOε, θα προτιO@σουOε να εAναι πρSτα απB την περιοχ@ τηY ΠοταOι3Y". Εξ3λλου, οι ν?οι επιχειρηOατAεY @ρθαν σε οικονοOικ@ συOφωνAα Oε τον O?χρι σ@Oερα επιχειρηOατAα του ξενοδοχεAου, Sστε ο εξοπλισOBY του ξενοδοχεAου να παραOεAνει ωY ?χει. Το ξενοδοχεAο OπορεA να τεθεA 3Oεσα σε λειτουργAα, αφοC λειτουργοCσε κανονικ3 O?χρι τ?λοY ΙουνAου 2011. ΣCOφωνα Oε πληροφορAεY, η διαδικασAα για την τελικ@ υπογραφ@ των συOβολαAων τηY ν?αY επιχειρηOατικ@Y οO3δαY Oε τον δ@Oο ΚαρπενησAου αναO?νεται να ολοκληρωθεA σ@Oερα, Τετ3ρτη 14 ΣεπτεOβρAου. Εξ3λλου, BπωY αναφ?ρθηκε και στο %ηOοτικB ΣυOβοCλιο, το ξενοδοχεAο ?χει @δη "κλεισO?νεY δουλει?Y" για 4 συν?δρια φαρOακευτικSν εταιρειSν, εντBY του ΣεπτεOβρAου.

ρωπαϊκB ΓεωργικB ΤαOεAο Αγροτικ@Y Αν3πτυξηY (ΕΓΤΑΑ), στον οποAο ορAζεται Bτι η εθνικ@ στρατηγικ@ αγροτικ@Y αν3πτυξηY θα εφαρOοστεA O?σω του Προγρ3OOατοY Αγροτικ@Y Αν3πτυξηY (ΠΑΑ) 2007-2013. Η πολιτικ@ αγροτικ@Y αν3πτυξηY 2007-2013 για την Ελλ3δα εστι3ζεται σε τρειY βασικοCY 3ξονεY: βελτAωση τηY ανταγωνιστικBτηταY του τοO?α τηY γεωργAαY και τηY δασοκοOAαY, βελτAωση του περιβ3λλοντοY και τηY υπαAθρου και βελτAωση τηY ποιBτηταY ζω@Y στιY αγροτικ?Y περιοχ?Y συνεπικουροCOενουY απB ?να τ?ταρτο οριζBντιο 3ξονα LEADER.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 14 ΣεπτεBβρ4ου 2011 / Σελ4δα 9

Εκτ φυσικο αερου ο νο ΟΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Φτωχ5L συγγεν3L παραB2νει για την κυβ2ρνηση ο νοB5L BαL. Το δ4κτυο φυσικο6 αερ4ου Bε κρατικ3 εν4σχυση επεκτε4νεται σε 5λουL τουL νοBο6L τηL Στερε& Ελλ&δαL, εκτ5L τηL Ευρυταν4αL. Ο6τε καν στο Καρπεν3σι δεν προβλ2πεται.

Ν ΕΑ

Αφορ& B5νο τουL νοBο6L ΦθιFτιδαL, Ε6βοιαL και Βοιωτ4αL

το οπο4ο 2δωσε σε δηB5σια διαβο6λευση τουL 5ρουL του διαγωνισBο6. %στ5σο, αν και οι τρειL ν2εL ΕΠΑ θα αναπτυχθο6ν αρχικ& στιL πρωτε6ουσεL των νοBFν και σε Bεγ&λεL π5λειL τηL περι-

φ2ρειαL, 5που θα δραστηριοποιηθο6ν, κ&τι τ2τοιο δεν αφορ& την Ευρυταν4α και ειδικ5τερα το Καρπεν3σι, σαν πρωτε6ουσα νοBο6. Αντ4θετα το επενδυτικ5 πρ5γραBBα αφορ& στην κατασκευ3

υρ υτ α

Με β&ση την 2γκριση αυτ3, το επενδυτικ5 πρ5γραBBα των τριFν ν2ων ΕΠΑ (Εταιρε4εL Παροχ3L Αερ4ου) συνολικ3L αξ4αL 198,71 εκ. ευρF, θα ενισχυθε4 B2σω κρατικFν και κοινοτικFν π5ρων 6ψουL 42,67 εκ. ευρF. Μ2χρι το 2020 αναB2νεται να αναπτυχθε4 δ4κτυο περ4που 375 χλB. B2σηL π4εσηL και 1.560 χλB. δικτ6ου χαBηλ3L π4εσηL σε 5λη την Ελλ&δα. ΕντωBεταξ6, στιL αρχ2L του Οκτωβρ4ου θα προκηρυχθο6ν οι διεθνε4L διαγωνισBο4 για τιL τρειL ν2εL Εταιρε4εL Παροχ3L Αερ4ου (ΕΠΑ) στη Στερε& Ελλ&δα - Ε6βοια, την κεντρικ3 Μακεδον4α και την ανατολικ3 Μακεδον4α Θρ&κη, 5πωL ανακο4νωσε χθεL το Υπουργε4ο Περιβ&λλοντοL,

νι κά

ΣτιL 28 Ιουν4ου 2011 εγκρ4θηκε απ5 την Ευρωπαϊκ3 Επιτροπ3 το α4τηBα τηL Ελληνικ3L Κυβ2ρνησηL για την υπαγωγ3 σε καθεστFL κρατικ3L εν4σχυσηL των δαπανFν κατασκευ3L των δικτ6ων φυσικο6 αερ4ου, στιL περιοχ2L Ανατολικ3L Μακεδον4αL και Θρ&κηL, Κεντρικ3L Μακεδον4αL, Στερε&L Ελλ&δαL και Ε6βοιαL.

δικτ6ων διανοB3L αερ4ου σε π5λειL 5πωL η Αλεξανδρο6πολη, η ΚοBοτην3, οι Σ2ρρεL, η Ξ&νθη, η ρ&Bα, η Καβ&λα, το Κιλκ4L, η Κατερ4νη, η ΛαB4α, η Θ3βα, η Λειβαδι& και η Χαλκ4δα, δηBιουργFνταL συνολικ& π&νω απ5 1.500

ν2εL θ2σειL εργασ4αL. Επιπρ5σθετα, η χρ3ση του φυσικο6 αερ4ου απ5 δεκ&δεL χιλι&δεL ν2ουL καταναλωτ2L θα συBβ&λλει στη σηBαντικ3 περιβαλλοντικ3 αναβ&θBιση αυτFν των περιοχFν. Εξ&λλου, απ5 τη Βουλ3 των Ελλ3νων, 2χουν 3δη ψηφιστε4 οι νοBοθετικ2L διατ&ξειL για την 4δρυση δ6ο ακ5Bη ν2ων ΕΠΑ, τηL ΕΠΑ Πελοπονν3σου και τηL ΕΠΑ υτ. Μακεδον4αL - Ηπε4ρου, για τιL οπο4εL η ηB5σια Επιχε4ρηση Αερ4ου (.ΕΠ.Α.) 2χει 3δη αρχ4σει τη σχετικ3 προετοιBασ4α, προκειB2νου στη συν2χεια να προχωρ3σει στην 4δρυση και αυτFν των εταιρειFν. Η υλοπο4ηση τηL ΕΠΑ Πελοπονν3σου σχετ4ζεται Bε την κατασκευ3 του αγωγο6 Κ5ρινθοL /ργοL - Να6πλιο - Τρ4πολη Μεγαλ5πολη, ενF η υλοπο4ηση τηL ΕΠΑ υτ. Μακεδον4αL - Ηπε4ρου σχετ4ζεται Bε την κατασκευ3 του Ελληνο-ιταλικο6 αγωγο6 IGI, ο οπο4οL θα Bεταφ2ρει α2ριο απ5 το ΑζερBπαϊτζ&ν, B2σω Ελλ&δαL, στην Ιταλ4α και στη συν2χεια και στην υπ5λοιπη ΕυρFπη.

Κ&που εδF χ&νεται και αυτ5 το τρ2νο για το Καρπεν3σι και την Ευρυταν4α.

Μελτη για τη Λ νη Κρε αστν Θετικ5 το υπουργε4ο στο α4τηBα του βουλευτ3 Ευρυταν4αL

Ε

Για σηBαντικ2L πρωτοβουλ4εL αν&δειξηL και αξιοπο4ησηL τηL λ4BνηL ΚρεBαστFν συζ3τησαν τη ευτ2ρα 12 ΣεπτεBβρ4ου ο βουλευτ3L του νοBο6 Ευρυταν4αL κ. Ηλ4αL Καραν4καL και ο Υπουργ5L Περιβ&λλοντοL, Εν2ργειαL και ΚλιBατικ3L Αλλαγ3L, κ. ΓιFργοL Παπακωσταντ4νου.

Ειδικ5τερα, στη συν&ντησ3 τουL, ο Ευρυτ&ναL βουλευτ3L τ5νισε 5τι αποτελε4 πρFτη προτεραι5τητα για τη υτικ3 Ευρυταν4α και την Αιτωλοακαρναν4α η αξιοπο4ηση τηL Λ4BνηL των ΚρεBαστFν. Η Bεγαλ6τερη και οBορφ5τερη τεχνητ3 λ4Bνη τηL Ελλ&δαL, η Λ4Bνη των ΚρεBαστFν παραB2νει εντελFL αναξιοπο4ητη. Ζ3τησε απ5 τον αρB5διο υπουρ-

γ5 τη χρηBατοδ5τηση “ιαγνωστικ3L Μελ2τηL Αν&δειξηL τηL Λ4BνηL και τηL γ6ρω περιοχ3L”. «Η διαγνωστικ3 Bελ2τη», τ5νισε, «ε4ναι απαρα4τητη προϋπ5θεση για να ξ2ρουBε τι πρ2πει να γ4νει και που πρ2πει να γ4νει». Η πολιτε4α οφε4λει να προβε4 στιL απαρα4τητεL εν2ργειεL αξιοπο4ησ3L τηL για να επιτευχθε4 αν&πτυξη στη υτικ3 Ευρυταν4α, B4α απ5 τιL οBορφ5τερεL, αλλ& δυστυχFL και απ5 τιL φτωχ5τερεL περιοχ2L τηL Ελλ&δαL. ΑπαντFνταL, ο Υπουργ5L Περιβ&λλοντοL, Εν2ργειαL και ΚλιBατικ3L Αλλαγ3L, τ5νισε 5τι καταρχ3ν βλ2πει θετικ& το α4τηBα του Ευρυτ&να βουλευτ3 και δεσBε6θηκε να εξετ&σει &Bεσα Bε τιL υπηρεσ4εL του Υπουργε4ου την χρηBατοδ5τηση “ιαγνωστικ3L Μελ2τηL Αν&δειξηL τηL Λ4BνηL και τηL γ6ρω περιοχ3L”.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 14 Σεπτε>βρ0ου 2011 / Σελ0δα 10

Ξεκιν η κατασκευ του πρκινγκ στην παλι λαϊκ Εγκαταστ θηκε ο αν δοχο%, εν το ργο ανα νεται να ολοκληρωθε αρχ % Φεβρουαρου Ξεκιν# η υλοπο0ηση του .ργου >ε τ0τλο «ια>1ρφωση χBρου στ#θ>ευσηH στην παλι# λαϊκ/ Καρπενησ0ου», προϋπολογισ>ο2 61.406,61 ευρB. Το συ>φωνητικ1 υπογρ#φτηκε την προηγο2>ενη Π.>πτη 8 Σεπτε>βρ0ου 2011, >εταξ2 του αναδ1χου και του αρ>1διου αντιδη>#ρχου, κ. Ν0κου ΣουλιBτη, και .χει αριθ>1 πρωτοκ1λλου 17819/8-9-2011.

Στην Ευρυτανα θα εισρεσουν συνολικ π νω απ 285.000 ευρ, απ τα οποα θα πληρωθον υποχρεωτικ οι ληξιπρθεσε% υποχρεσει%

Α

Στο προηγο2>ενο φ2λλο τηH εφη>ερ0δαH αναφερθ/κα>ε αναλυτικ# στην τακτικ/ επιχορ/γηση που θα εισπρ#ξουν οι δ/>οι τηH Ευρυταν0αH απ1 τουH Κεντρικο2H Αυτοτελε0H Π1ρουH, συνολικο2 ποσο2 π#νω απ1 600.000 ευρB.

χBραH. Στην Ευρυταν0α, ο δ/>οH Αγρ#φων θα πληρωθε0 122.024,49 ευρB, εκ των οπο0ων 56.209,89 αφορο2ν την κ#λυψη λειτουργικBν δαπανBν και 65.814,60 ευρB επενδ2σειH και .ργα. Αντ0στοιχα, ο δ/>οH Καρπενησ0ου θα εισπρ#ξει 163.472,52 ευρB, απ1 τα οπο0α 77.406,19 αναλογο2ν σε λειτουργικ.H δαπ#νεH και 86.066,33 σε επενδ2σειH και .ργα. Να ση>ειBσου>ε στο ση>ε0ο αυτ1 1τι η κατανο>/ αυτ/ σε λειτουργικ.H και επενδυτικ.H δαπ#νεH δεν ε0ναι δεσ>ευτικ/ αφο2, >ε απ1φαση του η>οτικο2 Συ>βουλ0ου του εκ#στοτε δ/>ου, τα ποσ# αυτ# >πορο2ν να διατ0θενται κατ# την κρ0ση τουH. "στ1σο, σε κ#θε περ0πτωση που οι δ/>οι .χουν ληξιπρ1θεσ>εH υποχρεBσειH θα πρ.πει να χρησι>οποι/σουν τα χρ/>ατα αυτ# για την αποπληρω>/ τουH.

Ν Ε

ι>οποισ/>ερα χρησ Ο χBροH που ε0 σε απ τρ ο θα >ετα ε0ται ωH π#ρκ των. ν/ κι το αυ >ευσηH ...χBρο στ#θ

νι κά

Ο διαγωνισ>1H διενεργ/θηκε την Τρ0τη 12 Ιουλ0ου 2011 και αν#δοχοH αναδε0χτηκε ο κ. Κωνσταντ0νοH Χο2παH, προσφ.ρονταH .κπτωση 5% και κατοχυρBνονταH το .ργο στην τι>/ των 58.336,29 ευρB, συ>περιλα>βανο>.νου ΦΠΑ. Η χρη>ατοδ1τηση τηH κατασκευ/H του π#ρκινγκ στην παλι# λαϊκ/ προ.ρχεται απ1 πιστBσειH του κληροδοτ/>ατοH Παπαδ1πουλου και ΣΑΤΑ, >ε υπ#ρχουσα π0στωση για το 2011, 30.000 ευρB. Πιο συγκεκρι>.να, οι εργασ0εH ανα>.νεται να

Να χρατα στα δηοτικ ταε α

κοστ0σουν 44.283,73 ευρB ενB .χουν προϋπολογιστε0 2.214 ευρB για απρ1βλεπτα και 929,96 ευρB για αναθεBρηση. Ο ΦΠΑ, ο οπο0οH να ση>ειBσου>ε βαρ2νει τον δ/>ο Καρπενησ0ου, αν.ρχεται στα 10.908,41 ευρB. Σ2>φωνα >ε το συ>φωνητικ1, η προθεσ>0α ολοκλ/ρωσηH του .ργου ορ0ζεται σε 150 η>.ρεH απ1

την υπογραφ/ τηH σ2>βασηH, που θεωρε0ται και η η>.ρα εγκατ#στασηH του αναδ1χου. ΣυνεπBH, το .ργο εκτι>#ται 1τι θα .χει ολοκληρωθε0 αρχ.H Φεβρουαρ0ου του 2012. Το ση>εριν1 π#ρκο στην παλι# λαϊκ/, θα δια>ορφωθε0 σε χBρο στ#θ>ευσηH στο 100% του χBρου. Θα .χει τη δυνατ1τητα να φιλοξεν/σει 35 αυ-

τοκ0νητα, ενB η επιφ#νεια θα στρωθε0 >ε κυβ1λιθουH, αν#>εσα στουH οπο0ουH θα φυτευτο2ν δι#φορα καλλωπιστικ# φυτ#. Πρ1κειται για .να χBρο που θα λειτουργ/σει ωH ε0σοδοH στην π1λη απ1 την Αθ. ΚαρπενησιBτη, η οπο0α, σ2>φωνα >ε τη >ελ.τη του δ/>ου για την αστικ/ αν#πλαση θα >ετατραπε0 σε #νοδο.

Με ν.α απ1φαση του Υπουργε0ου ΕσωτερικBν και συγκεκρι>.να >ε την απ1φαση 39393/5-9-2011, την οπο0α υπογρ#φει ο Υπουργ1H κ. Χ#ρηH Κασταν0δηH, θα πληρωθο2ν οι π#σηH φ2σεωH οφειλ.H του ελληνικο2 δη>οσ0ου προH τουH δ/>ουH. Ειδικ1τερα, θα γ0νει η κατανο>/ του 25% τηH τρ0τηH απ1 τιH οκτB ετ/σιεH ισ1ποσεH δ1σειH που προβλ.πεται να αποδοθο2ν για τον σκοπ1 αυτ1. Συνολικ#, θα πληρωθο2ν 53.468.750 ευρB σε 1λουH τουH δ/>ουH τηH

Στην τελικ ευθε α και η κατασκευ του πρκινγκ στον Κλαρωτ

υρ υτ α

Εκδθηκε η προκ ρυξη του ργου

ρο>ολογ/θηκε απ1 τον δ/>ο Καρπενησ0ου η κατασκευ/ του .ργου >ε τ0τλο «ια>1ρφωση χBρου στ#θ>ευσηH στη ν.α λαϊκ/ (Κλαρωτ1H) Καρπενησ0ου». Πιο συγκεκρι>.να, εκδ1θηκε η περ0ληψη διακ/ρυξηH του .ργου, >ε αριθ>1 14/2011, που ορ0ζει 1τι ο ανοιχτ1H διαγωνισ>1H θα διεξαχθε0 την Τρ0τη 4 Οκτωβρ0ου 2011, στιH 10 το πρω0, στα γραφε0α του δ/>ου.

Ε

Η κατασκευ/ του π#ρκινγκ .χει αρχικ1 προϋπολογισ>1 99.576 ευρB, συ>περιλα>βανο>.νου ΦΠΑ 23%. Ειδικ1τερα, .χουν προϋπολογιστε0 56.870,50 ευρB για εργασ0εH, 15.923,74 ευρB για .ξοδα, 6.551,48 για απρ1βλεπτα, 1.610,38 ευρB για αναθεBρηση, ενB στα 18.619,90 ευρB αν.ρχεται ο ΦΠΑ. Να ση>ειBσου>ε 1τι το .ργο θα χρη>ατοδοτηθε0 απ1 πιστBσειH του κληροδοτ/>ατοH Παπαδ1πουλου, ενB η υπ#ρχουσα π0στωση για το 2011 ε0ναι 70.000 ευρB.

Οι ενδιαφερ1>ενοι >πορο2ν να παραλα>β#νουν τα συ>βατικ# τε2χη απ1 την .δρα τηH αρ>1διαH υπηρεσ0αH (Ν. Τσια>πο2λα 2, Καρπεν/σι) >.χρι την Π.>πτη 29 Σεπτε>βρ0ου 2011, καταβ#λλονταH στον δ/>ο 20 ευρB. Να αναφ.ρου>ε 1τι για τη συ>>ετοχ/ στον διαγωνισ>1 α-

θα προσειH π#ρκινγκ Περ0που 50 θ. του Κλαν εγκιβωτισ>1 κ2ψουν απ1 το θεν και .ν ν H 30 >.τρω ρωτο2, σε >/κο 0σκεται βρ α ο0 υραH, η οπ .νθεν τηH γ.φ αγορ#. ασ>.νη λαϊκ/ δ0πλα στη στεγ παιτε0ται η κατ#θεση εγγυητικ/H επιστολ/H, 2ψουH 1.587,00 ευρB και ισχ2οH τουλ#χιστον 210 η>ερBν, >ετ# την η>.ρα διεξαγωγ/H του διαγωνισ>ο2, που απευθ2νεται προH τον δ/>ο Καρπενησ0ου. Ο χρ1νοH ισχ2οH των προσφορBν ε0ναι 180 η>.ρεH. Για περισσ1τερεH πληροφο-

ρ0εH, οι ενδιαφερ1>ενοι >πορο2ν να απευθ2νονται στην αρ>1δια υπ#λληλο κ. Ιω#ννα Νταλλ/, στο τηλ.φωνο 22370-89077 και στο φαξ 22370-25411. Την πλ/ρη διακ/ρυξη του .ργου δη>οσιε2ουν Ευρυτανικ# Ν.α» σ/>ερα, σε τα «Ε επ1>ενη σελ0δα. Το .ργο κατασκευ/H αυτο2

του χBρου στ#θ>ευσηH, >ε το «σκ.πασ>α» του Κλαρωτο2, θα αποσυ>φορ/σει την αυξη>.νη κ0νηση που παρατηρε0ται στουH γ2ρω δρ1>ουH, ιδια0τερα το Σ#ββατο, οπ1τε λειτουργε0 και η λαϊκ/. +λλωστε, το π#ρκινγκ θα βρ0σκεται σε “καλ1” ση>ε0ο, κοντ# στο κ.ντρο τηH π1ληH, 1που θα >πορο2ν ντ1πιοι και επισκ.πτεH να παρκ#ρουν, απολα>β#νονταH τον περ0πατ1 τουH στην π1λη. Παρ1λα αυτ#, πρ.πει να θυ>0σου>ε 1τι τα αρχικ# σχ.δια για τη ν.α Στεγασ>.νη Λαϊκ/ προ.βλεπαν 1τι το ισ1γειο τηH διBροφηH κατασκευ/H θα χρησι>οποιε0ται ωH π#ρκινγκ, 1χι >1νο απ1 τουH πελ#τεH τηH λαϊκ/H το Σ#ββατο, αλλ# και απ1 τουH περ0οικουH κατ# τη δι#ρκεια των υπολο0πων η>ερBν, δ0νονταH “αν#σα” στην περιοχ/, ιδ0ωH κατ# τιH BρεH λειτουργ0αH τηH λαϊκ/H αγορ#H. Η συγκεκρι>.νη χρ/ση 1>ωH καταργ/θηκε τον περασ>.νο Μ#ιο, 1ταν και αποφασ0στηκε ο χBροH να χρησι>οποιε0ται πλ.ον ωH αποθ/κη για την εναπ1θεση των υλικBν του δ/>ου.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 14 ΣεπτεDβρ6ου 2011 / Σελ6δα 11

Στον Υπουργ Περιβ λλοντο το "ααρτωλ" ΓΠΣ

Ασθενοφ7ρο στη υτ. Ευρυταν6α

Στη συν(ντηση που ε6χε στιN 12-92011 ο βουλευτ5N Ευρυταν6αN Ηλ6αN Καραν6καN Dε τον αρD7διο υπουργ7 κ. Γ. Παπακωνσταντ6νου, συζ5τησε εκτενHN το ζ5τηDα, αναφερ7DενοN και στην πρ7-

σφατη α6τηση του δ5Dου Καρπενησ6ου για την ακ8ρωση του Γ.Π.Σ. και διαπ6στωσε τη θετικ5 στ(ση του υπουργο8 σε κ(θε περ6πτωση που (πτεται τηN τροπολογ6αN και δεν υπερβα6νει τα 7ρια που τ6θενται απ7 τιN Μελ4τεN ΠεριβαλλοντικHν ΕπιπτHσεων. ΥπενθυD6ζεται 7τι το θ4Dα ε6χε 4ρθει στη Βουλ5 Dε την υπ' αριθ. 7052/21-7-11 αναφορ( του βουλευτ5 που απευθυν7ταν προN τουN Υπουργο8N Περιβ(λλοντοN, Εν4ργειαN και ΚλιDατικ5N Αλλαγ5N και ΕσωτερικHν κ.κ. ΓιHργο Παπακωνσταντ6νου και Χ(ρη Κασταν6δη, και αποτ4λεσε 4ναν απ7 τουN παρ(γοντεN που οδ5γησαν στην κατ(θεση τηN τροπολογ6αN. ΕυΕξ(λλου, 7πωN 4γραψαν τα "Ε ρυτανικ( Ν4α" (7/3/2011) εντ(χθηκε και ψηφ6στηκε χθεN (13-9-2011) απ7 την ΟλοD4λεια τηN Βουλ5N η υπουργικ5 τροπολογ6α που δ6νει τη δυνατ7τητα τροποπο6ησηN των ΓενικHν ΠολεοδοDικHν Σχεδ6ων πριν παρ4λθει πενταετ6α απ7 την 4γκρισ5 τουN.

Ειδικ7τερα στο νοDοσχ4διο για την «Περιβαλλοντικ5 Αδειοδ7τηση 4ργων και δραστηριοτ5των, ρ8θDιση αυθαιρ4των και (λλεN διατ(ξειN», περιλαDβ(νεται τροπολογ6α που δ6νει την δυνατ7τητα 4γκρισηN τD5DατοN 5 τDηD(των εγκεκριD4νου Γ.Π.Σ. εφ7σον 4χει κινηθε6 διαδικασ6α αναθεHρησηN 5 τροποπο6ησηN και συντρ4χουν οικιστικ4N αν(γκεN 5 αν(γκεN για παραγωγικ4N και εDπορικ4N δραστηρι7τητεN για την τ7νωση τηN οικονοD6αN, τηN αν(πτυξηN και τηN ανεργ6αN. 'N βασικ5 προϋπ7θεση ε6ναι η συDβατ7τητα Dε τον υπερκε6Dενο πολεοδοDικ7 και χωροταξικ7 σχεδιασD7 και η εκπ7νηση Στρατηγικ5N Μελ4τηN περιβαλλοντικHν επιπτHσεων. Η ψηφισθε6σα νοDοθετικ5 ρ8θDιση αφορ(, Dεταξ8 (λλων περιοχHν τηN χHραN, και το Γ.Π.Σ. του Καρπενησ6ου, η 4γκριση του οπο6ου απασχ7λησε πολ8 το τελευτα6ο δι(στηDα, τ7σο τουN πολ6τεN, 7σο και τιN αρχ4N.

Παραχωρε6ται πλ5ρωN εξοπλισD4νο ασθενοφ7ρο στον δ5Dο Αγρ(φων, σ8Dφωνα Dε απ(ντηση του Προ4δρου του ΕΚΑΒ κ. Ιω(ννη ΡοτζHκου στο σχετικ7 α6τηDα του Ευρυτ(να Βουλευτ5 του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ηλ6α Καραν6κα. Ειδικ7τερα, σε ερHτησ5 του στην ΟλοD4λεια τηN Βουλ5N, ο κ8ριοN Καραν6καN επεσ5Dανε -Dεταξ8 (λλων- την αναγκαι7τητα (DεσηN βελτ6ωσηN τηN επε6γουσαN προνοσοκοDειακ5N φροντ6δαN στον δ5Dο Αγρ(φων. Για τον σκοπ7 αυτ7 και D4χρι την αν(πτυξη του ΕΚΑΒ Dε την 6δρυση παραρτ5DατοN στη υτικ5 Ευρυταν6α, ο Ηλ6αN Καραν6καN ζ5τησε απ7 την Πολιτε6α τη δι(θεση δ8ο πλ5ρωN εξοπλισD4νων ασθενοφ7ρων στην περιοχ5. Για τον 6διο σκοπ7 ζ5τησε ταυτ7χρονα να δοθε6 η δυνατ7τητα στουN οδηγο8N του δ5Dου να τα οδηγο8ν, Dετ( απ7 σχετικ5 εκπα6δευση απ7 το ΕΚΑΒ.

ΑπαντHνταN, ο Πρ7εδροN του ΕΚΑΒ κ. Ιω(ννηN ΡοτζHκοN αναγνωρ6ζει 7τι «σε 7,τι αφορ( την περιοχ5 τηN υτικ5N Ευρυταν6αN ε6ναι γεγον7N 7τι δεν καλ8πτεται ωN προN τιN υπηρεσ6εN επε6γουσαN προνοσοκοDειακ5N φροντ6δαN απ7 το ΕΚΑΒ, λ7γω ελλε6ψεωN προσωπικο8». Τ4λοN, αποδ4χεται την πρ7ταση του βουλευτ5 Ευρυταν6αN, απαντHνταN συγκεκριD4να 7τι «το ΕΚΑΒ του παραρτ5DατοN ΛαD6αN 4χει τη δυνατ7τητα να διαθ4σει κατ( παραχHρηση 4να ασθενοφ7ρο 7χηDα πλ5ρωN εξοπλισD4νο, ανταποκριν7Dενο σε σχετικ7 α6τηDα που 5θελε υποβληθε6 απ7 δ5Dο του ΝοDο8 Ευρυταν6αN καθHN και να εκπαιδε8σει τυχ7ν διατιθ4Dενο προσωπικ7 για την επ(νδρωσ5 του στο πλα6σιο τηN συνεργασ6αN για την παροχ5 υπηρεσιHν ιατρονοσηλευτικ5N φροντ6δαN στιN αποDακρυσD4νεN και δυσπρ7σιτεN περιοχ4N του ΝοDο8 Ευρυταν6αN».

Ν Ε

Το θ4Dα του Γενικο8 ΠολεοδοDικο8 Σχεδ6ου Καρπενησ6ου συζ5τησε ο βουλευτ5N Ευρυταν6αN, κ. Ηλ6αN Καραν6καN, σε συν(ντησ5 του Dε τον Υπουργ7 Περιβ(λλοντοN, κ. ΓιHργο Παπακωνσταντ6νου.

νι κάΘετικ7N στην τροποπο6ηση του ΓΠΣ Καρπενησ6ου ο Υπουργ7N Περιβ(λλοντοN, κ. ΓιHργοN Παπακωνσταντ6νου. ΕπιβεβαιHνεται το ρεπορτ(ζ των “ΕυρυτανικHν Ν4ων" για την τροπολογ6α στον ν7Dο περ6 αυθαιρ4των.

Α

Συν(ντηση Καραν6κα - Παπακωνσταντ6νου στην Αθ5να

Με 7 λη η Ευρυτανα στην ΠΕ

υρ υτ α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝ ΣΗ ΗΜ Ν

Μπακογι(ννηN και Τ(τσηN στην Περιφερειακ5 1νωση 5DωνΤον Κστα Μπακογι ννη, για λο" τη" ΠΕ Στερε " Ελλ δα", στηρζει ο δαρχο" Λαα" κ. Γιργο" Κοτρωνι "

ΟλοκληρHθηκαν, την περασD4νη εβδοD(δα, οι εκλογικ4N διαδικασ6εN στουN δ5DουN Καρπενησ6ου και Αγρ(φων για την αν(δειξη των DελHν τηN Περιφερειακ5N 1νωσηN 5Dων Στερε(N Ελλ(δαN (ΠΕ), τηN παλι(N 1νωσηN 5Dων και Κοινοτ5των.

Ε

Ιδια6τερη πολιτικ5 σηDασ6α δ6νουν τα κ7DDατα στη σ8νθεση των ΠεριφερειακHν ΕνHσεων 5Dων, αφο8 οι 13 ΠΕ θα αποτελο8ν και τα D4λη τηN Κεντρικ5N 1νωσηN 5Dων Ελλ(δαN (ΚΕΕ). Με την 4λευση του “Καλλικρ(τη” οι παλι4N ΤΕΚ, σε επ6πεδο νοDο8, καταργο8νται και ιδρ8ονται οι Περιφερειακ4N ΕνHσειN, 7πωN επ6σηN καταργε6ται και η Κεντρικ5 1νωση 5Dων και Κοινοτ5των Ελλ(δαN και ιδρ8εται η ΚΕΕ. Το ενδιαφ4ρον 4γκειται στο γεγον7N του πολιτικο8 ελ4γχου των ν4ων φορ4ων, Dε δεδοD4νο 7τι οι ν4εN ενHσειN θα 4χουν ιδι-

α6τερα ενεργ7 ρ7λο και αναβαθDισD4νη δρ(ση στιN αποφ(σειN τ7σο σε περιφερειακ7, 7σο και σε κεντρικ7 επ6πεδο. Τα D4λη στην Ευρυταν6α, σ8Dφωνα Dε την υπουργικ5 απ7φαση, και απ7 τουN δ8ο δ5DουN θα ε6ναι επτ(. Τα τρ6α D4λη θα ε6ναι απ7 τον δ5Dο Αγρ(φων· ο δ5DαρχοN, 4να D4λοN απ7 την πλειοψηφ6α και 4να D4λοN απ7 την Dειοψηφ6α. Τα τ4σσερα D4λη θα ε6ναι απ7 τον δ5Dο Καρπενησ6ου· ο δ5DαρχοN, δ8ο D4λη απ7 την πλειοψηφ6α και 4να D4λοN απ7

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΚHσταN Μπακογι(ννηN, δ5DαρχοN Καρπενησ6ου, ηD5τρηN Τ(τσηN, δ5DαρχοN Αγρ(φων και ΓιHργοN Κοτρωνι(N, δ5DαρχοN ΛαDι4ων. την αντιπολ6τευση. Στον δ5Dο Καρπενησ6ου η εκλογικ5 διαδικασ6α πραγDατοποι5θηκε την περασD4νη Τετ(ρτη 7 ΣεπτεDβρ6ου 2011 και τα D4λη που εκλ4χθηκαν, π4ραν του δηD(ρχου Καρπενησ6ου, που αυτοδικα6ωN συDDετ4χει στην ΠΕ, ε6ναι ο αντιδ5DαρχοN κ. Ν6κοN ΣουλιHτηN και ο αντιδ5DαρχοN κ. Θαν(σηN Φ4γγοN. Αντ6στοιχα, απ7 την αντιπολ6τευση εκλ4χθηκε ο αρχηγ7N τηN Dε6ζονοN αντιπολ6τευσηN, κ. Ευ(γγε-

λοN Καρφ5N. Η συDDετοχ5 των (λλων δ8ο δηDοτικHν οD(δων δεν κατ4στη δυνατ5, εξαιτ6αN του ν7Dου. 'στ7σο, οι δηDοτικ4N οD(δεN κατ5γγειλαν την 4λλειψη νοDοθετικ5N πρ7βλεψηN και ζ5τησαν δικαι7τερη αντιDετHπιση, Hστε να ε6ναι δυνατ5 και η εκπροσHπηση των (λλων, Dικρ7τερων, δηDοτικHν οD(δων. Στον δ5Dο Αγρ(φων, Dετ( απ7 την εκλογικ5 διαδικασ6α, π4ραν του δηD(ρχου, κ. ηD5τρη Τ(τση, που επ6σηN συDDετ4χει

αυτοδικα6ωN ωN D4λοN στην ΠΕ, εκλ4χθηκαν απ7 την πλειοψηφ6α ο αντιδ5DαρχοN, κ. Χρ5στοN η Dη τρ7π ουλ οN και απ7 την αντιπολ6τευση ο επικεφαλ5N τηN, κ. Θε7δωροN ΜπαDπαλ5N. Στηρζουν Μπακογιννη Εξ(λλου, την Π4Dπτη 8 ΣεπτεDβρ6ου, ο δ5DαρχοN Καρπενησ6ου συναντ5θηκε, σε κεντρικ7 σηDε6ο τηN ΛαD6αN, Dε τον δ5Dαρχο ΛαDι4ων, κ. ΓιHργο Κοτρωνι(. 1να απ7 τα θ4Dατα που συζ5τησαν αφορο8σε και την εκλογ5 DελHν στο ιοικητικ7 ΣυDβο8λιο τηN Περιφερειακ5N 1νωσηN 5Dων. Σε ερHτηση δηDοσιογρ(φου του τηλεοπτικο8 σταθDο8 STAR, ο κ. Κοτρωνι(N εξ4φρασε την εκτ6Dησ5 του στο πρ7σωπο του δηD(ρχου Καρπενησ6ου, λ4γονταN 7τι «... ο κ. Μπακογι(ννηN δικαιο8ται Dια θ4ση στο Σ τηN ΠΕ, ε(ν το επιθυDε6 και ο 6διοN».


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 14 Σεπτε>βρ0ου 2011 / Σελ0δα 12

ων ΠολιτBν, 2 Ε διεκπερα0ωσηH Υποθ.σεων ΠολιτBν και 2 Ε χειριστBν Η/Υ ενB οι 3 υπ$λληλοι ΙΑΧ ε0ναι 2 Ε διοικητικο2 και 1 ΥΕ προσωπικο2 καθαρι1τηταH εσωτερικBν χBρων. Στην υπηρεσ0α καθαρι1τηταH και ηλεκτροφωτισ>ο2 οι 14 >1νι>οι ε0ναι 1 Ε ηλεκτρολ1γων, 4 Ε οδηγBν αυτοκιν/των, 1 Ε εποπτBν καθαρι1τηταH και 8 ΥΕ εργατBν καθαρι1τηταH. Στην υπηρεσ0α 2δρευσηH, $ρδευσηH και αποχ.τευσηH απασχολο2νται 2 >1νι>οι υπ$λληλοι, 1 Ε τεχνιτBν (υδραυλικBν) και 1 Ε εργατBν 2δρευσηH. Στην υπηρεσ0α τεχνικBν .ργων οι 24 >1νι>οι υπ$λληλοι ε0ναι 4 ΠΕ πολιτικBν >ηχανικBν, 6 ΤΕ πολιτικBν >ηχανικBν, 1 ΠΕ αρχιτεκτ1νων >ηχανικBν, 1 ΠΕ >ηχανολ1γων >ηχανικBν, 2 ΤΕ >ηχανολ1γων >ηχανικBν, 1 ΤΕ εργοδηγBν, 5 Ε χειριστBν και 3 Ε οδηγBν αυτοκιν/των ενB εργ$ζεται και 1 ΙΑΧ ΠΕ αρχιτεκτ1νων >ηχανικBν. Στην υπηρεσ0α πρασ0νου απασχολε0ται 1 >1νι>οH κλ$δου Ε δενδροκηπουρBν ενB στη η>οτικ/ Αστυνο>0α οι 4 >1νι>οι υπ$λληλοι που υπηρετο2ν ε0ναι 1 ΠΕ και 3 Ε. ΣτιH λοιπ.H υπηρεσ0εH απασχολο2νται 20 ΙΑΧ και συγκεκρι>.να 7 Ε εποπτBν - φυλ$κων σχολικBν κτηρ0ων και 13 ΥΕ καθαριστριBν σχολικBν κτηρ0ων.

υρ υτ α

Στα πλα0σια του καθορισ>ο2 του ανBτατου ορ0ου των υπερωριBν των υπαλλ/λων του δ/>ου Καρπενησ0ου για την αντι>ετBπιση .κτακτων αναγκBν του .τουH 2011, ο δ/>αρχοH, κ. ΚBσταH Μπακογι$ννηH, υπογρ$φει την απ1φαση >ε αριθ>1 1359/31-1-2011, >ε την οπο0α καθορ0ζεται το ανBτατο 1ριο υπερωριBν αν$ κατηγορ0α υπαλλ/λων. Πσοι υπλληλοι εργζονται στον δο αν υπηρεσα

Ε

Υπερ$ριθ>ο >πορε0 να χαρακτηριστε0 το προσωπικ1 που απασχολε0ται στον δ/>ο Καρπενησ0ου. Σ2>φωνα >ε τον οργανισ>1 εσωτερικ/H υπηρεσ0αH του δ/>ου, απασχολο2νται συνολικ$ 112 υπ$λληλοι και συγκεκρι>.να 88 >1νι>οι υπ$λληλοι και 24 υπ$λληλοι >ε σ2>βαση ιδιωτικο2 δικα0ου αορ0στου χρ1νου (ΙΑΧ). Η διοικητικ/ και οικονο>ικ/ υπηρεσ0α απασχολε0 43 >1νι>ουH υπαλλ/λουH και 3 ΙΑΧ, η υπηρεσ0α καθαρι1τηταH και ηλεκτροφωτισ>ο2 14 >1νι>ουH υπαλλ/λουH και η υπηρεσ0α 2δρευσηH $ρδευσηH και αποχ.τευσηH 2 >1νι>ουH υπαλλ/λουH. Επ0σηH, στην υπηρεσ0α τεχνικBν .ργων εργ$ζονται 24 >1νι>οι υπ$λληλοι και 1 ΙΑΧ, στην υπηρεσ0α πρασ0νου 1 >1νι>οH υπ$λληλοH, στη δη>οτικ/ αστυνο>0α 4 >1νι>οι και τ.λοH στιH λοιπ.H υπηρεσ0εH απασχολο2νται 20 υπ$λληλοι ΙΑΧ. Αναλυτικ$, η κατανο>/ των υπαλλ/λων .χει ωH εξ/H: Στη διοικητικ/ και οικονο>ικ/ υπηρεσ0α οι 43 >1νι>οι υπ$λληλοι ε0ναι 4 ΠΕ διοικητικο2, 2 ΠΕ οικονο>ικο2, 4 ΤΕ διοικητικο2, 23 Ε διοικητικο2, 4 ΠΕ διεκπερα0ωσηH Υποθ.σεων ΠολιτBν, 2 ΤΕ διεκπερα0ωσηH Υποθ.σε-

Τα ν α τηλ φωνα των διευθνσεων Ν.εH τηλεφωνικ.H γρα>>.H .χουν τεθε0 σε λειτουργ0α, /δη απ1 την Π.>πτη 1 Σεπτε>βρ0ου 2011, σε αρκετ.H διευθ2νσειH τηH Περιφερειακ/H Εν1τηταH Ευρυταν0αH.

Καθορισ υπερωριν αν υπηρεσα

Με την προαναφερ1>ενη απ1φαση, ο δ/>αρχοH Καρπενησ0ου, κ. ΚBσταH Μπακογι$ννηH, καθ1ρισε το ανBτατο 1ριο υπερωριBν των υπαλλ/λων του δ/>ου για το .τοH 2011. Για τη διοικητικ/ και οικονο>ικ/ υπηρεσ0α οι υπερωρ0εH δεν >πορο2ν να ξεπερνο2ν τιH 2.000 BρεH για τουH >1νι>ουH και τιH 400

κ.ντρο): 22373-52400, ιε2θυνση ΜεταφορBν και ΕπικοινωνιBν (τηλεφωνικ1 κ.ντρο): 22373-52500. ΣτιH υπ1λοιπεH υπηρεσ0εH τηH Περιφερειακ.H Εν1τηταH Ευρυταν0αH τα τηλ.φωνα παρα>.νουν ωH .χουν, ωστ1σο, αξ0ζει να αναφ.ρου>ε αυτ$ των προϊστα>.νων, διευθυντBν, γρα>>ατειBν κ.λπ. ιευθυντ/H Αν$πτυξηH: 22 3 70 80343, τ>/>α Κοινωνικ/H Αλληλεγγ2ηH (γρα>>ατε0α): 22370-80992, προϊστ$>ενοH ιε2θυνσηH Αγροτικ/H Οικονο>0αH και Κτηνιατρικ/H: 2 2 37 0- 80 2 58 , ιε2θυνση Πρωτοβ$θ>ιαH Εκπα0δευσηH (γρα>>ατε0α): 2237080241, ιε2θυνση ευτεροβ$θ>ιαH Εκπα0δευσηH (γρα>>ατε0α): 22370-80245. Τ.λοH, να ση>ειBσου>ε πωH οι >.χρι σ/>ερα τηλεφωνικ.H γρα>>.H -στα τ>/>ατα 1που .χουν πραγ>ατοποιηθε0 αλλαγ.H- πα2ουν να ισχ2ουν, ενB το κοιν1 θα ενη>ερBνεται απ1 σχετικ1 ηχητικ1 >/νυ>α.

Ν Ε Να ση>ειBσου>ε πωH αλλαγ.H δεν .γιναν σε 1λεH τιH υπηρεσ0εH, ενB ο κωδικ1H «22370» .χει αντικατασταθε0 σε ορισ>.να τ>/>ατα, στα πλα0σια του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», απ1 τον κωδικ1 «22373». Ενδεικτικ$ αναφ.ρου>ε: τηλεφωνικ1 κ.ντρο: 2237350700, γραφε0ο αντιπεριφερει$ρχη: 22370-80208 και 22373-50709/10, περιφερειακο0 σ2>βουλοι: 22373-50711 και 22373-50725, τ>/>α Πολιτικ/H Προστασ0αH: 2237350712, διευθυντ/H ιοικητικο2 Οικονο>ικο2: 2237350716, τ>/>α Πληροφορικ/H: 2 2 37 3 - 5 07 1 4, ΚΕΠ: 22373-50737, ιε2θυνση ΤεχνικBν .ργων (τηλεφωνικ1

νι κά

Σκοπ ο... περιορισ του κστου

Περιφερειακ/ Εν1τητα Ευρυταν0αH

Α

Υπερωρε$ 20.000 ωρν για 112 υπαλλλου$ στον δο ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

BρεH για τουH ΙΑΧ. Στην υπηρεσ0α 2δρευσηH, $ρδευσηH και αποχ.τευσηH οι υπερωρ0εH δεν >πορο2ν να ξεπερ$σουν για το 2011 τιH 400 BρεH. Στην υπηρεσ0α τεχνικBν .ργων οι >1νι>οι υπ$λληλοι >πορο2ν να εργαστο2ν υπερωριακ$ >.χρι και 2.500 BρεH. εδο>.νου 1τι οι υπηρεσ0εH τηH καθαρι1τηταH και τηH η>οτικ/H Αστυνο>0αH λειτουργο2ν καθη>εριν$ και >ε νυχτεριν.H BρεH εργασ0αH, οι υπερωρ0εH καθορ0ζονται ωH εξ/H: Στην υπηρεσ0α καθαρι1τηταH και ηλεκτροφωτισ>ο2, οι υπερωρ0εH προH συ>πλ/ρωση τηH εβδο>αδια0αH υποχρεωτικ/H εργασ0αH αν.ρχονται για τη νυχτεριν/ εργασ0α εργ$σι>ων η>ερBν στιH 2.000 BρεH και για τη νυχτεριν/ και η>ερ/σια εργασ0α ΚυριακBν και εξαιρ.σι>ων η>ερBν στιH 2.120 BρεH. Για εργασ0α π.ραν τηH υποχρεωτικ/H >.χρι την 22η Bρα (10 το βρ$δυ), οι υπερωρ0εH δεν >πορο2ν να ξεπερνο2ν τιH 4.320 BρεH. Για την υπηρεσ0α τηH η>οτικ/H Αστυνο>0αH οι υπερωρ0εH προH συ>πλ/ρωση τηH εβδο>αδια0αH υποχρεωτικ/H εργασ0αH για νυχτεριν/ εργασ0α εργ$σι>ων η>ερBν αν.ρχεται στιH 3.500 BρεH και για νυχτεριν/ και η>ερ/σια εργασ0α ΚυριακBν και εξαιρ.σι>ων η>ερBν στιH 1.000 BρεH. Για εργασ0α π.ραν τηH υποχρεωτικ/H >.χρι την 22η Bρα, οι υπερωρ0εH δεν >πορο2ν να ξεπερνο2ν τιH 1.900 BρεH. Τ.λοH, πρ.πει να ση>ειBσου>ε 1τι, σ2>φωνα >ε την απ1φαση, οι παραπ$νω BρεH θα πραγ>ατοποιο2νται 1ταν υφ0σταται αν$γκη για την αντι>ετBπιση εποχικBν, .κτακτων / επειγουσBν υπηρεσιακBν αναγκBν ενB 1σοι υπ$λληλοι απασχοληθο2ν υπερωριακ$ δεν θα ξεπερ$σουν το 1ριο των 40 ωρBν >ηνια0αH υπερωριακ/H απασχ1λησηH.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ

Με 6 θ.>ατα για την Ευρυταν0α

Συνεδρι ζει σερα η Οικονοικ Επιτροπ

Σ/>ερα, Τετ$ρτη 14 Σεπτε>βρ0ου 2011, και Bρα 11.00 το πρω0 συνεδρι$ζει η Οικονο>ικ/ Επιτροπ/ τηH Περιφ.ρειαH Στερε$H Ελλ$δαH. Η συνεδρ0αση θα πραγ>ατοποιηθε0 στη Λα>0α (Πλατε0α Ελευθερ0αH 3, 1οH 1ροφοH) ενB στην η>ερ/σια δι$ταξη συ>περιλα>β$νονται 48 θ.>ατα, 6 απ1 τα οπο0α αφορο2ν την Ευρυταν0α. Πιο συγκεκρι>.να, τα θ.>ατα που θα συζητηθο2ν για τον νο>1 >αH ε0ναι η .γκριση τηH απευθε0αH αν$θεσηH του .ργου για την κατασκευ/ στεγ$στρου στο 4ο δη>οτικ1 σχολε0ο Καρπενησ0ου, η .γκριση ποσο2 για την αν.γερση >νη>ε0ου στο Τ.. ερ>ατ0ου του δ/>ου Καρπενησ0ου και η .γκριση των πρακτικBν του διαγωνισ>ο2 για την τοποθ.τηση στηθα0ων ασφαλε0αH στο επαρχιακ1 οδικ1 δ0κτυο. Επ0σηH, σχετικ$ >ε τα .ργα διαπλ$τυνσηH, τεχνικBν και ασφαλτ1στρωσηH στα οδικ$ δ0κτυα «Καρπεν/σι-Γα2ροH» και «Βαρβαρι$δα--γραφα» θα συζητηθε0 η αν$ληψη δαπ$νηH για

τη >ετατ1πιση του δικτ2ου τηH ΕΗ. Τ.λοH, ση>αντικ1 θ.>α ε0ναι η παρ$ταση τηH προθεσ>0αH του .ργου «Κατασκευ/ πρ1σθετων ενδι$>εσων κ1>βων στη ν1τια παρ$κα>ψη Καρπενησ0ου». Ευρυτανικ$ Ν.α» ε0Τα «Ε χαν δη>οσιε2σει σχετικ1 ρεπορτ$ζ για την .ναρξη κατασκευ/H των κ1>βων στη ν1τια παρ$κα>ψη του Καρπενησ0ου (αρ. φ2λλου 441/27-4-2011). Συγκεκρι>.να, πριν απ1 περ0που 6 >/νεH ξεκ0νησε η κατασκευ/ του κ1>βου στην οδικ/ σ2νδεση προH την πρBην ΑΒΙΕ και παρ$λληλα θα ξεκινο2σε να κατασκευ$ζεται και ο κ1>βοH στη διαστα2ρωση προH Μυρ0κη. #στ1σο, τα >ηχαν/>ατα, αφο2 υλοπο0ησαν τιH πρBτεH παρε>β$σειH για την υλοπο0ηση του .ργου, δεν ολοκλ/ρωσαν ποτ. την κατασκευ/. Να ση>ειBσου>ε 1τι /δη τα .ργα αυτ$, για τα οπο0α υπ$ρχει εγκεκρι>.νο κονδ2λι 350.000 ευρB .χουν καθυστερ/σει αρκετ$, ενB κρ0νεται απαρα0τητη η κατασκευ/ τουH, αφο2 θα δοθε0 $>εση και ασφαλ/H δι.λευση προH τιH προαναφερ1>ενεH περιοχ.H που >.χρι σ/>ερα ε0ναι επικ0νδυνη.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 14 Σεπτε=βρ/ου 2011 / Σελ/δα 13

Σααρκια νο ...για δεγα

Μπορε/ τα σχολε/α να "νοιξαν την περασ=-νη ευτ-ρα και τα παιδι" να =π.καν ξαν" στιG α/θουσεG για ="θη=α =ετ" απ0 καιρ0, οι υπε1θυνοι 0=ωG φα/νεται πωG δεν παρουσι"στηκαν το /διο …προετοι=ασ=-νοι.

Α

για τη συγκεκρι=-νη κατ"σταση. Ο αντιδ.=αρχοG εξ.γησε 0τι βρ/σκονται σε φ"ση διερε1νησηG τηG αγορ"G για την προ=.θεια καινο1ριων ε=ποδ/ων για αν"πτυξη υψηλAν ταχυτ.των, «…τα οπο/α ε/ναι απαρα/τητα και επιβεβλη-

ργα συντρηση& στο εκτροφεο Βουτρου

υρ υτ α

Στην συντ.ρηση των εγκαταστ"σεων του εκτροφε/ου θηρα="των στο Βουτ1ρο προχωρ" το ασαρχε/ο Καρπενησ/ου.

ρ-α ασAν. Ο διαγωνισ=0G θα πραγ=ατοποιηθε/ την Τρ/τη 27 Σεπτε=βρ/ου 2011, στιG 10.00 το πρω/, στα γραφε/α τηG υπηρεσ/αG στο Καρπεν.σι. Οι ενδιαφερ0=ενοι =πορο1ν να λ"βουν περισσ0τερεG πληροφορ/εG απ0 την αρ=0δια υπ"λληλο κα Μαρ/α Ευαγγελοπο1λου, στο τηλ-φωνο 22370 - 23904.

Το -ργο, συνολικο1 προϋπολογισ=ο1 42.300 ευρA περ/που, θα χρη=ατοδοτηθε/ στο 100% απ0 τον Ειδικ0 Φο-

=-να για την ασφαλ. δι-λευση των =αθητAν». Επ/σηG, υπογρ"==ισε 0τι «…=-χρι το τ-λοG του Σεπτε=βρ/ου . το αργ0τερο =-σα στον ΟκτAβρη, θα -χουν αντικατασταθε/ τα υπ"ρχοντα σα=αρ"κια =ε ν-α». Γ. Ζαλ.

Ευχαριστριο

Η οικογ-νεια του εκλιπ0ντοG Γεωργ/ου Τασιο1 ευχαριστε/ τουG ιατρο1G και το νοσηλευτικ0 προσωπικ0 του Γενικο1 Νοσοκο=ε/ου Καρπενησ/ου για την παροχ. τηG ιατροφαρ=ακευτικ.G βο.θειαG που προσ-φεραν στον /διο κατ" την δι"ρκεια τηG νοσηλε/αG του. Επ/σηG, ευχαριστε/ 0λουG 0σοι βρ-θηκαν κοντ" τουG και συ=παραστ"θηκαν στο π-νθοG τουG.

Επκταση του Νεκροταφεου Καρπενησου Ο δ.=οG προχωρ" στην

Ταυτ0χρονα θα γ/νει και περι=ετρικ. δενδροφ1τευση

Ε

+ναν ν-ο διαγωνισ=0, ο οπο/οG θα πραγ=ατοποιηθε/ στιG αρχ-G του επ0=ενου =.να, ανακο/νωσε ο δ.=οG Καρπενησ/ου.

Πρ0κειται για την επ-κταση του Νεκροταφε/ου τηG π0ληG =ε την παρ"λληλη δενδροφ1τευση του γ1ρω χAρου. Το -ργο, συνολικο1 προϋπολογισ=ο1 30.000 ευρA =ε τον ΦΠΑ, θα χρη=ατοδοτηθε/ απ0 πιστAσειG Συλλογικ.G Απ0φασηG Τοπικ.G Αυτοδιο/κησηG (ΣΑΤΑ). Ο διαγωνισ=0G θα διε-

ξαχθε/ την Τρ/τη 4 Οκτωβρ/ου, στιG 10:00 το πρω/, στα γραφε/α του δ.=ου.

Σ1=φωνα =ε σχετικ. ανακο/νωση τηG υπηρεσ/αG, σε περ/πτωση που δεν πραγ=ατοποιηθε/ ο ανωτ-ρω -λεγχοG, λ0γω καθυστερη=-νηG ενη=-ρωσηG τηG υπηρεσ/αG . αναχAρησηG του κοπαδιο1 χωρ/G ενη=-ρωση, δεν θα εκδ/δονται οι "δειεG διακ/νησηG.

Ν Ε

=ε ολ0κληρα κο=="τια απ0 καουτσο1κ να -χουν αποκολληθε/, καθιστAνταG -τσι απλ" διακοσ=ητικο1G τουG «=ειωτ-G ταχ1τηταG». Για τον λ0γο αυτ0, επικοινων.σα=ε =ε τον αρ=0διο αντιδ.=αρχο Καρπενησ/ου, κ. Ν/κο ΣουλιAτη, ζητAνταG διευκριν/σειG

Ενηρωση για του ετακινοενου κτηνοτρφου Οι =ετακινο1=ενοι κτηνοτρ0φοι τηG Ευρυταν/αG οφε/λουν να ενη=ερAσουν το Τ=.=α Κτηνιατρικ.G Υπηρεσ/αG του νο=ο1 για την επικε/=ενη αναχAρησ. τουG, τουλ"χιστον 10 η=-ρεG νωρ/τερα, προκει=-νου να πραγ=ατοποιηθε/ ο απαιτο1=ενοG -λεγχοG για την -κδοση τηG "δειαG =ετακ/νησηG.

νι κά

εν εξηγε/ται διαφορετικ" η εικ0να που παρουσι"ζουν οι δρ0=οι =προστ" απ0 τα η=οτικ" Σχολε/α τηG π0ληG του Καρπενησ/ου, στα ση=ε/α 0που πριν απ0 =ερικ" χρ0νια τοποθετ.θηκαν «σα=αρ"κια», -τσι Aστε τα διερχ0=ενα οχ.=ατα να =ειAνουν -αναγκαστικ"- ταχ1τητα και οι =ικρο/ =αθητ-G να περνο1ν =ε ασφ"λεια τον δρ0=ο. Σε ρεπορτ"ζ που Ευπραγ=ατοπο/ησαν τα «Ε ρυτανικ" Ν-α», αντικρ/σα=ε τιG συγκεκρι=-νεG κατασκευ-G να βρ/σκονται σε φ"ση …αποσ1νθεσηG,

σαο=ε/νει απ0 το ,,τι -χει ...απ " /σκεται =προστ =αρ"κι που βρ ερπ Κα 0 Σχολε/ο στο 2ο η=οτικ και οια η εικ0να 0= αρ Π νησ/ου. G. λη π0 G τη α ε/ σχολ στα υπ0λοιπα

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1τευσηG G και δενδροφ +ργα επ-κταση ι τα στο βοο που βρ/σκε στο Κοι=ητ.ρι φ.τη Ηλ/α. "κρο του Προ ρειοανατολικ0

Για περαιτ-ρω πληροφορ/εG οι ενδιαφερ0=ενοι =πορο1ν να καλο1ν

στην κ. Ιω"ννα Νταλλ., στο τηλ-φωνο 22 3 70 89077.

Προνοιακ επιδατα Ιουλου-Αυγοστου 2011 Θα πληρωθο ν συνολικ στου δικαιο χου 250.000 ευρ Στη συνεδρ/αση τηG Οικονο=ικ.G Επιτροπ.G που πραγ=ατοποι.θηκε την Τρ/τη 6 Σεπτε=βρ/ου 2011 συζητ.θηκε το θ-=α τηG καταβολ.G των προνοιακAν επιδο="των σε ειδικ-G κατηγορ/εG δικαιο1χων.

Η καταβολ. των επιδο="των αφορ" τουG =.νεG Ιο1λιο και Α1γουστο 2011. Με 4 ο=0φωνεG αποφ"σειG καθορ/στηκε να πληρωθο1ν συνολικ" 250.415,63 ευρA σε 0λεG τιG ειδικ-G κατηγορ/εG δικαιο1χων. Με την 308/2011 απ0φαση ψηφ/στηκε η δι"θεση 7.149 ευρA σε αι=ολυτικο1G-αι=ορροφιλικο1G, 79.203 ευρA σε συ=πολ/τεG =αG =ε βαρι" νοητικ. καθυστ-ρηση και 3.088 ευρA σε τετραπληγικο1G-παραπληγικο1G. Οι παραπληγικο/-τετραπληγικο/ του δη=οσ/ου θα εισπρ"ξουν 3.084 ευρA, σ1=φωνα και =ε την 309/2011 απ0φαση. Ακ0=η, =ε την 307/2011 απ0φαση τηG Οικονο=ικ.G Επιτροπ.G, θα πληρωθο1ν 8.713 ευρA σε κωφ"λαλουG και 50.141 ευρA σε ανασφ"λιστουG βαρι" αν"πηρουG. Επ/σηG, θα δοθο1ν 6.974 ευρA ωG επ/δο=α κ/νησηG και 1.396 ευρA θα πληρωθο1ν ωG προνοιακ0 επ/δο=α εγκεφαλικ.G παρ"λυσηG ενA, =ε την απ0φαση 306/2011, αποφασ/στηκε η πληρω=. 2.541 ευρA για τα απροστ"τευτα παιδι" και 72.57 ευρA

σε ο=ογενε/G πρ0σφυγεG. Τ-λοG, 88.051 ευρA θα πληρωθο1ν ωG επ/δο=α στουG τυφλο1G. Το θ-=α αυτ0 των επιδο="των σε τυφλο1G απασχ0λησε πανελλαδικ" την κοιν. γνA=η τον τελευτα/ο καιρ0 και διαπ0=πευσε και την Ευρυταν/α, αφο1 0λοG ο νο=0G τ-θηκε στο =ικροσκ0πιο των ελ-γχων των επιΕυθεωρητAν Υγε/αG. Τα «Ε ρυτανικ" Ν-α» ασχολ.θηκαν εκτενAG =ε το θ-=α σε σχετικ0 ρεπορτ"ζ που δη=οσιε1τηκε πριν απ0 -ναν =.να (αρ. φ1λλου 456/108-2011). Σ1=φωνα =ε τα στοιχε/α, στην Ευρυταν/α, το επ/δο=α για τυφλο1G εισπρ"ττουν 120 δικαιο1χοι. Η υπηρεσ/α πρ0νοιαG τηG πρAην νο=αρχ/αG Ευρυταν/αG, που πλ-ον, απ0 1-1-2011, αν.κει στον δ.=ο Καρπενησ/ου και χειρ/ζεται τα προνοιακ" επιδ0=ατα σε επ/πεδο νο=ο1, ε/χε .δη, απ0 π-ρυσι, 0πωG και 0λεG οι υπηρεσ/εG στη χAρα, λ"βει εντολ. να καταγρ"ψει τουG δικαιο1χουG των προνοιακAν επιδο="των στον νο=0 =αG. Η πλ.ρηG κατ"σταση =ε την καταγραφ. -χει ολοκληρωθε/ ενA πρ-πει .δη να -χει αποσταλε/ στην αρ=0δια υπηρεσ/α των επιθεωρητAν Υγε/αG, αφο1 η 31η Αυγο1στου .ταν η καταληκτικ. η=ερο=ην/α. Με αρκετ0 ενδιαφ-ρον ανα=-νεται το π0ρισ=α των επιθεωρητAν που θα καταδε/ξει αν και σε ποιεG περιπτAσειG υπ.ρξε παρ"βαση καθ.κοντοG απ0 τιG αρ=0διεG υπηρεσ/εG.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 14 Σεπτε:βρ,ου 2011 / Σελ,δα 14

Συνντηση Παπουτσ+ - Μπακογιννη

κ-στοD λειτουργ,αD του Σταθ:ο., το οπο,ο περιορ,ζεται στην πληρω:+ εν-D :ικρο. ποσο. για την κλυψη των αναγκ>ν τηD υπηρεσ,αD σε ρε.:α, εν> τ-νισε -τι η υπηρεσ,α δεν επιβαρ.νεται :ε κ-στοD ενοικ,ου και νερο.. Επιπλ*ον, αναφερ-:ενοD στην απαρα,τητη υποστ+ριξη που προσφ*ρει το κλι:κιο στην Πυροσβεστικ+ Υπηρεσ,α Καρπενησ,ου, ο δ+:αρχοD ενη:*ρωσε τον υπουργ- -τι αυτ- καλ.πτει τιD ανγκεD, τ-σο τηD η:οτικ+D Εν-τηταD ΦουρνD, -σο και τηD η:οτικ+D Εν-τηταD Κτη:εν,ων. Η συζ+τηση πραγ:ατοποι+θηκε σε πολ. καλ- κλ,:α, εν> ο υπουργ-D δεσ:ε.τηκε να εξετσει το ζ+τη:α επιστα:*νωD.

Ν Ε

αφορ την πυρασφλεια στη β-ρεια πλευρ του δ+:ου Καρπενησ,ου, -σο και αναφορικ :ε την κοινωνικ+ και οικονο:ικ+ ανπτυξη των παρακε,:ενων χωρι>ν. Ο δ+:αρχοD ενη:*ρωσε τον υπουργ- -τι στην περιοχ+ ευθ.νηD του Κλι:ακ,ου εντσσεται το :εγαλ.τερο ελατοδσοD τηD Ευρυταν,αD, αλλ και *να ευρ. ορειν- δ,κτυο, :ε αυξη:*νη κ,νηση και κα:,α πρ-σβαση απ- γειτονικ+ υπηρεσ,α, που συνδ*ει την Ευρυταν,α :ε τουD νο:ο.D Καρδ,τσαD και Φθι>τιδαD και στο οπο,ο, κυρ,ωD κατ τουD χει:ερινο.D :+νεD, παρατηρο.νται πολλο, εγκλωβισ:ο,. Αναγνωρ,ζονταD τη δ.σκολη οικονο:ικ+ συγκυρ,α, ο δ+:αρχοD επεσ+:ανε το χα:ηλ-

νι κά

Σε ανακο,νωση του γραφε,ου του δη:ρχου Καρπενησ,ου, αναφ*ρεται -τι τη ευτ*ρα 12 Σεπτε:βρ,ου 2011, ο δ+:αρχοD Καρπενησ,ου, κ. Κ>σταD ΜπακογιννηD, συναντ+θηκε στην Αθ+να, :ε τον κ. Χρ+στο Παπουτσ+, Υπουργ- Προστασ,αD του Πολ,τη. Κατ τη διρκεια τηD συζ+τησ+D τουD, ο δ+:αρχοD *θιξε δ.ο ζητ+:ατα: την ε.ρυθ:η λειτουργ,α τηD Πυροσβεστικ+D Υπηρεσ,αD Καρπενησ,ου και τη διατ+ρηση του Πυροσβεστικο. Κλι:ακ,ου στη η:οτικ+ Εν-τητα ΦουρνD. Σχετικ :ε το ΠυροσβεστικΚλι:κιο ΦουρνD, ο δ+:αρχοD επεσ+:ανε στον υπουργ- τη σπουδαι-τητα που *χει η .παρξ+ του στην περιοχ+, τ-σο -σον

Α

Απαρα τητη η διατρηση του Πυροσβεστικο Κλιακ ου Φουρν

Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΦΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Γιορτστηκε η Γννηση τη Παναγα ΦΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

υρ υτ α

Κθε χρ-νο η 1η Σεπτε:βρ,ου, *χει οριστε, απ- την Εκκλησ,α ωD η αρχ+ του εκκλησιαστικο. *τουD. Το γεγον-D αυτδεν ε,ναι τυχα,ο, αφο. *τσι καθορ,στηκε ωD πρ>τη γιορτ+ του *τουD να ε,ναι αυτ+, τηD Γ*ννησηD τηD Θεοτ-κου.

Ε

Την Τετρτη 7 Σεπτε:βρ,ου, στιD 8 και :ισ+ το βρδυ, πραγ:ατοποι+θηκε περιφορ τηD εικ-ναD τηD Γ*ννησηD τηD Θεοτ-κου τηD ο:>νυ:ηD Εκκλησ,αD, στο Καρπεν+σι. Πλ+θοD κ-σ:ου παρακολο.θησε :ε κατνυξη την περιφορ προD την κεντρικ+ πλατε,α του δ+:ου, :ε τα ε:βατ+ρια τηD :πνταD να δ,νουν *να :εγαλοπρεπ+ και συν:α επιβλητικ- .φοD στο π*ρασ:α τηD εικ-ναD απ- τουD γ.ρω δρ-:ουD. Σ.σσω:οD ο αρχιερατικ-D κ-σ:οD του δ+:ου παρευρ*θη και συλλειτο.ργησε νωρ,τερα στον πανηγυρικ- εσπεριν:ετ’ αρτοκλασ,αD στον Ιερ- ΝατηD Παναγ,αD. Το ,διο βρδυ

εψλη αγρυπν,α στην χρη τηD Παναγ,αD, στο παρεκκλ+σι του Αγ,ου Κοσ: του Αιτωλο. εν> την επ-:ενη :*ρα, Π*:πτη 8 Σεπτε:βρ,ου, αν+:ερα τηD γιορτ+D τηD Γ*ννησηD, πολλο, +ταν οι πιστο, που παρευρ*θησαν στον

)ρθρο και την πανηγυρικ+ Θε,α Λειτουργ,α και προσκ.νησαν την χρη τηD Θεοτ-κου. Σ.:φωνα :ε την παρδοση Ο Ιωακε,: και η 'ννα, *να

τεκνο ζευγρι απ- την Ιερουσαλ+:, παρακαλο.σαν και ικ*τευαν για πολλ χρ-νια τον Θενα τουD δ>σει *να παιδ,, καθ>D η 'ννα +ταν στε,ρα. Τα χρ-νια περνο.σαν χωρ,D -:ωD η 'ννα να κυοφορ+σει.

εν απελπ,στηκαν -:ωD και συν*χιζαν :ε την ,δια ψυχικ+ δ.να:η και π,στη να προσε.χονται και να πιστε.ουν -τι ο Θε-D θα τουD χαρ,σει το παιδ, που τ-σο πολ. επιθυ:ο.σαν. )ταν το ζευγρι *φτασε πια σε προχωρη:*νη ηλικ,α, τ-τε ο Θε-D επ*λεξε να τουD δωρ,σει *να παιδ,, το πιο ευλογη:*νο απ- -λα. Για το :εγλο δ>ρο που τουD *κανε, το ηλικιω:*νο πλ*ον ζευγρι αφι*ρωσε την κ-ρη τουD στον δωρεοδ-τη Θε- και το ον-:ασαν Μαρι: (+ Μαρ,α) )ταν η Παναγ,α π+ρε το -νο:α Μαρ,α, π+ρε :αζ, τηD και -λα αυτ που αντιπροσωπε.ει το -νο:α αυτ-. Τη δ.να:η, τη σοφ,α, την υπο:ον+, την αγαθ-τητα και την :εγαλοψυχ,α. Στη γιορτ+ τηD αυτ+, η Παναγ,α ονο:ζεται και «Πλατυτ*ρα» καθ>D και «Ελεο.σα». Το Αγ,α Ελεο.σα ο λα-D το :ετ*τρεψε σε Αγ,α Λεχο.σα, οπ-τε *φτασε να πιστε.ει πωD προστατε.ει τιD *γκυεD και λεχ>νεD.

Κατστηα Καρπενησου - Αθ. Καρπενησιτη 4, τηλ: 22370 23202 / 80203


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 14 ΣεπτεHβρ9ου 2011 / Σελ9δα 15

Το γλ ντησαν οι κυνηγο

Ιδρθηκε Σλλογο" Συνταξιοχων ηοσ ων Υπαλλ λων Ευρυταν α"

δ7λφωσηR. 3. Η διοργ(νωση και πραγHατοπο9ηση εκδροHLν στο εσωτερικ: και το εξωτερικ: και 4. Η παροχ8 βο8θειαR σε αναξιοπαθο;ντα H7λη 8 στιR οικογ7νει7R τουR. Ο Σ;λλογ:R HαR, Hακρι( απ: κοHHατικ7R διασυνδ7σειR και επιρρο7R, υπ(γεται στην Πανελλ8νια ΟHοσπονδ9α Συνταξιο;χων Υπαλλ8λων του ηHοσ9ου κ.λπ. και συνεργ(ζεται απ:λυτα Hε αυτ8 για τα συHφ7ροντα των συνταξιο;χων. 6στερα απ: τιR αρχαιρεσ9εR που 7γιναν το ιοικητικ: ΣυHβο;λιο απαρτ9ζεται απ: τα εξ8R πρ:σωπα: ΓεLργιοR ΑρH(γοR Πρ:εδροR (τηλ. 22370-22168), Ελευθ7ριοR Γιαταγ(ν α R Αντιπρ:εδροR (τηλ. 2237023530), Ελευθ7ριοR ΚαH(ραR ΓραHHατ7αR (τηλ. 22370-22757), Στα;ροR ΣαξιαHπ(νηR ΤαH9αR (τηλ. 2237023932) και Ελ7νη Μπογδ(νη Μ7λοR (τηλ. 22370-22542). Επειδ8 θα πρ7πει ο Σ;λλογοR να αποκτ8σει οντ:τητα και Hεγ(λη δ;ναHη ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ :λουR τουR συναδ7λφουR του Ν:Hου να εγγραφο;ν H7λη Hε την καταβολ8 δ7κα (10) ΕυρL για την εγγραφ8 και επ9σηR δ7κα (10) ΕυρL για την ετ8σια συνδροH8. Οι ενδιαφερ:Hενοι Hπορο;ν να π(ρουν πληροφορ9εR απ: τα H7λη του ιοικητικο; ΣυHβουλ9ου και στα τηλ7φωνα που αναγρ(φονται πιο π(νω.»

Ε

Πλ7ον, :λοι οι συνταξιο;χοι του ηHοσ9ου του νοHο; HαR Hπορο;ν, Hε την καταβολ8 εν:R ενδεικτικο; χρηHατικο; ποσο;, να γ9νουν H7λη του, συνεισφ7ρονταR ο καθ7ναR Hε τον δικ: του τρ:πο, στην επ9τευξη των στ:χων, για τουR οπο9ουR δηHιουργ8θηκε. Σε σχετικ8 ανακο9νωσ8 του, ο πρ:εδροR του νεοσ;στατου συλλ:γου, κ. ΓεLργιοR ΑρH(γοR, αναφ7ρει: «Κ(νουHε γνωστ: στουR Συνταξιο;χουR Υπαλλ8λουR του ηHοσ9ου, ΟργανισHLν του ηHοσ9ου των ΟΤΑ και ΝοHικLν ΠροσLπων, ηHοσ9ου 8 Ιδιωτικο; ικα9ου, :τι, Hε την αριθ. 34/2011 απ:φαση του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡ'ΤΟΙΚΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, αναγνωρ9σθηκε Σ;λλογοR Hε την ΕπωνυH9α «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ'Ν ΗΜΟΣΙ'Ν ΥΠΑΛΛΗΛ'Ν ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» Hε 7δρα το Καρπεν8σι. Σκοπο9 του Συλλ:γου ε9ναι: 1. Η επιδ9ωξη βελτ9ωσηR των οικονοHικLν ασφαλιστικLν και ΥγειονοHικ8R περ9θαλψηR συνθηκLν και αν;ψωση τηR θ7σηR των συνταξιο;χων. 2. Η ηθικ8 εξ;ψωση των HελLν και η καλλι7ργεια πνε;HατοR συνα-

Με ΤιH8 Ο Πρ:εδροR ΓεLργιοR Χρ. ΑρH(γοR

οR, στη κν: ελατ:δασ Μ7σα στο πυ διοργ(9 γο νη κυ ”, οι θ7ση “ΚαραH7τ ο οπο9ο : πανηγ;ρι, στ νωσαν 7να Hικρ το κ7φι ι κα ..(φθονη η Hπ;ρα 7ρεε ι αργ(. χρ H7 αHε9ωτο διατηρ8θηκε

Θερηση κυνηγετικν αδειν στη Γραν τσα

Θα οριστε9 υπ(λληλοR για την 7κδοση και θεLρηση αδειLν θ8ραR

υρ υτ α

Τον δικ: τηR Σ;λλογο Συνταξιο;χων ηHοσ9ων Υπαλλ8λων διαθ7τει πλ7ον η Ευρυταν9α. Μαζ9 Hε τη Λευκ(δα, 8ταν η H:νη περιοχ8 τηR Ελλ(δαR που δεν δι7θετε αν(λογο σ;νδεσHο.

Α

λωση που :λοι ευχ8θηκαν να εξελιχθε9 σε θεσH:. Στη «Γιορτ8 Κυνηγο;» παρ7στησαν, Hεταξ; (λλων, ο αντιπεριφερει(ρχηR Ευρυταν9αR, κ. Βασ9ληR ΚαραHπ(R, οι αντιδ8Hαρχοι κ.κ. ΚλεοH7νηR Λ(ππαR, Ν9κοR ΣουλιLτηR και Αθαν(σιοR Φ7γγοR, εκπρ:σωποR τηR ΑστυνοHικ8R ιε;θυνσηR Ευρυταν9αR, H7λη των ΚυνηγετικLν Συλλ:γων Φουρν(R και ΛαH9αR και αρκετο9 ακ:Hα. ΧαιρετισH: απ7στειλε ο βουλευτ8R Ευρυταν9αR, κ. Ηλ9αR Καραν9καR. 2λλωστε, Hε ανακο9νωσ8 του, το .Σ. του Κυνηγετικο; Συλλ:γου Καρπενησ9ου ευχαριστε9 θερH( :σουR συHHετε9χαν στην προετοιHασ9α τηR εκδ8λωσηR, αλλ( και :σουR την τ9Hησαν Hε την παρουσ9α τουR, εκφρ(ζονταR παρ(λληλα την πεπο9θηση :τι η προσπ(θεια θα 7χει και συν7χεια. Γ. Ζαλ.

Ν Ε

ΑφορH8 στ(θηκε η «Γιορτ8 Κυνηγο;», την οπο9α διοργ(νωσε ο Κυνηγετικ:R Σ;λλογοR Καρπενησ9ου για πρLτη φορ( φ7τοR. Το ραντεβο; ε9χε καθοριστε9 για τιR 11.00 το πρω9· (νθρωποι :λων των ηλικιLν, απ: Hικρ( παιδι( H7χρι ηλικιωH7νοι, κυνηγο9 και Hη, Hε σ;HHαχο τον καλ: καιρ:, π8ραν τον δρ:Hο για το «ΚαραH7τ», σε Hια τοποθεσ9α χαρακτηριστικ8R Ευρυτανικ8R οHορφι(R, κ(τω απ: τον 9σκιο των ελ(των και δ9πλα απ: τα τρεχο;Hενα νερ(. Εκε9, ε9χαν την ευκαιρ9α να απολα;σουν 7να παραδοσιακ: γλ7ντι, Hε τη ζωνταν8 ορχ8στρα να δ9νει τον ρυθH: και τοπικ( εδ7σHατα να ακολουθο;ν …κατ( π:δαR. Το πανηγ;ρι κρ(τησε H7χρι το απ:γευHα, Hε τουR κυνηγο;R να ανανεLνουν τη συν(ντησ8 τουR για την επ:Hενη χρονι(, σε Hια εκδ8-

νι κάΜε παραδοσιακ8 Hουσικ8 και χορ: κ;λησε η περασH7νη Κυριακ8 11 ΣεπτεHβρ9ου, στη θ7ση «ΚαραH7τ», στον δρ:Hο προR Στ7νωHα

Μετ( απ: επαφ7R του βουλευτ8 Ευρυταν9αR, κ. Ηλ9α Καραν9κα Hε τη Γενικ8 ΓραHHατ7α τηR ΑποκεντρωH7νηR ιο9κησηR Θεσσαλ9αR και Στερε(R Ελλ(δαR, κα Καλλι:πη Γερακο;δη, 7γινε γνωστ: πωR 7χει 8δη εκδοθε9 εντολ8 προR το ασαρχε9ο Καρπενησ9ου, Lστε να οριστε9 (Hεσα υπ(λληλοR, αρH:διοR για τη θεLρηση αδειLν θ8ραR.

Ο συγκεκριH7νοR υπ(λληλοR, σε συνεργασ9α Hε τον Πρ:εδρο του Κυνηγετικο; Συλλ:γου Γραν9τσαR, κ. Τ(κη Γεωργαλ8, θα Hεταβα9νει H9α -8 και δ;ο φορ7R την εβδοH(δα αν χρει(ζεται- στο ασονοHε9ο Γραν9τσαR και θα ε9ναι υπε;θυνοR για την 7κδοση και

θεLρηση αδειLν θ8ραR. Κατ’ αυτ:ν τον τρ:πο, ικανοποιε9ται 7να απ: τα π(για αιτ8Hατα των κυνηγLν τηR Γραν9τσαR και τηR ευρ;τερηR περιοχ8R συνολικ(, ενL παρ(λληλα αναH7νεται να απλουστευθε9 σηHαντικ( το 7ργο τηR Υπηρεσ9αR.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ ΕΝ ΤΡ'ΜΕ ΝΗ ΙΟΙΚΗΣ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ'Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ'Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ'Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν8σι 7-9-2011 ΑριθH. Πρωτ. 3674 ΑΝΑΚΟΙΝ'ΣΗ ΑνακοινLνουHε :τι σ;Hφωνα Hε τιR ισχ;ουσεR διατ(ξειR του (ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Hετ( απ: α9τηση των Καπνι(ρη Γεωργ9ου του Θε:δωρου και Καπνι(ρη Τριαντ(φυλλο του ΘεοδLρου κατο9κων Αγριν9ου, :πωR εκπροσωπο;νται απ: τον Μπακατσι( Π7τρο κ(τοικο Καρπενησ9ου, εκδ:θηκε ταυτ(ριθHη Πρ(ξη χαρακτηρισHο; του ασ(ρχη Καρπενησ9ου σ;Hφωνα Hε την οπο9α η 7κταση συνολικο; εHβαδο; 2.806,09 τ.H., στη θ7ση «Καστανο;λα», του οικισHο; Καστανο;λα τηR Τοπικ8R Κοιν:τηταR ΨιανLν, τηR ηHοτικ8R Εν:τηταR οHν9σταR του 8Hου Καρπενησ9ου του ΝοHο; Ευρυταν9αR, χαρακτηρ9ζεται ωR Hη δασικο; χαρακτ8ρα και εHπ9πτει στιR διατ(ξειR τηR παραγρ. 6 εδ(φιο α' του αρθρ. 3 του Ν. 998/79. Κατ( τηR πρ(ξηR του ασ(ρχη επιτρ7πονται αντιρρ8σειR, εντ:R δ;ο (2) HηνLν απ: την τελευτα9α δηHοσ9ευσ8 τηR, ενLπιον τηR Α/θHιαR Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν9αR. Αντ9τυπο τηR εν λ:γω Πρ(ξηR Hε το τοπογραφικ: δι(γραHHα που τη συνοδε;ει εστ(λη στη ηHοτικ8 Εν:τητα οHν9σταR (8Hο Καρπενησ9ου), για την αν(ρτησ8 τηR επ9 7να H8να στο ηHοτικ: Κατ(στηHα. Περισσ:τερεR πληροφορ9εR δ9νονται στην Υπηρεσ9α HαR τιR εργ(σιHεR ηH7ρεR και LρεR. Ο ασ(ρχηR Καρπενησ9ου Στα;ροR ΚοσH(R ασολ:γοR


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ:ρτη 14 ΣεπτεZβρLου 2011 / ΣελLδα 16

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ:ρτη 14 ΣεπτεZβρLου 2011 / ΣελLδα 17

Ρεπορτ:ζ: Γι ργο& Ζαλοκ στα&

ΑπM το νηπιαγωγεLο ωd την τελευταLα τ:ξη του λυκεLου, στην ΕυρυτανLα φοιτοNν συνολικ: 1893 ZαθητJd, εκ των οποLων οι 980 ανKκουν στην Α/θZια ΕκπαLδευση και οι υπMλοιποι 913 στη Β/θZια. Iπωd εLναι φυσικM, το ZεγαλNτερο ποσοστM των Zαθητ^ν, ανεξαρτKτου βαθZLδαd, εLναι συγκεντρωZJνο στα σχολεLα του ΚαρπενησLου, την Lδια στιγZK που στα χωρι: τηd ΕυρυτανLαd η κατ:σταση Zοι:ζει κ:θε χρMνο Mλο και χειρMτερη· κι αυτM γιατL, τα παιδι: αναγκ:ζονται να καταφNγουν σε σχολεLα του ΚαρπενησLου -K ακMZα και :λλων πMλεων- προd αναζKτηση καλNτερων συνθηκ^ν και ευκαιρι^ν εκπαLδευσηd, Zε τιd αLθουσεd διδασκαλLαd να ZJνουν κατ’ αυτMν τον τρMπο Mλο και πιο :δειεd…

περιλαZβ:νει 6 ZαθητJd, Mπωd και η Β’, εν^ 13 :τοZα θα αποτελοNν τη Γ’ τ:ξη. Iσον αφορ: το ΕΠΑΛ, 8 παιδι: βρLσκονται στην Α’, 10 στη Β’ και 4 στη Γ’ τ:ξη του σχολεLου.

Στα ηοτικ και Νηπιαγωγεα

ΠαρMZοιο το σκηνικM και Mσον αφορ: την Πρωτοβ:θZια ΕκπαLδευση, καθ^d η πλειονMτητα των Zικρ^ν Zαθητ^ν εντοπLζεται κυρLωd στα δηZοτικ: σχολεLα και νηπιαγωγεLα τηd πMληd του ΚαρπενησLου. Eτσι, η νJα χρονι: βρLσκει το 1ο )ηZοτικM σχολεLο Zε 143 παιδι:, εν^ στιd τ:ξειd του 2ου )ηZοτικοN θα βρεθοNν συνολικ: 211 παιδι:, απM τα οποLα 15 θα κ:νουν χρKση των ΟλοKZερων τZηZ:των. Να θυZLσουZε Mτι πριν απM ZερικοNd ZKνεd, εξαιτLαd των προϋποθJσεων που Jθεσε το ΥπουργεLο ΠαιδεLαd για τη λειτουργLα του προγρ:ZZατοd, καταργKθηκαν τα ΟλοKZερα ΤZKZατα των )ηZοτικ^ν ΣχολεLων ΑγLου ΓεωργLου, Βαλα^ραd, ΓρανLτσαd, )αφνοNλαd, )υτικKd ΦραγκLσταd, ΚαστρακLου, ΚρJντηd, ΠαλαιοκατοNναd, Πλατ:νου, ΡαπτοποNλου και Φουρν:d. ΑντLστοιχα, το 3ο )ηZοτικM ΣχολεLο που βρLσκεται στον ΠροφKτη ΗλLα υποδJχεται φJτοd 122 ZαθητJd και στο 4ο )ηZοτικM πραγZατοποιKθηκαν 110 εγγραφJd, εν^ το ΕιδικM ΣχολεLο ΚαρπενησLου θα ανοLξει τιd πMρτεd του σε 6 παιδι:. Τα παραπ:νω ποσοτικ: στοιχεLα διαφοροποιοNνται προd τα κ:τω- σηZαντικ: Mταν αναφερMZαστε στα δηZοτικ: σχολεLα τηd υπMλοιπηd -πλην ΚαρπενησLου- ΕυρυτανLαd. Στο ΡαπτMπουλο, 25 παιδι: φοιτοNν στο δηZοτικM σχολεLο, την Lδια στιγZK Mπου στη )υτικK ΦραγκLστα, ο αντLστοιχοd αριθZMd φθ:νει τα 23. ΕπLσηd, συναντ:Zε 16 ZαθητJd στη ΓρανLτσα, 13 σε ΚρJντη και )αφνοNλα, 12 στη Βαλα^ρα, 11 στο Καστρ:κι και 10 στο δηZοτικM σχολεLο ΑγLου ΓεωργLου. Στα …ZονοψKφια, το δηZοτικM σχολεLο του Μεγ:λου ΧωριοN συγκεντρ^νει 9 παιδι:, εν^ 7 ZαθητJd θα φοιτKσουν τMσο στην ΠαλαιοκατοNνα, Mσο και στον Πλ:τανο ΕυρυτανLαd. ΤJλοd, στιd αLθουσεd του δηZοτικοN σχολεLου τηd Φουρν:d θα βρεθοNν ZMλιd 8 ZαθητJd, στα Dγραφα 6 και στο ΣτJ-

Στα Γυν σια και Λκεια

Στο 1ο ΓυZν:σιο του ΚαρπενησLου φοιτοNν 179 ZαθητJd, εν^ το 2ο ΓυZν:σιο, στον ΠροφKτη ΗλLα, θα υποδεχθεL φJτοd 154 παιδι:. Iσον αφορ: το ΓενικM ΛNκειο ΚαρπενησLου, ο αντLστοιχοd αριθZMd ανJρχεται στουd 230 ZαθητJd, την Lδια στιγZK που το ΕΠΑΛ ΚαρπενησLου διαθJτει 96 ZαθητJd. Στα υπMλοιπα γυZν:σια και λNκεια τηd ΕυρυτανLαd θα φοιτKσουν συνολικ: 241 παιδι:. Πιο αναλυτικ:, 55 ZαθητJd Jχουν εγγραφεL στην Α’ τ:ξη του 1ου ΓυZνασLου ΚαρπενησLου, 58 στη Β’ και ακMZα 66 στην Γ’ τ:ξη. Στη δεNτερη χρονι: λειτουργLαd του, το 2ο ΓυZν:σιο ΚαρπενησLου θα φιλοξενKσει 51 ZαθητJd στην Α’, 53 στη Β’ και 50 στη Γ’ τ:ξη. Στο ΓενικM ΛNκειο ΚαρπενησLου, τα νοNZερα …ανεβαLνουν, καθ^d 80 παιδι: θα καθLσουν στα θρανLα τηd Α’ τ:ξηd, εν^ απM 73 και 77 ZαθητJd θα αποτελοNνται αντLστοιχα οι δNο τελευταLεd τ:ξειd του σχολεLου.

Εν ZJσω των δραZατικ^ν εξελLξεων στη χ^ρα τον τελευταLο καιρM, η εLδηση πJρασε στα «ψιλ:» των δελτLων ειδKσεων και των εφηZερLδων.

νι κά

Οι αριθο

Ε

Η αρχK Jγινε απM τα δηZοτικ: σχολεLα του ΚαρπενησLου, εκεL Mπου λLγο Zετ: τιd 9.00 το πρωL, πραγZατοποιKθηκαν οι αγιασZοL, σηZατοδοτ^νταd την Jναρξη τηd σχολικKd χρονι:d για τουd ZικροNd ZαθητJd. Dλλωστε, στιd 10.30 περLπου, τελJστηκε, στο ΑZφιθJατρο τηd ΒασικKd ΒιβλιοθKκηd, ο κοινMd αγιασZMd του 1ου ΓυZνασLου, του ΕΠΑΛ και του ΓενικοN ΛυκεLου ΚαρπενησLου, απM τον ΜητροπολLτη ΚαρπενησLου κ.κ. ΝικMλαο και αρκετοNd ιερεLd τηd πMληd. ΓονεLd, ZαθητJd, καθηγητJd, αλλ: και πολιτικοL φορεLd του τMπου Jδωσαν το παρ^ν στην εκδKλωση· ZεταξN αυτ^ν, ο αντιπεριφερει:ρχηd ΕυρυτανLαd κ. ΒασLληd ΚαραZπ:d, ο αντιδKZαρχοd ΚαρπενησLου κ. ΝLκοd Σουλι^τηd και ο δηZοτικMd σNZβουλοd ΚαρπενησLου κ. ΛεωνLδαd ΠαπαδMπουλοd. ΕπLσηd, παρJστησαν ο )ιευθυντKd τηd )ιεNθυνσηd Β/θZιαd ΕκπαLδευσηd κ. ΑνδρJαd Κασκ αZπ :d, ο Προϊστ:Zενοd Εκπαιδευτικ^ν ΘεZ:των Γεν. Κατ/σηd τηd ).).Ε. κ. Ιω:ννηd ΟικονοZLδηd, εκπρMσωποι τηd αστυνοZLαd κ.α. ΑντιθJτωd, απουσLαζαν τMσο ο δKZαρχοd ΚαρπενησLου, κ. Κ^σταd Μπακογι:ννηd, Mσο και ο βουλευτKd ΕυρυτανLαd, κ. ΗλLαd ΚαρανLκαd, καθ^d ανειληZZJνεd υποχρε^σειd τοNd αν:γκασαν να βρLσκονται στην ΑθKνα. Ο )ιευθυντKd του ΓενικοN ΛυκεLου ΚαρπενησLου, κ. )ηZKτρηd ΖαγκMτσηd, στη σNντοZη οZιλLα του, ευχKθηκε σε Mλουd καλK σχολικK χρονι:, εν^ δεν παρJλειψε να συγχαρεL τουd απMφοιτουd του σχολεLου που κατ:φεραν την εισαγωγK τουd σε σχολJd τηd Τριτοβ:θZιαd ΕκπαLδευσηd. Παρ:λληλα, Jσπευσε να καθησυχ:σει γονεLd και ZαθητJd, τονLζονταd πωd απM την ΤρLτη (χθεd) θα :ρχιζε η σταδιακK διανοZK των βιβλLων. Eωd Mτου οι σχολικJd τσ:ντεd …γεZLσουν πλKρωd, οι ZαθητJd ZποροNν να επισκJ-

ΛιγMτερα απM 100 παιδι: θα φοιτKσουν κατ: τη σχολικK χρονι: 2011-2012 στο ΕΠΑΛ ΚαρπενησLου· ZMλιd 9 ZαθητJd αποτελοNν την Α’ τ:ξη, 43 τη Β’ και τJλοd, 44 την Γ’ τ:ξη του ΕΠΑΛ. ΕπιπλJον, η Α’ τ:ξη του ΕργαστηρLου ΕιδικKd ΕπαγγελZατικKd ΕκπαLδευσηd ΚαρπενησLου θα υποδεχθεL κατ: τη φετινK χρονι: 13 παιδι:. ΛιγMτερο …ειδυλλιακK, Mπωd αναφJραZε και πριν, Zοι:ζει η εικMνα στα περιφερειακ: σχολεLα τηd ΕυρυτανLαd, στα χωρι: Mπου υπ:ρχουν γυZν:σια και λNκεια, καθ^d σε αρκετJd περιπτ^σειd, στιd τ:ξειd θα γLνεται Z:θηZα Zε ZονοψKφιο αριθZM Zαθητ^ν. Eτσι, ενδεικτικM, για παρ:δειγZα, εLναι το γεγονMd πωd στο ΓυZν:σιο τηd ΠαλαιοκατοNναd θα φοιτKσουν συνολικ: 9 παιδι:· ZMνο 2 ZαθητJd αποτελοNν την Α’ τ:ξη, 3 τη Β’ και ακMZα 4 τη Γ’ τ:ξη του σχολεLου. Στο Κερασοχ^ρι, στο ΓυZν:σιο του χωριοN, θα κ:νουν Z:θηZα συνολικ: 24 :τοZα (6 στην Α’, 6 στη Β’ & 12 στη Γ’ τ:ξη), εν^ αντLστοιχα, στιd τρειd ΛυκειακJd τ:ξειd θα φοιτKσουν 18 ZαθητJd (στην Α’ τ:ξη 8 ZαθητJd, 7 στη Β’ και 3 στη Γ’). Στα θρανLα του ΓυZνασLου ΓρανLτσαd θα καθLσουν συνολικ: 21 ZαθητJd, εκ των οποLων οι 9 στην Α’ τ:ξη, οι 4 στη Β’ και ακMZα 8 στην τρLτη. Στιd ΛυκειακJd τ:ξειd του χωριοN συναντοNZε 30 παιδι:, απM 10 σε κ:θε τ:ξη. Στο “ακριτικM” ΡαπτMπουλο, ο αριθZMd των Zαθητ^ν του ΓυZνασLου ανJρχεται στουd 46, καθ^d 12 παιδι: αποτελοNν την Α’, 18 τη Β’ και ακMZα 16 τη Γ’ τ:ξη του σχολεLου. Στιd ΛυκειακJd τ:ξειd του ΡαπτοποNλου θα βρεθοNν φJτοd 30 ZαθητJd· απM αυτοNd, 7 ανKκουν στην Α’ τ:ξη, 11 στη Β' και 12 στη Γ’. Το ΓυZν:σιο Φουρν:d αναZJνεται να φιλοξενKσει φJτοd ZMλιd 9 ZαθητJd, οι οποLοι «χωρLζονται» ισοZερ^d σε τρειd αν: κ:θε τ:ξη του σχολεLου, εν^ οι ΛυκειακJd Τ:ξειd απαρτLζονται απM 7 ZαθητJd (Jναd ZαθητKd στην Α’ τ:ξη, Jναd στη Β’ και επιπλJον 5 στη Γ’). Στη )υτικK ΦραγκLστα, στο ΓυZν:σιο και το ΕΠΑΛ που λειτουργοNν στο χωριM, θα φοιτKσουν συνολικ: 47 παιδι: (25 στο πρ^το και 22 αντLστοιχα στο δεNτερο). Η Α’ τ:ξη του ΓυZνασLου θα

νωZα ακMZα 4… Συνολικ:, 761 ZαθητJd αναZJνεται να φοιτKσουν στα δηZοτικ: σχολεLα τηd ΕυρυτανLαd. Στιd πιο ZικρJd ηλικLεd, στα νηπιαγωγεLα του νοZοN Zαd, θα βρεθοNν 219 παιδι:, Zε τη ZερLδα του λJοντοd να ανKκει στα πJντε νηπιαγωγεLα που βρLσκονται στο ΚαρπενKσι, καθ^d αναZJνεται να φιλοξενKσουν 167 νKπια (45 παιδι: στο 1ο, 28 στο 2ο, 39 στο 3ο, 27 στο 4ο και 28 στο 5ο). Dξιο αναφορ:d εLναι το γεγονMd πωd σε κανJνα απM τα νηπιαγωγεLα που βρLσκονται σε χωρι: του νοZοN, ο αριθZMd των παιδι^ν δεν ξεπερν: τα ZονοψKφια επLπεδα. Προd επLρρωση των παραπ:νω, αρκεL να αναφJρουZε Mτι στη )υτικK ΦραγκLστα θα βρεθοNν 8 παιδι:, στην ΠαλαιοκατοNνα και τη Φουρν: ZMλιd 6, εν^ τα νηπιαγωγεLα Βαλα^ραd και ΓρανLτσαd θα απαρτLζονται απM 5 παιδι:. Στα νηπιαγωγεLα ΡαπτοποNλου και ΚρJντηd συναντ:Zε 4 παιδι:, στο ΣτJνωZα 3, στο Μεγ:λο ΧωριM και τη )αφνοNλα ZMλιd 2, εν^ στη ):φνη ΕυρυτανLαd ZMνο Jνα παιδL… Στο ΕιδικM ΝηπιαγωγεLο του ΚαρπενησLου, τJλοd, θα υπ:ρχουν φJτοd 6 παιδ:κια.

Κρατικ Πιστοποιητικ Γλωσσο θεια&

ΕντωZεταξN, απM τη )ιεNθυνση )ευτεροβ:θZιαd ΕκπαLδευσηd ΝοZοN ΕυρυτανLαd ανακοιν^θηκε Mτι παρελKφθησαν τα πτυχLα των επιτυχMντων στιd εξετ:σειd του ΚρατικοN ΠιστοποιητικοN ΓλωσσοZ:θειαd, που πραγZατοποιKθηκαν τον Μαjου του 2011. Οι επιτυχMντεd ZποροNν να προσJρχονται στα ΓραφεLα τηd ).).Ε. Ν. ΕυρυτανLαd, στην οδM Κατσαντ^νη 2, κατ: τιd εργ:σιZεd ηZJρεd και ^ρεd. ΜποροNν επLσηd να καλοNν στο τηλ. 22370-80245.

υρ υτ α

Οι αγιασο

πτονται την ειδικK ψηφιακK πλατφMρZα του υπουργεLου ΠαιδεLαd, στην ιστοσελLδα http://digitalschool.minedu.gov. gr. Η πλατφMρZα περιλαZβ:νει συνολικ: 160 σχολικ: εγχειρLδια για τα γυZν:σια, τα γενικ: και επαγγελZατικ: λNκεια. Παρ:λληλα, αγιασZMd τελJστηκε και στο 2ο ΓυZν:σιο ΚαρπενησLου, στο νJο ΣχολικM ΣυγκρMτηZα στον ΠροφKτη ΗλLα· το ΓυZν:σιο λειτουργεL φJτοd για δεNτερη χρονι:.

Τα νJα παιδι: εLναι ικαν: να αλλ:ξουν την Ελλ:δα προd το καλNτερο

Ν Ε

913 ZαθητJd στα ΓυZν:σια και ΛNκεια - 980 στα )ηZοτικ: και ΝηπιαγωγεLα του νοZοN Με τουd καθιερωZJνουd αγιασZοNd αλλ: …χωρLd βιβλLα ξεκLνησε, τη )ευτJρα 12 ΣεπτεZβρLου 2011, η νJα σχολικK χρονι: στα σχολεLα τηd ΕυρυτανLαd.

Μια Ευρυτνισσα στη Βουλ

Α

Χτπησε το πρτο κουδονι

ιακοπ τλο για εκατοντδε αθητ στην Ευρυτανα

Απ τι& σχολ& τα δελτα επιτυχα&

ΕπLσηd, Jγινε γνωστM Mτι οι επιτυχMντεd ΓενικοN ΛυκεLου και ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ και ΤΕΙ τηd χ^ραd κατ: το ακαδηZαϊκM Jτοd 2011-2012 δεν θα παραλ:βουν φJτοd δελτLο επιτυχLαd για την εγγραφK τουd στη σχολK που πJτυχαν, καθ^d τα δελτLα επιτυχLαd Jχουν σταλεL απM το ΥπουργεLο ΠαιδεLαd απευθεLαd στιd γραZZατεLεd των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Για περισσMτερεd πληροφορLεd οι επιτυχMντεd ZποροNν να απευθNνονται στα Γενικ: ΛNκεια και ΕΠΑΛ αποφοLτησKd τουd.

ιασZM του M τον κοινM αγ ΣτιγZιMτυπο απ ι του 1ου κοN ΛυκεLου κα ΕΠΑΛ, του Γενι d Βασιτη ο ο ΑZφιθJατρ στ υ, Lο ασ Zν Γυ , καθηγηηd. ΜαθητJd κKd ΒιβλιοθKκ οNν την οι παρακολουθ ησLου. τJd και επLσηZ εν ρπ ροπολLτη Κα οZιλLα του Μητ

Προσλψει& αναπληρωτ ν εκπαιδευτικ ν

Στην ΕυρυτανLα θα τοποθετηθοNν συνολικ: 18 :τοZα Την πρMσληψη 1.412 προσωριν^ν αναπληρωτ^ν εκπαιδευτικ^ν του κλ:δου ΠΕ70)ασκ:λων και 1.097 εκπαιδευτικ^ν του κλ:δου ΠΕ60-Νηπιαγωγ^ν για την κ:λυψη των λειτουργικ^ν κεν^ν σε σχολεLα Πρωτοβ:θZιαd ΕκπαLδευσηd, καθ^d και ακMZα 888 εκπαιδευτικ^ν ωd αναπληρωτJd πλKρουd ωραρLου )ευτεροβ:θZιαd ΕκπαLδευσηd των κλ:δων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ04.05, για τα σχολεLα ΓενικKd ΠαιδεLαd και ΕπαγγελZατικKd ΕκπαLδευσηd, ανακοLνωσε, την περασZJνη Τετ:ρτη 7 ΣεπτεZβρLου 2011, το ΥπουργεLο ΠαιδεLαd. Iσον αφορ: τον νοZM Zαd, σNZφωνα Zε τουd πLνακεd που Jδωσε στη δηZοσιMτητα το υπουργεLο, προσλαZβ:νονται 18 εκπαιδευτικοL, απM τουd οποLουd οι 6 ωd δ:σκαλοι, οι 8 ωd νηπιαγωγοL και οι υπMλοιποι 4 ωd φιλMλογοι και θεολMγοι. ΣηZει^νεται δε πωd οι προσλαZβανMZενοι θα τοποθετη-

θοNν προσωριν: Zε απMφαση του )ιευθυντK ΕκπαLδευσηd, σε κενJd θJσειd των σχολεLων τηd περιοχKd Mπου προσλKφθηκαν, ZJχρι τη λKξη του διδακτικοN Jτουd. Στον κλ:δο των νηπιαγωγ^ν, τα ονMZατα των εκπαιδευτικ^ν Jχουν ωd εξKd: )ηZητρLου ΕλJνη, Ρ:ντζου ΠαναγιοNλα, Βαγγελ: ΚαλλιMπη, Αργυρ:κη ΕυαγγελLα, Παπανικολ:ου ΜαρLα, ΜπατσLλα ΒασιλικK, Κοκοβα ΕλJνη, ΣιοNλα Μαρι:νθη. Οι δ:σκαλοι που θα διδ:σκουν τη νJα σχολικK χρονι: στα ZJρη Zαd εLναι οι: Γ ια ν ν ου λ : κ ο υ Βα σ ι λι κ K , Αλεξι:δου ΜαρLα, ΚουλαουζLδου )Jσποινα, ΙωαννLδου ΑναστασLα, ΣακελλαρLου ΜαρLα, ΛαζαρLδου ΕλJνη. ΤJλοd, στην ΕυρυτανLα προσλKφθηκαν οι φιλMλογοι Μ:νδ α λ ο υ Φ ω τ ε ι ν K , Σ τ ε ρ γ ι: ν ο υ ΚωνσταντLα-Παναγι^τα και Παπαϊω:ννου ΦωτεινK, Mπωd και ο θεολMγοd ΧαροκMποd ΑλJξανδροd.

Στην ΑθKνα, το τριKZερο απM την ΠαρασκευK 2 Jωd τη )ευτJρα 5 ΣεπτεZβρLου, Jλαβε χ^ρα η «ΒουλK των ΕφKβων», το εκπαιδευτικM πρMγραZZα που συZπλKρωσε φJτοd 16 χρMνια ζωKd, Zε τη συZZετοχK 300 νJων παιδι^ν απM την Ελλ:δα, την ΚNπρο και την ΟZογJνεια. Αν:Zεσα τουd, η 17χρονη ΠετροNλα ΤσιοNλου, ZαθKτρια τηd Γ’ τ:ξηd του ΓενικοN ΛυκεLου ΚαρπενησLου, η οποLα ZLλησε Ευρυτανικ: ΝJα» γι’ αυτK στα «Ε την «αξJχαστη», Mπωd τη χαρακτηρLζει, εZπειρLα, η οποLα την Jκανε να αισθανθεL «…πραγZατικK βουλευτKd». Iλα :ρχισαν πριν απM ZερικοNd ZKνεd, Mταν και ζητKθηκε απM τα παιδι: να γρ:ψουν Zια Jκθεση, Zε θJZα «…κ:τι που πιστεNετε Mτι απασχολεL εσ:d και τουd νJουd γενικMτερα». Η ΠετροNλα δεν Jχασε την ευκαιρLα και Jτσι αποφ:σισε να συZZετ:σχει, αναπτNσσονταd τιd θJσειd τηd γNρω απM τα πολιτικ: κMZZατα στα πανεπιστKZια. Οι εκθJσειd των παιδι^ν στ:λθηκαν στο υπουργεLο ΠαιδεLαd και στη συνJχεια πραγZατοποιKθηκε στο σχολεLο κλKρωση, απM την οποLα η 17χρονη ZαθKτρια αναδεLχθηκε εκπρMσωποd τηd ΕυρυτανLαd στη ΒουλK των ΕφKβων, τον θεσZM που οραZατLστηκε πριν απM αρκετ: χρMνια Jναd απM τουd ZεγαλNτερουd υπJρZαχουd τηd νJαd γενι:d, ο «αι^νιοd Jφηβοd», πεζογρ:φοd Αντ^νηd ΣαZαρ:κηd. Με τι ακριβ^d ασχολKθηκε MZωd η ΠετροNλα ΤσιοNλου κατ: τη δι:ρκεια των συνεδρι:σεων και τι επιχειρηZατολογLα ανJπτυξε; Η Lδια αποκρLνεται πωd «…ΥπKρχαν πJντε επιτροπJd στο σNνολο. Εγ^ KZουν στην 5η επιτροπK που εLχε τLτλο «)ηZMσια )ιοLκηση, )ηZMσια Τ:ξη και )ικαιοσNνη», καθ^d το θJZα τηd JκθεσKd Zου Kταν σχετικM. ΣυζητKσαZε για τιd Lσεd ευκαιρLεd και την Lση ZεταχεLριση των ανδρ^ν και των γυναικ^ν στον εργασιακM τοZJα. Εγ^ εLχα την ευκαιρLα να ZιλKσω εν^πιον του κοινοN την πρ^τη ZJρα, Mπου και αναφJρθηκα στην :νιση ZεταχεLριση που υφLστανται οι γυ-

ναLκεd, ιδιαLτερα στον ιδιωτικM τοZJα εργασLαd. ΕπεσKZανα το Mτι παρMτι βρισκMZαστε στον 21ο αι^να, υπ:ρχουν ακMZα κ:ποια στοιχεLα ρατσισZοN, κυρLωd ειd β:ροd των γυναικ^ν. 9στMσο, δεν θα πρJπει να εξισ^σουZε τελεLωd τη θJση των γυναικ^ν Zε αυτK των ανδρ^ν, καθ^d υπ:ρχουν κ:ποιεd διαφορJd ZεταξN τουd που η Lδια η φNση τιd δηZιουργεL. ΤJλοd, Jκανα αναφορ: και στιd εργαζMZενεd ZητJρεd, λJγονταd Mτι πρJπει να Jχουν κ:ποια συγκεκριZJνα δικαι^Zατα, Mπωd στο Mριο τηd συνταξιοδMτησηd και στιd :δειεd. Κ:πωd Jτσι προχωροNσε η συζKτηση ZJσα στην αLθουσα και το συZπJρασZα που βγ:λαZε εLναι Mτι οι νMZοι υπ:ρχουν αλλ: δεν τηροNνται, χωρLd βJβαια να καταλKξουZε στο αν φταLει η κυβJρνηση γι’ αυτM K η συνεLδηση των ΕλλKνων…». Τι θα ZεLνει, MZωd, χαραγZJνο για καιρM στη ZνKZη τηd 17χρονηd ZαθKτριαd απM το ΚαρπενKσι; Μ:λλον οι φιλLεd που Jκανε Zε συνοZKλικοNd τηd απM την Ελλ:δα, την ΚNπρο και το εξωτερικM, αποκρLνεται Zε ενθουσιασZM η ΠετροNλα ΤσιοNλου, συZπληρ^νονταd Z:λιστα πωd οι Jφηβοι βουλευτJd τηd φετινKd 16η ΣυνMδου σκJφτονται να πραγZατοποιKσουν Zια ZικρK επανJνωση το επMZενο καλοκαLρι, ^στε να φJρουν ξαν: στον νου τιd στιγZJd που πJρασαν ZαζL. Τα παιδι:, κατ: τη δι:ρκεια των ηZερ^ν που βρLσκονταν στην ΑθKνα, εLχαν την ευκαιρLα να παρακολουθKσουν θεατρικJd παραστ:σειd και να επισκεφθοNν τον χ^ρο τηd ΑκρMποληd και το νJο ΜουσεLο, «…Zε τη συνοδεLα τηd αστυνοZLαd, κ:τι που γLνεται και στουd πολιτικοNd», Mπωd αναφJρει χαρακτηριστικ: η 17χρονη. ΜJνει MZωd κ:τι ουσιαστικM απM αυτK την εZπειρLα; ΜJσα απM Mσα :κουσε και εLδε στη ΒουλK των ΕφKβων, θεωρεL πωd η νJα γενι: εLναι σε θJση να δ^σει Zια πνοK αλλαγKd στην Ελλ:δα τα επMZενα χρMνια; Η ZαθKτρια του ΓενικοN ΛυκεLου ΚαρπενησLου εZφανLζεται αισιMδοξη, αφοN δηλ^νει πωd «…τα παιδι: που γν^ρισα εLχαν απLστευτεd ιδJεd και υπJροχεd προτ:σειd, κ:τι που σηZαLνει Mτι αν αναλ:βουν τα Lδια πρωτοβουλLα ZποροNν να διορθ^σουν πολλ: πρ:γZατα. ΠιστεNω Mτι ε:ν αποφασLσουν να κινητοποιηθοNν, εLναι ικαν: να αλλ:ξουν ολMκληρη την Ελλ:δα προd

το καλNτερο στο ZJλλον! )εν εLναι MZωd ZMνο η δικK τουd απMφαση και θJληση, αλλ: και το πMσεd ευκαιρLεd τουd Jχουν δοθεL…Γι’ αυτM Mλοι Zαd πρJπει να στηρLξουZε τη νJα γενι: και να Zην την υποτιZοNZε, γιατL χωρLd αυτK δεν πρMκειται να γLνει τLποτα!», υπογραZZLζει Zε νMηZα η ΠετροNλα. Η 16η ΣNνοδοd τηd ΒουλKd των ΕφKβων ολοκληρ^θηκε τη )ευτJρα 5 ΣεπτεZβρLου, Zε την υπερψKφιση πJντε νοZοσχεδLων απM την ΟλοZJλεια του προγρ:ZZατοd, τα οποLα εLχαν τNχει επεξεργασLαd στιd ΕπιτροπJd το ΣαββατοκNριακο. Τα νοZοσχJδια αφοροNσαν τη βLα στα γKπεδα και την καταπολJZησK τηd, τη χορKγηση τηd ελληνικKd ιθαγJνειαd σε αλλοδαποNd, την επιτ:χυνση τηd αν:πτυξηd των ανανε^σιZων πηγ^ν ενJργειαd (ΑΠΕ) για την αντιZετ^πιση τηd κλιZατικKd αλλαγKd, την Lση ZεταχεLριση ανδρ^ν και γυναικ^ν, καθ^d και την αντιZετ^πιση του προβλKZατοd των ναρκωτικ^ν και τα συνακMλουθα θεραπευτικ: ZJτρα. Τη συνεδρLαση τηd ΟλοZJλειαd παρακολοNθησε ο ΠρMεδροd τηd )ηZοκρατLαd Κ:ρολοd ΠαποNλ ιαd, ο πρωθυπουργMd Γι^ργοd ΠαπανδρJου, ο επικεφαλKd τηd ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΑλJξηd ΤσLπραd, εκπρMσωποι των υπολοLπων κοZZ:των τηd αντιπολLτευσηd, η υπουργMd ΠαιδεLαd κα Dννα )ιαZαντοποNλου κ.α. Η ΒουλK των ΕφKβων ξεκLνησε το 1994 ωd εκπαιδευτικM πρMγραZZα τηd ΒουλKd των ΕλλKνων, επL προεδρLαd του ΑπMστολου ΚακλαZ:νη. Στα 16 χρMνια που Zεσολ:βησαν, περισσMτεροι απM 300.000 ZαθητJd Jχουν συZZετ:σχει στη διαδικασLα επιλογKd για το πρMγραZZα και περLπου 5.000 Jφηβοι «βουλευτJd» εLχαν την ευκαιρLα να βρεθοNν στην αLθουσα τηd ΟλοZJλειαd του ελληνικοN ΚοινοβουλLου και να π:ρουν ZJροd στιd εργασLεd του προγρ:ZZατοd.


Μόνιµες Στήλες Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετIρτη 14 Σεπτεkβρ\ου 2011 / Σελ\δα 18

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθ[kατα Το τk[kα χωρ\ζει το πρ]γραkkα σπουδoν του σε δ^ο κατευθ^νσειu: 1. Παιδαγωγικ[u Οικιακ[u Οικονοk\αu και 2. Ανθρωποοικολογ\αu. ΕνδεικτικI αναφZρουkε κIποια απ] τα kαθ[kατα που διδIσκονται στο τk[kα: Βιολογ\α, Κοινωνιολογ\α τηu ΟικογZνειαu, Στοιχε\α <ικα\ου, ΥπολογιστικI ΜαθηkατικI, Κοινωνικ[ Ανθρωπολογ\α, Τεχνολογ\α Οικιακ[u Οικονοk\αu, Ιστορ\α του Πολιτισkο^, Μικροοικονοkικ[, Πληροφορικ[, ΕφαρkοσkZνη Οικολογ\α, Χηkε\α, Οικολογικ[ <ιαχε\ριση και Κατοικιoν και Οικισkoν, Οικονοkικ[ του Καταναλωτ[ και τηu Επιχε\ρησηu, Επιστ[kη και Τεχνολογ\α Τροφ\kων, Αγροτικ[ Οικονοkικ[, Ψυχολογ\α, Οικονοkικ[ Γεωγραφ\α, <ιατροφ[, <ιο\κηση Ανθρωπ\νων Π]ρων, ΜIρκετινγκ - Tρευνα ΑγορIu, Περιβαλλοντικ[ Βιολογ\α, Yπιεu ΜορφZu Τουρισkο^, Προληπτικ[ Ιατρικ[ Αγωγ[u Υγε\-

ΜεταπτυχιακI Το τk[kα προσφZρει Μεταπτυχιακ] Πρ]γραkkα Σπουδoν kε τ\τλο «Βιoσιkη ΑνIπτυξη», το οπο\ο Zχει τρειu κατευθ^νσειu: α) Τοπικ[ ΑνIπτυξη, β) <ιαχε\ριση ΠεριβIλλοντοu, γ) Αγωγ[ του Καταναλωτ[. Επ\σηu, το τk[kα Οικιακ[u Οικονοk\αu και Οικολογ\αu του Χαροκοπε\ου Πανεπιστηk\ου οργανoνει και λειτουργε\ απ] το εαριν] εξIkηνο του ακαδηkαϊκο^ Zτουu 2007-2008 Πρ]γραkkα Μεταπτυχιακoν Σπουδoν (Π.Μ.Σ.) kε τ\τλο: «Εκπα\δευση και Πολιτισk]u». Εκτ]u απ] αυτI τα kεταπτυχιακI, οι απ]φοιτοι kπορο^ν να παρακολουθ[σουν kεταπτυχιακI στο αντικε\kενο, κυρ\ωu, των οικονοkικoν.

χαν στο διαγωνισk] 77 και απ] αυτο^u 50 [ταν επιτυχ]ντεu. Tτσι, το ποσοστ] διορισkο^ (επιτυχ]ντεu / θZσειu) [ταν περ\που 300 % (διορ\στηκαν ]λοι και Zkειναν και 99 θZσειu κενZu). Σηkειoνουkε ]τι οι αιτ[σειu που Zγιναν [ταν λιγ]τερεu απ] τιu θZσειu που προκηρ^χθηκαν, εξ’ αιτ\αu του ]τι δεν υπIρχουν πολλο\ απ]φοιτοι του συγκεκριkZνου τk[kατοu. Το \διο συνZβη και στον πρ]σφατο διαγωνισk] του Α.Σ.Ε.Π. το 2006. Προκηρ^χθηκαν 48 θZσειu, Zκαναν α\τηση 63 υποψ[φιοι και απ’ αυτο^u 40 [ταν επιτυχ]ντεu. Tτσι, το ποσοστ] διορισkο^ (επιτυχ]ντεu / θZσειu) [ταν περ\που 120 % (διορ\στηκαν ]λοι και Zkειναν και 8 θZσειu κενZu). Στο διαγωνισk] του Α.Σ.Ε.Π. το 2008 προκηρ^χθηκαν 30 θZσειu, Zκαναν α\τηση 70 Iτοkα, συkkετε\χαν στο διαγωνισk] 62 και απ] αυτο^u 37 [ταν επιτυχ]ντεu. Tτσι, το ποσοστ] διορισkο^ (επιτυχ]ντεu / θZσειu) [ταν περ\που 81 % (περ\που 8 στουu 10.) Επ\σηu, οι απ]φοιτοι του τk[kατοu kπορο^ν ακ]kη να εργαστο^ν στουu εξ[u χoρουu: • στιu σχολZu kαθητε\αu του Ο.Α.Ε.<., καθou και σε προγρIkkατα λαϊκ[u επιk]ρφωσηu, τοπικ[u-κοινοτικ[u περιφερειακ[u ανIπτυξηu, ενηkZρωσηu του καταναλωτ[, προστασ\αu του περιβIλλοντοu κ.I.

ΕργασιακI Ο κ^ριοu τοkZαu απασχ]λησηu των αποφο\των ε\ναι ο <ηk]σιοu, και συγκεκριkZνα η <ευτεροβIθkια Εκπα\δευση (kIθηkα Οικιακ[u Οικονοk\αu). Οι απ]φοιτοι εντIσσονται στον ΚλIδο Π.Ε. 15, Οικιακ[u Οικονοk\αu και kπορο^ν να διοριστο^ν στη <ευτεροβIθkια Εκπα\δευση ωu καθηγητZu. Στο διαγωνισk] του Α.Σ.Ε.Π. το 2004 προκηρ^χθηκαν 149 θZσειu, Zκαναν α\τηση 92 Iτοkα, συkkετε\-

υρ υτ α

Ο 14χρονο που απκτησε βιονικ χρι χ ρη στη Mercedes Του Φακ\τσα <ιον^ση email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr

<ηkοσιε^θηκε στιu 20/08/2011

Ε

Η εταιρε\α Touch Bionics, που εξειδικε^εται σε τεχνολογ\εu προσθετικ[u, και η αυτοκινητοβιοkηχαν\α Mercedes Zγιναν χορηγο\ του 14χρονου, που γενν[θηκε χωρ\u αριστερ] χZρι (κIτω απ] το ^ψοu του καρπο^), στην Zκκλησ[ του να αποκτ[σει Zνα βιονικ] χZρι. Ο νεαρ]u Matthew, kε kια επιστολ[ του στον επικεφαλ[u τηu οkIδαu τηu Mercedes που δραστηριοποιε\ται στη Formula 1, τηu οπο\αu ο Matthew ε\ναι φανατικ]u οπαδ]u, εξ[γησε kε ειλικριν[ και αυθ]ρkητο τρ]πο τουu περιορισkο^u που ε\χε kε το παλι] προσθετικ] του χZρι, λZγονταu πωu ο στ]χοu του [ταν τoρα να αποκτ[σει Zνα νZο λειτουργικ] προσθετικ] χZρι, αναφZρονταu kIλιστα και το ]νοkα του συγκεκριkZνου kοντZλου: το ηλεκτρονικ] προσθετικ] χZρι i-LIMB™ Pulse, Zνα απ] τα προϊ]ντα τηu Touch

Bionics. Το νZο Iκρο θα του Zδινε kεγαλ^τερο Zλεγχο και ελευθερ\α, καθou και ευρ^τερη γκIkα κιν[σεων. Το k]νο εkπ]διο [ταν πωu το i-LIMB™ Pulse [ταν πολ^ ακριβ] για τιu οικονοkικZu δυνατ]τητεu τηu οικογZνειαu του Matthew και δεν χορηγε\ται απ] το Εθνικ] Σ^στηkα Υγε\αu τηu Μ. Βρεταν\αu (NHS). Η Mercedes επικοινoνησε kε την Touch Bionics για το πou kπορο^ν οι δ^ο εταιρε\εu να βοηθ[σουν τον Matthew, και αφο^ δηkιουργ[θηκε Zνα καλ] κλ\kα συνεργασ\αu, η Touch Bionics δZχτηκε να προσφZρει δωρεIν στον 14χρονο τιu κλινικZu δοκιkZu προσαρkογ[u του Iκρου iLIMB™ Pulse – kε αντIλλαγkα το ]φελοu απ] την πρ]σβαση σε υπηρεσ\εu τεχνολογ\αu που θα [ταν πολ^ χρ[σιkεu στην οkIδα Zρευναu και ανIπτυξηu τηu Touch Bionics. Σηkειoνεται πωu Zναu ιδιoτηu συν[θωu πληρoνει πIνω απ] 25.000 αγγλικZu λ\ρεu για την αγορI του i-LIMB™ Pulse, το kεγαλ^τερο kZροu των οπο\ων πηγα\νει στιu υπηρεσ\εu κλινικ[u προσαρkογ[u του Iκρου. Η Mercedes, για να βοηθ[σει τον Matthew να συγκεντρoσει το υπ]λοιπο ποσ] για την αγορI του Iκρου (10.000 λ\ρεu), συνεργIζεται στενI kε την οικογZνεια του 14χρονου, υποστηρ\ζονταu την

• ωu Σ^kβουλοι [ Εkπειρογνokονεu σε Υπηρεσ\εu των Υπουργε\ων Γεωργ\αu, Υγε\αu-Πρ]νοιαu, Εργασ\αu και σε Γεωργικο^u Συνεταιρισkο^u • ωu Επιστηkονικο\ Σ^kβουλοι σε Ιδρ^kατα και ΜονIδεu Περ\θαλψηu.

Α

αu, ΟικονοkικI του ΠεριβIλλοντοu κ.I. ΑναλυτικI, το πρ]γραkkα σπουδoν παρουσιIζεται στην ιστοσελ\δα του τk[kατοu.

Χρ[σιkεu Πληροφορ\εu • Το τk[kα ε\ναι το kοναδικ] στην ΕλλIδα kε αυτ] το αντικε\kενο και ξεκ\νησε τη λειτουργ\α του το 1993. • Οι απ]φοιτοι του τk[kατοu δεν εγγρIφονται στο Οικονοkικ] Επιkελητ[ριο ΕλλIδαu.

Ν Ε

Περιγραφ[ Το τk[kα Οικιακ[u Οικονοk\αu και Οικολογ\αu Zχει βασικ] σκοπ] τη δηkιουργ\α επιστηk]νων ικανoν να ασχοληθο^ν kε θZkατα που σχετ\ζονται kε την κατοικ\α, τη διατροφ[ και γενικ]τερα τον Sνθρωπο και το Οικιακ] ΠεριβIλλον του, συkβIλλονταu Zτσι στην προαγωγ[ τηu επιστηkονικ[u γνoσηu και τη βελτ\ωση τηu κοινωνικ[u και οικονοkικ[u ανIπτυξηu του τ]που.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ

νι κά

Πυξδα για το λλον

Χαροκπειο Πανεπιστ ιο (Αθνα)

Περισσ]τερεu πληροφορ\εu για τα τk[kατα των Πανεπιστηk\ων - Τ.Ε.Ι. Στρατιωτικoν Σχολoν kπορε\τε να βρε\τε στο βιβλ\ο kαu «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2011». Στο βιβλ\ο παρουσιIζονται αναλυτικZu πληροφορ\εu σχετικI kε το πρ]γραkkα σπουδoν των τkηkIτων, ενδεικτικI kαθ[kατα που διδIσκονται σε κIθε τk[kα, τα kεταπτυχιακI που προσφZρουν τα τk[kατα, τα επαγγελkατικI δικαιokατα των αποφο\των, π\νακαu Στατιστικoν Στοιχε\ων kε: ΒIσειu, Αριθk] ΕισακτZων, <ηλoσειu τkηkIτων ωu πρoτη επιλογ[ κ.I. Ο Σπ^ροu Μιχαλο^ληu ε\ναι M.Sc. Σ^kβουλοu Επαγγελkατικο^ Προσανατολισkο^ τηu εταιρ\αu “ORIENTUM - Σ^kβουλοι Στ αδι οδροk\αu”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr

ΙΕΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Μχρι την Παρασκευ η υποβολ αιτσεων για την πρ]σληψη εκπαιδευτoν

Ο Matthew James kε το νZο βιονικ] του χZρι

πρωτοβουλ\α τουu να δηkιουργ[σουν kια ειδικ[ ιστοσελ\δα για την εξοικον]kηση π]ρων για την αγορI του i-LIMB™ Pulse: http://mynewarm.moonfruit.com/ Πηγ[: http://www.disabled.gr Σχ]λιο: Ε\ναι σηkαντικ] σε κIθε τοkZα τηu ζω[u kαu, να διεκδικο^kε αυτ] που kαu χρειIζεται για να kαu διευκολ^νει τη ζω[ kαu. Για επικοινων\α kε τον συντIκτη τηu στ[ληu στο email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr

Να θυk\σουkε πωu το Ινστιτο^το Επαγγελkατικ[u ΚατIρτισηu (ΙΕΚ) Καρπενησ\ου θα προβε\ στην πρ]σληψη εκπαιδευτoν για την κIλυψη των αναγκoν του κατI το φθινοπωριν] εξIkηνο 2011-2012.

Τα Iτοkα που θα προσληφθο^ν τελικI εκπαιδευτZu ιδιoτεu [ kε οποιαδ[ποτε σχZση εργασ\αu απασχολο^kενοι στον <ηk]σιο [ Ιδιωτικ] τοkZα- θα απασχολο^νται kε σ^kβαση k\σθωσηu Zργου kε ωρια\α αντιkισθ\α. Οι υποψ[φιοι kπορο^ν να υποβIλλουν τιu σχετικZu αιτ[σειu kZχρι την επ]kενη Παρασκευ[ 16 Σεπτεkβρ\ου

2011. Για περαιτZρω πληροφορ\εu σχετικI kε τα kαθ[kατα, τα προσ]ντα των εκπαιδευτoν ανI kIθηkα και τα απαιτο^kενα δικαιολογητικI, οι ενδιαφερ]kενοι kπορο^ν να ανατρZχουν στην ιστοσελ\δα www.ideke.edu.gr, ]που Zχει αναρτηθε\ αναλυτικI η πρ]σκληση πρ]σληψηu, καθou και να απευθ^νονται στο ΙΕΚ Καρπενησ\ου, στο τηλZφωνο 22370-24058. ΤZλοu, να σηkειoσουkε ]τι κατI το φθινοπωριν] εξIkηνο (Οκτoβριοu 2011-ΦεβρουIριοu 2012) στο ΙΕΚ Καρπενησ\ου θα λειτουργ[σουν οι ειδικ]τητεu: ειδικ]u kηχανογραφηkZνου λογιστηρ\ου (Α’ εξIkηνο) και ειδικ]u δασικ[u προστασ\αu (Γ’ εξIkηνο).


Α

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ,ρτη 14 ΣεπτεGβρ9ου 2011 / Σελ9δα 19

Τακτικ Γενικ Συνλευση ΕΠΣ Ευρυταν α

6ναρξη συνεδρ9ασηQ Η Συνεδρ9αση ,ρχισε Gε την εκλογ8 γραGGατ7α και την 7γκριση του απολογισGο; (1/3-31/12), του διοικητικο; απολογισGο;, αλλ, του προϋπολογισGο; (2012). Στη συν7χεια, ο κ. Γκορ:γιαQ σχολ9ασε κρ9νονταQ υπερβολικ: το νο;Gερο σχετικ, Gε τα 7ξοδα λειτουργ9αQ τηQ σχολ8Q διαιτησ9αQ, ενK στο 9διο G8κοQ κ;GατοQ 8ταν η ερKτηση του κ. Λι,γκα σχετικ, Gε το πακ7το GικτKν οG,δων. Ο κ. Βον:ρταQ αρχικ, και ο κ. Λαθ;ρηQ στη συν7χεια 7δωσαν τιQ διευκρινιστικ7Q εξηγ8σειQ.

Κεφ,λαιο διαιτησ9α Το θ7Gα που απασχ:λησε περισσ:τερο 8ταν η διαιτησ9α και 8ταν η αιτ9α που πολλ7Q φορ7Q οι τ:νοι αν7βηκαν. Στο επ9κεντρο βρ7θηκε ο ορισG:Q των διαιτητKν, αλλ, και η

Ν Ε

τ, τη Μ7λη τηQ 6νωσηQ κα υσηQ. λε ν7 συ Q τη εια ρκ δι,

τητ8Q τηQ Ευρυταν9αQ, ενK ωQ «τυχα9ο» χαρακτ8ρισε το γεγον:Q ο Πρ:εδροQ τηQ 6νωσηQ Πεταρο;δηQ. «ιαιτητ7Q απ: ,λλουQ νοGο;Q τρKνε Gαζ9 Gε τα σωGατε9α» δ8λωσε ο κ. Λι,γκαQ, ο οπο9οQ χαρακτ8ρισε ωQ «σφαγιαστικ7Q» τιQ διαιτησ9εQ απ: ορισG7νουQ Φθιωτο;Q ρ7φερι. Στη συν7χεια, το λ:γο π8ρε ο κ. Αντων9ου, ο οπο9οQ σχολ9ασε πωQ «το πρ:βληGα δεν ε9ναι G:νο ποσοτικ:, αλλ, και οι ξ7νοι που 7ρχονται δεν ε9ναι καλ;τεροι… πρ7πει να βοηθ8σουGε τα παιδι, τηQ περιοχ8Q…». Σχ:λιο 7γινε και για τουQ τελικο;Q των play off, καθKQ εκφρ,στηκε η ,ποψη πωQ θα Gπορο;σε να οριστε9 (7στω) ωQ 4οQ διαιτητ8Q η ΜπουGπουρ8 Κωνσταντ9να, η οπο9α ε9ναι διεθν8Q 8 ακ:Gα ,τοGα Gε εGπειρ9α και παιχν9δια απ: Gεγαλ;τερεQ κατηγορ9εQ. ΠοταGι, και Α9ολοQ ζ8τησαν οι διαιτησ9εQ τηQ επ:GενηQ χρονι,Q να προκ;πτουν Gετ, απ: κλ8ρωση και :χι Gε ορισG: (:πωQ τKρα), 2 ηG7ρεQ πριν την 7ναρξη του πρKτου αγKνα. Τον9στηκε επ9σηQ πωQ παλαι:τερα, :ταν το Ευρυτανικ: ποδ:σφαιρο προσπαθο;σε να ορθοποδ8σει ε9χε διαιτητ7Q στιQ Gεγ,λεQ κατηγορ9εQ, ενK τKρα ε9ναι ελ,χιστοι που πα9ζουν σε ανKτερο επ9πεδο.

υρ υτ α

Απ: την πλευρ, του .Σ. τηQ ΕΠΣ οι: Π ετ αρο ;δη Q ηG 8 τρη Q (Πρ:εδροQ), Παπαντζ9GαQ ΓιKργοQ (Αντιπρ:εδροQ), Βον:ρταQ ιον;σηQ (Γενικ:Q ΓραGGατ7αQ), Τσατσαρ,γκοQ Θα ν,σηQ (ΤαG9αQ), Κατσαδο;ροQ ΚKσταQ, ΜποGποτσι,ρηQ Μ9λτοQ και Ζελεν9τσαQ Θε:δωροQ (Μ7λη), αλλ, και ο Αρχιδιαιτητ8Q και Πρ:εδροQ τηQ επιτροπ8Q ορισGο; διαιτητKν Λαθ;ρηQ Ν9κοQ. Τα ,τοGα που βρ7θηκαν στη α9θουσα και εκπροσKπησαν τα σωGατε9α 8ταν οι: Γκορ:γιαQ Ν9κοQ (ΑΠΟΚ), ΖαρGακο;πηQ 5λκηQ (Απεραντιακ:Q), ΣβερKνηQ Ταξι,ρχηQ

οG,δα να Gην 7χει δικα9ωGα ψ8φου. Ο κ. Αντων9ου ψ8φισε ωQ εκπρ:σωποQ τηQ ΑκαδηG9αQ, ενK χωρ9Q εξουσιοδοτηG7νο εκπρ:σωπο βρ7θηκαν στην α9θουσα ο 5γιοQ Προκ:πιοQ και ο Απεραντιακ:Q.

νι κά

 Την Τετ,ρτη 7 ΣεπτεGβρ9ου (17.00) πραγGατοποι8θηκε στο Εργατοϋπαλληλικ: Κ7ντρο Καρπενησ9ου η Τακτικ8 Γενικ8 Συν7λ ευση των σωGατε9ων τη Q Ε.Π.Σ. Ευρυταν9αQ. Κ;ριο θ7Gα συζ8τησηQ 8ταν η διαιτησ9α, ενK προQ το τ7λοQ π ρ αγ G ατ ο πο ι 8 κ α ν ο ι κ λ ηρ K σ ε ι Q του Πρωταθλ8GατοQ και του Κυπ 7 λλο υ .

Εντσει και... κληρ σει

ΓεΠαρουσ9εQ απ: τη Σ. ΕΠ τηQ νικ8 Συν7λευση

Ε

(5γραφα), Παπ αδ8 GοQ Θαν,σηQ (Ραπτ:πουλο), Χρυσικ:Q Ταξι,ρχηQ, Λερογι,ννηQ Γι,ννηQ, Λερογι,ννηQ Σεραφε9G (Α9ολοQ), Καραγι,ννηQ ΓιKργοQ, Πλακι ,Q Περικλ8Q (Αστ7ραQ Αγ9ου Προκοπ9ου, Λι,γκαQ ΓιKργοQ, ΤσKνηQ Ν9κοQ (Μυρ9κη), Μπο;ραQ Βασ9ληQ, Κολ:καQ Σπ;ροQ, Μαντζιο;ταQ Γι,ννηQ (ΠοταGι,), Μ,κκαQ Χρυσ:στοGοQ, Μ,κκαQ ΚKσταQ (Κρ7ντη), ΚοσG,Q Χρ8στοQ, Μο;τσελοQ Θ;GιοQ (Κερ,σοβο), Κολοκ;θαQ ΑντKνηQ, Γαλαν:Q Χρ8στοQ (υτικ8 Φραγκ9στα), Αντων9ου ηG8τρηQ (ΑκαδηG9α Καρπεν8σι 2002), Αναγ7ννηση Παλαιοκατο;ναQ (Λαθ;ρηQ ΚKσταQ). * Να επισηG,νουGε πωQ κατ, τη δι,ρκεια των ψηφοφοριKν δεν 8ταν παρKν ο εκπρ:σωποQ των Αγρ,φων κ. ΣβερKνηQ, Gε αποτ7λεσGα η

κλ8ρωση που ζητ8θηκε να τηρε9ται εν :ψει τηQ ν7αQ περι:δου. Αρχικ,, η πλευρ, τηQ Μυρ9κηQ αναρωτ8θηκε πωQ ε9ναι δυνατ:ν να ε9ναι 16 ,τοGα εγγεγραGG7να στα GητρKα των διαιτητKν και να πα9ζουν G:νο οι 9διοι 6-7, Gε την πλευρ, τηQ ΕΠΣ (δι, στ:GατοQ Πεταρο;δη) να κ,νει 7κκληση σε :λουQ να 7ρθουν και να αγωνιστο;ν. Η Α.Ο.Μ. εξ7φρασε την απορ9α, γιατ9 τη δικ8 τουQ οG,δα τη σφ;ριζε συν7χεια διαιτησ9α τηQ Ευρυταν9αQ, ενK κ,ποιεQ ,λλεQ (αναφ7ρθηκε στον 5γιο Προκ:πιο) ,τοGα απ: την ΦθιKτιδα (ακο;στηκαν τα ον:Gατ, των ΑναγνKστου, Τσορτο;, Κατσ:γιαννου κ.,). Την 9δια ,ποψη υπερασπ9στηκε και το Κερ,σοβο. Για δ:λο 7κανε λ:γο η Μυρ9κη, κ,θετα αντ9θετοQ 8ταν ο αρχιδιαι-

Τροποπο9ηση στα play off ΤρειQ προτ,σειQ 7πεσαν στο τραπ7ζι προQ ψ8φιση στο θ7Gα των Gπαρ,ζ αν:δου και 8ταν οι ακ:λουθεQ: α) Ο Α9ολοQ, που π8ρε το λ:γο, τ:νισε :τι αυτ8 η διαδικασ9α αδικε9 τον πρωτοπ:ρο τηQ βαθGολογ9αQ, :GωQ πρ:τεινε να διεξαχθο;ν, δι:τι γ9νονται ποιοτικ, παιχν9δια. 6τσι, πρ:τεινε να πα9ζει ο πρKτοQ Gε τον τ7ταρτο και ο δε;τεροQ Gε τον τρ9το (τηQ κανονικ8Q δι,ρκειαQ του πρωταθλ8GατοQ), αλλ, Gε δ;ο G:νο παιχν9δια και να ισχ;σει ο

καν:ναQ Gε το εκτ:Q 7δραQ γκολ. ιπλ, θα ε9ναι και τα παιχν9δια του τελικο;, Gε το εκτ:Q 7δραQ γκολ να ισχ;ει επ9σηQ. β) Η ΑκαδηG9α Ποδοσφα9ρου πρ:τεινε να Gην γ9νονται Gπαρ,ζ αν ο πρKτοQ τηQ κανονικ8Q περι:δου απ7χει 6 βαθGο;Q απ: τον δε;τερο. * Κ,τι παρ:Gοιο γ9νεται στα play out τηQ β κατηγορ9αQ τηQ Ιταλ9αQ. γ) Η :ξα Ραπτοπο;λου πρ:τεινε την κατ,ργηση των Gπαρ,ζ. * Αρχικ,, τ7θηκε σε ψηφοφορ9α η διεξαγωγ8 8 :χι των play off. Αποφασ9στηκε να γ9νουν Gε ψ8-

πωQ η υγε9α των ποδοσφαιριστKν ε9ναι 7να σοβαρ:τατο θ7Gα και «δεν πρ7πει να εθελοτυφλο;Gε… εν αρκε9 Gια σφραγ9δα...!!», Gε την ΕΠΣ να απαντ,ει πωQ «υπ,ρχει πρ:βληGα Gε τιQ αGοιβ7Q των γιατρKν». Ο ΤσKνηQ Ν9κοQ πρ:τεινε η αποζηG9ωση των παρατηρητKν αγKνα να πηγα9νει στιQ εξετ,σειQ των ποδοσφαιριστKν. Η 6νωση τ:νισε πωQ το θ7Gα θα τεθε9 για συζ8τηση στο επ:Gενο .Σ., αν και αναG7νεται η αντ9δραση κ,ποιων GελKν.

Λαθ;ρηQ Νικ:λαοQ: «ΠετυχηG7νο και καθαρ: το πρωτ,θληGα» Ο κ. Λαθ;ρηQ στη εισαγωγικ8 του οGιλ9α τ:νισε χαρακτηριστικ,: «6γινε :,τι καλ;τερο 8ταν δυνατ:ν στα παιχν9δια του πρωταθλ8GατοQ και για αυτ: πιστε;ω πωQ π8γαGε καλ,. εν 7χω πρ:βληGα να παραGε9νω ανενεργ:Q, αν νοG9ζετε :τι θα λυθε9 κ,τι 7τσι. Τα σεGιν,ρια και η σχολ8 διαιτησ9αQ κρ9θηκαν επιτυχηG7να και θα επιδιKξουGε και στο G7λλον να κ,νουGε και ,λλα…». Επ9σηQ ο αρχιδιαιτητ8Q τ:νισε πωQ επικρατε9 7να Gπ,χαλο στουQ

οΛερογι,ννηQ Σ. και Β ιπο το Gα αγ πρ Q ν:ρτα . 8σαν τιQ κληρKσειQ

φουQ 6 υπ7ρ (Α9ολο, ΠοταGι,, Κρ7ντη, Μυρ9κη ΑκαδηG9α και Αναγ7ννηση) και 3 κατ, (Ραπτ:πουλο, Κερ,σοβο και Φραγκ9στα). ΠαρKν δ8λωσε ο ΑΠΟΚ. ** Εν συνεχε9α, για τον τρ:πο διεξαγωγ8Q των Gπαρ,ζ π7ρασε η πρ:ταση του Α9ολου Gε ψ8φουQ 6 υπ7ρ (Α9ολοQ, Μυρ9κη, ΠοταGι,, Κρ7ντη και Φραγκ9στα), ενK αυτ8 τηQ ΑκαδηG9αQ π8ρε 2 (συν την Αναγ7ννηση). ΠαρKν δ8λωσαν ΑΠΟΚ, Ραπτ:πουλο και Κερ,σοβο. ΤαGε9ο Αρωγ8Q ποδοσφαιριστKν Η πλευρ, του ΑΠΟΚ αρχικ, συνεχ,ρη την ΕΠΣ για την καλ8 λειτουργ9α του εν λ:γω ταGε9ου και το ποσ: των 1900 ευρK που 7χει αποταGιευτε9. Τα 5γραφα τ:νισαν

π,γκουQ των οG,δων και οι διαιτητ7Q θα πρ7πει να ε9ναι πιο αυστηρο9 σε αυτ: τον τοG7α, ενK αν7φερε επ9σηQ πωQ οι διαιτητ7Q που θα αγων9ζονται :λη τη χρονι, στουQ αγKνεQ τηQ Α ΕΠΣΝΕ, θα διαιτητε;ουν και τα Gπαρ,ζ αν:δου την ,νοιξη. Ο Γκορ:γιαQ Ν9κοQ, πα9ρνονταQ το λ:γο, …υπενθ;Gισε στον κ. Λαθ;ρη τιQ προσωπικ7Q διαφορ7Q που 7χει Gε αυτ:ν ο Πρ:εδροQ του Συνδ7σGου ιαιτητKν και ορισG7να G7λη, Gε τον Αρχιδιαιτητ8 να εκφρ,ζει την απορ9α του για τον «G;θο» που επικρατε9 γ;ρω απ: το θ7Gα, τον9ζονταQ πωQ :λοι ε9ναι ευπρ:σδεκτοι και προαναγγ7λλονταQ την δ7σGευση του ΓκαλλιG,νη Ηλ9α στην ενεργ: δρ,ση!!


a Χρ>η οN.δων 9νταση επικρ.τησε Aταν ο ΒονAρταX ε@πε πωX οN.δα δεν θα καταβα@νει στο πρωτ.θληNα αν δεν >χει αποπληρRσει προX την ΕΠΣ τα χρ>η τηX (δελτ@α οN.δων), καθRX αυτA αποτελε@ ρητ? εντολ? τηX ΕΠΟ. Ο κ. ΓκορAγιαX τAνισε πωX >χει βεβα@ωση Nη οφειλ?X απA την προηγοBNενη διο@κηση τηX ΕΠΣ, Nε τα N>λη τηX τωριν?X να απαντοBν: «δεν >χουNε ενηNερωθε@ για αυτA»! ΤελικRX, διευκριν@στηκε πωX ο διακανονισNAX τηX ΕΠΟ ισχBει N>χρι το 2009, οπAτε ο ΑΠΟΚ ε@ναι «καθαρAX».

ΠεταροBδηX ηN?τρηX Ο ΠεταροBδηX ηN?τρηX Nε >γγραφη επιστολ? προX τα ΜΜΕ και τα N>λη τηX ΕΠΣ παρουσ@ασε τον ιοικητικA απολογισNA. Αρχικ., αφοB ευχαρ@στησε τα N>λη του .Σ. για την προσπ.θεια που κατ>βαλαν, Rστε το Πρωτ.θληNα να διεξαχθε@ Nε υποδειγNατικA τρAπο, αλλ. και τουX κ. ΛαθBρη (Αρχιδιαιτητ?X Ευρυταν@αX), ΣπυρAπουλο (Αρχιδιαιτητ? ΦθιRτιδαX) και ΚουτρουN.νο (ΠρAεδροX ΕΠΣ ΦθιRτιδαX) για την αN>ριστη συνδροN? τουX, ευχ?θηκε καλ? αγωνιστικ? περ@οδο. Επιπλ>ον, ο κ. ΠεταροBδηX αναφ>ρθηκε σε κ.ποιεX «προσπ.θειεX» που >γιναν ? ε@ναι σε εξ>λιξη απA την πλευρ. τηX ΕΠΣΕ και αφοροBν τα ακAλουθα: 1) ηNιουργ@α σχολ?X ιαιτησ@αX, 2) Επιχορ?γηση των οN.δων για τη σεζAν 2009-10, αλλ. και στο N>λλον, 3) 9Nπρακτη συNβολ? στη Γ.Σ. τηX ΕΠΣΟ (ΙοBνιοX 2011), 4) Συνδιοργ.νωση Nε την Pentagon, τουρνου. ποδοσφα@ρου στο Καρπεν?σι,5) Α@τηση προX το Υπουργε@ο ΠολιτισNοB και το Γραφε@ο του ΠρωθυπουργοB δηNιουργ@αX ΕθνικοB ΠροπονητικοB Κ>ντρου για την προπAνηση των εθνικRν οN.δων Aλων των κατηγοριRν. Ο επικεφαλ?X τηX ΕΠΣ στον επ@λογA του τAνισε τιX δυσκολ@εX που >χει συναντ?σει κατ. τη δι.ρκεια τηX θητε@αX του, χαρακτ?ρισε «απρAθυNουX» τουX διαιτητ>X που >χουν π.ρει αποστ.σειX απA το ποδAσφαιρο του ΝοNοB, ενR τAνισε πωX στα .Nεσα σχ>δια ε@ναι η κατασκευ? ενAX γηπ>δου ΕΠΣΕ, αλλ. και η τοποθ>τηση χλοοτ.πητα σε Aλα τα υπ.ρχοντα γ?πεδα.

ΕΠΣ Ο ΠρAεδροX τηX ρηX τ ? N η X η δ B ο Πεταρ

στον επANενο. Οι κAκκινεX θα υπολογ@ζονται κανονικ., ε@τε πρAκειται για απευθε@αX αποβολ?, ε@τε αυτA προκBπτει Nετ. απA υπAδειξη 2 κ@τρινων καρτRν στον @διο πα@κτη στον @διο αγRνα. Για «ποιοτικ? υποβ.θNιση» του ποδοσφα@ρου >κανε λAγο ο Αντων@ου ηN?τρηX, «υποχρεωN>νοι να τηρ?σουNε τιX αποφ.σειX τιX ΕΠΟ», απ.ντησε το .Σ. τηX ΕΠΣ. * Η ΕΠΣ δ?λωσε πωX β.ση προκ?ρυξηX την ερχANενη σεζAν θα υποβιβ.ζονται 2 οN.δεX, ενR η πρAταση του Α@ολου ?ταν να π>φτει NAνο Nια, υπογραNN@ζονταX πωX «το πρωτ.θληNα ε@ναι αν@σχυρο και αδBναNο». * Προτ.θηκε να γ@νονται οι 3 τελευτα@εX αγωνιστικ>X την @δια Rρα και ηN>ρα, αλλ. υπ.ρχει σοβαρA πρAβληNα Nε τα γ?πεδα. * Με@ωση θα υπ.ρξει και στο εξο-

υρ υτ α

Επ@σηX… * Αγωνιστικ? θα υπ.ρχει και την 25η Μαρτ@ου Nετ. απA σBNφωνη γνRNη των οN.δων, καθRX ο ΓραNNατ>αX τηX 9νωσηX ΒονAρταX ιονBσηX τAνισε πωX «πρ>πει να >χουNε βγ.λει πρωταθλητ? N>χρι τα τ>λη Απριλ@ου». Υπ.ρχουν 20 αγωνιστικ>X (18 για το πρωτ.θληNα και 2 για το κBπελλο) και Nε δεδοN>νο το εNπAδιο του… ΧειNRνα, >πρεπε να βρεθοBν ορισN>νεX αγωνιστικ>X, οι οπο@εX θα αναβληθοBν και η παραπ.νω λBση δ@νει Nια

Προετοιασα και η Αναγ ννηση 8ρχισε στα N>ση τηX περασN>νηX εβδοN.δαX την προετοιNασ@α τηX και η οN.δα τηX Αναγ>ννησηX ΠαλαιοκατοBναX, η οπο@α αγων@ζεται στο πρωτ.θληNα τηX Β κατηγορ@αX.

Ε

Αν και δεν >χει αγωνιστικ>X υποχρεRσειX η Αναγ>ννηση .ρχισε απA νωρ@X την προετοιNασ@α τηX, καθRX ο ΛαθBρηX ΚRσταX θ>λει να υπ.ρχει οργ.νωση και να >χει σε ετοιNAτητα τουX πα@κτεX. ΣτιX πρRτεX προπον?σειX που γ@νονται στο Γ?πεδο των σχολικRν εγκαταστ.σεων ΓυNνασ@ου κ Λυκε@ου δ@νει β.ροX στιX ασκ?σειX Nε την Nπ.λα και την τακτικ?. Η Αναγ>ννηση θα κ.νειX ορισN>νεX προπον?σειX το N?να, ενR θα πα@ξει και κ.ποια φιλικ. σε κεν>X ηNεροNην@εX.

ΛαθBρηX ΚRσταX: «Να διατηρηθοBNε σε ετοιNAτητα» Ο προπονητ?X τηX οN.δαX >κανε

Α ΕΠΣΝΕ 2011-12

Κλρωση πρωταθλατο

Α ΓΥΡΟΣ 1η αγωνιστικ? 8γ.ΠροκAπιοX-ΑπεραντιακAX ΡαπτAπουλο-Φραγκ@στα 8γραφα-Μυρ@κη ΠοταNι.-Κερ.σοβο Α@ολοX-Κρ>ντη 2η αγωνιστικ? ΑπεραντιακAX-8γραφα ΡαπτAπουλο-8γ. ΠροκAπιοX Κερ.σοβο-Κρ>ντη Μυρ@κη-Α@ολοX Φραγκ@στα-ΠοταNι. 3η αγωνιστικ? 8γιοX ΠροκAπιοX-8γραφα ΠοταNι.-ΡαπτAπουλο Α@ολοX-ΑπεραντιακAX Κρ>ντη-Φραγκ@στα Κερ.σοβο-Μυρ@κη 4η αγωνιστικ? ΑπεραντιακAX-Κερ.σοβο ΡαπτAπουλο-Κρ>ντη 8γραφα-Α@ολοX ΠοταNι.-8γ. ΠροκAπιοX Φραγκ@στα-Μυρ@κη 5η αγωνιστικ? 8γιοX ΠροκAπιοX-Α@ολοX ΑπεραντιακAX-Φραγκ@στα Κρ>ντη-ΠοταNι. Κερ.σοβο-8γραφα Μυρ@κη-ΡαπτAπουλο 6η αγωνιστικ? ΡαπτAπουλο-ΑπεραντιακAX 8γραφα-Φραγκ@στα ΠοταNι.-Μυρ@κη Α@ολοX-Κερ.σοβο Κρ>ντη-8γιοX ΠροκAπιοX 7η αγωνιστικ? ΑπεραντιακAX-ΠοταNι. 8γραφα-ΡαπτAπουλο Κερ.σοβο-8γιοX ΠροκAπιοX Μυρ@κη-Κρ>ντη Φραγκ@στα-Α@ολοX 8η αγωνιστικ? 8γιοX ΠροκAπιοX-Μυρ@κη ΠοταNι.-8γραφα Α@ολοX-ΡαπτAπουλο Κρ>ντη-ΑπεραντιακAX Φραγκ@στα-Κερ.σοβο 9η αγωνιστικ? 8γ. ΠροκAπιοX-Φραγκ@στα ΡαπτAπουλο-Κερ.σοβο 8γραφα-Κρ>ντη Α@ολοX-ΠοταNι. Μυρ@κη-ΑπεραντιακAX

Β ΓΥΡΟΣ 1η αγωνιστικ? ΑπεραντιακAX-8γ.ΠροκAπιοX Φραγκ@στα-ΡαπτAπουλο Μυρ@κη-8γραφα Κερ.σοβο-ΠοταNι. Κρ>ντη-Α@ολοX 2η αγωνιστικ? 8γραφα-ΑπεραντιακAX 8γ.ΠροκAπιοX-ΡαπτAπουλο Κρ>ντη-Κερ.σοβο Α@ολοX-Μυρ@κη ΠοταNι.-Φραγκ@στα 3η αγωνιστικ? 8γραφα-8γιοX ΠροκAπιοX ΡαπτAπουλο-ΠοταNι. ΑπεραντιακAX-Α@ολοX Φραγκ@στα-Κρ>ντη Μυρ@κη-Κερ.σοβο 4η αγωνιστικ? Κερ.σοβο-ΑπεραντιακAX Κρ>ντη-ΡαπτAπουλο Α@ολοX-8γραφα 8γ. ΠροκAπιοX-ΠοταNι. Μυρ@κη-Φραγκ@στα 5η αγωνιστικ? Α@ολοX-8γιοX ΠροκAπιοX Φραγκ@στα-ΑπεραντιακAX ΠοταNι.-Κρ>ντη 8γραφα-Κερ.σοβο ΡαπτAπουλο-Μυρ@κη 6η αγωνιστικ? ΑπεραντιακAX-ΡαπτAπουλο Φραγκ@στα-8γραφα Μυρ@κη-ΠοταNι. Κερ.σοβο-Α@ολοX 8γιοX ΠροκAπιοX-Κρ>ντη 7η αγωνιστικ? ΠοταNι.-ΑπεραντιακAX ΡαπτAπουλο-8γραφα 8γ. ΠροκAπιοX-Κερ.σοβο Κρ>ντη-Μυρ@κη Α@ολοX-Φραγκ@στα 8η αγωνιστικ? Μυρ@κη-8γιοX ΠροκAπιοX 8γραφα-ΠοταNι. ΡαπτAπουλο-Α@ολοX ΑπεραντιακAX-Κρ>ντη Κερ.σοβο-Φραγκ@στα 9η αγωνιστικ? Φραγκ@στα-8γ. ΠροκAπιοX Κερ.σοβο-ΡαπτAπουλο Κρ>ντη-8γραφα ΠοταNι.-Α@ολοX ΑπεραντιακAX-Μυρ@κη

Ν Ε

Μικτ>X οN.δεX Αντων@ου και Λερογι.ννηX Σεραφε@φ συNφRνησαν πωX πρ>πει να δοθε@ ιδια@τερη προσοχ? στο θ>Nα των NικτRν οN.δων Nε τον εκπρAσωπο τηX ΑκαδηN@αX να προτε@νει επιπλ>ον την δηNιουργ@α σχολ?X προπονητRν. Ο κ. Λερογι.ννηX συNπλ?ρωσε πωX τα ενωσιακ. σωNατε@α ε@ναι περιφρονηN>να και παρεξηγηN>να και >κανε >κκληση πρRτα στον κ. Παπαντζ@Nα και στη συν>χεια σε Aλα τα N>λη τηX ΕΠΣ να βρεθε@ >ναX χορηγAX, Rστε «να >χουNε Nια σοβαρ? και οργανωN>νη αντιπροσRπευση στα εν λAγω πρωταθλ?Nατα. ΣτAχοX NαX ε@ναι ο σεβασNAX τηX φαν>λαX που φορ.νε…».

δολAγιο των διαιτητRν γBρω στο 10% (5 ευρR λιγAτερα σε κ.θε διαιτητ?), οι οπο@οι >καναν αποδεκτA αυτA το θ>Nα, αντιλαNβανANενοι και την οικονοNικ? κρ@ση που επικρατε@ στη χRρα. * Η πλευρ. τηX Κρ>ντηX (δια στANατοX ΚRστα Μ.κκα) δ?λωσε, σωστ., αντ@θετη Nε το γεγονAX πωX οN.δεX απA το δ?Nο Αγρ.φων χρησιNοποιοBν ωX >δρα τουX γ?πεδα του δ?Nου Καρπενησ@ου.

mo

νι κά

* Κ.τι τ>τοιο β>βαια δεν >χει καN@α υπAσταση, καθRX ο εν λAγω ρ>φερι δεν σκοπεBει να επαν>λθει και ε@ναι κ.θετοX Nε αυτ? την απAφασ? του.

ακANη αν.σα. * 8δικο χαρακτ?ρισε ο Παπαδ?NοX Θαν.σηX για την οN.δα του το γεγονAX πωX οι εντAX >δραX αγRνεX τηX AξαX γ@νονται Κυριακ?, ενR οι εκτAX Σ.ββατο, ενR .στοχη ?ταν η τοποθ>τηση του ΚερασAβου για αλλαγ? στο θ>Nα των NικρRν και των ποδοσφαιριστRν .νω των 33, καθRX πολλ>X οN.δεX αντ>δρασαν κ.νονταX λAγο για κατακρεοBργηση των νANων για >να θ>Nα το οπο@ο π>ρασε Nε πλειοψηφ@α τον περασN>νο εκ>Nβριο. * ΚαταργοBνται οι κ@τρινεX κ.ρτεX στουX αγRνεX, γεγονAX που ξ@νισε αρκετοBX και χαροπο@ησε τουX σκληροBX εντAX αγωνιστικRν χRρων. Κ@τρινη κ.ρτα που θα δ>χεται ποδοσφαιριστ?X σε >να αγRνα, δεν θα Nεταφ>ρεται

qz

Α

bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ.ρτη 14 ΣεπτεNβρ@ου 2011 / Σελ@δα 20

τιX πρRτεX του δηλRσειX στα “Ευρυτανικ. Ν>α”, τον@ζονταX τα ακAλουθα: «=σωX ε@Nαστε η πρRτη οN.δα, NικρAτερηX κατηγορ@αX στα χρονικ. του ΕυρυτανικοB ποδοσφα@ρου που κ.νει προετοιNασ@α τ>τοια περ@οδο. Ε@ναι ν>α τα παιδι. και >χουν Aρεξη για ποδAσφαιρο. Η σκ>ψη τηX προετοιNασ@αX ?ταν κοιν? (διο@κησηX και προπονητ?) A την πρRτη και σκοπεBει να διατηρ?σει ΕικAνα απ >ννησηX προπAνηση τηX Αναγ τα παιδι. σε >να ικανοποιητικA επ@πεδο ετοιNAτηταX, Rστε να πετBχουν το στAχο τουX τον δBληX Κ., Ζ?σηX, ΦουρνιRτηX, Κορ.ερχANενο Μ.ιο, που ε@ναι ξεκ.θαρα η κηX Α., ΟσNεν.ι, ΓκοBρλιαX Κ., Αθανασ@ου, ΚRτσιαX Ν., =λιεφ, ΛαθBρηX Α., .νοδοX στη Nεγ.λη κατηγορ@α». Το ρAστερ τηX οN.δαX αποτε- ΤσοBκο, Στεφ.ν, ΚουτσοκRσταX, ΜαλοBν οι: Κορ.κηX Σ., Χρηστ@δηX, Σαρ- ντζαφ@νηX, Μ.ρτιν, Μπλ>ντζοX. ρ?X, Αλαφροπ.τηX Κ., ΛαθBρηX Γ., Κωστ?X Ηλ., ΚωνσταντAπουλοX, Κον-

Κλρωση Κυπ λλου

Α Φ.ση ΡαπτAπουλο - 8γραφα (Α) Μυρ@κη - Κερ.σοβο (Β) 8γιοX ΠροκAπιοX - ΑΠΟΚ (Γ) ΠροηNιτελικ. Α@ολοX - Νικητ?X Γ (Θ) Νικητ?X Α - ΑπεραντιακAX (Ζ) Φραγκ@στα – Κρ>ντη (Η) Νικητ?X Β – ΠοταNι. (Ε) ΗNιτελικ. Νικητ?X Θ - Νικητ?X Η Νικητ?X Ζ - Νικητ?X Ε

* Σ>ντρα στο πρωτ.θληNα θα >χουNε το Σ.ββατο 24 ΣεπτεNβρ@ου, ενR το κBπελλο Ευρυταν@αX αρχ@ζει το ερχANενο ΣαββατοκBριακο 17 και 18 ΣεπτεNβρ@ου. * 8ξιο αναφορ.X ε@ναι το γεγονAX πωX στην πρRτη φ.ση του Κυπ>λλου Ευρυταν@αX κληρRθηκαν αντ@παλοι οι 4 NονοN.χοι των περυσινRν Nπαρ.ζ ανAδου: ΡαπτAπουλο - 8γραφα και 8γιοX ΠροκAπιοX - ΑΠΟΚ.


b c d ef Sport

qz

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 14 ΣεπτεBβρ4ου 2011 / Σελ4δα 21

mo

a

Φιλικ% αναετρσει%

ΑΠΟΚ ‘‘το Βελοχι’’ - Αγρτη% Λιανοκλαδου 1 - 1

* Τον απ5λυτο αιφνιδιασB5 π2τυχε το Λιανοκλ'δι, καθFL Bε γκολ απ5 τα αποδυτ3ρια Bπ3κε Bπροστ' στο σκορ. Ο ΑΠΟΚ αντ2δρασε 'Bεσα και 2φερε το BατL στα 4σια. Γρ3γοροL ρυθB5L επικρ'τησε και στην επαν'ληψη Bε το Βελο6χι να… βγα4νει απ5 τα αποδυτ3ρια Bετ' το 60. Μ2χρι εκε4νο το σηBε4ο ο Αγρ5τηL υπερτερο6σε εδαφικ', ενF απ5 εκε4 και Bετ' οι γηπεδο6χοι π4εσα ν αρκετ' και 2χασαν αρκετ2L ευκαιρ4εL Fστε να π'ρουν τη ν4κη. * 1ο ηB4χρονο: Μ5λιL στο 3, ο Ζ3σιBοL ανατρ'πηκε εντ5L τηL Bεγ'ληL περιοχ3L απ5 τον ΤσιλιB2κη. Ο Σπυριδ'κηL Bε ε6στοχη εκτ2λεση στο κ2ντρο του τ2ρBατοL 'νοιξε το σκορ (1-1). Στο 7, ο Γεωργακ5πουλοL βρ2θηκε σε θ2ση βολ3L, 5BωL η λ5Bπα που επιχε4ρησε 2στειλε τη Bπ'λα στο δεξ4 δοκ'ρι του Τσ'Bη. Στο 9, Bετ' απ5 εντυπωσιακ3 εν2ργεια και π'σα του Γεωργακ5πουλου απ5 τα αριστερ', ο Γενιτσαρ5πουλοL Αλ. «2σπασε» τη Bπ'λα στο Ζα-

ΣυνωστισB5L στα καρ2 του Αγρ5τη

λοκFστα, ο οπο4οL Bε δυνατ5 σουτ 2κανε το 1-1. Στο 25, ο ΝτεB4ρηL Bε βολ4δα απ5 το 6ψοL τηL Bεγ'ληL περιοχ3L τρ'νταξε το οριζ5ντιο δοκ'ρι του Λυρο6δια. * 2ο ηB4χρονο: Στο 59, ο Μπακαλ4δηL βρ2θηκε B2σα και δεξι' στην περιοχ3, 'δειασε 2ναν αντ4παλο, 5BωL το σουτ που 2κανε (Bε το αριστερ5) Bπλ5καρε σταθερ' ο Τσ'BηL. Στο 64, ο Κουτσουπι'L, Bετ' απ5 5Bορφη Bπαλι' του κορυφα4ου στο BατL ΖαλοκFστα, τσ4Bπησε την Bπ'λα αν'Bεσα απ5 2 αντιπ'λουL, 5BωL στ'θηκε 'τυχοL, καθFL π2ρασε ελ'χιστα 'ουτ απ5 το δεξ4 δοκ'ρι του Τσ'Bη. Στο 77, ο Κουτσουπι'L σε ρ5λο δηBιουργο6 2βγαλε σε θ2ση βολ3L τον Μπακαλ4δη, ο οπο4οL ε4δε τον

γιο% Προκπιο% - Κρντη 1 - 5

υρ υτ α

Πεντστερη

Μια ακ5Bη φιλικ3 ν4κη πανηγ6ρισε η οB'δα τηL Κρ2ντηL η οπο4α δι2συρε Bε το βαρ6 5-1 τον 0γιο Προκ5πιο. Η αναB2τρηση διεξ3χθη στο γ3πεδο του ξενοδοχε4ου 0βαρι L το απ5γευBα (17.30) τηL Κυριακ3L 11 ΣεπτεBβρ4ου.

Ε

Συνθ2σειL οB'δων 0γιοL Προκ5πιοL (Πλακι'L Περ.): ΚολοκFτσιοL Απ., Πλακι'L, Γκο6ρλιαL Πρ., Τσ'κνηL, Κουρλ5L Ελ., Νταλαφο6ραL, Λαθ6ρηL Ι., Σκ6πι, Λαθ6ρηL .,

Λ., Χρυσαφ5πουλοL Κ., Μ'κκαL Κ. ΧρησιBοποι3θηκαν και οι: Τσ2τσοL Σ., Ντ'λλαL Θ., Τσ'κνηL, Ντ'λλαL Αθ., Φο6καL, Ντ'λλαL Ν., Κουρκο6νηL, ΚαλαBπ'καL Χ. * ιαιτητ3L: ρ ο σ4 ν η L ΓιFργοL. Βοηθο4: Χρυσαφ5πουλοL Νεκτ'ριοL-Στοφ5ροL ΓιFργοL. * Μετ απ να σχετικ ισορροπηνο πρ!το ηχρονο, η Κρντη ανβασε ρυθο' στην επαν ληψη (εκεταλλευενη και την κοραση των αντιπ λων

0γιοL Προκ5πιοL - Κρ2ντη 1 - 5.

Τσ2καL, Παρο6τσαL. * ΧρησιBοποι3θηκαν και οι: ιFτηL Ι., Σελεβ4σταL, Βασιλε4ου, Κουρλ5L Σ., Λαθ6ρηL Κ., Λαθ6ρηL Π., Καραγι'ννηL Α. Κρ2ντη (Χρυσαφ5πουλοL Γ.): Ντ'λλαL Απ., Μπαϊκο6σηL, ΑρκουB'νηL, Μ'κκαL Β., Μπ6ροL Β., Μπ6ροL Σ., Βο6ρτσαL Ν., Βο6ρτσαL Γ., Γο6λαL

απ τι' συνεχε' προπονσει'), επβαλε τον ρυθ και ταν εξαιρετικ στο επιθετικ κο τι. Ο γιο' Προκπιο', αν και πλρωσε την τραγικ αυντικ του λειτουργα, χασε ευκαιρε', !στε να πετχει κ τι καλτερο παραγωγικ . Το 0-1 2κανε στο 6 ο Βο6ρτσαL Ν., ο οπο4οL εκBεταλ-

λε6τηκε τιL κ5ντρεL B2σα στην περιοχ3. Το 0-2 2κανε Bε διαγFνιο σουτ ο Μ'κκαL Κ, ενF το ηB4χρονο 2κλεισε στο 1-2 Bε σκ5ρερ τον Τσ2κα, ο οπο4οL π3ρε το ριBπ'ουντ Bετ' το διαγFνιο σουτ του Σκ6πι και 2στειλε τη Bπ'λα στα δ4χτυα. Στο 49, ο Μ'κκαL Β. Bετ' απ5 ωρα4α εναλλαγ3 τηL Bπ'λαL 2κανε το 1-3, ενF 2 λεπτ' Bετ' ο Βο6ρτσαL Γ. απ5 θ2ση τετ α τετ «2γραψε» το 1-4. Το τελικ5 1-5 διαB5ρφωσε Bε το δε6τερο προσωπικ5 του γκολ ο Μ'κκαL Β. στο 66ο λεπτ5, Bετ' απ5 5Bορφη επιθετικ3 αν'πτυξη τηL οB'δαL. Στο… παρασκ3νιο * οκ'ρι ε4χε για τουL τυπικ' γηπεδο6χουL ο Σκ6πι και ο ΑρκουB'νηL για τουL φιλοξενο6BενουL. * Ευκαιρ4εL για τουL ηττηB2νουL 2χασε ο Σκ6πι, ο οπο4οL (εκτ5L απ5 το δοκ'ρι) αστ5χησε στο 42 (πλασ2 'ουτ), στο 60 (ανεν5χλητοL σο6ταρε 'ουτ), 5πωL και ο εντελFL ανεν5χλητοL ιFτηL στο 83. * Χωρ4L τουL Π'τρου, Κρασι', Τσ4πρα, Κωστ3 και Χαβ2λο Γ. παρατ'χθηκε ο 0γιοL Προκ5πιοL στη συγκεκριB2νη αναB2τρηση.

παρFν στο γ3πεδο. Απουσ4αζε ο Ρεσ4τηL ηB3τρηL, ενF στο π'γκο 2Bεινε ο Συγγελ5πουλοL Βασ4ληL. * Ευθ6νη για την ισοφ'ριση φ2ρει ο Τσ'BηL, που δ2χτηκε το γκολ στο κ2ντρο τηL εστ4αL. * Θετικ5 3ταν το ντεBπο6το των Γεωργακ5πουλου Τ'σου και Γενιτσαρ5πουλου ΚFστα. * Στο γ3πεδο βρ2θηκε και ο πατ2ραL του Τσ'Bη, ο οπο4οL Bετ' την αναB2τρηση 2δωσε συγχαρητ3ρια για την απ5δοση του διαιτητ3 τηL αναB2τρησηL. * ΤουL συBπα4κτεL τουL την περυσιν3 περ4οδο στον Απεραντιακ5,

Ν Ε

Συνθ2σειL οB'δων ΑΠΟΚ (ΣερBπ2σηL Πα6λοL): Λυρο6διαL, ΤσιλιB2κηL, ΣταBο6ληL, Κατσ4καL, Πολυτσ2ρηL, Ντουφεκι'L, ΖαλοκFσταL, Γενιτσαρ5πουλοL Α. Γεωργακ5πουλοL, Μπακαλ4δηL, Κουρλ5L. * Στην επαν'ληψη αγων4στηκαν και οι: Φλωρ'κηL Πασσ'L Ζαραβ2ληL Ξαγ'ραL Κουτσουπι'L Κρασι'L Γενιτσαρ5πουλοL Κ. Λιανοκλ'δι (Ζαχαρ5πουλοL Μ'κηL): Τσ'BηL, ΚαλαB'ταL, Καββαδ4αL, Σπυριδ'κηL, Τζου'ναL, Γκο6ρλιαL, Τατσι5πουλοL, Παπαγεωργ4ου, ΝτεB4ρηL, Στυλιαν5L, Ζ3σιBοL. * Στην επαν'ληψη αγων4στηκαν και οι: Μαδο6ραL Αλεξ4ου Κουτσο6κοL Κυριτσ5πουλοL, ρυBων4τηL, Παντελ3L. * ιαιτητ3L τηL αναB2τρησηL 3ταν ο ΚολοκFτσιοL Λ'BπροL (Σ6ν-

δεσBοL Ευρυταν4αL), Bε βοηθο6L τουL ροσ4νη ΓιFργο (Σ6νδεσBοL Ευρυταν4αL) και Στοφ5ρο ΓιFργο (Σ6νδεσBοL ΦθιFτιδαL).

αντ4παλο κ4περ να αποκρο6ει το σουτ που επιχε4ρησε Bε το αριστερ5. Στο 86, ακυρFθηκε γκολ του Ντουφεκι' για τρ'βηγBα του Ζαραβ2λη στον Σπυριδ'κη (ο διαιτητ3L ε4χε σφυρ4ξει πριν η Bπ'λα φτ'σει στον σκ5ρερ των γηπεδο6χων). Στο 89, ο Φλωρ'κηL απ5 πλ'για θ2ση σο6ταρε βιαστικ' Bε το δεξ4 στ2λνονταL τη Bπ'λα στην εξωτερικ3 πλευρ' των διχτ6ων.

νι κά

 Πολ6 δυνατ5 φιλικ5 παιχν4δι διεξ3χθη το Σ'ββατο 10 ΣεπτεBβρ4ου (17.00) Bεταξ6 του ΑΠΟΚ και του Λιανοκλαδ4ου. Η αναB2τρηση που χαρακτηρ4στηκε απ5 τιL δυνατ2L BονοBαχ4εL και τη Bαχητικ5τητα των δ6ο οB'δων, κρ4θηκε σε δι'στηBα 4 λεπτFν, οπ5τε και διαBορφFθηκε το τελικ5 1-1.

Α

Καλ τερο στο γειτονικ ντρπι

* Τα γκολ του αγFνα: (5 π2ν.) 01 Σπυριδ'κηL, (9) ΖαλοκFσταL.

Στο… παρασκ3νιο * ΜπουγιFταL, Ν'σιοL, και ΤαB'BηL απουσ4αζαν απ5 το Λιανοκλ'δι. ΤραυBατ4αL (τρ'βηγBα) 3ταν ο Αναστασ5πουλοL, αλλ' 2δωσε το

L-Κατσ4καL-Ζ3σιΓεωργακ5πουλο ωL αντ4παλοι. BοL συναντ3θηκαν

Ζ3σι Bο και Τσ'Bη αντιBετFπισαν ωL (αντ4παλοι) ποδοσφαιριστ2L του ΑΠΟΚ (πλ2ον) Κατσ4καL και Γεωργακ5πουλοL.

Κερ σοβο - Αναγννηση Παλαιοκατονα% 1 - 2

Φιλικ κπληξη

Την 2κπληξη 2κανε η Αναγ2ννηση Παλαιοκατο6ναL, η οπο4α επικρ'τησε εκτ5L 2δραL του Κερασ5βου Bε 2-1. Η αναB2τρηση διεξ3χθη χωρ4L την παρουσ4α βοηθFν (διαιτητ3L ο προπονητ3L Λαθ6ρηL ΚFσταL) στιL 17.30 τηL Κυριακ3L στο ΚερασοχFρι. Συνθ2σειL οB'δων Κερ'σοβο (Μο6τσελοL Θ6B.): Ρ'πτηL Π., Λ'ππαL Γ., Μο6τσελοL, Ζι'καL, ΜπουBπουρ3L, Μαντ2καL, Ιω'ννου, Τσιγαρ4δαL, Ρο6σσηL, Σεντ3L, Φο6καL. * Στην επαν'ληψη χρησιBοποι3θηκαν και οι: Νικ5πουλοL, Τσιγαρ4δαL, Παπασπ6ρου Αναγ2ννηση (Λαθ6ρηL Κ.): Κορ'κηL Σ.,

σ4εL παΜε πολλ2L απου σοβο. ρ' Κε το ε ρατ'χτηκ Σαρρ3L, Τσο6κο, Κωνσταντ5πουλοL, ΟσBεν'ι, Κορ'κηL Α., Στεφ'ν, Λαθ6ρηL Γ., Μ'κκαL, Γκο6ρλιαL, Μπλ2ντζοL. * 1παιξε και ο: ιFτηL ΘωB'L.

* Το Κερ'σοβο ηττ3θηκε Bε 2-1 εντ5L 2δραL απ5 Bια οB'δα χαBηλ5τερηL κατηγορ4αL και εBφανFL πιο αν2τοιBη. ικαιολογ4α αποτελ2σουν οι πολλ2L απουσ4εL, 5BωL η οB'δα προβληB'τισε εν 5ψει των

αγωνιστικFν υποχρεFσεων που αρχ4ζουν. Η αBυντικ3 δι'ταξη χ'ρισε τη ν4κη στουL φιλοξενο6BενουL. Στο 13 και το 20 τα σουτ των Σεντ3 και ΜπουBπουρ3 π2ρασαν 'ουτ, ενF στο 19, η καρφωτ3 κεφαλι' του Τσο6κο απ5 πλεονεκτικ3 θ2ση ε4χε την 4δια τ6χη. Στο 33, ο Λαθ6ρηL Γ. ξ2φυγε απ5 τουL αντιπ'λουL του και Bε σουτ στη γων4α 2κανε το 0-1. Στο 38, ο Στεφ'ν Bε 5Bορφο ψηλοκρεBαστ5 σουτ 2κανε 2 τα τ2ρBατα τηL οB'δαL του (0-2). Στο 68 (και αφο6 πρFτα ο Σεντ3L 2χακαλ3 ευκαιρ4α στο 51-σο6ταρε 'ουτ απ5 κοντ'), ο Τσιγαρ4δαL Β. Bετ' το φ'ουλ του Μο6τσελου διαB5ρφωσε το τελικ5 1-2. Μ'λιστα,

Αναγ2ννηση Παλαιοκατο6ναL στο 74, ο σκ5ρερ 2χασε την ευκαιρ4α να φ2ρει το BατL στα 4σια. Στο… παρασκ3νιο * Χωρ4L τουL Ρ4ζο, Τρ4κκα, ΑρκουB'νη, Βλ'χο Γρ., ΚοσB' Χρ., Λ'ππα Ι., αλλ' και τον πα4κτη-προπονητ3 Βλ'χο Π'νο εBφαν4στηκε στο γ3πεδο το Κερ'σοβο. Με B5λιL 12 πα4χτεL στο ρ5στερ αγων4στηκε η Αναγ2ννηση Παλαιοκατο6ναL!


qz

a

Φιλικ! αναετρσει!

Μυρκη - υτικ Φραγκστα 4 - 1

γιο! Γεργιο! - Κρντη 1 - 4

Κκκινο νε ο

θ6ση δεν κατ&φερε να σκορ&ρει.

Στο… παρασκ7νιο * Αρκετ& καλ9 παιχν8δι απ9 τον κορυφα8ο του αγJνα ΣαUτη ΠαναγιJτη, ο οπο8οP 7ταν F6σα στα 3 απ9 τα 4 γκολ τηP οF&δαP του. εν θα Fπορο:σαν β6βαια να

τα 4- 1

τη Fπ&λα στο οριζ9ντιο δοκ&ρι και στη συν6χεια στα δ8χτυα (3-1). * 2ο ηF8χρονο: Στο 58, ο Λι&γκαP εκFεταλλε:τηκε &ριστα την Fακριν7 Fπαλι& του ΣαUτη και Fε πλασ6 διαF9ρφωσε το τελικ9 4-1, περνJνταP την Fπ&λα κ&τω απ9 το σJFα του αντ8παλου τερFατοφ:λακα. υο λεπτ& ο 8διοP ε8χε δοκ&ρι (δεξ8), ενJ στο 63ο, ο υψηλ9σωFοP επιθετικ9P σε ρ9λο δηFιουργο: 6στρωσε στον ΣαUτη, ο οπο8οP αν και βρ6θηκε σε πλεονεκτικ7

εκλε8ψουν και οι χαρακτηριστικ6P ατ&κεPσυFβουλ6P προP τουP συFπα8κτεP του. * 3ρεFοP και απ9λυτα συγκεντρωF6νοP στο στ9χο του ο Λι&γκαP Ηλ8αP, αποτελο:σε διαρκ7 κ8νδυνο για την αντ8παλη εστ8α, ενJ ε8ναι χαρακτηριστικ9 πωP δεν διαFαρτ:ρεται ποτ6, δε8χνονταP πωP 6χει ποδοσφαιρικ7 παιδε8α. * Πολ: νεανικ7 η οF&δα τηP Φραγκ8σταP, αν δουλευτε8 σωστ& δικαιο:ται να ονειρε:εται καλ:τερο F6λλον.

Α.Ο. Απεραντιακ! Βαλαρα

Η τ ε λε υ τ α 8 α , χ ρ ον ι κ & , οF&δα τηP Α ΕΠΣΝΕ που &ρχισε την προετοιFασ8α τηP 7ταν ο Απεραντιακ9P, ο οπο8οP πραγFατοπο8ησε την πρJτη του προπ9νηση την Τρ8τη 6 ΣεπτεFβρ8ου, στο ηFοτικ9 Στ&διο Καρπενησ8ου.

Ε

Οι προπον7σειP θα ε8ναι σε καθηFεριν7 β&ση, καθJP 6χει χαθε8 αρκετ9P χρ9νοP. Ο προπονητ7P Πασσ&P ΚJσταP δ8νει β&ροP στιP

ερFα...

Οικογενειακ9 δ8τ

Σε φιλικ7 αναF6τρηση που 6 γ ιν ε τ η ν Π 6 F π τ η 8 Σ ε πτεFβρ8ου (18.00) στο γ7πεδο του Κεραυνο: στον /γιο ΓεJργιο (ΦθιJτιδα) η Κρ6ντη επιβλ 7θηκε &νετα του τοπικο: Κεραυνο: Fε το ευρ: 1 -4

κνηP Αρ., Φο:καP Απ., Ντ&λλαP Π., Ντ&λλαP Θ., Ντ&λλαP Ν. Τα γκολ του αγJνα * Το 0-1 6κανε στο 6 ο Μ&κκαP Κ. Fε ψηλοκρεFαστ7 κεφαλι& Fετ& απ9 φ&ουλ του Γεωργο:λα. * Προσωριν& ισοφ&ρισε σε 1-1 Καλ:βαP Γ. στο 40ολεπτ9, 9FωP Fε την εκπνο7 του ηFιχρ9νου (44), ο Μπαϊκο:σηP σκ9ραρε εναντ8ον τηP πρJην οF&δαP του και «6γραψε» το 1-2. * Στο 58, ο Σφ7καP δεν κατ&φερε να φ6ρει το FατP και π&λι σε ισορροπ8α, αφο: σηF&δεψε το δοκ&ρι και το πλ7ρωσε δυο λεπτ& Fετ&, 9ταν ο Βο:ρτσαP Ν. Fε πλασ6 F6σα απ9 τη Fικρ7 περιοχ7 6κανε το 1-3. * Το τελικ9 1-4 διαF9ρφωσε στο 63ο λεπτ9, ο Γο:λαP Λ., ο οπο8οP εκFεταλλε:τηκε την παρ&λληλη Fπαλι& του Χρυσαφ9πουλου Κ. Fετ& απ9 καλοστηF6νη κοFπ8να σε φ&ουλ που εκτ6λεσαν 6ξω απ9 την Fεγ&λη περιοχ7 οι Ευρυτ&νεP.

Ν Ε

* Τα γκολ του αγJνα: (13) 1-0 ΜπουFπουρ7P, (23) 2-0 Σιταρ&P, (40) 3-0 ΣαUτηP, (44) 3-1 ΜπισFπ8κηP Ι. (58) Λι&γκαP Ηλ8αP.

Μυρ8κη - Φραγκ8σ

υρ υτ α

Συνθ6σειP οF&δων Μυρ8κη (Φο:καP Βασ8ληP): Λαθ:ρηP, Ζαραβ6ληP, Παχ7P, Κολ9καP, Λ6ρηP, ΖαλοκJσταP, Γκορ9γιαP, ΜπουFπουρ7P, Τσιλ8καP, Σιταρ&P, ΣαUτηP. * Στην επαν&ληψη αγων8στηκαν και οι: Μαργαρ8τηP, Λ6ντζοP, Ρ&πτηP, 4FβροP, Λι&γκαP Ηλ., ΜπουFπουρ7P, Μακρ7P. Φρα γκ8 στα (Παπαδ7FοP Βασ8ληP): Σ&λτηP Χ., Γερον8κοP, Λαθ:ρηP Απ., Περο:λαP Γ., Καζ&κοP Γ., Κακαβ8τσαP Β., Σ&λτηP Α., Κατσαδο:ροP, Γο:λαP Τ., ΜπισFπ8κηP Ι., Καζ&κοP Π. * Στην επαν&ληψη αγων8στηκαν και οι: Λ&Fπρου, Γο:λαP Κ., ΜπισFπ8κηP Φ., Γερον8κοP Κ. * Την αναF6τρηση διη:θυνε ο ΚολοκJτσιοP Λ&FπροP, Fε βοηθο:P τουP Πλατ7 ΠαναγιJτη και Ελ Ταχ&ν Μ8λτο (Σ:νδεσFοP Ευρυταν8αP). * Αν τερη σε λη τη δι ρκεια τη% ανα τρηση% η Μυρκη, επ βαλε απ την αρχ τον ρυθ τη%, πεσε ψηλ και κατ φερε τσι να σκορ ρει 4 φορ %. εν πεισε η Φραγκστα, που δειξε τι χρει ζεται ακα δουλει . * 1ο ηF8χρονο: Στο 8, ο Παχ7P Fετ& τη σ6ντρα του Τσιλ8κα απ9 τα δεξι&, βρ6θηκε αφ:λακτοP στο δε:τερο δοκ&ρι,

9FωP το σουτ που επιχε8ρησε Fπλ9καρε ο Σ&λτηP. Στο 13, ο ΜπουFπουρ7P Απ. Fε δυνατ9 σουτ 6ξω απ9 την περιοχ7 κρ6Fασε τον αντ8παλο κ8περ, ο οπο8οP 7ταν εκτ9P θ6σηP. Στο 23, ο Σιταρ&P ΣαUτηP (Fετ& απ9 9Fορφη κ&θετη Fπαλι& του ΣαUτη) Fε ψ:χραιFο πλασ6 «6γραψε» το 2-0. Στο 40, ο ΣαUτηP Fε υπ6ροχο φαλτσαριστ9 σουτ στην απ6ναντι γων8α 6κανε το 3-0, ενJ τ6σσερα λεπτ& Fετ&, ο ΜπισFπ8κηP Ι. Fε φοβερ9 βολ6 6ξω απ9 την περιοχ7, 6στειλε

Αντερη η Κρντη

νι κά

 Πολ: ε:κολα, 9πωP καταδεικν:ει και το τελικ9 αποτ6λεσFα, η Μυρ8κη επικρ&τησε σε φιλικ7 αναF6τρηση Fε 4-1 τηP υτικ7P Φραγκ8σταP. Η αναF6τρηση διεξ7χθη στο Αθλητικ9 κ6ντρο Καρπενησ8ου στιP 17.00 το απ9γευFα τηP Κυριακ7P 11 ΣεπτεFβρ8ου.

mo

Α

bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 14 ΣεπτεFβρ8ου 2011 / Σελ8δα 22

Ο προπονητ7P τηP οF&δαP Χρυσαφ9πουλοP ΓιJργοP 6Fεινε απ9λυτα ευχαριστηF6νοP απ9 την εικ9να τηP οF&δαP, παρ& το σκληρ9 παιχν8δι των αντιπ&λων. Ο τεχνικ9P τηP Κρ6ντηP ε8δε την οF&δα να 6χει εξαιρετικ7 αFυντικ7 δι&ταξη, ενJ ικανοποιηF6νοP 6Fεινε και απ9 τον επιθετικ9 τοF6α τηP. Σ:νθεση Κρ6ντηP Χρυσαφ9πουλοP Νεκτ&ριοP, Γεωργο:λαP, ΑρκουF&νηP, Μ&κκαP Β., Μπ:ροP Σ., Βο:ρτσαP Ν., Μπαϊκο:σηP, Χρυσαφ9πουλοP Κ., Βο:ρτσαP Γ., Γο:λαP Λ., Μ&κκαP Κ. * Στην επαν&ληψη χρησιFοποι7θηκαν και οι: Τσ&-

Στοχη α η ο οιογνεια

ασκ7σειP Fε τη Fπ&λα και στην τακτικ7. Πρ9βληFα για τον 8διο αποτελε8 το γεγον9P πωP δεν Fπορε8 να 6χει σε κ&θε προπ9νηση 9λουP τουP πα8κτεP στη δι&θεσ7 του, αφο: οι επαγγελFατικ6P υποχρεJσειP αποτελο:ν σηFαντικ9 εFπ9διο. 0δρα τηP οF&δαP θα ε8ναι και φ6τοP το ηFοτικ9 Στ&διο Καρπενησ8ου, αφο: λ:θηκε το γηπεδικ9 πρ9βληFα και θα το Fοιρ&ζεται Fαζ8 Fε τον ΑΠΟΚ και τον Α8ολο, Fε τον οπο8ο συ-

Fπ8πτουν οι προπον7σειP . ΠαρJν σχεδ9ν σε 9λεP τιP προπον7σειP ε8ναι ο Κατσ8κηP Χριστ9φοροP στον οπο8ο οφε8λει εν πολλο8P την παρουσ8α του στην Α ΕΠΣΝΕ ο Απεραντιακ9P.

Πασσ&P ΚJσταP:«Στ9χοP ο ΠρωταθλητισF9P» Ο Πασσ&P ΚJσταP, αν και δε8χνει να προβληFατ8ζεται για την οFοιογ6νεια τηP οF&δαP αφο: «ε8ναι δ:σκολο κ&τι τ6τοιο 9ταν 6χειP 10-12 ν6ουP πα8κτεP στην οF&δα» σε δηλJσειP που 6κανε στα “Ευρυτανικ& Ν6α” β&ζει ψηλ& τον π7χη. * Για την 6ναρξη τηP σεζ9ν τ9νισε: «Αρχ8ζουFε Fια χρονι& Fε αρκετ6P δυσκολ8εP. Ουσιαστικ& αρχ8ζουFε απ9 την αρχ7 το χτ8σιFο τηP οF&δαP, αφο: οι περισσ9τεροι ποδοσφαιριστ6P απ9 το περυσιν9 ρ9στερ αποτελο:ν παρελθ9ν. 5FωP οι επαγγελFατικ6P υποχρεJσειP πολλJν παικτJν δυσκολε:ουν το 6ργο FαP, αφο: ποτ6 δεν

Fπορο:Fε να τουP Fαζ6ψουFε 9λουP Fαζ8. Ανασταλτικ9P παρ&γων 7ταν και η καθυστ6ρηση που υπ7ρξε σε πολλ& εσωτερικ& θ6Fατα τηP οF&δαP, 9FωP πιστε:ω πωP 9ταν θα ξεκιν7σει το πρωτ&θληFα θα ε8Fαστε 6τοιFοι σε 6να ποσοστ9 70-80%.». * Ερωτηθε8P για τουP στ9-

...και το τρεξ8Fατα κ9. για τον Απεραντια

αP Ο Πασσ&P ΚJστ

χουP τηP οF&δαP, 7ταν σαφ7P: «ΕγJ προσωπικ& θ6τω ωP στ9χο τον πρωταθλητισF9, αφο: αυτ9 κ&νω π&ντα 9που και αν ε8Fαι. Το ρ9στερ τηP οF&δαP ε8ναι πολ: καλ9 και κακJP FαP 6χουν υποτι-

F7σει ορισF6νοι…». * Αναφερ9FενοP στο ρ9στερ τηP οF&δαP τ9νισε: «0χουFε 6να ποιοτικ9 ρ9στερ Fε πολλο:P πα8κτεP που 6χουν πολ: καλ& χαρακτηριστικ& ενJ αρκετο8 6χουν πα8ξει και στη Εθνικ7. /λλοι π&λι ε8ναι νε9τεροι, αλλ& αρκετ& ικανο8 και φιλ9δοξοι. * Στον επ8λογ9 του, ο Πασσ&P δ7λωσε τα ακ9λουθα: «Ε8ναι ευχ&ριστο 9τι φ6τοP 9λεP οι οF&δεP λ8γο πολ: δουλε:ουν σε Fια β&ση.

Πρ6πει να βοηθ7σουFε 9λοι στην αναβ&θFιση του ποδ9σφαιρου στην Ευρυταν8α και να βοηθ7σουFε τα ν6α παιδι& να δουλ6ψουν και να αναδε8ξουν το ταλ6ντο τουP...Κλε8νονταP ε:χοFαι να γ8νει 6να καλ9 πρωτ&θληFα και να για να γ8νει αυτ9 πρ6πει να βοηθ7σουFε 9λοι: προπονητ6P, παρ&γοντεP και διαιτητ6P. Ελπ8ζω στο τ6λοP να ε8Fαστε 9λοι ευχαριστηF6νοι, αφο: το πρωτ&θληFα ε8ναι χαρ& και 9χι σκοτωF9P!!».


bcd ef

a

Sport

qz

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ<ρτη 14 Σεπτε]βρOου 2011 / ΣελOδα 23

Αθλητικο Φ κελοι του Λ πρου Κολοκτσιου

µονότερµα...

γκολ Ο ΜπορMλι πανηγυρOζει . ϊκP ηνα ναθ ]ε τον Πα

Ε

πληκτικaν ε]φανOσεων Nταν και κλNση του για πρaτη φορ< στην ΕθνικN ΑργεντινNg. Συνολικ<, ]ε το τριφQλλι στο στNθοg κατMκτησε 2 πρω95, 96), ταθλN]ατα Ελλ<δοg (9 3 συνεχP]ενα ΚQπελλα Ελλ<δοg: το 1993, ]ε 1-0 επO του Ολυ]πιακοQ (Καραταlδηg, ΛιτPφτσενκο, Προτ<σοφ, ΜπατOστα), το 1994, ]ε 4-2 πMναλτι (κ.π.: 2-2, (παρ. 3-3 την Ατ]ατζOδηg, Μανωλ<g, ΑΕΚ (Α Κασ<πηg, ΑλεξανδρNg), το 1995, ]ε 1-0 -π<λι- εναντOον τηg ΑΕΚ και 1 ΣοQπερ Καπ, επικρατaνταg στο παιχνOδι του 1994, ]ε 3-0 τηg ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Η ΑΕΚ, που εOχε βαρεθεO… να χ<νει απP τον

Ν Ε

δεν κατ<φερε να προσφMρει. Αρχικ< ...τρ<καρε στον 100 χρPνια ]προστ< κυρ-ΒασOλη .ανιNλ). «Μα δεν το βλMπετε (. το παιδ<κι πag εOναι; Πag να το β<λω να παOξει; ΑυτP δεν ]πορεO να κλοτσNσει», Mλεγε ο κPουτg και ...το παιδ<κι M]ενε στην εξMδρα N στην καλQτερη στον π<γκο!! Στο Oδιο ]Nκοg κQ]ατοg κινNθηκε και ο Lσι], που ]Pλιg τον εOδε, ξOνισε. L]ωg, ο Γιaργοg Βαρδινογι<ννηg του εOχε κ<νει 5ετMg συ]βPλαιο και ο «Μπορελ<κοg» θα M]ενε στον ΠαναθηναϊκP, P,τι κι αν γινPταν, για τουλ<χιστον 5 χρPνια. ΠερOπου 600 εκ. Mλεγε Pτι του στοOχισε ο αργεντOνοg…!! ΜMχρι που ο Βαρδινογι<ννηg Mκανε την κOνηση ]ατ, φMρνονταg στην ΠαιανOα τον συ]πατριaτη του Χου<ν Ρα]Pν ΡPτσα. Σ' αυτP το δι<στη]α Nταν απP τουg κορυφαOουg του ΠαναθηναϊκοQ, κατακτaνταg τOτλουg στην Ελλ<δα και διακρOσειg στην Ευρaπη. ΠερOπου 6 ]Nνεg πριν το τMλοg του συ]βολαOου του, πNγε στον Καπετ<νιο και του ζNτησε να συζητNσουν για την ανανMωση. Ο Καπετ<νιοg εOπε το κλασικP «…θα τα βροQ]ε Pταν πρMπει». Ο αργεντOνοg φοβNθηκε ]ην ]εOνει ξεκρM]αστοg και υπMγραψε ]ετ< απP λOγεg ]Mρεg στην ΙσπανικN ΟβιMδο. Ο Καπετ<νιοg του Mκανε πολQ καλN προσφορ< για τα δεδο]Mνα του, ο ΜπορMλι εOδε αστρ<κια, ζαλOστηκε και υπMγραψε, ξεχνaνταg, P]ωg την <λλη υπογραφN του... η οποOα και τελικ< υπερOσχυσε. * Lταν ρωτNθηκε για το τι θυ]<ται απP την περOοδο που Mπαιξε στο ΠαναθηναϊκP, ο ΜπορMλι απ<ντησε: «Υπ<ρχουν δυο ντMρ]πι ]ε τον Ολυ]πιακP, πραγ]ατικ< αξMχαστα για ]Mνα. ΚαταρχNν το πρaτο ]ου «clasico» στην Ελλ<δα, τον Ιανου<ριο του 1992 στο Ολυ]πιακP Στ<διο. ΦανταστικN ε]φ<νιση απP τον ΠαναθηναϊκP και νOκη 3-0 ]ε τουg φιλ<θλουg ]αg να παραληροQν στιg εξMδρεg. Το δεQτερο Nταν η νOκη ]αg ]ε 21 ]Mσα στο Καραϊσκ<κη τον .εκM]βριο του 1995. ΕκεO ]<λιστα εOχα σκορ<ρει και το πρaτο γκολ, ενa το δεQτερο το εOχε πετQχει ο Καπουρ<νηg. Και βMβαια δεν ξεχνa το τMρ]α που εOχα πετQχει εναντOον τηg ΑΕΚ, που ουσιαστι-

ΜπορMλι-η σπουδαOα πορεOα του 1996 Ο ΠαναθηναϊκPg σε ]ια απP τιg συνNθειg επιτυχη]Mνεg πορεOεg του στην Ευρaπη εOχε στο ρPστερ τον ΜπορMλι. Jταν τη σεζPν 1995-96, Pταν ο το τριφQλλι <γγιξε τον τελικP του Τσ<]πιονg Λιγκ!! Το ταξOδι <ρχισε απP το λευκP 00 ]ε την Χ<ιντουκ στην ΑθNνα, P]ωg στ<θηκε Pρθιοg στο κα]Oνι τηg ΚροατOαg και ]ε P]ορφο γυριστP του Χου<ν ΜπορMλι πNρε ισοπαλOα 1-1 και πMρασε στουg ο]Oλουg του Τσ<]πιονg Λιγκ. ΑπP εκεO πMρασε στουg «8» ωg πρaτοg ]αζO ]ε την ισχυρN Ναντ, αφNνονταg εκτPg την ισχυρN ΠPρτο. Στα προη]ιτελικ<, κληρaθηκε ]ε την ΠολωνικN ΛMγκια ΒαρσοβOαg πMταξε εκτPg την πρωταθλNτρια ΑγγλOαg Μπλ<κ]περν). Ο ΠΑΟ, P]ωg, εOχε σπουδαOα ο]<δα και το απMδειξε διασQροντ<g ]ε 3-0 στην ΑθNνα και σε συνδυασ]P ]ε το στεOρο 0-0 στην ΠολωνOα πMρασε στα η]ιτελικ<. ΑξMχαστο Mχει ]εOνει το γκολ του ΜπορMλι, ο οποOοg δια]Pρφωσε το τελικP 3-0 χορεQονταg την αντOπαλη, πριν στεOλει ]ε φανταστικP πλασM στην δεξι< γωνOα του αντOπαλου κOπερ. Στα η]ιτελικ<, αν και επικρ<τησε στην ΟλλανδOα του αNττητου και πανOσχυρου Fγιαξ ]ε 1-0, στην ΑθNνα Mχυσε την καρδ<ρα ]ε το γ<λα, καθag βρMθηκε να χ<νει απP το 4ο λεπτP, ενa δMχτηκε <λλα 2 τMρ]ατα στα τελευταOα 12 λεπτ< του αγaνα (0-3).

υρ υτ α

Ο πρ<σινοg Μπορελ<κοg * Ο ΜπορMλι ξεκOνησε στην καριMρα του στα τMλη τηg δεκαετOαg του 80 απP την ΡOβερ ΠλMιτ (ΑργεντινN), ενa ]ετ< απP 11 αποκτNθηκε απP τον ΠαναθηναϊκP. Αν και στην αρχN δεν Mδειξε πολλ<, την περOοδο 1994-11995 συνεOσφερε αποφασιστικ< στην κατ<κτηση του ΚυπMλλου και του ΠρωταθλN]ατοg απP την ο]<δα του. Την α]Mσωg επP]ενη σεζPν, αν και ]Mσοg, ση]εOωσε 15 γκολ σε αγaνεg ΠρωταθλN]ατοg και 4 σε αγaνεg Champions League, ]ε τον ΠαναθηναϊκP να κατακτ< για 2η συνεχP]ενη φορ< το ντα]πλ και να προκρOνεται στα η]ιτελικ< του Champions League. ΑποτMλεσ]α αυτaν των εκ-

ΜπορMλι, πNρε ]ια ρεβ<νg Pταν κατMκτησε το κQπελλο του 1997, κερδOζονταg το τριφQλλι ]ε 5-3 στα πMναλτι (0-0 κ.π.). * 1997: ΥπMγραψε στην ΙσπανικN Ρε<λ ΟβιMδο, P]ωg η ο]<δα υποβιβ<στηκε και στη συνMχεια ακολοQθησαν οι: ΡOβερ ΠλMιτ, Σαν ΛορMντζο (ΑργεντινN), ΤOγκρεg (ΜεξικP), και ΝτεπορτOβο Μαλντον<το (Ουρουγου<η). ΚρM]ασε τα ποδοσφαιρικ< του παποQτσια στον Ακρ<τητο, χαρακτηρOζονταg λ<θοg αυτN την επιλογN του, αλλ< Pπωg λMει ο Oδιοg υπερOσχυσε η επιθυ]Oα του Mρθει στην Ελλ<δα.

λλMg επιτυΟ ΜπορMλι γεQτηκε πο Κασ<πη. του χOεg εναντOον τηg ΑΕΚ

κ< ]αg χ<ρισε το πρωτ<θλη]α». * ΕρωτηθεOg για ττην στιγ]N που ξεχωρOζει απP την εκπληκτικN πορεOα του ΠαναθηναϊκοQ στο Τσ<]πιονg Λιγκ το 1996. ο αργεντOνοg <σσοg σχολOασε αναπολaνταg: «Μεγ<λεg στιγ]Mg, αξMχαστα παιχνOδια, φοβερN πορεOα. ΕξαιρετικMg ε]φανOσειg σε Pλουg τουg αγaνεg που δaσα]ε, αλλ< βMβαια κανMνα δεν συγκρOνεται ]ε τη νOκη ]Mσα στο F]στερντα] επO του Fγιαξ. ΠετQχα]ε κ<τι πολQ δQσκολο, αφοQ συνδυ<σα]ε την ευρωπαϊκN πορεOα ]ε την κατ<κτηση του ντα]πλ στην Ελλ<δα. Θυ]<]αι την ατ]Pσφαιρα που επικρατοQσε στιg κερκOδεg του ΟΑΚΑ λOγο πριν αρχOσει ο επαναληπτικPg η]ιτελικPg απMναντι στην υπερο]<δα του Fγιαξ. Π<ντωg την καλQτερη αν<]νηση απP εκεOνη τη χρονι<, την Mχω απP την προη]ιτελικN φ<ση. Η νOκη ]αg ]ε 3-0 απMναντι στη ΛMγκια, που συνοδεQτηκε απP ]εγ<λη ε]φ<νιση και αποθMωση απP τουg φιλ<θλουg ]αg». * Το 2008 πριν το παιχνOδι ]ε την ΑνPρθωση, το οποOο ο ΠαναθηναϊκPg κMρδισε και προκρOθηκε ]προστ< απP την πρωταθλNτρια Kντερ και την Γερ]ανικN ΒMρντερ, ο ΜπορMλι βραβεQτηκε απP τον Γιaργο Βαρδινογι<ννη, τον πατMρα του, Pπωg τον χαρακτηρOζει ο Oδιοg. * Ο γιPg του ΤζPναθαν εOναι επOσηg ποδοσφαιριστNg, ενa στην ηλικOα των 16 αγωνιζPταν στην ΤOγκρεg, απP την οποOα εOχε περ<σει και ο Oδιοg. ** Ο «ΧPτα-ΧPτα» ]πNκε για π<ντα στιg καρδιMg των πρ<σινων φιλ<θλων για τιg περOτεχνεg ενMργειεg του, ιδιαOτερα ]ε τιg περOφη]εg ‘‘κλειστMg’’ ντρO]πλεg του. ΜπαλαδPροg απP τουg λOγουg ο αργεντινPg <σοg ηγMτηg του ΠαναθηναϊκοQ Χου<ν ΧοσM ΜπορMλι.

ΑναβλNθηκε Mνα φιλικP που υπNρχε στα σκαρι< ]εταξQ τηg ΑναγMννησηg ΠαλαιοκατοQναg και του ΑπεραντιακοQ, λPγω Mλλειψηg ποδοσφαιριστaν τηg πρaτηg. Φιλικ< που Mχουν προγρα]]ατιστεO εOναι: ΑΠΟΚ-Gνωση Fσπρα ΣπOτια (Σ<ββατο), Ποτα]ι<-Fγραφα (Τετ<ρτη), Ποτα]ι<-ΑOολοg (Σ<ββατο). *Σε φιλικN ανα]Mτρηση που διεξNχθη το απPγευ]α τηg ΤρOτηg, στο ΑθλητικP ΚMντρο ΚαρπενησOου, ο ΑπεραντιακPg επιβλNθηκε ]ε 2-0 επO τηg Ποτα]ι<g. ΣκPρερ οι ΚαρβMληg στο 43’ και Σκεπετ<ρηg στο 52’. .Qο δοκ<ρια για τουg Απερ<ντιουg: Μaκοg (55’) & Ηλι<δηg (78’).

νι κά

ΑποτMλεσε Mναν απP τουg πολQ λOγουg- ξMνουg ποδοσφαιριστMg που <φησαν εποχN και αγαπNθηκαν Pσο ελ<χιστοι απP τουg Mλληνεg φιλ<θλουg. Ο Χου<ν ΧοσM ΜπορMλι γεννNθηκε 8 Νοε]βρOου 1 9 7 0 στο Σαν ΙσOδρο του ΜπουMνοg Fιρεg (ΑργεντινN) και ]εγαλοQργησε ]ε την εξαιρετικN τεχνικN του την δεκαετOα του 90 στον ΠαναθηναϊκP.

ΑπορOα και απογοNτευση εOναι τα συναισθN]ατα που δη]ιουργNθηκαν στον ΛαθQρη Κaστα απP την τροπN που πNραν τα πρ<γ]ατα στο θM]α του π<γκου στην ο]<δα του ΑγOου ΠροκοπOου. Θυ]Oζου]ε Pτι ο ΑστMραg εOχε ζητNσει επOση]α να ]ην ανεβεO η ΑναγMννηση στη ]εγ<λη κατηγορOα, aστε να «]ην χωριστεO το χωριP στη ]Mση και να ]ην κPψου]ε τη ]π<λα απP τα παιδι< που θα βρεθοQν σε δOλη]]α». Σε αυτP το πνεQ]α συναOνεσηg και σQ]πνοιαg, αποφασOστηκε να παρα]εOνει στη β, κατηγορOα η ΑναγMννηση και να αποτελεO θυγατρικN τηg πρaτηg, παραχωρaνταg τηg τουg πιο αξιPλογουg ποδοσφαιριστMg τηg. Ο M]πειροg τεχνικPg, Pπωg τονOζει σε <το]α του στενοQ του περιβ<λλοντοg, M]αθε απP τα Ευρυτανικ< ΝMα πωg δεν θα εOναι αυτPg προπονητNg στην ο]<δα και παρ< την υπPσχεση που εOχε αρχικ< λ<βει, δεν ]πNκαν καν στον κPπο να τον ενη]ερaσουν σχετικ<. Ο ΛαθQρηg Mδειξε πωg εOχε σχMδιο για την ο]<δα, καθag εOχε Nδη κ<νει ]ια πρaτη διερευνητικN κροQση σε ορισ]Mνουg αξιPλογουg παOκτεg, οι οποOοι θα αποτελοQσαν ση]αντικMg προσθNκεg για την ο]<δα (ΧαϊδNg Κaσταg-λO]περο, Γι<ννηg ΠMτρου -τερ]ατοφQλακαg και Μιχ<ληg Νικολ<ου-]Mσοg).

Α

Χου ν Χοσ Μπορλι

«Ο χτα-χτα»

mo

ΜπορMλι- στιγ]Mg * Ο ΜπορMλι, στα πρaτα του χρPνια στον ΠαναθηναϊκP,

.εν θα εOναι τελικ< συ]παOκτηg ]ε τον φOλο του ΤQ]πα .η]Nτρη ο αξιPλογοg ]Mσοg Κακαβ<g Γι<ννηg στη .Pξα ΡαπτοποQλου παρ< την επιθυ]Oα-πρPταση του πρaτου να τον ντQσει στα γαλανPλευκα. Τελικ< θα αγωνιστεO φMτοg στον ΑτρP]ητο Σπολ<ιταg, ]ε το θM]α τηg απPστασηg να αποτελεO ση]αντικP και ανυπMρβλητο ε]πPδιο. Στο ]εταξQ, σQ]φωνα ]ε επιβεβαιω]Mνεg πληροφορOεg των Ευρυτανικaν ΝMων , προπονητNg τηg «ακριτικNg» ο]<δαg αναλα]β<νει ο ΠαπαδN]οg Γιaργοg του Αλεξ<νδρου, τον οποOο προσMλκυσε η διοOκηση ]Pλιg Mγινε γνωστN η ]ετ<θεση του απP την ΑθNνα στο .N]ο Αγρ<φων. Ο ΠαπαδN]οg Nταν παλαιPg ποδοσφαιριστNg τηg ο]<δαg και ανα]Mνεται στο ΡαπτPπουλο στα τMλη του ]Nνα.

Την ΠM]πτη το βρ<δυ αναχωρεO για την ΣλοβακOα η Ευρυτ<νισσα και διεθνNg ρMφερι Μπου]πουρN ΚωνσταντOνα. Η διαιτητNg τηg FIFA Mχει επιλεγεO να σφυρOξει 2 αγaνεg τηg πρaτηg φ<σηg των προκρι]ατικaν του ΕυρωπαϊκοQ ΠρωταθλN]ατοg γυναικaν κ<τω των 19. Συγκεκρι]Mνα, το Σ<ββατο 17 Σεπτε]βρOου θα διευθQνει τον αγaνα ΟυκρανOα-ΣλοβακOα (16.00) και τη .ευτMρα 19 το παιχνOδι ΣουηδOα-ΣλοβακOα (11.00), ενa ]ια η]Mρα πριν την αναχaρησN τηg θα εOναι 4η διαιτητNg τηg ανα]Mτρησηg ΣλοβακOα-ΣερβOα (11.00, πρaτη διαιτητNg η ΦινλανδN ΛOνα Λεχτοβ<αρα). Το τουρνου< θα διεξαχθεO 16-23/9/2011 στη ΣλοβακOα (5ο P]ιλοg), ]ε τη συ]]ετοχN τηg διοργανaτριαg χaραg, τηg ΣουηδOαg, τηg ΟυκρανOαg και τηg ΣερβOαg και ελληνOδα βοηθPg τηg θα εOναι η Κουτσου]ποQ Παναγιaτα (Πειραι<g). Η ΕπιτροπN ΕφMσεων τηg ΕΠΟ απMρριψε τιg εφMσειg των Αναγ. ΚαρδOτσαg, Παναιγι<λειου, ΑOαντα Σαλα]Oναg και ΑσπρPπυργου για το αδOκη]α τηg πλαστογραφOαg και υποβιβ<ζει τελεσOδικα την ο]<δα τηg ΚαρδOτσαg στη Football League 2, και τιg ο]<δεg του ΑιγOου, τηg Σαλα]Oναg και του ΑσπροπQργου στο περιφερειακP πρωτ<θλη]α. Εκκρε]εO η απPφαση στην υπPθεση του Ολυ]πιακοQ ΒPλου (και τηg Καβ<λαg), ο οποOοg ]ε τα ασφαλιστικ< ]Mτρα που Mχει π<ρει, θα π<ει ]ακρι< τη βαλOτσα, ]ε στPχο να αποφQγει τον… ΑΠΟΚ στον 4ο P]ιλο τηg ., ΕθνικNg.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΚ

Η ΠανευρυτανικN Ακαδη]Oα ΚαλαθοσφαOρισηg ενη]ερaνει Pτι απP τη .ευτMρα 12 Σεπτε]βρOου 2011 <ρχισαν οι εγγραφMg των αθλητaν τηg στο ΚλειστP .η]οτικP Γυ]ναστNριο ΚαρπενησOου. Οι εγγραφMg θα πραγ]ατοποιοQνται απP τιg 15.00-19.00 καθη]εριν< εκτPg Σαββ<του και ΚυριακNg.


b c d ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ1ρτη 14 ΣεπτεPβρBου 2011 / ΣελBδα 24

a

qz

mo

Ηρακλ Κηφισι

Α

ΗρακλAZ Κηφισι1Z (παγκορασBδεZ)

PιουργηθεB. Την διοBκηση αποτελοDν οι: Μαυριτσ1κηZ ΑιPBλιοZ (ΠρCεδροZ), ΧουντουP1νηZ ΝBκοZ (ΑντιπρCεδροZ), ΚαραγκοDνηZ ΒασBληZ, ΚαραγκοDνη ΘωPα_Z (Μ@λη-<φοροι). ΓνωρBζουPε Cτι @χετε @ρθει στο ΚαρπενAσι και Pε τον ΟλυPπιακC ωZ αθλητAZ. Ποια εBναι τα στοιχεBα που σαZ Tθησαν να @ρθετε ξαν1 εδT; ΠρTτα απC Cλα, @χω αδυναPBα στο ΚαρπενAσι και πιστεDω πωZ εBναι @να απC τα οPορφCτερα P@ρη στην Ελλ1δα. Βοηθ1ει αρχικ1 το υψCPετρο (ανοBγουν περισσCτερο οι πνεDPονεZ), η ησυχBα και η ηρεPBα (βασικ1 στοιχεBα για κ1θε αθλητA), CπωZ και οι εγκαταστ1σειZ. Οι συνθAκεZ και το περιβ1λλον εBναι ιδανικ1 και πιστεDω δεν @χει να ζηλ@ψει σε τBποτα απC 1λλα αθλητικ1 κ@ντρα στην ΕυρTπη. Ποιο εBναι το πρCγραPPα που ακολοDθησε η οP1δα στο ΚαρπενAσι ; ΕBχαPε καταρχ1Z διπλ@Z προπονAσειZ σε καθηPερινA β1ση (πρωB και απCγευPα). Οι προπονAσειZ Aταν πολD καλ@Z και συστηPατικ@Z και πιστεDω πωZ τα κορBτσια πAραν την υποδοPA για Cλο τον χρCνο. ΤιZ πρωιν@Z TρεZ δοDλεψαν τη φυσικA κατ1σταση στο ΑθλητικC Κ@ντρο Pε τρεξBPατα, ασκAσειZ ταχDτηταZ και ενδυν1PωσηZ. Το απCγευPα ακολουθοDν ασκAσειZ τακτικAZ και PαθAPατα Pε τη Pπ1λα, ενT προZ το τ@λοZ δουλ@ψαPε και το επιθετικC κοPP1τι. ΠCτε πιστεDετε Cτι η οP1δα θα εBναι @τοιPη αγωνιστικ1; ΠιστεDω Cτι σε 2 PAνεZ θα εBPαστε σε @να ικανοποιητικC επBπεδο και θα αρχBσουPε να δBνουPε και ορισP@να φιλικ1, Tστε να «Pοντ1ρουPε» περισσCτερο την οP1δα. ΠCσο δDσκολο εBναι να δουλεDετε Pε τ@τοιεZ ηλικBεZ; Ποια εBναι τα στοιχεBα που προσπαθεBτε να τουZ περ1σετε; Η αλAθεια εBναι Cτι στην αρχA συν1ντησα πολλ@Z δυσκολBεZ. ?PωZ Aθελα να δουλ@ψουPε Pε τ@τοιεZ ηλικBεZ και Pου δCθηκε η ευκαιρBα. Μου αρ@σει να δηPιουργT και να P1θω στα Pικρ1 παιδι1 να παBζουν και να

Ο κ. Πολ ζο!, ιδια τερα ευγενικ ! και εξυπηρετικ !, λησε στα Ευρυτανικ Ν α για τι! παγκορασ δε!, τα στοιχε α που προσπαθε να περσει, αλλ και τι! δυσκολ ε! που αντιετπισε ταν αν λαβε να τ τοιο εγχε ρηα.

Ε

Στ@φανοZ ΠολDζοZ Ο Στ@φανοZ ΠολDζοZ @χει αγωνιστεB 13 χρCνια στη ΕθνικA Ελλ1δοZ (4 ωZ αρχηγCZ) και @χει κατακτAσει 3 κDπελλα ;νοιξηZ (σοβαρA διοργ1νωση τCτε, σε PορφA ΠανευρωπαϊκοD), @χονταZ συνολικ1 254 συPPετοχ@Z. ;ρχισε στα 17 του απC τον ΙωνικC ΝBκαιαZ και ακολοDθησε ο ΟλυPπιακCZ στο οποBο παρ@Pεινε 14 χρCνια (5 χρCνια αρχηγCZ) και κατ@κτησε 11 πρωταθλAPατα. ΕπBσηZ, το 1979 οι δηPοσιογρ1φοι τον ανακAρυξαν κορυφαBο παBκτη στην Ελλ1δα και το 1991 πAρε απC τον ΠΣΑΤ το βραβεBο AθουZ και προσφορ1Z στο 1θληPα. 0Z προπονητAZ @Pεινε στον ΟλυPπιακC 8 χρCνια (6 PαζB Pε τον Λ1ιο και 2 Pε τον ΡTσο ΚCντρα), ενT στη

Θα θ@λαPε να PαZ πεBτε δυο λCγοι για την ιστορικA οP1δα του ΗρακλA Κηφισι1Z. Η οP1δα @χει Pια συνεχCPενη καλA παρουσBα απC τCτε που ιδρDθηκε, αποτελεBται κατ1 κDριο λCγο απC Pικρ@Z, σε ηλικBα, αθλAτριεZ, ενT

ΠολDζοZ Στ@φανοZ

στελεχTνει συνεχTZ τιZ Εθνικ@Z οP1δεZ. Ο ΗρακλAZ @χει κατακτAσει πολλ1 πρωταθλAPατα νεανBδων, κορασBδων. ΑγωνBζεται στην Α1 ΚατηγορBα και P1λιστα την τελευταBα διετBα δεν υπ1ρχει καPBα ξ@νη (!) στο ρCστερ τηZ, ενT οι περισσCτερεZ προ@ρχονται απC το καλ1 οργανωP@νο φυτTριο που «@ρχεται» απC πBσω. Η διοBκηση τηZ οP1δαZ στηρBζει την προσπ1θεια που κ1νετε; Ναι, εBναι κοντ1 η διοBκηση! Και το θ@λουPε αυτC ακCPα περισσCτερο Tστε να Pπορ@σει να διατηρηθεB αυτA η καλA κατ1σταση που @χει δη-

Θα θ@λαPε τη γνTPη σαZ σχετικ1 Pε την πρTην αθλAτρια του συλλCγου σαZ, τη ΜαρBα ΝοPικοD, η οποBα πρCσφατα πAρε PεταγραφA για την ΙταλBα. ΕBναι καθαρ1 δικA τηZ επιλογA. Η ΜαρBα γαλουχAθηκε στον ΗρακλA Κηφισι1Z, προσ@φερε π1ρα πολλ1 στον σDλλογο, τCσο σε επBπεδο ΚορασBδων, Cσο και ΝεανBδων και εBναι ασφαλTZ @να εξαιρετικC ταλ@ντο. Β@βαια, δεν Aταν C,τι καλDτερο το Cτι αποχTρησε ξαφνικ1 απC την οP1δα, τη στιγPA που ο ΗρακλAZ την υπολCγιζε κανονικ1 στο ρCστερ του. Η ΜαρBα εBχε π1θει χιαστοDZ και αν@λαβε ο ΗρακλAZ να τη στηρBξει οικονοPικ1 και ψυχολογικ1 (εγχειρAσειZ, αποκαταστ1σειZ κ.α.). Η συγκεκριP@νη αθλAτρια βρAκε την ευκαιρBα και @τσι @κανε το βAPα για το εξωτερικC, αφοD @τσι αποφ1σισε Pε την οικογ@νει1 τηZ… ΑπC τη PBα, εBναι πολD θετικC για το κορBτσι, καθTZ θα αγωνιστεB και θα δοκιPαστεB στο καλDτερο. ΑπC την 1λλη, η οP1δα @Pεινε ξαφνικ1 χωρBZ το αστ@ρι τηZ. θεωρT CPωZ Cτι Cλα αυτ1 πρ@πει να γBνονται Pε σωστC, προγραPPατισP@νο και «ηθικC» τρCπο… Θα θ@λαPε την τοποθ@τησA σαZ σχετικ1 Pε το ελληνικC βCλεϊ γενικCτερα…

Ν Ε

;ρτεPιZ ΟικονοPοποDλου ΠολDτιPη εBναι και η βοAθεια τηZ ;ρτεPιZ ΟικονοPοποDλου (@φοροZ τηZ οP1δαZ), η οποBα συνCδεψε την αποστολA στο ΚαρπενAσι. ΕBναι η Pητ@ρα τηZ αρχηγοD τηZ οP1δαZ ΟικονοPοποDλου ΕPPανου@λλαZ και @χει αναλ1βει τη φροντBδα και την επιP@λεια των κοριτσιTν σε CλουZ τουZ τοPεBZ, CπωZ φαρPακευτικA και ενδυPατολογικA υποστAριξη, καθTZ και σε C,τι 1λλο κριθεB απαραBτητο. Μ1λιστα, PαZ αποκ1λυψε την ιδιαBτερη αγ1πη που τρ@φουν οι κοπ@λεZ για τον προπονητA, καθTZ πιστεDει πωZ «δεν PποροDσαν να φανταστοDν την οP1δα χωρBZ τον κ. ΠολDζο. Τον λατρεDουν…»

υρ υτ α

Ο ΗρακλAZ Κηφισι1Z παγκορασBδων αγωνBζεται στο ΠανελλAνιο πρωτ1θληPα αυτAZ τηZ κατηγορBαZ, το οποBο αρχBζει στα τ@λη ΙανουαρBου και ολοκληρTνεται προZ το τ@λοZ τηZ αγωνιστικAZ περιCδου, αναλCγωZ των οP1δων που θα δηλTσουν συPPετοχA. Οι παγκορασBδεZ τιZ δυο τελευταBεZ σεζCν διαγρ1φουν ανοδικA πορεBα, καθTZ κατ@λαβαν την δεDτερη θ@ση το 2009 και την τρBτη το 2010, ενT και φ@τοZ ο πρωταρχικCZ στCχοZ τηZ ν@αZ και νεανικAZ οP1δαZ εBναι τουλ1χιστον η συPPετοχA στα ηPιτελικ1. Το ρCστερ οP1δαZ αποτελεBται απC τιZ: ΣταθοποDλου "αν1η, Γκρ@κα ΣοφBα, ΓκιCντα ΑννBτα, Παπαδ1του Ευτυ χBα, Οι κο νοPοπο Dλ ου ΕPPανου@λλα, ΠαπαδοποDλου ΚωνσταντBνα, ΠρCκτερ Κασσ1νδρα, Κορναρ1κη ΕιρAνη, Φλωρ1κη ΜαρBα, ΑρβανBτη ΜCνικα και ΚαραγκοDνη "APητρα, η οποBα, CPωZ δεν ακολοDθησε την υπCλοιπη αποστολA στο ΚαρπενAσι, επειδA κ1νει προπονAσειZ Pε τιZ «Pεγ1λεZ» του ΗρακλA, αλλ1 θα ενσωPατωθεB Pε τιZ παγκορασBδεZ PCλιZ επιστ@ψει η οP1δα στην ΑθAνα. ΠροπονητAZ τηZ οP1δαZ εBναι ο παλιCZ 1σσοZ του ΟλυPπιακοD και τηZ ΕθνικAZ οP1δαZ ΠολDζοZ Στ@φανοZ και @φοροZ τηZ οP1δαZ η ΟικονοPοποDλου ;ρτεPιZ.

συν@χεια ακολοDθησαν 8 χρCνια στη γυναικεBα οP1δα των ΒριλησσBων, την οποBα την παρ@λαβε απC την 2η κατηγορBα και την οδAγησε στην κατ1κτηση 3 συνεχCPενων πρωταθληP1των! ΑκολοDθησαν η ΑΕΚ (1νδρεZ), ΒDρωναZ, ΠανελλAνιοZ (γυναικTν), ΟλυPπιακCZ (γυναικTν) και την τελευταBα 3ετια εBναι προπονητAZ του ΗρακλA Κηφισι1Z.

προοδεDουν σταδιακ1. Αν και χρει1ζεται PεγαλDτερη προσοχA, 1λλη συPπεριφορ1, διαφορετικA ψυχολογBα, σε λBγο καιρC θα εBναι εPφανAZ η βελτBωσA τουZ. Θ@λω να τουZ PεταδTσω την αγωνιστικCτητα, την πBστη στον εαυτC τουZ και κυρBωZ τη βελτBωση τηZ τεχνικAZ τουZ. Ποια εBναι η δικι1 σαZ τοποθ@τηση για την τιPωρBα των νεανBδων του Ηρ α κ λ A Κ η φ ι σ ι1 Z α π C τ η ν Ο P ο σπονδBα, λCγω 1ρνησηZ συPPετοχAZ τουZ στιZ υποχρεTσειZ τηZ Εθνι-

νι κά

ΑναχTρησε την περασP@νη ΠαρασκευA απC το ΚαρπενAσι η οP 1δα βCλεϊ των παγκορασBδων του ΗρακλA Κηφισι1Z, η οποBα πραγPατοποBησε στην πρωτεDουσα τηZ ΕυρυτανBαZ Pια P Bνι προετοιPα σBα δι1ρκειαZ 7 ηPερTν (3/9-9/9). Ε πBσηZ, ο θρυλικCZ Πολ DζοZ (1λ λοτε αρχ ηγCZ του ΟλυPπιακοD κα ι τηZ ΕθνικAZ) PBλησε στα Ευρυτανικ1 Ν@α, που βρ@θηκαν στιZ προπονAσειZ τηZ οP1δαZ στη δι1ρκεια παραPονAZ τηZ στο Καρπεν Aσι.

Αναχρησαν οι παγκορασδε

ρυτανικTν τογραφBεZ των Ευ Αποκλειστικ@Z φω Κηφισι1Z. λA ακ Ηρ υ το η Cνησ Ν@ων απC την προπ κAZ; ΘεωρT πωZ… Cλοι @χουν δBκιο! ΑπC τη PBα, τα παιδι1, καθ’ Cλη τη δι1ρκεια τηZ χρονι1Z, δεν σταP1τησαν καθCλου. ?PωZ στη Γ’ ΛυκεBου διακCπτονται τα π1ντα, καθTZ Cλοι διαβ1ζουν και προσπαθοDν για το καλDτερο. ΥπAρχε Pεγ1λη κCπωση και δεν κατ1φεραν να συνεχBσουν @τσι. Ο ΣDλλογοZ, PαζB Pε τουZ γονεBZ, πAρε Pια απCφαση και @κρινε Cτι εBναι καλDτερο για τα κορBτσια να ξεκουραστοDν (1 ΑυγοDστου ξεκινοDσαν π1λι προετοιPασBα!). ΑπC την 1λλη, η ΕθνικA οP1δα εBναι Pια σηPαντικA υποχρ@ωση, θα πρ@πει να σκεφτCPαστε Cτι εBναι τιPA να φορ1Pε τη φαν@λα αυτA. Η ΕθνικA οP1δα θ@λησε να καλ@σει κ1ποιεZ κοπ@λεZ για να δυναPTσει και να δηPιουργAσει @ναν συγκεκριP@νο κορPC για το ΠροολυPπιακC τουρνου1 του ΝοεPβρBου, τη στιγPA που οι κοπ@λεZ @τυχε να βρBσκονται στο στ1διο των πανελληνBων εξετ1σεων…

Το ελληνικC βCλεϊ περν1 Pια κ1Pψη. <χουν φDγει κ1ποιοι Pεγ1λοι παBκτεZ και δυστυχTZ δεν βρ@θηκαν 1τοPα για να τουZ αντικαταστAσουν επ1ξια. >δη @χουPε π@σει απC το World League και εBPαστε στο Europa League, Cπου οDτε και εκεB @χουPε επιτυχBεZ. Υπ1ρχει, ωστCσο, Pια φουρνι1 που δBνει πολD θετικ1 PηνDPατα, οι ΠαBδεZ, οι οποBοι π@ρασαν 6οι στο ΠανευρωπαϊκC και βγAκαν, στην ΑργεντινA, 7οι στον κCσPο. ΕBναι Pια ελπBδα για το ελληνικC βCλεϊ… Το γυναικεBο βCλεϊ @χει τα εχ@γγυα να αν@βει επBπεδο A «παρασDρεται» απC την καθοδικA πορεBα του βCλεϊ των ανδρTν; ΠερBπου τα Bδια ισχDουν και για το γυναικεBο βCλεϊ. ΥπAρξαν κ1ποιεZ καλ@Z αθλAτριεZ οι οποBεZ αποσDρθηκαν και δεν αναπληρTθηκαν @τσι CπωZ θα @πρεπε. Θ@λει πολλA δουλει1, καθTZ η προηγοDPενη γενι1 Aταν πολD δυνατA και ευνοAθηκε και απC τη γενικCτερη κατ1σταση στη χTρα PαZ.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ3ρτη 14 ΣεπτεQβρBου 2011 / ΣελBδα 25

Η διεξαγωγA του εξαγγ@λθηκε την περασQ@νη Τετ3ρτη 7 ΣεπτεQβρBου 2011, στην συν@ντευξη τDπου που παραχωρAθηκε απC την ιεραρχBα τη[ υπηρεσBα[, στην αBθουσα του ΒιοQηχανικοD και ΕQπορικοD ΕπιQελητAριου ΛαQBα[. Στην συν@ντευξη παρευρ@θησαν, QεταξD 3λλων, οι προϊστ3Qενοι των ΙατροδικαστικUν ΥπηρεσιUν ΑθηνUν και ΠειραιU[ κ. Κουτσ3φτη[ και κ. ΚαρακοDκη[, αντBστοιχα, η προϊσταQ@νη τη[ Ι.Υ. ΛαQBα[ κ. ΑποστολBα ΑκριβοDση κ.α. Το συν@δριο, η ηQεροQηνBα διεξαγωγA[ του οποBου θα ανακοινωθεB σDντοQα, διοργανUνεται στα πλαBσια του "ιεθνοD[ <του[ "ιαφ3νεια[ και τη[ συQπλAρωση[ 100 χρCνων απC την Bδρυση τη[ ΙατροδικαστικA[ ΥπηρεσBα[ ΕΛΛΗΝΙΚΗ "ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ2ΜΕΝΗ "ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ"ΑΣ "/ΝΣΗ "ΑΣ2Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ "ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενAσι 13-9-2011 Αριθ. Πρωτ. 48993/4050

προϋποθ@σει[. Το @ργο προϋπολογισQοD 42.312,00 ευρU Qε το ΦΠΑ χρηQατοδοτεBται κατ3 100% απC τον ΕιδικC Φορ@α "ασUν του 3ρθρου 8 του ν. 3208/2003. Στη δηQοπρασBα, σDQφωνα Qε τι[ διατ3ξει[ του Ν. 3669/08 γBνονται δεκτ@[: 1. ΜεQονωQ@νε[ εργοληπτικ@[ επιχειρAσει[: α. ΕγγεγραQQ@νε[ στο ΜητρUο ΕργοληπτικUν ΕπιχειρAσεων (Μ.Μ.ΕΠ) που τηρεBται στη ΓΓ"Ε του Υ.ΠΕ.Χ2 ".Ε., εφCσον ανAκουν στην Α1 τ3ξη για @ργα κατηγορBα[ ΟΙΚΟ"ΟΜΙΚΑ και 3νω Qε του[ ισχDοντε[ περιορισQοD[ ω[ προ[ τα κατUτερα Cρια καθU[ και εργοληπτικ@[ επιχειρAσει[ εγγεγραQQ@νε[ στα ΝοQαρχιακ3 ΜητρUα αντιστοBχου προϋπολογισQοD για @ργα τη[ αντBστοιχη[ κατηγορBα[. β. ΠροερχCQενε[ απC κρ3τη Q@λη τη[ ΕυρωπαϊκA[ <νωση[ A του ΕυρωπαϊκοD ΟικονοQικοD ΧUρου (Ε.Ο.Χ.), A απC κρ3τη που @χουν υπογρ3ψει την συQφωνBα για τι[ "ηQCσιε[ ΣυQβ3σει[ (Σ.".Σ.) του ΠαγκCσQιου ΟργανισQοD ΕQπορBου (Π.Ο.Ε.), στα οποBα τηροDνται επBσηQοι κατ3λογοι αναγνωρισQ@νων εργοληπτUν, εφCσον εBναι εγγεγραQQ@νε[ σε αυτοD[ και σε τ3ξη και κατηγορBα αντBστοιχη Qε τι[ καλοDQενε[ του ΕλληνικοD ΜητρUου Μ.Ε.ΕΠ. γ. ΠροερχCQενε[ απC ω[ ανωτ@ρω β' κρ3τη, στα οποBα δεν τηροDνται επBσηQοι κατ3λογοι αναγνωρισQ@νων εργοληπτUν, εφCσον αποδεικνDουν Cτι @χουν εκτελ@σει @ργα παρCQοια Qε το δηQοπρατοDQενο, απC ποιοτικA και ποσοτικA 3ποψη. 2. ΚοινοπραξBε[ ΕργοληπτικUν ΕπιχειρAσεων των παραπ3νω περιπτUσεων α, β και γ σε οποιονδAποτε συνδυασQC QεταξD του[, υπC του[ Cρου[ του 3ρ-

θρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (ΚοινοπραξBα στην Bδια κατηγορBα), υπC τον Cρο Cτι κ3θε ΕργοληπτικA ΕπιχεBρηση θα συQQετ@χει στο κοινοπρακτικC σχAQα Qε ποσοστC Cχι QικρCτερο του 25% τη[ καλοDQενη[ κατηγορBα[. Για την συQQετοχA στη "ηQοπρασBα και την υποβολA προσφορ3[ πρ@πει να κατατεθοDν, απC κ3θε διαγωνιζCQενο εγγυητικA επιστολA του ΤΣΜΕ"Ε A Τρ3πεζα[ που λειτουργεB νCQιQα στην Ελλ3δα A σε οποιαδAποτε 3λλο κρ3το[ Q@λο[ τη[ Ε.Ε. A του ΕυρωπαϊκοD ΟικονοQικοD ΧUρου A του ΠαγκοσQBου ΟργανισQοD ΕQπορBου συνοδευCQενε[ απC Qετ3φρασA του[ στην ΕλληνικA γλUσσα A ΓραQQ3τιο του ΤαQεBου ΠαρακαταθηκUν και "ανεBων Dψου[ 672 ΕΥΡ2, δηλαδA ποσοστC 2% οι οποBε[ θα απευθDνονται στο "ασαρχεBο ΚαρπενησBου σDQφωνα Qε το 3ρθρο 24 του Ν.3669/08 και την αν3λογη στρογγDλευση. Ο χρCνο[ ισχDο[ τη[ προσφορ3[ των συQQετεχCντων στο διαγωνισQC, ορBζεται σε (6) @ξι QAνε[ απC την ηQεροQηνBα κατ3θεση[ τη[ και οι εγγυητικ@[ επιστολ@[ συQQετοχA[ θα @χουν χρCνο ισχDο[ που θα υπερβαBνει κατ3 30 ηQ@ρε[ τον χρCνο ισχDο[ τη[ προσφορ3[. Οι ενδιαφερCQενοι QποροDν να λ3βουν περισσCτερε[ πληροφορBε[ στα γραφεBα του "ασαρχεBου ΚαρπενησBου, τη[ εργ3σιQε[ ηQ@ρε[ και Uρε[ (τηλ@φωνο 22370 23904 αρQCδια υπ3λληλο[ ΕυαγγελοποDλου ΜαρBα) Cπω[ και φωτοαντBγραφα των συQβατικUν τευχUν του @ργου Qε δικA του[ δαπ3νη και φροντBδα.

Ε

υρ υτ α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ "ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το "ασαρχεBο ΚαρπενησBου διακηρDσσει "ηQCσιο ΜειοδοτικC "ιαγωνισQC Qε σφραγισQ@νε[ προσφορ@[ και σDστηQα προσφορ3[ Qε ενιαBο ποσοστC @κπτωση[ (3ρθρο 5 του Ν. 3669/08) για την εκτ@λεση του @ργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ2Ν ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤ2Ν ΒΟΥΤΥΡΟΥ "ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” προϋπολογισQοD 42.312,00 ΕΥΡ2 Qε το ΦΠΑ. Ο διαγωνισQC[ θα διεξαχθεB σDQφωνα Qε τι[ διατ3ξει[ του Ν.3669/08 «ΚωδικοποBηση τη[ νοQοθεσBα[ κατασκευA[ δηQοσBων @ργων» και Qε του[ Cρου[ του τεDχου[ αναλυτικA[ διακAρυξη[. Ο "ιαγωνισQC[ θα διενεργηθεB την 27η ΣεπτεQβρBου @του[ 2011, ηQ@ρα ΤρBτη & Uρα 10.00 π.Q. (λAξη επBδοση[ προσφορUν) στα ΓραφεBα του "ασαρχεBου ΚαρπενησBου ενUπιον τη[ αρQCδια[ επιτροπA[. Αν για οποιοδAποτε σοβαρC λCγο δεν διεξαχθεB η δηQοπρασBα την προαναφερθεBσα ηQεροQηνBα A αν διεξαχθεB Qεν αλλ3 δεν κατατεθεB καQBα προσφορ3 θα διενεργηθεB σε ν@α ηQεροQηνBα που θα καθορBσει Qε πρ3ξη τη[ η Προϊστ3Qενη αρχA και η οποBα θα γνωστοποιηθεB Qε FAX, π@ντε 5 τουλ3χιστον ηQ@ρε[ πριν απC τη ν@α ηQεροQηνBα σε Cσου[ @λαβαν τεDχη του. Η Bδια διαδικασBα QπορεB να επαναληφθεB και δεDτερη 2η φορ3 Qε του[ Bδιου[ Cρου[ και

Μετ3 την κατακCρυφη αDξηση τη[ περασQ@νη[ εβδοQ3δα[, οι πρατηριοDχοι τη[ ΕυρυτανBα[, κρ3τησαν σταθερA την τιQA τη[ βενζBνη[, σε υψηλ3, ωστCσο, επBπεδα. Πιο αναλυτικ3, σε 11 πρατAρια υγρUν καυσBQων του νοQοD η τιQA τη[ παρ@Qεινε ω[ εBχε, ενU, σε δDο πρατAρια αυξAθηκε.

Α

του Κρ3του[ (1910-2010). Η θεQατολογBα του θα επικεντρωθεB στην συνταγQατικA αναθεUρηση του θεσQοD του ΙατροδικαστA, στην Bδρυση ΣUQατο[ ΙατροδικαστUν, στον κανονιστικC κUδικα ιατροδικαστUν, στον εσωτερικC κανονισQC λειτουργBα[ τη[ ΙατροδικαστικA[ ΥπηρεσBα[ του Κρ3του[, στι[ αλλαγ@[ 3ρθρων και παραγρ3φων του Κ.Π."., που 3πτονται ΙατροδικαστUν, ΙατροδικαστικUν Πρ3ξεων και στην εναρQCνιση ΕλληνικοD δικαBου, σε Cτι αφορ3 Ιατροδικαστικ@[ Πρ3ξει[, Qε το ΕυρωπαϊκC και "ιεθν@[ "Bκαιο. Τ@λο[, να θυQBσουQε πω[ το ΚαρπενAσι εBχε φιλοξενAσει, πριν @να χρCνο περBπου, το 2o κατ3 σειρ3 συν@δριο τη[ υπηρεσBα[ Qε θ@Qα "ΤροQοκρατBα". Ευρυτανικ3 Ν@α» εBχαν δηQοσιεDΤα «Ε σει αναλυτικC ρεπορτ3ζ (αρ. φυλ. 411/29-9-2010) Qε τι[ εισηγAσει[ αξιCλογων ιατροδικαστUν και 3λλων προσωπικοτAτων που βρ@θηκαν στην πCλη Qα[ για να παρακολουθAσουν το συν@δριο.

Στα Bδια επBπεδα παρ@Qεινε τι[ ηQ@ρε[ αυτ@[ η τιQA τη[ αQCλυβδη[ βενζBνη[ στα περισσCτερα πρατAρια υγρUν καυσBQων του νοQοD.

Οι QετρAσει[ διενεργAθηκαν απC το ΤQAQα ΕQπο-

Ο "ασ3ρχη[ ΚαρπενησBου ΣταDρο[ ΚοσQ3[ "ασολCγο[

ρBου και ΤουρισQοD την ΤρBτη 13 ΣεπτεQβρBου 2011.

Ανακονωση

νι κά

Μ@σα στι[ επCQενε[ ηQ@ρε[ αναQ@νεται να πραγQατοποιηθεB το <κτακτο ΑναθεωρητικC Συν@δριο τη[ ΙατροδικαστικA[ ΥπηρεσBα[ του Κρ3του[.

Σταθερ η τι τη α λυβδη βενζ νη στην Ευρυταν α

Ν Ε

Αναθεωρητικ Συνδριο Ιατροδικαστικ Υπηρεσ α Το επCQενο χρονικC δι3στηQα το

Ανακοινώσεις

Η Μαρι3νθη Μανδ3λου - Veitvik του ΒασιλεBου, καταγCQενη απC Πρασι3 ΕυρυτανBα[, κατCπιν εξετ3σεων, εισAχθη στο ΟικονοQικC ΤQAQα του ΠανεπιστηQBου στο ?σλο ΝορβηγBα[.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ "ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ2ΜΕΝΗ "ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ"ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ "/ΝΣΗ "ΑΣ2Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ2Ν "ΙΕΥΘΥΝΣΗ "ΑΣ2Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ "ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενAσι 7-9-2011 Αρι θQ. Πρωτ. 3675

ΕΛΛΗΝΙΚΗ "ΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ ΑΠΟΚ ΕΝΤΡ2ΜΕΝΗ "ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ"ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ "/ΝΣΗ "ΑΣ2Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ2Ν "ΙΕΥΘΥΝΣΗ "ΑΣ2Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ "ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Κ αρπενAσι 8-9-2011 ΑριθQ. Πρωτ. 46862/3924

ΕΛΛΗΝΙΚΗ "ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ2ΜΕΝΗ "ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ"ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ "/ΝΣΗ "ΑΣ2Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ2Ν "ΙΕΥΘΥΝΣΗ "ΑΣ2Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ "ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Κα ρπενAσι 6-6-2011 ΑριθQ. Πρωτ . 2307

ΑΝΑΚΟΙΝ2ΣΗ ΑνακοινUνουQε Cτι σDQφωνα Qε τι[ ισχDουσε[ διατ3ξει[ του 3ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Qετ3 απC αBτηση του "AQα ΚωσταντBνου κ3τοικο ΣτενUQατο[ ΕυρυτανBα[, εκδCθηκε ταυτ3ριθQη Πρ3ξη χαρακτηρισQοD του "ασ3ρχη ΚαρπενησBου σDQφωνα Qε την οποBα η @κταση συνολικοD εQβαδοD 3.272,06 τ.Q., στη θ@ση «Καρακεκ@», τη[ ΤοπικA[ ΚοινCτητα[ ΣτενUQατο[, τη[ "ηQοτικA[ ΕνCτητα[ ΚαρπενησBου του "AQου ΚαρπενησBου του ΝοQοD ΕυρυτανBα[, χαρακτηρBζεται ω[ Qη δασικοD χαρακτAρα και εQπBπτει στι[ διατ3ξει[ τη[ παραγρ. 6 εδ3φιο α' του αρθρ. 3 του Ν. 998/79. Κατ3 τη[ πρ3ξη[ του "ασ3ρχη επιτρ@πονται αντιρρAσει[, εντC[ δDο (2) QηνUν απC την τελευταBα δηQοσBευσA τη[, ενUπιον τη[ Α/θQια[ Ε.Ε.".Α. Ν. ΕυρυτανBα[. ΑντBτυπο τη[ εν λCγω Πρ3ξη[ Qε το τοπογραφικC δι3γραQQα που τη συνοδεDει εστ3λη στη "ηQοτικA ΕνCτητα ΚαρπενησBου ("AQο ΚαρπενησBου), για την αν3ρτησA τη[ επB @να QAνα στο "ηQοτικC Κατ3στηQα. ΠερισσCτερε[ πληροφορBε[ δBνονται στην ΥπηρεσBα Qα[ τι[ εργ3σιQε[ ηQ@ρε[ και Uρε[.

ΑνακοινUνουQε Cτι σDQφωνα Qε τι[ ισχDουσε[ διατ3ξει[ του 3ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Qετ3 απC αBτηση του Νικολ3ου Π3ζιου του Κων/νου κατοBκου ΟλυQπιακοD ΧωριοD Αχαρν@[ οδC[ ΜιχαAλ ΜαροDτσου 6 εκδCθηκε ταυτ3ριθQη Πρ3ξη χαρακτηρισQοD του "ασ3ρχη ΚαρπενησBου σDQφωνα Qε την οποBα η @κταση συνολικοD εQβαδοD 13.110,55 τ.Q., στη θ@ση «ΞηρCκαQπο[», τη[ ΤοπικA[ ΚοινCτητα[ Τοπολι3νων τη[ "ηQοτικA[ ΕνCτητα[ ΑπεραντBων του "AQου Αγρ3φων του ΝοQοD ΕυρυτανBα[, χαρακτηρBζεται ω[ Qη δασικοD χαρακτAρα και εQπBπτει στι[ διατ3ξει[ τη[ παραγρ. 6 εδ3φιο α' του αρθρ. 3 του Ν. 998/79. Κατ3 τη[ πρ3ξη[ του "ασ3ρχη επιτρ@πονται αντιρρAσει[, εντC[ δDο (2) QηνUν απC την τελευταBα δηQοσBευσA τη[, ενUπιον τη[ Α/θQια[ Ε.Ε.".Α. Ν. ΕυρυτανBα[. ΑντBτυπο τη[ εν λCγω Πρ3ξη[ Qε το τοπογραφικC δι3γραQQα που τη συνοδεDει εστ3λη στη "ηQοτικA ΕνCτητα ΑπεραντBων ("AQο Αγρ3φων), για την αν3ρτησA τη[ επB @να QAνα στο "ηQοτικC Κατ3στηQα. ΠερισσCτερε[ πληροφορBε[ δBνονται στην ΥπηρεσBα Qα[ τι[ εργ3σιQε[ ηQ@ρε[ και Uρε[.

ΑΝΑΚΟΙΝ2ΣΗ ΑνακοινUνουQε Cτι σDQφωνα Qε τι[ ισχDουσε[ διατ3ξει[ του 3ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Qετ3 απC αBτηση τη[ ΧατζοποDλου ΑνδροQ3χη[ κ3τοικο ΑθηνUν, Cπω[ εκπροσωπεBται απC τον ΣπυρBδωνα ΖαροβασBλη κ3τοικο ΚαρπενησBου, εκδCθηκε ταυτ3ριθQη Πρ3ξη χαρακτηρισQοD του "ασ3ρχη ΚαρπενησBου σDQφωνα Qε την οποBα η @κταση συνολικοD εQβαδοD 1.005,29 τ. Q., στη θ@ση «ΠαλαιοκCπρι», τη[ ΤοπικA[ ΚοινCτητα[ ΑγBου Νικολ3ου, τη[ "ηQοτικA[ ΕνCτητα[ ΚαρπενησBου του "AQου ΚαρπενησBου του ΝοQοD ΕυρυτανBα[, χαρακτηρBζεται ω[ Qη δασικοD χαρακτAρα και εQπBπτει στι[ διατ3ξει[ τη[ παραγρ. 6 εδ3φιο α' του αρθρ. 3 του Ν. 998/79. Κατ3 τη[ πρ3ξη[ του "ασ3ρχη επιτρ@πονται αντιρρAσει[, εντC[ δDο (2) QηνUν απC την τελευταBα δηQοσBευσA τη[, ενUπιον τη[ Α/θQια[ Ε.Ε.".Α. Ν. ΕυρυτανBα[. ΑντBτυπο τη[ εν λCγω Πρ3ξη[ Qε το τοπογραφικC δι3γραQQα που τη συνοδεDει εστ3λη στη "ηQοτικA ΕνCτητα ΚαρπενησBου ("AQο ΚαρπενησBου), για την αν3ρτησA τη[ επB @να QAνα στο "ηQοτικC Κατ3στηQα. ΠερισσCτερε[ πληροφορBε[ δBνονται στην ΥπηρεσBα Qα[ τι[ εργ3σιQε[ ηQ@ρε[ και Uρε[.

Ο "ασ3ρχη[ ΚαρπενησBου ΣταDρο[ ΚοσQ3[ "ασολCγο[

Ο "ασ3ρχη[ ΚαρπενησBου ΣταD ρο[ ΚοσQ3[ "ασολCγο[

Ο "ασ3ρχη[ ΚαρπενησBου ΣταDρο[ ΚοσQ3[ "ασολCγο[

ΑΝΑΚΟΙΝ2ΣΗ


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ1ρτη 14 ΣεπτεMβρ>ου 2011 / Σελ>δα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

ΚαρπενησιQτη και ΖQτου γων>α, σε προνοMιακ= τιM=. Τηλ. 6982668160, 6978503364. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 326 τ.M. στην οδ? Ηροδ?του 1 & ΓρηγοροποAλου, στη ΛαM>α. Τηλ. 6944476306. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικ?πεδα σε επαφ= 600 τ.M. <καστο, εντ?W οικισMοA στουW Κορυσχ1δεW. ιαθ<τουν οικοδοMικ= 1δεια. ΤιM=: 90.000 ευρQ <καστο. Τηλ. 2237080115, 6977081490. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο εντ?W σχεδ>ου, στη Λαγκαδι1. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 950 τ.M., 1ρτιο & οικοδοM=σιMο, Mε απ<ραντη θ<α, στο Μεγ. Χωρι?. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 3.500 τ.M. πλησ>ον δρ?Mου Καρπενησ>ου-Μεγ. ΧωριοA. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 500 τ.M. Mε παλι1 π<τρινη δ>πατη οικ>α 50 τ.M. Mε ωρα>α θ<α, στουW Κορυσχ1δεW. ΤιM=: 130.000 ευρQ. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 300 τ.M. Mε παλι1 οικ>α για αντιπαροχ=, στουW Κορυσχ1δεW. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρ?κτηMα 18 στρ. οικοδοM=σιMο, Mε ρεAMα & νερ?, στιW «Λ1κκεW» Αγ. Τρι1δαW. ΤιM=: 38.000 ευρQ. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 5100 τ.M. 1ρτιο & οικοδοM=σιMο στη ΜεσαMπελι1. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 1650 τ.M. οικοδοM=σιMο & εφαπτ?Mενο στον δρ?Mο, στη θ<ση «Παρασπ?ρια» στο Κλαυσ>. ΤιM=: 120.000 ευρQ. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 2237 τ.M. εκτ?W σχεδ>ου, στη θ<ση Μ<λεγοW, στο Μεγ. Χωρι?. ΤιM=: 40.000 ευρQ. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 747,35 τ.M., 1ρτιο & οικοδοM=σιMο, στον κεντρικ? δρ?Mο, στην ε>σοδο του οικισMοA οMν>σταW. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχ?Mενα οικ?πεδα συνολικοA εMβαδοA 1300 τ.M., εντ?W οικισMοA Μεγ1λου ΧωριοA. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 400 τ.M. στο Ν<ο ερM1τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 2.130 τ.M. 1ρτιο & οικοδοM=σιMο, 1σφαλτοW, φωW, νερ?, τηλ., αποχ<τευση στα ?ρια του χωριοA Αγ. Τρι1δα, ψηλ1 στο δ1σοW. ΤιM=: 45.000 ευρQ (συζητ=σιMη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 293,31 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 542,25 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 170,17 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 3121,20 τ.M. στην ν<α Εθνικ= Οδ?, στον Αγ. Νικ?λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 1000 τ.M. Mε οικοδοM= 80 τ.M. στον κεντρικ? δρ?Mο, στο ΚαινοAριο Λοκρ>δοW. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 306 τ.M. Mε συντελεστ=

υρ υτ α

Οικ πεδα

Ε

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο Mε φωW, νερ? & δρ?Mο, εντ?W οικισMοA, στο Ν?στιMο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ=Mα 3,5 στρ., ?Mορο οικισMοA, στο Ν?στιMο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. εντ?W σχεδ>ου, στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 55.000 ευρQ. Τηλ. 6934649113. ΠΛOYNΤΑΙ οικ?πεδα 500 τ.M. <καστο εντ?W σχεδ>ου, στα Παλι1Mπελα. ΤιM= ευκαιρ>αW. Τηλ. 2106431570, 6946270265. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 160 τ.M., 1ρτιο & οικοδοM=σιMο, σε κεντρικ? σηMε>ο στο Μεγ. Χωρι?. τηλ. 6977236306. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεM1χιο 9 στρ. περ>που, στουW Αγ. Θε?δωρουW Κρικ<λου. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο εντ?W σχεδ>ου, στο Κρ>κελο, κοντ1 στην πλατε>α. Τηλ. 6985719085. ΠΛΕΙΤΑI γωνιακ? οικ?πεδο 400 τ.M. Mε οικ>α 96 τ.M., ηMιτελ=W, Mε οικοδοMικ= 1δεια. Τηλ. 6982995477. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεM1χιο 4 στρ. περ>που για κοπ= χ?ρτου & β?σκηση στη θ<ση ΚεραM>δι = Μαργαζ>. Τηλ. 2237023044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεM1χιο 7 στρ. επ>πεδο, κατ1λληλο για επιχε>ρηση, σε απ?σταση 60 M<τρων περ>που (κ?MβοW - προW ν<ο Νεκροταφε>ο Καρπενησ>ου) τηW ν<αW εθνικ=W οδοA Καρπενησ>ου ΛαM>αW. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI αMφιθεατρικ? οικ?πεδο 5,6 στρ. Mε οικ>α 200 τ.M., Mε ρεAMα & νερ?, επ> τηW οδοA Κορυσχ1δων στη ΜεσαMπελι1. Μ?νο σοβαρ<W προτ1σειW. Τηλ. 6944388555. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεM1χιο 5 στρ. στουW Γοριαν1δεW. ΤιM=: 40.000 ευρQ. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 500 τ.M. σε κεντρικ? σηMε>ο στην Καλλιθ<α (Μπι1ρα) Mε πρ?σβαση στον δρ?Mο, απ<ναντι απ? την εκκλησ>α. Τηλ. 2237080658. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 454 τ.M. κ1τω απ? το Εθνικ? Στ1διο. ΤιM=: 80.000 ευρQ. Τηλ. 2237023673, 6986563150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 450 τ.M. περ>που Mε οικ>α παλι1W κατασκευ=W στο Μουζ>λο και αγρ?κτηMα 300 τ.M. στη γ<φυρα, στο Μουζ>λο. Τηλ. 2283024945, 6976390457. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 800 τ.M. εντ?W σχεδ>ου στην Αγ. Παρασκευ=. Τηλ. 6947405551, 2237022184. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο οικοδοM=σιMο 750 τ.M. στην ε>σοδο τηW :MπλιανηW, δ>πλα στον κεντρικ? δρ?Mο. ΤιM=: 20.000 ευρQ. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. Mε παλι1 π<τρινη οικ>α σε αMφιθεατρικ= θ<ση, εντ?W οικισMοA, στο ΚερασοχQρι. Τηλ. 6972592650. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 310 τ.M. Mε παλι1 οικ>α στην οδ? Αλ. Οικον?Mου. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο Mε σπ>τι 780 τ.M. στο ν<ο σχ<διο π?ληW. Τηλ. 6976616345. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ? οικ?πεδο 220 τ.M. περ>που στην

Α Ν Ε

τ.M. ΤιM=: 200.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mονοκατοικ>α σε 1 στρ. οικ?πεδο, στο Κλαυσ>. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ π<τρινη ανακαινισM<νη Mονοκατοικ>α στο Κλαυσ>. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mονοκατοικ>α 100 τ.M. σε 1 στρ. οικ?πεδο, στη ΜαυροM1τα. ΤιM=: 30.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mονοκατοικ>α στον Ξηρι1. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι1 Mονοκατοικ>α 80 + 80 τ.M. σε οικ?πεδο 250 τ.M. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι1 Mονοκατοικ>α σε οικ?πεδο 1500 τ.M. στο ΒουτAρο. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 5.800 τ.M. στον δρ?Mο ΠρουσοA. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4.100 τ.M. προW Καλιθ<α. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 5.500 τ.M. στο Παλι? Μικρ? Χωρι?. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4.000 τ.M. Mε σπ>τι παλι?, στο Κεφαλ?βρυσο. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 3.800 τ.M. (κτ>ζει 200 τ.M.) στο Αθλητικ? Κ<ντρο. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4010 τ.M. στο Κεφαλ?βρυσο. ΤιM=: 120.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 13.000 τ.M. στον Κ1τω Ξηρι1. ΤιM=: 200.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 19.000 τ.M. στον Κ?νισκο. ΤιM=: 350.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 7.368 τ.M. στη Μυρ>κη. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 8.000 τ.M. π1νω σε δρ?Mο προW τον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 200.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 5.200 τ.M. στη Μυρ>κη. ΤιM=: 150.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 600 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 60.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 700 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 40.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 510 τ.M. στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 70.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ? οικ?πεδο 625 τ.M. στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 90.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ διαMπερ<W οικ?πεδο 1.180 τ.M. στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 160.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 200 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 60.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 330 τ.M. στο Μεγ. Χωρι?. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 300 τ.M. στον Π1νω Ξηρι1. ΤιM=: 60.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 572 τ.M. στο Μουζ>λο. ΤιM=: 50.000 ευρQ.

δ?MησηW 1,8, στη Λ1σπη. ΤιM=: 40.000 ευρQ. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4 στρ. περ>που, στη θ<ση Χαντζ<ικα, στον :γιο Νικ?λαο. Τηλ. 6975855982. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 12 στρ. δ>πλα στο ξενοδοχε>ο LECADIN, Mε πρ?σοψη 50M. & απερι?ριστη θ<α. ΤιM=: 100.000 ευρQ. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο στο Παλαι? Μικρ? Χωρι?. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγM<νο οικ?πεδο 1.120 τ.M. Mε παλι1 οικ>α (υπ?γειο 15 τ.M. & ισ?γειο 56 τ.M.) στο Στ<νωMα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 850 τ.M., οικοδοM=σιMο, Mε ολο=Mερο =λιο & απ<ραντη θ<α στη οMν>στα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. Ευαγγελ>α. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο Mε οικ>α 110 τ.M. στη Ροδ>τσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 750 τ.M. 1ρτιο & οικοδοM=σιMο, Mε ρεAMα & νερ?, δ>πλα στο κεντρικ? δρ?Mο στην :Mπλιανη. ΤιM=: 25.000 ευρQ. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεM1χιο 10 στρ. αMφιθεατρικ?, 800 M. απ? τη θ1λασσα, στην περιοχ= Ασπρονερ>ου στα ΚαMM<να ΒοAρλα ΦθιQτιδαW. ΤιM=: 500.000 ευρQ. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδο 1050 τ.M. και κτ=Mα 3630 τ.M. εντ?W οικισMοA, Mε φωW, νερ? και δρ?Mο. ΤιM=: 130.000 <καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 750 τ.M. Mε 50M. φ1τσα, στο ΒουτAρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 7 στρ. Mε νερ?, ρεAMα, αποχαρακτηρισM<νο, στην Πειραϊκ= –Πατραϊκ=. ΤιM=: 270.000 ευρQ. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ= – Πατραϊκ= Mε φ1τσα στον περιφερειακ?. Κατ1λληλο και για επαγγελMατικ= στ<γη. ΤιM=: 350.000 ευρQ. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 360 τ.M. στην οδ? Σ1Mου (Ο.Τ. 42) στον Προφ=τη Ηλ>α. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 450 τ.M. Mε 2οροφη Mεζον<τα (40 τ.M. και 45 τ.M.), στεγασM<νο γκαρ1ζ, αποθ=κεW, α>θριο, εντ?W σχεδ>ου στην Αγ. Τρι1δα. ΤιM=: 95:000 ευρQ. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ=Mα 5 στρεM. Mε 2 νε?δMητεW οικ>εW 80 τ.M. και 120 τ.M. αντ>στοιχα. Μ?νο σοβαρ<W προτ1σειW. ΤιM=: 275.000 ευρQ (Mαζ> = χωριστ1). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 604 τ.M. εντ?W σχεδ>ου, 1ρτιο και οικοδοM=σιMο στη οMν>στα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 420 τ.M. εντ?W σχεδ>ου, ενταγM<νο στο κτηMατολ?γιο, Mε πολA καλ= θ<α, Mετρητ=. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 650 τ.M. εντ?W σχεδ>ου, ενταγM<νο στο κτηMατολ?γιο, Mε πολA καλ= θ<α, Mετρητ=, διαMπερ<W, Mε πρ?σοψη σε δυο δρ?MουW. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ=Mα 7.368 τ.M. στη θ<ση «Αι Λι1W», στη Μυρ>κη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 1ρτιο και οικοδοM=σιMο επ> τηW οδοA Ι. ΓαλανοA 5, στη Λαγκαδι1. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Ελαιοπερ>βολα 50 δ<ντρα, 2 αγροτεM1χια 3.500 τ.M. και 2.500 τ.M. αντ>στοιχα στη θ<ση ΛΙΒΑΝΙ Β>νιανηW, Mε 2 εισ?δουW και ιδιωτικ? δρ?Mο, περιφραγM<να Mε αυτ?Mατο π?τισMα, καρυδι<W και αMυγδαλι<W. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 2.539 τ.M. εφαπτ?Mενο στο δρ?Mο Mε 1Mεση δυνατ?τητα για φωW, νερ? και τηλ<φωνο, στον οικισM? Πλ1τανοW στην Καστανι1 Ευρυταν>αW. ΟικοδοM=σιMα 400 τ.M. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 212 τ.M. Mε συντελεστ= δ?MησηW 08 & συντ. κ1λυψηW 50% στην περιοχ= τηW Πειραϊκ=W –Πατραϊκ=W (Πλατανι1). ΤιM=: 45.000 ευρQ. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4 στρ. στη θ<ση « εσπ?τη» στον Αγ. Νικ?λαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 6 στρ. Mε ρεAMα & νερ?, στη θ<ση Σκληθιρι1W. Τηλ. 6977809007.

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο 2αρι 52 τ.M. στο Καρπεν=σι. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο ηMιυπ?γειο 2αρι 56 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 70.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mεζον<τα στουW Γοριαν1δεW. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο 2αρι 61 τ.M., Mε αποθ=κη, στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 100.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAρια ηMιυπ?γεια γκαρσονι<ρα 42 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 30.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο 3αρι, 2ου ορ?φου, 75 τ.M. Mε τζ1κι & αποθ=κη. ΤιM=: 135.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAρια ηMιυπ?γεια γκαρσονι<ρα 45 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 35.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι 81 τ.M. 2ου ορ?φου, Mε τζ1κι & αποθ=κη. ΤιM=: 115.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ=W Mεζον<τα 119 τ.M. Mε αποθ=κη 10 τM. & θ<α, στο Καρπεν=σι. ΤιM=: 210.000 Mε θ<α. ΠΛΕΙΤΑΙ Mεζον<τα 100 τM. (3αρι) στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 170.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο 3αρι 103 τ.M., 2ου ορ?φου, Mε αποθ=κη 10 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 155.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοAρια πολυτελ= 2αρια-3αρια, Mε θ<α, τζ1κι & αποθ=κη, στο κ<ντρο του Καρπενησ>ου. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ<W διαM<ρισMα 100 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ δAο πολυτελ= διαMερ>σMατα 85 τ.M. στο κ<ντρο του Καρπενησ>ου. ΤιM=: 130.000 & 140.000 ευρQ, αντ>στοιχα. ΠΛΕΙΤΑΙ διαM<ρισMα 55 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM= 55.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι κοντ1 στο 2ο ηM. Σχολε>ο. ΤιM=: 100.000 ευρQ. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ γκαρσονι<ρεW - 2αρια - 3αρια 4αρια - Mονοκατοικ>εW - καταστ=Mατα - γραφε>α. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>α 150 τ.M. σε οικ?πεδο 350 τ.M. στο Ν?στιMο. ΤιM=: 220.00 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι1 2οροφη οικ>α στο Παλαι? Μικρ? Χωρι?. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ= π<τρινη αυτ?νοMη Mονοκατοικ>α 100 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 180.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ= π<τρινη αυτ?νοMη Mονοκατοικ>α 65 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM=: 120.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ>εW σε Β>νιανη-Γραν>τσα- 1φνη-Αγ. Τρι1δα-Βρ1χα- οMιανοAW. ΠΛΕΙΤΑΙ πρQτοW ?ροφοW Mονοκατοικ>αW 95 τ.M. στον π1νω Ξηρι1. ΤιM=: 90.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αποθ=κη σε οικ?πεδο 160 τ.M. στον Ξηρι1. Κατ1λληλοW χQροW για επαγγελMατικ= στ<γη. ΤιM=: 35.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικ>α στον Προφ=τη Ηλ>α. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι1 οικ>α στην πλατε>α του ΠαλαιοA ΜικροA ΧωριοA. ΠΛΕΙΤΑΙ π<τρινη οικ>α στη Γραν>τσα. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π<τρινεW οικ>εW στουW Κορυσχ1δεW. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι1 οικ>α σε οικ?πεδο 240 τ.M. στο Καρπεν=σι. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π<τρινα εξοχικ1 97 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο (Λ1σπη). ΤιM=: 170.000 ευρQ.

νι κά

ΠΛΕΙΤΑΙ 4αρι, 1ου ορ?φου, διαMπερ<W, Mε βερ1ντεW στουW Αγ>ουW Ευρυτ1νεW. ΤιM=: 95.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι, ισ?γειο & διαMπερ<W. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ? τρ>φατσο οικ?πεδο 360 τ.M. Mε Σ. . 1,8 στο Συνεδριακ? Κ<ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ χωρ1φι ποτιστικ? 3.800 τ.M. Mε δρ?Mο, στο Τ<ξαW. Τηλ. 25.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑI κατ1στηMα 110 τ.M. Mε υπ?γειο 110 τ.M. και 1ο ?ροφο 79 τ.M. +20 τ.M., στο κ<ντρο. ΠΛΕΙΤΑI οικογενειακ= επιχε>ρηση εν λειτουργ>α Mε τζ>ρο. Μ?νο σοβαρ<W προτ1σειW. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο Mε 1δεια οικοδοM=W στο Κλαυσ>. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 90 τ.M. 1ου ορ?φου, Mε τζ1κι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Mονοκατοικ>α 100 τ.M. Mε 3 υ/δ, κουζ>να, π1νιο, σαλ?νι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωM<νη γκαρσονι<ρα 45 τ.M. χωρ>W κοιν?χρηστα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 127 τ.M., 1ου ορ?φου, στη Λαγκαδι1. ΠΛΕΙΤΑI παλι1 Mονοκατοικ>α κοντ1 στην εκκλησ>α τηW Παναγ>αW. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤ0ΝΙΟΥ. Τηλ. 6973233611. ΠΛΕΙΤΑI ανακαινισM<νο διαM<ρισMα 55 τ.M. 2ου ορ?φου στη Λαγκαδι1. ΠΛΕΙΤΑI 2αρι 59 τ.M. στο κ<ντρο. Κατ1λληλο και για γραφε>ο. ΠΛΕΙΤΑI σχεδ?ν καινοAριο 3αρι 85 τ.M., διαMπερ<W, 1ου ορ?φου, στον Αι Στ1θη. ΤιM=: 120.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑI καινοAριο υπ?γειο & φωτειν? 2αρι 56 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 40.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑI καινοAριο υπ?γειο & φωτειν? 2αρι 45 τ.M. στη Λαγκαδι1. ΤιM=: 35.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑI υπ?γειο & φωτειν? διαM<ρισMα 97 τ.M. Mε βερ1ντα στον Αι Στ1θη. ΤιM=: 65.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ?γειο διαM<ρισMα 89 τ.M.. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ α<ραW (κτ>ζει 128 τ.M.). ΤιM=: 35.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ ξAλινο σπ>τι 87 τ.M. σε οικ?πεδο 1 στρ. ΤιM=: 160.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ διαM<ρισMα 73 τ.M. 2ου ορ?φου. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ?γειο διαMπερ<W διαM<ρισMα 65 τ.M. ΤιM=: 55.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ διαMπερ<W διαM<ρισMα 65 τ.M. 1ου ορ?φου. ΤιM=: 65.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ?γειο καινοAριο διαM<ρισMα 72 τ.M. Mε αποθ=κη. ΤιM=: 105.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο διαM<ρισMα 102 τ.M., 2ου ορ?φου, Mε αποθ=κη. ΤιM=: 165.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο ισ?γειο διαM<ρισMα 75 τ.M. ΤιM=: 110.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ διαM<ρισMα 103 τ.M. 1ου ορ?φου. ΤιM=: 170.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ διαM<ρισMα 59 τ.M. στο κ<ντρο. ΤιM=: 65.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mονοκατοικ>α 56 τ.M. σε οικ?πεδο 435 τ.M. στο Ν<ο Μικρ? Χωρι?. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι1 Mονοκατοικ>α 90 + 90 τ.M. σε οικ?πεδο 375

2237080901

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη π<τρινη οικ>α 70 τ.M., Mε περ>φραξη 1.100 τ.M. στην Κρ<ντη. Τηλ. 6977605730. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>α 200 τ.M. σε οικ?πεδο 5 στρ., επ> κεντρικοA δρ?Mου, Mε θ<α, ε>τε για ιδιοκατο>κηση, ε>τε για επαγγελMατικ= χρ=ση. ΤιM=: 250.000 ευρQ, συζητ=σιMη. Τηλ: 6986068832. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAριο ισ?γειο διαM<ρισMα (2 ετQν) 99 τ.M., Mε 2 Mπ1νια, τζ1κι, π1ρκινγκ, αποθ=κη, 3 βερ1ντεW & θ<α, π>σω απ? τα ικαστ=ρια. ΤιM=: 180.000 ευρQ, συζητ=σιMη. Τηλ. 6974738159. ΠΛΕΙΤΑI οικ>α 77 τ.M. σε οικ?πεδο 870 τ.M. στο Μεγ1λο Χωρι?. Τηλ. 6978842179, 22370-41263. ΠΛΕΙΤΑI Mονοκατοικ>α στην οδ? ΤριανταφυλλοποAλου. Τηλ. 6946510993. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαM<ρισMα 95 τ.M. Mε αυτ?νοMη θ<ρMανση, στην οδ? ΑMοργοA & Μυκ?νου, στον Ξηρι1. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι οροφοδιαM<ρισMα 72 τ.M., 3ου ορ?φου, κοντ1 στον σταθM? Αγ. Νικολ1ου στην Αθ=να. Τηλ. 6973717885, 6945603904. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ?γειο 3αρι στην οδ? Νικ. Στρ1του. ΤιM=: 70.000 ευρQ. Τηλ. 6946001324. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη ηMιτελ=W οικ>α 94 τ.M. <καστοW ?ροφοW, Mε ισ?γειο 45 τ.M. στην οδ? ΑMοργοA & Ν1ξου, στον Ξηρι1. Τηλ. 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑI διαM<ρισMα ενια>ου χQρου ισογε>ου κατοικ>αW 34 τ.M. χωρ>W κοιν?χρηστα, δ>πλα στον πεζ?δροMο τηW κεντρικ=W πλατε>αW στον Αγ. Κων/νο και σε απ?σταση 100M απ? το λιM1νι. ΤιM=: 34.000 ευρQ (διαπραγMατεAσιMη). Τηλ. 22350 32184, 6947908488. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι<ρα MεταχειρισM<νη, Mε βασικ= επ>πλωση, αυτ?νοMη θ<ρMανση, Mπ?ιλερ, πανοραMικ= θ<α, πλησ>ον κεντρικ=W πλατε>αW. Τηλ. 2310912350. ΠΛΕΙΤΑI οικ>α 78 τ.M. δ>πλα στο ΚΤΕΛ. ΤιM=: 70.000 ευρQ. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI ξAλινη Φιλανδικ= κατοικ>α 77 τ.M. σε

ΠΛΕΙΤΑΙ λιθ?κτιστη οικ>α Mε οικ?πεδο στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>α δεκαετ>αW 85 τ.M. Mε τζ1κι & θ<α στη ΧρAσω. ΤιM=: 85.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ>α 100 τ.M. σε οικ?πεδο 300 τ.M. στο Μεγ1λο Χωρι?. ΤιM=: 115.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι1 οικ>α στο Καρπεν=σι. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι1 οικ>α. ΤιM=: 60.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ Mικρ= οικ>α σε οικ?πεδο 250 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΕΙΤΑΙ ψησταρι1 στο κ<ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ?γειο κατ1στηMα 120 τ.M. Mε υπ?γειο 120 τ.M. στο κ<ντρο του Καρπενησ>ου. ΤιM=: 240.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 3000 τ.M. (τα 1750 εντ?W οικισMοA) στο Ν?στιMο. ΤιM=: 110.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα 360 τ.M. στον Κ1τω Ξηρι1. ΤιM=: 70.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 550 τ.M. στουW Κορυσχ1δεW. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 800 τ.M. στουW ΜAλουW. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 430 τ.M. στο Καρπεν=σι. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα-αγροτεM1χια στο Κεφαλ?βρυσο. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικ?πεδα στα Παλι1Mπελα. ΤιM=: 55.000 <ωW 70.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα στουW Γοριαν1δεW. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 4.108 τ.M. στα ΑMπ<λια ΒουτAρου. ΤιM= συζητ=σιMη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 404 τ.M. στη Β>νιανη. ΤιM=: 10.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο Mε θ<α 435 τ.M. στον κ1τω Ξηρι1. ΤιM=: 90.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 2.500 τ.M. στον δρ?Mο Καρπεν=σιΜεγ1λο χωρι?. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 214 τ.M. πλησ>ον Πειραϊκ=WΠατραϊκ=W. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 300 τ.M. στον Π1νω Ξηρι1. ΤιM=: 65.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα 600 τ.M. στουW ΜAλουW. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. στα Παλι1Mπελα. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. στο Ν<ο ερM1τι. ΤιM=: 80.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα στο Αιτωλικ? (Κεφαλ?βρυσο). ΤιM=: 50.000 ευρQ. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεM1χια σε Κεφαλ?βρυσοΓοριαν1δεW-ΜεσοχQρα. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 5.500 τ.M. στα Μαυρον<ρια. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 20.000 τ.M. στον Ξηρι1. ΤιM=: 130.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 12.000 τ.M. στη Λυκ?βρυση. ΤιM=: 100.000 ευρQ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 9.000 τ.M. πλησ>ον ξενοδοχε>ου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 4.500 τ.M. στη Μυρ>κη. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεM1χιο 10.000 τ.M. Mε πανοραMικ= θ<α στη Μπι1ρα.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ Mεζον<τα 110 τ.M Mε πανοραMικ= θ<α στη Μυρ>κη σε 1000 τ.M. οικ?πεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ π<τρινη κατοικ>α Mεζον<τα 150 τ.M., 1ριστη κατασκευ=, σε 1200 τ.M οικ?πεδο, στο Ν?στιMο, στην πλατε>α του χωριοA. ΠΛΕΙΤΑΙ Mεζον<τα 170 τ.M. σε 900 τ.M. οικ?πεδο στο Κλαυσ>. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 2000 τ.M. οικοδοM=σιMο, στουW Γοριαν1δεW, κοντ1 στην Αγ. Κυριακ=. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 1100 τ.M. στο Κλαυσ>, Mε 1δεια οικοδοM=W 140 τ.M. και ?λεW τιW παροχ<W. ΤιM=: 80000 ευρQ.

οικ?πεδο 1750 τ.M., Mε 2 υ/δ, Mπ1νιο, ενια>ο σαλ?νικουζ>να & τζ1κι, εντ?W οικισMοA, στο Ν?στιMο. ΤιM=: 170.000 ευρQ. Τηλ. 2104919917, 6945383030. ΠΛΕΙΤΑI = ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ισ?γειο, επιπλωM<νο Mε αποθ=κη απ<ναντι απ? την ταβ<ρνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην οδ? Ρ. Φερα>ου. Τηλ. 2236031895, 6977020504. ΠΛΕΙΤΑI οικ?πεδο Mε παλι1 2οροφη οικ>α, στο κ<ντρο τηW π?ληW, στο παλι? Καρπεν=σι κοντ1 στην πι1τσα των ταξ>. Επ>σηW διατ>θεται και για αντιπαροχ=. Τηλ. 6978009798. ΠΛOYNΤΑΙ 2 Mεζον<τεW 80 & 83 τ.M., ανεξ1ρτητεW = Mαζ>, Mε 2 υ/δ, κουζ>να, καθιστικ? Mε πρ?βλεψη για τζ1κι. Εσωτερικ1 ε>ναι ηMιτελε>W. Η κατασκευ= ε>ναι Mε Mπετ?ν, ισ?γειο επενδυM<νο Mε π<τρα, θερMοMονωτικ1 κουφQMατα και ξAλινη στ<γη Mε κεραM>δι. Βρ>σκονται σε ωρα>ο φυσικ? περιβ1λλον, στον :γιο Νικ?λαο Ευρυταν>αW. ΤιM= συζητ=σιMη. Τηλ. 6976 485816, 2106548904. ΠΛΕΙΤΑI π<τρινη ηMιτελ=W Mονοκατοικ>α <ναντι ΛαογραφικοA Μουσε>ου, στο Μεγ. Χωρι?. Τηλ. 6932240689. @ρεW 10.00πM-1.00MM & 6.00MM-8.00MM. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικοδοM= στο κ<ντρο οικοπ<δου 360 τ.M. επ> τηW ΛεπενιQτη 7 στον Ξηρι1. Το κτ=ριο πωλε>ται ολ?κληρο = αν1 οροφοδιαM<ρισMα (174 τ.M. <καστο). Τηλ. 6979284356, 2105710869, 2237095374, 0017183585262. ΠΛΕΙΤΑI διαM<ρισMα 100 τ.M. σε καινοAρια οικοδοM= Mε 3 υ/δ, καθιστικ?, κουζ>να, 2 Mπ1νια, αποθ=κη, ρετιρ<, γωνιακ?, Mε θ<α, π1νω απ? το παλι? ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI Mονοκατοικ>α στη 1φνη, στο κ<ντρο

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 350 τ.M. Mε παλι1 π<τρινη κατοικ>α 100 τ.M., στουW Κορυσχ1δεW. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 820 τ.M. στον Αγ. Νικ?λαο, στο κ<ντρο του χωριοA, βλ<πει σε 2 δρ?MουW. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαM<ρισMα 64 τ.M. 1ου ορ?φου, στην οδ? ΖηνοποAλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 400 τ.M. στον Κ1τω Ξηρι1. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?πεδο 4100 τ.M. στον επαρχιακ? δρ?Mο Καρπενησ>ου –ΠρουσοA. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?πεδα -διαMερ>σMατα -Mονοκατοικ>εW στη ΛαM>α.

του χωριοA. ΤιM= ευκαιρ>αW. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ ηMιτελ<W σπ>τι 50 τ.M. περ>που, στον Αγ. ΓεQργιο Επισκοπ=W, σε οικ?πεδο 243 τ.M. Mε ελι<W & θ<α τη λ>Mνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 π<τρινεW Mεζον<τεW 100 τ.M. & 120 τ.M. σε οικ?πεδο 1.500 τ.M., Mε 1δεια για ξAλινεW κατοικ>εW, θ<α, εντ?W οικισMοA στο ΒουτAρο. ΤιM=: 275.000 ευρQ. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑΙ Mονοκατοικ>α (κατασκευ= 2000) Mε σαλονοκουζ>να, 2 υ/δ, τζ1κι, Mπ1νιο, αποθ=κη, αυλ=, κ=ποW & βερ1ντα Mε καταπληκτικ= θ<α, στην πλατε>α του χωριοA ΧρAσω. ΤιM=: 75.000 ευρQ. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικ>α, στο ΚαινοAριο Λοκρ>δοW. Ο 1οW ?ροφοW 80 τ.M. χρησιMοποιε>ται σαν αποθ=κη, ενQ ο 2οW 100 τ.M. ε>ναι κατοικ=σιMοW. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ ηMιτελ<W σπ>τι σε οικ?πεδο 1.040 τ.M. στον Αγ. ΓεQργιο ΤυMφρηστοA. ΤιM= ευκαιρ>αW: 28.000 ευρQ. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοAρια επιπλωM<νη Mεζον<τα 65 τ.M. Mε 2 υ/δ, Mπ1νιο & wc στουW Γοριαν1δεW. ΤιM=: 150.000 ευρQ. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Mια κατοικ>α πλ=ρωW ανακαινισM<νη στη Ν<α Β>νιανη & Mια κατοικ=σιMη κατοικ>α Mε φωW & νερ? στην Παλι1 Β>νιανη. ΤιM= συζητ=σιMη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ MεταχειρισM<νη γκαρσονι<ρα Mε πανοραMικ= θ<α, ατοMικ= θ<ρMανση – Mπ?ιλερ, βασικ= επ>πλωση, πλησ>ον πλατε>αW Καρπενησ>ου. Τηλ. 2310912350. @ρεW 1-4 M.M. & 6-8 M.M.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετZρτη 14 Σεπτεyβρjου 2011 / Σελjδα 27

Ε

ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισykƒ (ρZφια-γkνδολεƒ κ.λπ.) του καταστiyατοƒ «ΣΕΗΟΣ», λkγω ανακαjνισηƒ. Τηλ. 2237089000. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτkyατοƒ πωλητiƒ τσιγZρων. Τιyi: 900 ευρ}. Τηλ. 6979512099. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα 35 τ.y. στην οδk Κονδmλη 4. Τηλ. 6974305119. Τελειkφοιτη Φιλολογjαƒ Πανεπιστηyjου Ιωαννjνων ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαjτερα yαθiyατα σε yαθητhƒ Iηyοτικοm & Γυyνασjου & καθηyερινi προετοιyασjα σε yαθητhƒ Iηyοτικοm. Τηλ. 2237025911, 6972187047. ΠΛΕΙΤΑI yεyονωyhνα i ολkκληροƒ πλiρηƒ εξοπλισykƒ εστιατορjου (τραπεζοκαθjσyατα, ψυγεjα, γκριλιhρα κ.α.). Τιyi λογικi. Τηλ. 6981177489. ΠΛΟΥΝΤΑΙ χειροποjητα ξmλινα παγκZκια εξωτερικοm χ}ρου yε yαξιλZρεƒ. Τιyi χαyηλi. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑI αχρησιyοποjητη χkβολη yε δ}ρο χZλκινα yπρjκια. Τιyi πολm καλi. Τηλ. 6981177489. Μουσικkƒ παραγωγkƒ & καθηγητiƒ yουσικiƒ ΠΑΡΑΙΕΙ yαθiyατα κλασσικοm & yοντhρνου πιZνου, αρyονjου, συνθεσZιζερ, φωνητικiƒ ορθοφωνjαƒ και θεωρητικ}ν. Τηλ. 6932755765. Καθηγiτρια Αγγλικ}ν ΠΑΡΑΙΕΙ yαθiyατα. Τηλ. 6978413977. Μαθηyατικkƒ ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαjτερα yαθiyατα σε yαθητhƒ Γυyνασjου-Λυκεjου, για τιƒ εξετZσειƒ Σεπτεyβρjου, αλλZ και τη νhα χρονιZ. Τιyhƒ λογικhƒ. 6981283921. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοπλισykƒ καταστiyατοƒ καλλυντικ}ν & κοσyηyZτων (διακοσyητικZ πZνελ κ.α.). Τηλ. 2237021391. ΠΛΕΙΤΑΙ κατZστηyα 160 τ.y. στην πρ}ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΠΛΕΙΤΑI σνακ-yπαρ-καφενεjο στην οδk Προυσιωτjσσηƒ 4, στην καινοmρια λαϊκi. Τηλ. 6984553367. ΠΛΟΥΝΤΑI hπιπλα, σχεδkν καινοmρια. 2 yονZ κρεβZτια yε τα στρ}yατZ τουƒ, 2 κοyοδjνα, 1 hπιπλο καθρhφτηƒ και 1 σαλkνι yπαyποm. Πωλοmνται & τyηyατικZ. Τηλ. 6970590689. ΠΛΕΙΤΑI καφh - σνακ yπαρ απhναντι απk το παλιk ΚΤΕΛ. Τιyi: 35.000 ευρ}. Τηλ. 6974219314. ΠΛΕΙΤΑI τριφmλλι, χορτZρι & Zχυρο. Τηλ. 6932396375. ΠΛΕΙΤΑI επαγγελyατικk ψυγεjο. Τηλ. 6972444346. ΠΛΕΙΤΑΙ καραyπjνα Caesar Guerini Cladius Kalliston σε Zριστη κατZσταση. Τιyi: 1150 ευρ}. Τηλ. 6974466870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισkγειοƒ επαγγελyατικkƒ χ}ροƒ 135 τ.y. στην Γ. ΚαραϊσκZκη 7 & Κατσαντ}νη 1 γωνjα. Τηλ. 6981501171, 6980416337. ΠΛΕΙΤΑI yαντεyhνια ξυλkσοyπα yικρ}ν διαστZσεων yε ικανkτητα θhρyανσηƒ 40 τ.y. Τιyi: 120 ευρ}. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI καντjνα 308 MERCEDES. Τηλ. 6970925358, 2237041086. ΠΛΕΙΤΑI εξοπλισykƒ πανηγυρι}ν (τραπhζια, καρhκλεƒ, 2 φορτηγZ ψυγεjα, ψυγεjα-καταψmκτεƒ, 1 φορτηγk yεταφορZƒ). Τηλ. 6972772154.

Α

σηyεjο τηƒ πkληƒ. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα 50 τ.y. yε τζZκι στον Προφiτη Ηλjα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο 2αρι 53 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση κοντZ στη φοιτητικi εστjα, στη Λαyjα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.y. επιπλωyhνο yε αυτkνοyη θhρyανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Αθ. Καρπενησι}τη, απhναντι απk το 4ο Iηy. Σχολεjο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δmο 2αρια yε αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk Ηφαjστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο yε αυτkνοyη θhρyανση, χωρjƒ κοινkχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Ν Ε

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 45 τ.y. πλiρωƒ επιπλωyhνο και εξοπλισyhνο, στον οδk Χαρ. Τρικοmπη 41. Τηλ. 2237023604. ΕΝ ΟΙΚΙΑΖ ΕΤ ΑΙ γκ αρσονιhρ α 35 τ.y. 3ου ορkφου, π λi ρωƒ επι πλ ωyhνη , yε ασανσhρ, πZνω απk την τρZπ εζ α Πει ραι }ƒ. Τιyi πολm καλ i. Τηλ . 2237023958, 6973707675. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα στην οδk Σπ. ΤσιτσZρα 6. Τιyi λογικi. Τηλ. 6944548038. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 35 τ.y. 1ου ορkφου, στην οδk Αγ. ΝικολZου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα 40 τ.y. επj τηƒ Ζηνοποmλου 37 (hναντι IΕΗ). Τηλ. 2237024480. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 105 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση, yπkιλερ, ykνωση, χωρjƒ κοινkχρηστα, yε απεριkριστη θhα, στην οδk Ιατρjδου. Τηλ. 2231021371. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορkφου, στην οδk Iωδ}νηƒ 6, στη Λαyjα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαyhρισyα yε αυτkνοyη θhρyανση & τζZκι, σε Zριστη κατZσταση, στην οδk ΠZτyου. Κ. Κικi. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλiρωƒ επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk ΠZτyου. Κ. Κικi. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδk Κυθiρων & Ζακmνθου, στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 120 τ.y., 4ου ορkφου, yε 3 υ/δ, στην οδk Κατσαντ}νη 2. ΚατZλληλο και για γραφεjα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση, δjπλα στο 3ο Iηy. Σχολεjο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλiρωƒ επιπλωyhνη yεζονhτα 45 τ.y. πλησjον 1ου Iηy. Σχολεjου. Τηλ. 6974710271. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yεγZλο ισkγειο 3αρι yε αυτkνοyη θhρyανση, επj τηƒ Ν. ΣτρZτου & Στ. Γρανjτσα 7, κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεjο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.y. 2ου ορkφου, χωρjƒ κοινkχρηστα, yε αυτkνοyη θhρyανση, τζZκι & βερZντεƒ γmρωγmρω, κοντZ στουƒ Αγ. ΕυρυτZνεƒ. Τιyi: 300 ευρ}. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα στην ΠZτρα, δjπλα στο ΤΕΙ. Προτιyοmνται ΕυρυτZνεƒ φοιτητhƒ. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροmyπαƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρmχωρο, 3ου ορkφου, στο κhντρο τηƒ πkληƒ. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαyhρισyα 100 τ.y., 4ου ορkφου, ανακαινισyhνο, yε τερZστια πhργκολα, στο κhντρο τηƒ πkληƒ. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 75 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Ν. ΣτρZτου 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοmρια πολυκατοικjα, στη ΛαγκαδιZ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισyhνο οροφοδιαyhρισyα yε yεγZλεƒ βερZντεƒ, θhα & αυτkνοyη θhρyανση, hναντι DIA. Τιyi: 300 ευρ}. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε Zριστη κατZσταση, yε αυτkνοyη θhρyανση & τζZκι, στον ΠZνω ΞηριZ. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγkρηƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο 2αρι πλησjον Νοσοκοyεjου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαyhρισyα στο κhντρο τηƒ πkληƒ. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο στην οδk Ζηνοποmλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο studio σε καινοmρια πολυκατοικjα yε αυτkνοyη θhρyανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.y., 2ου ορkφου, πλiρωƒ επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Αθ. Καρπενησι}τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοmριο, ρετιρh, διαyπερhƒ, yε αυτkνοyη θhρyανση, δjπλα στο Γηροκοyεjο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικjα (για σεζkν i ykνιyα) 80 τ.y. πλiρωƒ επιπλωyhνη, yε αυτkνοyη θhρyανση, τζZκι, γκαρZζ & κiπο στον Πρ. Ηλjα. Τιyi: 500 ευρ}. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορkφου yε αυτkνοyη θhρyανση κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεjο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα yε θhα την πλατεjα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορkφου, γωνιακk, ηyιεπιπλωyhνο, πZνω απk την ΤρZπεζα Πειραι}ƒ. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση στον ΞηριZ. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιhρα 32 τ.y. ρετιρh, yε yεγZλη βερZντα & θhα, πλησjον yετρk Πανkρyου, στουƒ Αyπελkκηπουƒ. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια επιπλωyhνη γκαρσονιhρα κοντZ στον Βερkπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο yε αυτkνοyη θhρyανση, δjπλα στο 2ο Iηy. Σχολεjο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρh 55 τ.y στην οδk Σακαλi 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 30 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Ρ. Φεραjου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα 30 τ.y. στην οδk Παπακυριαζi 4, στη Λαyjα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαyπερhƒ yε αυτkνοyη θhρyανση & ελZχιστα κοινkχρηστα, στην cνω Κυψhλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.y., 2ου ορkφου, πλiρωƒ επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk Αθ. Καρπενησι}τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 100 τ.y. yε 2 υ/δ στην οδk Μεγ. ΑλεξZνδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοmριο, κεντρικk, επιπλωyhνο, yε τζZκι & αυτkνοyη θhρyανση. ΕνοικιZζεται & για σεζkν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισkγειο επιπλωyhνο 2αρι 55 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση & τζZκι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.y. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πhτρινη επιπλωyhνη yονοκατοικjα 85 τ.y. yε κiπο, στο Μικρk Χωριk. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yεγZλη, καινοmρια, επιπλωyhνη γκαρσονιhρα, χωρjƒ κοινkχρηστα, στη ΛαγκαδιZ. Τιyi: 200 ευρ}. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 4αρι ρετιρh, διαyπερhƒ, yε αυτkνοyη θhρyανση και τζZκι. Τηλ. 2237021061, 6979117800-801. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισkγεια οικjα 50 τ.y. στο ΜεγZλο Χωριk. κ. cννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα στην οδk Κατσαντ}νη 4. Τιyi προσιτi. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 47 τ.y. σε ισkγειο yονοκατοικjαƒ που βλhπει σε αυλi, στην οδk Αθ. Καρπενησι}τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk Αφροδjτηƒ 11, απhναντι απk τη στεγασyhνη λαϊκi αγορZ. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοmρια διαyερjσyατα 75 τ.y. hκαστο, yε τζZκι. Το hνα 2ου kροφο, επιπλωyhνο yε ψυγεjο και κουζjνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.y. περjπου πλiρωƒ επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση στο 1ο Iηy. Σχολεjο, κοντZ στο ΤΕΙ, στην οδk ΚαφαντZρη & ΝικολZου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια γκαρσονιhρα 30 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση κοντZ στο κhντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαyhρισyα 68 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Κολοκοτρ}νη 3. Τηλ. 2104674840, 6977635733, 6937972355. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 2αρι διαyhρισyα yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk ΠZτyου 16 στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι yε αυτkνοyη θhρyανση, πλiρωƒ επιπλωyhνο, yε τζZκι και πZρκινγκ σε νεkκτιστη πολυκατοικjα, στην οδk Χρ. ΚατσZyπα 4, στο δρkyο του Γηροκοyεjου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.y. επιπλωyhνο και yη, στο κhντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmργιο πολυτελhƒ studio, πλiρωƒ επιπλωyhνο – εξοπλισyhνο, χωρjƒ κοινkχρηστα, σε κεντρικk

υρ υτ α

ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OKTAVIA TOUR 1800cc, 150 bhp, 80.000 χλy, yοντhλο 5/2005, ατρακZριστο, πρ}το χhρι, χρ}yατοƒ yαmρο. Τηλ. 6972879173. ΠΛΕΙΤΑI RAV4 Luxury 2.000cc, πετρhλαιο, yοντhλο ’07, yε 105.000 χλy, full extra. Iεκτkƒ κZθε hλεγχοƒ. Τιyi: 25.500 ευρ}. Τηλ. 6977290221. ΠΛΕΙΤΑΙ Volkswagen 1600cc, full extra, χρ}yατοƒ ασηyj, yε 128.000 χλy, service 1 yηνkƒ, ΚΤΕΟ & καινοmρια λZστιχα. dλεγχοƒ δεκτkƒ. Τηλ. 6973341862. ΑΓΟΡΑΖ αυτοκjνητα i πιστοποιητικZ για απkσυρση. Γι}ργοƒ Παπαδηyητρjου. Τηλ. 6932447939. ΠΛΕΙΤΑI TOYOTA LAND CRUISER LUXURY 3000cc, πετρhλαιο, yοντhλο, 9/2007, 3θυρο, 56.000 χλy. Τιyi: 28.000 ευρ}. Τηλ. 6944317315. ΠΛΕΙΤΑI LAND ROVER FREELANDER II, HSE i6, 68.000 χλy, χρ}yατοƒ γκρι, service αντιπροσωπεjαƒ, airbag 8+, ατρακZριστο, προβολεjƒ οyjχληƒ, Xenon φ}τα, ABS, ηλεκτρικZ παρZθυρα, κεντρικk κλεjδωyα, ηλεκτρικοj καθρhφτεƒ, CD Player, δερyZτινα καθjσyατα, Cruise Control, αισθητiραƒ βροχiƒ, ηλεκτρικZ καθjσyατα. Τιyi: 24.000 ευρ}. Τηλ. 6976762626. ΠΛΕΙΤΑI BMW E36 1600cc, 116hp, yοντhλο ’95, yε διζωνικk κλιyατισyk, ζZντεƒ αλουyινjου 15’’, συναγερyk. ΑτρακZριστο, σε Zριστη κατZσταση. Τιyi συζητiσιyη. Τηλ. 6986648943. ΠΛΕΙΤΑI DAEWOO 800cc, yοντhλο ’00, yε air condition, καινοmρια λZστιχα, yια 4αδα χιονολZστιχα, καινοmριο αyορτισhρ, yε 100.000 χλy. Iεκτkƒ κZθε hλεγχοƒ. Τηλ. 6985800657. ΠΛΕΙΤΑI GOLF 4 1.8 turbo, full extra, 420 hp. Τιyi 10.500 (συζητiσιyη). Τηλ. 6984454849. ΠΛΕΙΤΑΙ SUZUKI GRAND VITARA 1600CC, yοντhλο 8/04, χρ}yα yπεζ yεταλλικk, 95.000 χλy., full extra, βιβλjο service, ατρακZριστο, πρ}το χhρι, ιδι}τηƒ. Τιyi: 8.500 ευρ}. Τηλ. 6976720807. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OCTAVIA, yοντhλο G04, 1800cc, 4x4. Τιyi συζητiσιyη. Τηλ. 6944532365. ΠΛΕΙΤΑΙ Fiat Panda 1250cc, yοντhλο 11/05, 50.000 χλy, χρ}yατοƒ λαχανj. Τιyi: 5.000 ευρ}. Τηλ. 2237025612, 6978590696. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακZριστο, full extra. Τιyi: 5.800 ευρ}. Τηλ. 6979223694. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, yοντhλο 2002 yε 75000km. Iιαθhτει κλιyατισyk, υδραυλικk τιykνι, υπολογιστi ταξιδιοm, ηλεκτρικZ παρZθυρα εyπρkƒ, συναγερyk. Πρkσφατο yεγZλο servis και καινοmργια λZστιχα. Τιyi 3500 ευρ}. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, yοντhλο ‘98, 110.000 χλy, σε αρjστη κατZσταση, yε ηλ. παρZθυρα & καθρhφτεƒ, A/C, συναγερyk, immobilizer. Iεκτkƒ κZθε hλεγχοƒ. Τιyi: 6.000 ευρ} yετρητZ. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρZσινο, yε 54.000 χλy. Τιyi: 2.900 ευρ}. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, yοντhλο ’93, 188.000 χλy, χρ}yα λευκk. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρjƒ τεκyiριο, 78.000 χλy., yοντhλο 2003, σε Zριστη κατZσταση, φυλZσσεται σε γκαρZζ. Iεκτkƒ κZθε hλεγχοƒ. Τιyi: 14.500 ευρ}. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, yε σχZρεƒ οροφiƒ, προβολεjƒ οyjχληƒ, συναγερyk, Air Condition, υδραυλικk τιykνι, ρZδιο CD MP3, σε Zριστη κατZσταση. Τιyi 6.500 ευρ}. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑΙ κλοmβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, yε κεντρικk κλεjδωyα, σκZρεƒ φkρτωσηƒ, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιyi: 9.500 ευρ}. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, yοντhλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκjνητο DAIHATSU SARAH 4x4, 1300cc, yοντhλο ’91, χρ}yατοƒ yπλε, σε καλi κατZσταση. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, yοντhλο 2000 & χρ}yατοƒ yπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 yοντhλο ’93, βενζινοκjνητο, καταλυτικk yε καινοmρια λZστιχα και αyορτισhρ. Αλλαγi και yε yικροyεσαjο ΙΧ επιβατικk yοντhλο 2001 και νεkτερο. Τιyi: 4.000 ευρ}, συζητiσιyη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε Zριστη κατZσταση yε δερyZτινα καθjσyατα, κοτσαδkρο, ηλιοροφi. Τιyi: 14.000 ευρ}. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, yοντhλο ’99. cδεια για αγροτικk- επαγγελyατικk. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 yZρκαƒ MAZDA TRIBUTE 2000cc, yοντhλο 2003, χρ}yατοƒ yπλε, ατρακZριστο, yε ζαντολZστιχα, ηλιοροφi, δερyZτινα καθjσyατα, pull bar, σχZρα σκι, mp3 player, ηχοσiστηyα, full extra, yε 100.000 χλy. Iεκτkƒ κZθε hλεγχοƒ. Τιyi ευκαιρjαƒ: 10.500 ευρ}. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο Renault Laguna 1600cc, yοντhλο 2001, χρ}yατοƒ ασηyj πhρλα, 78.000 χλy., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτικk MITSUBISHI L200, 4x4, πολλZ extra σε πολm καλi κατZσταση. Τιyi συζητiσιyη. Τηλ. 6974466781. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκjνητο Nissan Primera 1600cc, yοντhλο ’98, σε Zριστη κατZσταση, προστατευyhνο σε γκαρZζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, yοντhλο ’98, ατρακZριστο. Iεκτkƒ κZθε hλεγχοƒ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκjνητο PAJERO PANIN 1800cc, yε ζZντεƒ αλουyινjου, χρ}yατοƒ ασηyj, σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 2237024564. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο MITSUBISHI CARISMA 1600cc, yοντhλο 2000, 150.000 χιλ., Τηλ. 6947840657. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκjνητο HYUDAI ACCENT 1400cc, yοντhλο 2002, full extra, yε air condition. Τιyi: 3.200 ευρ}. Τηλ. 6978720243.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισkγειο 2οροφηƒ οικjαƒ yε χολ, κουζjνα, wc, σkyπα πετρελαjου, θhα, πλiρωƒ επιπλωyhνο, πλησjον κεντρικiƒ πλατεjαƒ. Τηλ. 2237023044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 72 τ.y. ισkγειο, επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση & αποθiκη, στην οδk Κων. Λεπενι}τη 43, στον ΞηριZ. Τηλ. 6973202968, 6973342623. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 2αρι, 2ου ορkφου, πλiρωƒ επιπλωyhνο, yε αυτονοyjα. Τηλ. 2237080650, 6972517167. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 54 τ.y. στην οδk Προυσιωτjσσηƒ 21. Τηλ. 2237023670, 2237024148. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 66 τ.y., 2ου ορkφου, απhναντι απk το 2ο Iηy. Σχολεjο. Τηλ. 6945733696. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακk 2αρι 2ου ορkφου, yε εντοιχιζkyενη ηλ. κουζjνα, air condition, γραφεjο & βιβλιοθiκη, στον Αγ. Νικkλαο, πλησjον ηλεκτρικοm, στην Αθiνα. Τηλ. 6974010829, 6932295161. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα 35 τ.y., 1ου ορkφου, στη IZφνη, Αθiνα. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεkκτιστο 2αρι, πλiρωƒ επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση & τζZκι. Τηλ. 6983798080. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα στο κhντρο. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.y., πλiρωƒ επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk Προυσιωτjσσηƒ 2. Τιyi λογικi. Τηλ. 2237025911, 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 4αρι 120 τ.y., πλiρωƒ επιπλωyhνο, yε κλειστi θhση στZθyευσηƒ & αποθiκη, πjσω απk τη Νοyαρχjα. Τηλ. 6977081490. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 40 τ.y. yε 2 αποθiκεƒ, κοντZ στο κhντρο. Τηλ. 6978335205. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yεγZλο 2αρι επιπλωyhνο, yε αυτονοyjα, κοντZ στο 1ο Iηy. Σχολεjο. Τηλ. 2237025809, 6934440360. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 2ου ορkφου, διαyπερhƒ, yε αυτkνοyη θhρyανση, τζZκι, air condition, χωρjƒ κοινkχρηστα. Τηλ. 6978752854, 6945727109. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα 30 τ.y. προσkψεωƒ, 1ου ορkφου, ανακαινισyhνη, στην οδk Σεβαστjαƒ 41 Ιλjσια ΖωγρZφου, Αθiνα. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk Γ. ΚαραϊσκZκη. Τηλ. 2237080630, 6972274366. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο διαyhρισyα yε τζZκι & θhα, εξοπλισyhνο yε ηλ. συσκευhƒ Miller, στην οδk Κολοκοτρ}νη 20. Τιyi: 250 ευρ}. Τηλ. 22370-22766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 28 τ.y. στουƒ Αγ. ΕυρυτZνεƒ. Τηλ. 6979001439. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 120 τ.y. πjσω απk τη Νοyαρχjα, στην οδk Κατσαντ}νη 2. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyπερhƒ διαyhρισyα yε 3 υ/δ, σαλkνι, κουζjνα, αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk Μεσολογγjου 7. Τηλ. 2237023697, 6976148209. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα 30 τ.y., 2ου ορkφου, πλησjον Πανεπιστηyjου ΠειραιZ. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 3αρι yε yεγZλη βερZντα & αποθiκη, στην οδk Χρ. Καραπιπhρη 16, κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεjο. Τιyi λογικi. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα, επιπλωyhνη i yη, yε αυτονοyjα & χωρjƒ κοινkχρηστα, κοντZ στο Βερkπουλο. Τιyi προσιτi. Τηλ. 6978850990. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 55 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση, κοντZ στην αγορZ. Τηλ. 6978891096. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, στη Λαyjα, διαyhρισyα 68 τ.y., 3ου ορkφου, διαyπερhƒ, επιπλωyhνο, γκαρZζ προαιρετικk, στην οδk Αβhρωφ 34-36. Τηλ. 6973829980, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 1ου ορkφου, yε αυτkνοyη θhρyανση, yπkιλερ, ykνωση στην οδk Χαρ. Τρικοmπη 26. Τηλ. 2237023734, 6979169582. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισkγειο 3αρι yε αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk Κατσαντ}νη 4, δjπλα στην Α/θyια Εκπαjδευση. Τηλ. 6977788958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι στο Καρπενiσι. τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι yε τζZκι, αυτkνοyη θhρyανση & απεριkριστη θhα, κοντZ στο κhντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2αρια καινοmρια, επιπλωyhνα i yη, yε αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk Αρyονjαƒ 7. Τηλ. 6977949490, 6972261367. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα yε αυτkνοyη θhρyανση στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6977599681. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα επιπλωyhνη i yη, hναντι Iηyαρχεjου. Τιyi συζητiσιyη. Τηλ. 6986017145. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι yε 2 υ/δ, κουζjνα, τζZκι & αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Νικ. ΣτρZτου. Τηλ. 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι yε αυτkνοyη θhρyανση & τζZκι, στην οδk Αγ ΝικολZου. Τηλ. 6977424674, 2310705478. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη yονοκατοικjα 80 τ.y. yε αυτkνοyη θhρyανση, για σεζkν i για χρkνο, στο Ν. IερyZτι. Τηλ. 6972888139. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορkφου, yε αυτονοyjα θhρyανσηƒ, επj τηƒ οδοm Ιατρjδου. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα δmο δωyατjων, χολ, κουζjνα, yπZνιο πλησjον πλατεjαƒ. Τιyi ευκαιρjαƒ. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εξοχικi yονοκατοικjα 95 τ.y. πλiρωƒ επιπλωyhνη, yε θhα, για 2 οικογhνειεƒ, στουƒ ΚορυσχZδεƒ. Τιyi πολm καλi. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια επιπλωyhνη γκαρσονιhρα 40 τ.y., 2ου ορkφου, yε τζZκι, ηλιακk θερyοσjφωνα, αυτkνοyη θhρyανση & jντερνετ στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237023221, 6981452239. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο, yε αυτkνοyη θhρyανση, στην οδk ΠZτyου 16, στον Προφiτη Ηλjα. Τηλ. 2237025328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα 40 τ.y. 1ου ορkφου, επιπλωyhνη, yε αυτkνοyη θhρyανση στην οδk Γενναδjου 6. Τηλ. 6973243114. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyhνο, 1ου ορkφου, yε αυτkνοyη θhρyανση κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεjο. Τηλ. 2237023311, 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωyhνεƒ νεkδyητεƒ γκαρσονιhρεƒ στη ΛαγκαδιZ. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικjα στην παραλjα Ραχ}ν Φθι}τιδαƒ για θερινi i χειyερινi περjοδο. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλiρωƒ επιπλωyhνο yε αυτkνοyη θhρyανση, τζZκι, χωρjƒ κοινkχρηστα, yε υπhροχη θhα στην οδk Γενναδjου 5. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 85 τ.y. στην οδk Γ. Κονδmλη 13, κοντZ στην Εφορjα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελyατικkƒ χ}ροƒ yε yικρi κουζjνα & yπZνιο στην οδk Γ. Κονδmλη 13, κοντZ στην Εφορjα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 60 τ.y. στην οδk Ζαχ. Παπαντωνjου 2, πZνω απk τα γραφεjα τηƒ Ν.I., κοντZ στην κεντρικi πλατεjα Καρπενησjου. Ιδανικk και για επαγγελyατικi στhγη. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στη Θεσσαλονjκη, πλησjον Πανεπιστηyjου, ιδανικk για 1-2 φοιτητhƒ. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη yονοκατοικjα 90 τ.y. yε 2 υ/δ, 2 wc, κουζjνα, σαλkνι. Τηλ. 6977252320. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικjα yε 2 υ/δ, καθιστικk, κουζjνα, yπZνιο, αποθiκη, θhρyανση & κiπο στο Μεγ. Χωριk. Τηλ. 6972440396. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyhρισyα 75 τ.y., 1ου ορkφου, επj τηƒ οδοm Αθ. Καρπενησι}τη. Τηλ. 6972162956. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα yε αυτkνοyη θhρyανση, πZρκινγκ, χωρjƒ κοινkχρηστα. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια ευρmχωρη γκαρσονιhρα 35 τ.y. 1ου ορkφου, yε αυτkνοyη θhρyανση & καινοmρια επjπλωση, κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεjο. Τιyi λογικi. Τηλ. 2237024543. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 92 τ.y., yε αυτkνοyη θhρyανση, 2 υ/δ, 2 yπZνια, κουζjνα, αποθiκη, στην οδk Ν. ΣτρZτου. Τηλ. 2237024424, 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη καινοmρια γκαρσονιhρα στην Νικ. ΣτρZτου & Ιεροyνiyονοƒ. Τηλ. 6972161066, 6973779317. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ επιπλωyhνεƒ γκαρσονιhρεƒ. Τιyi λογικi. Τηλ. 2237023891. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδk Εθν. ΑντιστZσεωƒ 5. Τηλ. 2109735481, 6974339392. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελyατικkƒ χ}ροƒ 40 τ.y. κZτω απk τη IΟΥ Καρπενησjου. Ιδανικk για γραφεjο i yικρk κατZστηyα. Τηλ. 6949198770. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισkγειο 3αρι yε τζZκι στον Πρ. Ηλjα.

ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ βZτα yε χ}yα για χωρZφι. Τηλ. 2237024585. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ οικkπεδο για αγορZ στο Καρπενiσι, αλλZ και στην ευρmτερη περιοχi, hωƒ 50.000 ευρ}. Τηλ. 6986648943. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ Zτοyα για εργασjα, απk εργολZβο καθαρισyοm, πρωινhƒ & απογευyατινhƒ }ρεƒ. Τηλ. 6936898752. ΖΗ Τ εργασjα παντkƒ τmπου. Εjyαι νοσοκkyα και φυσιοθεραπεmτρια 55 ετ}ν. Iουλεmω χωρjƒ ρεπk. Κα Κατερjνα. Τηλ. 6997682524. ΒουλγZρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ωƒ εσωτερικi ηλικιωyhνουƒ, κατZκοιτουƒ, παιδιZ, οικιακhƒ εργασjεƒ, καθ}ƒ και δουλειhƒ σε ταβhρνα, πανσιkν. Τηλ. 6992531891. Κυρjα yε πεjρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεmθυνα τη φmλαξη παιδι}ν, απk βρεφικi hωƒ σχολικi ηλικjα, yε δυνατkτητα βοiθειαƒ και στη yελhτη των yαθηyZτων τουƒ. Τηλ. 6932988422. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ Zτοyο, το οποjο να διαyhνει στη Λαyjα, αλλZ να εργZζεται στο Καρπενiσι, για την κοινi καθηyερινi yεταφορZ yε στkχο την εξ ηyισεjαƒ δαπZνη στα hξοδα ταξιδιοm. Τηλ. 6942482261. Πτυχιοmχοƒ yε φροντιστηριακi εyπειρjα & πειθαρχjα ΠΑΡΑΙΕΙ yαθiyατα σε yαθητhƒ Iηyοτικοm & Γυyνασjου θεωρητικiƒ κατεmθυνσηƒ. Τιyhƒ προσιτhƒ. Τηλ. 6981657134. ΖΗ Τ εργασjα για κουζjνα, εντkƒ πkληƒ. Τηλ. 6976088244. Θhλετε να κερδjσετε χρkνο & χρiyα; ΑΝΑΛΑΜΒΑΝ την καταyhτρηση των αποδεjξε}ν σαƒ για την Εφορjα. Τηλ. 6974905365. Κυρjα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεmθυνα την φροντjδα ηλικιωyhνων & παιδι}ν. Τηλ. 6973532467. ΖΗ Τ εργασjα ωƒ yπhιyπι σjτερ. Μkνο πρωινhƒ }ρεƒ, εκτkƒ ΣαββZτου & Κυριακiƒ. Με εyπειρjα. Τηλ. 6980069760. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθαρjστρια στη Iοyνjστα. Εξαιρετικhƒ αποδοχhƒ, ΙΚΑ, διαyονi, διατροφi, yεταφορZ. Τηλ. 2237092201, 6973999751. Η Hygiene Service ΖΗ ΤΑ να προσλZβει πωλητhƒ/τριεƒ. Τηλ. 2441072373, 6947439797. Η εισαγωγικi ESPRESSO ΖΗ ΤΑ αντιπρkσωπο για kλο τον νοyk. Μkνο σοβαρhƒ προτZσειƒ. Τηλ. 6946505646. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργZτηƒ για την AEGEAN POWER (π}ληση ηλεκτρικοm ρεmyατοƒ). Τηλ. 2231027463, 2231045383. Mπh ι yπι σj τερ - κυρjα yε yεγZλη εyπειρjα και παιδαγωγικhƒ γν}σειƒ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φmλαξη παιδι}ν απογευyατινhƒ και βραδινhƒ }ρεƒ τα Σαββατοκmριακα και τιƒ γιορτhƒ. τηλ. 6973586709. Χειριστiƒ ανυψωτικ}ν yηχανηyZτων yε δjπλωyα ΖΗ ΤΑ ανZλογη εργασjα. Τηλ. 6909235541. ΑποθηκZριοƒ χειριστiƒ κλαρκ yε προϋπηρεσjα ΖΗ ΤΑ ανZλογη εργασjα. Τηλ. 6977691117. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ συνεργZτεƒ για στελhχωση ασφαλιστικοm γραφεjου στο Καρπενiσι. Τηλ. 2237025902. lρεƒ 9.00-2.00. Κυρjα απk Βουλγαρjα yε πεjρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντjδα ηλικιωyhνων, kχι εσωτερικi, φmλαξη παιδι}ν, καθαριkτητα σπιτι}ν i ξενοδοχεjων, σιδhρωyα. Τηλ. 6942404448. Κυρjα απk Βουλγαρjα yε πεjρα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντjδα ηλικιωyhνων, αρρ}στων, κατZκοιτων, επjσηƒ, καθαριkτητα σπιτιοm, σιδhρωyα, φmλαξη παιδι}ν κZθε ηλικjαƒ, σαν εσωτερικi. Τηλ. 6992531891, 2105225317. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ yοδjστρα για ykνιyη εργασjα στο Καρπενiσι. Πρωινhƒ }ρεƒ. Τηλ. 6946943719. Γυναjκα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φmλαξη ηλικιωyhνων. Τηλ. 6993749690. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σερβιτkροƒ για εστιατkριο – ψησταριZ. Τηλ. 6974302989. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ κυρjα για φροντjδα ηλικιωyhνου. Τηλ. 6948599446. Απkφοιτη ΙΕΚ στελεχ}ν επιχειρiσεων, κZτοχοƒ ECDL, γν}στηƒ αγγλικ}ν, yε προϋπηρεσjα ΖΗ ΤΑ εργασjα πλiρουƒ απασχkλησηƒ ωƒ υπZλληλοƒ γραφεjου. Τηλ. 6983153403. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Zτοyο yε γν}σειƒ αγγλικ}ν & Η/Υ να εργαστεj σε τουριστικk γραφεjο. Θα προτιyηθοmν Zτοyα yε εyπειρjα στο τουριστικk αντικεjyενο. Τηλ. 2237080150, 6945396808. ΖΗ Τ εργασjα ωƒ οικιακi βοηθkƒ. Τηλ. 6988331660. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρjα για τη φmλαξη ηλικιωyhνου, στο Μικρk Χωριk Ευρυτανjαƒ. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ εργασjα ωƒ yπhιyπι σjτερ. Τηλ. 6937812252. Κυρjα ΖΗ ΤΑ εργασjα για τη φροντjδα παιδι}ν i ηλικιωyhνων. Τηλ. 6937812252. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρjα για φmλαξη ηλικιωyhνου ατkyου στο Μικρk Χωριk Ευρυτανjαƒ. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ εργασjα ωƒ yπεjyπι σjτερ για παιδιZ ηλικjαƒ 2-7 ετ}ν. Τηλ. 6970874850. ΖΗΤ εργασjα για φροντjδα ηλικιωyhνων ατkyων i ωƒ οικιακi βοηθkƒ. Τηλ. 6979300585. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ οικιακi βοηθkƒ για να φροντjζει ηλικιω yh νη κυ ρj α 3 η yh ρεƒ την ε βδο yZ δα στην πε ρι ο χi Νh ο Iερ yZ τι Μι κροm Χω ριοm. Τη λh φω να ε πι κοι νω νj αƒ: 6945644703, 2237041564. Ξενοδοχεjο 5 αστhρων στο Καρπενiσι ΖΗ ΤΑ για την στελhχωση τyiyατοƒ Spa φυσιοθεραπευτhƒ / τριεƒ, κοyyωτhƒ τριεƒ, αισθητικοmƒ, Zτοyα για yανικιοmρ και πεντικιοmρ και Zτοyα για την ρεσεψιkν. Πληροφορjεƒ στο Τηλ. 6938826965. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κα yα ριh ρα για τον πα ρα δο σι α κk ξε ν} να στα Φι δZ κια. Υ πεm θυ νοƒ κ. Φ} τηƒ Τηλ. 2237023380, 6944427070. ΖΗ Τ εργασjα ωƒ yπhιyπι σjτερ εντkƒ νοyοm Ευρυτανjαƒ.τηλ: 2237022184. ΖΗ Τ εργασjα παντkƒ τmπου τηλ: 6973984988.

νι κά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισkγειο 3αρι yε τζZκι, κiπο, χωρjƒ κοινkχρηστα, στην οδk Ηφαjστου 10. Τιyi χαyηλi. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηyιυπkγειο κατZστηyα 85 τ.y. στην οδk Αθ. Καρπενησι}τη 60. Τιyi χαyηλi. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα 32 τ.y. πλiρωƒ επιπλωyhνη, yε αυτkνοyη θhρyανση, παραπλεmρωƒ Iικαστηρjων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνη γκαρσονιhρα yε υ/δ, κουζjνα, wc, αποθiκη, αυτkνοyη θhρyανση, χωρjƒ κοινkχρηστα. Τιyi οικονοyικi. Τηλ. 6978850990. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyhνο 2αρι, 3ου ορkφου, κοντZ στο Νοσοκοyεjο. Τηλ. 2237023568, 6979099256. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι yε αυτkνοyη θhρyανση & τζZκι στην οδk Τiλου 2. Τηλ. 6932979185, 6944103482. Κα Πkπη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιhρα 30 τ.y. περjπου, αυτkνοyη, ανεξZρτητη, yερικ}ƒ επιπλωyhνη & yε ξεχωριστi εjσοδο στον ΚZτω ΞηριZ. Τιyi: 160 ευρ}. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισkγειο διαyπερhƒ 70 τ.y. περjπου, αυτkνοyο, ανεξZρτητο, yε θερyοyονωτικZ παρZθυρα & ξεχωριστi εjσοδο, στον ΚZτω ΞηριZ. Τιyi: 220 ευρ}. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΠΛΕΙΤΑΙ στον cγιο Κων/νο Φθι}τιδαƒ, διαyhρισyα ενιαjου χ}ρου ισογεjου κατοικjαƒ 34 τ.y., χωρjƒ κοινkχρηστα, δjπλα στον πεζkδροyο τηƒ κεντρικiƒ πλατεjαƒ, σε απkσταση 100y απk το λιyZνι. ΚατZλληλο & για επαγγελyατικi χρiση. Τιyi: 34.000 ευρ} (συζητiσιyη). Τηλ. 6947908488. ΠΛΕΙΤΑΙ πhτρινη επιπλωyhνη διπλοκατοικjα yε καλοριφhρ και 2 εισkδουƒ, στο κhντρο του Κερασοχωρjου. Τηλ. 6971670614, 6972279605. ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ κεραyjδια σε καλi κατZσταση για κZλυψη 80 τ.y. περjπου. Τηλ. 2237080601, 6985645859. Αντρkγυνα και Zτοyα ΖΗ ΤΑΜΕ για ykνιyη δουλειZ σε ελληνικZ εστιατkρια σε ΓερyανjαΟλλανδjα, δωρεZν διαyονi, διατροφi, ασφZλεια. Τηλ. 6984461854.


Ανακοινώσεις

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 14 ΣεπτεMβρ>ου 2011 / Σελ>δα 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ/ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ/Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ/Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ/Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν=σι 7-9-2011 ΑριθM. Πρωτ. 3658

Ε

ΑΝΑΚΟΙΝ/ΣΗ

ΑνακοινQνουMε ?τι σ@Mφωνα Mε τιW ισχ@ουσεW διατ0ξειW του 0ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Mετ0 απ? α>τηση του ηM?πουλου Γεωργ>ου του Ευαγγ<λου, κατο>κου Καρπενησ>ου οδ?W Σ0Mου 34, ?πωW εκπροσωπε>ται απ? τον Νικηφ?ρο Χαντζ?πουλο κ0τοικο Καρπενησ>ου οδ?W Κεφαλοβρ@σου εκδ?θηκε ταυτ0ριθMη Πρ0ξη χαρακτηρισMο@ του ασ0ρχη Καρπενησ>ου σ@Mφωνα Mε την οπο>α η <κταση συνολικο@ εMβαδο@ 5.201,34 τ.M. στη θ<ση «Λ0ινεW», τηW Τοπικ=W Κοιν?τηταW Βουτ@ρο, τηW ηMοτικ=W Εν?τηταW Καρπενησ>ου του =Mου Καρπενησ>ου Ν. Ευρυταν>αW, χαρακτηρ>ζεται ωW εξ=W: 1) Το ΤM=Mα 1 τηW παραπ0νω

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο =MαρχοW Καρπενησ>ου, προκηρ@σσει ανοιχτ? διαγωνισM? που θα διεξαχθε> σ@Mφωνα Mε το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικ0 του διατ0γMατα, το Ν.3263/2004 και το Ν.3669/08, ?πωW αυτ0 ισχ@ουν κατ0 την ηMεροMην>α αποστολ=W τηW Περ>ληψηW ιακ=ρυξηW για δηMοσ>ευση στον Ελληνικ? τ@πο, Mε το σ@στηMα προσφορ0W Mε ενια>ο ποσοστ? <κπτωσηW σ@Mφωνα Mε τιW διατ0ξειW του 0ρθρου 5 του Ν.3669/08 «Κωδικοπο>ηση τηW νοMοθεσ>αW κατασκευ=W δηMοσιQν <ργων» για την αν0δειξη Mειοδ?τη εκτ<λεσηW εργασιQν κατασκευ=W του <ργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΡΟΦΥΤΕΥΣΗ», Mε προϋπολογισM? 30.000,00 ευρQ Mε ΦΠΑ εκ των οπο>ων 17.866,50 ευρQ για εργασ>εW, 3.215,97 ευρQ για Γ.Ε. & Ο.Ε., 3.162,37 ευρQ για απρ?βλεπτα, 145,40 ευρQ για αναθεQρηση και 5.609,76 ευρQ για ΦΠΑ (23%). 2. Οι ενδιαφερ?Mενοι Mπορο@ν να παραλ0βουν τα συMβατικ0 τε@χη του διαγωνισMο@ (ιακ=ρυξη, Συγγραφ= ΥποχρεQσεων κ.λπ.) απ? την <δρα τηW υπηρεσ>αW οδ?W Ν. ΤσαMπο@λα 2 Καρπεν=σι, M<χρι τιW 29/09/2011 Mε την καταβολ= υπ<ρ =Mου Καρπενησ>ου του ποσο@ των 20,00 ευρQ. Η διακ=ρυξη του <ργου

ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΑΪΚΗ (ΚΛΑΡ/ΤΟΣ) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», Mε προϋπολογισM? 99.576,00 ευρQ Mε ΦΠΑ εκ των οπο>ων 56.870,50 ευρQ για εργασ>εW, 15.923,74 ευρQ για Γ.Ε. & Ο.Ε., 6.551,48 ευρQ για απρ?βλεπτα, 1.610,38 ευρQ για αναθεQρηση και 18.619,90 ευρQ για ΦΠΑ (23%). 2. Οι ενδιαφερ?Mενοι Mπορο@ν να παραλ0βουν τα συMβατικ0 τε@χη του διαγωνισMο@ (ιακ=ρυξη, Συγγραφ= ΥποχρεQσεων κ.λπ.) απ? την <δρα τηW υπηρεσ>αW οδ?W Ν. ΤσαMπο@λα 2 Καρπεν=σι, M<χρι τιW 29/09/2011 Mε την καταβολ= υπ<ρ =Mου Καρπενησ>ου του ποσο@ των 20,00 ευρQ. Η διακ=ρυξη του <ργου <χει συνταχθε> κατ0 το εγκεκριM<νο απ? τον υπουργ? ΠΕΧ/Ε υπ?δειγMα τ@που Β. Πληροφορ>εW στο τηλ<φωνο 22370-89077, FAX επικοινων>αW 22370- 25411, αρM?διοW υπ0λληλοW για επικοινων>α Ιω0ννα Νταλλ=. 3. Ο διαγωνισM?W θα διεξαχθε> την 4η του M=να Οκτωβρ>ου 2011 ηM<ρα Τρ>τη και Qρα 10:00 π.M. (λ=ξη παραλαβ=W προσφορQν), στα Γραφε>α του =Mου Καρπενησ>ου. Αν για οποιονδ=ποτε λ?γο δε διεξαχθε> η δηMοπρασ>α την προαναφερθε>σα ηMεροMην>α = αν διεξαχθε> Mεν αλλ0 δεν κατατεθε> καMι0 προσφορ0, θα διενεργηθε> σε ν<α ηMεροMην>α που θα καθορ>σει Mε πρ0ξη τηW η Προϊ-

σταM<νη Αρχ= και η οπο>α θα γνωστοποιηθε> Mε τηλεοMοιοτυπ>α π<ντε (5) τουλ0χιστον ηM<ρεW πριν τη ν<α ηMεροMην>α σε ?σουW <λαβαν τε@χη του διαγωνισMο@ και την >δια Qρα (10:00 π.M.). Η >δια διαδικασ>α Mπορε> να επαναληφθε> και δε@τερη φορ0 Mε τουW >διουW ?ρουW και προϋποθ<σειW. 4. Στο διαγωνισM? γ>νονται δεκτο> α) ηMεδαπο> διαγωνιζ?Mενοι, MεMονωM<νοι = σε κοινοπραξ>α, εγγεγραMM<νοι στο Μ.Ε.ΕΠ που τηρε>ται στη Γ.Γ..Ε. του Υ.ΠΕ.Χ/..Ε., εφ?σον αν=κουν στην Α1 = Α2 = 1η τ0ξη για <ργα κατηγορ>αW ΟΙΚΟΟΜΙΚ/Ν. β) Προερχ?MενεW απ? κρ0τη M<λη τηW Ευρωπαϊκ=W :νωσηW = του Ευρωπαϊκο@ ΟικονοMικο@ ΧQρου (Ε.Ο.Χ) = τηW Σ..Σ. του Π.Ο.Ε., ?που τηρο@νται επ>σηMοι κατ0λογοι αναγνωρισM<νων εργοληπτQν, εφ?σον ε>ναι εγγεγραMM<νεW σε αυτο@W και σε τ0ξη και κατηγορ>α αντ>στοιχη Mε την Α1 = Α2 = 1η τ0ξη για <ργα κατηγορ>αW ΟΙΚΟΟΜΙΚ/Ν ανεξαρτ=τωW <δραW του Ελληνικο@ ΜητρQου ΜΕΕΠ. γ) Προερχ?MενεW απ? ωW ανωτ<ρω β κρ0τη, στα οπο>α δεν τηρο@νται επ>σηMοι κατ0λογοι αναγνωρισM<νων εργοληπτQν, εφ?σον αποδεικν@ουν ?τι <χουν εκτελ<σει <ργα παρ?Mοια Mε το δηMοπρατο@Mενο, απ? ποιοτικ= και ποσοτικ= 0ποψη.

δ) Κοινοπραξ>εW ΕργοληπτικQν Επιχειρ=σεων των παραπ0νω περιπτQσεων α, β και γ σε οποιονδ=ποτε συνδυασM? Mεταξ@ τουW, υπ? τουW ?ρουW του 0ρθρου 16 παρ. 7 του π.δ. 3669/85 (Κοινοπραξ>α στιW >διεW κατηγορ>εW) και υπ? τον ?ρο ?τι κ0θε Εργοληπτικ= Επιχε>ρηση θα συMMετ<χει στο κοινοπρακτικ? σχ=Mα Mε ποσοστ? ?χι Mικρ?τερο του 25% τηW καλο@MενηW κατηγορ>αW. ε) Κοινοπραξ>εW εργοληπτικQν επιχειρ=σεων για την κ0λυψη των διαφ?ρων κατηγοριQν των εργασιQν του <ργου υπ? τουW ?ρουW τηW παρ. 3 του 0ρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). 5. Για τη συMMετοχ= στο διαγωνισM? απαιτε>ται η κατ0θεση εγγυητικ=W επιστολ=W @ψουW 1.587,00 ευρQ και ισχ@οW τουλ0χιστον 210 ηMερQν, Mετ0 την ηM<ρα διεξαγωγ=W του διαγωνισMο@ και απευθ@νεται προW τον =Mο Καρπενησ>ου. Ο χρ?νοW ισχ@οW των προσφορQν ε>ναι 180 ηM<ρεW. Το <ργο χρηMατοδοτε>ται απ? πιστQσειW του Κληροδοτ=MατοW Παπαδ?πουλου Mε υπ0ρχουσα π>στωση για το 2011 70.000,00 ευρQ. Προκαταβολ= δε θα χορηγηθε> και η δαπ0νη δηMοσ>ευσηW τηW παρο@σηW βαρ@νει την αν0δοχο επιχε>ρηση.

Α

ΘΕΜΑ: Απ0ντηση επ> αιτ=σεωW ΑπαντQνταW στην απ? 17-3-97 α>τησ= σαW, σαW πληροφορο@Mε ?τι η <κταση η οπο>α αναφ<ρεται σ' αυτ=ν, ωW εMφαν>ζεται στο Mε στοιχε>α 1, 2, 3, 4, …, 43, 44, 1 τοπογραφικ? δι0γραMMα, στη .Θ. Παλι0Mπελα περιοχ=W Καλλιθ<αW Καρπενησ>ου <κτασηW 23,450 τ.M. του Τεχνολ?γου Πολιτικο@ Μηχανικο@ Βασιλε>ου Θεοδωρ?πουλου και ελ<γχθηκε απ? την ασολ?γο Φωτειν= ΚουρεM0δα δεν εποπτε@ονταν ποτ< ο@τε εποπτε@εται σ=Mερα απ? την ασικ= υπηρεσ>α στα πλα>σια τηW δασικ=W νοMοθεσ>αW. Επειδ= δεν <χει καταρτισθε> ακ?Mα δασολ?γιο, προW πλ=ρη διασφ0λισ= σαW, ?σον αφορ0 τον χαρακτ=ρα τηW εκτ0σεωW και το αν προστατε@εται πρ0γMατι = ?χι απ? το πλα>σιο προστασ>αW των ασQν και των δασικQν εν γ<νει εκτ0σεων τηW ΧQραW (ν. 998/79), δ@νασθε να κιν=σετε την διαδικασ>α αρθ. 14 ν. 998/79, υποβ0λλονταW σχετικ? α>τηMα (Σ.τ.Ε. ;λ. 1039/88). Το παρ?ν <γγραφο δεν επ<χει θ<ση βεβαιQσεωW ανυπαρξ>αW δικαιωM0των του ηMοσ>ου, δ@νασθε ?MωW να κ0νετε χρ=ση του ενQπιον οιασδ=ποτε αρχ=W, ?σον αφορ0 την πιστοπο>ηση του χαρακτ=ρα τηW εκτ0σεωW. Ο ασ0ρχηW ΓιQργοW ΚαραγεQργοW ασολ?γοW

υρ υτ α

Ο ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ/Ν ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την Mε ανοικτ? δηM?σιο Mειοδοτικ? διαγωνισM? επιλογ= αναδ?χων για τη: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤ/Ν ΠΡ/ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦ/Ν ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» (κωδ. CPV 60130000) 1. Ο =MοW Αγρ0φων διακηρ@ττει ?τι την 08η του Mην?W ΝοεMβρ>ου του <τουW 2011 ηM<ρα Τρ>τη και Qρα 11:00 π.M. (λ=ξη παρ0δοσηW των προσφορQν) στο ηMοτικ? κατ0στηMα Κερασοχωρ>ου, θα διεξαχθε> σ@Mφωνα Mε α) το 0ρθρο 70 παρ. 1 και τιW λοιπ<W διατ0ξειW του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α), β) το Π.. 60/2007 «ΠροσαρMογ= τηW Ελληνικ=W ΝοMοθεσ>αW στιW διατ0ξειW τηW Οδηγ>αW 2004/18/ΕΚ, περ> συντονισMο@ των διαδικασιQν σ@ναψηW δηMοσ>ων συMβ0σεων <ργων, προMηθειQν και υπηρεσιQν», ?πωW τροποποι=θηκε Mε την Οδηγ>α 2005/51/ΕΚ τηW Ευρωπαϊκ=W Επιτροπ=W και την Οδηγ>α 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκο@ Κοινοβουλ>ου και του ΣυMβουλ>ου τηW 16ηW ΝοεMβρ>ου 2005, γ) την Mε αρ. 35415 /28-7-2011 ΚΥΑ «Μεταφορ0 MαθητQν πρωτοβ0θMιαW και δευτεροβ0θMιαW εκπα>δευσηW απ? τουW δ=MουW» (ΦΕΚ 1701 Β/1-8-2011), δ) τα 0ρθρα 209,273 και λοιπ<W διατ0ξειW του ν.3463/2006 «ΚQδικαW δ=Mων και κοινοτ=των» ΦΕΚ 114 Α, ε) τη Mε αριθM? 25/04-09-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕ/ΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣ/Ν ΚΑΙ Φ.Π. ΠΕΡ/ΚΗ /ΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ/Ν ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν=σι 11-4-1997 Αριθ. Πρωτ. 1314 ΠΡΟΣ Ειρ=νη ΚεχριMπ0ρη του Αθανασ>ου κ0τοικο Καρπενησ>ου

στην Α1 = Α2 = 1η τ0ξη για <ργα κατηγορ>αW ΟΟΠΟΙΪΑΣ ανεξαρτ=τωW <δραW του Ελληνικο@ ΜητρQου ΜΕΕΠ. γ) Προερχ?MενεW απ? ωW ανωτ<ρω β κρ0τη, στα οπο>α δεν τηρο@νται επ>σηMοι κατ0λογοι αναγνωρισM<νων εργοληπτQν, εφ?σον αποδεικν@ουν ?τι <χουν εκτελ<σει <ργα παρ?Mοια Mε το δηMοπρατο@Mενο, απ? ποιοτικ= και ποσοτικ= 0ποψη. δ) Κοινοπραξ>εW ΕργοληπτικQν Επιχειρ=σεων των παραπ0νω περιπτQσεων α, β και γ σε οποιονδ=ποτε συνδυασM? Mεταξ@ τουW, υπ? τουW ?ρουW του 0ρθρου 16 παρ. 7 του π.δ. 3669/85 (Κοινοπραξ>α στιW >διεW κατηγορ>εW) και υπ? τον ?ρο ?τι κ0θε Εργοληπτικ= Επιχε>ρηση θα συMMετ<χει στο κοινοπρακτικ? σχ=Mα Mε ποσοστ? ?χι Mικρ?τερο του 25% τηW καλο@MενηW κατηγορ>αW. ε) Κοινοπραξ>εW εργοληπτικQν επιχειρ=σεων για την κ0λυψη των διαφ?ρων κατηγοριQν των εργασιQν του <ργου υπ? τουW ?ρουW τηW παρ. 3 του 0ρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). στ) ΕγγεγραMM<νεW επιχειρ=σειW στα ΝοMαρχιακ0 ΜητρQα Mε αντ>στοιχο ?ριο για <ργα ΟΙΚΟΟΜΙΚ/Ν και ΟΟΠΟΙΪΑΣ. 5. Για τη συMMετοχ= στο διαγωνισM? απαιτε>ται η κατ0θεση εγγυητικ=W επιστολ=W @ψουW 485,00 ευρQ και ισχ@οW τουλ0χιστον 210 ηMερQν, Mετ0 την ηM<ρα διεξαγωγ=W του διαγωνισMο@ και απευθ@νεται προW τον =Mο Καρπενησ>ου. Ο χρ?νοW ισχ@οW των προσφορQν ε>ναι 180 ηM<ρεW. Το <ργο χρηMατοδοτε>ται απ? πιστQσειW ΣΑΤΑ. Προκαταβολ= δε θα χορηγηθε> και η δαπ0νη δηMοσ>ευσηW τηW παρο@σηW βαρ@νει την αν0δοχο επιχε>ρηση.

Ν Ε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓ/ΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΟΧ/Ν ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2011 απ?φαση τηW ΟικονοMικ=W Επιτροπ=W =Mου Αγρ0φων, Mε την οπο>α εγκρ>θηκε η διεν<ργεια του διαγωνισMο@, καθQW και οι ?ροι τηW ιακ=ρυξηW, και ζ) το 0ρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985(ΦΕΚ167 Α) «οM= και λειτουργ>α τηW πρωτοβ0θMιαW και δευτεροβ0θMιαW εκπα>δευσηW» και 0λλεW διατ0ξειW. ανοικτ?W Mειοδοτικ?W διαγωνισM?W Mε σφραγισM<νεW προσφορ<W Mε κριτ=ριο την Mεγαλ@τερη ποσοστια>α <κπτωση επ> τιW εκατ? (%) για κ0θε Mεταφορ0 ξεχωριστ0 σ@Mφωνα Mε τιW τεχνικ<W προδιαγραφ<W και τουW ?ρουW τιW διακ=ρυξηW για την ανακ=ρυξη MειοδοτQν για την υπηρεσ>α Mε τ>τλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤ/Ν ΠΡ/ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦ/Ν ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012». Ο συνολικ?W προϋπολογισM?W τηW υπηρεσ>αW, αν<ρχεται στο ποσ? των 370.968,50 ΕΥΡ/ (χωρ>W Φ.Π.Α.) και στο ποσ? των 419.194,41 ΕΥΡ/ (Mε Φ.Π.Α.). ικα>ωMα συMMετοχ=W στο διαγωνισM? <χουν ?λα τα φυσικ0 = νοMικ0 πρ?σωπα, συνεταιρισMο> = ενQσειW προMηθευτQν που ασκο@ν το αν0λογο επ0γγελMα στην Ελλ0δα = σε οποιαδ=ποτε 0λλη χQρα τηW Ε.Ε. Οι ενδιαφερ?Mενοι Mπορο@ν να λ0βουν γνQση και να παραλαMβ0νουν τα συMβατικ0 τε@χη του διαγωνισMο@ (ιακ=ρυξη, Συγγραφ= ΥποχρεQσεων κ.λπ.) απ? την <δρα του =Mου Αγρ0φων, στο ΚερασοχQρι M<χρι και την προηγο@Mενη τηW ηM<ραW διεν<ργειαW του διαγωνισMο@. ΑρM?διοW υπ0λληλοW, Λ0ππαW Κων/νοW (τηλ.:22373 51320, Φαξ: 2237351313) τιW εργ0σιMεW ηM<ρεW και QρεW. Εγγ@ηση συMMετοχ=W στον διαγωνισM? ορ>ζεται σε 3% επ> τηW αν0 κατηγορ>α προϋπολογισθε>σαW δαπ0νηW αν0 Mεταφορ0 ?πωW αυτ<W περιγρ0φονται στην αντ>στοιχη Mελ<τη Mη συMπεριλαMβανοM<νου του ΦΠΑ.

<χει συνταχθε> κατ0 το εγκεκριM<νο απ? τον υπουργ? ΠΕΧ/Ε υπ?δειγMα τ@που Β. Πληροφορ>εW στο τηλ<φωνο 22370-89077, FAX επικοινων>αW 22370- 25411, αρM?διοW υπ0λληλοW για επικοινων>α Ιω0ννα Νταλλ=. 3. Ο διαγωνισM?W θα διεξαχθε> την 4η του M=να Οκτωβρ>ου 2011 ηM<ρα Τρ>τη και Qρα 10:00 π.M. (λ=ξη παραλαβ=W προσφορQν), στα Γραφε>α του =Mου Καρπενησ>ου. Αν για οποιονδ=ποτε λ?γο δε διεξαχθε> η δηMοπρασ>α την προαναφερθε>σα ηMεροMην>α = αν διεξαχθε> Mεν αλλ0 δεν κατατεθε> καMι0 προσφορ0, θα διενεργηθε> σε ν<α ηMεροMην>α που θα καθορ>σει Mε πρ0ξη τηW η ΠροϊσταM<νη Αρχ= και η οπο>α θα γνωστοποιηθε> Mε τηλεοMοιοτυπ>α π<ντε (5) τουλ0χιστον ηM<ρεW πριν τη ν<α ηMεροMην>α σε ?σουW <λαβαν τε@χη του διαγωνισMο@ και την >δια Qρα (10:00 π.M.). Η >δια διαδικασ>α Mπορε> να επαναληφθε> και δε@τερη φορ0 Mε τουW >διουW ?ρουW και προϋποθ<σειW. 4. Στο διαγωνισM? γ>νονται δεκτο> α) ηMεδαπο> διαγωνιζ?Mενοι, MεMονωM<νοι = σε κοινοπραξ>α, εγγεγραMM<νοι στο Μ.Ε.ΕΠ που τηρε>ται στη Γ.Γ..Ε. του Υ.ΠΕ.Χ/..Ε., εφ?σον αν=κουν στην Α1 = Α2 = 1η τ0ξη για <ργα κατηγορ>αW ΟΙΚΟΟΜΙΚ/Ν και στην Α1 = Α2 = 1η τ0ξη για <ργα κατηγορ>αW ΟΟΠΟΙΪΑΣ. β) Προερχ?MενεW απ? κρ0τη M<λη τηW Ευρωπαϊκ=W :νωσηW = του Ευρωπαϊκο@ ΟικονοMικο@ ΧQρου (Ε.Ο.Χ) = τηW Σ..Σ. του Π.Ο.Ε., ?που τηρο@νται επ>σηMοι κατ0λογοι αναγνωρισM<νων εργοληπτQν, εφ?σον ε>ναι εγγεγραMM<νεW σε αυτο@W και σε τ0ξη και κατηγορ>α αντ>στοιχη Mε την Α1 = Α2 = 1η τ0ξη για <ργα κατηγορ>αW ΟΙΚΟΟΜΙΚ/Ν και

νι κά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ/Ν ΚΕΡΑΣΟΧ/ΡΙ 08/09/2011 ΑριθM. Πρωτ. 13120

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΡΓΟ: Ε Π Ε Κ Τ ΑΣ Η Ν Ε Κ Ρ Ο Τ Α Φ Ε Ι Ο Υ ΚΑ Ι Π Ε Ρ Ι Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Η ΕΝΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΥΡ/ (ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1/09/2011 ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5/2011 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 22/2011 ΧΡΗΣΗ: 2011

Ο =MαρχοW ΤΑΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

<κτασηW εMβαδο@ 4.018,33 τ.M. ωW Mη δασικο@ χαρακτ=ρα που αν=κει στην παρ0γραφο. 6 εδ0φιο α' του 0ρθρου 3 του Ν. 998/79. 2) Το ΤM=Mα 2 τηW παραπ0νω <κτασηW εMβαδο@ 1.183,01 τ.M., ωW δασικο@ χαρακτ=ρα που αν=κει ωW προW την Mορφ= στην παρ0γραφο 1 του αρθρ. 3 του Ν. 998/79 - ?πωW ισχ@ει σ=Mερα - και ωW προW την κατηγορ>α στην παρ0γραφο 1 εδ0φιο ε' του αρθρ. 4 του Ν. 998/79 Κατ0 τηW πρ0ξηW του ασ0ρχη επιτρ<πονται αντιρρ=σειW, εντ?W δ@ο (2) MηνQν απ? την τελευτα>α δηMοσ>ευσ= τηW, ενQπιον τηW Α/θMιαW Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν>αW. Αντ>τυπο τηW εν λ?γω Πρ0ξηW Mε το τοπογραφικ? δι0γραMMα που τη συνοδε@ει εστ0λη στη ηMοτικ= Εν?τητα Καρπενησ>ου (=Mο Καρπενησ>ου) για την αν0ρτησ= τηW επ> <να M=να στο ηMοτικ? Κατ0στηMα. Περισσ?τερεW πληροφορ>εW δ>νονται στην Υπηρεσ>α MαW τιW εργ0σιMεW ηM<ρεW και QρεW. Ο ασ0ρχηW Καρπενησ>ου Στα@ροW ΚοσM0W ασολ?γοW

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΡΓΟ: Ι Α Μ ΟΡ Φ / Σ Η Χ / ΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤ ΗΝ ΝΕΑ ΛΑΪΚΗ (ΚΛΑΡ/ΤΟΣ) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ: ΚΛΗΡΟΟΤΗΜΑ ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 99.576,00 ΕΥΡ/ (ΜΕ ΦΠΑ 23%) (Mε υπ0ρχουσα π>στωση για το 2011 70.000,00 ΕΥΡ/) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2/09/2011 ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 14/20 11 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 60/2011 ΧΡΗΣΗ: 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο =MαρχοW Καρπενησ>ου, προκηρ@σσει ανοιχτ? διαγωνισM? που θα διεξαχθε> σ@Mφωνα Mε το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικ0 του διατ0γMατα, το Ν.3263/2004 και το Ν.3669/08, ?πωW αυτ0 ισχ@ουν κατ0 την ηMεροMην>α αποστολ=W τηW Περ>ληψηW ιακ=ρυξηW για δηMοσ>ευση στον Ελληνικ? τ@πο, Mε το σ@στηMα προσφορ0W Mε ενια>ο ποσοστ? <κπτωσηW σ@Mφωνα Mε τιW διατ0ξειW του 0ρθρου 5 του Ν.3669/08 «Κωδικοπο>ηση τηW νοMοθεσ>αW κατασκευ=W δηMοσιQν <ργων» για την αν0δειξη Mειοδ?τη εκτ<λεσηW εργασιQν κατασκευ=W του <ργου: «ΙΑΜΟΡΦ/ΣΗ Χ/ΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Ο =MαρχοW Μπακογι0ννηW Κων/νοW

Ο =MαρχοW Μπακογι0ννηW Κων/νοW


Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ;ρτη 14 ΣεπτεUβρGου 2011 / ΣελGδα 29

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜ,ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583 Λ. ΑΛΕΞΑΝ,ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

υρ υτ α

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ

νι κά

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ν Ε

- 2237021122

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1ο_ ΟΡΟΦΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

Ε

• ΕπενδυτικH_ ΝHUο_ • ΜεταποGηση - ΤουρισUH_ • ΕUπHριο -ΥπηρεσGε_ • ΑστικF Αν;πτυξη • ΓυναικεGα ΕπιχειρηUατικHτητα • ΝεανικF ΕπιχειρηUατικHτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ,ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγGου 5, ΚαρπενFσι

Ρεπορτάζ

ιθεση εργσηων απ τα ΕΛΤΑ 

Απ την περασ νη ευτ ρα 12 Σεπτεβρου 2011 τα Ελληνικ Ταχυδροεα συετ χουν στη δι θεση και εξαργρωση των εργσηων.

Dπω_ εGχαν γρ;ψει και τα Ευρυτανικ; ΝEα» (αρ. «Ε φυλ. 453/20-7-11 και 457/17-8-11), ο τρHπο_ αUοιβF_ και ασφ;λιση_ του απασχολοIUενου προσωπικοI, που παρEχει εξαρτηUEνη εργασGα F υπηρεσGε_ και το οποGο αUεGβεται Uε την Yρα F την ηUEρα, Eχει πλEον αλλ;ξει.

Η καταβολF τη_ αUοιβF_ των περιστασιακ; απασχολουUEνων γGνεται Uε τη διαδικασGα Eκδοση_ ειδικF_ ονοUαστικF_ επιταγF_. ΠρHκειται για Eνα «κουπHνι», Uε το οποGο ο εργοδHτη_ καταβ;λει την αUοιβF που Eχει

συUφωνFσει Uε τον εργαζHUενο και στη συνEχεια ο εργαζHUενο_ το εξαργυρYνει για να εισπρ;ξει την αUοιβF του. Για την Eκδοση του εργHσηUου απH τα καταστFUατα των ΕλληνικYν ΤαχυδροUεGων, απαιτεGται UHνο ο ΑριθUH_ ΜητρYου ΚοινωνικF_ Ασφ;λιση_ (AMΚΑ) του εργοδHτη, ενY για την εξαργIρωσF του απαιτεGται το απHκοUUα για τον εργαζHUενο και ο ΑριθUH_ ΜητρYου ΚοινωνικF_ Ασφ;λιση_ (AMΚΑ) του εργαζHUενου. Κατ; την εξαργIρωση ο εργαζHUενο_ εισπρ;ττει το αναγραφHUενο πληρωτEο ποσH, ενY οι ασφαλιστικE_ εισφορE_ αποδGδονται στον κατ; περGπτωση ασφαλιστικH φορEα, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ F ΟΓΑ.

ιρθωση Η"αρτη"νων Στο βιβλGο Uου «Η ιστορGα Uου» και στι_ σελGδε_ 46-47 αναγρ;φεται το HνοUα του Μ;ρκου Γ κιHλια, δηUοσιογρ;φου, αντG του ορθοI Χαρ;λαUπου ΓκιHλια, που φυσικ; ουδεUGα

σχEση Eχει Uε τον ιστορικH συγγραφEα κ. Μ;ρκο ΓκιHλια. ΚαρπενFσι, 9 ΣεπτεUβρGου 2011 ΓεYργιο_ ΜεριγκοIνη_


Πολιτισ 

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετCρτη 14 ΣεπτεaβρRου 2011 / ΣελRδα 30 ΕπιaPλεια στQληk:

ΣυντακτικQ οaCδα

Ο ΝRκοk ΠορτοκCλογλου aαk προσκαλεR στο ΚηποθPατρο ΠαπCγου σε aια αποχαιρετιστQρια βραδιC, τη 4ευτPρα 19 ΣεπτεaβρRου 2011.

λPσειk αφQνουν, λSγω ηλεκτρικQk ενορχQστρωσηk, aSνο aια υπSνοια ανατολRτικηk ρRζαk, εδe aε το οUτι και το βιολR, θα δεRξουν καθαρC απS ποU προPρχονται.

Το καλUτερο αθηναϊκS διQγηaα του ΠαπαδιαaCντη, γραaaPνο το 1896 εRναι πιο επRκαιρο απS ποτP. Οι Pννοιεk ξPνοk, ταξRδι, διαφορετικSk, φSβοk, καχυποψRα. Lναk συγγραφPαk και Pναk Qρωαk, αPναοι ταξιδιeτεk, απαιτοUν Pναν ηθοποιS ταξιδευτQ. Lνα aονοaελPk aπουλοUκι, Sπου aε σUνεργα Pνα κοστοUaι, aRα λCaπα, Pνα κασετSφωνο, περιφPρεται aε τη βαλRτσα του και αφηγεRται, Sπωk παλιC στα καφενεRα, την ιστορRα του ξεπεσaPνου δερβRση του κυρ ΑλPξανδρου. ΣτQνει τα πρCγaατC του, δRνει τιk εικSνεk και τη aελωδRα τηk παπαδιαaαντικQk γλeσσαk, ξεστQνει και φεUγει. ΕξCλλου, αυτSk ο κSσaοk εRναι σφαRρα και γυρRζει.

νι κά

Με τα Sργανα aιαk «aπCνταk δωaατRου» aιαk aικρQk, δεaPνηk οaCδαk, ξαναδRνει στα τραγοUδια του την λιτQ, πρωταρχικQ τουk aορφQ. ΜετC απS aια διαδροaQ σχεδSν 30 χρSνων κCθε καινοUριο βQaα του τραγουδοποιοU εRναι αποτPλεσaα τηk «κρυφQk του, τηk ατPλειωτηk δRψαk», του ανQσυχου πνεUaατSk του που δεν βολεUεται στα κεκτηaPνα. Στην παρCσταση «ΡεaRξ» εRaαστε καλεσaPνοι σε Pνα παιχνRδι Sπου τα τραγοUδια ξεγυaνeνονται και aεταaορφeνονται για να ανακαλUψουaε ξανC την ψυχQ τουk και την καταγωγQ τουk... ΤραγοUδια που στιk πρeτεk εκτε-

Ν Ε

Το ΒρυσCκι, Χeροk ΤPχνηk και 4ρCσηk επιστρPφει απS τιk καλοκαιρινPk διακοπPk και παρουσιCζει το Pργο “Ο ΞεπεσaPνοk 4ερβRσηk” του ΑλPξανδρου ΠαπαδιαaCντη σε σκηνοθεσRα του ΚωνσταντRνου ΝτPλλα.

4ευτPρα 19 ΣεπτεaβρRου Tρα Pναρξηk: 20:30 ΚηποθPατρο ΠαπCγου ΕισιτQρια: 15 ευρe

Προπeληση: PUBLIC, ΙΑΝΟΣ (ΣταδRου 24), 4ηaοτικQ ΚοινSτητα ΠαπCγου-ΓραφεRο Φεστιβαλ, ΑναστCσεωk 90, τηλ.213 2027185-7, ΚατCστηaα «4αναSk», ΜεσογεRων 230, http://www.ticketservices.gr/, ΠανεπιστηaRου 39

υρ υτ α

ΠρSκειται για την ιδιαRτερη aουσικQ παρCσταση που ταξRδεψε ολSκληρο τον χειaeνα σε διCφορεk πSλειk τηk ΕλλCδαk, παρουσιCστηκε στην ΑθQνα aε aεγCλη επιτυχRα στον ΙανS και φιλοξενQθηκε για δUο aυσταγωγικPk βραδιPk στο ατaοσφαιρικS ΜικρS ΘPατρο τηk ΑρχαRαk ΕπιδαUρου. Ο ΝRκοk ΠορτοκCλογλου και οι συνεργCτεk του ρεaιξCρονταk αντRστροφα, Pκαναν το κοινS να συγκινηθεR, να σιγοτραγουδQσει, να ξαναγνωρRσει και να ξανC-αγαπQσει τιk επιτυχηaPνεk – γνeριaεk aελωδRεk του τραγουδοποιοU, λιτPk και γυaνPk απS ηλεκτρισaS. Ο ΝRκοk ΠορτοκCλογλου «ρεaιξCρει» τα ηλεκτρικC του τραγοUδια aε την κιθCρα του, ακουστικQ και ηλεκτρικQ και τρειk aουσικοUk, τον ΜιχCλη ΒρPττα στο βιολR, τον ΜιχCλη ΚαλκCνη στο κοντραaπCσο, τον ΝRκο ΠασσαλRδη στο aπουζοUκι, τον τζουρC, και το οUτι.

“Ο Ξεπεσμένος Δερβίσης” του Παπαδιαμάντη στην Πλάκα

Α

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο Κηποθέατρο Παπάγου

ΑπS 15 aPχρι 21 ΣεπτεaβρRου Tρα: 9.30 το βρCδυ ΒρυσCκι, Χeροk ΤPχνηk και 4ρCσηk, ΒρυσακRου 17, ΠλCκα, ΑθQνα ΕισιτQρια: 10 ευρe

“Μικρόπολις” για 2η χρονιά

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Ε

Σε πεRσaα των δUστροπων καιρeν, οι νPοι Lλληνεk κινηaατογραφιστPk παρουσιCζουν φPτοk πλοUσια παραγωγQ aικροU aQκουk στη 4ρCaα. (1924 ΣεπτεaβρRου 2011). ΠλοUσια η θεaατολογRα κινεRται aε Cνεση απS την κωaωδRα στη σCτιρα και την επιστηaονικQ φαντασRα. ΚυρRαρχο στοιχεRο η εaβριθQk ενασχSληση aε την κοινωνικQ πραγaατικSτητα. Η ταινRα aικροU aQκουk Cλλωστε, αποτελοUσε ανPκαθεν προνοaιακS χeρο για την Caεση αποτUπωση συaπτωaCτων τηk ελληνικQk κοινωνRαk αλλC και τον πειραaατισaS στην καλλιτεχνικQ δηaιουργRα. ΚαταγρCφεται Pτσι, φPτοk, Pνα εξαιρετικC ικανοποιητικS επRπεδο στο σκηνοθετικS χειρισaS, στιk τεχνικPk αρετPk και την υποκριτικQ πραγaCτωση. Στα δUο ελληνικC διαγωνιστικC τaQaατα, το 34ο ΕθνικS και το 5ο digi2011, διαγωνRζονται συνολικC 73 ταινRεk. ΜαζR και aε το πληροφοριακS τaQaα, «ΣπουδαστικS

ΠανSραaα», δRνεται η δυνατSτητα στουk θεατPk να αποκτQσουν aRα αξιSπιστη εικSνα για τη συνολικQ παραγωγQ στη χeρα aαk.

4ρCaα AπS 19 aPχρι 24 ΣεπτεaβρRου ΠληροφορRεk: dramafilmfestival.gr

ΑνανεωaPνη, πιο πλοUσια σε θPaατα, πιο aεγCλη σε διCρκεια και πιο πολUχρωaη, η ΜικρSπολιk, η aεγαλUτερη διοργCνωση ενηaPρωσηk και ευαισθητοποRησηk παιδιeν πραγaατοποιεRται για δεUτερη συνεχQ χρονιC στην ΤεχνSπολιk του 4Qaου ΑθηναRων, aε κεντρικS σUνθηaα και φPτοk ΕκπαιδεUονταk τουk ΠολRτεk του ΑUριο. ΑπS 21 Pωk και 25 ΣεπτεaβρRου 2011, πανεπιστQaια, ινστιτοUτα, aουσεRα, πολιτιστικC και εκπαιδευτικC ιδρUaατα, αλλC και γνωστPk aη κυβερνητικPk οργανeσειk, aε καινοτSaο εκπαιδευτικS Pργο, ενeνουν ξανC τιk δυνCaειk τουk και υλοποιοUν, σε Sλουk τουk

εσωτερικοUk και εξωτερικοUk χeρουk τηk ΤεχνSπολιk, δρCσειk ειδικC σχεδιασaPνεk για ΜικροπολRτεk ηλικRαk 2-13 ετeν. ΥπS την ΑιγRδα του ΥπουργεRου ΠαιδεRαk, 4ια ΒRου ΜCθησηk και ΘρησκευaCτων, η ΜικρSπολιk Pρχεται και πCλι για να εκπαιδεUσει χιλιCδεk παιδιC ωk ενεργοUk πολRτεk του αUριο, να αποτελPσει aια ξεχωριστQ εaπειρRα περιβαλλοντικQk και κοινωνικQk υπευθυνSτηταk! Η ΓειτονιC τηk ΟικογPνειαk, τηk ΓεUσηk, τηk ΦUσηk, τηk ΟδικQk ΑσφCλειαk, τηk ΜουσικQk, του ΑθλητισaοU, τηk ΤεχνολογRαk και η ΓειτονιC τηk ΦροντRδαk (που σχεδιCστηκε ειδικC για παιδιC

ηλικRαk 2-4 ετeν), στελεχeνονται απS τουk: WWF, ΕυτUχη ΜπλPτσα, ΕλληνικQ ΕταιρεRα ΠροστασRαk τηk ΦUσηk, ΕκπαιδευτικQ ΤηλεSραση, Athens Information Technology, ΘPατρο ΠSρτα-ΞPνια ΚαλογεροποUλου, ΜορφPk Lκφρασηk, BδεRο ΦRλιπποk ΝCκαk, ΑρκτοUροk, ΕλληνικSk ΚSσaοk και ΚαaερCτα, aεταξU πολλeν Cλλων! 21 - 25 ΣεπτεaβρRου ΤεχνSπολιk 4Qaου ΑθηναRων, ΓκCζι Tρεk λειτουργRαk: 21, 22 & 23 ΣεπτεaβρRου: 09.00 – 14.00 , ΣαββατοκUριακο 24 & 25 ΣεπτεaβρRου: 10.00 - 20.00


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ>ρτη 14 Σεπτε\βρNου 2011 / ΣελNδα 31 Επι\Lλεια στMληf:

ΒασNληf ΚOκκοταf kokkotian79@yahoo.

Sudoku

Επι\Lλεια στMληf:

kokkotian 79@yahoo.gr

Η Π όλ η τ ω ν Θ α υ μ ά τ ω ν - Ε ν το υ ά ρ ν το Μ ε ν τό θα Ζαχαρόπουλος 662 σελ.

Ν Ε

χνικO σχLδιο \ιαf πOληf που δια\φισβητεNται απ’ τον θρPλο, την παρ>δοση, τη βιο\ηχανικM επαν>σταση και τιf ραγδαNεf, πολιτιστικLf και οικονο\ικLf, εξελNξειf των αρχ`ν του 20ου αι`να. Ο ΜποουβNλα, «γενικOf αρχηγOf» \ιαf υπLροχηf πινακοθMκηf ξεχωριστ`ν προσωπικοτMτων (απ’ την \ια πλευρ> οι αναρχικοN, οι πOρνεf και οι εγκλη\ατNεf, και απ’ την >λλη ο ΡασποPτιν, η Μ>τα Χ>ρι και ο ΠρN\ο ΡιβLρα), αποτελεN \ια αξLχαστη λογοτεχνικM προσωπικOτητα, αινιγ\ατικM και διφοροP\ενη Oπωf Oλοι οι \εγ>λοι Mρωεf τηf λογοτεχνNαf, Lνα σP\βολο που \ε την παρουσNα του φωτNζεται \ια ολOκληρη πOλη, \ια ολOκληρη εποχM, Lναf ολOκληροf αι`ναf.

D e n g u e F e v e r - C a n n i b a l C o u r t s h i p 2011 τOνουf δυτικοP πολιτισ\ικοP καπιταλισ\οP. Τα χρOνια πLρασαν και οι \ουσικοN που ανLπτυξαν το συγκεκρι\Lνο εNδοf πLρασαν στην λMθη. ΣM\ερα, οι Dengue Fever, στηριγ\Lνοι στην L\πνευση, την φωτεινM δι>θεση και στα ρετρO νιαουρNσ\ατα τηf Chmol Nimol, η προφορ> τηf οποNαf ακροποδNζει αν>\εσα στην λατρεNα και την γελοιOτητα, αντιγρ>φουν, επαναπροσδιορNζουν και αναβι`νουν την cult αυτM σκηνM και γρ>φουν \ερικ> απ’ τα πιο διασκεδαστικ> και ξLφρενα τραγοPδια των η\ερ`ν \αf. Και αυτO, απO \Oνο του, εNναι αρκετO για Oλουf Oσουf εκστασι>ζονται \ε την ε\πνευσ\Lνη υπερβολM τηf rock…

υρ υτ α

Κατ> τη δι>ρκεια τηf δεκαετNαf του ’60 >νθισε στην Κα\πOτζη Lνα ασυνMθιστο, για τα πολιτιστικ> και γεωγραφικ> δεδο\Lνα τηf περιοχMf, \ουσικO εNδοf, το οποNο Mταν σαφ`f επηρεασ\Lνο απ’ την αν>λογη ψυχεδελικM και γκαρ>ζ σκηνM τηf Α\ερικMf. Τον πρ`το σπOρο τον Lριξαν οι ραδιοφωνικLf συχνOτητεf τηf εποχMf, οι οποNεf Mταν επιφορτισ\Lνεf \’ Lναν διπλO ρOλο: απ’ την \ια, Oφειλαν να ψυχαγωγMσουν τουf εκτεθει\Lνουf στην φρNκη και την κτηνωδNα Α\ερικανοPf στρατι`τεf, και απ’ την >λλη επιχειροPσαν ν’ αλ`σουν εκ των Lσω την πολιτιστικ> συ\παγM κοινωνNα του Βιετν>\, «βο\βαρδNζονταf» την καθη\εριν> \ε

Οι κανOνεf του Sudoku εNναι απλοN: Τα κεν> συ\πληρ`νονται \ε αριθ\οPf απO το 1 Lωf το 9. Κ>θε οριζOντια γρα\\M, κ>θε κ>θετη γρα\\M και κ>θε περιοχM \ε 3x3 τετρ>γωνα πρLπει να περιLχουν απO \Nα \Oνο φορ> Oλουf τουf αριθ\οPf απO το 1 Lωf το 9

νι κά

Η υπOθεση του επικοP Lργου “Η ΠOλη των Θαυ\>των” τοποθετεNται αν>\εσα σε δPο ΕκθLσειf που Lγιναν στην Βαρκελ`νη (1888 - 1929) και Lχει ωf επNκεντρο την ανοδικM πορεNα του ΟνOφρε ΜποουβNλα απO την αφ>νεια και τη φτ`χεια στην κορυφM \ιαf εξουσNαf στηριγ\Lνηf στιf εγκλη\ατικLf πρ>ξειf, τη διαφθορ> και το χρM\α. Θυ\Nζονταf στην πλοκM και τη δο\M τα \εγ>λα ρεαλιστικ> \υθιστορM\ατα του 19ου αι`να, και διαθLτονταf το ατοP \ιαf ανανεω\Lνηf και \οντLρναf γραφMf που συνδυ>ζει το χιοP\ορ \ε την φαντασNα, το παρOν Lργο αποτελεN την ιστορικM ανακατασκευM \ιαf ολOκληρηf εποχMf, ταραγ\Lνηf και γοητευτικMf, κι Lνα χωροταξικO, λογοτε-

Το Sudoku εNναι το δη\οφιλLστερο παιχνNδι \ε αριθ\οPf του πλανMτη

Α

ΒασNληf ΚOκκοταf

ΛPση: Κ>θε πρOβλη\α Sudoku Lχει λPση η οποNα \πορεN να επιτευχθεN χωρNf εικασNεf.

Η σ υνταγ τη& εβ δ ο δ α&

ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ MUFFI NS

ΥΛΙΚΑ -1 ποτMρι ξινOγαλα -1/2 ποτMρι λιω\Lνο βοPτυρο (αν>λατο) -1 αυγO -1 3/4 ποτMρι αλεPρι για Oλεf τιf χρMσειf

-3/4 ποτηριοP ζ>χαρη -1/2 ποτMρι κακ>ο (πικρO) -1 κ.γ. \αγειρικM σOδα -1 κ.γ. βανNλια -1/4 κ.γ. αλ>τι -1/2 ποτMρι σταγOνεf σοκολ>ταf

Μ αύρ η Α φρ ο δ ί τη - Ab de l l ati f Ke ch ic he 2 01 0 είδος: Βιογραφικό δράμα διάρκεια: 160’ πρωταγωνιστούν: Yahima Torres, Olivier Gourmet, Andre Jacobs

Ε

Η ΜαPρη ΑφροδNτη (Black Venus) του Α\πντελατNφ ΚεσNf βασNζεται στην αληθινM ιστορNα τηf Σ>ρα Μπ>ρτ\αν, \ιαf ιθαγενοPf απO τη ΝOτια ΑφρικM \ε ασυνMθιστεf και εντυπωσιακLf σω\ατικLf αναλογNεf, η οποNα περιφLρεται απO το αφεντικO τηf ωf Lκθε\α στην Ευρ`πη του 19ου αι`να. BγαNνει απO κλουβN \ε αλυσNδα σαν φυλακισ\Lνοf γορNλαf, \ορφ>ζει στο πλMθοf, τρελαNνεται, δα\>ζεται απO τον αφLντη τηf, χορεPει, αφMνει να τηf πι>σουν τα υπερ\εγLθη οπNσθια για να πεισθεN το κοινO Oτι εNναι αληθιν> και συ\\ετLχει σ’ Lνα αυθεντικO freak show, εγκαταλεNπονταf τον εαυτO τηf στην περιLργεια, τον θαυ\ασ\O και τον αποτροπιασ\O των «κανονικ`ν» ανθρ`πων, βορ> του οNκτου και του ρατσισ\οP τουf. Kταν O\ωf τα φ`τα πLσουν, Oταν ο υγιMf και φυσιολογικOf >νθρωποf θα \πουχτNσει, θα εξοικειωθεN \ε το διαφορετικO και θα ικανοποιMσει την περιLργει> του στο Lπακρο, τOτε θα αναζητMσει νLεf αλλOκοτεf συ-

γκινMσειf και η ΜαPρη ΑφροδNτη θα ξεπLσει σ’ Lνα >θλιο πορνεNο. Μια ταινNα σκηνοθετη\Lνη \ε ρεαλισ\O και αξιοπρLπεια, χωρNf την εPκολη και προσχη\ατικM συγκNνηση, που πραγ\ατεPεται τα Oρια του φυσιολογικοP και του τερατ`δουf, του θε>\ατοf και τηf δυστυχNαf. Προπ>ντων O\ωf αποτελεN Lνα δρι\P κατηγορ` προf το κοινωνικO σPνολο, στηλιτεPονταf την εκ\εταλλευτικM δι>θεση και τον ξεπεσ\O στον οποNο η κοινωνNα υποβ>λλει κ>θε >νθρωπο που \οι>ζει διαφορετικOf, τοποθετ`νταf του οδηγNεf χρMσηf και η\ερο\ηνNα λMξηf. Η ΤOρεf εNναι συγκλονιστικM στον ρOλο του «τLρατοf», παραδNδονταf \αθM\ατα εσωτερικOτηταf και σιωπMf, δη\ιουργ`νταf Lναν χαρακτMρα συγκινητικO και αινιγ\ατικO, αφοP φαντ>ζει αρκετ> δPσκολο να \πορLσου\ε να καταλ>βου\ε Oλα Oσα νι`θει Lναf >νθρωποf που εκπαιδεPεται σαν ζ`ο, \ια Pπαρξη που \ετα\ορφ`νεται σε αντικεN\ενο.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Προθερ\αNνου\ε τον φοPρνο στουf 190 βαθ\οPf ΚελσNου για περNπου 15 λεπτ>. ΑλεNφου\ε τιf θMκεf των muffins \ε λNγο λ>δι για να \ην κολλMσουν. Σε \Nα κοPπα β>ζου\ε το αλεPρι, τη ζ>χαρη, το κακ>ο, τη βανNλια, το αλ>τι, τη \αγειρικM σOδα και τιf σταγOνεf σοκολ>ταf. Σε \Nα >λλη κοPπα β>ζου\ε το αυγO και το χτυπ>\ε καλ>. Μετ> προσθLτου\ε το ξινOγαλα και το βοPτυρο. Τα ανα\ειγνPου\ε \ε την >λλη κοPπα και ανακατεPου\ε καλ>. Μετ> τα χωρNζου\ε ο\οιO\ορφα στιf θMκεf. Τα ψMνου\ε για 15-20 λεπτ>, M \Lχριf Oτου β>ζου\ε \Nα οδοντογλυφNδα \Lσα και βγαNνει Lξω καθαρM. ΑφMνου\ε να κρυ`σουν 5 λεπτ> και \ετ> βγ>ζου\ε απO τιf θMκεf. ΚαλM Oρεξη! *Αν δεν Lχου\ε ξινOγαλα, β>ζου\ε σε Lνα ποτMρι Lνα κουτ>λι τηf σοPπαf ξPδι M χυ\O λε\ονιοP, και γε\Nζου\ε το υπOλοιπο \ε γ>λα.

Ευρυτανικά Νέα  

Εκτός Φυσικού αερίου η Ευρυτανία - Στον δημο το ιχθυοτροφείο Γαύρου - Μπακογιάννης και Τάτσης στην ΠΕΔ Στερεάς Ελλαδας

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you