Page 1

çbÄí܆ ì çŒóà ñ Ž †í‚ ðŽ Äbä l@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ðäbn†ŠíØ bnïÜ ðŽ àbäŠói@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ðäa†óÄb÷ ì çìíiìíä@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ bånaŠbq ñŠbiŠó Lóî ðŽ ïmóÙŽï÷ì ðmŠbq bÙ“rÄóè bnïÜ íØLðäbn†ŠíØ bnïÜ bïäbÄón“q l óØíä bmóè íØ ñjäó’ìòŠ ì ðmóîýóàüØ, ñŠìíib÷, ðbï æŽïnÐóÙnò† Lñóè bî ðéuóåi ì ”îbb÷ ðŽ Ä bånaŠbq pójîbm l Lóåïmbè óÅnò† l ðÙÜó‚ üi ñŠbØ ñ Ž † a† ðŽ äbn†ŠíØ ðŽ äbàóÜŠóq bî oŽïéi ýü‚ † ì óîóè ñˆ ñ Ž ˆìŠó’bq ðŽ àbäŠói .póØ ñì bäbåïøé¡ l ðŽ îŒbäb’ Lóä  Ž ïÜ ðŽ Ä æŽîŠóåï÷ ÚŽïq ì çbºórÄóè íØ ðmŠbq ì ðmóÙŽï÷ ç‡åÝiŠó ì çó؆ ðŽ äbn†ŠíØ bïäa‹áØüy bäìíàŒó÷ æŽïïmbèóÅnò† l æŽïnÐóÙnò† ììŠ ˆ ì æåïi† ñˆ bïàb¸ óä ì ðbØ ì âŽïØ a† ãò† çbàóè †. †ŠíØ ðŽ móÝÝà ŠójàaŠói æŽîŠbØüè bØóàüØ ðŽ àb−ó÷ b“ŽïØ çaì bØóÙ“q. æ‹mbä çaì bä‹ØŠóòŠbš ì çìíiììŠ l çbàíïŽ i ì ñŠíi bïbï bäþáÝà ì ðÈói bîŠbÙäa‹Žîì æŽïîbbq ˆ óåïmóîí‚ ì ðmóibi ða‹Øíº† bØóÅïÜò† óåmŠa‰jÜóè Óó÷ óà bîŠòìbi l La† çbÄbïi Ûò‡åè † ñˆ ñŠbàó‚ üi ü‚ æŽîŒü ì ñŒü܆ ñóàbäŠói ðÄ l ì æîóÙiŠóòŠbš a† óî ðŽ äìíša‡Žïq bî .æîóÙi pbqì† ðŽ äbn†ŠíØ ðŽ ÙÜó‚ ì ñŠòìŠóq†a†, ðŽ îbbî bîŠòìŠó üi ñŠbØ, ñóàbäŠói ðÄ bÙŽîŠ l Lðäbn†ŠíØ bnïÜ


æŽïî ÄóéØòì æŽïÅïÜò† bä‹Øa‡îóq Lðäbáïn“ïä bïmbïŽîˆ bä‹ØŽïè l Lçbïmýòì bïÄóéØòì ì óØíä ß çbïmýòì bîbÄóm a† Lpó؆ •ü‚ ðŽ äbîˆ ì ç‡äaˆóÄ ì ç‹ióÅ“Žïq, ðŽ ä‹ØŠbØ ðŽ èóÜóàüØ ì æi’ü‚ bØóäbîˆ ça†í‚ ì naŠ o“q ü‚ ðŽ ÜbàìŠó ˆ ñ Ž ˆûŠó’bq .bäóm ì †aŒb÷ ðŽ èóÜóàüØ ðŽ äìí¹ ónïji ñ Ž ŠóÄò† ì ðŽ ÔaÈ ß LŽðäbn†ŠíØ :üi æîó؆ ðŽ Äai Lðäbn†ŠíØ bnïÜ íØòì ñˆ ñ Ž ‡äóš ðŽ Ä póàóƒŽïq : a† ðbï ñ Ž Šaì † ì ðmóÙŽï÷ bîŠójŽîŠ l ðŽ áŽîŠóè bmóàüÙy La† ðŽ äbn†ŠíØ bî ðbï bŽïû‹q ñ Ž Šaì † ìíàóè üi “ æŽïî óiŠó ì ñ†aŒb÷ ì óåî‹ióÅ“Žïq ðbï æŽïî†aŒb÷ ðmŠbq ì ‡äóÄbä ì ðäò†óà ðŽ èóÜóàüØ æŽîìa‹ƒÙŽîŠ íØ ðØòŠüu l Lóåî‹Ø oò†Šói ðØóîý bî “  bï÷òŠ bä‹ióÅ“Žïq † ü‚ ðŽ ÜûŠ ì çó؆ ü‚ ñ Ž ŠbØ óäa†aŒb÷ ñŠó óàbäˆûŠ ì bî‡ïà . ç‹Žï † a† ðŽ ïa‹Øíº† ðŽ äŒbi bä‹Ùèò‹ÐŠói ì ðmýòì ì ´î† æŽïî ðŽ ä‡äbèó aŠ æŽïÜbäóØ 802 óØíä bmóè Lóäí¹ üi Šóè La† ñŠaì ðÄ † 80 ì ŠbÄüØ 468 ì óàbäˆûŠ 200 íØ æîóè ðáŽîŠóè ß æŽïî ðŽ ä‡äaí‚ ì ´ïéi æŽîìa‹ƒÙŽîŠ. óåïiy† óä çýbäóØ çaì bîq ì óä ðŽ äíîÄóÝŽïm ì íî†aŠ æŽïÜbäóØ .óä ðàíÙy óä æŽîìa‹ƒÙŽîŠ çaì bîq íØ ç 1130çaì aŠbàˆ ñˆ ðäò†óà ðŽ èóÜóàüØ ÄbšŠói ðŽ î ü‚ ðŽ ÜûŠ ðŽ ïmóÙŽï÷ ì ðmŠbq bïmóîa†‹ØŠó LŽðÔaÈ bîŠb ŒŠ ñ Ž Šó’ ˆ Šóè ì ðÜaŠ‡ïÐ bä‡äbróš † ì ðŽ ÔaÈ ß a† ða‹Øíº† bŽïì‹q bäa‡Žïqó’ó  † óïnî† ì†Šóè çbÄ bnaŠ bmóbï ì ßìóè l. ðŽ ÔaÈ ðŽ î ñó“ïàóè ñ Ž Šínò† bäa†Šbî‹ i ˆ óà ðŽ móÝÝà æŽïî ðØòŠó æŽïÐbà ì Œaí‚a† LŽðäbn†ŠíØ ðŽ ÙÜó‚ bïäbÄón“q ì çbiy LñŠínò† ðŽ î140ñ Ž †bà Äìì† ß ðŽ äbn†ŠíØ æŽïî ñ‹ ia† æŽîŠóÄò† ýóóà LðÜaŠ‡ïÐ a‡åÝi bèó †a† bäbåïøÙŽïq LðiòŠóÈ ßó  † ðØòŠó ðŽ ØóäbàŒ Ûòì ñ†ŠíØ ðŽ äbàŒ ðŽ éu


ì çbïäaŒŠbi ì ó¡óÜóè ì ßbÑäó÷ æŽï“ŽïØ æŽîŠbjäaìbm bä‹Ùèó †a† ì ðŽ ÔaÈ bî çbäaìbm Lμbïä óåŽïéi ‡îbíåïu íØòì íØ ðŽ èó †a† aŠbî‹ i bäbåï÷óÅnò† l ì ð“Ñä bä‹Ø‹ Ô æî‡äóš bä‹ØóÄ LŽðÔaÈ æŽïäb‚ŒüïÜbi ß ðŽ áŽîŠóè æŽîŠbiìŠbØ bÙ“q bä‹Ø‡äóóq æî‡äóš bä‡äbróš LçaŠóiìŠìò† ì ðŽ îbïäì† æŽïmýòì ß ðŽ áŽîŠóè æŽïïmaŠóäìíä bånaŠbq üi ðŽ ÔaÈ ß ðáØíy ðŽ àónï bånaŠbq üi ñŠínò† æŽïî‹Ùåïia† ñ Ž Šaì bä‹Ùèò‹ÐŠói ì ç‹ÙmŠí‚ óÄ ñ† ðŽ Øóîý ˆ. ðŽ äbn†ŠíØ ðŽ Üó  æŽïnÐóÙnò† æŽïèóåïïÅä ì óäbƒÝäíÔ 16 óØíä bmóè íØ, çbmýòì ßó  † çbî‡äòíîóq ñˆ óÄó÷. ñŠbØ óåïnÐóØ ì ç‹ØóÄ óåïmbè ðŽ ïäbáŽïÝ ì ñ Ž ‹ïŽ Üìóè ß çbäb‚ŒüïÜbi óÅnò† l a† ñŠaì ðÄ † ðŽ áŽîŠóè bmóàíÙy æŽïî óäbnÐóÙnò† çaì bä‹  bØóÙ“q .æîbåï÷ ŠóiìŠìò† æŽïmóÜìò† ßó  † ðŽ áŽîŠóè æŽïî‡äòíîóq bäìíjèò‹ÐŠói ì ðàaìò†Šói bòìŠóè æŽîìó÷ óä ðbï æŽïnÐóÙnò† çaì bî ñ† bØóÙ“q LóäbáïØóy bØómóbï l ðŽ îbïäì† ì † íØ óîa† ðäbn†ŠíØ bnïÜ ðŽ àbäŠói † ñˆ a† æŽïéi æŽïÜb Šaíš üi. μmbèóÅnò† l ðÄ l pò‡i ðŽ äìíšóÅ“Žïq ì ç‹Øó’ó  l ðŽ î‰îŽ Š† a† ñŠó ß æŽîŠaì çbÄ ìíàóè :Šbî† ñ Ž Šaí‚ ß ñ Ž Šíu üi ñŠínò†  ðbï æŽïÐbà æŽïî oîŽîŠbri ðŽ ÔaÈ ñ Ž Šínò† æŽï ‹i ì ò††bà çaì- 1 óåŽïéi ðÜaŠ‡ïÐ æŽïèó Œò† ì ãa† ìó÷ bòìŠóè Lçó؆ μia† ðŽ äbn†ŠíØ báŽîŠóè báŽîŠóè æŽïî‡äòìòˆŠói bånaŠbq üi μmbè a† ñŠínò† æŽî††bà † æŽïî ç‡äaŠŒóàa† .ðÜaŠ‡ïÐ ðŽ àónï ì ðŽ äbn†ŠíØ ýóóà bä‹ØŠóòŠbš l ómójîbm ðŽ î íØ, ñŠínò† ðŽ î140 ñ Ž ††bà bånaŠbq- 2 . Ž nƒŽï÷ •bq ß æm‹îŽ Š ì ãò† æî‹mììŒ l ñì bäbåïøé¡ Lb“ŽïØ æŽîŠóÄò† ì ðŽ ØíØŠóØ


ðŽ ä‹ÙÄýói ì ð“‚óq æŽïèó Œò† ì ðŽ ä‡äbèó aŠ bïî†aŒb÷ ì “  æŽïïnóiŠó- 3 .æîói† óÅ“Žïq ì ðîbÙî‡äó Lðîó“ïq LñŠòìbàóu Lðma‹Øíº† æŽîìa‹ƒÙŽîŠ bmbió‚- 4 .æîóÙ’ó NGO ðàíÙyóä ì çbïäaŒŠbi ì ó¡óÜóè bä‹ÙäaŠbibïáïØ ì ßbÑäó÷IæŽïäaìbm ñ Ž ‡åè üi æîó؆ ŠbØ- 5 Æïä  Ž b÷ ß Lμbïä óåïmbè ‡îbíåïu Ûòì ðŽ ÔaÈ ß íØ Hð“Åä bä‹Ø‹ Ô LçbïÝîóÐ ðŽ Ä çbîŒ bä‹ØìíiòŠóÔ ì ça† ónŽïéi ðŽ q ça† ñ‡îbíåïu bØóäaìbm Ûòì ñˆ ðmóÜìò† æî‹Ø ðŽ ÔaÈ bîŠbÙîŠbè æŽïî ðäbràüØ ìó÷ ì ðŽ ÔaÈ bmóàüÙy ðŽ îý ˆ ñˆ çbïnÄóØ .ç‹Ø ónŽïéi báŽîŠóè æŽïî ñŠìíib÷ì ðbï ì ðbàíÝq† æŽïî‡äòíîóq ì ëóïŽ q a† æîó؆ ŠbØ- 6 ì çau æŽïmýòì ßó  † óäbnû† ì Ú“rÄóè a‡äòìòˆŠói æŽïîbàóåi Šó ß ðŽ äbn†ŠíØ .ç‹ØŽïéi óåŽïéi ðiòŠóÈ bäbéïu ì bÙî‹àó÷ ì bqûŠìó÷ ì æîb÷ ì òìómóä aŠójÄbä † óäbïn’b÷ bäbîˆóÅÙŽïq bä‹ØŠínò† l üi æîó؆ ŠbØ- 7 bä‹ÙîŠò†òŠó ì a† çaì aŠójÄbä † bÙŽï÷ ðØòì bä‹ióÅ“Žïq ì a† ðŽ äbn†ŠíØ æŽïîaåïîb÷ .a† çbÐbà ì ÛŠó÷ † ðŽ äìíjïmýòì ðŽ èóïŽ m ñŠòìbi ðŽ îbàóåi Šó ß ðäbn†ŠíØ bnïÜ Lñˆ ðŽ áŽîŠóè ðŽ î üƒÄbä  Ž b÷ Šó ß- 8 ðbï bî†aŒb÷ ðŽ äŒbi bä‹Ùèò‹ÐŠói üi pó؆ŠbØ ðbï bïäóîýò‹ Ð ì ñŒaìbïu l çìíi ýóàüØ ì ly bîbbî bä‹ØóÅnaŠ bÙŽîŠ l ðŽ äbn†ŠíØ ß ðiyò‹ Ð bäbîˆ bä‹ióÅ“Žïq ì ß ðŽ ïäóîý óàóè ðbï bä‹ÙîŠa‡Ù“q ì ç‹Øó’ó  ßó  † íØ ç‹Žî†íà ðŽ ØòŒaíŽï’ l üi ðäbàóÜŠóq bî ñ‡äb¾ó bu†íi bÙŽîŠ l ñ††bà bîŠbÙîŠbè ì oï−íi ðŽ äbn†ŠíØ .ç‹Ùåïia† ónŽïéi çbiy


:a† ñŠìíib÷ ñ Ž Šaì † ß æŽïáŽïØ æŽïî ðîaŠa† æŽïäbï’ çaì l ðàa†ó báŽîˆŠ bäbï‚ûŠ ñŠói LŽðáŽîŠóè bmóàíÙy ñŠbiŠó íØ ðØòŠíu l LñŠìíib÷ ñ Ž Šaì óîa† ŠûŒ bØóïä‹ Læîóè oò† Šói ì ðäb ŠŒbi bä‹  bØò‡äóÄbä ìíji ðŽ ÔaÈ bäbn†ŠíØ Lóäóîý óàóè bäa‡›ïŽ qŠì† ñŠìíib÷ ðŽ mŠóØ ñì båmbéŽîˆ ì ðŽ ÔaÈ ñŠóäaŠó üi ðäb ŠŒbi bÄai ˆ ‹ q ðŽ Øóèó Šò† çbmýòì æî‡äóš ðŽ îbàŠó ßó  † ‹móäa†aŒb÷ ðŽ ØòíŽï’ l ðÜbàü‚ ðŽ îbàŠó íØ ìíi‹Øòì bØóä‹Øó’ó  ðŽ äbn†ŠíØ ß ñóîbàŠó ðŽ îbÑà ñˆ ñ Ž ‡äóš ðŽ Ä l. ñŠbØ óåÄóÙi óÅÙŽïq ìíàóè † ñŠìíib÷ bånÐóÙ“Žïq üi ŠóÙ’íƒŽîŠ ìíi çbàíïŽ i íØ Loî† óÄü‚ l ŠûŒ bäb‚‹Žîˆ æŽïîbàóåiˆ Ûò‡åè ñbmòŠó ðŽ ØòíŽï’ l a† ñŠaì ðÄ † Šóè. a† ðØòŠaì óÄŠò† üi ñ Ž ì båmŠbåè ì ðŽ Üûq bånƒŽîŠò† ñ Ž Šaì † bòìŠóè L´“ŽîŠa† óåmbè ñŠìíib÷ bîü‚óiŠó q üi ñˆ òŽïè l ðŽ Øóîbàóåi ì óî ñŠìíib÷ ðŽ äŒóà ðŽ ØónÐóÙnò† .ðŽ äbn†ŠíØ báŽîŠóè bî ñŠìíib÷ bmóbï ˆ ñŠìíib÷ ñ Ž Šaì 1992 ýb ß ñ Ž ì bäìíiŠbØ l oò† bÙŽïrnò† ß LŽðáŽîŠóè bmóàüÙy ŠójàaŠói ß ëó Šò† ì óî‹ØŠb ŒŠ LHðŽ móÜìò† bîŠa†óîbàŠóILŽðàónï æŽî‡äói ì ‡îóÔ íØ Loïåïji a† ñŠìíib÷ bä‹Øó’ó  ì ç‹ióÅ“Žïq † ü‚ ðŽ ÜûŠ a† Lóî‹ØóÄ pójîbm ðŽ mŠóØ ß óØíä íØ ðØòŠíu l, çìíi bÑà l q ðŽ Üb üi ßb ðŽ móbï ðŽ Ä æŽïä‹ÙŽïmŠbØ ñì ŠójàaŠói ß ì óîóè çŒóà ŠbvÙŽï÷ ðŽ ØóÜûŠ ðÜbàü‚ ðŽ mójîbm ðŽ mŠóØ ðŽ äbn†ŠíØ ðŽ ä‡äbèó  ðŽ mŠóØ a† ñŠaì ðÄ † Šóè. oïi† Ûìí›i ðŽ î ðmóÜìò† ðŽ mŠóØ ðŽ î ñ† ðŽ ØòŠaì ãíÙïÝïm ÛòŠ üØ ì ÞŽï bïb÷ þîbiíà bä‡äaŠŒóàa† lHæ“ŽïÙïåïàíØI .ç‡äaŠŒóàa† ómbè ðŽ áŽîŠóè ß ñŠìíib÷ ðŽ ä‹  bØóånÐóÙ“Žïq óÄü‚ æŽîŠaì ìíàóè l ñŠìíib÷ ðŽ äaìŠbØ Lñˆ ðŽ ÔaÈ bä‹ØŠb ŒŠ “q


ñˆ ðŽ Äó÷. çbäa† óåmbè ðŽ äbåŽïèŠóiòì ñ Ž Šaì üi bbî íØ ðmójîbm l Lóïnî† óÄü‚ l ŠûŒ çíïÝà 156 ì ŠbïÝà 16 ðŽ àˆü l ðŽ äbåŽïèŠóiòì æŽïmóÜíà 172 óØíä bmóè íØ ‹Øòì ì ðÜbàü‚ ðŽ îbàŠó aŠójÄbä † ðÙ“rÄóè ì çìíjÜóÙŽïm ñˆ ðŽ Ä l LñŠbØ óåÄóÙi çaŠýû† l LŽðä‡äaˆóÄ ðŽ àb−ó÷ ˆ aìbš ðØòìŠóè. ÄbšŠói ðŽ Øónb÷ íš a† ðäbïi ðŽ îbàŠó ß Ûìí›i æŽïèó ŠbØ çaŠaè l óØíä La† ñŒbbåïi ì ç‹Ùäa†óÄb÷ ðŽ mŠóØ pójîbm .óïnƒŽï÷ŠbÙi ðŽ äbn†ŠíØ ñ Ž ŠbØ aŽïè ˆ ŠûŒ íØ ç‡äaŠŒóàa† óåïmbè ðŽ äbn†ŠíØ óåïmbè çŒóà ì Ûìí›i æŽïî ñ† æŽïäb‚ŠbØ æî‡äóš ðŽ áŽîˆŠ bäbï‚ûŠ “q bòìŠóè ì ðŽ ä‹ØbÄb÷ æŽïnŠóØ æŽïèó ŠbØ ì Ûìí›i æŽïèóåï䌊bq çbèò† l Lç‹Ùn슆 .ç‹ØbÄb÷ óåmbè ‰Ôbq bÄb÷ ì çbäbàŠò† ´ƒŽîŠò† ýóóà La† ñŠìíib÷ ñ Ž Šaì † ðŽ áŽîŠóè bmóàíÙy ðŽ äŒóà ðŽ î ñ† ðŽ ØónÐóÙnò† ðŽ î ñŠìíib÷  ðbï ðŽ ØónÐóÙnò† íØ Lóî ðŽ äbn†ŠíØ ýû‹móq bî óÄŠò† båmŠbåè ì .óîóà ðŽ móÝÝà bäŒóà bØóîŒbäb’ ì óäŒóà ŠbvÙŽï÷ , ðŽ äbn†ŠíØ ß ñŠìíib÷ bä‹Øó’ó  ì ðŽ äbîˆ bî ðéuóåi ì àó÷ bïèbäóm ðŽ àb−ó÷ ˆ ñ† æŽïèó ŽîŠbq ßó  † ðŽ ä‹ÙÙŽï÷ Šójàóè ß ðŽ äbn†ŠíØ ß ñ Ž Šbîˆ ì çbîˆ æŽïä‡äóÄbä æŽîŠbàb÷ íØ ñò†aŠ ñì bmóè. óäa† ðŽ îŒbäb’ ðŽ éu ì ‡åÝi ðŽ Øónb÷ † ðŽ ÔaÈ æŽïî æŽî‹ŽïàˆŠó † ðmóÜìò† ÆïŽ ä æŽïÙäbi ì ñ Ž Šbàb÷ æŽî‡äóÄbä ì ðŽ ÔaÈ bäbäa† çþq bmòŠaŒòì ðmóîýóàüØ ì ñŠìíib÷ Ha‹ŽïàˆŠóI bäbÅïqììŠ † Lóäìí¹ üi Lóî‹Ø ðŽ q òˆbàb÷ a† ü‚ :óî‹Ø ðmóÜìò† ÆïŽ ä bÙäbi íØ ðŽ ÔaÈ ß a† çbäaŽï‚ ß áŽïØ çaŠbåî† çíïÝà ÚŽï÷ ˆ óäbÅîóè ðŽ î çaì ðŽ ïn‚aŒóà íØ æŽïäaŽï‚ ìó÷  .óî٪SSLV  Ž m l ðŽ áŽîŠóè ß ðŽ Üói ٪WWLV ðŽ ÔaÈ æŽïî ñ† æŽïèó ŽîŠbq ٪T  Ž m l ðŽ ÔaÈ ß , çaŠbåî† çíïÝà ìì† ˆ ‹mò‡ŽîŒ çaì æŽïån‚aŒóà æŽïäaŽï‚ ìó÷ 


.惎îŒóà † çbäüïÝà ì† ˆ q bäaŽï‚ ˆ ٪ 27ˆ ðŽ áŽîŠóè ß ðŽ Üói. óî :ðŽ áŽîŠóè bî “ bu†íi- 9 ñ Ž ŒaíŽï’ Šó ß La† ðäbàóÜŠóq † ü‚ æŽîŠóäìíä bÙŽîŠ l ðmýòì ìíàóè ñ Ž ‡åè üi :æiŠa‡èó b÷  Ž n‚aŒóà bïäaìbš ì ðŽ u†íi bån“ŽîŠa† l çbmbèa† bån‚aŒóà íØ Læî‰îŽ Š†a† HÓbÐó’I çìŠ ðŽ ØòíŽï’ l ðŽ áŽîŠóè bu†íi- 9-1 üi ðŽ ä‹Ù“ŽïÙ“Žïq ðŽ àò† l μi† ïŽ q ðîaŠa† bØóÜb Šóè bÙŽïrnò† ß ì oî‹i óÄü‚ .ðŽ ä‹Ø‡äóóq ì ça†Šbî‹i üi LðäbàóÜŠóq a† ÂäóÄóè bäa‡Žïqó’ó  † ðäbn†ŠíØ bØómóbï a† ðŽ u†íi bä‹Øò†bàb÷ †- 9-2 .pò†† óÅäòŠ a‡Žïm a†íu a†íu æŽîŠóÄò† æŽîŒaí‚a† ì Œóy bån“ŽîŠa† íØ Læîó؆ ìò‹îóq .æîó؆ ðŽ u†íi bäbåïøé¡ bäìí›Äìì† ì ñ‹Žî‡Äbš ðäbàóÜŠóq æŽïä‰ïÜ bÙŽîŠ l- 9-3 .ðŽ äbn†ŠíØ báŽîŠóè æŽïî ðmbèa† æŽîŠò‡Žîˆ bä‹Ùèò‹ÐŠói üi æîó؆ ŠbØ- 9-4 :ñŒbó“ïq ðŽ mŠóØ- 10 l ñŒbó“ïq æŽïî ìíä æŽïšìbä ì æîói† óÅ“Žïq ñŒbó“ïq æŽïî óØíä æŽïšìbä- 10-1 .μåóà†a† çaŠóÄò† ß óÄ ðćŽïq æŽïî ñŠaŒímóà‚ bäb‚‹Žîˆ bî ðØòŠó bØóïćŽïq Ûòì LŽñŒìì bä‹Ùåïia† ì ðŽ iòŠbØ bä‡äbèó  üi æîó؆ ŠbØ- 10-2 .ñŒbó“ïq æŽïïØýbš a† ñŒbó“ïq bäbåŽïèŠóiòì ñ Ž Šaì † íØ a† Læîò†† ñŒbó“ïq bÙäbi l ðŽ ’ó -10-3 .póÙi μia† ðmŠóØ ñì üi ðÙäbi æŽïïØýbš ì a† aŠóÔ bäa† † oïióè ßûŠ ì ´ƒŽï÷ŠbØ l bÙŽîŠ l LñŒbó“ïq bäa‡Žïqó’ó  bäþq bån“ŽîŠa† üi æîó؆ ŠbØ- 10-4 l ´ói o“q l Lñ† æŽïïäbràüØ ì ëó ŠbØ bä‹ØóÄ LbïäbràíØ ì ëó ŠbØ bä‹ióÅ“Žïq ì póØa‡îóq çaìý üi ñŠbØ æŽïmóЊò† ‹mò‡ŽîŒ íØ ðØòíŽï’ l Lðmýòì ðŽ Äb‚  Ž ŠóØ


.póÙi âŽïØ ðŽ îŠbÙŽïi a‰îŽ Š :ðŽ ä‡äbš ðŽ mŠóØ- 11 ñ† ðŽ ØòŠò‡Žîˆ ónïji óîa† çbï’ † LŽðäbn†ŠíØ ß óÄü‚ æŽïmbéÙŽïq ìíàóè l Lç‡äbš bäŠaí‚ b“îbb÷ ì ñŠìíib÷ ðŽ î ñ† ðŽ Øóîbàóåi ì ðŽ äbn†ŠíØ ðŽ mbèa† üi ãaìò†Šói ðŽ î ðŽ áŽîŠóè bu†íi ì ðäóàómìí íØ a† Lðäbn†ŠíØ bnïÜ. pó؆ Šó íà ñˆ ðŽ äbn†ŠíØ ñ Ž Šaì l ça† ðä‹  Lðmbèa† ðŽ î óäbÙŽï÷ ñ Ž Šò‡Žîˆ ónïióä Lç‹Ùåïia† ónŽïè† a‡Ìói ß íØ ì ðÜbØín“Ø bä‹ióÅ“Žïq óÙäíš. oïåïi† Âä‹  ðŽ ØóØŠó÷ l ñì bä‹ióÅ“Žïq ì ðŽ ä‡äbš ðŽ mbèa† ì pó؆ ðŽ Ü ’bi ñˆ ñì ñ Ž Šíu ì ‹mò‡ŽîŒ ðŽ ä‡äbš ìíàóèŠóiL ñì bä‹Ùä‹Žî†íà ðŽ îŠòìbi ðŽ Ä l. pó؆ ðŽ Ü ‹mŠìŒ ça‡äí  ß pójîbm l Lñˆ ðŽ äbn†ŠíØ æŽïäaŽï‚ ì Ûbm íØ Lóïïn“ŽîŠa† ðÜb åŽïq bØóäþq ðŽ áŽîŠóè bmóàíÙy bî ðŽ äa‡Äb÷ ì ç‡äbš bmòŠaŒòì :ñˆ a† ðmbèa† æŽïÜb‚ † ðŽ äþq bäbåïøé¡ ñŠbiŠó ðäbn†ŠíØ bnïÜ íØòì LŽðäbn†ŠíØ ß ðŽ äa‡Äb÷ æŽïî a†íu a†íu æŽîŒaíŽï’ æŽîŠüm íØ a† æîó؆ ŠbØ- 11-1 æŽïn’ò† æŽîŠóÄò† ß pójîbm l Loïi ‹mŠûŒ çaì aŠbàˆ ñŒaíïm÷ æŽîi LÛíu L‹Ù .æîóÙi ðŽ Ü ’bi æîóè óØíä æŽïØíu ì ‹Ù ìó÷ ì æîóè âŽî† æŽïèò‹ÐŠói LŠbiììŠ ˆ LŽðäbn†ŠíØ æïŽ î ðŽ Äb÷ æŽîŠò‡Žîˆ bäbåï÷ŠbØ l ’bi üi æîó؆ ŠbØ- 11-2 bä‹ÙŽïš, ðŽ Äb÷ æŽïØìí›i ì çŒóà æŽî‹Ù bä‹ÙŽïš bÙŽîŠ l L†Šó÷ ‹Žîˆ bÄb÷ LbäaŠbi bÄb÷ † æŽîìó÷ óÝ°† ñ Ž ŠbiììŠ æŽïÕÜ Šó ß pójîbm l LðÜbØín“Ø üi ðŽ äa‡Äb÷ æŽîŠüm .çŠüi† aŠ ðŽ äbn†ŠíØ bÙäbi æŽïïØýbš bÙŽîŠ l ì æîò†† çbè a† ðŽ ä‡äbš ñ Ž Šaì † ðŽ äbåŽïèŠóiòì- 11-3 ðŽ ïi, ñŠaì ðÄ bäbåŽïèŠóiòì üi æîò†† çŒóà ì ñ‡äòìbä ì Ûìí›i æŽîŠóÔ ðŽ ä‡äbš .‰îŽ Š† ãì† æŽïàò† üi ì wäaŒbÔ


æŽîàb÷ ˆ ðàóèŠói bä‹Øò‡ŽîŒ æŽïnŠóØ bä‹Ùåïia† üi æîó؆ çbîŠbÙäbb÷- 11-4 .†‹Ùnò† bäa‡Äb÷ ðŽ àónï ì ðÙïnþq æŽïïäb‚ ì ñ‹ÙŽïq Šòìbi ðŽ Äüm ì ðŽ ä‡äbš æŽîŠóiììŠ ˆ çìíiŒbiŠò† ì ðŽ äbåï÷ ãóèŠói æŽïØóî bä‹Ùèò‹ÐŠói bäa‡äbè- 11-5 .ðŽ îŠbÙîŠbè æŽïÜóàüØ ì ðŽ ä‡äbš æŽïmójîbm æŽïïäbràüØ bä‡äaŠŒóàa† ì Ûìí›i bånî† ì ðŽ ä‡äbš æŽïàóèŠói bånbèí óÄ bånƒŽï÷ ðèbäb l üi æîó؆ ŠbØ- 11-6 .ðÜbàü‚ æŽïàóèŠói bånaŠbq ì ñŠaŒbi .μåï÷† ê¡ ðÜbØín“Ø æŽïïÄòŒ bä‹ÙÙïÝàóm bbî-11-7 ðŽ ä‡äbš æŽïàóèŠói íØ bòì bî ðŽ ä‡äbš bØóîŒbó“ïq bä‹ØbÄb÷ üi æîó؆ ŠbØ-11-8 .æåïji ü‚ æŽïàóèŠói ˆ ñbÑà Šbïmíu ì æi aŠbq† ðŽ äbn†ŠíØ ß æŽï“Žïà LçþŽïš, çýaìóm ì ‹îóm bä‹Ùäa†í‚ l æŽî‡äóÄbä bä‹ØóÄ ß ðŽ î‹n“q- 11-9 çbè ðÜòˆb÷ æŽîˆû‹q bäbåŽïèŠóiòì. æîó؆ ðÜòˆb÷ æŽïî ñ† æŽîŠüu ì ðbà LŽïÅåè .ðÜòˆb÷ æŽïàóèŠói ì ’ ì o’í  bäbåï÷ ãóèŠói üi æîò†† .ñ Ž Šónîói ñ Ž Šaì óåîò†† ‹mò‡ŽîŒ bØóïä‹ - 11-10 bäa‡àb−ó÷ ì ça‡Žïqó’ó ì ´aŠbq l Læîó؆ó’ó  oŠí‚ æŽïäbnŠa†- 11-11 ì ðmýòì bä‹Øäaíu üi ðŽ ïmbÙóØ ñ Ž ŠóiììŠ bä‹Øò‡ŽîŒ üi ðŽ ä‡äbš Þn’ æŽîìóè .ðŽ äìíi çbibïi ß æm‹îŽ Š ì ðŽ áŽîŠóè bèóåîˆ bånaŠbq æŽïîŠbÙmóà‚ ìó÷ bä‹Ùåïia† l Læîói† óÅ“Žïq ça‡äí  bä‹Ùäa†óÄb÷ ðŽ àbäŠói- 11-12 .H•ŒŠòì ì çbi ì ÚŽîŠ LòŠónîóiì ðàóÝ‚b Lç‡äaí‚ LÄb÷I ðîbà : ðäb ŠŒbi ðŽ mŠóØ- 12 íØ ñ† æŽîŠóÄò† ì ü‚aŒ ì ðŽ ïäbáŽïÝ ì …bbi ß ðŽ ïäb ŠŒbi æŽî†aŒb÷ æŽîŠóÄò†- 12-1 .μåóà†a† æi ðćŽïq


.æîó؆ pŠí‚ óÄŠò† ì üƒÄbä bïäb ŠŒbi æŽïÄai æŽîŠaì † ðÙäbi ðŽ àónï-12-2 bä‹ÙÜûäüØ l ça†ómìíq q, ðäb ŠŒbi ñ Ž ŠbØ bä‹ÙØýbš q üi æîó؆ ŠbØ - 12-3 bäa‡äbè ì ñíšóÄŠó l ãò† æŽïäbàŠò† ì çŠaí‚ bäbåï÷ ß  Ž m‹îŽ Š üi ñŠüu .ðÜbàí‚ ìíàóèŠói ì o’ó  ñ Ž Šaì †- 13 :a† ñ Ž ŠaŒí  ñŠìíib÷ ðŽ ØómŠóØ Ûòì óØíä íØ æŽïî ñŠìíib÷ æŽîŠaì ˆ óÙŽï÷ LŽñŠaŒí  ì o’ó  ñ Ž Šaì óïmbè a‡Žïm ‹mò‡îŽ Œ ðŽ ØóîbàŠó ì æîóè ÄbšŠói æŽïïØýbš ˆûŠó’bq ça†í‚ ðŽ î bnïÜ bàìóÜ Lóä‹  ðŽ î ñ† ðŽ ØóØŠó÷ ñì bäa‡Žïqó’ó  ì ç‹ióÅ“Žïq bàìóÜ LçbåŽïèŠóiòì :üi pó؆ ŠbØ ðäbn†ŠíØ .a† ñŠaì ðÄ † óÄŠò† ì üƒÄbä bäbåŽïèŠóiòì ‹mò‡ŽîŒ bäa‡äbè- 13-1 aŽïè bä‹Ùåïia† üi Šüri ì pójîbm æŽïîò†bàb÷ ì ëóäbºóq ì ‰ïÜüØ bä‹ØóÄ- 13-2 .a† ðÄbïi ðÄ † ñŠbØ bîŠüri ì o’ó  ñ Ž Šaì † ðŽ äbn†ŠíØ bäbÅïq ììŠ ì çóîý óàóè bØóäþq bån“ŽîŠa†- 13-3 .ñˆ óÄ μîb÷ ì Šaíäìí’ bîŠaŒí  ì o’ó  l La† ñ Ž ŠaŒí  æŽïmýòì ì ðŽ ÔaÈ æŽïî üƒÄbä æŽîŠbïn’ó  bäb“ŽïØaŠ üi pójîbm ðŽ mŠóØ bäa‡äbè- 13-4 .ðŽ äbéïu ì ŠóiìŠìò† ß a†íu a†íu æŽïnÐóÙÜóè ì p‹ŽïäíØ ì ßbÄónïÐ bäa‡àb−ó÷ bäa‡äbè- 13-5 ñjäó’òŠ ì ŠaŒí  ì o’ó  æŽïmòŠaŒòì aŠójÐbä† ñŠbÙÄóè l a† ñŠbïïn’ó  æŽîŠóÄò† .a† pójîbm ðŽ mŠóØ ì çaìý ì æŽîŠóÄò† ðŽ ÙÜó‚ Äbä ß pójîbm l ñŠaŒü  ì o’ó  ñ Ž ŠìínÜóØ bä‹ióÅ“Žïq- 13-6


.a† ñŠaŒí ì o’ó  :ñŠìíib÷ bäb‚‹Žîˆ- 14 üi Lça‹Ðò‡äóàó’ æŽïÝŽïè æŽîŠüm æŽîˆû‹q bäa‡àb−ó÷ üi æîó؆ ŠbØ- 14-1 l ðŽ äa‡Žî‹  ì Ûüè† LŽðïäbáŽïÝ L‹ïŽ Üìóè LÛíØŠóØ La‡Ìói æŽïèó ŽîŠbq bäa‡Žî‹ óÅÙŽïq .ça‹Ðò‡äóàó’ þŽïè bîŽ Š l óÄ bïØŠím aŠüm bäbåïøé¡ üi æîó؆ ŠbØ pójîbm l ì æîó؆ ëò‹ÐŠói çbäbi ì ÚŽîŠ æŽîŠüm- 14-2 ðäbáŽïÝ ÝÄóè LÛíè† Lí‚aŒ bäa‡Žî‹  üi HŒóÝi æŽïÙŽîŠ) (ñòì ñbè (ðvïma æŽîˆû‹q .óÄ ñŠíå æŽïÜb‚ l ì æîó؆ μia† bèóåï䌊bq ì ’ì‹ æŽïäbàb ñ Ž Šaì óåîò†† ðŽ ïä‹ - 14-3 .æîói† óÅ“Žïq ’ì‹ æŽïäbàb ñ Ž Šaì æŽïïØýbš óäbÐbÐó’ ó’ó  a† ðÙäbi ñ Ž Šaì † çbîŒbØbš bÙŽîŠ l: ñì æŽïîŠbÙmóà‚ ì ðÙäbi ðŽ mŠóØ- 14-4 ñ Ž ‹  óÄŠò† ì üƒÄbä æŽïÙäbi l ñˆ ðŽ áŽîŠóè æŽïÙäbi ì æîó؆ ðŽ Ü ‹mŠí‚ ì æîó؆ æîò†† .μƒŽï÷† Äai l pójîbm ðŽ mŠóØ æŽïïäbràíØ- 15 Šó ß ðćŽïq ì Âä‹  æŽîˆû‹q bäbåïøé¡ üi æî‰îŽ Š†a† êuóåi æŽïàbäŠói ì çþq- 16 ðŽ äbn†ŠíØ báŽîŠóè æŽîŠóÄò† ìíàóè bmóà‚ íØ ðØòíŽï’ l LŽðäbåŽïèŠóiòì bu†íi .póÙi .æîŽîŠbq† ì æîó؆ ðŽ Ü ðŽ ïäbÄón“q ì æîò†† çbè pójîbm ðŽ mŠóØ bäbåŽïèŠóiòì- 17 .æî‹ † ñ Ž ŠbÙïnzï÷ ß ðŽ ÙŽîŠ ì HÚÝénàI ñŠí‚Šói bånaŠbq üi æîó؆ ŠbØ- 18 ˆ oïiŠìì† íØ ðØòŠüu l ðŽ äbn†ŠíØ ñ Ž ŠaŒbi bånƒÙŽîŠ üi æîó؆ ŠbØ- 19 üi ðbï aŒíÑä bäbåï÷ŠbØ l ì ðiy bäa†ŠòíŽïnò† ì óäbäbîý ÚŽï÷ bä‹ÙÜûäüØ


ì çbbî bånƒŽîŠò† bÙŽîŠ l ñˆ óÄó÷ LñŠaŒbi bä‹ØŠbÙïnzï÷ ì aŠò‡äóm båm‹ Šòì .ðćŽïq æŽïî ðäb ŠŒbi ì ðîbbî æŽîŠbî‹Ø ì ðŽ ïØ‹Äóè bbî ì ñ Ž ŠbÙïnzï÷ bäþŽïèóä :pójîbm bäbåïèŠóiòì- 20 ì ñŠìíib÷ bäb‚‹Žîˆ bä‹ØŽïè l üi ñóè ðŽ äŒóà ðŽ ØóÜûŠ íØ Lpójîbm ðŽ mŠóØ bäbåŽïèŠóiòì .æîŽîŠbq † ì æîò†† çbè LŽðèóÜóàüØ æŽïî a†íu a†íu æŽîŠaì bä‹Ø’bi :‡åÝi bä‡äaí‚ ì ò†ŠòìŠóq ñ Ž Šaì- 21 l Lça† óïmbè ðŽ q ŠûŒ bØóïä‹  æŽîŠaì çaì ˆ óîìíi ÚŽï÷ ðŽ ä‡äaí‚ ì ò†ŠòìŠóq ñ Ž Šaì ç‹Ø ómbè ñ Ž ‡åè üi ŠbØ 1992 ýb ß ðŽ áŽîŠóè bmóàüÙy bä‡äaŠŒóàa† “q pójîbm aŠbàˆ ðàò†Šó ñì ß ò‡äóš Šóè. oïnòìaŠóä ì oïÄóØóä Šb؈ òŠaì Óó÷ íØ ì ðćŽïq ñŠójàóè ß çbîüÙäaŒ ì ‰ïÜíØ ì ëóäbºóq ì ëóä‡äaí‚ ì óäb£bmíÔ ðîüÙäaŒ ì ðîò†ŠòìŠóq ðŽ àónï ì äaŒ  Ž b÷ì ìíi âŽïØ bî ŠûŒ ñŠaì ðÄ bïïä‹  ñ Ž Šaì a† 1992- 2009 æŽïÜb aŠójÐbä † ðŽ àò†Šó † ðŽ Üói. ìíi ÐóÙ’bq ðŽ î ŠûŒ :óî‹Øó’ó  ñòíŽï’ ðÄ l çbèóäbºóq bmóè bÄb æŽï›‚bi ˆ ðŽ ä‹Ø‹ŽïÐ ì ç‡äaí‚ óÄí‚ l ŠìŒ bØóånÐóÙ“Žïq ì ç‹Øó’ó  óØíä bmóèì a† ñŠíi æŽïÜb† ñˆ ‡åÝi bä‡äaí‚ ðŽ îaŠín؆ ì ‹Žïnubà þq çaŠb؇äìí‚ ça†ó óØíä bmóè íØ ðØòŠíu l Lóïnî† a† ç‹Ø óåïmbè ñˆ ñŠbÙäbb÷ ŠìŒ bòìŠóè. a† ðŽ ä‹Ùàb¸ bÌbäíÔ† ðŽ î çbî óïïm‹ Šòì .a† a†íu a†íu æŽîŠaì † ‡åÝi æŽïàbäŠòìbi båm‹ Šòì üi ðmýòì ñóÄŠò† óå›i Šb؇äìí‚ ñ Ž Šaì † ðŽ äbn†ŠíØ báŽîŠóè bmóàüÙy a† ñŠíi æŽïÜb ‡äóš † íØ ñ Ž ‡äóš ñ Ž ì ñŠbiŠó ŠìŒ bØò‰îŽ Š l ì óåïnŽïÄbè óÄbåŽïq ìíàóè Äó÷ a† ‡åÝi bä‡äaí‚ì ðŽ ä‹Ø‹ŽïÐ ì ò†ŠòìŠóq ì ìíä ðŽ Øóàónï bä‹Øìò‹îóq bÙŽîŠ l ì óåî‹Ùåïia† üi ñ††bà ì ðmóîbÄû‹à æŽïïćŽïq óÙäíš. óî‹Ùèò‹ÐŠói ñ Ž ì bånÐóÙ“Žïq ì ç‹Øó’ó  bmóЊò† ñˆ ðŽ ä‡äaí‚ ðŽ ‚Šó›Äóè


bàìóÜ. óî ñŠaì ðÄ bàaìò†Šói bånÐóÙ“ïŽ q ña‡Žî‹ bî ñ† æŽîŠaì ãóuŠó bånÐóÙ“Žïq :ñŠíu ðÄ l ì óî “ŽîŠa† ßóómì ‹Žïm ðŽ ØóàbäŠói ðäbn†ŠíØ bnïÜ æŽïèóä‡äaí‚ ì óäb£bmíÔ bä‹Ùn슆 üi æîóÙŽïrnò† ñ Ž † ðäbáïn“ïä bØòìóè- 21-1 .æîóè çììó÷ bä‹Ùäòˆìíä ì ìíä μia† çaŠb؇åîí‚ ì ðibmíÔ ì bníàbà üi ñìóåÈóà ì ñ††bà æŽïïćŽïq- 21-2 .æîó؆ bä‡äaí‚ ì a†ŠòìŠóq æŽîŠaì † çbîŠbïäaŒ bïuíÜíåÙŽïm bäbåï÷ŠbØ l üi æîó؆ ŠbØ- 21-3 .a† ‡åÝi .óÄ ðŽ î‹Žï ŠbØ ì ðîaŠa† Lðº†bØó÷ ðŽ îý ˆ bîüÙäaŒ bîü‚óiŠó üi æîó؆ ŠbØ- 21-4 † ça†ŠòíŽïm oò† óä ì çbîüÙäaŒ bàòŠóy ß  Ž m‹ ŽîŠ üi æîó؆ ŠbØ- 21-5 .a† ñ Ž ì æŽîŠbiìŠbØ bmójîbm bu†íi ì äaŒ æŽïmóa‹î† ì μÜüØóÄ óåîò†† ‹mò‡ŽîŒ ðŽ Øómìíq- 21-6 .æîó؆ çb‚Šóm üi óäýb íØ ðØòŠüu l Læîó؆ a† óÄ ñŒóØŠóà bä‹ÙÜìíióÔ ðŽ àónï † ðŽ äìíša‡Žïq- 21-7 .oï−íi ðŽ ä‹ióÅ“Žïq æŽïïćŽïq ì çaŠb؇äìí‚ æŽïäbï’ ì Œóy ßó  † ðiòŠóÈ æŽïäbàŒ pójîbm l Lñ† æŽïäbàŒ bäìíi‹ŽïÐ üi æîò†† çbè çaŠb؇äìí‚- 21-8 .ñïÝåï÷ ì æŽïîüÙäaŒ aŠójÐbä † çaŠb؇åîí‚ båîŠüèí  ðŽ àónï üi μäbÄón“q- 21-9 .a† ðäbéïu æŽïîüÙäaŒ ì ðŽ äbn†ŠíØ çaì æŽïïćŽïq ì ðŽ äbîŠó óÄ üi æîò†† çbè óÄŠò† ß ðŽ äbn†ŠíØ æŽïﺆbØó÷- 21-10 .æîó؆ μia†


ðŽ áŽîŠóè bu†íi ˆ çaŠýì† çíïÝà †ó ñ Ž † óäýb Lðmbèa† æŽïÜb Šaíš üi- 21-11 æŽîŠóÅïq Äìì† ß ñˆ çaŠb؇äìí‚ båmŠa‰jÜóè ì ðŽ ä‡äaí‚ æŽïmóÜbàòŒ üi æîóÙäb‚Šóm .oïi äaŒ æŽîŒaíŽï’ ì ñ Ž Š ì æîó؆ óćåÝi bä‡äaí‚ l pójîbm æŽïèó Œò† bîŠbÙîŠbè- 21-12 .μåï÷† ŠbØ l pójîbm æŽïîüÙäaŒ bäa‡äbè l óÄ óå çbîüÙäaŒ ß äaŒ þq bä‹Ø‡åÝi ðŽ î óØíä ñ Ž ŒaíŽï’ l- 21-13 .oŽïéi‹ŽïØ l a† ðŽ äbéïu æŽïîüÙäaŒ æŽîŠóÅïq ßó  † íØ ðØóäòŠ .çaŠü ì çbïàŠó  æŽïîüÙäaŒ bä‹ØóÄ üi æîó؆ ŠbØ-21-14 :“  æŽïîŠbÙmóà‚ ñ Ž Šaì- 22 ìíàóè bäbîˆ ßó † í‚ìónaŠ bØóî‡äòíîóq óÙäíš, “  æŽïîŠbÙmóà‚ æŽîŠaì ‹Žîˆbi båm‹ aŠ ‰Ôbq LŽðïäóàómí LŽðÄb÷ LŽðiòŠbØ ñ Ž Šaì pójîbm l Lóîóè çbïmýòì ß æŽïmŠóØ çbÄ ˆ ÚŽï÷ Šóè üi a† ñŠíi ðŽ àò† † ðŽ áŽîŠóè bmóàíÙy bàìóÜ LçbØ‹Žîˆbiì † ç‹ØŠójÄóè l ìíàóè ñ Ž ‡äóš ðŽ Ä Šói ˆ Šóè Lóåî‹Ùäb‚Šóm ŠûŒ æŽïu†íi ñŠó .óåïnî† óÄü‚ l çŒóà æŽïåî‹èí  ðŽ áŽîŠóè bmóàüÙy bä‡äaŠŒóàa† bÙŽïrnò† ßó  çbØ‹Žîˆbi ì ‹Žîˆbi bîq ì ðŽ äbn†ŠíØ æŽïäŒóà æŽî‹Žîˆbi ðŽ  Šóè bÄb÷ b’ìòŠ- 22-1 .óîìíi •bi ŠûŒ ðŽ Øò†aŠ bmóè ì ç‹Øó’ó ) ðŽ iòŠbØ bäbåï÷ ãóèŠói æŽïèónîì (bä‹ØóÄ l ðŽ iòŠbØ ñ Ž Šaì- 22-2 æŽïèónìì bäbäa† Šó ß ñˆ çìíjàaìò†Šói ì óïnî† óÄü‚ l ÄbšŠói bØóäìíj’bi .póÙiŠóòŠbš ñŠbvÙŽï÷ l óîó“ŽïØ Äó÷ a† ÚîŽïä ðŽ Øómbèa† ß íØ L‹mŠûŒ ì ìíä æŽïèóåï䌊bq bä‹ØóÄ l ðŽ áŽîŠóè bmóàüÙy ñˆ a† ðŽ ïäóàómí ñ Ž Šaì †- 22-3 æŽîŠbjáÈ bä‹Ùn슆 ì pójîbm ðŽ mŠóØ æŽïØìí›i æŽïèóåï䌊bq bä‹ØóÄ üi çbîŠbÙäbb÷


b“ŽïØ LŽðÜû‹móq æŽïàóèŠói bäbåï÷ bïäb ŠŒbi bä‹ÙmŠí‚ ì ðŽïäóàómí bä‹Ùåïia† üi çŒóà .óî‹ØŠóòŠbš ŠûŒ ðŽ Øò†aŠ bmóè ðŽ ïäóàómí ñ† æŽî†bu bä‹Ù’bi ì ìíä æŽî†bu bä‹ØóÄ ì ç‹Ùn슆 ì a† çbåïÜí ñ Ž Šaì †- 22-4 båm‹ aŠ ‰Ôbq ñ Ž Šaì ì çbØ‹Žîˆbi ì ‹Žîˆbi æŽïäýíØ bä‹Ø‹ŽïÔ ì çaì bØóÙ“q bä‹Ø‡îb ì† ì .óïnî† óÄü‚ l ÄbšŠói bØóä‹Øó’ó  ì ´ÐóÙ“Žïq ça‹Žîˆbi bèóåîˆ ì ðŽ äbn†ŠíØ ðŽ Øýbš ðŽ ØóäaìŠbØ óîìíi çbn†ŠíØ La† ça‹q bä‹ÙŽïš ì çbi ì ÚŽîŠ æŽîˆû‹q ñ Ž Šaì † æŽïèó ŽîŠbq Äìì† ß 2008 bmóè 2003 ýb ˆ pójîbm l LŽðä‹Ùäa†óÄb÷ üi ðŽ ä‹ØŠbØ Zóä ñ Ž Šaí‚ ñ Ž íŽï’ ðÄ l ðŽ áŽîŠóè bïàóÝ‚b ì ’ü‚ bØóäbîˆ íØ óä ñ Ž ‡åè ñˆóè ˆ ðmýòì ì óà ðŽ móÝÝà óÙäíš ðŽ Üói ðmbèa† æŽïÜb Šaíš üi ðäbn†ŠíØ bnïÜ bàìóÜ Loïióè ‹m‰Ôbq bØóèóåîˆ ì ’bi :a† ñŠaì ðÄ † ü‚ ðŽ ØŠó÷ óî‹Ø ëò‹ÐŠói ðŽ ØóàbäŠói .póØ a† ðŽ ïàóÝ‚b ðŽ àónï l ðŽ ä‡äb“‚ Äbš ñ Ž †  ÒïÜó÷- 22-5 ‹mŠûŒ ðŽ Øò†aŠ l bîŠó ón“ä æŽîŠììˆ ì ëóïÔbm üi ìíä bïuíÜíåÙŽïm ñ Ž †  ðŽ i- 22-5 .æîóØ μia† ì èò‹ÐŠói bîŠíri óåîò† ñómìíq ì ñŠa‡’íä æŽî‰ïÜíØ ß ñ Ž †  ðŽ q- 22-5 .‹mŠìíè äaŒ bØóäþq Äìì† ß ðŽ ïàóÝ‚b æŽïèóåi ì óäbƒ’í‚óä aŠbàˆ ñ Ž †  âïu- 22-5 .æîóØ ðŽ Ü ‹mŠìŒ æŽïäbƒ’ü‚óä bä‹ØóÄ üi æîóØa‡îóq ‹mò‡ŽîŒ bØómóЊò† ñ Ž †  ðŽ è- 22-5 .Hðäbïi ì ðÜbàü‚IðÝèó÷ :ðmóîýóàüØ bî‹Žî‡Äbš ñ Ž Šaì- 23


ì ça†í‚ ðŽ i æŽïîíšóÅÜb Äbä l bä‡äaìóyóÄ æŽïéu bØòŠbàˆ ðŽ äbn†ŠíØ ß óØíä bØóäbÅîóè ðmóîýóàüØ bî‹Žî‡Äbš æŽîŠüm bòìŠóè Læîóè æŽïî ça†í‚ ðŽ i æŽïØûŠaŒ .çbïmýòì HSRQLTYVI ómò†† ñ‹ØŠbî† ì çbîˆ ómò†† ðŽ ïä‹ pójîbm bØómòŠaŒòì çbî‹ÙÜbÑäó÷ ì ‡ïèó’ æŽîŠbØì ‘óØ bòìŠóè ì çbîˆ a† ü‚ ðŽ àbäŠói † ðäbn†ŠíØ bnïÜ ðŽ Üói Lçaì bäìíi ðvåØb÷ æŽïïćŽïq ì aŠbîˆ l ðmóîýóàüØ bî‹Žî‡Äbš ñ Ž Šaì bòìŠóè Lóïïm‹  ÄbšŠói ß Šò‡ïäbiŠíÔ b‚óm ðŽ Ä aŠbîˆ póÙiŠbØ óîa† ðäbn†ŠíØ bnïÜ ðŽ àbäŠói† † bàìóÜ Lñóè ðŽ äìíša‡Žïq l bïćŽïq “  :üi LŽñŠói báŽîˆŠ æŽïïäbiŠíÔ ì çbî‹ÙÜbÑäó÷ Lça‡ïèó’ æŽîŠbØì ‘óØ bäbîˆ bä‹ØŒŠói- 23-1 .ðbï æŽïïäa‡åîŒ .ðmbèa† âŽïØ æŽï‚óm aŠbîˆ bä‹Ø’bi- 23-2 âŽïØ LçbïnÐóÙØóq LçbåïióäIüi pójîbm bî ðmóîýóàüØ bîŠbÙîŠbè æŽîŠüm- 23-3 pójîbm æŽïÙŽîŠ ì êuì æîóÙmŠí‚ ñ Ž † HçbmóàaŠò† ðŽ i ì çaììíšóÅÜb Äbä l Lçbàa‡äó÷ .æîóØóÄ Œaìý æŽïØûŠaŒ ì çaq üi ü‚I æŽîŒaíŽï’ ì ÚŽîŠ bäbåï÷ŠbØ l ì a bîbbî l ðŽ äìíša‡Žïq bÙŽîŠ l- 23-4 .æîó؆ Šój“è æŽî†bà bäìíióÄýói ß  Ž m‹îŽ Š HðŽ ä‹ØŠóòŠbš ì ´aŠbq :ðŽ äìíi ðvåØb÷ ñ Ž Šaì- 24 ˆ bòìŠóè Lî† óÄü‚ l ðŽ äbn†ŠíØ æŽïäaŽï‚ bäbîˆ æŽîŠaì bä‹Øó’ó  ñ Ž ì ðŽ àb−ó÷ ˆ Ž Šbîˆ ì çbîˆ  Ž b÷ bäìíi‡åÝi ì ðÙÜó‚ aŠbàˆ bäìíiŠûŒ ñ Ž Šó ó÷ ñ Ž ì Šói ˆ bòìŠóè ñ ðŽ äbn†ŠíØ æŽî‡äí  ìíàóè aìó÷ ðŽ ÔaÈ bî ñ Ž Šói báŽîˆŠ bî óäbïn’bÐ bmóbï


ì óäa‡äaŠ† ì ñŠìŒ l bä‹ÙÝïyŠóm ðŽ äbn†ŠíØ æŽïØ‹Žîˆbi ì ‹Žîˆbi ß Læî‹Ùäa‹Žîì æŽîŠaíäìí’ ˆ ÚŽï÷ íØ Lça‡àb−ó÷ ómbè ðŽ äbn†ŠíØ æŽî‹Žîˆbi ðŽ ܆ Äbä üi ç‹ÙšíØ † Lóäaì æŽïïvåØb÷ aŠbàˆ bäìíiŠìŒ ì ça‹Žîˆbi bäìíjèò‹ÐŠói LŽðmóbï ñ Ž ì æŽïia‹‚ üi pójîbm l Lça‹Žîˆbi æŽïî ðØòŠó æŽï“ŽïØ ˆ ÚŽï÷ óîìíi çìíi ðvåØb÷ a† ãb−ó÷ ÚŽïq çaì bnóióà íØ Ø ì ŠíØ æŽîìý üi ì póàaŠò† âŽïØ ì ãa‡äó÷ ŠûŒ æŽïäaŽï‚ .óåîbåï÷ ÚŽïq çaŽï‚ çbî óäbäaŽï‚ bäbåï÷ Lçìíióä a† b÷ ñì † ðŽ áŽîŠóè bmóàüÙy æŽïäbï’ ðŽ ÔaÈ bîŠb ŒŠ ñŠói ò‡äóšŠóè æŽî‡äí  Ûò‡åè ß ì bØ‹Žîˆbi ì ‹Žîˆbi bîq ß Œaí‚‹Žï‚ çììa‹ƒÙŽîŠ bîŠbÙîŠbè l ðŽ Üói æŽîŠbØ ì ‘óØ ì a‡äóàŠbØ bØóÙ“q üi ðŽ äìíi ðvåØb÷ æŽïïäb‚ ì ðèbÄb÷ ñˆ ðŽ äbn†ŠíØ üi bòìŠóè. ç‹Ùn슆 óåmbè bî‹ÙÜbÑäó÷ æŽîŠbØ ì ‘óØ ì òŠaìb÷ ì ça‡ïèó’ ðvåØb÷ ñ Ž †Šó÷ çbØ‹Žîˆbi ì ‹Žîˆbi bîq ß 1993 ýb ˆ Šóè ðŽ “ŽïØ ðŽ Ä bä‹ØŠóòŠbš “q. ç‹Ù’óia† óåïmbè a† ðèóÜóàíØ æŽïî a†íu a†íu æŽïmŠóØ Šó l ðŽ äìíi ß ðŽ äìíi ðvåØb÷ ñ Ž †Šó÷ áØíà ðŽ ØóàbäŠói l ðŽ áŽîŠóè bmóàíÙy Lñˆ ðŽ ÔaÈ bîŠb ŒŠ bäa† † bòìŠóè.  Ž îa† ñˆ çaŠóiìíäb‚ æŽîŠóÔ bòìŠóè óî‹Ù’óia† çbïmýòì Šó ðŽ Øóîbéi l ínäóáïš pójîbm l, óåî‹Ø ñŠbÙäbb÷ a† ðŽ ä‹ØbÄb÷ æŽïnŠóØ Ûò‡åè ðŽ î ðŽ ïèbåáŽï÷ ì ðbï ðŽ äa†ìbØ ðŽ àb−ó÷ ˆ Lñˆ óÄ ñ† ðŽ Øóîý ˆ Lóî‹Ù’óia† ñ‡äbÙ’a† ì ça‡äbè ómbè ðäbïi  Ž ïŽ èŠóiòì ðŽ îbàŠó ì ðÜbàí‚ ðŽ mójîbm ðŽ mŠóØ Lñb−í  Šóè íØ LæåïiŠbÙi ü‚ ðŽ îbàŠó a† ðŽ äìíi ðvåØb÷ ñ Ž Šaì † íØa† ç‹Ø ómbè üi ðäbÄón“q óåïmbè ðäb‚ ì ðèbÄb÷ ì óÔí’ çaŠaè l ðŽ äbn†ŠíØ æŽïØ‹Žîˆbi ì ‹Žîˆbi bîq ß óØíä † çaˆû‹q çaì bØóÙ“q íØ pójîbm l Lóäa† ðŽ ä‹Ùn슆 bÌbäíÔ † çbî ç‹Ùn슆 ì ðäb‚ çaì ðŽ îí›ïŽ m bØóÙ“q ñˆ póàüÙy ì óÄ póàaŠò† âŽïØ æŽïïmýòì l æmójîbm


.óïm‹ óÄü‚ ðŽ îün l ì póÙn슆 ñ Ž † bî óåî‹Ùn슆 çbmóàaŠò† âŽïØ üi çbÔí’ çbîŠbÙmóà‚ bä‡äbèó  æŽïîŠbÙäbb÷ l La†íu a†íu æŽïîŠbÙäbb÷ ìíàóè çbÄ ðŽ àb−ó÷ ˆ , ç‹Ùåïia† óåïmbè ðŽ äìíi ðvåØb÷ ðŽ mŠóØ üi óÄ ðŽ áŽîŠóè bmóàüÙy ðŽ îý ˆ íØ óÄ ñˆ bØóä‹Øó’ó  çbèóÜóàüØ ì Û‹Žîˆbi ì ‹Žîˆbi o“  ì ðŽ äbn†ŠíØ æŽïäŒóà æŽî‹Žîˆbi æŽïØ‹Žîˆbi ì ‹Žîˆbi ìíàóè ß óØíä íØ ðØòŠüu l Lóïnî† óÄü‚ l ëò‹ÐŠói ÛóÜó  ðäb‚ Šaè çbèò† l. ç‹Ùn슆 óåïmbè ìíä æŽïèò‹ÐŠói æŽï‚bm çbèò† l ðŽ äbn†ŠíØ † æŽïî ñˆ Šaè çbèò† l ì ç‹Ùn슆 óåïmbè ðŽ äìíi ðvåØb÷ æŽïî ðèbÄb÷ ì óÔí’ ì óØíä bmóè ðŽ ä‹Ùäa†óÄb÷ ì ßbÍ’ó÷ bmòŠaŒòì a† ñŠaì ðÄ †. a† ðŽ ä‹Ùn슆 bÌbäíÔ bmóè bòìŠóè. óäa† ðŽ äbåï÷ ê¡ bÌbäíÔ † çbî óåî‹Ùn슆 óÔí’ ì ðäb‚(11716) . ça† óïmbè çbïmýòì (43173) üi ðŽ äìíi ðvåØb÷ bÔì‡å ñ Ž ŠóÔ ñŠbÔóÈ bÑÜí óØíä l Ûò†Šbî† Ûòì ðŽ äìíi ðvåØb÷ b“ŽïØ ì çbïäb‚ bïáŽïØ bn“Žïè ñ Ž ‡äóš ðŽ Ä ßó  † ðŽ Üói l a† ðäbn†ŠíØ bnïÜ ì óàaìò†Šói bî Lçaìýì póàaŠò† âŽïØ æŽïïmýòì üi pójîbm ñ Ž Šaì † ñ Ž ì æŽïia‹‚ æŽî‰ïŽ ÄbèŠò† ì ðŽ “ŽïØ ðŽ Ä ómò†† ü‚ ñ Ž Šói óÄŠûŒ bØóäa‡‚óîbi ðŽ àbäŠói bä‹  bØó−bàŠb÷ ñ Ž ì bä‹ØŠóòŠbš Šó ß çìíjàaìò†Šói ì a† ðmóîýóàüØ .ðmbèa† æŽïÜb Šaíš üi óî ñ Žì ì ñŠaì ðÄ æŽï“ŽïØ bä‹ØŠóòŠbš üi a† ü‚ ðŽ àbäŠói † ðäbn†ŠíØ bnïÜ bàìóÜ Ø ì póàaŠò† âŽïØ æŽïïmýòì pójîbm l Lçbïmýòì üi ðŽ äìíi ðvåØb÷ æïŽ Øóî bä‹Ùåïia† bäa‡äbèì ðŽ äìíi ðvåØb÷ bÔì‡å ì çbïäb‚ æŽîŠóÔ l póÙi ðŽ äìíša‡Žïq çaŠíØ ì ðvåØb÷ æŽïïäb‚ ì óÔí’ bä‹ÙŽïš ì ðŽ äìíi ðvåØb÷ æŽïîòˆû‹q ñ Ž Šaì † ðŽ äbåŽïèŠóiòì ðŽ äìíi ðvåØb÷ b“ŽïØ íØ ðØòíŽï’ l ça‡äí  ì ‹Žîˆbi æïŽ äaŽï‚ ì çbïmýòì üi ðŽ äìíi .póÙi âŽïØ ŠûŒ ŠbvÙŽï÷ ðŽ Øónb÷ bmóè


ì ñŠòì†a† ñ Ž Šaì †- 25 :a† ðŽ îbbî bîŠòìŠó LŽðäbn†ŠíØ ß ð÷aŒóÔ bmýónò† bä‹Ùèó Œò† ì ãa† ì ðŽ îbbî ñ Ž Šaì La† ñŠüi æŽïÜb ß ðîóäìí¹ ðŽ ØòíŽï’ l ñˆ a† ðäbàóÜŠóq bî ðmbèa† ýü‚ † L´ŽïÄbè óåïmbè üi ÄbåŽïq ˆñ Ž ì bånƒŽï÷Šìì† ì ðŽ îbbî ìíàóè bä‹ØŠòìŠó üi μjàaìò†Šói a† ñŠaì ðÄ † ñ Ž† :l ñˆ óÄó÷ ðŽ Øóäa†ŠòíŽïnò† òŠüu Šóè ðŽ îŠòì†a† ì çbåï÷ ê¡ ì çbäa† bbî æŽïmýónò† bä‹Øa†íu ÚŽîˆ æŽïÙŽïrnò†-25-1 .μƒŽï÷ Žïè l a† çaì aŠójÄbä † ðŽ î‡äòíîóq ñ Ž † ñˆ a† ãò† çbàóè †. μåïróš ñ Ž† bØóäìíša‡Žïq æŽîŠbÙîŠbè póàüÙy ì çbàóÜŠóq ñ Ž ‡åè üi æîó؆ŠbØ- 25-2 .oï−íi ðŽ áŽîŠóè ñ Ž Šínò† ßó  † íØ ðŽ ØòŠíu l Læi bîbbî bî ñŠóäaŠó ììŠ l ììŠ ñ Ž † ì μåïróš ñ Ž † ðŽ îbbî bîŠòìŠó ì ðŽ îŠòì†a† bîü‚óiŠó- 25-3 .μi ðŽ ä‡äbÙ’ bbî ì póÜa†óÈóä æŽî†Šbî† ìíàóè æŽïî “  bîŠbØŒaí‚a† æŽîŠòì†a† ì ñŠbØ óåï÷ ñ Ž † ðŽ îŠòì†a† bèóäbºóq- 25-4 .æîóØ μia† ñ Ž † ðŽ áŽîŠóè æŽïî a†íu a†íu æŽîŠóÄò† üi ðćŽïq bmóè æŽîŠóÄò† çaì üi æîóØbÄb÷ ñ Ž † …b›Äóè ðŽ ØóîòíŽï’ l ðŽ î†a† ðŽ ïèbÄb÷- 25-5 .ç‹ØbÄb÷ óåïmbèóä üi óØíä üi æîóØ ŠómíïràüØ ñ Ž † çaŠóiìíäb‚ bä‹ØŠbàüm ì çbèó †a† æŽïØò†bi ì ŠbØ- 25-6 .a† ñŠaì ðÄ † çbïmýòì æŽîŠbiìŠbØ bä‹Ùäbb÷ bnóióà üi çaì bä‹ÙÄóèŠói ì çbïäa‡åîŒ LŽðîŒbØbš æŽïèóåi óåîò† ñómìíq ñ Ž †-25-7 .a† ðèóÜóàíØ Äbä † çaì bäìíjÜóÙŽïm òŠbiìì† :a† ðŽ “îbb÷ ñ Ž Šaì †- 26


bäìíiììŠ l ñìŠ ì çbïïmýòì ðŽ ÜbàìŠó bånaŠbq ì ðäbáïn“ïä b“îbb÷ ñ Ž Šaì bï’bi æŽïèó Œò† ì ãa† ßó † æŽïïmýòì bîŠbÙîŠbè ì ðŽ äbn†ŠíØ ß ñ Ž Šìm æŽïï‹móà æŽïÜb (6) † íØ a† ðØóàò† † Lóî  Ž m‹ ŽîŠ ðŽ éu LçbïÜüq ì ”îbb÷ ñ Ž Šaì æŽîŠíri ü‚ bäìí‚ l LðŽ “ïîbb÷ æŽïèó Œò† ìíi† ñ Ž Šûm b‹m l bØóÝŽïq ð’ím ×aÈ a† ñŠíi ì ðîbäóm ñŠaì ðÄ. oaŠbq ñ Ž Šûm ˆ ðŽ äbn†ŠíØ báŽîŠóè ðÙÜó‚ bïäbÄón“q l ì bòì ðŽ Øóîaìóè ì •óØ íÙÜói Lóî‹Ùåïia† çbïmýòì ðŽ ÜbàìŠó üi  Ž m l óä b“ïîbb÷ ì ðäb ŠŒbi ì ñŠìíib÷ bånÐóÙ“Žïq ñ Ž Šó ó÷ óîìíi íØ óî‹Øa‡îóq ðŽ äbn†ŠíØ ß ñˆ ðŽ äa†ìbØ ðÄ oïäaŒ† ü‚ ðŽ ØŠó÷ l ðäbn†ŠíØ bnïÜ bàìóÜ LóÄŠò† ì íƒÐbä bäbåŽïèŠóiòì ì ç‹ÙáØíà a† ðäaìŠbØ ðÄ † bòìŠóè, póÙi áØíà ì oîŽîŠbri êuóåi ðŽ î àó÷ bàìóÜ. oïäaŒ† ü‚ ðŽ î ñ† ðŽ ØóØŠó÷ l ñˆ ðÄì‹à À Ž bà bånaŠbq bä‹Ø ‹mŠí‚ :üi æîó؆ŠbØ ì ”îbb÷ ñ Ž Šaì l Ša‡î‡äòíîóq æŽïïä‡äaŠŒóàa† ì pòŠaŒòì båm‹ÙŽï÷- 26-1 .ðŽ ïmb Šóá“Žïq ì ðŽ áŽîŠóè bånaŠbq aŽïè l ñì bäbäa† ì ðŽ äbn†ŠíØ ðŽ  Šóá“Žïq båm‹ÙŽï÷- 26-2 ç‹Ø ðØíØa† ì ðŽ áŽîŠóè bmóàüÙy æŽî‡äóàbbî æŽïmýónò† a‹qóØ ‹Žîˆ ß çaì bä‹ÙàüØ .ðŽ ÔaÈ bî‹ Šói bïnƒÙŽîŠ bØóÙ“q Ûòì Lñó Šóá“Žïq aŽïè æŽïî ñŠínò† æŽïÐbà ß ÆïŽ ä æŽïånÐóÙŽîŠ l ç‹Ùî‹ïŽ q ì ðÄû‹à À Ž bà æŽïîŠbÙÝ“Žïq bäíiììŠ l ììŠ-26-3 .a† ðŽ ä‹Ùäa‡åîŒ ì ç‹Ùèó †a† ì μÜüØóÄ æŽîŠbiìŠbØ bäa‡àb−ó÷ † ðmóÜìò† :a† ñjäó’ìòŠ ñ Ž Šaì †- 27 bmòŠaŒòì LŽb÷ Šó ß òŠòì ñ Ž 1992 ýb ˆ Šóè LŽðäbn†ŠíØ báŽîŠóè bmóàüÙy  Ž b÷ Šó ß ì ðŽ móàüÙy l Šó æŽïî ñjäó’ìòŠ æŽïèó Œò† ì ãa† ì ñjäó’ìòŠ


bØóïïä‹ Lñˆ a† pójîbm ðŽ mŠóØ ì ðàíÙyóä æŽïî ñäó’ìòŠ æŽî‡äóÄbä ì ìa‹ƒÙŽîŠ æŽîŠaì æŽîŠa‡î† ì ëóäb“Žïq LŠbåï LßbÅnïÐ çbèò† l óäýb íØ ñŠaì ðÄ óîa† ŠìŒ ß. ça‡àb−ó÷ óåŽïè† óÄŠò† ß ì ðmýòì Äbä ß ñjØbäûŠ ì Šóäíè ì lò†ó÷ ì ç‹Ùqbš óåŽïè† a†íu a†íu æŽîŠaì † kŽïnØ çaŠaè bmóè ì ça†ó óäýb ðŽ äbn†ŠíØ ß óØíä. ç‹ØóÄ óåŽïè† ðŽ äbn†ŠíØ æŽî‹Žîˆbi ß çbjŽïnØ æŽïèóäb“Žïq æî‡äóš pójîbm ðŽ mŠóØ ì ðŽ móàüÙy ðŽ mŠóØ æŽïî ÐóÙ“Žïq æŽïäbƒqbš çbèò† l ðŽ äbn†ŠíØ bu†íi í‚óiŠó æŽïî ñjäó’ìòŠ æŽïèó Œò† çbèò† l. çó؆ ñŠaì ðÄ bmóà‚ ì ãò†Šó ì ‘aŠb÷ æŽïèó Œò† ñˆ çaì ˆ Lç‹ †Šòì ðŽ móàüÙy ˆ ãaìò†Šói ðŽ îŠbÙîŠbè bäbåï÷ ãóèŠói ñ Ž Šaì l pójîbm æŽïïäbràíØ çbèò† l. ñ† æŽî‡äóÄbä ì ëó Œò† çbèò† a†íu æŽîŠaì bä‡äaˆóÄ üi çó؆ŠbØ ðŽ äbn†ŠíØ ß æîaî† ì sïÝØì ça ì ðîbàóåï .ñŠóäíè æŽïî a†íu ì ìa‹ƒÙŽîŠ çbèò† üi pó؆ ”ŽïÙ“Žïq ñ††bà bî‹n“q a† óØíä † ðŽ áîŽ Šóè bmóàüÙy . óÄ ñjäó’ìòŠ æŽîŠaì l pójîbm æŽîŠbÄüØ ì óàbäˆûŠ ì ðàíÙyóä æŽïî‡äaŠŒóàa† ì ‡äóàŠóäíè ì ŠóïÅä üi ðŽ móàüÙy bu†íi Šó ß kŽïnØ ça†ó óäýb ˆ ñˆ ña‹Žï Šòì æŽïjŽïnØ ça†ó l ì ç‹Ùqbš óåŽïè† çbïÅäìì‰ïŽ à ì ïÅäóàbäˆûŠ çaì ì ðáòŠ æŽïî ñjäó’ìòŠ æŽïèó Œò† ß ì ñ†ŠíØ ðŽ äbàŒ üi ðäbïi æŽïäbàŒ .ç‹Ø ónŽïè† çaì bïäbÄón“q óÄ ðŽ móàüÙy ðŽ îý ˆ æŽïî ç‹Ùqbš óåŽïè† çbèó Œò† .ñ†ŠíØ ðŽ äbàŒ bånaŠbq ì ça‡Žïqó’ó  üi æîó؆ ŠbØ- 27-1 æŽïäb‚òŒíà ì ðäbáïn“ïä ðŽ Ñï’Šó÷ LçbƒØímŠóq bä‡äaŠŒóàa† üi æîó؆ ŠbØ- 27-2 .ðŽ äbn†ŠíØ æŽïåî‹Žî† æŽîŠaíäìí’ bånaŠbq l ça†ómìíq ì ìíä ì çaŠbÙ’ŒŠòì Lça‡äóàŠóäíè LçaŠóïÅä, çbïÅäóàbäˆûŠ bî†aŒb÷ ì çbîˆ - 27-3


ì æîói†óÅ“Žïq çaì båmbéŽîˆ ì çbï’ ì æîó؆ ðŽ Ü ’bi LçbïØýbš ì ãóèŠói æŽïîbàóåi .æîó؆ìò‹îóq çaì üi  Ž ï“äóäb‚ bbî bä‹ióÅ“Žïq ì äaŒ æŽïåïÜíØóÄ ì ðŽ ä‹ÙÐýói ì tbš bäa‡äbè üi æîó؆ ŠbØ- 27-4 .ðîòìómóä bîjäó’ìòŠ a‡äójÄóè bä‹ÙàüØ üi ç‹Ùäb‚Šóm ónŽïéi pójîbm bØóu†üi ñ Ž ‡åè üi æîó؆ ŠbØ- 27-5 æŽïä‹ æŽïäb‚ Òï’Šó÷ ß ñ†ŠíØ ðŽ äbàŒ ì lò†ó÷ Lìì‰ïŽ à Šó ß çbnåŽïàíïÙî† .a† ðŽ îbïäì† ñ Ž ‡åè üi ñ Ž ì bä‹Ùèò‹ÐŠói ì ñ†ŠíØ ðŽ äbàŒ bﺆbØó÷ bä‹ØaŠbØ üi æîó؆ ŠbØ- 27-6 pójîbm ðŽ ØòíŽï’ l ì ç‹ÙàüØ óåïŽ éi a‡Žïm ÄaŠaŒ ìíàóè ì ñ†ŠíØ ðŽ äbàŒ æŽïîaŒòŠb’ .´ƒÙŽîŠ æŽïéi òˆû‹q ì μÜüØóÄ ñ†ŠíØ ðŽî ðm‹ÙŽï÷ ðŽ äbàŒ pòŠbió .Hóî‹ÙÑÜa óïÙݾaIñŠè bîŠa‡äòìb‚ bbî bånƒŽï÷Šò† üi æîó؆ ŠbØ- 27-7 .μåïróš ñ Ž † ðŽ ÔaÈ ß ðàŠóÐ ðŽ äbàŒ Ûòì, ñ†ŠíØ ðŽ äbàŒ ðŽ éu ì ëóïŽ q- 27-8 ß ñ†ŠíØ æŽïî ñjäó’ìòŠ HæŽïÔó¨íàI æŽî‹’bq bä‡äaŠŒóàa† üi ŠbØ- 27-9 ðŽ îbïäì† l ñ†ŠíØ ñ Ž Šóäíè ì lò†ó÷ ñ Ž ‡åè üi Læîó؆ óÄŠò† ß ðŽ áŽîŠóè æŽïïmaŠóäìíä .μbïä óåîò‡i ðäò†óà ðŽ èóÜóàüØ- 28 :ðŽ äbn†ŠíØ ß bä‹  bØóÙ“q Ûòì íØ æŽîŠaì ˆ ÚŽï÷ LŽðáŽîŠóè bmóàíÙy bä‡äaŠŒóàa† bÙïŽ rnò† ˆ Šóè bä‹Ùèò‹ÐŠói ì çbåïøÙŽïq Lç‹Ø óïmbè Šó ß ŠbØ ðŽ äbn†ŠíØ bä‹Ø ða‹Øíº† bŽïì‹q a† ðÙïnØa‹q ì ñŠíïm ì ñbbî æŽîŠaì † Äai íØ Lìíi ðäò†óà ðŽ èóÜóàüØ çììa‹ƒÙŽîŠ ðŽ èóÜóàüØ çììa‹ƒÙŽîŠ ça†ó l ðŽ äbn†ŠíØ ß óØíä ðØóäòŠ l LçìíiŠa‡àóèŠói †


üi ëò‹ÐŠói bØóî‡äójÄóè ì Šüm ì ç‹Žï † ü‚ ðŽ ÜûŠ aŠbØ ðŽ ØòíŽï’ l ðäò†óà íØ Lóîbåï÷ ÚŽïq a† ðŽ äbn†ŠíØ bî ðäò†óà ì ðbï bäbîˆ † çbïmýòì bä‹ÙîŠa‡Ù“q .çó؆ ðÄû‹à À Ž bà æŽïî a†íu a†íu æŽîŠaì Šó ß ñŠbØ çaì bÄbšŠói bØóÙ“q æŽïïmóÙŽï÷ ì óÜóàüØ ì bÙî‡äó bïä‹  ì ßûŠ båïäaŒ ðŽ mbåïi Šó ß ðäbn†ŠíØ bnïÜ ðŽ ØóÜûŠ æŽï’† íØ ðäò†óà ðŽ èóÜóàüØ æŽïä‹  æŽïØóÜó‚ ˆ ÛóÙ“q Ûòì ðîó“ïq pò†† ßìóè LŽðèóÜóàüØ bä‹Ùèó Œò† ì ãa† bånƒÙŽîŠ ì ç‹ióÅ“Žïq † æî‹Žïi Âä‹  ˆ çaì bä‹Øa†íu ì çaì bîü‚óiŠó bånaŠbq bÙŽîŠ l çaìa‹ƒÙŽîŠ çaì ðŽ èóïŽ q ì ç‹ØŠbï‹q üi çaì æŽï‚óm æŽîŠóiaŠ ì ò†‹ØŠó óåji a†. oïiŽïè l ðŽ mýónò† ‹Žî‡Äbš óåji a† . óÄŠa‡î‡äòíîóq aìa‹ƒÙŽîŠ l pójîbm ðŽ ØòŠaì Šóè †  Ž m‹ Šòì ð÷òŠ .a†íu a†íu æŽïïä‡äaŠŒóàa† bä‹ØbÄb÷ bŽïì‹q Šó ß ñ‡åè ðäò†óà ðŽ èóÜóàüØ çììa‹ƒÙŽîŠ íØ ñóè ñ Ž ‡åè l bîŠòìbi ðäbn†ŠíØ bnïÜ æŽïmóЊò† ñ Ž ‡åè üi Lç‹Ø óåŽïéi ‹mŠíri ò‹Ð ì ‹maŠbØ ì èò‹ÐŠói oïia† çbï’† bmóè Lñˆ óÄ ñ‹Žî‡Äbš l Lçbïmýòì bî ðäò†óà ì ðbï bä‹ÙîŠa‡Ù“q bä‹Ùèò‹ÐŠói ða‹Øíº† ñ Ž ŠínÜóØì Žïû‹q ì ‡äóèòŠ ãaìò†Šói æŽïî æÄóÙi ”Žïq bnb÷ çaì :æîó؆ ñ Ž Šaí‚ ß æŽïÜb‚ çbÄ üi ñŠbØ bàìóÜ Lçó؆ ëò‹ÐŠói ñ Ž † óÄ ðäò†óà ðŽ èóÜóàüØ çììa‹ƒÙŽîŠ l pójîbm aŽïè l bØóîbbî òˆû‹q- 28-1 ì çaì æŽîŠbØ bäìíšóÅîŽ ‹i Lç‡äaŠŒóàa† ñ Ž ŒaíŽï’ íØ Lðmbèa† ðŽ äbàóÜŠóq  Ž ò†Šói óåïäa† .oïi ñ‹ØŠbî† bî a‡Žïm ðŽ ïmóàŠbî bäbåï÷ óÅnò† l bäbåï÷ ê¡ † ðäò†óà ðŽ èóÜóàíØ çììa‹ƒÙŽîŠ bä‹ÙŽïq ñŠa‡Ù“q üi æîó؆ ŠbØ- 28-2 ðŽ mŠóØ ì ðŽ móàüÙy ðŽ mŠóØ l æŽîˆû‹q çaì bÙŽîŠ l La† ðŽ móàüÙy bî óäýb bäþq .ñóè Ûýbš ì ”‚óiü‚ bä‹ØŠbØ l ðćŽïq ì çbåï÷ ê¡ óåŽïèóä pójîbm


ì çˆ À Ž bà ñ Ž Šaì †- 29 :a† çbØûŠaŒ bmóàüÙy bÙŽîŠ l ðmŠbq ì ðmóÙŽï÷ íØ ðŽ î óä‹ ñ Ž Šaì ìó÷ LçbØûŠaŒ ì çˆ ñ Ž Šaì ß ŠbØ ðÄì‹à æŽïÐbà bånaŠbq ì ðmóîýóàüØ bîŒbØbš bä‹  bØóäa‡îóà Ûòì ðŽ áŽîŠóè óåïmbè çaì æŽïÐbà ãò†Šóè çaìíè ŠìŒ Šóiˆ ðŽ îŠaìò†ŠíØ æŽïmbéÙŽïq ì† Äó÷. óî‹Ø Šó óîìíi ðmóîýóàüØ æŽï“ŽïØ ð’ím ãaìò†Šói ñŠaìò†ŠíØ ñˆ ñ Ž ‡äóš ðŽ Ä Šóiˆ ì ç‹ÙÝ“Žïq üi ÂäóÄóè æŽïÅïÜò† ì ìíä æŽïïÄóä bî óäbïàò†Šó bä‡äbèóïŽ q æŽïÅïÜò† ì bÙŽîŠ l bàìóÜ Lóåîìíi çbØóîóä çbäˆ bî ðmóîýóàüØ bä‹Øó’ó  ì çìíšóÅ“Žïq ì çbäˆ ì ÛûŠaŒ ðŽ èóïŽ q bä‹Ø’bi l pójîbm æŽîŠíu ìaŠíu æŽïîbbî bånƒŽîŠò† bä‹ØaŒòŠb’ ì μ“‚ói æŽïîŠbïäaŒ bÙŽîŠ l bòìŠóè Lçaì ŠójàaŠói æŽïmóЊò† ÆïŽ ä æŽïàbäóÜói ì ðmýòì æŽïîbbî Äìì† ß ü‚ æŽïÐbà l ñˆ ómbéÙŽïq Äó÷ ðŽ èóÜóàüØ æŽïî ðäò†óà ðŽ èó óÜóàüØ çììa‹ƒÙŽîŠ ì ðŽ móàüÙy æŽïî‡äaŠŒóàa† bÙŽîŠ l ðmóÜìò† ðŽ ØòŠínÜóØ íØ ç‹Ø óïmbè ñ Ž ‡åè üi ŠbØ LóÄ a†íu a†íu çììóè ì ñŠaì ðÄ l pójîbm ðĆ. póÙió’ó  ì pò‡Üóè ñŠó ðŽ äbnŠíØ ß çbØûŠaŒ ì çbäˆ æŽïÐbà bä‹ÙÝï“Žïq ñˆ† ðŽ Üói LçŽîŠbq† çaì æŽïÐbà íØ óåïnƒŽîŠò† bbî bØòŠbàˆ ðŽ äbn†ŠíØ ðŽ äbàóÜŠóq a† ñŠaì Óbä† ŠûŒ æŽïäónb÷ ì æî‹i bn“ïŽ è íØ ñóè ñ Ž ‡åè l bîŠòìbi ðäbn†ŠíØ bnïÜ ðÄ À Ž bà bä‹Ùèò‹ÐŠói ì ç‹Øó’ó  ŠójàaŠói ß ç‹îŽ Š íØ æîóè æŽïî a† ñ†ŠíØ ðŽ ÜóàüØ ì çbäˆ æŽïÐbà ñˆ† ñ Ž ŠínÜóØ bn“Žïè íØ a† ðŽ îŠòìbi ñ Ž ì † bî ðäbn†ŠíØ bnïÜ. ðmbéÙŽïq ómŠí‚ ðŽ î çaì æŽïÐbà ñ Ž ‹äóîý ñ Ž ŠìínÜóØ ŠójàaŠói ß ñ‡u l ðŽ äbn†ŠíØ ß çbØûŠaŒ bàìóÜ Lóàaìò†Šói bî ÛíØbä ì ÚŽï÷ ñˆ† æŽîŠínÜóØ ì솊óè çbÄ aŠójÐbä† óäþáÝà ìó÷ üi LoŽïéi ðŽ Ü ‹mŽïéi ì mŠí‚ çaì æŽïÐbà bånaŠbq ñ Ž ŠínÜóØ íØ ñóè ñ Ž ‡åè l bïćŽïq


æŽïîbbî bånƒŽîŠò† ì bbî l çìíša‡Žïq ì ðîbbî æŽîŠbØ bØóàüØ ñˆ  Ž óióà ðŽ Ä † bàìóÜ Lóî ðćŽïq bî óÄ ðŽ móàüÙy ðŽ îý ˆ ‹maŠbØ æŽîŒaíŽï’ ì ñ Ž Š bäbåï÷ŠbÙi ì pójîbm Šó ß ñŠbØ ñ‡u ðŽ ØòíŽï’ l ðäbn†ŠíØ bnïÜ Lóîa† ðmbèa† æŽïÜb Šaíš ðŽ àbäŠói .pó؆ çbmb÷a‹vï÷ ì ðîbbî æŽïïèóÜbÄ bä‹Ø‹q ñ Ž † ì æîóØ ‹mŠí‚ ñ Ž † çbäˆ ì pò‹Ðb÷ ŠójàaŠói ðŽ î‰ïmì‡äím bäìíiŠbåèŠói- 29-1 .çaŠbÙäaìbm bäa†aì çbäˆ bån’íØ a†Šbî† bä‹Øåi üi æîóØŠbØ •‹¥IðÙŽï bä‹ÙŽïqóÜóÕ’óm bäþŽïèóä üi ðŽ Øóîbbî bånƒŽîŠò† üi æîó؆ŠbØ-29-2 .çbäˆ l Hðåu ñŠìíib÷ LðmóîýóàüØ Lðbï ñ Ž Šaì † çbäˆ ðŽ èóïŽ q bä‹ØŽïè l üi æîó؆ŠbØ- 29-3 .a† ñjäó’ìòŠ ì ì ‡äím æŽïïäbiŠíÔ æŽïäˆ bä‡äaìóy æŽîŠónäó bî ñìóåÈóà ì ñ††bà bî‹n“q- 29-4 .æîó؆ ðŽ î‰ïm .æîó؆ a‡îóq çbàýòŒ ì çbäˆ üi ñŠbØ æŽïäbØóî æŽïÅïÜò†- 29-5 .çó؆ Þ“Žïq çbäˆ æŽïÐbà æŽïî μš a† çaŠbî‹i ì bbî çaì l ñ Ž †- 29-6 .æî‰Äóè ðŽ i æŽïÙîa† ì çbäˆ bä‹ÙîŠbÙîŠbè aŠüm bä‹ÙèŠóЊói üi æîó؆ ŠbØ- 29-7 .‡äóàŠbØ æŽïÙîò† üi bèóåïîa† bä‹Øa‡îóq üi æîó؆ŠbØ- 29-8 ñ Ž † çaì bä‡äb“Žï÷ ì çbØûŠaŒ ñˆ† ðŽ î‰ïmì ‡äím ß  Ž m‹îŽ Š üi æîó؆ŠbØ- 29-9 .æîóØóÌò†óÔ .çbØûŠaŒ bä‹ØŠbØ bä‹ØóÌò†óÔ bbî bånƒŽï÷ŠbÙi üi æîó؆ŠbØ- 29-10 .Ša†bÑà æŽïî ðŽ ä‡äaŠüi ãò†ì ñŠbî æŽï’ü‚ æŽïéu bä‹Ùåïia† üi æîó؆ŠbØ-29-11 .æîó؆ ó’ó ŒbåÜói ì ŠbØì ‘óØ ðŽ i æŽïØûŠaŒ ýbà ñ Ž †- 29-12


† íØ ðØòíŽï’ l æîó؆ μia† çbØûŠaŒ bîü‚óiŠó bïmóîbóØ ß  Ž m‹ ŽîŠ- 29-13 .pò†óÅäòŠ a† ðŽ äaŽï‚ ì ò†ŠòìŠóq æŽîŠaì :çaìý bïîŒb çbï’ ñ Ž Šaì †- 30 l ðŽ äbn†ŠíØ ðŽ î ðmbèa† ì óäbéi l ðŽ î ðÄû‹à ðŽ ØóîbàŠó ðŽ äbn†ŠíØ çììý bnïÜ bäa†ómìíq ðŽ éu bàìóÜ Loïi† ‹mŠó üà ç‹Øa‡îóq çaì üi óÅïÜò† ì ç‡äbèóïŽ q :μäaŒ† ü‚ ðŽ ØŠó÷ l ãó÷ Lóä ðäbn†ŠíØ æŽï−ó  ìó÷ pójîbm l Læîó؆ a† çaìý Äbä † ðŽ îŠbÙŽïi bä‹ÙáŽïØ æŽïÜìóè- 30-1 Lñˆ ðŽ −bàŠb÷ ðŽ Ä bäbåï÷ óÅnò† l æŽïÙŽîŠ ˆ ÚŽï÷ LçìíàŒó÷ l ì óàbäŠòìbi ça†í‚ .óî ðŽ móàüÙy æŽïèó Œò† ì ãa† bä‹ØóÜóÙîóè ìíäˆìŠó ç‡äaí‚ çììý çaì üi æîóØìò‹îóq ñ Ž † ðŽ îŠbÙŽïi bîŠbÙîŠbè ðŽ àónï- 30-2 ñ Ž † ñˆ  Ž óióà ðŽ Ä üi. ðŽ ä‡äaŠŒóàa† bmóè çaì bäì횊ò† ðŽ àò† ˆ, ñ‹Ùàb¸ .æîóØ çb‚Šóm üi ðŽ äbn†ŠíØ báŽîŠóè bu†íi bØóÙ“q bä‹Øò†bàb÷ üi μåï÷ŠbØ l ðŽ äbåŽïèaŠ ðŽ àónï ñ Ž † pójîbm æŽïïŠíØ bÙŽîŠ l- 30-3 .ñŠbØ ñ Ž ŠaŒbi üi çaì çaìý çaì üi ñ Ž † a† pójîbm ðŽ mŠó؆ ñ‡äòìbä ì Ûìí›i æŽîˆû‹q ðŽ àónï- 30-4 çaì bîn“q ñ Ž † ‰îŽ Š† ãì† ì ñóè Šó ß †ìí âŽïØ æŽîŠóÔ bÙŽîŠ l ì μåóàa† .æîóØ óÄ ðŽ móàüÙy ðŽ îý ˆ ç‹ÙîŠbÙîŠbè ì pójîbm ðŽ mŠóØ bä‹ÙïäbÄón“q ì ça‡äbè- 30-5 .óÄ ðŽ móàüÙy ðŽ îý ˆ çaì bä‹Ùîn“q ì ŠbÙŽïi çììý bånƒŽï÷ŠbØ l üi ðŽ àò† Ša†bÑà bä‡äaŠíi üi çaŠóÄò† ì …bm ìíàóè ß çb−ó  ýbà bä‹ØbÄb÷- 30-6 .”‚ói †ìí æŽïïćŽïq bä‹Ùåïia† ì ðŽ îŠbÙŽïi


aŠóÔ íØ ðŽ móàüÙy bmójîbm bØóÔì‡å bÙŽîŠ l ðŽ äaŽï‚ bäbåïøÙŽïq bä‹ÙïäbÄón“q- 30-7 bä‹ØbÄb÷ bòìŠóè. ‰îŽ Š† ðŽ Øóàò† l ñ Ž ì bä‹Øa†ó÷ ì ñàòŠ bØó−aŒbÔ l çaìý ómò‡i .‰îŽ Š† ãì† ì âŽïØ æŽïnÔ l çaì üi æmì‹Ð ì çaìý üi çbïäb‚ æŽïèóÜóàüØ æîó؆ pŠíØ bî ðîó“ïq bä‡äaí‚ çbî çbåŽïèaŠ ðŽ àónï bä‡äaŠŒóàa† l ŠbØ- 30-8 .çaì üi ñŠbØ æŽî’bi æŽïÅïÜò† bä‹Øa‡îóq bnóióà üi LóàbäŠòìbi ðŽ i çììý ìó÷ üi bä‹Ù’ü‚ bnóióà l. çóØ ðŽ ä‹Ùåï“äóäb‚ ðŽ àónï ß ðŽ äìíša‡Žïq ñ Ž †- 30-9 .çaìý üi ðŽ ä‹ØŠbØ ðŽ ÅïÜò† ì Žïéi æŽîˆû‹q bÙŽîŠ l ðŽ äbn†ŠíØ báŽîŠóè ß ðŽ ä‡äbš ðŽ mŠóØ bä‡äaˆóÄ- 30-10 ü‚ æŽîŠóÄò† ß póÙ’ü‚ ça‡äí æŽï−ó  üi ñóÅïÜò† ñ Ž † óÄó÷ óÙäíš. çóîý óàóè .oïi Äai l ì ’bi ñ Ž † ñˆ óà bä‡äbš ðŽ î ñŠìíib÷ ñ Ž Šbi ì æi æŽïéàóèŠói :a† ñŠa‡ï÷ bïîŒbØbš ñ Ž Šaì†- 31 ì ñŠa‡ï÷ æŽïØóî  Ž b÷ Šó ß ñŠa‡ï÷ ñ Ž Šaì óØíä bmóè ì1991 ýb bäa‡ÝèŠó ˆ óÄü‚ l çìíjèò‹ÐŠói ðŽ äìíi ðvåØb÷ æŽî‡äóÄbä ì ñ† æŽïî ñŠa‡ï÷ æŽïî‡äaŠŒóàa† ðŽ äa‡ÝèŠó •bq ß ñ‹ÙäaŠìì æŽïØ‹Žîˆbi ì ‹Žîˆbi ì ‡äí  íØ “q pójîbm l Lóïnî† ç‹ØŠójàóè ì ñŠbïäaŒ ñ Ž Šaí‚ aŠbàb÷ ðŽ Ä † Lç‹Ùäa†óÄb÷ óåïmbè ìíä ˆ ì Šó :æÄó؆Šò† ñ‹Ùäa†óÄb÷ æŽî‡äí  aŠbàˆ óØíä ðŽ Üói Lçìíibà ‡äí  651  Ž m l 1991 ýb ß ç4381 Lóî ðŽ äbn†ŠíØ æŽïî ñ† æŽïånÐóÙ“Žïq ðŽ Ýà l Þà ðŽ äbn†ŠíØ ß ñŠa‡ï÷ ðŽ àónï ðŽ Üói æŽïïćŽïq ì ðmýòì bä‹Øó’ó  ßó  † íØ óîóè bòì bØóäa‡Žïqó’ó  l ðćŽïq bàìóÜ ðäbn†ŠíØ bnïÜ ðŽ èò‹ÐŠói ðŽ àbäŠói ì oaí‚ ì ðŽ ä‹Ùmóà‚ bî ðmbèa† bÌbäíÔ


:bàìóÜ Loï−íi aŠójÄbä ß a† çbmýónò† bä‹Ù’óia† † ðŽ îŒóØŠóàý bä‹ÙáØíà üi æîó؆ŠbØ31-1üi ça‹îŒòì bmbÅu ˆ çbmýónò† bä‡äaŒóia† üi Lçbèó ŽîŠbq æŽïîŠóióÅîŽ Š ì çbmòŠaŒòì .çaŠóÄò† ì ëó ŽîŠbq æŽïî ñŠa‡Žï÷ æïŽ Øóî çbmòŠaŒòì (21) ˆ íØ ðØóîòíŽï’ l çbmòŠaŒòì aŠbàˆ bä‹ÙáŽïØ üi æîó؆ŠbØ- 31-2 .oîŠíióä bmòŠaŒòì aŠójÐbä† çbïî‡äòíîóq bånƒÙŽîŠ üi æîói†óÅ“Žïq ðäìÙÝ÷ bmóàíÙy- 31-3 .a† çaŠóÄò† bî‹Žï ŠbØ ì ì çbïmýòì æŽïÜóàbà bä‹ióÅîŽ Š l üi æîó؆ ñ Ž Šó−óq ÚŽï÷ ðŽ àónï l ŠbØ- 31-4 .ñŠa‡ï÷ båïmììŠ bäþŽïèóä bä‹ióÅ“Žïq ì ðŽ móàüÙy æŽî‡äóàŠbØ bäbåŽïèaŠ üi ñŠa‡ï÷ bäa‡Žïqó’ó  æŽî‡äóÄ- 31-5 .μåóàa† ñ Ž † çaì æŽïäbï’ bä‹ÙîŠbÙîŠbè üi æî‹ †Šòì ðäbïi çììa‹ƒÙŽîŠ bïîaŒòŠb’ ì çìíàŒó÷ ˆ ñbÑà- 31-6 .a† ñŠìíib÷ bä‹ióÅ“Žïq † óà “  æŽîŠóåŽïÙ“q æŽïîbbî ì μåóàa† ðŽ äbn†ŠíØ ß ñ Ž † ðŽ èaŒóä bØónò†- 31-7 .μƒŽï÷Šò† ñ Ž † a† “  æŽïèó Œò† ì pòŠaŒòì o“  ß óÄ ðŽ èaŒóä l Šó æŽïî .μƒŽï÷Šò† ñ Ž † ðŽ áŽîŠóè bî ðîaŠa† aŠa‡ï÷ bîbbî- 31-8 æŽïÅïÜò† † ðŽ ïäbØóî bä‹Ùåïia† üi μƒŽï÷ŠbØ l ñ Ž † ðŽ äbn†ŠíØ bmóà‚ bmbÅu- 31-9 .a† “  æŽïÑîŒòì bä‡äbèó aŠ ì ŠbØ æŽîŠbiìŠb؆ ðiy bäa†ŠòíŽïnò† ß ñ ŽŠñ Ž † ì æîóØa†íu ÚŽîˆ çbmýónò† ñ Ž †- 31-10 .æî‹  a† çaì


ñ Ž † ÓbÐó’ bØóïØ‹Äóè ñ Ž † La† ðŽ móàüÙy æŽîŠò‡äóm ì oójŽî‹ ñ Ž Šaì †- 31-11 .æî‹  ñ Ž ŠbÙïnzï÷ ì ðîbbîóä bäa†ŠòíŽïnò† ß ñ ŽŠñ Ž † ì æîóØ μia† ñŠaŒòì æŽïníq ça†í‚ o“  ðŽ äbàb bä‹Øa‹Ù’b÷ üi μƒŽï÷Šò† ðŽ Øóîbbî ñ Ž †-31-12 .ðŽ äbn†ŠíØ báŽîŠóè æŽïmójîbm æŽïÝq ì båî‹i üi μƒŽï÷Šò† ðŽ Øóîbbî ñ Ž † La† ñ Ž Šbîˆ  Ž b÷ † ðŽ îŒaìbïu bä‹ÙáŽïØ üi- 31-13 ì ‡ïèó’ bîŠbÙîŠbè bÔì‡å üi ñì bä‹Ùäb‚Šóm ì pójîbm æŽïÝq ðŽ šíà ˆ10% .çbî‹ÙÜbÑäó÷ óåîò† ñóšíà ÆïŽ ä ãb¸ æŽïÜb ì† ñ Ž † pójîbm ðŽ mŠóØ bä‹ÙØýbš póàóƒŽïq- 31-14 .pójîbm ðŽ mŠóØ ónï›i ðŽ Øò‡äóàŠbØ Šóè bî ìíä bØóîbbî bån“ŽîŠa† ì 1987ýb bî 150aŠbî‹i l ç‹ØóäŠbØ- 31-15 bånƒŽîŠò† ì æi aŠbq † “  ðŽ mŠóØ ß ðibÔóä bånƒÙŽîŠ æŽïÐbà a‡Žïm íØ ðŽ ä‹ØŠbØ ßó  † ñb−í  bî pójîbm ðŽ mŠóØ æŽîŠbÙŽî‹Ø üi ðmóîýóàüØ bîŠbÙåïia† üi ðŽ Øóîbbî .ðmóÜìò† ÆïŽ ä ñ Ž ŠbØ aìa‹ƒÙŽîŠ æŽîŠóÅïq : ðÅn’ü‚ æŽïïmýòì . óî ðŽ ïäa†óÄb÷ì ðŽ äíiìíä bnïÜ. óî ðmŠbq ì ðmóÙŽï÷ bÙ“rÄóè bnïÜ Lðäbn†ŠíØ bnïÜ bîŠbåèŠói ì ðma‹Øíº† æŽïØŠó÷ bäbåï÷ ê¡ ì Ša숆 æŽïÌbäíÔ † òìóè óØónïÜ ˆ ðŽ äìíjnaŠ o“q üi ‡äóš bØ óî‹ÙïÔbm a† ðŽ äbn†ŠíØ bä‹Ùäa†óÄb÷ ì çbnŠìm , òŠí¬ó‚ ì Šü óä ðŽ äbn†ŠíØ æŽîŠó ß ó“ŽïØ æŽîŠóÄò† ñ Ž ‡åîb÷ì ðéuóåi ì ’b÷ ì ðÉÔaì ðŽ Øóîbàóåi Šó ß íØ LŽñì ðŽ àbäŠói ì  Ž ïÜ ðŽ Ä üi ðŽ äa† ñŠòìbi l ñˆ çìíè bnïÜ ðŽ Ä üi ðŽ äa‡äò† l. ´“ŽîŠa† óïmbè ðŽ äbåïøé¡ üi  Ž ni ì ðŽ äa†ý ˆ Šìì† .çóØ Šó íà ü‚ æŽïïÄóä ì ü‚ üi ’bi bØóäbîˆ ñ Ž † ðäbn†ŠíØ


ðŽ ïäa†óÄb÷ì çíiìíä ÄòŠói

evro  

evropress.com