Page 1

VOORWOORD In aansluiting op onze schoolgids treft u hierbij de praktische informatie voor het schooljaar 2013-2014 aan. De schoolgids ontvangt u eenmalig. In die schoolgids informeren wij u over de onderwijsvisie en hoe dat vorm krijgt. Daarin worden onderwerpen behandeld als ons onderwijsconcept, aanmelding en toelating, de ouders en contacten van school met andere instanties. De praktische wegwijzer bij de schoolgids krijgt u jaarlijks. Hierin vindt u onder meer informatie over de schooltijden, vakanties, overblijven, buitenschoolse opvang, etc. Als aanvulling op deze praktische wegwijzer verwijzen we u graag naar onze nieuwsbrief die om de twee Ă drie weken verschijnt. In de nieuwsbrief leest u actuele informatie over de komende activiteiten op school. Ook wijzigingen op deze schoolgidsbijlage staan daar in. Mocht u na het lezen van deze wegwijzer of na het lezen van de schoolgids nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind of met de directie. U krijgt dan antwoord op uw vragen. Wij wensen u en uw kind een heel fijn schooljaar. Henk Nieborg directeur

1


2


INHOUDSOPGAVE Schoolgegevens

4

Schooltijden

6

Vakanties en vrije dagen

6

Schoolverzuim

7

Gymlessen en schoolzwemmen

9

Vervanging bij ziekte

10

Zo zijn onze manieren

10

Speciale activiteiten

12

Naar het voortgezet onderwijs

14

Overblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal

15

De ouders

16

Protocollen en klachtenregeling

19

Veiligheid

25

3


Directie Directeur: Henk Nieborg Bestuur Stichting “Openbaar Onderwijs Groep” (O.O.G.) Postbus 4, 5460 AA Veghel Telefoon: 0413-321248 E-mail: info@openbaaronderwijsgroep.nl Website: www.openbaaronderwijsgroep.nl Bovenschools management College van Bestuur: Sandra Beuving Ambtenaar leerplichtzaken Deth van Wanrooy Telefoon: 0412-629070 Inspectie Basisonderwijs Inspecteur: mevrouw Bloemhard Telefoon: 088-6696060 E-mail adres: eindhoven@owinsp.nl Website: www.onderwijsinspectie.nl GGD Jeugdteam Jeugdarts: dhr. John Gerretsen Logopediste: mevrouw C. van Heugten

4


Leerkrachten Groep 1-2 MariĂŤtte van Eeuwijk (ma en di) Ria Dernison (wo, do en vrij) Groep 3-4 Sanne Schuurbiers (ma, di en woe) Barbara van Alphen (do en vr) Groep 5-6 Peter Bredewoud Groep 7-8 Dirk Damsma Onderwijsassistent Niels Swinkels (di, woe, do, vr) Interne leerlingbegeleider Jos Koppenhol (wo en vr) Individuele begeleiding en tutoring Irene van Leeuwen (wo en do) Onderwijsondersteunend personeel Administratie: Jeannette Nieborg (vr mo) ConciĂŤrge: Toon Scheffers

5


SCHOOLTIJDEN Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Alle groepen 08.45 – 12.00 uur 13.00 – 15.15 uur Woensdag 08.45 – 12.30 uur Groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij Pauze (dagelijks) 10.30 – 10.45 uur 12.00 – 13.00 uur (behalve op woensdag) Aanvang van de lessen Tien minuten voor aanvang van de lessen (8.35 uur) mogen de kinderen naar binnen. Ze kunnen dan hun verhaal doen bij de leerkracht of even bijpraten met klasgenoten. Om 8.40 uur luidt de schoolbel en moeten de kinderen naar binnen. Wij willen u met nadruk vragen om te zorgen dat uw kinderen uiterlijk om 8.45 uur op school zijn, zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen. We stellen het op prijs als kinderen die vlak bij school wonen, niet met de fiets komen. ’s Middags is er geen inlooptijd en komen de kinderen, mits het droog weer is, pas om 13.00 uur binnen. Als u om 12.00/12.30/15.15 uur uw kind komt ophalen, vragen wij u om buiten te wachten. Mocht u behoefte hebben om even bij te praten met de leerkracht, loop dan gerust na schooltijd even de klas in. Indien u een vraag heeft die meer tijd in beslag neemt, maak dan een afspraak met de leerkracht. Hij/zij bekijkt of er meer mensen bij betrokken moeten worden, bijvoorbeeld de intern begeleider of de directeur. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2013-2014 Herfstvakantie Kerstvakantie Carnaval Tweede Paasdag Meivakantie Hemelvaart 2e Pinksterdag Zomervakantie

14 t/m 18 oktober 23 december t/m 3 januari 3 t/m 7 maart 21 april 28 april t/m 9 mei 29 en 30 mei 9 juni 14 juli t/m 25 augustus

6


Studiedagen Voor het schooljaar 2013-2014 worden een aantal studiedagen/middagen voor het gehele schoolteam gepland. Op deze dagen/middagen zijn alle kinderen vrij van school: maandag 23 september vrijdag 8 november vrijdag 20 december

maandag 17 februari vrijdag 4 april maandag 2 juni

Continurooster Op de vrijdagen voor de carnavalsvakantie, meivakantie en de donderdag voor de zomervakantie draaien de kinderen van groep 5 t/m 8 het zogenoemde continurooster. Dit betekent dat alle bovenbouwkinderen gratis overblijven onder begeleiding van de leerkrachten. Ze hebben op die dagen een korte middagpauze, waardoor ze al vroeg in de middag uit zijn. De precieze eindtijden hoort u te zijner tijd van ons. Het aanvragen van vrije dagen In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels zijn te vinden in de wettelijke verzuimregeling en deze ligt ter inzage bij de directie. Wilt u buitengewoon verlof aanvragen dan kunt u bij de directeur een formulier halen en invullen. In de regel wordt geen toestemming verleend voor extra vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om. SCHOOLVERZUIM Van ongeoorloofd schoolverzuim kan sprake zijn vanaf de leeftijd van 5 jaar, want pas dan is een kind leerplichtig. Waar nodig proberen wij de reden van het verzuim te achterhalen en er aan bij te dragen dat de door ons ongewenste situatie snel wordt beĂŤindigd. In ieder geval moet de school de leerplichtambtenaar van de gemeente van het verzuim in kennis stellen.

7


Verzuimregistratie De school houdt een verzuimregistratie bij. Wanneer er geen geldige reden is of er geen toestemming is gevraagd of verleend, dan wordt het verzuim als ongeoorloofd geregistreerd en gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze zal dan contact opnemen met de ouders. Wij wijzen u erop dat De Leeuwerik zich aan de wettelijke regelgeving houdt, als het gaat om verlof buiten de schoolvakanties om. Vrijstelling van onderwijs In onze lessen en bij onze activiteiten houden wij zoveel mogelijk rekening met de multiculturele achtergrond van onze leerlingen. Toch kunt u in enkele gevallen, op grond van uw godsdienstige overtuiging, vrijstelling vragen van de lessen of activiteiten die op school gegeven worden: - omdat een godsdienstige feestdag samenvalt met een schooldag. - omdat de activiteit in strijd is met uw levensovertuiging. Om voor vrijstelling van onderwijs in aanmerking te komen moet u bij de directeur een aanvraag indienen. Hij heeft een compleet overzicht van situaties waarin een melding volstaat en wanneer vrijstelling gevraagd moet worden. Afmelden van uw kind bij ziekte en/of afwezigheid Wanneer uw kind(eren) vanwege omstandigheden afwezig is/zijn, vinden wij het prettig als u dat dezelfde morgen tussen 8.15-8.45 uur doorgeeft. Dat kan op 3 manieren:  Telefonisch naar nummer 331741  Per mail: naar info@obsdeleeuwerik.nl  Schriftelijk door een briefje op school af te (laten) geven. Als blijkt dat uw kind door ziekte langere tijd niet naar school kan komen, is het van belang dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt. De leerkracht kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het academisch ziekenhuis.

8


Voor een bezoek aan de tandarts/huisarts krijgt uw kind in principe vrij. Toch willen we u vragen om deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Als dit niet kan, vragen we u om uw kind pas op te halen wanneer u daadwerkelijk moet vertrekken om tijdig bij de arts te zijn en hem/haar daarna zo spoedig mogelijk weer terug te brengen, om zo de (geoorloofde) verzuimtijd te beperken. GYMLESSEN EN SCHOOLZWEMMEN Gymlessen De kleuters hebben voor de gym- en spellessen ballet- of gymschoentjes nodig, voorzien van hun naam. De schoentjes kunnen op school blijven en tijdens de vakantieperioden mee naar huis genomen worden. Tijdens de gymlessen voor groep 3 t/m 8 moeten de kinderen passende sportkleding dragen (een kort sportbroekje, shirtje en gymschoenen). Vanaf groep 3 nemen de kinderen ook een handdoek mee. Na de gymles moeten de kinderen verplicht douchen Een goede tip: wilt u de sportkleding merken, dit voorkomt veel ongemak. De gymlessen worden gegeven in blokuren. Dat betekent dat de groepen ĂŠĂŠn maal in de week een langere gymles krijgen. Tijdens dit blokuur worden zowel gymoefeningen als spelmomenten ingebouwd. Op deze manier proberen we de gym-tijd zo effectief mogelijk te benutten en behoeven de kinderen maar eenmaal in de week met de bus mee. Bovendien zijn we minder tijd kwijt aan omkleden en douchen. De gymtijden en locaties: Groep 5-6-7-8: Groep 3-4:

maandag 13-15 u woensdag 9-11 u

De Wervel in Volkel De Wervel in Volkel

Schoolzwemmen De kinderen van groep 4 gaan zwemmen met de doelstelling hen op te leiden voor minimaal diploma A. Indien dit niet lukt, dan

9


mag het kind ook in groep 5 mee schoolzwemmen tot dat diploma A is behaald. Na maximaal 2 jaar zwemonderwijs zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het oppakken van het zwemonderwijs. De zwemles wordt gegeven in het overdekte zwembad Drie-Essen in Uden op maandagmiddag. VERVANGING BIJ ZIEKTE Als een leerkracht ziek of afwezig is, wordt de groep in eerste instantie opgevangen door een vervanger uit de vervangersdatabase van de Stichting OOG. Zijn er geen vervangers beschikbaar, dan wordt gekeken of er personeelsleden beschikbaar zijn die geen groepstaken hebben. Als dit geen uitkomst biedt, wordt de groep verdeeld over de andere groepen en gaan de kinderen met een gepast programma aan het werk. In het uiterste geval kan een groep naar huis gestuurd worden. Uiteraard gebeurt dit pas nadat we de ouders daarover hebben ingelicht en nooit op de eerste dag van ziekmelding. De kinderen van een groep mogen nooit langer dan één dag thuis zijn. Mocht het probleem van de vervanging na één dag nog niet zijn opgelost, dan is een andere groep aan de beurt om een dag thuis te blijven. ZO ZIJN ONZE MANIEREN Huiswerk Tot en met groep 4 wordt alleen in bijzondere gevallen en in overleg met ouders huiswerk gegeven. Wel worden de kinderen van tijd tot tijd gestimuleerd om thuis iets te doen, bijvoorbeeld het voorbereiden van een spreekbeurt, materiaal verzamelen voor projecten e.d. Vanaf groep 5 kan aan kinderen gevraagd worden een toets thuis voor te bereiden. Vanaf groep 7 wordt één maal per week een kleine taak mee naar huis genomen. Ook activiteiten zoals boekbesprekingen, spreekbeurten, leesbeurten, gedichten en projectwerk horen bij het huiswerk. Wij willen de kinderen een houding bijbrengen die er toe bijdraagt, dat zij binnen een bepaalde tijd werkopdrachten kunnen maken.

10


Daarnaast krijgen het aanleren van de juiste studiehouding, werkwijze en studieplanning veel aandacht. Dit doen we mede door de kinderen te leren hoe ze met een schoolagenda om moeten gaan. Spullen mee naar school Om te voorkomen dat spullen stuk gaan of zoek raken mogen kinderen geen speelgoed en spullen van thuis mee naar school brengen die ze daar niet nodig hebben. Werkverzorging en omgang met materialen Een goede werkhouding en werkverzorging is van groot belang voor de vorderingen van uw kind(eren). Wij proberen de kinderen op school bij te brengen dat ze zuinig moeten zijn op de spullen van henzelf en die van anderen. Wanneer materialen door eigen gedrag stuk gaan of kwijt zijn, wordt een vergoeding gevraagd. Telefoon of bezoek Voor schooltijd kunt u altijd een korte mededeling of vraag kwijt bij de groepsleerkracht van uw kind. Wanneer u iets met de leerkracht wilt bespreken wat meer tijd in beslag neemt, kunt u het beste een afspraak maken. Neemt u dan wel zelf even contact op. Van 8.00 uur tot 17.00 uur is er altijd iemand aanwezig op school. We hebben op school de afspraak, dat leerlingen alleen in dringende gevallen gebruik mogen maken van de telefoon. Dit na toestemming van de groepsleerkracht. Snoepen op school Wij vinden dat er op school niet gesnoept mag worden, met uitzondering van feesten en verjaardagen. We hebben dan ook besloten om alleen gezonde tussendoortjes en water in de kleine pauze toe te staan. Dit is, met de hulp van ouders, prima gelukt. Ook dit jaar rekenen we op uw medewerking. Verjaardag Jarig zijn is een gezellige gebeurtenis en daarbij hoort vaak trakteren op

11


school. Daar hebben wij natuurlijk geen bezwaar tegen. Voor een verjaardag maken we een uitzondering en mag er wel snoep getrakteerd worden. Maar natuurlijk zijn er ook genoeg gezonde lekkernijen om mee rond te gaan. Veel ouders hebben hierin een enorme fantasie. Bij de groepen 1 en 2 wordt de verjaardag meteen ’s morgens bij het begin van de dag gevierd en mogen de ouders meekomen als ze dat leuk vinden. Wij willen u vragen om uitnodigingen voor eventuele kinderfeestjes niet op school uit te delen. Dit om teleurstelling bij andere kinderen te voorkomen. Rookverbod In de school geldt te allen tijde een algemeen rookverbod, ook op de schoolpleinen. Wij vinden het belangrijk dat er niet gerookt wordt in het bijzijn van kinderen: dus ook niet op het schoolplein. Tijdens bijzondere gelegenheden, zoals afscheidsavond van groep 8 of een afscheidsreceptie van een collega, wordt hierop een uitzondering gemaakt en mag alléén op het schoolplein worden gerookt. Foto’s en filmopnames We willen u erop wijzen dat tijdens feestelijkheden en speciale activiteiten soms foto’s en/of filmopnames worden gemaakt van de kinderen. Deze foto’s zijn voor eigen gebruik binnen de school (schoolgids, klassenkrant e.d.) en op de website van de school geplaatst. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit doorgeven aan de directeur. SPECIALE ACTIVITEITEN Schoolfotograaf Aan het begin van het schooljaar brengt de schoolfotograaf een bezoek aan de school. Van elke basisgroep wordt een groepsfoto gemaakt en ieder kind wordt apart gefotografeerd. Eventuele broertjes en zusjes worden ook samen op de foto gezet. De foto’s zijn vrijwillig bij te bestellen.

12


Aulasluiting Een aantal keren per jaar treden de kinderen voor elkaar op tijdens een aulasluiting. Deze sluitingen zijn altijd op donderdag. Ouders zijn hierbij van harte welkom. Aulasluitingen worden in de maandkalender aangekondigd. De aulasluiting wordt gepresenteerd door één van de groepen, alle andere groepen verzorgen een optreden binnen een gezamenlijk thema. De sluiting duurt ongeveer drie kwartier. Het groot schoolproject Eenmaal per jaar besteden wij met een groot schoolproject aandacht aan één bepaald onderwerp, dat voornamelijk door de kinderen wordt gekozen. De gehele school is dan met eenzelfde thema bezig. De volgende projecten hebben de afgelopen jaren de revue gepasseerd: Gezond gedrag, Kunst, Theater, Circus, Spelen, Film en fotografie, Andere landen, Ridders en kastelen, Olympische spelen. Daarnaast heeft elke groep haar eigen projecten. Te denken valt bijvoorbeeld aan een thema rondom de schoolreis, het schoolkamp, een bezoek aan Slabroek, een museum, een bedrijf, enz. Verder zijn er in het kader van wereldoriëntatie excursies en natuurwandelingen op momenten, waarop kinderen met een bepaalde stof bezig zijn. Schoolreisjes en schoolkamp In mei, juni of juli gaan de groepen 1 t/m 5 een dag op schoolreisje. De bestemming van deze reisjes kan per jaar variëren. De laagste groepen blijven relatief dicht bij huis en de

13


hogere groepen gaan iets verder weg. U leest in de nieuwsbrief waar de kinderen naar toe gaan. De groepen 6-7-8 gaan op schoolkamp. Zij gaan niet aan het einde van het schooljaar, maar juist aan het begin, meestal in september. Dit komt de groepsvorming ten goede. NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Het laatste jaar in groep 8 is voor de leerlingen een periode van verandering. Zij gaan de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en moeten zich oriĂŤnteren op hun nieuwe school. Aan de hand van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de eigen observaties van de leerkrachten, krijgen de leerlingen uit groep 7 aan het eind van het schooljaar een voorlopig advies. Dit advies wordt met de ouders besproken. Alle leerlingen van groep 8 nemen in het voorjaar deel aan de eindtoets van CITO. De kinderen waarvan wij verwachten dat ze naar het VMBO gaan, maken ook nog het Brugklasonderzoek. De toets-gegevens kunnen nodig zijn voor de aanmeldingsprocedure. Na aanmelding stuurt De Leeuwerik alle gegevens van de kinderen door aan het voortgezet onderwijs en vindt er regelmatig uitwisseling plaats van ervaringen. Ook wordt de samenwerking tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs geĂŻntensiveerd in het BOVO-overlegorgaan (overleg tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Hierin hebben leraren van het voortgezet onderwijs, leerkrachten van groep 8 en een directielid van het basisonderwijs zitting. Resultaten In het schooljaar 2009/2010 is een omschakeling van de Citoeindtoets naar het brugklasonderzoek in gang gezet. Het brugklas-onderzoek was een initatief van het Udens College en zou de Cito-eindtoets moeten vervangen. De inspectie voor het onderwijs wilde gegevens die op landelijk niveau te vergelijken zijn en daar was het brugklasonderzoek niet geschikt voor. Wij hebben daarom in het schooljaar 2010/2011 besloten om volledig terug te keren naar de Cito-eindtoets. Hierdoor hebben wij

14


voor het schooljaar 2009/2010 geen vergelijking met de landelijke resultaten. In het onderstaande schema staan de uitslagen van 2008 t/m 2009 en van 2011 t/m 2013 vermeld. Vergelijking met de landelijke resultaten: Jaar Aantal ll Gem. score Leeuwerik 2013 9 535,3 2012 15 531,3 2011 11 529,9

Landel.gem. 535,1 534,6 535,2

OVERBLIJVEN, BUITENSCHOOLSE OPVANG EN PEUTERSPEELZAAL Overblijven Tijdens de middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur bestaat de mogelijkheid voor uw kind om over te blijven. Dit wordt verzorgd door Kiobra. Voor kinderen die op vaste dagen overblijven wordt een bijdrage van € 2,- per dag gevraagd. Voor incidenteel overblijven is de bijdrage € 2,25. Het rekeningnummer van Kiobra is 42.48.33.662 of giro 68.98.463. Kinderen moeten zelf hun eten meenemen. Er is wel thee en/of (heet) water beschikbaar (om bijvoorbeeld soep te maken). Indien u uw kind(eren) van de overblijfregeling gebruik wilt laten maken, kunt u bij de directie een inschrijfformulier van Kiobra verkrijgen. Ook ligt daar een uitgebreid protocol met een omschrijving van de activiteiten, het reglement en een contract ter inzage. Informatie en aanmelden Coördinator Kiobra Telefoon: 0413-264143 Incidenteel aanmelden en afmelden 0413-331743 (voicemail inspreken)

15


Voor- en naschoolse opvang In ons gebouw verzorgt Kiobra ook buitenschoolse opvang. Voor informatie over kosten en inschrijving kunt u bellen met Kiobra: telefoonnummer 0413-264143. Peuterspeelzaal Ook peuterspeelzaal ’t Soosje maakt gebruik van ons gebouw. Zij hebben een eigen lokaal met bijbehorende ruimtes. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom om te komen spelen en zich te ontwikkelen. Voor informatie kunt u terecht bij Petra Hoeke, telefoonnummer 0413-247980 (maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend). DE OUDERS Wij vragen ouders om op school te komen helpen bij diverse activiteiten. Hierdoor raakt u meer betrokken bij het onderwijs van uw kind. Aan het begin van elk jaar ontvangt u een inschrijfformulier, waarop u kunt aangeven op welke manier u de school behulpzaam wilt en kunt zijn. Ondersteuning bij excursies, schoolreisjes, feestelijke vieringen, leermiddelenonderhoud en de speelplaats zijn hier voorbeelden van. Wij wijzen u erop dat u als ouders voor eigen risico uw auto ter beschikking stelt voor het vervoer van de kinderen. Leerkrachten en begeleidende ouders zijn wel via school WA-verzekerd in het geval zij voor een ongeval van een leerling aansprakelijk worden gesteld. De activiteiten waarbij de ouders/verzorgers worden ingeschakeld, vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. De Medezeggenschapsraad U bent als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) bepaalt dat ouders èn leerkrachten zitting hebben in de MR. De raad heeft het recht de directie en het schoolbestuur te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken hebben. In een aantal gevallen moet de directie toestemming aan de MR vragen.

16


Het afgelopen jaar heeft de MR. zich speciaal beziggehouden met: jaarplan en jaarverslag; jaarplan WSNS; onderwijskundige ontwikkeling; ontwikkelingen rondom de Brede School; Zorgplan van de Leeuwerik; activiteiten van de PR-werkgroep; groepsverdeling en het formatieplan; school-verbeterplan; bespreekpunten vanuit de GMR (normjaartaak, evaluatie kleine GMR, taakurenbeleid (G)MR, subsidieaanvraag excellente leerlingen, werkplekleren, veldinitiatief passend onderwijs);  vakantierooster;  scholingsbeleid OOG;  verslag schoolbezoek.         

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden zes tot acht keer per jaar plaats. In principe wordt er vergaderd op een maandag voorafgaande aan de GMR-vergadering. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelend orgaan voor alle MR-en binnen het bestuur (OOG). Op de prikborden in de school hangen altijd de agenda en de notulen van de laatste vergadering. De raad bestaat uit 3 gekozen vertegenwoordigers van de ouders en 3 teamafgevaardigden. De leden hebben een zittingstermijn van 3 jaar. Elk jaar is één lid van beide geledingen aftredend. Voor andere ouders is er dus jaarlijks de kans om zich verkiesbaar te stellen. Wilt u meer informatie omtrent het functioneren van de MR, dan kunt u zich richten tot Peter Bredewoud (voorzitter). In de gang van de school hangt een bord met foto’s van de MR-leden, zodat u weet tot wie u zich kunt wenden met eventuele vragen of opmerkingen.

17


Personeelsgeleding Dirk Damsma (lid) Barbara van Alphen (lid) Peter Bredewoud (vz)

Oudergeleding Maaike Heikoop Marijn Hermans (lid) Sandra van Groenestijn (lid)

Contactpersoon Gemeenschappelijke MR (GMR): Marcel van Schaik De ouderraad De ouderraad van De Leeuwerik bestaat momenteel uit 7 leden, die uit en door de ouders gekozen zijn: Sonja van Delst (voorzitter) Esther van de Wijst Eveline Gijsbers Mascha de Groot

Eva Rodigas Heidi Vieleers Cindy van de Koevering Arya Rijkers

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en de agenda en notulen hangen ter inzage op het prikbord. De belangrijkste taken van de ouderraad zijn o.a.:  aanspreekpunt voor de ouders op het schoolplein;  het organiseren van activiteiten op de school;  het ondersteunen van de leerkrachten bij verschillende activiteiten. De activiteiten worden op touw gezet in nauw overleg met de teamleden en met extra hulp van een aantal ouders. Ook voor het schooljaar 2013-2014 zijn al activiteiten gepland:  lentefeest  Sinterklaasfeest  Kerstfeest  Carnaval  schoolreisjes  koningsrun (sponsorloop)  informatieavond(en) Deze activiteiten hebben tot doel om het plezier van de kinderen tijdens hun aanwezigheid op school te vergroten.

18


De ouderbijdrage De ouderbijdrage is vrijwillig. U bepaalt zelf of uw kind deelneemt aan activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd. Dit houdt dus in dat als u geen gebruik wilt maken van deze activiteiten, u dat niet hoeft te betalen. Dit betekent ook dat als u niet betaalt, uw kind een alternatief programma krijgt aangeboden op het moment van de activiteit. De bijdrage is all-in: ook de schoolreis of het schoolkamp is hierin verrekend. U kunt uw ouderbijdrage overmaken op bankrekeningnummer 119478617 tnv de penningmeester Leeuwerik. Wilt u de naam en achternaam van uw kind hierbij vermelden? Per kind is de bijdrage: kinderen uit groep 1 en 2 kinderen uit groep 3, 4 en 5 kinderen uit groep 6, 7 en 8

€ 20,€ 36,€ 60,-

De penningmeester van de ouderraad geeft jaarlijks de begroting ter goedkeuring aan de kascommissie en is verplicht om tijdens de jaarlijkse ouderraadvergadering het financieel beleid te verantwoorden. Verkeersouder De verkeersouder werkt samen met ouders, school en derden om de verkeersveiligheid van kinderen te waarborgen en krijgt daarbij ondersteuning van VVN, de provincie Noord-Brabant, de politie en de gemeente Uden. Verkeersouder op dit moment is Eveline Gijsbers. We hebben nog een verkeersouder nodig. Iets voor u? PROTOCOLLEN EN KLACHTENREGELING Protocol kledingvoorschriften Tegenwoordig is er veel te doen als het gaat over wat er allemaal wel of niet mag op het gebied van het dragen van kleding, ook op scholen. Het Ministerie van Onderwijs heeft een aantal richtlijnen opgesteld en daaruit kwam voort, dat een school in principe vrij is in de kledingvoorschriften, maar er zijn een aantal voorwaarden:

19


 ze mogen niet discriminerend zijn;  ze mogen de vrijheid van meningsuiting niet aantasten;  ze moeten worden opgenomen in de schoolgids. Indien de leerling zich niet houdt aan de afspraken met betrekking tot de kledingvoorschriften, dan mag de vervolgmaatregel in verhouding niet te zwaar zijn. Wij verplichten dan het kind om andere kleren aan te trekken. We vinden het belangrijk om in onze schoolgids vast te leggen, dat wij het niet toestaan dat de kinderen in de klas baseballpetjes dragen of mutsen/capuchons ophebben. Daarnaast mogen er geen hoofddoekjes worden gedragen tijdens de gymlessen. Indien de kinderen zichtbare navelpiercings hebben, worden zij en ook hun ouders/verzorgers hierop aangesproken. Mocht het voorkomen dat de kleding te aanstootgevend is (ook wat tekst betreft), dan wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers van de leerling. We willen vermijden dat er aanstoot genomen kan worden aan bepaalde kledingstukken door andere leerlingen en/of ouders, mede gezien de multiculturele samenstelling van onze school. Protocol Hoofdluisbestrijding Hoofdluis hebben, voelen we vaak als een schande. Dat is het beslist niet. Iedereen kan hoofdluis krijgen. Dat komt omdat luizen echte overlopers zijn. Vandaar dat het zo snel mogelijk behandelen van hoofdluis erg belangrijk is. Hoe minder luizen er zijn, hoe minder er over kunnen lopen. De ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor het adequaat behandelen van hoofdluis binnen het gezin. Echter de school kan een belangrijke bijdrage leveren bij het voorkomen van het verspreiden van hoofdluis. Bij ons op De Leeuwerik hangen alle kinderen hun jas onder een luizencape.

20


Stappenplan luizencontrole Start: In de week na elke vakantie controleren de ouders van de luizenwerkgroep alle kinderen en leerkrachten op hoofdluis. Stap 1: (na constatering dat er hoofdluis of neten gevonden zijn in de groep) De directeur of leerkracht belt de ouders van de kinderen met hoofdluis, om de kinderen op te komen halen. Verdere verspreiding wordt hierdoor voorkomen en er kan direct met de bestrijding van de hoofdluis begonnen worden. Verder informeert de directeur (schriftelijk) de ouders/verzorgers van de kinderen met neten (bij zijn afwezigheid gebeurt dit door de vervangend directeur of de groepsleerkracht). Ouders/verzorgers worden verzocht om het kind te behandelen, zodat het kind weer luizen- en netenvrij is, wanneer het weer naar school komt. Stap 2: Na een week vindt er opnieuw een controle plaats van de betreffende leerlingen. Indien de hoofdluis nog aanwezig is, wordt er opnieuw contact opgenomen met de ouders/verzorgers door de directeur. Indien het om levende luizen gaat, moet het kind direct opgehaald worden van school om behandeld te worden. Het kind mag pas weer terug op school komen wanneer het luizenvrij is. Stap 3: Na stap 2 blijft de luizenwerkgroep wekelijks de/het betreffende kind(eren) controleren, totdat er geen luizen en/of neten meer aanwezig zijn. Bij levende luizen herhaalt stap 2 zich. Stap 4: Indien er na 6 tot 8 weken nog hoofdluis is, worden de betreffende ouders/verzorgers benaderd door de directeur. Hij zal aan de ouders vragen om contact op te nemen met de GGDjeugdgezondheidszorg ( tel: 0900-4636443, contactpersoon voor De Leeuwerik is mevrouw Habiba El Yachouti). Indien ouders dit niet doen, wordt hen meegedeeld dat de directeur zelf contact

21


opneemt met de GGD. Vervolgens zal de GGD dan weer contact opnemen met de ouders/verzorgers en om gerichte adviezen en hulp te geven om de hoofdluis te bestrijden. Indien tussentijds (dus buiten de controles om) hoofdluis wordt geconstateerd bij een kind, of een ouder/verzorger maakt er zelf melding van, dan wordt de ouders/verzorgers gevraagd het kind thuis te houden en te behandelen. Protocol schorsing en verwijdering Alleen bij ernstig wangedrag van leerlingen en/of hun ouders/verzorgers kan besloten worden tot het van school sturen van een leerling. Van school sturen voor een tijdje, heet schorsing, voorgoed heet verwijdering. De beslissing over verwijdering van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur. Het kan hierbij gaan om leerlingen die:  een voortdurend storend en/of agressief gedrag laten zien, waardoor de voortgang van het onderwijs wordt verstoord;  ouder(s)/verzorger(s) hebben, die zich bedreigend of agressief gedragen, zich schuldig maken aan verbaal geweld, waarbij herhaling niet is uitgesloten en waardoor gegronde angst is ontstaan voor de veiligheid van personeel of de leerlingen of voor de verstoring van het onderwijs;  zoveel van de schoolorganisatie vergen, dat er niet of nauwelijks doelen kunnen worden bereikt. Voor schorsing en verwijdering van een leerling bestaan een aantal voorschriften. Het protocol schorsing en verwijdering geeft hier duidelijkheid over en ligt op school ter inzage. Protocol Aannamebeleid Op school ligt het complete protocol Toelating ter inzage. Een samenvatting van dit beleidsplan volgt hieronder. Toelatingsbeleid van leerlingen met een handicap Het gaat hierbij om leerlingen met 4 typen handicaps volgens de landelijke indeling in clusters: 1. Leerlingen met een visuele handicap; 2. Leerlingen met een auditief-communicatieve handicap; 3. Leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap;

22


4. Leerlingen met een gedragsmatige of kinderpsychiatrische handicap. Steeds meer ouders van kinderen met een handicap hebben het liefst dat hun kind in een gewone school onderwijs volgt. Het beleid van de overheid is erop gericht om voor kinderen die aan bepaalde criteria voldoen (een geĂŻndiceerde leerling) een leerlinggebonden budget aan de school beschikbaar te stellen, waardoor ouders kunnen kiezen voor onderwijs in een speciale school of in een basisschool. Regionale expertisecentra (REC) ondersteunen ouders bij het zoeken van een (speciale) basisschool voor hun kind en ze begeleiden de leraren bij de uitvoering van het onderwijsprogramma. Basisscholen zijn niet verplicht leerlingen met een handicap op te nemen. Er zal altijd een afweging zijn tussen de aard en zwaarte van de handicap en de mogelijkheden van onze school. Beleidsuitgangspunten: 1. de Leeuwerik is in principe bereid leerlingen met een handicap toe te laten tot onze school, als de school en de ouders het eens kunnen worden over de condities en aan de toelatingscriteria is voldaan; 2. de leerkrachten zijn bereid de vereiste extra inzet te plegen en hun werkwijze in de klas aan te passen; 3. zij zijn dan bovendien bereid deel te nemen aan regelmatig overleg over de hun toevertrouwde leerling met een handicap, zich te laten begeleiden door medewerkers van een REC en deel te nemen aan bijscholing; 4. bij de beoordeling of toelating van een aangemelde leerling met een handicap mogelijk is, spelen de volgende zaken een rol: * de kennis en vaardigheden waarover de leerkrachten op dat moment m.b.t. de problematiek beschikken. * materiĂŤle en gebouwgebonden beperkingen die de school heeft.

23


* ondersteuningsmogelijkheden die geboden kunnen worden (materieel en immaterieel); 5. de Leeuwerik kan niet onbeperkt leerlingen met een handicap opnemen. Daarvoor is de expertise op pedagogisch en didactisch gebied nog niet voldoende ontwikkeld. Hiervoor moet steeds een individueel besluit worden genomen. 6. indien bij een leerling die reeds op onze school zit een handicap wordt vastgesteld, hebben we de inspanningsverplichting om het kind, indien mogelijk, op onze school verder te helpen. Klachtenregeling Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen worden gelukkig meestal in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Alle scholen beschikken over een klachtenregeling voor alle mogelijke klachten die op een school kunnen afkomen. De klachtenregeling geeft ouders het recht om te klagen over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en het personeel. Ook kan een klacht worden ingediend over de gedragingen van andere ouders of leerlingen. Het kan bijvoorbeeld gaan over: seksuele intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag, verwijzing naar het speciaal onderwijs, schoonhouden van het schoolgebouw enz. Voor klachten aangaande machtsmisbruik, waaronder seksuele intimidatie, kan men terecht bij de schoolcontactpersonen, de externe vertrouwenspersoon of bij de klachtencommissie. De contactpersonen op De Leeuwerik zijn Dirk Damsma (0413260967) en Barbara van Alphen (0413-367079). Zij hebben de volgende taken:  eerste doorverwijzing bij klachten;  doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;  zelf signaleren van mogelijke intimidatie;  mede vormgeven aan preventiebeleid op school;  gedragsregels en afspraken op school bespreken en actualiseren.

24


De externe vertrouwenspersoon is iemand die op basis van zijn/haar beroep deskundig geacht mag worden op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en de gevolgen daarvan. Voor de stichting O.O.G. is dat Lisette Snaterse. U kunt haar bereiken op het Hooghuis Lyceum in Oss onder telefoonnummer 0412658303. Het postadres is Postbus 384, 5340 AJ Oss. Alle scholen van de stichting OOG zijn aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC). De klachtenregeling ligt op school ter inzage of is te bekijken op de website van de LKC. Landelijke klachtencommissie openbaar onderwijs (LKC): Secretariaat: Postbus 162, 3440 AD Woerden Telefoon: 0348-405245 www.onderwijsgeschillen.nl VEILIGHEID Calamiteitenplan Volgens de wettelijke norm, moeten drie personen op De Leeuwerik in het bezit zijn van het diploma Bedrijfshulpverlening (BHV). Op dit moment zijn het: Barbara van Alphen, Dirk Damsma en Peter Bredewoud. Op school ligt een calamiteitenplan ter inzage. Gedurende het schooljaar wordt tweemaal een ontruimingsoefening gehouden, éénmaal gepland en éénmaal onverwacht. Deze oefeningen worden altijd door de BHV-ers en het schoolteam geëvalueerd. De brandweer van de gemeente Uden inspecteert jaarlijks het gebouw op veiligheid en maakt daarvan een rapportage op. Het gebouw voldoet aan alle veiligheidseisen. Protocol Veilig vervoeren van kinderen Bij het vervoer van kinderen gaan we altijd uit van de wettelijke regels zoals die te vinden zijn op de website van VVN (Veilig Verkeer Nederland) www.veiligverkeernederland.nl. In ieder geval geldt altijd dat wanneer ouders gevraagd worden kinderen te vervoeren, dit alleen is toegestaan indien zij een inzittendenverzekering hebben afgesloten.

25


Brabants Verkeersveiligheids Label Wij zijn er erg trots op dat dit jaar wederom het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) verlengd is. Het label wordt uitgereikt aan scholen die zich op bijzondere wijze inzetten voor en zich bezighouden met de verkeersveiligheid. We hebben dit label verdiend doordat we voor de verkeersveiligheid rondom de school blijven vechten, ondanks de ongunstige ligging van de school. Er is de laatste jaren veel aan verkeerseducatie opgezet. Dit alles is onder meer te danken aan de begeleiding door de verkeersouders. Scholierenverzekering Het kan gebeuren dat uw kind tijdens het spel op het schoolplein of tijdens andere activiteiten enige (lichamelijke) schade ondervindt of een ander kind schade toebrengt. In deze gevallen is een door u afgesloten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van groot belang. Indien u deze niet heeft, raden wij u aan een dergelijke verzekering af te sluiten. Het schoolbestuur heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten: een aanvullende voorziening op de door u afgesloten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en/of ziektekostenverzekering. Deze geldt ook tijdens het schoolreisje en andere activiteiten die we als school met uw kind ondernemen. Als u van mening bent een beroep te kunnen doen op deze verzekering, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. De school is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of kapot gaan van spullen die kinderen zelf meebrengen. Dit geldt ook voor de fietsen op het schoolterrein.

26


Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) Hoe zit dat? Karlijn van Heck is de school maatschappelijk werkster verbonden aan onze school. Daarmee vertegenwoordigt zij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Door de inzet van het Schoolmaatschappelijk werk wordt getracht problemen te voorkomen door signalen in een vroeg stadium op te pakken. Het kan zijn dat u als ouder (een aantal) vragen heeft over het gedrag van uw kind. In veel gevallen kunt u hiervoor terecht bij mensen uit uw directe omgeving. Toch kan het zijn dat u behoefte heeft aan iemand anders die luistert en meedenkt om samen met u op zoek te gaan naar een antwoord op uw vraag. Dit kan via het schoolmaatschappelijk werk. Wanneer u als ouder ziet of denkt dat het ontwikkelingsproces van uw kind niet verloopt zoals u dat verwacht, kunt u in eerste instantie contact opnemen met de leerkracht. Het kan zijn dat u en de leerkracht samen afspraken maken over uw kind, bijvoorbeeld om uw kind wat beter in de gaten te houden, of om een beloningsplan te maken. Mocht u er samen met de leerkracht niet uitkomen dan kan de Intern Begeleider (IB-er) van school (Jos Koppenhol) ingeschakeld worden. De IB-er kan dan het contact met de schoolmaatschappelijk werkster (SMW) tot stand brengen. Vanzelfsprekend gebeurt dit allemaal in een sfeer van vertrouwelijkheid. SMW biedt consultatie, advies en kortdurende hulpverlening. Deze hulpverlening kan bestaan uit gesprekken met u als ouder en/of uw kind, huisbezoeken en observatie op school/thuis. Binnen deze gesprekken is er de mogelijkheid om u als ouders te ondersteunen in het zoeken naar oplossingen of indien nodig u te ondersteunen in de weg naar verdere hulpverlening. Indien wenselijk is er overleg met de leerkracht van uw kind en/of de IB-er.

27


Mogelijke vragen waarvoor u bij het schoolmaatschappelijk werk terecht kunt: Bijvoorbeeld als uw kind slaapproblemen heeft, nog niet zindelijk is, gepest wordt, druk of weinig weerbaar gedrag laat zien, angsten heeft, of als er sprake is van gebeurtenissen (scheiding, overlijden, etc.) die uw kind beĂŻnvloeden. Pilot: Verbanden verbinden: De Leeuwerik is deelnemende school in een pilot van het samenwerkingsverband, genaamd “Verbanden verbindenâ€?. Doel is om al tijdens het zorgteamoverleg preventieve interventies te kunnen afspreken/inzetten waarmee alle partijen de volgende dag verder kunnen. Daarbij gebeurt dit in een voortdurend overleg en met instemming van ouder(s)/verzorger(s). Opbrengst(en): * grote(re) ouderbetrokkenheid en tevredenheid; * nauwe(re) samenwerking met CJG partners/jeugdhulpinstellingen binnen de school (en daarmee ook toename tevredenheid over samenwerking); * korte(re) lijnen, sneller contact en praktische ondersteuning; * beschikbaarheid van preventieve interventies binnen de school; * reductie van inzet zwaardere interventies; * effectief gebruik van begeleidingsgelden.

28

Praktische wegwijzer 2013 2014