Page 1

Draaiboek Overblijven 2012-2013

Parkweg 10 5427 AL BOEKEL Tel.: 0492 - 326025 info@obsuilenspiegel.nl

1


Voorwoord Voor u ligt het draaiboek overblijven van OBS Uilenspiegel, basisschool voor ErvaringsGericht Onderwijs (EGO). De school en de ouders hebben er bewust voor gekozen dat alle kinderen overblijven, waarbij de kinderen tussen de middag op school blijven. Wat dit betekent voor de kinderen en de manier van werken voor u als overblijfouder vindt u terug in dit draaiboek. Hierin is het van belang dat het overblijven zo dicht mogelijk bij de uitgangspunten en doelstellingen van het EGO blijft zodat het een wezenlijk onderdeel is van deze bijzondere vorm van onderwijs op de Uilenspiegel. Dit draaiboek kan duidelijkheid verschaffen over het overblijven en u begeleiden bij de leuke en uitdagende taken die er liggen in het contact met kinderen. Dit draaiboek moet ook gezien worden als waardevolle aanvulling op de schoolgids, en dient ook in samenhang gelezen te worden. De schoolgids geeft de algemene lijn aan van wat de school u en uw kind biedt en waarvoor het staat. Het draaiboek gaat specifiek in op onderwerpen die het overblijven aangaan. Jaarlijks vindt er door de werkgroep, in overleg met alle betrokkenen, meerdere malen een evaluatie plaats. Hierdoor wordt het mogelijk om voorafgaand aan elk nieuwe schooljaar, een actueel draaiboek aan u uit te kunnen reiken. Mocht u na het lezen van het draaiboek nog vragen hebben dan kunt u altijd een van de overblijfcoรถrdinatoren aanspreken.

2


Inhoudsopgave VOORWOORD

2

INHOUDSOPGAVE

3

WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT

4

ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS (E.G.O.)

4

DE 5 FACTOREN

4

ERVARINGSGERICHT OVERBLIJVEN HOE KUNNEN WE DIT REALISEREN? PLANNING EN ORGANISATIE VERGADERINGEN EN SCHOLING

5 5 5 5

PROFIELSCHETS OVERBLIJFOUDER

6

PROFIELSCHETS COÖRDINATOR

7

FUNCTIE COÖRDINATOR

7

TIJDSCHEMA OVERBLIJVEN

8

HOOFDREGELS EN AFSPRAKEN

9

HOOFDREGELS OVERTREDING AFSPRAKEN TIJDENS HET ETEN EN BIJ HET NAAR BUITEN GAAN INDIVIDUELE AFSPRAKEN AFSPRAKEN VOOR HET BUITEN SPELEN AFSPRAKEN VOOR HET KUNSTGRASVELD AFSPRAKEN BIJ SLECHT WEER AFSPRAKEN EINDE PAUZE

ORGANISATIE VERANTWOORDELIJKHEID WERVING OVERBLIJFOUDERS DESKUNDIGHEID VERZEKERING PLANNING EN TAKEN AFMELDEN

9 9 10 11 12 13 14 15

15 15 16 17 17 18 18

INWERKEN NIEUWE OVERBLIJFKRACHTEN

18

ADRESSENLIJST

19

INDELING SPEELPLAATS

20

VERSIEBEHEER

21

3


Waar onze school voor staat. ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.) In het kort: Het doel van ErvaringsGericht Onderwijs kan worden aangeduid met de term ‘emancipatie’. De geëmancipeerde mens is een mens die zo veel mogelijk vrij is van emotionele obstakels, die ongehinderd met zijn / haar gevoelens om kan gaan en een positief zelfbeeld (eigenwaardegevoel) heeft. Het fundament voor ervaringsgericht onderwijs is de ervaringsgerichte houding van de onderwijsgevende. Drie wegen kan de leerkracht bewandelen om deze onderwijsvorm te realiseren: 1 2

3

Kinderen de ruimte geven voor het nemen van initiatief Het milieu verrijken door een divers aanbod van materialen n activiteiten die het ‘doen’ bij de kinderen. Met ‘doen’ wordt bedoeld activiteiten waarbij de kinderen betrokken kunnen raken. Het voeren van de ‘ervaringsgerichte dialoog’, waarin hij/zij precies op het denk- en voelspoor van de kinderen kan inhaken.

De 5 factoren 5 factoren zijn hierbij uitgangspunt: 1 Een uitnodigende sfeer en goede relatie met de andere kinderen en leerkracht. 2 Activiteiten en leerstof zo veel mogelijk afgestemd op het niveau van het individuele kind. 3 De situatie waarin het kind verkeert moet zo dicht mogelijk aan sluiten bij zijn/ haar werkelijkheidbeleving. Eigen ervaringen en inbreng zijn hierbij onontbeerlijke facetten. 4 Kinderen worden in de gelegenheid gesteld om actief mee te denken en doen. 5 Initiatieven van kinderen verruimen door persoonlijke inbreng en eigen keuze meer mogelijk te maken, waardoor individuele belangstelling tot zijn recht komt.

4


ErvaringsGericht Overblijven Overblijven op de Uilenspiegel valt onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft de ouderraad gevraagd het overblijven te regelen. Vanuit de ouderraad is er een lid met dit aandachtsgebied en werken twee coĂśrdinatoren aan de aansturing van in ongeveer 25 overblijfkrachten. Samen met de directie vormen ze de werkgroep overblijven . Het doel van het overblijven is om de sfeer van de ochtend naar de middag door te zetten en het is van groot belang dat u als overblijfouder aan dit uitgangspunt inhoud geeft tijdens het overblijfuur. Hoe kunnen we dit realiseren? In eerste instantie door zelf het antwoord te geven of we inderdaad een actieve rol willen gaan vervullen als overblijfouder in het contact met de kinderen. Kinderen en zeker die van de onderbouw vinden het heerlijk als ouders meebeleven wat de belevingswereld voor hen is. Dit gebeurt soms eenvoudig door kleine gesprekjes aan te knopen. Door met activiteiten en materialen aan de gang te gaan die kinderen uitnodigen om met jou in gesprek te raken. Hierdoor word je actief betrokken in hun belevingswereld! Planning en organisatie Om de ervaringsgerichte overblijfsfeer te kunnen creĂŤren, wordt er een bepaalde houding gevraagd die uitgaat van de basisuitgangspunten zoals aangegeven onder het hoofdstuk "Waar onze school voor staat". Hierbij krijg je een helder beeld van wat de uitdaging mag zijn als je als overblijfouder actief betrokken wilt raken bij activiteiten van de kinderen van de Uilenspiegel. Vergaderingen en scholing Aan het begin van elk schooljaar plant de werkgroep 3 vergaderingen. In deze vergaderingen worden actuele onderwerpen m.b.t het overblijven besproken en kunnen zaken op elkaar afgestemd worden. Verder wordt daar het cursusaanbod besproken en kunnen overblijfouders zich hiervoor aanmelden.

5


Profielschets overblijfouder Wanneer je als overblijfouder actief bent op de Uilenspiegel, verwachten wij van je: * dat je het leuk vindt om met kinderen om te gaan, en samen met hen wilt spelen. * dat je oog hebt voor de hygiĂŤne en veiligheid van de kinderen tijdens het overblijven. * dat je voor het algemene belang van alle kinderen komt overblijven. * dat je op een manier met de kinderen kunt omgaan zoals dat binnen het EGO concept past. * dat je de regels respecteert en hanteert * dat je dingen in vertrouwen ontvangt en daar ook zo mee omgaat * dat je met respect met alle betrokkenen kunt omgaan ( kinderen, leerkrachten en overblijfouders) * dat je goed blijft communiceren met andere overblijfouders, en leuke en minder leuke dingen met elkaar deelt. * dat je je positief opstelt om samen te werken aan de opbouw van een goede organisatie van het overblijven, door net iets extra te geven van jezelf, waardoor anderen en ook jijzelf met plezier deelnemen aan het overblijven. * dat je minimaal 16 jaar oud bent. Maar het allerbelangrijkst is, dat je met een glimlach komt en ook weer gaat! EĂŠn van de personen die je altijd als eerste aan kunt spreken en je verder begeleidt bij het overblijven is de coĂśrdinator.

6


Profielschets coördinator De coördinator is gevraagd om op school het overblijven te begeleiden, waarbij van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij centraal aanspreekpunt is voor alle overblijfouders. Als je coördinator bent op de Uilenspiegel dan wordt van je verwacht: * dat je de ervaringsgerichte omgeving inhoud wilt geven samen met de andere overblijfouders * dat je leergierig bent en het leuk vindt om open te staan voor nieuwe ideeën op school * dat je het belangrijk vindt om een positieve bijdrage te leveren aan de relaties en goede sfeer op school * dat je open staat om in gesprek te gaan met anderen * dat je oplossingsgericht te werk kunt gaan bij vragen en conflicten * dat je vertrouwelijk omgaat met vragen of problemen die er leven * dat je leidinggevende capaciteiten bezit

Functie coördinator * * * *

de coördinator regelt de organisatie van het overblijven en de praktische gang van zaken de coördinator spreekt de overblijfouder aan op zijn/haar verantwoordelijkheid m.b.t. de praktische gang van zaken hij/zij bespreekt binnen de werkgroep overblijven de punten die van belang zijn voor nadere evaluatie De coördinator maakt de agenda’s en zit de vergaderingen voor.

7


Tijdschema overblijven 11.45 uur

12.10 uur 12.30uur 12.45 uur

12.55 uur 13.00 uur

Vroege dienst start. Deze ouder zet voor elke groep een overblijfbak klaar met melk en thee. Deze worden door de groep zelf opgehaald. De kinderen gaan om 12.00u eten in de klas onder begeleiding van de leerkracht. Daarna worden de bakken terug gebracht en opgeruimd door de ouder. Overblijfouders staan buiten klaar om de kinderen op te vangen die klaar zijn met eten. Vroege dienst overblijfouder naar huis Opruimen: Iedereen helpt mee. Ouders stimuleren kinderen om mee te helpen met opruimen. Indien kinderen niet meehelpen toch wijzen op hun verantwoordelijkheid. Bij structureel niet meehelpen wordt dit met de betreffende leerkracht besproken. Leraren komen naar buiten, bijzonderheden kunnen doorgegeven worden. Kinderen gaan naar binnen en overblijfkrachten gaan naar huis.

8


Hoofdregels en afspraken Om tot dit ideale beeld te komen is het van belang dat er goede afspraken en regels zijn, die dienen om de ervaringsgerichte omgeving te kunnen creĂŤren. Hierna worden deze hoofdregels en afspraken beschreven Hoofdregels * Zorg dat je zelf prettig kunt spelen en werken en dat anderen dat ook kunnen * Je hebt zorg voor jezelf en anderen * Hier schop je niet en hier laat je je niet schoppen * Hier sla je niet en hier laat je je niet slaan * Hier scheld je niet en hier laat je je niet uitschelden * Als iemand laat merken dat hij iets niet leuk vindt, STOP je! * Spel en werk moet rustig kunnen verlopen * Hier pak je geen spullen waar anderen mee aan het werken of spelen zijn, zonder het te vragen * Leg materiaal altijd terug op zijn plaats * Jouw geluid mag anderen niet storen * In de school loop je rustig * Je bent zuinig op het materiaal en de omgeving Overtreding Het uiterste redmiddel kan bestaan uit een sanctie waarbij een kind de toegang tot een spel/activiteit tijdelijk ontzegd wordt. Het kind moet worden bewustgemaakt dat het (nog) niet in die hoek/op die plek kan/mag spelen/werken. (Niet zeggen waar het naar toe moet, maar aangeven dat het hier (nog) niet kan zijn.) Bij onzorgvuldig gebruik van materiaal, kan het kind het materiaal tijdelijk in moeten leveren. Het gedrag mag afgewezen worden, niet de persoon. Het kind kan (zelf weer verantwoordelijkheid nemend) het moment van terugkeren bepalen.

9


Afspraken tijdens het eten en bij het naar buiten gaan na het eten - Alle kinderen eten aan tafel. - Kinderen kunnen kiezen uit melk, karnemelk, water of thee. - Het drinken wordt in van thuis meegebrachte drinkbekers gedaan. Ze gaan ongewassen weer mee naar huis. - Tijdens het eten blijven kinderen op hun plek zitten. - Kinderen die klaar zijn mogen om tien over twaalf uur naar buiten. - Kinderen die langzaam eten worden aangespoord om door te eten. - Vijf overblijfouders vangen de kinderen die klaar zijn en naar buiten gaan op. De overblijfouders die buiten lopen zorgen voor een evenwichtige taakverdeling over het schoolplein, controle van kinderen die binnen blijven en het speelveld. - In principe gaan alle kinderen naar buiten. De leerkracht geeft aan de overblijfouder die binnendienst heeft door of iemand binnen mag blijven. Kinderen die binnen blijven, spelen in de klas die uitkijk heeft op de grote speelplaats en grenst aan de fietsenstalling. Er mag daarbij geen gebruik worden gemaakt van de computers!! Kinderen die buiten zijn, blijven ook buiten. Er wordt zo min mogelijk op en neer gelopen. Leerkrachten wijzen kinderen erop, dat ze voor ze naar buiten gaan, eerst gaan plassen, spulletjes pakken etc. - EĂŠn overblijfkracht haalt de sleutel van de buitenberging in de personeelskamer en opent de berging en deelt de materialen uit. - Problemen worden afgehandeld door de overblijfouder. De overblijfouder meldt bijzonderheden om 12.55 uur bij de betreffende leerkracht. Als de problemen door een overblijfouder niet opgelost kunnen worden, wordt de betreffende leerkracht geroepen. Deze handelt dit dan verder af. De leerkracht geeft de overblijfouder een reactie hoe het opgelost is. - Bij een calamiteitenmelding dragen de overblijfouders die zorg dragen voor kinderen die binnen zijn er zorg voor dat alle kinderen naar buiten komen. De leerkrachten lopen naar de verzamelplaats. Voor de onderbouw is dit het voetbalveldje en voor de bovenbouw de grote parkeerkplaats. Alle kinderen gaan naar de eigen leerkracht toe. BHV-ploeg doet zijn werk.

10


Overblijfouders en kinderen behandelen elkaar met respect!

Individuele afspraken Als er individuele afspraken zijn omtrent bepaalde leerlingen wordt dit gecommuniceerd via de leerkracht met de overblijfcoรถrdinator, bijvoorbeeld als een kind ziek is en binnen mag blijven. Dit wordt dan genoteerd in de map en doorgemaild door de overblijfcoรถrdinator. De leerkrachten kunnen overblijfouders informeren over kinderen die speciale zorg nodig hebben met betrekking tot hun gedrag. Dit gebeurt uitluitend na toestemming van de ouders. Dit met als doel om zo passend mogelijke zorg te verlenen en het welbevinden van de kinderen te bevorderen.

11


Afspraken voor het buitenspelen - Plaatsen waar de kinderen tijdens het buitenspelen niet mogen komen: * In de fietsenstalling of tussen de fietsen (dit is aangegeven middels een paarse lijn). * Achter het hekwerk ( Zie ook indeling speelplaats aan het einde van dit draaiboek). - De speelplaats is ingedeeld in twee gedeelten. De kinderen van groep 5 t/m 8 spelen niet op het gedeelte van de inrit naast de klassen, deze ruimte is speciaal voor kinderen van groep 1 t/m 4. Omgekeerd kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 wel de hele speelplaats gebruiken. Zie ook indeling speelplaats aan het einde van dit draaiboek.

-

-

-

Kinderen gaan alleen onder begeleiding van een ouder of een groepsleerkracht van het schoolplein af. Wanneer kinderen als ze buiten zijn naar het toilet moeten, doen ze dat pas nadat ze dit aan de overblijf ouder hebben gevraagd. Karren en fietsen mogen niet in het zand of in de struiken. Kinderen vanaf groep 5 mogen niet meer in de karren of op de fietsen i.v.m. het draagvermogen van de karren en de fietsen. Kinderen mogen alleen spullen in de buitenberging halen die voor het buitenspelen bestemd zijn. Deze moeten bij het naar binnengaan worden opgeruimd. De zwarte, rijdende speelgoedbakken staan in de buitenberging. Op elke bak staat een foto, spullen in de goede bak terug doen. Gebruik materialen waar ze voor dienen. Bijv. met hockeysticks ga je hockeyen. Grote legoblokken worden alleen gebruikt in nabijheid van de buitenberging. Bakken worden gebruikt voor de materialen, niet om met een kind erin rond te rijden of in de zandbak te gebruiken. Lege bakken staan, tijdens het overblijven, bij de buitenberging. Voetballen mag bij de goaltjes en in de hoek rechtsachter op het plein (vanaf school gezien).

12


-

-

Verdere balspelen mogen op de rest van het schoolplein mits het geen gevaar oplevert voor andere kinderen. Wanneer de bal op de parkeerplaats komt mag de bal teruggehaald worden in overleg met een overblijfkracht. Als de bal in aangrenzende tuinen of op het dak terecht komt, blijft de bal liggen en wordt dit doorgegeven aan de desbetreffende leerkracht(en). Zij zorgen ervoor dat de ballen teruggehaald worden. Als er nieuwe spelvormen ontstaan die tot gevaar leiden bespreken we samen hoe we passende maatregelen nemen. Overblijfouders geven om 12.45 uur aan dat er samen opgeruimd moet worden. Om 12.55 is alles weer terug in de buitenberging. Een overblijfouder zet de materialen weer terug in de buitenberging.

Afspraken Kunstgrasveld - Het kunstgrasveld mag tijdens pauzes alleen bespeeld worden door groep 5 t/m 8. Kinderen van groep 1 t/m 4 overleggen met hun leerkracht over andere momenten waarop van het veld gebruik wordt gemaakt. - Als kinderen zich herhaald niet aan de afspraken houden mogen ze niet meer op het veld zijn en worden teruggestuurd naar de speelplaats. - Als een bal uit het speelvak van het kunstgras gaat naar de peuterspeelzaal en de parkeerplaats, wordt de bal door ĂŠĂŠn kind gehaald, nadat deze toestemming heeft gevraagd aan een overblijfouder. - Knelpunten op het kunstgrasveld worden in eerste instantie opgelost door de overblijfouder en indien dit niet lukt in overleg met de leerkrachten.

13


Afspraken bij slecht weer (Regenplan) Bij slecht weer zal om 12:05 uur in een overleg tussen coördinator en directie besloten worden of de kinderen naar buiten gaan of niet. Wordt het tijdens het overblijven slecht weer dan beslist de coördinator hierover.

Aanvullende punten regenplan  Bij regen gaat er niemand naar buiten, pas als het echt droog is kan er door de ouders besloten worden om alsnog naar buiten te gaan.  Alle computers blijven uit.  Kinderen kiezen bewust wat ze gaan doen, dit wordt al gekozen als de leerkracht nog in de klas is. Als kinderen ergens anders naar toe willen, geven ze dat door aan de overblijfouder. Dit om dwaalgedrag te - Spelen in “de vissenkom” (hoofdlokaal 1-2) of in linker lokaal groep 3-4 - “Het leeuwehol (2e lokaal 1-2) blijft dicht - Er komen maximaal 6 kinderen van de groepen 6/7/8 helpen en assisteren bij 1-2 - Computers blijven uit !!! - Spelen in de speelzaal - Film kijken op het digibord kijken bij 3-4 GROEP - Film kijken op het digibord in de klas van Sjaak of Floor 5/6/7/8 - Rustig werken/spel in eigen lokaal, niet in serre - Computers blijven uit !!! - De leerkracht laat maximaal 6 kinderen per klas naar groep1/2 gaan om daar te helpen en te assisteren voorkomen. Streven is wel dat kinderen voor minimaal 15 minuten iets kiezen.  Om 12.10 uur beginnen we met het bovenstaande plan. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen om 12.55 uur terug zijn in hun eigen klas. Ouders en kinderen ruimen dus voor die tijd samen op. Taakverdeling regenplan  OUDERS: 1 ouder in de speelzaal 1 ouder in groep 1/2 1 ouder in groep 3/4 2 ouder in groep 5/6/7/8 1 ouder heeft de vroege/opruim dienst GROEP 1/2/3/4

LEERKRACHTEN: - De kinderen van groep 7/8 krijgen een gerichte taak als ze helpen in de onderbouw - Floor haalt de dansmat met kinderen uit groep 7/8 op. Deze kinderen helpen de eerste (of meerdere) keren! - Leerkrachten zetten de TV’s klaar en kiezen een film. - Leerkrachten laten de kinderen vanuit de klas al gericht kiezen.

14


Afspraken einde pauze Het is de bedoeling dat om 12.45 uur iedereen meehelpt met opruimen. Overblijfouders helpen ook mee. Om 12.55 uur moet alles opgeruimd zijn.

Organisatie *

* *

* *

*

Eén overblijfouder is altijd om 11.45 uur aanwezig (vroege dienst). Deze zet per groep de bakken met drinken klaar op de bar. De conciërge zorgt voor koffie en thee voor de leerkrachten. Om 12.10 uur zijn alle andere overblijf ouders aanwezig. De overblijf ouder zoekt zelf een invaller bij verhindering. Achter in dit draaiboek staat een lijst met vaste invallers. Op het overblijfbord (whiteboard) kan men tijdig aangeven wanneer men verhinderd is. Andere overblijfkrachten kunnen, indien mogelijk, deze dag overnemen. Indien er geen vervanger gevonden kan worden, dient men dit door te geven aan een van de overblijfcoördinatoren. Indien de lege plaats dan nog niet ingevuld kan worden dan wordt een ouder van de bovenbouw doorgeschoven naar de onderbouw en regelt de bovenbouw zelf het overblijven. Binnen de groep overblijfouders is er een vaste taakverdeling aangestuurd door drie coördinatoren. De overblijfouder krijgt een vergoeding. Via een declaratieformulier wordt dit aan het einde van het schooljaar per bank uitbetaald. De formulieren kunnen te allen tijde in het postvak de penningmeester van de ouderraad, Susan van de Elzen, ingeleverd worden. Elk jaar evalueert de overblijfwerkgroep samen met de overblijfouders de gang van zaken.

Verantwoordelijkheid * *

* *

Het overblijven valt onder de verantwoordelijkheid van de directie. Tussen 12.10 uur en 12.55 uur ligt de verantwoordelijkheid van het overblijven bij de overblijfouders en de coördinator. Dit geldt ook voor de kinderen die binnen blijven. Het schoolteam is alleen op de achtergrond aanwezig. De directeur van de school blijft altijd eindverantwoordelijk vanuit zijn functie. Bij conflicten die niet door de overblijfouders én de coördinator kunnen worden opgelost, kan het team worden aangesproken. Bij ongevallen beoordeelt eerst de overblijfouder zelf de ernst ervan en beslist dan of het team geraadpleegd dient te worden. Indien er meer nazorg gevraagd wordt,

15


* *

*

neemt een lid van het team het over. Deze beoordeelt de vervolgstappen en licht de ouders in en neemt contact op met de arts. Vragen of problemen die er leven bij overblijfouders kunnen het beste neergelegd worden bij de coördinator. Indien je als overblijfouder meent dat de coördinator op dat moment niet de juist aangewezen persoon is om je vraag te beantwoorden, kun je dit neerleggen bij een van de andere leden van de werkgroep overblijven. Deze zal vervolgens de vraag of het probleem verder afhandelen. De overblijfouder krijgt hierna uiterlijk binnen één week een reactie terug. Bij disfunctioneren van één van de overblijfouders neemt de ouderraad na overleg met de werkgroep en de directie, zo spoedig mogelijk én binnen een met de overblijfouder overeengekomen termijn, vervolgstappen om met elkaar tot een oplossing te komen.

Werving overblijfouders Het is prettig als er voldoende overblijfouders zijn en dat beroep gedaan kan worden op een grote lijst invallers. Enthousiaste en geïnteresseerde mensen zijn altijd welkom om zich aan te melden bij één van de coördinatoren. Deze bespreekt dan het verder introductietraject. Als de werkgroep overblijven en overblijfouders een positieve sfeer uitdragen, laten merken dat overblijven gezellig is en dat zij een betrokken en goed team zijn, dan zal dit ten goede komen aan de omvang van de overblijflijst.

16


Deskundigheid De ouderraad stelt zich ten doel om de deskundigheid van de groep overblijfouders te vergroten door de speciale ondersteuning vanuit de werkgroep overblijven. Overblijfouders wordt de mogelijkheid geboden om een “Overblijfcursus ervaringsgericht basisonderwijs” te volgen.

Verzekering De overblijfouders en de coördinator zijn via een collectieve verzekering van de school verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid.

17


Planning en taken Op het whiteboard bij de keuken hangt altijd een actueel overzicht van planning en taakverdeling van het overblijven. Afmelden Het is voor iedereen prettig als het overblijven zo soepel mogelijk verloopt, dit geldt ook voor een optimale bezetting. Als we met voldoende mensen aanwezig zijn, kunnen taken goed verdeeld worden, waardoor het overblijven ontspannen en in een prettige sfeer verloopt. Doe er moeite voor om iemand op tijd te vinden!! Je kan het beste zelf een invaller regelen. Om te voorkomen dat invallers te vaak gebeld worden kun je ook iemand van de vaste lijst bellen. Een mogelijkheid is ook om een overblijfdienst binnen die week te ruilen. Wanneer je op deze manier geen invaller kunt vinden is er nog de mogelijkheid om het op het whiteboard aan te geven. Andere overblijfkrachten kunnen dan eventueel invallen en dit op het bord schrijven. Mocht dit alles niet lukken, dan moet je contact opnemen met één van de coördinatoren. Mocht je de coördinator niet kunnen bereiken probeer dan in contact te komen met de directie of de administratief medewerker. Doorgeven aan een willekeurige leerkracht is niet voldoende, die heeft andere dingen aan zijn of haar hoofd dan zoeken naar de juiste persoon om jouw afmelding door te geven.

Inwerken nieuwe overblijfkrachten Indien een nieuwe overblijfkracht zich aanmeldt neemt de overblijfcoördinator contact met hem/haar op. De coördinator voegt de nieuwe overblijfkracht toe aan de planning en takenlijst en er worden afspraken gemaakt omtrent het inwerken van de nieuwe kracht. De nieuwe overblijfkracht zal 2 keer boventallig worden ingepland en dus meedraaien met een ervaren overblijfkracht in een groep. Zodoende kan hij/zij wegwijs gemaakt worden. Bij het inwerken zijn de volgende zaken belangrijk om aan bod te laten komen:  Uitleg vroege dienst, klaarzetten van de spullen  Vertellen waar de sleutel van de buitenberging en de container hangt  Afspraken van het buitenspelen doornemen  Uitleg whiteboard en overblijfschriftje  Draaiboek mailen of meegeven en door laten lezen  Declaratieformulier meegeven Na 2 keer boventallig meegedraaid te hebben, is er ruimte voor de nieuwe overblijfkracht om eventuele vragen met de coördinator te bespreken. Vervolgens wordt de nieuwe overblijfkracht ingepland op (een) vaste dag(en).

18


Adressenlijst Overblijfcoรถrdinatoren Erna van der Burgt e-mail: P.burgt4@chello.nl Gea Kempkens e-mail: geakempkens@hotmail.com Directrice Laika Cortenbach Parkweg 10 5427 AL Boekel 0492-326025 (school) e-mail: l.cortenbach@obsuilenspiegel.nl

19


4

Schoolgebouw

groepe n 1 t- m

f ie ts e

n s ta l l in g

Indeling speelplaats

paarse lijn

a lleen

zandbak zandbak met speeltoestellen

Vlakken.shp alle groepen berging-fietsens fietsenstalling groep 1 t/m 4 paarse lijn School speeltoestellen zandbak podium geen toegang

f ie ts e ns ta llin g en b e rgi n g

Voor alle groepen

20


Versiebeheer Gedurende het schooljaar kunnen er wijzigingen of aanvullingen op dit draaiboek plaatsvinden. Om, na een wijziging of aanvulling, niet iedere keer voor iedereen het gehele draaiboek te hoeven afdrukken is aan het einde van dit draaiboek een hoofdstuk “Wijzigingen� toegevoegd. Neem bij het gebruik van dit draaiboek in elk geval altijd dit hoofdstuk door, zodat je op de hoogte bent van de laatste wijzigingen. Elk jaar worden deze toegevoegd en de nieuwste versie in de overblijfmap gedaan en op de website, op de pagina TSO, bij ouders gezet.

21

Draaiboek overblijven Uilenspiegel 2012-2013  
Draaiboek overblijven Uilenspiegel 2012-2013  

Draaiboek overblijven Uilenspiegel 2012-2013

Advertisement