Page 1

NOVES TECNOLOGIES DE L’EDUCACIÓ INFANTIL

MARC LEGISLATIU

Curs: 2009/2010 Professora: Cinta Espuny Alumna: Eva Arques

1


ÍNDEX

M1.P3 ACTIVITAT 1................................................................................................................3

M1.P3 ACTIVITAT 2................................................................................................................5

2


1. Llegiu l’annex 1 del Decret 142/2007 en què es descriuen les 8 competències bàsiques. La competència informacional comparteix continguts i habilitats amb 4 d’aquestes competències. Quines? Les quatre competències relacionades en la competència informacional són: La competència comunicativa lingüística i audiovisual, la competència artística i cultural; la competència del tractament de la informació i competència digital i finalment la competència d'aprendre a aprendre. Redacteu un text de 20 línies mínim exposant les aportacions de les competències bàsiques a la competència informacional.

La competència informacional proporciona les habilitats i els coneixements per a interactuar de forma efectiva amb la informació. Aquesta informació serà adquirida, organitzada, processada i exposada pels individus de manera que adquiriran nous coneixements. El fet de basar un ensenyament- aprenentatge on es contemplin les 8 competències bàsiques, permet construir en l'alumnat les eines i habilitats necessàries per tenir una alfabetització informacional. Així doncs, cal destacar en primer lloc les competències comunicatives totes dues importants per accedir i compartir informació per mitjà de la interacció amb els altres. Aquestes suposen saber interaccionar oralment (conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb l'ús dels llenguatges audiovisuals, tot fent servir el propi cos i les 3


tecnologies de la comunicació, amb gestió de diverses llengües. Les competències metodològiques faciliten i permeten el processament de la informació des de que s' accedeix a les diferents fonts. Per mitjà d aquesta capacitat s'obtindrà un bagatge alhora de seleccionar, classificar i utilitzar de manera eficaç diferents tècniques i mètodes per assolir i comunicar la informació. Així doncs, competències metodològiques com el tractament de la informació i la competència digital impliquen anar desenvolupant metodologies de treball que afavoreixi que els nois i les noies puguin esdevenir persones crítiques i reflexives en la selecció, tractament i utilització de la informació i les seves fonts, en diferents suports i tecnologies. Cal tenir present que la competència informacional capacita l'individu per utilitzar criteris i decisions alhora d'emmagatzemar i compartir informació així com construir el propi coneixement. Per tal d'aconseguir aquest objectiu serà necessari un autoconeixement de la pròpia identitat i tenir en compte la importància de la iniciativa i l'autonomia per tal d'actuar en la societat de la informació. Per últim cal destacar la importància de la competència centrada en conviure i habitar el món. Així doncs, la competència informacional està basada amb una interacció i interrelació social dels coneixements per tant, la competència en conviure i habitar el món ha de potenciar les actituds crítiques i reflexives en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l'ús de la informació.

2.- Del document Estandares de competencias en TIC para docentes busqueu la plana 20 i de l’apartat I.D.TIC, valoreu quina és la vostra situació en els 11 aspectes que desenvolupa. I.D.1: Descriure i demostrar l’ús de hardware més bàsic (escàners, impressores, i PC). 4


I.D.2: Digitalitzar, editar, i imprimir textos. I.D.3: Conec i he fet presentacions multimèdia de treballs de classe,amb Power Point. I.D.5: Utilitzo els navegadors per a buscar informació a Internet. I.D.6: No conec els motors cerca per a efectuar una exploració booleana. I.D.7: El meu correu electrònic me’l va crear el meu germà fa molt de temps, però no crec que sigui molt difícil fer-ho. El correu electrònic l’utilitzo habitualment. Ara, jo m'he creat el meu correu electrònic, gmail,em permet treballar les altres opcions de Google (googledocs, googlecalendar...). I.D.8: He utlitzat el Jclik i activitats de l’Xtec. I.D.9: He fet recerca a Internet, d’activitats, per a diferents assignatures. I.D.10: Conec software per mantenir registres a Internet. I.D.11: Els missatges de text els utilitzem diàriament, mai he fet una vídeo conferència. No he utilitzat mai cap Web cam.

5

Marc legislatiu  

Marc legsilatiu

Advertisement