Page 1

Explicació al Consell Escolar del vostre centre què són les capacitats i les  competències. En  una reunió amb  el  consell escolar  s’informa  als  assistents  el  que són les  competències i les capacitats, i com aquestes afectaran al funcionament del centre.  Prèviament s’explica les novetats que ens aporta la nova llei, la LOE, que és on  apareixen   els   dos   conceptes   anteriors.   Primer   s’expliquen   quines   són   les  competències (primària) i després les capacitats (infantil) i quina és la relació entre  aquests   dos   termes.   Per   acabar   expliquem   com   afectarà   en   la   organització   de  l’escola i en el treball diari a l’aula.  El/la CTIC explica a la comissió TAC segons les instruccions d'inici de curs les  seves funcions. El/la coordinador/a TIC, mitjançant una reunió, informem a la comissió TAC sobre  el que diuen les instruccions d’inici de curs referent a les TIC: 1. Les TIC com una eina per tractar la informació en diferents formats. 2. Les TIC com a instrument rellevant d’aprenentatge de les ciències. 3. Les TIC han d’aportar i facilitar a l’alumnat el treball de les matemàtiques. 4. L’ús dels recursos TIC per a generar i reproduir música, imatges, audiovisuals… 5. Fomentar una sèrie de valors de manera que l’alumnat aprengui a fer ús dels  mitjans tecnològics i de la informació de manera responsable ètica i profitosa. 6. Iniciar a l’alumnat de l’educació infantil en el treball amb l’ordinador. Després de veure que és el que ens diuen les instruccions d’inici de curs comuniquem  quins són els objectius mínims que es volen aconseguir al centre i que són: Promoure  les TIC com a eina de treball, familiaritzar tots els alumnes amb les noves tecnologies i  dotar del coneixement necessari al professorat. A més a més també s’informa a la comissió TAC dels canvis que tenen plantejats  realitzar al centre  •

Canviar els ordinadors de les aules d’informàtica.

Posar un ordinador amb connexió a Internet a cada aula, connectar­los en xarxa i  a les impressores de la sala de professors.


Instal∙lar un canó de projecció a cadascuna de les aules.

Realitzar cursos de formació per al professorat.

També per finalitzar el/La coordinador/a TIC expliquen quines són les funcions de la  comissió TAC (coordinar la integració de les tic en les programacions i l’avaluació de  l’alumnat,   vetllar   perquè   s’utilitzin   els   recursos   TIC   del   Centre,   difondre   les   TIC   i  animar   la   comunitat   educativa   a   utilitzar­les   i   tenir   cura   dels   aspectes   normatius:  programari lliure, tenir cura drets d’autor...). Director/a de centre explica què són les TIC al claustre  Com a director/a del centre s’explica al claustre que són les TIC i de la importància de  la seva dinamització al centre. Per començar és important marcar que l’escola no s’ha de quedar enrere amb les noves  tecnologies. Per una altra banda el director/a motiva al professorat del claustre tot  parlant­los hi del que els poden oferir les TIC i els avantatges que presenten com per  exemple una millor comunicació,... Per finalitzar, i tot sabent ja el que ens poden aportar les TIC, es planteja quina serà el  seu ús i la seva aplicació en la vida del centre en particular. A més a més també  s’expliquen les funcions del coordinador/a TIC i de la comissió TAC. El   director/a   també   informarà   sobre   formació   per   al   professorat   i   mostra   alguns  exemples d’activitats i de webs d’interès. La comissió TAC del centre explica a la reunió de coordinació de cicle Infantil les  seves funcions i propostes per al curs 2010­2011 Primer es comença explicant que són les TAC, seguidament s’explica quins són els  membres  que formen la  comissió  TAC del centre  i quines són les seves funcions i  propostes per al curs 2010­2011. •

Coordinador de la integració de les tic a l'aula.

Portar a terme a la pràctica educativa.

Utilitzar les tic a la comunitat educativa mitjançant intranet, correus, sms, a  través de les àrees curriculars.

Ampliar personal tècnic.

2


Aspectes normatius: programari en català, tenir mesures de protecció de dades...

3

FEM UNA PRESENTACIÓ  

COMPETÈNCIES

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you