Page 12

TILSKUDD TIL TILTAK FOR MINORITETSSPRÅKLIG BARN (barnehage): Barn det kan søkes tilskudd for er: Der begge foreldrene til barnet har et annet morsmål enn norsk, samisk, engelsk, svensk eller dansk. Det finnes tre ulike tilskuddsordninger: 1. Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Det gis et eget statlig tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Tilskuddet tildeles kommunen ut fra antall minoritetsspråklige barn som går i barnehage eller andre organiserte tilbud som måtte finnes i kommunen (eks opplegg på helsestasjon, barnevern etc). Antallet minoritetsspråklige barn i barnehage fremkommer av årsmelding for barnehager per 15.12 hvert år. Barnehagene søker om midler 2 ganger i året, med søknadsfrist 15. juni og 15. desember. Dette utbetales 2 ganger i året til barnehagene og eventuelt andre språkopplegg i kommunen. Kommunen fordeler tilskuddet på bakgrunn av søknader fra den enkelte barnehage og eventuell annen etat. Søknadsskjema ligger som vedlegg 1. 2. Integreringstilskudd -tilskudd til barn av nyankomne flyktninger Dette er et engangstilskudd som NAV søker IMDI om og som skal utbetales til kommunen. Hvis et nyankommet flyktningbarn får tildelt plass i en barnehage er det denne barnehagen som skal ha tilskuddet til språkstimulering for dette barnet. Barnet kan ikke være født i Norge. Informasjon om tilskuddet finner du her: http://nafo.hioa.no/nyankomne/nyankomne-0-6/ 3. Integreringstilskudd -tilskudd til barn med kjente funksjonshemninger Her må administrasjonen i samarbeid med flyktningetjenesten i NAV sende inn søknad til IMDI. Informasjon om tilskuddet finner du her: http://nafo.hioa.no/nyankomne/nyankomne-0-6/

12

Profile for Ringerike kommune

Veileder minoritetsspråklige elever 2015  

Veileder - minoritetsspråklige barn i barnehage og skole - Ringerike kommune

Veileder minoritetsspråklige elever 2015  

Veileder - minoritetsspråklige barn i barnehage og skole - Ringerike kommune

Profile for eviml
Advertisement