Page 1

тираж 15500

Рекламно-інформаційна газета Доставляється БЕЗКОШТОВНО по вівторках

(412) 28 ëþòîãî 2012 ð.

МАЙДАН

Міський

8

КУЗНЕЦОВСЬК = ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН

Grandáàçàð Кузнецовськ, м-н Незалежності, 8 (ТЦ “Grand Базар”, 2-й поверх), тел. (067) 216-08-16

Оформити заявку на кредит можна на сайті:

ТОВ “Фінансова компанія “Центр Фінансових Рішень” (ТМ “КредитМаркет”). Свідоцтво Держфінпослуг України від 19.03.2009 серія ІК №55. Ліцензія Держфінпослуг України від 07.05.2009 серія АВ №020880.

КОЛЬОРОВИЙ ТА ЧОРНО-БІЛИЙ ДРУК ◆ КСЕРОКОПІЯ ЛАМІНУВАННЯ ◆ БРОШУРУВАННЯ ◆ ПОСЛУГИ ФАКСУ

Вараш, 11, 4-й під’їзд, офіс газети «Міський МАЙДАН». 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000


2

l

8 (412), 28 ëþòîãî 2012 ð.307

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

l

Åñô³ëü

l 3-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè, 32/á. Ò. 067-292-02-16. l 3-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067-526-71-94. l 3-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø. Ò. 096429-33-46. l 3-ê³ì.êâ., 5/9, Ùîëê³íå (ÀÐ Êðèì, 200ì äî ìîðÿ). Ò 098443-82-56, ç 17:00. l 3-ê³ì.êâ., 5-é ïîâ., íîâîáóäîâà, Âàðàø, 43 (80ì2, ºâðîðîðåìîíò, òåëåôîí, ²íòåðíåò, ñóïóòíèêîâå ÒÁ). Ò. 0(3636) 2-6202, 098-811-43-02. l 3-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 44, îêðåìèé âõ³ä. Ò. 096-974-41-09, 097-770-87-54. l 3-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 16. Ò. 097-033-82-56. l 2-ê³ì.êâ., 4/9, Âàðàø.Ò. 097688-77-13. l 2-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè (ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó, ç êîíäèö³îíåðàìè). Ò. 067-360-10-31. l 2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â, 21, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. Ò. 067394-76-94. l 2-ê³ì.êâ., 4/5, Ïåðåìîãè.Ò. 097-799-43-92, 097-762-74-31. l 1-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 43. Ò. 067-596-14-75, 066-630-56-33. l 1-ê³ì.êâ., 6/9, Åíåðãåòèê³â, 15. Ò. 096-839-16-61. l 1-ê³ì.êâ., 6/9, Åíåðãåòèê³â, 11, ç ìåíøîþ ê³ìíàòîþ. Ò. 097307-35-53. l 1-ê³ì.êâ., 5/9, Åíåðãåòèê³â. Ò. 098-955-23-34. l 1-ê³ì.êâ., 4/9, Ïåðåìîãè, 41 (ðåìîíò). Ò. 0(3636) 3-31-04, 097-961-32-74. l 1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 0(3636) 3-92-15, 096-46677-70. l 1-ê³ì.êâ., Âàðàø, 19. Ò. 050668-16-39, 097-707-22-98. l 1-ê³ì.êâ. Ò. 096-333-32-83. l Áóäèíîê, Ñâàðèí³ (49ì2, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, 0.25ãà, äåðæ. àêò). Ò. 096-320-89-74. l Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (ñàðàé, ãàðàæ, êîëîíêà, ãîðîä, 0.23ãà). Ò. 096-237-75-89, 098-123-46-54. l Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (0.34ãà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè). Ò. 0(3634) 532-94. l 1/2 áóäèíêó, Ðàôàë³âêà, âóë. ².Ôðàíêà, ïðèâàòèçîâàíèé. Ò. 067-778-70-22. l Áóäèíîê, Çàáîëîòòÿ. Ò. 098454-08-18. l Õàòó, Ðàôàë³âêà (12.5ñîò., íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñèëîâà, âñ³ äîêóìåíòè). Ò. 067-695-70-96. l Õàòó, Êîëî䳿 (1ãà, ïðèâàòèçîâàíó), 11òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 096259-86-54. l Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó. Ò. 096219-08-27. l Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó, îáëàøòîâàíó äëÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ. Ò. 098-806-89-03. l Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó (áóäèíîê, ñàðàé, êðèíèöÿ). Ò. 0(3636) 2-26-73, 067-596-04-29. l Äà÷íó ä³ëÿíêó, 0.9ãà (îãîðîäæåíó, ï³äâàë, ôðóêòîâ³ äåðåâà, íåäàëåêî â³ä ìîëîêîçàâîäó, ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ åëåêòðîåíåð㳿). Ò. 0(3636) 3-9215, 096-466-77-70.

l Äà÷ó, 12ñîò. (áóäèíîê, äåðæ. àêò, ìîæëèâå ï³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà). Ò. 067-455-99-61. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.25ãà, Çàáîëîòòÿ (ôóíäàìåíò ï³ä ñàðàé, 12õ6, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, 6õ2, 4øò. òà ³í. áóäìàòåð³àëè). Ò. 097-553-00-93, 067-258-70-92. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. 096-643-98-66. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.1717ãà, Çàáîëîòòÿ. Ò. 097-960-15-08. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò., Ðàôàë³âêà (âàãîí÷èê ï³ä ³íâåíòàð). Ò. 097-935-63-65. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (îãîðîäæåíó, ñàäîê, ï³äâåäåíà âîäà, äåðæ. àêò). Ò. 096-490-19-26. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.15ãà., Ðàôàë³âêà, äåðæ. àêò. Ò. 096770-35-20. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.14ãà, âóë. ϳäã³ðíà, ï³ä ë³ñîì. Ò. 067-362-03-69. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò., Í.Ðàôàë³âêà, äåðæ. àêò. Ò. 096758-83-22. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., Áàáêà, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 098-695-50-18. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 27ñîò., Ñîá³ùèö³. Ò. 096455-43-75. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 6ñîò., êîîï. «Çäîðîâ’ÿ». Ò. 098-68881-18. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í àåðîïîðòó, äåðæ.àêò. Ò. 096-912-2261. l Ãàðàæ-áîêñ, ð-í «Îêîëèö³», 20õ6, 2-ïîâ., 8õ6, 2 âîð³ò, 3.7õ3.2, 380Â, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Ò. 067-394-98-35. l Ãàðàæ-ï³äâàë, 7õ5, ð-í Ñò.Ðàôàë³âêè (òðàêòîðíà áðèãàäà), íåäîáóäîâàíèé. Ò. 098-699-4107. l Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³», 2-ïîâ., âîðîòà 2.7õ2.7, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Ò. 067-394-98-35. l Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³, 100% ãîòîâíîñò³. Ò. 097-75544-56. l Ìàãàçèí, 29ì , ð-ê «Öåíòðàëüíèé», õîðîøèé òîðãîâèé ðÿä. Ò. 067-996-97-01. 2

l Ìàãàçèíè: 10ì2, 20ì2 (òåïëî, ñâ³òëî, ð-ê «Ï³âäåííèé», íàâïðîòè ìàãàçèíó «Ó Ìàºâñüêîãî»). Ò. 067-363-06-02. l ʳîñê, ð-ê «Ï³âäåííèé», 20ì2 (òåïëî, ñâ³òëî), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-906-08-78. l ʳîñê ìåòàëåâèé, óòåïëåíèé, 2õ2.5. Ò. 097-743-08-95. l À/ì «Ford-Transit» 2006ð.â., ùîéíîïðèãíàíèé. Ò. 097-74432-61. l À/ì «Renault-Kangoo» 2001ð.â., 1.9, äèçåëü, ÷åðâîíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-135-83-38. l À/ì «Nissan-Vanette» 95ð.â., 2.3ä, á³ëèé, âàíòàæíèé; çèìîâà ãóìà, 4700 ó.î. Ò. 097-77945-32. l À/ì «Audi-100» 94ð.â., 2.0³, çåëåíèé «ìåòàë³ê». Ò. 097-99443-08.

l À/ì «Audi-80Â4» 94ð.â., 2.0, çåëåíèé, ãóìà çèìîâà, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-770-35-20. l Òåðì³íîâî! À/ì «ÂÀÇ21043» 2000ð.â., «ñòèãëà âèøíÿ». Ò. 098-809-41-37. l À/ì «ÂÀÇ-21093» 92ð.â., 1.5, ñòàí õîðîøèé. Ò. 098-836-68-19. l Òåðì³íîâî! À/ì «ÂÀÇ21063» 92ð.â., ñòàí õîðîøèé, áåç äîêóìåíò³â. Ò. 097-597-7142. l À/ì «ÂÀÇ-21063» 87ð.â., ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-394-76-94. l À/ì «ËÓÀÇ-969Ì» 91ð.â., 58òèñ.êì., (äâèãóí â³ä «Òàâ𳿻, ïëàñòèêîâèé äàõ). Ò. 097-45154-95. l Ìîïåä Â-08 HUSSAR. Ò. 097-961-17-77. l Ïðè÷³ï äî à/ì, îäíîîñüîâèé, äîêóìåíòè ïðîñòðî÷åí³, íîâèé; âåëîñèïåä «Óêðà¿íà». Ò. 0(3636) 2-27-20.

l Äâèãóí «ÂÀÇ», 1.3, ï³ñëÿ ïîâíîãî êàïðåìîíòó ïðîá³ã 0êì. Ò. 096-941-59-79. l ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ Íβ ÒÀ Á/Â; àêñåñóàðè äî áóäü-ÿêèõ à/ì. Ò. 063434-82-99, 066-128-67-00, 098-589-10-37. l ÊÓÇÎÂͲ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ: áàìïåðè, êàïîòè, êðèëà, ï³ääîíè, ôàðè, ðåø³òêè òà ³í., á/â òà íîâ³. Ò. 067-986-30-98, 093-727-74-28. l Àâòîðîçá³ðêà «Audi», «Mercedes-Benz»: âåëèêèé âèá³ð îðèã³íàëüíèõ çàï÷àñòèí ó íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Ò. 067-360-63-83, 050-414-04-04. l Òåðì³íîâî! Àâòîãóìó íà «Ò-150», 4øò. (â êîìïëåêò³ ðåçèíà, êàìåðà, äèñê), á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-476-69-81. l Áëîêè ç â³äñ³âó ïðåñîâàí³; ïëèòêó òðîòóàðíó, ëèöþâàëüíó (ð³çí³ êîëüîðè); áëîêè «ðâàíèé êàì³íü». Äîñòàâêà. Ò. 096-226-56-68.

l Ïëèòè ïóñòîòí³: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè, 9.5ì, 10.5ì; ñõîäèíêîâ³ ìàðø³; ïåðåìè÷êè; áëîêè ôóíäàìåíòí³; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³; ºâðîïàðêàíè, 25 âèä³â, 260ãðí. ç äîñòàâêîþ; áðóê³âêó; öåãëó; êåðàìçèò; ÿê³ñí³ øëàêîáëîêè 7.5ãðí. ç äîñòàâêîþ; ïåðåñò³íî÷í³ 6.5ãðí.; ÏÊÆ ïëèòè; ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïðîô³ëü. Äîñòàâêà Ò. 098-372-05-54. l Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 0(3636) 3-8516, 097-190-99-16. l Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 0(3636) 3-8516, 097-190-99-16.

l Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê. Ò. 067-956-96-45. l Êàì³íü ÷åðâîíèé; ÷åðâîíèé ùåá³íü óñ³õ ôðàêö³é; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 067-954-20-82. l Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñòàâêà (1015ò). Ò. 098-771-85-26, 067339-05-39. l Øèôåð; öåìåíò; öåãëó: áóä³âåëüíó, ñèë³êàòíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó; êàì³íü ÷åðâîíèé; ùåá³íü; áëîêè ç â³äñ³âó; øëàêîáëîêè; ï³íîáëîêè; ðàêóøíÿê; âàïíî; äîøêè; áðóñ. Ò. 097-48862-18. l Äîøêè: îáð³çí³, íåîáð³çí³; áðóñ; áàëêè; êðîêâè. Äîñòàâêà. Ò. 098-599-29-67, 096-591-84-61. l Äîøêè: îáð³çí³, íåîáð³çí³; áàëêè. Ò. 096-221-22-29. l Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; øïóíòîâàíó ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. 097-664-05-32.

l ³êíà äåðåâ’ÿí³, íîâ³, çàâîäñüêîãî ´àòóíêó, 1.5õ1.8, 1.5õ2.1, 1.5õ5.0; ïëèòêó ãëàçóðîâàíó, òîíêó, 1.0, 15õ15, l Áëîêè ç â³äñ³âó â³áðîïðåñî- 20õ20. Ò. 0(3636) 2-27-20. âàí³, ñò³íîâ³, ðâàí³ ñò³íîâ³, äëÿ l ³êíà ç 5-ïîâ. áóäèíêó, á/â; îãîðîæ³ – ð³çíèõ êîëüîð³â. Ò. ñêëî äëÿ ðàìè. Ò. 0(3636) 2-2590, 067-583-92-85. 097-488-62-18.

l Ñò³íêó íåïîë³ðîâàíó, Ðóìóí³ÿ; 2 ìàòðàöè â óïàêîâö³, ÑØÀ. Ò. 096-126-06-90. l Ñò³íêó, Ïîëüùà, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 0(3636) 3-40-45. l Ñò³íêó, Ïîëüùà, ñâ³òëó, 3.4ì, ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-693-40-68. l Ñò³íêó «Óæãîðîä-2», á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-945-51-59. l Ñò³íêó, Êîâåëü. Ò. 067-36042-30. l Ñò³íêó «Àãàò», Êîñòîï³ëü. Ò. 096-734-29-92. l Ñò³íêó ëàêîâàíó, Êîñòîï³ëü. Ò. 068-226-20-72. l Ñò³íêó; ñïàëüíþ; äèâàí; 2 êð³ñëà; ñò³ë ïèñüìîâèé; 2 ë³æêà – á/â. Ò. 096-610-99-82. l Ñò³íêó (êîìîä, 3 øàôè, òóìáà ï³ä ò/â; äèòÿ÷å ë³æêî (áàëäàõ³í, øóõëÿäà çíèçó). Ò. 067813-15-13. l ϳâñò³íêè, 180õ244õ60. Ò. 098083-89-86. l Êóõíþ ç ìèéêîþ; ñò³ë êóõîííèé; òàáóðåòêè; êð³ñëî ðîçêëàäíå. Ò. 097-312-23-15. l Ïåðåäïîê³é ó êîðèäîð (2 øàôè, ñòîëèê, ïóôèê), ñâ³òëèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-82786-29. l Øàôè-êóïå, îô³ñí³ ìåáë³. Ò. 096-989-75-12. l ̒ÿêèé êóòî÷îê; ñò³ë êîìï’þòåðíèé, íîâèé. Ò. 098-985-19-31. l ̒ÿêèé êóòî÷îê + êð³ñëî. Ò. 096-867-24-44. l ̒ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà). Ò. 067-111-43-90. l Òåðì³íîâî! Äèâàí-ë³æêî, íîâèé, ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-61374-90. l ˳æå÷êî äèòÿ÷å, 350ãðí; êîíâåðò âåñíÿíèé ðîæåâèé, 80ãðí. Ò. 098-985-08-29. l Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. 0(3636) 3-42-95, 067360-74-23. l Òóìáî÷êó ï³ä òåëåâ³çîð. Ò. 096-770-35-95. l 2 äçåðêàëà â³ä øàôè-êóïå, 2.26õ0.97. Ò. 093-204-06-90. l Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «ÀÂÑ», ͳìå÷÷èíà, áëàêèòíîêîðè÷íåâó, ñòàí â³äì³ííèé, á/â 8ì³ñ., 2300ãðí. Ò. 098-366-60-46. l Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor-Ring», áîðäîâî-áåæåâó, ñòàí õîðîøèé; âàííî÷êó – íåäîðîãî. Ò. 097-830-73-97. l Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, áëàêèòíî-ñèíþ, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 067-347-16-03. l ³çîê-òðàíñôîðìåð «Geoby», ë³òí³é, ÷åðâîíî-÷îðíèé, îðèã³íàëüíèé äèçàéí, 450ãðí. Ò. 0(3636) 2-27-44, 097-345-86-36. l Óâàãà! Ïðîïîíóºìî ïîáóòîâó òåõí³êó, åëåêòðîí³êó çà îïòîâèìè ö³íàìè ç³ ñêëàäó. Ãàðàíò³ÿ, ñåðòèô³êàö³ÿ, áóäü-ÿêà ôîðìà îïëàòè. Ò. 096-440-69-50.

l Õîëîäèëüíèê 2-êàìåðíèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. 0(3636) 3-3214, 097-241-84-16. l Òåëåâ³çîð «Sony». Ò. 067813-15-13. l Ñòåðåîñèñòåìó â à/ì: êîëîíêè «Dragster», «Blawpunkt», íîâ³; ï³äñèëþâà÷ «Pioneer». Ò. 098-582-33-26. l Êîìïëåêò àêóñòèêè: êîëîíêè 2õ350w, ïóëüò ì³êøåðíèé 8 êàíàë³â, ï³äñèëþâà÷, ì³êðîôîíè, øíóðè. Ò. 067-363-09-59. l ²ãðîâó ïðèñòàâêó «Sony Playstation 3» (PS3), ïðîøèòà, îô³ö³éíà ãàðàíò³ÿ, 2300ãðí. Ò. 097-170-71-73. l Ôîòîàïàðàò äçåðêàëüíèé «Nikon D300», 18-55, ñòàí õîðîøèé, 3000ãðí. Ò. 097-668-44-07. l Ìîá. òåëåôîí «Nokia-5800», ñòàí ³äåàëüíèé, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ. Ò. 097-795-18-02. l Êîìï’þòåð: Celeron 1.7GHz/ DDR 512Mb/HDD 80Gb, â³äåîêàðòà 256Mb, ìîí³òîð 17", ìèøêà, êëàâ³àòóðà, 1000ãðí. Ò. 098-130-03-33. l Íîóòáóê «Asus N61j»: Wi-Fi, web-êàìåðà, bluetooth. Ò. 097-117-57-32. l ϳàí³íî, ×åðí³ã³â, ñòàí õîðîøèé, äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 097-937-45-26. l ϳàí³íî «Óêðà¿íà»; ñèíòåçàòîð «Ñ-ÀÅÒÎÍ», äèòÿ÷èé. Ò. 0(3636) 3-56-78, 067-760-82-54. l Çíèæêà íà äèòÿ÷èé îäÿã äî 40%. Grand-Áàçàð, 2-é ïîâ., â³ää³ë ¹23. Ò. 097-718-92-82. l Äóáëÿíêó ÷îëîâ³÷ó øê³ðÿíó êîðè÷íåâó, XXL, 1000ãðí; ï³äæàê ÷îëîâ³÷èé îêñàìèòîâèé ñâ³òëî-êîðè÷íåâèé, XL-XXL, 400ãðí; âèøèâàíêó ÷îëîâ³÷ó, âèøèòó á³ëèì òà áëàêèòíèì, XXL, 400ãðí. Ò. 063-313-90-19. l Äóáëÿíêè: øê³ðÿíó, äîâãó, ð.52; øòó÷íó, êîðîòêó, ð.52-54; òåïë³ ðå÷³ äåøåâî. Ò. 0(3636) 3-93-38. l Îäÿã ñåêîíä-õåíä ãóðòîì. Ò. 096-963-80-03. l IJÞ×ÈÉ Á²ÇÍÅÑ. Ò. 093-34975-03. l Óêðà¿íñüê³ ñóâåí³ðè, ñóâåí³ðè ïðî Êóçíåöîâñüê; á³æóòåð³þ; ãîäèííèêè; âñå äëÿ ìàí³êþðó. Grand Áàçàð, 3-é ïîâ., â³ää³ë ¹45. l Ëåùàòà ñëþñàðí³; ñò³ë ïèñüìîâèé ç ðîáî÷îþ ñò³ëüíèöåþ; øàôó 3-õ äâåðíó, á/â. Ò. 096421-15-48. l Ãàíòåëü, 7êã, 100ãðí. Ò. 095-370-85-54, 067-362-97-29. l Öóöåíÿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, ä³â÷èíêà, 3ì³ñ., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-849-71-13. l Êðîëèê³â äåêîðàòèâíèõ, 250300ãðí.; øèíøèë, 350ãðí. Ò. 098-971-85-67.


МАЙДАН

Міський

l

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 0(3636) 2-42-32

l

8 (412), 28 ëþòîãî 2012 ð.

НОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД КАФЕ-БАРУ

юємо ц а р п Ми ашого для В лення. задово

Маямі

Приймаємо замовлення для святкування різних подій ✽ під супровід живої музики, яка звучить для Вас з вівторка по неділю з 18:00 годин ✽ вишукані смачні домашні страви від шеф-кухаря

.ua .rv n a з бе ayd ення m . ш w ло ww ого

м-н Незалежності, 8 “Grand Базар” тел.: 3 82 90, 3 24 89 24h 0 800 502 141 www.ukrinbank.com

3

При замовленні вечорів відпочинку для власників срібних та золотих дисконтних карток магазину "Світ взуття" ДІЄ ЗНИЖКА

Щиро раді Вас бачити з 12:00 до 24:00 за адресою: м-н Вараш, 25Б

і

вн

о шт

ко

Ліцензія НБУ №23 від 18.10.2011р.

Свід. А01 № 424481 від 30.04.2010 ВКХМР

ПО ПРОГРАМІ

виставкова галерея-крамниця

"МИСТЕЦЬКИЙ КРАЙ" Виставка-продаж картин кузнецовських художників, товарів мистецтва; декупаж товарів побуту; художній розпис бокалів, у тому числі весільних; вироби з бісеру; глиняні вироби; вишиті сорочки різних розмірів; весільні рушники; кошики, плетені з лози; сувенірні вироби. А також професійні товари для творчості та хобі: полотно, фарби, серветки для декупажу. Приймаємо замовлення на нанесення зображення фотографічної якості на різноманітні поверхні. Планується ЩОНЕДІЛІ о 12:00 проведення майстер-класів на тему “Декупаж товарів побуту” та майстер-класів по виготовленню ляльки-мотанки. Бажаючі брати участь у заняттях попередньо записуйтесь за телефоном

м-н Будівельників, 55

(приміщення теплиці ЗОШ №1)

)(098) 778-91-28

*Більш актуально, ніж кредит

Тканини

магазин м-н Будівельників, 25/2

Не є банківською установою. **Детальна інформація на консультаційному пункті.

Екосвіт

Екологічні товари

маг. “ТКАНИНИ” м-н Будівельників, 25/2 т. 2-60-94

2-60-94

Широкий асортимент тканин, тюле-гардинні вироби, швейна фурнітура Все для вишивання Подушки, одіяла фірми “Мяркіс", Литва, махрові, лляні рушники, килими

весниня а т я в До с адходжен Постільні комплекти нове нтовару! для дорослих та дітей, рушники – Росія

Органічна сертифікована косметика есни ята вж Бальзами та креми серії ення До сва д о х д Аптечка Агафьи нове н оварів! т

Безфосфатні пральні порошки та миючі засоби фірми "Дакос" Мило, шампуні та засоби гігієни фірми "Люсана", Україна Йодіс концентрат, йодіс календула, НВК "Йодіс Україна" Органічно-натуральна косметика “Лактімілк”

ленняту оновти мен асор

пн-пт: 10:00-19:00 сб-нд: 10:00-15:00

ерезня! ки до 8 Б Подарун и до 20% ”! Знижк “Люсана у марку в го р о т на

креми шампуні масажні масла тверде, рідке та кремоподібне мило

ФЛОРА

магазин

Насіння, грунт в асортименті, горщики, добрива та знову в продажі вазони і дешеві орхідеї

ки ві зниж Святкоа все р. н 0.03.12 1 о п 2.12 з 20.0

l 3-ê³ì.êâ., Âàðàø, 10À íà 2+äîï. Ò. 096-359-36-24. Р-к ”Північний”, ларьок №78 l 1-ê³ì.êâ., 4/9, Ïåðåìîãè, 41 +äîï. íà 3-ê³ì. Ò. 0(3636) 3-31Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè l Ì/ö «ÌÒ», «Óðàë», 04, 097-961-32-74. «ÏÐÎÄÀÌ» l 1-ê³ì.êâ., 2/5, Ïåðåìîãè, 51À l Êîáèëó ðîáî÷ó, 5ð. Ò. 096- «Äíåïð», ó áóäü-ÿêîìó +äîï. íà 2-ê³ì., Ïåðåìîãè, Âàñòàí³, ìîæëèâî áåç äîêó523-70-15. Ò. 097-039-31-56. ìåíò³â. Ò. 066-106-26-53, ðàø. l Ñâèíþ. Ò. 096-517-82-23. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.25ãà, ϳäöàl Êàáàíà 120 êã, ñ.Îçåðî. Ò. 098-405-60-20. ðåâè÷³, äåðæ. àêò, ðîçãëÿíó âñ³ 098-781-57-32. ïðîïîçèö³¿. Ò. 097-755-44-92. l Êàáàíà ³ ñâèíþ 100-120 êã. l Íàäóâíèé ÷îâåí ç ìîòîðíèì òðàíöåì äëÿ ìîòîðà, á/â, íåÒ. 096-316-21-26. l Êàðòîïëþ. Ò. 097-699-40-69, äîðîãî. Ò. 098-971-08-78. 097-497-31-49. l 1-, 2-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîl Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî ãè. Ò. 097-682-10-90. l ѳíî. Ò. 096-767-53-05. l Ìåä íàòóðàëüíèé, õàðê³âñü- «Çàõ³äâòîðìåòïðîäóêò» l 1-, 2-ê³ì.êâ., ïåðåäîïëàòà. Ò. êèé, ÿê³ñíèé, ãóðòîì ³ âðîçäð³á. ÇIJÉÑÍÞª ÇÀÊÓϲÂËÞ 096-153-12-94. ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒÓ. Äîðîãî, l 1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé Ò. 050-582-58-31. ïîñò³éíî. Ìåòàëîïðîêàò, òåðì³í, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó á/â. Ò. 098-503-59-25, 067- îïëàòó ãàðàíòóþ. Ò. 097-953382-30-24. 49-19. l 2-, 3-ê³ì.êâ., 9-ïîâ. áóä. Ò. l 1-ê³ì.êâ. Ò. 098-476-69-22. l Ñëþñàðí³ ëåùàòà; çàë³çî: l Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, 097-307-35-53. l 2-, 3-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìî- ëèñò, êóòíèê, òðóáà, ïðóòîê. Ò. ìåáëüîâàíó àáî ÷àñòêîâî ìåá096-685-22-21. ãè. Ò. 097-890-90-40. ëüîâàíó, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, îïëàòó l Ãàðàæ ð-í «Îêîëèö³», Þâ³ãàðàíòóºìî. Ò. 097-985-27-43. ëåéíîãî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïî- l Íåáèò³ ãðåöüê³ ãîð³õè. Ò. l ʳìíàòó, ä³â÷èíà. Ò. 098-759çèö³¿. Ò. 067-802-77-54. 097-580-00-14. 54-20. l À/ì «Ìîñêâè÷», «ÂÀÇ», «Âîëãà», «ÇÀÇ» íà çàï÷àñòèíè. Ò. 095-494-51-11, 098215-48-99.

l 3-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè íà 2+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè àáî l À/ì «ÂÀÇ» àáî ³íîìàðêó â ïðîäàì. Ò. 097-590-65-69. õîðîøîìó ñòàí³, ìîæëèâî ï³ñëÿ l 3-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â ÄÒÏ, ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó. (öåãëÿíèé áóäèíîê) íà 2-ê³ì., Ò. 097-205-74-08. 2+1 àáî ïðîäàì. Ò. 098-90458-22. l Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî l 3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø íà 1+1. à/ì. Ò. 067-364-26-86. Ò. 0(3636) 2-19-78, 097-84616-95.

l 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³). Ò. 067364-25-56. l 2-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó, ïîäîáîâî. Ò. 093-453-23-56, 067-79138-71. l 1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó. Ò. 098-88037-58. l 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096752-21-61.

l 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097443-55-98. l 1-ê³ì.êâ.; ê³ìíàòó – ïîäîáîâî. Ò. 095-751-30-18, 067-67614-56. l Êâàðòèðó ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîì³ñÿ÷íî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ïðè ñîá³ ìàòè äîêóìåíòè. Ò. 098-618-42-23. l ʳìíàòó, Âàðàø. Ò. 097-26924-76. l Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 067382-16-98.

l Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, 067-600-93-88. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (äî 2.5ò). Ò. 0(3636) 2-19-14, 067-751-0898, 096-374-97-94. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 0(3636) 3-43-69, 0(3636) 3-8886, 097-921-87-00, 097-921-86-86, 097-885-41-55. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 0(3636) 3-83-11, 067915-46-50. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesSprinter maxi» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097-899-32-08.

l Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «ÌåðñåäåñÑïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097-664-55-08. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «ÐåíîÒðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 0(3636) 3-89-42, 096-118-15-33. l ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesSprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 097-917-70-11. l Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «MercedesSprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü). Ò. 0(3636) 2-45-66, 098-512-94-83. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà ÑÍÄ. Ò. 097-213-0972, +7(967) 083-12-47. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ó Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ì/à «Mersedes-Sprinter» (18-20 ì³ñöü), àâòîáóñîì «Ñåòðà» (51 ì³ñöå). Ò. 067-360-6595, +7 (926) 333-17-79, +7 (903) 890-23-08. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, êðà¿íàõ ªâðîïè. Ò. 096-577-77-38, +7(903) 50720-01, +7(964) 326-97-07. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. 098-608-59-91. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà - ïí, ÷ò; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 18, 35 ì³ñöü). Ò. 0(3636) 363-03, 067-967-59-87, 098-83669-01, +7(905) 782-81-31. l Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «VW-Crafter» (8 ì³ñöü + âàíòàæ 15ì3, äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 067-380-10-99.

l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. 067-368-51-05. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ «MercedesSprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-24-58, 097-821-11-09. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, äî 8ò, 43ì3. Ò. 067-67228-22. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ «Mercedes-Benz», 1ò. Ò. 097861-29-76. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì «ÌÀÇ» ç ïðè÷åïîì (10-20ò). Ò. 097-289-53-85. l ³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ ç³ Ëüâîâà äî Êóçíåöîâñüêà. Ò. 097-459-71-73. l Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì: ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèòíèõ ñòèê³â òà áàëêîííèõ ðàì. Ôàñàäíå óòåïëåííÿ êâàðòèð Ò. 067-277-40-66. l Ðåìîíò êâàðòèð: ã³ïñîêàðòîí, â³äêîñè, îáøèâêà âàãîíêîþ, ëàì³íàò, ïëèòêà. Ò. 095652-69-77, 096-716-06-37. l Óêëàäàííÿ ïëèòêè; ã³ïñîêàðòîí; ô³ãóðí³ ñòåë³; øïàêëþâàííÿ; øïàëåðè; ëàì³íàò; â³äêîñè; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; çáèðàííÿ ìåáë³â; âèãîòîâëåííÿ øàô-êóïå òà ³í. Çíèæêè íà âñ³ âèäè ðîá³ò Ò. 098-837-37-59, 096-572-96-31. l Ïëèòêà; ëàì³íàò; êëåºííÿ øïàëåð; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ñòÿæêà; ô³ãóðí³ ñòåë³; â³äêîñè; ë³íîëåóì. Ò. 096-127-90-83. l Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè; øòóêàòóðêà; îáøèâêà áàëêîí³â; âàãîíêà. Ò. 098-982-62-32.


4

8 (412), 28 ëþòîãî 2012ð.

l Ïðèéîì ÐÅÊËÀÌÈ, ÎÃÎËÎØÅÍÜ, ÏÐȲÒÀÍÜ: ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä, 1-é ïîâ. l

Êðåäèòíà ñï³ëêà “Ð³âíåíùèíà” ïðîïîíóº “Çíàéîìñòâî”

Êðåäèòíà ñï³ëêà “Ð³âíåíùèíà” çàïðîïîíóâàëà ö³êàâèé ñïîñ³á ïîçíàéîìèòèñü ç³ ñâîºþ ðîáîòîþ. Äëÿ öüîãî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ âïðîâàäèòè ïðèâàáëèâ³ óìîâè ïî âêëàäàõ äëÿ òèõ ìåøêàíö³â îáëàñò³, ÿê³ ùå íå êîðèñòóâàëèñÿ ïîñëóãàìè ñï³ëêè. Âêëàä “Çíàéîìñòâî”, çà îö³íêàìè ñïåö³àë³ñò³â ñï³ëêè, íà

ñüîãîäí³ º ÷è íå íàéêðàùîþ ïðîïîçèö³ºþ ñåðåä äåïîçèò³â. - Ìè ïðàöþºìî ç 2005 ðîêó, ïîñò³éíî íàìàãàºìîñÿ çðîñòàòè, äëÿ öüîãî ïðîïîíóºìî ñâî¿ì ÷ëåíàì íàéêðàù³ óìîâè, - ðîçïîâ³äຠãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÊÑ “гâíåíùèíà” Ìèêîëà Êîòíþê (íà ôîòî). - Âêëàä “Çíàéîìñòâî” ðîçðîáëåíèé äëÿ òèõ ëþäåé, ÿê³ ùå íå ìàþòü äîñâ³äó ñï³âïðàö³ ç êðåäèòíèìè ñï³ëêàìè, çîêðåìà ç “Ð³âíåíùèíîþ”. ³í ðîçðàõîâàíèé íà â³äíîñíî êîðîòêèé òåðì³í — 5 ì³ñÿö³â, àëå ñòàâêè íà ð³âí³ äîâãîñòðîêîâèõ — 20-21% ð³÷íèõ. Öå äàñòü çìîãó âêëàäíèêàì îö³íèòè íàøó ðîáîòó òà ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî ïîäàëüøó

ñï³âïðàöþ. Ïîâ³äîìëÿþ÷è ïðî ãàðàíò³¿ ïîâåðíåííÿ âêëàä³â, Ìèêîëà Êîòíþê ðîçïîâ³â ïðî ê³ëüêà îñíîâíèõ ôàêòîð³â, ùî âïëèâàþòü íà ô³íàíñîâó ñòàá³ëüí³ñòü ñï³ëêè, à îòæå ³ íà çäàòí³ñòü ïîâåðòàòè äåïîçèòè. Ïåðø çà âñå, öå çâàæåíà êðåäèòíà ïîë³òèêà. Êðåäèò ó ñï³ëö³ ìîæíà îòðèìàòè ëèøå ï³ñëÿ ðåòåëüíî¿ ïåðåâ³ðêè, çîêðåìà îô³ö³éíèõ äîõîä³â ïîçè÷àëüíèêà, êðåäèòíî¿ ³ñòî𳿠÷åðåç Óêðà¿íñüêå áþðî êðåäèòíèõ ³ñòîð³é. Âàæëèâèì åëåìåíòîì º òàêîæ äîñâ³ä òà ïðîôåñ³îíàë³çì ïðàö³âíèê³â. ÊÑ “гâíåíùèíà” ïðàöþº âæå 6 ðîê³â, º ÷ëåíîì ïðîôåñ³éíèõ îᒺäíàíü, çîêðåìà Âñåóêðà¿-

íñüêî¿ àñîö³àö³¿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê òà гâíåíñüêî¿ àñîö³àö³¿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê. Íåùîäàâíî ñï³ëêà ïðîéøëà ïåðåâ³ðêó òà îòðèìàëà íîâ³ ë³öåí糿 Äåðæô³íïîñëóã íà çä³éñíåííÿ ñâ ä³ÿëüíîñò³ — öå íàéêðàùå ï³äòâåðäæåííÿ íàä³éíîñò³ ¿¿ ðîáîòè. Íàãàäàºìî, ùî îô³ñè ÊÑ “гâíåíùèíà” çíàõîäÿòüñÿ â гâíîìó, íà âóë.Êí.Îëüãè, 9, (òåë.62-33-96) òà Êóçíåöîâñüêó, ì-í Âàðàø, 23à, òåë. 3-70-85. ˳öåíç³ÿ Äåðæô³íïîñëóã ïî íàäàííÿ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã íà çàëó÷åííÿ âíåñê³â (âêëàä³â) íà äåïîçèòí³ ðàõóíêè À ¹581588 â³ä 16.01.2012 ðîêó.

ÄÎÏÎÌÎƲÒÜ!

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè «ÏÎÑËÓÃÈ» l Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 2-3457, 097-843-33-39, 096-146-37-30. l Øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 097-291-96-82. l Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; êëåºííÿ øïàëåð, «ïîêàòêà» ôàðáîþ; â³äêîñè. Ò. 097-161-47-79. l Øïàêëþâàííÿ; «êîðî¿ä»; ìîçà¿êà; «áàðàíåöü»; ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè: í³ø³, ñòåë³; îáøèâêà áàëêîí³â. Ò. 096-857-63-90. l Øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðêà, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè, ìîçà¿êà. ßê³ñíî. Ò. 0(3636) 3-5779, 096-313-68-05, 096-770-35-56. l Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; øïàëåðè; ïëèòêà; «êîðî¿ä»; ìîçà¿êà; «áàðàíåöü». ßê³ñíî. Ò. 0(3636) 2-34-57, 2-3678, 096-641-10-48, 097-843-33-39. l Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; øïàëåðè; «êîðî¿ä»; ìîçà¿êà. Ò. 0(3636) 2-47-82, 098630-48-66. l Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 0(3636) 2-41-28, 097-755-31-73. l Øòóêàòóðêà; ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí; âàãîíêà; áåòîíí³ ðîáîòè òà ³í., ñòàæ 8ð. Ò. 097-874-02-85. l ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; ñòÿæêà; øïàêëþâàííÿ. Ò. 067360-41-28. l Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; îòâîðè â áåòîí³; â³äáèâàííÿ ïëèòêè, ôàðáè. Íèçüê³ ö³íè. Ò. 098985-01-15. l Áóäü-ÿê³ îòâîðè â áåòîí³; îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ, ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî. Ò. 096-199-26-71. l Ëàêóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëîãè ³ ïàðêåòó; ïðèäáàííÿ øâåéöàðñüêîãî ëàêó ³ ïàðêåòó. Ò. 096-102-45-56. l Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. (0362) 43-41-90, 097-377-70-53, 094-966-41-90. l Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; â³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; ñòÿæêà; øïàêëþâàííÿ. Ò. 067-332-08-63.

l ÅËÅÊÒÐÈÊ: åëåêòðîìîíòàæ; çàì³íà ïðîâîäêè; ðåìîíò ðîçå- l ßê³ñíà ïåðåòÿæêà ì’ÿòîê, âèìèêà÷³â; ïåðåðîáêà ñòà- êèõ ÷àñòèí, êóõîííèõ êóðî¿ ïðîâîäêè. Ò. 098-154-25-37. òî÷ê³â, ìàòðàö³â; çàì³íà l Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà ïðóæèí. Êîìóíàëüíà, 27. Ò. òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåí- 096-518-81-98. íÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñl Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; øïàê- òàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, l «Premiera Film»: â³äåîçéîìëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàð- óí³òàç³â. Ò. 0(3636) 2-50-03, 067- êà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm. òîí; ïëèòêà; âàãîíêà; ñòÿæêà; 189-76-91, 096-849-15-18. blogspot.com. Ò. 097-945-53-51. ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; ë³íîëåóì; çáèðàííÿ ìåáë³â; l ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×- l ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÀ (ïðîôåñ³éíå âð³çêà ìèéîê. Ò. 0(3636) 2-21- ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âî- îáëàäíàííÿ), 3D ÔÎÒÎ, íîâèé äîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñ- ï³äõ³ä äî ôîòîãðàô³¿. Äåøåâî! 74, 097-637-94-37. òàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøî- Ò. 098-1-300-333, 093-349-75-03. âèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà l ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: l Íàòÿæí³ ñòåë³: Ôðàíö³ÿ, ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîø- ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³Í³ìå÷÷èíà, Êèòàé. Ò. 096òîâíà. Ò. 0(3636) 2-60-41, ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñ448-58-10, 096-664-17-44. 067-884-97-89, 097-153-87-47. íèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096-93555-68, 096-935-55-69. l ÄÂÏ, ÄÑÏ, ïîð³çêà. Ò. 096-518-81-98. l Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé, â³êîí; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; â³äêîñè; ëàì³íàò; ë³íîëåóì, âàãîíêà; øïàêëþâàííÿ. Ò. 097-671-87-83, 050-729-21-10.

l Îáøèâêà ³ óòåïëåííÿ; âàãîíêà; áëîê-õàóñ; ñàéäèíã; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; â³äêîñè; óñòàíîâêà â³êîí, äâåðåé. Ò. 096-574-39-63. l Ñêëî, ñêëîïàêåòè, ïîð³çêà. Ò. 0(3636) 2-60-64, 067-360-23-37. l Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â, êóõîíü, øàô-êóïå çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Ò. 096-989-75-12. l Áðóõò óñ³õ ìåòàë³â. Ïîð³çêà íåãàáàðèòíîãî áðóõòó. Ò. 096-453-05-57, 096-58490-98. l ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ: ïðîêëàäàííÿ, çàì³íà ïðîâîäêè ó êâàðòèðàõ, êîòåäæàõ; óñòàíîâëåííÿ ñâ³òèëüíèê³â; ïåðåíîñ ðîçåòîê. Ò. 098-113-49-41. l Åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè âñ³õ âèä³â; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè. Ò. 096-570-52-42, 096-974-40-80. l Åëåêòðèêà; ñàíòåõí³êà; øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; âàãîíêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ë³íîëåóì; çáèðàííÿ ìåáë³â; âð³çêà ìèéîê. Ò. 097-847-61-14. l Ïîñëóãè åëåêòðèêà: ïðîêëàäàííÿ òà çàì³íà ïðîâîäêè â êâàðòèðàõ òà êîòåäæàõ. Ò. 097-580-00-14.

l ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ: çàì³íà âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõîáëàäíàííÿ; çâàðþâàííÿ. Ò. 0(3636) 2-48-16, 096-400-62-92. l Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. 0(3636) 2-12-71, 321-78, 098-280-51-24, 097-873-18-70. l Ðåñòàâðàö³ÿ çíîøåíî¿ ãóìè íà âàíòàæí³ òà ëåãêîâ³ à/ì. Ò. 097-754-45-67. l ÂÅËÎÌÀÉÑÒÅÐ: âèð³âíþâàííÿ êîë³ñ, ìåõàí³çì³â; çàì³íà ï³äøèïíèê³â; çìàùåííÿ. Âñ³ âåëîìàðêè. Ò. 0(3636) 3-11-15, 096-118-15-70. l Ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà ïîøèòòÿ âèïóñêíèõ ñóêîíü. Ò. 096-805-62-17.

Êàæóòü, ùî á³äà íå ïðèõîäèòü îäíà, òàê ñòàëîñÿ ³ â íàø³é ñ³ì’¿. Òåïåð ìåíå çàâæäè ³ âñþäè ñóïðîâîäæóþòü ñòðàõ òà áåçíàä³éí³ñòü çà æèòòÿ ñâ äîíüêè. Íàéñòðàøí³øå, ùî ÿ íå ìîæó ¿é äîïîìîãòè. Ñòðàøíà õâîðîáà íå çóïèíÿºòüñÿ, à ïðîãðåñóº. Ìîëîäà 26-ð³÷íà ìàìà ïåðøîêëàñíèêà Áîãäàí÷èêà ç óñ³õ ñèë áîðåòüñÿ ç íåäóãîþ. Ïîòð³áíà îïåðàö³ÿ ïî òðàíñïëàíòàö³¿ íèðêè, à îáñòåæåííÿ òà ë³êóâàííÿ êîøòóº ïîíàä 35 òèñÿ÷ äîëàð³â. ²ç ñâî¿ìè ì³çåðíèìè äîõîäàìè ìè ñàì³ íå â çìîç³ ç³áðàòè òàê³ êîøòè, à öÿ ñòðàøíà á³äà çìóøóº ìåíå çâåðíóòèñÿ äî Âàñ, íåáàéäóæèõ ëþäåé, ïî äîïîìîãó. ß í³êîëè íå äóìàëà, ùî öå òîðêíåòüñÿ ìåíå ³ ì ñ³ì’¿. ß çíàþ, ùî òåïåð íåëåãêî óñ³ì, àëå ìîëîäåíüêà ìàìà, äðóæèíà, äîíå÷êà Ìîñêàëüîâà Îëåñÿ Áîðèñ³âíà òàê ñïîä³âàºòüñÿ íà öþ îïåðàö³þ. Ðåêâ³çèòè ðàõóíêó ó ãðèâí³ äëÿ íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ãîò³âêîþ: Ïðèâàòáàíê, îòðèìóâà÷ Ìîñêàëüîâà Îëåñÿ Áîðèñ³âíà ²ÏÍ 3146412063, íîìåð êàðòêè 4627087834830764. Äëÿ áåçãîò³âêîâîãî ïîïîâíåííÿ êàðòêè: Îòðèìóâà÷: Ïðèâàòáàíê Íàçâà áàíêó: Ïðèâàòáàíê Íîìåð ðàõóíêó 29244825509100 ÌÔÎ: 305299 ÎÊÏÎ: 14360570 Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: Áëàãîä³éíà äîïîìîãà äëÿ Ìîñêàëüîâî¿ Î.Á. ²ÏÍ 3146412063 Íîìåð êàðòêè 4627087834830764. Êîíòàêòè: ìàìà Âàùåíêî Ãàëèíà Àðñåíò³¿âíà, òåë. 097-30762-28, 0(3634) 2-53-86

l Ïðàííÿ àâòîìîá³ëüíèõ êð³ñåë. Áðóä íå êîíñåðâóºìî, à âèäàëÿºìî. Ò. 097-607-14-84. l ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, ïðîôåñ³éíî; ï³äêëþ÷åííÿ; åëåêòðîìîíòàæ. Áåç âèõ³äíèõ, ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-864-90-22. l ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 0(3636) 2-22-28, 097-873-19-37. l Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 0(3636) 2-11-38, 097-830-64-95.

l ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. 097-873-15-96, Ñàøà. l Âñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»; óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì; ðåìîíò, íàëàøòóâàííÿ íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàñòðîéêà ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 067-99-69-700, 097-953-14-79, 2-61-12, Àíäð³é.

Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà l Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâ- l òîìàò³â. ßê³ñíî òà â÷àñíî. Ò. «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ096-613-74-49. l Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâ- ÷åííÿ äî «ÎÃλ, íàñòðîéêà ðîóòåð³â, ³í. ïîñëóãè. Ò. òîìàò³â. Ò. 097-443-57-44. l Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà 067-362-97-31, ç 15:00. äîìó. Ò. 096-517-28-17. l Ðåìîíò øâåéíèõ ìàøèí, l «Windows». Óñòàíîâêà òà íàëàøòóâàííÿ. Óñòàíîâêà ð³çíèõ l ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âè- îâåðëîê³â. Ò. 0(3636) 3-23-16, ïðîãðàì çà Âàøèì áàæàííÿì. ïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîí- 098-840-92-61. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ò. 097-821-11-21. òàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåº- l Ìîäåðí³çàö³ÿ òà ðåìîíò ãàñ». Ò. 096-685-22-21, Ñåðã³é. l Ïðîôåñ³éíå ñòâîðåííÿ íîóòáóê³â. Ò. 098-153-74-09, l ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, Þð³é. ñàéò³â, ²íòåðíåò-ìàãàçèí³â, ïîðòàë³â. Íàïîâíåííÿ ³ âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; îöèôðîâêà â³äåîêàñåò, ìîí- l Óâàãà! Äîïîìîæó ñõóäíóòè ï³äòðèìêà. Âñ³ âèäè ðåêëàòà íàâ÷ó çáåð³ãàòè ðåçóëüòàò. ìè â ²íòåðíåò³. Ò. 063-056òàæ. Ò. 096-837-74-86. 50-62, 097-908-64-31. l Âåñ³ëüíà ìóçèêà, òàìàäà Ò. 097-553-83-57. (âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì). l Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, ðó÷ìåäîâèé, âàêóóìíèé, êîì- l Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòÒ. 097-436-83-89, 097-229-42-81. íèé, á³íîâàíèé – äîðîñëèì òà ðîëüí³ ðîáîòè; ðåôåðàòè; l Ìóçèêà íà âåñ³ëëÿ, ³í. óðî- ä³òÿì. Ò. 0(3636) 2-43-10, 097- íàá³ð òåêñòó; ñêàíóâàííÿ; äðóê ÷èñòîñò³. ßê³ñòü òà õîðîøèé 675-70-88, 063-482-93-98, Þëÿ. êîëüîðîâèé òà ÷/á; ëàì³íóâàííàñòð³é ãàðàíòóºìî. Ò. 097-153íÿ; áðîøóðóâàííÿ. Ò. 097-81986-45, 097-919-25-94. l Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê 84-57, 097-256-88-20. l Òàìàäà: îáñëóãîâóâàííÿ â³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíà- l Äðóê; ñêàíóâàííÿ; ï³äá³ð â âåñ³ëü, äí³â íàðîäæåííÿ, âè- æåðíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». ²íòåðíåò³ ³íôîðìàö³¿ äëÿ ðåôåÑó÷àñí³ òðåíàæåðè, àíòè- ðàò³â. Ò. 098-651-60-69. ïóñêíèõ. Ò. 067-477-08-43. l Ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà öåëþë³òí³ ìàñàæåðè; ìàë³êóâàëüíèé, ìåäîl ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎñâÿòêóâàííÿ óðî÷èñòèõ ïîä³é, ñàæ: âèé, àíòèöåëþë³òíèé. ÏåØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎäî 100÷îë., áàð «Ìð³ÿ», Ðàôà- ðåìîãè, 5. Ò. 0(3636) 3-35ϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ë³âêà (çàìîâëåííÿ â³ä 120ãðí.). 40, 098-872-97-57. ÄÐÓÊ. Ò. 0(3636) 2-42-32. Ò. 067-362-62-20.


l

www.maydan.rv.ua l

8 (412), 28 ëþòîãî 2012 ð.

5

ÏÎÄßÊÀ Á³äà ïðèõîäèòü ó ä³ì íåçàëåæíî â³ä ñòàòóñó ëþäèíè, ¿¿ ñîö³àëüíîãî ïîõîäæåííÿ, â³êó. Ó ìèíóëîìó ðîö³ âàæêî çàõâîð³â íàø òàòî ³ ÷îëîâ³ê Êîâàëü÷óê Âàëåð³é Âîëîäèìèðîâè÷, ïðàö³âíèê öåõó ÒÀ ÂÏ ÐÀÅÑ. Ìè ùèðî âäÿ÷í³ òèì, õòî íå çàëèøèâñÿ áàéäóæèì äî íàøîãî ãîðÿ – öå êåð³âíèöòâó ÖÒÀ Êîëåñíèêó Â.Ì., Äîìàëü÷óêó Â.²., ×èãàðê³íó Â.Þ., ãîëîâ³ ïðîôñï³ëêè öåõó Âàñèëüºâ³é Ò.Â., ðåìîíòíîìó òà îïåðàòèâíîìó ïåðñîíàëó öåõó. Âèñëîâëþºìî áåçìåæíó âäÿ÷í³ñòü çì³í³ «À» ÖÒÀÂ, ÿê³ ïåðåéìàëèñü íàøîþ á³äîþ, ÿê ñâîºþ, íà÷àëüíèêàì çì³í Îñòàï÷óêó À.Ï. òà Ìàñüêî Â.Í. Âäÿ÷í³ çà ëþäñüêó äîáðîòó ãîëîâ³ ïðîôñï³ëêè ÃÒÖ Ïðèéìà÷èê Â.Ô., ïðàö³âíèö³ ÖÑÐ Øê³íäåð Ñ.Â. Íèçüêèé Âàì óêë³í! Íåõàé Áîã áåðåæå Âàñ ³ Âàø³ ñ³ì’¿, à äîáðîòà âåðíåòüñÿ Âàì ñòîðèöåþ. Ç âäÿ÷í³ñòþ äðóæèíà òà äîíüêà Êîâàëü÷óêè.

28 ë þòîãî³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó äîíå÷êó òà ñåñòðè÷êó ÌÀÇÓÐÈÊ ÀÍÀÑÒÀѲÞ!

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè «ÏÎÑËÓÃÈ» l Äîïîìîæó ç âèâ÷åííÿì ïîëüñüêî¿, àíãë³éñüêî¿ ìîâè; äîïîìîãà ç äîìàøí³ìè çàâäàííÿìè äëÿ ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. Ò. 098-651-60-69. l Óðîêè àíãë³éñüêî¿ ìîâè 40ãðí./ãîä. Ò. 093-752-69-43. l Óðîêè äëÿ ó÷í³â 2-4 êëàñ³â. ϳäãîòîâêà äî ÄÏÀ. Ò. 096-977-17-11.

l Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â ó Ñîïà÷³â òà Äóáðîâêè. Ò. 067-362-62-20. l Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 0(3636) 2-33-53.

l Êîìï’þòåðíà ä³àãíîñòèêà. Òåñòóâàííÿ âñ³õ îðãàí³â ³ ñèñòåì. Ò. 067-689-10-46.

l Ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè äëÿ ðåàë³çàö³¿ æèâèõ êâ³ò³â íà 8 Áåðåçíÿ. Ò. 096-581-41-31. l Ó êàôå-áàð «Ôàðàîí» êóõàð (áàæàíî ä/ð). Ò. 0(3636) 2-19-06, ç 13:00.

l ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÍÀ ÑÀÉÒ² WWW.MAYDAN.RV.UA.

l Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó ëþòîìó. Îòðèìàé çíèæêó 40% íà âñþ ïðîäóêö³þ AVON. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 0(3636) 2-47-11, 067-813-1513, êîîðäèíàòîð Àíÿ.

l Ó â³ää³ë íàòóðàëüíî¿ êàâè òà ÷àþ ïðîäàâåöü. Ò. 096290-01-94, Îëåíà Âàëåð³¿âíà.

l Ó êàôå-áàð «Ãàëàêòèêà» îô³ö³àíòè. Ò. 0(3636) 2-14-50, ç 12:00. l Íà ðîáîòó äî ÏÏ Áîðòí³êà À.À. âîä³é êàò. «D» äëÿ ðîáîòè ïî ìàðøðóòó (ä/ð). Ò. 0(3636) 2-33-53. l Ó ñëóæáó òàêñ³ «22-2-22» ïîòð³áí³ âî䳿 áåç âëàñíîãî à/ì, ç âîä³éñüêèì ñòàæåì. Ò. 067-688-97-04, Þð³é. l Òåðì³íîâî! Ïîòð³áíà áðèãàäà ç áðèãàäèðîì íà ìîíîë³ò (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, ñïåö.îäÿã, àâàíñ). Ò. 067-149-20-52.

l Ïîòð³áí³ êîíñóëüòàíòè äëÿ ðîçêðóòêè íîâîãî áðåíäó íàòóðàëüíî¿ äåêîðàòèâíî¿ êîñìåòèêè. Ò. 098-260-70-39. l Ïîòð³áåí ìåíåäæåð äëÿ ïðîñóâàííÿ äåêîðàòèâíî¿ êîñìåòèêè â-âà ͳìå÷÷èíè. Ò. 098-27584-05, 066-840-77-86. l Äëÿ ô³ðìè, ùî ðîçâèâàºòüñÿ, ÷îëîâ³êè ³ æ³íêè â³êîì â³ä 18 äî 27ð. íà âàêàíñ³¿: òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ìåíåäæåð òà ³í. Ç/ï âèñîêà; êàð’ºðíèé ð³ñò. l Ó àòåëüº: çàêð³éíèê, Ò. 093-205-06-60. l Ñó÷àñíîìó ïåðñïåêòèâíîìó øâà÷êà. Ò. 096-805-62-17. óñï³øíîìó êåð³âíèêîâ³ ïîòð³áí³ ñï³âðîá³òíèêè â³êîì 23-57ð. Äå- l Äîäàòêîâèé äîõ³ä ó â³ëüíèé òàëüí³øå â îô³ñ³. Ò. 096-950-69-20. â³ä ðîáîòè ÷àñ. Ò. 067-689-10-46.

ÏÐÀÍÍß

ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ KARCHER -êèëèì³â (êîâðîë³í) -ì’ÿêèõ ìåáë³â -êóõîííèõ êóòî÷ê³â -ìàòðàö³â -îô³ñíèõ ñò³ëüö³â -àâòîìîá³ëüíèõ êð³ñåë

097-607-14-84

ÆÀËÞDz ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³ ÐÎËÅÒÈ

òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, äåíü-í³÷ Ö³íè â³ä âèðîáíèêà. Ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü.

ÇÍÈÆÊÀ 5% äî 15 áåðåçíÿ 0(3636) 2-10-35 098-912-93-86

ÆÀËÞDz ÆÀËÞDz âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³ ÐÎËÅÒÈ

Äåíü-ͳ÷ òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, çàõèñí³

ѲÒÊÈ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ØÒÎÐÈ ÐÈÌÑÜʲ

â³ä âèðîáíèêà òåë. 0 (3636) 3-83-30 067-764-42-02 093-903-66-42

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

ÆÀËÞDz âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³ ÐÎËÅÒÈ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ

òåë. 0 (3636) 3-75-95 067-712-92-78 063-447-54-60

l Ó ãàçåòó ïîòð³áåí îïåðàòîð ÏÊ (âèìîãè: ÷îëîâ³ê, äîñêîíàëå çíàííÿ êîìï’þòåðà, ãðàô³÷íèõ ðåäàêòîð³â, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, âì³ííÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ê볺íòàìè, îõàéí³ñòü). Ò. 095-370-85-54, 067-362-97-29 äî 20:00. l Øóêàþ ðîáîòó áóõãàëòåðà (â/î, ä/ð ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, 1Ñáóõãàëòåð³ÿ, ê볺íò-áàíê, åëåêòðîííà çâ³òí³ñòü, çàãàëüíà ñèñòåìà îïîäàòêóâàííÿ (ÏÄÂ), ºäèíèé ïîäàòîê, çíàííÿ ÏÊ). Ò. 098-488-40-98.

l Øóêàþ ðîáîòó (â/î, ìàã³ñòð ìåòàëóð㳿, ä/ð â þâåë³ðí³é ô³ðì³). Ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Ò. 050-593-53-76. l ×óäîâèé ï³äðîá³òîê äî çàðïëàòè òà ïåíñ³¿ àáî îñíîâíèé äîõ³ä. Ò. 067-926-63-19.

l Âòðà÷åíå ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ ¹201474 íà ³ì’ÿ Àâåðèíà ²ãîðÿ Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì. l Âòðà÷åíèé ïàñïîðò ñ.ÑÐ ¹942538, âèäàíèé 28.09.2002ð. íà ³ì’ÿ Ïàíêðàòîâà ªâãåí³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì. l Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ê.4 ñ. ¹025660 íà ³ì’ÿ Ìàðêîâî¿ Òåòÿíè Óëÿí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÀÒÅËܪ «ÀLLADIN» ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà

ÏÎØÈÒÒß ÎÄßÃÓ 096-805-62-17 â³ää³ë

l Âòðà÷åíå ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.ÀÀÁ ¹034766, âèäàíå 12.07.2010ð. íà ³ì’ÿ Äóä³êà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì. l Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ê.4 ñ.Â-1 ¹638715 â³ä 11.01.2000ð. íà ³ì’ÿ Ëàïñþê Íà䳿 Ìèòðîôàí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì. l Âòðà÷åí³ ïðèâàòèçàö³éí³ äîêóìåíòè íà êâàðòèðó íà ³ì’ÿ Êîòóëÿíñüêà ˳ä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà ââàæàòè íåä³éñíèìè. Ò. 0(3636) 2-48-87.

òêàíèí äî âèïóñêíîãî áàëó «Grand Áàçàð», 2-é ïîâ. 096-805-62-17l Õòî çíàéøîâ êëþ÷³ ó ÷îðíîìó ÷îõë³ ç áðåëîêîì «÷åðåâè÷êè», ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 096-805-62-17. l Õòî çíàéøîâ âîä³éñüê³ ïðàâà íà ³ì’ÿ Ôîì³íèõ Ñåðã³ÿ Þð³éîâè÷à, çàãóáëåí³ 23.03 ìîæëèâî â ð-í³ çàïðàâêè «Æóðàâëèíà», ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 067-362-13-09. l ³ääàì ó ëàã³äí³ äîáð³ ðóêè öóöåíÿ. Ò. 0(3636) 2-18-79. l Äåïîçèòí³ âêëàäè â³ä 20% äî 50% íà ì³ñÿöü, ï³ëüãîâèêàì +10%. ÌÌÌ-2011. Ò. 099-37525-69, 096-760-39-83.

íÿ 1 áåðåç

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÊÓØͲÐÓÊ Êàòåðèíó Ëåîíò³¿âíó!

Íà êèëèì³ æèòòÿ, íåìîâ ÷àð³âíà êâ³òêà, Ðîçöâ³ëà Òâîÿ þâ³ëåéíà äàòà, Íåõàé âîíà ïîâ³ê íå â³äöâ³òàº, Õàé ùàñòÿ Òâîþ äîëþ íå ìèíàº. Ç Þâ³ëåºì ñåðäå÷íî â³òàºìî, ³ä ùèðîãî ñåðöÿ çäîðîâ’ÿ áàæàºìî. Õàé Ìàòè Áîæà Òåáå îõîðîíÿº,  äóø³ ïàíóþòü ìèð ³ äîáðîòà. ²ñóñ Õðèñòîñ çäîðîâ’ÿ ïîñèëຠÍà ìíî㳿 ³ áëà㳿 ë³òà. Íà äîâã³ ðîêè ³ íà äîëþ õîðîøó Õàé ùåäðî Òåáå îáäàðîâóº ñâ³ò, Õàé Òâîº ñåðöå í³ùî íå òðèâîæèòü, Õàé êâ³òíå â æèòò³ ò³ëüêè ðàäîñò³ öâ³ò! Êîõàíèé ÷îëîâ³ê, ëþáëÿ÷³ ä³òè òà ð³äí³.

l Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè 1 ñ³ì’¿ (Îçåðö³), 3 ñ³ì’ÿì (Êîëî䳿), 3 ñ³ì’ÿì (Êîñòþõí³âêà), 2 ñ³ì’ÿì (Âîâ÷åöüê) (áóäü-ÿê³ ðå÷³). Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî» (ð-í áóäìàòåð³àë³â).  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå 097-817-88-45, Îëåã, 18:00-19:00.³òàºìî ç þâ³ëåºì ØËßÕÒÓ Â³ðó Ìèêîëà¿âíó!

ÊÓÏËÞ ËÅÃÊÎÂÈÉ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜ ÍÅ ÐÀͲØÅ 2000ð.â. 097-554-32-59

ÒÀÊѲ 9 ÏίÇÄÊÀ

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ! Âëàñíèêàì êàðòîê «ÂÎÏÀÊ», «ÙÅÄÐÈÊ»

ïðî¿çä 13ãðí.

097-701-47-29

23 ëþò îãî

Ðîêè ëåòÿòü, ÿê ëåáåä³ ó âèð³é, Òà íå â³äõîäèòü ó âèð³é äîáðîòà. Ïðèéì³òü â³òàííÿ íàø³ ùèð³, Íåõàé æèòòÿ øóìóº, ÿê æèòà. Õàé áóäå â ñåðö³ â³ðà òà íàä³ÿ, Íåõàé âèñîêèì áóäå Âàø ïîë³ò, ² ñàì Ãîñïîäü ïî ìèëîñò³ íàä³ëèòü ̳öíèì çäîðîâ’ÿì íà áàãàòî ë³ò. Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ äèòÿ÷îãî â³ää³ëåííÿ. 

òîãî 24 ë þ

³òàºìî ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì êîõàíîãî ÷îëîâ³êà, ëþáëÿ÷îãî òàòà, òóðáîòëèâîãî ä³äóñÿ ÁÎÂÃÈÐÞ Îëåêñàíäðà ßêîâè÷à!

Íàø ñëàâíèé ³ ð³äíèé, íàéêðàùèé ó ñâ³ò³, Ç Òîáîþ íàì çàâæäè çàòèøíî ³ ñâ³òëî. Òè ãàðíèé ãîñïîäàð ³ òàòêî ÷óäîâèé, Äàðóºø òóðáîòó ³ ìîðå ëþáîâ³. ßê âîäà äæåðåëüíà, áóäü çàâæäè çäîðîâèé, Õàé ñì³þòüñÿ î÷³, íå õìóðÿòüñÿ áðîâè, dzãð³âàþòü ñåðöå ïî÷óòòÿ âèñîê³, À Ãîñïîäü äàðóº ñòî ùàñëèâèõ ðîê³â! Ç ëþáîâ’þ äðóæèíà, ä³òè òà îíóêè. 

³òàºìî ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì äîðîãó ñåñòðó òà ò³òîíüêó ÂÅÐÅ̲É×ÈÊ Í³íó Òðîõèì³âíó!

24 ëþò îãî

Íà êèëèì³ æèòòÿ, íåìîâ ÷àð³âíà ì’ÿòà, Ðîçêâ³òëà Âàøà þâ³ëåéíà äàòà. Õàé öâ³ò æèòòÿ ïîâ³ê íå îäöâ³òàº, Íåõàé äîáðî äî Âàñ ùîäíèíè ïðèáóâàº. Õàé Ìàò³ð Áîæà Âàñ îõîðîíÿº, ѳÿº âò³õè ç³ðêà çîëîòà, ²ñóñ Õðèñòîñ ç íåáåñ áëàãîñëîâëÿº Íà ùåäð³ ùàñòÿì, ìíî㳿 ë³òà! Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ áðàò Âîëîäèìèð ³ç ñ³ì’ºþ òà ñ³ì’ÿ ïëåì³ííèêà ªâãåíà.

l Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê - íîâèíè áåç öåíçóðè.

«ÒÊÀÍÈÍÈ» 25-000 ÎÍÎÂËÅÍÈÉ ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ

Ó òîðò³ ñâ³÷å÷êè ÷îòèðè, ² çîâñ³ì Òè âæå íå ìàëÿ, Âæå ïîâíå ìóäðîñò³ ³ ñèëè, Òè íà÷å ñîíå÷êî ñ³ÿ. Ëàñêàâå Òâîº ùåáåòàííÿ Äàðóº ðàä³ñòü âñ³ì ³ ñì³õ, Ç ÷îòèðìà ðî÷êàìè â³òàííÿ ! Ùàñòÿ÷êà, äîëåíüêè ³ âò³õ ! Ç ëþáîâ’þ ìàìà, òàòî òà Æåíÿ.òîãî 25 ëþ

³òàºìî ç 25-ð³÷÷ÿì ËÅÓÑÀ Îëåêñàíäðà Âàñèëüîâè÷à!

Áàæàºì óäà÷³, äîáðà ³ òåïëà, Íåçãîäè ëþäñüê³ õàé çãîðàþòü äîòëà, ² ò³ëüêè âñå äîáðå â æèòò³ ùîá âåëîñÿ, Õàé çáóäåòüñÿ âñå, ùî ³ùå íå çáóëîñÿ! Ç ïîâàãîþ òåñòü, òåùà òà êóìè Îëÿ ³ Þëÿ. 

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ËßØÈÊ Àííó Ëóê’ÿí³âíó!

Ñê³ëüêè öâ³òó â ë³òí³ì ãà¿, Ñò³ëüêè ùàñòÿ ìè áàæàºì. À ÿê á³ëüøå áóäå òðåáà – Õàé Ãîñïîäü äàðóº ç íåáà.  íàñòðî¿ äîáðîìó, ùàñò³ ³ çãîä³ Ñòî ë³ò ïðîæèòè, ÿê êàæóòü â íàðîä³. Çäîðîâ’ÿ õàé áóäå íà ö³ëå ñòîë³òòÿ, ² ðàä³ñíèì áóäå âñå òå äîâãîë³òòÿ! Ç ïîâàãîþ ñóñ³äè Âàëåíòèíà òà Ìàð³ÿ.

³òàºìî ç 50-ð³÷÷ÿì ÀÐÒÞØÎÊ Ñâ³òëàíó!27 ëþò îãî

1 áåðåçí ÿ

ϒÿòäåñÿò â³äë³òàþòü ó âèð³é ² ñïëèâàþòü, ÿê òàëà âîäà. Ó öåé ñâÿòêîâèé ñâ³òëèé äåíü Ìè ùèðî â³òàºìî Âàñ. Äîáðà òà ùàñòÿ áàæàºìî, ² âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â â æèòò³. Ç ëþáîâ’þ ñâàõà Âàëåíòèíà òà ñâàò Ïåòðî.

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹3,4

!

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó


Ліц. АГ №585001 від 11.01.2011

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ З

КУЗНЕЦОВСЬК - КИЇВ - КУЗНЕЦОВСЬК пн-пт 07:30 1 7:10 сб, нд, святкові дні 14:30 1 6: 0 0 18:00 23:45 19:30 01:30 відправлення з Києва: 08:00* автостанція "Київ",

відправлення від “Берізки” Відправлення:

З

Е ЗН КУ

2-24-72

ВА

Є КИ

А ЬК

ВС ЦО

з Кузнецовська – 23:30 3-68-76 з Києва – 08:15 067-813-81-53

(р-н центрального залізничного вокзалу) *08:00 проводиться по замовленню щоденно Квитки можна придбати: від готелю “Вараш” м-н Вараш, 23 та на автовокзалі

067-36-222-15

АМУР

Офіс з прийому передач до та з м. Києва, можлива доставка по місту. м-н Вараш, 23А, 12:00-19:00. Т. 098-334-99-96

ПАМ’ЯТНИКИ

Пропонуємо найкращий асортимент жіночої білизни в місті

гранiтнi базальтовi

Ми знаходимось у центрі міста

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

Амур

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" маршруту №5), Бордюри, плитка (пот. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß 0(3636) 2-42-32

м. Кузнецовськ м-н Вараш, 11 тел. 0 (3636) 3-34-01 067-363-56-00 * При покупці пральних машин VICO VMW-4505S3 та VMW-450L3(S) пилосос у подарунок ** Безкоштовна доставка в межах міста у квартиру. *** Під підключенням мається на увазі підключення до готових комунікацій. Детальні умови в магазинах домашньої техніки VICOTEC

Нектар

0 (3636) 2-11-08

ЧОЛОВІЧА ТА ЖІНОЧА БІЛИЗНА

и до Знижк зня! 8 Бере

2012_08C  

gazeta maydan 2012_08

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you